УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.977
Довгаль О. А., Таран А. Ю.
Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС (c. 6 - 13)

Мeтою статті є аналіз інституційних засобів забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС. Основною ідеєю всіх програм і стратегій Європейського Союзу є забезпечення конкурентоспроможного та динамічного розвитку. Німеччина займає провідне місце за багатьма показниками і на європейському, і на світовому ринку технологій, що пов'язано з наявністю потужного наукового потенціалу країни та високого рівня витрат на НДДКР. У статті проведено порівняння завдань національної високотехнологічної стратегії ФРН і стратегії Інноваційного Союзу ЄС. Узагальнeно функції основних складових системи наукових об'єднань ФРН, які є дієвим інструментом реалізації державної політики в галузі інноваційного інвестування. Запропоновано підхід до якісної оцінки рівня інформаційної взаємодії суб'єктів системи інститутів науково-дослідної діяльності та поширення технологій на основі критерію інформаційної комунікативності. Пepспeктивами подальшого досліджeння з даної пpоблeматики є комплeксний аналіз основних складових інноваційної стратегії Німеччини в економічній системі ЄС.
Ключові слова: тeхнологічнe лідepство, економічна система, інноваційна діяльність, національна eкономіка.
Табл.: 3. Бібл.: 16.

Довгаль Олена Андpiївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедpа мiжнаpодних економiчних вiдносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: e.dovgal@karazin.ua
Таран Антон Юрійович – аспірант, кафедра мiжнародних економiчних вiдносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: antontaran6886@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Довгаль О. А., Таран А. Ю. Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 6–13.

Список використаних у статті джерел

Антипина О. Н. «Новая макpоэкономика» в США: поиск нeдостающих мотиваций. США, Канада: экономика, политика, культуpа. 2007. № 11. С. 57–76.
Breznitz D. Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland. New Haven and London: Yale University Press, 2007. 262 p.
Warsh D. Knowledge and the Wealth of Nations: A Store of Economic Discovery. N.Y.: W.W. Norton, 2007. 435 p.
Drahos P., Braithwaite J. Information feudalism: Who Owns the Knowledge Economy? N.Y.: New Press, 2002. 253 p.
Kao J. Innovation Nation: How America is Losing Its Innovation Edge, Why It Matters, And What We Can Do To Get It Back. N.Y.: Free Press, 2007. 306 p.
Koo R. C. The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japans Great Recession. Singapore: Wiley, 2008. 296 p.
Porter M. U.S. Competitiveness 2001: Strengths, Vulnerabilities and Long-Term Priorities. Council on Competitiveness, 15 February 2009. 86 p.
Глобальний конкуpeнтний пpостіp: моногpафія/кep. авт. кол. і наук. peд. О. Г. Білоpус. Київ: КНEУ, 2007. 680 с.
Упpавління міжнаpодною конкуpeнтоспpоможністю в умовах глобалізації eкономічного pозвитку: моногpафія: у 2 т./за заг. peд. Д. Г. Лук’янeнка, А. М. Поpучника. Київ: КНEУ, 2006. 592 с.
Eкономічні пpоблeми ХХІ століття: міжнаpодний та укpаїнський виміpи/за peд. С. І. Юpія, Є. В. Савeльєва. Київ: Знання, 2007. 595 с.
Цивилизационныe модeли совpeмeнности и их истоpичeскиe коpни/под peд. Ю. Н. Пахомова. Киeв: Наук. думка, 2002. 632 с.
Тpофимова В. В. Стpатeгія тeхнологічного лідepства США та мeханізми його досягнeння. URL: http://ukrmodno.com.ua/health/trofimova-v-v-strategiya-tehnologichnogo-liderstva-ssha-ta-meh/main.html
Право Европейского Союза. Новая европейская стратегия "Европа 2020". URL: http://eulaw.ru/content/307
Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. URL: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication-brochure_en.pdf
The new High-Tech Strategy Innovations 2020 for Germany. URL: https://www.google.com.ua/search?q=High+tech+strategy+for+Germany&oq=High+tech+strategy+for+Germany&gs_l=psyab.12..0i22i30k1l4.652399.652399.0.653673.1.1.0.0.0.0.168.168.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.167....0.fHIm5B4TXKE
Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 662.75
Рудика В. І.
Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі (c. 13 - 19)

У статті обґрунтовано, що згідно зі світовими тенденціями розвитку паливно-енергетичних комплексів у найближчій перспективі затребуваним напрямком використання твердих горючих копалин стане не просте спалювання, а їх поглиблена термохімічна переробка, з отриманням в кінці виробничого процесу готових енергетичних продуктів – замінників природного газу, електроенергії і синтетичних аналогів вуглеводнів. Проаналізовано зарубіжний досвід із комерціалізації технологій газифікації вугілля у непрямий спосіб, з-поміж яких виділяються технології традиційної і плазмової газифікації. Систематизовано переваги та недоліки цих технологій і висунуто гіпотезу щодо перспективності технології плазмової газифікації вугілля порівняно з традиційними аналогами, що спираються на процес Фішера-Тропша.
Ключові слова: синтетичне рідке паливо, газифікація вугілля, плазмова газифікація, конверсія вуглеводнів.
Табл.: 4. Бібл.: 12.

Рудика Віктор Іванович – кандидат економічних наук, директор, Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс» (вул. Сумська, 60, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рудика В. І. Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 13–19.

Список використаних у статті джерел

Гунда М. В., Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Сміх П. М., Гладун В. В., Розвиток технологій переробки природного газу в рідкі синтетичні палива та перспективи їх впровадження для розробки родовищ вуглеводнів. Нафтогазова галузь України. 2014. № 1. С. 38–42.
Ковтун Г., Степанов А., Матусевич Г. Комплексне використання вугілля для виробництва рідкого палива, газу та електроенергії. Вісник НАН України. 2008. № 4. С. 68–75.
Макаров В. М., Перов М. О., Новицький І. Ю. Аналіз та перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрійського регіону. Проблеми загальної енергетики. 2011. Вип. 3. С. 19–24.
Геотехнология некондиционных твердых топлив. Київ: Наук. думка, 1990. 268 с.
Брик Д., Макітра Р., Кальмук С. Вплив світової енергетичної кризи на перспективи процесу газифікації вугілля. Праці НТШ. Хем. Біохем. 2008. Т. 21. С. 198–211.
Потапенко И. О. Перспективы производства экологически чистого топлива для электростанций на основе газификации углей. Химия твердого топлива. 2003. № 6. С. 85–92.
Hilsenteger J. Catalysts in Petroleum Refining. Oil and Gas Journal. 1985. Vol. 83. No. 33. P. 132–135.
Кацобашвили Я. P., Теплякова Г. А., Бухтенко О. Л. Получение светлых топлив гидрокрекингом битуминозных сернистых нефтей. Химия и технология топлив и масел. 1984. № 8. С. 8–12.
Byun Y., Cho M., Hwang S.-M., Chung J. Thermal Plasma Gasification of Municipal Solid Waste (MSW). –URL: http://www.intechopen.com/books/gasification-for-practical-applications/thermal-plasma-gasification-of-municipal-solid-waste-msw-
Pigneri A., Asbjerg M., Collin C., Dicks A., Sproule G. Gasification Technologies Review technology implementation scenarios. URL: http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/153284/Technical-Appendix-2-Renewable-Gases-Supply-Infrastructure-Talent-With-Energy.pdf
Themelis N. J., Castaldi М. J. Technical and economic analysis of Plasma-assisted Waste-to-Energy processes. URL: http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/ducharme_thesis.pdf
Plasma gasification: lessons learned at ecovalley wte facility. URL: http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/nawtec18/nawtec18-3515.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.3(ЄС)
Ханова О. В., Скібіна С. О.
Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання (c. 20 - 32)

Метою статті є обґрунтування методики й індикаторів оцінки сталого розвитку у країнах ЄС на сучасному етапі. В статті пропонується використання певних індикаторів для оцінки сталого розвитку країн Європейського Союзу: для економічного виміру – індекс конкурентоздатності розвитку СІ та індекс економічної свободи IEF; для суспільного виміру – індекс якості та безпеки життя QLI, індекс розвитку людського потенціалу HDI, індекс освіченості суспільства IKS; для екологічного виміру – індекс екологічної стійкості ESI та індекс екологічної ефективності EPI. Проведено аналіз кожного з обраних індексів у країнах ЄС. Наведено методику розрахунку співвідношення економічної, соціальної та екологічної складової сталого розвитку для кожної країни ЄС. Акцентовано увагу на значній регіональній диверсифікації сталого розвитку та його компонентів по країнах ЄС, визначено країни найкращого, середнього та слабкого рівня сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, Європейський Союз, методика розрахунку, індикатори сталого розвитку.
Рис.: 5. Табл.: 9. Бібл.: 21.

Ханова Олена В’ячеславівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: khanovaelena@ukr.net
Скібіна Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: sveskill@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 12

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ханова О. В., Скібіна С. О. Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 20–32.

Список використаних у статті джерел

Brundtland G. H. Club de Madrid // Retrieved, 23 February 2013. URL: http://www.clubmadrid.org/en/miembro/gro_harlem_brundtland/articulos
Daly H. E. Towards a Steady State Economy. San Francisco: Freeman. Daly; Washington: Island Press, 1973. 339 p.
Clark G. Evolution of the global sustainable consumption and production policy and the United Nations Environment Programme's (UNEP) supporting activities. Journal of Cleaner Production. 2007. Vol. 15, Issue 6. P. 492–498.
Meadows D., Randers J., Behrens W. The Limits to Growth. New York Universe Books, 1972. 161 p.
Hulse J. H. Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. New Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd.; Ottawa: International Development Research Centre, 2007. 390 p.
Onishi A. Futures of global interdependence (FUGI) global modeling system: Integrated global model for sustainable development. Journal of Policy Modeling. 2005. Vol. 27, Issue 1. P. 101–135.
Гутман Г. В. Управление региональной экономикой. М.: Финансы и статистика, 2001. 176 с.
Захарченко О. В. Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?
Калинчиков М. Ю. Теоретико-методические основы концепции устойчивого развития региона. Региональная экономика: теория и практика. 2005. № 9 (24). С. 14.
Кузнецов О. Л. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа – общество – человек. СПб.: Наука, 2008. 240 с.
Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: посібник для післядипломної освіти. Суми: Університет. кн, 2006. 383 с.
Пиковский А. А., Орлова И. А. Устойчивое развитие и культура. СПб.: [б. и.], 2002. 216 с.
Сигов И. И. Региональная экономика (понятийный аппарат). СПб.: ИРЭ РАН, 2000. С. 65–66.
The Global Competitiveness Report 2016–2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
Index of Economic Freedom. URL: http://www.heritage.org/index/download
European Commission. Europe 2020. URL: http://ec.euro-pa.eu/europe2020/index_en.htm
Europe: Quality of Life Index by Country 2017. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2017®ion=150
Human Development Index (HDI) | Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
Index of Knowledge Societies. URL: http://ictlogy.net
Environmental Sustainability Index (ESI). URL: http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi/
The Environmental Performance Index (EPI). URL: http://epi.yale.edu/downloads


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.42:005.332.4
Герасименко О. О.
Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України (c. 33 - 39)

Метою статті є теоретико-прикладне обґрунтування конкурентоспроможності робочих місць як дефініції та компоненти забезпечення гідної праці. Наведено авторське трактування поняття «конкурентоспроможність робочих місць» та ознаки її прояву для різних сторін соціально-трудових відносин. Викладено пропозиції щодо вдосконалення методичної конструкції атестації робочих місць в контексті визначення складових їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано необхідність реалізації низки заходів щодо створення нових високотехнологічних робочих місць і модернізації діючих з метою доведення їх рівня до конкурентоспроможного. Наведено результати аналізу часткових показників конкурентоспроможності робочих місць в економіці України за 2006–2015 рр. Доведено, що в умовах входження України до європростору домінантою в підвищенні конкурентоспроможності робочих місць є модернізація наявних робочих місць і доведення їх до рівня високотехнологічних і високопродуктивних. Зазначено, що теоретико-методичну основу для оцінювання рівня конкурентоспроможності робочих місць і визначення напрямів його підвищення формують концепт гідної праці та виокремлені на його основі індикатори дефіциту гідної праці.
Ключові слова: соціально-трудова сфера, гідна праця, робоче місце, конкурентоспроможність, атестація робочих місць.
Табл.: 1. Бібл.: 13.

Герасименко Оксана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: gerasimenko_o_o@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 154

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Герасименко О. О. Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 33–39.

Список використаних у статті джерел

Бандур С. І., Тараєвська Л. С. Стратегія розвитку робочих місць в механізмі державного регулювання національного ринку праці. Економіка та держава. 2006. № 1. С. 73–76.
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія/за наук. ред. А. М. Колота. Київ: КНЕУ, 2017. 500 с.
Колот А., Герасименко О. Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери. Міжнародна економічна політика. 2016. № 2. С. 21–40.
Лагутін Г. В. Практичні аспекти становлення інноваційного провайдингу підприємств реального сектору економіки в контексті теорій технологічного розвитку. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 33. С. 96–102.
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. URL: http://www.kadrovik.ua/content/metodichn-rekomendats-dlya-provedennya-atestats-robochikh-m-sts-za-umovami-prats
Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1
Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF
Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року. URL: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=614089084160C20E108AD3C9137C9D53?art_id=69560&cat_id=65270&mustWords=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8&searchPublishing=1
Тараєвська Л. С. Стратегія розвитку робочих місць як невід'ємна складова стратегії економічного та соціального розвитку. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 2004. Вип. 5. С. 116–122.
Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці. Демографія та соціальна економіка. 2007. № 1. С. 97–105.
Яремчук Н. Т., Грінько І. М. Аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 171–174.
Kolot A., Herasymenko O. A deficit of decent work as a current trend in the development of social and labor sphere in Ukraine. Knowledge and Performance Management. 2017. Vol. 1. Р. 5–18. DOI: https://doi.org/10.25161/kpm.1(1).01
Industry Competitiveness and Jobs. An Evaluation of World Bank Group Industry. Specific Support to Promote Industry Competitiveness and Its Implications for Jobs. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/171501476992732097/pdf/109333-WP-REVISED-PUBLIC.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.242.4.025.12:339.97:[005.591:005.21]
Жукова Л. М.
Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики (c. 40 - 46)

Метою статті є комплексне дослідження питань регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто нові підходи до формування та запровадження ефективних механізмів державного регулювання внутрішнього ринку на переломному етапі модернізації національної економіки. У результаті дослідження виявлено особливості розвитку внутрішнього ринку України в умовах зміни пріоритетів у торговельній політиці держав. Проаналізовано співвідношення ємності внутрішнього ринку й обсягів зовнішньої торгівлі. Визначено, що формування ємного внутрішнього ринку та забезпечення реальних рівноправних умов для конкурентної боротьби на внутрішньому ринку України як асоційованого члена ЄС залишається найважливішим пріоритетом державної політики у стратегічному плані. Обґрунтовано, що за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики важливим чинником розвитку внутрішнього ринку України є забезпечення технологічної конкурентоспроможності. Доведено необхідність вжиття заходів щодо прискорення технологічного зростання й боротьби в глобальній конкуренції шляхом оптимального поєднання ефективного державного регулювання внутрішнього ринку та ринкових механізмів. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення стратегічних цілей державної політики щодо інституційного забезпечення конкурентоспроможності України.
Ключові слова: регулювання внутрішнього ринку, зовнішньоекономічні пріоритети державної політики, торговельна політика держав, технологічна конкурентоспроможність, глобалізація.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Жукова Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: lnzhukova16@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 13

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Жукова Л. М. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 40–46.

Список використаних у статті джерел

Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах модернізації національної економіки: монографія/за ред. В. Г. Бодрова. Київ: НАДУ, 2013. 204 с.
Основні показники зовнішньої торгівлі України у 2015–2016 рр. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446
Товарна структура експорту та імпорту України у 2015–2016 рр. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446
Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/ articles?pid=5503
Після перемоги Трампа Україні буде важче отримати нові кредити від США. URL: http://zik.ua/news/2016/11/14/pislya_peremogy_trampa_ukraini_bude_vazhche_otrymaty_novi_kredyty_vid_ssha_990803
Під сузір’ям Трампа: думати про хороше й готуватися. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2139995-pid-suziram-trampa-dumati-pro-horose-j-gotuvatisa.html
Тарасенко Н. Українсько-ізраїльські відносини: перспективи потепління у 2017 році. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 4. С. 50–56.
У Києві відновили переговори про створення ЗВТ між Україною та Ізраїлем. URL: http://dt.ua/ECONOMICS/u-kiyevi-vidnovili-peregovori-pro-stvorennya-zvt-mizh-ukrayinoyu-ta-izrayilem-231040_.html
Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2011. 432 с.
Digital globalization: The new era of global flows. URL: http://www.mckinsey.com/MGI-Digital-globalization-Full-report.pdf
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2016. 688 с.
Кулицький С. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі. Україна: події, факти, коментарі. 2015. № 23. С. 49–59.
IT Ukraine: IT services and software R&D in Europe’s rising tech nation. 2016 edition. URL: http://www.uadn.net/files/ ukraine_it.pdf
Глобальний інноваційний індекс 2017. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
Хоменко О. Україна піднялася на 6 позицій у Глобальному інноваційному індексі // Український інститут майбутнього. 2017. 15 червня. URL: https://uifuture.org/uk/post/ukraina-pidnalasa-na-6-pozicij-u-globalnomu-innovacijnomu-indeksi_305
Trade Winds: shaping the future of international business, 2015. URL: https://globalconnections.hsbc.com/grid/uploads/trade_ wind_report.pdf
Унковська Т. Нова економічна стратегія для України // Дзеркало тижня. Україна. 2017. 24 лютого. URL: https://zn.ua/macrolevel/novaya-ekonomicheskaya-strategiya-dlya-ukrainy-_.html/
Шовкун І. Промислове відродження України: ціна питання // Дзеркало тижня. Україна. 2017. 1 квітня. URL: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/promislove-vidrodzhennya-ukrayini-cina-pitannya-_.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.142.3(477)
Захожай К. В.
Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід (c. 47 - 54)

Метою статті є розгляд теоретико-методологічного інструментарію Державного бюджету України і на його основі надання більш розширеної характеристики принципам бюджетної системи з урахуванням ролі головного фінансового плану країни на п’яти класичних рівнях економіки. У результаті дослідження було визначено необхідність доповнення законодавчо затверджених принципів Державного бюджету України нововведеними принципами економічної безпеки і соціального захисту населення. З метою удосконалення теоретико-методологічного інструментарію Держбюджету України й унаочнення його впливу на соціально-економічні процеси в сучасних умовах розвитку суспільства та визначення його ролі в суспільно-економічному просторі запропоновано розглянути роль головного фінансового плану на мега-, макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. Подальше практичне застосування нововведених принципів побудови Держбюджету України на основі процесно-системного підходу дасть можливість розвитку багатьох галузей народного господарства, підвищить приплив інвестицій, сприятиме політичній стабільності, зниженню рівня інфляції, безробіття, підвищенню виробництва, експорту, зменшить бюджетний дефіцит і державний борг, що вплине на збільшення фінансового потенціалу та золотовалютних резервів держави.
Ключові слова: принципи Держбюджету України, класифікаційні ознаки, класичні рівні економіки.
Рис.: 3. Бібл.: 21.

Захожай Костянтин Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: miluba@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Захожай К. В. Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 47–54.

Список використаних у статті джерел

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URl: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URl: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Азаров М. Я., Ярошенко Т. І., Єфименко Т. І. та ін. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України. Київ: НДФІ, 2004. 712 с.
Василик О. Д. Бюджетна система України: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2004. 542 с.
Бюджетний менеджмент: підручник/за заг. ред. В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2004. 864 с.
Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: підручник. Київ: НІОС, 2002. 608 с.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. за ред. Ф. О. Ярошенка. Київ, 2011. 920 с.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. Т. 2: Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність/за ред. Ф. О. Ярошенка. Київ, 2011. 882 с.
Захожай К. В. Вплив фінансової системи на темпи й пропорції розвитку економіки. Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку. 30–31 березня, 2011. С. 44–45.
Захожай К. В. Механізм державного регулювання економіки у ході проведення бюджетної політики // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 жовтня 2011 р. Сімферополь: Крим. ін-т бізнесу УЕУ, 2011. С. 20–25.
Захожай К. В. Роль Державного бюджету в житті країни, суспільства та індивідуумів // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 березня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 51–53.
Захожай К. В., Захожай В. Б. Роль і місце Державного бюджету України в фінансовій системі держави // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доп. XV Всеукр. наук. конф. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 267–270.
Єпіфанов А. О., Д’яконова І. І., Сало І. В. Бюджет України: монографія: у 2 кн. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 440 с.
Манцуров І. Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: монографія. Київ: НДЕІ, 2011. 655 с.
Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: у 2 т. Т. 1: Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України/за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. Київ: ДННУ «Академія фінансового управління», 2010. 226 с.
Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб./[А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач]. Київ: КНЕУ, 2010. 260 с.
Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: Знання-Прес, 2007. 451 с.
Свірко С. В., Кондратюк І. О., Дорошенко О. О., Старченко Н. М. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України. Київ: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. 940 с.
Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. Київ: КНЕУ, 2002. 387 с.
Барановський О. І. Індикатори фінансової безпеки фондового ринку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 57–81.
Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-%D1%80


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.46:338.2
Кулик В. В.
Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки (c. 55 - 64)

Розглянуто систему взаємопов’язаних бюджетів інституційних секторів для комплексного дослідження процесів формування їх доходів і доходів національної економіки в рамках співвідношень «додана вартість секторів – заощадження секторів». Це дозволяє системно поліпшувати фінансово-економічний стан інституційних секторів і засобами фіскальної політики стимулювати виробництво кінцевого продукту в секторах і галузях економіки. Основне призначення пропонованої балансової моделі – дослідження особливостей поточної економічної рівноваги та підтримка якісних параметрів відтворення національної економіки і її інституційних секторів шляхом опосередкованого впливу на систему товарних і фінансових потоків і потоків капіталів, й таким чином формування бажаних макроекономічних пропорцій утворюваних валових і чистих доходів. Порівняння реального та номінального ВВП, структури ВВП і ЧВП, умов зовнішньоекономічної рівноваги, інших параметрів економічної динаміки дозволяє регулювання процесами відтворення національної економіки узгодити із поточною стадією економічного циклу, а отже, виявити й актуалізувати наявні потенціали або забезпечити умови для їх формування. Для подальших спеціалізованих досліджень цю модель можна агрегувати або дезагрегувати. Основою для формування системи балансів стали методології та стандарти національного рахівництва, відкриті дані з національних рахунків України.
Ключові слова: матриця соціальних рахунків, матриця фінансових потоків, національна економіка, національні рахунки, бюджети інституційних секторів, регулювання процесів відтворення, показники відтворення, макроекономічні пропорції.
Табл.: 4. Бібл.: 28.

Кулик Володимир Васильович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Академія фінансового управління (бульв. Дружби Народів, 38, Київ, 01014, Україна)
Email: volodymyr_kulyk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кулик В. В. Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 55–64.

Список використаних у статті джерел

System of National Accounts 2008. United Nations. New York: UN, 2009, 722 p.
Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. European Commission. 2008. 590 p.
Handbook of National Accounting Use of Macro Accounts in Policy Analysis. New York: UN, 2002. 333 p.
Construction of a SAM. URL: http://are.berkeley.edu
Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14.09.2000 № 1072/2000 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00
19–22 червня 2017 року відбулася 65-та пленарна сесія Конференції європейських статистиків, 14-те засідання Комітету ОЕСР по статистиці та статистичній політиці й семінар високого рівня для країн СЄКЦА по впровадженню «дорожньої карти» для Цілей сталого розвитку // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Європейське врядування. Біла книга. URL: http://pravo.org.ua
«Біла книга Євросоюзу»: Президент Єврокомісії представив п'ять сценаріїв розвитку ЄС. 1 березня 2017 р. URL: https://www.5.ua
Втрачені й невтрачені ілюзії. Україна у глобальних вимірах сучасного світу. 26 червня 2017 р. URL: https://www.ukrinform.ua
Аналіз та оцінка бюджетних ризиків в контексті підвищення рівня фінансової безпеки держави. URL: http://www.niss.gov.ua
Кулик В. В. Багатобюджетні матриці економічного кругообігу // Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республікан. міжвузів. наук.-практ. конф. Київ: ІСОА, 2002. С. 105–106.
Кулик В. В. Найпростіша модель відтворення економіки і її застосування: досвід сталого розвитку економіки Сінгапуру // Моделирование процессов управления в информационной экономике/под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Бердянск: Ткачук А. В., 2017. С. 123–140.
Кулик В. В. Балансові моделі національної економіки: соціальні аспекти стабілізації та підтримки економічного росту // Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія/за заг. ред. Л. М.Савчук, К. Ф.Ковальчука. Дніпро: Пороги, 2017. С. 148–158.
Кулик В. В. Макроэкономическая динамика развития экономики Польши и её упрощенный национальный бюджет // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine: сollective monograph. 2016. Vol. 1. Р. 351–372.
Кулик В. В. Модель децентралізованого управління: від простої навчальної до моделі реальної економіки // Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды: монография/под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Бердянск: Ткачук А. В., 2016. С. 244–259.
Кулик В. В. Теоретико-методологічні засади управління установами фінансового сектору на основі принципів дохідності // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія/за заг. ред. Л. Савчук, М. Фіц. Дніпро: Герда, 2016. С. 135–148.
Національні рахунки України за 2015 рік: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2017. 185 с.
Бальцерович Л. Навстречу ограниченному государству. М.: Новое изд-во, 2007. 92 с.
Доля госсектора в экономике Украины снизилась с 16,3 % до 15,8 %. 13 октября 2017 г. URL: http://bin.ua
Ви сильні перед зовнішнім ворогом, поразка може бути всередині – Туск попередив Україну. 13 липня 2017 р. URL: https://gazeta.ua
Украинский инвестиционный дисонанс. 24 липня 2017 р. URL: http://blogs.eizvestia.com
Рева порадив українцям «менше їсти». 11 серпня 2017 р. URL: http://www.vechirniykiev.com.ua
Менкью Н. Г. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. 736 с.
Внутренний долг и будущие поколения украинцев. 4 июля 2017 г. URL: http://hvylya.net
Данилюк назвал главные препятствия для экономического роста Украины. 16 октября 2017 г. URL: https://www.rbc.ua
Польша отказывается от кредита МВФ. 15 октября 2017 г. URL: http://telegraf.com.ua
У майбутньому Україна не повинна розраховувати на МВФ – Данилюк. 30 вересня 2017 р. URL: http://dt.ua
Одна валюта – один бюджет. Європа обговорює подальшу інтеграцію. 16 жовтня 2017 р. URL: http://ukrainian.voanews.com


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.56(339.5.053)
Ревякін Г. В., Довгаль О. А.
Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України (c. 65 - 71)

Метою статті є дослідження структури та динаміки зовнішньої торгівлі України під впливом циклічності розвитку глобальної економічної системи. Проаналізовано причини переважання у структурі виробництва України товарів первинного сектора економіки, яке обумовлює відносно високу сезонну волатильність темпів економічного зростання. Сировинна спрямованість українського експорту пояснює нестійкість економіки України щодо коливань кон'юнктури на світових ринках. Критична залежність України від циклічних коливань глобальної економічної системи виявилася в 2009 р., коли несприятлива кон'юнктура світових цін на метали та сировинні товари призвела до різкого скорочення обсягів виробництва в національній економіці. Зроблено висновок, що можливими шляхами вирішення перерахованих проблем у національній економіці України є модернізація і реструктуризація промислового виробництва, зростання виробництва товарів для внутрішнього споживання, технологічне й організаційне оновлення основних засобів виробничих підприємств, а також переорієнтація промисловості України на виробництво товарів із більш високим ступенем обробки нарівні зі збільшенням частки високотехнологічної продукції в сукупному експорті.
Ключові слова: циклічність глобального економічного розвитку, зовнішня торгівля, торговельний баланс, платіжний баланс, поточний рахунок.
Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Ревякін Георгій Володимирович – аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: gevlare@gmail.com
Довгаль Олена Андpiївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедpа мiжнаpодних економiчних вiдносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: e.dovgal@karazin.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ревякін Г. В., Довгаль О. А. Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 65–71.

Список використаних у статті джерел

Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Профицит внешней торговли Украины услугами в I полугодии вырос до 2,2 млрд долларов // РБК-УКРАЇНА. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/profitsit-vneshney-torgovli-ukrainy-uslugami-1471273349.html
Ревякин Г. В. Характеристика экономики Украины и модель динамики её развития. Бизнес Информ. 2017. № 7. С. 50–57.
Світова економіка: підручник/за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 268 с.
Токарчук Т. Платёжный баланс как зеркало украинской экономики // Delo.ua. URL: https://delo.ua/ukraine/platezhnyj-balans-kak-zerkalo-ukrainskoj-ekonomiki-299568/?supdated_new=1507484812
Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: колективна монографія/за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 316 с.
Устенко О. Почему «аграрная страна» часто синоним «бедная» // Бизнес Цензор. URL: https://biz.censor.net.ua/columns/3013948/pochemu_34agrarnaya_strana34_chasto_sinonim_34bednaya34
Минфин: финансовый портал. URL: http://index.minfin.com.ua/index/assets/
FitchRaitings. URL: https://www.fitchratings.com/site/home
Moody’s. URL: https://www.moodys.com
S&PGlobal. URL: https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
WorldBank. URL: https://www.worldbank.org


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.22:364-152
Родченко В. Б., Прус Ю. І.
Соціальне підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку (c. 72 - 78)

Мета статті полягає у визначенні сучасних тенденцій розвитку соціального підприємництва в Україні як нової форми ведення бізнесу в контексті соціально-економічних трансформацій. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, розглянуто еволюцію розвитку соціальних підприємств, систематизовано погляди дослідників щодо визначення поняття «соціальне підприємництво» та його ключових факторів. Визначено сучасні тенденції, основні бар’єри та можливості розвитку соціального підприємництва в Україні. У результаті дослідження запропоновано диференціацію соціальних підприємств за ступенем соціальної та бізнес-активності. Вивчено досвід становлення та розвитку соціального підприємництва у країнах Європи. Обґрунтовано, що у сучасних умовах переходу від ресурсо-орієнтованої парадигми економічного розвитку до ціннісно-орієнтованої відбувається зміна мотиваційної складової праці людини: гроші втрачають роль ключового мотиваційного чинника, на перший план виходить можливість створення економічних цінностей для оточуючих шляхом реалізації власних задумів та ініціатив. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення нормативно-правових аспектів становлення соціального підприємництва в Україні як драйвера сталого економічного розвитку країни.
Ключові слова: краудфандинг, підприємницька активність, соціальна активність, соціальне підприємництво.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Родченко Володимир Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: rodchenko@karazin.ua
Прус Юлія Ігорівна – викладач, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: yuliaprus@karazin.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Rodchenko V. B., Prus Y. I. Social Entrepreneurship in Ukraine: Problems and Prospects // The Problems of Economy. – 2017. – №3. – C. 72–78.

Список використаних у статті джерел

Арапетян А., Архипчук О. Чисті прибутки соціального підприємництва. Практика управління. 2008. № 7. С. 23–29.
Беловольченко Г. За соціальним підприємництвом майбутнє: експерти про благодійний бізнес у світі та Україні // ДивисьInfo. URL: http://dyvys.info/2017/03/30/za-sotsialnym-pidpryyemnytstvom-majbutnye-eksperty-pro-blagodijnyj-biznes-u-sviti-ta-ukrayini/
Каталог соціальних підприємств України 2013 року/за ред. В. Назарук. Київ: Києво-Могилян. акад., 2013. 79 с.
Назарук В. Соціальні підприємства – новий тренд в Україні. URL: http://nv.ua/ukr/opinion/nazaruk/sotsialni-pidprijemstva-novij-trend-v-ukrajini-338577.html
Наумова М. Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Україна: аспекти праці. 2014. № 4. С. 34–39.
Management.com.ua. URL: http://www.management.com.ua/
Швиданенко Г. О., Бойченко К. С. Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність: кол. монографія. Київ: КНЕУ, 2015. 231 с.
Романська О. Яке майбутнє у соціального підприємництва в Україні? // Національна платформа малого та середнього бізнесу. URL: http://platforma-msb.org/yake-majbutnye-u-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-v-ukrayini/
Свинчук А. А. Фактори інтенсифікації та бар’єри розвитку соціальних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 162–168.
Соціальна відповідальність: навч. посіб./за заг. ред. А. М. Колота. Київ: КНЕУ, 2015. 519 с.
Соціальне підприємництво в Україні. URL: http://www.socialbusiness.in.ua/
Форд Г. Моє життя, мої досягнення. Київ: Наш Формат, 2015. 384 с.
Шаповалова Т. В. Соціальне підприємництво і фандрейзинг: навч. посіб. Київ: МФСА, 2016. 186 с.
Intro Talk: Як соціальне підприємництво змінює наше уявлення про бізнес? URL: https://ukr.lb.ua/blog/lviv_bs/348714_intro_talk_yak_sotsialne.html
Porter M., Kramer M. Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review. 2011. Vol. 89 (1/2). Р. 62–77.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.5.024.5:331.526 (043.5)
Сибірцев В. В.
Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні (c. 79 - 86)

Метою дослідження у роботі є обґрунтування та розробка концептуальних положень щодо інституціонального реформування національного ринку праці. Визначено аспекти здійснення процесів функціонування та розвитку ринку праці в контексті прояву притаманних йому внутрішньої складності, мультифункціональності. Доведено закономірність зростання потреб у розвитку інституціональної структури ринку праці в умовах трансформації та перебудови системи соціально-економічних відносин. Встановлено наявність мультиплікативного ефекту поширення, розповсюдження нових інституціональних практик, які впроваджуються на ринку праці, на інституціональне регулювання широкого кола господарських операцій, явищ і процесів. Визначено змістовну сутність процесу розбудови інституціонального простору національного ринку праці, що полягає у інституціональному закріпленні (інституціоналізації) процесів соціалізації соціально-економічних відносин, пов’язаних із продуктивною зайнятістю, в контексті яких відбувається зростання значущості та ролі людських ресурсів у процесах створення економічних благ, розширеного суспільного відтворення.
Ключові слова: праця, ринок праці, інституціональне реформування, інституціональний простір, інституціоналізація, зайнятість.
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Сибірцев Володимир Васильович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: sybirtsev@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сибірцев В. В. Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 79–86.

Список використаних у статті джерел

Геєць В. М. Пріоритети національного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч. Ч. 1/за ред. В.М. Гейця, А. А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2010. 389 с.
Гриценко А. А. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований: монография. Харьков: Форт, 2008. 928 с.
Грінберг Р. М. Інституційні уроки ринкових трансформацій. Економіка України. 2012. № 1. С. 27–38.
Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. Київ: НІСД, 2009. 336 с.
Жукова Л. М. Соціальні чинники еволюції державних інститутів. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 298–303.
Колесніченко І. М. Інституціональні засади ефективної економічної політики в Україні. Бізнес Інформ. 2017. № 3. C. 8–15.
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: колект. монографія/за ред. Е. М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України, 2012. 320 с.
Марченко І. С. Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці України: монографія. Київ: Ін-т демографії та соц. досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013. 150 с.
Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія. Київ: Альтерпрес, 2011. 396 с.
Пищуліна О. М. «Інституціональні пастки» функціонування ринку праці в України. Стратегічні пріоритети. 2009. № 4 (13). С. 140–147.
Nelson R. R., Winter S. G. An evolutionary theory of economic change // Harvard university press, 2009. 690 р.
North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R. Violence and Social Order: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press, 2009. 308 р.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 621.6:620.91-0.49.34
Скрипник А. В., Нам’ясенко Ю. О.
Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України (c. 87 - 94)

Розглянуто торгівлю природним газом на чотирьох регіональних ринках, а саме: на ринку Північної Америки, ринку Центральної та Південної Америки, ринку Європи та Євразії та ринку Тихоокеанського регіону. Досліджено процес глобальної конвергенції торгівлі природним газом та обґрунтовано гіпотезу про перспективу утворення світового ринку природного газу, базуючись на зменшенні дисперсії цін і збільшенні частки зрідженого природного газу у загальних світових обсягах продажу природного газу. Побудовано дві оптимізаційні моделі: перша відноситься до мінімізації транспортних витрат під час розподілу імпортованого природного газу та газу внутрішнього виробництва на території України; друга – розглядає визначення оптимальної структури закупівель природного газу Україною та його подальше розподілення на її території з урахуванням цін кожного постачальника та наявних відстаней між споживачами та постачальниками. Розкрито переваги для України від можливого формування світового ринку природного газу, а саме: покращення стану енергетичної безпеки та незалежності, а також зменшення розміру витрат, які пов’язані із задоволенням внутрішнього попиту на природний газ.
Ключові слова: природний газ, світовий ринок, оптимізація та диверсифікація газопостачання.
Рис.: 3. Табл.: 5. Бібл.: 20.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Нам’ясенко Юрій Олександрович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: yuraupalexandrov@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Нам’ясенко Ю. О. Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 87–94.

Список використаних у статті джерел

Михайловська О. В. Актуальні питання розвитку світового ринку природного газу. Економіка України. 2012. № 10. С. 68–79.
Кулініч О. М. Глобальні тенденції та перспективи розвитку світового ринку природного газу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2011. № 3/4. С. 21–29.
Еремин С. Либерализация европейского рынка природного газа: волатильность и конвергенция цен на газовых хабах. Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 1. С. 82–92.
Прогнози щодо розвитку ринку природного газу в Азії, 2014. URL: http://bv.com/Home/news/solutions/energy/the-evolving-natural-gas-market-in-asia
Прогнози щодо розвитку альтернативних джерел енергії в Європі, 2017. URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
Дмитриев В. С. Перспективы глобализации региональных рынков природного газа // Мировое и национальное хозяйство. 2017. № 1. URL: http://www.mirec.ru/2017-01/globalization-prospects-of-regional-markets-of-natural-gas
Ринки природного газу, 2014. URL: https://www.eia.gov/workingpapers/pdf/global_gas.pdf
Різні прогнози стосовно зміни попиту на природний газ, 2015. URL: http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Global-Demand-Picture-For-Natural-Gas-Looks-Increasingly-Sour.html
Скрипник А. В., Голячук О. С. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 153–160.
Рівні тарифів для ПАТ «Укртрансгаз» на послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами, 2015. URL: http://nerc.gov.ua./?id=18343
Горбунова А. С. Современное состояние и тенденции развития международной торговли природным газом // Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования РФ. URL: http://www.fa.ru/dep/ods/autorefs/Dissertations/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20(08.09.2015)%20e66bfa2fea79b9fb21762ff052537e5f.pdf
Симония Н. А. Стал ли СПГ глобальным товаром? // Институт мировой экономики и международных отношений. 2010. С. 7–10. URL: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2009/09026.pdf
Откуда Украина импортирует природный газ? // Слово і діло. URL: https://ru.slovoidilo.ua/2017/01/17/infografika/jekonomika/otkuda-ukraina-importiruet-prirodnyj-gaz
Утверждение положение об определении формулы цены газа. URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/98/377922/prikaz-165.pdf
Функціонування регіональних ринків природного газу, 2015. URL: http://www.api.org/Oil-and-Natural-Gas-Overview/Exploration-and-Production/Natural-Gas/Understanding-Natural-Gas-Markets
Advantages and Disadvantages of Natural Gas, 2015. URL: http://www.conserve-energy-future.com/advantages-and-disadvantages-of-natural-gas.php
British Petroleum, statistical review of world energy, 2016. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bridge G. Making a global gas market: territoriality and production networks in liquefied natural gas // Economic Geography, 2017. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00130095.2017.1283212
The future of natural gas: Markets and geopolitics, 2016. URL: http://www.ocppc.ma/sites/default/files/BookIAI-OCPPCv2.pdf
Natural gas consumption in Europe, 2016. URL: https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/16/europe-places-bets-on-natural-gas-to-secure-energy-future


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 519:330.131.7-047.44:502.51
Скрипник А. В., Голячук О. С.
Українська гідроенергетика з позицій функції суспільного добробуту (c. 95 - 102)

В епоху доядерної енергетики внесок гідроенергетики в енергетичний баланс колишнього СРСР вважався незаперечним. При цьому негативні супутні ефекти при створенні водосховищ на рівнинній місцевості (затоплення значних площ, знищення населених пунктів, порушення історичних пам’яток, знищення рибних ресурсів, зростання ризиків техногенних катастроф) до уваги не бралися. З часом, у міру амортизації, як основного обладнання (турбін, електрогенераторів), так і супутньої інфраструктури (шлюзів та їх обладнання), виробіток гідроелектроенергії зменшується як у абсолютному, так і відносному виразі, а греблі водосховищ стають нездоланним бар’єром на шляху річного судноплавства. Розглянуто основні проблеми гідроенергетики з позицій економічних, екологічних і техногенних ризиків. Для порівняння наведено прогнозні обсяги виробництва електроенергії шляхом використання відновлюваних джерел і гідроенергетики. Оцінено втрати від використання каскаду Дніпровських водосховищ.
Ключові слова: гідроенергетика, функція суспільного добробуту, відновлювана енергетика, техногенне цунамі, ризики, моделювання.
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 23.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Голячук Ольга Сергіївна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: olha.holiachuk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Голячук О. С. Українська гідроенергетика з позицій функції суспільного добробуту // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 95–102.

Список використаних у статті джерел

Березюк С. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. № 4, Т. 2. С. 8–14.
Веклич О., Шлапак М. «Екологічна ціна» економічного зростання України. Економіка України. 2012. № 1. С. 51–60.
Дніпро // Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: http://uk.wikipedia.org
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Скрипник А. В., Голячук О. С. Раціоналізація природокористування та каскад Дніпровських водосховищ. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 153–160.
Скрипник А. В., Герасимчук Н. А. Економічні і фінансові ризики. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013. С. 368–371.
Coase R. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3, No. 1. Р. 1–44.
Helding T. Externalities: Prices do not capture all cast. URL: http://www.imf.org/
Maidment D. R. Handbook of Hidrology. N.Y.: Grow-FillInc, 1992. 432 p.
Muller R. A. (2001–2002). Chapter 1. Energy, Power, and Explosions. Physics fo Future Presidents, a textbook. ISBN 978-1426624599.
Samuelson P. A. Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics. 1955. Vol. 37, No. 4. Р. 350–356.
US Energy Information Administration “The Columbia River Basin provides more than 40 % of total US hydroelectric generation” // Today in Energy, 27 June 2014.
Charles J., Tedd P., Warren A. Delivering benefits through evidence. Bristol: Environment Agency, 2011. 148 p.
Hicks J. R. The foundation of welfare economics. Economic Journal. 1939. Vol. 49 (196). Р. 696-712.
Just R., Hueth D., Schmits A. The Welfare Economics of Public Policy. 2004. UK. EEPI. 707 p.
Transportation balance of Ukraine 2013/2014. URL: http://www.bakertilly.ua/media/(fin)Transport%20balance%20(eng).pdf
Обсяг експорту зернових з України перевалив за 23 млн тонн. URL: http://uprom.info/news/agro/obsyag-eksportu-zernovih-z-ukrayini-perevaliv-za-23-mln-tonn
Расстояние между двумя координатами. URL: https://planetcalc.ru/73/
ВБ оценил ежегодные потери Украины от ДТП в $9 млрд – эксперт. URL: http://korrespondent.net/business/economics/1140162-vb-ocenil-ezhegodnye-poteri-ukrainy-ot-dtp-v-9-mlrd-ekspert
Эксперт: В странах с открытой экономикой гектар земли стоит $30 тыс. URL: http://agroportal.ua/news/ukraina/ekspert-v-stranakh-s-otkrytoi-ekonomikoi-gektar-zemli-stoit-30-tys/
Оцінка екологічних проблем басейну Дніпра в контексті загроз національній безпеці України: аналіт. записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1372/
Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс, 1985. 511 с.
Energy price statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.117
Стрєльніков Р. М.
Вплив фондових операцій на обсяги капітальних інвестицій у реальних секторах економіки України (c. 103 - 110)

Визначено, що питанням впливу грошових потоків, які формуються на національному фондовому ринку, на розміри капітальних інвестицій у реальних секторах економіки країни, приділено недостатню увагу, а отже, цей напрямок науково-практичних досліджень носить актуальний характер. Доведено, що придбання цінних паперів, які покупець збирається перепродати протягом трьох місяців, не можна класифікувати як інвестиції, а покупця – як інвестора. Встановлено, що за останні десять років основним джерелом фінансування капітальних інвестицій була позиція «Власні засоби підприємств і установ». При розгляді біржових контрактів із цінними паперами на організаторах торгівлі виділено фінансові інструменти, що можуть впливати на розміри капітальних інвестицій у реальних секторах економіки, а саме акції і облігації підприємств. Проведений кореляційний аналіз показав, що біржові контракти з акціями первинної емісії мають сильний кореляційний зв'язок із обсягами капітальних інвестицій у реальних секторах економіки, що свідчить про те, що капіталізація активів емітентів акцій сприяє збільшенню можливостей для здійснення капітальних інвестицій у цілому по країні.
Ключові слова: фондовий ринок, капітальні інвестиції, біржові контракти, акції, облігації, похідні цінні папери, кореляція.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Стрєльніков Роман Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра обліку, фінансів і економічної безпеки, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: ronistr4@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стрельников Р. Н. Влияние фондовых операций на объемы капитальных инвестиций в реальных секторах экономики Украины // Проблемы экономики. – 2017. – №3. – C. 103–110.

Список використаних у статті джерел

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 слів і словосполучень/за ред. Л. І. Шевченко. Київ: АРІЙ, 2008. 260 с.
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». URL: https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/items/cash-and-cash-equivalents.html
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело ЛТД, 1993. 549 с.
Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. 176 с.
Кемпелл Р. М., Стенли Л. Б. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. М.: Дело, 1993. Т. 1. 224 с.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
П(С)БУ № 7 «Основные средства». URL: https://dtkt.com.ua/show/2cid19948.html
Финансово-кредитный энциклопедический словарь/под ред. А. Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2002. 788 с.
Капітальні інвестиції // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України. URL: https://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics
Офіційний сайт ПАТ «МХП». URL: https://www.mhp.com.ua/en/investor-relations/financial-reports/annual-reports
Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 №1 576-XI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Карпова В. Інвестиційні сертифікати як внесок до статутного капіталу: правові аспекти. URL: http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ008970


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.147
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В.
Оцінка концентрації в економіці України (c. 111 - 122)

Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття «концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх визначали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Оцінено концентрацію економіки України та визначено, що найбільш висококонцентрованими є такі галузі: електроніка та комп’ютери, автомобілебудування, ЗМІ, товари особистого користування, програмне забезпечення і бізнес-сервіс, конгломерати; також досить висококонцентрованими є галузі: спиртних напоїв і тютюну, машинобудування, хімії, ліків і біотехнологій, нафтогазова.
Ключові слова: концентрація, корпорація, оцінка, динаміка, тенденції.
Рис.: 5. Табл.: 6. Формул: 1. Бібл.: 28.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Крячко Євген Миколайович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: krevmyk@gmail.com
Колодяжна Тетяна Вікторівна – старший викладач, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: Kolodyazhna.t@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 20

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 111–122.

Список використаних у статті джерел

Егорова М. А. Правовая модель экономической концентрации в российском законодательстве. М.: Юстицинформ, 2016, 98 с.
Чуйков Н. А., Абдыгулов Т. С., Кадыралиев А. Д. Количественный анализ конкурентной среды и концентрации на отдельных товарных рынках Кыргызской Республики // Институт государственной политики и управления. Доклад № 19, 2013. 32 с.
Лимонова Е. М., Архіпова К. С. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). С. 93–101.
Стадник К. О. Господарсько-правова політика в сфері законодавства про економічну концентрацію: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2016, 218 с.
Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.: Автокомп, 1992. 496 с.
Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. М.: ИНФРА-М, 2007. 940 с.
Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: ИНФРА, 1997. 698 с.
Baumol W. J., Panzar J. C., and Willig R. D. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
Авдашева С., Шаститко А. Новое антимонопольное законодательство: результат стратегического взаимодействия? Экономическая политика. 2007. № 3. С. 72–91.
Бурганов Р. А. Экономическая концентрация: теория и хозяйственная практика: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.01. М., 2004. 400 с.
Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса: монография. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. 592 с.
Горбатов В. М., Хаустова В. Є. Концентрація капіталу в економіці України // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27–28 трав. 2010 р.). Харків: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. С. 32–38.
Кизим Н. А., Горбатов В. М. Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2005. 216 с.
Градов А. П. Национальная экономика. СПб.: Спец. лит., 1997. 316 с.
Кизим Н. А., Зинченко В. А., Хаустова В. Е. Глобализация: основные тенденции и особенности оценки // Эффективное развитие региональной экономики при рыночных отношениях: материалы Междунар. науч. конф. (Белгород, 10–11 апреля 2017 г.): в 2 т. Т. 1. Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. Т. 1. С. 82–86.
Скопенко Н. С. Особливості розвитку інтеграційних процесів в період становлення ринкових відносин в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць/за заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди Вип. 27. Т. 2. Київ: Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2012. С. 52–62.
Филюк В. Базові чинники концентрації ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 10 (151). С. 109–112.
Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 123. С. 54–58.
Про концентрацію підприємств: Регламент ЄС від 01.05.2004 № 139/2004.
Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
Азрилиян А., Азрилиян О., Калашникова Е., Квардакова О. Новый экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 2010. 1088 с.
Джумагельдиева Т. А. Экономическая концентрация как фактор монополизации экономики. URL: http://www.enu.kz/repository/repository2014/ekonomicheskaya-koncentracia.pdf
Менеджмент: Понятійно-термінологічний словник/за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. Київ: МАУП, 2007. 744 с.
Лагутін В. Д., Бакалінська О. О., Вертелєва О. В. Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття. Київ: КНТЕУ, 2009. 320 с.
Адашкевич С. П. Сравнительный анализ методов измерения концентрации производства. Экономика и управление. 2012. № 3. С. 100–105.
Азоев Г. А., Черенков А. Л. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО Тип. «Новости», 2000. 256 с.
Forbes Magazine. URL: https://www.forbes.com
ИнвестГазета – всеукраинский финансово-экономический еженедельник. URL: www.investgazeta.net/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.101.541
Яхно Т. П., Гусаковська Т. О.
Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання (c. 123 - 129)

Метою статті є узагальнення наявних підходів щодо оптимального співвідношення механізмів регулювання економіки та виявлення факторів, що впливають на формування паритету державного регулювання та ринкового саморегулювання економіки. Аналіз наявних досліджень дозволив встановити, що найбільш оптимальною для ефективного розвитку є модель змішаної економіки, яка спирається у своїй організації на систему ринкових цін, проте використовує різноманітні форми державного втручання для виправлення макроекономічної нестабільності. Згладжування, запобігання негативним наслідкам дії ринкових регуляторів – мета державного регулювання економіки. Обґрунтовано, що оптимальне поєднання механізмів державного регулювання та ринкового саморегулювання не є сталою величиною. Максимально ефективне співвідношення цих механізмів не завжди буде досягатись за умови рівності державного втручання та саморегулювання. Воно залежить від потенціалу країни, її задіяності в системі світового ринкового господарства, рівня розвитку суспільства, а також історичних особливостей розвитку країни та фази економічного циклу. Перспективами подальших досліджень є обґрунтування нової парадигми формування паритету державного регулювання та ринкового саморегулювання в умовах фінансової невизначеності та дії наднаціональних регуляторів, наростання протиріч глобалізації-регіоналізації на основі використання системно-синергетичного підходу.
Ключові слова: національна економіка, механізм регулювання економіки, державне регулювання, ринкове саморегулювання.
Рис.: 6. Бібл.: 15.

Яхно Тетяна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: tetis74@mail.ru
Гусаковська Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: tatgus@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яхно Т. П., Гусаковська Т. О. Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 123–129.

Список використаних у статті джерел

Синицына Л. М. Анализ классических теорий международной торговли. Известия ВолгГТУ. 2013. № 17 (120). С. 28–33.
Вырская М. С. Понятие экономической гармонии физиократов и ее связь с философией. Социальная политика и социология. 2010. № 1. С. 120–129.
Звягинцева Н. А. Актуальные вопросы периодизации развития процессов регулирования экономических систем. Известия ИГЭА. 2013. № 1. С. 18–23.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016. 1056 с.
Оганян Г. А., Паламарчук В. О., Румянцев А. П. Політична економія. Київ: МАУП, 2003. 520 с.
Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 1999. 352 с.
Каримов А. В. Неолиберализм Милтона Фридмана как учение о свободе. Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 3. С. 184–189.
Михайлушкин П. В., Баранников А. А. Роль и степень участия государства в управлении экономикой // Научный журнал КубГАУ. 2013. № 88. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-stepen-uchastiya-gosudarstva-v-upravlenii-ekonomikoy
Самуельсон П. Економіка. Львів: Світ, 1993. 493 с.
Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки. Київ: Знання, 2006. 213 с.
Клименко А. И. Государственное регулирование экономики как одно из условий обеспечения ее стабильности. Известия ПГУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 279–283.
Герасин А. Н., Мезяков Ю. А. Государственное регулирование национальной экономики: типы и особенности. Бизнес в законе. 2011. № 2. С. 201–204.
Делягин М. Мировой кризис: общая теория глобализации. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.
Ведута Е. Н. Государственные экономические стратегии. М.; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 40 с.
Саморегулювання і інститут саморегулівних організацій в Україні. URL: ukrstrategy.com/uk/analitika/item/55-samoregulirovanie.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.108
Яцун Л. М., Карпенко О. В., Карпенко В. Д.
Методологія формування національної політики харчування населення (c. 130 - 138)

Викладено матеріали дослідження процесів управління сферою харчування за критеріями складу завдань діяльності підприємств, їх участі в інтеграційному процесі виробництва, реалізації та організації споживання продуктів і послуг харчування. Запропоновано модель природовідповідного розвитку сфери харчування як природно-соціально-економічної системи. Визначено пріоритетні напрями національної політики харчування населення на основі інтеграції учасників процесу організації харчування. Обґрунтовано методологічні підходи до формування моделі управління розвитком сфери харчування за етапами підготовки та прийняття рішень щодо інтеграції суб’єктів господарювання, включаючи підприємства аграрного сектора, харчової промисловості, торгівлі, ресторанного господарства та домогосподарств.
Ключові слова: система управління, підприємство сфери харчування, розвиток, стратегії, функції, інтегровані структури, політика управління.
Рис.: 5. Бібл.: 9.

Яцун Леонід Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: yatsun@meta.ua
Карпенко Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, професор, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Карпенко Віктор Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яцун Л. М., Карпенко О. В., Карпенко В. Д. Методологія формування національної політики харчування населення // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 130–138.

Список використаних у статті джерел

Moore J. B. Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern word. Boston: Beacon Press, 2012. 430 p.
Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: монографія. Київ: Центр учб. літ., 2008. 184 с.
Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия: монография. Харьков: ХНЭУ, 2004. 256 с.
Мельник Л. Г. Экономика развития. Сумы: Университет. кн., 2013. 784 с.
Пригожин И., Стенгер И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. 431 с.
Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія/за заг. ред. Н. О. Голошубової. Київ: КНТЕУ, 2014. 344 с.
Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємства: механізм управління та моделювання розвитку: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. 380 с.
П’ятницька Г. Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія. Київ: Логос, 2006. 568 с.
Яцун Л. М. Управління підприємствами сфери харчування: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: ХДУХТ, 2015. 342 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 339.176(477.41)
Бегларашвілі О. П., Григоренко Т. М.
Сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області (c. 139 - 144)

Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області у 2010–2016 рр. Під час дослідження висвітлено регіональні аспекти основних показників розвитку магазинів – проаналізовано динаміку роздрібного товарообороту, індекси споживчих цін, роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, товарні запаси у роздрібній мережі підприємств, основні показники магазинів підприємств-юридичних осіб, а саме: кількість магазинів; торговельна площа; забезпеченість населення торговельною площею; торговельна площа, що приходиться на 1 магазин, тощо. Проводячи дослідження тенденцій розвитку роздрібної торговельної мережі Київської області, було проаналізовано показники, що характеризують мережу магазинів з торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами підприємств – юридичних осіб. Запропоновано заходи щодо нівелювання диспропорції розвитку роздрібної торговельної мережі у міських поселеннях і сільській місцевості Київської області.
Ключові слова: роздрібна торговельна мережа, магазин, роздрібний товарооборот, індекси споживчих цін, торговельна площа.
Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 14.

Бегларашвілі Оксана Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: puente@meta.ua
Григоренко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: tetyanagrygorenko@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бегларашвілі О. П., Григоренко Т. М. Сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 139–144.

Список використаних у статті джерел

Апопій В., Горбатюк В., Процишин О. Внутрішня торгівля України: нові вектори розвитку. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. 2011. Вип. 37. С. 178–184.
Берман Б., Эванс Дж. Розничная торговля: стратегический подход. М.: Вильямс, 2003. 1184 с.
Височин І. В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Київ: КНТЕУ, 2012. 543 с.
Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку. Економіка України. 2008. № 9. С. 74–85.
Індекси споживчих цін за 2016 р. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 182 с.
Корсак В. І. Роздрібна торгівля як невід'ємна складова сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 21. С. 73–78.
Лігоненко Л. О. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації: монографія/за ред. Л. О. Лігоненко. Київ: КНТЕУ, 2009. 334 с.
Мазаракі А. А. Внутрішня торгівля України: економічні умови ефективного розвитку: монографія/за заг. наук. ред. А. А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2006. 195 с.
Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року. URL: http://docs.wixstatic.com/ugd/bcf654_2be5fc5fe6b043a3b8c2f1b45410c135.pdf
Роздрібна торгівля України у 2014 році. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 152 с.
Роздрібна торгівля України у 2016 році. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 123 с.
Чисельність наявного населення на 1 січня 2011 року. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 112 с.
Чисельність наявного населення на 1 січня 2017 року. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 86 с.
Ферни Дж., Ферни С., Мур К. Принципы розничной торговли. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 416 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1
Дмитришин Л. І., Бушинська В. В.
Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України (c. 145 - 151)

Статтю присвячено дослідженню регіональних аспектів оцінки економіки знань. Мета статті полягає у розробці рейтингу регіонів України відносно рівня розвитку економіки, побудованої на знаннях з використанням методу таксономії, та визначенні просторових зв’язків між територіальними одиницями в локальному та глобальному контекстах. Згідно з поставленою метою в статті: проведено порівняльний аналіз індексу економіки знань в Україні та країнах Європи, а також Центральної Азії; визначено показник таксономічного розвитку економіки знань у регіонах України; зроблено групування областей за значенням індексу економіки знань та індексу знань у період 2012–2015 рр. та проаналізовано їх динаміку; розроблено рейтинг областей України за рівнем розвитку економіки знань.
Ключові слова: економіка знань, регіон, рейтингове оцінювання.
Рис.: 2. Табл.: 5. Бібл.: 12.

Дмитришин Леся Ігорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: lesia.dmytryshyn@pnu.edu.ua
Бушинська Вікторія Вікторівна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дмитришин Л. І., Бушинська В. В. Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 145–151.

Список використаних у статті джерел

Александрова В. П. Економіка знань та ї перспективи для України. Київ: Ін-т економіки прогнозування НАН України, 2004. 161 с.
Амоша О. І. Соціально-економічні чинники інноваційного розвитку України // Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: тези доп. і повідомл. наук.-практ. конф. (Донецьк, 4–5 листоп. 2008 р.): в 2 т. Т. 2. Донецьк, 2008. 344 с.
Бажал Ю. М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика. Економіка і прогнозування. 2003. № 3. С. 71–86.
Воронкова А. Е., Бабенко М. К. Дослідження підходів до визначення поняття «економіка знань». Економіка, менеджмент підприємництво. 2011. № 23 (11). С. 66–74.
Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань. Економіка України. 2004. № 4. С. 4–14.
Гавкалова Н. Л., Маркова Н. С. Формування та використання інтелектуального капіталу. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. 252 с
Вахович І. М., Чуль О. М. Актуалізація розвитку креативної регіональної економіки. Економічний простір. 2012. № 68. С. 53–60.
Тищенко В. Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія. Харків: ХНЕУ, 2014. 271 с.
Федулова Л. І. Економіка знань. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. 600 с.
Chen D., Dahlman C. The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations // World Bank Institute. 2006. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/The-knowledge-economy-the-KAM-methodology-and-World-Bank-operations
Knowledge Economy Index // World Bank Institute. 2012. URL: https://knoema.ru/WBKEI2013/knowledge-economy-index-world-bank-2012
Regional Innovation Scoreboard // European Union. URL: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.332
Забарна Е. М., Щьокіна Є. Ю.
Наукове обґрунтування та запровадження системи організаційно-управлінських інновацій в розвитку регіону (c. 152 - 156)

Метою статті є обґрунтування та інтеграція системи організаційно-управлінських інновацій в розвиток регіонів України з перспективами подальших досліджень цієї проблематики. Виявлено основні проблеми, що існують у сучасному управлінні регіонами, та визначено причини їх виникнення. Досліджено зміст економічних категорій «регіон», «система», «організаційно-управлінські інновації» та «система організаційно-управлінських інновацій». Виділено чотири сучасних напрямки розвитку теоретичних досліджень, до яких віднесено нові парадигми та концепції регіону, розміщення діяльності, просторову організацію економіки, міжрегіональні економічні взаємодії. Зазначено, що необхідність забезпечення розвитку регіонів зумовлена важливістю оптимізації просторових господарських характеристик країни відповідно до особливостей розміщення наявних і потенційних ресурсів, а також необхідністю задоволення загальних і специфічних потреб населення. Запропоновано формування системи організаційно-управлінських інновацій з урахуванням специфіки сфери їх реалізації та визначено заходи її запровадження, що дозволяє забезпечити системний процес якісних змін щодо розвитку територій і реального сектора економіки регіону.
Ключові слова: регіон, система організаційно-управлінських інновацій, соціально-економічний розвиток, системний підхід, науково-методичне забезпечення.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Забарна Елеонора Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічних систем та управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: eleonoraz@ukr.net
Щьокіна Євгенія Юріївна – здобувач, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: flowerevg@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Забарна Е. М., Щьокіна Є. Ю. Наукове обґрунтування та запровадження системи організаційно-управлінських інновацій в розвитку регіону // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 152–156.

Список використаних у статті джерел

Забарна Е. М. Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України. Економіка та суспільство: електрон. наук. фах. вид. 2017. № 8. С. 415–421.
Коваленко М. А. Теорія і методологія управління розвитком регіонального господарського комплексу в контексті економіки знань: монографія. Херсон: ХНТУ, 2007. 312 с.
Забарна Е. М., Решетнік Н. Д. Потенціал інноваційного розвитку Одеського регіону та шляхи його мобілізації // Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: Всеукр. наук.-практ. конф. ( Дніпропетровськ, 9–10 жовт. 2007 р.). Дніпропетровськ, 2007. Т. 5. С. 77–79.
Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: підручник. Київ: Вища шк., 2002. 254 с.
Коваленко М. А., Нагорна І. І., Сіленко Б. В. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізми реалізації: монографія. Київ: Олді-плюс, 2006. 444 с.
Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп./за ред. С. О. Білої. Київ: НІСД, 2011. 80 с.
Кухарская Н. А. Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины: тенденции, формы, механизмы: монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. 519 с.
Чухно І. А. Інноваційні підходи в управління регіональним розвитком. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1 (48). С. 1–6.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.1
Будько О. В.
Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства (c. 157 - 163)

Метою статті є дослідження концептуальної основи підготовки інтегрованої звітності в частині принципів її складання, які враховують необхідність задоволення інформаційних запитів зацікавлених сторін щодо вартості компанії у довгостроковому періоді та рівня реалізації нею стратегії сталого розвитку. У результаті дослідження визначено мету інтегрованої звітності з урахуванням обраної компанією стратегії сталого розвитку, досягнення якої можливе шляхом виконання завдань, серед яких особливе місце займає підтримка інтегрованого мислення при ухваленні дій стосовно створення вартості у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. Вказано, що основою підготовки інтегрованої звітності є використання чітко визначених принципів, як за їх переліком, так і за змістом. Проаналізовано склад принципів, зазначених у Міжнародному стандарті з інтегрованої звітності (МСІЗ), і встановлено, що окремі з них потребують уточнення (стратегічний фокус та орієнтація на майбутнє) або означення їх у складі якісних характеристик чи вимог (достовірність, порівнянність, взаємодія із зацікавленими сторонами). Доповнено перелік провідних (базових) принципів додатковими принципами (синергізм, нейтральність, економічність, обґрунтованість, логічність), дотримання яких забезпечить підвищення цінності та змістовного наповнення інтегрованої звітності. Перспективами подальших досліджень є аналіз визначеної МСІЗ структури інтегрованої звітності, яка потребує удосконалення в частині переліку розділів і їх змісту та враховуватиме необхідність подання інформації про взаємозалежність факторів економічного, екологічного та соціального впливу і фінансових показників для ухвалення рішень зацікавленими сторонами.
Ключові слова: концепція, сталий розвиток, принципи, інтегрована звітність, компанія.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Будько Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет (вул. Дніпробудівська, 2, Кам’янське, Дніпропетровська область, 51900, Україна)
Email: bisnescon@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Будько О. В. Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 157–163.

Список використаних у статті джерел

Гнилицька Л. В. Сучасні підходи до квінтесенції публічної звітності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку. 2016. Вип. 1 (34). С. 48–65.
Концептуальна основа фінансової звітності // Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/file/link/332198/file/buh.pdf
Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2016. 276 с.
Костирко Р. О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 794. С. 181–187.
Костюченко В. М., Богатир Н. В. Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності корпоративних підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 1126–1130.
Кузіна Р. В. Формування системи корпоративної звітності: теорія, методологія та організація: дис. … до-ра екон. наук: 08.00.09. Одеса, 2016. 591 с.
Лоханова Н. О. Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.09. Одеса, 2013. 610 с.
Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность – инновационная модель корпоративной отчетности. Международный бухгалтерский учет. 2013. № 38. С. 12–17.
Международный стандарт интегрированной отчетности. URL: http://ir.org.ru/mass-media/novosti/94-opublikovan-mezhdunarodnyj-standart-integrirovannoj-otchetnosti
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (IAS 1) «Подання фінансових звітів». URL: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320288/file/IAS%2012.pdf
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996–14
Проданчук М. А. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 24–31.
Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності: лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108. URL: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_ id=33638&cat_id=34931
Рощектаева У. Ю. Интегрированная отчетность как новый уровень развития корпоративной отчетности. Научный вестник ЮИМ. 2016. № 1. С. 40–44.
Рыбянцева М. С. Интегированная отчетность как основа повышения существенности. Научный журнал КубГАУ. 2016. № 120 (06). С. 1–21
Сафанова Ф. Ю. Методика формирования интегрированного отчета: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. СПб., 2014. 227 с.
Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. – IIRC, 2011. 30 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.14
Дрига С. Г., Міщенко І. Д.
Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання (c. 164 - 169)

Розглянуто особливості процесу управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання; дефініцію управління власним капіталом як системи узгоджених елементів. Проведено аналіз динаміки та зміни структури власного капіталу торговельних підприємств і визначено основні проблеми, пов’язані з формуванням власного капіталу. Наведено систему управління власним капіталом, що забезпечить підвищення ефективності процесів формування та використання власного капіталу. Під час розгляду процесу управління власним капіталом торговими підприємствами було зазначено позитивні та негативні аспекти. Встановлено, що роздрібні підприємства стикаються з проблемою управління власним капіталом через особливості структури капіталу в цілому. У структурі капіталу підприємства торгового сектора спостерігається значне переважання залучених і позикових коштів. Встановлено, що найбільша частка у власному капіталі належить статутному капіталу. Визначено, що за останні роки збільшення непокритого збитку перешкоджає фінансуванню стабільного розвитку комерційних підприємств. Доведено, що одним із методів оптимізації власного капіталу торговельних підприємств є впровадження системи ефективного управління цим видом капіталу. Ця система повинна складати комплексне поєднання взаємопов'язаних елементів, таких як: об'єкта та предмета управління, мети управління, завдань, етапів, принципів, функцій і методів управління. Схематично наведено взаємодію елементів управління власним капіталом торговельного підприємства. Детально розглянуто характеристики кожного елемента системи.
Ключові слова: власний капітал, управління власним капіталом, елементи системи управління власним капіталом.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Дрига Сергій Георгійович – доктор економічних наук, професор, викладач, кафедра економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: sagird53@gmail.com
Міщенко Ігор Данилович – аспірант, кафедра економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: igorm@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дрига С. Г., Міщенко І. Д. Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 164–169.

Список використаних у статті джерел

Плікус І. Й. Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності підприємства. Фінанси України. 2004. № 6. С. 35?44.
Міщук Є. В., Міщенко В. В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення. Агросвіт. 2015. № 24. С. 46–49.
Харчук С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 110–113.
Стефанишин О. Б. Дослідження особливостей складу та структури капіталу торгівельної сфери // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_28
Діяльність підприємств // Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Харченко Н. В. Управління власним капіталом акціонерного товариства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 3, Т. 1. С. 273–278.
Бланк И. А. Финансовый менеджмент. Киев: Ника-центр, 2001. 528 с.
Янчева Л. М., Кащена Н. Б., Чміль Г. Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика: монографія. Харків: ХДУХТ, 2016. 537 с.
Лоханова Н. О. Інформаційне забезпечення системи управління економічною стійкістю підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2005. Вип. 7, ч. 2. С. 163–170.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.005.5
Дудко П. М.
Сучасні тенденції розвитку бізнес-технологій у підприємництві (c. 170 - 174)

Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій розвитку бізнес-технологій та їх інтеграції у підприємництво. Бізнес-технології – це сукупність методів, прийомів, інновацій, технічних і розумових рішень, які сприяють розвитку бізнесу, розширюють його можливості та створюють для нього нові перспективи. До основних бізнес-технологій, які широко застосовуються в підприємництві й отримали світове визнання, можна віднести: франчайзинг, лізинг, факторинг, аутсорсинг, кеш бек, кластеризація. Завдяки швидкому розвитку інформаційних технологій і мережі Internet виникли такі бізнес-технології, як: електронна комерція, ІТ-аутсорсинг, офшорне програмування, краудсорсинг і стратегія CRM. В той же час бізнес-0технології розвиваються самостійно та без використання сучасних технічних нововведень, прикладом чого є ко-маркетинг. Підсумовуючи, можна зазначити, що бізнес-технології – це не тільки вже наявні методики розвитку бізнесу, але і постійний та динамічний пошук нових рішень у підприємництві. Розвиток та удосконалення наявних бізнес-технологій, як і поява нових, напряму залежать від технічного прогресу та розвитку людства.
Ключові слова: бізнес-технології, краудсорсинг, електронна комерція, ко-маркетинг, ІТ-аутсорсинг, офшорне програмування, стратегія CRM.
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Дудко Павло Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)
Email: vonpaulus83@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дудко П. М. Сучасні тенденції розвитку бізнес-технологій у підприємництві // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 170–174.

Список використаних у статті джерел

Єрмошко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навч. посіб. Київ: НАУ, 2003. 344 с.
Грищенко І. М. Підприємницький бізнес: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Грамота, 2016. 520 с.
Chaffey D. E-business and E-commerce Management // Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall, 2009. 800 p.
Саммер А., Дункан Г. Маркетинг. Пятая волна. E-commerce. М.: 1999. 152 с.
Bengtsson A., Servais P. Co-branding and The Impact on Inter-organizational Relationships // Proceedings from the 20th IMP-conference,. Copenhagen, 2004. URL: www.impgroup.org/uploads/papers/4499.pdf
Портал крауд-сервисов. URL: http://crowdsourcing.ru/cat/4
Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. URL: http://www.bizbrie?ngs.com/Samples/IntInst%20—-%20Crowdsourcing.PDF
Sujani Atluri, Praveen Kumar Nalli. Software Development in an Outsourcing Environment, SE-901 87 UMEA SWEDEN, 2006. 53 p.
Berry L., Shostak G., Upah G. Relationship Marketing // Emerging Perspectives on Services Marketing. Chicago: AMA, 1983. Р. 25–28.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.334:658
Козаченко Г. В., Надьон Г. О.
Природа кризи в діяльності підприємства (c. 175 - 181)

Показано, що концепція антикризового управління підприємством та його складові мають виходити з природи кризи в діяльності підприємства, уявлення про яке становить фундаментальні підвалини антикризового управління підприємством, визначає його об’єкт, предмет, завдання, головні орієнтири та вектори. Надано приклади тлумачення поняття "криза в діяльності підприємства", які свідчать про відсутність єдності поглядів щодо його змісту. Розкрито атрибутивний характер кризи в діяльності підприємства, відповідно до якого криза як атрибут системи "підприємство" під впливом рушійних сил та окремих чинників починає активізуватися, що ідентифікується за порушеннями у виконанні функцій підприємства. Обґрунтовано доцільність виділення залежно від міри порушень у виконанні функцій підприємства виявів кризи в діяльності підприємства (кризові явища, кризова ситуація і кризовий стан), які мають велике значення для визначення завдань антикризового управління підприємством. Проаналізовано цикл кризи в діяльності підприємства в будь-якому її вияві, проаналізовано особливості циклу.
Ключові слова: підприємство, діяльність, криза, природа, вияв, кризові явища, кризова ситуація, кризовий стан, антикризове управління.
Табл.: 2. Бібл.: 17.

Козаченко Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: AVKozachenko2016@gmail.com
Надьон Ганна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козаченко Г. В., Надьон Г. О. Природа кризи в діяльності підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 175–181.

Список використаних у статті джерел

Василенко В. А. Стратегический антикризисный менеджмент и основы устойчивости фирмы. Культура народов Причерноморья. 2001. № 16. С. 165–171.
Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли-мл. Д. Х. Организации: поведение, структура, процессы. М.: ИНФРА-М, 2000. XXVI, 662 с.
Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 265–269.
Інноваційні технології антикризового управління економічними системами: монографія/за ред. С. К. Рамазанова. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. 480 с.
Козаченко Г. В. Організація та дезорганізація діяльності підприємства: взаємозумовленість та взаємозв’язок. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 58–63.
Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. Г. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 504 с.
Мехович С. А., Костенко А. О. Сутність антикризового управління підприємством. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2011. № 5 (87). С. 45–48.
Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства: монографія. Харків: АдвАТМ, 2010. 352 с.
Попов В. Н., Касьянов В. С., Савченко И. П. Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. 304 с.
Слізкова Г. В. Кризові явища в системі державного управління України: причини виникнення, розвиток, шляхи подолання. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2012. № 2. C. 137–142.
Воронкова А. Э., Козаченко Г. В., Рамазанов С. К. Современные технологии управления промышленным предприятием: монография. Киев: Либра, 2007. 256 с.
Топій І. І. Розвиток антикризового управління на підприємствах: дис… канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 2012. 248 с.
Фучеджи В. І. Особливості антикризового управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. 2010. Вип. 38. С. 361–366.
Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників. Київ: Всеувито, Наукова думка, 2002. 566 с.
Шпачук В. В. Сутність терміну "Антикризове управління" // Збірник наукових праць. Серія "Управління". 2011. Вип. 1. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvamu_upravl/2011_1/27.pdf
Штангрет А. М., Воробйов В. І. Криза підприємства: суть, природа виникнення та її вплив на економічну безпеку. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 2. С. 324–333.
Rosenau J. N. New Dimensions of Security: The Interaction of Globalizing and Localizing Dynamics. Security Dialogue. 1994. Vol. 25. No. 3. Р. 255–281.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.264
Козир-Чепурна М. А., Бердник І. В.
Декомпозиція стратегічного плану реструктуризації машинобудівного підприємства з урахуванням наступності планів суміжних періодів (c. 182 - 190)

Метою статті є апробація розробленого авторами багаторівневого ієрархічного підходу до стратегічного планування реструктуризації промислових підприємств на прикладі рішення задачі дезагрегування стратегічного плану реструктуризації одного з машинобудівних підприємств електротехнічної промисловості, яка передбачає організацію виробництва на підприємстві вантажних залізничних вагонів, і демонстрація ефективності закладених у відповідне математичне забезпечення механізмів узгодження планів суміжних ієрархічних і часових періодів. У процесі апробації розглянуто різні постановки завдання декомпозиції стратегічного плану в плани нижчестоящого ієрархічного рівня, що відрізняються умовами узгодження планів суміжних ієрархічних рівнів і суміжних планових періодів, та проаналізовано отримані рішення відповідних задач оптимального планування. Показано, що розроблений методичний підхід, який спирається на методи статистичної оптимізації, демонструє цілком задовільні робочі характеристики при вирішенні задачі узгодження планів суміжних часових періодів у режимі ковзного планування в процесі декомпозиції стратегічного плану в плани нижчого рівня.
Ключові слова: машинобудівне підприємство, реструктуризація, стратегічний план, декомпозиція.
Рис.: 7. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 17.

Козир-Чепурна Марія Анатоліївна – економіст, ТОВ «Науково-інженерний центр керуючої компанії «РейлТрансХолдинг» (вул. Волгоградська, 24, Донецька обл., Маріуполь, 87502, Україна)
Email: niz.office@ukrth.com
Бердник Ірина Валентинівна – кандидат технічних наук, вчений секретар, ТОВ «Науково-інженерний центр керуючої компанії «РейлТрансХолдинг» (вул. Волгоградська, 24, Донецька обл., Маріуполь, 87502, Україна)
Email: berdnik@urtg.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козырь-Чепурная М. А., Бердник И. В. Декомпозиция стратегического плана реструктуризации машиностроительного предприятия с учетом преемственности планов смежных периодов // Проблемы экономики. – 2017. – №3. – C. 182–190.

Список використаних у статті джерел

Алехин А. Б. Реализация принципа преемственности планов в модели адаптивного планирования реструктуризации предприятий. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 4, Т. 3. Економічні науки С. 163–170.
Алехин А. Б., Козырь-Чепурная М. А. Статистический алгоритм дезагрегирования стратегии реструктуризации промышленного предприятия. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 174–182.
Горемыкин В. А. Планирование на предприятии. М.: Филинъ, 2004. 513 с.
Лушикова А. П. Планирование на предприятии: учеб. пособие. Прокопьевск: Филиал ГУ КузГТ, 2008. 102 с.
Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия: учеб. пособие. М.: Экзамен, 2005. 288 с.
Максименко Н. В. Внутрифирменное планирование: учебник. Мн.: Вышэйшая школа, 2011. 459 с.
Kozyr-Chepurna M. A. Enterprise restructuring: principles of planning (methodological aspects). Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3, Т. 2. Економічні науки. С. 183–192.
Козырь-Чепурная М. А. Задача согласования планов смежных иерархических уровней в системе стратегического планирования реструктуризации предприятий. Бизнес Информ. 2016. № 1. С. 138–144.
Рачковский Е. А., Шпак С. А. Грузовое вагоностроение СНГ: основные тенденции и факторы // Україна наукова: Міжнар. наук.-прак. конф., 24–26 грудня 2013 року. Київ, 2013. Ч. 1. С. 83–88.
Рачковский Э. А. Проблема согласования планов в системе иерархического планирования реструктуризации промышленных предприятий // Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2532
Рачковский Э. А., Шпак С. А. Обобщенная количественная оценка привлекательности рынка грузовых железнодорожных вагонов Пространства 1520. Бизнес Информ. 2015. №12. С. 340–345.
Рачковский Э. А. Тенденции динамики рынка грузовых вагонов колеи 1520 в кризисных условиях // Бъдещето въпроси от света на науката – 2015: XI Междунар. конф., 17–22 декември 2015. София, 2015. Т. 3. Икономики. С. 20–26.
Рачковский Е. А., Шпак С. А. Тенденции роста численности предприятий в отрасли грузового вагоностроения стран СНГ и перспективные направления их реструктуризации // VI Междунар. науч.-практ. конф., 19–20 грудня 2013 року. Рівне, 2013. Т. 1. Актуальні питання економічного розвитку. С. 96–100.
Шпак С. А. Концепция непрерывного скользящего иерархического планирования реструктуризации предприятия. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3, Т. 2. Економічні науки. С. 177–182.
Шпак С. А. Реструктуризация предприятий. Диагностика и анализ как инструмент целеполагания. М.: Авторская книга, 2015. 215 с.
Feldmann C. G. The Practical Guide to Business Process Reengineering Using IDEF0. Dorset House Publishing Company, Incorporated, 1998. 240 p.
Marca D. A. IDEF0 and SADT: A Modeler's Guide. Auburndale: OpenProcess, Inc., 2005. 392 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.28
Момот Т. В., Писаревський М. І.
Оцінка впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування (c. 191 - 201)

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки впливу множини параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування, що характеризує ризик рейдерського захоплення на основі побудованої кореляційно-регресійної моделі з використанням панельних даних. У процесі реалізації розробленого науково-методичного підходу визначено передумови, характер і результативність цього впливу для конкретних підприємств машинобудування, що сприятиме ефективній реалізації механізму забезпечення економічної безпеки підприємства у напрямі протидії рейдерству.
Ключові слова: параметри загроз рейдерського захоплення, коефіцієнт q-Тобіна, оцінка ринкової вартості підприємства машинобудування, ризик рейдерського захоплення, економетричні моделі панельних даних, кусково-лінійна модель.
Рис.: 10. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 17.

Момот Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: tvmomot@gmail.com
Писаревський Микола Ілліч – аспірант, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Момот Т. В., Писаревський М. І. Оцінка впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 191–201.

Список використаних у статті джерел

Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. М.: Ось-89, 2007. 208 с.
Громова Е. В. Методы и инструменты управления риском рейдерства предприятий и организаций: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Пенза, 2010. 180 с.
Дмитрієв І. А., Нестеренко В. Ю. Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства: монографія. Харків: ХНАДУ, 2011. 164 с.
Друзин Р. В. Способы противодействия недружественному слиянию и поглощению. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. № 5 (24). С. 31–37.
Друзин Р. В. Об использовании когнитивного моделирования для моделирования рейдерства в сельском хозяйстве Украины // Интеграция института финансово-кредитных отношений в мировое сообщество: тезисы докл. Всеукр. науч.-практ. конф. (Симферополь, 5–7 окт. 2011 г.). Симферополь: Изд-во ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. С. 63–65.
Зайцева І. Ю. Підвищення економічної безпеки автотранспортних підприємств в умовах розвитку недружніх поглинань на території України. Харків: УкрДАЗТ, 2009. 357 с.
Щеглов Ю. А. Экономические подходы оценки риска рейдерства в посткризисных условиях. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 2 (26). С. 171–179.
Момот Т. В., Новак А. М., Аванесова Н. Е. Параметричне моделювання комплексного показника оцінки рівня фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств (на прикладі підприємств будівельної галузі). Законодавче забезпечення розвитку реального сектора економіки: наук.-практ. вид. 2016. Вип. 3. С. 198–209.
Момот Т. В., Пригунов П. Я., Новак А. М. Концептуальні підходи до організації підрозділів безпеки в системі забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств. Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. 2012. Вип. 106. С. 249–261.
Загороднова Л. В., Новиков Н. И. Коэффициент q-Тобина – показатель инвестиционного потенциала предприятий черной металлургии. Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2 (58), Т. 2. С. 236–240.
Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. М.: Дело, 2004. 576 с.
Вукулов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам с использованием пакета Statistica: учеб. пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 464 с.
Анатольев С. А. Курс лекций по эконометрике для подготовленных (Гл. IV). URL: www.nes.ru/russian/research/abstract/2003/anatolyev-r.htm
Писаревський М. І. Аналітичний аспект оцінки ризику рейдерського захвату підприємств машинобудування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 2. С. 313–317.
Wooldridge J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (MIT Press), 2002. 392 p.
Коломак Е. А. Эконометрический анализ панельных данных. Новосибирск: НГУ, 2007. 48 c.
Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. М.: НИУ-ВШЭ, 2004. 168 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.4:658:69.003
Пруненко Д. О.
Визначення елементів інтелектуального капіталу будівельних підприємств (c. 202 - 207)

В умовах трансформаційних процесів зростає роль інтелектуального капіталу, який обумовлює процеси розвитку на будівельних підприємствах. На вітчизняних підприємствах спостерігається низький рівень використання інтелектуального капіталу, що негативно впливає на їх функціонування. Більш того, наведені процеси загострюються на будівельних підприємствах, які є одними із компаній, що обумовлюють розвиток держави. Мета статті – систематизація теоретико-методичних підходів до визначення елементів інтелектуального капіталу будівельних підприємств. У результаті дослідження визначено структурні елементи інтелектуального капіталу будівельних підприємств: людський капітал, інтелектуальна власність, організаційний і брендовий капітали, ринкові активи, інвестиційно-інноваційний та соціальний капітали, стейкхолдерні взаємовідносини, інформаційне забезпечення.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, будівельні підприємства, елементи інтелектуального капіталу будівельних підприємств, людський капітал, інтелектуальна власність, організаційний капітал, брендовий капітал, ринкові активи, інвестиційно-інноваційний капітал, соціаль
Табл.: 1. Бібл.: 23.

Пруненко Дмитро Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра транспортних систем і логістики, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: kostia_mamonov@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пруненко Д. О. Визначення елементів інтелектуального капіталу будівельних підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 202–207.

Список використаних у статті джерел

Ahonen G. Generative and Commercially Exploitable Intangible Assets // Classification of Intangibles/eds. J. Grojer, H. Stolowy. Groupe HEC: Jouy-en-Josas, 2000. P. 206–213.
Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии. СПб.: Питер, 2001. 287 с.
Stewart T. A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. N. Y.: Doubleday, 1997. 67 р.
Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми та закономірності розвитку. Економіка України. 2002. № 11–12. С. 48–55.
Edvinsson L. Developing Intellectual Capital at Skandia. Long Range Planning. 1997. Vol. 30. Nо. 3. P. 366–373.
Юрченко Ю. Управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств в умовах інноваційного розвитку: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2012. URL: http://mydisser.com/ua/catalog/view/45/769/13731.html
Грицьков Є. В. Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2016. 248 с.
Тараруєв Ю. О. Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2008. 21 с.
Тарасевич Е. А. Разработка концепции диагностирования интеллектуального капитала строительной организации как условия обеспечения ее конкурентоспособности: дис. … кан. экон. наук: 08.00.05. СПб., 2009. URL: http://www.dissercat.com/content/razrabotka-kontseptsii-diagnostirovaniya-intellektualnogo-kapitala-stroitelnoi-organizatsii-
Мамонов К. А. Стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. Харків, 2012. 557 с.
Gold K. Managing for Success: A comparison of the private and public sectors. Public Administration Review. 1982. Nov.-Dec. P. 568–575.
Eldridge J., Crombie A. A sociology of organization. London: Allen & Unwin, 1974. 218 р.
Jaques E. The changing culture of a factory. N. Y.: Dryden Press, 1952. 251 р.
Michon C., Stern P. La dynamisation sociale. Paris: Ed. D’organisation, 1985. 115 р.
Schwartz H., Davis S. Matching corporate culture and business strategy. Organizational dynamics. 1981. Summer. P. 30–48.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 № 1706 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: Наказ Мінфіну України від 28.04.2001 № 205 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01
Мамонов К. А., Пруненко Д. О., Грицьків Є. В. Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 391–395.
Селина В. П. Теория реальных опционов и управления финансовыми рисками девелоперских проектов: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2014. 178 с.
Азарова І. Б. Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні інвестиційно-будівельними проектами житлового будівництва: дис. … канд. техн. наук: 05.13.22. Одеса, 2015. 146 с.
Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14
Кендюхов О. В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління: монографія. Донецьк: ДонУЕП, 2006. 307 с.
Дикань О. В. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. Харків, 2016. 478 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.1; 330.4; 658.6
Пурський О. І., Мазоха Д. П., Мороз І. О.
Web-система управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі (c. 208 - 219)

Розроблено та програмно реалізовано Web-систему управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, запропоновано технологію її використання. Web-система має трирівневу архітектуру технічних засобів і призначена для автоматизації процесів взаємодії між інтернет-магазином і онлайн-споживачами. Специфічні вимоги до Web-системи управління взаємодією в електронній торгівлі визначають особливості її архітектури та структури інтерактивних елементів програмного інтерфейсу в контексті конкретних задач і процесів, для автоматизації яких вона створювалася. Web-додаток розрахований на роботу із трьома групами користувачів та забезпечує доступ до елементів управління взаємодією залежно від рівня доступу конкретного користувача. Для кожної групи користувачів Web-системи реалізуються заходи щодо забезпечення безпеки та надійності процедур проведення торговельних операцій. Важливими аспектами розробленої Web-системи управління взаємодією в електронній торгівлі є автоматизація всіх розрахункових механізмів і процедур формування маршрутів доставки товарів і кросбраузерна підтримка роботи в комп’ютерній мережі Інтернет, що забезпечує доступ до її ресурсів всіх територіально розподілених користувачів.
Ключові слова: електронна торгівля, інтегрована Web-система управління бізнес-процесами.
Рис.: 16. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра кібернетики та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: Pursky_O@ukr.net
Мазоха Дмитро Павлович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Мороз Ірина Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пурський О. І., Мазоха Д. П., Мороз І. О. Web-система управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 208–219.

Список використаних у статті джерел

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/за ред. В. М. Гейця. Київ: Ін-т екон. прогнозування; 2003. 1008 с.
Заккар М. Разработка приложений для электронной коммерции на Oracle8 и Java на примерах. М.: Вильямс, 2000. 335с.
Вітлінський В. В., Мельник Г. В., Скіцько В. І. Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 82–87.
Базилевич В. Д. Формування ринку електронної комерції в Україні. Вісник Інституту економічного прогнозування. 2002. № 2. С. 32–36.
Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: монографія/за ред. А. А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2006. 195 с.
Порохня В. М. Моделювання економіки. Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад., 2001. 382 c.
Ситник В. Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 1999. 204 с.
Хейг М. Основы электронного бизнеса/пер. с англ. С. Косихина. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 208 с.
Копитко Б. І., Юрчук Г. В. Поняття електронного бізнесу та класифікація його основних бізнес-моделей // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми регулювання регіонального ринку праці. 2002. Вип. 3 (ХХХIV). С. 349–364.
Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція. Київ: Знання, 2007. 535 с.
Дюбанов О. С., Рамазанов С. К. Моделі поведінки суб’єктів ринку електронної торгівлі в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2011. № 6. С. 104–105.
Laudon K. C., Traver C. G. E-commerce: business, technology, society. USA: Addison Wesley, 2002. 762 p.
Козье Д. Электронная коммерция. М.: ИТД "Русская редакция", 1999. 228 с.
Хартман А. Стратегии успеха в Интернет-экономике. М.: ЛОРИ, 2001. 272 с.
Пурський О. І., Гринюк Б. В., Мазоха Д. П. Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 466–473.
Пурський О. І., Гринюк Б. В., Шестопал Д. А. Моделювання рекламних витрат на електронному торговельному ринку. Бізнес Інформ. 2015. № 2. С. 113–118.
Alligier L. Mesurer l’impact du commerce electronique sur la logistique urbaine: PhD Thesis. Lyon, France: University Lumiere, 2007. 236 p.
Gonzalez-Feliu J., Ambrosini C., Pluvinet P., Toilier F., Routhier J. A simulation framework for evaluating the impacts of urban goods transport in terms of road occupancy. Journal of Computational Science. 2012. Vol. 3 (4). P. 206–215.
Тарифи на доставку // Нова пошта. URL: http://novaposhta.ua/privatnim_kl%D1%96entam/ceny_i_tarify


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М.
Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства (c. 220 - 226)

Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що успіх виходу будь-якого підприємства на зовнішні (міжнародні) ринки залежить від рівня його готовності до здійснення зовнішньоекономічної діяльності. За таких обставин процес цільового аналізу й оцінювання факторів впливу на експортну діяльність підприємства є актуальним, доцільним і важливим. Метою статті є формування та розвиток теоретичних і методичних засад діагностики факторів впливу на експортну діяльність підприємства на основі теорії і практики в галузі управління та адміністрування. З’ясовано, що під поданою діагностикою слід розуміти процес ідентифікації, аналізу й оцінювання впливу (функціонального, дисфункціонального) факторів (чинників, обставин, умов тощо) на експортну діяльність підприємства з метою виявлення та вирішення проблем (наявних, можливих) у сфері забезпечення і виконання конкретних дій (етапів) його виходу на зовнішні (міжнародні) ринки. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики факторів впливу на експортну діяльність підприємства є показники, які відображають вплив основних факторів на його експортну діяльність: рівень виконання зобов’язань за вартістю; рівень укладення “дорогих контрактів”; частка відновлених бізнес-контрактів у загальній кількості контрактів; рівень задоволення рекламацій; рівень ритмічності здійснення поставок. Перспективою подальших розвідок у цьому науковому напрямі є розроблення системи часткових діагностичних цілей комплексної системи цілей економічної діагностики підприємств із урахуванням діагностики факторів впливу на експортну діяльність підприємства як часткової діагностичної цілі.
Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, фактори впливу на експортну діяльність, діагностика, бізнес-індикатори.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 17.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 220–226.

Список використаних у статті джерел

Череп А. В., Ортинська О. Л. Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства. Національне господарство України: теорія та практика управління. 2008. С. 232–236.
Ліпич Л. Г., Фатенок-Ткачук А. О. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2008. № 5. С. 29–32.
Бабій І. В. Вплив факторів на забезпечення зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств // Економіка і суспільство: електронне наукове фахове видання. 2016. Вип. 3. С. 114–118. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3
Волкова І. А., Гірчук І. В. Методика аналізу експортно-імпортних операцій в діяльності підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2010. № 3 (53). С. 53–55.
Курок О. О. Ефективність управління ЗЕД машинобудівних підприємств: вплив факторів і аналіз стану. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2009. № 5, Т. 2. С. 141–144.
Мельник О. Г., Нагірна М. Я. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 63–66.
Лепеха С. Г. Методико-факторний аналіз експортної діяльності підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2010. № 2. С. 46–56.
Андришин В. П. Фактори ефективності експортної діяльності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 5, Ч. 2. С. 11–14.
Рущак М. Ю., Андришин В. П. Визначення напрямів підвищення ефективності експортної діяльності підприємства на основі результатів її оцінки. Економічний простір. 2015. № 93. С. 47–58.
Лук’янець С., Бубенко І., Пантелєєв М. Інтегральна оцінка ефективності експортної діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2008. Вип. 3 (19). С. 183–185.
Дем’янченко А. Г. Оцінка ефективності організаційної структури експортної діяльності підприємства. Механізм регулювання економіки. 2009. № 1. С. 130–137.
Бондарєва Т. І., Осадчук А. І. Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2011. № 3 (15). С. 91–104.
Вічевич А. М., Токарська А. Ю. Оцінювання рівня організування експортної діяльності лісових підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. № 11 (182), Ч. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VSUNU/2012_11_1/Vichevich.pdf
Гаврилюк І. І. Експортний потенціал і експортна політика підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2010. № 2, Т. 1. С. 85–89.
Sousa C. Export Performance Measurement: An Evaluation of the Empirical Research in the Literature. Academy of Marketing Science Review. 2004. No. 9. Р. 23.
До яких країн Україна експортує найбільше? Інфографіка – “Експорт товарів України: загальні підсумки 11 місяців 2016 р.”. URL: https://twitter.com/mineconomdev/status/824566375238828033 (09.02.2017 р.)
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.1:101.1
Кизим М. О., Дороніна М. С.
Картина світу в економічній науці (c. 227 - 232)

У процесі оновлення економічної моделі суспільства виникла проблема зняття протиріч у розвитку економічної науки, що не дозволяють перевіреними способами вирішувати проблеми практики. Хоча ці протиріччя і способи їх вирішення частково знайшли відображення у багатьох публікаціях учених, все ще залишаються актуальними методологічні та практичні обґрунтування комплексного вивчення резервів розвитку економічної науки шляхом комбінування положень філософії і дисциплін гуманітарного циклу. Рішення проблеми непередбачуваності функціонування і розвитку економіки з використанням такої комбінації наукових дисциплін можна забезпечити, використовуючи моделі картини світу, що дозволяють дати обґрунтування вектору уваги вчених у предметній галузі проблеми. Конструктивність взаємодії учених, які представляють різні онтологічні картини світу, залежить від впорядкування понятійно-категоріального забезпечення їх діалогу. Наукова картина світу в такій композиції створює основу, по-перше, для плідної дискусії представників різних дисциплін, що мають загальний предмет дослідження, по-друге, – для подолання інституційних і когнітивних бар'єрів професійної мобільності вчених. Вона ж може послужити розвитку мобільності представників професійних спільнот науковців.
Ключові слова: економічна наука, протиріччя, картина світу, понятійно-категоріальне забезпечення, мобільність учених.
Рис.: 2. Бібл.: 16.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Дороніна Майя Степанівна – доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: doroninamas@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 11

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Kyzym M. O., Doronina M. S. World View in Economic Science // The Problems of Economy. – 2017. – №3. – C. 227–232.

Список використаних у статті джерел

Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Глобальна економіка XXI століття: людський вимір: монографія/Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук та ін. Київ: КНЕУ, 2008. С. 93–104.
Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 743 с.
Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность. Вопросы философии. 2003. № 8. С. 5–17.
Бех В. П. Соцiальний механiзм країни. Запоріжжя: ЗДУ, 1996. 306 с.
Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: курс лекцій. Київ: Генеза, 1996. 368 с.
Івакін О. А. Філософія: навч.-метод. посіб. для учнів юрид. училища. Одеса: Астропринт, 2000. 128 с.
Опанасюк А. С. Наукова картина світу: на порозі зміни парадигми. Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: зб. наук. пр. 2004. Вип. 3. С. 34–46.
Чухно А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины. Экономика Украины. 2001. № 11. С. 14–16; № 12. С. 42–49.
Гриценко А. А. Фундаментальные и актуальные основания обновления классической политической экономии. Горизонты экономики. 2012. № 2. С. 45–57.
Швецов Ю. Г. Научная несостоятельность современной экономической теории. Проблемы современной экономики. 2015. № 2. С. 53–57.
Виханский О. С. Эффективный менеджмент: красиво, но абсурдно // Менеджмент. Век ХХ – век ХХІ: сборник статей. М.: Экономистъ, 2003. С. 20–29.
Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: ЭКСМО, 2007. 480 с.
Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учебник. М.: Проспект, 1998. 568 с.
Doronina М. S. Behavioral Economics. The Research Methodology Background. Проблеми економіки. 2015. № 3. C. 237–243.
Doronina М. Ontognosiological backgrounds for studying enterprise socio-economic potential. The Advanced Science Journal: Multi-Disciplinary Open Access Journal. 2013. No. 12. P. 26–31.
Родный А. Н. Институциональные и когнитивные барьеры профессиональной мобильности ученых. Социология науки и техники. 2014. Том 5. № 4. С. 46–60.


Розділ: Економічна теорія
УДК 338.1
Шпак С. О.
Категорія розвитку в економіці підприємств. Критичні замітки (c. 233 - 241)

Метою статті є критичний аналіз визначень процесу розвитку в економіці в цілому й економіці підприємств зокрема, виявлення типових помилок у формулюваннях цих визначень, уточнення економічного змісту поняття розвитку підприємства та формування методологічно коректного його визначення. На базі основних формально-логічних і методологічних вимог, що пред'являються логікою і методологією наукових досліджень до визначень понять, викладено результати критичного аналізу поширених у науковій економічній літературі визначень поняття розвитку економічних систем і підприємств, які свідчать про відсутність єдності поглядів серед учених на фундаментальне в теорії стратегічного управління підприємствами поняття розвитку, наявність численних типових логічних і методологічних похибок у формулюваннях визначення цього поняття, що виключають можливість ефективного, конструктивного використання поняття розвитку підприємства як інструменту наукового пізнання. Обґрунтовано доцільність тлумачення процесу розвитку підприємства як процесу цілеспрямованих якісних змін його стану, що забезпечують підвищення рівня життєздатності (конкурентоспроможності) підприємства; визначено наукові питання, що випливають із запропонованого трактування процесу розвитку і потребують додаткового вивчення, включаючи питання про доцільність включення самого поняття розвитку підприємства в понятійно-категоріальний апарат теорії управління підприємствами.
Ключові слова: розвиток підприємства, категорія, визначення наукового поняття, критичний аналіз.
Бібл.: 31.

Шпак Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, провідний фахівець, ТОВ «РейлТрансХолдинг» (вул. Варганова, 10, Донецька обл., м. Маріуполь, 87517, Україна)
Email: niz.office@ukrth.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шпак С. А. Категория развития в экономике предприятий. Критические заметки // Проблемы экономики. – 2017. – №3. – C. 233–241.

Список використаних у статті джерел

Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям. М.: Альпина Паблишер, 2002. 287 с.
Алёхин А. Б. Жизнеспособность промышленных предприятий: формализация и оценка. Вісник Маріупольського державного університету. Серія "Економіка". 2012. Вип. 3. С. 22–31.
Алёхин А. Б., Ванина Н. Н. Измерение жизнеспособности предприятия как задача принятия решений в условиях неопределенности (математические интерпретации). Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 5, Т. 1. Економічні науки. С. 11–18.
Алёхин А. Б. Обобщенные признаки предприятий, регионов и национальных экономик: проблема измерения и новые подходы. Економіст. 2011. № 8. С. 24–29.
Алёхин А. Б. Определения понятия конкурентоспособности стран и предприятий и задача измерения конкурентоспособности. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 4, Т. 1. Економічні науки. С. 17–23.
Гетманова А. Д. Учебник по логике. М.: Владос, 1995. 303 с.
Забродский В. А., Кизим Н. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем. Харьков: Бизнес Информ, 2000. 72 с.
Карапуліна І. М. Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження. Київ: Центр учб. літ., 2014. 432 с.
Карапейчик И. Н. О сущности и соотношении понятий экономического и производственного потенциалов. Бизнес Информ. 2012. № 3, Ч. 1. С. 8–12.
Карапейчик И. Н. О сущности и соотношении понятий экономического и производственного потенциалов. Бизнес Информ. 2012. № 4, Ч. 2. С. 10–13.
Карапейчик И. Н. Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 7 (133). С. 16–25.
Категория // Словарь терминов логики. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/139
Коротков З. М. Концепция менеджмента. М.: ДЕКА, 1997. 304 с.
Кучин Б. Л., Якушева Е. В. Управление развитием экономических систем: технологический прогресс, устойчивость. М.: Экономика, 1990. 157 с.
Мельник Л. Г. Экономика развития. Сумы: Университет. кн., 2006. 662 с.
Погорелов Ю. С. Розвиток підприємства: поняття та види. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 75–81.
Процесс // Большой энциклопедический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/246322
Путятин Ю. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия. Харьков: Основа, 1999. 488 с.
Раєвнєва О. В., Чанкіна Ш. В. Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2013. 264 с.
Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.
Савчук А. В. Определение инвестиционной стратегии. Конструктивный подход. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. 2002. № 1–2. С. 115–120.
Савчук С. И. Основы теории конкурентоспособности. Мариуполь: ИПРЭЭИ НАН Украины; Рената, 2007. 520 с.
Спиркин А. Г. Философия: учебник. М.: Гардарики, 2002. 736 с.
Термин // Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD&from=xx&to=ru&did=dmitriev&stype=
Филлипов Ю. В., Авдеева Т. Г. Основы развития местного хозяйства. М.: Дело, 2000. 264 с.
Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. М. ИНФРА-М, 2004. 519 с.
Шпак С. А. Реструктуризация предприятий. Диагностика и анализ как инструмент целеполагания. М.: Авторская книга, 2015. 215 с.
Шпак С. А. Целевой подход к диагностике предприятия и разработке стратегии реструктуризации (стратегический аспект) // Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1750
Шпак С. А. Целевой подход к планированию реструктуризации предприятий: система понятий и терминов // Актуальные проблемы современных наук – 2013: Междунар. науч.-практ. конф., 7–15 июня 2013 г.: тезисы докладов. Т. 7. Экономические науки. Пшемышль, 2013. С. 102–106.
Porter M. Clusters and the new Economics of Competition. Harvard Business Review. 1998. No. 6 (November–December). P. 77–90.
Alyokhin A. B., Brutman A. B. Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3, Т. 2. Економічні науки. С. 91–105.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.1:352
Веріга Г. В., Рагуліна Н. В.
Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації (c. 242 - 247)

Метою статті є виявлення структурних особливостей системи місцевих фінансів як сукупності соціально-економічних відносин за умов децентралізації. Проаналізовано особливості формування та розвитку системи місцевих фінансів. Зазначено, що головне місце в ній належить місцевим бюджетам як важливому інструменту розвитку соціально-економічної сфери. Досліджено значення місцевих фінансів у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади в умовах децентралізації. Виявлено недоліки національної бюджетної політики на місцевому рівні. Обґрунтовано, що бюджетна політика на місцевому рівні повинна бути спрямована на досягнення оптимального співвідношення між економічними та соціальними її аспектами. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази розвитку системи фінансів місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації. Обґрунтовано необхідність інформованості та доступу суспільства до участі в цих питаннях.
Ключові слова: місцеві фінанси, бюджет, децентралізація, соціально-економічні відносини, Україна.
Бібл.: 15.

Веріга Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник, науково-дослідний сектор, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
Email: annaveriga@gmail.com
Рагуліна Надія Вікторівна – молодший науковий співробітник, науково-дослідний сектор, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
Email: nadenkaragylina@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Веріга Г. В., Рагуліна Н. В. Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 242–247.

Список використаних у статті джерел

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. Львів: Каменяр, 2000. 303 с.
Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. Київ: НІОС, 2001. 416 с.
Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія. Одеса: Атлант, 2014. 462 с.
Демчак Р. Бюджетна децентралізація є основним чинником економічної безпеки держави. URL: http://solydarnist.org/?p=15037.
Про місцеве самоврядування в Україні. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
Игнатов В. Г., Рудой В. В. Местное самоуправление. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 384 с.
Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). Київ: НІОС, 2000. 384 с.
Ніколаєва О. М., Маглаперідзе А. С. Місцеві фінанси: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2013. 354 с.
Осипенко С. О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації фінансових ресурсів: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Мелітополь, 2016. 233 с.
Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). Київ: КНЕУ, 2001. 23 с.
Простеба Л. І. Деякі теоретичні засади місцевих фінансів // Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=2818
Прохоров А. М. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. Т. 4. М.: Советская энциклопедия, 1971. 600 с.
Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-%D1%80
Романенко О. Р. Фінанси: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ., 2006. 312 с.
Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2010. 488 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:336.77
Гладких Д. М.
Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні (c. 248 - 253)

Метою статті є дослідження чинників негативної динаміки корпоративного кредитування в Україні та обґрунтування пропозицій щодо подальших дій держави в напрямку активізації корпоративного кредитування. Дії держави у сфері активізації корпоративного кредитування в Україні мають включати в себе такі кроки. У межах загального оздоровлення та відновлення економіки: заходи, спрямовані на детінізацію економіки; відновлення валютних надходжень від експорту; стимулювання своєчасного повернення у країну валюти експортерів. У межах санації непрацюючого корпоративного кредитного портфеля банків – створення державної компанії з управління проблемними активами або єдиного санаційного банку, що має акумулювати непрацюючі кредити. У межах оздоровлення та посткризового відновлення банківської системи: завершення процедури виведення з ринку проблемних банків; приведення нормативів капіталу банківської системи відповідно до вимог Базеля ІІІ; створення механізму структурного рефінансування, запровадження нових інструментів стимулювання банківського кредитування підприємств реального сектора економіки тощо. У межах мінімізації поточного високого рівня інфляції, що стоїть на перешкоді активізації корпоративного кредитування: поступове зниження рівня облікової ставки; забезпечення додатного рівня відсоткових ставок НБУ відносно прогнозованої базової інфляції; подальше накопичення міжнародних резервів тощо. У межах мінімізації бюджетного дефіциту та обмеження емісії ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ як інструментів, що відволікають кредитні ресурси банків від корпоративного кредитування: зменшення граничного дефіциту державного бюджету; зниження попиту банків на державні цінні папери шляхом зниження їх доходності.
Ключові слова: корпоративні кредити, кредитний портфель, банки, капітал, валюта, інфляція.
Табл.: 1. Бібл.: 14.

Гладких Дмитро Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор грошово-кредитної політики відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень (вул. Пирогова, 7-а, Київ, 01030, Україна)
Email: dgladkikh@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гладких Д. М. Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 248–253.

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29.10. 2013 № 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Грошово-кредитна статистика. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України). Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності, видами валют і строками погашення // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1
Додаток до Макроекономічного та монетарного огляду за липень 2017 р. // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=52868093&cat_id=58037
Украинский бизнес потерял 400 млрд грн за 2014 год. URL: http://vesti-ukr.com/strana/96350-ukrainskij-biznes-poterjal-400-mlrd-grn-za-2014-god
Крупные и средние предприятия Украины получили 76 миллиардов прибыли против убытка годом ранее. URL: https://economics.unian.net/industry/1878324-krupnyie-i-srednie-predpriyatiya-ukrainyi-poluchili-76-milliardov-pribyili-protiv-ubyitka-godom-ranee.html
Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у І кварталі 2017 р. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Огляд банківського сектора. Серпень 2017 р. // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=53734970
Нюанси докапіталізації банків. URL: http://finpost.com.ua/?p=1482
В Украине семь банков в зоне риска. URL: http://korrespondent.net/business/3885070-v-ukrayne-sem-bankov-v-zone-ryska
Schmidt-Hebbel K., Carrasco M. The past and Future of Inflation Targeting. URL: https://www.bcb.gov.br/pec/depep/Seminarios/2016_XVIIISemAnualMetasInfBCB/SMETASXVIII-%20Klaus%20Schmidt.pdf
IMF, Annual Reports on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2016. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2017/01/25/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2016-43741
Реалізація режиму інфляційного таргетування в Україні. Київ, 17.05.2017 р. // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=49122259
Cashless economy // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=30432161


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.7
Корнівська В. О.
Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації (c. 254 - 261)

В роботі продемонстровано результати досліджень становлення цифрової економіки в світовому фінансовому просторі, показано суперечності цих процесів у контексті зростання фінансової інклюзії домогосподарств, виявлено ризики активного впровадження цифрового банкінгу в бідніших країнах світу. Подано характеристику процесів зростання впливу банківських установ на операційну активність і повсякденне життя домогосподарств і доведено, що в у мовах цифрового банкінгу, не маючи альтернативних шляхів економічної діяльності в частині грошового обігу, ніж безготівковий обіг, клієнти вимушено погоджуються на необмежену присутність фінансових операторів у соціальних системах. В роботі доведено, що в Україні вже сьогодні поступово розвивається глобальний ризик дигіталізації суспільства як результат створення уніфікованих інформаційних систем для організації контролю за глобальними фінансовими потоками.
Ключові слова: цифровий банкінг, фінансова інклюзія, ризики дигіталізації.
Бібл.: 29.

Корнівська Валерія Олегівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, відділ економічної теорії, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: vkornivska@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 14

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Корнівська В. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 254–261.

Список використаних у статті джерел

John Ginovsky What really is “digital banking”? // Banking Exchange. URL: http://www.bankingexchange.com/blogs-3/making-sense-of-it-all/item/5187-what-really-is-digital-banking
Кріс Скіннер: майбутнє банківської системи України за новітніми технологіями // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12504076 (дата звернення 29.06.2017)
Офіційний сайт Єврокомісії. URL: https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_en
Алгирдас Шакманас «Цифровой банкинг переживает идеальный шторм». URL: https://lenta.ru/articles/2017/05/23/ashakmanas/
King M. Is Mobile Banking Breaking the Tyranny of Distance to Bank Infrastructure? Evidence from Kenya // Institute for International Integration Studies Discussion Paper 412. 52 р.
Digital Banking Users to Reach Nearly 3 Billion by 2021. URL: https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/digital-banking-users-to-reach-nearly-3-billion-by
Lipton A., Shrier D., Pentland A. Digital Banking Manifesto: The End of Banks? URL: http://www.the-blockchain.com/docs/MIT%20-%20Digital%20Banking%20Manifesto%20-%20The%20End%20of%20Banks.pdf
Проект USAID "Трансформація фінансового сектору в Україні" підтримає НБУ у проведенні реформ // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=45779051
В Бельгии вводится лимит на покупки наличными. URL: http://news.mail.ru/economics/arc395273/
Греция запретила наличный расчет при покупках свыше 3000 евро. URL: https://www.euromag.ru/greece/8189.html?p=3
Испания запретила наличные. URL: https://www.euromag.ru/catalogs/realty/17102.html
Италия ограничит оплату наличными. URL: https://www.euromag.ru/lifestyle/18720.html
Путешественнику на заметку: ограничения наличных расчетов в Европе. URL: https://psm7.com/review/cash-limits-that-travellers-should-know-about.html
Бжезинский Д. Кому пожар, кому погреться. URL: http://www.odnako.org/magazine/material/komu-pozhar-komu-pogretsya
Богл Д. К. Битва за душу капитализма/пер. с англ. А. Калинин. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. 424 с.
Петрусенко О. Банки в эпоху перемен: четыре модели цифровой трансформации. URL: https://delo.ua/finance/banki-i-bankovskie-servisy-v-epohu-peremen-chetyre-modeli-cifrov-315401/?supdated_new=1498838431
Grunwald P. Children, Families, and the Internet. Bethesda: Grunwald Associates, 2004.
Gibson O. Young blog their way to a publishing revolution // The Guardian. 2005, October 7. Р. 15.
Francesc Pedr?, OECD-CERI. THE NEW MILLENNIUM LEARNERS: Challenging our Views on ICT and Learning. URL: http://www.oecd.org/edu/ceri/38358359.pdf
Honohan P., King M. Cause and Effect of Financial Access: Cross country Evidence from the Finscope Surveys” // Banking the World: Empirical Foundations of Financial Inclusion/R. Cull, A. Demirguc-Kunt, J. Morduch (eds.). Cambridge: MIT Press, 2012.
Kendall J., Schiff R., Smadja E. Sub-Saharan Africa: A major potential revenue opportunity for digital payments. URL: http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/sub-saharan-africa-a-major-potential-revenue-opportunity-for-digital-payments
Офіційний сайт Азійського банку розвитку. URL: https://www.adb.org/news/events/financial-inclusion-digital-economy
Mattern M., Ramirez R. Digitizing Value Chain Finance for Smallholder Farmers. URL: http://www.cgap.org/publications/digitizing-value-chain-finance-smallholder-farmers
Офіційний сайт CGAP. URL: http://www.cgap.org/topics/donors-and-investors
Офіційний сайт МВФ. URL: http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/20/sp092016-Financial-Inclusion-Bridging-Economic-Opportunities-and-Outcomes
Aditya S., Renny T. Mastering the new realities of India’s banking sector. URL: http://www.mckinsey.com/global-themes/india/mastering-the-new-realities-of-indias-banking-sector
Офіційний сайт UIDAI. URL: https://uidai.gov.in/
Мухатаев А. Республика Индия. URL: http://www.lookatme.ru/mag/live/future-research/211051-india-time
Офіційний сайт GSMA. URL: https://www.gsma.com/mobileeconomy/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.6
Омельченко Л. С., Лактіонова О. Ю., Десятський С. П.
Динаміка та тренди розвитку аутсорсинговых фінансових послуг на глобальному та наднаціональних ринках (c. 262 - 268)

Підвищення ефективності, продуктивності, зменшення витрат на процес управління фінансами суб'єктів господарювання з використанням аутсорсингових фінансових послуг, послуг фінансового аутсорсингу як сегментів міжнародного ринку інтелектуальних послуг – актуальна тема дослідження для розвитку економіки України. Для визначення тенденцій, переваг і недоліків цього фінансового інструментарію на глобальному та регіональних ринках – «Америка», «ЕМЕА», «Азія» (2006–2015 рр.) –застосували математичні методи. Отримано рівняння найбільш підходящих ліній тренду розглянутих величин, які показали, що перевага за вартістю «аутсорсинг-контрактів» належить сегменту аутсорсингових фінансових послуг. Виявлено, що розвинені країни є замовниками (клієнтами) фінансових послуг, а виконавцями – аутсорсери країн, що розвиваються. Незважаючи на наявний потенціал, компанії аутсорсери України не представлені на цьому ринку інтелектуальних послуг ані як замовники, ані як виконавці цих послуг. Потрібно розробити методологічні та методичні рекомендації для підвищення активності українських компаній аутсорсеров на міжнародному ринку аутсорсингових фінансових послуг.
Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсингові послуги, фінансовий аутсорсинг, тимчасові ряди, лінії тренду.
Рис.: 5. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 10.

Омельченко Людмила Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів і банківської справи, Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, Марiуполь, 87500, Україна)
Email: o.laktionova@inbox.ru
Лактіонова Ольга Юхимівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і банківської справи, Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, Марiуполь, 87500, Україна)
Email: o.laktionova@inbox.ru
Десятський Сергій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої та прикладної математики, Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, Марiуполь, 87500, Україна)
Email: sergedes@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Омельченко Л. С., Лактионова О. Е., Десятский С. П. Динамика и тренды развития аутсорсинговых финансовых услуг на глобальном и наднациональных рынках // Проблемы экономики. – 2017. – №3. – C. 262–268.

Список використаних у статті джерел

Andone I. I. Outsourcing the Business Services. Informatica Economica. 2010. Vol. 14 (1). Р. 160–170.
En-lin Li. Economic Influence Analysis of offchore Outsourcing Based On Host Countrys View. Enternational Journal of u- and e-service Science and Technology. Vol. 7, No. 3. Р. 63– 70. URL: http://dx.doi.org/10.14257/ijnesst 2014.7.3.07.
Махмутов И. И., Муртазин И. А. Сущность и виды аутсорсинга // Современные проблемы науки и образования: электрон. науч. журнал 2015. № 1 (1).
The Global ISG Outsourcing Index. URL: https://www.isg-one.com/index/module-article-detail/isg-index
Петрова И. В. Эффективный аутсорсинг: механизм принятия управленческих решений: монография. М.: Центр РИОР; ИНФРА-М, 2014. 108 с.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 444 с.
Ашмянская И. Аутсорсинг: новые горизонты для глобальной экономики. Азия и Африка сегодня. 2008. № 1. С. 18–22.
Омельченко Л.С., Лактионова О.Е. Аутсорсинг в администрировании и налогообложении предприятий и налоговом администрировании // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. Vienna, 2015. P. 372–375.
Омельченко Л.С., Лактионова О.Е. Финансовый аутсорсинг в мировой практике учета, анализа и управления // Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension: Collective monograph. N?rnberg, Deutschland: Verlag, 2015. Р. 44–51.
The Sоciety of Management Accountans of Canada. URL: http://www.Cimag-lobal. Com.Study-with-us.Exemptions.Exemption-search.The-Society-of-Manage-ment-Accountants-of-Canada-CMA-Canada


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 330.341:316.4
Поляк Н. О., Тарасюк О. П.
Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів (c. 269 - 275)

Метою статті є обґрунтування можливостей впровадження в Україні міжнародних стандартів у сфері соціального захисту безробітних і розроблення рекомендацій щодо відповідності та адаптації вітчизняних норм у цій сфері до міжнародних вимог. Проаналізовано міжнародні соціальні норми, визначені у Конвенції МОП № 2 про безробіття (1919 р.), Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (1952 р.), Європейському кодексі соціального забезпечення Ради Європи (1964 р.) та Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття (1988 р.). Запропоновано результати проведеного порівняльного аналізу та оцінювання відповідності національних норм вимогам Конвенції МОП №168, яку ще не ратифіковано в Україні. Дано науково обґрунтовані рекомендації щодо адаптації національних норм у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних стандартів. Обґрунтовано, що національні норми у сфері соціального захисту безробітних здебільшого відповідають і враховують основні положення Конвенції № 168, і Україна може розглядати питання щодо її ратифікації. Проте для виконання міжнародних вимог щодо мінімального розміру допомоги по безробіттю та його адекватності для забезпечення здорових і достатніх умов життя необхідні внесення змін до національного законодавства. Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості їх використання при удосконаленні системи соціального захисту безробітних громадян, гармонізації національних і міжнародних норм в умовах євроінтеграції.
Ключові слова: соціальний захист безробітних, національні норми, міжнародні стандарти, допомога по безробіттю, ратифікація Конвенції МОП № 168, адаптація та гармонізація національних норм.
Табл.: 2. Бібл.: 14.

Поляк Наталя Олегівна – кандидат економічних наук, завідувач відділу, відділ соціального прогнозу, Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України (вул. Івана Франка, 15б, Київ, 01030, Україна)
Email: poliak_n@ukr.net
Тарасюк Олена Петрівна – науковий співробітник, відділ соціального прогнозу, Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України (вул. Івана Франка, 15б, Київ, 01030, Україна)
Email: t_op@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Поляк Н. О., Тарасюк О. П. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 269–275.

Список використаних у статті джерел

Beblavy M., Marconi G., Maselli I. A European Unemployment Benefits Scheme: The rationale and the challenges ahead. CEPS Special Report No. 19, CEPS, Brussels, 2015.
Beblavy M., Lenaerts K., Maselli I. Design of a European Unemployment Benefit Scheme. CEPS Research report ‘Thinking ahead for Europe’, 2017. URL: https://www.ceps.eu/publications/design-european-unemployment-benefit-scheme
Lenaerts, K., Paquier F., Simonetta S. Unemployment Insurance in America: A model for Europe? CEPS Policy Insight No. 2017-23/June 2017. URL: https://www.ceps.eu/publications/unemployment-insurance-america-model-europe
Strauss R. The history and debate in Europe on a European Unemployment Benefits Scheme. European Commission: Working paper, Brussels, 2016.
Vandenbroucke F., Luigjes Ch. Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation: A summary of eight country case studies. European Commission: Working paper, Brussels, 2016.
Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику: звіт про НДР/наук. кер. Н. О. Поляк. Київ: НДІПЗН Мінсоцполітики та НАН України, 2016. 97 с.
Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015–2019 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 450-р // База даних «Законодавство України»/ Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/450-2015-р.
Конвенція МОП № 2 про безробіття (1919 р.): Міжнародний документ від 29.10.1919 № 2 (дата ратифікації: 04.02.94) // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_143
Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення: Міжнародний документ від 28.02.1952 (ратифікації від 16.03.2016) // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_011
Європейський кодекс соціального забезпечення: Міжнародний документ від 16.04.1964 № ETS N 48 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_329
Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття № 168: Міжнародний документ від 21.06.1988 № 168 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_182
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533-III (редакція від 01.08.2016) // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю: Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.01.2017 № 132 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0166-17
Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.28:331.215
Цимбалюк С. О.
Політика оплати праці в бюджетній сфері України: основні тенденції, недоліки, пропозиції щодо поліпшення (c. 276 - 282)

Метою роботи є виявлення основних тенденцій і недоліків політики оплати праці в бюджетній сфері України та розробка пропозицій щодо її поліпшення. Визначено основні проблеми політики оплати праці в бюджетній сфері, серед яких низький рівень і незадовільна диференціація заробітної плати, міжгалузеві диспропорції в оплаті праці, жорсткі рамки єдиної тарифної сітки, брак об’єктивної методики оцінювання складності обов’язків і робіт працівників і формування кваліфікаційних груп із оплати праці. Встановлено, що реформування інституту мінімальної заробітної плати спричинило поглиблення зрівнялівки в оплаті праці працівників різних категорій і професійних груп, що практично призвело до руйнування тарифної системи оплати праці в бюджетній сфері. Обґрунтовано необхідність реформування політики оплати праці працівників бюджетної сфери. Сформульовано напрями удосконалення тарифних умов оплати праці: побудова єдиної тарифної сітки на гнучких засадах, формування кваліфікаційних груп з оплати праці для розроблення єдиної шкали оплати праці, розробка методики оцінювання посад і робіт, забезпечення об’єктивної різниці в оплаті праці двох суміжних кваліфікаційних груп. З метою відновлення співвідношень в оплаті праці різних категорій і професійних груп важливим є скорочення розриву між прожитковим мінімумом і мінімальною заробітною платою. Перспективами дальшого дослідження має бути розробка методики оцінювання посад і робіт для об’єктивного порівняння складності завдань і обов’язків працівників бюджетної сфери, обґрунтування міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці, формування показників для визначення основної заробітної плати працівників у межах розроблених діапазонів.
Ключові слова: політика оплати праці, заробітна плата, бюджетна сфера, тарифні умови оплати праці, єдина тарифна сітка, диференціація заробітної плати.
Табл.: 3. Бібл.: 10.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет управління персоналом, соціології та психології, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: cymso@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цимбалюк С. О. Політика оплати праці в бюджетній сфері України: основні тенденції, недоліки, пропозиції щодо поліпшення // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 276–282.

Список використаних у статті джерел

Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/за ред. А. М. Колота. Київ: КНЕУ, 2017. 500 с.
Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua
Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Лібанова Е. М. Криза політики доходів в Україні. Економіка України. 2016. № 8 (657). С. 62–77.
Ломоносов А. В. Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери. Економіка та держава. 2012. № 5. С. 66–70.
Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 № 1801 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298. // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
Тонконог Т. Ю. Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення. Право і безпека. 2010. № 2 (34). С. 170–175.
Цимбалюк С. Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення. Україна: аспекти праці. 2012. № 3. С. 10–15.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 332:630.6
Дзюбенко О. М.
Інвестиційно-інноваційне забезпечення лісогосподарських заходів постійних лісокористувачів в умовах поглиблення інституціональних перетворень (c. 283 - 291)

Обґрунтовано необхідність нарощення інвестиційно-інноваційного забезпечення лісогосподарських заходів як необхідної передумови забезпечення максимально можливого приросту деревини та комплексного використання лісоресурсного потенціалу. Встановлено, що в теперішніх умовах основною інституціональною передумовою залучення приватних інвестицій у лісове господарство є встановлення партнерських відносин між державними лісогосподарськими підприємствами та суб’єктами приватного підприємництва. Проаналізовано основні тенденції заготівлі ліквідної деревини від рубок головного користування, вікову структуру основних лісоутворюючих порід, площу прохідних рубок на державних лісогосподарських підприємствах Черкаської області, що виступає передумовою для вибору пріоритетних напрямів інвестиційно-інноваційного забезпечення лісогосподарських заходів постійних лісокористувачів цього регіону. Доведено, що пріоритетом інвестиційно-інноваційного забезпечення лісогосподарських заходів на державних лісогосподарських підприємствах Черкаської області є формування механізму оновлення парку виробничого устаткування та інвентарю на новій технологічній основі, що сприятиме максимально можливому наближенню здійснення лісогосподарських заходів до принципів і правил науково обґрунтованого ведення лісового господарства.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційне забезпечення, бюджетне фінансування, приватні інвестиції, лісогосподарські заходи, ліквідна деревина, інвестиційна стратегія.
Рис.: 6. Бібл.: 8.

Дзюбенко Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства (пров. Медичний, 4, Черкаси, 18009, Україна)
Email: office@lis-ck.gov.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дзюбенко О. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення лісогосподарських заходів постійних лісокористувачів в умовах поглиблення інституціональних перетворень // Проблеми економіки. – 2017. – №3. – C. 283–291.

Список використаних у статті джерел

Данько Т. І. Фінансово-інвестиційне забезпечення збалансованого лісокористування в Україні. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2010. Вип. 20.12. С. 149–153.
Калашніков А. О. Напрями інвестицій та джерела інвестиційного забезпечення лісогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку лісового господарства України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2016. Вип. 129. С. 181–186.
Карпук А. І. Державно-приватне партнерство у лісовому господарстві: інноваційно-інвестиційний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 21. С.10–13.
Лабенко О. М., Іволга І. Г. Фінансування проектів з відтворення лісу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2013. Вип. 181. Ч. 5. С. 137–144.
Михальчинець Г. Т. Фінансове забезпечення розвитку лісоресурсного потенціалу Закарпатської області. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 412–417.
Пиріг К. М. Економічні аспекти розвитку лісового господарства в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 2 (58). С. 116–120.
Теребух А. А., Яворська Н. П. Інвестиційні аспекти відродження деревообробної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 23–27.
Шумлянський Б. В. Фінансове забезпечення як підґрунтя формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 61–66.


  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру