УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.23
Антоненко С. В., Ялдін І. В., Кочетигова Т. В.
Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються (c. 7 - 15)

Мета статті полягає у проведенні аналізу досвіду розвинутих країн та країн, що розвиваються, у сфері державної підтримки металургійної промисловості з метою визначення можливості його використання в рамках удосконалення державного регулювання розвитку металургійної галузі України. У результаті проведеного дослідження було виділено основні напрями економічного стимулювання розвитку металургійної промисловості країн світу. Визначено, що реалізація відповідних напрямів може здійснюватися за рахунок використання різних засобів та інструментів. Встановлено, що розробка та впровадження окремих заходів державного регулювання здійснюється відповідно до мети та принципів, які визначаються у програмних документах національного та наднаціонального рівнів. Розглянуто ключові стратегічні орієнтири розвитку металургійної промисловості країн-лідерів за обсягом виробництва сталі. Найбільш доцільним для використання у вітчизняній практиці державної підтримки металургійної галузі визначено стимулювання внутрішнього попиту на металургійну продукцію.
Ключові слова: державна підтримка, металургійна промисловість, державна підтримка металургії, засоби державної підтримки
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Антоненко Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ економічних проблем машинобудування, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: nosikk@ukr.net
Ялдін Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Кочетигова Тетяна Викторівна – аспірант, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 196

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Антоненко С. В., Ялдін І. В., Кочетигова Т. В. Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 7–15.

Список використаних у статті джерел

Кизим М. О. Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС / М. О. Кизим, В. В. Шпілевський, В. Є. Хаустова, С. В. Антоненко, І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 89 – 99.
Союз экспортеров металлопродукции России // Информационный бюллетень. – 2009. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sempr.ru/user/uploads/inf_bul_8-2009.doc
Глушков А. С. О неэффективности протекционизма в условиях кризиса мировой экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jurnal.org/articles/2010/ekon42.htm
American Steel First Act [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/1817
Європейська спільнота з вугілля та сталі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_спільнота_з_вугілля_та_сталі
Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm
The EU steel industry [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel/index_en.htm
Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe of 11 June 2013 (COM(2013) 407) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0407
State of play on implementation of the Commission Communication Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe of 11 June 2013 (COM(2013) 407). – Brussels : European Comission, 2014. – 27 р.
Какодей А. А. Государственная поддержка предприятий ГМК [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/898/unprotected-31.pdf?sequence=1
National Steel Policy – 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://steel.gov.in/nspolicy2005.pdf
Шимкович В. Минимизация потерь / В. Шимкович // Укррудпром [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrrudprom.com/analytics/8751248787789541.html?print
Аналитический обзор о мерах, принимаемых в Китае по защите внутреннего рынка и по поддержке национальных экспортеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/ved_cn/
Китай опубликовал план развития черной металлургии до 2020 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.metalinfo.ru/ru/news/14058
Соколов М. Китайское металлургическое чудо: когда правительство работает эффективно / М. Соколов // Минпром [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.infogeo.ru/metalls/review/?act=show&rev=251
Государственный план развития десяти отраслей промышленности Китая [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://polpred.com/?ns=1&ns_id=143679&searchtext=
Turkish iron and steel and nonferrous industry strategy document and action plan for 2012 – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/sti/ind/Item%204.7%20Turkish%20Iron%20and%20Steel%20and%20Nonferrous%20Industry%20Strategy.pdf
Турция: производители стали расширяют выпуск [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrmet.dp.ua/2014/10/27/turciya-proizvoditeli-stali-rasshiryayut-vypusk.html


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336
Грищенко Т. В., Анзіна Г. В.
Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу (c. 16 - 21)

Стаття присвячена проблемам фінансіалізації як глобального тренду розвитку світової економіки, що характеризується домінуванням фінансового сектора у процесах ринкового ціноутворення. Зважаючи на те, що фінансова система є ключовим елементом будь-якої економіки, фінансіалізація здійснює вплив на економіку кожної країни. Такі особливості розвитку економіки України, як низький рівень ліквідності і капіталізації фінансового ринку, високий ступінь системного ризику, відносна закритість ринку для іноземних інвесторів, обумовлюють класифікацію українського ринку як граничного (згідно з індексом MSCI, запропонованим рейтинговою агенцією Standard&Poor’s). Визначено особливості впливу фінансіалізації на економіку України, а як наслідок, і на суб’єктів господарювання всередині країни. Доведено, що процес фінансіалізації світової економіки має певний позитивний вплив на країни з граничними ринками капіталу у контексті появи нових можливостей щодо їх участі у міжнародному ринку капіталів, використання сучасних інструментів фінансування діяльності, поширення світового досвіду корпоративного управління тощо.
Ключові слова: фінансіалізація, граничні ринки капіталу, ліквідність, капіталізація, фінансова лібералізація, глобалізаційні процеси
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Грищенко Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: optim_15@bigmir.net
Анзіна Ганна Вікторівна – аспірант, кафедра фінансів, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: anna.anzina@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 144

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Грищенко Т. В., Анзіна Г. В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 16–21.

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Д. Концептуалізація мегатрендів економічного розвитку в контексті глобальних викликів сучасності / В. Д. Базилевич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (15 – 16 листопада, 2012 р.) ; [за ред. В. Д. Базилевич та ін.]. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – С. 11 – 15.
Бьюкенен Дж. М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави / Дж. М. Бьюкенен, Р. А. Масгрейв ; [пер. з англ.]. – К. : Академія, 2004. – 175 с.
Бюлетень «Інтерфакс – Фондовий ринок» від 09.03.1998. – К. : ІА «Інтерфакс-Україна», 1998.
Єщенко П. С. Вubleeconomics як економіка фінансових спекуляцій і відтворення ірраціонального виробництва / П. Єщенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – № 21. – С. 12 – 18.
Медведкіна Є. О. Імперативи розвитку світової фінансової системи в умовах глобальної трансформаційної невизначеності : автореф. дис. ... докт. екон. наук : 08.00.02 / Є. О. Медведкіна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 43 с.
Норберг Ю. В защиту глобального капитализма / Ю. Норберг ; [пер. с англ.]. – М. : Новое издательство, 2007. – 272 с.
Офіційний сайт MCSI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msci.com/products/indexes/country_and_regional/fm/
Офіційний сайт Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/country/ukraine
Epstein G. Financialization and the World Economy / G. Epstein. – Edward Elgar Publishing, 2005. – p. 440.
Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages / C. Perez. – Edward Elgar Publishers, 2002. – 198 c.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.924
Далевська Н. М.
Інституціоналізація інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства (c. 22 - 26)

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних проблем інституціоналізації інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства, визначення особливостей формування системи нормативних, структурних та конструктивних регуляторів, що впливають на формування цілей та інтересів акторів міжнародних відносин, розгляд особливостей формування сучасного світового порядку. У статті проаналізовано взаємодію інтересів акторів міжнародних відносин у межах світового політико-економічного простору. Використано метод інституційного аналізу, який дозволив провести дослідження напрямів функціональної трансформації міжнародної стратегії економічного розвитку світової системи господарства. Обґрунтовано необхідність вияву інтересів акторів міжнародних відносин за нормами міжнародної поведінки. Запропоновано виміри поняття «інституціоналізація інтересів акторів міжнародних відносин». Розроблено вихідні позиції інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства. Зроблено висновок, що основу інституційного середовища світового господарства становить система нормативних, структурних та конструктивних регуляторів, що впливають на формування цілей та інтересів акторів міжнародних відносин та відповідних їм механізмів, визначення яких є результатом вибору умов стратегічного партнерства у межах світового політико-економічного простору.
Ключові слова: актори міжнародних відносини, інституціоналізація, інтереси, стратегічне партнерство, світовий економічний розвиток
Табл.: 1. Бібл.: 24.

Далевська Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії і державного управління, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: dalevskaya_n.a@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 106

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Далевська Н. М. Інституціоналізація інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 22–26.

Список використаних у статті джерел

Арриги Дж. Адам Смит в Пекине : Что получил в наследство 21 век / Дж. Арриги; [пер. с англ. Т. Б. Менской]. – М. : Институт общественного проектирования, 2009. – 456 с.
Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / У. Бек; [пер. с нем. А. Б. Григорьева, В. Д. Седельника; послесловие В. Г. Федотовой, Н. Н. Федотовой]. – М. : Прогресс-Традиция; ИД «Территория будущего», 2007. – 464 с.
Білорус О. Політична економія глобалізму і проблеми структурної модернізації національної економіки / О. Білорус // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 3 – 26.
Бубенко П. Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку : монографія / П. Бубенко. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 295 с.
Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; [пер. с англ. М. М. Гурвица, П. М. Кудюкина, Л. В. Феденко под ред. Б. Ю. Кагарлицкого]. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 256 с.
Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 4 –17.
Drezner D. All Politics Is Global: Explaining International Regulatory Regimes / D. Drezner. – Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2007. – 254 p.
Duchene F. A New European Defense Community / F. Duchene // Foreing Affairs. – 1971. – Vol. 50, No 1. – P. 69 – 82.
Капітоненко М. Нормативна сила в реаліях пост-Вестфальської політики / М. Капітоненко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – 2010. – № 16. – С. 195 – 203.
Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество, культура / М. Кастельс ; [пер. с англ. под науч. ред. О. Шкаратана]. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
Козюк В. Проблема проциклічності у сфері глобальних фінансових та монетарних процесів / В. Козюк // Вісник НБУ. – 2009. – № 4. – С. 34 – 39.
Кравчук Н. Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження / Н. Кравчук // Міжнародна економічна політика. – 2011. – № 14 – 15. – С. 144 – 184.
Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира / Ч. Линдблом ; [пер. с англ.]. – М. : Институт комплексных стратегических исследований, 2005. – 448 с.
Manners I. Normative Power Europe Reconsidered: yond the Crossroads / I. Manners // Journal of European Public Policy. – 2006. – Vol. 13, No 2. – P. 183.
Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; [пер. з англ. І. Дзюби]. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів / Ю. Пахомов // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 4 – 14.
Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи / В. Сіденко // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 18 – 31.
Филипенко А. Экономическая глобализация: истоки и результаты / А. Филипенко. – М. : Экономика, 2010. – 511 с.
Forsberg T. Normative Power Europe, Once Again: A. Conceptual Analysis of an Ideal Type / T. Forsberg // Journal of Common Market Studies. – 2011. – Vol. 49, No. 6. – P. 1183 – 1204.
Шаповалова О. Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин / О. Шаповалова // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – 2012. – № 19. – С. 84 – 97.
Истомин И. Внешнеполитическая экспертиза и конструирование международной среды / И. Истомин // Международные процессы. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 58 – 72.
Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics / Helen V. Milner and Andrew Moravcsik (eds.). – Princeton : Princeton University Press, 2009. – 320 p.
Сабадаш В. Екологічні конфлікти: чи будуть переможці у протистоянні за природні ресурси? / В. Сабадаш // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 6 – 8.
Хвесик М. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів / М. Хвесик, А. Сундук // Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 4 – 16.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.92
Маханьова Ю. М.
Експорт зернових культур України, ЄС і країн світу в умовах сучасних інтеграційних процесів (c. 27 - 36)

У статті розглянута актуальна проблема вивчення на прикладі зернових взаємозв’язку експорту продукції агропромислового комплексу України, ЄС і країн світу, а також визначення ефективність експорту Україною зернових на європейський та світовий ринки в умовах створення зони вільної торгівлі з ЄС. Доведено, що Україна посідає значне місце на світовому ринку зернових: частка в експорті пшениці в середньому складає 5 %; в експорті ячменю – 18 %; у світовому експорті кукурудзи – 9 %; одночасно частка України в експорті пшениці до ЄС складає 32 %, в експорті ячменю – 45 %, в експорті кукурудзи – 48 %. Досліджено кореляційні зв’язки України з ЄС та зі світом по пшениці, ячменю і кукурудзі за площами посіву, експортом та імпортом, які показали високі показники за площами посівів та експортом, але ефективність вирощування пшениці і кукурудзи в Україні у порівнянні з ЄС дещо нижча. Проведено регресійний аналіз, який дозволив встановити, що: спостерігається позитивна динаміка у вирощуванні пшениці – рівень експорту вищий за рівень імпорту, проте ефективність вирощування пшениці на 1 га землі нижча за світову; ефективність вирощування ячменю на 1 га землі нижча за світову, проте експорт має позитивну динаміку; ефективність вирощування кукурудзи на 1 га землі досить висока, що свідчить про велику перспективу цієї культури з точки зору реалізації експортного потенціалу. Встановлено, що ефективність українського експорту зернових у порівнянні з ЄС в середньому для пшениці складає 47 %, ячменю – 22 %, кукурудзи – 52 %, тобто для українського ринку зернових найбільш перспективним є ринок ЄС, але його активізація та перспективи росту потребують від України впровадження певних заходів та механізмів.
Ключові слова: зернові культури, експорт, інтеграція України, кореляція, регресія, показник ефективності експорту
Рис.: 4. Табл.: 8. Формул: 1. Бібл.: 18.

Маханьова Юлія Миколаївна – аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 197

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маханьова Ю. М. Експорт зернових культур України, ЄС і країн світу в умовах сучасних інтеграційних процесів // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 27–36.

Список використаних у статті джерел

Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ : кон’юнктура та інтеграція / За ред. проф. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 552 с.
Сиденко В. Р. Глобализация и экономическое развитие. Т. 1 / В. Р. Сиденко. – К. : Феникс, 2008. – 376 с.
Клименко І. В. Три роки членства в СОТ : тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналітична доповідь / І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус ; Нац. ін-т. стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 72 с.
Осташко Т. О. Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів : монографія / Т. О. Осташко, Л. Ю. Волощенко-Холда ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 224 с.
Кобута І. В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / І. В. Кобута // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 31 – 38.
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектору України : монографія / За заг. ред. проф. М. О. Кизима, проф. І. Ю. Матюшенка; Ю. М. Маханьова та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с.
Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі : монографія / За заг. ред. проф. М. О. Кизима, проф. І. Ю. Матюшенка; Ю. М. Маханьова та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 212 с.
Маханьова Ю. М. Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектору України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС / Ю. М. Маханьова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал УДУФМТ. – 2014. – № 5 – 6. – С. 46 – 60.
Food and Agriculture Organization of the United Nations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor
Експорт/Світ/Зернові // Звіт USDA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrochart.com/uk/usda/section/13/zernov /attribute/9/exports/
Експорт/Європейський Союз/Зернові // Звіт USDA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrochart.com/uk/usda/section/13/zernov/region/10/european-union/attribute/9/exports/
Експорт/Україна/Зернові // Звіт USDA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrochart.com/uk/usda/section/13/zernov/country /243/ukraine/attribute/9/exports/
Grain and Feed Annual Kiev Ukraine 2009 // United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146347632.pdf
Grain and Feed Annual Kiev Ukraine 2010 // United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20 and%20Feed%20Annual_Kiev_Ukraine_3-1-2010.pdf
Grain and Feed Annual Kiev Ukraine 2011 // United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uga-port.org.ua/sites/default/files/grain_and_feed_annual_kiev _ukraine_4-13-2011.pdf
Grain and Feed Annual Kiev Ukraine 2012 // United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Kiev_Ukraine_11-6-2012.pdf
Grain and Feed Annual Kiev Ukraine 2013 // United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Kiev_Ukraine_4-29-2013.pdf
Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. М. Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iepjournal.com/journals/8-9/2008_10_Melnuk1.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.92
Ткаленко С. І., Любачівська Р. З.
Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України (c. 37 - 42)

Метою статті є дослідження розвитку інноваційних кластерів у біотехнологічному секторі ЄС. Показано зростання ролі інноваційних кластерів та особливості формування нового менталітету їх учасників з високим рівнем довіри до партнерів на базі нових технологій і знань. Біотехнологічна промисловість у Європі посідає друге місце після світового лідера – Сполучених Штатів, що володіють найбільшим біотехнологічним сектором медицини і біотехнології. Проаналізовано та визначено місце лідерів у процесі формування кластерної політики та виявлено їхні фактори успіху у біотехнологічному секторі, а саме: Німеччині, Великобританії та Франції. Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає у формуванні інноваційних моделей розвитку кластерів в Україні, а також у виявленні сильних сторін у країнах ЄС. Охарактеризовано можливості формування інноваційних кластерів в Україні та розвиток інформаційно-правового середовища для підтримки імплементації кластерної політики.
Ключові слова: інноваційний кластер, біотехнологічна промисловість, НДДКР, глобальний інноваційний індекс
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Ткаленко Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра європейської інтеграції, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: sv.tkalenko@gmail.com
Любачівська Роксоляна Зіновіївна – магістрант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: lyana.lubachevskaya@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 137

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ткаленко С. І., Любачівська Р. З. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 37–42.

Список використаних у статті джерел

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : ИД «Вильямс», 2005. – 608 с.
Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой / А. А. Мигранян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html
Югас Е. Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності / Е. Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2010. – Вип. 31. – С. 84 –88.
Final Evaluation of the Lead Market Initiative. Centre for Strategy & Evaluation Services, Oxford Research, 2011.
Roche, Roche committed to innovation and growth (media release, 5 September, 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2012-09-05.htm
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / За ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.
The Global Innovation index report, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014
Biotechnology Industry report, 2014 – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europabio.org/sites/default/files/report/manifesto_europabio_7-4-2014.pdf
Solvell O. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute / O. Solvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels. – Gothenburg : VINNOVA, 2003.
Мазур О. А. Технологічні парки. Світовий та український досвід / О. А. Мазур, В. С. Шовкалюк. – К. : Вид-во «Прок-бізнес», 2009. – 70 с.
Інформаційно-аналітичні матеріали Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=2545&;id=2019
Life Sciences and Biotechnology Industry Clusters in Europe, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mizuhobank.com/fin_info/industry/pdf/mif_122.pdf
Bavarian Biotech Report, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biotech-bavaria.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/2013_14_Bavarian_Biotech_Report_web_v5.pdf
BioTop Report, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/publikationen/BioTOP-Report_2014.pdf
The EU biotechnology and life science report, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mizuhobank.com/fin_info/industry/pdf/mif_147.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК [330.332+330.341.1»71»(477)
Бондар-Підгурська О. В.
Узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні (c. 43 - 48)

Метою статті є узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні. Наголошено, що умовою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки держави та забезпечення її сталого соціально-орієнтованого розвитку є розбудова інноваційної інфраструктури. Досліджено кластер як соціальне поняття у міжнародній економічній системі та інструмент задоволення ЖВІ соціуму, суспільства, держави. Запропонувати авторське тлумачення терміну «кластер» як форми інтеграційного об’єднання інноваційної інфраструктури, в основу якої покладено ідею (національну, регіональну) та стратегію прискореного розвитку, що покликана задовольняти ЖВІ соціуму, суспільства, держави нинішнього покоління з урахуванням майбутнього та вирішувати найактуальніші завдання часу та простору з метою отримання конкурентних переваг на інноваційних засадах з оптимальною швидкістю. В результаті проведеного системного аналізу наукової інформації виокремлено інклюзивні риси кластерного підходу до формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури, які поряд з активізацією інноваційного розвитку посилюють дію соціально-орієнтованого елемента інноваційної інфраструктури економіки та сприяють її стійкості в період цивілізаційного вибору держави, світової фінансово-економічної, політичної та управлінської криз.
Ключові слова: кластер, кластерний підхід, промисловий кластер, інноваційна інфраструктура, інтеграційні механізми, ЖВІ населення
Рис.: 1. Бібл.: 25.

Бондар-Підгурська Оксана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: ksycha101@ yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 145

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бондар-Підгурська О. В. Узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 43–48.

Список використаних у статті джерел

Севостьянов Г. Н. Томас Джефферсон / Г. Н. Севостьянов, А. И. Уткин. – М. : Мысль, 1976. – 400 с.
Никитенко П. Г. Методология динамического прогнозирования социально-экономического развития государства с учетом последствий мирового финансово-экономического кризиса / П. Г. Никитенко, Г. Т. Кулаков, О. В. Бондарь // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: А. К. Шторх, С. Ю. Витте, А. А. Богданов». – Минск, 2010. – С. 279 – 285.
Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України : монографія / О. В. Васильєв. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 341 с.
Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України // Матеріали круглого столу Національного інституту стратегічних досліджень 23 жовтня 2013 року. – К. : НІСД, 2013. – 71 с.
Флорес М. А. Инфраструктура кластеров как показатель их инновационного потенциала / М. А. Флорес // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 5. – С. 130 – 137.
Innovation Union Scoreboard 2011. European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/enteq5rise/policies/innovation/files/ius-201l_en.pdf
Christensen Alslev Т. Cluster and Network Policy Programmes in Europe / A. Т. Christensen, G. zu Kocker, T. Lammer-Gamp, M. Thomson, K. Olesen [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://files.conferenccmanager.dk/medialibrary/fl3db635-416d-4cbc-a465-78f2ffX796c6/images/Cluster_policy_programmes_in_Northern_Europe_Article__2_pdf
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718
Семиноженко В. У 2014 році Уряд продовжить політику формування інноваційної інфраструктури / В. Семиноженко // Прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, 27.12.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246950017&cat_id=244277212
Левковська Л. В. Формування інноваційних кластерів в Україні / Л. В. Левковська // Продуктивні сили України. – 2009. – № 1. – С. 115 – 119.
Фатеев В. С. Кластеры, кластерный подход и его использование как инструмента регулирования развития национальной и региональной экономики / В. С. Фатеев // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Эканомiка. Сацыялогiя. Бiялогiя. – 2012. – № 2 (131). – С. 40 – 50.
Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер; [пер. с англ.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 608 с.
Isbasoiu G.-M. Industrial Clusters and Regional Development. The Case of Timisoara and Montebelluna. MPRA Paper No 5037 / G.-M. Isbasoiu // Munich Personal RePEc Archive. –2006. – December [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpra.ub.unimuenchen.de/5037/1/MPRA_paper_5037.pdf
Cluster Policies – Cluster Development? A Contribution to the Analysis of the New Learning Economy // Nordregio Report 2001:2 / Edited by Еge Mariussen. – Stockholm, 2001. – 131 p.
Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks // European Commission, Enterprise Directorate-General. – Brussels, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dps.tesoro.it/cd_cooperazione_bilaterale/docs/6.Toolbox/13.Supporting_documents/1.Cluster_methodologies_casoni/2.Additional_doc_2/3.EU_final_rep._ExpGroup_Clusters.pdf
Ketels С. The Development of the Сluster Concept – Present Experiences and Further Developments / C. Ketels // Pater prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Dec 2003. – Harvard : Business School, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.isc.hbs.edu/pdf/Frontiers_of_Cluster_Research_2003.11.23.pdf
Ketels С. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies / C. Ketels, G. Lindqvist, O. Solvell. – Stockholm : Center for Strategy and Competitiveness, 2006. – 38 p.
Яшева Г. А. Формирование и реализация кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью предприятий легкой промышленности Республики Беларусь : автореф. дис. … докт. экон. наук : 08.00.05 / Г. А. Яшева; Бел. гос. экон. ун-т. – Минск, 2009. – 49 с.
Матеріали круглого столу «Створення та функціонування інноваційних кластерів» (1 жовтня 2009 року). – К., 2009. – 83 с.
Шовкалюк В. С. Кластери та інноваційний розвиток України / В. С. Шовкалюк // Створення та функціонування інноваційних кластерів : інформ.-аналіт. матеріали Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/images/stories/Stvor_ta_funk_klasteriv.pdf
Щербин В. К. Инфраструктурные составляющие инновационной экономики : монография / В. К. Щербин; науч. ред. С. М. Дедков. – Минск : Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2010. – 312 с.
Помитов С. А. Кластеры: характеристика и модели / С. А. Помитов // EKportal.ru – Информационный сайт по экономике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekportal.ru/page-id-1805.html
Соколовська І. П. Кластерна стратегія розвитку бізнесу: світовий досвід та практика в Україні / І. П. Соколовська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні». – К. : КНТЕУ, 2007. – С. 241 – 242.
Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.
Проскура В. Ф. Аналіз і оцінка світового досвіду розвитку економічних кластерів / В. Ф Проскура // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. – № 2. – С. 290 – 296.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.23:658.2:669.1(477)
Булєєв І. П.
Деякі аспекти функціонування економіки України на сучасному етапі її розвитку (c. 49 - 58)

На основі сучасних економічних теорій надано аналіз стану економіки України. Виявлено основні чинники, які привели економіку та суспільство до системної соціально-економічної кризи. До них віднесено: використання інститутів, що не відповідають менталітету суспільства та населення; приватно-капіталістичні відносини; олігархічна власність і відсторонення громадян від участі у власності та управлінні; слабкість громадянського суспільства та середнього класу; низька захищеність громадян та їх власності; слабкість еліт та ін. Запропоновано рекомендації щодо усунення недоліків, шляхи виходу економіки із кризи.
Ключові слова: економіка, економічна політика, інститути, вертикальна та горизонтальна інтеграція, державно-корпоративний устрій, партнерство
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 23.

Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Buleev.I.P@nas.gov.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 182

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Булеев И. П. Некоторые аспекты функционирования экономики Украины на современном этапе ее развития // Проблемы экономики. – 2015. – №1. – C. 49–58.

Список використаних у статті джерел

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер. – М. ; СПб ; К. : Вильямс, 2001. – 271 с.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия (теория и практика) / И. Ансофф ; [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 2003. – 414 с.
Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. – М. : Мысль, 2003. – 300 с.
Постсоветский институционализм: 10 лет спустя : монография : в 2-х т. / Под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк : ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. – 464 с.
Лемещенко Л. Переходный период в контексте институциональной эволюционной теории / Л. Лемещенко // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического университета МГУ им. М. Ломоносова. – 2002. – № 3. – С. 179 – 192.
Губанов С. Неоиндустриализация России и нищета саботажной критики / С. Губанов // Экономист. – 2014. – № 4. – С. 3 – 32.
Киндзерский Ю. Проблемы промышленного развития и несостоятельность промышленной политики в Украине / Ю. Киндзерский // Общество и экономика. – 2012. – № 7 – 8. – С. 80 – 100.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.
Хасбулатов Р. Мировая экономика: теория, принципы, политика : в 2-х т. / Р. Хасбулатов. – М. : Экономика, 2006.
Черников А. Экономическая политика Украины. Когда же она появится? / А. Черников // Зеркало недели. – 2013. – № 24 (26 июня).
Промисловість и промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : науково-аналітична доповідь / [О. І. Амоша, В. П. Вишневський, Л. О. Збаразька та ін.] ; за заг. ред. В. П. Вишневського ; Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.
Иванов Ю. Инструментарий государственной политики в сфере обеспечения конкурентоспособности регионов / Ю. Иванов // Конкурентоспособность социально-экономических систем: вызовы нового времени : монография / Науч. ред. А. И. Татаркина, В. В. Криворотова. – М. : Экономика. – 2014. – 466 с. – С. 176 – 191.
Булеев И. Трансформация общества и экономики: опыт и перспективы : монография / И. Булеев. – Донецк : Ин-т экон. пром-сти, 2006. – 336 с.
Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи : монографія / Під ред. М. І. Кизима, Ю. Б. Іванова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 288 с.
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html
Програма діяльності Кабінету Міністрів України : Затверджена № 26-VIII 11 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Program_fine.Pdf-Abobe.Reader.
Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki
Лагутин В. Д. Экономическая политика государства: сущность, этапы, механизмы / В. Д. Лагутин // Экономическая теория. – 2006. – № 4. – С. 16 – 26.
Перехідна економіка : підручник / За ред. В. М. Гейця. – К., 2003. – С. 62.
Силюк Т. С. Государственная экономическая политика : учебно-методический комплекс / Т. С. Силюк. – Брест : Изд-во БрГУ, 2014. – 115 с.
Ведута Е. Н. Стратегия и экономическая политика государства : учебное пособие / Е. Н. Ведута. – М. : Академический проект, 2004. – 456 с.
Экономическая теория : учебник [для студ. высш. учеб. заведений] / Под ред. В. Д. Камаева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 640 с.
Губанов С. Вероятна ли мировая рецессия – 2012? / С. Губанов // Экономист. – 2012. – № 1. – С. 3 – 10.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 65.050.12
Власюк Т. О.
Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на ринку сільськогосподарської продукції в Україні (c. 59 - 71)

У статті оцінено стан зовнішньоекономічних відносин у системі агропромислового комплексу та представлена регіональна структура товарообігу сільськогосподарської продукції. Здійснено аналіз перспектив і можливостей для аграрного сектора України, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Сформульовано низку загроз продовольчій безпеці держави, пов’язаних з інтегрованістю вітчизняного аграрного сектора зі світовим ринком продовольства. Запропоновано заходи державної аграрної політики щодо підвищення ефективності використання наявного потенціалу аграрного сектора економіки, його адаптації до нових умов, у тому числі з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами.
Ключові слова: сільське господарство, продовольча безпека, зовнішньоекономічна безпека
Рис.: 8. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Власюк Тарас Олександрович – кандидат економічних наук, начальник, відділ навчально-наукового та методичного забезпечення, Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Пугачова, 12/2, Київ, 04050, Україна)
Email: vlasiukt@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 161

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Власюк Т. О. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на ринку сільськогосподарської продукції в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 59–71.

Список використаних у статті джерел

Дані Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Дані Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf
Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною : наук. доп. / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАНУ Т. О. Осташко, д-ра екон. наук В. О. Точиліна ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.». – К., 2013. – 98 с.
Додатки до угоди про Асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/1-A_EU/1-A_Annexes_Part-13.pdf
ЕС-Украина. Снятие пошлин и аграрный экспорт Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukragroconsult.com/news/es-ukraina-snyatie-poshlin-i-agrarnyi-eksport-ukrainy
Додатки до угоди про Асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_1-D.pdf
Додатки до угоди про Асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/1-A_EU/1-A_Annexes_Part-12.pdf
Индекс продовольственных цен ФАО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
Звіт про стан продовольчої безпеки у 2013 році / Міністерство економічного розвитку та торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konkurentno-spromozhnistTaStanEkonomichnoiBezpeki
Шубравська О. В. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору / Шубравська О. В., Прокопенко К. О. // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 63 – 73.
Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1633/
Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналітична доповідь / За заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.23:658.2:669.1(477)
Денисов К. В., Бабміндра Д. І.
Промислова політика регулювання процесів прискореної екологізації виробничої діяльності підприємств чорної металургії в Україні (c. 72 - 78)

Метою статті є аналіз основних проблем, пов’язаних з екологічними аспектами виробничої діяльності підприємств чорної металургії, визначення пріоритетних напрямів та інструментів регулювання процесів екологізації металургійного виробництва в Україні у контексті необхідності забезпечення сталого розвитку галузі. У статті проаналізовано еколого-економічні наслідки виробничої діяльності підприємств чорної металургії у сфері викидів забруднюючих речовин, скидання забруднених вод, а також поводження з відходами. Доведено зростання частки галузі в загальному показнику скидання неочищених вод і викидів діоксиду вуглецю. Зроблено висновок про існуючу нераціональну структуру капітальних інвестицій на охорону довкілля, де частка поточних витрат на утримання природоохоронних об’єктів перевищує 50 %. Обґрунтовано необхідність реалізації комплексної промислової політики в галузі, що включатиме максимальну підтримку впровадження інноваційних проектів та одночасне посилення відповідальності галузевих підприємств за порушення екологічного законодавства.
Ключові слова: сталий розвиток, екологізація, промислова політика, чорна металургія, забруднення довкілля, податок на додану вартість
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 30.

Денисов Костянтин Вікторович – кандидат економічних наук, викладач, кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: denisovkv@ukr.net
Бабміндра Дмитро Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 132

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Денисов К. В., Бабміндра Д. І. Промислова політика регулювання процесів прискореної екологізації виробничої діяльності підприємств чорної металургії в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 72–78.

Список використаних у статті джерел

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Новий курс: реформи в Україні. 2010 – 2015 : національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
Оцінка впливу Угоди про асоціацію / ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т. О.Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Л. В.Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 102 с.
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Ю. В. Кіндзерський, М. М. Якубовський, І. О. Галиця та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К. : ІЕП НАН України, 2009. – 928 с. : табл., рис.
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / Відпов. ред. Ю. В. Кіндзерський. – К. : ІЕП НАН України, 2007. – 408 с.
Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю. В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 536 с. : табл., рис.
Тимощик Л. П. Реструктуризація промислового виробництва (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.01 «Економіка промисловості» / Л. П. Тимощик. – К., 2005. – 23 с.
Венгер В. В. Особливості взаємодії держави та бізнесу у сфері гірничо-металургійного комплексу України: від підтримки до партнерства / В. В. Венгер, В. О. Точилін // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2. – С. 114 – 128.
Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція / За ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 552 с.
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : науково-аналітична доповідь / [О. І. Амоша, В. П. Вишневський, Л. О. Збаразська та ін.] ; за заг. ред. В. П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / [О. М. Алимов, О. І. Амоша та ін.] ; за заг. ред. В. І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В.Шинкарук ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с. : табл., рис.
Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України. – К. : НІСД, 2012. – 41 с.
Пріоритети та важелі модернізації металургійної галузі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/886/
Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України. – К. : НІСД, 2014. – 57 с.
Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України. – К. : НІСД, 2012. – 71 с.
Денисов К. В. Промислова політика в системі структурних перетворень у чорній металургії України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / К. В. Денисов; ДВНЗ «Криворізький нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2014. – 24 c.
Статистичний щорічник України за 2013 р. : статистичний збірник / За ред. О. Осауленка. – К. : Держстат України, 2014. – 534 с.
Довкілля України у 2010 р. : статистичний збірник / За ред. Н. Власенко. – К. : Держстат України, 2011. – 205 с.
Довкілля України у 2011 р. : статистичний збірник / За ред. Н. Власенко. – К. : Держстат України, 2012. – 185 с.
Довкілля України у 2012 р. : статистичний збірник / За ред. Н. Власенко. – К. : Держстат України, 2013. – 234 с.
Довкілля України у 2013 р. : статистичний збірник / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Держстат України, 2014. – 223 с.
Угода СОТ про субсидії і компенсаційні заходи // Офіційний веб-портал Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/
Бюлетень Рахункової Палати України № 4 за 2000 р. // Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua
Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13 – 14, № 15 – 16, № 17. – Ст. 112.
Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50 – 51. – Ст. 572.
Денисов К. В. Аналіз особливостей державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії / К. В. Денисов // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2012. – № 2. – С. 102 – 108.
Денисов К. В. Інструменти державної політики регулювання виробничої діяльності чорної металургії в Україні відповідно до вимог СОТ / К. В. Денисов // Ефективна економіка. – 2012. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/
Денисов К. В. Аналіз результативності державної промислової політики в чорній металургії України за 1996 – 2010 рр. / К. В. Денисов // Бізнес Інформ. – 2013. – № 3. – С. 146 – 151.
Денисов К. В. Державне регулювання інноваційної складової розвитку виробничої діяльності підприємств чорної металургії України / К. В. Денисов // Економічний простір. – 2012. – № 58. – С. 160 – 171.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.486.3
Єрмаченко В. Є.
Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні (c. 79 - 84)

На основі проведеного експертного опитування здійснена ідентифікація, предметний опис та порівняльна характеристика загроз розвитку туристичної діяльності в Україні. Встановлено, що найбільші негативні наслідки для ринку туристичних послуг мають економічні загрози, а саме: зменшення купівельної спроможності населення, зниження зайнятості, зростання індексу цін на більшість товарів та послуг, несприятливі коливання валютних курсів, а також геополітичні загрози, які можуть мати довгостроковий та структурний негативний вплив. Доведено, що істотною характерною рисою загроз є їх взаємообумовленість; процесам реалізації загроз притаманний синергетичний ефект; поряд з детальним аналізом конкретних загроз з метою ефективного управління соціально-економічним розвитком у сфері туризму необхідним є синтез отриманої інформації до рівня розуміння ринку туристичних послуг як складної системи, тенденції зміни параметрів якої встановлюються під впливом широкого кола деструктивних чинників, які є внутрішніми та зовнішніми по відношенню до національної економічної системи.
Ключові слова: туризм, ринок туристичних послуг, загрози, економічна безпека, система управління розвитком туризму
Рис.: 4. Формул: 3. Бібл.: 9.

Єрмаченко Володимир Єгорович – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yvy@hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 141

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Єрмаченко В. Є. Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 79–84.

Список використаних у статті джерел

Дехтяр Н. А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму / Н. А. Дехтяр // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – C. 43 – 51.
Должикова-Полищук Л. В. Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине / Л. В. Должикова-Полищук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8 (158). – C. 67 – 71.
Маркіна І. А. Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг / І. А. Маркіна, В. М. Маховка // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – C. 205 – 210.
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / За заг. ред. професора В. Г. Герасименка. – Одеса : Астропринт, 2013. – 304 с.
Саух І. В. Державне регулювання розвитку туризму: сутність поняття та проблеми визначення / І. В. Саух // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 4 (154). – C. 54 – 59.
Сисоєва С. І. Механізми вдосконалення розвитку регіонального туризму України / С. І. Сисоєва // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 3. – С. 148 – 153.
Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т. І. Ткаченко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 463 с.
Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : монографія / За ред. М. О. Кизим, В. Є. Єрмаченко. – Х. : ІНЖЕК, 2012. – 472 с.
Global Risks: Insight Report 2015. – Geneva : World Economic Forum, 2014. – 69 р.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.7:504.062.4
Карпенко І. В., Шишова Ю. Г.
Методичні засади бюджетного фінансування проектів в умовах сталого розвитку на принципах державно-приватного партнерства (c. 85 - 91)

Метою статті є удосконалення теоретико-методичних засад фінансового забезпечення еколого-орієнтованих заходів (проектів) в умовах сталого розвитку на принципах державно-приватного партнерства. У статті проаналізовано особливості існуючого фінансово-економічного механізму екологічної політики в Україні. Доведено доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства як найбільш ефективного способу фінансування реалізації екологічних проектів у регіонах з різним обсягом екологічного навантаження та фінансовими можливостями самофінансування свого розвитку. Доведено необхідність формування державної фінансової політики, спрямованої на реалізацію еколого-орієнтованих проектів на принципах потенціальної спроможності та еколого-економічної адаптивності. Обґрунтовано доцільність урахування інвесторами екологічного ризику поряд з іншими при оцінці ефективності еколого-орієнтованих проектів. Запропоновано підхід до розрахунку чистої поточної вартості інвестиційного проекту з урахуванням премії за екологічний ризик. При визначенні величини премії запропоновано враховувати рівень еколого-економічної адаптивності регіону. Практичну апробацію підходу проведено на прикладі проекту з реконструкції очисних споруд.
Ключові слова: фінансове забезпечення, еколого-орієнтований розвиток, державно-приватне партнерство, потенціальна спроможність, еколого-економічна адаптивність, вартість проекту
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 18.

Карпенко Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів і кредиту, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: i.karpenko@omu.sumdu.edu.ua
Шишова Юлія Григорівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів і кредиту, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: y.shyshova@finance.sumdu.edu.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 113

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Karpenko I. V., Shyshova I. G. Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership // The Problems of Economy. – 2015. – №1. – C. 85–91.

Список використаних у статті джерел

Безбах Н. В. Правові особливості здійснення державно-приватного партнерства в Україні / Н. В. Безбах // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 18. – С. 117 – 120.
Варнавский В. Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом / В. Г. Варнавский // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2012. – № 2. – С. 134 – 147.
Головінов О. М. Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в Україні / О. М. Головінов // Прометей. – 2012. – № 1 (37). – С. 166 – 169.
Дутко Н. Г. Європейський досвід державно-приватного партнерства / Н. Г. Дутко // Вісник академії державного управління. – 2010. – № 1. – С. 30 – 36.
Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів із надання публічних послуг / І. В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 62 – 86.
Карпенко И. В. Матричный подход в системе стратегического управления финансовым обеспечением региона / И. В. Карпенко // Молодой ученый. –2014. – № 1. – С. 366 – 369.
Карпенко І. В. Бюджетно-податкові інструменти управління фінансово-стратегічною адаптивністю регіонального розвитку / І. В. Карпенко // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 119 – 123.
Карпенко І. В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення екологоорієнтованого регіонального розвитку / І. В. Карпенко // Ефективна економіка. – 2013. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
Карпенко І. В. Фінансові інструменти регулювання процесу реалізації екологічної політики розвитку регіону / В. Г. Боронос, І. В. Карпенко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 139 – 146.
Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними : Затверджена Постановою КМУ від 16.02.2011 р. № 232 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 18. – С. 769.
Павлюк А. П. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інвестиційної діяльності в Україні / А. П. Павлюк, Д. В. Ляпін // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3 (24). – С. 38 – 45.
Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практичний посібник [для органів місцевої влади та бізнесу] / Упоряд. С. Грищенко. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 140 с.
Рассадникова С. І. Державно-приватне партнерство у розбудові екологічної інфраструктури: становлення, особливості, інвестиції / С. І. Рассадникова // Економіка. – 2012. – № 1 (2). – С. 133 – 142.
Рожко О. Д. Фінансово-економічна ефективність впровадження державно-приватного партнерства в Україні / О. Д. Рожко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Випуск 27. – С. 138 – 147.
Тофанюк О. В. Застосування механізмів державно-приватного партнерства у бюджетному регулюванні регіонального розвитку / О. В. Тофанюк, І. Г. Чалий // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: теорія та практика. – 2011. – № 4 (16). – С. 41 – 53.
Федулова Л. І. Організаційний ресурс державно-приватного партнерства в умовах подолання наслідків кризи / Л. І. Федулова, І. Г. Яненкова // Наукові праці. Економіка. – 2009. – Т. 109, вип. 96. – С. 57 – 60.
Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика / П. І. Шилепницький ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Чернівці : Ін-т регіональних досліджень, 2011. – 454 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК [330.101:163.14](477)
Кічурчак М. В.
Напрями вдосконалення інституційного забезпечення відтворення благ в економічній системі України (c. 92 - 106)

Метою статті є з’ясування природи взаємодії інституційних чинників і виробництва суспільних благ, окреслення найголовніших напрямів удосконалення інституційного забезпечення, їх відтворення в економічній системі України. Достовірність і наукова обґрунтованість одержаних результатів ґрунтується на методах індукції, дедукції, порівняння, історичному і канонічному аналізах. У статті окреслено теоретико-методологічні засади впливу інституційного забезпечення на відтворення суспільних благ і проаналізовано дію політико-правових чинників на їх виробництво в економіці України. Показано, що деформація відтворення суспільних благ пов’язана з незавершеністю побудови вітчизняної моделі представницької демократії; процесами перманентного удосконалення електоральних процедур; непрозорістю відносин держави із споживачами таких благ у системі фіскальної організації. За допомогою канонічного аналізу оцінено характер залежностей між інституційним забезпеченням та основними індикаторами виробництва цих благ. Запропоновано такі найважливіші напрями удосконалення інституційного забезпечення відтворення суспільних благ в Україні: гармонізація електоральних циклів гілок влади, що сприятиме налагодженню взаємодії з електоратом щодо визначення системи преференцій при наданні суспільних благ; завершення реформування виборчого законодавства і побудови партійної системи для посилення функціональної спроможності держави; поступовий перехід до вищої якості демократії завдяки розбудові політичних прав, громадянських свобод, свободи преси і боротьбі з корупцією.
Ключові слова: суспільні блага, відтворення, інституційні чинники, зведений бюджет, канонічний аналіз
Рис.: 3. Табл.: 9. Бібл.: 45.

Кічурчак Маріанна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки України, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: Marianna_Kichurchak@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 101

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кічурчак М. В. Напрями вдосконалення інституційного забезпечення відтворення благ в економічній системі України // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 92–106.

Список використаних у статті джерел

Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т. І. Єфименко; Національна академія наук України, Інститут економіки та прогнозування. – К., 2011. – 687 с.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / С. И. Архиереев, А. А. Гриценко и др.; [под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко]. – Х. : Форт, 2008. – 927 с.
Мельник А. Ф. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві / А. Ф. Мельник, О. В. Длугопольський. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 240 с.
Куценко В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) / В. І. Куценко; [за наук. ред. д. е. н., проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина]. – Ніжин : Вид-во «Аспект-Поліграф», 2008. – 818 с.
Arrow K. J. Social Choice and Individual Values / K. J. Arrow. – London; New York; Sydney : John Wiley & Sons Inc, 1951. – 124 p.
Downs A. An Economic Theory of Political Action in Democracy / A. Downs // The Journal of Political Economy. – 1957. – Vol. 65, № 2. – P. 135 – 150.
Black D. On the Rationale of Group Decision-Making / D. Black // The Journal of Political Economy. – 1948. – Vol. 56, № 1. – P. 23 – 34.
Romer T. The Elusive Median Voter / T. Romer, H. Rosenthal // Journal of Public Economics. – 1979. – Vol. 12, № 2. – P. 143 – 170.
Tullock G. Social Costs and Government Action / G. Tullock // The American Economic Review. – 1969. – Vol. LVI, № 2. – P. 189 – 197.
Коуз Р. Заметки к «Проблеме социальных издержек» / Р. Коуз ; [пер. с англ.] // Фирма, рынок и право. – М. : Новое издательство, 2007. – С. 150 – 177.
Buchanan J. M. The calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy / J. M. Buchanan, G. Tullock // The Collected Works of James M. Buchanan. – Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc, 1999. – Vol. 3. – 384 p.
Б’юкенен Дж. М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави / Дж. М. Б’юкенен, Р. А. Масґрейв. – К. : ВД «КМ Академія», 2004. – 175 с.
Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон. – К. : Лібра, 2004. – 271 с.
Besley T. State Capacity, Conflict and Development / T. Besley, T. Persson // Econometrica. – 2010. – Vol. 78, № 1. – Р. 1 – 34.
Україна 2020: виклики та можливості політичного процесу в майбутньому десятиріччі : Аналітична записка. – К. : Український інститут публічної політики, 2011. – 21 с.
Партійна система України: особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції (Доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2010. – № 5. – С. 2 – 33.
Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/a
Шведа Ю. Партійна система України: етапи трансформації / Ю. Шведа // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 3. – С. 50 – 55.
Кількість легалізованих об’єднань громадян // Статистичний щорічник України за 2000 – 2012 роки. – К.: Державна служба статистики України, 2001 – 2013.
Політичні партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drsu.gov.ua/party
Національний суверенітет України в умовах глобалізації : Національна доповідь. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – 112 с.
Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 240 с.
Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік : Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 31.05.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-01
Про прогноз економічного і соціального розвитку України на 2002 – 2006 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 1586 від 25.10.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1586-2002-%D0%BF
Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2005 – 2007 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 1427 від 09.09.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1427-2003-%D0%BF
Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2006 – 2008 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 1202 від 14.09.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1202-2004-%D0%BF
Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007 – 2009 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 913 від 14.09.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/913-2005-%D0%BF
Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2009 – 2011 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 1216 від 10.10.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1216-2007-%D0%BF
Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2010 – 2012 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 828 від 13.09.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828-2008-%D0%BF
Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2011 – 2013 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 988 від 12.09.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988-2009-%D0%BF
Democracy Ranking [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://democracyranking.org
Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/394217/file/Debt_31.12.2013.pdf
Зведений бюджет України // Статистичний щорічник України за 2000 – 2012 роки. – К., 2001 – 2013.
Лебедюк В. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / В. Лебедюк // Сучасна українська політика : зб. наук. пр. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. – Вип. 28. – С. 157 – 169.
Фісун О. А. Партійна система України після парламентських виборів 2012: ефективне число партій і місце класифікації : Аналітична записка / О. А. Фісун, О. С. Поліщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1062
Бюджет і власні надходження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=94750
Меркулова Т. В. Общественные блага и сотрудничество: экспериментальные результаты / Т. В. Меркулова // Институциональные проблемы эффективного государства / А. А. Гриценко, В. В. Дементьев и др.; [под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева]. – Донецк : ДонНТУ, 2011. – С. 149 – 160.
Праця України у 2008 році : Статистичний збірник. – К., 2009. – 309 с.
Праця України у 2013 році : Статистичний збірник. – К., 2014. – 336 с.
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Лисяк Л. В. Бюджетна політика в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України / Л. В. Лисяк. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.
Annual government finance statistics (gov_a) // Government statistics – historical ESA95 data (gov_h) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Persson T. Electoral rules and Government Spending in Parliamentary Democracies / T. Persson, G. Roland, G. Tabelliny // Quarterly Journal of Political Science. – 2007. – Vol. 2, № 2. – Р. 155 – 188.
Persson T. The Size and Scope of Government: Comparative Politics with Rational Politicians / T. Persson, G. Tabelliny // The National Bureau of Economic Research Working Paper. – 1998. – № 6848. – 48 р.
Index of Economic Freedom [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 37.018:316.422
Комарова О. А.
Пріоритетні напрями державної освітньої політики (c. 107 - 113)

Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні фактори (економічні, соціальні, політичні, науково-технічні та культурні), що безпосередньо впливають на неї. Визначено, що сучасна державна освітня політика має реалізовуватися, виходячи з наступних принципів: пріоритетності, стабільності, відповідності наявних ресурсів здійснюваним в освіті реформам, комплексності, спадковості та гласності. Рекомендовано пріоритетні напрями державної освітньої політики згрупувати в три блоки: стратегічні, оперативні та трансформаційні напрями. Як стратегічні напрями державної освітньої політики запропоновано: забезпечення інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір; трансформація традиційної парадигми освіти до віртуально-дистанційної; розробка та впровадження науково обґрунтованих освітніх стандартів з метою підвищення якості освіти; підвищення рівня зайнятості випускників навчальних закладів. В якості оперативних напрямів державної освітньої політики визначено: формування та розвиток безперервної ступеневої системи освіти; забезпечення умов для надання вільного доступу до освітніх послуг всім громадянам; вдосконалення системи фінансового забезпечення освітньої галузі. Рекомендовано такі трансформаційні напрями державної освітньої політики: підвищення якості учбового процесу через його модернізацію та інтенсифікацію; гуманізація та гуманітаризація навчання; перехід від традиційної до особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка нового організаційно-економічного механізму формування та розвитку освітнього потенціалу суспільства.
Ключові слова: освіта, державна освітня політика, фінансування освіти, безперервна освіта
Бібл.: 9.

Комарова Ольга Альбертівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів та планування, Кіровоградський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: komarova-o.a@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 180

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Комарова О. А. Пріоритетні напрями державної освітньої політики // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 107–113.

Список використаних у статті джерел

Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю / В. П. Андрущенко. – 2-ге вид., допов. – К. : Знання України, 2008. – 819 с.
Астахова В. И. Некоторые вопросы теории и практики становления непрерывного образования / В. И. Астахова // Гуманитарные науки. – 2011. – № 3. – С. 86 – 93.
Бургун І. В. Підготовка компетентного випускника як реалізація гуманістичної місії середньої освіти / І. В. Бургун // Народна освіта. – 2014. – № 3 (24) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2589
Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ / Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Кремень В. Нові вимоги до освіти та її змісту // Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21 століття : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Рівний доступ до якісної освіти», 26–27 червня 2007 р., м. Київ. – К. : ТОВ УВПК «Ексоб», 2007. – С. 3 – 10.
Куценко В. І. Освіта – фундамент сталого економічного розвитку та соціальної гармонії: шляхи оновлення / В. І. Куценко // Экономика и управление. – 2013. – № 3. – С. 58 – 65.
Мищишин І. Актуальні проблеми теорії і практики освіти, навчання і виховання / І. Мищишин // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 3 – 9.
Національна стратегія розвитку освіти на 2012 – 2021 роки : схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 р. №344/2013 / Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
Філіпова В. Д. Модернізація державної політики в галузі освіти України / В. Д. Філіпова // Наукові праці. Серія «Державне управління». – 2013. – Т. 208, вип. 196. – С. 40 – 44.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 656.61.(477)(003)
Машканцева С. О.
Обґрунтування вибору напрямків розвитку національного торговельного флоту (c. 114 - 119)

В умовах міжнародної і регіональної інтеграції розвиток національного торговельного флоту стає одним з чинників досягнення економічної безпеки резидентів. Основною метою статті є уточнення сучасних особливостей функціонування світового фрахтового ринку з метою формування основних напрямків розвитку торговельного судноплавства флотом прапора України. Типовим станом більшості секторів фрахтового ринку є циклічність їх функціонування. Вибір перспективної стратегії позиціонування торговельного флоту в системі глобального ринку морської торгівлі припускає урахування міри стійкості зовнішньоекономічних відносин. Особливе місце в умовах глобалізації економічних відносин набувають транзитні вантажопотоки. Механізм розвитку флоту і портів має бути зорієнтований як на рішення підприємницьких завдань, так і на реалізацію потреб власників вантажів. Найважливішою характеристикою поточного стану будь-якого сегменту ринку морської торгівлі є потік фрахтової виручки, яка, кінець кінцем, зумовлює вартість основного капіталу окремих компаній і загальну ринкову вартість інвестицій. Регулювання зовнішніх економічних відносин на основі принципів СОТ вимагає розвитку нових підходів до вдосконалення міжнародної транспортної співпраці на основі нових технологій і техніко-економічного рівня флоту і портів. Розвиток національного торговельного флоту може бути здійснений у рамках таких груп спеціалізованого флоту: балкерного, танкерного, паромного і контейнерного. Для стабілізації розвитку національної транспортної системи України важливо визначити її роль у системі міжнародних транспортних коридорів. Слід звернути увагу, що більшість міжнародних транспортних маршрутів, які проходять через територію України, – водні, що слід вважати додатковим чинником у системі доцільності створення національного конкурентоспроможного торговельного флоту.
Ключові слова: вантажопотоки, мультимодальні транспортні технології, міжнародні транспортні коридори, контейнеризація, інвестиційні ресурси, оптимальність завантаження потужностей, міжнародний реєстр суден, спеціалізований флот
Формул: 1. Бібл.: 14.

Машканцева Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, Одеська національна морська академія (вул. Дідріхсона, 8, Одеса, 65029, Україна)
Email: magseabird@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 109

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Машканцева С. О. Обґрунтування вибору напрямків розвитку національного торговельного флоту // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 114–119.

Список використаних у статті джерел

Кругман П. Р. Международная экономика / П. Р. Кругман, М. Обстфельд; [пер. с англ.]. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 832 с.
Пугель Т. А. Международная экономика / Т. А. Пугель, П. Х. Линдерт. – М. : Дело и Сервис, 2000. – 800 с.
Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Д. Сакс, Б. Ф. Ларрен. – М. : Дело, 1996. – 847 с.
Примачев Н. Т. Эффективность развития морской транспортной индустрии : монография / Н. Т. Примачев, Н. Н. Примачева. – Одесса : ОНМА, 2011. – 374 с.
Котлубай А. М. Проблемы теории и практики развития морского транспорта Украины : монография / А. М. Котлубай. – Одесса : ИПРиЭЭИ НАН Украины, 2011. – 268 с.
Самуэльсон П. А. Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус; [пер. с англ.]. – 18-е изд. – М. : ИД «Вильямс», 2007. – 1360 с.
Николаева Л. Л. Принципы устойчивого развития судоходных компаний в глобальном рынке морской торговки : монография / Л. Л. Николаева. – Одесса : ИПРиЭЭИ НАН Украины, 2008. – 353 с.
Примачев Н. Т. Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии : монография / Н. Т. Примачев, Н. Klimek и др.; [под общей ред. Примачева Н. Т., Klimek Н.]. – Херсон; Gdansk : Гринь Д.С.; UGIT i HM, 2014. – 318 с.
Жихарева В. В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний / В. В. Жихарева. – Одесса : ИПРиЭЭИ НАН Украины, 2010. – 480 с.
Пирс II Дж. Стратегический менеджмент / Дж. Пирс II, Р. Робинсон. – 12-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 560 с.
Эванс Ф. Ч. Оценка компаний при слиянии и поглощении / Ф. Ч. Эванс, Д. М. Бишоп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 332 с.
Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 453 с.
Порты Украины: информ.-аналит. журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portsukraine.com/node/
http://trans-port.com.ua/50930-sozdanie-reestra-sudov-stanet-instrumentom.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.1
Мельникова О. А.
Проблеми та перспективи розвитку брендінгу міст в Україні (c. 120 - 125)

Метою статті є розробка теоретико-методичних рекомендацій щодо формування бренду міста з урахуванням сьогоденного соціально-економічного розвитку міст України. У статті на основі аналізу теоретичних робіт у сфері маркетингу розглянуто поняття «бренд міста» і «брендінг міста». Узагальнення і систематизація теоретичного і практичного досвіду у сфері дослідження дозволили виділити основні цілі та завдання брендінгу міста та визначити цільову аудиторію бренду міста. На підставі аналізу успішного вітчизняного та зарубіжного практичного досвіду формування брендів міст виділено основні проблеми побудови бренду українських міст і визначено шляхи їх вирішення. Аналіз, систематизація та узагальнення даних, отриманих в ході дослідження, дозволили сформувати теоретико-методичні рекомендації щодо формування бренду міста у вигляді послідовності шести етапів, а також адаптувати концепцію життєвого циклу товару до життєвого циклу бренду міста. У статті наголошується важливість наявності тісного взаємозв'язку етапів побудови бренду міста із соціально-економічною стратегією розвитку міста.
Ключові слова: бренд міста, брендінг, життєвий цикл бренду міста, цільова аудиторія бренду міста, етапи побудови бренду міста
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Мельникова Олександра Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра туризму, готельної і ресторанної справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Оборонна, 2, Луганськ, 91011, Україна)
Email: melnikova_aa@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 139

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельникова А. А. Проблемы и перспективы развития брендинга городов в Украине // Проблемы экономики. – 2015. – №1. – C. 120–125.

Список використаних у статті джерел

Визгалов Д. В. Брендинг города / Д. В. Визгалов ; [предисл. Л. В. Смирнягина]. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2011. – 160 с.
Визгалов Д. В. Маркетинг города / Д. В. Визгалов. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2008. – 110 с.
Роль брендинга городов в эпоху перемен / Под общ. ред. О. И. Соскина. – К. : Институт трансформации общества, 2012. – 112 с.
10 примеров успешного ребрендинга городов // Forbes : финансово-экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/puteshestviya/188010-10-primerov-uspeshnogo-rebrendinga-gorodov/slide/10
Международная консалтинговая компания «Reputation Institute» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/city-reptrak
Исследовательский центр «The Economist Intelligence Unit» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eiu.com/
Державна служба статистики України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/
Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / Под общ. ред. Кейт Динни. – М. : ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 205 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК [65.01:34.06] (330.341.1)
Мрихіна О. Б., Міркунова Т. І., Стояновський А. Р.
Нормативно-методичні засади трансферу технологій (c. 126 - 132)

Статтю присвячено дослідженню нормативно-методичного забезпечення трансферу технологій. Вивчення існуючих теоретичних і прикладних розробок з цієї проблематики показало, що явище трансферу технологій переважно розглядається як проміжний етап, що опосередковує інноваційну діяльність. На засадах системного аналізування виокремлено та угруповано основні нормативно-методичні положення правової бази України, якими послуговується трансфер технологій; визначено проблемні моменти, що ускладнюють трансфер технологій, і розроблено пропозиції з їх розв’язання; запропоновано авторський підхід до формування нормативно-методичних засад трансферу технологій як методологічної підсистеми. Перспективою подальших наукових досліджень за цією проблематикою є формування механізмів реалізації вдосконаленого нормативно-методичного забезпечення трансферу технологій.
Ключові слова: нормативно-методичне забезпечення, трансфер технологій, комерціалізація, інновація
Табл.: 1. Бібл.: 26.

Мрихіна Олександра Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleksandramrykhina@gmail.com
Міркунова Тамара Ігорівна – магістрант, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: tamaramirkunova479@gmail.com
Стояновський Андрій Ростиславович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: stoianovskyi@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 107

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Mrykhina O. B., Mirkunova T. I., Stoianovskyi A. R. The Methodological and Regulatory Framework for Technology Transfer // The Problems of Economy. – 2015. – №1. – C. 126–132.

Список використаних у статті джерел

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16
Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://old.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/_%D0%B7%D0%B0_2013_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80_%D0%BE%D0%BA%2B.pdf
Андросова О. Ф. Організаційно-економічні аспекти використання трансферу технологій на підприємствах авіаційної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / О. Ф. Андросова; Нац. авіац. ун-т. – К., 2006. – 210 с.
Бажал Ю. М. Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку / Ю. М. Бажал // Економічний розвиток і державна політика : практикум. Вип. 6 : Міжнародна економіка. Торговельна політика. – Ч. 1, розд. 1.4 / за заг. ред. Юрія Єханурова, Івана Розпутенка ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. – К. : К.І.С., 2001. – С. 20 – 29.
Йохна М. А. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення : монографія / М. А. Йохна, П. Г. Іжевський, В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 188 с.
Ляшенко О. М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / О. М. Ляшенко ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 36 с.
Кам’янська О. В. Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук / О. В. Кам’янська ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2008. – 281 c.
Кацура С. М. Принципи державного регулювання міжнародного трансферу знань / С. М. Кацура, В. В. Лимар // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 43 – 46.
Саліхова О. Б. Удосконалення методології статистичного аналізу міжнародного трансферу технологій в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / О. Б. Саліхова ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К., 2003. – 199 c.
Титов В. В. Трансфер технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.metodolog.ru/00384/14.htm
Федулова Л. І. Розбудова системи трансферу технологій – важлива умова впровадження кластерної моделі розвитку економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник/2011-2/Федулова.pdf
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
Про затвердження Методики оцінки майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-п
Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. № 520 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-п
Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/231-2013-п
Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п
Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. № 473 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/473-96-п
Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1999 р. № 1406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1406-99-п
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/830-96-п
Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-п
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств : Наказ Міністерства економіки України 06.09.2006 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=147532&cat_id=38738
Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності : Наказ Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 р. №18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nmu.ua/science/commerc.doc
Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності : Наказ Фонду Державного майна України від 25.06.2008 р. №740 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08
Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти з метою зарахування на бухгалтерський облік : Наказ Фонду Державного майна України від 13.12.2005 р. № 3162 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0479-06
Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво : Спільний наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства фінансів України від 25.09.2001 р. № 218/446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0218569-0


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.012:351.746.1
Солодовнік О. О.
Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: теоретико-методологічні засади забезпечення (c. 133 - 138)

Мета статті полягає у формуванні авторського підходу до розкриття змісту фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства на основі аналізу й узагальнення існуючих досліджень фінансово-економічної безпеки суб’єктів різного рівня ієрархії управління та природи публічно-приватного партнерства. Дослідження наукових публікацій з питань фінансово-економічної безпеки дозволило констатувати, що в сучасних наукових дослідженнях спостерігається певна фрагментарність у формуванні термінологічного апарату забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів різного рівня ієрархії управління, а загальне поняття «фінансово-економічна безпека» досі залишається недостатньо дослідженим. У ході проведеного дослідження було аргументовано доцільність виокремлення нового прояву фінансово-економічної безпеки – фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства; запропоновано ввести до наукового обігу поняття «фінансово-економічна безпека публічного партнера» і «фінансово-економічна безпека приватного партнера» та сформульовано власну точку зору на зміст цих понять; обґрунтовано необхідність розроблення цілісної методології стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів сторін публічно-приватного партнерства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є з’ясування сутності та змісту стратегічного захисту інтересів сторін публічно-приватного партнерства.
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, фінансово-економічна безпека, інтереси сторін партнерства
Бібл.: 12.

Солодовнік Олеся Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: solodovnikoa@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 124

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Solodovnik O. O. Financial and Economic Security of the Public-Private Partnership: Theoretical and Methodological Framework // The Problems of Economy. – 2015. – №1. – C. 133–138.

Список використаних у статті джерел

Мойсеєнко І. П. Системний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства / І. П. Мойсеєнко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – Вип. 1. – С. 284 – 291.
Рыбалкин Н. Природа безопасности / Н. Рыбалкин // Вестник Московского университета. Серия «Философия». – 2003. – № 5. – С. 36 – 52.
Федотова Е. Л. Партнерские отношения как феномен современного общества / Е. Л. Федотова, Е. Н. Деревцова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/37_DWS_2014/Psihologia/12_181587.doc.htm
Сазонов В. Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые аспекты : монография / В. Е. Сазонов. – М. : Российский університет дружбы народов, 2012. – 492 с.
Єрмілов С. Ф. Формування механізмів ДПП в науково-інноваційній сфері України : дис. … канд. наук з державного управління : 25.00.02 / С. Ф. Єрмілов ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2012. – 208 с.
Підгаєць С. Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства / С. Підгаєць // Журнал європейської економіки. – 2011. – Т. 10, № 3. – С. 291 – 305.
Жданенко С. Б. Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / С. Б. Жданенко ; Харківський військовий ун-т. – Х., 2003. – 16 с.
Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках / И. В. Запатрина. – К. : Центродрук, 2011. – 152 с.
Головінов О. М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О. М. Головінов, Л. А. Дмитриченко // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 4 – 8.
Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг / І. В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 62 – 86.
Брайлівський І. А. Інтереси і вигоди приватного сектора в державно-приватному партнерстві / І. А. Брайлівський // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – С. 232 – 236.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.1:631.1(477)
Скидан О. В., Литвинчук І. Л., Самойленко К. А., Дубінченко С. В.
Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження) (c. 139 - 148)

Метою статті є дослідження громадської думки у соціально-професійному сегменті виконавців наукових та науково-технічних робіт стосовно ефективності політики реформування аграрної освіти і науки України. З використанням методів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації визначено погляди виконавців наукових та науково-технічних робіт на кроки уряду у питаннях інноваційного розвитку системи науково-освітнього забезпечення аграрної економіки; вирішення проблем інституціоналізації інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки; формування мережі інтегрованих навчально-виробничих платформ в аграрній економіці. Доведено доцільність проведення соціологічних досліджень у вивченні реакцій соціально-професійних груп на макроекономічну політику держави для уникнення конфлікту інтересів сторін та більш ефективної імплементації заходів уряду.
Ключові слова: соціологічне дослідження, аграрний сектор, система науково-освітнього забезпечення, реформа
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 10.

Скидан Олег Васильович – доктор економічних наук, доцент, ректор, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: skydano@mail.ru
Литвинчук Ірина Леонідівна – кандидат економічних наук, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: irina.litvinchuk@ukr.net
Самойленко Костянтин Анатолійович – аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: Dsgi-ukr@mail.ru
Дубінченко Станіслав Володимирович – аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: Dsgi-ukr@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 103

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скидан О. В., Литвинчук І. Л., Самойленко К. А., Дубінченко С. В. Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження) // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 139–148.

Список використаних у статті джерел

Ильин И. Е. Аграрная реформа в России на рубеже XX – XXI вв. / И. Е. Ильин. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 344 с.
Прока Н. И. Мониторинг человеческого капитала аграрного сектора / Н. И. Прока // Образование, наука и производство. – 2012. – № 1. – С. 2 – 7.
Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика) / За ред. В. Тарасенка. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. – 576 с.
Основні проекти і дослідження Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sociology.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=21
Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні : Аналітична доповідь Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 10 (22). – С. 2 – 46.
Система освіти в Україні: стан та перспективи розвитку : Аналітична доповідь Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 4 (28). – С. 2 – 35.
Гугнін П. А. Соціологічні центри та служби України : інформаційна довідка / П. А. Гугнін, Н. Ю. Пенькова // Влада. Людина. Закон. – 2009. – № 6. – С. 37 – 56.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 304 с.
Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері : Розпорядження КМУ від 10.09.2012 р. № 691-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR120691.html
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки на період до 2015 року : Розпорядження КМУ від 31.10.2011 р. № 1112-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR111112.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.23 (477)
Хаустова В. Є.
Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України (c. 149 - 167)

У статті визначається, що промисловість є фундаментом економіки кожної країни, тому урядами майже всіх країн світу, й в Україні в тому числі, підтримці розвитку промисловості приділяється особлива увага. Метою статті є аналіз існуючої нормативно-правової бази державної підтримки розвитку промисловості України та напрямів її удосконалення. У статті проаналізовано прийняті в країні концепції державної промислової політики України: їх цілі, основні принципи, структуру, джерела фінансування, основні завдання та пріоритети та ін., а також особливості впровадження та отримані результати. Розглянуто концепції загальнодержавних цільових економічних програм розвитку промисловості України: їх особливості, пропоновані напрями підтримки розвитку промисловості країни, пріоритети та ін., а також очікувані та отримані результати от впровадження. Проаналізовано галузеві концепції Державних цільових науково-технічних програм та стратегії економічного і соціального розвитку України та галузей промисловості. Розглянуто їх цілі та особливості. Розглянуто ухвалені Закони України щодо розвитку провідних галузей промисловості, основні завдання та пріоритети, що в них оголошені. Досліджено та узагальнено державні комплексні, державні цільові та інші програми щодо розвитку промисловості країни, а також Постанови КМУ та РНБО, які були прийняті в Україні за останні 15 років, їх основні завдання та пріоритети, а також джерела фінансування. На підставі проведеного аналізу доведено, що відсутність з боку органів державної влади й управління практичних кроків для досягнення продекларованих у Концепціях, стратегіях і у програмних документах завдань, невиконання намічених показників розвитку промисловості дають підставу стверджувати, що здійснення в Україні промислової політики вимагає повного переосмислення і прийняття стратегічного плану подальшого розвитку промисловості України на середньо- та довгостроковий періоди часу.
Ключові слова: промисловість, промислова політика, державна підтримка, нормативно-правова база
Рис.: 8. Табл.: 9. Бібл.: 32.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 152

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є. Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 149–167.

Список використаних у статті джерел

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Ю. В. Кіндзерський, М. М. Якубовський, І. О. Галиця та ін.] ; за ред. Ю. В. Кіндзерського. – К., 2009. – 928 с.
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія / М. О. Кизим. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.
Кизим М. О. Кластеризація економіки як інструмент реалізації промислової політики в країнах світу / М. О. Кизим, В. Є. Хаустова // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики. – Х. : ФОП Павленко О. Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 41 – 55.
Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України : аналітична доповідь / За ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 41 с.
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины / А. И. Амоша, В. П. Вишневский, Л. А. Збаразская // Економіка промисловості. – 2012. – № 1 – 2. – С. 3 – 33.
Булеев И. П. Современные парадигмы промышленной политики и их реализация в Украине / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая // Научный вестник ДГМА. – 2012. – № 2 (10Е). – С. 178 – 185.
Татаркин А. И. Промышленная политика: генезис, региональные особенности и законодательное обеспечение / А. И. Татаркин, О. А. Романова // Экономика региона. – 2014. – № 2. – С. 9 – 21.
Хаустова В. Є. Промислова політика: її сутність та значення / В. Є. Хаустова, І. В. Ялдін // Бизнес Информ. – 2014. – № 11. – С. 36 – 42.
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних вчених / В. Є. Хаустова, А. Д. Олійник // Бизнес Информ. – 2015. – № 3. – С. 150 – 157.
Rodrick D. Industrial Policy for the Twenty-First Century [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/UNIDOSep.pdf
Про Концепцію державної промислової політики України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 272 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/272-96-п
Про Концепцію державної промислової політики : Указ Президента України від 12.02.2003 р. № 102/2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/102/2003
Статистичний щорічник України за 1997 р. – К. : Українська енциклопедія, 1998.
Новицкий В. Новая промышленная доктрина – билет в будущее / В. Новицкий // Зеркало недели. Украина. – 2001. – № 4 (26 января) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/novaya_promyshlennaya_doktrina__bilet_v_buduschee.html
Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р. № 947-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/947-2008-р
Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 603-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р
Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і освоєння мікроелектронних технологій, серійного випуску приладів і систем на їх основі» на 2008 – 2011 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 814-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/814-2007-р
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми «Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009 – 2012 років : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2009 р. № 1173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1173-2009-п
Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010 – 2014 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 331-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/331-2009-р
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку легкої промисловості на період до 2011 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.2006 р. № 673-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/673-2006-р
Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України вiд 30.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02
Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004 – 2015 роки : Указ Президента України від 28.04.2004 р. № 493/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/493/2004
Про схвалення Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1656-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1656-2008-р
Про схвалення Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 р. № 581-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/581-2009-р
Про розвиток літакобудівної промисловості : Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2660-14
Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу : Закон України від 07.02.2002 р. № 3023-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3023-14
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16.01.2003 р. № 433-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/433-15
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій : Закон України від 09.04.2004 р. № 1676-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
Законодавство України // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистич. зб. – К. : Державна служба статистики, 2014. – 314 с.
Статистичний щорічник України – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.1:658.149.3
Шарко М. В.
Комерціалізація інтелектуальної власності при трансфері технологій в реальний сектор економіки (c. 168 - 173)

Метою статті є вивчення напрямів економічного розвитку України у сфері високих технологій і інтелектуальної власності. Досліджено динаміка ринку інтелектуальної власності, визначені стратегічні орієнтири економічного розвитку і структура використаних передових технологій. Показано, що нематеріальні компоненти сучасного виробництва складають основну частину створення додаткової вартості. Продукти інтелектуальної власності стають чинниками економічного зростання, забезпечуючи попит на товари і послуги. Освоєння результатів інтелектуальної власності та їх комерціалізація розглянуті в контексті потреб на технологічних ринках. У результаті проведених досліджень градацій високих технологій за видами економічної діяльності і термінами впровадження встановлені тенденції здобуття прибутку в короткостроковому періоді часу і скорочення технологій з пізнішими термінами впровадження. Подальше вивчення комерціалізації інтелектуальної власності при трансфері технологій у реальний сектор економіки може служити засобом підвищення ефективності суспільного виробництва.
Ключові слова: інтелектуальна власність, високі технології, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, динаміка
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 8.

Шарко Маргарита Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки і підприємництва, Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)
Email: mvsharko@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 293

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шарко М. В. Коммерциализация интеллектуальной собственности при трансфере технологий в реальный сектор экономики // Проблемы экономики. – 2015. – №1. – C. 168–173.

Список використаних у статті джерел

Государственная служба интеллектуальной собственности в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http//sips.gov.ua
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році : статистич. зб. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 287 с.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році : статистич. зб. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 289 с.
Право інтелектуальної власності [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: /www.readbookz.com/book/192/7099.htm/
Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. – М. : ИД «Вильямс», 2006. – 1408 с.
Андрощук Г. Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні / Г. Андрощук // Интеллектуальная собственность. – 2013. – № 11. – С. 27 – 33.
Андрощук Г. Світові показники інтелектуальної власності: аналіз тенденцій та стан в Україні / Г. Андрощук // Матеріали VII Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні». – К., 2015. – С. 18 – 25.
Андрощук Г. Інтелектуальна власність в наукових виробництвах в оборонній сфері в системі національної безпеки / Г. Андрощук // Наука та наукознавство. – 2012. – № 4. – С. 88 – 98.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.3: 338.012
Швед Т. В., Біла І. С.
Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні (c. 174 - 179)

У статті визначені та проаналізовані основні проблеми розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні. Розгляд та узагальнення деяких аспектів функціонування підприємств олiйно-жирової галузі в Українi дозволили ідентифікувати наступні проблеми їх розвитку: високий рiвень монополізації галузі, недостатня iнноваційно-інвестиційна спрямованість пiдприємств, слабко розвинута система зберiгання та транспортування олiйно-жирової продукції в Україні. Виявлення негативних наслідків означених проблем розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні дало можливість констатувати, що наявнi проблеми потребують вирішення, в тому числі на рівнi держави. Визначення основних заходів державного регулювання розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні стане напрямом наших подальших досліджень.
Ключові слова: олійно-жирова галузь, олійно-екстракційний завод, рослинна олія, насіння олійних культур, проблеми розвитку підприємств олійно-жирової галузі, монополізація галузі, транспортування та зберігання продукції
Бібл.: 21.

Швед Тетяна Володимирівна – аспірант, кафедра прикладної економіки, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: shtv2008@mail.ru
Біла Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (вул. Пирогова, 9, Київ, 01601, Україна)
Email: itsvt@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 131

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Швед Т. В., Біла І. С. Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 174–179.

Список використаних у статті джерел

Листопад В. Л. Стратегия и тактика компаний на украинском рынке подсолнечного масла / В. Л. Листопад // Масложировой комплекс. – 2012. – № 1 (36). – С. 23 – 28.
Показники роботи за 2013 рік та січень 2014 року // Олійно-жирова галузь України : Інформаційно-аналітичний бюлетень олійно-жирової галузі України та Російської Федерації. – Х. : УкрНДІОЖ НААН. – 2013. – № 4 (28). – 98 с.
Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukroliaprom.org.ua
Офіційне видання «АПК-информ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1023853#.U7qQddGMTfy – Заголовок з екрану.
Офіційний сайт «Кернел Груп» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www–us.kernel.ua/rus/about/about.html
Офіційний сайт «Каргілл» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cargill.com
Офіційний сайт «Бунге Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bunge.com
Офіційний сайт ПАТ «Креатив Груп» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://creativ–group.com.ua/about/
Офіційний сайт ПАТ «Віойл» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vioil.com
Офіційний сайт «Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mhp.com.ua/ru/operations/pao-mironovskij-zavod-po-izgotovleniju-krup-i-kombikormov
Компанія «Агрокосм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrbiz.info/ua/index.php?id=130
Офіційний сайт «ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mezpology.zp.ua/home/lang/ua/
Звіт Антимонопольного комітету за 2013 рік / Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document%3fid=103172&schema=main
Купчак П. М. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів : монографія / П. М. Купчак ; [за ред. Л. В. Дейнеко]. – К. : Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2009. – 152 с.
Кузьмінська Н. Л. Прогнозування інноваційного розвитку підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Н. Л. Кузьмінська. – К., 2014. – 21 с.
Черепанова Н. А. Проблемы и перспективы украинского рынка растительного масла / Н. А. Черепанова // Економічні інновації. – 2012. – Вип. 47. – С. 302 – 312.
Системи зберігання зерна в Україні та Росії: загальний стан та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svitagro.com/sistemi-zberigannya-zerna-v-ukrayini-ta-rosiyi-zagalniy-stan-ta-perspektivi.
Сумець О. М. Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств / О. М. Сумець // Вісник ХНАУ. – 2014. – № 3. – С. 207 – 216.
Днопоглиблення Дніпра : на дні відомчих проблем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/dnopogliblennya-dn-pra-na-dn-v-domchikh-problem
Днопоглиблювальним роботам на Дніпрі бути [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agroprofi.com.ua/statti/1079-dnopoglibljuvalnim-robotam-na-dnipri-buti.html
Новости аграрных рынков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uga-port.org.ua/sites/default/files/2014_11_14_vestnik_39.pdf


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.145
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Методичні підходи щодо створення та забезпечення функціонування системи моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в Україні (c. 180 - 186)

У роботі розглянуті методичні підходи щодо створення та забезпечення функціонування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів в Україні. Забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку регіонів вимагає ефективного організаційного управління на базі постійного моніторингу та оцінки поточного соціально-економічного стану регіону з метою актуалізації прийняття управлінських рішень і визначення майбутніх перспектив розвитку. Організація такого моніторингу дозволяє встановити взаємозв'язки між показниками соціально-економічного розвитку регіону і оперативно реагувати на негативні тенденції, які характеризують ці показники. Система моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України на основі запропонованих в роботі методичних рекомендацій є оперативною, динамічною і гнучкою, показує наявність відмінностей у рівні соціально-економічного розвитку регіонів протягом аналізованого періоду в часі. Запропоновані методичні підходи до створення система моніторингу та оцінки розвитку регіону дозволяють практично в режимі реального часу здійснювати незалежні оцінки тенденцій розвитку його соціально-економічного стану, отримувати інформацію про стан економічної кон'юнктури в реальному секторі економіки та її можливих змінах, оперативно проводити аналіз фінансового стану регіону і найважливіших факторів, що визначають регіональну соціально-економічну політику.
Ключові слова: система моніторингу та оцінки, соціально-економічний розвиток, регіональна політика, державне управління, проблеми розвитку
Рис.: 1. Формул: 4. Бібл.: 18.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 160

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Методичні підходи щодо створення та забезпечення функціонування системи моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 180–186.

Список використаних у статті джерел

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ІЗМІХ, 2002. – 624 с.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; [пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана]. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
Кизим Н. А. Уровень и качество жизни населения Автономной Республики Крым : монография / Н. А. Кизим, В. С. Пономаренко, В. М. Горбатов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2005. – 240 с.
Коваленко Е. Г. Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории / Е. Г. Коваленко. – Саранск : Красный Октябрь, 2006. – 240 с.
Комарова М. А. О критериях конкурентоспособности региона / М. А. Комарова // Пути и механизмы обеспечения конкурентоспособности российских регионов : сб. науч. тр. – Саратов : Изд-во ПАГС им. П. А. Столыпина, 2007. – 292 с.
Конкурентоспособность социально-экономических систем: вызовы нового времени / Под науч. ред. акад. РАН А. И. Татаркина, д-ра экон. наук, проф. В. В. Криворотова. – М. : Экономика, 2014. – 286 с.
Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону / За наук. ред. Я. О. Побурка. – Львів : НАН України ; Ін-т регіональних досліджень, 2006. – 306 с.
Особенности применения существующих методик интегральной оценки регионов при мониторинге их социально-экономического развития // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2010. – № 4 (33) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knigilib.net/book/17-yekonomika-kryma-4-332010-nauchno8208prakticheskij-zhurnal/30-osobennosti-primeneniya-sushhestvuyushhix-metodik-integralnoj-ocenki-regionov-pri-monitoringe-ix-socialno-yekonomicheskogo-razvitiya.html
Статистический анализ многомерных объектов произвольной природы / В. И. Васильев, В. В. Красильников, С. И. Плаксий, Т. Н. Тягунова. – М. : ИКАР, 2004. – 382 с.
Кизим Н. А. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретико-методические основы и инструментарий оценки : монография / Н. А. Кизим, Е. В. Раевнева, А. Ю. Бобкова. – Х. : ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200 с.
Кизим Н. А. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны : монография / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – 204 с.
Системи фінансового моніторингу. Методологія проектування : монографія / За ред. О. В. Мозенкова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 152 с.
Полякова О. Ю. Підходи до експрес- і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів / О. Ю. Полякова, І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 52 – 57.
Ярошенко І. В. Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу / І. В. Ярошенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 45 – 53.
Ярошенко І. В. Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів / І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 79 – 86.
Ярошенко І. В. Механізми державної підтримки проблемних регіонів / І. В. Ярошенко // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – № 1 (23). – С. 114 – 127.
Семигуліна І. Б. Організаційні аспекти формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів / І. Б. Семигуліна // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 14 – 15 листопада 2014 р. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 451 – 457.
Ярошенко І. В. Формування системи теоретичних концептуальних положень та принципів створення системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів / І. В. Ярошенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 14 – 15 листопада 2014 р. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 486 – 491.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.01
Бурлан С. А., Каткова Н. В.
Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект (c. 187 - 193)

Метою статті є дослідження теоретичних і методичних аспектів аудиту ефективності діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо удосконалення методики його проведення. У статті розглянуто сутність аудиту ефективності діяльності підприємства та запропоновано його визначення як завдання з надання впевненості, що передбачає оцінку ефективності системи управління підприємством та перевірку результативності його господарської діяльності. Визначені об’єкти, мета та функції аудиту ефективності діяльності підприємства. Об’єктами даного виду аудиторської перевірки є ефективність організаційної системи управління підприємством та ефективність ведення господарської діяльності підприємства. Метою аудиту ефективності діяльності підприємства є дослідження результатів діяльності суб’єкта господарювання та оцінка економічності організаційного механізму управління ним, надання рекомендацій з оптимізації управлінських технологій. Зважаючи на загальну парадигму аудиту ефективності, виділені основні її критерії: економічність, продуктивність, результативність. Розглянуті основні етапи та процедури проведення аудиту ефективності діяльності підприємства. Запропоновано систему показників для аналізу ефективності організаційної системи управління підприємством та оцінки ефективності його господарської діяльності.
Ключові слова: аудит, ефективність, аудит ефективності, міжнародні стандарти аудиту, аналітичні процедури, показники ефективності
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Бурлан Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і аудиту, Чорноморський державний університет ім. П. Могили (вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, 54000, Україна)
Email: audit.svetla@gmail.com
Каткова Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: nataliavkatkova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 151

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бурлан С. А., Каткова Н. В. Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 187–193.

Список використаних у статті джерел

The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts [Electronic resource]. – Access mode : http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/ issai-1-the-lima-declaration.html
ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI's Auditing Standards and practical experience [Electronic resource]. – Access mode : http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-3000-implementation-guidelines-for-performance-auditingstandards-and-guidelines-for-perf.html
Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) : Рішення Аудиторської палати України від 27.09.2007 р. № 182/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.apu.com.ua/files/ris/ 734345289.doc
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/Audit_2013_2.pdf
Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон; [пер. с англ.]. – М. : Контакт, 2004. – 496 с.
Адамовська В. С. Аудит ефективності управлінської діяльності / В. С. Адамовська // Ефективна економіка. – 2014. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2904
Булыга Р. П. Инновации современного аудита: аудит эффективности бизнес-процессов / Р. П. Булыга // Аудитор. – 2012. – № 3. – С. 16 – 22.
Булыга Р. П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития / Р. П. Булыга, М. В. Мельник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 263 с.
Аудит : підручник / Г. М. Давидов та ін.; [за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 495 с.
Полякова Л. М. Аудит ефективності управлінських систем і практичної діяльності / Л. М. Полякова, З. В. Билень // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 722. – С. 211 – 215.
Білуха М. Т. Аудит : підручник / М. Т. Білуха. – К. : Знання, 2006. – 768 с.
Бойко Т. Ю. Методичні підходи щодо оцінки ефективності організаційно-економічного механізму регулювання управлінської діяльності підприємницького кластеру / Т. Ю. Бойко // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1 (19). – С. 15 – 21.
Юр’єв О. В. Аспекти аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств / О. В. Юр’єв // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2014. – № 7 (1). – С. 73 – 81.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.011:[334.012:339.56](477)
Глушко С. М., Кононенко Я. В.
Економічна ефективність експортно-орієнтованого підприємства в умовах синергетичної взаємодії: диссинерго-синергетичний парадокс (c. 194 - 201)

Фінансова та виробнича стійкість підприємства у відкритій для зовнішніх ринків економіці становить одну з найбільш гострих проблем сучасного господарства України. Досягненню умов, сприятливих для сталого розвитку та результативної (зовнішньо)економічної діяльності, може сприяти ряд ефектів кооперативної та синергетичної взаємодії підприємств, що працюють в рамках інтегрованої групи. Досвід подібної взаємодії та проблема оцінки її економічної ефективності розглядаються на прикладі групи компаній «ЕФЕКТ» (м. Харків, Україна), що належить до парфумерно-косметичного комплексу хімічної промисловості та типу середніх підприємств. Розглянуто «диссинерго-синергетичний парадокс», суть якого полягає в тому, що диссинергія несуміжних виробництв була трансформована в синергію бізнес-процесів за допомогою реструктуризації підприємства. У результаті взаємодії підприємства знижують виробничі витрати за рахунок оптимальної організації виробничого процесу, логістики, зниження трансакційних витрат, підвищується фінансова стійкість групи та її інвестиційні можливості.
Ключові слова: синергетичний ефект, синергія, диссинерго-синергетичний парадокс, зовнішньоекономічна діяльність, економічна ефективність
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 20.

Глушко Сергій Миколайович – кандидат економічних наук, ПАТ «ЕФЕКТ» (вул. Георгіївська, 10, Харків, 61010, Україна)
Email: director@effect.ua
Кононенко Яна Володимирівна – аспірант, кафедра менеджменту ЗЕД та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: yana.kononenko@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 131

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Глушко С. Н., Кононенко Я. В. Экономическая эффективность экспортно-ориентированного предприятия в условиях синергетического взаимодействия: диссинерго-синергетический парадокс // Проблемы экономики. – 2015. – №1. – C. 194–201.

Список використаних у статті джерел

Амоша О. І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика / О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Г. З. Шевцова // Економіка промисловості. - 2007. -№ 1. - C. 3-9 .
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; [пер. с англ.]. ? СПб. : Питер, 1999. ? 416 с.
Булеев И. П. Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход / И. П. Булеев, С. В. Богачев // Економіка промисловості. - 2009. - № 4. - C. 126 - 133.
Гонтарева І. В. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / І. В. Гонтарева; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2013. – 36 с.
Извекова Е. В. Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения / Е. В. Извекова // Економіка промисловості. - 2011. - № 2 - 3. - C. 93 - 98.
Индексы номинального и реального эффективного обменного курса гривны [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195
Ляхов А. В. Напрями на створення синергетичного ефекту й методи управління синергізмом / А. В. Ляхов, А. К. Головина // Економіка промисловості. - 2009. - № 5. - C. 19 - 27.
Ляхов А. В. Понятия и виды синергизма / А. В. Ляхов, М. В. Крачулова // Економіка промисловості. - 2009. - № 4. - C. 25 - 30.
Парій І. В. Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін середовища / І. В. Парій // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 2011. - № 698 : Проблеми економіки та управління. - C. 244 - 250.
Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.02 / В. С. Пономаренко; Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 1999. – 32 с.
Anderson H. Problems Peculiar to Export Sales Forecasting / H. Anderson // Journal of Marketing. - 1960. - Vol. 24, № 4 (Apr., 1960). - P. 39 - 42.
Aristei D. Firms' exporting and importing activities: is there a two-way relationship? / D. Aristei, D. Castellani, C. Franco // Review of World Economics. - 2013. - Vol. 149, № 1, Special Issue: Micro-econometric studies of international firm activities and firm performance. - P. 55 - 84.
Davis R. Direct Estimation of Synergy: A New Approach to the Diversity-Performance Debate / R. Davis, L. G. Thomas // Management Science. - 1993. - Vol. 39, № 11 (Nov., 1993). - P. 1334 - 1346.
Devos E. How Do Mergers Create Value? A Comparison of Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations for Synergies / E. Devos, P.-R. Kadapakkam, S. Krishnamurthy // Review of Financial Studies. - 2009. - Vol. 22, № 3 (March 1, 2009). - P. 1179 - 1211.
Glushko S. Synergistic effect evaluation: a case study of the Group of companies "EFFECT" JSC. / S. Glushko, Y. Kononenko // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. – 2015. – Vol. VII, № 1 (7). – P. 523 - 530.
Kononenko Y. V. Dissynergy-synergy paradox: a case study of the group of companies “EFFECT” / Y. V. Kononenko // Economics and management : theory and practice. - 2014. - Vol. 1. - P. 290 - 293.
Leonidou L. C. Export development process: An integrative review of empirical models / L. C. Leonidou, C. S. Katsikeas // Journal of International Business Studies. - 1996. - Vol. 27, № 3. - P. 517 - 551.
Leonidou L. C. Integrative assessment of exporting research articles in business journals during the period 1960 – 2007 / L. C. Leonidou, C. S. Katsikeas // Journal of Business Research. - 2010. - Vol. 63. - P. 879 - 887.
O'Connell D. J. Sourcing abroad for domestic profit / D. J. O'Connell, J. J. Benson // Harvard Business Review. - 1963. - Vol. 41, № 2. - P. 87 - 94.
World Development Indicators [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.8:697
Литовченко І. Л., Шкурупська І. О.
Формування методичного підходу до розробки інтегрованих маркетингових комунікацій (c. 202 - 208)

У статті розроблено основні положення науково-методичного підходу до формування програми інтегрованих маркетингових комунікацій щодо просування різних товарів / послуг підприємствами. Запропоновано розробляти програму ІМК, спираючись на послідовність з 12 етапів дій, специфіка яких визначається особливостями господарської діяльності підприємства. Так, першочерговим завданням є ідентифікація цільової аудиторії підприємства. На наступному етапі необхідно визначити тип підприємства, яке має можливість задовольнити пред’явлений попит на даному ринку. Після цього підприємству необхідно визначити ринкові та комунікаційної цілі суб’єкта ІМК відповідно до своїх ринкових і маркетингових можливостей. Для обґрунтування вибору методу розробки програми ІМК підприємств запропоновано матрицю відповідності типу суб’єкта ринку характеру програми ІМК за рівнем ефективності. Залежно від терміну реалізації програми ІМК поділено на три види: короткострокова, середньострокова і довгострокова. Вибір відповідних інструментів і каналів маркетингових комунікацій засновано на рівні залученості споживача стосовно характеристик товару, а також інструментів і каналів просування (матриця «FCB»). Далі формулюються комунікаційні повідомлення. Черговість їх виходів та розміщення за різними каналами комунікацій планується у вигляді певного медіаплану. Важливим кроком розробки програми ІМК є встановлення цільового рівня ефектів ІМК. Відповідно до них та рівня загальних маркетингових витрат формується бюджет на реалізацію програми ІМК. Кінцевим етапом розробки програми ІМК є визначення фактичної ефективності даної програми.
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації (ІМК), матриця «FCB», медіаплан, рентабельність інвестицій у маркетинг (ROMI)
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 6. Бібл.: 9.

Литовченко Ірина Львівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: irinatigrovna@mail.ru
Шкурупська Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра маркетингу, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: irina.shkurupskaya@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 94

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Литовченко И. Л., Шкурупская И. А. Формирование методического подхода к разработке интегрированных маркетинговых коммуникаций // Проблемы экономики. – 2015. – №1. – C. 202–208.

Список використаних у статті джерел

Шкурупская И. А. Интегрированные маркетинговые коммуникации на рынке гелиоэнергетического оборудования / И. Литовченко, И. Шкурупская // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 52 – 65.
Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 597 с.
Шульц Д. Е. Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации / Д. Е. Шульц, С. И. Танненбаум, Р. Ф. Лаутерборн. – М. : Инфра-М, 2004. – 234 с.
Смит П. Маркетинговые коммуникации. Интеграционные достижения : монография / П. Смит. – М., 1993. – С. 30 – 31.
Pickton D. Integrated Marketing Communications / D. Pickton, A. Broderick. – Financial Times Pearson Education Limited, 2005. – 650 p.
Morris L. Studies give "thumbs up" to mags for ad awareness-print ad scrutiny : Media multiplier effect urges combo buy over just one medium over another, Special Report, Advertising Age, 1999, 2 August, p. 16.
Назайкин А. Н. Медиапланирование / А. Н. Назайкин. – М. : Эксмо, 2010. – 400 с.
Липчук В. В. Маркетинговий аналіз / В. В. Липчук. – К. : Академвидав, 2008. – 187 с.
Тараненко І. В. Маркетингові показники : Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / І. В. Тараненко; [пер. з англ.]. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2009. – 480 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.1:167
Пілевич Д. С.
Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку (c. 209 - 217)

У межах даної статті проаналізовані основні підходи до визначення сутності бухгалтерського обліку як науки та професійної діяльності. Застосовано системний підхід до вивчення означеного виду обліку, у межах якого ідентифіковано основні елементи системи бухгалтерського обліку, до яких віднесено інформацію про господарський стан підприємства, бухгалтерів, бухгалтерський процес, теоретичне, методологічне, організаційне та ресурсне забезпечення реалізації бухгалтерського процесу. Також у статті проаналізовано основні функції бухгалтерського обліку, до складу яких віднесено такі: оцінна, інформаційна, аналітична, контрольна, соціальна, розкрито їх сутність. У системі принципів бухгалтерського обліку, що вже склалася на сьогодні та деталізована у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» прийнято виділяти такі принципи: обачність, повне вивільнення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. Означену сукупність автором було розширено такими принципами: адаптованість, інформаційна прозорість, вчасність, документованість, відповідальність, врахування специфіки діяльності.
Ключові слова: облік, бухгалтерський облік, система, елемент, функція, принцип
Рис.: 3. Бібл.: 22.

Пілевич Дмитро Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Email: dmutrostan@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 113

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілевич Д. С. Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 209–217.

Список використаних у статті джерел

Безручук С. Л. Напрями удосконалення методики викладання бухгалтерського обліку студентам економічних спеціальностей / С. Л. Безручук // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 1 (63). – С. 25 – 28.
Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. – Житомир : Рута, 2003. – 512 с.
Бухгалтерський облік : навч. посіб. / За заг. ред. Вериги Ю. А. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.
Васюта-Беркут О. І. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська. – К. : МАУП, 2003. – 176 с.
Гейєр Е. С. Вплив податкового законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності на національну систему бухгалтерського обліку / Е. С. Гейєр // Торгівля і ринок України. – 2012. – Вип. 33. – С. 386 – 392.
Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта, М. В. Дубина, Д. С. Пілевич. – Чернігів, 2013. – 184 с.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Корягін М. В. Системний та процесний підходи до вивчення бухгалтерського обліку та його методології / М. В. Корягін // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2013. – Т. 21, вип. 7 (4). – С. 223 – 229 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdumov_2013_21_7(4)__36.pdf
Кузь В. І. Бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством / В. І. Кузь // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : тези виступів ХІІ Міжнар. наук. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 218 – 220.
Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підручник / О. В. Лишиленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 670 с.
Мисака Г. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Г. В. Мисака, В. М. Шарманська. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
Олійник Я. В. Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні в системі макроекономічного управління / Я. В. Олійник // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 124 – 129.
Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативно-правове забезпечення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В. М. Пархоменко. – К., 2002. – 19 с.
Пушкар М. С. Створення сучасної системи обліку, орієнтованої на потреби ринкового середовища / М. С. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 92 – 96.
Пушкар М. С. Філософія обліку / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
Сморжанюк Т. П. Історія облікової науки / Т. П. Сморжанюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – № 3. – С. 97 – 101.
Сопко В. В. Бухгалтерський облік. Загальна теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. В. Сопко, В. В. Сопко, О. В. Сопко. – 2001. – 353 с.
Чижевська Л. В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку : автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / Л. В. Чижевська. – К., 2007. – 42 с.
Шамота Г. М. Основи удосконалення організації бухгалтерського обліку у сучасних умовах господарювання / Г. М. Шамота // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : кол. монографія у 2 т. / За ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т. 1. – С. 154 – 166.
Яструбецька Л. Проблеми та перспективи удосконалення системи податкового обліку в Україні / Л. Яструбецька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 511 – 516.
Яструбський М. Я. Розвиток обліку в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів / М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. – 2012. – № 721. – С. 269 – 274.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.8.012.2
Писаренко В. В., Гуржій Н. Г.
Оптимізація логістичного розподілу як напрямок удосконалення збутової стратегії м’ясопереробних підприємств (c. 218 - 225)

Метою статті є формування стратегії збутової діяльності м’ясопереробних підприємств, визначення механізму її реалізації та обґрунтування підходу щодо оптимізації логістичного розподілу продукції м’ясопереробних підприємств під час збуту. Запропоновано поетапну схему здійснення оптимізаційної процедури, що ставить за мету мінімізацію транспортних затрат під час фізичного розподілу продукції у збутовому каналі. На основі алгоритму Кларка-Райта на прикладі підприємства м’ясопереробної галузі визначено оптимальні маршрути перевезень, що враховують просторове розміщення місць збуту та обсяг товаропотоків. Побудовано схему транспортних маршрутів здійснення розподілу продукції, що є оптимальною за критерієм мінімуму затрат. У результаті апробації пропонованого підходу на досліджуваному підприємстві м’ясопереробної галузі визначено його результативність, що виражається у скороченні маршрутів перевезення – кілометровому виграші – та економії коштів під час транспортування продукції до точок збуту.
Ключові слова: збутова стратегія, розподіл, транспортування, оптимізація
Рис.: 4. Табл.: 4. Формул: 8. Бібл.: 11.

Писаренко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: bob_pi@ukr.net
Гуржій Наталія Григорівна – здобувач, кафедра маркетингу, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: moy_mosg@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 154

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Писаренко В. В., Гуржій Н. Г. Оптимізація логістичного розподілу як напрямок удосконалення збутової стратегії м’ясопереробних підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 218–225.

Список використаних у статті джерел

Ланкастер Д. Организация сбыта / Д. Ланкастер, Д. Джоббер ; [пер. с англ. Л. В. Измайловой]. – Минск : Алфея, 2003. – 384 с.
Красноруцький О. О. Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій : монографія / О. О. Красноруцький. – Херсон : Грінь, 2012. – 347 с.
Баркан Д. И. Управление продажами / Д. И. Баркан. – СПб. : СПбГУ, 2007. – 908 с.
Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств : монографія / Л. В. Балабанова, Ю. П. Митрохіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 245 с.
Хрупович С. Е. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств : монографія / С. Е. Хрупович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – 160 с.
Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт ; [пер. с 4-го англ. изд.]. – М. : ИНФРА, 2005. – 797 с.
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 236 с.
Савченко Л. В. Оптимізація рішень в логістиці: теорія та практика / Л. В. Савченко. – К. : НТУ, 2008. – 252 с.
Каира З. С. Основы логистики : учеб. пособие / З. С. Каира, А. А. Лукьянченко, А. И. Омельянчук ; Донец. гос. акад. упр. – Донецк : Юго-Восток, 2003. – 522 с.
Губенко В. К. Логистическая централизация материальных потоков: теория и методология логистических распределительных центров / В. К. Губенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : ИЭП, 2007. – 494 с.
Фролова Л. В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Л. В.Фролова ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 261 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.471(045)
Поліщук О. Т.
Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції (c. 226 - 231)

Головною метою статті є визначення сутності та структури витрат на якість продукції в системі управління якістю, дослідження класифікації витрат на якість, виходячи з цілей обліку та порядку відображення в системі бухгалтерських рахунків задля достовірності і своєчасності інформаційного забезпечення управлінської ланки. У статті розглянуто сутність витрат на якість з урахуванням наукового здобутку вчених-дослідників та запропоновано власний підхід до трактування даної категорії. Досліджено структурні елементи витрат на якість та систематизовано їх класифікацію. Для цілей бухгалтерського обліку запропоновано класифікувати витрати на якість, виходячи з основних господарських процесів, що відбуваються на підприємстві. Розглянуто теоретичні та методологічні підходи до обліку витрат на якість як основи інформаційного забезпечення надійності системи управління якістю. Запропоновано методику обліку витрат на якість, які виникають у процесах постачання, виробництва та реалізації продукції. Узагальнено відповідні висновки та визначено основні напрями подальших досліджень обліково-аналітичного забезпечення системи управління якості.
Ключові слова: витрати, витрати на якість, система управління якістю, облік витрат на якість
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Поліщук Олена Тимофіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Соборна, 87, Вінниця, 21050, Україна)
Email: Brovkoelen@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 147

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Поліщук О. Т. Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 226–231.

Список використаних у статті джерел

Еременко Е. С. Внутренний контроль затрат на качество продукции спиртовой промышленности : автореф. дис. … канд. экон. наук / Е. С. Еременко. – Новосибирск, 2007. – 25 с.
Краткий экономический словарь / Под ред. Ю. А. Белика и др. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 399 с.
Кросби Ф. Б. Качество и Я / Ф. Б. Кросби ; [пер. с англ. А. В. Денисова]. – М. : Стандарты и качество, 2008. – 263 с.
Левченко Н. М Фінансування витрат на якість продукції / Н. М. Левченко, І. Ю. Дунець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1347
Новейший философский словарь. – 3-е изд. исправл. – Минск : Книжный дом, 2003. – 1280 с.
Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології : монографія / В. М. Пархоменко. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 560 с.
Поліщук О. Т. Сутність витрат в системі управління якістю продукції / О. Т. Поліщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vtei.com.ua/konfa/1/7.pdf
Тимрієнко І. Ю. Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика / І. Ю. Тимрієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/1916/1/23.pdf
Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум ; [cокр. пер. с англ.]. – М. : Экономика, 1986. – 163 с.
Фоміна О. В. Учет и анализ затрат в системе обеспечения качества продукции молокоперерабатывающих организаций АПК : дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / О. В. Фоміна. – М., 2007. – 260 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
Ситенко Д. Д.
Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації (c. 232 - 241)

У статті розглянуто основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Охарактеризовано основні чинники, що обумовили відмінності у поглядах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо змісту відповідної категорії. Визначено та обґрунтовано основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Показано її місце серед інших видів реструктуризації підприємства. Виявлено характерні риси корпоративної реструктуризації, на основі яких було запропоновано авторське визначення даного поняття. Обґрунтовано важливість оптимізації корпоративного управління у процесі корпоративної реструктуризації. Проведено порівняльний аналіз корпоративної реструктуризації із суміжними поняттями. Проаналізовано характер взаємодії корпоративної реструктуризації із сучасними економічними положеннями. Досліджено основні мотиви та чинники щодо проведення відповідного типу реструктуризації. Сформульовано матрицю стейкхолдерів до очікуваних результатів корпоративної реструктуризації.
Ключові слова: корпоративне управління, корпоративна реструктуризація, реорганізація, реструктуризація, ринкова капіталізація
Рис.: 7. Табл.: 5. Бібл.: 33.

Ситенко Дмитро Дмитрович – аспірант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 134

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ситенко Д. Д. Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 232–241.

Список використаних у статті джерел

Адамов В. Е. Организационно-экономические основы механизма реструктуризации корпорации : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В. Е. Адамов. – М., 2011. – 23 с.
Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-те вид., виправ. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с.
Баюра Д. О. Корпоративна реструктуризація як чинник підвищення ефективності корпоративного управління / Д. О. Баюра // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12 (91). – С. 3 – 7.
Баюра Д. О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні : автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Д. О. Баюра. – К., 2010. – 24 с.
Герасина Ю. А. Проблемы стратегического управления корпоративной реструктуризацией / Ю. А. Герасина // Итоги и перспективы интегрированной системы образования в высшей школе России: образование – наука – инновационная деятельность, 26 – 28 октября 2011 г. – М. : МГИУ, 2011. – С. 523 – 526.
Карпунь І. Н. Санація підприємств : підручник / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 448 с.
Кумз П. Цена корпоративного управления / П. Кумз, М. Уотсон, К. Кампос, Р. Ньюэлл, Г. Уилсон // Вестник МакКинси. – 2003. – № 1. – С. 32 – 39.
Мазур И. И. Реструктуризация предприятий и компаний / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. – М. : Высшая школа, 2000. – 587 с.
Маркіна І. А. Корпоративна реструктуризація підприємств : монографія / І. А. Маркіна, А. О. Глєбова ; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Кіровоград : Імекс, 2010. – 198 с.
«Мироновский хлебопродукт» провел удачное IPO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aaa-agro.com/comments/5383.html
Москвін С. Вартість компанії та корпоративне управління / С. Москвін // Цінні папери України. – 2003. – № 26. – С. 21.
Наливайский В. Ю. Влияние внедрения стандартов корпоративного управления на капитализацию российских компаний / В. Ю. Наливайский, Л. В. Шишикина, Р. А. Цой // Офіційний сайт журналу «Финансовые исследования» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finis.rsue.ru/2007-1/Na_Shi_Co.pdf
Олейник Т. Рецепты реструктуризации от PwC / Т. Олейник // Бюджет. – 2004. – № 12. – С. 11 – 13.
Офіційний сайт компанії «Миронівський хлібопродукт» (МХП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mhp.com.ua/uk/home
Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; [кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін]. – 7-ме вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с.
Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / О. О. Терещенко. – вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 552 с.
Уварова А. В. Формирование и реализация организационно-экономического механизма корпоративной реструктуризации : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / А. В. Уварова. – Ростов-на-Дону, 2007. – 24 с.
Мітюков І. О. Фінансові послуги України : енциклоп. довід. / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. – Т. 6. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 890 с.
Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 268 с.
Шегда А. В. Економіка підприємства : підручник / А. В. Шегда та ін. ; [ред. А. В. Шегда]. – К. : Знання, 2006. – 615 с.
Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник/ З. Є. Шершньова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
Abbass F. Alkhafaji Corporate Transformation and Restructuring: A Strategic Approach / F. Abbass. – Westport, Conn. : Quorum Books, 2001. – 259 p.
BNET Business Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://digbig.com/5badnw
Collins Business English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corporate-restructuring?showCookiePolicy=true
Van Horn J. C. Fundamentals of Financial Management / J. C. Van Horn, J. M Wachowicz. – 12th edition. – South-Western Cengage Learning, 2004. – 1248 p.
Jensen M. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure / M. Jensen, W. Meckling // Journal of Financial Economics. – 1976. – P. 305 – 360.
Blatz M. Corporate Restructuring: Finance in Times of Crisis / M. Blatz, Karl-J. Kraus, S. Haghani. – Springer Science & Business Media, 2006. – 180 p.
Oxford Dictionary of Business and Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oxfordreference.com/search?siteToSearch=aup&q=corporate+restructuring&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
Patrick A. Gaughan Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings / A. Patrick. – 5th Edition. – Wiley, 2010. – 672 p.
Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach / R. E. Freeman. – Boston, 1984. – 292 p.
Das R. Corporate Restructuring: Enhancing the Shareholder Value / Ranjan Das, ?Udayan Kumar Basu. – Tata McGraw-Hill Education, 2004. – 287 p.
Stuart C. Gilson Creating Value through Corporate Restructuring: Case Studies in Bankruptcies, Buyouts, and Breakups / C. Stuart. – 2nd Edition. – John Wiley & Sons. – 848 p.
Taxation of Corporate Restructuring Reorganizations. Special report. Bureau of National Affairs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hoganlovells.com/files/Publication/5c6a28b1-d958-447d-b31a-9221c1bd57f3/Presentation/PublicationAttachment/7d6fa672-b440-4d56-a60a-9750030cb62f/TaxPlanningInt_Legendre_Dec2008.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.46:658.8
Скіцько В. І.
Аналіз та моделювання синергічного ефекту логістичних систем мікроекономічного рівня (c. 242 - 248)

Логістичні системи, зокрема, мікроекономічного рівня є складними системами, в межах яких відбувається постійна скоординована взаємодія їх компонент, що може зумовити виникнення синергічного ефекту, який необхідно уміти оцінювати з метою його врахування в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень. У даній роботі описані такі види синергічного ефекту логістичних систем: міжособистісної взаємодії; управлінський; інвестиційний; фінансовий; операційний; торговий; маркетинговий; взаємодії людини та сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій; інформаційний. Окреслено, що синергічний ефект логістичних систем може проявлятися таким чином: мінімізація загальних витрат по логістичній системі; ріст бажаного результату функціонування логістичної системи; підвищення конкурентних переваг в межах логістичної системи. У роботі досліджено низку напрямів щодо розробки економіко-математичних моделей оцінювання та прогнозування синергічного ефекту, зокрема, за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, інструментарію математичного програмування тощо. Синергічний ефект є важливим та складним явищем логістичної системи та умов її функціонування, а тому важко побудувати одну єдину загальну математичну модель оцінювання такого ефекту для усіх можливих логістичних систем. Дана робота може бути орієнтиром для подальших досліджень, перш за все, у напрямі розробки економіко-математичних моделей оцінювання та прогнозування синергічного ефекту для конкретних логістичних систем з використанням сучасного інструментарію аналітичного та імітаційного моделювання.
Ключові слова: синергія, синергічний ефект, логістична система
Формул: 2. Бібл.: 13.

Скіцько Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: skitsko.kneu@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 98

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скіцько В. І. Аналіз та моделювання синергічного ефекту логістичних систем мікроекономічного рівня // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 242–248.

Список використаних у статті джерел

Латанский Д. Доставка в кризис: 18 советов от директора Repka.ua Дмитрия Латанского / Д. Латанский // Інтернет-журнал «AIN.UA». – 19.02.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain.ua/2015/02/19/564618
Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко, А. А. Чухно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1999. – 743 с.
Підвальна О. Г. Синергійний ефект в менеджменті / О. Г. Підвальна, Н. О. Козяр // Ефективна економіка. – 2013. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865
Миротин Л. Б. Системный анализ в логистике : учебник / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. – М. : Экзамен, 2004. – 480 с.
Краснов Г. А. Условие возникновения синергетического эффекта при интеграции экономических систем / Г. А. Краснов, В. В. Виноградов, А. А. Краснов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2009. – № 4. – С. 219 – 222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999_West_2009_4/34.pdf
Matthews R. The Organization Matrix and the Evolution of Strategy (Part 2) / R. Matthews // Economic Strategies. – 2005. – Vol. 33 – 34, No. 07 – 08.
Чмут А. В. Синергічний ефект як фактор підвищення конкурентоспроможності інтегрованих підприємств / А. В. Чмут // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 97. – 388 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_97/49.pdf
Мельник Л. Г. Синергетична основа маркетингових інновацій / Л. Г. Мельник, І. Б.Дегтярьова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 67 – 77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_67_77.pdf
Roson R. Two-Sided Markets: A Tentative Survey / R. Roson // Review of Network Economics. – 2005. – № 4. – Р. 142 – 160.
Samsung получил рекордное количество предзаказов на Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://delo.ua/tech/samsung-poluchil-rekordnoe-kolichestvo-predzakazov-na-galaxy-s6-292326/
Ковальов А. В. Синергія. Синергетичний ефект / А. В. Ковальов, К. Гальченко // VII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому», 15 – 16 марта 2012 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2012_03_15/ek1_kovalev.php
Мусаев Л. А. Оценка синергетического эффекта экономических систем / Л. А. Мусаев // Вестник ЮРГТУ (НПИ). – 2011. – № 3. – С. 132 – 136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/3/5/7/item_357/information_items_property_743.pdf
Новиков В. А. Методика определения рейтинга внутреннего синергизма коллективной системы / В. А. Новиков, Г. Р. Ванкович, Л. И. Суарес // Экономика и управление. – 2012. – № 2. – С. 51 – 54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.miu.by/files/store/items/eiup/30/eiu_30_2012_7.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.2+658.5
Скриньковський Р. М.
Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності (c. 249 - 254)

У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як «виробничо-господарська діяльність підприємства», «трудові ресурси підприємства», «матеріальні ресурси підприємства», «фінансові ресурси підприємства» та «енергетичні ресурси підприємства». Розроблено систему діагностики використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами поданої системи є: 1) індикатор рівня використання трудових ресурсів (показник використання трудових ресурсів; показник виробітку у середньому на одного працівника за рік; показник продуктивності праці; показник трудомісткості продукції; показник використання фонду робочого часу; показник працезабезпеченості виробництва; показник рівня оплати праці; тощо); 2) індикатор рівня використання матеріальних ресурсів підприємства (показник вартості матеріальних ресурсів; показник забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами; матеріаловіддача; матеріаломісткість; показник оборотності запасів підприємства; частка матеріалів у собівартості продукції; тощо); 3) індикатор рівня використання фінансових ресурсів підприємства (показник вартості ресурсів, що залучені підприємством; показник терміну залучення ресурсів підприємством; частка ресурсів, що позичені підприємством; частка власних фінансових ресурсів підприємства; частка залучених фінансових ресурсів підприємства; частка потреби підприємства у фінансових ресурсах; показник співвідношення позикових та власних фінансових ресурсів; тощо); 4) індикатор рівня використання енергетичних ресурсів підприємства (показник енергоємності продукції; показник енерговіддачі продукції; показник енергетичної забезпеченості праці кадрів підприємства; показник енергоекономності обладнання; показник вартості паливно-мастильних ресурсів; показник цін та тарифів на електроенергію).
Ключові слова: підприємство, виробничо-господарська діяльність, діагностика, ресурси, бізнес-індикатори
Рис.: 1. Формул: 5. Бібл.: 15.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 198

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 249–254.

Список використаних у статті джерел

Олійник Є. О. Критерії оцінки трудових ресурсів аграрного підприємства / Є. О. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 3 (15). – С. 71 – 74.
Житник Т. П. Управління використанням трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)» / Житник Тетяна Петрівна ; Півден. філіал «Крим. агротехнол. ун-т» Нац. аграр. ун-ту. – Сімферополь, 2007. – 20 с.
Череп А. В. Методичні основи оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості / А. В. Череп, В. В. Сьомченко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 348 – 350.
Перебийніс В. І. Управління використанням трудових ресурсів на підприємствах : монографія / В. І. Перебийніс, Т. П. Житник. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 331 с.
Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія / О. Г. Мельник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 344 с.
Мочерний С. В. Економічна енциклопедія : У 3 т. Т. 2. / За заг. ред. С. В. Мочерного. – К. : ВЦ «Академія», 2001. – 848 с.
Єршова Н. Ю. Удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на промислових підприємствах / Н. Ю. Єршова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – № 38. – С. 103 – 110.
Кравцова А. М. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (машинобудування)» / А. М. Кравцова; Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2008. – 21 c.
Олександренко І. В. Методичні підходи до діагностики ефективності діяльності підприємства / І. В. Олександренко // Економічний форум. – 2013. – № 4. – С. 126 – 136.
Вяткін П. С. Фактори забезпечення потреб в ресурсах сільськогосподарських підприємств / П. С. Вяткін // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 60. – С. 176 – 181.
Захарова О. В. Економічні проблеми використання енергетичних ресурсів підприємств в умовах підприємницької діяльності / О. В. Захарова // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2001. – № 417. – С. 108 – 111.
Шапуров О. О. Управління виробничо-господарською діяльністю машинобудівних підприємств в умовах ринку : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. О. Шапуров ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 c.
Семенов Г. А. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии : монография / Г. А. Семенов, А. Г. Семенов. – Запорожье : ЗГИА, 2001. – 174 с.
Wernerfelt B. A resource-based view of the firm / B. Wernerfelt // Strategic Management Journal. – 2002. – No. 6. – Р. 178 – 203.
Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage / J. Barney // Journal of Management. – 2002. – No. 2. – Р. 58 – 65.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.589
Гринько Т. В., Максімчук О. С.
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг (c. 255 - 260)

Мета статті полягає у визначенні сучасних проблем і перешкод на шляху спрямування підприємств сфери послуг до інноваційного розвитку та обґрунтуванні практичних пропозицій щодо вирішення цих проблем у сучасному турбулентному середовищі. У статті проаналізовано динаміку обсягів наданих послуг в Україні, динаміку інвестицій у сфері транспортних послуг країни, обсяг експортованих транспортних послуг вітчизняними підприємствами за 2009 – 2013 роки. Досліджено рівень інноваційної активності українських транспортних підприємств на підставі аналізу кількості виконаних наукових та науково-технічних робіт у транспортній галузі та динаміки інвестицій у сфері транспортних послуг України. Окреслено проблеми розвитку інноваційної діяльності у транспортній галузі та визначено шляхи їх вирішення.
Ключові слова: інноваційний розвиток, сфера послуг, транспортне підприємство, динаміка, інвестиції
Табл.: 5. Бібл.: 8.

Гринько Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та управління підприємством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: greisy25@gmail.com
Максімчук Олександр Степанович – здобувач, кафедра економіки та управління підприємством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: o.s.maksimchyk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 137

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гринько Т. В., Максімчук О. С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 255–260.

Список використаних у статті джерел

Лацоник У. Теория инновационного предприятия / У. Лацоник // Terra economicus : сб. статей российских и зарубежных экономистов начала XXI века. – М. : Наука-Спектр, 2008. – С. 672.
Пілюшенко В. Л. Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу / В. Л. Пілюшенко, І. О. Аракелова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – 133 – 142.
Водянка Л. Д. Розвиток інноваційної діяльності у сфері послуг / Л. Д. Водянка, О. В. Биканова // Финансовый механизм решения глобальных проблем: предупреждение экономических кризисов : І міжнародна науково-практична конференція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20120322/4_vodyanka.php
Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Гурч Л. М. Маркетингове дослідження ринку транспортних послуг України / Л. М. Гурч, А. А. Ченчик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/23_22.pdf
Корнійко Я. Р. Сучасний розвиток транспортної системи України / Я. Р. Корнійко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2012. – № 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/3092/3046
Михайличенко К. М. Інновації як чинник модернізації транспортно-дорожнього комплексу України / К. М. Михайличенко // Вісник економіки і транспорту промисловості. – 2013. – № 44. – С. 64 – 70.
Кучерявенко С. Ю. Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери послуг / С. Ю. Кучерявенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 44 – 47.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.48
Чепурда Л. М., Таньков К. М.
Симптомна аналітика бізнесу у сфері послуг (c. 261 - 265)

У роботі розглядається специфіка сучасних проблем бізнесу у сфері послуг, які пов’язуються із необхідністю враховувати темпи змін технологічних можливостей підприємства. Зазначається, що для розвитку реальної виробничо-обслуговуючої системи характерний багатоетапний процес. При цьому статистичні дані змін тих чи інших параметрів такої системи відбивають результати одночасного впливу факторів, що обумовлені об’єктивними законами. Показано, що принципово важливим є те, що розвиток будь-якої виробничо-обслуговуючої системи не може мати природних меж: відбувається чергування періодів прискореного зростання надання послуг з періодами уповільнення темпів взаємодії зі споживачами при отриманні позитивних результатів. У періоди прискореного зростання реалізуються нові технологічні можливості, які були визначені у періоди уповільнення темпів взаємодії. Представлена концептуальна модель зміни технологічних можливостей підприємства сфери обслуговування, яка відбиває характер формування і реалізації стратегічних рішень відносно змішаних інвестицій у розвиток виробничо-обслуговуючої системи. Це подальша підтримка існуючих технологічних можливостей при умові одночасного розвитку нових технологічних можливостей шляхом більш ефективного вибору ресурсів та їх комбінації, ніж у конкурентів.
Ключові слова: симптомна аналітика, бізнес у сфері послуг, технологічні можливості, модель зміни технологічних можливостей
Рис.: 2. Бібл.: 11.

Чепурда Лариса Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: unicorn1963@bk.ru
Таньков Костянтин Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: tankovkn@ya.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 95

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чепурда Л. М., Таньков К. М. Симптомна аналітика бізнесу у сфері послуг // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 261–265.

Список використаних у статті джерел

Воронков Д. К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія / Д. К. Воронков, Ю. С. Погорєлов. – Х. : АдвАтм, 2009. – 436 с.
Грант Р. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формирования стратегии / Р. Грант // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». – 2003. – № 3. – С. 47 – 75.
Ігнатієва І. А. Стратегічний менеджмент / І. А. Ігнатієва. – К. : Каравела, 2008. – 480 с.
Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий / В. С. Катькало // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». – 2002. – № 4. – С. 20 – 42.
Клейнер Г. Б. Ресурсная теория системной организации экономики / Г. Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. – 2011. – № 3. – С. 3 – 28.
Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Нельсон, С. Уинтер. – М. : Финстатинформ, 2000. – 474 с.
Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Д. Норт. – М. : ИД ГУ – Высшая школа экономики, 2010. – 256 с.
Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. – М. : Финансы и статистика, 2011. – 432 с.
Сухарев О. С. Институциональная теория технологических изменений: определения, классификация, модели / О. С. Сухарев // Журнал институциональных исследований. – 2014. – № 1. – С. 84 – 107.
Тридід О. М. Система обслуговування споживача: теорія і практика : монографія / О. М. Тридід, К. М. Таньков, Г. Я. Дутка. – К. : УБС НБУ, 2008. – 184 с.
Чепурда Л. М. Ключові компетенції як базова категорія систем обслуговування споживача / Л. М. Чепурда, К. М. Таньков // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – C. 225 – 229.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.761:657.423.2:336.767.4
Зельдіс В. В.
Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу (c. 266 - 273)

Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ф'ючерсами і біржовими опціонами; сучасну практику маржирування ф'ючерсів і опціонів, врегулювання строкових угод, надання котирувань щодо відповідних угод, особливості вітчизняного ринку біржових деривативів. В умовах кризи надійності національної фінансової системи задля уникнення чисельних проблем, які спостерігаються на строковому сегменті біржового ринку України, дрібним спекулянтам, а також представникам сектора малого і середнього бізнесу, які потребують сучасних інструментів управління ризиками, рекомендується звернути увагу на світові центри біржової торгівлі деривативами.
Ключові слова: дериватив, біржа, ф'ючерс, опціон, маржа, котирування, врегулювання
Табл.: 4. Бібл.: 18.

Зельдіс Вадим Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжрегіонального університету розвитку людини «Україна» (вул. 2 Військова, 22, Миколаїв, 54000, Україна)
Email: vzel@outlook.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 93

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зельдіс В. В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 266–273.

Список використаних у статті джерел

FIA Annual Volume Survey: Trading Falls 15.3 % in 2012 // Futures Industry Associations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.futuresindustry.org/downloads/FI-2012_Volume_Survey.pdf
Інформація про торги // Українська біржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/ru/marketdata/marketresults.aspx
Exchange traded derivatives statistics // Bank of International Settlements [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/statistics/r_qa1309_hanx23a.pdf ; http://www.bis.org/statistics/r_qa1309_hanx23b.pdf
Over 94 % of the World's Largest Companies Use Derivatives to Help Manage Their Risks, According to ISDA Survey: News Release // International Swaps and Derivatives Association, Inc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.isda.org/attachment/MTY2MQ==/press042309der.pdf
What Are E-mini Futures? The Essential Facts [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://emini-watch.com/emini-trading/emini-futures/
Market data: Volume and Open Interest // CME Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/
Архів звітів про місячний обсяг, відкритий інтерес і середньоденний обсяг за останній рік // CME Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ftp.cmegroup.com/webmthly/201310.zip
Інструменти // Українська біржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/ua/contracts.aspx
Фінансові інструменти строкового ринку // Фондова біржа Перспектива [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://fbp.com.ua/Trade/ForwardMarketPage.aspx
Clearing: Margins – CME Group // CME Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=all&a=all&p=all
Гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам // Московская биржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
Daily Settlement Times Details // CME Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cmegroup.com/market-data/settlements/settlements-details.html
Settlement Windows by Contract // ICE: IntercontinentalExchange, Inc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/Settlement_Window.pdf
Expansion of Extended Trading Hours for CBOE Volatility Index (VIX) Futures // CFE // CBOE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cfe.cboe.com/tradecfe/ETH.aspx
E-mini S&P 500 Options // CME Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html
E-mini NASDAQ-100 Options // CME Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contractSpecs_options.html
CBOE Mini Options // CBOE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cboe.com/micro/mini/
CBOE Margin Manual // CBOE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cboe.com/LearnCenter/pdf/margin2-00.pdf


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.7
Мельниченко О. В.
Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима (c. 274 - 279)

Стаття присвячена дослідженню теорії масового обслуговування та застосування її методів і принципів в аналізі операцій з електронними грошима в касах різних установ: як торговельних підприємств, так і банків. У роботі проаналізовано результати діяльності касирів на основі даних реального сектора економіки. Запропоновано механізм аналізу роботи касирів з урахуванням чинників, що впливають на результати їх роботи, що відображаються у кількості обслужених клієнтів за одиницю часу. Крім того, здійснено моделювання змін показників пропускної здатності каси за результатами заміни способів внесення клієнтами коштів до каси: переходу до безготівкового розрахунку за допомогою лише банківських карток та електронних грошей. Доведено, що зменшення часу, що витрачається на оплату клієнтами товарів чи, наприклад, рахунків у касах банку, впливає на ефективність роботи касира завдяки збільшенню клієнтопотоку, на якість обслуговування клієнтів та на зменшення витрат, пов’язаних з утриманням касових вузлів.
Ключові слова: електронні гроші, економічний аналіз, теорія масового обслуговування, пропускна здатність каси
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 8.

Мельниченко Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: amelnitschenko@yahoo.de

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 141

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельниченко О. В. Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 274–279.

Список використаних у статті джерел

Жерновий Ю. В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування : практикум / Ю. В. Жерновий. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 307 с.
Коваленко И. Н. Теория массового обслуживания / И. Н. Коваленко // Итоги науки. Серия «Теория вероятностей 1963». – 1965. – С. 73 – 125.
Ложковський А. Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А. Г. Ложковський. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – 112 с.
Хинчин А. Я. Математические методы теории массового обслуживания / А. Я. Хинчин. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 122 с.
Erlang A. The theory of probabilities and telephone conversations / A. Erlang // Nyt Tidsskrift for Matematik B. – 1909. – Vol. 20. – P. 33 – 39.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.carrefour.pl/
Palm C. Intensit?tsschwankungen im Fernsprechverkehr / C. Palm. – Ericsson Technics. – 1943. – Vol. 44. – P. 1 – 189.
Sztrik J. Basic Queueing Theory / J. Sztrik. – Hungary : University of Debrecen, Faculty of Informatics, 2012. – 193 p.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.77.067.32
Прокопенко В. Ю., Святокум І. О.
Особливості та різновиди застосування облігацій з іпотечним покриттям у європейських державах (c. 280 - 284)

У статті розглядаються іпотечні інструменти, що застосовуються в економіках європейських країн. Проаналізовано наукові дослідження в галузі європейського іпотечного ринку. Розглядається сутність і відмінні риси облігацій з іпотечним покриттям – типу іпотечних цінних паперів, характерних для європейського ринку. Розглянуті характерні признаки облігацій с покриттям. Крім того, аналізуються основні моделі емісії даних цінних паперів, їх переваги та недоліки. Охарактеризовані підходи до побудови моделей емісії іпотечних цінних паперів. У статті також виокремленні ряд суттєвих ризиків, пов’язаних з діяльністю емітентів іпотечних цінних паперів.
Ключові слова: іпотечні цінні папери, облігації з іпотечним покриттям, кредитні установи, компанія спеціального призначення
Бібл.: 13.

Прокопенко Валерія Юріївна – доктор економічних наук, професор, директор, Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій (вул. Каразіна, 7/9, офіс 1-3, Харків, 61002, Україна)
Email: pvu9@ukr.net
Святокум Ігор Олегович – здобувач, Харківський національний університет внутрішніх справ (пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 86

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопенко В. Ю., Святокум И. О. Особенности и разновидности применения облигаций с ипотечным покрытием в европейских государствах // Проблемы экономики. – 2015. – №1. – C. 280–284.

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Д. Іпотечний ринок : монографія / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – К. : Знання, 2008. – 717 c.
Лютий І. О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку : монографія / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 548 с.
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to under takings for collective investment in transferable securities (UCITS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0065-20130620
Schwarcz Steven L. The Conundrum of Covered Bonds / Steven L. Schwarcz // Business Lawyer.– 2011. – No. 66. – P. 561 – 586.
European Covered Bond Council. 2014 ECBC European Covered Bond Fact Book. – 564 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ecbc.hypo.org/Content/Default.asp?PageID=367
European Central Bank. The Impact of the Eurosystem’s Covered Bond Purchase Programme on the Primary and Secondary Markets / John Beirne, Lars Dalitz, Jacob Ejsing, Magdalena Grothe, Simone Manganelli, Fernando Monar, Benjamin Sahel, Matjaz Sushec, Jens Tapking and Tana Vong // Occasional Paper Series – January 2011. – No. 122. – 36 p. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ssrn.com/abstract_id=1646280
Корженевская В. Методики секьюритизации / В. Корженевская // Банкаўскi веснiк. – 2010. – № 28 (501). – С. 20 – 25.
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/coverbondsintheeufinancialsystem200812en_en.pdf
Stocker O. Covered bond models in Europe: fundamentals on legal structures / Otmar Stocker // Housing Finance International : The Quarterly Journal of the International Union for Housing Finance. – Winter 2011. – P. 32 – 40.
Lov om ?ndring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love [Электронный ресурс]. – Режим доступу: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27608
Code monetaire et financier. Version consolidee au 17 novembre 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступу:http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7931F483E02B0726AC24D2CA8E0E1BE.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20141202
Святокум І. О. Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах Центральної Європи / І. О. Святокум // Вісник Чернігівського національного технічного університету. – 2012. – № 4. – С. 276 – 281.
Lassen T. Specialization of Covered Bond Issuers in Europe / Tim Lassen // Housing Finance International. – 2005. – Vol. 20, Issue 2. – P. 3 – 12.


Розділ: Економічна теорія
УДК 657.1
Будько О. В.
Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку (c. 285 - 291)

Метою статті є обґрунтування моделі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання, яка передбачає виявлення взаємозв’язків її складових та підвищення достовірності і повноти інформації, що формується у відповідних її підсистемах, для розробки ефективних управлінських рішень. У результаті дослідження було визначено модель обліково-аналітичного забезпечення, яка відповідає інформаційним потребам сталого розвитку суб’єкта господарювання. Вказано, що її основа буде базуватися на теоретичних, методологічних, організаційних, методичних та технологічних складових, які визначаються тенденціями розвитку суспільно-економічних відносин. Побудовано модель системи обліково-аналітичного забезпечення, за якою визначено суть її складових та зв’язки між ними. Перспективою подальших досліджень є розробка моделей кожного елемента системи обліково-аналітичного забезпечення, які визначають якість її функціонування в умовах сталого розвитку.
Ключові слова: моделювання, сталий розвиток, система обліково-аналітичного забезпечення, методологія, організація
Рис.: 4. Бібл.: 20.

Будько Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет (вул. Дніпробудівська, 2, Кам’янське, Дніпропетровська область, 51900, Україна)
Email: bisnescon@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 115

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Будько О. В. Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 285–291.

Список використаних у статті джерел

Безруких П. С. Бухгалтерский учет в промышленности / [П. С. Безруких и др. ] ; под. ред. П. С. Безруких. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
Велш Г. А. Основи фінансового обліку / Г. А. Велш, Д. Г.Шорт ; [пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач]. – К. : Основи, 1999. – 943 с.
Євдокимов В. В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / В. В. Євдокимов. – К., 2005. – 20 с.
Жук В. М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки : монографія / В. М. Жук. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. – 454 с.
Кольвах О. И. Ситуационно-матричное моделирование в бухгалтерском учете и балансоведении : монография / О. И. Кольвах. – М. : Вузовская книга, 2010. – 336 с.
Крутова А. С. Метод бухгалтерського обліку в умовах інформаційного суспільства / А. С. Крутова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2009. – Вип. 1 (1). – С. 206 – 217.
Малюга Н. М. Моделирование как инструмент обеспечения прогностической функции бухгалтерского учета / Н. М. Малюга // Вестник НТУ «ХПИ». – 2005. – № 8. – С. 175 – 177.
Маренич Т. Г. Моделювання системи бухгалтерського обліку / Т. Г. Маренич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_137/04.pdf
Осмятченко В. Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку / В. О. Осмятченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 80 – 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ovofbo.pdf
Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета : учебник / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 279 с.
Проданчук М. А. Інституціональна економічна теорія у формуванні методології бухгалтерського обліку / М. А. Проданчук // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 5. – С. 146 – 155.
Рашитов Р. С. Логико-математическое моделирование в бухгалтерском учете / Р. С. Рашитов. – М. : Финансы, 1979. – 128 с.
Сидорова М. И. Развитие моделей бухгалтерского учета в условиях информационных технологий : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / М. И. Сидорова. – М., 2013. – 44 с.
Соколов Я. В. Моделирование и его роль в бухгалтерском учете / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 6. – С. 3 – 8.
Сопко В. В. Основи наукових досліджень / В. В. Сопко. – К. : НМКВО, 1990. – 148 с.
Шапошников А. А. Классификационные модели в бухгалтерском учете / А. А. Шапошников. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 142 с.
Шигун М. М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / М. М. Шигун. – К., 2010. – 36 с.
Шилова Л. Ф. Методология формирования и инструментарий бухгалтерской отчетности : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Л. Ф. Шилова. – Йошкар-Ола, 2010. – 38 с.
Шпак В. А. Концептуальна модель організації системи бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів, 2011. – Вип. 36. – С. 450 – 453.
Яремко І. Й. Економічні категорії в методології обліку : монографія / І. Й. Яремко. – Львів : Каменяр, 2002. – 191 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 005.336.4
Власенко Т. А., Василенко Ю. В.
Теоретико-методологічні аспекти визначення інтелектуального капіталу (c. 292 - 298)

У роботі проведено узагальнення теоретичних підходів до визначення поняття «інтелектуальний капітал» з використанням апарату морфологічного аналізу. Наведено ключові характеристики інтелектуального капіталу як виду капіталу та визначено риси, які властиві лише цьому виду капіталу. На основі морфологічного аналізу виявлено базові категорії інтелектуального капіталу: актив, здатний приносити прибуток, актив і фактор конкурентоспроможності, процес і знання, здібності. Поєднуючи морфологічну декомпозицію і аналіз особливостей основних підходів до визначення інтелектуального капіталу, запропоновано власне визначення досліджуваної категорії: як інтелектуальних активів, представлених людськими і машинними інтелектами, а також інтелектуальними продуктами, що мають економічну цінність і можуть бути використані у процесі виробництва та обміну з метою отримання доходу, забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: капітал, інтелектуальний капітал, підходи до визначення інтелектуального капіталу, актив
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 20.

Власенко Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра державного управління, публічного адміністрування і регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: tatyanavlasenko2011@gmail.com
Василенко Юлія Вікторівна – аспірант, кафедра державного управління, публічного адміністрування і регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: www.jui.ru@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 117

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Vlasenko T. A., Vasylenko Y. V. Theoretical and Methodological Aspects of Defining the Intellectual Capital // The Problems of Economy. – 2015. – №1. – C. 292–298.

Список використаних у статті джерел

Prusak L. Working Knowledge: How organizations manage what the know / L. Prusak. – Harvard Business School Press., 2004.
Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 1. – С. 16 – 27.
Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг; [пер. с англ., под ред. Л. Н. Ковалик]. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
Гавкалова Н. Л. Формування та використання інтелектуального капіталу / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 205 с.
Голубкин В. Н. Интеллектуальный капитал в эпоху глобализации мировой экономики / В. Н. Голубкин, Л. П. Клеева, Л. В. Патока // Бизнес-образование. – 2005. – № 1 (18) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ou-link.ru/pub /businessobraz1
Ефремов B. C. Бизнес-системы постиндустриального общества / В. С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 5. – С. 18 – 26.
Зьолко О. О. Сутність інтелектуального капіталу: підходи до визначення / О. О. Зьолко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2013. – № 53. – С. 13 – 20.
Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального общества как методологическая парадигма российского обществоведения / В. Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 1997. – № 10.
Иноземцев В. Л. К теории постэкономической общественной формации / В. Л. Иноземцев. – М. : Academia, 1995. – 452 с.
Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального капіталу / О. Кендюхов // Економіка України. – 2003. – № 4. – С. 28 – 33.
Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы организации / С. М. Климов. – СПб. : ИВЭСЭП; Знание, 2000. – 168 с.
Комаров С. В. Понятие, структура и взаимодействие элементов интеллектуального капитала / С. В. Комаров, А. Н. Мухаметшин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2013. – Т. 7, № 3. – С. 93 – 100.
Леонтьев Б. Цена интеллекта / Б. Леонтьев // Журнал для акционеров. – 1996. – № 6. – С. 39 – 40.
Никифоров А. Є. Інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал: критерії розмежування / А. Є. Никифоров // Проблеми науки. – 2011. – № 6. – С. 2 – 6.
Петренко В. П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління : монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ : ПП Курилюк В. Д., 2009. – 196 с.
Поліщук О. Поняття і роль інтелектуального капіталу в розвитку сучасних підприємств / О. Поліщук // Матеріали студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» – 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev _ukr_12/section4/polischuk/
Тис Дж. Получение экономической выгоды от знаний как активов: «новая экономика», рынки ноу-хау и нематериальные активы / Дж. Тис // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 1. – С. 12 – 17.
Топільницька Я. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: взаємообумовленість та розмежування категорій / Я. Топільницька // Ефективність державного управління. – 2012. – № 33. – С. 353 – 362.
Трофимова О. Стандартизована система «інвестори в людей» / О. Трофимова // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2001. – № 1. – С. 59 – 61.
Ястремська О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: проблеми визначення та оцінки / О. М. Ястремська, Д. О. Ріпка, В. В. Воліков // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/


Розділ: Економічна теорія
УДК 336.011;336.012.23
Рязанова Н. С.
Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві (c. 299 - 312)

Метою статті є дослідження фінансового ринку як економічної категорії, що має свої характерні риси, об’єктивне суспільно-економічне призначення, яке реалізується через функції фінансового ринку. Як економічна категорія фінансовий ринок являє собою систему економічних відносин, предметом яких є грошовий капітал, а метою – уможливлення його руху у напрямі більшої норми доходності. Обґрунтовано, що характерними рисами фінансового ринку сучасної інформаційної епохи є його неоднорідність, високий рівень невизначеності, тенденція до глобалізації та інноваційність. Кожна з рис, маючи багато аспектів прояву, тісно пов’язана з іншими рисами. Суспільно-економічне призначення фінансового ринку полягає в уможливленні руху грошового капіталу. Об’єктивними функціями ринку є накопичувальна, інвестиційна, цінова та інформаційна. Розглянуто зв'язок категорії фінансового ринку з іншими фінансовими категоріями. Прослідковано зв'язок між фінансовим ринком та ринком фінансових послуг.
Ключові слова: інвестиційна функція фінансового ринку, інформаційна функція фінансового ринку, накопичувальна функція фінансового ринку, суспільно-економічне призначення фінансового ринку, фінансовий ринок, фінансовий ринок як економічна категорія, характерні риси фінан
Бібл.: 29.

Рязанова Надія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових ринків, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: nryazanova@yahoo.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 158

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рязанова Н. С. Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 299–312.

Список використаних у статті джерел

Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи / Ю. А. Атаманюк ; [відп. ред. Г. Н. Климко]. – К. : Новий друк, 2010. – 208 с.
Яценко А. В. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в глобальному економічному середовищі : монографія / А. В. Яценко ; М-во економіки України, Науково-дослідний економічний інститут. – К. : КНЕУ, 2010. – 468 с.
Инновации на финансовых рынках : кол. монография / Н. И. Берзон, Е. А. Буянова, В. Д. Газман и др. ; [под научн. ред. Н. И. Берзона, Т. В.Тепловой] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики, кафедра фондового рынка и рынка инвестиций. – М. : ИД Высшей школы экономики, 2013. – 430 с.
Коваленко В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: Правовий аспект : монографія / В. В. Коваленко ; [за ред. А. Т. Ковальчука]. – К. : Знання, 2011. – 319 с.
Корнєєв В. Цінні папери в системі фінансового ринку: Фінансовий ринок та ринок цінних паперів, операції з цінними паперами / В. Корнєєв, С. Глущенко. – К. : [б. и.], 1999. – 68 с.
Котькалова-Литвин І. В. Фінансовий інжиніринг як драйвер світової фінансової системи / І. В. Котькалова-Литвин // Ефективна економіка. – 2014. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3057
Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 3­тє вид., виправлене. – К. : Каравела, 2004. – 344 с.
Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т. В. Майорова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 333 с.
Міністерство фінансів України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=392721
Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / С. З. Мошенський ; М-во освіти і науки України, Житомирський держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 432 с.
Національний банк України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. зі змінами та доповненнями, ст. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Сігер Ч. М., Паттон Х. К. Загальний стан та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні / Ч. М. Сігер, Х. К. Паттон. – Financial Markets International, Inc., 2000. – 193 c.
Смагін В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки : монографія / В. Л. Смагін. – К. : КНЕУ, 2008. – 227 с.
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / Дж. Сорос ; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 262 с.
Фінансовий ринок / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, Н. В. Дегтярева та ін.] ; за заг. ред. проф. М. А. Гапонюка. – К. : КНЕУ, 2014. – 419 с.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1382803166943347
Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 2­ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 535 с.
Школа бізнесу Університету Чикаго (США). Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/f/eugene-f-fama
Global Rates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
Horne J. C., Dipchand R. C., Hanrahan R. J. Fundamentals of Financial Management / J. C. Horne, R. C. Dipchand, R. J. Hanrahan. – Scarborough, Ontario : Prentice-Hall Canada Inc., 1989. – P. 40.
IFRS 32 “Financial Instruments: Presentation. – International Financial Reporting Standards (IFRSs) Including International Accounting Standards (IASs) and Interpretation as at 1 January 2006. – International Accounting Standard Board, London, United Kingdom. – 2387 p.
MSCI Inc. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msci.com/products/indexes/country_and_regional/fm/
Parker T. 5 Investors Who Move The Market [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investopedia.com/financial-edge/0611/5-investors-who-move-the-market.aspx?utm_source=coattail-buffett&utm_medium=Email&utm_campaign=WBW-7/3/2014
Peters E. E. Chaos and Order in the Capital Markets. A new View of Cycles, Prices, and Market Volatility. Second ed. – John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
Prigogine I., Stengers I. Order out of Chaos. Man's new dialogue with nature. – Heinemann. London. 1984.
Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments. Fifth ed., Prentice Hall, Inc., 1995.
Soros G. The New Paradigm for Financial Markets. The Credit Crisis of 2008 and What it Means. – Public Affairs, New York, 2014, 162 p., P. 81 – 105.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.117?047.36
Шевченко Б. О.
Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства (c. 313 - 318)

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства на основі застосування моніторингу проекту та регулювання процесу його реалізації з позицій динаміки досягнення як загальних цілей проекту, так і виконання завдань за стадіями його реалізації, визначення їх відповідності інтересам кожного з партнерів на основі коригування параметрів партнерства, його умов, змін форм взаємодії, припинення партнерських відносин. Узагальнюючим показником досягнення проектом ефективності визначено рівень його відповідності умовам реалізації державою кінцевих цілей впровадженого партнерства тобто дотримання пріоритетів суспільних цілей і політики, зокрема соціальної спрямованості.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, економічні інтереси, економічна ефективність, критеріальність, оцінка ефективності, система моніторингу
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Шевченко Борис Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра політичної економії, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна)
Email: schevac@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 169

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шевченко Б. О. Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 313–318.

Список використаних у статті джерел

Going global. The world of public private partnerships [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbi.org.uk/pdf/goingglobal 0707.pdf
Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навчальний посібник / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.
Эффективность государственного управления / Общ. ред. С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева. – М. : Консалтбанкир, 1998. – 846 с.
Quantitative Assessment User Guide (Value for Money Assessment) : Report of HM Treasury [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hm-treasury.gov.uk
Value for Money Assessment Guidance : Report of HM Treasury [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hm-treasury.gov.uk
Макет Русско-английского терминологического словаря соответствий по вопросам государственного аудита [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ksp39.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112:gloss&catid=40:posnovy&Itemid=87
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и пути к процветанию / Ф. Фукуяма. – М. : Ермак, 1995. – 730 с.
Власов Ф. Б. Социальный капитал и социальная рента цивилизованных межгосударственных институтов взаимодействия / Ф. Б. Власов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.plproject.ru/download/plproject04-02.pdf


Розділ: Економічна теорія
УДК 339.52:330.341.2
Беренда С. В., Шолом А. С.
Етимологія поняття «institution» та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ (c. 319 - 325)

«Інститут», «інституція», «соціальний інститут» – це не тільки одне з найпопулярніших понять в сучасних суспільних науках, що визначається панівним в них напрямком – інституціоналізмом, але й найменш визначене. Це призводить до того, що сутність поняття вихолощується й узагальнюється, створюючи прецедент для того, щоб «інститутами» чи «інституціями» можна було б назвати практично що завгодно. Сутність цього поняття різна не тільки в економіці і юриспруденції, психології і соціології, а й усередині однієї дисципліни. Розуміння цього ключового для інституціоналізму поняття ускладнює ще й те, що сьогодні воно все частіше використовується у пресі, перетворюючись на «інституційну пастку». Однак за умови визначення ключових понять в інституціоналізму є можливість стати загальною філософією дисципліною – економічною «Теорією всього». У статті розглядається двоїста сутність СОТ, яка визначає правила гри у міжнародній торгівлі, але не може повністю відповідати за стратегію своїх членів-гравців. З одного боку, СОТ – це інституція, яка складається з міжнародних цивільних службовців, з іншого – організація, до складу якої входять країни-члени. Метою статті є розгляд вітчизняних традицій з використання термінів «інститут» та «інституція» та вивчення етимології поняття «institution» на основі еволюції його змісту в економічних дослідженнях задля його правильної інтерпретації на прикладі СОТ.
Ключові слова: інститут, інституція, institution, інституціоналізм, СОТ
Бібл.: 23.

Беренда Сергій Васильович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: emc2@ukr.net
Шолом Аліна Сергіївна – здобувач, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: alina.scholom@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 167

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Беренда С. В., Шолом А. С. Етимологія поняття «institution» та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 319–325.

Список використаних у статті джерел

World Trade Organization : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wto.org
Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров / Е. М. Майбурд. – М. : Дело, 2000. – 560 с.
Несинова С. В. Правовий інститут: ґенеза виникнення та перспективи розвитку / С. В. Несинова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Т. 1, Вип. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/part_1/02.pdf
Ущаповський Ю. Київська економічна школа ХІХ ст. у контексті зародження інституціоналізму / Ю. Ущаповський // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 70 – 79.
Лозинська Т. М. До проблеми вживання термінів «інститут» і «інституція» в контексті інституціонального аналізу / Т. М. Лозинська // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – C. 8 – 13.
Іншаков О. В. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів / О. В. Іншаков, Д. П. Фролов // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 52 – 62.
North D. Institutions, institutional change and economic performance / D. North. – New York : Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
Online Etymology Dictionary: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://etymonline.com
Большой латинско-русский словарь : по материалам словаря И. Х. Дворецкого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://linguaeterna.com/vocabula
Oxford Dictionaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oxforddictionaries.com
Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен ; [пер. с англ. С. Д. Сорокиной]. – М. : Прогресс, 1984. – 183 с.
Коллекция словарей и энциклопедий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gufo.me
Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; [пер. з англ. І. Дзюб]. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови : [з додатками і доповненнями] / Уклад. і голов. ред. В. Т. Буссел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
Мазур О. Є. Систематизація підходів до визначення категорії «інститут» / О. Є. Мазур // Економіка розвитку. – 2014. – № 1. – С. 41 – 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2014_1_9.pdf
Institutionalism // Britannica [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/289319/institutionalism
Hamilton W. H. The Institutional Approach to Economic Theory / W. H. Hamilton // American Economic Review. – 1919. – No 9. – P. 309 – 318.
Commons J. Institutional Economics: Its Place in Political Economy / J. Commons. – New York : McMillan, 1934. – P. 69.
Ayeres C. The Theory of Economic Progress / C. Ayeres. – Chapel Hill : University of North Carolina Press [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cas.umkc.edu/econ/Institutional/Readings/Ayres/tep/TEP.html
Фуруботн Э. Институты и экономическая теория / Э. Фуруботн, Р. Рихтер ; [пер. с англ.]. – СПб. : ИД СПбГУ, 2005. – 702 с.
Hohfeld W. Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Legal Reasoning / W. Hohfeld // 23 Yale Law Journal. – 1913. – No 16.
Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions / A. Schotter. – Cambridge University Press, 1981. – P. 155.
VanGrasstek С. The History and Future of the World Trade Organization / C. VanGrasstek. – Geneva : WTO, 2013.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 339.94
Благун І. С., Ільчук П. Г.
Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств (c. 326 - 339)

Метою статті є перевірка гіпотези, що між рівнем інтернаціоналізації підприємств та їхніми фінансовими результатами діяльності існує тісний взаємозв’язок, а підвищення рівня інтернаціоналізації забезпечує підвищення фінансових результатів. Окремим завданням є побудова моделей регресії, які б з високою достовірністю описували такий взаємозв’язок для підприємств усіх секцій (розділів) економічної діяльності, які здійснюють експортні операції. У статті на основі кореляційно-регресійного аналізу досліджено існування взаємозв’язку між рівнем інтернаціоналізації та фінансовими результатами діяльності підприємств. За даними усіх публічних акціонерних товариств-експортерів, акції яких котируються на фондових біржах, на основі побудови багатофакторних моделей регресії підтверджено існування усіх типів такого взаємозв’язку. Для підприємств різних секцій (розділів) економічної діяльності побудовано достовірні моделі множинної регресії, які описують вплив рівня інтернаціоналізації на фінансові результати діяльності підприємств. Підтверджено гіпотезу в частині існування взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності підприємств та заперечено у частині прямо пропорційної залежності фінансових результатів від рівня інтернаціоналізації підприємств.
Ключові слова: інтернаціоналізація, фінансові результати, рівень, взаємозв’язок, підприємство
Табл.: 7. Формул: 3. Бібл.: 25.

Благун Іван Семенович – доктор економічних наук, професор, декан, економічний факультет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: blagun@email.ua
Ільчук Павло Григорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: ilchukpaul@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 115

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Благун І. С., Ільчук П. Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 326–339.

Список використаних у статті джерел

База даних українських експортерів // Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/baza_ukr_export/?industry=0&text=%EB%FC%E2%EE%E2
Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/62/1418902835.doc
Про затвердження Національного класифікатора України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 : Наказ Держспоживстандарту України № 530 від 29.11.2010 року.
Ільчук П. Г. Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25 (ІІ). – С. 56 – 69.
Княженко Р. С. Процес інтернаціоналізації машинобудівного сектору економіки України: аналіз динаміки та тенденції розвитку / Р. С. Княженко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 3 (23). – С. 36 – 42.
Коломієць І. Ф. Методичні аспекти оцінки рівня інтернаціоналізації підприємства / І. Ф. Коломієць, Т. В. Коломієць // Вісник НЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 231 – 237.
Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/
Руденко Ю. В. Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств / Ю. В. Руденко // Економіка промисловості. – 2012. – № 3 – 4. – С. 283 – 290.
Слабоспицька О. Ю. Модель комплексної оцінки ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства / О. Ю. Слабоспицька // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2009. – № 11. – С. 186 – 192.
Чі-Мінь Х. Переоцінка залежності між інтернаціоналізацією фірми та показниками її ефективності / Х. Чі-Мінь, Ч. Лі-Мінь, Ч. Чі-Ю // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 450 – 462.
Bausch A. The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: evidence from meta-analysis / A. Bausch, M. Kirst // Management International Review. – 2007. – Vol. 47, Iss. 3. – P. 319 – 347.
Capar N. The relationship between international diversification and performance in service firms / N. Capar, M. Kotobe // Journal of International Business Studies. – 2003. – Vol. 34, Iss. 4. – Р. 345 – 355.
Denis D. J. Globar diversification, industrial diversification, and firm value / D. J. Denis, D. K. Denis, K. Yost // Journal of Finance. – 2002. – Vol. 57, Iss. 5. – P. 1951 – 1979.
Dowell G. Do corporate global environmental standards create or destroy market value? / G. Dowell, S. Hart, B. Yeung // Management Science. – 2000. – Vol. 46, Iss. 8. – P. 1059 – 1074.
Gomes L. An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance / L. Gomes, K. Ramaswamy // Journal of International Business Studies. – 1999. – Vol. 30, Iss. 1. – P. 173 – 188.
Ilchuk P. Evaluation the effectiveness of enterprise internationalization / P. Ilchuk, I. Blagun // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – No 9 – 10. – P. 272 – 275.
Johnson J. Persistence and learning: success factors of Taiwanese firms in International markets / J. L. Johnson, E. Yin, H. Tsai // Journal of International Marketing. – 2009. – Vol. 17, Iss. 3. – P. 39 – 54.
Kotabe M. Multinationality and firm performance: the moderating role of R&D and marketing capabilities / M. Kotabe, S. Srinivasan, P. Aulakh // Journal of International Business Studies. – 2002. – Vol. 33, Iss. 1. – Р. 79 – 97.
Lu J. W. International diversification firm performance : The S-curve Hypothesis / J. W. Lu, P. W. Beamish // Academy of Management Journal. – 2004. – Vol. 47, Iss. 4. – P. 598 – 610.
Lu J. W. The Internationalizaton and performance of SMEs / J. W. Lu, P. W. Beamish // Strategic Management Journal. – 2001. – Vol. 22, Iss. 6/7. – P. 565 – 586.
Qian G. The performance implications of intra- and inter-regional geographic diversification / G. Qian, T. Khoury, M. Peng, Z. Qian // Strategic Management Journal. – 2010. – Vol. 31, Iss. 9. – P. 1018 – 1030.
Ruigork W. Internationalization and performance: an organizational learning perspective / W. Ruigork, H. Wagner // Management International Review. – 2003. – Vol. 43, Iss. 1. – P. 63 – 83.
Sullivan D. The threshold of internationalization: replication, extension and reinterpretation / D. Sullivan // Management International Review. – 1994. – Vol. 34, Iss. 2. – P. 165 – 187.
Thomas D. E. International diversification and firm performance in Mexican firms: a curvilinear relationship? / D. E. Thomas // Journal of Business Research. – 2006. – Vol. 59, Iss. 4. – P. 501 – 507.
Zaheer S. Overcoming the liability of foreignness / S. Zaheer // Academy of Management Journal. – 1995. – Vol. 38, Iss. 2. – P. 341 – 363.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
Доровський О. В.
Структурно-цільовий аналіз сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України (c. 340 - 348)

У статті розглянуто застосування структурно-цільового аналізу до реалізації сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України на основі когнітивного підходу та моделювання розвитку слабкоструктурованих ситуацій. Розглянуто сутність та особливості застосування когнітивного підходу. Доведена доцільність його використання при аналізі слабкоструктурованих систем і ситуацій. Розроблено логічну модель визначення стратегічного розвитку фармацевтичної галузі України. Побудовано когнітивну модель розвитку фармацевтичної галузі України. В результаті проведення структурно-цільового аналізу порівняно характеристики реалізації можливих сценаріїв розвитку галузі шляхом визначення спрямованості та ефективності впливу кожного з них на структуру вектора цілей розвитку фармацевтичної галузі України. На підставі проведеного аналізу доведено, що для загального розвитку фармацевтичної галузі України найбільш дієвим є комбінований сценарій, який має ґрунтуватися на виваженій державній інвестиційній політиці, створенні прийнятного бізнес-клімату в країні, заохоченні конкуренції серед виробників фармацевтичної продукції та державній підтримці розвитку галузі.
Ключові слова: системний підхід, слабкоструктурована ситуація (система), когнітивний підхід, структурно-цільовий аналіз, вектор цілей, вектор управління, сценарій розвитку
Рис.: 3. Табл.: 2. Формул: 6. Бібл.: 21.

Доровський Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: office@zt.com.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 76

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Доровський О. В. Структурно-цільовий аналіз сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 340–348.

Список використаних у статті джерел

Аптечный рынок Украины по итогам 2006 – 2013 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apteka.ua
Горелова Г. В. О когнитивном моделировании развития ситуаций в регионе в условиях быстрых изменений среды и противодействия / Г. В. Горелова, Э. В. Мельник // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2011. – Т. 116, № 3. – С. 65 – 78.
Горелова Г. В. О когнитивном моделировании сложных систем, инструментарий исследования / Г. В. Горелова // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. – № 6 (131). – С. 236 – 240.
Евстегнеев Д. В. Использование когнитивных моделей при построении комплексной оценки состояния территории / Д. В. Евстегнеев, Т. Н. Ледащева // Электронный журнал «Исследовано в России». – 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zhumal.ape.relarn.ru/articles/2003/135.pdf
Корноушенко Е. К. Управление ситуацией с использованием структурных свойств ее когнитивной карты / Е. К. Корноушенко, В. И. Максимов // Труды Ин-та пробл. упр. им. В. А. Трапезникова РАН. – М., 2000. – Т. XI. – С. 85 – 90.
Максимов В. И. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко // Труды Ин-та пробл. упр. им. В. А. Трапезникова РАН. – М., 1999. – Т. ІІ. – С. 95 – 109.
Максимов В. И. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций / В. И. Максимов // Проблемы управления. – 2005. – № 3. – С. 30 – 38.
Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили. – М. : СИНТЕГ, 2000. – 520 с.
Прохорова В. В. Когнитивное моделирование устойчивого экономического развития предприятий / В. В. Прохорова // Экономика и управление. – 2011. – № 1. – С. 24 – 29.
Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экономическим задачам / Ф. С. Робертс ; под ред. А. И. Теймана ; [пер. с англ. А. М. Раппопорта, С. И. Травкина]. – М. : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1986. – 496 с.
Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке / В. Б. Силов. – М. : ИПРО-РЭС, 1995. – 228 с.
Статистична інформація / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Тищенко А. Н. Особенности представления и оценки концептов в задачах когнитивного моделирования / А. Н. Тищенко, В. Е. Хаустова // Экономическая кибернетика. – 2009. – № 1 – 2. – С. 54 – 57.
Хаустова В. Е. Сущность когнитивного моделирования и особенности его применения в современных исследованиях / В. Е. Хаустова, В. А. Зинченко, Т. А. Мощицкая // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (2). – С. 200 – 203.
Кизим Н. А. Особенности проверки моделей на основе когнитивных карт на устойчивость и достоверность / Н. А. Кизим, В. Е. Хаустова // Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем : монография. – Х. : ФЛП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2011. – С. 102 – 116.
Шамаева Л. Г. Когнитивная технология анализа и моделирования стратегического развития предприятия / Л. Г. Шамаева // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Економіка». – 2005. – Вип. 91. – С. 134 – 141.
Corruption Perceptions Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org/research/cpi/overview
Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports
The Failed States Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fsi.fundforpeace.org
The Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int
The Worldwide Governance Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.46: 001.57
Захарченко П. В., Савушкін Д. І.
Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу (c. 349 - 355)

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з самих високоприбуткових сфер господарства. Україна має потужний курортно-рекреаційний потенціал, ефективне освоєння якого може принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідним є формування системної концепції розвитку таких систем, невід’ємною частиною яких виступають економічні трансформації. Мета статті полягає в розробці підходу до моделювання трансформаційного розвитку курортно-рекреаційних систем на основі трансформаційного циклу, який є основним механізмом таких перетворень. У результаті дослідження було обґрунтовано концептуальні засади системного дослідження розвитку економіки курортно-рекреаційних утворень як сукупності етапів трансформаційного циклу. Запропонований підхід, на відміну від інших альтернативних підходів, передбачає можливість розглядати розвиток економіки курортно-рекреаційних систем як взаємодію трансформаційних процесів. На цій основі побудовано модель економічного розвитку курортно-рекреаційних систем на основі трансформаційного циклу. Дослідження моделі демонструє різноманітну економічну динаміку, яка в кінцевому результаті приводить до суттєвого економічного зростання.
Ключові слова: курортно-рекреаційна економіка, економічні трансформації, трансформаційний цикл, модель трансформаційного розвитку
Рис.: 5. Формул: 6. Бібл.: 13.

Захарченко Павло Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет (вул. Шмідта, 4, Запорізька обл., Бердянськ, 71100, Україна)
Email: pvzz1957@gmail.com
Савушкін Дмитро Ігорович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Бердянський університет менеджменту і бізнесу (вул. Свободи, 117а, Бердянськ, 71118, Україна)
Email: sdberdstarua@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 126

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Захарченко П. В., Савушкін Д. І. Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 349–355.

Список використаних у статті джерел

Арманд А. Д. Анатомия кризисов / А. Д. Арманд, Д. И. Люри, В. В. Жерихин. – М. : Наука, 2009. – 238 с.
Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили. – М. : Синтег, 2010. – 446 с.
Орлов П. А. Последствия финансово-экономического кризиса и некоторые направления выхода из него / П. А. Орлов // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Е. В. Раевневой. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. – 464 с.
Зоидов К. Х. Трансформационный кризис экономики России: природа, динамика, пути преодоления / К. Х. Зоидов. – М. : ИПР РАН, 2010. – 250 с.
Бруно М. Глубокие кризисы и реформа / М. Бруно // Вопросы экономики. – 2007. – № 2. – С. 4 – 29.
Mensch G. A macroeconomic potential describing structural change of the economy / G. Mensch // Theory and Decision. – 2005. –Vol. 19, № 3. – P. 279 – 299.
Мельник Л. Г. Экономика развития : монография / Л. И. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. – 662 с.
Гусаров Ю. В. Управление: динамика неравновесности / Ю. В. Гусаров. – М. : Экономика, 2014. – 382 с.
Паньков А. Ф. Теория развития систем и системная теория логики / А. Ф. Паньков. – М. : Эксмо, 2013. – 194 с.
Лесечко М. Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика / М. Д. Лесечко. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2012. – 326 с.
Сурмін Ю. П. Генезис системних ідей / Ю. П. Сурмін // Гуманітарний журнал. – 2010. – № 3 – 4 (7 – 8). – С. 32 – 39.
Rostow W. The Stages of Economic Growth / W. Rostow. – New York : Springer-Verlag, 2012. – 448 p.
Шмагина В. В. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития / В. В. Шмагина, С. К. Харичков. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2010. – 70 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.44:331.52(043.3)
Ковальчук Г. К.
Кластерна модель управління трудовими ресурсами (c. 356 - 360)

Метою статті є розробка кластерної моделі оцінки трудових ресурсів, яка б дозволила проводити класифікацію регіонів України в залежності від параметрів стану та потенціалу розвитку їх трудових ресурсів. Для визначення функції приналежності регіонального об’єкта до певного класу циклічного розвитку (передкриза, криза, післякриза, норма) обґрунтовано використання нечіткої модифікації стохастичного алгоритму Роббінса-Монро у просторі ортогональних функцій, які генеруються за допомогою рекурентного співвідношення Ерміта. Розроблена кластерна модель оцінки регіональних економічних об’єктів адаптована для визначення циклічного етапу розвитку регіонів України залежно від стану та потенціалу розвитку їх трудових ресурсів. Поверхні розподілу класів відокремлюють кожний клас від кожного, що значно підвищує класифікаційну точність моделі та зменшує область невизначеності класифікації. Врахування на кожному ітераційному кроці рівня визначеності еталонних об’єктів класів суттєво підвищує швидкість збіжності ітераційної процедури Роббінса-Монро. Розроблена кластерна модель дозволяє підвищити оперативність та якість регіонального управління за рахунок диференціації управлінських заходів та використання типових управлінських рішень щодо конкретного етапу розвитку трудових ресурсів, а саме: нормального, передкризового, кризового та післякризового етапів.
Ключові слова: кластерна модель, алгоритм Роббінса-Монро, циклічний економічний розвиток, управління трудовими ресурсами
Табл.: 1. Формул: 20. Бібл.: 8.

Ковальчук Ганна Костянтинівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра менеджменту, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: metric@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 129

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ковальчук Г. К. Кластерна модель управління трудовими ресурсами // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 356–360.

Список використаних у статті джерел

Бирський В. В. Моделювання людського потенціалу держави : монографія / В. В. Бирський, В. М. Порохня. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 192 с.
Близнюк В. Аналіз ринку праці: регіональний аспект / В. Близнюк // Регіональна економіка. – 2001. – № 2. – С. 27 – 28.
Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559 с.
Гнибіденко І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України / І. Гнибіденко // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 64 – 74.
Клебанова Т. С. Модели диагностики состояния регионального рынка труда / Т. С. Клебанова, О. В. Никифорова // Бизнес Информ. – 2009. – № 2. – С. 17 – 21.
Приймак В. І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні / В. І. Приймак. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 383 с.
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз / У. Садова, Л. Семів ; [під ред. М. І. Долішнього]. – Львів, 2002. – 264 с.
Robbins H. A stochastic approximation method / H. Robbins, S. Monro // Ann. Math. Statist. – 1951. – Vol. 22, № 1. – P. 400 – 407.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.865
Мельников С. В.
Динамічне ціноутворення монополії з урахуванням ефекту довідкової ціни (c. 361 - 365)

Одним із важливих питань теорії і практики діяльності фірм є розробка оптимальної цінової стратегії. Традиційні маркетингові моделі розглядають споживача як раціонального агента, який приймає рішення, засновані на поточних цінах. Однак у динаміці при повторних покупках споживачі формують цінові очікування або довідкові ціни, які порівнюють із поточними цінами. Даний ефект отримав назву «ефект довідкової ціни». У роботі досліджується динамічне ціноутворення монополії з присутністю ефекту довідкової ціни. З цією метою побудовано модель монополії, яка продає продукт протягом T періодів. Розглянуто випадок, коли довідкові ціни формуються на основі цін минулого періоду. В цьому випадку рішення покупців щодо покупки залежать також від співвідношення минулих і поточних цін. У довгостроковому періоді монополія може мати різні критерії ефективності. У статті розглянуто два критерії ефективності: максимум прибутку в кожен період та максимум прибутку за увесь час. У ході дослідження знайдено дискретні та рівноважні рішення. Порівняльний аналіз прибутків монополії за двома критеріями дозволяє зробити наступні висновки. Порівняно із ситуацією відсутності довідкового ефекту оптимізація по глобальному критерію підвищує прибуток, а по локальному – знижує. Визначено, що при оптимізації по глобальному критерію у довгостроковому періоді довідковий ефект нівелюється.
Ключові слова: монополія, динамічне ціноутворення, ефект довідкової ціни
Рис.: 3. Формул: 12. Бібл.: 10.

Мельников Сергій Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії та кібернетики, Одеський національний морський університет (вул. Мечникова, 34, Одеса, 65029, Україна)
Email: nfn@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 88

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Melnikov S. V. Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect // The Problems of Economy. – 2015. – №1. – C. 361–365.

Список використаних у статті джерел

Anderson C. Competitive pricing with dynamic asymmetric price effects / C. Anderson, H. Rasmussen, L. MacDonald // International Transactions in Operational Research. – 2005. – Vol. 12, Issue 5. – P. 509 – 525.
Fibich G. The Dynamics of Price Elasticity of Demand in the Presence of Reference Price Effects / G. Fibich, A. Gavious, O. Lowengart // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2005. – Vol. 33, № 1. – P. 66 – 78.
Gavious A. Price-Quality Relationship in the Presence of Asymmetric Dynamic Reference Quality Effects / A. Gavious, O. Lowengart // Marketing Letters. – 2012. – Vol. 23, № 1. – P. 137 – 161.
Greenleaf E. A. The Impact of Reference Price Effects on the Profitability of Price Promotions / E. A. Greenleaf // Marketing science. – 1995. – Vol. 14, № 1. – P. 82 – 104.
Kachanil S. Dynamic Pricing in the Presence of Competition with Reference Price Effect / S. Kachanil, Y. Oumanar, N. Raissi // Applied Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 8, № 74. – P. 3693 – 3708.
Kopalle P. K. Asymmetric Reference Price Effects and Dynamic Pricing Policies / P. K. Kopalle, G. R. Ambar, L. A. Joao // Marketing Science. – 1996. – Vol. 15, № 1. – P. 60 – 85.
Monroe K. B. Buyers' Subjective Perceptions of Price / K. B. Monroe // Journal of Marketing Research. – 1973. – Vol. 10, № 1. – P. 70 – 80.
Popescu I. Dynamic Pricing Strategies with Reference Effects / I.Popescu, Y. Wu // Operations Research. – 2007. – Vol. 55, № 3. – P. 413 – 429.
Putler D. S. Incorporating Reference Price Effects into a Theory of Consumer Choice / D. S. Putler // Marketing Science. – 1992. – Vol. 11, № 3. – P. 287 – 309.
Zhang T. Dynamic Pricing Strategy with Internal Reference Effect and Competition / T. Zhang // Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences. – 2014. – Vol. 5, № 2. – P. 187 – 193.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 656.71:004.231(045)
Олешко Т. І., Лещинський О. Л., Горбачова О. М.
Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів (c. 366 - 371)

Досліджуючи питання життєвого циклу аеропорту, автори вирішують питання побудови графової моделі живучості нечіткої мережі на прикладі мережі аеропортів. Для вирішення поставленого завдання вводиться нечіткий граф з непарною множиною вершин і парною множиною дуг. У результаті дослідження для введеного графа визначені кон’юнктурна міцність, маршрут, ступінь живучості. Обґрунтовано, що запропонований понятійний апарат дозволяє оцінювати систему аеропортів з точки зору здатності її об’єктів та зв’язків між ними протистояти впливам зовнішніх і внутрішніх економічних, соціально-політичних, екологічних інцидентів, зберігати і відновлювати об’єкти системи, які зазнали негативного впливу. Зроблений висновок про те, що економічна живучість системи аеропортів є тією характеристикою, яка дозволить оцінити ризик виникнення економічної нестабільності системи і загрозу банкрутства. Розглянуті характеристики можуть доповнити інструменти індикації і вимірювання економічної безпеки окремих аеропортів – об’єктів досліджуваної мережі, надаючи системі додаткові якісні характеристики.
Ключові слова: економічна безпека, аеропорт, нечіткий граф, нечіткий шлях, кон’юнктурна міцність
Рис.: 4. Формул: 17. Бібл.: 8.

Олешко Тамара Іванівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: ti_oleshko@ukr.net
Лещинський Олег Львович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Горбачова Оксана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 74

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Олешко Т. І., Лещинський О. Л., Горбачова О. М. Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 366–371.

Список використаних у статті джерел

Фрэнк Г. Сети. Связь и потоки / Г. Фрэнк, И. Фриш. – М. : Связь, 1978. – 448 с.
Monderson J. N. Fussy graphs and fussy hypergraphs / J. N. Monderson, P. S. Nair. – Heidelberg; New York: Physica-Verl., 2000. – 248 p.
Берштейн Л. С. Нечеткие графы и гиперграфы / Л. С. Берштейн, А. В. Боженюк. – М. : Научный мир, 2005. – 256 с.
Боженюк А. В. Нахождение живучести нечетких транспортных сетей с применением геоинформационных систем / А. В. Боженюк, И. Н. Розенберг, Д. Н. Ястребинская. – М. : Научный мир, 2012. – 176 с.
Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман; [пер. с фр.]. – М. : Радио и связь, 1982. – 432 с.
Аверкин А. Н. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / А. Н. Аверкин; [под. ред. Д. А. Поспелова]. – М. : Наука, 1986. – 312 с.
Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. – М. : Мир, 1976. – 100 с.
Круглов В. В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В. В. Круглов, М. Н. Дли, Р. Ю. Голунов. – М. : Физматлит, 2001. – 224 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.43: 336.71(477)
Сергієнко О. А., Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю.
Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України (c. 372 - 381)

У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед комерційних банків України. Розглянута найбільш загальна регресійна модель в аналізі виживаності – модель пропорційних інтенсивностей Кокса, реалізована процедура Каплана-Мейера як описовий метод дослідження цензурованих даних оцінювання функції виживання, побудови таблиць часу життя та підгонки розподілу виживаності, що дозволяють порівнювати рівень виживаності у двох і більше групах. Запропонована модель аналізу виживаності комерційних банків на основі попарного порівняння груп банків з різним рівнем фінансової стійкості дозволить визначити фактори, які впливають на виживаність, а також порівняти виживаність між кількома групами, виділити найбільш впливові фактори у кожній з груп в умовах кризового становища, які приводять до банківських панік. У роботі пропонується реалізація моделі розповсюдження кризових ситуацій на основі швидких динамічних процесів для визначення природи і ознак банківської паніки, а також інструментів протидії цьому явищу. Зімітовано процес розповсюдження паніки, який відповідає реальному процесу, оскільки оцінено та враховано ефект синергії, характерний для взаємодії «заразливих осіб». Дана модель дозволяє провести моделювання панік на банківському ринку та оцінити його динамічність. Побудовані моделі можуть бути адаптовані для будь-яких груп банків, а також врахувати різні показники, в залежності від характеру та цілей аналізу, що дасть змогу банкам визначити найвпливовіші фактори виживаності та розповсюдження панік в умовах нестабільності, фінансової кризи, посилення конкуренції.
Ключові слова: банківський ринок, моделі виживаності, моделювання панік, кризові ситуації, банкрутство, комерційний банк, фінансова стійкість, банківська паніка
Рис.: 11. Табл.: 3. Формул: 3. Бібл.: 13.

Сергієнко Олена Андріанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: serhelenka@gmail.com
Філатова Любов Дмитрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: filatovald@mail.ru
Солдатова Яна Юріївна – здобувач, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kiber-defo4ka@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 131

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сергієнко О. А., Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 372–381.

Список використаних у статті джерел

Бейли Н. Математика в биологии и медицине / Н. Бейли. – М. : Мир, 1970. – 326 с.
Боровиков В. П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере : Для профессионалов / В. П. Боровиков. – СПб. : Питер, 2001. – 656 с.
Бриштелев А. Теоретико-методологические основы экономической безопасности банковской системы / А. Бриштелев // Банковский вестник. – 2009. – № 10. – С. 48 – 54.
Даніч В. М. Моделювання швидких соціально-економічних процесів : монографія / В. М. Даніч. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 304 с.
Данич В. Н. Идентификация быстрых процессов. Методы и модели / В. Н. Данич. – М. : Арт-Бизнес-Центр, 1999. – 229 с.
Карминский А. М. Модели дефолта российских банков / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, С. В. Головань. – М. : РЭШ, 2004. – 124 с.
Лютий І. О. Банківський маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.
Назаретян А. П. Психология стихийного массового поведения. Толпа, слухи, политические и рекламные кампании / А. П. Назаретян. – М. : Академия, 2005.– 160 с.
Райгородский Д. Я. Психология масс / Д. Я. Райгородский. – Самара : ИД «БАХРАХ-М», 2010. –592 с.
Сергієнко О. А. Моделі аналізу виживаності комерційних банків / О. А. Сергієнко, Я. Ю. Солдатова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 – 26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014 (CD).
Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
Офіційний сайт «Фінанси – Банки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finance-banks.ru/menedzhment-kapita la5.html
Складні системи у фінансах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smartquant.com


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру