УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.341.1:339.13.024
Грицуленко С. І.
Дослідження європейського і євразійського ринків технологій: Україна у регіональних патентних просторах (c. 7 - 18)

Загальновизнаним інструментом сучасної конкурентної боротьби за ринки товарів і технологій виступають виключні права інтелектуальної власності, що актуалізує питання участі України у цьому процесі. З цією метою у статті на базі даних європейської, євразійської і світової патентної статистик виміряно рівень винахідницької активності України на найближчих регіональних ринках технологій. Як відповідні кількісні та якісні показники оцінки для України та країн-лідерів європейського й євразійського патентування проаналізовано: загальний обсяг і динаміку подання патентних заявок на винаходи; загальний обсяг і питому вагу патентних портфелів; галузі високотехнологічного патентування. По підсумках дослідження зроблено відповідні висновки. Зокрема, колосальний відрив України від лідерів винахідницької активності зумовив відсутність хоча б скільки-небудь значущого впливу країни на розвиток інноваційних ринків Європи та Євразії. Зменшення домагань України на останні веде до втрати як перспективних ринків, так і цілих галузей національної економіки.
Ключові слова: європейський й євразійський ринки технологій, інтелектуальна власність, винахідницька активність, оцінка, аналіз.
Рис.: 9. Табл.: 4. Бібл.: 10.

Грицуленко Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та цифрового бізнесу, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: gsi0910@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Грицуленко С. И. Исследование европейского и евразийского рынков технологий: Украина в региональных патентных пространствах // Проблемы экономики. – 2017. – №2. – C. 7–18.

Список використаних у статті джерел

Официальный веб-сайт ВОИС: статистика о патентах. URL: http://www.wipo.int/ipstats/en/
Зинов В. Г., Эрлих Г. В. В зеркале патентной статистики. Химия и жизнь – XXI век. 2014. № 4. С. 26–29.
Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2016 рік. Київ, 2017. 49 с. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2016.pdf
Зовнішня торгівля України: стат. зб./Державна служба статистики України. Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2016. 102 с.
Зовнішньоторговельний баланс України у 2016 році // Експрес-випуск Державної служби статистики України від 14.02.2017 за № 49/0/08.2вн-17. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/ expres_ u.html#11
Официальный веб-сайт ЕПО: годовые отчеты и статистика. – Режим доступа: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics.html.
Официальный веб-сайт ЕАПО: годовые отчеты. URL: http://www.eapo.org/ru/publications/reports/
Зинов В. Г., Романова Н. В., Куприянова О. И. Зарубежное патентование: стратегия и затраты. Экономика науки. 2015. Т. 1, № 2. С. 109–117.
Грицуленко С. И. Исследование мирового рынка технологий на основе патентной статистики: Украина в глобальном патентном пространстве. Инфраструктура рынка. 2017. № 5. С. 15–22.
Правовые аспекты трансфера технологий: от идеи к инновации // Материалы Петербургского международного юридического форума, 2 мая 2017 г., секция Роспатента. URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/itog_sec


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.1:339.9–047.52
Дейнека Т. А.
Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки (c. 19 - 25)

Метою статті є з’ясування сутності викликів, суперечностей і ризиків глобальної економіки. Розглянуто стадії відтворювального циклу глобальних суперечностей із виділенням стадії «конфлікт». Описано категоріальний апарат дослідження з визначенням такої змістовної підпорядкованості: глобальний виклик ? глобальна проблема ? глобальний ризик ? глобальна криза ? глобальна катастрофа. Проаналізовано прогноз ВЕФ на 2017 р. щодо глобальних трендів і глобальних ризиків. Ідентифіковано системність глобальних ризиків як визначальну ознаку їх сучасного прояву. Використано системний підхід до визначення джерела походження сучасних викликів, суперечностей і ризиків глобальної економіки. Доведено, що природа системної контрпродуктивності (кризогенності) походить із глибини капіталістичних відносин і набуває свого сучасного вияву внаслідок самозаперечення капіталізму та суперечностей, зумовлених еволюцією глобального капіталу. Спростовано думку про невідворотність глобальної катастрофи, яка очікує на людство, та аргументовано можливість і необхідність застосування з боку горманізованого суспільства довготермінових стратегій управління безпекою.
Ключові слова: глобальні виклики, суперечності глобальної економіки, глобальні ризики, глобальні проблеми, глобальні тренди.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Дейнека Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: me.puet@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дейнека Т. А. Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 19–25.

Список використаних у статті джерел

Агеев А. И. Глобальные риски в нашу эпоху: проблемы управляемости и прогнозирования. Глобальные риски XXI века: пределы регулирования. 2013. № 296. С. 8–14.
Бек У. Жизнь в обществе глобального риска – как с этим справиться: космополитический поворот. URL: http://www.gorby.ru/userfiles/lekciya_ulrih_beka.pdf
Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 383 с.
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал. М.: Едиториал УРСС, 2007. 512 с.
Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование/под ред. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. Киев: ГВУЗ КНЕУ им. В. Гетьмана, 2013. 466 с.
Костюченко Ю. Глобальні виклики 2014: Між теорією і практикою // День: ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ПРЕС-ГРУПА», 2014. URL: http://www.day.kiev.ua/uk/blog/politika/globalni-vikliki-2014-mizh-teoriieyu-i-praktikoyu
Тимофеев Т. Т. «Вызовы – ответы» ХХІ века и некоторые аспекты глобальных взаимодействий. Глобальные риски XXI века: пределы регулирования. 2013. № 296. С. 33–44.
Тойнби А. Дж. Исследование истории: в 3 т. СПб.: Изд-во СПб ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2006. URL: http://www.lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.txt#Toynbee104.htm
Elliott A. Beck's Sociology of Risk: A Critical Assessment. British Sociological Association, 2002. Vol. 36 (2). Р. 293–315.
Perrow Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton: Princeton University Press, 2011. 432 p.
Randers J. 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Hardcover, Chelsea Green Publishing Company, 2012. 416 p.
The Global Risks Report 2017, 12th Edition: World Economic Forum, Geneva. 2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.46(48).017
Євтушенко В. А., Рахман М. С., Мангушев Д. В.
Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни (c. 26 - 34)

Мета статті полягає у дослідженні динаміки економічних показників міжнародного туризму, основних проблем, тенденцій і перспектив розвитку галузі на світовому ринку й окремо взятої країни, ролі іміджу країни та його впливу щодо створення конкурентоздатного туристичного продукту. Проаналізовано статистичні показники структури міжнародного туризму в динаміці, зокрема туристичний потік, внесок у ВВП і зайнятість світу, та національну економіку. Проведено аналіз стану туристичної галузі України у розрізі основних економічних показників і готельної інфраструктури, зокрема Харківської області. Виявлено роль іміджу і його вплив на конкурентоздатність національного туристичного продукту. На основі кореляційного аналізу створено прогнозні моделі для ряду показників. Виявлено сучасні тенденції розвитку та наведено рекомендації щодо вдосконалення конкурентоздатності туристичної галузі України.
Ключові слова: міжнародний туризм, надходження, зайнятість, туристичний потік, Україна, імідж, прогноз, рекомендації.
Рис.: 7. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Євтушенко Вікторія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: v.a.evtushenko@karazin.ua
Рахман Махбубур Сидикович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: rahmanms0312@gmail.com
Мангушев Дмитро Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: mangushevd@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Євтушенко В. А., Рахман М. С., Мангушев Д. В. Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 26–34.

Список використаних у статті джерел

World Tourism Barometer // UNWTO. 2015. URL: http://media.unwto.org/press-release/2015-09-10/21-million-more-international-tourists-first-half-2015
World Travel & Tourism Council // WTTC. 2017 URL: http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/country-reports/
Global Business Travel Spending Outlook 2011–2015 // Global Business Travel Association. URL: http://www.gbta.org/foundation/pressreleases/Pages/rls082311.aspx
World Trade Organization. URL: http://www.wto.org
Новий туристичний імідж України та інструменти його популяризації для підтримки інтересу до України як дестинації. URL: http://www.premier-international.net/ua/about/our-news/84/ 27.01.2016
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Міністерство інфраструктури України: офіц. сайт. URL: http://www.mtu.gov.ua
Рахман М. С. Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 205–211.
The Travel & Tourism Competitiveness Report: 2013–2017 // World Economic Forum. URL: http://www.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report
Уліганець С. І., Басюк Д. І., Мельник Л. В. Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області. Географія та туризм. 2013. Вип. 24. С. 162–173.
Желдак Ю. Государственный брендинг: как использовать туристов для популяризации Украины в мире. URL: http://forbes.net.ua/opinions/1405367-gosudarstvennyj-brending-kak-ispolzovat-turistov-dlya-populyarizacii-ukrainy-v-mire
У Києві презентують новий український туристичний бренд // Радіо Свобода. URL: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25305543.html 27.01.2016


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 378:336(477)
Кузьмін О. Є., Кревс В. Є., Яструбський М. Я.
Механізми залучення інновацій в умовах діяльності вищих навчальних закладів (c. 35 - 40)

Розглянуто механізми залучення інновацій в умовах діяльності вищих навчальних закладів. Охарактеризовано особливості освітніх інновацій, які випливають з іманентної природи галузі. Зосереджено увагу на прикладному аспекті освітніх інновацій, на необхідності оперативної адаптації вищої освіти сьогодення до нових суспільних реалій, цивілізаційних викликів, врахування тенденцій і перспектив розвитку людства. Розглянуто стан запровадження освітніх інновацій у провідних європейських країнах і США, їх зорієнтованість на запровадження й популяризацію електронного навчання, яке сформувало потужний ринок із притаманними йому характеристиками. Підкреслено, що зростання популярності електронних шкіл призвело до глобальних змін у навчальних системах багатьох країн світу. Розглянуто ситуацію популяризації електронного навчання в Китаї, Африці. Наголошено на тенденції розвитку е-навчання, яке в перспективі повинно забезпечити безперервну освіту впродовж усього життя. Розглянуто стан запровадження освітніх інновацій в системі вищої школи України. Окреслено перспективи інноваційних процесів в освітній галузі та зазначено перспективні напрямки залучення освітніх інновацій.
Ключові слова: освітня інновація, електронне навчання, вища школа, корпоративне навчання, якість освіти, державне регулювання, затребуваність, адаптивність.
Рис.: 1. Бібл.: 16.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua
Кревс Віктор Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач, підготовче відділення для іноземних громадян, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: viktor.krevs@gmail.com
Яструбський Михайло Ярославович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: mypolynet@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьмін О. Є., Кревс В. Є., Яструбський М. Я. Механізми залучення інновацій в умовах діяльності вищих навчальних закладів // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 35–40.

Список використаних у статті джерел

Кремень В. Г. Філософсько-освітня діяльність: інноваційні аспекти. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. пр. 2012. С. 10–26.
Назарова Л. И. Актуальные вопросы развития инновационной образовательной среды вуза. Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО. 2011. № 7. С. 47–55.
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. Київ: Академвидав. 2012. 352 с.
Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
Освітня інновація // Сучасна освіта. URL: http://osvita.ua/school/method/1432/
Педагогіка вищої школи: навч. посіб./за ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 2005. 399 с.
Вернадський В. И. Отрывки из воспоминаний о А. Н. Краснове // Труды по истории науки в России. М., 1998. С. 323–332.
Как у нас, и как у них: российский и западный рынки E-learning как не поддающиеся сравнению. URL: http://teachbase.ru/blog/elearning/
China’s E-Learning Revolution: The 10 Hottest Chinese Online Education Companies of 2016. URL: http://www.whatsonweibo.com/10-hottest-chinese-online-education-companies-2016/
The rise of E-learning in China. URL: https://marketingtochina.com/rise-e-learning-china/
ELearning Market Exploding in China. URL: https://www.learndash.com/elearning-market-exploding-in-china/
Програма розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки. URL: http://www.univer.kharkov.ua/docs/polozhennya/program2010-2020n.pdf
Кузьмін О. Є., Яструбський М. Я. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017, № 862. С. 139–144.
Мартин І. Партнерство в міжнародній мережі розумних технологій. Аудиторія. Освітній студентський тижневик. 2017. № 20 (2980). С. 3.
Звіт ректора КНУ імені Тараса Шевченка Губерського Л. В. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка: офіц. сайт: URL: http://www.univ.kiev.ua/
How Africa's first education tablet computer was created. URL: http://www.bbc.com/news/business-29163842


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.2
Кокіаурі Л. Г., Гечбаия Б. Н.
Державне регулювання інноваційної діяльності на сучасному етапі (c. 41 - 47)

Розглянуто роль і значення державного регулювання інновацій і технологій на сучасному етапі. Вивчено та проаналізовано основні напрямки державної інноваційної політики в розвинених країнах світу. Особливу увагу приділено меті національної стратегії розвитку науки та інновації, а також пошуку шляхів здійснення цієї стратегії. Крім цих проблем, у роботі червоною лінією проходять питання обґрунтування державного регулювання і сприяння подальшого впровадження інновацій, та підвищення так званої «підприємницької» ролі держави.
Ключові слова: інновації, державне регулювання, технологічна політика, інноваційний продукт, інноваційна політика, технологічні лідери, інноваційна інфраструктура.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Кокіаурі Ламара Георгівна – доктор економічних наук, директор, Фонд фінансово-інвестиційної політики та стратегій (Варкетілі, Верхнє Плато, 2-й м/р, 11-а, Тбілісі, Грузія)
Email: lqoqiauri@yahoo.com
Гечбаия Бадрі Нодарович – доктор економічних наук, професор, директор, Інститут економічних досліджень (вул. Ангіси, 15, Батумі, 6010, Грузія)
Email: badrigechbaia@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Qoqiauri L. G., Gechbaia B. N. The State Regulation of Innovation Activity at the Present Stage // The Problems of Economy. – 2017. – №2. – C. 41–47.

Список використаних у статті джерел

Агабеков С. И., Кокурин Д. И., Назин К. Н. Инновации. Системно-институциональный анализ. М.: Трансит, 2010. 376 с.
Зверев А. В. Формирование национальной инновационной системы: мировой опыт и российские перспективы: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. М., 2009. 57 с.
Голиченко О. Ф. Основные факторы развития национальной инновационной системы. М.: Наука, 2011. 634 с.
Freeman C. The Economics of Hope: Essays on Technical Change and Economic Growth. London: Pinter, 1992.
Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London; N. Y.: Pinter Publishers, 1987.
Godin B. The Information Economy: the History of a Concept Through its Measurement, or How to Make Politically Relevant Indicators, 1949–2005. Journal of Technology Transfer. 2006. Vol. 31, No. 1. P. 17–30.
Lundvall B. A. National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter, 1992.
Lundvall B., Johnson B., Andersen E., Dalum B. National Systems of Production, Innovation and Competence Building. Research Policy. 2002. Vol. 31, No. 2. Р. 213–231.
Uzawa H. Optimal Growth in a Two Sector Model of Capital Accumulation. Rewiew of Economic Studies. 1964. Vol. 31. P. 117–124.
Chikava L. Innovative Economics. Tb.: Firm “Siakhle”, 2006.
Eroshkin A. Mechanisms to Support State Innovations: Foreign experience. Word Economics and International Relations. 2011. Vol. 10. Р. 25–38.
Iakovets I. Epoch Innovations of the XXI century. M.: Publishing house “Economics”, 2004.
Lundvall B. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Printer Publishers, 1992.
Mazukato M. Only State Can Develop Innovations and Technologies Effectively, 2016. URL: www.BFM.ge
Sabato J. Technology and the Productive Structure. Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1979.
Nelson R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford Univ. Press, 1993.
Qoqiauri L., Qoqiauri N. Innovation. Tb.: Technical University of Georgia, 2015. 688 р.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.5:336.2
Тельнова Г. В.
Аналіз корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб у країнах Європи (c. 48 - 54)

Метою статті є виявлення залежності між ставками корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб і темпами розвитку економіки. Наявність відкритого фінансового ринку в умовах глобалізації накладає свій відбиток на формування векторів податкових систем країн. Так, оптимальне корпоративне оподаткування створює конкурентоспроможний і інвестиційно привабливий клімат, сприяючи залученню іноземних інвестицій та розміщенню виробництв. Проведене дослідження дозволило встановити відсутність прямого зв'язку між ставками оподаткування та економічним зростанням. При цьому виявлено лінійний взаємозв'язок між ставками податків і податковим навантаженням. З математичного виразу випливає, що підвищення податку на доходи фізичних осіб сприяє зростанню податкового навантаження, а підвищення корпоративного податку – її зниженню. Проведений кластерний аналіз корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб у країнах Європи дозволив обґрунтувати детермінанти успішного економічного розвитку, які полягають у формуванні вектора податкової політики в аспекті помірного оподаткування фізичних осіб і потреби в низькому оподаткування прибутку корпорацій.
Ключові слова: аналіз, корпоративне оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, економічне зростання, податкова система.
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 8.

Тельнова Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
Email: anntelnova2@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тельнова А. В. Анализ корпоративного налогообложения и налога на доходы физических лиц в странах Европы // Проблемы экономики. – 2017. – №2. – C. 48–54.

Список використаних у статті джерел

Мороз П. А., Бражко К. О. Податок на прибуток підприємств як інструмент фіскально-бюджетної політики країн ЄС у забезпеченні інноваційного розвитку. Економіка та держава. 2013. № 2. С. 110–114.
Харченко Н. В., Гаркуша Ю. І. Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 5 (2). С. 124–127.
Сторожук О. В., Панура Ю. В. Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2013. № 3. С. 191–196.
Максимова Н. О. Особливості встановлення ставок податку при оподаткуванні доходів фізичних осіб. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2013. Вип. 9 (1). С. 28–33.
Юрчишена Л. В. Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України. Финансы, учет, банки. 2016. Вып. 1. С. 215–224.
Бойко С. В., Драган О. О. Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду. Економічний часопис-ХХІ. 2016. № 161. С. 35–38.
KPMG. URL: https://home.kpmg.com/
Organization for Economic Cooperation and Development. URL: https://data.oecd.org/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.9:331.556.4
Шиманська К. В.
Тенденції міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій (c. 55 - 60)

Метою статті є розкриття впливу геоекономічних трансформацій на тенденції міжнародної міграції людських ресурсів як елементу ресурсного потенціалу держав і регіонів. Проаналізовано сучасний стан і розкрито вплив геоекономічних трансформацій на процеси міжнародної міграції людських ресурсів. Обґрунтовано доречність аналізу міжнародного руху людських ресурсів, а не трудових при побудові геоекономічної стратегії країни чи регіонального угруповання. Встановлено зв’язок міжнародної міграції людських ресурсів із тенденціями розвитку окремих країн і регіонів (країн-експортерів нафти, нових індустріальних країн і найменш розвинених аграрних країн) та описано загальні закономірності міграційних потоків у цих країнах. Крім того, сформульовано актуальні напрями дослідження питань міжнародної міграції людських ресурсів у межах окреслених ученими напрямів геоекономіки. Визначено, що регіональна міграційна політика повинна сприяти максимізації вигід від міграції людських ресурсів для розвитку регіону та використання іммігрантів у країнах регіону як економічного ресурсу, який набуває стратегічного значення в умовах геоекономічних трансформацій.
Ключові слова: геоекономіка, геоекономічні трансформації, міжнародна міграція, людські ресурси, міграційна політика, регіональна інтеграція.
Табл.: 1. Бібл.: 17.

Шиманська Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: kv.shymanska@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шиманська К. В. Тенденції міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 55–60.

Список використаних у статті джерел

Алиева Н. Р. Геоэкономика как эффективная модель борьбы за ресурсы и выживание в современном мире. Архивариус. 2016. Т. 1, № 4. С. 22–27.
Беляченко М. А. Векторы глобализации мировой хозяйственной системы. Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2015. № 2. С. 59–65.
Грущинська Н. М. Економічна дипломатія в сучасних геоекономічних процесах формування світового порядку. Академічний огляд. 2014. № 2. С. 110–116.
Дудин М. Н. Особенности современных интеграционных процессов в условиях формирования новой геоэкономической структуры мира. Современная Наука. 2015. № 4. С. 35–38.
Ивахнюк И. В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации. Ч. 1. Век глобализации: исследование современных глобализационных процессов. 2015. № 1 (15). С. 36–51.
Кібальник Л. О. Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 115 (1). С. 49–56.
Кібальник Л. О. Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.02. Київ, 2014. 578 с.
Малиновська О. А. Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації. Демографія та соціальна економіка. 2009. № 1. С. 5–19.
Шиманська К. В. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2 (91). С. 50–60.
Constant A. F., Zimmermann K. F. Challenged by Migration: Europe’s Options // GLO Discussion Paper, 2017. No. 46. URL: http://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/abstract/?id=6448
GDP per capita (current US$) // World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Human development index (HDI) // United Nations, United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data#
International Migration Report 2015: Highlights (ST/ESA/SER.A/375) // United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
Perspectives on Global Development 2017: International Migration in a Shifting World. Paris: OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2017-en
Singh Z. D. Geoeconomics of East Asia. World Affairs. 2009. Vol. 13, No. 4. Р. 36.
Tagliapietra S. The Geoeconomics of Sovereign Wealth Funds and Renewable Energy. Deventer: Claeys & Casteels, 2012.
The World Capitals of Immigration // Statista. URL: https://www.statista.com/chart/3657/the-world-capitals-of-immigration/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 314.15(4):312
Юрченко С. О., Юрченко О. Є., Воркуєва К. А.
Особливості міжнародної міграції населення в Європі на сучасному етапі (c. 61 - 69)

В умовах глобалізації міжнародна міграція населення набуває все більший розмах і істотно впливає на соціально-економічний розвиток країн і регіонів. Мета статті полягає у виявленні особливостей міжнародної міграції населення в Європі. Проведено аналіз тенденцій міграції в регіоні і його субрегіонах. Показано, що за кількістю мешкаючих мігрантів виділяється Західна Європа, але максимальний приріст мігрантів за 1990–2015 рр. мала Південна Європа. У структурі мігрантів збільшується частка жінок і населення активних вікових груп. Останніми роками збільшився потік біженців. Проаналізовано вплив міграційної кризи на економіку приймаючих країн. Розрахунки коефіцієнтів множинної кореляції показали рівень залежності показників міграції і ВВП, чисельності населення, частки міського населення. Зроблено висновок про необхідність розробки міграційної політики на різних ієрархічних рівнях.
Ключові слова: міграція, міжнародна міграція населення, еміграція, інтенсивність міграції, вимушена міграція населення, міграційна політика.
Рис.: 2. Табл.: 6. Формул: 2. Бібл.: 21.

Юрченко Світлана Олексіївна – кандидат географічних наук, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: s.a.jurchenko@karazin.ua
Юрченко Олена Євгенівна – здобувач, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: el-tour@hotmail.com
Воркуєва Катерина Андріївна – студент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: katerinalife1513@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Юрченко С. А., Юрченко Е. Е., Воркуева Е. А. Особенности международной миграции населения в Европе на современном этапе // Проблемы экономики. – 2017. – №2. – C. 61–69.

Список використаних у статті джерел

Воркуева Е. А. Влияние миграционного кризиса на экономику Европы // Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин: матеріали XII наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Харків, 31 березня 2017). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. С. 33–36.
Геловани А. Миграционный кризис и будущее Европы. URL: https://sputnik-georgia.ru/reviews/20161226/234354916/Migracionnyj-krizis-i-budushhee-Evropy.html
Кравченко Л. И. Миграционный кризис в Европе. URL: http://rusrand.ru/analytics/migracionnyy-krizis-v-evrope
Международная миграция и развитие. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_71_296_R.pdf
Мигранты в Европе: грозит ли кризис. URL: http://emigranto.ru/spravochnaya/emigraciya/migranty-v-evrope.htm
Міжнародні економічні відносини: підручник/за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 464 с.
На территорию Евросоюза проникли более 4 000 боевиков «Исламского государства». URL: http://topwar.ru/81998-britanskoe-izdanie-na-territoriyu-evrosoyuza-pronikli-bolee-4000-boevikov-islamskogo-gosudarstva.html
Прогноз населения Земли к 2050 году. URL: http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/oon---prognoz-naseleniya-zemli-k-2050-godu/
Прогноз народонаселения на 2050 год. URL: http://www.planeta-zemla.info/mir_2050.html
Стрельба в Мюнхене стала шестой атакой в Евросоюзе за полтора года. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1644940
Худавердян В. Ц. Молодежная миграция в современном мире: причины и следствия. Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 148–148.
Щербакова Е. По оценке ООН, в 2015 году насчитывалось 244 миллиона международных мигрантов // Демоскоп. № 703–704. 31 октября – 13 ноября. URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0703/barom01.php
Юрченко С. А., Юрченко Е. Е. Демографические процессы на Украине: Реалии и перспективы (на примере Харьковской области) // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. М.: РАН. ИНИОН, 2014. С. 483–491.
Юрченко С. А., Юрченко Е. Е. Методика научных исследований: учеб. пособие для студентов спец. «Туризм». Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. 176 с.
EU budget for the refugee crisis. URL: www.ec.europa.eu
EU budget for 2017. URL: www.consiliun.eu
Europe’s refugee and migrant crisis in 2016. In numbers. URL: https://www.weforum.org
Newsrelease 04.03.2016. URL: http://ec.europa.eu
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants by age and sex Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or area,1990; Table 6. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or area, 2015
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1–6. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
World Data Atlas. URL: https://knoema.com/atlas?origin=knoema.ru


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.144
Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О.
Проблеми електроенергетичного сектора України та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС (c. 70 - 75)

Метою статті є систематизація основних проблем розвитку вітчизняного електроенергетичного сектора та порівняння способів їх вирішення в Україні з практикою країн ЄС. Зокрема, ідентифікація тих проблем, котрі у вітчизняних умовах вирішуються недостатньо ефективно або механізм вирішення котрих не створений взагалі. Систематизація проблем, вирішення котрих є передумовою ефективного функціонування електроенергетичного сектора України, дозволила розділити їх на загальні, котрі виникають з огляду на специфіку електроенергії як товару, та специфічні для українських умов. Загальні проблеми в Україні в цілому вирішуються з урахуванням досвіду ЄС, хоча вирішення окремих із них перебуває на початковій стадії. Зокрема, для запровадження європейського досвіду функціонування біржового ринку електроенергії на цьому етапі створено та прийнято основний закон, імплементація котрого ще попереду. Порівняння вітчизняної і європейської практики вирішення проблем електроенергетичного сектора засвідчило поступове переймання Україною позитивного європейського досвіду вирішення групи загальних проблем, однак механізми подолання специфічних для вітчизняних умов проблем досі не створені. Передусім це стосується питання відновлення та нарощення потужностей з генерації електроенергії, котрі перебувають на межі терміну експлуатації.
Ключові слова: електроенергетика, європейський досвід, загальні проблеми розвитку електроенергетичного сектора, специфічні проблеми розвитку електроенергетичного сектора.
Табл.: 1. Бібл.: 15.

Абакуменко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Email: abakumenko.olga@gmail.com
Лук’яшко Павло Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: pavelluk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О. Проблеми електроенергетичного сектора України та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 70–75.

Список використаних у статті джерел

Білоцерківський О. Б., Ширяєва Н. В. Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України. Вісник НТУ „ХПІ”. 2015. № 26. С. 69–76.
Грицак Н. І., Скорик Г. І. Проблеми ефективності функціонування природної монополії у сфері постачання електроенергії. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2013. № 778. С. 279–285.
Кузнецова І. О. Особливості моніторингу ціноутворення в електроенергетиці. Економіка: реалії часу. 2013. № 1. С. 212–216.
Саух С. Е., Борисенко А. В., Подковальников С. В., Хамисов О. В. Математическое моделирование конкурентного равновесия на электроэнергетических рынках Российской Федерации и Украины. Электронное моделирование. 2012. № 3. С. 3–24.
Brzoska J., Pyka J. A competitive energy market – reality or just a slogan. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2010. № 657. С. 530–535.
Болквадзе Н. І. Біржові ринки електроенергії країн Східної Європи: дис. … канд. екон. наук: 08.00.02. Тернопіль, 2016. 228 с.
Плютинский В. И., Погорелов В. И. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок АЭС // Электрические сети. URL: http://leg.co.ua/arhiv/generaciya/avtomaticheskoe-upravlenie-i-zaschita-teploenergeticheskih-ustanovok-aes-4.html
Дуель М. А., Канюк Г. И., Фурсова Т. Н. Автоматизированное управление энергоблоком в нестационарных режимах. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2015. № 5. С. 44–53.
Режимы работы и маневренность блочных ТЭС // Веб-сайт ООО „ПромМатика”. URL: http://prommatika.ru/staty/107-rejimrabotytes
Глухова В. І., Купчин І. Г., Глухов Г. М. Актуальні проблеми сучасної електроенергетики України // Актуальні проблеми сучасної енергетики: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. Херсон: ХНТУ, 2016. С. 24–27.
Eurelectric – electricity for Europe – March 2016. URL: http://www.eurelectric.org/media/268408/network_tariffs__position_paper_final_as-2016-030-0149-01-e.pdf
Про тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу: Постанова Нацкомелектроенергетики від 23.12.97 № 1159 // Законы Украины: информ.-правовой портал. URL: http://www.uazakon.com/documents/date_a3/pg_ienhoi.htm
Weiss T., Schulz D. Germany. Overview of the electricity supply system and an estimation of future energy storage needs // The stoRE project. URL: http://www.store-project.eu/documents/target-country-results/en_GB/energy-storage-needs-in-germany
Meeus L. Why (and how) to regulate Power Exchanges in the EU market integration context // The Florence school of regulation. URL: http://fsr.eui.eu/Documents/JournalArticle/Energy/2011/2011MeeusWhy(andHow).pdf
Європейський енергоринок: як захистити вразливих споживачів // Презентація Міжнародного фонду „Відродження” та Фонду розвитку аналітичних центрів за фінансування посольства Швеції в Україні. URL: https://www.slideshare.net/uaenergy/ss-66572873


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.2:334.71
Бойко В. В.
Оцінювання ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій (c. 76 - 82)

Метою статті є проведення комплексного оцінювання ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій. Досліджено ефективність реалізації безпекових складових державних цільових програм розвитку сільських територій. Визначено основні недоліки реалізації прикладних засад державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій, що обмежують її ефективність, серед яких: декларативний характер державних цільових програм, недосконалість організаційно-економічного інструментарію забезпечення економічної безпеки, несформованість механізмів фінансування програмних заходів, ресурсна обмеженість системи державного управління, розбалансованість останньої на різних ієрархічних рівнях, другорядний принцип пріоритетності вирішення проблем розвитку сільських територій, надмірний бюрократизм прийняття управлінських рішень, корумпованість чиновників, інертність і пасивність сільського населення. Сформовано інформаційний базис підвищення ефективності реалізації державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій.
Ключові слова: державна політика забезпечення економічної безпеки, сільські території, ефективність, сільське господарство, державна цільова програма.
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 12.

Бойко Віталій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, відділ безпеки реального сектора економіки, Національний інститут стратегічних досліджень (вул. Пирогова, 7-а, Київ, 01030, Україна)
Email: v_boyko888@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бойко В. В. Оцінювання ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 76–82.

Список використаних у статті джерел

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Київ: Вид-во НІПМБ, 2008. 48 с.
Губені Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики. Економіка України. 2007. № 4. С. 62–70.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL. http://www.ukrstat.gov.ua/.
Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір: монографія. Львів: ПАІС, 2012. 592 с.
Ключник А. В. Формування та розвиток економічного потенціалу сільських територій України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2011. 468 с.
Кузьменко В. В. Економічна безпека та сталий розвиток: регіональний аспект. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 144 с.
Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій: [монографія]. Київ: Дія, 2007. 400 с.
Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: монографія. Одеса: Астропринт, 2009. 344 с.
Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-п
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Київ: Рахункова палата України, 2015. 39 с.
Талавиря М. П. Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1 (47). Т. 2. С. 146–150.
Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ: НІСД, 1997. 144 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.92
Галенко С. М., Очеретний Д. С.
Сучасний стан та кількісно-якісні параметри розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва в Україні (c. 83 - 89)

Вітчизняне інноваційне підприємництво в Україні має тривалу історію становлення і розвитку та бере свій початок ще з часів перебування країни у складі єдиного народногосподарського комплексу СРСР. Хоча наша держава завжди володіла та нині володіє достатньо вагомим і перспективним потенціалом для розвитку інноваційного підприємництва, на сьогодні він використовується далеко не повною мірою. Водночас непослідовний і суперечливий характер реформування економічної і політичної систем України у новітній період її незалежного існування спричинив «консервування» відсталої технологічної структури економіки, яка у глобальних координатах дотепер позиціонується як енергомістка, неконкурентоспроможна та нездатна забезпечити ефективну конвергенцію усіх елементів технологічних ланцюжків інноваційно-місткого виробництва. За прийнятими у міжнародній практиці показниками розвитку інноваційного підприємництва Україна найбільшою мірою поступається державам-лідерам науково-технічного прогресу за абсолютними та відносними витратами (державними та приватними) на ДіР (дослідження і розробки); якісними кондиціями вітчизняної дослідницької інфраструктури; доступністю венчурного капіталу; експортом високотехнологічних товарів і наукомістких послуг; масштабами міжнародного патентно-ліцензійного співробітництва; ступенем взаємозв’язків між компонентами національної інноваційної системи, рівнем їх інтеграції у глобальні та регіональні науково-дослідні й інноваційні мережі, участю держави у міжнародному технологічному трансфері. Це справляє колосальний негативний вплив на масштаби та динаміку розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва, спричинивши значну втрату конкурентних позицій нашої держави на світових ринках. Метою статті є дослідження сучасного стану вітчизняного інноваційного підприємництва та визначення перспектив його розвитку.
Ключові слова: інноваційне підприємництво, міжнародна науково-виробнича кооперація, міждержавний технологічний трансфер.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Галенко Сергій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра європейської інтеграції, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: moia.kneu@ukr.net
Очеретний Дмитро Сергійович – аспірант, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: kirima@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Галенко С. М., Очеретний Д. С. Сучасний стан та кількісно-якісні параметри розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва в Україні // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 83–89.

Список використаних у статті джерел

Поручник А. М. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві. Міжнародна економічна політика. 2004. № 1. С. 94–121.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Інформаційні матеріали для слухання з питання «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». Додаток до листа Держінформнауки України. URL: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54892
Main Science and Technology Indicators. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2015. 161 с.
Наукова та науково-технічна діяльність у 2015 році: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2016. 199 с.
Бобрик В. О. Механізми та інструменти залучення інноваційного підприємництва до процесів інтенсифікації розвитку регіональної економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 19. С. 84–88.
Біленький О. Ю., Столярчук Я. М., Галенко О. М., Столярчук В. М. Глобальний ринок інтелектуальної власності: масштаби, структура, інститути: монографія. Київ: Фенікс, 2016. 363 с.
Курмаєв П. Ю., Байрамов Е. А. Напрями підвищення ефективності заходів державного стимулювання розвитку інноваційного підприємництва. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1 (3). С. 23–28.
Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік: аналіт. довідка. Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. URL: http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/2-3-ad-kmu-2015.pdf
Олефіренко О. М. Комерціалізація інновацій в Україні: передумови та вітчизняні реалії // Економіка і суспільство. 2016. Вип. 6. С. 197–202.
Strikha M. Science, Technology and Innovation System of Ukraine, June 2015. Р. 8. URL: http://ncp.pu.if.ua/events/detail/working_seminar/docs/SCIENCE_TECHNOLOGY_AND_INNOVATION_SYSTEM_OF_UKRAINE.pdf
Ткаченко Т. П., Тульчинський Р. В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2010. № 7. С. 223–229.
Паладій М. В. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації – необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави. Наука та інновації. 2009. Т. 5, № 3. С. 51–54.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2007 році: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2008. 277 с.
Дунська А. Р., Локота А. Г. Проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2015. Вип. 12. С. 90–96.
Андрощук Г. Захист результатів інтелектуальної діяльності в оборонно-промисловому комплексі України: стан та проблеми // DefenceExpress, 29 грудня 2015 р. URL: http://defence-ua.com/index.php/publikatsiji-partneriv/223-gennadij-androshchuk-zakhist-rezultativ-intelektualnoji-diyalnosti-v-oboronno-promislovomu-kompleksi-ukrajini-stan-ta-problemi
Андрощук Г. О., Давимука С. А. Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток. Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 65–82.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.132.1(477)
Іванова О. Ю., Малишко Ю. М., Лаптєв В. І.
Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні (c. 90 - 97)

Проведено аналіз кількості перевірок суб’єктів господарювання, що були здійснені контролюючими органами в Україні в 2015 р.. В результаті обґрунтовано, що для покращення бізнес-клімату в Україні першочергового значення набуває питання скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання. Виділено контрольні функції деяких Центральних органів виконавчої влади, які є схожими або однаковими, розглянуті випадки розділення однієї сфери контролю між декількома незалежними інспекціями. В результаті аналізу організації функціонування системи державного контролю в Україні виділено основні її проблеми та напрямки їх вирішення, серед яких: позбавити дублюючих контрольних функцій Державного агентства лісових ресурсів України та Державного агентства рибного господарства України, позбавити Державну службу України з питань праці функцій з контролю за суб’єктами господарювання, надавши ці функції наведеним вище органам. В результаті Державна служба України з питань праці буде виконувати лише функції з контролю за діяльністю Фондів. Наведені зміни дозволять не лише спростити систему Центральних органів виконавчої влади, що мають право проводити перевірки діяльності суб’єктів господарювання, за рахунок зменшення кількості таких органів, а й забезпечити проведення перевірок спеціальними органами.
Ключові слова: проблемно-орієнтований підхід, державний контроль, контролюючий орган, адміністративне навантаження.
Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Іванова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор проблем регіонального розвитку та децентралізації відділу макроекономічної політики і регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: laptevaou@gmail.com
Малишко Юлія Михайлівна – кандидат економічних наук, викладач, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malishkoyulia@gmail.com
Лаптєв В’ячеслав Ігорович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра соціальної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: vlaptev777@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванова О. Ю., Малишко Ю. М., Лаптєв В. І. Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 90–97.

Список використаних у статті джерел

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16.04.2011 № 484/2011 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/484/2011
Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції України: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1347-11
Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи: монографія/за ред. М. О. Кизима, Ю. Б. Іванова. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 288 с.
Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fad199804b74511b924bb36eac26e1c2/IC_report_2011_ukr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fad199804b74511b924bb36eac26e1c2
Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Зінченко В. А. Дерегуляторна політика в Україні в 2013 році: оцінка та шляхи поліпшення: наук.-аналіт. доп. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. 148 с.
Покришка Д. С., Жаліло Я. А., Ляпін Д. В., Белінська Я. В. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2010. 72 с.
Презентація «Національний реєстр контролюючих органів». URL: http://reestr.fru.org.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.246.025
Іванова О. Ю., Удовенко А. О.
Проблеми процедури аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів (c. 98 - 103)

Метою статті є дослідження процедури аналізу регуляторного впливу та визначення проблем, які спричиняють прийняття неефективних нормативно-правових актів. Розглянуто сутність поняття «аналіз регуляторного впливу» та його основні завдання. Досліджено законодавство у сфері АРВ і виявлено суперечності в частині визначення кількості етапів аналізу та строків проведення базового відстеження результативності. Зроблено висновки щодо незадовільної якості розроблених АРВ і наявності порушень вимог законодавства регуляторними органами щодо обов’язкового оприлюднення проекту разом із аналізом. Виділено найбільш проблемні для розробників етапи АРВ, серед яких: визначення обов’язкових показників результативності, оцінка виконання вимог регуляторного акту та визначення проблеми. Запропоновано удосконалити методику проведення аналізу регуляторного впливу шляхом доповнення переліку основних етапів оцінкою якості та коригування АРВ. Розроблено рекомендації для усунення протиріч у законодавстві у сфері АРВ.
Ключові слова: аналіз регуляторного впливу, нормативно-правовий акт, регуляторна політика, оцінка якості, методичне забезпечення.
Рис.: 3. Бібл.: 12.

Іванова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор проблем регіонального розвитку та децентралізації відділу макроекономічної політики і регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: laptevaou@gmail.com
Удовенко Анастасія Олексіївна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: stasya9107@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванова О. Ю., Удовенко А. О. Проблеми процедури аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 98–103.

Список використаних у статті джерел

Аналітичний звіт Державної регуляторної служби за 2016 рік. URL: http://www.drs.gov.ua/press-room/derzhavna-regulyatorna-sluzhba-ukrayinyoprylyudnylaanalitychnyj-zvit-pro-svoyu-robotu-u-2016-rotsi/
Бордюг Б. Аналіз регуляторного впливу. URL: http://policy-analysis.org/wp-content/uploads/2014/10/Regylatory-impact-analysis-Posibnyk-_2007.pdf
Вводное руководство по проведению анализа регулирующего воздействия (АРВ). URL: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/50240574.pdf
Дерман Д. О. Механизмы проведения анализа качества оценки регулирующего воздействия. URL: http://www.oecd.org/gov/regulatory- policy/50240574.pdf
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
Інформація про проведену у 2015 році роботу, зокрема, щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, та досягнуті результати. URL: http://dkrp.gov.ua/info/4691
Інформація щодо здійснення органами виконавчої влади відстеження результативності дії регуляторних актів у 2012 році. URL: http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/informatsiya-shhodo-zdijsnennya-organamy-vykonavchoyi-vlady-vidstezhennya-rezultatyvnosti-diyi-regulyatornyh-aktiv-u-2012-rotsi/
Колегов В. В. Совершенствование системы оценки регулирующего воздействия в государственном управлении на региональном уровне: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2015. URL: http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-sistemy-otsenki-reguliruyuschego-vozdeystviya-v-gosudarstvennom-upravlenii-na-regionalnom-urovne
Ляпін Д. В. М-тест в регуляторній політиці. Презентація. URL: http://www.dkrp.gov.ua/info/4956
Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF
Удовенко А. О. Проблеми законодавчого забезпечення аналізу регуляторного впливу // Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 травня 2017 р.). Одеса: МГУ, 2017. С. 41–45.
Шибаєва Н. В. Теорія та практика застосування АРВ як інструмента регуляторної політики. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1. С. 119–125.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 662.75
Кизим М. О., Рудика В. І.
Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива (c. 104 - 110)

У статті зазначено сталу тенденцію до посилення нафтової залежності України, що створює загрозу економічній безпеці національного господарства, та доведено перспективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива. Наведено техніко-організаційно-економічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Доведено гіпотезу про перспективність організації виробництва синтетичного рідкого палива на основі технології пароплазмової газифікації вугілля. Змодельовано прогнозний ресурсний цикл країни на 2020 р. за умов освоєння цієї технології.
Ключові слова: моторне паливо, синтетичне рідке паливо, синтетична нафта, вугілля.
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Рудика Віктор Іванович – кандидат економічних наук, директор, Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс» (вул. Сумська, 60, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 104–110.

Список використаних у статті джерел

Themelis N. J., Castaldi М. J. Technical and economic analysis of Plasma-assisted Waste-to-Energy processes. URL: http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/ducharme_thesis.pdf
Byun Y., Cho M., Hwang S.-M., Chung J. Thermal Plasma Gasification of Municipal Solid Waste (MSW). URL: http://www.intechopen.com/books/gasification-for-practical-applications/thermal-plasma-gasification-of-municipal-solid-waste-msw-
Pigneri A., Asbjerg M., Collin C., Dicks A., Sproule G. Gasification Technologies Review technology implementation scenarios. URL: http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/153284/Technical-Appendix-2-Renewable-Gases-Supply-Infrastructure-Talent-With-Energy.pdf
Ковтун Г., Степанов А., Матусевич Г. Комплексне використання вугілля для виробництва рідкого палива, газу та електроенергії. Вісник НАН України. 2008. № 4. С. 68–75.
Гунда М. В., Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Сміх П. М., Гладун В. В. та ін. Розвиток технологій переробки природного газу в рідкі синтетичні палива та перспективи їх впровадження для розробки родовищ вуглеводнів. Нафтогазова галузь України. 2014. № 1. С. 38–42.
Макаров В. М., Перов М. О., Новицький І. Ю. Аналіз та перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрійського регіону. Проблеми загальної енергетики. 2011. Вип. 3. С. 19–24.
Створення комплексу з переробки ТПВ в синтетичне моторне паливо/Інвестиційно-інноваційний центр // Дніпропетровська обласна державна адміністрація. URL: http://iic.in.ua/stvorennya-kompleksu-z-pererobky-tpv-v-syntetychne-motorne-palyvo/
Харківські вчені пропонують виробляти синтетичне моторне паливо на базі вітчизняної вугільної сировинної бази // Офіційний сайт телеканалу ОТБ. URL: https://otb.com.ua/harkivski-vcheni-proponujut-vyrobljaty-syntetychne-motorne-palyvo-na-bazi-vitchyznjanoji-vuhilnoji-syrovynnoji-bazy/
Швейцарський сон українського шахтаря: деталі постанови Кабміну щодо інвестування шахт фірмою “Falco Swiss Sail ling AG” // Буг: інформ. сайт західної Волині. URL: http://bug.org.ua/news/novovolynsk/shvejtsarskyj-son-ukrajinskoho-shahtarya-detali-postanovy-kabminu-schodo-investuvannya-shaht-firmoyu-falco-swiss-sail-ling-ag-76402/
Потапенко И. О. Перспективи производства экологически чистого топлива для электростанций на основе газификации углей. Химия твердого топлива. 2003. № 6. С. 85–92.
Hilsenteger J. Catalysts in Petroleum Refining. Oil and Journal. 1985. Vol. 83. Nо. 33. P. 132–135.
Plasma gasification: lessons learned at ecovalley wte facility. URL: http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/nawtec18/nawtec18-3515.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.145.2
Котіна Г. М., Степура М. М., Тіліченко Є. Г.
Економічне та соціальне значення сучасних SMART-технологій на місцевому рівні (c. 111 - 116)

Мета статті – дослідити основні SMART-технології бюджетування в економічному та соціальному аспектах, розглянути ризики та перспективи їх впровадження на місцевому рівні в Україні. У статті висвітлено сучасні SMART-технології бюджетування. Розкрито сутність поняття інфраструктурного розриву, обґрунтовано необхідність його подолання за рахунок підвищення капітальних видатків. Визначено основні способи фінансування капітальних інвестицій, окреслено переваги та недоліки державно-приватного партнерства. Висвітлено технологію партисипативного бюджету, його історії та особливості впровадження та функціонування в Польщі, Німеччині й Україні. Досліджено ризики й обґрунтовано необхідність імплементації Стратегії управління державними фінансами на 2017–2021 роки.
Ключові слова: SMART-технології, прок’юремент, інфраструктурний розрив, державно-приватне партнерство, партисипативний бюджет, стратегія фінансового розвитку.
Табл.: 1. Бібл.: 21.

Котіна Ганна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: akotina@ukr.net
Степура Марина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: mstepura@ukr.net
Тіліченко Євгеній Геннадійович

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Котіна Г. М., Степура М. М., Тіліченко Є. Г. Економічне та соціальне значення сучасних SMART-технологій на місцевому рівні // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 111–116.

Список використаних у статті джерел

Hadden D. Smart Cites need Smart Public Investment Planning // Freebalance: office site. URL: http://freebalance.com/public-financial-management/smart-cites-need-smart-public-investment-planning/
Bhattacharya A., Oppenheim J., Stern N. Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of a Transformation Program // G-24: office site. URL: https://www.g24.org/wp-content/uploads/2016/02/Driving-Sustainable-Development-Through-Better-Infrastructure-Key-Elements-of-a-Transformation-Program-Bhattacharya-Oppenheim-Stern-July-2015.pdf
Smart Cities Financing Guide. Center for Urban Innovation at Arizona State University // Urban Innovation. URL: https://urbaninnovation.asu.edu/sites/default/files/smartcitiescouncil_-_financing_guide-3_31_14.pdf
Agreement on Government Procurement University // WТО. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі: Закон України від 16.03.2016 № 1029-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1029-19
Приєднання України до Угоди про державні закупівлі: Рішення Комітету з державних закупівель Світової організації торгівлі GPA/133 від 16 листопада 2015 року // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_056
Модуль аналітики: відкритий моніторинг державних витрат в системі ProZorro // ProZorro. URL: http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
Форум із закупівель, професійної етики, управління та відкритості // Світовий Банк: офіц. сайт. URL: http://www.worldbank.org/en/events/2017/05/23/primo-forum
Participatory Budgeting Project // Онлайн-портал Міжнародного проекту з бюджету участі. URL: https://www.participatorybudgeting.org/
Дослідження досвіду Польщі зі впровадження системи бюджету участі // Черкаська міська рада: офіц. сайт. URL: http://www.rada.cherkasy.ua/upload/Seminar%20City%20Councils%20Presentation.pdf
Participatory Budgeting in Germany // Онлайн-портал бюджету участі в Німеччині. URL: http://www.buergerhaushalt.org/en
Громадський бюджет міста Черкаси // Черкаська міська рада: офіц. сайт. URL: http://www.rada.cherkasy.ua/ua/files.php?s=34&s1=418
Громадський проект міста Львова // Онлайн-портал бюджету участі міста Львова. URL: https://lviv.pb.org.ua
Громадський проект міста Києва // Київська міська державна адміністрація: офіц. сайт. URL: https://gb.kievcity.gov.ua/
Стратегія управління державними фінансами на 2017–2021 роки // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249797370
Відкритий бюджет // Онлайн-проект відкритого бюджету в Україні. URL: http://www.openbudget.in.ua/
Alawadhi S., Aldama-Nalda A., Chourabi H., Gil-Garcia R., Leung S., Mellouli S. Building Understanding of Smart City Initiatives. International Conference on Electronic Government. 2012. Vol. 7443. Р. 40–53.
Becker J., Bergener P., R?ckers M. Business Process Assessment and Evaluation in Public Administrations using Activity Based Costing. 15th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2009). 2009. vol. 16. Р. 1–8.
Brown M. M. The Benefits and Costs of Information Technology Innovations: An Empirical Assessment of a Local Government Agency. Public Performance & Management Review. 2001. Vol. 24. Р. 351–366.
Chapman R., Hunt M. Open Government in a Theoretical and Practical Context. Aldershot, Hants, England Burlington, VT: Ashgate, 2006.
Scholl H. J., Scholl M. C. Smart Governance: A Roadmap for Research and Practice. Conference 2014 Proceedings. 2014. Р. 163–176.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 351.862.4:339.562
Лупак Р. Л., Куницька-Іляш М. В.
Концептуальні взаємозв’язки систем забезпечення економічної безпеки держави та реалізації державної політики імпортозаміщення (c. 117 - 123)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних взаємозв’язків систем забезпечення економічної безпеки держави та реалізації державної політики імпортозаміщення. Зазначено, що забезпечення економічної безпеки держави має відбуватись системно, щоб досягти прийнятного рівня, а отже, важливо визначити всі її елементи з урахуванням дієвості, необхідності, об’єктивного характеру. Згідного з такими припущеннями обґрунтовано концептуальні засади поєднання систем забезпечення економічної безпеки держави та реалізації державної політики імпортозаміщення. При цьому державна політика імпортозаміщення розглядається як така, в якій можна оптимально та з високою ефективністю закласти перелік напрямів та інструментів, що дозволять стабілізувати, створити умови для стійкого розвитку та забезпечити самодостатність національної економіки. Обґрунтовано концептуальний зміст взаємозв’язків і взаємовпливу системи економічної безпеки держави з напрямами реалізації державної політики імпортозаміщення. Відповідно виділено структурні компоненти, функціональні складові та просторові характеристики як елементи системи забезпечення економічної безпеки держави. Напрями реалізації державної політики імпортозаміщення охарактеризовано з урахуванням детермінантів протидії імпортозалежності, пріоритетних сфер регулювання та сегментів внутрішнього ринку.
Ключові слова: економічна безпека держави, імпортозаміщення, державна політика.
Рис.: 1. Бібл.: 18.

Лупак Руслан Любомирович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: economist_555@ukr.net
Куницька-Іляш Марта Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича, Львівcький нaціoнaльний унівeрcитeт вeтeринaрнoї мeдицини тa біoтeхнoлoгій імeні C. З. Ґжицькoгo (вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна)
Email: kunytskam@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Conceptual Relationships between the Systems of Ensuring the Economic Security of the State and the Implementation of the State Policy of Import Substitution // The Problems of Economy. – 2017. – №2. – C. 117–123.

Список використаних у статті джерел

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 386 с.
Цап М. В. Організаційно-економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03. Львів, 2015. 21 с.
Филюк Г., Шевчук О. Тенденції розвитку споживчого ринку України. Товари і ринки. 2011. № 1. С. 24–36.
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку України від 29.10.2013 № 1277. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія/за ред. В. М. Гейця. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Економічна безпека: навч. посіб./за ред. З. С. Варналія. Київ: Знання, 2009. 647 с.
Інвестування української економіки: монографія/за ред. А. І. Сухорукова. Київ: НІПМБ, 2005. 440 с.
Іляш О. І. Трансформація системи соціальної безпеки України: регіональний вимір: монографія. Львів: ПАІС, 2012. 592 с.
Васильців Т. Г., Іляш О. І. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції. Європейська економіка. 2010. Т. 9. № 2. С. 169–180.
Гринкевич С. С. Розвиток трудового потенціалу в умовах формування інформаційного суспільства: монографія. Львів: АРАЛ, 2012. 356 с.
Цвігун І. А. Демографічна безпека України та напрями її регулювання: монографія. Кам`янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2013. 400 с.
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія/за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.
Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. 144 с.
Харазішвілі Ю. М., Дронь Є. В. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2014. 117 с.
Сухоруков А. І. Методологія оцінки рівня економічної безпеки. Вісник КНТЕУ. 2008. № 1. С. 49–55.
Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.
Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. Київ: НІСД, 2009. 336 с.
Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України: аналіт. доп./за ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2012. 71 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.28:606+608.5
Полякова О. Ю., Шликова В. О.
Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура (c. 124 - 131)

Здійснено аналіз тенденцій і структури патентування розробок у сфері біотехнологій. Основою дослідження стали інформація, що міститься у базах даних WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), яку було використано для міжнародних порівнянь, та «Винаходи (корисні моделі) в Україні» Українського інституту інтелектуальної власності для детального дослідження запатентованих розробок на національному рівні. Аналіз патентування українських розробок за період 2000–2015 рр. продемонстрував слабку патентну активність України на міжнародному рівні. Найбільша кількість діючих патентів із біотехнологій, одержаних у Державній службі інтелектуальної власності України, які мають українських власників, належить підкласу C12N – «Мікроорганізми або ферменти; їх композиції; розмножування, консервування або зберігання мікроорганізмів; мутації або генетична інженерія; поживні середовища» і становить 315 одиниць. У структурі патентів у сфері біотехнологій з індексом C12N, власниками яких є українські організації, превалюють державні наукові установи НАН України та УААН. Представники підприємницького сектора серед власників патентів майже відсутні. Серед іноземних власників патентів спостерігається протилежна тенденція – лідирують представники бізнес-структур. Таким чином, перспективи розвитку біотехнологій в Україні суттєво залежать від активізації співпраці наукових установ із бізнесом, що має стати пріоритетом державної науково-технічної політики.
Ключові слова: біотехнології, аналіз патентів, міжнародна патентна класифікація, впровадження розробок, Україна.
Рис.: 9. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: polya_o@ukr.net
Шликова Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.shlykova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полякова О. Ю., Шликова В. О. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 124–131.

Список використаних у статті джерел

Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки: монографія. Харків: ФОП Александрова К. М., 2016. 556 с.
Стрельцова Е. Патентная активность в сфере биотехнологий. Форсайт. 2014. Т. 8, № 1. С. 52–65.
Messeni P., Rotolo D., Albino V. Determinants of patent citations in biotechnology: An analysis of patent influence across the industrial and organizational boundaries. Technological Forecasting and Social Change. 2015. Vol. 91. P. 208–221.
Sunhae Jun, Sang Sung Park, Dong Sik Jang Patent management for Technology Forecasting: A Case Study of the Bio-Industry. Journal of Intellectual Property Rights. 2012. Vol. 17. P. 539–546.
Polyakova O., Shlykova V. Is there any chance for Ukrainian researches in nanoscience? Acta Innovations. 2016. № 18. P. 58–66.
World Intellectual Property Indicators // World Intellectual Property Organization. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf
WIPO IP Facts and Figures 2016 // World Intellectual Property Organization, 2016. 50 р.
Річний звіт 2014: офіц. вид. Держ. служби інтелект. власності України. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/zvit2014ua-WEB.pdf
Річний звіт 2015: офіц. вид. Держ. служби інтелект. власності України. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/zvit_2015_ua.pdf
Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» // ДП Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). URL: http://base.uipv.org/searchINV/
Міжнародна патентна класифікація. Повний текст (2017.01) // ДП «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)». URL: http://base.uipv.org/mpk2009/index.html?level=c&version=2
Concept of a Technology Classification for Country Comparisons – Final Report to the World Intellectual Property Organisation (WIPO) // Ulrich Schmoch Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, Germany, 2008. 15 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.012:351.746.1
Солодовнік О. О.
Комплексне оцінювання реалізації інтересів сторін публічно-приватного партнерства (c. 132 - 139)

Мета статті полягає в обґрунтуванні комплексної аналітичної системи оцінювання реалізації інтересів сторін ППП як методичного забезпечення діагностики проблем розвитку партнерських відносин держави та бізнесу. Сучасний стан здійснення ППП в Україні свідчить про те, що намагання застосувати концепцію ППП без урахування інтересів усіх сторін такого співробітництва не створює умов його розвитку та реалізації пріоритетів економічної політики держави. Для ідентифікації змісту інтересів сторін ППП й адекватного оцінювання стану їх реалізації необхідно застосовувати відповідний аналітичний інструментарій. Під час дослідження: обґрунтовано, що при побудові аналітичної системи оцінювання реалізації інтересів сторін ППП сукупність таких інтересів необхідно розглядати як онтологічний комплекс у складі підсистеми інтересів державного партнера, з одного боку, та підсистеми інтересів приватних партнерів – з іншого; систематизовано показники, що характеризують інтереси сторін ППП: виділено чотири групи (часткові, опосередковані, аналітичні й інтегральні) й описано зв'язки між ними, що дозволяє відбирати для оцінки релевантні та найбільш інформативні показники, уникати дублювання показників при побудові інтегральних показників; запропоновано підхід до формування системи часткових показників комплексного оцінювання інтересів сторін ППП, згідно з яким побудовано систему оціночних показників для діагностування проблем реалізації інтересів партнерів на макрорівні; розроблено рекомендації щодо кількісного оцінювання узгодженості інтересів сторін ППП за допомогою інтегрального показника оцінювання узгодженості інтересів сторін ППП, а також аналітичних показників, що дозволяють дати кількісну оцінку фінансовим протиріччям, які об’єктивно виникають між державним і приватними партнерами. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є використання запропонованого аналітичного інструментарію для діагностики проблем реалізації інтересів сторін ППП в Україні.
Ключові слова: діагностика, інтерес, комплекс, оцінювання, показник, публічно-приватне партнерство, узгодженість інтересів сторін.
Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 23.

Солодовнік Олеся Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: solodovnikoa@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Солодовнік О. О. Комплексне оцінювання реалізації інтересів сторін публічно-приватного партнерства // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 132–139.

Список використаних у статті джерел

Богдан І. В. Переваги та ризики участі іноземних інвесторів у проектах публічно-приватного партнерства. Економіка і прогнозування. 2013. № 2. С. 43–54.
Бондар Г. Ф. Управління державно-приватними партнерствами на засадах гармонізації інтересів сторін: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Івано-Франківськ, 2010. 20 с.
Брайлівський І. А. Інтереси і вигоди приватного сектора в державно-приватному партнерстві. Бізнес Інформ. 2013. № 8. С. 232–236.
Головінов О. М. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері. Вісник економічної науки України. 2010. № 1. С. 47–51.
Гриценко Л. Л. Актуальні напрямки розвитку інструментарію інвестиційної взаємодії держави і бізнесу. Бізнес Інформ. 2012. № 8. С. 31–35.
Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг. Економіка і прогнозування. 2010. № 4. С. 62–86.
Москаленко О. М. Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні. Економічна теорія. 2011. № 4. С. 15–25.
Павлюк К. В., Степанова О. В. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Фінанси України. 2011. № 2. С. 43–55.
Федулова Л. І. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства. Фінанси України. 2012. № 12. С. 79–92.
Звонар В. П. Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномена. Економіка України. 2017. № 3. С. 68–83.
Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.
Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монорафія. Київ: НІСД, 2015. 348 с.
Франчук В. І. Загрози корпоративній безпеці як об’єкт дослідження. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9. С. 148–154.
Солодовнік О. О. Інтереси та переваги сторін державно-приватного партнерства. Бізнес Інформ. 2014. № 6. C. 38–42.
Мунтіян В. І. Економічна безпека України. Київ: Вид-во КВІЦ, 1999. 462 с.
Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання. Економічна теорія. 2017. № 1. С. 77–93.
Звітність про виконання бюджетів // Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
Річні звіти // Офіційний сайт Рахункової палати України. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826
Reports // The World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/
Статистична інформація // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Private Participation in Infrastructure Database // The World Bank. URL: https://ppi.worldbank.org/
Index of Economic Freedom. URL: http://www.heritage.org/index/
Doing Business // The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 657.47
Стадник В. В., Головчук О. В., Головчук Ю. О.
Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України (c. 140 - 148)

Проаналізовано основні показники економічної динаміки підприємств вітчизняного машинобудування. Виявлено стійкі негативні тенденції у загальних обсягах виробництва та реалізації машинобудівної продукції. Аналіз експортних можливостей машинобудування за різними товарними групами засвідчив зростання в обсягах експорту частки продукції третього технологічного укладу, що вказує на зниження її наукомісткості. Проаналізовано опосередкований вплив на стан галузі загальних макроекономічних тенденцій, які відображені у змінах Глобального індексу конкурентоспроможності України у 2014–2016 роках. Відзначено деякі поліпшення у показниках, що характеризують умови господарювання підприємств і результати інноваційної діяльності. З метою оцінки відповідності напрямів інноваційної діяльності підприємств вітчизняного промислового сектора завданням зростання їх інноваційного потенціалу проаналізовано динаміку обсягів і структури інноваційних витрат. Аналіз показав, що основна їх маса йде на придбання обладнання, причому упровадження новітніх технологій здійснюється переважно за ознакою їх ресурсоощадності, а не гнучкості. З кожним роком зменшується виведення на ринок продуктових інновацій, серед яких майже немає принципово нових. Аналіз організаційних форм управління якістю та управління інноваціями на машинобудівних підприємствах Подільського регіону показав відсутність компліментарності систем управління якістю та управління інноваціями, їх взаємозв’язку з конкурентними стратегіями, а також низький рівень залучення персоналу до процесів удосконалення якості. Підкреслено необхідність усунення цих недоліків в управлінні інноваційною діяльністю підприємств для нарощування їх інноваційного потенціалу і досягнення когнітивної самодостатності. Зазначено, що для вирішення цього завдання можуть бути застосовані принципи, що лежать в основі сучасних систем управління якістю.
Ключові слова: машинобудування, економічна динаміка, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, управління якістю, когнітивна самодостатність підприємства.
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 17.

Стадник Валентина Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: stadnyk_v_v@ukr.net
Головчук Олександр Володимирович – аспірант, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Головчук Юлія Олександрівна – аспірант, кафедра менеджменту, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стадник В. В., Головчук О. В., Головчук Ю. О. Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 140–148.

Список використаних у статті джерел

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія у 2 ч. Ч. 2/за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 273 с.
Амоша А. И., Вишневский В. П., Збаразская Л. А. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины. Економіка промисловості. 2012. № 1–2 (57–58). С. 3–36.
Панченко В. П. Соціально-економічні проблеми розвитку машинобудівної галузі України // Ефективна економіка. 2012. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1037
Сотніков А. Сучасний стан машинобудівної галузі України та перспективи впровадження прогресивних систем управління. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12, ч. 4. С. 60–64.
Супрун В. О. Економічний стан і проблеми розвитку підприємств галузі машинобудування в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 1. С. 49–53.
Михальченко Г. Г. Перспективи розвитку машинобудівних підприємств в умовах невизначеності. Вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 2015. Вип. 8. С. 530–534.
Товарна структура зовнішньої торгівлі України // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0217_u.htm (Дата звернення – 03.05.2017)
Індекси промислової продукції за видами діяльності // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/pv2013_u.bez.htm (Дата звернення – 03.05.2017)
Фінансові результати діяльності підприємств за видами промислової діяльності // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fr_pr/fr_pr_u/fr_pr_15_u.htm
Фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/fin_rez/fr_pr_u /fr_pr_ 15_u.htm
Статистична інформація // Офіційний сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області Державного комітету статистики України. URL: http://www.kr.ukrstat.gov.ua/arhiv/stat_inf_arhiv2015.htm (Дата звернення – 03.05.2017)
Статистична інформація // Офіційний сайт Головного управління статистики у Херсонській області Державного комітету статистики України. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/arhiv/stat_inf_arhiv2015.htm (Дата звернення – 03.05.2017)
Статистична інформація // Офіційний сайт Головного управління статистики у Сумській області Державного комітету статистики України. URL: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua (Дата звернення – 03.05.2017)
Статистична інформація // Офіційний сайт Головного управління статистики у Хмельницькій області Державного комітету статистики України. URL: http://www.khm.ukrstat.gov.ua (Дата звернення – 03.05.2017)
The Global Competitiveness Report 2016–2017. URL: http://gcr.weforum.org
Наукова та інноваційна діяльність // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html (Дата звернення – 24.03.2017)
Stadnyk V., Holovchuk O. The formation of the motivational constituent of innova-tive activity of enterprise in obedience to principles of Total Quality Management. International Journal of Economics and Society. 2016. Vol. 2, Iss. 8. P. 98–105.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341
Янченко З. Б.
Проблеми реалізації інноваційного потенціалу науки та механізми їх вирішення. (c. 149 - 153)

Мета цієї статті полягає у пошуку причин низької віддачі науки в частині результативності наукової діяльності та її затребуваності в економічних сферах, виокремленні проблем інноваційної діяльності наукових установ і причин їх виникнення, пошуку принципових підходів до формування механізмів і стратегії реалізації інноваційного потенціалу науки для посилення її позиції в реальному секторі економіки. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: системний підхід – для систематизації проблем інноваційної діяльності наукових установ; методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ наукової та інноваційної діяльності; методи аналізу та синтезу – для пошуку принципових підходів до формування механізмів реалізації інноваційного потенціалу науки. Узагальнено вживані поняття наукової діяльності та інновацій. Запропоновано власне вдосконалене визначення терміна «інновація». Систематизовано основні причини незначного впливу науки на економіку, запропоновано механізми їх усунення. На основі всебічного аналізу причин втрати впливу науки на економіку країни удосконалено шляхи реалізації інноваційного потенціалу науки. Отримані результати дослідження можуть бути використані під час реформування вітчизняних наукових установ.
Ключові слова: наука, інновація, інноваційний потенціал.
Бібл.: 8.

Янченко Зінаїда Борисівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бізнес-адміністрування, Міжнародний інститут бізнесу (Брест-Литовське шосе, 8а, Київ, 03179, Україна)
Email: 230859@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ianchenko Z. B. The Problems of Realizing the Innovative Potential of Science and Mechanisms for their Solution // The Problems of Economy. – 2017. – №2. – C. 149–153.

Список використаних у статті джерел

Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: монографія/за ред. О. І. Амоші. Донецьк: ІЕП НАН України, 2007. 328 с.
Чухрай Н. І., Лісовська Л. С. Управління інноваціями: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2015. 280 с.
Гнилянська Л., Грищук А., Гурняк І., Загвойська Л., Макара О., Петринка В., Юринець З. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2013. 295 c.
Керівництво Осло. Рекомендації зі збору та аналізу даних стосовно інновацій/укл. Н. М. Григорович. Київ: УкрІНТЕІ, 2009. 162 с.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: Инфра-М, 2000. 279 с.
Агарков С. А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: учеб пособие. М.: Акад. естествознания, 2011. 143 с.
Янченко З. Б. Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття «інновацій». Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 196–200.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 336.145.2
Возняк Г. В.
Вплив бюджетної децентралізації на економічне зростання регіонів України: статистичне оцінювання (c. 154 - 160)

Метою статті є визначення, встановлення та аналіз взаємозв’язків між бюджетною децентралізацією та економічним зростанням регіонів України в умовах реформи влади та фінансових ресурсів. Проведено статистичне оцінювання впливу бюджетної децентралізації на економічне зростання регіонів України за 2015–2016 роки. Застосування моделювання панельних даних дало змогу побудувати економетричні моделі, які дозволили встановити неоднозначну природу бюджетної децентралізації та визначити ключові чинники впливу. Показано, що бюджетна децентралізація за доходами та видатками позитивно асоціюється із економічним зростанням регіонів України впродовж обраного часового діапазону дослідження. Динамічне зростання власних доходів місцевих бюджетів ще не є каталізатором економічного розвитку регіонів. Підтверджено сильний негативний вплив трансфертів на залежну змінну. Серед змінних, включених у модель, які додатково характеризують бюджетну децентралізацію, помітно вирізняються єдиний податок і субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність мінімізації трансфертної залежності регіонів із одночасним нарощенням власної доходної бази, при цьому місцеві податки та збори повинні слугувати надійною базою довгострокового планування та розвитку.
Ключові слова: бюджетна політика, економічне зростання, децентралізація, панельні дані, розвиток регіонів.
Табл.: 6. Формул: 2. Бібл.: 10.

Возняк Галина Василівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: gvoznyak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Возняк Г. В. Вплив бюджетної децентралізації на економічне зростання регіонів України: статистичне оцінювання // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 154–160.

Список використаних у статті джерел

Деркач М. І. Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого розвитку України: монографія. Дніпропетровськ: Стиль, 2011. 419 с.
Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. № 11. C. 61–75.
Кузькін Є. Ю. Вплив децентралізації на розвиток регіонів. Наукові праці НДФІ. 2016. № 3 (76). С. 39–53.
Вишневський В. П., Рекова Н. Ю. Принципи, економічні й інституційні передумови фіскальної децентралізації в умовах постконфліктного відновлення. Проблеми економіки. 2016. № 4. C. 183–189.
Возняк Г. В. Бюджетна децентралізація та економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка. Світ фінансів. 2015. № 3 (44). С. 105–117.
Thornton J. Fiscal decentralization and economic growth. Journal of Urban Economics. 2007. Vol. 61, Issue 1. P. 64–70.
Akai N., Sakata M. Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics. 2002. Vol. 52. Р. 93–108.
Baskaran T., Feld T. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: is there a Relationship. Public Finance Review. 2012. Vol. 41/4. Р. 421–445.
Bardhan, P., Mookherjee D. 2003. Decentralisation and Accountability in Infrastructure Delivery in Developing Countries. The Economic Journal. 2003. Vol. 116 (508). Р. 101–127.
Yushkov A. Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: The Case of the Russian Federation. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2518319


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.342:332.133.6
Дубницький В. І., Федулова С. О., Василюк О. В.
Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку (c. 161 - 168)

Метою статті є огляд методик класифікації складу регіональної інфраструктури. На наш погляд, сьогодні особливо актуальним і складним завданням дослідження залишається наукове обґрунтування сучасних інструментів розвитку та модернізації регіональної інфраструктури. В науковому обігу наразі існує досить активне вживання терміна «регіональна інфраструктура», але ні в нормативно-правових і методичних документах, ні в практиці регіонального управління він не отримав однозначного визначення. В статті проаналізовано теоретико-методичні питання визначення регіональної інфраструктури як окремої категорії та визначено, що існує певна неврегульованість категорійного апарату у сфері регіональної інфраструктури на законодавчому рівні. Також зазначено, що мало уваги приділяється питанням регіональної і місцевої інфраструктури як комплексного об’єкта управління, вироблення інфраструктурної політики на рівні регіону, організаційно-економічного механізму її розвитку. В статті розглянуто світові тенденції просторового розвитку та визначено їх неминучий вплив на модернізацію інфраструктурного забезпечення регіону. Розглянуті у статті організаційно-методичні положення розвитку регіональної інфраструктури на сучасному етапі доводять необхідність формування сучасних підходів до наукового визначення та управління регіональною інфраструктурою.
Ключові слова: регіональна інфраструктура, обмеженість ресурсів, розвиток інфраструктури, регіональні соціально-економічні системи.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Дубницький Володимир Іванович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Український державний хіміко-технологічний університет (пр. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005, Україна)
Email: dub1945@ukr.net
Федулова Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Український державний хіміко-технологічний університет (пр. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005, Україна)
Email: sveta_fedulova@ukr.net
Василюк Оксана Віталіївна – інженер-програміст, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Український державний хіміко-технологічний університет (пр. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005, Україна)
Email: name8397@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дубницький В. І., Федулова С. О., Василюк О. В. Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 161–168.

Список використаних у статті джерел

Валентюк І., Сич Н., Сухенко В. Регіональна інфраструктура: сучасний формат та інструменти розвитку. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. Вип. 1. С. 148–161.
Федулова С. О. Фундаментальна нелінійність розвитку в регіональних дослідженнях. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1 (57). С. 125–131.
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
Управление водными ресурсами в условиях неопределенности и риска: обзор важных сообщений 4-го доклада об освоении водных ресурсов мира (WWDR4). URL: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Overview-RU-low%20res.pdf
Большая Советская Энциклопедия. М.: БСЭ, 1975. Т. 34. 647 с.
Экономическая энциклопедия: в 4 т. Т.4: Политическая экономия/ред. А. М. Румянцева. М.: Советская энциклопедия, 1983. 246 с.
Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України: монографія. Харків: ХНАМГ, 2007. 341 с.
Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації: аналіт. дослідж. // ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»; Фонд імені Фрідріха Еберта. Київ, 2017. 108 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.332
Забарна Е. М.
До питання формування методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (c. 169 - 175)

Метою статті є подальший розвиток наукових підходів до формування методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. Досліджено зміст економічної категорії «інноваційно-інвестиційний клімат». Систематизовано фактори формування та оцінки інноваційно-інвестиційного клімату, до яких віднесено економічні, політико-правові, науково-технічні, природні та соціальні, які відрізняються за ступенем мобільності / інертності. Зазначено, що практично будь-які законодавчі зусилля уряду щодо формування сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату можуть бути блоковані владою на місцях, а зусилля на місцевому рівні щодо створення пільгового господарського механізму можуть компенсувати деякі недоліки загальноекономічного регулювання центрального уряду. Проведено аналіз обсягів прямих іноземних інвестицій за період з 2010 року. Запропоновано методичний підхід щодо оцінювати інвестиційної привабливості регіонів України, враховуючи узагальнені показники: рівень загальноекономічного розвитку; рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону; демографічну характеристику регіону; рівень розвитку ринкових відносин і комерційної структури регіону; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків. Кожний синтезований показник визначають за сукупністю аналітичних показників, що входять до його складу. Кількісне значення кожного синтезованого показника отримують підсумовуванням рангових значень (у системі регіонів), що входять до складу аналітичних показників. Інвестиційним забезпеченням регулювання розвитку регіону має стати інвестиційний паспорт. Запропоновано схему складання інвестиційного паспорту з урахуванням системи інформаційних даних.
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний клімат, фактори, методичний підхід, інвестиційна привабливість регіону, інвестиційний регіон, інвестиційний паспорт.
Рис.: 3. Бібл.: 7.

Забарна Елеонора Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічних систем та управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: eleonoraz@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Забарна Е. М. До питання формування методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 169–175.

Список використаних у статті джерел

Федулова Л. І., Забарна Е. М., Філиппова С. В. Інноваційний розвиток підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Одеса: ОНПУ; Бондаренко М. О., 2016. 700 с.
Інвестиційна діяльність в Україні. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
Сидор Г. В., Давидовська Г. І. Інвестиційна привабливість регіонів. Сталий розвиток економіки: міжнар. наук.-виробн. журнал. 2015. № 2 (27). С. 184–189.
Іщук С. О., Кулініч Т. В. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 71–78.
Грибіненко О. М. Економічний розвиток України в умовах покращення інвестиційного клімату. Економічний простір. 2017. № 117. С. 75–86.
Кононець Є. В., Братушка Е. С., Петренко І. П. Інвестиційний клімат України: фактори впливу та проблеми формування. URL: http://confcontact.com/2013_03_15/8_Kononets.htm
Звіт про виконання Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС. URL: https://eu.prostir.ua/library/270655.html


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.365/.6(477-25)
Цвях О. М., Опенько І. А., Шевченко О. В.
Проблеми плати за землю під час реалізації інвестиційних проектів редевелопменту промислових землекористувань у місті Києві (c. 176 - 183)

Метою статті є визначення розміру плати за землю під промисловими об’єктами, які підлягають реновації, що повинні сплачувати інвестори, на етапі погодження відповідної проектної документації, під час реалізації проектів із редевелопменту цих землекористувань у місті Києві та виявлення механізму заохочення, стимулювання інвестиційної діяльності в цій галузі. Незважаючи на складну процедуру реалізації проекту щодо редевелопменту (реновації) промислових територій, варто зазначити, що однією із досить значних капіталомістких категорій інвестиційної діяльності, які створюють певний, додатковий «бар’єр» для інвесторів, є накладні витрати, зокрема плата за землю. Тобто на етапі розробки, погодження проектів реорганізації промислових територій інвестор вже повинен сплачувати плату за земельні ділянки, не маючи ніякого економічного доходу від цих територій. Максимальний розмір земельного податку, який повинні сплачувати інвестори при фактичному функціональному використанні цих земель, становить 72,51 млн грн/рік. Таким чином, для того щоб редевелопмент великих промислових територій був привабливим для інвесторів, міська влада має виступити повноцінним партнером і прийняти ряд зобов'язань, а саме: ввести особливі інвестиційні правила та механізми, наприклад, значно скоротити термін розгляду та погодження відповідних проектів (перенесення промислових об’єктів, зміна цільового призначення земель, будівництво нових об’єктів нерухомості тощо), надати податкові пільги («канікули») на цей період, взяти на себе організацію і частину витрат з перенесення виробничих потужностей, після завершення інвестиційного проекту в заздалегідь обумовлений термін передати земельну ділянку у власність інвестору без пайової участі.
Ключові слова: редевелопмент, інвестор, землекористування, промислові території, інвестиції, плата за землю.
Табл.: 1. Бібл.: 14.

Цвях Олег Миколайович – кандидат економічних наук, викладач, кафедра земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Опенько Іван Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: ivan_openko@ukr.net
Шевченко Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: shevchenko_ov90@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цвях О. М., Опенько І. А., Шевченко О. В. Проблеми плати за землю під час реалізації інвестиційних проектів редевелопменту промислових землекористувань у місті Києві // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 176–183.

Список використаних у статті джерел

Онищук Г. І. Тенденція розвитку населених пунктів та житлова проблема. Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки. 2001. Вип. 34. С. 24–29.
Максимов С. Н. Девелопмент (развитие недвижимости) – организация, управление, финансирование. СПб.: Питер, 2003. 256 с.
Петровский Е., Бондарь Л. Редевелопмент промзон в до- и посткризисный период. Commercial Property. 2010. № 6 (83). С. 34–41.
Голованова Е. Б., Киселева В. А. Развитие редевелопмента как направления по преобразованию городских территорий. Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2013. Т. 7, № 3. С. 12–16.
Новаковська І. О., Ільющенко Є. І. Ефективність використання земель міст. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2014. № 3–4. С. 118–123.
Дмитриев А. Н., Пелепец А. О. Эффективность реализации и риски редевелопмента промышленных территорий в контексте «зеленого» строительства. Технологии строительства. 2014. № 6/7. С. 50–54.
Редевелопмент – новая жизнь промышленным объектам // Інститут міського цивільного проектування: веб-сайт. URL: http://urbandesign.com.ua/news_post/%D1%80%D0%B5
СТО НОСТРО 2.35.4-2011. Стандарт организации. «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Москва, 2011. URL: http://www.npas.ru/pic/file/sto_nostroy2_35_4_2011.pdf
Генеральний план міста Києва на період до 2020 року. URL: http://kga.gov.ua/generalnij-plan
Мазур Т. М., Король Є. І., Климович Є. Б. Промислові території як планувальний потенціал розвитку м. Львова (тенденції і принципи реструктуризації). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. № 568. С. 278–282.
Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ Державного Комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27.01.2006 № 18/15/21/11 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва: Рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23. URL: https://kievcity.gov.ua/content/rishennya-kyivskoi-miskoi-rady-vid-03072014--2323-pro-zatverdzhennya-tehnichnoi-dokumentacii-z-normatyvnoi-groshovoi-ocinky-zemel-mista-kyieva.html
Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Цвях О. М., Опенько І. А. Промислові території як просторовий базис оптимізації використання земель в місті. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 83–91.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.322.2
Брюховецька Н. Ю., Іваненко Л. В.
Наукові підходи до визначення економічної сутності інвестиційної активності підприємств України та її оцінка (c. 184 - 192)

Мета статті полягає в систематизації теоретичних підходів до визначення економічної сутності інвестиційної активності підприємств і загальній оцінці сучасних тенденцій її зміни в Україні. На підставі аналізу відмінностей у наукових підходах виявлено, що інвестиційна активність може розглядатися як характеристика процесу інвестування та як інтенсивність здійснення інвестицій. В результаті дослідження запропоновано використання поєднання зазначених підходів, що дозволяє оцінити результативність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості, зниження інвестиційних ризиків, і дає підстави робити висновки про інноваційний розвиток підприємств, інтелектуалізацію виробництва, активізацію людського капіталу підприємства та соціальну відповідальність бізнесу. Проведене на підставі оцінки валового нагромадження основного капіталу дослідження інвестиційної активності в економіці України свідчить про стійку тенденцію до її зниження. Така ситуація містить у собі передумови подальшої деіндустріалізації економіки країни. Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності розвитку теоретичних положень щодо формування системи показників оцінювання рівня інвестиційної активності підприємств, а також обґрунтування механізму забезпечення інвестиційної активності, що сприяє підвищенню доданої вартості на підприємствах за рахунок активізації людського капіталу, інноваційного розвитку й ефективного використання ресурсів.
Ключові слова: інвестиційна активність, процес інвестування, інтенсивність інвестицій, активізація людського капіталу, валове нагромадження основного капіталу.
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 27.

Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, завідувач, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Bryukhovetskaya@nas.gov.ua
Іваненко Лілія Вікторівна – молодший науковий співробітник, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: lilla.iv.2007@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Брюховецкая Н. Е., Иваненко Л. В. Научные подходы к определению экономической сущности инвестиционной активности предприятий Украины и ее оценка // Проблемы экономики. – 2017. – №2. – C. 184–192.

Список використаних у статті джерел

The World Bank. Україна. Економічний огляд. 4 квітня 2017 р. URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/818761491297156049/Ukraine-Economic-Update-April-2017-uk.pdf
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Mason C. M., Harrison R. T. Business angel investment activity in the financial crisis: UK evidence and policy implications. Environment and Planning C: Government and Policy. 2015. Vol. 32. Р. 43–60.
Fichtner F. et al. German economy: strong employment growth, weak investment activity. DIW Economic Bulletin. 2017. Vol. 7. Iss. 11. Р. 129–132.
Kotsina S., Hazak A. Does investment intensity impact company profitability? A cross-country empirical study. 2nd International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR. 2012. Vol. 36. Р. 157–161.
Paunov C. Corruption's asymmetric impacts on firm innovation. Journal of Development Economics. 2016. Vol. 118. Р. 216–231.
Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 470 с.
Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Шляхи відновлення економіки України та Донбасу. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 1 (39). С. 4–11.
Булеев И. П. Некоторые аспекты функционирования экономики Украины на современном этапе ее развития. Проблемы экономики. 2015. №1. C. 49–58.
Салимов Л. Н. Сущность инвестиционной активности и её значение в управлении региональной экономикой. Вестник ЧелГУ. 2009. № 9. С. 83–88.
Хмелевской А. Н. Методы оценки и управления инвестиционной активностью строительных предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2004. 22 с.
Понин А. С. Управление процессом привлечения инвестиций в регионе. М.: РАГС, 2000. 311 с.
Cемина Л. А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект. Вестник ЧелГУ. 2010. № 14. С. 17–19.
Валинурова Л. С., Казакова О. Б. Инвестирование: учеб. для вузов. М.: Волтерс Клувер, 2010. 448 с.
Гришина И. Н., Шахназаров А. В., Ройзман И. С. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов. Инвестиции в Росиии. 2011. № 4. С. 118–120.
Дятлов С. А., Булавко О. А. Трансформация инвестиционной системы в условиях перехода к инновационному развитию: монография. СПб.: Астерион, 2011. 170 с.
Краснова В. А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект. Молодой ученый. 2015. № 9. С. 636–642.
Дерябина Я. А. Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов. Инвестиции в России. 2003. № 8. С. 16–18.
Анискин Ю. П. Инвестиционная активность и экономический рост // Проблемы теории и практики управления. 2002. № 4. URL: http://vasilievaa.narod.ru/15_4_02.htm
Мостовщикова И. А., Соловьева И. А. Инвестиционная активность и инвестиционный профиль организации. Научный диалог. Экономика. Право. Политология. 2013. № 7 (19). С. 58–70.
Чаргазія Т. Д. Система моніторингу інвестиційної активності в економіці міста. Економічний часопис-ХХІ. 2011. № 9–10. С. 47–50.
Крутских Д. Б. Сущность инвестиционной активности региона. Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2011. № 1. С. 72–76.
Панягина А. Е. Формирование целеориентированной инвестиционной политики региона: монография. М.: Сам полиграфист, 2016. 252 с.
Татаркин А. И., Корнеев И. М., Павлов Б. С. и др. Проблемы и перспективы развития строительного комплекса в условиях формирования рыночных отношений: Препринт доклада. Екатеринбург, 1993.
Економічна статистика/Національні рахунки/Методологічні пояснення // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
World Development Indicators // The World Bank. 23 March, 2017. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Економічна статистика/Національні рахунки/Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2016 році // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.001.36:640.41
Івченко Л. О., Редько В. Є.
Інтегрований показник як засіб визначення фінансової стійкості малого готелю (c. 193 - 199)

Мета статті полягає у розробці й обґрунтуванні методики оцінки інтегрованого показника фінансової стійкості для готелів. Аналізуючи наукові праці закордонних і українських учених, було вивчено різни методики оцінки фінансової стійкості підприємств, які враховують чинники впливу на їх господарську діяльність. Визначено переваги використання інтегрованого підходу в оцінюванні та прогнозуванні фінансового стану готелів малої місткості. У роботі запропоновано методику оцінки інтегрованого показника фінансової стійкості готелю, що ґрунтується на принципах кваліметрії і простого регресійного аналізу. До дерева властивостей інтегрованого показника включено всі коефіцієнти, які впливають на фінансову стійкість і розраховуються за даними фінансової звітності готелю, а також коефіцієнти вірогідності банкрутства, розраховані за чотирма моделями. Обґрунтовано, що поєднання кваліметричного та регресійного аналізу дозволяє не тільки отримати інтегральні характеристики показника фінансової стійкості готелю, але і позначити кількісно середню швидкість і напрямок його динаміки. За умови достатньої кількості статистичних спостережень отримані результати можуть бути використані для визначення інтервалу оцінки типів фінансової стійкості готелю і прогнозування інтегрованого показника.
Ключові слова: фінансова стійкість готелю, інтегрований показник, кваліметричний аналіз, регресійна модель.
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 18.

Івченко Любов Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: livchenko53@mail.ru
Редько Вікторія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: v1karedko@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Івченко Л. О., Редько В. Є. Інтегрований показник як засіб визначення фінансової стійкості малого готелю // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 193–199.

Список використаних у статті джерел

Колективні засоби розміщування в Україні: стат. бюлетень. Київ: Держ. служба статистики України, 2016. 200 с.
Кизим М. О., Забродський В. А., Зінченко В. А., Копчак Ю. С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 144 с.
Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія. Харків: Фактор, 2008. 336 с.
Лахтіонова Л. А. Аналіз платоспроможності та ліквідності суб'єктів підприємницької діяльності: монографія. Київ: КНЕУ, 2011. 657 с.
Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 592 с.
Редько В. Є., Панасюк К. А. Аналіз діяльності підприємств туризму: навч. посіб. Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. 242 с.
Гудзенко І. С. Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2015. 24 с.
Barbuta-misu N., Codreanu E.-S. Analysis and prediction of the bankruptcy risk in romanian building sector companies // Ekonomika. 2014. Vol. 93 (2). URL: http://www.journals.vu.lt/ekonomika/ article/view/3542
Popescu A. Research regarding the use of discriminant analysis for assessing the bankruptcy risk of agricultural companies // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2014. Vol. 14. Issue 4. URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/721-research-regarding-the-use-of-discriminant-analysis-for-assessing-the-bankruptcy-risk-of-agricultural-companies-721.
Hakon Kambestad Sundal, Karoline Hatlestad, Kai Liu. Factors Affecting the Probability of Bankruptcy. Bergen, 2015. 106 p.
Гапак Н. М., Капштан С. А. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 1. С. 191–196.
Топій І. І., Зубко Н. І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 505–509.
Івченко Л. О., Левіт І. Б., Шимкова В. Є. Оцінка якості діяльності туристичних підприємств на основі кваліметричного аналізу. Вісник ДІТБ. 2008. № 12. С. 129–137.
Ивченко Л. А., Редько В. Е. Квалиметрические методы оценки привлекательности гостиничных услуг. Вісник ДІТБ. 2013. № 17. С. 275–286.
Павлоцький В. Я. Особливості аналізу фінансової стійкості туристичних підприємств як чиника їх конкурентоспроможності. Економіка Криму. 2010. № 3 (32). С. 193–198.
Сіренко К. В. Побудова рейтингової оцінки туристичних підприємств // Сталий розвиток економіки: Всеукр. наук.–вироб. журнал. 2011. № 2. URL: http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=23&id=883
Іваненко О. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 4. С. 27–32.
Оценка вероятности банкротства предприятия в Excel. URL: http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_verojatnosti_ bankrotstva_predprijatija_v_excel/1-1-0-110


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.932.(075)
Колодізєва Т. О.
Використання інноваційних концепцій управління для удосконалення функціонування ланцюгів поставок (c. 200 - 209)

Метою статті є уточнення переваг інтеграції інноваційних концепцій управління щодо їх використання для удосконалення функціонування ланцюгів поставок. Розглянуто еволюцію інноваційних концепції управління в контексті їх застосування в логістичній діяльності підприємств, досліджено їх взаємний вплив та об’єднання, особливості та переваги. Обґрунтовано доцільність використання інноваційних концепцій управління підприємствами не тільки на мікрорівні економіки, але й на мезо- та метарівнях, тобто в мережевих структурах бізнесу та ланцюгах поставок. Запропоновано використання інструментів інноваційних концепцій управління для аналізу й удосконалення функціонування ланцюгів поставок. Розроблено послідовність і розкрито зміст етапів реалізації інтегрованого рішення, що поєднує концепцію управління ланцюгами поставок (SCM), теорію обмежень (ТОС), концепцію ощадливого виробництва (LP), ресурсну теорію (RBV), теорію 6-Сигма та систему збалансованих показників (ССП) для виявлення та розширення вузьких місць у ланцюгах поставок. Окреслено перспективи використання інтегральних рішень, які дозволяють утворювати значну синергію інноваційних логістичних концепцій, забезпечувати подолання окремих недоліків певних концепцій, переходити на новий рівень управління бізнес-процесами національної економіки.
Ключові слова: управління ланцюгами поставок, логістична концепція, концепція управління, обмеження, потужність ланцюга поставок.
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 13.

Колодізєва Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, управління підприємствами та логістики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kolodizeva@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колодізєва Т. О. Використання інноваційних концепцій управління для удосконалення функціонування ланцюгів поставок // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 200–209.

Список використаних у статті джерел

Балашова Е. С. Формирование организационно-управленческого механизма выявления, оценки и использования резервов промышленного предприятия: теория, методология и практика: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 URL: http://www.spbstu.ru/defences_files/06ab-thesis.pdf
Бондаренко О. С. Розвиток фінансів підприємств в умовах логістизації економіки: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08. URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
Глоссарий терминов лин и кайдзен // Управление производством: деловой портал. URL: http://www.up-pro.ru/print/library/production_management/lean/glossary_termin.htm
Грехова Т. В. Особенности управления проектами построения системы менеджмента качества в современных организациях: дис. … канд. социол. наук: 22.00.08. URL: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-upravleniya-proektami-postroeniya-sistemy-menedzhmenta-kachestva-v-sovremennykh-]
Коваленко Е.А. Разработка результативной стратегии предприятия. Методология. Визуализация. Аналитика. Показатели. Устойчивое социально-экномическое развитие региона. 2008. Ч. 1. С. 238–243.
Колодізєва Т. О., Руденко Г. Р. Інноваційні технології в логістиці: навч. посіб. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2013. 268 с.
Коуэн О. Практические вопросы пяти фокусирующих шагов ТОС // 30 Международная конференция ТОСРА (Киев, 24–25 февраля 2017 г.). URL: http://tocpractice.com/ru/ipapers/2017/02/27/prakticheskie-voprosy-pyati-fokusiruyu-2/
Мещанкина Т. Эффект хлыста, или Мнимые колебания спроса // ЛОГИСТИК&система. URL: http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=78
Мостенська Т. Л. Механізм процесного управління в системі менеджменту якості підприємств лікеро-горілчаної підгалузі // Ефективна економіка. 2014. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5168
Шмаков В., Песин А., Салганик В., Жлудов В., Леднева Г. Развитие производственного планирования и интегрирование парадигм. Perspectives of Innovations, Economics & Business. 2009. Vol. 3. Р. 104–106.
Пустохин Д. А. Управление материальными потоками в интралогистических системах производственных предприятий: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2016. 150 с.
Хабибуллин Х. Х. LEAN SIX SIGMA как методология улучшения бизнес-процессов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. С. 1–5. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/lean-six-sigma-kak-metodologiya-uluchsheniya-biznes-protsessov
Pirasteh R., Fox R. Profitability with No Boundaries: Optimizing Toc and Lean-Six Sigma. ASQ Quality Press, 2010. 384 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657:334.012:46
Крутова А. С.
Синтез ієрархічної структури інформаційних ресурсів управління суб’єктами електронної комерції (c. 210 - 216)

Метою статті є напрацювання теоретичних засад класифікації і кодування економічної інформації та наукове обґрунтування складу інформаційних ресурсів підприємства електронної комерції. Досліджено сутність інформаційних ресурсів управління суб’єктами електронної економічної діяльності. Доведено що організацію обліку в системах електронної комерції доцільно будувати за двома контурами: облік фінансових потоків та облік, пов’язаний із перетворенням чинників бізнесу на продукти та послуги в результаті виробничої діяльності. Запропоновано послідовність організації обліку, яка дозволяє поєднати обидва контури в єдиній інформаційній системі, що дає змогу інтегрованого поповнення та розподіленого одночасного використання всіма групами користувачів системи електронної комерції. Доведено, що запорукою ефективної діяльності інформаційної системи управління суб’єктами електронної комерції є належна систематизація сукупностей інформаційних ресурсів про господарські факти й операції підприємства відповідно до завдань управління через побудову ієрархії облікових номенклатур. Під обліковою номенклатурою запропоновано розуміти об’єктивну, первинну інформаційну сукупність щодо певного факту господарської діяльності підприємства, яка характеризується мінімальним складом реквізитів, уводиться до банку даних інформаційної системи та підлягає відображенню в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано базу даних систем електронної комерції будувати у складі довідників (констант, кадрів, товарів / продукції, постачальників, покупців) та ієрархії облікових номенклатур. До пакета документів, що регламентують організацію обліку на підприємстві, мають включатися: положення про бухгалтерську службу, наказ про облікову політику, посадові інструкції, графіки інформаційного обміну, табель і графік складання форм внутрішньої та зовнішньої звітності.
Ключові слова: електронна комерція, організація обліку, інформаційні ресурси управління, база даних, облікові номенклатури.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Крутова Анжеліка Сергіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: ankrutova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крутова А. С. Синтез ієрархічної структури інформаційних ресурсів управління суб’єктами електронної комерції // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 210–216.

Список використаних у статті джерел

Мних Є. В., Цикало Є. І., Бунь Р. М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 167 с.
Самбурська Н. І. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами: теорія і практика: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015.289 с.
Гильде Э. К., Кравченко Л. И., Соколов Я. В. Машинная обработка экономической информации и расчетов в торговле. Мн.: Выш. школа, 1984. 333 с.
Бутинець Ф. Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку: монографія. Житомир: РУТА, 2007. 328 с.
Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2007. 359 с.
Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2003. 268 с.
Василенко П. Н. Основы бухгалтерского учета. М.: Экономика, 1965. 238 с.
Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Київ: КНТЕУ, 2000. 692 с.
Кузьминский А. Н., Сопко В. В. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1986. 256 с.
Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 412 с.
Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Київ: Знання, 2006. 350 с.
Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо, 2002. 480 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.439:108
Ніфатова О. М.
Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу (c. 217 - 222)

Мета статті полягає у дослідженні ролі бенчмаркінгу в процесі інтеграції бізнес-структур в аспекті обміну знаннями. Результати дослідження сутнісного змісту та семантичного аналізу поняття «інтегрована структура бізнесу» дозволили сформувати власне розуміння цієї категорії з наголосом на необхідності її розгляду у площині трьох проекцій – юридично-правовій, економічній та організаційній. Економічна проекція сутнісного змісту інтеграційних об’єднань бізнес-одиниць підкріплена організаційною проекцією, що виражається через такі сутнісні аспекти, як: наявність єдиного центру, що приймає ключові рішення; розуміння інтеграції як обміну знаннями; застосування бенчмаркінгу як обміну досвідом за ключовими бізнес-процесами. Розуміння процесу інтеграції бізнес-одиниць в аспекті обміну знаннями передбачає отримання певних інформаційних вигід. Застосування бенчмаркінгу як обміну досвідом за ключовими бізнес-процесами у інтегрованих структурах бізнесу допоможе вдосконалити основні виробничі процеси, підвищити ефективність діяльності як окремої бізнес-одиниці, так і ІСБ в цілому.
Ключові слова: інтеграція, інтегровані структури бізнесу, бенчмаркінг, обмін знаннями.
Рис.: 2. Бібл.: 15.

Ніфатова Олена Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)
Email: helen_bykhova@live.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ніфатова О. М. Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 217–222.

Список використаних у статті джерел

Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2007. 380 с.
Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності: монографія/М. О. Кизим, В. С. Пономаренко, В. М. Горбатов, О. М. Ястремська та ін. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 368 с.
Марченко В. М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття і поглинання. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 4 (118). С. 135–142.
Социология: Энциклопедия/сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. Мн.: Книжный Дом, 2003. 1312 с.
Долгопятова Т. Г., Уварова О. М. Эмпирический анализ организации корпоративного контроля в российских компаниях. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007. 60 с.
Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Евневич М. А. Особенности российских интегрированных бизнес-групп и управление ими // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. С. 16 – 22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rossiyskih-integrirovannyh-biznes-grupp-i-upravlenie-imi
Мещеряков С. Г. Основные экономические показатели и методы оценки эффективности деятельности холдинга. URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn03/
Момот Т. В., Кадничанський М. В., Лобанов О. А., Рудь Н. В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія. Харків: Фактор, 2010. 220 c.
Knights D., Tullberg M. Managing masculinity/mismanaging the corporation. Organization. 2012. Vol. 19. P. 385–404.
Garud R., Gehman J., Kumaraswamy A. Complexity Arrangements for Sustained Innovation: Lessons from 3M Corporation. Organization Studies. 2011. Vol. 32. P. 737–767.
Ялдін І. В. Передумови виникнення та сутність поняття «інтегрована структура бізнесу». Проблеми економіки. 2010. № 2. С. 61–72.
Голикова Ю. А. Метакорпорации: природа их образования и роль в современной мировой экономике. Корпоративные финансы. 2011. № 2 (18). С. 33–42.
Чернова Е. Г. Интегрированные хозяйственные образования: типология и динамика организационно-правовых форм. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 5. 2010. № 1. С. 58–69.
Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. М.: Волтерс Клувер, 2008. 648 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М., Візняк Ю. Я., Павловські Г., Коропецький О. О.
Діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві (c. 223 - 228)

Метою статті є формування й розвиток теоретичних і методичних засад діагностики диверсифікаційних процесів на підприємстві в контексті і на основі теорії і практики економіки й управління підприємствами. З’ясовано, що: 1) одним із найбільш розповсюджених шляхів розвитку підприємств є диверсифікація, яка сприяє ефективній реалізації стратегії його розвитку та формування перспективи; 2) діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві – це цільове оцінювання його стану, тенденцій зміни та перспектив розвитку, пов’язаних із виявленням і проникненням у нові сфери (галузі) діяльності, освоєнням нових виробництв і ринків, розширенням асортименту продукції (товарів), що найбільш сприятиме ефективній реалізації конкурентних переваг підприємства з метою максимізації його доходів, отриманих від усіх напрямків діяльності, і мінімізації очікуваних ризиків. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики є показники, які відображають рівень диверсифікації діяльності підприємства: абсолютний рівень диверсифікації; трансформований показник концентрації; Беррі-індекс / показник Херфіндаля-Хіршмана; коефіцієнт зосередження сфери діяльності (галузі) згідно зі спадним (або зростаючим) принципом; індекс ентропії; індекс Аттона; індекс диверсифікації; рівень ризику. Перспективою подальших науково-практичних досліджень у цьому науковому напрямі є розробка полікритеріальної системи діагностики діяльності підприємств з урахуванням діагностики диверсифікаційних процесів на підприємстві як часткової діагностичної цілі системи часткових діагностичних цілей полікритеріальної системи економічної діагностики підприємства.
Ключові слова: підприємство, диверсифікація, виробництво, продукція, діагностика, бізнес-індикатори.
Табл.: 1. Формул: 7. Бібл.: 17.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net
Візняк Юрій Ярославович – кандидат економічних наук, Львівська обласна рада (вул.Винниченка, 18, Львів, 79008, Україна)
Email: lviv-university@ukr.net
Павловські Гжегож – Компанія «Zaklad Handlowo-Uslugowy BHP» (вул. Костшинська, 17, Гужиця, 69-113, Польща)
Email: gpawlowski@op.pl
Коропецький Олег Олександрович – студент, юридичний факультет, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: lviv-university@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 23

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М., Візняк Ю. Я., Павловські Г., Коропецький О. О. Діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 223–228.

Список використаних у статті джерел

Багорка М. О., Білоткач І. А. Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 17–21.
Ілляшенко С. М., Пересадько Г. О. Системний аналіз поглядів різних вчених на стратегію диверсифікації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2008. № 4 (28). С. 3–8.
Івченко Л. Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Вип. 1. С. 99–107.
Момот В. Є. Диверсифікація як напрямок стратегічного розвитку підприємства в контексті невизначеності середовища господарювання. Ефективна економіка. 2010. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
Коверга С. В., Згоденко Р. О. Диверсифікація як форма розвитку підприємств машинобудівної галузі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 12, ч. 1. С. 116–119.
Гудзь О. Є. Управління диверсифікацією діяльності підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1 (11). С. 14–22.
Ліпич Л., Матвійчук І. Послідовність упровадження системи антикризового управління на засадах диверсифікації діяльності підприємств сфери послуг. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С. 54–57.
Череп А. В., Лук’яненко Н. Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 4 (58). С. 317–319.
Донець Л. І. Ризики диверсифікації господарської діяльності підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2011. № 1. С. 16–20.
Лебедєва В. В. Вертикальна диверсифікація аграрних підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 2. С. 75–80.
Вітковський О. С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Економіка та держава. 2009. № 8. С. 30–32.
Markowitz H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley, 1959. URL: http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/mon/m16-all.pdf
Стрельчук Є. М., Калугіна Н. А. Ефективність диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства. Економіка: реалії часу. 2014. № 2 (12). С. 28–33.
Ромашко О. М. Методичні засади оцінки рівня диверсифікації газотранспортних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 16, ч. 3. С. 54–58.
Радука Н. В., Петренко Л. А. Діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві. Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. 2011. № 29. С. 214–221.
Ковінько О. М. Сутність та зміст стратегії диверсифікації підприємств при виході на зовнішній ринок. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5, Т. 2. С. 7–11.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.5
Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Леснікова Н. Р.
Управління враженнями: сучасна практика та рекомендації (c. 229 - 234)

Метою роботи є виявлення сучасних трендів у сфері управління враженнями на основі соціологічного дослідження та розробка рекомендацій керівникам, працівникам служб управління персоналом, соціальним працівникам щодо особливостей управління враженнями. Актуальність статті полягає в дослідженні посилення бажання людей впливати одне на одного. Серед цілей впливу найбільше розповсюджено прагнення створити гарне враження про себе. Про це зазначили 91 % респондентів. Але використання різних методик управління враженнями є неоднозначним за наслідками, а отже, може нести значні ризики для ефективної управлінської діяльності та міжособистісної взаємодії. На сучасному етапі дослідження пов’язані переважно з особливостями застосування методик управління враженнями у вузьких науково-прикладних сферах. У статті доведено широку поширеність використання методик управління враженнями у діловій сфері та неформальному середовищі, їх високу дієвість і негативні наслідки застосування. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка та впровадження практичних системних заходів щодо подолання негативних наслідків застосування тактик управління враженнями, а також підвищення їх ефективності.
Ключові слова: сприйняття, ефективна комунікація, методики управління враженнями, помилки у прийнятті рішень, маніпулювання.
Бібл.: 9.

Щетініна Людмила Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: sludval@ukr.net
Рудакова Світлана Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: svetlana.rudakova.home@gmail.com
Леснікова Наталія Романівна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: nata_lesnikova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Леснікова Н. Р. Управління враженнями: сучасна практика та рекомендації // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 229–234.

Список використаних у статті джерел

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/пер. с англ, и вступ. статья А. Д. Ковалева М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2000. 304 с.
Оллпорт Гордон В. Личность в психологии. М.: КСП+; СПб.: Ювента, 1998. 345 с.
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 р.): у 3 ч. Ч. 3. Херсон: Гельветика, 2016. С. 160–162.
Петриченко П. А. Современные модели управления впечатлениями клиентов. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 6. С. 31–35.
Наукові здобутки молоді: матеріали 80 Міжнар. наук. конф. Молодих учених, аспірантів і студентів (10–11 квітня 2014 р.). Київ: НУХТ, 2014. Ч. 3. С. 497–499.
Robbins S. Essentials of organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall, 1992.
Гнатик Л. М., Баран М. М. Репрезентативні системи у нейролінгвістичному програмуванні // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: зб. тез доп. Х наук.-практ. конф. (м. Львів, 31 березня – 5 квітня 2014 р.). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. С. 266–268.
Босак О. В. Дослідження впливу інструментів нейромаркетингу на поведінку споживачів. Фінансовий простір. 2013. № 4. С. 76–80.
Исаева Е. Л. Практическая графология: как узнать характер по почерку. М.: Рипол Классик, 2010. 256 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК [334:631.1]:330.1
Гуторов А. О.
Рента та рентоорієнтована поведінка в системі інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (c. 235 - 244)

Метою статті є удосконалення теоретико-методологічних засад ренти та рентоорієнтованої поведінки в системі інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Показано, що система економічних механізмів інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки включає один із важливіших і водночас найбільш суперечних елементів – рентоорієнтовану поведінку. Діалектична єдність рентних та інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки випливає з природи самої ренти, її взаємозв’язку з економічними відносинами та місця в системі аграрних відносин загалом. Емпірично підтверджено цю взаємозалежність на основі динаміки частот використання термінів «інтеграція» і «рента» та їхніх похідних у наукових працях із латинською і кириличною графікою. Розроблено таксономічну систему ренти в сучасній економічній парадигмі, узагальнено рентні засади розвитку інтегрованих суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки. Підтверджено, що стратегія пошуку ренти в умовах недосконалості державних і ринкових інститутів є непродуктивною на мікрорівні та деструктивною на макрорівні. Її наслідками є «голландська хвороба», надмірне нецільове витрачання коштів, низькі темпи економічного розвитку, деіндустріалізація і дезінтеграція. Продуктивна рентна орієнтація, навпаки, стимулює інноваційну діяльність, сприяє раціональному розподілу власності і ресурсів в економіці, підвищуючи рівень добробуту нації.
Ключові слова: рента, рентоорієнтована поведінка, інтеграція, інтеграційні відносини, аграрний сектор економіки.
Рис.: 5. Формул: 2. Бібл.: 17.

Гуторов Андрій Олександрович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (вул. Героїв Оборони, 10, Київ, 03680, Україна)
Email: Gutorov.Andrew@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гуторов А. О. Рента та рентоорієнтована поведінка в системі інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 235–244.

Список використаних у статті джерел

Данилишин Б. М., Міщенко В. С. Рентна політика в Україні. Київ: Нічлава, 2004. 68 с.
Worcester D. A. A Reconsideration of the Theory of Rent. American Economic Review. 1946. Vol. 36, No. 3. P. 258–277.
Song Y. Differential Land Rent III. Journal of Weifang University. 2011. Issue 5. P. 94–97.
Hotelling H. The Economics of Exhaustible Resources. The Journal of Political Economy. 1931. Vol. 39, No. 2. P. 137–175.
Яковец Ю. В. Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном измерении. М.: Академкнига, 2003. 240 с.
Czyzewski B. Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU Agriculture. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference. 2009. Vol. 19: Primary and Secondary Production, Consumption. P. 83–90.
Almeida H., Wolfenzon D. A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups. The Journal of Finance. 2006. Vol. LXI, No. 6. P. 2637–2680.
Bebchuk L. A. A Rent-Protection Theory of Corporate Ownership and Control: NBER Working Paper No. 7203. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1999. 46 p.
Concentrated Corporate Ownership/ed. by R. K. Morck. Chicago: The University of Chicago Press, 2000. 387 p.
Krueger A. O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American Economic Review. 1974. Vol. 64, No. 3. P. 291–303.
Tullock G. The Economics of Special Privilege and Rent Seeking. New York: Springer, 1989. 104 p.
The Political Economy of Rent-Seeking/ed. by Ch. Rowley, R. Tollison, G. Tullock. New York: Springer, 1988. 492 p.
Мирясов Ю. А. Рентоориентированное поведение и распределение экономической власти. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2010. № 892. С. 88–93.
Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика. Вопросы экономики. 2007. № 6. С. 4–27.
В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности/под ред. А. Яковлева, Л. Полищука. М.: ИД Высшей школы экономики, 2012. 48 с.
Бурлуцький С. В., Бурлуцька С. В. Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті «прокляття ресурсів». Економіка та право. 2014. № 1. С. 38–48.
Klein B., Crawford R., Alchian A. Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process. Journal of Law and Economics. 1978. Vol. 21, No. 2. P. 297–326.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.341.1
Фарат О. В.
Типологізація методичних підходів до розвитку інноваційних кластерів (c. 245 - 250)

Мета статті полягає у дослідженні наявних методичних підходів до оцінювання розвитку підприємств задля подальшого обґрунтування можливостей їх застосування кластерними об’єднаннями. У результаті дослідження на основі аналізу наукової літератури охарактеризовано найбільш застосовувані методичні підходи до оцінювання розвитку підприємств. Виділено 8 методичних підходів до оцінювання рівня розвитку підприємств та 4 методичних підходи до оцінювання рівня розвитку кластерів. Кожен із підходів характеризується наявністю певних переваг і недоліків, однак жоден із них не дозволяє отримати системну оцінку всіх сфер функціонування кластера, визначити можливі резерви зростання конкурентоспроможності кластера й охарактеризувати можливі стратегії їх перспективного розвитку. З урахуванням особливостей функціонування та розвитку кластерних об’єднань підприємств запропоновано власний методичний підхід для оцінювання розвитку інноваційних кластерних структур.
Ключові слова: методичний підхід, рівень розвитку, інноваційний кластер.
Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 9.

Фарат Олександра Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: faratik@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Фарат О. В. Типологізація методичних підходів до розвитку інноваційних кластерів // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 245–250.

Список використаних у статті джерел

Молчанова В. А. Оценка степени развития кластеров и успеха кластерных инициатив в туризме // Инновации в науке: сб. ст. по матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012. URL: https://sibac.info/conf/innovation/viii/27523
Пархоменко А. А. Синергетичний вектор кластерів. Економічний часопис-ХХІ. 2012. № 11–12. С. 25–27.
Пічугіна М. А. Оцінка ефективності діяльності інноваційного кластеру // Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. 2010. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=245
Самуляк В. Ю., Фещур Р. В. Оцінювання рівня розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2008.№ 633. С. 627–636.
Фещур Р. В., Самуляк В. Ю., Яворська Н. Р. Побудова системи показників аналізування та оцінювання розвитку підприємств. Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія: Економічна. 2010. Вип. 43. С. 638–643.
Тищенко О. М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2010. Вип. 21. С. 74–80.
Федоренко О. В. Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера. Економічний аналіз. 2014. Т. 16 (2). С. 171–179.
Фещур Р. В., Самуляк В. Ю. Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2010. № 691: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 231–239.
Фарат О. В. Сутність та види розвитку інноваційних кластерів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 9. С. 67–71.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:65.012.12
Безродна О. С., Лесик В. О.
Теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової стабільності банківської системи (c. 251 - 263)

Метою статі є обґрунтування напрямів і розробка методичного інструментарію оцінювання фінансової стабільності банківської системи. З урахуванням властивості емерджентності банківської системи як складного системного утворення та результатів аналізу наукової літератури доведено необхідність визначення її фінансової стабільності за такими групами показників: інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку; функціонального призначення банківської системи у забезпеченні макроекономічного розвитку; структурних змін і фінансових диспропорцій у банківській системі та діяльності системних банків. Запропоновано методичний підхід до оцінювання фінансової стабільності банківської системи, що передбачає проведення кількісної інтегральної оцінки її рівня та надання якісної інтерпретації результатів з використанням методів ентропії та «золотого перетину» відповідно. Використання удосконаленого підходу дозволить виявляти джерела поширення ризиків у банківській системі та розробляти комплекс дієвих регулюючих заходів відповідно до визначеного рівня її фінансової стабільності. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення домінант забезпечення фінансової стабільності банківської системи, а також порогових значень індикаторів її оцінки, що діагностують настання кризи та можуть бути використані як інструмент макропруденційної політики.
Ключові слова: фінансова стабільність, банківська система, емерджентність, фінансові диспропорції, системно важливі банки.
Рис.: 2. Табл.: 5. Бібл.: 46.

Безродна Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena_bezrodna@ukr.net
Лесик Віталій Олексійович – аспірант, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: vitlesyk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Безродна О. С., Лесик В. О. Теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової стабільності банківської системи // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 251–263.

Список використаних у статті джерел

Chmutova I., Biliaieva V. Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). 2015. Vol. 3. Issue 7. P. 95–103.
Yehorycheva S., Kolodiziev O., Prasolova S. Actual Problems of the Ukraine’s Banking System Capital Stability Management. Banks and Bank Systems. 2017. Vol. 12. P. 60–67.
Бублик Є. О. Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент стабілізації банківської системи України. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2014. № 2014. С. 12–15.
Вихід іноземного капіталу з банківської системи України призведе до її занепаду // Українські національні новини. URL: http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/566836-vihidinozemnogo-kapitalu-z-bankivskoyisistemi-ukrayini-prizvede-do-yiyi-zanepadu-%E2%80%93-o.soskin
Вовчак О. Д., Миськів Г. В. Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України. Фінансовий простір. 2015. № 1 (17). С. 76–82.
Гірченко Т. Д., Сердюкова О. І. Іноземний капітал у банківському секторі України: вплив, наслідки та перспективи. European cooperation. 2016. Vol. 5 (12). P. 45–61.
Глосарій термінів банківської діяльності // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124734&cat_id=124733
Гроші і кредит/за заг. ред. М. І. Савлука. Київ: КНЕУ, 2006. 744 с.
Д’яконова І. І. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08. Суми, 2008. 395 с.
Д’яконова І. І. Іноземний капітал у банківській системі України: реалізація системних принципів. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2013. Вип. 37. С. 6–15.
Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. Львів: Поліграфкнига, 2000. 512 с.
Дзюблюк О. Владимир О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків. Вісник Національного банку України. 2014. № 5. С. 26–33.
Дмитренко М. Г., Жежерун Ю. В. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектора України. Фінансовий простір. 2015. № 2. С. 13–20.
Довгань Ж. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи. Світ фінансів. 2013. № 1. С. 29–37.
Єгоричева С. Б., Прасолова С. П. Аналіз ролі рефінансування в забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 2 (188). С. 249–259.
Жулінська К. М. Ефективність дії грошово-кредитного механізму на економічну динаміку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2012. 21 с.
Затварська О. О. Банківська система України та основні напрями її розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01. Київ, 2004. 16 с.
Звіт про фінансову стабільність // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50604896
Івасів І. Б., Корнилюк Р. В. Вплив іноземних банків на банківську систему України. Вісник Національного банку України. 2011. № 10. C. 84–91.
Карчева Г. Т. Оцінка ефективності управління активами і пасивами банків України. Економіка і прогнозування. 2011. № 1. С. 59–73.
Катранжи Л. Л. Фінансовий механізм формування банківського капіталу: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Краматорськ, 2015. 20 с.
Коваленко В. В. Нова парадигма розвитку вітчизняної банківської системи. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9 (4). С. 166–178.
Коваленко В., Гаркуша Ю. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи. Вісник Національного банку України. 2013. № 9. С. 35–40.
Коваленко В. В. Вплив іноземного капіталу на фінансову стабільність банківської системи. URL: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/2015-1/16.pdf
Колодізєв О. М. Використання показників інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії суб’єктів міжбанківського ринку для ідентифікації кризи банківської системи // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: тези доп. Міжнар. наук. конф. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. С. 356–359.
Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297
Костогриз В. Г., Беззубенко Ю. В. Іноземний капітал в банківській системі України: сучасна проблематика. Фінансовий простір. 2012. № 2 (6). С. 91–98.
Кузьмак О. М. Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Тернопіль, 2008. 20 с.
Кузьмак О. М. Забезпечення фінансової стійкості банківської системи шляхом рефінансування. Наукові записки. Серія «Економіка». 2010. Вип. 13. С. 287–294.
Лавренюк В. В. Системно важливі банки та їх вплив на стабільність банківської системи: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2016. 233 с.
Лесик В. О. Оцінювання фінансової стабільності банківської системи з урахуванням властивості емерджентності. Бізнес Інформ. 2017. № 3. C. 294–301.
Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін. Ліквідність банківської системи України: науково-аналітичні матеріали. Вип. 12. Київ: Центр наук. досл. НБУ, 2008. 180 с.
Міщенко В., Малютін О. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу. Вісник Національного банку України. 2015. № 4. С. 32–37.
Міщенко С. В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування. Фінанси України. 2009. № 7. С. 75–88.
Науменкова С. В., Міщенко В. І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір. 2014. Вип. 1 (105). С. 186–196.
Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України) // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=A6C880281C49C2797EDFA336FBCF8182?art_id=27843415&showTitle=true
Онищенко Ю. І., Рімко О. А. Підходи до визначення системних банків в національних банківських системах. Економічні студії. 2016. № 2 (10). С. 129–135.
Основні показники діяльності банків України за 2007–2016 рр. // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208
Примостка Л. О. Державний капітал в банківській системі України. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 2. С. 107–119.
Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=A6C880281C49C2797EDFA336FBCF8182?art_id=27843415&showTitle=true
Річні звіти НБУ // Національний банк України: офіц. сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450
Стойка В. С. Теоретичні підходи до визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці країни. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2010. Вип. 30. С. 202–209.
Стратегія розвитку банківської системи 2016–2020: «Синергія розвитку банків та індустріалізація економіки». URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf
Хайлук С. О. Використання байесівського підходу до оцінки ефективності банківської системи. Проблеми економіки. 2012. № 2. С. 75–77.
Шепель Є. В. Рефінансування як одна із форм підтримки ліквідності банків України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 772–775.
Ястремський О. І., Бедратенко О. Г. Моделювання системного ризику в часовому вимірі в банківській системі України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4 (69). С. 67–77.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК ((336+005.411):334.722):005.342
Єрмак С. О., Костакова Л. Д., Плотницька В. В.
Інноваційні форми фінансування створення і розвитку малого підприємництва (c. 264 - 269)

У малому бізнесі, на відміну від великих підприємств, питання пошуку і залучення фінансових ресурсів виникає як у процесі створення, розвитку, так і в процесі поточної діяльності. Підприємства малого бізнесу відчувають досить високу потребу в залученні додаткових джерел фінансування. Метою цього дослідження є вивчення інноваційних форм фінансування створення і розвитку малих підприємств, їхніх переваг і недоліків. На сьогодні, крім традиційних способів залучення капіталу, таких як банківські кредити або публічне розміщення акцій серед зовнішніх інвесторів (IPO), існує ряд альтернативних варіантів. Серед них найбільш поширеними є гранти, міжнародні програми, кредити міжнародних банків і фінансових організацій, таких як ЄБРР (European Bank for Reconstruction and Development, англ. EBRD), МФК (International Finance Corporation, англ. IFC), НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation, англ. NEFCO), KfW (Kreditanstalt f?r Wiederaufbau), фандрайзинг, краудсорсинг, краудфандинг і залучення ангельських інвестицій. У статті детально досліджено два останніх шляхи фінансування: їх сутність, складові, позитивні та негативні риси, досвід застосування в Україні та світі. Дослідження показали, що краудфандинг підходить для розвитку бізнесу на ранніх стадіях, тобто для тих підприємств, яким потрібно, наприклад, завершити виготовлення прототипів і почати масове виробництво першого продукту. Бізнес-ангели можуть стати гарним вибором для підприємств, які вже мають постійну клієнтську базу та хочуть розвивати свій бізнес.
Ключові слова: мале підприємництво, джерела фінансування, краудсорсинг, краудфандинг, бізнес-ангели.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Єрмак Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: ermak@donnuet.edu.ua
Костакова Ліна Дмитрівна – старший викладач, кафедра підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: kostakova@donnuet.edu.ua
Плотницька Вероніка Валеріївна – студент, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: plotnickaya97@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Єрмак С. О., Костакова Л. Д., Плотницька В. В. Інноваційні форми фінансування створення і розвитку малого підприємництва // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 264–269.

Список використаних у статті джерел

Ангельские инвестиции – рулетка для богатых? URL: http://finosvita.com.ua/ru/news/all_news/Angelskie-investicii-ruletka-dlya-bogatyh.htm
Итоги-2016: самые активные инвесторы года. URL: http://ain.ua/itogi-2016-samye-aktivnye-investory-goda
Так появился неологизм – Краудсорсинг. URL: http://crowdsourcing.ru/article/tak-poyavilsya-crowdsourcing
Что такое краудсорсинг? URL: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing
Краудфандінг завойовує світ! URL: http://helpidea.demo.cv.ua/news/view?obj[news_id]=2103177
Краудинвестинговая платформа CROWDCUBE! URL: http://crowdsourcing.ru/sites/109/
Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 172–182.
Створення Спільнокошту на Великій Ідеї. URL: http://biggggidea.com/project/18
БИЗНЕС-АНГЕЛ, БИЗНЕС-АНГЕЛЫ. URL: http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/146-biznes-angel-business-angels/
Бавико О. Є., Нещеретов О. М. Соціальні технології в економіці знань: менеджмент ідей, краудсорсинг, форсайт. Економіка і управління. 2015. № 3. С. 85–91.
Єрмак С. О., Лісніченко О. О. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні // Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4034
Сас Б. Б., Спяк Г. І. Розвиток системи венчурного фінансування в Україні. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2014. Т. 18, № 1. С. 195–202.
Ukraunian Venture Capital and Private Equity overview 2016. URL: http://uvca.eu/ua/news/the-number-of-deals-with-ukrainian-companies-has-risen
10 самых перспективних украинских стартапов. URL: http://ain.ua/2014/01/14/507167


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.76
Кравчук І. С.
Союз ринків капіталу європейського співтовариства та фінансова стабільність (c. 270 - 275)

Метою статті є дослідження процесів формування Союзу ринку капіталів європейського співтовариства у площині їх впливу на стабільність ринків і фінансової системи в цілому. Під час здійснення аналізу проекту побудови уніфікованого ринку капіталів стосовно фінансової стабільності визначено його позитивні сторони, а також загрози та виклики щодо спрощення інформаційних вимог до проспекту публічного розміщення цінних паперів, низької ліквідності і вищої волатильності ринків акцій компаній малого та середнього бізнесу, зменшення регулятивних вимог до інвестиційних фірм (торговців цінними паперами), коригування пруденційних норм щодо інфраструктурних інвестицій банківських інституцій і страхових компаній, впровадження простої, транспарентної і стандартної сек’юритизації, вторинного ринку проблемних банківських активів, потенційного поширення фінансової нестабільності за транскордонних інвестицій у цінні папери.
Ключові слова: фінансова інтеграція, Союз ринків капіталу, фінансова стабільність, сек’юритизація.
Рис.: 1. Бібл.: 17.

Кравчук Ігор Святославович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: igskrav@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кравчук І. С. Союз ринків капіталу європейського співтовариства та фінансова стабільність // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 270–275.

Список використаних у статті джерел

Segre C. The development of a european capital market. Report of a group of experts appointed by the EEC Commission, 1966.
Kelemen R. Eurolegalism: the transformation of law and regulation in the European Union. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2011.
European Commission. Financial services: implementing the framework for financial markets: action plan, 1999.
European Commission. White Paper. Financial services policy 2005 – 2010, 2005.
European Commission. Green Paper on Retail Financial Services in the Single Market, 2007.
European Commission. Green paper. Building a capital markets union, 2015.
European Commission. Communication. Plan on building a capital markets union, 2015.
European Commission. Communication. Mid-term review of the capital markets union action plan, 2017.
Acharya V., Steffen S. Capital markets union in Europe: why other unions must lead the way // ZEW policy brief. 2016. Vol. 4.
Quaglia L., Howarth D., Liebe M. The Political Economy of Еuropean Capital Markets Union. Journal of Common Market Studies. 2016. Vol. 54, No. 1. P. 185–203.
Ringe W. G. Capital markets union for Еurope: a commitment to the single market of 28. Law and Financial Markets Review. 2015. Vol. 9, No. 1. P. 5–7.
Schoenmaker D. Post-crisis reversal in banking and insurance integration: an empirical survey // European Economy – Economic Papers. 2013. No. 496.
Veron N., Wolff G. Capital markets union: a vision for the long term. Journal of Financial Regulation. 2016. Vol. 2. P. 130–153.
European Commission. Economic analysis accompanying communication the mid-term review of the capital markets union action plan, 2017.
European Commission. Annual report on european SMEs 2015/2016. SME recovery continues, 2016.
Karkowska R., Kravchuk I. Struktura inwestorow na GPW w Warszawie w kontekscie zmian makroekonomicznych i rynkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016. No. 449. S. 247–256.
European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common rules on securitisation and creating a european framework for simple and transparent securitisation and amending directives 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2015.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 338.42:330.322
Отливанська Г. А.
Перспективи та можливості застосування краудфандингу в інвестиційній діяльності підприємств України (c. 276 - 281)

Метою статті є комплексне вивчення перспектив і можливостей застосування краудфандингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств України на основі аналізу, узагальнення та систематизації публікацій вітчизняних і зарубіжних учених, а також фахівців-практиків. У статті наведено статистичні дані, що характеризують динамічний розвиток краудфандингу у світі, зростання інтересу бізнесу до його використання. Охарактеризовано види краудфандингу та визначено ознаки їх виділення. Сформульовано основні характеристики краудфандингових платформ щодо вибору платформи для реалізації інвестиційного рішення. Узагальнено переваги та недоліки краудфандингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємства, а також окреслено перспективи його розвитку в Україні.
Ключові слова: краудфандинг, краудфандингова платформа, краудінвестінг, інвестиційна діяльність, підприємство, інструмент.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Отливанська Галина Артурівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: gao-2003@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Отливанская Г. А. Перспективы и возможности применения краудфандинга в инвестиционной деятельности предприятий Украины // Проблемы экономики. – 2017. – №2. – C. 276–281.

Список використаних у статті джерел

Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report. URL: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/
Васильчук І. П. Краудфандінг як феномен постіндустріальної економіки // Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500&p=1
Ценклер Н. И., Панько М. В., Огородник В. О., Макарович В. К. Краудфандинг в Украине: специфика учета. Sustainable Development. 2015. Vol. 3 (24). С. 38–42.
Киевич А. В., Койп А. Д. Краудинвестинг как альтернативная модель финансирования инвестиционного проекта. Экономика и банки. 2016. № 1. С. 58–65.
Болдарук Д. Ю. Краудфандинг как новый источник финансирования инновационной деятельности в сельском хозяйстве // RJOAS. 2015. № 6 (42). URL: https://rjoas.com/issue-2015-06/article_03.pdf
Аккерман К. Краудфандинг як фінансовий інструмент. URL: http://ufin.com.ua/analit_mat/sdu/139.htm
What-is-crowdfunding? URL: https://www.fundable.com/learn/resources/guides/crowdfunding-guide/what-is-crowdfunding
Hoskins R. Leading Crowdfunding Research Industry Analyst Firm Forecasts $34.4 Billion Global Industry Growth in 2015. URL: https://crowdfundingpr.wordpress.com/tag/royalty-based/
Crowdfunding Statistics and Trends. URL: https://gogetfunding.com/blog/crowdfunding-statistics-and-trends-infographic/
Vassallo W. Crowdfunding for Sustainable Entrepreneurship and Innovation. Chicago: IGI Global, 2016. 336 p.
Outlaw S. Which Type of Crowdfunding Is Best for You? URL: https://www.entrepreneur.com/article/228524
Классификация краудфандинга и краудинвестинга. URL: https://startupum.ru/help/faq/17
To Be One of the Crowd in Crowdfunding. URL: http://theqnote.com/to-be-one-of-the-crowd-in-crowdfunding/
Na-starte. URL: http://na-starte.com/help/rules/pravilasite
Drake D. 2,000 Global Crowdfunding Sites to Choose from by 2016: Top 5 Growth Indicators. URL: http://www.huffingtonpost.com/david-drake/2000-global-crowdfunding-_b_8365266.html
Burke J. Open capital review (part 1): crowdfunding & p2p lending. URL: https://www.jamieburke.co.uk/open-capital-part-1-crowdfunding-p2p-lending
Top 10 Crowdfunding Sites. URL: http://crowdfunding.com
Пасичнік І. Де збирати гроші: Kickstarter vs Indiegogo. Особливості найпопулярніших краудфандингових майданчиків // Forbes Україна. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1398348-de-zbirati-groshi-kickstarter-vs-indiegogo
Краудфандинг в Украине: сайты, отзывы, регистрация. URL: http://web-zarabotok.info/kraudfanding-v-ukraine/
Crowdfunding. Advantages and disadvantages of crowdfunding. URL: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-crowdfunding


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:336.76
Чуницька І. І.
Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом (c. 282 - 291)

Розглянуто проблеми запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів через механізми фінансового ринку. Обґрунтовано актуальність цієї проблеми в цілому та особливості її дослідження в економіках, що розвиваються. Досліджено досвід організацій, які створені для попередження легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом. З’ясовано, що нові організації виникають у відповідь на глобальні виклики. Обґрунтовано, що в Україні боротьба з легалізацією коштів, зароблених злочинним шляхом, набула особливої гостроти внаслідок дефіциту інвестиційних ресурсів, орієнтації на європейські цінності, а також внаслідок збройного конфлікту на сході країни. Систематизовано фактори ризику фінансового шахрайства та нелегального переміщення фінансових потоків за групами умов: тиск, сприятлива ситуація, схильність (виправдання). Визначено, які рівні ризику генерування нелегальних фінансових потоків властиві різним секторам економіки залежно від інституціональних факторів. Аргументовано, що зростання ризиків нелегальних фінансових потоків відбувається за низької зрілості інституціонального середовища та високого рівня асиметричності інформації. Систематизовано види й інструменти шахрайства на фінансовому ринку, які збільшують ризики переміщення нелегальних фінансових потоків. З’ясовано, що основні випадки шахрайства на фінансовому ринку пов’язані з маніпулюванням інформації та недоліками регулювання. Систематизовано світовий досвід законодавчих ініціатив щодо протидії шахрайству легалізації коштів на фінансових ринках. Обґрунтовано, що в Україні з метою попередження фінансового шахрайства та запобігання легалізації коштів, зароблених незаконним шляхом, необхідно сприяти тому, щоб інформація про переміщення фінансових потоків на фінансовому ринку була максимально прозорою. Крім того, регулятори фінансового ринку мають не тільки співпрацювати між собою, але і попереджати випадки уникнення покарання за шахрайські дії на фінансовому ринку або участь у схемах легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом.
Ключові слова: фінансовий ринок, фінансове шахрайство, фінансові потоки, легалізація коштів.
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 32.

Чуницька Ірина Іванівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: chunitskaya_307@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 282–291.

Список використаних у статті джерел

Буткевич С. А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 2008. Т. 21 (60). № 1. С. 68–74.
Державна служба фінансового моніторингу. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170126/IVkv_2016.pdf
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003. 304 с.
Гуменний А. А., Паєнтко Т. В. Чинники формування податкового потенціалу ринку цінних паперів. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 327–331.
Гуменний А. А. Тенденції розвитку ринку цінних паперів та їх вплив на податковий потенціал економіки // Банківський та реальний сектор економіки: фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24 березня 2015 р.). Тернопіль: Вектор, 2015. С. 35–38.
Коваленко Ю. Інституційна довіра у національному фінансовому секторі та система гарантування банківських депозитів. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2015. № 1–2. С. 106–113.
Колдовський М. В. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків. Європейський вектор економічного розвитку. 2008. № 1 (4). С. 26–32.
Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні: монографія. Київ: ДП «Друкарня МВС України», 2009. 336 с.
Мамишев А. В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей. Фінанси України. 2013. № 4. С. 80–88.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: офіц. веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
Науменкова С. Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору. Вісник Національного банку України. 2011. № 12. С. 4–12.
Federal Department of Justice and Police (Money Laundering Reporting Office Switzerland): offic. site. URL: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/themen/kriminalitaet/ref_geldwaescherei.html
Паєнтко Т. В. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків: [монографія]. Київ: ДКС центр, 2013. 294 с.
Паєнтко Т. В. Оптимізація видатків бюджету: інституціональна спроможність держави та зрілість суспільства // Модернізація публічного сектору в Україні: можливості, виклики та обмеження фіскальної децентралізації: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. семінару (Київ, 11–14 квітня 2016 р.). Київ: Аграр Медіа, 2016. С. 68–71.
Паєнтко Т., Федосов В. Бюрократія як суспільний інститут управління державою. Ринок цінних паперів. 2016. № 7–8. С. 11–22.
Перекислов В. Е. Угрозы экономической безопасности государства в официальных документах стратегического планирования. Вестник ИНЖЭКОНА. 2010. № 7 (42). С. 59–67.
Розвиток національної системи фінансового моніторингу/Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. Київ: Акад. фін. управління, 2013. С. 186–187.
Розинка Л. О. Місце і роль фондового ринку в сучасних макросистемах: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. Київ, 2010. 235 с.
Тріше Ж.-К. Реформа регулювання та нагляду у контексті фінансової кризи. Фінансовий ринок України. 2009. № 10 (72). С. 27–28.
Україна. Всесвітній огляд економічних злочинів. Кіберзлочини в центрі уваги. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/assets/gecs_ukraine_ua.pdf
Фрумкін К. Шахрайство та злочини у банківській сфері. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/150.htm
Чаричанський О. О. Предмет легалізації (вiдмивання) прибутків, одержаних незаконним шляхом. Збірник наукових праць Харківського центру вивчення організованої злочинності. 2002. Вип. 4. С. 214–224.
Шахрайство на фінансовому ринку: практичний посібник з протидії/за ред. В. Фещенка. Київ: Укр. агентство з фінанс. розвитку, 2011. 424 с.
Яковенко О. ФАТФ як міжнародний орган протидії відмиванню «брудних» грошей. Збірник наукових праць НДФІ. 2005. № 7. С. 25–28.
Arnone M., Padoan P. Anti-Money Laundering by International Institutions: A Very Preliminary Assessment // Paper presented at the Conference ‘Corralling the economy of crime and money laundering: A challenge for banks and international institutions into the 21st century’ (September 28–30, 2006).
Barnett H. C. And Some with a Fountain Pen: Mortgage Fraud, Securitization, and the Subprime Bubble // How They Got Away with It: White Collar Criminals and the Financial Meltdown/S. Will, S. Handelman, D. Brotherton (eds.). New York: Columbia University Press, 2013. P. 104–129.
Basel Committee on Banking Supervision. URL: http://www.bis.org/bcbs/history.htm
Giroux G. Accounting Fraud: Maneuvering and Manipulation, Past and Present. New York: Business Expert Press, 2014.
Koverninska Yu., Paientko T. Directions of optimization of the financial flows allocation involving financial intermediaries. Independent Auditor. 2016. № 15 (1). С. 23–28.
Schneider F., Williams C. The shadow economy. London: IEA, 2013.
Unger B., Rawlings G. Competing for Criminal Money, Tjalling C. Koopmans Institute Discussion Series, 2005. nr: 05-26.
Web Money Transfer – the Global Settlement System and Environment for Online Business Activities: System Statistics years 2001–2012. URL: http://www.wmtransfer.com/eng/about/statistics/index.shtml


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 368.01
Шолойко А. С.
Професійні оцінювачі ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України (c. 292 - 297)

Метою статті є з’ясування основних відмінностей між різними видами професійних оцінювачів ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України. Аналізуючи й узагальнюючи положення нормативно-правових актів і результати досліджень провідних учених у сфері страхування, було визначено, що функції андеррайтера на етапі, що передує укладенню страхової угоди, є дещо ширшими, ніж сюрвейера, а функції аварійного комісара на етапі врегулювання страхового випадку є ширшими, ніж оцінювача, диспашера й аджастера. З огляду на те, що професійні оцінювачі ризиків і збитків, а також актуарії несуть відповідальність за надані оцінки та рекомендації, визначено для них доцільність страхування своєї професійної відповідальності. З’ясовано, що кількість сертифікованих аварійних комісарів і актуаріїв в Україні є низькою, що вимагає подальшого стимулювання розвитку інфраструктури страхового ринку за даними складовими. У зв’язку з тим, що робота сюрвейера й аджастера нині в Україні є законодавчо не врегульованою, то ці питання становлять перспективу подальших розвідок у цій сфері.
Ключові слова: андеррайтер, сюрвейер, аварійний комісар, аджастер, диспашер, інфраструктура страхового ринку.
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 21.

Шолойко Антоніна Сергіївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: sholoiko@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шолойко А. С. Професійні оцінювачі ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 292–297.

Список використаних у статті джерел

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09.02.2012 № 4391-VI // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124391.html
Insurance Underwrite // Investopedia: офіц. сайт. URL: http://www.investopedia.com/terms/i/insurance-underwriter.asp
Кирбаба О. Страховая сумма и страховая стоимость. Взгляд лосс-аджастера // Фориншурер: офіц. сайт. URL: http://forinsurer.com/public/17/06/22/4782
Журавин С., Смирнова И. Сюрвей как новая ступень в системе риск-менеджмента объектов недвижимости. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 133. С. 20–21.
Ефимов О. Н. О некоторых профессиональных участниках страхового рынка // Социальная роль системы страхования в условиях рыночной экономики России: сб. тр. XV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Казань, 2–5 июня 2014 г.). Казань: Казан. (Приволжский) федеральній ун-т, 2014. С. 253–258.
Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами)/за наук. ред. Р. В. Пікус. Київ: Логос, 2015. 276 с.
Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів): Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.05.2011 № 285 // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19429.html
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів: Постанова Кабінет Міністрів України від 05.01.1998 № 8 // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP980008.html
Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари) // Нацкомфінпослуг: офіц. сайт. URL: https://nfp.gov.ua/files/reestry/Perelik-avar-komisar-PAC/38062828-pac.xls
Габидулин И. Аварийные комиссары, сюрвейеры и аджастеры и их место на страховом рынке Украины // Фориншурер: офіц. сайт. URL: http://forinsurer.com/public/13/01/02/4553
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних комісарів» // b2btoday: офіц. сайт. URL: http://b2btoday.com.ua/id/4018066
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 № 1961-IV // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041961.html
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності // Фонд державного майна України: офіц. сайт. URL: http://www.spfu.gov.ua/ua/list/spf-estimate-registers-subjects.html?page=292&per-page=10
Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950176.html
Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23.05.1995 № 176/95-ВР // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950176.html.
Adjuster // Investopedia: офіц. сайт. URL: http://www.investopedia.com/terms/a/adjuster.asp
Про страхування: проект Закону України від 06.02.2015 № 1797-1 // Верховна Рада України: офіц. сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1797-1&skl=9
Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.02.2005 № 3519 // LIGA:ZAKON: офіц. сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10545.html
Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками станом на 27.03.2017 р. // Нацкомфінпослуг: офіц. сайт. URL: https://nfp.gov.ua/files/Metodolog/aktuar/Актуарії%20-%20PA.xls
Підсумки діяльності страхових компаній за І квартал 2017 року // Нацкомфінпослуг: офіц. сайт. URL: https://nfp.gov.ua/files/sk_I_kv_%202017.pdf


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 330.341.2:316
Жукова Л. М.
Соціальні чинники еволюції державних інститутів (c. 298 - 303)

Метою статті є комплексне дослідження соціальних чинників еволюції державних інститутів. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто процес трансформації інститутів держави з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України та впливу інституціональних змін на соціальні вимоги суспільства. Під час дослідження виявлено, що одним із головних чинників соціальної еволюції є культура взаємин держави, бізнесу та суспільства. Проаналізовано закономірну та суперечливу взаємодію цих суб’єктів, оскільки за їх рахунок формується економіка, що націлена на відтворення соціальних ресурсів і забезпечення як стабільності соціальної системи, так і динамічності її розвитку. Визначено, що в Україні існує нагальна потреба в розробці комплексної стратегії соціально-економічного розвитку, яка би містила в собі конкретні заходи, здатні забезпечити підвищення рівня життя громадян, формування конкурентоспроможної економіки, успішне інтегрування у світовий та європейський простір. Обґрунтовано, що систему відносин «держава – бізнес – суспільство» має бути переглянуто з огляду на зростання значущості як соціальних цінностей, так і бізнес-спільноти перед викликами глобалізації. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є обґрунтування стратегічних цілей державної соціальної політики як багаторівневої і багатофункціональної системи, яка зможе забезпечити соціально-економічний розвиток країни шляхом активізації людського капіталу та максимальної реалізації його інноваційного потенціалу.
Ключові слова: соціальна еволюція, державні інститути, соціальна політика корпорацій, домогосподарства, громадянське суспільство.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Жукова Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: lnzhukova16@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Жукова Л. М. Соціальні чинники еволюції державних інститутів // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 298–303.

Список використаних у статті джерел

Штомпка П. Соціологія соціальних змін/за ред. В. А. Ядова. М.: Аспект Прес, 1996. 416 с.
Кирвель Ч. С. Причинні фактори соціальної еволюції. Вісник Гродзенського державного університету ім. Янки Купали. Серія 1. 2004. № 4 (29). С. 31–46.
Птащенко Л. О. Місце соціальної політики в корпоративному управлінні. Комунальне господарство міст. 2009. Вип. 89. С. 190–194.
Хома Н. М. Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства. Панорама політологічних студій: наук. вісник РДГУ. 2013. Вип. 11. С. 122–129.
Дубняк М. О. Політико-соціальні обставини практичної реалізації концепції відповідального корпоративного громадянства. Молодий вчений. 2014. № 1 (04). С. 204–207.
Бурлай Т. В. Політика соціальної якості в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Економіка і прогнозування. 2015. № 4. С. 81–95.
Станкевич Ю. Ю. Соціальні аспекти функціонування вітчизняного домогосподарства як суб’єкта ринкової економічної системи. Український соціум. 2010. № 3. С. 104–111.
Тютюнникова С. В., Можайкіна Н. В. Домогосподарство як суб’єкт ринкової трансформації: монографія. Полтава: СКАЙТЕК, 2010. 156 с.
Лібанова Е. М., Курило І. О., Аксьонова С. Ю. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: кол. монографія. Київ: Основа-Принт, 2009. 249 с.
Коцюрубенко Г. М. Соціальні стандарти та їх вплив на фінанси домогосподарств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 3 (15). С. 145–149.
Підвищення мінімальних соціальних стандартів протягом 2016 року // Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: http://www.kmu.gov.ua/
Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-14
Пищуліна О. М. Зміна методики розрахунку прожиткового мінімуму – крок до реформування соціальної політики. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1 (10). С. 106–114.
Соціальне самопочуття, настрої та ціннісні орієнтації населення України. URL: http://www.old.niss.gov.ua/Table/51006/ socyolog.htm
The Legatum Prosperity Index 2015–2016. URL: http://www.prosperity.com/globe/ukraine/


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.6
Назаренко І. М.
Експлікація та упорядкування інтерпретації понять «аудит» і «фінансовий аудит» (c. 304 - 309)

Метою написання наукової статті є експлікація, упорядкування тлумачення понять «аудит» і «фінансовий аудит» із урахуванням їх функціонального призначення. На основі опрацювання фундаментальних наукових здобутків, законодавчо-нормативних документів доведено, що ототожнення понять «аудит» і «фінансовий аудит» є недоцільним, оскільки останнє поняття шляхом трансформації розширює функціональну іпостась аудиту. Доведено, що одним із актуальних питань наукової полеміки є застосування у практичному аспекті фінансового аудиту як дієвого інструменту фінансового менеджменту, який забезпечить управлінську компоненту бізнес-середовища необхідним інформаційним забезпеченням, яке б відповідало основоположним і посилювальним критеріям якісних характеристик корисності інформації. Обґрунтовано, що для фінансового аудиту характерною є міждисциплінарність, яку доцільно розглядати як взаємодію площин аудиту й економічної діагностики. Констатовано, що міждисциплінарність формує сукупність особливостей фінансового аудиту.
Ключові слова: аудит, фінансовий аудит, діагностика, інтерпретація, планування, принципи.
Бібл.: 16.

Назаренко Інна Миколаївна – доктор економічних наук, професор, кафедра економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет (вул. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: innan778@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Назаренко І. М. Експлікація та упорядкування інтерпретації понять «аудит» і «фінансовий аудит» // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 304–309.

Список використаних у статті джерел

Бутинець Ф. Ф. Аудит: підручник для студентів спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. Житомир: Рута, 2002. 672 с.
Кочинев Ю. Ю. Аудит: теория и практика. СПб.: Питер, 2009. 432 с.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2015 року. Ч. 1. Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2016. URL: http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf
Наочний посібник з аудиту: навч. посіб./за заг. ред. О. В. Вороновська, П. М. Майданевич. Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. 285 с.
Огійчук М. Ф., Новіков І. Т., Рагуліна І. І. Аудит: організація і методика: навч. посіб. Київ: Алерта, 2010. 584 с.
Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 0.3.02.2016 № 43 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF/paran8#n8
Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: проект Закону України від 03.02.2017 № 6016 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61045
Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні: монографія/за заг. ред. М. С. Пушкаря. Тернопіль: Карт-бланш, 2012. 220 с.
Проскуріна Н. М. Економічні проблеми розвитку аудиту в Україні і резерви підвищення його ефективності // Ефективна економіка. 2010. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=266
Проскуріна Н. М., Платонова І. А. Концептуальні аспекти розвитку вітчизняного аудиту // Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=854
Усач Б. Ф., Душко З. О., Колос М. М. Організація і методика аудиту: підручник. Київ: Знання, 2006. 295 c.
Чижевська Л. В. Особливості дослідження термінології бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 2 (23). С. 389–400.
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія/за ред. Є. В. Мниха. Київ: КНТЕУ, 2015. 416 с.
Финансовый аудит // Экспертный центр «АльфаПроект». URL: http://www.ekspert-centr.ru/finansovyj-audit
Финансовый аудит // Ваш Бухгалтер. URL: http://vashbuhgalter.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=82


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.71
Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Знаходження ціни похідних фінансових активів бесселівських процесів методом Штурма-Ліувілля (c. 310 - 316)

Застосовано спектральну теорію для знаходження ціни похідних фінансових активів, вважаючи, що процеси, які описуються, є марківськими та такими, що можуть бути розглянуті в гільбертових просторах L^2, застосовуючи теорію Штурма-Ліувілля. Процеси дифузії Бесселя використовуються при дослідженні азійських опціонів. Розглянуто фінансові потоки, що породжені процесами бесселівської дифузії подавши їх за системою функцій Бесселя першого роду за умови, яка враховує лінійну комбінацію потоку та його просторової похідної. Таке представлення дає можливість обчислити величину ринкового портфеля акцій і забезпечує вимір внутрішньої волатильності на ринку в будь-який момент часу, дозволяє дослідити динаміку фондового ринку. Розклад функції Гріна за системою бесселевих функцій дається аналітичною формулою, за допомогою якої зручно обчислювати величину фінансових потоків. Всі припущення є природними, приводять до аналітичних формул, які узгоджені з емпіричними даними і при практичному застосуванні адекватно відображають проходження процесів на фондових ринках.
Ключові слова: спектральна теорія, фінансові потоки, дифузійний процес Бесселя, функції Бесселя, функція Гріна, сингулярний параболічний оператор, інфінітіземальний оператор.
Формул: 13. Бібл.: 12.

Буртняк Іван Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: bvanya@meta.ua
Малицька Ганна Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра математичного та функціонального аналізу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Burtnyak I. V., Malytska H. P. Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory // The Problems of Economy. – 2017. – №2. – C. 310–316.

Список використаних у статті джерел

Linetsky V. The Spectral Representation of Bessel Processes with Drift: Applications in Queueing and Finance. Journal of Applied Probability. 2004. Vol. 41. Р. 327–344.
Cox J. C., Ingersoll J. E., Ross S. A. A theory of the term structure of interest rates. Econometrica. 1985. Vol. 53. Р. 385–407.
Yor M. On square-root boundaries for Bessel processes, and pole-seeking Brownian motion // Stochastic Analysisand Applications (Lecture Notes Math. 1095)/eds A. Truman, D. Williams. Berlin: Springer, 1984. Р. 100–107.
Linetsky V. Chapter 6 spectral methods in derivatives pricing. Handbooks in Operations Research and Management Science: Financial Engineering. 2007. Vol. 15. Р. 223–299.
Coffman E. G., Puhalskii A. A., Reiman M. I. Polling systems in heavy traffic: a Bessel process limit. Math. Operat. Res. 1998. Vol. 23. Р. 257–304.
Going-Jaeschke A., Yor M. A survey and some generalizations of Bessel processes. Bernoulli. 2003. Vol. 9. Р. 313–349.
Davydov D., Linetsky V. Pricing options on scalar diffusions: an eigenfunction expansion approach. Operat. Res. 2003. Vol. 51. Р. 185–209.
Lebedev N. N. Special Functions and Their Applications. New York: Dover, 1972.
Владимиров В. С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
Mendoza-Arriaga R., Carr P., Linetsky V. Time-changed markov processes in unified credit-equity modeling. Mathematical Finance. 2010. Vol. 20. Р. 527–569.
Буртняк І. В., Малицька Г. П. Дослідження процесу Орнштейна–Уленбека методами спектрального аналізу. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 349–356.
Буртняк І. В., Малицька Г. П. Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV. Бізнес Інформ. 2016. № 10. С. 155–159.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658:519.866
Коцюба О. С.
Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику (c. 317 - 323)

Мета статті полягає в розвитку нечітко-множинного інструментарію для вимірювання ризику на основі адаптації відповідних показників, напрацьованих у межах теоретико-ймовірнісної методології. Дослідження обмежене ситуаціями, коли економічний показник, який виконує функцію критерію прийняття рішення і який є об’єктом аналізу стосовно ступеня ризику, моделюється нечітким числом, де останнє слід розуміти як нечітку величину з нормальною і опуклою функцією належності. Також при цьому було прийнято інтервальний за рівнями належності спосіб опису нечіткої оцінки критеріального показника. В межах реалізації поставленої мети було послідовно розглянуто низку ймовірнісних показників ступеня ризику: середнє абсолютне відхилення, семівідхилення, коефіцієнт несприятливих відхилень, коефіцієнт сподіваних збитків (втрат). Для останнього коефіцієнта було запропоновано його модифікований варіант, в якому сподівані сприятливі і несприятливі відхилення значень критеріального показника оцінюються з урахуванням імовірності їх настання, відповідно до чого він одержав назву коефіцієнта зважених сподіваних збитків. Для вихідної і модифікованої версії коефіцієнта сподіваних збитків було сформульовано їх нечітко-множинні адаптації. Згідно з відомою властивістю показника семівідхилення в ситуації імовірнісної невизначеності значення коефіцієнта несприятливих відхилень і коефіцієнта зважених сподіваних збитків збігаються між собою. Якщо ж аналізований критеріальний показник описується нечіткою оцінкою, використання нечітко-множинних адаптацій зазначених коефіцієнтів у загальному випадку приводить до різних результатів. Також було виявлено, що нечітко-множинна адаптація коефіцієнта несприятливих відхилень збігається із показником ступеня ризику на основі комбінованого (гібридного) варіанта можливісної міри.
Ключові слова: невизначеність, нечіткість, міра ризику, середнє абсолютне відхилення, семівідхилення, коефіцієнт сподіваних збитків, коефіцієнт несприятливих відхилень.
Формул: 39. Бібл.: 24.

Коцюба Олексій Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: as_kotsyuba@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 11

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коцюба О. С. Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 317–323.

Список використаних у статті джерел

Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посіб./за ред. В. В. Вітлінського. Київ: КНЕУ, 2002. 446 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.
Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): монографія. Київ: КНЕУ, 2006. 272 с.
Качалов Р. М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002. 192 с.
Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределённости (теория ожидаемого эффекта). М.: Наука, 2002. 182 с.
Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: Типография «Сезам», 2002. 181 с.
Воронцовский А. В. Управление рисками: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ ОЦЭиМ, 2005. 457 c.
Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику. Київ: Либідь, 1992. 176 с.
Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006. 303 c.
Buckley J. J. Fuzzy Probability and Statistics. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. 270 p. (Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 196).
Carlsson C., Fuller R. Possibility for Decision: a Possibilistic Approach to Real Life Decisions. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. XII, 249 p. (Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 270).
Fuzzy Statistical Decision-Making Theory and Applications/еditors: C. Kahraman, O. Kabak. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 356 p. (Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 343).
Яхъяева Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети: учеб. пособие М.: ИНТУИТ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 316 с.
Селютин В. В. Теория и методы управления рисками: учеб. пособие. Ростов-на-Дону: ЦКП ИПК ЮФУ, 2016. 125 с.
Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 736 с.
Коцюба О. С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 29–34.
Roman D., Mitra G. Portfolio selection models: A review and new directions. Wilmott Journal. 2009. Vol. 1, issue 2. P. 69–85.
Hochreiter R. Evolutionary stochastic portfolio optimization // Natural Computing in Computational Finance. Vol. 100/еditors: A. Brabazon, M. O’Neill. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. P. 67–87.
Lohre H., Neumann T., Winterfeldt T. Portfolio Construction with Downside Risk // Portfolio theory and management/еdited by H. Baker, G. Filbeck. N.Y.: Oxford University Press, 2013. P. 268–292.
Michalowski W., Ogryczak W. Extending the MAD Portfolio Optimization Model to Incorporate Downside Risk Aversion. Laxenburg: IIASA, 1998. IV, 17 p. (Interim Report / International Institute for Applied Systems Analysis; IR-98-041).
Деревянко П. М. Модели и методы принятия стратегических решений по распределению реальных инвестиций предприятия с применением теории нечетких множеств: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. Санкт-Петербург, 2006. 224 с.
Тищук Т. А. Економіко-математичне моделювання процесів управління проектами на основі теорії нечітких множин: дис. ... канд. екон. наук: 08.03.02. Донецьк, 2001. 182 с.
Коцюба О. С. Кількісне оцінювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології. Стратегія економічного розвитку України: наук. зб. 2015. Вип. 36. С. 195–208.
Коцюба О. С. Розрахунок ступеня господарського ризику на основі процедури дефаззифікації. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 253: в 7 т. Т. ІІІ. 2009. С. 673–681.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 332.14:330.1
Пілько А. Д., Гарда Т. П.
Моделювання процесів оцінки й аналізу рівня соціо-еколого-економічного розвитку регіону (c. 324 - 330)

Висвітлено результати дослідження наявних теоретичних і науково-методичних підходів до управління соціо-еколого-економічним розвитком регіону з окресленням пріоритетів регіональної політики й урахуванням концепцій безпеки та розвитку. На основі вивчення літературних джерел, а також аналізу наявної статистичної бази проведено постановку та запропоновано можливий варіант вирішення задачі оцінки рівня соціального, економічного, екологічного розвитку, рівня сталого розвитку та ступеня гармонізації сталого розвитку територіальних систем регіону. Визначено напрям і характер причинно-наслідкових зв'язків між соціальною напруженістю та рівнями економічного, екологічного, соціального розвитку та рівнем сталого розвитку регіону. Запропоновано схему розробки моделей оцінки дієвості важелів управління соціальними, економічними й екологічними процесами на рівні територіальних систем регіону з урахуванням рівня соціальної напруженості та показників інвестиційної складової розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, територіальна система, регіон, симультативна модель, тест Ганжера, соціальна напруженість, гармонізація сталого розвитку.
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 11. Бібл.: 11.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: andriypilko@i.ua
Гарда Тетяна Петрівна – провідний фахівець, відділ промисловості, розвитку підприємництва, управління економічного та інтеграційного розвитку, Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21, Івано-Франківськ, 76004, Україна)
Email: tetyana.garda@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 36

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пілько А. Д., Гарда Т. П. Моделювання процесів оцінки й аналізу рівня соціо-еколого-економічного розвитку регіону // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 324–330.

Список використаних у статті джерел

Пілько А. Д., Гарда Т. П. Соціально-економічний розвиток регіону: пошук нових орієнтирів та механізмів реалізації в контексті еволюції безпекознавчих парадигм. Бізнес Інформ. 2016. № 10. С. 112–116.
Пілько А. Д. Постановка задачі оцінки рівня безпеки розвитку територіальної системи. Бізнес Інформ. 2013. № 10. С. 173–179.
Пілько А. Д. Еволюція моделей та перспективні напрями розвитку безпекознавства // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: колективна монографія: у 2 т. Т. 1. Дніпропетровськ: ФОП Дроб’язко С. І., 2014. 466 с. С. 166–177.
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: монографія/за ред. М. А. Хвесика. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», 2012. 465 с.
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.
Сталий розвиток регіонів України/наук. кер. М. З. Згуровський. Київ: НТУУ «КПІ», 2009. 197 с.
Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003–2015 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 634 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 № 1359-ХІV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1359-14
Гончаренко М. В. Теоретичні засади сталого розвитку територій. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1/doc/3/02.pdf
Повстин О. В. Методи оцінки соціальної напруженості у суспільстві. Економічний простір. 2010. № 35. С. 169–180.
Лук'яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: підручник. Київ: 1998. 494 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 378:303.094.3
Раєвнєва О. В., Прокопович С. В.
Самооцінювання наукової діяльності вищого навчального закладу (c. 331 - 339)

Статтю присвячено проблемі самооцінювання наукової діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) як складової його загальної рейтингової оцінки. На основі потенціально-результативного підходу до дослідження цієї проблеми запропоновано систему показників оцінки наукової діяльності ВНЗ, яка дозволяє визначити потенціал наукової діяльності з точки зору кадрової та ресурсної забезпеченості, а результативність – з точки зору якості підготовки наукових кадрів (студентів, аспірантів, молодих вчених та ін.), фінансових результатів наукової діяльності та публікаційної активності. Для отримання інтегральної рейтингової оцінки наукової діяльності ВНЗ обґрунтовано використання таксономічного методу, визначено необхідність застосування вагових коефіцієнтів значущості первинних показників. Апробацію підходу здійснено на підставі даних ХНЕУ ім. С. Кузнеця за період 2013–2016 рр., що дозволило отримати не тільки точкові оцінки інтегрального показника наукової діяльності ВНЗ, але й визначити тенденції його зміни, виявити причини цих змін. Запропонований підхід до самооцінювання наукової діяльності ВНЗ дає змогу керівництву розробляти ефективні управлінські рішення стосовно підвищення рівня наукової активності науково-педагогічного та наукового персоналу, що дозволить отримати додаткові конкурентні переваги в національному та світовому освітньому просторі.
Ключові слова: самооцінювання, вищий навчальний заклад, наукова діяльність, інтегральний показник, потенціал, результативність.
Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 24.

Раєвнєва Олена Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики і економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena.raev@gmail.com
Прокопович Світлана Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної інформатики та кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: prokopovichsv@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Раєвнєва О. В., Прокопович С. В. Самооцінювання наукової діяльності вищого навчального закладу // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 331–339.

Список використаних у статті джерел

Азгальдов Г. Г., Костин А. В. К вопросу об исследовательской компоненте качества вуза. URL: http://www.akvobr.ru/issledovatelskaja_komponenta_kachestva.html
Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні/за ред. І.Л. Лікарчука. Київ: МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; Харків: Факт, 2011. 96 с.
Коробов В. Б. Сравнительный анализ методов определения весовых коэффициентов «влияющих факторов». Социология. 2005. № 20. С. 54–73.
Королева Т. С., Васильев И. А., Торжков И. О. Критерии оценки эффективности деятельности научных учреждений // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. 2014. № 2. URL: http://journal.spb-niilh.ru/pdf/2-2014-full/spbniilh-proceedings-2-2014-10.pdf.
Кочеткова О. П., Вавіліна Н. І., Чаркіна О. О. Науково-освітянська діяльність ВНЗ за міжнародними показниками. НТІ. 2016. № 2. С. 34–43.
Макарова И. Л. Анализ методов определения весовых коэффициентов в интегральном показателе общественного здоровья. Символ науки. 2015. № 7. С. 87–95.
Мірських Г. О., Реутська Ю. Ю. Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оптимізації та оцінювання якості об`єктів. Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2011. № 47. С. 199–211.
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях : Методы таксономиии и факторного анализа. М.: Статистика, 1980. 151 с.
Порев С. М., Сандига І. В. Показники науки, критичні для створення українських дослідницьких університетів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 246–262.
Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 278 с.
Серьогін С., Шаров Ю. Оцінювання успішності діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників. Публічне управління: теорія та практика. 2010. № 2. С. 22–27.
Тарадина Л. Д. Международные рейтинги университетов: влияют ли они на развитие университетов и стоит ли им доверять? Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2014. № 2 (33). С. 9–17.
Ямковий В. Ранжування університетів – крок до відкритості та прозорості вищої освіти. Освіта України. 2007. № 42, 5 червня. С. 4–7.
Abbey C. What can Performance Indicators do for Higher Education Institutions? A US Perspective. Managing the University Community: Exploring Good Practice. EUA, 2007. 108 p. P. 70–74.
Arefyev P. A. Rating THE of higher education institutions of BRIKS countries and countries with rising economy. Digest. Measurement of universities ratings: an international and Russian experience/Ministry of the Russian Federation education and sciences. Moscow: Center of sociological researches, 2014.
Baty P. The unveils broad, rigorous new rankings methodology. URL: https://www.timeshighereducation.com/news/the-unveils-broad-rigorous-new-rankings-methodology/411907.article
Brauers W. K., Zavadskas E. K. The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. Control and Cybernetics. 2006. Vol. 35 (2). Р. 443–468.
Hwang C., Yoon K. Multiple attribute decision making, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 186. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
Mayer A. L. Strengths and weaknesses of common sustainability indices for multidimensional systems. Environ. Int. 2008. Vol. 34 (2). Р. 277–291.
Prades A., Rodriguez S. A proposal for a performance indicator model for the Spanish higher education system // Trends in Quality Assurance. A Selection of Papers from the 3rd European Quality Assurance Forum. EUA, 2009. Р. 50–55.
Srinivasan V., Shocker A. Linear programming techniques for multidimensional analysis of privileged. Psychometrika. 1973. Vol. 38. Р. 337–369.
Watty К. When will Academics Learn about Quality? Quality in Higher Education. 2003. Vol. 9 (3). Р. 213–221.
Zavadskas E. K., Kaklauskas A., Peldschus F., Turskis Z. Multi-attribute assessment of road design solutions by using the COPRAS method. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. 2007. Vol. 2 (4). Р. 195–203.
Zavadskas E., Kaklauskas A., Turskis Z., Tamosaitiene J. Multi-attribute decision-making model by applying grey numbers. Informatica. 2009. Vol. 20 (2). Р. 305–320.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 332.146:330.322
Голян В. А., Сундук А. М., Савчук В. В.
Інституціональні засади інвестиційного забезпечення раціоналізації аграрного природокористування в зонах ризикового землеробства (c. 340 - 346)

Визначено характерні риси розбалансованості аграрного природокористування в зонах ризикового землеробства (зони осушення та зрошення, гірські території). Проаналізовано основні тенденції фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, що виступає передумовою удосконалення інституціонального забезпечення природоохоронної діяльності стосовно відтворення ґрунтів і водно-ресурсного потенціалу. Встановлено, що особливо актуальним удосконалення інституціонального середовища інвестиційного забезпечення природоохоронної та природоексплуатаційної діяльності є для зони ризикового землеробства, де збалансоване природокористування забезпечується на основі узгодження пріоритетів використання земельних, водних і біологічних ресурсів. Доведено, що інституціональні засади інвестиційного забезпечення раціоналізації аграрного природокористування в зонах ризикового землеробства мають включати пропозиції стосовно розширення набору стимулів щодо фінансування екологізації використання агроресурсного потенціалу, формування угод державно-приватного партнерства по екологічному реінжинірингу меліорованих територій та реалізацію інвестиційних проектів природоохоронного спрямування в рамках програм Східного партнерства.
Ключові слова: інвестиційне забезпечення, капітальні інвестиції, аграрне природокористування, ризикове землеробство, реінжиніринг, державно-приватне партнерство.
Рис.: 2. Бібл.: 8.

Голян Василь Анатолійович – доктор економічних наук, професор, директор, Громадська організація «Європейський аналітичний центр» (вул. Ковельська, 1, Луцьк, Волинська область, 43000, Україна)
Email: golian_v@ukr.net
Сундук Анатолій Миколайович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач, відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна)
Email: 28326@ukr.net
Савчук Владислав Вадимович – аспірант, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна)
Email: admin@expertcentr.org

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Голян В. А., Сундук А. М., Савчук В. В. Інституціональні засади інвестиційного забезпечення раціоналізації аграрного природокористування в зонах ризикового землеробства // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 340–346.

Список використаних у статті джерел

Андрощук І. І. Інвестиційне забезпечення меліоративних заходів: національний та регіональний контекст. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2014. № 2014. С. 67–70.
Балюк С., Ладних В., Афанасьєв Ю. та ін. Сучасний еколого-меліоративний стан земель Краснознам’янської зрошувальної системи, напрямки еволюції ґрунтів і подальшого використання // Інтегроване управління меліорованими ландшафтами: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: РВВ «Колос», 2011. С. 23–26.
Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти). Київ: Оріани, 2006. 488 с.
Жук П. В. Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 66–75.
Карпатський регіон: сучасний стан, проблеми, перспективи сталого розвитку. Львів: Ін-т регіон. досліджень, 2003. 83 с.
Кондратюк О. І. Розвиток суб’єктів рекреаційного підприємництва: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2013. 20 с.
Сташук В. А., Кожушко Л. Ф., Овчаренко І. І. Ефективність протипаводкового захисту в басейні р. Тиса Закарпатської області. Херсон: Грінь Д. С., 2013. 236 с.
Управління розвитком гірських територій: зарубіжний досвід. Львів: Ін-т регіон. досліджень, 2001. 69 с.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 330.131.5: 633.63
Томашевська О. А., Петриняк Н. С.
Проблеми розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків (c. 347 - 352)

Мета статті полягає у дослідженні тенденцій розвитку й економічної ефективності виробництва цукрових буряків (на прикладі сільськогосподарських підприємств Рокитнянського району Київської області) та спробі окреслити напрямки поліпшення ситуації в галузі буряківництва. У результаті дослідження було проаналізовано динaміку poзвитку й екoнoмічну ефективніcть виpoбництвa цукрових буряків у господарствах Рокитнянcькoгo paйoну Київcькoї oблacті та визначено беззбитковий обсяг виробництва цукрових буряків аграрними підприємствами Київської області й окремого підприємства Рокитнянського району. Особливу увагу приділено динаміці рентабельності виробництва цукрових буряків у період із 2011 по 2015 рр. Виявлено основні проблеми, що стримують розвиток буряківництва, а саме – відсутність каналів реалізації та висока собівартість виробництва цукрових буряків. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків і пошуки шляхів розвитку буряківництва за умови правильної організації виробництва, дотримання технології виробництва, оптимального внесення добрив, правильного вибору насінні, застосування передових технологій і високоефективної техніки тощо.
Ключові слова: виробництво цукрових буряків, економічна ефективність, рівень рентабельності, ціна реалізації, собівартість виробництва, точка беззбитковості.
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 17.

Томашевська Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства ім. проф. І. Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: tomashevska2011@ukr.net
Петриняк Наталія Сергіївна – магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: tomashevska2011@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Томашевська О. А., Петриняк Н. С. Проблеми розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 347–352.

Список використаних у статті джерел

Бондар В. Про прибутковість вирощування цукрових буряків. URL: http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/279-pro-prybutkovist-vyroschuvannia-tsukrovykh-buriakiv.html
Бондар В. Ціна на цукор як інструмент політики. URL: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/tsina_na_tsukor_yak_instrument_politiki.html
Гапоненко Т. М. Аналіз сучасного стану ринку цукру в Україні та світі // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. URL: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/62.pdf
Головне управління статистики у Київській області. URL: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Доронін А. В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 51–55.
Зіменко А. Гірка доля солодкого цукру. URL: http://news.finance.ua/ua/news/-/360702/girka-dolya-solodkogo-tsukru
Інновації буряківництва на полях «Астарти-Київ» // Вісник цукровиків України. 2015. № 9 (112). URL: http://sugar-journal.com.ua/custom/files/Vestnik_ua/2015/09/13-15.pdf
Іщенко Г. Цукрові гойдалки. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/cukrovi-gojdalki/
Король О. Солодкі сподівання: чи стане 2017 рік зірковим для цукрового буряка. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/solodki-spodivanna-ci-stane-2017-rik-zirkovim-dla-cukrovogo-buraka
Маслак О. Цукрові прогнози – 2015. URL: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/3825-tsukrovi-prognozy-2015.html
Мірзоєва Т. В., Собчук І. А. Розвиток рослинництва у Вінницькій області (на прикладі виробничої діяльності ТОВ «Поділля Агроінвест»). Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 65–69.
Мірзоєва Т. В., Ушкань В. Л. Сучасний стан виробництва соняшнику в Україні. Молодий вчений. 2017. № 1. С. 669–673.
Німецька компанія купила 6 цукрових заводів на Тернопільщині. URL: http://espreso.tv/news/2017/01/25/nimecka_kompaniya_kupyla_6_cukrovykh_zavodiv_na_ternopilschyni
Павленко О. Цукрова галузь 2014/15: гіркота солодкого сезону. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/saharnaya-otrasl-mg-gorech-sladkogo-sezona-1438866021.html
Ратушна О. П. Теоретичні основи розрахунку точки беззбитковості. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2010. № 3 (53), ч. 3. С. 87–89.
Степанова Л. Буряківництву – друге дихання. URL: https://www.syngenta.ua


  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру