УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2012

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 614 : 338. 46 (477)
Швець В. Є., Рура І. В.
Проблеми визначення собівартості послуг сімейної медицини (c. 3 - 6)

Впровадження інститутів сімейної медицини зіштовхується з виникненням різноманітних організаційних проблем, вирішення яких неможливе без впровадження новітніх обліково-аналітичних методів. Однією з таких проблем є визначення собівартості медичної послуги у сімейного лікаря.
Ключові слова: собівартість послуг, сімейна медицина, обліково-аналітичні методи
Бібл.: 17.

Швець Володимир Євгенович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Рура Іванна Вікторівна – асистент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1123

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Швець В. Є., Рура І. В. Проблеми визначення собівартості послуг сімейної медицини // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 3–6.

Список використаних у статті джерел

Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року–Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/konst/CONST1.HTM
Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс]: Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 року. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12
Про ратифікацію Угоди про надання медичної допомоги громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про механізм реалізації Угоди про надання медичної допомоги громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у частині порядку надання медичних послуг [Електронний ресурс]: Закон України № 1764-ІІІ від 01.06.2000 року. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1764-14
Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державної медичної допомоги [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України №955 від 11.07.2002 року. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=955-2002-%EF
Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я [Електронний ресурс]: наказ Міністерства охорони здоров’я №315 від 23.05.2011 року. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodiki-rozrahunku-vartosti-poslug-z-oho-doc59825.html
Про затвердження Методики визначення вартості медичних послуг [Електронний ресурс]: Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/36442
Угода про надання медичної допомоги громадянам держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав [Електронний ресурс]: Угоду ратифіковано із застереженнями Законом N1764-III від 01.06.2000 року. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_027
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Григор Н. М., Крехівський О. В. та інші. – К., 2007. – С. 5–7.
Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: навч. посіб. / П. Й. Атамас. — К. : Центр навчальної літератури, 2003 — 284 с.
Джога Р. Т. Облік у бюджетних установах : підруч. / Р. Т. Джога, Л. М. Сідельник, М. В. Дунаєва.— К. : КНЕУ, 2006. — 480 с.
Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: навч. посіб. /С. В. Свірко. — К. : КНЕУ, 2004. — 380 с.
Енциклопедія економіки. Соціально економічний ресурс [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economic.lviv.ua/gospodarstvo/vitrati-na-virobnitstvo-ta-sob-vart-st-produkts-poslug-p-dpri-mstv.html
Лепешина О. Калькуляція медичних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://medexpert.com.ua/Default.aspx?module=articles&article=105
Ееро Ліннакко Визначення вартості медичних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.healthfin.kiev.ua/pages/review/res_18u.htm
Сіроштян О. Світовий досвід з реформування системи фінансування лікувально-профілактичних установ [Електронний ресурс]. - Аптека.ua №466(45) від 22.11.2004 року - Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/1048
Щербаченко Л.В. Особливості надання платних медичних послуг у сучасних умовах: Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) №1(48). – 2010.
Пашков В. Державний сектор надання медичних послуг та забезпечення медичною допомогою [Електронний ресурс]. – Аптека.ua №554(33) від 28.08.2006 року - Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/3529


Розділ: Регіональна економіка
УДК 331.5
Курзенєв В. А., Перехрест В. Т.
Роль інституціональних факторів у процесах безробіття на регіональних ринках праці Росії в 1995– 2010 р. (c. 7 - 11)

Розглянуто деякі детермінанти інституційного безробіття. Запропоновано інформаційно-аналітичні технології для оцінки праці і ринку робочої сили, квотації на регіональних ринках праці.
Ключові слова: інституціональні фактори, безробіття, регіональні ринки праці
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Курзенєв Володимир Анатоліойвич – доктор технічних наук, професор, Північно-Західний інститут Російської академії народного господарства та державної служби при Президентові РФ (Середній пр., В.О., д.57/43, Санкт-Петербург, 199178, Росія)
Перехрест Володимир Терентійович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Санкт-Петербурзький економіко-математичний інститут РАН (вул.Чайковського, д. 1, Санкт-Петербург, 191187, Росія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1061

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Курзенев В. А., Перекрест В. Т. Роль институциональных факторов в процессах безработицы на региональных рынках труда России в 1995–2010 гг. // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 7–11.

Список використаних у статті джерел

Математические модели процессов государственного регулирования регионального рынка труда в условиях экономического роста / Ильин Е.М., Клупт М.А., Панчук Ж.И., Пархоменко Л.И., Перекрест В.Т., Перекрест И.В., Соловьев А.П., Чернейко Д.С. //Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии. III. СПб: Наука, 2003. С. 104-152.
Мониторинг занятости: методология, методики, опыт организации / Береснева И.Б., Иванов О.И., Иванов С.А., Ильин Е.М., Клупт М.А., Перекрест В.Т., Хачатурова Т.В. // Мониторинг социально- экономической ситуации и состояния рынка труда С.-Петербурга. –СПб, 1995, № 2. С. 42 45.
Спрос и предложение на региональном рынке труда: методы оценивания //Экономико-математические исследования и информационные технологии II. СПб: СПб ЭМИ РАН, 2001. –С. 208-259.
Особенности прогнозирования структуры спроса на региональных рынках труда в ситуации экономического роста / Ильин Е.М., Клупт М.А., Панчук Ж.И., Пархоменко Л.И., Перекрест В.Т., Перекрест И.В., Чернейко Д.С. // Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии. Вып. 4, часть 1. СПб: СПб ЭМИ РАН, 2005. С. 201-263.
Перекрест В.Т. Системы статистических эталонов и проблема репрезентативности выборочных статистических наблюдений // Международная научная конференция «Статистическое измерение российской экономики с учетом эволюции международных стандартов». –М.: НИУ ВШЭ, 21-22 июня 2011 г.
Рынок труда Санкт-Петербурга: структура спроса и банк вакансий. СПб: ЦСАОП, 2004. –52 с.
Критическая зона рынка труда: размеры, структура и динамика //Мониторинг социально-экономической ситуации и состояния рынка труда СПб.–СПб: 2000, № 3. С. 53-67.
Технологические принципы целевой трансформации трудового потенциала на субфедеральном уровне для приоритетных направлений экономического развития. СПб: ЦСАОП, 2007. 44 с.
Перекрест В.Т., Никифоров О.Н., Перекрест И.В. Статистика сферы занятости и актуальные проблемы государственного регулирования рынка труда в регионах России // Российский экономический конгресс. Сборник докладов участников. –М.: ИЭ РАН, 2009.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338(477)
Малярець Л. М., Великородна Д. В.
Визначення місткості ринку інформаційних продуктів та послуг регіону (c. 12 - 15)

Визначена реальна та потенційна місткості ринку інформаційних продуктів та послуг, визначені особливі фактори впливу на його місткість, запропоновано формулу обчислення реальної місткості ринку інформаційних продуктів та послуг України.
Ключові слова: інформаційні продукти, послуги регіону, місткість ринку, фактори впливу
Формул: 2. Бібл.: 14.

Малярець Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malyarets@ukr.net
Великородна Дар’я Володимирівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1685

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Малярець Л. М., Великородна Д. В. Визначення місткості ринку інформаційних продуктів та послуг регіону // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 12–15.

Список використаних у статті джерел

1. Дорофеев В.Д., Зубков А. Маркетинг в управлении организации, Монография, Пензенский государственный университет, Пенза 2001. – 108с.
2. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учебник / Р.Б. Ноздрева. – М.: Экономиста, 2005. - 990 с.
3. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение / Игорь Станиславович Березин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Вершина, 2008. 480 с.
4. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 623с.
5. Матанцев А.Н. Анализ рынка: Настольная книга маркетолога./ А.Н. Матанцев. – Альфа-Пресс. – 2009.- 552с.
6. Воронин С.В. Шаги бизнеса. Настольная книга предпринимателя./ С.В. Воронин. – М.: Копиринг. 2009. – 400 с.
7. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурии, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. -270с.
8. Моделирование экономических процессов / М.П. Власов, П.Д. Шимко. – Ростов н/д: Феникс, 2005. – 409 с.
9. Великородна Д.В. Зміст і структура ринку інформаційних продуктів та послуг/ Д.В. Великородна // Зб. наук. статей «Вісник економіки транспорту і промисловості». - Харків: УДАЗТ, 2010. № 29. - С. 72 – 76.
10. Закон України. Про інформацію: Закон України: Затверджено 2 жовт. 1992 р. // Відомості ВРУ. -1992. - № 48. - С. 650.
11. Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник /В.Н. Ерёмин. – М.: КНОРУС, 2006. – 656 с.
12. Маркетинговые исследования потребительского рынка /В. Анурии., И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер., 2004. - 270 с.
13. Власов М.П. Моделирование экономических процессов / М.П. Власов, П.Д. Шимко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 409 с.
14. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – 6-е изд., персраб. и доп. / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 414 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.31
Ібрагімов Е. Е.
Система стратегічного планування діяльності підприємства на основі інтелектуальної підтримки (c. 16 - 19)

У статті висвітлено необхідність формування інтелектуальної підтримки системи стратегічного планування діяльності підприємства. Визначені її основні структурні елементи та взаємозв’язки між складовими інтелектуального потенціалу, фазами стратегічного планування та спіраллю знань.
Ключові слова: підприємство, стратегічне планування, інтелектуальна підтримка, спіраль знань
Рис.: 1. Бібл.: 7.

Ібрагімов Ернест Енверович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів та туризму, Кримський факультет Запорізького національного університету (вул. Севастопольська, 8., Сімферополь, 95005, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1239

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ібрагімов Е. Е. Система стратегічного планування діяльності підприємства на основі інтелектуальної підтримки // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 16–19.

Список використаних у статті джерел

Дж Гелбрейт Знание – как капитал. /Пер с англ. под ред. М. В. Грега; – М.: Знание, 1998, – 217с.
Фортьюн Т. Капитал и фирмы. /Пер с англ. под ред. А. А. Крикунова – СПб.: Новая экономика, 2001, – 352с.
Эдвинсон Л. Влияние знаний. /Пер с англ. под ред. С. Н. Славского – М.: Эврика, 2003, – 126с.
Саливан П. Эккономика активов капитала. /Пер с англ. под ред. М. Д. Мостовой – М.: ВНТИЦ, 2005, – 470с.
Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал [Текст] / Андре Горц /пер. с нем. и фр. М. М. Сокольской; Гос ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. Унт-та – Высшей школы экономики, 2010. – 208 с.
Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування / Пер. з англ. К. Сисоєва. – К.: Видавництво Олексія Капусти, 2008. – 412 с.
Управление знаниями: Хрестоматия. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. Т. Е. Андреевой, Т. Ю. Гутниковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 514 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.15
Островська О. А., Кравченко М. А.
Рейтингова оцінка у підвищенні ефективності управлінських рішень (c. 19 - 23)

У статті висвітлено переваги та обґрунтовано доцільність використання рейтингового оцінювання у фінансовій діагностиці, а також результатів рейтингування при розробці управлінських рішень на вітчизняних підприємствах. Запропоновано авторське розуміння алгоритму присвоєння рейтингу суб’єктам підприємництва.
Ключові слова: рейтингова оцінка, ефективність, управлінське рішення, фінансова діагностика
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Островська Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: ostrovska-kneu@mail.ru
Кравченко Марія Андріївна – магістрант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1809

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Островська О. А., Кравченко М. А. Рейтингова оцінка у підвищенні ефективності управлінських рішень // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 19–23.

Список використаних у статті джерел

Логвиненко Ю. Л. Суть рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 319 – 327.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 № 665. – Режим доступу: http: //zakon1. rada. gov. ua/laws/show/665 – 2007-п/print1331540116188505.
Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. №170. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z0332 – 06.
Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. №81. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z0288 – 97.
Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затв. наказом Міністерства фінансів Україні, Фонду державного майна України від 26 січня 2011 р. № 49/121. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z0121 – 01.
Порядок проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 1.04.2003 р. № 247. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z1093 – 09.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. №448/96-ВР. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб\'єктів господарювання» від 01.04.2004 р. № 208-р. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/208 – 2004-%D1%80.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо створення та розвитку незалежних інформаційних та рейтингових агентств, що спеціалізуються на наданні інформаційних послуг на фондовому ринку України» від 31.08.2004 р. № 370. – Режим доступу: http: //www. rurik. com. ua/documents/legislation/New/DKCPFR/rishennyaN370. pdf
Рейтингове агентство Standard&Poor’s. – Режим доступу: http: //www. standardandpoors. com.
Рейтингове агентство Moody’s Rating. – Режим доступу: http: //www. moodys. com.
Рейтингове агентство FitchRating. – Режим доступу: http: //www. fitchratings. com.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.47
Бабікова А. В., Шевченко І. К.
Інтегровані інформаційні системи: аналіз і перспективи впровадження в процес управління підприємством (c. 23 - 26)

Стаття присвячена актуальним питанням використання інформаційних технологій в управлінні підприємствами. Відповідно до мети дослідження проведено аналіз стану та рівня використання інформаційних та комунікаційних технологій, виявлено основні тенденції та напрямки інформатизації діяльності підприємств промислового сектора.
Ключові слова: інформаційна система, управління підприємством, комунікаційні технології
Табл.: 4. Бібл.: 5.

Бабікова Анна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, Технологічний інститут «Південного федерального університету» (пров. Некрасовський, 44, Таганрог, Ростовська область, 347928, Росія)
Шевченко Інна Костянтинівна – доктор економічних наук, доцент, Технологічний інститут «Південного федерального університету» (пров. Некрасовський, 44, Таганрог, Ростовська область, 347928, Росія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1402

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бабикова А. В., Шевченко И. К. Интегрированные информационные системы: анализ и перспективы внедрения в процесс управления предприятием // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 23–26.

Список використаних у статті джерел

Бараненко С. П., Шеметов в. В. Стратегическая устойчивость предприятия. – М.: Центрполиграф, 2004.
Информационное обеспечение процесса управления экономическими системами / Под ред. М. А. Боровской, И. К. Шевченко. – Таганрог, 2008.
Полякова М. Металлургия: новые вызовы, Старые проблемы // Директор информационной службы № 1, 2010.
http://www.i-teco.ru/mmk.html.
Бабикова А. В., Шевченко И. К. Организационно-методическое обеспечение применения технологий IT-аутсорсинга в управлении экономическими системами // Креативная экономика, 2009, №6. – С. 50–59.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.26.015.001.57
Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Сергієнко О. А., Гончаренко Г. С.
Модель аналізу асиметрії регіонального розвитку (c. 27 - 33)

У статті розглянуто модель аналізу асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів, яка на підставі методів багатовимірного статистичного аналізу дозволяє виявити джерела дисбалансів регіонального розвитку та підвищити якість управлінських рішень щодо вибору інструментів державного регулювання розвитку регіонів.
Ключові слова: асиметрія, регіональний розвиток, багатовимірний статистичний аналіз, якість управлінських рішень
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 18.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: g_lika@list.ru
Клебанова Тамара Семенівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: t_kleb@ukr.net
Сергієнко Олена Андріанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: serhelenka@gmail.com
Гончаренко Галина Сергіївна – магістрант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1640

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С., Клебанова Т. С., Сергиенко Е. А., Гончаренко Г. С. Модель анализа асимметрии регионального развития // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 27–33.

Список використаних у статті джерел

Александрова А., Гришина Е. Неравномерность развития муниципальных образований / А. Александрова, Е. Гришина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. vsmsinfo. ru/files/fond_institut. pdf.
Вахович І. М. Сутність асиметрії регіонального розвитку / І. М. Вахович, І. М. Лакатош // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 5 (18). – Ч. 1. – Луцьк, 2008. – 376 с.
Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика / Т. В. Голікова. – К.: НАДУ, 2007. – 296 с.
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. – 2-еизд. – М.: ГУВШЭ, 2001. – 495 с.
Гребенкина А. С. Асимметрия развития регионов: факторы возникновения и регулирование / А. С. Гребенкина, Д. Ф. Скрипнюк // Налоги. Инвестиции. Капитал. – 2005. – №1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: //nic. pirit. info/200504
Жук М. В. Регіональна економіка / М. В. Жук. – К.: Видавничий центр «Академія», 2008. – 415 с.
Коваленко Е. Региональная экономика и управление / Е. Коваленко, Г. Зинчук, С. Кочеткова. – СПб: Питер, 2008. – 288 с.
Косліков О. Асиметрія територіального розвитку і міжбюджетні відносини: вплив на стан бюджетної безпеки України / О. Косліков // Світ фінансів. – 2008. – №3 (16). – С. 64 – 71
Лавровский Б. Л. Территориальная дифференциация и подходы к ее ослаблению в Российской Федерации / Б. Л. Лавровский // Экономический журнал ВШЭ. – 2003. – №4. – С. 524 – 537.
Лычкина Н. Н. Системы принятия решений в задачах социально-экономического развития регионов / Н. Н. Лычкина. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: //www. gpss. ru/immod\'03/062. html
Нижегородцев Р. М. Нелинейные методы прогнозирования экономической динамики региона / Р. М. Нижегородцев, Е. Н. Грибова, Л. П. Зенькова, А. Ю. Хатько. – Харьков: ИД “Инжэк”, 2008. – 320 с.
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях / В. Плюта – М: Статистика, 1980. – 143 с.
Полынев А. О. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и государственного регулирования / А. О. Полынев. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 144 с.
Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической и правовой асимметрии / Под ред. В. Е. Селивестрова. – Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 398с.
Самарина В. П. Особенности оценки неравномерности социально-экономического развития регионов / В. П. Самарина // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 1 (25) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www. m-economy. ru
Шовгенов, Т. М. Основные аспекты устойчивости региональных социально-экономических систем / Т. М. Шовгенов // Региональная экономика и управление: электр. науч. журн. / Вятский государственный университет – ООО \"Международный центр научно-исследовательских проектов\", 2007. – №3 (11) [Электронный ресурс]. –Режим доступа к журн.: http: //region. mcnip. ru.
Щильцин Е. А. Вопросы оценки региональной асимметрии (на примере России) / Е. А. Шильцин. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: econom. nsc. ru/ieie/smu/conference


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.4: 658
Заруба В. Я., Потрашкова Л. В.
Моделювання управління фінансовим потенціалом підприємства (c. 33 - 37)

Викладені концептуальні основи побудови комплексу математичних моделей управління фінансовим потенціалом підприємства як системою стратегічного, тактичного та оперативного компонентів.
Ключові слова: фінансовий потенціал, підприємство, математичні моделі, стратегічні компоненти, тактичні компоненти, оперативні компоненти
Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 4.

Заруба Віктор Якович – доктор економічних наук, професор, декан, факультет економічної інформатики та менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Потрашкова Людмила Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра комп’ютерних систем і технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: lv7@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1638

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Заруба В. Я., Потрашкова Л. В. Моделирование управления финансовым потенциалом предприятия // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 33–37.

Список використаних у статті джерел

Заруба В. Я., Потрашкова Л. В. Дескриптивная модель потенциала предприятия // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 7 – 9 квітня 2011 р. – Х.: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С. 165 – 168.
Савчук В. Стратегия + Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей. – К.: Companion Group, 2009. – 352 с.
Яковлева И. Н. Финансовое планирование в деятельности компании // Справочник экономиста. – 2008. – №6. – с. 16 – 25.
Быкадоров В. Л., Алексеев П. Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. – М.: ПРИОР, 2000. – 96 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.115
Вацьковські К. С., Гордієнко Л. Ю.
Банк методів і моделей підтримки трансформаційно-управлінських рішень у соціально-економічних системах (c. 38 - 42)

У статті розглядається методологічний підхід до розробки системи підтримки трансформаційно-управлінських рішень у соціально-економічних системах на базі концепції банку методів і моделей (БнММ). Наведений приклад моделі управління організаційною трансформацією, що формується на підставі використання БнММ, у логічному поданні.
Ключові слова: банк методів і моделей, підтримка управлінських рішень, модель управління, социально-экономична система
Рис.: 3. Бібл.: 25.

Вацьковські Казімеж Станіславович – доктор економічних наук, професор, Варшавський технологічний університет «Варшавська політехніка» (пл. Політехніки, 1, Варшава, Польща)
Гордієнко Лариса Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1470

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вацьковські К. С., Гордієнко Л. Ю. Банк методів і моделей підтримки трансформаційно-управлінських рішень у соціально-економічних системах // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 38–42.

Список використаних у статті джерел

Войнов И. В. Моделирование экономических систем и про-цессов. Опыт построения ARIS-моделей: монография / И. В. Войнов, С. Г. Пудовкина, А. И. Телегин. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. – 392 с.
Алдохин И. П. Экономическая кибернетика / И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. – 224 с.
Бурков В. Н. Экономико-математические модели управления развитием отраслевого производства / В. Н. Бурков, Г. С. Джавахадзе. –М.: ИПУ РАН, 1997. – 64 с.
Бутник О. М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем: монография / О. М. Бутник. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 224 с.
Караваев А. П. Модели и методы управления составом активных систем / А. П. Караваев. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 148 с.
Механизмы и модели управления кризисными ситуациями: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 200 с.
Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / І. М. Ляшенко – К.: Вища школа, 1999. – 236 с.
Основи інформаційних систем: навч. посібник / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Карасєва; за ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
Системи підтримки прийняття рішень: навчальний посібник / О. І. Пушкар, В. М. Гіковатий, О. С. Євсєєв, Л. В. Потрашкова; за ред. доктор економічних наук, проф. Пушкаря О. І. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 304 с.
Системи підтримки прийняття рішень / В. Ф. Ситник, О. С. Олексик, В. М. Гужва, С. П. Ріппа, В. М. Одейко. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.
Вацьковски К. С. Вопросы разработки банка методов для принятия решений в управлении производством: препринт доклада АН УССР, Ин-т экономики промышленности: 84 – 4-МО / К. С. Вацьковски, Л. Ю. Гордиенко. – Донецк, 1984. – 14 с.
Вацьковски К. С. Институциональный подход к исследованию значения знания в процессе управления организационными трансформациями на предприятии / К. С. Вацьковски, Л. Ю. Гордиенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37 – 1. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С. 202–208.
Вацьковски К. С. Интегрированная информационная система трансформирующегося предприятия / К. С. Вацьковски, Л. Ю. Гордиенко // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Харків: Українська Асоціація ?Жінки в науці та освіті?, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2002. – С. 51–52.
Вацьковски К. С. Информатическая система раннего пре-дупреждения для целей стратегического менеджмента / К. С. Вацьковски, Л. Ю. Гордиенко // Вестник Херсонского государственного технического универститета. – Херсон: ХГТУ, 2001. – № 1 (10). – С. 67–69.
Вацьковски К. Методология разработки банка методов и моделей для управления производством: автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность 08.00.13 – ?Математические методы и применение вычислительной техники в экономических исследованиях, планировании и управлении народным хозяйством и его отраслями? К. Вацьковски. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1988. – 48 с.
Wackowski K. Wspomaganie zarzadzania projektami informatycznymi / K. Wackowski, J. M. Chmielewski. – Gliwice: Helion, 2007. – 446 s.
Гордієнко Л. Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій: монографія / Л. Ю. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 440 с.
Адизес И. Управляя изменениями / И. Адизес. – СПб. : Питер, 2008. – 224 с.
Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; сокр. пер. с англ. ; науч. ред и авт. предисл. Л. И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
Афонін А. С. Технологія реструктуризації підприємства: навч. посібн. / А. С. Афонін, В. П. Нестерчук. – К. : Вид. Європейського ун-ту, 2002. – 72 с.
Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посібн. / В. Г. Бод-ров. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.
Галпин Т. Дж. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний / Т. Дж. Галпин, М. Хэндон; пер. с англ. – М. : Издательский дом ?Вильямс?, 2005. – 240 с.
Гительман Л. Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению: учебн. пособ. / Л. Д. Ги-тельман – М. : Дело, 1999. – 496 с.
Миколайчик З. Решения проблем в управлении. Принятие решений и организация работ / З. Миколайчик; пер. с польского – Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – 472 с.
Durlik I. Restrukturyzacja procesow gospodarczych: Reengineering: Teoria i praktyka / I. Durlik. – W-wa: AW ?Placet?, 1998. – 384 s.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.341
Валієва О. В.
Багатомірний статистичний аналіз у дослідженні російських регіональних інноваційних систем (c. 42 - 47)

У статті демонструються результати дослідження, що дозволяють оцінити вплив інституціональних факторів на розвиток російських регіональних інноваційних систем.
Ключові слова: багатомірний статистичний аналіз, регіональна інноваційна система, інституціональні фактори
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 9.

Валієва Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут економіки та організації промислового виробництва Сибірського відділення РАН (пр. Ак. Лаврентьєва, 17, Новосибірськ, Академгородок, 630090, Росія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1298

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Валиева О. В. Многомерный статистический анализ в исследовании российских региональных инновационных систем // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 42–47.

Список використаних у статті джерел

Гохберг Л., Кузнецова И. Инновации как фактор модернизации экономики. / Структурные изменения в российской промышленности / Под ред. Е. Г. Ясина. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
Дежина И., Салтыков Б. Становление российской национальной системы и развитие малого бизнеса // Проблемы прогнозирования. – 2005. – №2. – С. 118 – 128.
Козлов К., Соколов Д., Юдаева К. Инновационная активность российских предприятий. Московский центр Карнеги. Рабочие материалы № 5,2004.
Кузнецова С. А., Кравченко Н. А., Маркова В. Д., Юсупова А. Т. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. -276 c.
Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики // Вопросы экономики. – 2004. – № 7.
Cooke P. Regional Innovation Systems: An Evolutionary Approach, London University Press, London. 1996.
Maskell P. and Malmberg A. Towards an explanation of regional specialization and industry agglomeration. European Planning Studies, 1997.5: 1 pp. 25 – 41.
Nelson R. National Innovation Systems a Comparative Analysis. New York and Oxford: Oxford University Press. 1993.
Perez C. New Technologies and Socio-Institutional Change, Cologne, Lindenthal Institute. 1997.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.34:519.71
Коломицева А. О.
Умови й переваги використання адаптивно-раціональних прогнозів у завданнях розвитку інноваційно-орієнтованих систем (c. 48 - 50)

Стаття присвячена розробці й обґрунтуванню підходу спільного використання адаптивних принципів раціонального прогнозування та методів системно-динамічного імітаційного моделювання як найбільш адекватного інструмента визначення параметрів розвитку інноваційно-орієнтованих систем.
Ключові слова: раціональне прогнозування, імітаційне моделювання, інноваційно-орієнтовані системи
Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 6.

Коломицева Анна Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1456

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коломицева А. О. Умови й переваги використання адаптивно-раціональних прогнозів у завданнях розвитку інноваційно-орієнтованих систем // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 48–50.

Список використаних у статті джерел

Кизим Н. А. Адаптивные модели в системах принятия решений: монография / Под ред. Кизима Н. А., Т. С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – 368 с.
Тинякова В. И. Модели адаптивно-рационального прогнозирования экономических процессов: монография / В. И. Тинякова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. – 266 с.
Давнис В. В. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах: монография / В. В. Давнис, В. И. Тинякова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2006. – 380 с.
Климович Н. В. Проблемы моделирования стохастичности структуры сложных самоорганизующихся систем при разработке социально-экономических прогнозов / Н. В. Климович // Труды VII Международной научно-практической конференции «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика». – СПб, СПбГПУ, 2006 г. С. 45 – 51.
Забродский В. А. Анализ и предупреждение дестабилизации функционирования пердприятия / В. А. Забродский, Т. С. Клебанова, В. И. Скурихин, . – К., 1994. – 328 с.
Загорная Т. О. Коломыцева А. О. Адаптивные характеристики устойчивого развития субъектов реального сектора экономики. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 25: у трьох частинах /М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010 – Частина І. – С. 288 – 293.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.131.7
Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А.
Оцінка доцільності витрат на антиризикові заходи (c. 51 - 54)

В ході дослідження розроблено та апробовано алгоритм оцінки доцільності витрат на здійснення господарських рішень при управлінні фінансовими ризиками. Наведено розрахунок припустимих витрат для проведення заходів протидії фінансовим ризикам.
Ключові слова: алгоритм оцінки, доцільність витрат, господарське рішення, фінансовий ризик
Рис.: 1. Табл.: 9. Бібл.: 10.

Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: polya_o@ukr.net
Гольтяєва Людмила Анатоліївна – викладач, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1655

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А. Оцінка доцільності витрат на антиризикові заходи // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 51–54.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Ника – Центр, 2003. – 496с.
Валерий Вяткин. Практический инструментарий управления рисками. // Антикризисный менеджмент. – №11,2008. – с. 29 –34.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. – К., 2004. – 480с.
Гольтяева Л. А. Механізм прийняття рішень по управлінню фінансовими ризиками підприємства // Научный журнал «Культура народов Причерноморья». Симферополь: ТНУ им. Вернадского, 2011. – С. 17–19.
Гольтяєва Л. А. Модель протидії фінансовим ризикам на підприємстві // Бизнес Информ. – 2011. – №7 (2). – С. 115 – 118.
Гольтяєва Л. А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 28. Ч. П. – Ужгород, 2009. – С. 55 – 61.
Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. – CПб.: БХВ–Петербург, 2005. – 400с.
Москвин В. А. Механизмы нейтрализации финансовых рисков. http: //www. cfin. ru.
Полякова О. Ю., Гольтяева Л. А. Имитационная модель влияния рисков на деятельность предприятия // Бизнес Информ. – 2010. – №4 (2). – C. 6 – 9.
Фахутдинов Р. А. Разработка управленческого решения: Учебник для ВУЗов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 1998. – 272с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 510.217
Медведєва М. І.
Гнучка виробнича система з переналагодженням, ненадійним устаткуванням, відновленням і профілактикою (c. 54 - 58)

У статті розглянуте питання визначення стаціонарної ймовірності станів системи масового обслуговування з ненадійним приладом, переналагодженням і профілактикою, що описує функціонування як основного, так і допоміжного матеріального потоку логістичної системи.
Ключові слова: гнучка виробнича система, переналагодження, ненадійне устаткування, відновлення, профілактика
Рис.: 1. Формул: 22. Бібл.: 4.

Медведєва Марина Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра математики та математичних методів в економіці, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1203

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Медведева М. И. Гибкая производственная система с переналадкой, ненадежным оборудованием, восстановлением и профилактикой // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 54–58.

Список використаних у статті джерел

Промышленная логистика. Логистико-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде/ И. Н. Омельченко, А. А. Колобов, А. Ю. Ермаков, А. В. Киреев. Под ред. А. А. Колобова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1997. – 204с.
Демьянчук В. С. Надежность обслуживаемых радиоэлектронных систем/ В. С. Демьянчук, С. М. Броди – Киев: Вища школа, 1976. – 160 с.
Медведева М. И. Об одном подходе к определению оптимальной партии товара с учетом ненадежности оборудования/ Н. В. Румянцев, М. И. Медведева//Вiсн. Донец. національного ун-ту. Сер. В. – Економiка i право. Спецвипуск. – Т. 2. – Донецьк: 2006. – С. 24 – 31.
Медведева М. И. Исследование системы обслуживания с ненадежным прибором и переналадкой в начале периода занятости / Н. В. Румянцев, М. И. Медведева // Бизнес Информ. – 2011. – № 7 (1). – С. 10–13.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.4 : 336.225.025.2
Ястребова Г. С., Никифорова О. В., Чаговець Л. О.
Моделювання процесу вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням податкових важелів (c. 58 - 62)

У статті розглянуто питання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Запропоновано комплекс економіко-математичних моделей вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем на базі податкових важелів.
Ключові слова: диспропорції розвитку, регіональна система, податкові важелі, економіко-математичні моделі
Рис.: 2. Бібл.: 9.

Ястребова Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: anna_litviniuk@mail.ru
Никифорова Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Чаговець Любов Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: сhagovets.l@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1296

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястребова А. С., Никифорова О. В., Чаговец Л. А. Моделирование процесса выравнивания диспропорций развития региональных систем с использованием налоговых рычагов // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – C. 58–62.

Список використаних у статті джерел

Податковий кодекс України № 2756-VI від 2 грудня 2010 р. // Голос України. – 2010. – № 229 – 230. – с. 4 – 62.
Налоговый кодекс – принят [Електронний ресурс] // Деньги. – Режим доступу: http: //dengi. ua/news/64499_Nalogovyj_Kodeks_Ukrainy_-_prinyat. html
Налоговый кодекс принят [Електронний ресурс] // Комсомольская правда в Украине. – Режим доступу http: //kp. ua/daily/181110/254033/
Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер: [Пер. с англ. Балыков Л. А., Балясный Л. Е., Гоман А. И. ]; Под ред. Д. М. Гвишиани. – М. : Прогресс, 1971. – 340 с.
Мищенко С. Г. Стимулирование экономического развития: аспекты налогообложения: монография / С. Г. Мищенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – 225 с.
Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х. : ФЛП Павленко А. Г.; ИД «ИНЖЭК», 2010. — 280 с.
Laffer A. Government Exaction and Revenue Deficiencies // Supply-Side solution. Chatham, 1983.
Лондар С. Л. Моделювання фіскальних відносин у перехідній економіці // Економіка і прогнозування. – 2002. – №1. -с. 126 – 141.
Лондар С. Л. Фіскальні взаємовідносини на Україні // Економіка і прогнозування. – 2004. – №5. -с. 48 – 59.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 004.421.5
Гужва В. М., Паламарчук О. В.
Використання генетичних алгоритмів при створенні агентно-орієнтованих систем в логістиці (c. 62 - 66)

У статті розглядається використання генетичних алгоритмів при створенні агентно-орієнтованих систем для управління ланцюгами постачань.
Ключові слова: генетичні алгоритми, агентно-орієнтована система, логістика, ланцюги постачання
Рис.: 6. Формул: 5. Бібл.: 5.

Гужва Володимир Михайлович – кандидат економічних наук, професор, кафедра інформаційних системи в економіці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Паламарчук Ольга Володимирівна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1374

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гужва В. М., Паламарчук О. В. Використання генетичних алгоритмів при створенні агентно-орієнтованих систем в логістиці // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 62–66.

Список використаних у статті джерел

P. Radhakrishthi, Dr. M. R. Gopalan, N. Jeyan «Design of Genetic Algorithm Based Supply Chain Inventory Optimization with Lead Time»
P. Radhakrishnan, Dr. V. M. Prasad, Dr. V. M. Prasad «Inventory Optimization in Supply Chain Management using Genetic Algorithm»
Yandra, Marimin, Irawadi Jamaran, Eriyatno, Hiroyuki Tamura «An integration of multi-objective genetic algorithm and fuzzy logic for optimization of agroindustrial supply chain design»
Martijn Mes, Matthieu van der Heijden, Aart van Harten «Comparison of agent-based scheduling to look-ahead heuristics for real-time transportation problems»
Shengyong Chen, Yujun Zheng, Carlo Cattani, Wanliang Wang «Modeling of Biological Intelligence for SCM System Optimization»


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 339.137.2
Євстрат Д. І., Кушнерук Ю. І.
Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств (c. 66 - 71)

Вирішена задача оцінки маркетингової активності торговельних підприємств із застосуванням методу аналізу ієрархій.
Ключові слова: аналіз ієрархій, маркетингова активність, торгове підприємство
Рис.: 1. Табл.: 11. Формул: 4. Бібл.: 7.

Євстрат Дмитро Іванович – кандидат технічних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ (пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна)
Кушнерук Юрій Іонович – кандидат технічних наук, доцент, Академія внутрішніх військ МВС України (пл. Повстання, 3, Харків, 61001, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1699

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Євстрат Д. І., Кушнерук Ю. І. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 66–71.

Список використаних у статті джерел

Моисеева Н. К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Н. К. Моисеева, М. В. Комышева; Под ред. Н. К. Моисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304 с.
Гурков И. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий / И. Гурков, Е. Авраамова, В. Тубалов // Вопросы экономики. – 2005. – №2.
Мошнов В. А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия [электронный ресурс.]. – Режим доступа: http: //www. cfin. ru/management/ strategy-competitiveness. shtml.
Воронов А. А. Показатели и методы оценки эффективности организационно – экономического механизма управления промышленного предприятия / А. А. Воронов, В. Ф. Катичев // Менеджмент в Росси и зарубежном, – 2004. – №4.
Шкарбун Т. В. Интенсивная оценка конкурентоспособности предприятия // Маркетинг – 2005. – №1 (80).
Павлова Н. Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности магазина (сервиса) // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №1 (45).
Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. Керис – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.101.52
Прокопович С. В., Тутова С. О.
Моделі оцінки діяльності НПФ на основі теорії фракталів (c. 71 - 75)

Стаття присвячена проблемі оцінки динаміки показників діяльності недержавних пенсійних фондів України на основі застосування теорії фракталів.
Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, оцінка показників, теорія фракталів
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 6. Бібл.: 10.

Прокопович Світлана Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: prokopovichsv@gmail.com
Тутова Світлана Олександрівна – аспірант, кафедра менеджменту та маркетингу в міському господарстві, Харківська національна академія міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1369

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопович С. В., Тутова С. О. Моделі оцінки діяльності НПФ на основі теорії фракталів // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 71–75.

Список використаних у статті джерел

Бончик В. М. Актуарное оценивание НПФ: опыт и предложения//Песионные фонды и инвестции. – 2003. №3. – с. 21 – 32
Михайловська О. В, Самоорганізація світового інвестиційного процесу в умовах глобалізації: можливості фрактального аналізу// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – с. 218 – 228
Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / за ред. чл. -кор. НАНУ, доктор економічних наук, проф. Е. М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 82 с.
Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – М. : Постмаркет, 2000. – 352 с.
Палій О. М. Демографічна ситуація в країнах Центральної та Східної Європи // Демографія та соціальна економіка, № 2,2007. – с. 10 – 11
Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналит. взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка / В. И. Гусев (пер. с англ.). – М. : Мир, 2000. – 333 с.
Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2005. – 378 с.
Романовский М. Ю., Романовский Ю. М. Введение в эконофизику. Статистические и динамические модели. – М., 2007. – 280 с
Сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. – Режим доступу: http: //www. dfp. gov. ua/
Сайт Пенсійного фонду України. – Режим доступу: http: //www. pfu. gov. ua/pfu/control


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.71:519.86
Хайлук С. О.
Використання байесівського підходу до оцінки ефективності банківської системи (c. 75 - 77)

В статті вводиться поняття «ймовірності ефективного функціонування банківської системи» як еквівалентне поняттю «ефективності банківської системи». Обґрунтовується використання байесівського підходу в моделі оцінки ефективності банківської системи і наводяться основні елементи даної моделі.
Ключові слова: байесівський підхід, банківська система, оцінка ефективності
Формул: 6. Бібл.: 8.

Хайлук Світлана Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України (вул. Паркова, 6, Севастополь, 99057, Україна)
Email: khay@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1349

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хайлук С. О. Використання байесівського підходу до оцінки ефективності банківської системи // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – C. 75–77.

Список використаних у статті джерел

Sahajwala, R. Supervisory risk assessment and early warning systems / Ranjana Sahajwala, Paul Van den Bergh. – Basel committee on banking supervision working papers, No. 4 – December 2000. – http: //www. bis. org/publ/bcbs_wp04. pdf
Буздалин, А. В. Надежность банка как мера субъективной уверенности [Електронний ресурс] / А. В. Буздалин // Банковское дело. – 1999. – №2. Режим доступу до ресурсу: http: //www. buzdalin. ru/text/banks/t4/bkbr1. html
Буздалин, А. В. «Экспресс-оценка» работы банка [Електронний ресурс] / А. В. Буздалин // Банковское дело. – 1999. – №8. Режим доступу до ресурсу: http: //www. buzdalin. ru/text/banks/t6/bkbr3. html
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Электронный ресурс]: Дис. д-ра эконом. наук: 08.00.13. – М. : РГБ, 2003 (Из фондов Российской государственной библиотеки)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS: Постанова Правління Національного банку України від 08.05.2002 N 171 // Інформаційний сайт «Законодавство України». – http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/v0171500 – 02
Пшеничный, С. И. Применение байесовского классификатора для оценки надежности банка [Текст] / С. И. Пшеничный // Математические и инструментальные методы экономики. – 2010. – №2 (63) – С. 306 – 310.
Хайлук, С. О. Використання непараметричних методів оцінки ефективності, результативності та продуктивності діяльності вітчизняних банків [Текст] / С. О. Хайлук, Т. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 263 – 272
Хайлук, С. О. Оцінка ефективності діяльності банків: порівняльний аналіз методів та моделей [Текст] / С. О. Хайлук // Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – м. Харків, 2010. – Випуск №1 (8): в 2 ч. – Ч. 2. – С. 112 – 1186.


  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру