УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2011

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.59:504.38
Зима О. Г.
Взаємозв'язок економічного розвитку країн, зміни клімату і здоров'я людей (c. 3 - 7)

Досліджені основні елементи взаємозв’язку між здоров’ям населення та змінами клімату внаслідок економічної діяльності людини.
Ключові слова: економічний розвиток, зміна клімату, здоров\'я людей
Бібл.: 10.

Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, проректор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1172

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зима А. Г. Взаимосвязь экономического развития стран, изменения климата и здоровья людей // Проблемы экономики. – 2011. – №1. – C. 3–7.

Список використаних у статті джерел

http://rusecounion.ru/kankun_81210_statement?q=klimat_pereg.
http://focus.ua/tech/159169 с.1.
http://focus.ua/tech/139131 с.1.
http://focus.ua/tech/99371 с.1.
http://focus.ua/tech/81516 с.1.
http://focus.ua/tech/139811 с.1.
http://focus.ua/tech/138801 с.1.
http://rusecounion.ru/kankun_81210_statement.
http://rusecounion.ru/kankun_31210.
http://rusecounion.ru/kankun_61210.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.341.44
Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В.
Аналіз основних хвиль злиттів і поглинань у світовій економіці (c. 7 - 16)

У статті аналізуються основні хвилі злиттів і поглинань (ЗіП) компаній у світовій економіці. Розглядається динаміка кількості угод. Виділяються характеристики й особливості хвиль ЗіП. Аналізуються причини їх виникнення й завершення.
Ключові слова: злиття, поглинання, хвилі, світова економіка,
Рис.: 2. Табл.: 7. Бібл.: 14.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Колодяжна Тетяна Вікторівна – старший викладач, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: Kolodyazhna.t@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2169

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В. Аналіз основних хвиль злиттів і поглинань у світовій економіці // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 7–16.

Список використаних у статті джерел

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г. Злиття та поглинання компаній як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О., д-ра екон. наук, проф. Тищенка О. М. – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М. ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 36 – 50.
Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 960 с.
Patrick A. Gaughan, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring: Fifth Edition. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 2010. – 655 p.
Савчук С. В. Анализ результатов слияний и поглощений зарубежных компаний, причины неудач и способы уменьшения риска сделок // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №1. – С. 27–41.
Левин А. А. Мотивы слияний и поглощений в корпоративном секторе экономики// Финансы и кредит. – 2007. – № 21. – С. 33–37.
Савчук С. В. Анализ основных мотивов слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №5. – С. 45–67.
Ендовицкий Д. А. Методика анализа эффективности сделок слияния / поглощения на прединтеграционном этапе // Экономический анализ: теория и практика.– 2007.– №12.– С. 2–9.
Генске М. А. Оценки эффективности и неэффективности слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом.– 2004. – №6. – С. 73 – 79.
Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долговым финансированием. – М.: Финансы и статистика, 2000.
Канина Н. Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний: монография. – М.: Проспект, 2005. – 150 с.
Молотников А. Слияния и поглощения российский опыт. – М.: Вершина, 2005. – 344 c.
Левицкий К. Перспективы процессов M&A Европы в 2008 – 2009 годах / Слияния и поглощения. – 2008. – № 5. – С. 22 – 29.
Хаустова В. Е. Слияние и поглощение компаний в экономиках стран мира / Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2008. – С. 200 – 222.
Білорус О. Г. Глобальні трансформації торгівлі: монографія / О. Г. Білорус, В. І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.1
Ніжегородцев Р. М., Пєтухов М. А.
Регресійний аналіз впливу основних факторів на валовий регіональний продукт (на прикладі Північно-Західного федерального округу Росії) (c. 17 - 21)

Стаття присвячена побудові трьохфакторних регресійних моделей оцінки валового регіонального продукту для регіонів, що входять до складу Північно-Західного федерального округу, і застосуванню цих моделей до задач прогнозування ВРП.
Ключові слова: регресійний аналіз, валовий регіональний продукт, трьохфакторна регресійна модель, прогнозування
Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 5.

Ніжегородцев Роберт Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут проблем управління ім. В. А. Трапезнікова Російської академії наук (вул. Профсоюзна, б. 65, Москва, 117997, Росія)
Email: bell44@rambler.ru
Пєтухов Микола Анатолійович – науковий співробітник, Інститут проблем управління ім. В. А. Трапезнікова Російської академії наук (вул. Профсоюзна, б. 65, Москва, 117997, Росія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1041

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Нижегородцев Р. М., Петухов Н. А. Регрессионный анализ влияния основных факторов на валовой региональный продукт (на примере Северо-Западного федерального округа России) // Проблемы экономики. – 2011. – №1. – C. 17–21.

Список використаних у статті джерел

Петухов Н. А., Архипова М. Ю., Нижегородцев Р. М. Факторы экономического роста регионов: регрессионно-кластерный анализ: научная монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009.
Нижегородцев Р. М., Петухов Н. А. Влияние основных факторов на валовой региональный продукт на примере областей Уральского федерального округа // Актуальные проблемы развития экономической науки: Сб. науч. статей. – Гомель: ЦИИР, 2008. – С. 251–255.
Нижегородцев Р. М., Петухов Н. А. Трендовые факторные модели прогнозирования валового регионального продукта (на примере областей Центрального Федерального округа России)// Вестник Московского авиационного института, 2008.– Т. 15. – № 6. – С. 114–120.
Нижегородцев Р. М., Петухов Н. А. Факторы экономического роста регионов Южного федерального округа // Вестник экономической интеграции. 2009. – № 11–12. – С. 146–151.
Нижегородцев Р. М., Исайкин Д. В. Оценка вклада информационного производства в экономический рост: факторный подход// Вопросы экономики знаний. – Екатеринбург, 2010. – Том 4. – № 1. – С. 3–18.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 351.72:336.22(477)
Іванов Ю. Б., Найденко О. Є.
Проблеми та суперечності Податкового кодексу України в контексті моніторингу його імплементації (c. 22 - 31)

У статті визначено поняття моніторингу імплементації податкового кодексу України, здійснено ідентифікацію проблем застосування норм податкового кодексу України, обґрунтовано методичний підхід до здійснення моніторингу імплементації податкового кодексу України та технологію його реалізації на окремих етапах.
Ключові слова: податковий кодекс, моніторинг, імплементація
Рис.: 18. Бібл.: 16.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivn77@bk.ru
Найденко Олексій Євгенович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1269

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б., Найденко О. Є. Проблеми та суперечності Податкового кодексу України в контексті моніторингу його імплементації // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 22–31.

Список використаних у статті джерел

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ // Голос України. – 2010. – №229-230 . – 4 грудня.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблювальних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 26 грудня 2003 року № 631 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблювальних проектів нормативно-правових актів з питань спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва у відповідність до законодавства Європейського союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 28 вересня 2004 року № 561 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблювальних проектів нормативно-правових актів з питань прямого оподаткування у відповідність до законодавства Європейського союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 4 жовтня 2004 року № 578 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
Арзамасов Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология: монография / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный.– М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 160 с.
Арзамасов Ю. Г. Роль мониторинга нормативных актов для систематизации российского законодательства / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный // Юридическая техника. Ежегодник. – № 2. – 2008. – С. 32.
Горохов Д. Б. Правовой мониторинг: концепция и организация / Д. Б. Горохов, Е. И. Спектор, М. Е. Глазкова // Материалы по правовым проблемам преодоления коррупции. – М., 2008. – 235 с.
Дамаскин О. В. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: стратегия правового развития // Современное право: Инф.-практ. журнал. – 2006. – № 6. – С. 39 – 42.
Москалькова Т. Н. Нормотворчество: научно-практическое пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. – М. ИНФРА-М, – 2010. – С. 160.
10. Невеселов А. А. Правовой мониторинг и государственная политика: теоретико-правовые основы взаимодействия : автореф. дис. на получение наук. степени канд. юрид. наук / А. А. Невеселов. – Ростов-на-Дону, 2009. –24 с.
Негробов В. Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой политики: общетеоретический аспект : автореф. дис. на получение наук. степени канд. юрид. наук / В. Л. Негробов. – Владимир, 2008. – 22 с.
Некрасов Е. Е. Мониторинг как способ повышения эффективности правового регулирования / Е. Е. Некрасов, И. В. Жужгов // Сб. науч. тр. юрид. ф-та. – Вып. 4. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. – // http:sci-nce.ncstu.ru/articles/law/f04/03.pdf/file_download.
Основи оподаткування: навчальний посібник / Під ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля. – 416 с.
Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия. – 1600 с.
Тихомиров Ю. А. Организация и проведение правового мониторинга / Ю. А. Тихомиров // Право и экономика. – 2006. – № 10. – С. 13.
Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. – Изд. 5-е, доп. и перераб. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 2001. – 502 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342 + 332.1
Матюшенко І. Ю., Ковальчук К. В.
Світовий ринок озброєнь: перспективи для України (c. 32 - 40)

Розглянуто cутність та значення світового ринку озброєнь. Наведено дані щодо експортно-імпортних операцій ОПК країн світу за період 2002 – 2009 рр. Визначено місце України у списку світових експортерів зброї. Представлено перспективні складові військового експорту країни.
Ключові слова: світовий ринок озброєнь, експортно-імпортні операції, світові експортери зброї
Рис.: 6. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru
Ковальчук Катерина Володимирівна – здобувач, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1288

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю., Ковальчук К. В. Світовий ринок озброєнь: перспективи для України // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 32–40.

Список використаних у статті джерел

Артеменко Л. П. Моделі управління діяльністю Збройних сил України в забезпеченні воєнно-економічної держави / Л. П. Артеменко // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 22 – 26.
Бегма В. Позиция Украины на рынке вооружения стран Центральной и Восточной Европы // Обзор украинского рынка. – 2008. – № 2. – С. 24 – 27.
Бадрак В., Згурець С. Збройове яблуко розбрату // Дзеркало тижня.– № 37 (616).– 30 вересня. – 6 жовтня 2006.
http://www.armstrade.org/ Центр анализа мировой торговли оружием.
Бегма В. Світовий ринок озброєння та особливості маркетингу продукції військово-технічного призначення // Економіка України. – 2000. – № 6. – С. 5 – 7.
Харченко С. І. Геоекономічні пріоритети оборонно-промислового комплексу України на світовому ринку озброєнь: автореф. дис... канд. екон. наук / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К., 2004.
Воєнна доктрина України // Національна безпека і оборона. – 2004. – №8. – С. 2 – 7.
Бєлов О. До питання розроблення стратегії воєнної безпеки / О. Бєлов, С. Нечхаєв // Наука і оборона. – 2007. – № 2. – С. 3 – 7.
Семенченко В. Пока партнеры в дефиците // Военно-промышленный курьер. – 2007. – 4–10 апреля. – № 13. – С. 2 – 5.
Артеменко Л. П. Забезпечення воєнно-економічної політики держави: методичні аспекти / Л. П. Артеменко // Економіка та держава. – 2006. – № 6. – С. 59 – 62.
Рядова С. Тримаємо Індію за двигун / Експерт.– № 3.– 25.01.10.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.12
Тищенко О. М., Тимушева Н. Ю.
Адміністративно-територіальні одиниці України: розвиток та оподаткування (c. 41 - 46)

Проведено аналіз соціально-економічного стану областей України та їх розподіл за рівнем соціально-економічного розвитку і податкового навантаження, виявлено тенденції впливу показників соціального та економічного стану області на податкові надходження.
Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця, соціально-економічний розвиток, оподаткування
Рис.: 4. Табл.: 5. Формул: 2. Бібл.: 10.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Тимушева Наталія Юріївна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1356

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Тимушева Н. Ю. Адміністративно-територіальні одиниці України: розвиток та оподаткування // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 41–46.

Список використаних у статті джерел

Бандур С. І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, І. В. Терон. – К.: РВПС України НАН України. – ТОВ «Принт експрес», 2002. – 250 с.
Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Івасишин О. І. Регіональні пріоритети соціально-економічного розвитку // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 19–30.
Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів: навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2006. – 184 с.
Корнус В. Податкове навантаження та купівельна спроможність населення в економіці України // Вісник НБУ. – 2005. – №7. – С. 35–37.
Мельник П. В. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка: монографія / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул. – Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2008. – 211 с.
Попова Н. О. Передумови статистичного аналізу факторів соціально-економічного розвитку// Статистика України. – 2002. – № 1. – С. 11–16.
Тищенко А. Н. Анализ влияния бюджетно-налоговых поступлений и расходов на уровень социального развития регионов / А. Н. Тищенко, Е. В. Голякова // Бизнес Информ. – 2009. – № 4(3). – С. 10–15.
Тищенко А. Н. Уровень налогообложения и его взаимосвязь с социально-экономическим развитием региона / А. Н. Тищенко, Е. В. Давыскиба // Актуальные проблемы налоговой системы России: сборник статей. – Екатеринбург: УГГУ-УПИ, 2008. – С. 191–201.
Тищенко А. Н. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, диагностика / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, А. И. Кубах, Е. В. Давыскиба. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 176 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 332.142.4
Гавкалова Н. Л., Шумська Г. М.
Енергозабезпечення та енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення (c. 47 - 49)

Визначено тенденції виробництва та споживання енергоносіїв на підприємствах Харківського регіону. Запропоновано шляхи покращення стану енергозбереження на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: енергозабезпечення, енергозбереження, виробництво та споживання енергоносіїв
Табл.: 1. Бібл.: 4.

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ngavl@ukr.net
Шумська Ганна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1129

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гавкалова Н. Л., Шумська Г. М. Енергозабезпечення та енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 47–49.

Список використаних у статті джерел

Ященко А. Чи може Україна обійтися без російського газу // http://www.unian.net/ukr/news/news-296756.html.
Бондаренко В. Д., Симоненко О. В. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу та енергетичної безпеки України // http://www.niisp.gov.ua.
Проект стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.rada.univer.
Шумська Г. М. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в економіці Харківського регіону / Пріоритети розвитку підприємств у ХХі столітті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21–22 квітня 2011 р. – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2011. – Частина І. – С. 101 – 102.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.72
Цибульська Л. О.
Концептульні підходи до створення системи девелопменту в інноваційно-активній будівельній організації (c. 49 - 51)

Роботу присвячено відпрацюванню концептуальних підходів до створення системи девелопменту в інноваційно-активній будівельній організації. Висвітлені основні бізнес-процеси та етапи реалізації девелоперських проектів, їхня цілісність, взаємозалежність, структурність, ієрархічність, які і утворюють систему девелопменту.
Ключові слова: система девелопменту, будівельна організація, бізнес-процеси, інноваційна активність
Рис.: 4. Бібл.: 1.

Цибульська Людмила Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра управління інноваційною діяльністю та інтелектуальною власністю, Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, Марiуполь, 87500, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1096

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цибульська Л. О. Концептульні підходи до створення системи девелопменту в інноваційно-активній будівельній організації // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 49–51.

Список використаних у статті джерел

Девелопмент недвижимости: учеб. пособие / Под общ. ред. И. И. Мазура И. В., Д. Шапиро. – М.: ЕЛИМА; Изд-во «Омега-Л», 2010. – 928 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.22
Кирєєнко А. П.
Розвиток оподаткування індивідуальних підприємців – досвід Росії та України (c. 52 - 56)

Розглядаються особливості діяльності індивідуальних підприємців у Російській Федерації, що впливають на ухилення від сплати податків. Даються пропозиції щодо вдосконалення оподаткування індивідуальних підприємців у Російській Федерації з урахуванням досвіду України.
Ключові слова: оподаткування, індивідуальні підприємці, ухилення від сплати податків, Російська Федерація, Україна
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 4.

Кирєєнко Анна Павлівна – доктор економічних наук, професор, проректор, Байкальський державний університет економіки та права (вул. Леніна, 11, Іркутськ, 664003, Росія)
Email: kireenko-ap@isea.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1158

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Киреенко А. П. Развитие налогообложения индивидуальных предпринимателей – опыт России и Украины // Проблемы экономики. – 2011. – №1. – C. 52–56.

Список використаних у статті джерел

Как все изменит ЕСН 34% или смерть стартапам // HABRAHABR.RU: Тематические медиа. –2011. – 15 янв. URL: http://habrahabr.ru/blogs/personal/101340/ (Дата обращения: 31.01.2011).
Куривчак И. Хочу стать ИП // ERABOTA.RU: Проект «еРабота». URL: http://ekat.erabota.ru/info/articles/edu/?id=5837 (Дата обращения: 11.10.2010).
Оформление всех работников как ИП // KlERK.RU : Информац. агентство Клерк.ку. URL: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=286405 (Дата обращения: 12.01.2011).
Шевцова Т. В. Результаты работы по легализации налоговой базы / Т. В. Шевцова // Российский налоговый курьер. – 2007. – № 22.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.984
Іванова В. Й.
Вдосконалення оперативно-виробничого планування в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва (c. 57 - 59)

Стаття присвячена аналізу існуючих методів оперативно-виробничого планування і виділенню їх особливостей в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва. Розглянуто існуючі моделі оптимізації показників оперативно-календарного планування. Проаналізовано підходи до вдосконалення систем оперативно-виробничого планування, що діють на підприємстві.
Ключові слова: оперативно-виробниче планування, оперативно-календарне планування, одиничне виробництва, дрібносерійне виробництво
Бібл.: 4.

Іванова Валентина Йосипівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1363

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванова В. Й. Вдосконалення оперативно-виробничого планування в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 57–59.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление прибылью. – Киев: Ника-центр; Эльга, 2002. – 486 с.
Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно-ориентированный подход: учеб. пособие. – М.: Дело, 2002. – 247 с.
Нестеров В. Ф. Нормы и нормативы в планировании и управлении. – Рига: Авотс, 1990. –149 с.
Производственный менеджмент. Учебник для вузов. / Под ред. проф. С. Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 348 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.984
Іванова Р. Х., Іванова О. Ю.
Формування партнерських стосунків між працедавцем і персоналом як інструмент підвищення конкурентоспроможності торгівельного підприємства (c. 60 - 64)

У статті досліджено вплив управління персоналом на ефективність діяльності торгівельних організацій. Виділено вісім напрямів створення партнерських стосунків між працедавцем і персоналом з метою підвищення конкурентоспроможності торгівельного підприємства.
Ключові слова: партнерські стосунки, працедавець, персонал, конкурентоспроможність
Рис.: 2. Бібл.: 8.

Іванова Роза Хамитівна – кандидат економічних наук, професор, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Іванова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivanosha@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1716

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Иванова Р. Х., Иванова О. Ю. Формирование партнерских отношений между работодателем и персоналом как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия // Проблемы экономики. – 2011. – №1. – C. 60–64.

Список використаних у статті джерел

Алдер Г. Маркетинг будущего: диалог сознаний: общение с потребителями в ХХІ веке / Г. Алдер. – М. : Фаир-пресс, 2003. – 448 с.
Балабанова Л. В. Управління персоналом: навч. посіб / Л. В. Балабанові, О. В. Сардак. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.
Кибанов А. Организация маркетинга персонала / А. Кибанов // Кадровик. Кадровый менеджмент.– № 11. – 2008. – С. 4 –12.
Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 345 с.
Куликов Г. Т. Мотивация труда наемных работников / Г. Т. Куликов. – К. : Ин-т экономики НАН Украины, 2002. – 339 с.
Макарова И. К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-менеджмента / И. К. Макарова. – М. : Дело 2007. – 232 с.
Слиньков В. Н. Управление персоналом: практические рекомендации / В. Н. Слиньков. – К. : Алерта, 2004. — 240 с.
Шевченко Л. С. Конкурентное управление: уч. пособ. / Л. С. Шев ченко – Х. : Эспада, 2004.– 520 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.482.2
Зима О. Г., Підгайна В. О.
Підготовка готельних номерів в Україні до Євро-2012 (c. 65 - 66)

У статті розглядається проблема підготовки готельних номерів в Україні до Євро-2012, визначаються існуючі проблеми та напрямки їх вирішення.
Ключові слова: готельні номери, Євро-2012, Україна
Табл.: 4. Бібл.: 3.

Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, проректор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Підгайна Валентина Олександрівна – студент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1048

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зима О. Г., Підгайна В. О. Підготовка готельних номерів в Україні до Євро-2012 // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 65–66.

Список використаних у статті джерел

Режим електронного доступу: www.ukraine2012.gov.ua.
Харківська міськрада. Офіційний сайт. Режим електронного доступу: http://www.city.kharkov.ua.
Офіційний сайт Харківського національного університету. Режим електронного доступу: http://www.hneu.edu.ua.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.018.02
Данько Н. І.
Управління якістю готельних підприємств в Україні (c. 67 - 72)

У статті запропоновано створення системи управління якістю готельних підприємств, що базується на принципах системи загального менеджменту якості (ЗМЯ). Автором адаптовані принципи управління якістю діяльності готельних підприємств та розроблені конкретні рекомендації щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах готельної індустрії в Україні.
Ключові слова: управління якістю, готельне підприємство, загальний менеджмент якості
Бібл.: 2.

Данько Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: n.danko@karazin.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1696

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Данько Н. І. Управління якістю готельних підприємств в Україні // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 67–72.

Список використаних у статті джерел

Довбенко О. М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України // Формування ринкової економіки / Науковий збірник КНЕУ. – 2007. – № 6. – С. 80–85.
Решетняк Е. Современные методы управления предприятием сферы услуг. – Х.: Фактор, 2008. – 544 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.242.2
Решетняк О. І., Кириченко Д. О.
Методичний підхід до реінжинірингу системи оперативного управління основним виробництвом на машинобудівних підприємствах (c. 72 - 78)

У статті запропоновано методичний підхід до реінжинірингу системи оперативного управління основним виробництвом на машинобудівних підприємствах. Запропоновану послідовність розглянуто на прикладі реінжинірингу системи оперативного управління основним виробництвом на ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря». На підставі проведеного аналізу було запропоновано напрямки щодо підвищення ефективності виробничих бізнес-процесів у цілому.
Ключові слова: реінжиніринг, система оперативного управління, підвищення ефективності, машинобудівне підприємство
Рис.: 6. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 8.

Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61000, Україна)
Email: reshetele@yandex.ru
Кириченко Дмитро Олександрович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1425

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Решетняк О. І., Кириченко Д. О. Методичний підхід до реінжинірингу системи оперативного управління основним виробництвом на машинобудівних підприємствах // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – C. 72–78.

Список використаних у статті джерел

Загидуллин P. P. Структура системы оперативно-календарного планирования в гибких производственных системах. – М.: Автоматизация и современные технологии, № 2. – 2005. – С. 44 – 46.
Классификатор по выбору систем оперативно-календарного планирования основного производства на предприятиях Минтяжмаша / Под ред. А. В. Воробьева. – Свердловск, 1988. – 38 С.
Кизим Н. А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем. – Х.: Бизнес Информ, 2000. – 108 с.
Кукаренко Е., Молочко Д. Объемно-календарное планирование для единичного и мелкосерийного позаказного производства. – М.: САПР и графика.– № 6.– 2001. – С. 78–82.
Летенко В. А., Гальперин Я. Б. Оперативно-производственный план и организация его выполнения (единичное и мелкосерийное производство). – М.: Машиностроение, 1975. – 215 с.
Решетняк Е. И., Кириченко Д. А. Анализ сущности реинжиниринга бизнес-процессов // Бизнес Информ. – 2008. – № 11. – С. 187–189.
Типовая программа оценки состояния действующих систем оперативного управления основным производством на предприятиях Минтяжмаша / Под ред. А. В. Воробьева . – Свердловск, 1988. – 30 с.
Шмигевский Н. В. Формула совершенства // Страна знаний. – 2010. – №4. – С. 2 – 7.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру