УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.92
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Костенко Д. М., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю.
Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС (c. 6 - 25)

У статті розглядається проблема наслідків для України від її членства в Світовій організації торгівлі (СОТ) у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу (МС) Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС). Доведено, що після вступу до СОТ для української продукції в цілому відбулось суттєве зниження тарифних ставок та лібералізація доступу на світові ринки, поряд із цим внутрішній ринок України став більш відкритим для імпортної продукції. Досліджено особливості та зміни на ринку високотехнологічної продукції після вступу України до СОТ. Проаналізовано динаміку об’ємів і питомої ваги світового експорту-імпорту високотехнологічної продукції, а також структуру світового експорту та імпорту високотехнологічної продукції, в тому числі за окремими країнами та угрупуваннями. Зроблено висновок про слабку високотехнологічну складову українського експорту. Досліджено структуру експорту високотехнологічної продукції ЄС, МС і України. Доведено, що Україні для розвитку ринку високотехнологічної продукції необхідно розвивати зовнішню торгівлю з країнами ЄС, а також продовжувати співпрацю з країнами МС, зокрема Росією. Визначено, що найбільшу питому вагу в експорті високотехнологічної продукції України посідає продукція авіакосмічної галузі. Розглянуто перспективи розвитку виробництва цивільних літаків у світі і в Україні у сучасних умовах. Проаналізовано сильні та слабкі сторони авіабудівної промисловості, а також загрози і можливості для авіабудування України у зв’язку з впливом зовнішнього середовища. Доведено, що Україна не може самостійно зберегти національне авіабудування, тому необхідно розвивати співробітництво і тісну кооперацію як з підприємствами з Росії, так і з країнами Західної Європи. Запропоновано рекомендації щодо збереження виробничого потенціалу авіабудівної галузі України. Узагальнюючім висновком дослідження зроблено такий: незважаючи на світову фінансово-економічну кризу, з часу приєднання України до СОТ відбувається диверсифікація та зміна структури українського експорту, що не лише сприяє зниженню залежності національної економіки від окремих географічних ринків, а й зумовлює необхідність для українського уряду захищати інтереси національних виробників на нових ринках.
Ключові слова: високотехнологічна продукція, торгівля, СОТ, ЄС, Митний союз, авіакосмічна галузь
Рис.: 10. Табл.: 15. Бібл.: 29.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Козирєва Олена Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Костенко Дмитро Миколайович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Моісеєнко Юрій Миколайович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Бунтов Іван Юрійович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 475

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Костенко Д. М., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 6–25.

Список використаних у статті джерел

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : монографія. В 3 т. [Текст] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є Кваснюка. – К. : Феникс, 2007.
Соціально-економічний стан України : наслідки для народу та держави: національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ : кон’юнктура та інтеграція [Текст] / за ред. проф. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 552 с.
Сиденко В. Р. Глобализация и экономическое развитие. Т. 1 [Текст] / В. Р. Сиденко. – К.: Феникс, 2008. – 376 с.
Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: монографія / О. Б. Саліхова ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 624 с.
Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций) [Текст] / В. П. Соловьев. – К.: Феникс, 2004. – 560 с.
Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління: монографія [Текст] / А. Є. Никифоров. – К.: КНЕУ, 2010 – 420 с.
Бова Т. В. Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку: монографія [Текст] / Т. В. Бова. – Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 452 с.
Три роки членства в СОТ : тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналіт. доповідь [Текст] / І. В Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус ; Нац. ін-т. стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 72 с.
Аналіз соціально-економічних наслідків членства України в СОТ після трьох років членства : очікування і реалії [Текст] / Ін-т екон. дослідж. та політ. консульт. – К. : ІЕДПК, 2011. – 58 с.
Сколотняний Ю. Валерій П’ятницький: «Ми – частина міжнародного торговельного простору і відсікати себе від нього не збираємося» [Текст] / Ю. Сколотняний // Дзеркало тижня. – 29.09.2012. – №34. – С. 7.
Сколотняний Ю. Валерій П’ятницький: «СОТ загине, якщо буде накладене вето на зміни» [Текст] / Ю. Сколотняний // Дзеркало тижня. – 07.03.2013. – №9. – С. 7.
Дрозач О. Членство упущенных возможностей [Текст] / О. Дрозач // Эксперт. – 10.06.2013. – №22. – С. 26.
Гончарук А. Право на захист (але без шкоди для економіки) [Текст] / А. Гончарук // Дзеркало тижня. – 13.07.2013. – №26. – С. 6.
Козьяков С. Навіщо слону граблі в посудній крамниці? [Текст] / С. Козьяков // Дзеркало тижня. – 27.04.2013. – №16. – С. 10.
Козьяков С. Зовнішньоторговельні граблі і снігова куля [Текст] / С. Козьяков // Дзеркало тижня. – 13.07.2013. – №26. – С. 6.
Ничай Н. СОТ по-українськи: чи скористається Україна можливостями захисту торговельних інтересів через механізми Світової організації торгівлі? [Текст] / Н. Ничай // Дзеркало тижня. – 23.11.2013. – №43 – 44. – С. 6
Международная стандартная торговая классификация. Департамент по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. Статистические документы, Серия M, №. 34 / Rev. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4r. pdf
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Чередник В. І. Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку [Текст] // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – С.3–17.
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Купріянова В. С. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні: монографія [Текст] / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. С. Купріянова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012. – 228 с.
Лантан А. Літаки, космос, ОПК [Текст] / А. Лантан // Дзеркало тижня. – 21.12.2013. – №48. – С.2.
Звіт Робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі. WT/ACC/UKR152. – 25.01.2008 (08–0399). – c.374 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=32172
Інтернет-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/first.aspx


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.242
Біла І. С., Салатюк Н. М.
Світовий досвід державного регулювання підприємництва (c. 26 - 30)

У статті проаналізовані тенденції державного регулювання підприємництва в країнах ЄС, США і Японії та визначено державне регулювання підприємництва як система, яка складається із певних елементів, єдність та взаємодія яких визначають її ефективність та функціональність. Систематизація та узагальнення досвіду державного регулювання підприємництва в цих країнах дозволили прийти до висновку, що існуючі відмінності у ролі держави в економіці пов’язані не зі ступенем державного регулювання, а із засобами, які використовуються для його реалізації. Спільні тенденції розвитку взаємовідносин між державою та підприємницьким сектором дозволили визначити основні елементи системи державного регулювання підприємництва, до яких варто віднести: прогнозування, планування й програмування соціально-економічного розвитку; антимонопольно-конкурентну політику; податкову та інвестиційну політику; інноваційну політику та стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Перспективою подальших досліджень є визначення особливостей системи державного регулювання підприємництва у сучасній економіці України.
Ключові слова: система державного регулювання підприємництва; прогнозування, планування й програмування соціально-економічного розвитку; антимонопольно-конкурентна політика; податкова та інвестиційна політика; інноваційна політика та стимулювання НДДКР
Бібл.: 20.

Біла Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (вул. Пирогова, 9, Київ, 01601, Україна)
Email: itsvt@mail.ru
Салатюк Ніна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної теорії, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 458

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Біла І. С., Салатюк Н. М. Світовий досвід державного регулювання підприємництва // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 26–30.

Список використаних у статті джерел

Бутенко А. І. Проблеми розвитку підприємництва в інформаційному секторі економіки та напрямки підвищення ефективності його державного регулювання / А. І. Бутенко, І. М. Сараєва, Н. І. Носова; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О. : Фенікс, 2005. – 117 с.
Варналій З. С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва (Науково-практичне видання) / З. С. Варналій, І. С. Кузнецова – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 104 с.
Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 276 с.
Варналій З. С. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика: Монографія / З. С. Варналій, Г. М. Волянська, В. М. Кампо, В. В. Ковтунець, І. М. Копченко, І. С. Кузнецова, І. І. Мазур, Г. А. Миронова, В. Ю. Росіхіна, В. О. Сизоненко. – К. : Знання України, 2005. – 378 с.
Долгальова О. В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу: Моногр. / О. В. Долгальова. – Донецьк : ТОВ «РВК» ПРОМО, 2005. – 373 с.
Жаліло Я. А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн / Жаліло Я. А. – К.: НІСД, 1996. – 86 с.
Жарая С. Б. Механізми державного регулювання підприємницької діяльності на регіональному рівні: шляхи розвитку в Україні та європейська практика: монографія / С. Б. Жарая; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2011. – 270 с.
Захарченко В. І. Зарубіжний і вітчизняний досвід державного регулювання економіки для сучасної України / Захарченко В. І., Борісов О. Г., Іванищева А. В. / За ред. В. І. Захарченко. – Одеса: Видавничий центр студія «Нігоціант», 2005 – 128 с.
Кашуба Я. М. Японський феномен розвитку приватного бізнесу: монографія / Я. М. Кашуба. –Л. : Астролябія, 2009. – 272 с.
Комарницький І. М. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємництва: Монографія / Комарницький І. М.– Ужгород: Вид-во «Патент», 2000. – 224 с.
Кредісов В. А. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / Кредісов В. А. – К.: Знання України, 2003. – 327 с. – Бібліогр.: с. 315 – 326.
Круш П. В. Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України: монографія / П. В. Круш, О. П. Кавтиш, А. В. Гречко, Ю. В. Тюленєва, С. О. Тульчинська; Нац. техн. ун-т «Київ. політехн. ін-т». – К., 2008. – 397 с.
Лех Г. А. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу/ Г. А. Лех, М. М. Ільчишин, О. Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 224–229.
Литвиненко В. М. Малий бізнес у світовій економіці: Монографія / В. М. Литвиненко; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. – К. : ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф»; Ніжин, 2004. – 178 с.
Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України) / Мельник А. Ф. – Тернопіль: Збруч, 1995. – 181 с.
Самойлова И. А. Особенности становления и развития предпринимательства в условиях трансформационной экономики: дис. ... кандидата экон. наук: 08.01.01 / Самойлова Ирина Анатольевна. – Х., 2001. – 196 с.
Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты / Саниахметова Н. А. – Одесса: [б.в.], 1998. – 305 с.
Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: довід. / В. О. Сизоненко. – К. : Знання-Прес, 2007. – 440 с.
Ткаченко Т. П. Розвиток підприємництва та формування середнього класу: Монографія / Т. П. Ткаченко, П. В. Круш; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2009. – 216 с.
Шлафман Н. Л. Механізми регулювання розвитку підприємницького сектору: монографія / Н. Л. Шлафман; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Херсон: ХНТУ, 2010. – 284 с.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.025
Петрушевська В. В.
Фінансова політика попередження та ліквідації наслідків глобальної економічної нестабільності: закордонний досвід (c. 31 - 36)

У статті розглядаються основні заходи фінансової політики, реалізовані в країнах світу, зокрема в Європі, США, Китаї та Японії, спрямовані на попередження й ліквідацію наслідків кризових явищ світової економіки. Розглянуто прийняті в період світової фінансової кризи 2007 – 2009 рр. програми підтримки економіки та фінансового сектора різних країн. Зазначено, що важливим елементом успішної реалізації антикризових заходів є правильна координація фіскальної та монетарної політик. Позитивно відзначено досвід застосування активної дискреційної стимулюючої політики в кризових умовах. З погляду підвищення ефективності макроекономічного управління, важливим завданням майбутнього вважається вдосконалення антикризових механізмів з урахуванням їх впливу на короткострокову динаміку й довгострокове зростання. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що помилки фінансової політики є однією з головних причин перегріву світової економіки, у той же час аналіз і використання досвіду провідних країн світу дозволить у майбутньому підвищити якість фінансової політики, спрямованої на зниження кризової вразливості.
Ключові слова: фінансова політика, монетарна політика, регулювання, криза, антикризові заходи
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Петрушевська Вікторія Вікторівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент, кафедра фінансів, Донецький державний університет управління (вул. Карпінського, 58, Маріуполь, Донецька обл., 87535, Україна)
Email: petrushevskaya@list.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 290

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петрушевська В. В. Фінансова політика попередження та ліквідації наслідків глобальної економічної нестабільності: закордонний досвід // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 31–36.

Список використаних у статті джерел

Taylor, J. B. (2009), The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, NBER Working Paper 14631, National Bureau of Economic Research.
Lane, P., & Milesi-Ferretti G.M. (2011). The Cross-Country Incidence of the Global Crisis. IMF Economic Review, 1, 77-110.
Padoan, P.C. (2009). Fiscal Policy in the Crisis: Impact, Sustainability, and Long-Term Implications. ADBI Working Paper, 178, Tokyo: Asian Development Bank Institute. Retrieved from: http://www.adbi.org/working-paper/2009/12/14/3418.fiscal.policy.crisis/
Хесин Е. Экономика Великобритании: угроза рецессии сохраняется. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2360#top
Год планеты. Ежегодник ИМЭМО РАН. Выпуск 2012 г. М., 2012. С. 295.
Офіційний сайт NL Агентства – підрозділу Міністерства економіки Нідерландів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://english.agentschapnl.nl/home/about-nl-agency
Panetta, F., Faeh, T., Grande, G., Ho, C., King, M., Taboga, M., ..., Zaghini, A. (2009). An Assessment of Financial Sector Rescue Programmes. Bank of Italy Occasional Paper, 48, 20 – 21.
Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.imf.org/external/index.htm
Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bis.org/about/index.htm
Геєць В. Питання теорії й практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до росту / В. Геєць // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 9. – C. 10-17.
Іванух Р. Фінансова політика держави на шляху до стабілізації економіки / Р. Іванух // Фінанси України. – 2009. – № 5. – C. 36 – 42.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.478
Полякова Я. О.
Принципи функціонування передавального механізму кредитно-грошової системи в міжнародному бізнесі (c. 37 - 42)

Сучасні міжнародні економічні відносини характеризуються зменшенням темпів економічного росту більшості розвинених економічних систем, поступовою олігополізацією міжнародних ринків, домінуванням інтересів приватних інвесторів у політичних відносинах, посиленням інтенсивності та частотності локальних, регіональних і міжнародних економічних криз, що впливає на тенденції формування основних напрямків переміщення і використання капіталу. Розгляд теоретичних засад функціонування кредитно-грошового механізму та контент-аналіз міжнародної статистичної інформації за певний довгостроковий період часу дозволили виокремити як основні певні принципи відновлення цілісності передавального механізму кредитно-грошової системи. Впровадження запропонованих принципів у функціонування міжнародної кредитно-грошової системи дозволить збільшити темпи зростання виробництва розвинених економічних систем, підсилити стабільність функціонування економік, що розвиваються, зменшити взаємозалежність різних учасників міжнародних економічних відносин, що безпосередньо вплине на поліпшення макроекономічних показників.
Ключові слова: кредитно-грошова система, економічна криза, капітал, інвестиції, економічна система
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Полякова Яна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Yana.Poliakova@m.hneu.edu.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 182

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полякова Я. А. Принципы функционирования передаточного механизма кредитно-денежной системы в международном бизнесе // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 37–42.

Список використаних у статті джерел

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2т.: пер с англ. – Т. 1 – М. : Республика, 1992 – 399с.
Фролова Т. А. История экономических учений. Таганрог: ТРТУ, 2006. – 346с.
Lucas R. Whither the efficient-markets hypothesis? // The Economist, July, 16. – 2009. – P. 8 – 15.
Экономическая энциклопедия. Том 2. / под. ред. Мочерного С. В. Киев : ВЦ «Академия», 2001 – 863 с.
International Monetary Fund. World economic outlook Update. July, 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/index.htm
Trade in commercial services by category. International trade statistics 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2009_e/its09_trade_category_e.htm
List of countries by unemployment rate. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate
200 the richest people of Ukraine. Rating Focus. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vlasti.net/news/84586
Social and economic situation of Ukraine during the period of January-August 2011. SSC report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.48
Дехтяр Н. А.
Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму (c. 43 - 51)

Метою статті є виявлення загальних тенденцій функціонування MICE-індустрії (від англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) та визначення напрямків розвитку національного ринку ділового туризму. У статті розглянуто проблеми, що постають перед галуззю ділового туризму України на даному етапі, наведено огляд рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності національного туристичного продукту; статистично досліджено основні макроекономічні показники світового ринку туристичних послуг і сегмента ділового туризму як одного з його найважливіших складових, проведено аналіз динаміки розвитку галузі на прикладі провідних країн світу. Також окрема увага приділяється виставковій діяльності – найбільш масштабному елементу MICE-індустрії. У результаті дослідження виявлено зміни в рейтингах показників функціонування сфери ділового туризму в деяких країнах, названо провідних експортерів та імпортерів туристичної продукції на основі даних Всесвітньої ради з подорожей і туризму та Світового банку, визначено позицію України на окремих сегментах ринку ділового туризму, внаслідок чого дано рекомендацію використовувати нішову стратегію. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз взаємозв'язків між основними показниками розвитку світової галузі ділового туризму з використанням економіко-математичних методів, побудова прогнозних моделей за макрорегіонами світу.
Ключові слова: діловий туризм, МІCE-індустрія, макроекономічні показники, світовий ринок
Рис.: 7. Табл.: 4. Бібл.: 14.

Дехтяр Надія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: sephrenia@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 357

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дехтяр Н. А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 43–51.

Список використаних у статті джерел

Офіційний сайт Світової асоціації ділового туризму (Global Business Travel Association) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gbta.org/Pages/default.aspx.
Офіційний сайт Асоціації ділового туризму України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mice.com.ua.
Пандяк І. Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні / І. Пандяк // Вісник Львівського університету. Серія «Економіка». – 2008. – Вип. 24. – С. 224 – 229.
Зайцева В. М. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. М. Зайцева, О. М. Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8). – С. 55 – 65.
Нікітенко С. І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С. І. Нікітенко // Видання ЧДУ імені Петра Могили. – 2006. – Т. 52. – Вип. 39. – С. 139 – 143.
Benchmarking Travel & Tourism – Global Summary // World Travel & Tourism Council. – 2013. – 26 р. [Digital source]. – Access mode : http://www.wttc.org.
UNWTO World Tourism Barometer. – 2014. – Vol. 12. – P. 1 [Digital source]. – Access mode : www2.unwto.org/en.
UNWTO Tourism Highligts. 2013 Edition. – 16 p. [Digital source]. – Access mode : www2.unwto.org/en.
WTTC / Oxford Economics 2014 Travel & Tourism Economic Impact Meth-odology. – Oxford economics, 2014. – 42 p. [Digital source]. – Access mode : http://www.wttc.org.
Офіційний сайт Світової ради з подорожей та туризму (World Travel and Tourism Council) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wttc.org.
Деловой туризм как стимул развития // Экономист. – 2013. – № 2 (36). – С. 6 – 8.
Global Exhibition Industry Statistics. – The Global Association of the Exhibition Industry. – March 2014. – 65 p. [Digital source]. – Access mode : http://www.ufi.org/research.
The World Map of Exhibitions Venues 2011. – The Global Association of the Exhibition Industry. – December 2011. – 8 p. [Digital source]. – Access mode : http://www.ufi.org/Medias/pdf/thetradefairsector/surveys/ufi_world_map_of_exhibition_venues_december_2011.pdf
Офіційний сайт Міжнародної асоціації конгресів і конференцій (International Congress and Convention Association) [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : http://www.iccaworld.com.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338:658
Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О.
Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (c. 52 - 58)

У статті розглядається процес формування інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Визначено сутність, склад, цілі та засоби функціонування цього механізму. Встановлено послідовність процесу функціонування інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Виокремлено такі часткові види цього механізму: механізм оновлення основних засобів підприємства; механізм формування каналів і мережі збуту продукції підприємства; механізм розширення виробничих потужностей підприємства з виготовлення традиційних видів продукції; механізм упровадження нових прогресивних технологічних процесів; механізм розроблення та виробництва інноваційної продукції; механізм зниження рівня ризику інвестиційної діяльності підприємства. Здійснено моделювання процесу розробки інвестиційних рішень про впровадження на підприємстві прогресивних технологій виготовлення продукції. Запропоновано метод вибору найбільш конкурентоспроможного варіанту технології виготовлення продукції залежно від рівня якості, а також питомих поточних і капітальних витрат на її виробництво.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційний механізм, промислове підприємство, конкурентоспроможність, моделювання, технологія, модернізація виробництва, інвестиційне рішення
Рис.: 1. Формул: 5. Бібл.: 9.

Козик Василь Васильович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: Vasyl.V.Kozyk@lpnu.ua
Ємельянов Олександр Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: petrushkat@mail.ru
Петрушка Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: petrushkat@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 416

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 52–58.

Список використаних у статті джерел

Сич Є. М. Структура механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств туристичного транспорту / Є. М. Сич, Д. О. Сугоняко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць : Випуск 32. – К. : НАУ, 2011. – С. 166 – 170.
Гладій С. Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: теоретико-методологічний підхід до управління / С. Гладій // Наука молода. – 2005. – № 3. – С. 109 – 115.
Салимов Л. Н. Инвестиционный механизм: сущность и содержание / Л. Н. Салимов // Вестник ТИСБИ. – 2000. – № 4. – С. 30 – 33.
Смолій Л. В. Формування інвестиційного механізму інноваційного розвитку буряківництва / Л. В. Смолій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 17. – С. 168 – 171.
Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С. М. Клименко та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.
Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств : монографія / Н. Р. Кубрак, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 204 с.
Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер. с англ. / Т. Коно. – М. : Прогресс, 1987. – 384 с.
Чумак Л. Ф. Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства / Л. Ф. Чумак, Л. В. Гаркава // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 212 – 215.
Просторові аспекти конкуренції технологій : монографія / Ю. І. Стадницький, О. Е. Товкан, А. В. Симак, Л. В. Коваль. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 95 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.242.4:622.311
Кузьминчук Н. В.
Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (c. 59 - 64)

Визначено тенденції розвитку міжнародних електроенергетичних ринків. Наголошено на ролі злагодженого функціонування електроенергетичного ринку для збереження енергетичної безпеки країни у складних умовах трансформації економіки України під впливом геополітичних змін, фінансово-економічних, соціальних факторів. Обґрунтовано значущість держави в реалізації регулюючого впливу через механізм інституційного забезпечення виробництва, транспортування й постачання електроенергії; зроблено акцент на недосконалості чинної системи інституцій цієї сфери, які обумовлюють гармонійність процесу купівлі-продажу електроенергії. На основі системного аналізу інституційної основи, яка відображає принципи й сутність регулювання електроенергетичного ринку, взаємовідносин його суб’єктів, узагальнено проблеми сучасної нормативно-правової бази та реалізації стратегічних програм розвитку в контексті формування відносин між учасниками енергоринку, що сприятиме оновленню державного регулювання. Виділено ключові напрями розв’язання нагальних питань інституційного забезпечення діяльності учасників ринку електроенергії, серед яких найбільш актуальними виступають проблеми тарифної політики, розвитку альтернативної енергетики, фінансової дисципліни й технічного стану основних фондів електроенергетичного комплексу. Упорядковано систему договірних відносин суб’єктів ринку електричної енергії, що дозволяє сформувати науково обґрунтовані підходи в напрямку удосконалення організаційної структури енергоринку і впровадження заходів щодо підвищення ефективності регулюючих дій з боку держави.
Ключові слова: інституційна основа, державне регулювання, електроенергетичний ринок, суб’єкти електроенергетичного ринку, взаємовідносини суб’єктів ринку електричної енергії
Рис.: 4. Бібл.: 23.

Кузьминчук Наталія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: nkuzminchuk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 340

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьминчук Н. В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 59–64.

Список використаних у статті джерел

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.: Проект від 07.06.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
Шевцов А. І. Основні питання політики розвитку електроенергетичної галузі України: Аналітична доповідь / А. І. Шевцов, В. О. Бараннік, М. Г. Земляний, Т. В. Ряузова. – Дніпропетровськ, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: dp.niss.gov.ua/public/File/docs/Pitannya_Pol%B3tiki.pdf
Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=34197&cat_id=27394
Корольчук Ю. Енергетична стратегія: більше питань, ніж відповідей / Ю. Корольчук // Реальна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/22/41838.html
Єрьоменко А. Стратегія без візії / А. Єрьоменко, І. Маскалевич // Дзеркало тижня. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/energy_market/strategiya-bez-viziyi-_.html
Про засади функціонування ринку електричної енергії України: Закон України від 24.10.2013 р. № 663-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/663-18
Енергетична стратегія України: обережно і багатовекторно. Частина 1.: Експрес-ревізія документу «Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» / Український Бізнес Ресурс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ubr.ua/uk/market/industrial/energetichna-strategia-ukrani-oberejno-bagatovektorno-chastina-1-145083
Митрова Т. А. Тенденции и риски развития мировой енергетики [Електронний ресурс] / Т. А. Митрова // Журнал «Мировая энергетика». – Режим доступу: http://www.worldenergy.ru/stat/stat_0003.php.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України № 877-V від 05.04.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16
Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF
Гордон М. В. Проблема формирования эффективного государства: диалектика нормативного и позитивного анализа [Текст] / М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич // Наукові праці ДонНТУ. – 2010. – С. 100 – 106. – (Серія: економічна. Випуск 38-1).
Ефимов В. М. Предмет и метод интерпретативной институциональной экономики [Текст] / В. М. Ефимов // Вопросы экономики. – 2007. – № 8. – С. 49–67.
Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп [Текст] / М. Олсон [Пер. с aнгл.]. – М.: Фонд Экономической инициативы, 1995. – 174 с.
North D. C. Structure and Change in Economic History / D. C. North. – New York and London: W. W. Norton, 1981.– p. 33.
Липов В. В. Комплементарність інституціональних блоків як інструмент аналізу соціально-економічних систем [Текст] / В. В. Липов // Економіка розвитку. – 2013. – №3(67). – С. 8–12.
Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории [Текст] / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер. – СПб.: Из-во СпбГУ, 2005. – 702 с.
Гаряча Ю. П. Нові ініціативи ЄС у сфері правового регулювання енергетичних відносин: актуальні питання для України [Текст] / Ю. П. Гаряча // Стратегічні пріоритети. – 2010. – №1. – С. 147–152.
Логвиненко В. І. Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії – один із напрямків удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ [Текст] / В. І. Логвиненко // Економіка та держава. – 2008. – №7. – С. 68-70.
Праховник А. В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України [Текст] / А. В. Праховник, О. В. Коцар // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 3. – С. 40–51.
Омельченко В. П’ять кроків для підвищення енергетичної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Омельченко. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1078
Шевцов А. І. Європейський енергетичний ринок та перспективи України: Аналітичний матеріал [Електронний ресурс] / А. І. Шевцов. – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/88.pdf
Дерзкий В. Г. Анализ эффективности функционирования оптового рынка электроэнергии [Електронний ресурс] / В. Г. Дерзский, О. В. Мозенков. – Режим доступу: www.ueex.com.ua/files/analiz_effectivn.doc


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 005.93
Лігоненко Л. О., Молодоженя М. С.
Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України (c. 65 - 71)

У статті розглядається широке коло науково-практичних питань, які характеризують стан і визначають проблеми економічного управління та шляхи їх вирішення. У дослідженні використана методологія Enterprise Performance Management (ЕРМ), що дозволяє оцінити показники діяльності підприємств та відкриває можливості для міжкраїнного порівняння отриманих результатів та визнання відповідності українських реалій у сфері економічного управління підприємствами загальносвітовим тенденціям. Метою статті є оприлюднення результатів дослідження «Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України». Виявлене під час порівняльного аналізу відставання від загальноприйнятих сучасних вимог та підходів до управління підтверджує об’єктивну необхідність формування теоретичних засад та розробки відповідного практичного інструментарію економічного управління підприємствами як фактору забезпечення високої ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності українських підприємств, створення передумов для нарощування економічного потенціалу розвитку, забезпечення життєздатності у перспективі.
Ключові слова: управління, економічне управління, управління ефективністю
Табл.: 5. Бібл.: 10.

Лігоненко Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та фінансів підприємств, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: Larisa.ligonenko@gmail.com
Молодоженя Марина Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: turm@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 369

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лігоненко Л. О., Молодоженя М. С. Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 65–71.

Список використаних у статті джерел

Лігоненко Л. О. Систематизація трактувань змісту поняття «економічне управління підприємством» / Л. О. Лігоненко // Економіка та управління. – 2012. – №3.
Лігоненко Л. О. Обґрунтування теоретичних засад економічного управління підприємством з позиції теорії фірми / Л. О. Лігоненко // Бізнес Інформ. – 2013р. – № 5. – С. 227 – 231
Лігоненко Л. О., Харчук Т. В. Економічне управління: еволюція поглядів та авторська концепція / Л. О. Лігоненко, Т. В.Харчук // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи», Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, Дніпропетровськ. – 2013. – №1 (6). – С. 188–197
Лігоненко Л. О. Економічне управління підприємством: концептуальні засади засади / Л. О. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. – 2013.– № 3. – С. 5–17.
Офіційний сайт компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pwc.com
Управление бизнесом. От стратегии к измеримым целям// Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers International Limited в Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pwc.ru/ru/epm-2011
Управление бизнесом. На пути от измерения к управлению // Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers International Limited в Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pwc.ru/ru/epm-2012
Newman, William D., Understanding SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management. – 2010. – ISBN 978-1-59229-348-3.
Денисенко М. П., Колос І. В. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М.П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – №7. – С. 19?24.
Денисов А. Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией. / А. Ю Денисов, С. А. Жданов. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 416 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.4:519.86
Руденський Р. А.
Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (c. 72 - 76)

Впровадження в Україні накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування актуалізує питання ефективного управління її пенсійними активами. Метою статті є розвиток теоретико-методичних положень і розробка економіко-математичної моделі управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування на підставі нечітко-множинного підходу. Необхідність звернення до теорії нечітких множин при моделюванні даного процесу обумовлена, по-перше, відсутністю достатньо повної несуперечливої апріорної інформації, по-друге, невизначеністю потоків страхових внесків і пенсійних виплат і, по-третє, істотним впливом на інвестиційні процеси нестабільності ринкового середовища. Запропонована в нечітко-множинній постановці економіко-математична модель задачі оптимального управління пенсійними активами накопичувальної системи являє собою цільову функцію мінімізації інвестиційного ризику як ризику недостатності чистих пенсійних активів і систему обмежень, що відбивають обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування, визначені чинним пенсійним законодавством.
Ключові слова: накопичувальна система пенсійного страхування, пенсійні активи, інвестиції, ризик, нечіткі множини, модель
Табл.: 1. Формул: 13. Бібл.: 10.

Руденський Роман Анатолійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра моделювання економіки, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: roman.rudensky@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 254

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Руденський Р. А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 72–76.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-4 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49 – 51.
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-4 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 47 – 48.
Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. № 3668-VI // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 168.
Проект Закону України «Про запровадження перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» № 2418а від 25.06.2013 р. // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/
Недосекин А. О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний : дисс. … доктора экон. наук : 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» / Алексей Олегович Недосекин. – СПб., 2003. – 280 с.
Недосекин А. О. Нечетко-множественный подход к актуарному моделированию / А. О. Недосекин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sedok.narod.ru/sc_group.html
Данич В. Н. Актуарная модель в нечетко-множественной постановке / В. Н. Данич // Бизнес Информ. – 2007. – № 12 (3). – С. 5 – 7.
Чернов В. Г. Методы учета неопределенности в инвестиционном анализе / В. Г. Чернов, Е. М. Ремезова // Дайджест-Финансы. – 2013. – № 5 (221). – С. 84 – 89.
Кофман А. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями / А. Кофман, Х. Хил Алуха; [пер. с исп.]. – Минск: Вышэйшая школа, 1992. – 223 с.
Асаи К. Прикладные нечеткие системы / К. Асаи, Т. Тэрано, М. Сугэно; [пер. с япон.]. – М. : Мир, 1993. – 368 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 519.688. 656.26:385.33:316
Самсонкін В. М., Аджавенко М. М.
Розробка моделей оцінки впливу людського чинника на інноваційний розвиток підприємств залізничного транспорту (c. 77 - 82)

Зміни соціально-економічного середовища функціонування залізничних компаній, відповідний перехід до ринкових умов господарювання змушують докорінно переглянути ставлення до «людського чинника» як основного джерела підвищення рівня ефективності окремих підприємств залізничного транспорту та компанії в цілому. Але крім суто гуманістичного (еволюційного) ставлення до цього процесу необхідні засоби формалізації професійної діяльності людини або паспортизації кадрового складу. Саме цим питанням і присвячено дану статтю. У результаті дослідження розроблено модель аналізу професійної діяльності людини на залізничному транспорті, яка дає можливість чисельно визначити рівень інтелектуальної, соціальної та фізичної складових людського чинника, визначити напрями та ефективність інвестування, а також модель визначення чисельності, що забезпечує оптимізацію чисельності персоналу підприємств, структурних підрозділів. З метою визначення найбільш значущих витрат, пов’язаних із персоналом, із визначеннями часу, місця, способу, виду мотивації, отриманого ефекту та напруженості в роботі залізничного транспорту запропоновано проводити аналіз результатів професійної діяльності персоналу кожного структурного підрозділу за схемою «що» створено / розроблено / виконано (щодо професійної діяльності), «де» (назва підрозділу та його підпорядкування, «коли», з додаванням з'ясувань «хто» створив (розробив / виконав), «як» і «чому» (мотивація).
Ключові слова: людський чинник, професійна діяльність, ефективність, ефект
Рис.: 7. Формул: 1. Бібл.: 10.

Самсонкін Валерій Миколайович – доктор технічних наук, професор, Державний науково-­дослідний центр залізничного транспорту України (вул. Івана Федорова, 39, Київ, 03038, Україна)
Email: samsonkin@1520mm.com
Аджавенко Марина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємств, Державний економіко-технологічний університет транспорту (вул. М. Лукашевича, 19, Київ, 03049, Україна)
Email: adzhavenkom@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 264

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Самсонкін В. М., Аджавенко М. М. Розробка моделей оцінки впливу людського чинника на інноваційний розвиток підприємств залізничного транспорту // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 77–82.

Список використаних у статті джерел

Аджавенко М. М. Людський капітал в економічній перспективі транспортного підприємства / М. М. Аджавенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 128 – 132.
Аджавенко М. М. Сучасні концепції управління залізничним транспортом / М. М. Аджавенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 7-8. – С. 94 – 96.
Аджавенко М. М. Інноваційний розвиток підприємств транспорту в постіндустріальних економічних системах / М. М. Аджавенко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 21. – С. 130 – 137.
Вачевський М. В. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності / В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон, В. Г. Скотний, Г. Є. Левченко, О. М. Вачевський. – К. : Професіонал, 2005. – 448 с.
Цвєтов Ю. М. Залізничний транспорт України на порозі реформування / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, А. Д. Лашко та ін. – К. : КУЕТТ, 2008. – 189 с.
Самсонкин В. Н. Теоретические основы автоматизированного контроля человеческого фактора в человеко-машинных системах на железнодорожном транспорте : дис. … докт. техн. наук : 05.22.08 / Самсонкин Валерий Николаевич; ХарГАЖТ. – Харьков, 1997. – 427 с.
Человеческий фактор : пер. с англ. / М. Вайсер, Б. Шнейдерман, Р. Уиллиджис и др. В 6-ти томах. – Т. 3. – М. : Мир, 1991. – 488с.
Самсонкин В. Н. Метод статистической закономерности в управлении безопасностью движения на железнодорожном транспорте/ В. Н. Самсонкин, В. А. Друзь // Донецк : ДонИЖТ, 2005.– 160 с.
Самсонкин В. Н. Основные направления эргономического и социально-психологического обеспечения деятельности работников ж.д. транспорта Украины / В. Н. Самсонкин, Г. В. Попова // Человеческий фактор: Проблемы психологии и эргономики. – 2007. – Вып. 3(40). – С. 138 – 143.
Samsonkin V. N. Ergonomic and social-psychological security of activity of large corporation on a railway transportation example / V. N. Samsonkin, G. V. Popova. – Wroclaw, 2008. – 7 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 504.064
Семак Б. Б.
Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю (c. 83 - 87)

Метою статті є дослідження місця і ролі екологічного аудиту в системі екологічного менеджменту текстильних підприємств України, екологізації технологій текстильного виробництва, а також у формуванні асортименту, якості та забезпеченні екологічної бездоганності продукції текстильних підприємств. Унаслідок проведеного дослідження вивчено та конкретизовано роль і місце екологічного аудиту у формуванні системи екологічного менеджменту підприємств вітчизняної текстильної промисловості. Особливу увагу приділено розкриттю ролі екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні учасників вітчизняного ринку екотекстилю. Обґрунтовано доцільність використання результатів екологічного аудиту текстильної продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності на ринку. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямах розробки механізмів запровадження екологічного аудиту на текстильних підприємствах України та вивчення впливу екологічного аудиту продукції вітчизняних текстильних підприємств на задоволення зростаючих екологічних потреб споживачів цієї продукції в Україні.
Ключові слова: екологічний аудит, інформаційне забезпечення, екологічний менеджмент, ринок екотекстилю
Бібл.: 9.

Семак Богдан Богданович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: bbsemak@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 230

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семак Б. Б. Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 83–87.

Список використаних у статті джерел

Огородник М. М. Тенденції розвитку екологічного аудиту як інструмента системи екологічного менеджменту / М. М. Огородник, У. П. Новак // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2009. – № 647(76). – С. 440 – 444.
Декалюк О. В. Впровадження екологічного менеджменту та аудиту для забезпечення екологічної безпеки підприємства / О. В. Декалюк, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 2. – Т. 1. – С. 235 – 242.
Кочерга М. М. Роль екологічного аудиту в системі управління природними ресурсами / М. М. Кочерга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2 (28). – С.15 – 19.
Галушкина Т. П. Экономические инструменты экологического менеджмента: теория и практика : Монография / Т. П. Галушкина. – Одесса : ИПРиЭЭИ НАН Украины, 2000. – 280 с.
Скрипчук П. М. Теоретико-методологічні основи формування системи екологічної стандартизації і сертифікації: Монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 367 с.
Басанцов І. В. Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні питання та напрями удосконалення / І. В. Басанцов, О. С. Пантелейчук // Механізми регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 38 – 46.
Семак Б. Б. Теоретико-методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку екологічно безпечних товарів текстильної промисловості : Монографія / Б. Б. Семак. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 232 с.
Семак Б. Б. Роль екологічної експертизи та аудиту у формуванні вітчизняного ринку екотекстилю / Б. Б. Семак // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2011. – № 1. – С.142 – 149.
Бондар О. Економічний аудит: світовий досвід і вітчизняні реалії / О. Боднар, Г. Білявський, Ю. Саталкін, М. Пилипчук // Вісник НАН України. – 2011. – № 4. – С. 42 – 50.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.242
Семенов В. Ф., Чекулаєва О. Д.
Механізм державного регулювання инноваційного розвитку будівельної сфери (c. 88 - 94)

У статті надано теоретико-методологічне обґрунтування процесу формування механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України. Для досягнення мети в роботі досліджено концептуальні положення формування механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Розроблений механізм державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери, реалізація якого забезпечить стабільне, результативне та системне функціонування будівельної сфери на основі новітніх технологій, що стане потужним стимулом для розвитку національної економіки. Детально проаналізовано основні принципи, функції та інструментарій державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Запропоновано і обґрунтовано організаційне, інформаційне, кадрове і фінансово-економічне забезпечення, а також податкове стимулювання створення механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є визначення пріоритетів інноваційного розвитку будівництва в регіональному розрізі, розробка напрямів удосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери, а також оцінка ефективності впливу держави на інноваційний розвиток будівництва.
Ключові слова: будівельна сфера, державне регулювання, економічний механізм, інноваційний розвиток
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Семенов Василь Федорович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва і архітектури (вул. Дідріхсона,4, Одеса, 65029, Україна)
Email: semva@ukr.net
Чекулаєва Олена Дмитрівна – здобувач, Одеська державна академія будівництва і архітектури (вул. Дідріхсона,4, Одеса, 65029, Україна)
Email: podkaluk@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 307

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семенов В. Ф., Чекулаева Е. Д. Механизм государственного регулирования инновационного развития строительной сферы // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 88–94.

Список використаних у статті джерел

Амосов О. Ю. Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона / О. Ю. Амосов., Б. П Галушко // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 21–27
Кириченко О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигізька // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 13–16.
Геселева Н. В. Механізми модернізації і технологічного розвитку економіки України / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 64–72.
Гусєв В. О. Парадигма сталого інноваційного розвитку України / В. О. Гесєв, О. О. Мужилко // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 115–118.
Дєгтяр А. О. Правове забезпечення державного регулювання інновацій в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, О. І. Крюков // Державне будівництво. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2011-2/index.html.
Мігай Н. Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 72–78
Скиба М. Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України / М. Скиба // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 145–152.
Федулова Л. І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87–100
Юхновський І. В. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності економіки України / І. В. Юхновський // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 48–52
Комяков О. М. Державне регулювання перехідної економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук / О. М. Комяков. – К., 2000. –19 с.
Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління. Монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року / Кабінет Міністрів України. Постанова № 1001 від 21.07.06 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF/page


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.439.5(4):54(477)
Скрипник А. В., Родина М. А., Воловоденко Л. В.
Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні (c. 95 - 102)

У роботі аналізуються можливі варіанти зростання рівня споживання м’ясопродуктів (яловичина, свинина, м’ясо птиці) протягом найближчих 6 років. Як базисний варіант розглядаються планові показники, що представлені Інститутом аграрної економіки та затверджені у «Стратегії розвитку аграрного сектору на період до 2020 року». На підставі часових рядів за споживанням м’ясопродуктів на інтервалі 2000 – 2012 роки методами економетричного аналізу побудовано прогноз споживання на 2020 рік. Було проведено порівняння отриманих показників з офіційними плановими показниками, на підставі яких зроблено висновок відносно необґрунтованості планових показників споживання яловичини, для досягнення яких повинно відбуватися щорічне 15% зростання. Для уточнення рівня споживання м’ясопродуктів залежно від рівня доходів все населення було представлено у вигляді трьох груп: малозабезпечені (40%), середньозабезпечені (30%) та забезпечені (30%), для кожної групи вирішувалася оптимізаційна задача максимізації калорійності корзини м’ясопродуктів, що споживається, при наявності бюджетних та виробничих (побудованих на прогнозі виробництва) обмежень. У результаті для кожної групи населення отримано оптимальні рішення, які суттєво відрізнялися складом та калорійністю. Крім того, було показано, що для забезпечення цих продовольчих корзин потрібно довести обсяг імпорту яловичини до 210 тис. т, а не затребувані залишки свинини у обсязі 190 тис. т та м’яса птиці в обсязі 200 тис. т можуть бути експортовані за межі України.
Ключові слова: споживання м’ясопродуктів, оптимальне споживання, бюджетне та виробничі обмеження, прогноз, яловичина, свинина, м\'ясо птиці
Рис.: 6. Табл.: 3. Бібл.: 18.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Родина Марина Андріївна – магістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: rodinaman@gmail.com
Воловоденко Леся Василівна – старший викладач, кафедра економіки, фінансів, обліку і аудиту, Мелітопольський відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (пр. 50-річчя Перемоги, 21-а, Мелітополь, 72313, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 341

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Родина М. А., Воловоденко Л. В. Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 95–102.

Список використаних у статті джерел

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) за редакцією М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.
Агропромисловий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroprom-ua.com/article/460
Деревянко Т. О. Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційної основі / Т. Деревяненко // Економіка АПК. – 2013. – №1. – С.114–119.
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/tvar_u.html
Діброва А. Д. Державна підтримка виробництва продукції тваринництва в Україні / А. Д. Діброва, Л. Б. Діброва // Вісник СНАУ. – 2010. –№6/1. – С.45–51.
Институт конъюнктуры аграрного рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ikar.ru/lenta/437.html
Калинчик Н. В. Развитие и эффективное функционирование предприятий на рынке говядины // Калинчик Н. В., Саенко О. А., Россоха В. В. – К.:ННЦ ИАЕ, 2009. – 212 с.
Козак П. С. Ринкові позиції вітчизняних сільських виробників у контексті членства України в СОТ / П. Козак // Економіка АПК. – 2013. – №1. – С.55–60.
Мазуренко О. В. Продовольча безпека та поточна ситуація з позиції виробництва та споживання м’яса / О.В. Мазуренко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2008. – Вип. 70 (частина 2 – Економіка). – С. 105–111.
Накай О. А. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку м’яса в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua.
Проект Закону про продовольчу безпеку України. Сайт Верховної ради України. Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44744.
Скрипник А. В. Виробництво м’ясопродуктів: світова та вітчизняна тенденція / А. Скрипник, М. Родина // Економіка АПК. – 2014. – №3. – С.21–30.
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.
Яценко О. М. Конкурентоспроможність галузі сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства / О. Яценко // Економіка АПК. – 2013. – №1. – С. 31–38.
Anthony N. Rezitis, MariaSassi. Commodity FoodPrices: Reviewand Empirics // Hindawi Publishing Corporation. Economics Research International. Volume 2013, Article ID 694507, 15 pages [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1155/2013/.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. [Online sources]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/610/default.aspx#ancor.
Verbeek, M., 2008, A Guide to Modern Econometrics (third edition), John Wiley & Sons, Chapter 8. – Р. 269–322.
Wyrzykowski P. Food demandin the EU under condition of economic slowdown / P. Wyrzykowski // Економіка АПК. – 2014. – №1. – С.99–106.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 658.5.012.7:330.131.7
Швець В. Г., Травінська С. І.
Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України (c. 103 - 108)

Мета статті полягає у дослідженні можливих ризиків на молокопереробному підприємстві; виявленні та оцінці їх за відповідними критеріями та створенні ефективної системи управління ризиками за допомогою методів реагування на них. У результаті дослідження було розглянуто господарський ризик за технологічними процесами виробництва продукції на молокопереробному підприємстві та контроль їх обмеження; досліджено виявлення та оцінку можливих ризиків за міжнародною практикою відповідно до концепції COSO; проаналізовано методи визначення оцінки рівня ризику та відповідні способи реагування на них. Авторами запропоновано програму визначення та оцінювання ризиків на молокопереробному підприємстві, що забезпечить вчасне виявлення найбільш важливих ризиків, які потребують відповідних реакцій та розробку нових методів внутрішнього контролю та рекомендацій щодо поліпшення системи оцінки ризиків для забезпечення ефективної діяльності підприємства в цілому.
Ключові слова: господарський ризик; ідентифікація та оцінка; концепція COSO; програма визначення та оцінювання ризиків; молокопереробне підприємство
Табл.: 4. Бібл.: 8.

Швець Віктор Григорович – доктор економічних наук, професор, кафедра обліку та аудиту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Травінська Світлана Іванівна

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 402

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Швець В. Г., Травінська С. І. Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 103–108.

Список використаних у статті джерел

Гиниятов Р. Риск и контроль (модель COSO) / Институт внутренних аудиторов; Р. Гиниятов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/member_articles/risk_and_control_gniyatov/
Догиль Л. Ф. Управление хозяйственным риском: Учебн. пособие / Л. Ф. Догиль. – Мн.: Книжный дом, Мисанта, 2005. – 224с.
Копытин В. Ю. Моделирование рисков и суджений и их представление в финансовой отчетности / В. Ю. Копытин // МСФО и МСА в кредитной организации. – 2009. – №1.
Пантелеєв В. П. Контрольні процедури, засновані на ризику, у внутрішньогосподарському середовищі промислових підприємств // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 328 с. – С. 142–145.
Романов В. С. Механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования: автореф .дис. канд. экон. наук / В. С. Романов. – 2008. – 25 с.
Цимбалюк О. В. Методична схема комплексної оцінки технічних ризиків металургійного підприємства // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал / Ун-т екон. і права, Інститут екон., техн. і права. – Х. – 2013. – №3(20). – С. 105–110.
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s Internal control – Integrated Framework // COSO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coso.org/
Travinska S. I. Risk assessment and management as the component of the internal control system of milk processing companies // European journal of economic studies. – 2013. – №2(4). – 136 р.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24:338.45
Яненкова І. Г., Ляховець О. О.
Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу (c. 109 - 116)

Визначено та обґрунтовано сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу. Систематизовано та обґрунтовано основні інститути промислового комплексу України. Наголошено на необхідності вдосконалення інституціональних структур, що впливають на життєдіяльність і розвиток промислового комплексу, яке має йти шляхом використання як ринкових механізмів, так і через державне регулювання функціонування ланок національної інноваційної системи. Визначено основні напрями організаційно-інституціональних перетворень у промисловому комплексі України. Обґрунтовано доцільність перенесення центру ваги структурних трансформацій у промисловості на регіональний рівень, розроблено пропозиції стосовно розподілу повноважень державних і регіональних органів влади для здійснення цих реформ.
Ключові слова: інститути, інституціональне забезпечення, інституціоналізм, промисловий комплекс, промислова політика
Табл.: 2. Бібл.: 17.

Яненкова Ірина Георгіївна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, сектор цифрової економіки, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: 777fler@gmail.com
Ляховець Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економічних наук, Чорноморський державний університет ім. П. Могили (вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, 54000, Україна)
Email: o.liakhovetz@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 244

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яненкова І. Г., Ляховець О. О. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 109–116.

Список використаних у статті джерел

Клейнер Г. Б. Новая институциональная экономика: на пути к «сверхновой» [Текст] / Г. Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. – 2006. – № 1. – Т. 4. – С. 113 – 122.
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін. – К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 520 с.
Мельник А. Ф. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування [Текст] // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 2. – С. 7 – 17.
Нуреев Р., Латов Ю. Что такое зависимость от предшествующего развития и как ее изучают российские экономисты [Текст] // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 2. – С. 228 – 170.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований [монография] / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.
Розмаинский И. В. Институционализм [Текст] // JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований) . – 2010. – Том 2. – № 4. – С. 130 – 144.
Олейник А. Н. Институциональная экономика : Учебное пособие / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА–М. – 2000. – 416 с.
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України: Монографія / М. О. Кизим. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.
Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України [Науково-аналітична доповідь] /за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАНУ А. І. Даниленка, д-ра екон. наук. Л. В. Дейнеко, д-ра екон. наук. В. О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 70 с.
Амоша О. І. Структурні зміни у промисловості України: стан та пріоритетні напрямки: Монографія / О. І. Амоша, Ю. В. Макогон, Л. О. Збаразська та ін./ НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2004. – 180 с.
Булеев И. П. Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография / И. П. Булеев, Т. Ю. Корытко, А. В. Тельнова. – Донецк; Краматорск : ДГМА, 2011. – 196 с.
Яковлєв А. І. Організація промислового виробництва / А. И. Яковлєв та ін.; за ред. А. І. Яковлєва, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2007. – 397 с.
Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д.Норт. – Пер. з англ. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
Європейська Мережа Підприємництва EEN (Enterprise Europe Network) [Офіційний сайт] –Режим доступу: http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
Державна служба статистики України [Офіційний сайт] –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Світовий банк [Офіційний сайт] –Режим доступу: http://www.worldbank.org/
Группа Всемирного банка [Офіційний сайт] –Режим доступу: http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2012/10/01/jobs-cornerstone-development-says-world-development-report


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342.95
Губарєва І. О.
Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції (c. 117 - 122)

Комплексне використання цільового програмування, експертної оцінки і таксономічного аналізу дало змогу оцінити якість державних програм боротьби з корупцією за такими критеріями, як: цілісність; узгодженість із нормативними актами; структура і зміст; наукова обґрунтованість, а також здатність вирішувати проблеми (реалізованість), на які вона спрямована, що має на меті покращення якості державних програмних документів. Проведений аналіз виявив низьку якість регіональних програм протидії та запобігання корупції в структурному та змістовному планах, ресурсному забезпеченні, механізмах реалізації та контролю, що негативно впливає на результативність упровадження механізму профілактики правопорушень і боротьби з корупцією. Оцінка якості цільових регіональних програм запобігання і протидії корупції в Україні на основі розробленого методичного підходу підтвердила недієвість сучасного програмного підходу до вирішення проблем зниження рівня корупції в країні.
Ключові слова: корупція, програмно-цільовий підхід, державне регулювання, державна програма, експертна оцінка, таксономічний аналіз
Табл.: 1. Бібл.: 30.

Губарєва Ірина Олегівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: gubarievairyna@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 240

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Губарєва І. О. Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 117–122.

Список використаних у статті джерел

Національна антикорупційна стратегія на 2011 – 2015 рр. Схвалена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua
Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 рр. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua
Регіональні програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsk.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=513:regionalni-programi&catid=2:uncategorised&lang=ua
Обласна комплексна Програма профілактики злочинності і правопорушень на 2012 – 2015 рр. Затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради № 238 від 28 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oblrada.kirovograd.ua/ к
Программа обеспечения общественной безопасности в Автономной Республике Крым на 2011 – 2013 гг. (Програма забезпечення громадської безпеки в АРК на 2011 – 2013 рр.). Затверджена постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим № 170-6/10 від 28.12.2010 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.crimea.ua
Єдина комплексна правоохоронна програма Вінницької області на 2010 – 2014 рр. Рішення 28 сесії обласної Ради 5 скликання від 2 березня 2010 р. № 962. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razom.znaimo.com.ua/docs/1148/index-31195.html?page=3
Програма запобігання і протидії корупції у Волинській області на 2013 – 2015 рр. Затверджена розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 13.09.2013 р. № 351. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-programi-shodo-zapobigannja-i-protidiyi-k-doc158924.html
Програма запобігання та протидії корупції у Дніпропетровській області на 2013 – 2015 рр. Погоджена розпорядженням голови ОДА № Р-915/0/3-12 від 11.12.2012 р. та затверджена Рішенням обласної ради № 424-18/VI від 15.03.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.dp.ua
Регіональна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Затверджена розпорядженням Голови Донецької облдержадміністрації від 19.02.2013 р. № 82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://donoda.gov.ua/index.php?lang=ua&sec=01&iface=Public&cmd=view
Програма щодо запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 20.12 2012 р. № 763 VI скликання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhitomir-region.gov.ua›doc/korupciya/kor_progr.pdf
Закарпатська Програма запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Схвалена розпорядженням Голови державної адміністрації 23.11.2012 р. № 630. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.carpathia.gov.ua/en/catalog/item/5482.htm
Програма щодо запобігання і протидії корупції в Запорізькій області на 2013 – 2017 рр. Затверджена Рішенням 21-ої сесії Запорізької обласної ради №32 від 22.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/article/1828/nomativno---pravovi-akti-z-pitan-zapobigannya-i-protidiji-koruptsiji.html
Регіональна цільова програма профілактики злочинності на 2011 – 2015 рр. Затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 24.03.2011 р. № 77-4/2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.if.gov.ua
Програма щодо запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. у Київській області Схвалена розпорядженням Голови Київської обласної державної адміністрації від 27.12.2013 р. № 499. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://koda.gov.ua/normdoc/manager/document/id/4402 2013-12-27
Регіональна комплексна Програма профілактики правопорушень на 2012 – 2015 рр. Затверджена рішенням Луганської обласної ради від 27.04.2012 р. № 11/13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-regionalnoyi-kompleksnoyi-programi-profil-doc103265.html
Програма запобігання та протидії корупції у Львівській області на 2013 – 2015 рр. Затверджена рішенням Львівської обласної ради № 730 від 26 квітня 2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/52889c345440ab40c2257b55007e8f51/e013cad2583dca12c2257b73002c9d35?OpenDocument
Обласна Програма запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Затверджена рішенням Миколаївської обласної ради №9 від 27.06.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/korupt/1369816664/
Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Затверджена розпорядженням в. о. Голови Одеської державної адміністрації від №1276 від 27.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oda.odessa.gov.ua
Комплексна Програма профілактики правопорушень на 2011 – 2015 рр. Затверджена рішенням 4 сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 30 березня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.pl.ua/index.php/programi-oblasnoyi-radi
Обласна Програма щодо запобігання і протидії корупції на 2012 – 2015 рр. Затверджена рішенням Рівненської обласної ради №583 від 30.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.rv.ua/documents/oblprogram/oblprogram.php
Обласна Програма запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Затверджена рішенням Сумської обласної ради від 19 квітня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.sumy.ua
Обласна Програма запобігання і протидії корупції на 2013 – 2014 рр. Схвалена Розпорядженням Голови ОДА №981-од від 27.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/7929.htm?lightWords=запобігання%20і%20протидії%20корупції%20на%202013-2014%20роки
Регіональна Програма щодо запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013 – 2015 рр. Затверджена 25 квітня 2013 р. рішенням ХХІ сесії Харківської обласної ради VI скликання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ts.lica.com.ua/?type=1&base=77&menu=369450&id=3930 http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/search/index/?qstring=рішення&search=Шукати&date_from=25.04.2013&date_to=&searchNews=0&searchArticles=0&searchAnnounces=0&order=score
Програма запобігання і протидії корупції у Херсонській області на 2013 – 2015 рр. Затверджена рішенням Херсонської обласної ради від 20.02.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oda.kherson.ua
Обласна програма запобігання і протидії корупції на період до 2015 року. Затверджена Рішенням Хмельницької обласної ради № 14-18/2013 від 05 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.km.ua/menu/podmenu1/80
Програма профілактики злочинності в області на 2011 – 2015 рр. Затверджена Рішенням Черкаської обласної Ради №5-3/VI від 29.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.ck.ua
Обласна програма запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 рр. Затверджена Розпорядженням Голови Чернігівської обласної державної адміністрації від № 486 21.12.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cg.gov.ua/index.php?id=26890&tp=0
Комплексна програма профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період до 2015 року. Затверджена рішенням обласної ради № 156-13/12 від 16.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
Регіональна програма протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернівецької області на 2008 – 2010 рр. Затверджена рішенням 20-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 25.06.08 р. № 170-20/08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
Міська цільова програма протидії та запобігання корупції у місті Києві на 2013 – 2016 рр. «Свідома громадськість – доброчесна влада». Проект із супровідним листом №007-1412 від 08.07.2013 р. направлено до Київської міської ради для повторного винесення на розгляд сесії Київської міської ради та затвердження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmr.gov.ua


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378.091:332.142.2:37.014.5(477)”20”
Кочарян І. С.
Аналіз використання навчального потенціалу та розвитку вищої освіти України (c. 123 - 128)

У статті проаналізовано використання навчального потенціалу та формування комплексної державної політики щодо розвитку системи вищої освіти України. Обґрунтовано, що відсутність стратегії регіонального розвитку потенціалу вищої освіти та вибору абітурієнтами місця здобуття вищої освіти призводить до перевантаження інфраструктури соціально-побутових послуг окремих міст і потребує додаткових капіталовкладень. Досліджено, що інформація про питомі додаткові капіталовкладення складна і потребує попередніх розрахунків та обґрунтувань у зв’язку з тим, що вона залежить від регіону, де готується фахівець, з якого регіону він переїхав, чи існує дефіцит навчальної потужності у регіоні, чи залишається підготовлений фахівець для постійного проживання по місту отримання освіти, а також величини основних засобів регіону, що припадають на одну особу, та структури цих засобів. Виконано розрахунки для визначення множини нормативів питомих капіталовкладень в залежності від ситуацій, що мають місце при розв’язанні комплексної задачі. Представлено матричну модель комплексної задачі розподілу послуг із здобуття вищої освіти у розрізі регіонів. Розроблено цільову функцію, яка визначає загальну суму капіталовкладень в основні засоби для підтримання рівня соціально-побутових послуг та у основні засоби виду економічної діяльності «Освіта».
Ключові слова: вища освіта, регіон, навчальна потужність, матрична модель, цільова функція
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 20. Бібл.: 15.

Кочарян Інна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, проректор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (вул. Ярославів Вал, 40, Київ, 01054, Україна)
Email: k-inna@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 294

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кочарян І. С. Аналіз використання навчального потенціалу та розвитку вищої освіти України // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 123–128.

Список використаних у статті джерел

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг. – СПб: Питер. – 2001. – С. 181.
Букин В. П. Образование как фактор социально-трудовой мобильности молодежи: региональный аспект/ В. П. Букин // Социология образования. – 2008. – № 10. – С. 18–29.
Демидов В. А. Региональная инновационная система: потенциал и тенденции развития / Демидов В. А., Лебедева Н. Н., Олейник О. С. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. – 318 с.
Елисеева Т., Батурин В. Качество образования: методологические основы дискуссии / Т. Елисеева, В. Батурин // Высшее образование в России. – 2005. –№ 11. – С. 17.
Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – ст. 134
Каленюк І. «Вибухові» явища у вищій освіті / І. Каленюк, К. Корсак // Науковий світ. – 2009. – № 5. – С. 2–4.
Клименюк М. М. Моделювання системи аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти / Клименюк М. М., Кочарян І. С., Голованенко М. В., Клименюк О. М. // Бізнес Інформ. – 2013. –№ 10. – С. 80–85.
Кочарян І. С. Організаційні аспекти управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі / І. С. Кочарян // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні: зб. Тез ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. Конф., (Запоріжжя, 25 листоп. 2011 р.) / Нац. агентство України з питань держ. служби, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 88–90.
Куценко В. І. Вища і післядипломна освіта в ринкових умовах / Куценко В. І. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – 224 с.
Луговий В. І. Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти – необхідна умова забезпечення освітньої якості / В. І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 20–25.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua›images/files/news/12/05/4455.pdfdwqe1`2
Решетников М. Т. Инновационные образовательные технологии в вузе как объект внешней экспертизы / Решетников М. Т. // Внедрение европейских стандартов и рекомендаций для систем гарантии и качества образования. – М., 2008.
Субетто А. И. Качество образования: проблемы оценки и мониторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.iso9000.by.ru/docs/sk/ng669_-1.htm.
Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред. О. Г. Осауленка // Державна служба статистики України. – С. 445
Стеблюк Н. Ф. Державне регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. на здоб. наук. ст. канд. екон. наук : 08.00.03 / Н. Ф. Стеблюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк : [б. и.], 2012. – 24 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.761 (477)
Краснова І. В.
Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку (c. 129 - 134)

Дана стаття присвячена аналізу актуальної проблеми виявлення особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку України, а також обґрунтуванню напрямів підвищення його ліквідності та ефективності. Проаналізовано основні тенденції та закономірності розвитку фондового ринку в розрізі інституціональної, інструментальної та інфраструктурної складових. Розглянуто питання зміни обсягів торгів та інших параметрів діяльності фондових бірж за останні роки. Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку України, які заважають його ефективному функціонуванню, зокрема обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових інструментів, висока фрагментарність біржової та депозитарної інфраструктури, недостатнє законодавче регулювання біржової діяльності. Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку вітчизняного фондового ринку зазначено доцільність консолідації фондових бірж, необхідність збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку; подальше формування консолідованої ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного й ефективного функціонування; удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду та захисту прав інвесторів на фондовому ринку України.
Ключові слова: фондова біржа, фінансові інструменти, акції, інфраструктура, депозитарна діяльність, кліринг
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Краснова Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: iryna_krasnova@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 325

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 129–134.

Список використаних у статті джерел

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/
Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – с. 170 – 172
Раделицький Ю. В. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій: зарубіжний досвід і національні реалії // Ю. В. Раделицький Науковий Вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 242–248.
Огляд ринку цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/222.htm
Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку / Д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – с. 117–120.
Офіційний сайт ПАТ «Українська біржа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua
Шешеловский М. Эволюция Интернет-трейдинга в России. «Гута-Брокер» – Интернет-торговая система четвертого поколения / М. Шешеловский // Рынок ценных бумаг. – 2011. – № 19. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=2192
Кому належать російські корпорації // Інформаційний ресурс «Реальна економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/print/23537.html,
Калинець К. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 182–191.
Рахункова палата України. Офіційний портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
Закон України «Про депозитарну систему» №5178-VI від 06.07.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17
Школьник І. О., Червякова С. В. Реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумова забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів у процесі ІРО// Проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 15–19.
Список акцій для розрахунку Індекса UX [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fs.ux.ua/files/59
Самець С. М. Місце і значення ринку цінних паперів в економіці України / С. М. Самець, О. В. Іконніков // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? № 20. – С. 244–252.
Чемерис Є. Кінцем якого фондового ринку нас лякають /Чемерис Є.// Сайт Економічна Правда [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/columns/2012/11/8/343147/
Джусов О. А., Коротун А. С. Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи /В. О. Поворозник// Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.717.063
Круш П. В., Макалюк І. В.
Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами (c. 135 - 141)

Мета статті полягає у побудові функціональної моделі управління трансакційними витратами підприємства з конкретизацією етапів реалізації функцій планування та організування. У результаті дослідження було виділено функції управління трансакційними витратами, які забезпечують перетворення вхідних (фінансових) ресурсів на вихідні (оптимізовані трансакційні витрати). Визначено етапи реалізації функцій «Планування трансакційних витрат» та «Організування управління трансакційними витратами». Детально охарактеризовано обов’язки підрозділів підприємства, що стосуються управління трансакційними витратами. Встановлено, що вихідним елементом функції планування є бюджет трансакційних витрат на плановий період, а організування – посадові інструкції працівників відділів з детальним визначенням їх обов’язків та повноважень, прав та відповідальності. Перспективою подальших наукових розробок є дослідження етапів реалізації таких функцій управління, як: «Мотивування персоналу щодо раціонального використання коштів та здійснення управління трансакційними витратами», «Контролювання стану управління трансакційними витратами» та «Регулювання процесу управління трансакційними витратами» підприємств.
Ключові слова: трансакційні витрати, функціональна модель, планування, організування, управління, підприємство
Рис.: 4. Бібл.: 10.

Круш Петро Васильович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: okavtysh@yandex.ru
Макалюк Ірина Віталіївна – аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: irina.makaljuk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 381

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Круш П. В., Макалюк І. В. Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 135–141.

Список використаних у статті джерел

Базалієва Л. В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства. Монографія / Л. В. Базалієва. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 164 с.
Бодров О. Г. Анализ трансакционных издержек (непроизводительных затрат) на машиностроительном предприятии / О. Г. Бодров, А. И. Фазлыева // Вестник КГФЭИ. – 2006. – № 1 (2). – С. 32–36.
Глушач А. В. Трансакційні витрати формування попиту і пропозиції на ринку праці в умовах трансформаційної економіки / А. В. Глушач, С. І. Архієреєв // Бізнес Інформ. – 2013. – № 4. – С. 14–21.
Зіновчук В. В. Управління трансакційними витратами в агробізнесі / В.В. Зіновчук, О.П. Власенко // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2009. – №17(2). – 157–168.
Кудріна О. Ю. Використання аналітичних моделей у плануванні податкових трансакційних витрат підприємства / О. Ю. Кудріна // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2011. – № 23 (І). – С. 66–71.
Матолич Т. Б. Управління трансакційними витратами малого і середнього підприємництва як передумова посилення інноваційної активності економіки / Т. Б. Матолич // Інноваційна економіка.– 2011. – С. 54–59.
Михайловський В. І. Деякі аспекти щодо оцінювання та планування трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності підприємства / В. І. Михайловський, Т. В. Склярук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 186–191.
Наказ № 53 «Про затвердження типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій» від 28.02.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0307-05
Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч. 2. Організація виробництва : Навчальний посібник / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 131 с.
Шепеленко О. В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики: Моногр. / О. В. Шепеленко. МОН Украины. Донецкий нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2007. – 360 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 654.077
Новикова І. В.
Державне регулювання та підтримка конкурентоспорможності підприємств телекомунікацій (c. 142 - 148)

У статті проаналізовані існуючі проблеми державного регулювання та підтримки галузі телекомунікацій. Визначено, що телекомунікаційна інфраструктура формується, з одного боку, під тиском потреб споживачів різних сегментів ринку послуг, з іншого – внутрішніх організаційних, кадрових, наукових, фінансових ресурсів виробників телекомунікаційних послуг. З одного боку, виробництво телекомунікаційних послуг має порівняно низький фінансовий поріг входження в бізнес, що є привабливим для розвитку приватного підприємництва. З іншого боку, телекомунікаційна індустрія потребує глобалізації, дотримання міжнародних стандартів, що не завжди може бути доступно для підприємств галузі. Сучасний етап становлення і розвитку української телекомунікаційної інфраструктури характеризується реорганізацією структури основних операторів на всіх рівнях управління. Так, на розвитку регіонального телекомунікаційного ринку сильно позначаються рішення, що приймаються на державному рівні. На державному рівні вибудовується нова інституційна структура управління телекомунікаційною сферою, пов'язана з укрупненням організаційних структур. Всі підприємства, що працюють на ринку телекомунікаційних послуг (як правило, незалежно від проголошуваних цілей), основну увагу приділяють споживачам, готовим платити гроші за послуги. Прибуток і доходи – це основний критерій діяльності підприємства, це центральний фактор виживаності на конкурентному ринку. Водночас така природна схильність призводить до завищення тарифів, нерівномірності розподілу послуг по районах і категоріях споживачів. У мотивації діяльності телекомунікаційних компаній на друге місце йде соціальний фактор, за залишковим принципом здійснюється телекомунікаційне забезпечення реалізації прикладних питань державного управління.
Ключові слова: держава, підприємства телекомунікацій, державне регулювання, державна підтримка
Рис.: 2. Бібл.: 13.

Новикова Іннола Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, Державний університет телекомунікацій (вул. Соломенська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: innolanovykova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 361

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Новикова І. В. Державне регулювання та підтримка конкурентоспорможності підприємств телекомунікацій // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 142–148.

Список використаних у статті джерел

Волков Ю. В. Телекоммуникационное право: учебное пособие /: Волков Ю. В. – Екатеринбург. – 2011. – 94 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telecomlaw.ru/studyguides/ telecom%201-5.pdf
Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №5. – С. 49–52.
European Business Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://af.attachmail.ru/cgi-bin/ readmsg/eba_fta_position_paper_ukr.txt?rid= 3002490474&&id=12773133200000000948;0;1&mode=at tachment&channel
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 N537-V. // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 12. – ст.102.
Законодавство ЄС у галузі зв’язку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/uk/1235055796
Ляшенко Л. Регулювання діяльності суб’єктів природних монополій потребує кардинальних змін // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2007. – № 4. – C.11–18.
Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
Справочник по регулированию электросвязи / Под ред. Хэнка Интвена; Всемирный банк. – Маккарти Тетро, 2000.
Усенко О. Реформа технічного регулювання як запорука інтеграції України до світового господарства / О. Усенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 226–229.
Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації. / М. Чечетов // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 4–14.
Щербина В. С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання / В. С. Щербина // Вісник господарського судочинства. – 2008. – №1. – С. 111–117.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 38.124.4
Проноза П. В.
Теоретичні аспекти виникнення «пузирів» в економіці (c. 149 - 157)

У статті розглянуто теоретичні аспекти виникнення «пузирів» в економіці. Проаналізовано погляди вчених на розуміння сутності даного явища і за допомогою методу контент-аналізу уточнено трактування поняття «пузир» в економіці. Розглянуто основні етапи зародження таких «пузирів». Запропоновано класифікацію їх видів. Проведено аналіз передумов виникнення «пузирів» в економіці та їхніх ознак. Розглянуто основні існуючі підходи до виявлення та моделювання виникнення «пузирів». Доведено, що «пузирі» негативно впливають на економіку країн світу, тому проблема їх виявлення та попередження є однією з центральних при розробці політики державного регулювання економіки країни.
Ключові слова: економіка, криза, цикл, «пузирі», вартість активу, фактори, ознаки, класифікація, передумови
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 49.

Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 338

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Проноза П. В. Теоретические аспекты возникновения «пузырей» в экономике // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 149–157.

Список використаних у статті джерел

Иванов В.В. Анализ природы экономических кризисов / В. В. Иванов, А. В. Иванова // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы II Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.).– СПб.: Реноме, 2013.– С. 1–3.
Википедия: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru:wikipedia.org/wiki
Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.dictionary-economies.ru/word
Пузыри мировой экономики грозят лопнуть [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.contrtv.ru/common/1304
Спекулятивные пузыри – что это? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fortrader.ru/articles_forex/spekulyativnye-puzyri-chto-eto.html
Словарь-глоссарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mrcmarkets.ru/beginners/glossary/ee/ekonomicheskiy_puzyr.php
Словари на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru
Чиркова Е. Анатомия финансового пузыря : монография – М.: ООО «Кейс», 2010. – 416 с.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с.
Кохен Д. Страх, алчность и паника на фондовых рынках: пер. с англ. – М. : Смарт Бук; И-трейд, 2009. – 364 с.
Garber P. Famous First Bubbles The Fundamentals of Early Manias. Cambridge; MA; L.: MIT Press, 2001. – P. 9.
Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи : пер. с англ. – СПб. : Best Business Books, 2010. – 544 с.
Купер Дж. Природа финансовых кризисов. Центральные банки, кредитные пузыри и заблуждения эффективного рынка : пер. с англ. – СПб. : Best Business Books, 2010. – 210 с.
Барановський О. І. Економіка «мильних бульбашок» // Економіка прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 45 – 68.
Липницкий Д. Финансовые пузыри: от стихийных катаклизмов к оружию геополитических игроков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.banki.ua/news/bankpress/?id=3464
Цыпин А. Мировая экономика как мыльный пузырь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.polit.ru/article/2005/06/ecoman
Деловые циклы, циклы «пузырей», кондратьевские циклы и первая Великая депрессия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.polit.nnov.ru/2008/04/07/bubblecycles/
Kindleberger Ch. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. – John Wiley & Sons, New York (1978).
Olivier B., Watson M. Bubbles, rational expectations and financial markets, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 945 (1983).
Levine S. S., Zajac E. J. The Institutional Nature of Price Bubbles [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.usc.edu/schools/business/FBE/ seminars/papers/MOR_9-14-07_Levine.pdf
Иванюк В. А, Богданов Д. Д. Общемировые тенденции финансовых рынков и их подверженность кризисным явлениям // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6 (часть 4). – C. 949 – 952.
Черкашина Н. Как лопаются рыночные пузыри [Электронный ресурс].- Режим доступа : http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2010/12/18/220717
Васильев К. Г. Моделирование финансовых пузырей на российском рынке акций // Вестник ИНЖЭКОНА. Серия: Экономика. – 2006. – Вып. 4 (13). – СПб.: СПбГИЭУ.
Шульгин А. Г. Пузыри на валютном рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/114166
Полунин Ю., Гурова Т. Сердце замирающего рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://expert.ru/expert/2006/26/rossiyskiy_rynok_zhdet_ padeniya_ indexa_rts/
Flood R. P., Garber P. M. Market Fundamentals versus Price-Level Bubbles: The First Tests // Journal of Political Economy, University of Chicago Press – 1980. – Vol. 88 (4), Pp 745-770.
Анализ перегрева рынка недвижимости Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bgs.kh.ua/esk/peregrev.pdf
Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: Критические события в сложных финансовых системах: пер. с фр. – М.: Smart Book; И-трейд, 2008. – 400 с.
Васильев К. Г. Экономико-математическое моделирование финансовых пузырей на фондовом рынке : дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / Васильев К. Г. – Санкт-Петербург. – 2006. – 117 с.
Тхор С. О. Спекулятивні бульбашки та їх вплив на розвиток кризових явищ / С. О. Тхор // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3(25). – С. 123 – 126.
Пластун О. Л. Біржові бульбашки: сутність, ключові характеристики, особливості виявлення [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2012_35/35_01_23.pdf
Анализ возможности возникновения «пузыря» на российском рынке недвижимости / Дробышевский С. М. [и др.]. – М.: ИЭПП, 2009. – 136 с.
Lucas R. E. Expectations and the Neu-trality of Money // J. Econ. Theor., Apr. 1972, 4, 103-124.
Refet S. Gurkaynak Econometric Tests of Asset Price Bubbles: Taking Stock/2005-04 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/ 2005/200504/200504pap.pdf
Allen F., Gorton G. Churning Bubbles // Review of Economic Studies. October 1993. Vol. 60. – No. 4. – P. 813 – 836.
Froot K. A., Obstfeld M. Intrinsic Bubbles: The Case of Stock Prices // American Economic Review, American Economic Association. – 1991. – Vol. 81 (5). – P 1189 – 1214, December.
МВФ разработал систему раннего оповещения о финансовых кризисах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.finmarket.ru/z/nws/ hotnews.asp?id=3212803
Shiller R. Irrational Exuberance : 1st ed.: Princeton University Press, 2000. – 312 p.
Дементьев В. Е. Экономические пузыри в длинноволновой динамике: избегать или дозировать. Часть 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/dementiev/ESR2-2009.pdf
Тайби М. Goldman Sachs: Великая американская машина пузырей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stockinfocus.ru/2009/10/02/ goldmansachs-velikaya-amerikanskaya-mashina-puzyrej/
Franklin A., Stephen M., Postlewaite A. Finite Bubbles with Short Sales Constraints and Asymmetric Information // Journal of Economic Theory. – 1993. – Vol. 61. – P. 206 – 229.
Shleifer A., Vishny R. W. The Limits of Arbitrage // The Journal of Finance. – 1997. – Vol. 52. – No. 1. – P. 35 – 55.
De Long J. B., Shleifer A., Summers L. H., Robert J. Waldmann Noise Trader. Risk in Financial Markets // The Journal of Political Economy. –1990. – Vol. 98, No. 4 (Aug.). – P. 703 – 738.
Markus K. Brunnermeier Bubbles // New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scholar.princeton.edu/ markus/files/bubbles_survey.pdf
Buchanan M. Why economic theory is out of whack // New Scientist, 2008-07-19.
Вебер А. Возможные причины возникновения спекулятивных пузырей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mit.su/research/psychology/3-psychology-research/10-bubbles.html
Финансовый пузырь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0 %BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
Дротенко М. Финансовые пузыри: обзор научных течений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// Smart-lab.ru/print/47975.php
Golbraith J. K. The Great Crash. – Boston : Houghton Miffin, 1997.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.2.021.8:338.432.003.13(477)
Скорук О. П., Зубар І. В.
Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні (c. 158 - 163)

Метою статті є визначення сучасних проблем проведення земельної реформи та шляхи їх вирішення у контексті економічних наслідків для розвитку конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні. Визначено, що основним завданням завершення земельної реформи є створення ринку землі, який забезпечить перехід права власності на земельні ділянки до ефективного землевласника. Основою такого розвитку визначено фермерські господарства, які поєднують в одній особі і власника, і господаря на землі. Обґрунтовано, що прийняття проекту закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» буде сприяти розвитку саме цієї форми господарювання. Визначено головні проблеми дії мораторію на продаж земель сільгосппризначення, а саме: існування «чорного ринку» землі, вилучення з ринкового обороту землі вартістю близько 40 млрд доларів і, як наслідок, неможливість для аграріїв застосування іпотеки. Визначено прогалини в законодавстві стосовно державного контролю невитребуваних паїв та відумерлої спадщини, внаслідок чого держбюджет недоотримує немалі суми доходів. Окреслено перспективи вирішення цих проблем шляхом надання відповідних повноважень створеному Держзембанку, який має стати партнером та опорою для розвитку малого та середнього фермерського бізнесу після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Ключові слова: ринок землі, земельна частка (пай), фермерське господарство, регулювання, кредитування, іпотека
Бібл.: 15.

Скорук Олена Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: skoruk_olena@ukr.net
Зубар Іван Валерійович – аспірант, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: bayker112@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 199

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скорук О. П., Зубар І. В. Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 158–163.

Список використаних у статті джерел

Доопрацьований проект Закону України “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/569.html
Економічний обіг земель сільськогосподарського призначення: стан та перспективи/ Г. Шарий // Землевпорядний вісник. - 2013. – № 9. - С.4 – 9.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
Калетнік Г. М. Іпотечне кредитування в сільському господарстві України / Г. М.Калетнік // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С.58 – 62.
Кулинич П. Ф. Консолідація землі сільськогосподарського призначення до оптимальних розмірів // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 10. – С. 13 – 14.
Мартин А. Г. Законодавство про оренду землі має бути кардинально спрощене / А. Г. Мартин // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 10. – С.10 – 11.
Микитенко Ю. О. Обіг сільгоспземель: особливості української моделі / Ю. О. Микитенко // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 7. – С. 2 – 5.
Олійник О. О. Наслідки земельної реформи в контексті розвитку сільських територій / О. О. Олійник, Л. М. Олійник // Науковий вісник НУБПУ. – 2011. – № 163. – Ч. 2.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв). Указ Президента України від 02.02.2002 № 92/2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92/2002
Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв). Закон України від 05.06.2003. № 899-ІУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/899-15
Проект закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»: з чим не згодні критики / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 10. – С. 2 – 4.
Скосирська С. В. До кінця 2013 року в статутному фонді банку може з\'явитися 2,6 млн га землі сільгосппризначення / С. В. Скосирська // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 7. – С. 6 – 7.
Томич І. Ф. Терниста дорога українського фермера. До 20-річчя фермерського руху (історія становлення та розвитку АФЗУ) / І. Ф.Томич. – К. : ВД «Авіцена».- 2010. – 288 с.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.354:330.341.2
Филиппова І. Г., Сумцов В. Г.
Соціальна відповідальність держави і бізнесу як чинник конкурентоспроможності і економічного зростання (c. 163 - 172)

Роль соціальних чинників в економічному розвитку країн і націй сьогодні вже неможливо ігнорувати. Проте мета, яку ставлять перед собою автори, не в доказі цього вже досить очевидного факту. Основна гіпотеза, яка висувається і обґрунтовується в статті, полягає у тому, що рівень соціальної відповідальності держави і бізнесу найбезпосереднішим чином відображається на конкурентоспроможності національної економіки і перспективах економічного зростання. Автори виходять із трьох досить очевидних припущень: перше – в ринковій економіці основним чинником конкурентоспроможності є розвиток підприємництва, друге – конкурентоспроможність є умовою експортно-орієнтованого економічного зростання, третє – всі перераховані «інгредієнти», включаючи економічне зростання, «замикаються» на одному ключовому показнику – продуктивності праці, і основна проблема полягає в чіткій ідентифікації причинно-наслідкових зв'язків між ними. Отже, продуктивність праці є «ядром» системи «конкурентоспроможність – економічне зростання». Автори розглядають продуктивність праці як функцію трьох аргументів: фізичного, людського і соціального капіталів. Причому перші два аргументи є пасивним потенціалом економічної системи і характеризують рівень розвитку продуктивних сил, і лише соціальний капітал, який відображає рівень розвитку виробничих відносин, характеризує реальні можливості економічної системи щодо реалізації її пасивного потенціалу, тобто є активним потенціалом системи. Визначена таким чином функція продуктивності суспільної праці є по суті характеристикою суспільного способу виробництва. Вивчаючи вплив соціальних чинників на розвиток підприємництва, конкурентоспроможність і економічне зростання, автори виявляють внутрішню суперечність існуючого суспільного способу виробництва.
Ключові слова: конкурентоспроможність, економічне зростання, продуктивність праці, підприємництво, соціальний капітал, соціальна відповідальність, рівень розвитку людського потенціалу
Рис.: 7. Формул: 9. Бібл.: 20.

Филиппова Ірина Гаріївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)
Email: garevna@mail.ru
Сумцов Віктор Григорович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління персоналом і економічної теорії, Інститут управління Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (вул. Тухачевського,11, Луганськ, 91034, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 620

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Филиппова И. Г., Сумцов В. Г. Социальная ответственность государства и бизнеса как фактор конкурентоспособности и экономического роста // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 163–172.

Список використаних у статті джерел

Филиппова І. Г. Нові аспекти ефективності економічних процесів / І. Г. Филиппова // Вісник СНУ імені В. Даля. – 2013. – № 7 (196). – Ч. 2. – С. 219 – 224.
In the Wake of the Global Crisis : Evidence from a New Quarterly Database of Export Competitiveness / G. Gaulier, G. Santoni, D. Taglioni, S. Zignago (2013). – The World bank, Policy Research Working Paper 6733. – http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/12/26/000158349_20131226153220/Rendered/PDF/WPS6733.pdf
Romain W., Welsh K. H. (2008), “Trade Liberalization and Growth: New Evidence”; World Bank Economic Review 22, 187–231. ? online at: http://www.nber.org/papers/w10152.
Krugman, P. (1994), ‘Competitiveness: A Dangerous Obsession’, Foreign Affairs, Vol. 73 (2), pp. 28 – 44. – http://www.foreignaffairs.com/articles/49684/paul-krugman/competitiveness-a-dangerous-obsession. ? Дата доступа: 07.01.14.
World Competitiveness Yearbook (WCYB) / IMD, 2012. ? Режим доступа: http://www.immi-to-australia.com/pics/advant/2012_IMD.pdf. ? Дата доступа: 7.01.14. ? Название с экрана.
A Study on the Factors of Regional Competitiveness / A draft final report for The European Commission Directorate-General Regional Policy. – online at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
Christian Ketels (2010), Export Competitiveness: Reversing the Logic. ? online at: http://www.isc.hbs.edu/pdf/WB_Export_Competitiveness_March2010.pdf
Филиппова І. Г. Методологическая концепция анализа социально-экономических систем : Монография / І. Г. Филиппова. – Луганск: ВНУ имени В. Даля, 2012. – 264 с. ? Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46767/1/MPRA_paper_46767.pdf
Филиппова І. Г. Трудовий потенціал у контексті відчуження функцій / І. Г. Филиппова // Вісник СНУ імені В. Даля. – № 16 (187). – Ч. 1. – Луганськ, 2012. — С. 266 – 272. – Режим доступу: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47533/8/MPRA_paper_47503.pdf
Филиппова И. Г. Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства / І. Г. Филиппова // Проблемы экономики. ? № 2. ? Харьков, 2013. — С. 102–107. ? Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49951/1/MPRA_paper_49951.pdf
World Development Indicators / The World Bank. ? Режим доступа: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. ? Название с экрана. ? Дата доступа: 20.12.13.
The Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index, 2013. ? http://www.prosperity.com/#!/. ? Дата доступа: 11.12.13. ? Название с экрана.
Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) / UNDP, 2013. ? http://hdr.undp.org/en/statistics/ihdi. ? Дата доступа: 25.12.13. ? Название с экрана.
Human Development Report, UNDP, 2013. ? http://hdr.undp.org/en/2013-report. ? Дата доступа: 25.12.13. ? Название с экрана.
The Rule of Law Index / The World Justice Project. ? http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index. ? Дата доступа: 25.12.13. ? Название с экрана.
Филиппова І. Г. Концепція оцінки соціальної відповідальності бізнесу / І. Г. Филиппова, В. Г. Сумцов // Вісник СНУ імені В. Даля. ? № 2 (173). — Луганськ, 2012. — С. 155–163. ? Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/secure/47490/1/MPRA_paper_47490.pdf
Филиппова І. Г. Деонтологія соціальної відповідальності і механізм соціального контролю / І. Г. Филиппова, В. Г. Сумцов // Формування ринкової економіки. ? спец. вип. «Праця в .XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток». ? Т. 2. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 524–533.? Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47500/
Сумцов В. Г. Соціальна відповідальність держави в контексті ринкових відносин / В. Г. Сумцов, І. Г. Филиппова // Формування ринкової економіки. ? спец. вип. «Праця в .XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток». ? Т. 2. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 452–459. ? Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/48980/
The Word Economic Forum, Global Competitiveness Report 2012–2013. ? http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/. ? Дата доступа: 11.12.13. ? Название с экрана.
KOF Swiss Economic Institute, KOF Index of Globalization 2013. ? http://globalization.kof.ethz.ch/. ? Дата доступа: 11.12.13. ? Название с экрана.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24: 338.48
Черниш І. В.
Обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі (c. 173 - 179)

Метою статті є дослідження та обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі. У статті обґрунтовано та доведено доцільність використання принципів і функцій антикризової державної політики у туристичній галузі. У статті виокремлено наукову проблему щодо визначення вченими принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі, розкрито зміст і уточнено характеристику принципів антикризової державної політики, обґрунтовано функції антикризової політики держави у туристичній галузі; доведено необхідність визначення принципів і функцій при розробці концептуальних засад антикризової державної політики і встановлено їх взаємозв’язок і взаємозалежність при реалізації відповідної концепції.
Ключові слова: антикризова державна політика, концепт, концепція, криза, принцип, туристична галузь, функція
Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 17.

Черниш Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: irinachernysh@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 287

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Черниш І. В. Обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 173–179.

Список використаних у статті джерел

Макроэкономика: теория и российская практика: учебник / под ред. А. Г. Грязновой и Н. Н. Душой. – М.: КНОРУС, 2007. – 608 с.
Ельчанинов Д. В. Развитие механизмов антикризисного управления на промышленных предприятиях: теория и практика / Дмитрий Владимирович Ельчанинов: автореф. дис. д.э.н. спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами. – Самара; Самарский государственный экономический университет, 2008. – 40 с.
Довгань Д. А. Принципы антикризисного управления предприятием / Д. А. Довгань: Сборник тезисов 2-й Всероссийской Интернет-конференции «Грани науки – 2013» / Отв. ред. А. В. Герасимов. – Казань.– СМУиС, 2013. – С. 567–568.
Fayol H. General and Industrial Management. London: Pitman. – 1949. –P. 5–6.
Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : навч. посібн. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К.: Вид-во «Знання», 2007. – 335 с.
Дворник М. А. Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств / М. А. Дворник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 205–210.
Бычкова Е. А. Государственная антикризисная политика Российской Федерации в социальной сфере / Евгения Александровна Бычкова: Дис… канд. полит. наук по спец. 23.00.02. – М.: МГУ им. М. Ломоносова, 2011. – 154 с.
Щербань І. О. Механізм антикризового управління посередницькими організаціями (на прикладі підприємств туризму) / Щербань Ірина Олександрівна: Дис. канд. екон. наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності). – Київ; ПВНЗ «Європейський універсистет», 2011. – 219 с.
Базаров Г. З. Теория и практика антикризисного управления : учеб. для вузов / Г. З. Базаров, С. Г. Беляев, Л. П. Белых и др. [под ред. С. Г. Беляева и В. И. Кошкина. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 469 с.
Бурий С. А. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу : монографія / С. А. Бурий, Д. С. Мацеха. – Хмельницький : ТОВ «Тріада-М», 2006. – 393 с.
Свірідова Н. Д. Концепція сталого розвитку туризму в сучасних умовах / Н. Д. Свірідова // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №176. – С.166–168.
Антикризисное управление: конспект лекций / Е. А. Бабушкина, О. Ю. Бирюкова, Л. С. Верещагина. – М.: Изд-во «Эксмо», 2008. – 160 с.
Сапа Н. В. Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління / Н. В. Сапа // Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 38, 2009. – С. 106–116.
Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для вищих навч. закл. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.
Экономический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www. market-pages.ru/makroec/47.html
Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / под ред. проф. Д. П. Горского. – М.: Изд-во «Наука», 1975. – 717 с.
Успенский В. А. Лекции о вычислимых функциях / В. А. Успенский. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 492 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.02
Чернихівська А. В.
Стратегічне планування регіональної екологічної політики (c. 180 - 185)

У статті обґрунтовується необхідність впровадження у практику управління регіональним розвитком стратегічного планування. Акцентується увага на важливості комплексної роботи зі створення нормативно-правових, організаційних, освітніх основ цієї діяльності, а також наявності соціальної, матеріальної мотивації для того, щоб ця діяльність стала необхідною, обов’язковою й усвідомленою. Стаття присвячена теоретико-методологічним і прикладним питанням формування та реалізації регіональної екологічної політики. Обґрунтовано теоретичну сутність та зміст поняття «регіональна екологічна політика». Запропоновано пріоритетні напрями регіональної екологічної політики. Доведено, що стратегічне планування регіонального розвитку ґрунтується на оцінці конкурентних переваг і недоліків регіону, а також можливостей та загроз щодо його подальшого розвитку і розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної екологічної політики в умовах глобальної інтеграції.
Ключові слова: екологічна політика, регіональна екологічна політика, регіональний розвиток, стратегічне планування, сталий розвиток, раціональне природокористування, навколишнє природне середовище
Рис.: 2. Бібл.: 10.

Чернихівська Анна Володимирівна – кандидат економічних наук, професор, кафедра сталого природокористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Україна)
Email: rus-an@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 224

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чернихівська А. В. Стратегічне планування регіональної екологічної політики // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 180–185.

Список використаних у статті джерел

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р.: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: htpp: //zakon. rada.gov.ua
Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. № 2850 [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: htpp://zakon.rada.gov.ua.
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.1991 р. № 1268 [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: htpp://zakon4.rada.gov.ua
Галушкіна Т. П. Регіональні пріоритети екологічної політики (на прикладі Одеської області) / Галушкіна Т. П., Яцков А. В. // зб. наук. праць/ Луцький національний тех. університет (Випуск 7/27) – Луцьк, 2010. – С. 125–138.
Герасимчук З. В. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: монографія / З. В. Герасимчук, Г. В. Поліщук. – Луцьк (Волин. обл.), 2011. – 514 с.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: [монографія] / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.
Державне управління регіональним розвитком України : [монографія] / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.
Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 439 с.
Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): монографія / В. С. Кравців; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. – Л.: Арал, 2007. – 336 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.123
Верба В. А., Тищенко О. О.
Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства (c. 186 - 192)

У статті подано авторське бачення сутності клієнтського капіталу та його впливу на вартість підприємства. Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі клієнтського капіталу у процесі капіталізації підприємства за допомогою моделювання ланцюга капіталізації вартості бізнесу «інвестиції в активи – генерування грошових потоків – капіталізація підприємства». У результаті дослідження обґрунтована авторська позиція щодо сутності та структуризації клієнтського капіталу, що дає можливість виявити фінансово-управлінські важелі капіталізації клієнтського капіталу. Базуючись на аналізі динаміки фінансових параметрів світових лідерів ІТ-індустрії, автомобілебудування, виробництва одягу та напоїв, виявлено взаємозв’язок вартості підприємства з величиною активів і прибутку, вартістю бренду, визначено впливовість клієнтського капіталу на капіталізацію підприємств різних сфер діяльності. Запропоновано модель капіталізації клієнтського капіталу на основі виявлення грошових потоків, обумовлених формуванням і розвитком підприємств для двох типів компаній B2C та B2B.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, клієнтський капітал, грошові потоки, процес створення цінності, вартість підприємства, сфери B2C та B2B
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Верба Вероніка Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: v_verba@ukr.net
Тищенко Олександр Олександрович – аспірант, кафедра стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tyschenkooo@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 322

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Верба В. А., Тищенко О. О. Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 186–192.

Список використаних у статті джерел

Самсонов Д. Сколько стоит бренд Apple? И о чем вообще речь / Д. Самсонов [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.dgl.ru/articles/skolko-stoit-brend-apple-i-o-chem-voobshhe-rech_4188.html
Тищенко О. О. Клієнтський капітал підприємства: семантична ідентифікація та структурні елементи/ О. О.Тищенко// Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. ; вип. 30. – К.: КНЕУ, 2012. – с. 116–124.
The world’s biggest companies list [Electronic resource]. – Мode of access : http://www.forbes.com/lists/
Anderson J. C. Business market management: Understanding, creating and delivering value [Electronic resource] / J. C. Anderson, J. A. Narus, J. A. // New Jersey: Prentice Hall. – 1999. – Мode of access : http://www.s4consulting.com/business-book-news.html
Heskitt J. L. The Service Profit Chain / J. L. Heskitt, W. E. Sasser, L. A. Schlesinger// New York: Free Press. – 1997. – р. 88.
Barnes J. Predictors of equity in relationships between financial service providers and retail customers/ J. Barnes, D. Howlett // International Journal of Bank Marketing. – 1998. – 16(1). – р. 15–23.
Payne A. The Value Creation Process in Customer Relationship Management/ А. Payne// [Electronic resource]. – Мode of access : http://logmgt.nkmu.edu.tw/news/articles/White%20Paper-The%20Value%20Creation%20Process%20In%20CRM.pdf
Sharma A. K. Value creation in markets: A critical area on focus to business-to-business markets/ А. К. Sharma, D. Grewal // Industrial Marketing Management.? 2001. – № 30. – р. 391–402.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.108
Грішнова О. А., Жорова Є. Р.
Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління (c. 193 - 198)

Мета статті полягає у розробці кадрового забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління. У результаті дослідження було виділено та схематично зображено складові елементи кадрового забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління та взаємозв’язки між ними. Визначені основні вимоги до суб’єктів системи антикризового корпоративного управління з позицій ефективного кадрового забезпечення підприємства. Проаналізовано кадрову систему на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Виокремлено положення, на яких повинно ґрунтуватися кадрове забезпечення системи управління персоналом, в рамках системи антикризового корпоративного управління.
Ключові слова: антикризове корпоративне управління, кадрове забезпечення системи управління, кадрова політика, посадові вимоги до суб’єктів управління
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Грішнова Олена Антонівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: grishnova@ukr.net
Жорова Євгенія Романівна – аспірант, кафедра економіки підприємства, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: y.zhorova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 199

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Грішнова О. А., Жорова Є. Р. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 193–198.

Список використаних у статті джерел

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smida.gov.ua
Жук Н. І. Кадрове забезпечення економічного розвитку машинобудування України / Н. І. Жук // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2 (20). – С. 46–49.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методичні засади та практичний інструментарій: монографія / Л. О. Лігоненко. – К.: Наукова думка, 2000. – 390 с.
Петрова І. Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи / І. Л. Петрова // Формування ринкової економіки: зб. Наук. Праць. – Т. 2: Управління персоналом в організаціях. – К. : Вид-во КНЕУ, 2005. – с. 214-223.
Петрова І. Л. Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації // Україна: аспекти праці, 2011– №1. – с.25–30.
Сардак О. В. Кадрові аспекти антикризового управління підприємствами/ О. В. Сардак // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3, Т. 1. – С. 141–148.
Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія / Д. О. Баюра. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 228 с.
Стец І. І., Стец І. В. Проблеми управління персоналом в умовах кризи // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Випуск 14–15. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 269–277.
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Монографія] / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка / за наук. ред.. д-ра екон. наук, проф. О. А. Грішнової. – Черкаси: видавництво ТОВ «МАКЛАУТ», 2011. – 360 с.
Управління змінами в умовах інноваційного розвитку. Кол. Монографія / І. Л. Петрова, Г. В. Макаркина, І. В. Терон та ін. За наук. ред. проф. Петрової І. Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012 – 268c. – с.6–27.
Управління персоналом: підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В. М. Данюка./ К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 666 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.512.62
Зборовська О. М., Галан О. Є.
Функціонально-вартісний аналіз трудового потенціалу підприємства (c. 199 - 203)

У статті визначено основне завдання функціонально-вартісного аналізу (ФВА) трудового потенціалу. Доведено, що встановлення функцій безпосередньо пов’язане з цілями підприємства. Наведено алгоритм проведення ФВА трудового потенціалу. На основі методики ФВА визначено правила встановлення функцій трудового потенціалу. Розглянуто чинники та способи, від яких залежить результативність ФВА трудового потенціалу. Один із способів визначення вартості функцій полягає в оцінці за аналогією з іншими трудовими функціями. Другий спосіб визначення вартості функцій – оцінка її з урахуванням трудомісткості виконуваних робіт. Третій спосіб – нормативний метод. У цьому методі об’єктом нормування є одинична трудова функція, результат нормування – оцінка вартості функції. Розглянуто основні особливості виконання етапів ФВА трудового потенціалу. Визначено наступні етапи: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідницький етапи, розробка рекомендацій і реалізація прийнятих рішень.
Ключові слова: трудовий потенціал, підприємство, функціонально-вартісний аналіз
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Зборовська Ольга Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля (вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000, Україна)
Email: novacia-consult@mail.ru
Галан Олена Євгенівна – здобувач, кафедра економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля (вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000, Україна)
Email: novacia-consult@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 286

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зборовська О. М., Галан О. Є. Функціонально-вартісний аналіз трудового потенціалу підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 199–203.

Список використаних у статті джерел

Богиня Д. А. Стимули і антистимули розвитку трудового менталітету в сучасних умовах / Д. А. Богиня // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 27 – 32.
Бутко М. П. Трудовий потенціал України в трансформаційний період / М. П. Бутко, С. М. Задорожна // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. зб. – К., 2005.– С. 67 – 75.
Колосова Р. Трудовой потенциал промышленности / Р. Колосова. – М. : Издательство МГУ, 1987. – 160 с.
Мошенський С. З. Економічний аналіз / З. С. Мошенський, О. В. Олійник. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.
Организация ФСА на предприятии / Л. П. Горлова, Е. П. Крыжановская, В. В. Муравская и др. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 128 с.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – Минск : ИП «Экоперспектива», 1997. – 498 с.
Справочник по функционально-стоимостному аналізу / А. П. Ковалев, Н. К. Моисеева, В. В. Сысун и др. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 431 с.
Управління персоналом / Л. Балабанова, О. Сардак. – К. : ВД. «Професіонал», 2006. – 358 с.
Управління персоналом: Навчальний посібник / М. Виноградський, С. Бєляєва, А. Виноградська, О. Шаханова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 482 с.
Череп А. В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового комплексу / А. В. Череп, Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 2. – № 6. – С. 308 – 311.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 005.591.4:005.21
Отенко І. П., Яртим І. А.
Ідентифікація поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» (c. 204 - 210)

Наявність багатьох підходів до управління економічною безпекою підприємства, систематизація їх положень дозволили розвинути понятійний апарат за рахунок визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства» в аспекті управління процесами розвитку. Доведено, що сутність і зміст поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» повинні не тільки враховувати сукупність поглядів, способів розуміння та тлумачення у різних аспектах, а й формувати основну ідею та завдання забезпечення економічної безпеки стратегічних змін підприємства, що відбиваються у результатах його діяльності через передбачення та оцінку загроз, формування стану захищеності та якісні зміни. Представлене у дослідженні положення про те, що система управління економічною безпекою повинна бути інтегрована у процеси стратегічних змін підприємства, дозволяє сформувати методичне забезпечення управління економічною безпекою стратегічних змін підприємства та інструментарій управління, напрями формування якого відповідають стратегічним цілям підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, загрози, розвиток, зміни, стратегічні зміни
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Отенко Ірина Павлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: otenkoip@gmail.com.ua
Яртим Ірина Анатоліївна – викладач, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yartym.ia@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 273

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Отенко І. П., Яртим І. А. Ідентифікація поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 204–210.

Список використаних у статті джерел

Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия: монография / Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожин, В. И. Рудыка. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.
Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия / В. В. Белокуров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.safetyfactor.ru
Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17 – 30.
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна.– 5-е изд., доп. и перераб.– М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.
Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с.
Гнілицька Л. В. Теоретико-методичні та прикладні основи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності : монографія / Л. В. Гнілицька, А. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – К.: Дорадо-Друк, 2011. – 290 с.
Гронь О. В. Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. В. Гронь – Х., 2013. – 21 с.
Евдокимов Ф. И. Экономическая устойчивость предприятия как фактор его безопасности / Ф. И. Евдокимов, Е. В. Мизина // Сборник научных трудов ДонГТУ. – 2001. – С. 16 – 25.
Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 3-тє вид., [без змін]. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с.
Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия / С. Н. Ильяшенко // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения экономической безопасности». – Донецк, 2001. – С. 115 – 116.
Ковалев Д. И. Экономическая безопасность предприятия / Д. И. Ковалев, Т. Г. Сухорукова // Экономика Украины. – 2005. – № 10. – С. 48 – 52.
Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия : монография / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с.
Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью на предприятии / Т. Б. Кузенко, В. В. Прохорова, Н. В. Саблина // Бизнес Информ. – 2007. – № 12 (1). – С. 27 – 29.
Погорелов Ю. С. Вибір способів розвитку підприємства / Ю. С. Погорелов // Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 4. – Т. 2. – С. 79 – 85.
Шемаєва Л. Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб\'єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Л. Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.
Шкарлет С. М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук / С. М. Шкарлет. – К., 2007. – 41 с.
Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. – СПб. : Алетейя, 1999. – 138 с.
Шумпетер И. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / И. Шумпетер ; пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. докт. техн. наук, профессора. Олейникова Е. А. – М. : Издательство «Экзамен», 2004. – 768 с.
Воронков Д. К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства / Д. К. Воронков // Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». – 2009. – № 6. – Т. 3. – С. 7 – 11.
Дафт Р. Л. Теория организации / Р. Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 736 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657
Бурлан С. А., Прокопович Л. Б.
Облік витрат за видами діяльності на підприємствах промисловості (c. 211 - 216)

У статті визначені причини, які стримують використання обліку витрат за видами діяльності (система АВС) у практиці вітчизняних підприємств. Зроблена систематизація переваг використання системи АВС при виконанні обліково-калькуляційних робіт. Розглянуті основні етапи обліку витрат за видами діяльності. Запропонована класифікація чинників, які впливають на формування видів діяльності в системі АВС. Систематизовані недоліки системи АВС, що обмежують сферу її вживання на вітчизняних підприємствах: складність і висока трудомісткість обліково-калькуляційних розрахунків; підвищені вимоги до точності, аналітичної інформації, професійної підготовки персоналу, в ефективних внутрішньоорганізаційних комунікаціях; ресурсоємність. Визначена залежність ефективності функціонування системи АВС від правильного вибору видів діяльності, в розрізі яких здійснюється облік виробничих витрат, при формуванні яких обґрунтована необхідність урахування впливу чинників виробництва і чинників позавиробничої діяльності.
Ключові слова: облік витрат, калькуляція, собівартість, промисловість, база розподілу
Рис.: 4. Бібл.: 9.

Бурлан Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і аудиту, Чорноморський державний університет ім. П. Могили (вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, 54000, Україна)
Email: audit.svetla@gmail.com
Прокопович Леонід Борисович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: kalka.root@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 334

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бурлан С. А., Прокопович Л. Б. Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 211–216.

Список використаних у статті джерел

Дерій В. А. Запозичені (зарубіжні) методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їхнє використання в Україні [Текст] / В. А. Дерій // Вісник Львівської комерційної академії. – 2010. – №33. – С.84–91.
Івахів Ю., Спільник І. Метод АВС-аналізу: доцільність застосування [Текст]/ Ю. Івахів, І. Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2008. – № 3(19). – С.170–172.
Кулинич М. Б. Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями [Текст] / М. Б. Кулинич // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – №12. – С.136–138.
Лозовицька Д. С. Особливості управлінського обліку витрат операційної діяльності на підприємствах торгівлі автомобілями та автосервісу [Текст] / Д. С. Лозовицька // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – №36. – С.234–239.
Нурмухаметов И. Ф. Особенности применения системы учета затрат по видам деятельности на предприятиях упаковочной отрасли [Текст] / И. Ф. Нурмухаметов // Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – №2. – С. 42–46.
Романчук А. Л., Кравчук В. С. АВС-метод у системі калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів [Текст] / А. Л. Романчук, В. С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. – №1. – 327–333.
Скрипник М. І. АВС-калькулювання [Текст] / М. І. Скрипник // Вісник Житомирського державного технологічного університету . – 2009. – № 3(49). – С.176–179.
Шик Л. М., Крива О. С. Калькуляція витрат за видами діяльності як метод досягнення конкурентних переваг [Текст] / Л. М. Шик, О. С. Крива // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – №1(3). – С.167–173.
Щирба М. Т. Концепція управлінського обліку в Україні [Текст] / М. Т. Щирба // Економічна діагностика підприємств. – 2012. – № 3. – С.140–146.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 168.4:005
Гречина І. В.
Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу розвитку підприємства (c. 217 - 222)

Стан економіки України у сучасний період спонукає підприємства до пошуку нових можливостей їх розвитку, що обґрунтовує актуальність теми дослідження. У статті на підставі систематизації існуючих підходів до аналізу потенціалу розвитку підприємств виокремлено два основних наукових підходи: перший спрямований на аналіз перспектив саморозвитку економічної системи; другий – на аналіз ймовірності примноження можливостей. З метою підвищення якості формування методики аналізу потенціалу розвитку підприємства запропоновано організаційну модель методики та надано характеристику її елементам. Запропоновано методику аналізу потенціалу розвитку підприємства, в основу якої покладені показники потенціалогічної стійкості. Наукова новизна методики полягає у можливості урахування шляхів розвитку підприємства з використанням коефіцієнту потенціалу розвитку підприємства (показник КПРП): саморозвиток або ймовірність примноження можливостей, що простежується у взаємозв’язку ресурсів і прибутку.
Ключові слова: потенціал, потенціалогічний аналіз, модальність, методика, організаційна модель, потенціалогічна стійкість
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 3. Бібл.: 21.

Гречина Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра контролю і АГД, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: grechinaIra@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 279

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гречина І. В. Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу розвитку підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 217–222.

Список використаних у статті джерел

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=207781&cat
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua
McCann P. Industrial location economics [text] / Edited by P. McCann. – Cheltenham Gloss: Edward Elgar Publishing Ltd, 2002. – 272 p.
Kreider B. Economic potential of Amish dairy systems [text] / B. Kreider, W.O. Mills. – Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2003. – 65 p.
Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы [текст] / Б. Карлоф. – пер. с англ. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.
Маркова В. Д. Стратегический менеджмент [текст] / В.Д. Макарова, С.А. Кузнецова. – М.: ИНФРА – М.: Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 288 с.
Амосов О. Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства [текст] / О. Ю. Амосов // Проблеми економіки. – 2011. – № 3. – с. 78 – 83.
Васильківський Д. М. Трансформація періодів планування підвищення економічного потенціалу в системі стратегічного управління підприємством [текст] / Д.М. Васильківський // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – с. 216 – 220.
Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии [текст] / В. А. Винокуров. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.
Галушка З. І. Стратегічний менеджмент: навч.-метод. посібник [текст] / З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький. – Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2006. – 247 с., с. 98
Заруба В. Я. Моделирование управления финансовым потенциалом предприятия [текст] / В. Я. Заруба, Л. В. Потрашкова // Проблемы экономики. – 2012. – № 2. – с. 33–37.
Левик С. І. Суть стратегічного аналізу та його значення для управління підприємством [Електронний ресурс] / С.І. Левик // Наукові конференції, 2009. – Режим доступу: http://intkonf.org/levik-is-sut-strategichnogo-analizu-yogo-mistse-ta-rol-v-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom/
Мороз Ю. Ю. Моніторинг як інструмент стратегічного аналізу в процесі управління економічним потенціалом підприємств АПК [текст] / Ю. Ю. Мороз// Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – с. 270–274.
Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навчальний посібник [текст] / К. І. Редченко. – 2-ге вид. доповнене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2003 – 272 с.
Світлична Т. І. Оцінка стратегічного потенціалу підприємств житлово-комунального господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук [текст] / Т. І. Світлична. – Х., 2005. – 31 с.
Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник [текст] / О. М. Скібіцький. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
Таранюк Л. М. Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства [текст] / Л. М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4, с. 120 – 126, с. 121.
Чичун В. А. Концептуальні основи стратегічного управління потенціалом підприємства як складова стратегічного аналізу [текст] / В. А. Чичун // Менеджмент і маркетинг. – 2012. – № 4. – с. 151–160.
Черняєва О. В. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу підприємства [текст] / О. В.Черняєва, І. В. Гаврилова/ Вісник Донецького університету економіки та права. – 2010. – № 1. – с. 92 – 95.
Гречина І. В. Теоретичні засади аналізу потенціалу економічних систем [текст] / І. В. Гречина// Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр.– Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 35, т. 1. – С.108–114.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658:659.3:659.4
Дерев'янко О. Г.
Бізнес-процес «управління репутацією» підприємств харчової промисловості (c. 223 - 229)

Метою статті є розвиток методичної бази менеджменту репутації, спрямований на формалізацію теоретичних положень, і пояснення, як саме організувати репутаційний менеджмент на підприємствах харчової промисловості. У статті доведено перспективність використання концепції менеджменту бізнес-процесів (Business Process Management) в управлінні репутацією. На основі побудови діаграми оточення бізнес-процесу «Управління репутацією» наочно показано його ключових учасників (постачальників і клієнтів бізнес-процесу), визначено їх місце у формуванні репутації підприємства. Також у результаті дослідження доведено, що репутаційний менеджмент необхідно вважати бізнес-процесом вищого рівня управління. Побудова потокової структури бізнес-процесу «Управління репутацією» дозволила розкрити логіку взаємозв’язку входів і виходів у рамках виокремлених основних етапів бізнес-процесу: оцінки поточного стану репутації, збору інформації про стейкхолдерів, визначення цілей РR-стратегії, розробки РR-стратегії, планування необхідних ресурсів, реалізації РR-стратегії, оцінки ефективності та моніторингу процесу. Запропоновано потокову, функціональну та організаційну структури бізнес-процесу «Управління репутацією» для підприємств харчової промисловості. При цьому обґрунтування спочатку функціональної, а потім організаційної структур бізнес-процесу «Управління репутацією» дає можливість розподілити функції менеджменту репутації між конкретними виконавцями, встановити відповідальність за кожен етап бізнес-процесу.
Ключові слова: репутація, репутаційний менеджмент, бізнес-процес, стейкхолдери, харчова промисловість
Рис.: 3. Табл.: 5. Бібл.: 9.

Дерев'янко Олена Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: y.derevyanko@pr-service.com.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 251

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Деревянко Е. Г. Бизнес-процесс «управления репутацией» предприятий пищевой промышленности // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 223–229.

Список використаних у статті джерел

Business Process Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gartner.com/it-glossary/business-process-management-bpm/
Dowling Grahame. Creating Corporate Reputations. – 2002. – Oxford University Press. – 320 p.
Fombrun C. J. Reputation: Realizing Value from Corporate Image. – Harvard Business School Press. – 1996. – 456 p.
Gaines Leslie. Ross Corporate Reputation 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. – 2008. – 208 p.
Griffin Andrew. New Strategies for Reputation Management Gaining Control of Issues. – 2008. – 176 р.
Harrison Kim. Why a good corporate reputation is important to your organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cuttingedgepr.com/articles/corprepimportant.asp – Дата доступу: 20.12.2012.
Jefkins Frank, Yadin Daniel. Public Relations. – Financial Times. – 1998. – 293 р.
Neave Henry R. The Deming Dimension. Publisher: SPC PRESS. – 1990. – 440 p.
Porter M. E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.3
Джеджула В. В.
Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств (c. 230 - 235)

У статті проаналізовано напрямки енергозбереження промислових підприємств. Враховуючи тенденцію до постійного зростання вартості енергоресурсів, упровадження заходів, що дозволять знизити енергоспоживання підприємства, є актуальною задачею. Однією з головних перешкод у процесі впровадження енергоефективних рішень є обмеженість у коштах та інформаційна необізнаність власників і менеджменту промислових підприємств. Запропоновано нову класифікацію заходів енергозбереження: окрім традиційних витратних і організаційних заходів уведено поняття маловитратних заходів. До маловитратних пропонується відносити заходи, що реалізуються підприємством за рахунок власних коштів, і термін окупності від їх упровадження не перевищує одного року. Запропоновано аналітичний вираз для визначення річної економії коштів від упровадження маловитратних заходів. Детально розглянуто процес визначення економії коштів від упровадження деяких із основних маловитратних заходів: заміна освітлювальних приладів, балансування вентиляційних мереж і усунення витоків води з трубопроводів і обладнання систем водопостачання. На основі аналізу літературної інформації наведено перелік основних заходів з енергозбереження, які можна віднести до маловитратних. Запропоновані підходи дозволять звернути більшу увагу на практичні аспекти реалізації концепції енергозбереження у промисловості.
Ключові слова: енергозбереження, підприємства, енергетична ефективність, маловитратні заходи
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 6. Бібл.: 13.

Джеджула В’ячеслав Васильович – кандидат технічних наук, доцент, докторант, кафедра обліку і аудиту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: vatis@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 183

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Джеджула В. В. Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 230–235.

Список використаних у статті джерел

Терех М. Д. Оптимізація вибору заходів енергозбереження в умовах фінансових обмежень / М. Д. Терех, Ф. І. Павлов, І. А. Арутюнян // Вісник ПДАБА. – 2010. – № 4 – 5. – С. 81 – 86.
Наумов О. Б. Проблеми та шляхи підвищення енергоефективності споживання ресурсів в Херсонській області / О. Б. Наумов, Є. О. Євтушенко // Економічний простір. – 2009. – № 22/2. – С. 108 – 115.
Стадник В. В. Проблеми ефективності енергоспоживання машинобудівних підприємств і шляхи їх вирішення / В. В. Стадник, О. А. Миколюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2011. ? № 1. – С. 191 – 200.
Ахромкін Є. М. Методична база оцінки ефективності ресурсозберігаючих технологій / Є. М. Ахромкін // Ефективна економіка. – 2011. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eco№omy.№ayka.com.ua/?op=1&z=443
Hoshide R. K. Energy conservation measures: which projects should we select / Robert K. Hoshide // Strategic planning for energy end environment. – 1997. – № 4. – Р. 6 – 17.
Галузева програма з енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року. – К. : Мінпромполітики України, 2009. – 123 с.
Табунщиков Ю. А. Малозатратные оперативные мероприятия по экономии энергии / Ю. А. Табунщиков // Энергосбережение. – 2007. – № 1. – С. 4 – 8.
Варнавский Б. П. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий / Б. П. Варнавский, А. И. Колесников, М. Н. Федоров. ? М. : Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 1999. – 216 с.
Белова Е. М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях / Е. М. Белова. – М.: Евроклимат, 2006. – 640 с.
Методика визначення нераціонального (неефективного) використання паливно-енергетичних ресурсів. – К. : НАЕР, 2006. – 134 с.
Константінов Ю. М. Технічна механіка рідини та газу // Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа. – К. : Вища школа, 2002. – 277 с.
Методика визначення нераціонального (неефективного) використання паливно-енергетичних ресурсів. – К. : НАЕР, 2006. – 134 с.
Шидловський А. К. Енергетичні ресурси та потоки / А. К. Шидловський, Ю. О. Віхорєв та ін. – К. : Українські енциклопедичні знання; ТОВ \"Дредноут\", 2003. – 469 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.7
Мельникова К. В.
Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики (c. 236 - 240)

У статті наведено методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики, який дозволяє розрахувати суму заохочення з урахуванням прибутку, отриманого від упровадження оптимізаційних логістичних рішень. Автором узагальнено заходи, які дозволять керівникам підприємств підвищити стимулювання праці менеджерів з логістики. Виділено мотиваційні фактори, що впливають на відношення менеджерів з логістики до виконання оптимізації логістичних рішень, які мінімізують логістичні витрати. Автором побудовано шкалу матеріального заохочення за впровадження оптимізаційних логістичних рішень, які запропоновано менеджерами з логістики. Ця шкала є основою для функціонування заохочувальної системи й впливає на підвищення ефективності роботи менеджерів з логістики й оптимізацію логістичних рішень підприємства.
Ключові слова: матеріальне стимулювання, мотивація, управління, підприємство, менеджер, логістика
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 7. Бібл.: 8.

Мельникова Катерина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: melnikova-kv@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 167

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельникова К. В. Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 236–240.

Список використаних у статті джерел

Гунченко М. В. Мотивація праці в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Дніпропетровський ун-т економіки та права / М. В. Гунченко. – Д., 2006. – 19с.
Гольда А. В. Мотиваційний механізм підвищення ефективності використання трудового потенціалу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Науково-дослідний економічний ін-т / А. В. Гольда. – К., 2007. – 20 с.
Дряхлов Н. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США / Н. Дряхлов, Е. Куприянов // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №2. – С. 83-88.
Єгоркіна Т. О. Мотиваційний механізм управління витратами підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського / Т. О. Єгоркіна. – Донецьк, 2008. – 17 с.
Маслоу А. Мотивация и личность / Т. Гутман (пер. с англ.), Н. Мухинана (пер. с англ.). – 3 изд. – СПб. : Питер, 2003. – 351 с.
Мельникова К. В. Методичній підхід до мотивації винахідників та раціоналізаторів // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – № 190. – С. 1019 – 1023.
Семикіна М. В. Конкурентоспроможність персоналу підприємства : теорія і практика регулювання : монографія / М. В. Семикіна, О. О. Смірнов. – Кіровоград : КОД, 2008. – 208 с.
Чернушкіна О. О. Мотивація у механізмі підвищення продуктивності виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / ДВНЗ \"Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана\" / О. О. Чернушкіна. – К., 2007. – 20 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.24
Погорелов Ю. С., Рудніченко Є. М.
Види адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання (c. 241 - 246)

У статті запропоновано авторський підхід щодо видів адаптації системи економічної безпеки підприємства до негативного впливу суб’єктів митного регулювання. Визначено склад таких суб’єктів і виокремлено суб’єкти митного регулювання, що формують фундаментальні основи розвитку митної сфери, та суб’єкти «дієвого» впливу, які безпосередньо взаємодіють із підприємницькими структурами і реалізують на практиці митне регулювання їх діяльності. Щодо безпосередньої адаптації системи економічної безпеки підприємства, у статті пропонується виокремити її види за поставленою ціллю, змістом змін у системі економічної безпеки, мірою її керованості та характером накопичуваних змін. Окрім того, запропоновано перелік каталізаторів та інгібіторів адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання. Також виокремлено параметри адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання, наведено їх градацію.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, види адаптації, суб’єкти митного регулювання, параметри адаптації
Табл.: 3. Бібл.: 10.

Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)
Email: yspogorelov@yandex.ru
Рудніченко Євгеній Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: boretsmagistr@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 195

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Погорелов Ю. С., Рудніченко Є. М. Види адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 241–246.

Список використаних у статті джерел

Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія: в 3 т. Т. 2 / за заг. ред.. Г.В. Козаченко. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – 318 с.
Шемаєва Л. Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища: монографія / Л. Г. Шемаєва. – Рада нац. Безпеки і оборони України, Нац. Ін-т пробл. міжнар. безпеки. – К. : НІМБ, 2009. – 357 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, Т. С. Черняк; Науково-досл. Центр індустр. пробл. розвитку НАН України. – Харків: ВД «ИНЖЕК», 2006. – 240 с.
Сопин В. С. Эволюционная теория в экономической науке: проблемы и перспективы / В. С. Сопин // Проблемы современной экономики. – № 3 (31), 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.m-economy.ru/2687
Варела Ф. Аутопоэз как способ организации живых систем; его характеристика и моделирование / Ф. Варела, У. Матурана, Р. Урибе // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. – Мюнхен: Phren, 2000. – С. 234 – 244.
Щербина В. В. Популяционно-селекционная модель организационного развития (Часть 1) [Электронный ресурс] / В. В. Щербина // Социология: 4М. – 2008. – № 26. – С. 43 – 71. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/07/04/1261055582/scherbina.pdf
Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І. Г.Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія / П. В.Пашко. – Львів : ІРД НАН України, 2009. – 628 с.
Мартинюк В. П. Митна система та економічна безпека держави : теорія і методологія : монографія / Мартинюк В. П. – Тернопіль : Астон, 2010. – 256 с.
Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : монографія / Ю. С. Погорелов. – Харків. – АдвА, 2010. – 352 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.02;338.242
Рогов Г. К.
Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств (c. 247 - 252)

Статтю присвячено обґрунтуванню факторів формування дивідендної політики українських публічних акціонерних товариств (ПАТ) на сучасному етапі розвитку корпоративних відносин. Проведено аналіз особливостей дивідендної політики українських ПАТ, який зокрема показав, що їх фінансові результати майже не впливають на практику розподілу чистого прибутку. Визначено основні чинники формування корпоративної дивідендної політики та надано теоретичне обґрунтування пануючої практики розподілу чистого прибутку українськими ПАТ за сучасного стану фондового ринку. Обґрунтовано, що нерепрезентативний лістинг фондових бірж, надзвичайно висока концентрація капіталу і вельми обмежений вплив інститутів спільного інвестування є основними чинниками, що обумовлюють дуже слабку реакцію українського ринку цінних паперів на виплату дивідендів, яка, в свою чергу, є основною причиною неприйняття переважною більшістю акціонерних товариств доцільності розробки та реалізації послідовної дивідендної політики. Зроблено висновок, що підґрунтям еволюційних змін у корпоративному баченні дивідендної політики має стати створення інституціонального середовища, адекватного потребам сталого розвитку. На перехідному етапі запропоновано закріпити на законодавчому рівні право дрібних акціонерів на отримання доходу від володіння простими акціями товариств, де сукупна істотна участь співвласників перевищує 75 %.
Ключові слова: дивідендна політика, вид розміщення акцій, фактори дивідендної політики, міноритарні акціонери
Бібл.: 18.

Рогов Георгій Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: gekoro7@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 205

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рогов Г. К. Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 247–252.

Список використаних у статті джерел

Віннікова В. Сутність та зміст дивідендної політики підприємства [Текст] / В. Віннікова // Вісник ТНЕУ. – 2011. – № 4. – С. 77 – 83.
Літовська І. М. Дивідендна політика, її суть та становище в Україні [Електронний ресурс]. / І. М. Літовська, Ю. М. Бринь. – Науково-практична конф. Буковинський державний фінансово-економічний університет 2012р. – Режим доступу: http://intkonf.org/litovska-i-m-brin-yu-m-dividendna-politika-yiyi-sut-ta-stanovische-v-ukrayini/
Пойда-Носик Н. Дивідендна політика акціонерних товариств / Н. Пойда-Носик, Г. Ємець // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 3-4 – С. 27 – 32.
Харченко Н. В. Аналіз практики дивідендних виплат [Текст] / Н. В. Харченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 1. – С. 148 – 154.
Жуматий А. Украинская рулетка. Как инвестировать в дивидендные акции [Текст] / А. Жуматий // Forbes. – 2012. – № 4 (26). – С. 54 – 55.
Akbar S. The Value Relevance of Major Media Advertising Expenditures: Some U.K. Evidence. [Text] / S. Akbar, S. Z. A. Shah, A.W. Stark // International Review of Financial Analysis. – 2011. – Vol. 20. – P. 311 – 319.
Dedman E. Accounting, Intangible Assets, Stock Market Activity, and Measurement and Disclosure Policy [Text] / E. Dedman , S. Mouselli, Y. Shen, A. W. Stark // Views From the UK, Abacus. – 2009. – Vol. 45. – P. 312 – 341.
Hand J. R. M. The Pricing of Dividends in Equity Valuation [Text] / J. R. M. Hand, W. R. Landsman // Journal of Business Finance & Accounting. – 2005. – Vol. 32. – P.435 – 469.
Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stockmarket.gov.ua/db/exch; http://smida.gov.ua
Kernel. Dividend Policy [Electronic resource] – Mode of access: http://www.kernel.ua/en/dividend-policy/ – Last access: 2013
Agroliga Group. Annual report for the period 1st January 2012 –31st December 2012. Dividend Policy. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.Agroliga.com.ua. – Last access: 2013.
Alpcot Agro. Annual report 2012. Dividend Policy. [Electronic resource] – Mode of access: http://agrokultura.com/uploads/alpaar2012eng%5B0%5D.pdf. – Last access: 2013.
Бланк І. А. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. А. Бланк. – видання 2-ге. – К. : Эльга; Ника-Центр, 2007. – 521 с.
Brealey R. A. Principles of Corporate Finance. Ninth Edition [Text] / R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen. – The McGraw?Hill Companies, 2008. – 1044 p.
Закон України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України.– 2008.– № 50-51. – С.2432, стаття.384.
Allen F. A Theory of Dividends Based on Tax Clienteles [Text] / F. Allen, A. E. Bernardo, I. Welch // Journal of Finance, American Finance Association. – 2000. – Vol. 55(6). – P. 2499 – 2536.
Рогов Г. К. Фінансові аспекти захисту прав міноритарних акціонерів [Текст] / Г. К. Рогов // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 86 – 92.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755 – VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. —№ 13 – 14, №15 – 16, №17. – Ст. 112.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.1
Синькевич Н. І., Василишин Т. М.
Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств (c. 253 - 258)

Незважаючи на те, що в сучасній науковій літературі можна зустріти велике різноманіття класифікацій видів фінансового аналізу діяльності підприємств, які відрізняються своїм підходом до класифікації, кількістю класифікаційних ознак та їх змістовним наповненням, комплексного порівняння та аналізу наявних класифікації здійснено не було. Цим пояснюється актуальність даного дослідження. У статті досліджено класифікації видів фінансового аналізу науковців і подано власний підхід до цієї проблеми. За результатами проведеного дослідження вдосконалено та побудовано видову класифікацію фінансового аналізу діяльності підприємств, запропоновано поділ за такими класифікаційними ознаками: об’єктами, суб’єктами, метою дослідження, рівнем автоматизації, часовим періодом аналітичної бази, обсягом дослідження, організаційною системою, класифікаційними ознаками суб’єкта, просторовою приналежністю, достатністю, інформаційними джерелами, періодичністю, критеріальною базою, способом відбору даних для аналізу, часовим спрямуванням. Усі види фінансового аналізу значно відрізняються характерними їм властивостями та параметрами залежно від цілей фінансового аналізу. Розроблено видову класифікацію, яка дає можливість суб’єктам фінансового аналізу діяльності підприємств визначитися із конкретним видом фінансового аналізу, який буде коректно відповідати обраним цілям.
Ключові слова: фінансовий аналіз, класифікація, види фінансового аналізу, фінансова діяльність
Табл.: 1. Бібл.: 17.

Синькевич Надія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, обліку і контролю, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна)
Email: nadya.synkevych@gmail.com
Василишин Тетяна Михайлівна – аспірант, кафедра фінансів, обліку і контролю, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна)
Email: vasylyshyn_t@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 308

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Синькевич Н. І., Василишин Т. М. Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 253–258.

Список використаних у статті джерел

Азарова А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства : Монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 172 с.
Аніловська Г. Я. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / Г. Я. Аніловська, О. О. Столяренко. – Львів : ЛДУВС, 2012. – 403 с.
Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : Навч. посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.
Ковальчук Т. М. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями : Монографія / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 246 с.
Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий аналіз : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
Магопець О. А. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / О. А. Магопець та ін. – Кіровоград : КОД, 2010. – 279 с.
Мних Є. В. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 411 с.
Николаева Т. П. Финансы предприятий : Учебно-методический комплекс. – М. : Изд. центр ЕАОИ. – 2008. – 311 с.
Рогатенюк Э. В. Финансовый анализ : Учебно-практическое пособие / Элана Владимировна Рогатенюк. – Симферополь : Ариал, 2012. – 173 с.
Семенов Г. А., Ярошевская О. В. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства / Г. А. Семенов, О. В. Ярошевская // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 136 – 141.
Трусова Н. В. Фінансовий аналіз підприємства: теорія та практика : Навч. посібник : рекомендовано МОН України / Н. В. Трусова. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 392 с.
Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. «Фінанси і кредит» / Ю. М. Тютюнник. – Полтава : ПДАА, 2009. – 406 с.
Хома І. Б. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 339 с.
Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : Підручник / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Л. А. Суліменко. – Житомир : Рута, 2012. – 608 с.
Черниш С. С. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану на вітчизняних підприємствах / Черниш С. С. // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С.142 – 146.
Чугаєв А. О. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / А. О. Чугаєв та ін. – Ірпінь : НУДПСУ, 2009. – 372 c.
Шифріна Н. І. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства / Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 191 – 194.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 668.6/8
Таньков К. М., Чепурда Г. М.
Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг (c. 259 - 264)

У статті на концептуальному рівні розглядається завдання представлення методологічних положень формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг як одного з найбільш значущих у теорії туризму. Обґрунтовується, що існуючі методологічні підходи до управління якістю у системі матеріального виробництва не можуть повною мірою бути застосовані до системи управління якістю туристичних послуг. Показано, що для більшості туристичних послуг процеси їх надання і споживання практично невіддільні – вони розробляються як результат узгоджених дій систем управління їх виробництвом і споживанням. Формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг передбачає, що система виробництва послуг повинна не просто функціонувати, а взаємодіяти із системою їх споживання, що є однією з найбільш важливих умов ефективного ведення туристичного бізнесу.
Ключові слова: поняття якості, туристична послуга, концептуальна модель системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Таньков Костянтин Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: tankovkn@ya.ru
Чепурда Ганна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: anna_chepurda@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 269

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Таньков К. М., Чепурда Г. М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 259–264.

Список використаних у статті джерел

Апілат О. В. Підвищення якості послуг в туризмі : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. В. Апілат. – К. : ХДАТОХ, 2005. – 17 с.
Басовский Л. Е. Управление качеством / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. – М., 2000. – 212 с.
Баумгартен Л. В. Управление качеством в туризме / Л. В. Баумгартен. – М. : ИЦ «Академия», 2010 – 304 с.
Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством. Стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. TQM / А. Ваймерскирх, С. Джордж. – М. : Виктория-Плюс, 2002. – 256 с.
Заходжай В. Б. Статистичне забезпечення управління якістю : навч. посіб. / В. Б. Заходжай, А. Ю. Чорний. – К. : ЦУЛ, 2005. – 340 с.
Кулибанова В. В. Маркетинг сервисных услуг / В. В. Кулибанова. – СПб. : Вектор, 2006. – 192 с.
Писаревський І. М. Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна; за ред. І. М. Писаревського. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 541 с.
Разумовская А. Л. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика / А. Л. Разумовская, В. Янченко. – М. : Вершина, 2006. – 496 с.
Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении : учеб. пособ. / Р. П. Бактимиров и др. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 256 с.
Федюкин В. К. Управление качеством процессов / В. К. Федюкин. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 657.631.8:332.012.2
Шалімова Н. С.
Результат аудиту та його користувачі (c. 265 - 271)

У статті визначено зміст понять «результат аудиту», «користувачі результатом аудиту», характеристики ключового користувача результатами аудиту. Обґрунтовано, що для широкої характеристики користувачів доцільно об’єднати всі об’єкти, які можуть бути використані (аудиторський звіт, факт відмови від виконання аудиту, інформацію, що подається управлінському персоналу безпосередньо в процесі аудиту) під терміном «результати аудиту» і класифікувати його, залежно від терміну подання, на кінцевий та проміжний результати. Запропоновано визначення користувачів результатами аудиту, під якими слід розуміти особу, осіб або категорію осіб, для яких аудитор складає аудиторський звіт, та у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту і вітчизняними законодавчими і нормативними актами, повідомляє іншу додаткову інформацію з питань аудиту. Для визначення ключового користувача результатами аудиту всі завдання з аудиту розподілено на дві групи, залежно від можливості ідентифікації користувачів. Доведено, що саме для завдань із обов’язкового аудиту слід визначитися з ключовим користувачем, і цей процес має здійснюватися у взаємозв’язку з механізмом виділення ключового користувача фінансової звітності. Запропоновано під ключовим користувачем результатами обов’язкового аудиту визнати зовнішніх користувачів із прямим фінансовим інтересом, які не можуть вимагати від суб'єктів господарювання надати інформацію безпосередньо їм і повинні покладатися на фінансові звіти загального призначення та аудиторські звіти щодо значної частини необхідної їм інформації. Викладені в статті пропозиції щодо уточнення категоріального апарату в сфері аудиту є основою для оцінки якості аудиту, визначення можливостей та умов виникнення необхідного й достатнього рівня довіри до думки аудитора.
Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, результат аудиту, користувачі результатами аудиту
Бібл.: 27.

Шалімова Наталія Станіславівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: n.shalimova@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 163

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шалімова Н. С. Результат аудиту та його користувачі // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 265–271.

Список використаних у статті джерел

Адамс Р. Основы аудита / Адамс Р. : пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. – М. : Аудит; ЮНИТИ, 1995. – 398 с.
Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О`Рейли, М. Б. Хирш : Пер.с англ. под ред. Я. В. Соколова. – М. : Аудит; ЮНИТИ, 1997. – 542 с.
Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) / за ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
Бутинець Ф. Ф. Аудит : Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Франц Францович Бутинець. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 672 с.
Бычкова С. М. Контроль качества аудита. / С. М. Бычкова, Е. Ю. Итыглова – М. : Эксмо, 2008. – 208 с.
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2658-ХІІ (в редакції Закону України від 13 січня 2011 року) (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show=2657-12
Ковалев В. В. Как читать баланс / В. В. Ковалев, В. В. Патров, В. А. Быков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 672 с.
Ковалев В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры. / Валерий Викторович Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 560 с.
Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/332198/file/buh.pdf.
Крупка Я. Д. Користувачі облікової інформації та проблеми задоволення їх інформаційних потреб / Ярослав Дмитрович Крупка // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2010. ? № 3. – С. 132 ? 134.
Кулаковська Л. П. Основи аудиту : Навч. посібник. 3-є вид. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К.: Каравела, 2006. – 312 с.
Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем. / Н. Луман. – М. : Издательство «Логос», 2004. – 232 с.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : видання 2010 року, частина 1 / Пер. з англ. : Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О., Гик О. В., Біндер С. Г. – К. : Видавництво «Фенікс», 2011. – 846 с.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : видання 2010 року, частина 2 / Пер. з англ. : Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О., Гик О. В., Біндер С. Г. – К. : Видавництво «Фенікс», 2011. – 414 с.
Облік, аналіз та аудит : Навчальний посібник./ М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька та ін. – К.: Кондор, 2008. – 618 с.
Організація і методика проведення аудиту : Навч.-практ. посібник / В. В. Сопко, В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова та ін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.
Основы теории коммуникации : Учебник / Под ред. проф. М. А. Василика. – М. : Гардарики, 2003. – 615 с.
Перепелиця М. Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права / М. Перепелиця // Вісник Академії юридичних наук України. – 2009. – № 2. – С. 112 – 119.
Петрик О. А. Аудит у зарубіжних країнах : Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. А. Петрик, М. Т. Фенченко / За заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2002. – 168 с.
Рішення Аудиторської палати України «Про затвердження роз’яснення щодо оформлення офіційного документу, складного за результатами аудиту фінансової звітності» від 26 січня 2012 року №245/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/files/ris/2001750172.doc
Суйц В. П. Аудит: общий, банковский, страховой : Учебник. / Суйц В. П., Ахметбекова А. Н., Дубровина Т. А.– М. : ИНФРА-М, 2002. – 556 с.
Терехов А. А. Аудит : перспективы развития. / Александр Александрович Терехов. – 2001. – 560 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Том 5. Є – Італіки. – Київ : Академія Наук УРСР, 1961. – 632 с.
Усач Б. Ф. Аудит : Навч. посіб. / Богдан Федорович Усач. – К. : Знання-Прес, 2002. – 223 с.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page
Шевелев А. Е. Риски в бухгалтерском учете : Учебное пособие / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева . – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2008. – 304 с.
Шеремет А. Д. Аудит : Учебник. / Шеремет А. Д., Суйц В. П. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 410 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.77.067
Диба О. М., Поліщук Є. А., Гернего Ю. О.
Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів (c. 272 - 277)

У статті викладені основні результати дослідження небанківських фінансових установ як кредиторів інноваційних проектів. На основі аналізу їх інвестиційної діяльності було визначено їх місце та роль у фінансуванні інновацій. Здійснено також порівняльну характеристику банків та небанківських фінансових установ як кредиторів інновацій і обґрунтовано їх необхідність. На основі статистичних даних охарактеризовано сучасний стан небанківських фінансових установ на ринку кредитування інноваційних проектів та здійснено прогноз щодо подальшого їх функціонування та статусу за песимістичним, реалістичним та оптимістичним сценарієм. Аби досягти рівня реалістичного сценарію розвитку небанківських фінансових установ в інноваційних проектах нами було запропоновано план організації участі небанківських фінансових установ в інноваційних проектах. Кредитування інноваційних проектів небанківськими посередниками має не стільки комерційний, скільки соціальний ефект, оскільки їх реалізація поступово підіймає країну на якісно новий техніко-технологічний рівень. Раніше значну увагу приділяли банкам як основним учасникам кредитора, лишаючи небанки осторонь. У роботі розкрито переваги участі небанківських фінансових установ над банками, що є цінним з огляду на розвиток цього питання у царині фінансової науки. Перспективним напрямом є дослідження банків та небанківських фінансових установ як конкурентів на ринку кредитування інноваційних проектів.
Ключові слова: небанківська фінансова установа (організація, інститут), кредитування інноваційних проектів, інструменти участі у кредитуванні інноваційних проектів
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Диба Олександр Михайлович – докторант, кафедра банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: 063duba@ukr.net
Поліщук Євгенія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: yivga_83@ukr.net
Гернего Юлія Олександрівна – аспірант, кафедра банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: julia13ctasa@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 183

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Диба О. М., Поліщук Є. А., Гернего Ю. О. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 272–277.

Список використаних у статті джерел

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: закон України від 23 жовтня 2013 № 2664–14 [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664–14/page
Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 2013. – 71 с.
Jahrebericht 2010 – 2011. Bundesverband Deutscher Leasing Unternehmen. – 2011. – 56 p.
Бадзим О. С. Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансування / О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3(129) – С. 258–266.
Галецька Т. І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення / Т. І. Галецька // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 15. – С. 390–397.
Leaseurope. The voice of leasing and automotive rental in Europe. Annual survey, 2013. – 9 p.
International forfaiting association (IFA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forfaiters.org/about/regional/ceeurope/
Украинский банковской портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://banker.ua/bank_news/banks/2008/08/27/1180432398/
London company market statistics report. International underwriting association. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iua.co.uk/IUA_Test/Documents/Statistics/London_Company_Market_Statistics_Reports/London_Company_Market_Statistics_Report_2011.aspx
Инвест-газета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investgazeta.net/finansy/faktoring-v-ukranie-162572/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.714.3
Тисячна Ю. С.
Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку (c. 278 - 283)

Мета статті полягає у дослідженні основних методичних підходів до оцінки якості кредитного портфеля банку, визначенні особливостей їх практичного застосування та обґрунтуванні вибору найбільш придатних до сучасних умов господарювання. Розглянуто три основні групи методів оцінки якості кредитного портфеля банку: методи експертних оцінок, статистичні та аналітичні методи. Безумовно, для отримання об’єктивної оцінки якості кредитного портфеля банку є необхідним застосування комплексного підходу, проте, зважаючи на визначені у статті переваги та недоліки досліджуваних методів, для отримання комплексної, об'єктивної та ефективної оцінки якості кредитного портфеля автор наголошує на доцільності побудови інтегрального показника, зокрема таксономічного. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є оцінка якості кредитного портфеля банків першої групи за розміром активів шляхом побудови інтегральних таксономічних показників і визначення на цій основі факторів впливу на якість кредитного портфеля з метою вдосконалення механізму управління кредитною діяльністю банку.
Ключові слова: якість кредитного портфеля, методи оцінки якості кредитного портфеля банку, методи експертних оцінок, статистичні методи, аналітичні методи
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Тисячна Юнна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yunna_t@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 235

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тисячна Ю. С. Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 278–283.

Список використаних у статті джерел

Айвазян С. А. Багатомірний статистичний аналіз в соціально-економічних дослідженнях: Економіка і математичні методи / С. А. Айвазян. – 1977. – 230 c.
Бражников А. С. Методы оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco-nomicus.ru/banki/64-kreditnyi-portfel-banka.ht.
Бугель Ю. Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем / Ю. Бугель // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – С.157 – 163.
Войтишек А. В. Основы метода Монте-Карло : Учеб. пособие / Войтишек А. В. – Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 2010. – 256 с.
Гаврилова А. Н. Управление финансами организаций : Учебно-методическое пособие / А. Н. Гаврилова, Е. Ф. Сысоева (ред.). – Воронеж, 2002. – 317 с.
Крикун О. Ю. Управління кредитним портфелем комерційного банку / О. Ю. Крикун // Управління розвитком. – 2010. – № 5 (81) – С. 54 – 56.
Кузнєцова Н. В. Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – № 1. – С. 115 – 118.
Онищак Н. М. Теоретичні підходи до формування кредитної політики та кредитного портфеля банку в сучасних умовах фінансово-економічної кризи / Н. М. Онищак // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2009. – № 2 (27). – С. 206 – 210.
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта. – М. : Статистика, 1980. – 152 с.
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23 [Електронний ресурс] / Документ z0231-12, редакцiя вiд 02.08.2013 р., чинний; доступний з офіційного сайту Верховної ради України. – Режим доступу : / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
Про банки і банківську діяльність : Закон України від 19.05.2011 № 3394-VI, із змінами, внесеними 01.01.2013 р. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
Тептя О. В. Організація системи управління кредитним портфелем у комерційному банку / О. В. Тептя // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 141 – 144.
Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин. – М. : Дашков и Ко, 2003. – 544 с.
Ют Р. А. Использование скоринг-модели при управлении кредитным риском / Р. А Ют // Материалы Международной заочной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы управления риском». – Пермь, 2010.
Paul. Stress-testing in a value at risk framework // Journal of Derivatives. – 2009. – Vol. 24.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Тригуб О. В.
Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг (c. 284 - 291)

У статті проаналізовано особливості становлення та розвитку вітчизняного ринку факторингу. В результаті дослідження було встановлено, що розвиток факторингу в Україні відбувався завдяки активній участі банківських установ у даному процесі, й сьогодні вони є лідерами вітчизняного ринку факторингових послуг, маючи значні конкурентні переваги порівняно з небанківськими спеціалізованими у галузі факторингу компаніями. Було з’ясовано, що на сучасному етапі банки є не лише оферентами факторингових послуг і фінансують факторингові операції інших учасників ринку, але також беруть активну участь у створенні дочірніх факторингових компаній і є споживачами факторингових послуг. Із метою прискорення розвитку міжнародного факторингу в Україні запропоновано форми державної підтримки банків, які надають факторингові послуги вітчизняним експортерам. Рекомендовано у сучасних умовах, що характеризуються волатильністю фінансових ринків, зосередити увагу банків на факторинговому обслуговуванні тих клієнтів, з якими вони мають давні ділові стосунки, і не наражати себе на додаткові ризики, надаючи факторингові послуги великій кількості малих дебіторів. Представлено схеми співпраці банків у сфері «некласичного факторингу» з акредитованими факторинговими компаніями.
Ключові слова: фінансове посередництво, факторинг, банки, дебіторська заборгованість, проблемні активи
Рис.: 2. Бібл.: 17.

Тригуб Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра банківської справи, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: elen.trigub@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 306

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тригуб О. В. Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 284–291.

Список використаних у статті джерел

Пальчук О. І. Факторинг на ринку фінансових послуг: монографія / О. І. Пальчук. – К. : [б. в.], 2011. – 163 с.
Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
Внукова Н. М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н. М. Внукова, Н. С. Опешко, С. О. Колодізєва // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 68 – 77.
Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг (Оттава, 28 травня 1988 р.) [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_210
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Щодо методичних рекомендацій по наданню послуг підприємствам та організаціям через факторинг: Лист НБУ від 04.05.1992 р. №12001/200 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_200500-92
Members of IFG and FCI [Електронний ресурс]: Офіційні сайти IFG та FCI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifgroup.com; http://www.fci.nl.
Про приєднання України до Конвенції УНИДРУА про міжнародний факторинг: Закон України від 11.01.2006 р. №3302–IV [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3302-15
Global Industry Activity Reports of 2008-2012 [Електронний ресурс]: Офіційний сайт IFG. – Режим доступу: http://www.ifgroup.com/wp-content/uploads/2013/07/GIAR-2012-Public-1.pdf
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. №2664-III [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
Аналитическая записка об условиях лизингового и факторингового обслуживания юридических лиц в крупнейших банках Украины. ? К.: Простобанк Консалтинг, 2013. – 26 с.
Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб-лізингодавців за 9 місяців 2013 року [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Нацкомфінпослуг. ? Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_9_2013%20all-1.pdf
Річний звіт АТ «Укрексімбанк» за 2012 рік. ? К.: АТ «Укрексімбанк», 2013. – 74 с.
ЄБРР збільшив Укрексімбанку ліміт для фінансування факторингу [Електронний ресурс]: Офіційний сайт АТ «Укрексімбанк». – Режим доступу: http://www.eximb.com/ukr/about/press/2013/08/20/777/
Fitch: Частка проблемних кредитів у портфелях банків України [Електронний ресурс]: Офіційний сайт УНІАН. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/publist_36.html


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Чмутова І. М., Максімова М. В.
Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку (c. 292 - 297)

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку, що базується на врахуванні двох складових – оцінювання ефективності роботи команди з впровадження фінансового контролінгу та оцінювання ефективності впровадження фінансового контролінгу як інвестиційного проекту. Це надасть змогу визначити доцільність грошових вкладень у проект з упровадження та врахувати не тільки професійність створеної команди, а й психологічні особливості кожного з її членів. Для визначення співвідношення складових оцінки сформовано матрицю, що стане підґрунтям для розробки необхідного комплексу дій відносно підвищення ефективності фінансового контролінгу у банку.
Ключові слова: фінансовий контролінг у банку, інвестиційний проект, оцінка ефективності впровадження фінансового контролінгу, оцінка ефективності роботи команди з впровадження фінансового контролінгу
Рис.: 2. Бібл.: 23.

Чмутова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: chmutova_i@ukr.net
Максімова Марина Валеріївна – аспірант, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: marinasechka@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 303

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чмутова І. М., Максімова М. В. Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 292–297.

Список використаних у статті джерел

Боков С. И. Контроллинг в управлении развитием корпоративной организации : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Сергей Иванович Боков. – М., 2007. – 181 с.
Бригхем Ю. Финансовый менеджмент : полный курс / Ю. Бригхем, Л. Гапенски : В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. В. В. Ковалева. – СПб. : Экономическая школа, 1997. – Т.1. – 497 с.
Гаращенко Н. М. Когнітивність організації в теорії фірми / Н. М. Гаращенко // Стратегія економічного розвитку України. – 2007. – Вип. 20 – 21. – С. 14 – 20.
Гаращенко Н. М. Когнітивність організації та її оцінка / Н.М. Гаращенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=230
Грамотенко О. Контроллинг (Что? Зачем? Кому? Как?) / О. Грамотенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/management/controlling/what_is_controlling.shtml
Деменіна О. В. Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. Наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О. В. Деменіна. – К., 2005. – 25 с.
Килимнюк В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства / В. Килимнюк // Економіст. – 2004. – № 1. – С. 47 – 49.
Крупина Н. Н. Матричный метод в финансовом менеджменте: методология анализа амортизации / Н. Н. Крупина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dis.ru/library/510/27049/
Мамотенко Д. Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Д. Ю. Мамотенко [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2011/1/32.pdf
Матвеев С. С. Организационно-методическое формирование системы контроллинга на стекольном предприятии медицинской промышленности : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С. С. Матвеев. – М., 2006. – 22 с.
Меленюк В. О. Визначення ефективності контролінгу на промислових підприємствах України / В. О. Меленюк [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_6/files/EC611_31.pdf
Палашева Н. В. Бухгалтерский учет и контроллинг доходов на малых предприятиях общественного питания : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Н. В. Палашева. – Киров, 2005. – 26 с.
Приходько Е. А. Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия / Е. А. Приходько [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/risk_ctrl.shtml
Романова М. Контроллинг как средство стратегического управления предприятием / М. Романова // Управление компанией. – 2008. – № 4. – С. 80 – 85.
Смирнова Л. Д. Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Л. Д. Смирнова. – Донецьк, 2003. – 18 с.
Торозян С. А. Контроллинг как инструмент управления промышленным предприятием : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С. А. Торозян. – М., 2007. – 22 с.
Фалько С. А польза в чем? / С. Фалько // Управление компанией. – 2007. – № 6. – С. 46 – 49.
Фалько С. Г. Контроллинг: национальные особенности – российский и американский опыт / С. Г. Фалько, К. А. Рассел, Л. Ф. Левин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eup.ru/Documents/IntelCont.ru/35BC2.asp
Филинов А. Контроллинг продаж: как поставить цели и оценить результат / А. Филинов, Е. Тихоненкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ev.spb.ru/art.php3?newsid=21993
Фіщенко О. М. Обґрунтування доцільності інвестиційних проектів в умовах антикризового управління / О. М. Фіщенко [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://iem.donntu.edu.ua/images/file/epr/fishchenko_03.pdf
Яременко О. В. Оцінка економічної ефективності інвестування підприємств споживчої кооперації / О. В. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 1. – С. 102 – 105.
Ярощук О. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / О. Ярощук // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 219 – 223.
Schwarz, R. The skilled facilitator: A comprehensive resource for consultants, facilitators, managers, trainers, and coaches. San Francisco: Jossey-Bass. – 2002. – 432 pp.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.22
Ходякова О. В.
Аналіз непрямого оподаткування в Україні (c. 298 - 303)

Метою статті є аналіз структури і динаміки непрямих податків за останні п'ять років, а також впливу непрямого оподаткування на формування доходів Державного бюджету України. У статті проаналізовано сучасний стан непрямого оподаткування в Україні. У структурі податкових надходжень зведеного бюджету України розглянуто питому вагу податку на додану вартість, акцизного податку, мита як непрямих податків. Визначено, що доходи Державного бюджету України в більшій своїй частині забезпечуються саме непрямими податками. Податкова система України більшою мірою є чинником зниження рівня економічного зростання та інвестиційної активності в країні, а чинна система адміністрування не здатна повною мірою виключити можливість ухилення від сплати податків. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є вдосконалення організації податкового контролю в Україні та диференціювання ставок податку на додану вартість залежно від рівня споживання тих чи інших товарів і від рівня доходів споживачів.
Ключові слова: непрямі податки, непряме оподаткування, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, зведений бюджет
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 8.

Ходякова Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і банківської справи, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: olga_hodyakova@meta.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 335

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ходякова О. В. Анализ косвенного налогообложения в Украине // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 298–303.

Список використаних у статті джерел

Показники виконання Державного бюджету України за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23593.
Официальный сайт Министерства финансов Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/
Официальный сайт Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/
Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16 січня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=347445&cat_id=35489.
Paying Taxes 2014: The global picture / World Bank Group and PwC, 2014. – 189 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes.
VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Annual report of Taxation and Customs Union / European Commission, 2014. – 29 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm
Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16743258/Bul_Expert_DBU_2014.pdf
Педь І. В. Специфічні непрямі податки в національних податкових системах країн світу/ І. В. Педь// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – №4. – С. 85–90.


Розділ: Економічна теорія
УДК 364.144+330.59
Бервено О. В.
Вплив надмірної нерівності доходів на якість життя (c. 304 - 308)

Історичною місією економіки ХХI століття є підвищення якості життя. У зв'язку із цим підвищується і актуальність факторів, які детермінують якість життя. Фактором руйнівного впливу, особливо останнім часом, стає надмірна нерівність доходів. Для аналізу впливу нерівності доходів на якість життя використано системний метод; для виявлення прямих і зворотних зв'язків між нерівністю та якістю життя – діалектичний метод; для визначення характеру взаємозв'язку між економічним зростанням і нерівністю і розкладання його на складові частини: позитивне і надмірне – порівняльний та статистичні методи. Надмірна нерівність вимагає від вчених і практиків активного пошуку нових механізмів справедливого перерозподілу ефекту економічного зростання. Без ефективного вирішення даної проблеми неможливе підвищення якості життя.
Ключові слова: надмірна нерівність, якість життя, економічне зростання, потреби, доходи
Табл.: 1. Бібл.: 14.

Бервено Оксана Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна)
Email: oksanaberveno@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 215

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бервено О. В. Влияние чрезмерного неравенства доходов на качество жизни // Проблемы экономики. – 2014. – №1. – C. 304–308.

Список використаних у статті джерел

Бушуев В. В. Качество жизни и его индексы: мир и Россия / В. В. Бушуев, В. С. Голубев, А. М. Тарко // Уровень жизни населения регионов России. – 2010. – № 1 (143). – С. 1–19.
100 богатейших людей мира «могут искоренить нищету» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.warandpeace.ru/ru/news/view/76391.
Шевяков А. Ю. Социальное неравенство: тормоз экономического и демографического роста / А. Ю. Шевяков // Уровень жизни населения регионов России. – 2010. – № 5. – С. 38–52.
Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році (за даними вибіркового обстеження умов домогосподарств України): стат. зб. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 377 с.
Межа бідності в Україні та Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zet.in.ua/zakonoproekt/socialnaya-zashhita/mezha-bidnosti-v-ukra%D1% 97ni-ta-yevropi/
Соболев Ю. Пострадянська Росія / Ю. Соболев //Дзеркало тижня. – 2011. – 4 березня.
Соціальна прірва в Україні поглиблюється. Багатії отримують в 9 разів більше бідних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newsru.ua/finance/06may2008/v_9_raz.html
Яценко Л. Д. Рівень та якість життя населення України: міжнародні порівняння /Л. Д. Яценко, С. І. Лавриненко, Т. В. Цихан // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 3(4). – С. 103–111.
Ещенко П. С. Экономический рост без развития: причины и пути инновационного преобразования экономики / П. С. Ещенко // Экономика Украины. – 2013. – № 10. – С. 4–21.
Рейтинг зарплат в европейских странах. 01.11.12 [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http: //www.warandpeace.ru/ru/news/vien/74250/.
Садовая Е. Качество жизни населения мира: измерение, тенденции, институты // Е. Садовая, В. Сауткина. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – 208 с.
Шульга М. О. Дрейф на узбіччя. Двадцять років суспільних змін в Україні /М. О. Шульга. –К.: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», – 2011. – 448 с.
Кричевська Т. О. Інститут довіри в економіці та суспільстві (огляд за матеріалами міжнародної наукової конференції) / Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – № 7. – С. 157–165.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.1: 338.2
Голіков І. В.
Сутність та еволюція поняття економічна безпека (c. 309 - 314)

У статті показано сутність та еволюцію поняття економічна безпека. З’ясовано, що поняття «економічна безпека» основана на базі визначень та принципів «безпеки». У результаті розвитку постіндустріального суспільства та ускладнення соціальних, державних відносин цей термін було адаптовано до економічного напряму. Встановлено, що під економічною безпекою сьогодні розуміється стан, у якому такі складові, як фінансова, інформаційна, соціально-економічна, інституційно-правова, техніко-технологічна, інтелектуально-кадрова, силова та екологічна діяльність знаходиться у стані «відсутності небезпеки», «збереження», «захисту від загроз», «захищеності», «надійності», «стабільності», «спокою», «незалежності», «в допустимих межах». При цьому діє система запобігання або зменшення впливу загроз у контрольованих умовах. Виявлено, що економічна безпека – це динамічна складова економіки, що адаптується до вимог свого часу. Теперішній етап розвитку держави вимагає для забезпечення економічної безпеки врахування специфічних, адресних особливостей об’єкта дослідження (наприклад, галузь) в умовах появи негативних явищ з рисами невизначеності й ризику. Перспективою подальших досліджень є проектування новітніх систем економічної безпеки з урахуванням історичних основ та сучасних тенденцій розвитку економічних відносин.
Ключові слова: безпека, економічна безпека, історія розвитку поняття економічна безпека, види економічної безпеки
Табл.: 1. Бібл.: 37.

Голіков Іван Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: holikov@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 277

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 309–314.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л. И Экономическая безопасность России : угрозы и их отражение. / Абалкин Л. // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С. 4–13.
Арєф\'єва О. В., Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 170 с.],
Барановський О. І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.
Бинько И., Шлемко В. Как обеспечить экономическую безопасность Украины // Всеукраинские ведомости. – 1997. – №138(810). – С. 3–8.
Войнаренко М. Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників / М. Войнаренко, О. Яременко // Економіст. – 2008. – №12. – С. 60–63.
Гетьман О. О. Економічна діагностика: навчальний посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки // Економіст. – 2003.– №8. – С. 65–67.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание слов) Изд. «Цитадель», М., 1998 г. OCR Палек, 1998 г.
Дацків Р. М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р. М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7 (37). – С. 143–153.
Єрмошенко М. М. Фінасова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309 с.
Жаліло Я. А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти / Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с.
Платон. Собрание сочинений : в 3 т. / Платон. – М., 1971. – Т. 3 (1).
Проблеми управління економічною безпекою суб\'єктів господарювання: Монографія / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв, С. А. Єрохін, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов та ін. – К.: ІМБ Університету економіки та права «КРОК», 2010 – 412 с,
Євдокімов Ф. І., Мізіна О. В., Бородіна О. О. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства // Наукові праці ДонНТУ.– 2002.– №47. – С. 6–12.
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози стратегія забезпечення. – Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2001 .– 309 с.
Жаліло Я. А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти / Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с.
Жаліло Я. А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку / Я. А. Жаліло // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 12–16.
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України /Національний інститут проблем міжнародної безпеки; За ред. А. І. Сухорукова. – К.,2003. – 64с.
Кравченко С. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка, фінанси, право. – 2002.– № 12. – С. 6 – 10.
Коженьовскі Л. Управління безпекою / Л. Коженьовскі // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №1 (31). – С. 147–154.
Мороз О. В. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 241 с.
Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 1998. – 462 с.
Нікіфорова П. О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії / П. О. Нікіфорова, С. С. Куперівська // Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 86–90.
Основи економічної безпеки: [підручник] / О. М. Бандурка., В. Є. Духов, К. Я. Петрова, М. Черняков. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с.
Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятия, личность) / под ред. Е. А. Олейникова.– М., 1997. – 288 с.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с.
Омелянович Л. О. Економічна безпека торговельного підприємства : Монографія / Л. О. Омелянович, Г. Є. Долматова. – Донецьк : До-нДУЕТ, 2005. – 195 с.
Основы экономической безопасности (Государство, регион, пре-дприятие, личность) : Учеб.-практ. пособие / Российская экономичес-кая академия им. Г. В. Плеханова / Е. А. Олейников (ред.) – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.
Соціальна політика та економічна безпека / Під заг. ред. Є. І. Крихтіна. – Донецьк : Каштан, 2004. – 335 с.
Сухоруков А. І., Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
Уткин А. И. Мировой порядок XXI века. – М.: Алгоритм, 2001. – 478 с.
Шемаєва Л. Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією з суб\'єктами зовнішнього середовища: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки. – К.: НУПМБ, 2009. – 357 с.
Шкарлет С. М. Еволюція категорії “безпека” в науковому та економічному середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин. – 2007. – № 6. – С. 7?12.
Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.
Шнипко О. С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект / О. С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5(59) – С. 78–85.
Щербина В. М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств та установ / В. М. Щербина // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10 (64). – С. 220–225.
MacFarlane, S. Neil; Yuen FoongKhong (2006). S. Neil, MacFarlane; Yuen FoongKhong. eds. Human security and the UN: a critical history. United Nations intellectual history project (illustrated ed.). Indiana University Press. ISBN 9780253218391. Retrieved 23 September 2010.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.4:519.86
Костенко О., Кузніченко В. М., Лапшин В. І.
Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі (c. 315 - 322)

Розглянуто імовірнісний підхід до лінійної моделі міжнародної торгівлі на базі теорії марківських процесів із безперервним часом. Побудовано узагальнену безперервну лінійну модель міжнародної торгівлі, в якій перехід системи із стану в стан описується лінійними диференціальними рівняннями. Показано методику отримання матриць інтенсивностей, які є диференціальними, і перехідних матриць, що відповідають їм, для процесів продажів і закупівель. Для створення безперервної моделі використовувалися функції і операції від матриць, а також перетворення Лапласа, яке дозволило знайти аналітичний вид для перехідних матриць, а значить, і вираження для векторів стану системи. Отримані вирази спрощують аналіз і розрахунок станів системи порівняно з іншими методами. Значення безперервних перехідних матриць включають результати дискретної моделі міжнародної торгівлі в моменти часу, рівні кратності часу кроку. Безперервна модель покращує якість планування і ефективність контролю міжнародних торгових відносин.
Ключові слова: ланцюги Маркова, лінійні диференціальні рівняння, z-перетворення, перетворення Лапласа
Формул: 33. Бібл.: 26.

Костенко Олена – фінансовий директор, Manifest Communications Inc. (197 Spadina Avenue, Suite 500, Торонто, Канада)
Email: Elena_Kostenko@manifestcom.com
Кузніченко Володимир Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: kyznichenko_v_m@mail.ru
Лапшин Володимир Ілліч – доктор фізико-математичних наук, професор, професор, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: v.i.lapshyn@i.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 218

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Kostenko E., Kuznichenko V. M., Lapshyn V. I. Generalized continuous linear model of international trade // The Problems of Economy. – 2014. – №1. – C. 315–322.

Список використаних у статті джерел

Кальченко Т. В. Глобальний етап розвитку міжнародної торгівлі: якісні характеристики та закономірності / Т. В. Кальченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 2. – С. 23 – 27.
Панкратова Е. Н. Создание еврорегионов как процесс международной экономической интеграции / Е. Н. Панкратова, Л. В. Ечина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 11 – 16.
Белорус О. Г. Глобализация и безопасность развития : монография / О. Г. Белорус, Д. Г. Лукьяненко и др. – К. : КНЕУ, 2002. – 789 с.
Білорус О. Г. Глобальні трансформації торгівлі : монографія / О. Г. Білорус, В. І. Власов. – К. : ННЦІАЕ, 2008. – 228 с.
Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи, методологічні аспекти / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – 312 с.
Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / [За ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненко]. – К. : КНЕУ, 2001. – 482 с.
Макогон Ю. В. Майбутнє України: стратегія поступу : монографія / Ю. В. Макогон, І. О. Амоша та ін. – Донецьк : НАН України; Академія економічних наук України, 2008. – 304 с.
Макогон Ю. В. Международная экономическая деятельность Украины / [под общ. ред. Ю. В. Макогон]. – Донецк : ДонНУ, 2009. – 570 с.
Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність // А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2007. – 670 с.
Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с.
Ковалевський Л. Г. Світова торгівля товарами та послугами у посткризовий період / Л. Г. Ковалевський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 71 – 74.
Туринська Ю. В. Проблеми формування товарної структури імпорту в Україні за умов посткризового розвитку / Ю. М. Туринська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 94 – 101.
Рябець Н. М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорції економічного розвитку країн / Н. М. Рябець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 39 – 45.
Іващук І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн / І. О. Іващук // Наукові записки НУ «Острозька академія». – 2011. – Вип. 16. – С. 350 – 359.
Горянська Т. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних торгівельно-економічних відносин / Т. В. Горянська // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1 (23). – С. 51 – 58.
Ключевська А. Зовнішньоторгівельні відносини України в контексті вибору її інтеграційного вектора / А. Ключевська // Збірник наукових праць. Дослідження міжнародної економіки. – 2011. – № 2 (67). – С. 185 – 192.
Мовчан В. М. Багатовимірність зовнішньноекономічної політики як стратегічний вибір України / В. М. Мовчан, К. І. Куценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 3. – С. 10 – 16.
Олефір В. К. Оцінка відкритості економіки України / В. К. Олефір // Економічний вісник НТУ «КПІ». – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // economy.kpi.ua/
Майорова І. М. Інноваційні підходи розвитку логістичної інфраструктури системи міжнародної торгівлі / І. М. Майорова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Т. 2. – С. 33 – 38.
Кузниченко В. М. Энтропия состояний цепей Маркова в линейной модели международной торговли / В. М. Кузниченко // Вісник НТУ «ХПІ» : збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2010. – № 58. – С. 14 – 20.
Кузниченко В. М. Вероятностный подход к описанию линейной модели международной торговли / В. М. Кузниченко, В. И. Лапшин // Бизнес Информ. – 2010. – № 2. – С. 62 – 65.
Лапшин В. І. Динамічні характеристики лінійної моделі міжнародної торгівлі / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко, В. М. Головій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 6. – С. 10 – 14.
Лапшин В. І. Лінійна модель міжнародної торгівлі з дефіцитом торгівельного балансу / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 32 – 36.
Гандмахер Ф. Р. Теория матриц / Ф. Р. Гандмахер. – 4-е изд. – М. : Наука, 1988. – 552 с.
Мальцев А. И. Основы линейной алгебры / А. И. Мальцев. – 3-е изд., перераб. – М. : Наука, 1979. – 400 с.
Ховард Р. А. Динамическое программирование и марковские процессы / Р. А. Ховард. – М.: Советское радио, 1964. – 195 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.86: 330.4
Лук'яненко І. Г., Жук В. М.
Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом (c. 323 - 329)

У статті розглянуто можливості і специфіку моделювання економічних явищ за допомогою класу моделей, що поєднують у собі елементи економетричних регресій та штучних нейронних мереж. Цей клас моделей включає в себе авторегресійні нейромережі (AR-NN), регресії плавного переходу (STR/STAR), багаторежимні регресії плавного переходу (MRSTR, MRSTAR) та регресії плавного переходу з нейронними коефіцієнтами (NCSTR, NCSTAR). Наявність нейромережного компоненту дозволяє моделям цього класу досягнути високої емпіричної правдоподібності, в тому числі відтворювати складні нелінійні взаємозв’язки. З іншого боку, регресійний апарат розширює можливості інтерпретації отриманих результатів. На прикладі багаторежимного монетарного правила наведено один з випадків специфікації та інтерпретації такої моделі. Зокрема, змодельовано та інтерпретовано принципи управління обмінним курсом гривні, що вступають в дію при переході економіки з порівняно стабільного до кризового стану.
Ключові слова: асиметричність інформації, монетарна політика, монетарне правило, макроекономічна стабільність, гібридні економетричні моделі, нейронні мережі
Рис.: 4. Формул: 6. Бібл.: 15.

Лук'яненко Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Сковороди, 2, Київ, 04655, Україна)
Email: luk@kse.org.ua
Жук Василь Михайлович – старший викладач, кафедра фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Сковороди, 2, Київ, 04655, Україна)
Email: zhukvm@ukma.kiev.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 171

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лук'яненко І. Г., Жук В. М. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 323–329.

Список використаних у статті джерел

Chiang H. Essays on monetary policy and international trade: Ph.D dissertation: Texas A&M University / Hui-Chu Chiang. – Texas 2008. – 100 с.
Dijk D., Terasvirta T., Franses P.H. Smooth transition autoregressive models-A survey of recent developments/ D. Dijk , T. Terasvirta, P. H. Franses // Econometric Institute. Reseach Report. – 2000. – № EI2000-23/A. – С. 3–41.
Dijk D, Franses P. H. Modelling Multiple Regimes in the Business Cycle/ D.Dijk, P.H.Franses // Macroeconomic Dynamics. – 1999. – № 3. – С. 311–340.
Eitrheim ?., Terasvirta T. Testing the adequacy of smooth transition autoregressive models/ ?.Eitrheim, T.Terasvirta // Journal of Econometrics. – 1996. – Т. 74. – № 1. – С. 59–75.
Medeiros M.C., Terasvirta T., Rech G. Building neural network models for time series: A statistical approach/ M.C.Medeiros, T.Terasvirta, G.Rech // Journal of Forecasting. – 2006. – Т. 25. – № 1. – С. 49–75.
Medeiros M.C., Veiga A. A flexible coefficient smooth transition time series model./ M.C.Medeiros, A.A.Veiga // IEEE Transactions.on Neural Networks. – 2005. – Т. 16. – № 1. – С. 97–113.
Orphanides A. Monetary Policy Rules Based on Real-Time Data/ A.Orphanides // American. Economic Review. – 1997. – Т. 91. – № 4. – С. 964–985.
Terasvirta T., Dijk D., Medeiros M.C. Linear models, smooth transition autoregressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A re-examination/ T.Terasvirta, D.Dijk, M.C.Medeiros //International Journal of . Forecasting. – 2005. – Т. 21. – № 4. – С. 755–774.
Лук’яненко І. Г. Оптимізація інвестиційної діяльності в умовах підвищеного ризику / І. Г. Лук’яненко // Бізнес Інформ. – 2009. – Т. 3. – № 2. – С. 31–33.
Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України/ І. Г. Лук’яненко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 197–201.
Лук’яненко І. Г., Городніченко Ю. О. Сучасні економетричні методи у фінансах / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
Лук’яненко І. Г., Жук В. М. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн з перехідною економікою/ І. Г.Лук’яненко, В. М. Жук // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 130–151.
Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія/. А. В Матвійчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 439с.
Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / під ред. В. І. Міщенко, О. І. Кірєєва, М. М. Шаповалової. – К.: – Центр наукових досліджень НБУ. – 2005.–.97c.
Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / під ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. А. Кизим. – Х.: – ИД «ИНЖЭК», 2013. – 664 c.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК [339.924+339.56.055]:330.42
Полякова О. Ю., Шликова В. О.
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу (c. 330 - 336)

У статті проаналізовано досвід зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо використання гравітаційних моделей для виявлення чинників впливу на зовнішньоторговельні зв'язки між країнами. На прикладі ЄС авторами перевірено припущення, що з розширенням інтеграційних об'єднань відбувається перерозподіл впливу показників на обсяги міжнародної торгівлі. Побудовано десять модифікацій гравітаційної моделі для різних груп країн ЄС на основі даних за 2003 та 2012 роки з уведенням додаткових пояснюючих змінних, зокрема фіктивних. У якості залежної змінної обрано обсяг експорту товарів. Визначено, що найбільш стійким у часі фактором впливу на обсяг торгівлі між країнами є чисельність їх населення, зменшується значущість обсягів ВВП і відстані між партнерами, належність до «старих» країн – членів ЄС стає незначущим чинником. Доведено, що на кожному етапі функціонування інтеграційного об'єднання необхідним є використання додаткових змінних відповідно до особливостей взаємозв’язків між країнами.
Ключові слова: зовнішньоторговельні зв’язки, гравітаційна модель, Європейський Союз, інтеграційне об’єднання
Табл.: 2. Формул: 4. Бібл.: 25.

Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: polya_o@ukr.net
Шликова Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, науковий співробітник, сектор енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.shlykova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полякова О. Ю., Шликова В. О. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 330–336.

Список використаних у статті джерел

Сиденко В. Р. Европейская интеграция и экономическое развитие: монография – К.: Институт экономики и прогнозирования, 2011.– Т. 2. –448 с.
Tinbergen J. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. – New York: Twentieth Century Fund, 1962.
Helpman E., Krugman P. Market structure and foreign trade. – Cambridge (MA): MIT Press, 1985.
Bergstrand J. H. The generalized gravity equation, monopolistic competition, and the factor proportions theory in international trade // The review of economics and statistics. – 1989. – Vol. 71 – № 1. – P. 143 – 153.
Eaton J. Technology, geography, and trade / J. Eaton, S. Kortum // Econometrica. –2002. – Vol. 70. – № 2. –P. 1741 – 1779.
Anderson J. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation // American Economic Review. – 1979. – Vol. 69. – № 1. – P. 106 – 116.
Anderson J. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle / J. Anderson, E. Wincoop // American Economic Review. – 2003. – Vol. 93. – № 1. – P. 170 – 192.
Anderson J. E. Gravity, productivity and the pattern of production and trade // Working Paper 14642 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w14642
Kepaptsoglou K., Karlaftis M. G., Tsamboulas D. The Gravity Model Specification for Modeling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects: A 10-Year Review of Empirical Studies // The Open Economics Journal. – 2010. – № 3. – P. 1 – 13.
Каукин А. Гравитационная модель внешней торговли России: случай большой по площади страны с протяженной границей / А. Каукин, Г. Идрисов // Аналитика и прогноз [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.iep.ru/files/text/policy/2013-4/kaukin.pdf
Бабецкая-Кухарчук О. А., Морель М. Переход к рынку в России и его влияние на международную интеграцию. Препринт WP2/2003/04 Серия WP2 Количественный анализ в экономике. Москва : ГУ ВШЭ, 2003. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216407440/WP2_2003_04.pdf
Shepherd B. The Gravity Model of International Trade: A User Guide / United Nations publication 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unescap.org/tid/publication/tipub2645.pdf
Ускова Т. В. Внешнеэкономическая деятельность регионов СЗФО и Республики Беларусь: состояние и методологические аспекты моделирования / Т. В.Ускова, В. Я. Асанович, С. М.Дедков, Р. Ю. Селименков // Моделирование и прогноз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esc.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=1081
Мишура А. В. Оценка гравитационных моделей межрегиональной торговли монополистически конкурентными товарами в России // Микроэкономический анализ: методы и результаты [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:5109f05683ec39dd2b0dd5be04.pdf
Московкин В. М. Анализ внешнеторговых взаимодействий России со странами арабо-европейского Средиземноморья на основе гравитационной модели / В. М. Московкин, О. А. Посохова О. А. // Вестник РУДН. Серия «Экономика». – 2007. –№ 3-4. – С. 29 – 35. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/305
Новоселова О. В. Межрегиональный обмен как фактор развития кластерной структуры экономики региона // Региональные проблемы [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2011/3/09
Троекурова И. С., Тимофеев А. В. Направления развития товарных потоков ШОС на основе гравитационной модели / И. С. Троекурова, А. В. Тимофеев [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2012/08/ Троекурова-И.С.-Тимофеев-А.В.-.doc
Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи: монографія / С. В. Беренда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 168 с.
Гончаренко Н. І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С.78 – 84.
Кончин В. І. Зони вільної торгівлі та мультигравітаційна регіональна торговельна модель України: перспективи розвитку / В. І. Кончин, А. С. Ложачевська // Стратегія розвитку України. – 2012. – № 2.– С.85 – 106.
Насадюк І. Б. Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України / І. Б. Насадюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – № 44 (1). – С. 94 – 99.
Насадюк І. Б. Інтеграційні ефекти створення і відхилення торгівлі в Україні у 2001 – 2010 роках [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник/2012-1/Насадюк.pdf
Новікова М. В. Формування та тестування гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС / М. В.Новікова, Н. Ю. Ткачук // Проблеми підвищення ефективностi iнфраструктури: НАУ, 2011. – Випуск 29 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/.../282/271?
База даних Eurostat Європейського статистичного відомства [Електронний ресурс] Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database
Автоперевезення DELLA [Електронний ресурс] Режим доступу: http://della.ua/distance/


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.837+330.4
Соколовський Д. Б.
Моделювання неефективних норм поведінки економічних аґентів на прикладі взаємовідносин «інвестор – держава» (c. 337 - 342)

Розглянуто взаємовідносини інвесторів і держави в рамках їхньої діяльності в певній економічній системі. Автор проаналізував мотиви та запропонував модель прийняття рішень (поведінки) інвесторів залежно від параметрів економічного середовища, в якому вони діють. За допомогою моделі досліджено такі питання: 1) за яких умов які типи аґентів прагнутимуть перейти до економіки зі сприятливішим кліматом, а які – залишитися в тій, де вони наразі діють? 2) як ставитимуться аґенти до приходу в економіку інших інвесторів? 3) чи прагнутимуть аґенти, і які саме, поліпшувати клімат економіки, в якій вони функціонують? 4) чи прагнутиме уряд поліпшувати клімат економіки своєї країни? Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що уряд, попри традиційні уявлення, зазвичай не виявляє реальної зацікавленості у підтриманні та поліпшенні економічного клімату у країні. Навіть якщо клімат економіки є порівняно несприятливим, можна підібрати параметри податкових зборів, за яких подібна ситуація влаштує не лише уряд, а й інвесторів. Формально доведено, що послідовна реалізація природних поведінкових мотивів суб’єктів досліджуваної економічної системи врешті призводить до «закриття» економіки й утворення неповного ринку.
Ключові слова: взаємодія аґентів, неефективні норми поведінки, економічний клімат, неповний ринок, «ринкова омана»
Рис.: 3. Формул: 11. Бібл.: 8.

Соколовський Дмитро Борисович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ проблем моделювання економічних систем, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: dmy.falko@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 185

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Соколовський Д. Б. Моделювання неефективних норм поведінки економічних аґентів на прикладі взаємовідносин «інвестор – держава» // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 337–342.

Список використаних у статті джерел

Besley T. How Do Market Failures Justify Interventions in Rural Credit Markets? / T. Besley // The World Bank Research Observer. – 1994. – Vol. 9, no 1. – P. 27–47.
Philippon T. Optimal Interventions in Markets with Adverse Selection / T. Philippon, V. Skreta // American Economic Review. – 2012. – Vol. 102, no 1. – P. 1–28.
Tirole J. The Theory of Corporate Finance / J. Tirole. – Princeton, Princeton University Press, 2006. – 656 p.
Tirole J. Overcoming Adverse Selection: How Public Intervention Can Restore Market Functioning / J. Tirole // American Economic Review. – 2012. – Vol. 102, no 1. – P. 29–59.
Tapia W. Implications of Behavioural Economics for Mandatory / W. Tapia, J. Yermo // Individual Account Pension Systems, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions. – OECD Publishing. – 2007. – No. 11. – P. 1–28.
Iyengar S. Choice Overload and Simplicity Seeking / S. Iyengar, E. Kamenica // Journal of Public Economics. – 2010. – Vol. 94, no. 7–8. – P. 530–539.
Соколовський Д. Модель «ринкової омани» у взаємодії кшталту «принципал – аґент» / Д. Соколовський // Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності [Монографія]. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 224–235.
Соколовський Д. Б. Питання впливу взаємин «страховик – страхувальник» на рівень безпеки об’єкта страхування / Д. Б. Соколовський // Вісник Волинського держ. ун-ту. – 2001. – № 3. – С. 219–223.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 332.02:504.03
Самойлік М. С.
Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону (c. 343 - 349)

У статті розроблено економіко-екологічну модель оптимального управління системою поводження з твердими відходами на регіональному рівні, визначено її цільові функції та сформовано оптимізаційні сценарії управління даною сферою при теоретично оптимальних значеннях параметрів. На основі моделі управління сферою поводження з твердими відходами сформовано алгоритм визначення оптимальних управлінських стратегій і механізмів їх реалізації, який дозволяє вирішувати поставлені задачі оптимізації розвитку сфери поводження з твердими відходами при заданій множині змінних і параметрів стану системи для конкретного типу життєвого циклу твердих відходів і різних суб’єктів даної сфери. Розроблена модель має множину допустимих рішень і відповідно пропонує вибір найкращого з них із урахуванням цільових функцій. Проведений SWOT-аналіз існуючого стану поводження з твердими відходами у Полтавському регіоні та визначена необхідність розроблення відповідної стратегії на основі розробленої економіко-екологічної моделі з урахуванням оптимізації взаємопротилежних критеріїв: екологічного ризику для здоров’я населення від сфери поводження з твердими відходами та сумарних витрат на функціонування даної сфери. Проведено моделювання даної ситуації за базовим (існуюча ситуація) та альтернативними сценаріями та встановлено, що на даному етапі у регіоні найбільш доцільним є будівництво чотирьох сміттєсортувальних ліній і п’яти регіональних полігонів твердих відходів, при цьому витрати на дану сферу складають 62,0 млн грн / рік, прибуток від реалізації вторинної сировини – 71,2 млн грн. /рік, а зниження екологічного ризику – 13 млн грн. / рік.
Ключові слова: тверді відходи, регіон, економіко-екологічна модель, оптимальні стратегії
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 13. Бібл.: 8.

Самойлік Маріна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра екології, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: marina-samojlik@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 317

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Самойлік М. С. Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 343–349.

Список використаних у статті джерел

Самойлік М. С. Управління системою поводження з відходами на регіональному рівні / М. С. Самойлік, І. Б. Чичкало-Кондрацька // Бізнес Інформ. – 2009. – № 4 (1). – С. 130 – 133.
Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. (Одобрена постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума АН СССР от 21 октября 1983 г.). – М .: Экономика, 1986. –158 с.
Онищенко В. О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні / В. О. Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – 524 с.
Вагин В. С. Комплексное управление жизненным циклом ТБО в регионе: понятийно-терминологические и методологические основы концепции : Монография / В. С. Вагин. – Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦВШ, 2004. – 111 с.
Екологічний паспорт Полтавської області / За заг. кер. І. А. Піддубного. – Полтава : Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, 2012. – 134 с.
Онищенко С. В. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України : Монографія / C. В. Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава : ПолтНТУ, 2012 – 269 с.
Поводження з відходами Полтавщини / [Голік Ю. С., Ілляш О. Е., Самойлік М. С. та ін.]. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 291 с.
Онищенко В. О. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області / [В. О. Онищенко, Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш та ін.]. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 164 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру