УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2012

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.564
Бірюк С. О., Бірюк О. С.
Глобальна модифікація чинників експортоорієнтованого розвитку підприємств хімічної галузі (c. 3 - 7)

У статті розглядається процес трансформації чинників, що обумовлюють стратегію розвитку експортноорієнтованих підприємств. Визначено вплив тенденцій глобальних фінансових та ринків товарів та послуг на стратегію підприємств хімічної галузі. Встановлено роль екологічних факторів в процесі реалізації стратегічних планів провідними учасниками світового ринку мінеральних добрив.
Ключові слова: стратегія, стратегічні рішення, стратегічні цілі, експорт, імпорт, глобалізація, екологічні фактори, експортноорієнтовані підприємства, глобальний ринок мінеральних добрив, соціалізація розвитку
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 6.

Бірюк Сергій Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: sarbiruk@gmail.com
Бірюк Олександр Сергійович – керівник сектору, ТОВ «Девелопмент Констракшен Холдинг» (вул. Верхній Вал, 68, Київ, 4071, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1501

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бірюк С. О., Бірюк О. С. Глобальна модифікація чинників експортоорієнтованого розвитку підприємств хімічної галузі // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 3–7.

Список використаних у статті джерел

Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 333 с.
Прикладные аспекты глобализации: Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». – М.: «Издательский дом «Новый век», 2001.
Бричко С. Стратегия развития региональных компаний в условиях влияния глобализации // Экономические науки. – 2008. – №8. – С. 233–236.
IFA : International Fertilizer Industry Association // www.fertilizer.org.
EFMA: www.efma.com.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change: www.ipcc.ch.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.5
Кирєєнко А. П., Климова М. О.
Самозайнятість і тіньовий ринок праці в Росії (c. 8 - 14)

Анотація. Стаття присвячена дослідженню самозайнятості населення в Росії і зв'язку цього явища з тіньовим ринком праці. Авторами виділені основні причини низького рівня самозайнятості в Росії: недосконалість статистичного обліку, високі витрати здійснення легальної діяльності, тіньова самозайнятість. Окрему увагу приділено розвитку самозайнятості в електронному бізнесі та тіньової зайнятості в цій сфері.
Ключові слова: самозайнятість, тіньовий ринок праці, електронний бізнес
Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Кирєєнко Анна Павлівна – доктор економічних наук, професор, проректор, Байкальський державний університет економіки та права (вул. Леніна, 11, Іркутськ, 664003, Росія)
Email: kireenko-ap@isea.ru
Климова Марія Олегівна – кандидат економічних наук, старший викладач, викладач кафедра податків і митної справи, Байкальський державний університет економіки та права (вул. Леніна, 11, Іркутськ, 664003, Росія)
Email: maryam_ka@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1491

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Киреенко А. П., Климова М. О. Самозанятость населения и теневой рынок труда в России // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 8–14.

Список використаних у статті джерел

Бондаренко В. А. Развитие самозанятости в странах Европейского Союза и США // http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-2395-4116-96E5-EE76169118C7.html
Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. де Сото. – М. : Catallaxy, 1995.
Методологические положения по статистике, 1996 г. Выпуск 1 // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
Ежеквартальный статистический бюллетень «Обследование населения по проблемам занятости» // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития // www. oecd.org
Сайт Проекта «Doing business» // www.doingbusiness.org
Сайт Исследовательского центра «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) // www.heritage.org
Стребков Д., Шевчук А. Электронная самозанятость в России / Д. Стребков, А. Шевчук // Вопросы экономики. – 2011. – № 10. – С. 91-112.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.49:336.763
Школьник І. О., Червякова С. В.
Реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумова забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в процесі ІРО (c. 15 - 19)

В статті досліджено шляхів реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумови забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в процесі первинного публічного розміщення акцій (ІРО). Автором запропоновано схема взаємодії учасників на ринку при роботі центрального депозитарію та центральної клірингової установи.
Ключові слова: первинне публічне розміщення акцій (ІРО), депозитарна система, розрахункова-клірингова система, модель організації ринку цінних паперів
Рис.: 4. Бібл.: 5.

Школьник Інна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, проректор, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: i.shkolnik@uabs.edu.ua
Червякова Світлана Володимирівна – асистент, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: sv_ukr@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1664

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Школьник І. О., Червякова С. В. Реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумова забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в процесі ІРО // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 15–19.

Список використаних у статті джерел

FSA Handbook of Rules and Guidance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wvvw.fsa.qov.uk/handbook
Бралатан В. П. Розвиток біржового ринку в Україні: Історія діяльності товарних бірж в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/bank/00094454_9.html
Роберт Л. Сміт Українські фондові біржі: проблемні питання і рекомендації // USAID, 17 січня 2006 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.usaid.com.ua
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
Гроші та кредит: підручник [Текст] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; [за заг. ред. М. І. Савлука]. – К.: КНЕУ, 2001. – 599 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.543
Глуха Г. Я.
Митна політика як фактор економічного зростання країни (c. 20 - 25)

Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання та виявлено основні закономірності забезпечення цього процесу. Досліджено поняття і функції митної політики, а також місце державної митної політики у механізмі забезпечення економічного розвитку держави.
Ключові слова: економічне зростання, економічний розвиток, митна політика, зовнішньоекономічна діяльність, фінанси
Рис.: 2. Бібл.: 12.

Глуха Ганна Яківна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, Університет імені Альфреда Нобеля (вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000, Україна)
Email: dir.nmc@duep.edu

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2476

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 20–25.

Список використаних у статті джерел

Митний кодекс України від 11.07. 2002 № 92-IV. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/
Митний Кодекс України від 13. 03. 2012 № 4495-VI. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/
Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
Івашина О. Ф. Інституціоналізація економічного розвитку: монографія / О. Ф. Івашина. – Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2009. – 284 с.
Карамбович І. М. Митна система та її роль в регулюванні зовнішньої торгівлі України: монографія / І. М. Карамбович. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – 281 с.
Ківалов С. В. Митна справа та національна безпека / С. В. Ківалов, Б. А. Кормич // Митна справа. – 2001. – №4. – С. 3-16
Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А. О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332 с.
Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Монографія / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков, 2006. – 394 с.
Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія / П. В. Пашко, 2009. – 628 с.
Пашко П. В. Митна політика та митна безпека України / П. В. Пашко, П. Я. Пісной // Фінанси України. – 2006. – №1. – с. 74-85.
Офіційний сайт Державної митної служби України. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/. – Назва з екрана.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24:353.9
Каховська О. В.
Соціальність результату функціонування суб’єктів економіки (c. 25 - 29)

Обґрунтовується сучасна концепція сутності «соціальності» як процесу і результату об’єктивованих гетерогенних відносин, спрямованих на зменшення неприйнятної асиметрії у доходах суб’єктів виробничого процесу. Здійснено діагностику формування і змін соціальності в національному економічному просторі в цілому та в розрізі господарюючих одиниць промислово розвиненого регіону на основі звітних і отриманих автором особисто даних. Приводяться аргументи щодо доцільності запровадження регулювання соціальності і запропоновано інструментарій здійснення таких регуляторних актів.
Ключові слова: соціальність, зміст, підприємство, оцінка, вплив, проблеми, регулювання, можливості, інструментарій
Бібл.: 16.

Каховська Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Гоголя, 29, Дніпро, 49044, Україна)
Email: elenakdn@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1518

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Каховська О. В. Соціальність результату функціонування суб’єктів економіки // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 25–29.

Список використаних у статті джерел

Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України; За ред. О. Г. Осауленка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 559 с.
Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / Ф. Хайек; Пер. с англ. – М.: «Новости»; «Catallaxy», 1992. – 232 с.
Елиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. / Н. Елиас: Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. – М.; СПб.: Университетская книга, 2001. – 332 с.
Г’юм Д. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об’єкти моралі / Д. Г’юм. – К.: ВД «Всесвіт», 2003. – 552 с.
Національна економіка: підручник / За ред. П. В. Круша. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 416 с.
Гусаров Ю. В. Управление: динамика неравновесности / Ю. В. Гусаров. – М.: ЗАО «Экономика», 2003. – 382 с.
Витрати і ресурси домогосподарств України у 2002 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): стат. зб.: Частина І / Держ. ком. статистики України; Відп. за випуск І. І. Осипова. – К.: Держкомстат України, 2003. – 450 с.
Витрати і ресурси домогосподарств України у 2010 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): стат. зб.: Частина І / Держ. служба статистики України; Відп. за випуск І. І. Осипова. – К.: Держслужбстат України, 2011. – 368 с.
Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний комітет статистики України; За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Техніка, 2001. – 598 с.
Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України; За ред. О. Г. Осауленка – К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 559 с.
Народне господарство України у 1992 році: стат. щоріч. / М-во стат. України; Відп. за вип. В. В. Самченко. – К.: Техніка, 1993. – 464 с.
Пияшева Л. И. Контуры радикальной социальной реформы / Л. И. Пияшева // Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа / Ред.-сост. Ф. М. Бородкин, Л. Я. Косалс, Р. В. Рывкина. – М.: Прогресс, 1989. – С. 264 – 278.
Рутгайгер В. И. Социально-экономические аспекты распределения доходов населения в разрезе города и села / В. И. Рутгайгер, В. Е. Шляхов, Л. Г. Зубова // Пути совершенствования распределительных отношений в аграрном секторе. – Барнаул, 1987. – С. 22 – 36.
Праця України у 2011 році: стат. зб. / Державна служба статистики України; Відп. за вип. І. В. Сеник. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 343 с.
Уровень жизни населения // Вопросы статистики. – 2001. – № 6. – С. 3 – 12.
Сколотяний Ю. Прихований ресурс: як оцінити обсяги тіньового сектора? / Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня. – 2012. – № 28. – Режим доступу: http://zn.ua/ECONOMICS/skrytyy_resurs_kak_otsenit_obemy_tenevogo_sektora-107214.html – Назва з екрану.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.1
Мельник О. Г.
Модель проектного інвестування створення міжнародного кластеру в науково-технологічній сфері (c. 30 - 35)

Стаття засновується на проведеному попередньо аналізі кластеризації в РФ та Україні, в якій обґрунтовано необхідність розробки загальної інвестиційної моделі із врахуванням специфіки формування каналів економічних комунікацій на основі технологічної сумісності бізнес процесів в кластерних системах. В статті представлено модель інвестування міжнародного кластеру в реалізації кластерних ініціатив в сфері науково-технологічної кооперації, розглянуто особливості формування і розподілу інвестиційного ресурсу в економічних системах України і РФ. Подано теоретичне обґрунтування формування комунікаційних каналів інноваційних кластерів і структурування за ознаками технологічної сумісності економічного середовища кластерних систем. На основі обґрунтованого в статті теоретико-методичного підходу запропоновано модель проектних інвестицій реалізації кластерних ініціатив в сфері науково-технологічної взаємодії.
Ключові слова: проектні інвестиції, технологічна сукупність, технологічна сумісність, кластеризація, міжнародний інноваційний кластер
Рис.: 4. Бібл.: 9.

Мельник Олександр Григорович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ інноваційної політики, економіки і організації високих технологій, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: melnyk-alex@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1503

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельник О. Г. Модель проектного інвестування створення міжнародного кластеру в науково-технологічній сфері // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 30–35.

Список використаних у статті джерел

Дани Якобс. «Меры по развитию инновационных процессов». [Электронный ресурс].– Сайт «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций».– Режим доступа: http://www.informika.ru.
Єрмошенко М. М., Ганущак-Єфименко Л. М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластероподібних підприємств: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2010. – 236 с.
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга: Развитие кластеров. – http://cedipt.spb.ru/clusters/materials.
Мигранян А. А. «Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров». – Интернет-ресурс: http://www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a15.html.
Мызрова О. А. Принципы финансирования деятельности регионального инновационного машиностроительного кластера Текст / О. А. Мызрова // Инновационная деятельность. – 2010. – №3 (12). – С. 50 – 57.
Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. .: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495 с.
Рекорд С. И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С. И. Рекорд. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 22 с.
Технологічна модернізація промисловості. Монографія/ за редакцією д-ра екон. наук Л. І. Федулової; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – С. – 472.
Porter, M. Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, 76 (6). – 1998 pp. 77 – 81.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.221
Орлова О. М., Биков С. С.
Роль податкових видатків місцевих бюджетів у формуванні податкового потенціалу (c. 36 - 46)

У статті розглядаються поняття податкових витрат (під якими розуміються податкові доходи, не надійшли в бюджетну систему в результаті застосування податкових пільг і звільнень, встановлених на рівні податкового законодавства), описуються їх ознаки, алгоритм їх ідентифікації та оцінки. На основі даних по Іркутській області (Росія) аналізуються величина, структура і динаміка податкових видатків місцевих бюджетів у 2006-2011 роках. Описується механізм впливу податкових витрат на податковий потенціал місцевих бюджетів. Аналізуються проблеми реалізації даного механізму в практиці надання податкових пільг по податках, що зараховуються до місцевих бюджетів.
Ключові слова: податкові витрати, податкові пільги, податковий потенціал, податок на доходи фізичних осіб, податки на майно
Рис.: 2. Табл.: 7. Бібл.: 9.

Орлова Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра податків і митної справи, Байкальський державний університет економіки та права (вул. Леніна, 11, Іркутськ, 664003, Росія)
Email: eorlova@isea.ru
Биков Степан Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедра податків і митної справи, Байкальський державний університет економіки та права (вул. Леніна, 11, Іркутськ, 664003, Росія)
Email: bstepan@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1485

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Орлова Е. Н., Быков С. С. Роль налоговых расходов местных бюджетов в формировании налогового потенциала // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 36–46.

Список використаних у статті джерел

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 авг. 2000 г. №117-ФЗ
Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года: Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 // Российская газета. – 2001. – № 161 (21 авг.)
Мониторинг местных бюджетов за 2011 год [Электронный ресурс] // URL: http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/04/otchet_po_ monitoringu_mestnykh_budzhetov_za_2011_god.pdf
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов: одобрено Правительством РФ 07.07.2011 // Социальный мир. – 2011. – № 35.
Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская практика / Т. Малинина – М.: Ин-т Гайдара, 2010. – 212 с.
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. — Вашингтон, округ Колумбия: Международный Валютный Фонд, Управление по бюджетным вопросам, [2001]. - 94 c. [Электронный ресурс] // URL: http://www.budget.kz/upload/Catalogue/open_budget/expert_channel/IMF_ manual_rus.pdf
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. МВФ, 2007. – 221 c. [Электронный ресурс] // URL: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf
Фадеев Д. Е. Актуальные вопросы развития налоговой системы / Д. Е. Фадеев. - М.: Налоговый вестник, 2010. – 288 с.
The U.S. Income Tax System - the Need for a Full Accounting. Speech before the Money Marketers. November 15, 1967.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.71
Пантєлєєва Н. М.
Розвиток внутрішнього ринку довгострокових запозичень у спектрі механізмів активізації інноваційного поступу економіки України (c. 47 - 51)

Означено останні тенденції розвитку міжнародного ринку синдикованого кредитування. Розглянуто практику синдикованого кредитування в країнах СНД і в Україні як інноваційний механізм довгострокового фінансування, що дозволяє диверсифікувати кредитні портфелі, мінімізувати ризики та підтримувати стійкі стосунки з надійними корпоративними клієнтами. Надано пропозиції щодо активізації внутрішнього ринку довгострокових запозичень і реалізації потенціалу синдикованого кредитування.
Ключові слова: міжнародний ринок синдикованого кредитування, ринок довгострокових запозичень, синдикований кредит, диверсифікація ризиків, інновації, інноваційний продукт, інноваційний механізм
Бібл.: 18.

Пантєлєєва Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (вул. Енгельса, 164, Черкаси, 18028, Україна)
Email: nnp-k@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1743

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пантєлєєва Н. М. Розвиток внутрішнього ринку довгострокових запозичень у спектрі механізмів активізації інноваційного поступу економіки України // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 47–51.

Список використаних у статті джерел

Україна-2015: Національна стратегія розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015%20big.pdf
Рікардо Джуччі Криза кредитування в Україні: факти, причини та шляхи відновлення / Рікардо Джуччі, Роберт Кірхнер, Віталій Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2010/PP_03_2010_ukr.pdf
Національний банк України. Монетарній огляд ІІ квартал 2012 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
Шелудько Н. М. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи / Н. М. Шелудько, К. В. Ануфрієва // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 55–70.
Левківський І. І. Синдиковане кредитування українських банків під час світової фінансової кризи // Наукові праці МАУП, 2010. ? вип. 1(24). ? С. 56–61.
Циганов С. Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики – боргові інструменти довгострокового фінансування / С. Циганов, А. Яшина // Банківська справа. – 2009. – № 2. – С. 31–38.
Артеменко П. С. Синдиковане кредитування. Світовий огляд. / П. С.Артеменко. – Донецьк.: СП «Гренада», 2001. – 173 с.
Лернер Ю. І. Синдиковане зарубіжне кредитування та його вплив на зміну показників діяльності банку / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_32/11_32_02.pdf
Міщенко В. І. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків / В. І. Міщенко, В. Жупанин // Вісник НБУ. – 2008. – № 7. – С. 8–12.
Яншина А. М. Економіко-правові аспекти процедури синдикування позик / А. М. Яншина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/texts/2008_24/24.1.46.pdf
BIS. Signed international syndicated credit facilities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1209_anx10.pdf
Объем выданных синдицированных кредитов продолжает падать [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankir.ru/novosti/s/obem-vydannykh-sinditsirovannykh-kreditov-prodolzhaet-padat-10021791/
Как упростить синдикацию кредита [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankir.ru/publikacii/s/kak-uprostit-sindikatsiyu-kredita-10001816/
Рейтинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loans.cbonds.info/
14th Annual Syndications and Co-financiers Meeting, London, 6th March 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ebrd.com
Піджарко Н. В. Моделі та стратегії джерел залучення фінансових ресурсів банків в умовах ризику / Піджарко Н. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Mtit/2010_55/M55_st26.pdf
RLPC-Lenders take guarded approach to Ukrainian loans [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reuters.com/
Госбанки поделятся энергетикой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oschadnybank.com/ua/pressservice/relizes/3261/?sphrase_id=69068.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.101.262:37]:330.341.2
Тимошенков І. В.
Створення коаліції інтересів акторів освіти як основа реформування освітньої системи (c. 52 - 55)

У статті проаналізовані завдання і напрями реформування освіти з точки зору їхнього впливу на реалізацію економічних інтересів акторів освіти. Обґрунтована необхідність створення коаліції інтересів акторів на підтримку реформ. Визначено роль і завдання держави в реформуванні освітньої системи України.
Ключові слова: актори освіти, групи інтересів в освіті, коаліції інтересів в освіті, роль держави в реформуванні освітньої системи
Бібл.: 17.

Тимошенков Ігор Владиславович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної теорії та права
Email: ivtimoshenkov@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1479

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тимошенков И. В. Создание коалиции интересов акторов образования как основа реформирования образовательной системы // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 52–55.

Список використаних у статті джерел

Григорьев Л. М. Экономика переходных процессов. В 2 т. Т.1 / Л. М. Григорьев. – М.: Изд. дом. Междун. ун-та в Москве, 2010. – 528 с.
Дмитриев М. Перспективы экономических реформ в России / М. Дмитриев // Вопр. экономики. – 2005. – № 11. – С. 4–13.
Исследовательский проект «Институты, развитие и группы интересов» [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2012. – 2 окт. – Режим доступа: http://www.hse.ru/institutions/abstracts/. – Заглавие с экрана.
Коалиции для будущего. Стратегии развития России : Коллектив экономистов «СИГМА». – М.: Промышленник России, 2007. – 112 с.
Концепция образовательной деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных программ [Електронний ресурс] // ОАО «РОСНАНО». – 2012. – 2 окт. – Режим доступа: http://www.rusnano.com/upload/images/documents/ФИОП_Концепция_образовательной_деятельности_2012-08-08.pdf/. – Заглавие с экрана.
Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений) / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин // Вопр. экономики. – 2005. – № 5. – С. 5 – 27.
Лаффон Ж.-Ж. Стимулы и политэкономия / Ж.-Ж. Лаффон ; пер. с англ. Н. В. Шиловой ; под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. – 311 с.
Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т. 41. – С.1–104.
Ленин В. И. Маевка революционного пролетариата / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т. 23. – С.298–304.
Малкина М. Ю. Институциональные ловушки инновационного развития Российской экономики / М. Ю. Малкина // Журнал институциональных исследований. – 2011. – Т.3. – №1. – С. 50–60.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс] // Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – 2 жов. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf/. – Назва з екрану.
Норт Д. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности : докл. к XIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайнгаст ; пер. с англ. М. Дондуковского и Е. Леонтьевой. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 48 с.
Образование. Развитие кадрового потенциала [Електронний ресурс] // ОАО «РОСНАНО». – 2012. – 2 окт. – Режим доступа: http://www.rusnano.com/infrastructure/education#/standarts/. – Заглавие с экрана.
Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции / В. Полтерович // Вопр. экономики. – 2005. – №5. – С. 4–24.
Программа «Современное образование» [Электронный ресурс] // Группа компаний «Систем Кепитал Менеджмент». – 2012. – 2 окт. – Режим доступа: http://www.scm.com.ua/ru/sustainability/scm_social_projects/contemporary_education/. – Заглавие с экрана.
Светодиодная лампочка Чубайса: Государственные инноваторы делают ставку на бюджет Минобрнауки // Независимая газета. – 2011. – 22 авг.
Юдаева К. Стратегия–2050: справится ли Россия с вызовами глобализации? / К. Юдаева, Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2008. – №5. – С. 4–21.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.1
Черненко С. М.
Роль малого підприємництва у створенні інноваційно-конкурентного середовища України в регіональних інноваційних системах (c. 56 - 61)

У статті проаналізовано розвиток малого підприємництва в Україні. Виявлені фактори, що гальмують освоєння технологічних та продуктивних інновацій. Розглянуто проблеми розвитку малого підприємництва регіональних інноваційних системах та запропоновано орієнтовні шляхи вирішення цих проблем.
Ключові слова: мале підприємництво, інноваційне підприємництво, інноваційна привабливість, еволюційні зміни,технологічне оновлення, інноваційна діяльність
Рис.: 5. Бібл.: 2.

Черненко Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ технологічного прогнозування та інноваційної політики, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: chernenkos29@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1533

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Черненко С. М. Роль малого підприємництва у створенні інноваційно-конкурентного середовища України в регіональних інноваційних системах // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 56–61.

Список використаних у статті джерел

Лукашина М.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва // Економіка та прогнозування. – 2009. – №3. – С. 86.
Романенко Е.В. Формирование благоприятной институциональной среды для развития малого предпринимательства // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 32 (89). – С. 28-33.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.1
Ємцев В. І.
Фoрмування теритoріальних кластерів – передумoва рoзвитку кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємств (c. 62 - 66)

Розглянуто сутність та категорійний апарат територіального кластеру, доцільність і переваги його формування та проблеми його функціонування в умовах правового поля України. Досліджено сучасний стан, проблеми функціонування та напрями подальшого розвитку конкурентоспроможності підприємств цукробурякового комплексу АПК України в умовах поширення світової продовольчої кризи.
Ключові слова: цукор, цукробуряковий комплекс, ефективність діяльності, конкурентоспроможність підприємств, продовольча криза, споживання цукру, структура витрат, інтеграція, кластер
Табл.: 2. Бібл.: 23.

Ємцев Віктор Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: viem17@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1282

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ємцев В. І. Фoрмування теритoріальних кластерів – передумoва рoзвитку кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємств // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 62–66.

Список використаних у статті джерел

Oтчет o кoнкурентoспoсoбнoсти региoнoв Украины 2011. – World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010–2011 [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2010-2011#
Власoв В. І. Шляхи пoдoлання глoбальнoї прoдoвoльчoї кризи /В. І. Власoв, М. А. Лисак // Екoнoміка АПК. – 2011. – № 4. – С. 138-141.
Саблук П. Т. Глoбалізація й прoдoвoльствo: мoнoгр. / П. Т. Саблук, O. Г. Білoрус, В. И. Власoв. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
Вoйнаренкo М. Кoнцепція кластерів дo відрoдження вирoбництва на регіoнальнoму рівні / М. Вoйнаренкo // Екoнoміст. – 2000. – № 4. – С. 36-39.
Кислий В. Рoзвитoк транпoртнo-лoгістичних кластерів України / В. Кислий, Т. Жарик // Екoнoміка України. – 2010. – № 12. – С. 28-37.
Крoпивкo М. Ф. Кoнцептуальний підхід дo кластернoї oрганізації й управління рoзвиткoм агрoпрoмислoвoгo вирoбництва /М. Ф. Крoпивкo // Екoнoміка АПК. – 2010. – № 11. – С. 3-13.
Кузьмін O. Кластери як фактoр іннoваційнoгo рoзвитку підприємств і теритoріальних утвoрень / O. Кузьмін, В. Жежуха // Екoнoміка України. – 2010. – № 2. – С. 14-23;
Мазуренкo O. В. Рoзвитoк інтегрoваних фoрмувань в АПК / O. В. Мазуренкo. – Екoнoміка АПК. 2006. – № 3. – С. 89 – 93;
Сoкoленкo С. И. Вирoбничі системи глoбалізації: сети, альянси, партнерства, кластери. Український аспект / С. И. Сoкoленкo II Міжнарoдний фoнд сприяння ринку. Інститут кoнкурентoспрoмoжнoсті. – К.: Лoгoс. 2002. – 59 с.;
Ситник В. П. Трансфoрмація АПК України в ринкoві умoви: мoнoгр / В. П. Ситник. – К., 2002. -517 с.
Чевганoва В. Кластери і їхнє екoнoмічне значення / В. Чевганoва, И. Брижань // Екoнoміка України. – 2002. – № II. – С. 45-49;
Ціхакoвська O. М. Кластеризація як нoвий метoдичний механізм рoзвитку сільських теритoрій / O. М. Ціханoвська // Екoнoміка АПК. – 2007-№ 2. -С. 153-155.
Юшин С. O. Метoдичний аспект кластернoгo керування рoзвиткoм аграрнoгo сектoра / С. O. Юшин, В. П. Павлик, М. А. Брусенкo // Екoнoміка АПК. – 2010. – № 4. -С. 128-132.
Маршалл А. Принципи екoнoмічнoї науки. М.: Прoгрес, 1993. – 368 с.
Пoртер М. Кoнкуренція: уч. пoс.: / прoв. з англ. – М.: Изд. будинoк «Вільямс», 2006, -396 с.
А. Мальмберг, Ю. Сельвель і И. Задер. Теритoріальний кластер, лoкальна кoнцентрація знанoї й кoнкурентнoї здатнoсті фірми. М. Инфра-М, 2003, -232 с.
Рoзенфельд С. А. Введення бізнес-кластерів в oснoвний напрямoк екoнoмічнoгo рoзвитку: приклад. Женева. 1997. -23 с.
М. Вoльфгаиг. Кластерна мoдель регіoнальнoгo рoзвитку / В. Прайс // Перспективні дoслідження. – 1999. – № 2. – С. 33-39.
Marjolein C. J., Caniels and Неппу A. Romijn. SME clusters, acquisition of technological capabilities and development: concepts, practice and policy lessons. Vienna. 2001;
Humphrey J. Opportunities for SMEs in Developing Countries to Upgrade in a Global Economy /SEED Working Paper, 2002;
Haider G. How does globalization affect local production and knowledge systems? The surgical instrument cluster of Tuttlingen, Germany /INEFReport, 2002. №57.32.
Статистичний щoрічник України за 2010 рікгoд. [электрoнный ресурс]. – режим дoступу: http: //www. ukrstat. gov. ua/
Oперативнo-статистичні матеріали цукрoвиків України» Бурякoцукрoвий кoмплекс України» -К: «Цукoр України», 2012. – 201 с


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.774
Крамарев Г. В.
Проектне фінансування при реалізації інноваційних сценаріїв розвитку альтернативної енергетики (c. 67 - 70)

Розглянуто напрямки й методи інноваційного розвитку альтернативної енергетики нафтогазовими компаніями в умовах реалізації стратегій сталого розвитку. Обґрунтовано, що однією з фінансово-організаційних форм такої стратегії може бути проектне фінансування, що значною мірою диверсифікує можливі ризики, дозволить забезпечити значні обсяги інвестування шляхом залучення стратегічних інвесторів, одним із яких виступає держава.
Ключові слова: проектне фінансування, клімат, «зелена економіка», альтернативна енергетика, інновації, інвестиції
Бібл.: 6.

Крамарев Геннадій Віталійович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: kramarev@ukrngi.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1483

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крамарев Г. В. Проектне фінансування при реалізації інноваційних сценаріїв розвитку альтернативної енергетики // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 67–70.

Список використаних у статті джерел

Тигран Оганесян. 164 энергетических сценария // Эксперт. -№ 19, 16 мая 2011, C. 64.
UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy
Barbier Edward.Green Stimulus, Green Recovery and Global Imbalances. World Economics (2010) 11 (2): стр. 149-175.
Annual Report 2009. Beijing: China Development Bank Corporation (2010), стр. 55.
Birman S. Russian Services Firm Sees Rapid Growth as “Easy Oil” Ends” // International Oil Daily.- 24.
Суэтин А.А. Проектное финансирование /Бизнес и банки. - 11 октября 2006.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1
Татаркін О. І.
Просторовий розвиток регіональних і територіальних економічних систем з використанням програмно-проектних підходів (c. 71 - 80)

Оцінюються можливості і готовність регіонів і муніципалітетів модернізувати просторовий розвиток використанням системного підходу до вибору пріоритетів і програмно-проектних інститутів ринкового розвитку. Розглянуто потенціал окремих факторів та інститутів в системному розвитку регіонів і територій, обгрунтована потреба в програмно-проектної модернізації федеративного устрою Російської Федерації. Запропоновано нові інститути регіонального розвитку - саморозвиток регіонів і муніципалітетів, бізнес території, програмно-проектне планування просторового розвитку та ін
Ключові слова: просторовий розвиток, його джерела та чинники, інститути програмно-проектного управління розвитком, саморозвиток регіонів і територій як найбільш ефективний інститут федеративного устрою суспільства, стратегія програмно-проектного планування та управління
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 30.

Татаркін Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, академік РАН, директор, Інститут економіки Уральського відділеня РАН (вул. Московська, д. 29, Єкатеринбург, 620014, Росія)
Email: tatarkin_ai@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1708

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Татаркин А. И. Пространственное развитие региональных и территориальных экономических систем с использованием программно-проектных подходов // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 71–80.

Список використаних у статті джерел

Татаркин А. И. Историческая миссия срединного региона в модернизации Российской экономики//Федерализм. 2011. №1. С. 19-30.
Бергер Я. М. Китайская модель развития. – «Мировая экономика и международные отношения». 2009. №9. С. 73-81
Старчевой М. Новая модель человека для экономической науки// Вопросы экономики. 2011. №4. С. 76-87
Татаркин А. И., Татаркин Д. А. Диалектика формирования и функционирования саморазвивающихся территориальных экономических систем// Федерализм. 2009. №4. С. 77-99
Татаркин А. И., Дорошенко С. В. Регион как саморазвивающаяся социально-экономическая система// Экономика региона. 2011. №1. С. 15-23.
Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогнозные оценки. Под ред. акад. РАН А. И. Татаркина. М.: изд. «Экономика». 2011: Том 1: Теория и методология формирования саморазвивающихся социально-экономических систем.– 308с.; Том 2: Проблемы ресурсного обеспечения саморазвития территориальных социально-экономических систем. – 386 с.
Бочко В. С. Интегративное стратегическое развитие территорий (Теория и методология). Екатеринбург: Изд. ИЭ УрО РАН, 2010.316с.
Абишев А. А. Социально-экономическая эволюция технологического способа производства. Монография. 2-е издание. Алматы. Экономика. 2009. 280с.
Татаркин А. И., Важенин С. Г., Данилов Н. И. Организационно-экономические основы создания и хозяйственной деятельности территориальных межотраслевых комплексов (ТМО). Свердловск: изд. ИЭ УрО РАН СССР. 1989. 147с.
Лаврикова Ю. Г. Кластеры: стратегия формирования и развития в экономическом пространстве региона. Екатеринбург: Изд. ИЭ УрО РАН, 2008. 271 с.
Татаркин А. И., Лаврикова Ю. Г. Кластерная политика региона // Промышленная политика в Российской Федерации. – 2008.– № 8. С. 11–19.
Ивашова С. Комплексная застройка в крупных городах: кластерная модель управления. – «Проблемы теории и практики управления». 2011. № 4. С. 60-65.
Тихоокеанская Россия -2030: сценарное прогнозирование регионального развития. Под ред. акад. РАН П. А. Минакира. Хабаровск: изд. ДВО РАН 2010. 399 с.
Захарчук Е. А., Пасынков А. Ф. Признаки и свойства саморазвивающихся социально-экономических систем// Экономика региона. 2010. №4. С. 32-39
Стратегический план Екатеринбурга. Екатеринбург: изд. «Город». 2003. 192 с.
Королюк Е. Современная экономика России: стратегическая ориентация и хозяйственное пространство// Проблемы теории и практики управления. 2011. №4. С. 18-25.
Стратегический план развития Екатеринбурга. Утвержден Городской Думой 26. 10. 2010г. Екатеринбург: изд. «Город». 2010. 284 с.
Стратегия хозяйственного освоения малоизученных территорий Уральского Севера. Под. ред. акад. РАН А. И. Татаркина. – Екатеринбург: Изд. ИЭ УрО РАН, 2011.– 520 с.
Захарчук Е. А., Пасынков А. Ф., Некрасов А. А. Классификация регионов по критериям саморазвития // Экономика региона. 2011. №3. С. 54-63.
Итоги социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2010 году. Екатеринбург. Комитет стратегического планирования. 2011. 181 с.
Леонов С. Н., Сидоренко О. В. Зарубежный опыт регионального управления. Хабаровск: изд. ИЭИ ДВО РАН. 2011. 144 с.
Буланичев В. А. Программно-целевое планирование и управление в условиях модернизации экономики. Екатеринбург: Изд. ИЭ УрО РАН, 2011. 200 с.
Татаркин А. И., Романова О. А., Гребенкин А. В., Акбердина В. В. Экономико-технологическое развитие: Методология диагностики и прогнозирования. М.: Наука. 2011-2012. 398 с.
Татаркин А., Лаврикова Ю., Высокинский А. Развитие экономического пространства на основе кластерных принципов. // Федерализм.– 2012.– №1.– С. 45–60.
Белкин В. Н. Теория человеческого капитала. – Екатеринбург: Изд. ИЭ УрО РАН, 2012.– 400 с.
Сухарев О. С. Структурный анализ экономики.– М.: Финансы и статистика, 2012. – 261с.
Лексин В. Н. Результативность и эффективность действий региональной и муниципальной власти: назначение и возможности корректной оценки. – «Регион: экономика и социология». 2012. №1. С. 3-41
Полтерович В. М. Региональные институты модернизации. – «Экономическая наука современной России». 2011. №4. С. 15-29
Синь Л. К вопросу о китайской модели. – «Мир перемен». 2011. №1. С. 83-89.
Кощеев Н. Экономики как таковой в России просто нет // Наши деньги. – 2012. – №5.– С. 40–41.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 37.014.54:332.1
Іванов Ю. Б., Тищенко В. Ф.
Оцінка рівня розвитку економіки знань в регіонах України (c. 81 - 90)

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки рівня розвитку економіки знань, який передбачає формування трьохрівневої структури розрахунку комплексного показника, що складається з компонент: інноваційна складова, освітня складова та складова ІКТ. Підхід базується на розрахунках інтегральних показників методом ентропії та спрямований на групування регіонів за рівнями розвитку складових компонент економіки знань. Проведені розрахунки свідчать про значну диференціацію регіонів України, що обумовлено їх відмінностями в рівнях соціально-економічного розвитку, а також, поглибленням міжрегіональних диспропорцій і зосередженням інноваційної, інформаційної та освітньої активності в більш розвинутих регіонах.
Ключові слова: диференціація регіонального розвитку, ентропія, економіка знань, інтегральний показник
Рис.: 6. Табл.: 4. Бібл.: 24.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: yuriy.ivanov.ua@gmail.com
Тищенко Вікторія Федорівна – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: maugli1978@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1706

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Иванов Ю. Б., Тищенко В. Ф. Оценка уровня развития экономики знаний в регионах Украины // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 81–90.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л. И. Диалектика социалистической экономики / Л. И. Абалкин. – М. : Мысль, 1981. – 351 с.
Бажал Ю. М. Знаннєва економіка – економіка конкурентоспроможності / В кн.: Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., Бібліотека інформаційного суспільства. –2004. –С. 219–224
Белл Д. Третья технологическая революция и ее возможные социально-економические последствия / Д. Белл – М.: Академия. – 2004. – 788 с.
Бузгалин А. Глобальный капитал / Александр Бузгалин, Андрей Колганов. –М. : Едиториал УРСС, 2004. –512 с.
Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань / В. Геєць // Економіка України, 2004. – №4. – С. 4 – 14.
Глазьев С. Состоится ли переход российской экономики на инновационный путь развития? / С. Глазьев // Российский экономический журнал, 2008. – № 1-2. -С. 25
Инновационное развитие экономики знаний/ под общей ред. акад. РАН А. И. Татаркина. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011 – 648 с.
Иноземцев В. Постиндустриальная экономика и «постиндустриальное общество»: терминологические и концептуальные проблемы / В. Иноземцев // Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С. 140-152.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура // Под. ред. О. И. Шкаратана. – М.: Знание. – 2000. – 237 с.
Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России / В. Л. Макарова // Россия и современный мир. – 2004. – №1. – С. 5-24.
Мильнер Б. З. Управление знаниями в современной экономике / Б. З. Мильнер. – М.: Интитут экономики РАН. – 2008. – 400 с.
Мусіна Л. О. Основні заходи переходу до економіки знань: Перспективи для України / Л. О. Мусина // Економіка і прогнозування. – 2003. – №3. – С. 178-182
Новак І. М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій: [Монографія] / І. М. Новак; Ін-т економіки пром-ті, Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України. – Донецьк; Київ, 2008. – 196 с.
Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер. – М. : Вильямс, 2002. – 495 с.
Семиноженко В. П. Доктрина економіки знань (проект) / В. П. Семиноженко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. semynozhenko. net/ufv/. . . /ec_znan. do. . .
Федулова Л. И. Концептуальные основы экономики знаний / Л. И. Федулова // Экономическая теория, 2008. – №2. – С. 37-59
Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. А. Хайек – М.: РОССИЯ, 2001. – 394 с.
Хохлов Ю. Е. Экономика, основанная на знании: социально-економические тенденции и политические цели / Ю. Е. Хохлов, С. Б. Шапошник // Информационное общество. – 2001. – Вып. 1. – С. 4-7.
Яковец Ю. В. Глобализация взаимодействия цивилизаций / Ю. В. Яковец. – М. : ЗАО \"Экономика\", 2003. – 411 с.
Kahn H. The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty ­Three Years / H. Kahn, A. Wiener. // The Hudson Institute, 1967. – 173 p.
Machlup F. Knowledge: Its Creation, Distribution, and Economic Significance / F. Machlup // The Economic of information and Human Capital. Princeton (N. Y.), 1984. – Vol. III – P. 148-163.
Rodriges M. J New Knowledge Economy in Europe. A Strategu for International Competitiveness and Social Cohsion / By Mariy J Rodriges. – Edward Elgar Pbl., 2002. – 46 р.
Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung/ J. Schumpeter. – Duncker & Humblot; Auflage: 1. A., 2006. – 548 р.
Toffler A. Future Shock/ A. Toffler. – Bantam, 1970. – 576 p.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1
Тищенко О. М., Розгон І. В.
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіонів (c. 90 - 96)

У статті відображено розмаїтість напрямків в оцінці конкурентоспроможності регіону, пов'язане з багатозначністю досліджуваного явища. Показано, що існуючі напрямки групуються в три основних методичних підходи, один із яких дозволяє одержати найбільш повну характеристику рівня КСП суб'єкта конкуренції.
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, суб\'єкт конкуренції
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 27.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Розгон Ірина Володимирівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1899

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко А. Н., Розгон И. В. Методические подходы к оценке конкурентоспособности регионов // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 90–96.

Список використаних у статті джерел

Агафоненко О. Ю. «Определение концепции сущности конкурентоспособности регионов». – Донецк: ДГУУ, 1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Economics/21107.doc.htm.
.Блэкуэлл Р. Д. Поведение потребителей/ Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард, Д. Ф. Энджел; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 624 с.
.Важенин С. Т. Конъюнктура конкурентоспособности региона / С. Т. Важенин, А. Р. Злоченко, А. И. Татаркин // Регион: экономика и социология. – 2004. – №3. – С. 23 – 38
.Гаврилов А. И. . Региональная экономика и управление: учеб. пособ. – М.: Юнити, 2002. – 239 с.
.Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А. Г. Гранберг. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
.Гринчель Б. М. Важнейшие факторы повышения конкурентоспособности регионов / Б. М. Гринчель, Н. Е. Костылева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 2003. regiofoorum. ru.
.Долішній М. Ринкові механізми регіонального управління / М. Долішній, О. Мошенець // Регіональна економіка. – 2001. – № 1. – С. 7–17.
.Журавлёва Е. А. Управление региональной конкурентоспособностью // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2010. – № 2 (22). – Режим доступа: http: //region. mcnip. ru.
.Казанцев С. В. Потенциал экономики регионов России как основа их внутренней конкурентоспособности / С. В. Казанцев // Регион. – 2004. – №1. – С. 191-199.
.Калюжнова Н. Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации/ Н. Я. Калюжнова. – М.: ТЕИС, 2003. – 526с.
.Кизим М. О. Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України/ М. О. Кизим, Є. М. Крячко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 292с.
.Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. Ю. К. Перского, Н. Я. Калюжновой. – М.: ТЕИС, 2003. – 472 с.
.Крячко Є. М. Підвищення конкурентоспроможності регіонів України та вибір оптимального їх розвитку на основі когнітивного підходу / Є. М. Крячко // Моделювання регіональної економіки. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – № 1 (7). – С. 121–134.
.Маровгулов В. Н. Стратегические направления повышения конкурентоспособности России в условиях глобальной экономики: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Краснодар, 2006. – 188 c.
.Полищук Л. Российская модель «переговорного федерализма»: политико-экономический анализ / Л. Полищук // Политика и экономика в региональном измерении. – 2000. – № 2. – С. 88–109.
.Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
.Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России/ А. З. Селезнев. — М.: Юристъ, 1999. — 384 с.
.Тищенко А. Н. Конкурентоспособность территорий как основа региональных стратегий/А. Н. Тищенко/В кн.: «Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики»: монографія. – Х.: ФОП Либуркина Л. М., ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 132 -148
.Тищенко А. Н. Конкурентоспособность Украины в мировых рейтингах / А. Н. Тищенко // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 3 – 9
.Фактори і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіону / Мікула Н. А., Гомольська Н. І., Шевченко-Марсель В. І. та ін. / під ред. П. Ю. Бєлєнького. –Львів: ІРД НАН України, 2005. – 145 с. – (С. 6 – 13)
.Филобокова Л. Ю. Комплексная оценка конкурентоспособности региона // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2011. – № 2 (26). – Режим доступа: http: //region. mcnip. ru
.Шахназаров А. Инвестиционная привлекательность регионов / А. Шахназаров, И. Ройзман // Инвестиции в России. – 1996. – № 9. – С. 30–37.
.Шевченко И. В. Инновационные аспекты конкурентоспособности национальной экономики/ И. В. Шевченко, В. Н. Маровгулов // Факторы и приоритеты социальной политики трансформационного периода: сб. тез. науч. -практ. конф. «Экономические интересы и социальная политика», 15-16.12. 2005. – Ростов н/Д.: СКАГС, 2005. – 136 с.
.Enright M. The Geographical Scope of Competitive Advantage // Stuck in the Region? Changing scales for regional identity / Ed by E. Dirven, J. Grocnewegen and S/ van Hoof. Utrecht, 1993. – P. 87-102.
.Institute of Management Development: рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2011 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //gtmarket. ru/news /state/2011/05/19/2918
.Rapkin P. D. Is International Competitiveness a meaningful Concept? / P. D. Rapkin, J. R. Strand // International Political Economy: State Market relation in the changing Global Order / Edited by C. R. Goddart [et al.]. – Lynne Rienner, 1996. – 386 p.
.The Global Competitiveness Report 2010–2011 [Электронный ресурс]. – режим доступа: http: //www3. weforum. org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2010-11.pdf.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.51:67/68
Гончаров Ю. В., Костюк Г. В.
Методологічні аспекти формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості (c. 97 - 107)

У статті розглянуто особливості формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості. Зроблено висновок, що раціональне управління рухом великого масиву матеріальних ресурсів сьогодні неможливо без комп’ютеризації цього процесу, впровадження обчислювальної техніки на всіх стадіях логістики. Методологічне розв’язання завдань управління матеріальними та супутніми потоками з використанням обчислювальної техніки знайшли своє відображення у операційних системах, розроблених закордонними фахівцями, які можуть бути використанні при формуванні логістичної системи вітчизняних підприємств легкої промисловості.
Ключові слова: логістична система, легка промисловість, комп’ютеризація
Рис.: 5. Формул: 3. Бібл.: 7.

Гончаров Юрій Вікторович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)
Костюк Галина Володимирівна – доцент, кафедра менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2145

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гончаров Ю. В., Костюк Г. В. Методологічні аспекти формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 97–107.

Список використаних у статті джерел

Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / [Пер. с англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера]. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 640 c.
Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 20-е изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К°», 2012. – 484с.
Євсєєва Г. В. Промислове підприємство як об’єкт логістичного впливу/ Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НУХТ, 2006. – с. 48.
Євсєєва Г. В. Використання принципів логістики в підвищенні ефективності закупівельної діяльності підприємств легкої промисловості//Вісник Донецького університету. Серія Б. Економіка і право. Спецвипуск. – Донецьк, 2006. – Т. 1. – с. 261 – 268.
Корпоративна логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ. и научн. редакцией проф. В. И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 976с.
Окландер М. А. Логістика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.
Прокофьева Т. А. , Сергеев В. И. Логистика. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 420 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 33.65.005.95
Гриньова В. М., Сідоренко В. В.
Взаємозв’язок трудового потенціалу підприємства та компетентностей персоналу (c. 108 - 114)

У статті досліджено відтворювальний цикл трудового потенціалу, який складається з фази формування, розподілу та використання. Визначено стадії, що характеризують фазу формування трудового потенціалу підприємства. Розглянуто особливості трудового менталітету працівників. Охарактеризовано компетентності персоналу та запропоновано для майстрів виробничих дільниць машинобудівних підприємств розподіл їх за шістьма групами: планування, організація, мотивація, контроль, поведінкові та ділові.
Ключові слова: формування трудового потенціалу, трудовий менталітет, компетентності працівників
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Гриньова Валентина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Сідоренко Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Viktoriia.Sidorenko@hneu.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1879

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гриньова В. М., Сідоренко В. В. Взаємозв’язок трудового потенціалу підприємства та компетентностей персоналу // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 108–114.

Список використаних у статті джерел

Пиц В. І. Відтворення людського потенціалу: теоретична концептуалізація та сучасний прагматизм / В. І. Пиц // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84). – С. 187 – 193.
Пирожков С. І. Вибрані наукові праці / С. І. Пирожков. – У 2 т. – Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2008. – 934 с.
Джаин И. О. Оценка трудового потенциала / И. О. Джаин. – Суми: Университетская книга, 2002. – 249 с.
Шаульська Л. Комплексна оцінка трудового потенціалу регіону (на прикладі Донецької області) / Л. Шаульська // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 93-104.
Криклій А. С. Освіта і професійне навчання як чинники розвитку трудового потенціалу / А. С Криклій. – К.: «Репрографіка», 2005. – 473 с.
Беззубко Л. В. Трудовий і кадровий потенціали (держава, регіон, галузь, підприємство): монографія / Л. В. Беззубко, Л. О. Гончарова, Б. І. Беззубко. – Донецьк: Норд прес, 2008. – 201 c.
Національний освітній глосарій: вища освіта / авт. -уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
Професійна педагогічна освіта: компетентністний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2011. – 412 с.
Верба В. А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства // В. А. Верба, О. М. Гребешкова / Проблеми науки. – 2004. – №7. – С. 23-28.
Ельбрехт О. Компетентісний підхід як методологічна основа формування змісту професійної підготовки менеджерів / О. Ельбрехт // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2011. – № 58. – Ч. 3. – С. 64-71.
Богиня Д. П. Відчуження праці в системі чинників розвитку трудового менталітету [Електронний ресурс] / Д. П. Богиня // Український соціум. – 2002. – № 1. – С. 122-133.
Гриньова В. М. Вплив трудового менталітету на конкурентоспроможність підприємства // В. М. Гриньова, В. В. Сідоренко// Бізнесінформ. – 2009. – № 12 (2). – С. 25-30.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.163.14
Ілляшенко С. М., Овчаренко М. І.
Умови та особливості становлення корпоративної культури вітчизняних підприємств (c. 114 - 118)

У статті проаналізовано умови та особливості становлення корпоративної культури вітчизняних підприємств, в контексті цього авторами досліджено розвиток корпоративного сектора України, національні особливості економічної культури українців, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та глобалізаційні процеси.
Ключові слова: корпоративна культура, корпоративний сектор, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, національний менталітет
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Ілляшенко Сергій Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: isn_dom@mail.ru
Овчаренко Максим Іванович – аспірант, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: mc_ukr@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2002

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ілляшенко С. М., Овчаренко М. І. Умови та особливості становлення корпоративної культури вітчизняних підприємств // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 114–118.

Список використаних у статті джерел

Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. [Текст] / А. Т. Зуб. – M.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
Капитонов Э. А. Корпоративная культура: теория и практика [Текст] / Э. А. Капитонов, Г. П. Зинченко, А. Э. Капитонов. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2005. – 352 с.
Коуман Дж. Капитал социальный и человеческий [Текст] / Дж. Коуман // Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С. 15 – 32.
Базаров Т. Ю. Управление персоналом [Електронний ресурс] / Т. Ю. Базаров. – М. –2002. – 256 с. – Режим доступу: http: //www. vusnet. ru/forum.
Головкова Л. С. Особливості формування та розвитку корпоративних структур в економіці України / Л. С. Головкова // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 7. – С. 60 – 68.
Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / [під ред. д-ра екон. Наук Л. І. Федулової]. – К. : Вид-во УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с.
Спасибо-Фатєєва І. Корпоративне управління: [монографія] / Спасибо-Фатєєва І., Кібенко О., Борисова В. ; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Право, 2007. – 500 с.
Коваленко О. В. Розвиток корпоративно-інтегрованих агроформувань: зарубіжний досвід і українська практика [Текст] / О. В. Коваленко // Економіка та управління. – 2011. – № 1. – С. 116-120.
Звіт за 2010 рік ДКЦПФР України [Електронний ресурс] //Державна комісія цінних паперів та фондового ринку України – Режим доступу: http: //www. ssmsc. gov. ua/activities/annual.
Уманців Ю. Формування української моделі корпоративних відносин / Ю. Уманців [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http: //www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dibpp/2009_8/N4-str10-13. pdf.
Занковский А. Н. Организационная культура. Организационная психология [Текст] /. Н. Занковский – М.: Флинта – 2003. – 647 с.
Панченко А., Тихомирова И. Украина в системе культурных оординат бизнеса [Текст] // Менеджмент и менеджер. – 2002. – № 8. – с. 185-189.
Забезпечення конкурентоспроможності економіки України на євразійському просторі [Текст] / М. Кочак // Економіка та держава. Інформаційно-аналітичний журнал. – 2007, №8. – с. 35.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.65.012
Калинеску Т. В., Фоменко А. О.
Оцінювання відповідності гнучкого інноваційного розвитку підприємства ринковій кон’юнктурі (c. 119 - 123)

Доведено, що оцінювання відповідності гнучкого інноваційного розвитку підприємства ринковій кон'юнктурі полягає у виборі кількісних критеріїв і визначенні для них еталонних значень, що описують галузеві тенденції розвитку. Проведено зіставлення систем «підприємство» і «ринок» по чотирьом ключовим підсистемам, які забезпечують реагування на зміну споживчого попиту.
Ключові слова: інновація, розвиток, ринок, гнучкість, підприємство, критерії, оцінювання
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 12.

Калинеску Тетяна Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра оподаткування, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)
Email: t.calinescu@mail.ru
Фоменко Анастасія Олександрівна – аспірант, кафедра оподаткування, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)
Email: afox@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1604

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Калинеску Т. В., Фоменко А. О. Оцінювання відповідності гнучкого інноваційного розвитку підприємства ринковій кон’юнктурі // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 119–123.

Список використаних у статті джерел

Блехерман М. Х. Гибкие производственные системы. Организационно-экономические аспекты / М. Х. Блехерман. – М. : Экономика, 1988. – 278 с.
Белянин П. Н. Гибкие производственные комплексы / Под ред. П. Н. Белянина, В. А. Лещенко, М. : Машиностроение, 1984. – 384 с.
Катаев Ю. Х. Современные гибкие производственные системы и их компоненты / Ю. Х. Катаев, В. А. Потапов, Я. Я. Пурин. – М. : ВНИИТЭМР, 1985. – 224 с.
Мицинский Л. Ю. Технико-экономический анализ и методы выбора рациональных структурных гибких производственных систем / Мицинский Л. Ю. – М. : ВНИИТЭМР, 1985. – 218 с.
Васильев В. Н. Организационно-экономические основы гибкого производства / В. Н. Васильев, Т. Г. Садовская – М. : Высшая школа, 1988. – 272 с.
Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование / Самочкин В. Н. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2000. – 376 с.
Соколов В. Г. Исследование гибкости и надежности экономических систем / В. Г. Соколов, В. А. Смирнов // Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990. – 253 с.
Азоева Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоева – М. : Центр экономики и маркетинга. – Кн. 3 – 1996. – 208 с.
Ансофф И. Стратегическое управление / Игорь Ансофф; [пер. с англ. Л. И. Евенко]. – М.: Экономика, 1989. – 563 с.
Попович О. С. Науково – технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Попович О. С. – К. : Фенікс, 2005. – 226 с.
Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы: [Под ред. А. П. Градова.] – СПб.: «Специальная литература», 1995. – 414 с.
Волошин Л. І. Використання інноваційних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи їх усунення / Волошин Л. І. // Наукові записки (серія «Економіки») – вип. 15 – 2010. – C. 145 – 151.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.016.7
Маркіна І. А., Біловол Р. І.
Реструктуризація підприємства як елемент антикризового управління (c. 124 - 129)

Розглядаються актуальні проблеми реструктуризації підприємств. Пропонуються заходи відповідно кожного етапу процесу реструктуризації. Акцентовано увагу на соціальних аспектах та наслідках проведення реструктуризації.
Ключові слова: антикризове управління, антикризові заходи, реструктуризація, процес реструктуризації, соціальна складова реструктуризації
Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 7.

Маркіна Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: iriska7@ukr.net
Біловол Раїса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: bilovolri@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2517

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маркіна І. А., Біловол Р. І. Реструктуризація підприємства як елемент антикризового управління // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 124–129.

Список використаних у статті джерел

Антикризисное управление: от банкротства – к фи¬нансовому оздоровлению / Под ред. Г. П. Иванова. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 320 с.
Заболотний В. M. Необхідність реструктуризації сучасних українських підприємств // Підвищення конкурентоспро¬можності підприємств: оперативна реструктуризацій. Методичні матеріали базового курсу. – К.: Міжнар. центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1999. – Ч. 1. – С. 5 – 27.
Економіка підприємств: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
Крыжановский В. Г. Реструктуризация предприятия. – М.: Моск. гос. авиационный ин-т. (Технический университет) 1998. – 42 с.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. — К.: Київ. нац. торг. -економ. ун-т, 2001. – 580 с.
Осовська Г. В. Менеджменент організацій: [Навчальний посібник] / Г. В. Осовська, О. А. Осовськиий. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.
Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина. – СПб.: Спец. лит., 1996. – 512 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.48 : 334.012
Куніцин С. В.
Моделювання процесів розвитку підприємств туристично-рекреаційної сфери (c. 130 - 136)

У статті розглянуто особливості побудови модельного базису управління розвитком туристично-рекреаційної діяльності через соорганизацию професійних учасників туристичного ринку, які можуть функціонувати автономно. Пропонований модельний базис підпорядковано інтегративним взаєминам учасників кластеру та наявності мереж діяльності зі створення туристичного продукту. Визначено особливості та відмінності застосування комплексу методів моделювання на різних стадіях життєвого циклу розвитку туристично-рекреаційного кластеру.
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, модельний базис, кластер
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 5.

Куніцин Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, Київ, 02000, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2211

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Куніцин С. В. Моделювання процесів розвитку підприємств туристично-рекреаційної сфери // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 130–136.

Список використаних у статті джерел

Волкова Н. Н. Промышленные кластеры. – П.: Асми, 2005. – 272 с.
Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
Квартальнов В. А. Туризм. – М. Финансы и статистика, 2006. – 336 с.
Портер М. Э. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с.
Третьяк В. П. Кластеры предприятий. – Иркутск: Издательство Байкальского гос. ун-та экономики и права, 2006. – 219 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.35
Кусик Н. Л., Ковалевська А. В.
Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства (c. 137 - 141)

У статті визначений основний вектор в розробці власного методичного підходу до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності, який заснований на тому, що кожне підприємство, перш за все, має обрати мету оцінки корпоративної соціальної відповідальності.
Ключові слова: соціально відповідальна діяльність, методичний підхід, оцінка, мета, ефективність
Рис.: 1. Бібл.: 13.

Кусик Наталія Львівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна)
Email: melev@rambler.ru
Ковалевська Алла Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: profit-ua@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1791

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кусик Н. Л., Ковалевська А. В. Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 137–141.

Список використаних у статті джерел

Ворона, О. В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності [Текст] / О. В. Ворона // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 30, 2010. – С. 127-133.
Грішнова, О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні [Текст] / О. Грішнова // Україна: аспекти праці. – № 7, 2010. – С. 3-8.
Євдокимов, Ф. І. Соціальний потенціал як функція інноваційної моделі економічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Ф. І. Євдокимов, М. В. Губська // Маркетинг: теорія і практика. – № 14, 2008. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Mtip. Заголов. з екрану 1.10.12 р.
Ивченко, С. В. Оценка влияния корпоративных социальных и благотворительных программ на показатели основной деятельности компании: обзор зарубежного опыта [Электронный ресурс] / С. В. Ивченко // Благотворительность в России: исторические и социально-экономические исследования. – № 2, 2003. Режим доступу: www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=83. Заголов. з екрану 29.09.12
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст]: підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А., Місько Г. А., Зінченко А. Г., (за науковою редакцією д. е. н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О. С.). – К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с.
Левицька, Є. Г. Методичний підхід до розробки програми соціально відповідального управління підприємства сфери послуг [Текст] / Є. Г. Левицька // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 2, 2012. – С. 212-216.
Литвиненко, Т. М. Причини, мотиви та результати соціально відповідальної активності диверсифікованих компаній [Текст] / Т. М. Литвиненко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 26. – С. 61-69.
Ненашев, Н. Как оценивать эффективность корпоративных социальных программ [Текст] / Н. Ненашев // Кадровик. Кадровый менеджмент. – № 10, 2008. – С. 23-35.
Огороднікова, Н. Оцінка рівня соціальної відповідальності підприємств у системі управління ресурсами пенсійного фонду України [Текст] / Н. Огороднікова // Економіка. – № 2 (116), березень-квітень 2011. – С. 44-48.
Саєнко, Ю. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження [Текст] / Ю. Саєнко. – К., 2005. – 30 с.
Ткаченко, Н. Э. Мотивация социальной ответственности бизнеса [Текст] / Н. Э. Ткаченко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – № 19, 2008. – С. 102-109.
Швець, Л. І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу [Текст] / Л. І. Швець // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – № 2 (56), 2011. – С. 163-168.
Шмиголь, Н. М. КСВ – дохід: визначення, оцінка, ефективність [Електронний ресурс] / Н. М. Шмиголь // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2010_1/1%2818%29_2010_articles/1%2818%29_2010_Shmygol. pdf. Заголов. з екрану 1.10.12 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Окландер Т. О.
Маркетингові дослідження цінових ризиків промислового підприємства (c. 141 - 146)

У статті розглянуто методи ідентифікації маркетингових цінових ризиків, які ґрунтуються на визначенні цінової еластичності попиту та цінової чутливості споживачів. Запропоновано для оцінки цінової еластичності попиту застосовувати методи аналізу динаміки продажів, аналізу даних панельних досліджень, ринкові тести, експертні опитування. Для оцінки цінової чутливості споживачів використовувати методи, що ґрунтуються на двох методичних підходах: монадичному та порівняльному. Обґрунтовано, що використання цих методів промисловими підприємствами сприятиме підвищенню ефективності управління ціновими ризиком і тим самим – їх мінімізації чи уникнення.
Ключові слова: маркетингові дослідження, цінові ризики, промислове підприємство, еластичність попиту
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Окландер Тетяна Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічних систем та маркетингу, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: imt@te.net.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2773

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Окландер Т. О. Маркетингові дослідження цінових ризиків промислового підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 141–146.

Список використаних у статті джерел

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит //Антология экономической классики: В 2 т. Т. 1. — М.: Экономика, 1993. — 480 с.
Милль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. / Дж. С. Миль— М.: Прогресс, 1980. — Т. 2. — 480 с.
Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Найт ? М.: Дело, 2003. ? 360 с.
Маркетинг: Підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленко; Кер. авт. кол. д-р. екон. наук, проф. І. Л. Решетнікова — К.: КНЕУ, 2008. — 600 с.
. Данько Т. П. Управление маркетингом: учебник. Изд-е 2-е, перераб. и доп. / Т. П. Данько — М.: Инфра-М, 2001, — 726 с.
Гранатуров В. М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія / В. М. Гранатуров, І. В. Литовченко, С. К. Харічков; за наук. ред. В. М. Гранатурова — Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. — 164 с.
Волков И. М. Проектный анализ: продвинутый курс: учеб. пособие / И. М. Волков, М. В. Грачев — М.: Инфра-М, 2004, — 495 с.
Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. Посіб / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко — К.: Кондор, 2004. — 200 с.
Ламбен Ж. -Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с франц. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.
Van Westendorp, P (1976) \"NSS-Price Sensitivity Meter (PSM)- A new approach to study consumer perception of price. \" Proceedings of the ESOMAR Congress.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.012
Труніна І. М.
Особливості вивчення та формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств (c. 147 - 150)

Показано роль конкурентних переваг у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, розкрито їхній зміст. Надано вимоги до конкурентних переваг. Подано зміст поняття "стійка конкурентна перевага". Показано доцільність вивчення конкурентних переваг вітчизняних підприємств з урахуванням реальних умов їхньої діяльності. Проаналізовано наявні конкурентні переваги вітчизняних підприємств і причини їхнього поступового втрачання. Акцентовано увагу на тих процесах в діяльності підприємства, які не орієнтовані безпосередньо на потреби споживача, але саме з них починають формуватися конкурентні переваги підприємства.
Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, конкурентна перевага, конкурентні переваги вітчизняних підприємств, вивчення, реальні умови
Бібл.: 6.

Труніна Ірина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Труніна І. М. Особливості вивчення та формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 147–150.

Список використаних у статті джерел

Губерная Г. К. Рынок и необходимость государственного управления / Галина Константиновна Губерная. – Донецк: Норд-Пресс, 2012. – 140 с.
Міценко Н. Г. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах / Н. Г. Міценко, О. С. Смик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.3. – С.243 247.
Портер М. Э. Конкуренция / Майкл. Э. Портер / [пер. с англ.]. – М.: ИД \"Вильямс\", 2005. – 608 с.
Савтюгин А. Конкурентные преимущества в стратегии компании / А. Савтюгин: [електронний ресурс] /Режим доступу: http://quality.eup.ru/MATERIALY2/konkur-pr.htm
Хайек Ф. А. Конкуренция как процедура открытия / Ф. А. Хайек // Международна экономика и международные отношения. – 1989. – №12. – С. 11 – 16.
http://www.metallosnab.com.ua/news/azarov-raskritikoval-metallurgov-za-jenergoemkost-proizvodstva.html.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.6:65.018
Фріман Є. М.
Організаційні засади аудиту персоналу при прийнятті кадрових рішень на підприємстві (c. 151 - 154)

У статті проаналізовано сутність поняття аудиту персоналу, визначено його об’єкти та надано результати дослідження щодо змісту аудиту персоналу в системі прийняття кадрових рішень.
Ключові слова: аудит персоналу, контроль, кадрові рішення
Бібл.: 6.

Фріман Євгеній Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: lenylichka@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2034

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Фріман Є. М. Організаційні засади аудиту персоналу при прийнятті кадрових рішень на підприємстві // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 151–154.

Список використаних у статті джерел

Закон України \"Про аудиторську діяльність\" від 22.04.93 № 3225 – XII// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 50. – С.45 – 52.
Алборов Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК: Учебное пособие. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 464 с.
Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібник для вищ. навч. закл. – К.: Цент навчальної літератури, 2004. – 245 с.
Мордовин С. К. Управление человеческими ресурсами: 17 – модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации».Модуль 16. – М., 2000. – 288 с.
Одегов Ю. Г. Аудит и контролинг персонала: Учебное пособие / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. – М.: Изд. «Экзамен», 2002. – 448 с.
Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 638 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.014
Шершньова З. Є., Іванов О. В.
Методичні основи формування підсистеми управління знаннями у корпораціях у контексті організаційного розвитку (c. 155 - 160)

Стаття присвячена формулюванню методичних основ при здійсненні процесу організаційного проектування у сфері управління знаннями, дослідженню їх ролі в подальшому організаційному розвитку корпорації.
Ключові слова: знання, управління знаннями, компетенції, організаційний розвиток, організаційне проектування
Рис.: 2. Бібл.: 13.

Шершньова Зоя Євгеніївна – кандидат економічних наук, професор, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Іванов Олександр Вікторович – аспірант, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: ivanov08@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2263

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шершньова З. Є., Іванов О. В. Методичні основи формування підсистеми управління знаннями у корпораціях у контексті організаційного розвитку // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 155–160.

Список використаних у статті джерел

Ackerman, M., . \"Definitional and Contextual Issues in Organizational and Group Memories\", IEEE Computer Society Press, pp. 191-200,1994.
Barna, Z., ”Knowledge Management: A Critical EBusiness Strategic Factor, ” Unpublished Masters Thesis, San Diego State University, 2003.
Davenport T. Some Principles of Knowledge Management // Strategy + Business, 1996, №2 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.strategy-business.com/article/8776?gko=f91a7
Jennex, M. E. and L. Olfman, L., “A Knowledge Management Success Model: An Extension of DeLone and McLean’s IS Success Model, ” Ninth Americas Conference on Information Systems, August 2003.
Абрамов Я. Принципи корпоративного управління у світі. Чи слід їх запроваджувати в Україні//Юстініан. 2004, №5 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1208
Гурков И. Б. Стратегия и структура корпорации: учеб пособие. – 2 – е изд., переаб. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 288 с.
Кизим О. М., Пономаренко В. С., Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності: Монографія. – Х.: ВД «Інжек», 2010. – 368 с.
Курочкин А. Принципы организационного проектирования предприятий // Проблемы теории и практики управления, №1/98. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/14_1_98.htm
О’Шенсі Дж. . Принципи організації управління фірмою. Пер. з англ. – М.: Прогрес, 1979.
Смірнов Е. А. . Основи теорії організації: Навч. посібник. – М.: Аудит, ЮНІТІ, 1998. – с. 245 – 299.
Черпак А. Є. Організаційні аспекти функціонування підсистеми управління знаннями у корпораціях // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 2, T. 2. – С. 157-161.
Файоль Г. Общее и промышленное управление. М. — Л., 1924. Янг Ст. Системное управление организаций. М., 1972.
Шершньова З. Є. Стратегічний організаційний розвиток ІІІ рівня: сучасні підходи до визначення та проблеми його забезпечення у корпораціях. // Вісник Хмельницького національного університету.– 2008.– № 3.– т. 1 (109).– С. 137 – 141.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.341
Ніжегородцев Р. М.
Iнституцiйнi та технологiчнi зрушення: аналiз взаємозв’язкiв i проблеми управлiння (c. 161 - 164)

У статті обґрунтовуються взаємозв’язки мiж iнституцiйними та технологiчними змiнами та рiзниця мiж ними, а також основнi принципи керування ?х взаємодiєю. Розглядається аксиологiя iнституцiйних змiн та ?? зв’язок iз функцiями корисностi агентiв.
Ключові слова: iнституцiйнi змiни, технологiчнi змiни, управлiння iнститутами, аксиологiя.
Рис.: 2. Бібл.: 5.

Ніжегородцев Роберт Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут проблем управління ім. В. А. Трапезнікова Російської академії наук (вул. Профсоюзна, б. 65, Москва, 117997, Росія)
Email: bell44@rambler.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2543

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Нижегородцев Р. М. Институциональные и технологические сдвиги: анализ взаимосвязей и проблемы управления // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 161–164.

Список використаних у статті джерел

Витт У. Экономическая теория и экономическая история – эволюционный пересмотр// Terra economicus: сборник статей российских и зарубежных экономистов начала XXI века. – М.: Наука-Спектр, 2008. – С. 61 – 78.
David P. A. Path-dependence and predictability in dynamical systems with local network externalities: A paradigm for historical economics// Foray D. G., Freeman C. (eds.). Technology and the Wealth of Nations. L.: Pinter, 1993. – P. 208-231.
Современные очертания институциональной экономики/ Под ред. Р. М. Нижегородцева. – Гомель: ЦИИР, 2009.
Сухарев О. С. Институциональная экономика: теория и политика. – М.: Наука, 2008.
Нижегородцев Р. М. Социальные функции научного знания: социофилософский синтез и проблемы причинности // Философия хозяйства. – 2006.– № 3. – С. 16-25.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.101.4.:330.117
Савицька Н. Л.
До питання методології дослідження людини як суб’єкта сучасного господарського розвитку (c. 164 - 168)

У статті окреслено особливості нової методології дослідження людини як суб’єкта господарського розвитку в умовах становлення економіки знань. Акцентовано на принципі холістичного персоналізму та інституціональній архітектоніці, які визначають цілісність структур сучасного господарського розвитку.
Ключові слова: методологія дослідження, людина, суб’єкт, господарський розвиток
Рис.: 1. Бібл.: 5.

Савицька Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: natalisavitska2010@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1812

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Савицкая Н. Л. К вопросу методологии исследования человека как субъекта современного хозяйственного развития // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 164–168.

Список використаних у статті джерел

Чешков М. Развитие: философская идея и конкретные исследования / М. Чешков // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 8. – С. 70–81.
Чешков М. Идея развития: необходимость и возможность интерпретации / М. Чешков // Общественные науки и современность. – 2004. - № 5. – С. 130-139.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография [под ред. д.э.н. А. А. Гриценко]. – Харьков: Изд-во Форт, 2008. – 928 с.
Дементьев В. В. Власть: экономический анализ. Основы экономической теории власти: монография / В.В. Дементьев. – Донецк : Каштан, 2003. – 200 с.
Сухарев О.С. Эволюционная макроэкономика: институциональные изменения, благосостояние, поведение агентов и рост / О. С. Сухарев [Электронный ресурс ]. – Режим доступа: www.inecon.org/docs/suharev.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.341.2
Попов О. Є.
Еволюція розвитку та особливості методології інституціонального аналізу економічних явищ і процесів (c. 169 - 173)

Узагальнено особливості методології інституціонального аналізу економічних явищ і процесів. Проведено порівняльний аналіз теоретичних підходів до визначення економічної природи інститутів. Розглянуто причини походження конкретних інституціональних проблем, пов’язаних з виникненням та накопиченням протиріч між інтересами різних економічних агентів.
Ключові слова: Еволюція розвитку, особливості методології, інституціональний аналіз, економічні явища
Бібл.: 12.

Попов Олександр Євгенійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: aepopov@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1877

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попов О. Є. Еволюція розвитку та особливості методології інституціонального аналізу економічних явищ і процесів // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 169–173.

Список використаних у статті джерел

Гайдай Т. Неоінституціоналізм та його аналітично-дослідницький потенціал / Т. Гайдай // Економіка України. – 2003. – №9. – с. 60-66
Гамильтон У. Х. Институциональный поход к экономической теории / У. Х. Гамильтон // Экономичeский вестник Ростовского государственного университета. – 2007. – Том 5. – № 2– с. 110-117
Кейнс Д. Конец laissez-faire // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. – М.: ГУ-ВШЭ, 1998., Вып. 3. – 509 с. – с. 260-279
Коммонс Дж. Институциональная экономика // Экономический вестник Ростовского государственного университета – 2007 – Том 5, № 4 – с. 59-70
Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 33: Государство и революция / В. И. Ленин – М.: Госполитиздат, 1962. – 433 с.
Олейник А. Институциональная экономика: Учебное пособие / А. Н. Олейник – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.
Спенсер Г. Личность и государство / Г. Спенсер. – Челябинск: Социум, 2007. – 199 [3] с.
Трансформация экономических институтов в постсоветской России. / Под ред. P. M. Нуреева. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000.304 с.
Туган-Барановский М. Избранные сочинения. В 2-х томах. Т. 1. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 357 с.
Уільямсон О. Економічні інституції капіталізму / О. Уільямсон – К.: Видавництво «АртЕк», 2001. – 472 с.
Фуруботн Э. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер.: пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. СПб.: Изд. дом С-Пб. гос. ун-та, 2005. – ХХХIV + 702 с.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс – М.: «Либроком», 2009. – 240 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 330.341.1
Марченко О. І.
Фінансові чинники впливу на інноваційну діяльність (c. 174 - 178)

У статті визначено фінансові чинники, які впливають на інноваційну діяльність та розглянуто структуру галузей промислового комплексу України за технологічними укладами виробництва.
Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансові чинники, фінансовий механізм, технологічний уклад, інноваційна активність
Табл.: 1. Бібл.: 10.

Марченко Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Email: mio-25@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1716

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Марченко О. І. Фінансові чинники впливу на інноваційну діяльність // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 174–178.

Список використаних у статті джерел

Данілов О. Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні / О. Д. Данілов, А. М. Вдовиченко. – 2008. – № 5. – С. 116.
ЕкономікаУкраїни:стратегія і політикадовгостроковогорозвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. :Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.
Інноваційно-технологічний розвиток України : стан, проблеми, стратегічні перспективи : аналітичні матеріали до Парламентських слухань „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” / Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, І. А. Шовкун [та ін.]; за ред. Л.І. Федулової та Г.О. Андрощука. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 196 с.
Ковалюк О. Фінансовий механізм як економічна категорія / О. Ковалюк // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2001. – № 4. – С. 26–81.
Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного ун-ту ім. І. Франка, 2001. – 608 с.
Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.
Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – К. : КНЕУ, 1999. – С. 17–18.
Панасюк Б. Економічна політика в Україні ХХ століття / Б. Панасюк. – К. : Новий друк, 2002. – 744 с.
Статистичні дані Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.424:332.6
Охрименко С. А., Писарчук О. В.
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості (c. 179 - 182)

У статті розглянуто основні методичні проблеми особливості обліку, а також оцінки інвестиційної нерухомості; запропоновано напрямки їх вирішення. Представлено пропозиції щодо вдосконалення обліку інвестиційної нерухомості та його методичної бази.
Ключові слова: інвестиційна нерухомість, власні (орендовані на умовах фінансової оренди) земельні ділянки, будівлі, споруди, операційна нерухомість, визнання, справедлива вартість, первісна вартість
Бібл.: 6.

Охрименко Сергій Антонович – доктор економічних наук, професор, кафедра економічної кібернетики, Лабораторія інформаційної безпеки, Молдавська економічна академія (вул. М-т Бенулеску Бодоні, 61, Кишинів, Молдова)
Писарчук Оксана Володимірівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: povuia@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1704

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Охрименко С. А., Писарчук О. В. Проблеми обліку інвестиційної нерухомості // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 179–182.

Список використаних у статті джерел

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №32 \"Інвестиційна нерухомість\". Затверджено наказом Міністерства Фінансів України 02.07. 2007р. №779.
Бондар М. І., Бондар Т. А. Відображення інвестиційної нерухомості в поточному обліку // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 9-11.
Верхогляд В. Фін. звітність за I квартал: вже за новими правилами! // Баланс. – № 30 (755) від 14 квітня 2008 р. – С. 19-21.
Золотухін О. Основи обліку інвестиційної нерухомості // Вісник податкової служби України. – 2009. – №33. – С. 7-11.
Єфременко О. В. Особливості обліку інвестиційної нерухомості // Економіка і регіон. – 2008 – №2. – С. 106-109.
Супрунова І. В. Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку / І. В. Супрунова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – 2010. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_1/29.pdf.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 336.225.674-024.61(477)
Слюніна Т. Л., Глушач Ю. С.
Внутрішній аудит: питання організації на підприємствах України. (c. 183 - 186)

В статті дослідженні питання організації внутрішнього аудиту на підприємствах, розглянуті цілі, задачі та функції внутрішніх аудиторів. Запропоновані етапи організації відділу внутрішнього аудиту на підприємстві.
Ключові слова: внутрішній контроль, внутрігосподарський контроль, внутрішній аудит, відділ внутрішнього аудиту, стандарти внутрішнього аудиту
Бібл.: 5.

Слюніна Тетяна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: stl.info2000@gmail.com
Глушач Юлія Станіславівна – старший викладач, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: 4guli65@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1769

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Слюнина Т. Л., Глушач Ю. С. Внутренний аудит: вопросы организации на предприятиях Украины // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 183–186.

Список використаних у статті джерел

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер.з англ.. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС»,2006. – 1152 с.
Актуальні питання застосування Міжнародних стандартів аудиту, надання впевпеності та етики. Навч.-метод.матеріал. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС» - 2007. – 188 с.
Пшенична А. Ж. Аудит. Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури,2008. – 320 с.
Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація. – Тернопіль: Економічна думка, 2000 – 104 с.
Сухарева Л. А., Дмитренко И. Н. Внутренний аудит: организация и методология. Научно-практическ. Пособие. – Донецк:ДонГУЭТ, 2000 – 75с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.26.015.001.57
Гур’янова Л. С.
Застосування виробничих функцій панельних даних в аналізі регіонального розвитку (c. 187 - 191)

В статті розглядаються виробничі функції панельних даних з урахуванням та без урахування фактору НТП, що дозволяють сформувати «регіональний профіль» ресурсовіддачі галузей, що є основою для розробки диференційованої політики стимулювання розвитку регіонів.
Ключові слова: виробничі функції, панельні дані, регіональний розвиток
Табл.: 6. Формул: 18. Бібл.: 4.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: g_lika@list.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1494

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С. Применение производственных функций панельных данных в анализе регионального развития // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 187–191.

Список використаних у статті джерел

Славянов А. С. Проблемы стимулирования спроса и предложения в российской экономике в период циклического спада / А. С. Славянов // Экономика и математические методы, 2012, том 48. – №1. – С. 103 – 110.
Дементьев В. Е. Финансовые пузыри на длинных волнах экономического развития / В. Е. Дементьев // Экономика и математические методы, 2011, том 47. – №1. – С. 47-54.
Цветков В. А. Исследование экономических кризисов в странах постсоветского пространства / В. А. Цветков, К. Х. Зондов, В. А. Губин В. А., М. В. Ильин, А. В. Кондраков. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 310 с.
Клебанова Т. С. Модели дифференциации конкурентных позиций регионов / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова, Е. А. Сергиенко // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: / Під. ред. д. е. н., проф. Пономаренка В. С., д. е. н. проф. Кизима М. О., д. е. н., проф. Тищенка О. М. – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М., ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 264 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.322.2:338.45:001.895
Педерсен І. О.
Удосконалення підходів до оцінки ефективності інновацій (c. 192 - 195)

У статті запропонована вдосконалена система методологічних підходів до оцінки ефективності інновацій. Запропоновані автором підходи націлені на використання достатньої кількості показників, які всебічно відображають ефективність реалізації інновацій та їх економічні наслідки для підприємства, а також передбачають використання в розрахунках коефіцієнта дисконтування, облік впливу інфляції і ризику на ефективність інновацій, розрахунок показників фінансового стану підприємства.
Ключові слова: ефективність інновацій, норма прибутку, дисконтування, чистий приведений дохід, окупність капіталовкладень, індекс дохідності
Табл.: 1. Формул: 18. Бібл.: 8.

Педерсен Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Макіївський економіко-гуманітарний інститут (вул. Островського, 16, Макіївка, Донецька обл., 86157, Україна)
Email: iralex-2012@yandex.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1659

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Педерсен И. А. Совершенствование подходов к оценке эффективности инноваций // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – C. 192–195.

Список використаних у статті джерел

Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь високого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 720 с.
Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Вильямс, 2002. – 496 с.
Постолов Е. М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятия Украины / Е. М. Постолов // Актуальные проблемы экономики. – 2008. – № 8 (86). – С. 220-229.
Пелихов Е. Ф. Экономическая эффективность инноваций: Монография / Е. Ф. Пелихов. – Х.: Изд-во НУА, 2004. – 162 с.
Педерсен И. А. Анализ подходов для оценки эффективности инноваций / И. А. Педерсен // Проблеми формування нової економіки XXI століття: матеріали II Міжнар. наук. -практ. конф., 25-26 грудня 2009 р.: В 5 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2009. – Т. 3. – С. 126-129.
Педерсен И. А. Современные подходы к оценке эффективности инноваций / И. А. Педерсен // Национальная инновационная система и государственная политика в странах СНГ: материалы международного форума (г. Ростов-на-Дону 15-23 апреля 2010 г.). В 2-х ч. / Под ред. Паршина А. В., Семкиной Т. В., Харченко В. Н., Голуб Л. В. – Ростов н/Д.: Изд-во АкадемЛит, 2010. – Ч. 1. – С. 210-221.
Бень Т. К определению экономической эффективности инвестиций / Т. Бень // Экономика Украины. – 2007. – № 4. – С. 12–19.
Кравченко С. И. Экономическое обоснование инновационных проектов: дис. … канд. экон. наук: 08.02.02 / Кравченко Сергей Иванович. – Донецк, 2001. – 230 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.001.36
Половян О. В.
Моделювання стратегій поведінки підприємств у економіко-екологічних популяціях (c. 196 - 200)

Запропоновано підхід до врахування впливу функціонування підприємства на зовнішнє середовище та зворотного зв'язку із станом економіко-екологічних систем, що знаходяться на різних рівнях науково-технічного розвитку. Для відображення спектру корисливих мотивів господарських суб'єктів передбачено введення егоїстичних та альтруїстичних стратегій поведінки. На підставі запропонованої когнітивної знакової моделі функціонування господарського суб’єкту розроблено системно-динамічну модель окремого підприємства, що є елементом економічної популяції.
Ключові слова: економіко-екологічна система, егоїстична стратегія, альтруїстична стратегія, економічна популяція
Рис.: 3. Формул: 13. Бібл.: 9.

Половян Олексій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, головний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: iep-eer@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1405

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Половян О. В. Моделювання стратегій поведінки підприємств у економіко-екологічних популяціях // Проблеми економіки. – 2012. – №3. – C. 196–200.

Список використаних у статті джерел

Emmanuel C. Accounting for management control / C. Emmanuel, D. Otley, K. Merchant. – Cengage Learning EMEA, 1990 – 518 р.
Stiglitz J. E. Stability with growth: macroeconomics, liberalization and development / J. E. Stiglitz. ? New York: Oxford University Press, 2006. – 339 p.
Sо1оw R. Technical Change and the Aggregate Production Function / R. Sо1оw // Review of Economics and Statistics. ? 1957. ? № 39. ? P. 312 – 320.
Леонтьев В. Межотраслевой анализ воздействия структуры экономики на окружающую среду / В. Леонтьев, Д. Форд // Экономика и математические методы. ? 1972. ? Т. VIII. – Вып. 3. – С. 370-400.
Yi I. Development of the interregional I/O based LCA method considering region-specifics of indirect effects in regional evaluation / I. Yi, N. Itsubo (eds.)// International Journal of Life Cycle Assessment. – 2007. – № 12 (6). – P. 353–364.
Wilting H. C. Analysis of the sustainability of supply chains with a multi-regional input–output model / H. C. Wilting // International Input–Output Meeting on Managing the Environment (9–11 July, 2008, Seville, Spain) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.upo.es/econ/IIOMME08/index.php.
Стратегія розвитку регіональних підприємств електроенергетики: аспекти формування: монографія / О. М. Тищенко, М. О. Кизим, Л. М. Шутенко та ін. – Х.: ВД \"ІНЖЕК\", 2008. – 344 с.
Вишневский В. Инновации, институты и эволюция / В. Вишневский, В. Дементьев // Вопросы экономики. – 2010. – № 9. – С. 41-62.
Nelson R. An Evolutionary Theory of Economic Change. The Belknap / R. Nelson, S. Winter. – Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1985. – 454 р.


  The Promblems of Economy, 2009-2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру