УКР
РУС
ENG
Пошук


Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні
Кривицька О. Р., Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М.

Кривицька О. Р., Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М. Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 42–49.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-42-49

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 334.021

Анотація:
Статтю присвячено розробці теоретико-методичного підходу до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні. Проаналізовано освітньо-кваліфікаційні рівні, які характеризуються специфічним колом користувачів інформації. Відповідно для кожного користувача є закономірним формування певного інформаційного середовища, яке може бути корисним і цікавим для одного рівня, проте взагалі не затребуваним для іншого. Тому, розробляючи комунікаційну стратегію суб’єктами освітнього середовища, потрібно чітко усвідомлювати, для якого рівня вони будуть її формувати. А тому актуальним постає питання встановлення класифікації суб’єктів освітнього середовища, які забезпечуватимуть підготовку здобувачів на різному рівні. Зазначено, що поняття затребуваності вищої освіти у суспільстві необхідно виокремлювати від затребуваності вищої освіти у здобувачів. Обрання здобувачами «модних» спеціальностей без урахування потреб ринку праці призводить до збільшення диспропорцій навантаження на одну вакансію за окремими професійними групами. Для того щоб надати кількісну оцінку затребуваності вищої освіти, запропоновано використовувати коефіцієнт затребуваності вищої освіти в суспільстві (КЗВО). Необхідність урахування множини чинників на затребуваність вищої освіти у суспільстві обумовила вибір інтегрального методу, який зазвичай застосовують для виміру впливу показників у мультиплікативних, індексних, адитивно-індексних моделях. Запропоновані коефіцієнти, на нашу думку, стануть важливими для закладів вищої освіти (ЗВО) в частині формування комунікаційної стратегії на коротко- та довгострокову перспективи. Важливість таких коефіцієнтів можна пояснити тим, що закономірності та тенденції, виявлені під час дослідження їх динаміки, можуть слугувати інформаційним полем для служби менеджменту ЗВО під час прийняття рішень щодо окреслення ключових аспектів під час розробки нової або вдосконалення діючої комунікаційної стратегії. Принциповими відмінностями запропонованих коефіцієнтів є урахування не лише динаміки зміни ринку праці та можливості працевлаштування, а й економічна обґрунтованість витрат на навчання із розрахунком перспектив окупності отриманої вищої освіти.

Ключові слова: вища освіта, затребуваність, методичний підхід, оцінка, стратегія, заклад вищої освіти.

Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 5. Бібл.: 11.

Кривицька Ольга Романівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія» (вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна)
Email: olha.kryvytska@oa.edu.ua
Коваленко Людмила Борисівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра вищої математики, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: lbkovalenkovm@gmail.com
Ковальчук Віталій Миколайович – аспірант, кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу, Національний університет «Острозька академія» (вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна)
Email: vitalii.kovalchuk@oa.edu.ua

Список використаних у статті джерел

Грищенко І. М., Крахмальова Н. А. Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг. Вісник КНУТД. Тем. вип. 2012. № 4. URL: https://www.knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2012-4/Grischenko_Krakhmaleva_3.pdf
Захарченко Н. В. Комунікаційне забезпечення маркетингу інноваційної діяльності. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7747/1/30-31.pdf
Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. Москва : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2006. 656 с.
Трайнев В. А., Трайнев И. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации) : учеб. пособие. Москва : Дашков и Ко, 2008. 280 с.
Чічановський А. А., Старіш О. Г. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник. Київ : Грамота, 2010. 568 с.
Українська культура першої половини ХІХ століття URL: http://studies.in.ua/shpora-hukr/318-61-rozvitok-osvti-v-ukrayin-hh-st.html
Международная стандартная классификация образования – МСКО 2011. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf
Національна стандартна класифікація освіти (Проєкт). URL: https://naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf
Міжнародна стандартна класифікація освіти. URL: http://surl.li/bbizn
Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2020 році. Статистична інформація // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_osvita/arch_vysh_osvita.htm
Освіта в Україні: виклики та перспективи. Інформаційно-аналітичний збірник. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-covid-2020.pdf

  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру