УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2010

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.1
Кизим М. О., Проноза П. В., Бєлікова Н. В.
Аналіз глобальних проблем світового співтовариства та цілей тисячоліття (c. 3 - 8)

У статті аналізуються погляди вчених на сучасні глобальні проблеми співтовариства світової спільноти. Розглядаються результати досліджень з цього питання, які виконали вчені й організації: Римський клуб, ООН, Світовий банк реконструкції та розвитку, Світовий економічний форум. Проаналізовано історію досліджень глобальних проблем людства. Запропоновано авторське бачення класифікації глобальних проблем людства.
Ключові слова: Римський клуб, ООН, Світовий банк реконструкції та розвитку, Світовий економічний форум
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Бєлікова Надія Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, вчений секретар, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: nadezdabelikova@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1247

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Проноза П. В., Беликова Н. В. Анализ глобальных проблем мирового сообщества и целей тысячелетия // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 3–8.

Список використаних у статті джерел

Латов Ю. Сущность и типология глобальных проблем [Электронный ресурс] / Ю. Латов. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru.
Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер. – М. : Наука, 1976. – 168 с.
Медоуз Д. Х. Пределы роста / Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рандерс, Ш. Беренс. – М. : МГУ, 1991. – 206 с.
Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the turning point / M. Mesarovic, Е. Pestel. – 1974.
Медоуз Д. Л. За пределами роста / Д. Л. Медоуз, Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс. – М. : Прогресс; Пангея, 1994.
Медоуз Д. Л. Пределы роста. 30 лет спустя / Д. Л. Медоуз, Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс. – М. : Академкнига, 2008. – 342 с.
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm.
Всемирный банк реконструкции и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/organiz/wbank.htm.
Чихарин В. Пределы роста: 30 лет спустя [Электронный ресурс] / В. Чихарин. – Режим доступа: http://actualcomment.ru/book/193/.
Сандул И. Сняли стресс / И. Сандул // Корреспондент. – 2 Апреля 2010. – С. 40–42.
Радугин А. А. Философия: курс лекций / А. А. Радугин. – М. : Центр, 1996.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.124.4
Хаустова В. Є., Громика Н. К.
Валютна система та світові кризи (c. 9 - 12)

У статті аналізується взаємозв’язок світових криз зі світовою валютною системою. Розглядаються етапи розвитку світової валютної системи, її типи й особливості. Доводиться гіпотеза про те, що перехід до Ямайської валютної системи був однією з важливих передумов виникнення нинішньої економічної кризи.
Ключові слова: валютна система, світова криза, Ямайська валютна система
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Громика Надія Костянтинівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1671

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Е., Громыка Н. К. Валютная система и мировые кризисы // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 9–12.

Список використаних у статті джерел

Смирнов А. Кредитный «пузырь» и перколация финансового рынка // Вопросы экономики. – № 10. – 2008. – С. 4–31.
Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики. – № 11. – 2008. – С. 25–37.
Андрюшин С., Бурлачков В. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России // Вопросы экономики. – № 11. – 2008. – С. 38–50.
Ершов М. Кризис 2008 года: «момент истины» для глобальной экономики и новые возможности для России // Вопросы экономики. – № 12. – 2008. – С. 27–45.
Юсим М. Первопричина мировых кризисов // Вопросы экономики. – № 1. – 2009. – С. 28–39.
Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики. - №2. – 2009. – С. 4-23.
Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы: пер. с англ. – М.: Альпина бизнес букс, 2009. – 520 с.
Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. – М.: Новое знание, 2003. – 399 с.
Лапчук Б. Ю. Валютна політика. – К.: Знання, 2008. – 212 с.
Григорьев Л., Самехов М. Финансовый кризис-2008: вхождение в мировую рецессию // Вопросы экономики. – № 12. – 2008. – С. 27–45.
Заика А. Идея за рубль // Бизнес. – № 45. – 2008. – С. 36–38.
Гаврилюк А., Бодяко В. Валютные игры // Инвестгазета. – 15–21.09. – 2008. – с. 52–53.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2
Кизим М. О., Омаров Ш. А. О.
Практика складання і реалізації стратегій розвитку України і її регіонів (c. 13 - 21)

У статті аналізується законодавство та практика складання та реалізації стратегій розвитку України та її регіонів. Визначаються існуючі проблеми щодо здійснення цих процесів, а також напрямки їх вирішення.
Ключові слова: стратегія розвитку, реалізація стратегії, законодавство
Рис.: 4. Табл.: 4. Бібл.: 6.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Омаров Шахін Анвер Огли – доктор економічних наук, доцент, Почесне консульство республіки Албанія в Харкові (вул. Академіка Проскури, 1, Харків, 61070, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1196

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Омаров Ш. А. О. Практика составления и реализации стратегий развития Украины и ее регионов // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 13–21.

Список використаних у статті джерел

Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004 – 2015 роки «Шляхом європейської інтеграції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uspishnaukraina.com.ua/uk/nsa/151.html.
Стратегія розвитку України на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uspishnaukraina.com.ua/nsa/150.html.
Концепція економічного розвитку України на 2008 – 2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.feg.org.ua/docs/ua_economics_ua.pdf.
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005 № 2850-ІV. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005. – № 51, ст. 548) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=2850-15-15.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 року № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.nreg=100-2006-4.EF.
Наказ Міністерства економіки з питань європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» від 29.07.2002 № 224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon.nau/ua/doc/?uid=1022.322.0.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.242
Іванов Ю. Б.
Тіньова економіка в контексті кризи державного управління економікою (c. 21 - 24)

Розглянуто взаємозв’язок тіньової еконміки з розвитком процесів державного управління. Обґрунтовано підхід до тіньової економіки як форми кризи державного управління, що сполучує деструктивні та деформаційні процеси з процесами переформатування соціально-економічної структури, імманентним чинником яких виступає наявність мутованих гібридних економічних форм.
Ключові слова: тіньова економіка, державне управління економікою, криза державного управління, гібридні економічні форми
Бібл.: 7.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivn77@bk.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1488

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б. Тіньова економіка в контексті кризи державного управління економікою // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 21–24.

Список використаних у статті джерел

Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614 с.
Антикризисное управление / [Под ред. Э. М. Короткова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 432 С.
Шамхалов Ф. Государство и экономика / Ф. Шамхалов. – М. : Экономика, 1999. – 414 с.
Богданов А. А. Теоктология. Всеобщая организационная наука. Книги 1 и 2 / А. А. Богданов. – М. : Экономика, 1989. – 584 с.
Шанин Т. Иное всегда дано... / Т. Шанин // Знание – сила. – 1990. – № 9. – С. 12–17.
Павлишенко М. Про економічну суть податку на додану вартість / М. Павлишенко // Економіка України. – 1993. – № 7. – С. 48–54.
Зубов в. О. Людинотворчі виміри малого бізнесу та проблеми його розвитку в Україні / В. О. Зубов // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблема та перспективи розвитку) : зб. наук. пр.– За матер. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С. 524–526.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.45:669
Ялдін І. В.
Інтеграційні процеси в металургійній промисловості України (c. 25 - 38)

У статті розглядаються основні тенденції розвитку інтеграційних процесів в металургійній промисловості України. Визначаються передумови та стимули інтеграції підприємств галузі, а також особливості їхнього здійснення.
Ключові слова: інтеграційні процеси, металургійна промисловість, стимули інтеграції
Рис.: 13. Табл.: 7. Бібл.: 41.

Ялдін Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1033

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ялдін І. В. Інтеграційні процеси в металургійній промисловості України // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 25–38.

Список використаних у статті джерел

Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки / С. Єрохін // Економіка України. – 2002. – № 10, 11.
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=2ab4d1476979470b46d4dcbFFEcF1065?art_id= 67333&cat_id=57966.
Ильин А. Надо стать крупнее. Украинские металлотрейдеры ищут новые формы выживания / А. Ильин // Экономические известия. – 2009. – № 130 (1128).
Структурні співвідношення в економіці України за даними таблиць «витрати – випуск» за 2001–2006 роки. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.kmu.gov.ua.
Дружерученко К. Робочий механізм / К. Дружерученко // Український дiловий тижневик «Контракти». – 2008. – № 3. – С. 17–23.
Металургія України: розвиток виробництва та науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/gmk2007/1/2.html.
Голбан Ю. Железные обязательства: краткий обзор эмитентов облигаций 2-го эшелона горно-металлургического cектора [Электронный ресурс] / Ю. Голбан. – Режим доступа: http://www.sobinbank.ru.
Гончарова О. М. Конкурентоспроможність металургійних підприємств як фактор стратегічного розвитку національної економіки / О. М. Гончарова // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2008. – № 15. – С. 268–274.
Алєксєєв І. В. Інтеграційні тенденції в розвитку підприємств / І. В. Алєксєєв , М. В. Ольшанська // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики : Монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 97–114.
Владимирова И. Г. Организационные формы интеграции компаний / И. Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 6.
Бутыркин А. Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности : научная монография / А. Я. Бутыркин. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 200 с.
Михайлівська О. В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів : Монографія / О. В. Михайлівська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с
Пилипенко А. А., Ярошенко І. В. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників : Монографія / А. А. Пилипенко, І. В. Ярошенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 152 с.
Хачатуров А. Е., Белковский А. Н. Современный интеграционный менеджмент / Е. А. Хачатуров, А. Н. Белковский. – М. : Дело и сервис, 2006. – 272 с.
Шатраков А. Ю. Стоимость предприятий при интеграционном процессе / А. Ю. Шатраков, Н. И. Комков, А. А. Мерсиянов, М. А. Шамин. – М. : Экономика, 2008. – 350 с.
Хозяйственный кодекс Украины // Все о бухгалтерском учете. – 2003. – № 85. – С. 6–96.
Семь нот менеджмента. – 3-е изд., доп. – М. : Журнал Эксперт, 1998. – 424 с.
Пушкарь А. И., Жуков Ю. Е., Пилипенко А. А. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление : научное издание / А. И. Пушкарь, Ю. Е. Жуков, А. А. Пилипенко. – Х. : Кросс-роуд, 2006. – 440 с.
Портер М. Международная конкуренция : пер. с англ./ М. Портер ; под ред. и с предисловием В. Д. Щекина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. – 608 с.
Портер М. Конкурентное преимущество : как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М. : Альпина бизнес букс, 2005. – 715 с.
Портер М. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – М. : Альпина бизнес букс, 2005. – 454 с.
Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку / О. Михайленко // Економіка України. – 2003. – № 5.
Кулицький С. Оцінка перспектив розвитку української чорної металургії за умов зростання цін на природний газ / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2007. – № 7. – С. 25–42.
Офіційний сайт Міністерства статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Дружерученко К., Шкарпова О. Зливайся хто може! / К. Дружерученко, О. Шкарпова // Український дiловий тижневик «Контракти». – 2009. – № 31.
Річний звіт за 2008 рік Першої фондової торгівельної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfts.com/uk/yearly-reports/?get_file=163
Сражения за рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economica.com. ua/metal/article/619969.html.
Металургія: криза поглиблюється!? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kuchma.org.ua/institute/monitoring/4a1fbe841bb5c/#2.
Ярошенко Я., Молдовано О. Металургія виходить з кризи? [Електронний ресурс] / Я. Ярошенко, О. Молдовано. – Режим доступу: http://www.economica.com.ua/metal/article/620073.html.
Савицкий А. Металлургия возвращает утраченные позиции / А. Савицкий// День. – 2009. – № 139. – С. 3–4.
Данілішин Б. Позитивна динаміка промислового виробництва свідчить про відновлення української економіки [Електронний ресурс] / Б. Данілішин. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=137400&cat_id=38461
Самуэльсон П. Э. Экономика / П. Э. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус – М. : Вильямс, 2009. – 1360 с.
Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательства, прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ; пер. с нем. под ред. В. С. Автономова и др. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. Шумпетер. – М. : Економіка, 1995. – 540 с.
Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или теория общественного богатства / Л. Вальрас. – М. : Изограф, 2000. – 448 с.
Хикс Дж. Стоимость и капитал / Дж. Хикс. – М. : Прогресс, 1988. – 192 с.
Бутыркин А. Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности : научная монография / А. Я. Бутыркин. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 200 с.
Готтшальк П. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества / П. Готтшальк, Х. Соли-Сетере. – М. : Альпина бизнес букс, 2007. – 390 с.
Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXІ веке / М. Уорнер, М. Витцель. – М. : Добрая книга, 2005. – 296 с.
Буданов И. А. Черная металлургия в российской экономике / И. А. Буданов. – М. : Макс-пресс, 2002.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341:338.2
Решетняк О. І.
Фінансування інноваційного розвитку економічних об'єктів в Україні: гармонізація структури (c. 39 - 41)

У статті розглянуто один із аспектів вирішення актуальної наукової проблеми щодо виявлення закону, який підпорядковує структурні процеси в економічних системах пропорції золотого перерізу. Застосування цього закону може сприяти підвищенню ефективності розробки управлінських впливів на інноваційні процеси в Україні.
Ключові слова: інноваційний розвиток, фінансування, пропорції золотого перерізу, гармонізація структури
Табл.: 1. Бібл.: 4.

Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61000, Україна)
Email: reshetele@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1345

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Решетняк Е. И. Финансирование инновационного развития экономических объектов в Украине: гармонизация структуры // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 39–41.

Список використаних у статті джерел

Крючкова І. В. Макроструктурні фактори розвитку економіки України та Закон золотого перерізу // Економіст. – 2005. – № 9. – С. 46–52.
Стахов А. П. Коды золотой пропорции. – М.: Радио и связь, 1984. – 151 с.
http://www.ua-today.com/modules/myarticles/article_storyid_40332.html.
http://www.google.com/publicdata/directory.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.4
Кизим М. О., Лелюк О. В.
Аналіз напрямків підвищення енергозабезпечення Харківської області (c. 42 - 52)

У статті розглядається проблема енергозабезпечення як однієї з основ національної безпеки й стійкого розвитку України. Аналізується ситуація, що виникла в цій сфері в країні та у Харківській області. Аналізуються запаси, видобуток і споживання основних типів енергоносіїв у регіоні. Визначено сильні та слабкі боки регіонального паливно-енергетичного комплексу. Запропоновано рекомендації та комплекс заходів щодо реформування паливно-енергетичного циклу в Харківській області.
Ключові слова: енергозабезпечення, національна безпека, паливно-енергетичний комплекс, Харківська область
Рис.: 14. Табл.: 5. Бібл.: 5.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Лелюк Олексій Володимирович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1161

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Лелюк А. В. Анализ направлений повышения энергообеспечения Харьковской области // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 42–52.

Список використаних у статті джерел

Статистичний збірник «Регіони України», 2009. Ч. 1 / Державний комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленко. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – 758 с.
Харківська область у 2008 році (статистичний щорічник) / Головне управління статистики у Харківській області ; за ред. М. Л. Чмихала. – Х. : Золоті сторінки, 2009. – 580 с.
Статистичний збірник «Регіони України», 2009. Ч. 2 / Державний комітет статистки України ; за ред. О. Г. Осауленко. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – 758 с.
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010– 2014 роки. – Рішення VІІІ сесії V скликання Харківської обласної ради № 1707 – V від 12. 06. 2010 р. – [Електронний ресурс] // Харківська міська рада. – Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/document/.
Енергетична стратегія України до 2030 року. Ухвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-Р.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.14
Раєвнєва О. В., Крупа О. М.
Аналіз нерівномірності економічного розвитку регіонів України (c. 52 - 64)

У статті досліджується проблема нерівномірності соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Шляхом аналізу статистичних даних доводиться гіпотеза щодо наявності нерівномірності економічного розвитку регіонів України.
Ключові слова: нерівномірність економічного розвитку, регіони, аналіз статистичних даних
Рис.: 12. Табл.: 4. Бібл.: 6.

Раєвнєва Олена Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena.raev@gmail.com
Крупа Олеся Миронівна – здобувач, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1310

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Раевнева Е. В., Крупа О. М. Анализ неравномерности экономического развития регионов Украины // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 52–64.

Список використаних у статті джерел

Гришина Е. Неравномерность развития муниципальных образований / Е. Гришина, А. Александрова. – М., 2006. – 49 с.
Економічна активність населення за регіонами. – Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Заголовок з екрану [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.ukrstat.gov.ua.
Валовий регіональний продукт. – Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Заголовок з екрану [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.ukrstat.gov.ua.
Моніторинг соціально-економічного розвитку України за 2008 рік. Департамент регіонального розвитку в Україні. – К., 2009. – 230 с.
Наявне населення. – Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Заголовок з екрану [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.ukrstat.gov.ua.
Статистичний щорічник України за 2008 рік / Під загальною редакцією О. Г. Осауленка. – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 566 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.114.5:657.1
Пилипенко А. А., Пилипенко С. М.
Концепція обліково-аналітичної підтримки системи управління витратами підприємств та їхніх об’єднань (c. 65 - 74)

Обґрунтовано концепцію обліково-аналітичного забезпечення управління витратами. Розкрито сутність, зміст та особливості процесу управління витратами у взаємозв’язку з розробкою стратегії розвитку підприємства. Побудовано структурну схему та модельний базис проблемної області облікової підтримки управління витратами. Обліковий процес розширено ознаками превентивності.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, управління витратами, стратегія розвитку підприємства, модельний базис
Рис.: 3. Формул: 10. Бібл.: 14.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Пилипенко Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра оцінки майна, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1552

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А., Пилипенко С. М. Концепція обліково-аналітичної підтримки системи управління витратами підприємств та їхніх об’єднань // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 65–74.

Список використаних у статті джерел

Закон Украины «Р бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» // Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 11. – С. 3–9.
Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2006. – 214 с.
Деревянко А. С. Технологии и средства консолидации информации / А. С. Деревянко, М. Н. Солощук. – Х. : НТУ «ХПИ», 2008. – 432 c.
Куркин Н. В. Управление экономической безопасностью развития предприятия : монография. – Д. : Арт-пресс, 2004. – 452 с.
Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : Синтег, 2007. – 668 с.
Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством / В. С. Пономаренко. – Х. : Основа, 1999. – 620 с.
Пономаренко В. С., Пушкарь А. И. Методы и модели финансового обеспечения развития предприятий : монография / В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь. – Х. : ХГЭУ, 1997. – 160 с.
Пригожин А. И. Методы развития организаций / А. И. Пригожин. – М. : МЦФЭР, 2003. – 864 с.
Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. – СПб : Бизнесс-пресса, 2000. – 326 с.
Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством : монографія / Л. В. Фролова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 322 с.
Bhansali N. Strategic data Warehousing: achieving alignment with business / N. Bhansali. – London : Taylor and Francis group, 2010. – 200 p.
Girard J. P. Building Organizational Memories: Will you Know What you Knew? / J. P. Girard. – New York : IGI Global, 2009. – 350 p.
Guide to the data management body of Knowledge (DAMA-DMBOK) Functional Framework v.3 [Electronic resource]. – access mode: http://www.dama.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3548
ISO/IEC 15944-4:2006 Information technology – Business Operational View. Part 4: Business Transaction Scenarios – accounting and economic ontology [Electronic resource]. – access mode: http://workspace.infoman.ca /sc32_wg1/8d/sc32Wg1_n0317_Fdis-15944-4-final.pdf.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.584:005.591.6
Азаренков Г. Ф., Зима О. Г., Писарчук О. В.
Можливості контролінгу в системі управління інноваційним розвитком підприємства (c. 74 - 78)

В роботі розглянуто можливості використання інструментарію контролінгу в системі управління інноваційним розвитком підприємства, наголошено на особливостях та проблемних аспектах оцінювання результативності інноваційного розвитку з огляду на специфіку різних видів активів, які характеризують стан підприємства.
Ключові слова: контролінг, інноваційний розвиток, система управління, підприємство
Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 11.

Азаренков Григорій Федорович – кандидат економічних наук, професор, кафедра економічного анализу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, проректор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Писарчук Оксана Володимірівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: povuia@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1667

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Азаренков Г. Ф., Зима О. Г., Писарчук О. В. Можливості контролінгу в системі управління інноваційним розвитком підприємства // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 74–78.

Список використаних у статті джерел

Уляшева Ж. Контроллинг в компании: методические проблемы / Ж. Уляшева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 67–72.
Пилипенко А. А., Отенко І. П. Організація обліку і контролю : підручник / А. А. Пилипенко, І. П. Отенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005 – 424 с.
Аксентюк М. М. Концептуалізація контролінгу як елементу інноваційних процесів у менеджменті агропромислових формувань / М. М. Аксентюк // Проблеми науки. – 2009. – № 12. – С. 30–34.
Маргосова В. Г., Роговий Р. Г., Виговська В. В. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргосова, Р. Г. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2 (92). – С. 167–175.
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємства у транзитивній економіці : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко, Л. Г. Мельник; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.
Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / Національний ун-т «Львівська політехніка» ; Національний банк України ; Львівський банківський ін-т ; О. Є. Кузьмін, Н. В. Тувакова, А. Я. Кузнєцова та ін. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.
Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством / В. С. Пономаренко. – Х. : Основа, 1999. – 620 с.
Акофф Р. Л. Акофф о менеджменте / Р. Л. Акофф ; пер. с англ. под. Ред. Л. А. Волковой. – СПб. : Питер, 2002. – 448 с.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 559 с.
Иванов Ю. Б., Писарчук О. В. Моделирование оценивания инновационного развития предприятия при помощи методов нечеткой логики / Ю. Б. Иванов, О. В. Писарчук // Управление инновациями – 2008 : Материалы международной научно-практической конференции. – М. : Доброе слово, 2008. – С. 78–82.
Никитина Н. Стратегический контроллинг как эффективный механизм системы антикризисного финансового управления / Н. Никитина // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 2. – С. 53–60.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.47
Попова Н. В.
Стратегія клієнтооріентованості транспортного холдингу (c. 78 - 82)

В статті розглянуті питання формування клієнтоорієнтованості транспортних холдингів на основі розробки стратегічних напрямів маркетингової діяльності і системи обслуговування клієнтів.
Ключові слова: транспортний холдинг, маркетингова діяльність, обслуговування клієнтів
Рис.: 3. Бібл.: 3.

Попова Надія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та маркетингу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1037

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попова Н. В. Стратегия клиентоориентированности транспортного холдинга // Проблемы экономики. – 2010. – №4. – C. 78–82.

Список використаних у статті джерел

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте: учебное пособие / А. А. Бачурин. – М. : Академия, 2005. – 208 с.
Галабурда В. Г. Транспортный маркетинг / Галабурда В. Г. Учебник для вузов. – М. : Маршрут, 2006. – 455 с.
Попова Н. В. Маркетинг транспортных услуг: учебное пособие / Н. В. Попова. – Х. : ХНАДУ, 2002. – 223 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.3
Матюшенко О. І.
Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка (c. 82 - 91)

У статті визначено сутність поняття «життєвий цикл підприємства», зроблено порівняльний аналіз моделей життєвого циклу підприємства, визначено базові підходи до першопричин розвитку підприємства, розглянуто методи визначення стадії життєвого циклу підприємства.
Ключові слова: життєвий цикл підприємства, моделі життєвого циклу, стадії життєвого циклу
Рис.: 2. Табл.: 6. Бібл.: 21.

Матюшенко Ольга Іванівна – здобувач, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: matjushenkolga@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2098

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 82–91.

Список використаних у статті джерел

Широкова Г. В. Жизненный цикл организации: концепции и российская практика / Г. В. Широкова. – СПб. : Высшая школа менеджмента ; Изд. Дом СПб. Гос.Ун-та, 2008. – 480 с.
Шацкая Е. Ю. Применение концепции жизненного цикла для мониторинга развития социально-экономических систем / Е. Ю. Шацкая // Вестник Северо-Кавказского государственного университета. – 2010. – № 1 (22). – С. 27–32.
Штангрет А. М., Копилюк О. І. Антикризове управління підприємством : навч. Посібник / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : КНЕУ, 2001 – 580 с.
Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К. : Ника-центр, 2000. – 720 с.
Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент : учеб. Пособие для вузов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М. : Высш. Шк., 2003. – 355 с.
Родионова Н. В. Антикризисный менеджмент : учеб. Пособие для вузов / Н. В. Родионова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 223 с.
Козаченко Г. О. Формування механізму стратегічного управління великими виробничо-фінансовими системами промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец 08.07.01 / Г. О. Козаченко ; Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 1998.
Мильнер Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 558 с.
Корягіна С. В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехника», 2004. – 21 с.
Мильнер Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 480 с.
Глухова Е. В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и применение финансистами на российском рынке? / Е. В. Глухова // Корпоративные финансы. – 2007. – № 4. – С. 111–117.
Моргунов Е. Б. Модели жизненного цикла организации [Электронный ресурс] / Е. Б. Моргунов. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/198166.html.
Иванов Ю. В. Организация и экономика предприятия на разных этапах жизненного цикла / Ю. В. Иванов // Проблемы региональной экономики. – : Международный университет «Дубна», 2008 – Т. 1. – С. 3–18.
Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия : учебн. Пособие для вузов / Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 471 с.
Шембель Ю. С. Оценка стадий жизненного цикла предприятий / Ю. С. Шембель // Економіка: проблеми теорії та практики : Міжвузівський зб. Наукових праць. – Вип. 96 – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2001 – С. 39–44.
Малаева Т. Определение жизненного цикла предприятия / Т. Малаева // Бизнес Информ. – 2002 – № 3–4. – С. 79–82.
Міночкіна О. М. Методика створення статистичних моделей життєвих циклів підприємства / О. М. Міночкіна // Проблеми науки. – 2005. – № 4. – С. 23–27.
Костина Г. П., Башмакова М. М. Управление ассортиментом производимой продукции и его превентивное планирование с использованием методологии комплексного подхода и аналитического моделирования / Г. П. Костина, М. М. Башмакова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 6. – С. 39–50.
Ивашковская И. В., Янгель Д. О. Жизненный цикл организации и агрегированный показатель роста / И. В. Ивашковская, Д. О. Янгель // Корпоративные финансы. – 2007. – № 4. – С. 97–110.
Домбровський В. С., Пластун О. Л. Фаза життєвого циклу підприємства як важливе джерело інформації при попередженні криз [Електронний ресурс] / В. С. Домбровський, О. Л. Пластун. – Режим доступу: www.rusnauka.com/7_nnd_2009/Economics/42556.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341.1:65.011.8
Кириченко Д. О.
Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування (c. 92 - 97)

У статті проаналізовано наявні інструменти вдосконалення виробничих бізнес-процесів. Розглянуто можливість їхнього використання у взаємозв’язку на підприємстві для досягнення синергетичного ефекту. Запропоновано систему інструментів вдосконалення виробничих бізнес-процесів на підприємстві.
Ключові слова: підприємства машинобудування, виробничі бізнес-процеси, синергетичний ефект
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Кириченко Дмитро Олександрович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1368

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кириченко Д. О. Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 92–97.

Список використаних у статті джерел

Антонов А. Н. Основы современной организации производства : учебник / А. Н. Антонов, Л. С. Морозова. – М. : Дело и сервис, 2004. – 432 с.
Белашов Л. А. Эффективность производства / Л. А. Белашов – К. : Высшая школа, 1989. – 256 с.
Бережливое производство + шесть сигм: достижение рекордных уровней прибыльности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.management.com.ua/index.php
Вадан О. Кайдзен: особенности применения [Электронный ресурс] / О. Вадан. – Режим доступа: http://bizentropy.biz/articles/83-osobennosti-ispolzovaniya-kajdzen.html.
Ватсон Г. Методология «Шесть сигм» для лидеров, или как достичь 3,4 дефекта на миллион возможностей / Г. Ватсон. – 2006. – 224 с.
Граванова Ю. Сколько стоит ERP построить [Электронный ресурс] / Ю. Граванова. – Режим доступа: http://cnews.ru.
Джеймс П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Вумек П. Джеймс, Джонс Т. Дэниел. – : Альпина бизнес букс, 2010 – 474 с.
Загидуллин P. P. Вопросы интеграции систем управления класса ERP в CALS-проектах на машиностроительных предприятиях / P. P. Загидуллин, В. Ц. Зориктуев. – М. : Мехатроника, Автоматизация, Управление,2004. – 256 c.
Игнатов C. Сравниваем ERP по ключевым характеристикам / С. Игнатов // Cnews. – 2005. – 30 мая. – 221 с.
Кайдзен : ключ к успеху японских компаний / Масааки имаи ; пер. с англ. – М. : Альпина бизнес букс, 2004. – 274 с.
Кизим м. О., Пилипенко А. А., Ялдін І. В. Управління створенням і розвитком видатної корпорації / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, І. В. Ялдін. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 208 с.
Монден Я. «Тоета»: методы эффективного управления / Я. Монден. – М. : Экономика, 1989. – 287 с.
http://www.mesa.org/en/.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.226.44(4)
Тищенко О. М., Антоненко С. В.
Податки в системі державного регулювання охорони довкілля розвинутих країн (c. 98 - 104)

Проаналізовано основні напрями податкового регулювання природоохоронної діяльності та виявлено потенційні напрями розвитку екологічних податків в Україні.
Ключові слова: податкове регулювання, природоохоронна діяльность, екологічні податки
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 19.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Антоненко Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ економічних проблем машинобудування, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: nosikk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1038

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Антоненко С. В. Податки в системі державного регулювання охорони довкілля розвинутих країн // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 98–104.

Список використаних у статті джерел

Браун Л. Экономика : как создать экономику, оберегающую планету / Л. Браун ; [пер. с англ.] – М. : Весь мир, 2003. – 392 с.
В отличие от предыдущих лет, кондиционерная кампания 2008 года в Японии началась еще зимой 2007 года [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1240/53.
Опис юрисдикції – Франція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wenzel.ru/registr_ec_france_inf.html
About the federal tax credit for public transit passes [Electronic resource]. – Access mode: http://www.transitpass.ca/about_e.asp.
Botman D. Tax and pension reform in the Czech republic – implications for growth and debt sustainability [Electronic resource] / D. Botman, A. Tuladhar. – Access mode: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08125.pdf.
Climate change and biodiversity. Technical Paper V / [H. Gitay, A. Subrez, R. Watson, D. Dokken eds.]. – Geneva, Switzerland : IEPCC, 2002. – 86 Р.
Energy for a sustainable future. The secretary-general’s advisory group on energy and climate change: summary report and recommendations. 28 April 2010. New York [Electronic resource]. – Access mode: http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/documents/agecc%20summary%20report%5b1%5d.pdf.
Federal tax credits for consumer energy efficiency [Electronic resource]. – Access mode: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=tax_credits.tx_index.
Federal tax credits for energy efficiency [Electronic resource]. – Access mode: http://www.business.gov/manage/green-business/energy-efficiency/get-started/tax-credits.html.
Gillard J. Tax breaks for green buildings [Electronic resource] / J. Gillard. – Access mode: http://www.scribd.com/doc/34817384/tax-breaks-for-green-buildings.
Jackson R. Is the green economy coming? / R. Jackson the association of chartered certified accountants. – 2009. – February [Electronic resource]. – Access mode: http://www.accaglobal.com/pubs/general/activities/library/ /sus_pubs/tech-tp-gec.pdf.
Kesti J. Editor L. L. M. European Tax Handbook / J. Kesti. – Amsterdam : IBFD Publikations BV, 2003. – 720 P.
Non-paper «green elements from member states’ recovery plans» [Electronic resource]. – Access mode: http://ec.europa.eu/environment/integration/pdf/recovery_plans.pdf.
Roodman D. M. Environmental shifts multiplying / D. M. Roodman.– New York : W. W. Norton & Company, 2000. – Р. 138–139.
Schofeld M. Appetite for change. Global business perspectives on tax and regulation for a low carbon economy [Electronic resource] / M. Schofeld. – Access mode: http://www.greenbiz.com/business/research/report/2010/06/02/appetite-change.
Speck S. Energy taxation and green tax reform in central and Eastern Europe [Electronic resource] / S. Speck, J. Mcnicholas, N. Jackson. – Access mode: http://www.mzp.cz/www/zamest.nsf/0/004cac35?opendocument.
Taxation trends in the European Union – data for the EU member states and Norway / European commission. – Luxembourg : Publications office of the European Union, 2009 – 384 P.
Taxation trends in the European Union – data for the EU member states, Iceland and Norway / European commission. – Luxembourg : Publications office of the European Union, 2010 – 430 P.
Тimken M. New tax incentives and benefits make hybrid cars more appealing than ever [Electronic resource] / M. Timken. – Access mode: http://environment.about.com/od/ greenlivingdesign/a/hybridcars.html.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.77
Прокопенко В. Ю.
Бюро кредитних історій: еволюція, становлення та розвиток можливостей (c. 104 - 107)

У статті розглядається становлення та розвиток можливостей бюро кредитних історій в Україні. Розглядається світовий досвід функціонування бюро.
Ключові слова: бюро кредитних історій, світовий досвід, можливості для України
Бібл.: 6.

Прокопенко Валерія Юріївна – доктор економічних наук, професор, директор, Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій (вул. Каразіна, 7/9, офіс 1-3, Харків, 61002, Україна)
Email: pvu9@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1247

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопенко В. Ю. Бюро кредитних історій: еволюція, становлення та розвиток можливостей // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – C. 104–107.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 р. № 2704–ІV.
Перелік бюро кредитних історій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/8840.
Бюро кредитных историй: «большой брат» следит за тобой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://banker.ua/articles/mortgage/2007/08/08/1180425993.
http://www.leasing.org.ua/ua/news/?pid=676.
В Українi вiдбулася мiжнародна конференцiя з питань дiяльностi бюро кредитних історій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabanker.net/daily/2006/09/092906-1320/shtml.
Кугаткін Ю. Бюро кредитних історій. Забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій / Ю. Кугаткін // Юридичний журнал. – 2008. – № 6.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру