УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.001.36
Доровський О. В.
Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України (c. 8 - 21)

Метою даної статті є оцінка та аналіз факторів мікросередовища фармацевтичної галузі України. Для досягнення поставленої мети у статті побудовано структурно-логічну модель мікросередовища фармацевтичної галузі України. Доведено, що фармацевтичну галузь України доцільно аналізувати за такими напрямками: фактори впливу, канали постачання, канали збуту та конкуренція. За визначеними напрямами досліджено мікросередовище фармацевтичної галузі України. На базі застосування методу ОТ-аналізу проведено її оцінку. Побудовано когнітивну карту причинно-наслідкового зв’язку можливостей і загроз мікросередовища фармацевтичної галузі України. На базі проведеного дослідження доведено, що найбільші загрози для фармацевтичної галузі України чинять такі фактори: великі обсяги імпортних лікарських засобів (ЛЗ) у вартісному виразі на внутрішньому ринку, випереджальне зростання вартості однієї умовної упаковки ЛЗ, скорочення чисельності населення та низькі обсяги госпітальних закупівель ЛЗ.
Ключові слова: фармацевтична галузь, мікросередовище, фактор, лікарський засіб, ОТ-аналіз, когнітивна карта
Рис.: 18. Табл.: 8. Бібл.: 15.

Доровський Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: office@zt.com.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 172

Посилання на цю статтю:
Доровський О. В. Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 8–21.

Список використаних у статті джерел

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.]. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К. : УВПК «Ексоб», 2001. – 560 с.
Коллинс Д. Дж. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Д. Дж. Коллинс, С. А. Монтгомери; [пер. с англ.]. – М. : Олимп-Бизнес, 2007. – 400 с.
Томпсон-мл. А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2007. – 928 с.
SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій / За ред. Л. В. Балабанової. – К. : Знання, 2005. – 3102 с.
Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ в бизнесе / К. Фляйшер. – М. : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.
Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент / С. А. Попов. – М. : Юрайт, 2010. – 448 с.
Гайденко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайденко. – М. : ЭКСМО, 2006. – 480 с.
Кизим М. О. Світовий ринок фармації: тенденції розвитку та перспективи розвитку високотехнологічної галузі / М. О. Кизим, О. В. Доровський // Інновації: проблеми науки та практики : монографія. – Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 94 – 108.
Кизим Н. А. Анализ основных тенденций развития мирового рынка генериков и биоаналогов / Н. А. Кизим, А. В. Доровской // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – 2013. – № 1 (23). – С. 157 – 170.
Авдеева З. К. Формирование стратегии развития социально-экономических объектов на основе когнитивных карт / З. К. Авдеева, С. В. Коврига. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2011. – 184 с.
Авдеева З. К. Когнитивный подход в управлении / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко, В. И. Максимов // Проблемы управления. – 2007. – № 3. – С. 2 – 8.
Shapiro M. J. Cognitive process and foreign policy decision making / M. J. Shapiro, G. M. Bonham // International Studies Quarterly. – 1973. – № 17. – P. 147 – 174.
Хаустова В. Е. Развитие когнитологии как научного направления и использование его при решении социально-экономических задач / В. Е. Хаустова, В. А. Зинченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 2 (7). – С. 218 – 222.
Хаустова В. Е. Сущность когнитивного моделирования и особенности его применения в современных исследованиях / В. Е. Хаустова, В. А. Зинченко, Т. А. Мощицкая // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (2). – С. 200 – 203.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 368.03:004.056
Жабинець О. Й.
Політика інформаційної безпеки страхових компаній: українські реалії та досвід США (c. 22 - 27)

У статті досліджено перспективи реалізації політики інформаційної безпеки українськими страховими компаніями. Зокрема, проаналізовано законодавче забезпечення та міжнародні стандарти інформаційної безпеки ISO/IEC 27001:2013 та ISO/IEC 27002:2013, розглянуто місце політики інформаційної безпеки у новій версії міжнародного стандарту інформаційної безпеки ISO/IEC 27002:2013. Проведено аналіз ключових факторів оцінки ризику у формуванні політики інформаційної безпеки американської компанії сфери ризикового страхування Philadelphia Insurance Companies. Автор робить висновок, що, незважаючи на те, що діяльність страхової компанії як і будь-якої іншої фінансової установи, наприклад, комерційного банку, має свою специфіку, її інформаційна безпека ґрунтується на загальноприйнятих принципах та вимогах міжнародних стандартів. Кожна страхова компанія України сьогодні може самостійно вирішувати питання формування та реалізації політики інформаційної безпеки, керуючись національним законодавством, міжнародними стандартами та досвідом зарубіжних страхових компаній. Водночас з огляду на нестабільність соціально-економічної та політичної ситуації в нашій державі, і як наслідок – невизначеності умов функціонування ринку страхування навіть у найкоротшій перспективі, вітчизняні страхові компанії не можуть стабілізувати і спрогнозувати свої прибутки, що знижує можливості планування і проведення чіткої ІТ-політики, в т. ч. політики інформаційної безпеки.
Ключові слова: політика інформаційної безпеки, страхові компанії, міжнародні стандарти інформаційної безпеки, законодавче забезпечення інформаційної безпеки, фактори оцінки ризику
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Жабинець Ольга Йосифівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: olza@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 177

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Жабинець О. Й. Політика інформаційної безпеки страхових компаній: українські реалії та досвід США // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 22–27.

Список використаних у статті джерел

Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты / В. В. Домарев. – К. : ООО «ТИД «ДС», 2002. – 688 с.
Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України : Постанова НБУ від 28.10.2010 р. № 474 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0474500-10
Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0365500-11
International standard ISO/IEC 27001. – 2nd edit. – Switzerland, 2013. – 23 р.
International standard ISO/IEC 27002. – 2nd edit. – Switzerland, 2013. – 80 р.
Жабинець О. Й. Захист інформації та інформаційна безпека страхових компаній / О. Й. Жабинець // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 7 – 8 (2). – С. 32 – 35.
HACK “Оранта” закупила Lumension для обеспечения безопасности конечных точек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oranta.ua/rus/pressroom_record.php?news_id=890
Josefowicz М. IT Security Issues in Insurance [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.celent.com/reports/it-security-issues-insurance
PHLY at a Glance [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.phly.com/Files/PHLY%20at%20a%20Glance%202014_05021431-2900.pdf
Philadelphia Insurance Companies. Information Security Policy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.phly.com/Files/infosecurity_policy31-2813.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.13
Колбасін Є. С., Остапенко А. В., Ярошенко І. В.
Аналіз світового ринку автобусобудування (c. 28 - 39)

У статті розглядається проблема розвитку світового ринку автобусобудування. Доведено, що галузь автобусобудування у світі розвивається нерівномірно. Проаналізовано динаміку світового виробництва автобусів провідних автомобілебудівних країн і компаній світу у десятирічному тренді останніх років. Визначено рейтинги світових країн-лідерів за обсягами виробництва автобусів у сегменті «великі автобуси». Зроблено висновок про значні коливання виробництва автобусів у період світової фінансової кризи. Запропоновано аналітичне дослідження останніх тенденцій у розвитку автобусобудування в країнах ЄС та СНД. Визначено, що світовий ринок автобусобудування на дві третини сконцентровано у трьох країнах. Досліджено обсяги продажів комерційних автобусів серед провідних країн-виробників світу та України. Досліджено структуру виробництва автобусів серед моделей компаній РФ. Установлено значне відставання національних виробників від світових лідерів у галузі автобусобудування.
Ключові слова: автомобілебудування, галузь, ринок, рейтинг, сегмент, криза, ЄС, СНД
Рис.: 10. Табл.: 5. Бібл.: 11.

Колбасін Євген Сергійович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: johnny_evgen@mail.ru
Остапенко Андрій Валентинович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Ярошенко Іван Васильович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivan.yaroshenko@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 213

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колбасін Є. С., Остапенко А. В., Ярошенко І. В. Аналіз світового ринку автобусобудування // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 28–39.

Список використаних у статті джерел

Зінченко В. А. Управління конкурентною боротьбою підприємств на зовнішніх ринках : монографія / В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 200 с.
Кизим М. О. Державна підтримка автомобілебудування в Україні: монографія / М. О. Кизим, Є. С. Колбасін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.
Брюховецкая Н. Е. Анализ ведущих производителей легковых автомобилей на мировых рынках / Н. Е. Брюховецкая // Бизнес Информ. – 2010. – № 8. – С. 119 – 124.
Брюховецька Н. Ю. Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України / Н. Ю. Брюховецька // Проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 19 – 23.
Бубнов Ю. В. Анализ мирового рынка легковых автомобилей / Ю. В. Бубнов, А. О. Кизим, Н. О. Старкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 88 (04) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/25.pdf
Мороз Л. А. Тенденції розвитку українського автомобільного ринку і маркетингова комунікаційна політика його учасників / Л. А. Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2012. – № 735. – С. 154 – 159.
Хаустова В. Е. Моделирование маркетинговой стратегии предприятия на рынках продукции производственно-технического назначения : монография / В. Е. Хаустова, Ю. А. Лидовский. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004. – 176 с.
Кизим М. О. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. С. Купріянова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 228 с.
Офіційний сайт «Світової асоціації виробників автотранспортних засобів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oica.net/
Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года : Утверждена приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. № 319) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nami.ru/images1/Strategy_auto_2020.pdf
Анализ рынка автобусов в России в 2009 – 2013 гг., прогноз на 2014 – 2018 гг. (Демонстрационная версия отчета) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CFQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownload%2Fresearch%2Fdemofile_562949987971833&ei=3WvHVInVNsj2OsuUgdgC&usg=AFQjCNFTGfzXg-2y6xCcol9d2x5w060NNQ


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.3 +332.1
Матюшенко І. Ю.
Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні (c. 40 - 46)

Наведено основні напрямки і проблеми розвитку термоядерної енергетики в країнах світу і Україні. Встановлено, що найістотнішою альтернативою вуглеводням є сьогодні ядерна енергетика на основі поділу урану і плутонію, яка, у свою чергу, неминуче ставить дві інші глобальні проблеми – утилізації високоактивного відпрацьованого палива та інших радіоактивних відходів, а також ядерної безпеки. Показано, що термоядерна енергетика, заснована на використанні енергії, що виділяється при злитті (синтезі) легких ядер, має як суттєві переваги – ядерний синтез може забезпечити не тільки поточні енергетичні потреби людства (16 ТВт), але й виробити значно більшу кількість енергії; в якості палива необхідна зовсім невелика кількість речовин, які поширені в природі; висока внутрішня безпека термоядерної енергетики; відсутність високорадіоактивних відходів, що довго живуть, так и недоліки – технологічна складність здійснення самопідтримної термоядерної реакції; поки не існує ефективних технічних рішень, здатних перетворювати на електрику енергію, що звільнюється під час термоядерного синтезу. Визначено, що сьогодні проблема створення термоядерної енергетики більше технічна та економічна, ніж фізична, оскільки для створення економічно вигідних електростанцій необхідно вирішення двох принципових задач: продовження розробки нових матеріалів, що спроможні витримувати суворі умови експлуатації; створення нових технологій, що відносяться до дистанційного управління, конструкції оболонок, паливних циклів тощо. Доведено, що виходом з енергетичного тупика може бути «холодний ядерний синтез», тобто процес реалізації цілком безпечних ядерних реакцій при низької енергії, наприклад, на основі нанопорошку нікелю й водню, здійснюваного в тепловому генераторі E-Cat. Представлено напрями виконання Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій» на 2014 – 2016 рр.
Ключові слова: термоядерна енергетика, керований термоядерний синтез, холодний ядерний синтез, тепловий генератор E-Cat
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 196

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 40–46.

Список використаних у статті джерел

Матюшенко І. Ю. Перспективи створення в Україні енергетики майбутнього на основі комерційного використання нанотехнологій / І. Ю. Матюшенко, І. Ю. Бунтов // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : Материалы ХVI Международной научно-практической конференции, Алушта, 10 – 15 сентября 2012 г. ; [НАНУ, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма]. – Сімферополь : ИТ АРИАЛ, 2012. – С. 341 – 354.
Висоцький В. «Бридке каченя» ядерної фізики та можливий прогрес світової енергетики / В. Висоцький // Дзеркало тижня. – 2014. – № 24. – С. 12.
Висоцький В. Чи виросте білий лебідь із бридкого каченяти? Нові результати термоядерних досліджень здатні кардинально змінити ставлення до ядерної енергії, масштабів її виробництва і використання / В. Висоцький // Дзеркало тижня. – 2014. – № 45. – С. 12.
Заец И. Термоядерный век / И. Заец // Эксперт. – 2009. – № 50. – С. 46 – 50.
Norris G. Skunk Works Reveals Compact Fusion Reactor Details. Lockheed Martin aims to develop compact reactor prototype in five years, production unit in 10 / Aviation Week & Space Technology, Oct. 15, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aviationweek.com/technology/skunk-works-reveals-compact-fusion-reactor-details
Державна програма фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004 – 2010 рр. : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. № 1165 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1165-2004-п
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки» на 2011 – 2012 рр. : Постанова Президії НАН України від 17.11.2010 р. № 319 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.nas.gov.ua/infrastructures /Legaltexts/nas/2010/regulations/OpenDocs /101117_319_concept.pdf
Із зали засідань Президії НАН України (18 вересня 2013 р.) // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 11. – С. 127 – 133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2013_11_18.pdf
Сучасні досягнення в галузі керованого термоядерного синтезу і фізики плазми та пріоритетні напрями міжнародного співробітництва : Постанова Президії НАН України від 18.03.2013 р. № 115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2013/regulations/OpenDocs/130918_115.pdf
Концепція цільової комплексної програми НАН України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій» на 2014 – 2016 рр. : Додаток 1 до Постанови Президії НАН України від 18.03.2013 р. № 115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.nas.gov.ua/infrastructures /Legaltexts/nas/2013/regulations/OpenDocs /130918_115_1.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.52:858.14:681.5
Мельник О. Г.
Системи фінансування високих технологій (c. 47 - 52)

У статті розглянуто особливості процесів інноваційної діяльності промислових підприємств сектора високих технологій з точки зору структурних трансформацій у системі напрямків інноваційної діяльності щодо оновлення технологічної бази виробництва, придбання нових технологій та НДДКР. Виокремлено особливості таких трансформацій у системі високотехнологічного виробництва. Сформульовано принципи побудови систем фінансування розвитку та імплементації високих технологій у промисловому виробництві. Запропоновано методичний підхід до побудови системи фінансування розвитку високих технологій, відповідно до якого усуваються негативні наслідки при переході промислового підприємства на випуск високотехнологічної продукції, розробки нових технологій.
Ключові слова: система фінансування, високі технології, НДДКР, конвергентні технології, технологічна база виробництва, інноваційний розвиток
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Мельник Олександр Григорович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ інноваційної політики, економіки і організації високих технологій, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: melnyk-alex@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 203

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельник О. Г. Системи фінансування високих технологій // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 47–52.

Список використаних у статті джерел

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 c.
Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.
Возняк Г. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова. – К. : УБС НБУ, 2007. – 183 с.
Петрук О. М. Теорія та практика венчурного фінансування : монографія / О. М. Петрук, С. З. Мошенський. – Житомир : Рута, 2008.– 248 c.
Свідерський П. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств // Економіка і управління. – 2011. – № 6. – С. 145 – 151.
Регіональні інноваційні системи України: трансформування та розвиток в умовах інтеграційних викликів : монографія / під ред. д. е. н., проф. Федулової Л. І.; [НАН України, Ін-т екон. і прогнозування]. – К., 2013. – С. 495 – 553.
Одотюк І. В. Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку / І. В. Одотюк // Вісник НАН України. – 2011. – № 11. – С. 21 – 33.
Наказ Міністерства промислової політики України «Про затвердження Методики ідентифікації українських високотехнологічних промислових підприємств» від 08.02.2008 р. № 80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_ee/pg_gtwgwd/index.htm
Ray O. High-technology entrepreneurship / O. Ray. – Paris : Recherche, 2012. – 208 p.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.45;338:504;504.05:62/69
Мусіна Л. А., Кваша Т. К.
Дослідження впливу ресурсоефективності на економічний розвиток в країнах – лідерах «зеленої» модернізації (c. 53 - 61)

Організація Об’єднаних Націй визначила ключову роль індустріалізації та нової промислової політики у забезпеченні структурної перебудови та економічного зростання на перспективу. Заходи і стимули для ефективного використання природних ресурсів, як доведено, мають позитивний вплив на економічні показники в багатьох країнах і займають важливе місце в їхніх пакетах реформ. Це має бути першим пріоритетом для України, враховуючи гостру нестачу ресурсів і складну ситуацію у східних регіонах. Метою роботи є дослідження чинників росту ресурсної продуктивності ВВП та їхній зв'язок із політикою екологізації економіки у країнах ЄС і надання пропозицій для України. Здійснено аналіз таких чинників для Великобританії та Нідерландів, надано пропозиції для України, зокрема розроблення Концепції державної політики та плану дій з розвитку «зеленої» економіки, стимули для ресурсозбереження, включаючи більш справедливі ціни на природні ресурси, диференційовану плату за утилізацію відходів, зміни у політиці податків і державних закупівель у бік сприяння ресурсній ефективності та екоінноваціям.
Ключові слова: «зелена» економіка, ресурсна ефективність, інструменти політики сприяння продуктивному використанню ресурсів
Рис.: 2. Бібл.: 27.

Мусіна Людмила Абдрахманівна – кандидат економічних наук, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008, Україна)
Email: musina@me.gov.ua
Кваша Тетяна Костянтинівна – завідувач відділу, відділ прогнозно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності, Український інститут науково-технічної та економічної інформації (вул. Горького, 180, Київ, 03680, Україна)
Email: tkvasha@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 311

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мусіна Л. А., Кваша Т. К. Дослідження впливу ресурсоефективності на економічний розвиток в країнах – лідерах «зеленої» модернізації // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 53–61.

Список використаних у статті джерел

Global Sustainable Development Report 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2015
А Zero Waste Programme for Europe. – SWD (2014) № 211 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf /AnalysisEUtarget.pdf
Country statistical profiles [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=51660#$
Measuring material flows and resource productivity. – ОЕСD, 2008. – 108р.
Environmental Protection, England аnd Wales. – The Waste (England and Wales) Regulations 2011 (№ 988) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/ 988/pdfs/uksi_20110988_en.pdf
Guidance on the legal definition of waste and its application. – United Kingdom: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2012. – 69 p.
Waste Framework Directive: Directive 2008/98/EC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
Packaging directive: Directive 94/62/EC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rod.eionet.europa.eu/instruments/511
Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. –No. 871 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/871/pdfs/uksi_20070871_en.pdf
The Packaging (Essential Requirements) Regulations 2003. – No. 1941 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1941/pdfs/uksi_20031941_en.pdf .
The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste). (Amendment) Regulations. – 2014. – No. 2890 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2890/pdfs/uksi_20142890_en.pdf
The State of Play on Extended Producer Responsibility: Opportunities and Challenges. Іssues Paper of Global Forum on Environment. – Japan, Tokyo : Ministry of the Environment, 2014. – 17 p.
Towards a circular economy: COM(2014) 398 final. – Brussels : EUROPEAN COMMISSION, 2014. – 14 p.
Roadmap to a Resource Efficient Europe: COM(2011) 571 final. – Brussels : EUROPEAN COMMISSION, 2011. – 26 p.
Tackling the Challenges in Commodity Markets And On Raw Materials [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:EN:PDF
Environment Action Programme to 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/environment/newprg/
Industry and Technology Policies in Korea: OECD Reviews of Innovation Policy. – OECD Publishing. – 2014. – 210 р.
Competition Details Technology Strategy Board Competition: Infrastructure for Offshore Renewables-Collaborative R&D. – Тhe United Kingdom : Technology Strategy Board, 2013. – 19 p.
Industrial Strategy Conference 2011: Securing Jobs and a Stronger Economy. – Тhe United Kingdom : BIS Analysis Paper. – No. 1.– 2011. – 60 р.
Positioning the UK as the global centre of low carbon propulsion development and production [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.automotivecouncil.co.uk/technology-group-2/advanced-propulsion-centre-uk/
Netherlands Green Plan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rri.org/green-plans-netherlands.php
WEEE Management Regulations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epeat.org/weee-registration/Netherlands_WEEE-management-regulations_200409_engelsevertaling_regeling_elektrapp.pdf
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). – No. IENM/BSK. –2014/14758 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://step-initiative.org/index.php/netherlands-waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-regulation-no-ienmbsk-201414758-2014.html
Green growth in action : The Netherlands [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthinactionthenetherlands.htm
Building bridges : Coalition agreement [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.government.nl/government/coalition-agreement
Year of approval of the SD strategy and updates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sd-network.eu/?k=country% 20profiles&s=single%20country%20profile&country=The%20Netherlands
Sustainable Materials Management. – OECD, 2012. – 192 р.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.1
Омаров Ш. А. О.
Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід (c. 61 - 67)

Статтю присвячено аналізу науково-практичного забезпечення імплементації концепції сталого розвитку в систему державного управління розвитком країни та її регіонів. Актуальність статті визначається необхідністю вирішення глобальних та національних проблем в умовах переходу до збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку. Метою статті є узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження концепції сталого розвитку в нормативно-правову базу країни та її регіонів. Проведено аналіз досвіду провідних країн світу та України із формування елементів механізму державної підтримки сталого розвитку: законодавчого, організаційного та суспільно-громадянського, визначено їх переваги та недоліки. Доведено, що більшість країн світу займаються розробкою комплексу заходів щодо впровадження та стимулювання сталого розвитку, який містить законодавчі акти, державні стратегії сталого розвитку, програми або проекти зі сталого розвитку та індикатори його моніторингу. Визначено напрями подальшого удосконалення законодавства та практики регулювання сталого розвитку в Україні та інших країнах світу.
Ключові слова: сталий розвиток, механізм, концепція, державна підтримка, нормативно-правове забезпечення
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 16.

Омаров Шахін Анвер Огли – доктор економічних наук, доцент, Почесне консульство республіки Албанія в Харкові (вул. Академіка Проскури, 1, Харків, 61070, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 217

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Омаров Ш. А. О. Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 61–67.

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року (зі змінами та доповненнями) : Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-п
Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. № 51, ст. 548 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року : Розпорядження КМУ від 17 жовтня 2007 р. № 880-р [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р
Про екологічну експертизу : Закон України від 09 лютого 1995 р. № 46/95-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ecolife.org.ua/laws/ua/laws/1995/01.php
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12
Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-III [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2894-14
Про рослинний світ : Закон України від 09 квітня 1999 р. № 591-XIV [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=591-14
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку : Наказ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції від 29 липня 2002 р. № 224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau/ua/doc/?uid=1022.322.0
Про утворення Національної ради із сталого розвитку України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ovu.com.ua/articles/3500-pro-utvorennya-natsionalnoyi-radi-iz-stalogo-rozvi
Про концепцію державної регіональної політики : Указ Президента України № 341/2001 від 25 вересня 2001 р. № 341/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=341%2F2001
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верховної Ради України № 1359-XIV від 24 грудня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=1359-14
Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 – 2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=634-2003-%EF
Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://manyava.ucoz.ua/publ/3-1-0-113
Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року : монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010.– 512 с.
Про засади державної регіональної політики : Проект Закону України (редакція станом на 08 жовтня 2008 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dbn.at.ua/publ/3-1-0-7
Про Концепцію переходу України до сталого розвитку : Проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336:336.77(477)
Байцим В. Ф.
Аналіз проблем ефективності енергетичного забезпечення міст України в контексті сталого економічного розвитку (c. 68 - 74)

Враховуючи той факт, що на сьогодні економія одиниці енергії є у три рази менш затратною, ніж вартість її видобутку, інтенсифікація енергозбереження стає одним із ключових питань розвитку економіки України як в національному масштабі, так і на регіональному та місцевому рівнях. Суть енергозбереження полягає у використанні всього комплексу ефективних заходів, що скеровані на зниження питомих енерговитрат на виробництво одиниці продукції (у т. ч. товарної енергії) та підвищення продуктивності праці.Україна – країна з надзвичайно високим рівнем енергозатрат, викликаним незбалансованою структурою енергоспоживання та нераціональним використанням енергії. Країна відноситься до енергозалежних країн, імпортуючи більше половини споживаного газу на суму понад 10 млрд доларів щороку. Значна частина споживаного в Україні газу витрачається житлово-комунальному господарстві (ЖКГ), в тому числі на теплопостачання, енерго- та гаряче водопостачання. При цьому ефективність енергоспоживання, як економіки України в цілому, так і ЖКГ у 2 – 3 рази нижче, ніж у розвинених країнах. Тобто підвищення ефективності енергоспоживання могло б значно знизити енергозалежність країни. По факту, при існуючому рівні споживання енергоресурсів країна забезпечує себе власними паливними ресурсами приблизно на 40 %, при тому що потенціал підвищення ефективності використання становить: у промисловості – 67 %, теплогенерації та транспортуванні теплоносіїв – 40 %, житловому секторі – 55 %. У статті проаналізовано основні проблеми в галузі енергозбереження в Україні на прикладі типового міста – обласного центру Волині. Автор логічно приходить до висновку, що основні проблеми міст України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення міст України залишається вкрай низькою. У статті показано, що реально потенціал економії енергії у таких містах, а отже і загалом в Україні – сягає понад 70 %. Саме вирішення піднятих у статті проблем енергоефективності переведе Україну (і її регіони) у категорію енергонезалежних.
Ключові слова: енергозбереження, економія одиниці енергії, ефективність, інтенсифікація, реформи, енергоефективність
Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 10.

Байцим Василь Федорович – кандидат економічних наук, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (бульв. Дружби народів, 28, Київ, 01103, Україна)
Email: v.baytsim@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 189

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Байцим В. Ф. Аналіз проблем ефективності енергетичного забезпечення міст України в контексті сталого економічного розвитку // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 68–74.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. № 555-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-15
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua
Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Міжнародний документ від 09.05.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_044
Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Міжнародний документ від 11.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801
«Угода мерів» – загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uhodameriv.eu/index_uk.html
Стратегія енергозбереження в Україні : Аналітичні матеріали в 2-х т. / [ред. кол. Стогній Б. С., Кулик М. М., Жовтянський В. А., Мельник В. І., Нікітін Є. Є., Рапцун М. В., Блавдзевич Ю. Г.]. – К. : Академперіодика , 2006. – Т. 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження – 2006. – 600 с.
Мельник О. В. Методичні засади аналізу питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво найбільш енергоємної продукції на прикладі металургійного виробництва / О. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : [зб. наук. пр.]. – 2012. – № 5 (132). – С. 111 – 116.
Байцим В. Ф. Наука та інновації: світові тенденції та реалії регіону / Е. В. Кужель, В. Ф. Байцим // Збірн. наук. пр. IV наук.-практ. конф. / Полтав. держ. центр наук.-техн. і економ. інф-ї, 2006. – С. 23 – 26.
Звіт про результати обстеження споживачів послуг централізованого теплопостачання у місті Луцьку, ВБО «Інститут місцевого розвитку», м. Київ, 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mdi.org.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.3:33.012.23
Барна М. Ю.
Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі (c. 75 - 83)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концепту трансформації системи внутрішньої торгівлі, в основу якого закладено базові концепції організації та який буде збалансований з основними концептуальними положеннями розвитку та управління торгівлею. За результатами проведеного аналізу, систематизації та узагальнення підходів вчених до трансформації системи внутрішньої торгівлі було проведене визначення ступеню відповідності концептуальних положень розвитку та управління торгівлею з концептом трансформації системи внутрішньої торгівлі, визначено ступінь узгодженості базових концепцій організації з концептом трансформації системи внутрішньої торгівлі. У результаті дослідження було встановлено, що в Україні не існує чинної дієвої концепції розвитку внутрішньої торгівлі. Вирішити цю практичну проблему можливо на основі обґрунтованого концепту трансформації системи внутрішньої торгівлі. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження трансформації системи внутрішньої торгівлі з метою чіткого встановлення проблем розвитку галузі, проблем, які виникають у кожній з підсистем та у системі в цілому, проведення діагностики стану змін у самій системі та галузі у цілому. Вирішення цього науково-практичного завдання зумовлює необхідність відбору показників, які характеризують вплив чинників і стан кожної з підсистем системи внутрішньої торгівлі, обґрунтування принципів оцінки системи внутрішньої торгівлі та розробки відповідної методики оцінки ефективності цієї системи в умовах змін, які відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі галузі.
Ключові слова: внутрішня торгівля, система, трансформація, концепт
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 27.

Барна Марта Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: martabarna@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 128

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Барна М. Ю. Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 75–83.

Список використаних у статті джерел

Алєксєєва Н. І. Управління реалізацією стратегій зростання торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Алєксєєва. – Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2014. – 22 с.
Алєксєєва Н. І. Управління реалізацією стратегій зростання торговельного підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Алєксєєва Наталія Іванівна. – Донецьк, 2014. – 192 с.
Апопий В. В. Потребительская кооперация : новые концептуальные подходы развития / В. В. Апопий // Материалы Международного форума «Совершенствование кооперативного управления, повышение эффективности деятельности». – Белгород : БелГУ, 1999. – С. 170 – 180.
Апопій В. В. Сучасні трансформації в сфері товарного обороту // В. В. Апопій / Економіка України. – 1998. – № 6. – С. 33 – 41.
Базовые концепции организации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.market-journal.com/psihupravlenie/152.html
Бакунов О. О. Концептуальний підхід до управління інноваційним розвитком торговельного підприємства / О. О. Бакунов, М. С. Рошка // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – Т. 2, № 1 (5). – С. 19 – 25.
Баламут Г. С. Управління стійким розвитком підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. С. Баламут. – Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2014. – 20 с.
Баламут Г. С. Управління стійким розвитком підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Баламут Ганна Сергіївна. – Харків, 2014. – 164 с.
Басій Н. Ф. Маркетингова концепція торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Басій Наталія Федорівна. – Львів, 2003. – 195 с.
Виноградова О. В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Виноградова Олена Володимирівна. – Донецьк, 2006. – 435 с.
Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств : монографія / О. В. Виноградова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 183 с.
Возіянова Н. Ю. Організаційно-економічний механізм розвитку внутрішньої торгівлі України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Н. Ю. Возіянова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 36 c.
Возіянова Н. Ю. Організаційно-економічний механізм розвитку внутрішньої торгівлі України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Возіянова Наталія Юріївна. – Донецьк, 2013. – 527 с.
Юрченко Ю. Ю. Трансформація інституту оптової торгівлі України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Юрченко Юлія Юріївна. – Донецьк, 2013. – 370 с.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 580 с.
Лігоненко Л. О. Проблеми та перспективи розвитку роздрібної торгівлі / Л. О. Лігоненко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2003. – Вип. 14. – С. 90 – 97.
Мамаєва Г. С. Концептуальні положення управління стійким розвитком торговельного підприємства / Г. С. Мамаєва // СХІД : аналітично-інформаційний журнал. – 2013. – № 3 (123). – С. 34 – 39.
Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України : Постанова КМУ від 20 грудня 1997 р. № 1449 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1058.1173.0
Савіна Г. Г. Еволюція концепцій брендінгу в соціальному контексті / Г. Г. Савіна, М. В. Шаповалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 2, № 3. – С. 156 – 159.
Скибінський С. В. Впровадження концепції маркетингу у кооперативному секторі економіки / С. В. Скибінський, Н. Ф. Басій, І. С. Скоропад // Збірник наукових праць учасників конференції «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття». – Київ : Укоопосвіта, 2001. – С. 163 – 165.
Соболев В. А. Концептуальная модель системы управления развитием розничной торговли / В. А. Соболев // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С. 112 – 120.
У Мінекономрозвитку працюють над проектом Концепції реалізації державної політики розвитку внутрішньої торгівлі / Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України // Урядовий портал ; єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247785444&cat_id=244277212
Шаповалюк М. В. Рекламування в торговельно-виробничих ланцюгах за умов соціалізації споживчого ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шаповалюк Микола Вікторович. – Херсон, 2014. – 207 с.
Шаповалюк М. В. Рекламування в торговельно-виробничих ланцюгах за умов соціалізації споживчого ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. В. Шаповалюк. – Херсонський національний технічний університет, 2014. – 22 с.
Шостак Р. С. Ефективність розвитку торговельних мереж в системі національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Р. С. Шостак. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.
Шостак Р. С. Ефективність розвитку торговельних мереж в системі національного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шостак Руслан Станіславович. – Запоріжжя, 2014. – 190 с.
Шостак Р. С. Концепція соціальної відповідальності торговельних мереж / Р.С. Шостак // Наука і вища освіта : тези доп. учасників XX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених 06 квітня 2012 р. : у 3 т.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2012. – Т. 2. – С. 254 – 255.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК [330.332+330.341.1»71»(477)
Бондар-Підгурська О. В.
Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки (c. 84 - 90)

Метою статті є дослідження реінжинірингу як універсального інструменту інноваційного розвитку економіки щодо формування соціально орієнтованих засад і технологічної захищеності економіки України. Обґрунтовано актуальність упровадження реінжинірингу бізнес-процесів в контексті активізації інноваційного розвитку на підприємствах промисловості в період цивілізаційного вибору України. У статті на основі комплексного підходу проаналізовано змістовну багатоаспектність прояву феномену реінжинірингу бізнес-процесів і розроблено систему показників (основні та додаткові) для оцінки результативності впровадження заходів реінжинірингу бізнес-процесів як універсального інструменту інноваційного розвитку економіки. Розглянуто архітектоніку реінжинірингу як універсального інструменту інноваційного розвитку, яка передбачає реінжиніринг науки, освіти, трансферу технологій, комерціалізації результатів інноваційної діяльності, а також реінжиніринг оцінки ефективності інвестицій з метою задоволення життєво важливих інтересів кожного з учасників процесу, забезпечення конкурентоспроможності, технологічної захищеності та створення надійного підґрунтя для формування соціально орієнтованої економіки.
Ключові слова: інноваційний розвиток, реінжиніринг, бізнес-процеси, промисловість, життєво важливіінтереси, інноваційний процес, інструмент, нова економіка
Рис.: 2. Бібл.: 19.

Бондар-Підгурська Оксана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: ksycha101@ yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 200

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бондар-Підгурська О. В. Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 84–90.

Список використаних у статті джерел

Бабосов Е. М. Социологические очерки устойчивого развития современной Беларуси / Е. М. Бабосов. – Минск : РИВШ, 2011. – 248 с.
Шевчук О. А. П’ятифакторна модель розвитку економічної еліти / О. А. Шевчук // Економіка розвитку. – 2013. – № 2 (66). – С. 37 – 42.
Ярмолович М. Ф. Формирование нового облика экономики на основе перехода к инновационно-ориентированной инвестиционной политике : научный доклад на постоянно действующем методологическом семинаре «Мировая экономика» / М. Ф. Ярмолович; Институт экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2008. – 38 с.
Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : royallib.ru
Никитенко П. Г. Методология динамического прогнозирования социально-экономического развития государства с учетом последствий мирового финансово-экономического кризиса / П. Г. Никитенко, Г. Т. Кулаков, О. В. Бондар // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: А. К. Шторх, С. Ю. Витте, А. А. Богданов» – Минск, 2010. – С. 279 – 285.
Бондар-Підгурська О. В. Інноваційна активність промисловості в умовах глобальної кризи / О. В. Бондар-Підгурська // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2013. – № 2/2 (10). – С. 18 – 22.
Блинов А. О. Реинжиниринг бизнес-процессов / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. Захаров; [под ред. А. О. Блинова]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 343 с.
Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія / О. В. Виноградова. – Донецьк, 2005. – 195 с.
Таранюк Л. М. Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств / Л. М. Таранюк, О. М. Запорожченко // Механізми регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 122 – 131.
Клішейко А. В. Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «економіка та управління підприємствами» / А. В. Клішейко; Одеський державний економічний університет. – Одеса, 2007. – 208 с.
Шейн Л. Реинжиниринг бизнес-процессов: модное лекарство? / Л. Шейн // Управление компанией. – 2002. – № 6. – С. 68 – 76.
Kimbie R. Вusiness Process Reengineerinng – When to use it? / R. Kimbie [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ezinearticles.com/?Business–Process–Reengineering–When–to–Use–It&id=6133794.html
Lam K. A Study of Business Process Reengineering / K. Lam [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doc.ic.ac.uk/-nd/surprise_95/journal/vol2/tmkl/article2.html
Портер М. Международная конкуренция : Конкурентные преимущества стран / М. Портер. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Бондар-Підгурська О. В.Використання трансмотиваційних технологій у ВНЗ як основа конкурентоспроможності освіти та інноваційного розвитку економіки України / О. В. Бондар-Підгурська // Материалы IX Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 07 июня 2013 г.). – Варна, 2013. – С. 182 – 185.
Бондар-Підгурська О. В. Механізми гармонізації національних інтересів в контексті інноваційного соціально-орієнтованого розвитку промисловості України / О. В. Бондар-Підгурська // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – C. 84 – 91.
Бондар-Підгурська О. В. Особливості та проблеми управління комерціалізацією технологій як умови сталого інноваційного розвитку України / О. В. Бондар-Підгурська // Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика : колективна монографія; [за ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко]. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2012. – С. 8 – 15.
Никитенко П. Г. Ноосферное экономическое мышление и ноосферная экономика: теория и методология / П. Г. Никитенко; Институт экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2008. – 59 с.
Каренов Р. С. Реинжиниринг бизнеса – новое направление стратегического менеджмента, основанного на бизнес-процессах / Р. С. Каренов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013/Economics/6_126662.doc.htm


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.101.541(477.1–01):69
Залуніна О. М.
Побудова концептуальної схеми групування областей України за макроекономічними параметрами в будівельному секторі (c. 91 - 96)

У статті розглянуто методологічний підхід до моніторингу будівельної сфери, який допоміг би розробляти заходи щодо обмеження можливості виникнення критичних станів будівництва на території і відповідав би вимогам доступності, гнучкості, адаптивності до практичного застосування в сучасних умовах. Запропоновано концептуальну схему групування областей України за макроекономічними параметрами. Алгоритм кластеризації областей з використанням гіперсфер як правила, що вирішується, дозволяє використовувати його в режимі автоматичної класифікації не лише для областей України, але також для фірм і будівельних підприємств.
Ключові слова: будівельна галузь, схема групування, макроекономічні параметри, зовнішнє середовище будівельних підприємств
Табл.: 1. Формул: 14. Бібл.: 25.

Залуніна Ольга Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна)
Email: olvialavina@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 156

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Залунина О. М. Построение концептуальной схемы группировки областей Украины по макроэкономическим параметрам в строительном секторе // Проблемы экономики. – 2014. – №4. – C. 91–96.

Список використаних у статті джерел

Залунина О. М. Роль целевых показателей в определении прогностических оценок для строительной отрасли // Бизнес Информ. – 2014. – № 3. – C. 160 – 165.
Hаkansson, H. and Ingemansson, M. (2011) Construction companies and how they acquire knowledge through business interaction, The IMP Journal, vol. 5, no. 2, pp. 67 – 78.
Bygballe, L. and Ingemansson, M. (2011) Public Policy and Industry Views on Innovation in Construction, The IMP Journal, vol. 5, no. 3, pp. 157 – 171.
Bygballe, L. and Ingemansson, M. (2014) The Logic of Innovation in Construction, Industrial Marketing Management, vol. 43, no. 3, pp. 512 – 524.
Розенберг Г. С. Крутые ступени перехода к устойчивому развитию / Розенберг Г. С., Гелашвили Д. Б., Краснощеков Г. П. // Вестник РАН. – 1996. – Т. 66, № 5. – С. 436 – 441.
Таганов И. Н. Информационный анализ причинных структур сложных систем / И. Н. Таганов, В. О. Рукавишников // Математическое моделирование в науке и технике. – 1975. – Вып. 2 – 4. – C. 3 – 12.
Горбулін В. П. Національна безпека України та міжнародна безпека / В. П. Горбулін // Політична думка. – 1997. – № 1. – C. 78 – 88.
Васильев В. М. Управление строительными инвестиционными проектами : учебное пособие / В. М. Васильев; [под ред. Васильева В. М., Панибратова Ю. П.]. – М.; СПб., 1997. – 231 с.
Двас Г. В. Инвестиционная деятельность в Ленинградской области / Г. В. Двас, А. С. Мещеряков, А. С. Грузинов // Развитие недвижимости. – 2000. – № 4. –21 c.
Доничев О. А. Инвестирование жилищного строительства / О. А. Доничев, Е. А. Рейнгольд // Экономист. – 2000. – № 4. – 33 c.
Доничев О. А. Инвестиционный климат и социальная направленность капитального строительства / О. А. Доничев, Е. А. Рейнгольд // Экономика строительства. – 2000. – № 5. – 62 c.
Кондратенко Ю. И. Современное состояние инвестиционной деятельности и проблемы финансирования капитальных вложений / Ю. И. Кондратенко // Экономика строительства. – 1999. – № 8. – 64 c.
Тимчук Ж. Ф. Моделирование территориальных систем (прогнозирование и оптимизация проектных решений) / Ж. Ф. Тимчук; [под ред. Тимчука Ж. Ф.]. – К. : Будивельник, 1977. – 144 с.
Залунина О. М. Построение агрегатов признаков строительного комплекса территории для концептуальной схемы группировки / О. М. Залунина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 4/3 (70). – С. 29 – 33.
Помитов С. А. Мировая экономика. Опыт создания кластерных структур / С. А. Помитов [Електронный ресурс]. – Режим доступa : http:// ekportal.ru/page-id-1910.html
Помитов С. А. Мировая экономика. Кластеры: характеристика и модели / С. А. Помитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// ekportal.ru/page-id-1805.html
Залунина О. М. Отбор факторов, влияющих на экономическую безопасность региона / Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 409 – 413.
Елкина Н. В. Об алфавите объектов распознавания / Н. В. Елкина, Н. Г. Загоруйко // Вычислительные системы. – Новосибирск, 1966. – № 22. – 24 с.
Себестиан Г. С. Процессы принятия решений при распознавании образов / Г. С. Себестиан; [пер. с англ. Изд-во «Техника»]. – К. : Техника, 1965. – 152 с.
Hamann P. I. Boolean Methods in Operations Research and Related Areas / P. I. Hamann. – New York : Springer Verlag, 1961. – 312 p.
Rogers D. J. A computer program for classifying plants / D. J. Rodger, T. T. Tanimoto // Science – 1961. – № 132. – Р. 115– 118.
Sneath P. H. An Evaluation of clustering methods / P. H. Sneath // Numerial Taxomy. – London; New York : Academic Press, 1969. – Р. 257 – 267.
Sokal R. R. Principles of numerical taxonomy / R. R. Sokal, P. H. Sneath. – San Francisco; London : Freeman, 1963. – 359 p.
Sneath P. H. Numerical taxonomy: The principles and practices of numerical classification / P. H. Sneath, R. R. Sokal. – San-Francisco : Freeman, 1973. – 573 p.
Райхман Э. П. Метрологические вопросы квалиметрии / Э. П. Райхман // Стандарты и качество. – 1969. – № 1. – 45 c.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 64.011.8:332.122.66
Іляш О. І., Бугайчук Н. В.
Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях (c. 97 - 103)

У статті обґрунтовано недостатність рівня розвитку соціально-побутової інфраструктури та мережі закладів надання побутової і медико-соціальної допомоги непрацездатним громадянам на прикордонних територіях західних регіонів України. Досліджено негативні аспекти та виявлено перешкоди для функціонування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг. Запропоновано пріоритетні напрями та засоби реформування інфраструктури соціально-побутового комплексу, збереження і забезпечення ефективного функціонування і подальшого розвитку сфери соціальних послуг для задоволення житлово-комунальних та побутових потреб населення прикордонних територій.
Ключові слова: соціально-побутова інфраструктура, соціальна сфера, соціальний комплекс, система соціальних послуг
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Іляш Ольга Ігорівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: oliai@meta.ua
Бугайчук Наталія Володимирівна – аспірант, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: natashka989@gmail.cоm

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 286

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іляш О. І., Бугайчук Н. В. Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 97–103.

Список використаних у статті джерел

Васильців Т. Напрями детінізації економіки в малих містах та на сільських територіях України / Т. Васильців, О. Радіца [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/May2009/4.htm
Введення в експлуатацію житла за квартал зросло на 11 % [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.ua/realestate/918408-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-jitla-za-kvartal-zroslo-na-11.html
Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики у Закарпатській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики в Івано-Франківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifstat.gov.ua/
Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/
Гудзь А. О. Соціальні послуги бездомним особам та безпритульним дітям за законодавством України / А. О.Гудзь // Митна справа. – 2013. – № 6 (2.1). – С. 320 – 325.
Іляш О. І. Щодо перспективних напрямів підвищення якості соціальних послуг в Україні / О. І. Іляш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/763/
Іляш О. І. Щодо розвитку соціальної інфраструктури прикордонних територій західних регіонів України / О. І. Іляш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1617/
Кобилін П. О. Підходи до визначення поняття «соціальна інфраструктура» / П. О. Кобилін // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія – Географія – Екологія». – 2013. – Т. 39, № 1084. – С. 137 – 142.
Кочемировська О. Щодо розвитку системи надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі / О. Кочемировська, А. Авчухова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1328/
Лопата О. О. Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва / О. О. Лопата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academia.edu/5796470/Stattja
Михайличенко Н. М. Проблеми структурних диспропорцій в економіці України / Н. М.Михайличенко // Вісник Донецької державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – № 3 (24). – С. 161 – 164.
Михайличенко Н. М. Структурні диспропорції в українській економіці / Н. М. Михайличенко, Д. А. Булдаков. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=38726
Попова О. Л. Комплексне житлове будівництво у селі як складова сільського розвитку / О. Л. Попова // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 106 – 115.
Шкінь О. М. Інноваційні напрями модернізації системи централізованого водопостачання і водовідведення в Україні / О. М. Шкінь // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія «Економіка»: зб. наук. праць.4 – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – № 1 (13). – С. 87 – 91.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.322
Манойленко О. В., Кравченко С. М.
Теоретико-методичні аспекти вдосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв (c. 104 - 109)

Метою роботи є формування базових теоретико-методичних положень щодо удосконалення державної інвестиційної політики розвитку сектора наукоємних виробництв в національній економіці. У статті проведено аналіз існуючих підходів та обґрунтовано, що формування ефективної інвестиційної державної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв відбувається з урахуванням диференціації її заходів за економічними рівнями та включає такі складові: аналіз поточного стану сектора наукоємних виробництв у національній економіці та постійний моніторинг його зміни; розробка державної політики та стратегії розвитку наукоємних виробництв (система цілей і методів їх досягнення); формування сприятливого інституційного та інфраструктурного середовища; розробка інструментарію державного регулювання інвестиційної діяльності в секторі наукоємних виробництв; узгодження інвестиційної та фінансово-економічної політики держави; визначення наслідків реалізації інвестиційної політики держави з точки зору її впливу на економічний розвиток. Доведено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки удосконалення державної інноваційно-інвестиційної політики у секторі наукоємних виробництв є необхідним запровадження «точкових» заходів із імплементації закордонного досвіду, пов’язаних на макроекономічному рівні – створенням інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку наукоємних виробництв; розробкою економіко-математичного апарату з прогнозування наслідків її запровадження; на мезоекономічному – впровадження нових форм організаційної взаємодії держави та бізнесу за умов обмеженості фінансових ресурсів (інноваційних кластерів, інтегрованих корпоративних науково-виробничих об’єднань та державно-приватних партнерств на основі розподілу ризиків та доходів), створення мережі регіональних координаційних центрів, що здійснюють інформаційно-аналітичну та консультативну підтримку підприємств наукоємного сектора.
Ключові слова: державна інвестиційна політика у секторі наукоємних виробництв, інноваційні кластери, інтегровані корпоративні науково-промислові об’єднання
Рис.: 2. Бібл.: 18.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com
Кравченко Сергій Миколайович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 159

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манойленко О. В., Кравченко С. М. Теоретико-методичні аспекти вдосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 104–109.

Список використаних у статті джерел

Бём-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ // Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер : [пер. с нем.; под ред. В. С. Автономова]. – М. : Экономика, 1992. – С. 243 – 426.
Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін / Ю. М. Бажал. – К. : Заповіт, 1996. – 240 с.
Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.
Государственное регулирование рыночной экономики / Под ред. В. И. Кушлина, Н. А. Волгина. – М. : Экономика, 2000. – 735 с.
Демин С. С. Методический подход к оценке наукоемкости отрасли / С. С. Демин // Вестник МГОУ. Серия «Экономика». – 2011. – № 4. – С. 55 – 58.
Дынкин А. А. Глобальные тенденции инновационного развития / А. А. Дынкин, Н. И. Иванова // Социально-экономические проблемы переходного общества. – М., 2000. – 115 с.
Кузьмин С. Перспективы России в развитии современных мирохозяйственных тенденций / С. Кузьмин // Экономист. – 2002. – № 11. – С. 15 – 25.
Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 336 с.
Кошевий М. М. Формування стратегії розвитку наукоємних виробництв в Україні / М. М. Кошевий // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – Т. 1, № 3 (9). – С. 26 – 29.
Кривов Г. А. Приоритет – наукоёмкая и высокотехнологичная продукция / Г. А. Кривов, К. О. Зворыкин // Технологические системы. – 2005. – № 3. – С. 7 – 13.
Мегер М. Прямі іноземні інвестиції та їхній вплив на регіональну економіку в Україні / М. Мегер, Б. Крамарчук, С. Реверчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 227 – 235.
Мусіна Л. А. Формування та реалізація державної політики сприяння розвитку інноваційних виробництв і технологій / Л. А. Мусіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К. : НДЕІ, 2012. – № 5 (132). – С. 78 – 82.
Галиця І. Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця // Вісник НАН України. – 2010. – № 5. – С. 33 – 41.
Одотюк І. В. Сучасна інноваційна політика України: передумови, основні підходи та напрями реформування / І. В. Одотюк, О. М. Фащевська, С. М. Щегель // Вісник НАН України. – 2012. – № 7. – С. 32 – 46.
Чижова В. І. Ефективність регіональної інноваційно-інвестиційної політики / В. І. Чижова // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості». – Дніпропетровськ, 2006. – С. 26 – 28.
Федулова Л. І. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 63 – 81.
Williams D. The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Development of Central and Eastern Europe / D. Williams. – 2003. – P. 54 – 155.
Чербякова О. В. Концептуальні основи та існуючі підходи до проблеми регулювання інноваційної діяльності на державному рівні / О. В. Чербякова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 79 – 81.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.3:33.012.23
Орлов П. А.
Проблеми соціальної відповідальності суб'єктів господарювання та маркетингу в умовах їхнього інтенсивного розвитку і світової економічної кризи (c. 110 - 117)

У статті розглянуто причини та приклади соціальної безвідповідальності суб'єктів господарювання та їх маркетингу в промислово розвинених країнах і в Україні, зокрема з використанням мережі Інтернет, мобільної телефонії та інтернет-магазинів. Обґрунтовано взаємопов'язані концепції соціальної відповідальності суб'єктів господарювання та соціально відповідального маркетингу (СОМ) із виокремленням основних критеріїв. Аргументовано висновок, що розвиток маркетингу істотно випереджає зростання його соціальної відповідальності. Доведено, що в будь-якій країні з ринковою економікою концепція СОМ у широких масштабах може бути реалізована тільки за умови належного державного регулювання економіки та розвитку громадських організацій із захисту прав споживачів, а не лише на основі зростання свідомості власників підприємств і соціальних ініціатив. Обґрунтовано сильний вплив якості економічної системи країни на стан соціальної відповідальності суб'єктів господарювання. Аргументовано неприпустимість припинення навіть на короткий період державного контролю якості вироблених і реалізованих видів продукції, особливо продуктів харчування і медикаментів, щоб уникнути потенційних величезних матеріального і морального збитків. Обґрунтовано висновок, що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечити належний рівень державного регулювання економіки та її соціальної спрямованості, населення приречене на експлуатацію соціально безвідповідальними суб'єктами господарювання, моральну та фізичну деградацію і навіть вимирання.
Ключові слова: мобільний маркетинг; інтернет-маркетинг; державне регулювання; економічна система; банки; фінансові піраміди; виробники медикаментів, продуктів харчування й алкоголю
Бібл.: 18.

Орлов Петро Аркадійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kafedra_eim@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 357

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Орлов П. А. Проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования и маркетинга в условиях его интенсивного развития и мирового экономического кризиса // Проблемы экономики. – 2014. – №4. – C. 110–117.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 137 – 138 (зі змінами та доповненнями). – С. 6 – 7.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140719.html
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 816 с.
Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен; [пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова]. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
Маркетинг: підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.; [ред.-упор. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова]. – 2-ге вид. – К. : Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с.
Орлов П. А. Проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования и их рекламной деятельности // Економіка розвитку. – 2014. – № 1 (69). – С. 109 – 115 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu141_69/e141orl.pdf
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Наталия Ермолова. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 357 с.
Эхо скандала: ставку LIBOR будут считать не в Лондоне, а в Нью-Йорке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.euronews.com/2013/07/09/rate-for-the-job-nyse-euronext-to-take-over-scandal-hit-libor/
Победное SMS от МТС [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.promo.mts.com.ua/index.php?lang=RU
Индекс восприятия коррупции 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.transparency.org/cpi2013/results
Финансовые проекты Сергея Мавроди [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/06/05/mavrodi-anons.html
О чем молчит реклама: почему «Цiлющий» не может исцелять [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tvplus.dn.ua/pg/news/87/full/id=11420
Европейское золото едет в Украину [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gigamir.net/money/economics/pub478655
Черкасские наркодилеры торговали через Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://podrobnosti.ua/criminal/2011/11/27/806224.html
Голландс С. Эксперты: каждые девять из десяти товаров в Интернете – подделка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.aif.ua/money/company/965138
Взгляд из Франкфурта: поле диоксиновой бойни [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://minfin.com.ua/2011/01/10/305188/
В Нацкомфинуслуг предостерегли от участия в пирамиде, обещающей участникам 750 млн грн прибыли [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.finbrok.in.ua/finansovye-rynki/novosti/3697-v-natskomfinuslug-predosteregli-ot-uchastiya-v-piramide-obeshchayushchej-uchastnikam-750-mln-grn-pribyli
В Харькове объявили войну игровым залам и букмекерским конторам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-obyavili-voynu-igrovym-zalam-i-bukmekerskim-kontoram-576582.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.148
Піхоцький В. Ф.
Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами (c. 118 - 126)

Метою статті є дослідження функцій аудиту в цілісній системі державного фінансового контролю держави, теоретичні і практичні аспекти регулювання фінансових відносин, виявлення наявних у даній сфері проблем, внесення пропозицій щодо способу їх розв’язання, а також пропозицій з реформування системи державного фінансового контролю. Обґрунтовано актуальність питання акцептування системи управління державними фінансами в Україні, шляхи досягнення соціально-економічних цілей та перспективні напрями розвитку системи державного фінансового контролю. Проведено аналіз існуючої системи державних фінансів держави, у тому числі оцінку функцій аудиту ефективності використання державних фінансових ресурсів та фінансового аудиту, необхідності посилення аудиторської спроможності Рахункової палати України. Підведено результат і зроблено висновок щодо формування державного управління і децентралізації систем контролю, інтегрованих з управлінням програмами і діяльністю розпорядників бюджетних коштів, як цього вимагають стандарти ЄС.
Ключові слова: система державного фінансового контролю, функції аудиту, фінансовий аудит, незалежний контроль, аудит ефективності використання державних фінансових ресурсів
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 26.

Піхоцький Володимир Федорович – кандидат економічних наук, доцент, начальник, Територіальне управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях (вул. Лінкольна, 2, Львів, 79068, Україна)
Email: ltu@ac-rada.gov.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 174

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Піхоцький В. Ф. Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 118–126.

Список використаних у статті джерел

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : Програма економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки від 02.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.7117.0
Модернізація державного сектора : підзвітність та контроль / Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному управлінні державної служби України // Роlісу Вrіеf ОЕСD. – 2007. – Серпень. – 8 с.
Про Національний план дій на 2013 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» : Указ Президента України від 12.03.2013 р. № 128/2013.
Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2012 р. № 633 р.
Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. № 1156.
Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. № 1347-р).
Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. № 1347-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1601-р).
Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. №888- р.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ.
Про Національний план дій на 2011 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» : Указ Президента України від 27.04.2011 р. № 504/2011.
Про Національний план дій на 2012 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» : Указ Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012.
Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001.
Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247.
Про затвердження Кодексу етики працівника підрозділу внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 р. № 1217.
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах : Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 р. № 995.
Звіт про стан державного внутрішнього фінансового контролю в Україні за 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/93660
Звіт про стан державного внутрішнього фінансового контролю в Україні впродовж I півріччя 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/97742
Результати попереднього та поточного контролю Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/192082
Аналітично-статистичний збірник за результатами діяльності Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів (січень – червень 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/98056
Звіти про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/92782
Welcome to the World of PIFC / Eurореаn Соmmission. – 2006. – 56 р. – Introducing РІFС іnto Саndidate, Western Balkan аnd Еurореаn Neighbourhood Policy countries PIFC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf
Де Конинг Р. П. Дж. Государственный внутренний финансовый контроль / Роберт П. Дж. де Конинг; [пер. с англ. Р. Рудницкой]. – Словения, 2007. – 336 с.
Оцінка системи державних фінансів України : Звіт SІGМА. – 2011. – Жовтень. – 71 с.
Україна. Звіт з ефективності управління державними фінансами : Проект станом на 11 квітня 2012 р. [неофіційний переклад] / Світовий банк. – 108 с.
Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 73-р.
Звіт Рахункової палати за 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.012:338.48
Прушківський В. Г., Колесников В. І.
Теоретичні підходи до визначення сільських територій (c. 127 - 132)

Метою статті є аналіз наукових підходів до визначення сільських територій і розробка власного визначення «сільська територія». Обґрунтовано актуальність теоретичного дослідження сільських територій, оскільки існуючим визначенням бракує функціональності, тобто можливості використання та пристосування поняття «сільська територія» для потреб не лише різних галузей економіки, але й соціальної, інституціональної, екологічної сфер. У статті проаналізовано основні наукові підходи та методи, які покладено в основу визначення суті та змісту поняття «сільська територія». На базі аналізу виокремлено цілу низку науково-методичних підходів, зокрема територіальний, просторовий, структурний, системний і багатокритеріальний. Виділено переваги та недоліки зазначених підходів, що дозволило більш ґрунтовно дослідити сутність досліджуваного поняття. Визначено, що найбільш змістовним підходом до трактування сільських територій є дуалістичний, в основі якого є поєднання системного та просторового підходів. На базі дуалістичного підходу запропоновано авторське визначення поняття «сільська територія».
Ключові слова: сільська територія, сільський розвиток, сільська місцевість, простір, система
Рис.: 1. Бібл.: 23.

Прушківський Володимир Геннадійович – доктор економічних наук, професор, проректор, Запорізький національний технічний університет (вул. Жуковського, 64, Запоріжжя, 69063, Україна)
Email: pvg942@gmail.com
Колесников Вячеслав Ігорович – аспірант, Запорізький національний технічний університет (вул. Жуковського, 64, Запоріжжя, 69063, Україна)
Email: kolesnykov_v@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 168

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прушківський В. Г., Колесников В. І. Теоретичні підходи до визначення сільських територій // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 127–132.

Список використаних у статті джерел

Старостіна А. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять «глобалізація» та «підприємницький ризик») / А. Старостіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Nature_and_practical_application_of_the_economic_concepts_and_categories_construction_method_gobalisation_and_business_risk_are_used_as_concept_example__13920.pdf
Славов В. П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В. П. Славов, О. В. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 9. – С. 68 – 71.
Лисенко Л. До визначення поняття «сільська територія» / Л. Лисенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ НАДУ. – 2009. – № 2 (38). – С. 12 – 15.
Уркевич В. Ю. Про категорію «сталий розвиток сільських територій» / В. Ю. Уркевич // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та прирородоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (21 – 22 травня 2010 р.). – Біла Церква : БНАУ, 2010. – С. 24 – 26.
The role of agriculture and rural development in Latin America [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/EXTLACREGTOPRURDEV/0,,menuPK:503775~pagePK:51065911~piPK:64171006~theSitePK:503767,00.html
Rural areas definition for monitoring income policies: The Mediterranean case study [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/pages/rural/wye_city_group/2009/Paper_1_2_LuteroEtAl_Rural_areas_definition_for_monitoring_income_policies.doc
Белевят О. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Белевят О. А. ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – 20 с.
Єрмоленко В. М. Особливості формування категорії «сталий розвиток сільських територій» / В. М. Єрмоленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/7490/1/10evm.pdf
Поленкова М. Наукові підходи до визначення економічного змісту категорії «сільська територія» / М. В. Поленкова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4 (54). – С. 272 – 277.
Ільїна М. Теоретико-методологічні засади визначення поняття «сільські території» для потреб рекреаційної сфери / М. Ільїна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_1_2014_05_22_23/teoretiko_metodologichni_zasadi_viznachennja_ponjattja_silski_teritoriji_dlja_potreb_rekreacijnoji_sferi/59-1-0-940
Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 51 – 58.
Мельник С. І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села : монографія / С. І. Мельник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 401 – 424.
Молчаненко С. А. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на основе повышения занятости населения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С. А. Молчаненко. – Ставрополь, 2013. – 23 с.
Сембай І. В. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Сембай ; Львівськ. нац. аграрн. ун-т. – Львів, 2008. – 20 с.
Радченко В. П. Концепция маркетинга сельских территорий: принципы, инструментарный аппарат / В. П. Радченко ; ГОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена». – СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2010. – 414 с.
Зайцева О. О. Сельские территории как объект управления: понятие, функции, типологии / О. О. Зайцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10000735
Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія / О. І. Павлов. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с.
Положаєнко О. В. Сутність поняття «сільські території» та його визначення в юридичній літературі / О. В. Положаєнко, С. І. Марченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Т. 1, Вип. 3. – С. 149 – 151.
Саблук П. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України / П. Т. Саблук // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 5. – С. 21 – 23.
Гончаренко І. В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2008. – № 3. – С. 204 – 209.
Залізко В. Д. Сутність поняття «сільська територія»: визначення та основні функції / В. Д. Залізко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_1/194-198.pdf
Барановський М. Сільські території України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування / Барановський М. О. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» : зб. наук. праць. – 2011. – Ч. 1, Вип. 163. – С. 19 – 25.
Ashley C., Maxwell S. Rethinking rural development // Development policy review. – 2001. – N 19 (4). – P. 365 – 425.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378:331.102.344(477)
Ревак І. О.
Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку (c. 133 - 140)

Метою статті є аналіз поточного стану вищої освіти в Україні та перспектив її розвитку. Акцентовано увагу на трактуванні вищої освіти як складової інтелектуального потенціалу України, що має величезні можливості до збереження, відтворення та накопичення знань. Проаналізовано законодавче підґрунтя освітньої діяльності в Україні та обґрунтовано доцільність функціонування приватної освіти на рівні з державною. Охарактеризовано чинну в Україні систему закладів освіти та внутрішньосистемні причини зниження якості вищої освіти. Встановлено, що темпи приросту кількості студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації, та кількості випущених фахівців за останні п’ять років мають від’ємні значення. На основі порівняльної характеристики кадрового забезпечення державних і приватних ВНЗ доведено здатність українських вишів різних форм власності надавати освітні послуги однакової якості. Проаналізовано структуру державного фінансування вищої освіти та зроблено висновок про наближення рівня фінансування вітчизняної освіти до європейських норм. Акцентовано увагу на структурній деформації системи вищої освіти в Україні, її надмірну гуманізацію. Встановлено позитивні тенденції у підготовці кадрів вищої кваліфікації та обґрунтовано необхідність організації процесу підвищення кваліфікації населення за допомогою системи безперервної освіти та підвищення рівня доступності вищої освіти. Здійснено порівняльний аналіз індикативних показників вищої освіти, професійної підготовки в Україні та провідних державах світу.
Ключові слова: вища освіта, інтелектуальний потенціал, кадри вищої кваліфікації, професійна підготовка, система вищої освіти
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 17.

Ревак Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра соціальних дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: irrarevak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 273

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ревак І. О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 133–140.

Список використаних у статті джерел

The Global Competitiveness Report 2014 – 2015. Full Data Edition. – [Electronic resource]. – Access mode : http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
Результати вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2005/2006 – 2013/2014 навчальних років / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Лукіна Т. Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 2. – С. 126 – 134.
Перехейда О. Управління якістю освіти / О. Перехейда // Директор. – 2009. – № 1. – С. 78 – 79.
Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Продовження навчання та здобуття освіти : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Educational expenditure statistics: European Commission Eurostat. – [Electronic resource]. – Access mode: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Educational_expenditure_statistics
Видатки зведеного бюджету на освіту / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
Руткевич О. Вища освіта: «доступна» та / або «платна»? / О. Руткевич // Вища освіта. – 2005. – № 5. – С. 104 – 112.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році : статистичний збірник / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Федулова Л. І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність зберігається / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 90 – 103.
Проблеми освітньої системи України // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 4. – С. 21 – 32.
The Global Competitiveness Report 2008 – 2009. Full Data Edition. – [Electronic resource]. – Access mode : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf
Соціологічні опитування. Громадяни України. Освіта / Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=178


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.12.017
Салашенко Т. І., Феденко Г. М.
Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки (c. 141 - 152)

У статті представлені методичні положення з оцінки енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки, що ґрунтуються на індикативному, таксономічному видах аналізу, а також параметричній ідентифікації та забезпечують систематизацію чинників ризиків та стійкостей у сферах виробництва та споживання моторного палива. До локальних індикаторів енергетичної безпеки у сфері нафтопереробки віднесено частку нафти та газового конденсату у структурі первинної енергопропозиції, частку нафтопродуктів у структурі кінцевого енергоспоживання, індикатори енергетичної залежності від імпорту нафти та газового конденсату, нафтопродуктів, а також моторного палива, співвідношення видобутку до споживання нафти та газового конденсату, темпи зростання виробництва та споживання моторного палива, рівень завантаженості виробничих потужностей з нафтопереробки, вихід світлих нафтопродуктів, індекси Херфіндаля-Хіршмана за виробництвом та імпортом моторного палива. Проведене дослідження енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки у 2007 ? 2013 рр. дозволило дійти висновку про її передкризовий рівень із стрімким падінням до кризового стану, що пов’язано із докорінними змінами в ресурсному циклі моторного палива. Основними ризиками визнано відсутність достатніх запасів української нафти, неконкурентоспроможність підприємств галузі як за технологічним рівнем виробництва, так і за якістю продукції, низьку диверсифікованість виробництва та імпорту нафтопродуктів.
Ключові слова: енергетична безпека, енергетична залежність, нафта, нафтопродукти, моторне паливо
Рис.: 6. Табл.: 9. Бібл.: 22.

Салашенко Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: tisandch@gmail.com
Феденко Галина Михайлівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 250

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Салашенко Т. І., Феденко Г. М. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 141–152.

Список використаних у статті джерел

Бараннік В. О. Енергетична безпека держави: аналіз становлення сучасної парадигми / В. О. Бараннік // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – Ч. 2, № 1 (172) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_2/Baranni.pdf
Воропай Н. И. Энергетическая безопасность: сущность, основные проблемы, методы и результаты исследований / Н. И. Воропай, С. М. Сендеров // Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса». – М. : Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2011. – 91 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z119/
Сапир Ж. Энергетическая безопасность как всеобщее благо / Ж. Сапир // Россия в глобальной политике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780
Сапрыкин В. Энергетическая безопасность в Европе: состояние, мифы и перспективы / В. Сапрыкин // Украинский центр экономических и политических исследований А. Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/upload/saprykin_energosecurity_10-2009_rus.pdf
Шевцов А. І. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення / А. І. Шевцов, М. Земляний, А. З. Дорошевич, В. О. Бараннік та ін.; [за ред. А. І. Шевцова]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 264 с.
Lilliestam J. Conceptualising Energy Security in the European Context / J. Lilliestam, A. Patt // Smart Energy for European Platform [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sefep.eu/activities/publications-1/conceptualising%20energy%20security%20in%20Europe.pdf
Winzer C. Conceptualizing Energy Security / C. Winzer // Cambridge Working Paper in Economics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.eprg.group.cam.ac.uk
Measuring Short-Term Energy Security // International Energy Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Moses.pdf
International Index of Energy Security Risks: Assessment Risks in A Global Energy Market // Institute for 21st Century Energy; U.S. Chamber of Commerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.energyxxi.org/sites/default/files/InternationalIndex2012.pdf
Energy Trilemma 2012: Time to get real – the case for sustainable energy policy // World Energy Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/01/Time-to-get-real-the-case-for-sustainable-energy-policy-VOL-I1.pdf
Energy Security // International Energy Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org/topics/energysecurity/
Про основні національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. № 60 // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738
Енергетична безпека // Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/rozdil/rozd07.htm
Шидловський А. К. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / А. К. Шидловський, М. П. Ковалько, І. М. Вишневський та ін.; [за заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалко]. – К. : Українські енциклопедичні знання, 2001. – 398 с.
Gbeddy F. Promoting energy security through energy efficiency / F. Gbeddy // World Energy Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldenergy.org/documents/ethiopia_june_30_v_gbeddy_security.pdf
Developing an Energy Security Index Development of an Energy Security Index and an Assessment of Energy Security for East Asian Countries // Quantitative Assessment of Energy Security Working Group. – ERIA Research Project Report. – Jakarta: ERIA, 2011. – P. 7 – 47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eria.org/Chapter%202.%20Developing%20and%20Energy% 20Security%20Index.pdf
Класифікатор видів економічної діяльності України – 2014 // Довідники України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dovidnyk.in.ua/directories/kved
Вопросы энергетической безопасности // Группа Всемирного банка. – Москва; Вашингтон, 2005. – 26 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esco-ecosys.narod.ru/2008_3/art56.pdf
International Index of Energy Security Risks: Assessment Risks in A Global Energy Market // Institute for 21st Century Energy; U.S. Chamber of Commerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.energyxxi.org/sites/default/files/InternationalIndex2012.pdf
Золотое сечение // Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki
Кизим М. О. Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України : монографія / М. О. Кизим, Є. М. Крячко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 292 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 502.35:621.311.21
Скрипник А. В., Голячук О. С.
Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ (c. 153 - 160)

Робота присвячена проблемі ефективності використання каскаду Дніпровських ГЕС на підставі загальних підходів відносно раціонального природокористування. Як альтернативний варіант розглядається можливість використання затоплених площ в сільському господарстві. Використовуються усереднені показники продуктивності одиниці площі сільськогосподарських угідь та обсяги електроенергії, генеровані каскадом Дніпровських ГЕС. У цілому у грошовому еквіваленті вартість виробленої всім каскадом електроенергії складає приблизно 60 % від потенційної вартості аграрної продукції (в цінах 2010 року). Впроваджується поняття ефективності використання затоплених площ як відношення вартості електроенергії до вартості використання сільськогосподарських площ. Найбільш ефективним виявилось Дніпровське водосховище, для якого вартість електроенергії значно перевищує вартість потенційної аграрної продукції. Найменш ефективними виявились Київське, Кременчуцьке, Каховське водосховища, де ефективність використання затоплених площ складає від 25 до 30 %. Запропонована загальна схема ризиків подальшого використання водосховищ. Умовно їх можна поділити на: економічні, екологічні та техногенні. Розглянуто частку економічної складової (нераціональне використання площ). Екологічний ризик можна у першому наближенні оцінити як вартість заходів по приведенню стану водних мас у водосховищі (відсутність течії) до стану річної незабрудненої маси. Найбільшу складність оцінки становлять техногенні ризики, в яких присутня як статична (регулярний ремонт гребель, заходи по підтримці стану водосховищ), так і стохастична (можливість виникнення штучного цунамі) компоненти. Базуючись на існуючій світовій статистиці катастроф гребель водосховищ, цю ймовірність оцінено близько 0,01 %. Ситуація ускладнюється наявністю 90 млн т радіоактивного мулу на дні Київського водосховища. У випадку реалізації цього сценарію, радіоактивному забрудненню може піддатись до 10 % території м. Києва. Якщо розглядати як можливе рішення демонтаж греблі, то задача зводиться до стандартної постанови доходно-витратного аналізу. При цьому слід підкреслити, що по мірі зростання ступеня амортизації (зносу) гребель водосховищ буде зростати вартість робіт по обслуговуванню та ймовірність реалізації техногенних ризиків, тому фактор вартості людського життя повинен бути врахованим у подальших дослідженнях.
Ключові слова: раціональне природокористування, ефективність використання водосховищ, ризики експлуатації, доходно-витратний аналіз
Рис.: 3. Табл.: 4. Формул: 5. Бібл.: 17.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Голячук Ольга Сергіївна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: olha.holiachuk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 198

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Голячук О. С. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 153–160.

Список використаних у статті джерел

Веклич О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 51 – 60.
Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, Я. В. Коваль, О. С. Новоротов, М. М. Паламарчук. – К. : РВПС України, 1999. – 716 с.
Дніпро [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org
Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Дніпро сьогодні: тільки стогне, але вже не реве [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/
История ДнепроГЭС. Взрыв и восстановление [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://lifeglobe.net/
Каскад Дніпровських водосховищ: бути чи не бути? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://undiwep.com.ua/
Михайленко Л. Е. К вопросу о состоянии плотины Киевской ГЭС / Л. Е. Михайленко, Ю. С. Лапшин, В. Н. Ващенко // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 42 – 50.
Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М. : Прогресс, 1985. – 511 с. – (The Economics of Welfare).
Скрипник А. В. Еколого-економічна оцінка стану ґрунтів як основа розвитку аграрного виробництва / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 4 (16). – С. 106 – 112.
Скрипник А. В. Економічні і фінансові ризики / А. В. Скрипник, Н. А. Герасимчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2013. – С. 368 – 371.
Coase R. The Problem of Social Cost / Ronald Coase // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3, No. 1. – P. 1 – 44.
Helding T. Externalities: Prices do not capture all cast [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/
Maidment D. R. Handbook of Hidrology / D. R. Maidment. – New York : Grow-FillInc, 1992. – 432 p.
Muller Richard A. Chapter 1: Energy and Power and the Physics of Explosions // Physics for Future Presidents [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://press.princeton.edu/TOCs/c9226.html
Samuelson Paul A. Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure / Paul A. Samuelson // The Review of Economics and Statistics. – 1955. – Vol. 37, No. 4. – P. 350 – 356.
The Columbia River Basin provides more than 40 % of total US hydroelectric generation / US Energy Information Administration // Today in Energy. – 27 June 2014.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.564
Скрипник А. В., Яра Т. Ю.
Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво (c. 161 - 169)

У роботі здійснено аналіз результатів сільськогосподарської діяльності підприємств протягом 2009 – 2013 років і площі посівів, валового збору та урожайності основних сільськогосподарських культур, а також виробництва продукції тваринництва, зокрема, м’яса, молока та яєць у 2012 – 2013 рр. Було розглянуто внесок окремих складових у процес аграрного виробництва за допомогою мультиплікативної виробничої функції (Кобба – Дугласа) та додаткових параметрів: посівних площ та часу. На підставі часових рядів на інтервалі 1998 – 2012 рр. методами економетричного аналізу побудовано моделі впливу окремих факторів на виробництво сільськогосподарської продукції. Було здійснено порівняльний аналіз розроблених моделей та визначено, що модель, яка містить такі параметри: основний капітал, кількість працюючих, посівні площі та час (науково-технічного прогресу) має найвищі показники адекватності. Також було оцінено вплив варіативності зазначених вище факторів на варіативність обсягів виробництва.
Ключові слова: аграрне виробництво, мультиплікативна виробнича функція (Кобба – Дугласа), основний капітал аграрного сектору, посівні площі, затрати часу, варіативність показників
Рис.: 2. Табл.: 7. Формул: 4. Бібл.: 15.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Яра Тетяна Юріївна – старший науковий співробітник, відділ економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень, Академія фінансового управління (бульв. Дружби Народів, 38, Київ, 01014, Україна)
Email: Tanuxa_Z@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 112

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Яра Т. Ю. Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 161–169.

Список використаних у статті джерел

Шумська С. С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ief.org.ua/Arjiv_EP/Shumska407.pdf
Камінська Т. Г. Моделювання кругообороту капіталу для потреб бухгалтерського обліку / Т. Г. Камінська // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7 – С. 256 – 263 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_07_0&lang=ua&stqa=45
Скрипник А. В. Модель інвестування в аграрне підприємство з урахуванням розвитку інфраструктури / А. В. Скрипник, Т. Ю. Зінчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2010. – Ч. 1, Вип. 154. - С. 303 - 309.
Збарський В. Державна підтримка сільського господарства / В. Збарський, В. Горьовий // Економіка АПК. - 2010.- № 4 - С. 74 – 80.
Кваша С. М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки / С. М. Кваша // Економіка АПК. - 2009.- № 3. - С. 5 - 9.
Кирилов Ю. Є. Методологічні орієнтири розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 104 – 107.
Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій : монографія / А. В. Лісовий. – К. : Дія, 2007. – 400 с.
Малік М. Сталий розвиток сільськогосподарських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва / М. Малік, М. Хвесик // Економіка АПК. - 2010.- № 5. - С. 10 - 12.
Пилипенко К. А. Розвиток сільських територій: стан, проблеми та перспективи / К. А. Пилипенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/211.pdf
Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк, П. Саблук, М. Кропивко // Економіка України. - 2011. - № 6. - С. 4 – 47.
Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, В. В. Федоров // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 3 - 14.
Шпичак О. М. Сільське господарство України на початку та в кінці ХХ століття / О. М. Шпичак. – К. : ІАЕ, 2000. – 74 с.
Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18.10.2005 р. № 2982-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2982-15
Skrypnyk A., Bukin E., Glazunova O. Structural Ukrainian Agrarian Changes: Numerical Evaluation / A. Skrypnyk, E. Bukin, O. Glazunova // Information System in Management. – Department of Informatics, Warsaw University of Life Sciences (SGGW). – 2012. - Vol. 1, No. 4. - C. 282 - 293.
Скрипник А. В. Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю / А. В. Скрипник, Т. Ю. Зінчук // Економіка України. - 2012. - № 2. - С. 26 - 37.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 368.029
Татаріна Т. В., Третяк К. В.
Особливості функціонування перестрахових брокерів на вітчизняному ринку перестрахування (c. 170 - 176)

Метою статті є дослідження особливостей функціонування перестрахових брокерів в Україні, визначення кола проблем у діяльності посередників та обґрунтування шляхів їх вирішення. У статті розглянуто організаційні засади діяльності перестрахових брокерів в Україні. Визначено сутність поняття «перестраховий брокер», його функціональні особливості відповідно до вимог вітчизняної законодавчої бази. Проведено огляд Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та виявлено основні недоліки його інформаційної наповненості, що не дозволяють відстежувати роботу брокерів та аналізувати ефективність їх діяльності. Досліджено основні показники посередницької діяльності з укладання договорів перестрахування: кількість страхових та перестрахових брокерів у порівнянні із загальною кількістю страховиків та частка ринку перестрахування із залученням брокерів. Проведено порівняльний аналіз діяльності брокерів у розрізі надходжень премій за договорами перестрахування до резидентів і нерезидентів для прогнозування майбутніх тенденцій у розвитку вітчизняного ринку перестрахування. На основі проведеного аналізу виявлено низку проблем у діяльності страхових і перестрахових брокерів та обґрунтовано заходи щодо створення сприятливих умов для їх функціонування на вітчизняному перестраховому ринку для покращення динаміки продажу перестрахових послуг та активізації вхідного перестрахування як інструменту залучення коштів в економіку держави.
Ключові слова: перестрахування, ринок перестрахування, перестраховий брокер, функції перестрахового брокера
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 9.

Татаріна Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tv.tatarina@yandex.ua
Третяк Катерина Володимирівна – аспірант, кафедра страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: angelochek_shine@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 212

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Татаріна Т. В., Третяк К. В. Особливості функціонування перестрахових брокерів на вітчизняному ринку перестрахування // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 170–176.

Список використаних у статті джерел

Третяк К. В. Формування попиту на перестрахові послуги в умовах розвитку страхового ринку України / К. В. Третяк // Грудневі читання – 2013 : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 2. – К. : Логос, 2013. – С. 239 – 240.
Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/conv
Кнейслер О. В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку : монографія / О. В. Кнейслер. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 р. № 736 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0801-04
Порядок складання та подання звітності страхових та / або перестрахових брокерів : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 р. № 4421 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0955-05
Кнейслер О. В. Прагматизм функціонування перестрахових брокерів в Україні / О. В. Кнейслер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 3 (37). – С. 80 – 84.
Інформація про стан і розвиток страхового ринку України / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/strahoviy-rinok.html
Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
Інформація про посередницькі послуги у страхуванні та / або перестрахуванні / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-poserednicki.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.22
Токар В. В.
Інститут банкрутства фізичної особи у системі забезпечення економічної безпеки України (c. 177 - 182)

Метою статті є концептуальне обґрунтування інституту банкрутства фізичної особи, що не займається підприємницькою діяльністю, у системі забезпечення економічної безпеки України. У статті проаналізовано сучасний стан українського ринку кредитування фізичних осіб для цілей, що не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Ідентифікована загроза економічній безпеці України, яка викликана відсутністю державної програми запобігання колапсу національної фінансової системи в цілому та банківської системи зокрема у зв’язку з потенційною масовою неплатоспроможністю боржників – фізичних осіб. Обґрунтовано актуальність створення інституту банкрутства фізичних осіб і запропоновано визначення поняття боржника в цьому контексті. Розроблено основні критерії проведення процедури банкрутства фізичної особи у випадку виникнення заборгованості, що не пов’язана з підприємницькою діяльністю.
Ключові слова: економічна безпека держави, банкрутство, фізична особа, інститут, комерційний банк, державне регулювання
Табл.: 2. Бібл.: 13.

Токар Володимир Володимирович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tokarww@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 126

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Токарь В. В. Институт банкротства физического лица в системе обеспечения экономической безопасности Украины // Проблемы экономики. – 2014. – №4. – C. 177–182.

Список використаних у статті джерел

Болотова К. Кому валютный кредит пересчитают по курсу 7,99 грн / $ / К. Болотова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://minfin.com.ua/2014/12/29/5642304
Витяг зі звіту (за пілотним проектом) : Аналіз регуляторного впливу прийняття проекту Закону України «Про банкрутство фізичної особи» / О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, К. М. Агеєва, Д. П. Згортюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.commerciallaw.com.ua/uk/ppublications/256
Долги украинцев. Жители Киевской области должны банкам в 48 раз больше, чем тернопольчане [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nbnews.com.ua/ru/tema/100516
Завидівська О. І. Оцінка банківського житлового іпотечного кредитування в Україні з позицій інтересів споживачів / О. І. Завидівська // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Ч. 2, Вип. 3 (46). – С. 159 – 165.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print1410166376683792
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 15.05.1992 р. № 2343-ХII [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1393598971649025
Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VII [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18/print1391620012653756
Капустін В. В. Банкрутство: генезис, сутність і поняття в умовах сьогодення / В. В. Капустін // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3 – 2. – С. 165 – 168.
Налоговые последствия списания кредитной задолженности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prostopravo.com.ua/nalogi/stati/nalogovye_posledstviya_spisaniya_kreditnoy_zadolzhennosti
Официальный сайт Национального Банка Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bank.gov.ua
Троц І. В. Визначення поняття банкрутства та причини його виникнення у сучасних умовах розвитку / І. В. Троц // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 221 – 228.
Babwani S. When and How to File for Bankruptcy? / S. Babwani [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-08-05/news/41093186_1_bankruptcy-bad-debt-petition
Prevost L. Mortgages after Bankruptcy / L. Prevost [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nytimes.com/2014/11/02/realestate/mortgages-after-bankruptcy.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.48
Хаустова В. Є., Горбатова Є. Ф.
Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах Україні (c. 183 - 196)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України та проведення на його базі відповідного дослідження. Для досягнення мети статті проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки якості цільових програм у різних галузях економіки, визначено їх недоліки та переваги. На базі проведеного аналізу розроблено модель оцінки якості програм розвитку туристичної галузі в регіонах України, що дозволяє нівелювати недоліки існуючих підходів. Оцінку якості програм згідно із запропонованим підходом запропоновано здійснювати за допомогою інтегрального показника, до складу якого входять такі компоненти: доцільність, узгодженість по рівням ієрархії, структурна відповідність, наукова обґрунтованість, практична реалізованість, змістовність. У свою чергу, кожна з компонент оцінюється за допомогою відповідних критеріїв (часткових показників). На основі розробленого підходу проведено оцінку якості програм розвитку туристичної галузі в регіонах України.
Ключові слова: цільова програма, оцінка, якість, туристична галузь, регіон
Рис.: 3. Табл.: 10. Бібл.: 55.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Горбатова Євгенія Федорівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 162

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Горбатова Є. Ф. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 183–196.

Список використаних у статті джерел

Долішній М. Ринкові механізми регіонального управління / М. Долішній, О. Мошенець // Регіональна економіка. – 2001. - № 1. – С. 7 – 17.
Жуковский А. И. Разработка, реализация и оценка региональных целевых программ (На основе Канадского опыта) / А. И. Жуковский, В. С. Васильев, Д. С. Штрейс; [под общ. ред. С. Ю. Фабричного]. – Оттава – Москва – Великий Новгород, 2006. – 175 с.
Рукавишников В. О. Факторная модель структуры общественного мнения и проблемы экологии в современной России / В. О. Рукавишников // Социологические исследования. – 1992. – № 12. – С. 58 – 71.
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / В. М. Геєць, О. І. Амоша, Т. І. Приходько, В. П. Александрова, В. В. Близнюк; [ред. В. М. Геєць]. – К. : Наукова думка, 2008. – 384 с.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша (кер. авт. кол.). – Т. 4. – К. : НДФІ, 2004. – 368 с.
Зубаков В. Д. Программно-целевое планирование / В. Д. Зубаков, Г. С. Гладков; [ред. проф. В. Д. Зубакова]. – М. : Советское радио, 1980. – 48 с.
Кизим М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 328 с.
Кисельников А. А. Моделирование структуры и процесса реализации комплексных региональных программ / А. А. Кисельников. – Новосибирск : Наука, 1984. – 176 с.
Кондратьев В. В. Технологии формирования целевых программ. Структурное описание / В. В. Кондратьев, Н. А. Кузнецов, В. П. Филиппов. – М. : Препринт; Институт проблем управления, 1988. – 38 с.
Мильнер Б. З. Организация программно-целевого управления / Б. З. Мильнер. – М. : Наука, 1980. – 370 с.
Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Рапопорт. – М. : Экономика, 1983. – 224 с.
Райзберг Б. А. Программно-целевое планирование и управление : учебник / Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 428 с.
Макаров И. М. Целевые комплексные программы / И. М. Макаров, В. Б. Соколов, А. Л. Абрамов. – М. : Знание, 1980. – 136 с.
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові пріоритети : монографія / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 520 с.
Долішній М. І. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М. І. Долішній, П. Ю. Бєлєнький, В. Я. Бідак. – Львів, 2001. – 714 с.
Махотаева М. Целевое управление социально-экономическими системами / М. Махотаева // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 12. – С. 8 – 18.
Прогнозування і розробка програм : метод. посібник / В. Ф. Бесєдіна, І. В. Богдан, Л. Л. Варениченко та ін.; [за ред. В. Ф. Бесєдіної]. – К. : Науковий світ, 2000. – 468 с.
Генералов В. В. Анализ программ государственной поддержки предпринимательства / В. В. Генералов, Н. В. Лычагин. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН; НГУ, 2004. – 48 с.
Жуковский А. И. Разработка, реализация и оценка региональных целевых программ (На основе Канадского опыта) / А. И. Жуковский, В. С. Васильев, Д. С. Штрейс; [под общ. ред. С. Ю. Фабричного]. – Оттава – Москва – Великий Новгород, 2006. – 175 с.
Кочкаров Р. А. Целевые программы : Инструментальная поддержка / Р. А. Кочкаров. – М.: Изд-во «Экономика», 2007. – 223 с.
Економічна енциклопедія : в 3 т. / [відп. ред. С. В. Мочерний]. – Тернопіль : Академія народного господарства, 2002. – . – Т. 3. – 2002. – 964 с.
Руднева Е. В. Целевые комплексные программы: организационно-экономический механизм / Руднева Е. В. – М. : Наука, 1989. – 214 с.
Совершенствование методологии и практики программно-целевого планирования развития социалистической экономики / Под ред. Б. А. Чумаченко. – М. : МНИИПУ, 1986. – 131 с.
Кизим Н. А. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны : монография / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – 204 с.
Лібанова Е. М. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : монографія / Е. М. Лібанова. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.
Колесникова Л. А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием / Л. А. Колесникова. – М. : Новый Логос, 2000.
Афанасьева Т. П. Анализ состояния внешней среды малого предпринимательства в России (на примере шести пилотных регионов) / Т. П. Афанасьева, В. В. Буев, Т. И. Пуденко. – М. : Автономная некоммерческая организация информационно-консультационный центр «БИЗНЕС-ТЕЗАУРУС», 2005. – 127 с.
Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розробки регіональних програм, моніторингу і звітності про їх виконання : Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua
Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 р. № 161-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 25, ст. 352 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/fpart76/idx76060.htm
Про затвердження порядку розробки і виконання державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=106-2007-%EF
Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розробки регіональних програм, моніторингу і звітності про їх виконання : Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua
Кизим М. О. Забезпечення економічної безпеки України шляхом зниження рівня корупції : монографія / М. О. Кизим, П. Й. Бернацький, І. О. Губарєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 184 с.
Kosko B. Fuzzy cognitive maps / B. Kosko // International Journal of Man-Machine Studies. – 1986. – Vol. 1. – P. 65 – 75.
Structure of Decision. The Cognitive Maps of Political Elites / Ed. by R. Axelrod. – Princeton : Princeton University Press, 1976. ? 405 p.
Державне управління регіональним розвитком України : монографія / За заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
Новак І. М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій : монографія / І. М. Новак. – Донецьк; Київ, 2008. – 196 с.
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF
Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1088-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1088-2008-%F0
Концепція Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011 – 2015 роки (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/catalog/docs/00000410.doc
Єрмаченко В. Є. Концептуальний підхід до аналізу конкурентоспроможності туристичної індустрії Харківського регіону / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дехтяр // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2009. – Ч. 3, Спецвипуск 28. – С. 26 – 35.
Єрмаченко В. Є. Створення інформаційного туристичного центру як елемент підвищення конкурентоспроможності регіону / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дехтяр // Социально-экономическое развитие Украины и её регионов: проблемы науки и практики : монография / Под ред. Пономаренко В. С., Кизима Н. А., Раевневой Е. В. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2010. – 344 с. – С. 325 – 340.
Пилипів В. В. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіонів України / В. В. Пилипів; [під ред. Б. М. Данилишина]. – К. : РВПС України, 2007. – 225 с.
Програма розвитку та реформування рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим на 2012 – 2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.crimea.ua/textdoc/ua/6/act/631pr.pdf
Про затвердження «Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011 – 2015 роки» : Розпорядження Голови Закарпатської облдержадміністрації від 21.12.2010 р. № 826 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.carpathia.gov.ua/ua/catalog/item/3899.htm?lightWords=%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Про затвердження «Програми розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2011 – 2015 рр.» : Рішення сесії Запорізької обласної ради від 23.12.2010 р. № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.zp.ua/sessia_out.php?145
Про затвердження «Програми розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 – 2013 роки» : Рішення сесії Львівської обласної ради від 24.05.2011 р. № 136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=48
Про затвердження «Програми розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області на 2011 – 2015 роки» : Рішення сесії Одеської обласної ради від 26.08.2011 р. № 204-VI. З посиланнями на додатки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uspi.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&catid=90%3A7-&id=481%3A----------2011-2015-&Itemid=185&lang=ru
Про затвердження «Обласної програми розвитку туризму і курортів на 2011 – 2015 роки» : Рішення сесії Полтавської обласної ради від 30.03.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oblrada.pl.ua/ses/6/4/3.pdf
Про затвердження «Програми розвитку туризму в Рівненській області на 2011 – 2015 роки» : Рішення сесії Рівненській обласної ради від 04.03.2011 р. № 146 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oblrada.rv.ua/rubric198/199/
Про затвердження «Регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2011 – 2015 роки» : Рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 24.03.2011 № 74-4/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/06_04/74-4.pdf
Про затвердження «Програми розвитку туризму в області на 2011 – 2015 роки» : Розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.03.2011 р. № 199 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sm.gov.ua/data/docs/orders/2011/199.doc
Про затвердження «Обласної програми розвитку туризму та курортів на 2011 – 2015 роки» : Рішення сесії Херсонської обласної ради від 01.07.11 р. № 216 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.ks.ua/media/public/File/dod216-1.pdf
Проект програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012 – 2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : oblrada.ck.ua/docs/ses/2012/13/3_2.doc
Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1088-2008-%F0
Проект розвитку комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Скелі Довбуша» та створення центру міжнародного туризму «Карпатський сфінкс» на території Івано-Франківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/06_04/74-4.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.322
Хаустова В. Є., Хоменко О. І.
Методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням динаміки його ринкової вартості та положення на кривій життєвого циклу (на прикладі підприємств галузі чорної металургії України) (c. 197 - 205)

У статті визначено, що одними з найважливіших складових вибору стратегії розвитку підприємства є динаміка його ринкової вартості та стадія життєвого циклу. В результаті аналізу наукових досліджень доведено, що проблематика взаємозв’язку цих категорій та їх спільного використання в управлінні підприємством залишається недостатньо освітленою. Запропоновано методичний підхід до вибору стратегії розвитку підприємства на базі динаміки ринкової вартості підприємства та стадії його життєвого циклу, що складається з таких основних етапів: оцінка стадії життєвого циклу підприємства, розрахунок ринкової вартості підприємства, визначення тісноти взаємозв’язку між ринковою вартістю та стадією життєвого циклу підприємства, формування аналітичної бази для прийняття управлінських рішень та вибір стратегії розвитку підприємства. Впровадження розробленого методичного підходу продемонстровано на прикладі ВАТ «АрселорМітал Кривий Ріг».
Ключові слова: підприємство, вартість, життєвий цикл, капіталізація, стадія, оцінка, методичний підхід
Рис.: 6. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 33.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Хоменко Ольга Іванівна – здобувач, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: matjushenkolga@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 243

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Хоменко О. І. Методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням динаміки його ринкової вартості та положення на кривій життєвого циклу (на прикладі підприємств галузі чорної металургії України) // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 197–205.

Список використаних у статті джерел

Морозова Ю. А. Критерии и проблемы оптимизации методов оценки рыночной стоимости предприятий / Ю. А. Морозова, Л. Е. Черный // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1. – С. 119 – 131.
Акулич М. В. Оценка стоимости бизнеса / М. В. Акулич. – СПб. :Питер, 2009. – 272 с.
Оценка бизнеса / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 625 с.
Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А. Щербаков, К. Л. Щербакова. – М.: Омега-Л, 2006. – 288 с.
Есипов В. Е. Оценка бизнеса / В. Е. Есипов, Г. А. Маховникова, В. В. Терехова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 464 с.
Смирнова Н. В. Теория и практика оценочной деятельности / Н. В. Смирнова. – Иваново : ИГХТУ, 2007. – 164 с.
Міночкіна О. М. Методика створення статистичних моделей життєвих циклів підприємства / О. М. Міночкіна // Проблеми науки. – 2005. – № 4. – С. 23 – 27.
Свидрак О. В. Характеристика вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку у розрізі стадій життєвого циклу / Свидрак О. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2010. – С. 678 – 680.
Хмелевський О. В. Використання матриці прибутковості в управлінні прибутковістю промислового підприємства / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т. 3, № 5. – С. 139 – 145.
Корягіна С. В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук / С. В. Корягіна. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехника», 2004. – 21 с.
Сливоцький А. Міграція капіталу: як у замислах на кілька років випередити своїх конкурентів / Сливоцький А. ; [пер. з англ.]. – К. : Пульсари, 2001. – 296 с.
Горюнов Е. В. Влияние жизненного цикла бизнеса на оценку его стоимости / Е. В. Горюнов, Н. Э. Бабичева, Л. В. Козлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.1-fin.ru/?id=491
Потехин В. В. Оценка добывающих предприятий на стадии их роста : автореф. … дис. канд. экон. наук / В. В. Потехин. – М., 2005. – 21 с.
Эванс Ф. Ч., Бишоп Д. М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Ф. Ч. Эванс, Д. М. Бишоп; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 332 с.
Сычева Г. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Г. И. Сычева, Е. Б. Колбачев, В. А. Сычев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 384 с. – (Серия «Высшее образование»).
Хаустова В. Є. Оцінка вартості бізнеса суб’єктів господарювання (на прикладі металургійної галузі України) : монографія / В. Є. Хаустова, І. Г. Курочкіна. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 268 с.
Румянцева Е. Е. Оценка собственности / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 112 с.
Филиппов Л. А. Оценка бизнеса / Л. А. Филиппов. – М. : КНОРУС, 2006. – 720 с.
Чиркова Е. В. Как оценить бизнес по аналоги : Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг / Е. В. Чиркова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 190 с.
Царев В. В. Оценка стоимости бизнеса : Теория и методология / В. В. Царев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 575 с.
Акулов В. Б. Теория организации / В. Б. Акулов, М. Н. Рудаков. – Петрозаводск : ПетрГУ, 2001. – 415 с.
Економічна енциклопедія : у 3-х т. / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – Т. 1. – К. : ВЦ «Академія», 2000.
Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 576 с.
Капитализация предприятий: теория и практика : монография / Под ред. д. э. н., проф. И. П. Булеева, д. э. н., проф. Н. Е. Брюховецкой; [НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП]. – Донецк, 2011. – 328 с.
Макеєв С. О. Соціологія / С. О. Макеєв. – 4-е вид. – К. : Знання, 2008. – 367 с.
Ляско В. И. Стратегия сокращения деятельности предприятия / В. И. Ляско [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=11413
Петухов Д. В. Стратегический менеджмент / Д. В. Петухов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.e-college.ru
Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика / А. Т. Зуб. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости / Г. Керцнер; [пер. с англ.]. – М. : Компания Ай-Ти, 2003. – 320 с.
Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга; Ника-Центр, 2004. – 656 с.
Ковтун О. І. Стратегія фірми (підприємства) / О. І. Ковтун, О. В. Килин, Н. А. Свелеба. – Львів : ЛКА, 2001. – 132 с.
Шершньова З. Є. Стратегічне управління / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
Львов Ю. А. Основы экономики и организации бизнеса / Ю. А. Львов. – СПб. : Формика, 1992. – 384 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.101
Шкарлет С. М., Холявко Н. І.
Потенційно-факторне обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки (c. 206 - 211)

Метою даної статті є потенційно-факторне обґрунтування обмеженого переліку цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки в державі. Досліджуються науково-прикладні засади трансформації національної економічної системи в Україні. У статті представлено результати потенційно-факторного обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки. Автором ідентифіковано функції основних компонент системно-універсального функціонування в контексті управління процесами формування інформаційної економіки в Україні в умовах ресурсних обмежень.
Ключові слова: інформаційна економіка, цільовий функціонал,потенційно-факторне обґрунтування
Табл.: 2. Бібл.: 24.

Шкарлет Сергій Миколайович – доктор економічних наук, професор, ректор, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: rector@stu.cn.ua
Холявко Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: natasha290186@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 119

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шкарлет С. М., Холявко Н. І. Потенційно-факторне обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 206–211.

Список використаних у статті джерел

Микитенко В. В. Стратегічний ресурс соціально-економічної трансформації промислового виробництва / В. В. Микитенко, Д. О. Микитенко // Бізнес навігатор : міжнар. наук.-техн. журн. – 2009. – Херсон : МУБіП. – № 1 (16). – С. 43 – 50.
Ладонько Л. С. Моделювання ефективності інноваційних витрат у промисловому виробництві / Л. С. Ладонько, В. В. Микитенко // Національне господарство України: теорія та практика управління : зб. наук. праць. – 2008. – С. 62 – 74.
Микитенко В. В. Формування механізмів управління макросистемною еволюцією української економіки / В. В.Микитенко // Вісник КНУТД МОН України : зб. наук. праць. – К. : КНУТД МОН України, 2008. – № 3 (41). – С. 129 – 139.
Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / О. І. Амоша, М. Г. Білопольский, В. В. Микитенко та ін.; [Ін-т економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОНмолодьспорту України]. – Тернопіль : Економічна думка; ТНЕУ МОНмолодьспорту України, 2011. – 848 с.
Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : монографія / В. В. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с.
Ігнатьєва І. А. Науково-методологічні основи проектування стратегічного потенціалу промисловості / В. В. Микитенко, І. А. Ігнатьєва // Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу : зб. наук. праць. – К., 2005. – С. 9 – 20.
Захарін C. В. Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія / І. М. Грищенко, М. П. Денисенко, С. В. Захарін; [за ред. чл.-кор. НАПН України І. М. Грищенка]. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 430 c.
Потенціал України та його реалізація // Аналітичний звіт «Розбудова спроможності до аналізу соціально-економічних результатів і потенціалу в Україні»: у 2 т.– К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2009. – Т. 2. – 110 с.
Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи : монографія / І. І. Кульчицький, Я. М. Малик, Н. Й. Реверчук, С. К. Реверчук; [під ред. С. К. Реверчука]. – Львів : ЛФМАУП, 2001. – 192 с.
Семенченко А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України : монографія / А. І. Семенченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 428 с.
Микитенко Д. О. Управління інноваційним потенціалом – ключова детермінанта збалансованого розвитку економічної системи / Д. О Микитенко, М. О. Чупріна // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: – У 3-х т. – Т. 3.– Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний гірничий ун-т МОН України, 2009. – Т. 3. – С. 114 – 115.
Богданович В. Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере : монография / В. Ю. Богданович. – К. : Основа, 2006. – 296 с.
Ситник Г. П. Принципові основи методології розробки оптимальної стратегії національної безпеки / Г. П. Ситник // Управління сучасним містом. – 2004. – № 2. – С. 34 – 48.
Ситник Г. П. Державний суверенітет та державні інтереси в контексті забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник // Актуальні питання внутрішньої політики. – 2004. – № 1. – С. 95 – 102.
Барканов В. І. Ресурсно-функціональне та інформаційно-методичне забезпечення прогнозно-аналітичної оцінки інвестиційних можливостей промисловості / В. І. Барканов // Проблеми системного підходу в економіці : електрон. наук. фах. вид. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Barkanov_210.htm
Александрова В. П. Програмно-цільові методи управління технологічним розвитком виробництва / В. П. Александрова // Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку : науковий журнал. – К. : ІЕП НАНУ, 2002. – С. 75 – 120.
Амоша А. И. Каноны рынка и законы экономики / А. И. Амоша, Е. Т. Иванов. – Донецк : ИЭП НАНУ, 2001. – Кн. 2 : Процесс производства. 2001. – 518 с.
Захарін С. В. Оцінка ефективності використання основних фондів / С. В. Захарін // Технологічна модернізація промисловості України : монографія / [колективна монографія; за ред. д. е. н., проф. Л. І. Федулової]. – К. : ІЕП НАНУ, 2008. – С. 235 – 265.
Тимощик Л. П. Види реструктуризації та доцільність їх застосування для вирішення проблем розвитку металургійних підприємств України / Л. П. Тимощик // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2004. – № 10. – С. 27 – 31.
Ладонько Л. С. Економічне прогнозування та розробка політики макроекономічного регулювання загальноекономічного прискорення у промисловості України / Л. С. Ладонько, О. О. Демешок // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи». – Опол’є – Херсон: ХНТУ МОН України, Вид-во Вишемирський В. С., 2010. – С. 299 – 317.
Стратегия структурной перестройки промышленности / А. Н. Алымов, Н. П. Гончарова, М. К. Михно и др.; [отв. ред. акад. НАН Украины А. Н. Алымов]. – К. : Ин-т экономики НАН Украины, 2001. – 195 с.
Динамизм развития производственного потенциала : монография / А. Н. Алымов, Н. П. Гончарова, В. И. Емченко и др. – К. : Ин-т экономики НАН Украины, 2005. – 204 с.
Микитенко В. В. Корегування економічної політики держави в умовах транснаціоналізації світової економіки / В. В. Микитенко // Вісник економічної науки України : наук.-практич. журнал. – 2008. – № 2 (14). – С. 110 – 117.
Тельнов Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: компонентная методология : монография / Ю. Ф. Тельнов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 320 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.146.2
Бондаренко В. М., Машіко К. С.
Інструменти та засоби державного регулювання розвитку бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях (c. 212 - 219)

У науковій літературі, присвяченій регіональній економічній політиці та регіональному розвитку, невирішеними залишаються аспекти співставності науково обґрунтованих інструментів регіональної політики із законодавчо закріпленими засобами їх реалізації владними органами на регіональному та субрегіональному рівнях. Як результат, підприємства певної території чи потенційний інвестор не володіють повною мірою інформацією щодо можливих напрямів державної підтримки розвитку бізнесу з боку регіональної та місцевої влади. Тому ідея дослідження полягає у визначенні законодавчо закріплених засобів реалізації інструментів державної регіональної політики на регіональному та субрегіональному рівні в контексті можливої підтримки розвитку бізнесу. У статті встановлено причини різного тлумачення науковцями змісту і набору складових інструментів регулювання регіонального розвитку. Аналіз загальнодержавних нормативно-правових актів дозволив систематизувати інструменти сприяння регіональному розвитку у розрізі таких блоків: бюджетно-фінансові; підвищення конкурентоспроможності бізнесу; інституційного забезпечення; підтримки взаємодії та комунікацій. Встановлені у статті засоби реалізації вищезазначених інструментів є відображенням наявних повноважень органів місцевого самоврядування, місцевої та регіональної виконавчої влади щодо створення умов для ефективного та результативного функціонування підприємств або прямого впливу на ці процеси у відповідності до пріоритетів розвитку територій. Розроблена система декларованих засобів реалізації інструментів регіональної політики має прикладне значення для бізнесу в Україні, адже вказує на потенційні напрями сприяння їх розвитку з боку органів влади.
Ключові слова: інструмент, засіб реалізації, регіональний та субрегіональний рівень
Табл.: 4. Бібл.: 32.

Бондаренко Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (вул. Університетська, 21, Ужгород, Закарпатська обл., 88017, Україна)
Email: viktoriya.bondarenko@gmail.com
Машіко Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (вул. Університетська, 21, Ужгород, Закарпатська обл., 88017, Україна)
Email: ekaterinna333@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 169

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бондаренко В. М., Машіко К. С. Інструменти та засоби державного регулювання розвитку бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 212–219.

Список використаних у статті джерел

Capitalism Requires Government / Government is good [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.governmentisgood.com/about.php
Бліщук К. Інструменти державного впливу на регіональний економічний розвиток / К. Бліщук // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2010. – Вип. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2010_5/fail/Blishc.pdf
Вакуленко В. М. Тенденції регіонального розвитку та інструменти регіональної політики в Україні / В. М. Вакуленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rgd.org.ua/latest_project_news/stalyy_rozvytok/ FF_Vakulenko1_presentation.pdf
Дегтярьова І. О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2010. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10diovdz.pdf
Дацишин М. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні : монографія / М. Дацишин, В. Керецман. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2007. – 102 с.
Фролов С. М. Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства / С. М. Фролов, Р. А. Єремайчук // Економіка розвитку. – 2013. – № 4 (68). – С. 18 – 22.
Узунов Ф. В. Державне регулювання як чинник створення сприятливих умов для економічної діяльності корпоративних підприємств у регіоні / Ф. В. Узунов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12 (138). – С. 95 – 106.
Бондаренко В. М. Оцінка регіональних програм підтримки суб’єктів господарювання у Закарпатській області / В. М. Бондаренко, С. В. Сембер, М. І. Рябак // Академічний огляд. – 2014. – № 2 (41). – С. 91 – 99.
Машіко К. С. Загальнодержавне нормативно-правове регулювання регіонального розвитку / К. С. Машіко, М. І. Рябак // Розвиток методів управління і господарювання на транспорті. – 2014. – Вип. 1 (46). – С. 172 – 183.
Концепція державної регіональної політики // Київський національний портал «Ділова ініціатива і воля громади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bizvolnet.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id= 207&Itemid=82
Господарський кодекс України : Закон України №436- IV від 16.01.2003 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Бюджетний кодекс України : Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Податковий кодекс України : Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Про державні цільові програми : Закон України № 1621-IV від 18.03.2004 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України № 4618-VI від22.03.2012 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів) : Постанова Кабінету Міністрів України № 520 від 18.05.2011 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/520-2011-п
Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України №3480-IV від 22.02.2006 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України №18 від 12.01.2011 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/18-2011-п
Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України № 2850-IV від 08.09.2005 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України № 1602-III від 23.03.2000 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
Про інноваційну діяльність : Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації : Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 1308 від 21.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/32472/
Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць : Закон України № 5205-VI від 06.09.2012 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
Про державно-приватне партнерство : Закон України №2404-VI від 01.07.2010 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Про концесії : Закон України №997-XIV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997-14
Про угоди про розподіл продукції : Закон України №1039-XIV від 14.09.1999 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України № 2806-IV від 06.09.2005 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства : Постанова Кабінету Міністрів України № 279 від 17.03.2011 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-п
Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності : Закон України № 2624-VI від 21.10.2010 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2624-17
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011 – 2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 1088 від 01.12.2010 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-п
Про транскордонне співробітництво : Закон України №1861-IV від 24.06.2004 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1861-15


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.144+519.246.8
Вещипан О. О., Полякова О. Ю.
Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системи випереджальних індикаторів (c. 220 - 228)

У роботі здійснено аналіз перспектив використання системи зведених індексів індикаторів економічного розвитку для оперативної діагностики економічного розвитку регіонів. Показано, що включення зведених індексів випереджальних, співпадаючих та запізнілих індикаторів до системи оперативної діагностики соціально-економічного розвитку регіонів дозволяє визначити тенденції на найближчий період та діагностувати економічний розвиток регіону як передкризовий, кризовий або зростання залежно від динаміки та співвідношення у часі поворотних точок зведених індикаторів. На основі щомісячних даних з використанням фільтрації здійснено згладжування та пошук поворотних точок економічного розвитку на прикладі Харківської області. Побудовано зведені індекси випереджальних, співпадаючих та запізнілих індикаторів, які говорять про випереджальний характер зниження купівельної спроможності населення відносно зниження промислового виробництва. За результатами аналізу динаміки зведених індикаторів за останні два роки зроблено висновок, що кризова ситуація ще не минула та немає підстав говорити про яку-небудь стабілізацію. Зведений індекс випереджальних індикаторів після деякого підйому наприкінці 2013 р. знов різко зменшився, що говорить про нову хвилю кризових явищ.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіон, діагностика, зведені індекси, випереджальні індикатори
Рис.: 6. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 18.

Вещипан Ольга Олександрівна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: polya_o@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 222

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вещипан О. О., Полякова О. Ю. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системи випереджальних індикаторів // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 220–228.

Список використаних у статті джерел

Блохин А. А. Система опережающих показателей динамики секторов российской экономики / А. А. Блохин, А. В. Богомолова, О. Г. Солнцев. – М. : Федеральное государственное учреждение «Аналитический центр при Правительстве России», 2011. – 128 с.
Горшкова Н. І. Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / Н. І. Горшкова. – Київський національний економічний університет. – К., 2004. – 22 с.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Кукарская Л. И. Актуальные вопросы прогнозирования социально-экономического развития в контексте стратегирования // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 45 – 49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal-aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads/2013/01/Л.И.-Кукарская.pdf
Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua
Полякова О. Ю. Підходи до експрес- і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів / О. Ю. Полякова, І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 52 – 57.
Смирнов С. Система опережающих индикаторов для России / С. Смирнов // Вопросы экономики. – 2001. – № 3. – С. 23 – 42.
Стан ділової активності підприємств України // ДП «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ntkstat.com.ua/obstej.html
Таболов А. Система опережающих индикаторов для Республики Бела-русь / А. Таболов // Банкаўскі веснік. – 2007. – № 31 / 396. – С. 30 – 36.
Трунин П. В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере России) / П. В. Трунин // Научные труды института экономики переходного периода – М. : ИЭПП, 2007. – 106 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iet.ru/files/text/ working.papers/111.pdf
Улюкаев А. В. Применение сигнального подхода к разработке индикаторов – предвестников финансовой нестабильности / А. В. Улюкаев, П. В. Трунин // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 5. – С. 100 – 109.
Aziz J. Currency crises: in search of common elements / J. Aziz, F. Caramazza, R. Salgado // IMF Working Paper. – 2000. – No 00/67.
Barrell R. Bank regulation, property prices and early warning systems for banking crises in OECD countries / R. Barrell, E. Ph. Davis, D. Karim, I. Liadze // NIESR Discussion Paper. – 2010. – No 330. – 27 p.
Eichengreen B. Exchange market mayhem. The antecedents and aftermath of speculative attacks / B. Eichengreen, A.Rose, C. Wyplosz // Economic Policy. – 1995, October. – P. 249 – 312.
Gaytan A. A review of the literature on early warning systems for banking crises / A.Gaytan, Ch. A. Johnson // Central Bank of Chile. Working Papers. – 2002. – No 183. – 45 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bcentral.cl/estudios/documentos-trabajo/pdf/dtbc183.pdf
Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. – OECD, 2008. – 168 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd-ilibrary.org/economics/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-user-guide_9789264043466-en
Kaminsky G. Methodology for an early warning system: the signals approach / G. Kaminsky, M. Goldstain, C. Reinhart // Assessing Financial Vulnerability : An Early Warning System for Emerging Markets. Chapter 2. – Washington, DC: Institute for International Economics, 2000. – Munich Personal RePEc Archive [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpra.ub.uni–muenchen.de/24576
Percic S. Early warning systems for financial crises – a critical approach / S. Percic, C.-M.Apostoaie, V. Cocri? // CES Working Papers. 2013. – Iss. 1. – P. 78 – 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2013_V1_PER.pdf


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.12
Голіяд Н. Ю.
Аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном (c. 229 - 233)

На основі дослідження літературних джерел у статті представлений аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном, зокрема проаналізовано існуючі і запропоновано удосконалені трактування дефініцій «антикризове управління», «криза», «регіон»; проаналізовано причини виникнення кризової ситуації в Україні; проаналізовано основні теорії виникнення економічних криз; виділено основні сфери життєдіяльності регіону і види криз, що в них виникають. Окрім того, проведений у статті аналіз дозволяє стверджувати, що уточнення і розуміння сутності антикризового управління допоможе розробити діючий механізм виводу регіону з передкризового або з кризового становища, а це, у свою чергу, істотно позначиться на оздоровленні економіки країни в цілому.
Ключові слова: криза, регіон, соціально-економічна система, антикризове управління, мезоуровень, процес
Табл.: 1. Бібл.: 21.

Голіяд Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: nat_goliiad@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 245

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Голіяд Н. Ю. Аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 229–233.

Список використаних у статті джерел

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь. Том XXVI / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – С.-Петербург : Типографія Акц. Общ. «Издат. Дъло, бывшее Брокгаузъ-Ефронъ», 1899. – 480 с.
Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1997. – 856 с.
Некрасов Н. Н. Региональная экономика / Н. Н. Некрасов. – М. : Экономика, 1978. – 344 с.
Чумаченко Н. Г. Региональная политика в Украине / Н. Г. Чумаченко. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1993. – 55 с.
Панухник О. В. Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах : монографія / О. В. Панухник. – Херсон : Айлант, 2012. – 358 с.
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / За ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
Синченкова Е. Г. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и оценка / Е. Г. Синченкова. – Челябинск : ЧИЭП, 2012. – 236 с.
Матвієнко Р. О. Управління регіональним розвитком в національному господарстві : монографія / Р. О. Матвієнко. - Бровари : Економіко-технологічний університет, 2012. - 228 с.
Антикризисный менеджмент / Под ред. А. Грязновой. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 368 с.
Антикризисное управление / Под ред. Э. М. Короткова. – М. : Инфра-М, 2003. – 432 с.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.
Банкрутство та санація підприємства: теорія та практика кризового управління / Під ред. О. В. Мозенкова. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 272 с.
Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1989. – 256 с.
Малая экономическая энциклопедия / Под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 2000. – 1084 с.
Экономические циклы и экономический рост / А. А. Акаев, С. Ю. Румянцев, А. И. Сарыгулов, В. Н. Соколов. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 456 с.
Балашова Е. Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобелевская премия 2004 г. по экономике) / Е. Балашова // Вопросы экономики. – 2005. – № 1. – С. 133 – 143.
Економічна енциклопедія. Том 1 – 3 / Під ред. С. В. Мочерного. – К. : Вища академічна думка, 2000. – 800 с.
Экономическая энциклопедия / Под ред. Л. И. Абалкина. – М. : Экономика, 1999. – 1056 с.
The CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA / Ed. by David SRISTAL. – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1990. – 1334 p.
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 588 с.
The World Book Dictionary / E. by Robert K. Barnhart. – World Book, Inc., 1988. – 1166 p.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.143:005.585
Манойленко О. В., Савченко Н. В.
Формування системи базових показників оцінки стійкості соціально-економічного стану регіону (c. 234 - 240)

Метою статті є формування системи базових показників оцінки стійкості соціально-економічного стану регіону. У роботі представлений порівняльний аналіз існуючих методів оцінки базових показників стійкості соціально-економічного стану регіону з використанням критеріїв: структурованість інтегрального показника; спосіб його формування; орієнтація оцінки (динаміка, статика); кількість і якість використовуваних показників; інтерпретація одержуваних оцінок. За результатами аналізу сформульовано методичний підхід до оцінки базових показників стійкості соціально-економічного стану території. Виділено наступні групи показників: якості населення; економічної активності населення; рівня життя (споживання) населення; обсягів (масштабів) господарської діяльності; ефективності економіки; якості регіонального середовища. Сформований інтегральний рейтинг стійкості соціально-економічного стану регіону, який виходить у результаті простого складання компонентних індексів окремих груп показників. Інтегральні рейтинги вимірюють міжрегіональну диференціацію стійкості соціально-економічного стану регіонів і характеризують стійкість соціально-економічного стану регіону побічно – через досягнутий рівень розвитку і динаміку розвитку (як реалізацію конкурентних переваг регіону). Підсумкові результати комплексної оцінки дозволяють здійснювати позиціонування регіонів у просторі параметрів, відображати результати на картосхемі (будувати картограми), робити текстовий аналітичний висновок на основі моделі інтерпретації.
Ключові слова: стійкість соціально-економічного стану регіону; система базових показників оцінки стійкості соціально-економічного стану регіону; інтегральна оцінка стійкості соціально-економічного стану регіону
Рис.: 1. Формул: 4. Бібл.: 18.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com
Савченко Наталя Володимирівна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: natbar2003@bigmir.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 165

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манойленко А. В., Савченко Н. В. Формирование системы базовых показателей оценки устойчивости социально-экономического состояния региона // Проблемы экономики. – 2014. – №4. – C. 234–240.

Список використаних у статті джерел

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 534 с.
Чеклаукова Е. Л. Методические вопросы оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования / Е. Л. Чеклаукова // Известия ИГЭА. – 2008. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-voprosy-otsenki-urovnya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnogo-obrazovaniya
Скотаренко О. В. Новые методы оценки уровня социально-экономического развития регионов России / О. В. Скотаренко. – Вестник МГТУ. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 220 – 229 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vestnik.mstu.edu.ru/v15_1_n47/articles/220_229_skotar.pdf
Красноносова О. М. Регіони-лідери в економічному просторі країни: конкурентні переваги та соціальні проблеми / О. М. Красноносова, А. Д. Олійник // Проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 52 – 55.
Артеменко В. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів / В. Артеменко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://virt.lac.lviv.ua/file.php/1/naukovi_pratsi/Artem-paper/3-SD-RE.pdf
Артеменко В. Б. Підходи до інтегральної оцінки стійкості соціально-економічного розвитку регіонів / В. Б. Артеменко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://virt.lac.lviv.ua/file.php/1/naukovi_pratsi/Artem-paper/2-SD-X.pdf
Дауров А. Р. Методы оценки устойчивого развития экономики регионов / А. Р. Дауров, З. Л. Дзакоев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://science-bsea.narod.ru/2011/ekonom_2011_16/daurov_metody.htm
Суспицын С. А. Барометры общего регионального положения / С. А. Суспицын [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2005/2/07
Тараненко И. В. Оценка социально-экономического потенциала регионов как основа формирования стратегии конкурентоспособности национальной экономики / И. В. Тараненко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hse.ru/data/2010/05/12/1217374419/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98.%D0%92._%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86_%D1%8D%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.doc
Боронос В. Г. Оцінка ролі фінансового потенціалу регіону в дослідженні стійкості економічного розвитку території / В. Г. Боронос [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/22607/3/ocenka.pdf
Харківська область у 2011 р. : статистичний щорічник / За ред. О. Г. Мамонтової. – Х. : ТОВ «Золоті сторінки», 2012. – 582 с.
Гейман О. А. Аналіз нерівномірності економічного розвитку регіонів України / О. А. Гейман, О. М. Крупа // Проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 37 – 45.
Раєвнєва О. В. Аналіз нерівномірності економічного розвитку регіонів України / О. В. Раєвнєва, О. М. Крупа // Проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 52 – 64.
Алексеева М. Б. Основы теории систем и системного анализа / М. Б. Алексеева, С. Н. Балан. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, 2002. – 55 с.
Кудряченко А. Сучасний аналіз економічних систем / А. Кудряченко // Віче. – 2009. – № 19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.viche.info/journal/1669/
International Human Development Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/UKR.html
Джой-Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте. – М. : Эксмо, 2006. – 432 с.
The Global Competitiveness Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness


Розділ: Регіональна економіка
УДК 339.5 (477)
Преображенська О. С.
Методичне забезпечення аналізу безпеки розвитку регіону (c. 241 - 248)

У статті розглянуто сталий розвиток регіонів як основу забезпечення економічних інтересів країни, проаналізовано зміст терміну «економічна безпека». Розглянуто регіональну компоненту економічної безпеки у її взаємозв’язку з концепцією сталого розвитку, представлено етапність діагностики економічної безпеки регіону. Проаналізовано основні складові економічної безпеки регіонів – інвестиційну та фінансову; індекс сталого розвитку у просторі трьох вимірів: економічного, екологічного та соціального. Визначено загрози, які здійснюють найбільший вплив на соціально-економічну ситуацію в країні – злочинність, корупція, соціальна нерівність, рівень безробіття. Наведено індикатори компоненти безпеки життя Харківської області. Визначено напрями подальших досліджень економічної безпеки регіону з використанням ринкових методів аналізу.
Ключові слова: методика, економічна безпека, сталий розвиток, індикатор, компонента
Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 1. Бібл.: 11.

Преображенська Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kvaso4ka@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 182

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Преображенська О. С. Методичне забезпечення аналізу безпеки розвитку регіону // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 241–248.

Список використаних у статті джерел

Заблодська В. Збалансований розвиток регіону як передумова його економічної безпеки / В. Заблодська [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/.../soc.../Zabolocka.pdf
Заблодська І. В. Маркетинговий підхід до збалансованого розвитку регіону / І. В. Заблодська, Н. І. Горячих, Г. М. Маслова та ін. [Електронний ресурс]. ? Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc...2/23.pdf
Бабець І. Г. Основи формування економічної безпеки України : монографія / [І. Г. Бабець, М. І. Флейчук та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 208 с.
Гордієнко Т. М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи / Т. М. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 162 – 166.
Ткач В. О. Економічна безпека регіонів / В. О. Ткач // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2009. – № 5. – С. 153 – 160.
Губарева И. О. Диагностика угроз экономической безопасности национальной экономики Украины / И. О. Губарева // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип. № 1 (11).
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013 р. № 1277.
Вимірювання якості життя в Україні : аналітична доповідь / Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, Л. С. Лісогор та ін. – К. : Ін-т демографії та соц. досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013. – 50 с.
Профілі країн // Український підрозділ Світового центру геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/ uk/ services/countryprofiles-visualization
What we do and how – OECD // The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/ about/whatwedoandhow/
The Global Competitiveness Index 2013 – 2014 rankings and 2012 – 2013 comparisons [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_ 2013-14.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 303.7:658:005.336
Манойленко О. В., Александрова В. О.
Оцінка ефективності бізнес-процесів інтегрованих корпоративних структур (c. 249 - 255)

У статті запропоновано основні положення методичного підходу до формування критеріїв оцінки ефективності бізнес-процесів. Підхід базується на дослідженні взаємозв'язку інноваційності та масштабності наскрізних бізнес-процесів інтегрованих корпоративних структур, визначенні ієрархії їх побудови і тісноти взаємозв'язку при випуску кінцевого продукту. В результаті здійснюється оцінка значимості окремих бізнес-процесів. При зіставленні декомпозованої системи цілей, окремої бізнес-одиниці з індикаторами визначення ефективності ключових її бізнес-процесів формуються критерії оцінки їх ефективності. Запропоновані положення служать базисом прийняття управлінських рішень про необхідність (можливості) їх реінжинірингу та аутсорсингу з метою підвищення ефективності діяльності інтегрованої корпоративної структури в цілому. Для цих цілей у статті запропоновано формування приватних інтегральних показників ефективності бізнес-процесів, оцінка їх рівня дозволяє приймати зважені рішення про необхідність їх реінжинірингу або доцільності передачі на аутсорсинг.
Ключові слова: бізнес-процес, інтегрована корпоративна структура, оцінка ефективності
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 3. Бібл.: 15.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com
Александрова Вікторія Олександрівна – старший викладач, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: va_aleksandrova@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 285

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манойленко А. В., Александрова В. А. Оценка эффективности бизнес-процессов интегрированных корпоративных структур // Проблемы экономики. – 2014. – №4. – C. 249–255.

Список використаних у статті джерел

Александрова А. В. Формирование стратегически ориентированной системы управления интегрированными корпоративными структурами (на примере машиностроительного комплекса) / А. В. Александрова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 45 – 54.
Горбатов В. М. Интегрированные структуры бизнеса: сущность понятий и классификация / В. М. Горбатов // Економіка промисловості. – 2006. – № 2. –С. 33 – 41.
Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учеб. пособие / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ; Институт экономики и финансов «Синергия». – М. : Инфра-М, 2006. – 318 с.
Козенков Д. Е. Проектування бізнес-процесів як основа створення архітектури підприємства / Д. Е. Козенков // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2011. – № 3. – С. 126 – 136.
Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е. Г. Ойхман, Э. В. Попов. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 336 с.
Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.
Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство / М. Робсон, Ф. Уллах ; [пер. с англ.; под ред. Н. Д. Эриашвили]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 222 с.
Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности / М. Ротер, Д. Шук. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 144 c.
Титова В. А. Оценка и повышение результативности бизнес-процессов предприятия / В. А. Титова, В. В. Колочева // Интеграл. – 2010. – № 3 (53). – С. 82 – 83.
Ткаченко И. Н. Оптимизация бизнес-процессов интегрированных холдинговых структур / И. Н. Ткаченко, И. В. Кизиков // Управленец. – 2011. – № 3 – 4. – С. 40 – 45.
Хаммер М. Реижиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи ; [пер. с англ. Ю. Е. Корнилович]. – М. : Манн, Иванов, Фербер, 2006. – 287 с.
Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К. С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген. – СПб. : Азбука; БМикро, 2002. – 328 с.
Цапко С. Г. Методика оценки бизнес-процессов приборостроительного предприятия / С. Г. Цапко, Е. Е. Лунева, И. Н. Куренков, Ю. А. Суханова // Информатика и системы управления. –2011. – № 4 (30). – C. 104 – 115.
Шер А. В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы / А. В. Шер ; [пер. с англ.]. – 2-е изд., пер. и доп. – АОЗТ «Просветитель»,1999.– 173 с.
Яковенко С. І. Інформаційні технології та реінжиніринг у процесах організації, трансформації й управління корпораціями / С. І. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 10. – C. 222 – 236.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.722.8:330.34.01
Васильчук І. П.
Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій (c. 256 - 261)

Метою статті є систематизація та аналіз існуючих теоретичних підходів до визначення сутності сталого розвитку корпорацій. У статті досліджено теоретичні витоки концепції сталого розвитку корпорацій. Виявлено, що концепція сталого розвитку корпорацій ґрунтується на теоретичних засадах стейкхолдерського підходу, є її розвитком. Аргументовано, що триєдина концепція сталого розвитку корпорацій має розглядатися як сучасна управлінська парадигма в системі стратегічного управління корпорацією. Проаналізовано існуючі наукові погляди на сутність поняття «сталий розвиток корпорацій» вітчизняних і закордонних фахівців. Виявлено тенденцію до переважно прикладного аспекту розгляду проблеми сталого розвитку корпорацій. Виділено три теоретичні підходи до трактування сутності сталого розвитку корпорацій: нормативний, інноваційний та підхід, спрямований на збереження субстанції капіталу. Запропоновано власне бачення сутності концепції сталого розвитку корпорацій. Зроблено висновок, що на сьогодні більшість провідних світових корпорацій пов’язують їх майбутній розвиток з принципами сталого розвитку. Корпорації планують імплементувати засади сталого розвитку у свою стратегію та діяльність, що дозволить досягти конкурентних переваг. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення теоретико-методологічних засад концепції сталого розвитку корпорацій з метою переведення теорії у площину практичних заходів.
Ключові слова: сталий розвиток, корпорації, концепція потрійного критерію
Рис.: 1. Бібл.: 23.

Васильчук Ірина Петрівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (пр. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна)
Email: vasylchuk2018@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 171

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Васильчук І. П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 256–261.

Список використаних у статті джерел

A New Era of Sustainability: UN Global Compact-Accenture CEO Study / UN Global Compact, 2010. – 60 р.
Elkington J. Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business / J. Elkington. – Oxford : Capstone Publishing, 1997. – 410 р.
Hauff M. Nachhaltige Entwicklung – Grundlagen und Umsetzung / М. Hauff, А. Kleine. – M?nchen : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2009. – 241 s.
Schaltegger S. Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen – Konzepte und Instrumente zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung / S. Schaltegger, C. Herzig, O. Kleiber, J. M?ller. – Studie in Zusammenarbeit mit dem BMU und BDI, Bonn – Berlin, 2002. – S. 15 – 16.
Thompson M. Cost effectiveness of CSR over time / М. Thompson. – Global Ethics Forum, Geneva – UNO, 2009, July 2 – 3. – 21 р.
Olsen E. Searching for Sustainability: Value Creation in an Era of Diminished Expectation. The Value Creators Report / Е. Olsen, F. Plaschke, D. Stelter. – Boston Consulting Group, October 2009. – 52 р.
INSTITUT F?R ?KOLOGISCHE WIRTSCHAFTSPR?FUNG (I?W) (2011): Handlungsfelder unternehmerische Nachhaltigkeit – Praxisbeispiele und Entwicklungsbedarf [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.innovative-nachhaltigkeit.de/htdocs_de/df/Handlungsfelder_unternehmerischer_Nachhaltigkeit_web.pdf
ISO 26000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/iso26000.htm
Eppel J. Sustainable development and environment: A renewed effort in the OECD / J. Eppel // Environment, Development and Sustainability. – 1999. – Vol. 1. – P. 41 – 53.
Godfrey P. C. The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: an empirical test of the risk management hypothesis / P .C. Godfrey, C. B. Merrill, J. M. Hansen // Strategic Management Journal. – 2009. – Vol. 30, Issue 4. – Р. 425 – 445.
Porter M. E. Strategy&Society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility / M. E. Porter, M. R. Kramer // Harvard Business Review. – 2006. – Vol. 84 (12). – Р. 78 – 92.
Dyllick T. Beyond the business case for corporate sustainability / Т. Dyllick, К. Hockerts // Business Strategy and the Environment. – 2002. – Vol. 11 (2). – S. 130 – 141.
Тhe 21st Century Corporation: the Ceres roadmap for sustainability. – Ceres, 2010. – 86 p.
Александров І. О. Стратегія сталого розвитку регіону : монографія / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов, О. В. Логачова, М. Ю. Тарасова; [за заг. ред. д. е. н. І. О. Александрова / НАН України. Ін-т економіки промисловості НАН України]. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. – 204 с.
Костирко Л. А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація : монографія / Л. А. Костирко. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 474 с.
Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25 – 27.
Ланговой В. О. Тенденції реалізації концепції сталого розвитку у виробничо-фінансовій та інвестиційній діяльності корпорацій України / В. О. Ланговой // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 56 – 66.
Національна парадигма сталого розвитку України / За заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», 2012. – 72 с.
M?ller-Christ G. Quo vadis Umweltmanagement? – Entwicklungsperspektiven einer nachhaltigkeitsorientierten Managementlehre / G. M?ller-Christ, M. H?lsmann // Die Betriebswirtschaft. – 2003. – 63. Jg., -Heft 3, S. 267.
H?lsmann M. Bezugspunkte zwischen Strategischem Management und Nachhaltigkeit / M. H?lsmann, G. M?ller-Christ, H.-D. Hassis. – Betriebswirtschaftslehre und Nachhaltigkeit. – Bestandsaufnahme und Forschungsprogrammatik, Wiesbaden, 2004. – S. 42.
Preuss Lutz Innovative CSR: A Framework for Anchoring Corporate Social Responsibility in the Innovation Literature / L. Preuss // The Journal of Corporate Citizenship. – Summer 2011. – Р. 17 – 35.
Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс / І. Бистряков, В. Пилипів // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 5 – 15.
Global Agenda Council on the Role of Business 2012 // World Economic Forum. – March 2012. – 14 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.628.011.1.012.12
Верба В. А., Ліщинська В. В.
Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства (c. 262 - 268)

Метою статті є дослідження методичних аспектів оптимізації продуктового портфеля підприємств хлібопекарської промисловості, як чинника економічної ефективності їх діяльності. У статті уточнено сутність понять «товарний асортимент» та «продуктовий портфель». Обґрунтовано актуальність зміни управлінського підходу до товарної політики виробничого підприємства: з управління товарним асортиментом на управління продуктовим портфелем. Запропоновано визначати економічну ефективність при оптимізації товарного портфеля, яка включає не тільки критерії фінансової ефективності, але й соціальної відповідальності і маркетингової результативності. Узагальнено практику і визначено проблематику управління асортиментом на вітчизняних промислових підприємствах, що є виробниками хліба та хлібобулочних виробів. Проаналізовано продуктовий портфель ПАТ «Коростенський хлібозавод» за методами АВС-аналізу, XYZ-аналізу та запропоновані принципи і методи його оптимізації.
Ключові слова: продуктовий портфель, асортимент, управління портфелем, АВС-аналіз, XYZ-аналіз, оптимізація товарного портфеля, хлібопекарська промисловість, економічна ефективність оптимізації товарного портфеля
Табл.: 3. Бібл.: 8.

Верба Вероніка Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: v_verba@ukr.net
Ліщинська Вікторія Валеріївна – здобувач, кафедра стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: victoria.leshchinska@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 347

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Верба В. А., Ліщинська В. В. Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 262–268.

Список використаних у статті джерел

Верба В. А. Методичні положення оптимізації товарного портфеля виробничого підприємства / В. А. Верба, С. В. Яковенко // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – Вип. 32. – С. 164 – 176.
Біленький О. Ю. Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність / О. Ю. Біленький // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Вип. 1/1. – С. 31 – 37.
Глєєва М. Г. Класифікація методів формування оптимального товарного портфеля компанії / М. Г. Глєєва, О. В. Зозульов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2008_16.pdf
Колесніков В. П. Формування та оптимізація товарного асортименту підприємства для внутрішнього та зовнішнього ринку / В. П. Колесніков // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 23. – С. 48 – 50.
Крипак Е. М. Методы анализа ассортиментной политики производственного предприятия / Е. М Крипак, Т. Н. Шаталова, В. Н. Шепель // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 126 – 130.
Денисюк О. Г. Особливості асортиментної політики підприємств хлібопекарської галузі України / О. Г. Денисюк, О. В. Задерейко // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 95 – 99.
Корнійчук А. Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області / А. Корнійчук // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 67 – 74.
Малюк С. О. Показники та методи оцінки ефективності системи управління товарним асортиментом хлібопекарських підприємств / С. О.Малюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Ч. 3, Вип. 6. – С. 22 – 25.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.005
Волощук Л. О.
Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу (c. 269 - 274)

У статті обґрунтовано, що управління процесами інноваційного розвитку промислових підприємств потребує відповідних аналітичних даних, які мають формуватися в системах статистичного та економічного аналізу та віддзеркалювати як тенденції розвитку, так і ознаки його інноваційності (інноваційну діяльність та інноваційний потенціал); досліджено ключові індикатори статистичного аналізу інноваційної діяльності та розвитку в європейській і вітчизняній практиці; за підсумками їх систематизації визначено, що вітчизняна статистична звітність дає можливість оцінювання лише одного з чинників інноваційного розвитку – інноваційної активності, без урахування її зв’язку з показниками інноваційного потенціалу та впливу на показники економічного розвитку підприємств; за підсумками досліджень праць фахівців з питань оцінювання інноваційної діяльності підприємств та угрупування наведених в них показниківвизначено ключові блоки та рівні деталізації аналізу інноваційної діяльності та розвитку підприємств, виявлено певні недоліки інструментарію економічного аналізу інноваційного розвитку підприємств; обґрунтовано напрями удосконалення інструментарію аналізу інноваційного розвитку підприємств і його інформаційного забезпечення.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, промислове підприємство, аналіз, оцінка, статистичні дані, звітність, показники
Табл.: 3. Бібл.: 11.

Волощук Лідія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: l.a.voloschuk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 180

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Волощук Л. О. Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 269–274.

Список використаних у статті джерел

Волощук Л. О. Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства : монографія / Л. О. Волощук, В. В. Кірсанова, С. В. Філиппова. – Одеса : ОНПУ; Центр аналітичних досліджень та експертиз, 2014. – 180 с.
Європейська методика визначення узагальненого інноваційного індексу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Svfin/2008_3/16-154.pdf
Кузьмін О. Є. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха / Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 19. – С. 38 – 45.
Мілевська Т. С. Оцінка інноваційної активності регіону // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 104 – 107.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Наказ Держстата України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» № 471 від 20.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/norm_doc/2012/471/471_2012.htm
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : монографія [у 3-х т.] / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – К. : Фенікс, 2007. – 564 с.
Меркулов Н. Н. Научно-технологическая деятельность: инновационный аспект : монография / Н. Н. Меркулов; [научн. ред. д-р экон. наук, проф. В. И. Захарченко]. – Одесса : Астропринт, 2007. – 120 с.
Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навчальний посібник / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 448 с.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підручник / Д. М. Черваньов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 1391 с.
Куліков П. М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / П. М. Куліков, Д. О. Тишенко, Н. В. Кулєшова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 247 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.94
Ільчук П. Г.
Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації (c. 275 - 281)

Мета статті полягає у дослідженні та розвитку підходів до визначення типології форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках, конкретизації окремих їхніх видів. На основі аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених сформовано класифікацію форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у розрізі чотирьох груп за критеріями рівня участі підприємства і рівня конфігурації видів діяльності у ланцюгу вартості, що забезпечить поглиблену деталізацію та дослідження сутності форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках. Систематизовано переваги та недоліки форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках за критеріями рівня інтернаціоналізації та набуття знання (навичок), що дозволить оптимізувати прийняття управлінських рішень у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємства. Обґрунтовано, що окремі типи форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках можуть бути наступними етапами розвитку найпростіших форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках. Перспективами подальших досліджень є розроблення методико-прикладних рекомендацій щодо проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках в межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств з урахуванням отриманих результатів дослідження.
Ключові слова: інтернаціоналізація, стратегія, стратегічне управління, маркетингова стратегія інтернаціоналізації
Табл.: 3. Бібл.: 11.

Ільчук Павло Григорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: ilchukpaul@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 181

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ільчук П. Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 275–281.

Список використаних у статті джерел

Васильківський Д. М. Розвиток концептуальних засад міжнародного маркетингу / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 262 – 266.
Драбік І. Критерії класифікації. Види стратегії розвитку підприємства на закордонних ринках / І. Драбік // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2010. – № 690. – С. 587 – 593.
Кокоріна В. І. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / В. І. Кокоріна // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2010. – № 3. – С. 67 – 73.
Чумаченко Т. М. Міжнародний маркетинг : навч.-метод. посібник / Т. М. Чумаченко. – 3-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 210 с.
Buckley P. En economic model of International joint venture strategy / P. Buckley, M. Casson // Journal of International Business Studies. – 1996. – Vol. 27, Issue 5. – P. 849 – 876.
Doole I. International marketing strategy. Analysis, development and implementation / I. Doole, R. Lowe. – London : Thompson learning, 2008. – 480 р.
Hollensen S. Global marketing / S. Hollensen. – Edinburgh : Pearson Education, 2007. – 714 р.
Koch A. J. Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes or one? / A. J. Koch // Marketing intelligence and planning. – 2001. – Vol. 19, Issue 1. – P. 65 – 75.
Morschett D. Decades of research on markets entry modes: what do we really know about external antecedents of entry mode choice? / D. Morschett, H. Schramm-Klein, B. Swoboda // Journal of international management. – 2010. – Vol. 16, Issue 1. – P. 60 – 77.
Muhlbacher H. International marketing. A global perspective / H. Muhlbacher, H. Leihs, L. Dahringer. – London : Thompson, 2006. – 800 р.
Root F. R. Entry strategies for international markets / F. R. Root. – New York : Lexington Books, 1987. – 269 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.589
Лабунська С. В.
Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності (c. 282 - 289)

Метою статті є розробка системи управління економічною безпекою підприємства в умовах здійснення ним інноваційної діяльності. У результаті дослідження було вирішено такі завдання: уточнено визначення понять «система економічної безпеки підприємства» та «механізм управління системою економічної безпеки підприємства», розроблено функціонал категоріального розуміння економічної безпеки підприємства (ЕБП) та алгоритм реалізації механізму управління системою ЕБП, обґрунтовано доцільність побудови системи ЕБП на основі ризоматичного підходу з метою врахування впливу на систему управління інноваційною діяльністю, і на цій основі удосконалено визначення та структуру бізнес-архітектури підприємства, обґрунтовано необхідність забезпечення здатності системи до саморозвитку та самоорганізації як ключової складової досягнення необхідного стану економічної безпеки у процесі інноваційної діяльності підприємства.Автором сформовано принципи побудови структури системи економічної безпеки в контенті ризоматичного підходу з урахуванням особливостей визначення проактивної стратегії підприємства, що дало змогу розробити алгоритм механізму її функціонування в процесі інноваційної діяльності. Розроблений підхід до організації безпеки діяльності та взаємозалежності функціонування предметно-орієнтованих систем управління дозволяє оптимізувати дію всіх підсистем загальної системі менеджменту підприємства, ґрунтуючи їх на платформі ефективної діяльності механізму управління ЕБП.
Ключові слова: система управління економічною безпекою підприємства; бізнес-архітектура підприємства; інноваційна діяльність; ризоматичний підхід
Рис.: 1. Формул: 3. Бібл.: 16.

Лабунська Світлана Віталіївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і бізнес консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: svetlana.lab@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 186

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лабунська С. В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 282–289.

Список використаних у статті джерел

Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств / О. В. Васильєв // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 138 – 145.
Гнілицька Л. В. Теоретико-методичні та прикладні основи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності : монографія / Л. В. Гнілицька, А. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – К. : Дорадо-Друк, 2011. – 290 с.
Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека» / І. В. Голіков // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 309 – 314.
Даніч В. М. Класи елементарних перетворень в динаміці інформаційно-управлінських архітектур / В. М. Даніч, С. М. Шевченко. – Луганськ : СНУ імені В. Даля, 2011. – 370 с.
Іванченко Н. О. Формалізація потенціалів системи управління економічною безпекою підприємства / Н. О. Іванченко // Формування ринкової економіки. – 2012. – № 28. – С. 128 – 134.
Іванчук К. О. Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування / К. О. Іванчук // Економіка розвитку. – 2014. – № 3 (71). – С. 84 – 88.
Каламбет С. В. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі / С. В. Каламбет, В. А. Воропай // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С. 106 – 113.
Коробчинський О. Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О. Л Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4 (94). – С. 41 – 45.
Лабунська С. В. Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: методологія та практика : монографія / С. В. Лабунська. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 352 с.
Отенко І. П. Ідентифікація поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 204 – 210.
Франчук В. И. Корпоративные отношения в системе безопасности акционерных обществ / В. И. Франчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 145 – 150.
Черкасова С. О. Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств / С. О. Черкасова // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2 (7). – С. 22 – 23.
Шатохін А. Л. Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства / А. Л. Шатохін, Т. Б. Ігнашкіна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 396 – 401.
Шемаєва Л. Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб'єктами зовнішнього середовища : монографія / Л. Г. Шемаєва. – К. : Національний ін-т проблем економічної безпеки, 2009. – 357 с.
Paniagua D. G. Securitization as a Factor of Economic Integration / D. G. Paniagua, J. G. Vargas-Hern?ndez // Business Management Dynamics. – 2011. – Vol. 1, No. 1. – P. 94 – 106.
Zachman J. A. Federal Enterprise ArchitectureFramework / J. A. Zachman. – The Chief Information Officers Council (USA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.enterprise-architecture.info/.../Federal%2


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658:330.341.1:005.591.4
Мехович С. А., Ткаченко М. О.
Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства (c. 290 - 297)

Метою статті є розробка методичного підходу до формування стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства. У дослідженні розкрито теоретичні аспекти використання збалансованої системи показників і стратегічних карт та запропоновано використати цей інструментарій у процесі реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком підприємства шляхом побудови стратегічних карт для підприємств, які сегментовано за допомогою матриці «економічна ефективність – рівень інноваційної активності – система управління підприємством». У статті розглянуто основні етапи формування стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком та побудовано стратегічну карту для підприємств одного з сегментів матриці, використання якої дасть змогу визначити виключний перелік інструментів з підвищення ефективності процесів їх інноваційного розвитку. Перспективою досліджень є формування методичного підходу з оцінки ефективності використання інструментів реінжинірингу процесів управління інноваційним розвитком підприємств.
Ключові слова: реінжиніринг процесу управління інноваційним розвитком, збалансована система показників, стратегічна карта
Рис.: 5. Бібл.: 12.

Мехович Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, професор, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Ткаченко Марина Олексіївна – асистент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: marina_tkachenko@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 119

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мехович С. А., Ткаченко М. О. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 290–297.

Список використаних у статті джерел

Колісник М. К. Збалансована система показників як спосіб підвищення ефективності управління діяльністю підприємства / М. К Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 225 – 230.
Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон; [пер. с англ.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЗАО «Олимп-бизнес», 2005. – 320 с.
Нивен П. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций / П. Нивен; [пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 336 с.
Кизим М. О. Збалансована система показників : монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.
Парамонова Л. Сбалансированная система показателей в управлении сервисными организациями / Л. Парамонова, Е. Низамова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 1. – С. 98 – 105.
Савицкая А. Пять особенностей проектов по созданию BSC / А. Савицкая // Intelligent Enterpris-2006. – № 7 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iemag.ru/articles/detail.php?ID=5499
Кузьмін О. Є. Моделювання стратегічних карт машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич // Актуальні проблеми розвитку економіки України. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. – 2008. – Т. IX, Вип. 104. – С. 21 – 33.
Каплан Р. С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; [пер. с англ.]. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 512 с.
Суворов А. И Система сбалансированных показателей деятельности предприятия / А. И. Суворов; Центр проектирования эффективного бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cpeb.ru/analitic1_4.html
Пилипенко А. А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників : монографія / А. А. Пилипенко, І. В. Ярошенко. – Х. :ВД «ІНЖЕК», 2007. – 152 с.
Ткаченко М. О. Процес управління процесами інноваційного розвитку промислового підприємства // Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. монографія / За ред. О. В. Манойленко, В. О. Матросової. – Х. : Цифрова друкарня № 1, 2012. – 485 с. – С. 188 – 199.
Ткаченко М. О. Методичний підхід до визначення впливу інноваційної активності на фінансово-економічний стан підприємства / М. О. Ткаченко // Комунальне господарство МІСТ. – 2014. – № 115. – С. 304 – 310.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330:332
Мєшков А. В., Ментель О. Ю.
Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства (c. 298 - 304)

Метою статті є адаптація методики оцінки рівня інвестиційної привабливості у зв’язку зі змінами у нормативних актах, що регулюють порядок складання форм фінансової звітності підприємств, та удосконалення цієї оцінки у зв’язку зі зростанням ролі інтелектуального капіталу у виробничих процесах. У статті узгоджено процедури оцінки інвестиційної привабливості підприємств в Україні до і після зміни Національних стандартів бухгалтерського обліку у 2013 році. На основі врахування сучасних потреб інвесторів виокремлено нові групи показників, що відбивають рівень інвестиційної привабливості підприємства. Доопрацьовано показники, що характеризують кадровий потенціал і ефективність використання інтелектуального капіталу на підприємстві, комплексне використання яких дозволить підвищити якість і інформативність отриманих результатів процедури визначення рівня привабливості суб’єктів господарювання.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, людський капітал, організаційний капітал, споживчий капітал
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 1. Бібл.: 14.

Мєшков Андрій Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: andrew_mesh@rambler.ru
Ментель Олександра Юріївна – аспірант, кафедра економіки підприємства, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: mentel_a@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 106

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мєшков А. В., Ментель О. Ю. Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 298–304.

Список використаних у статті джерел

Тхор О. С. Дослідження методологічного апарату оцінки інвестиційного клімату під час аналізу інвестиційної привабливості підприємства / О. С. Тхор, В. В. Гуревич // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 198 – 201.
Кац О. А. Інструменти розвитку інвестиційної привабливості підприємства АПК / О. А. Кац // Культура народов Причерноморья. – 2011. – Т. 2, № 196. – С. 34 – 36.
Кобушко І. М. Науково-методичний підхід до визначення кількісної характеристики рівня привабливості інвестиційних інструментів / І. М. Кобушко // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – № 7 – 8. – С. 57 – 60.
Васильченко О. Р. Іміджева політика й інвестиційна привабливість старопромислових регіонів в умовах фінансової кризи / О. Р. Васильченко, А. С. Толстих // Управління економікою: теорія та практика : зб. наук. праць. – Донецьк : ІЕП НАНУ, 2010. – С. 221 – 231.
Волощенко Л. Особливості державного регулювання інвестиційної привабливості ринку цінних паперів в Україні / Л. Волощенко, Ю. Воротнікова // Схід. – 2012. – № 1 (115). – С. 30 – 35.
Левіна І. В. Інституціональні умови відтворення інтелектуального капіталу / І. Левіна // Схід. – 2011. – № 7 (114). – С. 41 – 44.
Моліна О. В. Інтелектуальний потенціал регіону як джерело та міра його інноваційності / О. В. Моліна // Проблеми науки. – 2012. – № 5. – С. 9 – 15.
Шаталова Т. С. Инновационная парадигма развития интеллектуального потенциала персонала предприятий / Т. С. Шаталова, О. С. Гугля // Соціально-економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2014. – Ч. 2. – С. 112 – 116.
Євсєєв А. Д. Методологічні аспекти оцінки вартості інтелектуального капіталу / А. Д. Євсєєв // Економіка промисловості. – 2012. – № 3 – 4. – С. 336 – 345.
Ядранський Д. М. Облік людського капіталу: відповідь на виклики сучасності / Д. М. Ядранський // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – № 1 – 2. – С. 21 – 23.
Захарова О. В. Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства / О. В. Захарова // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 (21). – С. 56 – 60.
Захарова О. В. Визначення та діагностика ризику інвестування у людський капітал / О. В. Захарова // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 219. – С. 35 – 38.
Лепа Р. Н. Принятие решений в системе управления человеческим капиталом промышленных предприятий в кризисных условиях / Р. Н. Лепа, Н. Ю. Ляшок // Економіка промисловості. – 2012. – № 3 – 4. – С. 308 – 315.
Хобта В. М. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах : монографія / В. М. Хобта; [НАН України; Інститут економіки промисловості; МОН України; ДонНТУ]. – Донецьк, 2005. – 343 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 656.7.03: 656.7:061.5(045)
Панасюк І. П.
Особливості формування тарифної політики авіакомпанії (c. 305 - 310)

Метою статті є вдосконалення методичних підходів до процесу формування тарифної політики авіакомпанії при застосуванні тарифної сукупності як певного набору тарифів, що сформовані відповідно до однорідної спрямованості дії та відображають специфічні характеристики існуючого ринкового середовища.У статті розглянуто процес формування тарифної політики авіакомпанії як вагомої складової комерційної діяльності, що забезпечує конкурентоспроможність авіакомпанії на ринку авіаційних перевезень і позитивні фінансові результати. Розв’язання проблеми ефективного тарифоутворення за мінливих умов ринкового середовища як економічного важеля зростання прибутку забезпечить підвищення ефективності діяльності авіакомпанії та досягнення певного рівня рентабельності, що допоможе вижити авіакомпанії в складних економічних умовах.У зв'язку з цим вирішення проблеми формування тарифів авіакомпанії при врахуванні її цілей, стратегій і методів визначає актуальність формування тарифної сукупності.Для узгодження основних бізнес-процесів авіакомпанії, визначення необхідних ресурсів, а також їхнього оптимального використання слід використовувати механізм, який дозволяє реалізувати конкретну мету авіакомпанії при різних взаємовпливах, сукупність її стратегічних завдань через ефективну тарифну політику. Механізм впливу являє собою багатоаспектний аналіз комплексних показників діяльності авіакомпанії крізь призму її стратегічних пріоритетів, прогнозованих прибутків, очікуваних витрат, ризиків реалізації тарифної стратегії з метою встановлення рівноваги інтересів усіх суб'єктів ринку, що зумовлює визначення доцільності реалізації тарифної сукупності та врахування комплексу пов’язаних із даним рішенням витрат.Проведений аналіз дозволяє зробити висновок щодо доцільності функціонування тарифної сукупності авіакомпанії, яка спрямована на зниження загальної суми витрат і підвищення вигоди,що досягається шляхом адекватного та своєчасного реагування на виникаючі ризики та можливі загрози.Тому кінцевою метою створення тарифної сукупності є характер і величина витрат, якіспрямовуються для здійснення виробничих процесів і відображають ступінь їхньої взаємодії та розмір отриманої економії авіакомпанією.
Ключові слова: авіакомпанія, тарифи, тарифна політика,тарифна сукупність, фактори тарифної політики
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 13.

Панасюк Ірина Петрівна – аспірант, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (просп. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: irinipanasiuk@meta.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 226

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Panasiuk I. P. Specific Aspects of Forming the Tariff Policy of an Airline Company // The Problems of Economy. – 2014. – №4. – C. 305–310.

Список використаних у статті джерел

Гуріна А. С. Ідентифікація логістичних ризиків авіакомпанії / А. С. Гуріна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 98 – 104.
Клименко М. Тенденции развития механизмов взаимодействия авиакомпаний / М. Клименко, А. С. Гурина // Развитие авиатранспортной отрасли и рынка воздушных перевозок : сб. докладов Международной конференции. – Одесса, 2003. – С. 119 – 121.
Гуріна Г. С. Сучасні моделі авіаційного бізнесу та логістичні стратегії / А. С. Гуріна // Наука і молодь. – К. : НАУ, 2003. – С. 601 – 606.
Висоцька І. І. Стан та перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень на внутрішніх лініях України / І. І. Висоцька // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Т. 2, Вип. 192. – С. 569 – 575.
Гречко А. В. Анализ особенностей современного рынка авиаперевозок Украины / А. В. Гречко // Економіст. – 2009. – № 3. – С. 36 – 39.
Потапенко С. О. Науково-теоретичні підходи та державна політика щодо комерційної діяльності авіатранспортних підприємств / С. О. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 12 (67). – С. 99 – 103.
Полянська Н. О. Вплив кризових процесів на економічний стан авіасуб’єктів / Н. О. Полянська // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2007. – № 16. – С. 169 – 178.
Думанська К. С. Механізм визначення транспортних тарифів як один з аспектів підтримки вітчизняної інфраструктури / К. С. Думанська // Економічний простір. – 2010. – № 41. – С. 50 – 58.
Мягких І. М. Проблеми розвитку авіатранспортних підприємств України та шляхи їх подолання / І. М. Мягких // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 34. – С. 209 – 212.
Ареф’єва О. В. Сучасний стан та ключові загрози для розвитку підприємств авіаційної галузі в Україні / О. В. Ареф’єва, А. М. Штангрет // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 1.
Кулаев Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины : монография / Ю. Ф. Кулаев. – К. : Феникс, 2004. – 667 с.
Полянская Н. Е. Организация коммерческой работы на воздушном транспорте : монографія / Н. Е. Полянская. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : НАУ, 2006. – 396 с.
Борисюк І. О. Особливості оцінки ефективності господарської діяльності авіакомпанії / І. О. Борисюк, А. Г. Ротанова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 33.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.564:658
Піддубна Л. І., Іванієнко К. В.
Системні імперативи формування та розвитку експортного потенціалу промислового підприємства (c. 311 - 316)

Метою даного дослідження є аналіз та систематизація системних імперативів формування та розвитку експортного потенціалу промислового підприємства.За допомогою аналізу, синтезу та узагальнення наукової літератури в даній області дослідження були позначені внутрішні та зовнішні імперативи формування, використання та розвитку експортного потенціалу промислових підприємств. При цьому внутрішні імперативи визначаються закономірностями функціонування та розвитку систем, а зовнішні імперативи відображають вимоги та обмеження з боку «надсистеми». У результаті дослідження були позначені рівні функціонування експортного потенціалу промислового підприємства та імперативи їх розвитку. При цьому, в умовах ринково-конкурентного механізму координації результатів міжнародної економічної взаємодії, забезпечення імперативу конкурентоспроможності стає пріоритетним завданням стратегічного планування, формулювання цілей управління і стратегії розвитку експортного потенціалу промислових підприємств. Перспективними є подальші дослідження з метою вдосконалення системи управління експортним потенціалом промислових підприємств з урахуванням викладених імперативів його формування, використання та розвитку.
Ключові слова: експортний потенціал підприємства, система, формування, розвиток, імперативи, ресурси, конкурентоспроможність
Рис.: 2. Бібл.: 13.

Піддубна Людмила Іванівна – доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kafotz@hneu.edu.ua
Іванієнко Карина Вікторівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: karyna.ivaniienko@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 236

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Поддубная Л. И., Иваниенко К. В. Системные императивы формирования и развития экспортного потенциала промышленного предприятия // Проблемы экономики. – 2014. – №4. – C. 311–316.

Список використаних у статті джерел

Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; [пред. научн.-ред. совета В. С. Степин]. – 2-е изд. – М. : Мысль, 2010.– 744 с.
Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. Е. Ф. Губский и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 569 с.
Волкова В. Н. Сопоставление определений систем и подходов к их исследованию и проектированию / В. Н. Волкова // Проблемы управления в социальных системах. – 2012. – Т. 4, № 6. – С. 36 – 50.
Calantone R. J. The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: A three-country comparison / Roger J. Calantone, Daekwan Kim, Jeffrey B. Schmidt, S. Tamer Cavusgil // Journal of Business Research. – 2006. – Vol. 59. – P. 176 – 185.
Serra F. Factors infuencing the propensity to export: A study of UK and Portuguese textile firms / F. Serra, J. Pointon, H. Abdou // International Business Review. – 2012. – № 21. – P. 210 – 224.
Adeoti J. O. Technology-related factors as determinants of export potential of Nigerian manufacturing firms / John Olatunji Adeoti // Structural Change and Economic Dynamics. – 2012. – Vol. 23 (4). – Р. 487 – 503.
Moghaddam F. M. Management influence on the export performance of firms: A review of the empirical literature 1989 – 2009 / Moghaddam Farshid Movaghar, Abu Bakar Bin Abdul Hamid, Elham Aliakbar // African Journal of Business Management. – 2012. – Vol. 6 (15). – P. 5150 – 5158.
Moghaddam F. M. The Influence of Export Marketing Strategy Determinants on Firm Export Performance: A Review of Empirical literatures Between 1993-2010 / Moghaddam Farshid Movaghar, Abu Bakar Bin Abdul Hamid, Siti Zaleha Abdul Rasid, Hassan Darestani // International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences. – 2011. – Vol. 1, No. 2. – P. 26 – 34.
Chugan P. K. Taxonomy for Firm-level Determinants of Export Performance / Pawan Kumar Chugan, Shivangi Singh // Universal Journal of Industrial and Business Management. – 2014. – Vol. 2 (1). – P. 6 – 12.
Фаэй Л. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Под ред. Л. Фаэйя, Р. Рэнделла; [пер. с англ.]. – 4-ое изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 588 с.
Портер Е. М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; [пер. с англ.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
Reis J., Forte R. The Impact of Industry Characteristics on Firms' Export Intensity / Joana Reis, Rosa Forte // Universidade do Porto. – 2014. – Issue 524. – 23 p.
Hongxin Zh., Shaoming Z. The Impact of Industry Concentration and Firm Location on Export Propensity and Intensity: An Empirical Analysis of Chinese Manufacturing Firms / Zhao Hongxin, Zou Shaoming // Journal of International Marketing. – 2002. – Vol. 10, No. 1. – P. 52 – 71.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.24
Попова О. Ю., Кузнєцов В. Ю.
Економіко-організаційні умови обґрунтування енергетичної ефективності поведінки підприємства (c. 317 - 321)

Метою роботи є розвинення сутності економіко-організаційних умов обґрунтування ефективності господарської діяльності підприємств на принципово новій основі, особливістю якої є використання енергетичного еквівалента формування результатів та витрат у динаміці. Висвітлено методичні засади оцінки ефективності господарської діяльності підприємства. Розкрито зміст ефективності з позиції показника, критерію та умови. Аргументовано недоліки традиційної системи оцінювання, що пов’язано зі статичністю при розгляді основних складових ефективності – доходів та витрат. Обґрунтовано доцільність впровадження динамічних характеристик ефективності і використання поняття «енергетична ефективність поведінки підприємства». Запропоновано використання енергетичних еквівалентів для виміру доходів та витрат. Уточнено методичний базис для розрахунку показника енергетичної ефективності поведінки підприємства, який засновано на оптимумі за Парето.
Ключові слова: енергетична ефективність, поведінка, оцінка, критерій, підприємство, фінансово-економічний результат
Бібл.: 12.

Попова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: ooo_lga@mail.ru
Кузнєцов Владислав Юрійович – здобувач, кафедра економіки підприємства, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 86

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попова О. Ю., Кузнєцов В. Ю. Економіко-організаційні умови обґрунтування енергетичної ефективності поведінки підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 317–321.

Список використаних у статті джерел

Jablinski J. Entwicklung eines Kalkulationssystems f?r Mehrwegtransportverpackungssysteme unter besonderer Ber?cksichtigung nicht-systemkonformen Nutzerverhaltens / J. Jablinski. – Frankfurt am Main : Dt. Fachverl, 2005. – 157 p.
Morich S. Steuerung der Effektivita?t kapitalmarktorientierter Unternehmenspublizita?t Eine kennzahlengestu?tzte Konzeption am Beispiel des Gescha?ftsberichts / S.Morich. – Wiesbaden : Deutscher Universita?ts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 1. Aufl., 2008. – 387 p.
Guido W. Der Business Discourse Effizienz und Effektivit?t der unternehmensinternen Kommunikation / W. Guido. – Wiesbaden : Gabler, 2010. –205 р.
Ващенко А. А. Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами // А. А. Ващенко / Economics Bulletin. – 2014. – № 1. – С. 80 – 87.
Метеленко Н. Г. Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи : монографія / Н. Г. Метеленко. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 480 с.
Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : монографія / А. В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с.
Отенко В. І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства / В. І. Отенко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – C. 232 – 237.
Мошек Г. Є. Вплив типів управлінських рішень на ефективність діяльності торговельних підприємств / Г. Є. Мошек, А. С. Соломко, М. М. Ковальчук // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – C. 264 – 268.
Левчак І. Я. Вартість підприємства як критерій ефективності управління // І. Я. Левчак / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 104 – 108.
Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне; [пер. с англ.]. – М. : Новости, 1991. – 704 с.
Стюарт-Котце Р. Результативность. Секреты эффективного поведения / Р. Стюарт-Котце. – Днепропетровск : Изд-во «Баланс Бизнес Букс», 2007. – 272 с.
Брагинский С. В. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления / С. В. Брагинский, Я. А. Певзнер. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.62.018
Попова О. Ю., Єна Ю. К.
Природа мотивації виробництва екологічно чистої продукції на підприємствах (c. 322 - 326)

Метою статті є висвітлення змісту екологічно чистої продукції, виходячи з економічних характеристик, що дозволить сформувати комплекс стійких мотивів до активізації екологічних інновацій на підприємствах та сприятиме зростанню фінансово-економічних результатів господарювання. Досліджено особливості та умови реалізації екологічних інновацій на підприємствах. Представлено взаємозв’язок між стратегіями, тактичним інструментарієм та економічними результатами реалізації екологічних інновацій. Уточнено зміст екологічно чистої продукції як фактора підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Запропоновано систему формування мотивів виробництва екологічно чистої продукції на трьох рівнях – рівні інвестора, рівні виробника, рівні споживача. Сформовано базисні принципи мотивації виробництва екологічно чистої продукції, використання яких дозволяє досягнути одночасного покращення екологічних й економічних характеристик господарської діяльності підприємства.
Ключові слова: енергетична ефективність, поведінка, оцінка, критерій, підприємство, фінансово-економічний результат
Бібл.: 16.

Попова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: ooo_lga@mail.ru
Єна Юрій Костянтинович – здобувач, кафедра економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут (вул. Островського, 16, Макіївка, Донецька обл., 86157, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 116

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попова О. Ю., Єна Ю. К. Природа мотивації виробництва екологічно чистої продукції на підприємствах // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 322–326.

Список використаних у статті джерел

Вайзеккер Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная / Э. Вайзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс // Новый доклад Римскому клубу; [пер. с англ. А. П. Заварницына и В. Д. Новикова; под ред. акад. Г. А. Месяца]. – М. : Academia, 2000. – 400 с.
Мэфферт Г. Зеленый маркетинг / Г. Мэфферт, М. Киргеорг // Маркетинг ; [под ред. М. Бейкера]. – СПб. : Питер, 2002. – С. 967 – 991.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / [Н. М. Андрєєва, В. О. Баранік, Є. В. Балашов та ін.; за науковою редакцією д. е. н., проф. Хлобистова Є. В. ] ; РВПС України, ІПРЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Сімферополь : Фенікс, 2010. – 582 с.
Алексеенко О. Д. Экологический маркетинг как новая философия бизнеса / О. Д. Алексеенко // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми : Вид-во СумДУ, 2000. – Вип. 2. – С. 283 – 285.
Примак Т. О. Екомаркетинг: світові та українські реалії / Т. О. Примак // Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком. – Суми : ТД «Папірус», 2011. – С. 564 – 589.
Ілляшенко С. М. Маркетинговий аналіз сприйняття вітчизняними споживачами екологічних характеристик продукції / С. М. Ілляшенко, Я. А. Коваленко, О. Є. Тімошова // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – 2012. – № 3. – С. 357 – 364.
Должанський І. З. Організація процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів / І. З. Должанський, О. В. Бєлякова. – Донецьк : СПД Купріянов В. С., 2009. – 235 с.
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. к. е. н., доцента Ю. С. Шипуліної. – Суми : ДД «Папірус», 2012. – 458 с.
Андрєєва Н. Н. Экологические инновации и инвестиции: сущность, системология, специфика взаимодействия и управления / Н. Н. Андрєєва, Е. Н. Мартынюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – T. 2, № 2. – С. 205 – 209.
Мельник Л. Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития / Л. Г. Мельник, Л. Хенс. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 1120 с.
Мельник Л. Г. Досвід Європейського Союзу у формуванні інноваційної стратегії сталого розвитку / Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 190 – 200.
Про утворення Національної ради із сталого розвитку України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 997 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Тєлєтов О. С. Перспективи розвитку стратегічного партнерства промислових підприємств / О. С. Тєлєтов, М. В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 247 – 254.
Cleaner Production (pamphlet). United Nations Environment Program, Industry and Environment Programme, Paris, France 1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unepie.org/Cp2/what_is/general_info.html
Our Common Future. World Commission on Environment and Development (the Brundtland Commission), Oxford: Oxford University Press, 1987 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iisd1.iisd.ca/sd/default.htm
Desrochers P. Industrial ecology and the rediscovery o inter-firm recycling linkages: historical evidence and policy implications / P. Desrochers // Industrial and Corporate Change. – 2012. – Vol. 11, № 5. – Р. 1031 – 1057.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.31:005.52:005.74
Строкович Г. В., Жукова Д. А.
Теоретичні засади формування системи стратегічного вибору підприємства (c. 327 - 333)

У статті проаналізовано існуючі підходи до формування стратегічного рішення та здійснення стратегічного вибору підприємства. Оскільки ця категорія стратегічного управління не є поширеною у застосуванні, існує певна необхідність у чіткому термінологічному розмежуванні основних визначень, якими оперують науковці у процесі розробки методології стратегічного вибору. У зв’язку з дослідженням системи стратегічного вибору у статті наведено визначення таких категорій, як система, стратегія, стратегічне рішення, стратегічний вибір, стратегічна альтернатива та здійснено розмежування понять стратегічного рішення, вибору та альтернативи. На основі проаналізованих літературних джерел авторами побудовано схему механізму формування стратегічного вибору та здійснення стратегічного рішення з урахуванням класичних етапів підготовки стратегічних альтернатив – аналізу можливостей, загроз зовнішнього середовища та оцінки слабких і сильних сторін внутрішнього.
Ключові слова: система, стратегія, стратегічне рішення, стратегічний вибір, стратегічна альтернатива
Рис.: 2. Бібл.: 18.

Строкович Ганна Віталіївна – кандидат економічних наук, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства
Email: anna_strokovych@meta.ua
Жукова Дар’я Анатоліївна – здобувач, кафедра економіки підприємства
Email: zhukovadari@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 123

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Строкович Г. В., Жукова Д. А. Теоретичні засади формування системи стратегічного вибору підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 327–333.

Список використаних у статті джерел

Колодійчук А. В. Розвиток понятійно-термінологічної підсистеми «стратегічне управління промисловістю» / А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техніч. праць. - 2012. - Вип. 22.2. - С. 260 - 270.
Козенков Д. Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством / Д. Є. Козенков // Академічний огляд. - 2011. - № 1 (34). - С. 83 - 88.
Мельничук Д. Б. Семь граней стратегического управления предприятием / Д. Б. Мельничук // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_860/
Парій І. В. Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін середовища / І. В. Парій // Проблеми економіки та управління : зб. наук. праць НУ «Львівська політехніка». – 2011. – С. 244 – 250.
Калиніченко Ю. Стратегічний розвиток підприємства: теоретичні та практичні аспекти / Ю. Калиніченко // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. 106 – 115. – (Проблеми мікро- та макроекономіки України).
Чичун В. А. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства / В. А. Чичун // Економічні науки. – 2011. – Вип. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/27USU.pdf
Минцберг Г. Пять «П» стратегии / Г. Минцберг, Д. Б. Куинн, С. Гошал // The strategy process. - 1998. - С. 13 - 21.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. - СПб. : Питер, 1999. - 416 с.
Сергєєва Л. Н. Статистичне забезпечення стратегічного управління розвитком регіону : монографія / Л. Н. Сергєєва, О. А. Теряник. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 240 с.
Кашуба Я. М. Проблеми стратегічного планування розвитку підприємництва в Україні / Я. М. Кашуба // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 21 – 26.
Білоусова А. Ю. Взаємозв’язок та суперечливість понять «стратегічна альтернатива», «стратегічний вибір» та «стратегічне рішення» / А. Ю. Білоусова // Культура народов Причерноморья. - 2012. - № 215. - С. 16 - 18.
Вороніна А. Ю. Стратегічні альтернативи розвитку промислових підприємств / А. Ю. Вороніна, Г. В. Запорожець // Збірник наукових праць ДДТУ. Серія «Технічні науки». - 2010. - Вип. 2 (15). - С. 235 - 239.
Отенко В. І. Формування концепції стратегічного вибору підприємства / В. І. Отенко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. - № 691. - С. 374 - 381.
Отенко В. І. Аналітичний інструментарій підтримки стратегічного вибору підприємства / В. І. Отенко // Логістика. - 2010. - № 690. - С. 504 - 507.
Отенко В. І. Стратегічний вибір підприємства та його реалізація : монографія / В. І. Отенко. - Х. : ФОП Павленко О. Г. ; ІНЖЕК, 2010. - 336 с.
Булах І. В. Вибір конкурентної стратегії підприємства: методичний підхід / І. В. Булах // Економіка і організація управління. - 2010. - № 2 (8). - С. 25 - 32.
Чупир О. М. Основні елементи процесу стратегічного управління розвитком підприємства з урахування потенціалу підприємства та мінливих факторів макро- та мікросередовища / О. М. Чупир, Я. А. Ямантаєва // Науковий вісник будівництва. – 2009. – Вип. 53. – С. 283 – 294.
Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер ; [пер. с англ. под ред. С. Г. Божук]. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 496 с. : ил. - (Серия «Теория менеджмента»).


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.984
Чайка Т. Ю.
Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення (c. 334 - 338)

У статті розглянуто проблеми використання балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення. Проаналізовано можливості та сфера застосування балансового методу як інструменту, що дозволяє здійснювати управління матеріально-технічним забезпеченням на основі збалансованості і пропорційності. Уточнено підходи до застосування балансового методу як при побудові балансових моделей матеріально-технічного забезпечення, так і при вирішенні допоміжних завдань, що пов'язані з побудовою детермінованих моделей; визначенням ступеня впливу окремих факторів при проведенні економічного аналізу; проведенням аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів; контролем правильності аналітичних розрахунків.
Ключові слова: управління матеріально-технічним забезпеченням, план матеріально-технічного забезпечення, балансовий метод, збалансованість, нормативний підхід, балансова модель, основне балансове рівняння, баланс матеріально-технічного забезпечення, потреби в матеріальн
Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 8.

Чайка Тетяна Юріївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: chajkatatyana@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 130

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чайка Т. Ю. Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 334–338.

Список використаних у статті джерел

Шкода М. С. Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства / М. С. Шкода // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011. – Т. 33. – С. 354 – 362.
Данилюк М. О. Реінженіринг в системі управління матеріально-технічним забезпеченням нафтогазового комплексу / М. О. Данилюк, Л. М. Киба // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 3 (25). – С. 145 – 152.
Охотенко А. С. Методические подходы к автоматизации процесса корректировки плана материально-технического обеспечения / А. С. Охотенко, Е. В. Трейтьякова // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого. – 2011. – № 1 (44). – С. 86 – 95.
Шаповалова Е. Н. Балансовый метод в анализе развития региональной экономики / Е. Н. Шаповалова, А. С. Рябченко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, № 2/1. – С. 219 – 221.
Лачинов Ю. Н. Бухгалтерский учет в экономических исследованиях. Метод бухгалтерского баланса / Ю. Н. Лачинов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – № 2 (17). – С. 197 – 204.
Зарудна Н. Я. Визначення шляхів зниження витрат на матеріально-технічне забезпечення виробничих підприємств / Н. Я. Зарудна // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 240 – 243.
Белюсева С. В. Балансовый метод планирования незавершенного производства промышленного предприятия / С. В. Белюсева, О. А. Лузгина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2011. – № 3 (19). – С. 107 – 114.
Карпов В. А. Планирование на предприятии / В. А. Карпов, Д. В. Захарич. – Гродно : УО «ГрГУ им. Я. Купалы», 2013. – 157 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.342.3
Шуміло О. С.
Особливості наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства» (c. 339 - 344)

Питання економічної безпеки підприємства набувають актуальності як у науково-дослідницькому, так і в практичному аспекті. Зростає кількість публікацій, науково-практичних конференцій, семінарів, що присвячені проблемам економічної безпеки підприємства. Аналізуючи різні роботи науковців, можна відстежити зміну підходів до визначення суті поняття «економічна безпека підприємства».У статті проведено аналіз існуючих наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства», згруповано та систематизовано існуючі визначення в економіці за двома напрямами: на основі досягнення підприємством основних цілей його функціонування та на основі поняття захищеності підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз. Також автором уточнено, доповнено та поглиблено зміст поняття на підставі врахування основних функціональних цілей підприємства та мінливості внутрішнього і зовнішнього середовища.
Ключові слова: безпека, загрози, підприємство, економічна безпека підприємства
Табл.: 1. Бібл.: 23.

Шуміло Ольга Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: Olga_shumilo@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 250

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шуміло О. С. Особливості наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства» // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 339–344.

Список використаних у статті джерел

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 240 с.
Тамбовцев В. Объект экономической безопасности России / В. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 35 – 42.
Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – С. 43 – 46.
Дацків Р. М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р. М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37). – С. 143 – 153.
Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Т. Б. Кузенко. – К., 2004. – 18 с.
Гічова Н. Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. Ю. Гічова. – Дніпропетровськ, 2010. –190 с.
Олейников Е. А. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Е. А. Олейников. – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.
Грунин О. А. Экономическая безопасность организаций : учебное пособие / О. А. Грунин, С. О. Грунин. – СПб., 2002. – 256 с.
Волкова И. О. Экономика предприятия : учебник / И. О. Волкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 620 с.
Воробьев В. М. Проблемы экономической безопасности в странах рыночной трансформации / Е. М. Воробьев // Вісник Харківського державного університету. Економічна серія. – 1999. – № 34 – 36. – С. 162 – 166.
Подлужна Н. О. Організація управління економічною безпекою підприємства : авторефер. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / Н. О. Подлужна // НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2003. – 20 с.
Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.
Довбня С. Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гичова // Фінанси України. – 2008. – № 4. – C. 24 – 29.
Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия / В. В. Белокуров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.safetyfactor.ru
Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Д. Ковальов, Т Сухорукова // Економіка України. – 1998. – № 10. – С. 48 – 52.
Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной среде: риски, стратегия, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов. – М. : Экономика, 1997. – 288 с.
Бендиков М. Экономическая безопасность наукоемких производств / М. Бендиков // Вопросы экономики. – 1999. – № 9. – С. 9 – 16.
Колосов А. В. Экономическая безопасность хозяйственных систем / А. В. Колосов. – М. : Изд-во РАГС, 2001. – 512 с.
Васильців Т. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.
Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия / В. В. Белокуров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.safetyfactor.ru
Климочкин О. В. Экономическая безопасность промышленного предприятия: проблемы вывода из-под криминального влияния : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / О. В. Климочкин. – М. : МГИУ, 2002. – 196 с.
Гічова Н. Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. Ю. Гічова. – Дніпропетровськ, 2010. –190 с.
Дикань В. Л. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська, О. В. Маковоз. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 266 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.1:631.1
Якубів В. М., Якубів Р. Д.
Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств (c. 345 - 350)

Метою статті є розробка методики матричної оцінки ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств. У статті розроблено алгоритм класифікації підприємств за рівнем перспективності розвитку. Обґрунтовано систему інтегральних показників і індикаторів їх рівня для визначення фінансової стійкості та перспективності розвитку підприємств. Запропоновано матричну оцінку ефективності менеджменту й перспективності збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств. Розроблено методично-організаційні аспекти класифікації підприємств за рівнем збалансованості та перспективності розвитку. Визначено 9 груп підприємств, що об’єднані в матриці перспективності розвитку, та їх критеріальні значення щодо фінансової стійкості, ефективності управління та перспективності розвитку. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності системи менеджменту на підприємстві з метою організації стійкого перспективного розвитку.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, матриця, збалансованість розвитку, ефективність управління, класифікація, перспективність розвитку
Рис.: 3. Бібл.: 8.

Якубів Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: yakubiv.valentyna@gmail.com
Якубів Роман Дмитрович – аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: roman-ya@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 138

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Якубів В. М., Якубів Р. Д. Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 345–350.

Список використаних у статті джерел

Пастухова Т. Ю. Матричні методи розрахунку конкурентоспроможності підприємства / Т. Ю. Пастухова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com /2012_09_21/1_pastuhova.htm
Бєлозерцев О. В. Матрична модель стратегії розвитку вугледобувних підприємств / О. В. Бєлозерцев // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 2. – С. 9 – 13.
Ковальчук К. Ф. Оцінка діяльності кадрового управлінського персоналу промислового підприємства як основний чинник підвищення його економічної безпеки / К. Ф. Ковальчук, Є. М. Фріман, І. М. Фріман [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2009_15/stat_09/01.pdf
Дмитренко Г. А. Мотивация и оценка персонала : учеб. пособие / Г. А. Дмитренко, Е. А. Шарапатова, Т. М. Максименко. – К. : МАУП, 2002. – 248 с.
Ткаченко Ю. О. Характеристика методів експертних оцінок при прогнозуванні розвитку ринку послуг / Ю. О. Ткаченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 192 – 195.
Верба В. А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В. А. Верба, І. В. Новікова // Проблеми науки. – 2003. – № 3. – С. 22 – 31.
Якубів В. М. Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні : монографія / В. М. Якубів. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 320 с.
Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства : Затверджені Наказом Міністерства економіки від 17.01.2001 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.76.6058(045)
Янчук М. Б.
Науково-теоретичний аспект інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах відкритої економіки (c. 351 - 356)

Метою статті є розвиток науково-теоретичних положень та розширення науково-понятійного базису економічної інтеграції у вигляді системної концепції у складі певних теоретичних положень, трактувань та визначень, які ляжуть в основу формування ефективної системи економічної інтеграції ринково конкурентних і глобально орієнтованих високотехнологічних підприємств. З’ясовано особливості економічної інтеграції високотехнологічних підприємств, які представлені в сучасних умовах крупними транснаціональними відтворювальними комплексами і є одним із найважливіших факторів формування нової моделі відкритої світової економіки у вигляді єдиного світового відтворювального циклу. Обґрунтовано на методологічному рівні, що в основі сучасної економічної інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах формування відкритої економіки лежить властивість інтегративності. На цій основі представлено авторське визначення економічної інтеграції в умовах відкритої економіки як внутрішньо скоординованого інтегративного процесу, який передбачає об’єднану цільовою спрямованістю компромісну співучасть рівноправних і незалежних партнерів (при збереженні їх відмінностей) у виготовленні інтегративного продукту на основі підсистем партнерства, колективного виробництва і обміну діяльністю при єдності цілей, стратегії, колективних цінностей, багатьох нематеріальних активів і гармонізації економічних інтересів для досягнення певних економічних вигід учасників. Дано визначення інтегративного розвитку високотехнологічних систем як узгодженого процесу якісних, кількісних і структурних змін їх підсистем, спрямованого на підвищення рівня їх взаємодоповнюваності, консолідації, організованості та ресурсної компліментарності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є формування ефективної системи ринково конкурентних і глобально орієнтованих національних високотехнологічних підприємств в умовах формування світового відтворювального циклу.
Ключові слова: економічна інтеграція, властивість інтегративності, інтегративний розвиток, високотехнологічні підприємства
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Янчук Марина Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: marina_y2006@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 264

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Янчук М. Б. Науково-теоретичний аспект інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах відкритої економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 351–356.

Список використаних у статті джерел

Янчук М. Б. Інтеграція авіабудівних підприємств України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / М. Б. Янчук. – К. : Освіта України, 2013. – 326 с.
Голованова Н. Б. Организационно-экономические основы устойчивого развития предприятий высокотехнологичного комплекса / Н. Б. Голованова, И. С. Сильницкий // Управление экономическими системами. Отраслевая экономика. – 2012. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://uecs.ru/uecs-39-392012/item/1186-2012-03-29-07-22-17
Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія / О. Б.Саліхова; [НАН України, Інститут економіки та прогнозування]. – К., 2012. – 624 с.
Шведюк О. Мережеві структури у системі економічних відносин / О. Шведюк // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2009. – Вип. 1 – 2. – С. 134 – 139.
Катуков Д. Д. Институциональная среда глобализированной экономики: развитие сетевых взаимодействий : научный доклад / Д. Д. Катуков, В. Е. Малыгин, Н. В. Смородинская; [под ред. Н. В. Смородинской]. – М. : Институт экономики РАН, 2012. – 45 с.
Румянцев К. Н. Новейшие проявления интеграционных процес сов / К. Н. Румянцев // Наука. Образование. Инновации. – 2008. – Вып. 7. (Кластеризация предприятий: состояние и перспективы). – С. 52 – 71.
Бочко В. С. Интегративная экономика – экономика скоординированного и социально ориентированного пространства / В. С. Бочко // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 5 (23) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esc.vscc.ac.ru/?module=Articles&actioncatid
Ананьин О. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битвы / О. Ананьин, Р. Хаиткулов, Д. Шестаков // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 12. – С. 15 – 27.
Кочетов Э. Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса) : сборник стратегических понятий-новелл / Э. Г. Кочетов. – Екатеринбург : ИПП «Уральский рабочий», 2006. – 504 с.
Економічна енциклопедія : у 3-х томах; Т. 1 / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 2000. – С. 668 – 670.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.26
Волковський Є. І., Котіна Г. М., Степура М. М.
Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти (c. 357 - 362)

Мета статті полягає у виявленні структурних взаємозв’язків між поняттями «бюджетний потенціал території» та «потенціал бюджету території» на основі аналізу та дослідження фінансового потенціалу, фіскального простору та бюджетного потенціалу. На основі аналізу, систематизації й узагальнення наукових праць багатьох учених було розглянуто погляди щодо трактування дефініцій «фінансовий потенціал», «фіскальний простір» і «бюджетний потенціал» та встановлено взаємозв’язки між ними. У результаті дослідження було виділено три вихідні позиції, які варто враховувати під час визначення потенціалу бюджету території: наявні фіскальні можливості, модель фіскального федералізму та ефективна діяльність урядових структур. Перша та друга позиції описуються бюджетними ресурсами, які умовно можливо акумулювати для виконання повноважень територіальних органів управління. Третя ж характеризує наявність додаткових джерел для фінансування місцевих владних ініціатив. Визначено, що тлумачення бюджетного потенціалу відрізняється від потенціалу бюджету території. Останній являє собою частину бюджетного потенціалу території та її фіскального простору. Ієрархія та взаємозв’язок даних понять надали можливість побудувати графічно залежність між цими дефініціями, ввести математичний апарат їх взаємовідносин та здійснювати подальший аналіз можливостей акумулювання фінансових ресурсів території в місцевому бюджеті.
Ключові слова: територіальний фіскальний простір, фінансовий потенціал території, податковий потенціал території, бюджетний потенціал території, потенціал бюджету території
Рис.: 2. Формул: 3. Бібл.: 18.

Волковський Євген Ігорович – старший викладач, кафедра фінансових ринків, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: kgradbud@mail.ru
Котіна Ганна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: akotina@ukr.net
Степура Марина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: mstepura@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 122

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Волковський Є. І., Котіна Г. М., Степура М. М. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 357–362.

Список використаних у статті джерел

Дьякова Е. Б. Категории фискального пространства и бюджетной емкости в теории бюджетного регулирования / Е. Б. Дьякова, Л. В. Перекрестова // Управление экономическими системами. –2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uecs.ru/uecs-36-122011/item/826-2011-12-02-06-01-05
Heller P. Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It // Finance & Development, June 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/06/basics.htm
Roy R., Heuty A., Letouze E. Fiscal Space For What? Analytical Issues From A Human Development Perspective [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-website/fiscal-space-for-what/FiscalSpaceforWhat.pdfс.2
Schick A. Budgeting for Fiscal Space OECD // Journal on Budgeting. – Vol. 2009/2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.planejamento.gov.br/secretaias/upload/Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/OECD_Journal_2_2009.pdf
Грей Ш., Лейн Т., Варудаксиа А. Налогово-бюджетная политика и экономический рост. Уроки для Восточной Европы и Центральной Азии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1182779443519/Fiscal_Policy_and_Economic_Growth_rus_090507.pdf
Радіонов Ю. Д. Проблема ефективності бюджетних витрат / Ю. Д. Радіонов // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47 – 55.
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : у 3 т. / А. І. Даниленко, О. М. Алимов, О. І. Барановський та ін.; [за ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка]. – К. : Фенікс, 2008. – Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі реалізації. – 2008. – 468 с.
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки / Г. В. Возняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/66671.doc.htm
Свірський В. С. Проблеми структурування фінансового потенціалу держави /В. С. Свірський // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 136 – 139.
Свірський В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В. Свірський // Світ фінансів. – 2007. – № 4 (13). – С. 43 – 51.
Григоренко В. О. Фінансовий потенціал території: теоретичні аспекти та механізми формування / В. О. Григоренко // Економічний форум. – 2012. – № 1.
Зенченко С. В. Формирование и оценка регионального финансового потенциала устойчивого развития экономики территории: теория и методология : автореф. … доктора экон. наук / С. В. Зенченко. – Ставрополь, 2009. – С. 17.
Зенченко С. В. Бюджетный потенциал региона и методические подходы к его оценке / С. В. Зенченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2008/10/zenchenko-sb.pdf
Боронос В. Г. Оцінка ролі фінансового потенціалу регіону в дослідженні стійкості економічного розвитку території / В. Г. Боронос // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2011. – № 2.
Исаев Э. А. Финансовый потенциал крупного экономического региона / Э. А. Исаев; [науч. ред. Ю. И. Любимцев]. – М. : Издательство «Экономика», 2007. – 206 с.
Айвазов А. А. Формирование и оценка бюджетного потенциала региона : автореф. … канд. экон. наук / А. А. Айвазов. – М., 2010. – С. 10.
Пушак Я. Я. Суть та напрями використання бюджетного потенціалу регіону / Я. Я. Пушак // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1. – С. 103.
Дем’янчук О. І. Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету«Острозька академія». Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 25. – С. 95 – 103.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Івасів І. Б., Фуксман О. Ю.
Стан систем управління ліквідністю в банках України (c. 363 - 368)

Метою статті є дослідження стану основних елементів систем управління ліквідністю у вітчизняних банках. Було проаналізовано основні стратегії управління ліквідністю у банках та зазначено необхідність упровадження у використання інтегрованої системи управління ліквідністю. Визначено основні ключові ознаки та елементи інтегрованої системи управління ліквідністю. За допомогою методу анкетування проведено аналіз наявного стану системи управління ліквідністю в банках України у розрізі її елементів щодо відповідності ознакам інтегрованої та встановлено ключові недоліки. Доведено необхідність приділення ризику ліквідності не меншої уваги з боку менеджерів банку, ніж кредитному ризику. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення аналізу виявлених недоліків у системах управління ліквідністю в банках і розробка рекомендацій щодо їх усунення, зокрема: залучення представників фронт-офісу до активного управління ліквідністю; впровадження алгоритму розрахунку стимулюючої премії ліквідності у трансфертній моделі з метою більш якісного управління ліквідністю за допомогою трансфертного ціноутворення; вдосконалення інформаційної підтримки управління ліквідністю у напрямку розробки нових звітних та аналітичних форм тощо.
Ключові слова: ліквідність, система управління ліквідністю, управління активами, управління пасивами, збалансований підхід
Табл.: 2. Бібл.: 8.

Івасів Ігор Богданович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра банківської справи, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: iiwasiw@kneu.edu.ua
Фуксман Олександр Юрійович – аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: afuksman@yandex.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 125

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ivasiv I. B., Fuksman O. Y. The Status of Liquidity Management Systems in Ukrainian Banks // The Problems of Economy. – 2014. – №4. – C. 363–368.

Список використаних у статті джерел

Фалюта А. Удосконалення системи управління ліквідністю банків України // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 471 – 476.
Кириченко О. А. Казначейство банку : навч. посібник / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 464 с.
Алехина В. И. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов управления / В. И. Алехина, Т. Н. Бондаренко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34716
Серпенінова Ю. С. Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5 (119). – С. 300 – 306.
Довгань Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку // Світ фінансів. – 2008. – № 2 (15). – С. 64 – 69.
Криклій О. А. Система комплексного управління ліквідністю банку / О. А. Криклій, Ю. С. Ребрик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Ч. 2, Вип. 1 (8). – С. 9 – 17.
Івасів І. Б. Інтегрована система управління ліквідністю в банках / І. Б. Івасів, О. Ю. Фуксман // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – С. 348 – 355.
Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 657.6
Мельниченко О. В.
Організація аудиту електронних грошей в банках (c. 369 - 375)

У статті викладено технологічні аспекти організації аудиту електронних грошей у банках. Надано практичні рекомендації стосовно проведення перевірки їхньої роботи на основі даних бухгалтерського обліку, що відображаються в автоматизованій банківській системі на прикладі однієї з найбільш популярних на сьогодні в Україні – АБС «SRBank». Головна мета цієї роботи – формування комплексного уявлення про наукові підходи, заходи і принципи проведення аудиту електронних грошей в банках з урахуванням інших публікацій на дану тематику. Розглянуто основні аспекти аудиту, виділено відмінності та особливості організації аудиту саме електронних грошей та надано практичні рекомендації з його проведення. Розглянуто кожен з етапів аудиту: планування, вивчення, оцінювання, встановлення достовірності та звітування, в рамках кожного з яких представлено завдання аудиторів щодо перевірки операцій з електронними грошима в банку.
Ключові слова: електронні гроші, аудит, банк, організація аудиту
Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Мельниченко Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: amelnitschenko@yahoo.de

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 110

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельниченко О. В. Організація аудиту електронних грошей в банках // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 369–375.

Список використаних у статті джерел

Автоматизация банковских процессов: миф или реальность? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prostobankir.com.ua/it/stati/avtomatizatsiya_bankovskih_protsessov_mif_ili_realnost
Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. - К.: Знання; КОО, 2001. - 402 с.
Кінащук Л. Л. Шляхи удосконалення договірних взаємовідносин аудиторів (аудиторських фірм) із господарюючими суб’єктами / Л. Л. Кінащук // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 113 – 115.
Мельниченко О. Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами / О. Мельниченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5. – С. 115 – 122.
Мельниченко О. В. Концепція обліку електронних грошей в банках / О. В. Мельниченко // Проблеми економіки. – 2014. ? № 2. – С. 296 – 301.
Пасько О. В. Трансформація структури, змісту та обсягу аудиторського звіту в Міжнародних стандартах аудиту / О. В. Пасько // Облік і фінанси. – 2013. – № 1 (59). – С. 80 – 91.
Хом’як Р. Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання / Хом’як Р. Л., Цюцяк І. Л., Цюцяк А. Л. // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2008. – № 623. – С. 259 – 264.
Sr_Bank. Основные технологические особенности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.soft-review.com.ua/products_news_en/sr-bank/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК [657:336.226.322]:004
Огійчук М. Ф., Горковенко І. В., Сколотій І. В.
Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість (c. 376 - 381)

У статті розглядаються проблеми формування та функціонування податкової системи. Доведено, що розвиток сучасних технологій та широке застосування мережі Інтернет сприяли виникненню принципово нових економічних відносин в інформаційному суспільстві – електронного оподаткування. Доведено, що сучасна система бухгалтерського обліку передбачає застосування первинних документів, їх документообіг, зберігання та передачу інформації про активи, капітал та зобов’язання в електронному вигляді. Визначено, що серед основних сфер застосування електронного документообігу є подання звітності в електронному вигляді, за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника податків» та системи електронного адміністрування ПДВ. Розглянуто систему електронного адміністрування ПДВ та доведено необхідність вирішення низки питань, які урахують інтереси як держави, так і платників податку. А саме, потребують урегулювання питання щодо здійснення обслуговування спеціального ПДВ-рахунку, періодичності виписок банку, вартості послуг за обслуговування, доступу підприємства до інформації про стан рахунку, строків внесення сум ПДВ за готівковими і бартерними розрахунками, відповідальності перед підприємством за неперерахування платежів. Запропоновано методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку податку на додану вартість з урахуванням всіх змін у його оподаткуванні. Опрацьовано проблемні питанням щодо відшкодування та повернення коштів із спеціальних рахунків ПДВ, у тому числі для платників податку, які знаходяться на спеціальному режимі оподаткування ПДВ.
Ключові слова: електронний документ, електронний документообіг, електронне оподаткування, система електронного адміністрування
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Огійчук Микола Феодосійович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (п/в «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна)
Горковенко Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (п/в «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна)
Email: ingorkov@rambler.ru
Сколотій Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, старший викладач, кафедра обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (п/в «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 344

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Огійчук М. Ф., Горковенко І. В., Сколотій І. В. Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 376–381.

Список використаних у статті джерел

Електронне оподаткування: сутність та перспективи застосування / П. М. Мельник, А. М. Новицький, О. А. Долгих, С. П. Ріппа та ін.; [за заг. ред. П. В. Мельник]. – Ірпінь : НУДПС України, 2010. – 332 с.
Новицький А. М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні : монографія / А. М. Новицький. – Ірпінь : НУДПС України, 2011. – 444 с.
Матвейчук Л. О. Державне управління оподаткуванням у процесі розвитку інформаційного суспільства: теоретичні аспекти // Вісник НАДУ. – 2014. – № 1. – С. 18 – 24.
Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 119.
Гринович А. А. Електронний цифровий підпис: особливості застосування, переваги та проблеми / А. А. Гринович, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 1, № 2. – С. 19 – 21.
Пронь Н. О. Вимоги до електронних документів: міжнародна практика та досвід України / Н. О. Пронь // Збірник наукових праць НУДПС України. – 2012. – № 1. – С. 356 – 366.
Мелащенко А. О. Електронне діловодство: монографія / А. О. Мелащенко, О. С. Скарлат; [НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова]. – К. : Наукова думка, 2013. – 138 c.
Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовку до передавання на архівне зберігання : Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. № 1886/5 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 56 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України : Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
Іщенко Г. Стратити не можна помилувати / Г. Іщенко // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 97 (5226) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/newspaper/2014/5/31/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.02
Паєнтко Т. В., Рудая М. І.
Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг (c. 382 - 387)

Стаття присвячена дослідженню організаційних засад митного контролінгу у сфері фінансових послуг. Метою статті є узагальнення ключових напрямів та обґрунтування організаційних засад митного контролінгу у сфері фінансових послуг. За результатами дослідження обґрунтовано сутність та основні складові митного контролінгу у сфері фінансових послуг. Визначено види (стратегічний та оперативний) та функції (сервісну та консалтингову) митного контролінгу. З’ясовано основні напрями, за якими здійснюється митний контролінг у сфері фінансових послуг. Сформовано етапи організації митного контролінгу та визначено взаємозалежну сукупність управлінських процедур, спрямованих на підвищення сервісно-орієнтованого управління та адміністрування. Охарактеризовано підходи до проведення митного аудиту, особлива увага якого приділяється попередженню участі фінансових установ у схемах ухилення від сплати митних платежів. Узагальнено, що митний контролінг у сфері фінансових послуг сприяє підвищенню ефективності управління фінансовими потоками на основі прийняття оптимальних рішень у сфері ЗЕД. Перспективами подальших досліджень є узагальнення світових тенденцій застосування інструментарію митного контролінгу у сфері фінансових послуг та адаптація його до сучасних умов української економіки.
Ключові слова: контролінг, митний контролінг у сфері фінансових послуг, митний аудит, система митного контролінгу
Рис.: 3. Бібл.: 8.

Паєнтко Тетяна Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tpayentko109@gmail.com
Рудая Марина Ігорівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Email: ruday@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 204

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Паєнтко Т. В., Рудая М. І. Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 382–387.

Список використаних у статті джерел

Терещенко О. О. Інститут фінансового контролінгу – інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу / О. О. Терещенко// Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 52 – 53.
Давидович I. Є. Контролінг : навчальний посібник / І. Є. Давидович. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.
Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, P. M. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
Hoffmann O. Balances Scorecard-basiertes Controlling in einem Internet-Startup, Kostenrechnungspraxis, Sonderheft 1, S. l, 2000.
Horvarth P. Controlling. 6.Auflage, Muenchen, 1996.
Fachkonzept Kosten- und Leistungsrechnung der Zollverwaltung. Steuerungsunterst?tzung Zoll. Stand: 01. Januar 2008.
Формування системи митного аудиту в Україні : монографія / За ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014. – 208 с.
Міжнародна група контролінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.igc-controlling.org/img/pdf/controller_r.pdf


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 339.138:336.71
Рац О. М., Тисячна Ю. С.
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України (c. 388 - 394)

Метою статті є дослідження конкурентних переваг вітчизняних банків на депозитному ринку. У статті проаналізовано стан ринку банківських депозитів. Визначено, що ринок депозитних послуг є нестабільним через нестійку ситуацію в економіці країні, але, незважаючи на певні проблеми, продовжує розвиватися. В Україні банками-лідерами за залученням депозитів та за критерієм надійності є банки першої групи за розміром активів. Проведена в статті кластеризація 15 банків за показниками обсягу депозитного портфеля та рентабельності активів дозволила виокремити п’ять груп банків. З метою більш детального дослідження депозитної діяльності банків обрано четвертий кластер, до якого входять загальносистемні банки. У статті проведено конкурентний аналіз банків четвертого кластера за показниками динаміки та структури депозитного портфеля, а також коефіцієнтним методом. Використано SWOT-аналіз, для визначення сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз банку. Для розробки стратегії та ефективного стратегічного управління проведено аналіз прямих конкурентів банку на депозитному ринку. Визначено, що інструментом, який дозволить показниками діяльності банку на ринку депозитних послуг бути краще конкурентів, є бенчмаркінг. Розкрито особливості застосування видів бенчмаркінгу при формуванні депозитної політики банку. Виділено переваги застосування бенчмаркінгу депозитної політики банку.
Ключові слова: банк, депозитний ринок, депозитна політика, конкурентна перевага, конкурентний аналіз, кластеризація, бенчмаркінг
Табл.: 5. Бібл.: 12.

Рац Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olrats@ukr.net
Тисячна Юнна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yunna_t@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 267

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рац О. М., Тисячна Ю. С. Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 388–394.

Список використаних у статті джерел

Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України / Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 15 – 21.
Волохата В. Є. Роль депозитної політики в управлінні ресурсами банку / В. Є. Волохата // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58. – С. 38 – 46.
Кузнєцова С. А. Банківська система : навч. посібник / С. А. Кузнєцова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 397 с.
Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посібник / С. П. Прасолова. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 568 с.
Бихова О. М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками / О. М. Бихова // Економіка розвитку. – 2014. – № 3. – С. 15 – 18.
Кирик О. А. Бенчмаркінг як інструмент пошуку інновацій / О. А. Кирик // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 1. – С. 49 – 52.
Крамарчук С. Визначення сутності поняття бенчмаркінгу / С. Крамарчук, Н. Лубкей // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 229 – 234.
Mouton D. M. Managing benchmarking in a corporate environment / D. M. Mouton, S. J. Claasen // Southern African Institute for Industrial Engineering. – 2012. – № 2. – Р. 13 – 18.
Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua
Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua
Офіційний сайт ПАТ «Укрсоцбанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.usb.com.ua
Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі / К. І. Редченко. – Львів : Новий світ, 2009. – 272 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.11
Рязанова Н. С.
Фінансова інформація як фактор створення доданої вартості в інноваційній ринковій економіці (c. 395 - 406)

Метою роботи є дослідження фінансової інформації як фактора створення доданої вартості в інноваційній ринковій економіці. Інноваційна ринкова економіка властива розвиненому інформаційному (постіндустріальному) суспільству і на початку ХХІ століття прийшла на зміну класичній ринковій економіці. Цей процес трансформації породжує потужні виклики, що полягають у необхідності осмислення прийдешніх інформаційних змін, формування відповідних економічних парадигм і пошуку нових ефективних механізмів господарювання. Фінансова інформація в інноваційній ринковій економіці, де всі процеси здійснюються в грошовому вимірі на основі цінового механізму, є вирішальною, тому ключовою складовою ефективних механізмів господарювання є саме фінансова інформація, вона стає особливим фактором створення доданої вартості. В роботі розглянуто характерні риси такої інформації, зокрема процеси її старіння, якісні характеристики, здатність представляти явища та предмети оточуючого світу у співставному грошовому вимірі та ряд інших рис. Досліджено особливості процесу творення доданої вартості за участю фінансової інформації та тенденції цього процесу в інноваційній ринковій економіці.
Ключові слова: додана вартість, інноваційна ринкова екоміка, старіння фінансової інформації, фактор створення доданої вартості, фінансова інформація, характерні риси фінансової інформації, ціна фінансової інформації, якість фінансової інформації
Бібл.: 43.

Рязанова Надія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових ринків, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: nryazanova@yahoo.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 182

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ryazanova N. S. Financial Information as a Factor in Creation of the Value Added in the Innovation Market Economy // The Problems of Economy. – 2014. – №4. – C. 395–406.

Список використаних у статті джерел

Антонюк А. О. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації : монографія / А. О. Антонюк, В. В. Жора ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : НУДПС України, 2010. – 309 с.
Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер; [за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Федосова]. – К. : КНЕУ, 2011. – 311 с.
Бом Д. Специальная теория относительности / Д. Бом; [пер. с англ. Н. В. Мицкевича]. – М. : Мир, 1967. – 285 с.
Бюлетень Технічного комітету Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), жовтень 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finrep.kiev.ua/download/ioscopd132_ua.pdf
Вернадський В. І. Наукова думка як планетарне явище // Філософія : хрестоматія : у 2 т. – Т. 2. Теоретична та практична філософія : навч. посібник для бакалаврів фіз.-мат. і природнич. спеціальностей / О. В. Комар, А. А. Кравчук, О. В. Руденко та ін.; [за ред. І. С. Добронравової]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 431 с. – С. 355 – 384.
Демин А. И. Информационная теория экономики: макромодель / А. И. Демин. – М. : Палев, 1996. – 347 с.
Денисова Д. Время продавать знания : интервью с Дэвидом Тисом / Д. Денисова // Эксперт. – 2004. – № 24. – С. 32.
Лешкевич Т. Г. Философия. Вводный курс / Т. Г. Лешкевич. – 2-е изд., доп. – М. : Контур, 1998. – 464 с.
Миллер Д. Планы и структура поведения / Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам. – М. : Прогресс, 1965. – 239 с.
Офіційний сайт штату Міссурі (США). Прозорість та підзвітність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mo.gov/government/transparency-and-accountability/
Павлова С. Н. Ажиотаж пропал, а проблема осталась [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naturalworld.ru/kniga_ajiotaj-propal-a-problema-ostalas.htm
Павлова С. Н. Полевой гиперболоид Земли и тайны древних цивилизаций / С. Н. Павлова. – М. : Амрита-Русь, 2009. – 528 с.
Пасхавер А. И. Кем быть / А. И. Пасхавер; [предисл. П. Порошенко]. – К. : Фонд Порошенко, 2014. – 112 с.
Про затвердження Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі : Рішення НКЦПФР від 04.06.2011 р. № 716 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1045-11
Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ed20150426
Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. – Ст. 21 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или история будущего / Т. Сакайя // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология; [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М.; 1999. – 468 с.
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с.
Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: подготовительный курс / Д. Стоун, К. Хитчинг, К. Хитчинг. – М. : Сирин, 1998. – 302 с.
Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа; [сост., вступ. ст. и коммент. М. К. Бункиной и А. М. Семенова]. – М. : Дело, 2000. – 232 с.
Тиис Д. Получение экономической выгоды от знаний как активов: новая экономика, рынки ноу-хау и нематериальные активы / Д. Тиис // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 1. – С. 95 – 120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/text/16087245/
Bekenstein J. D. Information in the Holographic Universe / J. D. Bekenstein // Scientific American. – August 2003. –Vol. 289, No 2. – P. 61.
Classification Handbook for Restricted Information. World Bank Group. June 2010, 48 p.
Creating Value from Intellectual Assets, Policy Brief. – February, 2007, OECD.
Directive 2003/71/EC of the European Parkliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC // Official Journal of the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esma.europa.eu/system/files/ProspectusDir_2003_71.pdf
Directive 2004/109/EC of the European Parliament and the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC // Official Journal of the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iaasa.eu/legislation/Transparency_Directive.pdf
Going for Growth. – 2007, OECD.
Hartley R. V. L. Transmission of Information / R. V. L. Hartley // Bell System Technical Journal. – July 1928. – Vol. 7, No 3. – P. 535 – 563.
IFRS 7. Financial Instriments: Disclosure [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs7
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2006. IASCF Publications Department, London. 2387 p., P. 29 – 54.
Innovation and Growth. – 2007, OECD.
Innovation in Energy Technology: Comparing National Innovation. – 2006, OECD.
Knight F. H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co. – 2000, 375 р.
Main Science and Technology Indicators (MSTI) – 2006, OECD.
Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities. – A Statement of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions. – October 2002. – 13 p.
Shannon C. E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Univ. of Illinois Press, 1964, 125 р.
Simon H. A. Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science. –“Microeconomics: Selected Readings”, Edited by E. Mansfield, New York, 1971.
Soros G. The Crisis of Global Capitalism : Open Society Endangered. – Public Affairs, New York, 1998, 241 p.
Stigler G. J. The Economics of Information. «Journal of Political Economy», 1961, Vol. 69, No 3, June.
Stonier T. The Wealf of Information: A Profile of the Post-Industrial Economy. Thames Methuen: London, 1983, 224 р.
TED. Дэвид Камерон: Наступающая эра государственного управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ted.com/talks/david_cameron?language=ru
Toffler A., Toffler H. Revolutionary Wealth. How it will be Created and How it will change our Lives. – Clutis Brown Ltd., 2006, 576 p.
Welliamson O. E. The Vertical Integration of Production: Market Failure Consideration – “American Economic Review”, 1971, Vol. 61, No 1.


Розділ: Економічна теорія
УДК 338.24
Колупаєва І. В.
Інструментарій регуляторної політики держави (c. 407 - 417)

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування інструментарію регуляторної політики держави з урахуванням сучасних умов розвитку економіки та інтеграційних процесів. У досліджені всебічно проаналізовано та узагальнено цілі, функції та принципи регуляторної політики держави. Автором обґрунтовано та доповнено специфічні принципи: принципом наукової обґрунтованості та принципом компетентності.У статті представлено власне бачення етапів реалізації регуляторної політики держави. Проаналізовано організаційне, правове, інформаційне та фінансово-економічне забезпечення, а також обґрунтовано виокремлення аналітичного забезпечення державного регулювання економіки. У дослідженні представлене зображення складових інструментарію регуляторної політики держави, які містять мету, функції, принципи, методи, організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та фінансово-економічне забезпечення і можуть бути використані на рівні державного управління економікою.
Ключові слова: регуляторна політика, інструментарій регуляторної політики, принципи регуляторної політики
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 34.

Колупаєва Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна)
Email: volirinawork@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 151

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колупаєва І. В. Інструментарій регуляторної політики держави // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 407–417.

Список використаних у статті джерел

Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 736 с.
Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 4-те вид., випр. – К. : Знання, 2004. – 213 с.
Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посібник / Д. М. Стеченко.– 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 262 с.
Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні : монографія / О. Х. Юлдашев. – К. : МАУП, 2005. – 336 с.
Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
Осадча Н. В. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері / Н. В. Осадча, В. І. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1 (19). – С. 69 – 82.
Жулінська О. С. Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики / О. С. Жулінська // Ефективність управління. – 2012. – Вип. 32. – С. 122 – 129.
Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління : навч. посібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.
Воротін В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій : монографія / В. Є. Воротін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.
Мерзляк А. Удосконалення організаційної структури державного регулювання сфери рекреаційних послуг в Україні / А. Мерзляк, О. Соловйова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 4 (7) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_04(7)/10mavrpu.pdf
Біль М. М. Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни / М. М. Біль // Державне будівництво. – 2008. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/13.pdf
Іванченко А. В. Основні складові механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні / А. В. Іванченко // Публічне управління: теорія і практика. – 2012. – № 1 (9) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/3/02.pdf
Глушко А. Д. Концептуальні засади здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування в Україні / А. Д. Глушко // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 104 – 107.
Кравченко С. О. Сутність фінансового забезпечення державної регіональної політики / С. О. Кравченко, С. С. Марковський // Державне управління: теорія і практика. – 2011. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Kravchenko.pdf
Амосов О. Ю. Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона / О. Ю. Амосов, Б. П. Галушко // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 21 – 27.
Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д. М. Стеченко. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 262 с.
Третяк Г. С. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 120 с.
Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Гринь, О. О. Кундицький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 334 с.
Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України / С. Науменкова // Вісник НБУ. – 2010. – № 1 (167). – С. 8 – 13.
Канцір І. А. Інституційна структура та архітектура фінансової системи в умовах глобалізації / І. А. Канцір // Європейські перспективи. – 2012. – Ч. 2, № 4. – С. 229 – 234.
Погрібняк М. А. Принципи регуляторної політики в Україні та державах ЄС / М. А. Погрібняк // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 4 (19). – С. 41 – 47.
Погрібняк М. А. Принципи державної регуляторної політики / М. А. Погрібняк // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 11-12 жовтня 2007; ред. кол.: В. М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Т. 3. – С. 63 – 65.
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.03 р. № 1160-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
Мещеряков А. А. Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні / А. А. Мещеряков, С. В. Сопотян // Вісник митної служби України. Серія «Економіка». – 2011. – № 1. – С. 34 – 39.
Колупаєва І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування / І. В. Колупаєва // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 99 – 107.
Шулюк Є. В. Регуляторна політика держави у забезпеченні системи управління енергозбереженням в Україні : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Є. В. Шулюк. – Сімферополь, 2012. – 20 с.
Данн В. Н. Державна політика: вступ до аналізу : підручник [для ВНЗ] / В. Н. Данн; [пер. з англ. Г. Є. Краснокутського; наук. ред. М. О. Баймуратов]. – Одесса : АО БАХВА, 2005. – 504 с.
American Public Policy: An Introduction / C. E. Cochran, L. C. Mayer, T. R. Carr, N. J. Cayer. – 2009. – 512 p.
Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посібник / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.
Барінов В. В. Державне регулювання економіки : навч. посібник / В. В. Барінов, Г. І. Скорик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 460 с.
Державне регулювання економіки : навч. посібник. Ч. 1 / С. Є. Гіль, О. А. Дудник, Л. В. Єфремова, М. В. Горобинська, Л. І. Приймак, О. Ф. Сєріков. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 92 с.
Державне регулювання економіки : навч. посібник. Ч. 4 / С. Є. Гіль, Л. В. Єфремова, М. В. Горобинська, Л. І. Приймак, Л. І. Піддубна. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 88 с.
Ясюкевич О. А. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку об’єктів промислової власності в Україні / О. А. Ясюкевич // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1 (39) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/4/10.pdf
Дерун Т. М. Інструменти формування і реалізації державної політики розвитку малих міст України / Т. М. Дерун // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=651


Розділ: Економічна теорія
УДК 339.9:330.34
Сардак С. Е.
Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах (c. 418 - 423)

Динамічні перетворення у суспільстві, спричинені глобалізацією, зумовлюють необхідність пошуку основоположних форм управління розвитком людських ресурсів. Метою дослідження є визначення домінуючих форм управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах і надання їхніх характеристик. У статті здійснено узгодження тринадцяти рівнів середовища системи людської життєдіяльності та п’яти управлінських рівнів, які й формують управлінсько-регуляторний вплив на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах, а також надано їхні характеристики. Доведено, що домінуючі форми управлінського впливу на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах мають різний ступінь «управлінської жорсткості» – від «найжорсткішої» (самоуправління та управління) до «помірної» (регуляція) та «м’якої» (координування) на різних управлінських рівнях. Наукова новизна, практичне значення та оригінальність отриманих результатів полягають у формуванні методологічного підґрунтя для проектування механізмів управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у будь-яких соціально-економічних системах.
Ключові слова: управління, розвиток, людські ресурси, управлінський рівень, соціально-економічна система
Табл.: 2. Бібл.: 22.

Сардак Сергій Едуардович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: dnus@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 232

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сардак С. Е. Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 418–423.

Список використаних у статті джерел

Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка та перспективи : монографія / Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП, 2010. – 361 с.
Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.
Грищенко А. А. Міжнародна координація розвитку національних економік як умова попередження глобальних фінансово-економічних криз / А. А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 3 – 10.
Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Знання; КОО, 2001. – 254 с.
Достаточно общая теория управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.koba.ru/catalog/one/work/bk4
Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учеб. пособ. / В. М. Колпаков – К. : МАУП, 2006. – 712 с.
Коровський А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування : монографія / А. В. Коровський. – К. : КНЕУ, 2004. – 184 с.
Левченко О. М. Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії : монографія / О. М. Левченко. – К. : Корпорація, 2005. – 292 с.
Основи стійкого розвитку : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, С. М. Шевченко [та ін.]; за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2005. – 654 с.
Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь / А. П. Паршев. – М. : Крымский мост-9Д; Форум, 2001. – 416 с.
Рубцов В. В. Проблема внеземных цивилизаций : философско-методологические аспекты / В. В. Рубцов, А. Д. Урсул. – 2-е, доп. изд. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 336 с.
Управління розвитком людських ресурсів : монографія / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, Н. А. Іваннікова, О. В. Лавріченко. – Дніпропетровськ ; Жовті Води : Наука і освіта, 2006. – 317 с.
Управління розвитком людських ресурсів в Україні : монографія / за ред. В. Г. Никифоренко. – Одеса : ПАЛЬМІРА, 2009. – 200 с.
Усик Н. И. Перспективы развития системы экономической координации в глобальной экономике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibl.ru/konf/ 041208/20.html
Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
Сардак С. Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : монографія / С. Е. Сардак. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 460 с.
Сіденко С. В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку / С. В. Сіденко. – К. : НАН України Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин ; Вид-во «Аврора-Прінт», 2011. – 234 с.
Тараненко І. В. Методологія системного дослідження конкурентоспроможності / І. В. Тараненко // Академічний огляд. – 2008. – № 2. – С. 12 – 23.
Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища : монографія / [Ю. В. Макогон та ін.] ; під ред. Т. В. Орєхової. – Донецьк : Норд Пресс, 2011. – 652 с.
A/60/318 – Human resources development, 31 August 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/en/development/desa/oesc/humanresources.shtml
International cooperation and coordination [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un-documents.net/ha-4e.htm
Klein D. B. Knowledge and Coordination : A Liberal Interpretation / D. B. Klein. – New York : Oxford University Press, 2012, 351 p.


Розділ: Економічна теорія
УДК 65.012.432
Шатілова О. В., Москвін Б. Ю.
Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю (c. 424 - 431)

У статті розглянуто характерні особливості функціонування ринку корпоративного контролю, який є невід’ємною складовою внутрішнього ринку країн зі сталими ринковими відносинами. Мета статті полягає в узагальненні та систематизації існуючих поглядів щодо розуміння сутності ринку корпоративного контролю, його структури та функцій. На основі порівняльного аналізу наявних у сучасній економічній літературі трактувань ринку корпоративного контролю виділено чотири підходи у розумінні сутності ринку корпоративного контролю: 1) підхід, що визначає ринок корпоративного контролю як майданчик, де здійснюються угоди з переходу прав на контроль над підприємствами; 2) підхід, що ототожнює ринок корпоративного контролю із фондовим ринком; 3) підхід, що визначає ринок корпоративного контролю як місце, де відбувається перехід прав власності на активи підприємства; 4) підхід, що вбачає у ринку корпоративного контролю зовнішній регулюючий корпоративну діяльність механізм. Запропоноване авторське визначення сутності ринку корпоративного контролю. Досліджено структуру ринку корпоративного контролю. Охарактеризовано склад та функції таких основних структурних елементів (учасників) ринку корпоративного контролю, як: суб’єкти ринку, об’єкти ринку, посередники, регулятори ринку та інші учасники ринку. На основі дослідження інформаційної, регулюючої, стимулюючої, інтегруючої та контрольної функцій ринку проведено уточнення особливості їх реалізації на ринку корпоративного контролю, яка є наслідком специфіки потреб, що притаманні суб’єктам даного ринку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз специфіки формування окремих сегментів ринку корпоративного контролю та вивчення особливостей поведінки підприємств різних форм власності на ринку корпоративного контролю.
Ключові слова: ринок корпоративного контролю, структура ринку корпоративного контролю, функції ринку корпоративного контролю
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 15.

Шатілова Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: shatilovaelena@mail.ru
Москвін Борис Юрійович – директор, департамент з корпоративного управління, МГО «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки» (вул. Богомольця, 10, Київ, 01024, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 171

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шатілова О. В., Москвін Б. Ю. Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 424–431.

Список використаних у статті джерел

Гомцян С. В. Правила поглощения акционерных обществ: сравнительно-правовой анализ : монография / С. В. Гомцян. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 320 с.
Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління : монографія / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2007. – 287 с.
Иванов Ю. В. Стратегия и тактика трансформации бизнеса : монография / Ю. В. Иванов. – М. : Альпина Паблишер, 2001. – 244 с.
Игнатишин Ю. В. Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы / Ю. В. Игнатишин. – СПб. : Питер, 2005. – 208 с.
Мамалуй О. О. Основи економічної теорії : навч. посібник / О. О.Мамалуй, О. А. Гриценко, Л. В. Гриценко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 479 с.
Назарова Г. В. Структура власності в моделях корпоративного контролю промисловості / Г. В. Назарова // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 62 – 70.
Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах : монографія / А. Б. Педько. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 325 с.
Річний звіт НКЦПРФ за 2013 рік: рух ринку цінних паперів для світових стандартів для економічного зростання держави // Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf
Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю в умовах трансформації економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.managerhelp.org/hoks-1784-5.html
Управління корпораціями : навч. посібник / З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак, О. І. Гарафонова та ін. ; [за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак]. – К. : КНЕУ, 2013. – 695 с.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 1168 с.
Черпак А. Є. Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / А. Є. Черпак. – К., 2006. – 20 с.
Definition of market for corporate control [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lexicon.ft.com/term?term=market-for-corporate-control
Manne H. G. Mergers and the Market for Corporate Control / H. G. Manne // Journal of Political Economy. – 1965. – № 73. – P. 108 – 112.
What is corporate control market? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://thelawdictionary.org/corporate-control-market/


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.748.12:339.7(477)
Голофаєва І. П.
Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнітивного підходу (c. 432 - 438)

У статті розглянуто сутність і основні фактори, які обумовлюють інфляційні процеси в Україні. Охарактеризовано наслідки впливу інфляції на макро- та мікроекономічні показники діяльності держави та суб’єктів господарювання. Побудовано когнітивну модель дослідження динаміки інфляційних процесів з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків між інфляцією та іншими макроекономічними показниками, зокрема валютним курсом, що дає змогу виявити пріоритетні напрями держави в майбутньому для зниження темпів зростання інфляції. Когнітивна модель є базою для розробки сценаріїв розвитку інфляційної ситуації, що дозволить на базі когнітивної моделі визначити можливі варіанти розвитку ситуації, шляхи та механізми впливу на ситуацію з метою досягнення бажаних результатів, уникнути небажаних наслідків, розробити комплекс заходів впливу на прогнозовану ситуацію. Пропоновані сценарії характеризуються вихідними даними, управлінським впливом і прогнозованим результатом. Отже, використання когнітивного підходу до моделювання інфляційних процесів сприятиме підвищенню ефективності результатів управління на всіх рівнях ієрархії, оскільки впровадження сучасних інформаційних технологій в управління фінансовими процесами держави забезпечить проведення відповідної антиінфляційної політики в досягненні поставлених цілей розвитку держави.
Ключові слова: багатомірне шкалювання, валютний курс, інфляція, інфляційні процеси, когнітивний підхід, макроекономічні показники, регулювання
Рис.: 8. Бібл.: 13.

Голофаєва Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: irinaa_g@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 300

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Голофаєва І. П. Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнітивного підходу // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 432–438.

Список використаних у статті джерел

Абдикеев Н. М. Когнитивная экономика в эпоху инноваций / Н. М. Абдикеев, А. Н. Аверкин, Н. А. Ефремова // Вестник РЭА. – 2010. – № 1. – С. 3 – 20.
Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д Н. Макаренко. – М. : Институт проблем управления РАН, 2007. – 13 с.
Макроэкономика : учебник / Под ред. Е. Б. Яковлевой. – СПб. : Поиск, 2006. – 380 с.
Многомерный статистический анализ в экономике : учеб. пособие [для вузов] / Под ред. проф. В. Н. Тамашевича. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
Сергієнко О. А. Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі формування конкурентних стратегій розвитку підприємства / О. А. Сергієнко, М. С. Татар // Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : монографія / За ред. П. В. Захарченко, Т. П. Несторенко. – Бердянськ : Вид-во Ткачук, 2012. – С. 289 – 303.
Шепель Є. В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення / Є. В. Шепель // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2 (116). – С. 32 – 41.
Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites / R. Axelrod. – Princeton : University Press, 1976. – 273 c.
Sergienko O. A. Complex analysis of branch trends of metallurgical enterprises’ competitiveness / O. A. Sergienko, M. S. Tatar // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 38. – С. 214 – 223.
Річний звіт // Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84983
Ділові очікування підприємств України // Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58374
Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/infl/
Website of US Department of Labor [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stat.go.jp/
Website of Japan Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bls.gov/


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.22.02:330.33
Лактіонова О. А.
Методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки (c. 439 - 454)

У статті визначено методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку у посткризовий період відновлення ділової активності та розширення потреби економічних суб’єктів у фінансовому забезпеченні. Визначено, що оцінка гнучкості фінансової системи у забезпеченні руху та трансформації фінансових ресурсів через фінансовий ринок базується на оцінці гнучкості як результуючої характеристики ефективної адаптації фінансового ринку до викликів економічного середовища, а також як буферного запасу або потенціалу адаптивної реакції. Як показники гнучкості ex-post використано тривалість, амплітуду, асиметрію, швидкість відновлення та розширення функціональної спроможності фінансового ринку. Оцінено інтегроване значення гнучкості фінансового ринку України до розширення фінансового забезпечення економіки за період 2008 – 2013 рр.
Ключові слова: гнучкість фінансового ринку, циклічність економічного розвитку, фінансове забезпечення, потенціал фінансового забезпечення, ліквідність фінансового ринку
Рис.: 8. Табл.: 6. Формул: 5. Бібл.: 16.

Лактіонова Олександра Анатоліївна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра фінансів і банківської справи, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: laktionova.loa@donnu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 178

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лактіонова О. А. Методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 439–454.

Список використаних у статті джерел

Assessing global liquidity from a financial stability perspective [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/speeches/sp121122.pdf
Global liquidity – concept, measurement and policy implications [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/cgfs45.htm
Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Офіційний сайт ОЕСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.oecd.org/
Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/151968.html
Financial globalization: Retreat or reset? Global capital markets 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mckinsey.com/
Financial Structure and Economic Growth: A Cross-country Comparison of Banks, markets and development / A. Demirguc-Kunt, R. Levine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual
Bech M. L. Monetary policy in a downturn: Are financial crises special? / M. L. Bech, L. Gambacorta, E. Kharroubi. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/work388.htm
Phumiwasana T. Financial Structure, Economic Growth and Stability / T. Phumiwasana [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gbv.de/dms/zbw/557915600.pdf
Ferreira Т. Financial Development and Economic Fluctuations / Tiryaki Gisele Ferreira // Middle East Technical University Studies in Development. – 2003. – No 30 (1). – С. 89 – 106.
Financial structure and growth. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403e.htm
How Do Financial Systems Affect Economic Cycles? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/pdf/weo0906.pdf
Lopez J. Financial Structure and Macroeconomic Performance over the Short and Long Run / J. A. Lopez, M. M. Spiegel // Pacific Basin Working Paper Series. – 2002. – No PB02-05.
Loayza N. Financial Development, Financial Fragility, and Growth / N. Loayza, R. Ranciere [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05170.pdf


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.15
Малярець Л. М., Смолякова О. М.
Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства (c. 455 - 465)

Для вирішення проблем економічної стійкості підприємства доведена необхідність враховувати рівень взаємозв’язку між її елементами та складовими й аналізувати внутрішні причинно-наслідкові взаємозв’язки між показниками, що описуються кожну зі складових економічної стійкості: витратну, виробничу, фінансову, функціонування щодо життєвого циклу, стійкість на ринках товарному та засобів виробництва. Для проведення такого аналізу рекомендується використати багатовимірні статистичні методи, які дозволяють визначити взаємозв’язки між частковими показниками, між складовими, що дозволяє встановити рейтинг міжсистемного взаємозв’язку показників, а саме: факторний аналіз та канонічний аналіз. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення аналізу внутрішніх взаємозв’язків в економічній стійкості підприємства. Ці рекомендації передбачають таку послідовність етапів: визначення концептуального змісту економічної стійкості підприємства; формування систем часткових показників, що описують складові економічної стійкості; визначення внутрішніх латентних факторів у кожній складовій для виявлення тісних міжелементних взаємозв’язків; детальний економічний аналіз найбільш значущих показників; визначення внутрішніх міжсистемних взаємозв’язків між складовими економічної стійкості та рейтингування впливу показників; визначення найбільш значимих показників, що забезпечують тісні внутрішньосистемні взаємозв’язки для забезпечення економічної стійкості підприємства.
Ключові слова: умова економічної стійкості, складові стійкості, внутрішні взаємозв’язки, математичні інструменти визначення, методичні рекомендації аналізу стійкості
Рис.: 8. Формул: 21. Бібл.: 10.

Малярець Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malyarets@ukr.net
Смолякова Ольга Миколаївна – аспірант, кафедра економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olga-smolyakova87@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 208

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Малярець Л. М., Смолякова О. М. Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 455–465.

Список використаних у статті джерел

Анохин С. Н. Основы экономической устойчивости промышленных предприятий в рыночной экономике / Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2000. – 44 с.
Ареф’єва О. В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О. В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. ?2008. ? № 8 (86). ? С. 34 – 38.
Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия : монография / Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожин, В. И. Рудыка. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.
Зайцев О. Н. Оценка экономической устойчивости промышленных предприятий (на примере промышленности строительных материалов) : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / О. Н. Зайцев. – Хабаровск, 2007. – 23 с.
Іванов В. Л. Управління економічною стійкістю промислових підприємств (на прикладі підприємства машинобудівного комплексу) : монографія / В. Л. Іванов. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2005. – 268 с.
Тхор С. А. Методические подходы к оценке экономической устойчивости предприятия / С. А. Тхор // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – Ч. 2, № 10 (80). – С. 199 – 204.
Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении : учеб. пособие / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин ; [под ред. А. А. Емельянова]. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посібник / К. О. Сорока. – 2-е вид., перероб. та випр. – Х. : Тимченко, 2005. – 288 с.
Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем : монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. ? Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. ? 432 с.
Сошникова Л. А. Многомерный статистический анализ в экономике : учеб. пособие [для вузов] / Л. А. Сошникова, В. Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер ; [под ред. проф. В. Н. Тамашевича]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 600 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 339.1; 330.4; 658.6
Пурський О. І., Гринюк Б. В., Мазоха Д. П.
Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі (c. 466 - 473)

У роботі на основі класичної моделі Селопа здійснено моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі для різних категорій територіальної урбанізації за двома каналами збуту товарів. Визначено характеристики основних каналів збуту товарів в електронній торгівлі – доставки за адресою проживання і доставки до найближчого пункту видачі. Проведено дослідження трансакційних витрат в залежності від відстані доставки і ваги товару. Визначено середню відстань доставки товару для різних категорій урбанізації. Як показники, що визначають середню відстань доставки товару в електронній торгівлі, запропоновано: число переглядів Інтернет-магазинів з метою купівлі товару, середня завантаженість кожного з каналів збуту товарів, число адрес покупців на маршруті доставки товарів, загальна дистанція маршрутів доставки. Досліджено залежність трансакційних витрат від числа адрес покупців на маршруті доставки. Показано, що трансакційні витрати покупців в електронній торгівлі можуть бути суттєво зменшені за рахунок оптимізації маршрутів доставки товарів, що створює додаткові переваги на конкурентному торговельному ринку.
Ключові слова: електронна торгівля, моделювання, трансакційні витрати, категорії урбанізації
Рис.: 3. Табл.: 2. Формул: 16. Бібл.: 29.

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра кібернетики та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: Pursky_O@ukr.net
Гринюк Богдан Васильович – аспірант, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Мазоха Дмитро Павлович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 128

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пурський О. І., Гринюк Б. В., Мазоха Д. П. Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 466–473.

Список використаних у статті джерел

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Інститут економічного прогнозування, 2003. – 1008 с.
Ramazanov S. Dynamic model of the competition in regional market of e-commerce enterprises / S. Ramazanov, L. Istomin, A. Dyubanov // Polish Academy of sciences branch in Lublin. TEKA: Comission of motorization and power industry in agriculture. – 2012. – Vol. 12, № 4. – Lublin; Lugansk. – P. 248 – 252.
Вітлінський В. В. Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі / В. В. Вітлінський, Г. В. Мельник, В. І. Скіцько // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 82 – 87.
Лысенко Ю. Г. Электронная коммерция / Ю. Г. Лысенко, В. Н. Андриенко, И. И. Иванов. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 187 с.
Базилевич В. Д. Формування ринку електронної комерції в Україні / В. Д. Базилевич // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 32 – 36.
Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : монографія / А. А. Мазаракі, І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та ін.; [за ред. Мазаракі А. А.]. – К. : КНТЕУ, 2006. – 195 с.
Порохня В. М. Моделювання економіки / В. М. Порохня. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001. – 382 c.
Ситник В. Ф. Телекомунікації в бізнесі : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / В. Ф. Ситник, І. А. Козак. – К. : КНЕУ, 1999. – 204 с.
Хейг М. Основы электронного бизнеса / М. Хейг. – М. : ФА-ИР-Пресс, 2002.
Копитко Б. І. Поняття електронного бізнесу та класифікація його основних бізнес-моделей / Б. І. Копитко, Г. В. Юрчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми регулювання регіонального ринку праці : зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 3 (ХХХIV). – С. 349 – 364.
Плескач В. Л. Електронна комерція / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2007. – 535 с.
Дюбанов О. С. Моделі поведінки суб’єктів ринку електронної торгівлі в сучасних умовах / О. С. Дюбанов, С. К. Рамазанов // Бізнес Інформ. – 2011. – № 6. – С. 104 – 105.
Laudon K. C. E-commerce: business, technology, society / K. C. Laudon, C. G. Traver. – USA : Addison Wesley, 2002. – 762 p.
Козье Д. Электронная коммерция / Д. Козье. – М. : «Русская редакція», 1999. – 228 с.
Хартман А. Стратегии успеха в Интернет-экономике / A. Хартман. – М. : ЛОРИ, 2001. – 272 с.
Salop S. C. Bargains and Ripoffs: A Model of Monopolisticaliy Competitive Price Dispersion / S. C. Salop, E. S. Joseph // The Review of Economic Studies. – 1977. – № 44 (3). – P. 493 – 510.
Varian H. R. A Model of Sales / H. R. Varian // American Economic Review. – 1970. – № 70. – P. 651 – 659.
Salop S. C. Monopolistic Competition with Outside Goods / S. C. Salop // Bell Journal of Economics. – 1979. – № 10. – P. 483 – 498.
Fomin V. V. Globalization and Electronic Commerce: Environment and Policy in the US / V. V. Fomin, J. L. King, S. T. McGann, K. J. Lyytinen; Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO) at the University of California. – Irvine, 2003. – 49 p.
Pan X. Price Competition Between Pure Play vs. Bricks-and-Clicks e-Tailers: Analytical Model and Empirical Analysis / X. Pan, V. Shankar, B. T. Ratchford // Advanced in Microeconomic: Economics of the Internet and e-Commerce. – 2002. – № 11. – P. 29 – 62.
Хэй Д. Теория организации промышленности / Д. Хэй, Д. Моррис. – СПб. : Экономическая школа, 1999. – Т. 1, 2. – 976 с.
Pan X. Can Price Dispersion in Online Markets be Explained by Differences in e-Tailer Service Quality? / X. Pan, B. T. Ratchford, V. Shankar // Journal of Academy of Marketing Science. – 2002. – Vol. 30. – P. 429 – 441.
Durand B. Е-commerce et logistique urbaine : quand le developpement durable s’en mele / В. Durand // Revue Francaise de Gestion Industrielle. – 2010. – Vol. 29 (2). – P. 7 – 26.
Alligier L. Mesurer l’impact du commerce electronique sur la logistique urbaine : PhD Thesis / L. Alligier. – University Lumiere, Lyon, France, 2007. – 236 p.
Durand B. La logistique urbaine, facteur cle de developpement du BtoC / B. Durand, J. Gonzalez-Feliu, F. Henriot // Logistique & Management. – 2010. – Vol. 18 (2). – P. 41 – 53.
Gonzalez-Feliu J. End consumer movement generation in French medium urban areas / J. Gonzalez-Feliu, F. Toilier, J. L. Routhier // Procedia Social and Behavioral Sciences. – 2010. – Vol. 2 (3). – P. 6189 – 6204.
Gonzalez-Feliu J. A simulation framework for evaluating the impacts of urban goods transport in terms of road occupancy / J. Gonzalez-Feliu, C. Ambrosini, P. Pluvinet, F. Toilier, J. L. Routhier // Journal of Computational Science. – 2012. – Vol. 3 (4). – P. 206 – 215.
Routhier J. L. FRETURB, un modele de simulation des transports de marchandises en ville / J. L. Routhier, P. L. Aubert. – In Proceedings from the 8th World Conference on Transportation Research, Antwerp : Elsevier, 1999. – P. 531 – 544.
«Нова пошта». Тарифи на доставку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novaposhta.ua/privatnim_kl%D1%96entam/ceny_i_tarify


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру