УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2012

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24
Кизим М. О., Хаустова В. Є.
Український досвід формування та розвитку кластерних структур (c. 3 - 11)

У статті проаналізовано досвід формування та розвитку кластерних структур в Україні. Розглянуто історію формування та приклади таких структур у вітчизняній економіці, причини їх успіхів і невдач. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення кластеризації економіки України. Визначено роль та перспективні напрямки розвитку національних кластерних структур.
Ключові слова: кластерні структури, нормативно-правове забезпечення, кластеризація економіки, напрямки розвитку
Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1463

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Хаустова В. Є. Український досвід формування та розвитку кластерних структур // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 3–11.

Список використаних у статті джерел

Войнаренко М. П. Концепція «кластерів» як альтернатива командно-адміністративній системі управління /М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, В. Р. Фі лінюк// В кн. «Проблеми реформування економіки України». – К. : Логос, 1999. – С.74 – 75.
Підвищення конкурентоздатності економіки областей Заходу та Півдня України на основі формування нових виробничих систем (кластерів). Підсумки соціально-економічних досліджень / За ред. С. І. Соколенко. – К. : Логос, 2005. – С. 13.
Свірський Р. Впровадження нових виробничих систем – кластерів: досвід Рівненської області. – Рівне: Рівненська торгово-промислова палата, 2004. – 44 с.
Концепція кластеризації економіки України (проект) // Міністерство економіки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
Державне агентство України з інвестицій та інновацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua.
Шпак И. А. Кластеры как форма повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий АПК Украины // В сб. науч. тр.: Управление экономикой переходного периода / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Чумаченко Н. Г. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2004. – С. 260–271.
Урядовий веб-портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua.
Пути кластеризации экономики с целью повышения конкурентоспособности Запорожской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://ucluster.org.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.59:504.38
Ільченко С. В.
Державні механізми управління розвитком транспортного комплексу (c. 11 - 14)

У статті проаналізовано доцільність проведення різних форм приватизації стратегічно важливих транспортних підприємств, наявність різних існуючих підходів у світовій практиці та обґрунтування рекомендацій щодо розвитку транспортного комплексу України.
Ключові слова: держава, механізми управління, транспортний комплекс, приватизація
Табл.: 1. Бібл.: 16.

Ільченко Світлана Віталіївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ ринку транспортних послуг, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Французський бульвар, 29, Одеса, 65044, Україна)
Email: CV-2010@yandex.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1344

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ильченко С. В. Государственные механизмы управления развитием транспортного комплекса // Проблемы экономики. – 2012. – №1. – C. 11–14.

Список використаних у статті джерел

Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К.: Офіц. видання. – 2012. – № 2. – 232 с.
Чекаловец В. И. Эволюция мировой портовой системы и ее влияние на стратегию развития морских торговых портов Украины // Транспорт. – 2003. – № 25-26 (245-246). – С. 61–66.
Стратегия позиционирования транспортного потенциала в глобальном рынке морской торговли / Миюсов М. В., Примачев Н. Т., Винников В. В., Винников С. В., Примачева Н. Н. – Одесса: Автограф, 2006. – 234 с.
Котлубай О. М. Концепція розвитку транспортно-технологічних систем в України / О. М. Котлубай // Економічні іновації. – 2011. – № 46. – С. 9–23.
Ramanadham V. V. Privatization: A Global Perspective / V. V. Ramanadham.– UK: Taylor&Francis Group, 1993. – 616 p.
Garforth M., Mayers J. Plantations, Privatization, Poverty and Power: Changing Ownership and Management of State Forests / M. Garforth, J. Mayers. – UK: Cromwell Press, Trowbride, 2005. – 294 p.
Betancor O., Rendeiro R. Regulating Privatized infrastructures and airport services / O. Betancor, R. Rendeiro. – The World Bank: World Bank institute governance, Regulation and finance, 1999. – 62 p.
Khan, M. and M. Kumar. Public and private investment and the growth process in developing countries, Oxford Bulletin of Economics and statistics, 1997. – № 59 (1).– pp. 69 – 88.
Khan, M. and C. Reinhart (1990) Private investment and economic growth in developing countries, World development, 1990. – № 8. – Pp. 19–27.
Fowler P., Richards D. Test evidence for the OECD countries, 1965–85: The relationship between the size of the public enterprise sector and economic growth, International Journal of social economics, 1995. – № 22(3). – pp. 11–23.
Plane P. Privatization and economic growth: an empirical investigation from a sample of developing market economies // Applied economics, 1997. – № 29(2). – pp. 161–178.
Cook P., Y. Uchida. Privatization and economic growth in developing countries // Journal of development studies, 2003. – № 39(6). – pp. 121–154.
Горошко В. В., Чеботарев И. В. Меморандум 2012. Обзор экономической ситуации и основные сценарии развития в США, Еврозоне и России. Прогноз развития экономики Беларуси на 2012 год [Электронный ресурс] / В. В. Горошко, И. В. Чеботарев. – Режим доступа: http://antimarketing.by/.
Обзор приватизации в странах Европы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nationalization.ru.
Бунич А. Приватизация [Электронный ресурс] / А. Бунич. – Режим доступа: http://bunich.ru/about/.
Hall D. Privatization, multinationals and corruption / D. Hall // Development in Practice, 1999. – Vol. 9. – № 5. – 23 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.748(477)
Журавка Ф. О.
Інституційне забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні (c. 15 - 19)

У статті обґрунтовано заходи щодо підвищення ефективності інституційного забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні.
Ключові слова: інституційне забезпечення, валютне регулювання, валютний контроль
Рис.: 1. Бібл.: 6.

Журавка Федір Олександрович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1335

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Журавка Ф. О. Інституційне забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 15–19.

Список використаних у статті джерел

Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 (з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17.
Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20 травня 1999 року № 79-XІV. – Режим доступу : http // www.rada.gov.ua.
Про вдосконалення валютного регулювання [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 22 серпня 1994 року №457/94. – Режим доступу : http: //www.zakon.nau.ua/doc/?doc_id=461840.
Про валютне регулювання [Електронний ресурс] : Проект Закону України від 23.05.97 № 921. – Режим доступу : http: //www.kmu.gov.ua.
Єпіфанова М. А. Валютне регулювання в системі державного регулювання економіки / Єпіфанова М. А. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 30. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 169–183.
Журавка Ф. О. Деякі пропозиції щодо вдосконалення системи валютного контролю в Україні / Журавка Ф. О. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. Т. 8. – Суми : УАБС, 2003. – С. 166–167.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342. : 330.117
Савицька Н. Л.
Основні тенденції суб’єктності в умовах становлення економіки знань (c. 20 - 23)

У статті окреслено основні тенденції прояву суб’єктності в умовах становлення економіки знань: зародження творчого характеру праці, нової ціннісної мотивації, актуалізації морально-етичних імперативів діяльності, вивільнення особистого часу та збереження споживацьких настроїв.
Ключові слова: тенденції суб’єктності, економіка знань, творчий характер праці, ціннісна мотивація
Бібл.: 10.

Савицька Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: natalisavitska2010@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1073

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Савицька Н. Л. Основні тенденції суб’єктності в умовах становлення економіки знань // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 20–23.

Список використаних у статті джерел

Лемещенко П. Неоэкономика: практика и начала теории / П. Лемещенко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newpoliteconomy.org/publications/articles.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. / Д. Белл. – М. : Academia, 2004. – 421 с.
Иноземцев, В. За пределами экономического общества / В. Иноземцев. – М.: Academia-Наука, 1998. – 339 с.
Корчагин Ю. А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации? / Ю. А. Корчагин : Монография. – Воронеж : ЦИРЭ, 2005. – 252 с.
Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречие, перспективы / В. Л. Иноземцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000946.
Экономика знаний и инноваций: перспективы для России / Под ред. А. В. Бузгалина. – М. : ЭФ МГУ, ТЕИС, 2007. – 364 с.
Долгин а. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка. / А. Долгин – М. : «Аст», 2010. – 256 с.
Дэвид П. А. Экономические основы общества знаний / П. А. Дэвид, Д. Форэ // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – Т. 1. – № 1. – С. 29–55.
Федулова Л. І. Концептуальні засади економіки знань / Л. І. Федулова // Економічна теорія. – 2009. – №1. – С. 35–59.
Финляндия как экономика знаний. Элементы успеха и уроки для других стран / Под ред. Карла Дж. Дальмана и др.; пер. с англ.; Всемирный банк. – М. : Изд-во «Весь мир», 2009. – 170 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 336.14
Тищенко О. М., Голякова К. В.
Теоретико-методичний аналіз аспектів регулювання міжбюджетних відносин (c. 24 - 29)

Розглянуто погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо трактування категорії «міжбюджетні відносини». На основі теоретичного аналізу уточнено дефініції «міжбюджетні відносини», «бюджетно-податкові важелі». Надано пропозиції щодо подальшого реформування системи міжбюджетних відносин.
Ключові слова: теоретико-методичний аналіз, міжбюджетні відносини
Рис.: 2. Бібл.: 28.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Голякова Катерина Вікторівна – аспірант, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1500

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Голякова К. В. Теоретико-методичний аналіз аспектів регулювання міжбюджетних відносин // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 24–29.

Список використаних у статті джерел

Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів території: монографія / Є. О. Балацкий. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011 – 302 с.
Баранова В. В. Сучасні питання проблематики розвитку міжбюджетних відносин в Україні / В. В. Баранова, В. В. Глущенко. – Х.: Константа, 2006. – 116 с.
Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні / Т. Г. Бондарук. – К.: ІЕП НАПН України, 2009. – 608 с.
Буряченко А. Є. Підходи до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості / А. Є. Буряченко // Економіка та підприємництво. – 2009. – № 22. [Електронний ресурс].– Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua.
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6 т. / Редкол.: М. Я. Азаров (голова) та ін. – К. : НДФІ, 2004. Т.5 : Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М. Я. Азаров. Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров та ін. –
2004. – 400 с.
Бюджетний кодекс України // Відомості ВРУ.–2001. – № 37 – 38. – Ст. 189.
Волохова І. С. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.04.01 / І. С. Волохова. – Одеса: ОдЕУ, 2005. – 21 с.
Герчаківський С. Д. Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні : автореф. дис. ...канд. екон. наук. : спец. 08.00.08 / С. Д. Герчаківський; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2008. – 20 с.
Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін. – К., 2010. – 320 с.
Камінська і. М. Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekfor/2011_4/15.pdf.
Кравченко В. І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989 – 2001) / В. І. Кравченко. – К. : ВД «КМ Аcademia», 2001.– 460 с.
Лилик О. Я. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: 08.04.01 / О. Я. Лилик. – К.: НДФІ при Мінфін України, 2002. – 16 с.
Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: моногфія / І. О. Луніна. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.
Мацук З. А. Оцінка розмежування податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/2010_18/macuk.pdf.
Михайловська О. В. Резерви зростання доходів місцевих бюджетів / О. В. Михайловська, Т. І. Головачук, О. А. Ширманов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vchtei/2010_4/nV-2010-V4_48.pdf.
Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія / О. А. Музика. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.
Пелехатий А. О. Зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування як чинник самостійності територіальної громади / Вісник УБС НБУ. – 2011. – № 2 (11). – С. 22 – 25.
Пилипів В. В. Децентралізація управління соціально-економічним розвитком України / В. В. Пилипів, Л. М. Макаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/aprer/2008_4_2/103.pdf.
Полозенко Д. В. Міжбюджетні взаємовідносини і регіональні інтереси / Д. В. Полозенко, Ю. А. Глущенко // Фінанси України. – 2000. – № 11. – С. 3 – 7.
Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Монографія / За ред. В. Г. Бодрова. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 296 с.
Реформирование межбюджетных отношений: опыт Германии и России / Под ред. Н. С. Максимовой, Н. Г. Сычева, В. Г. Ермилова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 280 с.
Рубан Н. І. Джерела ефективності бюджетно-податкових важелів в умовах кризи фінансових відносин / Н. І. Рубан, І. І. Чуницька // Науковий вісник НУДПСУ (Економіка, Право)/ Зб. наук. пр. – 2010. – № 1. – С. 42 – 48.
Тищенко О. М. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан і перспективи/ О. М.Тищенко, К. В. Голякова// Вісник УБС НБУ. – 2011. – №1(10). – С.3 – 9.
Усков И. В. Финансовые системы зарубежных стран. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2011 – 148 с.
Чурсіна С. В. Вирівнювання територій : європейський досвід / С. В. Чурсіна / Теорія та практика державного управління : Зб. наук. пр. – Х. : Вид. ХРІ НАДУ «Магистр», 2008. – № 3 (22). – 472 с.
Юрійчук С. М. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні / С. М. Юрійчук // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 33 – 35.
William Moore chapter 5. Intergovernmental relations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cas.sc.edu/poli/courses/segov/igR.pdf.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 336.1
Тищенко О. М., Тимушева Н. Ю.
Термінологічна сутність поняття «міжбюджетні відносини» (c. 30 - 34)

Розглянуто сутність поняття «міжбюджетні відносини», його трактування в економічному та правовому аспектах, а також значення в державах з різним державним устроєм.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, трактування, економічний та правовий аспект
Табл.: 2. Бібл.: 28.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Тимушева Наталія Юріївна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2126

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Тимушева Н. Ю. Термінологічна сутність поняття «міжбюджетні відносини» // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 30–34.

Список використаних у статті джерел

Бабич А. М. Государственные муниципальные финансы / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. – М.: Финансы, 1999. – 276 c.
Бак Н. А. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного регулювання // Н. А. Бак // Фінанси України. – 2002. – №5. – С. 78–82.
Балтина А. М., Межбюджетные отношения в регионе: модели организациии регулирования: монография. / А. М. Балтина, В. А. Волохина. – Оренбург: ОГУ, 2004. – 197 с.
Богачева О. В. Становление российской модели бюджетного федерализма / О. В. Богачева // Вопросы экономики. – 1998. – № 8. – С. 32.
Буковинський С. А. Удосконалення вирівнювання фінансового забезпечення територіальних громад / С. А. Буковинський // Фінанси України. – 1999. – №5. – С. 80–84.
Бюджетний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 136 с.
Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку/ І. С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с.
Воробьев Ю. Н. Межбюджетные отношения в Украине / Ю. Н. Воробьев, И. В. Усков. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2010. – 276 с.
Горбунова О. Н. Бюджетное право России / О. Н. Горбунова, А. Д. Селюков, Ю. В. Другова: Учеб. пособ. – М.: ТК Велби, 2002. – 192 с.
Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на міжбюджетні відносини/ А. Гриценко// Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України. – Ірпінь, 1999. – С. 134 – 135.
Другова Ю. В. Бюджетный федерализм: правовой аспект / Ю. В. Другова / Автореферат дис. канд. юрид. наук. – М.: 1999. – 28 с.
Игудин А. Г. О принципах реформирования межбюджетных отношений в российской Федерации/ А. Г. Игудин // Финансы. – 1998. – № 8. – С. 6 – 9.
Игудин А. Г. Межбюджетные отношения и реформа местного самоуправления / А. Г. Игудин // Финансы. – 2006. – №7. – С. 11–15.
Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)/ О. П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.
Колесов А. С. Межбюджетные отношения: сущность и пути совершенствования / А. С. Колесов // Финансы. – 2002. – № 2. – С. 3–6.
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України / В. І. Кравченко. – К.: Т-во «Знання», Коо, 1999. – 487 с.
Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І. О. Луніна. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.
Павлюк К. В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 1996. – № 6. – С. 24–37.
Подпорина И. В. Межбюджетные отношения и бюджетное регулирование/ И. В. Подпорина // Финансы. – 1999. – № 10. – С. 17–20.
Проблемы федерализма: современная модель? / Под ред. С. В. Ястржембского. – М.: Фонд соц.-полит. исследований, 1991. – 147 с.
Птицын В. И. Бюджетный федерализм и совершенствование межбюджетных отношений/ В. И. Птицын // Финансы. – 1996. – № 9. – С. 7 – 11.
Слухай С. В. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад – досвід ФРН / С. В .Слухай //Фінанси України. – 1998. – № 5. – С. 42–53.
Соколовська А. М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 1998. – №12. – С. 71–80.
Фаттиева А. Р. Межбюджетные отношения в условиях федерализма: Монография / А. Р. Фаттиева. – Ижевск.: ИжГТУ, 2005. – 143 с.
Федосов В. Фінансова реструктуризаціяв Україні: проблеми і напрями: Монографія/ В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
Фурдичко Л. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах/ Л. Фурдичко, Н. Гайдис // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 225–229.
Швець В. Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин / В. Я. Швець //Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 23–31.
Шуба В. Б. Межбюджетные отношения в РФ / В. Б. Шуба. – М.: Изд-во Рос. академии им. Г. В. Плеханова, 2004. – 119 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 65.012.34
Клунко Н. С.
До проблеми впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку фармацевтичної галузі промисловості на регіональному рівні (c. 34 - 40)

У статті аналізується можливість організації кластерної моделі інноваційного розвитку фармацевтичної галузі промисловості на регіональному рівні. Підкреслюється, що така організаційна форма здатна вивести українську фармацевтичну промисловість на новий рівень інноваційного розвитку.
Ключові слова: кластерна модель, інноваційний розвиток, фармацевтична галузь, регіональний рівень
Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 14.

Клунко Наталя Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, Харківський соціально-економічний інститут (пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4-й під’їзд, 4-й поверх, к. 5, Харків, 61003, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1492

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Клунко Н. С. До проблеми впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку фармацевтичної галузі промисловості на регіональному рівні // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 34–40.

Список використаних у статті джерел

Англичанинов В. В. Развитие промышленных комплексов на основе кластерных образований : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / В. В. Англичанинов ; ГОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород, 2009. – 25 с.
Гуменюк О. І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості / О.І. Гуменюк // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 9–19.
Державне управління: плани і проекти економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. О. Ю. Кучеренка, І. В. Запатріної. – К. : ВІП, 2006. – 624 с.
Жигжитова Б. Н. Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновационным развитием региона на основе кластерного подхода: автореф. дисс.... канд. экон. наук: 08.00.05 / Б. Н. Жигжитова. – Улан-Удэ, 2006. – 21 c.
Івченко В. А. Формування національних інноваційних кластерів в Україні як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку / В. А. Івченко // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. – № 1. – С. 1–3.
Марков Л. С. Проблемы реализации кластерной политики в России / Л. С. Марков // Научный эксперт. – 2007. – № 7. – С. 20–30.
Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер с англ. : У 3 т. / А. Маршалл. – М. : Прогресс, 1993. – Т. 1. – 342 с.
Монастырный Е. А. Инновационный кластер / Е. А. Монастырный // Инновации. – 2006. – №2. – С. 38–43.
Оскольский В. О перспективах становления конкурентоспособной региональной экономики / В. Оскольский // Экономика Украины. – 2007. – № 12. – С. 4–11.
Портер М. Международная конкуренция : Пер. с англ. / М. Портер ; [Под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина]. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Романова О. А. Кластерное развитие экономики региона: теоретические возможности и практический опыт / О. А. Романова, Ю. Г. Лаврикова // Экономика региона. – 2007. – № 3. – С. 40–51.
Скоч А. В. Эффективность кластеризации региональной экономики / А. В. Скоч // Экономические стратегии. – 2007. – № 3. – С. 160–166.
Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластеры: укр. контекст / С. И. Соколенко. – К.: Логос, 2002. – 645 с.
Харківська область у 2010 році (статистичний щорічник) / За ред. М. Л. Чмихала. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2011. – 578 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.15:669
Чечетов М. В., Денисюк О. В.
Обґрунтування стратегії розвитку управлінських компетенцій підприємства (c. 41 - 46)

Стаття присвячена одній з актуальних проблем стратегічного управління, що пов’язана із складністю формування та розвитку управлінських компетенцій підприємства. На основі дослідження еволюції підходів та концепцій стратегічного управління визначено, що концепції управління знаннями та ключових компетенцій є пріоритетними для створення конкурентних переваг та досягнення довгострокової ефективності підприємства. це дало змогу обґрунтувати комплекс стратегій формування управлінських компетенцій промислових підприємств України, визначити напрями та засоби їх розвитку.
Ключові слова: управлінські компетенції, стратегічне управління, управління знаннями, підприємство
Рис.: 2. Бібл.: 5.

Чечетов Михайло Васильович – доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Денисюк Ольга Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ovi@ksue.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1651

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чечетов М. В., Денисюк О. В. Обґрунтування стратегії розвитку управлінських компетенцій підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 41–46.

Список використаних у статті джерел

Хэмел Г. Стратегическая гибкость / Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О\'нил / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.
Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – 5-е изд. [Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова.] / Р. М. Грант. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.: илл. – (Серия «Классика МВА»).
Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия [научное издание] / И. П. Отенко. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2006. – 256 с. (Русск. яз.)
Гапоненко А. Л. Управление знаниями. / А. Л. Гапоненко – М.: ИПК Госслужбы, 2001. – 52 с.
Лукьянова Е. Неучтенные миллиарды. / Е. Лукьянова // Эксперт . – 2001. – № 10. – С. 34–37.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.7(043)
Пилипенко А. А., Литвиненко А. О.
Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення (c. 46 - 54)

Авторська оцінка ефективності використання наявного потенціалу матеріально-технічної бази підприємств (МТБП) машинобудування виявила значні резерви її розвитку через незадовільний стан використання фондів, низький рівень розкриття ресурсного потенціалу тощо. З метою визначення шляхів реалізації означених резервів було здійснено кластерний аналіз діяльності 90 машинобудівних підприємств. Такий аналіз дозволив виділити різні сценарії розвитку підприємств за рахунок комбінування ознак кластеризації: вартісний вимір розміру МТБП, ефективність розкриття потенціалу МТБП та варіативність показників діяльності підприємства. Для введення останньої ознаки розраховано коефіцієнт варіації за основними показниками, що характеризують МТБП (значення варіації показників непрямо свідчить про відношення підприємств до проведення трансформацій під час розвитку).
Ключові слова: матеріально-технічна база підприємства, інтегральне оцінювання, використання фондів, кластерний аналіз
Рис.: 8. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Литвиненко Аліна Олександрівна – викладач, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1581

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А., Литвиненко А. О. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 46–54.

Список використаних у статті джерел

Афанасьєв Н. В., Рогожин В. Д., Рудыка В. И. Управление развитием предприятия: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.
Боровиков В. П. Популярное введение в программу STATISTICA. – М.: Дело, 2004. – 242 с.
Бутник О. М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку систем: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 224 с.
Вагина Е. Ю., Покидченко М. Г. Хозяйственный механизм: проблемы прошлого и настоящего. – М.: Знание, 1990. – 64 с.
Кульман А. Экономические механизмы: пер. с фр./ Общ. ред. Н. И. Хрусталевой. - М.: Прогресс, 1993. – 192 с.
Мандель И. Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика. 1988. – 176 с.
Мельник М. Г. Основи стійкого розвитку. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.
Писарева О. М. Методы социально-экономического прогнозирования. – М.: НФПК, 2003. – 368 с.
Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.
Репин В. В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 с.
Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством: Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 322 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.242
Лаптєв В. І.
Дослідження системи органів управління акціонерного товариства (c. 55 - 59)

У статті здійснено дослідження проблеми побудови системи органів управління акціонерного товариства. Розглянуто її структуру, визначено місце та роль наглядової ради в системі, а також необхідність створення корпоративного секретаря.
Ключові слова: органи управління, акціонерне товариство, наглядова рада, корпоративний секретар
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 7.

Лаптєв В’ячеслав Ігорович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: vlaptev777@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1583

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лаптєв В. І. Дослідження системи органів управління акціонерного товариства // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 55–59.

Список використаних у статті джерел

Воронкова А. Е. Корпорації: управління та культура: Монографія / А. Е. Воронкова, М. М. Баб’як, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура: За заг. ред. д. е. н., професора А. Е. Воронкової. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 376 с.
Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: Монографія / В. М. Гриньова, О. Є. Попов. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 323 с.
Корпоративное управление в странах Евразии: сравнительный обзор: ОЕСР, 2004. – 137 с.
Закон України «Про акціонерні товариства» // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 вересня. – С. 3.
Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями: Монографія. – 2-ге вид., допов. і переробл / Г. В. Назарова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 420 с.
Рябота В. Корпоративний секретар: рекомендації для українських товариств: Посібник / В. Рябота: IFC, 2005. – 159 с.
Responsibilities of the corporate secretaries office. American society of corporate secretaries, May 2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.ascs.org.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.71
Анісімова О. М.
Управління розвитком інтелектуального потенціалу в процесі адаптації промислових підприємств до світового ринку (c. 59 - 64)

У статті розглянуті складові інтелектуального потенціалу, особливості управління, проблеми розвитку і використання інтелектуального потенціалу промислового підприємства. Запропоновано схему організаційно-економічного механізму адаптації промислових підприємств. Зроблені акценти на ключові аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, адаптація, світовий ринок, промислове підприємство
Рис.: 1. Бібл.: 7.

Анісімова Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної теорії, Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, Марiуполь, 87500, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1456

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Анисимова О. Н. Управление развитием интеллектуального потенциала в процессе адаптации промышленных предприятий к мировому рынку // Проблемы экономики. – 2012. – №1. – C. 59–64.

Список використаних у статті джерел

Федонін о. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
Стулова Н. С., Балковская Д. В. Влияние интеллектуального капитала на эффективность деятельности компании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vitis-ocenka.ucoz.ua/publ/ocenka/ocenka_nma/vlijanie_intellektualnogo_kapitala_na_effektivnost_dejatelnosti_kompanii/25-1-0-232.
Управление интеллектуальным потенциалом предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://i-biz.com.ua/bussiness/upravlenie-intellektualnym-potencialompredpriyatiya.html
Турило А. М. Методичні підходи до формування та оцінки рівня людського інтелектуального капіталу підприємства як складової інтелектуального капіталу підприємства / А. М. Турило, О. В. Корнух // Інноваційна економіка: науковий журнал – 2\'2012. – №28. – С. 3–10.
Потенциал инновационного развития предприятия. Монография / Под ред. д. э. н., проф. Козьменко С. Н. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 256 с.
Изотова Е. Н. Управление развитием интеллектуального потенциала отечественных и зарубежных компаний / Е. Н. Изотова // Вестник МГОУ. Экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://is.park.ru/doc.jsp?urn=49032185.
Станиславик Е. В. Модель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия / Е. В. Станиславик, А. Б. Свинарева // Труды Одесского политехнического университета. – 2007. – Вып. 2(28) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Popu/2008_1/7-8.pdf.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.012.32
Лугова В. М., Єрмоленко О. А.
Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств (c. 64 - 67)

У статті уточнено сутність поняття «лідерська компетентність керівника», визначено її складові та напрями розвитку за рахунок впровадження у вітчизняну практику менеджменту зарубіжних наукових доробок щодо лідерства.
Ключові слова: керівник, лідерська компетентність, практика менеджменту
Рис.: 2. Бібл.: 13.

Лугова Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: lugovavika@gmail.com
Єрмоленко Олексій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: oleksii.yermolenko@m.hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1512

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лугова В. М., Єрмоленко О. А. Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 64–67.

Список використаних у статті джерел

Мескон М. Основы менеджмента / [М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури]; общ. ред. и вступ. ст. Л. И. Евенко; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
Радина Н. К. Психология лидерства: Учебник. – Нижний Новгород: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. 2002. – 100 с.
Доронін А. В. Якісний розвиток функцій керівника колективу / А. В. Доронін, М. М. Козирєва // Коммунальное хозяйство городов. Сб. научн. трудов. – Вып. 87. – К. : Техніка. – 2009. – С. 357–366.
Колпаков В. М. Управление развитием персонала: [Учебн. пособ.] / В. М. Колпаков. – К., 2005. – 463 с.
Адизес И. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / Ицхак Калдерон Адизес ; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 259 с.
Національний освітній глосарій: вища освіта / Авт.-уклад.: І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін.; За ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
Дилтс Р. Альфа-лидерство / Дилтс Р., Диринг Э., Рассел Дж. – СПб.: ПРАЙМ-ЕвроЗнак, 2004. – 256 с.
Максвелл Дж. Воспитай в себе лидера / Джон Максвелл; пер. Г. Левитана. – Минск: Попурри – 400 с.
Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман. – М.: АCT; Владимир: ВКТ, 2009 – 487 с.
Кете де Врис М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта/ Кете де Врис Манфред: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 311 с.
Креймс Дж. А. 4 Правила лидерства Джека Уэлча. Как реализовать формулу лидерства General Electric в вашей организации / Джеффри А. Креймс; пер. с англ. А. Б. Модестова. – М.: Поколение, 2007 – 110 с.
Филонович С. Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы / С. Р. Филонович // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2. – С. 3–24.
Герзон М. Лидерство через конфликт : как лидеры-посредники превращают разногласия в возможности / Марк Герзон; пер. с англ. [Павла Миронова] ; Стокгольмская школа экономики. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 344 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.342
Кужелєв М. О.
Оцінка фінансового стану в контексті реалізації дивидендної політики корпорації (c. 68 - 72)

У статті проаналізовано особливості існуючих підходів і методик формування дивідендної політики корпорації та оцінки її фінансового стану, запропоновано ефективну модель формування дивідендної політики корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища, яка дозволить підвищити її життєздатність в довгостроковому періоді.
Ключові слова: фінансовий стан, дивидендна політика, корпорація, динамічне зовнішне середовище
Рис.: 5. Формул: 6. Бібл.: 11.

Кужелєв Михайло Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1549

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кужелев М. А. Оценка финансового состояния в контексте реализации дивидендной политики корпорации // Проблемы экономики. – 2012. – №1. – C. 68–72.

Список використаних у статті джерел

Arnpuero M. Solving the Measurement Puzzle: How EVA an Balanced Storecard Fit Together / M. Ampuero, J. Goranso J. Scott // The Gap Gemini Ernst & Yong Center for Busine: Innovation. Issued «Measuring Business Performance». –1998.
Kaplan R. S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy ini Action / R. S. Kaplan, D. P. Norton. – Boston (M, USA): Harvai Graduate School Press. –1996. –561 p.
Lintner J. Distribution of Incomes of Corporations amon Dividends, Retained Earnings, andTaxes/J. Lintner//AER –195.
Fama E. Dividend Policy: an Empirical Analysis / E. Fama, H. Babiak // Journal of the American statistical association. – 1968. – vol. 53.
Marsh T. Dividend Behavior for the Aggregate Stock Market / T. Marsh, RMertan//JB. –1987. –val. 60.
Miller M. Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares/M. Miller, F. Modigliani//JB. –1961. –vol. 34.
Miller M. The Miller – Modigliani Propositions after Thirty Years / M. Miller//Journal of Economic Perspectives. –1988. –vol. 2.
Gordon M. Dividends, Earnings and Stock Prices / M. Gordon // Review of Economics and Statistics. –1959. – vol. 41.
Brennan M. A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon Valuation Model/M. Brennan //JF–1971. –vol. 26.
Кужелев М. А. Формирование дивидендной политики корпорации/ М. А. Кужелев/ Новое в экономической кибернетике: Сб. научн. ст. // Модели корпоративного менеджмента. – Донецк: ДонНУ, 2008. –№ 2. – С. 54 – 61.
Forrester Jay W. Industrial Dynamics/Jay W. Forrester. – London: Massachusetts Institute of Technology and Jon Wiley and Sons. – 1961. – 340 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.114
Метеленко Н. Г.
Проблеми управління акціонерним капіталом промислових підприємств в Україні (c. 73 - 77)

У статті проаналізовані проблеми управління акціонерним капіталом в Україні. Показано роль та вплив приватизаційних процесів у становленні вітчизняної системи корпоративного управління.
Ключові слова: акціонерний капітал, приватизаційні процеси, корпоративне управління
Табл.: 1. Бібл.: 10.

Метеленко Наталя Георгіївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (вул. Кияшко, 16Б, Запоріжжя, 69015, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1428

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Метеленко Н. Г. Проблемы управления акционерным капиталом промышленных предприятий в Украине // Проблемы экономики. – 2012. – №1. – C. 73–77.

Список використаних у статті джерел

Державна програма приватизації (1992 рік), затверджена Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року №2545–XІІ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //http: //zakon. rada. gov. ua/ – Заголовок з екрану.
Державна програма приватизації на 1994 рік, затверджена Постановою Верховної Ради України від 26 січня 1994 року №3876–ХІІ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // http: //zakon. rada. gov. ua/–3aroлoвок з eкpaнy.
Державна програма приватизації на 1997 рік, затверджена Законом України від 3 червня 1997 року №294/97–ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // http: //zakon. rada. gov. ua/ – Заголовок з екрану.
Державна програма приватизації на 1993 рік, затверджена Законом України від 12 лютого 1998 року №124/98–ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http: //zakon. rada. gov. ua/ – Заголовок з екрану.
Державна програма приватизації на 1999 рік, затверджена Указом Президента України від 24 лютого 1999 року №209/99. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon. rada. gov. ua/ – Заголовок з екрану.
Державна програма приватизації на 2000–2003 роки, затверджена Законом України від 18 травня 2000 року №1723–111. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// www.zakon. rada. gov. ua/ – Заголовок з екрану.
Кнорринг В. Теория, практика и искусство управления: Уч. / В. И. Кнорринг. – М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА–М, 1999. –XVI, 511с.
Попов О. Є. Теоретико-методопогічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління (монографія). / Попов О. Є. – Харків: ВД«ІНЖЕК», 2009. –390с.
Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економі ці України. / За ред. . чл.-кор. НАН України В. І. Голікова. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 304 с.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про створення постійно діючої робочої групи з проведення аналізу ефективності впровадження системи управління державними корпоративними правами та опрацювання пропозицій щодо її вдосконалення» від 16 вересня 1999 р. №983–р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. kmu. gov. ua/controІ/ –Заголовок з екрану.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 629
Новікова Т. В.
Бізнес-процеси в організаційному плануванні підприємства (c. 77 - 81)

Розглядається проблема формування організаційного плану як бізнес-процесу в управлінні підприємством. Обґрунтовано «змішаний» підхід до побудови організаційної структури підприємства.
Ключові слова: бізнес-процеси, організаційне планування, управління підприємством
Рис.: 3. Бібл.: 13.

Новікова Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1329

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Новикова Т. В. Бизнес-процессы в организационном планировании предприятия // Проблемы экономики. – 2012. – №1. – C. 77–81.

Список використаних у статті джерел

Абраме Ронда. Как составить наилучший бизнес-план для любой отрасли и сферы деятельности. Монография. – СПб: Прайм– Еврознак, 2008. – 544 с.
Одинцова Л. А. Планирование на предприятии. Монография. –CПб: Academia, 2009. – 272 c.
Орлова Е. Бизнес–План. Методика составления и анализ типовых ошибок. Монография. – М.: Омега-П, 2009. – 160 с.
Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 392 с.
HammerM., ChampyJ. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. – New York, NY: HarperBusiness, 1993. – 223 c.
Ханнер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. – СПб., 2000. – 332 с.
Davenport Т. Н., Short J. E. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign // Sloan Management Review, 1990, (Summer), 11–27.
Davenport Т. Н. Process innovation: reengineering work through information technology. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, I993. – 337 p.
Ойхман Е. Г., Попов Э. М. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 333 с.
Зиндер Е. 3. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг // Системы управления базами данных. – 1996. – № 1. – С. 55–67.
Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. Психология бизнеса. – М.: АРМАДА, 1998. –511 с.
Гончарук В. А. Алгоритмы преобразований в бизнесе. Практика консультирования. Маркетинговый поход. – М.: дело, 2001. – 296 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658:007.51
Цимбалюк С. О.
Організаційне забезпечення мотивації управлінського персоналу промислових підприємств (c. 82 - 85)

У статті запропоновано і розкрито системно-функціональний підхід до побудови ефективної організаційної структури управління персоналом як складової мотивації керівників, спеціалістів і технічних службовців.
Ключові слова: мотивація, управлінський персонал, системно-функціональний підхід, управління персоналом
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 4.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: cymso@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1459

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цимбалюк С. О. Організаційне забезпечення мотивації управлінського персоналу промислових підприємств // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 82–85.

Список використаних у статті джерел

Городнов А. П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем : Монография / В. П. Городнов; Академия МВД Украины. – Х. : МВД Украины, 2008. – 483 с.
Ястремська О. М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств : Монографія / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, В. В. Томах. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 328 с.
Goldsmith J. The End of Management and the Rise of Organizational Democracy / J. Goldsmith, K. Cloke, – New York : Jossey-Bass, 2002. – 300 p.
Bulent A. Does organizational learning capacity impact on organizational effectiveness? Research analysis of the metal industry / A. Bulent, C. Adnan // Development and Learning in Organizations. – 2009. – Volume 23. – Issue 3. – РP. 21–23.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 659.0
Полякова Я. О.
Формування рекламного бюджету підприємства в процесі маркетингових комунікацій (c. 86 - 91)

Наукове дослідження спрямоване на обґрунтування доцільності використання існуючих методичних підходів щодо визначення розміру рекламного бюджету підприємства на основі виявлених критеріїв оптимізації вибору.
Ключові слова: рекламний бюджет, маркетингові комунікації, критерії оптимізації вибору
Рис.: 3. Формул: 8. Бібл.: 11.

Полякова Яна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Yana.Poliakova@m.hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1609

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полякова Я. О. Формування рекламного бюджету підприємства в процесі маркетингових комунікацій // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 86–91.

Список використаних у статті джерел

Dorfman P., Steiner P. O. Optimal Advertising and Optimal Quality // American Economic Review. – 44. – 1954. – pp. 826–833.
Jacquemin A. Optimal control and advertising policy // Mefraeconomica. – 25. – may. – 1973. – pp. 200–207.
Palda K. S. The measurement of cumulative advertising effects.– Englewood Cliffs. – N., Prentice Hall. – 1963. – 896 p.
Славин В., Шапиро С. Математическая модель эффективности рекламы //Бизнес Информ . –1998. – №7. – С. 71 – 74.
Оспищев В., Синицина Г. Оценка эффективности и планирования расходов на рекламу // Бизнес Информ . –1998. – №13 – 14. – С. 128 – 130.
Федоров Д. С. Оптимизация структуры рекламного бюджета фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №4 . – С.115 – 117.
Полякова Я. А. Бюджет рекламной кампании и его структура // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.– Вип. 149. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 79 – 83.
Кузьмін О. Е. Горбаль Н. І. Методи визначення рекламних витрат підприємства // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3 – С. 8 – 12.
Ж. Ж. Ламбен. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: Питер., 207. – 800 с.
Економічна енциклопедія / Під ред. С. В. Мочерного.– Том 3. К.: ВЦ «Академія». 2002. – 952 с.
[Електронний ресурс]. – Режи доступу: www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/advertising_budget.htm.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.66
Ткаченко С. О.
Вдосконалення системи оптимізації витрат обігу (c. 91 - 95)

У статті розглянуто економічні аспекти вдосконалення діяльності суб’єктів господарювання та оптимізації витрат обігу. Визначено пріоритетні шляхи розвитку системи господарювання сфери обігу.
Ключові слова: система оптимізації, витрати обігу, діяльность суб’єктів господарювання
Бібл.: 12.

Ткаченко Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра гуманітарних та економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ (пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1438

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ткаченко С. О. Вдосконалення системи оптимізації витрат обігу // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 91–95.

Список використаних у статті джерел

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 Р., № 318.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Закон України «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» від 20.05.2010 р. № 2278-VІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 33, ст. 470.
Постанова ВРУ 22 вересня 2011р. № 3769-VІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3769-17.
Постанова КМУ від 12 вересня 2011 р. № 1130 «Про затвердження державної програми розвитку внутрішнього виробництва» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%d0%Bf.
Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
Марцин В. С. Економіка торгівлі. – К.: Либідь. – 2008. – 238 с.
Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещак. – К.: КНЕУ, 2001. – 644 с.
Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для ВНЗ / А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова. – К.: КДТЕУ, 1999. – 798 с.
Лебедев В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев и др.; под. общ. ред. Г. А. Краюхина. – СПб.: Бизнес-пресса, 2008. – 256 с.
Кoзaчeнкo А. В. Особенности затрат как обьекта управления [Электронный ресурс] / А. В. Козаченко // Элитариум. – 2010. – Режим доступа: http://www.finansy.ru/st/post_1284701319.html.
Michael R. Czikota, Ilkka A. Ronkainen and John J. Tarrant. The global marketing imperative: positioning your company for the new word business. – NTC Business book, Lincolnwood Illinois, 1995, 308 pp.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 658.8:336
Лепейко Т. І., Котелевська Ю. В.
Аналіз ефективності маркетингових стратегій просування банківських продуктів (c. 96 - 100)

Проведено аналіз витрат банків на маркетинг. Розраховані показники ефективності маркетингових заходів. Визначено ключові вимоги до формування маркетингової стратегії просування банківських продуктів.
Ключові слова: маркетингові стратегії, банківські продукти, витрати на маркетинг, ефективність маркетингових заходів
Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 9.

Лепейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Котелевська Юлія Вікторівна – викладач, кафедра банківської справи, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1401

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лепейко Т. І., Котелевська Ю. В. Аналіз ефективності маркетингових стратегій просування банківських продуктів // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 96–100.

Список використаних у статті джерел

Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, В. Я. Кардаш та ін.; за ред. Павленка А. Ф., 2005. – 584 c.
Харламова Л. Н., Безбородова А. В. Внутренний маркетинг персонала как эффективный инструмент управления кадрами предприятия // Вісник Донецького університету економіки та права. – Донецьк. – 2011. – №1. – С. 141–144.
Аверишкина Т. Концептуальность инструментария брендинга / Т. Аверишкина, Е. Попов // Маркетинг. – 2001. – №2. – С. 111–121.
Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг. – Київ: Фірма «Інкос»; Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.
Гузь М. М. Аналіз комунікаційного впливу маркетингових програм на споживачів у процесі оцінки ефективності управління маркетинговими комунікаціями банківських операцій // Науковий вісник НГУ. – 2010. – №2. – С. 95–98.
Дубовик С. В. Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком // Суми: ДВНЗ «УБС НБУ». – 2011. – 295 с.
Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. Інвестування. // Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Гриньової. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 404 с.
Козьменко С. М., Васильєва Т. А., Лєонов С. В. Маркетинг банківських інновацій // Маркетинг і менеджмент інновацій. – К.: – 2011. – № 1. – С. 13–28.
Офіційний сайт національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.011.1
Серіков А. В., Гранько К. Б.
Економіко-математичне дослідження процесів формування фінансово-виробничого потенціалу будівельного підприємства (c. 101 - 105)

У статті на основі економіко-математичного моделювання, побудованого на системному підході, досліджено процеси формування потенціалу будівельного підприємства і отримано відповідні розрахункові формули.
Ключові слова: фінансово-виробничий потенціал, будівельне підприємство, економіко-математичне моделювання
Рис.: 1. Формул: 22. Бібл.: 17.

Серіков Анатолій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, професор, кафедра менеджменту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Гранько Катерина Борисівна – аспірант, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1341

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Серіков А. В., Гранько К. Б. Економіко-математичне дослідження процесів формування фінансово-виробничого потенціалу будівельного підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – C. 101–105.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление активами [Текст]/ И. А. Бланк. – К.: Ника-центр; Эльга, 2002. – 720 с.
Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов [Текст]/ И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 544 с.
Грузинов В. П. Экономика предприятия: Учебник для вузов [Текст]/ В. П. Грузинов, К. К. Максимов, Н. Д. Эриашвили. – М.: Банки и биржи; Юнити, 1998. – 535 с.
Коваленко Г. М. Врахування галузевої специфіки при визначенні складових потенціалу будівельного підприємства [Текст] / Г. М. Коваленко, О. М. Касьянова – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.confcontact.com/2010alyans/ek1_koval.php.
Колмакова О. М. Оцінка інноваційного потенціалу будівельного підприємства [Текст] / О. М. Колмакова, В. В. Смачило // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 32. – С. 270 – 274.
Кухлинг Х. Справочник по физике [Текст]/ Хорст Кухлинг; пер. с нем. – М.: Мир, 1982. – 520 с.
Мамонов К. А. Потенціал розвитку будівельного підприємства: економічна сутність, логіка формування й використання [Текст]/ К. А. Мамонов// Комунальне господарство міст. – 2010. – Вип. 94. – С. 202 – 208.
Мамонов К. А. Современные аспекты кризисных явлений в строительной отрасли Украины [Текст] / К. А. Мамонов, О. П. Колонтаевский // Бизнес Информ. – 2010. – № 9. – С. 35 – 37.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. – В 3-х томах / Под ред. Ф. Энгельса. – М.: Политиздат, 1973 –1975.
Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 7 «Основные средства», утверждено приказом Минфина Украины № 92 от 27.04.2000 г.
Райан Б. Стратегический учет для руководителя [Текст]/ Боб Райан; пер. с англ. – М.: Аудит; Юнити, 1998. – 616 с.
Русінко М. І. Основні цілі управлінського впливу на трудовий потенціал будівельного підприємства [Текст]/ М. І. Русінко // Економіка будівництва і міського господарства. – 2011. – Т. 7. – № 3. – С. 191 –199.
Сериков А. В. Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление [Текст]/ А. В. Сериков // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2(24). – С. 212 – 219.
Солнцев С. О. Особливості маркетингового управління промисловою нерухомістю [Текст]/ С. О. Солнцев, О. О. Струлєв // Бизнес Информ. – 2011. – № 1. – С. 124 – 133.
Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем [Текст] / А. И. Уемов. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.
Чакраварти Б. Прибыль или рост? Почему вам не нужно делать выбор [Текст]/ Бала Чакраварти, Питер Лоранж; пер. с англ. – М.: BestBusinessBooks, 2012. – 232 с.
Шеліхова О. В. Аналіз методичних підходів щодо оцінки потенціалу підприємств будівельного комплексу [Текст]/ О. В. Шеліхова, О. Д. Гладка, О. Ю. Андрєєва // Економіка будівництва і міського господарства. – 2007. – Т. 3. – № 1. – С. 39 – 45.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру