УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.342
Мізюк Б. М., Кітц Р. Р.
Ефективність механізмів забезпечення фінансової стабільності в розвинутих країнах (c. 6 - 14)

Мета статті – виявлення взаємозв’язків між монетарною політикою і довгостроковою фінансовою стабільністю. Головним методом дослідження є ретроспективний аналіз макроекономічних і фінансових показників США й інших розвинутих країн. Показано, що ані неокейнсіанські, ані монетаристські підходи не здатні забезпечити одночасно довгострокову фінансову стабільність із низькими рівнями волатильності ВВП та інфляції. Крім того, політика інфляційного таргетування в розвинутих країнах не здатна усунути ризик значних макроекономічних рецесій. Стверджено, що причиною цих рецесій є зростання системного ризику через концентрацію фінансових ресурсів у банківському секторі та у власників нефінансових корпорацій. Ця концентрація має два ефекти: 1) зростання морального ризику при кредитуванні; 2) зменшення купівельноспроможного попиту з боку домогосподарств. Перерозподіл фінансових ресурсів між різними групами макроекономічних агентів не відбувається за короткий проміжок часу, а є результатом довгострокової монетарної політики. Оскільки сучасна економічна статистика має певні методологічні проблеми з розрахунком коефіцієнта Джині, в статті для дослідження динаміки нерівномірності розподілу фінансових ресурсів у США запропоновано такий показник, як частка заробітної плати у ВВП. Проведений ретроспективний аналіз монетарної політики США показав, що з поля зору регуляторів випадає важливий системний показник, який характеризує рівномірність розподілу фінансових ресурсів між макроекономічними агентами. Від розподілу фінансових ресурсів залежить розподіл ризиків у макроекономічній системі, що визначає її фінансову стабільність. У статті обґрунтовано необхідність розроблення методів монетарної політики, які б одночасно мінімізували волатильність ВВП, інфляцію та підтримували рівномірність розподілу фінансових ресурсів на прийнятному рівні.
Ключові слова: макроекономічна система, макроекономічні агенти, фінансова стабільність, інфляційне таргетування, монетарна політика, неокейнсіанська теорія, правило Тейлора
Рис.: 6. Формул: 2. Бібл.: 9.

Мізюк Богдан Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: MizjukBogdan@.mail.ru
Кітц Рудольф Рудольфович – здобувач, кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: rudolf.kitz@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мізюк Б. М., Кітц Р. Р. Ефективність механізмів забезпечення фінансової стабільності в розвинутих країнах // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 6–14.

Список використаних у статті джерел

Lars E. O. Svensson. Inflation Targeting / Lars E. O. Svensson // NBER Working Paper. – December, 2010. – № 16654. – 79 p.
Кітц Р. Р. Забезпечення фінансової стабільності країн різного рівня розвитку в умовах макроекономічних криз / Р. Р. Кітц // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2014. – Вип. 46. – С. 249–252.
Подкуйко М. С. Финансовая стабильность стран в условиях глобализации / М. С. Подкуйко // Финансовые исследования. – 2007. – № 15. – С. 17–26.
Evans O. Macroprudential Indicators of Financial System Soundness / O. Evans, M. L. Alfredo, P. Hilbers // IMF. Occasional Paper. – April, 2000. – №192. – 54 р.
Woodford M. Inflation Targeting and Financial Stability / M. Woodford // NBER Working Paper. – April 2012. – № 17967. – 35 p.
Vredin A. Inflation Targeting and Financial Stability: Providing Policymakers with Relevant Information / A. Vredin // BIS Working Papers. – July, 2015. – № 503.– 45 p.
Clarida R. Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory / R. Clarida, J. Gali, M. Gertler // NBER Working Paper. – March, 1998. – № 6442. – 38 p.
Cecchetti S. Does Inflation Targeting Increase Output Volatility? An International Comparison of Polisymakers’ Preferences and Outcomes / S. Cecchetti, M. Ehrman // NBER Working Paper. – December 1999. – № 7426. – Р. 247–274.
Furlanetto F. Output Gap in Presence of Financial Frictions and Monetary Policy Trade-offs / F. Furlanetto, P. Gelain, M. Sanjani // IMF Working Paper. – July, 2014. – № 128. – 44 p.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.341.2
Корнівська В. О., Яременко В. Г.
Актуальні трансформації фінансово-інституційного простору єврозони (c. 15 - 23)

В статті подано результати дослідження процесів реформування фінансово-інституційного простору єврозони, що у довгостроковій перспективі створює підґрунтя для наріжних, базових змін, результатом яких буде не просто посткризовий «перезапуск» системи фінансових інститутів, а формування нових механізмів циркуляції ліквідності та перебудова на цій основі діючої моделі інвестиційного процесу з переважно банківської на ринкову (фондову). На основі аналізу кредитної взаємодії банківських установ єврозони та реального сектора в роботі зроблено висновки відносно обмеженої ефективності діючої моделі інвестиційного забезпечення через неспроможність домінантних фінансових інститутів (банків) включити процеси економічного відновлення в умовах розриву комплементарної взаємодії банківських структур із реальним сектором економіки. В роботі обґрунтовано, що розрив комплементарності банківської системи та реального сектора сформувався у тому числі у зв’язку із розвитком негативної в загальноекономічному контексті комплементарності держави та банківського сектора, що значно спотворює конкурентні засади європейського фінансово-інституційного простору, сприяє банківському лобі та заважає процесам реформування банківського простору, який й надалі буде обмежено ефективним.
Ключові слова: фінансово-інституційне реформування, єврозона, комплементарність, Союз Ринків Капіталу
Рис.: 12. Бібл.: 8.

Корнівська Валерія Олегівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ економічної теорії, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Яременко Валентина Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра державних фінансів, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Корнівська В. О., Яременко В. Г. Актуальні трансформації фінансово-інституційного простору єврозони // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 15–23.

Список використаних у статті джерел

Яременко О. Інституційні підвалини трансформаційних процесів в економіці / О. Яременко ; за ред. А. А. Гриценка // Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія. – Київ : Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 2015. – С. 39. – 262 с.
Гриценко А. Методологія дослідження інституційних трансформацій в умовах поєднання інверсійного типу ринкових перетворень і глобалізації економіки / А. Гриценко // Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія – Київ : Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 2015. – С. 10–11. – 262 с.
Білорус О. Структурна трансформація глобального капіталу та гіперфінансіалізація відтворювальних процесів / О. Г. Білорус // Фінанси України. – 2016. – № 1. – С. 7–19.
Anil Ar. Sovereign risk and bank risk-taking [Електронний ресурс] / Ar. Anil. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1894.en.pdf
Moghadam R. Europe’s Road to Integration [Електронний ресурс] / R. Moghadam // FINANCE & DEVELOPMENT. – 2014. – Vol. 51. – № 1. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/03/moghadam.htm
GREEN PAPER Building a Capital Markets Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0063
Yves Mersch: Capital markets union – the “Why” and the “How” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/review/r141023g.pdf
Posner E. Financial Transformation in the European Union [Електронний ресурс] / E. Posner. – Режим доступу : http://english.case.edu/wp-content/blogs.dir/134/files/2015/01/Posner.Transformation.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.02(477)(043.5)
Возняк Г. В.
Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку (c. 24 - 30)

Розкрито особливості функціонування сучасної системи міжбюджетних відносин в Україні з позиції її впливу на розвиток регіонів. Проаналізовано інструменти реалізації бюджетного вирівнювання, подано чинну структуру міжбюджетних трансфертів в Україні, наведено її характеристику. В результаті проведеного дослідження показано, що вітчизняна система фінансового вирівнювання неспроможна виконувати покладені на неї функції. Проведений аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів дозволив виокремити низку вад у сфері міжбюджетних відносин: надмірна централізація фінансових ресурсів регіонів і трансфертна залежність; розбалансованість і низька дохідна спроможність місцевих бюджетів; недосконалі механізми розрахунку трансфертів і терміни їх перерахування тощо. Показано, що в процесі реалізації бюджетної політики регіонів доцільно прискіпливо ставитися до форм бюджетного забезпечення та методів бюджетного регулювання.
Ключові слова: бюджетне вирівнювання, міжбюджетні відносини, трансферти, дотації, субвенції, розвиток регіонів
Рис.: 6. Бібл.: 15.

Возняк Галина Василівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: gvoznyak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 24–30.

Список використаних у статті джерел

Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І. С. Волохова. – Одеса : Атлант, 2010. – 233 с.
Лисяк Л. В. Міжбюджетні відносини: сутність, рольові функції та фінансове регулювання / Л. Лисяк, В. Олійник, В. Дем’яненко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2 (14). – С. 130–133.
Павлюк К. В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 1996. – № 6. – С. 24–37.
Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку : монографія / І. Я. Чугунов. – Київ : НІОС, 2003. – 488 с.
Кульчицький М. І. Міжбюджетні відносини в економічній системі України : монографія / М. І. Кульчицький. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 494 с.
Христенко В. В. Межбюджетные отношения в управлении региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы / В. В. Христенко. – М. : Дело, 2002. – 606 с
Родионова В. М. О бюджетной политике и межбюджетных отношениях в субъектах Российской Федерации / В. М. Родионова // Финансы. – 2008. – № 7. – С. 24–29.
Blochliger H. Fiscal Equalization / H. Blochliger, C. Charbit // OECD Economic Studies. – 2008. – № 44. – P. 1–22.
Blochliger H. Fiscal Equalization in OECD Countries [Електронний ресурс] / H. Blochliger, O. Merk, C. Charbit, L. Mizell. – Режим доступу : http://www.oecd.org/ctp/federalism/39234016.pdf
Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За ред. Ю. Немеца ; пер. з англ. – Київ : Основи, 1998. – 544 с.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19
Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran1529#n1529
За даними Державної казначейської служби [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної казначейської служби. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
Про Державний бюджет України на 2015 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 № 80-VIII. – Режим доступу : http://http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.03.2015 № 212-VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/212-19


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.02:630*91:334
Голян В. А., Голуб О. А.
Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу: диверсифікація форм і засобів (c. 31 - 39)

Встановлено, що на сучасному етапі фінансування пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу відбувається в таких формах: 1) бюджетне фінансування лісовідновлення; 2) фінансове забезпечення лісогосподарських і лісоохоронних проектів на основі використання коштів, отриманих державними та приватними суб’єктами лісогосподарського підприємництва на основі госпрозрахункової діяльності; 3) отримання фінансових ресурсів суб’єктами лісогосподарського підприємництва внаслідок відшкодування втрат лісогосподарського виробництва; 4) фінансування природоохоронних заходів у частині відтворення лісоресурсного потенціалу за рахунок екологічного податку та рентної плати. Визначено основні чинники негативного впливу на фінансову діяльність постійних лісокористувачів – державних лісогосподарських підприємств, якими виступають: відсутність механізму раціонального використання експортного потенціалу ресурсів лісу у зв’язку з незначною питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості; латентний характер механізму стимулювання глибокої переробки деревини; нерозвиненість механізмів регулювання перетікання лісової ренти із лісогосподарського у лісопереробний сегмент лісового сектора. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до диверсифікації форм і засобів фінансування пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу, які передбачають підвищення рівня концентрації інвестиційного потенціалу лісогосподарських і деревообробних підрозділів територіального лісогосподарського комплексу через формування інтегрованих підприємницьких об’єднань холдингового та кластерного типу; відокремлення деревообробки від ведення лісового господарства, що забезпечить однаковий рівень доступу суб’єктів лісопереробного підприємництва різних форм власності до необробленої деревини і сприятиме підвищенню рівня капіталізації лісових і лісогосподарських активів; розширення специфікації лісогосподарської та лісоохоронної діяльності, що підвищить рівень ефективності використання несировинних якостей лісу, лісосічних відходів, відходів деревообробки та забезпечить нарощення обсягів фінансування лісогосподарського виробництва, в тому числі і на основі угод державно-приватного партнерства.
Ключові слова: лісогосподарський комплекс, фінансове забезпечення, рентна плата, диверсифікація, необроблена деревина, експорт, державно-приватне партнерство
Рис.: 3. Бібл.: 8.

Голян Василь Анатолійович – доктор економічних наук, професор, директор, Громадська організація «Європейський аналітичний центр» (вул. Ковельська, 1, Луцьк, Волинська область, 43000, Україна)
Email: golian_v@ukr.net
Голуб Олег Анатолійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна)
Email: golubolan@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Голян В. А., Голуб О. А. Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу: диверсифікація форм і засобів // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 31–39.

Список використаних у статті джерел

Голуб О. А. Еколого-економічні проблеми регулювання експорту деревини / О. А. Голуб // Економіка природокористування і охорони довкілля : щорічник наук. пр. / Б. М. Данилишин (відп. ред.) ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2006. – С. 218–224.
Голян В. А. Фінансово-економічний механізм проектного управління територіальним лісогосподарським комплексом / В. А. Голян, О. А. Голуб, О. В. Сакаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 5–10.
Голян В. А. Когда в Украине начнется честная лесная реформа [Електронний ресурс] / В. А. Голян. – Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/9470-ekonomka-prirodokoristuvannya-ta-staliy-rozvitok-realyi-perspektivi.html.
Дяченко Я. Я. Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 150–154.
Карпук А. І. Напрямки реформування лісового господарства України / А. І. Карпук // Економіка природокористування і охорони довкілля : щорічник наук. пр. / Б. М. Данилишин (відп. ред.) ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2006. – С. 242–247.
Коваль Я. В. Проблеми лісу в контексті трансформації економіки країни / Я. В. Коваль // Економіка природокористування і охорони довкілля : щорічник наук. пр. / Б. М. Данилишин (відп. ред.) ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2006. – С. 14–21.
Рошкевич В. Ф. Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти / В. Ф. Рошкевич // Економіст. – 2016. – № 7 (357). – С. 22–24.
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: нац. допов. / За ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.5
Гришкін В. О., Сімахова А. О., Перекопська Ю. С.
Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні (c. 40 - 45)

Мета статті – аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення України та дослідження зарубіжного досвіду регулювання ринку праці в умовах глобалізації. Проаналізовано теоретичні аспекти зайнятості населення на етапі ринкової трансформації економіки. Проведено комплексний аналіз сучасного стану зайнятості населення в Україні. Розглянуто та проаналізовано динаміку основних показників зайнятості населення та трудової міграції. Виявлено недоліки в механізмі регулювання зайнятості та запропоновано заходи щодо їх подолання на основі позитивного досвіду розвинених країн. Обґрунтовано необхідність адаптації зарубіжного досвіду до українських реалій та можливість його використання на національних теренах. Приведено основні завдання державної політики регулювання зайнятості населення України в умовах глобалізації.
Ключові слова: зайнятість, ринок праці, національна економіка, глобалізація, інтеграція, зарубіжний досвід
Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Гришкін Вадим Олегович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: megabriz@mail.ru
Сімахова Анастасія Олексіївна – кандидат економічних наук, завідувач кафедри, кафедра економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: natturlix@rambler.ru
Перекопська Юлія Сергіївна – магістр, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: perekopskaya-julia@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гришкін В. О., Сімахова А. О., Перекопська Ю. С. Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 40–45.

Список використаних у статті джерел

Моторна І. І. Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці / І. І. Моторна // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – 2011. – Вип. 27. – С. 152–160.
Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія / А. М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2010. – 251 с.
Статистичний щорічник України за 2014 рік / За ред. І. М. Жук. – Київ : Державна служба статистики України, 2015. – 586 с.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
Статистичний щорічник України за 2011 рік / За ред. О. Г. Осауленка ; Державна служба статистики України. – Київ : Август Трейд, 2012. – 558 с.
Симахова А. А. Оценка влияния результатов трансформационных изменений в экономике Украины на социальную сферу / А. А. Симахова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 1. – С. 73–75.
Забута Н. Регулювання зайнятості населення: теорія та зарубіжний досвід / Н. Забута // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2014. – № 5. – С. 76–82.
Гургула О. М. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні / О. М. Гургула // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 6. Ч. 4. – С. 121–124.
Іванченко А. В. Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні / А. В. Іванченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 72–82.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 351.77:336.5
Долбнєва Д. В., Гончарук С. М.
Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні (c. 46 - 52)

Метою статті є визначення стану й основних проблем ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я України та визначення найбільш доцільних та актуальних напрямків вдосконалення порядку його формування та використання в контексті сучасних соціально-економічних трансформацій. В процесі дослідження було розглянуто показники, які характеризують стан фінансування видатків на функціонування системи охорони здоров’я країни за останні 4 роки, план на поточний рік і прогноз на наступний рік, що дало змогу стверджувати про існування бюджетної моделі та залишковий принцип фінансування цієї галузі; недостатність обсягу видатків на охорону здоров’я, неефективність, незаконність і нераціональність їх здійснення існуючою мережею закладів охорони здоров’я, про низький рівень державного та регіонального управління ресурсним потенціалом системи охорони здоров’я. Для подолання цих негативних тенденцій і забезпечення реформування системи охорони здоров’я відповідно до положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» розглянуто механізм державного управління ресурсним забезпеченням системи охорони здоров’я, впровадження якого дасть можливість поліпшити якість здоров’я населення, повного доступу до медичної допомоги, підвищити рівень фінансування та ефективності використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров’я. Також запропоновано ряд заходів, які, на думку авторів, створять достатні передумови вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу галузі. Перспективами подальших досліджень є розробка механізму залучення додаткових джерел фінансування галузі, вивчення та адаптація досвіду провідних країн світу щодо реформування системи охорони здоров’я, удосконалення класифікації фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я.
Ключові слова: механізм державного управління ресурсним забезпеченням системи охорони здоров’я, система охорона здоров’я, ресурсний потенціал, Стратегія сталого розвитку, фінансове забезпечення галузі
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Долбнєва Деніза Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Гончарук Світлана Марківна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: yvgoncharuk@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Долбнєва Д. В., Гончарук С. М. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 46–52.

Список використаних у статті джерел

Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-19
Про Державний бюджет України на 2017 рік [Електронний ресурс] : Проект Закону України від 15.09.2016 № 5000. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні» [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 21.04.2016 № 1338-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1338-19
Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=364385&cat_id=77440
Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2013 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної казначейської служби. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ doccatalog/list?currDir=212666
Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної казначейської служби. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147449
Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної казначейської служби. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=311513
Бобришева О. В. Удосконалення управління модернізаційними процесами в системі охорони здоров’я України / О. В. Бобришева // Економічний простір. – 2014. – № 84. – С. 56–67.
Горин В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки / В. П. Горин // Наукові записки. Серія «Економіка». – 2013. – № 23. – С. 216–221.
Іванов Ю. Б. Особливості фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні / Ю. Б. Іванов, Ю. В. Бережна // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – С. 14–22.
Мальований М. І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні / М. Мальований // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С 116–124.
Авраменко Н. В. Державне управління системою охорони здоров’я на регіональному рівні : автореф. дис. … д-ра держ. упр. : 25.00.02 / Авраменко Наталія Вікторівна. – Запоріжжя, 2011. – 39 с.
Показники фінансування охорони здоров’я в проекті Бюджету-2017 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160927_b.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 657351:004
Коваль В. В., Дроздова О. Г.
Державне регулювання та обліково-аналітичне забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі (c. 53 - 59)

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад державного регулювання та обліково-аналітичного забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі. Розглянуто особливості державного регулювання та обліково-аналітичного забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі. Досліджено міжнародний і вітчизняний досвід нормативно-правового забезпечення електронної комерції. Систематизовано напрями вирішення проблем розвитку електронної комерції в Україні, які ґрунтуються на необхідності мінімізації прямого регулювання з удосконаленням інституціонального середовища для поліпшення умов ведення бізнесу, в тому числі у частині фіскального режиму та спрощення митно-тарифного регулювання. Державне регулювання електронної комерції має конструктивно сприяти розвитку підприємництва, в тому числі і за рахунок вирішення проблеми фінансового контролю електронних транзакцій та підтримки платіжної інфраструктури електронної комерції на споживчому ринку на основі відповідного її обліково-аналітичного забезпечення. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вироблення чіткої та гармонізованої з міжнародними стандартами державної політики у сфері регулювання електронної комерції на споживчому ринку на основі відповідного її обліково-аналітичного забезпечення, оскільки поява нових об’єктів і форм господарської діяльності ставить нові завдання для бухгалтерського обліку, що розвивається паралельно з такими змінами та формує інформацію для управління як на мікро-, так і макрорівні.
Ключові слова: державне регулювання, обліково-аналітичне забезпечення, електронна комерція, споживчий сектор
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 19.

Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра прикладної економіки, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Інглезі, 6, Одеса, 65070, Україна)
Email: victor-koval@ukr.net
Дроздова Олена Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра обліку і оподаткування, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Інглезі, 6, Одеса, 65070, Україна)
Email: lena_drozdova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коваль В. В., Дроздова О. Г. Державне регулювання та обліково-аналітичне забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 53–59.

Список використаних у статті джерел

Про платіжні системи і переказ грошей в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 05.04.01 № 2346-III. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
Про електронну комерцію [Електронний ресурс] : Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/675-19
Бєлік І. Б. Міжнародно-правовий досвід оподаткування електронної комерції / І. Б. Бєлік // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 49–54.
Бочуля Т. Обліково-інформаційний аспект товароруху в системі електронної торгівлі / Т. Бочуля // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4. – С. 22–31. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_4_5
Бочуля Т. В. Феномен інтернет-магазину в понятійному апараті бухгалтерського обліку / Т. В. Бочуля // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 187–191.
Воробйова О. П. Нормативно-правове забезпечення електронної комерції: міжнародний досвід / О. П. Воробйова // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 30. – С. 269–275.
Квач Я. П. Сутність та розвиток електронної торгівлі в Україні: обліковий аспект / Я. П. Квач, О. Г. Дроздова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 33–40.
Кот О. В. Сутність, становлення та перспективи розвитку електронної комерції України у глобальному середовищі / О. В. Кот, Д. С. Антоненко // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 2 (6). – С. 28–32.
Крутова А. С. Методологія та організація бухгалтерського обліку в сфері електронної торгівлі : автореф. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / Крутова Анжеліка Сергіївна. – Київ, 2011. – 29 с.
Легенчук С. Ф. Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції [Електронний ресурс] / C. Ф. Легенчук, Н. М. Королюк. – Режим доступу : http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2010/v4/NV-2010-V4_55.pdf
Маловичко С. В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України / С. В. Маловичко // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 71–77.
Маловичко С. В. Еволюційні засади розвитку електронної комерції / С. В. Маловичко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – 2014. – Т. 18. – № 2. – С. 291–297.
Мельничук О. С. Глобальні тенденції розвитку електронної комерції / О. С. Мельничук // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Вип. 1. – С. 58–69.
Пиріг С. О. Дослідження ринку електронної комерції в Україні / С. О. Пиріг // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2014. – Вип. 11 (1). – С. 164–170.
Рєзнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні / В. Рєзнікова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 2. – С. 58–72.
Ходаковський П. Ухвалено Закон про електронну комерцію, 14.09.2015 р. [Електронний ресурс] / П. Ходаковський, О. Баранова. – Режим доступу : http://arzinger.ua/ua/press/newsletter/page-3/101583/
European B2C E-commerce Report 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/2/25/European_B2C_Ecommerce_Report_2016.pdf
Internet World Stats [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.internetworldstats.com/stats.htm
Binding J. Regulations on E-Commerce Consumer Protection Rules in China and Europe Compared – Same but Different? / J. Binding, K. Purnhagen // Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. – 2011. – Vol. 2. – Р. 186–194.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.1
Малік Є. О., Табакова Т. В.
Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики (c. 60 - 67)

Метою статті є дослідження сучасного стану державних фінансів України, визначення проблем, які стоять на перешкоді стабілізації макроекономічної ситуації у країні, та розробка стратегії досягнення економічного розвитку шляхом визначення її трьох складових. Проаналізовано сучасну макроекономічну ситуацію у країні; визначено основні показники стійкості державних фінансів; з’ясовано, що низький рівень економічного розвитку у найближчі роки залишатиметься ключовим фактором, який послаблюватиме стійкість державних фінансів країни. У зв’язку з цим надано рекомендації щодо шляхів реформування системи державних фінансів. Обґрунтовано конкретні заходи щодо їх реалізації з урахуванням актуалізації нових викликів перед Україною. У процесі дослідження обґрунтовано актуальність системних перетворень у фіскальній і монетарній політиці уряду, необхідність модернізації виробничих фондів і впровадження новітніх технологій, збільшення інвестицій в інновації на мікрорівні з метою відновлення економіки нашої держави, що в майбутньому збільшить можливості бюджету та дозволить розрахуватись з боргами.
Ключові слова: державні фінанси, бюджетна система, державний борг, децентралізація, макрофінансова стабільність, розвиток економіки, конкурентоспроможність, монетизація ВВП, фіскальна та монетарна політика
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Малік Євгенія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: malik_3@ukr.net
Табакова Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tabakova.tetiana@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Малік Є. О., Табакова Т. В. Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 60–67.

Список використаних у статті джерел

Затонацька Т. Г. Перспективи та передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі / Т. Г. Затонацька, Є. Ю. Кузькін, А. В. Ставицький // Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2015. – № 1 (70). – С. 74–86.
Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В. В. Зимовець. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування. – 2010. – 356 с.
Квач Я. П. Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні / Я. П. Квач // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – № 1. – С. 112–121.
Молдован О. О. Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О. О. Молдован // Фінанси України. – 2014. – № 8. – С. 57–69.
Моніторинг факторів, що створюють ризики стійкості державних фінансів України: науково-аналітичні матеріали / А. І. Даниленко, В. В. Зимовець ; НАН України. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування. – 2015. – С. 2–13.
Ткачук А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. – Київ : Логос. – 2015. – 124 с.
Циганов С. А. Фіскальна і монетарна політика – складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки / С. А. Циганов, Т. В. Табакова // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 5 (219). – С. 34–38.
Звіт Міжнародного валютного фонду «ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності» від квітня 2016 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
Інфографіка: фінансова децентралізація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=409155&cat_id=397854
Річні звіти МФУ «Про виконання Державного бюджету України за 2007–2015 роки [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=51703
Статистична інформація Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Статистична інформація Національного банку України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
Статистичні звіти Єврокомісії від 27.09.2016 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Європейської комісії. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.97:656.61
Познанська І. В.
Організаційно-економічні аспекти впровадження міжнародних стандартів безпеки судноплавства (c. 68 - 73)

Метою статті є дослідження питань і проблем впровадження нових стандартів безпеки міжнародного морського судноплавства. Досліджено причини виникнення потреби щодо заснування міжнародного інституту, який забезпечуватиме контроль за безпекою торговельного судноплавства з боку держави порту. Визначено принцип роботи й організаційний механізм забезпечення контролю суден державою порту Паризького меморандуму про взаєморозуміння взагалі та Чорноморського меморандуму зокрема. Виділено основні критерії ранжування держав прапору відповідно до стану суден, що до них зараховуються, за ступенем відповідності вимогам безпеки судноплавства. Виділено основні критерії перевірок відповідності МоВ та такі, що найбільш часто зустрічаються в міжнародному судноплавстві та українських судноплавних компаній. Обґрунтовано необхідність створення умов для українських судновласників по заохоченню модернізації суден щодо безпеки навколишнього середовища та приділення особливої уваги до відповідності умов праці та відпочинку моряків міжнародним стандартам.
Ключові слова: безпека судноплавства, Паризький меморандум про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту, українські судноплавні компанії, Чорноморський меморандум, держава прапору
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Познанська Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ ринку транспортних послуг, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Французський бульвар, 29, Одеса, 65044, Україна)
Email: poznansky2007@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Познанська І. В. Організаційно-економічні аспекти впровадження міжнародних стандартів безпеки судноплавства // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 68–73.

Список використаних у статті джерел

Горб С. Безопасность судоходства: европейские перспективы / С. Горб, П. Буланович // Порты Украины. – 2014. – № 6. – С. 46–48.
Жуковский В. М. Правовые проблемы безопасности судоходства и унификации международных стандартов / В. М. Жуковский, Л. М. Жуковская // Вестник РГГУ «Международные отношения. Регионоведение». – 2010.–№ 4 (47). – С. 132–140.
Шафран Л. М. Безопасность на транспорте: проблемы и пути решения / Л. М. Шафран, Е. П. Белобров // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України» (16–17 червня 2011 року, м. Одеса). – С. 79–80.
Дебель С. И. Пиратство и методы борьбы с ним / С. И. Дебель // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України» (19–20 квітня 2012 року, м. Одеса). – С. 27–29.
Kotlubay A. Ecological aspects of Black Sea shipping policy development / Alexey Kotlubay // Economic innovations. – 2013. – Vol. 56. – Р. 8–18.
Port State Control Annual Report [Електронний ресурс] / Paris MoU. – 2014. – 64 р. – Режим доступу : www.parismou.org
Review of Maritime Transport 2015 [Електронний ресурс] / UNCTAD UNITED NATIONS. – 2015. – 122 р. – Режим доступу : http://unctad.org/rmt
The world merchant fleet in 2012 Statistics from Equasis [Електронний ресурс] / Paris MoU – 2012. – 99 р. – Режим доступу : www.parismou.org


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336. 027
Рудик Н. В.
Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави (c. 74 - 80)

Метою статті є дослідження дієвості поставлених стратегічних завдань держави та факту їх реалізації. На основі аналізу та систематизації наявної практичної та теоретичної бази визначено місце та значення макрофінансових індикаторів у системі управління державними фінансами. Запропоновано визначення МФІ у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні він являє кількісну міру, яка оцінює стан державних фінансів на момент прийняття рішення та відображає результат його впливу на досягнення цілей фінансової політики держави. Вузьке трактування зводить його до розуміння показника, адаптованого для цілей конкретного аналізу. Досліджено досвід попередньо встановлених стратегій управлінського апарату. На основі аналізу пріоритетних макрофінансових індикаторів проведено оцінку існуючої практики реалізації економічної стратегії держави. У результаті дослідження було встановлено невідповідність поставлених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» задач з реальною ситуацією в економіці країни. Зауважено, що орієнтування макрофінансових індикаторів на досягнення тієї чи іншої межі лише в рамках одного звітного періоду негативно впливає на системність управління.
Ключові слова: стратегія держави, фінансова політика, макрофінансові індикатори, система управління державними фінансами, функціональні складові системи управління
Рис.: 4. Бібл.: 25.

Рудик Наталія Василівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: Nataly_Rudyk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рудик Н. В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 74–80.

Список використаних у статті джерел

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. Барановський. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.
Леоненко П. М. Теорія фінансів : навч. посіб. / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, А. А. Ільєнко та ін. ; за заг. ред. О. Д. Василик. - Київ : Центр навч. літ., 2005. – 480 с.
Лаптєв С. М. Особливості формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами [Електронний ресурс] / С. М. Лаптєв, О. М. Герасименко // Ефективна економіка. – 2011. – № 10. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_10_36
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія / М. М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 308 с.
Льовочкін С. В. Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.04.01 / Льовочкін Сергій Володимирович. – Київ, 2004. – 34 с.
Любіч О. О. Методологія формування стратегії управління державними фінансами / Любіч О. О. // Проблеми інформатизації та управління. – 2004. – Вип. 9. – С. 165–169.
Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В. М. Опарін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 240 с.
Бюджетний менеджмент : підручник / [В. М. Федосов, В. М. Опарін, Л. Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – Київ : КНЕУ, 2004. – 864 с.
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія / За наук. ред. В. Федосова. – Київ : КНЕУ, 2002. – 387 с.
Фещур Р. В. Сутність та класифікація індикаторів соціально-економічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25899/1/88-497-500.pdf.
Льовочкін С. В. Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання : монографія / С. В. Льовочкін. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 431 с.
The Encyclopedic Dictionary of Economics. – Guilford, Connecticut : The Dushkin Publisher Group. Inc., 1991. – 269 p.
Shim J. K. Dictionary of Economics. Business Dictionary Series / J. K. Shim, G. G. Siegel. – N.Y. : John Wiley and Sons, Inc., 1995. – 373 p.
Financial Indicators: Business Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.answers.com/topic/indicator
Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англо-російський тлумачний словник) / Л. М. Алексєєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – Київ : Максимум, 2000. – 592 с.
Большой толковый словарь бизнеса. Русско-английский, англо-русский / К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендлтон и др. – М. : Вече ; АСТ, 1988. – 275 c.
Економіка: від А до Я: понятійно-термінологічний словник / О. В. Куроченко, М. А. Копнов, В. П. Сладкевич та ін. – Київ : Персонал. – 2008. – 368 с.
Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.2010 № 2278-VI. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2278-17
Про Стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004–2015 роки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 28.04.2004 № 493/2004. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/2004
Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України «Довгострокова стратегія розвитку України та пріоритети діяльності Кабінету Міністрів на 2006-2007 роки» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2006 № 14. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/document/28400737/359
Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015-ВР. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Прямі іноземні інвестиції // Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/zd/ivu/ivu_u/arh_ivu2016.html
Виконання бюджетів // Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
Список кредитних рейтингів // Офіційний сайт Standard and Poor’s [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standardandpoors.com/ru_RU/delegate/getPDF?articleId=1728892&type=COMMENTS&subType=REGULATORY
Коаліційна угода [Електронний ресурс] : Проект Верховної Ради України VIII скликання, 2014 рік. – Режим доступу : http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 628.472.38
Скрипник А. В., Міхно І. С.
Поводження з побутовими відходами з позиції функції суспільного добробуту (c. 81 - 88)

Проаналізовано причини сучасного катастрофічного стану накопичення небезпечних побутових відходів. Виявлено головні історичні, економічні та соціальні фактори, що призвели до існуючого становища. Здійснено оцінку швидкості накопичення побутових відходів та оцінку обсягу інвестицій, що необхідні для практично повного гальмування процесу накопичування. Запропоновано аналітичний вигляд регіональної функції суспільного добробуту, що враховує основні складові процесу, інвестування в переробку, потенційне зменшення площ під сміттєзвалища та їх використання в аграрному бізнесі, витрати на транспортування. В результаті розрахунків отримано тіньову ціну відведення територій під сміттєзвалища, яка під час упровадження відповідного законодавства може служити орієнтиром для місцевих громад. На підставі моделі NPV зроблено пропозиції стосовно впровадження податкових пільг, що дозволяють зробити цей бізнес інвестиційно привабливим.
Ключові слова: функція суспільного добробуту, термін окупності, сміттєзвалище, місцева громада, вартість землі
Табл.: 1. Формул: 11. Бібл.: 19.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Міхно Інеса Сергіївна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: inessa.mihno@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Міхно І. С. Поводження з побутовими відходами з позиції функції суспільного добробуту // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 81–88.

Список використаних у статті джерел

Один із найбільших полігонів Київщини заповниться через три роки [Електронний ресурс] // Соцпортал. – Режим доступу : http://socportal.info/2016/06/04/odin-iz-najbil-shih-poligoniv-kiyivshhini-zapovnit-sya-cherez-tri-roki.html
Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – № 2 (17). – С. 14–25.
Гринпис России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/waste/
О проектах "Римского клуба" // Препринт комитета по системному анализу при Президиуме АН СССР. – М. : ВНИИСИ, 1977.
Pigou A. The Economics of Welfare / A. Pigou. – London : Macmillan and Co, 1920. – 460 р.
Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України вiд 01.09.2015 № 2755-17. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Subbarao S. Micro Perspectives for Decentralized Energy Supply / S. Subbarao, N. Dhananjaya // Proceedings of the International Conference (2015, Bangalore). – 2015. – Р. 82–84.
Tchobanoglous G. Integrated solid waste management: engineering principles and management issues / G. Tchobanoglous, H. Theisen, S. Vigil. – New York : McGraw-Hill, 1993. – 978 р.
Zwier J. The Ideal of a Zero-Waste Humanity: Philosophical Reflections on the Demand for a Bio-Based Economy / J. Zwier, V. Blok, P. Lemmens // Journal of Agricultural and Environmental Ethics. – 2015. – Vol. 28. – Iss. 2. – Р. 353–374.
Haas W. How Circular is the Global Economy? An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005 / W. Haas, F. Krausmann, D. Wiedenhofer // Journal of Industrial Ecology. – 2015. – Vol. 19 (5). – Р. 765–777
Міхно І. С. Методи фінансування утилізації відходів. Світовий досвід / І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – № 1 (18). – С. 33–45.
Кобушко И. Н. Финансово-экономический механизм экологизации промышленного производства : дис. … канд. экон. наук : 08.00.06 / Кобушко Игорь Николаевич. – Сумы, 2007. – 249 с.
Шульга Е. В. Экономические пути утилизации отходов в Украине / Е. В. Шульга, Л. В. Ефремова // Бизнес Информ. – 2012. – № 12. – С. 138–141.
Корпоративний сайт «Київенерго» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kyivenergo.com/uk
Державна санітарно-епідеміологічна служба Київської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblses-kiev.com.ua/
Офіційний сайт ТОВ "Санком" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sunkom.rv.ua/
Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 01.06.2000 № 1775-III. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
Confederation of European Waste-to-Energy Plants [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cewep.eu/
Про відходи [Електронний ресурс] : Закон України від від 05.03.1998 № 187/98-ВР. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 368.013(477)
Татаріна Т. В.
Тенденції розвитку ринку аграрного страхування в Україні (c. 89 - 94)

Метою статті є визначення перспективних напрямів реформування ринку аграрного страхування на основі дослідження його сучасного стану та розгляду основних проблем розвитку. Проаналізовано сучасний стан ринку аграрного страхування в Україні. Доведено, що цей сегмент страхового ринку має тенденцію до повільного скорочення, адже всі основні показники страхування в динаміці за останні чотири роки мають спадний характер. Враховуючи складну макроекономічну ситуацію у країні, ринок агрострахування доводить свою життєздатність та потенціал для подальшого розвитку. На основі виявлених тенденцій розвитку страхування аграрних ризиків з’ясовано проблеми, котрі заважають подальшому ефективному функціонуванню ринку. Запропоновано напрями реформування вітчизняного ринку аграрного страхування, зокрема, впровадження новітніх програм страхового захисту з перестраховою гарантією, прискорена розробка заходів зі страхового захисту інвестицій і кредитування. Також ринок агрострахування потребує зусиль із боку держави у його підтримці: введення змін до чинного законодавства і механізмів щодо їх виконання.
Ключові слова: ринок агрострахування, державне субсидіювання, перестрахування аграрних ризиків
Табл.: 4. Бібл.: 8.

Татаріна Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tv.tatarina@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Татаріна Т. В. Тенденції розвитку ринку аграрного страхування в Україні // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 89–94.

Список використаних у статті джерел

В Украине разработан и обсуждается проект Концепции развития агрострахования [Електронний ресурс] // Фориншурер. – Режим доступу : http://forinsurer.com/news/14/06/23/31086
Якубович В. Ринок агрострахування України. Фокус на 2014-2016 роках. Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» [Електронний ресурс] / В. Якубович. – Режим доступу : http://forinsurer.com/files/file00564.pdf
Татаріна Т. В. Перспективи розвитку агрострахування в Україні / Т. В. Татаріна // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах» (4–5 грудня 2014 р., м. Київ) / За заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – Київ : Логос, 2014. – 432 с.
Рынок Агрострахования Украины в 2013 г. : аналит. исследование [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroinsurance.com/files/documents/Agroinsurance_in_Ukraine_2013_report_final.pdf
Шинкаренко Я. Огляд ринку агрострахування України в 2013 році / Я. Шинкаренко // Страхова справа. – 2014. – № 2 (54). – С. 16–18.
Guy Carpenter. Обзор мирового рынка страхования и перестрахования сельскохозяйственных рисков [Електронний ресурс] / Guy Carpenter // Фориншурер. – Режим доступу : http://forinsurer.com/public/06/11/10/2702
Сосенко Е. Перестрахование сельскохозяйственных рисков в Украине [Електронний ресурс] / Е. Сосенко // Фориншурер. – Режим доступу : http://forinsurer.com/public/07/04/13/3009
Гончаренко С. Гари Роше: Украинское агрострахование нуждается в концептуально новой стратегии [Електронний ресурс] / С. Гончаренко // Тусовка. – Режим доступу : http://tusovka.kr.ua/news/2015/01/22/gari-roshe-ukrainskoe-agrostrahovanie-nuzhdaetsja-v-kontseptualno-novoi-strategii


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.148.061.5
Фролова Л. В., Брагіна О. С.
Моніторинг ефективності бюджетного управління торговельними підприємствами України (c. 95 - 103)

Обґрунтовано актуальність проведення моніторингу ефективності бюджетного управління на торговельних підприємствах України. Визначено, що ефективність системи управління кожного торговельного підприємства, зокрема ефективність системи бюджетного управління, визначається низкою факторів, серед яких були розглянуті сфера діяльності підприємства, конкурентна ситуація на ринку та рівень життя населення. Ефективність бюджетного управління та, як результат, ефективність діяльності торговельних підприємств знаходять своє відображення у результатах ефективності основних показників фінансових бюджетів підприємств. Внаслідок цього, використовуючи метод нечітких множин, було здійснено інтегральну оцінку ефективності бюджетного управління на основі ефективності фінансових бюджетів: бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів і балансового бюджету. Дослідження здійснювалося як в цілому по Україні, так і по найбільш розвинених її регіонах.
Ключові слова: моніторинг, ефективність, бюджетне управління, торговельне підприємство
Рис.: 7. Табл.: 4. Бібл.: 15.

Фролова Лариса Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: larisa.frolova@mail.ru
Брагіна Ольга Сергіївна – здобувач, кафедра економіки підприємства, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: puzirichka@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Фролова Л. В., Брагіна О. С. Моніторинг ефективності бюджетного управління торговельними підприємствами України // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 95–103.

Список використаних у статті джерел

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Дніпропетровській області. – Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/sr/2016/sr4_k02.pdf
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Дніпропетровській області. – Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/f/2015/f10_1.pdf
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Дніпропетровській області. – Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/f/2015/f4_k04.pdf
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] // Головне управління статистики у м. Києві. – Режим доступу : http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=984&lang=1
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління статистики у м. Києві. – Режим доступу : http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2541&lang=1
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління статистики у м. Києві. – Режим доступу : http://kiev.ukrstat.gov.ua
Головне управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.od.ukrstat.gov.ua
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Харківській області. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/ar-obs-2015
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Харківській області. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/finansovi-rezultaty-pidpryiemstv-do-opodatkuvannia-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Харківській області. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/arkhiv-pokaznyky-balansu-pidpryiemstv-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti-za-2014-rik
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua
Замула О. А. Застосування теорії нечітких множин та лінгвістичної невизначеності при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки / О. А. Замула, В. І. Черниш, О. І. Аніщенко // Системи обробки інформації. – 2011. – № 5 (95). – 152–155.
Каід В. А. Методи побудови функцій належності нечітких множин / В. А. Каід // Вісник Південного федерального університету. Технічні науки. – 2013. – № 2 (139). – С. 145–153.
Лотфи З. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / З. Лотфи. – М. : Мир, 1976. – 165 с.
Орлов А. І. Теорія нечітких множин – частина теорії ймовірностей / А. І. Орлов // Науковий журнал КубГАУ. – 2013. – № 92 (08). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/39.pdf


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1
Кизим М. О., Козирєва О. В.
Оцінка β-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України (c. 104 - 114)

Статтю присвячено оцінці β-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України. Досліджено сутність і теоретичні засади оцінки σ- та β-конвергенції. Розглянуто неокласичну теорію зростання Р. Солоу, на якій базуються моделі β-конвергенції. Проаналізовано сутність та особливості оцінки абсолютної (безумовної) та умовної β-конвергенції. Проаналізовано існуючі емпіричні дослідження економічного розвитку країн і їх регіонів із використанням моделей конвергенції та визначено, що: питання теорії конвергентно-дивергентного розвитку країн і їх регіонів достатньо розроблені; існують окремі дослідження, спрямовані на оцінку та аналіз конвергенції регіонального розвитку в Україні, проте відсутнє комплексне дослідження з побудовою всіх наведених різновидів моделей β-конвергенції для періоду часу, який би охоплював роки до- та післякризового періоду 2008–2009 рр. Запропоновано схему дослідження конвергентних процесів у регіонах України та на її основі проведено оцінку β-конвергенції для регіонів України із застосуванням чотирьох видів моделей: Барро, Сала-і-Мартіна; Баумоля; Солоу-Свана; Квадрадо-Роура. На базі проведеного дослідження визначено, що для периферійних регіонів частка послуг у валовому регіональному продукті більшою мірою та наявність мінеральних ресурсів – меншою обумовлюють наявність конвергенції їх соціально-економічного розвитку, однак наведений результат одержано лише з використанням моделі Барро, Сала-і-Мартіна, для інших моделей умова β-конвергенції не виконується. Для регіонів-лідерів не ідентифіковано жодного серед досліджених додаткових параметрів як такого, що обумовлює їх конвергенцію.
Ключові слова: конвергенція, β-конвергенція, соціально-економічний розвиток, регіон, оцінка, теорія зростання, модель Солоу-Свана, модель Барро, Сала-і-Мартіна, модель Баумоля, модель Квадрадо-Роура
Рис.: 3. Табл.: 4. Формул: 6. Бібл.: 14.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Козирєва Олена Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Козирєва О. В. Оцінка β-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 104–114.

Список використаних у статті джерел

Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. – Х. : ФЛП Александрова К.М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 440 с.
Кизим Н. А. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции : монография / Н. А. Кизим, Е. В. Раевнева, А. Ю. Бобкова. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2011. – 224 с.
Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов : монография / О. А. Гейман. – Х. : ФЛП Либуркина Л.М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 428 с.
Воронов В. В. Процессы конвергенции и дивергенции в регионах Европейского Союза: особенности и квалиметрия / В. В. Воронов, О. Я. Лавриненко // Балтийский регион. – 2013. – № 3 (17). – С. 65–81.
Лук’яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України / І. Г. Лук’яненко. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2004. – 242 с.
Нуреев Р. М. Экономика развития : учебник / Р. М. Нуреев. – М. : Норма, 2008. – 367 с.
Сторонянська І. З. Регіони України: пошук моделі конвергентного розвитку : монографія / І. З. Сторонянська ; Ін-т регіон. досл. НАН України. – Львів : Арал, 2008. – 144 с.
Толмачев М. Н. Теоретические и эмпирические подходы к конвергенции сельскохозяйственного производства / М. Н. Толмачев // Вестник Волгоградского государственного ун-та. Серия 3 : Экономика. Экология. – 2012. – № 1 (20). – С. 193–199.
Barro R. J. Economic Growth and Convergence across the United States / R. J. Barro, X. Sala-i-Martin // Working Paper 3419. – Cambridge ; Mass. : NBER, 1990. – 69 p.
Sala-i-Martin X. Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence [Електронний ресурс] / Xavier Sala-i-Martin // Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra. – Режим доступу : http://www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/104.pdf
Herz B. Regional Convergence in Central and Eastern Europe: Evidence from a Decade of Transition [Електронний ресурс] / B. Herz, L. Vogel // Social Science Research Network. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=988275
Иванова В. И. Региональная конвергенция доходов населения: пространственный анализ / В. И. Иванова // Пространственная экономика. – 2014. – № 4. – С. 100–119.
Лукьянова А. Л. Динамика и структура неравенства по заработной плате (1998–2005 гг.) / А. Л. Лукьянова ; препринт WP3/2007/06. – М. : ГУ ВШЭ, 2007. – 68 с.
Spilimbergo A. Structural Reforms and Regional Convergence / A. Spilimbergo, N. Xingyuan Che // IMF Working Paper. – 2012. – 33 p.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.145
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Позиціонування міста Харкова й окремих великих міст України на регіональному, національному та міжнародному рівнях (c. 115 - 126)

Ефективна система публічного управління, комплексне, раціональне і результативне використання всіх наявних територіальних ресурсів неможливе без системної різносторонньої оцінки існуючого соціально-економічного потенціалу територій, на основі якої визначаються пріоритетні напрями соціального економічного розвитку країни, регіону, окремої території, міста. В основному драйвером розвитку певної території (регіону) є адміністративні міста (обласні центри, міста обласного та районного значення), які завдяки економіко-географічному, природно-ресурсному, соціальному й екологічному потенціалам виконують функцію точок (центрів) регіонального розвитку і безпосередньо впливають на загальний потенціал, позиціонування і конкурентні переваги території в цілому серед регіональних суб’єктів господарської діяльності України. Особливого значення в цьому контексті для соціально-економічного розвитку регіонів набувають адміністративні центри областей. У наведених матеріалах розглянуто значення міста Харкова в економічному та соціальному житті регіону. Досліджено позиціонування міста Харкова й окремих великих міст України на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, міста, потенціал, розвиток територій, рейтинг, позиціонування, регіон
Рис.: 11. Табл.: 4. Бібл.: 21.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Позиціонування міста Харкова й окремих великих міст України на регіональному, національному та міжнародному рівнях // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 115–126.

Список використаних у статті джерел

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Головного управління статистки у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Головного управління статистки у м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kiev.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Головного управління статистки в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.od.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Головного управління статистки в Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua
Офіційний сайт Головного управління статистки у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Головного управління статистки у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zp.ukrstat.gov.ua
Регіони України. 2015 : статист. зб. : у 2 ч. Ч. 1 / Державна служба статистики України ; за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко.– Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2015. – 305 с.
Регіони України. 2015 : статист. зб. : у 2 ч. Ч. 2 / Державна служба статистики України ; за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко.– Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2015. – 681 с.
Міста і райони Харківської області в 2014 році : статист. щорічник /; за ред. О. Г. Мамонтової. – Харків : Головне управл. статистики у Харків. обл., 2015. – 371 с.
Автоматизована система муніципальної статистики [Електронний ресурс] // Асоціація міст України. – Режим доступу : http://www.auc.org.ua/sites/default/files/asms__prikladi_vikoristannya._dani_za_2013_rik._.pdf
Муніципальне дослідження рівня якості життя. Всеукраїнське муніципальне опитування 2016 [Електронний ресурс] // Center for Insights in Survey Research. – Режим доступу : http://mresearcher.com/2016/04/gruppa-rejting-vseukrainskij-municipalnyj-opros.html
Рейтинг инвестиционной эффективности городов Украины по итогам 1-го квартала 2016 г. [Електронний ресурс] // Рейтинговое агентство «Евро-Рейтинг». – Режим доступу : http://euro-rating.com.ua/obnovlen-rejting-investitsionnoj-effektivnosti-gorodov-ukrainy
Крупнейшие города Европы по площади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geogoroda.ru/big-cities/europe
Список городов-миллионеров Европы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org
Индекс качества жизни: середина 2016 года [Електронний ресурс] // База пользовательского контента Numbeo. – Режим доступ: http://ukrtime.net/mir/numbeo-sostavila-rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni/
Ukraine: Rise of a Technology Nation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://itc.ua/news/vyishlo-ischerpyivayushhee-issledovanie-sostoyaniya-otrasli-v-ukraine
Reputation Institute: Рейтинг репутации городов мира 2015 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/news/2015/ 10/23/7260
Economist Intelligence Unit: Рейтинг городов мира по уровню качества жизни в 2014 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/news/2014/08/19/6864
Western european cities top. Рейтинг качества жизни и личной безопасности [Електронний ресурс] // Mercer. – Режим доступу: http://www.mercer.com/newsroom/western-european-cities-top-quality-of-living-ranking-mercer.html
European Green City: «Зеленый» рейтинг городов Европы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w5.siemens.com/web/ua/ru/ news_press/publications/Documents/EuropeanGreenCity.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658
Гавловська Н. І.
Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності (c. 127 - 135)

Запропоновано авторський підхід щодо оцінювання доцільності взаємодії вітчизняних підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з іноземними контрагентами з урахуванням дотримання балансу вигоди та безпеки. Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використано засоби економіко-математичного моделювання, а саме концептуальні положення теорії ігор. Визначено передумови моделювання сценаріїв взаємодії контрагентів та оцінювання наслідків такої взаємодії. Запропоновано діадичну ігрову модель, у якій кожен із гравців буде мати лише дві чисті стратегії, а також розглянуто можливість застосування гри трьох осіб із розробленням відповідної матриці виграшів кожного гравця. На основі розрахунку можливих варіантів взаємодії основних гравців запропоновано можливі варіанти такої взаємодії і розроблено анкету експертного оцінювання елементів матриці рішень кожного гравця. Запропоновано розв’язки гри з відповідними матрицями, де визначено дві рівноважні за Нешем ситуації та 10 ефективних ситуацій за Парето. Визначено оптимальний розв’язок гри для всіх учасників взаємодії, що дозволяє досягти достатнього рівня ефективності і безпеки кожного гравця.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, контрагенти, взаємодія, теорія ігор
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 19. Бібл.: 9.

Гавловська Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: nataligavlovska@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гавловська Н. І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 127–135.

Список використаних у статті джерел

Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : [навч. посіб.] / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – К. : Київський університет, 2010. – 336 с.
Воробьев Н. Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры / Н. Н. Воробьев. – М. : Наука, 1984. – 496 с.
Воробьев Н. Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков / Н. Н. Воробьев. – М. : Наука, 1985. – 272 с.
Рудніченко Є. М. Оцінювання та моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства : [монографія] / Є. М. Рудніченко. – Луганськ : Промдрук, 2014. – 389 с.
Романюк В. В. Статистическая вероятность наличия ситуаций равновесия по Нешу в чистых стратегиях в диадической игре со стохастически ограничиваемыми выигрышами для задачи реализации игрового моделирования рационального использования ресурсов с альтернативным выбором действия / В. В. Романюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 5. – С. 50–54.
Теория игр : [учеб. пособие для ун-тов] / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. А. Семина. – М. : Высшая школа, 1998. – 304 с.
Fu C. A group evidential reasoning approach based on expert reliability / C. Fu, J.-B. Yang, S.-L. Yang // European Journal of Operational Research. – 2015. – Vol. 246, Iss. 3. – P. 886–893.
Palomares I. Low-dimensional visualization of experts’ preferences in urgent group decision making under uncertainty / I. Palomares, L. Martinez // Procedia Computer Science. – 2014. – Vol. 29. – P. 2090–2101.
Romanuke V. V. Pure strategies Pareto efficient situations versus pure strategies Nash equilibrium situations by their stochastically constrained payoffs in dyadic game modeling of resources rational usage with alternative choice of action / V. V. Romanuke // Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences. – 2014. – № 6. – С. 140–143.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.187.44
Григоренко Т. М.
Методичні підходи до розміщення торговельних об’єктів франчайзингової роздрібної торговельної мережі (c. 136 - 143)

Запропоновано методичні підходи до відбору стратегічних зон господарювання для подальшого розміщення торговельних об’єктів франчайзингової роздрібної торговельної мережі. Визначено основні етапи та запропоновано критерії оцінювання стратегічних зон господарювання для подальшого розміщення торговельних об’єктів франчайзингової роздрібної торговельної мережі. Оскільки такий відбір вимагає врахування різних показників і напрямів оцінювання, запропоновано авторську шкалу оцінювання, яка дозволить узагальнити та систематизувати дані дослідження та розрахунки попередніх етапів аналізу. Визначено найбільш важливі критерії та послідовність відбору потенційних франчайзі для франчайзингових роздрібних торговельних мереж, запропоновано методику їх оцінювання. Використання запропонованих методичних підходів надасть можливість франчайзеру приймати обґрунтовані рішення щодо відбору потенційних ринків присутності, мінімізувати затрати часу та зусиль на вибір франчайзі, а отже, й оптимізувати процес розвитку франчайзингової роздрібної торговельної мережі, що сприятиме формуванню її структури.
Ключові слова: франчайзингова роздрібна торговельна мережа, методичні підходи, етапи, критерії оцінювання, СЗГ, франчайзі
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 13.

Григоренко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: tetyanagrygorenko@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Григоренко Т. М. Методичні підходи до розміщення торговельних об’єктів франчайзингової роздрібної торговельної мережі // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 136–143.

Список використаних у статті джерел

Андрощук С. Твердая выгода мягкого франчайзинга / С. Андрощук // Компаньон. – 2002. – № 26 (282). – С. 42–44.
Бедринець М. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / М. Бедринець // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 96–103.
Килимник І. Проблема відповідальності сторін за договором комерційної концесії (франчайзингу) / І. Килимник // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 115–118.
Корольчук О. П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) : монографія / О. П. Корольчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 207 с.
Магомедова А. М. Сучасні тенденції розвитку партнерських підприємницьких відносин за франчайзингових умов / А. М. Магомедова // Кримський економічний вісник. – 2012. – № 1 (01). – Ч. 2. – С. 36–39.
Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденцій розвитку в Україні / Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 151–154.
Трушенко О. М. Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Трушенко Олена Миколаївна. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
Цират А. В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров: право и практика : учеб.-практ. пособие / А.В. Цират. – Киев : Истина, 2010. – 352 с.
Голошубова Н. О. Організація торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. – 680 с.
Голошубова Н. О. Структурна перебудова торгівлі споживчими товарами в Україні / Н.О. Голошубова // Товари і ринки. – 2013. – № 1. – С. 16–27.
Ряховская Ю. Ю. Проблемы исследования емкости и конкурентной среды рынка услуг [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Ряховская // Экономика России: основные направления совершенствования : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 6: Корпоративный менеджмент. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn07/20.shtml
Кузьмін О. Є. Рекомендації з оцінювання потенційних франчайзі машинобудівними підприємствами [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, І. З. Салата. – Режим доступу : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2010/20_12/177_Kuz.pdf
Спинелли С. Франчайзинг – путь к богатству / С. Спинелли, Р. М. Розенберг, С. Берли ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2007. – 384 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.52:38.24
Гуцалюк О. М.
Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки корпоративних інтеграційних процесів (c. 144 - 152)

Об’єктивне зростання кількості проявів і сили впливів негативних факторів-загроз із боку зовнішнього оточення актуалізує питання забезпечення економічної безпеки національних суб’єктів господарювання. У статті враховано, що поряд з протидією загрозам підприємства прагнуть до розвитку, однією з форм якого є створення корпоративних структур і провадження інтеграційних процесів. Досягнення бажаного рівня економічної безпеки корпоративної структури пропонується забезпечувати шляхом оптимізації співвідношення ресурсів і компетентностей, навичок, умінь чи технологій щодо їх використання в рамках інтегрованого логістичного ланцюга створення вартості. При цьому реалізація інтеграційного процесу виступає саме інструментом досягнення такого оптимального співвіднесення, а рівень економічної безпеки розглядається як один з критеріїв оптимізації. В основу забезпечення економічної безпеки корпоративного інтеграційного процесу покладено систему авторських гіпотез. Кожній з висунутих гіпотез відповідає сукупність концептуальних положень, орієнтованих на практичну реалізацію запропонованих підходів. У рамках означених концептуальних положень представлено зв’язок між стимулами та перевагами інтеграції та базисом забезпечення їх безпеки, досліджено відмінності між безпекою функціонування та безпекою розвитку, обґрунтовано використання методології логістики для узгодження інтересів учасників корпоративної структури, доведено доречність застосування ресурсного підходу для управління інтеграцією та безпекою розвитку. Графічне відображення причинно-наслідкових зв’язків між означеними концептуальними положеннями дозволило формалізувати предметну сферу дослідження безпеки корпоративної інтеграції.
Ключові слова: корпоративна структура, економічна безпека, інтеграційний процес, безпека розвитку, ресурс безпеки, корпоративна логістика
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Гуцалюк Олексій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування, Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (вул. Покровська, 73, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: alex-d.88@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гуцалюк О. М. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки корпоративних інтеграційних процесів // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 144–152.

Список використаних у статті джерел

Анискин Ю. П. Корпоративное управление инновационным развитием / Под ред. Ю. П. Анискина. – М. : Омега-Л, 2007. – 411 с.
Арефьев С. О. Определение категории «экономическая безопасность предприятия» / С. О. Арефьев // Бизнес Информ. – 2009. – № 3. – С. 82–85.
Бегаева А. А. Корпоративные слияния и поглощения. Проблемы и перспективы правового регулирования : монография / А. А. Бегаева. – М. : Инфотропик Медиа, 2010. – 256 с.
Белкин Д. В. Основные подходы к исследованию экономической безопасности предприятий / Д. В. Белкин // Вестник Тольяттинского государственного университета. – 2011. – № 4. – С. 183–186.
Боковець В. В. Теоретико-методичні засади управління корпораціями : монографія / В. В. Боковець – Київ : Кондор, 2016. – 206 с.
Бурков В. Н. Механизмы согласования корпоративных интересов / В. Н. Бурков, В. В. Дорохин, В. Г. Балашов. – М. : ИПУ РАН, 2002. – 73 с.
Гераськин М. И. Согласование экономических интересов в корпоративных структурах / М. И. Гераськин. – М. : ИПУ РАН, 2005. – 293 с.
Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : монография / В. М. Горбатов. – Харьков : ИД "ИНЖЭК", 2006. – 592 с.
Гончаров Г. О. Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні : монографія / Г. О. Гончаров. – Полтава : Техсервіс, 2014. – 332 с.
Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании / Д. Депамфилис. – М. : Олимп-Бизнес, 2007. – 960 с.
Єфімова Г. В. Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства» / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Бізнес Інформ. – 2013. – № 11. – С. 8–13.
Козаченко Г. В. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / Ред. Г. В. Козаченко. – Луганськ : Промдрук, 2014. – 337 с.
Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы професионалов / Под. ред. В. И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.
Куркин Н. В. Управление экономической безопасностью развития предприятия : монография / Н. В. Куркин. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2004. – 452 с.
Мичурина О. Ю. Теория и практика интеграционных процессов в промышленности : монография / О. Ю. Мичурина. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 287 с.
Попов О. Є. Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства : монографія / О. Є. Попов, А. М. Котов, Т. Г. Зайцева. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 320 с.
Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Под ред. В. С. Лукинского ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2006. – 720 с.
Шульженко Л. С. Економічна безпека стратегічного альянсу в контексті теорій взаємодії / Л. С. Шульженко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – С. 361–366.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 631.1:339.137.2
Данько Ю. І.
Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності малих аграрних підприємств (c. 153 - 158)

Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційних підходів до забезпечення конкурентоспроможності малих аграрних підприємств через побудову коротких «локальних» ланцюгів поставок із урахуванням концепцій ведення сталого сільського господарства. В результаті дослідження були проаналізовані сучасні наукові підходи та реальний стан забезпечення конкурентоспроможності малих і середніх аграрних підприємств. Запропоновано впроваджувати трикомпонентну модель конкурентоспроможності, яка включає у себе перегляд асортименту продукції і відповідних ринкових ніш, перебудову ланцюгів поставок і утворення об’єднань (кластерів). Узагальнено інноваційні моделі доведення кінцевого продукту до споживача. Сформований функціонально-операційний розподіл у системі забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Перспективами подальших досліджень є визначення економічної ефективності від запропонованих заходів щодо конкретного суб’єкта виробничої діяльності.
Ключові слова: конкурентоспроможність, аграрне підприємство, розподіл продукції, локалізація, сталий розвиток, ланцюг поставок
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Данько Юрій Іванович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, науково-дослідна частина, Сумський національний аграрний університет (вул. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: y.danko@sau.sumy.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Данько Ю. І. Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності малих аграрних підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 153–158.

Список використаних у статті джерел

Березіна Л. М. Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти / Л. М. Березіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 122–132.
Губенко В. І. Конкурентоспроможність продукції АПК: стан та можливості в умовах глобалізації / В. І. Губенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – Вип. 5, ч. 2. – С. 3– 7.
Красноруцький О. О. Управління збутом продукції аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Красноруцький Олексій Олександрович. Харків, 2013. – 375 с.
Непочатенко О. О. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України / О. О. Непочатенко, С. А. Чекалюк // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 41–46.
Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика : монографія / П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 420 с.
Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с
Berti G. Competitiveness of Small Farms and Innovative Food Supply Chains: The Role of Food Hubs in Creating Sustainable Regional and Local Food Systems / G. Berti, C. Mulligan // Sustainability. – 2016. – Т. 8. – № 7. – С. 616.
Davidova S. Family Farming In Europe: Challenges And Prospects, In-Depth Analysis [Електронний ресурс] / S. Davidova, K. Thomson. – 2014. – Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-AGRI_NT(2014)529047_EN.pdf
Distributed, Interconnected and Democratic Agri-Food Economies: New Directions in Research [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/democratic_agri_food_economies
Lutz J. Do Local Food Networks Foster Socio-Ecological Transitions towards Food Sovereignty? / J. Lutz, J. Schachinger // Learning from Real Place Experiences. Sustainability. – 2013. – № 5 (11). – Р. 4778–4796.
Hoppe R. Small Farms in the United States Persistence Under Pressure / R. Hoppe, J. MacDonald, P. Korb // USDA Economic Research Service. – 2010. – № (EIB-63). – 39 p.
Van Der Ploeg J. Rural development through the construction of new, nested, markets: Comparative perspectives from China, Brazil and the European Union / J. Van Der Ploeg, Y. Jingzhong, S. Schneider // Journal of Rural Studies. – 2012. – Vol. 39. – Р. 133–173.
Porter M. Creating Shared Value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth / M. Porter, M. Kramer // Harvard Business Review. – 2011. – Vol. 89. – Р. 62–77.
Сільське господарство України: Статистичний збірник за 2015 рік / Відповід. за вип. О. М. Прокопенко. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 360 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.2
Дікань Л. В., Владімірова Н. П.
Оцінка рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання (c. 159 - 164)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Визначено, що діяльність підприємства постійно піддається внутрішнім і зовнішнім загрозам, тому в нестабільних ринкових умовах господарювання для запобігання банкрутству і ліквідації підприємства важливим є формування ефективної системи управління його фінансовою безпекою. Узагальнено наявні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Проведено їх критичний аналіз. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Запропоновано проводити оцінку рівня фінансової безпеки кількісно та якісно з подальшим порівнянням і співставленням їх результатів. Кількісну оцінку запропоновано проводити методом нечіткої логіки, якісну – методом аналізу ієрархій. Оцінку рівня фінансової безпеки було проведено на десяти суб’єктах господарювання. Визначено, що якісна оцінка рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання, на відміну від кількісної, дозволяє визначити не тільки фінансову стабільність суб’єкта господарювання, а й оцінити його фінансову стратегію.
Ключові слова: фінансова безпека, суб’єкти господарювання, рівень фінансової безпеки, індикатор фінансової безпеки, фінансова стійкість
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 15. Бібл.: 8.

Дікань Лариса Василівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра контролю та аудиту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: hneu_audit09@ukr.net
Владімірова Наталія Петрівна – аспірант, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: mosy777777@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дікань Л. В., Владімірова Н. П. Оцінка рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 159–164.

Список використаних у статті джерел

Андрейчиков А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. – Київ : Вид-во Київ. нац.. торг.-екон. ун-ту, 2004. – 759 с.
Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – Київ : Ника-Центр, 2004. – 784 с.
Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_451800-01.
Підхомний О. М. Індикатори оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання / О. М. Підхомний, Л. С. Яструбецька // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». – 2007. – Вип. 4, Ч. 2. – С. 73–76.
Річні звіти підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.
Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
Ткачук Т. Безпека суб’єктів господарювання: системний аналіз / Т. Ткачук // Бизнес и безопасность. – 2012. – № 4. – С. 22–25.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 303.7;005;65.01
Ізмайлов Я. О.
Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці (c. 165 - 174)

Метою статті є критичний аналіз і подальший розвиток методології аналізу господарської діяльності підприємств для постіндустріальної економіки. Обґрунтовано, що розвиток методології економічного аналізу повинен здійснюватись у напрямку створення передумов, за яких забезпечується можливість за результатами аналітичних розрахунків діагностувати та контролювати тенденції поліпшення кількісних і якісних параметрів виробничо-господарської діяльності підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень. Доведено, що теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу в умовах постіндустріальної економіки потребує удосконалення. Здійснено критичний аналіз думок провідних учених-аналітиків щодо сутності та класифікації принципів, методів і методик економічного аналізу. Уточнено сутність принципів, рекомендовано види та методи аналізу, що дозволять бухгалтерам, аналітикам, аудиторам, контролерам та іншим суб’єктам краще розуміти й ефективно використовувати теоретично-методологічні аспекти економічного аналізу на практиці. Сформовано порядок застосування методів економічного аналізу залежно від фаз інвестиційно-інноваційного процесу на підприємствах.
Ключові слова: економічний аналіз, методологія, методи, принципи, інвестиційно-інноваційний розвиток, постіндустріальна економіка
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 26.

Ізмайлов Ярослав Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (пр. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна)
Email: izmyar@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ізмайлов Я. О. Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 165–174.

Список використаних у статті джерел

Академічний тлумачний словник української мови ?Електронний ресурс?. – Режим доступу : http://sum.in.ua/.
Барнгольц С. Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития / С. Б. Барнгольц. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 345 с.
Баканов М. И. Теория экономического анализа : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 416 с.
Барсуков Д. П. Экономический анализ как инструмент оценки экономической деятельности организаций культуры ?Електронний ресурс? / Д. П. Барсуков, А. А. Екатерининская // Концепт : науч.-метод. электрон. журнал. – 2016. – Т. 15. – С. 2636–2640. – Режим доступу : http://e-koncept.ru/2016/96448.htm.
Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л. А. Бернстайн ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 624 с.
Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України / В. М. Геєць // Економіка України. – 2014. – № 12 (637). – С. 4–19.
Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : монографія / Д. О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 450 с.
Доля В. Т. Економічний аналіз: теорія практичні методики : навч. посіб. / В. Т. Доля. – Київ : Кондор, 2003. – 208 с.
Економічний аналіз : навч. посіб. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2003. – 680 с.
Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток ; за ред. М. Г. Чумаченка. – Київ : КНЕУ, 2001. – 540 с.
Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу / В. П. Завгородній, В. В. Сопко. – Київ : КНЕУ, 2000. – 258 с.
Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Івахненко. – Київ : КНЕУ, 2000. – 263 с.
Калабухова С. В. Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці / С. В. Калабухова // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 19. – № 1. – С. 6–12.
Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : Проспект, 2004. – 424 с.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 512 с.
Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : монографія / І. Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.
Лахтіонова Л. А. Функції економічного аналізу на мікрорівні / Л. А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. КНЕУ, 2008. – Вип. № 11. – С. 245–250.
Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс : навч. посіб. / В. М. Мельник. – Київ : Кондор, 2003. – 128 с.
Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 472 с.
Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О. В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – Київ : Знання, 2005. – 662 с.
Свірко С. В. Державні фінанси України: визначальні вектори, результати та проблеми розвитку / С. В. Свірко, Б. Ю. Кузьмінський // Незалежний аудитор. – 2015. – № 13 (ІІІ). – С. 24–31.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3 (80). – С. 193–205.
Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : учебник / А. Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 352 с.
Bierman H. The Capital Budgeting Decision. Economic Analysis and Financing, 8th ed. / H. Bierman, S. Smidt. – New York : Macmillan Publishing, 1993. – 645 p.
Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits / M. Friedman. – New York : Times Magazine. – 2011. – 650 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.153
Крутова А. С., Сіфурова А. І.
Ефективність управління оборотним капіталом у системі забезпечення фінансової безпеки торговельних підприємств (c. 175 - 183)

Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств оптової і роздрібної торгівлі України, узагальнено наукові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Обґрунтовано вплив рівня ефективності управління оборотним капіталом на підвищення показників рентабельності фінансово-господарської діяльності, ділової активності, зростання індикаторів фінансової стійкості та стабільності розвитку, забезпечення прийнятного рівня фінансової безпеки торговельних підприємств. Проаналізовано основні результати фінансово-господарської діяльності підприємств торгівлі України за період 2010–2015 рр., що вплинули на рівень їх фінансової безпеки, та відзначено негативні тенденції у динаміці отримання чистого прибутку, низької рентабельності продажів і збитковості використання оборотних активів. Виявлено значну диспропорцію у структурі загальних джерел формування капіталу, високу дефіцитність власних фінансових ресурсів, тенденцію у фінансуванні оборотних активів виключно за рахунок позикових коштів, стрімке зростання рівня відсоткових кредитних ставок. Надано оцінку індикаторам фінансової стійкості за коефіцієнтним та агрегатним підходами, що засвідчили нестійкий і кризовий фінансовий стан більшості підприємств оптової і роздрібної торгівлі України. Визначено резерви підвищення рівня фінансової безпеки з виокремленням ключових складових підсистем фінансової безпеки, критеріїв та індикаторів для об’єктивної оцінки фінансового стану, з урахуванням впливу зовнішнього середовища, що дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо аналізу, запобігання та нейтралізації реальних і потенційних загроз для підприємств торгівлі.
Ключові слова: фінансова безпека, оборотний капітал, ефективність, підприємства торгівлі
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Крутова Анжеліка Сергіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: ankrutova@ukr.net
Сіфурова Альона Ігорівна – аспірант, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крутова А. С., Сіфурова А. І. Ефективність управління оборотним капіталом у системі забезпечення фінансової безпеки торговельних підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 175–183.

Список використаних у статті джерел

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010 – 31.12.2015 років [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Власний капітал за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2010–2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Оборотні активи за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2010–2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2010–2015 роках [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2010–2015 роках [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Процентні ставки за кредитами та депозитами у 2014–2015 роках : статист. вип. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66237
Аналітична записка щодо розвитку банківської системи. Кредити, надані в економіку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/Download?id=10c2858d
Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку : монографія / За ред. В. В. Коваленко. – Одеса : Атлант, 2015. – 217 с.
Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – Киев : Эльга, 2009. – 645 с.
Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.] ; за заг. ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295 с.
Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич та ін. ; [за ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів : ЛКА, 2012. – 386 с.
Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємств в умовах кризи : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.
Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Кім Юрій Геннадійович. – Київ, 2009. – 21 с.
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Горячева Кіра Сергіївна. – Київ, 2006. – 17 с.
Антонова О. В. Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антонова Олена Вікторівна. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 21 с.
Могиліна Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Могиліна Людмила Анатоліївна. – Суми, 2015. – 21 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.1.003.12:656.078.8:656.7:061.5(045)
Побережна З. М.
Оцінювання фінансово-ресурсних умов забезпечення конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств (c. 184 - 191)

В матеріалі статті обґрунтовано методичну базу оцінювання фінансово-ресурсних умов забезпечення конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств. Виявлено, що емісійна діяльність авіатранспортних підприємств є умовою їх ресурсної достатності, перспективної прибутковості та конкурентоспроможності. Запропоновано використовувати структурно-динамічний аналіз як методичну основу оцінювання результатів емісійної діяльності та подальшого прийняття рішень щодо фінансування за рахунок емісії корпоративних зобов’язань авіатранспортних підприємств, заходів із підвищення їх конкурентоспроможності. Доведено доцільність використання варіантного аналізу коефіцієнтів левериджу в процесі визначення структури капіталу авіатранспортних підприємств, за якої забезпечується їх конкурентоспроможність.
Ключові слова: фінансові умови, конкурентоспроможність, авіатранспортні підприємства, емісійна діяльність, леверидж, структура капіталу
Табл.: 9. Формул: 2. Бібл.: 9.

Побережна Заріна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, Національний авіаційний університет (пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: Zarina_www@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 36

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Побережна З. М. Оцінювання фінансово-ресурсних умов забезпечення конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 184–191.

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань : [монографія] / О. В. Ареф’єва, А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 242 с.
Астапова Г. В. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на основі удосконалення процесу ціноутворення / Г. В. Астапова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2013. – Вип. 46. – С. 3–14.
Ганущак-Єфіменко Л. М. Стратегія управління ризиком господарського портфеля підприємства / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 89–99.
Ігнатьєва І. А. Особливості становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектора України [Електронний ресурс] / І. А. Ігнатьєва, О. І. Ігнатьєв // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу : http//economy.nayka.com.ua.
Ложачевська О. М. Забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах глобалізації та євроінтеграції / О. М. Ложачевська // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2008. – Вип. 20. – С. 3–10.
Макогон Ю. В. Стратегическое управление / Ю. В. Макогон. – Донецк : ДонНУ, 2003. – 206 с.
Сич Є. М. Закони економіки транспорту : [монографія] / Є. М. Сич, В. М. Кислий. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 160 с.
Скударь Г. М. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства : автореф. … д-ра екон. наук : 08.02.03 / Скударь Георгій Маркович. – Донецьк, 2000. – 23 с.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИКТЦ Маркетинг, 2002. – 892 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.338.2
Рета М. В.
Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи (c. 192 - 198)

Метою статті є обґрунтування методів, прийомів та основних показників для діагностики ефективності реалізації стратегічного розвитку підприємства, висвітлення концептуальних підходів проведення діагностики ефективності реалізації стратегії. Проаналізовано сучасні підходи до поняття «діагностика» та запропоновано власне бачення діагностики ефективності реалізації стратегії у контексті стратегічного управлінського обліку. Обґрунтовано місце та роль діагностики у системі стратегічного менеджменту підприємства. Проаналізовано наявні підходи до діагностики стратегії та процесу реалізації стратегічного розвитку. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності реалізації стратегії підприємства, який містить чотири етапи. В рамках підходу передбачено формування низки цільових показників, що характеризують певний перелік стратегій підприємства, що дозволяє отримати інтегральну оцінку кожної зі стратегій та на основі цих показників отримати сукупний інтегральний показник рівня реалізації стратегії. Проте, на відміну від наявних методик, запропоновано порівнювати не тільки фактичні та заплановані рівні показників, але й встановлювати, який рівень реалізації стратегії відповідає кожній грошовій одиниці, витраченій на реалізацію стратегії.
Ключові слова: діагностика, стратегічний облік, інтегральний показник, витрати на реалізацію стратегії
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 3. Бібл.: 16.

Рета Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: gimala@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рета М. В. Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 192–198.

Список використаних у статті джерел

Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : [монографія] / Л. А. Костирко. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Х. : Фактор, 2008. – 336 с.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 400 с.
Вартанов А. С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А. С. Вартанов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 79 с.
Тейл Г. Экономический прогноз и принятие решений / Г. Тейл. – М. : Статистика, 1971. – 241 с.
Кузьмін О. Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика : [монографія] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. П. Романко ; [за заг. ред. О. Є. Кузьміна]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.
Сіменко І. В. Діагностика якості систем управління підприємством : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Сіменко Інна Віталіївна. – Донецьк, 2010. – 30 с.
Діагностика стану підприємства: теорія і практика : [монографія] / [За заг. ред. проф. А. Е. Воронкової]. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 448 с.
Омаров Ш. А. Діагностика результатів діяльності коксохімічних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Омаров Шахін Анвер огли. – Х., 2008. – 20 с.
Лук’янова В. В. Діагностика ризику діяльності підприємства : [монографія] / В. В. Лук’янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В. В., 2007. – 312 с.
Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
Фаріон І. Д. Діагностика і економічний аналіз у сфері послуг : курс лекцій / І. Д. Фаріон, Л. І. Савчук, С. М. Жукевич ; за ред. І. Д Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 260 с.
Кость Я. О. Місце фінансової діагностики в системі фінансового менеджменту підприємства / Я. О. Кость // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 55–63.
Гребешкова О. Стратегічна діагностика активів підприємства: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Гребешкова, І. Федорцова. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/48585/24-Grebeshkova.pdf?sequence=1
Кузьміна О. Є. Концептуальні засади формування та використання полікретиріальних діагностичних систем на підприємствах машинобудування / О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельник // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 56–60.
Стрільчук Р. М. Науково-методичні підходи та методи здійснення діагностики стратегічних можливостей підприємства / Р. М. Стрільчук. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2669
Кочкіна Н. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України / Н. Кочкіна, І. Медведєва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2015. – № 8 (173). – С. 25–31.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М., Павловські Г.
Діагностика в системі менеджменту підприємства (c. 199 - 205)

Метою статті є визначення ролі та місця діагностики в системі менеджменту у структурі системи цілей діагностики діяльності підприємства. Запропоновано сутність поняття “діагностика діяльності підприємства”, під яким слід розуміти процес ідентифікації, аналізу й оцінювання стану підприємства та тенденцій його зміни (тобто зміни стану) за відповідними бізнес-індикаторами з метою розроблення рекомендацій щодо усунення проблемних моментів і слабких сторін функціонування підприємства для забезпечення якісно нового рівня його розвитку та формування перспектив із урахуванням наслідків за порушення законодавства у сфері економіки й управління підприємствами та права (юридичної відповідальності за порушення трудового, податкового законодавства, законодавства про захист економічної конкуренції, про комерційну таємницю тощо). Встановлено, що діагностика в системі менеджменту підприємства: 1) є структурною складовою (або частковою діагностичною ціллю) групи часткових діагностичних цілей системи цілей діагностики діяльності підприємства; 2) як підфункція функції контролю (як загальної функції менеджменту) враховує такі складові, як: оцінювання (визначення ключових ознак, характеристик, параметрів (показників, індикаторів), властивостей); аналіз (ретельне дослідження структури, динаміки, тенденцій, тощо); ідентифікування (передбачає визначення відхилень параметрів від критеріїв і / або стандартів, формулювання діагнозу). Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розроблення методів кількісного оцінювання ефективності системи менеджменту з метою впровадження у практичну діяльність підприємств, а саме у процеси прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: підприємство, система менеджменту, контролювання як функція менеджменту, технологія менеджменту, управлінські рішення, діагностика
Рис.: 3. Бібл.: 28.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net
Павловські Гжегож – Компанія «Zaklad Handlowo-Uslugowy BHP» (вул. Костшинська, 17, Гужиця, 69-113, Польща)
Email: gpawlowski@op.pl

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 44

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М., Павловські Г. Діагностика в системі менеджменту підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 199–205.

Список використаних у статті джерел

Кривов’язюк І. В. Комплексна економічна діагностика підприємства : [монографія] / І. В. Кривов’язюк, Т. В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.
Лук’янова В. В. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3, Т. 1. – С. 52–58.
Діагностика стану підприємства: теорія і практика : [монографія] / За заг. ред. А. Е. Воронкової. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 448 с.
Ткаченко А. М. Управління економічною діагностикою будівельного підприємства як основа його ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
Костырко Л. А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия : [монография] / Л. А. Костырко ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск, 2004. – 240 c.
Кузьмін О. Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Л. В. Іванець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – № 714. – С. 9–14.
Харківський Д. Ф. Роль та значення моніторингу в антикризовому управлінні підприємством / Д. Ф. Харківський, А. П. Тарасевич // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 4 (16). – С. 35–38.
Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : [монографія] / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексик. – Київ : КНЕУ, 2002. – 192 с.
Давидова І. О. Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту / І. О. Давидова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 46. – С. 16–25.
Жадько К. С. Моніторинг, діагностика та контроль у системі контролінгу діяльності суб’єктів підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / К. С. Жадько // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
Калініченко О. В. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного комплексу [Електронний ресурс] / О. В. Калініченко // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 32. – Режим доступу : http://knu.edu.ua/Files/Verstka33/79.pdf
Назаренко І. М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 1 (23). – С. 114–122.
Фролова Т. О. Еволюція функцій менеджменту до умов глобалізації / Т. О. Фролова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 1. – С. 138–146.
Лікарчук Н. В. Сутність стратегії планування як функції управління / Н. В. Лікарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 37–40.
Кузьмін О. Є. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій : [монографія] / О. Є. Кузьмін, І. В. Алєксєєв, О. Г. Мельник та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна. – Львів : Растр-7, 2013. – 428 с.
Кузьмін О. Є. Концепція та еволюція процесно-структурованого менеджменту / О. Є. Кузьмін // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 2 (3). – С. 7–16.
Кузьмін О. Нова парадигма побудови систем менеджменту [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, Н. Петришин, Н. Сиротинська // Демократичне врядування. – 2010. – Вип. 6. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik6/fail/Syrotynska.pdf
Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Нац. ун-т “Львівська політехніка” ; “Інтелект-Захід”, 2007. – 384 с.
Кузьмін О. Є. Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник та ін. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2012. – 240 с.
Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : [монографія] / О. Г. Мельник. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 344 с.
Бурова Т. А. Наукові основи контролю в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Т. А. Бурова // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
Скриньковський Р. М. Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства / Р. М. Скриньковський, Р. І. Крамар // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 130–134.
Скриньковський Р. М. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Р. М. Скриньковський, А. Г. Чубенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 49–54.
Скриньковський Р. М. Дiагностика ефективностi органiзацiйної структури управлiння виробничого пiдприємства та вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства / Р. М. Скриньковський, Р. І. Крамар // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 8. – С. 101–108.
Скриньковський Р. М. Діагностика ефективності системи захисту інформації на підприємстві та відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю / Р. М. Скриньковський, Р. І. Крамар, П. С. Гарасим // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 221–224.
Пинтосевич И. Полный контроль! Тайм-менеджмент нового поколения за 30 дней / И. Пинтосевич. – М. : Эксмо, 2013. – 192 с.
Odiorne G. S. Management By Objectives: A System of Managerial Leadership / G. S. Odiorne. – N. Y. : Pitman Pub. Corp, 1965. – 78 р.
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.1:658.1
Соколова Л. В.
Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища (c. 206 - 211)

Метою статті є розробка підходу до формування теоретико-методологічної платформи створення системи адаптації підприємств до стрімких змін зовнішнього середовища, активних сучасних викликів ринків. Акцентовано увагу на тому, що спроможність промислових підприємств мобільно реагувати на нестабільність зовнішнього оточення реалізується через систему їх адаптації, розробка якої повинна базуватися на відповідній теоретико-методологічній платформі. Проведений ретроспективний аналіз еволюції розвитку наукової думки щодо вирішення проблем адаптації підприємств дозволив дійти висновку, що досі відсутній погоджений погляд учених відносно наукового підґрунтя розробки адекватної системи адаптації промислових підприємств. Запропоновано підхід до формування теоретико-методологічної платформи процесу адаптації промислових підприємств як цілеспрямованої сукупності базових понять, принципів, теорій, наукових методів, моделей, законів і категорій, орієнтованих на розробку відповідної організаційно-економічної системи.
Ключові слова: адаптація підприємства, нестабільність середовища, система адаптації, методологія, теоретико-методологічна платформа
Рис.: 2. Бібл.: 33.

Соколова Людмила Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки (пр. Науки, 14, Харків, 61166, Україна)
Email: lv.sokolova@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Соколова Л. В. Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 206–211.

Список використаних у статті джерел

Соколова Л. В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Соколова Людмила Василівна. – Донецьк, 2006. – 32 с.
Акофф Р. Л. Планирование в больших экономических системах [Електронний ресурс] / Л. Р. Акофф ; под ред. И. А. Ушакова ; пер с англ. Г. Б. Рубальского. – Режим доступу : http://lib.mexmat.ru/books/79256
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; под ред. Ю. Н. Каптуревского ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.
Аубакирова Г. М. Адаптация предприятий к работе в условиях рынка : монография / Г. М. Аубакирова. – Караганда : Санат-Полиграфия. – 2004. – 213 с.
Болотов С. П. Динамика внешней среды и адаптация предприятия к рыночным условиям / С. П. Болотов // Корпоративное управление и инновационное развитие Севера : Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2010. – № 4. – С. 6–20.
Ву Тхиеу Занг. Адаптация предприятия к изменениям внешней среды / Ву Тхиеу Занг // Бизнес Информ. – 1999. – № 3–4. – С. 104–108.
Друкер П. Менеджмент. Адаптация к реалиям потребителя [Електронний ресурс] / П. Друкер. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/.../44160-adaptatsiya-k-reali
Дубчак В. В. Теоретико-методологические аспекты формирования системы адаптивного управления промышленными предприятиями : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.06.01 / Дубчак В.В. – Ростов-на-Дону, 2006. – 59 с.
Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Я. Тамбовцев. – М. : Экономика, 1997. – 288 с.
Печеная Л. Т. Формирование адаптивного механизма управления корпорацией: теория, методология, практика / Л. Т. Печеная. – Воронеж : ИСТОКИ, 2007. – 170 с.
Иващенко П. А. Адаптация в экономике / П. А. Иващенко. – Х. : Вища школа, 1986. – 144 с.
Aдаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам / Под ред. В. М. Гончарова. – К. : Техника, 1992. – 316 с.
Ландина Т. В. Организационно-экономические механизмы адаптации предприятия к условиям рынка / Т. В. Ландина. – К. : Наукова думка, 1994. – 150 с.
Соколова Л. В. Адаптация предприятий к условиям рынка / Л. В. Соколова. – Х. : ФОРТ, 1996. – 246 с.
Петрович Й. М. Сучасні тенденції адаптації підприємств машинобудування України до ринкових умов господарювання / Й. М. Петрович, О. М. Семенів, А. Ф. Кіт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 1998. – № 348. – С. 161–168.
Скубенко В. П. Условия и формы адаптации предприятия к рыночным отношениям / В. П. Скубенко. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 224 с.
Забродский В. А. Адаптация экономических систем на основе управляемости / В. А. Забродский // Економічна кібернетика. – 2000. – № 3/4. – С. 40–45.
Зинченко Н. В. Оптимизационное моделирование адаптации промышленного предприятия к внешнему воздействию / Н. В. Зинченко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту. – Луганськ : Вид-во СНУ. – 2001. – С. 55–57.
Буднік М. М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / Буднік Марина Миколаївна. – Х., 2002. –19 с.
Воінова Т. С. Теоретичні основи адаптації підприємств / Т. С. Воінова, А. В. Бондаренко // Коммунальное хозяйство городов. – 2004. – № 56. – С. 255–265.
Отенко І. П. Методологічні аспекти управління адаптивністю підприємства / І. П. Отенко // Научные труды ДонНТУ. – 2008. – № 33.1. – С. 35–39.
Туріца Н. А. Питання адаптації підприємства до зовнішнього середовища / Н. А. Туріца // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2008. – № 2 (58). – С. 28–35.
Геворкян А. Ю. Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Геворкян Артем Юрійович. – Х., 2009. – 20 с.
Янченко Н. В. Оцінка рівня адаптації підприємств залізничного транспорту / Н. В. Янченко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2011. – № 36. – С. 160–170.
Орлова Е. Е. Адаптация субъектов хозяйствования в условиях транзитивной экономики / Е. Е. Орлова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. – № 8 (24).– С. 72–77.
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки). Шляхом європейської інтеграції / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Гєєць та ін. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.
Словарь иностранных слов / Отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова. – М. : Русский язык – Медиа, 2004. – 819 с.
Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковця / Ю. П. Сурмін. – К. : Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. – 302 с.
Методологія [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Методологія
Поняття методу й методології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.textreferat.com/referat-8701-2.html
Поняття методології наукового дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://referat-ok.com.ua/.../ponyattya-metodologiji-naukovogo-d
Поняття про метод і методологія наукового дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua-referat.com/Поняття_про_метод_і_методологія_наукового_дослід


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.5.012.32:621
Стадник В. В., Вешко О. В.
Концептуальні основи «менеджменту різноманітності» у системі стратегічного управління розвитком промислових підприємств (c. 212 - 218)

Актуалізовано проблему посилення інноваційної складової у стратегічному управлінні промисловими підприємствами в умовах глобалізації. Розглянуто сутність і особливості інноваційного розвитку підприємницьких структур у контексті їх конкурентоспроможності. Акцентовано увагу на тому, що інноваційний розвиток мусить забезпечувати підприємствам збільшення своєї здатності до створення продуктів, що мають споживчу цінність. На основі аналізу змісту й напрямів інноваційної діяльності промислових підприємств доведено, що її результати не створюють умов для їх інноваційного розвитку. Аргументовано, що за характером здійснюваних змін інноваційний розвиток є революційним перетворенням економічної системи, що змінює її системний атрактор відповідно до нового етапу функціонування. Це підвищує життєздатність підприємств у контексті економічної діяльності, робить їх гнучкішими, здатними до адаптації у довгостроковому періоді. Підкреслено, що при цьому зростає рівень гетерогенності підприємств за факторами ресурсів, процесів і переваг. Показано зв'язок між гетерогенністю економічних ресурсів і вибором менеджменту підприємства певного типу конкурентних стратегій. Аргументовано, що вибір типу конкурентної стратегії залежить від здатності підприємства до рекомбінації ресурсів і процесів. Висловлено припущення про доцільність зміни підходів до організації інноваційної діяльності підприємств – для підвищення її результативності у напрямі рекомбінації ресурсів. Зазначено, що це може бути досягнуто через реалізацію концепції «менеджменту різноманітності». Охарактеризовано концептуальні основи реалізації менеджменту різноманітності. Вказано, що її організаційною основою є децентралізація управління, яка розширює мотиваційну основу учасників інноваційного пошуку.
Ключові слова: інноваційний розвиток підприємства, конкурентні стратегії, гетерогенність ресурсів, гетерогенність процесів і переваг, менеджмент різноманітності, організаційна взаємодія, мотивація
Рис.: 2. Бібл.: 16.

Стадник Валентина Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: stadnyk_v_v@ukr.net
Вешко Оксана Володимирівна – аспірант, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: v-g-oksi@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стадник В. В., Вешко О. В. Концептуальні основи «менеджменту різноманітності» у системі стратегічного управління розвитком промислових підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 212–218.

Список використаних у статті джерел

Портер М. Конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. ? 608 с.
Головченко Т. М. Інноваційний розвиток як основний напрямок забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Т. М. Головченко, Б. В. Рябошапка // Економічний простір. – 2009. – № 7. – С. 60–66.
Тарнавська Н. П. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку / Н. Тарнавська // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 30–41.
Федулова І. В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства / І. В. Федулова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – № 36. – С. 114–118.
Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хамел, К. Прахалад. – М. : Олимп-Бизнес, 2002. – 437 с.
Wernerfelt B. The Resours-Based View of the Firm: Ten Years Later / B. Wernerfelt // Strategic Management Journal. – 1995. – Vol. 16, No. 3. – P. 171–174.
Зельднер А. Г. Концептуальные подходы к стратегии и тактике государственного регулирования экономики / А. Г. Зельднер. – М. : ИЭ РАН, 2007. – 208 с.
Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Головного управління статистики Хмельницької області. – Режим доступу : http://www.statbrd.ic.km.ua/ukr/statinf/perelik2012.htm#ni (дата звернення: 28.04.2016 р.)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u/orp0313_u.htm
Наукова та інноваційна діяльність [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html (дата звернення: 04.08.2016 р.)
Stadnyk V. Innovative factors in the system of value-oriented management of an industrial enterprise / V. Stadnyk, О. Zamaziy // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 242–249.
Nelson R. In Search of a Useful Theory of Innovation / R. Nelson, S. Winter // Research Policy. – 1977. – Vоl. 6, No. 1. – P. 36–76.
Гетерогенність [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Гетерогенність
Клейнер Г. Б. Системно-интеграционная теория предприятия / Г. Б. Клейнер // Original scientific paper; Recived: September. – 2005. – No. 30. – Р. 21–40.
Stadnyk V. Heterogenic factors in development of competence of industrial corporations / V. Stadnyk // International Journal of Economics and Society: Memphis. – 2016. – Vol. 2, Iss. 5. – P. 80–85.
Старк Д. Неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоциалистических странах / Д. Старк // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2, № 2. – С. 115–129.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.47
Тарасова Т. О.
Теоретико-методологічні засади розвитку трансляційних можливостей контролінгу у забезпеченні сталого розвитку підприємства (c. 219 - 227)

Метою цієї статті є дослідження ролі контролінгу в сучасній системі соціо-еколого-економічних відносин і оцінка його можливостей у забезпеченні сталого розвитку бізнес-одиниці. За цих умов концепція контролінгу повинна орієнтуватися на розвиток трансляційних можливостей, що передбачає розширення функцій обліково-аналітичного забезпечення, яке формує інформаційне середовище банку даних і банку знань управління майбутніми подіями. Виходячи з нової філософії розвитку трансляційних можливостей управління, вважаємо за доцільне розуміти контролінг як соціально-економічну міжфункціональну технологію управління, яка формує інформаційний простір підтримки оперативного, тактичного та стратегічного управління, на основі використання механізму внутрішніх управлінських дій рефлекторного характеру, спрямованих на стійкий розвиток підприємства. Запропоновано новий напрям розвитку концепції контролінгу, що базується на філософії сталого розвитку підприємства та об’єднує такі організаційні складові: основні та допоміжні бізнес-процеси; центри відповідальності в системі бізнес-архітектури, системи планування і бюджетування, мотиваційні інструменти. Виходячи зі складу загальних функцій управління, виділено цільові елементи контролінгу: моделювання організаційної структури підприємства як системи ієрархічно залежних бізнес-одиниць; постановка системи оперативного та стратегічного планування; розробка системи інструментальної підтримки (контрольних показників), що дозволяє створити систему багаторівневого контролю з відстеження досягнення стратегічних цілей і виявлення відхилень. Запропоновано інформаційне середовище контролінгу, яке включає шість взаємопов’язаних інформативних складових – планування, організацію, моніторинг, аналіз, регулювання, консалтинг, що дозволяє ліквідувати розриви інформаційних зв’язків у системі управління в єдиному контурі контролінгу. Запропоновано модель концептуального середовища контролінгу в системі управління стійким розвитком, яка є теоретичним базисом побудови організаційної структури підрозділу контролінгу на підприємстві, методологічним підґрунтям обліково-аналітичної підтримки функцій управління і формалізації процедур контролінгу. Це дало можливість сформувати пріоритетні завданнями контролінгу, а саме: зростання ринкової вартості підприємства; формалізація процедур оцінювання та управління ризиками; створення умов для подальшого розвитку системи контролінгу в умовах інформаційного суспільства.
Ключові слова: контролінг, трансляційні можливості, стійкий розвиток, інформаційне середовище
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Тарасова Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, аналізу і страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: paluhtatiana@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тарасова Т. О. Теоретико-методологічні засади розвитку трансляційних можливостей контролінгу у забезпеченні сталого розвитку підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 219–227.

Список використаних у статті джерел

Одинцова Т. М. Контроллинг как элемент механизма обеспечения сбалансированного устойчивого развития предприятия / Т. М. Одинцова // Вісник СевНТУ. Серія: Економіка і фінанси. – 2012. – Вип. 130. – С. 144–150.
Ходзицька В. В. Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами / В. В. Ходзицька // Облік і фінанси. – 2014. – № 4 (66). – С. 146–153.
Тарасюк М. В. Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Тарасюк. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 547 с.
Мізерна Г. П. Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю на підприємстві санаторно-курортного типу / Г. П. Мізерна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – Вип. 6, т. 3. – С. 207–211.
Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2004. – 370 с.
Івахненков С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології : монографія / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – Київ : Знання, 2009. – 319 с.
Дубас О. П. Інформаційно-комунікаційний простір: поняття, сутність, структура [Електронний ресурс] / О. П. Дубас. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26693/22-Dubas.pdf.
Дубняк К. А. Інформаційний простір: структура та функціональні параметри / К. А. Дубняк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 4 (24). – С. 21–25.
Петренко С. Н. Контроллинг : учеб. пособие / С. Н. Петренко. – Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2003. – 327 c.
Прохорова В. В. Контролінг в управлінні витратами підприємств : монографія / В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 263 с.
Брохун Н. С. Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення системи контролінгу : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Брохун Наталія Степанівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : [б. в.], 2010. – 20 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.33:65.012.34:334.716
Трушкіна Н. В., Драчук Ю. З., Залознова Ю. С.
Логістичні концепції на промисловому підприємстві в умовах глобалізації ринку (c. 228 - 238)

Метою статті є оцінка динаміки показників зовнішньої торгівлі України товарами та послугами; порівняльний аналіз логістичних концепцій, які застосовуються на промислових підприємствах в умовах глобалізації ринку; визначення напрямів удосконалення управління міжнародною виробничо-збутовою діяльністю промислових підприємств. У результаті дослідження виконано аналіз динаміки обсягів експорту–імпорту товарів і транспортних послуг України; вантажопотоку за видами транспорту; експорту, імпорту та транзиту вантажів; прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку України. Досліджено сучасні інформаційні системи та логістичні концепції, які застосовуються на промислових підприємствах в умовах глобалізації ринку. Визначено та систематизовано напрями вдосконалення управління міжнародною виробничо-збутовою діяльністю промислових підприємств. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка пропозицій щодо інформаційного забезпечення організації процесів обслуговування споживачів промислового підприємства.
Ключові слова: промислове підприємство, міжнародна виробничо-збутова діяльність, логістичні концепції, інформаційні системи, глобалізація ринку
Рис.: 1. Табл.: 9. Бібл.: 32.

Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: trushkina@nas.gov.ua
Драчук Юрій Захарович – доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, відділ проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Залознова Юлія Станіславівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: zaloznova.iep@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Трушкіна Н. В., Драчук Ю. З., Залознова Ю. С. Логістичні концепції на промисловому підприємстві в умовах глобалізації ринку // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 228–238.

Список використаних у статті джерел

Іващенко М. В. Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України / М. В. Іващенко // Траектория науки : электрон. науч. журнал. – 2016. – № 4 (9). – С. 31–36.
Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015
Цілі сталого розвитку на 2016–2030 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print1443640573621204
Васильців Н. М. Передумови та тенденції розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Н. М. Васильців. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2010_669/38.pdf
Індекс ефективності логістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekonomika.eizvestia.com/full/638-indeks-effektivnosti-logistiki-2016
Тараненко Ю. В. Аналіз ринку логістичних послуг / Ю. В. Тараненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 219–222.
Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у 2006–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС у 2006–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами у 2006–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС у 2006–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Структура експорту–імпорту за видами послуг у 2006–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2009 рік : статист. бюлетень. – Київ : Держ. комітет статистики України, 2010. – 90 с.
Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2010 рік : статист. бюлетень. – Київ : Держ. комітет статистики України, 2011. – 78 с.
Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2011 рік : статист. бюлетень. – Київ : Держ. служба статистики України, 2012. – 80 с.
Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2012 рік : статист. бюлетень. – Київ : Держ. служба статистики України, 2013. – 82 с.
Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2013 рік : статист. бюлетень. – Київ : Держ. служба статистики України, 2014. – 84 с.
Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2014 рік : статист. бюлетень. – Київ : Держ. служба статистики України, 2015. – 58 с.
Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіці України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Прямі іноземні інвестиції з країн ЄС в економіці України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 28–37.
Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с.
Економіка логістичних систем : монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега та ін. ; за наук. ред. Є. Крикавського, С. Кубіва. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.
Логістика: теорія та практика / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко та ін. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 360 с.
Крикавський Є. В. Логістичні системи / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
Економіка логістики / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Н. В. Чорнописька та ін. ; за заг. ред. Є. В. Крикавського, О. А. Похильченко. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – 640 с.
Кондратюк Д. М. Суть концепцій логістики та перспективи їх застосування у сільськогосподарській діяльності [Електронний ресурс] / Д. М. Кондратюк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Vzhnau/2011_1/179.pdf
Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва : монографія / О.В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г. В. Загорій та ін. ; за заг. ред. О. В. Посилкіної. – Харків : Нац. фармацевт. ун-т, 2011. – 772 с.
Пономаренко В. С. Логістичний менеджмент / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко ; за ред. В. С. Пономаренка. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 440 с.
Пакула Н. М. Огляд ринку сучасних програмних продуктів, спрямованих на вирішення логістичних завдань / Н. М. Пакула, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 6 (43). – С. 60–70.
Силенко А. Н. Оптимизация деятельности предприятия на основе концепции CRM (управление взаимоотношениями с клиентом) / А. Н. Силенко, М. В. Трубников // Экономические стратегии. – 2009. – № 2. – С. 102–109.
Капінус Л. В. Доцільність впровадження клієнтоцентризму на підприємстві / Л. В. Капінус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4 (83). – С. 46–50.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.147.2
Єпіфанова І. Ю.
Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств (c. 239 - 244)

Метою статті є аналіз власного капіталу у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств і визначення напрямів підвищення ефективності його використання. В роботі розглянуто сутність фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Досліджено підприємства, які впроваджували інновації в ЄС та Україні, частку внутрішніх витрат на НДДКР у ВВП. Визначено, що європейські країни мають значні валові внутрішні витрати на НДДКР, які за більшістю країн мають позитивну динаміку зростання. Проаналізовано джерела фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Визначено, що інноваційна діяльність вітчизняних підприємств фінансується у першу чергу за рахунок власного капіталу, що зумовлено високою вартістю банківських кредитів, відсутністю доступу до державного фінансування, низькою часткою коштів інвесторів. Визначено складові власного капіталу, за рахунок яких може здійснюватись фінансове забезпечення інноваційної діяльності. Для успішної реалізації інноваційної діяльності за рахунок власного капіталу підприємствам доцільно використовувати не лише такі традиційні джерела, як амортизаційні відрахування та нерозподілений прибуток, але й таку складову власного капіталу, як персонал. Крім того, підприємствам варто збільшувати власний капітал за рахунок кооперації, злиття з іншими підприємствами, формування ПФГ.
Ключові слова: власний капітал, нерозподілений прибуток, фінансове забезпечення, інноваційна діяльність
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Єпіфанова Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: epifanovairene@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 239–244.

Список використаних у статті джерел

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/
Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11– 12. – С. 30– 32.
Джеджула В. В. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 21. – № 2. – С. 69–74.
Djedjula V. Investment in energy saving actions of industrial enterprises / V. Djedjula // Actual problems of economics. – 2014. ? № 1 (151). – P. 163–170.
Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – Київ : КНЕУ, 2003. – 394 с.
Nanda R. Financing Innovation/ R. Nanda, W. Kerr // National Bureau of Economic Research. – 2015. – Vol. 7 (1). – Р. 445–462.
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств : монографія / За заг. ред. П. Т. Бубенка. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 257 с.
Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : монографія / В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 347 с.
Войнаренко М. П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с.
Офіційний сайт ПФГ UTC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.utc.com/Investors/Pages/Annual-Reports-and-Proxy-Statements.aspx


Розділ: Економічна теорія
УДК 005:303.4
Доронін А. В., Доронін С. А.
Концептуальні передумови дослідження колективної професійної мобільності управлінського персоналу (c. 245 - 252)

Обобщены предпосылки и проблемы разработки концепции исследования и преобразования коллективной профессиональной мобильности управленческого персонала. Обоснована необходимость конкретизации содержания и структуры научно-методологического концепта «парадигма». Проанализированы возможностей использования философии и экономической теории для определения исходных идей по разработке технологии исследования коллективной профессиональной мобильности управленческого персонала; определены противоречия, разрешение которых позволит создать конструктивную теоретическую основу такого исследования. Обоснована необходимость ориентации на междисциплинарный подход при разработке концептуальных предпосылок исследования коллективной профессиональной мобильности. Разработаны варианты картины мира, позволяющие обеспечить результативные дискуссии представителей различных научных дисциплин на феноменологическом этапе конструирования новой парадигмы.
Ключові слова: управленческий персонал, профессиональная мобильность, концепция исследования, противоречия, парадигма, феноменология, картина мира, междисциплинарный подход
Табл.: 1. Бібл.: 37.

Доронін Андрій Віталійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: 14494xk@ukr.net
Доронін Степан Андрійович – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: stlffler@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Doronin A. V., Doronin S. A. The Conceptual Preconditions of Studying Collective Professional Mobility of Management Personnel // The Problems of Economy. – 2016. – №3. – C. 245–252.

Список використаних у статті джерел

Сорокин П. А. Социальная мобильность / П. А. Сорокин ; пер. с англ. М. В. Соколовой. – М. : Akademia ; LVS, 2005. – 460 с.
Зеер Э. Ф. Профессиональная мобильность – интегральное качество субъекта инновационной деятельности / Э. Ф. Зеер, С. А. Морозова, Э. Э. Сыманюк // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 5. – С. 90–97.
Пілецька Л. С. Соціально-психологічні особливості професійної мобільності особистості в умовах кризи / Л. С. Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – 2013. – Вип. 18, ч. 1. – С. 54–61.
Пілецька Л. С. Соціально-психологічні складові професійної мобільності особистості / Л. С. Пілецька // Актуальні проблеми психології. – 2015. – Т. 7, Вип. 38. – С. 385–395.
Вороновська Л. П. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Вороновська Лариса Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – 267 с.
Сухара І. В. Професійна мобільність як складова професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері України / І. В. Сухара // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 96–99.
Міхненко Г. Е. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Міхненко Галина Едуардівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 21 с.
Социально-профессиональная мобильность в XXI веке : сборник материалов и докладов Международной конференции (29–30 мая 2014 г., Екатеринбург) / Под ред. Г. М. Романцева, В. А. Копнова. – Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2014. – 352 с.
Социально-профессиональная мобильность в XXI веке // С6орник материалов 2-й Всероссийской конференции (28–29 мая 2015 г., Екатеринбург) / Под ред. Е. М. Дорожкина, В. А. Копнова. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2015. – 352 с.
XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (19–22 апреля 2016 г., Москва) [Electronic resource] // Экономическая социология. – 2016. – Май. – Т. 17, № 3. – Access mode: www.ecsoc.hse.ru
Коробко Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку [Electronic resource] / Н. В. Коробко // Theory and Methods of Educational Management. – 2016. – № 1 (17). – Access mode: 2016http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/14_korobko.pdf
Сергеева Т. Б. Личностная и профессиональная мобильность: проблема сопряженности / Т. Б. Сергеева // Образование и наука. – 2015. – № 8 (127). – С. 81–96.
Гогленков А. М. Профессиональная мобильность в контексте концепции непрерывного образования: опыт стран Скандинавии / А. М. Гогленков // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2013. – № 32. – С. 185–192.
Малиновский П. В. Транспрофессионализм как критерий эффективности управления человеческим потенциалом [Electronic resource] / П. В. Малиновский. – Access mode : http://prometa.ru/policy/capital/reports/3
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек ; пер. с нем. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.
Рагозин Н. П. Принципы анализа «общества риска» / Н. П. Рагозин // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б. «Гуманітарні науки». – 2011. – № 1. – С. 221–228.
Вайнер А. В. Групповая готовность к риску как фактор эффективности управленческих команд : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Вайнер Анна Владимировна ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2008. – 30 с.
Платонова С. И. Неклассическая парадигма социального исследования в эпистемологическом контексте ХХ века / С. И. Платонова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2011. – Вып. № 127.– С. 115–120.
Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира: структура, функции, историческая динамика : автореф. дис. … д-ра фил. наук : 09.00.01 / Кузнецова Лидия Федоровна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1993. – 24 с.
Словарь терминов и понятий по обществознанию / Авт.-сост. А. М. Лопухов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 268 с.
Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина ; сост. Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. – М. : Политиздат, 1989. – 479 с.
Шиян Д. В. Напрями оновлення методології досліджень в економічній науці [Electronic resource] / Д. В. Шиян. – Access mode : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.1/342.pdf
Философия науки в вопросах и ответах : учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 352 с.
Киричок О. Б. Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Киричок. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 381 с.
Виттих В. А. Феноменологический подход к построению теории управления обществом / В. А. Виттих // Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (16–19 июня 2014 г., Москва). – М.: ИПУ РАН. – С. 6182–6186.
Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов : монография / О. А. Гейман. – Харьков : ФЛП Либуркина Л. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 428 с.
Doronina M. Behavioral Economics / M. Doronina // The Research Methodology Background the Problems of Economy. – 2015. – №. 3. – P. 237–243.
Доронин А. В. Предпосылки создания культурадигмы управления поведением персонала организации / А. В. Доронин // Економіка розвитку. – 2008. – № 3. – С. 72–76.
Доронин А. В. Монографический метод. Сущность и программа использования в исследованиях поведения персонала / А. В. Доронин // Бизнес Информ. – 2009. – № 1. – С. 121–129.
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : нац. доп. / Кер. авт. кол. Е. М. Лібанова ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012.– 412 с.
Парфенов А. И. Феноменологическая парадигма социального порядка / А. И. Парфенов // Известия Саратовского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2011. – Т. 11, вып. 4. – С. 31–35.
Полтерович В. М. Кризис экономической теории : доклад на научном семинаре Отделения экономики и ЦЭМИ РАН «Неизвестная экономика» 1997 г. [Electronic resource] / В. М. Полтерович. – Access mode : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22015
Залознова Ю. С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів : монографія / Ю. С. Залознова ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Київ, 2014. – 336 с.
Швецов Ю. Г. Научная несостоятельность современной экономической теории / Ю. Г. Швецов // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 2 (54). – С. 53–57.
Швецов Ю. Г. Духовно-нравственная несостоятельность современной экономической теории / Ю. Г. Швецов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2016. – № 2 (34). – С. 262–289.
Князев Ю. К. Об исходных предпосылках исследования современной экономики / Ю. К. Князев. – М. : Ин-т экономики РАН, 2014. – 35 с.
Алексеев П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2005. – 608 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 338.28
Гечбаия Б. Н., Ванішвілі М. М.
Оценка уровня конкуренции в банковском секторе Грузии (c. 253 - 260)

В статье с опорой на новейшие литературные источники и богатый фактический материал последовательно проанализирован и оценен уровень конкуренции в банковском секторе Грузии. Соответствующими исследованиями установлено (с подтверждением в хозяйственной жизни), что конкуренция на банковском рынке имеет определенные специфические признаки, отличаясь этим от конкуренции, присутствующей на прочих рынках. Одно из важных отличий состоит в том, что банковский рынок оперирует деньгами – товаром с абсолютной ликвидностью, заменить который иным товаром невозможно. Другая важная особенность связана с мобильностью финансового капитала на банковском рынке. Сделан вывод о том, что, несмотря на достаточно низкий уровень кредитования экономики Грузии, бремя обслуживания долга на каждом из заемщиков достаточно тяжело, что обусловливается высокими процентными ставками и краткосрочностью. Соответственно, снижение процентных ставок не только желательно для общего экономического развития, но и является необходимой предпосылкой для достижения дальнейшего роста самих банков.
Ключові слова: банковская конкуренция, концентрация рынка, агентство конкуренции, индекс Герфиндаля-Гиршмана, чистые займы, полные активы, рыночная структура, кредитный рейтинг, рынок кредитов, рынок депозитов, олигополистический рынок
Табл.: 5. Бібл.: 14.

Гечбаия Бадрі Нодарович – доктор економічних наук, професор, директор, Інститут економічних досліджень (вул. Ангіси, 15, Батумі, 6010, Грузія)
Email: badrigechbaia@gmail.com
Ванішвілі Мераб Михайлович – доктор економічних наук, професор, департамент фінансових і банківських технологій, Грузинський технічний університет (вул. Костава, 77, Тбілісі, 0175, Грузія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гечбаия Б. Н., Ванишвили М. М. Оцінка рівня конкуренції в банківському секторі Грузії // Проблемы экономики. – 2016. – №3. – C. 253–260.

Список використаних у статті джерел

О конкуренции [Электронный ресурс] : Закон Грузии от 21.03.2014 № 2159. – Режим доступа : https://matsne.gov.ge/ru/document/download/1659450/4/ru/pdf
Об утверждении методических указаний по анализу рынка [Электронный ресурс] : Приказ председателя Агентства по конкуренции от 30.09.2014 №30/09-3. – Режим доступа : http://competition.ge/ge/page2.php?p=4&m=138
Обзор международной практики владения коммерческими банками непрофильными активами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://csoge-orgia.org/news/9855/geo
Hirschman A. O. National power and the structure of foreign trade Expanded, writtend in 1945 / A. O. Hirschman. – USA : University of California Press, 1980. – 172 р.
Финансовые показатели коммерческих банков // Национальный банк Грузии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=404
Shaffer S. Comduct in a Banking Doupoly / S. Shaffer, J. DiSalvo // Journal of Bankinf and Finance. – 1994. – Vol. 18. – Р. 1063–1082.
Claessens S. Financial Dependence, Banking Sector Competition and Economic Growth / S. Claessens, L. Leaven // Jourmal of the European Economic Association. – 2005. – Vol. 1. – Р. 179–207.
Bresnahan T. F. The Oligopoly Solution Concept is Identified / T. F. Bresnahan // Economic Letters. – 1982. – Vol. 10. – Р. 87–92.
Barros F. Portuguese banking sector: a mixed oligopoly? / F. Barros, L. Modesto // International Journal of Industrial Organization. – 1999. – Vol. 17. – Р. 869–886.
Дробышевский С. Анализ конкуренции в российском банковском секторе / С. Дробышевский, С. Пащенко. – М. : ИЭПП, 2006. – 130 с.
Rosse J. Chamberlin vs Robinson: an empirical study for monopoly rents / J. Rosse, J. Panzaar // Bell Laboratories Economic Discussion Paper. – 1987. – Vol. 90.
Panzar J. Testing for „Monopoly“ equilibrium / J. Panzaar, J. Rosse // Journal of Industrial Economics. – 1987. – Vol. 35. – Р. 443–456.
Lerner Abba P. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly / Abba P. Lerner // Review of Economic Studies. – 1934. – Vol. 1. – Р. 157–175.
Лежава П. Ценообразование по займам и конкуренция в банковском секторе Грузии / П. Лежава // Экономика и банковское дело. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 31–40.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.76:001.82
Дубина М. В.
Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг (c. 261 - 266)

У статті проаналізовано сутність ринку фінансових послуг за допомогою використання методології системного підходу. Зокрема, акцентовано увагу на вже сформованих концепціях до визначення природи такого ринку, проаналізовані їх основні аспекти. Застосування системного підходу дозволило ідентифікувати сутність ринку фінансових послуг як єдиної, складної системи, яку запропоновано розглядати як сукупність споживачів і виробників фінансових послуг, що функціонують у межах єдиного економічного простору, їх взаємовідносин, які виникають з метою задоволення різних за своєю природою потреб у фінансових послугах, а їх взаємозв’язок пов'язаний з рухом фінансових ресурсів у межах такого простору, що частково супроводжується процесами перетворення тимчасово вільних коштів економічних суб’єктів у кредитні й інвестиційні ресурси.. У межах статті визначено компоненти системи, взаємозв’язки між ними, ідентифіковані елементи зовнішнього середовища й описаний їх взаємозв’язок з ринком фінансових послуг.
Ключові слова: система, системний підхід, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, компонент, зовнішнє середовище
Рис.: 2. Бібл.: 10.

Дубина Максим Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: maksim-32@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дубина М. В. Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 261–266.

Список використаних у статті джерел

Бондаренко Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бондаренко Євген Петрович. – Суми, 2011. – 236 с.
Зарипова Т. Ю. Понятие рынка финансовых услуг: проблемы правового регулирования / Т. Ю. Зарипова // Вестник Чувашского университета. – 2006. – № 6. – С. 163–169.
Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : навч. посіб. / А. В. Катренко. – Львів : Новий світ-2000, 2000. – 424 с.
Красовский С. С. Формирование модели взаимодействия субъектов рынка финансовых услуг / С. С. Красовский // Вестник АГТУ. Серия «Экономика». – 2010. – № 1. – С. 77–83.
Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
Ревак І. О. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: проблеми теорії та практики : монографія / І. Ревак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛДУВС, 2015. – 415 с.
Рокицька О. Методологічні підходи до розуміння сутності процесів самоорганізації суспільства / О. Рокицька // Соціальні виміри суспільства. – 2012. – № 4. – С. 41–52.
Сорока К. О. Основи теорії систем та системного аналізу : навч. посіб. / К. О. Сорока. – Х. : ХНАМГ, 2004. – 291 с.
Шкарлет С. М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина // Економічний часопис. – 2016. – № 3–4 (2). – С. 70–74.
Шуміло О. С. Системний підхід під час дослідження економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі / О. С. Шуміло // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 650–653.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.745
Іващенко А. І.
Використання криптовалюти у діяльності малих і середніх підприємств України з метою підвищення їх інвестиційної привабливості (c. 267 - 273)

Метою статті є аналіз головних особливостей криптовалюти стосовно визначення основних переваг і недоліків використання криптовалюти як методу здійснення безготівкових розрахунків малими та середніми підприємствами з метою підвищення рівня їх інвестиційної привабливості. У статті визначено основні характеристики криптовалют і найбільш розповсюджену серед них. Побудовано механізм емісії біткоіну та проаналізовано динаміку зміни вартості, складності “добування” або “майнінгу”, ринкової капіталізації за період 2009–2016 рр., при цьому окреслено основні тенденції та залежності між проаналізованими показниками. Визначено ставлення влади різних держав до “майнінгу” та використання криптовалюти у розрахунках, проведено моніторинг провідних міжнародних фінансових установ з приводу використання біткоіну. Крім того, визначено лідерів серед наявних криптобірж, і показаний рівень їх ринкової капіталізації, проведено порівняльний аналіз традиційної валюти та криптовалюти, здійснено оцінку фінансових установ, які працюють з біткоіном в Україні, та наголошено на основних перевагах і недоліках використання криптовалюти у малому та середньому бізнесі. З урахуванням усіх позитивних сторін обґрунтовано перспективність використання окреслених у статті фінансових криптоінструментів, зокрема біткоінів, з метою підвищення інвестиційної привабливості.
Ключові слова: криптовалюта, біткоін, майнінг, криптобіржа
Рис.: 4. Табл.: 4. Бібл.: 9.

Іващенко Алла Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: alla_ivaschenko@inbox.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ivashchenko A. I. Using Cryptocurrency in the Activities of Ukrainian Small and Medium Enterprises in order to Improve their Investment Attractiveness // The Problems of Economy. – 2016. – №3. – C. 267–273.

Список використаних у статті джерел

Молчанова Е. Глобальна сервісна природа сучасних криптовалют / Е. Молчанова, Ю. Солодковський // Міжнародна економічна політика. – 2014. – № 1 (20). – С. 60–79.
Гончаренко О. С. Особливості функціонування криптовалют на світових ринках / О. С. Гончаренко, М. В. Богаченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 826–830.
The free enciclopedia Wikipedia [Electronic resource]. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
Web site Blockchain info [Electronic resource]. – Access mode: https://blockchain.info/ru/charts
How Banks Are Leveraging Bitcoin and Blockchain Technologies [Electronic resource]. – Access mode : https://securityintelligence.com/how-banks-are-leveraging-bitcoin-and-blockchain-technologies
Bitmakler [Electronic resource]. – Access mode: https://bitmakler.net/birzha
Чи є сенс українському бізнесу перейти на біткоіни [Electronic resource] // ПУМБ Персона клуб. – Access mode: http://persona.pumb.ua/ua/club/digest/detail.php?CODE=est-li-smysl-ukrainskomu-biznesu-pereyti-na-bitkoiny
Обзор цифровых криптовалют [Electronic resource] // Prostobank.ua. – Access mode: http://www.prostobank.ua/blog/lichnye/byudzhet/obzor_tsifrovyh_kriptovalyut
Криптовалюта – гроші майбутнього? [Electronic resource] // Ваш банкір. – Access mode: http://www.vashbankir.com/financial-literacy/articles/kriptovalyuta-dengi-buduschego.html?hl=uk


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.763
Павлов Р. А., Левкович О. В.
Вплив анонсів монетарної політики на доходність і волатильність ринку акцій України (c. 274 - 280)

Метою статті є оцінювання впливу рішень щодо монетарної політики на доходність і волатильність українського ринку акцій (на базі репрезентативного фондового індексу PFTS), в тому числі залежно від фази фінансового циклу. Як вихідні дані використовуються щоденні курси відкриття за період 2000–2015 рр., на основі яких розраховується біржова доходність фондового індексу у форматі торгового дня. По новинах монетарної політики розрізняємо «очікувану» компоненту та компоненту «несподіванки» інформаційного контексту анонсу. Проведено аналіз реакцій українського ринку акцій на макроекономічні новини щодо монетарної політики Федеральної резервної системи і Європейського центрального банку, розрізняючи при цьому фази зростання та падінь фінансового циклу. Проведене дослідження дозволяє нам зробити висновки про вплив анонсів по обліковій ставці на доходність і волатильність вітчизняного ринку акцій: по-перше, доходність на українському ринку акцій реагує набагато сильніше на анонси Федеральної резервної системи, ніж Європейського центрального банку; по-друге, вплив рішень Федеральної резервної системи, які вписуються у логіку управління ризиками, є більш вираженим під час фази спаду фінансового циклу.
Ключові слова: ринок акцій, анонси монетарної політики, доходність ринку акцій, волатильність, фінансовий цикл
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 6. Бібл.: 20.

Павлов Роман Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана, економічний факультет, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: r.pavlov.dnu@gmail.com
Левкович Оксана Володимирівна – асистент, кафедра фінансів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: levkovich28@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Павлов Р. А., Левкович О. В. Вплив анонсів монетарної політики на доходність і волатильність ринку акцій України // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 274–280.

Список використаних у статті джерел

Bernanke S. What explains the stock market’s reaction to Federal Reserve policy? / S. Bernanke, K. Kuttner // Journal of Finance. – 2005. – Vol. 60 (3). – Р. 1221–1257.
Bernoth K. The Euribor Futures Market: Efficiency and the Impact of ECB Policy Announcements / K. Bernoth, J. Von Hagen // International Finance, 2004. – Vol. 7 (1). – Р. 1–24.
Bredin D. UK Stock Returns and the Impact of Domestic Monetary Policy Shocks / D. Bredin, S. Hyde, D. Nitzsche, G. O’Reilly // Journal of Business Finance & Accounting. – 2007. – Vol. 34 (5–6). – Р. 872–888.
Briere M. Les marches reagissent-ils differemment aux signaux de la FED et de la BCE ? L’information tiree des smiles d’options / M. Briere // Banque et Marches. – 2003. – Vol. 67. – Р. 5–19.
Craine R. Monetary policy shocks and security market responses / R. Craine, V. Martin // Working Paper, University of California at Berkeley. – 2003. – Р. 1–29.
Ederington L. H. The creation and resolution of market uncertainty: the impact of information releases on implied volatility / L. H. Ederington, J. H. Lee // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 1996. – Vol. 31 (4). – Р. 513–539.
Fang V. Macroeconomic news, business cycles, and Australian financial markets / V. Fang, C.-T. Lin, K.-M. Parbhoo // Asia-Pacific Financial Markets. – 2008. – Vol. 15. – Р. 185–207.
Flannery M.-J. Macroeconomic factors do influence aggregate stock returns / M.-J. Flannery, A.-A. Protopapadakis // The Review of Financial Studies. – 2002. – Vol. 15 (3). – Р. 751–782.
Goto S. The Fed’s effect on excess returns and inflation is bigger than you think / S. Goto, R. Valkanov // Manuscript, Anderson School of Management, UCLA. – 2002. – Р. 1–32.
Jones B. Macroeconomic announcements, volatility, and interrelationships: an examination of the UK interest rate and equity markets / B. Jones, C.-T. Lin, A. Mansur, M. Masih // International Review of Financial Analysis. – 2005. – Vol. 14. – Р. 356–375.
Krueger J.-T. The Fed funds future rate as a predictor of Federal Reserve policy / J.-T. Krueger, K.-N. Kuttner // Journal of Futures Markets. – 1996. – Vol. 16. – Р. 865–879.
Kuttner K.-N. Monetary policy surprises and interest rates: Evidence from the Fed funds futures market / K.-N. Kuttner // Journal of monetary economics. – 2001. – Vol. 47. – Р. 523–544.
McQueen G. Stock prices, news and business conditions / G. McQueen, V.-V. Roley // The Review of Financial Studies. – 1993. – Vol. 6 (3). – Р. 683–707.
Nikkinen J. Scheduled domestic and US macroeconomic news and stock valuation in Europe / J. Nikkinen, P. Sahlstom // Journal of multinational financial management. – 2004-а. – Vol. 14. – Р. 201–215.
Nikkinen J. Impact of federal open market committee’s meetings and scheduled macroeconomic news on stock market uncertainty / J. Nikkinen, P. Sahlstrom // International Review of Financial Analysis. – 2004-b. – Vol. 13. – Р. 1–12.
Patelis A.-D. Stock Return Predictability and the Role of Monetary Policy / A.-D. Patelis // Journal of Finance. – 1997. – Vol. 52 (5). – Р. 1951–1972.
Poitras M. The impact of macroeconomic announcements on stock prices: In search of state dependence / M. Poitras // Southern Economic Journal. – 2004. – Vol. 70 (3). – Р. 549–565.
Rigobon R. Measuring the reaction of monetary policy to the stock market / R. Rigobon, B. Sack // Finance and Economics Discussion Series. Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). – 2001–14.
Rigobon R. Measuring the reaction of monetary policy to the stock market / R. Rigobon, B. Sack // The Quarterly Journal of Economics. – 2003. – Vol. 118 (2). – Р. 639–669.
Rigobon R. The impact of monetary policy on asset prices / R. Rigobon, B. Sack // Journal of Monetary Economics. – 2004. – Vol. 51. – Р. 1553–1575.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.1
Мардус Н. Ю., Брік С. В.
Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів (c. 281 - 286)

Метою статті є дослідження особливості нормативно-правового забезпечення бухгалтерського та податкового обліку під час проведення операцій із гарантійних ремонтів, які полягають у законодавчо закріпленому праві за споживачем на отримання продукції (товарів, послуг) належної якості від підприємств-виробників (продавців), а також у випадках виникнення гарантійних зобов’язань перед покупцями. Для досягнення мети дослідження було вирішено такі завдання: досліджено нормативну базу з організації гарантійного обслуговування (ремонт) з точки зору підприємства-продавця і відображення операцій, пов'язаних з гарантійним ремонтом у бухгалтерському та податковому обліку. У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського та податкового обліку під час проведення гарантійних ремонтів, що базуються на законодавчих і нормативних документах, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами й іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Ключові слова: бухгалтерський облік, податковий облік, зобов'язання, витрати, гарантійні зобов'язання
Бібл.: 13.

Мардус Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: nat_ua@ukr.net
Брік Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мардус Н. Ю., Брік С. В. Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 281–286.

Список використаних у статті джерел

Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради УРСР від 12.05.1991 № 1023-XII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/435-15/ed20120517
Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436
Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 506. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/506-2002-%D0%BF
Степанов М. Гарантійний ремонт: оформлення та облік [Електронний ресурс] / М. Степанов. – Режим доступу : https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9603-2013.epub/navPoint-7
Сливка Я. В. Соціальна відповідальність за продаж продукції: обліковий аспект / Я. В. Сливка // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – № 1 (59). – С. 198–203.
Салова Н. Гарантійне обслуговування: загальні умови організації обліку [Електронний ресурс] / Н. Салова. – Режим доступу : http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/224?view=material
Карпова В. Гарантийные ремонты товаров [Електронний ресурс] / В. Карпова // Бухгалтер & Закон. – 2016. – № 5. – Режим доступу : http://bz.ligazakon.ua/magazine/900412
Граковский Ю. Выполнение гарантийных обязательств: документальное оформление, бухгалтерский и налоговый учет [Електронний ресурс] / Ю. Граковский // Вестник налоговой службы Украины. – 2012. – № 45. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/4449
Кириллов С. Гарантийные замены в ВЭД и гарантийный возврат в Украине: оформляем и учитываем правильно [Електронний ресурс] / С. Кириллов // Все о бухгалтерском учете. – 2015. – № 5322. – Режим доступу : http://www.vobu.com.ua/ukr/analytics/view/7.
Нєвская А. Гарантійний ремонт і гарантійна заміна товарів: умови віднесення витрат до податкових [Електронний ресурс] / А. Нєвская // Інтерактивна бухгалтерія. – 2013. – № 64 (73). – Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/6088
Лісіца Т. Гарантійні зобов'язання: питання обліку / Т. Лісіца // Баланс. – 2012. – № 23. – С. 38–41.
Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.244.9
Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р.
Проблематика й особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ, а також їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку (c. 287 - 292)

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження ідентифікаційних особливостей діяльності бюджетних установ, що впливають на завдання бухгалтерського обліку. На основі аналізу робіт вітчизняних учених виділено особливості бюджетних установ як неприбуткових організацій, що здійснюють фінансово-господарську діяльність, і побудовано схему формування та реалізації нових завдань бухгалтерського обліку в них, адаптованих до сучасних умов. Здійснено оцінку чинного та проектного законодавства з питань організації та ведення обліку діяльності бюджетних установ. Ідентифіковано завдання бухгалтерського обліку в контексті приведення їх відповідно до потреб удосконалення управління бюджетними коштами. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані із забезпеченням менш болючого реформування бюджетної сфери на підставі розвитку й вдосконалення законодавства, в тому числі щодо уточнення категорій і понять. Крім того, в умовах дефіциту фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ актуалізуються питання розробки пропозицій, спрямованих на вдосконалення механізмів оптимізації використання фінансових коштів і регулювання бюджетного процесу.
Ключові слова: бюджетні установи, неприбуткові організації, законодавча база, фінансово-господарська діяльність, державний бюджет, місцевий бюджет, фінансове забезпечення, бюджетні асигнування, бухгалтерський облік, удосконалення
Рис.: 4. Бібл.: 8.

Хорунжак Надія Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: n.khorunzhak@ukr.net
Лукановська Ірина Романівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: lukanovskair@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р. Проблематика й особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ, а також їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 287–292.

Список використаних у статті джерел

Адамик О. В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектору економіки / О. В. Адамик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 721. – С. 42–48.
Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Гевлич Л. Л. Наявні результати та перспективи подальшого реформування вітчизняного бюджетного обліку / Л. Л. Гевлич, І. Г. Гевлич // Финансы, учет, банки. – 2014. – № 1 (20). – С. 84–91.
Канєва Т. Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України / Т. Канєва, С. Шевченко // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 5. – С. 33–40.
Остап’юк Н. А. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів: проблеми ідентифікації суб’єкта / Н. А. Остап’юк, О. В. Процюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 3 (59). – 2013. – С. 353–359.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : Закон України від 24.12.2015 № 909-VIII. – Режим доступу : https://buhgalter.com.ua/news/podatky-ta-zbory/podatkovi-novatsiyi-2016/.
Сисюк С. В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах / С. В. Сисюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 51–55.
Сопко В. В. Проблеми розподілу повноважень між суб'єктами бухгалтерського обліку в бюджетній сфері / В. В. Сопко, Н. М. Хорунжак // Вісник НУВГП. Економіка. – 2014. – Вип. 1 (65). – С. 259–266.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.342.3:330.46
Іванченко Г. Ф., Далайін Б. О. А.
Синергетична когерентність біфуркаційних еволюційних процесів злиття та поглинання підприємств (c. 293 - 299)

Метою статті є розробка інформаційного інструментарію економіко-математичного моделювання динаміки еволюційних процесів трофічних відносин популяцій підприємств, що дозволило провести фазовий і біфуркаційний аналіз можливих динамічних режимів еволюції популяцій, визначити механізми впливу зовнішнього середовища і внутрішньої структури системи, виявити закономірності та межі стійкості процесів M & A. У роботі проведено аналіз основних положень еволюційної концепції розвитку популяції підприємств як економічної системи, розглянуто положення еволюційної концепції розвитку систем популяцій, досліджено основи методів еволюційного моделювання, що дозволяють аналізувати функціонування популяцій підприємств в умовах індивідуальності стратегії поведінки кожного підприємства. Визначено основні принципи синергії еволюції життєвого циклу популяцій підприємств. Запропоновано еволюційний підхід до оцінки синергетичного ефекту M & A. Застосовано еволюційне моделювання сценаріїв розвитку самоорганізації популяцій підприємств молочної промисловості за допомогою поєднання статистичних і експертних даних, сформовано модельну популяцію фірм, що відображає поведінкові і ресурсно-технологічні характеристики досліджуваної в роботі реальної популяції виробничих підприємств, які формують вхідні потоки речовини, енергії та інформації для молочної промисловості, що дозволяє об'єднати відображення основних можливих варіантів зовнішніх умов функціонування популяції і її внутрішньої структури.
Ключові слова: моделювання, еволюція, злиття, поглинання, трофічні відносини, хижак – жертва; біфуркаційний аналіз
Рис.: 3. Формул: 2. Бібл.: 20.

Іванченко Геннадій Федорович – кандидат технічних наук, доцент, професор, кафедра інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: Ivan734@i.ua
Далайін Бадер Омар Ахмад – аспірант, кафедра інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: Ivan734@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванченко Г. Ф., Далайін Б. О. А. Синергетична когерентність біфуркаційних еволюційних процесів злиття та поглинання підприємств // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 293–299.

Список використаних у статті джерел

Базыкин А. Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций / А. Д. Базыкин. – М. ; Ижевск : Ин-т компьютерных исследований, 2003. – 368 с.
Базыкин А. Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций / А. Д. Базыкин. – М. : Наука, 1985. – 165 с.
Базыкин А. Д. Система Вольтерра и уравнение Михаэлиса – Ментен / А. Д. Базыкин // Вопросы математической генетики. – Новосибирск, 1974. – С. 103–143.
Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтерра ; пер. с фр. под ред. Ю. М. Свирежева. – М. : Наука, 1976. – 286 с.
Гаузе Г. Ф. Математический подход к проблемам борьбы за существование // Зоологический журнал. – 1933. – Т. 12, № 3. – С. 170–177.
Гаузе Г. Ф. О периодических колебаниях численности популяций. Математическая теория релаксационного взаимодействия между хищниками и жертвами и ее применение к популяции двух простейших / Г. Ф. Гаузе, А. А. Витт // Известия АН СССР. Отд. мед., мат. и естеств. наук, 1934. – № 10. – С. 1551–1559.
Далайін Б. О. А. Синергетичний ефект еволюційних процесів злиття та поглинання / Б. О. А. Далайін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – Вип. 2 (85). – С. 5–9.
Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / В.-Б. Занг. – М. : Мир, 1999. – 335 с.
Патент України на корисну модель; UA 104435 U, G06Q50/00, G06Q90/00. Система еволюційного прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання підприємств / Г. Ф. Іванченко, Бадер Омар Ахмад Далайін, Н. О. Іванченко. – № u201508401 ; заявл. 26.08.2015 ; опубл. 25.01.2016. – Бюл. № 2/2016.
Ткач Т. В. Методологія проектування соціальних систем / Т. В. Ткач // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2013. – Вип. 6 (1). – C. 205–217.
Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. Хайек. – М. : Изограф, 2000. – 256 с.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.
Alchian A. Biological Analogies in the Theory of the Firm: Comment / A. Alchian // The American Economic Review. – 1953. – Vol. 43. – Iss. 4. – P. 600–603.
Gajski D. Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification / D. Gajski, S. Abdi, A. Gerstlauer, G. Schirner. – New York : Springer, 2009. – 352 p.
Jenlink P. M. Dialogue as a Collective Means of Design Conversation / P. M. Jenlink, B. H. Banathym // Springer Science & Business Media. – 2007. – Vol. 2. – Р. 25–38.
Lotka A. J. Elements of physical biology / A. J. Lotka. – Baltimore : Williams and Wilkins, 1925. – 460 p.
Lotka A. J. Elements of mathematical biology / A. J. Lotka. – New York : Dover, 1956. – 465 р.
Malthus T. R. An essay of the principle of population / T. R. Malthus. – London : Johnson, 1798 ; New York : Cambridge Univ. Press, 1992. – 126 р.
Volterra V. Variazone e iluttuazini del numero d'individui in specie animali conviventi / V. Volterra // Mem. Accad. naz. Lincei. Ser. 6. – 1926. – Vol. 2. – P. 31–113.
Volterra V. Lecons sur la th?orie mathematique de la lutte pour la vie / V. Volterra. – Paris : Gauthiers-Villars, 1931.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.322:519.876.2
Пілько А. Д., Кіс В. В.
Постановка та вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону (c. 300 - 306)

Метою статті є висвітлення результатів проведеного аналізу наявних підходів до оцінювання та аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону в розрізі його територіальних систем. Сформульовано власні методичні рекомендації до проведення оцінки й аналізу інвестиційної безпеки регіону з окресленням перспективних напрямів їхнього розвитку. Розроблено власний науково-методичний підхід до проведення аналізу інвестиційного клімату й інвестиційної безпеки регіону в розрізі територіальних систем і видів економічної діяльності. Ідентифіковано чинники, котрі визначають ефективність використання інвестиційного клімату територіальних систем регіону, а також зв’язки між показниками інвестиційної діяльності та параметрами соціально-економічного розвитку регіону. Обґрунтовано доцільність застосування методів багатомірного статистичного аналізу та дискримінантного аналізу в процесі вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної безпеки регіону.
Ключові слова: інвестиційна безпека, інвестиційний клімат, моделювання, регіон, територіальна система
Табл.: 5. Бібл.: 9.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: andriypilko@i.ua
Кіс Віталія Василівна – магістр, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: kis_vitaliya@mail.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 25

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілько А. Д., Кіс В. В. Постановка та вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 300–306.

Список використаних у статті джерел

Пілько А. Д. Моделі аналізу характеру взаємозв'язків між інвестиційною складовою економічного розвитку та показниками рівня життя населення у контексті забезпечення економічної безпеки регіону / А. Д. Пілько, В. В. Кіс // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія : у 2 т. / За заг. ред. К. С. Шапошникова. – Херсон : ВД «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с.
Пілько А. Д. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону : дис. … канд. екон. наук : 08.03.02 / Пілько Андрій Дмитрович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 203 с.
Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України [Елетронний ресурс] // Експерт України : аналіт. портал. – Режим доступу : http://www.expertua.info/document/archivepa/law5xwqoi/index.htm
Качинський А. Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / А. Б. Качинський. – Київ : ДП «НВЦ «Євроатлантик-інформ», 2006. – 336 с.
Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : [монографія] / В. І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232 с.
Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія / А. Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2013. – 104 с.
Пілько А. Д. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону / А. Д. Пілько, Н. В. Савчук // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – С. 77–84.
Кредитний ризик комерційного банку : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний та ін. ; за ред. В. В. Вітлінського. – Київ Знання», 2000. – 251 с.
Хвесик М. А. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко та ін. ; за наук. ред. М. А. Хвесика. – Київ : Наук. думка, 2013. – 487 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.876.2
Пілько А. Д., Савчук Н. В.
Визначення порогових рівнів економічної безпеки територіальних систем регіону на основі моделей дискримінантного аналізу та методу евклідової відстані (c. 307 - 313)

Метою статті є висвітлення результатів проведеного аналізу наявних підходів до постановки та вирішення задачі оцінювання рівня економічної безпеки регіону в розрізі його територіальних систем, а також розробки власного наукового-методичного підходу до проведення оцінки рівня економічної безпеки територіальних систем регіону та моделювання його порогових значень на основі дискримінантного аналізу й евклідової відстані. З урахуванням наявної статистичної інформації, спираючись на результати власних попередніх досліджень проблематики управління економічною безпекою, розраховано значення інтегрального показника економічної безпеки для територіальних систем регіону, а також індексу соціального напруження в територіальних системах регіону, котрі і стали вихідною базою для побудови дискримінантних моделей визначення порогових рівнів безпеки. Аналіз результатів, отриманих після застосування дискримінантних моделей, а також моделей, розрахованих на основі аналізу зваженої евклідової відстані, показав, що вони є співставними і взаємодоповнюючими, тобто пропоновані методики є такими, які можна успішно застосовувати у практиці формування стратегій і цільових програм регіонального розвитку.
Ключові слова: економічна безпека, регіон, територіальна система, пороговий рівень, дискримінантний аналіз, евклідова відстань
Табл.: 4. Бібл.: 15.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: andriypilko@i.ua
Савчук Наталія Василівна – магістр, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: natalia.savchuk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 15

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілько А. Д., Савчук Н. В. Визначення порогових рівнів економічної безпеки територіальних систем регіону на основі моделей дискримінантного аналізу та методу евклідової відстані // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 307–313.

Список використаних у статті джерел

Буркальцева Д. Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України : монографія / Д. Д. Буркальцева. – Київ : Знання України, 2012. – 347 с.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. С. І. Пирожкова. – Київ : НІПМБ, 2003. – 42 с.
Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – Київ : НІСД, 2012. – 368 с.
Повстин О. В. Методи оцінки соціальної напруженості у суспільстві / О. В. Повстин // Економічний простір : зб. наук. пр. – 2010. – № 35. – С. 169–180.
Кредитний ризик комерційного банку : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний та ін. ; за ред. В. В. Вітлінського. – Київ : Знання, 2000. – 251 с.
Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учеб. пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Ліпкан В. А. Безпекознавство : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003 – 208 с.
Лісовська О. Л. Економічна політика і економічна безпека України : навч. посіб. / О. Л. Лісовська. – Київ : Нац. акад. Служби безпеки України, 2003. – 182 c.
Пілько А. Д. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону / А. Д. Пілько, Н. В. Савчук // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – С. 77–84.
Пілько А. Д. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону : дис.. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Пілько Андрій Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2004. – 203 с.
Пілько А. Д. Постановка задачі оцінки рівня безпеки розвитку територіальної системи / А. Д. Пілько // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – С. 173–179.
Харазішвілі Ю. М. Методологічні засади інтегральної оцінки діяльності регіонів / Ю. М. Харазішвілі // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 10. – С. 131–136.
Чехович Г. Т. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країн та регіонів [Електронний ресурс] / Г. Т. Чехович // Ефективна економіка. – 05.06.2013. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2437
Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень: монографія / А. Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2013. – 104 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.45:334.012.64
Шерстенников Ю. В., Касян С. Я.
Моделювання логістики й узгодження темпу виробництва товарів із темпом реалізації (c. 314 - 320)

Економічним завданням сучасного високотехнологічного підприємства є оптимальне розширення власної ринкової ніші та приведення виробничих потужностей відповідно до поточного попиту на продукцію. Важливу роль у цьому зв'язку мають питання оптимальної організації логістики підприємства, маркетингові дослідження поточного попиту й ефективна рекламна компанія, мета якої – максимально використовувати наявні виробничі потужності та створити умови для розвитку й, зокрема, для нарощування виробничих потужностей. Мета статті – розробка економіко-математичної моделі виробничої діяльності підприємства з урахуванням логістики й ринкового попиту; застосування розробленої моделі для узгодження темпу виробництва товару повсякденного попиту з темпом їх реалізації. Проаналізовано два варіанти схем логістики підприємства. Досліджено вплив рекламної компанії на розширення ринкової ніші підприємства. Розроблено модель, що дозволяє детально досліджувати вплив ринкової кон'юнктури на темп продажів. Цю модель доцільно застосовувати з метою комплексного узгодження темпу виробництва товару повсякденного попиту з динамікою потоків реалізації товарів і послуг.
Ключові слова: логістика підприємства, ринкова кон'юнктура, динамічна модель
Рис.: 9. Табл.: 2. Формул: 14. Бібл.: 9.

Шерстенников Юрій Всеволодович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: hm001@ukr.net
Касян Сергій Якович – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана, економічний факультет, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: yskasyan@ua.fm

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шерстенников Ю. В., Касьян С. Я. Моделирование логистики и согласование темпа производства товаров с темпом реализации // Проблемы экономики. – 2016. – №3. – C. 314–320.

Список використаних у статті джерел

Бульбах О. А. Решение координационной задачи управления товарно-материальными запасами на предприятии / О. А. Бульбах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/10 (56). – С. 18–20.
Кравченко В. Н. Модели процессов управления запасами готовой продукции на предприятии / В. Н. Кравченко // Економіка і організація управління. – 2010. – № 1 (7). – С. 10–21.
Лысенко А. И. Управление запасами производственно-сбытовой системы в условиях неопределенности спроса / А. И. Лысенко, Е. И. Шостак, А. Б. Сариева // Системи обробки інформації. – 2013. – № 4 (111). – С. 149–151.
Горский А. А. Динамическая модель процесса производства, хранения и сбыта товара повседневного спроса / А. А. Горский, И. Г. Колпакова, Б. Я. Локшин // Известия РАН. Теория и системы управления. – 1998. – № 1. – С. 144–148.
Шерстенников Ю. В. Моделювання розвитку малого підприємства в умовах конкурентного ринку / Ю. В. Шерстенников // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7. – С. 129–135.
Герасименко А. Г. Маніпуляція ринковою інформацією як елемент стратегії домінування / А. Г. Герасименко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 142–146.
Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах / М. Васелевський, Р. Патора. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 272 с.
Пачковський Ю. Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 292 с.
Шерстенников Ю. В. Моделювання дуополії з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства / Ю. В. Шерстенников // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – С. 135–141.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру