УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.761
Гончаренко Н. І., Кравець М. А.
Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища (c. 8 - 14)

У сучасних умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища міжнародний фондовий ринок набуває стійких рис активізації інвестиційної діяльності, становлення масштабної мережі професійних учасників фондового ринку та його багаторівневої інституційної структури, розширення діапазону торгівлі цінними паперами, доступу економічних суб’єктів різних країн до фінансових ресурсів і диверсифікації механізмів концентрації тощо. Проведено дослідження особливостей інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобальної економічної системи. Проаналізовано чинники, що впливають на обсяг капіталізації Варшавської фондової біржі; виявлено залежність капіталізації біржі від іноземних портфельних інвестицій у акції польських емітентів. За результатами власних розрахунків множинних коефіцієнтів кореляції визначено рівень залежності між індикаторами капіталізації фондового ринку й активами таких фінансових інститутів Польщі, як інвестиційні та відкриті пенсійні фонди, страхові компанії, а також виявлено значну взаємозалежність активів інвестиційних і відкритих пенсійних фондів, страхових компаній. Отримані результати можуть стати підґрунтям для інституційних інвесторів у процесі прийняття ефективних рішень із розширення діапазону торгівлі цінними паперами.
Ключові слова: міжнародний фондовий ринок, Варшавська фондова біржа, капіталізація, фінансові інститути, взаємозалежність фінансових активів, кореляційний аналіз.
Рис.: 4. Табл.: 5. Бібл.: 18.

Гончаренко Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: n.i.goncharenko@karazin.ua
Кравець Микола Андрійович – студент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: kravets.mykola97@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гончаренко Н. І., Кравець М. А. Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 8–14.

Список використаних у статті джерел

Редзюк Є. Вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово-інвестиційні процеси. Вісник Національного банку України. 2015. № 5. С. 50–56.
Шелудько В. М., Вірченко В. В. Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках. Банківська справа. 2015. № 4–5. С. 32–46.
Школьник І. О. Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій. Фінанси України. 2011. № 4. С. 65–74.
Офіційний сайт Варшавської фондової біржі. URL: http://www.gpw.pl
Офіційний сайт Групи Світового банку. URL: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
Офіційний сайт Національного банку Польщі. URL: http://www.nbp.pl/
Офіційний сайт компанії «Z/Yen». URL: http://www.zyen.com/research/gfci.html
Офіційний сайт Світової федерації фондових ринків. URL: http://www.world-exchanges.org
Buffett W., Cunningham L. The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, Fourth Edition. Durham: The Cunningham Group & Carolina Academic Press, 2015. 328 p.
Fact Book 2015. Prague: Prague Stock Exchange, 2016. 50 p.
Financial System in Poland 2015/Narodowy Bank Polski. Warsaw, 2017. 32 p.
Financial System in Poland 2011/Narodowy Bank Polski. Warsaw, 2014. 23 p.
Household Wealth and Debt in Poland. Pilot study report 2014/Narodowy Bank Polski. Warsaw, 2015. 81 p.
IPO Watch Europe 2016/ed. Katherine Howbrook // PWC. 2017. 24 p.
Langfield S., Pagano M. Bank Bias in Europe: Effects on Systemic Risk and Growth // ECB Working Paper. May 2015. No 1797. 60 p.
P?e? a podejmowanie decyzji inwestycyjnych/Centrum Badania Opinii Spo?ecznej. Warszawa, Maj 2014. 9 p.
Roubini N., Mihm St. Crisis economics. A crash course in the future of finance. New York: The Penguin Press, 2010. 307 p.
Stiglitz J. The Euro: And its Threat to the Future of Europe. New York: The Penguin Press, 2016. 496 p.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.924
Довгаль О. А., Довгаль Г. В.
Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування (c. 15 - 20)

Мета статті полягає у дослідженні передумов, специфіки й інструментів формування глобального інноваційного простору в сучасних умовах розвитку. На основі узагальнення світових наукових наробок у статті розглянуто процеси формування глобального інноваційного простору, активізації інноваційної політики різних країн, оптимізації державної інноваційної діяльності як чинника конкурентоспроможності національної економіки. Обґрунтовано, що в сучасному світі дедалі більшу роль відіграє глобальне технологічне співробітництво та партнерство, що виникає тоді, коли кілька різних компаній вирішують здійснити спільний проект, основною метою якого стає розвиток знань і створення інноваційних продуктів або обмін науково-технічною інформацією. Цей процес є одним із шляхів формування глобального інноваційного простору, що визначає стратегії розвитку як інноваційних процесів, так і глобалізованої економіки в цілому. Зроблено висновок, що в кінцевому підсумку процеси у сфері інноваційного розвитку мають свою логіку, що відповідає сучасним тенденціям розвитку світової економіки. Інновації, з одного боку, зближують економіки різних країн, а з іншого – призводять до загострення міжнародної конкуренції у світі.
Ключові слова: інновації, глобальний інноваційний простір, інноваційний розвиток, глобальне технологічне співробітництво і партнерство.
Табл.: 1. Бібл.: 13.

Довгаль Олена Андpiївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедpа мiжнаpодних економiчних вiдносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: e.dovgal@karazin.ua
Довгаль Георгій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: g.dovgal@karazin.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Довгаль О. А., Довгаль Г. В. Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 15–20.

Список використаних у статті джерел

Миндели Л., Заварухин В. Глобальные процессы в сфере науки и инноваций. URL: http://old.nasledie.ru/global/17_2/article.php?art=4
Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология/под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 292–308.
Archibugi D., Iammarino S. The Globalization of Technological Innovation: Definition and Evidence. Review of International Political Economy. March 2002. № 9. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.557.9703=rep1&type=pdf.
Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации ХХI века. М.: Экономика, 2011. 382 с.
2020 Vision for the European Research Area. URL: https://ec.europa.eu/research/era/pdf/2020-vision-for-era_en.pdf
Цветков В. А. Корпоративный бизнес: теория и практика. СПб.: Нестор-История, 2011. 504 с.
Bellman L., Webster J., Jeanes A. Knowledge Transfer and the Integration of Research, Policy and Practice for Patient Benefit. Journal of Research in Nursing. 2011. № 16. P. 254–270.
Kasper H., Lehrer M., M?ller B. Integration-Responsiveness and Knowledge-Management Perspectives on the MNC. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2009. Vol. 15 (3). P. 287–303.
Innovative Asia: how spending on research and development is opening the way to a new sphere of influence // Financial Times. 2005. 9 June.
Dunning J., Narula R. Multinationals and Industrial Competitiveness: A New Agenda. URL: https://www.researchgate.net/publication/281656506.
United Nations University ? Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology. URL: http://www.merit.unu.edu/research/index.htm
Мильнер Б. З., Орлова Т. М. Организация создания инноваций: монография. М.: ИНФРА-М, 2013. 288 с.
Mytelka L., Farinelli F. Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness (2005). URL: http://xcsc.xoc.uam.mx/apymes/webftp/documentos/biblioteca/localclusters.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 334.726
Казакова Н. А., Перепелиця А. С., Сідоров М. В.
Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства (c. 21 - 25)

Метою статті є дослідження виявлення особливостей регулювання міжнародного готельного бізнесу за допомогою інформаційних технологій. Розглянуто вплив інформаційних технологій на управління готелем, оскільки він прямо пов’язаний із підвищенням ефективності роботи як окремо взятого менеджера, так і готелю в цілому, а також вплив на конкурентоспроможність на сьогоднішньому ринку. Проаналізовано використання комп’ютерних мереж, Інтернету й інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю, які на сьогодні є не просто питанням лідерства та створення конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому майбутньому. Зроблено висновок про необхідність застосування інформаційних технологій як інструменту регулювання міжнародних бізнес-процесів готельного господарства.
Ключові слова: інформаційні технології, інформатизація, готельній бізнес, інтернет-бронювання, туристи, електронна комерція, туристичні послуги, світове господарство, інтернет-ресурси, автоматизація, комп’ютерні мережі, економічна ефективність, маркетинг.
Бібл.: 12.

Казакова Надія Артурівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: kazakovan@meta.ua
Перепелиця Анна Сергіївна – здобувач, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: anna.perepelytsia@karazin.ua
Сідоров Михайло Вадимович – аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: m.sidorov@karazin.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 203

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Казакова Н. А., Перепелиця А. С., Сідоров М. В. Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 21–25.

Список використаних у статті джерел

Вишневська О. О., Парфіненко А. Ю., Сідоров В. І. Туристичне країнознавство: підручник. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. 594 с.
Гладуняк Ю. В. Державне регулювання розвитку готельного господарства: проблеми та перспективи. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. Серія: Економіка, право. 2009. № 3. С. 29–36.
Козлова Т. «Лицо» сетевых отелей. Новости турбизнеса. 2005. № 22. С. 23.
Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов’єв Г. О., Самарцев Є. В., Гаца О. О. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. Київ: Ліра, 2005. 156 с.
Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2009. 344 с.
Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007. 344 с.
Рентч М. С. Преимущества брендирования отелей. Гостиничный и ресторанный бизнес. 2008. № 3. С. 48–50.
Цьохла С. Ю. Економічні основи курортної індустрії й перспективи розвитку. Учёные записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия: Экономика. 2008 Т. 21 (60). № 1. С. 286–294.
Юр’єв А. П., Єрмілова К. В. Формування ціни та цінової політики на підприємствах туристичного бізнесу: монографія. Донецьк: Донецький ін-т туристичного бізнесу, 2004. 200 с.
UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition. URL: http://www.2.unwto.org/en
Державна служба туризму і курортів України. URL: http://www.tourism.gov.ua/
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.9.012:330.42
Калюжна Н. Г.
Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн (c. 26 - 31)

Метою статті є визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн на основі результатів компаративного аналізу класичних специфікацій гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі та вітчизняного досвіду гравітаційного моделювання. Обґрунтовано, що одним з інструментів економіко-математичного моделювання, використання якого характеризується високим рівнем адекватності та забезпечує прогнозування умов зовнішньої торгівлі, є гравітаційна модель. Проаналізовано основні підходи до визначення пояснювальних змінних у гравітаційному рівнянні зовнішньої торгівлі та запропоновано авторський підхід до вибору факторів гравітаційної моделі. Як першу пояснювальну змінну у специфікації гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі та характеристики значущості економік зовнішньоторговельних партнерів пропонується використовувати ВВП, обчислений за паритетом купівельної спроможності з очікуваним позитивним і статистично значущим коефіцієнтом. Другою пояснювальною змінної гравітаційного рівняння зовнішньої торгівлі пропонується використовувати комплексну характеристику «торговельної дистанції» між країнами, що відображає поточні умови двосторонньої торгівлі та залежить від чинників, які впливають на зовнішньоторговельний обіг між країнами – як безпосередньо (статична пропорційність транспортних витрат географічної віддаленості), так й опосередковано (динамічні інституційні умови двосторонніх відносин). Обґрунтовано доцільність використання як кількісного еквівалента показника «торговельної дистанції» світової середньорічної ціни на нафту. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є установлення форми та сили впливу визначених базових гравітаційних змінних на зовнішньоторговельні відносини певних країн-партнерів і визначення доцільності включення додаткових факторів до складу гравітаційного рівняння зовнішньої торгівлі.
Ключові слова: зовнішня торгівля, гравітаційна модель, інституційні чинники, валовий внутрішній продукт, торговельні бар’єри.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Калюжна Наталія Геннадіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: n.kalyuzhna@knute.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Калюжна Н. Г. Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 26–31.

Список використаних у статті джерел

Гончаренко Н. І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країни Європейського Союзу та України. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 1 (79). С. 78–84.
Кончин В. І., Ложачевська А. С. Зони вільної торгівлі та мультигравітаційна регіональна торговельна модель України: перспективи розвитку. Стратегія розвитку України. 2012. № 2. С. 85–106.
Коровайченко Н. Ю., Шевченко Л. В. Вплив внутрішніх та зовнішніх шоків на розвиток торгівлі України з ФРН. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3 (80). С. 81–89.
Кучеренко В. Р., Шевченко Л. В. Аналіз наслідків впливу глобальної фінансово-економічної кризи на стан торгівлі між Україною та ФРН. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 5. С. 63–67.
Насадюк І. Б. Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 1 (44). С. 94–99.
Новікова М. В., Ткачук Н. Ю. Формування та тестування гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: НАУ. 2011. Вип. 29. URL: http://www.jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/download/282/271
Слабоспицька О. Ю. Побудова гравітаційної моделі міжнародної торгівлі підприємств машинобудівного комплексу України при формуванні стратегії на зовнішньому ринку. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2, т. 2. С. 237–241.
Anderson J., Wincoop Е. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. The American Economic Review. Mar., 2003. Vol. 93. Working Paper No 1. Р. 170–192.
Baier S., Bergstrand J. Bonus vetus OLS: A Simple Method for Approximating International Trade-cost Effects. Journal of International Economics. Feb., 2009. Vol. 77. Working Paper No 1. Р. 77–85.
International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/external/index.htm
Linnemann Н. Econometric Study of International Trade Flows. The Economic Journal. Jun., 1967. Vol. 77. Working Paper No 306. Р. 366–368.
McCallum J. National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns / J. McCallum. The American Economic Association. Jun., 1995. Vol. 85. Working Paper No 3. Р. 615–623.
Tinbergen J. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. The Economic Journal. Mar., 1966. Vol. 76. Working Paper No 301. Р. 92–95.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.138:658.87
Наторіна А. О.
Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів (c. 32 - 37)

Мета статті полягає у розробці рекомендацій щодо коректної онлайн-кастомізації діяльності ритейлерів в онлайн-просторі, ґрунтуючись на результатах дослідження та аналізу тенденцій digital-активності споживачів в умовах сьогодення, а також враховуючи чинники, що безпосередньо впливають на покупку покупців у відповідних онлайн-ритейлерів. Досліджено тенденції змін digital-форм контактування споживачів у різних країнах і регіонах світу, а також проаналізовано їх доступ до цифрового контенту з деталізацією типів гаджетів та девайсів. Діагностовано рівень digital-активності споживачів в онлайн-просторі відповідно до індексу включеності споживачів за методикою GfK. Обґрунтовано, що ритейлерам доцільно шукати нові інструменти здійснення онлайн-кастомізації з обов’язковим урахуванням споживчих уподобань, що залежать від впливу різних чинників на їх поведінку. Ідентифіковано, що високий рівень онлайн-довіри до ритейлера виступає каталізатором здійснення купівлі в мережі Інтернет, та виокремлено чинники, що впливають на неї. Розглянуто передумови успішної онлайн-кастомізації діяльності ритейлерів і запропоновано категорії поведінкових шаблонів потенційних покупців для досягнення максимально дієвого digital-просування ритейлерів в онлайн-просторі. Обґрунтовано аспекти онлайн-кастомізації, що гарантують необхідний рівень конкурентоспроможності ритейлерів для ефективного функціонування в онлайн-просторі.
Ключові слова: ритейлери, онлайн-простір, digital-активність споживачів, онлайн-довіра, онлайн-кастомізація.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Наторіна Альона Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: alyonanatorina@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Наторіна А. О. Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 32–37.

Список використаних у статті джерел

Індекс включеності споживачів // Офіційний сайт GfK. URL: http://www.gfk.com/uk-ua/
Corbitt B., Thanasankit T., Yi H. Trust and e-commerce. Electronic Commerce Research and Applications. 2013. Vol. 2. Р. 203–215.
Srinivasan S. Role of trust in e-business success. Information Management & Computer Security. 2004. Vol. 12, no. 1. Р. 66–72.
Reedy J., Schullo S., Zimmerman K. Electronic Marketing: Integrating Electronic Resources into the Marketing Process. Florida: The Dryden Press, 2010.
Fogg B., Marshall J., Laraki O., Osipovich A., Varma C., Fang N., Paul J. What makes Web sites credible? // A report on a large quantitative study, ACM SIGCHI. 2015. Vol. 3, no. 1. Р. 61–67.
Sultan F., Urban G., Shankar V., Bart I. Determinants and role of trust in e-business: A large scale empirical study, MIT Sloan Working Paper. 2014. URL: http://ssrn.com/abstract=380404
Присакар І. І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу. Бізнес Інформ. 2015. № 12. C. 333–339.
Мозгова Г. В. Інструменти Інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств // Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.7
Ясинська Н. А., Січко С. М.
Глобалізаційні компоненти у формуванні національних фінансових систем (c. 38 - 47)

Проведено логічну паралель між еволюцією глобальної економіки та глобальної фінансової системи через призму типологізації процесів трансформації і модернізації. Виявлено, що процеси трансформації фінансової системи спричиняють дестабілізацію глобальної економіки. Описаний у статті генезис дозволив виявити зв`язок процесу фінансіалізації із перерозподільчим ефектом. У результаті він може стати визначальним елементом впливу на зміни цивілізаційних концепцій – від еволюції суспільства до створення нової економіки зі зміненою фінансово-економічною парадигмою. Але існування такого фактора, як еволюція суспільства, продуктом якої є нові техніко-технологічні продукти та товари, супроводжується зниженням загальних фінансово-економічних показників. Обраховані загальні фінансово-економічні показники підтвердили значення поточної національної фінансової практики в сучасній еволюції глобальної економіки. Досліджено, що проявом реакції соціуму на кожний цивілізаційний перехід є удосконалення наявних методів управління економікою й формування нових інститутів, що призводить до проблеми «інституційного пата». Результатом дослідження є окреслення глобалізаційних компонентів, які впливають на формування національних фінансових систем за напрямом інституціональної стабілізації.
Ключові слова: глобальна економіка, трансформація, модернізація, суспільство, фінансові індикатори.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Ясинська Надія Альбертівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: nad_dsum@ukr.net
Січко Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: lanasichko@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Yasynska N. A., Sichko S. M. Globalization Components in the Formation of National Financial Systems // The Problems of Economy. – 2017. – №1. – C. 38–47.

Список використаних у статті джерел

Global Economic Prospects, January 2017. Weak Investment in Uncertain Times // World Bank Group. Washington, DC: World Bank, 2017. 276 р.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Социальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-системы. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 568 с.
Sheffield J., Korotayev A., Grinin L. Globalization: Yesterday, Today, and Tomorrow. USA, 2013. 444 p.
Baldwin R., Tadashi I., Sat H. The Smile Curve: Evolving Sources of Value Added in Manufacturing. URL: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/e.g.i/egi2014-papers/ito
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. URL: https://coollib.com/b/331388
Gereffi G., Frederick S. The Global Apparel Value Chain, Trade and the Crisis: Challenges and Opportunities for Developing Countries // Global Value Chains in a Postcrisis World: A Development Perspective. Washington, DC: The World Bank, 2014. Р. 157–208.
Global Financial Stability Report // The Monetary and Capital Markets Department on Market Developments and Issues. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm
The World bank indicators. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20?view=chart
Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global value chain analysis: a primer. Durham: Duke University Center on Globalization Governance & Competitiveness, 2016. 34 р.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.14
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст (c. 48 - 54)

Країнами Європейського Союзу напрацьований багатий досвід у питаннях розробки та проведення збалансованої соціально-економічної і регіональної політики. Розвитку регіонів та окремих територій і міст в цих країнах приділено особливу увагу, оскільки цей напрямок має одну з найбільших можливостей щодо створення синергетичного ефекту за рахунок зменшення нерівності регіонального (територіального) розвитку та результативного використання наявного потенціалу і, як наслідок, забезпечує зростання добробуту громадян територій, зниження соціально-політичної напруги в суспільстві, створення нових робочих місць і підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки в цілому. Інтеграція України в сучасне світове співтовариство передбачає розробку та реалізацію ефективної регіональної політики, яка проводиться на основі комплексного та раціонального використання всіх ресурсів багатоцільового призначення і залежить від комплексної оцінки наявного соціально-економічного потенціалу країни в цілому та її регіонів, виявлення джерел і масштабів розвитку, визначення та оцінку перспективних варіантів соціально-економічного розвитку країни та окремих територій на основі раціонального розміщення продуктивних сил з урахуванням спеціалізації та індивідуальних особливостей. В умовах впровадження реформи децентралізації влади в Україні відповідальність органів місцевої влади по забезпеченню результативного управління за багатьма сферами життєдіяльності на місцях стає все більшою. Сталий та ефективний економічний розвиток територій є запорукою високого рівня якості життя населення у всіх його вимірах. Водночас необхідним є повне усвідомлення головних проблем громад, міст і шляхів їх вирішення у контексті глобальних трендів розвитку територій, зокрема міст у світі.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, європейські міста, пріоритети розвитку, регіон, територія, громада.
Рис.: 3. Бібл.: 23.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Семигуліна Ірина Борисівна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: isemigulina@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 14

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 48–54.

Список використаних у статті джерел

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети. Київ: Наукова думка, 2006. 514 с.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. З. С. Варналія. Київ: НІСД, 2007. 820 с.
Долішній М., Злупко С., Писаренко С. Регіональна політика та механізм її реалізації. Київ: Наукова думка, 2003. 503 с.
Варналій З. С., Мокій А. І., Новікова О. Ф., Романюк О. Ф., Романюк С. А. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія. Київ: Знання України, 2005. 498 с.
Кизим Н. А., Узунов В. В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2007. 204 с.
Кизим Н. А., Раевнева Е. В., Бобкова А. Ю. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретико-методические основы и инструментарий оценки: монографія. Харьков: ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК», 2011. 200 с.
Региональная политика стран ЕС/отв. ред. А. В. Кузнецов. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 230 с.
Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід/за заг. ред. А. Ткачука. Київ: Леста, 2011. 260 с.
Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України/[О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ: ТОВ «Софія». 2012. 128 с.
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 177–187.
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління. Проблеми економіки. 2016. № 2. С. 67–73.
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Трансформація системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 98–104.
Sarwant Singh. Smart Cities -- A $1.5 Trillion Market Opportunity // Forbes. URL: http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/06/19/smart-cities-a-1-5-trillion-market-opportunity/#456cb93c7ef9
Cities of Tomorrow. Challenges, Vision, ways forward/European Commission // Regional Policy. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
Cities - key for Europe // Market Place of the European Innovation Partnership onSmart Cities and Communities. URL: https://eu-smartcities.eu/about/european_context
Europe 2020. A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth // European Commission. URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
Results of the Public Consultation on the Key Features of An EU Urban Agenda // European Commission. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf
The smart city model // European Smart Cities. URL: http://www.smart-cities.eu/index.php?cid=2&ver=4
Large European cities. Version 4.0 (2015) // European Smart Cities. URL: http://www.smart-cities.eu/index.php?cid=-1&ver=4
Smart Cities and Communities. The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities // European Commission. URL: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities // European Commission. URL: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf
Operational Implementation Plan of the European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities: First Public Draft // European Commission. URL: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/operational-implementation-plan-oip-v2_en.pdf
Mapping Smart Cities in EU // European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 316.342.6
Аксьонова І. В.
Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни (c. 55 - 62)

Мета статті полягає в узагальненні теоретико-методичного й інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного дослідження економічної і соціальної стратифікації в суспільстві та проведенні аналізу диференціації населення України за економічною складовою соціальної нерівності. Розглянуто теоретико-методичний рівень дослідження та виділено критерії соціального розшарування та нерівності в суспільстві, системи, моделі та теорії соціальної стратифікації населення. Як інструментарне забезпечення розглянуто показники соціальної та економічної статистики відносно диференціації населення за рівнем доходів. В результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що економічна нерівність населення призводить до змін у соціальній структурі, що вимагає формування нової соціальної стратифікації суспільства. Основу соціальної стратифікації складають показники добробуту населення, які потребують всебічного вивчення. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є аналіз складових економічної нерівності, які обумовлюють і впливають на соціальну стратифікацію населення в країні, на формування середнього класу, а також дослідження компонентів індексу людського розвитку як взаємозворотного показника соціально-економічній нерівності населення.
Ключові слова: соціальна стратифікація, економічна нерівність, соціальна нерівність, страти, диференціація доходів, нерівномірність у суспільстві, статистичне забезпечення аналізу.
Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 32.

Аксьонова Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики і економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ivaksyonova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Аксьонова І. В. Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 55–62.

Список використаних у статті джерел

Аксьонова І. В. Економічна нерівність і соціальна стратифікація суспільства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Economic development and heritage by Simon Kuznets» (26–28 травня 2016 р.). Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2016. С. 315–318.
Гвелесіані А. Г. Диференціація грошових доходів населення: сутність і механізм регулювання: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.07. Київ, 2007. 19 с.
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія/за ред. О. М. Балакірєвої. Київ: НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2011. 592 с.
Доклады о развитии человека. URL: http://www.un.org/ru/development/hdr/
Доклад о человеческом развитии 2015. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf
Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2/за ред. С. В. Мочерного. Київ: Академія, 2000. 864 с.
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера/за ред. Р. Дяківа. Київ: Міжнар. екон. фундація, 2000. 703 с.
Зотова М. Є. Соціальна нерівність: поняття та сутність термінології. Економічний форум. 2013. № 2. С. 301–307.
Индекс развития человеческого потенциала. URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index
Ільчук Л. І., Давидюк О. О., Кривобок Ю. В. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні. Херсон: Вид-во "ПП Вишемирський", 2010. 376 с.
Костылева Л. В., Гулин К. А. Социально-экономическое неравенство населения. URL: http://www.rumvi.com/products/ebook/B5/25f13624-4aa2-45c4-8876-53f8a8c9713b/preview/preview.html
Кравченко А. И. Социология. М.: Академ. проект, 2002. 736 с.
Критерии стратификации. URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kriterii-stratifikacii.html
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу/за ред. Е. М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соц. досл. ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. 404 с.
Поняття соціальної стратифікації та її характеристики. URL: http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3454-ponyattya-socalnoyi-stratifkacyi-ta-yiyi-harakteristiki.html
Рівень життя, нерівність і людський розвиток. URL: http://pidruchniki.com/15510518/ekonomika/riven_zhittya_nerivnist_lyudskiy_rozvitok
Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства // Антология мировой философии: в 4 т. (Т. 2). М.: [б. и.], 1970. С. 560–567.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua
Словарь по обществознанию/под ред. Ю. Ю. Петрунина. М.: КДУ, 2006. 512 с.
Современные подходы к исследованию социальной стратификации в КНР. URL: http://pnu.edu.ru/media/vestnik/articles/560.pdf
Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность. URL: https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/sorokin_soc_strat_mobile.html
Социальная поляризация. URL: http://mirslovarei.com/content_soc/poljarizacija-socialnaja-620.html#ixzz2GjkJQipp
Соціальне розшарування суспільства і соціальна нерівність. URL: http://um.co.ua/9/9-8/9-83323.html
Соціальна стратифікація і мобільність. URL: http://pidruchniki.com/18421120/sotsiologiya/teoriya_sotsialnoyi_ stratifikatsiyi
Соціальна структура суспільства: тенденції її розвитку, основні види та елементи. URL: http://ru.osvita.ua/ vnz/reports/sociology/9697/
Соціальна стратифікація. URL: http://pidruchniki.com/1435012037747/filosofiya/sotsialna_stratifikatsiya
Тихомирова Є. Б. Основи соціології. Київ: [б. в.], 1996. 310 с.
Украина по индексу человеческого развития заняла 81 место. URL: http://forbes.net.ua/news/1407743-ukraina-po-indeksu-chelovecheskogo-razvitiya-zanyala-81-mesto
Шевяков А. Ю. Экономическое неравенство: тормоз демографического роста. М.: ИСЕПН РАН, 2009. 15 с.
Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. М.: ИД Высшей школы экономики, 2012. 526 с.
Экономическое неравенство. Кривая Лоренца. Государственная политика социальной защиты населения в Украине. URL: http://studopedia.org/14-19898.html
Экономическая энциклопедия/под ред. Л. И. Абалкина. М.: Экономика, 1999. 1055 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.45:669:005.342:172.15
Денисов К. В.
Методичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму (c. 63 - 69)

Проаналізовано економічні, енергетичні й екологічні аспекти діяльності металургійних підприємств у контексті необхідності забезпечення їх сталого розвитку. Визначено високу енергоємність виробничого процесу, низьку ефективність і нераціональну структуру капітальних витрат на охорону навколишнього середовища, домінування матеріальних витрат у кінцевій собівартості готової продукції на шкоду оплаті праці та соціальних відрахувань. Доведено низьку результативність попередніх заходів промислової політики інноваційного розвитку металургійної галузі, які не відповідали вимогам СОТ і призвели до компенсаційних заходів проти української сталі на світових ринках. Розглянуто потенціал економічного націоналізму як систему забезпечення інноваційного розвитку металургійної галузі. Визначено пріоритети промислової політики розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму з урахуванням глобальних тенденцій розвитку торговельно-економічних відносин і прийнятих Україною зобов’язань перед СОТ.
Ключові слова: металургія, сталий розвиток, енергозбереження, економічний націоналізм, соціальна справедливість.
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 22.

Денисов Костянтин Вікторович – кандидат економічних наук, викладач, кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: denisovkv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Денисов К. В. Методичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 63–69.

Список використаних у статті джерел

Денисов К. В. Промислова політика як чинник структурних перетворень у чорній металургії України: дис. канд. екон. наук: 08.00.03. Кривий Ріг, 2014. 210 c.
Steel statistical yearbook 2016. URL: http://www.worldsteel.org/
Діяльність суб’єктів господарювання за 2015 рік: cтат. зб./за ред. М. С. Кузнєцової. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 455 с.
Праця України у 2015 році: стат. зб./відп. за вип. І. В. Сеник. Київ: Консультант, 2016. 312 с.
Статистичний щорічник України за 2015 рік: стат. зб./за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 575 с.
Паливно-енергетичні ресурси України: стат. зб./під заг. кер. А. О. Фризоренко. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 325 с.
Енергетичний баланс України за 2014 рік // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/
Довкілля України 2013: стат. зб./відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 223 с.
Довкілля України за 2014 рік: стат. зб./відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 223 с.
Довкілля України за 2015 рік: стат. зб./відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 242 с.
Денисов К. В. Аналіз результативності державної промислової політики в чорній металургії України за 1996–2010 рр. Бізнес Інформ. 2013. № 3. С. 146–151.
Угода СОТ про субсидії і компенсаційні заходи // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/
Бюлетень Рахункової палати України № 4 за 2000 рік // Рахункова палата України: офіц. сайт. URL: http://www.ac-rada.gov.ua
Бюлетень Рахункової палати України № 11 за 2003 рік // Рахункова палата України: офіц. сайт. URL: http://www.ac-rada.gov.ua
Націоналізм: Антологія/упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: Простір; Смолоскип, 2010. 684 с.
Денисов К. В. Економічний націоналізм як основа нової промислової політики в Україні // Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р.). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. 544 с. С. 123–129.
Амоша А. И., Большаков В. И., Минаев А. А., Залознова Ю. С., Збаразская Л. А. Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития: монография. Донецк: Ин-т экономики промышленности, 2013. 114 с.
Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія/за заг. ред. Л. М. Савчук. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 553 с.
Денисов К. В., Бабміндра Д. І. Промислова політика регулювання процесів прискореної екологізації виробничої діяльності підприємств чорної металургії в Україні. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 72–78.
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація) // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/
Минаев А. А., Ярошевский С. Л., Афанасьева З. К., Голухин Н. В., Мишин И. В. Снижение расхода и дефицитности потребляемых энергоресурсов на производство чугуна – основной резерв качественного повышения рентабельности черной металлургии Украины // Наша учеба. 26.08.2012. URL: http://nashaucheba.ru/v37415/?cc=1
Енергетичний баланс України за 2015 рік // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.025
Загвойська Л. Д., Федорук М. І.
Еколого-економічна оцінка ефективності інвестиційного рішення методом аналізу витрат і вигід: проект заміни центрального теплопостачання на індивідуальне газове опалення (c. 70 - 78)

Мета статті полягає у дослідженні ефективності прийняття інвестиційного рішення за допомогою методу аналізу витрат і вигід на прикладі проекту заміни центрального теплопостачання на автономне газове опалення. У процесі дослідження було виконано фінансовий, економічний і сенситивний аналіз проекту. За результатами фінансового й економічного аналізу виявлено, що такий проект є ефективним для мешканців будинків (інвесторів) і суспільства загалом за наявного співвідношення цін на газ і тарифів на теплопостачання. Сенситивний аналіз показав, що за результатами фінансового аналізу ЧТВ є найбільш чутливою до зміни тарифів на теплопостачання, критичним рівнем зміни є зменшення вартості теплопостачання на 35 % при збільшенні ціни газу на 25 % і вище. Застосування енергоефективного обладнання для вироблення теплоенергії, а також зменшення тепловтрат при транспортуванні за допомогою енергозбереження здатне скоротити витрати і, як наслідок, здешевити вартість центрального теплопостачання. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розроблення об’єктивного та надійного способу оцінювання інвестиційного проекту згідно з вимогами забезпечення збереження довкілля, застосування енергозберігаючих технологій і боротьби зі зміною клімату. Подальший розвиток засад оцінювання ефективності заходів енергозбереження з урахуванням їх еколого-економічної складової може привести до того, що АВВ стане реальним інструментом управління для національних і регіональних органів влади.
Ключові слова: аналіз витрат і вигід, інвестиційний проект, центральне теплопостачання, автономне опалення, енергоефективність.
Рис.: 2. Табл.: 8. Бібл.: 25.

Загвойська Людмила Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра екологічної економіки, Інститут екологічної економіки та менеджменту Національного лісотехнічного університету України (вул. Генерала Чупринки, 105, к. 502, Львів, 79057, Україна)
Email: zahvoyska@ukr.net
Федорук Марія Іванівна – аспірант, кафедра екологічної економіки, Інститут екологічної економіки та менеджменту Національного лісотехнічного університету України (вул. Генерала Чупринки, 105, к. 502, Львів, 79057, Україна)
Email: fedoruk.mariia@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Загвойська Л. Д., Федорук М. І. Еколого-економічна оцінка ефективності інвестиційного рішення методом аналізу витрат і вигід: проект заміни центрального теплопостачання на індивідуальне газове опалення // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 70–78.

Список використаних у статті джерел

KPMG, 2012. Expect the Unexpected: Building business value in a changing world. URL: https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/building-business-value-exec-summary.pdf
Балацький О. Ф. Антологія економіки чистого середовища. Суми: Університет. кн., 2007. 272 с.
Буркинський Б. В. Економіко-екологічні основи розвитку природно-господарських систем особливо цінних природних територій. Економіст. 2010. № 11. С. 14.
Веклич О., Шлапак М. «Екологічна ціна» економічного зростання України. Економіка України. 2012. № 1. С. 51–60; № 2. С. 38–45.
Мельник Л. Г., Скоков С. А., Сотник І. М. Еколого-економічні основи ресурсозбереження: монографія. Суми: Університет. кн., 2006. 229 с.
Туниця Ю. Ю. Закон зростання екологічних витрат суспільства // Економічна енциклопедія: у 3 т. Київ: Академія, 2000. Т. 1. С. 547.
Dixon J., Scura L., Carpenter R., Sherman P. Economic Analysis of Environmental Impacts. London: Earthscan, 1995. 210 p.
Layard R., Glaister S. Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 117 p.
Боардмен Е., Грінберг Д., Вайнінг Е., Веймер Д. Aналіз вигід і витрат: концепції і практика. Київ: АртЕк, 2003. 547 c.
Кілієвич О., Соколик С. Аналіз вигід і витрат: практ. посіб. Київ: Основи, 1999. 175 с.
Воркут Т. А. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Укр. центр духовної культури, 2000. 440 с.
EC. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
Водовозов Є. Н. Стратегії та підходи до реструктуризації підприємств сфери ЖКГ в умовах реформування власності України. Економіка промисловості. 2011. № 2–3. С. 128–135.
Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#n20
Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.03.2015 № 1171. URL: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=15473
Загвойська Л. Д., Маселко Т. Є., Якуба М. М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: навч. посіб. Львів: Афіша, 2006. 320 c.
Valuation of energy use and greenhouse gas (GHG) emissions. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/483278/Valuation_of_energy_use_and_greenhouse_gas_emissions_for_appraisal.pdf
Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 №2755-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
EU carbon credits drop below €6 // EU Observer. URL: https://euobserver.com/environment/132045
Moore F., Diaz D. Temperature impacts on economic growth warrant stringent mitigation policy. Nature Climate change. 2015. Vol. 5, Issue 2. Р. 127–131.
"Нафтогаз України" закуповує газ в ЄС за ціною, нижчою ніж у "Газпрому" // Інтерфакс-Україна: інформаційне агентство. URL: http://ua.interfax.com.ua/news/general/365678.html
Хто формує тарифи? // Teplo.gov.ua: інформаційна платформа. URL: http://teplo.gov.ua/tarifs/7
Шевчук Л. Т., Мельничук І. В. Основні шляхи підвищення рівня надання послуг централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. 2013. № 33 (1). С. 54–57.
Колієнко А. Г. Переваги і недоліки автономного опалення в окремих оселях багатоквартирних будинків. URL: http://poltava.to/news/28750/
Yudelson J., Meyer U. The world's greenest buildings: Promise versus performance in sustainable design. Routledge, 2013. 258 р. URL: http://docslide.net/documents/the-worlds-greenest-buildings.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2 620.9
Кизим М. О., Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В.
Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки (c. 79 - 88)

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад зміцнення паливної безпеки України за умов досягнення енергетичної незалежності від імпорту готових нафтопродуктів, забезпечення енергоефективності трансформації первинних паливно-енергетичних ресурсів у моторне паливо та забезпечення енергоощадності його споживання у транспортному секторі. Ключовими проблемами сфери користування рідким паливом в Україні є неконкурентоспроможність національного нафтопереробного комплексу, імпортна орієнтація українського споживача моторного палива, скудність розвіданих запасів рідких вуглеводнів на території України, монополізація транспортних маршрутів зовнішніх постачань сирої нафти. Розбудову паливного сектора України необхідно здійснювати на основі національної моделі паливної безпеки, яка передбачає збалансування кон’юнктури ринку моторного палива, забезпечення сталого розвитку паливного сектора та гарантування задоволення інтересів акторів ринку. Стратегічні цілі паливної безпеки визначені як енергетична незалежність, енергоефективність та енергозбереження. В статті проведено їх декомпозицію на операційному рівні та визначено такі необхідні складові: максимізацію національного нафтовидобутку; диверсифікацію зовнішніх постачань нафти за повної відмови від імпорту готових нафтопродуктів, збільшення виходу світлих нафтопродуктів; заміщення нафти національним енергопотенціалом, економія моторного палива на стадії його споживання.
Ключові слова: паливна безпека, моторне паливо, нафтопереробка, енергетична незалежність, енергоефективність, енергозбереження.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 35.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Салашенко Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: tisandch@gmail.com
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Лелюк Олексій Володимирович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 188

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В. Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 79–88.

Список використаних у статті джерел

World Energy Outlook 2015 // International Energy Agency. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/weo2015/
Білуха А. А. Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів у контексті забезпечення енергетичної безпеки // Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/nafta-89ffa.pdf
Бурлака Г. Стратегия нефтепродуктообеспечения как составляющая энергетической безопасности Украины // УкрРудпром. URL: http://ukrrudprom.com:85/digest/Strategiya_nefteproduktoobespecheniya_kak_sostavlyayushchaya_ene.html
Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. 431 с.
Дорошенко В. М., Зарубін Ю. О., Гришаненко В. П., Прокопів В. Й., Швидкий О. А. Основні напрями вдосконалення систем розробки родовищ та потенціал нарощування видобутку нафти в Україні. Нафтогазова галузь України. 2013. № 2. С. 27–30.
Лукин О. Є. Вуглеводневий потенціал надр України та основні напрями його освоєння. Вісник Національної академії наук України. 2008. № 4. С. 56–67.
Шидловський А. К., Віхорєв Ю. О., Гінайло В. О. Енергетичні ресурси та потоки. Київ: Укр. енциклопед. знання, 2003. 472 с.
Шпілевський В. В., Сапронов Ю. А., Салашенко Т. І. Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах. Проблеми економіки. 2013. № 1. C. 14–21.
Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями. Бізнес Інформ. 2016. № 6. С. 79–88.
Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Мінеральні ресурси України: щорічник. Київ: ДНВП «Геоінформ України», 2014. 270 с.
Ливень О. Среднесрочные перспективы добычи нефти и газа в Украине // ЭСКО: электронный журнал энергосервисной компании "Экологические системы" 2011. № 4. URL: http://journal.esco.co.ua/2011_4/art039.htm
Газові ліцензії: приватна колекція. Як знищується державний сектор газовидобування // Главком. URL: http://glavcom.ua/publications/gazovi-licenziji-privatna-kolekciya-yak-znishchujetsya-derzhavniy-sektor-gazovidobuvannya-364634.html
Шевчук С. Мечты о независимости: добыча нефти и газа в Украине // Независимый аудитор. URL: http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/1074?view=material
Состояние отраслевых объектов // Институт нефти УАН. URL: http://oil-institute.com/index.php?id=12
ДП "Науканафтогаз". URL: http://www.naukanaftogaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=4&lang=ru
Княжанский В. Добыча газа и нефти в Украине: мифы и реальность // Finance.UA. URL: http://news.finance.ua/ru/news/-/344812/dobycha-gaza-i-nefti-v-ukraine-mify-i-realnost
Лукин А. Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине. Вісник Національної академії наук України. 2014. № 5. С. 31–36.
Эксперт: 5 причин, почему нефтепровод «Одесса-Броды» не заработает // EurAsia Daily. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/07/14/ekspert-5-prichin-pochemu-nefteprovod-odessa-brody-ne-zarabotaet
Опинах Р. Состояние и перспективы добычи азербайджанской нефти // Зеркало недели. URL: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/sostoyanie_i_perspektivy_dobychi_azerbaydzhanskoy_nefti.html
Первая партия азербайджанской нефти прибыла в Украину // ЛІГА.Бизнес. URL: http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3577338-pervaya-partiya-azerbaydzhanskoy-nefti-pribyla-v-ukrainu.htm
Экспорт нефти через терминал КТК в 2016 г. вырос до 44,3 млн т. План на 2017 г. – 65 млн т // Neftegaz.RU. URL: http://neftegaz.ru/news/view/157221-Eksport-nefti-cherez-terminal-KTK-v-2016-g-vyros-do-443-mln-t.-Plan-na-2017-g-65-mln-t
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Новороссийский морской торговый порт: кому достанутся 20 %? // ТОПНЕФТЕГАЗ. URL: http://www.topneftegaz.ru/analisis/view/8091
Забелло Е. Босфор и Дарданеллы: окно превращается в форточку // РБК. Экономика. URL: http://www.rbc.ru/economics/17/10/2012/5703fe249a7947fcbd4417e0
Назарчук Л. М. Инновации в нефтегазовый комплекс: монография. Киев: Национальная академия управления, 2007. 280 c.
PKN ORLEN Capital Group // PKN ORLEN. URL: http://www.orlen.pl/en/investorrelations/Documents/Company_overview_ENG_4Q14_final.pdf
Ахмадова Х. Х., Абдулмежидова З. А., Кадиев Х. М., Сыркин А. М. Применение процесса висбрекинга в составе комбинированных схем переработки нефти // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журнал. 2011. № 2. URL: http://ogbus.ru/authors/Akhmadova/Akhmadova_1.pdf
Measuring Short-Term Energy Security // International Energy Agency. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Moses.pdf.
Козак М. Конверсия угля в жидкие углеводороды в Польше // Секретариат Энергетической Хартии. URL: http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/CTL_in_Poland_2008_ru.pdf
Про альтернативні види палива: Закон України від 14.01.2000 № 1391-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1391-14
Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 // Институт энергетических исследований РАН. URL: https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf
Княжанский В. Министр купит электромобиль… недорого // День. Kyiv.UA. URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/ministr-kupit-elektromobil-nedorogo
Когда мир полностью откажется от автомобилей с ДВС // AUTO-Consulting. URL: http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37892


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 001.895:338.47
Коваль В. В., Толкачова Г. В., Небога Т. В.
Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури (c. 89 - 93)

Мета статті полягає у дослідженні та систематизації факторів, що впливають на потенціал інноваційної інфраструктури для підвищення якості умов її формування на основі розробки стратегії розвитку сфери інфокомунікацій. У статті розглянуто сучасний стан розвитку сфери інфокомунікацій і підходи до аналізу її ролі у взаємозв'язку з цілями та задачами, що стоять перед національною інноваційною системою. Обґрунтовано, що інфокомунікаційні технології виступають як інноваційний засіб, що сприяє розвитку інновацій та їх комерціалізації, а підприємства сфери інфокомунікацій виступають суб’єктами інноваційної інфраструктури, основною метою якої є підвищення інноваційної активності та забезпечення інноваційної діяльності. Приведено аналіз стратегічних проблем становлення і перспектив розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури.
Ключові слова: інновації, інфраструктура, сфера інфокомунікацій, технології.
Табл.: 2. Бібл.: 18.

Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра прикладної економіки, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Інглезі, 6, Одеса, 65070, Україна)
Email: victor-koval@ukr.net
Толкачова Галина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: kafec@ukr.net
Небога Тетяна Василівна – викладач, кафедра економічної теорії, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: neboga07@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коваль В. В., Толкачова Г. В., Небога Т. В. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 89–93.

Список використаних у статті джерел

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15&p=1305050915406687
Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008 – 2012 роки»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 381 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.uа
Річний звіт про роботу НКРЗІ за 2015 рік. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Київ, 2015. URL: http://www.nkrzi.gov.ua/images/news/11/1009/ZVIT_NCCIR_2015_FINAL.pdf
Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Архіреєв С. І., Дерід І. О. Взаємозв’язок розвитку регіональної інноваційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури. Приклад регіону Емілія-Романія. Вісник СумДУ. Серія: Економіка. 2009. № 1. С. 80–90.
Бутенко О. І., Лазарева Є. В. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки. Економіка і прогнозування. 2008. № 4. С. 69–81.
Ефременко В. Ф., Пащенко Ф. Ф. Место и роль инновационной инфраструктуры в формировании региональной системы инноваций. Инновации. 2009. № 4. С. 93–106.
Шотик Т. М. Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 10 (112). С. 25–31.
Якубовский Н., Щукин В. Инфраструктура – фактор ускорения инновационного развития промышленности. Экономика Украины. 2007. № 2. С. 27–38.
Гранатуров В. М., Литовченко І. В. Управління послугами зв’язку: навч. посіб. Київ: Освіта України, 2010. 254 с.
Мартынов Л. М. Инновационный характер управления развитием предприятий инфокоммуникационной сферы. Электросвязь. 2005. № 2. С. 48–50.
Гребенніков В. О., Хиленко В. В. Макроекономічний аналіз розвитку інфокомунікацій України. Зв’язок. 2012. № 1. С. 2–6.
Шульцева В. К. Экономика ИКТ-2010: нереализованный потенциал. Электросвязь. 2010. № 12. С. 26–29.
Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 № 691-р // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-%D1%80
Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
Web Index. URL: http://thewebindex.org/data/?indicator=INSEAD_A&country=UKR
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України": Постанова Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1073-19
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.322:337.716
Міщук Є. В.
Визначення складових інвестиційної привабливості підприємств і галузей як чинників їх безпеки (c. 94 - 104)

У статті враховано, що до чинників інвестиційної привабливості, як підприємства, так і галузі, відносяться: стадія життєвого циклу, відсутність кризи, репутація. Обґрунтовано, що ключовими галузями для економіки України в контексті підвищення економічної безпеки є гірничо-металургійна галузь і суднобудування. Виявлено характерність циклів Жугляра для світової сталеливарної промисловості та фактичну періодичність цих циклів для галузі, а також взаємозв'язок їх періодичності з періодичністю фаз К-циклів. Обґрунтовано, що для гірничо-металургійного комплексу характерні загальноприйняті тимчасові рамки циклів Жугляра: 6–13 років, які пов'язані з інвестиціями в основні фонди, нарощуванням і завантаженням виробничих потужностей. Менші цикли виявлені на рівні локальних ринків окремих країн. Показано, що цикли Кітчина характеризують обсяги споживання сирої сталі в Україні. Здійснено діагностику кризи досліджуваних підприємств. Запропоновано оцінювати кризу на основі відношення фактичної величини показника до його еталонного значення. Розроблено шкалу для діагностики ступенів тяжкості кризи. Показано, що в умовах кризи у підприємств залишається незадіяною частина основних фондів. Для вирішення питання про необхідність заходів щодо їх ліквідації або реалізації на сторону запропоновано визначати коефіцієнт використання основних фондів. Встановлено, що його нормативне значення не повинно бути нижче, ніж 0,75. Запропоновано методичний підхід до оцінювання репутації підприємства. Показано, що внутрішня і зовнішня репутації відрізняються в оцінці. Автором розроблено шкалу для визначення ступеня тяжкості репутаційної кризи.
Ключові слова: безпека, інвестиційна привабливість, цикли Жугляра, цикли Кітчина, криза, репутація.
Рис.: 1. Табл.: 6. Формул: 4. Бібл.: 15.

Міщук Євгенія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет (вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, Україна)
Email: tdutybz.077@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мищук Е. В. Определение составляющих инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей как факторов их безопасности // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 94–104.

Список використаних у статті джерел

Письменна К. С. Состояние и тенденции развития судостроительной промышленности в Украине: хозяйственно-правовой аспект. Вестник Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. 2010. № 1. С. 221–228.
Бабанов А. В. Классификация факторов, формирующих инвестиционную привлекательность региона. Экономический журнал. 2012. № 28. С. 88–95.
Бабець Є. К., Гребенюк С. Я. Циклічна парадигма еволюційного розвитку механізму ціноутворення на залізорудну продукцію // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Афіни: Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук; Київ: Ун-т менеджменту освіти, 2014. 298 с. C. 278–297.
World Steel Association (WSA). URL: http://www.worldsteel.org
Tata Steel. URL: http://www.tatasteel.com/
United States Geological Survey (USGS). URL: http://www.usgs.gov/
The International Monetary Fund (IMF). URL: http://www.imf.org
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). URL: http://unctad.org
Дергачев В. Трансформация мирового рынка стали // Институт геополитики профессора Дергачева: сетевой проект. 30.11.2016. URL: http://dergachev.ru/geop_events/240117-02.html
Міщук Є. В. Особливості оперативного планування на гірничо-збагачувальних комбінатах в умовах кризи. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2010. Вип. 26 (1). С. 145–150.
Рзаєва Т. Г. Економічний аналіз: навч. посіб. Хмельницький: ХНУ, 2003. 198 с.
Сенина Ю. А. Репутация компании как фактор инвестиционной привлекательности. Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 5. С. 151–154.
Міщук Є. В. Обгрунтування необхідності окремого визначення інвестиційної безпеки інвестора, підприємства – об'єкта інвестування та їх стейкхолдерів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 6–8.
Манцуров І. Г., Нусінова О. В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки об’єднань підприємств. Ефективна економіка. 2011. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=653
Манцуров І. Г., Нусінова О. В. Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств підприємств. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=680


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.276
Митрофанова А. С.
Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика (c. 105 - 111)

Метою статті є комплексний аналіз показників і розкриття проблем боргової стійкості України, а також формулювання рекомендацій щодо управління борговою стійкістю. Побудовано систему показників аналізу боргової стійкості, яка складається з таких елементів: показники стану, структури та динаміки державного боргу; показники обслуговування державного боргу; показники чинників державного боргу; показники прогнозу боргового тягаря. На основі розрахунку й аналізу показників зроблено висновок про поглиблення боргової кризи в Україні, що виражається у перевищенні показниками стану, структури та динаміки державного боргу нормативних значень. Виявлено причини загострення боргової кризи в Україні, які об’єднано у три групи: об'єктивно-історичні, соціально-економічні та суб'єктивно-інституціональні причини. На основі аналізу тенденцій у сфері порушення боргової стійкості визначено основні проблеми управління борговою стійкістю, які утворюють три групи: соціально-економічні проблеми; проблеми у сфері системи державного управління; негативний вплив супутніх боргових чинників. Крім того, визначено ризики та загрози поглиблення боргового навантаження. На основі аналізу зазначених проблем побудовано систему рекомендацій державної політики управління борговою стійкістю, яка включає оперативні, тактичні та стратегічні заходи та відображає взаємопов’язану дію інструментів фіскальної, монетарної, інвестиційної, зовнішньоторгової та інших видів економічної політики держави.
Ключові слова: боргова стійкість, державний борг, дефіцит державного бюджету, показники боргової стійкості, управління борговою стійкістю.
Табл.: 3. Бібл.: 18.

Митрофанова Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: anastasia_mitrofanova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Митрофанова А. С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 105–111.

Список використаних у статті джерел

Власюк О. С., Шемаєва Л. Г., Лондар Л. П. Боргова стійкість як стратегічний напрям підвищення рівня фінансової безпеки: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2016. 50 с.
Бюджет України 2010: стат. зб. Київ: Міністерство фінансів України, 2011. 292 с.
Бюджет України 2013: стат. зб. Київ: Міністерство фінансів України, 2014. 244 с.
Бюджет України 2015: стат. зб. Київ: Міністерство фінансів України, 2015. 308 с.
Валовий внутрішній продукт // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm
Волкова О. Г. Теоретичні питання боргової стійкості держави. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 37–40.
Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm
Лондар С. Л., Лондар О. С. Державна боргова політика України в контексті досвіду постсоціалістичних країн-членів ЄС: монографія/за ред. В. М. Федосова. 2016. 242 с.
Населення // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
Олійник О. В., Сідельнікова І. В. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. 2011. № 2 (5). С. 41–48.
Показники виконання бюджету України 2016 / 2017 рік // Міністерство фінансів України: офіц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/pokaznyky-vykonannia-biudzhetu-ukrainy--rik?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku
Про Державний бюджет України на 2017 рік // Міністерство фінансів України: офіц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/biudzhet-ukrainy-?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-nastupnogo-roku
Про результати аудиту державного та гарантованого державою боргу у 2014 році та аналізу тенденцій у 2015 році: Рішення Рахункової палати України від 24.10.2015 № 9–5. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747492/R_RP_9-5.pdf
Сергієнко О. В. Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України. Молодий вчений. 2014. № 9 (12). С. 59–65.
Статистика зовнішнього сектору // Національний банк України: офіц. інтернет-представництво URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=65613&showTitle=true
Статистичні матеріали щодо державного та гарантованого державою боргу України // Міністерство фінансів України: офіц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy_2016?category=borg&subcategory=statistichna-informacija-schodo-borgu
Федорович І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2014. Вип. 25. С. 146–151.
Neck R., Sturm J.-E. Sustainability of public debt. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2008. 280 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.37:63(477+100)
Попов А. С.
Стадійність проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні на основі передового міжнародного досвіду (c. 112 - 121)

Метою статті є розробка рекомендацій щодо стадійності проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні на основі передового міжнародного досвіду. Аналіз, систематизація та узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних учених дозволили визначити можливий порядок проведення консолідації земель в Україні та надати детальну характеристику кожній стадії. У результаті дослідження було запропоновано такі основні стадії консолідації земель: ініціювання, інвентаризації, планування, впровадження і завершальна. Кожна з цих стадій розглядається послідовно з обґрунтуванням їх доцільності, переліком необхідних заходів і землевпорядної документації, наведенням практичних прикладів із різних країн світу. Встановлено, що кожна стадія процедури консолідації земель має проводитися з дотриманням принципу відкритості, який забезпечує залучення максимальної кількості землевласників / землекористувачів і захист їх інтересів, що створює позитивне ставлення суспільства до проведення консолідації земель. Запропоновано структурно-логічну модель процедури проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення, яка наглядно відображає стадійність і заходи її проведення. Надано рекомендації стосовно необхідності введення нової землевпорядної документації щодо консолідації земель із детальним описом їх змісту. Актуальність подальших досліджень процедури консолідації земель сільськогосподарського призначення полягає у запровадженні гнучкого, простого, економічно ефективного та короткого за часом підходу щодо її проведення.
Ключові слова: консолідація земель, землі сільськогосподарського призначення, земельна ділянка, план консолідації земель, процедура.
Рис.: 1. Бібл.: 24.

Попов Андрій Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (п/в «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна)
Email: popov_andriy@knau.kharkov.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попов А. С. Стадийность проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения в Украине на основе передового международного опыта // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 112–121.

Список використаних у статті джерел

Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки: Проект. Київ: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2015. 131 с.
Кілочко В. М. Земельна реформа і необхідність консолідації земель у сільському господарстві. Землеустрій і кадастр. 2009. № 2. С. 18-20.
Мартин А., Краснолуцький О. Консолідація земель сільськогосподарського призначення та правові механізми її здійснення в Україні. Землевпорядний вісник. 2011. №5. С. 16-21.
Ткачук Л. В. Консолідація земель: ефективне використання та охорона в умовах трансформації земельних відносин: монографія. Львів: Вид-во Львівського НАУ, 2009. 249 с.
Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою. Київ: ІЗУ УААН, 2002. С. 45.
Шворак А. М. Консолідація земель сільськогосподарського призначення: дис. докт. ек. наук : 08.00.06. Київ: НУБіП, 2016. 438 с.
Eskildsen K. A. Danish Land Consolidation // The International Symposium FAO, GTZ, FIG, ARGE Landentwicklung and TUM on Land Fragmentation and Land Consolidation in CEEC: A gate towards sustainable rural development in the new millennium. 2002. URL: http://www.oicrf.org/document.asp?ID=5230
Sonnenberg J. Fundamentals of Land Consolidation as an Instrument to Abolish Fragmentation of Agricultural Holdings // FIG XXII International Congress Washington, D.C. USA, April 19-26 2002. URL: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig_2002/Ts7-4/TS7_4_sonnenberg.pdf
Thomas J. Attempt on Systematization of Land Consolidation Approaches in Europe. Zeitschrift f?r Geod?esie, Geoinformation und Landmanagement. 2006. № 3. С. 156-161.
Vitikainen A. An Overview of Land Consolidation in Europe. Nordic Journal. 2004. № 1. Р. 25-44.
Hartvigsen M. Land Reform and Land Consolidation in Central and Eastern Europe after 1989: Experiences and Perspectives: Ph.D. Thesis. Aalborg: Aalborg University, 2015. 449 p.
Lisec A., Sevatdal H., Bjerva ?.J., Ferlan M. The Institutional Framework of Land Consolidation – Comparative Analysis between Slovenia and Norway // FIG Working Week "Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage", 6-10 May 2012, Rome, Italy. URL: http://www.oicrf.org/pdf.asp?ID=10816
The design of land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies. Rome: FAO, 2003. No. 6. URL: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/Y4954E/Y4954E00.pdf
Operations manual for land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe. URL: http://www.fao.org/3/a-ai142e.pdf
Lemmen C., Jansen L.J.M., Rosman F. Informational and computational approaches to land consolidation // FIG Working Week "Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage", 6-10 May 2012, Rome, Italy. URL: https://www.researchgate.net/publication/257313849_Informational_and_computational_approaches_to_land_consolidation
Zhou J.M. How to Carry Out Land Consolidation An Interntional Comparison: EUI Working Paper ECO. Badia Fiesolana: European University Institute, Italy. 1999. 17 p.
Peterman T. Land Development Instruments: Background Paper for DSE Training Courses in Land Use Planning. Zschortau: DSE-ZEL, 1997. 49 p.
Sonnenberg J.K.B. Land Consolidation Procedure: Legislation // Land Policy and Management in Urban Areas and its Implementation : International Workshop, 7-9 November 1989, Sanur, Bali, Indonesia. P. 94-96. URL: http://www.oicrf.org/document.asp?ID=14182
Sky P. K. Jordskifte i andre land – organisering og prosess. Kart og Plan. 2001. № 1. Р. 43-52.
Meuser F-J. Europ?ische Fachtagung Flurbereinigung im Jahre 1988 – Analyse der Ergebnisse. M?nchen: Technische Universit?t M?nchen, 1992. Heft № 15. 195 p.
Dor?mus J. Flurbereinigung in Frankreich. Schriftreiche des Bundesministers f?r Ern?hrung, Landwirtschaft und Forsten. M?nster-Hiltrup, 1992 Heft № 78. Р. 154-184.
Duarte Mendes J.M. Flurbereinigung in Portugal. Schriftreiche des Bundesministers f?r Ern?hrung, Landwirtschaft und Forsten. M?nster-Hiltrup, 1992. Heft № 78. Р. 202-220.
Flury W. Flurbereinigung in der Schweiz. Schriftreiche des undesministers f?r Ern?hrung, Landwirtschaft und Forsten. M?nster-Hiltrup, 1992. Heft № 78. Р. 124-153.
Oldenburg Ph. Land Consolidation as Land Reform, in India. World Development. 1990. Vol. 18. No. 2. Р. 183-195.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики (c. 122 - 127)

Мета статті полягає у визначенні позитивних синергетичних ефектів і сукупних ризиків архітектоніки сукупного фінансового потенціалу України. На основі розгляду низки аспектів архітектоніки сукупного фінансового потенціалу України із застосуванням системного підходу визначено, що у процесі взаємодії складових сукупного фінансового потенціалу країни як системи виникає декілька видів синергії: мобілізаційна, накопичувальна, реалізаційна. Створення та реалізація позитивних синергетичних ефектів здійснюється за допомогою певної інфраструктури. За функціональним призначенням для сукупного фінансового потенціалу країни та його синергетичних ефектів у складі цієї інфраструктури виокремлено складові: грошово-кредитні установи, фінансові ринки, бюджетна система. Підґрунтям створення та реалізації синергетичних ефектів сукупного фінансового потенціалу країни як забезпечувального ресурсу національної економіки стає приватно-публічне фінансове партнерство. Але поряд із позитивними синергетичними ефектами архітектоніки сукупного фінансового потенціалу країни з'являються і сукупні ризики. До сукупних ризиків, які характеризуються втратами ресурсів, зменшенням обсягів надходжень і фінансування, зниженням віддачі від використання ресурсів як у розрізі складових, так і сукупного фінансового потенціалу України загалом, погіршенням фінансово-економічного стану країни тощо, можна віднести: глобалізацію, фінансіалізацію, витоки ресурсів, тінізацію фінансово-економічної сфери, ліквідність, кредитні, процентні, валютні, інфляційні, виробничі ризики, приватизацію, децентралізацію, викривлення фінансово-економічної інформації. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення заходів посилення позитивних синергетичних ефектів та обмеження, а також нейтралізації ризиків сукупного фінансового потенціалу країни.
Ключові слова: сукупний фінансовий потенціал країни, позитивні синергетичні ефекти, ризики.
Бібл.: 10.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 122–127.

Список використаних у статті джерел

Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Інфляційний звіт. Березень 2015 року // Національний Банк України: офіц. інтернет-представництво. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=127169
Краус Н. М. Вплив інноваційної глобалізації на інноваційну глокалізацію економіки України крізь призму інституціоналізму та колаборації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 3–8.
Національний банк України: офіц. інтернет-представництво. URL: http://www.bank.gov.ua/
Портна О. В. Сукупний фінансовий потенціал країни: системний підхід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 293–298.
Портна О. В. Сутність та синергетичні ефекти архітектоніки сукупного фінансового потенціалу країни. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10 (172). С. 404–409.
Решетило В. П. Економічна синергетика реалізації ринкового потенціалу інституціональних систем: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.01.01. Харків, 2006. 36 с.
Руда О. Л. Функціонування фондового ринку України, проблеми та перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 794–798.
Семенча І. Є., Головченко А. М. Ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 686–689.
Чуркіна І. Є. Узгодження національної бюджетної політики з вимогами міжнародних фінансових інституцій: позитивні та суперечливі наслідки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 836–841.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.027
Сіташ Т. Д., Нагайчук В. В.
Фіскальна політика держави: визначальні детермінанти й оптимізація фінансових потоків (c. 128 - 132)

Окреслено визначальні детермінанти фіскальної політики держави на сучасному етапі глобальних трансформацій. З позицій фінансової науки визначено, що важливим є регулювання фінансових потоків, які перебувають у межах фіскального поля, а саме – централізація та перерозподіл ВВП, в результаті якого відбувається регулювання фінансових можливостей економічних агентів. Акцентовано увагу, що нагальними заходами удосконалення податкової моделі є перегляд порядку надання фіскальних преференцій, які застосовуються з метою стимулювання нагромадження капіталу, інвестиційної активності, інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, розширення експорту, збільшення зайнятості населення. Доведено необхідність застосування інструментарію фіскального регулювання фінансових потоків, що має відбуватися на засадах інституціональної економіки, яка робить акцент на аналізі інституціональних змін, еволюції інститутів та їх впливі на поведінку учасників економічних відносин. Водночас визначено, що максимальний ефект фіскального регулювання фінансових потоків забезпечується, коли застосування фіскального інструментарію спрямоване не тільки на досягнення цільових значень параметрів фінансових потоків, але і на подолання інституціональних деформацій. Встановлено, що оптимальний рух фінансових потоків здатний створити сприятливі умови для розвитку та забезпечення фінансової рівноваги в суспільстві та досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності національної економіки.
Ключові слова: фіскальна політика держави, фінансові потоки, фіскальне регулювання.
Бібл.: 11.

Сіташ Тетяна Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (Хмельницьке шосе, 23а, Вінниця, 21000, Україна)
Email: sittanya@mail.ru
Нагайчук Вікторія Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (вул. Гонти, 37, Вінниця, 21021, Україна)
Email: nagaichukv@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Sitash T. D., Nagaichuk V. V. The State Fiscal Policy: Determinants and Optimization of Financial Flows // The Problems of Economy. – 2017. – №1. – C. 128–132.

Список використаних у статті джерел

Адаменко І. П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 341–345.
Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 496 с.
Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократизації: Вступ до фінансової науки: навч. вид./пер. з нім. С. І. Терещенко. Київ: Либідь, 2000. 654 с.
Б’юкенен Дж. М., Масгрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежні бачення держави. Київ: ВД «КМ Академія», 2004. 175 с.
Запатріна І. В. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір. Вісник КНТЕУ. 2012. № 2. С. 59–73.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос, 2012. 352 с.
Денисенко Д. Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в перехідній економіці. URL: www.nauka.com/12_ENXXI_2015/Economics/65434.doc.htm
Паєнтко Т. В. Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op_2014=1&z=659
Олейнікова Л. Г. Удосконалення фіскальної політики України в рамках антикризової програми. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2014_38–144.pdf
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора/пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільського. Київ: Основи, 1998. 854 с.
Юрій С., Крисоватий, І., Кощук Т. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. 292 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.564
Феофанова І. В., Феофанов Л. К.
Мікроекономічні та макроекономічні аспекти нерівності в Україні (c. 133 - 138)

Целью статьи является исследование распределения доходов в Украине и выяснение уровня неравенства, а также его причин. Официальные статистические данные не дают реального представления об экономическом неравенстве в Украине. Выяснено, что уровень оплаты труда характеризуется значительной дифференциацией: соотношение минимальной зарплаты к средней зарплате составляло в 2015 г. 0,263. Минимальный уровень оплаты труда руководителей государственных компаний превышал минимальную заработную плату в 2016 г. в 250 раз. Доля капитала в национальном доходе в 2014–2015 гг. выросла до 50 %, что говорит о распределении дохода в пользу владельцев капитала и об ухудшении положения наемных работников. Превышение доходности капитала (10 %) над средним темпом экономического роста (4 %) будет усиливать неравенство в будущем. Причинами растущего неравенства в Украине является ориентация в международной конкуренции за капитал на модель «дешевой рабочей силы», несправедливое налогообложение доходов с капитала, коррупция, теневая экономика.
Ключові слова: неравенство, распределение доходов, заработная плата, капитал.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Феофанова Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія (пр. Соборний, 226, Запоріжжя, 69006, Україна)
Email: feofanovaiv@mail.ru
Феофанов Лев Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія (пр. Соборний, 226, Запоріжжя, 69006, Україна)
Email: feofanovlk@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Феофанова И. В., Феофанов Л. К. Микроэкономические и макроэкономические аспекты неравенства в Украине // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 133–138.

Список використаних у статті джерел

Стиглиц Д. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99 % населения? М.: Эксмо, 2016. 480 с.
DataBank. World Development Indicators // The World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
Семенченко А. В. Удосконалення механізму державного регулювання доходів. Бізнес Інформ. 2016. № 5. С. 51–56.
Либанова Э. Неравенство в украинском обществе: истоки и современность. Экономика Украины. 2014. № 3. С. 4–19.
Либанова Э. Украина: глубина неравенства // Зеркало недели. Украина. 1 октября 2016. URL: http://zn.ua/columnists/ukraina-glubina-neravenstva-225941_.html
Названы зарплаты руководителей государственных предприятий // Экономические известия. URL: http://news.eizvestia.com/news-markets/full/586-nazvany-zarplaty-rukovoditelej-gosudarstvennyh-predpriyatij
Пикетти Т. Капитал в ХХІ веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 592 с.
Крючкова І.В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 23–38.
Кухта П., Мягкий Н. Украина в ловушке среднего дохода // Зеркало недели. Украина. 11 января 2013. URL: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/ukraina-v-lovushke-srednego-dohoda.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.486.5:303.09
Шевченко Г. М.
Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні (c. 139 - 145)

Метою статті є вдосконалення принципів і застосованих на їх основі методів, а також прогностичної оцінки розвитку рекреації на засадах його динамічної зрівноваженості в системі управління національною економікою. Вдосконалено підходи та принципи прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою за критеріями врахування специфіки соціально-економічної природи рекреації, оптимізації опису рекреації як об’єкта прогнозування, системності й аналогічності тощо, що дозволяє підвищити їх взаємозв’язок із прогностичними методами під час проведення теоретико-методичного аналізу рівноважних станів рекреаційної діяльності. Запропоновано комплексний підхід до синтезу методів прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації, що проявляється у детермінованій тісноті їх внутрішніх взаємозв’язків. Також розроблено економетричний сценарний підхід до прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації відповідно до континууму від песимістичного до оптимістичного характеру прогнозів.
Ключові слова: рекреація, зрівноважений розвиток, прогностична оцінка.
Рис.: 5. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 11.

Шевченко Ганна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: annshev@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шевченко Г. М. Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 139–145.

Список використаних у статті джерел

Кифяк В. Ф. Організація туризму. Чернівці: Книги-ХХI, 2008. 344 с.
Стафійчук В. І. Рекреалогія. Київ: Альтерпрес, 2008. 264 с.
Черчик Л., Мостенець О. Механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. 214 с.
Amore A., Hall C. From governance to meta-governance in tourism? Re-incorporating politics, interests and values in the analysis of tourism governance. Tourism recreation research. 2016. Vol. 41. Issue 2. Р. 109–122. DOI: 10.1080/02508281.2016.1151162.
Santos T., Mendes R., Vasco A. Recreational activities in urban parks: spatial interactions among users. Journal of outdoor recreation and tourism. 2016. Vol. 15. Р. 1–9. DOI: 10.1016/j.jort.2016.06.001.
Schneider I., Wynveen C. Exploring outdoor recreation conflict’s role in evolving constraints models. Journal of outdoor recreation and tourism. 2015. Vol. 9. Р. 37–43. DOI: 10.1016/j.jort.2015.04.001.
Tourism towards 2030: global overview // UNWTO. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414024
Abraham B., Ledolter J. Statistical methods for forecasting. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2005. 445 p.
Principles of forecasting: a handbook for researchers and practitioners/еd. by J. S. Armstrong. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002. 849 p.
Рабочая книга по прогнозированию/отв. ред.: И. В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 1982. 430 с.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2:338.43
Шибаєва Н. В., Бабан Т. О.
Показники ефективності регуляторної політики в аграрній сфері (c. 146 - 154)

Проаналізовано показники, що відображають результати державного регулювання сільского господарства; здійснено класифікацію індикаторів оцінки регуляторної політики в аграрній сфері за такими ознаками, як: період застосування, епап діяльності, форма впливу, ступінь формалізації, сфера прояву, база спостереження. Уточнено комплекс показників, який надасть змогу більш об’єктивно вимірювати інтегральний ефект від регуляторної політики у напрямі створення та підтримки ринкових інституцій, забезпечення запровадження ефективних принципів, форм, методів, важелів, інструментів у процесі формування організаційно-економічного механізму регуляторної політики з метою досягнення прибутковості виробництва на рівні, що забезпечує розширене відтворення, яке притаманне сталому розвитку, створення сприятливих соціальних умов життя сільських жителів, покращення добробуту, розширення експортного потенціалу країни.
Ключові слова: регуляторна політика, аграрна сфера, індикатори, формалізовані показники, інтуїтивні показники.
Табл.: 8. Бібл.: 17.

Шибаєва Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: shibaevanv@list.ru
Бабан Тетяна Олександрівна – старший викладач, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: babanto@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шибаєва Н. В., Бабан Т. О. Показники ефективності регуляторної політики в аграрній сфері // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 146–154.

Список використаних у статті джерел

Ляпін Д. В., Середа М. Л. Нові можливості регуляторної політики. Київ: USAED ЛЕВ, 2015. 72 с.
Збір, обробка та аналіз інформації для оцінки впливу урядових рішень та регуляторних актів на розвиток сегментів економіки та її суб’єктів: аналітичний підхід та методологія. Київ: CASE Ukraine, 2007. 51 с.
Agricultural policies and support. URL: https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportesti matesdatabase.htm
2016 – Monitoring and evaluation: Reference Tables. URL: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MON2016_REFERENCE_TABLE&lang=en
Онегіна В. М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: монографія. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. 590 c.
Про Державний бюджет України: Закон України // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/116015?test=dCCMfOm7xBWMSQkEZiXb3CL4HI4Zss80msh8Ie6
Міністерство аграрної політики та продовольства України: офіц. веб-портал. URL: http://minagro.gov.ua/node%20/swfs/StrobeMediaPlayback.swf?page=7&___=
Doing business. URL: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine
Global Competitivness Index. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=UKR
Product Market Regulation. URL: https://www.compareyourcountry.org/product-market-regulation?cr=oecd&lg=en
OECD Economic Surveys_Ukraine 2007 (Ukrainian version) – OECD. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-ukraine-2007-ukrainian-version_9789264064706-uk
Worlwide Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
The International Property Rights. URL: http://internationalpropertyrightsindex.org/countries
Enabling the business of agriculture 2016. URL: http://eba.worldbank.org/~/media/WBG/AgriBusiness/Documents/Reports/2016/EBA16-Full-Report.pdf
Національний банк України: офіц. інтернет-представництво. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
Статистичний щорічник України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1:338.49
Бєлікова Н. В., Грецька-Миргородська В. В.
Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста (c. 155 - 161)

Наведено аналіз еволюційних етапів науково-методичного забезпечення брендингу міст і запропоновано складові бренда міста, пов’язані з базовими індикаторами його соціально-економічного розвитку. Доведено, що в сучасних умовах економічної глобалізації і регіональної інтеграції посилюється конкурентна боротьба між територіями, що вимагає від органів місцевої влади розробки нових підходів до брендингу міст. Метою статті є обґрунтування складових брендингу міста в рамках розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста. Аналіз етапів еволюції науково-методичного забезпечення брендингу міст свідчить про розширення його інструментарію і включення до стратегій соціально-економічного розвитку міст. Визначено, що базовими складовими бренда міста є: значення міста в регіоні та країні; людський капітал; економіка, промисловість, інновації; легкість ведення бізнесу; охорона здоров’я, освіта, культура, спорт, міська інфраструктура. Методичний підхід до реалізації брендингу міста в рамках стратегії його соціально-економічного розвитку передбачає реалізацію взаємопов’язаних етапів, серед яких: SWOT-аналіз соціально-економічної системи міста; формування переліку конкурентних переваг міста; визначення пріоритетних напрямів розвитку міста й ін.
Ключові слова: брендинг міст, соціально-економічний розвиток міст, стратегія соціально-економічного розвитку міста, SWOT-аналіз, інвестиційна привабливість.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Бєлікова Надія Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, вчений секретар, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: nadezdabelikova@gmail.com
Грецька-Миргородська Вікторія Вікторівна – заступник директора, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Харківська міська рада (пл. Конституції, 7, Харків, 61003, Україна)
Email: dep_molod@city.kharkov.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бєлікова Н. В., Грецька-Миргородська В. В. Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 155–161.

Список використаних у статті джерел

Anholt S. Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 340 р.
Арженовский И. В. Маркетинг регионов. URL: http://www.marketing.spb.ru/.
Визгалов Д. В. Маркетинг города: практики в поисках теории. Маркетинг в России и за рубежом. 2008. № 3. С. 78–85.
Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И. Маркетинг мест. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 418 с.
Кривошеїн В. Політика брендингу і політична самореалізація територій у міждисциплінарному полі. Грані. 2014. № 7 (111). С. 138–141.
Нагорняк Т. Л. Брендинг територій як державна та регіональна політика. Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2013. 367 с.
Нагорняк Т. Л. Брендинг територій у контексті осі «суспільство – держава». URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_3_17
Пастернак О. І. Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 212–220.
Старостіна А. О., Мартов С. Є. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні. Маркетинг в Україні. 2004. № 3. С. 55–57.
Іванов Ю. Б., Бєлікова Н. В. Перспективи розвитку регіонального маркетингу в Україні // Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 травня 2016 р., м. Одеса). Одеса: ТЕС, 2016. 2014 с.
Кукина Е. Н. Брендинг территорий: сущность и принципы разработки URL: http://cyberleninka.ru/article/n/brending-territoriy-suschnost-i-printsipy-razrabotki
Туріянська М. М. Брендинг території як концепція управління територіальним розвитком. Вісник ДІТБ. 2014. № 18. С. 86–90.
World Tourism Organization. URL: http://www2.unwto.org/
Інковська Ю. Напрями реалізації державної політики брендингу територій в Україні. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
Колесницька Н. Алгоритм формування регіональних брендів. URL: http://social-science.com.ua/article/1005
Мирошниченко В. Національний брендинг України. URL: http://www./innovations.com.ua›ua/articles/14169/temp
Притыченко Т. И, Прохорова Т. П., Рожко В. И. Формирование бренда территории на примере Харьковской области. Бизнес Информ. 2014. № 3. С. 83–93.
Соскін О., Сопрун А., Верещук І. Брендинг і промоушен малих міст: досвід країн вишеградської групи для України (наукова інформація). Економічний часопис-ХХІ. 2010. № 7–8. С. 49–55.
Шаромов А. Как создается и продвигается бренд региона. Корпоративная имиджелогия. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/case/kmad_brand.htm
Глуха В. В. Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендингу територій. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 128–130.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.2
Губарєва І. О., Хаустова В. Є., Тищенко В. Ф.
Забезпечення економічної безпеки міста в системі стратегічного менеджменту (c. 162 - 171)

Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення економічної безпеки міста в системі стратегічного менеджменту. Економічна безпека різного рівня ієрархії являє собою складну, багатофакторну та багаторівневу інституціональну систему. В статті наведено організацію процесу забезпечення економічної безпеки міста, який включає такі етапи: формулювання мети процесу забезпечення економічної безпеки міста; оцінку стану економічної безпеки міста; визначення переліку загроз економічній безпеці міста; діагностування рівня економічної безпеки міста; моделювання сценаріїв убезпечення економіки міста; формування стратегії і тактики забезпечення економічної безпеки міста; розробку заходів, засобів і механізмів реалізації системи забезпечення економічної безпеки міста; моніторинг і контроль забезпечення економічної безпеки міста. Організаційний підхід апробовано на прикладі міста Харкова. Обґрунтовано перелік загроз економічній безпеці міста та їх актуальність шляхом поєднання таких методів, як: експертні опитування, SWOT-аналіз і метод аналізу ієрархій. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки міста, який базується на ієрархічно побудованій системі показників (інтегрального, комплексних і часткових), що дозволило визначити рівень економічної безпеки міста та диспропорції розвитку функціональних складових. Моделювання сценаріїв убезпечення економіки міста пропонується здійснювати шляхом поєднання когнітивного моделювання та сценарного підходу, що дало можливість визначати напрями реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки міста та здійснити вибір важелів державного регулювання. Наведено механізм забезпечення економічної безпеки міста, який включає такі елементи: план заходів із реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки міста; інституціонально-організаційне забезпечення; програмування та проектування; науково-методичне забезпечення; фінансове забезпечення.
Ключові слова: менеджмент, економічна безпека, публічне адміністрування, загрози, форсайт, SWOT-аналіз.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 27.

Губарєва Ірина Олегівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: gubarievairyna@gmail.com
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Тищенко Вікторія Федорівна – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: maugli1978@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 13

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Hubarieva I. O., Khaustova V. Y., Tyschenko V. F. The Economic Security of the City in the Strategic Management System // The Problems of Economy. – 2017. – №1. – C. 162–171.

Список використаних у статті джерел

Bigo D. The Mobius Ribbon of Internal and External Security(ies) // Identities, Borders, Orders – Rethinking International Relations Theory/M. Albert, D. Jacobsen, Y. Lapid. London: University of Minnesota Press, 2001. Р. 91–136.
Bigo D. 'International Political Sociology' in Security Studies: An Introduction, P. Williams (ed). Routledge: Abingdon, 2008. Р. 116–128.
Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 570 р.
Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Київ, 2008. 48 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія/В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін.; за ред. В. М. Гейця. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Ліпкан В. А. Національна безпека України: навч. посіб. Київ: Кондор. 2008. 552 с.
Ocepek A. Economic Security and European Dream. URL: www.anslem.edu/Documents/NHIOP/Global%20Topic/2010Ocepekpaper.pdf (Date of access: 01.11.2016)
Экономическая безопасность России: общий курс: учебник/под ред. В. К. Сенчагова. М.: Дело, 2005. 896 с.
Solana J. Secure Europe in a better world. EU High Representative for the common foreign and security policy. Thessaloniki: European Council, 2003. URL: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/reports/76255.pdf. (Date of access: 01.11.2016)
Иванюта Т. Н. Основные подходы к формированию системы экономической безопасности на предприятиях. Молодой ученый. 2013. № 4. С. 215–223.
Европейская Хартия городов. Европейская декларация прав городов. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=22053
Європейська хартія міст ІІ (Маніфест нової урбаністики). URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf
World Bank Group (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. URL: http://documents.world#bank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725#PUB#Replacement#PUBLIC.pdf (Date of access: 01.11.2016)
World Bank (2010). ECO2 cities: ecological cities as economic cities. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTURBA#NDEVELOPMENT/Resources/336387#1270074782769/Eco2Cities_synopsis.pdf (Date of access: 03.11.2016)
World Bank «Inclusive Cities: Overview» (2015). URL: http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/inclusive-citiespdf (Date of access: 03.11.2016)
Плужник А. В. Формування системи забезпечення економічної безпеки міста. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. № 7/3 (12). С. 46–51.
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 272 с.
European Commission. (2014). Operational Implementation Plan of the European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities: First Public Draft. URL: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/operational-implementation-plan-oip-v2_en.pdf (Date of access: 03.11.2016)
European Commission. (2013). Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities. URL: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf (Date of access: 03.11.2016)
The strategy of development of the city of Kharkov to 2020. URL: http://strategy.kharkiv.ua (Date of access: 03.11.2016)
Ісаєва Н. І., Дегтярьова О. В. Форсайт розвитку міст як найважливіша складова інструментарію стратегічного бачення майбутнього України. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 62–67.
Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології: монографія. Київ: Кондор, 2005. 616 c.
Гончаренко О. М. Пріоритети та засади формування інтегральної стратегії національної безпеки на перспективу // Україна – 2010. URL: http://old.niss.gov.ua/book/journal/ukr2010.htm#b4 (Date of access: 01.11.2016)
Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь, 1991. 224 с.
Пономаренко В. С., Клебанова Т. С., Чернова Н. Л. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: монография. Харків: ИД «ИНЖЭК», 2004. 364 с.
Kolodiziev O., Gontar D. Scenario modelling of the bank’s market value strategic management. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-ХХI). 2004. № 9–10 (2). Р. 19–23. URL: http://soskin.info/en/ea/2014/9-10/contents_322.html (in Ukr.)
Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов: монография. Харьков: ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. 428 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339:330.322+332.15
Бервено О. В., Мірошниченко Ю. В.
Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств (c. 172 - 177)

Важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства на ринку відіграє підвищення інвестиційної привабливості торговельних підприємств для зовнішніх і внутрішніх інвесторів та ефективне управління інвестиціями. Метою статті є аналіз сутності, особливостей формування та активізації інвестиційної діяльності торговельного підприємства та проблем, з якими воно стикається в цій діяльності. Запропоновано таке визначення інвестицій: це всі види грошових, майнових та інтелектуальних вкладень із метою одержання економічного або соціального ефекту в майбутньому з урахуванням можливих ризиків. Ефективність використання інвестицій знаходить відображення в таких підсумкових результатах, як фінансовий стан підприємства, його конкурентоспроможність, наявність нових перспектив і капіталізація ринкової вартості компанії, забезпечити які можливо не за рахунок збільшення абсолютної величини капіталовкладень, а за рахунок досягнення більшої ефективності на одиницю капіталу. Інвестиційна діяльність підприємства передбачає наявність у нього чітко сформульованої та досяжної мети, яка виступає основою його власного розвитку, потребує розробки комплексної інвестиційної стратегії. Авторами розроблено методичні підходи до вдосконалення інвестиційної діяльності торгових компаній, обґрунтовано провідну роль держави в активізації інвестиційної діяльності торгових підприємств, створенні умов для ефективної реалізації інвестиційного потенціалу підприємства. Сформовані в роботі пропозиції сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних торговельних підприємств.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, управління інвестиціями, інвестиційна стратегія, інвестиційна привабливість.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Бервено Оксана Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: bervenooksana@gmail.com
Мірошниченко Юрій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна)
Email: yuriy.inst@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 159

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бервено О. В., Мірошниченко Ю. В. Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 172–177.

Список використаних у статті джерел

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции/пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина. М.: ИНФРА-М, 2001. 1028 с.
Теплова И. В. Инвестиции: учебник. М.: Юрайт, 2011. 328 с.
Инвестиции: учеб. пособие/сост. Н. В. Кретова, О. И. Мокрецова. Иркутск: ИрГУПС, 2012. 212 с.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. М.: ИТЕМ ЛТД; Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. 448 с.
Борисов А. Б. Большой экономический словарь. URL: https://tochka.com/info/glossary
Балацкий Е. В., Павличенко Р. В. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования. Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1. С. 52–64.
Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1/редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2000. 864 с.
Череп А. В. Інвестознавство: підручник. Київ: Кондор, 2006. 398 с.
Деньга С. М., Куценко В. А. Еволюція інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2005. Вип. 7, ч. 2. С. 121–130.
Шерстюк О. Л. Контрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04. Київ: КНТЕУ, 2003. 25 с.
Бардаш С., Воронцов В. Внутрішньогосподарський контроль інвестиційної діяльності підприємств торгівлі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки» (16–17 квітня 2013 р.). Тернопіль: Крок, 2013. С. 211–212.
Мирошниченко Ю. В., Надолько А. В. Управление предпринимательскими рисками в условиях нестабильности экономической среды. Бизнес Информ. 2013. № 12. С. 364–367.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.01
Бурлан С. А., Каткова Н. В.
Проблеми та передумови забезпечення ефективності обліку та контролю реалізації стратегії розвитку підприємства (c. 178 - 183)

Розглянуто базові проблемні аспекти побудови ефективної системи обліку та контролю на стратегічному рівні підприємства. Окреслено орієнтири у формуванні й управлінні цією системою в умовах сучасного бізнес-середовища. Визначено принципи забезпечення ефективності обліку та контролю реалізації стратегії розвитку підприємства. Зважаючи на виявлені проблеми формування обліково-контрольного забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства, сформульовано перелік передумов ефективного використання інструментарію обліку та контролю в системі стратегічного управління сучасного підприємства, що характеризуються спрямованістю на сприяння процесу стратегічного управління та на оцінку досягнення довгострокових цілей підприємства; орієнтацією на процеси і дії з точки зору створення вартості підприємства та його продукції; ідентифікацією витратоутворюючих чинників із довгостроковим характером впливу на результати діяльності підприємства; трактуванням інформації про нематеріальні ресурси як інформації зі стратегічним значенням; використанням нефінансових вимірників в оцінці процесів і результатів діяльності; комплексним і гнучким використання різних підходів і методів управлінського обліку та контролю.
Ключові слова: підприємство, управлінський облік, стратегічний облік, контроль, управління, стратегія розвитку, ефективність, ресурси, результати.
Рис.: 2. Бібл.: 16.

Бурлан Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, 54003, Україна)
Email: audit.svetla@gmail.com
Каткова Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: nataliavkatkova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бурлан С. А., Каткова Н. В. Проблеми та передумови забезпечення ефективності обліку та контролю реалізації стратегії розвитку підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 178–183.

Список використаних у статті джерел

Болдуєв М. В., Корінєв В. Л. Організація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 6. С. 190–194.
Бондар М. І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2010. С. 21–24.
Бруханський Р. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 9. С. 27–36.
Гудима О. В. Проблеми та перспективи запровадження стратегічного обліку на вітчизняних підприємствах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 1. С. 100–104.
Довбуш А.В. Сутність та принципи стратегічного обліку та аналізу. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/iLvivPolytechnicNationalUniversityInstitutionalRepositoryhttp://ena.lp.edu.ua245nek/2010_5/106.pdf
Друри К. Управленческий и производственный учет. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 735 с.
Морохова В. О., Василик Н. М. Аналітичний інструментарій стратегічного аналізу. Економічний форум. 2013. № 4. С. 120–126.
Мошковська О. А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 12 (138). С. 152–159.
Рета М. В. Стратегічний управлінський облік: концептуальні засади та використання в системі підприємства. Вісник НТУ “ХПІ”. 2014. № 64. С. 129–137.
Сатмурзаев А. А. Концепция стратегического учета в новых экономических структурах: теоретический аспект. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 195–198.
Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 722: Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 281–284.
Шматковська Т. О., Мачулка О. В. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 4 (236). URL: http://www.rusnauka.com/16_PN_2016/Economics/7_212939.doc.htm
Chesbrough H. Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning. 2010. № 43. Р. 354–363.
International Good Practice Guidance. Evaluating and Improving Governance in Organizations, IFAC, New York, 2009 February
Proctor R. Management Accounting for Business Decision. London: Prentice Hall Financial Times, 2006.
Simmonds K. Strategic Management Accounting. Management Accounting. 1981. Vol. 59 (9). Р. 26–29.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.016.2:657
Бутнік-Сіверський О. Б.
Особливості формування економічної стійкості на різних етапах функціонування підприємства (c. 184 - 188)

Враховуючи виключне значення стейкхолдерів у забезпеченні економічної стійкості, сформовано мету статті, яка полягає у визначенні пріоритетності їх груп на різних етапах функціонування підприємства (створення, адаптація, зростання, розвиток). Показано, що на етапі створення компанії пріоритетними стейкхолдерами виступають акціонери та кредитори як постачальники фінансових ресурсів, а також клієнти як джерело створення ринкового ресурсу. На етапі зростання ранжування стейкхолдерів повинно здійснюватися на основі їх здатності задовольняти потреби компанії на новому рівні та створювати умови для розширення інструментарію боргового фінансування. Зазначено, що сформовані високі рейтингові позиції підприємства знижують роль фінансових стейкхолдерів та актуалізують пріоритетність партнерських зв’язків, які забезпечують його інноваційний розвиток. Акцентовано увагу на тому, що загрозою втрати економічної стійкості на будь-якому етапі функціонування підприємства є корпоративні конфлікти: «агент-принципал» і «принципал-принципал», що вимагає компромісного їх вирішення. Констатовано, що формування економічної стійкості підприємств значною мірою визначається розширенням партнерських зв’язків і балансуванням інтересів стейкхолдерів. Останнє повинно ґрунтуватися на пріоритетності ресурсного внеску (обсяг, специфічність ресурсів) та можливостей впливу певної зацікавленої сторони на компанію (деструктивний, конструктивний).
Ключові слова: стейкхолдери, економічна стійкість, адаптація, зростання, розвиток, конфлікти, партнерські зв’язки.
Бібл.: 11.

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки, обліку та фінансів, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій (вул. Естонська, 8а, Київ, 03190, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бутнік-Сіверський О. Б. Особливості формування економічної стійкості на різних етапах функціонування підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 184–188.

Список використаних у статті джерел

Bendheim C. L., Waddock S. A., Graves S. B. Determining Best Practices in Corporate-Stakeholder Relationsusing Data Envelopment Analysis: An Industry Level Study. Business and Society. 1998. No. 37 (3). Р. 306–338.
De Wit B., Meyer R. Strategy Synthesis. London: Thompson Publishers, 2009. 234 р.
Kochan Т. A., Rubenstein S. A. Toward a Stakeholder Theory of the Firm: The Saturn Partnership. Organizational Science. 2000. Vol. 11. No. 4. P. 367–386.
Jawahar I. M., McLaughlin G. L. Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life cycle approach. Academy of Management Review. 2002. No. 26 (3). Р. 397–414.
Laplume A., Sonpar К., Litz R. Stakeholder theory: Reviewing a Theory That Moves Us. Journal of Management. 2008. Vol. 34. P. 1152–1189.
Neubaum D. O., Zahra S. A. Institutional Ownership and Corporate Social Performance: The Moderating Effects of Investment Horizon, Activism, and Coordination. Journal of Management. 2006. Vol. 32. P. 108–131.
Фостер Р., Каплан С. Созидательное разрушение. Почему компании, «построенные навечно», показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 346 с.
Jiang Y., Peng M. Are Family Ownership and Control in Large Firms Good, Bad, or Irrelevant? Asia Pacific Journal of Management. 2011. Vol. 28. No. 1. P. 15–39.
Utami S., Inanga E. Agency Costs of Free Cash Flow, Dividend Policy, and Leverage of Firms in Indonesia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 2011. Vol. 33. P. 7–18.
Sauerwald S., Peng M. Informal Institutions, Shareholder Coalitions and Principal-Principal Conflicts. Asia Pacific Journal of Management. 2013. Vol. 30. № 3. P. 853–870.
Bek N., Bek М., Sheresheva M., Johnston W. Perspectives of SME innovation clusters development in Russia. Journal of Business and Industrial Marketing. 2013. Vol. 28. № 3. P. 240–259.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 33.005.95/.96
Данько Н. І., Хмельова О. А.
Застосування моделей корпоративних культур на туристичних підприємствах (c. 189 - 194)

Проаналізовано значення та особливості формування корпоративної культури для співробітників, які працюють на підприємствах туристичного бізнесу. Особливу увагу приділено культурам, які дозволяють створити команду для ефективної роботи підприємства. Визначено декілька типів культур, які мають відповідні характеристики для запровадження їх у роботу туристичних підприємств. Кожна модель має свої мінуси та плюси, знаючи які можна не дотримуватися лише однієї моделі, а навпаки, проаналізувавши всі складові, вживати тих заходи, які будуть необхідні саме для розв’язання індивідуальної проблеми підприємства. На туристичному ринку існує багато різноманітних підприємств, для управління якими необхідно визначити свій індивідуальний шлях розвитку.
Ключові слова: корпоративна культура, співробітник, колектив, загальноорганізаційні цінності, довіра, «голос співробітника».
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Данько Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: n.danko@karazin.ua
Хмельова Олеся Андріївна – студент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: Berru2000@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Данько Н. І., Хмельова О. А. Застосування моделей корпоративних культур на туристичних підприємствах // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 189–194.

Список використаних у статті джерел

Бабіна Н. І. Модель формування корпоративної культури готельних підприємств. URL: http://infotour.in.ua/babina.htm
Базарова Т. Ю. Управление персоналом. М.: ЮНИТИ, 1998. 423 с.
Лапина Т. А. Корпоративная культура: учеб.-метод. пособие. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 396 с.
Радугин А. А., Радугин К. А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. Воронеж: Высшая школа предпринимателей, 1995. 195 с.
Корпоративна культура // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Корпоративна_культура
Науковий форум «Сhangingminds». URL: http://changingminds.org/explanations/culture/culture.htm
Тарасюк В. Д. Елементи та фактори формування організаційної культури підприємства. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2009. Т. 22 (61), № 2. С. 333–340.
Сайт спеціалістів у HR «CIPD» (Chartered Institute of Personnel Development. URL: https://www.cipdwww.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/relations/communication/voicefactsheet#6185
Deal T., Kennedy A. Corporate cultures, the rites and rituals of corporate life. New York: Perseus Books Publ., 2000. 232 р.
Cameron K. S., Quinn R. E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. New Jersey: Printice Hall, 2011, 288 p.
Хэнди Ч. Будущее корпораций и малых предприятий. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 204 с.
Хэнди Ч. Время безрассудства/пер. с англ. Т. Виноградова, Л. Царук; под ред. Ю. Н. Каптуревського. СПб.: Питер, 2001. 278 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 303.01:657
Єршова Н. Ю.
Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку (c. 195 - 202)

Мета статті полягає у розробці концептуальних основ стратегічного управлінського обліку. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи структурно-характеристичні підходи багатьох учених, визначено зміст поняття «стратегічний управлінський облік»; наведено ідентифікацію системоутворюючих елементів, які формують концептуальну основу стратегічного управлінського обліку. За результатами дослідження розроблено концептуальні основи стратегічного управлінського обліку, які розкривають економічний механізм його функціонування; визначено наукові підходи, що забезпечують його розвиток як цілісної системи й емпіричної науки; вдосконалено методологію, що визначає організаційно-методичні можливості його практичної побудови на підприємствах. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка сучасної концепції стратегічного управлінського обліку, орієнтованої на інформаційно-випереджаюче відображення розвитку подій і підтримку зворотних зв’язків на основі проактивного інформаційного забезпечення стратегічного управління.
Ключові слова: стратегічний управлінський облік, наукові підходи, коло концептуальних основ, інформаційне забезпечення, стратегічне управління.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 21.

Єршова Наталя Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: natalia_iershova@mali.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Єршова Н. Ю. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 195–202.

Список використаних у статті джерел

Innes J. Strategic Management Accounting // Handbook of Management Accounting. Gee. Ch. 2. 1998. 217 р.
Summons K. Strategic management accounting for pricing: a case example. Accounting and Business Research. 1982. № 12. Р. 28–34.
Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, Organisations and Society. 1990. Vol. 15 (?). Р. 27–46.
Атамас П. Й. Управлінський облік: навч посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. 440 с.
Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): монографія. Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. 334 с.
Фатенок-Ткачук А. О. Замойська К. П. Стратегічний облік у системі управління підприємством. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12721/1/45_236
Кундря-Висоцька А. П. Змістовні характеристики стратегічної парадигми обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2010. № 3, ч. 2. С. 137–139.
Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник. Київ: Лібра, 2006. 704 с.
Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
Cooper R., Kaplan R. Measure costs right: make the right decisions. Harvard Business Review October. 1988. Vol. 18. Р. 41–50.
Lord B. Strategic management accounting: the emperor's new clothes? Management Accounting Research. 1996. Vol. 7, No 3. Р. 347–366.
Богатая И. Н. Стратегический учет собственности предприятия. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 320 с.
Николаева О. Е., Алексеева О. В. Стратегический управленческий учет. М.: Едиториал УРСС, 2003. 303 с.
Маняева В. А. Теоретические основы развития стратегического управленческого учета. Вестник Самарского государственного университета. Экономика. 2010. № 1 (63). С. 47–51.
Глущенко А. В., Самедова Э. Н. Концептуальные основы управленческого учета. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2012. № 2 (21). С. 181–187.
Самедова Э. Н. Понятийно-категориальный анализ системы управленческого учета. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2010. № 2. С. 242–246.
Бондар М. І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2010. С. 21–24.
Хорнгрен Х. Бухгалтерский учет: управленческий аспект/ред. Я. В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 2000. 416 с.
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 2010. 512 с.
Єршова Н. Ю. Інновації стратегічного управлінського обліку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 15. С. 128–132.
Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність в сучасній України: теоретичне дослідження: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2009. 36 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Клювак О. В.
Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління (c. 203 - 210)

Метою статті є формування та розвиток теоретико-методологічних засад функціонування системи електронних публічних закупівель у логістичному середовищі та розробка підходу до визначення рівня готовності підприємств до участі в електронних публічних закупівлях на засадах логістичного управління інформаційними, фінансовими, інформаційно-фінансовими потоками, потоками документів, товарними потоками, потоками робіт і послуг. Запропоновано класифікацію груп часових, кількісних, якісних, вартісних, техніко-технологічних показників і показників готовності функціонування системи електронних публічних закупівель на макро- та мікрорівні, ключовими серед яких для підприємства рекомендовано вважати показники рівня готовності до участі в електронних публічних закупівлях і результативності виконання зобов’язань перед замовником після завершення тендерного процесу. Розроблено підхід до визначення рівня готовності підприємств до участі в електронних публічних закупівлях на основі набору критеріїв, пов’язаних із управлінням системами інформаційної логістики, фінансової логістики, інформаційно-фінансової логістики, документологістики, товарної логістики, логістики послуг і робіт. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі полягають у розробленні підходу до фінансово-економічного аналізу й оцінки ефективності механізму тендерного забезпечення у системі електронних публічних закупівель України та країн Європейського Союзу.
Ключові слова: підприємство, система електронних публічних закупівель, документологістика, логістичне управління, рівень готовності.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 14.

Клювак Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: oksana_klyuvak@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Клювак О. В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 203–210.

Список використаних у статті джерел

Крикавський Є., Патора Р. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2006. № 552. С. 62–75.
Юзевич В. М., Клювак О. В., Скриньковський Р. М. Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель. Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI). 2016. № 7–8. С. 39–44.
Узунов Ф. В. Удосконалення інструментарію реалізації державно-приватного партнерства в Україні: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. Запоріжжя, 2015. 36 c.
Фролов С. М., Єремейчук Р. А. Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства. Економіка розвитку. 2013. № 4 (68). URL: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee134_68/e134flo.pdf
Карий О. І., Процак К. В., Мавріна А. О. Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2015. Т. 20. С. 35–44.
Семенченко А. І. Підхід до електронного урядування в умовах сучасних викликів та загроз в Україні. URL: http://www.e-gov.in.ua/idata/files/140612-123637-4897.pdf
ProZorro – електронна система публічних закупівель: офіц. веб-сайт. 2016. URL: https://prozorro.gov.ua/
Модуль аналітики ProZorro: офіц. веб-сайт. 2016. URL: http://bi.prozorro.org/
Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19
Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16
Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
Голованенко М. В. Ефективність державної закупвельної логістики в умовах запровадження системи «Прозорро». Теоретичні та прикладні питання економіки. 2016. Вип. 2 (33). С. 79–87.
Шматько Н. М. Управління гнучкістю підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2011. 20 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.774.3
Крутова А. С., Кащена Н. Б.
Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства (c. 211 - 216)

Метою наукового дослідження є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій із удосконалення методики аналізу кредитоспроможності підприємства. Доведено, що кредитування створює умови для покращення фінансового забезпечення діяльності підприємницьких структур та водночас потребує посиленої уваги до результативності кредитної діяльності банків і зниження ризиків, пов’язаних із неспроможністю позичальників виконувати боргові зобов’язання за кредитною угодою. Досліджено стан і тенденції зміни кредитних операцій банків України та їх доходів. Акцентовано увагу на тому, що для визначення спрямованості та змісту процесу оцінки здатності позичальника до своєчасних розрахунків за наданим кредитом важливим є з’ясування сутності об’єкта оцінки та науково обґрунтована методика аналізу. Уточнено сутність дефініції «кредитоспроможність підприємства» та визначено перспективні напрями удосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника, які здатні забезпечити мінімізацію втрат банків і надання гарантій щодо вчасного виконання боргових зобов'язань за кредитною угодою через урахування конкретних умов договору, пріоритетів у роботі банку, його спеціалізації, місця на ринку, конкурентоспроможності, стану відносин із клієнтурою, рівня економічної і політичної стабільності в державі тощо. Внесені пропозиції дозволять підвищити ефективність організації аналітичного процесу оцінки кредитоспроможності підприємства та посилити інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень у системі управління кредитними ризиками банків.
Ключові слова: кредитування, кредитоспроможність, аналіз, методи оцінки кредитоспроможності.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Крутова Анжеліка Сергіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: ankrutova@ukr.net
Кащена Наталія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: natakaschena@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крутова А. С., Кащена Н. Б. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 211–216.

Список використаних у статті джерел

Основні показники діяльності банків // Національний банк України: офіц. інтернет-представництво URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442
Чайковський Я. І. Напрямки вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності боржника-юридичної особи. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. Вип. 19, ч. 1. С. 176–188.
Виговський В. Г. Визначення кредитоспроможності в економічній літературі: оцінка підходів. Вісник ЖДТУ. 2013. Вип. 2 (64). С. 206–212.
Галасюк В. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? Вісник Національного банку України. 2001. № 5. С. 54–56.
Бордюг В. В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2008. № 3. С. 112–115.
Прасолова С. П., Вовченко О. С. Банківські операції: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2013. 568 с.
Ковальчук Н. О., Паскар М. О. Удосконалення методик оцінки рівня кредитоспроможності вітчизняних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 11. С. 91–94.
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: Постанова Правління НБУ від 25.01.2012 № 23 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
Мельник К. В. Проблемні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальників. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 433–438.
Світлична В. Ю., Фатєєва Є. Г. Актуальні питання організації кредитних відносин у діяльності банківських установ України. Комунальне господарство міст. 2011. № 100. С. 252–262.
Аптекар С. С., Скомаровська К. А. Проблеми і перспективи сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників. Проблеми економіки. 2013. № 3. С. 261–266.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.336.4:334.716
Кузьмін О. Є., Ситник Й. С.
Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств (c. 217 - 225)

Наведено авторське бачення вирішення наукової проблеми визначення чинників впливу та формування критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. Встановлено, що діагностичне оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств залежить від впливу чинників внутрішнього середовища систем менеджменту, особистісно-мотиваційних і зовнішнього середовища. Здійснено декомпозицію процесу інтелектуалізації систем менеджменту на окремі складові та виділено групові критерії діагностування і їх деталізовані показники. Основними груповими критеріями оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту визначено: знаннєвий потенціал інтелектоносіїв; людський капітал; інтелектуально-компетентнісний рівень управлінського персоналу; мотивація інтелектоносіїв; стан розвитку менеджменту; науково-дослідницький потенціал; розвиток інформаційно-комунікаційних технологій; інтелектуально-господарська діяльність; формування інтелектуального капіталу; інституційний розвиток системи менеджменту; формування знаннєво-інноваційних перспектив; комплексність процесу інтелектуалізації.
Ключові слова: інтелектуалізація, система менеджменту, декомпозиція, чинники, критерії, оцінювання, діагностування, процес, інтегральний індекс.
Рис.: 7. Бібл.: 13.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua
Ситник Йосиф Степанович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: SutnukY@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьмін О. Є., Ситник Й. С. Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 217–225.

Список використаних у статті джерел

Ажажа М. А. Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах глобалізації. Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 11–17.
Бойко Т. Л. Управління інтелектуальним потенціалом підприємств (за матеріалами телекомунікаційних підприємств України): дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2015. 251 с.
Жарінова А. Г. Обґрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 12 (126). С. 91–101.
Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: монографія. Донецьк: ДонУЕП, 2008. 363 с.
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підручник. Київ: Академвидав, 2007. 464 с.
Нили Энди, Адамс Крис, Кеннерли Майк. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им/пер. с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. 400 с.
Носова Т. І. Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств: автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків. 2016. 24 с.
Подольчак Н. Ю. Оцінювання рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств шляхом застосування локальних показників. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. 2010. № 682. C. 106–115.
Ротань Н. В., Комліченко О. А. Методи оцінки інтелектуального капіталу туристичного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 3. С. 110–113.
Хілуха О. А., Кузьмін О. Є., Ліпич Л. Г. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні положення: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 200 с.
Холявка Л. Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук. Львів, 2016. 27 с.
Чуприна О. О., Чуприн К. С. Методологічні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. № 3 (14). С. 22–34.
Edvinsson L. Developing intellectual capital Scandia. Long Range Planning. 1997. Vol. 30. No. 3. P. 366–373.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.564:658
Мельник О. Г.
Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу (c. 226 - 231)

У статті розглянуті теоретичні та методологічні аспекти аналізу експортного потенціалу підприємства та методологічні засади його виміру. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці учених, систематизовані погляди дослідників на визначення поняття «експортний потенціал підприємства». У статті з позицій системно-структурного підходу визначено економічний зміст експортного потенціалу підприємства як складного системного утворення взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів економічного та позаекономічного походження, внутрішньої і зовнішньої дії. Визначено, що у міжнародному економічному просторі експортний потенціал підприємства набуває нових якісних ознак, що віддзеркалюють не просто ресурсні можливості національного економічного суб’єкта, а й потреби та інтереси зарубіжних країн і їх економічних агентів. Визначено, що функціональна роль експортного потенціалу полягає у реалізації цільових настанов зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Природа цих настанов може бути різною і формується за принципом забезпечення потреб зовнішніх ринків. Рівень задоволення цих потреб окремим підприємством може бути визначений крізь такі показники, як обсяг експорту, якість експортованої продукції, рівень диверсифікації експорту, які визначають результат експортної діяльності, а щодо її мети слугують критерієм ефективності експортного потенціалу підприємства. У результаті дослідження було виділено складові експортного потенціалу підприємства та наведено модель їх взаємозв’язків. Перспективні напрямки дослідження пов’язані із галузевими аспектами формування експортного потенціалу підприємств, які дозволяють висвітлювати його структурні елементи та напрямки розвитку.
Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, аналіз, експортний потенціал підприємства, розвиток експортного потенціалу, структурні елементи експортного потенціалу.
Рис.: 3. Бібл.: 20.

Мельник Ольга Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: olia_melnyk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельник О. Г. Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 226–231.

Список використаних у статті джерел

Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. Міжнародна економічна політика. 2009. № 8–9. С. 221–245.
Крушніцька Г. Б. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання (на прикладі Чернівецької області): автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2001. 19 с.
Бабан Т. О. Сутність поняття «експортний потенціал» у економічній науці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012. № 2 (18), т. 2. C. 7–17.
Пилипенко И. В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. Смоленск: Ойкумена, 2005. 496 с.
Березін О. В., Карпенко Ю. В. Теорія і практика забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств: монографія. Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. 203 с.
Байдала Н. М. Експортний потенціал: сутнісна характеристика, фактори формування та механізми стимулювання // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 153–154.
Піддубна Л. І., Шестакова О. А. Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування та розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 223–229.
Ілясова Ю. В. Експортний маркетинг виноробної продукції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2009. 20 с.
Стахорський О. О. Вплив інновацій на формування експортного потенціалу аграрних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Херсон, 2010. 20 с.
Швецова М. Б. Стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Тернопіль, 2010. 21 с.
Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3/відп. ред. Мочерний С. В. Київ: Академія, 2002. 952 с.
Дудченко М. А. Диверсифікація експортного потенціалу України // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: навч. посіб. Київ: Либідь, 2002. С. 143–157.
High-technology exports (% of manufactured exports) // World Development Indicators. World Bank Group. URL: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
High-tech exports (% of exports) // Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tin00140&language=en
Діяльність суб’єктів господарювання», 2015: стат. зб./за ред. М. С. Кузнєцової. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 484 с.
Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) за 2015 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/nsoz/nsoz15_u.htm
Кривецький І. Ю. Аналізування стану та тенденцій розвитку машинобудівних підприємств України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2014. № 794. С. 29–36.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
WTO. International Trade Statistics. URL: http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|804||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|
WTO. World trade statistics review 2016. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338
Пілевич Д. С.
Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств (c. 232 - 237)

Досліджено роль контролінгу у забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто особливості формування інформаційного ресурсу у межах функціонування суб’єктів господарювання. Встановлено, що ефективна система обігу управлінської інформації є важливою компонентою забезпечення розвитку підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Запропоновано організовувати обіг управлінської інформації на підприємствах за допомогою контролінгу як сучасної моделі управління. Візуалізовано обіг інформації у межах суб’єкта господарювання за умови створення служби контролінгу та без функціонування такого підрозділу.
Ключові слова: контролінг, інформація, управління, підприємство, інформаційний ресурс.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Пілевич Дмитро Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: dmutrostan@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілевич Д. С. Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 232–237.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 511 с.
Брохун Н. С. Система контролінгу: об’єкт, суб’єкт та завдання. Вісник ЖДТУ. 2008. № 2 (44). С. 22–30.
Кіпіоро І. М. Формування системи контролінгу на підприємстві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. № 22 (2). URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/41.pdf
Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2013. 304 с.
Панас Я. В. Концепція контролінгу інноваційної діяльності підприємства. Вісник національного університету ,,Львівська політехніка”. 2013. № 754: Проблеми економіки та управління. С. 197–205.
Приймак С. В. Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2007. 22 с.
Третьякова М. Л. Контролінг як концепція ефективного управління підприємством. Економічні науки. 2013. Вип. 10 (4). С. 298–303.
Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій. Київ: Центр навч. літ., 2006. 318 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.016.2:657
Пономаренко Т. В.
Стратегічно орієнтований підхід до дослідження економічної стійкості підприємств (c. 238 - 243)

Конструктивно осмислено сучасні підходи до дослідження сутності економічної стійкості. Відзначено, що вони сфокусовані на стійкості як стані економічної системи. Актуалізовано, що такий підхід не відповідає системно-синергетичній методології, відповідно до якої стійкість має дуалістичну природу: як стан і як властивість системи бути стійкою. Систематизовано ключові положення традиційного підходу до розуміння сутності економічної стійкості. На основі продуктивного синтезу системно-синергетичної методології та сучасних здобутків теорії стратегічного менеджменту сформовано авторський концептуальний підхід, що поглиблює традиційне наповнення економічної стійкості виключно як стану. Пропонований підхід розширює темпоральний контекст стійкості від забезпечення моментного стану до формування можливостей перманентного функціонування підприємства. Аргументовано, що ці можливості визначаються організаційною здатністю компаній до реалізації їх функціонального призначення. Це змінює пріоритетність управлінського фокусу: від орієнтації на забезпечення матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами (традиційний підхід) до акумулювання ресурсів, які не можуть бути предметом ринкових угод купівлі-продажу (стратегічно орієнтований підхід).
Ключові слова: економічна стійкість, стан, властивість, ресурси, здатності, стейкхолдери, стратегічно орієнтований підхід.
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Пономаренко Тетяна Вадимівна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств, Криворізький національний університет (вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, Україна)
Email: dvnz@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пономаренко Т. В. Стратегічно орієнтований підхід до дослідження економічної стійкості підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 238–243.

Список використаних у статті джерел

Teece D., Pisano G., Shuen А. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal. 1997. Vol. 18. № 7. Р. 509–534.
Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления: монография. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2008. 548 с.
Смірнов Є. В. Концепція інноваційної активності виробничої компанії на основі поведінкового підходу. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2014. № 4 (24). С. 84–91.
Тис Д., Пизано Г., Шуен Э. Динамические способности, формы и стратегическое управление. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Менеджмент. 2003. № 4. С. 133–185.
Ireland R. D., Hitt М. А., Sirmon D. G. A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of management. 2003. Vol. 29. № 6. Р. 963–989.
Stam W., Elfring Т. Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra- and extraindustry social capital. Academy of Management Journal. 2008. Vol. 51. № 1. P. 97–111.
Hitt M. A., Ireland R. D., Sirmon D. G., Trahms С. А. Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. The Academy of Management Perspectives. 2011. Vol. 25. № 2. Р. 57–75.
Schneider S., Spieth Р. Business model innovation: towards an integrated future research agenda. International Journal of Innovation Management. 2013. Vol. 17. № 1. Р. 1–34.
Hamel G., Prahalad C. Competing for the Future. Boston: HBR Press, 1996. 121 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657
Супрунова І. В., Кирилюк Б. Л.
Застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі запасів підприємства (c. 244 - 249)

Розглянуто управління запасами з метою формування єдиної інформаційно-комунікативної моделі (єдиного інформаційного простору) щодо їх наявності та руху. Визначено, що автоматизація таких процесів дозволяє фіксувати бухгалтерську інформацію за єдиними принципами та вимогами, передбачає можливість синхронізації з іншими системами, здійснення налаштувань, забезпечення взаємозв’язку бухгалтерського обліку та економічного аналізу як єдиної інформаційної бази. Проаналізовано програмне забезпечення бухгалтерського обліку для різних підприємств за критеріями: повнота, деталізація, звітність, налаштування, що визначило програму “1С: Бухгалтерія” як комплексний інструмент ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку для підприємств різних напрямів діяльності та форм власності. Порівняно з іншими ця програма максимально задовольняє управлінський запит і надає можливість здійснення налаштувань. Запропоновано автоматизацію за напрямами: аналіз точки замовлення, планування закупівель, ABC-аналіз продажу, що у вигляді встановлення додаткового модуля в конфігурацію “1С: Бухгалтерія” дозволить формувати інформацію та контролювати відповідні процеси.
Ключові слова: запаси, економічний аналіз, бухгалтерський облік, інформаційно-комунікативна система, інформаційне забезпечення.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Супрунова Ірина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: Irinka13s@rambler.ru
Кирилюк Богдан Леонідович – здобувач, кафедра обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: kyryluk@edsson.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Супрунова І. В., Кирилюк Б. Л. Застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі запасів підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 244–249.

Список використаних у статті джерел

Багрій К. Л. Удосконалення класифікації матеріальних запасів у системі управління підприємством. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. 2009. Вип. 3. С. 288–293.
Давидова І. Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту. Вісник Книжкової палати. 2015. № 2. С. 39–42.
Іващенко О. В., Кожевнікова О. С. Управління запасами на підприємствах. Економічний вісник Донбасу. 2008. № 3. С. 132–135.
Колумбет О. П. Впровадження комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку: особливості та послідовність здійснення. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 2. С. 107–115.
Корабахіна А. Ю. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 3 (2). С. 75–82.
Крещенко О. В. Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 253–258.
Кудіна О. М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 220–226.
Левченко О. П. Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 266–270.
Лопатіна В. В. Економічна сутність виробничих запасів. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія: Економіка. 2012. Т. 189. Вип. 177. С. 67–71.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М., Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О.
Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства (c. 250 - 257)

Метою статті є формування й розвиток теоретичних і методичних засад діагностики факторів інноваційного розвитку підприємства в межах теорії і практики економіки й управління підприємствами. З’ясовано, що під поданою діагностикою слід розуміти процес ідентифікації, аналізу та визначення рівня впливу факторів (позитивних, негативних) на процеси інноваційного розвитку підприємства з метою виявлення та вирішення проблем (наявних, можливих) гальмування його інноваційної активності (впровадження нових технологічних процесів, виробництво інноваційних видів продукції тощо) в контексті забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики факторів інноваційного розвитку підприємства є показники, які відображають основні фактори інноваційного розвитку: показник інноваційного розвитку; показник інноваційної активності персоналу; показник забезпеченості підприємства нематеріальними активами; показник майна, необхідного для інноваційного розвитку; показник просування інноваційних видів продукції на ринок. Перспективою подальших розвідок у цьому науковому напрямі є розробка системи часткових діагностичних цілей полікритеріальної системи діагностики діяльності підприємств із урахуванням діагностики факторів інноваційного розвитку підприємства як часткової діагностичної цілі.
Ключові слова: підприємство, фактори інноваційного розвитку, діагностика, бізнес-індикатори.
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 23.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net
Павловські Гжегож – Компанія «Zaklad Handlowo-Uslugowy BHP» (вул. Костшинська, 17, Гужиця, 69-113, Польща)
Email: gpawlowski@op.pl
Костюк Наталія Романівна – студент, економічний факультет, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: natalyya-kostyuk@ukr.net
Коропецький Олег Олександрович – студент, юридичний факультет, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: lviv-university@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 20

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М., Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 250–257.

Список використаних у статті джерел

Кобрин Л. Й. Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства. Наукові записки: наук.-техн. збірник. 2016. № 1 (52). С. 152–157.
Рогоза М. Є. Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.
Волощук Л. О. Інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та проблеми аналітичного забезпечення в умовах індикативного управління. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 75–79.
Пожуєва Т. О. Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства. Економіка і регіон. 2014. № 1 (44). С. 103–109.
Миколайчук І. П. Дослідження впливу факторів інноваційного розвитку на формування компетенцій підприємства. Чернігівський науковий часопис. Серія 1: Економіка і управління. 2015. № 1 (6). С. 71–76.
Русінко М. І. Класифікація факторів впливу на інноваційний розвиток будівельного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 9-1, Ч. 4. С. 113–117.
Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств. Маркетинг і менеджмент. 2014. № 2. С. 122–135.
Підкамінний І. М., Ціпуринда В. С. Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
Золотарьова І. О., Краснікова В. Ю. Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств. Системи обробки інформації. 2011. Вип. 7 (97). С. 19–21.
Тельнов А. С., Попель С. А. Інноваційна діяльність: аналіз чинників впливу на макро-, мезо-, мікроекономічних рівнях. Інноваційна економіка. 2012. № 10. С. 6–13.
Череп А. В., Урусова З. П., Урусов А. А. Фактори інноваційного розвитку підприємств України. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2014. № 3. С. 84–89.
Бондаренко М. І., Сидорчук І. П. Фактори впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 3, т. 1. С. 35–37.
Маджара О. В. Соціально-економічні фактори гальмування інноваційних процесів на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2011. Спецвип. 33, ч. 4. С. 94–98.
Германюк Н. В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 4. С. 50–55.
Орлова В. М. Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1 (8). С. 79–85.
Воронкова А. Е. Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика. Економіка промисловості. 2009. № 3. С. 133–137.
Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М.: Прогресс, 1992. 364 с.
Кузьмін О. Є., Князь С. В., Вівчар О. Й., Мельник Л. І. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: монографія. Львів: ТзОВ “Укрпол”, 2005. 250 с.
Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Гарасим Л. С. Діагностика внутрішнього середовища підприємства в контексті вивчення сильних і слабких його сторін // Ефективна економіка. 2016. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
Скриньковський Р. М. Система діагностики інноваційної діяльності підприємства: концепція та інструментарій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 705–708.
У яких країнах найкраще вести бізнес: інфографіка. URL: http://tsn.ua/groshi/u-yakih-krayinah-nakrasche-vesti-biznes-infografika-855545.html (10.01.2017 р.).
Which companies lead the world in innovation. URL: https://twitter.com/webofscience (10.01.2017 р.)
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.4:[005.06+378.1+519.86]
Станкевич І. В.
Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика (c. 258 - 268)

Метою статті є забезпечення дієвості реалізації цілей управління освітньою організацію шляхом ідентифікації бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації та обґрунтування вибору мови та діаграм їх моделювання. Автором зроблено наголос на тому, що підхід до ідентифікації бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації повинен ґрунтуватись не на видах, а на результатах діяльності організації у вищій освіті. В роботі визначено, що результативний підхід до ідентифікації бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації повинен бути заснований на життєвому циклі освітньої послуги (петлі якості), вимогах стандарту ISO 9001:2015 щодо побудови процесів системи управління якістю та стандартизованому переліку бізнес-процесів International Benchmarking Clearinghouse. Для подальшої процедури імплементації системи управління якістю автором розроблено контекстну діаграму системи, яку декомпозовано на процеси рівня «0» та рівня «1». В роботі розглянуто переваги та недоліки різних мов моделювання, що застосовні до віртуалізації бізнес-процесів, зокрема уніфіковану мову моделювання UML, що використовує ряд діаграм для віртуалізації бізнес-процесів саме складних організацій. Розроблені в роботі практичні рекомендації щодо ідентифікації та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю сприятимуть дієвій імплементації таких систем у діяльність освітніх організацій, що дозволить у подальшому забезпечити задоволеність вимог замовників і реалізацію цілей управління.
Ключові слова: бізнес-процес, діаграма, ідентифікація, моделювання, освітня організація, освітня послуга, петля якості, система управління якістю.
Рис.: 5. Бібл.: 22.

Станкевич Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: arnika@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Станкевич І. В. Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 258–268.

Список використаних у статті джерел

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT): ДСТУ ISO 9000: 2007 [На заміну ДСТУ ISO 9000:2001; чинний від 2008 01 01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 34 с.
Калянов Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 240 с.
Кулябов Д. С., Королькова А. В. Введение в формальные методы описания бизнес-процеccов: учеб. пособие. М.: РУДН, 2008. 173 с.
Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. М.: Диалог МИФИ, 2002. 224 с.
Новиков Ф. А. Анализ и проектирование на UML: учеб.-метод. пособие. СПб.: ИТМО, 2007. 286 с.
Всяких Е. И., Сидоренко Е. В., Носков Б. В., Киселев С. П., Зуева А. Г. Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов. М.: ДМК «Пресс»; Компания ИТ-Экономика, 2008. 246 с.
Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М.: Стандарты и качество, 2004. 408 с.
Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. The Unified Modeling Language User Guide. Second Edition, Addison-Wesley, 2005.
Schmuller J. Sams Teach Yourself UML in 24 Hours. 3rd Edition. Sams Publishing, 2004. 504 p.
Sheer A. ARIS-Business Process Modelling. Berlin: Springer-Verlag, 1998.
Станкевич І. В., Тігарєва В. А. Переваги та недоліки застосування уніфікованої мови UML при моделюванні бізнес-процесів складних організацій. Наука й економіка. 2014. Вип. 4 (36). С. 207–216.
Станкевич І. В., Тігарєва В. А. Моделювання бізнес-процесів підприємств сфери зв’язку та інформатизації за допомогою Unified Modeling Language-діаграм. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2014. № 2. С. 713–719.
Станкевич И. В. Основные подходы к выделению бизнес-процессов в образовательных организациях: мaterials of the X International scientific and practical conference [«Conduct of modern science», (30.11 – 07.12.2014, Sheffield)]. Vol. 5. Economic science. Science and education. P. 46–50.
Картузов А. В. Проектирование управленческого процесса в ИТ-образовании: монография. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2009. 206 с.
Крюков В. В., Шахгельдян К. И. Корпоративная информационная среда как основа управления бизнес-процессами вуза // Информационные технологии в образовании (ИТО-2006): сб. тр. XVI Междунар. конф. М., 2006. № 2. С. 19–21.
Матвеев В. В., Титаренко Д. В. О процедуре моделирования процессов системы менеджмента качества образовательной организации. Экономика и управление. 2009. № 6. С. 100–104.
Рудикова Л. В., Струпинский Д. О. О моделировании бизнес-процессов в высших учебных заведениях // Научные исследования преподавателей факультета математики и информатики: сб. науч. ст./отв. ред. И. П. Мартынов. Гродно: ГрГУ, 2010. C. 105–109.
Савченко С. О. Основні принципи процесного та проектного підходів в управлінні ВНЗ з орієнтацією на споживача. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 460–466.
Системи управління якістю. Вимоги: (ISO 9001: 2015, IDT): ДСТУ ISO 9001:2015 [На заміну ДСТУ ISO 9001:2009; чинний від 2016 07 01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.
Воробієнко П. П., Станкевич І. В., Стрельчук Є. М., Глухова О. І. Управління якістю: підручник. Одеса: ОНАЗ, 2014. 376 с.
Воробієнко П. П., Станкевич І. В., Глухова О. І., Суліма Л. О. Практичний досвід розроблення та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. Вища школа: наук.-практ. вид. 2013. № 6. С. 7–20.
Утехин Г., Мишнев Б. Квалиметрия образовательных услуг (Измерения в системе менеджмента качества вуза) // Управление качеством высшего образования в условиях перехода к двухступенчатой системе подготовки кадров: сб. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 6–7 июня 2007 г.). Мн.: БГУ, 2007. 405 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.47
Тарасова Т. О., Архіпова В. О.
Обліково-аналітичне забезпечення заходів відновлення діяльності підприємств торгівлі (c. 269 - 276)

Діагностика сталого розвитку покликана розпізнавати критичний вплив інституціонально-нормативного середовища підприємства і є одним із головних завдань обліково-аналітичного забезпечення управління. Запропоновано рефлективну модель управління сталим розвитком, яка складається із системи структуроутворюючих елементів функціональної, фінансової і ринкової діагностики. Розширено інструментарій когнітивної технології, яка заснована на моделюванні господарської ситуації щодо виникнення когнітивного дисонансу зі сталим розвитком бізнес-одиниці у нестійкому середовищі. Запропоновано граф взаємозалежності між факторами-індикаторами, цільовими факторами утримання цінності та важелями впливу на контрольні точки діагностики кризи подовження бізнесу. З метою розробки дієвого механізму санації досліджено якісний склад оборотних активів, які для підприємств торгівлі мають значення страхового запасу, та визначено критерії оцінки їх ліквідності. Запропоновано три групи страхових ресурсів підприємства: ліквідні; умовно-ліквідні; неліквідні. Це дозволило розробити комплекс організаційно методичних заходів оздоровлення підприємства торгівлі, які спрямовані на мобілізацію прихованих резервів, оптимізацію структури оборотного капіталу, реструктуризацію дебіторської заборгованості. Розроблено рекомендації щодо запровадження санаційних заходів реструктуризації капіталу та боргових зобов’язань підприємства, економічний ефект від запровадження яких полягає у формуванні санаційного прибутку та визначенні терміну відновлення платоспроможності. Запропоновані заходи функціональної, фінансової та ринкової діагностики, які дозволяють виявляти неліквідні страхові ресурси та уникати збитків, відновлювати рентабельність і прибутковість завдяки ефективному використанню наявних ресурсів, власних резервів, реструктуризації боргів, спрямовані на змістовну адаптацію положень Міжнародних стандартів ISO серії 9000 із подовження діяльності та постійного поліпшення управління бізнес-одиниці.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, відновлення діяльності, санація, сталий розвиток.
Рис.: 7. Бібл.: 9.

Тарасова Тетяна Олексіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів та обліку, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: paluhtatiana@gmail.com
Архіпова Вікторія Олександрівна – доцент, кафедра іноземних мов, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: inmov@hduht.edu.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Tarasova T. O., Arkhypova V. O. Accounting and Analytical Support of Measures on Resuming Activity of Trade Enterprises // The Problems of Economy. – 2017. – №1. – C. 269–276.

Список використаних у статті джерел

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 434 с.
Бондарчук М. К., Вівчар О. Й., Скоропад І. С. Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку. Наука й економіка. 2013. № 3 (31). С. 17–21.
Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия: учеб. пособие. М.: Инфра, 2010. 237 с.
Білоконь Т. М. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2009. № 2. С. 40–45.
Гришова І., Островська І., Менкконен А. Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2013. № 1. С. 254–265.
Мозенков О. В. Механізм управління процесом санації підприємств-банкрутів. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6 (96). С. 122–126.
Хома І. Б. Формування аналітичного інструментарію діагностики рівня фінансово-кредитної захищеності промислового підприємства: монографія. Розд. 3.16. С. 149–157 // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. Ч. 2/під ред. О. О. Непочатенко. Умань: Вид. «Сочінський», 2011. 278 с.
Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2008. 412 с.
Шара А. К. Санаційний аудит підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. 2013. Вип. 43. С. 123–127.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК ---
Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Даниляк М. І.
Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь (c. 277 - 283)

Метою цієї статті є аналіз положень теорії поколінь і виявлення можливостей її практичного застосування в управлінні персоналом задля підвищення рівня «лояльності» співробітників і зростання продуктивності праці. У результаті дослідження було проведено аналіз основних трудових цінностей персоналу, зайнятого в сучасній економіці України. Виявлено їх залежність від приналежності співробітників до певного покоління чи історичної епохи, у якій вони зростали, згідно з теорією поколінь – бебі-бумерів, «іксів» або ж «ігреків». Обґрунтовано необхідність урахування положень теорії при побудові бізнес-процесів організації та надано рекомендації щодо їх адаптації у розрізі окремих HR-аспектів, таких як залучення персоналу, адаптація, навчання та мотивація співробітників. Перспективами подальших досліджень у цьму напрямі є вдосконалення методів і технік роботи з персоналом організації шляхом урахування особливих рис поколінь співробітників і системи цінностей, які вони розділяють.
Ключові слова: цінності, покоління, організація, управління персоналом.
Бібл.: 27.

Щетініна Людмила Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: sludval@ukr.net
Рудакова Світлана Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: svetlana.rudakova.home@gmail.com
Даниляк Марта Ігорівна – студент, факультет управління персоналом, соціології та психології, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: marta.danilyak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Даниляк М. І. Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 277–283.

Список використаних у статті джерел

Албегова И. Ф., Шаматонова Г. Л. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг: учеб. пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2015. 116 с.
Асташова Ю. В. Теория поколений в маркетинге. Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2014. № 1. С. 108–113.
Болл Д. История мира в инфографике. М.: Альпина Паблишер, 2014. 224 с.
Веретенникова И. Теория поколений для привлечения и развития персонала // Интеллект Cервис. 2013. URL: http://intservis.ru/article/index.php?dir=17&id=136
Волкова Н. В., Чикер В. А. Адаптация персонала в российских организациях: различия профессиональной мотивации и уровня самомониторинга трех поколений. Вестник Московского университета. 2015. № 4. С. 21–38.
Глівенко С. В. Мотиваційні особливості представників бізнес-еліти в контексті вивчення теорії поколінь. Вісник СумДУ. 2003. № 4. С. 140–145.
Дейниченко П. Г. ХХІ век. История не заканчивается. М.: ОЛМА-Пресс, 2000. 350 с.
Демецкая А. Отцы и дети: поколение не выбирают // Фармацевт Практик. 2016. URL: http://fp.com.ua/articles/ottsyi-i-deti-pokolenie-ne-vyibirayut/
Zabolotna V. A. The phenomenon of staff loyalty in the context of different generations. Science and Education a New Dimension. 2015. № 55. Р. 68–73.
Калинина Ю. «Люди икс» все еще играют определяющую роль в экономике и бизнесе. Но на смену им уже идут «игреки». Чего от них ждать? Бизнес-журнал. 2010. № 9. С. 23–27.
Кліман С. В., Костін В. А. Структурно-функціональна парадигма як теоретичну підставу управління корпоративним утворенням. Питання управління. 2013. № 3. С. 24.
Кирвас В. А. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності сучасних студентів з урахуванням особливостей покоління. Актуальні питання навчання. 2014. № 2. С. 288–292.
Микушин Ф. Поколение Х: нюансы обучения // E-xecutive. 2011. URL: http://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1543921-pokolenie-h-nuansy-obucheniya
Рожавська А. А. Трансформація підходів до навчання персоналу. Питання управління. 2014. № 3. С. 6–7.
Рябых Д. Теория поколений // Бизнес-журнал. 2011. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-around/socio/generation.html
Селютіна А. Розробка ефективної системи оплати і стимулювання праці // Кадровий менеджмент. 2013. № 8. С. 19.
Фуколова Ю. Игрек неизвестный // Коммерсантъ. Секрет Фирмы. 02.06.2014. С. 38. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2483995
Хомякова Е. И. «Поколение Y» в контексте социального взаимодействия в современном обществе. Вестник Томского политехнического университета. 2011. № 6. С. 153–156.
Черников Б. В. Дифференциация трудовых ценностей среди поколений современных работников. Вестник Томского политехнического университета. 2014. № 385. С. 153–158.
Чилипенок Ю. Ю. Три поколения сотрудников: особенности привлечения // Современное общество и труд/ред. кол. Р.В. Карапетян, А.А. Русалинова, О. А. Таранова. СПб.: Издат. Центр экон. факультета СПбГУ, 2014. 909 с. С. 357–365.
Чилипенок Ю. Ю. Три поколения российских работников: исследование опыта // Вестник Поволжского института управления. 2015. № 3. С. 79–86.
Шамис Е. Беби-Бумеры уходят на пенсию: о каких проблемах говорит мир (по материалам конференции ASTD, США 2009). URL: https://rugenerations.su/2009/06/25/
Шамис Е., Никонов Е. Самое дорогое. Что стоит знать о ценности поколений? // Наследники project. 2016. URL: http://rugenerations.livejournal.com/15644.html
Дифференцированный подход к привлечению, мотивации и удержанию сотрудников разных поколений // Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов. 2015. URL: http://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/osobennosti-pokolenii-bebi-bum-iks-i-igrek-differentsirovannyi-podkhod-k-privlechen
Поколение 21 века: структура и среда стратегий достижения результата // Фонд подготовки кадрового резерва. 2008. URL: http://bd.fom.ru/pdf/st2.pdf
Strauss W., Howe N. The fourth turning: an American prophecy: what the cycles of history tell us about America’s next rendezvous with destiny. New York: Broadway Books, 1997. 367 р.
Strauss W., Howe N. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: Broadway Books, 1991. 367 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 332.02
Якубів В. М., Боришкевич І. І.
Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств (c. 284 - 289)

Метою статті є визначення сутності поняття “стратегічний набір” через дослідження підходів різних науковців до цього терміна, узагальнення наявних видів стратегій і приведення їх до особливостей аграрного сектора, а також висвітлення необхідності формування стратегічного набору для розвитку сільськогосподарських підприємств. У процесі написання статті використано такі методи наукового пізнання: індукції та дедукції, метод логічного аналізу – при обґрунтуванні наявних понять стратегічного набору та різновидів стратегій; метод теоретичного моделювання – для розробки поняття стратегічного набору; метод систематизації – при комплексному дослідженні стратегій розвитку підприємства та їх узагальненні. Проаналізовано наявні підходи до визначення сутності поняття “стратегічний набір”. Досліджено стратегічний набір як ефективний та невід’ємний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. Запропоновано інтерпретацію терміна “стратегічний набір”, а також два нових види стратегії, виходячи з актуальних тенденцій аграрного ринку. Встановлено, що правильно розроблений набір стратегій складає основу стратегічного планування і є запорукою успіху сільськогосподарського підприємства. Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні та поглибленні теоретичних положень щодо стратегічного набору, удосконаленні понятійно-категоріального апарату та доповненні наявних видів стратегій новими згідно з сучасним станом аграрного сектора. Отримані результати дослідження формують підґрунтя щодо подальшого обґрунтування необхідності розробки стратегічного набору, який забезпечує ефективне досягнення поставлених цілей і сформованої місії.
Ключові слова: стратегічний набір, стратегія, план, розвиток, сільськогосподарські підприємства.
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Якубів Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: yakubiv.valentyna@gmail.com
Боришкевич Ірина Ігорівна – аспірант, кафедра управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: ira_boryshkevych@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Якубів В. М., Боришкевич І. І. Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 284–289.

Список використаних у статті джерел

Воронкова А. А., Воронкова А. В. Обґрунтування стратегії розвитку аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Серія: Економічні науки. 2013. № 137. URL: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_137/12.pdf
Голік В. В. Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2. С. 15–24.
Дикань В. Л., Зубенко В. О., Маковоз О. В., Токмакова І. В., Шраменко О. В. Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2013. 272 с.
Євчук Л. А. Роль стратегій зростання в забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2011. № 9. С. 14–17.
Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Київ: Знання, 2010. 406 с.
Корецький М. Х., Дацій О. І., Дегтяр А. О. Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2007. 240 с.
Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб. Київ: КНУУТД, 2009. 335 с.
Пізняк Т. І. Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2012. Вип. 3. С. 23–28.
Східницька Г. В. Теоретичні основи формування системи стратегічного управління у діяльності сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. 2016. № 3. С. 212–216.
Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.
Yakubiv V. М. Accounting and analytical methods of diagnostics improvement for enterprises’ organizational development. Economic Annals-ХХІ. 2015. № 3–4 (1). Р. 68–71.
Стратегічний набір: поняття, склад, особливості. URL: http://studopedia.org/4-190246.html


Розділ: Економічна теорія
УДК 001.89+005.922.1
Вахлакова В. В.
Економічна безпекологія: становлення науки (c. 290 - 296)

Накопичення емпіричного матеріалу з проблематики економічної безпеки (держави, регіону, підприємства) з якогось моменту потребувало його пояснення з використанням низки теоретичних конструкцій ы структурування накопиченого масиву знань, що зумовило виникнення науки про економічну безпеку – економічної безпекології, що є ієрархічною наукою, у якій об’єкти економічної безпеки розташовані за такими рівнями: держава – регіон – суб’єкт господарської діяльності. Проаналізовано терміни, що застосувалися для позначення сукупності знань про економічну безпеку (держави, регіону, підприємства). Розкрито зміст економічної безпекології як сучасної галузі знань. Проаналізовано наявність в економічній безпекології ознак, характерних для кожної наукової галузі. Розглянуто загальні закономірності становлення економічної безпекології як науки. Уточнено зміст та характеристику раніше виділених етапів еволюції вітчизняної економічної безпекології (феноменологічний, дивергентний, конвергентно-седиментативний), додано інтеграційно-прагматичний етап.
Ключові слова: економічна безпека, економічна безпекологія, наука, становлення, ознаки, закономірності, етапи, розвиток.
Табл.: 1. Бібл.: 23.

Вахлакова Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Донбаський державний технічний університет (пр. Перемоги, 84, Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна)
Email: VahlakovaVV@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вахлакова В. В. Економічна безпекологія: становлення науки // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 290–296.

Список використаних у статті джерел

Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. Киев: Ин Юре, 2000. 400 с.
Гуссерль Э. Избранные работы/сост. В. А. Куренной. М.: Территория будущего, 2005. 464 с.
Живко З. Б. Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства: монографія/за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів: УАД, 2013. С. 341–360.
Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства: монографія. Харків: Мачулін, 2016. 504 с.
Кожэневски Л. Секьюритология – наука о безопасности. URL: http://ua-ed.narod.ru/Kozhenyovski_L_-_Ednist_bezpeky_v_Evrosoyuzi.htm
Кожэневски Л. Ф. Секьюритология в процессе становления научной дисциплины. Вестник национального технического университета "ХПИ". 2008. Вып. 27. С. 22–34.
Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: монография. Киев: Либра, 2003. 280 с.
Козаченко Г. В., Тюлєнєв Г. Д. Вимоги до формування методологічного базису екосеседа. Вчені записки Університету "КРОК". 2011. Вип. 27: у 2 т. Т. І. С. 152–157.
Козаченко Г. В., Адаменко Т. М. Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. № 1 (69). С. 90–95.
Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Тюлєнєв Г. Д. Економічна безпека у системі вищої освіти України: сутність та характер // Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3 т. Т. 3/за заг. ред. Г. В. Козаченко. Луганськ: Промдрук, 2014. С. 71–129.
Козаченко Г. В., Шульженко Л. Є. Екосесент: зміст, предмет та структура. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 8–12.
Козаченко Г. В., Кузьменко О. М. Експлейнарний базис екосесента: принциповий підхід до розгляду. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. Вип. 25. Ч. І. С. 209–217.
Козаченко Г. В. Основні проблемні області в економічній безпекології // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (1 грудня 2016 р. – 10 січня 2017 р.). Полтава: ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. С. 4–8.
Лапина Н. В. История возникновения науки о международной экономической безопасности государства // Проблемы современной экономики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Самара, август 2016 г.). Самара: АСГАРД, 2016. С. 48–52.
Ляшенко О. М. Економічна безпека регіону: прискорювач або сповільнювач екосестейту України. Часопис економічних реформ. 2013. № 1 (9). С. 155–162.
Новиков А. М., Новиков А. Д. Методология. М.: Синтег, 2007. 668 с.
Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання: монографія. Лисичанськ: ПромЕнерго, 2015. 483 с.
Овчаренко Є. І. Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 8–13.
Погорелов Ю. С., Вахлакова В. В. Передумови формування конвергентно-прагматичного підходу до розуміння економічної безпеки підприємства. Wsp??praca Europejska. 2016. № 5 (12). С. 20–34.
Ракитов А. И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М.: Политиздат, 1982. 303 с.
Рач В. А. Сучасний погляд на систему економічної безпеки "держава – регіон – підприємство" як цілісного об’єкту безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. 2012. Вип. 4 (44). С. 151–155.
Герасимчук М. О., Герасимчук О. В., Коновалов О. А., Коновалов П. А. Севітологія: Концептуально-термінологічні основи безпечної життєдіяльності. Київ: Вид-во КУЕТТ, 2006. 372 с.
Шульженко Л. Є. Економічна безпека стратегічного альянсу: системний підхід: монографія. Луганськ: Промдрук, 2014. 318 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 316.343
Івашина С. Ю.
Теоретичні засади дослідження нового середнього класу (c. 297 - 301)

Мета статті – уточнення змісту економічної категорії “новий середній клас”, визначення його специфічних ознак і основних функцій. Наведено різні класифікаційні та функціональні ознаки середнього класу. Показано необхідність поєднання соціологічного та політико-економічного підходів до визначення середнього класу як соціально-статусної та соціально-економічної групи. Атрибутивною ознакою середнього класу визначено формування соціально-економічного типу власника інтелектуального капіталу. Зроблено висновок про економічну реалізацію власності на інтелектуальний капітал у формі ренти. Доведено, що формування нового середнього класу відображає об’єктивну націленість суспільного виробництва на подолання соціальних суперечностей. Однак тенденція подолання класових антагонізмів попередніх соціальних типів не зменшує глибину суперечностей між працею та капіталом і не свідчить про зміну сутності капіталу. Приділено увагу соціокультурним ознакам нового середнього класу, їх розглянуто криз призму змін у способі та стилі життя, визначено його мотиваційну орієнтацію на постекономічну систему цінностей.
Ключові слова: середній клас, новий середній клас, економіка знань, соціально-статусна група, соціально-економічна група, спосіб життя, постекономічна мотивація.
Бібл.: 20.

Івашина Світлана Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра грошового обігу та банківської справи, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: ivashina_aleks@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Івашина С. Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 297–301.

Список використаних у статті джерел

Вебер М. Основные понятия стратификации. Социологические исследования. 1994. № 5. С. 147–156.
Бондар-Підгурська О. В. Механізм формування середнього класу як основа конкурентоспроможної економіки та сталого інноваційного розвитку України. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 22–26.
Василюк Д. Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району). Регіональна економіка. 2012. № 3. С. 175–180.
Гальчинський А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми знань. Київ: Либідь, 2013. С. 476–483.
Геєць В. Фактори і умови формування середнього класу як стабілізуючого ядра суспільного розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2002. № 8. С. 6–10.
Мельниченко О. А. Особливості становлення середнього класу в Україні: державно-управлінський аспект. Теорія та практика державного управління. 2008. № 1. С. 96–103.
Мельниченко О. А. Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2014. Вип. 1. С. 84–92.
Навроцька Н. А. Економічні закономірності розвитку середнього класу. Економіка: проблеми теорії та практики. 2003. Вип. 186. С. 555–560.
Овчаренко В. В. Роль малого підприємництва у прискоренні формуванні середнього класу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 15. С. 78–81.
Тютюнникова С. В., Задоренко О. В. Средний класс в трансформационной экономике: экономические предпосылки и особенности становления. Социальная экономика. 2008. № 1–2. С. 92–105.
Фаізова О. Л., Фаізова С. О., Козенкова В. Д. Класоутворюючі тенденції постекономічної трансформації світової економіки. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. Вип. 2 (13). С. 564–570.
Гальчинский А. За межами капіталізму. Економіка України. 2011. № 9. С. 4–14.
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N. Y.: Basic Books, 1976. 507 р.
Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. 480 с.
Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 795 с.
Елецкий Н. Переход к глобально-информационному способу производства и модификации общей экономической теории. Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 2. С. 22–29.
Колот А. М., Кравчук О. І. Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2. С. 3–8.
Инглегард Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая постиндустриальная волна на западе. Антология/под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 249–260.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Балакірєва О. М., Ноур А. М. Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності. Економіка України. 2012. № 8. С. 86–96.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.342
Опалько В. В.
Визначальні фактори розвитку соціально-економічних систем (c. 302 - 307)

Метою дослідження є визначення динаміки розвитку, факторів і детермінантів, здатних стимулювати розвиток соціально-економічних систем. Запропоновано авторський підхід до поняття «розвиток соціально-економічної системи», під яким слід розуміти поступові кількісні та якісні зміни функціонування соціальних і ринкових інститутів системи. Систематизовано теоретичні основи динаміки розвитку соціально-економічних систем, які дозволяють встановити визначальні чинники, здатні якісно змінювати розвиток соціально-економічних систем. Новим є запропонований формалізований підхід до визначальних факторів розвитку, які в сукупності істотно змінюють процес функціонування соціально-економічної системи. Доведено, що визначальні чинники розвитку викликають флуктуації, фазові переходи з попереднього рівня розвитку на наступний.
Ключові слова: динаміка, розвиток, соціально-економічна система, визначальні фактори розвитку, циклічність розвитку.
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 15.

Опалько Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (бульв. Шевченка, 81, Черкаси, 18031, Україна)
Email: Opalko633@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Опалько В. В. Определяющие факторы развития социально-экономических систем // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 302–307.

Список використаних у статті джерел

Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. Київ: Знання України, 2002. 190 с.
Майєр Дж. М., Раух Дж. Е., Філіпенко А. С. Основні проблеми економіки розвитку. Київ: Либідь, 2003. 688 с.
Бальцерович Л. Свобода і розвиток: економія вільного ринку. Львів: Арсенал, 2000. 332 с.
Тюрго Ж. Размышления о создании и распределении богатств: Ценности и деньги/пер.и доп. А. Н. Миклашевский. Юрьев: Типографiя К. Маттисена, 1905. XVIII, 80 с.
Сен А. К. Развитие как свобода. М.: Новое изд-во, 2004. 432 с.
Брокгауз Ф. А., Ефрон М. А. Энциклопедический словарь. Лейпцигъ, 1904. Т. XL. 468 с.
Enke S. Economics for Development. London, 1996. 348 р.
Аrndt H. W. Economic Development. The history of an Idea. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. 477 р.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с.
Небава М. І. Теорія макроекономіки: навч. посіб. URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/12.htm
Опалько В. В. Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2017. № 15. URL: http://global-national.in.ua/issue-15-2017
Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 526 с.
Івашина О. Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд. Економіка. Фінанси. Право. 2009. № 2. С. 11–14.
Хазин М. О циклах Кондратьева. URL: http://www.shapovalov.org/news/2013-02-09-2192. Название с экрана (Дата обращения: 30.01.17).
Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1976. 408 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.142.331.522.4
Тютюнникова С. В.
Людський капітал – актуальний ресурс соціально-економічного розвитку (c. 308 - 314)

Посилення конкурентної боротьби у світовому просторі, зростання кризових явищ у національній і глобальній економіці, розповсюдження нових і новітніх технологій з домінуючою роллю в них людського фактора актуалізують новий сплеск наукового інтересу до проблеми людського капіталу та людського потенціалу. Людський потенціал як більш ємна та складна цілісність, безумовно, є основою людського капіталу, але не зводиться до нього. Людський капітал вбирає у себе певну сукупність якостей, які використовуються в економіці. Вони формують якісні характеристики робочої сили, що здатні підвищувати продуктивні можливості, а отже, доходи їх володарів. Людський потенціал – це не тільки платформа розвитку людських якостей та відповідних нематеріальних форм капіталу (соціального, інтелектуального, культурного тощо). Людський потенціал – це можливості розвитку людини, поширення можливостей її вибору. Своєю чергою, можливості для зростання потенціалу залежать від якості людського капіталу, особливостей його використання та капіталізації. Між людським потенціалом і людським капіталом утворюються складні та неоднозначні зв’язки: взаємодоповнюючі, взаємовідтворюючі, кореляційні, взаємообумовлюючі, взаємозаперечуючі та причинно-наслідкові. В умовах подолання накопичених протиріч і викликів ХХI століття, виведення економіки країни на траєкторію економічного зростання важливо уникнути протиставлення цих категорій і знаходити механізми розв’язання протиріч між ними, удосконалювати практику господарювання в пошуку їх гармонійної взаємодії та ефективного використання.
Ключові слова: людський потенціал, людський капітал, свобода вибору, діалектика взаємозв’язку, інноваційний розвиток, соціокультурна реальність.
Табл.: 2. Бібл.: 16.

Тютюнникова Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тютюнникова С. В. Человеческий капитал – актуальный ресурс социально-экономического развития // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 308–314.

Список використаних у статті джерел

Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія. Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007. 377 с.
Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного розвитку. Економіка і прогнозування. 2005. № 2. С. 64–78.
Гришнова О. А. Людський капітал. Формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Знання, 2006. 254 с.
Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелеологія: навч. посіб. Київ: Академія, 2005. 180 с.
Кір’ян Т. Людський капітал в історії економічної думки. Економіка України. 2008. № 9. С. 64–73.
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики: колективна монографія/за ред. Е. М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2014. 380 с.
Вектори змін українського суспільства/за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2014. 466 с.
Нуреев Р. М. Человеческий капитал и его развитие в современной России. Общественные науки и современность. 2008. № 4–5. С. 5–20.
Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 122–139.
Тютюнникова С. В., Перепелица Н. В. Актуализация духовной составляющей человеческого капитала в современных условиях. Социальная экономика. 2005. № 1–2. С. 47–61.
Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России. Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 4. С. 3–10.
Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010)/под ред. Хэ Чуаньци. М.: Весь Мир, 2011. 256 с.
Веряскина В. П. Управление развитием человеческого капитала: модели менеджмента и практики. Философские науки. 2012. № 6. С. 7–21.
Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во имя человеческого развития. URL: http:/hdr.undp.org/sites/default/files hdp15_standalone_over_viem_ru.pdf
Регіональний людський розвиток: стат. бюлетень/Державна служба статистики України. Київ, 2015. 50 с.
Бервено О. В. Якість життя як фактор національного економічного розвитку: концептуальні основи формування і управління: монографія. Харків: Точка, 2015. 470 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 338.242.2
Швед В. В.
Теорія колективних дій і вікіноміка: аналіз історичної трансформації (c. 315 - 319)

Предметом статті виступає аналіз основних складових теорії колективних дій і її еволюційна трансформація в сучасні економічні моделі. Розглянуто природу виникнення теорії колективних дій, її значущість для сучасного соціуму, сферу її використання, а також проаналізовано ключові недоліки. Досліджено процес розвитку теорії колективних дій, а саме взємозв’язок суспільних стимулів різної природи та пірінгових взаємовідносин, що призводить до зміни економічної природи відносин у сучасному суспільстві. Також увагу приділено сутності вікіноміки, аргументовано трансформацію теорії колективних дій в теорію вікіноміки з одночасним вирішенням ключових проблем, властивих теорії колективних дій, однією з яких виступає недостатність інформації. Розкрито основні причини використання вікіноміки в сучасному бізнес-середовищі в контексті переходу сучасного суспільства з постіндустріальної ери в еру інформаційну.
Ключові слова: теорія колективних дій, вікіноміка, селективні стимули, колективне благо, пірінгове виробництво.
Бібл.: 15.

Швед Вадим Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (Хмельницьке шосе, 23а, Вінниця, 21000, Україна)
Email: osvitav@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Швед В. В. Теория коллективных действий и викиномика: анализ исторической трансформации // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 315–319.

Список використаних у статті джерел

Аузан А. Государство заботится об общем благе. URL: http://slon.ru/specials/economy-faculty/lections/110/
Жемчугов А. Викиномика как бизнес-модель. Проблемы теории и практики управления. 2014. № 10. С. 121–125.
Князев Д. Викиномика в кратком изложении. URL: http://habrahabr.ru/blogs/books/92766/
Ломбарди Р. Знакомьтесь: «Викиномика». URL: http://www.osp.ru/cw/2006/07/376011/
Майбурд Е. Экономика коллективного действия. URL: http://7iskusstv.com/2012/Nomer9/Majburd1.php
Новожилова Т., Жихарев К. Викиномика на макроэкономическом уровне как развитие глобальных экономических отношений. Финансы и кредит. 2010. № 13 (397). С. 38–41.
Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. 165 с.
Отчет о деятельности БФ «Таблеточки». URL: http://tabletochki.org/ru/o-nas
Остром Э. Теория рационального выбора коллективного действия. Бихевиористский подход. Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 1. С. 5–52.
Прохоренко А. Викиномика у нас: это возможно, или мы еще не готовы? URL: http://blog.liga.net/user/aprohorenko/article/5374.aspx
Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все. М.: BestBusinessBooks, 2009. 392 с.
Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах. Вопросы экономики. 2003. № 6. С. 4–21.
Швед В. Викиномика как новая веха в управлении. Экономика Крыма. 2011. № 1. С. 234–237.
Швед В. Кайдзен менеджмент – японський шлях сучасних підприємств. Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 10 (135). С. 13–19.
Gilbert M. Rationality in Collective Action. Philosophy of the Social Sciences. 2006. № 36 (1). Р. 3–17.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 330.144
Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О.
Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики (c. 320 - 328)

Метою статті є уточнення методологічного базису перспективних досліджень щодо аналізу діючої практики та розробки пропозицій стосовно використання фінансових інструментів під час модернізації електроенергетичного сектора України. Зокрема, уточнення дефініції поняття „фінансові інструменти” та обґрунтування їх класифікації за визначальними ознаками. На основі критичної оцінки різних наукових підходів до трактування сутності фінансових інструментів запропоновано авторську дефініцію. Їх доцільно трактувати як засоби, способи та методи залучення фінансових ресурсів (капіталу) від інших суб’єктів та абсолютно ліквідні активи. Узагальнення та переосмислення критеріїв класифікації фінансових інструментів дозволили запропонувати авторський їх поділ на фінансові активи (грошові кошти, банківські метали, валюта), фінансові зобов’язання (інструменти власного та позикового капіталу) й інструменти безповоротної фінансової допомоги (благодійні внески, гранти, краудфандинг, фандрайзинг). Отримані методологічні висновки достатньо повно характеризують сутність і спектр видів фінансових інструментів із урахуванням їх принципових властивостей, що дозволить здійснити зважене обґрунтування оптимальних інструментів модернізації електроенергетичного сектора.
Ключові слова: безповоротна фінансова допомога, електроенергетика, фінансові активи, фінансові зобов’язання, фінансові інструменти.
Рис.: 1. Бібл.: 31.

Абакуменко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Email: abakumenko.olga@gmail.com
Лук’яшко Павло Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: pavelluk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О. Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 320–328.

Список використаних у статті джерел

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2002. 240 с.
Грабчук О. М. Фінансові інструменти впливу на банківську систему. Культура народов Причерноморья. 2011. № 217. С. 16–20.
Захарін С. В. Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3. С. 102–108.
Аверкина М. Ф. Фінансові інструменти забезпечення стійкого розвитку міста // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (1). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2013_10(1)__3.pdf
Дегтярьова І. Б., Мельник О. І., Романченко Я. В. Економічні та фінансові інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку: досвід ЄС. Mechanism of Economic Regulation. 2014. № 3. С. 18–27.
Financial Instruments (L4): Course on External Sector Statistics // Official Site of International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/region/tlm/rr/pdf/Jan09.pdf
Система национальных счетов 2008 // Official Site of United Nations Statistics Division. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC // Official website of the European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0039
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU // Official website of the European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Управление инвестициями: в 2 т. Т. 1/[В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др]. М.: Высшая школа, 1998. 416 с.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 „Фінансові інструменти: подання”: Міжнародний документ від 01.01.2012 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_029
Clendon T. What is a financial instrument? // The Association of Chartered Certified Accountants. URL: http://www.accaglobal.com/ie/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f7/technical-articles/what-financial-instrument.html
Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ: Лібра, 1998. 392 с.
Власенко М. О. Проблема визначення поняття фінансового інструменту. Науковий вісник НГУ. Темат. вип. «Інновації і трансфер технологій». 2011. С. 43–47.
Фінансовий інструмент // Національний банк України: офіц. інтернет-представництво. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123708
Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: дис... канд. екон. наук: 08.02.03. Львів, 2002. 189 с.
Кучер Т. Л., Свірський В. С. Інноваційні фінансові інструменти: теоретичні засади процесу утворення. Інноваційна економіка. 2012. № 8. С. 248–251.
Financial instrument // BusinessDictionary. URL: http://www.businessdictionary.com/definition/financial-instrument.html
Лысенков Ю. М., Фетюхина Н. В. Рынок ценных бумаг. Основные понятия и термины. Киев: Ин-т банкиров Украины, 1995. 168 с.
Данькевич А. П. Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу. Наукові праці НДФІ. 2009. Вип. 1. С. 64–74.
Лавров К. Є. Фінансова політика залучення довгострокових інвестицій в економіку України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Чернігів, 2014. 199 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ Перун. 2005. 1728 с.
Definition of Instrument // Merriam-Webster Web Site. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/instrument
Андрушків І. П. Фінансові інструменти банківського інвестування, їхня сутність та види. Наук. вісник НЛТУ: зб. наук.-техн. пр. 2010. Вип. 20.11. С. 288–293.
Петраков Я. В. Фінансові інструменти: сутність та класифікація. Науковий вісник Полісся. 2016. № 3. С. 235–241.
Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Макарюк О. В. Фінансовий інструментарій забезпечення ефективного функціонування інвестиційного ринку. Механізм регулювання економіки. 2009. № 3. С. 180–189.
Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів – огляд змін у зв’язку з оновленням МСФЗ 9 (IFRS 9). Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 7. С. 16–22.
Калініна К. В. Теоретичні аспекти залучення соціальних інвестицій для розвитку територіальних громад. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. 2012. № 14 (185), Ч. 1. С. 96–103.
Гладка О. М. Академічний інкубатор інноваційного підприємництва та місцевого розвитку – шлях реалізації інноваційних проектів. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 219–229.
Ткачук І. Я. Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6. С. 183–186.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.76:339.72(447)
Бачо Р. Й.
Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу (c. 329 - 337)

Досліджено зміни стану ринків небанківських фінансових послуг під впливом інструментів державного регулювання. У результаті застосування діагностичного інструментарію оцінювання зміни стану ринків небанківських фінансових послуг, підґрунтям якого є прогнозування сценаріїв зміни стану ринку кредитних послуг, ринку недержавного пенсійного забезпечення та страхового ринку, з врахуванням впливу заходів Регулятора та зовнішніх факторів, оцінено та cпрогнозовано зміну досліджуваних ринків. Зроблено висновок про необхідність застосування розробленого діагностичного інструментарію при визначенні пріоритетності впливу заходів Регулятора з метою нівелювання негативного впливу зовнішніх факторів на стан ринків небанківських фінансових послуг.
Ключові слова: ринки небанківських фінансових послуг, ефективність, когнітивні карти, державне регулювання, управляючі фактори.
Рис.: 5. Формул: 1. Бібл.: 21.

Бачо Роберт Йосипович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (пл. Кошута, 6, Берегово, Закарпатська область, 90202, Україна)
Email: escanor@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бачо Р. Й. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 329–337.

Список використаних у статті джерел

Авдеева З. К., Коврига С. В. О некоторых принципах и подходах к построению коллективных когнитивных карт ситуаций. Управление большими системами. 2014. № 52. С. 37–68.
Авдеева З. К., Коврига С. В., Макаренко Д. И. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями). Управление большими системами: сб. тр. 2006. № 16. С. 41–54.
Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Т. 2: Безпека фінансових інститутів. Київ: УБС НБУ, 2014. 715 с.
Бачо Р. Й. Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти): монографія. Ужгород: Вид-во ТОВ «РІК-У», 2016. 448 с.
Бондаренко Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2011. 236 с.
Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2009. 283 с.
Гончаренко В. В., Климко О. Л., Пожар А. А. Вплив світової економічної кризи на діяльність кредитних спілок України. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. T. 4. С. 141–144.
Максимов В. И., Корноушенко Е. К. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач. Труды ИПУ РАН: сб. науч. тр. 1999. Т. 2. С. 95–109.
Максимов В. И. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций. Проблемы управления. 2005. № 3. С. 30–38.
Максимов В. И. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций // Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций: материалы I Междунар. конф. (CASC 2001) ИПУ РАН. 2001. Т. 2. С. 10–21.
Кизим Н. А., Узунов В. В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2007. 204 с.
Крячко Є. М., Розгон І. В. Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 219–228.
Борисов В. В., Бычков И. А., Дементьев А. В. Компьютерная поддержка сложных организационно-технических систем. М.: Горячая линия – Телеком, 2002. 154 с.
Корноушенко Е. К., Максимов В. И. Управление процессами в слабоформализованных средах при стабилизации графовых моделей среды. Труды ИПУ РАН: сб. науч. тр. М.: ИПУ РАН, 1999. Т. 2. С. 82–94.
Пойда-Носик Н. Н., Бачо Р. Й., Тимчак М. В. Регулювання та безпека розвитку страхового підприємництва в регіоні: монографія. Ужгород: Мистецька Лінія, 2012. 256 с.
Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. 411 с.
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія/ наук. ред. Н. М. Внукова. Харків: ТО Ексклюзив, 2014. 218 с.
Савчук О. В., Ладанюк А. П., Гриценко Н. Г. Когнітивний підхід до моделювання і управління слабоструктурованими організаційно-технологічними системами (ситуаціями). Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2009. № 2/3 (38). С. 14–18.
Федулов А. С. Нечеткие реляционные когнитивные карты. Теория и системы управления. 2005. № 1. С. 120–132.
Хейс Д. Причинный анализ в статистических исследованиях. М.: Финансы и статистика, 1980. 255 с.
Lentner Cs. Bankmenedzsment: Bankszabalyozas – penzugyi fogyasztovedelem. Nemzeti Kozszolgalati es Tankonyv Kiado Zrt, Budapest, 2013, 526 o.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Брітченко І. Г., Стойка В. С.
Створення інституту фінансового омбудсмена: міжнародний досвід і перспективи для України (c. 338 - 343)

Статтю присвячено проблемам заснування інституту фінансового омбудсмена в Україні на основі вивчення міжнародного досвіду. Сучасний розвиток банківської системи України характеризується наявністю значних збитків, відпливом депозитів фізичних осіб, зростанням інфляційного тиску, скороченням кількості банківських установ, зниженням рівня довіри до них із боку населення. Ці та низка інших факторів призвели до значної кількості судових розглядів між банками та їх клієнтами. Така ситуація змушує банки до пошуку ефективних способів їх вирішення. У світовій практиці з цією метою діє інститут фінансового омбудсмена. Зроблено висновок про те, що діяльність інституту фінансового омбудсмена здійснюється в рамках чітко визначеного законодавчого поля, яке в загальному вигляді представлено британською та німецькою моделями. Головна відмінність цих моделей фінансового омбудсмена полягає у статусі цього інституту в різних країнах. Але спільними їх характеристиками є повага до клієнтів, можливість добровільного звернення до омбудсмена, короткий період розгляду справи, відсутність сплати послуг омбудсмена. Обґрунтовано необхідність створення інституту альтернативного вирішення спорів у сфері фінансових послуг у формі фінансового омбудсмена в Україні. Його створення дозволить підвищити якість регулювання фінансового ринку, підвищити рівень довіри населення до фінансових установ, посилити фінансову дисципліну, зменшити навантаження на судові органи, підвищити прозорість і відкритість фінансового ринку. Фінансовий омбудсмен повинен доповнювати роботу інших регуляторів фінансового ринку, але водночас залишатися незалежним і самостійним органом. В сучасних реаліях розвитку України необхідним завданням є розробка та прийняття спеціального закону, яким би регулювався процес створення та діяльність фінансового омбудсмена в нашій країні.
Ключові слова: фінансовий омбудсмен, захист прав споживачів фінансових послуг, фінансові послуги, банки, фінансовий ринок.
Табл.: 1. Бібл.: 15.

Брітченко Ігор Геннадійович – доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів, Державний Вищий Професійний Інститут ім. проф. Станіслава Тарновського (вул. Сенкевича, 50, Тарнобжег, 39-400, Польща)
Email: ibritchenko@gmail.com
Стойка Вікторія Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і банківської справи, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: svs.uznu@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бритченко И. Г., Стойка В. С. Создание института финансового омбудсмена: международный опыт и перспективы для Украины // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 338–343.

Список використаних у статті джерел

Белялов Т. Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3 (129). С. 267–273.
Зачосова Н. В. Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для економічної безпеки фінансових установ. Академічний огляд. 2016. № 1 (44). С. 80–85.
Клименко К. В., Мельник В. В. Запровадження інституту фінансового омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. с. 14–20.
Котляревський Я. В., Панасенко Г. О. Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків. Фінанси України. 2015. № 11. С. 88–96.
Лашин П. М. Совершенствование механизмов взаимодействия финансового и реального сектора: анализ проблем внедрения института финансового омбудсмена в Украине. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12-1. –С. 14–17.
Сирота А. І. Фінансовий омбудсмен як позасудова система врегулювання спорів на фінансовому ринку України. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2013. № 4 (63). С. 67–72.
Слободян О. Фінансовий омбудсмен: в пошуках правової моделі. Часопис з юридичних наук. 2015. № 1.
Пінчук А. П., Міокова Н. В. Фінансовий омбудсмен як невід’ємна частина системи регулювання ринку фінансових послуг. Економіка та держава. 2013. № 1. С. 104–107.
Смовженко Т. С., Денис О. Б. Дослідження зарубіжного досвіду функціонування фінансового омбудсмена як механізму вирішення конфліктів між банківськими установами та клієнтами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. С. 121–125.
Соркін І. В. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України. Фінанси України. 2013. № 10. С. 7–19.
На защиту финансов встанет человек. Планируется создать службу еще одного омбудсмена. Коммерсант Украины. 2011. № 20. С. 20–22.
Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012–2017 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 867-р // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80
Franchetti M. Arbitration between banks and clients: could FINRA be a model? University of St.Gallen. Series in Law and Economics. 2013. Oct. 25. Р. 85–116.
INFO Network: Эффективные подходы к фундаментальным принципам. 2014. Сент. URL: http://www.networkfso.org
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. URL: http://reforms.in.ua/Content/down


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 658.8:336.71:004(075.8)
Дунас Н. В.
Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб (c. 344 - 350)

Метою написання статті є дослідження розвитку комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб на основі вивчення зарубіжного досвіду Digital Banking і ситуації на вітчизняному ринку. Здійснено порівняльну характеристику банківських систем надання електронних банківських послуг для клієнтів для вироблення гнучких підходів щодо розвитку комунікаційних стратегій маркетингу дистанційного обслуговування клієнтів. Виділено характерні особливості електронних банківських послуг і технологій в Україні. Розглянуто переваги та недоліки дистанційних систем електронного банкінгу для банків і клієнтського сегмента. Проведено аналіз результатів соціологічного дослідження банків-респондентів Європи щодо вибору найголовніших пріоритетів маркетингової стратегії фінансової установи на 2017 рік і виявлено основні фактори, що впливають на розвиток маркетингових комунікацій банків із їхніми клієнтами у сфері електронних розрахунків як в Україні, так і за кордоном. Запропоновано сучасні напрями розвитку комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб в Україні.
Ключові слова: банки, маркетинг, стратегії маркетингу, комунікації, електронні банківські послуги, інтернет-банкінг, маркетингові дослідження.
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 13.

Дунас Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансового консалтингу та банківництва, Університет банківської справи (вул. Січових Стрільців, 11, Львів, 79007, Україна)
Email: natadunas28@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1036

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дунас Н. В. Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 344–350.

Список використаних у статті джерел

Digital Marketing in Banking: Evolution and Revolution. Cognizant. URL: https://thefinancialbrand.com/60269/digital-marketing-revolution-banking/
Banking 2016: Accelerating growth and optimizing costs in distribution and marketing. URL: https://www.accenture.com/tw-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_3/Accenture-Banking-2016.pdf
Digital innovations in Banks. IT Infrastructure Modernization Accelerations Progress. URL: https://www.gartner.com/imagesrv/media-products/pdf/red_hat/redhat-1-31ERJ3D.pdf
McKinsey&Company. URL: http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age;http://www.computerworlduk.com/it-business/how-technology-will-transform-banking-in-2016-blockchain-digital-banks-iot-3631853/
Дик В. В. Электронный банк. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2004. 175 с.
Муджири Е. Плюсы и минусы украинского интернет-банкинга // Аргументы и факты в Украине. 2011. № 4. URL: http://www.aif.ua/money/article/24115
Красовська І. Підключення до системи “Клієнт-банк”. ГоловБух. 2007. № 62 (541). С. 24–27.
Сербина О. Г., Загузова О. М. Інтернет-банкінг: українська практика та світовий досвід. Молодий вчений. 2014. № 4-1 (07). С. 122–125.
Банки-переможці в номінації Інтернет-банкінг в Україні у 2016 році. URL: http://banksrating.com.ua/top-50-2016/pobediteli-v-nominatsii-internet-banking/
Плюсы и минусы интернет-банкинга // Businessinvestor. URL: http://www.business-investor.info/journal/article-2774.htm
P2PPayments: The Bank Imperative // BAI. URL: http://www.bai.org/bankingstrategies/payments/remote-payments/p2p-payments-the-bank-imperative
Saritha P. Marketing strategies of Commercial Banks Asia-Pacific Business review – The Study on SBI and ING Vysya Bank in Canada Corporation. URL: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/78858/12/12_chapter%204.pdf
Banking sector insight. Overcoming the challenges, August 2015 // CBONDS: financial information. URL: http://ua.cbonds.com/comments/download/144849


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 368.027.35
Приказюк Н. В., Янковський Д. В.
Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги (c. 351 - 356)

Метою статті є дослідження підходів до формування страхових резервів страхових компаній в Україні та світі. Досліджено сутність та особливості формування резервів страховими організаціями в Україні. Розглянуто положення Директиви Solvency II зі сторони формування резервів і фінансової стійкості у страхових організаціях. Наведено порівняльну характеристику вимог до платоспроможності страховиків відповідно до законодавства України та вимог Solvency ІІ. Виокремлено відмінності в методах формування технічних резервів страховими організаціями України та світі, вказано фактори, які на це впливають. Розглянуто методики формування страхових резервів у країнах Євросоюзу. Обґрунтовано напрямки вдосконалення процесу формування страхових резервів страховика. Проаналізовано проблеми запровадження досвіду зарубіжних країн і вимог Solvency II з урахуванням реалій вітчизняного страхового ринку. Досліджено сильні та слабкі сторони впровадження Solvency II на українському страховому ринку.
Ключові слова: страхові резерви, Solvency II, страхова організація, платоспроможність, пруденційний нагляд, глобалізація.
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 8.

Приказюк Наталія Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Янковський Дмитро Вікторович – магістрант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: yankovdimon@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Приказюк Н. В., Янковський Д. В. Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 351–356.

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: Розпорядження Держфінпослуг від 17.12.2004 № 3104 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05/print1443084793843644
Про страхування: Закон України від 01.01.2017 № 1792-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
Самошкіна І. Д. Особливості формування резервів страхових компаній. Гроші, фінанси та кредит. 2016. № 11. С. 786–789.
Супрун А. Проблемы оценки платежеспособности страховых компаний в посткризисном периоде. Страховое дело. 2011. № 6. С. 20.
Шірінян Л. В. Зарубіжний досвід забезпечення платоспроможності страхових компаній. Економічні науки: зб. наук. пр. ЧДТУ. 2009. № 22. С. 40–45.
Юхименко В. М. Solvency II в Україні: проблеми впровадження вимог до платоспроможності страхових організацій // Науковий вісник Харківського державного університету. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/155.pdf
Broszeit T. Macroprudential Solvency Stress Testing of the Insurance Sector // IMF Working Paper. 2014 (July). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14133.pdf
Germany: Insurance sector supervision – technical note // IMF Working Paper. 2016 (June). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16192.pdf


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:336.76
Чуницька І. І.
Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки (c. 357 - 365)

Статтю присвячено визначенню ролі інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його безпеки та гнучкості. Метою статті є оцінка ролі інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки. Систематизовано загрози безпеці фінансового ринку за джерелами виникнення, масштабами, тривалістю і характером впливу. Визначено сутність безпеки та гнучкості фінансового ринку. Систематизовано показники безпеки і гнучкості фінансового ринку у взаємозв’язку із складовими інфраструктурного потенціалу фінансового ринку. Обґрунтовано методику визначення рівня економічної безпеки і гнучкості фінансового ринку, здійснено відповідні розрахунки. Розроблено методологію розрахунку нормалізованого індексу інфраструктурного потенціалу фінансового ринку. Проведено кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку розвитку інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, його безпеки та гнучкості. Результати розрахунків засвідчили, що ступінь реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку на сучасному етапі розвитку економіки України недостатній. Він не сприяє забезпеченню відповідного рівня гнучкості та безпеки фінансового ринку. Кожна із складових інфраструктурного потенціалу потребує зміни підходів щодо її регулювання, спрямованих на забезпечення системного розвитку фінансового ринку. Більшість із виявлених проблем пов’язані переважно із дисфункціональністю технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, що проявляється у низькому рівні довіри до нього з боку сектора домогосподарств, а також у низькій ефективності регулювання окремих сегментів фінансового ринку. Саме тому перспективами подальших досліджень є визначення напрямів підвищення ролі технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.
Ключові слова: фінансовий ринок, фінансова безпека, фінансова гнучкість, індикатори, інфраструктурний потенціал.
Рис.: 3. Табл.: 8. Формул: 4. Бібл.: 17.

Чуницька Ірина Іванівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: chunitskaya_307@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чуницька І. І. Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 357–365.

Список використаних у статті джерел

Коваленко М. А., Рогальська Н. Г. Глобалізація фінансових ринків: причини та наслідки. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2009. Вип. 3 (46). С. 55–61.
Комарницький І. М., Франів І. А., Комарницький Б. М. Сутність і шляхи забезпечення фінансової безпеки держави. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. Вип. 2 (49). С. 22–28.
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: монографія. URL: http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva
Соловйов В.І. Фінансова безпека як основоположний фактор незалежності держави / В.І. Соловйов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2011. - № 3(15). – С.148.
Gamba A., Triantis A. The Value of Financial Flexibility // Journal of Finance, Forthcoming AFA. 2006. URL: papers.ssrn.com
Alian N. H. The relationship between financial flexibilityand abnormal returns of firms listed in Tehran stock exchange: thesis for master’s degree in accounting, under supervision of Dr. Mashayi, department of human sciences. Islamic Azad University of Shahrood, 2013.
Darabi R. The relationship between financial flexibility and growth opportunities and capital structure decisions. Journal of Financial Management Strateg. 2013. Vol. 1, No 1. Р. 1–31.
Лактионова А. А., Чишко И. С. Механизмы оценки и формирования финансовой гибкости субъектов хозяйствования: монография. Донецк: Донбасс, 2013. 218 с.
Миколайчук А. Б. Методичний підхід до прогнозування рівня фінансової безпеки держави в системі моніторингу. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 32.
Савицька О. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України. Економічний форум. 2012. № 3. С.14.
Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. Київ: КНТЕУ, 2004. 759 с.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України // Міністерство економіки України: офіц. сайт. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738
Nelson W., Perli R. “Selected indicators of financial stability,” in Risk Measurement and Systemic Risk. Frankfurt am Main. Germany: European Central Bank, 2007. Р. 343–372.
Cleverley W. O. Predicting Financial Flexibility: A Key to Hospital Survival. Healthcare Financial Management. 1985. Р. 28–38.
Dreyer B., Gronhaug K. Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of Business Research. 2004. № 57. P. 484–494.
Редзюк Є. Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України. Фінанси України. 2013. № 7. С. 79.
Паєнтко Т., Поплавська М. Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави. Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. 2011. № 2. С. 208–2014.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК [336.76:338.124.4](477)
Шкарлет С. М., Дубина М. В.
Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України (c. 366 - 372)

Наведено наукові результати застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг (РФП). Зокрема, обґрунтовано доцільність використання окресленого підходу через констатацію наявності останніми роками в економічному розвитку України значної кількості складно передбачуваних процесів, які виникають спонтанно та не прогнозовано. Обґрунтовано авторську позицію щодо трактування сутності турбулентного підходу, описано методику його використання. Оперуючи сутністю турбулентного підходу, ідентифіковані основні турбулентні процеси, що відбувались у розвитку РФП та мали негативний вплив на його функціонування. Окреслені процеси були описані та детально розглянуті. Особливу увагу приділено впливу таких процесів на загальний розвиток ринку фінансових послуг.
Ключові слова: ринок фінансових послуг, турбулентний підхід, турбулентність, економічна турбулентність, економічний процес, фінансовий посередник, капіталізація, економічна довіра.
Рис.: 9. Бібл.: 21.

Шкарлет Сергій Миколайович – доктор економічних наук, професор, ректор
Email: rector@stu.cn.ua
Дубина Максим Вікторович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: maksim-32@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шкарлет С. М., Дубина М. В. Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 366–372.

Список використаних у статті джерел

Болдова А. А., Мойко В. Ю. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 72–79.
Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты. Вопросы экономики. 2009. № 11. С. 90–97.
Войтенко О. М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 233–236.
Герасимова Е. Б. Методология экономического анализа: турбулентный подход. Вопросы современной науки и практики. 2009. № 12 (26). С. 180–190.
Гриньков Д. Капитальная недостаточность. Бизнес. 2016. № 44. С. 30–31.
Гриньков Д., Гонтарь В. Ожидается прибытие. Бизнес. 2016. № 42. С. 12–13.
Гриньков Д., Гонтарь В. Отдельный разговор. Бизнес. 2016. № 35. С. 16–18.
Захарченко П. В. Турбулентні процеси в економіці курортно-рекреаційних систем. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 3 (15). С. 77–82.
Індекси споживчих цін на товари та послуги // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Кількість структурних підрозділів банків // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Макарова Н. Н., Шохнех А. В. Турбулентный подход к системе обеспечения экономической безопасности экономических субъектов. Аудит и финансовый анализ. 2012. № 9. C. 397–399.
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
Показники банківської системи // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Титова В. А., Федорец М. Н. Специфика поведения потребителя на рынке финансовых услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002. URL: http://www.insur-info.ru/press/48102/
Третьяков М. М., Ивлев Г. С. Условие и факторы формирования и развития рынка финансовых услуг. Общество. Среда. Развитие. 2013. № 1 (26). С. 39–42.
Шкарлет С. М., Дубина М. В. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг. Економічний часопис. 2016. № 3–4 (2). С. 70–74.
Юрій С. І., Луцишин О. О. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки. Фінанси України. 2010. № 11. С. 48–59.
Asmundson I. What are financial services? // Finance & Development. March. 2011. P. 46–47.
Shatz H. J. U.S. International economic Strategy in a turbulent world. Santa Monica: RAND Corporation, 2016. 151 р.
Stijn C. Competition in the Financial Sector: Overview of Competition Policies // IMF Working Paper, 2009. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0945.pdf
Troppe M., Toft G. Responding in a turbulent economy: creative roles for workforce investment boards // A Report to the Ford Foundation. April. 2004. 66 р. URL: http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2010/04/Churning_Final_Report.pdf


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.215
Цимбалюк С. О.
Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади й індикатори оцінювання (c. 373 - 379)

Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад гідної оплати праці та розроблення індикаторів оцінювання політики трудових доходів із погляду реалізації принципів гідної праці на різних рівнях. Обґрунтовано, що поняття «гідна оплата праці» є організаційно-економічним механізмом визначення основних параметрів заробітної плати, який забезпечує гідний рівень винагороди, справедливий розподіл граничного продукту між власником і найманим працівником, своєчасну виплату й об’єктивну диференціацію заробітної плати, а також транспарентність політики оплати праці. Організаційно-економічний механізм визначення основних параметрів заробітної плати має ґрунтуватися на задіянні ринкових і договірних елементів регулювання розміру та структури винагороди, а також використанні інноваційних підходів та інструментів формування різних складових винагороди за працю. Запропоновано індикатори з виокремленням стандартів оцінювання політики трудових доходів із погляду реалізації принципів гідної праці на макро- та мікрорівнях. Сформовані індикатори мають слугувати інструментарієм для оцінювання поточного стану та тенденцій розвитку політики трудових доходів через призму реалізації принципів гідної праці. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розроблення індикаторів оцінювання політики трудових доходів з погляду реалізації принципів гідної праці на галузевому та регіональному рівнях, моніторинг політики трудових доходів та опрацювання інноваційних механізмів формування політики трудових доходів на засадах гідної праці на різних рівнях.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, трудові доходи, політика трудових доходів, гідна праця, гідна оплата праці.
Табл.: 1. Бібл.: 8.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет управління персоналом, соціології та психології, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: cymso@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цимбалюк С. О. Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади й індикатори оцінювання // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 373–379.

Список використаних у статті джерел

Програма гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=187817&cat_id=107177
Абузярова Н. А. Заработная плата: правовое регулирование: монография. М.: РГ Пресс, 2016. 320 с.
Волгин Н. А. Достойная оплата труда как условие и следствие достойного труда в инновационной экономике. URL: http://igpr.ru/library/volgin_na_dostojnaja_oplata_truda_kak_uslovie_i_sledstvie_dostojnogo_truda_v_innovacionnoj_j
Перегудова Т. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні. Україна: аспекти праці. 2014. № 2. С. 35–40.
Тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/ghidnyj
Anker R., Chernyshev I., Egger P., Mehran F., Ritter J. Measuring decent work with statistical indicators // ILO Policy Integration Department, Statistical Development and Analysis Unit, Working Paper No. 2. Geneva: ILO. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079089.pdf
Ghai D. Decent work: Concept and indicators. International Labor Review (Geneva). 2003. Vol. 142, No 2. P. 113–145.
Bonne F., Figueiredo J., Standing G. A family of decent work indexes. International Labor Review (Geneva). 2003. Vol. 142, No 2. P. 213–238.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 338.26:339.5
Кірей О. С., Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є.
Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції (c. 380 - 387)

Досліджено законодавчо-нормативну базу валютного регулювання та основні вектори здійснення розрахунків за валютними операціями на етапі інтеграції України до ЄС. Розглянуто державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні й основні їх повноваження для результативності діяльності суб’єктів господарювання. Визначено основні способи нарощування потенціалу зовнішньоекономічноі? діяльності щодо валютного регулювання в Україні з метою створення сприятливих умов для захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Обгрунтовано доцільність лібералізації в системі валютного регулювання та контролю. Вказано на недостатню ефективність документального забезпечення валютних розрахунків. Визначено порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, валютні операції, валютний контроль, іноземні інвестиції, лібералізація валютного регулювання.
Табл.: 3. Бібл.: 14.

Кірей Оксана Сергіївна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра обліку і аудиту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: Kirey.oksana.knu@gmail.com
Михальська Олена Леонідівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра обліку і аудиту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: lena_mykhalska@mail.ru
Травінська Світлана Іванівна
Кузьмінська Анна Євгеніївна – студент, економічний факультет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: annkuzminska@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кірей О. С., Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є. Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 380–387.

Список використаних у статті джерел

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 № 185/94-вр // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 15.10.2014 № 351-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/351-14
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 № 94/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 27.09.2014 № 15-93 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93
Про затвердження Положення про валютний контроль: Постанова Правління Національного Банку України від 08.02.2000 № 49 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: Положення Правління Національного Банку України від 15.08.2016 № 369 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0369500-16
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27.06.1999 № 734/99 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/734/99
Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну: Постанова Правління Національного Банку України від 10.08.2005 № 280 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0947-05
Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації Україні від 04.10.1999 № 542 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-99
Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України. Київ: [б. в.], 2014. 528 с.
Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаціи?них викликів: монографія: у 2 ч. Ч. 2/за ред. В. М. Геєця, А. А. Мазаракі. Київ: Киі?в. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 273 с.
Засадний Б. А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. Київ: Кондор, 2015. 370 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб./за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвіновоі?, М. А. Заи?ця. Київ: Освіта Украі?ни, 2012. 272 с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657
Прокопенко Ж. В.
Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України (c. 388 - 397)

Досліджено нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських фінансових установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України. Актуалізовано питання дослідження системи нормативно-правового регулювання з позицій: по-перше, регулювання ринку небанківських фінансових послуг і безпосередньо їх діяльності як об’єкта бухгалтерського обліку; по-друге, регулювання бухгалтерського обліку та звітності як основи впливу на його організацію, методологію; по-третє, формування вимог до керівного складу установи в частині кваліфікаційних вимог до головного бухгалтера як до суб’єкта організації та ведення бухгалтерського обліку. В процесі дослідження заходів було розроблено модель впливу на трансформацію організації та методології бухгалтерського обліку, що здійснюватиметься шляхом встановлення нових вимог до його методів та об’єктів через зміни в нормативно-правових актах, а також їх вплив на системи економічного аналізу й аудиту як складових корпоративного управління небанківськими фінансовими установами. Наведена модель визначає вплив положень комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року на бухгалтерський облік у частині методики, специфіки та складу об’єктів. В результаті вивчення комплексу документів, які визначають стратегічні положення розвитку ринку небанківських фінансових послуг, були встановлені напрями формування нових і трансформації наявних положень нормативно-правового регулювання системи бухгалтерського обліку через її елементи (методи, об’єкти, суб’єкти), вивчення функцій та обґрунтування значення в управлінні ризиками. Вважаємо що зазначені положення мають бути реалізовані шляхом розвитку організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ і розробки пропозицій їх закріплення в нормативно-правових актах.
Ключові слова: бухгалтерський облік, нормативно-правове регулювання, небанківські фінансові установи, стратегічні цілі розвитку, фінансова система.
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 8.

Прокопенко Жанна Володимирівна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: tanaspvl@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопенко Ж. В. Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 388–397.

Список використаних у статті джерел

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/files/sektor/Strategy2020updUA.pdf
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/koncepciya-rozvitku.html
Положення Коаліційної угоди // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/koncepciya-rozvitku.html
Стратегія реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015–2020 роки // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/koncepciya-rozvitku.html
План пріоритетних дій уряду на 2016 р. // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html
План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2017–2019 роки) // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html.
Хомутенко А. В. Небанківські фінансові установи – учасники ринку фінансових послуг. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. 2009. Т. 10. Вип. 126. С. 277–284.
Каракулова І. С. Небанківські фінансові установи на ринку фінансових послуг України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2008. 234 с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.01:330.34.01
Сокіл О. Г.
Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку (c. 398 - 403)

У сучасних умовах значення соціальної і екологічної безпеки проявляється у витратах на відновлення і охорону довкілля, на задоволення соціальної забезпеченості на гідному рівні, що передбачає необхідність віддзеркалення цих питань у бухгалтерському обліку. Метою цієї статті є визначення та аналіз шляхів переходу від традиційного бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку. У статті використано методи дослідження: спостереження, порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, метод індукції та дедукції, метод узагальнення. Проаналізовано відмінність охоплення всіх складових традиційного обліку й обліку сталого розвитку в розрізі трьох вимірах: час, місце та тип формування інформації. Обґрунтовано шляхи переходу від традиційної системи бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку, які вимагають переналаштування та розширення наявної системи обліку. Запропоновано визначення основних складових трансформації бухгалтерського обліку, що можливі за рахунок впровадження внутрішнього та зовнішнього бухгалтерського обліку сталого розвитку. Перспективи майбутніх досліджень полягають у формуванні загальної концепції-методології бухгалтерського обліку сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, бухгалтерський облік, капітал, бухгалтерський облік сталого розвитку.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Сокіл Олег Григорійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет (пр. Богдана Хмельницького, 18, Мелітополь, Запорізька обл., 72315, Україна)
Email: sokil.oleg@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сокіл О. Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 398–403.

Список використаних у статті джерел

Перелет Р. А. Обеспечение устойчивости природной среды: количественная оценка. Механізм регулювання економіки. 2008. № 1. С. 22–29.
Коржнев М. М. Природно-ресурсні основи сталого розвитку. Київ: Вид-во КНУ. 2001. 270 с.
Гринів Л. С. Економічні функції природного капіталу. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2000. Вип. 7. С. 227–232.
Чабан В. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал. Фінанси України. 2005. № 4. С. 35–40.
Кубах Т. Г. Фінансовий капітал та його місце в структурі капіталу. URL: http://www.rusnauka.com/27_NII_2013/Economics/14_145950.doc.htm. (Дата звернення 11.03.2017 р.)
Захарченко О. В. Соціальний капітал як чинник взаємодії громадського суспільства та місцевого самоврядування. Наукові записки. 2005. Т. 45. С. 32–40.
Андрианова В. В. О человеческом капитале. Культура народов Причерноморья.1998. № 3. С. 316–318.
Саприкіна Л. М. Формування парадигми екологічно відповідального споживання. Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 312–317.
Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5207-17


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.33.01:51-77
Козик В. В., Селюченко Н. Є., Масюк В. М.
Розроблення моделі кількісного оцінювання ризиків і виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством (c. 404 - 412)

Метою статті є розроблення моделі для кількісного оцінювання ризиків антикризового управління машинобудівним підприємством. Кількісна оцінка дасть можливість виділяти серед ризиків загрози, під якими запропоновано розуміти ризики катастрофічного рівня. Для оцінювання інтегрального ризику антикризового управління підприємством використано процесний підхід із виділенням процесу антикризової управлінської діяльності та процесу реалізації антикризової програми. У межах цих процесів виділено види діяльності, для кожного з яких ідентифіковано ризики та визначено їхні чинники. Побудовано нечітку ієрархічну модель із такими елементами: термінальні вершини – індикатори (чинники) ризиків; нетермінальні вершини – окремі ризики, характерні для процесів, та ризики кожного процесу загалом; корінь дерева – інтегральний ризик антикризового управління. Обґрунтовано доцільність побудови ієрархічної нечіткої моделі, в якій виведення формуються для проміжних змінних. На основі власних досліджень і з урахуванням думки експертів визначено параметри трапецієвидних функцій належності для оцінювання індикаторів і ризиків. Сформовано нечіткі бази знань про співвідношення з використанням алгоритму Мамдані. Оцінено адекватність моделі на основі навчаючої вибірки. Побудована нечітка модель дає можливість отримувати оцінки ризиків на основі заданих значень індикаторів, забезпечуючи таким чином ще й проведення аналізу чутливості ризиків до різних чинників. Вона легко налаштовується на інші умови та види економічної діяльності суб’єктів господарювання.
Ключові слова: ризик, загроза, кількісне оцінювання ризиків, індикатор ризику, нечітка ієрархічна модель, ризик процесу, інтегральний ризик антикризового управління.
Рис.: 6. Табл.: 6. Формул: 1. Бібл.: 8.

Козик Василь Васильович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: Vasyl.V.Kozyk@lpnu.ua
Селюченко Надія Євстахіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: Nadiia.Y.Seliuchenko@lpnu.ua
Масюк Вікторія Михайлівна – аспірант, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: vklymash@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козик В. В., Селюченко Н. Є., Масюк В. М. Розроблення моделі кількісного оцінювання ризиків і виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 404–412.

Список використаних у статті джерел

Недосекин А. О. Финансовый менеджмент на нечетких множествах: монографія. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/book0308_033.pdf
Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2015. № 6 (171). С. 48–54.
Zhao X., Hwang B.-G., Low S. Developing Fuzzy Enterprise Risk Management Maturity Model for Construction Firms. Journal of Construction Engineering and Management. 2013. Vol. 139, No. 9. P. 1179–1189.
Pedrycz W., Ekel P., Parreiras R. Fuzzy multicriteria decision-making: Models, methods and applications // UK, Chichester: Wiley. 2011. 360 р.
Замула О. А., Черниш В. І., Аніщенко О. І. Застосування теорії нечітких множин та лінгвістичної невизначеності при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки. Системи обробки інформації. 2011. № 5 (95). С. 152–155.
Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами МАТЛАБ. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 288 с.
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. Киев: Ника-Центр; Эльга, 1999. 512 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.152:330.322.54:519.866
Коцюба О. С.
Оцінювання чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в ситуації нечітких початкових даних (c. 413 - 420)

В статті досліджено проблему оцінювання показника чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в межах методології на основі теорії нечітких множин у ситуації, коли вихідні дані описуються нечіткими оцінками. В загальному випадку нечітко-множинне оцінювання зазначеного показника, за умови дискретно-інтервального за рівнями належності представлення початкових параметрів, зводиться до сукупності однотипних оптимізаційних задач. Нерідко, залежно від характеристик нечітких оцінок грошових потоків розглядуваного інвестиційного проекту, розв’язки частини цих задач можуть бути знайдені безпосередньо, на основі відповідних аналітичних виразів, інші ж задачі передбачають звернення до спеціальних методів оптимізації. В роботі було здійснено спробу розвитку аналітичної складової нечітко-множинного моделювання показника чистої теперішньої вартості. Спочатку було розглянуто загальний пошуково-оптимізаційний підхід, який дозволяє забезпечити наперед заданий ступінь точності, а також метод наближеного знаходження нечіткої оцінки чистої теперішньої вартості на основі аналітичних співвідношень, авторами якого є Чуй-Юй Ч’ю (Сhui-Yu Chiu) та Чхан С. Пак (Chan S. Park). Після цього було проаналізовано ситуацію і запропоновано відповідну розрахункову модель, коли нечіткі оцінки грошових потоків інвестиційного проекту можуть бути проінтерпретовані з позиції концепції породжуючої грошової операції вкладу, сформульованої О. Б. Ложкіним. Окрім іншого, це дозволило розвинути загальну схему визначення нечіткої оцінки чистої теперішньої вартості, доповнивши її ситуацією зазначеної концепції. Як магістральний напрям подальшого розвитку порушеної в публікації проблематики визначено формування цілісної методології оцінювання ефективності реальних інвестицій, яка би з єдиних теоретичних позицій охоплювала різні за своєю природою і структурними характеристиками види невизначеності.
Ключові слова: інвестиційний проект, оцінка ефективності, чиста теперішня вартість, невизначеність, нечіткі дані.
Формул: 47. Бібл.: 14.

Коцюба Олексій Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: as_kotsyuba@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 12

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коцюба О. С. Оцінювання чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в ситуації нечітких початкових даних // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 413–420.

Список використаних у статті джерел

Бочарников В. П. Fuzzy-технология: математические основы. Практика моделирования в экономике. СПб.: Наука, 2001. 328 с.
Дилигенский Н. В., Дымова Л. Г., Севастьянов П. В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология. М.: Изд-во «Машиностроение – 1», 2004. 397 с.
Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: Типография «Сезам», 2002. 181 с.
Птускин А. С. Нечеткие модели и методы в менеджменте: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 216 с.
Зайченко Ю. П. Исследование операций: Нечеткая оптимизация: учеб. пособие. Киев: Выща шк., 1991. 191 с.
Чернов В. Г. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств. М.: Горячая линия-Телеком, 2007.312 с.
Деревянко П. М. Модели и методы принятия стратегических решений по распределению реальных инвестиций предприятия с применением теории нечетких множеств: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. Санкт-Петербург, 2006. 224 с.
Яхъяева Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети: учеб. пособие. М.: ИНТУИТ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 316 с.
Chiu C. Y., Park C. S. Fuzzy Cash Flow Analysis Using Present Worth Criterion. The Engineering Economist. 1994. Vol. 39, № 2. P. 113–138.
Kahraman C., Ruan D., Tolga E. Capital budgeting techniques using discounted fuzzy versus probabilistic cash flows. Information Sciences. 2002. № 142. P. 57–76.
Kahraman C., Beskese A., Ruan D. Measuring flexibility of computer integrated manufacturing systems using fuzzy cash flow analysis. Information Sciences. 2004. № 168. P. 77–94.
Kahraman C., G?lbay M., Ulukan Z. Applications of Fuzzy Capital Budgeting Techniques // Fuzzy Applications in Industrial Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. XIV, 598 p. (Series “Studies in Fuzziness and Soft Computing”, Vol. 201). P. 177–203.
Ложкин О. Б. Фундаментальные основы анализа денежных потоков долгосрочных вложений. Аудит и финансовый анализ. 2006. № 5. С. 218–309.
Коцюба О. С. Властивості показника економічного прибутку інвестиційного проекту в контексті фундаментальної теорії. 2010. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=370


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.863:005.585:005.936.3
Малярець Л. М., Мінєнкова О. В.
Вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства на основі методів багатокритеріальної оптимізації (c. 421 - 427)

Обґрунтовано доцільність використання методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства. Проведено аналіз сучасних методів багатокритеріальної оптимізації. Розглянуто різні класифікаційні ознаки багатокоріальних оптимізаційних задач. Детально проведений аналіз методів багатокритеріальної оптимізації, таких як: без участі ОПР; які ґрунтуються на скалярній згортці критеріїв в один; використовують обмеження на критерії; головного критерію; послідовних поступок; цільового програмування; де застосовується принцип гарантованого результату; Штойєра-Чу; STEM; з використанням нечіткої логіки; FFANN; які використовують генетичні алгоритми на імітаційні моделі. Виокремлено переваги та недоліки розглянутих методів розв’язування задач багатокритеріальної оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників. Існування великого набору методів розв’язування БОЗ у моделюванні збалансованої системи показників надає широкі можливості для управління діяльністю підприємства. В статті пропоновано метамодель багатокритеріальної оптимізації збалансованої системи показників оцінки діяльності підприємства.
Ключові слова: оцінка діяльності підприємства, багатокритеріальність, багатокритеріальна задача оптимізації, частинні критерії, збалансована система показників.
Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 12.

Малярець Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malyarets@ukr.net
Мінєнкова Олена Вадимівна – здобувач, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: elenkavl21@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Малярець Л. М., Мінєнкова О. В. Вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства на основі методів багатокритеріальної оптимізації // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 421–427.

Список використаних у статті джерел

Воронин А. Н. Иерархические модели принятия решений в многокритериальных задачах. International book series “Information science and computing”. URL: http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-03/IBS-03-p11.pdf
Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: підручник. Київ: ІЗМН, 1996. 400 с.
Кизим М. О., Забродський В. А., Зінченко В. А., Копчак Ю. С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 144 с.
Клебанова Т. С., Гурьянова Л. С., Рогович А. Т. Механизмы и модели управления кризисными ситуациями. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2007. 200 с.
Пономаренко В. С., Малярець Л. М. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2009. 432 с.
Морозов О. О. Багатокритеріальна оптимізація складних організаційно-технічних систем за умови невизначеності інформації. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. 2013. Вип. 1 (21). С. 36–40.
Экономико-математические методы и модели: учеб. пособие/под общ. ред. А. В. Кузнецова. Мн.: БГЭУ, 1999. 416 с.
Афонин П. Система оптимизации на основе имитационного моделирования, генетического алгоритма и нейросетевых метамоделей // XIII-th International conference “Knowledge-Dialogue-Solution” (June 18–24, 2007, Varna (Bulgaria)). URL: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3926
Jin Y., Olhofer M., Sendhoof B. A framework for evolutionary optimization with approximate fitness functions. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2002. Vol. 6, № 5. Р. 481–494.
Rasheed K., Hirsh H. Informed operators: Speeding up genetic-algorithm-based design optimization using reduced models // The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2000). Las Vegas: Morgan Kaufmann, 2000. Р. 628–635.
Persson A., Grimm H., Ng A. Metamodel-assisted global search using a probing technique // The IAENG International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA'07), 2007.
Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. 203 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 303.8:330.341:631.1
Николюк О. М., Тимонін Ю. О., Васько С. М.
Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств (c. 428 - 434)

Розроблено класифікацію функцій елементів інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств залежно від сфери їх функціонування. Ідентифіковано прояви недостатньої дієвості інституціонального середовища у розрізі різних малих, середніх і великих товаровиробників, а також для сільськогосподарських підприємств, що входять до структури агрохолдингових формувань. Запропоновано методику оцінки ефективності функціонування елементів інституціонального середовища суб’єктів агробізнесу на основі застосування положень теорії нечіткої логіки на базі розширення MatLab Fuzzy Logic Toolbox. Визначено рівень виконання елементами інституціонального середовища конкуренції сільськогосподарських підприємств функцій законотворчості, підтримки підприємництва, ринкової регуляції, контрактації, інформаційного забезпечення, держпідтримки, інновацій і трансферу технологій, кредитування.
Ключові слова: інституціональне середовище, функція інституціонального середовища, сільськогосподарське підприємство, ефективність функціонування, теорія нечітких множин.
Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 11.

Николюк Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: nikolyukolya@gmail.com
Тимонін Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: timoninya@mail.ru
Васько Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, асистент, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Николюк О. М., Тимонін Ю. О., Васько С. М. Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 428–434.

Список використаних у статті джерел

Безус Р. М., Дуброва Н. П. Кооперативний рух в органічному агровиробництві. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 646–650.
Борщевський В. В., Магас В. М. Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 14–19.
Гребешков О. М. Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжної практики оцінки інформаційних потреб підприємств // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 листоп. 2009 р.). Київ: МІБО КНЕУ, 2009. С. 54–58.
Зіновчук В. В. Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 1 (2). С. 3–12.
Котикова О. І., Бабич М. М. Стан проблеми розвитку обслуговуючої кооперації у сільському господарстві України // Кооперативні читання: 2013: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (4–6 квіт. 2013 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 47–57.
Маринченко О. О. Економічні аспекти функціонування агрохолдингів в Україні. Облік і фінанси АПК. 2010. № 3. С. 139–143.
Мартин А. Захист економічної конкуренції у сільськогосподарському землекористуванні: переваги і недоліки агрохолдингів. Землевпорядний вісник. 2010. № 8. С. 26–32.
Мостовий Г. І., Бабаєв В. Ю. Проблеми розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі економіки України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2011. № 5. С. 106–111.
Нечитайло В. Запровадження ринкового обігу землі в сучасній Україні: ризик становлення земельної монополії агрохолдингів. Проблеми країн Центральної та Східної Європи. 2011. Вип. 2. С. 171–179.
Пйонтко Н. Б. Вплив діяльності агрохолдингів на становлення монополізації ринку землі України. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. № 1. С. 50–57.
Сапич В. І., Сапич Н. М. Експансія фінансового капіталу і концентрація земельних ресурсів в аграрному секторі економіки // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті проф. Балацького О. Ф.: у 2 т. Т. 1. (6–8 трав. 2014 р.). Суми: СумДУ, 2014. С. 252–254.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.439:332.142.4:330.322
Пілько А. Д., Потятинник Б. Б.
Моделі аналізу взаємозв’язків між показниками інвестиційної діяльності та системою показників ефективності використання потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів (c. 435 - 440)

Метою публікації є висвітлення результатів проведеного аналізу наявних підходів до постановки та вирішення задачі оцінки рівня ефективності використання інвестиційної, виробничої та споживчої складових потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів у розрізі його територіальних систем, а також розробки власного науково-методичного підходу до проведення оцінки й аналізу взаємозв’язків між ефективністю використання складових регіонального ринку цього виду продовольства та чинниками, які її визначають на основі розробки та застосування можливостей прикладних економетричних моделей. З урахуванням наявної статистичної бази, спираючись на результати досліджень проблематики управління продовольчою та інвестиційною складовою економічної безпеки, а саме напрацювань щодо визначення показників інвестиційної активності, інвестиційної привабливості та ефективності використання інвестиційного клімату територіальних систем регіону, інвестиційної привабливості видів економічної діяльності, а також споживчого та виробничого потенціалів регіонального ринку м'яса і м’ясопродуктів, на основі оцінки параметрів симультативних економетричних моделей було проведено відповідний аналіз дієвості чинників забезпечення продовольчої складової безпеки розвитку регіону.
Ключові слова: виробничий потенціал ринку, споживчий потенціал ринку, інвестиційний клімат, ринок м'яса та м'ясопродуктів, регіон, територіальна система, симультативна модель.
Бібл.: 15.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: andriypilko@i.ua
Потятинник Богдана Богданівна – магістр, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: dana5588@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 37

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілько А. Д., Потятинник Б. Б. Моделі аналізу взаємозв’язків між показниками інвестиційної діяльності та системою показників ефективності використання потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 435–440.

Список використаних у статті джерел

Чемерис В. А., Душка В. І., Максим В. Л. Стан та перспективи розвитку ринку м’яса в Україні. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 4 (64). С. 345–353.
Демчук Н. І. Ефективність механізму створення інвестиційного середовища в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 6. С. 3–6.
Шебаніна О. В. Інвестиційне забезпечення розвитку продовольчого підкомплексу АПК. Економіка АПК. 2007. № 2. С. 56–61.
Товста Т. А. Інвестиційний фактор розвитку харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 2. С. 18–20.
Гордійчук А. Пріоритети інвестиційного забезпечення розвитку харчової промисловості регіону. ЕКОНОМIСТ. 2012. № 12. С. 68–70.
Пілько А. Д., Потятинник Б. Б. Потенціал регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів: оцінка, аналіз та перспективні напрями моделювання. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 162–168.
Пілько А. Д., Кіс В. В. Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об’єкти моделювання. Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 146–152.
Пілько А. Д., Кіс В. В. Постановка та вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 300–306.
Пілько А. Д., Кіс В. В. Моделі аналізу характеру взаємозв’язків між інвестиційною складовою економічного розвитку та показниками рівня життя населення у контексті забезпечення економічної безпеки регіону // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: кол. монографія: у 2 т. Т. 2/за заг. ред. К. С. Шапошникова. Херсон: Гельветика, 2015. 420 с. С. 205–206.
Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія: підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 528 с.
Колодина Н. Ф. Методика исследования потенциала регионального продовольственного рынка. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 37-1 (5). С. 197–200.
Литвинова В. В. Теоретические и методологические аспекты оценки инвестиционного климата региона. Молодой ученый. 2011. № 4, т. 1. С. 161–169.
Романишин О. Особливості формування ринку м’яса в Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 233–237.
Головня Ю. І. Методика дослідження потенціалу регіонального продовольчого ринку в контексті національного суверенітету. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1879
Кузнецова Л. В. Комплексная оценка потребительского потенциала рынка продуктов питания // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-otsenka-potrebitelskogo-potentsiala-rynka-produktov-pitaniya


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 004.94:519.8:658.8
Скіцько В. І.
Штучні імунні системи як сучасний інструментарій вирішення багатоцільових оптимізаційних задач у сфері логістики (c. 441 - 446)

У роботі досліджено різні аспекти функціонування штучних імунних систем і їх використання щодо вирішення різних задач. Аналіз опрацьованої літератури показав, що на сьогодні існує поєднання штучних імунних систем, зокрема, із генетичними алгоритмами, методом рою часток, штучними нейронними мережами тощо для вирішення різноманітних задач, проте економічним задачам, зокрема зі сфери логістики, приділено мало уваги. В статті наведено основну термінологію штучних імунних систем; описано кроки клонового (клонувального) алгоритму відбору, а також коротко описано негативний алгоритм відбору, імунний мережний алгоритм і дендритний алгоритм; сформульовано концептуальні аспекти використання штучної імунної системи для вирішення багатоцільових оптимізаційних задач та описано приклад такого використання для задачі зі сфери логістики. Штучні імунні системи як засіб вирішення різних слабоструктурованих, багатокритеріальних і багатоцільових економічних задач, зокрема зі сфери логістики, є перспективним інструментарієм, що потребує подальших досліджень. Тому доцільно надалі зосередитися на використанні різних існуючих імунних алгоритмів у вирішенні різних економічних задач.
Ключові слова: штучні імунні системи, імунні алгоритми, формула Уілсона, логістика, багатоцільова оптимізаційна задача.
Формул: 1. Бібл.: 17.

Скіцько Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: skitsko.kneu@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скицко В. И. Искусственные иммунные системы как современный инструментарий решения многоцелевых оптимизационных задач в сфере логистики // Проблемы экономики. – 2017. – №1. – C. 441–446.

Список використаних у статті джерел

Искусственные иммунные системы и их применение/под ред. Д. Дасгупты; пер. с англ. под ред. А. А. Романюхи. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 344 с.
Frank S. A. The design of natural and artificial adaptive systems. N.Y.: Academic Press, M. R. Rose and G. V. Lauder edition, 1996.
Желдак Т. А., Слєсарєв В. В. Алгоритм моделювання штучної імунної системи з селективним оператором Сааті та одновимірним локальним пошуком. Искусственный интеллект. 2013. № 4. С. 101–112.
Карпенко А. П., Щербакова Н. О., Буланов В. А. Гибридный алгоритм глобальной оптимизации на основе алгоритмов искусственной иммунной системы и роя частиц. Наука и образование: науч. изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2014. № 3. С. 255–274.
Сухов В. Е. Система обнаружения аномалий сетевого трафика на основе искусственных иммунных систем и нейросетевых детекторов. Вестник РГРТУ. 2015. № 4. Вып. 54, ч. 1. С. 84–90.
Кораблев Н. М., Иващенко Г. С. Применение искусственных иммунных сетей для прогнозирования временных рядов. Системи обробки інформації. 2012. Вип. 9. С. 42–45.
Бурлаков М. Е. Двухклассификационная искусственная иммунная система. Вестник СамГУ. 2014. № 7 (118). С. 207–220.
Шабельников В. А. Мультиагентная искусственная иммунная система для адаптивной регистрации повреждений в распределенной сети мониторинга. Известия ВолгГТУ. 2011. № 11. С. 100–104.
Ушаков С. А. Использование распределенных искусственных иммунных систем для решения задачи символьной регрессии. Инноватика. 2014. № 1. URL: http://innovatika.esrae.ru/pdf/2014/1/3.pdf
Кушнир Н. В., Кушнир А. В., Анацкая Е. В., Катышева П. А., Устинов К. Г. Искусственные иммунные системы: обзор и современное состояние. Научные труды КубГТУ. 2015. № 12. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/714
Castro L. N., Zuben F. J. Learning and Optimization Using the Clonal Selection Principle. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Special Issue on Artificial Immune Systems. 2002. Vol. 6, no. 3. P. 239–251. DOI: 10.1109/TEVC.2002.1011539
Castro L., Timmis J. An Artificial Immune Network for Multimodal Function Optimization. Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'02). 2002. Vol. 1. P. 699–674. DOI: 10.1109/CEC.2002.1007011
Дендритні клітини // Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дендритні_клітини
Марченко И. В. Тема 8. Многокритериальная оптимизация // Электронное учебное пособие (ЭУП) по дисциплине «Экономико-математические методы» (лекции). URL: http://eos.ibi.spb.ru/umk/4_4/5/print/5_R1_T8.pdf
Корабльов, М. М. Гібридні методи і моделі обробки нечіткої інформації на основі штучних імунних систем: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.23 Харків, 2012. 38 с.
Гаджинский А. М. Логистика: учебник. М.: Дашков и Ко, 2008. 484 с.
Балабанова Л. В., Германчук А. М. Логістика: підручник. Львів: Магнолія 2006, 2013. 368 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 621:338.24:330.341.1
Федоренко І. А., Мордовцев О. С., Мясников В. О.
Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин (c. 447 - 456)

Метою статті є вирішення актуальної проблеми оцінки та прогнозування ризиків інноваційної діяльності підприємства в умовах невизначеності. У численних дослідженнях, що присвячені цій проблемі, пропонуються різні якісні та кількісні методи, проте в більшості робіт відсутні результати їх практичного застосування, що ставить під сумнів доцільність їх використання. За допомогою науково-методичного підходу, заснованого на теорії нечітких множин, запропоновано модель прогнозування очікуваного ризику з використанням нечітких трикутних чисел. Досліджено всі можливі випадки взаємодії очікуваного значення досліджуваного показника та показника, що характеризує його граничні умови. За допомогою одержаних формул визначено сумарний ризик інвестування інноваційного проекту залежно від граничних умов. Досліджуваним показником обрано індекс рентабельності інвестицій. Модель дозволяє потенційним інвесторам і розробникам підібрати оптимальні значення параметрів проекту за умови мінімізації ризику.
Ключові слова: інноваційний ризик, прогнозування, нечіткі множини, інвестиції, індекс рентабельності.
Рис.: 12. Табл.: 1. Формул: 15. Бібл.: 12.

Федоренко Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: genasvale1@mail.ru
Мордовцев Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: acmor@mail.ru
Мясников В’ячеслав Олегович – здобувач, кафедра економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: slava.myasnikov1990@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Федоренко І. А., Мордовцев О. С., Мясников В. О. Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 447–456.

Список використаних у статті джерел

Ghaleb T., Alsri A., Shabanen L., Niazi M. A survey of project risk assessment and estimation models. Proceeding of the Word Congress on Engineering. 2014. Vol. 1. P. 416–421.
Єлейко Ю., Щербина Ю., Дмитрів С. Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин. Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика. 2014. Вип. 21. C. 79–83.
Недосекин А. О. Оценка риска бизнеса на основе нечетких данных: монография. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2004. 100 с.
Абдулаева З. И., Недосекин А. О. Стратегический анализ инновационных рисков: монография. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 150 с.
Великоиваненко В. И., Гусаков Н. В., Пантенков Д. Г., Соколов В. М. Упрощенный алгоритм построения вероятностной модели оценки степени рисков инновационных проектов. Космическая техника и технологии. 2014. № 3 (6). С. 81–89.
Мельников В. И. Применение теории нечетких множеств в анализе рисков инвестиционных проектов. Экономическая теория, анализ, практика. 2010. № 3. С. 57–71.
Мячин В. Г. Нечетко-множественный подход к оценке рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных предприятий. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2016. № 1 (13). С. 12–16.
Павлова В. А., Мячин В. Г., Жукова А. Г. Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2013. № 1 (6). С. 243–252.
Гнуни Т. С. Методика оценки риска инвестиционного проекта с использованием неопределенно-множественной модели с Гауссовой функцией принадлежности. Математические методы анализа в экономике. 2012. № 9 (99). С. 27–33.
Ильяшенко С. Н. Риски инновационной деятельности. Классификация и методы оценки. Вісник Української академії банківської справи. 2000. № 1 (8). С. 39–42.
Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH: монография. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 736 с.
Zimmerman H.-J. Fuzzy Set Theory and its Applications. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. 315 p.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.45:334.012.64
Шерстенников Ю. В.
Імітаційна модель логістичної системи малого підприємства (c. 457 - 466)

Важливим напрямком у теоретичному дослідженні поточної діяльності та стратегічних перспектив малих підприємств є розробка динамічних моделей їхнього функціонування в сучасних соціально-економічних умовах. Метою статті є розробка імітаційної моделі часових параметрів логістичної системи малого підприємства. В основу побудови імітаційної моделі логістичної системи (ЛС) малого підприємства (МП) покладений підхід Дж. Форрестера розвинутий автором на основі розроблених методів, закладених в методологічному підході до моделювання процесів розвитку структури та властивостей малого підприємства шляхом відтворення динамічних моделей. Розроблено імітаційну модель логістичної системи малого підприємства. В цій роботі розроблені та детально обґрунтовані такі елементи логістичної системи малого підприємства: модель управління відвантаженням у збутовій фірмі; модель управління збутовою фірмою; схема управління виробництвом. Чисельними розрахунками показано, що сумарний річний чистий прибуток збільшується, якщо попит зростає на початку року.
Ключові слова: імітаційна модель, часові параметри, логістична система.
Рис.: 7. Формул: 37. Бібл.: 8.

Шерстенников Юрій Всеволодович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: hm001@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шерстенников Ю. В. Імітаційна модель логістичної системи малого підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 457–466.

Список використаних у статті джерел

Віннікова О. С., Назаренко Г. В. Прогнозування результатів застосування податкових пільг на основі методу імітаційного моделювання. Бізнес Інформ. 2014. № 10. С. 153–159.
Глотов Є. О., Череватенко В. А. Реалізація методів імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів засобами MS Excel. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 119–124.
Жихаревич В. В., Мацюк Н. О. Клітинно-автоматне моделювання динаміки обсягів продажів торгівельного підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 2. С. 75–79.
Зеленков А. В., Братова О. Ю. Використання організаційного та імітаційного моделювання для організації роботи підприємств громадського харчування. Бізнес Інформ. 2011. № 12. С. 100–104.
Салун М. М. Моделювання оптимальних параметрів ресурсного потенціалу промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 178–181.
Скіцько В. І. Аналіз та моделювання синергічного ефекту логістичних систем мікроекономічного рівня. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 242–248.
Тарасова О. О. Інформатизація завдань підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою збалансованої системи показників. Бізнес Інформ. 2012. № 4. С. 172–175.
Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (Индустриальная динамика)/под ред. Д. М. Гвишиани. М.: Прогресс, 1971. 340 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру