УКР
РУС
ENG
Пошук


Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс
Кривицька О. Р.

Кривицька О. Р. Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс. Проблеми економіки. 2019. №1. C. 191–198.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-191-198

Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 657.631:368.91:368.03

Анотація:
Досліджено організацію контролю діяльності компаній зі страхування життя за двома напрямами: видача дозволу на діяльність страхових компаній (організаційний (попередній) контроль) і поточний нагляд за її здійсненням (фінансовий контроль). Визначено мету та форму організаційного контролю. Встановлено, що результати організаційного контролю можна вважати першим превентивним заходом, який убезпечує потенційних страхувальників від ризику укладання договору із фіктивною страховою компанією. Акцентовано увагу на перевагах і недоліках діючого реєстру фінансових установ, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Запропоновано уточнення форми відображення інформації про реєстрацію фінансових установ у частині її уніфікації за окремими суб’єктами ринку фінансових послуг, зокрема, виокремлення реєстру компаній зі страхування життя. Встановлено важливість контролю за фінансовим станом компанії зі страхування життя та визначено роль тестів раннього попередження для його здійснення. Зважаючи на складність процесу оцінки фінансового стану страховика за тестами раннього попередження, запропоновано розміщувати інформацію про результати такої оцінки на офіційному сайті компанії у зрозумілій та легкодоступній формі. Рекомендовано доповнити перелік обов’язкової звітності страховика інформацією про загальну оцінку фінансового стану за результатами тестів раннього попередження. Оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уніфікує в одному місці дані про фінансовий стан всіх компаній зі страхування життя.

Ключові слова: контроль, інформаційний ресурс, компанія зі страхування життя, тести раннього попередження.

Табл.: 6. Бібл.: 13.

Кривицька Ольга Романівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія» (вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна)
Email: olha.kryvytska@oa.edu.ua

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 № 41. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0797-03#n15
Указ Президента України «Про ліквідацію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 19.10.2012 № 1069/2011. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069/2011
Державний реєстр фінансових установ. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html
Долгополова О. О., Улановська М. В. Фінансовий контроль страхових компаній. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/28.pdf
Попова І. В. Фінансовий контроль страхових компаній. Ринок цінних паперів України. 2012. № 5–6. С. 77–81.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків» від 17.03.2005 № 3755. URL: http://expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/rk_gosfinuslug_3755_strah.pdf
Яворська Т. В. Концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 668–673. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/141.pdf
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» від 03.02.2004 № 39 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0517-04
Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя». URL: https://www.grawe.ua/zvitnist-laif/
Річний звіт ПрАТ «Страхова компанія «ТАС». URL: http://www.taslife.com.ua/pages/annual_report
Фінасова звітність та звіт незалежного аудитора за рік, який закінчився ПрАТ «Метлайф». URL: https://www.metlife.ua/about-us/reports/annual-reports/

  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру