УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.5.01:332
Григорова-Беренда Л. І.
Міжнародний досвід застосування гедоністичних індексів в економіці та можливості його використання в Україні (c. 7 - 13)

Статтю присвячено узагальненню міжнародного досвіду застосування гедоністичних індексів в економіці і можливостям використання даного підходу в дослідженні ефективності місцевого самоврядування в умовах політики децентралізації державного управління України. У статті розглядаються як сильні сторони, так і недоліки гедоністичного підходу в оцінці якості товарів і послуг, аналізується американський досвід альтернативного розрахунку інфляції з виключенням гедоністичних індексів. Разом із тим відзначаються серйозні недоліки, пов'язані з відсутністю якісної та достовірної статистики, а також складності проведення розрахунків і їх «дистрибуції» серед зацікавлених споживачів і отримання первинної статистики. Автор робить висновок щодо методологічної можливості використання інтегрального показника якості життя в регіональному розрізі на основі гедоністичних індексів.
Ключові слова: гедонізм, гедоністичні індекси, гедоністична регресія, ціна – якість, гедоністичні індекси цін
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: emc2@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 196

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Григорова-Беренда Л. И. Международный опыт применения гедонистических индексов в экономике и возможности его использования в Украине // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 7–13.

Список використаних у статті джерел

Arguea N. M. Econometric Issues of Estimating Hedonic Price Functions: With an Application to the US Automobile Market / N. M. Arguea, C. Hsiao // Journal of Econometrics. – 1993. – No. 56 (1–2). – P. 243 – 267.
Bayer P., Keohane N., Timmins C. Migration and Hedonic Valuation: The Case of Air Quality / P. Bayer, N. Keohane, C. Timmins // Journal of Environmental Economics and Management. – 2009. – No. 58 (1). – P. 1 – 14.
Benkard C. L., Bajari P. Hedonic Price Indexes With Unobserved Product Characteristics, and Application to Personal Computers / C. L. Benkard, P. Bajari // Journal of Business and Economic Statistics. – 2005. – No. 23 (1). – P. 61 – 75.
Berndt E. R., Griliches Z., Rappaport N. J. Econometric Estimates of Price Indexes for Personal Computers in the 1990s / E. R. Berndt, Z. Griliches, N. J. Rappaport // Journal of Econometrics. – 1995. – No. 68. – P. 243 – 268.
Griliches Z. Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometric Analysis of Quality Change / Z. Griliches // The Price Statistics of the Federal Government, G. Stigler (chairman). – Washington D. C. : Government Printing Office, 1961.
Griliches Z. Introduction: Hedonic Price Indexes Revisited / Z. Griliches (ed); Price Indexes and Quality Change, 3-15. – Cambridge MA : Harvard University Press., 1971.
Hill R. Hedonic Price Indexes for Housing // OECD Statistics Working Papers, 2011/01, OECD Publishing [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dx.doi.org/10.1787/5kghzxpt6g6f-en
House Price Index. Office for National Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/quality/quality-information/economy/quality-and-methodology-information-for-house-price-index.pdf
John Williams’ Shadow Government Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts
Johnson D. S., Reed S. B., Stewart K. J. Price measurement in the United States: a decade after the Boskin Report / D. S. Johnson, S. B. Reed, K. J. Stewart // Monthly Labor Review. – 2006. – May. – P. 10 – 19.
Lancaster K. J. A New Approach to Consumer Theory / Lancaster K. J. // Journal of Political Economy. – 1966. – No. 74. – P. 132 – 157.
Pakes A. A Reconsideration of Hedonic Price Indices with an Application to PC's / A. Pakes // American Economic Review. – 2003. – No. 93 (5). – P. 1578 – 1596.
Public comment on inflation measurement. – 2012. – 15, May, No. 438 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.shadowstats.com/article/archived-438-inflation-measurement
Rosen S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition / S. Rosen // Journal of Political Economy. – 1974. – No. 82 (1). – P. 34 – 55.
Waugh F. V. Quality Factors Influencing Vegetable Prices / F. V. Waugh // Journal of Farm Economics. – 1928. – 10, April. – P. 185 – 196.
Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/78028
Краткий словарь по эстетике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://esthetiks.ru/gedonizm.html
Руководство по индексу потребительских цен : Теория и практика / Международная организация труда; Международный Валютный Фонд; Организация экономического сотрудничества и развития; Статистическое бюро Европейских сообществ; Организация Объединенных Наций; Международный банк реконструкции и развития; Всемирный банк. – 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/pubs/ft/cpi/manual/2004/rus/cpi_ru.pdf
Фролов А. Л. Теория гедонических индексов и ее значение в совершенствовании методов оценки экономической эффективности инновационных проектов / А. Л. Фролов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2012/1/frolov.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 347.771 (100): 347.778: 378.4
Ільницький Д. О.
Національні моделі університетського патентування: висновки зі світового досвіду (c. 14 - 23)

Метою статті є напрацювання аргументів для визначення шляхів удосконалення політик розвитку національного науково-освітнього простору на основі ідентифікації та аналізу основних національних моделей університетського патентування. Робиться висновок, що в умовах існування основних національних моделей університетського патентування (інституційної, винахідника та гібридної) в країнах останні 20 років мають місце динамічні зміни. Статистичні дані та дані патентних баз даних не завжди дають можливість адекватно оцінити діяльність університетів як інституцій економіки знань, що дало підстави стверджувати про існування «шведського» та «європейського» парадоксів. Узагальнення світового досвіду дало можливість виявити, що Великобританія та Китай найбільше просунулися на шляху розбудови інституційних моделей за взірцем США. Використання університетів США як взірця обумовлюється схильністю рядових університетів брати приклад з лідерів, які стали такими внаслідок накопичення еволюційних змін. В Україні сформувалась унікальна на європейському континенті інституційна модель з високою роллю індивідуальних винахідників, якій характерні негативні прояви. Обґрунтовується, що в країнах має відбуватися постійний діалог щодо галузевих пріоритетів відкритості результатів університетських досліджень і використання патентування як однієї з форм захисту результатів університетських досліджень.
Ключові слова: академічне патентування, національна модель, інтелектуальна власність, відкрита наука, університетські дослідження, професорські привілеї
Табл.: 5. Бібл.: 41.

Ільницький Денис Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: ilnitskyd@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 86

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ильницкий Д. А. Национальные модели университетского патентования: выводы из мирового опыта // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 14–23.

Список використаних у статті джерел

Боголіб Т. М. Комерціалізація наукових розробок університетів / Т. М. Боголіб // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 33 – 50.
Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / [А. Ф. Павленко та ін.] ; за ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, ІВО. – К. : КНЕУ, 2014. – 350 с.
Ксьондз С. В. Патентно-ліцензійне забезпечення технологічної політики України / С. В. Ксьондз, Л. Д. Водянка, А. І. Сенюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2014. – Вип. 694 – 695. – С. 67 – 72.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 314 c.
Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу : монографія / О. О. Романовський; НПУ ім. М.П. Драгоманова, УАГІ «Вісконс. Міжнар. Ун-т (США) в Україні». – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 503 c.
Совершенна І. О. Університетські центри трансферу технологій - важлива ланка інноваційної інфраструктури / І. О. Совершенна // Вісник НУ «Львівська політехніка». Проблеми. економіки та управління. – 2010. – Вип. 684. – С. 71 – 75.
Чехун В. О. Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України / В. О. Чехун // Наука та наукознавство. – 2012. – № 4. – С. 79 – 90.
Arai H. Japan’s Intellectual Property Strategy / H. Arai // World Patent Information. – 2006. – № 28 (4). – P. 323 – 326.
Arza V. Firms’ Linkages with Public Research Organisations in Argentina: Drivers, Perceptions and Behaviours / V. Arza, A. L?pez // Technovation. – 2011. – № 31 (8). – P. 384 – 400.
Azagra C. Patent Production at a European Research University Exploratory Evidence at the Laboratory Level / C. J. Azagra, N. Carayol, P. Llerena // Journal of Technology Transfer. – 2006. – № 31. – P. 257 – 268.
Baldini N. Organisational Change and the Institutionalisation of University Patenting Activity in Italy / N. Baldini, R. Fini, R. Grimaldi, M. Sobrero // Minerva. – March, 2014. – Vol. 52, Iss. 1. – P. 27 – 53.
Chesbrough H. The Era of Open Innovation / H. Chesbrough // MIT Sloan Management Review. – 2003. – № 44. – P. 35 – 41.
Cohen W. Links and Impacts: the Influence of Public Research on Industrial R&D / W. M. Cohen, R. R. Nelson, J. P. Walsh // Management Science. – 2002. – № 48 (1). – P. 1 – 23.
Czarnitzki D. Commercializing academic research: the quality of faculty patenting / D. Czarnitzki, K. Hussinger, C. Schneider // Industrial and Corporate Change. – 2011. – № 20 (5). – P. 1403 – 1437.
Dasgupta P. Towards a New Economics of Science / P. Dasgupta, P. A. David // Research Policy. – 1994. – № 23. – P. 487 – 521.
Di Minin A. Building appropriation advantage: an introduction to the special issue on intellectual property management / A. Di Minin, D. Faems // California Management Review. – 2013. – № 55. – P. 7 – 14.
Dosi G. The Relationships Between Science, Technologies and Their Industrial Exploitation: an Illustration through the Myths and Realities of the So-called ‘European Paradox’ / G. Dosi, P. Llerna, M. S. Labini // Research Policy. – 2006. – № 35. – P. 1450 – 1464.
Etzkowitz H. Knowledge as Property: the Massachusetts Institute of Technology and the Debate of Academic Patent Policy / H. Etzkowitz // Minerva. – 1994. – № 32. – P. 383 – 421.
Eurostat Database. GDP per Capita in PPS – Index (EU28 = 100) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
Final Report of PatVal-EU II Survey Methods and Results. Innovative S&T Indicators Combining Patent Data and Surveys: Empirical Models and Policy Analyses. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bcmmnty-qp.unibocconi.it/QuickPlace/innovativest/Main.nsf/$defaultview/41B46A2C065355AFC125766500316085/$File/D_2_5.pdf?OpenElement
Gambardella A. The Value of European Patents: Evidence from a Survey of European Inventors. Final Report of the Patval EU Project / A. Gambardella, P. Giuri, M. Mariani. – January 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/patval_mainreportandannexes.pdf
Geuna A. Changes to University IPR Regulations in Europe and the Impact on Academic Patenting / A. Geuna, F. Rossi // Research Policy. – 2011. – № 40 (8). – P. 1068 – 1076.
Giuri P. What Determines University Patent Commercialization? Empirical Evidence on the Role of IPR Ownership / P. Giuri, F. Munari, M. Pasquini // Industry and Innovation. – 2013. – № 20 (5). – P. 488 – 502.
Jacobsson S. Is the Commercialization of European Academic R&D Weak? —A Critical Assessment of a Dominant Belief and Associated Policy Responses / S. Jacobsson, A. Lindholm-Dahlstrand, L. Elg // Research Policy. – 2013. – № 42 (4). – P. 874 – 885.
Kani M. Understanding the Technology Market for Patents: New Insights from a Licensing Survey of Japanese Firms / M. Kani, K. Motohashi // Research Policy. – 2012. – № 41 (1). – P. 226 – 235.
Kenney M. Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model / M. Kenney, D. Patton // Research Policy. – 2009. – № 38. – P. 1407 – 1422.
Laursen K., Salter A. J. The Paradox of Openness: Appropriability, External Search and Collaboration / K. Laursen, A. J. Salter // Research Policy. – 2014. – № 43 (5). – P. 867 – 878.
Lawson C. Academic Inventions Outside the University: Investigating Patent Ownership in the UK / C. Lawson // Industry and Innovation. – 2013. – № 20 (5). – P. 385 – 398.
Li X. Behind the Recent Surge of Chinese Patenting: An Institutional View / X. Li // Research Policy. – 2012. – № 41 (1). – P. 236 – 249.
Lissoni F. Academic Patenting in Europe: a Reassessment of Evidence and Research Practices / F. Lissoni // Industry and Innovation. – 2013. – № 20 (5). – P. 379 – 384.
Motohashi K. Assessment of Technological Capability in Science Industry Linkage in China by Patent Database / K. Motohashi // World Patent Information. – 2008. – № 30 (3). – P. 225 – 232.
Motoyama Y. Long-term Collaboration between University and Industry: a Case Study of Nanotechnology Development in Japan / Y. Motoyama // Technology in Society. – 2014. – № 36. – P. 39 – 51.
Mowery D. Patenting and Licensing University Inventions: Lessons from the History of the Research Corporation / D. Mowery, B. Sampat // Industrial and Corporate Change. – 2001. – № 10. – P. 317 – 355.
Owen-Smith J. Careers and Contradictions: Faculty Responses to the Transformation of Knowledge and its Uses in the Life Sciences / J. Owen-Smith, W.W. Powell, V. Steven // Research in the Sociology of Work. – 2001. – Vol. 10. – P. 109 – 140.
Pearce J. M. Open-source Nanotechnology: Solutions to a Modern Intellectual Property Tragedy / J. M. Pearce // Nano Today. – 2013. – № 8 (4). – P. 339 – 341.
Sampat B. N. Patenting and US Academic Research in the 20th Century: The World before and after Bayh-Dole / B. N. Sampat // Research Policy. – 2006. – № 35 (6). – P. 772 – 789.
Sellenthin M. O. Beyond the Ivory Tower. A Comparison of Patent Rights Regimes in Sweden and Germany / M. O. Sellenthin // Linkoping Studies in Arts and Science. – 2006. – No. 355. – 201 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:21920/FULLTEXT01.pdf
Trajtenberg M. Innovation in Israel 1968 – 1997: a Comparative Analysis Using Patent Data / M. Trajtenberg // Research Policy. – 2001. – № 30 (3). – P. 363 – 389.
van Dongen P. Academic Inventions and Patents in the Neth-erlands: A Case Study on Business Sector Exploitation / P. van Dongen, J. Winnink, R. Tijssen // World Patent Information. – September, 2014. – Vol. 38. – P. 27 – 32.
van Eecke P. Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use / P. van Eecke, J. Kelly, P. Bolger, M. Truyens / Dublin : Mason Hayes and Curren, 2009. – 419 p.
Viana, J. Designing Innovative Tools for Improving Literacy on Intellectual Property Among SMEs / J. Viana, L. Maicher // Technology Analysis & Strategic Management. – 2015. – Vol. 27, Iss. 3. – P. 314 – 333.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 336.761 (4-672 ЄС)
Шуба М. В.
Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу (c. 24 - 31)

Метою статті є виявлення ступеня взаємозалежності фондових ринків окремих країн Європейського Союзу, а саме: Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії та Угорщини на основі дослідження змін фондових індексів, а також визначення існування тенденції наближення динаміки національного фондового індексу PFTS Index до відповідної динаміки фондових індексів країн, що досліджуються. У статті проаналізовано динаміку змін фондових індексів Великобританії (FTSE), Німеччини (DAX 30),Франції (CAC 40) та загальноєвропейського (EUROSTOXX 50), а також змін фондових індексів Польщі(WIG20), Чехії(РХ), Угорщини (BUX). Виконано розрахунки коефіцієнтів парної кореляції між показниками зміни фондових індексів у країнах,які досліджувались. Результати розрахунків свідчать про істотний зв’язок між показниками зміни фондових індексів і дозволяють зробити висновок, що у динаміці фондових індексів національних фондових ринків країн ЄС, що досліджувалися,спостерігаються спільні тенденції, крім того, у поведінці розглянутих індексів спостерігаються загальні локальні тренди. Автором розраховано коефіцієнт парної кореляції між показниками зміни національного фондового індексу PFTS Index та фондових індексів «старих» і «нових» країн ЄС. Проведені розрахунки показали, що PFTS Index не демонструє високий рівень взаємозв’язку з фондовими індексами «старих» країн ЄС та має тенденцію наближення до відповідної динаміки фондових індексів «нових» країн ЄС.
Ключові слова: фондовий ринок, фондовий індекс, країни ЄС
Рис.: 11. Табл.: 4. Бібл.: 16.

Шуба Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: marinashuba@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 323

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шуба М. В. Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 24–31.

Список використаних у статті джерел

Рязанова Н. С. Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві / Н. С. Рязанова // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 299 – 312.
Нескородєва І. І. Фондові індекси та їх функціональне призначення / І. І. Нескородєва // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2006. – Т. 2, вип. 217. – С. 434 – 441.
Нескородєва І. І. Індекси як індикатори фондового ринку України / І. І. Нескородєва // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія економічна. – 2005. – № 668.– С. 194 – 198.
Ляшенко В. И. Фондовые индексы зарубежных рынков / В. И. Ляшенко, К. В. Павлов. – М. : Магистр, 2007. – 558 с.
Бельзецкий А. И. Фондовые индексы: оценка качества / А. И. Бельзецкий. – М. : Новое знание, 2006. – 310 с.
Ляшенко С. В. Оцінка якості українських фондових індексів / С. В. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 1 (15). – С. 100 – 109.
Герасименко Е. М. Индексы фондового рынка как индикаторы экономической безопасности торговцев ценными бумагами / Е. М. Герасименко // Современный научный вестник. – 2010. –№ 11 (93).– С. 133 – 138.
Historical prices of CAC 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finanzen.net/index/CAC_40/Hochtief
Historical prices of DAX 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finanzen.net/index/DAX/Hochtief
Historical prices of FTSE 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://swanlowpark.co.uk/ftseannual.jsp
Historical prices of WIG 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.quotenet.com/index/historical-prices/WIG-20/1.1.2003_31.12.2014
Budapest Stock Exchange Ltd. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bse.hu/menun_kivuli/dinportl/downloadable/nonrealtimehistdata
Prague Stock Exchange Fact Book 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ftp.pse.cz/Statist.dta/Year/fb2014.pdf
European Factbook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://euronext.com/
Фондова біржа ПФТС : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfts.ua/uk/indexes/
Українська біржа : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.172
Вінниченко О. В.
Аналіз та структуризація причин, що перешкоджають упровадженню прогресивних технологій біржової торгівлі зерном (c. 32 - 38)

В статті визначено і структуровано основні причини, що перешкоджають розвитку й упровадженню прогресивних технологій торгівлі зерном на товарних біржах в Україні. Узагальнення наявних недоліків у діяльності вітчизняних товарних бірж стало базою для моделі, в якій побудовано: направлений граф відношень між перерахованими недоліками в роботі бірж, матрицю залежності та досяжності. Було виокремлено і структуровано причини, визначено першочергові з них, що дає можливість обирати вірну послідовність дій і дозволяє визначити пріоритетні проблеми, які вимагають першочергового вирішення при ухваленні управлінських рішень з метою розвитку біржового ринку зерна. Запропонований підхід наочно зображує взаємозв'язок між наявними причинами і послідовність їх вирішення.
Ключові слова: товарна біржа, ф’ючерсний контракт, ринок зерна, структуризація причин, біржова інфраструктура
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 15.

Вінниченко Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: vi_a_vi@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 234

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вінниченко О. В. Аналіз та структуризація причин, що перешкоджають упровадженню прогресивних технологій біржової торгівлі зерном // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 32–38.

Список використаних у статті джерел

Воскобійник Ю. П. Організація та ефективність біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Ю. П. Воскобійник. – К., 2007. – 20 с.
Иващенко А. А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли) / А. А. Иващенко. – М. : Международные отношения, 1991. – 272 с.
Іващук Н. А. Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення : монографія / Н. А. Іващук. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 472 с.
Кирилюк Е. Н. Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией в Украине: проблемы и перспективы / Е. Н. Кирилюк // Вестник Волгоградского института бизнеса. Серия «Бизнес, образование, право». – 2013. – № 1 (22). – С. 97 – 102.
Маслова С. О. Фінансовий ринок : навчальний посібник / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – К. : Каравела, 2003. – 344 с.
Мацкевич Я. М. Роль біржової діяльності у розвитку інфраструктури регіональної торгівлі сільськогосподарською продукцією / Я. М. Мацкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 177 – 182.
Мендрул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навчальний посібник / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : КНЕУ, 2000. – 156 с.
Міщук Г. М. Державне регулювання розвитку біржового товарного ринку / Г. М. Міщук // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 87 – 92.
Міщук Г. М. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку / Г. М. Міщук // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 47 – 53.
Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.
Сафронова Т. Ю. Биржевая торговля производными инструментами : учебно-практическое пособие / Т. Ю. Сафронова. – М. : Дело, 2000. – 542 с.
Солодкий М. О. Біржовий ринок / М. О. Солодкий. – К. : Джерела М, 2002. – 336 с.
Сохацька О. М. Теоретичні основи функціонування ф’ючерсних ринків / О. М. Сохацька // Економіка України. – 2001. – № 12. – С. 55 – 61.
Третяк О. М. Основні напрями активізації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні / О. М. Третяк // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2011. – № 168. – С. 185 – 191.
Третяк О. М. Економічний зміст, роль, механізми та інструменти біржового аграрного ринку / О. М. Третяк // АгроІнком. – 2011. – № 7. – С. 6 – 10.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.56
Власюк Т. О.
Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки (c. 39 - 51)

У статті розглянуто питання забезпечення зовнішньоторговельної безпеки держави за рахунок використання інструментів імпортної політики. Наведено аналіз сучасного стану імпорту та імпортної політики України, проаналізовано окремі інструменти імпортної політики, надано перелік проблем від імпорту, які загрожують окремим галузям промисловості України, запропоновано заходи, реалізація яких позитивно впливатиме на рівень зовнішньоторговельної безпеки держави.
Ключові слова: імпорт, тарифне та нетарифне регулювання, СОТ, внутрішній ринок, галузеві сектори економіки
Рис.: 5. Табл.: 7. Бібл.: 29.

Власюк Тарас Олександрович – кандидат економічних наук, начальник, відділ навчально-наукового та методичного забезпечення, Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Пугачова, 12/2, Київ, 04050, Україна)
Email: vlasiukt@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 172

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Власюк Т. О. Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 39–51.

Список використаних у статті джерел

Зовнішня торгівля України : статистичний збірник Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Зовнішня торгівля України товарами за 2014 рік : експрес-випуск Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський, В. М. Геєць. – К. : Либідь, 2002. – 470 c.
Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) в Україні : експрес-випуск Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Національні рахунки України : статистичний збірник Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2014 року. Валовий внутрішній продукт за 2014 рік : інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2014 рік : інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за 2014 р. : інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньоекономічної торгівлі України у посткризовий період : аналітична доповідь / І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 120 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
Мельник Т. Проблемні питання розвитку ринку нафти і нафтопродуктів в Україні / Т. Мельник // Економіст. – 2008. – № 3. – С. 38 – 40.
Тимохіна Н. В. Проблеми та перспективи розвитку нафтопереробної галузі України / Н. В. Тимохіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/timohina-nv-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-naftopererobnoyi-galuzi-ukrayini/
Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України, у торговій мережі за 9 місяців 2014 року : інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Непряхина Н. Дымят вне закона / Н. Непряхина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kommersant.ru/doc/2425366
Мазаракі А. Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів / А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт // Вісник КНЕУ. – 2011. – № 3. – С. 5 – 12.
Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drlz.kiev.ua
Механізми забезпечення розвитку високотехнологічних та наукоємних виробництв у фармацевтичній галузі України : аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/846/
Компании ГлаксоСмитКляйн и Фармалайф запустили следующий этап совместного проекта по производству вакцин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gsk.ua/Новини-компанії/39/ГСК-та-Фармалайф---наступний-етап-співробітництва.aspx
Контрактное производство в Украине: опыт реализации проектов с глобальными компаниями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pharmex.com.ua/files/pdf/phxinter.pdf
Держлікслужба у 2014 році не допустила до споживача 2,15 млн упаковок неякісних ліків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247842197&cat_id=244277212
Кривоконь О. Г. Аналіз галузі легкового автомобілебудування України / О. Г. Кривоконь, А. І. Бондаренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/7. – С. 40 – 45.
Лакомський В. Нержавійці загрожує іржа байдужості / Віктор Лакомський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/nerzhavijci-zagrozhuye-irzha-bajduzhosti/
Українські феросплави втрачають батьківщину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2012/02/7/315287/
Виробництво промислової продукції за видами в Україні : статистичний бюлетень Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Промисловість України у 2007 – 2010 рр. : статистичний збірник Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу : інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України : аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/1011_dop.pdf
Из-за коррупции на таможне Украина теряет десятки миллиардов гривен // Асоціація підприємств інформаційних технологій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apitu.org.ua/node/6676
По итогам года автопроизводство в Украине упало на 43 процента // Укравтопром [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrautoprom.com.ua/po-itogam-goda-avtoproizvodstvo-v-ukraine-upalo-na-43-procenta


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.001.36
Дюжев В. Г., Сусліков С. В.
Формування пріоритетів технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики в Україні з позиції аналізу їх життєвих циклів (c. 52 - 58)

Запропоновано механізм з формування пріоритетів до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики за допомогою усвідомлення комплексу еколого-техногенної та соціально-економічної взаємодії. Виокремлено пріоритетні напрямки за рахунок оптимізації ланцюжків витрат із циклу «видобуток – транспортування – переробка – акумулювання – споживання – утилізація енергоресурсів». Проведено порівняльний аналіз типових стадій циклу «видобутку – переробки – споживання» традиційних паливних енергоресурсів та енергетичних ресурсів на основі нетрадиційної відновлювальної енергетики. Розглянуто питання формування системи вимірників до оцінки ризиків від застосування технологій традиційної та нетрадиційної відновлювальної енергетики.
Ключові слова: нетрадиційна відновлювальна енергетика, життєвий цикл, інноваційна сприйнятливість, ланцюжки витрат, ризики, еколого-техногенна та соціально-економічна взаємодія
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 8.

Дюжев Віктор Геннадійович – кандидат економічних наук, професор, кафедра менеджменту організацій та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Сусліков Станіслав Вячеславович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту організацій та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: stardark7@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 232

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дюжев В. Г., Сусликов С. В. Формирование приоритетов технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в Украине с позиции анализа их жизненных циклов // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 52–58.

Список використаних у статті джерел

Дюжев В. Г. Энергетическая безопасность Украины как комплексное понятие социально-экономического развития / В. Г. Дюжев // Вестник НТУ «ХПИ». – 2008. – № 17.
Шевченко О. О. Інновації та їх інвестиційне забезпечення: методологічний аспект : монографія / О. О. Шевченко ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 168 с.
Масленникова Н. П. Инновационная восприимчивость как основа роста инновационной активности организации // Сборник докладов по итогам международной научно-практической конференции, (Москва, 29 марта – 09 апреля) 2010 г. – М. : Креативная экономика, 2010. – 384 с.
Сусликов С. В. Роль комплексной социально-экономической и природоохранной оценки потенциала энергосберегающих инноваций в повышении их инновационной восприимчивости для предприятий и организаций Украины / С. В. Сусликов, В. Г. Дюжев // Вісник НТУ «ХПІ». Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – № 21.
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (May, 2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://srren.ipcc-wg3.de/
McCrone A. Global Trends in Renewable Energy Investment 2011 (July, 2011) / [A. McCrone, E. Usher, V. Sonntag-O'Brien et al.]. – Paris, 2011. – 61 p.
Владимирова О. Н. Инновационная восприимчивость как фактор формирования региональной инновационной системы / О. Н. Владимирова // Креативная экономика. – 2010. – № 3 (39). – С. 63 – 69.
Довгий С. О. Енергетично-ресурсна складова розвитку України / [С. О. Довгий, М. І. Євдощук, М. М. Коржнев та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 263 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.3:631:005.332.4
Лазарєва О. В.
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування (c. 59 - 64)

Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування, що базується на знаннях. У статті проаналізовано підходи до визначення терміну «економіка знань». Розкрито поняття «конкурентоспроможність землекористування». Викладено складові конкурентоспроможності землекористування. Запропоновано модель регіональної конкурентоспроможності землекористування, що формує стратегічні орієнтири конкурентоспроможності та умови її забезпечення. Викладено пріоритети розвитку землекористування, що базується на знаннях, його умови. Проаналізовано регіональні особливості аграрного виробництва. Розкрито переваги стратегії забезпечення конкурентоспроможності. Проаналізовано механізм регулювання конкурентоспроможності землекористування, що базується на знаннях. Доведено, що конкурентоспроможність землекористування слід розглядати з точки зору її інноваційності. Вказано, що тільки на основі економіки знань можна досягти тісної конвергенції сільськогосподарського землекористування як важливої умови його конкурентоспроможності.
Ключові слова: економіка знань, логістика оцінки конкурентоспроможності, модель регіональної конкурентоспроможності, конкурентоспроможність, регіональні агентства розвитку землекористувань, служби земельного консалтингу, механізм регулювання конкурентоспроможності
Рис.: 2. Бібл.: 16.

Лазарєва Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра державної політики та менеджменту, Чорноморський державний університет ім. П. Могили (вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, 54000, Україна)
Email: lazareva1480@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 151

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лазарєва О. В. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 59–64.

Список використаних у статті джерел

Горлачук В. В. Організаційно-економічні засади управління процесом раціоналізації використання земель в аграрній сфері : монографія / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Лазарєва. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 214 с.
Добряк Д. С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах / Д. С. Добряк, В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Економіка України. – 2013. – № 7 (620). – С. 84.
Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : монографія / А. Г. Мартин. – К. : АграрМедіа Груп, 2011. – 252 с.
Котикова О. І. Тенденції вітчизняного землекористування та закономірності переходу його до моделі стійкого розвитку / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – Т. 1, вип. 3 (42). – С. 74 – 78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/ua/04_04.html
Сохнич А. Я. Моніторинг земель. Технологічні засади : навчальний посібник / А. Я. Сохнич, В. В. Горлачук. – Львів : НВФ «Українські технології», 2005. – 116 с.
Третяк А. М. Завдання та механізми реалізації державної екологічної земельної політики в сучасних умовах / А. М. Третяк // Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 59 – 67.
Стратегія розвитку України до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dsaua.org
Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1966.
Федулова Л. І. Економіка знань : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Федулова ; НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 600 с.
Геєць В. Характер перехідних процесів до економік знань / В. М. Геєць // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 4 – 14.
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : навчальний посібник / [В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, А. М. Малачієв та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 202 с.
Горлачук В. В. Формування конкурентоспроможності землекористування в регіоні / В. В. Горлачук // Наукові праці. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Т. 133, вип. 120. – С. 110 – 115.
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. ] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
Про національні проекти / Державне агентство з інвестицій та управління національними програмами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua
Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми (Робочі матеріали до Круглого столу 28.05.2008 р.). – К. : Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, 2008. – 56 с. – С. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uceps.org/additional/analytical_report_NSD99_ukr.pdf
Danson M. The Evolution of Economic Development Agencies: Findings from a Benchmarking Exercise / M. Danson, E. Helinska-Hughes, M. Hughes.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 33.021:621.311(477)
Перфілова О. Є.
Оцінка обґрунтованості цільових параметрів «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» на основі критерію суттєвості (c. 65 - 70)

У статті відображено результати оцінки положень проекту «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» на предмет обґрунтованості головних цільових параметрів даної стратегії. Підставою для проведення такої оцінки послужило критичне переосмислення сутності вибору тих чи інших показників у якості стратегічних цільових параметрів. Це надало можливість засвідчити існуючу ригідність підходів до вироблення енергетичних стратегій в Україні, що підтверджується дослідженням засад вітчизняної енергетичної політики відповідно до хронології появи енергетичних стратегій держави. З метою перевірки обґрунтованості положень проекту «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» запропоновано скористатися критерієм суттєвості, оскільки це дозволяє встановити ліміт допустимих спотворень інформації, перевищення якого стає критичним з позиції впливу на процес прийняття стратегічних рішень. Встановлено, що прогнозні баланси споживання паливно-енергетичних ресурсів на період до 2035 року складено без урахування суттєвої інформації про енергоємність ВВП та його структуру, що дає підстави зробити висновок про необґрунтованість деяких цільових параметрів проекту.
Ключові слова: енергетична політика, енергетична стратегія, енергоємність ВВП, суттєвість, цільові параметри
Бібл.: 16.

Перфілова Олександра Євгенівна – кандидат економічних наук, ТОВ «Селепей, Волковецький і Партнери» (вул. Шовковична, 42/44, офіс 1В, Київ, 01601, Україна)
Email: sandra_perfilova@i.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 73

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Перфилова А. Е. Оценка обоснованности целевых параметров «Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года» на основе критерия существенности // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 65–70.

Список використаних у статті джерел

Гонта И. Энергетическое будущее Украины: как его подгоняют под Ахметова / И. Гонта, А. Денисенко // Зеркало недели. – 2011. – № 42 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/energeticheskoe_buduschee_ukrainy_kak_ego_podgonyayut_pod_ahmetova.html
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/activity/energy_complex/electricitygeneration/
Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Презентація енергетичної стратегії України на період до 2030 року // Відомості Міністерства палива та енергетики України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство палива та енергетики України. – К. : [б. в.]. – 2006. – 113 с.
Енергетична стратегія України на період до 2030 року : ухвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1071-р від 24 липня 2013 р.] // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 17.
Енергоатом : оператор АЕС України // ДП НАЕК «Енергоатом» : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/43396
Еременко А. Cтратегия без видения будущего / А. Еременко, И. Маскалевич // Зеркало недели. – 2013. – № 30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/energy_market/ctrategiya-bez-videniya-buduschego-_.html
Заика А. Кто в фаворитах у новой Энергетической стратегии / А. Заика // ЭСКО. Энергетика и промышленность. – 2013. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.journal.esco.co.ua/industry/2013_9/art225.html
Булгакова М. Коментарі та пропозиції до проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року / М. Булгакова. – Львів : Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика», 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://legalanalytics.com.ua/images/comments.pdf
Коментарі та пропозиції НЕЦУ щодо Проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року : аналітична доповідь / А. Денисенко, І. Ставчук, А. Шумейко, І. Головко; Національний екологічний центр України. – К. : НЕЦУ, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://necu.org.ua/wp-content/uploads/NECU_proposals_energy_strategy2035.pdf
Результати першого року президентства Петра Порошенка / Міжнародний центр перспективних досліджень // Inside Ukraine. – 2015. – № 48 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://icps.com.ua/assets/uploads/files/IU48_UA_1099.pdf
Рубченко Р. Энергетическая стратегия: кто и как создает будущее Украины / Р. Рубченко // Зеркало недели. – 2012. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/energeticheskaya_strategiya_kto_i_kak_sozdaet_buduschee_ukrainy.html
Онищенко А. «Энергетическая стратегия Украины» – путь в пропасть / А. Онищенко // Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://antikor.com.ua/articles/29215-energeticheskaja_strategija_ukrainy__putj_v_propastj
Фінальний варіант проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року / Біла книга енергетичної політики України «Безпека та конкурентоспроможність» // Міністерство енергетики та вігільної промисловості України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245012706
BP statistical review of world energy 2010 // BP. – London : 1996-2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bp.com/
Central Statistical Office of Poland : Information Portal // GUS [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stat.gov.pl/
Ukraine : Energy Policy Review 2006 / International Energy Agency ; Organization for Economic Co-operation and Development // SourceOECD Energy. – 2006. – Vol. 2006, No. 21. – P. 1 – 384 (385).


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (c. 71 - 76)

Розробка наукових основ відтворення сукупного фінансового потенціалу країни та його результативної форми є актуальним завданням як у теоретичному, так і в практичному аспектах дослідження, вирішення якого покликане забезпечити активну мобілізацію та продуктивне використання сукупного фінансового потенціалу України, а через це і його розширене відтворення, що сприятиме реалізації внутрішніх можливостей стабілізації національної економіки. Метою статті є розкрити сутність результативної форми відтворення сукупного фінансового потенціалу країни, проаналізувати результати відтворення сукупного фінансового потенціалу України. У статті доведено, що основою результативної форми відтворення сукупного фінансового потенціалу України є обсяг і рух ресурсів, які пов'язані з «реальною» економікою, впливають на динаміку ВВП і визначають її, тобто ресурсна та процесна форми відтворення сукупного фінансового потенціалу України (що передують результативній формі). Аналіз результатів відтворення сукупного фінансового потенціалу України довів, що за аналізований період відбувається збільшення фінансових можливостей країни, але помітна стійка динаміка зниження сукупного фінансового потенціалу. Якщо розглядати обсяги ресурсів, які беруть участь у виробництві, створенні чистої доданої вартості та ВВП, то це відбувається на звуженій основі. Зростання сукупного фінансового потенціалу України пов’язане тільки з екстенсивними кількісними факторами, а не з інтенсивними якісними зрушеннями.
Ключові слова: сукупний фінансовий потенціал країни, відтворення, результативна форма
Табл.: 4. Бібл.: 11.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 248

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 71–76.

Список використаних у статті джерел

Багратян Г. А. Світова криза та Україна : проблеми й нові підходи до фінансового регулювання / Г. А. Багратян, І. С. Кравченко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 33 – 41.
Грималюк А. Гіпотеза інвестиційних грошей / А. Грималюк // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 27 – 36.
Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Національний банк України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/
Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / В. М. Опарін; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 34 с.
Портна О. В. Функції сукупного фінансового потенціалу країни / О. В. Портна // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – № 1 (52). – С. 140 – 145.
Репіна І. М. Аналіз структури активів підприємств України за видами економічної діяльності / І. М. Репіна // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 34 – 39.
Річний звіт 2013. Національний банк України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/
Статистичний щорічник України за 2012 рік // Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 55 – 64.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.225.3
Проноза П. В.
Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (c. 77 - 85)

Метою статті є оцінка значущості малих підприємств для економічного розвитку України та визначення пріоритетів їх стимулювання. Аналіз динаміки кількісних показників функціонування малих підприємств і порівняння із середнім рівнем усіх підприємств в Україні в цілому дозволили оцінити їхню значущість в економічному розвитку країни. Виявлено важливу роль малих підприємств в економіці України та підтверджено доцільність використання засобів податкового регулювання, спрямованих на їх розвиток. Визначено недостатній рівень ефективності податкового регулювання діяльності малих підприємств в Україні за рахунок використання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Встановлено основні засоби, які використовуються в рамках податкового регулювання функціонування малих підприємств у міжнародній практиці. Додатковий аналіз результативності функціонування малих підприємств за видами економічної діяльності на основі інтегральної оцінки дозволив визначити пріоритети використання інструментів податкового регулювання в Україні.
Ключові слова: малі підприємства, податкова підтримка, підтримка діяльності малих підприємств
Рис.: 12. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 337

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Проноза П. В. Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 77–85.

Список використаних у статті джерел

Десятнюк О. М. Суб’єкти малого підприємництва: деякі аспекти обліку і оподаткування / О. М. Десятнюк // Вісник технологічного університету Поділля. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1.– С. 210 – 212.
Звітність про виконання бюджетів // Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
Іванов Ю. Б. Малий бізнес: управління податками : монографія / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 272 с.
Іванов Ю. Б. Світовий досвід податкового стимулювання розвитку малого бізнесу / Ю. Б. Іванов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.problecon.com/pdf/2009/3_0/64_68.pdf
Іванов Ю. Б. Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития : монография / Ю. Б. Іванов, И. А. Майбуров. – Х. : ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК». – 2009. – 520 с.
Панасюк О. В. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / О. В. Панасюк. – Ірпінь, 2014. – 23 с.
Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 2013 : стат. зб. / За ред. М. С. Кузнєцова. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 498 с.
Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва : Указ Президента України № 727/98 від 03.07.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/727/98
Taxation trendsinthe European Union 2014 – data for the EU member states and Norway // European commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:ec.europa.eu/taxation_customs/documents/full_text_en.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.137.2:339.56(477)
Соколюк Г. О.
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів (c. 86 - 92)

У результаті дослідження було здійснено аргументацію потреби та визначено особливості умов виходу вітчизняних підприємств на зовнішні ринки. Наведено оцінку України за міжнародними рейтингами, яка свідчить про низький рівень її конкурентоспроможності. Здійснено дослідження способів і форм виходу українських підприємств на зовнішні ринки. Проаналізовано структуру експорту в розрізі спрямування товарів і в динаміці останніх п’яти років. Узагальнено основні проблеми, які не дозволяють повною мірою реалізувати експортний потенціал України. Визначено вектори забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств при виході на зовнішні ринки в умовах євроінтеграції. Здійснено характеристику економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аргументовано, що українським підприємствам важливо вчасно використати можливості, що забезпечує угода, для завоювання європейських ринків і відстоювання своїх позицій на національному. Перспективою подальших досліджень визначено дослідження можливостей реалізації інноваційно-активної моделі господарювання у машинобудуванні України.
Ключові слова: забезпечення конкурентоспроможності, євроінтеграція, зовнішній ринок, експорт, споживча цінність товару
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 20.

Соколюк Галина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: SokoliukG@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 184

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Соколюк Г. О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 86–92.

Список використаних у статті джерел

Алексєєва Т. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення ЗЕД підприємства / Т. І. Алексєєва // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 7 (981). – С. 3 – 9.
Арапова О. Державне стимулювання експорту українських підприємств / О. Арапова, В. Песчанська, А. Смородінова // Науковий вісник ОНЕУ. ? 2014.? № 9. ? С. 4 – 13.
Васильєва С. І. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки / С. І. Васильєва, І. С. Кочевих // Молодий вчений. ? 2014. ? № 5 (1). ? С. 73 – 75.
Гайдук Л. А. Інновації як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств України / Л. А. Гайдук // Наукові праці НДФІ. ? 2014. ? Вип. 1. ? С. 22 – 28.
Дмитренко Л. О. Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування / Л. О. Дмитренко // Формування ринкових відносин в Україні. ? 2011. ? № 3. ? С. 31 – 36.
Економічна статистика. Зовнішньоекономічна діяльність // Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Калюжна І. Ю. Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зовнішній ринок / І. Ю. Калюжна, І. В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. ? 2014. ? № 3 (2). ? С. 146 – 149.
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації : навчальний посібник / О. Л. Каніщенко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Вид-во «Політехніка», 2004. – 152 с.
Коваленко Н. В. Забезпечення конкурентоспроможності національних підприємств у світовій економіці : монографія / Н. В. Коваленко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Донбас. держ. техн. ун-т. ? Донецьк ; Алчевськ : ДонДТУ, 2010. ? 426 с.
Ковтун О. І. Інноваційні стратегії в системі забезпечення конкурентоспроможності для вітчизняних підприємств: теоретико-методологічні засади формування та реалізації : монографія / О. І. Ковтун; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 351 с.
Мних О. Б. Пошук нових векторів розвитку бізнесу для українських машинобудівних підприємств в умовах кризи / О. Б. Мних // Управління розвитком. – 2015. – № 2. – С. 54 – 60.
Плотніченко С. Р. Роль стратегічного планування при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок / С. Р. Плотніченко, І. І. Гаврилюк //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). ? 2014. ? № 4. ? С. 148 – 150.
Рейтинги України // 20 хвилин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.20khvylyn.com/life/spravki/help_15544.html
Савченко В. Ф. Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках / В. Ф. Савченко, Є. В. Редька // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 70 – 77.
Стадник В. В. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : монографія / В. В. Стадник, М. А. Йохна, Г. О. Соколюк. – Хмельницький : ПП Гонта А. С., 2013. – 200 с.
Стадник В. Стратегія прямого інвестування як основа виходу на зовнішні ринки машинобудівних підприємств / В. Стадник, Г. Мала // Зб. праць міжнар. наук.-практ. конференції «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України і її регіонів». Ч. 2. – Ужгородський УНУ, 2015. – С. 83 – 86.
Тютюнникова С. В. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок / С. В. Тютюнникова, О. В. Кот, Р. В. Левін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. ? 2010. ? Вип. 2. ? С. 393 – 399.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Україна в світових рейтингах 2014 року (інфографіка) // Слово і діло [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slovoidilo.ua/articles/6798/2015-01-12/ukraina-v-mirovyh-rejtingah-2014-infografika.html
Ukraine – Global Competitiveness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/ukraine


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.137.2:330;341.1(043.3)
Яременко О. Л., Назиров К. З.
Передумови становлення інституційної концепції конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (c. 93 - 98)

У статті зроблено спробу довести, що в умовах глобалізації дозріли об'єктивні та суб'єктивні передумови становлення інституційної концепції конкурентоспроможності національної економіки. Об'єктивними передумовами є новітні інформаційні та комунікаційні технології, постіндустріальні тенденції, цивілізаційні та ринкові трансформації, які посилюються глобалізацією. У таких умовах виявляються нестійкість і рухливість інституційного середовища як усередині національних економік, так і на міжнародному рівні. Загострення глобальної конкурентної боротьби між національними економіками актуалізує роль таких інституційних факторів, як політична система, власність, державне управління, економічна організація, культура тощо. Суб'єктивні передумови пов'язані з тим, що інституціональна економічна теорія на даний час є одним із провідних напрямків у сучасній світовій та українській економічній думці. Інтерес до неї пояснюється не лише тим, що вона долає обмеженість ряду передумов мейнстріму, але й тим, що вона дозволяє розглянути сучасні економічні процеси комплексно.
Ключові слова: національна конкурентоспроможність, інституційні чинники, інституційне середовище, конкурентні переваги, глобалізація
Бібл.: 12.

Яременко Олег Леонідович – доктор економічних наук, професор, начальник, Апарат Ради Національного банку України, Національний банк України (вул. Інститутська, 9, Київ, 01601, Україна)
Назиров Карім Заріфович – викладач, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: karimnazyrov@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 222

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яременко О. Л., Назыров К. З. Предпосылки становления институциональной концепции конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 93–98.

Список використаних у статті джерел

Варналій З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналій. – К. : Знання України, 2015. – 463 с.
Гражевська Н. І. Конкурентоспроможність національних економік за умов посилення глобальної нестійкості / Н. І. Гражевська // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. – 2013. – Т. 1, вип. 28. – С. 29 – 36.
Гражевська Н. І. Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності національних економік / Н. І. Гражевська // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. – 2014. – Т. 2, вип. 1 (28). – С. 15 – 20.
Гражевська К. І. Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2011. – 286 с.
Global Competition the Reality Report of the Presidents Commission of Industrial Competitiveness. – Washington D.C. government printing office,1985. – Vol. 2.
Krugman P. Competitiveness: A Dangerous Obsession/ P. Krugman // Foreign Аffairs. – 1994. – № 73 (2). – Р. 28 – 44.
Цибульска Е. І. Інституційна традиція у контексті завдань підвищення національної конкурентоспроможності країн з трансформаційною економікою / Е. І. Цибульска // Европейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 2 (13). – 592 с.
Бодров В. Г. Основи конкурентоспроможності економіки України / В. Г. Бодров // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 67 – 74.
Berger T. Concepts of National Competitiveness / T. Berger // Journal of international business and economy. – 2008. – No. 9 (1). – Р. 91 – 111.
IMD World Competitiveness Yearbook 2015 // IMD World Competitiveness Center [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiveness-yearbook/
The Ukraine Competitiveness Report 2008. Towards Sustained Growth and Prosperity // World Economic Forum. – 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.weforum.org/pdf/...Competitiveness_Reports/Reports/Ukraine.pdf
Колодко Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего / Г. В. Колодко ; [пер. с польск. Ю. Чайникова]. – М. : Магистр, 2014. – 528 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.145
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні (c. 99 - 107)

В роботі розглянуто стратегічні підходи щодо організації та функціонування системи прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та в Україні та її регіонах, а також здійснено аналіз наявних проблемних питань в Україні у цій сфері діяльності та запропоновано пропозиції щодо їх вирішення. Соціально-економічний розвиток держави та її регіонів нерозривно пов’язаний із забезпеченням функції економічної безпеки суспільства. Механізм реалізації цього завдання вимагає об'єктивного і комплексного аналізу економіки регіонів України в межах відповідних індикаторів, який включає в себе фактичне спостереження, моніторинг, аналіз і прогнозування важливих соціально-економічних показників. Країни Європейського Союзу мають багаторічний досвід ефективного механізму системи управління територіальним розвитком, виконання загальноєвропейської економічної політики здійснюється комплексно, за участю всіх рівнів державної влади та громадянського суспільства, що находить відображення у зростанні їхніх економік і наближення до цілей сталого розвитку. На рівні регіонів та окремих територій в Україні прогнозні розробки є несистемними і поодинокими, відсутній взаємозв’язок з загальнодержавними стратегічними документами регіонального і галузевого розвитку, практично відсутня увага до прогнозування критичних подій та кризових явищ на рівні окремих регіонів усередині країни. Отже, на сьогодні залишається актуальним і доцільним питання створення й упровадження ефективної системи стратегічного прогнозування та планування соціально-економічного розвитку регіонів і окремих територій. Однією з складових такої системи обов’язково повинна стати система раннього виявлення і попередження виникнення негативних тенденцій і факторів, що полягає у завчасному передбаченні зародження чи початку кризових процесів у будь-якому регіоні, яке, в свою чергу, є сигналом щодо посилення антикризових заходів і розробки короткострокових планів попередження негативного розвитку подій з метою подальшого ефективного функціонування соціально-економічної системи і досягнення цілей сталого розвитку в країні, регіонах та окремих територіях.
Ключові слова: система прогнозування, соціально-економічний розвиток, стратегічне прогнозування, планування, соціально-економічне прогнозування, регіональний розвиток, проблемні питання в прогнозуванні
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 217

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 99–107.

Список використаних у статті джерел

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 р. № 1602–ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 р. № 2850–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 978 : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 р. та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 рр. та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. № 404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. № 404 : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2015 р. № 76 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 р. та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 – 2019 рр. : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 558 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. № 504–р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Арабей Е. Новая европейская стратегия «Европа 2020» / Е. Арабей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eulaw.ru/content/307
Барицька В. Г. Проблеми реформування системи прогнозування та планування соціально-економічного розвитку держави / В. Г. Барицька // Фінансовий простір. – 2011. – № 2 (2). – С. 80 –84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1102/11bvgprs.pdf
Business information network [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bin.ua/news/economics/economic/161375-mvf-uxudshil-prognoz-snizheniya-vvp-ukrainy-s-65.html
Прогноз МВФ для розвитку української економіки // Ліга Бізнес Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.liga.net
Сайт Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
Стратегічне планування : навчальний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 138 с.
Стриженова М .В. Управление экономикой в Европейском Союзе: институционные и политические аспекты / М. В. Стриженова, И. Л. Прохоренко. – М. : ИМЭМО РАН, 2013. – 155 с.
Україна: перспективи розвитку (Консенсус-прогноз) : періодичне видання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – 2014. – Вип. 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.05
Слава С. С., Сембер С. В., Машіко К. С., Гапак Н. М.
Структурні статика та динаміка економіки Закарпаття в докризових і кризових умовах (c. 108 - 114)

У сучасних умовах України, коли вектор поставлено на підвищення самодостатності регіонів, діагностика структурних трансформацій в їх господарських системах є обов’язковою і необхідною складовою виявлення потенційних точок розвитку регіону. Відповідно до цього, метою статті є дослідження структурних тенденцій економіки Закарпатської області та виявлення її лідируючих секторів у докризових і кризових умовах, гармонійності динаміки основних показників – обсягів реалізації продукції, регіональної доданої вартості, капітальних вкладень і кількості найнятих працівників, а також формування основних напрямків розвитку економіки регіону. Виявлено, що впродовж останніх десяти років структурна перебудова економіки області відбувалася не надто стрімко, і наразі важко говорити про чітку тенденцію переходу до постіндустріальної системи. З огляду на сучасні особливості економіки Закарпаття, в статті встановлено основні проблемні аспекти її структурних трансформацій. Це дозволило окреслити перспективні, на думку авторів, шляхи «модернізації» економічних процесів, що лежать у площинах залучення інвестицій, інноваційності, підвищенні ділової активності, формуванні повних циклів виробництва, використанні альтернативних джерел енергії, імплементації вимог ЄС.
Ключові слова: структура економіки, регіон, вид економічної діяльності, сектор економіки
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Слава Світлана Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: svitlanaslv@gmail.com
Сембер Степан Васильович – кандидат економічних наук, доцент, директор, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (вул. Університетська, 21, Ужгород, Закарпатська обл., 88017, Україна)
Email: olga.stepan53@gmail.com
Машіко Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (вул. Університетська, 21, Ужгород, Закарпатська обл., 88017, Україна)
Email: ekaterinna333@gmail.com
Гапак Наталія Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: visnyk_uzhnu@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 90

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Слава С. С., Сембер С. В., Машіко К. С., Гапак Н. М. Структурні статика та динаміка економіки Закарпаття в докризових і кризових умовах // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 108–114.

Список використаних у статті джерел

Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти / А. М. Гуменюк. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. – 468 с.
Кобзистий М. О. Інституціональні умови реалізації структурних зрушень у трансформаційній економіці / М. О. Кобзистий // Науково-технічна інформація. – 2005. – № 2. – С. 34 – 38.
Галініене Б. Методи оцінювання структурних змін у галузевій структурі / Б. Галініене, А. Вітас // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2 (128). – С. 359 – 374.
Dоmаr Е. D. Essaysinthe Theory of Economic Growth / Е. D. Dоmаr. –New York : Oxford University Press, 1957.
Harrod R. F. An Essay in Dynamic Theory / R. F. Harrod // Economic Journal. – 1939. – Vol. 49. – P. 14 – 33.
Chenery H. Foreign Assistance and Economic Development / H. Chenery, А. Straut // American Economic Review. – 1966. – Vol. 56, No. 4.
Форрестер Д. Мировая динамика / Д. Форрестер; [пер. с англ.].– М., СПб. : Изд-во ACT ; Terra Fantastica, 2003. – 379 с.
Meadows D. H. The Limits to Growth: a Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind / D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens. – New York : Universe Books, 1972. – 102 p.
Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; [пер. с англ. В. С. Автономова и др.]. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко]. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер ; [пер. А. Євса]. – К. : Всесвіт,2000. – 480 с.
Бэлл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Бэлл ; [пер. с англ.]. – М. : Academia, 2004. – 788 с.
Rostow W. The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto / W. Rostow. – London : Cambridge University Press, 1990. – 273 р.
Державне управління регіональним розвитком України : монографія / За заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
Притула Я. Я. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я. Я. Притула, Н. В. Кузенко // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 7 – 16.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Шинкарук Л. В.; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К., 2011. – 696 с.
Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : колективна монографія / За ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М. І. ; НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К., 2015. – 544 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.372.8
Бубенець І. Г.
Особливості базових моделей інтрапренерства на рівні торговельного підприємства (c. 115 - 120)

Метою написання статті є вивчення змісту й особливостей основних параметрів існуючих моделей інтрапренерства та дослідження досвіду їх використання найбільш інноваційними торговельними підприємствами світу. У результаті проведеного дослідження зазначено, що інтрапренерство за сукупністю ознак є одним із видів підприємництва, проте воно має свої характерні риси та особливості у таких сферах, як залучення ресурсів для підприємницької діяльності, автономія у прийнятті рішень, відповідальність за ризик, а також набуття прав власності та контролю. Вивчено й обґрунтовано бізнес-моделі, за яких упровадження інтрапренерства може бути успішним у межах торговельного підприємства. Запропоновано систему базових моделей внутрішнього торговельного підприємництва, яка відрізняється змістовним наповненням, ресурсними та організаційними передумовами впровадження, а також очікуваними результатами.
Ключові слова: інтрапренерство, базові моделі, підприємництво, торговельне підприємство
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 17.

Бубенець Ірина Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра технологій та розвитку підприємництва, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: bubirag@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 139

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бубенець І. Г. Особливості базових моделей інтрапренерства на рівні торговельного підприємства // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 115–120.

Список використаних у статті джерел

Власова М. Ф. Механизм реализации внутрифирменного предпринимательства (интрапренерства) на предприятиях строительной отрасли / М. Ф. Власова // Вестник Уральского государственного технического университета. Серия «Экономика и управление». - 2008. - № 6. - С. 28 – 39.
Внутрифирменное предпринимательство: подходы к исследованию вопроса : научный доклад № 1(R) / Г. В. Широкова, В. А. Сарычева, Е. Ю. Благов, А. В. Куликов. – СПб. : ВШМ СПбГУ, 2008. – 53 с. – (Серия «Научные доклады»).
Смольянова Е. Л. Активизация инновационной деятельности предприятия путем создания интрапренерских подразделений / Е. Л. Смольянова, С. А. Волкова // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». – 2009. - № 1 (27). – С. 255 – 263.
Чистякова О. В. Методологические основы внедрения интрапренерства в организации / О. В. Чистякова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. - № 3. – С. 25 – 28.
Чистякова О. В. Предпосылки возникновения и современные тенденции развития интрапренерства / О. В. Чистякова // Вестник Брянского государственного университета. – 2011. - № 2. – С. 26 – 30.
Чистякова О. В. Формирование внутрикорпоративной инновационной инфраструктуры путем внедрения системы интрапренерства / О. В. Чистякова // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2013. – № 7. – С. 218 – 224.
Intrapreneurshhip – Act Different / L. Lankinen, E. Taimela, T. Toskovic, G. Wallin. – Helsinki : The Confederation of Finnish Industries EK, 2012. – 58 p.
Pinchot G. Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Company to Become an Entrepreneur / G. Pinchot. – New York : Harper and Row, 1985. – 400 р.
Hill I. An Intrapreneur-turned-entrepreneur Compares Both World / I. Hill // Research management. – 1987. – Vol. 30. – P. 33 – 37.
Wolcott R. Grow from Within: Mastering Corporate Entrepreneurship and Innovation / R. Wolcott, M. J. Lippitz. – New York : McGraw-Hill, 2009. – 240 р.
Wolcott R. The Four Models of Corporate Entrepreneurship / R. Wolcott, M. J. Lippitz // MIT Sloan Management Review. – 2007. - Vol. 49, № 1. - Р. 74 – 82.
Whole Foods Market : Official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wholefoodsmarket.com
H&M : Official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sustainability.hm.com
Walmart : Official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://corporate.walmart.com/our-story/
Іnditex : Official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://static.inditex.com
The world’s most innovative companies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forbes.com/innovative-companies/list
Буквоед : официальный сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bookvoed.ru


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.33
Кузьмін О. Є., Фещур Р. В., Скибінський О. С., Дрималовська Х. В.
Завдання та інструменти товарно-технологічної диверсифікації виробництва (c. 121 - 129)

Мета статті передбачає виокремлення завдань і розроблення інструментів товарно-технологічної диверсифікації виробництва, спрямованих на оновлення асортименту продукції та впровадження інноваційних технологій, що забезпечить високий рівень конкурентоспроможності та створить передумови для сталого розвитку підприємства. В результаті опрацювання літературних джерел сформовано завдання та інструменти розвитку підприємств шляхом товарно-технологічної диверсифікації виробництва. У статті запропоновано дієві інструменти товарно-технологічної диверсифікації виробництва, а саме: модель розширення номенклатури продукції, багатокритеріальну модель оптимізації асортименту продукції, модифіковану модель Канторовича – Купманса впровадження на підприємстві нових технологій виробництва при заданих обмеженнях на випуск продукції. Подальші дослідження пов’язані з формуванням інструментів диверсифікації виробництва шляхом упровадження нових видів виробництва.
Ключові слова: диверсифікація виробництва, моделі диверсифікації, товарна диверсифікація, технологічна диверсифікація, потенціал диверсифікації, інноваційні перетворення, ризики диверсифікації, система обмежень, критерії оптимізації.
Табл.: 1. Формул: 31. Бібл.: 19.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua
Фещур Роман Васильович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: romanfeshchur@gmail.com
Скибінський Олександр Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: sos@ukr.net
Дрималовська Христина Василівна – аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: chrystyna90@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 159

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьмин О. Е., Фещур Р. В., Скибинский А. С., Дрималовская Х. В. Задачи и инструменты товарно-технологической диверсификации производства // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 121–129.

Список використаних у статті джерел

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – СПб. : Питер, 2009. – 816 с.
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / За ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ТД «Папірус», 2011. – 644 с.
Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методичні основи : монографія / М. Д. Корінько. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. – 486 с.
Трубчанин В. В. Диверсификация производства на промышленных предприятиях: концепции, методы, модели : монография / В. В. Трубчанин; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : Апекс, 2010. – 315 с.
Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – К. :Лібра, 2002. – 705 с.
Крикавський Є. В. Промисловий маркетинг : підручник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.
Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб. / Л. Г. Рождєственська. – К. : КНЕУ, 2005. – 419 с.
Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования: практическое руководство / Н. К. Малхотра ; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 960 с.
Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти / Б. М. Андрушків, І. П. Вовк, Ю. Я. Вовк, В. А. Паляниця та ін. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 456 с.
Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків : підручник / А. О. Старостіна. – К. : ТзОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с.
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іванов та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 184 с.
Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.
Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / Р. В. Фещур [та ін.]; за ред. Р. В. Фещура. – Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 340 с.
Фещур Р. В. Математичне моделювання задач планування продукції / Р. В. Фещур // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – 1996. – С. 220 – 223.
Кривуля П. В. Адаптация модели Марковица к условиям формирования ассортимента продукции предприятия / П. В. Кривуля // Прометей : Региональный сб. науч. трудов по экономике. – 2003. – Вып. 11. – С. 246 – 253.
Шарп У. Инвестиции : учебник / У. Шарп, А. Дж. Гордон, Дж. В. Бейли. – М. : Инфра – М, 2003. – 1028 с.
Мазуренок О. Р. Упровадження автоматизованих систем оптимізації продукції машинобудівних підприємств як один із напрямів диверсифікації діяльності підприємств / О. Р. Мазуренок // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 2 (28). – С. 118 – 124.
Маслак О. І. Інноваційні орієнтири розвитку промисловості України / О. І. Маслак // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 5 (70). – С. 131 – 136.
Кузьмін О. Є. Технологія вибору виробничих стратегій для машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів : Вид-во Львівської політехніки. – 2009. – № 647. – С. 92 –99.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.716
Косата І. А.
Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу (c. 129 - 134)

Вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності вітчизняних інтегрованих структур бізнесу в сучасних умовах посилення негативного впливу світової фінансово-економічної кризи нерозривно пов’язане із забезпеченням ефективного використання наявних ресурсів суб’єктами господарювання. При цьому виникає необхідність створення нових підходів до оцінки умов, обґрунтування особливостей, визначення цілей та напрямків інтеграційних процесів, форм взаємодії суб’єктів господарювання, оцінки ступеня їх інтеграції, встановлення особливостей функціонування інтегрованих структур бізнесу на різних стадіях життєвого циклу та оцінка їх конкурентоспроможності. У статті розроблено ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу.
Ключові слова: ресурсний підхід, інтегровані структури бізнесу, конкурентоспроможність
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Косата Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: kosataya@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 261

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Косата І. А. Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 129–134.

Список використаних у статті джерел

Пушкарь А. И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление / А. И. Пушкарь, Ю. Е. Жуков, А. А. Пилипенко. – Х. : Кроссроуд, 2006. – 440 с.
Шпанко А. С. Місце та сутність стратегічної конкурентоспроможності в ієрархії видів конкурентоспроможності / А. С. Шпанко // У зб. «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики»: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 жовтня 2007 р. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 12 – 14.
Катькало В. С. Теория стратегического управления: этапы развития и основные парадигмы / В. С. Катькало // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». – 2002. – Вып. 3 (24). – С.3 – 26.
Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності : монографія / М. О. Кизим, В. С. Пономаренко, В. М. Горбатов, О. М. Ястремська. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 368 с.
Ходкинсон Дж. П. Компетентная организация: психологический анализ процесса стратегического менеджмента / Д. П. Ходкинсон, П. Р. Сперроу ; [пер. с англ.]. – Х. : Гуманитарный центр, 2007. – 392 с.
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 480 с.
Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток :монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
Андреева Т. Е. К дискуссии о сущности динамических способностей / Т. Е. Андреева, В. А. Чайка // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». –2006. – Вып. 4. – С. 163 – 174.
Ярошенко І. В. Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу : авторереф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І. В. Ярошенко. – Х., 2008. – 20 с.
Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення / В. А. Павлова. – Донецьк : Каштан, 2006. – 312 с.
Алексеев С. Б. Адаптивное управление конкурентоспособностью предприятия / С. Б. Алексеев. – Донецк : ДонНТУ, 2007. – 348 с.
Грант Р. Современный стратегический анализ / Р. Грант ; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова]. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.
Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : монография / В. М. Горбатов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 592 с.
Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А. З. Селезнев. – М. : Юристъ, 1999. – 384 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.43:351.863
Маркіна І. А., Маховка В. М.
Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери (c. 135 - 142)

Мета статті полягає у дослідженні загроз і небезпек, які впливають не тільки на систему управління підприємств туристичної сфери, але і їхню безпеку. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сутність понять «небезпека» та «загроза», а також здійснено класифікацію небезпек і загроз туристичних підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. У результаті дослідження було визначено основні загрози та небезпеки суб’єктів туристичної діяльності, які виникають у процесі функціонування туристичних підприємств і пов’язані з недоліками управління матеріальними, інформаційними, людськими, фінансовими та іншими ресурсами туристичних підприємств. Перспективою подальших досліджень є визначення потенційних напрямів мінімізації ризиків і загроз, що забезпечить не лише відповідний рівень конкурентоспроможності туристичного підприємства, але і його розвиток.
Ключові слова: туристичне підприємство, безпека, загрози, небезпеки, туризм
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Маркіна Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: iriska7@ukr.net
Маховка Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: mahovkavika@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 176

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маркіна І. А., Маховка В. М. Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 135–142.

Список використаних у статті джерел

Про туризм : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
Антонова О. М. Основні типи та характеристика негативного впливу на екологічну безпеку підприємства / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 189 – 194.
Основи економічної безпеки : підручник / О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2003. – 236 с.
Бобкова А. Щодо відміни ліцензування турагентської діяльності / А. Бобкова, В. Манзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 59 – 62.
Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навчальний посібник / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с.
Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України / С. П. Дубецька // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 16 – 17 травня 2001 р.). – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 146 – 171.
Жихор О. Б. Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями / О. Б. Жихор, Н. В. Кузьминчук // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2013. – № 1 (16). – С. 21 – 25.
Кальченко О. М. Економічна безпека підприємств туристичної сфери / О. М. Кальченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=11&id=19
Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 432 с.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.
Колесник О. О. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.10 «Статистика» / О. О. Колесник. – К., 2011. – 21 с.
Коломієць Г. М. Категорія «ризик» в дискусії сучасної економічної теорії / Г. М. Коломієць, Ю. Г. Гузненков // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Серія економічна. – 2010. – № 921 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6831/2/Kolomiets.pdf
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, М. В. Тарасюк, О. О. Хміленко. – К. : Знання, 2005. – 337 с.
Мазур И. И. Корпоративний менеджмент : учебное пособие [для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации»] / [И. И. Мазур и др.] ; под. общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. – 4-е изд., стереотип. – М. : Омега-Л, 2011. – 781 с.
Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції / О. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2013. – № 10 (151). – С. 73 – 78.
Непорожній Ю. О. Напрями розвитку туристичної галузі на регіональному та місцевому рівнях / Ю. О. Непорожній, Р. В. Корнєєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/ 2008_11/neporozh. pdf
Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws
Офіційний сайт туристичного порталу «Турпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourprom.ru
Руденко Л. Д. Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності / Л. Д. Руденко, В. В. Манзюк // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 668 – 674.
Федулин А. А. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері туризму / А. А. Федулин, Е. С. Сахарчук, О. Є. Лебедєва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 332 – 335.
Чкан А. С. Державне регулювання сфери туризму в Україні / А. С. Чкан // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 3, № 2 (18). – С. 276 – 290.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.101.3:65.012.4
Мельник О. Г., Бодарецька О. М.
Типологія технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств (c. 143 - 148)

Метою статті є розвиток типології видів технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, яка передбачатиме систематизацію їхніх різновидів за низкою існуючих ознак і виокремленими новими, що обґрунтовуються вимогами сьогодення. Доведено фрагментарність напрацювань у цій сфері, що унеможливлює формування базових передумов вивчення такого поняття. Виявлено, що окремі ознаки типології методів мотивування працівників можуть також бути ознаками типології технологій мотивування персоналу на підприємствах машинобудування. З-поміж існуючих ознак типології технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств запропоновано використовувати такі: характер впливу, отримані результати, об’єкт впливу, спрямування, характер цілей, масштаб змін існуючої системи мотивування, які передбачаються, характер потреб, на які спрямовані технології. Окрім того, обґрунтовано доцільність уведення нових ознак типології, а саме: рівня новизни (класичні та інноваційні технології мотивування), рівня індивідуалізації (індивідуальні і стандартні); рівня формалізування (формалізовані на високому, середньому та низькому рівнях), джерела виникнення необхідності у формуванні та впровадженні (технології, необхідність яких зумовлена підприємством, та технології, необхідність яких зумовлена бізнес-середовищем), джерела походження («польові» та «кабінетні»). Зазначені результати дають змогу сформувати цілісне уявлення про різноманітність технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, а також з-поміж них обґрунтовано обирати окремі їхні види під час удосконалення системи мотивування. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у виокремленні і систематизації чинників, що впливають на вибір тих чи інших технологій мотивування персоналу на підприємствах машинобудування.
Ключові слова: машинобудівне підприємство, машинобудування, мотивування, технологія мотивування, типологія
Рис.: 1. Бібл.: 13.

Мельник Ольга Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: olia_melnyk@ukr.net
Бодарецька Ольга Миколаївна – аспірант, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: olga.m.bodarecka@lpnu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 180

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельник О. Г., Бодарецька О. М. Типологія технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 143–148.

Список використаних у статті джерел

Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2005. – 669 с.
Гацура В. Я. Мотиваційне управління малими підприємствами АПК : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Я. Гацура ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2002. – 20 с.
Гунько В. І. Підвищення ролі держави у мотивації працівників до ефективної реалізації інтелектуального потенціалу / В. І. Гунько // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2013. – Ч. 1, вип. 33. – С. 82 – 88.
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.
Козак К. Б. Мотиваційна політика підприємства як фактор його конкурентоспроможності / К. Б. Козак // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 1 (17). – С. 21 – 24.
Ксьонжик І. В. Мотивація праці бухгалтерів як чинник підвищення ефективності облікового процесу в бюджетних установах / І. В. Ксьонжик, Р. Є. Нікітіна // Облік і фінанси. – 2013. – № 3 (61). – С. 131 – 135.
Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.
Плыгунова И. Формализация бизнес-процессов как HR-инструмент / И. Плыгунова // Менеджер по персоналу. – 2009. – № 5. – С. 23 – 29.
Топчеєва Ю. В. Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни / Ю. В. Топчеєва // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 908 – 912.
Четвертаков С. А. Реконструкция теории Маслоу : монография / С. А. Четвертаков. – СПб. : Алетейя, 2011. – 576 с.
Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія / Н. О. Шпак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 328 с.
Шпекторенко І. Особливості використання класифікації потреб Д. Мак-Клеланда в роботі з кадрами публічної служби / І. Шпекторенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 1 (16). – С. 160 – 169.
Шпекторенко І. В. Теорія мотивації Ф. Герцберга у контексті структури професійної мобільності персоналу / І. В. Шпеторенко // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3 (43). – С. 454 – 459.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.953.2:005.934
Назаров Н. К., Чжан Х. Ю.
Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств (c. 149 - 155)

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення найважливіших загроз фінансово-економічної безпеки, проведення аналізу стану кадрової безпеки на підприємстві та визначення лояльності персоналу промислових підприємств. У статті для вдосконалення системи кадрової безпеки промислового підприємства об’єктивно оцінено вплив факторів макро- та мікросередовища на господарську діяльність промислового підприємства, досліджено елементи формування прихильного ставлення співробітника до організації, розглянуто модель розвитку лояльності персоналу. Також у роботі визначено джерела формування прихильності, яка припускає наявність трьох аспектів ставлення співробітника до своєї організації: ідентифікації, залученості та лояльності разом узятих. Для визначення лояльності співробітників досліджуваних підприємств у статті використано анкету, яка є синтетичним поєднанням трьох опитувальників видатних учених, а саме: Л. Портера, Дж. Мейєра та Н. Аллен, К. Харського. Також автором у статті визначено чотири субшкали лояльності персоналу, які характеризують: а) ставлення до організації; б) прихильність, патріотизм; в) ставлення до кадрової політики; г) приховану «плинність», дезадаптацію.
Ключові слова: кадрова безпека, безпека промислового підприємства, фінансово-економічна безпека, стан кадрової безпеки, лояльність персоналу, рівень прихильності персоналу
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Назаров Нікіта Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Чжан Хао Юй – аспірант, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 279

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Назаров Н. К., Чжан Х. Ю. Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 149–155.

Список використаних у статті джерел

Єгорова О. С. Управління кадровою безпекою / О. С. Єгорова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/egorova/ diss/indexu.htm
Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства / Г. Назарова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2010. – Вип. 15. – С. 34 – 37.
Кадрова безпека підприємства // Праця і закон. – 2011. – № 6 (138) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hrd.com.ua/index.php/ priz/arhivpriz/248-6-138
Васильчак С. В. Кадрова безпека підприємства – основа економічного розвитку / С. В. Васильчак, І. Р. Мацюняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. ? Вип. 19.12. ? С. 122 – 128.
Подлужна Н. С. Загрози кадровій безпеці та методи їх попередження в виробничо-комерційній діяльності підприємств / Н. Подлужна, О. Єгорова // Схід. – 2010. – № 5. – С. 56 – 60.
Швець І. Б. Економічна безпека в управлінні персоналом / І. Б. Швець // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – 2009. – № 36-1. – С. 179 – 184.
Любавская Л. И. Кадровая безопасность как фактор конкурентоспособности в сфере банковского предпринимательства : учеб. пособ. / Л. М. Любавская, Д. В. Беляйкин. – Новосибирск : НФ РПГЭУ, 2010. – 104 с.
Барсуков В. С. Обеспечение информационной безопасности / В. С. Барсуков. – М. : Эко-Трендз, 1996. – 271 с.
Чумарин И. Г. Что такое кадровая безопасность компании? / И. Г. Чумарин // Кадры предприятия. – 2003. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kapr.ru/articles/2003/2/519.html
Хигир Б. Ю. Нетрадиционные методы подбора и оценки персонала / Б. Ю. Хигир. – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. – 272 с.
Мирющенко А. Л. Сущность кадровой безопасности / А. Л. Мирющенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kadry.ucoz.ru/publ/8-l-0-6


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.18.878
Сазонець О. М., Сіпайло Л. Г.
Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки (c. 156 - 161)

Метою статті є дослідження особливостей здійснення інноваційної діяльності в контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сутність поняття «інформаційна безпека підприємства» та визначено складові процесу інноваційного розвитку з позицій забезпечення інформаційної безпеки. У статті розглянуто питання утвердження інформаційної безпеки на засадах упровадження інновацій, що дозволить досягти такого стану, при якому реалізувалася б можливість сталого, захищеного від загроз розвитку підприємства. Обґрунтовано, що процес формування інноваційної політики підприємства повинен включати заходи забезпечення інформаційної безпеки. В результаті дослідження було виокремлено види загроз інформаційній безпеці підприємства. Визначено, що інноваційний процес у галузі інформаційної безпеки здійснюється за допомогою дослідницьких, адміністративних, виробничих, технологічних і комерційних заходів, що приводять до виникнення і комерціалізації інновацій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення системи показників для прогнозування інтегрального інноваційного індикатора безпеки економічної інформації. Система показників діагностики рівня інформаційної безпеки підприємства дозволятиме здійснювати моніторинг показників стану інноваційної та інформаційної діяльності підприємства з метою попередження виникнення загроз.
Ключові слова: інновація, інформаційна безпека, інноваційна політика, інноваційна діяльність
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Сазонець Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: suvoroff09@mail.ru
Сіпайло Леонід Георгійович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: leo_si@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 232

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сазонець О. М., Сіпайло Л. Г. Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 156–161.

Список використаних у статті джерел

Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В. Ф.Гапоненко, А. Л. Беспалько, А. С. Власков. – М. : Изд-во «Ось-89», 2007. – 208 с.
Інновації у сфері інформаційної безпеки // ВікіСторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wikipage.com.ua/
Лощина Л. В. Комплексна оцінка інноваційної діяльності підприємства в контексті антикризового управління / Л. В. Лощина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 – 29 жовтня 2010 р.) : у 2 т. / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2010. – Т. 2. – С. 134 – 135.
Марущак А. І. Інформаційно-правові напрями дослідження проблем інформаційної безпеки / А. І. Марущак // Державна безпека України. – 2011. – № 21. – С. 92 – 95.
Нашинець-Наумова А. Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства / А. Ю. Нашинець-Наумова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2012. – № 3. – С. 58 – 62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2012_3_13.pdf
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 287 с.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 314 с.
Сак Т. В. Інноваційна діяльність підприємств в контексті комплексного забезпечення економічної безпеки / Т. В. Сак // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 6, Ч. 3: Економічні науки. – С. 116 – 119.
Світлична В. Ю. Інформаційна безпека: сутність та порядок реалізації / В. Ю. Світлична // Молодий вчений. – 2014. – № 11 (14). – С. 97 – 100.
Сороківська О. А. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи / О. А. Сороківська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf
Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Тацюра М. Ю. Проблемні аспекти стандартизації у галузі інформаційної безпеки підприємства / М. Ю. Тацюра // Матеріали Другої наук.-практ. конф. «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях» (23 – 24 вересня 2010 р., м. Бахчисарай) ; НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН України, Кримський інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Сімферополь : Фенікс, 2010. – С. 451 – 453.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М., Максимчук Я. С., Харук К. Б.
Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку (c. 162 - 168)

У науковій статті сформовано систему діагностики економічної стійкості підприємства. Визначено, що основними бізнес-індикаторами діагностики економічної стійкості підприємства є: рівень фінансової стійкості підприємства (містить показник забезпечення підприємства власними коштами, показник незалежності, показник фінансової стабільності, показник маневреності власного капіталу, показник швидкої ліквідності, показник абсолютної ліквідності, показник поточної ліквідності); рівень виробничої стійкості підприємства (розраховується за показником фондовіддачі, показником фондозабезпеченості, показником продуктивності праці, показником якісного стану основних засобів, показником виробничого потенціалу, показником рентабельності виробництва, показником матеріаломісткості); рівень організаційно-управлінської стійкості підприємства (враховує показник відношення управлінських витрат до темпів підвищення обсягів виробництва продукції, показник економії апарату управління, показник опрацювання інформації); рівень кадрової стійкості підприємства (обчислюється за показником плинності кадрів, показником стабільності персоналу, показником задоволеності потреб працівників, показником підвищення кваліфікації працівників, показником рівня освіти працівників); рівень науково-технічної та інноваційної стійкості підприємства (включає показник рентабельності інновацій, показник рентабельності витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи); рівень інвестиційної стійкості підприємства (містить показник рентабельності інвестицій, показник інвестиційної активності, показник терміну окупності інвестицій, показник обсягу інвестицій у виробництво); рівень ринкової стійкості підприємства (обчислюється за показником рентабельності продажу продукції, показником рентабельності чистих активів, показником товарності, показником рівня маркетингових досліджень). Установлено, що вагому роль у контексті забезпечення стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку підприємства відіграють інформація та комунікації.
Ключові слова: підприємство, економічна стійкість, діагностика, бізнес-індикатори, динамічна рівновага, інформація, комунікації
Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 17.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net
Максимчук Ярослава Сергіївна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: yaroslava_maksimchuk@mail.ru
Харук Катерина Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра демографії, трудових відносин і соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: kateryna.kharuk@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 247

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М., Максимчук Я. С., Харук К. Б. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 162–168.

Список використаних у статті джерел

Экономико-математический энциклопедический словарь / Под ред. В. И. Данилова-Данильяна. – М. : Большая российская энциклопедия ; Инфра-М, 2003. – 688 с.
Чіп Л. О. Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств у ринкових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Чіп; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 c.
Харитонова О. С. Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) / О. С. Харитонова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2008. – 18 c.
Ареф’єва О. В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О. В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 83 – 90.
Фещур Р. В. Економічна стійкість підприємства – становлення понятійного базису / Р. В. Фещур, Х. С. Баранівська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 684. – С. 284 – 290.
Краснова В. В. Особливості діагностики втрати економічної стійкості підприємства / В. В. Краснова, М. В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т. 3, № 3. – С. 29 – 32.
Кобець С. П. Методичний підхід до оцінювання економічної стійкості підприємств / С. П. Кобець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 307 – 311 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua
Лункіна Т. І. Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва : монографія / Т. І. Лункіна. – Миколаїв, 2011. – 196 с.
Шляга О. В. Інформаційне забезпечення системи управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та металургія) / О. В. Шляга ; Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 19 c.
Шевчук Н. В. Інформація як економічний ресурс: сутність і роль у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства / Н. В. Шевчук // Ефективна економіка. – 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
Мазоренко О. В. Формування інформаційного середовища функціонування та розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Мазоренко ; Харківський нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Х., 2014. – 20 c.
Босак А. О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівним підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) / А. О. Босак ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2007. – 23 c.
Любченко Н. Л. Система комунікаційного менеджменту підприємства / Н. Л. Любченко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – С. 40 – 45.
Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Р. М. Скриньковський ; Львівський ун-т бізнесу та права. – Львів, 2014. – 233 с.
Янковська Л. А. Управління підготовкою та перепідготовкою працівників промислового підприємства в системі менеджменту персоналу : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02 / Л. А. Янковська; Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2000. – 20 c.
Скриньковський Р. М. Діагностика техніко-технологічної бази, організаційного рівня і ресурсо- та енергозбереження підприємства в контексті економії витрат, бездефектності та ритмічності виробництва / Р. М. Скриньковський // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – C. 178 – 184.
Скриньковський Р. М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності / Р. М. Скриньковський // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – C. 249 – 254.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.13:658.15:621
Стадник В. В., Замазій О. В.
Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством (c. 169 - 174)

Актуалізовано потребу вдосконалення концептуальної основи управління діяльністю вітчизняних промислових підприємств з урахуванням перспектив їх виходу на ринки країн ЄС. Окреслено проблеми практичної реалізації в Україні концепції Value Based Management, яка є ефективним інструментом управління капіталізацією підприємств корпоративного сектору. Підкреслено, що за високої нестабільності середовища економічної діяльності зростають ризики вкладання капіталу у капіталомісткі виробничі сектори, що потребує розвитку концепції VBM з метою зменшення залежності результатів управління підприємством від стану фондового ринку. Запропоновано авторське трактування сутності ціннісно-орієнтованого управління – як процесу формування й реалізації комплексу рішень, спрямованих на створення, розвиток і довгострокове збереження конкурентних переваг на динамічному ринку за рахунок максимізації споживчої цінності, втіленої у продуктах і послугах підприємства. Зазначено, що таке трактування формує науково-методичну основу моделювання поведінки споживачів. Виділено технологічну і когнітивну складові у процесах формування (нарощування) споживчої цінності продукції промислового підприємства, які стали структурною основою моделювання поведінки споживачів. Технологічна складова враховує особливості процесів виробництва товарів у межах існуючих виробничих та організаційних технологій; когнітивна – детермінується станом і динамікою зовнішнього середовища. Підкреслено, що таке структурування споживчої цінності дає змогу підвищити оперативність прийняття рішень для впливу на поведінку споживачів.
Ключові слова: ринкова вартість підприємства, споживча цінність товару, ціннісно-орієнтоване управління, модель поведінки споживачів, технологічна і когнітивна складові споживчої цінності
Рис.: 1. Формул: 3. Бібл.: 15.

Стадник Валентина Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: stadnyk_v_v@ukr.net
Замазій Оксана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: oks.zam@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 79

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стадник В. В., Замазій О. В. Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 169–174.

Список використаних у статті джерел

Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в реальные результаты / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с.
Коупленд Т. Оценка компании / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин. – М. : Изд-во «Олимп-Бизнес», 2003. – 576 с.
Томпсон А. Стратегический менеджмент / А. Томпсон, А. Стрикленд. – М. : Вильямс, 2007. – 928 с.
Капитализация предприятий: теория и практика : монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. И. П. Булеева, д-ра экон. наук, проф. Н. Е. Брюховецкой ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iep.donetsk. ua/publish/mono/ Buleev.pdf
Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження : монографія / Т. В. Момот. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 380 с.
Мних О. Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства : монографія / О. Б. Мних. – Львів : НУ «Львівська політехніка». – 2009. – 428 с.
Шигаев А. И. Система учетно-аналитического обеспечения стоимостно-ориентированного управления / А. И. Шигаев // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 4. – С. 338 – 347.
Porter M. E. Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior Performance / M. E. Porter. – New York : Free Press, 1985. – 715 p.
Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство – клієнт» : монографія / За наук. ред. Є. В. Крикавського, Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 250 с.
Мендрул О. Г.Управління вартістю підприємств : монографія / О. Г. Мендрул. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.
Стандарт ISO 9001:2000 «Системи менеджменту якості. Вимоги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bvp.h1.ru/iso-2000/7-0.html
Портер М. Конкуренция : учебное пособие / М. Портер. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.
Womack J. P. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation / J. P. Womack, D. T. Jones. – New York : Simon&Schuster, 1996.
Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основании анализа цепочки накопления стоимости? / Р. Каплински ; [пер. с англ.]. – М. : ГУ ВШЭ, 2002. – 68 с. – (Препринт WP5/2002/03).
Кузнецова І. О. Формування споживчої цінності як засновок стійких конкурентних переваг підприємства / І. О. Кузнецова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – Вип. 3 (43). – С. 234 – 239.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 33.005.95/.96
Щетініна Л. В., Павлова К. О., Рудакова С. Г.
Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи (c. 175 - 180)

У статті проаналізовано значення та особливості формування корпоративної культури для співробітників, які працюють у віддаленому режимі. Особливу увагу приділено інструментам, які дозволяють створити команду за відсутності звичних офісних умов. Визначено ознаки прояву довіри, які відрізняють корпоративну культуру в колективі з досвідом спільної роботи та без такого досвіду – рівень прояву слабкостей і визнання помилок, наявність критики колег, звернення по допомогу, цікавість щодо досвіду та навичок колег. Відповідно до запропонованих ознак визначено необхідні управлінські практики для розвитку корпоративної культури. Зазначено, що колектив з досвідом спільної роботи на початкових етапах діє досить злагоджено, дотримується задекларованих норм, правил і базових цінностей. Проте навіть за таких умов корпоративна культура з часом послаблюється. І на допомогу мають приходити управлінські практики, які не замінюють особистий контакт, але максимально наближаються до нього. Всі управлінські практики розподілено за напрямами розвитку корпоративної культури, а саме – створення ефективного соціального інтранету, встановлення якісної комунікації, прозора мотивація та чіткий опис послідовності контролю, опис і встановлення чітких інструкцій, розвиток особистої ефективності співробітників, спрощення процесу проектної комунікації, створення «віртуальних кулерів», філософія «вжиття в тіло» віддаленого співробітника, контроль професійного вигоряння тощо.
Ключові слова: корпоративна культура, віддалений режим роботи, співробітник, колектив, загальноорганізаційні цінності, довіра
Табл.: 1. Бібл.: 8.

Щетініна Людмила Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: sludval@ukr.net
Павлова Катерина Олексіївна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: katepavlova5@gmail.com
Рудакова Світлана Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: svetlana.rudakova.home@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 339

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Щетініна Л. В., Павлова К. О., Рудакова С. Г. Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 175–180.

Список використаних у статті джерел

Грішнова О. А. Корпоративна культура та стратегія підприємства: взаємозв’язок та взаємообумовленість / О. А. Грішнова, О. М. Голяка // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. випуск «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики». – Ч. І, т. 2. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 176 – 186.
Дмитренко М. Й. Формування корпоративної культури в цивілізаційних процесах соціуму / М. Й. Дмитренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cibs.ck.ua/rs/scien/spub/dmytrenkom01.pdf
Зинина П. Как сделать эффективной работу удаленных сотрудников. Блог 24 / П. Зинина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.bitrix24.ru/180/
Как организовать работу удаленных сотрудников, сохранив контроль и высокую продуктивность команды. Интернетные штучки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://internetno.net/category/biznes/kak_organizovat_rabotu_udalennyh_sotrudnikov/
Как создать команду из удаленных сотрудников. Сообщество электронной коммерции [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecomspace.ru/blog/staff/post/3305.
Качества хорошего фрилансера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kharchuk.ru/home/home/9-Прочее/30-Качества%20хорошего%20фрилансера
Фрайд Дж., Хэнссон Д. Х. Remote: офис не обязателен / Дж. Фрайд, Д. Х. Хэнссон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=2nUcAwAAQBAJ&pg=PA262&lpg=PA262& dq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%
Remote: как руководить удаленно работающими сотрудниками. The Village [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thevillage.ru/village/business/case/155533-remote-kak-rukovodit-udalyonnymisotrudnikami


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.719
Завадська Д. В.
Клієнтоорієнтований підхід: формування системи управління відносинами банку з клієнтами (c. 181 - 186)

Метою статті є розробка теоретичних засад формування системи відносин банку з клієнтами в рамках реалізації клієнтоорієнтованої стратегії. У результаті проведеного дослідження було надано визначення клієнтоорієнтованості, механізму управління та системі управління. Обґрунтовано систему управління відносинами банку з клієнтами, мету та завдання її формування. Надано ієрархію суб’єктів формування та управління процесами відносин банку з клієнтами. Розкрито шляхи практичної реалізації функцій механізму управління відносинами банку з клієнтами. Доведено, що для реалізації клієнтоорієнтованого підходу банківська установа повинна мати всебічну уяву про поведінку клієнтів, детальне розуміння всіх аспектів якої дозволить здійснити більш точну сегментацію та будувати індивідуалізовані партнерські відносини. Реалізація принципу тотальності рівня клієнтських відносин, усебічної обізнаності, розробка технологій поведінки співробітників, особливих технологій роботи з найбільш цінними клієнтами, застосування інструментів аналітики та прогнозування забезпечить адресність маркетингових кампаній та приведе до мінімізації додаткових витрат, задоволеності кожного клієнта, лояльності, збільшення частки ринку, обсягів продажів, зростання прибутків банківської установи.
Ключові слова: клієнтоорієнтований банк; система управління відносинами банку з клієнтами; механізм, функції та ланки управління; суб’єкти та рівні системи управління клієнтоорієнтованими відносинами
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Завадська Діана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: zavadska.diana@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 260

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Zavadska D. V. Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients // The Problems of Economy. – 2015. – №3. – C. 181–186.

Список використаних у статті джерел

Прянишникова Н. Клиентоориентированность: что это значит? Видеоблог Президента Microsoft, Россия / Н. Прянишникова // Официальный сайт Customer and Partner Experience [Electronic resource]. – Access mode : http://www.microsoft.com/ru-ru/cpe/customer-centricity.aspx
Макота Е. Проникающий сервис – клиентоориентированный банк / Е. Макота // Официальный сайт МАКОТА. Центр кадровых решений. Max драйв от max результатов [Electronic resource]. – Access mode : http://ckrmakota.com/elena-makota/stati-eleny/pronikayushchij-servis-klientoorientirovannyj-bank
Лучков В. Что такое клиентоориентированность? / В. Лучков // Официальный сайт Школы процессного обучения Виктора Лучкова [Electronic resource]. – Access mode : http://victorluchkov.ru/articles/chto-takoe-klientoorientirovannost.html
Рыжковский Б. Когда клиент голосует деньгами? Управление компанией. Школа рекламиста / Б. Рыжковский // Официальный сайт Advertology [Electronic resource]. – Access mode : http://www.advertology.ru/article27313.htm
Манн И. Клиентоориентированность: что делать, как делать, взять и сделать / И. Манн // Официальный сайт СТРАТЕГИИ. Думайте на опережение! [Electronic resource]. – Access mode : http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=1478
Семерникова Е. Клиентоориентированность: понятие, критерии / Е. Семерникова // Концепт. – 2014. – № 17. – С. 1 – 6 [Electronic resource]. – Access mode : http://e-koncept.ru/2014/14722.htm
Барлукова А. Механизм управления как неотъемлемый элемент системы управления туризмом / А. Барлукова // Проблемы теории и практики управления. Известия ИГЭА. – 2010. – № 6 (74). – С. 121 – 123.
Советский энциклопедический словарь. – М. : Советская Энциклопедия, 1981. – 1600 с.
Андренюк М. Формирование взаимоотношений с клиентами в системе корпоративного управления ОАО «Сбербанк» / М. Андренюк [Electronic resource]. – Access mode : http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/8964.pdf
Татаркулова Р. Развитие системы клиентоориентированности в кредитных организациях / Р. Татаркулова [Electronic resource]. – Access mode : http://www2.pglu.ru/upload/iblock/bc8/uch_2014_ix_07.pdf


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.717
Заславська О. І.
Ризики ресурсного забезпечення банків в умовах нестабільності (c. 187 - 192)

Метою статті є характеристика ризиків ресурсного забезпечення банківської діяльності та факторів, що на них впливають, а також аналіз та оцінка діяльності українських банків в умовах економічної та соціально-політичної кризи. У статті досліджено сутність ресурсних ризиків банківської діяльності. Запропоновано визначення поняття «ризики ресурсного забезпечення банку». Подано авторську класифікацію ризиків ресурсного забезпечення банківської діяльності та встановлено причинно-наслідкові зв’язки між ними. Здійснено аналіз системних ризиків, на які наражається банківська система України, у контексті формування її ресурсної бази. Здійснено аналіз і досліджено причини відтоку депозитних коштів із банківського сектору України в період кризи. У статті представлено динаміку девальвації гривні у 2014 – 2015 рр., а також з’ясовано ключові фактори, які спричинили її появу та розвиток. Представлено фінансову оцінку впливу основних банківських ризиків на економіку України, а також розраховано кумулятивний ефект такого впливу на загальний соціально-економічний стан держави.
Ключові слова: банківські ресурси, ресурсні ризики, депозитний ризик, валютний ризик, девальвація, ліквідність
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Заславська Ольга Ігорівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра фінансів і банківської справи, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: olykin@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 99

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Zaslavska O. I. Risks of resource provision of the banks in conditions of instability // The Problems of Economy. – 2015. – №3. – C. 187–192.

Список використаних у статті джерел

Банковская система Украины – I квартал 2015 года, начало II квартала 2015 года : аналитический обзор // Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/
Вожжов А. П. Процеси трансформації банківських ресурсів : монографія / А. Вожжов. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2006. – 339 с.
Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / А. Єпіфанов, Т. Васильєва, С. Козьменко ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. Єпіфанова А. О. і д-ра екон. наук, проф. Васильєвої Т. А.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
Корнилюк Р. Аналітичний огляд банків України. Депозити. 2015 March / Р. Корнилюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bankografo.com/
Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://aub.org.ua
Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://minfin.com.ua
Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
Полунєєв Ю. Десять шоків України / Ю. Полунєєв [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua
Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
Унковська Т. Як зупинити девальваційний торнадо / Т. Унковська // Дзеркало тижня. Україна. — № 47, 12 грудня 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/
Шкляр А. Ключові ризики та обмеження у діяльності банків у 2015 р. (моніторингові оцінки) / А. Шкляр [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ief.org.ua
Шубина О. Как влияет отток депозитов на банковскую систему Украины / О. Шубина // Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.77
Калініченко Л. Л.
Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки (c. 193 - 200)

У статті розглянуто сучасні методи кредитування підприємництва в Україні та надання практичних рекомендацій щодо вибору конкретної форми і способу кредитування, які залежать від особливостей діяльності позичальника, його кредитоспроможності, цілей і об'єктів кредитування. Сьогодні в банківській практиці найбільш поширеними методами кредитування є кредитна лінія, овердрафт, разовий строковий кредит. Кожний із цих методів має свої особливості та характеристики, які підходять для конкретних сфер діяльності організації. Виявлено, що перевагою кредитної лінії є те, що є те, що позичальнику надається можливість у рамках установленого ліміту використати кредитні кошти безпосередньо в момент виникнення необхідності, що в свою чергу дозволяє знизити витрати на обслуговування кредиту, але основними вадами цього методу кредитування є те, що при виникненні труднощів з погашенням попереднього траншу банк може зменшити або закрити кредитний ліміт, а на незатребуваний ліміт кредитної лінії ввести додаткову комісію. Овердрафтне кредитування відзначається швидкою процедурою отримання кредиту, може надаватися без наявності забезпечення, не має цільового характеру, дозволяє здійснювати платежі з поточного рахунку, водночас процентна ставка за овердрафтом вище, ніж по інших кредитах, також мінусом є необхідність в обов'язковому порядку у визначений, досить короткий термін погашати заборгованість по кредиту. Кредитування в порядку одноразової видачі коштів відрізняється простотою в наданні та послідовністю в організації процесу кредитування, але нарахування процентів відбувається відразу після перерахування коштів позичальнику на всю суму отриманого кредиту. Отже, приймаючи рішення про отримання банківського кредиту, підприємець має обрати той чи інший метод кредитування, враховуючи всі переваги та недоліки вибраного методу.
Ключові слова: кредитна лінія, контокорентний кредит, овердрафт, разовий строковий кредит
Рис.: 6. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 12.

Калініченко Людмила Леонідівна – доктор економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Український державний університет залізничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна)
Email: kalinichenkoll@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 264

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Калініченко Л. Л. Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 193–200.

Список використаних у статті джерел

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI / Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
Примостка Л. О. Cучасний стан та тенденції банківського кредитування / Л. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – 2010. – № 15. – С. 163 – 170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/273/1/15_19.pdf
Жукова Н. К. Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків / Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 1 – 2 (1). – С. 70 – 72.
Чайковський Я. І. Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні / Я. І. Чайковський // Економічний аналіз: зб. наук. – 2013. – Т. 13. – С. 238 – 246.
Шевчук І. Б. Банківське кредитування в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи зміни / І. Б. Шевчук, О. М. Орлова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4(14) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/
Чиж Н. М. Сучасний стан банківського кредитування в Україні / Н. М. Чиж, Д. В. Смолич // Економічний форум. – 2011. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ekfor/2011_2/63.pdf
Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 171 – 177.
Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки України / Л. В. Кузнєцова // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 107 – 115.
Вовк В. Я. Кредитування і контроль : навчальний посібник / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463 с.
Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу / Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 9 – 10 (1). – С. 38 – 41.
Калініченко Л. Л. Актуальні проблеми фінансування підприємств малого та середнього бізнесу в сучасних умовах / Л. Л. Калініченко, С. М. Кобзистий // Економічний форум. – 2013. – № 2. – С. 228 – 235.
Калініченко Л. Л. Роль банківського кредитування у розвитку малого бізнесу в Україні / Л. Л. Калініченко, К. К. Мусіяка // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 50. – С. 325 – 329.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71-043.86:336-026.16
Карчева Г. Т.
Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності (c. 201 - 207)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів використання системно-синергетичного підходу до розвитку та функціонування банківських систем в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано, що теоретичні засади розвитку банківських систем базуються на системному підході, відповідно до якого банківські системи належать до класу особливих складних динамічних, цілеспрямованих і відкритих систем із цілісною структурою підсистем і функцій. Дослідження таких систем має включати два аспекти – системно-кібернетичний і системно-синергетичний. Доведено, що в стаціонарних умовах розвиток банківської системи відбувається відповідно до системно-кібернетичної моделі, що обов’язково передбачає наявність підсистеми управління, функції якої виконує центральний банк. В умовах фінансової нестабільності, в передкризовий, кризовий і посткризовий періоди для дослідження розвитку банківських систем використовується системно-синергетичний підхід, який враховує багатоваріантність та альтернативність розвитку банківської системи в точках біфуркації. Визначено критерії входження банківської системи в фазу біфуркації, що базуються на оцінці волатильності поточних пасивів і можливості побудови аналітичного тренду. Запропоновано методичні підходи щодо оцінки синергетичних ефектів і рівня фінансової стабільності банківської системи, здійснено експериментальні розрахунки.
Ключові слова: банківська система, системно-синергетичний підхід, криза, біфуркації, атрактор
Табл.: 3. Формул: 3. Бібл.: 11.

Карчева Ганна Тимофіївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіки та управління, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: anna.karcheva@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 101

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Карчева Г. Т. Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 201–207.

Список використаних у статті джерел

Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции / С. П. Курдюмов, Е. Н. Князева. – М. : КомКнига, 2007.
Афанасьева В. Синергетический подход к экономическим кризисам / В. Афанасьева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.proza.ru/2009/05/03/437
Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс оновлення : курс лекцій / А. С. Гальчинський. – К. : Адеф-Україна, 2010. – 572 с.
Кузнецов Б. Л. Моделирование синергетических систем в экономике / Б. Л. Кузнецов ; ГОУ ВПО «Кам. гос. инж.-экон. акад.». – Набережные Челны : Изд-во Кам. гос. инж.-экон. акад., 2010. ? 142 с.
Грабар І. Г. Моделювання кінетики хаотизації атрактора Фейгенбаума і динаміка / І. Г. Грабар, О. І. Грабар // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (57). ? С. 12 ? 21.
Карчева А. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / А. Т. Карчева ; НАН України, Ін-т екон. і прогнозув. – К., 2012. – 520 с.
Коваленко В. Стратегічне управління системотворними складовими фінансової стійкості банківської системи / В. Коваленко // Банківська справа. –2010. – № 6. – С. 65 – 72.
Николис Г. Познание сложного. Введение / Г. Николис, И. Пригожин ; [пер. с англ.]. – М. : Едиториал УРСС, 2003. ? 344 с. – (Серия «Синергетика: от прошлого к будущему»).
Згуровский М. З. Системный анализ. Проблемы. Методология. Приложения / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. ? К., 2005. ? С. 126 ? 136.
Карчева А. Т. Синергетический подход и моделирование банковских систем в условиях финансовых кризисов / А. Т. Карчева // Седьмые Курдюмовские чтения «Синергетика в естественных науках». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2011. ? С. 350 ? 353.
Національний банк України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.7
Нєізвєстна О. В.
Маркетинговий аспект банківської конкуренції (c. 208 - 215)

Метою статті є дослідження необхідності застосування інструментів маркетингу з метою підвищення конкурентоспроможності та конкурентних переваг банків. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розкрито взаємозв'язок між конкурентоспроможністю комерційного банку і його часткою на ринку банківських послуг. У процесі дослідження інтеграції стратегії максимального задоволення потреб клієнтів до практики стратегічної конкуренції на ринку банківських послуг було представлено авторську позицію щодо необхідності враховувати структуру прихильності клієнтів, оскільки саме вона допомагає правильно розподілити маркетингові зусилля банку. Обґрунтовано, що технології банківського маркетингу повинні не лише включати системи визначення потреб клієнтів, створення нових фінансових продуктів, але й сприяти формуванню багатофакторної стратегічної моделі конкурентоспроможного розвитку банку. Запропоновано використовувати SWOT-аналіз із метою ефективного управління конкурентоспроможністю банку.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, конкурентна позиція, конкурентоспроможність, стратегічна конкуренція, банківський маркетинг, маркетинговий підхід, стратегічний маркетинг, SWOT-аналіз, диференціація послуг
Табл.: 5. Бібл.: 12.

Нєізвєстна Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: komarova5688@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 254

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Неизвестная Е. В. Маркетинговый аспект банковской конкуренции // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 208–215.

Список використаних у статті джерел

Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності / І. Фомін // Вісник НБУ. – 2002. – № 4. – С. 11 – 13.
Сідельник О. П. Система управління конкурентоспроможністю банку / О. П. Сідельник // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (09). – С. 35 – 38.
Рац О. М. Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України / О. М. Рац, Ю. С. Тисячна // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – C. 388 – 394.
Корнилюк Р. Аналітичний огляд банків України. Депозити. 2015. March / Р. Корнилюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankografo.com/ubqr#
Портер Е. М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; пер. с англ. – [2-е изд.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.
Брітченко І. Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку : монографія / І. Г. Брітченко, О. Г. Трикозенко ; [під наук. ред. проф. Брітченка І. Г.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 270 с.
Андреева А. В. Особенности конфликтно-динамической концепции стратегического маркетинга на посткризисном рынке банковских услуг / А. В. Андреева // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – Т. 8, № 3. – Ч. 3. – С. 84 – 89.
Нєізвєстна О. В. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентоспроможності банківських установ / О. В. Нєізвєстна // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 1 (02). – С. 143 – 147.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.privatbank.ua
Показники фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category
Трофимов Д. В. Самоорганизующиеся системы: управление продажами розничных банковских услуг / Д. В. Трофимов // Российское предпринимательство. – 2012. - № 21 (219). – С. 88 - 92.
Mercier J.-E., Pacini, J.-E. Marketing: Objectif rentabilite / J.-E. Mercier, J.-E. Pacini // Banque. – 1998. – № 594.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336:71:519.24
Погореленко Н. П.
Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам (c. 216 - 222)

Питання, пов’язані з процесами кредитування, постійно знаходяться у центрі уваги. При цьому особливого значення набуває, власне, аналіз динаміки обсягів наданих кредитів, бо вона в цілому визначає рухомість вихідних фінансових потоків як окремих банків, так й банківської системи з погляду досягнення стабільності функціонування банківської системи, окремих банків та розвитку економіки в цілому. Метою статті є проведення аналізу наявної рухомості кредитних потоків вітчизняної банківської системи одночасно як з погляду обраного періоду часу для такого дослідження, так і окремих інтервалів з обраного періоду часу. За допомогою вейвлет-аналізу було визначено локальні особливості досліджуваних часових рядів за рахунок декомпозиції вхідних даних на два ряди даних, один з яких визначається набором апроксимуючих коефіцієнтів, а інший – деталізуючих коефіцієнтів. Апроксимуючі коефіцієнти узагальнюють трендові ознаки досліджуваного часового ряду, а деталізуючі коефіцієнти розкривають наявні особливості досліджуваного часового ряду. Вейвлет-перетворення як складова проведення вейвлет-аналізу дозволило побудувати ієрархічну структуру вхідного досліджуваного часового ряду, що розширило можливості проведення більш детального аналізу для часового ряду, який досліджується. Застосування вейвлет-аналізу дозволяє конкретизувати періоди узгодженості та розбалансованості між окремими рядами аналізованих даних. Це надає змогу робити висновки щодо обґрунтованого корегування динаміки складових загального ряду обсягів кредитів, наданих резидентам і формувати зважену політику впливу на діяльність банківської системи. Предметом подальших наукових досліджень є розробка рекомендацій з регулювання банківської діяльності на основі результатів вейвлет-аналізу.
Ключові слова: кредити, банківська система, фінансові потоки, нефінансові корпорації, домашні господарства, часовий ряд, вейвлет-аналіз
Рис.: 4. Бібл.: 15.

Погореленко Наталія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: pogorelenko@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 67

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Погореленко Н. П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 216–222.

Список використаних у статті джерел

Воробйова О. І. Оцінка рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банків України / О. І. Воробйова // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 10 – 12.
Малахова О. Макроекономічні аспекти розвитку банківської системи України / О. Малахова // Вісник ТНЕУ. – 2008. – № 2. – С. 37 – 47.
Рогожнікова Н. В. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності банків України / Н. В. Рогожнікова // Фінансовий простір. – 2012. – № 1 (5). – C. 30 – 34.
Малютін О. К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України / О. К. Малютін // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 92 – 100.
Крупка М. І. Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / М. І. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 26 – 37.
Kuzemin A. Fuzzy set theory approach as the basis of analysis of financial flows in the economical security system / A. Kuzemin, V. Lyashenko // International Journal Information Theories & Applications. – 2006. – Vol. 13, iss. 1. – P. 45 – 51.
Куштим В. Фазовий аналіз динаміки розвитку банків / В. Куштим, В. Ляшенко // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 83 – 94.
Вожжов А. П. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 11. – С. 5 – 8.
Kots G. P. Banking sectors of the economies of European countries in the representation of statistical interrelation between indices that characterize their development / G. P. Kots, V. V. Lyashenko // European Applied Sciences. – 2012. – № 1. – С. 461 – 465.
Dobrovolskaya I. A. Interrelations of banking sectors of European economies as reflected in separate indicators of the dynamics of their cash flows influencing the formation of the resource potential of banks / I. A. Dobrovolskaya, V. V. Lyashenko // European Applied Sciences. – 2013. – Vol. 1, iss. 2. – P. 114 – 118.
Lyashenko V. Efficiency of bank crediting of real sector of economy in the context of separate banking groups: an empirical example from Ukraine / V. Lyashenko // International Journal of Accounting and Economics Studies. – 2014. – Vol. 2, iss. 2. – С. 74 – 79.
Lyashenko V. V. Properties of wavelet coefficients of self-similar time series / V. V. Lyashenko, Z. V. Deineko, M. A. Ahmad // International Journal of Scientific and Engineering Research. – 2015. – Vol. 6, iss. 1. – P. 1492 – 1499.
Delbeke L. Stochastic integral representation and properties of the wavelet coefficients of linear fractional stable motion / L. Delbeke, P. Abry // Stochastic Processes and their Application. – 2008. – Vol. 86, iss. 2. – P. 177 – 182.
Grinsted A. Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series / A. Grinsted, J. C. Moore, S. Jevrejeva // Nonlinear processes in geophysics. – 2004. – Vol. 11, iss. 5/6. – С. 561 – 566.
Torrence C. Interdecadal changes in the ENSO-monsoon system / C. Torrence, P. J. Webster // Journal of Climate. – 1999. – Vol. 12, iss. 8. – P. 2679 – 2690.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 005.584:336.71
Чмутова І. М.
Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку (c. 223 - 230)

Визначено цілі та показники за проекціями збалансованої системи показників (ЗСП): «фінанси», «клієнти», «внутрішні бізнес-процеси», «розвиток персоналу» на різних стадіях життєвого циклу банку. Через виділення показників-репрезентантів фінансової проекції ЗСП у розрізі груп (ресурсна стійкість, ліквідність, ділова активність, фінансова результативність) доведено варіативність їх складу для банків, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу. Встановлено, що на стадії створення фінансову проекцію ЗСП складають: рівень міжбанківських кредитів у зобов'язаннях, коефіцієнт співвідношення високоліквідних і робочих активів, частка роздрібних кредитів в активах, рентабельність балансового капіталу; на стадії екстенсивного зростання вона включає коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт прострочених кредитів, рентабельність активів; реалізацію фінансових цілей банку на стадії інтенсивного зростання можна виміряти коефіцієнтом загальної достатності капіталу, коефіцієнтом поточної ліквідності, часткою роздрібних кредитів в активах, чистою процентною маржею; на стадії зрілості до переліку фінансової проекції ЗСП входять коефіцієнт надійності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт кредитної активності, рентабельність активів; на стадії спаду – дохідність чистих активів, рівень страхування активів резервами, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності. При відборі показників до складу ЗСП забезпечена відповідність цілей і показників за її проекціями загальній стратегії банку на певній стадії життєвого циклу та домінантам його фінансової стратегії.
Ключові слова: збалансована система показників, банк, стадія життєвого циклу, фінансова стійкість, показники-репрезентанти
Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Чмутова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: chmutova_i@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 70

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чмутова І. М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 223–230.

Список використаних у статті джерел

Андрос С. В. Стратегічне управління діяльністю банків з використанням збалансованої системи показників / С. В. Андрос // Наукові праці ДонНТУ. – 2011. – № 39 (2). – С. 198 – 202.
Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банку / І. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 147 – 153.
Бітюкова О. Система збалансованих показників як інструмент стратегічного управління в банку / О. Бітюкова // Вісник КНТЕУ. – 2007. – № 2. – С. 115 – 121.
Гусева Н. В. Формирование базовой системы сбалансированных показателей по этапам жизненного цикла предприятия / Н. В. Гусева // Сибирская финансовая школа. – 2010. – № 4. – С. 111 – 115.
Гусева Н. В. Формирование базовой системы целей организации по этапам ее жизненного цикла // Сибирская финансовая школа. – 2008. – № 6. – С. 88 – 93.
Єремейчук Р. А. Використання збалансованої системи показників та SPACE-аналізу для визначення стратегії банку / Р. А. Єремейчук, О. С. Безродна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – C. 277 – 284.
Зверькова Т. Н. Рейтинговые оценки деятельности филиалов банка / Т. Н. Зверькова // Вестник ОГУ. – 2010. – № 13 (119). – С.157 – 161.
Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова, Н. Богониколос и др. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 312 с.
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта ; [пер. с польск. В. В. Иванова; науч. ред. В. М. Жуковской]. – М. : Статистика, 1980. – 151 с.
Чмутова І. М. Стратегічний вибір банку на різних стадіях його життєвого циклу / І. М. Чмутова // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5 – 6. – С.94 – 97.
Шульга Н. П. Система збалансованих показників як інструмент контролінгу комерційного банку / Н. П. Шульга // Экономика Крыма. – 2003. – № 8. – С.16 – 20.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 330.3:336.7
Юхименко Т. В., Лапко О. О.
Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору (c. 231 - 236)

Метою статті є дослідження впливу основних соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору та розробка практичних рекомендацій щодо їх регулювання. У статті проаналізовано вплив основних політичних та соціоінституційних факторів, а саме: фінансової грамотності та законодавчого регулювання на інноваційний розвиток банківського сектору. Визначено, що ці фактори не тільки впливають на окремих учасників банківського ринку, але й визначають економічний розвиток держави в цілому. Рівень фінансової грамотності в Україні є недостатнім, що негативно впливає на ризики банківської діяльності та зменшує сприйняття інноваційних банківських послуг. З іншої сторони, недостатньо розвинене вітчизняне законодавство стримує інноваційний розвиток банківського сектору. Встановлено, що від соціоінституційних і політичних факторів залежать рівень ризику та витрати на інноваційну діяльність банківських установ. Тому перед державними регуляторами постає завдання забезпечити ефективні та прозорі нормативні інструменти, що сприятимуть зростанню відповідальності як банківських установ, так і окремих споживачів банківських послуг. Важливою умовою в такій ситуації виступає створення справедливого конкурентного середовища за рахунок оптимального співвідношення макропруденційного нагляду та дерегулювання процесів банківського ринку. З іншого боку, банки мають усвідомити свою відповідальність перед державою та сприяти зниженню системних ризиків.
Ключові слова: фінансова грамотність, законодавче регулювання, прозорість, банківський сектор
Бібл.: 15.

Юхименко Тетяна Василівна – аспірант, кафедра фінансів і кредиту, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: tania.iukhymenko@gmail.com
Лапко Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів і кредиту, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: lapkoelena2711@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 60

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Юхименко Т. В., Лапко О. О. Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 231–236.

Список використаних у статті джерел

Financial Education for Youth. The Role of Schools // OECD. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/financial-education-in-schools_9789264174825-en
Lusardi A., Mitchell O. S. Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing. In Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace / A. Lusardi, O. S. Mitchell. – Oxford University Press, 2011.
Interview with USAID Mission Director to Ukraine Jed Barton // GURT Resource Center. – July 4, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finrep.kiev.ua/download/interview_gurt_resource_center_july2_2014_en.pdf
Карпова О. Прес-реліз: Українці потребують знань щодо сучасних дієвих та ефективних засобів захисту від шахрайства у сфері використання платіжних інструментів / О. Карпова, Є. Єгорова // GfK Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.gfk.ua
The Transformation of Banking: Forces, Implications, Actions. – Delaware : KPMG, 2012. – 12 p.
2014 banking industry outlook survey. – Delaware : KPMG, 2014. – 22 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpmginfo.com/industryoutlooksurveys/2014/pdfs/KPMGBankingIndustrySurvey_072414.pdf
Breakaway: How Leading Banks Outperform Through Differentiation [Електронний ресурс] // McKinsey & Company. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mckinsey.de/sites/mck_files/files/mckinsey_global_bankin_annual_review_2013.pdf
Hartmann P. The Euro Area Financial System:Structure, Integration and Policy Initiatives / P. Hartmann, A. Maddaloni, S. Manganelli // Oxford Review of Economic Policy. – 2003. – No. 19 (1). – P. 180 – 213.
Financial Innovation and Prudential Regulation – The Impact of the New Basel III Rules // Working Paper. –2012. – No. 2012/25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/12019.pdf
Declaration, Summit on Financial Markets and the World Economy. – Washington. – 15 November 2008.
Buch M. P. Managing innovation risk / Madhabi Puri Buch // Asian Management Insights. – 2014. – С. 84 – 88.
Technology Risk Management Notice and Guidelines // Monetary Authority of Singapore (MAS). – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mas.gov.sg/
Комплексна програма розвитку фінансового ринку України на 2015 – 2020 роки // Національний банк України. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/Download/Fin_reforma/Complex%20program%20finance.pdf
Drisko C. A holistic approach to financial-services regulations. Four building blocks for better compliance / C. Drisko, K. Mavros // PwC. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.strategyand.pwc.com
Simplicity Is Key To Competing In Complex Capital Markets // SAP. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://go.sap.com/index.html


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.016
Дороніна М. С.
Поведінкова економіка. Методологічні передумови дослідження (c. 237 - 243)

Предметна область економічної науки ускладнюється, поступово формується її поведінкова модель. Актуалізується завдання визначення способу, технології, методології її розвитку з використанням рекомендацій філософії та змістовного об'єднання представлених в публікаціях розрізнених результатів. Методологічною основою поведінкової економічний теорії доцільно обрати синтез рекомендацій представників постпозитивізму (К. Поппера, Т. Куна, І. Лакатоса, П. Фейєрабенда) з орієнтацією на дві технології пізнання: епістемологію і гносеологію. Конкретизація предмета теорії поведінкової економіки вимагає уточнення змісту термінів «поведінка», «поведінкова економіка», «поведінка економіки» та «економіка поведінки». Змістовний розвиток теорії поведінкової економіки можливий з використанням положень когноміки, кейс-стаді, культурадигми, хаосу, золотого перетину, спіральної динаміки свідомості, організаційної поведінки. До підготовки фахівців для поведінкової економіки повинна підключитися вища школа через формування пізнавально-дослідницької компетентності випускників. Глобалізаційні процеси розвертають поле економічної науки в цілому і поведінкової її моделі у бік зовнішнього середовища. Виникає проблема забезпечення соціальної відповідальності уряду, громадянського суспільства, бізнесу, громадянина, працівника, підприємства, науки. У новий і складний об'єкт уваги всіх, хто займається теорією поведінкової економіки, перетворюється свідомість людини.
Ключові слова: економіка, поведінка, модель, філософія, методологія, теорія, кейс-стаді, культурадигма, золотий перетин, спіральна динаміка свідомості, організаційне поведінки
Табл.: 1. Бібл.: 34.

Дороніна Майя Степанівна – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: doroninams@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 31

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Doronina M. S. Behavioral economics. The research methodology background // The Problems of Economy. – 2015. – №3. – C. 237–243.

Список використаних у статті джерел

Доронина М. С. Гуманизация экономической теории в работах нобелевских лауреатов / М. С. Доронина, А. В. Доронин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – Т. 5, вип. 256. – С. 1317 – 1324.
Верховин В. И. Экономическое поведение как предмет социологического анализа / В. И. Верховин // Социологические исследования. – 1994. – № 10. – С. 120 – 125.
Ерроу К. Дж. Інформація та економічна поведінка / К. Дж. Ерроу // Питання економіки. – 1995. – № 5. – С. 98 – 107.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу; [пер. з англ.]. – К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. – 242 с.
Becker G. A Treatise on the Family / Gary S. Becker. – Cambridge; London : Harvard University Press, 1991. – 424 p.
Katona G. On the Function of Behavioral Theory and Behavioral Research in Economics / G. Katona // The American Economic Review. – March, 1968. – Vol. 58, No. 1. – P. 149.
Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне; [пер. с англ.]. – М. : Catallaxy, 1997. – 701 с.
Akerlof G. A. Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior (The Nobel Prize Lecture) / G. A. Akerlof // The Economic Sciences. – December, 2001. – P. 365 – 366.
Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. А. Хайек. – М. : Изограф, 2001. – 256 с.
Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертсон; [пер. с англ. М. Я. Каждана]. – М. : Дело, 2001. – 407 с.
Павлов И. А. Поведенческая теория: позитивный подход к исследованию экономической деятельности / И. А. Павлов // Вопросы экономики. – 2007. – № 6. – С. 64 – 79.
Капелюшников Р. И. Поведенческая экономика и «новый» патернализм / Р. И. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. – С. 28 – 45.
Методология экономической науки, Или как познать современную мир-экономику / Науч. рук. П. С. Лемещенко. – Минск : Четыре четверти, 2013. – 328 с.
Автономов B. C. История экономических учений DOC : учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 784 с.
Полтерович В. М. Кризис экономической теории / В. М. Полтерович // Экономическая наука современной России. – 1998. – № 1. – С. 46 – 66.
Гальчинський А. Економічна методологія. Логіка оновлення : курс лекцій / А. Гальчинський. – К. : АДЕФ-Україна, 2010.– 572 с.
Ананьин О. И. Может ли наука быть руководством к действию? / О. И. Ананьин // Вопросы экономики. – 2001. – № 2. – С. 48 – 63.
Robbins I. An Essey on the Nature and Signifigance of Economic Science / I. Robbins. – L. : Macmillan, 1932. – P. 16 – 17.
Ананьин О. И. Философия и методология экономической науки / О. И. Ананьин // Философия социальных и гуманитарных наук / Под ред. С. А. Лебедева. – М. : Академический проект, 2006. – С. 353 – 436.
Философия экономики. Антология / Под ред. Д. Хаусмана. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2012. – 518 с.
Доронін А. В. Активність персоналу виробничої організації (поведінкова модель) / А. В. Доронін, М. С. Дороніна. – Х. : ТО «Ексклюзив», 2015. – 268 с.
Карпенко М. П. Когномика / М. П. Карпенко. – М. : СГА, 2009. – 225 с.
Козина И. М. Метод изучения случая (case study) как исследовательская стратегия социологического исследования : автореф. дис. … канд. социол. наук / И. М. Козина ; Российская академия наук ; Институт социологии. – М., 1996. – 28 с.
Алексеевский В. С. Социокультурная концепция общей теории менеджмента / В. С. Алексеевский // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – С. 21 – 35.
Наврузов Ю. Структурирование хаоса: практическое руководство по управлению командой / Ю. Наврузов. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 320 с.
Коробко В. И. Золотая пропорция : Некоторые философские аспекты гармонии / В. И. Коробко. – М.; Орел : Изд-во Международной Ассоциации строительных вузов; Изд-во Орел ГТУ, 2000. – 204 с.
Бек Д. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке / Д. Бек, К. Кован. – М. : Открытый Мир; BestBusinessBooks, 2010. – 424 с.
Лютенс Ф. Организационное поведение: прошлое как пролог / Ф. Лютенс // Менеджмент. Век ХХ – век ХХI : сб. статей. – М. : Экономистъ, 2003. – С. 87 – 93.
Доронина М. С. Формирование познавательной компетентности специалиста / М. С. Доронина, А. В. Доронин // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. – 2013. – № 1 (14). – С. 290 – 296.
Развитие интуиции и сверхчувственного восприятия. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 256 с. (Серия «Психологический практикум»).
Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : монография / Под общ. ред. д. э. н., проф. Беляевой И. Ю., д. э. н, проф. Искиндарова М. А. – М. :КНОРУС, 2008. – 467 с.
Камышанский В. П. Пределы и ограничения права собственности : монография / В. П. Камышанский. – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2000. – 224 с.
Маркс К. К критике политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собрание сочинений. Т. 13. – 2-е изд. – С. 7.
Капусткина Е. В. Экономическое сознание и экономическое поведение (Экономико-социологическая секция на Первом Всероссийском) / Е. В. Капусткина // Эксоцентр [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ecsoc.ru/db/msg/8242


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.342.146
Попов О. Є., Митрофанова А. С.
Організаційно-економічне забезпечення соціалізації виробничих відносин у національних моделях економічних систем (c. 244 - 251)

Метою статті є розробка системи організаційно-економічного забезпечення соціалізації виробничих відносин відповідно до вихідного стану їхнього розвитку у різних моделях економічних систем. У статті виявлено, що сформувати рекомендації із соціалізації виробничих відносин за такими напрямами, як розвиток соціального партнерства, а також удосконалення відносин акціонерної, кооперативної, державної, приватної трудової власності стає можливим за умови визначення вихідного ступеню розвитку виробничих відносин конкретної моделі економічної системи. Для цього у статті побудовано систему типових характеристик рівня розвитку виробничих відносин та їх показників різного ступеня формалізації, яка складається з чотирьох груп. На основі аналізу характеристик у статті запропоновано систему рекомендацій державної політики підвищення соціального змісту виробничих відносин, яка складається з трьох груп, відповідно до вихідного ступеня розвитку виробничих відносин – для моделей економічних систем із високим, середнім та низьким ступенями соціалізації виробничих відносин.
Ключові слова: соціалізація виробничих відносин, національні моделі економічних систем, соціальне партнерство, кооперативна власність, приватна трудова власність, державний сектор, корпоративний сектор
Табл.: 1. Бібл.: 16.

Попов Олександр Євгенійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: aepopov@ukr.net
Митрофанова Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: anastasia_mitrofanova@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 172

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попов А. Е., Митрофанова А. С. Организационно-экономическое обеспечение социализации производственных отношений в национальных моделях экономических систем // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 244–251.

Список використаних у статті джерел

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 456 с.
Государственная собственность в экономике России и других стран. Вопросы истории и теории / Ред. В. Н. Черковец]. – М. : Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2002. – 593 с.
Григорян Г. М. Собственность: история и современность / Г. М. Григорян. – Х. : Изд-во ХГЭУ, 2002. – 187 с.
Емельянов С. Зарубежный опыт кредитных союзов в поддержке детства / С. Емельянов // Кредитная кооперация. – 2014. – № 5. – С. 35 – 39.
Задорожний Г. В. Про зміст і значення соціального партнерства для економіки України / Г. В. Задорожний, В. Г. Перхун // Українська кооперація. – 2008. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrcoop–journal.com.ua/2008–1/num/Czador1.htm
Задорожний Г. В. Соціальне партнерство – реальний шлях до відкритого суспільства / Г. В. Задорожний, О. В. Коврига, В. В. Смоловик. – Х. : ХІБМ, 2000. – 192 с.
Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) / Р. И. Капелюшников [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel
Кыдырбаева Э. О. Некоторые вопросы развития сельскохозяйственной кооперации в РК / Э. О. Кыдырбаева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/24_NNP_2012/Economics/12_115565.doc.htm
Маркс К. К критике политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собрание сочинений : в 50 т. Т. 13. – [2-е изд.]. – М. : Изд-во политической литературы, 1955 – 1959. – С. 1 – 167.
Мировой опыт развития сельскохозяйственной кооперации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kaicc.ru/node/1206
Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями / Г. В. Назарова. – Х. : Вид-во ХДЕУ, 2004. – 408 с.
Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління : монографія / О. Є. Попов. – Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 360 с.
Попов О. Є. Систематизація факторів трансформації виробничих відносин в контексті розвитку технологічного способу виробництва / О. Є. Попов, А. С. Митрофанова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 2 (74). – С. 9 – 15.
Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук / В. Д. Якубенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 35 с.
Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat
World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldbank.org


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.1
Мардус Н. Ю., Брік С. В., Фальченко О. О.
Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року (c. 252 - 257)

Метою статті є дослідження особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів, які полягають у подальшій гармонізації їх бухгалтерського обліку з податковим, поступово наближаючись до вимог міжнародних стандартів. Для досягнення мети дослідження було визначено шляхи вдосконалення методики нарахування амортизації; визначено оптимальні шляхи переоцінки основних засобів; досліджено основні напрями обліку реалізації основних засобів; запропоновано шляхи вдосконалення обліку ремонтів основних засобів; надано пропозиції щодо гармонізації обліку основних засобів з міжнародними стандартами. Зазначено, що в результаті застосування нових правил податкового обліку основних засобів після 01 січня 2015 р. підприємствам з річним доходом понад 20 млн грн потрібно розраховувати різниці, пов'язані з різними операціями з основними засобами (зокрема, нарахування амортизації, продаж, переоцінка, а також зменшення (відновлення) корисності основних засобів).
Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, бухгалтерський облік, податковий облік, амортизація
Табл.: 2. Бібл.: 8.

Мардус Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: nat_ua@ukr.net
Брік Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Фальченко Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 73

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мардус Н. Ю., Брік С. В., Фальченко О. О. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 252–257.

Список використаних у статті джерел

Податковий кодекс України : від 02 грудня 2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
П(С)БО 7 «Основні засоби» : затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями.
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07
Основні засоби в податковому обліку після 01 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uteka.ua/uk/channels_store/publication/Osnovni-zasobi-v-podatkovomu-obliku-pislya-1-sichnya-2015-roku-143
Потриваєва Н. В. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів / Н. В. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 1. – С. 49 – 57.
Правила податкового обліку основних засобів з 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buh24.com.ua/pravila-podatkovogo-obliku-osnovnih-zasobiv-z-2015-r/
Зелений О. Придбаваємо необоротні активи: бюджетно-бухгалтерський аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ007567


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.1:658.012
Дерій В. А., Камінська Т. Г.
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва (c. 258 - 266)

Статтю присвячено проблемам розвитку обліково-аналітичного забезпечення здійснення капітальних інвестицій як основи розвитку виробничих підприємств. Метою статті є узагальнення та розвиток організаційно-методичної бази обліку й аналізу капітальних інвестицій для сприяння стійкому розвитку підприємств і національної економіки загалом. У статті проаналізовано сучасний стан основних засобів підприємств, необхідність суб’єктів господарювання у здійсненні капітальних інвестицій, визначено їх обсяги та обліково-аналітичне забезпечення. Зроблено облікову інтерпретацію поняття «капітальні інвестиції». Досліджено особливості обліку й аналізу капітальних інвестицій у вітчизняних підприємствах. За результатами проведеного дослідження встановлено основні обліково-аналітичні підходи до здійснення капітальних інвестицій, що сприятимуть сталому розвитку виробничих підприємств і забезпечать їх максимальну ефективність.
Ключові слова: поняття «інвестиція», капітальні інвестиції, виробництво, розвиток, бухгалтерський облік, економічний аналіз
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 19.

Дерій Василь Антонович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра аудиту, ревізії та аналізу, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Камінська Тетяна Григорівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: ktg8@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 129

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дерій В. А., Камінська Т. Г. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 258–266.

Список використаних у статті джерел

Охріменко І. В. Витрати як фактор впливу на фінансові результати аграрних підприємств / І. В. Охріменко // Агросвіт. – 2011. – № 2. – С. 2 – 5.
Бондар М. І. Концепція вдосконалення обліку капітальних інвестицій / М. І. Бондар // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/661/35/
Економічний аналіз : навчальний посібник / За ред. проф. Бутинця Ф. Ф. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 680 с.
Здреник В. С. Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання / В. С. Здреник // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Ч. 1, вип. 19. – С. 51 – 59.
Крупка Я. Д. Облік інвестицій : монографія / Я. Д. Крупка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 302 с.
Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві : монографія / З. В. Задорожний. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 336 с.
Сажанець С. Й. Організаційні аспекти розвитку системи обліку капітальних інвестицій на підприємствах / С. Й. Сажанець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 288 – 293 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/45_2.pdf
Чирик Н. В. Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій на промислових підприємствах / Н. В. Чирик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 535 – 540 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bistream/ ntb/2929/1/93.pdf
Жук В. М. Облікові технології у забезпеченні інвестиційної привабливості та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / В. М. Жук, Ю. С. Бездушна, О. С. Вдовенко // Облік і фінанси. – 2013. – № 4 (62). – С. 32 – 38.
Дерій В. Бухгалтерський облік землі в Україні та за кордоном / В. Дерій // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – № 5. – С. 14 – 15.
Кантаєва О. В. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства / О. В. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 18 – 28.
Нестеренко І. В. Актуальні проблеми обліку та аудиту інвестиційної діяльності підприємства / І. В. Нестеренко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 2. – С. 61 – 68.
Коваленко А. Г. Особливості обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств з використанням системного підходу / А. Г. Коваленко // Економіка і регіон. – 2012. – № 6 (37). – С. 72 – 76.
Спільник І. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 78 – 87.
Філіпов М. І. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості / М. І. Філіпов, Т. Б. Гаврищук // Вісник Київського націон. ун-ту технологій та дизайну. – 2013. – № 3. – С. 132 – 138.
Ізмайлов Я. О. Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і методика (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Я. О. Ізмайлов. – К., 2009. – 20 с.
Капітальні інвестиції в Україні за 2014 рік : статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 43 с.
Бубенко І. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів / І. Бубенко, А. Растяпін // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 80 – 83.
Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства : монографія / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 296 с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.37
Харламова О. В.
NON-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле (c. 267 - 274)

Об’єктом дослідження є подання та розкриття non-IFRS інформації та альтернативних показників діяльності компаній у фінансовій МСФЗ-звітності. Метою є обґрунтування актуальності наукових досліджень подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовий звітності, створення наукового дискусійного поля і постановка дослідницьких завдань, спрямованих на вирішення актуальної науково-практичної задачі з розробки методологічних підходів до подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності. Обґрунтовано актуальність наукових досліджень щодо подання та розкриття non-IFRS інформації та альтернативних показників діяльності компаній у фінансовій МСФЗ-звітності. Наведено визначення non-IFRS інформації та виокремлено її основні види. Систематизовано найбільш поширені приклади non-IFRS інформації, що подається і розкривається у фінансовій звітності. Сформульовано ознаки інформації, які дозволяють не відносити її до non-IFRS інформації. Узагальнено результати аналітичних досліджень щодо якості фінансової звітності та ролі в ній non-IFRS інформації. Сформульовано ключові критерії, які мають бути покладені в основу єдиного методологічного підходу щодо подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності. Окреслено коло дискусійних аспектів щодо подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності і викладено авторське бачення їх вирішення. Започатковано подальші наукові дискусії з питань подання і розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності.
Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ, фінансова звітність, non-IFRS інформація
Табл.: 1. Бібл.: 23.

Харламова Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: vylex@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 116

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Харламова О. В. NON-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 267–274.

Список використаних у статті джерел

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). Подання фінансової звітності // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2
Bhatia S. Need for Greater Regulation of NON-GAAP/NON-IFRS Information / Satinder Bhatia // Basic Research Journal of Business Management and Accounts / Satinder Bhatia, December 2013. – Vol. 2 (5). – P. 42 – 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.basicresearchjournals.org
CFA UK Annual Survey on Financial Reporting and Analysis // CFA Society of the UK. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://secure.cfauk.org/assets/1345/Analysis_of_FRAC_survey_2015.pdf
Danjou P. Financial Reporting and Financial Markets / Philippe Danjou // IASB. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Documents/2015/Philippe-Danjou-speech-Madrid-April-2015.pdf
Deloitte Comment Letter on IOSCO's Proposed Statement on Non-GAAP Financial Measures // Deloitte Touche Tohmatsu Limited. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2014/iosco
Developing and Reporting Supplementary Financial Measures — Definition, Principles, and Disclosure: International Good Practice Guidance // IFAC Professional Accountants in Business (PAIB) Committee. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ifac.org/publications-resources/developing-and-reporting-supplementary-financial-measures-definition-principl
Disclosure Initiative // IASB. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Disclosure-Initiative/Pages/Disclosure-Initiative.aspx
Exposure Draft ED 2014/1 – Disclosure Initiative: Proposed Amendments to IAS 1 // Deloitte Touche Tohmatsu Limited. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2014/ed-ias-1-disclosure/file
FAF/FASB Statement on Remarks of SEC Chief Accountant James Schnurr // FAF/FASB. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer?c=FAFContent_C&pagename=Foundation%2FFAFContent_C%2FFAFNewsPage&cid=1176164627729
FEE Comments on IOSCO’s Consultation: “Proposed Statement on Non-GAAP Financial Measures” // F?d?ration des Experts-comptables Europ?ens. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/PDF20141105_IOSCO_Bravo_IOSCO_Consultation_non_GAAP.pdf
Francois A. The Relative Informativeness of GAAP and Pro Forma Earnings Announcements in France // Journal of Accounting and Taxation. – 2010. – Vol. 2 (1). – P. 1 – 14.
Govendir, Brett and Wells, Peter. An evaluation of regulated IFRS and non-IFRS firm performance measures JASSA, No. 1, 2013: 13 – 23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=284937952495270;res=IELBUS
Hoogervorst H. Mind the Gap (Between non-GAAP and GAAP) / Hans Hoogervorst // Korean Accounting Review International Symposium, Seoul, Korea. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Documents/2015/Speech-Hans-Mind-the-Gap-speech-Korea-March-2015.pdf
Lisa B. Alternative Earnings Measures, Key Performance Indicators and Firm Value in the IT Professional Services Sector / B. Lisa, L. H. Steven, H. S. Wayne // Journal of Forensic and Investigative Accounting. – 2010. – Vol. 2, Iss. 1. – P. 1 – 33.
McConnell P. One Fewer Non-GAAP Adjustment to Worry about: Improvements to the Accounting for Changes in Own Credit / Patricia McConnell // IASB. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/Investor-resources/2014-Investor-Perspectives/Documents/Investor-Perspective-Own-Credit-March-2014.pdf
Non-GAAP and Additional GAAP Measures // The Accounting Standards Oversight Council / IFRS Discussion Group. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.frascanada.ca/international-financial-reporting-standards/ifrs-discussion-group/search-past-meeting-topics/item80619.pdf
NON-IFRS Earnings and Alternative Performance Measures: Ensuring a Level Playing Field // Financial Reporting and Analysis Committee of the CFA Society of the UK. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://secure.cfauk.org/assets/1345/Non_IFRS_Earnings_and_Alternative_Performance_Measures___FINAL_web.pdf
Non-IFRS Information. CMAC Meeting. October 2014 // FRS Foundation. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/Other%20Meeting/2014/October/CMAC-AP-7-Non-IFRS-information.pdf
Observations on the Implementation of IFRS // Ernst & Young. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.eycom.ch/publications/items/ifrs/single/200609_observations_on_ifrs/200609_EY_Observations_on_IFRS.pdf
Proposed Statement on Non-GAAP Financial Measures // The International Organization of Securities Commissions’ (IOSCO) Board. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD447.pdf
Regulatory Guide 230: Disclosing Non-IFRS Financial Information // Australian Securities and Investments Commission. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://download.asic.gov.au/media/1241462/rg230-published-9-december-2011.pdf
Regulatory Guide on Disclosing Non-IFRS Financial Information Guidance // KPMG. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Flash-Reports/documents/11ru-020.pdf
Robert M. B. Emphasis on Pro Forma Versus GAAP Earnings in Quarterly Press Releases: Determinants, SEC intervention, and Market Reactions / M. B. Robert, K. D. Angela, A. M. Dawn // The Accounting Review. – 2005. – Vol. 80, No. 4. – P. 1011 – 1038.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.556.22
Риндзак О. Т.
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова) (c. 275 - 280)

Метою статті є: розвинути окремі теоретичні аспекти дослідження адаптації мігрантів та на основі результатів соціологічного опитування ідентифікувати найгостріші проблеми соціально-економічної адаптації вимушено переміщених осіб у м. Харкові. У статті уточнено сутність понять адаптації та інтеграції мігрантів. Серед розглянутих у роботі моделей адаптації (інтеграція, асиміляція, сегрегація, маргіналізація) найбільш оптимальною як для окремого індивіда, так і всього суспільства визначено модель інтеграції. Результати опитування вимушено переміщених осіб у м. Харкові показали, що найбільш гострою для них є проблема відсутності власного житла. Наступними за рейтингом важливості є відсутність: коштів на найнеобхідніші речі, роботи загалом та потрібного одягу. У вирішенні своїх проблем вимушені переселенці здебільшого покладаються на себе та на підтримку родичів. Взагалі дослідження виявило позитивні тенденції у соціокультурній адаптації вимушених мігрантів. Так, майже половина з них відчула суттєві чи часткові позитивні зміни у своєму ставленні до місцевих мешканців. Окрім того, і ставлення харків’ян до себе респонденти оцінили як цілком чи переважно доброзичливе. Попри те більшість опитаних прагнуть повернутись на малу батьківщину. Їхнє рішення і подальші дії залежать від установлення миру і територіальної цілісності України. Результати описаного у статті дослідження слід ураховувати при розв’язанні проблем, пов’язаних із вимушеною внутрішньою міграцією. Розробка науково обґрунтованої програми інтеграції та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб становить перспективу подальших досліджень з цієї проблематики.
Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, мігрант, адаптація, інтеграція, приймаючий соціум
Табл.: 2. Бібл.: 11.

Риндзак Ольга Тадеївна – кандидат економічних наук, докторант, відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: olichkar@yahoo.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 27

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Риндзак О. Т. Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова) // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 275–280.

Список використаних у статті джерел

ООН: кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні досягла 1 млн 382 тис. осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/news/oon-chislo-vnutrenne-peremeshchennyh-lits-1436828477.html
Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурологічні аспекти модернізаційного розвитку регіону / [редкол. : д. е. н., проф. Садова У. Я., к. е. н. Андрусишин Н. І., к. е. н. Риндзак О. Т., к. е. н. Бідак В. Я.] ; НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього». – Львів, 2015. – 48 с.
Звіт за результатами дослідження «Проблеми адаптації та працевлаштування ВПО на Луганщині» / Інститут розвитку та соціальних ініціатив [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irf.ua/content/files/zvit_monitoring.pdf
Индекс комфортности переселенца : Социологическое исследование / Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://restoring-donbass.com/nashi-proekty/indeks-komfortnosti-pereselentsa/21034-sotsiologicheskoe-issledovanie-indeks-komfortnosti-pereselentsa/
Пуригіна О. Г. Міжнародна міграція : навчальний посібник / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 312 с.
Berry J. W. Immigration, Acculturation, and Adaptation / John W. Berry // Applied Psychology: an International Review. – 1997. – № 46 (1). – С. 5 – 34.
Ryndzak O. T. Adaptation of Migrants to Host Societies: Theoretical Aspects / O. T. Ryndzak // Wirtschaft und Management: Probleme der Wissenschaf und Praxis: Sammelwerk der Wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH, N?rnberg, Deutschland, 2014. – S. 375 – 379.
Іванкова-Стецюк О. Основні риси української трудової міграції / О. Іванкова-Стецюк, Р. Кісь // Трудова міграція як інструмент інтернаціоналізації : зб. матеріалів комплексного дослідження трудової міграції та ринків праці (Іспанія, Італія, Молдова, Україна, Російська Федерація). – Львів : Друкарські куншти, 2010. – С. 173 – 216.
Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів. – К. : Представництво МОМ в Україні, 2014. – 101 с.
Rugkasa M. Likhetens Dilemma. Om Sivilisering og Integrasjon i den Velferdsambisi?se Norske Stat / M. Rugkasa. – Oslo : Gyldendal Akademisk, 2012. – 210 p.
Злупко С. М. Економічна думка України : навчальний посібник / С. М. Злупко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 496 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 332.146:330.44
Гур’янова Л. С.
Моделі вибору інструментів забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів (c. 281 - 288)

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується загостренням протиріч, посиленням диспропорцій на регіональному рівні. Зростання нерівномірності розвитку регіонів, з одного боку, є об'єктивним наслідком спонтанних ринкових механізмів регіонального розвитку, а, з іншого – створює соціальну напруженість, призводить до вимушеної міграції населення, формування дисбалансів на ринку праці, загострює проблеми розвитку соціальної інфраструктури, знижує стійкість бюджетної системи. Сформовані тенденції свідчать про слабкість механізмів державного регулювання регіонального розвитку. Це викликає необхідність удосконалення моделей вибору ефективних інструментів забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів. У роботі пропонується комплекс моделей, який включає такі блоки: моделі оцінки дисбалансів регіонального розвитку; моделі виявлення сфер життєдіяльності регіонів – джерел формування дисбалансів; моделі оцінки ефектів реалізації інструментів управління збалансованістю регіонального розвитку; моделі вибору оптимального сценарію збалансованого соціально-економічного розвитку. Запропонований комплекс моделей дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо вибору інструментів згладжування міжрегіональної соціально-економічної диференціації, оцінити наслідки їх реалізації на економічний і соціальний розвиток регіонів.
Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, збалансованість, управління, механізм, інструменти, моделі вибору, методи багатовимірного аналізу, імітаційне моделювання, системна динаміка, сценарне моделювання
Табл.: 5. Бібл.: 16.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: g_lika@list.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 22

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С. Модели выбора инструментов обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 281–288.

Список використаних у статті джерел

Абрамова Е. А. Механизм антикризисного управления саморазвитием региональной системы / Е. А. Абрамова // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2013. – № 3 (35). – С. 5 – 13.
Барановський М. О. Депресивні території: підходи до трактування, концепції формування, особливості типології / М. О. Барановський // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 3 – 12.
Бахтизин А. Р. Агент-ориентированные модели экономики / А. Р. Бахтизин. – М. : Изд-во «Экономика», 2008. – 279 с.
Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 27 – 30.
Гур’янова Л. С. Моделювання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів : монографія / Л. С. Гур’янова. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2013. – 406 с.
Економічний розвиток областей Західного регіону України: аналіз, діагноз, тенденції / [Іщук С. О. та ін.] ;. наук. ред. С. О. Іщук. – Львів : Ін-т регіон. дослід. НАН України, 2009. – 164 с.
Заставний Ф. Д. Проблеми депресивності в Україні (соціально-економічні, екологічні, демографічні) : монографія / Ф. Д. Заставний. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 348 с.
Косліков О. Асиметрія територіального розвитку і міжбюджетні відносини: вплив на стан бюджетної безпеки України / О. Косліков // Світ фінансів. – 2008. – № 3 (16). – С. 64 – 71.
Кубатко О. В. Особливості підходів «сильної та слабкої сталості» як напрямів еколого-збалансованого розвитку регіонів / О. В. Кубатко // Економіка і держава. – 2009. – № 12. – С. 67 – 70.
Лотоцька М. Р. Моделювання розвитку просторової структури ринку : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / М. Р. Лотоцька. – К., 2009. – 18 с.
Лук’яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України / І. Г. Лук’яненко. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2004. – 242 с.
Лычкина Н. Н. Компьютерное моделирование социально-экономического развития регионов в системах поддержки принятия решений / Н. Н. Лычкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://simulation.su/uploads/files/default/lych-comp-sim.pdf
Макаркіна Г. В. Моделювання соціально-економічного розвитку індустріального регіону з урахуванням енергозберігаючих технологій : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Г. В. Макаркіна. – К., 2009. – 35 с.
Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004. – 144 с.
Солодухін С. В. Методи та моделі бюджетно-податкової політики управління економікою регіону : монографія / С. В. Солодухін, В. В. Хорошун. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. – 330 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.131.7:656.2
Журавель К. В., Масалигіна В. В.
Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту (c. 289 - 300)

Мета статті полягає в удосконаленні методики оцінки ефективності управлінських рішень стосовно використання нерухомого майна залізничного транспорту, яка базується на науково обґрунтованій системі показників ефективності діяльності управляючої компанії та стану об’єкта нерухомості та адекватному методі «згортки» цих показників в інтегральний. У результаті дослідження запропоновано вдосконалення існуючої методики оцінки ефективності управлінських рішень за наступними напрямками: зміна способу формування інтегрального показника на науково обґрунтований і коректний; удосконалення системи показників ефективності управління нерухомістю за чотирма групами – складовими (управлінської та кадрової, фінансово-економічної, маркетингової, виробничої) з урахуванням принципів повноти, але не надлишковості; зміна способу вимірювання показників і, відповідно, їхніх меж на науково обґрунтовані та коректні. Використання даної методики дозволить обґрунтовано приймати рішення з передачі об’єктів залізничного транспорту в управління професійній управляючій компанії, обрати з декількох компаній найбільш ефективну саме для управління конкретним об’єктом (об’єктами) нерухомості залізничного транспорту. Обґрунтовано, що важливою складовою реформування залізничної галузі за ринкових умов є утворення ефективної системи управління нерухомим майном залізничного транспорту та розвиток професійної форми управління галузевою нерухомістю. Підвищення ефективності управління нерухомою власністю дозволяє отримувати найбільшу користь від використання кожного об’єкта нерухомості.
Ключові слова: нерухоме майно, залізничний транспорт, методика, ефективність, управляюча компанія
Табл.: 5. Формул: 13. Бібл.: 19.

Журавель Кирило Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, начальник, Служба з управління майновими і земельними ресурсами, ДП «Південна залізниця» (вул. Конарєва, 7, Харків, 61052, Україна)
Email: kirya@vk.kh.ua
Масалигіна Вікторія Володимирівна – старший викладач, кафедра управління державними і корпоративними фінансами, Український державний університет залізничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна)
Email: vvm2014@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 21

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Журавель К. В., Масалигіна В. В. Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 289–300.

Список використаних у статті джерел

Асаул А. Н. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы : монография / А. Н. Асаул, Д. А. Гордеев, Е. И. Ушакова; под ред. А. Н. Асаула. – СПб. : ГАСУ, 2008. – 334 с.
Балабанов И. Т. Экономика недвижимости / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2000. – 208 с.
Экономика и управление недвижимостью на железнодорожном транспорте : учебник / Б. А. Волков, Г. В. Федотов, А. А. Гавриленков; под ред. Б. А. Волкова. – М. : ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 637 с.
Гненний О. М. Методи оцінки майна та майнових прав в Україні : монографія / О. М. Гненний. – Дніпропетровськ : Вид-во «Маковецький», 2012. – 264 с.
Гончар С. Н. Повышение эффективности использования имущества непрофильной сферы железнодорожного транспорта : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С. Н. Гончар ; ДГУПС. – Хабаровск, 2006. – 22 с.
Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози. 2007 – 2013 : монографія / О. Драпіковський, В. Шалаєв, І Іванова. – К. : Арт Економі, 2012. – 240 с.
Коланьков С. В. Оценка рыночной стоимости и эффективности сделок с недвижимостью железнодорожного транспорта : монография / С. В. Коланьков, В. С. Меркушева. – М. : Маршрут, 2006. – 277 с.
Макаренко М. В. Нерухомість в системі корпоративного управління на залізничному транспорті / М. В. Макаренко, Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник. – К. : ДЕТУТ, 2009. – 327 с.
Морус И. В. Методические основы эффективного управления недвижимым имуществом : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / И. В. Морус. – М., 2008. – 153 с.
Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия / Е. В. Попов. – М. : Изд-во «Экономика», 2002. – 559 с.
Плєтникова І. Л. Управління потенціалом підприємства : конспект лекцій з дисципліни. Ч. І / І. Л. Плєтникова. – Х. : УкрДАЗТ, 2005. – 16 с.
Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с.
Петров Э. Г. Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах / Э. Г. Петров, М. В. Новожилова, И. В. Гребенник, Н. А. Соколова. – Херсон : ОЛДI-плюс, 2003. – 380 с.
Дикань В. Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємств : монографія / В. Л. Дикань, І. Л. Назаренко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 142 с.
Савицкая Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. В. Савицкая. – 9-е изд., перераб. – М. : Новое знание, 2006. – 640 с.
Загальні засади оцінки майна і майнових прав : Національний стандарт № 1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws
Оцінка нерухомого майна : Національний стандарт № 2, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws
Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 398 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/glavy/24147-podlennya-znosu-za-oznakami-yogo-viniknennya-.html
Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 398 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookwu.net/book_ekonomika-pidpriyemstva_1145/18_4.-ocinka-vartosti-budivel-i-sporud


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.012.8
Ілляшенко О. В.
Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства (c. 301 - 308)

Система економічної безпеки підприємства не може функціонувати без механізму управління, який нівелює вплив негативних чинників і зменшує інтенсивність загроз стабільній діяльності підприємства. Однією з передумов дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства є результати оцінювання стану системи. В оцінюванні стану системи економічної безпеки підприємства використано основні параметри її функціонування за видами менеджменту (стратегічний, операційний, фінансовий, інноваційний, кадровий, маркетинговий). Для реалізації функціонального підходу до оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства розроблено економіко-математичну модель, опис створення якої надано у статті. Для уточнення категоріального результату моделі використано локальні оцінки вибраних видів менеджменту. Пропонована модель дозволяє оцінити збалансованість системи економічної безпеки підприємства, а також виявити її недосконалість у межах конкретної сфери управління.
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, система, стан, оцінювання, модель, вид менеджменту
Табл.: 1. Формул: 27. Бібл.: 14.

Ілляшенко Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та прикладної статистики, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (вул. Леніна, 31, Рубіжне, Луганська область, 93009, Україна)
Email: evi.1972@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 52

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ілляшенко О. В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 301–308.

Список використаних у статті джерел

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. — К.: КНТЕУ, 2004. — 759 с.
Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посібник / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 336 с.
Глухов А. И. Медиана Кемени в определении приоритетов развития предприятий / А. И. Глухов, А. К. Погодаев // Управление большими системами. — 2006. — № 14. — С. 40 - 45.
Економічна безпека : навч. посібник / За ред. З. С. Варналія. — К. : Знання, 2009. — 647 с.
Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 3 (21). — С. 12 - 19.
Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии / М. И. Королев. — М. : Экономика, 2011. — 284 с.
Манцуров І. Г. Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств / І. Г. Манцуров, О. В. Нусінова [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=680
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. В 3-х т. Т. 1 / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов, В. Л. Безбожний [та ін.]; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ : Елтон-2, 2010. — 282 с.
Alvo M. Applications of Hamming Distance to the Analysis of Block Designs / M. Alvo, P. Cabilio // Asymptotic Methods in Probability and Statistics. — 1998. — P. 787 799.
Betzler N. Fixed-parameter algorithms for Kemeny rankings / N. Betzler, M. R. Fellows, J. Guo, R. Niedermeier, F. A. Rosamond // Theoretical Computer Science. — 2009. — Vol. 410, iss. 45. — P. 4554 - 4570.
De Baets B. On the cycle-transitivity of the mutual rank probability relation of a poset / B. De Baets, H. De Meyer, K. De Loof // Fuzzy Sets and Systems. — 2010. — Vol. 161, iss. 20. — P. 2695 - 2708.
Dinu L. P. An efficient approach for the rank aggregation problem / L. P. Dinu, F. Manea // Theoretical Computer Science. — 2006. — Vol. 359, iss. 1 – 3. — P. 455 - 461.
Duin C. W. Some inverse optimization problems under the Hamming distance / C. W. Duin, A. Volgenant // European Journal of Operational Research. — 2006. — Vol. 170, iss. 3. — P. 887 - 899.
Fania M. L. Vector spaces of skew-symmetric matrices of constant rank / M. L. Fania, E. Mezzetti // Linear Algebra and its Applications. — 2011. — Vol. 434, iss. 12. — P. 2383 - 2403.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.43/519.862/331.5
Лук'яненко І. Г., Оліскевич М. О.
Моделювання нелінійної динаміки зареєстрованого рівня безробіття в Україні за допомогою порогових авторегресій (c. 309 - 316)

В умовах нестабільності економічного розвитку національної економіки аналіз ринку праці та прогнозування динаміки рівня зайнятості та безробіття є важливою складовою для забезпечення соціальної відповідальності та зменшення соціальних ризиків у суспільстві. Основною метою дослідження є емпіричний аналіз нелінійної динаміки зареєстрованого рівня безробіття в Україні в умовах підвищених ризиків та асиметричності інформації, а також розробка відповідного комплексу нелінійних порогових авторегресійних моделей. Методологія дослідження базується на методах економічної теорії та економіко-математичному інструментарії, зокрема використано економетричні методи аналізу нелінійних часових рядів з нетиповими функціями розподілу. В результаті емпіричного дослідження обґрунтовано застосування порогових авторегресійних моделей і оцінено низку нелінійних економетричних специфікацій, які дають змогу пояснити асиметричну динаміку безробіття. Одержана внаслідок економетричного аналізу порогова функція й оцінене на основі реальної інформації значення порогового параметра визначають розгалуження TAR-моделі на два різні режими поведінки, які по-різному характеризують динамічний перебіг зростання та зниження безробіття і дають змогу в короткостроковому періоді передбачати фази спаду та підвищення зайнятості. Використання розроблених нелінійних економетричних моделей динаміки зареєстрованого рівня безробіття доповнює дослідження характерних властивостей, які притаманні сектору праці в Україні, та дозволяє більш точно прогнозувати наслідки державних заходів у цій сфері. Встановлений нелінійний характер динаміки рівня безробіття засвідчує невальрасівські властивості ринку праці в Україні та виявляє його нерівномірну й асиметричну циклічну поведінку.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, авторегресійна модель, TAR-модель, пороговий параметр, ринок праці
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 5. Бібл.: 16.

Лук'яненко Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Сковороди, 2, Київ, 04655, Україна)
Email: luk@kse.org.ua
Оліскевич Маріанна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра математичної економіки та економетрії, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: olisk@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 36

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Lukianenko I. H., Oliskevych M. O. The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression // The Problems of Economy. – 2015. – №3. – C. 309–316.

Список використаних у статті джерел

Bean C. R. European Unemployment: A Survey / C. R. Bean // Journal of Economic Literature. – 1994. – No. 32. – P. 573 – 619.
Peeters M. Modelling Unemployment in the Presence of Excess Labor Supply: An Application to Egypt / M. Peeters // Journal of Economics and Econometrics. – 2011. – Vol. 54, No. 2. – P. 58 – 92.
Stankeviciene J. Building Lithuanian Macro-econometric Model: Forecast of Average Wages and Unemployment Rate / J. Stankeviciene, A. Gruodis, A. Lokutijevskij, U. Urbaite // Intelektine ekonomika intellectual economics. – 2012. – Vol. 6, No. 1 (13). – P. 754 – 775.
Bardsen G. Asymmetric Unemployment Rate Dynamics in Australia / G. Bardsen, S. Hurn, Z. McHugh // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. – 2012. – Vol. 16 (1). – P. 1 – 22.
Peel D. A. Threshold Nonlinearities in Unemployment Rates: Further Evidence for the UK and G3 Economies / D. A. Peel, A. E. H. Speight // Applied Economics. Taylor & Francis Journals. – 2000. – Vol. 32 (6). – P. 705 – 715.
Султан К. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей (на прикладі України) / К. Султан, І. Лук’яненко, Ю. Городніченко. – К. : «KM Academia», 2000. – 204 с.
Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2013. – 664 с.
Єрмоленко О. А. Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні / О. А. Єрмоленко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – C. 231 – 236.
Гурьянова Л. С. Модель анализа асимметрии регионального развития / Л. С. Гурьянова, Т. С. Клебанова, Е. А. Сергиенко, Г. С. Гончаренко // Проблемы экономики. – 2012. – № 2. – С. 27 – 33.
Бабич С. М. Сучасний ринок праці в економічній системі / С. М. Бабич // Бізнес Інформ – 2012. – № 10. – C. 160 – 164.
Петренко К. В. Ринок праці: проблеми та перспективи розвитку депресивної території / К. В. Петренко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – C. 211 – 216.
Кір’ян Т. М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці / Т. М. Кір’ян. – К. : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416 с.
Ljungqvist L. Recursive Macroeconomic Theory / L. Ljungqvist, T. J. Sargent. – The MIT Press Cambridge, 2004. – 1082 p.
Ринок праці / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrstat.gov.ua
Chan K. On Estimating Thresholds in Autoregressive Models / K. S. Chan, H. Tong // Journal of Time Series Analysis. – 1996. – Vol. 7. – P. 179 – 194.
Hansen B. E. Inference in TAR Models / B. E. Hansen // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. – 1997. – Vol. 2 (1). – P. 1 – 14.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.876.2:336.276
Пілько А. Д.
Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом (c. 317 - 321)

Метою статті є висвітлення основних результатів проведеної оцінки існуючих підходів до аналізу та моделювання процесів управління державною борговою стратегією і державним боргом, а також окреслення перспективних напрямів застосування прикладних методик системного аналізу й економіко-математичного інструментарію для оцінки та аналізу ефективності формування та реалізації стратегії управління державним боргом. Доведено пріоритетність проведення прикладних досліджень формування та оптимізації механізму управління саме борговою стратегією держави, а не тактикою управління державним боргом із застосуванням методик системного аналізу та можливостей економіко-математичного моделювання. Ідентифіковано актуальні та перспективні задачі системного аналізу управління державною борговою стратегією. Як результуючі індикатори ефективності державних запозичень рекомендовано використовувати показники економічної та соціальної безпеки держави та її регіонів. Запропоновано підхід до визначення порогових рівнів економічної та соціальної безпеки з урахуванням показника частки державного боргу на душу населення у валовому національному продукті та валовому регіональному продукті на душу населення на основі побудови та аналізу дискримінантних моделей.
Ключові слова: державний борг, стратегія управління боргом, економічна безпека, пороговий рівень
Бібл.: 8.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: andriypilko@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 75

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілько А. Д. Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 317–321.

Список використаних у статті джерел

Барабанова В. В. Застосування економіко-математичних моделей у прогнозуванні державного боргу / В. В.Барабанова // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1595
Жигаев А. Ю. Управление и прогнозирование государственного долга в среднесрочной перспективе (сценарный подход) / А. Ю. Жигаев // Экономический журнал ВШЭ. – 1999. – № 3. – С. 395 – 422 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/03_03_05.pdf
Макар О. П. Світовий досвід управління державним боргом та перспективи його застосування в Україні / О. П. Макар, Г. Я. Ільницька-Гикавчук, І. С. Дулин // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2435
Жигаев А. Ю. Математическое и программное обеспечение системы управления государственным долгом : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.01 / А. Ю. Жигаев ? Московский государственный институт электроники и математики (Технический университет). – М., 2001.
Фінанси : підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2012. – 687 с.
Пілько А. Д. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.03.02 / А. Д. Пілько ? КНЕУ. – К., 2004. – 21 с.
Пілько А. Д. Постановка задачі оцінки рівня безпеки розвитку територіальної системи / А. Д. Пілько // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – С. 173 – 179.
Кредитний ризик комерційного банку : навч. посіб. / [В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко] ; за ред. В. В. Вітлінського. – К. : Знання; КОО, 2000. – 251 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 378.141
Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В.
Прогнозування кількості абітурієнтів ВНЗ залежно від демографічних змін і привабливості вищої освіти (c. 322 - 335)

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до оцінки і прогнозування чисельності абітурієнтів ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації в умовах мінливої демографічної ситуації та падіння рівня привабливості вищої освіти, що спрямовано на підвищення як ефективності наданих освітніх послуг, так і престижності випускників ВНЗ на ринку праці. Аналіз літературних джерел з проблеми прогнозування чисельності майбутніх абітурієнтів ВНЗ показав, що дане питання розглядається з позицій трьох ринків: ринку освітніх послуг, ринку праці та ринку вподобань населення щодо вищої освіти. В результаті дослідження було розроблено методичний підхід до прогнозування чисельності потенційних абітурієнтів ВНЗ, який базується на результатах аналізу демографічної ситуації в країні та оцінці розвитку ринку освітніх послуг. В результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що доцільно прогнозувати чисельність абітурієнтів ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з урахуванням виявлених тенденцій у народжуваності населення і фактору привабливості вищої освіти. На основі цього було сформовано технологію оцінки попиту на послуги ВНЗ і розроблено правила розпізнавання та оцінки прогнозної ситуації. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є прогнозування потреби у фахівцях з вищою освітою за видами економічної діяльності та формування на цій основі кількості виділених бюджетних місць.
Ключові слова: демографічні тенденції, показники моніторингу визначення потреби у фахівцях з вищою освітою, чисельність потенційних абітурієнтів, привабливість вищої освіти, попит на освітні послуги
Рис.: 7. Табл.: 5. Формул: 4. Бібл.: 15.

Раєвнєва Олена Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena.raev@gmail.com
Аксьонова Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ivaksyonova@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 20

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Раевнева Е. В., Аксенова И. В. Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования // Проблемы экономики. – 2015. – №3. – C. 322–335.

Список використаних у статті джерел

Алашеев С. Ю. Методика среднесрочного прогнозирования спроса на специалистов в системе образования региона / С. Ю. Алашеев, Т. Г. Кутейницына, Н. Ю. Посталюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.labourmarket.ru/i_confs/conf1/conf1/book1_html/01_alasheev.htm
Андрущенко В. П. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, В. Ю. Биков ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 301 с.
Бронська А. Тенденції працевлаштування випускників вищої школи в кризових умовах розвитку економіки України // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. – 2012. – Ч. 1, № 1. – С. 197 – 200 (Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань»).
Власенко Д. К. Прогнозирование развития сферы высшего образования / Д. К. Власенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sciencforum.ru/2013/pdf/3606.pdf
Інтегрована система «вища школа – бізнес-структура»: методологія та концептуальні засади побудови : монографія / Під ред. В. С. Пономаренка, О. В. Раєвнєвої. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 160 с.
Лібанова Е. М. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.
Луговий В. І. Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – 2012. – Т. 1, № 3. – С. 16 – 28.
Мокроносов А. Г. Прогнозирование потребности региональной экономики в подготовке квалифицированных кадров : монография / А. Г. Мокроносов. – Екатеринбург : Изд-во РГППУ, 2010. – 112 с.
Онищенко С. П. Прогнозирование спроса на рынке образовательных услуг вузов / С. П. Онищенко, О. В. Логинов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Т. 2, № 10 (62). – С. 10 – 17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-sprosa-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug-vuzov
Особливості демографічного процесу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ipto.kiev.ua/files/Лабораторії/інформаційно-аналітичний_центр/Аналітичні_матеріали/proftechinfo/10.pdf
Сайт Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ukrstat.gov.ua
Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку : монографія / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко. – К. : ВД ЕКМО, 2011. – 344 с.
Степанов М. А. Анализ и оценка прогнозирования спроса на специалистов высшей школы / М. А. Степанов, Е. Д. Димча, Н. Р. Степанова // Проблемы и перспективы экономики и управления : материалы ІІ международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). – СПб. : Реноме, 2013. – С. 92 – 95.
Управління забезпеченістю національної економіки фахівцями з вищою освітою: досвід перетворень, теоретико-інструментальне підґрунтя : монографія / Під наук. ред. В. С. Пономаренка, О. В. Раєвнєвої, В. Є. Єрмаченка. – Х. : ФОП Александрова К. М., 2014. – 288 с.
Через 40 лет – нас 35 млн // Сегодня. – 2009. – 16 декабря. – С. 4.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 005.336.4:519.8
Семенова В. Г.
Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (c. 336 - 341)

Світові тенденції, спрямовані на все більше застосування об'єктів інтелектуальної власності в діяльності підприємств, потребують активізації процесів управління інтелектуальною власністю на підприємствах в Україні. Формування ефективної системи управління інтелектуальною власністю стає нагальною проблемою для багатьох вітчизняних підприємств. Дієвість системи управління інтелектуальною власністю напряму залежить від наявності системи відповідного контролю та оцінювання її складових. Вчасно проведений аналіз дозволить застосувати превентивні дії та розробити систему заходів, спрямованих на ліквідацію недоліків у зазначеній сфері діяльності. Ключового значення набуває визначення методів оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю. Метою статті є обґрунтування вибору економіко-математичного методу для оцінювання ефективності складових управління інтелектуальною власністю підприємств і можливості його застосування на практиці. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: обґрунтування вибору економіко-математичного методу для оцінювання ефективності складових управління інтелектуальною власністю; розгляд основних етапів оцінювання на прикладі промислових підприємств. У статті обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів (багатовимірних методів) оцінювання кількісних складових системи управління інтелектуальною власністю (економічної, інноваційної та кадрової складових). На прикладі кабельних підприємств досліджено основні етапи оцінювання ефективності складових управління за допомогою таксономічного аналізу (на основі класичного алгоритму). Отримані результати дозволили ранжувати підприємства кабельної промисловості в межах тієї чи іншої складової та виокремити підприємства-лідери та підприємства-аутсайдери.
Ключові слова: інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю, складові системи управління, таксономічний аналіз, показники оцінювання ефективності
Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 16.

Семенова Валентина Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: semenova.vg@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 64

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семенова В. Г. Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 336–341.

Список використаних у статті джерел

Sveiby K. E. The Balanced Score Card (BSC) and the Intangible Assets Monitor – a Comparison / Karl-Erik Sveiby [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sveiby.com/articles/BSCandIAM.html
Edvinsson L. Intellectual Capital: realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York : Harper Business, 1997.
Sullivan P. H. Value-driven Intellectual Capital; How to convert Intangible Corporate Assets into Market Value. – New York : Wiley, 2000. – P. 238 – 244.
Cohen W. M. R&D Spillovers, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States / W. M. Cohen, A. Goto, A. Nagata, R.R. Nelson, J. P. Walsh // Research Policy. – 2002. – No. 31. – P. 1349 – 1367.
Tobin J. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory / J. Tobin // Journal of Money Credit and Banking. – 1969. – Vol. 1, No. 1. – P. 15 – 29.
Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : монографія / [П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні] ; за ред. П. М. Цибульова. – К.: «К.І.С.», 2008. – 448 с.
Мамонтова Н. А. Сучасні підходи до оцінки вартості інтелектуального капіталу / Н А. Мамонтова // Проблеми науки. – 2010. – № 5. – С. 23 – 29.
Броницький О. М. Оцінка ефективності менеджменту організації: системний підхід / О. М. Броницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_138/11.pdf
Кендюхов О. В. Вартісний підхід до оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємства / О. В. Кендюхов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4385/st_26_13.pdf?sequence=1
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта; [пер. с польск. В. В. Иванова]. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 175 с. : с табл., диагр. – (Библиотека иностранных книг для экономистов и статистиков).
Янковой А. Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA : монографія / А. Г. Янковой. – Одеса : Оптимум, 2001. – 216 с.
Янковий О. Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / Щ. Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168 с.
Своробович Л. Н. Методические основы формирования системы материального поощрения на машиностроительных предприятиях / Л. Н. Своробович, Ю. А. Егупов // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 10 (111). – С. 210 – 223.
Егупов Ю. А. Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия / Ю. А. Егупов // Економічні інновації. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2009. – Вип. 38 : Формування економічних стратегій розвитку підприємства, регіону, держави. – С. 68 – 80.
Егупов Ю. А. Выбор эффективного решения многокритериальной задачи формирования производственного плана предприятия / Ю. А. Егупов // Економіст. – 2008. – № 11. – С. 76 – 80.
Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, або Stock market infrastructure development agency of Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.4:355.6
Сисоєв В. В.
Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави (c. 342 - 351)

Логістична сутність процесу постачання сил сектора безпеки і оборони держави в умовах ринкової економіки зумовлює використання механізму логістичного управління, який забезпечує формування логістичних потоків, систем і ланцюгів шляхом системної інтеграції та просторово-часового збалансування потокових процесів за рахунок глобальної оптимізації ресурсів єдиної системи матеріально-технічного забезпечення. Розроблена концепція моделювання ґрунтується на системі концептуальних положень, що відображають характерні властивості логістичного управління постачанням, принципи та мету його моделювання, характеризують різноманіття підходів і методів моделювання архітектури єдиної системи матеріально-технічного забезпечення та управління логістичними процесами у сфері постачання з урахуванням їх потокового характеру та взаємодії. Запропонована система багаторівневого моделювання, яка поєднує в цілісному багатоетапному процесі дослідження та вдосконалення логістичного управління постачанням концептуальні, структурні, функціональні та оціночні моделі, що спрямовані на вирішення завдань логістичного управління. Визначено комплекс моделей, що забезпечують відображення основних параметрів і характеристик єдиної системи матеріально-технічного забезпечення та процесу постачання з урахуванням взаємозв’язків їх складових і ключових факторів впливу, пізнання їх суті, організації та функціонування, пошук ефективних рішень та досягнення цілей логістичного управління щодо підтримання максимально можливих рівнів спроможності організаційних утворень сил сектору безпеки і оборони держави виконувати завдання за призначенням за рахунок мінімізації логістичних витрат та підвищення якості обслуговування споживачів в заданих умовах функціонування єдиної системи матеріально-технічного забезпечення.
Ключові слова: концепція моделювання, постачання, логістичне управління, сили сектору безпеки і оборони держави, єдина система матеріально-технічного забезпечення, оптимізація, моделі
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 32.

Сисоєв Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, докторант, кафедра комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: sysoevvv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 21

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сисоєв В. В. Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 342–351.

Список використаних у статті джерел

Burt D. N. Purchasing and Supply Management / D. N. Burt, D. W. Dobler, L. J. Lee. – New York : McGraw-Hill Higher Education, 1995. – 864 p.
Leenders M. R. Purchasing and supply management / M. R. Leenders, H. E. Fearon, A. Flynn, P. F. Johnson. – [14th ed.]. – New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010. – 544 р.
Fertsch M. Modelling of modern enterprises logistics / M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. – Pozna? : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. – 222 p.
Баркалов С. А. Задачи управления материально-техническим снабжением в рыночной экономике / С. А. Баркалов, В. Н. Бурков, П. Н. Курочка, Н. Н. Образцов. – М. : ИПУ РАН, 2000. – 58 с.
Володина Е. В. Моделирование логистических процессов / Е. В. Володина. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2003. – 112 с.
Модели и методы теории логистики : учеб. пособие / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Ю. В. Малевич и др.] ; под ред. В. С. Лукинского. – [2-изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 448 с.
Семененко А. И. Логистика. Основы теории / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. – М. : Союз, 2006. – 544 с.
Бродецкий Г. Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. Процедуры оптимизации / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 288 c.
Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. научн. ред. проф. Сергеева В.И. – М. : ИНФРА–М, 2008. – 976 с.
Bowersox D. J. Logistical Management. The Integrated Supply Chain Process / D. J. Bowersox, D. J. Closs. – New York : McGraw-Hill Companies Inc., 1996. – 375 p.
Patterson J. L. Purchasing and Supply Chain Management / J. L. Patterson, L. C. Giunipero, R. B. Handfield, R. M. Monczka. – [5th ed.]. – South-Western College/West, 2011. – 888 p.
Simchi-Levi D. The Logic of Logistics: Theory, Algorithms, and Applications for Logistics and Supply Chain Management / D. Simchi-Levi, X. Chen, J. Bramel. – [2nd ed.]. – New York : Springer, 2004. – 375 p.
Quantitative models for supply chain management / Editors: S. Tayur, R. Ganeshan, M. Magazine. – New York : Springer, 1999. – 855 p.
Shapiro J. F. Modelling the Supply Chain / J. F. Shapiro. – [2nd ed.]. – Boston : South-Western College Pub, 2006. – 680 p.
Бочкарев А. А. Автоматизация планирования и моделирования цепи поставок : монография / А. А. Бочкарев. – СПб. : СПбГИЭУ, 2008. – 291 с.
Иванов Д. А. Управление цепями поставок / Д. А. Иванов. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2009. – 660 с.
Ефремов А. В. Задача синтеза структуры транспортно-логистической системы региона / А.В. Ефремов // Вестник транспорта. – 2005. – № 6. – С. 38 – 42.
Лукиных В. Ф. Методология управления многоуровневой региональной логистической системой : монография / В. Ф. Лукиных. – Красноярск : ЛИТЕРА-принт, 2010. – 292 с.
Сергеев В. И. Методологические основы и модели формирования макрологистических систем : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.06 / Виктор Иванович Сергеев. – СПб., 1998. – 324 с.
Li B. Modeling and simulation of container terminal logistics systems using harvard architecture and agent-based computing / B. Li, W. Li // Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference; edited by B. Johansson, S. Jain, J. Montoya-Torres, J. Hugan, E. Y?cesan. – Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. – Р. 3396 – 3410 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.anylogic.de/upload/iblock/66c/66c94e5023bbb7f31a5757c7f8df 236a.pdf
Thiers G. Logistics systems modeling and simulation / G. Thiers, L. McGinnis // Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference; edited by S. Jain, R. R. Creasey, J. Himmelspach, K. P. White, and M. Fu. – Piscataway, New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. – Р. 1536 – 1546 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.informs-sim.org/wsc11papers/137.pdf
Толуев Ю. И. Имитационное моделирование логистических сетей / Ю. И. Толуев // Логистика и управление цепями поставок. – 2008. – № 2 (25). – С. 53 – 63.
Московченко В. М. Экономическое обоснование создания единой системы материального обеспечения силовых структур государства на основе логистического похода : монография / В. М. Московченко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 143 с.
Булгаков Д. В. К вопросу о формировании новой системы ресурсного обеспечения силовых структур в России / Д. В. Булгаков // Проблемы современной экономики. – 2006. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1155
Білєтов В. І. Проблема побудови єдиної системи логістичного забезпечення військових формувань України / В. І. Білєтов // Труди Нац. ун-ту оборони України. – К. : НУО України, 2010. – Вип. 4 (91). – С. 81 – 89.
Чистов И. В. Методологические принципы и методы логистического моделирования системы материального обеспечения силовой организации государства / И. В. Чистов // Российское предпринимательство. – 2006. – № 6 (78). – С. 41 – 45.
Gallasch G. E. Modelling Defence Logistics Networks / G. E. Gallasch, N. Lilith, J. Billington, L. Zhang and etc. // International Journal on Software Tools for Technology Transfer. – 2008. – Vol. 10, Issue 1. – Р. 75 – 93.
Двуреченский B. A. Модели в задачах управления тыловым обеспечением : монография / В. А. Двуреченский, В. В. Пицик. – М. : Филиал Воениздата, 2007. – 200 с.
Голобородько М. Ю. Формалізована модель матеріального забезпечення військ (сил) / М. Ю. Голобородько, В. І. Білєтов, В. І. Галаган та ін. // Зб. наук. праць ЦВСД НУО України ім. І. Черняховського. – 2014. – № 1 (50). – С. 48 – 53.
Pytlak R. Optymalizacja wybranych proces?w logistyki wojskowej / R. Pytlak, W. Stecz. – Pozna? : Monografia Politechniki Pozna?skiej, 2006. – P. 340 – 349.
Hester J. S. A technique for determining viable military logistics support alternatives : Thesis for the degree of Doctor of Philosophy / J. S. Hester. – Atlanta : Georgia Institute of Technology, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smartech.gatech.edu/jspui/itstream/1853/28274/1/hester_jesse_s_200905_phd.pdf
Сисоєв В. В. Механізм логістичного управління матеріально-технічним забезпеченням інститутів сектору безпеки держави: теорія, методологія та моделювання : монографія / В. В. Сисоєв. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 312 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 004.942: 519.872:658.8
Скіцько В. І., Ігнатова Ю. В.
Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції (c. 352 - 358)

У статті розглянуто основні аспекти повернення товарів до Інтернет-магазину. Подано короткий огляд причин і можливих механізмів повернення товару. Детально розглянуто логістичні процеси повернення товарів і проаналізовано основні математичні моделі, які можуть бути використані для їх моделювання. Запропоновано модель прогнозного оцінювання обсягів повернутого товару через наявність браку чи з інших причин. Застосування інструментарію побудови карт якості продукції, а саме – кривої операційних характеристик, дало змогу здійснити не тільки прогнозне оцінювання повернень, але й при відповідних рівнях ризику врахувати якісну складову повернень. З метою моделювання логістичних процесів повернення товарів до Інтернет-магазину також було запропоновано модель однопотокової відкритої мережі масового обслуговування з пуассонівським вхідним потоком на основі класичного інструментарію одиничних систем масового обслуговування у тандемі (мережа Джексона). Керування деякими параметрами зазначеної мережі дало змогу оптимізувати роботу Інтернет-магазину на етапах оброблення повернень і здійснити прогноз щодо обсягів знаходження повернутих товарів на кожному етапі їх обробки Інтернет-магазином. Створення керованих мереж масового обслуговування на зразок описаної в даній статті дозволить охопити логістичні процеси всього Інтернет-магазину і оптимізувати його роботу за вибраними параметрами.
Ключові слова: логістичні процеси, повернення, бракований товар, Інтернет-магазин, крива операційних характеристик, ризик повернення, мережа масового обслуговування
Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 11.

Скіцько Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: skitsko.kneu@gmail.com
Ігнатова Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: u1@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 68

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скіцько В. І., Ігнатова Ю. В. Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 352–358.

Список використаних у статті джерел

Фарах С. Возврат и обмен товаров в украинских онлайн-магазинах / С. Фарах // Бизнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business.ua/articles/conflicts/Vozvrat_i_obmen_tovarov_v__ukrainskih_onlaynmagazinah-84602/
Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
Якимишин Л. Особливості логістичного обслуговування клієнта при поверненнях товару / Л. Якимишин // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 256 – 261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gev_2013_4_39.pdf
Дзюбіна К. О. Особливості управління зворотними матеріальними потоками у сфері електронної комерції / К. О. Дзюбіна, М. Г. Книш // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 – 10 листопада 2012 р.). – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2012. – С. 116 – 117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17046/1/71-Dzyubina-116-117.pdf
Mollenkopf D. A. Reverse Logistics – Effective Returns Management in an Integrated Supply Chain / D. A. Mollenkopf // Supply Chain Management Review. – 29.10.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scmr.com/article/effective_returns_management_in_an_integrated_supply_chain
Dwyer T. The Three Pillars of Effective Returns Management / T. Dwyer // Inbound Logistics. – April, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inboundlogistics.com/cms/article/the-three-pillars-of-effective-returns-management/
Терентьев П. А. Классификации и модели логистики возвратных потоков / П. А. Терентьев // Логистика сегодня. – 2010. – № 4 (40). – С. 242 – 251.
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Н. В. Мельникова; ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Х., 2014. – 20 с.
Barlow J. F. Excel Models for Business and Operations Management / J. F. Barlow. – 2nd ed. – John Wiley & Sons Ltd, England. – 2005. – 432 р.
Jackson R. R. P. Queuing Systems with Phase Type Service / R. R. P. Jackson // Operation Research. – 1954. – Vol. 5, № 4. – Р. 109 – 120.
Jackson J. R. Networks of Waiting Lines / J. R. Jackson // Operation Research. – 1957. – Vol. 5, № 4. – Р. 518 – 521.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.46:331.524(477)
Ястребова Г. С., Заруба Є. П.
Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України (c. 359 - 367)

У роботі обґрунтовано актуальність моделювання розподілу трудових ресурсів у контексті збільшення конкурентних переваг економіки України на світових ринках і зменшення дефіциту бюджету; проаналізовано сучасний стан і досліджено існуючі моделі управління трудовими ресурсами. Запропоновано балансові, економетричні та імітаційні методи щодо моделювання розподілу трудових ресурсів. Досліджено розподіл трудових ресурсів за галузями народного господарства на базі побудови моделей міжгалузевого балансу за даними економіки України. Побудовано модель Хольта, що дозволило спрогнозувати розвиток трудових ресурсів і виявити перспективні галузі щодо перерозподілу праці. На базі концепції системної динаміки розроблено імітаційну модель розподілу трудових ресурсів і формування легального й тіньового ВВП. За допомогою імітаційних експериментів було підтверджено гіпотезу щодо можливості поліпшення ефективності виробництва та зниження частки тіньової економіки за рахунок перерозподілу трудових ресурсів із нематеріального сектору до реального. Запропоновано перспективні напрями розвитку вітчизняної економіки та основні заходи щодо запобігання подальшої тінізації економіки.
Ключові слова: трудові ресурси, галузі, перерозподіл трудових ресурсів, імітаційна модель, міжгалузевий баланс, реальний сектор, тіньова економіка
Рис.: 8. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Ястребова Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: anna_litviniuk@mail.ru
Заруба Євгенія Павлівна – магістрант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: evgeniya.zaruba@icloud.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 102

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястребова Г. С., Заруба Є. П. Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – C. 359–367.

Список використаних у статті джерел

Кизим Н. А. Тенизация экономики в Украине и России и ее влияние на экономическое развитие страны / Н. А. Кизим, А. П. Киреенко, И. О. Губарева // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 8 – 14.
Пушак Я. Я. Оцінка тіньової складової в економіці України: методичний аспект / Я. Я. Пушак, О. І. Лиса // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – № 1. – С. 113 – 123.
Аралбаева Г. Г. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование показателей трудовых ресурсов и занятости населения в Оренбургской области / Г. Г. Аралбаева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – С. 279 – 284.
Дарманян А. П. Моделирование и прогнозирование уровня занятости населения / А. П. Дарманян, М. В. Филиппов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 2 (23). – С. 146 – 150.
Ивантер В. В. Перспективы и условия инновационно-технологического развития экономики России / В. В. Ивантер, Н. И. Комков // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 3 – 20.
Быстров В. В. Разработка полимодельного комплекса прогнозирования кадровых потребностей региональной экономики / В. В. Быстров, С. Н. Малыгина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://labourmarket.ru/conf11/reports/bystrov_malygina_oleynik.pdf
Зайцева И. В. Экономические методы анализа и прогнозирования трудового потенциала региона / И. В. Зайцева, М. В. Попова // Вестник АПК Ставрополья. – 2014. – № 4 (16). – С. 13 – 14.
Бондаренко А. В. К вопросу о теоретических основах реального сектора экономики / А. В. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/20_DNI_2013/Economics/14_142064.doc.htm
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
Тенденції тіньової економіки в Україні у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk–UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
Леонтьев В. Баланс народного хозяйства Союза ССР 1923 – 1924 гг. / В. Леонтьев // Плановое хозяйство. – 1925. – № 12. – С. 124 – 145.
Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.org
Reynolds J. Retail&Wholesale: Key Sectors for the European Economy: Understanding the Role of Retailing and Whole Saling with in the European Union / J. Reynolds, R. Cuthbertson // University of Oxford. – 2014. – 74 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurocommerce.eu/media/87967/eurocommerce_study_v2_hd.pdf
Дудін М. М. Вплив тіньової економіки України на її економічну безпеку / М. М. Дудін // Бизнес Информ. – 2011. – № 12. – С. 4 – 14.
Заика А. Борьба с теневой экономикой может вылиться в социальный кризис, – експерт / А. Заика // Материалы ННАИЦ Институт Горшенина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://institute.gorshenin.ua/news/1100_borba_s_tenevoy_ekonomikoy_mozhet.html
Копитко М. І. Особливості процесу тіньової діяльності промислових підприємств / М. І. Копитко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 102 – 107.
Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер ; [пер. с англ. Балыкова Л. А., Балясного Л. Е., Гомана А. И. ]. – М. : Прогресс, 1971. – 340 с.
Харазишвили Ю. Измерение теневого ВВП на основе функций совокупного спроса и совокупного предложения / Ю. Харазишвили // Экономика Украины. – 2007. – № 1. – C. 57 – 63.
Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития : монография / В. Г. Матвейкин, С. И. Дворецкий, Л. В. Минтко, В. П. Таров и др. – М. : Изд-во «Машиностроение-1», 2007. – 284 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру