УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.92
Кизим М. О., Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М.
Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС (c. 7 - 24)

У статті розглядається проблема наслідків для України від її членства в СОТ у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу (МС) ЄВРАЗЕС. Визначено, що Україна знаходиться серед безумовних світових лідерів з виробництва і експорту зерна та соняшникової олії з вітчизняної сировини. Проаналізовано товарну структуру експорту та імпорту агропромислової продукції. Досліджено ситуацію та зміни на ринку зернових культур і продуктів їх переробки після вступу України до СОТ. Визначено негативні фактори розвитку релевантного ринку зернових культур і продуктів його переробки від цього. Визначено, що зовнішня торгівля України з третіми країнами, які не є членами ЄС і МС, після вступу до СОТ значно розширилась і має більш перспективні напрямки подальшого розширення ринків збуту, ніж із країнами ЄС та МС. Доведено, що найбільшим імпортером вітчизняних готових зернових продуктів є Росія. Визначено, що внутрішній ринок України є досить відкритим для імпортної продукції зернових культур і продуктів їх переробки. Досліджено ситуацію та зміни на ринку насіння соняшнику та олії соняшникової після вступу України до СОТ. Виявлено, що виробництво в Україні олії соняшникової є експортоорієнтованим видом діяльності. Аналіз експортно-імпортних операцій України з країнами ЄС та МС дозволив зробити висновок про закритість цих ринків збуту для вітчизняних виробників. Визначено, що внутрішній ринок України з точки зору забезпеченості власною сировинною базою (насіння соняшнику) для виробництва олії соняшникової є досить захищеним. Доведено, що для ефективного розвитку внутрішніх ринків даних товарів Україні необхідно розвивати інші інтеграційні напрями зовнішньої торгівлі.
Ключові слова: виробництво, зовнішня торгівля, зернові культури, ЄС, Митний союз, СОТ
Рис.: 5. Табл.: 19. Бібл.: 22.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru
Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Маханьова Юлія Миколаївна – аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 286

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 7–24.

Список використаних у статті джерел

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : монографія : в 3 т. [Текст] / [за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є Кваснюка]. – К. : Фенікс, 2007.
Соціально-економічний стан України : наслідки для народу та держави : національна доповідь [Текст] / [за заг. ред. В. М. Гейця]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Суспільство, держава, економіка : феноменологія взаємодії та розвитку [Текст] / [В. М. Геєць; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув.]. – К., 2009. – 864 с.
Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція [Текст] / [за ред. проф. В. О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув.]. – К., 2012. – 552 с.
Сиденко В. Р. Глобализация и экономическое развитие. Т. 1 [Текст] / В. Р. Сиденко. – К. : Феникс, 2008. – 376 с.
Осташко Т. О. Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів : монографія [Текст] / Т. О. Осташко, Л. Ю. Волощенко-Холда; [НАН України, Ін-т екон. та прогнозув.]. – К., 2011. – 224 с.
Кобута І. В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [Текст] / І. В. Кобута // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 31 – 38.
Бородіна О. Яка модель агросектора потрібна Україні? [Текст] / О. Бородіна, І. Покопа // Дзеркало тижня. –2012. – 18 травня (№ 18). – С. 8.
Бородіна О. На яку модель аграрного сектору має орієнтуватися Україна у стратегічній перспективі? [Текст] / О. Бородіна, І. Покопа // Дзеркало тижня. – 2013. – 06 липня (№ 25). – С. 8.
Гоцуєнко Є. Продовольча безпека… з відстрочкою [Текст] / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня. – 2013. – 19 жовтня (№ 38). – С. 9.
Дашковська І. Розчарування високим урожаєм [Текст] / І. Дашковська // Дзеркало тижня. – 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 9.
Клименко І. В. Три роки членства в СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналіт. доповідь [Текст] / І. В Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус; [Нац. ін-т. стратег. дослідж.]. – К. : НІСД, 2011. – 72 с.
Аналіз соціально-економічних наслідків членства України в СОТ після трьох років членства: очікування і реалії [Текст] / [Ін-т екон. дослідж. та політ. Консулат.]. – К. : ІЕДПК, 2011. – 58 с.
Членство України у СОТ : нові можливості та виклики для бізнес-асоціацій [Текст] / За заг. ред. Д. В. Ляпіна; Д. В. Ляпін, В. М. Мовчан; [Ін-т власн. і своб.]. – К. : Інститут власності і свободи; LAT&K, 2010. – 104 c.
Сколотняний Ю. Валерій П’ятницький: «Ми – частина міжнародного торговельного простору і відсікати себе від нього не збираємося» [Текст] / Ю. Сколотняний // Дзеркало тижня. – 2012. – 29 вересня (№ 34). – С. 7.
Сколотняний Ю. Валерій П’ятницький: «СОТ загине, якщо буде накладене вето на зміни» [Текст] / Ю. Сколотняний // Дзеркало тижня. – 2013. – 07 березня (№ 9). – С. 7.
Гончарук А. Право на захист (але без шкоди для економіки) [Текст] / А. Гончарук // Дзеркало тижня. – 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 6.
Ничай Н. СОТ по-українськи: чи скористається Україна можливостями захисту торговельних інтересів через механізми Світової організації торгівлі? [Текст] / Н. Ничай // Дзеркало тижня. – 2013. – 23 листопада (№ 43 – 44). – С. 6.
Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посіб. [Текст] / І. Ю. Матюшенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 364 – 395.
Звіт Робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі. WT/ACC/UKR152. – 25.01.2008 (08–0399). – C. 374 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=32172
Інтернет-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
WTO ITC UNCTAD World Tariff Profiles 2013.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.227.3: 336.02
Черленяк І. І., Дюгованець О. М.
Міжнародний офшорний бізнес та глобальна фінансова система (c. 24 - 29)

Метою написання статті є дослідження зв’язків міжнародної фінансової системи, міжнародного офшорного бізнесу та тенденцій розвитку національних економік. У науковій роботі проаналізовано позитивні та негативні аспекти впливу офшорних зон на міжнародний бізнес і міжнародну фінансову систему. Розглянуто концептуальні основи мотиваційних джерел офшорного бізнесу та формати змісту, що позначають його асоціальну системну природу. Здійснено аналітичне дослідження структури, субструктур, функцій та спектру можливостей субструктур глобальної фінансової системи, що є важливим питанням з точки зору пріоритетів і завдань державної та корпоративної економічних політик.
Ключові слова: офшорний бізнес, офшорні зони, офшори, ухилення від податків, податкові гавані, податкові сховища, секретні юрисдикції
Бібл.: 11.

Черленяк Іван Іванович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: cherlenyakjj@mail.ru
Дюгованець Олеся Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: lables@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 251

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Черленяк І. І., Дюгованець О. М. Міжнародний офшорний бізнес та глобальна фінансова система // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 24–29.

Список використаних у статті джерел

Лещук В. П. Фінансова глобалізація в умовах глобалізації світової економіки // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – С. 218 – 223.
Вірченко В. В. Трансформація фінансової систем в умовах глобалізації / В. В. Вірченко, В. О.Вірченко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2010. – № 1. – С. 49 – 55.
Minsky H. P. The Financial Instability Hypothesis / Hyman P. Minsky // The Jerome Levy Economics Institute of Bard College Working Papers. – 1992. – № 74. – P. 9.
Мамотенко Д. Ю. Глобалізація міжнародних фінансових ринків // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – № 39. – С. 229 – 237.
Шэксон Н. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах / Шэксон Николас; [пер. с англ. А. А. Калинина]. – М. : Эксмо, 2012. – 281 с.
Death and Taxes: The True Toll of Tax Dodging. Christian Aid, 2008, May.
Голубков Д. Ю. Особенности корпоративного управления в России: инвестиционный кризис и практика офшорных операций / Д. Ю. Голубков. – М. : АЛЬПИНА, 2007. – 263 с.
Ahmed Zorome. Concept of Offshore Financial Centres: In Search of an Operational Definition // IMF Working Paper, WP/07/87, 2007.
Dev Kar, Devon Cartwright Smith. Illicit Financial Flows from Developing Countries 2002 – 2006. Washington : Global Financial Integrity, 2012.
Кабир Л. Организация офшорного бизнеса / Л. Кабир. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 144 с.
Королев М. В. Офшорные фирмы / М. В.Королев. – М. : Кукша, 2008. – 38 с.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.54
Беренда С. В., Панова А. В.
Від «оверхенг» до розширення «полісі спейс» у рамках перемовин у СОТ (c. 30 - 35)

У статті розглядаються питання, пов’язані з оцінкою впливу на рівень зв’язаного тарифу «полісі спейс» у рамках торгових переговорів у СОТ. Поняття «полісі спейс» фокусується на тарифній складовій. У статті було реалізовано кількісний аналіз пов’язаних тарифів у контексті країн – засновників і не-засновників СОТ; зроблено спробу класифікувати країни відповідно до рівня пов’язаних тарифів; виконано порівняльний аналіз «полісі спейс» окремих країн. Участь зацікавлених сторін при формуванні «полісі спейс» для України сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Сильна позиція в контексті переговорів у рамках СОТ допоможе українським компаніям перетворити конкурентний потенціал на конкурентну перевагу. На закінчення: наша гіпотеза, що в цілому засновники СОТ мають більший «полісі спейс», аніж не-засновники, не підтвердилась.
Ключові слова: «полісі спейс», пов’язані тарифи, overhang, Доха зобов’язання
Рис.: 6. Бібл.: 14.

Беренда Сергій Васильович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: emc2@ukr.net
Панова Анна Володимирівна – студент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: a.panova@yahoo.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 364

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Berenda S. V., Panova A. V. From Overhang to Policy Space Enhancement Within WTO Negotiations // The Problems of Economy. – 2014. – №2. – C. 30–35.

Список використаних у статті джерел

World Trade Profiles 2008 [Electronic resource] // WTO. – Access mode : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles08_e.pdf
World Trade Profiles 2009 [Electronic resource] // WTO. – Access mode : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles09_e.pdf
World Trade Profiles 2010 [Electronic resource] // WTO. – Access mode : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles10_e.pdf
World Trade Profiles 2011 [Electronic resource] // WTO. – Access mode : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles11_e.pdf
World Trade Profiles 2012 [Electronic resource] // WTO. – Access mode : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles12_e.pdf
World Trade Profiles 2013 [Electronic resource] // WTO. – Access mode : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles13_e.pdf
“Policy space: are WTO rules preventing developing?” // Brief Paper of Overseas Development Institute. – 2007. – P. 1 – 4.
Rodrik D.“How to Make the Trade Regime Work for Development”. – Harvard University. Manuscript, February 2004.
Trade and Development Report (2006) // United Nations Conference on Trade and Development’s (UNCTAD’s) [Electronic resource]. – Access mode : http://unctad.org/en/docs/tdr2006_en.pdf
Milner Ch. “Constraining and Enhancing Policy Space: The WTO and Adjusting to Globalization” // The Journal of International Trade and Diplomacy 3 (1), Spring 2009: 127 – 154.
Hoekman B. “Operationalizing the Concept of Policy Space in the WTO: Beyond Special and Differential Treatment” // Journal of International Economic Law 2005. – Volume 8, Issue 2. – P. 405 – 424.
Natrajan J. “Allow Policy Space to Define Sustainable Development Strategies as Per National Priorities” // UN [Electronic resource]. – Access mode : http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=440&type=230&menu=38
Сколотяный Ю. Валерий Пятницкий: «Мы – часть международного торгового пространства и отсекать себя от него не собираемся» // Зеркало недели. – 2012. - № 34.
Сколотяный Ю. Майкл Пунке: «Україна діє, як справжній порушник спокою у СОТ» // Дзеркало тижня. – 2013. - № 8.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 504:330.44
Князєва Т. В.
Обґрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування (c. 36 - 40)

У статті на основі розвитку уявлення про наукові погляди неокласичної школи економічної теорії в напрямку обґрунтування пріоритету значущості теорії загальної економічної ефективності в теорії економіки природокористування визначено, що саме принципи теорії економічної ефективності мають стати основою механізму вирішення міжнародних проблем природокористування. Вдосконалено порядок визначення ефективності еколого-економічних відносин природокористування на основі диференціації результатів природоохоронних заходів, класифікації факторів, що обмежують дію вартісних критеріїв у процесі оцінки природоохоронної діяльності з метою підвищення рівня обґрунтованості заходів у сферах природокористування та охорони навколишнього природного середовища та який вперше обґрунтовано за допомогою економіко-математичної моделі, що дає змогу візуально представити критерії міжнародної ефективності еколого-економічної діяльності та вплив негативних факторів на неї.
Ключові слова: теорія економічної ефективності, економічний механізм, міжнародні проблеми природокористування
Рис.: 1. Бібл.: 8.

Князєва Тетяна В’ячеславівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: tatiana.kniazieva2017@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 252

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Князєва Т. В. Обґрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 36–40.

Список використаних у статті джерел

Борщук Є. М. Математична модель оптимізації функціонування еколого-економічної системи / Є. М. Борщук, Б. М. Мізюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2006. – Вип. 35. – С. 45 – 52.
Гахович Н. Г. Екологічна трансформація промисловості: інструменти державного впливу / Н. Г. Гахович // Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку : матер. Українського екологічного конгресу (Київ, 10 – 11 грудня 2009 р.).
Князєва Т. В. Теорія економічної ефективності в контексті вирішення глобальних проблем природокористування / Т. В. Князєва // Економіка і управління. – 2014. – № 1. – С. 112 – 119.
Коняхіна Т. В. Механізм розвитку міжнародних еколого-економічних відносин та природокористування / Т. В. Коняхіна // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб.наук.праць. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. XІV; Вип. 259. – 376 с. – (Серія «Економіка»). – C. 136 – 142.
Пашенцев А. И. Концептуальные аспекты воздействия промышленных предприятий на окружающую природную среду / А. И. Пашенцев // Экономика Крыма. – 2008. – № 23. – С. 11 – 16.
Саксонова О. М. Удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності : дис. … канд. екон. наук : 08.08.01 / О. М. Саксонова. – К., 2003.
Siebert H. Economics of environmental theory and policy. – Berlin, 1998. – 187 p.
Wiesmeth H. Environmental Economics: Theory and Policy in Equilibrium. – Springer, 2012. – 328 p.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336
Прокопенко В. Ю.
Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу (c. 41 - 49)

У статті розглядаються монетарні інструменти, що застосовуються монетарними регуляторами країн Єврозони та США. Проаналізовано наукові дослідження у сфері монетарного регулювання ринків нерухомості країн Єврозони та США. З’ясовано, що переважно застосовуються ліберальні монетарні режими щодо впливу на фінансові ринки, зокрема і на ринки нерухомості. Проаналізовано монетарні інструменти в динаміці та у взаємозв’язку зі зміною динаміки цін на ринках нерухомості вищезазначених країн.
Ключові слова: ринок нерухомості, монетарні регулятори, монетарні інструменти, житлова нерухомість, індекс цін на нерухомість
Рис.: 3. Бібл.: 37.

Прокопенко Валерія Юріївна – доктор економічних наук, професор, директор, Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій (вул. Каразіна, 7/9, офіс 1-3, Харків, 61002, Україна)
Email: pvu9@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 217

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопенко В. Ю. Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 41–49.

Список використаних у статті джерел

Historical Changes of the Target Federal Funds and Discount Rates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate.html
Statistical Interactive Database – official Bank Rate history [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Repo.asp
Office of Federal Housing Enterprise Oversight Quarterly Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fhfa.gov/webfiles/1190/3q03hpi.pdf
Baks K., Kramer C. Global liquidity and asset prices: measurement, implications and spillovers // Working Paper of the International Monetary Fund, 168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp99168.pdf
R?ffer R., Stracca L. What Is Global Excess Liquidity and Does It Matter? ECB Working Paper 696 // European Central Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp696.pdf
Roffia B., Zaghini A. Excess money growth and inflation dynamics // ECB Working Paper 749, European Central Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp749.pdf
Adalid R., Detken C. Liquidity Shocks and Asset Price Boom // Bust Cycles. ECB Working Paper 732, European Central Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp732.pdf
Giese J. V., Tuxen C. K. Global Liquidity and Asset Prices in a Cointegrated VAR // Working Paper, Nuffield College, University of Oxford and Department of Economics, Copenhagen University [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edge-page.net/jamb2007/papers/GieseandTuxen06-07-2007.pdf
Belke A., Orth W., Setzer R. Liquidity and the Dynamic Pattern of Asset Price Adjustment : A Global View // Journal of Banking and Finance, (34): 1933 – 1945 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/13/4/43687355.pdf
Goodhart Ch., Hofmann B. House prices, money, credit and the macroeconomy // Oxford Review of Economic Policy, 24: 180 – 205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp888.pdf
Dreger Ch., Wolters J. Liquidity and Asset Prices – How Strong Are the Linkages? // Discussion Paper 860, German Institute for Economic Research, Berlin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.94897.de/dp860.pdf
Demary M. The Link between Output, Inflation, Monetary Policy and Housing Price Dynamics // MPRA Paper 15978, Munich University [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15978/1/MPRA_paper_15978.pdf
Jarocinsky M. Smets F. House Prices and the Stance of Monetary Policy // Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July-August 2008; 90(4): 339-65 [Електронний ресурс]. // Режим доступу : http://c.research.stlouisfed.org/publications/review/08/07/Jarocinski.pdf
Gruber J., Lee G. S. Bank Lending Effect on German Commercial Property Prices // University of Regensburg Working Paper in Business, Economics and Management Information Systems 428, University of Regensburg [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epub.uni-regensburg.de/9397/1/german_bank_lending_07_08.pdf
Berlemann M., Freese J. Monetary policy and real estate prices: A disaggregated analysis for Switzerland // HWWI Research paper, No. 2-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Research_Paper_2-19_01.pdf
Bernanke B., Gertler M. Should Central Banks Respond to Movements in Asset prices? // American Economic Review. – 91(2) – P. 253 – 257.
Detken C., Smets F. Asset Price Booms and Monetary Policy // ECB Working Paper 364, European Central Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp364.pdf
Bordo M., Wheelock D. C. Monetary Policy and Asset Prices: A Look Back at Past U.S. Stock Market Booms // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. – November / December 2004. – 86 (6). – P. 19 – 44.
Cecchetti S. G., Genberg H., Wadhwani S. Asset Prices in a Flexible Inflation Targeting Framework // NBER Working Paper 8970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w8970.pdf
Frait J., Kom?rek L. Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? // Prague Economic Papers; University of Economics, Prague. – 2007. – Vol. 2007(1). – P. 3 – 23.
Matal?k I., Skolkova M., Syrovatka J. Real estate prices and CNB monetary policy // BIS Papers. Real Estate Indicators and Financial Stability. – 2005. – № 21. – P. 184 – 196.
Dedu V., Stoica T. The Monetary Policy and the Real Estate Market // Theoretical and Applied Economics. – 2011. – Vol. 18, № 12 (565). – P. 5 – 14.
Mohanty M. S., Turner Ph. Monetary policy transmission in emerging market economies: what is new? // BIS Papers. Transmission mechanisms for monetary policy in emerging market economies. – 2008. – № 35. – P. 1 – 60.
European Central Bank 2000 Annual Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2000en.pdf
European Central Bank 2005 Annual Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2005en.pdf
European Central Bank. Key ECB interest rates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
European Central Bank. Statistical Data Warehouse [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2120793
Deutsche Bundesbank. Monatsbericht, Juli 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2007/2007_07_monatsbericht.pdf
European Central Bank 2010 Annual Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2010en.pdf
European Central Bank 2011 Annual Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011en.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. 90 Annual Report (2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual03/ar03.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. 82 Annual Report (1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/ann95.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. 87 Annual Report (2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual00/ar00.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. 90 Annual Report (2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual03/ar03.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. 91 Annual Report (2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual03/ar03.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress. February 24, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20090224_mprfullreport.pdf
Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress. July 17, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20120717_mprfullreport.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.741.242.1
Сейтим А. Є.
Використання кріптовалют як альтернативне вирішення проблем світової валютної системи (c. 50 - 55)

Фінансова сфера, як і всі інші сфери бізнесу, не уникла проникнення IT-технологій. Такі технології не лише прискорили всі транзакції, але й зробили їх відносно дешевими і миттєвими. Якщо раніше платежі переважно проводилися банками та іншими відповідними структурами тільки в традиційних валютах, то останнім часом місце універсальної валюти посідають біткоіни та інші аналогічні кріптовалюти. Ця стаття присвячена актуальній темі кріптовалют, їхнім функціям і механізмам емісії. Дана тема особливо актуальна сьогодні, оскільки традиційні загальні валюти як долар США, ієна тощо не такі стійкі, як раніше. Особливо багато претензій пред'являється до долара США. У числі основних претензій – неконтрольована іншими учасниками фінансового ринку емісія американської валюти. Цього недоліку позбавлена кріптовалюта біткоіни. Будучи невизнаною як гроші, кріптовалюта біткоіни вже має власну біржу, фонд, численне співтовариство розробників, користувачів і власників. Окремі групи держав, такі, як БРІК, Боліваріанський альянс та інші спільноти вже давно працюють над створенням власних валют. Тренд реорганізації світової валютної системи стає все більш і більш виразним.
Ключові слова: валютна система, кріптовалюта, біткоіни, децентралізована система, інфляційні ризики, дефляція, теорія вартості грошей, закон попиту і пропозиції, світова фінансова криза
Рис.: 2. Бібл.: 12.

Сейтим Айганим Є. – докторант, кафедра економіки, Університет «Туран» (вул. Сатпаєва, 16-18-18а, Алмати, 050013, Казахстан)
Email: seitima@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 193

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сейтим А. Е. Использование криптовалют как альтернативное решение проблем мировой валютной системы // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – C. 50–55.

Список використаних у статті джерел

Сайт экономического журнала «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://expert.ru/2013/12/2/vostochnaya-afrika-vstala-na-evropejskij-put/?n=66992/
Финансовый портал «Минфин» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://minfin.com.ua/2010/10/09/sukre/
Экспертный сайт Высшей школы экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.opec.ru/1157071.html/
Интернет-энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/
Nakamoto Satoshi. A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.bitcoin.org./3 page
Сайт криптовалюты биткоин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bitcoin.org/ru/как-это-работает
Сообщение Федерального Бюро Расследований США. Виртуальная валюта Биткойн: уникальные особенности представляют отдельные затруднения сдерживания незаконной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf
Публикация Вэй Дай [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.weidai.com/bmoney.txt
Сайт криптовалюты биткоин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bitcoin.org/ru/описание/
Финансовый сайт «Личные финансы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pfin.com.ua/istoriya-deneg-2000/
Антология экономической классики : [в 2 т.] / Сост. И. А. Столяров. – М. : Эконов, 1993. – 474 с.
Статистический сайт криптовалют [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bitinfocharts.com /ru/bitcoin/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 65.050.12
Лучик С. Д., Лучик М. В.
Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни (c. 56 - 61)

Мета статті полягає у дослідженні продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни. З урахуванням норм чинного законодавства і матеріалів статистики сільського господарства було здійснено розрахунок основних індикаторів продовольчої безпеки та проведено їх аналіз. У результаті дослідження було виокремлено напрями розвитку основних галузей сільського господарства. Обґрунтовано, що інноваційний сценарій розвитку аграрної галузі сприятиме підвищенню рівня самозабезпечення населення країни за основними видами продукції і в підсумку дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є прогнозування перспективних станів агропродовольчого ринку в умовах реалізації того чи іншого сценарію розвитку ситуації. Одержані прогнозні значення дозволять запропонувати комплекс стратегічних заходів для забезпечення економічної безпеки аграрної галузі економіки країни.
Ключові слова: економічна безпека, продовольча безпека, аграрна галузь, інноваційний розвиток
Табл.: 1. Бібл.: 11.

Лучик Світлана Дмитрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра соціальної економіки і інформаційних технологій, Подільський державний аграрно-технічний університет (вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна)
Email: luchiksvetlana65@mail.ru
Лучик Маргарита Василівна – аспірант, Подільський державний аграрно-технічний університет (вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна)
Email: luchik-margarita@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 232

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лучик С. Д., Лучик М. В. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 56–61.

Список використаних у статті джерел

Кулагина Н. А. Теория и методология экономической безопасности агропромышленного комплекса : автореф. дис. … докт. экон. наук : 08.00.05 \"Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)\"/ Кулагина Н. А. – М., 2012. – 45с.
Журавков В. В. Продовольча безпека в надзвичайних ситуаціях: історичний досвід та концептуальні підходи до її забезпечення в Україні / В. В. Журавков. – К. : Видавництво УАЗТ, 2002. – 95 с.
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Сільське господарство України за 2008 рік : [стат. зб.] / Держкомстат України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2008. – 361 с.
Сільське господарство України за 2012 рік : [стат. зб.] / Держкомстат України. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 392 с.
Петренко І. Фабрика експортної курятини / І. Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2013. – Грудень (№ 24). – С. 14 – 17.
Вольська О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів в Україні / О. М. Вольська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2013-kachestvo-economichnogo-rozvitku/5_volska.htm
Керсанюк Ю. Кон’юнктура змін на ринку молока : прогноз / Ю. Керсанюк // Агробізнес сьогодні. – 2013. – № 17 (64) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-52-32/1797-2013-09-27-12-06-02.html
Галацан Л. А. Нормативно-технічна документація в цукровій галузі, якість цукру, виробленого цукровими заводами України / Л. А. Галацан // Бурякова галузь в умовах національного та світового ринку : Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України (м. Київ, 22 – 23 березня 2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sugarconf.com/custom/files/ua_2011_03/8.pdf
Юзепчук О. Поживна цінність білка картоплі прирівнюється до курячого м’яса / О. Юзепчук //Відомості.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vidomosti-ua.com/news/47376
Україна: АгроЗЕД-підсумки-2013 // Українська аграрна конфедерація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroconf.org/content/ukrayina-agrozed-pidsumki-2013


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342.3
Мороз О. В., Воловодюк С. С.
Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства (c. 62 - 66)

У статті розглянуто еволюційні особливості трансринкових реформувань ХVIII – ХХІ ст. Зазначено закономірність і логічність формаційних процесів переходу індустріальної епохи до постіндустріального періоду. Акцентовано увагу на прогресуючій дематеріалізації економіки та чисельних системних перетвореннях, які передбачають домінування морально-етичних пріоритетів. Указано на проблеми, пов’язані з неузгодженістю інформаційної функції конкурентного ринку в період трансформаційних перетворень. Після проведення аналізу напрацювань у даному напрямі наголошено на доцільності змін у конкурентних ринкових механізмах у зв’язку з роздвоєністю сучасних глобально-економічних процесів через поєднання в їхній структурі як індустріальних, так і постіндустріальних відносин. Відзначено потребу застосування основ комунікативного раціоналізму, який базується на принципах конвергенції та солідарності, на домінантності неформальних морально-етичних оціночних позицій, на потенціалі накопичених індивідуумом знань і відповідних оцінках інформаційних потоків. Рекомендовано на рівні підприємства для забезпечення відповідної конкурентоспроможності в інформаційно-мережевому глобалізованому суспільстві постіндустріального періоду залучати інформативні технології не лише як дієвий інструмент реклами та сфери збуту, але й у процесі його становлення та розвитку, що дозволить подолати віддаленість між виробником і споживачем і мінімізувати негативний вплив невизначеності сьогодення.
Ключові слова: постіндустріалізм, конкуренція, конкурентні механізми, комунікативний раціоналізм, конкурентоспроможність
Рис.: 1. Бібл.: 11.

Мороз Олег Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: ovmorozz@mail.ru
Воловодюк Світлана Станіславівна – здобувач, кафедра менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: volovoduksveta@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 300

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мороз О. В., Воловодюк С. С. Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 62–66.

Список використаних у статті джерел

Тоффлер Е. Метаморфозы власти / Е. Тоффлер. – М., 2004 – 667 с.
Гальчинський А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань / А. Гальчинський. – К. : Либідь, 2013. – 472 с.
Семенов Ю. І. Філософія історії : Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів / Ю. І. Семенов. – М: Сучасні зошити, 2003. – 776 с.
Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : [навч. посіб.] / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.
Дракер П. От капитализма к обществу знания // Новая постиндустриальная волна на Западе / П. Дракер; [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. – 630 с.
Гейць В. М. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / [за ред. В. М. Гейця]. – К.: Логос, 1999. – 500 с.
Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації : навч. посібник / А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2000. – 174 с.
Чухно А. А. Постіндустріальна економіка : теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.
Макогон Ю. В. Міжнародні стратегії розвитку : підручник / [Макогон Ю. В., Лук’яненко Д. Г., Пахомов Ю. М. й ін.]. – К. : Освіта України, 2009. – 420 с.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / [пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана]. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.767.3
Тарачев В. О., Петрікова О. М.
Інфраструктурні облігації в Росії як інструмент зниження інфраструктурних обмежень економічного зростання (c. 67 - 75)

У статті розглядаються питання фінансування інфраструктурних проектів за допомогою такого інноваційного механізму, як емісія інфраструктурних облігацій. У російських теорії, законодавстві та практиці відсутнє чітке розуміння сутності даного процесу. В статті показано, яким чином інфраструктурні обмеження економічного зростання можуть бути зняті за допомогою реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок випуску інфраструктурних облігацій. Розкрито поняття «спеціалізоване суспільство проектного фінансування», механізм підготовки та проведення процедури емісії, схема фінансування інвестиційних проектів за допомогою інфраструктурних облігацій та основні напрямки вдосконалення даного процесу.
Ключові слова: інфраструктурні облігації, інфраструктурні обмеження економічного зростання, концесійні угоди, контракти життєвого циклу, державно-приватне партнерство, резервні фонди, фонд національного добробуту; спеціальна проектна компанія; спеціалізоване суспільство
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 5.

Тарачев Володимир Олександрович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації (Ленінградський проспект, б. 49, Москва, 125993, Росія)
Email: tarachev@yandex.ru
Петрікова Олена Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і цін, Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова (пров. Стременний, 36, Москва, 117997, Росія)
Email: petrikova@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 200

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тарачев В. А., Петрикова Е. М. Инфраструктурные облигации в России как инструмент снижения инфраструктурных ограничений экономического роста // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – C. 67–75.

Список використаних у статті джерел

Бер Х. П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов – инновационная техника финансирования банков / Х. П. Бер; [пер. с нем. Ю. М. Алексеев, О. М. Иванов]. – М. : Волтерс Клувер, 2006.
Лимитовский М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : [учеб.-практич. пособие] / М. А. Лимитовский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011.
Петрикова Е. М. Регулирование платежного баланса и международной инвестиционной позиции России : [монография] / Е. М. Петрикова. – М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Плеханова», 2013.
Виньков. А. Пошли купаться в голубом океане / А. Виньков, Д. Сиваков // Эксперт. – 2013. – № 17 – 18 (849).
Петрикова Е. М. Возможности региональных и местных бюджетов по реализации механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП)\" / Е. М. Петрикова, Е. А. Корзина // Финансы и Кредит. – 2011. – № 25 (457).


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.334:339.172:303.72
Горьовий В. П., Сидоренко О. В.
SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні (c. 76 - 82)

У статті розглянуто SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні. В роботі вирішено важливе завдання щодо формування стратегії розвитку такої складної економічної системи, як біржовий ринок сільськогосподарської продукції України. У дослідженні запропоновано авторське бачення аналізу бізнес-середовища функціонування БРСГП. Виявлено фактори впливу на нього в Україні, на основі цих факторів проведено SWOT-аналіз. За результатами SWOT-аналізу запропоновано найбільш оптимальні та економічно вигідні стратегії розвитку, визначено черговість і пріоритетність кожного із стратегічних планів у залежності від складності та затратності. Усунення проблем і загроз на основі проведеного SWOT-аналізу дасть можливість сформувати ефективний і збалансований біржовий ринок сільськогосподарської продукції з якісними важелями стимулювання безпосередньо сфери виробництва сільського господарства, страхування та, що є вирішальним, управління. Враховуючи необхідність активізації та терміновість подальшої розбудови біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні, дослідження, пов’язані з формуванням стратегії розвитку БРСГП, безумовно, набуватимуть подальшого розвитку в теоретико-практичних наукових дослідженнях учених.
Ключові слова: біржовий ринок, сільськогосподарська продукція, системний аналіз, SWOT-аналіз, стратегічний план, розвиток
Табл.: 4. Формул: 4. Бібл.: 14.

Горьовий Василь Павлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту ім. професора Й. С.Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Сидоренко Оксана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту ім. професора Й. С.Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: Sydorenko_Oxana@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 223

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Горьовий В. П., Сидоренко О. В. SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 76–82.

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; [пер. с англ.]. – М. : Экономика, 1999. – С. 219.
Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку : практич. посібник / [Берданова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «София-А», 2012. – 88 с.
Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент : конспект лекций / Г. Гольдштейн. – Таганрог : Издательство ТРТУ, 1995. – 418 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m24/
Грабовецький Б. Є., Зянько В. В. Ідентифікація змісту та ранжування факторів, що обмежують розвиток венчурного бізнесу на основі методу експертних оцінок Дельфі / Б. Є. Грабовецький, В. В. Зянько // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 4. – С. 46 – 54.
Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Бредли. – СПб. : Питер, 2006. – 256 с.
Домбровська Г. П. Особливості стратегічного планування діяльності на підприємстві / Г. П. Домбровська, І. О. Геращенко // Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». – 2008. – Вип. 85. – С. 211 – 216.
Лукіна Ю. В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 113 – 118.
Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз : підручник [для студентів економічних спеціальностей ВНЗ] / За ред. д. е. н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.
Присяга Т. А. Визначення напрямків розвитку підприємств на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансових стратегій / Т. А. Присяга // Управління розвитком. – 2012. – № 12 (133). – С. 126 – 129.
Сидоренко О. В. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції: базові аспекти теоретико-методологічного дослідження / О. В. Сидоренко // Управління економічним розвитком промислових підприємств. Серія «Економіка». – 2012. – Т. 12, № 220. – С. 210 – 216.
Фінансова стратегія в управлінні підприємствами : монографія / А. Г. Семенов, О.О. Єропутова, Т. В. Перекрест, А. В. Линенко; [наук. ред.: В. Л. Корінєв]. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 188 с.
Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посібник / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.
SWOT-анализ. Основные положения SWOT-анализа предприятия // Сайт Stplan.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stplan.ru/articles/theory/swot.htm
SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / За ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005.–301 с.– (Вища освіта ХХІ ст.).


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.724:655
Іванов Ю. Б.
Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України (c. 83 - 88)

Мета статті полягає у дослідженні актуальних підходів до аналізу економічного розвитку, зокрема, його проявів у контексті визначення пріоритетів видавничо-поліграфічної діяльності шляхом формулювання істотних характеристик груп факторів впливу та уточнення проведеного моделювання. У результаті дослідження було вивчено розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в контексті забезпечення сталого розвитку і вирішення інституціональної проблематики розбудови нової інформаційної економіки. Проведено групування та структуризацію основних характеристик груп факторів, що визначають економічний розвиток видавничо-поліграфічної діяльності України. Обґрунтовано пропозиції до уточнення прогнозування та удосконалення моделі взаємного впливу виділених факторів на основі ієрархії чинників функціональної конкуренції з іншими сферами споживання інформації. Перспективами подальших наукових пошуків у даному напрямі є дослідження теоретико-методологічних засад управління та регулювання розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в умовах інформаційного суспільства, вирішення за допомогою такого інструментарію завдань сталого розвитку, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні окремих засадничих категорій економіки знань.
Ключові слова: видавничо-поліграфічна діяльність, розвиток, інформація, фактори, моделювання
Табл.: 2. Формул: 4. Бібл.: 27.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivn77@bk.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 351

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б. Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 83–88.

Список використаних у статті джерел

Афонін О. В. Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. – К. : Книжкова палата України, 2009. – 278 с.
Бартіш М. Я. Дослідження операцій : [підруч. у 3-х ч.] / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. – Ч. 3 : Ухвалення рішення і теорія ігор. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 278 с.
Видавничо-поліграфічна галузь України в цифрах : 2001 – 2007 рр. / [уклад. : В. І. Воробйов, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець]. – К. : УкрНДІСВД, 2010. – 176 с.
Видавничо-поліграфічна галузь України в цифрах : 2007 – 2008 рр. / [уклад. : В. І. Воробйов, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець]. – К.: УкрНДІСВД, 2011. – 124 с.
Воробйов В. І. Удосконалення методичного забезпечення антикризового управління на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі : [монографія] / В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. М. Петрашова. – К. : УкрНДІСВД, 2010. – 296 с.
Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 4 – 17.
Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : [монографія] / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 150 с.
Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України : стан, проблеми, тенденції : Статистично-графічний огляд : [монографія] / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 274 с.
Котляревський Я. В. Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України : [монографія] / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2012. – 214 с.
Лямец В. И. Системный анализ. Вводный курс : [учеб. пособие] / В. И. Лямец, А. Д.Тевяшев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : ХНУРЭ, 2004. – 448 с. – (Прикладная математика).
Мікула Н. А. Регіональний видавничо-поліграфічний кластер : [монографія] / Н. А. Мікула, Є. М. Палига, В. Б. Базилюк. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 172 с.
Палига Є. М. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України : Регіональний аспект : [монографія] / Є. М. Палига, Г. І. Пушак, Я. Я. Пушак. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 190 с.
Полиграфия Украины : 2009 – 2010 : [справочник] / [ред.-сост. : И. Крюкова, Я. Зоренко, Я. Нагорная, Н. Гуменная и др.]. – Вып. 6. – К. : Да Винчи, 2009. – 316 с.
Полиграфия Украины : 2010 – 2011 : [справочник] / [ред.-сост. : И. Крюкова, М. Дынник, Н. Головня, А. Розум и др.]. – Вып. 7. – К. : Да Винчи, 2010. – 292 с.
Полиграфия Украины : 2011 – 2012 : [справочник] / [ред.-сост. : М. Дынник, К. Орлик, Ю. Киорпе, А. Мельников и др.]. – Вып. 8. – К. : Да Винчи, 2011. – 254 с.
Полиграфия Украины : 2012 – 2013 : [справочник] / [ред.-сост. : М. Дынник, Ю. Весельская, З. Гаценко, А. Мельников и др.]. – Вып. 9. – К. : Да Винчи, 2012. – 254 с.
Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати; [пер. с англ.]. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
Сявавко М. С. Інформаційна система «Нечіткий експерт»/ М. С. Сявавко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 320 с.
Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 4 – 12.
Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 4 – 12.
Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 24 – 33.
Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі : [підручник] / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 480 с.
Швайка Л. А. Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України : дослідження сутності, показників, факторів і результатів / Л. А. Швайка, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников // Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2012. – № 4 (41). – С. 95 – 102.
Швайка Л. А. Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України / Л. А. Швайка, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников // Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2011. – № 3 (36). – С. 54 – 69.
Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва : [монографія] / Л. А. Швайка. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 424 с.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер; [пер. с англ.]. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unido.org/index.php?id=28


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 165.63:339.137.2(477)
Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г.
Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності (c. 89 - 94)

Розвиток сучасного світового господарства зумовив необхідність формування підходів до управління національною конкурентоспроможністю. Враховуючи це, важливим є визначення чинників, які впливають на вказаний процес. Метою статті є визначення чинників конкурентоспроможності України та з’ясування пріоритетних напрямів її економічного розвитку. У статті розглянуто основні фактори конкурентоспроможності країни. Проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку в Україні. Виявлено конкурентні переваги та критичні відставання в розрізі окремих складових субіндексів Індексу глобальної конкурентоспроможності. Науковим підґрунтям дослідження є теорія М. Портера, взята за основу Всесвітнім економічним форумом при визначенні Індексу глобальної конкурентоспроможності країни. Зважаючи на точність відображення міжнародних процесів, при аналізі використано також Індекс Doing Business, який визначається Світовим банком. Проведений аналіз чинників конкурентоспроможності України свідчить про негативний вплив інституційного середовища, макроекономічної нестабільності, неефективності товарного ринку та фінансової системи на інноваційну діяльність країни. З’ясування місця України в системі сучасних світогосподарських відносин та визначення її конкурентних переваг показало, що країна має достатній потенціал економічного розвитку, який проте не використовується належним чином.
Ключові слова: чинники конкурентоспроможності, інноваційний розвиток, економічна динаміка
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Шкурупій Ольга Всеволодівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: me.pusku@yandex.ua
Базавлук Наталія Григорівна – асистент, кафедра міжнародної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: natabazavluk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 236

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г. Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 89–94.

Список використаних у статті джерел

ВВП України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт МВФ. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&r
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. [Електронний ресурс]. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держстату України, 2013. – 287 с. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua
Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
Уніят А. В. Критерії та оцінка конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні / А. Уніят // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 7 – 13.
Doing business 2014. Understanding regulations for small and medium size enterprises – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-reports/English/DB14-Full-Report.pdf
OECD Science, Technology And Industry Scoreboard 2013. Innovation For Growth [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9213051e.pdf?expires=1400226235&id=id&accname=guest&checksum=FF68A22CD562561EFFA8B65FF059BD77
The Global Competitiveness Report 2012 – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
The Global Competitiveness Report 2013-2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013 - 14.pdf
World Bank Data / Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.108.2
Ачкасова О. В.
Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні (c. 95 - 99)

Мета статті полягає у дослідженні й узагальненні теоретичних аспектів процесу аутстафінгу для виявлення можливостей і загроз, пов’язаних із участю в ньому всіх суб’єктів даного процесу, організаційних і правових аспектів аутстафінгу, врахування яких забезпечить отримання можливих переваг від його реалізації. На основі аналізу літературних джерел і вивчення практичного досвіду у сфері надання послуг аутстафінгу в Україні визначено зміст даного процесу. Проведено узагальнення та систематизацію можливостей і загроз, що пов’язані з участю в даному процесі всіх суб’єктів, зокрема аутстафінгових працівників, як найбільш незахищених учасників. Надано рекомендації щодо вдосконалення змісту договору аутстафінгу для забезпечення правового підґрунтя надання даної послуги та підвищення соціальної захищеності аутстафінгових працівників. Для вирішення виявлених проблем і прихованих загроз, що пов’язані зі здійсненням аутстафінгу, запропонований порядок його здійснення вітчизняними підприємствами з урахуванням визначених правових аспектів.
Ключові слова: аутстафінг, можливості, приховані загрози, соціальна захищеність працівника, правові аспекти, договір аутстафінгу, порядок здійснення аутстафінгу
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Ачкасова Оксана Вікторівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: achkasova.oksana@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 278

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ачкасова О. В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 95–99.

Список використаних у статті джерел

Гавловська Н. І. Проблеми та перспективи застосування аутстафінгу в Україні / Н. І. Гавловська, Ю. Якимець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/20_DNI_2013/Economics/5_142876.doc.htm
Гаврилюк І. Аустафінг персоналу: схема здійснення / І. Гаврилюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.profit-consul.com.ua/ua/trudovoe-pravo/576-autstaffing-personala-shema-osuwestvlenija/
Домбровська Г. П. Аутстафінг – інструмент управління персоналом / Г. П. Домбровська, І. О. Геращенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2010. – № 62. – С. 15 – 22.
Досвід аутсорсингу HR-функцій провідних компаній України: результати дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://grouprost.com/ru/Новости/1180
Маркітан В. В. Аутстафінг та лізинг як інструменти менеджменту персоналу / В. В. Маркітан, Н. Д. Німіжан, С. В. Хорошенюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/6_111112.doc.htm
Попова А. Ю. Нові тенденції в управлінні потенціалом підприємств на підставі реінжинірингу бізнес-процесів та аутсорсингу / А. Ю. Попова, А. Г. Дукова // Економіка промисловості. – 2009. – № 3. – С. 158 – 162.
Практика использования аутстаффинга в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekonom.io.ua/s87593
Романенко М. Використання аутстафінгу для зниження ризиків діяльності персоналу / М. Романенко // Схід. – 2011. – № 2 (109). – С. 61 – 65.
Хохлова І. В. Аутстафінг (вивід за штат) персоналу: проблематика та перспективи в сучасних економічних умовах України / І. В. Хохлова // Український соціум. – 2013. – № 4. – С. 140 – 150.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 656.61:656.033.9
Будник В. А., Шкурко Є. Л.
Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України (c. 100 - 107)

Розглянуто процеси ліберизації тарифів на перевалку вантажів у морських портах України шляхом відміни державного регулювання ставок на навантажувально-розвантажувальні роботи. Обґрунтовано доцільність упровадження інструменту контролінгу тарифів на перевалки вантажів у морських портах, що полягає у визначенні обґрунтованого розміру знижки з розміру чинних на даний час тарифів на навантажувально-розвантажувальні послуги портів. Розроблений методичний підхід до контролінгу тарифів на перевалку вантажів у морських портах передбачає розрахунок за кожним вантажопотоком, що обслуговується в порту, розміри економічно обґрунтованого тарифу з урахуванням попиту на послуги порту з переробки вантажів, нормативного регулювання тарифів у морських портах України та досягнення портом максимального прибутку від перевалки вантажів. Можливість застосування запропонованого методичного підходу для оптимізації тарифної політики морських портів України підтверджена на прикладі розрахунку розміру знижок з діючих тарифів на перевалку вантажів за трьома вантажопотоками, що обслуговуються в Ізмаїльському морському порту.
Ключові слова: тарифна політика, тариф, знижка, вантажопотік, контролінг, контролінг тарифів
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 8. Бібл.: 13.

Будник Вікторія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: alexdbuddom@mail.ru
Шкурко Єлізавета Леонідівна – асистент, кафедра обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: liza_2005@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 258

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Будник В. А., Шкурко Є. Л. Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 100–107.

Список використаних у статті джерел

Збірник тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням вантажів у портах України від 26.12.95 №476/1012, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 31.10.1995 №392.
Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 №4709 – VI.
Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392 та від 27 червня 1996 року № 214» від 18.02.2014.
Гречаник Н. Ю. Сутність та особливості маркетингової цінової політики / Н. Ю. Гречаник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 32. – С. 205 – 212.
Давидович І. Є. Контролінг : [навч. посіб.] / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 552 с.
Кібік О. М. Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах : [монографія] / О. М. Кібік. – Одеса : ОНМУ, 2005. – 282 с.
Коба В. Г. Стан ринку перевезень водним транспортом України та шляхи його стабілізації / В. Г. Коба, І. В. Гладка // Водний транспорт. – 2010. – № 11. – С. 57 – 61.
Ковбатюк М. В. Еволюція сучасних портових комплексів в аспекті розвитку міжнародних інтеграційних процесів // Водний транспорт. – 2012. – № 2 (14). – С. 79 – 83.
Липинська О. А. Теоретичні аспекти формування тарифів у портової діяльності / О. А. Липинська // Ефективна економіка. – 2012. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1260
Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 301 с.
Сударев В. А. Оптимизация системы скидок с портовых тарифов / В. А. Сударев // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : [зб. наук. праць]. – 2005. – Вип. 10. – С. 162 – 170.
Фольмут Х. Инструменты контроллинга от А до Я / Х. Фольмут. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 288 с.
Яцківський Л. Ю. Загальний курс транспорту : [навч. посіб.] / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов. – К. : Арістей, 2007. – 458 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 005:658
Калюжна Н. Г.
Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні (c. 108 - 114)

Метою статті є визначення доцільності дотримання ресурсної концепції трактування потенціалу як економічної категорії. Для вирішення поставленого завдання здійснено систематизацію основних підходів до трактування поняття «потенціал» в економіці та досліджено еволюцію трактування поняття «виробничий потенціал». Показано, що значне поширення в економіці взагалі та при визначенні поняття виробничого потенціалу зокрема отримала ресурсна концепція трактування потенціалу, в межах якої сформувалися ресурсний, ресурсно-цільовий та ресурсно-результатний підходи. Обґрунтовано, що, незважаючи на наявність щільного зв’язку між ресурсами та потенціалом господарюючого суб’єкта, ці поняття не є тотожними, а саме: ресурсне забезпечення господарюючого суб’єкта є необхідною, але не вичерпною умовою реалізації його потенціалу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливостей інтеграції ресурсної концепції з іншими підходами до трактування потенціалу як економічної категорії.
Ключові слова: потенціал, економіка, ресурси, концепція, підприємство, підхід
Табл.: 2. Бібл.: 23.

Калюжна Наталія Геннадіївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: kalujnaya.natalya@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 240

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Калюжна Н. Г. Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 108–114.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л. И. Диалектика социалистической экономики / Л. И. Абалкин. – М. : Мысль, 1981. – 351 с.
Анчишкин А. И. Наука – техника – экономика / А. И. Анчишкин. – М. : Экономика, 1989. – 384 с.
Вейц В. И. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хозяйства / В. И. Вейц. – М. : Мысль, 1927. – 212 с.
Воблый К. Г. Производительные силы Украины. Техника, экономика и право / К. Г. Воблый // Научные записки Института народного хозяйства. –
Герасимчук З. В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощування / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. – 242 с.
Гончар О. І. Еволюція категорії «потенціал підприємства» та її роль в економічних дослідженнях / О. І. Гончар, Ю. Г. Галкіна // Вісник Харківського національного університету. – 2009. – Т. 3, № 5. – С. 245 – 247.
Зєніна-Біліченко А. С. Формування управлінського потенціалу промислових підприємств як інноваційне джерело їх розвитку / А. С. Зєніна-Біліченко // Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 76 – 82.
Игнатенко Н. Т. Природно-ресурсный потенциал территории: географический аналіз и синтез / Н. Т. Игнатенко, В. П. Руденко. – К. : Вища школа, 1986. – 362 с.
Калюжна Н. Г. Трактування терміна «потенціал» в економіці: комплексний підхід / Н. Г. Калюжна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – Т. 1, № 4(178). – С. 133 – 137.
Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия : [монография] / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.
Лычкин Ю. В. Потенциал строительного комплекса / Ю. В. Лычкин // Экономист. – 1997. – № 6. – С. 28 - 33.
Міценко Н. Г. Теоретичні засади визначення сутності категорії «виробничий потенціал підприємства» / Н. Г. Міценко, А. В. Щербаков // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Вип. 19.3. – 2009. – С. 302 – 304 [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_3/302_Micenko_19_3.pdf
Немчинов В. С. Экономико-математические методы и модели / В. С. Немчинов. – М. : Наука, 1967.– 207 с. (Избранные произведения в 6 т.; т. 3).
Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия : [науч. изд.] / И. П. Отенко. – Харьков : ХНЭУ, 2004. – 216 с.
Плышевский Б. П. Потенциал инвестирования / Б. П. Плышевский // Экономист. – 1996. – № 3. – С. 18 22.
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : монографія / [Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. та ін.]; за ред. Ю. В. Кіндзерського. – К. : ІЕП НАНУ, 2009. – 928 с.
Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посібн.] / Фєдонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с.
Степанов А. Я. Категория «потенциал» в экономике / А. Я. Степанов, Н. В. Иванова // Энциклопедия маркетинга [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/read/article/a66.htm
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / [Ю. Б. Иванов, О. М. Тищенко, Г. В. Назарова та ін.]; за заг. ред. проф. Ю. Б. Иванова, проф. О. М. Тищенка. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 384 с.
Титарь О. В. Ефективний виробничий потенціал підприємства як категорія ринкової економіки / О. В. Титарь // Цифровой репозиторий ХНУГХ им. А. Н. Бекетова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/2493.pdf/file_download
Тодосийчук А. В. Научно-технический потенциал социально-трудовой сферы / А. В. Тодосийчук // Экономист. – 1997. – № 12.
Цыгичко А. М. Сохранение и приумножение производственного потенциала страны / А. М. Цыгичко // Экономист. – 1992. – № 7. – С. 24 - 27.
Чевганова В. Я. До питання визначення економічної категорії «потенціал підприємства» / В. Я Чевганова, Ю. В. Карпенко // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2 – 3. – С. 9 - 10.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378.6:338.46
Куценко М. А.
Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України (c. 115 - 120)

Мета статті полягає у дослідженні особливостей якості освіти та якості підготовки кадрів у системі цивільного захисту, а також зв’язку між якістю підготовки кадрів та економічними факторами впливу держави на прикладі служби цивільного захисту України. За результатами аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних учених визначено особливості освітніх послуг і поняття якості в освітньому процесі. Досліджено різницю між поняттями «якість освіти», «якість навчання» та «якість підготовки кадрів». Визначено фактори, що впливають на якість підготовки кадрів для служби цивільного захисту. Дано оцінку економічним складовим підвищення якості навчання та запропоновано загальну методику оцінки якості підготовки кадрів для системи цивільного захисту України. В результаті дослідження було визначено шляхи підвищення якості підготовки кадрів через реформування фінансового механізму забезпечення заходів з підготовки кадрів для системи цивільного захисту. Перспективний напрямок подальших досліджень полягає у проведенні факторного аналізу для визначення залежності збитків від надзвичайних ситуацій та якості підготовки кадрів.
Ключові слова: якість, підготовка кадрів, рейтинг, економічні фактори, фінансовий механізм
Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 22.

Куценко Марія Анатоліївна – кандидат економічних наук, начальник, ад’юнктура, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля (вул. Онопрієнка, 8, Черкаси, 18034, Україна)
Email: kutsenko_maria@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 187

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Куценко М. А. Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 115–120.

Список використаних у статті джерел

Інформаційно-аналітична довідка про виникнення надзвичайних ситуацій в Україні протягом 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.mns.gov.ua/opinfo/7094.html
Пасс Кристофер. Словарь по экономике / К. Пасс, Б. Лоуз, Л. Дэвис; [пер. с англ. под ред. П. А. Ватника]. – СПб. : Экономическая школа, 2004. – 752 с.
Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року №1060-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року №2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
Про розроблення державних стандартів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 серпня 1998 року №1247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1247-98-п
Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16, стор. 11, ст. 860.
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 117.
Про затвердження та скасування національних стандартів України: Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03 грудня 2009 року № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/200901/Nak_439.htm
Гриненко С. В. Инженерное образование: экономические компетенции / С. В. Гриненко // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 304 – 309.
Галайда О. В. Образовательные услуги в современной мировой экономике: монография / Оксана Васильевна Галайда. – М. : Научная книга, 2008. – 186 с. – (Россия в мировой экономике).
Новицька Т. Л. Категоріальний аналіз поняття «якість практичної підготовки вчителів» / Т. Л. Новицька //Вісник Житомирського державного університету. Серія «Педагогічні науки». –2010. – Вип. 54. – С. 154– 157.
Международные и национальные рейтинги высших учебных заведений. Участие белорусских вузов в Международных рейтингах / Аналитический обзор № 15. – Минск : БГУ, 2009. – 49 с.
Гревцев Г. С. Формирование регионального заказа на подготовку кадров / Г. С. Гревцев, И. П. Смирнов. – М. : Издательский центр Академии профессионального образования, 2002. – 112с.
Система підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/files/2011/5/17/5_4_2010.pdf
Навчання з питань цивільного захисту. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2011/6_5_2011.pdf
Навчання з питань цивільного захисту. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2012/6_5_2012.pdf
Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні : автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»/ Т. М. Боголіб. – К., 2006. – 38 с.
Сергеев А. Г. Жизнь. События. Высшая школа : Владимирский государственный университет : Статьи, выступления, интервью / А. Г. Сергеев. – Владимир : ВГУ, 2000. – 278 с.
Концепція забезпечення якості вищої освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf
Куценко М. А. Экономическая оценка комплексных тактико-специальных учений / М. А. Куценко, Н. Г. Шкарабура, С. Ф. Гаркавый // Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений: Матер. ХІХ науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2005 г. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005. – С. 149 – 151.
Письменная Е. Система Кудрина. История ключевого экономиста России / Евгения Письменная. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 256 с.
Гревцев Г. С. Формирование регионального заказа на подготовку кадров / Г. С. Гревцев, И. П. Смирнов. – М. : Издательский центр Академии профессионального образования, 2002. – 112 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 004.89
Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О.
Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії (c. 121 - 130)

Наведено узагальнену процедуру реалізації форсайт-проекту з визначення перспективних напрямів НТР нанотехнологій. В результаті вирішення задачі буде створено інформаційну технологію реалізації форсайт-проекту за вибором пріоритетів при прогнозуванні НТР наноіндустрії. В якості формальної основи обрано методи бібліометрії та наукометрії (підрахунку кількості публікацій), багатокритеріальних задач прийняття рішень (t-впорядкування, Парето-оптимальності) та патентного аналізу (аналізу кривих динаміки винахідницької активності). Викладено підхід до комплексної автоматизації форсайт-проектів в Україні. Теоретичний доробок у перспективі буде впроваджено у формі діалогової системи підтримки прийняття рішень учасників форсайт-проектів. При цьому доступ до системи буде забезпечено за допомогою web-інтерфейсу. Економічний ефект від комплексної комп’ютеризації форсайт-проектів буде досягнуто шляхом зниження витрат на оплату експертів, за рахунок зменьшення їх кількості.
Ключові слова: форсайт-проект, нанотехнології, науково-технологичний розвиток, тематичні напрямки
Рис.: 2. Табл.: 7. Формул: 4. Бібл.: 29.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru
Шостак Ігор Володимирович – доктор технічних наук, доцент, професор, кафедра інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: iv.shostak@gmail.com
Данова Марія Олександрівна – аспірант, кафедра інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: danovamariya@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 249

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 121–130.

Список використаних у статті джерел

Шелюбская Н. В. Форсайт – механизм определения приоритетов формирования общества знаний стран Западной Европы : [текст] / Н. В. Шелюбская. – К. : Феникс, 2007. – 60 с.
Маліцький Б. А. Методичні рекомендації щодо проведення прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України : [текст] / Б. А. Маліцький, О. С. Попович, В. П. Соловйов. – К. : Фенікс, 2004. – 52 с.
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : [текст] : Закон України від 11 липня 2001 р. № 2623-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. – № 48. – С. 253.
Havas A. Foresight in the Countries of Central and Eastern Europe : [text] / A. Havas, M. Keenan // The Handbook of Technology Foresight. – Cheltenham : Edward Elgar, 2008. – P. 44 – 88.
Проект Концепции долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2025 года // Материалы рабочей группы. – М., 2006.
Johnston R. Foresight in Industrialising Asia : [text] / R. Johnston, C. Sripaipan // The Handbook of Technology Foresight. – Cheltenham : Edward Elgar, 2008. – P. 333 – 356.
Loveridge D. United Kingdom Foresight Programme : [text] / D. Loveridge, L. Georghiou, M. Neveda. – PREST. – University of Manchester, 2001 – 200 p.
Cuhls K. Foresight in Germany : [text] / K. Cuhls // The Handbook of Technology Foresight. – Cheltenham : Edward Elgar, 2008 – P. 256 – 286.
Данова М. А. Проблемы комплексной компьютеризации процесса прогнозирования научно-технического развития региона : [текст] / М. А. Данова, И. В. Шостак // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 7(59). – С. 236 – 240.
Данова М. А. Онтологический подход к комплексной компьютеризации процесса прогнозирования научно-технического развития региона : [текст] / М. А. Данова, И. В. Шостак // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами», Алушта, 10 – 16 вересня 2012. – С. 60 – 61.
Данова М. А. Подход к автоматизации процесса прогнозирования научно-технического развития региона на основе форсайт-технологии : [текст] / М. А. Данова, И. В. Шостак // Збірник наукових праць військового інституту КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – № 38. – С. 151 – 154.
Данова М. А. Вопросы компьютеризации процесса прогнозирования научно-технического развития крупномасштабных объектов на основе технологии форсайт : [текст] / М. А. Данова // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами», Рибаче, 08 – 13 вересня 2013. – С. 16.
Данова М. А. Информационная технология поддержки форсайт-проектов в Украине : [текст] / М. А. Данова, И. В. Шостак // Збірник наукових праць військового інституту КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – 2013. – № 43. – С. 211 – 217.
Данова М. А. Методика выбора приоритетов при прогнозировании научно-технического развития крупномасштабных объектов на основе технологии форсайт : [текст] / М. А. Данова // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 7 (104). – С. 227 – 231.
Воверне О. И. Библиометрия – структурная часть методологии информатики потоков : [текст] / О. И. Воверне // НТИ. Серия 1. – 1985. – № 7. – С. 1 – 5.
Налимов В. В. Наукометрия. Изучения развития науки как информационного процесса : [текст] / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – М. : Наука, 1969. – 192 с.
Скорняков Э. П. Методические рекомендации по проведению патентных исследований : [текст] / Э. П. Скорняков, Т. Б. Омарова, О. В Челышева. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. – 87 с.
Постников В. Н. Анализ подходов к формированию состава экспертной группы, ориентированной на подготовку и принятие решений : [текст] / В. Н. Постников // Наука и образование. – 2012. – № 5. – С. 333 – 346.
Андрейчиков А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике : [текст] / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
Андрощук Г. О. Нанотехнології у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети та ринкові підходи до впровадження : [монографія] / Г. О. Андрощук, А. В. Ямчук, Н. В. Березняк та ін. – К. : УкрІНТЕІ, 2011. – 275 с.
Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF_EX&P21DBN=REF&S21CNR=20&Z21ID=
Интерактивная БД «Изобретения (полезные модели) в Украине» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.ukrpatent.org/searchINV/
Алфимов М. В. Нанотехнологии: определения и классификация : [текст] / М. В. Алфимов, Л. М. Гохберг, К. С. Фурсов // Российские нанотехнологии. – 2010. – Т. 5, № 7 – 8. – С. 8 – 15.
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010 – 2014 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231.
Орлов А. И. Прикладная статистика : [текст] / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2006. – 656 с.
Экспертные технологии поддержки принятия решений : [монография] / И. И. Коваленко, А. В. Швед. – Николаев : Илион, 2013. – 216 с.
Петровский А. Б. Теория принятия решений : [учебник для студ. высш. учеб. заведений] / А. Б. Петровский. – М. : Академия, 2009. – 400 с.
Поспелова И. И. Многокритериальные задачи принятия решений : [учеб. пособие] / И. И. Поспелова, Л. А. Лотов. – М. : МАКС Пресс, 2008. – 197 с.
Вишневский В. Ситуационный центр как инструмент для проведения форсайтных исследований : [текст] / В. Вишневский, С. Симонов // Материалы Международной научно-технической конференции ITHEA, Украина, Киев, 2010. – С. 40 – 45.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.02
Петрушевська В. В.
Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів (c. 131 - 137)

Процес євроінтеграції України передбачає реалізацію цілої низки заходів, спрямованих на гармонізацію й уніфікацію таких складових фінансової політики, як: грошово-кредитна, фіскальна й валютна політики, а також інституціональні умови даного процесу для нашої країни. Метою дослідження є вивчення основних аспектів фінансової інтеграції України в Європейське співтовариство. Міжнародна фінансова інтеграція поглиблюється в усьому світі, особливо серед країн з розвиненою економікою. Основним наслідком міждержавної інтеграції для країн є зменшення кількості доступних інструментів фінансової політики, які можуть бути застосовані для цілей макроекономічної стабілізації. Зокрема, країни не зможуть повноцінно використовувати грошово-кредитну політику для згладжування негативних наслідків економічної кризи, а основним інструментом фінансової стабілізації буде фіскальна політика. Якщо розглядати євроінтеграційний шлях розвитку України й можливість переходу національної економіки до інноваційного типу, акцент у формуванні фінансової політики повинен зміщуватися у бік бюджетно-податкового регулювання. Особливу увагу в процесі євроінтеграції України необхідно приділити розвитку вітчизняного фінансового ринку. Фінансова політика повинна бути спрямована на задоволення інтересів широких верств населення. Успіх фінансової політики обумовлює розвиток реального сектора економіки, що приводить до розширення бази оподаткування і зміцнення стратегічних позицій України на міжнародній арені.
Ключові слова: фінансова політика, фіскальна політика, грошово-кредитна політика, фінансова система, глобалізація, інтеграція, Європейський Союз, Єврозона
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Петрушевська Вікторія Вікторівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент, кафедра фінансів, Донецький державний університет управління (вул. Карпінського, 58, Маріуполь, Донецька обл., 87535, Україна)
Email: petrushevskaya@list.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 238

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петрушевська В. В. Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 131–137.

Список використаних у статті джерел

Вовченко Н. Г. Факторы развития и современные тенденции глобализации / Н. Г. Вовченко, Н. В. Фадеева // Финансовые исследования. – 2006. – № 13. – С. 1 – 22.
Бурцев В. В. Основной конкурентный потенциал страны-системы в условиях финансовой транснационализации / В. В. Бурцев // Финансовый менеджмент. – 2001. – № 6. – С. 3.
Tanzi V. (2005). Fiscal Policy and Fiscal Rules in the European Union // CESifo Forum, 3.
Введення євро: критерії конвергенції // Офіційний сайт Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/index_en.htm
Статистичні матеріали по стану державного боргу України // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
Національні рахунки. Валовий внутрішній продукт. (2003 – 2011рр.) // Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Baldwin R., Wyplosz Ch. (2004). The Economics of European Integration // McGraw-Hill Education. P. 460.
De Grauwe (2003). Economics of Monetary Union // Oxford University Press, 5th ed. P. 272.
Eichengreen B. (1993). European Monetary Unification // Journal of Economic Literature 31 (3). P. 1321 – 1357.
Tumpel-Gugerell G. (2004). Six Years after the Euro: Success and Challenges // Member of the Executive Board of the ECB.
Архипов В. М. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. М. Архипов, О. Р. Верховская, М. А. Соловьев. – СПб. : СПбГУЭФ, 2004.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 657
Рядська В. В.
Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку (c. 138 - 143)

У статті проведено дослідження змісту інституту аудиту й описано механізм його формування та розвитку. Системне розуміння аудиторської практики з позицій інституціональної методології дозволило визначити її зміст як сукупність взаємообумовлених та взаємопов’язаних неформальної та формальної складових, внутрішній розвиток і взаємодія яких розкривають механізм процесу змін завдань аудиту як соціального інституту. Формальна складова інституту аудиту повинна розглядатись як ієрархічна структура, що включає в себе норми наступних рівнів: міжнародного, національного, галузевого, суб’єкта аудиторської діяльності. Для випадку експорту аудиту як готової інституціональної форми перший етап розвитку формальної складової відбувається у напрямку «зверху вниз», внаслідок чого структура національного законодавства, що регулює аудиторську діяльність, повинна відповідати міжнародним вимогам. Наступний етап змін у формальній складовій обумовлюється впливом неформальних норм усередині інституту аудиту. Такий вплив є максимальним на рівні суб’єкта аудиторської діяльності та повністю відсутній на найвищому рівні – міжнародному. Ці обставини є визначальними в процесі подальшого розвитку інституту аудиту, оскільки результат ефекту взаємодії формальної та неформальної складових на найнижчому рівні ієрархії стає поштовхом для змін змісту інституту у напрямку «знизу вверх». Подальше розкриття змісту інституту аудиту необхідно проводити через визначення змісту його структури, наповнення якої в свою чергу повинно: бути гармонізованим відповідно до вимог Європейського Союзу щодо умов здійснення обов’язкового аудиту річної та консолідованої звітностей; відповідати рівню розвитку соціально-економічних відносин суб’єктів системи тристоронніх відносин; формувати передумови для подальшого розвитку інституціонального середовища аудиторської діяльності.
Ключові слова: інститут аудиту, формальні норми інституту аудиту, неформальні норми інституту аудиту, регулювання аудиторської діяльності
Рис.: 1. Бібл.: 20.

Рядська Валентина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: ppaflotos@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 195

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рядська В. В. Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 138–143.

Список використаних у статті джерел

Петрик О. А. Аудит: методологія і організація : [монографія] / О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.
Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : [монографія] / О. Ю. Редько. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 493 с.
Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі : [монографія] / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко; [за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця]. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с.
Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2006. – 495 с.
Ким Н. В. Методологические и институциональные проблемы аудита : дис. доктора экон. наук : 08.00.12. – Т. 1. – Краснодар, 2008. – 342 с.
Панков В. В. Институциональная теория бухгалтерского учета и аудита : [учебное пособие] / В. В. Панков. – М. : Информбюро, 2011. – 168 с.
Фабисович Н. В. Институциональные аспекты обеспечения качества аудита : автореф. дис. … канд. экон. наук : 6.08.00.12 «Бух. учет, статистика» / Фабисович Н. В. – М., 2011. – 24 с.
Дроздов Н. Д. Институциональная экономика: [учебное пособие] / Н. Д. Дроздов. – Тверь : ТвГУ, 2006. – 156 с.
Институциональные механизмы регулирования аудиторской деятельности и обеспечение качества аудита / В. В. Панков, Н. В. Акаемова, В. Л. Кожухов // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 187 – 194.
Про аудиторську діяльність : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12
Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : дис. … доктора екон. наук : 08.06.04 / О. А. Петрик. – Київ, 2004. – 540 с.
Петрик О. А. Проблеми адаптації українського законодавства у сфері аудиту до положень 43 директиви ЄС та Зеленої книги «Політика аудиту: уроки кризи» // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 35. – С. 265 – 268.
Рішення Аудиторської палати України №182/4 від 27.09.2007 року «Про затвердження Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/reestr/765047123.pdf
Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджений Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.02.2013 № 640 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0462-13
Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012
Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
Макеева Е. Мировые модели института аудита: экстраполяция мирового опыта в украинских реалиях : матеріали міжнародної конференції [«Аудит: сучасність та майбутнє»] (14 – 15 жовтня 2011 року). – Київ. – С. 91 – 95.
Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_844
Гайдай М. Г. Перспективи законодавчого регулювання аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/news/246-perspektivi-zakonodavchogo-regulyuvannya-auditorskoji-diyalnosti-v-ukrajini
Сухарев О. С. Методологические основы институционального анализа: старая, новая школы и мейнстрим // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – № 41. – С. 7 – 24.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.46:658.7
Сисоєв В. В.
Модель управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення (c. 144 - 153)

Реформування сил сектору безпеки та оборони держави в сучасних умовах зумовлює інтегрування їхніх систем матеріально-технічного забезпечення в єдину систему, що вимагає дослідження проблеми управління постачанням в запропонованій вертикально-інтегрованій макрологістичній системі. Метою статті є розробка моделі управління постачанням сил сектору безпеки та оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення з урахуванням ієрархічної структури системи та взаємодії її елементів. Розроблена на основі теорії управління організаційними системами модель управління відображає на концептуальному рівні ключові характеристики процесу управління постачанням сил сектору безпеки й оборони держави та визначає весь спектр взаємозв’язків учасників даного процесу. Модель реалізує ідею загальносистемного управління діями органів управління різних рівнів ієрархії системи шляхом скоординованого послідовного вибору ними домінантних стратегій управління постачанням та їх реалізації з використанням різних управлінських і логістичних механізмів. Застосування моделі створює широкі можливості для розробки економіко-математичних моделей вибору найбільш економічно вигідних варіантів постачання територіально розподілених організаційних утворень сил сектору безпеки й оборони держави в умовах обмеженого бюджетного фінансування, багатономенклатурності матеріально-технічних ресурсів і послуг, кон’юнктури ринків збуту, що змінюється, за рахунок системного поєднання ієрархічної оптимізації та оптимізації логістичної діяльності, що забезпечує глобальну оптимізацію процесу управління постачанням в ієрархічній єдиній системі матеріально-технічного забезпечення.
Ключові слова: модель управління, постачання, ієрархічна структура, орган управління, взаємодія, стратегія, оптимізація
Рис.: 2. Формул: 8. Бібл.: 15.

Сисоєв Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, докторант, кафедра комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: sysoevvv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 210

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сисоєв В. В. Модель управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 144–153.

Список використаних у статті джерел

Романов А. А. К вопросу о единой системе военно-экономического обеспечения силовых структур / А. А. Романов // Военно-экономический вестник. – 2004. – № 9; 10. – С. 6 – 13; 6 – 15.
Білетов В. І. Проблема побудова єдиної системи логістичного забезпечення військових формувань України / В. І. Білетов // Труди НУО України. – 2010. – Вип. 4 (91). – С. 81 – 89.
Булгаков Д. В. Экономические основы и особенности организации управления тылом силовых структур государства // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 3 (23) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m-economy.ru/art.php? nArtId=1546
Григорьев Ю. П. Методологические основы совершенствования системы материального обеспечения войск в условиях переходных процессов (логистический подход) : [монография] / Ю. П. Григорьев. – СПб. : ВАТТ, 1999. – 106 с.
Московченко В. М. Экономическое обоснование создания единой системы материального обеспечения силовых структур государства на основе логистического подхода : [монография] / В. М. Московченко. – СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2001. – 143 с.
Онофрійчук П. В. Логістичний підхід до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / П. В. Онофрійчук // Стратегія розвитку України. – 2007. – Вип. 3 – 4. – С. 437 – 441.
Pytlak R., Stecz W. Optymalizacja wybranych proces?w logistyki wojskowej, Monografia Politechniki Pozna?skiej, 2006 – S. 340 – 349.
Чистов И. В. Управление запасами силовой организации государства (логистический подход) : [монография]. – М. : ВФЭУ, 2006. – 376 с.
Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. – М. : Издательство «Мир», 1973. – 344 с.
Новиков Д. А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем : [монография] / Д. А. Новиков. – М. : Фонд «Проблемы управления», 1999. – 161 с.
Воронин А. А. Оптимальные иерархические системы : [монография] / А. А. Воронин, С. П. Мишин. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 214 с.
Сергеев В. И. Логистика в бизнесе : [учебник] / В. И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.
Лукиных В. Ф. Методология управления многоуровневой региональной логистической системой : [монография] / В. Ф. Лукиных. –Красноярск : ЛИТЕРА-принт, 2010. – 292 с.
Ляшенко Н. И. Идентификация интегрированной логистической цепи поставок как многоуровневой иерархической системы / Н. И. Ляшенко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2006. – Вип. 25. – С. 98 – 111.
Новиков Д. А. Теория управления организационными системами / Д. А. Новиков. – М. : МПСИ, 2005. – 584 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24
Тимошенко О. В.
Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України (c. 154 - 160)

Метою статті є аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки. У статті запропоновано авторську методику оцінки рівня фінансової безпеки в розрізі основних її складових, а саме: банківської, бюджетної, податкової, боргової, грошово-кредитної та валютної, які розглядаються як найбільш репрезентативні і важливі. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що більшість показників перевищують гранично допустимі значення безпечного рівня фінансової безпеки. Критичними є збільшення частки іноземного капіталу в статутному капіталі банківських установ, значення індикаторів зовнішнього боргу на одну особу перевищує норматив більш ніж у 4 рази, загальна сума державного боргу є вкрай небезпечною для економіки України. Автором розроблено заходи щодо зміцнення складових фінансової безпеки в перспективі з урахуванням воєнно-політичної ситуації розвитку України, що дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки, забезпечить її сталий соціально-економічний розвиток і підвищить якість життя населення.
Ключові слова: фінансова безпека, оціночні індикатори, банківська безпека, бюджетна безпека, боргова безпека, податкова безпека, валютна безпека, грошово-кредитна безпека
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 14.

Тимошенко Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економіки та інформаційних технологій, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 02000, Україна)
Email: etymoshenko@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 432

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тимошенко О. В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 154–160.

Список використаних у статті джерел

Аналітичний огляд банківської системи України в 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/...03.../Banking_system_2013.pdf
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : ВЦ КНТЕУ, 2001. – 310 с.
Загарій В. П. Оптимізація державного регулювання грошово-кредитної сфери в процесі забезпечення фінансової безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Загарій / Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2791
Зовнішній борг України на кінець І кварталу 2014 року / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71174
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Наконечна Н. В. Методологічні підходи щодо оцінювання рівня фінансової безпеки України / Н. В. Наконечна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 281 – 287.
Нечипорук Л. В. Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації / Л. В. Нечипорук // Збірник наукових праць НУДПСУ. – 2012. – № 1. – С. 281 – 298.
Основні показники діяльності банків України / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article
Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України від 16.01.2014 №719-VII / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 №1977-XII / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
Статистичний бюлетень / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category
Сухоруков А. І. Національна економічна безпека : [навч. посіб.] / А. І. Сухоруков, С. З. Мошенський, О. М. Петрук; [за ред. д. е. н., проф., Заслуженого економіста України А. І. Сухорукова]. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – 384 с.
Ткаленко С. І. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. І. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. – 2013. – № 1 (18). – С. 101 – 122.
Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://minfin.gov.ua


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24
Томах В. В.
Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості (c. 161 - 166)

Метою статті є визначення необхідних і достатніх етапів процесу управління знаннями на підприємстві в умовах розвитку вітчизняної економіки. Аналіз ряду визначень поняття «управління знаннями» дозволив запропонувати наступне: управління знаннями – це непереривний багатогранний процес, за допомогою якого організація збільшує свої конкурентні переваги через своєчасне використання необхідних знань, та обов’язковими елементами якого є визначення, збирання, вибір, зберігання, розподіл, використання, створення та продаж знань. Також у статті було визначено основну мету управління знаннями: зменшення дефіциту знань шляхом їх генерації, виявлення та дифузії, а також використання знань для створення нових і більш сильних конкурентних переваг. У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення етапів процесу управління знаннями та вивчено досвід вітчизняних підприємств, що дозволило запропонувати виокремлення в процесі управління знаннями таких етапів, як: визначення, збір, вибір, зберігання, розподіл, застосування, створення, продаж.
Ключові слова: управління знаннями, процес управління знаннями, планування, збір, систематизація, карта знань
Табл.: 2. Бібл.: 13.

Томах Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: contact2005@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 211

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Томах В. В. Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 161–166.

Список використаних у статті джерел

Вовк Ю. Я. Організаційно-інформаційна підтримка управління знаннями промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юрій Ярославович Вовк. – Луганськ, 2010. – 20 с.
Гапоненко А. Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с.
Доц. О. Р. Система управління знаннями як елемент менеджменту кадрової політики в організації / О. Р. Доц // Науковий вісник. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 241 – 243.
Женчур М. А. Управление знаниями в крупных коммерческих организациях : дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / М. А. Женчур. – М. : РГБ, 2005. – 167 с.
Мариничева М. К. Управление знаниями на 100 % : путеводитель для практиков / М. К. Мариничева. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 320 с.
Мильнер Б. З. Управление знаниями в современной экономике: научный доклад / Б. З. Мильнер. – М. : Институт экономики РАН, 2008. – 76 с.
Мясоедова Т. Г. Управление знаниями как функция деятельности организации / Т. Г. Мясоедова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 5. – С. 25 – 29.
Тітяєв В. В. Ефективне управління трудовим потенціалом підприємства на основі впровадження системи ключових показників результативності / В. В. Тітяєв // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/25727/1/177-182%20Тітяєв%20ВВ.pdf
Томах В. В. Аналіз розвитку поняття «управління знаннями» / В. В. Томах // Бізнес Інформ. – 2011. – № 11. – С. 84 – 86.
Федулова І. В. Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління знаннями / І. В. Федулова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode
Dalkir K. Knowledge management in theory and practice / K. Dalkir. – 2th. ed. – London: Massachusetts Institute of Technology, 2011. – 486 p.
Skyrme D. Information Resourses Management [Electronic resource]. – Access mode : http://www.skyrme.com/kmbasics/glossary.htm#KM
Virtanen P. Knowledge Management / P. Virtanen, N. Helander. – InTech, 2010. – 280 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.242
Ястребова Г. С., Чаговець Л. О., Баликов О. Г.
Можливості та передумови українського «економічного дива» (c. 167 - 173)

Метою статті є дослідження передумов для розробки заходів стратегічного характеру, які спрямовано на врегулювання кризових явищ в економіці, нівелювання загроз економічного спаду та на стабілізацію економіки. У статті проаналізовано сучасний макроекономічний стан держави, головні чинники формування загроз фінансовій складовій економічної безпеки держави. Досліджено досвід європейських країн виходу з кризи подібної глибини та можливості таких заходів в українських реаліях. Особливу увагу приділено досвіду країн, в яких мало місце «економічне диво», реалізоване форсованими, інноваційними методами, які враховують національні особливості, що дозволяє запобігти економічному спаду і стабілізувати загальний економічний стан. Обґрунтовано доцільність проведення в економіці широкомасштабних антикризових заходів інноваційного характеру та виявлено можливості формування нової програми заходів законодавчої і виконавчої влади для виходу України з економічної та фінансової кризи в найкоротші терміни. Запропоновано систему пріоритетних заходів реформування галузей в рамках антикризового управління.
Ключові слова: економічна криза, національна економічна безпека, «економічне диво», загроза, антикризове управління
Рис.: 3. Бібл.: 18.

Ястребова Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: anna_litviniuk@mail.ru
Чаговець Любов Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: сhagovets.l@mail.ru
Баликов Олексій Георгійович – магістрант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: alexbalikov@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 303

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястребова Г. С., Чаговець Л. О., Баликов О. Г. Можливості та передумови українського «економічного дива» // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 167–173.

Список використаних у статті джерел

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом і його державами-членами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219
Статистический бюллетень (статистические материалы) НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/files/stat.pdf
Лига: Финансы. Наличный курс валют [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finance.liga.net/rates/nal/dyn/USD.htm
Щодо тенденцій розвитку економіки України у 2013 – 2014 роках. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1109/
Эрхард Л. Полвека размышлений: речи и статьи / Л. Эрхард; [пер. с нем. А. Андронов, В. Котелкин, Т. Родионова, Н. Слезев]. – М. : Наука; Ордынка, 1996. – 606 с.
Ellington L. Learning from the Japanese Economy / L. Ellington // Japan Digest. — 2004. – № 9 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iis-db.stanford.edu/docs/122/digest15.pdf
Киндлбергер Ч. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи / Ч. Киндлбергер, Р. Алибер. – СПб. : Питер, 2010. – 544 с.
Опыт рыночных реформ в Чехии и Чехословакии // Материалы Украинского института информационных технологий в образовании Национального технического университета Украины «КПИ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/makroeconom_udec_d
Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран / Т. М. Тимошина. – М. : Юстицинформ, 2003. – С. 312 – 332.
Измайлов И. Шок не по-нашему / И. Измайлов // Энергия промышленного роста. –2006. – № 4 [5] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epr-magazine.ru/vlast/foreign_exp/german_miracle/
Берков А. Людвиг Эрхард и «немецкое чудо» / А. Берков, В. Ежов // Обозреватель. – 2006. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.observer.materik.ru/observer/N03_00/03_18.HTM
Смирнов А. Послевоенное немецкое экономическое чудо / А. Смирнов // Золотой Лев. – 2012. – № 127 – 128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zlev.ru/127/127_20.htm
Сумленный С. Как они обустроили Германию / С. Сумленный // Эксперт. – 2007. – № 4. – С. 32 – 37.
Тенденції тіньової економіки в Україні у I кварталі 2012 року // Аналітична записка Міністерств економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua
Schneider F. Shadow Economies All over the World. New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 / F. Schneider, A. Buehn, E. C. Montenegro // The World Bank Development Research Group Poverty and Inequality Team & Europe and Central Asia Region Human Development Economics Unit. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.worldbank.org
Johnson S. Why do firms hide? Bribes and unofficial activity after communism / S. Johnson, D. Kaufmann, J. McMillan, C. Woodruff // Journal of Public Economics. – 2000. – № 76. – P. 495 – 520.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1, ст.2.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 29, ст. 392.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 358.16
Бадида М. П., Жук І. І.
Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (c. 174 - 179)

Метою статті є визначення основних проблем і причин низької ефективності використання бюджетних ресурсів в областях Карпатського регіону та вироблення напрямків підвищення їх фінансової спроможності. В статті розглянуто основні проблеми та причини низької ефективності використання бюджетних ресурсів в областях Карпатського регіону. Основну увагу приділено низькій ефективності таких механізмів забезпечення регіонального розвитку, як делеговані видатки, державні закупівлі, державні інвестиції. За результатами проведених досліджень визначено напрямки підвищення фінансової спроможності Карпатського регіону. Необхідно забезпечувати стимулювання економічного зростання регіону за рахунок чіткої ув’язки бюджетних витрат з пріоритетами державної та регіональної політики, підвищувати їхню ефективність з метою досягнення результатів з найменшими витратами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є запровадження програмно-цільового планування; оцінка ефективності бюджетних витрат; реструктуризація бюджетного сектору; вдосконалення державного та громадського фінансового контролю за освоєнням бюджетних коштів.
Ключові слова: бюджетне фінансування, соціально-економічний розвиток регіону, Карпатський регіон, місцевий бюджет, ефективність
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Бадида Марія Петрівна – кандидат економічних наук, професор, Закарпатський державний університет ( вул.Заньковецької, 89а, Ужгород, Закарпатська обл., 88015, Україна)
Жук Інна Іванівна – аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: Zhuk_Inna@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 174

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бадида М. П., Жук І. І. Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 174–179.

Список використаних у статті джерел

Боронос В. Г. Оцінка ролі фінансового потенціалу регіону в дослідженні стійкості економічного розвитку території / В. Г. Боронос // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2011. – № 2. – С. 85 – 97.
Бутко М. П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 39 – 47.
Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=267661
Вахович І., Камінська І. Фінансова спроможність регіону : діагностика та механізми забезпечення: [монографія] / І. Вахович, І. Камінська. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 395 с.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.2007 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
Козоріз М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону / М. Козоріз, І. Сторонянська // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 24 – 27.
Луніна І. І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проведення реформ / І. І. Луніна // Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 31 – 40.
Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / О. О. Молдован, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко; [за редакцією Я. А. Жаліло]. – К. : НІСД, 2010. – 35 с.
Піхоцький В. Ф. Державне забезпечення соціальних потреб регіонів / В. Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 107 – 114.
Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності / [І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, Г. В. Возняк та ін.]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; за ред. д.е.н., проф. І. З. Сторонянської. – Львів : ІРД НАНУ, 2013. – 93 с.
Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та використання: [монографія] / Козоріз М. А., Сторонянська І. З. та ін. – Львів : ІРД НАНУ, 2012. – 306 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 316.6;332.1;339.3
Корсак В. І.
Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти (c. 180 - 186)

Розроблено теоретичні постулати теорії сталого розвитку регіональних роздрібних торгових мереж. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу, групування, конкретизації, наукової абстракції, порівняння, синтезу й узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системний і комплексний підходи. Проаналізовано ключові соціально-екологічні загрози для розвитку людства. Досліджено основні соціально-економічно-екологічні теорії, у яких висвітлюються шляхи виходу з екологічної кризи та способи запобігання розвитку ймовірної екологічної катастрофи. У світлі територіально-галузевого підходу для вирішення соціально-екологічних проблем запропоновано теоретичні постулати, які можуть лягти в основу теорії сталого розвитку регіональних роздрібних торговельних мереж, практична реалізація яких на регіональному рівні дозволить забезпечити формування роздрібних торговельних мереж відповідно до принципів сталого розвитку. На прикладі галузі роздрібної торгівлі запропоновано використання регіонально-галузевого підходу у вирішенні екологічних проблем. Розроблено теоретичні постулати теорії сталого розвитку регіональних роздрібних торговельних мереж у частині екологічної складової. Дане дослідження сприятиме розумінню того, що роздрібна торгівля повинна не лише сама стати на шлях економії невідновлюваних природних ресурсів, але й стимулювати виробників до зміни принципів природокористування, вона може також суттєво впливати на споживання населення регіонів і детермінувати спосіб його життя, визначаючи суспільні тренди та корегуючи таке його ставлення до оточуючого середовища, яке не буде суперечити принципам сталого розвитку, що допоможе органам місцевого самоврядування у створенні та реалізації програм із вирішення таких проблем, як нераціональний спосіб життя, неефективні моделі виробництва та споживання, які на даний момент стоять на заваді реалізації принципів сталого розвитку регіонів.
Ключові слова: соціально-економічно-екологічні теорії, сталий розвиток, регіональні роздрібні торговельні мережі
Табл.: 1. Бібл.: 25.

Корсак Віктор Іванович – кандидат медичних наук, голова ради директорів, Компанія «Волвест Груп» (вул. Карбишева, 1, Луцьк, Волинська обл., 43023, Україна)
Email: victor.korsak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 217

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Корсак В. І. Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 180–186.

Список використаних у статті джерел

Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth / Fischer-Kowalski M., Swilling M., von Weizsgcker E. U., Ren Y., Moriguchi Y., Crane W., Krausmann F., Eisenmenger N., Giljum S., Hennicke P., RomeroLankao P., SiribanManalang A., Sewerin S. // UNEP, 2011.
Human Development Report // UNDP, 2011.
ClimateVulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of A Hot Planet, DARA and the Climate Vulnerable Forum Climate Vulnerability Monitor: 2nd Edition. – Madrid; Geneva. – 2012. – P. 17 – 19.
Shvarts E., Gerasimchuk I. Environmental Policy and the International Competitiveness of the Russian Economy // F. M. Mucklowand, Dr W. Th. Douma, Environmental Finance and Responsible Businessin Russia: Legaland Practical Trends. T.M.C. Asser Press, TheHague – 2010. – P. 121 – 131.
Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем / Доклад Группы высокого уровня Генерального секретаря по глобальной устойчивости, ООН, Нью-Йорк, 2012.
Wackemageletal M. Tracking the Ecological Over shoot of the Human Econom // Proceedings of the Academy of Science 99. – no. 14. – Washington. – 2002. – P. 9266 – 9271.
Daly H., Cobb J. B. For the common good: redirecting the economy toward community, the environment and sustainablе future. – Boston. –1989. – P. 221.
Форрестер Д. Мировая динамика / Д. Форрестер; [пер. с англ. Д. Форрестер]. – М. : Издательство «АСТ»; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – 379 c.
Meadows D. H., Meadows D. L., Panders J., Behrens W. W. The Limiting to Growth. – N.Y.: Potomac, 1972. – P. 207.
Медоуз Л. Х. За пределами роста / Медоуз Л. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. – М.: Прогресс, 1994. – 304 с.
Медоуз Д. Пределы роста : 30 лет спустя / Медоуз Д., Рандерс Й. – 3-е изд. – М. : Академкнига, 2008. – 342 с.
Hartwick J. M. Inter generational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources // The American Economic Review. – 1977. – Vol. 67, № 5.
Solow R. M. On the inter generationalal location of natural resources // Scandinavian Journal of Economics. – 1986. – № 88 (1).
Page T. Intergenerational equity and the social rate of discount // In: V. Kerry Smith. Environmental resources and applied welfare economics. Resources for the Future. – Washington DC. – 1988.
Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем /Доклад Группы высокого уровня Генерального секретаря по глобальной устойчивости, ООН, Нью-Йорк, 2012.
Бобылев С. Н. Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. – М. : Инфра-М, 2004.
Tietenberg T. Environmentaland Natural Resource Economics / 4th ed. Harper Collins College Publishers. – New York, 1996.
Пирс Д. Экономика природных ресурсов и окружающей среды./ Д. Пирс, Р. Тернер. – М. : Диалог-МГУ, 1992.
Daly H. The Local Politics of Global Sustainability / Daly H., Prugh T., Costanza R. – IslandPress, 2000.
Georgescu-Roegen N. Energy and economics myths: institutional and analytical economic essays. – New York : PergamonPress, 1976.
Брундтланд Г. Х. Наше общее будущее / Брундтланд Г. Х. – 1989. – 180 c.
Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности : Обобщающий доклад для представителей властных структур // ЮНЕП, 2011.
Declaration on Green Growth / OECD, 25 June 2009.
Концепция устойчивого развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cosd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13 (Дата звернення: 14.02.2014).
Блэк Р. Саммит Рио + 20 : неоправданные надежды на устойчивое развитие // BBC Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/06/120623_ru_s_rio20_results.shtml (Дата звернення: 14.02.2014).


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.02:504.03
Самойлік М. С.
Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону (c. 187 - 196)

Проблема забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території є однією з пріоритетних для кожного регіону України. Тому в статті розроблено та науково обґрунтовано методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіонів України, орієнтованих на підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території, ресурсозбереження та ресурсозаміщення, що включають: ідентифікацію небезпеки та визначення зон ресурсно-екологічної безпеки, що дозволяє вибрати першочергову стратегію забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону; заходи забезпечення достатнього рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону на основі оптимізаційних економічних моделей і комплексної оцінки альтернативних сценаріїв; коректування і узгодження рішень. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічної теорії та регіоналістики, екологічної економіки, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених із питань управління ресурсним потенціалом регіону. При цьому реалізація запланованих стратегій і заходів дозволить: покращити ресурсозабезпеченість і конкурентоспроможність регіону, отримати додатковий дохід від вторресурсів; зберегти первинні ресурси та покращити їхню якість; повернути забруднені землі у господарський обіг регіону; зменшити ризик для здоров’я населення від негативного впливу відходів; покращити соціально-психологічний клімат у регіоні; забезпечити збереження і відновлення довкілля регіону, природного стану екосистем.
Ключові слова: ресурсно-екологічна безпека, оптимізація, регіон, вторинні ресурси
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 12. Бібл.: 13.

Самойлік Маріна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра екології, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: marina-samojlik@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 270

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Самойлік М. С. Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 187–196.

Список використаних у статті джерел

Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку. Документ підготовлено в рамках проекту ПРООН / ГЕН «Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні». – К.: Генеза, 2007. – 186 с.
Буркинский Б. В. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / Б. В. Буркинский, В. Н. Степанов, С. К. Харичков. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. – 575 с.
Волошин В. В. Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України / В. В. Волошин, В. М. Трегобчук // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 8 ? 12.
Безпека регіонів України і стратегія її гарантування / Данилишин Б. М., Степаненко А. В., Ральчук О. М. [та ін.]; за ред. Б. М. Данилишина. – К. : Наукова думка, 2008. – У 2-х т. – Т. 1: Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 392 с.
Долішній М. І. Регіональна політика та механізми її реалізації / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2003. – 504 с.
Дорогунцов С. І. Екосередовище і сучасність / [C. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач]. ? Т. 5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації. ? К. : Кондор, 2007. – 446 с.
Онищенко В. О. Сучасні проблеми комплексного розвитку регіонів України / В. О. Онищенко, О. В. Комеліна // Економіка і регіон : [Науковий вісник ПолтНТУ]. – 2009. – № 1 (20). – С. 3 – 8.
Чепурных Н. В. Инвестиционное проектирование в региональном природопользовании / Н. В. Чепурных, А. Л. Новоселив. ? М.: Наука, 1997. – 253 c.
Рудько Г. І. Техногенно-екологічна безпека геологічного середови¬ща : монографія / Г. І. Рудько. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 359 с.
Онищенко С. В. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України : монографія / C. В. Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 269 с.
Онищенко В. О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні : монографія / В. О. Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава: Сімон, 2013. – 524 с.
Самойлік М. С. Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області / М. С. Самойлік, К. А. Чудан, А. О. Шуліка // Вісник ПДАА. – 2011. – № 1. – С. 36 – 42.
Онищенко В. О. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області / В. О. Онищенко, Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш [та ін.]. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 164 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.108-055.1/3:658.382(477.43)
Стадник В. В., Гризовська Л. О.
Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства (c. 197 - 204)

Проаналізовано структуру персоналу інноваційно-активних машинобудівних підприємств за різними ознаками гетерогенності Виявлено переважання в ній частки працівників із вищою освітою при значній віковій диференціації і досвіді практичної роботи. Зазначено, що це зумовлює суттєві відмінності в їхніх мотиваційних преференціях, що погіршує їх організаційну взаємодію в процесі інноваційної діяльності. На основі аналізу змісту структурних елементів інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства в розрізі його життєвого циклу визначено їхній зв’язок із динамікою інноваційного потенціалу та сформульовано авторське визначення сутності інноваційно-активного підприємства. Показано причинно-наслідкові зв’язки між розвитком кожного із елементів інтелектуального капіталу підприємства (людського капіталу, структурного капіталу і капіталу відносин) і здатністю підприємства підтримувати свою інноваційну активність і позитивну економічну динаміку. Обґрунтовано необхідність уведення у програми розвитку персоналу заходів із поліпшення організаційної взаємодії, які мінімізуватимуть негативний вплив гетерогенності і збільшуватимуть позитивну синергію спільної діяльності. Підкреслено, що такі заходи мають носити превентивний характер для недопущення переходу підприємства у стадію стагнації чи занепаду.
Ключові слова: інноваційно-активне підприємство, гетерогенність персоналу, структура інтелектуального капіталу, життєвий цикл підприємства
Табл.: 2. Бібл.: 17.

Стадник Валентина Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: stadnyk_v_v@ukr.net
Гризовська Лілія Олександрівна – аспірант, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: lilihka791@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 591

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стадник В. В., Гризовська Л. О. Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 197–204.

Список використаних у статті джерел

Анисимова О. Н. Управление развитием интеллектуального потенциала в процессе адаптации промышленных предприятий к мировому рынку [Текст] / О. Н. Анисимова // Проблемы экономики. – 2012. – № 1. – С. 59 - 64.
Даниленко О. А. Урахування стадії «життєвого циклу» розвитку організації в системі управління персоналом / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 118 – 123.
Жарінова А. Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємства / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 38 – 46.
Cоціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота]. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.
Королев О. П. Человеческий капитал в системе конкурентных преимуществ промышленной организации / О. Королев, М. Янцов // Управление персоналом. – 2007. – № 8 (162). – С. 81 – 83.
Людський розвиток в Україні: інноваційний вибір : монографія / [за ред. Е. М. Лібанової]. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с.
Семикіна М. В. Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання : монографія / М. В. Семикіна, Л. А. Коваль. – Кіровоград : Степ, 2002. – 212 с.
Стрехова С. В. Взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом / С. В. Стрехова //Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 225 – 233.
Фріман І. М. Управління інвестиціями в розвиток людського капіталу як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства / І. М. Фріман, К. Ф. Ковальчук // Проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 71 – 74.
Nonaka I. SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation / I. Nonaka, R. Toyama, N. Konno // Managing Industrial Knowledge. Creation, Transfer and Utilization Sage. – London, 2001. – Р. 43.
Gupta O. Mergers and acquisitions through an intellectual capital perspective / O. Gupta, G. Roos // Journal of Intellectual Capital. – 2001. – Vol. 2, № 3. – Р. 297 – 309.
Edvinsson L. Profiting from intellectual capital: learning from leading companies / L. Edvinsson, P. Sullivan // Journal of Intellectual Capital. – 1996. – Vol. 1, № 1. – Р. 33 – 46.
Lynn B. Intellectual capital / B. Lynn // CMA Magazine. – 1998. – Vol. 72, № 1. – Р. 10 – 15.
Sofian S. Intellectual capital: an evolutionary change in management accounting practices / S. Sofian, M. Tayles, R. Pike // Bradford University School of Management. Working Paper Series. – 2008. – № 4. – Р. 29 – 39.
Bontis N. There is a price on your head: managing intellectual capital strategically / N. Bontis // Business Quarterly. – 2002. – Vol. 60. – № 4. – Р. 40 – 47.
Halim S. Statistical analysis on the intellectual capital statement / S. Halim // Journal of Intellectual Capital. – 2010. – Vol. l.11, № 1. – Р. 61 – 73.
Welbourne T. M. Relational capital: strategic advantage for small and medium-sized enterprises (SMEs) through negotiation and collaboration / T. M. Welbourne // Journal of Business and Economics. – 2008. – Vol. 18, № 5. – Р. 438 – 492.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.041.1:338.48
Маркіна І. А., Маховка В. М.
Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг (c. 205 - 210)

Мета статті полягає у дослідженні антикризового управління туристичними організаціями і підприємствами як засобу формування їхніх конкурентних переваг на різних рівнях управління. В результаті аналізу та узагальнення праць вітчизняних і зарубіжних науковців було визначено основні особливості розвитку туризму (на основі досвіду Чехії, Болгарії, Польщі, Туреччини тощо), систематизовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної діяльності та запропоновано заходи антикризового управління туристичними підприємствами й організаціями. В результаті проведеного дослідження було проаналізовано сучасний стан розвитку та проблеми туристичної діяльності в Україні. Обґрунтовано доцільність застосування антикризового управління на вітчизняних туристичних підприємствах і організаціях. Запропоновано антикризові заходи розвитку туризму, а саме: стратегічного, фінансово-економічного, організаційного, інноваційного, інвестиційного, маркетингового, кадрового характеру на рівні підприємства, регіону, держави, що сприятимуть вирішенню наявних проблем, а також підвищенню конкурентних переваг туристичних організацій і підприємств. Основними перспективами подальших наукових досліджень у даному напрямі є визначення стратегічних напрямків розвитку туристичної діяльності, конкретизація основних напрямків співпраці та взаємодії державних органів влади на регіональному рівні, ВНЗ, туристичних організацій і підприємств, що забезпечить конкурентоспроможність туристичного продукту на міжнародному і вітчизняному ринках, раціональний розподіл та використання туристичних ресурсів.
Ключові слова: туризм, туристична індустрія, заходи антикризового управління, туристичний продукт
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Маркіна Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: iriska7@ukr.net
Маховка Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: mahovkavika@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 279

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маркіна І. А., Маховка В. М. Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 205–210.

Список використаних у статті джерел

Annual Report 2012 // World Tourism Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2012. – Заголовок з титул екрану.
Opening up trade in services: key for tourism growth / OECD Policy Brief, Paris. – 2008. – Febryary Travel & Tourism economic impact // World travel & tourism council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.wttc.org/eng/TourismResearch/Tourism_Economic_Research/CountryReports/Ukraine_/. – Заголовок з титул. екрану.
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 // World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf. – Заголовок з титул. екрану.
Бутко Є. Болгарія пропонує все / Є. Бутко, А. Ганев // Міжнародний туризм. – 2003. – № 2. – С. 48 – 50.
Василенко В. О. Антикризове управління підприємством / Василенко В. О. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с.
Віхляєва Я. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Чехії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети»], (Харків, 21 – 22 травня 2010 р.) / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. Каразіна, 2010. – 280 с. – С. 27 – 30.
Глєбова А. О. Інноваційні технології у туристичній галузі // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 2 (8) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm. – Заголовок з титул. екрану.
Офіційний сайт туристичного порталу «Турпром» [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourprom.ru. – Заголовок з титул. екрану.
Павлив В. Польша не только для поляков / Павлив В. // Зеркало недели. – 2005. – 26 февраля (№ 7 (535)). – С. 23.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.16
Бойко М. М., Грішнова О. А.
Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг (c. 211 - 218)

Завданням статті є виклад результатів дослідження проявів і закономірностей взаємозв’язку корпоративного й індивідуального соціальних капіталів у сфері послуг і практичної імплементації механізмів формування індивідуального і корпоративного соціальних капіталів у традиційні функції управління. Щоб ідентифікувати різноманітні прояви соціального капіталу організації та оцінити їх, проведено соціологічне дослідження, яким охоплено 118 працівників фірми «НАДІЯ» (м. Івано-Франківськ). Для визначення набору управлінських дій, які здатні «запускати» існуючий потенціал соціального капіталу організації й активувати продуктивні властивості індивідуального соціального капіталу, було використано метод «мозкового штурму». Для перевірки на практиці впливу активізації соціального капіталу на економічні результати роботи організації було проведено масштабний проект «Патріот фірми». В результаті розроблено систему включення конкретних механізмів формування соціального капіталу в традиційні функції управління. Реалізація цієї системи на практиці протягом проведення проекту «Патріот фірми» дала суттєве зростання економічних показників роботи готелю і ресторанів. Мотиватором активізації індивідуального соціального капіталу стала перспектива його конвертації в інші форми капіталу, і це спонукало персонал до нарощення власного людського, інтелектуального і соціального капіталів. Феномен корпоративного соціального капіталу виявився всередині організації у вигляді згуртованості, єднання колективу в цілому та навколо вирішення певних проектів. У зовнішньому середовищі він виявляється як репутація організації, її визнання та прихильність споживачів.
Ключові слова: Індивідуальний соціальний капітал, корпоративний соціальний капітал, функції управління, механізми формування соціального капіталу
Табл.: 2. Бібл.: 9.

Бойко Маргарита Мирославівна – аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: Margo_happy@yahoo.com
Грішнова Олена Антонівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: grishnova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 230

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бойко М. М., Грішнова О. А. Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 211–218.

Список використаних у статті джерел

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 121 – 139.
Патнам Р. Традиції громадянської активності в сучасній Італії : творення демократії / Р. Патнам. – К. : Основи, 2001. – 302 c.
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию // Ф. Фукуяма ; [пер. с англ.]. – М. : АСТ, 2008. – 730 с.
Шихирев П. М. От капитала физического к капиталу социальному [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.soob.ru/n/2002/6/a/8
Демків О. Концепція групового соціального капіталу і її адаптація до вітчизняних умов / О. Демків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 104 – 118.
Дем’яненко Ю. В. Модель оцінювання рівня соціального капіталу підприємств сфери послуг / Ю. В. Дем’яненко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 1 (9). – C. 102 – 108.
Коба Н. В. Вплив соціального капіталу на процес комерціалізації знання в організації / Н. В. Коба // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – C. 208 – 214.
Кузьмин А. И. Социальный капитал в развивающихся организациях / А. И. Кузьмин // Економічний простір. – 2008. – № 16. – С. 107 – 113.
Бойко М. WOW-эффект! Роль маркетинга в жизнедеятельности ресторанов при гостинице / М. Бойко // Отельер & ресторатор. – 2012. – № 2. – С. 20 – 24.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.573
Ястремська О. М., Сиваш Ю. М.
Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу (c. 219 - 223)

Мета статті полягає в дослідженні синектики як методу активізації творчого мислення персоналу, розкритті особливостей даного методу. З’ясовано, що в процесі синектики доцільно використовувати три загальних типа дій: «гру» зі словами та дефініціями, «гру» з запереченням будь-якого ключового закону, стандарту, наукового поняття та «гру» з метафорою. Визначено основний інструмент синектики – аналогію та її різновиди: пряму, особисту, символічну та фантастичну. Запропоновано приблизні етапи синектики та визначено переважність ірраціонального характеру цього методу, відсутність логіки та необхідність відмови від тріади «раціональність – серйозність – солідність». Сформовано вимоги до синектора: широкий світогляд, лідерські та організаторські якості, знання психології. Також сформовано вимоги і до учасників синектичного колективу. Визначено характеристики (тип інтелекту, емоційність, вік) та їх співвідношення, якими повинні володіти учасники подібної групи, які сприятимуть максимізації її креативності. Для побудови синектичного колективу найбільш доцільно класифікувати «новаторів» згідно з сімома видами інтелекту: лінгвістичний, логічно-математичний, просторовий, тілесно-кінестетичний, музичний, інтраперсональний, інтерперсональний. Визначено, що до синектичного колективу в першу чергу повинен бути включений експерт у конкретній галузі знань, в якій проводяться дослідження. Він, залежно від ситуації, може грати роль «енциклопедії» або «критика», а також повинен виступати в ролі «перекладача». Обґрунтовано актуальність і необхідність використання синектики у процесі створення інновацій, пошуку рішень через прояв у цьому методі ефекту синергії завдяки різноплановості складу його учасників.
Ключові слова: творчість, креативність, синектика, аналогія, синектичний колектив, синергія
Табл.: 1. Бібл.: 11.

Ястремська Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yastr@inbox.ru
Сиваш Юлія Миколаївна – магістрант, кафедра економіки, організації і планування діяльності підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yulia.sivash@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 339

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястремська О. М., Сиваш Ю. М. Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 219–223.

Список використаних у статті джерел

Gordon W. J. J. Sinectics: The Develepment of Creative Capacity / W. J. J. Gordon. – New York, 1961. – 180 с.
Gardner H. Creativity lives and creative works: a synthetic scintific approach / H. Gardner, R. Sternberg, T. Tardif. – Cambridge : Cambridge University Press, 1988. – P. 298 – 324.
Ястремська О. М. Мотивація креативності новаторів : монографія / О. М. Ястремська, О. І. Бардадим. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 212 с.
SRI Consulting Business Intelligence [Electronic resource]. – Access mode : http://www.sric-bi.com/VALS/ innovators.shtml
Шевчук М. О. Синектика як метод активізації творчого мислення студентів / М. О. Шевчук // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 111 – 114.
Прищепенко В. В. Новаторы и новации / В. В. Прищепенко // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. – 2007. – № 1. – С. 186 – 191.
Никулина Т. Г. Синектика как инновационный метод обучения / Т. Г. Никулина // Традиции и новаторство в развитии лингвистической и методической мысли. – Самара : ПГСГА, 2010. – С. 175 – 179.
Кудрявцев А. Маркетологи в поисках нового. Методы поддержки процесса новых идей. Синектика / А. Кудрявцев // Практический маркетинг. – 1999. – № 7 (29). – С. 1 – 5.
Назарова Г. В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств / Г. В. Назарова, Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 240 с.
Бардадим О. І. Спадкові та середовищні детермінанти мотивації креативності персоналу / О. І. Бардадим // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2 (92). – С. 123 – 128.
Долгопол О. О. Організаторські уміння у моделі сучасного спеціаліста з менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uipa.kharkov.ua/sbornik/sbornik21.html


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.1
Бірюк О. Г., Смольська О. Ю.
Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва (c. 224 - 229)

Метою статті є дослідження особливостей організації ведення первинного обліку в садівничих підприємствах, оскільки він забезпечує отримання своєчасної, достовірної і вичерпної інформації для аналізу діяльності господарства в цілому та впливає на прийняття ефективних управлінських рішень. У роботі проаналізовано сучасний стан організації первинного обліку витрат і виходу продукції садівництва, виявлено недоліки та зроблено пропозиції щодо його покращення. Обґрунтовано необхідність удосконалення документального оформлення якісних показників продукції садівництва. Запропоновано використання у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом продукції садівництва, Щоденника надходження продукції садівництва (для спеціалізованих господарств) та Акту на сортування продукції садівництва у фруктосховищі, зі змінами та уточненнями.
Ключові слова: витрати, виробництво, органічна продукція, ГМО, первинні документи, продукція садівництва, сортування, фруктосховище
Рис.: 3. Бібл.: 11.

Бірюк Олена Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: biruk_kneu@mail.ru
Смольська Олена Юріївна – аспірант, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: olena.smolska@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 205

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бірюк О. Г., Смольська О. Ю. Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 224–229.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затв. наказом МФУ від 31.12.1999 року №318.
Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затв. наказом МАПУ від 18.05.2001 року №132.
Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах. Затв. наказом МАПУ від 21.12.2007 року №929.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Затв. наказом МФУ від 30.11.1999 року №291.
Бондур Т. О. Первинний облік виробництва продукції рослинництва та шляхи його вдосконалення / Т. О. Бондур // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 4. – С.128 – 132.
Іванюта П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: навч. посібник / П. В. Іванюта, З. М. Левченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.
Кузнєцова С. А. Технологія організації бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки суб’єктів господарювання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 6. – С. 29 – 33.
Маренич Т. Г. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва / Т. Г. Маренич // Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки». – 2008. – № 72. – С. 9 – 15.
Моссаковський В. Б. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : монографія / В. Б. Моссаковський. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2009. – 326 с.
Сук Л. Організація документування господарських операцій та документообігу /Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 18. – С. 6 – 18.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341.1
Бояринова К. О.
Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління (c. 230 - 235)

На основі узагальнення та опрацювання наукових надбань визначено місце нооуправління у формуванні та розвитку нооекономіки. У результаті експлікації досліджень та організаційно-економічного підґрунтя окреслено зміст застосування нооуправління до інноваційного розвитку підприємств машинобудування. Запропоновано та обґрунтовано основні домінанти формування нооуправління інноваційним розвитком підприємств машинобудування: трансцендентність управління на мікрорівні з інтеграцією в мезо- і макропроцеси; зміна вектору інвестиційного забезпечення з інвестиційно-інноваційної моделі на інноваційно-інвестиційну; орієнтація на управління інноваційно стійким саморозвитком. Перспективним напрямом подальших досліджень має стати розроблення методологічного базису та методичного інструментарію імплементації нооуправління в управлінські технології реалізації інноваційного розвитку.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, підприємства машинобудування, нооуправління
Рис.: 1. Бібл.: 14.

Бояринова Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: boyarinovaea @ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 243

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бояринова К. О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 230–235.

Список використаних у статті джерел

Войтов И. В. Экономическая культура и пути ее формирования в России / Войтов И. В. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Философские науки». – 2009. – № 2. – С. 53 – 58.
Каврук Е. С. Современное направление экономической теории / Каврук Е. С. // Научный журнал КубГАУ. – 2010. – № 60 (06) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2010/06/pdf/09.pdf
Агеев А. Нооэкономика: определенная экономика в неопределенном будущем / А. Агеев, Е. Логинов // Экономические стратегии. – 2011. – № 11. – С. 24 – 31.
Коростелев В. Неумолимый императив нооменеджмента / Коростелев В. // Устойчивое развитие. – 2012. – Вып. 3. – С. 69 – 76.
Моргунов П. П. Модель управления инновационной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса на примере ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» / Моргунов П. П. // Нефтегазовое дело. – 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ogbus.ru
Винокуров В. И. Основные термины и определения в сфере инноваций / В. И. Винокуров // Инновации. – 2005. – № 4. – С. 16 – 18.
Чечурина М. Н. Теоретические подходы к исследованию управления инновационным развитием сложных экономических систем / М. Н. Чечурина // Вестник МГТУ. – 2011. – Т. 14, № 1. – С.12 – 16.
Лепский В. Е. Рефлексивный анализ парадигм управления (интерпретация Нобелевских премий по экономике XXI в.) / Лепский В. Е. // 4-я Междунар. конф. по пробл. управления (26 – 30 января 2009 г.): Сб. трудов. – М., 2009. – С. 1302 – 1308.
Radjou N. Use Jugaad to Innovate Faster, Cheaper, Better / N. Radjou, J. Prabhu, S. Ahuja // Harvard Business Publishing. – 2011, December 8 [Electronic resource]. – Mode of access: http://blogs.hbr.org/2011/12/think-like-an-indian-entrepren/
Корнаи Я. Дефицит / Корнаи Я.; [пер. с венг.]. – М. : Наука, 1990. – 607 с.
Багиев Е. Г. Принципы планирования промышленных инвестиций в условиях технического перевооружения производства / Багиев Е. Г. // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 2 (30) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2611
Лаженцев В. Н. Экономико-географический подход к региональной организации хозяйства / Лаженцев В. Н. // Человек – общество – окружающая среда : Пленарные доклады Международной экономической конференции / Под ред. А. И. Татаркина. – Екатеринбург : УрО РАН, 2001. – С. 69 – 72.
Большаков Б. Е. Мониторинг и оценка новаций: формализация задач в проектировании регионального устойчивого инновационного развития / Б. Е. Большаков, Е. Ф. Шамаева. – Palmarium Academic Publishing, 2012. – 219 с.
Акатов Н. Б. Инновационное саморазвитие организации как объект управления и критерий конкурентоспособности в современном менеджменте / Акатов Н. Б. // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 1. – С. 744 – 749.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 33.01:658-043.86
Васюткіна Н. В.
Теоретичні аспекти розуміння категорії «розвиток підприємства» (c. 236 - 242)

Метою статті є систематизація й аналіз основних теоретичних понять категорії «розвиток підприємства», визначення різних взаємозв’язків з метою групування за певними ознаками та формування авторської позиції розуміння цієї категорії. У статті розглянуто теоретичні основи понять «розвиток», «розвиток підприємства». Проведена систематизація точок зору дослідників дозволила обґрунтувати різні взаємозв’язки в їхніх позиціях і виокремити чотири підходи, визначивши сутність розуміння і набір базових складових, які є ключовими у формуванні певного підходу до розвитку підприємства. Запропоновано розглянути прогресивний розвиток, який ґрунтується на зростанні кількісних показників діяльності підприємства. У адаптаційному розвитку акцентується увага на підвищенні гнучкості до змін через проходження різних стадій і криз. Трансформаційний розвиток здійснюється шляхом зміни якісного стану через накопичення і використання потенціалу, де домінуючими виступають зміни за структурними і функціональними характеристиками під впливом внутрішнього і зовнішнього середовищ. Сталий розвиток містить знаходження балансу стійкості та стабільності підприємства шляхом збереження їх високого потенціалу в майбутньому. Проведена систематизація дозволила автору сформувати власне розуміння категорії «розвиток підприємства».
Ключові слова: розвиток підприємства, підходи, прогресивний, адаптивний, трансформаційний, стійкий розвиток
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 42.

Васюткіна Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: vasyutkina@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 252

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Васюткина Н. В. Теоретические аспекты понимания категории «развитие предприятия» // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – C. 236–242.

Список використаних у статті джерел

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hohlopedia.org.ua/slovnyk_synonimiv_karavanskogo
Советский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1980. – 1109 с.
Акофф Р. Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования / Р. Л. Акофф // Системные исследования : ежегодник. – М. : Прогресс, 1969. – С. 143 – 164.
Акофф Р. Д. Планирование будущего корпорации / Р. Д. Акофф. – М. : Прогресс, 1985. – 387 с.
Аніскін Ю. П. Управління корпоративними змінами по критерію стійкості : [монографія] / Ю. П. Аніскін. – М. : Омега-Л, 2009. – 404 с.
Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1994. – 680 с.
Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия: [монография] / Н. В.Афанасьев, В. Д. Рогожин, В. И. Рудыка. – Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.
Черных А. В. Механизм устойчивого развития предприятия в период активной инвестиционной деятельности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. / А. В. Черных. – Белгород : БГТУ, 2006. – 20 с.
Коротков Э. М. Концепция менеджмента / Э. М. Коротков. – М. : Дека, 1997. – 304 с.
Ільїн В. В. Людинa і світ : [навч. посібник] / В. В. Ільїн, Ю. І. Кулагін. – К. : КНТЕУ, 2003. – 283 с.
Горемыкин В. А. Экономическая стратегия предприятия : [учебник] / В. А. Горемыкин, О. А. Богомолов. – М. : Филинъ; Рилант, 2001. – 506 с.
Петров А. Н. Методология выработки стратегии развития предприятия / А. Н. Петров. – СПб. : СПбГУЭФ, 1992. – 127 с.
Тенденции развития предприятия: Социально-экономический аспект / [под ред. О. В. Козловой]. – М. : Экономика, 1987. – 270 с.
Локшинов А. Н. Стратегический менеджмент / А. Н. Локшинов. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2000. – 375 с.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / C. B. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Изд-во «Азбуковник», 1998. – 944 с.
Василенко В. А. Организационно-циклическая и структурно-функциональная модели развития организации / В. А. Василенко // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 232. – С. 100 – 107.
Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев. – М. : Наука, 1992. – 214 с.
Downs A. The life cycle of bureaus / Downs A. – San Francisco: Little, Brown&Co and Rand Corporation. – 1967. – Р. 296 – 309.
Scott W. The management of decline / W. Scott // Conference Board Record. – 1976. № 8. – Р. 56 – 59.
Katz D. The Social Psychology of Organizations / D. Katz, R. L. Kshn. – New York : Wiley, 1978. – Р. 85 – 90.
Lyden F. Using Parsons’ functional analysis in the study of public organizations / F. Lyden // Administrative Science Quarterly. – 1975. – № 20 (1). – Р. 59 – 70.
Грейнер Л. Е. Эволюция и революция в процессе роста организаций / Л. Е. Грейнер // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». – 2002. – № 4. – С. 76 – 92.
Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес. – СПб. : Питер, 2007. – 486 с.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 580 с.
Кифяк В. Теоретичні основи визначення категорії «розвиток підприємства» / В. Кифяк // Економічний аналіз. – 2011. – Ч. 2, № 8. – С. 190 – 194.
Побережний Р. О. Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування / Р. О. Побережний // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 13. – С. 90 – 100.
Плугіна Ю. А. Інтелектуальний розвиток: сутність поняття / Ю. А. Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 193 – 196.
Прийма Л. Р. Розвиток підприємства: сутність поняття // Л. Р. Прийма, І. Я. Кулиняк / Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22. – С. 236 – 241.
Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : [монографія] / О. В. Раєвнєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.
Погорєлов Ю. С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис / Ю. С. Погорєлов // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Т. 1, № 27. – С. 30 – 34.
Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 72 с.
Коршунова Е. Д. Концептуальные основы адаптивного организационного развития промышленного предприятия / Е. Д. Коршунова // Известия вузов. Машиностроение. – 2003. – № 1. – С. 63 – 73.
Некрасова Е. В. Формирование эффективной системы устойчивого развития предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. В. Некрасова. Ижевск, 2004. – 19 с.
Гросул В. А. Теоретичні підходи щодо визначення стійкого розвитку підприємства / В. А. Гросул, Г. С. Мамаєва // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7. – С. 104 – 107.
Макуха Л. С. Стійкий розвиток підприємств: сучасний стан проблеми / Л. С. Макуха [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08mlscsp.pdf
Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М. : Современный литератор, 2003. – 976 с.
Іванов В. Л. Управління економічною стійкістю промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудівного компексу) / В. Л. Іванов. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2005. – 266 с.
Боголепов В. П. О состоянии и задачах развития общей теории организации / В. П. Боголепов // Организация управления. – 1968. – С. 46 – 60.
Климантович Ю. М. Без формул о синергетике / Ю. М. Климантович. – Минск : Высшая школа, 1985. – 231 с.
Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азралияна]. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.
Медведев В. А. Глобализация экономики: тенденции и противоречия / В. А. Медведев // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 2. – С. 3 – 10 с.
Цибульский В. Р. Разработка методики стратегического анализа ресурсно-ориентированных городов / В. Р. Цибульский, А. В. Любаненко // Территориальное стратегическое планирование на новом витке реформ. – СПб. : Междунар. центр соц.-экон. исслед. «Леонтьевский центр», 2005. – С. 110 – 111.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.37
Кавун О. О.
Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення (c. 243 - 248)

У статті розглянуто та проаналізовано сутність поняття «диверсифікація» за різними джерелами інформації і зроблено висновок, що переважна більшість визначень присвячена диверсифікації діяльності виробничих підприємств. З урахуванням цього автором запропоновано визначення диверсифікації діяльності підприємницьких мереж у торгівлі. Розглянуто зміст ресурсної концепції, яка складає сучасну методологічну основу дослідження теорії корпоративної диверсифікації. Проведено класифікацію диверсифікації діяльності підприємницьких мереж у торгівлі за низкою ознак. Визначено основні напрями диверсифікації діяльності підприємницьких мережевих структур у торгівлі, які мають прояв у сучасних умовах. Розглянуто мотиви, які обумовлюють прийняття рішення керівництвом корпоративних торговельних структур щодо диверсифікації діяльності. Зазначено, що забезпечення ефективного управління приводить до перетворення мотивів на переваги від функціонування диверсифікованої підприємницької структури. Визначено, що диверсифікація діяльності корпоративних підприємницьких мереж у торгівлі є складним і багатоаспектним процесом, якому притаманні ризики. За таких умов набуває важливості ефективне управління диверсифікацією діяльності підприємницьких мереж у торгівлі, у процесі якого особливої уваги заслуговує наявність загального бачення у керівництва цілісності функціонування майбутньої структури, постановка цілей і розробка відповідних завдань, а також оптимальне поєднання комплексу складових і забезпечення їх взаємоузгодженості.
Ключові слова: диверсифікація діяльності, підприємницька мережа у торгівлі, споріднена диверсифікація, неспоріднена диверсифікація, мотиви диверсифікації, ризики диверсифікації, синергетичний ефект
Бібл.: 14.

Кавун Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: for_olga2012@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 200

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кавун О. О. Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 243–248.

Список використаних у статті джерел

Бухвалов А. В., Катькало В. С. Современные трактовки стратегий диверсификации // Российский журнал менеджмента. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 57 – 64.
Войтехович Е. Н., Басков И. С. Диверсификация с позиции ресурсной теории, трансакционного и портфельного подходов // Вестник АмГУ. – 2012. – № 59. – С. 143 – 147 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amursu.ru/attachments/article/9526/N59_27.pdf
Глоссарий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://glossary.ru/cgi-bin/gl_find.cgi?ph=%C4%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF&action=%CF%EE%E8%F1%EA
Глоссарий по менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://perfekt.ru/dict/manag.html#D
Должанський І. З., Лозюк В. М. Диверсифікація товарної пропозиції торгового підприємства // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 70 – 78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/9678/1/23.pdf
Друбецкая А. Я. Эффективность стратегии диверсификации в предпринимательской деятельности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. – Москва, 2004. – 26 с.
Зайцев Н. Л. Краткий словарь экономиста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/915/symbol/196/page/2
Клейнер Г. Б. Словарь основных понятий стратегического планирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vocable.ru/dictionary/89/word/diversifikacija
Макаров А. В., Гарифуллин А. Р. Диверсификация как инструмент развития современного предприятия // Известия УрГЭУ. – 2010. – Вып. 1. – С. 27 – 36.
Мелитонян О. А. Формирование стратегии диверсификации в корпорациях : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. – Москва, 2005. – 24 с.
Национальная экономическая энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vocable.ru/dictionary/419/word/diversifikacija
Скоробогатов М. М., Куцерубов О. І. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах / М. М. Скоробогатов, О. І. Куцерубов // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25).– С. 18 – 21.
Современный экономический словарь онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economic-enc.net/word/diversifikacija-1046.html
Чудаев А. В. Методические подходы проектирования корпоративных структур в условиях диверсификации : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. – Красноярск, 2003. – 23 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657
Овсюк Н. В.
Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці (c. 249 - 254)

В статті розглянуто організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці в ринкових умовах господарювання. Автором проаналізовано стан і тенденції розвитку внутрішнього контролю ефективності формування зазначених витрат. З урахуванням критичного аналізу існуючих поглядів щодо узгодженості теоретико-методологічних аспектів внутрішнього контролю проведено оцінку наявного рівня методичного забезпечення внутрішнього контролю витрат на оплату праці. Дослідження організації внутрішнього контролю витрат на оплату праці виконано з урахуванням чинних норм законодавства. За результатами проведеного дослідження вдосконалено методичне забезпечення внутрішнього контролю витрат на оплату праці з урахуванням технологічного поділу на попередній, поточний і наступний контроль на всіх етапах їх виконання, що дозволяє уникнути дублювання дій суб’єктів внутрішнього контролю та забезпечує послідовне здійснення перевірок.
Ключові слова: внутрішній контроль, витрати на оплату праці, методичне забезпечення, аналіз, етапи контролю
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Овсюк Ніна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Соборна, 87, Вінниця, 21050, Україна)
Email: nina.ovsyuk@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 150

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Овсюк Н. В. Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 249–254.

Список використаних у статті джерел

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : [зб. наук. праць]. – К. : ПП «Рута», 2013. – 463 с.
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : [монографія] / під. заг. ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Київ, 2013. – 606 с.
Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : [монографія] / Є. В. Мних, С. В. Бардаш, О. А. Шевчук та ін.; [за ред. Є. М. Мниха]. – К. : КНТЕУ, 2011. – 452 с.
Корінько М. Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації суб’єктів господарювання / М. Д. Корінько // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 34 – 40.
Максімова В. Ф. Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства / В. Ф. Максімова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 9. – С. 23 – 27.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : [міжнар. зб. наук. праць] / відп. ред. д. е. н., проф. Ф. Ф. Бутинець. – 2012. – Вип. 3 (24). – 628 с.
Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 6 – 7 грудня 2012 р. – К. : КНЕУ, 2012. – 344 с.
Фінанси, облік і аудит : [зб. наук. праць]. – 2013. – Вип. 20/1 – 684 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.13.179
Петриченко П. А.
Фактори, що впливають на маркетинг відносин і корпоративний імідж туристичних підприємств (c. 255 - 261)

Метою статті є дослідження впливу маркетингу відносин на корпоративний імідж і якість обслуговування в туристичних підприємствах і вивчення взаємозв’язків між корпоративним іміджем і якістю обслуговування. У статті обґрунтовано, що однією з важливих проблем маркетингу відносин є формування внутрішньоорганізаційної відповідальності за процес взаємодії з клієнтами. Проаналізовано систему факторів DART, що включає чотири блоки побудови взаємодії між туристичними підприємствами і клієнтами (діалог, доступ до інформації, розуміння ризиків і прозорість). Показано трансформацію відносин між туристичними підприємствами та споживачами від концепції «підприємство думає» до концепції «споживачі думають». Обґрунтовано, чим відрізняється вимір якості вироблених товарів і якості послуг. Запропоновано висловлювання, які характеризують елементи маркетингу відносин, корпоративного іміджу та якості послуг туристичних підприємств. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення споживачів до створення спільної цінності послуг. Подальший розвиток маркетингу взаємин може логічно привести до формування ефективної системи управління враженнями клієнтів.
Ключові слова: маркетинг відносин, корпоративний імідж, туристичні підприємства, управління враженнями клієнтів, якість послуг
Табл.: 2. Бібл.: 25.

Петриченко Павло Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки і управління туризмом, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: s.yaromich@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 526

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петриченко П. А. Факторы, влияющие на маркетинг отношений и корпоративный имидж туристических предприятий // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – C. 255–261.

Список використаних у статті джерел

Акулова А. Ш. Корпоративный имидж как фактор воздействия на рыночное поведение покупателя / А. Ш. Акулова // Вестник ОГУ. – 2007. – № 8. – С. 36 – 40.
Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – СПб. : Питер, 2000. – 279 с.
Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Kак создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2009. – 230 с.
Петриченко П. А. Взаимоотношения в сфере услуг: концептуальное понимание и измерение взаимных преимуществ / П. А. Петриченко // Ефективна економіка : [електронне фахове видання з економіки]. – 2013. – Липень (№ 7).
Яковенко А. П. Исследование факторов, влияющих на формирование и развитие корпоративного имиджа предприятия, оказывающего туристические услуги / А. П. Яковенко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 3. – С. 140 – 143.
Ashton A. S. Hotel restaurant dining: The relationship between perceived value and intention to purchase / Ashton A. S., Scott N., Solnet D., Breakey N. // Tourism and Hospitality Research. – 2010. – No 10 (3). – P. 206 – 218.
Bee C. C. Relationship marketing in sports: A functional approach / Bee C. C., Kahle L. R. // Sport Marketing Quarterly. – 2006. – No 15 (2). – P. 102 – 110.
Bennett R. Relationship quality, relationship marketing, and client perceptions of the levels of service quality of charitable organizations / Bennett R., Barkensjo A. // International Journal of Service Industry Management. – 2005. – No 16 (1). – P. 81 – 106.
Berry L. Building Loyalty Through Experience Management / Berry L., Carbone L. // Quality progress. – 2007. – September. – P. 26 – 31.
Bloemer J. Investigating drivers of bank loyalty:The complex relationship between image, service quality and satisfaction / Bloemer J., Ruyter K., Peeters P. // International Journal of Bank Marketing. – 1998. – No 16 (7). – P. 276 – 286.
Chen W.-J. Factors Affecting the Hotel\'s Service Quality: Relationship Marketing and Corporate / Chen W.-J., Chen M.-L. // Image Journal of Hospitality Marketing & Management. – 2014. – Vol. 23, Issue 1. – P. 77 – 96.
Ekinci Y., Dawes, P. L. (2009). Consumer perceptions of frontline service employee personality traits, interaction quality, and consumer satisfaction / Ekinci Y., Dawes P. L. // The Service Industries Journal. – No 107. – P. 503 – 521.
Jackson B. B. Winning and keeping industrial customers: The dynamics of customer relationships. – Lexington, MA : D. C. Health and Company, 1985.
Jones D. L., Mak B., Sim J. A new look at the antecedents and consequences of relationship quality in the hotel service environment / Jones D. L., Mak B., Sim J. // Service Marketing Quarterly. – 2007. – No 28 (3). – P. 15 – 31.
Kandampully J. The influence of a hotel firm’s quality of service and image and its effect on tourism customer loyalty / Kandampully J., Juwaheer T. D., Hu H.-H. // International Journal of Hospitality & Tourism Administration. – 2011. – No 12 (1). – P. 21 – 42.
Kim W. G. Antecedents and consequences of relationship quality in hotel industry / Kim W. G., Cha Y. // Hospitality Management. // 2002. – No 21. – P. 321 – 338.
Kitchen P. J. Corporate reputation: An eight-country analysis / Kitchen P. J., Laurence A. // Corporate reputation Review. – 2003. – Vol. 6, No. 2. – P. 103 – 117.
Mason M. C. A conceptualization of the relationships between quality, satisfaction, behavior intention, and awareness of a festival / Mason M. C., Nassivera F. // Journal of Hospitality Marketing & Management. – 2013. – No 22 (2). – P. 162 – 182.
Morgan R. M. The commitment–trust theory of relationship marketing / Morgan R. M., Hunt S. D. // Journal of Marketing. – 1994. – No 58. – P. 20 – 38.
Narteh B. Relationship marketing and customer loyalty: Evidence from the Ghanaian luxury hotel industry / Narteh B. // Journal of Hospitality Marketing & Management. – 2013. – No 22 (4). – P. 407 – 436.
Prahalad C. K., Ramaswamy V. (2005). Build New Strategic Capital for Co-Creation. Strategy + Business, forthcoming.
Prahalad C. K., Ramaswamy V. (2004) The future of competition. Co-creating unique. Value with Customers Harvard Business Press, 258 p.
Ramaswamy V., Chopra N. (2014). Building a Culture of Co-Creation: at Mahindra. Strategy and Leadership, 42 (2): forthcoming.
Reichheld F. (1996). The loyalty effect: The hidden force behind growth profits and lasting value. Harvard Business School Press. – P. 23 – 28.
Schmitt Bernd H. Customer experience management. A revolutionary approach to connecting with your customers. – 2003. – 256 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 519.237.7:005.336(477)
Салун М. М.
Детермінований факторний аналіз ресурсного потенціалу підприємства (c. 262 - 267)

Метою статті є побудова економіко-математичної моделі, яка дозволяє проводити дослідження факторів, що впливають на величину ресурсного потенціалу підприємства. Факторний аналіз передбачає проведення попередньої оцінки ресурсного потенціалу підприємства. Методичні підходи до проведення оцінки ресурсного потенціалу підприємства розрізняються глибиною, напрямом дослідження, ступенем узагальнення результуючих показників. Зважаючи на виявлені недоліки методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства, сформовано гіпотезу про можливість використання вартісної оцінки ресурсного потенціалу підприємства при проведенні детермінованого факторного аналізу та сформовано мультиплікативно-адитивну детерміновану факторну модель ресурсного потенціалу, яка визначає взаємозв’язки факторів, що формують ресурсний потенціал підприємства, безпосередньо пов’язує величину ресурсного потенціалу підприємства з прибутком від реалізації та обсягом оборотних коштів, доводить лінійний характер їхнього взаємозв’язку, проведено аналіз впливу факторів-аргументів на результативний показник. У результаті детермінованого факторного аналізу виявлено: зближення вартостей матеріально-технічної, трудової та фінансової складових ресурсного потенціалу (при цьому інформаційна складова залишається на рівні 3 % від вартості матеріально-технічної) та фактори, що мають позитивний вплив – маркетингові, кадрові, інформаційні (факторами, що негативно впливають на ресурсний потенціал підприємства, стали показники зростання рентабельності складових ресурсного потенціалу підприємства).
Ключові слова: ресурсний потенціал підприємства, складові ресурсного потенціалу, детермінований факторний аналіз, економіко-математична модель
Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 13.

Салун Марина Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Maryna.Salun@hneu.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 189

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Салун М. Н. Детерминированный факторный анализ ресурсного потенциала предприятия // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – C. 262–267.

Список використаних у статті джерел

Статистичний щорічник України / Держ. служба статистики України. – К. : Август Трейд, 1995. – за 2012 рік/ [за ред. : О. Г. Осауленко]. – 2013. – 551 с.
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
Бабурин Е. А. Теоретические аспекты анализа ресурсного потенциала предприятия / Е. А. Бабурин // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 5. – С. 152 – 156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.ru/item.asp?id=20586747
Василькiвський Д. М. Формування стратегiчних рiшень щодо управлiння процесом пiдвищення економiчного потенцiалу пiдприємства / Д. М. Василькiвський // Актуальнi проблеми економiки. – 2012. – № 4 (130). – С. 162 – 167.
Романенко О. В. Стратегический анализ использования ресурсного потенциала интегрированных предприятий / О. В. Романенко // Экономика развития. – 2013. – № 2 (66). – С. 104 – 109.
Кольке Г. И. Показатели оценки ресурсного потенциала в машиностроении / Г. И. Кольке // Экономика и управление в машиностроении. – 2011. – № 6. – С. 10 – 13.
Алхазов Ш. Т. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала предприятия и отраслей региона / Ш. Т. Алхазов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2011. – № 1. – С. 96 – 105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.ru/item.asp?id=16339990
Бузько И. Р. Формирование приоритетных направлений развития ресурсного потенциала предприятия / И. Р. Бузько, Н. П. Пяткова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/buzko.pdf
Берсуцкий А. Я. Управление ресурсным потенциалом предприятия: модели и методы : монография / А. Я. Берсуцкий. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 186 с.
Shuai D., Shuai Q., Dong Y. Particle model to optimize resource allocation and task assignment // Information Systems. – 2007. – Vol. 32, Issue 7. – P. 987 – 995.
Бузько І. Р. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств : монографія / Бузько І. Р., Дмитренко І. Є., Сущенко О. А. – Алчевськ : Вид-во ДГМІ, 2002. – 216 с.
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації / Д. Г. Лук’яненко [та ін.]; ред. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2001. – 538 с.
Промисловість Харківської області у 2008 – 2012 рр. : стат. зб. / Головне управління статистики в Харківській області; [за редакцією І. Г. Наумова]. – Харків, 2013. – 178 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 004.65:004.451:681.518
Сендзюк М. А., Науменко І. В.
Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки (c. 268 - 273)

Метою статті є проведення аналізу та дослідження систем управління підприємством і технологій їх підтримки, на основі якого необхідно встановити можливість і доцільність застосування моделі ЗСП на підприємстві. На основі проведеного аналізу постає потреба створення та впровадження моделі ЗСП для державного підприємства, яке виконує ремонт та будівництво вагонів. Модель повинна відповідати вимогам підприємства та враховувати специфіку його роботи. Дослідження комп’ютерних технологій підтримки ЗСП показали, що є багато варіантів програмних засобів західних, російських та українських компаній, але впровадження систем відбувається лише в крупних компаніях, таких, як нафтогазова та телекомунікаційна галузі, банківські сфери, а також у транспортних фірмах-монополістах. В першу чергу, це зумовлено тим, що більшість менеджерів не знає про існування таких програмних засобів. Упроваджень на державних підприємствах залізничного транспорту ЗСП ще не було, тому пропонується впровадження ЗСП на підприємстві з ремонту та будівництва вагонів, що підвищить конкурентоспроможність даного підприємства.
Ключові слова: збалансована система показників (ЗСП), комп’ютерні інформаційні системи (КІС), автоматизована система управління підприємством (ІАСУ), бази даних (БД), Сustomer relationship management(CRM), Data Mining (discovery-driven data mining – видобуток даних)
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Сендзюк Мирон Ананійович – кандидат економічних наук, професор, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: sendzuk@bk.ru
Науменко Ірина Віталіївна – асистент, кафедра інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: umkaira@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 247

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сендзюк М. А., Науменко І. В. Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 268–273.

Список використаних у статті джерел

Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон; [пер. с англ. М. Павлова]. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 304 с.
Ивлев В., Попова Т. Balanced ScoreCard – альтернативные модели [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mdhr.ru/articles/html/article32721.html
Рязанов И. Е. Обзор современных сбалансированных систем оценки эффективности предпринимательской деятельности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ncstu.ru
Самусенко С. А. Показатели эффективности компании: вопросы систематизации и эволюции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lan.krasu.ru/science/public/eps/5.asp
Редченко К. И. Показательное несогласие: Balanced Scorecard Tableau de bord [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru
Хеншл Ш. Balanced Scorecard как инструмент стратегического менеджмента качества по средством DIN EN ISO 9001:2001 // Технологии качества жизни. – 2002. – Т. 2, № 2. – С. 33 – 40.
Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления // А. Гершун, М. Горский. – М. : Олімп-Бізнес, 2006. – 416 с.
Богдан І. В. Моніторинг ринку програмних продуктів за збалансованою системою показників / І. В. Богдан // Проблеми науки. – 2010. – № 9. – С. 40 – 45.
BSC (Сбалансированная система показателей) и Business Studio [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessstudio.ru/procedures/strategic/bsc_strategy_formula
Використання CRM та ERP систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/18421120/marketing/vikoristannya_crm-tehnologiy_marketingovomu_strategichnomu_planuvanni


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 33
Ткаченко С. А.
Автохтонна характеристика взаємозв’язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями сучасної постіндустріально (c. 274 - 284)

Беручи до уваги складність моделі підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в системах управління підприємствами, мета статті зведена до того, щоб вперше відобразити її інформаційні зв’язки, дослідити: внутрішні зв’язки підсистеми управління, які формують її як єдине ціле; зовнішній відносно підсистеми інформаційний обмін. Аналізуючи праці вчених і практичний досвід, визначено, що інформаційні взаємозв’язки підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації, на відміну від інших підсистем системи управління підприємством, не досить досліджені. Обґрунтовано підхід до того, що сукупність внутрішніх і зовнішніх зв’язків економіко-аналітичної обробки інформації систем управління підприємствами, об’єднаних у схемі, являє інформаційну модель підсистеми. Інформаційна модель, адекватна процесам аналізу на підприємствах, відрізняється простотою виконання , володіє стійкістю функціонування при коректуваннях складу вхідної та вихідної інформації, виправленні помилок і передбачає розвиток підсистеми. Виходячи зі складності ув’язки економіко-аналітичної обробки інформації системи управління підприємством із системами управління верхнього і нижнього рівнів, а також недостатньої розробки питань, вирішення яких виходить за рамки створення підсистеми і повинно передувати проектуванню аналізу, дана проблема заслуговує спеціального дослідження. Хоча положення, що належать до створення в системах управління підприємствами підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації перевірені на практиці і не визивають сумнівів, запропоновану концепцію необхідно розглядати як таку, що розвивається. Виконані дослідження – це перший підхід до актуальної, складної проблеми управління підприємствами. Багато питань тільки намічені і повинні стати предметом дослідження.
Ключові слова: підсистема економіко-аналітичної обробки інформації, система, характеристика взаємозв’язків
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Ткаченко Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, ректор, Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (вул. Нікольська, 11а, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: nukoblikaudit@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ткаченко С. А. Автохтонна характеристика взаємозв’язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями сучасної постіндустріально // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 274–284.

Список використаних у статті джерел

Арбатов Г. А. Человек системы / Г. А. Арбатов. – М. : Вагриус, 2002. – 265с.
Пушкар М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : монографія / М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).
Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 464 с.
Банк С. В. Методология финансового учета, анализа и аудита операций с деривативами в период гармонизации и адаптации к международным стандартам : дис. ... доктора экон. наук: 08.00.12 / Банк Сергей Валерьевич; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Орел, 2008. – 304 с.: ил.
Методология и организация бухгалтерского учета и экономического анализа в условиях рыночной экономики / [под ред. Л. Т. Гиляровской]. – М. : Современная экономика и право, 2004. – 213, [1] с.: ил., табл.; 20 см.
Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О. В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
Поиск инновационных элементов развития анализа и бухгалтерского учета экономических процессов : материалы III Межрегиональной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов и аспирантов / М-во образования и науки Российской Федерации, Новосибирский гос. ун-т экономики и упр., Кафедра бухгалтерского учета; [отв. ред. Т. Н. Гунбина]. – Новосибирск : НГУЭУ, 2010. – 312, [4] с.: табл.; 20 см.
Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація : монографія / Ю. С. Цал-Цалко. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2004. – 506 с.
Григор Н. М. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Н. М. Григор та ін. – К. : ДП «ДІКТЕД» Міністерства промислової політики України, 2007. – 305 с.
Григор Н. М. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на результатні показники прибутку, рентабельності виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) / Н. М. Григор та ін. – К. : ДП «ДІКТЕД» Міністерства промислової політики України, 2007. – 139 с.
Григор Н. М. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств / Н. М. Григор та ін. – К. : ДП «ДІКТЕД» Міністерства промислової політики України, 2008. – 408 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.4:[339:615]
Шабельник Т. В.
Моделі управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства (c. 285 - 289)

У статті розроблено комплекс моделей управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства. Реалізація комплексу моделей управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства дозволяє системі управління прийняти рішення щодо необхідності розробки альтернативних маркетингових стратегій або щодо коригування діючих маркетингових стратегій відповідних кластерів фармацевтичних товарів. На підставі визначення оцінки ефективності процесу роздрібної реалізації кластерів фармацевтичних товарів система управління приймає рішення щодо ефективності маркетингових стратегій відповідних кластерів і при необхідності може прийняти рішення про їх коригування. В результаті реалізації маркетингових стратегій визначаються додатковий маржинальний дохід, потенціал додаткового маржинального доходу, недоотриманий маржинальний дохід і потенціал недоотриманого маржинального доходу. На підставі цих характеристик визначається економічна ефективність розроблених маркетингових стратегій і приймається рішення щодо необхідності їх коригування.
Ключові слова: кластер фармацевтичних товарів, фармацевтичне підприємство, маркетингова стратегія, роздрібна мережа, моделі управління
Формул: 18. Бібл.: 8.

Шабельник Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра інформаційних систем і технологій управління, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: Tanya.shabelnik@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 243

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шабельник Т. В. Моделі управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 285–289.

Список використаних у статті джерел

Балабанова Л. В. Маркетингове управління цільовим ринком підприємств: концепція, інструментарій, стратегії : монографія / Л. В. Балабанова, А. О. Величко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 233 с.
Бланк И. А. Управление торговым предприятием / И. А. Бланк. – М. : Тандем, 2008. – 416 с.
Гилберт Д. Управление розничным маркетингом / Д. Гилберт; [пер. с англ. И. Масааки]. – М. : ИНФРА, 2005. – 571 с.
Копич І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу: навч. посіб. / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В. І. Стефаняк. – Львів : Науковий світ, 2011. – 376 с.
Лысенко Ю. Г. Управление маркетинговым потенциалом предприятия : монография / Ю. Г. Лысенко, Н. Г. Гузь, А. А. Садеков и др. – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 350 с.
Оліфіров О. В. Інформаційні ресурси і комунікації в управлінні асортиментом торговельних мереж : монографія / О. В. Оліфіров, Г. В. Шершньова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 220 с.
Роздрібна торгівля: розвиток та інновації : монографія / За ред. О. М. Азарян. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 380 с.
Шабельник Т. В. Моделі та методи кластеризації товарного асортименту аптечної мережі // Нове в економічній кібернетиці : зб. наук. статей. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – С. 76 – 86.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.717.8
Кравчук І. С.
Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування (c. 290 - 295)

Зниження фінансової стійкості підприємств призвело до звуження можливостей отримання «класичного» фінансування, що зменшило кількість прийнятних об’єктів для кредитування та інвестування банківськими інститутами. У статті обґрунтовується необхідність диверсифікації продуктового ряду банків на основі впровадження мезонінного фінансування, яке дозволить банкам використовувати додаткові важелі щодо управління кредитним ризиком, а компаніям отримати необхідні фінансові ресурси для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Метою статті є визначення переваг і недоліків мезонінного фінансування, здійснення аналізу сучасного стану розвитку цього типу фінансування в міжнародній практиці та розробка пропозицій з його впровадження на національному ринку капіталів. На основі аналізу міжнародного досвіду розвитку мезонінного фінансування у статті запропоновано створення банками в Україні національного мезонін-сегменту фінансового ринку як на основі розробки мезонінних кредитних продуктів (субординованих кредитів з правом участі в прибутках компанії-реципієнта), активної співпраці з реальним сектором економіки щодо конструювання мезоніну з допомогою цінних паперів (конвертованих облігацій або боргових цінних паперів з варрантами), так і на основі створення дочірніх кваліфікованих кредитних фондів у сфері мезонінного фінансування. Для забезпечення розвитку мезонінного фінансування в Україні обґрунтовується необхідність підтримки з боку держави в нормативно-правовому аспекті щодо створення умов з упровадження мезонінних інструментів і в напрямі використання ресурсів державних банків або в розробці програми мезонінного фінансування малого та середнього бізнесу за участю міжнародних фінансово-кредитних інституцій через Державну інноваційну фінансово-кредитну установу.
Ключові слова: мезонінне фінансування, банк, кредитний фонд, субординований борг, кредит, цінні папери, варрант, малі та середні підприємства
Табл.: 1. Бібл.: 15.

Кравчук Ігор Святославович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: igskrav@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 259

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кравчук І. С. Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 290–295.

Список використаних у статті джерел

ЄБРР може дати «Галнафтогазу» до 110 мільйонів доларів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2011/05/6/285064
Миколишин М. Мезонінне фінансування як гібридне джерело залучення капіталу банком / Марта Миколишин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – Вип. 4. – С. 144 – 152.
Петрикова Е. Мезонинный кредит как альтернатива проектного финансирования инвестиционных проектов / Е. Петрикова // Финансы и кредит. – 2013. – № 28. – С. 39 – 47.
Создан первый в РФ фонд мезонинного финансирования целевым объемом 250 млн долларов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3026425
A look at 2011. Cr?dit Agricole Private Equity [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.omnescapital.com/sites/default/files/ RACP010_ UK._1.pdf
Alternative Financing Instruments for SMEs and Entrepreneurs: the Case of Mezzanine Finance. Final Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE/SME(2012)9/FINAL&docLanguage=En
BDC Annual Report 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bdc.ca/EN/Documents/annualreport/BDC_AnnualReport_2013.pdf
Direct private investing credit – GS Mezzanine Partners [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.goldmansachs.com/what-we-do/investing-and-lending/direct-private-investing/credit-folder/gs-mezzanine-partners.html
Kury?ek Z. Warto?? przedsi?biorstwa w kontek?cie finansowania w formie mezzanine / Zbigniew Kury?ek // Zeszyty naukowe uniwersytetu szczeci?skiego. – 2014. – № 802. – S. 201 – 213.
Market View. EMEA Mezzanine Lending Market H1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbre.eu
Mezzanine Finance. Roundtable between bankers and SMEs. Final Report // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/07/roundtable_ securitisation _ 2007.pdf
Mezzanine Finance: Closing The Gap Between Debt and Equity [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.altassets.net/pdfs/Mezzanine_FleetCC.pdf
Robinson A., Fert I., Webb D. Mezzanine Finance: Overview / Arthur D. Robinson, Igor Fert, Daniel N. Webb // Practical Law [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://us.practicallaw.com
Silbernagel C., Vaitkunas D., Giddy I. Mezzanine Finance / Corry Silbernagel, Davis Vaitkunas, Ian Giddy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.salvador-montoro.com/uploads/3/2/0/7/3207272/mezzanine_ finance _2.pdf
Vasillescu L. Mezzanine debt: benefits or drawbacks for firm’s financing? / Laura Vasillescu // Revista Tinerilor Economisti (The Young Economists Journal). – 2009. – Vol. 1 (12). – P. 14 – 21.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Мельниченко О. В.
Концепція обліку електронних грошей у банках (c. 296 - 301)

У статті запропоновано вирішення проблеми обліку електронних грошей у банках, яка обумовлена необхідністю створення належної системи контролю, джерел інформації для здійснення економічного аналізу електронних грошей у банку. Викладена концепція обліку електронних грошей має також допомогти користувачам виявити сильні та слабкі фінансові сторони банку, оцінити його ліквідність і платоспроможність. У роботі проаналізовано окремі положення Міжнародних стандартів фінансової звітності, які розкривають сутність операцій з електронними грошима, та наведено комплексну бухгалтерську модель обліку операцій з електронними грошима в банках.
Ключові слова: електронні гроші, облік, міжнародні стандарти, бухгалтерська модель
Табл.: 2. Бібл.: 9.

Мельниченко Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: amelnitschenko@yahoo.de

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 232

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельниченко О. В. Концепція обліку електронних грошей у банках // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 296–301.

Список використаних у статті джерел

Арбузов С. Г. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень НБУ; Знання, 2011. – 504 с.
Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС та скасовує Директиву 2000/46/ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72391
Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/394632/file/IAS%2037%20%20(ed_2013)ua.pdf
Звіт про рух грошових коштів. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/394611/file/IAS%2007%20(ed_2013)ua.pdf
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов\'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/332198/file/buh.pdf
Мельниченко О. Аудит електронних грошей в банках України // Вісник НБУ. – 2013. - № 3. – С. 41 - 45.
Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – C. 284 – 290.
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 627, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 р. за № 1242/23774 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1242-13


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:338.984
Киркач С. М.
Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку (c. 302 - 308)

Мета статті полягає у дослідженні процесу формування фінансового плану як інструменту фінансового планування діяльності банку. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених-економістів, було розглянуто сутність фінансового плану банку, його структуру та особливості формування (складання). У результаті дослідження було виокремлено вісім основних етапів процесу формування фінансового плану банку, серед яких: вибір об’єкту дослідження; розрахунок системи показників оцінювання поточного фінансового стану банку в розрізі груп коефіцієнтів (фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та ефективності управління (рентабельності)); ідентифікація релевантних показників оцінювання поточного фінансового стану банку в розрізі запропонованих груп; оцінювання фінансового планування діяльності банку; визначення конкурентної стратегії банку; формулювання (встановлення) цілей; процедура складання фінансового плану банку; визначення та обґрунтування можливих шляхів досягнення встановлених планових показників діяльності банку. Доведено, що запропонована послідовність етапів дозволяє достовірно та об’єктивно оцінити економічне середовище діяльності банку, виявити переваги та недоліки його діяльності, встановити такі планові показники діяльності банку, досягнення яких є потенційно можливим.
Ключові слова: фінансовий план банку, фінансове планування діяльності банку, інструмент фінансового планування, плановий баланс, рівень фінансового планування, процес формування фінансового плану
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Киркач Світлана Миколаївна – викладач, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Svetlyana07@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 275

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Киркач С. М. Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 302–308.

Список використаних у статті джерел

Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку: навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.
Матвієнко П. В. Планування діяльності банку – ключовий інструмент управління / П. В. Матвієнко // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 78 – 86.
Офіційний сайт ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://privatbank.ua
Офіційний сайт ПАТ «МЕГАБАНК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.megabank.net/ru
Фінансове планування та прогнозування діяльності банків : монографія / [О. В. Васюренко, Г. М. Азаренкова, Н. П. Погореленко, В. Ю. Дубницький, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк, Г. В. Омельченко]; за заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О. В. Васюренка. – К. : УБС НБУ, 2009. – 323 с.
Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
Статюха Г. О. Вступ до планування оптимального експерименту : навч. посіб. / Г. О. Статюха, Д. М. Складанний, О. С. Бондаренко. – К. : НТУУ«КПІ», 2011. – 124 с.
Надь Н. М. Застосування багатофакторного регресійного аналізу у моделюванні економічних процесів / Н. М. Надь // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 63 – 66.
Доля В. Т. Економетрія : навч. посіб. / В. Т. Доля. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 171 с.
Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці : монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 124 – 132.
Лисак Б. Р. Моделювання бізнес-процесів в управлінні фінансовими ресурсами банку / Б. Р. Лисак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_PNI_2013/Economics/1_129632.doc.htm
Крухмаль Е. В. Финансовое планирование в коммерческом банке в посткризисных условиях / Е. В. Крухмаль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6384/1/BiznesInform.pdf


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.837
Івашина С. Ю., Івашина О. Ф.
Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації (c. 309 - 314)

Статтю написано на актуальну тему, присвячену проблемі економічних трансформацій. Підкреслюється обмеженість ортодоксальної економічної теорії щодо дослідження економічних трансформацій і необхідність використання методології, яка дозволяє застосовувати емпіричний досвід і методи дослідження всіх напрямів економічної та інституціональної теорії. Економічна трансформація розглядається як форма суспільної трансформації, що охоплює всі сфери суспільного життя, виявляється в економіко-соціальних, економіко-культурних, економіко-політичних, економіко-духовних взаємодіях і відображає соціальний контекст розвитку економічної системи. Суб’єктом економічної трансформації визнано людину. Її як суб’єкта економічних трансформацій розглянуто з урахуванням впливу модерністських і постмодерністських цінностей на формування соціокультурних ознак суспільства. Роль людини в процесі економічної трансформації визначається процесом соціалізації в його широкому розумінні. Критерієм ефективності економічних трансформацій визначено трансакційні витрати. При набутті ними критичних значень відбуваються руйнування інституціональної системи та порушення природного ходу еволюції економічної системи. Технологічну еволюцію визнано основним чинником економічної трансформації. Враховано нетехнологічні інституціональні чинники економічних трансформацій. різну динаміку змін технологій і соціальних інститутів, а соціальну інерцію розглянуто як захисну реакцію економічної системи на зміни існуючих соціальних інститутів.
Ключові слова: еволюція, економічна трансформація, інститут, соціальний аспект, трансакційні витрати
Бібл.: 13.

Івашина Світлана Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра грошового обігу та банківської справи, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: ivashina_aleks@ukr.net
Івашина Олександр Флорович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України (вул. Рогальова, 8, Дніпропетровськ, 49000, Україна)
Email: ivashina_aleks@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 282

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 309–314.

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Д. Комплексний аналіз інституційної архітектоніки і динаміки економічних перетворень / В. Д. Базилевич // Економічна теорія. – 2008. – № 1. – С. 109 – 112.
Гайдай Т. В. Інституціонально-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації / Т. В. Гайдай // Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2009. – Вып. 37-1. – С. 85 – 89.
Гражевська Н. І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки / Н. І. Гражевська // Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 19 – 29.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / [ред. А. А. Гриценко]. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.
Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Нельсон, С. Уинтер. – М. : Финстатинформ, 2000. – 474 с.
Норт Д. Институты, институциональное изменение и функционирование экономики / Д. Норт; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко]. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 527 c.
Попов Е. Трансакционные издержки в переходной экономике / Е. Попов, В. Лисных // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 3. – С. 72 – 77.
Решетило В. П. Бифуркационный характер институциональных изменений социально-экономических систем переходного типа / В. П. Решетило // Экономическая теория. – 2007. – № 4. – С. 49 – 58.
Тарасевич В. Н. Экуника: гипотезы и опыты : [монография] / Тарасевич В. Н. – М. : ТЕИС, 2008. – 565 с.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынок, отношенческая контрактация / О. Уильямсон; [пер. с англ.]. – СПб. : Лениздат; СЕV Press, 1996. – 702 с.
Чухно А. А. Економічна теорія : [монографія]. У 2-х т. / А. А. Чухно. – К. : ДННУ АФУ, 2010.
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория / Шаститко А. Е. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2002. – 591 с.
Шумпетер Й. Теория экономического развития : Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры / Шумпетер Й.; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1992. – 296 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 005.591.6
Костюк В. К., Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г.
Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства (c. 315 - 319)

У статті досліджено питання оцінки сукупної продуктивності. Визначено теоретичні засади комплексного підходу ефективного підвищення продуктивності промислового виробництва. Досліджено сутність та особливості діяльності підприємств галузі щодо підвищення їхньої продуктивності. Наведено класифікацію чинників впливу на продуктивність роботи підприємств і промислового виробництва взагалі. Основними з них є розвиток науково-технічного прогресу, вдосконалення та високий ступінь технології й організації виробництва. Узагальнено поняття сукупної продуктивності. На основі факторного аналізу існуючих теоретико-методологічних підходів оцінки сукупної продуктивності зроблено висновок, що є дві групи чинників підвищення продуктивності: чинники, які залежать і чинники, які не залежать від бізнесового суб’єкта. Розглянуто методичні підходи оцінки сукупної продуктивності та практику їхнього застосування щодо управління продуктивністю, обґрунтовано основні напрямки її ефективного підвищення в галузях харчової промисловості, зокрема хлібопекарській. Виходячи з напрямків програм державного рівня, визначено основні напрямки програм з підвищення ефективності праці на регіональному, галузевому рівнях і на рівні підприємства.
Ключові слова: сукупна продуктивність, інтегральний показник продуктивності, дельфійський принцип, багатофакторна модель, принцип номінальних груп, промислове виробництво, технічний прогрес, виробнича система
Бібл.: 8.

Костюк Володимир Купріянович – кандидат економічних наук, професор, кафедра менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (вул. Львівська, 23, Київ, 04071, Україна)
Email: pishenina@ukr.net
Сологуб Олена Петрівна – доктор економічних наук, професор, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: pishenina@ukr.net
Пішеніна Тетяна Іллівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (вул. Львівська, 23, Київ, 04071, Україна)
Email: pishenina@ukr.net
Цимбалюк Людмила Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: pishenina@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 262

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Костюк В. К., Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г. Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 315–319.

Список використаних у статті джерел

Васильченко А. Н. Состояние и перспективы развития хлебопекарной промышленности в Украине / А. Н. Васильченко // Харчова наука і технологія. – 2009. – № 1 (6). – С. 5 – 8.
Єременко В. О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В. О. Єременко. – Краматорськ : Видавництво центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000. – 397 с.
Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності : [навч. посіб.] / А. О. Ласкавий. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с.
Прокопенко И. И. Управление производительностью / И. И. Прокопенко. – К. : Техника, 1990. – С. 14 – 27.
Стефанюк А. И. Производительность труда на пищевых предприятиях / А. И. Стефанюк. – К. : Техніка, 1985. – 96 с.
Бизнес идея : Хлебный бизнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ubsjournal.com/business/idea/915-hleb
Александр Васильченко: хлебопекарная отрасль переживает не самые лучшие времена. 2013 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrhlibprom.org.ua
Дзюба О. М. Регіональний ринок хлібопекарської продукції, нові його форми і види // Eкономіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 (4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://firearticles.com/economik


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.1
Рогач Ф. І.
Роль та оцінки інтелектуальної праці в сучасності (c. 320 - 325)

За останні понад 200 років індустріального та постіндустріального розвитку світової економіки накопичено значну наукову базу знань щодо провідної ролі інтелектуальної складової людської праці. При цьому залишається проблема кількісних макроекономічних показників, через які можна виражати та оцінювати інтелектуальну працю та її роль, інтелектуальні потенціал і капітал країни. Спроба вирішення цієї проблеми стала метою даної статті. Аналіз категорій, пов’язаних з інтелектуальною працею, дозволив виокремити ключові групи показників для досягнення мети статті: інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал, які детерміновано пов’язані та містять підпоказники. Порівняльний аналіз показників декількох країни дозволив на тлі інших виявити недоліки України у формуванні інтелектуального капіталу при достатньо високих показниках інтелектуального потенціалу. Обґрунтовано кількісні показники інтелектуального капіталу: ВВП та інноваційність країни.
Ключові слова: інтелектуальна праця, інноваційна праця, інтелектуальній потенціал, інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, інноваційність
Рис.: 6. Бібл.: 19.

Рогач Федір Іванович – кандидат економічних наук, ПАТ «Ощадбанк України» (вул. Госпітальна, 12г, Київ, 01001, Україна)
Email: f.rogach@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 254

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рогач Ф. И. Роль и оценки интеллектуального труда в современности // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – C. 320–325.

Список використаних у статті джерел

Bell D. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting / D. Bell. – Basic books. 2001.
Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса : [монография] / С. Ю. Глазьев. – М. : Экономика, 2010.
Мандибура В. Ідеологічна і об’єктивна складові економічної «теорії людського капіталу» / В. Мандибура // Економічна теорія. – 2009. – № 1.
Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг / К. Хаксевер; [пер. с англ. Н. Левкина, О. Сергеева; под ред. В. В. Кулибановой]. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с.
Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт; [пер. с англ.]. – М. : АСТ; Транзиткнига; СПб. : Terra Fantastica, 2004.
Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання : [монографія] / О. Лапко. – К. : ІЕП НАНУ, 1999. – 140 с.
Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики : [учеб. пособ.] / Г. Э. Слезингер. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 336 с.
Иноземцев В. Л. К теории постэкономической общественной формации / В. Л. Иноземцев. – М. : Таурус; Век, 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://financepro.ru/economy/7882-v.-inozemcev.-k-teorii-postjekonomicheskojj.html
Сем’янчук П. М. Інтелектуалізація праці у стратегії інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 / П. М. Сем’янчук. – К., 2010. – 20 с.
Иванюк И. А. Воспроизводство интеллектуального капитала [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru
Економічна теорія: макро- та мікроекономіка : [навч. посіб.] / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К. : Альтернативи, 2005. – 606 с.
Давидова І. О. Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові, роль системи зайнятості в цьому процесі / І. О. Давидова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 177 – 180.
Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Друкер; [пер. с англ.]. – М. : ИД «Вильямс», 2004. – 272 с.
Гойло В. Новый этап в развитии экономической науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/99/44/eopinion.htm
Международные индикаторы человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdr.undp.org/en/data/explorer/
ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.data.un.org
Мировые индексы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.indexmundi.com/facts/united-states
Госстат Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html
Евростат [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30e797ded41cb66142c898a3b5f86aa959ba.e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuMc3eQe0?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec340&language=en


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.14
Благун І. С., Квасній З. В.
Моделювання диференціації зв’язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні (c. 326 - 333)

Метою статті є дослідження відмінностей між зв’язками у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні. У статті проаналізовано чинники, що впливають на розвиток сектора МСП у регіоні, основне значення надається зв’язкам між кількістю активних суб’єктів і споживчим попитом зі сторони домашніх господарств. Ураховано їхній внесок в інвестиційні процеси і створення робочих місць у регіонах. Досліджено кореляційні зв’язки між кількістю активних суб’єктів у регіонах і згаданими змінними. Розглянуто просторово-часові дані в інтервалі 2007 – 2012 рр. Установлено, що економічно-суспільні обумовленості значно впливають на формування кількості активних МСП в регіонах. При від’ємній кореляції з кількістю активних МСП залишається рівень урбанізації регіонів, за додатної – рівень проданої продукції промисловості, кількість туристів. Результати просторово-часового моделювання панельних даних підтверджують значний вплив кількості активних МСП на рівень інвестицій у кожному конкретному секторі в регіонах. На формування інвестицій також впливають динаміка продажу на регіональному ринку і величина доходів підприємств.
Ключові слова: сектор малих і середніх підприємств, регіональний рівень, панельні моделі, просторово-часове моделювання
Рис.: 6. Табл.: 3. Формул: 6. Бібл.: 7.

Благун Іван Семенович – доктор економічних наук, професор, декан, економічний факультет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: blagun@email.ua
Квасній Зеновій Васильович – аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: zenovii_kvasnii@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 170

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Благун І. С., Квасній З. В. Моделювання диференціації зв’язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 326–333.

Список використаних у статті джерел

Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных / Т. А. Ратникова // Экономический журнал. – 2006. – С. 267 – 316.
Марно В. Путеводитель по современной эконометрике / В. Марно; [пер с англ. В. А. Банникова; под науч. ред. и предисл. С. А. Айвазяна]. – М. : Научная книга, 2008. – 616 с.
Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: [учебник] / Я. Р. Магнус, П. К. Катишев, А. А. Пересецкий. – М. : Дело, 2004. – 576 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.statistica.ru/glossary/general/test-valda/
Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : [учебник] / Я. Р. Магнус, П. К. Катишев, А. А. Пересецкий. – М. : Дело, 2007. – 504 с.
Ґрін В. Г. Економетричний аналіз / В. Г. Ґрін; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук.; наук. ред. пер. О. Комашко]. – К. : Основи, 2005. – 1197с.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка : Инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 1341с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.818.2:621
Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А.
Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти (c. 334 - 339)

Метою статті є характеристика понятійно-категоріального апарату й інструментарію теорії ігор у контексті встановлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів інжиніринговими компаніями. Процес ціноутворення на інжинірингові продукти з використанням теорії ігор розглянуто як гру, де беруть участь два учасника: інжинірингова компанія та середовище замовника інжинірингових послуг. Розглянуто варіанти формування «чистих» стратегій цих учасників. Указано на особливості формування варіантів імовірностей реалізації середовищем замовника інжинірингових послуг своїх «чистих» стратегій. Наведено методичні особливості побудови платіжних матриць. Охарактеризовано процес визначення залежності очікуваної величини сукупного доходу інжинірингової компанії та рівня ризику від структури інжинірингових платежів за умови застосування будь-якої «змішаної» стратегії. Розкрито методичні положення щодо встановлення параметрів оптимальної структури цих платежів шляхом максимізації функції корисності інжинірингової компанії та визначення абсолютних значень платежів, що відповідають такій структурі. Розглянуто причини коригування відносних структурних часток та абсолютних значень первісного та періодичних платежів інжинірингової компанії від реалізації інжинірингового проекту. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати в обґрунтуванні положень щодо врахування вартості грошей у часі впродовж ціноутворення в інжиніринговій діяльності.
Ключові слова: дохід, інжиніринг, інжинірингова компанія, інжиніринговий проект, теорія ігор, ціноутворення
Формул: 17. Бібл.: 8.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua
Жежуха Володимир Йосипович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: volodymyr.y.zhezhukha@lpnu.ua
Городиська Наталія Андріївна – асистент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: nataliagoroduska@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 184

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А. Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 334–339.

Список використаних у статті джерел

Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія / О. В. Виноградова. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – 195 с.
Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посібник / В. В. Вітлінський та ін. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
Исмагилов И. И. Принятие решений при количественных и качественных критериях описания альтернатив / И. И. Исмагилов // Исследования по информатике. – 2003. – № 6. – С. 21 – 28.
Как устанавливаются цены на консалтинговые услуги / М. В. Коробова, І. А. Горіцина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/consulting/consult_price.shtml
Кондратьев В. Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса : навч. посібник / В. Кондратьев, В. Лоренц. – М. : Эксмо, 2007. – 446 с.
Кузьмін О. Є. Франчайзинг у підприємницькій діяльності : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, У. Р. Сухорська, Т. В. Мирончук. – Львів: Видавництво «Вільна Україна», 2007. – 144 с.
Шиян А. А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті : навч. посібник / А. А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 164 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336:51
Бобирь О. І., Шевченко Н. В.
Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу (c. 340 - 348)

Мета статті полягає у дослідженні циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу. Аналізуючи наукові доробки вітчизняних і зарубіжних науковців, для оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків України було запропоновано скористатися методом R/S-аналізу. У результаті дослідження на прикладі часового ряду (2006 – 2013 рр.) капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків України було встановлено, що досліджений часовий ряд має різні глибини пам’яті для темпового та кількісного показників (5 та 9 відповідно), виявлено шість квазіциклів (5 закінчених та 1 незакінчений) часового ряду. Такі результати дають підставу для прогнозування розміру габаритного прямокутника майбутнього значення показника та виявлення напряму тренду часового ряду капітальний інвестицій за рахунок кредитів банків України. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є прогнозування динаміки капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків на основі отриманих результатів, визначення антициклічних інструментів регулювання інвестиційної діяльності банків України в рамках макропруденційного регулювання.
Ключові слова: фрактальний аналіз, інвестиції, інвестиційна діяльність банків, фазові портрети, квазіцикли, R/S-аналіз, циклічність
Рис.: 10. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 10.

Бобирь Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: oleandr.a@i.ua
Шевченко Наталія Володимирівна – аспірант, кафедра фінансів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: nshevc@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 182

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бобирь О. І., Шевченко Н. В. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 340–348.

Список використаних у статті джерел

Буртняк І. В. Дослідження волатильності за допомогою модифікації моделі Блека – Шоулза / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Бизнес Информ. – 2011. – № 5 (1). – С. 72 – 75.
Максишко Н. К. Оцінювання системних характеристик економічної динаміки на базі результатів комплексного фрактального аналізу / Н. К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 10 (2). – С. 119 – 130.
Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы (1959 – 1997) / Б. Мандельброт. – Ижевск : R&C Dynаmіcs, 2004. – 256 с.
Національний Банк України. Статистичні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896
Овчаренко Н. Ф. Фазовый анализ экономического временного ряда инвестиций в основной капитал региона // Н. Ф. Овчаренко, Ф. М. Джашеева // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 2. – С. 16 – 20.
Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков : Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике / Э. Петерс. – М. : Интернет-трейдинг, 2004. – 304 с.
Прокопович С. В. Моделі оцінки діяльності НПФ на основі теорії фракталів / С. В. Прокопович, С. О. Тутова // Проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 71 – 75.
Шелевицький І. В. Порівняльний аналіз застосування сплайнів і GARCH-моделей для дослідження показників волатильності / І. В. Шелевицький, В. В. Кононенко, О. О. Бондаренко // Вісник СНУ. – 2011. – № 2 (156). – С. 34 – 40.
Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools [Electronic resource]. – Access mode : https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf
Qian B., Rasheed K. Hurst exponent and financial market predictability. In Proceedings of The 2nd IASTED international conference on financial engineering and applications [Electronic resource]. – Access mode : http://qianbo.myweb.uga.edu/research/Hurst.pdf


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.71
Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу (c. 349 - 356)

Метою даної статті є розробка методів обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії у випадку впливу швидко та повільно діючих факторів. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв’язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівняння. Комбінуючи методи спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна, працюючи з інфінітезимальними генераторами двовимірної дифузії, наближено обчислити ціну фінансових інструментів як розвинення за власними функціями. В результаті дослідження розширено методику знаходження орієнтовної ціни для широкого класу похідних-активів. Однією з основних переваг нашої методології ціноутворення є те, що, комбінуючи методи спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, обчислення ціни активу зводиться до розв’язання рівняння методом знаходження власних значень, власних функцій і розв’язання двох рівнянь Пуассона, що відображають вплив різних факторів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення і розробка методів спектрального аналізу для застосування у дослідженні стохастичної волатильності, яка залежить від багатьох неоднорідних факторів, що мають місце на фондових ринках.
Ключові слова: стохастична волатильність, локальна волатильність, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія
Рис.: 1. Формул: 45. Бібл.: 8.

Буртняк Іван Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: bvanya@meta.ua
Малицька Ганна Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра математичного та функціонального аналізу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 260

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Буртняк І. В., Малицька Г. П. Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 349–356.

Список використаних у статті джерел

Буртняк І. В. Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Бізнес Інформ. – 2013. – № 4. – С. 152 – 158.
Буртняк І. В. Модель шляхозалежної волатильності для індексу ПФТС / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Бізнес Інформ. – 2012. – № 3. – С. 48 – 50.
Lorig M. Pricing Derivatives on Multiscale Diffusions: An Eigenfunction Expansion Approach. Princeton University. – Department of Operations Research & Financial Engineering (ORFE), 2012.
Fouque J.-P., Sircar R., Solna K. Multiname and Multiscale Default Modeling // Multiscale Modeling and Simulation. – 2009. – № 7 (4). – P. 1956 – 1978.
Linetsky V. Lookback options and diffusion hitting times: A spectral expansion approach // Finance and Stochastics. – 2004. – № 8(3). – P. 373 – 398.
Davydov D., Linetsky V. Pricing options on scalar diffusions: an eigenfunction expansion approach // Operat. Res. –2003. – № 51. – P. 185 – 209.
Dai Q., Singleton K. Specification Analysis of Affine Term Structure Models // J. Finance. – 2000. – № 55. – P. 1943 – 1978.
Weidmann J. Spectral Theory of Ordinary Differential Operators, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1258. Berlin: Springer, 1987.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.34+519.862
Оліскевич М. О.
Емпіричне моделювання довгострокових взаємозв’язків і короткострокових динамічних пристосувань приватного споживання в Україні (c. 357 - 365)

Зважаючи на нестабільність економічних процесів в Україні, набуває актуальності вивчення макроекономічних взаємозв’язків, які враховували б не тільки довгострокові рівноважні тенденції, але й водночас описували б динамічну реакцію поведінки змінних на шоки, які збурюють економічне середовище. Метою статті є емпіричне дослідження довгострокових співвідношень і механізму короткострокового пристосування при прийнятті споживчих рішень домогосподарствами в Україні. У статті здійснено статистичний аналіз динамічних властивостей рядів споживання, доходу та інфляції, виявлено стохастичний тренд і стохастичну сезонність, протестовано наявність і напрям причинності у зв’язках, обґрунтовано й оцінено коінтеграційне довгострокове рівноважне співвідношення. Ґрунтуючись на виявленій коінтеграції досліджуваних рядів, розроблено економетричну динамічну модель корегування помилки, яка враховує рівноважні економічні зв’язки, що випливають з макроекономічної теорії, а також дає змогу змоделювати короткострокові ефекти впливу на темпи зміни споживання таких чинників, як зміни у темпах росту доходів, зміни норми заощаджень упродовж попереднього року, сезонності та відхилень від довгострокової рівноваги, що виникають унаслідок непередбачуваних шоків в економіці. Побудована ECM-модель виявляє хорошу здатність прогнозувати зміни в рівнях і динаміку коливань фактичних значень споживання та має практичне застосування при оцінюванні та прогнозуванні реакції споживання, а відтак і сукупного попиту, при прийнятті політичних і економічних рішень як у довгостроковій перспективі, так і під час короткострокових пристосувань.
Ключові слова: приватне споживання, економетричне моделювання, коінтеграція, модель корегування помилки, стохастична cезонність
Рис.: 2. Табл.: 6. Формул: 6. Бібл.: 11.

Оліскевич Маріанна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра математичної економіки та економетрії, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: olisk@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 221

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Oliskevych M. O. Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine // The Problems of Economy. – 2014. – №2. – C. 357–365.

Список використаних у статті джерел

Лук’яненко І. Г. Динамічні макроекономічні моделі. Новий концептуальний підхід / І. Г. Лук’яненко. – К. : ВД «КМ Академія», 2003. – 52 с.
Лук’яненко І. Г. Емпірична оцінка функції приватного споживання для України / І. Г. Лук’яненко, Г. Є. Могиляс // Наукові записки НаУКМА. – К. : ВД «КМ Академія», 2003. – Т. 21. – С. 3 – 9.
Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами: навч.-метод. посібник / М. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с.
Charemza W. W. New Directions in Econometric Practice / Wojciech W. Charemza, Derek F. Deadman, Edward Elgar. – Publishing Inc., USA. – 1997. – P. 344.
Manitsaris A. Estimating the European Union Consumption Function under the Permanent Income Hypothesis / Athanasios Manitsaris // International Research Journal of Finance and Economics. – 2006. – Issue 2. – P. 131 – 135.
Morley J. C. The Slow Adjustment of Aggregate Consumption to Permanent Income / J. C. Morley // Journal of Money, Credit and Banking. – 2007. – № 39 (2-3) March – April. – P. 615 – 638.
Ljungqvist L., Sargent T. J. Recursive Macroeconomic Theory / Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent. – The MIT Press Cambridge, 2004. – P. 1082.
Доходи та витрати населення [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Лук’яненко І. Г. Проблеми «хибної» регресії у економічних дослідженнях / І. Г. Лук’яненко // Наукові записки НаУКМА. – К. : ВД «КМ Академія», 2002. – Т. 20. – С. 422 – 424.
Hylleberg S. Seasonal Integration and Cointegration / S. Hylleberg, R. F. Engle, C. W. J. Granger, B. S. Yoo // Journal of Econometrics, North-Holland. – 1990. – № 44. – P. 215 – 238.
Холден К. Економічне прогнозування: Вступ / К. Холден, Д. А. Піл, Дж. Л. Томсон. – К. : Інформтехніка – ЕМЦ, 1996. – 216 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.32:339.17
Жуковська В. М.
Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі (c. 366 - 372)

Метою статті є обґрунтування сутності поняття та змістової характеристики різновидів соціально-поведінкових ризиків персоналу, дослідження чинників (передумов) їх виникнення на підприємствах торгівлі та розроблення цільової моделі результативного управління персоналом підприємства на основі когнітивно-поведінкового підходу. У статті обґрунтовано сутність поняття та різновиди соціально-поведінкових ризиків, джерела їх виникнення в соціально-психологічному, соціологічному та економічному контекстах на підприємстві торгівлі. На основі когнітивно-біхевіорального підходу розроблено системну модель управління поведінкою персоналу, що відображає існування єдності та причинно-наслідкового зв’язку між кадровими процесами та компетентнісно-мотиваційною природою поведінки працівників у досягненні цільових результатів підприємства. Виявлено основні чинники та методи попередження соціально-поведінкових ризиків на підприємстві торгівлі.
Ключові слова: аномія, підприємство торгівлі, мотиви і цінності працівника, поведінка, різновиди соціально-поведінкових ризиків, результативне управління персоналом
Рис.: 2. Бібл.: 19.

Жуковська Валентина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: valentyna2015@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 190

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Жуковська В. М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 366–372.

Список використаних у статті джерел

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013 // Фонд «Ефективне управління». – 2013. – 234 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : feg.org.ua
Ворожбіт В. В. Система цінностей у корпоративній культурі як засіб підтримки економічної безпеки підприємства // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 127 – 131.
Тютлікова В. В. Формування етичної поведінки в сучасних організаціях // Проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 95 – 100.
Староверов Д. Что такое безопасность компании? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://union.kz/ru/biz/kadbez/004kad/
Дороніна М. С. Функціональна гармонія трудової поведінки / М. С. Дороніна, А. О. Полубєдова // Економіка розвитку. – 2012. – № 4 (64). – С. 111 – 118.
Доминяк В. Организационная лояльность: основные подходы // Менеджер по персоналу. – 2006. – № 4. – С. 34 – 40.
Підлужна Н. Загрози кадровій безпеці та методи запобігання їм у виробничо-комерційній діяльності підприємств / Н. Підлужна, О. Єгорова // Проблеми економіки. – 2010. – № 5 (105). – С. 57 – 60.
Жуковська В. М. Теоретичні аспекти дослідження кадрових ризиків на підприємстві / В. М. Жуковська, Н. В.Серафім // Вісник НУВГП. – 2010. – № 1 (41). – С. 92 – 99.
Лубит Рой Х. «Токсичные» менеджеры и прочие люди / Р. Х. Лубит; [пер. с англ.]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 392 с.
Корнелиус Н. HR-менеджмент: Поиск подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика / Н. Корнелиус; [пер. с англ.]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 520 с.
Швець Н. К. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу / Н. К. Швець // Персонал. – 2006. – № 5. – С. 31.
Жемчугов А. М. Человек и организация. Две главные цели человека – единство и борьба противоположностей / А. М. Жемчугов, М. К. Жемчугов // Проблемы экономики и менеджмента. – 2012. – № 8 (12). – С. 18 – 34.
Примуш М. В. Загальна соціологія : [навч. посіб.] / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2004. – 590 c.
Стаут Л. У. Управление персоналом. Настольная книга / Л. У Стаут; [пер. с англ.]. – М. : Добрая книга, 2006. – 536 с.
Зайчук О. В. Теорія держави і права : [підручник] / О. В. Зайчук, Н. М. Онищенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 390 с.
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс; [пер. с англ. З. Замчук; зав. ред. кол. Л. Винокуров]. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 794 с.
Ардальянова Е. Опасные кадры [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zrpress.ru/2004/006/b018.htm
Strong Kelly C. An Integrative Descriptive Model of Ethical Decision Making / K. C. Strong, G. D. Meyer // Journal of Business Ethics. – September, 1992. – P. 89 – 94.
Стреси є основною причиною невиходу на роботу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Megasite.in.ua/55688-stresi-na-roboti.html


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру