УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2010

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 334.758
Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г.
Аналіз особливостей найбільших в світі транскордонних угод злиттів та поглинань (c. 3 - 11)

У статті досліджуються особливості найбільших в світі транскордонних угод останньої хвилі злиттів та поглинань. Аналізується їх динаміка в кількісному та вартісному вираженні, динаміка середньої ціни угод. Визначаються країни-лідери, компанії яких відзначалися найбільшою активністю в процесах злиттів та поглинань.
Ключові слова: злиття, поглинання, транскордонні угоди, вартість, динаміка середньої ціни
Рис.: 5. Табл.: 6. Бібл.: 4.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Курочкіна Ірина Геннадіївна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1403

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г. Аналіз особливостей найбільших в світі транскордонних угод злиттів та поглинань // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 3–11.

Список використаних у статті джерел

Білорус О. Г., Власов В. І . Глобальні трансформації торгівлі: Монографія / О. Г. Білорус, В. І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008.
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г. Злиття та поглинання компаній як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монографія / під ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О., д-ра екон. наук, проф. Тищенка О. М. – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 36 – 50.
Хаустова В. Е. Слияния и поглощения компаний в экономиках стран мира / Соціально-економічний розвиток україни ті її регіонів: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2008. – С. 200 – 222.
http://stats.unctad.org.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.487(477)
Зима О. Г., Штереверя О. В., Підгайна В. О.
Особливості вибору цільових туристичних ринків України (c. 12 - 14)

У статті розглянуті та охарактеризовані чинники привабливості України як туристичного напрямку, окреслені основні ринки співпраці міжнародного туризму та характер подібних взаємовідносин, а також розроблені критерії відбору пріоритетних регіонів та окремих країн для співпраці у галузі туризму.
Ключові слова: туристичний ринок, привабливість, міжнародний туризм
Рис.: 2. Бібл.: 7.

Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, проректор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Штереверя Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Підгайна Валентина Олександрівна – студент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1159

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зима О. Г., Штереверя О. В., Підгайна В. О. Особливості вибору цільових туристичних ринків України // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 12–14.

Список використаних у статті джерел

Закон Eкраїни «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 325/95. – ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 1282.
Александрова А. Ю. Международный туризм : Учеб. для вузов / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 464 c.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : Навч. посіб. / О. О. Любіцева. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Альтерпрес, 2006. – 430 с.
Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unwto.org //.
Офіційний сайт Весвітньої ради з подорожей та туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wttc.org //.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Офіційний сайт Азіатсько-тихоокеанської асоціації з подорожей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pata.org/.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.228.326
Найденко О. Є., Бєлосвєт О. В.
Моделювання впливу податкових пільг на розвиток авіаційної галузі в Україні (c. 15 - 18)

У статті розглянуто особливості податкового регулювання авіабудування в Україні. Проаналізовано стимулюючий ефект пільг, введених податковим кодексом для відповідної галузі та запропоновано альтернативні варіанти активізації високотехнологічних процесів у державі.
Ключові слова: моделювання, податкові пільги, авіаційна галузь, податковий кодекс
Рис.: 4. Бібл.: 2.

Найденко Олексій Євгенович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Бєлосвєт Олександр Володимирович – викладач, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1133

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Найденко О. Є., Бєлосвєт О. В. Моделювання впливу податкових пільг на розвиток авіаційної галузі в Україні // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 15–18.

Список використаних у статті джерел

Иванов Ю. Б. Современные проблемы налоговой политики: Учебное пособие / Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 328 с.
Іванов Ю. Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 448 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.71
Прокопенко В. Ю., Юхно М. Т.
Регулююча роль держави в розвитку іпотечного кредитування землі (c. 19 - 22)

У статті проаналізовано досвід організації іпотечного кредитування сільського господарства деяких країн світу. Приділено увагу особливостям іпотечного кредитування аграрного сектору економіки та винятково важливій ролі держави через важелі управління забезпечити належне функціонування цього сектору, зокрема спрямовану на підтримку доходів сільськогосподарських товаровиробників.
Ключові слова: регулююча роль держави, іпотечне кредитування, сільське господарство, аграрний сектор економіки
Табл.: 1. Бібл.: 6.

Прокопенко Валерія Юріївна – доктор економічних наук, професор, директор, Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій (вул. Каразіна, 7/9, офіс 1-3, Харків, 61002, Україна)
Email: pvu9@ukr.net
Юхно Марина Тимофіївна – заступник начальника, Управління фінансової політики, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ТОВ «Девелопмент Констракшен Холдинг» (вул. Верхній Вал, 68, Київ, 4071, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1556

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопенко В. Ю., Юхно М. Т. Регулююча роль держави в розвитку іпотечного кредитування землі // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 19–22.

Список використаних у статті джерел

Малий В. Ю., Панна І. О. Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною // Юридичні і політичні науки.– 2009 р.
Закон України «Про іпотеку». – http://zakon1.rada.gov.ua.
Закон України «Про іпотечні облігації». – http://zakon1.rada.gov.ua.
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». – http://zakon1.rada.gov.ua.
Колесник І. А. Формування організаційно-економічного механізму іпотеки землі // Економічний простір № 24 2009 р. – С. 131–137.
Динисюк Л. Розвиток іпотечного кредитування в аграрному виробництві, посилення регулюючої ролі держави.– Збірник наукових праць – 2009. – Вип. 18/19 «Ефективність державного управління» – С. 459–467.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.47.629.33
Колбасін Є. С.
Механізм державної підтримки автомобілебудування в Україні (c. 22 - 27)

Проаналізовано чинне законодавство України щодо підтримки автомобілебудування. Запропоновано інструменти впливу в рамках методів прямого та непрямого регулювання автомобілебудівної галузі та механізм її державної підтримки в умовах кризи.
Ключові слова: державна підтримка, автомобілебудування, пряме та непряме регулювання
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Колбасін Євген Сергійович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: johnny_evgen@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1310

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колбасін Є. С. Механізм державної підтримки автомобілебудування в Україні // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 22–27.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» від 19.10.1997 р. № 535/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 42. – С. 12.
Постанова КМУ «Про затвердження інвестиційної програми спільного українсько-корейського підприємства з іноземною інвестицією у формі закритого акціонерного товариства «АвтоЗАЗ – ДЕУ» від 24.03.1998 р. № 362.
Постанова КМУ «Про затвердження інвестиційної програми виробництва вантажних автомобілів, автобусів, комплектуючих виробів і запасних частин до них закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» від 17.07.2003 р. № 1100 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – С. 117.
Постанова КМУ «Про затвердження інвестиційної програми виробництва вантажних автомобілів та автобусів товариством з обмеженою відповідальністю «Кременчузький автоскладальний завод» від 8.10.2004 р. № 1334 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 41. – С. 23.
Постанова КМУ «Про затвердження інвестиційної програми виробництва автомобілів відкритим акціонерним товариством «Луцький автомобільний завод» від 18.01.2005 р. № 56 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – С. 45.
Закон України «Про внесення змін до Закону України про розвиток автомобільної промисловості України» від 06.07.2005 р. № 2740-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2740-15.
Посетители // Бізнес. – 2008. – № 4. – С. 95–99.
Розпорядження КМУ «Про схвалення концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року» № 452-Р від 3.08.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – С. 148.
Закон України «Про митний тариф України» від 17.12.2008 р. № 676-VІ // Голос України. – 2009. – № 3–5.
Розпорядження Кабінету міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1570-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ».
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв’язку із світовою фінансовою кризою» від 06.03.2009 р. № 923-VІ // Офіційний вісник України. – 2009. – № 14. – С. 12.
Постанова КМУ «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету міністрів України від 18 березня 2009 р. № 230» від 12.05.2010 р. № 342 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd.
Стратегія розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=2&itemid=79.
Розпорядження КМУ «Про схвалення концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року» №947-р. від 09.07.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=947-2008-%F0.
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / В. М. Геєць, О. І. Амоша, Т. І. Приходько, В. П. Александрова, В. В. Близнюк. – НАН України; Інститут економіки та прогнозування / [ред. В. М. Геєць]. – К. : Наукова думка, 2008. – 384 с.
Бабич Д. В. Державне регулювання економіки в умовах ринку / Д. В. Бабич. – Х. : Основа, 1997. – 407 с.
Державне регулювання економіки: [підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти] / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка, З. М. Залога. – Львів : НВФ «Українські технології», 1999. – 640 с.
Гриньова В. М. Державне регулювання економіки: підручник / Гриньова В. М., Новікова М. М. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 736 с.
Чистов С. М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. [Вид. 2-е, доопрац. і допов]. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.
Антонова Н. Б. Государственное регулирование экономики : учебник / Н. Б. Антонова. – Мн: Академия управления при Президенте республики Беларусь, 2002. – 775 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.242.4
Мощицька Т. О.
Державні цільові програми як дієвий інструмент стимулювання розвитку економіки (c. 28 - 33)

У статті розглядається місце та завдання програмно-цільового методу як інструмента стимулювання розвитку економіки країни. Досліджено головні особливості, методологічні принципи, а також зарубіжний досвід його впровадження. Визначено сутність, цілі та функції державних цільових програм, через які реалізується програмно-цільовий метод. Розглянуто класифікацію державних цільових програм та систематизовано методи оцінки їх ефективності.
Ключові слова: державна цільова програма, розвиток економіки, програмно-цільовий метод
Рис.: 3. Бібл.: 9.

Мощицька Тетяна Олексіївна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1121

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мощицька Т. О. Державні цільові програми як дієвий інструмент стимулювання розвитку економіки // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 28–33.

Список використаних у статті джерел

Кудрявцев А. А. Проблемы программно-целевого планирования и финансирования бюджетных инвестиций // Финансы и кредит. – М. – 2009. – № 9 (Март). – С. 29–35.
Шакина Е. А. Подходы к мониторингу и оценке бюджетных целевых программ. // Экономический анализ: теория и практика. – М. – 2008. – № 11(5). – С. 16–21.
Лапыгин Д. Ю. Развитие региона методом программно-целевого планирования// Экономика региона. – Воронеж. – 2007. – № 18. – С. 27–34.
Климова Л. А., Хуснуллина Г. З. Оценка использования программно-целевых методов управления в современных экономических условиях. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2008. – 412 с.
Закон України «Про державні цільові програми» № 1621-ІV від 18.03.2004 р .// Відомості Верховної Ради, 2004, № 25, ст. 352.
Гаскаров А. Р. Целевые программы как инструмент обеспечения финансово-экономической устойчивости субъекта Российской Федерации: на примере Республики Башкортостан // автореф. дис. … канд. экон. наук: 08. 00. 10 / А. Р. Гаскаров. – М., 2007. – 27 с.
Смирнов Е. В. Методическое обеспечение оценки эффективности инвестирования муниципальных целевых программ // Финансы и кредит. – 2005. – № 6. – С. 46–52.
Шкворець Ю. Ф. Критерії та показники оцінки ефективності програмно-цільового фінансування центральних органів управління з питань науки, інноваційної діяльності й освіти // http://iee.org.ua/files/alushta/06-shkvorec-kryteryy_ta_pokaznyky.pdf.
Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм» за № 742 від 24.06.2010 р. // http:// ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/mE100608.html.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 32.142.6
Кизим М. О., Омаров Ш. А. О.
Оцінка та обґрунтування цілей сталого екологічного розвитку регіону (c. 34 - 38)

У статті аналізується пробематика стійкого розвитку країн світу та їхніх регіонів. Пропонується концепція стійкого розвитку, що базується на ідеї про те, що якість життя людей і стан суспільства перебувають під впливом сукупності економічних, соціальних і екологічних факторів. Пропонується концепція стійкого екологічного розвитку регіону. На підставі даної концепції проведена оцінка та сформовані цілі стійкого екологічного розвитку Харківської області.
Ключові слова: сталий розвиток, регіон, якість життя, Харківська область
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 8.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Омаров Шахін Анвер Огли – доктор економічних наук, доцент, Почесне консульство республіки Албанія в Харкові (вул. Академіка Проскури, 1, Харків, 61070, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1191

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Омаров Ш. А. О. Оценка и обоснование целей устойчивого экологического развития региона // Проблемы экономики. – 2010. – №3. – C. 34–38.

Список використаних у статті джерел

Программа действий: повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. – 70 с.
Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 168–174.
Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org.
Оленьев В. В., Федотов А. П. Глобалистика на пороге ХХІ века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sir35.narod.ru/pages/l_704.htm.
Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации // Россия на пути к устойчивому развитию. – М.: 1996. – С. 5.
Буркинский В. Б. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / В. Б. Буркинский, В. Н. Степанов, С. К. Харичков. – Одесса: Феникс, 2005. – 575 с.
Багров Н. В. Региональная политика устойчивого развития. – К.: Лібідь, 2002. – 256 с.
Акимова Т. А. Экономика устойчивого развития: учебное пособие / Т. А. Акимова, Ю. Н. Мосейкин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 430 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.341:314.17
Кизим М. О., Доровський О. В.
Аналіз та прогнозування тенденцій захворювань населення України й Харківської області (c. 39 - 44)

У статті досліджено тенденції захворюваності населення України та Харківської області за класами хвороб. Прогнозується динаміка захворюваності населення України до 2020 року та визначаються ті класи хвороб, які потребують першочергових заходів з боку держави щодо їх запобігання та лікування.
Ключові слова: тенденції захворювань, класи хвороб, прогнозування, Харківська область
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Доровський Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: office@zt.com.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1159

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Доровской А. В. Анализ и прогнозирование тенденций заболеваемости населения Украины и Харьковской области // Проблемы экономики. – 2010. – №3. – C. 39–44.

Список використаних у статті джерел

Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 –2010 роки. Затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 31 травня 2006 р. № 761 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступа: http:// rada.gov.ua.
Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р. Затверджена Законом України від 23 грудня 2009 р. № 1794 – VІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступа: http://rada.gov.ua.
Державна програма «Дитяча онкологія» на 2006 – 2010 роки. Затверджена Постановою від 19 липня 2006 р. КМУ № 983 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступа: http://rada.gov.ua.
Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. Первичная медико-санитарная помощь сегодня актуальне, чем когда-либо. – ВООЗ, Швейцарія, 2008.
Державна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року. Затверджена Законом України від 22 січня 2010 р. № 1841 – VІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступа: http://rada.gov.ua.
Національна академія медичних наук України [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.amnu.gov.ua.
Статистичний збірник «Регіони України 2009».– Частина ІІ. – Державний комітет статистики України. – 2009. – 764 с.
Статистичний щорічник України за 2003 рік / За ред. Осауленка О. Г. – К.: Вид-во «Консультант», 2004. – 632 с.
Статистичний збірник «Регіони України 2009». – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 370 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.146
Кизим М. О., Череднік В. І., Зайцева А. Ю.
Кластерний підхід до вибору пріоритетних напрямів сталого розвитку регіонів (c. 44 - 55)

У статті розглядається кластерний підхід до організації регіональної економіки. Аналізуються типи кластерів, цілі та особливості їхнього створення та функціонування в різних країнах світу, їхні характеристики. Розглядаються державні програми кластерізації економіки та законодавчі документи в цій сфері в країнах пострадянського простору, у тому числі й в Україні. Аналізуються моделі побудови промислових кластерів у світовій економіці, а також відмітні ознаки та можливості їхнього застосування у світовій і вітчизняній економіках. Запропоновано методику використання кластерної технології в Україні та схему формування регіональних інноваційних науково-виробничих кластерних структур.
Ключові слова: кластерний підхід, сталий розвиток, регіони, кластерні структури
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 19.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Череднік Віталій Іванович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Зайцева Анна Юріївна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1365

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Чередник В. И., Зайцева А. Ю. Кластерный подход к выбору приоритетных направлений устойчивого развития регионов // Проблемы экономики. – 2010. – №3. – C. 44–55.

Список використаних у статті джерел

Porter M. E. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business rev., 1998. – Nov.– Dec.– P. 77–90.
Enright M. J. Why clusters are the Way to Win the game? // Word link.– No. 5, July/August.– 1992. – Р. 24–25.
Enright M. The geographical scope of competitive advantage // Stuck in the region? Changing scales for regional identity / Ed by E. Dirven, J. Grocnewegen and s/ Van Hoof.– Utrecht, 1993.– P. 87–102.
Стратегія економічного і соціального розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.adm.dp.gov.ua.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження державної цільової економічної програми». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon.rada.gov.ua.
Асаул Л. Н. Строительный кластер – новая региональная производственная система [Электронный ресурс] // Экономика строительства. 2004. – № 6. – Режим доступа:http://www.mbrk.ru.
Бондаренко В. Малые предприятия в системе кластеров // Бизнес для всех. – 2005. – № 33. – Режим доступа: http://www.businesspress.ru.
Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / С. Ф. Пятинкин, Т. П. Быкова. – Минск: Тесей, 2008. – 72 с.
Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення державної програми розвитку промисловості на 2003– 2011 рр.». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://Zakon.rada.gov.ua.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 року № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=100-2006-4.EF.
Проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення концепції кластеризації економіки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской Федерации. – Режим доступа: http://www. tpprf.ru.
Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. – 2003. – № 5. – С. 27–32.
Горшенева О. В. Кластеры: сущность, виды, принципы организации и создания в регионах // Экон. вестник Ростов. гос. ун-та. – 2006. – № 4, Ч. 2. – С. 17–23.
Взаимодействие малого и крупного бизнеса // Информ.-аналит. сб. Института предпринимательства инвестиций. – М. – 2003. – Апрель. – Режим доступа: http://www.mbrk.ru.
Шапкин И. Н. Управление региональным хозяйством. – М: Кнорус, 2005. – 167 с.
Егоров О. И. Зарубежный опыт региональной науки, региональной политики и территориального развития / О. И. Егоров, О. А. Чигаркина // Регион: экономика и социология. – 2006. – № 1. – С. 22–28.
Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта / Серия «Аналитические доклады». – Екатеринбург: Центр региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ. – 2008. – №2. – 41 с.
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від 28 грудня 1994 р. // www.rada.gov.ua.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.342
Тищенко О. М.
Про необхідність регіональних стратегій для розвитку територій (c. 55 - 60)

Розглянуто деякі аспекти сучасних теорій регіонального розвитку. Показано необхідність розробки регіональних стратегій для стійкого економічного росту територій і згладжування соціально-економічних диспропорцій.
Ключові слова: розвиток територій, регіон, регіональна стратегія, стійкий економічний ріст
Рис.: 1. Бібл.: 15.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1297

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко А. Н. О необходимости региональных стратегий для развития территорий // Проблемы экономики. – 2010. – №3. – C. 55–60.

Список використаних у статті джерел

Видяпин В. И. Экономическая теория: учебник / Под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина и др. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 714 с.
Гаврилов А. И. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://polbu.ru/gavrilov_reconomy/ch19_i.htm.
Гаджиев Ю. А. Неоклассические и кумулятивные теории регионального экономического роста и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008-1/1/1.htm.
Долятовский л. В. Задача распределения ограниченных ресурсов. В кн. «Образование и наука – основной ресурс социально-экономического развития в третьем тысячелетии». Часть 1. – Ростов-на-Дону: ИУБИП, 2003. – С. 38–41.
Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXІ веке: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 С.
Здорова Е. С. Организационно-экономические аспекты управления устойчивым развитием региона [Электронный ресурс]: дис…канд. эконом. наук: 08.00.05. – М.: РГБ, 2005 (из фондов Российской государственной библиотеки). Полный текст: http//diss.rse.ru/diss/05/0469/05046902.
Княгинин В. Н. Управление регионами – восстановление власти? Регионы вновь имеют значение. – Режим доступа: http:// www.soob.ru/n/2005/2/5/3.
Лукашин Ю. Производственные функции в анализе мировой экономики// Мировая экономика и международные отношения / Ю.Лукашин, Л.Рахлина. – 2004. – №1. – С. 17-27.
Наше общее будущее: доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию. – М.: Планета, 1989. – С. 50–51.
Региональное развитие: опыт Росси и Европейского Союза [текст]/ рук. авт. колл. и отв. ред. А. Г. Гранберг. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2000. – 435 с.
Самостроенко Г. М. – Маркетинг: стратегии развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. mavriz.ru/articles/2003/1/28.html.
Теория размещения промышленности. – М.: Мосполитиздат, 1949. – 226 с.
Тищенко А. Н. Конкурентоспособность территорий как основа региональных стратегий / В кн.: «Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики»: Монографія. –Х.: ФОП Либуркина Л. М., ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 132–148.
Тюнен И. Г. Изолированное государство. – М.: Экономическая жизнь, 1926. – 322 с.
Krugman P. Space: the last frontier. // Spatial economy. – 2005. – №3. – Р. 121–126.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 364.01
Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л.
Проблеми поліпшення стану житлово-комунального господарства в регіонах (c. 61 - 62)

Робота присвячена проблемам покращання стану житлово-комунального господарства в регіоні. Запропоновані підходи до розробки пропозицій з удосконалення житлово-комунального господарства.
Ключові слова: житлово-комунального господарство, регіон, пропозиції з удосконалення
Бібл.: 2.

Амосов Олег Юрійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, Харків, 61050, Україна)
Email: amosovoleg@ukr.net
Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ngavl@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1102

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Проблемы улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства в регионах // Проблемы экономики. – 2010. – №3. – C. 61–62.

Список використаних у статті джерел

1. Добкін М. М. Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року // М. М. Добкін, С. І. Чернов, Г. А. Кернес, Ю. А. Сапронов, В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, С. В. Авершин: Монографія. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК». – 512 с.
Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. Монографія. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.462
Решетняк О. І.
Інновації в маркетингу: імагографичне сегментування ринку туристичних послуг (c. 63 - 65)

У статті проаналізовано існуючий досвід сегментування ринку туристичних послуг і можливості застосування інноваційного маркетингового підходу до сегментування із застосуванням імагографічної змінної та технології міфодизайна в процесі виділення груп споживачів.
Ключові слова: маркетинг, імагографичне сегментування ринку, туристичні послуги, міфодизайн
Бібл.: 6.

Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61000, Україна)
Email: reshetele@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1315

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Решетняк Е. И. Инновации в маркетинге: имагографическое сегментирование рынка туристических услуг // Проблемы экономики. – 2010. – №3. – C. 63–65.

Список використаних у статті джерел

Лысикова О. В. Имиджиология и паблик рилейшнз / О. В. Лысикова, Н. П. Лысикова. – М., 2006.
Островский А. Б. Парадигма мифологического мышления: очерк вклада К. Леви-Стоса/ А. Б. Островский. – СПб.,2004.
Решетняк Е. И. Современные методы управления предприятием сферы услуг. – Х: Фактор, 2008. – 544 с.
Ульяновский А. В. Мифодизайн / А. В. Ульяновский.– СПб., 2005.
Усович К. И. Инновации в маркетинге: имагографическое сегментирование// http://www.psy-gazeta.ru/prof_society/articles/2042/.
Хальбвакс М. Социальные классы и морфология / М. Хальбвакс. – СПб., 2000.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Губарєва І. О., Штаєр О. М.
Визначення сукупності показників для оцінювання стану економічної безпеки банку (c. 66 - 75)

У статті проаналізовано основні підходи до оцінки економічної безпеки банку. Запропонована методика оцінки фінансової стійкості банку.
Ключові слова: сукупність показників, оцінювання, економічна безпека, банк, фінансова стійкость
Табл.: 6. Бібл.: 21.

Губарєва Ірина Олегівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: gubarievairyna@gmail.com
Штаєр Оксана Михайлівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1424

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Губарєва І. О., Штаєр О. М. Визначення сукупності показників для оцінювання стану економічної безпеки банку // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 66–75.

Список використаних у статті джерел

Абрютина М. С. Анализ финансово-зкономической деятельности предприятия / М. С. Абрютина, А. В. Грачев / Учебно-практич. пособие. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2003. – 272 с.
Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.
Батракова Л. Д. Экономический анализ деятельности коммерческого банка /Л. Д. Батракова. – М.: Логос, 1998. – 342 с.
Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / О. Васюренко, Н. Погореленко // Вісник НБУ. – 2006. – № 6. – С. 22–24.
Коваленко В. В. Методи аналізу та управління фінансовою стійкістю комерційного банку / В. В. Коваленко // Вісник УАБС. – 2008. – № 2. – С. 39–47.
Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах / В. М. Кочетков / Монографія. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 300 с.
Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти / В. М. Кочетков / Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 238 с.
Крейнина М. Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений / М. Н. Крейнина // Финансовый менеджмент. – 2008. – №2. – С. 32–36.
Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності діяльності банку / О. В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9 (63). – С. 43–50.
Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Ю. С. Масленченков . – Кн. 3: Технология финансового менеджмента. – М.: Перспектива, 1999. – 354 С.
Набок Р. Аспекти, що можуть призвести до виникнення проблемного банку / Р. Набок // Вісник НБУ. – 2007. – № 8. – С. 46–50.
Пантелєєв В. П. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання / В. П. Пантелєєв, С. П. Халява // Банківська справа. – 2007. – № 1. – С. 32–35.
Примостка Л. Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу / Л. Примостка // Вісник НБУ. – 2002. – № 10. – С. 40–45.
Фетисов г. Г. Методологические основы формирования устойчивости банковской системи / Г. Г. Фетисов // Финансы и кредит. – 2008. – № 15. – С. 2–14.
Шіллер Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення / Р. І. Шіллер. – К.: Наукова думка, 2007. – 158 с.
Офіційний сайт НБУ – http://www.bank.gov.ua/.
Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.
Васильченко З. М. Економічна безпека банку: теоретична концепція моделювання / З. М. Васильченко, І. П. Васильченко // Вісник ТНЕУ. – 2007. – № 5. – С. 144–155.
Васильченко З. М. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку / О. Васюренко, Н. Погореленко // Банківська справа. – 2006. – №5-6. – С. 44–56.
Васильченко З. М. Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку / О. Васюренко, Н. Погореленко // Банківська справа. – 2006. – №4. – С. 36–45.
Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002 – 190 с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.1: 658.5
Пилипенко А. А., Пилипенко Д. Р.
Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств (c. 76 - 83)

Розглянуто теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо створення системи управління витратами. Розкрито сутність, зміст та особливості процесу управління витратами у взаємозв’язку з розробкою стратегії розвитку підприємства. Визначено цілі, об’єкти, суб’єкти, методи, інструменти, функції системи управління витратами. Подано методичні рекомендації щодо створення системи моніторингу витрат та результатів діяльності. Обґрунтовано особливості створення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, моніторинг витрат, управління витратами, стратегічний розвиток підприємства
Рис.: 3. Бібл.: 22.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Пилипенко Діана Рафаеліївна – аспірант, кафедра оцінки майна, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1465

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А., Пилипенко Д. Р. Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – C. 76–83.

Список використаних у статті джерел

Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» // Все о бухгалтерском учете. – 1999. – №11. – С. 3– 9.
Бондар М. І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики». – К.: КНЕУ, 2010. – С. 21–24.
Бутинець Ф. Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку / Ф. Ф. Бутинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №10. – С. 20–29.
Голов С. Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану дій «України – ЄС» // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №4. – С. 7–17.
Иванова А. В. Многомерность учета затрат / А. В. Иванова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://consulting.1c.ru/.
Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. – М.: Олимп-бизнес, 2005. – 512 с.
Каримов В. Э. Стратегический учет. – М.: Омега-Л, 2005. – 168 с.
Карр Н. Дж. Блеск и нищета информационных технологий: почему ИТ не являются конкурентным преимуществом. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Секрет фирмы», 2005.– 176 с.
Козаченко Г. В. Управління затратами підприємтва: монографія /Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю Хлапьонов, Г. А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с.
Коллис Д. Дж. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Коллис Дэвид Дж., Монтгомери Синтия А. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2007 – 400 с.
Корпоративная логистика. 300 Ответов на вопросы профессионалов / Под.ред. В. И. Сергеева. – Инфра-М, 2005. – 976 с.
Кужельний М. В. Організація обліку: підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицькі. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
Крамчанінова М. Д. Формування системи управління промисловим підприємством в умовах стратегічного партнерства: автореф. дис. канд. екон. наук 08.06.01 / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Маріуполь, 2005. – 20 с.
Легенчук С.Ф. Метатеорія бухгалтерського обліку: сутність та шляхи побудови / С.Ф. Легенчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – №1(16). – С. 124–137.
Нападовська Л. В. Управлінський облік: монографія. – Дніпропетровськ: наука і освіта, 2000. – 450 с.
Нападовська Л. В. Концепція подальшого розвитку обліку в умовах міжнародної інтеграції // Вісник КНТЕУ. – 2006. – №1. – С. 57–64.
Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. – 276 с.
Райан Б. Стратегический учет для руководителя. – М.: Аудит; Юнити, 1998. – 616 с.
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.
Сахно Л. А. Еволюція управлінського обліку: від обліку витрат виробництва до стратегічного управління // Облік і фінанси АПК. – 2010. – №2. – С. 58–61.
Смирнова В. В. Информационное обеспечение развития предпринимательских структур / В. В. Смирнова, А. О. Апостолов // Економіка. Менеджмент. Підприємництво.– Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. – 2003. – Вип. 11. – С. 294–297.
Шанк Дж. К., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. – СПб.: Бизнес-микро, 1999. – 288 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру