УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 331.5
Азьмук Н. А.
Нестандартна зайнятість як спосіб виживання населення у слаборозвинених країнах (c. 6 - 10)

У статті охарактеризовано тип відтворення трудових ресурсів у найменш розвинутих країнах і проаналізовано динаміку змін структури зайнятості населення за секторами економіки. Проведено порівняльний аналіз структури зайнятості між розвинутими і найменш розвинутими країнами. Визначено, що використання трудових ресурсів у слаборозвинутих країнах відбувається через нестійкі форми нестандартної зайнятості: неформальну та надзайнятість. А у країнах з розвинутою економікою нестандартна зайнятість реалізується у формі агентської та цифрової зайнятості. Визначено переваги та ризики використання нестандартної зайнятості в різних типах економік. Основними перевагами нестандартної зайнятості у розвинутій економіці є свобода вибору та можливості для самореалізації за умови підвищеного рівня відповідальності за результати своїх трудових зусиль. Нестійка нестандартна зайнятість у слаборозвинутих країнах – це можливість фізичного виживання для працівника та його родини.
Ключові слова: найменш розвинуті країни, нестандартна зайнятість, нестійкі форми зайнятості, бідність, злиденність
Табл.: 2. Бібл.: 11.

Азьмук Надія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, відділ економічних проблем соціальної політики, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: azmukna@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 102

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Азьмук Н. А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 6–10.

Список використаних у статті джерел

Гришнова Е. А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность / Е. А. Гришнова, Н. А. Азьмук // Демография и социальная економика. – 2014. – № 1 (21). – С. 85 – 94.
Каленюк І. С. Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні / І. С. Каленюк // Чернігівський науковий часопис. Серія «Економіка і управління». – 2012. – № 1 (3). – С. 168 – 172.
Гимпельсон В. Е. Нормально ли быть неформальным? / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2013. – Т. 17, № 1. – C. 3 – 40.
Колот А. М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации / А. М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 3. – С. 10 – 13.
Котляров И. Д. Неустойчивые формы занятости в постиндустриальной экономике / И. Д. Котляров // Формування ринкової економiки : зб. наук. праць. – 2014. – № 31. – С. 407 – 416.
Krueger A. O. Employment and Labor Markets in Less Developed Countries / A. O. Krueger // Trade and Employment in Developing Countries. Vol. 3 : Synthesis and Conclusions. – University of Chicago Press, 1983. – Р. 10 – 29.
Fields G. S. Labor market analysis for developing countries / G. S. Fields // Labour Economics. – 2011. – Vol. 18. – Р. 16 – 22.
Jones S. Jobs and Welfare in Mozambique: Country case study for the 2013 World Development Report / S. Jones, F. Tarp. – World Institute for Development Economics Research, United Nations University, 2012.
The lest developed countries. Report 2014 // UNCTAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2014_en.pdf
Доклад о наименее развитых странах за 2013 г. Конференция ООН по торговле и развитию // UNCTAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2013overview_ru.pdf
World Internet Users and 2014 Population Stats // Internetworldstats [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internetworldstats.com/stats.htm


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.341+338.432+339.138
Готра В. В.
Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК (c. 11 - 17)

Мета статті полягає у виокремленні на підставі теоретико-методологічного аналізу інструментів інноваційного маркетингу, на які можуть впливати держава та безпосередньо контрагенти-учасники ринку. Доступ до сільськогосподарських ринків і маркетингової інформації, особливо для малих фермерських господарств, є важливою передумовою інноваційного розвитку регіонального АПК у країнах, що розвиваються, та країнах з транзитивною економікою. В результаті дослідження було визначено, що держава і насамперед регіональна влада можуть сприяти цьому процесу, забезпечуючи ефективне функціонування інформаційної маркетингової системи та регіональних продовольчих ринків; скорочення ланцюжків постачань, а також законодавчу та регуляторну підтримку процесів горизонтальної та вертикальної інтеграції учасників сільськогосподарських ринків. Обґрунтовано, що скорочення ланцюжків просування продукції від виробника до споживача може стати стимулом до зростання конкурентоспроможності суб’єктів малого бізнесу, зокрема більш трудоінтенсивних фермерських господарств. Цьому також сприятимуть застосування інструментів інноваційного маркетингу у товарній та асортиментній політиці фермерських господарств, утворення організацій із солідарного землеробства. Напрямами подальших досліджень з інноваційного маркетингу у секторі АПК можуть стати оцінка ефективності функціонування AMIS в Україні, а також розробка рекомендацій стосовно впровадження інноваційних інструментів маркетингу у діяльність вітчизняних фермерських господарств і попередня оцінка їхньої ефективності.
Ключові слова: маркетинг, інновації, АПК, розвиток, ринки, інформація, фермерські господарства
Рис.: 2. Бібл.: 23.

Готра Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: otovchitc@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 288

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Готра В. В. Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 11–17.

Список використаних у статті джерел

Березіна Л. М. Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти / Л. М. Березіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 122 – 132.
Бєлікова Н. В. Інноваційні напрями розвитку маркетингу в сфері агропромислового комплексу / Н. В. Бєлікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Ч. 4, вип. 6. – С. 15 – 18.
Войнаренко С. М. Інноваційні маркетингові технології як напрям підвищення ефективності комунікацій / С. М. Войнаренко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 5. – С. 70 – 74.
Зяйлик М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу в Україні / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 185 – 190.
Ілляшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н. С. Ілляшенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – 192 c.
Левків Г. Я. Формування механізму інноваційного забезпечення маркетингового менеджменту на підприємствах АПК / Г. Я. Левків, А. В. Портнова, А. М. Каньоса // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – Т. 2, № 2. – С. 98 – 102.
Нянько В. М. Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві / В. М. Нянько, В. А. Паляниця // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 212 – 217.
Семенюк С. Розвиток інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39). – С. 151 – 158.
Шуст О. А. Маркетинг як інструмент інноваційно-орієнтованого розвитку АПК / О. А. Шуст // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – 2010. – Вип. 97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_97/51.pdf
Agricultural Market Information System (AMIS) Information Brief / FAO, 2013. – 2 p.
Aker J. C. Information from Markets Near and Far: Mobile Phones and Agricultural Markets in Niger / J. C. Aker // American Economic Journal: Applied Economics. – 2010. – No. 2 (3). – P. 46 – 59.
Bouris J. Agricultural Marketing Competitive Strategies and Innovative Practices in Greece / J. Bouris, P. Kaldis, G. Alexopoulos, A. Giannouzakou // Agricultural Applications Session. International Scientific Conference eRA-6, 2011. – 12 p.
Commission Staff Working Document on Various Aspects of Short Food Supply Chains / Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme / COM (2013) 866. – Brussels, 2013. – 31 p.
Eskola E. Agricultural marketing and supply chain management in Tanzania: a case study / E. Escola // Study on Globalisation and East Africa EconomiesWP Series No. 16. – ESRF, 2005. – 67 р.
Green Paper on Agricultural Product Quality: Product Standards, Farming Requirements and Quality Schemes / COM (2008) 641. – Commission of the European Communities, Brussels, 2008. – 22 p.
ICT In Agriculture Connecting Smallholders to Knowledge, Networks, and Institutions / The World Bank, 2011. – 428 p.
Les Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne / Solidarite Normalienne, 2012. – 17 p.
Magesa M. Agricultural Market Information Services in Developing Countries: A Review / M. Magesa, M. Kisangiri, J. Ko // Advances in Computer Science: an International Journal. –2014. – Vol. 3 (3), No. 9. –P. 38 – 47.
On the Case for a Local Farming and Direct Sales Labelling Scheme / Report from the Commission to the European Parliament and the Council. – COM (2013) 866. – Brussels, 2013. – 12 p.
Rao N. H. A Framework for Implementing Information and Communication Technologies in Agricultural Development in India / N. H. Rao // Technological Forecasting & Social Change. – 2007. – No. 74. – P. 491 – 518.
Roy M. Agricultural Marketing: New Challenges / M. Roy // International Journal of Humanities and Applied Sciences. – No. 1 (2). – P. 54 – 57.
The CAP Towards 2020: Meeting the Food, Natural Resources and Territorial Challenges of the Future / COM (2010) 672. – European Commission, Brussels, 2010. –15 p.
The European Model of Agriculture The Way Ahead / Committee of Agricultural Organisations in the EU, European Commission, 1999. – 14 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 33
Аллахвердієва М. А.
Регулювання транснаціонального бізнесу на рівні галузі (зовнішня торгівля) (c. 18 - 25)

Проведені дослідження показали, що регулювання транснаціонального бізнесу на рівні галузі переважно пов'язані із зовнішньою торгівлею, включаючи експортно-імпортні операції. Особливої значущості у галузі регулювання транснаціонального бізнесу набуває транснаціональна корпорація SOCAR (ARDN?), оскільки значна частка зовнішньоторговельного обороту республіки припадає на енергоресурси та їх компоненти. Для виявлення параметрів регулювання транснаціонального бізнесу на рівні галузі нами пропонується наступна послідовність проведення досліджень: системний аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту, включаючи експорт та імпорт; дослідження й аналіз зовнішньоторговельного обороту за видами операцій; дослідження та діагностика зовнішньої торгівлі за класифікацією міжнародних стандартів торгівлі; визначення експортної квоти республіки; визначення імпортної квоти республіки; визначення зовнішньоторговельної квоти республіки; визначення питомої ваги експорту в загальній вартості експорту республіки; визначення показника експортної квоти у виробництві галузі республіки; визначення коефіцієнта структурної спеціалізації галузей промисловості; визначення коефіцієнта відносної експортної спеціалізації галузі.
Ключові слова: транснаціональний бізнес, SOCAR (ARDN?), експортна квота регулювання, показники ефективності
Табл.: 8. Бібл.: 4.

Аллахвердієва Муслумат Аллахверді-кизи – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра торгівлі, Азербайджанський державний економічний університет (вул. Істіглаліят, 6, Баку, Азербайджан)
Email: allahverdiyeva_muslumat@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 72

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Аллахвердиева М. А. Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 18–25.

Список використаних у статті джерел

Батманова Е. С. Мировая экономика и МЭО / Е. С. Батманова, П. С. Томилов. – Екатеринбург : ГОУВПО УГТУ – УПИ, 2005. – 111 с.
Статистический ежегодник Азербайджана. – Баку : Сада, 2014.
Азербайджан в цифрах. 2014 / Госкомстат Азербайджана. – Баку, 2014.
Официальный сайт компании «SOCAR» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.socar.az


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342.334
Бутенко Н. В.
Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин (c. 26 - 32)

Метою статті є визначення структурних передумов конкуренції в національній економіці, основних ідей і принципів конкурентної політики держави та обґрунтування на цій основі інструментів антимонопольної політики у сфері регулювання партнерських відносин. У статті проаналізовано рівень розвитку конкурентних відносин в Україні та зроблено висновок, що організаційні засади розвитку конкуренції здійснюються непослідовно, часто суперечливо, за умов наявних деформацій у відносинах власності, відсутності ефективного приватного власника. Визначено роль держави та форми її участі у формуванні конкурентної політики. Акцентовано увагу на тенденціях розвитку сукупного рівня концентраціі? власності в економіці Украі?ни. Розглянуто прояви суперечливого впливу партнерських структур на економіку України, зокрема втрати бюджету від податкових пільг, галузеві пільги, міжгалузева конкуренція, монополізація ринку, наслідки утворення фінансово-промислових груп. Серед основних заходів щодо формування антимонопольно-конкурентноі? політики у сфері регулювання партнерських відносин визначено активізацію державноі? політики з питань підвищення національноі? конкурентоспроможності та формування в Украі?ні сприятливого бізнес-клімату; унеможливлення зосередження активів в офшорних компаніях; обов’язкова ідентифікація кінцевих власників бізнес-структур; визначення рівня монополізації ринку в загальнонаціональному, регіональному чи місцевому масштабі; переведення активів природних монополій у державну власність із подальшим акціонуванням серед міноритарних інвесторів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна політика, антимонопольне регулювання, партнерські відносини, фінансово-промислові групи
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Бутенко Наталія Василівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: n_butenko@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 92

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бутенко Н. В. Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 26–32.

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя / В. Базилевич // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2003. – № 2. – С. 24 – 28.
Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць. – К. : ІЕП НАНУ, 2009. – 864 с.
Глобальная конкурентоспособность 2013 – 2014 : доклад / World Economic Forum (Всемирный экономический форум) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_2013-14.pdf
Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 – 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=212425&cat_id=212422
Ігнатюк А. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України / А. Ігнатюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2009. – Вип. 109. – С. 19 – 23.
Індекс глобальної конкурентоспроможності 2013 – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі / А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2008. – 352 с.
Реверчук С. К. Основи теорії економічної конкуренції : навч. посіб. / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук. – К. : Знання, 2007. – 271 с.
Уманців Ю. Корпоративні структури у системі економічних відносин / Ю. Уманців // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 3. – С. 13 – 24.
Уманців Ю. Конкурентна політика у системі чинників активізаціі? економічного розвитку / Ю. М. Уманців, А. С. Дуцька // Вісник КрНУ імені Михаи?ла Остроградського. – 2014. – № 1 (3). – С. 29 – 37.
Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / О. С. Шнипко. – К. : ІЕП НАНУ, 2009. – 456 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.4:378.1
Воробієнко П. П., Станкевич І. В.
Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти (c. 33 - 41)

Метою статті є обґрунтування доцільності менеджменту вищої освіти за цільовим підходом із визначенням конкретних цілей вищої освіти на основі узагальнення існуючих наукових напрацювань. Авторами наголошено на тому, що визначати цілі вищої освіти потрібно не лише з урахуванням філософських, педагогічних, соціологічних і психологічних аспектів, але й передусім – економічних. У роботі визначено ряд узагальнених мотивів, які спонукають суспільство й особистість до активної діяльності у сфері вищої освіти. Сукупність окреслених авторами роботи мотивів разом із проведеним науковим аналізом теорії управління за цілями, теорії організації, вимог щодо цілей ДСТУ ISO 9001:2009 та існуючих поглядів науковців дозволили обґрунтувати та запропонувати власне бачення конкретних цілей вищої освіти. Отримані результати досліджень можуть бути застосовані у подальшому для конкретизації цілей вищої освіти відносно своїх складових із розробкою процедури (процесу, заходів) їх досягнення, методик і засобів вимірювання.
Ключові слова: вища освіта, потреби, мотиви, теорія управління за цілями, освітні організації, цілі вищої освіти
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 40.

Воробієнко Петро Петрович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: vorobiyenko@onat.edu.ua
Станкевич Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: arnika@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 238

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Воробієнко П. П., Станкевич І. В. Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 33–41.

Список використаних у статті джерел

Антология мировой философии : в 4-х т. Т. 3. – М. : Мысль, 1971. – 761 с. – (Серия «Философское наследие»).
Пунченко О. П. Образование в системе философских ценностей : монография / О. П. Пунченко, Н. О. Пунченко. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – 506 с.
Лигинчук Г. Г. Основы менеджмента : учеб.-метод. комплекс. Ч. 2 / Г. Г. Лигинчук [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-college.ru/xbooks/xbook057/book/index/index.html?go=part-007*page.htm
Божович Л. І. Етапи формування особистості в онтогенезі / Л. І. Божович. – М. : Воронеж, 1995. – 195 с.
Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; [пер. с англ. Татлыбаевой А. М.]. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; [пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофмана]. – М. : Канон, 1995. – 352 с.
Онипко А. А. Потребности личности в высшем образовании и особенности их реализации : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 «Социология культуры» / А. А. Онипко. – Екатеринбург, 2013. – 19 с.
Парфьонова Л. Г. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві / Л. Г. Парфьонова // Ефективність управління персоналом на підприємстві. – 2012. – С. 91 – 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/er123_63/e123par.pdf
Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
Макушева С. Л. Формирование потребности в образовании и ее реализация в учебном заведении : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Л. Макушева. – Екатеринбург, 1999 – 20 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dslib.net/obw-pedagogika/formirovanie-potrebnosti-v-obrazovanii-i-ee-realizacija-v-uchebnom-zavedenii.html
Шуклина Е. А. Потребности в образовании студентов негосударственных вузов: социологический анализ / Е. А. Шуклина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ieducation.ru/6 2005/34.html
Доровских А. П. Экономический прогресс: потребности общества и личности в услугах высшего образования / А. П. Доровских // Научный вестник ДГМА. – 2011. – № 2 (8Е). – С. 252 – 256 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/2_8e_2011/article/11DAPSHE.pdf
Каленюк И. С. Развитие высшего образования и экономика знаний : монографія / И. С. Каленюк, О. В. Куклин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Новое знание, 2014. – 383 с.
Комарова О. А. Освіта – продуктивна галузь економіки й одна з основ розвитку науки / О. А. Комарова // Проблеми науки. – 2004. – № 5. – С. 2 – 7.
Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т. Є. Оболенська. – К. : КНЕУ, 2001. – 208 с.
Сагинов К. А. Маркетинг образовательных услуг региона / К. А. Сагинов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5 (37). – С. 125 – 130.
Степанова Е. А. Потребности информационной экономики и возможности высшего образования / Е. А. Степанова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/10871/1/Потребности%20информационной%20экономики%20и%20возможности%20высшего%20образования.pdf
Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика. История и современные проблемы / Б. Л. Вульфсон. – М. : УРАО, 2003. – 232 с.
Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / За ред. проф. Курлянд З. Н. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1281041955047/pedagogika/meta_zavdannya_printsipi_profesiynoyi_osviti#15
Педагогіка вищої школи / За ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT): ДСТУ ISO 9000:2007 : На заміну ДСТУ ISO 9000:2001; чинний від 01.01.2008 р. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 34 с.
Концепция основных потребностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studme.org/19690402/sotsiologiya/kontseptsiya_osnovnyh_potrebnostey
Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : монографія / Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 2000. – 286 с.
Цели обучения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libpsyx.ru/?Article=72
Культура и образование [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.net›7_24395_tseley-obrazovaniya.html
Лебеденко Ю. М. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти / Ю. М. Лебеденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06lumsvo.pdf
Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. М. Орлов, І. В. Яцкевич, С. С. Новицька, Н. Ю. Потапова-Сінко]. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – 292 с.
Большая советская энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1969 – 1978 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 148548/%D0% A6%D0%B5%D0% BB%D1%8C
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс ; [пер. с англ.]. – M. : Прогресс, 1978. – 494 с.
Малафіїк І. В. Дидактика : підручник / І. В Малафіїк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/6135/90/
Словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psihotesti.ru/gloss/tag/tseli_obucheniya/
Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.
Locke E. А. Toward a Theory of Task Motivation and Incentives / Edwin А. Locke // Organizational Behavior and Human Performance. – 1968. – Vol. 3, iss. 2. – P. 157 – 189.
Образование и профессиональная подготовка в инфраструктуре рынка труда // Библиотека экономической переводной литературы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econbooks.ru/books/part/17253
Системи управління якістю. Вимоги: (ISO 9001: 2008, IDT): ДСТУ ISO 9001: 2009 : На заміну ДСТУ ISO 9001:2001; чинний від 01.09.2009 р. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 33 с.
Станкевич І. В. Вимоги міжнародних стандартів до документації у системі управління якістю освітньої організації / І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб наук. праць. Серія «Економіка та менеджмент». – 2015. – Вип. 8. – С. 65 – 71.
Алиев В. Г. Теория организаций : учебник / В. Г. Алиев. – М. : Экономика, 2003. – 431 с.
Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – ст. 451 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Цели, задачи, функции и принципы обучения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyera.ru/5000/celi-zadachi-funkcii-i-principy-obucheniya


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.101
Гвоздик Н. М.
Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці (c. 42 - 48)

Метою статті є теоретичне обґрунтування ролі та впливу інвестування в людський капітал на продуктивність праці та розробки заходів щодо послідовного формування людського капіталу як передумови зростання продуктивності праці. У статті проаналізовано сучасний стан формування важливих складових людського капіталу: освіти, здоров’я, мотивації до праці, соціального забезпечення. Окреслено основні пріоритети у роботі з персоналом підприємства, спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності, яка в свою чергу досягається постійним підвищенням кваліфікації персоналу, вдосконаленням систем мотивації, професійною орієнтацією персоналу, збереженням працездатності тощо. Обґрунтовано необхідність заходів щодо послідовного формування людського капіталу як передумови зростання продуктивності праці, серед яких виокремлено наступні: оптимізація освітньо-кваліфікаційної, вікової структури персоналу; підготовка, підвищення кваліфікації та розподіл кадрів, оптимізація процесів руху персоналу; підвищення інноваційної спрямованості праці; підвищення рівня мотивації працівників до праці; посилення охорони праці, збереження здоров’я та працездатності персоналу; забезпечення належного рівня оцінки; соціальний захист працівників.
Ключові слова: продуктивність праці, людський капітал, інвестиції, конкурентоспроможність
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Гвоздик Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом і економіки праці, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: Natasha373@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 324

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гвоздик Н. М. Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 42–48.

Список використаних у статті джерел

Питухин Е. А. Влияние человеческого капитала на производительность труда в секторах экономики, соответствующих приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники / Е. А. Питухин, А. А. Яковлева // Ученые записки. – 2012. – № 1.– С. 16 – 21.
Інформаційно-­аналітичні матеріали на засідання НТСЕР до питання про стан реформування оплати праці / Федерація профспілок України. – К., 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ntser.gov.ua/split/files/content/p1-ps.doc
Гемма М. Д. Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України / М. Д. Гемма // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 176 – 180.
Рекомендації щодо сприяння стимулюванню заінтересованості роботодавців у підвищенні професійного рівня працівників : Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.12.2008 р. № 564 ?Електронний ресурс?. – Режим доступу : http://www.hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=271
Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2014 : Щорічна моніторингова доповідь. – К., 2014. – 48 с. ?Електронний ресурс?. – Режим доступу : www.idss.org.ua/arhiv/2014_19_12Dopovid.pdf
Инновации и производительность предприятий : Доклад о переходном процессе за 2014 год. ЕБРР. – 2014. – С. 46 – 68.
Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України ?Електронний ресурс?. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Скубіліна А. В. Стан суспільного здоров’я в Україні, основні проблеми та шляхи їх подолання / А. В. Скубіліна, О. Є. Веселовська ?Електронний ресурс?. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75583
Інформаційно-аналітичний центр Info-light [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/content/demografiya-sumna-statistika
Суков Г. С. Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика : монография / Г. С. Суков, И. Я. Тупик ; [под науч. ред. В. М. Данюка]. – К. : КНЭУ, 2008. – 232 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.45:005.591.6:338.3(477)
Денисов К. В.
Промислова політика регулювання інноваційної модернізації виробничих процесів у чорній металургії України (c. 49 - 56)

Метою статті є проведення аналізу особливостей здійснення підприємствами металургійної галузі України інноваційної діяльності за 2011 – 2013 рр. Проаналізовано структуру та напрямки інноваційної діяльності, а також обсяг і джерела її фінансування. Придбання техніки та програмного забезпечення визначено основним напрямком інновацій у галузі. Доведено розбалансованість вітчизняного ринку галузевих науково-технічних послуг (галузь залежить від імпорту, а профільна наука – від експорту), деформовану структуру виробництва (домінуюча частка інноваційної продукції є новою лише для самих підприємств) та експорту продукції. Аргументовано необхідність упровадження інноваційної промислової політики, заснованої на економічному націоналізмі. Метою такої політики визначено забезпечення інноваційного розвитку галузі за рахунок вітчизняних науково-технічних розробок і внутрішнього попиту на інноваційну продукцію з високою доданою вартістю. Обґрунтовано необхідність застосування механізму відшкодування податку на додану вартість для фінансування робіт з підготовки та реалізації інноваційних проектів у металургійній галузі.
Ключові слова: металургія, інноваційний розвиток, промислова політика, модернізація, економічний націоналізм
Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Денисов Костянтин Вікторович – кандидат економічних наук, викладач, кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: denisovkv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 65

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Денисов К. В. Промислова політика регулювання інноваційної модернізації виробничих процесів у чорній металургії України // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 49–56.

Список використаних у статті джерел

Денисов К. В. Державне регулювання інноваційної складової розвитку виробничої діяльності підприємств чорної металургії України / К. В. Денисов // Економічний простір. – 2012. – № 58. – С. 160 – 171.
Денисов К. В. Методи державного регулювання інноваційного розвитку підприємств чорної металургії в контексті реіндустріалізації українського Донбасу / К. В. Денисов // Модернізація економіки України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / За заг. ред. акад. Української екологічної академії наук, д-ра екон. наук, проф. Д. І. Бабміндри. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 356 с.
Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція / За ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. Точиліна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 552 с.
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / [О. М. Алимов, О. І. Амоша та ін.] ; за заг. ред. В. І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с.
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / Відпов. ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерський. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2007. – 408 с.
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : наук.-аналіт. доповідь / [О. І. Амоша, В. П. Вишневський, Л. О. Збаразська та ін.] ; за заг. ред. В. П. Вишневського ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році : статист. збірник / Відп. за вип. І. Калачова. – К. : Держстат України, 2012. – 305 с.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2012 : статист. збірник / Відп. за вип. І. Калачова. – К. : Держстат України, 2013. – 287 с.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2013 : статист. збірник / Відп. за вип. О. Кармазіна. – К. : Держстат України, 2014. – 314 с.
Діяльність суб’єктів господарювання 2011 : статист. збірник / За редакцією І. М. Жук. – К. : Державна служба статистики, 2012. – 445 с.
Діяльність суб’єктів господарювання 2012 : статист. збірник / За редакцією І. М. Жук. – К. : Державна служба статистики, 2013. – 812 с.
Діяльність суб’єктів господарювання 2013 : статист. збірник / За редакцією М. С. Кузнєцова. – К. : Державна служба статистики, 2014. – 475 с.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. монографія / За ред. д-ра екон. наук М. І. Скрипниченко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 720 с.
Потенціал ендогенного зростання економіки України / [М. І. Скрипниченко, Т. І. Приходько, В. Р. Сіденко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук М. І. Скрипниченко ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 436 с.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.: табл., рис.
Денисов К. В. Промислова політика в системі структурних перетворень у чорній металургії України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / К. В. Денисов; ДВНЗ «КрНУ». – Кривий Ріг, 2014. – 24 c.
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація) // Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
Денисов К. В. Промислова політика як чинник структурних перетворень у чорній металургії України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 – «економіка та управління національним господарством» / К. В. Денисов; ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2014. – 210 c.
Угода СОТ про субсидії і компенсаційні заходи // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 368:351.863 (477)
Жабинець О. Й.
Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах (c. 57 - 63)

У статті проведено дослідження впливу інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних умовах розвитку національної економіки. Зокрема проаналізовано розбіжності в основних законодавчих актах, на базі яких здійснюється державне регулювання страхового ринку в Україні, динаміку та структуру активів, а також страхових резервів страховиків у контексті забезпечення платоспроможності страхових компаній і, як наслідок, – ринку страхування в цілому. Здійснено аналіз перестрахування як вагомого інструменту впливу на фінансово-економічну безпеку національного страхового ринку. Проведений аналіз засвідчив вагомий вплив державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України. У процесі дослідження доведено, що в сучасних умовах розвитку національної економіки пріоритетними завданнями державного регулятора у напрямі створення для вітчизняного ринку страхування легітимного та безпечного середовища є зміна орієнтованості капіталізації страховиків та якості їхніх активів, підвищення вимог до вітчизняних перестрахових компаній і перестраховиків-нерезидентів, уведення обов’язкового розміщення коштів страхових резервів у вигляді державних цінних паперів як таких, що дають високу ставку дохідності та мають високий рівень надійності. Автор вважає, що зазначені заходи повинні суттєво вплинути на підвищення рівня фінансово-економічної безпеки сфери страхування і як наслідок – безумовне виконання страховиками взятих на себе зобов’язань і відновлення довіри суспільства до страховиків.
Ключові слова: державне регулювання страхового ринку, фінансово-економічна безпека страхового ринку, інструменти державного регулювання ринку страхування, капіталізація страховиків, якість активів, розміщення страхових резервів, вимоги до перестрахування
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Жабинець Ольга Йосифівна – кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник, відділ просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: olza@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 417

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Жабинець О. Й. Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 57–63.

Список використаних у статті джерел

Жабинець О. Й. Наукове обґрунтування та сутність поняття «фінансово-економічна безпека страхового ринку» / О. Й. Жабинець // Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави : Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 травня 2013 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – С.115 – 118.
Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
Філонюк О. Ф. Державне регулювання страхової справи в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. управл. : 25.00.02 / О. Ф. Філонюк. – К. : Національна академія державного управління при Президентові України. – 2010. – 20 с.
Офіційний сайт Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nfp.gov.ua
Обговорення антикризових заходів у страховій галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nfp.gov.ua/news/976.html
Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.07.2013 р. № 2262 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-13


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 346.6:351.83
Іванов Ю. Б., Севостьянова Г. С.
Напрями реформування системи державних закупівель (c. 64 - 70)

В статті здійснено дослідження окремих напрямів реформування системи державних закупівель у розрізі Коаліційної Угоди та відповідності їх стандартам Європейського Союзу. У результаті дослідження було виокремлено низку проблем, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державних закупівель: упровадження гнучкого механізму закупівель комунальних послуг, поєднавши досвід Європейського Союзу з дотриманням основних принципів у сфері державних закупівель і вітчизняних особливостей закупівлі; оптимізацію етапів здійснення закупівель комунальних послуг шляхом скорочення строків проведення процедур; виокремлення закупівлі комунальних послуг в окремий нормативно-законодавчий документ і покладення функції уповноваженого органу в сфері закупівлі комунальних послуг на Антимонопольний комітет України; законодавче врегулювання процедури моніторингу середньоринкових цін при закупівлі товарів, робіт і послуг розпорядниками бюджетних коштів та електронного реєстру порушників у сфері державних закупівель. Перспективами подальших досліджень є аналіз упровадження напрямів реформування системи державних закупівель, зазначених у Коаліційній угоді, на практиці та реформування системи державних закупівель у законодавчому аспекті.
Ключові слова: державні закупівлі, реформування, європейські стандарти, моніторинг, електронні закупівлі
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: yuriy.ivanov.ua@gmail.com
Севостьянова Ганна Сергіївна – начальник, управління координації закупівель та цінового моніторингу, Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (пл. Конституції, 7, Харків, 61003, Україна)
Email: anna1sevostjanova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 92

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б., Севостьянова Г. С. Напрями реформування системи державних закупівель // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 64–70.

Список використаних у статті джерел

Коаліційна Угода [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://img.pravda.com/files/0/0/coalition_agreement.pdf
Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10.04.2014 р. № 1197 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
Звіт щодо аналізу функціонування системи державних закупівель у січні – вересні 2014 року Міністерства економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Zviti
Муравйов В. І. Право Європейського Союзу : підручник / В І Муравйов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/glavy/67645-3-zdysnennya-derjavnih-zakupvel-vrosoyuzu-v-osoblivih-galuzyah.html
Про порядок проведення цінового моніторингу при здійсненні закупівель за державні кошти : Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2010 р. № 3655 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gov.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=47269&base=27
Офіційні дані Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247836607&cat_id=244277212
Сайт Агентства державних закупівель Грузії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://procurement.gov.ge/index.php?sec_id=1&lang_id=ENG
Сайт Центра новостей ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=17747#.VMJYrNKsXe4
Українська електронна торгова площадка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uetp.com.ua/useful_information/derzhavni_zakupivli _v_elektronnij_formi_v_ukraini_ta_inshih_krai/
Офіційні дані Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247805729&cat_id=244277212
Офіційні дані Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247836607&cat_id=244277212
Робоча група з урядової політик е-урядування // Сайт eTransformation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://etransformation.org.ua
Офіційний сайт першого українського інформаційного – 5 каналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.5.ua/ukrayina/Poroshenko-systema-elektronnykh-derzhzakupivel--tse-protydiia-koruptsii-75121.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.13, 339.17
Маловичко С. В.
Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України (c. 71 - 77)

Сучасний етап розвитку економічних відносин характеризується високим ступенем інформатизації. Швидкий темп науково-технічного прогресу комунікаційно-інформаційних технологій стимулює розвиток сфер споживання, виробництва та торгівлі, створює передумови до появи нових форм економічних відносин. Однією з таких форм є електронна торгівля, сучасні тенденції розвитку якої в Україні проаналізовано в даній роботі. Метою дослідження є проведення комплексного аналізу стану та особливостей розвитку електронної торгівлі на підприємствах України, визначення його сучасних тенденцій. У роботі надано науково-методичний підхід до дослідження траєкторії та особливості розвитку електронної торгівлі в Україні. Представлено алгоритм здійснення оцінки стану електронної торгівлі підприємств України та визначення її сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, що має бути корисним для визначення напрямів подальшого розвитку та прогнозування його тенденцій. Визначено загальні тенденції розвитку електронної торгівлі на підприємствах України, її сильні та слабкі сторони.
Ключові слова: електронна торгівля, інтернет-магазин, інформаційно-комунікаційні технології, комплексний аналіз електронної торгівлі підприємств
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Маловичко Світлана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: svetlana.malovichko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 389

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маловичко С. В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 71–77.

Список використаних у статті джерел

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України : статистичний бюлетень [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Information economy report // Official site of United Nations Conference on Trade and Development [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://unctad.org/en/Docs/sdteedc20051_en.pdf
Ринок Інтернет-торгівлі України : огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shops.at.ua/publ/3-1-0-11
Карпенко С. Обсяги ринку електронної комерції в Україні. Інтернет-ринок / С. Карпенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reclamare.ua/blog/obemy-rynka-elektronnoj-kommercii-v-ukraine/
Обсяг роздрібного товарообігу підприємств : Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Morgan Stanley Research [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.morganstanley.com/about-us-articles/6853.html
Forbes составил рейтинг интернет-магазинов уанета: Топ-10 компаний по обороту [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ain.ua/2014/ 10/06/543605
В начале большого взрыва. Топ-15 интернет-компаний // Официальный сайт Forbes Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://forbes.ua/magazine/forbes/1336514-v-nachale-bolshogo-vzryva-top-15-internet-kompanij
Валькова Н. В. Розвиток інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів / Н. В. Валькова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 2 (43). – С. 39 – 42.
Галочкін О. В. Стан електронної торгівлі в Україні: реалії та перспективи / О. В. Галочкін, О. О. Галочкіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bsfa.edu.ua/files/konf/22032013/s5/Halochkin.pdf
Кудіна О. Ю. Розвиток електронної торгівлі в умовах становлення глобального інформаційного простору / О. Ю. Кудіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bibl.com.ua/fizika/26642/index.html
Щерба О. Ф. Особливості розвитку електронної торгівлі в Україні / О. Ф. Щерба, Л. Д. Сисюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/10_154898.doc.htm


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.322
Манойленко О. В., Кравченко С. М.
Дослідження структурних зрушень у національній економіці як основа формування пріоритетів державної інвестиційної політики (c. 78 - 86)

Метою статті є визначення інтенсивності та швидкості структурних змін інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності в Україні для визначення пріоритетів у державній інвестиційній політиці при стимулюванні наукомістких конкурентоспроможних галузей національної економіки. У статті проводиться структурно-динамічний аналіз інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності. Проведені дослідження структурних зрушень у напрямках капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в Україні свідчать, що в еволюційному ракурсі промисловість є найбільш стабільним їх реципієнтом. Незважаючи на значні структурні зрушення, які відбулися у зміні інвестиційних пріоритетів економічних агентів після кризи 2008 – 2009 рр., вони пояснюються кон'юнктурним характером швидкого отримання прибутку при вкладенні в об'єкти житлової нерухомості, промисловість залишається пріоритетним напрямком інвестиційної активності, що дозволяє отримувати значну віддачу на вкладений капітал у довгостроковій перспективі. Ґрунтуючись на твердженні, що конкурентоспроможність національної економіки пов'язана з випуском наукомісткої інноваційної продукції, що підтверджується досвідом розвинених країн світу, стимулювання інвестицій у наукомісткі виробництва є одним із головних пріоритетів державної інвестиційної політики. Отримані результати підтверджують на емпіричному рівні, що стратегічним пріоритетом інвестиційної політики держави має стати стимулювання розвитку наукомістких виробництв національної промисловості.
Ключові слова: інвестиції, державна інвестиційна політика, наукоємні виробництва, структурні зрушення в національній економіці
Табл.: 9. Формул: 6. Бібл.: 15.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com
Кравченко Сергій Миколайович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 297

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манойленко А. В., Кравченко С. Н. Исследование структурных сдвигов в национальной экономике как основа формирования приоритетов государственной инвестиционной политики // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 78–86.

Список використаних у статті джерел

Блауг М. Кларк Джон Бейтс // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. – СПб. : Экономикус, 2008. – С. 134 – 137. – 352 с.
Блауг М. Леонтьев Василий Васильевич // 100 великих экономистов после Кейнса = Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. – СПб. : Экономикус, 2009. – С. 147 – 151. – 384 с.
Государственная служба статистики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ukrstat.gov.ua
Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.
Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества : Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. – М. : Академия; Наука, 1998. – 614 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/299161.html
Казинец Л. С. Измерение структурных сдвигов в экономике / Л. С. Казинец. – М. : Экономика, 1969.
Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике : монография / О. Ю. Красильников. – Саратов : Изд-во СГУ, 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm
Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь : Словарь современной экономической науки / Л. И. Лопатников. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2003. – 520 с.
Маслій В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода. – 2007. – № 7. – С. 167 – 171 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk-vydannya/hx99QA.pdf
Овсиенко Ю. В. Институциональные сдвиги в России, их социальные и экономические последствия / Ю. В. Овсиенко // Экономика и математические методы. – 2008. – С. 34.
Програма структурної перебудови економіки України на період до 2015 року (концептуальний варіант) : Проект. – К., 2001. – 72 с.
Сивелькин В. А. Статистический анализ структуры социально-экономических процессов и явлений : учеб. пособ. / В. А. Сивелькин, В. Е. Кузнецова. – Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2002. – 99 с.
Сперанская Л. Н. Экономические взгляды Ф. Кенэ / Л. Н. Сперанская // Всемирная история экономической мысли : В 6 т. / Гл. ред. В. Н. Черковец. – М. : Мысль, 1987. – Т. I. От зарождения экономической мысли до первых теоретических систем политической жизни. – С. 443 – 454. – 606 с.
Сухарев О. С. Экономическая политика и развитие промышленности / О. С. Сухарев. – М. : Финансы и статистика, 2011. – 216 с.
Международное объединение форекс трейдеров. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://traders-union.ru/analytics


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24.021.8:007
Наумік-Гладка К. Г.
Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України (c. 87 - 92)

Метою статті є обґрунтування необхідності забезпечення економічної безпеки держави при здійсненні державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності економічних суб’єктів. У статті визначено загрози економічній безпеці України, пов’язані зі становленням інформаційної економіки, що відбувається поступово та супроводжується загостренням протиріч: між інноваційними та традиційними елементами виробничих відносин, що притаманні відповідно високотехнологічній економіці та економіці, що базується переважно на 3 – 4 технологічних укладах; між посиленням в економіці ролі самодостатніх економічних систем, які мають мережеву (децентралізовану) модель розвитку, та збереженням ієрархічної моделі державного регулювання економікою; між прагненням економічних суб’єктів до превентивного реагування на зростаючу конкуренцію та невизначеність на ринках, яка виникає внаслідок стрімкого розповсюдження ІКТ, та існуючою практикою пасивної адаптації до зовнішніх викликів і загроз економічній безпеці.Напрямом подальших досліджень у цьому напрямі є аналіз розвитку інформаційної інфраструктури, нормативно-правового регулювання та рівня підготовки фахівців у сфері ІКТ.
Ключові слова: загрози, економічна безпека держави, інформаційна економіка, комунікація, можливості
Рис.: 2. Бібл.: 21.

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: naumik@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 351

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Наумік-Гладка К. Г. Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 87–92.

Список використаних у статті джерел

Баженова О. Економічна безпека України: сучасний стан / О. Баженова // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С 52 – 61.
Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / [З. С. Варналій та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.
Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О. С. Власюк. – К. : ДННУ «Академія фінансового управління», 2011. – 733 с.
Даниленко А. І. Теоретико-методологічні основи ідентифікації ризиків загроз безпеці сектору державних фінансів / А. І. Даниленко, В. В. Зимовець // Фінанси України. – 2012. – № 10. – С. 3 – 19.
Дець В. Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки / В. Ф. Дець // Стратегічна панорама. – 2007. – № 3. – С. 156 – 160.
Економічний глобалізм: розвиток та зростання : монографія / [Л. В. Бабій, В. В. Рокоча, В. І. Терехов та ін.] ; під заг. ред. В. В.Рокочої. – К. : Таксон, 2005. – 318 с.
Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи / [Н. І. Реверчук, Я. М. Малик, І. Д. Кульчицький та ін.] ; під ред. С. К. Реверчука. – Львів : ЛФМАУП, 2000. – 192 с.
Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с. – (Сер. «Нац. безпека»).
Кириченко О. А. Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах глобальної фінансової кризи (теоретико-методологічний аспект) : монографія / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, В. С. Сідак та ін. – К. : ІМБ Університету «КРОК», 2010. – 412 с.
Концепція економічної безпеки України / За ред. В. М. Гейця ; Ін-т екон. прогнозування НАН України. – K. : Логос, 1999. – 56 с.
Кудряшов В. П. Стійкість державних фінансів / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 54 – 67.
Мартинюк В. П. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 119 – 123.
Мунтіян В. І. Економічна безпека України : монографія / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.
Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Глобалізація і безпека розвитку : монографія / Кер. авт. кол. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.
Tanzi V. Does the World Need a World Tax Organization? / V. Tanzi // The Economics of Globalization ; [A. Razin, E. Sadka, eds.]. – Cambridge and New York : Cambridge University Press, 1999. – P. 173 – 186.
Kelly K. New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World / K. Kelly. – New York, 1998. – Р. 5.
Лист Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. – 2015. – № 01-1498/104 // Офіційний сайт НКРЗІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=150&language=uk
Цифрова Україна – Digital Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://thewebindex.org/data/?indicator=INDEX&country=UKR
United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.14:338
Оганезова Г. В.
Формування парадигми здоров'яорієнтованої економіки (c. 93 - 99)

У статті подано авторське бачення формування парадигми здоров'яорієнтованої економіки як концептуальної моделі, яка відповідає соціально орієнтованому управлінню сферою охорони здоров'я. Парадигма включає мету, об'єкт, суб'єкти і механізм державного регулювання, в її рамках передбачається створення єдиної державної системи відтворення, збереження і зміцнення здоров'я нації через соціально-економічні механізми відтворення капіталу здоров'я з урахуванням усіляких факторів ризику, що дозволить взяти курс на «здоров'язберігаючу стратегію» щодо дій суб'єктів замість «лікувальної», характерної для сучасного суспільства. Виявлено нерозвинені поведінкові стратегії та тенденції інвестиційного ставлення до здоров'я (бар'єри), що перешкоджають формуванню сфери охорони здоров'я і є причиною існування соціально безвідповідальних моделей поведінки стосовно здоров'я домашніх господарств (низький рівень розвитку середнього класу, що поширює норми і правила самозбереження), бізнесу (відсутність коштів на модернізацію і поліпшення умов праці, невідповідність екологічним стандартам виробництва, недостатність медичних страхових програм для співробітників) і держави (низький ступінь виконання конституційних зобов'язань у галузі прав людини на здоров'я і факторів, що його забезпечують, суперечлива реформа охорони здоров'я тощо). Визначено напрямки та заходи державної політики, що формують соціокультурні, правові, економічні установки стимулювання накопичення капіталу здоров'я. На думку автора, використання парадигми здоров'яорієнтованої економіки як методологічного регулятора сприятиме науково обґрунтованому формуванню сфери охорони здоров'я, раціональному використанню людських ресурсів, ефективному державному регулюванню ринку медичних послуг, заміні пануючої в суспільстві «хворобоцентристської» концепції, яка передбачає звернення по лікарську допомогу за фактом захворювання, концепцією 4-П медицини.
Ключові слова: здоров'яорієнтована економіка, сфера охорони здоров'я, капітал здоров'я, концептуальна модель, державне регулювання, 4-П медицина
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Оганезова Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині, Харківська медична академія післядипломної освіти (вул.Корчагінців, 58, Харків, 61000, Україна)
Email: av.oganezova@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 252

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Оганезова А. В. Формирование парадигмы здоровьеориентированной экономики // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 93–99.

Список використаних у статті джерел

Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века. Всемирная организация здравоохранения, 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://epaam.org/files/f/0/f/6/e/health2020-long-rus.pdf
Шарабчиев Ю. Т. Современные вызовы ХХI века и финансирование здравоохранения / Ю. Т. Шарабчиев // Медицинские новости. – 2011. – № 12. – С. 24 – 36.
Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в пользу инвестирования в системы здравоохранения / [J. Figueras, M. McKee, S. Lessof и др.] // Всемирная организация здравоохранения. – 2008 г. [Электронный ресурс]. ? Режим доступа : http://www.euro.who.int/pubrequest
Публичный аналитический доклад по научно-технологическому направлению «Биомедицина» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://reestr.extech.ru/docs/analytic/reports/medicine.pdf
Показатель DALY на Украине в четыре раза больше, чем в развитых странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://demoscope.ru/weekly/2013/0569/panorm01.php#2
Апанасенко Г. Л. Здоровье человека в аспекте планетарной эволюции / Г. Л. Апанасенко // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 19 (476) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mif-ua.com/archive/article/37527
Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе: доклад о ходе работы // Всемирная организация здравоохранения, 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/235976/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Rus.pdf
Франклин Д. Мир в 2050 году / Д. Франклин, Д. Эндрю. – М. : Эксмо, 2012. – 368 с.
Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9596
Фундаментальные основы политики здравоохранения / Под ред. О. П. Щепина. – М., 1999. – 397 с.
Кравчук Л. М. Капітал здоров’я як основна складова людського капіталу / Л. М. Кравчук // Сталий розвиток економіки : Всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2011. – № 3 (6). – С. 3 – 7.
Оганезова А. В. Формирование концепции государственного регулирования сферы охраны здоровья / А. В. Оганезова // Науковий вісник Херсонського держ. ун-та. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 8. – С. 56 – 59.
Мосейко Е. Е. Условия институционализации капитала здоровья / Е. Е. Мосейко // ТЕRRА ECONOMICUS. – 2012. – Т. 10, № 4. –Ч. 3. – С. 29 – 33.
Hood L. Predictive, personalized, preventive, participatory (P4) cancer medicine / L. Hood, S. H. Friend // Nature Reviews Clinical Oncology 8, 184-187 (March 2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nature.com/nrclinonc/journal/v8/n3/full/nrclinonc.2010.227.html
Боровик С. П. Персонифицированная и геномная медицина в гастроэнтерологии – взгляд в будущее / С. П. Боровик // Український медичний часопис. – 2014. – № 6 (104) – XI/XII [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.umj.com.ua/article/82157/personificirovannaya-i-genomnaya-medicina-v-gastroenterologii-vzglyad-v-budushhee


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України (c. 100 - 104)

Мета статті полягає у дослідженні інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України, визначенні його сутності та особливостей, виокремлення його складових. На основі аналізу напрацювань учених надано визначення інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу країни В статті розглянуто діяльність державних інституцій як складових інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України, що забезпечують наявність правових умов. Запропоновано використовувати недержавні інституції (неурядові організації, інститути громадського суспільства), що забезпечать наявність організаційних умов, як складову інституційного забезпечення ефективного функціонування сукупного фінансового потенціалу країни. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка практичного інструментарію вплітання діяльності недержавних інституцій (неурядових організацій, інститутів громадського суспільства) в систему інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України.
Ключові слова: сукупний фінансовий потенціал країни, інституційне забезпечення, державні інституції, недержавні інституції
Бібл.: 12.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 76

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 100–104.

Список використаних у статті джерел

Гриценко А. Институциональный империализм и его роль в развитии экономической теории / А. А. Гриценко // Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2008. – Вып. 34-1. – С. 46 – 51.
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : монография / [Артемова Т. И., Гриценко А. А., Кричевская Т. А. и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН Украины А. А. Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. – С. 580.
Іваницька О. М. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю / О. М. Іваницька, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 68 – 77.
Іващенко М. В. Економічна поведінка як чинник інституційних перетворень : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / М. В. Іващенко ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 16 с.
Колодко Г. Институты, политика и экономический рост / Г. Колодко // Вопросы экономики. – 2004. – № 7. – С. 40 – 41.
Крисоватий А. І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 18 – 32.
Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Л. В. Лисяк ; Акад. фін. управління. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 594 с.
Новий курс: реформи в Україні. 2010 – 2015 : національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
Решетило В. П. Економічна синергетика реалізації ринкового потенціалу інституціональних систем : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.01.01 – економічна теорія / В. П. Решетило / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 36 с.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Ткаченко Н. В. Соціал-лібералізм недержавних пенсійних фондів та процеси інтеграції соціального простору / Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 70 – 81.
Юрій С. І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки / С. І. Юрій, О. О. Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48 – 59.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.124.4:338.45.01(477)
Проноза П. В.
Аналіз особливостей і розпізнавання патологічних кризових процесів у машинобудуванні України (c. 105 - 113)

Метою статті було дослідити розвиток патологічних процесів, які виникли у машинобудуванні України протягом 2003 –2013 рр. На основі концепції розвитку патологічних процесів у реальному секторі економіки досліджено динаміку торгового та інвестиційного дисбалансів, а також диспропорцій, які їх зумовлюють. Проведене дослідження показало, що протягом передкризового періоду 2003 – 2007 рр. усі диспропорції та дисбаланси знаходилися у передкризовому стані, або фазі нестійкого зростання. Катастрофічне падіння виробництва машинобудування у 2009 р. було значною мірою обумовлене переходом диспропорції платоспроможності у передкризовий стан і постійним передкризовим станом диспропорції інвестиційної достатності й торгового дисбалансу. Короткочасне поліпшення у післякризовому періоді виявилося недостатнім і не мало системного характеру. Останніми роками дисбаланси та диспропорції дедалі нарощуються, що призвело до катастрофічного рівня диспропорції внутрішньої та зовнішньої пропозицій і падіння промислового виробництва у машинобудуванні. Одним із головних напрямків подолання диспропорцій і дисбалансів має бути розвиток високотехнологічних галузей імпортозаміщення у машинобудуванні країни.
Ключові слова: патологічні кризові процеси, раннє розпізнавання, дисбаланси, диспропорції, машинобудування
Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 292

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Проноза П. В. Анализ особенностей и распознавание патологических кризисных процессов в машиностроении Украины // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 105–113.

Список використаних у статті джерел

Eurostat – the statistical office of the European Union [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Державна служба статистики України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua
Романенко В. А. Развитие машиностроения в Украине: системный подход / В. А. Романенко // Экономика Украины. – 2013. – № 10 (615). – С. 56 – 66.
Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах и прогноз развития банковского сектора России на 2012 г. / [О. Г. Солнцев, А. А. Пестова, М. Е. Мамонов и др.] // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2011. – № 12. – С. 41 – 76.
Трунин П. В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере России) / П. В. Трунин, М. В. Каменских. – М. : ИЭПП, 2007. – 106 с.
Улюкаев А. В. Применение сигнального подхода к разработке индикаторов-предвестников финансовой нестабильности в РФ / А. В. Улюкаев, П. В. Трунин // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 5. – С. 100 – 109.
Davis E. P. Comparing early warning systems for banking crises / E. P. Davis, D. Karim // Journal of Financial Stability. – 2008. – Vol. 4, Iss. 2. – P. 89 – 120.
Gaytan A. A review of the literature on early warning systems for banking cri-ses / A. Gaytan, Ch. A. Johnson // Central Bank of Chile. – 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bcentral.cl/Estudios/DTBC/doctrab.htm
Knedlik T. The European Commission’s Scoreboard of Macroeconomic Im-balances – The impact of preferences on an early warning system / T. Knedlik // IWH Discussion Papers. – 2012. – No. 10. – 27 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iwh-halle.de/d/publik/disc/10-12.pdf
Percic S. Early warning systems for financial crises - a critical approach / S. Percic, C.-M. Apostoaie, V. Cocris // CES Working Papers. – 2013. – Iss. 1. – P. 78 – 88 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2013_V1_PER.pdf?
Таболов А. Система опережающих индикаторов для Республики Беларусь // Банкаўскі веснік. – 2007, лістапад. – С. 30 – 36.
Горшкова Н. І. Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / Н. І. Горшкова. – Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 22 с.
Кизим Н. А. Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики / Н. А. Кизим, П. В. Проноза, О. Ю. Поляко-ва // Известия ИГЭА. – 2014. – № 1 (93). – С. 110 – 120.
Проноза П. В. Распознавание патологических кризисных процессов в сельском хозяйстве Украины / П. В. Проноза // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – 2014. – № 1 (23). – С. 3 – 15.
Національний банк України. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.1:338.49
Соболєва М. В.
Неекономічні чинники сучасного розвитку фінансового сектору української економіки: методологічні засади дослідження (c. 114 - 119)

Визначено та розкрито методологічні принципи дослідження механізму функціонування та розвитку фінансового сектору української економіки в сучасних умовах: 1) визнання пріоритетної ролі суб’єктивних чинників динаміки фінансових ринків відносно об’єктивних у короткостроковій і середньостроковій перспективах; 2) урахування комплементарної взаємодії інститутів фінансового сектору з усіма іншими елементами інституційної системи, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки; 3) врахування нелінійного характеру розвитку фінансового сектору в умовах глобалізації; 4) врахування множинного характеру моделей фінансової поведінки економічних суб’єктів і визнання обмеженої раціональності цієї поведінки; 5) необхідність урахування при дослідженні сучасних тенденцій розвитку фінансового сектору не лише об’єктивної логіки та історії цього процесу, але й розвитку наукових уявлень щодо нього та (особливо) їх коректному розповсюдженню у суспільстві; 6) врахування обмеженості засобів державного регулювання фінансового сектору, спрямованих на подолання негативних наслідків нераціональної економічної поведінки суб’єктів фінансових ринків; 7) розуміння щодо можливості виникнення неочікуваних ефектів інституційної взаємодії всередині фінансового сектору, які супроводжуються мутаціями інститутів, зокрема негативними, виникненням інституційних пасток і консервацією властивостей, не притаманних йому у звичайних умовах.
Ключові слова: фінансовий сектор, трансформаційна економіка, методологія, економічна політика, Україна
Рис.: 1. Бібл.: 22.

Соболєва Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: mariya_soboleva@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 245

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Соболєва М. В. Неекономічні чинники сучасного розвитку фінансового сектору української економіки: методологічні засади дослідження // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 114–119.

Список використаних у статті джерел

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році : аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2015. – 684 с.
Бельски Г. Психологические ловушки денег. Почему умные люди не умеют управлять своими деньгами, и как это исправить / Г. Бельски, Т. Гилович. – М. : Альпина Паблишер, 2010. – 192 с.
Евстигнеева Л. П. Экономика как синергетическая система / Л. П. Евстигнеева, Р. Н. Евстигнеев. – М. : ЛЕНАНД, 2010. – 272 с.
Заостровцев А. П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют историю? / А. П. Заостровцев. – СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. – 248 с.
Інституційні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації : монографія / [кол. авторів; за заг. ред. В. М. Соболєва]. – К. : УБС НБУ, 2010. – 350 с.
Коаліційна угода. 2014. Верховна Рада восьмого скликання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf
Макклоски Д. Риторика экономической науки / [пер. с англ. О. Якименко; науч. ред. перевода Д. Расков]. – 2-е изд. – М.; СПб. : Изд-во Института Гайдара; Изд-во «Международные отношения», 2015. – 328 с.
Миловидов В. Д. Философия финансового рынка : монография / В. Д. Миловидов. – М. : Магистр, 2014. – 272 с.
Нравственность капитализма. То, о чем вы не услышите от преподавателей / Под ред. Т. Дж. Палмера. – М. : Новое издательство, 2012. – 138 с.
Ольсевич Ю. Я. Психологические основы экономического поведения / Ю. Я. Ольсевич. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 413 с.
Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості : монографія / Г. М. Азаренкова, І. В. Шкодіна та ін. – К. : УБС НБУ, 2013. – 278 с.
Пястолов С. М. Экономика: теория и реальность // National Research University Higher School of Economics, Munich Personal RePEc Archive, 2013. – 350 с.
Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський та ін. ; [за заг. ред. Я. А. Жаліла]. – К. : НІСД, 2014. – 132 с.
Соболєв В. М. Фінансизація економічних відносин та її протиріччя в умовах глобалізації : монографія / В. М. Соболєв, А. М. Монохонова, М. В. Соболєва. – Х. : ФОП Бровин А. В., 2014. – 243 с.
Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / Н. Н. Талеб ; [пер. с англ.]. – М. : КоЛибри, 2014. – 768 с.
Хорошун Ю. И. О мировых финансовых кризисах / Ю. И. Хорошун. – Брест, 2012. – 222 с.
Шестаков В. П. Джон Мейнард Кейнс и судьба европейского интеллектуализма / В. П. Шестаков. – СПб. : Алетейя, 2015. – 172 с.
Шиллер Р. Финансы и хорошее общество / Р. Шиллер ; [пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. Т. Дробышевой, А. Смирнова]. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с.
Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності : монографія/ І. В. Шкодіна. – К. : УБС НБУ, 2013. – 406 с.
Bailey Roy E. The Economics of Financial Markets / R. E. Bailey. – Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, S?o Paulo : Cambridge University Press, 2005. – 528 p.
Krugman P. Essensials of Economics / P. Krugman, R. Wells, K. Graddy. – New York : Worth Publishers, 2014. – 688 р.
Mankiw Gregory N. Economics / G. N. Mankiw, M. P. Taylor. – 3rd ed. – Cengage Learning EMEA, 2014. – 838 p.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.2:334.02
Федоренко І. А., Мордовцев О. С.
Індикативне планування регіонального розвитку як соціально-економічна система (c. 120 - 125)

У статті обґрунтовано необхідність використання індикативного планування як одного з ефективних механізмів реалізації стратегічних цілей і завдань соціально-економічного розвитку регіонів України. Запропоновано розглядати індикативне планування як відкриту соціально-економічну систему зі зворотним зв'язком, елементами якої є: Рада з планування; суб'єкти планового процесу; інституційно-правове забезпечення; процеси, що відображають основні етапи формування планових документів; інформаційна підсистема моніторингу соціально-економічного розвитку, інформаційні підсистеми індикативного планування адміністративних районів суб'єктів господарської діяльності. Визначено умови ефективного функціонування системи. Запропоновано порядок формування індикативного плану соціально-економічного розвитку. Зроблено акцент на ефективну взаємовигідну взаємодію учасників планового процесу (інститути влади, суб'єкти господарської діяльності, соціальні суб'єкти). Доведено необхідність використання інформаційної підсистеми моніторингу соціально-економічного розвитку, що дозволяє здійснювати комплексне оцінювання тенденцій розвитку регіону, прогнозувати та контролювати динаміку індикаторів цілі в безперервному режимі.
Ключові слова: регіон, система індикативного планування, індикативний план, соціально-економічний розвиток, моніторинг, індикатори цілі
Рис.: 2. Бібл.: 13.

Федоренко Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: genasvale1@mail.ru
Мордовцев Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: acmor@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 264

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Федоренко И. А., Мордовцев А. С. Индикативное планирование регионального развития как социально-экономическая система // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 120–125.

Список використаних у статті джерел

Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения / Г. Б. Клейнер // Вестник РАН. – 2011. – № 9. – С. 794 – 808.
Клейнер Г. Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории / Г. Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 2013. – № 6. – С. 4 – 28.
Индикативное планирование: теория и пути совершенствования : монография / А. Н. Петров, Л. Г. Демидова, С. М. Климов и др. – СПб. : Знание, 2000. – 96 с.
Андрюшкевич О. А. Индикативное планирование в экономиках разного типа / О. А. Андрюшкевич // Капитал страны. – 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kapital-rus.ru/articles/article/199716#a24#a24
Сильвестров С. Н. Индикативное планирование в стратегии развития / С. Н. Сильвестров // Научный эксперт. – 2008. – № 1. – С. 5 – 38.
Євсєєва О. О. Методичний підхід до розробки системи індикаторів і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону / О. О. Євсєєва // Економічний простір. – 2011. – № 46. – С. 62 – 73.
Подлєсна В. Г. Індикативне планування: сутність та роль у здійсненні інноваційно спрямованого соціально-економічного розвитку / В. Г. Подлєсна // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – Т. 2, № 1 (3). – С. 262 – 267.
Погребняк М. Індикативне планування як основа вдосконалення системи державного регулювання економіки України // Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання : кол. монографія / За ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К. : НДЕІ, 2005. – С. 141 – 145.
Пельтек Л. В. Індикативне планування як напрям підвищення ефективності державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості / Л. В. Пельтек // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – 2010. – Вип. 2/2010. Державне управління та місцеве самоврядування. – С. 85 – 92.
Мордовцев О. С. Методологія територіального індикативного планування / О. С. Мордовцев // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2013. – № 1 (6). – С. 223 – 226.
Мордовцев О. С. Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону / О. С. Мордовцев // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 1 (64). – С. 201 – 206.
Мордовцев О. С. Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку / І. А. Федоренко, О. С. Мордовцев // Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С. 10 – 14.
Клейнер Г. В. Развитие теории экономических систем и ее применение в корпоративном и стратегическом управлении / Г. В. Клейнер // Центральный экономико-математический институт, РАН. – Препринт #WP/99/2010. – 2010 – 47 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://клейнер.рф/wp-content/uploads/2014/12/Razvitie-teorii-e%60konomicheskih-sistem-i-ee-primenenie-v-korporativnom-i-strategicheskom-upravlenii.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658:005.5
Вініченко О. М.
Двопризмова модель управління ефективністю підприємства (c. 126 - 132)

Мета статті – розробити авторську модель управління ефективністю підприємства, яка враховує спектр проблем українських підприємств. Аналізуючи та систематизуючи існуючі системи, моделі та методики управління ефективністю підприємства визначено, що жодна з них не охоплює весь спектр проблем підприємства і не є ідеальною в застосуванні. На думку автора, найбільш прийнятною для застосування в українському бізнес-середовищі є модель управління ефективністю «Призма ефективності». Але вона має деякі невизначені аспекти, які є важливими для функціонування українських підприємств. Отже, на базі зазначеної моделі розроблено авторську модель – «Двопризмову модель управління ефективністю підприємства». Ідея моделі полягає у доповненні «Призми ефективності» такими двома ракурсами, як: внутрішнє середовище підприємства і зовнішнє середовище підприємства. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність підприємства і здійснювати його соціально-економічний розвиток. Перспективним напрямком розвитку теми дослідження є розробка логіко-інформаційної процедури визначення розрахунково-аналітичних контрольних показників і критеріїв соціально-економічного розвитку підприємств в умовах динамічно розвинутого середовища.
Ключові слова: управління ефективністю підприємства, модель, система, концепція, вимірювання ефективності
Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 22.

Вініченко Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, докторант, Університет імені Альфреда Нобеля (вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000, Україна)
Email: helen_v@email.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 72

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Vinichenko O. M. The Two-Prism Model of Enterprise Performance Management // The Problems of Economy. – 2015. – №2. – C. 126–132.

Список використаних у статті джерел

Бобкова Е. В. Сбалансированная система показателей и альтернативные модели / Е. В Бобкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://reftrend.ru/1086166.html
Боярко І. М. Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством / І. М. Боярко , Я. В. Самусевич // Бізнес Інформ. – 2012. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://business-inform.net/pdf/2012/9_0/282_284.pdf
Вакуленко А. В. Методологія ABC/ABM / А. В. Вакуленко // Управління якістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrslov.com/upravlinnya_yakistyu_vakulenko_av/page/metodologiya_ABC_ABM.122
Грызенкова Ю. В. Стратегическое управление персоналом в страховой компании: проблемы, теория и практика : монография / Ю. В. Грызенкова, С. Г. Журавин, А. С. Соломатина – М. : НПО МАКСС Групп, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ins-izdat.ru/files/strategicheskoe-upravlenie-personalom-v-strahovoy-kompanii-problemy-teoria-i-praktika.pdf
Дерево Дюпон и анализ отдачи от активов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.econfin.ru/archives/8530
Макаренко М. В. Системы показателей, модели и подходы к оценке эффективности деятельности предприятия / М. В. Макаренко, И. И. Малова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/12_2008/04.pdf
Молвинский А. Как разработать систему ключевых показателей деятельности / А. Молвинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.misbfm.ru/content/kak-razrabotat-sistemu-klyuchevyh-pokazateley-deyatelnosti
Немного о Six Sigma. Где и как появилась концепция Six Sigma? // Регистр систем менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rsm-cert.com/shest-sigm-Six-Sigm.90.html
Нили Э. Призма эффективности : Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управлении / Э. Нили, К. Адамс, М. Кеннерли. – М. : Баланс-Клуб, 2003. – 400 с.
Пекарникова М. М. Обзор основных моделей оценки эффективности управления предприятием / М. М. Пекарникова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hf-guap.ru/historical/pekarnikova_1.html
Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия / Д. Попов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.econfin.ru/archives/3113
Редченко К. Показательное несогласие: balanced scorecard и tableau de bord / К. Редченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_611/
Performance Prism (Призма эффективности) // HR-Portal [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hr-portal.ru/varticle/performance-prism-prizma-effektivnosti
Силкин А. В. Формирование стратегии развития АБЗ на базе построения сбалансированной системы показателей / А. В. Силкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rosdornii.ru/files/dorogi-i-mosti/9-8-13/01.pdf
Система сбалансированных показателей Мейселя [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studme.org/1134012414933/finansy/sistema_sbalansirovannyh_pokazateley_meyselya
Система сбалансированных показателей (ССП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://humeur.ru/page/sistema-sbalansirovannyh-pokazatelej-ssp
Современные концепции и модели управления качеством // Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html
Ташбаев Ы. Национальная премия качества имени Малкольма Болдриджа (Malcolm Baldridge National Quality Award) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.logistics.ru/management/news/nacionalnaya-premiya-kachestva-imeni-malkolma-boldridzha-malcolm-baldridge-national
Федосеев А. Открывая новые горизонты управления бизнесом : Система Сбалансированных Показателей. – Ч. 2 / А. Федосеев, И. Котельников [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://reftrend.ru/1086166.html
Финансовый анализ для менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studme.org/1424121814936/finansy/kontseptsiya_upravleniya_tselyam_management_objectives_mvo
Флейтлих О. Система управления эффективностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://selfmost.ru/article/sistemyi-upravleniya-effektivnostyu
Хьюберт К. Универсальная система показателей деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://robotlibrary.com/book/587-universalnaya-sistema-pokazatelej-deyatelnosti-xyuber1t-k/5-gpava-2-universalnaya-sistema-pokazatelej-deyatelnosti.html


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.45
Колодізєва Т. О.
Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств (c. 133 - 139)

Метою статті є уточнення визначення поняття ланцюга поставок у контексті підвищення ефективності логістичної діяльності національних підприємств. На підставі дослідження та узагальнення основних теоретичних підходів до визначення поняття ланцюга поставок було проведено морфологічний аналіз цього поняття та визначено доцільність конкретизації його трактування з урахуванням спрямованості на підвищення ефективності логістичної діяльності підприємств за рахунок отримання в ланцюгах поставок синергетичного ефекту. Запропоновано структурування ефекту в ланцюгах поставок за учасниками ланцюга, за ключовими бізнес-процесами в логістичних ланцюгах, за видами синергізму. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є обґрунтування впливу на ефективність логістичної діяльності впровадження в практику господарювання національних підприємств концепції управління ланцюгами поставок.
Ключові слова: логістичний ланцюг, ефективність логістичної діяльності, синергетичний ефект
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 22.

Колодізєва Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, управління підприємствами та логістики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kolodizeva@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 482

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колодізєва Т. О. Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 133–139.

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; [сокр. пер. с англ.]. – М. : Экономика, 1989. - 519 с.
Васелевський М. Ланцюг поставок продукції промислових підприємств: формування та системи забезпечення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / М. Васелевський; НУ «Львівська політехніка». - Львів, 2012. ? 42 с.
Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 2 / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : Академія, 2000. – 864 с.
Зайцев Е. И. Модель функционально-структурной надежности цепи поставок / Е. И. Зайцев, А. А. Бочкарев // Logistics and Supply Chain Management: Modern Trends in Germany and Russia : IV Германо-российская конференция по логистике и управлению цепями поставок 6 – 9 мая 2009 г. – Геттинген : CUVILLER VERLAG, 2009. – С. 187 – 195.
Иванов Д. А. Логистика. Стратегическая кооперация / Д. А. Иванов. – М. : Вершина, 2006. – 176 с.
Крикавський Є. В. Нова парадигма логістики: стратегічний статус / Є. В. Крикавський // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – 2013. – № 4 (46). – С. 240 – 247.
Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер ; [под. общ. ред. В. С. Лукинского]. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.
Левченко С. Г. Інститут уповноваженого економічного оператора: новела законодавства / С. Г. Левченко // Митна справа. – 2011. – № 4 (76). – С. 22 – 30.
Логистика : учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев и др. ; [под ред. В. И. Сергеева]. – М. : Эксмо, 2008. – 944 с.
Наконечна Т. В. Формування та управління логістичним ланцюгом поставок на ринку металопластикової продукції / Т. В. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2009. – Т. 3, № 5. – С. 17 – 174.
Наконечний І. Управління закупівельною діяльністю у ланцюгу поставок / І. Наконечний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 14 (594). – С. 467 – 476.
Платонов О. І. Ланцюг поставок у мультимодальних перевезеннях / О. І. Платонов // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2013. – № 2 (50). – С. 61 – 64.
Родников А. Н. Логистика: терминологический словарь / А. Н. Родников. – 2-е изд., исп. и доп. – М. : ИНФРА, 2000. – 352 с.
Сергеев В. И. Еще раз к вопросу о терминологии в логистике и управлении цепями поставок / В. И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2006. – № 5. – С. 6 – 18.
Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт ; [пер. с 4-го англ. изд.]. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 797 с.
Таньков К. М. Методичні підходи до визначення і класифікації ланцюгів поставок промислових підприємств / К. М. Таньков, О. В. Бахурець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecoroz/2011_3/e113tank.pdf
Терещенко С. С. Щодо нового Митного кодексу Європейського Союзу / С. С. Терещенко // Митний брокер. – 2009. – № 9 (с. 66 – 81), 10, 12 (с. 73 – 79); 2010. ? № 1 (с. 66 – 79), 2 (С. 75 – 79).
Уотерс Д. Логистика: управление цепью поставок / Д. Уотерс ; [пер. с англ.]. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 503 с.
Хэндфилд Р. Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р. Б. Хэндфилд, Э. Л. Николс-мл. ; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2003. – 416 с.
Logistics and Supply Chain Management: Modern Trends in Germany and Russia : IV Terminology in logistics : Annex, Vol. 1; European Logistics Association; Publish. ELA, 1991. – 117 с.
ISO 28000 Системы менеджмента безопасности цепочек поставок // Русский Регистр. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusregister.ru/services/ms-certification/standards/detail/index.php?ID=1620
Logistyka dystrybucji / Za red. K. Rutkowskiego. – Warszawa, 2000. – 323 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.48
Крупський О. П.
Когнітивний стиль як фактор розвитку підприємств туризму та гостинності (c. 140 - 146)

Мета написання статті полягає у виявленні впливу когнітивного стилю менеджменту на розвиток підприємств туризму й гостинності. В статті розглянуто окремі підходи до визначення поняття «когнітивний стиль», надано його авторське розуміння в організаційному контексті, а саме: розуміти під когнітивним стилем особливості усвідомлення, інтерпретації й поширення персоналом зовнішньої та внутрішньої інформації з метою підвищення ефективності праці й конкурентоспроможності продукту, що виготовляється. Розроблено таблицю «Ставлення працівників різних когнітивних стилів до роботи згідно з класифікацією Кул Е., Холланд Дж., Бріггс-Майєрс І.», яка дозволяє визначити закономірність між відповідністю когнітивного стилю працівника його службовим обов’язкам і ставленням до роботи. Проаналізовано тенденції вибору туристичної послуги споживачем залежно від його індивідуального когнітивного стилю. Доведено необхідність урахування когнітивних особливостей як персоналу (з метою зростання продуктивності праці, підвищення лояльності, покращення стану здоров’я й самооцінки), так і споживача (для підвищення рівня його задоволення послугою).
Ключові слова: когнітивний стиль, туристичне підприємство, прихильність до компанії, споживач туристичних послуг
Табл.: 3. Бібл.: 19.

Крупський Олександр Петрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: scavr@ua.fm

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 274

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крупський О. П. Когнітивний стиль як фактор розвитку підприємств туризму та гостинності // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 140–146.

Список використаних у статті джерел

Reviewed Work: Managerial and Organizational Cognition: Theory, Methods and Research by Colin Eden, J.-C. Spender / J. L. Stimpert // The Academy of Management Review. – Vol. 24, no. 2 (Apr., 1999). – P. 360-362 [Electronic resource]. – Mode of access : http://content.ebscohost.com.vlib.interchange.at/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=1893943&S=R&D=buh&EbscoContent=dGJyMMvl7ESeprY4yOvsOLCmr02eprVSsay4SLaWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzprlCvq7VRuePfgeyx44Dt6fIA
Islam G. Extending Organizational Cognition: a Conceptual Exploration of Mental Extension in Organizations / G. Islam // Human Relations. – 2014. – Vol. 68, issue 3. – P. 463 – 487 [Electronic resource]. – Mode of access : http://hum.sagepub.com/content/early/2014/06/19/0018726714531996
Hayes J. Cognitive Style and Its Relevance for Management Practice / J. Hayes, C. W. Allinson // British Journal of Management. – 1994. – Vol. 5. – Р. 53 – 71.
Leonard N. H. Information Processing Style and Decision Making / N. H. Leonard, R. W Scholl, K. B. Kowalski // Journal of Organizational Behavior. – 1999. – Vol. 20. – Р. 407 – 420.
Hayes J. Cognitive Style and the Theory and Practice of Individual and Collective Learning in Organizations / J. Hayes, C. W. Allinson // Human Relations. – 1998. – Vol. 51, No. 7. – P. 847 – 871.
Kirton M. J., de Ciantis S. M. Cognitive Style in Organizational Climate // In M. J. Kirton (red.), Adaptors and Innovators: Styles of Creativity and Problem-Solving. – London, UK : Routledge, 1994. – Р. 72 – 90.
Emsley D. Effect of Cognitive Style and Professional Development on the Initiation of Radical and Non-Radical Management Accounting Innovations / D. Emsley, B. Nevicky, G. Harrison // Accounting and Finance. – 2006. – Vol. 46. – Р. 243 – 264.
Greve H. R. Innovations as Catalysts for Organizational Change: Shifts in Organizational Cognition and Search / H. R. Greve, A. Taylor // Administrative Science Quarterly. – 2000. – Vol. 45, no. 1. – P. 54 – 80.
Cools E. Exploring the Influence of Cognitive Styles on People’s Feedback-Seeking Patterns: What Can Educational Practice Learn from Workplace Contexts? / E. Cools, K. De Stobbeleir, K. Bellens, D. Buyens // Vlerick Leuven Gent Management School, Belgium. – 2012. – Vol. 8, no. 1. – P. 94 – 113 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.reflectingeducation.net/index.php/reflecting/article/view/108/113
Stephenson C. B. What Causes Top Management Teams to Make Poor Strategic Decisions? / C. B. Stephenson // Thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW, 2012. – 232 р.
Holland J. L. The Self-Directed Search: Professional Manual, 1985 Edition / J. L. Holland. – Odessa, Florida : Psychological Assessment Resources, 1985. – 281 р.
Mintzberg H. Planning on the Left Side and Managing on the Right / H. Mintzberg // Harvard Business Review. – 1976. – July – August. – Р. 49 – 58.
Theiner G., Allen C., Goldstone R. L. Recognizing Group Cognition / G. Theiner, C. Allen, R. L. Goldstone // Cognitive Systems Research. – 2010. – Vol. 11, issue 4. – Р. 378 – 395.
Allinson C. W. The Cognitive Style Index: a Technical Manual and User Guide / C. W. Allinson, J. Hayes. – Pearson Education Ltd, 2012. – 52 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.talentlens.co.uk/assets/legacy-documents/71874/csi-manual.pdf
Kozhevnikov M. Cognitive Styles in the Context of Modern Psychology: Toward an Integrated Framework of Cognitive Style / M. Kozhevnikov // Psychological Bulletin. – 2007. – Vol. 133, no. 3. – Р. 464 – 481.
Cools E. The Influence of Cognitive Styles on Managerial Behaviour and Attitudes / E. Cools // Dissertation. Ghent University. Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Vakgroep Management en Ondernemerschap, 2007. – 385 р. [Electronic Resource]. – Mode of access : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.128.8587&rep=rep1&type=pdf
Cools E. Managing with Style: a Qualitative Study on How Cognitive Styles Influence Managerial Behaviour / E. Cools, H. Van den Broeck. – Vlerick Leuven Gent Working Paper Series. – 2006/43.– 37 р. [Electronic resource]. – Mode of access : https://public.vlerick.com/Publications/9cbf3325-6aa9-e011-8a89-005056a635ed.pdf
Smart J. C. Holland’s Theory and Patterns of College Student Success / J. C. Smart, K. A. Feldman, C. A. Ethington // Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a Dialog on Student Success. – 2006. – 50 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://nces.ed.gov/npec/pdf/smart_team_report.pdf
Pittenger D. J. Measuring the MBTI. And Coming Up Short / D. J. Pittenger // Journal of Career Planning and Employment. – 1993. – Vol. 54, no. 1. – P. 48 – 52 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.indiana.edu/~jobtalk/Articles/develop/mbti.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657
Маліков В. В.
Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві (c. 147 - 152)

Внутрішній аудит сьогодні – досить суперечливе явище. З одного боку, його актуальність не потребує пояснення,з іншого – проблем і недоліків у галузі внутрішнього аудиту ще багато, що привертає до нього пильну увагу науковців. Метою дослідження є аналіз проблем та організації служби внутрішнього аудиту в сучасних наукових дослідженнях. З огляду на викладений матеріал, можна зазначити, що до основних проблем у галузі внутрішнього аудиту слід відносити: недостатню кількість методичних, організаційних і методологічних розробок або повну їх відсутність (у деяких аспектах); недостатнє нормативно-правове забезпечення та неефективність чинної бази; недостатню кількість кваліфікованих фахівців із внутрішнього аудиту та брак досвіду аудиторської діяльності; недостатню кількість або повну відсутність типових форм документів з внутрішнього аудиту; недостатнє інформаційне забезпечення та ступінь автоматизації процесу внутрішнього аудиту. Відносно питання організації внутрішнього аудиту на підприємстві слід зауважити, що розгляду потребують два блоки: загальні питання, до яких автор відносить переваги та недоліки, а також принципи та мету внутрішнього аудиту; організаційні та методологічні питання, до яких автор відносить: етапи процесу здійснення внутрішнього аудиту, етапи організації відділу внутрішнього аудиту, зміст положення про відділ внутрішнього аудиту, функції відділу внутрішнього аудиту, особливості визначення завдань, поставлених перед відділом внутрішнього аудиту, раціональний склад відділу внутрішнього аудиту, базу даних відділу внутрішнього аудиту, джерела аудиторських доказів при проведенні внутрішнього аудиту, зміст аудиторського висновку.
Ключові слова: внутрішній аудит, проблеми, організація, принципи, функції
Табл.: 2. Бібл.: 9.

Маліков Володимир Васильович – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри, кафедра обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна)
Email: yanaas@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 367

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маліков В. В. Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 147–152.

Список використаних у статті джерел

Фостяк О. М. Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку / О. М. Фостяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full_article/772/
Рекута О. Ф. Перспективи та проблеми розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України / О. Ф. Рекута, В. В. Порхун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/7_84071.doc.htm
Крецу М. Переваги, недоліки та перспективи впровадження внутрішнього аудиту / М. Крецу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chtei-knteu.cv.ua/REU2013/viewtopic.php?p=30&t=30
Пуртак З. І. Проблеми та напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні / З. І. Пуртак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfor.com/index.php?newsid=2426
Татарчук М. І. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні / М. І. Татарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/74042.doc.htm
Ющак Ж. М. Організація служби внутрішнього аудиту як передумова якісного його здійснення / Ж. М. Ющак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/index.php/ekonom/75/11207-organizaciya-sluzhbi-vnutrishnogo-auditu-yak-peredumova-yakisnogo-jogo-zdijsnennya.html
Чуєнков А. Є. Сутність та організація служби внутрішнього аудиту / А. Є. Чуєнков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2010/7-8/201055zmist.html
Швець А. Г. Суть внутрішнього аудиту та його організація на підприємстві / А. Г. Швець, Н. Г. Здирко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=28156
Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України № 1247 від 04.10.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.21:005.934:621
Олійник Т. В., Яртим І. А.
Методичне забезпечення вибору стратегії економічної безпеки машинобудівних підприємств (c. 153 - 159)

За умов підвищення агресивності зовнішнього середовища досягнення стратегічних цілей українських машинобудівних підприємств значною мірою залежить від забезпечення їхньої економічної безпеки. Саме економічна безпека є тим важелем, що дозволяє зменшити чи повністю нейтралізувати вплив дестабілізуючих факторів у діяльності підприємства. Основою ефективного управління економічною безпекою підприємства є формування стратегії її забезпечення. Запропонований методичний підхід до вибору стратегії економічної безпеки дозволяє визначити основні напрями її забезпечення в процесі реалізації стратегічних змін підприємств різної форми власності на основі оцінки чутливості до впливу факторів зовнішнього середовища. Виокремлені напрями являють собою варіанти стратегії економічної безпеки, вибір яких з розрахованою ймовірністю забезпечує підприємству мінімальний гарантований рівень економічної безпеки за найнесприятливішого варіанту розвитку подій. Це дає можливість обрати найбільш оптимальну для підприємства стратегію забезпечення його економічної безпеки з точки зору наявних можливостей і поставлених стратегічних цілей.
Ключові слова: економічна безпека, стратегічні зміни, стратегія, ризики, гарантований результат
Рис.: 2. Формул: 3. Бібл.: 10.

Олійник Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: rudik-13-13@mail.ru
Яртим Ірина Анатоліївна – викладач, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yartym.ia@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 241

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Олійник Т. В., Яртим І. А. Методичне забезпечення вибору стратегії економічної безпеки машинобудівних підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 153–159.

Список використаних у статті джерел

Яртим І. А. Умови забезпечення економічної безпеки стратегічних змін машинобудівних підприємств / І. А. Яртим // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Ч. 5, вип. 9. – С. 144 – 148.
Отенко І. П. Формування аналітичного інструментарію для оцінки економічної безпеки підприємства / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, д-ра экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск : ФЛП Ткачук А. В., 2014. – С. 426 – 438.
Кількісні методи експертного оцінювання : наук.-метод. розробка / Уклад.: В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов, І. І. Артим. – К. : НАДУ, 2009. – 36 с.
Грисюк Ю. С. Формування робочих груп та визначення компетентності експертів в процесах управління проектами і програмами / Ю. С. Грисюк, А. В. Лабута // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 9. – С. 36 – 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Upsal_2012_9_9.pdf
Рзаєва С. Л. Експертні оцінки в менеджменті : монографія / С. Л. Рзаєва. – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.
Яртим І. А. Забезпечення економічної безпеки реалізації стратегічних змін / І. А. Яртим // Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки» : наук.-техн. зб. – 2015. – Вип. 119. – С. 88 – 94.
Таха Х. А. Введение в линейное программирование / Хэмди А. Таха ; [пер. с англ.]. – 6-е изд. – М. : ИД «Вильямс», 2011. – 912 с.
Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах / И. Л. Акулич. – М. : Высшая школа, 1986. – 319 с.
Ромашкина Г. Ф. Коэффициент конкордации в анализе социологических данных / Г. Ф. Ромашкина, Г. Г. Татарова // Социология: 4М. – 2005. – № 20. – С. 131 – 158.
Губко М. В. Теория игр в управлении организационными системами / М. В. Губко, Д. А. Новиков. – 2-е изд. – М., 2005. – 138 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.47
Педько І. А.
Визначення напрямів маркетингових досліджень підприємствами-виробниками бетону (c. 160 - 165)

Метою статті є визначення напрямів проведення маркетингових досліджень підприємствами-виробниками бетону і розробка підходів до організації та функціонування підсистеми маркетингових досліджень на цих підприємствах. У статті обґрунтовано необхідність розроблення специфічних напрямів маркетингових досліджень для підприємств-виробників бетону, враховуючи високий ступінь ризикованості їх підприємницької діяльності. Запропоновано маркетингові дослідження здійснювати за двома напрямами: маркетингові дослідження ринку (дослідження попиту на нерухомість; дослідження тенденцій у будівельній галузі; дослідження інноваційних технологій у виробленні будівельних матеріалів та у будівництві; дослідження кон’юнктури ринку; дослідження конкуренції на ринку; прогнозні дослідження) та дослідження маркетингового потенціалу (аналіз конкурентоспроможності підприємства і його продукції; оцінка іміджу підприємства і його продукції; прогнозні дослідження збуту; прогнозні дослідження ціни; дослідження просування; дослідження сегментів ринку).
Ключові слова: напрями маркетингових досліджень, підприємства-виробники бетону, маркетингові дослідження ринку, дослідження маркетингового потенціалу
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Педько Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: pedko@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 70

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Pedko I. A. Determining Directions of Market Researches by Concrete Manufacturing Enterprises // The Problems of Economy. – 2015. – №2. – C. 160–165.

Список використаних у статті джерел

Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minregion.gov.ua
Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2013: експертна оцінка та аналіз УАМ / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 1 – 2 (82 – 83). – С. 4 – 25.
Офіційний сайт Української Асоціації Маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uam.in.ua/rus/standarts/
Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер ; [пер. с англ.]. – М. : ИД «Вильямс», 2007. – 656 с.
Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: системний підхід : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Андрій Васильович Федорченко. – К., 2010. – 449 с.
Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко, М. Ю. Баскакова ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.
Зозулев А. В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика : учеб. пособ. / А. В. Зозулев, С. А. Солнцев. – М. ; К. : Рыбари; Знання, 2008. – 643 с.
Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків : підручник / А. О. Старостіна. – К. : ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с.
Старостіна А. О. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками – важливі чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – Вип. 26. – С. 14 – 26.
Малхотра Н. К. Маркетинговое исследование. Практическое руководство / Нэреш К. Малхотра ; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М. : ИД «Вильямс», 2002. – 960 с.
Яшкіна О. І. Маркетингові дослідження інновацій в машинобудуванні : монографія / О. І. Яшкіна. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 290 с.
Окландер М. А. Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства / М. А. Окландер, О. І. Яшкіна // Економіст. – 2013. – № 11 (325). – С. 52 – 56.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.1; 330.4; 658.6
Пурський О. І., Мазоха Д. П., Жарій І. О.
Функціональна модель Web-підприємства з мережею Інтернет-магазинів (c. 166 - 171)

У роботі здійснено розробку функціональної моделі Web-підприємства електронної торгівлі при централізованому управлінні підприємством. Особливістю розробленої функціональної моделі Web-підприємства електронної торгівлі є підтримка роботи мережі Інтернет-магазинів. Розроблена функціональна модель ураховує як організаційну, так і функціональну складові процесів електронної торгівлі і може розглядатися як типова для більшості великих підприємств електронної торгівлі. Побудована функціональна модель підприємства електронної торгівлі створює основу для реалізації підходу «горизонтального» управління підприємством електронної торгівлі, що передбачає управління не функціями, а процесами. Представлено схему відповідності бізнес-процесів Web-підприємства модулям функціональної моделі та відображено їхній зв'язок з організаційними структурними елементами підприємства електронної торгівлі.
Ключові слова: функціональна модель, електронна торгівля, Web-підприємство, мережа Інтернет-магазинів
Рис.: 2. Бібл.: 11.

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра кібернетики та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: Pursky_O@ukr.net
Мазоха Дмитро Павлович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Жарій Ігор Олегович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 406

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пурський О. І., Мазоха Д. П., Жарій І. О. Функціональна модель Web-підприємства з мережею Інтернет-магазинів // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 166–171.

Список використаних у статті джерел

Козье Д. Электронная коммерция / Д. Козье. – М. : ИТД «Русская редакция», 1999. – 228 с.
Zwass V. Electronic Commerce and Organizational Innovation: Aspects and Opportunities / V. Zwass // International Journal of Electronic Commerce. – 2003. – Vol. 7, No. 3. – P. 7 – 37.
Базилевич В. Д. Формування ринку електронної комерції в Україні / В. Д. Базилевич // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 32 – 36.
Su Q. A Method for Discovering Clusters of E-commerce Interest Patterns Using Click-stream Data / Q. Su, L. Chen // Electronic Commerce Research and Applications. – 2015. – Vol. 14. – P. 1 – 13.
E-business Fundamentals / Ed. by P. Jackson, L. Harris, and P. M. Eckersley. – London : Routledge, 2003. – 271 p.
Tian Z. A New Structural Analysis Model for E-commerce Ecosystem Network / Z. Tian, Z. Zhan, X. Guan // International Journal of Hybrid Information Technology. – 2014. – Vol. 7, No. 1. – P. 43 – 56.
Hummel A. A. A Methodology for Simulation Development on the Basis of Cause-and-effect Modeling in E-commerce / A. Hummel, H. Kern, R. Kebler, A. Dohler // In Proceeding of the 3-rd International Conference on Computer Modelling and Simulation. – Brno : Czech Republic, 2012. – P. 33 – 39.
Марка Д. А. Методология структурного анализа и проектирования / Д. А. Марка, К. Л. МакГоуэн; [пер. с англ.]. – М. : Мета Технология, 1993. – 240 с.
Пурський О. І. Моделювання рекламних витрат на електронному торговельному ринку / О. І. Пурський, Б. В. Гринюк, Д. А. Шестопал // Бізнес Інформ. – 2015. – № 2. – С. 113 – 118.
Пурський О. І. Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі / О. І. Пурський, Б. В. Гринюк, Д. П. Мазоха // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 466 – 473.
Certo S. C. Modern Management: Concepts and Skills / S. C. Certo, T. Certo. – Pearson Education Limited, 2013. – 576 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.138:338.45(477)
Савицька Н. Л., Афанасьєва О. П.
Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів (c. 172 - 178)

Метою статті є розвиток теоретичних і методичних положень із формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів. У статті систематизовано основні теоретичні підходи до визначення поняття «маркетингова політика підприємства». Обґрунтовано актуальність формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів залежно від ступеня розвитку ринку. Уточнено поняття маркетингової політики підприємства як форми операційного маркетингу, яке на відміну від відомих трактувань передбачає вибір та інституційне закріплення певної інтеграції групових і внутрішньо-групових інструментів комплексу маркетингу, що відповідає обраній концепції маркетингу, типу ринку та місії організації. Відповідно до обраної моделі комплексу маркетингу «5Р», наведено особливості маркетингової політики на різних стадіях розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів. Визначено групові та внутрішньо-групові інструменти маркетингової політики підприємств на емерджентному ринку органічної та ексклюзивної м’ясної продукції.
Ключові слова: маркетинг, маркетингова політика, ринок м’яса та м’ясопродуктів, інструменти комплексу маркетингу
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 19.

Савицька Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: natalisavitska2010@gmail.com
Афанасьєва Оксана Пилипівна – старший викладач, кафедра маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: afanasievaof@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 312

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Савицька Н. Л., Афанасьєва О. П. Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 172–178.

Список використаних у статті джерел

Красноруцький О. О. Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України : монографія / О. О. Красноруцький, Ю. І. Данько. – Х. : Міськдрук, 2009. – 262 с.
Азарян О. Маркетингова діяльність підприємств на ринку м’ясопродуктів : монографія / О. Азарян, Е. Локтєв, І. Оносова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2006. – 229 с.
Ломовських Л. О. Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні / Л. О. Ломовських // Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». – 2015. – С. 85 – 90.
Писаренко В. В. Оптимізація логістичного розподілу продукції м’ясопереробних підприємств / В. В. Писаренко, Н. Г. Гуржій // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 218 – 225.
Сердюкова Н. А. Развитие маркетинговой политики кондитерских предприятий АПК : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. А. Сердюкова. – М. : Моск. гос. ун-т технологий и упр., 2008. – 149 с.
Гуменюк В. В Ефективність маркетингової політики підприємства / В. В. Гуменюк // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 жовт. 2011 р. В 2 т. – К. : Біла К. О., 2011. – С. 65 – 68.
Касаткина Е. Теоретические аспекты маркетинговой политики зарубежных компаний : дис… д-ра экон. наук / Е. Касаткина. – М., 2001. – 336 с.
Банчева А. К вопросу о маркетинговой политике предприятия / А. Банчева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 14 – 22.
Маркетинг : навч. посіб. / П. А. Орлов, С. І. Косенков, Т. П. Прохорова та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 528 с.
Максимова Т. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи / Т. Максимова, О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 6. – С. 22 – 28.
Крипак Е. М. Формирование эффективной маркетинговой политики предприятия: методы, модели, технологии / Е. М. Крипак // Вестник ОГУ. – 2011. – № 13 (132). – С. 263 – 268 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik.osu.ru/2011_13/45.pdf
Мусаткіна В. П. Вплив маркетингової політики на продуктивність торговельного підприємства / В. П. Мусаткіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1 (1). – С. 101 – 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msu.edu.ua/visn/arhive/001/21.pdf
Голубков Е. Что такое маркетинговая политика? / Е. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 6. – С. 120 – 124.
Карпенко Н. В. Управління маркетинговою політикою підприємства / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 5 (50). – С. 231 – 234.
Рубцова Н. Маркетинговая политика как форма операционного маркетинга: содержание и проявление в условиях российской практики / Н. Рубцова // Известия Иркутский государственной экономической академии. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eizvestia.isea.ru
Поздняков И. Разработка Положения о маркетинговой политике компании / И. Поздняков // Коммерческий директор. – 2011. – № 5. – С. 3 – 4.
Степина А. Маркетинговая политика и налоговые обязательства компании / А. Степина, Д. Касаткин // Управление рисками. – 2004. – № 3. – С. 53 – 60.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
Харківська область у 2013 році : статистичний щорічник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-kharkivska-oblast-u-2013-rotsi


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.336.4:005.336.1.003.12
Семенова В. Г.
Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (c. 179 - 185)

Формування інтелектуальної власності є важливим стратегічним напрямком розвитку підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та ефективності діяльності. Управління інтелектуальною власністю є важливою складовою системи управління підприємством і потребує якісно нових підходів, методів та інструментів. Ключового значення набуває визначення ефективності управління зазначеними процесами. Необхідність розроблення збалансованої системи оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю обумовили актуальність даного дослідження. Метою статті є формування системи показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств відповідно до основних критеріїв ефективності. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: визначення основних завдань системи показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю; обґрунтування основних показників системи оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю відповідно до визначених критеріїв ефективності; визначення етапів оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств. Статтю присвячено формуванню системи оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств. У статті досліджено основні завдання формування системи показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю та особливості побудови такої системи показників. Виокремлено основні критерії оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю та обґрунтовано показники оцінювання відповідно до зазначених критеріїв. Визначено основні етапи оцінювання ефективності управління і запропоновано методику розрахунку інтегрального коефіцієнту ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств.
Ключові слова: інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю, критерії ефективності управління, показники оцінювання ефективності
Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 12.

Семенова Валентина Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: semenova.vg@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 812

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семенова В. Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 179–185.

Список використаних у статті джерел

Sveiby K. E. Methods for Measuring Intangible Assets / Karl Erik Sveiby [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sveiby.com/articles/Intangible Methods.htm.
Sveiby K. E. The Balanced Score Card (BSC) and the Intangible Assets Monitor – a comparison / Karl Erik Sveiby [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sveiby.com/articles/BSCandIAM.html
Sveiby K. E. Measuring Intangibles and Intellectual Capital – An Emerging First Standard / Karl Erik Sveiby [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sweiby.com/articles/EmergingStandard.html#Why
Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Т. А. Стюарт ; [пер. с англ. В. Ноздриной]. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.
Edvinsson L. Intellectual Capital: realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower (1st ed.) / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York : Harper Business, 1997.
Roos J. Intellectual capital: navigating in the new business landscape / J. Roos, G. Roos, L. Edvinsson. – New York : Harper Business, 1998.
Brooking A. Intellectual capital: Core Asset for the Third Millenium Enterprise / Annie Brooking. – London : International Thompson Business Press, 1998.
Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю / П. М. Цибульов. – К. : Державний інститут інтелектуальної власності, 2009. – 312 с.
Мамонтова Н. А. Сучасні підходи до оцінки вартості інтелектуального капіталу / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. – 2010. – № 5. – С. 23 – 29.
Броницький О. М. Оцінка ефективності менеджменту організації: системний підхід / О. М. Броницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_138/11.pdf
Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : монографія / П. М. Цибульов та ін. ; [за ред. П. М. Цибульова]. – К. : К.І.С., 2008. – 448 с.
Критерии эффективности управления нематериальными активами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.labrate.ru/20120131/blitz-2012-1-ip-journal.htm


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М.
Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності (c. 186 - 193)

У науковій статті сформовано систему діагностики фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів підприємства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами інтегрального індикатора фінансового потенціалу підприємства є: 1) індикатори фінансового результату; 2) індикатори платоспроможності; 3) індикатори забезпечення кредиту; 4) індикатори залучення інвестицій; 5) індикатори забезпечення облігаціями; 6) індикатори забезпечення резервів; 7) індикатори фінансової безпеки; 8) індикатори ринкової та балансової вартостей підприємства; 9) індикатори загального доходу від акцій та віддачі від інвестицій; 10) інтегральні індикатори визначення загроз банкрутства підприємства. Інтегральний індикатор виробничого потенціалу підприємства слід визначати за показниками, які згруповані у наступні складові: 1) складова «основні фонди»; 2) складова «оборотні фонди»; 3) складова «кадри»; 4) складова «управління». Діагностику трудового потенціалу підприємства слід здійснювати за такими бізнес-індикаторами: 1) якісні (фізичний потенціал, кваліфікаційний потенціал, морально-культурний потенціал, інноваційний потенціал, інтелектуальний потенціал та соціально-психологічний потенціал); 2) кількісні (показник чисельності персоналу, показник вікового складу персоналу, показник кваліфікаційного складу персоналу, показник вибуття працівників, показник прибуття працівників, показник плинності працівників, показник використання фонду робочого часу, показник продуктивності праці, показник трудомісткості праці, показник фондоозброєності праці, частка оплати праці у собівартості продукції, частка прибутку на одного працівника). Бізнес-індикаторами інтегрального індикатора соціально-економічного потенціалу підприємства є: 1) інтегральний індикатор соціального потенціалу підприємства; 2) інтегральний індикатор економічного потенціалу підприємства. Натомість інтегральний індикатор інноваційно-інвестиційного потенціалу обчислюється за: 1) індикатором інноваційного потенціалу; 2) індикатором інвестиційного потенціалу.Визначено, що на рівень потенціалів підприємства впливають наступні види потенційних ризиків: ризики за об’єктом виникнення (від окремого виду операційної діяльності, від інших видів діяльності, підприємства в цілому); ризики за видами потенціалів (фінансові, виробничі, трудові, соціально-економічні, інноваційно-інвестиційні); ризики за тривалістю (короткострокові, середньострокові, довгострокові); ризики за причинами виникнення (через брак інформації, за умов невизначеності, від впливу суб’єктів середовища).
Ключові слова: підприємство, потенціал, ризик, невизначеність, діагностика, бізнес-індикатори
Рис.: 2. Формул: 6. Бібл.: 16.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 423

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М. Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 186–193.

Список використаних у статті джерел

Барибіна Я. О. Підходи до визначення сутності поняття «потенціал» у категоріальному апараті / Я. О. Барибіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2011. – Ч. 2, № 6 (51). – С. 48 – 53.
Сердюк-Копчекчі Ю. В. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Ю. В. Сердюк-Копчекчі ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 20 c.
Толпежніков Р. О. Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства / Р. О. Толпежніков // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 277 – 282 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2013_2(1)__44.pdf
Мельник О. Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінювання / О. Г. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент». – 2007. – № 606. – С. 46 – 51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2013_3_4.pdf
Квятковська Л. А. Економічна оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. А. Квятковська ; Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Х., 2011. – 20 c.
Побережна Н. М. Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н. М. Побережна ; Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Х., 2012. – 20 c.
Толпежніков Р. О. Методика оцінювання виробничого потенціалу підприємства / Р. О. Толпежніков // Економіка і регіон. – 2012. – № 6. – С. 102 – 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2012_6_20.pdf
Смолюк В. Л. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. Л. Смолюк ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2008. – 19 c.
Українська Л. О. Соціально-економічний потенціал підприємства: особливості визначення і чинники впливу / Л. О. Українська, Н. В. Чебанова // Вісник УБС НБУ. – 2012. – № 1 (13). – С. 71 – 75.
Коваль О. О. Планування соціального потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. О. Коваль ; Європ. ун-т. – К., 2011. – 20 c.
Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління / Є. В. Лапін // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2007. – Т. 2, № 1. – С. 63 – 71.
Гришко В. А. Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. А. Гришко ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – 25 c.
Шипуліна Ю. С. Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ю. С. Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 58 – 63.
Андріанов Ю. О. Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) / О. Ю. Андріанов; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 23 c.
Семенова К. Д. Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства / К. Д. Семенова, К. І. Тарасова // Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / За заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 337 – 352.
Приймак І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища / І. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 413 – 419.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.963.1
Холодний Г. О.
Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств (c. 194 - 200)

Статтю присвячено актуальній темі дослідження особливостей і перспектив безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств. На базі використання методу морфологічного аналізу, синтезу найбільш поширених визначень обґрунтовано сутність поняття «безперервна освіта». Однією з найважливіших особливостей сучасної системи кадрового забезпечення є зростання значення компетентності фахівців підприємства, зайнятих реалізацією маркетингової діяльності. В статті доведено, що програми безперервного навчання фахівців-маркетологів дозволяють забезпечувати професійну мобільність фахівців, оперативне придбання та оновлення ними необхідних знань і компетентностей. Реалізація програми безперервного навчання дозволить на тривалу перспективу забезпечити збереження й розвиток інтелектуального та кадрового потенціалів організаційних структур маркетингу на підприємствах при суттєвому підвищенні якості підготовки фахівців-маркетологів.
Ключові слова: освіта, безперервна освіта, кадрове забезпечення, маркетингова діяльність, компетентнісний підхід
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Холодний Геннадій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: gрrоf1965@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 84

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Холодний Г. О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 194–200.

Список використаних у статті джерел

Вачевський М. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції : монографія / М. В. Вачевський. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 364 с.
Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559 с.
Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; [за ред. член.-кор. НАПН України Гуревича Р. С.]. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 506 с.
Давидов П. Г. Безперервна освіта – вимоги часу чи нова філософія освітньої діяльності // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2010. – № 2. – С. 170 – 175.
Економічна енциклопедія : У 3-х томах. Т. 1 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2000. – 894 с.
Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 327 с.
Ключаров Г. А. Дополнительное профессиональное образование: особенности, эффективность, перспективы / Г. А. Ключаров // Социологические исследования. – 2010. – № 2. – С. 83 – 91.
Концепція впровадження медіа-освіти в Україні / Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/news_44.htm
Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація : навч. посіб. / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – К. : ВД «Слово», 2005. – 400 с.
Лозовецька В. Т. До питання оновлення професійної освіти / В. Т. Лозовецька // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 134 – 142.
Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / [ред.-упоряд. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за наук. ред. В. В. Різуна]. – К. : Центр вільної преси, 2012. – 352 с.
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
Сисоєва С. О. Творчість і технології у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти / С. О. Сисоєва // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 2 . – С. 79 – 86.
Apprende a etre. – Paris : Unesco, 1972. – 163 p.
Lengrand P. Courting the Positive Virtues: a Case for Feminist Science / P. Lengrand // European Journal of Science Education. – 1986. – Vol. 8, No. 2. – Р. 121 – 134.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.28:331.21/.22:331.105.6
Цимбалюк С. О.
Компенсаційна політика як чинник гармонізації соціально-трудових відносин (c. 201 - 206)

В умовах нової економіки якісні параметри людського капіталу стають основними засобами виробництва, що зумовлює зростання цінності найманого працівника для підприємства. Метою статті є обґрунтування необхідності гармонізації соціально-трудових відносин в умовах нової економіки, а також визначення впливу соціально орієнтованої компенсаційної політики на гармонізацію соціально-трудових відносин. Установлено, що для здобуття підприємством конкурентних переваг взаємовідносини між найманим працівником і роботодавцем мають ґрунтуватися на партнерській основі. Визначено, що на рівень розвитку соціально-трудових відносин та міру їх гармонізації впливає безліч чинників, серед яких особливе місце посідає система винагородження персоналу. Обґрунтовано, що розроблення та запровадження соціально орієнтованої компенсаційної політики характеризує якісно новий рівень розвитку соціально-трудових відносин, сприяє гармонізації відносин між найманими працівниками та роботодавцями, узгодженості їхніх інтересів. Це досягається не тільки через забезпечення рівноправності основних сторін соціально-трудових відносин, але й завдяки посиленню їх відповідальності, розумінню отримання взаємної вигоди від довіри один до одного та належного виконання своїх зобов’язань, домінування ідеології соціальної відповідальності партнерів.
Ключові слова: соціально-трудові відносини, гармонізація, компенсаційна політика, компенсаційний пакет
Рис.: 1. Бібл.: 8.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет управління персоналом, соціології та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: cymso@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 357

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цимбалюк С. О. Компенсаційна політика як чинник гармонізації соціально-трудових відносин // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 201–206.

Список використаних у статті джерел

Калиниченко М. П. Гармонізація соціально-трудових відносин у системі маркетингового управління підприємством / М. П. Калиниченко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 11 – 12. – С. 54 – 57.
Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2010. – 251 с.
Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки : монографія / [Х. Клодт, К. Бух, Б. Хрістенсен та ін.]. – К. : Таксоен, 2006. – 306 с.
Семикіна М. В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників / М. В. Семикіна, З. В. Бевз // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18. – С. 106 – 115.
Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації : монографія / [М. В. Семикіна, З. В. Смутчак, С. Р. Пасєка, Ю. Д. Петров] ; за ред. М. В. Семикіної. – Кіровоград : КОД, 2012. –300 с.
Armstrong M. Strategic Reward: Making It Happen / M. Armstrong, D. Brown. – London : Kogan Page, 2006. – 266 p.
Jiang Z. Total Reward Strategy: A Human Resources Management Strategy Going with the Trend of the Times / Z. Jiang, Q. Xiao, H. Qi, Lei Xiao // International Journal of Business and Management. – 2009. – Vol. 4, No. 11. – P. 177 – 183.
Thompson P. Total reward / P. Thompson.– London : Chartered Institute of Personnel and Development, 2002. – 76 p.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 330.131.7:336
Бєлова І. В.
Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи (c. 207 - 212)

Мета статті полягає у побудові системи індикаторів накопичення системного фінансового ризику та визначення їх порогових значень на прикладі групи країн Центральної та Східної Європи. Проведене дослідження дозволило виявити той факт, що моніторинг рівня накопичення фінансового ризику доцільно проводити з використанням індикаторів, що відображають функціонування різних інституційних секторів економіки: фінансових корпорацій, сектору загального державного управління, нефінансових корпорацій, домашніх господарств. Інформаційну базу дослідження сформовано на основі квартальних даних щодо динаміки 18 індикаторів, що ілюструють функціонування зазначених секторів. Апробація розробленого підходу на прикладі групи країн Центральної і Східної Європи дозволила виявити порогові та критичні рівні показників макроекономічного розвитку, що становлять загрозу фінансовій стабільності країни. Результати розрахунків дозволили виявити як спільні особливості економічного розвитку країн, так і специфічні національні риси.
Ключові слова: випереджаючі індикатори, системний фінансовий ризик, сигнальний підхід, моніторинг фінансового ризику
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 3. Бібл.: 8.

Бєлова Інна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: ibe2006@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 66

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бєлова І. В. Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 207–212.

Список використаних у статті джерел

Kaminsky G. Currency and Banking Crises: The Early Warning of Distress / G. Kaminsky // IMF Working Paper. – 1998. – No. 629. – 41 p.
Reinhart C. Leading Indicators of Currency Crises / C. Reinhart, G. Kaminsky, S. Lisondo // IMF Staff Papers. – 1998. – Vol. 45, No. 1. – 49 p.
Official site TRADING ECONOMICS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tradingeconomics.com/
Бюлетень Національного банку України // Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
Мамонов К. О методологии построения опережающих индикаторов ЦМАКП / К. Мамонов // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.forecast.ru/SOI/Metodologja/MetSOI_Mamonov.pdf
Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах (II квартал 2005 – II квартал 2011) / Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/124.html
Пестова А. Стресс-тестирование в системе раннего оповещения о финансовых кризисах: применение к анализу устойчивости российской банковской системы / А. Пестова, О. Солнцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : regconf.hse.ru/.../e7bba624e2e23ac45bcbd9ed49c7dbe344e007ee.pdf
Трунин П. Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах / П. Трунин, Э. Иноземцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/124.html


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.11
Васильчук І. П.
Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки (c. 213 - 218)

Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних положень концепції фінансів для сталого розвитку. Мета статті – дослідити сутність, особливості і відмінності фінансів сталого розвитку як явища та надати теоретичне обґрунтування й авторське визначення дефініції. Встановлено, що рефлексія фінансів на імплементацію засад сталого розвитку зумовила виникнення нового явища – фінансів сталого розвитку. Доведено, що відбувається розширення предметного поля дослідження фінансової науки у таких складових: урізноманітнюються суб’єкти фінансових відносин – як провайдери капіталу, так і його реципієнти; створюються і використовуються інноваційні фінансові інструменти, продукти та методи. Механізм постачання фінансового капіталу передбачає використання спеціалізованих фінансових моделей, інструментів, продуктів і методів мобілізації й інвестування капіталу, які враховують особливості реалізації заходів зі сталого розвитку. Аргументовано, що концепція фінансів сталого розвитку поступово набуває як теоретичного обґрунтування, так і практичного підтвердження, що дозволяє ввести термін «фінанси сталого розвитку» у академічний дискурс. Запропоновано авторське визначення дефініції «фінанси сталого розвитку» та виокремлено їх складові за ознакою мотивації провайдерів фінансового капіталу: соціально відповідальні фінанси, соціально орієнтовані фінанси.
Ключові слова: фінанси сталого розвитку, соціальні фінанси, соціальна функція, типологізація
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Васильчук Ірина Петрівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: vasylchuk2018@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 257

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Васильчук І. П. Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 213–218.

Список використаних у статті джерел

International Institute for Sustainable Development (IISD) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.iisd.org/finance/
Best Practices in Sustainable Finance // Strandberg Consulting, June 2005. – 52 р.
Sustainable Report 2013. – Morgan Stanley, 2013. – 92 p.
Social Finance UK [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.socialenterprise.org.uk/-dictionary
Our Work in Sustainable Finance [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.rainforest-alliance.org/work/finance
Berkeley University [Electronic resource]. – Mode of access : http://responsiblebusiness.haas.berkeley.edu/programs/sustainablefinance.html
Sustainable Finance and Investments [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.extension.harvard.edu/courses/sustainable-finance-investments
Morrison S. Bridges Ventures Overview / S. Morrison. – Ventures, May 2014. – 29 р.
FT/IFC SUSTAINABLE FINANCE AWARDS [Electronic resource]. – Mode of access : http://event.ft-live.com/ehome/index.php?eventid=51443
Наше общее будущее : Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКЩСЗ). – М. : Прогресс, 1989. – 372 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Діденко О. М.
Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни (c. 219 - 225)

У роботі здійснено оцінювання впливу інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни. До розгляду взято 23 країни світу (Великобританія, Німеччина, Франція, Російська Федерація, Казахстан, Сполучені Штати Америки, Білорусь, Австралія, Бразилія, Канада, Колумбія, Чилі, Естонія, Індія, Малайзія, Польща, Нідерланди, Південна Африка, Філіппіни, Нігерія, Марокко), якіхарактеризуютьсянаявністюспецифічнихособливостейфункціонуваннябанківськоїсистеми, а також суттєвими відмінностями у правових та організаційних умовах реалізації процесу банківського регулювання. На підставі здійснених розрахунків автор дійшов висновку, що зростання інтенсивності регулювання банківської діяльності викликає скорочення рентабельності банківської системи країни, причому наявність кризових умов підсилює негативний ефект, що в цілому свідчить про актуальність лібералізації регулювання з точки зору підвищення результативності функціонування банківських систем. У той же час, аналізуючи фактори, що впливають на рентабельність банків, необхідним є дослідження зв’язку на мікроекономічному рівні, оскільки на формування прибутку конкретної банківської установи впливають не лише загальні умови розвитку країни та функціонування банківської системи, але й специфічні особливості внутрішнього менеджменту, спеціалізації, форми власності банку тощо. З урахуванням зазначеного подальші дослідження автора будуть присвячені дослідженню зв’язку між інтенсивністю регулювання банківської діяльності та прибутковістю окремих банків. Крім того, перспективними з точки зору подальших досліджень автору вбачаються питання визначення впливу інтенсивності та напрямків регулювання банківської діяльності на стабільність банківської системи України та інших країн світу.
Ключові слова: Регулювання банківської діяльності, прибутковість банківської системи, рентабельність активів, чиста процентна маржа
Табл.: 4. Формул: 4. Бібл.: 9.

Діденко Оксана Миколаївна – кандидат економічних наук, директор, Харківська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул. Новгородська, 11, Харків, 61166, Україна)
Email: oksana.didenko@aval.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 305

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Діденко О. М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 219–225.

Список використаних у статті джерел

Barth J. R. Bank Regulation and Supervision in 180 Countries from 1999 to 2011 / J. R. Barth, G. Caprio, R. Levine // Journal of Financial Economic Policy, Emerald Group Publishing. – 2013. – Vol. 5 (2). – Р. 111 – 219.
Barth J. R. Bank Regulation and Supervision: What Works Best? / J. R. Barth, G. Caprio, R. Levine // Journal of Financial Intermediation. – 2014. – No. 13. – P. 205 – 248.
Fang Y. Bank efficiency in transition economies: recent evidence from South-Eastern Europe / Y. Fang, I. Hasan, K. Marton // Bank of Finland Research Discussion Papers. – 2011. – No. 5. – 43 p.
Bouheni F. B. The Effects Of Regulation And Supervision On European Banking Profitability And Risk: A Panel Data Investigation / F. B. Bouheni, H. Ameur at al. // The Journal of Applied Business Research. – 2014. – Vol. 30, No. 6. – P. 1655 – 1670.
Bouheni F. B. The effects of supervision on banking performance: European evidence / F. B. Bouheni [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.virtusinterpress.org/Faten_Ben_Bouheni_paper.pdf
Naceur S. M. The Impact of Capital Requirements on Banks’ Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt / S. M. Naceur, M. Kandil // Journal of Economics and Business. – 2009. – Vol. 61, Iss. 1. – P. 70 – 89.
Naceur S. B. Basel Capital Requirements and Credit Crunch in the MENA Region / S. B. Naceur, M. Kandil // IMF Working Paper. – 2013. – Vol. 13 (160). – 39 p.
Rezende M. The Effects of Supervision on Bank Performance: Evidence from Discontinuous Examination Frequencies / M. Rezende, J. Wu [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ssrn.com/ abstract=2135017
Global Financial Development // The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://databank.worldbank.org/data/views/ variableselection/selectvariables.aspx?source=global-financial-develop ment#s_a


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.011; 336.012.23
Рязанова Н. С.
Інститут фінансового еккаунтингу (рахівництва) в архітектурі фінансово-економічних інститутів інформаційного суспільства (c. 226 - 239)

У статті фінансове рахівництво (англ. Financial accounting, або транслітерацією українською – фінансовий еккаунтинг) розглядається як соціальний інститут інформаційного суспільства, що представлений діяльністю з надання інформаційних послуг щодо фінансів. Будучи самостійними системами, соціальні інститути формуються у багатопланову архітектуру інститутів з тісними внутрішніми зв’язками. У такій архітектурі взаємозв’язки існують не лише в межах ієрархічної вертикалі, але й в інших вимірах, серед яких – просторовий, часовий та інформаційний. Уся архітектура інститутів «пронизана» інститутом інформації, у складі якого є також інститут фінансового рахівництва. На кожному етапі розвитку суспільства стрімко розвиваються насамперед ті інститути, що характерні для даного етапу, визначаючи його особливості, і в інформаційному суспільстві до числа таких належить, зокрема, інститут фінансового рахівництва (фінансового еккаунтинга). В усіх країнах держава, бізнес та громадянське суспільство, приділяючи все більше уваги питанням прозорості діяльності органів влади та корпорацій, зосереджуються на розкритті інформації щодо державних та місцевих фінансів, корпоративних фінансів і фінансового ринку, чим констатують зростання важливості інституту фінансового рахівництва. Послуги фінансового рахівництва можуть надаватися спеціалізованими фінансовими інформаційно-аналітичними інституціями та підрозділами фінансових і нефінансових корпорацій, державними статистичними відомствами та спеціалізованими підрозділами всіх органів влади.
Ключові слова: Інститут розкриття фінансової інформації, інституції фінансового рахівництва, інституціоналізація, інформаційна інфраструктура ринкової економіки, розкриття інформації, фінанси, фінансове рахівництво, фінансова інфраструктура, фінансовий еккаунтинг
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 53.

Рязанова Надія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових ринків, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: nryazanova@yahoo.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 466

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рязанова Н. С. Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов информационного общества // Проблемы экономики. – 2015. – №2. – C. 226–239.

Список використаних у статті джерел

Аналітична економіка : Макроекономіка і мікроекономіка / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; [за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха]. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2013. – 615 с.
Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 1995. – 323 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/index.html
Вступ до економічної теорії / За ред. З. Ватаманюка. –3-тє вид., доп. – Львів : Новий Світ – 2000, 2010. – 504 с.
Герасимчук В. І. Ринкова інфраструктура та її вплив на ринок праці / В. І. Герасимчук. – К. : Принт Експрес, 1999. – 33 с.
Глобальные трансформации и стратегии развития / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАНУ. – К. : Орияни, 2000. – 424 с.
Декларация принципов. Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c57
Рондо К. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней / К. Рондо ; [пер. с англ.]. – М. : Российская политехническая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – 544 с.
Карминский А. М. Информатизация бизнеса / А. М. Карминский, П. В. Нестеров. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 415 с.
Киселев А. С. Роль зарождающегося информационного общества в развитии мировой цивилизации : монография / А. С. Киселев. – М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. – 164 с.
Класифікація інституційних секторів економіки України : Затверджена Наказом Державної служби статистики України 03.12.2014 р. № 378 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ua-info.biz/legal/baseot/ua-smtmxt.htm
Копылов В. А. Информационное право / В. А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 512 с.
Крисоватий А. І. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / А. І. Крисоватий, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 7 – 27.
Льовочкін С. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федосов // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 57 – 72.
Окинавская хартия глобального информационного общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_163
Островская-младшая Е. А. Концепции институциализации в германской теоретической социологии второй половины ХХ века / Е. А. Островская-младшая // Вестник РУДН. Серия «Социология». – 2003. – № 1 (4). – С. 96 – 113.
Робертсон Д. С. Информационная революция / Д. С. Робертсон // Информационная революция: наука, экономика, технология : реферативный сб. ИНИОН РАН. – 1993. – С. 17 – 26.
Рязанова Н. С. Інформаційна функція фінансів: розуміння її сутності у світлі сучасної інформаційної парадигми / Н. С. Рязанова // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 337 – 344.
Сазонець О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку : навч. посібник / О. М. Сазонець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего / Т. Сакайя // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 1999. – С. 347.
Скаленко О. К. Системно-інформаційний вимір глобалізаційних процесів у сучасній економічній теорії / О. К. Скаленко // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. 26 – 27 квітня 2000 р. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2000. – C. 46 – 47.
Уильямсон И. О. Вертикальная интеграция производства : Соображения по поводу неудач рынка // Вехи экономической мысли. Теория фирмы : Т. 2 / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб. : Экономическая школа, 2000. – С. 33 – 53.
Уобстер Ф. Теория информационного общества / Ф. Уобстер ; [пер. с англ. М. В. Арапова, М. В. Мальхиной]. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
Основи економічної теорії / В. Г. Федоренко, Ю. В. Ніконенко, О. М. Діденко та ін. ; [за наук. ред. проф. Федоренко В. Г.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2007. – 519 с.
Федоров Б. Г. Новый англо-русский банковский и экономический словарь / Б. Г. Федоров. – СПб. : Лимбус Пресс, 2006. – 848 с.
Федосов В. М. Сучасний стан та проблеми розвитку / В. М. Федосов, В. М. Опарін, С. В. Льовочкін // ФінансиУкраїни. – 2008. – № 12. – С. 3 – 21.
Федосов В. М. Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів / В. М. Федосов, Н. С. Рязанова // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3 – 4. – С. 39 – 55.
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : в 2-х т. Т. 1 / Р. И. Хасбулатов. – М. : Экономика, 2001. – 598 с.
Чепінога В. Г. Економічна теорія / В. Г. Чепінога. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 656 с.
Економічна теорія : Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2004. – 581 с.
Bell D. The Coming of Post’Industrial Society: A Venture of Social Forecasting / D. Bell. – Harmondsworth : Penguin; Peregrine, 1976.
Официальный сайт BLOOMBERG [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bloomberg.com/europe
Brian W. A. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy / W. A. Brian. – University of Michigan Press; Ann Arbor, 1994.
Clinton W. J., Gore A. Technology for America's Economic Growth, a New Direction to Build : Executive Office of the President, Washington D.C., 1993. 36 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ntl.bts.gov/lib/jpodocs/briefing/7423.pdf
Официальный сайт Cbonds Financial Information [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ua.cbonds.info/
Changkyu Choi. Information and Capital Flows Revisited: the Internet as a Determinant of Transactions in Fianacial Assets / Choi Changkyu, Rhee Dong-Eun, Oh. Yonghyup. – Korea Institute for International Economic Policy, 2010. – 43 p.
Collins English Dictionary and Thesaurus. – Harper Collins Publishers, 1998. – 1378 p.
Fortune Magazine. – July 20, 2009.
Fukuyama Y. F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution / Y. F. Fukuyama. – Farrar, Strausand Giroux, 2002.
IDC IVIEW. The Digital Universe in 2020: Bag Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest growth in the Far East. December 2012. By John Gantz and David Reisel. – 16 p.
INSEAD: The Business School of the World [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.insead.edu/media_relations/press_release/2012_global-innovation-index-2012.cfm
Manuel C. The Information Age: Economy, Society and Culture. – Oxford, England, and Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996 – 1998.
McKinsey Global Institute [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mckinsey.com/insights/mgi
Naisbitt J. Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives / J. Naisbitt. – Warner Books, 1982.
Okinawa Charter on Global Information Societу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/charter.html
Официальный сайт REUTEWR [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.reuters.com/
Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung / J. Schumpeter. – Berlin, 1911.
Stigler G. J. The Economics of Information / G. J. Stigler // Journal of Political Economy. – 1961. – Vol. 69, No. 3, June.
The Global Innovation Index 2013 : The Local Dynamics of Innovation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home
Toffler A. Powershift : Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century / A. Toffler, H. Toffler. – Bantam Books, 1990.
Официальный сайт U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.edgar-online.com/
Webster F. Theories of Information Society / F. Webster. – 1st edit. – Routledge, 1995.
Welliamson O. E. The Vertical Integration of Production: Market Failure Consideration / O. E. Welliamson // American Economic Review. – 1971. – Vol. 61, No. 1.
World Investment Report 2005 : Transnational Corporations and Internationalization of R&D Overview // Transnational Corporations. – 2005. – Vol. 14, No. 3, December. – P. 101 – 140.


Розділ: Економічна теорія
УДК 339.37:65.014.1
Березін О. В., Мезенцева О. М.
Компаративний аналіз до дослідження управління розвитком підприємств торгівлі (c. 240 - 246)

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів управління розвитком підприємств торгівлі. У статті надано критичний аналіз поняття «управління розвитком підприємств», досліджено сучасні підходи до системи управління розвитком підприємства з позицій теоретико-методичних засад та специфіки суб’єктів господарювання. У дослідженнях визначено ключові тези забезпечення управління розвитком підприємства, які ґрунтуються на досягненні стратегічних цілей, ефективному використанні ресурсного потенціалу, впровадженні інновацій. Здійснено авторське узагальнення сучасних підходів до управління розвитком підприємств торгівлі шляхом використання компаративного аналізу. Досліджено сучасні методи управління розвитком підприємств торгівлі. Надається класифікація видів розвитку підприємств торгівлі. Запропоновано власне визначення управління розвитком підприємств торгівлі та обґрунтовано напрями використання резервів розвитку підприємств торгівлі.
Ключові слова: управління, розвиток, підприємства торгівлі, ресурсний потенціал, методи, механізми, резерви
Табл.: 3. Бібл.: 27.

Березін Олександр Вікторович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: econom@uccu.org.ua
Мезенцева Оксана Миколаївна – викладач, кафедра експлуатації та ремонту машин, Кіровоградський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: mezenceva.oksana@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 263

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Березін О. В., Мезенцева О. М. Компаративний аналіз до дослідження управління розвитком підприємств торгівлі // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 240–246.

Список використаних у статті джерел

Бакунов О. О. Концептуальний підхід до управління інноваційним розвитком торговельного підприємства / О. О. Бакунов, М. С. Рошка // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – Т. 2, № 1 (5). – С. 19 – 25.
Безпарточний М. Г. Забезпечення стійкого розвитку торговельних підприємств : принципи, механізми, стратегії, показники / М. Г. Безпарточний // Економічні та виробничо-економічні системи в координатах сталого розвитку : колективна монографія / [за ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко]. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2015. – С. 162 – 169.
Безпарточний М. Г. Обґрунтування механізмів забезпечення ефективного розвитку торговельних підприємств України : монографія / М. Г. Безпарточний. – Полтава : Вид-во Арта, 2015. – 280 с.
Бурмака М. М. Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі) : монографія / М. М. Бурмака, Т. М. Бурмака. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 204 с.
Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект : монографія / Н. В. Васюткіна. – К. : Вид-во Ліра-К, 2014. – 334 с.
Ващенко Н. В. Обґрунтування концепції управління розвитком підприємства / Н. В. Ващенко // Академічний огляд. – 2014. – № 1 (40). – С. 94 – 102.
Вудвуд В. В. Сучасні методи управління розвитком торговельного підприємства України в умовах нестабільності економіки / В. В. Вудвуд // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. – № 3. – С. 131 – 135.
Гросул В. А. Теоретичні підходи щодо визначення стійкого розвитку підприємства / В. А. Гросул, Г. С. Мамаєва // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7. – С. 104 – 107.
Забуранна Л. В. Концепція управління розвитком туристичних підприємств / Л. В. Забуранна // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2011. – № 3 (11). – С. 162 – 169.
Касьянова Н. В. Управляння розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі, методи : монографія / Н. В. Касьянова. – Донецьк : СиД ; Куприянов В. С., 2011. – 374 с.
Кендюхов О. В. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства : монографія. Т. 1 / О. В. Кендюхов. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 344 с.
Колесніков А. П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств / А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3 (41). – С. 97 – 100.
Корсак В. І. Теоретичні аспекти розвитку торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки / В. І. Корсак // Економічний часопис-XXI. – 2012. – № 5 – 6. – С. 67 – 70.
Лапшин В. І. Стійкість розвитку підприємств у період трансформації економіки / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 181 – 186.
Литовченко О. Ю. Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт / О. Ю. Литовченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 3. – С. 236 – 241.
Мамаєва Г. М. Концептуальні положення управління стійким розвитком торговельного підприємства / Г. М. Мамаєва // Схід. – 2013. – № 3 (123). – С. 34 – 39.
Пастухова В. В. Забезпечення стійкого розвитку підприємства на засадах відповідального управління / В. В. Пастухова, О. О. Бичков // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 3. – С. 62 – 67.
Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком підприємства / О. П. Пащенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 99 – 103.
Погорєлов Ю. С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис / Ю. С. Погорєлов // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Т. 1, вип. 27. – С. 30 – 34.
Сидорова А. В. Управление развитием предприятий на основе процессных инноваций : монография / А. В. Сидорова, О. А. Курносова. – Донецк : ДонНУ, 2012. – 204 с.
Смачило І. І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2013. – № 3 (67). – С. 79 – 82.
Федоренко В. Г. Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія / В. Г. Федоренко, Л. І. Федулова. – К. : ДКС центр, 2014. – 345 с.
Харченко В. А. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком підприємства / В. А. Харченко // Схід. – 2014. – № 5. – С. 52 – 56.
Харченко В. А. Механізм формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства / В. А. Харченко // Економіка промисловості. – 2014. – № 4 (6). – С. 97 – 104.
Харченко В. А. Сутність системи управління розвитком промислового підприємства / В. А. Харченко // Економіка промисловості. – 2013. – № 4 (64). – С. 100 – 110.
Чанкіна І. В. Формування концептуальної моделі управління розвитком промислового підприємства / І. В. Чанкіна // Бізнес Інформ. – 2012. – № 6. – С. 222 – 226.
Шубін О. О. Методичний підхід до забезпечення стійкого економічного розвитку торговельного підприємства / О. О. Шубін, К. О. Іванчук // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 1 (16). – С. 195 – 202.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.1
Варцаба В. І.
Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем (c. 247 - 252)

Мета статті полягає у дослідженні теоретично-методологічних аспектів гармонізації системи соціально-економічних інтересів суб’єктів ринку в суспільних системах на основі використання інтелектуального капіталу. В результаті дослідження продемонстровано, що в основі безпрограшної конкуренції за умови парето-ефективних стосунків контрагентів в умовах ринку лежить явище синергізму, досягнення якого є можливим шляхом інтеграції та спільної інтелектуальної дії систем людських ресурсів у сінтелектуальному просторі. Розроблено модель досягнення соціально-економічною системою стану синергічності під впливом управління її підсистемами та концептуальну схему гармонізованого управління і менеджменту інтелектуально-трансформаційними процесами у цих підсистемах. Запропоновано комплексне використання феноменів синтелектики (спільного мислення) і синергії (спільної дії) для досягнення системою стану синархії (спільного управління) з отриманням відповідного ефекту у вигляді рівня економічного добробуту зі збереженням рівноваги ринку та гармонізованих стосунків між його учасниками. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є аналіз потенціалу відомих управлінських технологій та інструментів для можливого використання в процесах і процедурах гармонізованого управління і менеджменту вітчизняним управлінським корпусом.
Ключові слова: людський ресурс, соціально-економічна система, ринок, управління, гармонізація, взаємодія, синергія, синергетичний ефект
Рис.: 3. Бібл.: 20.

Варцаба Віра Іванівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів і банківської справи, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: vira.vartsaba@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 90

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Варцаба В. І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 247–252.

Список використаних у статті джерел

Полянська А. Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінських рішень / А. Полянська, С. Афонькін // Економіка. – 2013. – № 5 (125). – С. 84 – 89.
Базалійська Н. П. Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 1, № 5. – С. 258 – 261.
Гузар У. Є. Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів / У. Є. Гузар // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 3 – 8.
Сем’ян О. В. Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві / О. В. Сем’ян // Економіка та управління підприємствами. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 2 (26). – С. 103 – 107.
Рачинський А. П. Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади / А. П. Рачинський // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 43 – 46.
Кунденко А. В. Синергетичний підхід до управління персоналом при реалізації антикризової стратегії підприємства / А. В. Кунденко, А. І. Живолуп, В. В. Половецька // Чернігівський науковий часопис. Серія «Економіка і управління». – 2013. – № 1 (4). – С. 66 – 72.
Сєріков А. В. Управління персоналом підприємства: синергетичні аспекти / А. В. Сєріков, І. А. Кабанець // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 4. – С. 102 – 112.
Кожушко І. Ціннісна синергетика природно-економічної взаємодії в цивілізаційному контексті / І. Кожушко // Економіст. – 2008 – № 3. – С. 45 – 47.
Шевцова Г. З. Синергетичні ефекти в економіці й управлінні підприємствами: сутність, класифікація, оцінка / Г. З. Шевцова // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины : сб. науч. трудов. – Донецк, 2007. – С. 40 – 57.
Підвальна О. Г. Синергійний ефект в менеджменті / О. Г. Підвальна, Н. О. Козяр // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865
Хитра О. В. Синергетичний аспект дослідження сутності інтелектуального капіталу / О. В. Хитра // Вестник НТУ «ХПИ» : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2012. – № 13. – С. 155 – 165.
Coulter N. A. Human Synergetics / N. A. Coulter. – New York : Prentice-Hall, Inc., 1976. – 201 p.
Lukas Ch. Synergy and Complexity Science / Ch. Lukas // The Complexity & Artificial Life Research Concept for Self-Organizing Systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.calresco.org/wp/synergy.htm
Transdisciplinarity: Stimulating Synergies, Integration Knowledge // UNESCO. Division of Philosophy and Ethics, 1998. – 80 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114694eo.pdf
Україна: Інтелект нації на межі століть : кол. монографія / [кер. автор. кол. В. К. Врублевський]. – К. : Інтелект, 2000. – 516 с.
Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера / С. Р. Кови // Інноваційний бізнес-інкубатор УДПУ ім. П. Тичини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://business.udpu.org.ua/wp-content/uploads/covey-7habit.pdf
Юшин С. А. Интеллектуализация управления государством на основе двухмерной вербальной синергетики / С. А. Юшин // Publishing house Education and Science s. r. o. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Gosupravlenie/62798.doc.htm
Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / В. Шмаков. – К. : София, 1994. – 320 с.
Kanter R. M. When Giants Learn to Dance: Mastering the Challenge of Strategy, Management, and Careers in the 1990s / R. M. Kanter. – New York : Simon & Schuster Building, 1989. – 415 р.
Keating M. Governing cities and regions: territorial restructuring in a global age / M. Keating [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/informacion/7379/es_2344/adjuntos/KEATINGScott.pdf


Розділ: Економічна теорія
УДК 336.15
Возняк Г. В.
Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти (c. 253 - 257)

У статті з’ясовано сутність «бюджетної децентралізації» та запропоновано авторське бачення даного поняття. Систематизовано переваги та ризики від упровадження бюджетної децентралізації на регіональному рівні. Наведено їхню характеристику з позиції макроекономічного регулювання соціально-економічних процесів. В результаті дослідження запропоновано: реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади в частині розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо формування та використання бюджетних ресурсів проводити з урахуванням переваг / недоліків бюджетної децентралізації, з визначенням необхідного та достатнього рівня її впровадження, а також ступеня готовності центральної влади та суспільства до таких змін.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, органи місцевого самоврядування, бюджетні ресурси, регіональний розвиток
Рис.: 1. Бібл.: 23.

Возняк Галина Василівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: gvoznyak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 370

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 253–257.

Список використаних у статті джерел

Словник української мови : в 11 томах. – Т. 2, 1971. – С. 260.
Христенко В. В. Межбюджетные отношения в управлении региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы / В. В. Христенко. – М. : Дело, 2002. – С. 20 – 21.
Родионова В. М. О бюджетной политике и межбюджетных отношениях в субъектах Российской Федерации / В. М. Родионова // Финансы. – 2008. – № 7. – С. 24 – 29.
Игудин А. Г. Межбюджетные отношения и реформа местного самоуправления / А. Г. Игудин // Финансы. – 2006. – № 7 – С. 11 – 15.
Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І. О. Луніна // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 23 – 31.
Thiessen U. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Сountries. Fiscal Studies, 24, 237 – 74.
Martinez-Vazquez J., McNab R. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. World Development, 31 (9), 1597 – 1616.
Davoodi H., Zou H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. Journal of Urban Economics, 43, 244 – 257.
Oates W. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37 (3), 1120 – 1149.
Arzaghi M., Henderson J. Why Countries Are Fiscally Decentralizing? / M. Arzaghi, J. Henderson // Journal of Public Economics. – 2005. – No. 89. – P. 1157 – 1199.
Besley T., Coate S. Centralized Versus Decentralized Provision of Local Public Goods: a Political Economy Approach / T. Besley, S. Coate // Journal of Public Economics. – 2003. – No. 87 (12). – P. 2611 – 2637.
King, D. Ma Y. Fiscal Decentralization, Central Bank Independence, and Inflation / D. King, Y. Ma // Economics Letters. – 2001. – No. 72 (1). – P. 95 – 98.
Oates W. Fiscal Federalism / W. Oates. – New York : Harcourt Brace Jovanovich Press, 1972.
Qian Y., Roland G. Federalism and the Soft Budget Constraint / Y. Qian, G. Roland // The American Economic Review. – 1998. – No. 88 (5). – P. 1143 – 1162.
Seabright P. Accountability and Decentralizationin Government: an Incomplete Contracts Model / P. Seabright // European Economic Review. – 1996. – No. 40 (1). – P. 61 – 89.
Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery? // World Bank Premnotes. – 2001. – No. 55. – P. 1 – 4.
Усков И. В. Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов власти / И. Усков // Бизнес Информ. – 2012. – № 3. – С. 107 – 111.
Де Сильва М. Межбюджетные отношения в России: тенденции, противоречия, пути реформирования / М. Де Сильва, О. Мигара, Г. В. Курляндская // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы : ежегодник. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006. – Т. 2, вып. 7. – С. 9 – 20.
Shah A. Local budgeting / Anwar Shah. – Washington World Bank, cop. 2007. – 381 p.
Prud’homme R. The Dangers of Decentralization / R. Prud’homme // The World Bank Research Observer. – 1995. – No. 10 (2). – P. 201 – 220.
Da Silva M. et. al. Intergovernmental Reforms in the Russian Federation. Washington, D.C. : The World Bank, 2009.
Развитие бюджетного федерализма: международный опыт и российская практика / Общ. ред. М. Де Сильвы, Г. Курляндской. – М. : Весь Мир, 2006. – С. 7.
Занадворов В. С Теория экономики города / В. С. Занадворов, И. П. Ильина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/540/645/1219/Glava_2.pdf


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.143.2:338.436
Зіновчук В. В., Рудь В. В.
Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі (c. 258 - 264)

Проаналізовано види та форми вертикальної інтеграції, встановлено, що інтегровані об’єднання можуть приймати різні форми, зокрема, контрактну, кластерну, холдингову та корпоративну. Виявлено, що величина доданої вартості та форма інтеграції корелюють між собою найбільше, підтверджується вибрана в дисертаційному дослідженні методика класифікації підприємств м’ясопереробної галузі. Для ефективного управління доданою вартістю сільськогосподарські товаровиробники та м’ясопереробні підприємства мають базуватися на пошуку і застосуванні організаційних та економічних механізмів. Важливу роль відіграють процеси інтеграції, які забезпечують підвищення загальної ефективності виробництва. Інтеграція полягає в розширенні і поглибленні виробничо-технологічних зв’язків, спільному використанні ресурсів, об’єднанні капіталів, створенні сприятливих умов здійснення економічної діяльності підприємств тощо.
Ключові слова: контракт, кластер, холдинг, корпорація, вертикальна інтеграція, додана вартість
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Зіновчук Віталій Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: zinovchuk@yahoo.com
Рудь Віта Вікторівна – аспірант, кафедра маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: yakimets_vita@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 297

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зіновчук В. В., Рудь В. В. Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – C. 258–264.

Список використаних у статті джерел

Захаркін О. О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства / О. О. Захаркін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. –№ 10 (160). – С. 149 – 158.
Редченко К. Сбалансированная система показателей (BSC) и экономическая добавленная стоимость (EVA): комбинирование с целью достижения синергии / К. Редченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru
Янгель Д. Модель EVA: ориентация на стоимость / Д. Янгель // Консультант. – 2005. – № 5.
Ткачук Г. Ю. Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / Г. Ю. Ткачук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 198 с.
Іващенко П. О. Багатовимірний статистичний аналіз : посіб. [для студ. екон. спец. вузів] / П. О. Іващенко, І. В. Семеняк, В. В. Іванов. – Х. : Основа, 1992. – 142 с.
Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології // Computer methods in agriculture and biology : навч. посіб. / О. М. Царенко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2000. – 204 с.
Здрок В. В. Економетрія : підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 с.
Жамбю М. Ієрархічний кластер-аналіз та відповідності / М. Жамбю. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 345 с.
Ward J. H. Hierarchical grouping to optimize an objective function / J. H. Ward // J. of the American Statistical Association. – 1963. – 236 р.
Jain A. Data Clustering: A Review / A. Jain, M. Murty, P. Flynn // ACM Computing Surveys. – 1999. – Vol. 31, № 3.
Терентьєв П. У. Метод кореляційних плеяд / П. У. Терентьєв // Вісник ЛДУ. – 1959. – № 9. – С. 35 – 43.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.717.3(477)
Школьник І. О., Бухтіарова А. Г.
Дослідження каузальності формування депозитних ресурсів фізичних осіб України (c. 265 - 272)

У статті досліджено взаємозв’язки та взаємозалежності між показниками обсягів депозитів фізичних осіб і депозитів фізичних осіб на душу населення та показниками, що характеризують соціально-економічний розвиток України та рівень розвитку банківської системи. Також до системи показників було віднесено рівень покриття в українській системі страхування вкладів. У результаті дослідження було виявлено, що на рівень депозитів (у тому числі на душу населення) мають вплив наступні показники: економічно активне населення; доходи населення (у тому числі на душу населення); витрати населення (у тому числі на душу населення); ВВП (у тому числі на душу населення). Крім того, на депозити фізичних осіб чинить вплив показник кількості населення, а на депозити на душу населення – показник активів банків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розширення переліку показників, що можуть характеризувати соціально-економічний розвиток, банківський сектор України та визначення їхнього впливу на обсяги залучених депозитів фізичних осіб. Подальші дослідження у даному напрямку можуть привести до зміни стратегії діяльності всього банківського сектору України.
Ключові слова: банки, банківська система, депозит, система страхування вкладів, тест Грейнджера
Табл.: 4. Формул: 7. Бібл.: 8.

Школьник Інна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансових технологій та підприємництва, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: y.shkolnyk@rectorat.sumdu.edu.ua
Бухтіарова Аліна Геннадіївна – аспірант, кафедра фінансів, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: alinabukhtiarova@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 87

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Shkolnyk I. O., Bukhtiarova A. G. Studying Causality in Formation of Deposit Resources of Physical Persons in Ukraine // The Problems of Economy. – 2015. – №2. – C. 265–272.

Список використаних у статті джерел

Звонова Е. Роль национальных систем страхования депозитов в сохранении финансовой стабильности / Е. Звонова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 3 – 10.
Козьменко С. М. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку / С. Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 14 – 39.
Орлова В. О. Підвищення рівня довіри населення до банківського сектора за допомогою системи гарантування вкладів / О. В. Орлова, Д. Л. Кожухов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2013. – № 3 (59). – С. 122 – 129.
Ткаченко Н. В. Міжнародна практика побудови систем страхування депозитів / Н. В. Ткаченко // Фінансовий простір. – 2014. – № 4. – С. 235 – 244.
Granger C. W. J. Investigation Casual Relationsby Econometric Methodsand Cross-Spectal Methods / C. W. J. Granger // Econometrica. – 1974. – Vol. 37. – P. 424 – 438.
Ялама А. Зв’язки фондових ринків у країнах з перехідною економікою: дані з Туреччини та Бразилії / А. Ялама // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 68 – 74.
Губарєва І. О. Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ) / І. О. Губарєва, Є. М. Огородня // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 264 – 273.
Зеленська М. І. Прикладні аспекти дослідження взаємозв’язків між сегментами фінансового ринку / М. І. Зеленська, А. С. Аксьонова // Ефективна економіка. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2696


  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру