УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2011

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.9
Тищенко О. М.
Конкурентоспроможність України у світових рейтингах (c. 3 - 8)

Стаття присвячена проблемі конкурентоспроможності країн і місці України у світовому співтоваристві. Розглянуті найбільш відомі рейтинги різних міжнародних фінансових і громадських організацій. Показано позиції України, її переваги й недоліки.
Ключові слова: конкурентоспроможність країн, світові рейтинги, Україна
Рис.: 2. Табл.: 6. Бібл.: 16.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1657

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко А. Н. Конкурентоспособность Украины в мировых рейтингах // Проблемы экономики. – 2011. – №3. – C. 3–8.

Список використаних у статті джерел

Дайан А. Академия рынка: маркетинг / Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. и др. – М.: Экономика, 1993. – 278 с.
Доклад о конкурентоспособности России: закладывая фундамент устойчивого процветания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sbrf.ru/common/img /uploaded/pmf2011/report_3.pdf.
Кастельс М. Становление общества сетевых структур. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Академия, 1999. – 496 с.
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / За ред. Я. А. Жаліло. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
Конкурентоспроможність національної економіки/ За ред. Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005. – 582 с.
Лукашин Ю. Когда острова Кука озолотят Украину?// Газета «2000». – 2011. – №46 (582). – С. 84 – 85.
Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
Украина в мировых рэнкингах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inve-trade.eu/ru/international-trade/article/information/9-trade/16-ukraine-in-global rankings.html.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посіб./ Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Макогон Ю. В. та ін. – К.: ЦУЛ, 2003. – 186 с.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія. – Т. 1/ За заг. Ред. Д. Г. Лук`яненко, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fief.ru/img/files/crisismonitor_22_08062011.pdf.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freetheworld.com/cgi-bin/freetheworld/getinfo.cgi.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prosperity.com/countries.aspx.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/digest/Predkrizisniy_uroven_eshche_ne_dostignut.html.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings.
The global competitiveness report 2010–2011[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_globalcompetitivenessreport_2010-11.pdf.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 303.101.3
Резнікова Т. О., Бардадим О. І.
Напрямки підвищення мотивації новаторів до міжнародної співпраці (c. 9 - 14)

Стаття розглядає важливі питання мотивації новаторів до міжнародної співпраці. Досліджено міжкультурні відмінності підходу до роботи новаторів різних країн. Запропоновано спосіб визначення рівня компетентності новаторів до міжнародного інноваційного співробітництва. Розроблено формулу розрахунку фінансової винагороди за винаходи. Сформовано матрицю визначення раціональності залучення різних типів новаторів до виконання завдань міжнародної співпраці в інноваційній сфері.
Ключові слова: мотивація, новатор, міжнародна співпраця, фінансова винагорода
Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 13.

Резнікова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Бардадим Ольга Ігорівна – молодший науковий співробітник, науково-дослідний сектор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1218

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Резнікова Т. О., Бардадим О. І. Напрямки підвищення мотивації новаторів до міжнародної співпраці // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 9–14.

Список використаних у статті джерел

Адаманова З. О. Инновационные стратегии экономического развития в условиях глобализации: монография. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2005. – 504 с.
Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: СПб, 2000. – 448 с.
Лынник Н. В. Материальное стимулирование авторов изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. – 84 с.
Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасевича Л. С., Майзеля А. И. – СПб: Питер, 2001. – 576 с.
5. Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса: попурри.– 2004. – 528 С.
Хентце Й., Каммель А. Проблемы культуры управления многонациональными предприятиями / Проблемы теории и практики управления.– 1995. – № 1. – С. 65–68.
Hofstede, Geert and Hofstede, Gert-Jan. Cultures and organizations: software of the mind. – New York: Mcgraw-Hill, USA, 2004.
Кружки качества. Опыт страны восходящего солнца [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intercolor.ru/pages.asp?pn=388.
Лебедева Н. М. Ценности культуры и отношение к инновациям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hse.ru/data/782/986/1235/lebedeva.doc.
Нагачевська Т. В. Сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій та перспективи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
Особенности управления персоналом в китайских компаниях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vestnikmanagement.pu.ru/archive/pdf/92.pdf.
Сравнительный анализ политики найма, продвижения и увольнения персонала в Европе и России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: / http://www.vestnikmanagement.pu.ru/ archive/pdf/95.pdf.
Що таке EUREKA? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eureka.kiev.ua/pro.html.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342 + 332.1
Матюшенко І. Ю., Бунтов І. Ю., Ковальчук К. В.
Оборонно-промисловий комплекс України: перспективи розвитку та місце на світовому ринку озброєнь (c. 15 - 24)

Розглянуто стан та структуру оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Проведено аналіз основних складових експорту озброєнь України. Представлено перспективні контракти та напрями військово-технічного співробітництва для ОПК України.
Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, світовий ринок озброєнь, експорт озброєнь
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru
Бунтов Іван Юрійович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Ковальчук Катерина Володимирівна – здобувач, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1114

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю., Бунтов І. Ю., Ковальчук К. В. Оборонно-промисловий комплекс України: перспективи розвитку та місце на світовому ринку озброєнь // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 15–24.

Список використаних у статті джерел

Згурець С., Канарський М. Озброєння України, бойовий арсенал // Науково-популярне ілюстроване видання. – К. – 2010 – 104 с.
Ваджра А. Апокалипсис украинского машиностроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/ ruska-pravda.– 17.12.2009.
Бадрак В. Український ОПК. між НАТО та Росією // Дзеркало тижня. – № 37. – 04.10.08.
Stockholm International Peace Research Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sipri.org/databases/armstransfers-sipri arms transfers database.
Офіційний сайт Державної компанії «Укрспецекспорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrspecexport.com.
Інформаційне агентство РосБалт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rosbalt.ru/main/2009/08/24/666181.html.
Експорт озброєння у 2009 році. – Кореспондент, 01.02.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net.
Україна може вийти на 6 місце у світі за обсягами продажу зброї в 2009 році. – Новини України, 27.02.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rus.newsru.ua.
Згурець С., Бадрак В. Таїланд таки купить 100 українських БТР//Дзеркало тижня. – №33. – 11.09.2010. – С. 5.
Бадрак В., Згурець С. Ірак авіабронетанковий. Крига скресла //Дзеркало тижня. – №8. – 27.02.10.
Бауманн Х. Таблиці національного виробництва озброєнь, Щорічник СІПРІ 2003: озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Переклад з англійської / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру, Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2004. – С. 401.
Коваль О. Україна на китайській карті світу // Дзеркало тижня. – № 45. – 21.11.09.
Рядова С. Тримаємо Індію за двигун // Експерт. – № 3. – 25.01.10.
Бадрак В. Інтеграційний паралакс // Дзеркало тижня. – №20. – 20.05.10. – С.3.
Бадрак В. Позаблоковість – це дорого і несучасно // Дзеркало тижня. – №12. – 27.03.2010.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.522.4
Федорова В. А., Карпенко Т. В.
Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки (c. 24 - 28)

У статті наведено авторську версію визначення сутності поняття «кадровий потенціал національної економіки» та удосконалену структурно-логічну модель формування та використання кадрового потенціалу макрорівня з розширеною сукупністю факторів зовнішнього середовища.
Ключові слова: кадровий потенціал, національна економіка, структурно-логічна модель
Рис.: 2. Бібл.: 10.

Федорова Валентина Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародних фінансів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Карпенко Тетяна Валеріївна – викладач, кафедра міжнародних фінансів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1300

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Федорова В. А., Карпенко Т. В. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 24–28.

Список використаних у статті джерел

Беззубко Л. В. Трудовий і кадровий потенціал: монографія / Л. В. Беззубко, Л. О. Гончарова, Б. Г. Беззубко. – Донецьк: Норд Пресс, 2008. – 201 с.
Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 559 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, В. М. Островерхов та ін.; за ред. Є. П. Качана. – К.: Знання, 2008. – 407 с.
Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал – К.: ЦНЛ, 2010. – 448 с.
Калина А. В. Економіка праці: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.
Економіка підприємства: підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ. – 1999 – 541 с.
Шевченко О. О. Дослідження проблем формування кадрового потенціалу промислового підприємства / О. О. Шевченко, І. С. Павлюченко // Вісник Київського національного університету технології та дизайну (КНУТД): Збірник наукових праць. – 2009. – № 1. – С. 137–140.
Формирование кадрового потенциала отрасли: вопросы теории практики / А. С. Криклій. – К.:Ид «Репрографика», 2003. – 284 с.
Артемонова Н. В. Кадровий менеджмент: учеб.-метод. пособ. – СПб.: ГУАП. СПб., 2003. – 124 с.
Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин: монографія / Д. П. Богиня, Г. Т. Куліков, Л. С. Лісогор та ін. / НАН України, Ін-т економіки / Відп. ред. Д. П. Богиня. – К., 2003. – 214 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2
Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І.
Теорія та практика оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави (c. 28 - 34)

У статті розглядається сутність категорії «зовнішньоекономічна безпека». Аналізуються існуючі підходи до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави. Визначаються їх переваги, недоліки та особливості використання.
Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, оцінка, підходи
Формул: 4. Бібл.: 20.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: emc2@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1520

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. Теорія та практика оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 28–34.

Список використаних у статті джерел

Григорова-Беренда Л. І. Зовнішньокономічна безпека: сутність та загрози // Проблеми економіки. – № 2. – 2010. – С. 39–46.
Новикова И. В. Индикаторы экономической безопасности региона / И. В. Новикова, Н. И. Красников // Вестник Томского государственного университета. – 2001. – № 1. – С. 132–138.
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. акад. НАН України С. І. Пирожкова. – К. : НІПМБ, 2003. – 42 с.
Власюк О. С. Система економічної безпеки держави / [О. С. Власюк, А. І. Сухоруков, І. В. Недін та ін.] ; Нац. Ін-т пробл. міжнар. безпеки – К. : Стилос, 2010. – 684 c.
Губський Б. В. Економічна безпека України : методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : [монографія] / Губський Б. В. – К. : ДП «Укрархбудінформ», 2001. – 122 с,
Экономическая безопасность России: общий курс : учебник / Под. ред. В. К. Сенчагова. – 2-е изд. – М. : Дело, 2005. – 896 с.
Яремко Л. А. Глобалізований регіон та зовнішньоекономічна безпека України : теоретико-методологічний підхід : [монографія] / Яремко Л. А. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 524 с.
Чесноков А. В. Зовнішньоекономічна безпека держави в умовах європейської інтеграції України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А. В. Чесноков; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
Euromoney country risk [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.euromoneycountryrisk.com.
Барабин В. В. Экономическая безопасность государства / Барабин в. В. – М. : Экопресс, 2001. – 311 с.
Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : [монографія] / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997.– 144 с.
Илларионов А. Н. Критерии экономической безопасности / А. Н. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – №10. – С. 35–57.
Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство : [монографія] / За ред. В. М. Гейця. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
Сидоренко-Стеценко Д. В. Сутність проблеми економічної безпеки України та методи її вимірювання / Д. В. Сидоренко-Стеценко // Вісник Черкаського університету. Серія : економічні науки. Випуск 152. – 2009. – С. 109–114.
Національна безпека України: теорія i практика : навч. посiб. / Г. П. Ситник, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук, В. М. Литвин. – К. : Кондор, 2007. – 614 с.
Михайленко А. И. Механизм обеспечения экономической безопасности России / А. И. Михайленко // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 7. – С. 119–127.
Словарь по кибернетике / Под ред. В. С. Михалевича. – 2-е изд.– К.: Гл. ред. УСЭ им. М. П. Бажана, 1989. – 751 с.
Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование : [монография] / Пономаренко В. С., Клебанова Т. С., Чернова Н. Л..– Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004.– 144 с.
Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей (на прикладі України) / К. Султан, І. Лук’яненко, Ю. Городніченко.– К. : КМ «Academia», 2000. – 204 с.
Холден К., Піл Д., Томпсон Дж. Економічне прогнозування. Вступ. – К.: Інформтехніка, 1996. – 216 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2
Мерхо О.
Газова складова забезпечення енергетичної безпеки як необхідний компонент конкурентоспроможності національної економіки (c. 34 - 39)

В контексті взаємного впливу конкурентоспроможності та енергетичної безпеки країни розглянута газова складова останньої. Визначена специфічність забезпеченості енергетичними ресурсами національної економіки, а також суб’єктивність прояву залишкового явища «ресурсного прокляття» в Україні.
Ключові слова: енергетична безпека, газова складова, конкурентоспроможність національної економіки
Рис.: 5. Бібл.: 17.

Мерхо Олександр – кандидат економічних наук, науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1290

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мерхо А. Газовая составляющая обеспечения энергетической безопасности как необходимый компонент конкурентоспособности национальной экономики // Проблемы экономики. – 2011. – №3. – C. 34–39.

Список використаних у статті джерел

Вишневер В. Я. Сущность и основные тенденции развития мирового газового рынка / В. Я. Вишневер // Мировая экономика и международные экономические отношения (Экономические науки).— 2010. — № 10(71). — С. — 279 — 282.
Гуриев С. Экономический механизм сырьевой модели развития / С. Гуриев, А. Плеханов, К Сонин // Вопросы экономики. — 2010. — № 3. — С. 4 — 23.
Експорт-імпорт товарів за країнами світу за сiчень-грудень 2010 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Державної служби статистки України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Енергетична стратегія України до 30 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. — Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.
Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за грудень та 2010 рік [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. — Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.
Пушкарь А И. Основы научных исследовательских и организация научно-исследовательской деятельности : учебное пособие / А И. Пушкарь, Л. В. Потрашкова. — Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. — 280 с.
Скаврон Б. Газова залежність [Електронний ресурс] / Б. Скаврон // Галицький корреспондент. — 2011. — №26 (305). — Режим доступу : http://www.gk-press.if.ua/node/514.
Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: загальні засади енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. — К. : Академперіодика, 2006. — Т.1. — 510 с.
Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010 рік [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Державної служби статистки України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Философский энциклопедический словарь / редакторы-составители Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 576 с.
Цифры и факты [Электронный ресурс] / Веб-сайт проекта «Южный поток». — Режим доступа : http://south-stream.info/index.php?id=14&L=1%20%2Fprojects%2Fenvironment%2Fenvironment.php%3FENVIRONMENT_PATH%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.amembersignup.com%2Fsignup%2Fdata%2Fid.txt%3F%3F%3F.
Шлычков В. В. Парадигма энергетической безопасности ХХІ века / В. В. Шлычков // Вестник ИжГТУ. — 2008. — № 4 — С. 99 — 103.
Auty Richard M. Sustaining Development in Mineral Economies. The resource curse thesis / Richard M. Auty. — London ; New York : Routledge. — 272 р.
BP Energy Outlook 2030 [Электронный ресурс] Сайт компании British Petroleum. — Режим доступа : http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/russia/bp_russia_russian/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/bp_energy_outlook_2030_rus.pdf.
BP Statistical Review of World Energy 2011 [Электронный ресурс] Сайт компании British Petroleum. — Режим доступа : http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481.
International trade 2009. Statistics yearbook. Annex II. Commodity pages [Электронный ресурс] / Сайт United Nations Commodity Trade Statistics Database — Режим доступа : http://comtrade.un.org/pb/FileFetch.aspx?type=volumes&docID=3861.
Nord Stream [Электронный ресурс] / Веб-сайт корпорации «Nord Stream». — Режим доступа : http://www.nord-stream.com/ru.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 658.5:621 (477)
Пономаренко Є. В., Анненкова О. В.
Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудування України (c. 39 - 41)

У статті розглянуті питання методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. Розроблено алгоритм оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудування.
Ключові слова: конкурентоспроможність, галузі машинобудування, алгоритм оцінки
Табл.: 1. Бібл.: 6.

Пономаренко Євген Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Анненкова Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1374

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пономаренко Є. В., Анненкова О. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудування України // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 39–41.

Список використаних у статті джерел

Портер М. Международная конкуренция / Конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.М.Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За заг. ред. докт. екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., докт. екон. наук, проф. Тищенка О.М.. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. -384 с.
Брикова І. Концепція міжнародної конкурентоспроможності національного регіону та її практичний вимір:[ Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_1_Brykova_ukr.pdf
Брикова І.В. Теоретичні основи міжнародної конкурентоспроможності регіону / Економіка та підприємство. – 2005. - №15.
Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. – К.: КНЕУ, 2004. – 276 с.
Захарова С.В., Денисов Д.Д. Конкурентная устойчивость предприятий и резервы инноваций // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Зб. наук. праць. - №3 (13). – 2008. – С.98-101.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 589.651
Кизим М. О., Хаустова В. Є.
Особливості формування та розвитку агропромислового кластера в економіці Харківської області (c. 42 - 47)

У статті подані результати дослідження ринкової ситуації, що склалися в агропромисловому комплексі України й доведена необхідність розвитку агропромислових кластерів з виробництва та переробки м’яса та молока в її регіонах. Для реалізації цього напрямку запропоновані розробки за проектом «село майбутнього».
Ключові слова: агропромисловий кластер, переробка м’яса та молока, село майбутнього
Рис.: 10. Табл.: 4. Бібл.: 1.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1141

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Хаустова В. Є. Особливості формування та розвитку агропромислового кластера в економіці Харківської області // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 42–47.

Список використаних у статті джерел

Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года: монография / Авт. коллектив. Под ред. Кизима Н. А., Пономаренко В. С. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2010.– 528 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1:330.341.1.025.2
Вартанян В. М., Колісник О. П.
Формування функцій державного управління інноваціями на регіональному рівні (c. 48 - 52)

В статті визначено функції державного управління інноваціями, їх поділ на загальні та спеціальні й встановлено, що функціями управління визначається сутність управлінської праці. До функцій управління, які закладені класиками економічної науки, доцільно включити функцію прийняття рішення, яка веде до реалізації визначених інноваційних цілей.
Ключові слова: інновації, державне управління, регіональний рівень
Рис.: 1. Бібл.: 4.

Вартанян Василь Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Колісник Оксана Петрівна – аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1436

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вартанян В. М., Колісник О. П. Формування функцій державного управління інноваціями на регіональному рівні // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 48–52.

Список використаних у статті джерел

Авер’янов В.Б. Державне управління в Україні В.Б. Авер’янов. – К. : Вид-во ТОВ “СОМИ”, 1999. – 265 с.
План реалізації проекту «Управління персоналом на державній службі в Україні», впроваджений на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади 26 травня 2008 р. – Режим доступу: http://www.center.gov.ua/golovna/download-document.html?gid=777.
Рульєв В. А., Менеджмент: Навч. посіб. / В.А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
Сороко В. Оцінка ефективності діяльності державних службовців / В. Сороко // Вісн. держ. служби України. – 2006. – № 2. – С. 20-26.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.2.009.12(1-32)
Красноносова О. М., Олійник А. Д.
Регіони-лідери в економічному просторі країни: конкурентні переваги та соціальні проблеми (c. 52 - 55)

Досліджено динаміку основних показників соціально-економічного розвитку провідних регіонів України. Виокремлено проблемні питання, які пов’язані з рівнем номінальної заробітної плати найманих працівників та екологічним станом територій цих регіонів. Зроблено акцент на необхідності запровадження інвестиційної економіко-екологічної моделі розвитку та досвіду європейських країн.
Ключові слова: регіони, конкурентні переваги, соціальні проблеми, економіко-екологічна модель розвитку
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Красноносова Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: krasnonosova@gmail.com
Олійник Алла Дмитрівна – науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1507

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Красноносова О. М., Олійник А. Д. Регіони-лідери в економічному просторі країни: конкурентні переваги та соціальні проблеми // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 52–55.

Список використаних у статті джерел

Долішній М.І. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка. – 2005. - №2. – С.7-14
Печаткин В.В. К вопросу оценки потенциала саморазвития региона // Методы и модели управления регионом: материалы Всероссийской научн.-практ. конф. – Москва. – 2006 [Электронный ресурс]. – www.anrb.ru/isei/cf2006/.
Маслова И. Социальный потенциал развития экономики // Вестник Института экономики. – 2008. - №2. – С.37-54.
Регіони України / Статистичний збірник за 2010 рік. / Державний комітет статистики України. Ч.ІІ. За ред. О.Г.Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 808 с.
Регіони України / Статистичний збірник за 2010 рік. / Державний комітет статистики України. Ч.І. За ред. О.Г.Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 368 с.
Дані офіційного сайту Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Варналій З. Державна регіональна політика потребує узгодження дій // Президентський вісник. - №4. – 14 квітня 2004 р.
Новак І.М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій: моногр. / І.М. Новак; НАН України. Ін-т економіки пром-сті, Ін-т демографії та соц. досліджень. – Донецьк; Київ, 2008. – 196 с.
Герасимчук З.В., Олексюк А.О. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 280 с.
Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року: Монографія. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2010. – 512 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.122:379.84
Башта О. І.
Інноваційний розвиток рекреаційних територій на базі енергозбереження (c. 55 - 58)

Проведено аналіз та економічні розрахунки застосування інноваційних енергозберігаючих технологій у розвитку рекреаційних систем, які дозволять заощадити традиційні енергоносії, поліпшити екологічну ситуацію і підвищать якість рекреаційних послуг.
Ключові слова: рекреаційна територія, енергозбереження, інноваційний розвиток
Рис.: 1. Бібл.: 5.

Башта Олександр Іванович – доктор економічних наук, директор, Кримський науковий центр НАН і МОН України (пр. Вернадського, 2, Сімферополь, 95007, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1141

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Башта А. И. Инновационное развитие рекреационных территорий на базе энергосбережения // Проблемы экономики. – 2011. – №3. – C. 55–58.

Список використаних у статті джерел

Андреевский А.К. Проблемы мировой энергетики и устойчивое развитие /А.К. Андреевский // Экологические аспекты энергетической стратегии как фактор устойчивого развития России. – М.: Ноосфера, 2000. - С. 171-179.
Боков В.А. Энергетика окружающей среды / В.А. Боков, И.Г. Черванев. - Симферополь: ТНУ, 2005. - 187 с.
Волков Э.П. Прогноз развития нетрадиционной энергетики в начале XXI века по данным XV конгресса Мирового энергетического совета / Э.П. Волков // Теплоэнергетика. - 1993. - № 6. - С. 28-34.
Информационно-географическое обеспечение планирования стратегического развития Крыма / Серия «Планирование регионального развития». - Симферополь: 2006. - Вып. 4. - 188 с.
Энергосбережение в Крыму / [Кибовский С.А., Ефимов С.А., Петрук С.К. и др.] // Приложение к научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма» - Симферополь: Таврия-Плюс, 2001. – 208 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 30.15
Проноза П. В., Громика Н. К.
Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах кризи (c. 58 - 70)

У статті наводяться результати дослідження щодо впливу світової кризи на соціально-економічний розвиток регіонів України. Оцінена стійкість регіонів до кризи та глибина кризових явищ у них.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіони, світова криза
Рис.: 8. Табл.: 5. Формул: 4. Бібл.: 2.

Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Громика Надія Костянтинівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1306

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Проноза П. В., Громика Н. К. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах кризи // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 58–70.

Список використаних у статті джерел

Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року: монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
Сайт Государственного комитета статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.ukrstat.gov.ua.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.012
Фріман І. М., Ковальчук К. Ф.
Управління інвестиціями в розвиток людського капіталу як фактора підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства (c. 71 - 74)

У роботі відображено взаємозв’язок управління інвестиціями в розвиток людського капіталу промислового підприємства з підвищенням його конкурентоспроможності. Розглянуто методи управління інвестиціями в людський капітал підприємства, і для обґрунтованості їх вкладення запропонований до використання показник рентабельності інвестицій.
Ключові слова: людський капітал, інвестиції в розвиток, підвищення конкурентоспроможності
Табл.: 5. Формул: 5. Бібл.: 6.

Фріман Ірина Михайлівна – старший викладач, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Ковальчук Костянтин Федорович – доктор економічних наук, професор, декан, факультет економіки та менеджменту, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1547

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Фриман И. М., Ковальчук К. Ф. Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактора повышения конкурентоспособности промышленного предприятия // Проблемы экономики. – 2011. – №3. – C. 71–74.

Список використаних у статті джерел

Бельчикова Е. Н. Человеческий капитал и его роль в развитии организации. Е. Н Бельчикова — М. : ЮНИТИ, 2003. – 216 с.
Борисов Ю. Д. Человеческий капитал как фактор успеха. / Ю. Д. Борисов // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 5 – 9.
Демчук П. Л. Человеческий капитал и его роль в развитии экономики. / П. Л. Демчук // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. № 4. – С. 42 – 49.
Ковальчук К. Ф., Фриман И. М. Фриман Е. М. Оценка уровня человеческого капитала промышленного предприятия как фактора успешности его деятельности. / К. Ф. Ковальчук, И. М. Фриман, Е. М. Фриман // Зб. наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – 2010. – Вип. 259. Т. VII. – С. 1838 – 1846.
Курашина Р. Г. Методы оценки человеческого капитала / Р. Г. Курашина // Кадры предприятия. – 2009. – № 6. – С. 8 – 16.
Фриман И. М., Ковальчук К. Ф., Фриман Е. М. Оценка конкурентоспособности управленческого персонала как фактора успешного функционирования промышленного предприятия в условиях кризиса. / И. М. Фриман, К. Ф. Ковальчук, Е. М. Фриман // Зб. наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – 2009. – Вип. 255. Т. VII. – С. 2035 – 2045.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.012.32
Ястремська О. М.
Мотивація праці в процесі стратегічної реорганізації (c. 75 - 79)

У статті розглянуті особливості мотивації персоналу на підприємствах в умовах проведення стратегічних організаційних перетворень на основі стратегічних центрів господарювання, запропонована система показників матеріального стимулювання.
Ключові слова: мотивація праці, стратегічна реорганізація, показники матеріального стимулювання
Табл.: 1. Бібл.: 11.

Ястремська Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yastr@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1358

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястремська О. М. Мотивація праці в процесі стратегічної реорганізації // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 75–79.

Список використаних у статті джерел

Большаков А.С., Михайлов В.М. Современный менеджмент: Теория и практика. – СПб.: ЗАО \"Питер Бук\", 2000. – 412 с.
Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 832 с.
Колесникова Л., Перекрестов В. Организационный структуры и культура производства // Вопросы экономики. – 2000. – №8. – С.15 – 30.
Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224с.
Організаційна поведінка / Д. Герлігел, Дж.В. Слокум-молодший, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг: Пер. з англ.. І. Брасюк, М. Зарицка, Н. Гайдукевич. – К.: Вид.Соломії Павличко \"Основи\", 2001. – 726 с.
Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Фенікс, М.: Зевс, 1997. – 478 с.
Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 165 с.
Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента . Практ. пособие. 3-е изд. испр. и доп. – М.: Дело, 2006. – 332 с.
Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. – М.: ЭКМОС, 2000. – 352 с.
Хучек М. Стратегия управления трудовым потенциалом предприятий. – М.: РАУ, 2003. – 286 с.
Шелдрейк Дж. Теория менеджмента от тейлоризма до японизации / Пер с англ. – СПб.: Изд. Дом \"Питер\", 2010. – 352 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.009
Амосов О. Ю.
Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства (c. 79 - 83)

У статті розглянуті методи оцінки потенціалу конкурентоспроможності підприємств. Систематизовано види підходів щодо оцінки потенціалу конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано схему оцінки потенціалу конкурентоспроможності підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, розвиток підприємства, оцінка потенціалу
Рис.: 3. Бібл.: 24.

Амосов Олег Юрійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, Харків, 61050, Україна)
Email: amosovoleg@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1717

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Амосов О. Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 79–83.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики / Л.И. Абалкин. – М. : \"Наука\", 1981. – 25 с.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф.–СПб.: \"Питер\", 1999.–416 с.
Ареф’єва О. Методичний підхід до визначення резервів загального потенціалу розвитку підприємства та управління ним / О. Ареф’єва, О. Коренков // Економіст. – 2003. – № 9 (203). – С. 45–47.
Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности: уч. пособие / Г.Л.Багиев, А.Н. Асаул. - СПб.: СПбГУЭФ, 2001.- 231 с
Балацкий О. Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: монография / О.Ф. Балацкий— Суммы: Университетская книга, 2006. — 972 с.
Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк; – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. /А. Э. Воронкова – Л.: ВНУ им. Даля, 2000. - 315 с.
Дикань В.Л. Єдина транспортна система: навчальний посібник / В.Л. Дикань, Ю.В. Соболєв,. О.Г. Дейнека, І.М. Писаревський - Х.: ООО \"Олант\", 2002. - 288 с.
Джакот Д.Х. Конкуренция / Д.Х. Джакот, - М.: Международные отношения, 2004.–152 с.
Ермолов М.О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара. Как продать товар на вашем рынке / М.О Ермолов. - М.: Мысль, 1990. – 364 с.
Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно [пер. с англ.]. - М.: Прогресс, 1987. - 384 с.
Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления / Б.З.Мильнер, Л.И. Евенко, В.С. Рапопорт. - М.: Экономика, 1983.-211с.
Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // РИСК. – 1999. – № 4. – С. 4-11
Портер М. Международная конкуренция / М. Портер : пер. с англ. / под ред. и предисл. В.Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учеб. / Ю.Б. Рубин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Маркет ДС, 2008. – 608 с.
Сергеев И.В. Экономика предприятий / И.В. Сергеев, - М: Финансы и статистика, 2000. - 312 с.
Струмилин С.Г. К вопросу об изменении народного благосостояния / С.Г. Струмилин // Вопросы статистики. – 1954. – №5. – С.12-28.
Сухая И. В. Выбор стратегий для обеспечения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности :автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ И.В. Сухая, - Киев: Национальный университет пищевых технологий, 2008. – 20 с.
Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємства: моногр. / О.М. Тридід. -Харків: ХДЕУ, 2008. - 364 с.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов - М.: ИНФРА - М , 2000. - 312 с.
Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. — К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.
Федулова Л.І. Менеджмент організацій / Л.І. Федулова,- К.: Лібра, 2003. – 484 с.
Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. - К.: Кондор, 2007. - 400 с.
Яшин Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: методология, оценка, регулирование / Н.С. Яшин. – Саратов: СГЭА, 1997. – 69 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.7(043)
Пилипенко А. А., Литвиненко А. О.
Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства (c. 83 - 89)

У статті розглянуто теоретико-методичні засади організації управління відтворенням матеріально-технічної бази підприємства шляхом створення належного управлінського механізму, підпорядкованого принципам реструктуризації та реінжинірингу.
Ключові слова: реінжиніринг, реструктуризація, управління розвитком, матеріально-технічна база
Рис.: 5. Формул: 6. Бібл.: 12.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Литвиненко Аліна Олександрівна – викладач, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1493

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А., Литвиненко А. О. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 83–89.

Список використаних у статті джерел

Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координація структурних параметров, снижение сопротивления преобразованиям. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.
Ари де Гиус. Живая компания. Рост, научение и долгожительство в деловойсреде. – СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2004. – 224 с.
Воронкова А.Э., Козаченко А.В., Рамазанов С.К., Хлапенов Л.Е. Современные технологии управления промышленным предприятием. – Монография. – К.: Либра, 2007. – 256 с.
Коллинз Дж. От хорошого к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. – СПб.: Стокгольмская школа економики, 2005. – 304 с.
Коллинз Дж., Поррас Дж. Построение навечно. Успех компаний, обладающих видением. – СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2004. – 352 с.
Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров \"Управление развитием организации\". Модуль 6. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 240с.
Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000. – 587с.
Осовська Г.В. Основи менеджменту / Г.В. Осовська Г.В., О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2006. – 664 c.
Питерс Т. Дж., Уотерман – мл. Р. Х. В поисках совершенства. Уроки самих успешных компаний Америки. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 560 с.
Поспелов А. М. Концептуальные основы формирования ресурсной стратегии промышленного предприятия / А. М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2007. – № 8. – С. 89–92
Примак Т.О. Економіка підприємства. – К.:Вікар, 2008. – 219 с.
Сулл Д. Н. Почему хорошие компании терпят неудачу и как выдающиеся менеджеры их возраждают. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 214 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.137
Сергієнко О. А., Татар М. С.
Інструментарій дослідження оцінки та аналізу рівня конкурентної позиції підприємств (c. 90 - 94)

У роботі запропоновано інструментарій комплексного дослідження конкурентоспроможності металургійних підприємств на основі рейтингового інструментального оцінювання з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання, зокрема методології таксономічного оцінювання та динамічного фазового аналізу.
Ключові слова: конкурентна позиція, оцінка, аналіз, економіко-математичне моделювання, динамічний фазовий аналіз
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 5.

Сергієнко Олена Андріанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: serhelenka@gmail.com
Татар Марина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і аудиту, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: marina.sergeevna.tatar@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1650

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сергієнко О. А., Татар М. С. Інструментарій дослідження оцінки та аналізу рівня конкурентної позиції підприємств // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 90–94.

Список використаних у статті джерел

Воронкова А.Е. Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика // Економіка промисловості. – 2009. - №3. – С. 133-137.
Голофаева И.П. Методика расчета конкурентоспособности предприятия с помощью аппарата нечетких множеств с учетом социальных факторов // Економіка розвитку. – 2004. - №4. – С. 48-51.
Крикавський Є.В. Сучасні акценти у формуванні конкурентоспроможності підприємств // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. - №3. – С. 54-57.
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа / Пер. с пол. В.В. Иванова; Науч. ред. В.М. Жуковской. – М.: Статистика, 1980. – 151 с.
Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.75.001.76
Гринько Т. В.
Основи управління адаптивним інноваційним розвитком підприємства (c. 94 - 97)

Розглянуто проблеми впровадження інновацій на підприємстві, запропоновано класифікацію видів управління адаптивним інноваційним розвитком. Сформовано підходи до адаптаційного впровадження інновацій.
Ключові слова: інноваційний розвиток, впровадження інновацій, адаптаційне впровадження
Табл.: 1. Бібл.: 13.

Гринько Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та управління підприємством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: greisy25@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1682

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гринько Т. В. Основи управління адаптивним інноваційним розвитком підприємства // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – C. 94–97.

Список використаних у статті джерел

Инновационный менеджмент / [А.Е. Абрамешин, О.П. Молчанова, Е.А. Тихонова, Ю.В. Шленов]. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.
Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс / О.С. Виханский, А.И, Наумов. – М.: Издательство МГУ, 1995. – 416 с.
Грачев Н.Н. Введение в психологию инновационной научно-технической деятельности / Н.Н. Грачев, Н.В. Ломакин, Ю.В. Шленов. – М.: Высшая школа, 1996. – 306 с.
Забродский В.А. Оценка финансовой устойчивости производственно-экономических систем / В.А. Забродский, Н.А. Кизим.– Х.: Бизнес-Информ, 2000.– 82 с.
Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений: методология, модели и методы: монография / Р.Н. Лепа; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Юго-Восток, ЛТД, 2006. – 388 с.
Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин [и др.]. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.
Клебанова Т.С. Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах /Т.С. Клебанова, Е.В. Молдавская, Чанг Хонгвен. – Х.: Бизнес-Информ, 2002. – 148 с.
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства / [М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак]. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 141 с.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск: ООО «Новое знание», 1999.-688 с.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. Под ред. Каптуревского Ю.Н. - СПб: Издательство «Питер», 1999. - 560 с. -(Серия «Теория и практика менеджмента»).
Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Издательство «Финпресс», 1999. - 656 с.
Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова/.-М.: ИНФРА-М, 2000. - 432 с.
Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. пособие. -М.: Финансы и статистика, 2001-. - 384 с:


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.74+330.43
Горідько Н. П., Ніжегородцев Р. М.
Знос основних фондів як чинник інфляції в сучасній економіці України: досвід економетрічного аналізу (c. 98 - 100)

Стаття присвячена побудові економетричних моделей, що ілюструють вплив зносу основних фондів на розгортання інфляційних процесів у сучасній економіці України, у тому числі з урахуванням часових лагів.
Ключові слова: знос основних фондів, інфляція, економетрічний аналіз
Табл.: 5. Формул: 3. Бібл.: 4.

Горідько Ніна Павлівна – експерт, Консалтингова компанія «Клевер пойнт» (вул. Нагатинська, б. 9, к. 1, Москва, 115533, Росія)
Ніжегородцев Роберт Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут проблем управління ім. В. А. Трапезнікова Російської академії наук (вул. Профсоюзна, б. 65, Москва, 117997, Росія)
Email: bell44@rambler.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1341

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Горидько Н. П., Нижегородцев Р. М. Износ основных фондов как фактор инфляции в современной экономике Украины: опыт эконометрического анализа // Проблемы экономики. – 2011. – №3. – C. 98–100.

Список використаних у статті джерел

Нижегородцев Р.М. Инновационные стратегии инвесторов и задачи экономической политики// Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2008. № 4. — С. 75-85.
Нижегородцев Р.М. Инновации как решающий фактор обеспечения безынфляционного роста// Труды VII Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO’08. М.: ИПУ РАН, 2008 (CD-издание, ISBN 978-5-91450-002-0). — С. 1296-1304.
Горидько Н.П., Нижегородцев Р.М. Эконометрическая диагностика технологического насыщения современных макросистем и проблема акселератора// Теория и практика модернизации в России: Материалы Международной научно-практической конференции. Часть 1. Краснодар: Просвещение-Юг, 2011. – С. 121-123.
Нижегородцев Р.М., Горидько Н.П. Технологическая ловушка: опыт экономической политики в условиях подавленной инфляции// Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: Сб. науч. трудов V Международной школы-симпозиума АМУР-2011, Севастополь, 12-18 сентября 2011 г./ Отв. ред. М.Ю.Куссый, А.В.Сигал. Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2011. – С. 279-281.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру