УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 622.276.5:331.56/.57:364.22 699
Нвосу Д. Е.
Розвідка нафти та дилема безробіття в дельті річки Нігер у Нігерії (c. 6 - 13)

Дельта Нігеру, що розташована у південній частині Нігерії, займає площу близько 112,110 км2 і складає близько 12 % від загальної площі країни. Дельта Нігеру – регіон багатий на нафту, що вивів Нігерію на 12-те місце серед нафтовидобувних країн світу. Частка видобутку нафти складає 90 % від експортних надходжень і 75 % від загальних надходжень до бюджету країни. Однак, незважаючи на численні соціальні і економічні здобутки нафтовидобувної промисловості, саме вона вважається причиною зростання рівня безробіття у цьому регіоні. Беручи до уваги вищезгадане, мета цієї роботи – оцінити взаємозв’язок видобутку нафти та високого рівня безробіття в дельті річки Нігер. У статті застосовано метод неекспериментального дослідження для можливості пропорціонального відображення, метод кластерного та випадкового вибору – для розповсюдження анкет, а також метод інтерв’ювання – для отримання безпосередніх даних та інформації. Результати показали, що екологічна руйнація, спричинена видобутком нафти, негативно вплинула на рибальство та землеробство – основні види діяльності сільського населення регіону. Іншими словами, загрози розливу нафти, спалювання попутного газу, забруднення і інша діяльність, пов’язана з видобутком нафти, знищують довкілля, від якого залежить велика кількість працеспроможного населення, для котрого це – основне середовище існування і джерело доходів. Таким чином, внаслідок виснаження родючих ґрунтів урожайність падає або взагалі зникає, зникають ліси, а з ними – і їх ресурси. Ріки та водоймища забруднюються, що призводить до вимирання риби і річкової фауни, а це, у свою чергу, до того, що рибаки та фермери, чия праця напряму залежить від стану довкілля, страждають від безробіття. Як наслідок – широке розповсюдження бідності, хвилювання і панування ворожого настрою серед молоді, а також поява інших соціальних проблем, що переважають у цьому регіоні. На жаль, роки недбалого ставлення до проблеми мультинаціональних нафтових компаній з одного боку та відсутність чіткої державної політики врегулювання ситуації з боку національного уряду тільки все більше поглиблюють проблему.
Ключові слова: безробіття, Нігер, дельта, бідність, молодь, агітація, войовничість, видобуток нафти
Рис.: 7. Табл.: 4. Бібл.: 19.

Нвосу Джонатан Емека – аспірант, кафедра управління, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: emyjoesy@yahoo.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Nwosu J. E. Oil Exploration and the Dilemma of Unemployment in the Niger-Delta Region of Nigeria // The Problems of Economy. – 2016. – №1. – C. 6–13.

Список використаних у статті джерел

Eyinla P. Nigeria: The Travesty of Oil and Gas Wealth / P. Eyinla, J. Ukpo. – Lagos : Catholic Secretariat of Nigeria, 2006.
Igbuzor O. Niger-delta Regional Master Plan Assessment Report: Tools and Development Indices / O. Igbuzor ; African Centre for Leadership, Strategy & Development. – Garki ; Abuja, 2010.
Annual Energy Outlook with projection to 2040. – 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf
Economagic.com : Economic Time series page [Electronic resource]. – Access mode : http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/doeme/paprpni
Nwosu J. E. Assessment of Socio-Environmental Challenges of Oil and Gas production in the Niger-delta region of Nigeria / J. E. Nwosu // Business Inform. – 2015. – No. 12. – P. 50–60.
Nigeria natural resource governance institute. – 2012 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.resourcegovernance.org/our-work/country/nigeria
Organisation of Petroleum Exporting Countries, OPEC : Statistical Bulletin. – 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf
Natural Gas reserve by country: Index Mundi [Electronic resource]. – Access mode : http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=gas&graph+reserve&display=rank
Francis P. Niger Delta Social and Conflict Analysis / P. Francis ; Sustainable Development Department Africa Region. – Nigeria, 2008.
Olubukola S. A. Unemployment and Security Challenges in Nigeria / S. A. Olubukola // International Journal of Humanities and Social Science. – 2013. – Vol. 3, No. 7. – P. 147.
Aiyedogbon J. O. Poverty and youth unemployment in Nigeria, 1987 – 2011 / J. O. Aiyedogbon, B. O. Ohwofasa // International Journal of Business and Social Sciences. – 2012. – No. 3. – P. 20.
Uyigue E. Coping with Climate Change and Environmental Degradation in the Niger-Delta of South Nigeria / E. Uyigue, M. Agho. – Benin : Community Research and Development Centre (CREDC), 2007.
Mmom P. Ch. Environmental Degradation Resulting from Oil Exploitation, and Population Displacement in the Niger Delta, Nigeria / P. Ch. Mmom, Ch. F. Igwe // Journal of Environmental Science and Engineering. – 2012. – No. B1. – P. 125–136.
National Bureau of statistics. – Nigeria ; Abuja, 2012.
Mabro N. Dangerous liaisons / N. Mabro. – London : Tempo, 1997.
Ikelegbe A. The Economy of Conflict in the Oil Rich Niger Delta Region of Nigeria / Augustine Ikelegbe // Nordic Journal of African studies. – 2005. – No. 14 (2). – P. 208–234.
Ojakorotu V. Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger Delta of Nigeria / V. Ojakorotu, L. D. Gilbert (Ed.) // Niger delta book. – 2009. – P. 16.
Inyang B. Unemployment and Persistent Poverty in the Niger Delta Region of Nigeria: A Constraint to Sustainable Development in the 21st Century / B. Inyang, E. Simon // Nigeria Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2012. – No. 3 (2). – P. 27–34.
Ejumudo K. B. O. Youth Restiveness in the Niger Delta : A Critical Discourse Sage Journals. – 2014. – P. 13.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.1:339.923
Козирєва О. В.
Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС (c. 14 - 23)

Статтю присвячено дослідженню проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС. Досліджуваними країнами було відібрано: Німеччину, Іспанію, Францію, Італію, Польщу та Великобританію. Для порівняння соціально-економічного рівня розвитку регіонів країн-членів ЄС використано показник ВВП на одну особу і коефіцієнт безробіття. Використовуючи матричний підхід до визначення проблемності регіонів країни у площині їх соціально-економічного розвитку, здійснено розрахунки за регіонами обраних країн порівняно зі значенням відповідних показників матриці до середнього по ЄС і до середнього у досліджуваній країні. На базі використання теорії «центр-периферія» і групування регіонів країн-членів ЄС за рівнями доведено, що більшого рівня ВВП на одну особу в масштабі ЄС досягають країни-члени ЄС, які мають більш економічно розвинутий центр із відповідним ядром (або кількістю регіонів).
Ключові слова: регіон, диференціація, соціально-економічний розвиток, країни-члени ЄС
Рис.: 14. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Козирєва Олена Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Посилання на цю статтю:
Козирєва О. В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 14–23.

Список використаних у статті джерел

Кизим Н. А. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции : монография / Н. А. Кизим, Е. В. Раевнева, А. Ю. Бобкова. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2011. – 224 с.
Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов : монография / О. А. Гейман. – Х. : ФЛП Либуркина Л. М., ИД «ИНЖЭК», 2009. – 428 с.
Неравновесность и цикличность динамики социально-экономического развития регионов: оценка, анализ и прогнозирование : монография / [под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима]. – Х. : ФЛП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2012. – 512 с.
Барановський М. О. Депресивність регіонів України / М. О. Барановський // Теорія та практика досліджень : зб. наук. праць. – Ніжин, 2006. – Вип. 1. – С. 74–81.
Шевчук Я. В. Депресивні територіальні суспільні системи: критерії визначення та напрями санації : монографія / Я. В. Шевчук. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008. – 133 с.
Толчинская М. Н. Типизация отсталых регионов России и пути преодоления депрессии / М. Н. Толчинская [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2010/02/tolchinskaja-mn.pdf
Климов А. А. Пространственное развитие и проблемные территории: социально-экономические аспекты / А. А. Климов. – М. : КомКнига, 2006. – 288 с.
Гейман О. А. Нелинейный характер развития экономики Украины / О. А. Гейман, В. Е. Хаустова // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 94–107.
Кизим М. О. Аналіз теоретичних передумов нерівномірності розвитку регіональних утворень у рамках концепції конвергенції / М. О. Кизим, О. А. Гейман // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – № 2 (12). – С. 12–23.
Вдовічен А. А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А. А. Вдовічен, А. В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1 (163). – С. 220–231.
Орлик И. И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отношения с Россией / И. И. Орлик. – М. : Институт экономики РАН, 2015. – 50 с.
Eurostat Regional Yearbook 2013. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.341
Крамаренко Р. М., Кірик М. А.
Міжнародна інтеграційна взаємодія з метою інноваційного розвитку (c. 24 - 30)

В наш час глобалізація процесів у галузі науково-технічної і промислової діяльності продовжує зростати. Країни укладають двосторонні та багатосторонні угоди задля сприяння співпраці в наукових дослідженнях та спільного фінансування капіталомістких інноваційних проектів. Об’єднання конкурентних переваг фірм мотивується політикою уряду по залученню прямих іноземних інвестицій та виходу на нові ринки. Незважаючи на деякий дискомфорт країн світу через відтік знань за кордон та порушення рівноваги торгового балансу, більша частина країн, що входять до ОЕСР, мають від цих угод наукові й економічні вигоди. Процеси, пов'язані з інноваціями, постійно перебувають під пильною увагою вітчизняних та іноземних фахівців, що знаходить своє відображення у їхніх працях. Метою статті є аналіз впливу міжнародної інтеграційної взаємодії країн світу на інноваційний розвиток. Проаналізовано форми прояву інтернаціоналізації інноваційної діяльності. Визначено основний вектор сучасної глобальної конкуренції, що заснований на науково-технічних досягненнях та інноваціях. Виявлено та охарактеризовано основні напрямки інтернаціоналізації інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, науково-дослідна діяльність, транснаціональні корпорації, глобальна інноваційна система, інтернаціоналізація
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Крамаренко Руслан Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: moia.kneu@ukr.net
Кірик Марія Андріївна – аспірант, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: kirikma@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крамаренко Р. М., Кірик М. А. Міжнародна інтеграційна взаємодія з метою інноваційного розвитку // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 24–30.

Список використаних у статті джерел

Шульга Г. В. Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах / Г. В. Шульга // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1 (39). – С. 128–137.
U.S. Relations With Iceland [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3396.htm
HORIZON 2020 The EU Framework Programme for Research and Innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council
Медовников Д. Неявное знание строителей пирамиды / Д. Медовников, Т. Оганесян // Эксперт. – № 12. – 26.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expert.ru/expert/2012/12/neyavnoe-znanie-stroitelej-piramidyi/
UNCTAD. World Investment Report, 2014. INVESTING IN THE SDGs: AN ACTION PLAN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
UNCTAD. World Investment Report, 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/en/Docs/wir2009_en.pdf
National Science Board. Science and Engineering Indicators – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nsf.gov/statistics/seind14/
Соколова Л. Сферы, в которых работают и наиболее преуспевают ТНК [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irwes.narod.ru/texts/la-tnk.doc
The EU Industrial R&D Investment Scoreboard [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
Мікаелян С. Г. Позиції ТНК на світовому ринку високотехнологічної продукції / С. Г. Мікаелян // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2690
Сумленный С. Технологии на экспорт / С. Сумленный // Эксперт. – № 12. – 26.03.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expert.ru/expert/2012/12/tehnologiya-na-eksport/?n=87778
Purnel P. 50 years of citation indexing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wokinfo.com/media/pdf/50-citation-indexing-Purnell.pdf
Scopus. Краткое руководство // Elsevier [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 050407
Мамедов І. Р. о.
Основні підсумки та перспективи розвитку будівництва у м. Баку (c. 31 - 35)

Найважливішим документом, що визначає головні напрямки розвитку міста, є Генеральний план, який розробляється на основі прогнозу інновацій і розвитку промислових і комунальних підприємств, транспорту, закладів науки, освіти, охорони здоров'я та культури. Його основу складає планувальна структура міста, тобто розміщення промислових підприємств, житлових масивів, транспортних схем тощо. Підведення підсумкових даних із реалізації Генеральних планів м. Баку, обґрунтування перспектив розвитку містобудування є основною метою цього дослідження. Ця мета досягається шляхом прогресивного планування і забудови, вибору раціональних типів житлових будинків, концентрації житлового будівництва, реконструкції житлових масивів у промислових зонах, насамперед непридатних для проживання населення, поліпшення екології та ефективного використання земель, розвитку туризму.
Ключові слова: розвиток, будівництво, проектування, генеральний план, житло
Бібл.: 14.

Мамедов Ісрафіл Рафі огли – кандидат економічних наук, проректор, Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет (вул. А. Султанова, 11, Баку, Азербайджан)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мамедов И. Р. о. Основные итоги и перспективы развития строительства в г. Баку // Проблемы экономики. – 2016. – №1. – C. 31–35.

Список використаних у статті джерел

Генеральный план развития г. Баку на 1972–1976 гг. – Баку : Бакгипрогор, 1977.
Генеральный план развития г. Баку на 1981–1986 гг. – Баку : Бакгипрогор, 1987.
Генеральный план развития г. Баку до 2030 г. – Баку : Азгоспроект, 2014.
Белое будущее черного города // Consulting@Business. – 2011. – № 5.
Застройка жилых комплексов // Consulting@Business. – 2014. – № 12.
Новый современный центр вместо Черного города // Consulting@Business. – 2010. – № 6.
Основной туризм – лед тронулся // Consulting@Business. – 2009. – № 8.
Khazar Islands (NEW CITY) // Баку: Aversa Concern, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.avestaconcern.com/ru/project/7
Управление развитием города в государственных и негосударственных инвестиционных программах. – Ростов-н/Д, 2004.
Ширалиев В. М. Жилищное строительство в Азербайджане / В. М. Ширалиев. – Баку, 2001.
Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1985 г. / Госкомстат Азерб. ССР. – Баку : Азернешр, 1986.
Развитие регионов Азербайджана. – Баку : Госкомстат, 2015.
Статистические показатели Азербайджана. – Баку : Госкомстат АР, 1995.
Статистические показатели Азербайджана. – Баку : Госкомстат АР, 2015.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 378
Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А.
Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини (c. 36 - 45)

Проблема конкурентоспроможності вищої освіти, ефективності її функціонування та підготовка випускників вищих навчальних закладів відповідно до поточних та майбутніх потреб ринку є одними з ключових питань стратегії соціально-економічного розвитку в країнах ЄС. Метою дослідження є визначення конкурентоспроможності факультетів провідних вищих навчальних закладів Словаччини на основі використання кластерного аналізу та рейтингових оцінок, наданих національними експертами. У роботі приведено описання методики рейтингового оцінювання факультетів вищих навчальних закладів Словаччини на основі таких складових, як: навчальний процес; привабливість програми; наука та дослідницька діяльність; докторантура; залучені гранти. Визначено недоліки підходу оцінки рейтингу факультету на підставі узагальненого середнього показника. З метою удосконалення аналізу конкурентних позицій окремих факультетів ВНЗ Словаччини в роботі було використано кластерний аналіз та наведено результати розбиття факультетів на п’ять груп. Для прогнозування змін конкурентних позицій факультетів ВНЗ Словаччини були побудовані дискримінантні функції, які дозволяють визначити можливі якісні зміни стану конкурентоспроможності факультетів внаслідок дії зовнішніх або внутрішніх факторів.
Ключові слова: рейтингова оцінка, вища освіта, кластерний аналіз, конкурентоспроможність факультету ВНЗ
Рис.: 1. Табл.: 14. Бібл.: 10.

Раєвнєва Олена Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena.raev@gmail.com
Дубровіна Надія Анатоліївна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра фінансів, Економічний університет у Братиславі (вул. Дольноземська, 1, Братислава, 852 35, Словацька Республіка)
Email: nadija@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 36–45.

Список використаних у статті джерел

Antalikovi S., Kmec J. Prijimacie konanie na vysoke shkoly na akademicky rok v cislach a grafoch, 1. a spojeny 1. a 2. stupen vysokoskolskeho studia. Bratislava: Ustav informacii a prognoz skolstva, 2010.
Barta J., Devinsky F., Hric M. Hodnotenie fakult vysokych skol. Bratislava : ARRA, 2015. – 42 s.
Beblavy M., Kiss S. 12 rieseni pre kvalitnejsie vysoke skoly. Bratislava : ADIN, s.r.o., 2010. – 32 s.
Jensen H. T., Kral A. J., McQuillan D., Reichert S. The Slovak Higher Education System and its Research Capacity: EUA Sectoral Report. EUA Brusel, 2008. Cit. 2015-07-07.
Kacirkova M. Veda a vyskum na Slovensku: Zakladne vychodiska, strategia, trendy. Bratislava : Ekonomicky ustav SAV, 2012. – 23 s.
Klestincova L. Spajame vysoke skoly s trhom prace. Institut hospodarskej politiky, n. o. Bratislava, 2011. – 41 s.
Koucky J., Zelenka M. Postaveni vysokoskolaku a uplatneni absolventu vysokych skol na pracovnim trhu. Stredisko vzdelavaci politiky, Pedagogicka fakulta, Univerzita Karlova v Prahe. 2009.
Kralikova R., Povazan M. Sprava o hodnoteni vyrocnych sprav verejnych vysokych skol. Bratislava: Institut pre dobre spravovanu spolocnos, 2008.
Srnankova L., Hrusovska J. Absolvent vysokej skoly na trhu prace. Aktualna pozicia a podmienky zamestnavania, Academia XX (1/2009): s. 29-41.
Sucha V. Aby univerzita mala dusu. Bratislava: Veda, 2010. – 63 s.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.145
Семигуліна І. Б.
Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі (c. 46 - 55)

Регіональна політика країн Європейського Союзу спрямована на вирішення питань регіонального розвитку, пов’язаних із зменшенням наявних регіональних диспропорцій, запобіганням виникненню регіональних дисбалансів, скороченням розриву між соціально-економічними показниками розвитку різних країн і їх регіонів, вирішенням проблем розвитку територій, які є нагальними і для розвитку сучасної України. Інтегрування України до Європейського співтовариства робить актуальним питання детального вивчення досвіду та аналізу ключових елементів регіональної політики країн ЄС і передбачає необхідність побудови власної регіональної політики з урахуванням кращих європейських принципів організації управління регіональним і місцевим розвитком, а також розбудови системи місцевого самоврядування. Найбільш доцільним для України є використання кращих практик регіональної політики тих країн-членів ЄС, що вдало пройшли перехідний етап у розвитку економіки і демонструють стабільні позитивні зрушення. Сучасні суспільно-політичні зміни в Україні, що супроводжуються реформуванням принципів місцевого самоврядування та територіальної організації влади на місцевому рівні, викликають значний інтерес із боку державних органів, суспільних і громадських організацій нашої країни до вдало проведених змін адміністративно-територіального устрою в комплексі з іншими структурними реформами в Польщі. Бажання України інтегруватися в сучасне Європейське товариство робить актуальним вивчення питання щодо результатів розвитку Польщі та її регіонів, динаміки змін соціально-економічних показників, в тому числі за період членства країни в Європейському Союзі.
Ключові слова: Європейський Союз, Польща, соціально-економічний розвиток, соціально-економічні показники, регіон, диспропорції, нерівномірність розвитку, регіональна політика
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 20.

Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семигуліна І. Б. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 46–55.

Список використаних у статті джерел

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 514 с.
Долішній М. Регіональна політика та механізм її реалізації / М. Долішній, С. Злупко, С. Писаренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. досліджень. – К. : Наукова думка, 2003. – 503 с.
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / [З. С. Варналій , А. І. Мокій , О. Ф. Новікова та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.
Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія», 2012. – 128 с.
Кизим Н. А. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны : монография / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – 204 с.
Кизим Н. А. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретико-методические основы и инструментарий оценки : монография / Н. А. Кизим, Е. В. Раевнева, А. Ю. Бобкова. – Х. : ФЛП Либуркина Л. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200 с.
Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід / за заг. ред. А. Ткачука. – 2-ге вид., доп. – К. : Леста, 2011. – 260 с.
Региональная политика стран ЕС / отв. ред. А. В. Кузнецов ; Центр европейских исследований ИМЭМО РАН. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 230 с.
Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х гг. / под ред. А. В. Кузнецова и Е. С. Хесина. – М. : ИМЭМО РАН, 2013. – 250 с.
Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / под. ред. А. Кузнецова, О. Кузнецовой. – М. : ИМЭМО РАН, 2015. – 137 с.
Полякова О. Ю. Підходи до експрес- і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів / О. Ю. Полякова, І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 52–57.
Ярошенко І. В. Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу / І. В. Ярошенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 45–53.
Ярошенко І. В. Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів / І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 79–86.
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія / за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с. // Офіційний сайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndc-ipr.org/archive/category/pmonografiyip/page/2/
Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі : монографія / за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 212 с. // Офіційний сайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndc-ipr.org/archive/category/pmonografiyip/page/3/
Офіційний сайт Центрального статистичного бюро Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stat.gov.pl
Офіційний сайт Європейської комісії (Євростат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Рarliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R1059
The European Union explained : Regional policy. – Luxembourg : European Commission, 2014. – P. 3.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.145
Ярошенко І. В.
Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів (c. 56 - 67)

Сучасний розвиток України та її регіонів на фоні триваючих євроінтеграційних процесів потребує детального вивчення досвіду формування європейської регіональної політики, позитивних прикладів і тенденцій, що сприяли економічному зростанню територій і покращенню добробуту населення країн ЄС з метою їх використання під час формування власної національної регіональної політики у країні. Регіональна політика ЄС, що має назву політики «згуртування», як складова європейської структурної політики спрямована на вирішення проблем розвитку територій, насамперед депресивних, старопромислових, слаборозвинених, зменшення наявних диспропорцій соціального й економічного розвитку регіонів та запобігання виникненню міжрегіональних дисбалансів у Євросоюзі. Дослідження нерівномірності розвитку територій країни є важливою частиною державної політики. Виявлення основних характерних рис асиметрії дозволяє не тільки виявити наявну ситуацію щодо диспропорційності регіональних потенціалів сталого розвитку, але й оцінити дії уряду, спрямовані на їх усунення. Для України, яка має на меті інтегруватися до Європейського співтовариства, детальне дослідження досвіду й аналіз пріоритетних засад регіональної політики країн ЄС є вкрай доцільним для формування та реалізації власної регіональної політики з урахуванням кращих європейських принципів організації управління регіональним і місцевим розвитком і розбудови місцевого самоврядування. Особливо цінним може виявитися використання кращих практик регіональної політики країн-членів ЄС Центральної та Східної Європи, які демонструють стабільні позитивні зміни в соціально-економічному розвитку.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, Європейський Союз, регіони, регіональна політика, диспропорції, нерівномірності, соціально-економічні показники, тенденції
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В. Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 56–67.

Список використаних у статті джерел

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 514 с.
Долішній М. Регіональна політика та механізм її реалізації / М. Долішній, С. Злупко, С. Писаренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. досліджень. – К. : Наукова думка, 2003. – 503 с.
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / [З. С. Варналій, А. І. Мокій, О. Ф. Новікова та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.
Кизим Н. А. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны : монография / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. – Х. : ИНЖЭК, 2007. – 204 с.
Кизим Н. А. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретико-методические основы и инструментарий оценки : монография / Н. А. Кизим, Е. В. Раевнева, А. Ю. Бобкова. – Х. : ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200 с.
Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія», 2012. – 128 с.
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія / за ред. М. О. Кизима, проф. І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с. // Офіційний сайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndc-ipr.org/archive/category/pmonografiyip/page/2/
Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі : монографія / за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 212 с. // Офіційний сайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndc-ipr.org/archive/category/pmonografiyip/page/3/
Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід / за заг. ред. А. Ткачука. – 2-ге вид., доп. – К. : Леста, 2011. – 260 с.
Региональная политика стран ЕС / отв. ред. А. В. Кузнецов ; Центр европейских исследований ИМЭМО РАН.– М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 230 с.
Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х гг. / под ред. А. В. Кузнецова и Е. С. Хесина. – М. : ИМЭМО РАН, 2013. – 250 с.
Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / под. ред. А. Кузнецова, О. В. Кузнецовой. – М. : ИМЭМО РАН, 2015. – 137 с.
Ярошенко І. В. Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу / І. В. Ярошенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 45–53.
Ярошенко І. В. Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів / І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 79–86.
Полякова О. Ю. Підходи до експрес- і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів / О. Ю. Полякова, І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С.52–57.
Офіційний сайт Європейської комісії (Євростат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Рarliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R1059
The European Union explained: Regional policy. – Luxembourg: European Commission, 2014. – P. 3.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.6
Андрєєва В. Г., Сосновська О. О.
Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України (c. 68 - 74)

У статті проведено аналіз основних показників, які характеризують сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України. Проаналізовано капітальні інвестиції підприємств реального сектора економіки за видами економічної діяльності та їх структуру – за джерелами фінансування, найбільшу частку з яких займають власні кошти підприємств та організацій. Виявлено, що за останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів коштів іноземних інвесторів; наведено, яких заходів вжито на загальнодержавному рівні з метою покращення інвестиційного іміджу України та збільшення обсягів залучення іноземних капітальних інвестицій до підприємств реального сектора економіки. Проведено аналіз основних показників інноваційної активності промислових підприємств і джерел фінансування інноваційної діяльності. Зазначено, що основними проблемами здійснення інноваційної діяльності підприємствами реального сектора економіки України є відсутність якісної системи фінансового забезпечення, дієвоі? правовоі? бази залучення коштів іноземних інвесторів і недостатній рівень розвитку суб’єктів фінансового ринку. Авторами зроблено висновок, що сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України характеризується існуванням позитивних та негативних тенденцій, своєчасне врахування яких дозволить підвищити конкурентоспроможність суб’єктів цього сектора та забезпечити їх стійке функціонування.
Ключові слова: реальний сектор економіки, капітальні інвестиції, джерела фінансування, іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інноваційна активність, проблеми інноваційної діяльності
Табл.: 4. Бібл.: 9.

Андрєєва Вікторія Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: andreeva_vg@rambler.ru
Сосновська Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів та економіки, Київський університет ім. Бориса Грінченка (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053, Україна)
Email: sosnovska.oo@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 37

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Андрєєва В. Г., Сосновська О. О. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 68–74.

Список використаних у статті джерел

Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat
Інвестиційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua/
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 р. : стат. збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
Прес-реліз : Ведення бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.worldbank.org/uk/news/press-release/.../doing-business-ukraine
Юрків Н. Я. Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення : монографія / Н. Я. Юрків. – Львів : ПАІС, 2012. – 400 с.
Іляш Н. І. Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційній діяльності у реальному секторі економіки України / Н. І. Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – Т. 1, № 4. – С. 76–86.
Костюченко В. М. Проблеми та перспективи фінансування інноваційної діяльності в Україні у контексті європейської інтеграції / В. М. Костюченко // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : VІІІ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 19 березня 2015 р.) ; відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2015. – С. 134–136.
Кужелєв М. О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Економічний вісник університету : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», 2015. – Вип. 27/1. – С. 14–18.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.54 (477)
Булєєв І. П.
Деякі аспекти виходу з кризи економіки України (c. 75 - 83)

Аналіз тенденцій розвитку світової та економіки України свідчить про циклічність, нелінійність цих процесів в умовах відсутності національної об’єднуючої ідеї в Україні, ігнорування інституційних особливостей. Україна обрала доганяючий тип розвитку, однак не сформувала для цього відповідні інститути, власну науково-методичну базу, державно мислячу еліту. Мета роботи – теоретичне обґрунтування інституційного середовища, що сприяє виходу економіки, промисловості, суб'єктів господарювання з системної соціально-економічної кризи. Необхідно: сформулювати мету суспільства, його основних класів, еліти на середньострокову перспективу; переглянути основоположні цінності суспільства; визначити основні напрями розвитку економіки, промисловості, соціальної сфери; перейти від доганяючої стратегії розвитку до точкової випереджаючої; забезпечити скорочення розриву в рівні доходів крайніх децильних груп населення; підтримувати фундаментальну науку, освіту, охорону здоров'я; тотальне підвищення відповідальності керівників усіх рівнів на основі укладення контрактів, програм, дорожніх карт, контролю за їх виконанням.
Ключові слова: економіка України, промислова політика, криза і циклічність розвитку, соціальні й економічні інститути, фундаментальна наука, відповідальність, цінності
Табл.: 2. Бібл.: 40.

Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Buleev.I.P@nas.gov.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Булеев И. П. Некоторые аспекты выхода из кризиса экономики Украины // Проблемы экономики. – 2016. – №1. – C. 75–83.

Список використаних у статті джерел

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения : монография / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 2002. – 767 с.
Лукашевич И. В. Теории длинных волн и проблема научно-технического прогресса : монография / И. В. Лукашевич. – СПб. : СПбГУ, 1993. – 384 с.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономики. Т. 1. Кн. 1 : Процесс производства капитала / К. Маркс ; [пер. И. И. Степанова-Скворцова, провер. и исправл.]. – М. : Госкомиздат, 1955. – 794 с.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Дж. М. Кейнс ; [вступит. статья Н. А. Макашевой]. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.
Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер ; [пер. с нем.]. – М. : ИД «Вильямс», 2001. – 277 с.
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України Гейця В. М. – К. : ІЕІП; Фенікс, 2003. – 1008 с.
Данилишин Б. М. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України : у 2-х т. Т. 1 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2008. – 336 с.
Гилмор Р. Прикладная теория катастроф / Р. Гилмор; [пер. с англ.]. – М. : Мир, 1984. – 350 с.
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития : монография / А. И. Амоша, В. И. Большаков, А. А. Минаев [и др.] ; Институт экон. пром-сти НАН Украины. – Донецк, 2013. – 114 с.
Амоша О. І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України : наукова доповідь / О. І Амоша, Л. Л. Стариченко, Д. Ю. Череватський. – Донецьк : ІЕП НАНУ, 2013. – 44 с.
Кизим М. О. Аналіз теоретичних передумов розвитку регіональних утворень у рамках концепції конвергенції / М. О. Кизим, О. А. Гейман // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – № 2 (12). – С. 12–23.
Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов : монография / О. А. Гейман. – Х. : ФЛП Либуркина Л. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 428 с.
Булеев И. П. Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект : монография / И. П. Булеев. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2006. – 424 с.
Реформа предприятия – путь к реформированию экономики : круглый стол // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 6 – С. 92–94.
Постсоветский институционализм / под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева. – Донецк : Каштан, 2005. – 48 с.
Постсоветский институционализм: десять лет спустя : монография [в 2 т.] / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк : ДонНТУ, 2013. – 464 с.
Веряскин В. Духовные принципы менеджмента : конспект лекций / В. Веряскин. – Симферополь, 2003. – 105 с.
Иоанн (Шаховской). Ценность и личность / архиеп. Иоанн (Шаховской). – Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 2011. – 544 с.
Святейший Патриарх Кирилл. Слово пастыря / Кирилл Святейший Патриарх. – К., 2009. – 424 с.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – М. : Мысль, 1982. – 455 с.
Митчелл У. К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка / У. К. Митчелл. – М. ; Л. : Госиздат, 1930. – 487 с.
Туган-Барановский М. И. Избранные сочинения. В 2 т. Т. 2 : Основы политической экономии / М. И. Туган-Барановский ; [науч. ред. и авт. вступит. ст. Л. И. Дмитриченко]. – Донецк : ДонГУЭТ, 2004. – 684 с.
Ковальчук М. В. Нанотехнологии – фундамент новой наукоемкой экономики: новые возможности СНГ в XXI веке / М. В. Ковальчук // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 5–28.
Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю. Глазьев. – М. : ВлаДар, 1993. – 110 с.
Глазьев С. О стратегии устойчивого развития экономики России / С. Глазьев, Г. Фетисов // Экономист. – 2013. – № 1. – С. 3–13.
Бузни А. Н. О сопряженной модели экономического развития / А. Н. Бузни, А. И. Карлова // Вестник экономической науки Украины. – 2013. – № 1. – С. 29–32.
Тарасевич В. Н. Об институциональной эволюции первых цивилизаций: цикличность и энтогенез / В. Н. Тарасевич // Экономическая теория. – 2013. – № 1. – С. 20–30.
Гумилев Л. Н. Энтогенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. – Л., 1989. – 324 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bim-bad.ru/docs/gumiljov_lev_ethnogenesis.pdf
Гавриленко Ю. Экономика Украины. Кабмин гарантирует стабильное падение / Ю. Гавриленко // РИА Новости Украина : веб-сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rian.com.ua/analyties/20151130/1001208561.html
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія / В. Є. Хаустова. – Х. : ІНЖЕК, 2015. – 389 с.
Доклад о торговле и развитии. 2014 год : [пер. с англ.]. – Нью-Йорк ; Женева: ООН (UNIDO). 2014. – 258 с.
Україна 2014 : стат. збірник / Державна служба статистики України; [відп. за вик. О. А. Вишневська]. – К., 2015. – 28 с.
Государства – члены Таможенного союза и Единого экономического пространства в цифрах : краткий стат. сборник. – М. : Евразийская комиссия, 2015. – 180 с.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України (інфографіка) // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247809587
Стратегия стабильного развития «Украина 2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.president.gov.ua/ru/news/31289.html
Белопольский Н. Г. Концептуальные основы экономической программы по выходу из кризиса и спасению Украины / Н. Г. Белопольский, В. С. Волошин, О. В. Кленин // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 2 (40). – С. 188–196.
Новоукраинский танец – фрейлакс-яблочко // Зеркало недели. – 2008. – 8 марта, № 9. – С. 13.
Накоряков В. Академия наук на перепутье / В. Накоряков // Наука в Сибири. – 2006. – № 48 (2583). – С. 7.
Некоторые аспекты выбора вектора интеграции Украины : монография / А. И. Амоша, И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая [и др.] ; НАН Украины, ИЭП. – Донецк, 2013. – 184 с.
Губанов С. Системные ответы на вопросы развития России / С. Губанов // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 12. – С. 40–52.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 631:368.914.2
Власюк Т. О.
Системні проблеми забезпечення конкурентоспроможності експортерів на зовнішніх ринках (c. 84 - 93)

Визначено ключові тенденції макроекономічного та макрофінансового характеру, під впливом яких формується конкурентоспроможність вітчизняних експортерів. Проаналізовано сучасний стан зовнішньоторговельного співробітництва вітчизняних експортерів та основні тенденції його подальшого розвитку. Досліджено системні чинники, що негативно позначаються на конкурентоспроможності вітчизняних експортерів на макрорівні та на рівні реалізації експортної діяльності; надано їх розширену характеристику. Запропоновано ряд рекомендацій, спрямованих на загальне покращення ситуації.
Ключові слова: конкурентоспроможність, експорт, зовнішня торгівля
Рис.: 9. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Власюк Тарас Олександрович – кандидат економічних наук, начальник, відділ навчально-наукового та методичного забезпечення, Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Пугачова, 12/2, Київ, 04050, Україна)
Email: vlasiukt@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 41

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Власюк Т. О. Системні проблеми забезпечення конкурентоспроможності експортерів на зовнішніх ринках // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 84–93.

Список використаних у статті джерел

Бураковський І. В. Теорія міжнародної торгівлі / І. В. Бураковський. – К. : Основи, 2000. - 241 с.
Competition in Global Industries / M. E. Porter (ed.). – Boston : Harvard Business School Press, 1986.
Економічна глобалізація : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, І. В. Бураковський та ін.; [за ред. А. С. Філіпенка]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 543 с.
Лук’яненко Д. Г. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку / Д. Г. Лук’яненко, О. С. Тітова // Міжнародна економічна політика. – 2011. – № 12–13. – С. 5–22.
Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.04.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
Ukraine. IMF Country Report No. 14/263. IMF Sept. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14263.pdf
Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404 : за станом на 27.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/404-2014-%D0%BF
World Economic Outlook, IMF Oct. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf
Technical Memorandum of Understanding. IMF Apr. 22, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/np/loi/2014/ukr/042214.pdf
Technical Memorandum of Understanding. IMF Aug. 18, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/np/loi/2014/ukr/081814.pdf
Кредитний рейтинг державних цінних паперів України // Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=406136&cat_id=406134&ctime=1419319309283
Sovereign default probabilities online. Ukraine : за станом на 15.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$EM&rwobj=CDS.calias&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.021.1
Заславська К. А., Салун М. М., Сідоренко В. В., Явдак М. Ю.
Перспективні напрями в освітньому просторі України (c. 94 - 99)

Метою статті є виявлення тенденцій розвитку освітнього середовища в найближчому й віддаленому майбутньому в умовах глобалізації та визначення можливостей для прийняття та тлумачення цих напрямів у рамках системи освіти України. У роботі використано результати узагальнення літератури в області сучасних глобальних освітніх тенденцій, практичного досвіду європейського та міжнародного співробітництва для співпраці вузів і бізнесу, досвід дослідників щодо стаціонарності української моделі вищої освіти й перешкод у процесі її реформування. Розглянуто особливості освітнього середовища в контексті глобальних змін і виявлено тенденції у цій сфері. Окреслено труднощі, з якими стикається система освіти України. Обґрунтовано використання європейського досвіду щодо забезпечення взаємодії вищих навчальних закладів і бізнесу. Досліджено питання, що пов'язані з розглядом системи освітнього середовища: глобальні тенденції, стан ринку праці, обмеження освітньої системи України. Під час аналізу встановлено, що використання європейського досвіду дозволить адаптувати освітній простір України до вимог глобального ринку праці. У статті розміщено оригінальний аналіз передумов розвитку сучасної освітньої сфери. Вона буде корисна всім, хто цікавиться сучасними та перспективними тенденціями в освітньому просторі України.
Ключові слова: тенденції в галузі освіти, вища освіта, освітній простір
Бібл.: 17.

Заславська Катерина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Kateryna.Zaslavska@hneu.net
Салун Марина Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Maryna.Salun@hneu.net
Сідоренко Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Viktoriia.Sidorenko@hneu.net
Явдак Марія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Mariia.Yavdak@hneu.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Zaslavska K. A., Salun M. М., Sidorenko V. V., Yavdak M. Y. Perspective Trends in the Educational Space of Ukraine // The Problems of Economy. – 2016. – №1. – C. 94–99.

Список використаних у статті джерел

Atlas of European Values [Electronic resource]. – Access mode : http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new
Brynjolfsson E. Race against the Machine, Digital Frontier Press / E. Brynjolfsson, A. McAfee. – 2011 [Electronic resource]. – Access mode : https://tanguduavinash.files.wordpress.com/2014/02/the-second-machine-age-erik-brynjolfsson2.pdf
Digital Learning Environment Manifesto [Electronic resource]. – Access mode : http://manifesto.edutainme.ru
Employer Voices, Employer Demands, and Implications for Public Skills Development Policy Connecting the Labor and Education Sectors. – 2016 [Electronic resource]. – Access mode : http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/02/29/090224b0841bf95f/1_0/Rendered/PDF/Employer0voice0nd0education0sectors.pdf
Global Educational Future [Electronic resource]. – Access mode : http://map.edu2035.org/futuremap
Hess E. D. Learn or Die: Using Science to Build a Leading-Edge Learning Organization / E. D. Hess. – New York, NY : Columbia University Press, 2014.
Joint declaration of the European Ministers of Education. – 1999 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.socio.msu.ru/documents/umo/bologne/Joint%20declaration%20of%20the%20European%20Ministers%20of%20Education.pdf
Kahneman D. Thinking, fast and slow / D. Kahneman. – New York, NY : Farrar, Straus and Giroux, 2011.
Rothenberg L. E. The Three Tensions of Globalization / Laurence E. Rothenberg // Occasional Papers from the American Forum for Global Education. – 2003. – No. 176 [Electronic resource]. – Access mode : http://webspace.ship.edu/hliu/347/14global/3-tensions.pdf
Про вищу освіту : Закон України від 13.03.2016 № 1556-18 [Electronic resource]. – Access mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Maritz A. Entrepreneurship and Innovation: Setting an Agenda for Greater Discipline Contextualisation / A. Maritzand, J. Donovan // Education+Training. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 74–87.
New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology // paper presented on World Economic Forum 2016, 20-23 January, Switzerland, Davos-Klosters [Electronic resource]. – Access mode : http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf
Pool L. D. The key to employability: developing a practical model of graduate employability / L. D. Pool, P. Sewell // Education + Training. – 2007. – Vol. 49, No. 4. – P. 277–289.
Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. – 2014 [Electronic resource]. – Access mode : http://education-ua.org/ua/draft-regulations/319-proekt-kontseptsiya-rozvitku-osviti-ukrajini-na-period-2015-2025-rokiv
The Global Competitiveness Report. – 2015–2016 [Electronic resource]. – Access mode : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016
Ukraine labour demand study. World Bank, 2009 [Electronic resource]. – Access mode : http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEEXTN/Resources/WB_Book_Report_labor_demand_EN_prew.indd.pdf
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Ukraine Factsheet. – 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.unhcr.org/5614d38e3.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.47:338.2
Кулик В. В.
Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику (c. 100 - 107)

Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності прогресивним стандартам, підтримки актуальності життєвого циклу, повноцінності функціонування складових частин національної економіки тощо. В умовах невизначеності та ризику управління національною економікою запропоновано здійснювати на основі уніфікованої моделі, що одночасно описує як основні зв’язки між основними агентами економіки, так і базові відтворювальні процеси, які притаманні їм. Запропоновано алгоритм вибору стратегії управління національною економікою, що ґрунтується на системі взаємопов’язаних бюджетів і відповідній їй системі макроекономічних агрегатів, де об’єктом регулювання виступає схильність до споживання / заощадження. У рамках запропонованої моделі досліджено процеси відтворення економіки України та її успішних східноєвропейських країн-сусідів (Польщі, Румунії, Словаччини), які можуть бути зразком для наслідування.
Ключові слова: соціально-економічна система, національна економіка, регулювання процесів відтворення, базові показники відтворення, макроекономічні пропорції, системна динаміка
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 7. Бібл.: 27.

Кулик Володимир Васильович – кандидат економічних наук, докторант, кафедра моделювання складних систем, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: volodymyr_kulyk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кулик В. В. Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 100–107.

Список використаних у статті джерел

System of National Accounts 2008. United Nations. – New York : UN, 2009. - 722 p.
Рада створила «комітет майбутнього». 22.04.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua
Lofgren H. A standard computable general equilibrium (CGE) model in GAMS / Hans Lofgren, Rebecca Lee Harris, Sherman Robinson ; [with assistance from Marcelle Thomas and Moataz El-Said]. – Washington : International Food Policy Research Institute, 2002. – 69 p.
Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс ; [пер. с англ. А. М. Раппопорта, С. И. Травкина; под ред. А. И. Теймана]. – М. : Наука ; Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 496 с.
Meadows D. The Electronic Oracle : Computer Models and Social Decisions / D. Meadows, J. Robinson. – N. Y. : John Willey&Sons, 1985. – 445 p.
Кугаенко А. А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой / А. А. Кугаенко ; [под ред. П. Е. Кондрашова]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Университетская книга, 2005. – 456 с.
Абрютина М. С. Экспресс-анализ финансовой отчетности : метод. пособие / М. С. Абрютина. – М. : Дело и сервис, 2003. – 256 с.
Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / К. Уолш ; [пер. з англ.]. – К. : Все увито ; Наукова думка, 2001. – 367 с.
Хорнгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер ; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова]. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие управленческих решений / Д. Миддлтон ; пер. с англ.]. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1997. – 408 с.
Ивашкевич Б. В. Бухгалтерский управленческий учет / Б. В. Ивашкевич. – М. : Юристъ, 2004. – 618 с.
Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле ; под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 335 с.
Концепция контроллинга : Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath&Partners ; [пер.с нем.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.
Варнеке Х. Расчет затрат для инженеров / Х. Варнеке, Х.-Й. Буллингер, Р. Хихерт, А. Фегеле ; [пер. с нем.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 307 с.
Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. пособие / К. В. Балдин, О. Ф. Быстров, А. В. Рукосуев. – М. : Дашков и К, 2005. – 316 с.
Маренков Н. Л. Антикризисное управление / Н. Л. Маренков, В. В. Касьянов. – Национальный институт бизнеса / Н. Л. Маренков. – Ростов-н/Д : Феникс, 2004. – 512 с.
Деминг Э. Выход из кризиса : Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. Деминг ; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 307 с.
Фукияма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукияма ; [пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. – М. : Изд-во АСТ ; Ермак, 2004. – 474 с.
Фукияма Ф. Сильное государство : Управление и мировой порядок в XXI веке / Ф. Фукияма ; [пер. с англ.]. – М. : ACT ; ACT Москва ; Хранитель, 2006. – 220 с.
Андерс Ослунд : Украина станет богатой только с нормальными политиками. – 03.06.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://obozrevatel.com.
Бальцерович Л. Навстречу ограниченному государству / Л. Бальцерович ; [пер. с англ.]. – М. : Новое издательство, 2007. – 92 с.
Ойкен В. Основные принципы экономической политики / В.Ойкен ; [пер. с нем.]. – М. : Прогресс, 1995. – 496 с.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : Наказ Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 № 412 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
Липпе Петер фон дер. Экономическая статистика / Петер фон дер Липпе // Статистические очерки Европейского центра повышения квалификации. – Т. 1. – Штуттгарт ; Йена : ФСУ Германии, 1995. – 629 с.
Менкью Н. Г. Макроэкономика / Н. Г. Менкью ; [пер. с англ.]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 736 с.
National Accounts Statistics : Main Aggregates and Detailed Tables, 2014. Part I–V. – U.N. ; N.Y., 2015.
Пак Чжон Хи. Возрожденная Корея: модель развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.ru.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.45+330.34
Матюшенко І. Ю.
Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій (c. 108 - 120)

У статті розглянуто проблему підвищення технологічної конкурентоспроможності українських підприємств в умовах нової промислової революції на основі розвитку і впровадження передових конвергентних технологій. Наведено класифікацію промислових революцій, а саме індустріальної, технологічної, інформаційної та Індустрії 4.0, і встановлено, що ключовим фактором останньої є кіберфізичні системи для впровадження орієнтованого на споживача «Інтернету речей». Доведено, що становлення Індустрії 4.0 в розвинених країнах буде відбуватися через провідні виробничі технології (ПВТ), основними характеристиками яких є технологічне заміщення, автоматизація, кастомізація, локалізація та економічна ефективність. Встановлено, що основними пріоритетними ПВТ до 2020 р. будуть: системи контролю виробничих процесів; багатомірне моделювання складних виробів; інтелектуальні системи управління виробництвом і робототехніка; системи створення і перетворення (вирощування) матеріальних об’єктів і 3D-друк; матеріали, ефективні при створенні перспективних виконавчих пристроїв (композиційні й ті, що проявляють свої властивості в малорозмірних структурах). Доведено що відбудова промисловості України на старій індустріальній основі неможлива, а створення нової промисловості на базі ПВТ Індустрії 4.0 можливе у таких напрямках: ІКТ (перш за все, в галузі розробки програмного забезпечення); нові композиційні матеріали із заданими властивостями; промислові нанобіотехнології (перш за все, біомедицина і фармація, нові аграрні технології); математичне моделювання для створення розумних виробничих систем; космічні дослідження і розробки (зокрема розробка перших ступеней важких ракет). Обґрунтовано необхідність розробки в Україні державних програм розвитку конкурентоспроможності на базі ПВТ, форсайтних досліджень технологічних пріоритетів, стимулювання високотехнологічного експорту.
Ключові слова: технологічна конкурентоспроможність, промислова революція, передові виробничі технології, конвергентні технології, державні програми
Табл.: 8. Бібл.: 34.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 43

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 108–120.

Список використаних у статті джерел

Smil V. Creating the Twentieth Century: Technical Innovations of 1867–1914 and Their Lasting Impact / V. Smil. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005.
Hull J. The Second Industrial Revolution: The History of a Concept / J. Hull // Storia Della Storiografia. – 1999. – Issue 36. – P. 81–90.
Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report / The Industrie 4.0 Working Group; National Academy of Science and Engineering; German Research Center for Artificial Intelligence. – 2011. – 80 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf
Kurfuss Th. Industry 4.0: Manufacturing in the United States / Th. Kurfuss // Bridges. – 2014. – 42 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ostaustria.org/bridges-magazine/item/8310-industry-4-0
Рифкин Дж. Третья промышленная революция : Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Джереми Рифкин ; [пер. с англ.]. – М. : Альпина нон-фикшн, 2014. – 410 с.
The Third Revolution : The Convergence of the Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, 2011. – January. – 40 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dc.mit.edu/sites/dc.mit.edu/files/MIT%20White%20Paper%20on%20Convergence.pdf
Княгинин В. Н. Основные тренды в новом поколении производственных технологий / В. Н. Княгинин // Материалы к выступлению на расширенном заседании рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Отраслевая и инфраструктурная политика». – М. : Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». – 10.06.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tboil.ru/tboilevents/files/eventfiles/51 /Лекция%20Княгинина.pdf
Дежина И. Перспективные производственные технологии: новые акценты в развитии промышленности / И. Дежина, А. Пономарев // Форсайт. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 16–29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://foresight-journal.hse.ru/2014-8-2/127318614.html
Публичный аналитический доклад по развитию новых производственных технологий / Сколковский институт науки и технологий. – 22.10.2014 г. – 203 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isicad.ru/ru/pdf/ReportSkolkovo2014.pdf
2013 Emerging Trends Report / MIT Technology Review, Special Issue. – 2013. – 91 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oneglobalonline.com/k/docs/MIT_Technology_Review_2013.pdf
Emerging trends in global manufacturing industries / UNIDO. – 2013. – 81 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/Emerging_Trends_UNIDO_2013.PDF
Emerging Global Trends in Advanced Manufacturing / Institute for Defense Analyses. – 2012. – 248 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Emerging_Global_Trends_in_Advanced_Manufacturing.pdf
The global manufacturing sector: current issues / Chartered Institute of Management Accountants. – 2010. – 10 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/Global_manufacturing_report.pdf
Manufacturing the Future: The next era of global growth and innovation / The McKinsey Global Institute. – 2012. – 172 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nist.gov/mep/data/upload/Manufacturing-the-Future.pdf
The Future of Manufacturing: Driving Capabilities, Enabling Investments / Global Agenda Council on the Future of Manufacturing; UNIDO. – 2014. – 38 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/Media/GAC14/Future_of_Manufacturing_Driving_Capabilities.pdf
Global Manufacturing Outlook. Preparing for battle: Manufacturers get ready for transformation / KPMG. – 2015. – 34 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-Manufacturing-Outlook-O-201506.pdf
The next production revolution / OECD. – 2015. – 24 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.evm.dk/.../15-05-18-the-next-production-revolution
Report to the President: Accelerated U.S. advanced manufacturing / Executive Office of the President President’s Council of Advisors on Science and Technology. – 2014. – 94 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/amp20_report_final.pdf
The Global Competitiveness Report 2008–2009 / World Economic Forum, 2008. – 513 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf
The Global Competitiveness Report 2009-2010 / World Economic Forum, 2009. – 492 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2009-10.pdf
The Global Competitiveness Report 2010–2011 / World Economic Forum, 2010. – 516 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
The Global Competitiveness Report 2011–2012 / World Economic Forum, 2011. – 544 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
The Global Competitiveness Report 2012–2013 / World Economic Forum, 2012. – 545 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
The Global Competitiveness Report 2013-2014 / World Economic Forum, 2013. – 569 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
The Global Competitiveness Report 2014–2015 / World Economic Forum, 2014. – 565 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
The Global Competitiveness Report 2015–2016 / World Economic Forum, 2015. – 403 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2015 / Г. Чухай, В. Страхова, П. Іванов ; Проектний офіс Національної ради реформ. – 01.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015
Research and development expenditure (% of GDP) / Data. The World bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.
High-technology exports (% of manufactured exports) / Data. The World bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator /TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries.
National Science Board / Science and Engineering Indicators 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data/appendix
United Nations Commodity Trade Statistics Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=S4&cc=
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Мельникова В. І. Підвищення конкурентоспроможності як основа виходу України з економічної кризи / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2014. – № 5. – С. 82–89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fkd.org.ua/article/view/29696/26557
Гармашова О. П. Інноваційна спроможність економіки України / О. П. Гармашова // Вісник СевНТУ. Серія «Економіка і фінанси». – 2013. – Вип. 138. – С. 37–46 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN /Vsntue_2013_138_8.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.1:336(477)
Мельник О. Г.
Системна модель підвищення інвестиційного потенціалу технологічно непов’язаних секторів (c. 121 - 131)

Наведено теоретичне обґрунтування і хід практичного застосування методу оцінки відкладених ефектів зростання інвестиційного потенціалу взаємодії галузей у мезорівневих інноваційних системах на прикладі високотехнологічного сектора України. Ці взаємодії розглянуто з точки зору їх формування в таких технологічно несумісних секторах, як промисловий сектор і сектор освіти та науки. Встановлено, що аналітичною базою для формування моделей підвищення інвестиційного потенціалу в інноваційних системах мезорівня має обиратися комплексна інтегральна оцінка всіх, що беруть участь у відтворювальних процесах, у тому числі технологічно несумісних секторів високоструктурованих інноваційних систем. Запропоновано системну модель зростання інвестиційного потенціалу високотехнологічного сектора, яка враховує оптимізаційні та синергетичний ефекти для системних рішень із управління розвитком інвестиційного потенціалу технологічно несумісних секторів в економічних системах інноваційного типу відтворення.
Ключові слова: технологічно непов’язані сектори, інвестиційний потенціал, високотехнологічний сектор, оптимізація, синергія
Табл.: 7. Бібл.: 9.

Мельник Олександр Григорович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ інноваційної політики, економіки і організації високих технологій, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: melnyk-alex@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельник О. Г. Системна модель підвищення інвестиційного потенціалу технологічно непов’язаних секторів // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 121–131.

Список використаних у статті джерел

Вовк О. М. Розвиток інвестиційного потенціалу: концепції та ресурсна модель / О. М. Вовк // Ефективна економіка. – 2014. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3437
Манойленко О. В. Теоретико-методичні аспекти вдосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектору наукоємних виробництв / О. В. Манойленко, С. В. Кравченок // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 104–109.
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кінзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. та ін.]; за ред. Ю. В. Кінзерського. – К., 2009. – 928 с.
Тарасова О. В. Вплив держави на формування інвестиційно-інноваційного потенціалу економіки України / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2015. – № 1 (25). – С. 60–68.
Федулова Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. – С. 195–205.
Діяльність підприємств за 2014 рік : стат. збірник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 464 с.
Діяльність підприємств за 2013 рік : стат. збірник / Державна служба статистики України. – К, 2014. – 474 с.
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98
Дідух С. М. Загальний алгоритм інтегральної оцінки інвестиційного потенціалу підприємства / С. М. Дідух [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/27_NII_2010/Economics/71837.doc


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336:368.914
Тулай О. І.
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України (c. 132 - 139)

Висвітлено сучасний стан і проблеми функціонування Пенсійного фонду України. Проаналізовано формування бюджету цього фінансового інституту. Підкреслено, що ефективна діяльність Пенсійного фонду України є важливою умовою сталого людського розвитку, та виділено чинники, які впливають на процес її удосконалення. По-перше, це зменшення працюючого населення на фоні збільшення чисельності осіб – отримувачів пенсії, що безпосередньо позначається на системі обов’язкового пенсійного страхування. З’ясовано, що результативність останньої може гарантуватися двома умовами: перевищенням чисельності працюючого населення над особами пенсійного віку та добросовісною сплатою страхових внесків. По-друге, це вікова структура населення. У цьому контексті зазначено, що нашій державі вигідно мати багато працюючих пенсіонерів, оскільки вони самі собі формують пенсію, яку отримують. По-третє, це рівень оплати праці. Серйозним аспектом цієї проблеми є тінізація доходів громадян і перекладання особистої відповідальності за власний добробут на державу. Тому запропоновано на законодавчому рівні розробити процедуру поступового підвищення рівня заробітної плати та збільшення частки останньої у вартості товару чи послуги. По-четверте, це низький рівень доходів серед більшості осіб пенсійного віку. Тому як альтернативне джерело залучення коштів для здійснення пенсійних виплат визначено систему обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. По-п’яте, це диференціація розміру пенсійних виплат. Тут констатовано, що розмір пенсії має бути однаковим для людей, які сплачували рівні внески. При цьому важливо врахувати інтереси всіх учасників пенсійної системи – платників страхових внесків, одержувачів пенсій і соціальної допомоги та держави, уповноваженим представником якої є Пенсійний фонд України.
Ключові слова: Пенсійний фонд України, пенсійне страхування, пенсія, пенсійний вік, страхові внески, бюджет, доходи, видатки
Рис.: 5. Бібл.: 18.

Тулай Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: o_tulay@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тулай О. І. Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 132–139.

Список використаних у статті джерел

Нижик Н. Р. Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права / Н. Р. Нижик, І. О. Гуменюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 2. – С. 26–30.
Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 79–95.
Колєснік-Омельченко Т. В. Щодо підстав диференціації пенсійного забезпечення громадян / Т. В. Колєснік-Омельченко // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 126–130.
Надрага В. І. Фінансові ризики розбудови пенсійної системи в Україні: демографічний аспект / В. І. Надрага // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 79–86.
Нестеров Д. Ю. Механізми правового та організаційного забезпечення пенсійного страхування в Україні / Д. Ю. Нестеров // Вісник академії митної служби України. Серія «Державне управління». – 2011. – № 1. – С. 43–49.
Ткаченко Н. В. Вектори побудови пенсійних систем у країнах Європейського Союзу / Н. В. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 40. – С. 32–42.
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page
Положення про Пенсійний фонд України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-%D0%BF
Ціна держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cost.ua/about/
Веб-сторінка Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
Звіт про роботу Пенсійного фонду України у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=243697
Веб-сторінка Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge / Published by the United Nations Population Fund (UNFPA), New York, and HelpAge International, London, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf
Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К. : ВД «АДЕФ-Україна», 2014. – 288 с.
Рекомендація щодо літніх працівників від 23.06.1980 № 162 / Міжнародна організація праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_089
Panorama des pensions: Contexte demographique et economigue / OECD. Stat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PAG
The World Factbook / Central Intelligence Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2092rank.html
Бабак І. М. Бідність як критерій оцінювання рівня життя населення / І. М. Бабак // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 57. – С. 41–48.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 005.8:338:377:378
Семчук Ж. В.
Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (c. 140 - 145)

Проаналізовано розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці і виявлено неузгодженості професійного й економічного характеру Визначено причини розбалансованості структур ринків праці й освіти та зазначено, що вони негативно впливають на економічну безпеку закладів освіти, а також зумовлюють нагромадження негативних факторів. Розглянуто елементи зарубіжного досвіду прогнозування економічного розвитку і пов’язаних із ним змін щодо освітніх послуг із метою його застосування в Україні з урахуванням умов підвищеного ризику. Запропоновано концептуальну модель інформаційної технології для узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику. В основі інформаційної технології: економетрична модель для оптимізації інтернет-платіжних систем підприємства, критерії теорій ієрархічних ігор, багатокритеріальної оптимізації, активних систем, модель діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економічної безпеки навчального закладу; засоби і методики системно-ціннісного підходу; алгоритми розпізнавання кризових ситуацій; оптимізаційна модель прогнозування кризових ситуацій і управління ризиками, а також система прийняття рішень для узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів на основі моделі програмно-проектно-цільового комплексу.
Ключові слова: підприємство, освітні послуги, інвестиції, ресурси, моніторинг, ризики, програми, проекти
Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 18.

Семчук Жанна Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: semchuk_zv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семчук Ж. В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 140–145.

Список використаних у статті джерел

Григор’єва В. А. Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки / В. А. Григор’єва // На допомогу директорові професійно-технічного навчального закладу. – 2013. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/3455/1/Григорєва_2.pdf
Вітренко Ю. Взаємозв’язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості / Ю. Вітренко // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 7–18.
Вишневська О. Неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці в контексті молодіжної політики (зарубіжний досвід для України) / О. Вишневська // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2014. – Вип. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_2_13.pdf
Карпенко М. М. Світовий досвід планування підготовки спеціалістів відповідно до прогнозованих потреб суспільства / М. М. Карпенко // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1. – С. 129–134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spa_2014_1_19.pdf
Ворвинець Б. М. Програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем на регіональному ринку праці / Б. М. Ворвинець // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 50–59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2015_1_10.pdf
Юзевич В. М. Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства / В. М. Юзевич, О. В. Клювак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 160–164.
Бицюра Л. Механізми узгодження та досягнення цілей підприємств в структурі цільових промислово-фінансових груп / Л. Бицюра, О. Борик // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). – С. 22–28.
Драч І. Є. Моделі та механізми формування портфеля наукових проектів вищого навчального закладу на основі системно-ціннісного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / І. Є. Драч. – Львів, 2014. – 20 с.
Зибров П. Ф. Математическое моделирование мониторинга технологии подготовки бакалавров по направлению «Экономика и управление» / П. Ф. Зибров, О. А. Кузнецова // Вектор науки ТГУ. – Тольятти, 2011. – № 3 (17). – С. 331–335.
Шестаковська Т. Л. Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти / Т. Л. Шестаковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 5. – С. 42–46.
Олексів І. Б. Проблеми та шляхи розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу / І. Б. Олексів // Вісник НУ«Львівська політехніка». – 2012. – № 739. – С. 29–33.
Скриньковський Р. М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики / Р. М. Скриньковський // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – Миколаїв : Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 3. – С. 414–418 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua
Скриньковський Р. М. Діагностика підприємства у сферах професійної освіти, трудової активності та мотивації, інноваційної праці та соціального розвитку / Р. М. Скриньковський, К. Б. Харук, Я. С. Максимчук // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – C. 282–288.
Скриньковський Р. М. Ресурс знань як фактор впливу на конкурентоспроможність у контексті розвитку підприємства / Р. М. Скриньковський // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, N?rnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 1. – Р. 277–281.
Яровенко Т. С. Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України / Т. С. Яровенко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. – № 1 (18). – C. 236–242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14-15/12144.pdf
Сафонова В. Є. Розробка дієвого механізму процесу інвестування вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / В. Є. Сафонова // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць Академії муні¬ципального управління. – К., 2010. – Вип. 34. – С. 88–104.
Матюх С. А. Вплив глобалізаційних процесів на формування освітніх послуг вищих навчальних закладів / С. А Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – Т. 2, № 3. – С. 259–263.
Яровенко Т. С. Забезпечення надійності інвестиційних проектів при поглибленні врахування ризиків / Т. С. Яровенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2006. – Т. 1, вип. 214. – С. 283–288.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.3:658
Гринько Т. В., Смирнов С. О.
Організаційна культура як сучасний інструмент управління підприємством (c. 146 - 153)

У статті обґрунтовано необхідність формування й управління організаційною культурою у сучасних умовах функціонування для забезпечення успішного розвитку підприємств. Метою дослідження є систематизація наявних наукових підходів до поняття «організаційна культура підприємства», визначення характеристик цієї категорії та особливостей формування організаційної культури підприємств сфери послуг. Надано результати дослідження організаційної культури як основного інструменту управління підприємств сфери послуг. Проведено аналіз концептуальних підходів та узагальнено наявні наукові підходи до розгляду дефініції «організаційна культура», виділено основні характеристики цієї категорії, запропоновано власне трактування дефініції «організаційна культура підприємства». На засадах аналізу чинників, що впливають на формування організаційної культури підприємства, визначено особливості формування організаційної культури підприємств сфери послуг. Акцентовано увагу на заходах, які необхідні для розробки та впровадження дієвих механізмів управління організаційною культурою підприємства в сучасних динамічних умовах функціонування.
Ключові слова: організаційна культура, підприємство, управління, управління підприємством, сфера послуг
Табл.: 1. Бібл.: 46.

Гринько Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та управління підприємством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: greisy25@gmail.com
Смирнов Сергій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан, економічний факультет, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: smirnov@i.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гринько Т. В., Смирнов С. А. Организационная культура как современный инструмент управления предприятием // Проблемы экономики. – 2016. – №1. – C. 146–153.

Список використаних у статті джерел

Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. – М. : Прогресс, 1985. – 183 с.
Аксеновская Л. Н. Ордерная модель организационной культуры : монография / Л. Н. Аксеновская. – М. : Академический проект, 2007. – 298 с.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – СПб. : Питер, 2008. – 832 с.
Браун Е. Методологічні засади дослідження корпоративної культури у соціально-філософському знанні / Е. Браун // Гуманітарний часопис. – 2011. – № 1. – C. 37–44.
Вейлл П. Б. Культура предпринимательства и культура организации. Ч. 1 / П. Б. Вейлл. – М. : Экономика и жизнь, 1994. – 95 с.
Грошев И. В. Организационная культура / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 535 с.
Захарчин Г. М. Механізм формування організаційної культури машинобудівного підприємства : монографія / Г. М. Захарчин. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 276 с.
Кальніцька М. О. Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал підприємства / М. О. Кальніцька // Вісник ДНУ. Серія «Менеджмент інновацій». – 2015. – Т. 23, вип. 5. – С. 60–70.
Карамушка Л. М. Психологія організаційної культури / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко. – К.–Львів : Край, 2010. – 212 с.
Кириченко В. В. Особенности восприятия организационной культуры персоналом промышленного предприятия / В. В. Кириченко, А. П. Крупский // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». – 2004. – № 617. – С. 55–60.
Крупський О. П. Гендерний аспект організаційної культури підприємств в епоху глобалізації / О. П. Крупський // Вісник ДНУ. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – 2012. – Т. 20, вип. 10 (2). – С. 99–107.
Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2000. – 704 с.
Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; [пер. с англ.]. – М. : Дело, 2001. – 702 с.
Мольтке Г. Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке / Г. Мольтке ; [пер. с нем.]. – СПб. : Военная Типография Императрицы Екатерины Великой, 1913. – 368 с. + 8 карт.
Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності : посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2001. – 280 с.
Оучи У. Методы организации производства. Японско-американские подходы / У. Оучи ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1984. – 217 с.
Питерс Т. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний / Т. Питерс, Р. Уотерман ; [общ. ред. Л. И. Евенко]. – М. : Прогресс, 1998. – 297 с.
Роббинс С. П. Менеджмент / С. П. Роббинс, М. Коултер. – М. : Вильямс, 2002. – 880 с.
Родіонова О. Ю. Організаційна підтримка розвитку культури підприємств АПК / О. Ю. Родіонова // Проблемы материальной культуры. Экономические науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54767/18-Rodionova.pdf?sequence=1
Соломанидина Т. О. Организационная культура компании : учеб. пособие / Т. О. Соломанидина. – М. : Управление персоналом, 2003.– 456 с.
Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.
Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка / О. Г. Тихомирова. – М. : Инфра-М, 2011. – 152 с.
Хаєт Г. Л. Корпоративна культура: аспекти управління / кол. авт.: Г. Л. Хаєт, А. Л. Еськов, Л. Г. Хаєт та ін. ; [під заг. ред. Г. Л. Хаєта]. – Донецьк : Донбас, 2003. – 400 с.
Харчишина О. В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості : монографія / О. В. Харчишина. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 290 с.
Хофстеде Г. Организационная культура. Управление человеческими ресурсами / Г. Хофстеде. – СПб. : Питер, 2002. – 319 с.
Чайка Г. Л. Організація праці менеджера / Г. Чайка. – К. : Знання, 2007.– 420 с.
Элвессон М. Организационная культура / М. Элвессон. – Х. : Гуманитарный центр, 2005. – 460 c.
Beyer J. M. How an organization's rites reveal its culture / J. M. Beyer, H. M. Trice // Organizational Dynamics. – 1987. – Vol. 15. – P. 5–24.
Bowman C. Competitive and corporate strategy / C. Bowman, D. Faulkner. – Irwin, 1997. – 320 p.
Charles W. L. Hill Strategic Management Theory: An Integrated Approach, Ninth Edition / W. L. Charles ; Hill & Gareth R. Jones [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bookfi.net/dl/1415127/db987f
Drennan D. Transforming Corporate Culture: Getting Your Company from Where You are Now to Where You want To Be / D. Drennan. – London : McGraw-Hill, 1992. – P. 5–28.
Eldridge J. A Sociology of organizations / J. Eldridge, A. Crombie. – London : Allen & Unwin, 1974. – 403 р.
Gold K. Managing for Success: A Comparison of the Private and Publicт Sectors / K. Gold // Public Administration Review. – 1982. – November–December. – Р. 568–575.
Handy C. Understanding organizations / C. Handy. – Penguin UK, 1993. – 445 p.
Harris S. G. Organizational Culture and Individual Sensemaking: A Schema-Based Perspective / Stanley G. Harris // Organization Science: a journal of the Institute of Management Sciences. – 1994. – Vol. 5, No. 3. – Р. 309–321.
Jaques E. The Changing Culture of a Factory / E. Jaques. – New York : Dryden Press, 1952. – 251 р.
Johnson G. Rethinking incrementalism / G. Johnson // Strategic Management Journal. – 1988. – Т. 9, No. 1. – P. 75–91.
Michon C. La dynamisation sociale / C. Michon, P. Stern. – Paris : Ed. d'organisation, 1985. – 115 р.
Morgan G. Images of Organization / G. Morgan. – Beverly Hills, CA : Sage, 1986. – 184 p.
Pacanowski M. Communications and organizational culture / M. Pacanowski, N. O'Donnel-Trujillo // The Western Journal of Speech Communication. – 1982. – No. 46. – P. 115–130.
Ravasi D. Responding to organizational identity threats: exploring the role of organizational culture / D. Ravasi, I. Schultz // Academy of Management Journal. – 2006. – Vol. 49, No. 3. – P. 433–458.
Sathe V. Culture and related corporate realiries / V. Sathe. – Richard D. Irvin, Inc., 1985. – 556 p.
Scholz C. Corporate culture and strategy – The problem of strategic fit / C. Scholz // Long Range Planning. – 1987. – Vol. 20, No. 4. – С. 78–87.
Schwartz H. Matching corporate culture and business strategy / H. Schwartz, S. Davis // Organizational dynamics. – 1981. – Summer. – P. 30–48.
Shein E. Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View / E. Shein. – San Francisco, CA : Jossey-Bass, 1992 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tnellen.com/ted/tc/schein.html
Williams A. Changing culture: New organizational approaches / A. Williams, P. Dobson, M. Walters. – London : Institute of Personnel Management, 1993. – 235 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.932
Дзьобко І. П., Проскурніна Н. В.
Формування методичного підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами підприємства (c. 154 - 166)

Розглянуто формування методичного підходу з метою оцінювання стану управління потоковими процесами підприємства. Виходячи з розроблених і поданих у літературі теоретичних положень із організації управління потоковими процесами підприємства, гіпотезою дослідження є співвіднесення кількісних і якісних оцінок щодо ефективності управління та формування на їх основі інтегрального показника. У статті наведено етапи реалізації методичного підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами підприємства із зазначенням складових, їх характеристикою та методами дослідження. Визначено склад показників, на основі яких можна оцінити результативність управління потоковими процесами підприємства. Здійснено групування таких показників, виходячи з потокової природи підприємства. Групування показників обґрунтовано попарним визначенням канонічних кореляцій між виділеними групами (отримані високі коефіцієнти кореляції підтвердили авторську систематизацію показників). Показано, що специфіка формування методичного підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами потребує розширення в напрямку агрегування результатів та визначення тих факторів, які впливають на результативність управління потоковими процесами. У статті проведено таку агрегацію із застосуванням факторного аналізу. Показано розподіл сукупності об’єктів за різними класами відповідно до результатів кластерного аналізу. Для отримання інтегральної оцінки результативності управління потоковими процесами було побудовано таксономічний показник розвитку багатовимірного об’єкта. Показано, що особливість сформованого методичного підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами підприємства полягає у матричному співвіднесенні інтегральних показників, розрахованих на основі таксономічного показника розвитку кількісних (характеризують результативність управління потоковими процесами підприємства) та якісних (визначають ступінь логістизації елементів системи управління) оцінок, що дозволяє обґрунтовувати сценарії стратегічної поведінки підприємства у функціональних областях логістики.
Ключові слова: потокові процеси, логістичний підхід, стан управління потоковими процесами, методичний підхід, результативність управління
Табл.: 8. Формул: 21. Бібл.: 10.

Дзьобко Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: dzebko.irina@gmail.com
Проскурніна Надія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: nadiyaproskurnina@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Dzobko I. P., Proskurnina N. V. Formation of a Methodological Approach to Evaluating the State of Management of Enterprise Flow Processes // The Problems of Economy. – 2016. – №1. – C. 154–166.

Список використаних у статті джерел

Дзьобко І. П. Управління потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / І. П. Дзьобко. – Х., 2015. – 256 с.
Zinkovsky M. Problems and terms of the implementation of optimal flow processes management / M. Zinkovsky, I. Dzebko // Економіка розвитку. – 2012. – № 2 (62). – С. 57–60.
Дзебко И. П. Система показателей эффективности логистико-ориентированного подхода к управлению потоковыми процессами предприятия / И. П. Дзебко // Бизнес Информ. – 2009. – № 2 (3). – С. 91–95.
Marquez A. C. Dynamic Modelling for Supply Chain Management: Dealing with Front-end, Back-end and Integration Issues / A. C. Marquez. – Springer, 2010. – 297 p.
Недосекин А. Финансовый менеджмент на нечетких множествах : монография / А. О. Недосекин [Electronic resource]. – Access mode : http://www.an.ifel.ru/books.htm
Амітан В. Н. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах / В. Н. Амітан, Р. Р. Ларіна, В. Л. Пілюшенко. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 73 с.
Зборовська О. М. Логістична система управління потоковими процесами металургійного підприємства : дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. М. Зборовська ; Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – 434 с.
Зборовська О. М. Ефективність використання логістичної системи розвитку промислового підприємства : монографія / О. М. Зборовська. – К. : Конкорд, 2011. – 330 с.
Wang J. Innovations in Supply Chain Management for Information Systems : Novel Approaches Business Science Reference / J. Wang. – 2010. – 424 p.
Sawik T. Scheduling in Supply Chains Using Mixed Integer Programming / T. Sawik. – Wiley, 2011. – 492 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341.1(477)
Козаченко Г. В.
Естиметологічний аспект в економічній безпекології (c. 167 - 173)

Розкрито зміст естиметологічного аспекту в економічній безпекології (вимірювання та оцінювання економічної безпеки підприємства). Показано, що становлення оцінної системи в економічній безпекології розпочалося з її алгоритмічного аспекту, в якому закономірності, принципи, логіка й алгоритми оцінювання відображено у кількох наявних підходах до оцінювання. Проаналізовано зміст, переваги й обмеження найбільш розповсюджених в оцінюванні економічної безпеки підприємства підходів: функціонального (або комплексного), індикаторного й експертного. Показано, що кожен із проаналізованих підходів базується на використанні відповідного інструментарію, жоден із них не визнаний досконалішим порівняно з іншими, підходи не конкурують між собою внаслідок різної інструментальної бази. Розглянуто доцільність використання в оцінюванні економічної безпеки підприємства матричного підходу, який в естиметології економічної безпекології широкого застосування поки не отримав. Надано послідовність формування простих матриць, а для узагальнення часткових оцінок економічної безпеки підприємства, які отримано за сукупністю простих матриць, запропоновано використовувати профілювання часткових оцінок, яке дозволяє за результатами наочного розташування квадрантів простих матриць отримати уявлення про економічну безпеку підприємства та "вузькі" місця в ній.
Ключові слова: підприємство, економічні безпекологія, естиметологія, оцінна система, підхід, порівняльна характеристика, матриця, профіль
Табл.: 2. Бібл.: 11.

Козаченко Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: AVKozachenko2016@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козаченко Г. В. Естиметологічний аспект в економічній безпекології // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 167–173.

Список використаних у статті джерел

Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 400 с.
Грант Р. Современный стратегический анализ / Р. Грант ; [пер с англ. под ред. В. Н. Фунтова]. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с. (Серия «Классика МБА»).
Иванова В. Ф. Мировоззренческая оценка и научный поиск / В. Ф. Иванова // Вестник Московского университета. Серия 7 «Философия». – 1981. – №1. – С. 24 31.
Ілляшенко О. В. Экономическая безопасность предприятия: содержание понятия / О. В. Ілляшенко // L'AssocТatТon 1901 «SEPIKE». – 2015. – № 11. – С. 162 168.
Козаченко Г. В. Оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз основних підходів / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов // В кн.: Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : монографія; [за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – С. 238–251.
Комплекс методичних підходів щодо оцінювання економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helpiks.org/3-21875.html
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджена Наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738
Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процесами : учеб. пособие / Б. А. Райзберг. – М. : Финансы, 2010. – 412 с.
Сутужко В. В. Общенаучные аспекты теории оценки / В. В. Сутужко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7 «Философия. Социология и социальные технологии». – 2009. – № 1. – С. 42 46.
Сутужко В. В. Феномен оценки: философское осмысление : монография / В. В. Сутужко. – Саратов : МарК, 2010. – 400 с.
Andrews Kenneth R. The Concept of Corporate Strategy / K. R. Andrews. – 5th ed. – Boston, MA : Irwin, 1992.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.264
Козир-Чепурна М. А., Альохін О. Б.
Статистичний алгоритм дезагрегування стратегії реструктуризації промислового підприємства (c. 174 - 182)

Метою статті є розробка та апробація алгоритму дезагрегування плану-стратегії реструктуризації промислових підприємств у рамках концепції оптимального планування на основі математичної постановки задачі узгодження плану-стратегії і стратегічного плану, а також статистичних методів вирішення складних за структурою оптимізаційних задач комбінаторного типу. Показано, що, на відміну від ієрархічних систем виробничо-календарного планування, для яких характерний високий рівень визначеності процедур агрегування і дезагрегування компонент планів різних ієрархічних рівнів, проблему дезагрегування стратегії у більш деталізовані стратегічні плани доцільно розглядати як проблему прийняття рішень в умовах невизначеності. Здійснено математичну постановку задачі розробки оптимального стратегічного плану на основі відомої стратегії у розширеній постановці, яка передбачає можливість коригування параметрів стратегії і інших умов реалізації стратегічного плану для забезпечення можливості розв'язання задачі. З метою демонстрації доцільності такої постановки розроблений і апробований на умовній числовий моделі статистичний алгоритм оптимізації, що дозволяє отримувати економічно змістовні наближені рішення.
Ключові слова: підприємство, реструктуризація, ієрархічне планування, узгодження стратегічних планів, оптимізація
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 9. Бібл.: 25.

Козир-Чепурна Марія Анатоліївна – економіст, ТОВ «Науково-інженерний центр керуючої компанії «РейлТрансХолдинг» (вул. Волгоградська, 24, Донецька обл., Маріуполь, 87502, Україна)
Email: niz.office@ukrth.com
Альохін Олексій Борисович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: aba99@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козырь-Чепурная М. А., Алехин А. Б. Статистический алгоритм дезагрегирования стратегии реструктуризации промышленного предприятия // Проблемы экономики. – 2016. – №1. – C. 174–182.

Список використаних у статті джерел

Алехин А. Б. Реализация принципа преемственности планов в модели адаптивного планирования реструктуризации предприятий / А. Б. Алехин, М. А. Козырь-Чепурная // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – Т. 3, № 4. – С. 163–170.
Ермаков С. М. Методы Монте-Карло и смежные вопросы / С. М. Ермаков. – М. : Наука, 1971. – 328 с.
Згуровский М. З. Иерархическое планирование в системах, имеющих сетевое представление технологических процессов и ограниченные ресурсы, как задача принятия решений / М. З. Згуровский, А. А. Павлов // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – № 3. – С. 70–75.
Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) / Н. П. Бусленко, Д. И. Голенко, И. М. Соболь и др. – М. : Физматгиз, 1962. – 332 с.
Козырь-Чепурная М. А. О структурных взаимосвязях стратегических планов в системе многоуровневого иерархического планирования реструктуризации предприятий / М. А. Козырь-Чепурная // Бизнес Информ. – 2015. – № 2. – С. 241–248.
Кондрашов Ю. Н. Модель согласования планов в иерархической организационной структуре / Ю. Н. Кондрашов, М. О. Чашин // Управление экономическими системами. – 2015. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uecs.ru/marketing/item/3347-2015-02-07-09-07-12
Павлов А. А. Математические модели иерархического планирования и принятия решений / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, В. И. Кут и др. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2008. – № 48. – С. 63–66.
Павлов А. А. Общая модель и методы иерархического планирования функционирования сложных организационно-производственных систем с ограниченными ресурсами / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, О. В. Мельников, С. А. Рухани // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – № 4. – С. 7–23.
Павлов О. А. Загальна схема розв’язання задач в багаторівневій системі планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку / О. А.Павлов, О. Б. Місюра, О. В. Мельников // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2000. – № 33. – С.27–33.
Пустовойтов П. Е. Основы математического моделирования : учеб. пособие / П. Е. Пустовойтов. – Х. : НТУ «ХПИ», 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://matica.org.ua/metodichki-i-knigi-po-matematike/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniia-uchebnoe-posobie-pustovoitov-p-e
Рачковский Э. А. Проблема согласования планов в системе иерархического планирования реструктуризации промышленных предприятий / Э. А. Рачковский, М. А. Козырь-Чепурная // Ефективна економіка. – 2013. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2532
Титов В. В. Интеграция стратегического планирования и операционной деятельности на предприятии на основе оптимизационного моделирования / В. В. Титов, Д. А. Безмельницын // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «Социально-экономические науки». – 2015. – Т. 15, вып. 1. – С. 123–130.
Титов В. В. Оптимизация согласования оперативного управления сложным производством со стратегическими планами предприятия / В. В. Титов, Д. А. Безмельницын // Экономика и математические методы. – 2015. – Т. 51, вып. 3. – С. 102–108.
Шпак С. А. Концепция непрерывного скользящего иерархического планирования реструктуризации предприятия / С. А. Шпак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т. 2, № 3. – С. 177–182.
Шпак С. А. Реструктуризация предприятий. Диагностика и анализ как инструмент целеполагания / С. А. Шпак. – М. : Авторская книга, 2015. – 215 с.
Шпак С. А. Системный анализ как инструмент адаптации зарубежного опыта реструктуризации промышленных предприятий / С. А. Шпак // Современный научный вестник. – 2012. – № 22 (134). – С. 67–80.
Шпак С. А. Структура задач диагностики подсистемы производства продукции в задачах формирования стратегии реструктуризации предприятий / С. А. Шпак // Уральский научный вестник. – 2013. – № 3(31). – С. 5–18.
Шпак С. А. Целевой подход к диагностике предприятия и разработке стратегии реструктуризации (стратегический аспект) / С. А. Шпак // Ефективна економіка. – 2013. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1750
Aardal K. A Benders decomposition based heuristic for the hierarchic production planning problem / K. Aardal, Larsson T. // European Journal of Operational Research. – 1990. – Iss. 4. – P. 4–14.
Herrmann J. W. Hierarchical Production Planning with Part, Spatial and Time Aggregation / J. Herrmann, A. Mehra, I. Minis, J.-M. Proth // In: Rensselaer's 4-th International Conference on Computer Integrated Manufacturing and Automation Technology, Troy, NY, USA, 1994. – P. 430–435.
Kozyr-Chepurna M. A. Enterprise restructuring: principles of planning (methodological aspects) / M. A. Kozyr-Chepurna // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – Т. 2, № 3. – С. 183–192.
Miller T. Hierarchical Operations and Supply Chain Planning / T. Miller. – Berlin : Springer, 2001. – 262 p.
Schneeweiss C. Distributed Decision Making / C. Schneeweiss – 2nd ed. – Berlin : Springer, 2003. – 528 p.
Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case Studies / H. Stadtler; C. Kilger (Eds.). – 3rd ed. – Berlin : Springer-Verlag, 2008. – 512 p.
White L. R. A hierarchical production planning system simulator / L. R. White // International Journal of Simulation Modelling. – 2012. – Vol. 11, No. 1. – P. 40–57.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.014.1
Круглова О. А., Козуб В. О., Чернишова Л. О.
Систематизація видів моніторингу в управлінні підприємством (c. 183 - 189)

Метою статті є викладення результатів систематизації видів моніторингу за різними класифікаційними ознаками. Моніторинг подано як систематичне спостереження, що реалізується в межах загальної системи управління певним об’єктом і передбачає вимірювання та порівняння фактичних його характеристик із базовими (плановими, нормативними) з метою розробки та реалізації заходів для розвитку об’єкта управління як у поточному періоді, так і довгостроковій перспективі. Надано критичну оцінку наявним підходам до класифікації моніторингу, акцентовано увагу на тих ознаках, які прийнятні для використання під час організації моніторингу на підприємстві в межах загальної системи контролю результатів функціонування та розвитку господарюючого суб’єкта. На основі узагальнення наявних підходів види моніторингу згруповано за такими основними класифікаційними ознаками, як: сфера, масштаб та обов’язковість реалізації, суб’єкт, об’єкт, цільова настанова та рівень завдань управління, методичні засади та стадія реалізації, орієнтація на користувача. Для кожного з виділених видів моніторингу визначено особливості його реалізації. Виявлено зв’язки між окремими видами моніторингу.
Ключові слова: моніторинг, управління, підприємство, класифікація, класифікаційні ознаки
Рис.: 1. Бібл.: 19.

Круглова Олена Анатолївна – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: ekruglova767@gmail.com
Козуб Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: kozub.viktoria71@gmail.com
Чернишова Лариса Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: lach.2803@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Круглова О. А., Козуб В. О., Чернишова Л. О. Систематизація видів моніторингу в управлінні підприємством // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 183–189.

Список використаних у статті джерел

Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса : монография / [А. Н. Тищенко и др.]. – Х. : ИНЖЕК, 2007. – 376 с.
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова, д-ра екон. наук, проф. О. М. Тищенка. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 384 с.
Смачило Т. В. Інформаційне забезпечення організації моніторингу підтримки та прийняття управлінських рішень : дис. … канд. екон. наук : 08.03.02 / Тетяна Володарівна Смачило. – Тернопіль, 2002. – 194 с.
Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. - 2-е изд., расшир. и доп. – К. : Ника-Центр ; Эльга, 2002. – 752 с.
Лігоненко Л. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства : навч. посібник / Л. О. Лігоненко, Н. М. Новікова. - К. : КНТЕУ, 2005. – 275 с.
Власова Н. О. Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова, О. А. Круглова, О. С. Шуміло. – Х. : АдвАтм, 2011. – 132 с.
Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 279 с.
Вовк В. Я. Організація системи моніторингу зовнішнього середовища банку / В. Я. Вовк [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2011_1/part2/24.PDF
Петров Э. Г. Необходимость и инструментальные средства обеспечения эффективности государственного управления социально-экономическими системами / Э. Г. Петров, Е. В. Губаренко // Проблемы информационных технологий. - 2010. - № 1 (007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/pit/2010_1/01_001.htm
Валентюк І. В. Класифікація моніторингу регіонального розвитку : теоретичний аспект / І. В. Валентюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_2/files/DU210_30.pdf
Болквадзе И. Р. Формирование системы мониторинга экономического состояния промышленного предприятия как фактор повышения эффективности системы управления : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Ираклий Ревазович Болквадзе. - М., 2004. ? 130 с.
Пугачова Н. Місце моніторингу в маркетингових дослідженнях сфери фізичної культури та спорту / Н. Пугачова // Молода спортивна наука України. – 2008. – Т. 1. - С. 276–279.
Недобєга О. О. Моніторинг соціально-економічного розвитку підприємства / О. О. Недобєга [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Cher/2011_1/Nedobega.pdf
Масленникова Н. Ю. Понятие и сущность мониторинга с позиции системного подхода / Н. Ю. Масленникова, О. К. Слинкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-monitoringa-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda
Цілі розвитку тисячоліття: Україна. Підсумки моніторингу досягнення за 2014 рік : доповідь [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/sitemap/main
Балдина Е. В. Организация мониторинга предприятий в зарубежных странах / Е. В. Балдина // Банковский вестник. - 2003. - № 4. - С. 52?56.
Мороз О. М. Система мониторинга предприятия как фактор повышения его эффективности / О. М. Мороз, А. А. Галба [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://intkonf.org/ken-moroz-om-galba-aa-sistema-monitoringa-predpriyatiya-kak-faktor-povyisheniya-eyo-effektivnosti/
Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль, 2004. – 370 с.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 519.8(075)
Кулик А. Б., Манжос Т. В.
Модель управління запасами вертикально інтегрованої структури на прикладі сільськогосподарського підприємства (c. 190 - 195)

У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з двох ланок технологічного ланцюга. Під час побудови моделі використано функції витрат та описано загальні підходи до їх побудови. Критерієм пошуку оптимальних стратегій функціонування системи управління запасами холдингу є мінімізація сукупних витрат. Доведено, що за достатньо загальних умов знайдені розв’язки є оптимальними для холдингу в цілому. Побудований у роботі алгоритм проілюстровано на прикладі конкретного підприємства. На основі статистичних даних за три роки побудовано функції витрат, досліджено та проаналізовано характер попиту на продукцію холдингу, а також зроблено статистичний прогноз щодо його ймовірного значення в прогнозованому періоді. Побудовано математичну модель управління запасами підприємства та знайдено оптимальну стратегію функціонування системи запасів. Отримані оптимальні розв’язки встановлюють загальний рівень запасу для підприємства холдингового типу в цілому та частку запасу для кожного виробництва окремо.
Ключові слова: функція витрат, одноперіодна модель управління запасами, метод ковзної середньої, підприємство холдингового типу
Рис.: 3. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 12.

Кулик Анатолій Борисович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: kulik75@yahoo.com
Манжос Тетяна Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tmanzhos@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кулик А. Б., Манжос Т. В. Модель управління запасами вертикально інтегрованої структури на прикладі сільськогосподарського підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 190–195.

Список використаних у статті джерел

Бондар Н. М. Консолідаційні процеси: переваги та недоліки інтегрованих структур / Н. М. Бондар // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2009. – Вип. 6. – C. 287–293.
Смирнов И. В. Логистический менеджмент запасов: проблемы и методы оптимизации / И. В. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 5. – C. 54–66.
Goyal S. K. An integrated inventory model for a single supplier – single customer problem / S. K. Goyal // International Journal of Production Research. – 1976. – Vol. 15 (1). – P. 107–111.
Hill R. M. The single-vendor single-buyer integrated production-inventory model with a generalized policy / R. M. Hill // European Journal of Operational Research. – 1997. – Vol. 97. – P. 493–499.
Ouyang L. Y. Integrated vendor-buyer cooperative models with stochastic demand in controllable lead time / L. Y. Ouyang, K. S. Wu, C. H. Ho // International Journal of Production Economics. – 2004. – Vol. 92 (3). – P. 255–266.
Rad M. A. An integrated production-inventory model with backorder and lot for lot policy / M. A. Rad, F. Khoshalhan // International Journal of Production Research & Industrial Engineering. – 2011. – Vol. 22 (2). – P. 127–134.
Chen L. H. Integrated inventory models considering the two-level trade credit policy and a price-negotiation scheme / L. H. Chen, F. S. Kang // European Journal of Operational Research. – 2010. – Vol. 205. – P. 47–58.
Chung K.-J. The simplified solution algorithm for an integrated supplier-buyer inventory model with two-part trade credit in a supply chain system / K.-J. Chung, J.-J. Liao // European Journal of Operational Research. – 2011. – Vol. 213. – P. 156–165.
Lee H. Information Sharing in a Supply Chain / H. Lee, S. Whang // International Journal of Manufacturing Technology and Management. – 2000. – Vol. 1 (1). – P. 79–93.
Вечканов Г. С. Микроэкономика. Краткий курс / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 272 с.
Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / А. Яругова. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 237 с.
Таха Х. А. Введение в исследование операций / Х. А. Таха ; [пер. с англ. А. А. Минько]. – 7-е изд. – М. : Вильямc, 2005. – 912 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341.1:331.101.3]:[658:621
Мельник О. Г., Бодарецька О. М.
Ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств (c. 196 - 201)

Удосконалено метод ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, що базується на структурно-логічній послідовності реалізації відповідних етапів (ідентифікування місії, стратегії і цілей підприємства; прогнозування розвитку середовища функціонування суб’єкта господарювання; SWOT-аналіз фактичних технологій мотивування; рішення щодо масштабності зміни технологій мотивування; вибір провайдерів зміни технологій мотивування персоналу; вибір альтернативи зміни технологій мотивування; реалізація зміни технологій мотивування; контролювання зміни технологій мотивування). Доведено, що удосконалений метод дає змогу забезпечити системно-аналітичне обґрунтування ухвалення управлінських рішень у цій сфері та обирати оптимальний для підприємства машинобудування масштаб і варіант змін технологій мотивування. Наведений метод ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств враховує попередній, поточний і перспективний характер. По-перше, підхід базується на врахуванні минулого стану у мотиваційній сфері підприємства машинобудування; по-друге, метод передбачає ідентифікування поточного стану справ у технологіях мотивування працівників; по-третє, у межах методу враховується перспектива, що виявляється як у стратегічному баченні розвитку суб’єкта господарювання, так і у прогнозуванні розвитку середовища його функціонування. Перевагою пропонованого методу є те, що рівень його деталізації може бути різним залежно від встановлених цілей, ресурсних обмежень, а також необхідності. Окрім іншого, цей метод дає змогу інтегрувати різні формалізовані та неформалізовані причинно-наслідкові зв’язки у сфері мотивування працівників машинобудівних підприємств та управління відповідними процесами. Завдяки цьому створюються передумови для своєчасного реагування менеджерами цих суб’єктів господарювання на зміну бізнес-середовища функціонування організації. Окрім того, завдяки своїй простоті запропонований метод дає змогу ухвалювати управлінські рішення як у сприятливих, так і у несприятливих умовах функціонування підприємств машинобудування, а також ураховувати у короткі терміни ймовірні непередбачені стратегічні та тактичні зміни як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі.
Ключові слова: зміни, машинобудування, мотивування, персонал, технологія мотивування
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Мельник Ольга Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: olia_melnyk@ukr.net
Бодарецька Ольга Миколаївна – аспірант, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: olga.m.bodarecka@lpnu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельник О. Г., Бодарецька О. М. Ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 196–201.

Список використаних у статті джерел

Буденная Я. Описание HR-процессов / Я. Буденная // Менеджер по персоналу. – 2013/1. – № 4. – С. 64–84.
Воронина В. SWOT-анализ как современный инструмент исследования в целях антикризисного управления предприятием / В. Воронина, Д. Кокарев // Практический маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 44–49.
Каневская П. Почему сотрудники «проваливают» проект / П. Каневская // Финансовые известия. – 22.07.2005.
Мельник О. Г. Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О. Г. Мельник, О. М. Бодарецька, В. Й. Жежуха // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 11. – С. 7–11.
Опарина Н. Стратегический HR-анализ / Н. Опарина // Кадровый менеджмент. – 2004. – № 9. – С. 39–43.
Хайруллин И. Г. Информационно-аналитическая поддержка управленческих решений / И. Г. Хайруллин // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. – 2011. – № 2 (23). – С. 63–67.
Чухрай А. І. Адаптування бізнес-моделей машинобудівних підприємств до умов динамічних ринків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / А. І. Чухрай. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2015. – 25 с.
Шляхта О. М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства / О. М. Шляхта // Економічний простір. – 2012. – № 68. – С. 301–309.
Melnyk O. G. Conceptual framework for express diagnostic analysis of industrial enterprises / O. G. Melnyk, O. I. Kuzmin, O. B. Gromyak // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 1 (151). – С. 193–202.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.963.1
Отенко В. І., Доронін С. А.
Професійна мобільність персоналу підприємства в суспільстві ризику (c. 202 - 206)

Непередбачувані кризи в різних сферах суспільства перетворюються в головний предмет уваги людства і формують нову модель цивілізації – суспільство ризику. Хоча ця модель і знайшла відображення в багатьох роботах учених різних напрямів, усе ще залишаються актуальними методологічні та практичні обґрунтування механізмів комплексного вивчення ризиків, як на рівні суспільства, так і на рівні підприємства. Основним ресурсом вирішення проблеми пристосування до життя в суспільстві ризику є людина, яка володіє водночас високим творчим потенціалом і соціальною відповідальністю. Непередбачуваність ризиків підприємства можна подолати, розвиваючи професійну мобільність його персоналу. Ця характеристика людини формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Серед них найскладнішими є мотивація творчої поведінки людини і внутрішня спрямованість її свідомості. Для того щоб створити методологічну основу формування професійної мобільності персоналу, необхідно сформулювати головну ідею і гіпотези нової теорії, обґрунтувати перелік дисциплін, що вивчають окремі аспекти суспільства ризику і професійної мобільності, проаналізувати парадигми суміжних наук і вибрати ідеї для формування основ нової парадигми, створити полідисциплінарну систему понять, принципів, методів інформаційного забезпечення дослідження, правила якісно-кількісної оцінки його предмета.
Ключові слова: суспільство ризику, творча поведінка, соціальна відповідальність, професійна мобільність, нова парадигма
Бібл.: 19.

Отенко Василь Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ovi@hneu.edu.ua
Доронін Степан Андрійович – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: stlffler@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Otenko V. I., Doronin S. A. Professional Mobility of the Staff in the Risk Society // The Problems of Economy. – 2016. – №1. – C. 202–206.

Список використаних у статті джерел

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек ; [пер. с нем.]. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.
Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – С. 175–176.
Луман Н. Мировое время и история систем / Н. Луман ; [пер. В. Бакусева] // Логос. – 2004. – № 5. – С. 131–168.
Луман Н. Теория общества (вариант San Foca '89) / Н. Луман ; [пер. с нем., англ.; вступ. статья, сост. и общая ред. А. Ф. Филиппова] // Теория общества : сборник. – М. : КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 1999. – С. 196–235.
Валлерстайн И. Конец знакомого мира : Социология ХХI века / И. Валлерстайн ; [пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Логос, 2003. – 368 с.
Рагозин Н. П. Принципы анализа «общества риска» / Н. П. Рагозин // Вісник ДонНУ. Серія Б «Гуманітарні науки». – 2011. – № 1. – С. 221–228.
Степаненко А. Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків / А. Степаненко, А. Омельченко // Економіст. – 2014.– № 8.– С. 8–11.
Удовицька Т. А. Ризик як характеристика сучасного суспільства: специфіка, можливості, протиріччя наукового осмислення / Т. А. Удовицька // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 3. – C. 171–175.
Кривошеїн В. В. Ризики модернізації в контексті трансформації українського суспільства / В. В. Кривошеїн // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». – 2013. – № 3. – С. 186–189.
Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Педагогика-Пресс, 1997. – 440 с.
Попова С. В. Основные аспекты формирования профессиональной мобильности / С. В. Попова, Л. Р. Бажутова // Инновации в науке : сб. статей. – 2015.– № 4 (41).
Ковалева А. И. Профессиональная мобильность / А. И. Ковалева // Знание, понимание, умение. Энциклопедия гуманитарных наук. – 2012. – № 1. – С. 298–300.
Мясникова Т. И. Концептуальные основы развития профессиональной мобильности у будущих специалистов / Т. И. Мясникова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2009. – № 12. – С. 96–105.
Зеер Э. Ф. Профессиональная мобильность – интегральное качество субъекта инновационной деятельности // Э. Ф. Зеер, С. А. Морозова, Э. Э. Сыманюк // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 5. – С. 90–97.
Мустафин А. Ф. Методика формирования профессиональной мобильности как инструмент обеспечения качества подготовки высококвалифицированных кадров / А. Ф. Мустафин, С. К. Савицкий // Знание. Понимание. Умение. – 2010. – № 4. – С. 196–198.
Доронина М. С. Формирование познавательной компетентности специалиста / М. С. Доронина, А. В. Доронин // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2013. – № 1 (14). – С. 290–296.
Захарова М. А. Формирование профессиональной мобильности будущего специалиста сферы образования в условиях педагогической практики / М. А.Захарова, И. А. Карпачева, В. Н. Мезинов // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – № 13 (115). – С. 218–225.
Аракелова Т. Л. Взаимное обучение как условие развития когнитивной мобильности у будущих учителей : автореф. дисс. … канд. пед. наук / Т. Л. Аракелова. – Екатеринбург, 2006. – 21 с.
Дороніна М. С Розвиток професійної компетентності управлінського персоналу : монографія / М. С. Дороніна, І. В. Литовченко, Д. Г. Михайленко, А. О. Полубєдова. – Х. : ІНЖЕК, 2014. – 368 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М.
Поелементна бізнес-діагностика діяльності підприємства (c. 207 - 215)

Наведено методичний та індикаторний апарат поелементної бізнес-діагностики діяльності підприємства, спрямованої на досягнення таких елементних діагностичних цілей: діагностика рентабельності активів; діагностика рентабельності власного капіталу; діагностика рентабельності виробництва продукції; діагностика валової рентабельності реалізації продукції; діагностика операційної рентабельності реалізації продукції; діагностика чистої рентабельності реалізації продукції; діагностика абсолютної ліквідності; діагностика швидкої ліквідності; діагностика загальної ліквідності; діагностика покриття; діагностика фінансової незалежності; діагностика маневреності власного капіталу; діагностика фінансового левериджу; діагностика структури довгострокових вкладень; діагностика оборотності кредиторської заборгованості; діагностика періоду погашення кредиторської заборгованості; діагностика оборотності дебіторської заборгованості; діагностика періоду погашення дебіторської заборгованості; діагностика оборотності активів; діагностика оборотності виробничих запасів; діагностика періоду оборотності виробничих запасів; діагностика оборотності власного капіталу; діагностика оборотності основних засобів (фондовіддача); діагностика фондомісткості; діагностика матеріаловіддачі; діагностика матеріаломісткості; діагностика повної собівартості продукції; діагностика ринкової частки підприємства; діагностика зносу основних засобів; діагностика оновлення основних засобів; діагностика вибуття основних засобів; діагностика продуктивності; діагностика трудомісткості; діагностика фондоозброєності; діагностика результативності; діагностика ведення бізнесу; діагностика ділових відносин; діагностика адміністративно-правових відносин; діагностика менеджменту знань. Елементні діагностичні цілі системи цілей діагностики підприємства спрямовані на вузьку високодеталізовану діагностику окремих індикаторів діяльності підприємства, тобто оцінювання конкретних аналітичних індикаторів, відстежування (дослідження) їхньої динаміки, порівняння планових, фактичних та нормативних показників.
Ключові слова: підприємство, бізнес-діагностика, елементні діагностичні цілі, аналітичні індикатори
Рис.: 1. Формул: 39. Бібл.: 26.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 26

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М. Поелементна бізнес-діагностика діяльності підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 207–215.

Список використаних у статті джерел

Лук’янова В. В. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 1, № 3. – С. 52–58.
Воронкова А. Е. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / За заг. ред. проф. А. Е. Воронкової. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 448 с.
Василенко В. А. Система диагностики устойчивого развития предприятий / В. А. Василенко // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 66. – С. 134–142.
Біловол Р. І. Систематизація сутності та видів діагностики соціально-економічних систем / Р. І. Біловол // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, вип. 1. – С. 25–34.
Малярець Л. М. Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства : монографія / Л. М. Малярець, А. В. Штереверя. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 188 с.
Москаленко В. П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 180–192.
Білошкурський М. В. Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами : монографія / М. В. Білошкурський. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 180 с.
Фаріон В. Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств / В. Я. Фаріон // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10 (48). – С. 27–33.
Лебедєва А. М. Методологічні аспекти аналізу рентабельності діяльності підприємства / А. М. Лебедєва // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2012. – Т. 17., вип. 3–4. – С. 29–36.
Руда Р. В. Аналіз ефективної діяльності підприємства: необхідність та методика / Р. В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 4 (20). – С. 109–111.
Тищенко О. М. Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства / О. М. Тищенко, Л. О. Норік // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2009. – № 640. – С. 406–415.
Олександренко І. В. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства / І. В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6 (156). – С. 419–426.
Слободян Н. Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика / Н. Г. Слободян // Економічний аналіз : зб. наук. праць ТНЕУ. – 2014. – Т. 18, № 2. – С. 239–245.
Рогов Г. К. Оптимізація структури та способів розрахунку показників фінансової стійкості для цілей бізнес-планування / Г. К. Рогов // Наукові праці. Серія «Економіка». – 2010. – Т. 145, вип. 13. – С. 92–100.
Волошина К. А. Оцінка стану ділової активності підприємства / К. А. Волошина, В. В. Комірна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009.– № 8. – С. 37–41.
Батракова Т. І. Методичні підходи до оцінки ефективності управління діяльністю підприємств / Т. І. Батракова // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2015. – Ч. 1, вип. 11. – С. 67–71.
Череп А. В. Ефективність використання основних фондів підприємства / А. В. Череп, А. А. Клименко // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2009. – № 6. – С. 212–215.
Олійник Т. І. Собівартість сільськогосподарської продукції та методологічні засади її визначення / Т. І. Олійник, Ю. О. Крот // Вісник ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – № 4. – С. 3–8.
Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Р .М. Скриньковський; Львівський університет бізнесу та права. – Львів, 2014. – 233 с.
Modigliani F., Miller M. H., (Jun., 1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review. Vol. 48, No. 3, p. 261–297 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jstor.org/stable/1809766
Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія / О. Г. Мельник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 344 с.
Малярець Л. М. Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства : наукове видання / Л. М. Малярець, Л. О. Норік. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2009. – 214 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3192
Скриньковський Р. М. Комплексна діагностика розвитку підприємства: концепція, параметри, методи / Р. М. Скриньковський // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1 (13) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_33.pdf
Семчук Ж. В. Аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства / Ж. В. Семчук // Наукові записки Львівського ун-ту бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 246–249.
Мельник О. Г. Система цілей полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств / О. Г. Мельник // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Cерія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2008. – № 624. – С. 55–61.
Янковська Л. А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи / Л. А. Янковська, Р. М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 228–234.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 332.146.2:[65.012.122:338.43]
Ткаченко С. А.
Особливості вирішення ретроспективних (наступних) завдань підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб'єктів агропродовольчої сфери (c. 216 - 219)

Висвітлено особливості вирішення ретроспективних завдань моніторингу виробничо-господарської діяльності територіально-виробничої системи шляхом поглибленого використання наукових засад спроектованої та впровадженої укрупненої блок-схеми системи правил функціонально розвинутого рішення задачі моніторингу плинності робочої сили на суб`єкті агропродовольчої сфери. Рішення завдання моніторингу плинності робочої сили на територіально-виробничій системі за допомогою машин електронних цифрових дозволяє: скоротити трудомісткість розрахунків, виконуваних працівниками відділу кадрів, і вивільнити час для виконання інших науково-дослідних і контрольних функцій; прискорити подання споживачам необхідної обліково-економічної та аналітичної інформації з плинності робочих кадрів на суб`єкті агропродовольчої сфери; підвищити якість одержуваної обліково-економічної та аналітичної інформації за рахунок усунення помилок, що допускаються при ручному рахунку; отримати реальну наукову основу для розробки заходів технічного, організаційного та соціально-економічного характеру, спрямованих на скорочення плинності кадрів. Наведений перелік питань, що вирішуються під час проектування в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб`єктів агропродовольчої сфери підсистеми моніторингу, далеко не повний, можна назвати застосування індустріальних методів створення підсистеми, підготовку кадрів фахівців і цілий ряд інших питань, вирішення яких не менш актуально.
Ключові слова: задача, моніторинг, ретроспективний, робоча сила, плинність, територіально-виробнича система
Рис.: 1. Бібл.: 11.

Ткаченко Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, ректор, Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (вул. Нікольська, 11а, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: nukoblikaudit@inbox.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Tkachenko S. A. Features of Solving Retrospective (Successive) Tasks of the Monitoring Subsystem in Systems for Strategic Control of the Regional Structure and Territorial Organization in the Agri-Food Sphere // The Problems of Economy. – 2016. – №1. – C. 216–219.

Список використаних у статті джерел

Беседин А. Л. Реструктуризация промышленных предприятий: теория и методология : дисс. ... д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / А. Л. Беседин. – М., 2007. – 431 с.
Зверев А. В. Развитие социальной инфраструктуры в региональной воспроизводственной системе : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / А. В. Зверев. – Волгоград, 2011. – 202 с.
Илюмжинов В. Н. НАО: Ресурсы и будущее. Траектория нефтяного региона : информ.-справ., аналит. путеводитель для управленцев / В. Н. Илюмжинов. – М. : ИНЭС, 2003. – 533 с.
Касатеев П. А. Повышение качества рабочей силы в процессе внутрифирменной подготовки : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / П. А. Касатеев. – Саратов, 2014. – 236 с.
Малышев Е. А. Теория и методология эффективного функционирования регионального энергетического комплекса : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Е. А. Малышев. – Пермь, 2007. – 350 с.
Павлова Е. А. Реализация концепции достойного труда на предприятиях электроэнергетики : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Е. А. Павлова. – Саратов, 2012. – 166 с.
Преку А. Д. К. Миграция рабочей силы в Республике Гана: состояние и пути развития : дисс. ... канд. экон. наук: спец.08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / А. Д. К. Преку. – М., 2009. – 147 с.
Соловьева Ю. Ю. Регулирование текучести персонала в условиях нестабильной экономики : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Ю. Ю. Соловьева. – Новосибирск, 2009. – 199 с.
Суркина Е. П. Оценка эффективности управленческих инноваций на предприятии : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Е. П. Суркина. – Уфа, 2007. – 147 с.
Яськин А. Н. Формирование интегрированной системы менеджмента на предприятии : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / А. Н. Яськин. – Саранск, 2012. – 260 с.
Яцык Ю. А. Совершенствование механизма привлечения рабочей силы в условиях дефицита трудовых ресурсов : дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Ю. А. Яцык. – М., 2011. – 124 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.108
Яцун Л. М.
Методологічні підходи до проектування інтегрованих систем управління підприємствами сфери харчування (c. 220 - 228)

Викладено матеріали дослідження процесів проектування функцій і структур управління підприємствами сфери харчування за критеріями складу завдань діяльності підприємств, їх участі в інтеграційному процесі виробництва, реалізації та організації споживання продуктів і послуг харчування. Визначено кваліметричну оцінку параметрів підприємств різних форматів за видами завдань – виробництво продукції, маркетингова діяльність, обслуговування споживачів, управління персоналом тощо. Розроблено балансові схеми виробничо-економічної системи підприємств за елементами витрат і випуску продукції та послуг харчування. Запропоновано інтегральні підходи до проектування систем управління підприємствами сфери харчування на основі узгодження параметрів цільової, лінійної, функціональної та ресурсної підсистем.
Ключові слова: інтегрована структура, система управління, підприємство сфери харчування, функції, структури, завдання управління
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Яцун Леонід Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: yatsun@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яцун Л. М. Методологічні підходи до проектування інтегрованих систем управління підприємствами сфери харчування // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 220–228.

Список використаних у статті джерел

Moore J. B. Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern word / J. Barrington Moore. – Boston : Beacon Press, 2012. – P. 430.
Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку : монографія / О. В. Березін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
Ванханен В. В. Учение о питании. В 2 т. / В. В. Ванханен, В. Д. Ванханен. – Донецк : Донеччина, 2000. – 350 с.
Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : монография / Ю. Б. Иванов. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 256 с.
Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / за заг. ред. Н. О. Голошубової. – К. : КНТЕУ, 2014. – 344 с.
Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємства: механізм управління та моделювання розвитку : монографія / А. А. Пилипенко. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 380 с.
П’ятницька Г. Т. Управління підприємством в епоху глобалізму : монографія / Г. Т. П’ятницька. – К. : Логос, 2006. – 568 с.
Смачило І. І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2013. – № 3 (67). – С. 79–82.
Яцун Л. М. Управління підприємствами сфери харчування: теорія, методологія, практика : монографія / Л. М. Яцун. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 342 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.131.5
Колесніченко І. М.
Теорія ефективності держави: інституціональний аспект (c. 229 - 234)

Стаття присвячена одній із найактуальніших проблем сучасної економічної теорії та практики – ефективності держави. Метою статті є всебічний аналіз інституціональних аспектів формування нової економічної теорії ефективності держави. Для досягнення цієї мети автор спочатку узагальнює еволюцію та теоретико-методологічні характеристики економічних теорій держави, приділяючи особливу увагу сутності поняття «держава» та зосереджуючись на «ефективності держави» як провідній категорії нової економічної теорії. Після цього переходить до інституціональних аспектів ефективності держави, розглядаючи останню як особливу організацію та систему інститутів влади й управління; визначає складові ефективності держави, узагальнює існуючі методичні підходи, а головне – сучасні критерії оцінювання ефективності держави.
Ключові слова: держава, економічні теорії держави, теорія ефективності держави, інститути держави, методичні підходи та критерії оцінювання ефективності держави
Бібл.: 12.

Колесніченко Ірина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Iryna.Kolesnichenko@m.hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колесніченко І. М. Теорія ефективності держави: інституціональний аспект // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 229–234.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л. И. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1997. – № 6. – С. 3–12.
Лукаш С. А. Эволюция теоретических представлений о роли государства в экономике / С. А. Лукаш // В сб. «Безопасность». – М. : Экономика и безопасность, 1999. – № 5–6. – С. 8–10.
Колесніченко І. М. Теоретичні засади нейтралізації провалів та відновлення ефективності інституту держави в Україні / І. М. Колесніченко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – С. 8–12.
Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко; за ред. НАН України А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с.
Соколинская Т. В. Формирование теории эффективного государства / Т. В. Соколинская // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага унiверсiтэта : Навукова-практ. часопiс. – 2003. – № 2. – С. 10–15.
Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.
Институциональные проблемы эффективного государства : монография / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк : ДонНТУ, 2011. – 372 с.
Фуруботн Э. Институты и экономическая теория : Достижения новой институциональной экономической теории / Э. Фуруботн, Р. Рихтер. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – 702 с.
Фукуяма Ф. Сильное государство : Управление и мировой порядок в XXI веке / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 220 с.
Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с.
Баранов Н. А. Политические отношения и политический процесс в России. Эффективность государственной власти в России / Н. А. Баранов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://society.polbu.ru/baranov_politics/ch62_i.html
Вахтина М. А. Проблемы легитимности экономических институтов: российский опыт : монография / М. А. Вахтина. – Самара : Самарский научный центр РАН, 2013. – 265 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71(045)
Білецька Н. В., Лопатюк Р. І., Серветник-Царій В. В.
Системна банківська криза України 2014–2015 рр.: причинно-наслідковий зв’язок (c. 235 - 241)

Мета статті полягає у вивченні поняття системної банківської кризи у науково-практичній літературі, а також дослідженні причин і наслідків системних банківських криз на прикладі системної кризи української банківської системи протягом двох останніх років. Досліджено визначення «банківська криза», «системна банківська криза» та запропоновано власне бачення теоретичного аспекту системної банківської кризи. Вивчено особливості системних банківських криз, зокрема кризи 2014–2015 рр. через призму соціальних, політичних, економічних, мікро- та макроекономічних причин. Проаналізовано наслідки, до яких вона призвела українську банківську систему, та її вплив на рівень життя населення. Проведено аналіз динаміки основних показників банківської діяльності в Україні протягом останніх п’яти років, а також запропоновано декілька основних моментів, на які потрібно звернути увагу вкладникам при виборі банку.
Ключові слова: банківська криза, системна банківська криза, депозит, актив банку, пасив банку
Табл.: 1. Бібл.: 15.

Білецька Наталія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва (пр. Космонавтів, 7, Вінниця, 21021, Україна)
Email: y_sv@ukr.net
Лопатюк Руслана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва (пр. Космонавтів, 7, Вінниця, 21021, Україна)
Email: rufalina@ukr.net
Серветник-Царій Валентина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва (пр. Космонавтів, 7, Вінниця, 21021, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Білецька Н. В., Лопатюк Р. І., Серветник-Царій В. В. Системна банківська криза України 2014–2015 рр.: причинно-наслідковий зв’язок // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 235–241.

Список використаних у статті джерел

Банківська криза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123133
Банківська система України – III квартал 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2015/01.12.2015/Banking_System_11_2015_ukr.pdf
Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових криз / О. І. Барановський // Фінанси України. – № 5. – 2009. – С. 3–20.
Береславська О. І. Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення / О. І. Береславська // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). Серія «Фінанси, грошовий обіг і кредит». – 2013. – № 3 (62). – С. 78–84.
Білай О. С. Шляхи подолання фінансових криз: світовий досвід для України / О. С. Білай // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка. Фінанси та фінансові ринки». – 2009. – Вип. 3/1. – С. 85–90.
Грудзевич Я. В. Управління фінансовою стабільністю банківської системи в умовах кризи / Я. В. Грудзевич, Ю. П. Табачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Ffkd.org.ua%2Farticle%2Fdownload%2F28884%2F25894&name=25894&lang=uk&c=5690e5563ad4&page=1
Джулай В. О. Чинники виникнення системних банківських криз у контексті фінансової глобалізації / В. О. Джулай [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/469/1/PPRBS_25_15.pdf
Корнилюк Р. Рейтинг життєздатності банків – 2015 / Р. Корнилюк, Є. Шпитко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.prostobankir.com.ua/mizhbankivskiy_biznes/statti/reyting_zhittezdatnosti_bankiv_2015
Корнилюк Р. Банківська паніка: уроки та наслідки / Р. Корнилюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.ua/ua/business/1396289-bankivska-panika-uroki-ta-naslidki
Міщенко В. І. Вплив банківської кризи на зміну умов банківського кредитування / В. І. Міщенко // Банківська справа. Фінансовий простір. – 2015. – № 3 (19). – С. 63–69.
Петик Л. О. Кризи банківської системи: характеристики та критерії класифікації / Л. О. Петик, С. В. Федорова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 225–230.
Реверчук С. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С. Реверчук, А. Ковалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – С. 13–15.
Руденко З. М. Фінансова криза в Україні 2014–2015 років: причини та інструменти регулювання / З. М. Руденко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Серія «Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів». – 2015. – Вип. 25.7. – С. 216–221.
Фінансовий портал Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.com.ua/banks/problem/
Шпачук В. В. Криза банку та банківської системи: основні поняття, суб’єкти державного управління / В. В. Шпачук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – С. 18–25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=155


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.761.6
Колодізєв О. М., Коцюба О. В.
Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання (c. 242 - 248)

Підвищена невизначеність економіки країни, неможливість мобілізації капіталу лише за рахунок стандартних фінансових інструментів зумовили необхідність використання фінансових інновацій, таких як деривативи. З огляду на те, що в Україні відсутня ґрунтовна законодавча база регулювання ринку похідних фінансових інструментів, а також значний попит на них, запропонована тема дослідження є актуальною. Метою статті став аналіз розвиненості нормативно-правового поля торгівлі на ринку похідних фінансових інструментів, а також аналіз якості сформованої системи основних показників торгівлі деривативами в Україні. У роботі визначено проблеми, які можна було б нівелювати за допомогою використання похідних фінансових інструментів. Проаналізовано обсяг і структуру світового та вітчизняного ринків деривативів. За результатами аналізу нормативно-правового поля регулювання ринку похідних фінансових інструментів, а також статистичного аналізу його обсягу та структури було обґрунтовано причини низької активності на досліджуваному ринку та надано відповідні рекомендації щодо покращення наявної ситуації.
Ключові слова: деривативи, похідні фінансові інструменти, свопові контракти, форвардні контракти, опціони, біржовий і позабіржовий ринок
Рис.: 5. Бібл.: 19.

Колодізєв Олег Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kolodizev107@ukr.net
Коцюба Олена Володимирівна – студент, фінансовий факультет, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kotsiuba_elena@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колодізєв О. М., Коцюба О. В. Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 242–248.

Список використаних у статті джерел

Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI у редакції від 20.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України від 05.07.2012 № 5080-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 04.12.1014 № 1057-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
Про фондовий ринок та ринок цінних паперів : Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів : Постанова Кабінету Міністрів від 19.04.1999 № 632 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/632-99-%D0%BF
Положення про порядок погодження Національним банком України типових (зразкових) форм деривативів : Постанова Правління Національного банку України від 04.12.2014 № 793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=12561355
Про затвердження Порядку реєстрації та випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.2009 № 572 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0916-09
Антонов С. Організація обігу валютних деривативів в Україні: питання теорії та практики / С. Антонов, С. Шишков // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 5–6. – С. 37–56.
Козик В. Оборотоздатність деривативів за українським законодавством: історія, сучасність і перспективи / В. Козик // Юридичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 229–234.
Парандій О. Ризики та втрати у торгівлі деривативами / О. Парандій // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1–2. – С. 77–82.
Шишков С. Спасут ли фондовый рынок деривативы / С. Шишков // Информационный портал о личных инвестициях и финансах «Investfunds» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investfunds.ua/news/spasut-li-fondovyj-rynok-derivativy-forbes-ukraina-126709/
Офіційний сайт ПАТ «Українська біржа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/
Офіційний сайт ПАТ «Фондова біржа ПФТС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfts.ua/
Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1434454281.pdf
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання : Проект Програми розвитку фондового ринку на 2015–2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/fund/development/plan
BIS Statistical Bulletin. December 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/statistics/bulletin1509.pdf
International Swaps and Derivatives Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.isda.org/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336:336.1
Лактіонова О. А.
Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні (c. 249 - 257)

Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною. За умови застосування правила витрат на початок фінансової кризи їх рівень від ВВП склав би від 9 до 21 %, запас фіскального простору за цим показником склав би від 1 до 16 в.п.
Ключові слова: фіскальне правило, правило витрат, бюджетний дефіцит, проциклічність, державний борг
Рис.: 8. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Лактіонова Олександра Анатоліївна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра фінансів і банківської справи, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: laktionova.loa@donnu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Посилання на цю статтю:
Лактіонова О. А. Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 249–257.

Список використаних у статті джерел

Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20163929
National Expenditure Rules: Why, How and When / J. Ayuso-i-Casals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp473_summary_en.pdf
Decomposition and determinants of public expenditure policies: the case of the euro area in the EMU period / S. Hauptmeier, J. Sanchez-Fuentes, L. Schuknecht. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://editorialexpress.com/
Towards expenditure rules and fiscal sanity in the euro area / S. Hauptmeier, J. Sanchez-Fuentes, L. Schuknecht [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1266.pdf?4d7cf7748ebd6879771dc4e391d18210
Державна казначейська служба України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index
Fiscal Rules Dataset [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/matrix/matrix.htm
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц ; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський]. – К. : Основи, 1998. – 854 с.
Balassone F. Cyclicality of fiscal policy / F. Balassone, M. S. Kumar // In "Promoting fiscal discipline". – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 336.7
Веріга Г. В.
Депозитарний облік цінних паперів у системі регулювання фондового ринку України (c. 258 - 263)

Метою статті є дослідження процедур, технологій, пруденційного регулювання депозитарного обліку цінних паперів у системі інфраструктури фондового ринку України та визначення напрямів їх удосконалення. У статті проаналізовано динаміку кількості виданих ліцензій за видами професійної діяльності на фондовому ринку. Обґрунтовано необхідність подальшого відпрацювання механізмів функціонування оновленої системи депозитарного обліку цінних паперів в України. Розроблено такі рекомендації: удосконалювати уніфіковані правила обліку і регламентного забезпечення системи управління ризиками депозитарної діяльності; розвивати інструменти пруденційного регулювання депозитарної діяльності та посилювати контроль за дотриманням Центральним депозитарієм і депозитарними установами пруденційних нормативів; створювати необхідні умови для реалізації на практиці правових норм щодо утворення клірингових установ і підвищення рівня конкуренції між депозитаріями; розширяти кореспондентські відносини Центрального депозитарію щодо встановлення міжнародних депозитарних зв’язків для лібералізації міжнародного руху цінних паперів; використовувати сегреговані рахунки, які забезпечують можливості зберігання коштів клієнтів окремо від коштів розрахункового банку для захисту капіталу емітента та інвестора від ризиків будь-яких форс-мажорних ситуацій; опосередковувати рух коштів при здійсненні дивідендних виплат через учасників облікової системи: емітент – Центральний депозитарій – депозитарна установа – депонент.
Ключові слова: депозитарний облік, цінні папери, система, регулювання, фондовий ринок
Табл.: 1. Бібл.: 14.

Веріга Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник, науково-дослідний сектор, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
Email: annaveriga@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Верига А. В. Депозитарный учет ценных бумаг в системе регулирования фондового рынка Украины // Проблемы экономики. – 2016. – №1. – C. 258–263.

Список використаних у статті джерел

Леось О. Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 90–93.
Арутюнян Р. Р. Сучасні проблеми реформування депозитарної системи України / Р. Р. Арутюнян, С. С. Арутюнян, О. В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4. – С. 9–15.
Стеценко Т. В. Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України / Т. В. Стеценко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 6. – С. 193–198.
Кологойда О. Правовий статус професійних учасників депозитарної системи / О. Кологойда // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 54–59.
Яворська О. С. Депозитарна система України : новели правового регулювання / О. С. Яворська // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2014. – Вип. 34. – С. 212–224.
Костюк В. А. Особливості діяльності національної депозитарної системи України / В. А. Костюк, І. С. Сьомка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2014. – Вип. 200 (3). – С. 230–237.
Стасіневич С. А. Удосконалення депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України / С. А. Стасіневич // Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С. 267–273 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_1_36
Пшик Б. І. Перспективи розвитку депозитарної системи України / Б. І. Пшик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 767. – С. 350–356.
Сивченко Г. Європейські орієнтири реформування Національної депозитарної системи України / Г. Сивченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 4. – С. 39–47.
Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/print1445328843285776
Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік ([Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1434454281.pdf
Марченко Н. А. Реформування національної депозитарної системи в Україні / Н. А. Марченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 «Економіка і управління». – 2014. – № 1. – С. 138–143.
Бодров В. Нова депозитарна система України / В. Бодров, Л. Рудалєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 10–15.
Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками : Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 № 1597 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15/paran10#n10


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.55
Бріль М. С.
Моніторинг макроекономічних показників на основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави (c. 264 - 273)

Пропоновано застосування сучасного інструментарію моніторингу макроекономічних показників та дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави на основі інструментарію фазового та коінтеграційного аналізу, що дозволяє отримати комплексну інтегративну оцінку та провести аналіз стійкості макроекономічної динаміки України в умовах посилення глобалізаційних трансформацій у динаміці територіального розвитку, які відбуваються в умовах світових кризових процесів і посилення нелінійних взаємозв'язків ы процесів, що в них протікають. Отже, це вимагає вдосконалення інструментарію управління на всіх рівнях ієрархії та якісної оцінки макроекономічних індикаторів, динаміки їх поведінки та причинно-наслідкових зв'язків. Впровадження інструментарію дослідження динаміки взаємодії основних макроекономічних індикаторів на основі пропонованої методики моніторингу нестаціонарних динамічних процесів дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток економіки держави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним асинхронним взаємозв'язком основних макроекономічних індикаторів, що характеризують реальний стан соціально-економічної системи в поточний період та отримати адекватні прогнози розвитку ситуацій у майбутньому.
Ключові слова: індикатори, моніторинг, макроекономічні показники, коінтеграційний аналіз, фазовий аналіз, динаміка
Рис.: 5. Табл.: 3. Бібл.: 10.

Бріль Михайло Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: msbril01@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бріль М. С. Моніторинг макроекономічних показників на основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 264–273.

Список використаних у статті джерел

Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran7#n7
Агапова Т. М. Динамические системы в экономике / Т. Агапова, Д. Бехренс, Д. Курран. – Донецк : Изд-во ДонГУ, 2000. – 140 с.
Кизим Н. А. Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики / Н. А. Кизим, П. В. Проноза, О. Ю. Полякова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2014. – № 1 (93). – С. 110–120.
Клeбaнoвa Т. С. Анализ резонансных явлений в циклической динамике макроэкономических индикаторов / Т. С. Клeбaнoвa, Л. С. Гурьянова, E. A. Сepгиeнкo // Материалы III МНПИК «Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов» Волгоград. гос. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж: ИД ЦНТИ, 2011. – С. 82–87.
Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні / Л. Лаврів // Наука молода. – 2008. – № 9. – С. 39–42.
Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах : навч. посібник / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
Моделирование экономической динамики : учеб. пособие / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, О. Ю. Полякова и др. – Х. : ИНЖЭК, 2004. – 244 с.
Петров Л. Ф. Методы динамического анализа экономики : учеб. пособие / Л. Ф. Петров. – М. : ИНФРА–М, 2010. – 239 с.
Сepгиeнкo E. A. Модели фазовой плоскости исследования динамики индикаторов территориального развития / E. A. Сepгиeнкo // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Х. : ІНЖЕК, 2011. – С. 49–52.
Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 334.71:[33.02+316.4.063]
Дідик А. М.
Особливості оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства з використанням методу аналізування ієрархій (c. 274 - 281)

Метою статті є обґрунтування положень із оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства із використанням методу аналізування ієрархій для ідентифікування вихідної податкової позиції суб’єкта підприємницької діяльності та рівня «розриву» між фактичним станом його податкової системи та можливостями зовнішнього податкового середовища. Доведено фрагментарність напрацювань у цій сфері, що пояснюється насамперед новизною об’єкта дослідження. Наведено аргументи на користь доцільності використання методу аналізування ієрархій для вирішення окресленого у роботі завдання оцінювання рівня податкової конкурентоспроможності підприємства. Подано узагальнену послідовність оцінювання такої конкурентоспроможності, що передбачає реалізацію низки етапів: формування експертної групи та організування її роботи; постановку проблеми та її структурування у формі ієрархії; діагностування податкової системи підприємства за визначеними параметрами; ідентифікування можливостей зовнішнього податкового середовища; порівняння наявної податкової системи підприємства із можливостями зовнішнього податкового середовища шляхом побудови матриць попарних порівнянь; визначення власних векторів та їхніх нормованих оцінок для кожної матриці попарних порівнянь із метою отримання векторів пріоритетів; оцінювання узгодженості матриць попарних порівнянь; побудову узагальненого вектора пріоритетів; формування висновків і рекомендацій. Наведено детальну характеристику кожного з цих етапів. Розглянуто прикладне застосування положень із оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємств на прикладі ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Зроблено висновок, що рівень його податкової конкурентоспроможності суттєво нижчий за можливості зовнішнього податкового середовища (узагальнено на 34,6 %). Це притому, що за окремими параметрами конкурентоспроможності завод «недовикористовував» біля 40 % ринкових можливостей.
Ключові слова: метод аналізування ієрархій, оцінювання, податкова конкурентоспроможність, податкова система
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 9. Бібл.: 10.

Дідик Андрій Миколайович – кандидат економічних наук, здобувач, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: Andrii.M.Didyk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дідик А. М. Особливості оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства з використанням методу аналізування ієрархій // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 274–281.

Список використаних у статті джерел

Гречко А. В. Онтология метода анализа иерархий Саати / А. В. Гречко // Искусственный интеллект. – 2005. – № 5. – С. 746–757.
Дідик А. М. Аналізування податкових альтернатив підприємств у контексті забезпечення полівекторного розвитку / А. М. Дідик // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 1/3 (27). – С. 14–18.
Каган Е. С. Применение метода анализа иерархий и теории нечетких множеств для оценки сложных социально-экономических явлений / Е. С. Каган // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – № 1-1 (73). – С. 160–163.
Колесникова С. И. Модификация метода анализа иерархий для динамических наборов альтернатив / С. И. Колесникова // Прикладная дискретная математика. – 2009. – № 4 (6). – С. 102–109.
Лысов А. С. Технология анализа информационных рисков на основе метода анализа иерархий / А. С. Лысов // Вестник Тюменского государственного университета. – 2007. – № 5. – С. 106–111.
Ногин В. Д. Упрощенный вариант метода анализа иерархий на основе нелинейной свертки критериев / В. Д. Ногин // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2004. – T. 44, № 7. – С. 1259–1268.
Применение метода анализа иерархий в практике психосоциальной реабилитации и в программе дестигматизации: методические рекомендации / В. С. Ястребов, В. Г. Митихин, И. И. Михайлова и др. ; Науч. центр психического здоровья РАМН. – М. : Юстицинформ, 2009. – 26 с.
Саати Т. Принятие решений : учеб. пособие / Т. Саати ; [пер. с англ.]. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
Щербаков В. Б. Метод анализа иерархий как метод обоснования выбора системы контрмер для беспроводных сетей стандарта ШУУУ 802.11 / В. Б. Щербаков, С. А. Ермаков // Информация и безопасность. – 2008. – № 2. – С. 264–267.
Melnyk O. G. Conceptual framework for express diagnostic analysis of industrial enterprises / O. G. Melnyk, O. I. Kuzmin, O. B. Gromyak // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 1 (151). – С. 193–202.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 339.56.055
Фролов С. М., Савицька О. І.
Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу (c. 282 - 288)

Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між складовими зовнішньоторговельного обороту регіону та показниками, які характеризують економічний стан області, країни та світу. Було сформовано 3 групи показників, що можуть мати вплив на експортно-імпортну діяльність області за ступенем охопленого рівня впливу: рівень регіону, країни та світовий рівень. Усі обрані показники перевірено на каузальність за тестом Грейнджера. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що на експорт товарів Сумської області має безпосередній вплив обсяг реалізації промислової продукції, темп інфляції України та світова ціна на пшеницю. На експорт послуг впливають обсяги наданих кредитів, доходи населення в розрахунку на 1 особу, світові ціни на кукурудзу та пшеницю. Каузальність також встановлено між імпортом товарів Сумської області та показниками наданих кредитів, оборотом роздрібної торгівлі та оптовим товарооборотом підприємств. Що стосується імпорту послуг, то вплив зафіксований з боку офіційного курсу гривні до долара США та індексу цін виробників промислової продукції. Перспективою подальших досліджень у обраному напрямі є розширення складу показників, що характеризують економічну діяльність регіону, країни та світу. Подальші дослідження можуть сприяти нарощенню експортно-імпортного потенціалу регіону.
Ключові слова: зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, причинно-наслідкові зв’язки, тест Грейнджера
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 11.

Фролов Сергій Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: sfrolov@i.ua
Савицька Оксана Іванівна – аспірант, кафедра фінансів, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: Chobotar_Oksana@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Фролов С. М., Савицька О. І. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу // Проблеми економіки. – 2016. – №1. – C. 282–288.

Список використаних у статті джерел

Циналєвська І. А. Передумови активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України / І. А. Циналєвська // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 195–200.
Єрмакова О. А. Зовнішньоекономічна діяльність регіону : навч. посібник / О. А. Єрмакова, Ю. Г. Козак. – Одеса : Фенікс, 2013. – 332 с.
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс // Головне управління статистики у Сумській області : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=65&level=3
Губарєва І. О. Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ) / О. І. Губарєва, Є. М. Огородня // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 264–273.
Економічна статистика // Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Архив курсов НБУ // Финансовый портал Минфин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/arch/?nbu&2008
Грошово-кредитна та фінансова статистика // Національний банк України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1
Котировки биржевых товаров в реальном времени // Finanz.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/v-realnom-vremeni
Бухтіарова А. Г. Розвиток національної системи страхування вкладів : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. Г. Бухтіарова. – Суми, 2015. – 284 с.
Кравцов М. К. Эконометрический анализ временных рядов основных макроэкономических показателей / М. К. Кравцов, А. В. Пашкевич, Н. М. Бурдыко // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2005. – № 3. – С. 3–22.
Процессы «единичного корня». Тесты «единичного корня»: ADF, PP, KPSS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bsu.by/Cache/pdf/513303.pdf


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру