УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2010

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.122
Загорський В. С., Кизим М. О., Хаустова В. Є.
Кластеризація економік країн світу й України: досвід і проблеми (c. 3 - 7)

У статті досліджено кластерний підхід до організації економіки та практику його використання в різних країнах світу. Розглянуто моделі промислових кластерів та їх особливості. Проаналізовано типи кластерної політики та механізми її реалізації. Досліджено вітчизняний досвід застосування кластерного підходу та розроблено рекомендації щодо вдосконалення практики його впровадження в організацію економіки країни.
Ключові слова: кластеризація, кластерний підхід, промисловий кластер, організація економіки країни
Бібл.: 10.

Загорський Володимир Степанович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул.Сухомлинського, 16, Брюховичі, Львів, 79491, Україна)
Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1335

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Загорський В. С., Кизим М. О., Хаустова В. Є. Кластеризація економік країн світу й України: досвід і проблеми // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 3–7.

Список використаних у статті джерел

Porter M. E. Clusters and new economics of competition / M. E. Porter // Harward Buiness Rev. – 1998. – Nov. – Dec. – P. 77–90.
Enright M. The geogrаfical scope of competitive advantage // Stuck in the region? Changing scales for regional identity / Ed. by E. Dirven, J. Grocnewegen / Van Hoof. – Utrecht, 1993. – P. 87–102.
Enright M. J. Why Clusters are the Way to Win the game? // World link. – № 5, July – August. – 1992. – P. 24–25.
4. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / С. Ф. Пятинкин, Т. П. Быкова. – Минск : Тесей, 2008. – 72 с.
Горшенева О. В. Кластеры: сущность, виды, принципы организации и создания в регионах / О. В. Горшенева // Экон. вестник Ростов. гос. ун-та. – 2006. – № 4. – ч. 2. – С. 17–23.
Тищенко О. М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепція // Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 21. – С. 74–81.
Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003–2011 роки» (№1174 від 28.07.2003 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// Zakon. rada.gov.ua.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» (№1001 від 21.07.2006 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// Zakon. rada.gov.ua.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми» створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009–2013 роки» (№447 від 14.05.2008 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // Zakon. rada.gov.ua.
Проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції кластерізації економіки України» (лист було надіслано до Президії НАН України вх. №143 від 05.02.09 р.) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// Zakon. rada.gov.ua


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 351.72
Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Голякова К. В.
Аналіз міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку економіки України (c. 7 - 13)

Розглянуто особливості регулювання міжбюджетних відносин у вітчизняній і зарубіжній практиці та надані на основі проведеного аналізу рекомендації щодо усунення суттєвих недоліків в розподілі міжбюджетних трансфертів, що є характерними для України на сучасному етапі її розвитку.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 3. Бібл.: 6.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivn77@bk.ru
Голякова Катерина Вікторівна – аспірант, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1354

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Голякова К. В. Аналіз міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку економіки України // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 7–13.

Список використаних у статті джерел

Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.
Карлін М. І. Державні фінанси ровинутих країн: Навч. Посібник / М. І. Карлін. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 484 с.
Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : Монографія / І. О. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.
Моніторинг соціально-економічного розвитку України за 2008 рік. Департамент регіонального розвитку в Україні. – К., 2009. – 230 с.
Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік. Затверджено постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік» від 29 грудня 2000 р. № 1932. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/documents/date_62/pg_gdnroe/pg7.htm.
Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій : монографія / С. Слухай. – К. : «АртЕк», 2002. – 288 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 67.9
Губарєва І. О., Доровськой В. О.
Протидія корупції в системі забезпечення економічної безпеки України (c. 14 - 18)

Оцінено стан тінізації економіки та корупції в Україні. Проведено аналіз антикорупційного законодавства країн СНД. Представлено порівняння визначення поняття «корупція» в законах деяких країн СНД, яке відображає єдність та розбіжності в трактуванні, що необхідно враховувати при удосконаленні українського антикорупційного законодавства. Представлено рекомендації щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення боротьби з корупцією та пов’язаною з нею злочинністю.
Ключові слова: корупція, економічна безпека, тінізація економіки, антикорупційне законодавство
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 16.

Губарєва Ірина Олегівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: gubarievairyna@gmail.com
Доровськой Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1122

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Губарєва І. О., Доровськой В. О. Протидія корупції в системі забезпечення економічної безпеки України // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 14–18.

Список використаних у статті джерел

Міністерство економіки України // www.me.gov.ua
Пода В. Как работает тень / В. Пода // Комментарии.– 2009. – №34(185). – С. 20.
Злочинність в Україні в 2006-2008 рр. [Електронний ресурс]. – www.mvs.gov.ua
Указом Президента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006 була схвалена Концепція подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» [Електронний ресурс]. – www.rada.gov.ua
Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 р. № 1506-Vi [Електронний ресурс]. – www.rada.gov.ua
Закон Азербайджанської Республіки від 13 січня 2004 р. № 580-ІІГ «Про боротьбу з корупцією» [Електронний ресурс]. – www.azeri.ru
Закон Республіки Білорусь від 20 липня 2006 р. № 165-З «Про боротьбу з корупцією» // mvd.gov.by
Закон Республіки Казахстан від 2 липня 1998 р. № 267-1 «Про боротьбу з корупцією» [Електронний ресурс]. – www.mvd.kz
Закон Киргизької Республіки від 6 березня 2003 р. № 51 «Про боротьбу з корупцією» [Електронний ресурс]. – www.gov.kg
Закон Республіки Молдова «Про попередження корупції та боротьбу з нею» №90 від 25 квітня 2008 р.[Електронний ресурс]. – www.mai.gov.md
Федеральний закон Російської Федерації від 25 грудня 2008 р. № 273-ФЗ «Про протидію корупції» [Електронний ресурс]. – www.scrf.gov.ru
Редкоус В. М. Правовое регулирование противодействия коррупции в государствах-участниках СНГ в контексте обеспечения национальной безопасности / В. М. Редкоус // Право и государство: теория и практика. – 2008. – № 5 (41). – С. 87–93.
Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії : монографія / М. І. Мельник. – К. : Юридична думка, 2004. – 400 с.
Індекс сприйняття корупції [Електронний ресурс]. – www.transparency.org
Борьба с коррупцией в переходной период – 2. Коррупция в отношениях между предприятиями и государством в странах Европы и Центральной Азии в 1999–2002 годах / пер. с англ. – М.: Весь мир, 2004. – 116 с.
Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – www.rada.gov.ua


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 658.155.4.003.12
Касьянова Л. В.
Особливості державної підтримки розвитку інфраструктурного комплексу України та її регіонів (c. 19 - 24)

У статті розглянуті особливості державної підтримки розвитку інфраструктурного комплексу України та її регіонів й проведено оцінку узгодженості стратегічних пріоритетів розвитку інфраструктурного комплексу на державному та регіональному рівнях.
Ключові слова: інфраструктурний комплекс, державна підтримка, стратегічні пріоритети, регіональний рівень
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 5.

Касьянова Любов Василівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1061

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Касьянова Л. В. Особливості державної підтримки розвитку інфраструктурного комплексу України та її регіонів // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 19–24.

Список використаних у статті джерел

Геец В. М. Социально-экономические трансформации в переходе к экономике знаний / В. М. Геец // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. Г. М. Мельника. – Сумы : 2005. – 430с.
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX–XXІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 512 с.
Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми) / НАН України. Інститут регіональних досліджень : науковий редактор д. е. н., проф. П. Ю. Бєлєнький. – Львів, 2002. – 308 с.
Козоріз М. А. Особливості становлення та розвитку підприємницького сектору в економіці України / М. А. Козоріз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 2008. – Вип. 6 (7). – С. 3–11.
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року // КМУ, 21 липня 2006 р. № 1001


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.338
Бернацький П. Й.
Економічна безпека в системі національно-державних інтересів України (c. 24 - 29)

Система забезпечення економічної безпеки країни ґрунтується на розумінні та реалізації концепції національних економічних інтересів на державному та міжнародному рівнях, метою якої є підтримка збалансованості економіки, захист її від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, здатність до стабільного розвитку. У статті обґрунтовано пріоритетні національні економічні інтереси країни і дано рекомендації щодо створення системи забезпечення економічної безпеки, яка створить умови для їх реалізації.
Ключові слова: економічна безпека, національні економічні інтереси, збалансованість економіки, стабільний розвиток
Бібл.: 12.

Бернацький Петро Йосипович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1274

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бернацкий П. Й. Экономическая безопасность в системе национально-государственных интересов Украины // Проблемы экономики. – 2010. – №1. – C. 24–29.

Список використаних у статті джерел

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави: Підручник для осіб, що навчаються за фахом «службовець державного управління» / Під ред. проф. Б. Кравченка.– К.: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті міністрів України, 1994. – 140 с.
Новікова О. Ф., Покотиленко Р. В. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: Монографія / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотиленко. – Донецьк, НАН України, Ін-т економіки промисловості 2006. – 408 с.
Закон України «про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-ІV (зі змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua
Стратегия национальной безопасности Украины. Утверждена указом Президента Украины от 12.02.2007 г. № 105/2007 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: www.rada.gov.ua.
Стратегія забезпечення економічної безпеки України (проект), міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.rada.gov.ua.
Экономическая безопасность России: общий курс : Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова. – М. : Дело, 2005. – 896 с.
Липкан В. А. Національна безпека України : навч. посібник / В. А. Липкан. – К.: Кондор. – 2007. – 552 с.
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с.
Концепция (основы государственной политики) Национальной безопасности Украины. Одобрена постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 1997 года № 3/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.rada.gov.ua.
Государственная стратегия экономической безопасности РФ (Основные положения). Одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.scrf.gov.ru/documents/sections/parent/
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції». [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, Мін. економіки та з питань європ. інтегр. України]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
Указ Президента України «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки від 28 квітня 2004 року № 493/2004 [Электронный ресурс].– Режим доступа: www.rada.gov.ua.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.12
Тищенко О. М., Єніна-Березовська А. О.
Аналіз фінансової стійкості коксохімічних підприємств (c. 30 - 35)

Розглянуто сім підходів до визначення фінансової стійкості підприємства, яки застосовані для фінансового аналізу ряду підприємств коксохімічної галузі.
Ключові слова: фінансова стійкість, коксохімічні підприємства, фінансовий аналіз
Табл.: 10. Формул: 14. Бібл.: 4.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Єніна-Березовська Анастасія Олександрівна – викладач, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1503

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Єніна-Березовська А. О. Аналіз фінансової стійкості коксохімічних підприємств // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 30–35.

Список використаних у статті джерел

Клочан В. П. Методичні підходи діагностики можливого банкрутства сільськогосподарських підприємств / В. П. Клочан, Н. І. Костаневич // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С. 69–74.
Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко – Х.: Фактор, 2003. – 148 с.
Самойлов Л. Л. Практические ввыводы по результатам анализа финансовых показателей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mange.ru/finanalysis/inec. analysis2.shtml.
Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. / Н. А. Хрущ. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 309 с.


Розділ:
УДК 338. 487
Єрмаченко В. Є., Зима О. Г., Новікова М. В.
Основні аспекти ведення персональних продажів у туристичному бізнесі (c. 35 - 38)

У статті розглянуто базові аспекти реалізації процесу персональних продажів менеджерами туристичної сфери за основними етапами. Визначено принципи ведення персональних продажів.
Ключові слова: туристичний бізнес, персональні продажі
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 6.

Єрмаченко Володимир Єгорович – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yvy@hneu.edu.ua
Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, проректор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Новікова Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 628

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Єрмаченко В. Є., Зима О. Г., Новікова М. В. Основні аспекти ведення персональних продажів у туристичному бізнесі // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 35–38.

Список використаних у статті джерел

Дурович А. П. Маркетинг в туризме : [Учеб. пособие] / А. П. Дурович . – 4-е изд. – Минск: Новое знание, 2004. – 495 c.
Закон Парето [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Парето.
Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учеб. для вузов: пер. с англ. / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Дж. Мейкенз. – [2-е изд., перераб . и доп.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1063 c.
Природа и эффективность личных продаж // Управление продажами. – 2010. – № 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www http://grebennikon.ru/cat-29-1-3.html.
Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие. – СПб: Питер, 2007. – 483 c.
Смит П. Р. Маркенговые коммуникации: комплексный подход: пер. со 2-го англ. изд. / П. Р. Смит. – К. : Знання-Прес, 2003. – 796 c.


Розділ:
УДК 334.01
Ялдін І. В.
Теоретико-методологічний базис та концепція стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу (c. 39 - 51)

У статті представлено результати дослідження, спрямованого на розробку теоретико-методологічного базису стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу на різних етапах їх життєвого циклу. Сформовано гіпотезу дослідження, в основу якої покладено ідею про можливість створення контуру управління стійким розвитком інтегрованого об’єднання суб’єктів господарювання, при розгляді інтеграції як механізму формування пулу компліментарних компетенцій. Визначено принципи підтримки стійкості розвитку ІСБ та закономірності управління стійким розвитком ІСБ. Розроблено перелік концептуальних положень, що запропоновано покласти в основу практичної реалізації гіпотези.
Ключові слова: інтегровані структури бізнесу, стійкий розвиток, контур управління, компліментарні компетенції
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 25.

Ялдін Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 837

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ялдін І. В. Теоретико-методологічний базис та концепція стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 39–51.

Список використаних у статті джерел

Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2006. – 592 с.
Кизим Н. А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 108 с.
Алексеевский В. С. Синергетика менеджмента устойчивого развития: Монография. – Калуга : Манускрипт, 2006. – 328 с.
Василенко А. В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография. – Киев : Центр учебной литературы, 2005. – 648 с.
Козаченко Г. В., Воронкова А. Е., Мельник В. Ю., Назаров В. В. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности: Монография. – Киев : Либра, 2003. – 328 с.
Клейнер Б. Г. Эволюция институциональных систем. – М. : Наука, 2004. – 240 с.
Драчева Е. Л., Либман А. М. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в России и за рубежем. – 2001. – №4. – С.
Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: какими будут компании и рынки в ХХІ веке / Пер. с англ. – М .: Альбина паблишер, 2001. – 280 с.
Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. – М. : СИНТЕГ, 2007. – 668 с.
Клейнер Г. Б. От теории предприятия к теории стратегического управления // Российский журнал менеджмента. – 2003. – №1. – С. 31–56.
Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку: Монографія. – Х. : ВД «Інжек», 2008. – 408 с.
Whetten D. A. What constitutes a theoretical contribution? // Academy of management Review. – 1989. – Vol 14. – №.4. – Р. 490 – 495.
Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Отенко І. П. Менеджмент: підручник. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 456 с.
Пилипенко А. А., Отенко В. І. Навчальний посібник «Організація обліку і контролю». – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 288 с.
Кузьмина И. Интегрированные структуры в условиях кризиса. Тест на выживание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/anticrisis/methodical_material/consultants/holding.shtml.
Русинов Ю. И. Критерии симметрии и гармонии в моделировании самоорганизации социально-экономических систем // Проблемы устойчивого развития: иллюзии, реальность, прогноз. – Томск : ТГУ, 2002. – С. 240 – 244.
Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления / [Д. Б. Берг, Б. Е. Большаков, С. Л. Гольдштейн, В. В. Попков, О. С. Сухарев, С. Б. Тараненко, П. М. Титов]; под. ред. В. В. Попкова. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 295 с.
Самосудов М. В. Основы корпоративной динамики. – г. Химки: Институт международных экономических отношений, 2007. – 248 с.
Стефанюк В. Л. Локальная организация интеллектуальных систем. – М.: Физматлит, 2004. – 328 с.
Дементьев В. В. Экономика как система власти. – Донецк : Каштан, 2003. – 403 с.
Серов И. Н., Алексейцев А. В., Егорова Н. Б. Основы устойчивого развития глобальных гиперкомплексных систем // Проблемы устойчивого развития: иллюзии, реальность, прогноз. – Материалы шестого постоянно действующего Всероссийского научного семинара «Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе». – Томск, 13 – 15 ноября 2002 г.
Миротин Л. Б., Ташбаев Ы. Э. Системный анализ в логистике: Учебник. – М. : Издательство «Экзамен», 2004. – 480 с.
Бияков О. А. Экономическое пространство региона: процессный подход. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 244 с.
Гліненко Л. К. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України: Монографія. – Львів : Новий Світ, 2009. – 776 с.
Пилипенко А. А. Управління розвитком підприємства на основі поширення процесів самоорганізації / А. А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89.


Розділ:
УДК 339.138.008.8
Іванова Р. Х.
Довіра як ключовий фактор партнерства у бізнесі (c. 51 - 55)

Перехід до ринкової економіки неминуче спричиняє реформування відносин між організаціями. У зв’язку із цим зростає роль довіри в нових взаєминах. У статті виявлені фактори, які здатні або усталити довіру, або підірвати її. Запропоновано модель побудови довірчих відносин між бізнес-партнерами дозволить підприємствам підвищити ефективність і стійкість їхньої діяльності.
Ключові слова: довіра, бізнес-партнерство, довірчі відносини
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 6.

Іванова Роза Хамитівна – кандидат економічних наук, професор, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 462

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Иванова Р. Х. Доверие как ключевой фактор партнерства в бизнесе // Проблемы экономики. – 2010. – №1. – C. 51–55.

Список використаних у статті джерел

Кокоба А., Щеглова Е. Как грамотно «выносить информационный сор»? // ИнвестГазета – Опыт. Знания. – № 33, 3 сентября, 2010.
Николаев И. А. Аналитический доклад «Доверие в экономике: количественная оценка». – М. : ФБК, Департамент стратегического анализа, 2006. – 38 с.
Уоллес Р. Стратегические альянсы в бизнесе. технологии построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных предприятий. – М. : Добрая книга, 2005. – 288 с.
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Пер. с анг. / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ; ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730 с.
Штомпка П. Социология социальных изменений. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 416 с.
Энциклопедический словарь экономики и права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/glossary/партнерство.


Розділ:
УДК 338.519.2
Решетняк О. І.
Планування бизнесу в умовах нестабільності зовнішнього середовища (c. 55 - 59)

Стаття містить аналіз проблеми відсутності ефективних методів планування діяльності підприємства в умовах нестабільності і можливі шляхи розробки адекватних планів в ситуації, що є невизнаною.
Ключові слова: планування, нестабільність, діяльність підприємства
Рис.: 1. Бібл.: 3.

Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61000, Україна)
Email: reshetele@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 633

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Решетняк Е. И. Планирование бизнеса в условиях нестабильности внешней среды // Проблемы экономики. – 2010. – №1. – C. 55–59.

Список використаних у статті джерел

Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит; ЮНИТИ, 1999. – 297 с.
Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. –1991. – № 6. – С. 46–57.
Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. – М. : Ассоц. авторов и издателей «Тандем»; ЭКМОС, 1998. – 440 с.


Розділ:
УДК 005.2:334.722.8
Лаптєв В. І., Іванова О. Ю.
Аналіз принципів корпоративного управління як базису ефективного менеджменту акціонерних товариств (c. 59 - 64)

У статті проведено аналіз принципів управління, який дозволив сформувати класифікацію із виділенням принципів, які відображають специфіку управління акціонерними товариствами та дозволяють уникнути конфлікту інтересів різних груп учасників корпоративних відносин.
Ключові слова: корпоративне управління, акціонерне товариство, корпоративні відносини
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Лаптєв В’ячеслав Ігорович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: vlaptev777@gmail.com
Іванова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivanosha@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 790

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лаптєв В. І., Іванова О. Ю. Аналіз принципів корпоративного управління як базису ефективного менеджменту акціонерних товариств // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 59–64.

Список використаних у статті джерел

Акимова Т. А. Теория организации : Учеб. пособ. для вузов / Т. А. Акимова. – М. : ЮНити-ДАНА, 2003. – 367 с.
Воронкова А. Е. Корпорації: управління та культурам: Монографія / А. Е. Воронкова, М. М. Баб’як, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура / За заг. ред. д.е.н., професора А. Е. Воронкової. – Дрогобич : Вимір, 2006. –376 с.
Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: Монографія / В. М. Гриньова, О. Є. Попов. – Х. : ХДЕУ, 2003. – 323 с.
Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління / В. А. Євтушевський. – К. : Знання-прес, 2002. – 317 с.
Зайцева О. А. Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / О. А. Зайцева, А. А. Радугин, К. А. Радугин, Н. И. Рогачева / Научн. редактор А. А. Радугин. – М. : Центр, 1998. – 432с.
Золотогоров В. Г. Экономика: Энциклопедический словарь / В. Г. Золотогоров. – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. – 720 с.
Иванов А. П. Менеджмент: Учебник / А. П. Іванов. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 440 с.
Лессер Б., Гайдуцький П., Бондарчук І., Борисенко З., Драгомирецька І. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах / Національна академія держ. управління при Президентові України. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів / І. Розпутенко (заг. ред.), Б. Лессер (заг. ред.). – К. : К.І.С., 2004. – 306 с.
Мумладзе Р. Г. Менеджмент: учебное пособие / Р. Г. Мумладзе. – М. : Полеотип ; Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 176 с.
Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями: Монографія. – 2–ге вид., допов. і переробл / Г. В. Назарова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 420 с.
Пилипенко С. М. Менеджмент: Навч. посібник / С. М. Пилипенко, А. А. Пилипенко, В. І. Отенко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 208 с.
Пономаренко В. С. Модели управления персоналом корпораций / В. С. Пономаренко, А. И. пушкарь, Ле Ван Шон. – Х. : ХГЭУ, 1997. – 237 с.
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 480 с.
Шегда А. В. Основы менеджмента: Учебное пособие / А. В. Шегда. – К. : Товариство «Знания», КОО, 1998. – 512 с.
Шершньова З. Є. Корпоративне управління як основа розвитку економіки / З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, присвячений 100-річчю КНЕУ. – К. : КНЕУ. – 2007. – С. 324–359.
Шнейдман Л. З. Принципы корпоративного управления, или как успешно работать с инвесторами / Л. З. Шнейдман // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 2. –С. 55–61.
Ястремская Е. Повышение эффективности корпоративного управления / Е. Ястремская, Т. Доля // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2005. – № 9. – С. 28–31.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336. 71(477)
Колесніченко В. Ф.
Роль кредитних установ у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності в умовах розвитку економіки знань (c. 65 - 71)

Знання у поєднанні з соціальним капіталом стають ключовими факторами створення конкурентних переваг, головним джерелом добробуту суспільства. В економіці, яка заснована на знаннях, межа між фундаментальними і прикладними дослідженнями, між наукою і технологіями стає все більш хиткою, а інновації та знання є визначальними факторами, на яких базується стійкий розвиток економіки будь-якої країни. Однією з умов ефективної реалізації такого процесу є обов’язкова наявність достатнього рівня фінансового забезпечення. Отже, актуальним завданням в умовах розвитку економіки знань є збільшення ролі кредитних організацій у фінансуванні інноваційної діяльності.
Ключові слова: економіка знань, кредитні установи, інноваційна діяльность, фінансове забезпечення
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 28.

Колесніченко Вікторія Федорівна – кандидат економічних наук, професор, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1073

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колесніченко В. Ф. Роль кредитних установ у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності в умовах розвитку економіки знань // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 65–71.

Список використаних у статті джерел

Положення про порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операція банків: Затв. постановою правління НБУ 06.07.2000 № 279 змін. і допов. від 24.10.2000 № 418 від 05.04.01 № 151).
Александова В. П. Перспективи фінансування економіки знань // Економіка і прогнозування, 2004. – №1. – С. 71–85.
Арыстанбекова А. Экономика, основанная на знаниях // Мировая экономика и международные отношения, 2008. – № 6. – 2008. – С. 30–33.
Батрак К. В. Концептуальні основи оцінки кредитоспроможності позичальників // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 331–334.
Бушуєва І., Красюк Р., Дем’яненко В. Оцінка фінансового становища позичальника за допомогою бального методу і вирішувальної матриці // Вісник тернопільської академії народного господарства. – 2001. - № 4. – С. 79–86.
Гавкалова Н. Л. Економіка знань: формування та пріоритети розвитку // Управління розвитком. – 2008. – № 9. – С. 4–5.
Геєць В. М. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України, 2004. – №4. – С. 4–14.
Гузар У. Є. Економіка знань та її перспективи для України // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 27–35.
Домбровська Л. Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку // Схід. Серія: Економіка. – 2004. – № 2 (60). – С. 47–50.
Задорожная О. Г. Производство сознания как определяющее направление человеческой деятельности при формировании экономики знаний // Социальная экономика, 2008. – № 3-4. – 2009. – С. 127–136.
Задорожний Г. В. Інноваційний потенціал підприємства при переході до економіки знань: зміст і комплекс показників оцінки // Социальная экономика, 2004. – № 3. – С. 113–124.
Кацуба А. В. Экономика знаний или знаниеемное хозяйство: альтернатива в условиях выживания человечества знаний // Социальная экономика, 2008. – № 3-4. – С. 146–152.
Коюда В. А., Коюда А. П. Анализ кредитоспособности предприятия // Финансы. – 2005. – № 5. – С. 82–85.
Манжура А. В. Интеллектуальная собственность как фактор конкурентноспособности в глобализирующемся мире и экономике знаний // Социальная экономика, 2006. – № 3-4. – С. 62–68.
Мильнер Б. Управление знаниями в современной экономике // Проблемы теории и практики управления, 2006. – № 9. – С. 8–13.
Рак Н. Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 224–232.
Рудика О. В. Інноваційний потенціал підприємства при переході до економіки знань: зміст і комплекс показників оцінки // Социальная экономика, 2004. – № 3. – С. 113–124.
Тупик И., Плескач В. Управление знаниями на промышленном предприятии// Менеджмент персонала. – №3. – 2009. – С. 78–90.
Федулова Л. И. Концептуальные основы экономики знаний // Экономическая теория, 2008. – № 2. – 2008. – С. 37–59.
Федулова Л. И. Экономики знаний в контексте взглядов Питера Друкера // Экономическая теория, 2007. – №3. – 2007. – С. 86–99.
Федулова Л. І. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реаліації антикриової стратегії // Фінанси України.– 2009. – № 10. – 2009. – С. 3–17.
Хомин О. В. Про зміст економіки знань // Социальная экономика, 2006. – № 3–4. – С. 21–30.
Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. – 2003. – № 11. – С.30-34.
Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 176 с.
Danilov V., Roshevoy G., Sotkov A. Equilibrium analisis of economics with innovations // Journal of math. economics.– 1997.– Vol. 27. – P. 195–228.
Davenport T. Working Knowledge: How Organzations Manage What they Know / T. Davenport, L. Prusak. – Boston: Harvard Business School Press, 1998. – 199 p.
Wiig K. Knowledge management foundation / K.Wiig. – Arlington: Schema Press, 1993. – P. 14.
Machlup F. Knowledge: its creation, distribution, and economic significance. – Vol. III: The economic of information and human capital.– Princeton (NY), 1984. – P.148–163.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 65.01.009.12
Пилипенко А. А.
Організація обліково-аналітичного забезпечення системи конкурентної розвідки промислового підприємства (c. 72 - 79)

Визначено розуміння сутності поняття конкурентна розвідка та ідентифіковано її місце в системі управління промислового підприємства. Розглянуто особливості застосування концепції управління знаннями за умови функціонування об’єднання підприємств. Відмінність пропозицій полягає в орієнтуванні процесів генерації облікової інформації на превентивний характер дій суб’єктів господарювання.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, конкурентна розвідка, промислове підприємство
Рис.: 5. Бібл.: 8.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1366

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи конкурентної розвідки промислового підприємства // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – C. 72–79.

Список використаних у статті джерел

Алексеева И. В. Современные концепции, способствующие совершенствованию учетно-аналитического обеспечения принятия стратегических решений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2006/ekonom_2006.htm
Бараннік Р. В. Конкурентна розвідка: уявність та реальність // Право України. – 2007. – № 11. – С. 72–76.
Деревянко А. С., Солощук М. Н. Технологии и средства консолидации информации. – Х. : НТУ «ХПИ», 2008. – 432 c.
Зицерман В. Ю., Кобзев Г. А., Фокин Л. Р. Перспективы развития информационно-аналитических средств в задачах сбора и генерации справочных данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2003-12-29-001.pdf.
Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми) / Наук. ред. д. е. н., проф. П. Ю. Бєлєнький. – Львів : НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2002. – 112 с.
Кінг У. Стратегическое планирование и хозяйственная практика / У. Кінг, Д. Кліланд. – М. : Прогресс, 1982. – 398 с.
Кононенко П. И. Стратегическое програмно-целевое управление производственно-хозяйственной системой. Обобщение и практические рекомендации / Под ред. В. А. трайнева. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2003. – 272 с.
Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. ред. проф. В. И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 976 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру