УКР
ENG
ПошукЕкономіка та управління національним господарством

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2009

Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Череднік В. І.
Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку (c. 3 - 17)

У статті розглядається місце високотехнологічного сектора в економіках країн світу й динаміка його розвитку. Аналізується стан і перспективи розвитку високотехнологічного сектора в економіці України. Особлива увага приділена розвитку авіаційної й ракетно-космічної галузей України.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Орлов П. А.
Фінансово-економічна криза в Україні та деякі шляхи її подолання (c. 18 - 24)

У статті автор осмислює уроки кризи, відстоюючи думку, що основним з них є повний крах неоліберальної моделі розвитку ринкової економіки, що проповідувала її саморегулювання при скороченні втручання держави. показано, що сформоване монопольне положення США в регулюванні світової фінансово-валютної системи перейшло й на багато інших сфер. Воно завдало колосальної шкоди всім країнам світу, і повинне бути негайно ліквідовано. Обґрунтовано деякі напрямки виходу із кризи економіки України.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Тищенко О. М., Петрова Н. Б.
Особливості туристських кластерів як синтетичних утворень (c. 24 - 30)

Розглянуті підходи до визначення «кластер» та «туристський кластер», надано авторське бачення дефініції «туристський кластер». Запропонована схема формування туристського кластера, проаналізовані особливості туристського продукту (послуги), що впливають на формування туристського кластера.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2009

Кизим М. О., Омаров Ш. А. О.
Діюче законодавство у сфері стратегічного розвитку України та її регіонів (c. 3 - 12)

У статті розглядаються особливості державного регулювання стратегічного розвитку регіонів в Україні. Аналізується чинне законодавство, визначаються його недоліки як на етапі розробки, так і на етапі практичної реалізації, а також пропонуються напрямки його вдосконалення.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Кизим М. О., Череднік В. І., Доровськой В. О.
Формування інноваційних кластерів економіки знань у Харківській області (c. 12 - 20)

У статті розглядається проблема формування регіональної економічної політики, заснованої на кластерному підході. Розглядаються регіональні кластерні структури в машинобудуванні й фармацевтичній промисловості Харківської області, як найбільш пріоритетні для розвитку регіону. Пропонуються заходи, покликані забезпечити розвиток даних кластерів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Загорський В. С., Тищенко О. М.
Кластери: ознаки, діагностика, формування (c. 21 - 28)

У статті проаналізовані основні відмітні ознаки кластерних структур і базові принципи їхньої побудови. Розглянуто сутність кластера як мережної структури, а також підходи до діагностики й формування кластерів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Брюховецька Н. Ю.
Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України (c. 28 - 32)

Стаття присвячена дослідженню останніх тенденцій у виробництві автомобільної продукції України, а також автомобільного ринку на різних етапах їх розвитку. Проаналізовано динаміку та структуру виробництва легкових автомобілів серед провідних виробників автомобільної продукції України. Розглянуто ринковий попит на легкові автомобілі в умовах кризи. Запропоновано першочергові шляхи виходу вітчизняної автомобільної галузі з кризи.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Губарєва І. О., Бернацький П. Й.
Шляхи забезпечення економічної безпеки України в умовах кризи (c. 32 - 36)

Проблема забезпечення економічної безпеки набуває особливу гостроту в кризові та трансформаційні періоди. У статті представлено механізм забезпечення економічної безпеки країни в умовах кризи. Досліджено програми антикризових заходів різних країн. Представлено перелік завдань для забезпечення економічної безпеки країни і зниження загроз в реальному секторі економіки в умовах кризи.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2010

Загорський В. С., Кизим М. О., Хаустова В. Є.
Кластеризація економік країн світу й України: досвід і проблеми (c. 3 - 7)

У статті досліджено кластерний підхід до організації економіки та практику його використання в різних країнах світу. Розглянуто моделі промислових кластерів та їх особливості. Проаналізовано типи кластерної політики та механізми її реалізації. Досліджено вітчизняний досвід застосування кластерного підходу та розроблено рекомендації щодо вдосконалення практики його впровадження в організацію економіки країни.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Голякова К. В.
Аналіз міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку економіки України (c. 7 - 13)

Розглянуто особливості регулювання міжбюджетних відносин у вітчизняній і зарубіжній практиці та надані на основі проведеного аналізу рекомендації щодо усунення суттєвих недоліків в розподілі міжбюджетних трансфертів, що є характерними для України на сучасному етапі її розвитку.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Губарєва І. О., Доровськой В. О.
Протидія корупції в системі забезпечення економічної безпеки України (c. 14 - 18)

Оцінено стан тінізації економіки та корупції в Україні. Проведено аналіз антикорупційного законодавства країн СНД. Представлено порівняння визначення поняття «корупція» в законах деяких країн СНД, яке відображає єдність та розбіжності в трактуванні, що необхідно враховувати при удосконаленні українського антикорупційного законодавства. Представлено рекомендації щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення боротьби з корупцією та пов’язаною з нею злочинністю.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Касьянова Л. В.
Особливості державної підтримки розвитку інфраструктурного комплексу України та її регіонів (c. 19 - 24)

У статті розглянуті особливості державної підтримки розвитку інфраструктурного комплексу України та її регіонів й проведено оцінку узгодженості стратегічних пріоритетів розвитку інфраструктурного комплексу на державному та регіональному рівнях.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Бернацький П. Й.
Економічна безпека в системі національно-державних інтересів України (c. 24 - 29)

Система забезпечення економічної безпеки країни ґрунтується на розумінні та реалізації концепції національних економічних інтересів на державному та міжнародному рівнях, метою якої є підтримка збалансованості економіки, захист її від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, здатність до стабільного розвитку. У статті обґрунтовано пріоритетні національні економічні інтереси країни і дано рекомендації щодо створення системи забезпечення економічної безпеки, яка створить умови для їх реалізації.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2010

Тищенко О. М.
Теорія та практика організації кластерів: закордонний досвід (c. 9 - 15)

Розглянуто основні характеристики теорії просторової організації виробництва і підходи до виделення та організації кластерів у світовій практиці.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Тищенко О. М., Біляєвська-Плотник Л. О.
Формування комплексного підходу до державного регулювання оподаткування на мезо- та макрорівнях (c. 16 - 22)

Стаття присвячена дослідженню наслідків впливу зміни умов оподаткування на показники соціально-економічного розвитку. Запропоновано комплексний підхід оцінки зв’язку оподаткування з економічною та соціальною сферами, який базується на сполученні теоретичних засад та практичних розрахунків і може бути використаний на державному та регіональному рівні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Іванов Ю. Б., Назаренко Г. В.
Фактори соціально-економічної ефективності податкового регулювання рівня життя населення (c. 22 - 28)

Обґрунтовано сутність соціально-економічної ефективності податкового регулювання рівня життя населення, надано його загальну характеристику. Запропоновано систему факторів, які визначають соціально-економічну ефективність податкового регулювання рівня життя населення, виявлено особливості їх впливу.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Хаустова В. Є., Горбатова Є. Ф.
Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні (c. 28 - 33)

У статті проаналізовано стан сфери світового туризму та визначено місце України на світовому ринку туристичних послуг. Розглянуто основні проблеми функціонування сфери туристичного бізнесу в Україні, запропоновано перспективні напрямки його розвитку.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Доровськой В. О.
Правові та організаційні заходи протидії корупції (c. 33 - 38)

В статті проведена оцінка рівня корупції в Україні. Досліджено етапи формування антикорупційного законодавства в Україні. Представлено рекомендації щодо удосконалення організації антикорупційної діяльності в країні і приведення системи антикорупційного законодавства у відповідності до міжнародних стандартів.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Григорова-Беренда Л. І.
Зовнішньоекономічна безпека: сутність та загрози (c. 39 - 46)

У статті розглядаються проблеми зовнішньоекономічної безпеки держави. Аналізується структура національної безпеки й розглядається місце в ній зовнішньоекономічної безпеки. Розглядаються загрози економічної безпеки держави й приводиться їх класифікація. Проведено аналіз взаємозв’язків і можливих наслідків між основними загрозами економічної й зовнішньоекономічної безпеки держави.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2010

Зима О. Г., Штереверя О. В., Підгайна В. О.
Особливості вибору цільових туристичних ринків України (c. 12 - 14)

У статті розглянуті та охарактеризовані чинники привабливості України як туристичного напрямку, окреслені основні ринки співпраці міжнародного туризму та характер подібних взаємовідносин, а також розроблені критерії відбору пріоритетних регіонів та окремих країн для співпраці у галузі туризму.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Найденко О. Є., Бєлосвєт О. В.
Моделювання впливу податкових пільг на розвиток авіаційної галузі в Україні (c. 15 - 18)

У статті розглянуто особливості податкового регулювання авіабудування в Україні. Проаналізовано стимулюючий ефект пільг, введених податковим кодексом для відповідної галузі та запропоновано альтернативні варіанти активізації високотехнологічних процесів у державі.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Прокопенко В. Ю., Юхно М. Т.
Регулююча роль держави в розвитку іпотечного кредитування землі (c. 19 - 22)

У статті проаналізовано досвід організації іпотечного кредитування сільського господарства деяких країн світу. Приділено увагу особливостям іпотечного кредитування аграрного сектору економіки та винятково важливій ролі держави через важелі управління забезпечити належне функціонування цього сектору, зокрема спрямовану на підтримку доходів сільськогосподарських товаровиробників.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Колбасін Є. С.
Механізм державної підтримки автомобілебудування в Україні (c. 22 - 27)

Проаналізовано чинне законодавство України щодо підтримки автомобілебудування. Запропоновано інструменти впливу в рамках методів прямого та непрямого регулювання автомобілебудівної галузі та механізм її державної підтримки в умовах кризи.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Мощицька Т. О.
Державні цільові програми як дієвий інструмент стимулювання розвитку економіки (c. 28 - 33)

У статті розглядається місце та завдання програмно-цільового методу як інструмента стимулювання розвитку економіки країни. Досліджено головні особливості, методологічні принципи, а також зарубіжний досвід його впровадження. Визначено сутність, цілі та функції державних цільових програм, через які реалізується програмно-цільовий метод. Розглянуто класифікацію державних цільових програм та систематизовано методи оцінки їх ефективності.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2010

Кизим М. О., Омаров Ш. А. О.
Практика складання і реалізації стратегій розвитку України і її регіонів (c. 13 - 21)

У статті аналізується законодавство та практика складання та реалізації стратегій розвитку України та її регіонів. Визначаються існуючі проблеми щодо здійснення цих процесів, а також напрямки їх вирішення.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Іванов Ю. Б.
Тіньова економіка в контексті кризи державного управління економікою (c. 21 - 24)

Розглянуто взаємозв’язок тіньової еконміки з розвитком процесів державного управління. Обґрунтовано підхід до тіньової економіки як форми кризи державного управління, що сполучує деструктивні та деформаційні процеси з процесами переформатування соціально-економічної структури, імманентним чинником яких виступає наявність мутованих гібридних економічних форм.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ялдін І. В.
Інтеграційні процеси в металургійній промисловості України (c. 25 - 38)

У статті розглядаються основні тенденції розвитку інтеграційних процесів в металургійній промисловості України. Визначаються передумови та стимули інтеграції підприємств галузі, а також особливості їхнього здійснення.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Решетняк О. І.
Фінансування інноваційного розвитку економічних об'єктів в Україні: гармонізація структури (c. 39 - 41)

У статті розглянуто один із аспектів вирішення актуальної наукової проблеми щодо виявлення закону, який підпорядковує структурні процеси в економічних системах пропорції золотого перерізу. Застосування цього закону може сприяти підвищенню ефективності розробки управлінських впливів на інноваційні процеси в Україні.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2011

Ніжегородцев Р. М., Пєтухов М. А.
Регресійний аналіз впливу основних факторів на валовий регіональний продукт (на прикладі Північно-Західного федерального округу Росії) (c. 17 - 21)

Стаття присвячена побудові трьохфакторних регресійних моделей оцінки валового регіонального продукту для регіонів, що входять до складу Північно-Західного федерального округу, і застосуванню цих моделей до задач прогнозування ВРП.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Іванов Ю. Б., Найденко О. Є.
Проблеми та суперечності Податкового кодексу України в контексті моніторингу його імплементації (c. 22 - 31)

У статті визначено поняття моніторингу імплементації податкового кодексу України, здійснено ідентифікацію проблем застосування норм податкового кодексу України, обґрунтовано методичний підхід до здійснення моніторингу імплементації податкового кодексу України та технологію його реалізації на окремих етапах.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Матюшенко І. Ю., Ковальчук К. В.
Світовий ринок озброєнь: перспективи для України (c. 32 - 40)

Розглянуто cутність та значення світового ринку озброєнь. Наведено дані щодо експортно-імпортних операцій ОПК країн світу за період 2002 – 2009 рр. Визначено місце України у списку світових експортерів зброї. Представлено перспективні складові військового експорту країни.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2011

Бабич Д. В., Касьянова А. О.
Державна організація в розподілі повноважень та ресурсів при забезпеченні безпеки національної економіки (c. 10 - 13)

У статті розглядаються проблеми економічної безпеки держави в рамках основних функцій управління державних органів як єдиної системної організації, а також розглядаються принципи організації захисту процесів безпеки з боку державного управління і законів організації.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Матюшенко І. Ю.
Проблема визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в рамках пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні (c. 14 - 25)

Проведено співставлення глобальних проблем людства з пріоритетами науково-технічних досліджень в Україні та у НАН України. Розглянуто відповідність глобальним проблемам людства основних пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в США, Японії, Німеччині, ЄС, Росії та в Україні, пріоритетної тематики проектів з нанодосліджень у США і в Україні, прогнозу критичних технологій у США і Японії та прогнозу критичних нанотехнологій, найбільш перспективних для комерціалізації в Україні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Зінченко В. А., Григорова-Беренда Л. І.
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України (c. 25 - 35)

У статті аналізується зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств України в розрізі цілої низки показників: обсяги, динаміка, структура експорту та імпорту та ін., і її вплив на економіку країни. Виділено ряд проблем у зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств, що вимагають регулювання з боку держави.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2011

Матюшенко І. Ю., Бунтов І. Ю., Ковальчук К. В.
Оборонно-промисловий комплекс України: перспективи розвитку та місце на світовому ринку озброєнь (c. 15 - 24)

Розглянуто стан та структуру оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Проведено аналіз основних складових експорту озброєнь України. Представлено перспективні контракти та напрями військово-технічного співробітництва для ОПК України.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Федорова В. А., Карпенко Т. В.
Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки (c. 24 - 28)

У статті наведено авторську версію визначення сутності поняття «кадровий потенціал національної економіки» та удосконалену структурно-логічну модель формування та використання кадрового потенціалу макрорівня з розширеною сукупністю факторів зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І.
Теорія та практика оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави (c. 28 - 34)

У статті розглядається сутність категорії «зовнішньоекономічна безпека». Аналізуються існуючі підходи до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави. Визначаються їх переваги, недоліки та особливості використання.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Мерхо О.
Газова складова забезпечення енергетичної безпеки як необхідний компонент конкурентоспроможності національної економіки (c. 34 - 39)

В контексті взаємного впливу конкурентоспроможності та енергетичної безпеки країни розглянута газова складова останньої. Визначена специфічність забезпеченості енергетичними ресурсами національної економіки, а також суб’єктивність прояву залишкового явища «ресурсного прокляття» в Україні.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Пономаренко Є. В., Анненкова О. В.
Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудування України (c. 39 - 41)

У статті розглянуті питання методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. Розроблено алгоритм оцінки конкурентоспроможності галузей машинобудування.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2011

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Доровський О. В.
Кластерні структури в економіках країн світу (c. 24 - 32)

У статті розглядаються проблеми функціонування кластерних структур в економіках розвинутих країн світу. Аналізується кількість кластерів, цілі їх діяльності, особливості розвитку, побудови та державного регулювання та стимулювання їх діяльності. Наведено характеристику провідних кластерів розвинутих країн світу. визначено основні галузеві напрямки кластеризації економіки країн. доведено, що виважена промислова політика держави на основі кластерного підходу забезпечує високу конкурентоспроможність і стабільне економічне зростання країни.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Тищенко О. М., Єніна-Березовська А. О.
Взаємозв’язок економічної безпеки держави та поведінки підприємств у сфері оподаткування (c. 32 - 39)

У статті розглянуто взаємозв’язок економічної безпеки держави та ухилення від сплати податків, типи податкової політики підприємства та його поведінки у сфері оподаткування.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Печенік О. М., Сальников В. Г., Сердюк О. Д., Тернюк М. Е.
Соціально-економічна ефективність наукомісткої галузі варіативних систем, що зароджується (c. 40 - 44)

Розглянуті питання соціально-економічної ефективності наукомісткої галузі варіативних систем, що зароджується. Показані суттєві переваги варіативних систем, заснованих на використанні механічних варіаторів, у порівнянні з системами, які засновані на використанні немеханічних пристроїв, зокрема, електронних частотних перетворювачах. Відображена можлива організаційна структура галузі, визначені обсяги стартових інвестицій.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Шпілєвський В. В., Лелюк О. В.
Сфера енергокористування та енергетичний цикл України: аналітичний аспект (c. 44 - 54)

У статті розглянуто стан і тенденції змін у світових секторах виробництва та розподілення первинних паливно-енергетичних ресурсів. Проаналізовано пріоритети розвитку енергетичної сфери країн Євросоюзу. З метою оцінки ефективності використання енергоресурсів в Україні, проаналізовано аналітичний баланс первинних енергетичних ресурсів України за 2008 р. Запропоновано загальну схему енергетичного циклу країни та визначено загальну характеристику енергетичного циклу промисловості України в 2008 р. З метою виявлення точок регулювання господарського і виробничого енергетичного обороту підприємства побудовано відповідні факторні моделі формування енергетичного обороту промислового підприємства; на підставі проведеного аналізу розроблено матрицю ефективності використання енергетичних ресурсів в промисловості в 2008 р.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Синиця Т. В., Осьмірко І. В., Топчій Г. С.
Особливості розвитку інноваційної економіки України: фінансово-економічний аспект (c. 54 - 60)

У статті проаналізовано негативні тенденції, що впливають на розвиток інноваційної економіки України. Розглянуто ознаки інноваційної економіки. Визначені умови, які необхідно створити для розвитку інноваційної економіки в країні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2012

Кизим М. О., Хаустова В. Є.
Український досвід формування та розвитку кластерних структур (c. 3 - 11)

У статті проаналізовано досвід формування та розвитку кластерних структур в Україні. Розглянуто історію формування та приклади таких структур у вітчизняній економіці, причини їх успіхів і невдач. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення кластеризації економіки України. Визначено роль та перспективні напрямки розвитку національних кластерних структур.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ільченко С. В.
Державні механізми управління розвитком транспортного комплексу (c. 11 - 14)

У статті проаналізовано доцільність проведення різних форм приватизації стратегічно важливих транспортних підприємств, наявність різних існуючих підходів у світовій практиці та обґрунтування рекомендацій щодо розвитку транспортного комплексу України.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Журавка Ф. О.
Інституційне забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні (c. 15 - 19)

У статті обґрунтовано заходи щодо підвищення ефективності інституційного забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Савицька Н. Л.
Основні тенденції суб’єктності в умовах становлення економіки знань (c. 20 - 23)

У статті окреслено основні тенденції прояву суб’єктності в умовах становлення економіки знань: зародження творчого характеру праці, нової ціннісної мотивації, актуалізації морально-етичних імперативів діяльності, вивільнення особистого часу та збереження споживацьких настроїв.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2012

Швець В. Є., Рура І. В.
Проблеми визначення собівартості послуг сімейної медицини (c. 3 - 6)

Впровадження інститутів сімейної медицини зіштовхується з виникненням різноманітних організаційних проблем, вирішення яких неможливе без впровадження новітніх обліково-аналітичних методів. Однією з таких проблем є визначення собівартості медичної послуги у сімейного лікаря.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2012

Кирєєнко А. П., Климова М. О.
Самозайнятість і тіньовий ринок праці в Росії (c. 8 - 14)

Анотація. Стаття присвячена дослідженню самозайнятості населення в Росії і зв'язку цього явища з тіньовим ринком праці. Авторами виділені основні причини низького рівня самозайнятості в Росії: недосконалість статистичного обліку, високі витрати здійснення легальної діяльності, тіньова самозайнятість. Окрему увагу приділено розвитку самозайнятості в електронному бізнесі та тіньової зайнятості в цій сфері.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Школьник І. О., Червякова С. В.
Реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумова забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в процесі ІРО (c. 15 - 19)

В статті досліджено шляхів реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумови забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в процесі первинного публічного розміщення акцій (ІРО). Автором запропоновано схема взаємодії учасників на ринку при роботі центрального депозитарію та центральної клірингової установи.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Глуха Г. Я.
Митна політика як фактор економічного зростання країни (c. 20 - 25)

Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання та виявлено основні закономірності забезпечення цього процесу. Досліджено поняття і функції митної політики, а також місце державної митної політики у механізмі забезпечення економічного розвитку держави.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Каховська О. В.
Соціальність результату функціонування суб’єктів економіки (c. 25 - 29)

Обґрунтовується сучасна концепція сутності «соціальності» як процесу і результату об’єктивованих гетерогенних відносин, спрямованих на зменшення неприйнятної асиметрії у доходах суб’єктів виробничого процесу. Здійснено діагностику формування і змін соціальності в національному економічному просторі в цілому та в розрізі господарюючих одиниць промислово розвиненого регіону на основі звітних і отриманих автором особисто даних. Приводяться аргументи щодо доцільності запровадження регулювання соціальності і запропоновано інструментарій здійснення таких регуляторних актів.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Мельник О. Г.
Модель проектного інвестування створення міжнародного кластеру в науково-технологічній сфері (c. 30 - 35)

Стаття засновується на проведеному попередньо аналізі кластеризації в РФ та Україні, в якій обґрунтовано необхідність розробки загальної інвестиційної моделі із врахуванням специфіки формування каналів економічних комунікацій на основі технологічної сумісності бізнес процесів в кластерних системах. В статті представлено модель інвестування міжнародного кластеру в реалізації кластерних ініціатив в сфері науково-технологічної кооперації, розглянуто особливості формування і розподілу інвестиційного ресурсу в економічних системах України і РФ. Подано теоретичне обґрунтування формування комунікаційних каналів інноваційних кластерів і структурування за ознаками технологічної сумісності економічного середовища кластерних систем. На основі обґрунтованого в статті теоретико-методичного підходу запропоновано модель проектних інвестицій реалізації кластерних ініціатив в сфері науково-технологічної взаємодії.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Орлова О. М., Биков С. С.
Роль податкових видатків місцевих бюджетів у формуванні податкового потенціалу (c. 36 - 46)

У статті розглядаються поняття податкових витрат (під якими розуміються податкові доходи, не надійшли в бюджетну систему в результаті застосування податкових пільг і звільнень, встановлених на рівні податкового законодавства), описуються їх ознаки, алгоритм їх ідентифікації та оцінки. На основі даних по Іркутській області (Росія) аналізуються величина, структура і динаміка податкових видатків місцевих бюджетів у 2006-2011 роках. Описується механізм впливу податкових витрат на податковий потенціал місцевих бюджетів. Аналізуються проблеми реалізації даного механізму в практиці надання податкових пільг по податках, що зараховуються до місцевих бюджетів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Пантєлєєва Н. М.
Розвиток внутрішнього ринку довгострокових запозичень у спектрі механізмів активізації інноваційного поступу економіки України (c. 47 - 51)

Означено останні тенденції розвитку міжнародного ринку синдикованого кредитування. Розглянуто практику синдикованого кредитування в країнах СНД і в Україні як інноваційний механізм довгострокового фінансування, що дозволяє диверсифікувати кредитні портфелі, мінімізувати ризики та підтримувати стійкі стосунки з надійними корпоративними клієнтами. Надано пропозиції щодо активізації внутрішнього ринку довгострокових запозичень і реалізації потенціалу синдикованого кредитування.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Тимошенков І. В.
Створення коаліції інтересів акторів освіти як основа реформування освітньої системи (c. 52 - 55)

У статті проаналізовані завдання і напрями реформування освіти з точки зору їхнього впливу на реалізацію економічних інтересів акторів освіти. Обґрунтована необхідність створення коаліції інтересів акторів на підтримку реформ. Визначено роль і завдання держави в реформуванні освітньої системи України.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Черненко С. М.
Роль малого підприємництва у створенні інноваційно-конкурентного середовища України в регіональних інноваційних системах (c. 56 - 61)

У статті проаналізовано розвиток малого підприємництва в Україні. Виявлені фактори, що гальмують освоєння технологічних та продуктивних інновацій. Розглянуто проблеми розвитку малого підприємництва регіональних інноваційних системах та запропоновано орієнтовні шляхи вирішення цих проблем.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ємцев В. І.
Фoрмування теритoріальних кластерів – передумoва рoзвитку кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємств (c. 62 - 66)

Розглянуто сутність та категорійний апарат територіального кластеру, доцільність і переваги його формування та проблеми його функціонування в умовах правового поля України. Досліджено сучасний стан, проблеми функціонування та напрями подальшого розвитку конкурентоспроможності підприємств цукробурякового комплексу АПК України в умовах поширення світової продовольчої кризи.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Крамарев Г. В.
Проектне фінансування при реалізації інноваційних сценаріїв розвитку альтернативної енергетики (c. 67 - 70)

Розглянуто напрямки й методи інноваційного розвитку альтернативної енергетики нафтогазовими компаніями в умовах реалізації стратегій сталого розвитку. Обґрунтовано, що однією з фінансово-організаційних форм такої стратегії може бути проектне фінансування, що значною мірою диверсифікує можливі ризики, дозволить забезпечити значні обсяги інвестування шляхом залучення стратегічних інвесторів, одним із яких виступає держава.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2012

Кизим М. О., Феденко Г. М.
Методичні рекомендації з ранжирування цільових програм за пріоритетністю їх фінансування з Державного бюджету (c. 13 - 22)

У статті розглянуто програмно-цільовий метод, як один із найбільш дієвих методів здійснення витрат бюджетів у всьому світі. Проаналізовано інформацію щодо реалізації Державних цільових програм в Україні та визначено значне перевищення кількості прийнятих цільових програм фінансових можливостей держави та регіонів. Доведено необхідність розробки методики ранжирування цільових програм по пріоритетності їх фінансування з Державного бюджету. Запропоновано критерії такого ранжирування та розроблено методичні рекомендації з ранжирування цільових програм за пріоритетністю їх фінансування з Державного бюджету, які можуть бути використані в практичній роботі законодавчих і виконавчих органів влади при розробці проекту бюджету на черговий фінансовий рік.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Кизим М. О., Касьянова Л. В.
Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій (c. 23 - 29)

У даній статті здійснено дослідження класифікації інструментів податкового стимулювання інновацій. Запропоновано нові критерії класифікації: за етапом життєвого циклу інноваційних процесів (фундаментальні науково-дослідні роботи, прикладні науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи, впровадження інновації, споживання інновації); за суб’єктами інноваційних процесів (науково-дослідні організації, інноваційні підприємства, підприємства реального сектора, що впроваджують інновації, інфраструктурні підприємства та підприємства, що сприяють інноваційній діяльності).

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Гавкалова Н. Л., Шутєєва О. Ю.
Проблеми та особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні (c. 29 - 33)

Досліджено проблеми та особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні. Запропоновано рівень розвитку фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів за проаналізований період визначати такими складовими: фінансовим потенціалом держави та якістю корпоративного управління, ефективністю фондової політики та контролю на ринку цінних паперів та ризикованістю операцій на ринку цінних паперів. Обґрунтовано методичний підхід до аналізу розвитку фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів, який ґрунтується на дослідженні динаміки і взаємозв’язку відповідних факторів впливу.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Рєпіна І. М.
Аналіз структури активів підприємств України за видами економічної діяльності (c. 34 - 39)

У статті проведено ретроспективний аналіз структури активів вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності. Виокремлено структуроутворюючі чинники формування структури активів суб’єктів господарювання. Доведено, що ключову роль у формуванні структури активів підприємств відіграють необоротні та оборотні активи. Витрати майбутніх періодів суттєво не впливають на формування активів підприємства. Подано прогноз структури активів вітчизняних підприємств на 2021 рік за умови пролонгації ідентифікованих структурних змін. Серед чинників, що перешкоджають розвитку економіки країни, названо: низький рівень валового нагромадження необоротних матеріальних активів; висока матеріаломісткість виробництва і енергоємність ВВП; ціновий тиск підприємств з виробництва проміжних продуктів на підприємства із виробництва кінцевих продуктів; низька частка промислових підприємств, що впроваджують нові або вдосконалені маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні методи обробки або виробництва продукції.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Челомбітько Т. В.
Розвиток фінансово-промислових груп в національній економіці (c. 40 - 43)

У статті проаналізовано історичний розвиток перших великих інтегрованих систем промислового і фінансового капіталів. Визначено поняття, організаційний склад фінансово-промислових груп та особливості інтеграції банківського та промислового капіталу в Україні. Проаналізовано сучасний стан та тенденції створення фінансово-промислових груп. Встановлено ключові проблеми розвитку, а також ступінь впливу ФПГ на вітчизняну економіку та інвестиційну діяльність. Визначено основні напрями активізації та підвищення рівня розвитку ФПГ в Україні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Башта О. І.
Напрями інноваційного розвитку рекреаційної системи в Кримському регіоні (c. 44 - 48)

У статті розглядаються проблеми рекреаційної системи АР Крим і напрями її інноваційного розвитку. Сучасний стан рекреаційного комплексу нестабільний: матеріально-технічна база рекреаційних підприємств, асортимент і якість послуг не відповідають світовим стандартам, а рекреаційні ресурси використовуються недостатньо ефективно. Розглядаються питання управління рекреаційною системою, шляхи оптимізації і реалізація утворення транснаціонального центральноєвропейського коридору (Е-50). Реалізація даних перспективних напрямів розвитку рекреаційній діяльності дасть поштовх розвитку і зростання авторитету АР Крим на світовому ринку туристичних послуг, підйому економіки, наповненню Державного бюджету, створенню потужної туристичної галузі, збереженню історико-культурної спадщини.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ястремська О. М., Стаматін О. В.
Визначення основних факторів впливу та показників оцінювання якості трудового життя працівників промисловості (c. 49 - 55)

У статті досліджено фактори впливу на якість трудового життя працівників промисловості на прикладі підприємств машинобудування. Основними складовими якості трудового життя визначено умови праці, матеріальне заохочення, нематеріальне заохочення, соціальне забезпечення, стан зовнішнього середовища. Доведено вплив показників за виділеними складовими на продуктивність праці. Результати проведених досліджень за сукупністю підприємств машинобудування п’ятого технологічного укладу Харківського регіону дозволяють зробити висновки про те, що всі складові якості трудового життя знаходять своє відображення в виділених факторах. Напрямком подальших досліджень, де можуть бути використані отримані результати, є визначення моделі інтегрального показника з оцінювання якості трудового життя працівників підприємств промисловості.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Сапронов Ю. А., Костенко Д. М.
Аналіз ринку нафти в Україні (c. 56 - 67)

У статті аналізується стан ринку нафти в Україні. Досліджено динаміку споживання нафти в Україні. Визначено основних споживачів та виробників моторного палива в Україні. Проаналізовано динаміку об’ємів переробки нафти. Досліджено динаміку експорту нафти з України. Проаналізовано попит на нафту сиру в Україні та визначено, що на нафтовий ринок України істотно впливає залежність вітчизняних виробників світлих нафтопродуктів від імпортних поставок нафти. Досліджено тенденції видобутку нафти в Україні та визначено їх неухильне зниження в останні роки. Проаналізована географічна структура імпорту нафти і нафтопродуктів сирих. Визначені основні їх імпортери в Україну. Проведено порівняльний аналіз попиту та пропозиції нафти на українському ринку на основі балансу ринку сирої нафти. Досліджені географічні, історичні та політичні умови торгівлі сирою нафтою в Україні. Проаналізовані механізми ціноутворення основних торгівців сирою нафтою в Україні та досліджена динаміка обсягів реалізації та цін на сиру українську нафту за даними аукціонів протягом 2012 р. В результаті аналізу національного ринку сирої нафти визначено, що: стала тенденція торгівлі сирою нафтою на ринку України обумовлена скороченням об’ємів переробки нафти, яке, в свою чергу, спричинене витисненням з національного ринку вітчизняного пального імпортом; основною причиною незадовільної конкурентоспроможності вітчизняного моторного палива є його якість, що не відповідає вимогам сучасних стандартів та не відповідна до нього ціна; низька якість моторного палива вітчизняного виробництва визначається переважним використанням для його виробництва низькоякісної (високосірчастої) імпортної (російської) нафти; в цілому конкурентоспроможність вітчизняної нафтопереробної галузі визнана низькою.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Большинська І. С.
Щодо проблем великих та малих міст (c. 68 - 73)

Проблеми великих та малих міст у різних країнах світу багато в чому схожі, але мають і свою специфіку. Вони є відображенням ефективності територіальної організації суспільства, перш за все малих і великих міст, розглядаються як проблеми організації «середовища життя» відповідно до стандартів та особливостей «способу життя». Зміни у географії розміщення виробництв, наявність застарілих виробництв, зміна економічних моделей призводять до відтоку населення з малих міст, небажаному притоку мігрантів до великих, нерівномірності розвитку регіонів країни, негативному впливу на реальний сектор економіки. Ці та інші проблеми може вирішити розробка комплексного стратегічного плану розвитку великих і малих міст на основі попереднього масштабного дослідження. Інформація, що має бути отримана на чотирьох етапах цього дослідження, дозволить подати реальну картину щодо конкретних точок географічного простору, виявити «вузькі» місця, визначити «полюси» і «центри» росту. Наводяться приклади з досвіду розвинутих країн, пропонуються механізми державного регулювання в умовах ринкової економіки.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Макогон В. Д.
Бюджетна архітектоніка як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку суспільства (c. 73 - 77)

У статті розкрито роль та економічну сутність бюджетної архітектоніки, що є динамічним інституційним процесом реалізації бюджетної політики в конкретних соціально-економічних умовах розвитку держави, який полягає в формуванні ієрархічної системи бюджетного простору, складовими якої є оптимальні співвідношення бюджетних, соціальних, податкових, монетарних та державних боргових індикаторів, що визначають бюджетний процес, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Куніцин С. В.
Методологічні засади управління розвитком туристично-рекреаційної сфери (c. 78 - 84)

У статті розглянуто особливості побудови теоретико-методологічного базису управління розвитком туристично-рекреаційної діяльності через соорганізацію професійних учасників туристичного ринку, які можуть функціонувати автономно. Сутність авторської гіпотези зводиться до необхідності формування в межах кластера мереж діяльності зі створення туристичного продукту та організації управління конфігурацією таких мереж. Критерієм ефективності при формуванні означених мереж виступає прояв емерджентних властивостей та покращення якості переговорного процесу учасників кластера. Практичним втіленням пропонованого теоретико-методологічного базису є формування відповідного організаційного механізму, для якого в статті визначено логіку побудови та принципи використання.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Наумік-Гладка К. Г.
Продуктивність комунікаційного капіталу: національний аспект (c. 85 - 89)

У статті надані пропозиції по оцінки продуктивності комунікаційного капіталу; сформульовані протиріччя, які впливають на значення продуктивності комунікаційного капіталу (об'єднання діяльності агентів ринку комунікаційних послуг і товарів дозволяє їм збільшити продуктивність об'єднаного комунікаційного капіталу й знижує продуктивність комунікаційного капіталу конкурентів); описана залежність продуктивності комунікаційного капіталу від кількості користувачів комунікаційною мережею і якості організації комунікацій.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Оксененко С. П.
Особливості функціонування сфери житлово-комунальних послуг України (c. 90 - 93)

У статті досліджено стан та особливості функціонування сфери житлово-комунальних послуг в умовах сучасного соціально-економічного розвитку економіки України. На основі показників національної статистики визначено основні тенденції у ціновій політиці підприємств цієї сфери послуг. Досліджено особливості механізму формування цін цієї галузі. Зроблено висновок, що в умовах післякризового періоду житлово-комунальний комплекс стає важливим елементом економічної діяльності. При належній обґрунтованій соціально-економічній політиці він може використовуватися як двигун економічного зростання, а отже й може бути основою для формування приватного капіталу.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Рощина Ю. В.
Мотиваційний механізм самоорганізації селян (c. 94 - 98)

У статті обґрунтовано розуміння самоорганізації селян і його мотиваційний механізм. Самоорганізація селян є об'єктивною необхідністю. Це мобілізація селян під дією незадоволених потреб безпеки захисту своїх соціальних та економічних прав та інтересів; високоорганізована форма самооборони від монополістів та нечесної конкуренції в період перебудови ринкового середовища. Основними компонентами мотиваційного механізму є: система внутрішніх біосоціальних факторів мотивації економічної поведінки людей; зовнішні мотиватори (стимули), природно-географічне середовище. Вища форма самоорганізації – це кооперативи селян.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Соколова Ю. О.
Маркетингові аспекти конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України (c. 99 - 102)

У статті проаналізовано поточний стан конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України. Розглянуто використання українськими компаніями маркетингових заходів та інструментів посилення конкурентного впливу на ринок. Запропоновано використання маркетингової стратегії формування цінового іміджу українськими рітейлерами з метою посилення конкурентних позицій та протистояння експансії іноземних торгових мереж. Подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з розробкою заходів підвищення рівня привабливості української галузі роздрібної торгівлі для зростання міжнародного рітейла, що забезпечить підвищення рівня конкуренції в галузі і позитивно відобразиться на українських споживачах.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Гончаренко М. Ф.
Напрямки подолання диспропорцій на ринку освітніх послуг (c. 103 - 106)

Метою статті є дослідження причин виникнення диспропорцій ринку освітніх послуг та формування можливих напрямків їх подолання. Проведено аналіз проблем, що виникають при працевлаштуванні випускників установ освіти. Дослідження показали, що існує структурний дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці, який призводить до того, що здобувачі робочих місць не мають професійних якостей, необхідних роботодавцям. Подібний дисбаланс можливо зменшити шляхом ведення системної профорієнтаційної роботи на загальнодержавному рівні. Посилення спрямованості освіти на конкретні потреби економічних структур й, отже, забезпечення погодженості попиту та пропозиції на ринку освітніх послуг, може бути забезпечене на основі взаємодії між суб'єктами господарювання різних форм власності та галузевої приналежності, галузевими органами управління економікою та органами управління системою освіти.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2013

Анічин В. Л.
Регулювання вертикальної конкуренції як засіб модернізації АПК (c. 28 - 33)

Потреба у регулюванні вертикальної конкуренції в АПК зумовлена диспропорціями у розподіленні прибутків між суміжними підприємствами. Ці диспропорції ставлять під загрозу продовольчу безпеку країни. У статті розглядаються перспективні засоби регулювання вертикальної конкуренції, включаючи справедливе ціноутворення, контроль за роздрібними цінами на продовольчі товари, розвиток мережі агропромислових кластерів.

Стаття написана російською мовою


Горбатов В. М., Григорова-Беренда Л. І.
Теоретико-методичні засади оцінки зовнішньоекономічної безпеки України (c. 34 - 42)

У статті розглядаються проблеми оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни. Доведено, що у розв’язанні завдань аналізу, оцінки та моделювання економічної безпеки держави центральне місце посідає проблема вибору системи критеріїв, які б адекватно відображали існуючий стан економіки держави в конкретний момент часу. Розглянуто властивості таких критеріїв. Проаналізовано сутність критеріїв оцінки зовнішньоекономічної безпеки. Розроблено структурну схему оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави, згідно з якою зовнішньоекономічну безпеку запропоновано розглядати у сукупності трьох складових: торговельної, фінансово-інвестиційної та банківсько-кредитної. Запропоновано методичний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави, який базується на розрахунку інтегрального показника безпеки як середньоарифметичного значення його компонент. На базі запропонованого підходу розраховано та проаналізовану рівень інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки України в 2010 – 2011 роках та досліджено динаміку рівня часткових показників трьох його складових. Побудовано рівняння лінійної регресійної залежності інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки країни від часу та на базі нього розраховане прогнозне значення показника зовнішньоекономічної безпеки України на 2012 рік.

Стаття написана українською мовою


Дороніна М. С.
Роль держави у формуванні економіки знань (c. 43 - 48)

Проаналізовано результати опанування світом моделі інформаційного суспільства, визначена актуальність розгляду інформації і знань як нових критичних ресурсів цієї моделі, об’єктивна необхідність адаптації наявних теоретичних і практичних рекомендацій щодо розбудови економіки знань до умов України, активізації участі держави у цьому процесі. Зроблено висновок, що з розвитком економіки знань існуючі сектори (матеріальний, фінансовий, інформаційний) слід забезпечувати технологіями, здатними долати шкідливий вплив на природне середовище і життя суспільства. Технологічні уклади вітчизняної економіки слід удосконалювати на основі новітніх досягнень науки, забезпечувати синергетичний ефект їх співіснування. Державні органи, регулюючи розвиток нових технологічних укладів і економіки знань, мають ураховувати неоднозначність їх впливу на життя суспільства. Перехід до нових моделей суспільства провокує зростання навантаження на психіку людини. Держава повинна контролювати ці процеси, створюючи механізми об’єктивної діагностики і відповідального впливу на думки і поведінку населення, особливо тієї його частини, яка здатна розвивати і використовувати свій творчий потенціал на користь нації.

Стаття написана українською мовою


Манойленко О. В., Жадан Т. А.
Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України (c. 49 - 56)

У статті розглянуто місце і роль олійно-жирової галузі в агропромисловому комплексі і національній економіці України. Оцінено внесок олійно-жирової галузі в динаміку та структуру обсягів виробництва та реалізації продукції харчової промисловості. Обґрунтовано виняткову роль олійно-жирової галузі у формуванні фонду споживання, вирішенні проблем внутрішньої продовольчої безпеки, збільшенні експортного потенціалу країни, податкових надходжень до бюджету. Розглянуто соціальну значущість олійно-жирової галузі, продукція якої входить до складу набору продуктів харчування «споживчого кошику». На основі визначених місця і ролі олійно-жирової галузі в агропромисловому комплексі і національній економіці України обґрунтовано необхідність її державної підтримки.

Стаття написана українською мовою


Якубів В. М.
Потенціал енергозбереження у системі розвитку сільського господарства України. (c. 57 - 61)

Дана стаття присвячена вирішенню проблем енергозбереження країни шляхом збалансованого розвитку сільського господарства. У статті проаналізовано основні екологічні та енергетичні проблеми України на сучасному етапі її розвитку. Проведено моніторинг екологічних та енергетичних змін у становленні розвинених країн світу. Обґрунтовано необхідність, роль, напрями та перспективи збалансованого розвитку сільського господарства у вирішенні економних, соціальних, продовольчих та енергетичних проблем стійкого розвитку країни. Обґрунтовано потенційні можливості розвитку виробництва відновлювальних джерел енергії, в тому числі за рахунок становлення сільського господарства.

Стаття написана українською мовою


Алдошина М. В.
Особливості маркетингових комунікацій на рекламно-комунікаційному ринку України (c. 62 - 67)

У статті розглянуто особливі відмінності комунікаційного процесу в рамках комплексу реалізації маркетингової діяльності підприємства серед інших видів соціальної комунікації. Запропоновано етапи процесу формування та передачі інформації на ринок з урахуванням факторів впливу. Розглянуто основні аспекти процесу передачі інформації у ринковому просторі: змістовний, прагматичний і технічний. Визначено типи реакції покупців на вплив комунікаційних методів у контексті повідомлення: пізнавальна, емоційна, дієва. Проаналізовано сучасний стан рекламно-комунікаційного ринку України та прогнозні показники на 2013 рік за основними сегментами. Визначена пріоритетність традиційних засобів розповсюдження рекламної інформації для українських підприємств, таких як: ТБ, преса, зовнішня та Інтернет реклама.

Стаття написана українською мовою


Булах Т. М., Гончарова Н. І.
Управління сферою житлово-комунального господарства на селі: проблеми та шляхи подолання (c. 68 - 73)

Статтю присвячено дослідженню сфери житлово-комунального господарства на селі та визначенню проблем її розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз та виявлено основні тенденції розвитку сфери житлово-комунального господарства в сільській місцевості України. Доведено, що сучасний стан житлово-комунального господарства на селі характеризується відсутністю належного матеріального, фінансового, кадрового та ресурсного забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування у цій сфері. За результатами зазначеного аналізу визначено, що сфера житлово-комунального господарства на селі потребує кардинального реформування, що має передбачати насамперед формування її нової структурної побудови, яка б поєднувала найкращі надбання зарубіжних моделей управління житлово-комунальною сферою.

Стаття написана українською мовою


Карпенко О. О.
Аспекти прояву ефекту від функціонування кластерів у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки (c. 73 - 80)

У статті досліджено рейтинг конкурентоспроможності країн, у тому числі України, за версією Інституту розвитку менеджменту. Встановлено, що одним з факторів, що значною мірою впливають на рівень конкурентоспроможності держави, є рівень кластеризації економіки. Наведено принципи, на яких мають формуватися кластери. Встановлено системні властивості кластера, які дозволяють отримувати синергетичний та мультиплікативний ефекти від функціонування кластера. Розроблено концептуальну схему прояву ефекту від функціонування кластера.

Стаття написана українською мовою


Коваленко О. Ю.
Інструменти підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку (c. 81 - 90)

Розглянуто сутність поняття ремаркетингу та обґрунтовано його зміст як системи управління попитом на продукцію сільськогосподарських підприємств. На основі досвіду розвинених країн світу визначено практичний інструментарій ремаркетингу та розглянуто можливість його застосування на вітчизняних підприємствах. Розроблено систему заходів з підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку з використанням прийомів і методів ремаркетингу.

Стаття написана українською мовою


Кузьменко О. В.
Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами) (c. 91 - 98)

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку ринку перестрахування України. Обґрунтована актуальність розробки виваженої та адекватної державної політики в межах здійснення активного перестрахування та проведення активної диверсифікації ризиків. Розроблений науково-методичний підхід до оптимізації структури активного перестрахування України за напрямами (країнами). Досліджена наявна структура даних операцій на оптимальність та відповідно до цього визначено найбільш сприятливі для розвитку вітчизняного ринку перестрахування напрями активного перестрахування. Запропонована економіко-математична модель визначення оптимальних значень питомої ваги розподілу страхових премій за провідними країнами, що забезпечить мінімізацію ризику невиплати коштів страхувальникам у випадку настання страхової події. Проведена ідентифікація абсолютних значень обсягів страхових премій, переданих на перестрахування в оптимальному випадку і величин необхідного корегування у порівнянні із тенденцію, притаманною часовим рядам розподілів.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко І. Ю.
Створення сприятливого інвестиційного клімату як передумова технологічного розвитку України (c. 99 - 108)

Розглянуто динаміку зміни у 2009 – 2013 рр. значень складових індексу глобальної конкурентоспроможності України з метою загальної оцінки рівня її економічного розвитку і визначення положення у порівняльних рейтингах. Визначено головні конкурентні недоліки України – якість інституціонального середовища, розвиненість фінансового ринку, ефективність товарних ринків, технологічна готовність, які є пріоритетними напрямами розвитку економіки і підвищення конкурентоспроможності країни. Наведено аналіз розвитку в Україні державних інститутів, а також значень індексу сприйняття корупції, значень індексу і місця в рейтингу економічної свободи. З’ясовано, що за значенням індексу інвестиційної свободи інвестиційне середовище в Україні залишається недорозвиненим, а бюрократичні вимоги заважають необхідному зростанню приватних інвестицій. Проведено аналіз динаміки індексу розвитку людського потенціалу як основної характеристики соціального розвитку країн світу і визначено значне відставання України від провідних країн світу за показниками гідного рівня життя, а також тривалості життя при значеннях показників знань на рівні розвинених країн. Представлено аналіз і рекомендації доступності для нинішньої України прискореного розвитку через швидке нарощування капіталу і нову індустріалізацію.

Стаття написана українською мовою


Медвідь В. Ю.
Нормативно-правове забезпечення економічного регулювання регіонального розвитку (c. 109 - 114)

У статті досліджуються питання нормативно-правового регулювання економічного регіонального розвитку. Аналізуються основні тенденції та пріоритети новітнього етапу нормотворення щодо економічного регулювання регіонального розвитку. Досліджуються питання дворівневої структури економічного регулювання регіонального розвитку (регіональний і міжрегіональний рівні). Теоретично обґрунтовуються рівні розташування нормативно-правових документів регулювання регіонального розвитку. Встановлено, що на верхньому рівні розташовуються нормативно-правові акти законодавчого органу держави – Верховної Ради України; на нижньому рівні розташовуються нормативні документи виконавчої гілки влади – Президента України і Кабінету Міністрів України, ще нижче – центрального органу виконавчої влади по економічній політиці – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Стаття написана українською мовою


Михайліченко Г. І.
Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток (c. 115 - 123)

Проведено дослідження, яке обґрунтовано потребою в оцінці потенціалу інноваційного розвитку туристичних підприємств в умовах обмеженості ресурсів. При цьому використані загальнонаукові методи пізнання: економіко-математичного та імітаційного моделювання, багатомірного статистичного аналізу. В результаті дослідження нами актуалізовані проблеми оцінки туристичного потенціалу як джерела інноватики туризму; проаналізовані показники й методи їх вимірювання; надане визначення категорії «інноваційний потенціал туризму» та представлена модель його оцінювання на різних рівнях його реалізаці, з різними формами взаємопроникнення та об’єктів впливу, результативністю впровадження, сприйняття й реалізації потенціалу підприємств сфери туризму. Приведений інструментарій дозволить ресурсоощадно використовувати туристичний потенціал країни/ регіону/ дестинації, позитивно вплине на ціннісне ціноутворення вичерпних ресурсів сталого розвитку туризму; дозволить сформувати ресурсний капітал потенційно привабливих курортів, що вплине на їх інвестиційний та репутаційний статус.

Стаття написана українською мовою


Олійник Я. В.
Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні у системі макроекономічного управління (c. 124 - 129)

У статті здійснена постановка проблеми визначення ролі та значення держави у розвитку організації системи бухгалтерського обліку. Доведено, що саме держава забезпечує регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яке здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, удосконалення та розвитку бухгалтерського обліку. Уточнено сутність облікової політики як категорії, яка впорядковує процес встановлення принципів та основ бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на локальному, загальнодержавному та міждержавному рівнях. Досліджено особливості інституційного середовища у сфері бухгалтерського обліку в Україні. Визначено нормативно-правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в умовах реформування бухгалтерського обліку з метою створення інституційних передумов адаптації національних нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік та фінансову звітність, до міжнародних стандартів.

Стаття написана українською мовою


Пушкар Т. А.
Транскордонні територіально-виробничі кластери: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 130 - 135)

Розглянуто основні принципи розвитку транскордонного співробітництва в регіонах України. Охарактеризовано сучасний стан єврорегіонів країни у вимірі євроінтеграційних процесів. Визначено основні напрями розвитку транскордонного співробітництва, окреслено місце і значення єврорегіонів у забезпеченні сталого регіонального розвитку. Подано характеристику територіально-виробничих кластерів як найбільш дієвої економіко-організаційної системи взаємозв’язків регіонів. Територіально-виробничі кластери запропоновано розглядати як інноваційно-територіальні об’єднання, що узгоджують основні джерела досягнення конкурентних переваг регіону. Розглянуто перспективи розвитку кластерних ініціатив у єврорегіонах країни.

Стаття написана українською мовою


Хлівна І. В.
Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського ринку праці (c. 136 - 141)

У статті досліджується сучасний стан та проблеми ринку праці в Україні. Автор ґрунтується на тому, що основним рушієм економічного розвитку є соціальні групи, які мають кваліфікаційні й трудові можливості, соціальну активність і мобільність, спроможність адаптуватися до сформованих умов та ефективно реалізовувати свої можливості. Досліджено вихідні чинники, які зумовлюють проблемні аспекти формування сучасної соціально-демографічної ситуації в Україні та створюють загрозу перспективам стабільності держави. Доведено, що основою формування пропозиції робочої сили на ринку праці є демографічна ситуація на селі. Надано рекомендації щодо зниження показників демографічного відтворення та життєвого рівня населення по всіх індикаторах для основної маси своїх громадян, оскільки процеси демографічної деградації, погіршення соціальних умов відтворення, безсумнівно, позначаться на економічному реформуванні й загальмовують темпи його реалізації.

Стаття написана українською мовою


Худолей В. Ю.
Розроблення алокаційної стратегії управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України (c. 142 - 150)

Розроблено та обґрунтовано оптимальну для України функціональну Стратегію управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів алокаційного типу. Відтворено й адаптовано до сучасних умов функціонування РПК агреговану модель стратегічного управління зазначеною сферою діяльності, що формалізовано за узагальненим рядом комплексних показників-індикаторів енергоефективності функціонування реального сектору регіональної економіки.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2013

Башта О. І.
Алгоритм побудови методики застосування поновлюваних джерел енергії на рекреаційних об'єктах (c. 25 - 30)

Мета статті полягає в розробці алгоритму оцінки перспективності використання відновлюваних джерел енергії з метою покриття потреб рекреаційних об'єктів. У даній статті розкриваються наукові принципи перетворення енергетики та рекреаційного господарства Криму на базі більш широкого використання відновлюваних джерел енергії, у тому числі і сонячної, в результаті якого зміниться ситуація в регіоні: покращиться екологічна ситуація, підвищиться енергонезалежність рекреаційних об'єктів, знизиться ймовірність техногенних катастроф. На основі розгляду результатів практичного впровадження наукових розробок у сфері застосування відновлюваних джерел енергії на рекреаційних об'єктах запропонована логічна схема алгоритму побудови методики застосування відновлюваних джерел енергії на рекреаційних об'єктах, що включає в себе чотири основних етапи. Кожен з етапів та пунктів алгоритму вимагає подальшої деталізації та методичної опрацювання.

Стаття написана російською мовою


Максишко Н. К., Шаповалова В. О.
Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку (c. 31 - 38)

Проаналізовано ринок нерухомості України з точки зору концепції фінансових ринків на основі динаміки середніх цін на житло, доходностей та ланцюгових індексів із річним лагом. Виявлено, що для ринку нерухомості недостатньо підстав для прийняття ні гіпотези ефективного ринку, ні гіпотези фрактального ринку; нехтування цим фактом може призвести до незадовільних результатів прогнозування через наявності динаміки різного типу. Проведено кількісне та змістовне обґрунтування виконання гіпотези когерентного ринку.

Стаття написана українською мовою


Пакулін С. Л.
Стратегічне планування розвитку вищої освіти України: зміст, проблеми, пріоритети (c. 39 - 45)

На основі аналізу стратегічного планування в Україні дана оцінка його стану й визначено місце стратегії розвитку вищої школи в системі стратегічних планів держави. Показано лакуни законодавства в галузі формування стратегії розвитку вищої школи. Виявлено переваги й недоліки світового досвіду формування стратегій розвитку вищої школи. Досліджено систему управління ризиками у вищій школі, проведено аналіз ризиків і розроблено заходи щодо їх обмеження. Розкрито зміст, виявлено цілі та пріоритети регіональної політики у сфері вищої освіти, проаналізовано індикатори якості регіональної стратегії розвитку вищої школи, визначено та проаналізовано її напрями.

Стаття написана українською мовою


Григоренко Т. М., Кочубей Д. В.
Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах (c. 46 - 52)

У статті проаналізовано підходи до організації внутрішньої логістики франчайзингових торговельних мереж та методичне забезпечення оцінки результатів логістичної діяльності на підприємствах франчайзингових мереж. Обґрунтовано актуальність застосування референтних моделей управління ланцюгами поставок у побудові системи управління логістичною діяльністю франчайзингових мереж. Запропоновано класифікацію моделей управління внутрішньою логістикою франчайзингових роздрібних торговельних мереж. Необхідність такої класифікації викликана потребою у визначенні ступеня та меж управлінського впливу франчайзера на логістичну систему франчайзі та встановлення обмеження контрольованості бізнес-процесів франчайзі. Відповідно до класифікації виділено три базові моделі управління внутрішньою логістикою франчайзингових мереж: м’яку, жорстку та гібридну. Запропоновано формування набору стратегічних та операційних показників діяльності, за допомогою якого франчайзер може встановлювати необхідні цільові орієнтири та оцінювати роботу усіх франчайзі, використовуючи SCOR-модель, що може бути пристосована до більшості логістичних систем.

Стаття написана українською мовою


Дем’янченко А. Г.
Роль і структура морських портів України (c. 53 - 59)

У статті послідовно характеризується економічний стан морських портів України через призму їх класифікації за різними принципами та методами. Якщо розглядати порти в контексті виконання ними економічних і соціальних функцій, то можна їх поділити за вантажною спрямованістю (наливні, сипучі, тарно-штучні вантажі), визначити коефіцієнт їх спеціалізації та охарактеризувати їх як хаби, диверсифіковані або нішеві підприємства. Характеристика портів як інфраструктурних систем дозволяє зробити висновок, що не завжди краще інфраструктурне забезпечення приводить до зростання вантажопотоків. Також можна виділити певні регіональні групи портів, що обслуговують довколишні промислові комплекси та транспортні коридори. Класифікація портів за поколінням показує, що порти України належать швидше до другого етапу розвитку, проте мають риси, властиві третьому й четвертому поколінням. Таким чином, окреслено коло проблем сучасної морської портової галузі України, вирішувати які пропонується в декількох напрямках, роблячи відповідні кроки - або самостійно, залучаючи ресурси держави і самих портів, або розширюючи співпрацю з приватними інвесторами.

Стаття написана російською мовою


Зоідзе Д. Р.
Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією (c. 59 - 65)

У статті розглядається сучасний стан ринку праці України, а саме – висвітлюються проблеми наявності структурних диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили, в тому числі, в регіональному розрізі. Виявлено наявність чинників, що підсилюють диспропорції: галузеві, територіальні, соціально-демографічні, професійно-кваліфікаційні, та визначено в якості основного чинника циклічний розвиток економіки, що зумовлює підвищення кількості вивільнених працівників з підприємств, установ та організацій. Проаналізовано вивільнення працівників за причинами, видами економічної діяльності та категоріями робочих місць. Виявлено необхідність координації регіональної соціально-економічної, фінансової та демографічної політики, метою якої буде управління мобільністю робочої сили з урахуванням питань забезпечення житлом при зміні місця роботи та одночасним удосконаленням системи професійної підготовки та перепідготовки.

Стаття написана українською мовою


Катишева О. Г.
Характеристика діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу Росії з упровадження інноваційних технологій та обладнання (c. 66 - 71)

Конкурентоспроможність підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії в даний час визначається ефективністю інноваційної діяльності. Технологічні інновації, здатні підвищити ефективність освоєння вуглеводнів, сьогодні розроблені та запропоновані для впровадження на всіх стадіях: від пошуку та розвідки до переробки нафти і газу.

Стаття написана російською мовою


Корнівська В. О.
Державна політика в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку (c. 72 - 78)

В статті представлені результати дослідження державної політики в фінансовій сфері в передкризовий етап розвитку світової економіки. Показано феномен «схильності до лібералізації», що ускладнював впровадження ефективної в довгостроковому контексті державної політики в сфері фінансів, та визначено його глибинні підґрунтя. Систематизовано фактори, що зумовили лібералізацію фінансового сектору, та як її результат показано тенденції фінансизації, що означали переважне значення фінансових відносин, фінансових мотивів та еліт у системі економічних зв’язків. У роботі доведено, що умови лібералізації та фінансизації призвели до домінування «переваги ліквідності» та «зростання капіталізації» як базових мотивів поведінки операторів фінансових ринків, діяльність яких була спрямована на постійне долання нормативних обмежень з метою отримання максимальних прибутків, що призводило до розвитку «діалектики регулювання» – суперечливого процесу розвитку фінансових інновацій як відповіді на введені державою нормативні інновації. Подано рекомендації щодо державної політики в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку.

Стаття написана українською мовою


Махсма М. Б.
Оцінка інтенсивності та якості структурних зрушень у зайнятості сільського населення (c. 79 - 86)

Деяке підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, що спостерігається протягом останніх років, поки що не привело до покращення ситуації на аграрному ринку праці. Найбільш гостро на ринку праці у сільській місцевості постають сьогодні проблеми зайнятості і безробіття населення. Аналіз сучасного стану та структури зайнятості сільського населення, попри деякі позитивні зрушення у цій сфері, показав в цілому несприятливу картину скорочення зайнятості працездатних селян у формальному секторі економіки, поширення самозайнятості селян, нераціональні вікову, освітню та професійну структури зайнятості сільського населення. Розв’язання проблем зайнятості на селі пропонується на основі застосування програмно цільового підходу. Зокрема, удосконалення і реалізації існуючих державних цільових програм розвитку села та сільських територій.

Стаття написана українською мовою


Прушківська Е. В.
Еволюція концепцій структурування національної економіки (c. 87 - 94)

У статті досліджуються теоретичні погляди представників основних економічних шкіл: меркантилізму, фізіократів, класичної, марксистської, кейнсіанської, інституціональної. Підкреслено, що невтручання держави в регулювання економічних процесів, прихильниками якого були класична та неокласичні школи, призводить до деформацій структури на національному рівні. Визначено, що представники марксистської, кейнсіанської, неокласичної шкіл, аналізуючи господарську структуру, зазвичай розглядали відтворювальну структуру. Приділено увагу дослідженню структури національної економіки з позиції еволюційного підходу. Виокремлено критерії класифікації структурних трансформацій: за рівнем функціонування економіки та за рівнем розвитку економіки.

Стаття написана українською мовою


П'янкова С. Г.
Інституційний розвиток монопрофільних територій (на прикладі Свердловської oбластi) (c. 95 - 101)

Інституційна система розвитку монопрофільної території повинна бути спрямована на формування інститутів, здатних не тільки в сьогоденні долати кризові явища, але і створювати умови для сталого їх розвитку, адаптації до зовнішніх і внутрішніх змін у майбутньому. Для формування ефективних інститутів розвитку необхідний поглиблений аналіз інституційних порожнеч у монопрофільних територіях. У статті автором надано огляд існуючих проблем мономіст, проаналізовано інституційні порожнечі, запропоновано нові інститути розвитку монопрофільних територій.

Стаття написана російською мовою


Филиппова І. Г.
Корупція, демократія і регуляторна ефективність держави (c. 102 - 107)

Об'єктом аналізу є механізм державного управління як розподілена система прийняття рішень, а предметом – її дисфункція як результат дії інституціональних чинників, зокрема, корупції як неформального негативного інституту. Одержані результати дають підставу засумніватися також в позитивному впливі демократії на соціально-економічні процеси, у тому числі, і на рівень сприйманої корупції. Це наводить на думку про те, що демократія сприяє розсіюванню відповідальності і відчуженню науки від управління, оскільки наукове знання не є «продуктом масового попиту» і стає все менш затребуваним з боку правлячої еліти в Україні. Функція науки як інституціонального чинника ефективності державного управління полягає в розвитку уявлень про недискреційні механізми прийняття рішень, а так само формулюванню чітких критеріїв для оцінки результатів діяльності суб'єктів державного регулювання з метою підвищення рівня їх відповідальності. Таким чином, йдеться про такі інституціональні чинники державної регуляторної ефективності, як соціальна відповідальність і соціальний контроль.

Стаття написана російською мовою


Хлівна І. В.
Агропродовольча політика і її вплив на зайнятість сільського ринку праці (c. 108 - 112)

Досліджено агропродовольчу політику і вплив державного регулювання на зайнятість сільського населення, виявлено недоліки та визначено шляхи їх усунення. Доведено, що враховуючи негативні наслідки вповільнення темпів зростання аграрного виробництва, обумовлені тенденцією до насичення традиційних ринків збуту, необхідно завчасно розглядати можливості формування нових ринків збуту й здійснення проблемно-орієнтованої структурно-технологічної політики, які дозволять забезпечити прийнятну динаміку розвитку сільського господарства в стратегічній перспективі. Аргументовано, що найважливіший елемент процедури сценарного прогнозування – змістовна інтерпретація одержуваних кількісних оцінок, у результаті якої виявляються перспективні можливості й проблеми розвитку, властиві досліджуваному варіанту економічної політики. Запропоновано основні напрямки щодо удосконалення агропродовольчої політики і забезпечення зайнятості сільського ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Ястребова Г. С.
Економіка якості продукції галузі капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні (c. 113 - 118)

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану та методики оцінки якості продукції підприємств капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні. Розглянуто особливості економіки якості на тлі еволюційних процесів в Україні, відокремлено роль галузі капітального будівництва, визначено важливе місце якості продукції будівельних підприємств у зв’язку з їх роллю платників податків. Наведено фактори податкового навантаження підприємств капітального будівництва на базі еволюційного підходу. Визначено роль економічної надійності у понятті якості продукції. Побудовано комплекс економіко-математичних моделей управління якістю продукції галузі капітального будівництва, що використовує імітаційний підхід на базі концепції системної динаміки. Запропоновано моделі оцінки та аналізу економічної надійності підприємств капітального будівництва, наведено фрагменти імітаційних моделей підприємства галузі капітального будівництва як суб’єкта оподаткування.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2013

Амосов О. Ю., Галушко Б. П.
Формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу регіону (c. 21 - 27)

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) регіону України. Для досягнення мети у роботі досліджено особливості формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України, визначено концептуальні положення цього процесу. Розроблено механізм державного регулювання ПЕК, реалізація якого забезпечить стабільне, результативне та системне функціонування паливно-енергетичних процесів, які будуть дієвою опорою для економіки країни та її розвитку. Детально проаналізовано основні принципи, функції, форми, методи і засоби державного регулювання ПЕК. Запропоновано та обґрунтовано нормативно-правове, організаційне, інформаційне та фінансово-економічне забезпечення механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Перспективою подальших досліджень є розробка напрямів вдосконалення механізму державного регулювання ПЕК регіону, особливо це стосується коректного визначення пріоритетів державного регулювання ПЕК у регіональному розрізі та оцінки ефективності діяльності державних органів влади.

Стаття написана російською мовою


Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Гончаренко М. Ф.
Теоретико-методологічні основи формування ефективної системи вищої освіти (c. 28 - 33)

Мета статті полягає в узагальненні сучасного теоретико-методологічного, методичного та інструментарного забезпечення побудови ефективної системи вищої освіти. Аналіз літературних джерел з проблем побудови систем освіти показав, що існує теоретико-методологічний та інструментарний рівень дослідження даної проблематики. У результаті було розглянуто теоретико-методологічний рівень дослідження та виділено теорії і філософські школи, концепції, парадигми освіти та наукові підході, що використовуються при формуванні парадигм освіти. Як інструментарне забезпечення розглянуто моделі освіти, моделі та технології навчання. У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є формування компетентностей потенційних працівників (випускників ВНЗ) з урахуванням вимог роботодавців та ринку в цілому.

Стаття написана українською мовою


Ткачук І. Г., Вусятицька М. П.
Залучення міграційного капіталу в інвестиційну діяльність в Україні (c. 34 - 40)

Проаналізовано обсяги та структуру надходжень приватних грошових переказів в Україну. Виявлено, що значна частина коштів грошових переказів використовується на споживання, що свідчить про невикористаний інвестиційний потенціал міграційного капіталу. Виділено основні напрями, в яких можуть проводитися заходи щодо стимулювання інвестування коштів грошових переказів мігрантів в економіку, а саме: вдосконалення фінансових інструментів для мігрантів; підвищення фінансової грамотності мігрантів та членів їхніх сімей; заохочення мігрантів до спільних інвестицій в підприємницьку діяльність; підтримка індивідуального підприємництва мігрантів. Розглянуто зарубіжний досвід використання коштів мігрантів як інвестиційного ресурсу. Визначено роль місцевих та державних органів влади, фінансових установ, асоціацій мігрантів та інших неурядових громадських організацій в інвестиційній діяльності мігрантів. Запропоновано заходи залучення міграційного капіталу в економіку.

Стаття написана українською мовою


Шевчук Я. В.
Прогнозування розвитку мережі автодоріг із твердим покриттям з урахуванням конкурентних переваг (c. 41 - 50)

У статті за допомогою конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра здійснено аналіз конкуренції між автомобільною і залізничною транспортною мережами та конкурентної спроможності мережі доріг із цементно-бетонним та асфальтобетонним дорожніми покриттями. Моделювання процесу розвитку за конкурентною моделлю Лоткі-Вольтерра полягало в підбиранні параметрів моделі так, щоб модельні траєкторії з максимальною точністю співпали б з апроксимуючими трендами за фактичними даними. За результатами модельного прогнозування розвитку автомобільної і залізничної мереж зроблено модельне прогнозування розвитку автомобільної і залізничної мереж до 2080 року. В рамках конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра зроблено моделювання розвитку ґрунтових доріг і доріг з твердим покриттям та досліджено конкуренцію між дорогами з цементно-бетонним та асфальтобетонним дорожнім покриттям (тип 1), з одного боку, і чорними гравійними та чорними шосе (тип 2). З’ясовано, що в цій моделі ґрунтові дороги не чинять ніякої конкуренції дорогам з твердим покриттям, хоча в повоєнні роки цей вид доріг виявив життєздатність завдяки своїй дешевизні.

Стаття написана українською мовою


Бєлєнкова О. Ю., Антропов Ю. В.
Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи (c. 51 - 62)

Метою статті є дослідження економічної стійкості малих будівельних підприємств України на основі фінансово-економічних показників, що комплексно характеризують фінансову, виробничу та інвестиційну діяльність підприємств. Після оцінки динаміки коефіцієнтів (ліквідності, фінансової незалежності, рентабельності, продуктивності праці та заробітної плати, відношення рівня заробітної плати найманих працівників до середньої заробітної плати по всім галузям економіки, зносу основних засобів, приросту оборотних активів та дебіторської заборгованості, коефіцієнтів реінвестування та частки валових капітальних інвестицій в активах) були визначені фактори, що негативно впливають на економічну стійкість як малих будівельних підприємств, так і всієї будівельної галузі. Ці чинники – збитковість аналізованих підприємств протягом тривалого періоду, значне зменшення розмірів власного капіталу, зменшення інвестиційної активності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення макроекономічних чинників, що впливають на економічну стійкість малих будівельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Диха М. В.
Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації (c. 63 - 69)

У статті визначені цілі та пріоритети реформ в Україні, враховуючи поточну ситуацію, що склалася в економіці та в соціальній сфері. Наголошується на необхідності зміни стратегічних цілей, надання процесу реформування реалістичної спрямованості. Автор наголошує на необхідності розвитку інституціональних засад державного управління, активізації внутрішніх резервів розвитку соціально-економічних процесів, розвитку наукомістких технологій та інноваційної діяльності, розробки зваженої соціально-економічної політики, відмови від патерналістської моделі та послідовного створення умов для активізації можливостей населення самостійно вирішувати свої соціальні проблеми. Наведено стратегічний контур участі держави в досягненні цілей соціально-економічного розвитку, який включає стратегічний аналіз і визначення цілей, стратегічний і тактичний рівні цілепокладання, стратегічний контроль і регулювання соціально-економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Дікань Л. В., Калінкін Д. В.
Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні (c. 70 - 75)

У статті розглянуто сучасні напрями реформування системи державного фінансового контролю, пов’язані із запровадженням державного внутрішнього фінансового контролю. Розглянуто економічний зміст державного внутрішнього фінансового контролю в розрізі його складових. Обґрунтовано місце внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Розглянуто існуючі визначення внутрішнього аудиту в законодавчих актах. Узагальнено погляди вчених на трактування поняття «внутрішній аудит». Представлені визначення, об’єднанні в підходи. Зроблено критичний аналіз узагальнених підходів. Запропоноване авторське бачення сутності внутрішнього аудиту в бюджетних установах, яке має певні позитивні риси в порівнянні із існуючими.

Стаття написана українською мовою


Йохна М. А.
Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств (c. 76 - 82)

Мета статті полягає у дослідженні проблем ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та визначенні основних шляхів їх вирішення. На основі узагальнення поглядів сучасних науковців про джерела конкурентних переваг промислових підприємств висловлено гіпотезу, що у зростанні міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств визначальними є технологічні чинники. Вони поряд з інтелектуальними відносяться до категорії специфічних ресурсів, наявність яких забезпечує підприємству стійкість конкурентних переваг – у підтриманні високих стандартів виробництва і можливості розвитку продуктів відповідно до вимог і потреб споживачів на світових ринках. Проаналізовано динаміку і структуру інноваційних витрат у промисловості України і з’ясовано, що вони не відповідають завданням технологічного розвитку підприємств. Серед причин такої невідповідності вказано на недостатнє фінансове забезпечення процесів технологічного оновлення, що унеможливлює створення і залучення найбільш прогресивних технологій. Обґрунтовано, що вагому роль у фінансовій підтримці процесів технологічного розвитку промислових підприємств має відігравати держава – через важелі та регулятори інституційного характеру. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі визначено оцінку дієвості чинних інституційних регуляторів щодо інноваційно-інвестиційних процесів і формування рекомендацій з їх удосконалення та розвитку.

Стаття написана українською мовою


Клочко В. М.
Стратегічні шляхи економічного розвитку сільського господарства України (c. 83 - 88)

У статті наведено дані щодо сучасного стану та тенденцій розвитку аграрного сектору України. У науковій літературі дискутується питання про оптимальний розмір сільськогосподарського підприємства. Світова практика доводить, що конкурентні переваги фермерських господарств досягаються шляхом їх об'єднання на створення різного роду партнерств і кооперативів, які працюють на безприбутковій основі. Відсутністю збутових, переробно-збутових і постачальницьких кооперативів скористалися потужні промислові підприємства, фінансові, трейдерські та сервісні структури, які монополізують виробництво сільськогосподарської продукції, орендуючи значні масиви сільгоспугідь. Сьогодні в руках десяти найбільших українських агрохолдингів зосереджене більше трьох мільйонів гектарів землі, або близько 7,5% всіх угідь. Великий капітал, прагнучи до максимізації прибутків, спеціалізується, як правило, на моновиробництві. Зернові і соняшник в основних зонах вирощування займають 90 – 93% посівних площ. Це призводить до повної деградації ґрунтів. У дослідженні показано основні шляхи стратегічного розвитку сільського господарства України. В залежності від провідної форми господарювання існує два напрями подальшого розвитку агропромислового виробництва: розвиток великих агропромислових формувань (галузева організація агропромислового виробництва, вертикальна інтеграція в аграрно-промисловому комплексі (АПК)) або кооперативів (територіальна організація агропромислового виробництва, горизонтальна інтеграція в АПК). Залежно від того, який шлях розвитку обирає держава, створюється організаційно-економічний механізм. Розроблено концептуальні основи державного регулювання АПК у контексті розвитку великих агропромислових формувань (АПФ) та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).

Стаття написана українською мовою


Мухіна Л. В., Пчелінцева Л. К., Довбій Т. А., Резніченко Г. М.
Економічна доцільність виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та методика її визначення (c. 89 - 96)

У статті розглянута можливість отримання композиційних матеріалів на основі металевого нікелю та надтвердих матеріалів. Встановлено, що такий продукт має місце на світовому ринку, але відомостей щодо технології отримання останнього у відкритій літературі не знайдено. Піднято проблему розрахунку економічної доцільності та інвестиційної привабливості впровадження вищезазначеного процесу у виробництво таким чином, щоб методика розрахунку була зрозумілою для дослідників, які не мають спеціальної освіти. У статті приведено розрахунок економічної доцільності та інвестиційної привабливості виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та запропонована методика розрахунку.

Стаття написана українською мовою


Ольшанська О. В.
Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем (c. 97 - 101)

У статті проаналізовано сучасний стан господарської діяльності фермерських господарств в Україні як однієї з організаційно-правових форм господарювання, що виробляє товарну сільськогосподарську продукцію або надає послуги сільськогосподарським підприємствам. Здійснено аналіз динаміки сільськогосподарських угідь, що перебувають у користуванні фермерських господарств, виробництва ними рослинницької і тваринницької продукції, рівня їх рентабельності. Виявлені основні взаємозалежності між виробничою діяльністю фермерських господарств та чисельністю і кількісно-якісним складом працівників фермерських підприємств. На основі здійсненого аналізу визначено основні взаємозв’язки та взаємозалежності між виробничою діяльністю фермерських господарств та станом соціальної сфери сільських поселень. Проаналізована соціальна-відтворювальна функція аграрних відносин, яка безпосередньо й опосередковано впливає на систему відтворювальних процесів у селянському суспільному середовищі. Обґрунтовано виділення соціально-відтворювальної функції аграрних відносин в окремий науковий напрям дослідження агросоціальних систем.

Стаття написана українською мовою


Остапенко О. М.
Оцінка рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств у регіонах України (c. 102 - 110)

Розглянуто можливість застосування таксономічного аналізу для визначення рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств (за добровільної її форми) в регіонах України через розрахунок коефіцієнта таксономії (коефіцієнта рівня розвитку). На основі проведеного дослідження автором визначено ті регіони України, в яких рівень розвитку страхування сільськогосподарських підприємств (зокрема сільськогосподарської продукції) характеризується позитивною динамікою, та регіони, в яких необхідно переглянути тарифну політику страхових компаній. У статті обґрунтовано необхідність зміни існуючої тарифної політики страхових компаній на більш адекватну сучасним умовам господарювання, з метою забезпечення, з одного боку, організації ефективного управління страховою компанією, а з іншого – врахування інтересів і вимог сільськогосподарських підприємств, які відображаються в страхових тарифах.

Стаття написана українською мовою


Петрікова О. М., Слободянюк Н. В.
Державно-приватне партнерство (ДПП) в спортивної індустрії Росії (c. 111 - 119)

У статті розглядаються питання фінансування інфраструктурних проектів спортивної індустрії за допомогою такого інноваційного механізму, використовуваного вже не одне десятиліття в усьому світі, як державно-приватне партнерство (ДПП). Особливу увагу також приділяється характеристиці різних моделей ДПП (концесії, контракти життєвого циклу, угоди про розподіл продукції, контракти, договори проектного фінансування тощо) і механізмам їх застосування в різних країнах (США, Англія, Італія, Іспанія, Португалія, Франція, ПАР та ін.). Розкривається досвід будівництва, експлуатації та реалізації спортивних проектів у різних регіонах Росії. У висновку цієї роботи підіймаються проблеми, що стоять перед ініціаторами та власниками проектів ДПП, з їх реалізації в Росії та шляхи вирішення наявних труднощів, аналізується проект Закону про державно-приватне партнерство в Росії.

Стаття написана російською мовою


Петрушенко М. М.
Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід (c. 120 - 127)

У статті проаналізовано організаційно-економічні чинники та сформовано теоретико-методичний підхід до бюджетного управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку територіальних систем національної економіки. Обґрунтовано вдосконалення процесів управління бюджетами, що спрямовані на подолання екологічних протиріч, на основі концептуальних положень бюджетування, орієнтованого на результат. Розроблена схема-модель організаційно-структурного вирішення екологічних протиріч, із посиленням інтеграційної ролі методу бюджетування, в системі управління адміністративно-територіальною одиницею, на прикладі Сумської області. Запропонований теоретико-методичний підхід до вдосконалення бюджетного управління в територіально-економічній системі дозволяє розвинути принципи управління на довірчих засадах у галузі еколого-економічних відносин, а також активізувати практичне впровадження управлінських інструментів консенсуального вирішення екологічно спричинених конфліктних ситуацій із застосуванням фахової менеджмент-консультаційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Теоретичні підходи до визначення сукупного фінансового потенціалу країни (c. 128 - 133)

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до визначення понять «потенціал», «фінансовий потенціал», «сукупний фінансовий потенціал країни» та удосконалення дефініції сукупного фінансового потенціалу країни на основі критичного аналізу існуючих підходів. Аналізуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто та систематизовано різні підходи до поняття «фінансовий потенціал». У результаті дослідження визначено новий вектор теоретичних засад та домінуюча логіка функціонування сукупного фінансового потенціалу країни. Обґрунтовано, що сутнісною основою функціонування сукупного фінансового потенціалу країни є капітал в усіх його формах. Запропоновано визначення сукупного фінансового потенціалу країни як функціонування сукупності ресурсів, запасів, засобів та результатів діяльності як капіталу, що забезпечує зростання вартості, доходів, досягнення соціально-економічних ефектів й розвитку як окремих суб’єктів економіки, так і країни загалом у найближчій та довгостроковій перспективах. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є удосконалення засад аналізу сукупного фінансового потенціалу країни для ефективного його використання у практичній площині.

Стаття написана українською мовою


Пуліна Т. В.
Генезис кластерних об’єднань підприємств (c. 134 - 142)

Метою статті є дослідження генезису створення кластерних об'єднань підприємств. Розглянуто генезис дефініцій кластера. Виявлено та проаналізовано складові, що визначають концепцію «кластер». Дослідниками багатьох країн світу пропонується значна кількість визначень терміну «кластер» саме в економічному напрямі, але на сьогодні єдиного, загальновизнаного визначення не існує. Проведено порівняльний аналіз класифікацій кластерних об’єднань підприємств. Визначено переваги та недоліки кластерного підходу як с позиції підприємств, так і з позиції керівництва регіональною економікою. Виділені особливості життєвого циклу кластерних об’єднань підприємств, який складається з підготовчої стадії та стадії комерціалізації. Проведено аналіз стадій створення кластерної структури. Під етапами створення кластера в більшості досліджень розглядається саме підготовча стадія, а стадія комерціалізації, яка складається з етапів: виходу на ринок під єдиним брендом; зростання; зрілості; кризи, – практично не розглядається. Враховуючи той факт, що головним результатом діяльності кластера є синергетичний ефект від співпраці, яка дає взаємну перевагу, а результати діяльності сприяють забезпеченню конкурентоспроможності підприємств кластеру, регіональної і національної економіки, запропоновано авторське визначення кластера.

Стаття написана українською мовою


Седікова І. О.
Роль інформаційної складової у системі зберігання та переробки зерна (c. 143 - 148)

У статті проаналізовано сучасний стан діючої системи отримання інформації суб’єктами зернового ринку. Проведений аналіз чинної системи отримання інформації підприємствами зберігання та переробки зерна показав, що вона не відповідає новим умовам. Були виявлені основні недоліки: відсутність достовірних матеріалів; нестача ринкової і науково-технічної інформації виробничого призначення; функціонування системи базується на застарілих паперових технологіях збору, обробки й розповсюдження інформації; не налагоджені контакти і не забезпечений обмін інформацією з міжнародними та національними центрами наукової, інформаційної та ділової активності в повному обсязі. Обґрунтована доцільність створення єдиної інформаційної системи зернового ринку. Розглянуто основні положення системної концепції захисту інформації від несанкціонованого доступу в автоматизованих інформаційних системах та визначено чотири базові підсистеми системи захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Стаття написана українською мовою


Тимощук О. М., Мельник О. В.
Формування механізму реалізації логістичної стратегії річкових портів (c. 149 - 155)

У статті визначена роль річкових портів в логістичному ланцюзі постачань транспортної системи України. На основі розробленої логістичної стратегії передбачено створення річкових логістичних центрів (РЛЦ) на базі річкових портів з високим рівнем логістичної привабливості, які стануть організаторами доставки вантажів на певному етапі товароруху та зв'язуючою логістичною ланкою на стику транспортних елементів системи постачань. У статті було побудовано механізм реалізації логістичної стратегії річкового логістичного центру, який являє собою сукупність взаємопов’язаних систем логістичного забезпечення (систем управління процесом перевезення, інформаційного забезпечення, вибору оптимальних технологічних схем в порту і оптимальної взаємодії суміжних видів транспорту), методів управління (організаційних, економічних, техніко-технологічних, правових), логістичних принципів та технологій, дозволить досягти ефективної реалізації логістичної стратегії річкового порту. Запропоновано створення окремої комерційної структури – інформаційного логістичного центру (ІЛЦ), який би взяв на себе обов'язки по створенню єдиного інформаційного простору, що забезпечить інформаційне супроводження логістичного руху вантажів, прийняття оптимальних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Філіппов М. І., Гаврищук Т. Б.
Впровадження кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої промисловості України (c. 155 - 160)

У статті проаналізовано світовий досвід впровадження кластерної моделі діяльності підприємств. Розглядаються основні передумови створення та перспективи діяльності кластерів галузі легкої промисловості в Україні. Обґрунтовано застосування кластерного підходу в Україні, який є необхідною умовою для відродження вітчизняного виробництва, підвищення ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня економічного розвитку та конкурентоспроможності. Надані пропозиції щодо удосконалення державної політики розвитку інноваційних кластерів для підвищення конкурентоспроможності економіки та забезпечення входження України в коло економічно розвинутих країн світу.

Стаття написана українською мовою


Хмеленко Г. Г., Хмеленко О. В.
Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в Україні (c. 161 - 171)

Розкрито сутність процесів злиття та поглинання, охарактеризовано їх види, проаналізовано позитивні та негативні наслідки даних процесів. Узагальнено основні методи оцінки ефективності процесів злиття та поглинання. Проаналізовано динаміку, структуру та ефективність діяльності банків з іноземним капіталом в Україні. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності регулювання процесів злиття та поглинання в Україні, розроблено алгоритм оцінки та аналізу портфеля банківських продуктів в умовах консолідації банківських установ.

Стаття написана українською мовою


Чорнодід І. С.
Соціальний конкурентний статус країни та засоби його підтримання (c. 172 - 177)

У статті розкрито категорію «соціальний конкурентний статус». Наголошено, що конкурентоспроможність все більше визначається чинниками соціалізації суспільства. Доведено, що соціальний конкурентний статус країни виступає характеристикою соціальної конкурентоспроможності національної економіки і забезпечується досягненням таких показників як соціальна безпека, людський розвиток, рівень і якість життя, рівень відповідності потенціалу організації «оптимальній» стратегії її розвитку. Розкрито позитивні та негативні риси міжнародного іміджу України. Запропоновано формулу для підрахунку соціального конкурентного статусу. Охарактеризовано такі категорії як «національний бренд», «міжнародний образ держави», «конкурентоспроможність нації», за визначеннями світових організацій. Запропоновано ефекти від забезпечення та підтримання високого соціального конкурентного статусу країни, що впливають на формування соціальних конкурентних переваг країн.

Стаття написана українською мовою


Шемякіна Н. В.
Шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості (c. 178 - 183)

У статті проведено дослідження стану фінансового забезпечення розвитку промисловості в сучасних умовах і обґрунтовано основні шляхи удосконалення та перспективи інвестиційного фінансування технічного розвитку виробничого потенціалу. Методологічними засадами дослідження стали класичні положення і фундаментальні праці зарубіжних і вітчизняних вчених, статистичні показники, результати авторських досліджень проблем фінансування технічного розвитку промисловості. На засадах проведеного аналізу стану фінансування промислового розвитку в Україні, потенціальних джерел фінансових ресурсів розвитку виробничого потенціалу (прибутку, амортизації, коштів фінансових установ, лізингу), стану державної фінансової підтримки технічного розвитку промислового сектора та з урахуванням провідного досвіду країн світу обґрунтовано основні шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості, які базуються на: орієнтації на сучасну модель ресурсного забезпечення оновлення виробництва із залученням всіх потенційних інвестиційних джерел; державно-приватному співфінансуванні інвестиційних проектів розвитку виробництва; децентралізації державної підтримки шляхом використання різних каналів фінансової підтримки процесів розвитку промисловості; формуванні ринкової інфраструктури забезпечення фінансування інноваційно-інвестиційного процесу в промисловості.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2013

Кизим М. О., Лелюк О. В., Черкаський І. Б.
Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні (c. 21 - 33)

Метою статті є розробка методичних положень з оцінки перспектив видобутку нетрадиційного природного газу в Україні. У межах проведеного дослідження проаналізовано запаси нетрадиційного природного газу в Україні та визначено, що існуючі оцінки суттєво різняться та потребують уточнення. Сформовано характеристику родовищ нетрадиційного природного газу в Україні. Проаналізовано перспективи видобутку нетрадиційного природного газу з ущільнених порід на Юзівському майданчику. Доведено, що Юзівський майданчик, при його освоєнні, міг би забезпечити потреби країни до 2030 р. у видобутку газу щільних піщаників (ГЩП), що визначені в проекті «Оновленої Енергетичної стратегії», який був винесений на обговорення у червні 2012 р. Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Проведено розрахунки кількості свердловин для виконання запланованого обсягу видобутку ГЩП на Юзівському майданчику в 2020-2030 рр. та необхідних при цьому капітальних вкладень. Визначено собівартість видобутку ГЩП на Юзівському майданчику. Розроблено графік капітальних вкладень у Юзівський майданчик та побудовано прогнозні сценарії освоєння Юзівського майданчику в 2020 – 2030 рр. На підставі проведених розрахунків доведено, що тільки оптимістичний сценарій (при якому ціна реалізації природного газу буде дорівнювати 255 дол. за 1 тис куб м) забезпечує прибуткове освоєння Юзівського майданчику.

Стаття написана українською мовою


Отенко В. І., Громико Р. П.
Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (c. 34 - 39)

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи машинобудівних підприємств України з позиції їх інноваційного розвитку. Визначено, що основою стратегічного успіху підприємства є техніко-технологічні зміни, що приводять до організаційного та кадрового оновлення, висувають низку нових вимог до управлінських та маркетингових технологій. Було сформовано головні напрями техніко-технологічних змін підприємства, проведено їх порівняння за рівнем витрат на дослідження та розробки, а також узагальнено групи нематеріальних активів, за якими спостерігається примноження інноваційних здатностей підприємств. Виділено особливості інноваційного розвитку підприємств: інтеграційні процеси, державна підтримка, кадровий потенціал, а також наявна науково-дослідна база.

Стаття написана українською мовою


Охріменко О. О., Манаєнко І. М.
Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень (c. 40 - 47)

У статті встановлено діалектичний взаємозв’язок між економічним та інвестиційним механізмами підприємства, опосередкований фінансовим механізмом. Інвестиційний механізм підприємства розподілено на два компоненти: механізм інвестиційного забезпечення та управління інвестиціями, для яких визначено принципи, функції, інструменти реалізації. Запропоновано авторське визначення «механізм інвестиційного забезпечення інноваційного проекту». Визначено основні детермінанти інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики. Здійснено оцінювання ефективності механізму інвестиційного забезпечення інноваційних проектів підприємств електроенергетики для трьох джерел інвестиційних коштів: ІРО, випуск облігацій, кредитні кошти.

Стаття написана українською мовою


Тютюнникова С. В., Савицька Н. Л.
Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні (c. 48 - 54)

У статті окреслено основні проблеми формування вітчизняного людського потенціалу на шляху до економіки знань. Використано загальнонаукові методи формальної та діалектичної логіки, сучасні прийоми системного аналізу, наукової абстракції та синтезу, систематизації та узагальнення. Основними перешкодами перетворення людського потенціалу на чинник господарського розвитку визначено деструкцію макроекономічних відтворювальних пропорцій; інституціональні та ціннісні мотиваційні підвалини господарської поведінки людини як суб’єкта економіки. Визначено, що проблема розбудови економіки знань в Україні лежить не лише у площині інституціональних перетворень, відсталості матеріально-технічної бази проведення наукових досліджень, плинності наукових кадрів за кордон, деформованого демографічного стану, але й у якості самої людини як творця знань. Доведено необхідність забезпечення в економіці та суспільстві таких основних детермінант, необхідних для нової економіки: формування людини як суб’єкта розвитку та середовища виробництва, поширення й нагромадження знань, з опорою на впровадження новітніх технологій матеріального виробництва та адекватні інститути господарського розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. М., Ромашова Я. В.
Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів (c. 55 - 61)

Метою статті є розробка методичного підходу до організації процесу навчання іноземних студентів з урахуванням існуючих проблем та пропозицій з їх вирішення на основі формування необхідних компетентностей в процесі навчання. Для з'ясування особливостей навчання іноземців, на основі соціологічних досліджень проаналізовано загальні труднощі, з якими стикаються іноземні студенти на різних етапах навчання в Україні: до вступу у ВНЗ, у процесі навчання, після отримання диплому. Виявлено, що такі проблеми в переважній більшості можуть бути вирішені на рівні ВНЗ. Обґрунтовано необхідність розробки методичного підходу до організації процесу навчання іноземних студентів з урахуванням існуючих проблем. В рамках методичного підходу запропоновано: об'єднану роботу викладачів української мови і фахових дисциплін, підвищення ролі усного спілкування в навчанні, залучення українських студентів до кураторства, використання адаптованих курсів, у тому числі за допомогою IT-технологій. Рекомендовано використання різних видів «практик» як комплексу форм, методів і технологій навчання з пріоритетом на освоєнні знань шляхом розгляду ситуацій проблемного характеру, пошуку свого рішення в режимі діалогу. Визначено, що підходи до організації та методи навчання можуть бути різними для українських та іноземних студентів, а вимоги до якості рівня сформованості компетентностей – єдині для всіх. Зауважено, що сукупність запропонованих рекомендацій щодо організації навчання іноземців дозволить підвищити якість освіти та створити позитивний імідж як ВНЗ, так і країні в цілому.

Стаття написана українською мовою


Бірюк О. Г., Король В. В.
Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків (c. 62 - 69)

У статті розглядаються основні методичні засади розробки системи бюджетів виробництва цукрових буряків. На основі аналізу, систематизації та узагальнення теоретичних напрацювань науковців і з урахуванням практики сільськогосподарських підприємств було доведено, що найбільш перспективним є процесно-орієнтований підхід до бюджетування. Розглянуто основні напрямки бюджетування як інструменту контролю. Визначено актуальні проблеми бюджетного процесу в інтеграційних агропромислових формуваннях. З метою підвищення ефективності функціонування бурякосіючих підприємств запропоновано форму бюджету виробництва цукрових буряків з урахуванням галузевої специфіки. Розглянуто особливості формування бюджетів матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших прямих витрат. Розроблена форма зведеного бюджету виробничих витрат та собівартості цукрових буряків враховує дані попередньо сформованих бюджетів і дає можливість розрахувати планові показники виробничої собівартості продукції. Обґрунтовано, що бюджетування як форма контролю для здійснення ефективного управління виробництвом цукрових буряків має враховувати сучасні концепції контролю – COSO-ERM. Перспективою подальших досліджень є врахування ризиків при розробці та контролі виконання бюджетів, що відповідно дасть можливість попередження чи мінімізації негативних явищ для стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Ватаманюк-Зелінська У. З.
Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань (c. 70 - 75)

У статті проаналізовано показники економічного розвитку України в частині фондового ринку, зокрема показники обсягу залучених інвестицій в економіку країни через інструменти фондового ринку протягом 2008 – 2013 років. Мета статті полягає у визначенні способів гарантування повернення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку. Це забезпечить необхідну фінансову підтримку та розвиток інтеграційних структур бізнесу. У результаті дослідження було представлено окремі способи інтеграційної взаємодії із врахуванням участі держави у формуванні інтеграційних об’єднань шляхом їх матеріальної (нематеріальної) підтримки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є методи об’єднання фінансового та промислового капіталу, що передбачає створення інтеграційних структур, які забезпечують собі перевагу водночас у виробничій та фінансовій сферах, розширюючи діяльність у різних галузях національного господарства. Формування нових організаційно-виробничих систем, створення корпоративних мереж інтеграційними структурами та поширення цих процесів на фінансово-промислові групи, міжнародні об’єднання та ринки спонукає до пошуку нових принципів організації економіки.

Стаття написана українською мовою


Жебка В. В., Капелюшна Т. В.
Аналіз діяльності та факторів розвитку послуги фіксованої телефонії в Україні (c. 76 - 82)

У статті проаналізовано український ринок фіксованої телефонії, що демонструє скорочення користувачів та зменшення доходів. Виявлено, що послуга ще не досягла свого насичення, про що свідчать дані щільності телефонного зв’язку, крім того простежується нерівномірність їх територіального надання. Відзначено вагомість сфери телекомунікацій та підприємств зв’язку для національної економіки, потребу їх стабільного функціонування в межах розвитку будь-якої країни та забезпечення населення загальнодоступними послугами відповідної якості, а також можливості їх отримання незалежно від місцевого розташування для підвищення якості життя населення в найближчі роки. Це, у свою чергу, обумовлює актуальність дослідження даної проблематики в умовах стагнуючого ринку фіксованої телефонії як в Україні, так і у світі. Проведено аналіз сучасного стану ринку та визначено основні фактори, що чинять вплив на послугу фіксованого зв’язку, встановлено тісноту зв’язків між факторами впливу та доходами від послуги, що дозволить у подальших дослідженнях розробити стабілізаційні заходи, націлені на сталий розвиток послуги фіксованої телефонії.

Стаття написана українською мовою


Кізюн А. Г.
Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств (c. 83 - 89)

Аналіз економічного стану туристичних підприємств регіонального рівня, що розвиваються у фазі економічного спаду, дає змогу констатувати, що економічна стабільність має здійснюватися на основі використання антикризових моделей, однією з яких є модель співпраці в організації регіонального туристичного бізнесу. Механізм розвитку співпраці пропонується розглядати як динамічну систему станів взаємозв'язків підприємств туристичної галузі та здійснених бізнес-операцій у встановленому періоді, що характеризуються кількістю, досягаються за допомогою використання в туристській практиці методик оцінки та інструментів забезпечення позитивної динаміки параметрів надійності партнерів по турбізнесу і впливають на ефективність регіонального туристського виробництва. Дане питання обумовлює необхідність інноваційного осмислення традиційних економічних теорій і принципів, підсилює потребу в комплексній розробці методологічних питань по заданій проблематиці.

Стаття написана українською мовою


Козак Л. В.
Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (c. 90 - 98)

Метою дослідження є оцінка взаємозв’язку між рівнем інтенсивності виробництва та результатами діяльності аграрних підприємств та визначення економічних ефектів від підвищення цін на сільськогосподарську продукцію та ресурсів для її виробництва. На основі регресійного аналізу автором визначено ступінь та характер впливу витрат в розрахунку на гектар посіву (одну голову тварин на відгодівлі) на урожайність сільськогосподарських культур та продуктивність тварин. Кількісно ступінь наближення кореляційного зв’язку до функціональної лінійної залежності було оцінено за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона (Pearson), а статистичну оцінку його значущості – за допомогою критерію Стьюдента (Student). На основі аналізу динаміки параметрів рівнянь регресії за різні роки здійснено оцінку економічного ефекту від зростання цін на ресурси, які були використані у процесі виробництва, та визначено ступінь впливу на результативну ознаку інших факторів, окрім досліджуваного. Доповнення дослідження факторним аналізом дозволило автору визначити сукупний економічний ефект від зростання цін на сільськогосподарську продукцію та виробничі ресурси для її виробництва за 2005 – 2012 рр. Результатом проведеного дослідження є зроблений автором висновок, що економічні умови функціонування вітчизняних аграрних підприємств та їх можливості впровадження інтенсивних технологій у виробництво щорічно погіршуються, оскільки уподовж досліджуваного періоду зростання цін на виробничі ресурси відбувалось випереджувальними темпами. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у поєднанні методів регресійного, факторного та динамічного аналізу, що дозволило автору комплексно та системно оцінити перебіг означених процесів. Практична цінність виявлених тенденцій динаміки параметрів рівнянь регресії полягає в тому, що вони надають можливість розробити низку пропозицій щодо підтримання конкурентних позицій вітчизняних аграріїв на внутрішньому та світових ринках.

Стаття написана українською мовою


Колупаєва І. В.
Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування (c. 99 - 107)

У статті обґрунтовано теоретичні засади державної регуляторної політики. Визначено, що регуляторна політика розглядається науковцями з правової, державно-управлінської та економічної точок зору. Проведено аналіз наукової літератури, яка присвячена механізмам формування та реалізації державної регуляторної політики. Узагальнено результати щодо визначення терміну «регуляторна політика». У дослідженні акцентується, що використання податкових важелів має стати основним інструментом державного регулювання економіки, який спрямований на стимулювання легальної господарської діяльності суб’єктів господарювання та детінізації бізнесу. Проаналізовано принципи регуляторної політики, визначені у законодавстві, а також принципи, які доповнені науковцями. Автором обґрунтовано та доповнено принципи регуляторної політики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки: принципом наукової обґрунтованості та принципом компетентності.

Стаття написана українською мовою


Коткова Н. С.
Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку (c. 108 - 115)

В умовах глобалізації продовольчого ринку, розширення зон вільної торгівлі, уніфікації стандартів і технічних умов харчова промисловість України потребує техніко-технологічного переоснащення, що можливе лише на основі інвестиційно-інноваційного розвитку. Процес техніко-технологічного оновлення підприємств харчової промисловості має спрямовуватися на інтенсифікацію виробництва як засіб для підвищення ефективності виробництва і підвищення конкурентоспроможності. Нестача інвестицій призводить до стрімкого старіння техніко-технологічної бази підприємств харчової промисловості, що зумовлює невідповідність рівня вітчизняних підприємств, а отже і вітчизняної продукції, європейським вимогам.

Стаття написана українською мовою


Мальований М. І.
Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні (c. 116 - 124)

У статті проаналізовано стан та особливості фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні у порівнянні з іншими країнами світу. Доведено існування залежності між загальними витратами на охорону здоров’я та тривалістю життя населення. За допомогою кривої виробничих можливостей визначено рівень дефіциту фінансових ресурсів у медичній сфері. Для розрахунків застосовувалася експоненціальна регресія по одиничній логарифмічній шкалі. Аналіз було проведено з використанням показників по 184 країнах світу (дані бралися за 2011 рік), які за допомогою аналітичного групування були поділені на 9 груп залежно від рівня ВВП на душу населення. У результаті розрахунків визначено, що для досягнення показників розвинутих країн, що характеризують ефективність діяльності системи охорони здоров’я, Україні слід додатково витрачати до 36,2 млрд дол. США щорічно. Виокремлено основні причини неефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я України, що дало змогу оцінити потенційну економію державних коштів від підвищення ефективності по групах аналізованих компонентів.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко М. В., Петренко О. О.
Функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості (c. 125 - 133)

У статті обґрунтовано функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості на прикладі машинобудівних підприємств Харківського регіону. Вказано десять факторів, що впливають на систему професійного навчання працівників. Використання факторно-критеріальної моделі дозволяє визначити загальний рівень адаптації системи та адаптацію до впливу окремих факторів. Шляхом моделювання структурними рівняннями визначається ступінь адаптивності системи професійного навчання працівників. Використання методу ієрархій дозволяє встановити пріоритетність функцій управління системою професійного навчання працівників в залежності від ступеня адаптивності даної системи. Удосконалений методичний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості, на відміну від існуючих підходів, базується на визначенні та подальшому співставленні рівня адаптації та ступеня адаптивності системи, обґрунтуванні на основі такого співставлення матриць заходів з адаптивного управління даною системою, які враховують пріоритетність функцій управління для підприємства з відповідним ступенем адаптивності системи професійного навчання працівників.

Стаття написана українською мовою


Рейкін В. С.
Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки (c. 134 - 139)

Мета статті полягає у дослідженні базових теоретико-методологічних передумов та принципів сучасного мейнстриму, а також можливостей їх застосування в контексті тіньової економіки. Аналізуючи та узагальнюючі економічні теорії Нобелівських лауреатів, розглянуто проблеми обмеженої раціональності, інформаційної асиметрії та опортуністичної поведінки економічних агентів. Обґрунтовано переваги інституційного напряму як найбільш наближеного до реальних умов ринкової діяльності суб’єктів тіньової економіки. Перспективами подальших досліджень є аналіз та модифікація теорії економічної злочинності з урахуванням специфіки тіньової компоненти національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Станкевич І. В.
Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять (c. 140 - 150)

Досліджено переклад та тлумачення термінів «рейтинг», «ранг», «ранжування» в різних, як радянських, так і сучасних, словникових джерелах. Узагальнено визначення даних термінів з боку науковців, з урахуванням їх трактування застосовно до освітньої сфери. Виявлено відмінність та неоднозначність у застосуванні термінології в наукових джерелах, присвячених дослідженню проблематики процесу ранжування об’єктів різних сфер, зокрема, вишів. Наведено розуміння понять «ранжування» та «таблиці ліг» Міжнародною експертною групою з ранжування (IREG). На основі узагальнення перекладів та тлумачень базових понять процесу ранжування різними словниковими та науковими джерелами удосконалено термінологічний апарат процесу ранжування вишів. Запропоновано та розкрито зміст ключових визначень процесу ранжування з урахуванням самого процесу, результату та форми представлення результату, а саме: «ранжування об’єктів освіти», «таблиця ліг», «рейтинг об’єктів освіти за популярністю» та «рейтинг об’єктів освіти за результатами діяльності».

Стаття написана українською мовою


Цапко-Піддубна О. І., Біленко Ю. І.
Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки (c. 151 - 157)

Мета статті полягає у дослідженні сучасних механізмів державного фінансового стимулювання енергоефективності економіки, серед них фіскальних та інвестиційних. У результаті дослідження світового досвіду використання фіскальних та інвестиційних механізмів було визначено їхню сутність, виокремлено переваги, недоліки, певні особливості та тенденції застосування. На основі аналізу затрат/вигід, виконання умови підтримки дії ринкового механізму, а також беручи до уваги світові тенденції та досвід у використанні фіскальних та інвестиційних механізмів, обґрунтовано необхідність використання та подано рекомендації щодо пріоритетності застосування певних механізмів в Україні. Зроблено висновок, що необхідною умовою результативної політики енергоефективності є взаємодія ринкового та державних механізмів. При цьому ринковий механізм є визначальним, а державні, серед них фіскальні та інвестиційні механізми, – допоміжними у стимулюванні енергоефективності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є детальніший аналіз фінансових механізмів, а саме їхніх кількісних значень (ставок оподаткування, відсоткових ставок кредитування енергоефективних проектів та ін.) з метою посилення впливу цих механізмів на процеси підвищення енергоефективності економіки.

Стаття написана українською мовою


Чечетова-Терашвілі Т. М., Малишко Ю. М.
Вплив дерегулювання економіки в сфері малого підприємництва на місце України у світових рейтингах (c. 158 - 164)

У статті проведено аналіз ефективності здійснюваної політики дерегулювання економіки у сфері малого бізнесу в контексті визначення впливу результатів дерегуляції на конкурентоспроможність України у світових рейтингах. Визначено основні критерії оцінки рівня розвитку малого бізнесу, які присутні у структурі економічних індексів. Розглянуто динаміку складових міжнародних економічних індексів, які характеризують норми регулювання підприємницької діяльності, оцінюють умови реєстрації, господарювання та ліквідації суб’єктів малого бізнесу. З огляду на актуальність інтеграційних процесів у світі, проведено порівняльний аналіз позицій України в міжнародних рейтингах з країнами Європейського Союзу та Митного Союзу. Обґрунтовані основні проблеми політики дерегулювання економіки у сфері малого підприємництва, які призвели до зниження конкурентоспроможності національної економіки України на світовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Янчук М. Б.
Трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації (c. 165 - 173)

Мета статті полягає у дослідженні на методологічному рівні синтезу двох головних концепцій розвитку глобальних економічних процесів – технологічної та неоінституціональної. Особливої актуальності ця проблема набуває у високотехнологічній сфері, де відбуваються процеси інтеграційної трансформації у вигляді створення потужних метакорпорацій, інтегрованих корпоративних структур, транснаціональних корпорацій, з метою зниження рівня трансакційних витрат. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові доробки багатьох вчених, був розглянутий трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації. У результаті дослідження було здійснено типологію трансакційних витрат для наукомістких і високотехнологічних компаній. Було встановлено залежність трансакційних витрат від вибору інституційної форми взаємодії підприємств та обґрунтовано умову мінімального значення загальних трансакційних витрат у процесі інтеграції і створення холдингових структур на базі високотехнологічних промислових підприємств. Вперше запропоновано створення вітчизняного змішаного авіабудівного холдингу на чолі з управляючою компанією в особі розробника літаків, що буде сприяти зниженню або усуненню такого виду трансакційних витрат, як витрати опортуністичної поведінки, які традиційно виникають між проектувальником і серійним виробником в силу наявності протиріч між стратегією здійснення ділової політики та виробничої діяльності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку на концептуальному рівні є поглиблене вивчення складної залежності трансакційних витрат на функціональні, фінансові та структурні перетворення, пов'язаних із зміною обсягу інтегрованої структури й організаційною взаємодією її учасників, від обраного механізму і виду інтеграції високотехнологічних компаній.

Стаття написана українською мовою


Ярмош В. В.
Аналіз джерел фінансування інтелектуальної власності (c. 174 - 182)

Мета статті полягає у визначенні стану та сучасних тенденцій використання інтелектуальної власності. У статті проаналізовано джерела фінансування інтелектуальної власності в Запорізькій та Дніпропетровській області, а також в Україні в цілому, крім того, проаналізовано питому вагу обсягу виконаних науково-технічних робіт у валовому внутрішньому продукті в країнах СНД. На основі аналітичних матеріалів Статкомітету СНД у статті визначено внутрішні витрати на дослідження й розробки протягом останніх років у більшості країн Співдружності. Виходячи з аналізу, було встановлено, що у сучасному світі проявляється тенденція, яка раніше виразно не спостерігалася. Суть її в тому, що серед двох секторів активів – матеріальних і нематеріальних – зростає значущість останніх. Україна має потужний інтелектуальний потенціал, тому сьогодні є необхідність у пошуку джерел фінансування та шляхів ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2014

Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О.
Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (c. 52 - 58)

У статті розглядається процес формування інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Визначено сутність, склад, цілі та засоби функціонування цього механізму. Встановлено послідовність процесу функціонування інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Виокремлено такі часткові види цього механізму: механізм оновлення основних засобів підприємства; механізм формування каналів і мережі збуту продукції підприємства; механізм розширення виробничих потужностей підприємства з виготовлення традиційних видів продукції; механізм упровадження нових прогресивних технологічних процесів; механізм розроблення та виробництва інноваційної продукції; механізм зниження рівня ризику інвестиційної діяльності підприємства. Здійснено моделювання процесу розробки інвестиційних рішень про впровадження на підприємстві прогресивних технологій виготовлення продукції. Запропоновано метод вибору найбільш конкурентоспроможного варіанту технології виготовлення продукції залежно від рівня якості, а також питомих поточних і капітальних витрат на її виробництво.

Стаття написана українською мовою


Кузьминчук Н. В.
Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (c. 59 - 64)

Визначено тенденції розвитку міжнародних електроенергетичних ринків. Наголошено на ролі злагодженого функціонування електроенергетичного ринку для збереження енергетичної безпеки країни у складних умовах трансформації економіки України під впливом геополітичних змін, фінансово-економічних, соціальних факторів. Обґрунтовано значущість держави в реалізації регулюючого впливу через механізм інституційного забезпечення виробництва, транспортування й постачання електроенергії; зроблено акцент на недосконалості чинної системи інституцій цієї сфери, які обумовлюють гармонійність процесу купівлі-продажу електроенергії. На основі системного аналізу інституційної основи, яка відображає принципи й сутність регулювання електроенергетичного ринку, взаємовідносин його суб’єктів, узагальнено проблеми сучасної нормативно-правової бази та реалізації стратегічних програм розвитку в контексті формування відносин між учасниками енергоринку, що сприятиме оновленню державного регулювання. Виділено ключові напрями розв’язання нагальних питань інституційного забезпечення діяльності учасників ринку електроенергії, серед яких найбільш актуальними виступають проблеми тарифної політики, розвитку альтернативної енергетики, фінансової дисципліни й технічного стану основних фондів електроенергетичного комплексу. Упорядковано систему договірних відносин суб’єктів ринку електричної енергії, що дозволяє сформувати науково обґрунтовані підходи в напрямку удосконалення організаційної структури енергоринку і впровадження заходів щодо підвищення ефективності регулюючих дій з боку держави.

Стаття написана українською мовою


Лігоненко Л. О., Молодоженя М. С.
Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України (c. 65 - 71)

У статті розглядається широке коло науково-практичних питань, які характеризують стан і визначають проблеми економічного управління та шляхи їх вирішення. У дослідженні використана методологія Enterprise Performance Management (ЕРМ), що дозволяє оцінити показники діяльності підприємств та відкриває можливості для міжкраїнного порівняння отриманих результатів та визнання відповідності українських реалій у сфері економічного управління підприємствами загальносвітовим тенденціям. Метою статті є оприлюднення результатів дослідження «Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України». Виявлене під час порівняльного аналізу відставання від загальноприйнятих сучасних вимог та підходів до управління підтверджує об’єктивну необхідність формування теоретичних засад та розробки відповідного практичного інструментарію економічного управління підприємствами як фактору забезпечення високої ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності українських підприємств, створення передумов для нарощування економічного потенціалу розвитку, забезпечення життєздатності у перспективі.

Стаття написана українською мовою


Руденський Р. А.
Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (c. 72 - 76)

Впровадження в Україні накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування актуалізує питання ефективного управління її пенсійними активами. Метою статті є розвиток теоретико-методичних положень і розробка економіко-математичної моделі управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування на підставі нечітко-множинного підходу. Необхідність звернення до теорії нечітких множин при моделюванні даного процесу обумовлена, по-перше, відсутністю достатньо повної несуперечливої апріорної інформації, по-друге, невизначеністю потоків страхових внесків і пенсійних виплат і, по-третє, істотним впливом на інвестиційні процеси нестабільності ринкового середовища. Запропонована в нечітко-множинній постановці економіко-математична модель задачі оптимального управління пенсійними активами накопичувальної системи являє собою цільову функцію мінімізації інвестиційного ризику як ризику недостатності чистих пенсійних активів і систему обмежень, що відбивають обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування, визначені чинним пенсійним законодавством.

Стаття написана українською мовою


Самсонкін В. М., Аджавенко М. М.
Розробка моделей оцінки впливу людського чинника на інноваційний розвиток підприємств залізничного транспорту (c. 77 - 82)

Зміни соціально-економічного середовища функціонування залізничних компаній, відповідний перехід до ринкових умов господарювання змушують докорінно переглянути ставлення до «людського чинника» як основного джерела підвищення рівня ефективності окремих підприємств залізничного транспорту та компанії в цілому. Але крім суто гуманістичного (еволюційного) ставлення до цього процесу необхідні засоби формалізації професійної діяльності людини або паспортизації кадрового складу. Саме цим питанням і присвячено дану статтю. У результаті дослідження розроблено модель аналізу професійної діяльності людини на залізничному транспорті, яка дає можливість чисельно визначити рівень інтелектуальної, соціальної та фізичної складових людського чинника, визначити напрями та ефективність інвестування, а також модель визначення чисельності, що забезпечує оптимізацію чисельності персоналу підприємств, структурних підрозділів. З метою визначення найбільш значущих витрат, пов’язаних із персоналом, із визначеннями часу, місця, способу, виду мотивації, отриманого ефекту та напруженості в роботі залізничного транспорту запропоновано проводити аналіз результатів професійної діяльності персоналу кожного структурного підрозділу за схемою «що» створено / розроблено / виконано (щодо професійної діяльності), «де» (назва підрозділу та його підпорядкування, «коли», з додаванням з'ясувань «хто» створив (розробив / виконав), «як» і «чому» (мотивація).

Стаття написана українською мовою


Семак Б. Б.
Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю (c. 83 - 87)

Метою статті є дослідження місця і ролі екологічного аудиту в системі екологічного менеджменту текстильних підприємств України, екологізації технологій текстильного виробництва, а також у формуванні асортименту, якості та забезпеченні екологічної бездоганності продукції текстильних підприємств. Унаслідок проведеного дослідження вивчено та конкретизовано роль і місце екологічного аудиту у формуванні системи екологічного менеджменту підприємств вітчизняної текстильної промисловості. Особливу увагу приділено розкриттю ролі екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні учасників вітчизняного ринку екотекстилю. Обґрунтовано доцільність використання результатів екологічного аудиту текстильної продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності на ринку. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямах розробки механізмів запровадження екологічного аудиту на текстильних підприємствах України та вивчення впливу екологічного аудиту продукції вітчизняних текстильних підприємств на задоволення зростаючих екологічних потреб споживачів цієї продукції в Україні.

Стаття написана українською мовою


Семенов В. Ф., Чекулаєва О. Д.
Механізм державного регулювання инноваційного розвитку будівельної сфери (c. 88 - 94)

У статті надано теоретико-методологічне обґрунтування процесу формування механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України. Для досягнення мети в роботі досліджено концептуальні положення формування механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Розроблений механізм державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери, реалізація якого забезпечить стабільне, результативне та системне функціонування будівельної сфери на основі новітніх технологій, що стане потужним стимулом для розвитку національної економіки. Детально проаналізовано основні принципи, функції та інструментарій державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Запропоновано і обґрунтовано організаційне, інформаційне, кадрове і фінансово-економічне забезпечення, а також податкове стимулювання створення механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є визначення пріоритетів інноваційного розвитку будівництва в регіональному розрізі, розробка напрямів удосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери, а також оцінка ефективності впливу держави на інноваційний розвиток будівництва.

Стаття написана російською мовою


Скрипник А. В., Родина М. А., Воловоденко Л. В.
Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні (c. 95 - 102)

У роботі аналізуються можливі варіанти зростання рівня споживання м’ясопродуктів (яловичина, свинина, м’ясо птиці) протягом найближчих 6 років. Як базисний варіант розглядаються планові показники, що представлені Інститутом аграрної економіки та затверджені у «Стратегії розвитку аграрного сектору на період до 2020 року». На підставі часових рядів за споживанням м’ясопродуктів на інтервалі 2000 – 2012 роки методами економетричного аналізу побудовано прогноз споживання на 2020 рік. Було проведено порівняння отриманих показників з офіційними плановими показниками, на підставі яких зроблено висновок відносно необґрунтованості планових показників споживання яловичини, для досягнення яких повинно відбуватися щорічне 15% зростання. Для уточнення рівня споживання м’ясопродуктів залежно від рівня доходів все населення було представлено у вигляді трьох груп: малозабезпечені (40%), середньозабезпечені (30%) та забезпечені (30%), для кожної групи вирішувалася оптимізаційна задача максимізації калорійності корзини м’ясопродуктів, що споживається, при наявності бюджетних та виробничих (побудованих на прогнозі виробництва) обмежень. У результаті для кожної групи населення отримано оптимальні рішення, які суттєво відрізнялися складом та калорійністю. Крім того, було показано, що для забезпечення цих продовольчих корзин потрібно довести обсяг імпорту яловичини до 210 тис. т, а не затребувані залишки свинини у обсязі 190 тис. т та м’яса птиці в обсязі 200 тис. т можуть бути експортовані за межі України.

Стаття написана українською мовою


Швець В. Г., Травінська С. І.
Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України (c. 103 - 108)

Мета статті полягає у дослідженні можливих ризиків на молокопереробному підприємстві; виявленні та оцінці їх за відповідними критеріями та створенні ефективної системи управління ризиками за допомогою методів реагування на них. У результаті дослідження було розглянуто господарський ризик за технологічними процесами виробництва продукції на молокопереробному підприємстві та контроль їх обмеження; досліджено виявлення та оцінку можливих ризиків за міжнародною практикою відповідно до концепції COSO; проаналізовано методи визначення оцінки рівня ризику та відповідні способи реагування на них. Авторами запропоновано програму визначення та оцінювання ризиків на молокопереробному підприємстві, що забезпечить вчасне виявлення найбільш важливих ризиків, які потребують відповідних реакцій та розробку нових методів внутрішнього контролю та рекомендацій щодо поліпшення системи оцінки ризиків для забезпечення ефективної діяльності підприємства в цілому.

Стаття написана українською мовою


Яненкова І. Г., Ляховець О. О.
Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу (c. 109 - 116)

Визначено та обґрунтовано сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу. Систематизовано та обґрунтовано основні інститути промислового комплексу України. Наголошено на необхідності вдосконалення інституціональних структур, що впливають на життєдіяльність і розвиток промислового комплексу, яке має йти шляхом використання як ринкових механізмів, так і через державне регулювання функціонування ланок національної інноваційної системи. Визначено основні напрями організаційно-інституціональних перетворень у промисловому комплексі України. Обґрунтовано доцільність перенесення центру ваги структурних трансформацій у промисловості на регіональний рівень, розроблено пропозиції стосовно розподілу повноважень державних і регіональних органів влади для здійснення цих реформ.

Стаття написана українською мовою


Губарєва І. О.
Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції (c. 117 - 122)

Комплексне використання цільового програмування, експертної оцінки і таксономічного аналізу дало змогу оцінити якість державних програм боротьби з корупцією за такими критеріями, як: цілісність; узгодженість із нормативними актами; структура і зміст; наукова обґрунтованість, а також здатність вирішувати проблеми (реалізованість), на які вона спрямована, що має на меті покращення якості державних програмних документів. Проведений аналіз виявив низьку якість регіональних програм протидії та запобігання корупції в структурному та змістовному планах, ресурсному забезпеченні, механізмах реалізації та контролю, що негативно впливає на результативність упровадження механізму профілактики правопорушень і боротьби з корупцією. Оцінка якості цільових регіональних програм запобігання і протидії корупції в Україні на основі розробленого методичного підходу підтвердила недієвість сучасного програмного підходу до вирішення проблем зниження рівня корупції в країні.

Стаття написана українською мовою


Кочарян І. С.
Аналіз використання навчального потенціалу та розвитку вищої освіти України (c. 123 - 128)

У статті проаналізовано використання навчального потенціалу та формування комплексної державної політики щодо розвитку системи вищої освіти України. Обґрунтовано, що відсутність стратегії регіонального розвитку потенціалу вищої освіти та вибору абітурієнтами місця здобуття вищої освіти призводить до перевантаження інфраструктури соціально-побутових послуг окремих міст і потребує додаткових капіталовкладень. Досліджено, що інформація про питомі додаткові капіталовкладення складна і потребує попередніх розрахунків та обґрунтувань у зв’язку з тим, що вона залежить від регіону, де готується фахівець, з якого регіону він переїхав, чи існує дефіцит навчальної потужності у регіоні, чи залишається підготовлений фахівець для постійного проживання по місту отримання освіти, а також величини основних засобів регіону, що припадають на одну особу, та структури цих засобів. Виконано розрахунки для визначення множини нормативів питомих капіталовкладень в залежності від ситуацій, що мають місце при розв’язанні комплексної задачі. Представлено матричну модель комплексної задачі розподілу послуг із здобуття вищої освіти у розрізі регіонів. Розроблено цільову функцію, яка визначає загальну суму капіталовкладень в основні засоби для підтримання рівня соціально-побутових послуг та у основні засоби виду економічної діяльності «Освіта».

Стаття написана українською мовою


Краснова І. В.
Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку (c. 129 - 134)

Дана стаття присвячена аналізу актуальної проблеми виявлення особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку України, а також обґрунтуванню напрямів підвищення його ліквідності та ефективності. Проаналізовано основні тенденції та закономірності розвитку фондового ринку в розрізі інституціональної, інструментальної та інфраструктурної складових. Розглянуто питання зміни обсягів торгів та інших параметрів діяльності фондових бірж за останні роки. Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку України, які заважають його ефективному функціонуванню, зокрема обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових інструментів, висока фрагментарність біржової та депозитарної інфраструктури, недостатнє законодавче регулювання біржової діяльності. Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку вітчизняного фондового ринку зазначено доцільність консолідації фондових бірж, необхідність збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку; подальше формування консолідованої ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного й ефективного функціонування; удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду та захисту прав інвесторів на фондовому ринку України.

Стаття написана українською мовою


Круш П. В., Макалюк І. В.
Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами (c. 135 - 141)

Мета статті полягає у побудові функціональної моделі управління трансакційними витратами підприємства з конкретизацією етапів реалізації функцій планування та організування. У результаті дослідження було виділено функції управління трансакційними витратами, які забезпечують перетворення вхідних (фінансових) ресурсів на вихідні (оптимізовані трансакційні витрати). Визначено етапи реалізації функцій «Планування трансакційних витрат» та «Організування управління трансакційними витратами». Детально охарактеризовано обов’язки підрозділів підприємства, що стосуються управління трансакційними витратами. Встановлено, що вихідним елементом функції планування є бюджет трансакційних витрат на плановий період, а організування – посадові інструкції працівників відділів з детальним визначенням їх обов’язків та повноважень, прав та відповідальності. Перспективою подальших наукових розробок є дослідження етапів реалізації таких функцій управління, як: «Мотивування персоналу щодо раціонального використання коштів та здійснення управління трансакційними витратами», «Контролювання стану управління трансакційними витратами» та «Регулювання процесу управління трансакційними витратами» підприємств.

Стаття написана українською мовою


Новикова І. В.
Державне регулювання та підтримка конкурентоспорможності підприємств телекомунікацій (c. 142 - 148)

У статті проаналізовані існуючі проблеми державного регулювання та підтримки галузі телекомунікацій. Визначено, що телекомунікаційна інфраструктура формується, з одного боку, під тиском потреб споживачів різних сегментів ринку послуг, з іншого – внутрішніх організаційних, кадрових, наукових, фінансових ресурсів виробників телекомунікаційних послуг. З одного боку, виробництво телекомунікаційних послуг має порівняно низький фінансовий поріг входження в бізнес, що є привабливим для розвитку приватного підприємництва. З іншого боку, телекомунікаційна індустрія потребує глобалізації, дотримання міжнародних стандартів, що не завжди може бути доступно для підприємств галузі. Сучасний етап становлення і розвитку української телекомунікаційної інфраструктури характеризується реорганізацією структури основних операторів на всіх рівнях управління. Так, на розвитку регіонального телекомунікаційного ринку сильно позначаються рішення, що приймаються на державному рівні. На державному рівні вибудовується нова інституційна структура управління телекомунікаційною сферою, пов'язана з укрупненням організаційних структур. Всі підприємства, що працюють на ринку телекомунікаційних послуг (як правило, незалежно від проголошуваних цілей), основну увагу приділяють споживачам, готовим платити гроші за послуги. Прибуток і доходи – це основний критерій діяльності підприємства, це центральний фактор виживаності на конкурентному ринку. Водночас така природна схильність призводить до завищення тарифів, нерівномірності розподілу послуг по районах і категоріях споживачів. У мотивації діяльності телекомунікаційних компаній на друге місце йде соціальний фактор, за залишковим принципом здійснюється телекомунікаційне забезпечення реалізації прикладних питань державного управління.

Стаття написана українською мовою


Проноза П. В.
Теоретичні аспекти виникнення «пузирів» в економіці (c. 149 - 157)

У статті розглянуто теоретичні аспекти виникнення «пузирів» в економіці. Проаналізовано погляди вчених на розуміння сутності даного явища і за допомогою методу контент-аналізу уточнено трактування поняття «пузир» в економіці. Розглянуто основні етапи зародження таких «пузирів». Запропоновано класифікацію їх видів. Проведено аналіз передумов виникнення «пузирів» в економіці та їхніх ознак. Розглянуто основні існуючі підходи до виявлення та моделювання виникнення «пузирів». Доведено, що «пузирі» негативно впливають на економіку країн світу, тому проблема їх виявлення та попередження є однією з центральних при розробці політики державного регулювання економіки країни.

Стаття написана російською мовою


Скорук О. П., Зубар І. В.
Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні (c. 158 - 163)

Метою статті є визначення сучасних проблем проведення земельної реформи та шляхи їх вирішення у контексті економічних наслідків для розвитку конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні. Визначено, що основним завданням завершення земельної реформи є створення ринку землі, який забезпечить перехід права власності на земельні ділянки до ефективного землевласника. Основою такого розвитку визначено фермерські господарства, які поєднують в одній особі і власника, і господаря на землі. Обґрунтовано, що прийняття проекту закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» буде сприяти розвитку саме цієї форми господарювання. Визначено головні проблеми дії мораторію на продаж земель сільгосппризначення, а саме: існування «чорного ринку» землі, вилучення з ринкового обороту землі вартістю близько 40 млрд доларів і, як наслідок, неможливість для аграріїв застосування іпотеки. Визначено прогалини в законодавстві стосовно державного контролю невитребуваних паїв та відумерлої спадщини, внаслідок чого держбюджет недоотримує немалі суми доходів. Окреслено перспективи вирішення цих проблем шляхом надання відповідних повноважень створеному Держзембанку, який має стати партнером та опорою для розвитку малого та середнього фермерського бізнесу після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Стаття написана українською мовою


Филиппова І. Г., Сумцов В. Г.
Соціальна відповідальність держави і бізнесу як чинник конкурентоспроможності і економічного зростання (c. 163 - 172)

Роль соціальних чинників в економічному розвитку країн і націй сьогодні вже неможливо ігнорувати. Проте мета, яку ставлять перед собою автори, не в доказі цього вже досить очевидного факту. Основна гіпотеза, яка висувається і обґрунтовується в статті, полягає у тому, що рівень соціальної відповідальності держави і бізнесу найбезпосереднішим чином відображається на конкурентоспроможності національної економіки і перспективах економічного зростання. Автори виходять із трьох досить очевидних припущень: перше – в ринковій економіці основним чинником конкурентоспроможності є розвиток підприємництва, друге – конкурентоспроможність є умовою експортно-орієнтованого економічного зростання, третє – всі перераховані «інгредієнти», включаючи економічне зростання, «замикаються» на одному ключовому показнику – продуктивності праці, і основна проблема полягає в чіткій ідентифікації причинно-наслідкових зв'язків між ними. Отже, продуктивність праці є «ядром» системи «конкурентоспроможність – економічне зростання». Автори розглядають продуктивність праці як функцію трьох аргументів: фізичного, людського і соціального капіталів. Причому перші два аргументи є пасивним потенціалом економічної системи і характеризують рівень розвитку продуктивних сил, і лише соціальний капітал, який відображає рівень розвитку виробничих відносин, характеризує реальні можливості економічної системи щодо реалізації її пасивного потенціалу, тобто є активним потенціалом системи. Визначена таким чином функція продуктивності суспільної праці є по суті характеристикою суспільного способу виробництва. Вивчаючи вплив соціальних чинників на розвиток підприємництва, конкурентоспроможність і економічне зростання, автори виявляють внутрішню суперечність існуючого суспільного способу виробництва.

Стаття написана російською мовою


Черниш І. В.
Обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі (c. 173 - 179)

Метою статті є дослідження та обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі. У статті обґрунтовано та доведено доцільність використання принципів і функцій антикризової державної політики у туристичній галузі. У статті виокремлено наукову проблему щодо визначення вченими принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі, розкрито зміст і уточнено характеристику принципів антикризової державної політики, обґрунтовано функції антикризової політики держави у туристичній галузі; доведено необхідність визначення принципів і функцій при розробці концептуальних засад антикризової державної політики і встановлено їх взаємозв’язок і взаємозалежність при реалізації відповідної концепції.

Стаття написана українською мовою


Отенко І. П., Яртим І. А.
Ідентифікація поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» (c. 204 - 210)

Наявність багатьох підходів до управління економічною безпекою підприємства, систематизація їх положень дозволили розвинути понятійний апарат за рахунок визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства» в аспекті управління процесами розвитку. Доведено, що сутність і зміст поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» повинні не тільки враховувати сукупність поглядів, способів розуміння та тлумачення у різних аспектах, а й формувати основну ідею та завдання забезпечення економічної безпеки стратегічних змін підприємства, що відбиваються у результатах його діяльності через передбачення та оцінку загроз, формування стану захищеності та якісні зміни. Представлене у дослідженні положення про те, що система управління економічною безпекою повинна бути інтегрована у процеси стратегічних змін підприємства, дозволяє сформувати методичне забезпечення управління економічною безпекою стратегічних змін підприємства та інструментарій управління, напрями формування якого відповідають стратегічним цілям підприємства.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2014

Лучик С. Д., Лучик М. В.
Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни (c. 56 - 61)

Мета статті полягає у дослідженні продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни. З урахуванням норм чинного законодавства і матеріалів статистики сільського господарства було здійснено розрахунок основних індикаторів продовольчої безпеки та проведено їх аналіз. У результаті дослідження було виокремлено напрями розвитку основних галузей сільського господарства. Обґрунтовано, що інноваційний сценарій розвитку аграрної галузі сприятиме підвищенню рівня самозабезпечення населення країни за основними видами продукції і в підсумку дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є прогнозування перспективних станів агропродовольчого ринку в умовах реалізації того чи іншого сценарію розвитку ситуації. Одержані прогнозні значення дозволять запропонувати комплекс стратегічних заходів для забезпечення економічної безпеки аграрної галузі економіки країни.

Стаття написана українською мовою


Мороз О. В., Воловодюк С. С.
Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства (c. 62 - 66)

У статті розглянуто еволюційні особливості трансринкових реформувань ХVIII – ХХІ ст. Зазначено закономірність і логічність формаційних процесів переходу індустріальної епохи до постіндустріального періоду. Акцентовано увагу на прогресуючій дематеріалізації економіки та чисельних системних перетвореннях, які передбачають домінування морально-етичних пріоритетів. Указано на проблеми, пов’язані з неузгодженістю інформаційної функції конкурентного ринку в період трансформаційних перетворень. Після проведення аналізу напрацювань у даному напрямі наголошено на доцільності змін у конкурентних ринкових механізмах у зв’язку з роздвоєністю сучасних глобально-економічних процесів через поєднання в їхній структурі як індустріальних, так і постіндустріальних відносин. Відзначено потребу застосування основ комунікативного раціоналізму, який базується на принципах конвергенції та солідарності, на домінантності неформальних морально-етичних оціночних позицій, на потенціалі накопичених індивідуумом знань і відповідних оцінках інформаційних потоків. Рекомендовано на рівні підприємства для забезпечення відповідної конкурентоспроможності в інформаційно-мережевому глобалізованому суспільстві постіндустріального періоду залучати інформативні технології не лише як дієвий інструмент реклами та сфери збуту, але й у процесі його становлення та розвитку, що дозволить подолати віддаленість між виробником і споживачем і мінімізувати негативний вплив невизначеності сьогодення.

Стаття написана українською мовою


Тарачев В. О., Петрікова О. М.
Інфраструктурні облігації в Росії як інструмент зниження інфраструктурних обмежень економічного зростання (c. 67 - 75)

У статті розглядаються питання фінансування інфраструктурних проектів за допомогою такого інноваційного механізму, як емісія інфраструктурних облігацій. У російських теорії, законодавстві та практиці відсутнє чітке розуміння сутності даного процесу. В статті показано, яким чином інфраструктурні обмеження економічного зростання можуть бути зняті за допомогою реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок випуску інфраструктурних облігацій. Розкрито поняття «спеціалізоване суспільство проектного фінансування», механізм підготовки та проведення процедури емісії, схема фінансування інвестиційних проектів за допомогою інфраструктурних облігацій та основні напрямки вдосконалення даного процесу.

Стаття написана російською мовою


Горьовий В. П., Сидоренко О. В.
SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні (c. 76 - 82)

У статті розглянуто SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні. В роботі вирішено важливе завдання щодо формування стратегії розвитку такої складної економічної системи, як біржовий ринок сільськогосподарської продукції України. У дослідженні запропоновано авторське бачення аналізу бізнес-середовища функціонування БРСГП. Виявлено фактори впливу на нього в Україні, на основі цих факторів проведено SWOT-аналіз. За результатами SWOT-аналізу запропоновано найбільш оптимальні та економічно вигідні стратегії розвитку, визначено черговість і пріоритетність кожного із стратегічних планів у залежності від складності та затратності. Усунення проблем і загроз на основі проведеного SWOT-аналізу дасть можливість сформувати ефективний і збалансований біржовий ринок сільськогосподарської продукції з якісними важелями стимулювання безпосередньо сфери виробництва сільського господарства, страхування та, що є вирішальним, управління. Враховуючи необхідність активізації та терміновість подальшої розбудови біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні, дослідження, пов’язані з формуванням стратегії розвитку БРСГП, безумовно, набуватимуть подальшого розвитку в теоретико-практичних наукових дослідженнях учених.

Стаття написана українською мовою


Іванов Ю. Б.
Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України (c. 83 - 88)

Мета статті полягає у дослідженні актуальних підходів до аналізу економічного розвитку, зокрема, його проявів у контексті визначення пріоритетів видавничо-поліграфічної діяльності шляхом формулювання істотних характеристик груп факторів впливу та уточнення проведеного моделювання. У результаті дослідження було вивчено розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в контексті забезпечення сталого розвитку і вирішення інституціональної проблематики розбудови нової інформаційної економіки. Проведено групування та структуризацію основних характеристик груп факторів, що визначають економічний розвиток видавничо-поліграфічної діяльності України. Обґрунтовано пропозиції до уточнення прогнозування та удосконалення моделі взаємного впливу виділених факторів на основі ієрархії чинників функціональної конкуренції з іншими сферами споживання інформації. Перспективами подальших наукових пошуків у даному напрямі є дослідження теоретико-методологічних засад управління та регулювання розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в умовах інформаційного суспільства, вирішення за допомогою такого інструментарію завдань сталого розвитку, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні окремих засадничих категорій економіки знань.

Стаття написана українською мовою


Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г.
Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності (c. 89 - 94)

Розвиток сучасного світового господарства зумовив необхідність формування підходів до управління національною конкурентоспроможністю. Враховуючи це, важливим є визначення чинників, які впливають на вказаний процес. Метою статті є визначення чинників конкурентоспроможності України та з’ясування пріоритетних напрямів її економічного розвитку. У статті розглянуто основні фактори конкурентоспроможності країни. Проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку в Україні. Виявлено конкурентні переваги та критичні відставання в розрізі окремих складових субіндексів Індексу глобальної конкурентоспроможності. Науковим підґрунтям дослідження є теорія М. Портера, взята за основу Всесвітнім економічним форумом при визначенні Індексу глобальної конкурентоспроможності країни. Зважаючи на точність відображення міжнародних процесів, при аналізі використано також Індекс Doing Business, який визначається Світовим банком. Проведений аналіз чинників конкурентоспроможності України свідчить про негативний вплив інституційного середовища, макроекономічної нестабільності, неефективності товарного ринку та фінансової системи на інноваційну діяльність країни. З’ясування місця України в системі сучасних світогосподарських відносин та визначення її конкурентних переваг показало, що країна має достатній потенціал економічного розвитку, який проте не використовується належним чином.

Стаття написана українською мовою


Ачкасова О. В.
Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні (c. 95 - 99)

Мета статті полягає у дослідженні й узагальненні теоретичних аспектів процесу аутстафінгу для виявлення можливостей і загроз, пов’язаних із участю в ньому всіх суб’єктів даного процесу, організаційних і правових аспектів аутстафінгу, врахування яких забезпечить отримання можливих переваг від його реалізації. На основі аналізу літературних джерел і вивчення практичного досвіду у сфері надання послуг аутстафінгу в Україні визначено зміст даного процесу. Проведено узагальнення та систематизацію можливостей і загроз, що пов’язані з участю в даному процесі всіх суб’єктів, зокрема аутстафінгових працівників, як найбільш незахищених учасників. Надано рекомендації щодо вдосконалення змісту договору аутстафінгу для забезпечення правового підґрунтя надання даної послуги та підвищення соціальної захищеності аутстафінгових працівників. Для вирішення виявлених проблем і прихованих загроз, що пов’язані зі здійсненням аутстафінгу, запропонований порядок його здійснення вітчизняними підприємствами з урахуванням визначених правових аспектів.

Стаття написана українською мовою


Будник В. А., Шкурко Є. Л.
Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України (c. 100 - 107)

Розглянуто процеси ліберизації тарифів на перевалку вантажів у морських портах України шляхом відміни державного регулювання ставок на навантажувально-розвантажувальні роботи. Обґрунтовано доцільність упровадження інструменту контролінгу тарифів на перевалки вантажів у морських портах, що полягає у визначенні обґрунтованого розміру знижки з розміру чинних на даний час тарифів на навантажувально-розвантажувальні послуги портів. Розроблений методичний підхід до контролінгу тарифів на перевалку вантажів у морських портах передбачає розрахунок за кожним вантажопотоком, що обслуговується в порту, розміри економічно обґрунтованого тарифу з урахуванням попиту на послуги порту з переробки вантажів, нормативного регулювання тарифів у морських портах України та досягнення портом максимального прибутку від перевалки вантажів. Можливість застосування запропонованого методичного підходу для оптимізації тарифної політики морських портів України підтверджена на прикладі розрахунку розміру знижок з діючих тарифів на перевалку вантажів за трьома вантажопотоками, що обслуговуються в Ізмаїльському морському порту.

Стаття написана українською мовою


Калюжна Н. Г.
Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні (c. 108 - 114)

Метою статті є визначення доцільності дотримання ресурсної концепції трактування потенціалу як економічної категорії. Для вирішення поставленого завдання здійснено систематизацію основних підходів до трактування поняття «потенціал» в економіці та досліджено еволюцію трактування поняття «виробничий потенціал». Показано, що значне поширення в економіці взагалі та при визначенні поняття виробничого потенціалу зокрема отримала ресурсна концепція трактування потенціалу, в межах якої сформувалися ресурсний, ресурсно-цільовий та ресурсно-результатний підходи. Обґрунтовано, що, незважаючи на наявність щільного зв’язку між ресурсами та потенціалом господарюючого суб’єкта, ці поняття не є тотожними, а саме: ресурсне забезпечення господарюючого суб’єкта є необхідною, але не вичерпною умовою реалізації його потенціалу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливостей інтеграції ресурсної концепції з іншими підходами до трактування потенціалу як економічної категорії.

Стаття написана українською мовою


Куценко М. А.
Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України (c. 115 - 120)

Мета статті полягає у дослідженні особливостей якості освіти та якості підготовки кадрів у системі цивільного захисту, а також зв’язку між якістю підготовки кадрів та економічними факторами впливу держави на прикладі служби цивільного захисту України. За результатами аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних учених визначено особливості освітніх послуг і поняття якості в освітньому процесі. Досліджено різницю між поняттями «якість освіти», «якість навчання» та «якість підготовки кадрів». Визначено фактори, що впливають на якість підготовки кадрів для служби цивільного захисту. Дано оцінку економічним складовим підвищення якості навчання та запропоновано загальну методику оцінки якості підготовки кадрів для системи цивільного захисту України. В результаті дослідження було визначено шляхи підвищення якості підготовки кадрів через реформування фінансового механізму забезпечення заходів з підготовки кадрів для системи цивільного захисту. Перспективний напрямок подальших досліджень полягає у проведенні факторного аналізу для визначення залежності збитків від надзвичайних ситуацій та якості підготовки кадрів.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О.
Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії (c. 121 - 130)

Наведено узагальнену процедуру реалізації форсайт-проекту з визначення перспективних напрямів НТР нанотехнологій. В результаті вирішення задачі буде створено інформаційну технологію реалізації форсайт-проекту за вибором пріоритетів при прогнозуванні НТР наноіндустрії. В якості формальної основи обрано методи бібліометрії та наукометрії (підрахунку кількості публікацій), багатокритеріальних задач прийняття рішень (t-впорядкування, Парето-оптимальності) та патентного аналізу (аналізу кривих динаміки винахідницької активності). Викладено підхід до комплексної автоматизації форсайт-проектів в Україні. Теоретичний доробок у перспективі буде впроваджено у формі діалогової системи підтримки прийняття рішень учасників форсайт-проектів. При цьому доступ до системи буде забезпечено за допомогою web-інтерфейсу. Економічний ефект від комплексної комп’ютеризації форсайт-проектів буде досягнуто шляхом зниження витрат на оплату експертів, за рахунок зменьшення їх кількості.

Стаття написана українською мовою


Петрушевська В. В.
Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів (c. 131 - 137)

Процес євроінтеграції України передбачає реалізацію цілої низки заходів, спрямованих на гармонізацію й уніфікацію таких складових фінансової політики, як: грошово-кредитна, фіскальна й валютна політики, а також інституціональні умови даного процесу для нашої країни. Метою дослідження є вивчення основних аспектів фінансової інтеграції України в Європейське співтовариство. Міжнародна фінансова інтеграція поглиблюється в усьому світі, особливо серед країн з розвиненою економікою. Основним наслідком міждержавної інтеграції для країн є зменшення кількості доступних інструментів фінансової політики, які можуть бути застосовані для цілей макроекономічної стабілізації. Зокрема, країни не зможуть повноцінно використовувати грошово-кредитну політику для згладжування негативних наслідків економічної кризи, а основним інструментом фінансової стабілізації буде фіскальна політика. Якщо розглядати євроінтеграційний шлях розвитку України й можливість переходу національної економіки до інноваційного типу, акцент у формуванні фінансової політики повинен зміщуватися у бік бюджетно-податкового регулювання. Особливу увагу в процесі євроінтеграції України необхідно приділити розвитку вітчизняного фінансового ринку. Фінансова політика повинна бути спрямована на задоволення інтересів широких верств населення. Успіх фінансової політики обумовлює розвиток реального сектора економіки, що приводить до розширення бази оподаткування і зміцнення стратегічних позицій України на міжнародній арені.

Стаття написана українською мовою


Рядська В. В.
Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку (c. 138 - 143)

У статті проведено дослідження змісту інституту аудиту й описано механізм його формування та розвитку. Системне розуміння аудиторської практики з позицій інституціональної методології дозволило визначити її зміст як сукупність взаємообумовлених та взаємопов’язаних неформальної та формальної складових, внутрішній розвиток і взаємодія яких розкривають механізм процесу змін завдань аудиту як соціального інституту. Формальна складова інституту аудиту повинна розглядатись як ієрархічна структура, що включає в себе норми наступних рівнів: міжнародного, національного, галузевого, суб’єкта аудиторської діяльності. Для випадку експорту аудиту як готової інституціональної форми перший етап розвитку формальної складової відбувається у напрямку «зверху вниз», внаслідок чого структура національного законодавства, що регулює аудиторську діяльність, повинна відповідати міжнародним вимогам. Наступний етап змін у формальній складовій обумовлюється впливом неформальних норм усередині інституту аудиту. Такий вплив є максимальним на рівні суб’єкта аудиторської діяльності та повністю відсутній на найвищому рівні – міжнародному. Ці обставини є визначальними в процесі подальшого розвитку інституту аудиту, оскільки результат ефекту взаємодії формальної та неформальної складових на найнижчому рівні ієрархії стає поштовхом для змін змісту інституту у напрямку «знизу вверх». Подальше розкриття змісту інституту аудиту необхідно проводити через визначення змісту його структури, наповнення якої в свою чергу повинно: бути гармонізованим відповідно до вимог Європейського Союзу щодо умов здійснення обов’язкового аудиту річної та консолідованої звітностей; відповідати рівню розвитку соціально-економічних відносин суб’єктів системи тристоронніх відносин; формувати передумови для подальшого розвитку інституціонального середовища аудиторської діяльності.

Стаття написана українською мовою


Сисоєв В. В.
Модель управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення (c. 144 - 153)

Реформування сил сектору безпеки та оборони держави в сучасних умовах зумовлює інтегрування їхніх систем матеріально-технічного забезпечення в єдину систему, що вимагає дослідження проблеми управління постачанням в запропонованій вертикально-інтегрованій макрологістичній системі. Метою статті є розробка моделі управління постачанням сил сектору безпеки та оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення з урахуванням ієрархічної структури системи та взаємодії її елементів. Розроблена на основі теорії управління організаційними системами модель управління відображає на концептуальному рівні ключові характеристики процесу управління постачанням сил сектору безпеки й оборони держави та визначає весь спектр взаємозв’язків учасників даного процесу. Модель реалізує ідею загальносистемного управління діями органів управління різних рівнів ієрархії системи шляхом скоординованого послідовного вибору ними домінантних стратегій управління постачанням та їх реалізації з використанням різних управлінських і логістичних механізмів. Застосування моделі створює широкі можливості для розробки економіко-математичних моделей вибору найбільш економічно вигідних варіантів постачання територіально розподілених організаційних утворень сил сектору безпеки й оборони держави в умовах обмеженого бюджетного фінансування, багатономенклатурності матеріально-технічних ресурсів і послуг, кон’юнктури ринків збуту, що змінюється, за рахунок системного поєднання ієрархічної оптимізації та оптимізації логістичної діяльності, що забезпечує глобальну оптимізацію процесу управління постачанням в ієрархічній єдиній системі матеріально-технічного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Тимошенко О. В.
Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України (c. 154 - 160)

Метою статті є аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки. У статті запропоновано авторську методику оцінки рівня фінансової безпеки в розрізі основних її складових, а саме: банківської, бюджетної, податкової, боргової, грошово-кредитної та валютної, які розглядаються як найбільш репрезентативні і важливі. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що більшість показників перевищують гранично допустимі значення безпечного рівня фінансової безпеки. Критичними є збільшення частки іноземного капіталу в статутному капіталі банківських установ, значення індикаторів зовнішнього боргу на одну особу перевищує норматив більш ніж у 4 рази, загальна сума державного боргу є вкрай небезпечною для економіки України. Автором розроблено заходи щодо зміцнення складових фінансової безпеки в перспективі з урахуванням воєнно-політичної ситуації розвитку України, що дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки, забезпечить її сталий соціально-економічний розвиток і підвищить якість життя населення.

Стаття написана українською мовою


Томах В. В.
Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості (c. 161 - 166)

Метою статті є визначення необхідних і достатніх етапів процесу управління знаннями на підприємстві в умовах розвитку вітчизняної економіки. Аналіз ряду визначень поняття «управління знаннями» дозволив запропонувати наступне: управління знаннями – це непереривний багатогранний процес, за допомогою якого організація збільшує свої конкурентні переваги через своєчасне використання необхідних знань, та обов’язковими елементами якого є визначення, збирання, вибір, зберігання, розподіл, використання, створення та продаж знань. Також у статті було визначено основну мету управління знаннями: зменшення дефіциту знань шляхом їх генерації, виявлення та дифузії, а також використання знань для створення нових і більш сильних конкурентних переваг. У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення етапів процесу управління знаннями та вивчено досвід вітчизняних підприємств, що дозволило запропонувати виокремлення в процесі управління знаннями таких етапів, як: визначення, збір, вибір, зберігання, розподіл, застосування, створення, продаж.

Стаття написана українською мовою


Ястребова Г. С., Чаговець Л. О., Баликов О. Г.
Можливості та передумови українського «економічного дива» (c. 167 - 173)

Метою статті є дослідження передумов для розробки заходів стратегічного характеру, які спрямовано на врегулювання кризових явищ в економіці, нівелювання загроз економічного спаду та на стабілізацію економіки. У статті проаналізовано сучасний макроекономічний стан держави, головні чинники формування загроз фінансовій складовій економічної безпеки держави. Досліджено досвід європейських країн виходу з кризи подібної глибини та можливості таких заходів в українських реаліях. Особливу увагу приділено досвіду країн, в яких мало місце «економічне диво», реалізоване форсованими, інноваційними методами, які враховують національні особливості, що дозволяє запобігти економічному спаду і стабілізувати загальний економічний стан. Обґрунтовано доцільність проведення в економіці широкомасштабних антикризових заходів інноваційного характеру та виявлено можливості формування нової програми заходів законодавчої і виконавчої влади для виходу України з економічної та фінансової кризи в найкоротші терміни. Запропоновано систему пріоритетних заходів реформування галузей в рамках антикризового управління.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2014

Бабенко А. Г., Бондаревська К. В.
Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки (c. 54 - 59)

У статті висвітлено особливості сучасного стану державної політики в сфері АПК; визначено основні проблеми в галузі сільського господарства; обґрунтовано значення державної підтримки для стабільної діяльності аграрних підприємств, зростання їх прибутковості та конкурентоспроможності. Визначено шляхи вдосконалення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України в умовах динамічних змін економічного середовища. Актуальність питання державного регулювання економічних відносин в аграрній сфері обумовила мету та завдання наукової статті. Зокрема, було визначено проблемні питання в галузі АПК, обґрунтовано шляхи вдосконалення механізму державного регулювання аграрного сектору на сучасному етапі його розвитку. Серед методів дослідження було застосовано абстрактно-логічний (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків); статистико-економічний (з метою вивчення масових економічних явищ і встановлення відповідних тенденцій); прогнозування (в процесі розрахунку очікуваних показників виробничих затрат (рентабельності) з основних видів товарної продукції). За результатами дослідження визначено основні шляхи вдосконалення механізму державного регулювання АПК, які матимуть теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку аграрної галузі. Особливої уваги заслуговують реформування цінового механізму через упровадження регульованих цін на базові види продукції; формування інтегрованих аграрних комплексів; удосконалення бюджетної, податкової, страхової та кредитної політик.

Стаття написана українською мовою


Гречко А. В.
Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції (c. 60 - 70)

Метою статті є проведення порівняльного аналізу європейського законодавства з питань оподаткування та законодавства України в даній сфері та надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи з урахуванням результатів даного дослідження. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто зміни податкового законодавства України в умовах євроінтеграції. В результаті дослідження встановлено місце України в міжнародних рейтингах і виявлено тенденцію до покращення показників, що характеризують податкову систему; проаналізовано чинне податкове законодавство України, що втілене в нормах Податкового кодексу, в порівнянні з податковим законодавством країн Єврозони та перспективною моделлю реформування податкової сфери, яка була запропонована урядом України та викладена в «Концепції реформування податкової системи України», зокрема був здійснений детальний аналіз податку на додану вартість, податку на прибуток, майнового податку, екологічного податку та акцизного податку; здійснено дослідження особливостей податкових системи різних країн – учасниць ЄС та на його основі надано практичні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи з використанням позитивного досвіду Європейських країн. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи.

Стаття написана українською мовою


Доровський О. В.
Стан і перспективи розвитку фармацевтичного ринку України (c. 71 - 80)

Розглянуто основні тенденції розвитку українського фармацевтичного ринку і основні фактори, що його стримують. Відмічені подібності тенденцій розвитку фармацевтичних ринків пострадянського простору, в руслі яких функціонує й фармринок України. Показані загальносвітові тенденції, що впливають на український фармацевтичний ринок. Позначені основні проблеми функціонування та розвитку фармацевтичної галузі, що відбиваються на показниках вітчизняного ринку. Показані перспективні напрямки розвитку фармринку України та основні ризики для здійснення перетворень у галузі.

Стаття написана російською мовою


Іванов Ю. Б., Сєніна А. О.
Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам (c. 81 - 88)

Метою статті є дослідження основних проблем, з якими стикається населення в процесі отримання адміністративних послуг, і запропонувати шляхи вирішення цих проблемних аспектів з метою вдосконалення організації надання адміністративних послуг для задоволення потреб населення. У статті розглянуто основні проблеми при отриманні адміністративних послуг, які було висвітлено на прикладі окремої адміністративної послуги «Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць». Наголошується на необхідності спрощення процедури отримання адміністративних послуг шляхом скасування зайвої та дубльованої документації, скорочення відвідувань суб’єктів, які надають адміністративні послуги через надання повноважень Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП). Обґрунтовується необхідність більш активного розгалуження мережі ЦНАП, розширення функцій і повноважень адміністраторів, які там працюють. Всі запропоновані заходи розроблено з метою якісного задоволення потреб населення та запобігання корупційним ризикам.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Хаустова В. Є., Антоненко С. В., Матюшенко І. Ю.
Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС» (c. 89 - 99)

У статті встановлено, що у 2012 р. металургійна промисловість залишалася однією з провідних галузей України (займала 16,0 % в обсягах промислового виробництва і 27,5 % в експорті товарів з країни), її масштабність і значущість для економіки країни після вступу до СОТ знизилася. Показано, що в період 2007 – 2012 рр. відбулося скорочення обсягу експорту металургійної продукції з України як у натуральному, так і у вартісному вираженні: в 2012 р. порівняно з 2007 р. питома вага продукції металургії в Україні впала як в експорті (в 1,53 рази), так і в імпорті (в 1,26 рази). Представлено дані щодо того, що металургійна продукція, яка експортується з України, має значно нижчу додану вартість ніж та, яка імпортується, а переважання ціни імпорту над ціною експорту має негативну тенденцію до збільшення. Доведено, що після вступу до СОТ для української продукції в цілому відбулись суттєве зниження тарифних ставок і лібералізація доступу на світові ринки, поряд із цим внутрішній ринок України став більш відкритим для імпортної продукції. Показано, що після вступу до СОТ питома вага українського експорту металургійної продукції до третіх країн, які не є членами ЄС і МС, у структурі загального експорту (у вартісному вираженні) збільшилася в 2012 р. проти 2007 р. на 1,4 %, тобто відбувається переорієнтація на торгівлю з іншими країнами. Проведений аналіз показав, що у період 2007 – 2012 рр. відбулося скорочення обсягів виробництва основних видів металургійної продукції, оскільки незбалансованість виробничих потужностей і асортименту продукції, що виробляється, сприяла зростанню імпортної залежності галузі та її експортної спрямованості при зростаючій ємності внутрішнього ринку, а через низький технологічний рівень продукції вітчизняного виробництва та низьку конкурентоспроможність підприємства галузі втрачають як зовнішні, так і внутрішні ринки збуту. Представлений прогноз свідчить, що у 2014 р. надлишок потужностей на світовому ринку металургійної продукції та висока конкуренція матимуть свій вплив, однак попит може зрости за рахунок відновлення економіки Єврозони, а також завдяки стабілізації і зростанню на ринках Північної Америки.

Стаття написана українською мовою


Коляда Т. А.
Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації (c. 100 - 107)

Мета статті полягає у виявленні тенденцій у бюджетній політиці держави стосовно фінансування її соціальних функцій та визначенні напрямків оптимізації бюджетних видатків з урахуванням наявних макроекономічних та інституціональних чинників впливу. Аналізуючи структуру видатків зведеного бюджету України за функціональною класифікацією, порівнюючи з бюджетним навантаженням у країнах Європейського Союзу, було доведено, що трансформації у вітчизняній бюджетній сфері відповідають європейським тенденціям і сприяють наповненню новим змістом поняття «держава загального добробуту». У результаті дослідження було розкрито, що в умовах посилення несприятливих тенденцій у соціально-економічному розвитку країни відбувається зростання обсягів бюджетних видатків на виконання соціальних функцій держави. Виявлено резерви скорочення обсягів соціальних видатків бюджету за рахунок запровадження системи обов’язкового державного соціального страхування для самостійного визначення громадянами максимального рівня фінансування суспільних послуг, що дозволить у довгостроковому періоді знизити фіскальне напруження в Україні та водночас підвищити ефективність діяльності державних інститутів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності законодавчого закріплення процедури розробки бюджетної стратегії як інструменту збалансування бюджету в умовах несприятливих довгострокових тенденцій, що дозволить уряду здійснювати більш ефективне корегування обсягів надання суспільних благ і послуг з урахуванням можливих демографічних зрушень та інших змін в економіці країни.

Стаття написана українською мовою


Комеліна О. В., Щербініна С. А.
Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні (c. 108 - 114)

Мета статті полягає у дослідженні проблем забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні. Зазначено, що підвищення енергоефективності у житловому секторі можливе при будівництві нових енергоефективних житлових будинків та термомодернізації вже існуючого житлового фонду. Розглянуто поняття енергоефективності. У результаті дослідження було опрацьовано енергетичний баланс України, проаналізовано структуру кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема у житловому секторі. Визначено відмінність енергетичної класифікації будинків згідно з європейськими нормами від вітчизняної нормативної бази. Наведено результати аналізу європейського досвіду державної підтримки заходів з термомодернізації житлових будинків. Сформульовано основні напрями вирішення питання забезпечення енергоефективності житлового будівництва на державному рівні, а також головні завдання для будівельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Котіна Г. М., Степура М. М., Табакова Т. В.
Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики (c. 115 - 123)

Метою статті є дослідження теоретичних засад пріоритетних сфер економіки, розробка удосконаленої системи їх відбору з метою забезпечення макрофінансової стабільності в державі та сприяння відновленню національного господарства шляхом визначення потенційних напрямів прискорення темпів економічного розвитку України. У статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування поняття «пріоритетна галузь», встановлено сучасні критерії, відповідно до яких галузь вважається пріоритетною, та розроблено власні критерії, відповідно до яких повинен здійснюватись відбір галузей економіки до пріоритетних з точки зору бюджетного фінансування. У процесі дослідження обґрунтована актуальність державної підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки та визначено, що основною рушійною силою розвитку економіки стане фінансування інновацій та проектів, присвячених розвитку та модернізації пріоритетних галузей, а не фінансування поточних проблем та інвестиційних проектів, які змінюють свої цілі та орієнтири кожного року, не досягнувши при цьому мети свого створення.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А.
Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (c. 124 - 138)

У статті розглянуто вдосконалення методичного підходу до оцінки гнучкості фіскальної політики з урахуванням її різної спрямованості на різних стадіях ділового макроекономічного циклу та визначених на цій основі трьох типів гнучкості (гнучкості до фіскальної експансії, рестрикції і консолідації). Оцінка гнучкості фіскальної політики базується на оцінці трьох характеристик: оцінках фіскального простору, функціонального простору та компоненти невизначеності тенденції. В якості показників фіскального простору застосовано: показник спроможності генерування позитивного циклічно скорегованого бюджетного балансу, боргу держави, диференціалу відсотка та зростання ВВП, поточної потреби у фінансуванні, необхідного розміру корегування сальдо державного бюджету до ВВП, величини стабілізаційного фонду. Оцінено гнучкість фіскальної політики або потенціалу її маневреності відповідно до змін економічної кон’юнктури в Україні протягом 2003 – 2013 рр. Визначено її реактивність, неспроможність здійснювати контрциклічний вплив, у першу чергу, внаслідок сформованого низького рівня функціонального простору.

Стаття написана українською мовою


Омаров Ш. А. О.
Оцінка сталого розвитку регіонів України (c. 139 - 150)

У статті розглядається проблема оцінки сталого розвитку регіонів. Досліджено існуючі методичні підходи до оцінки та виявлено, що, незважаючи на значну їх кількість, у теперішній час відсутній єдиний системний підхід, що забезпечував би комплексну та обґрунтовану оцінку з метою подальшого вибору цілей та стратегічних напрямів сталого розвитку регіонів. Запропоновано методичний підхід до оцінки сталого розвитку регіонів України, в якому загальна оцінка його рівня здійснюється за допомогою інтегрального показника, побудованого на основі рангового методу (адитивної згортки рангів соціальної, економічної та екологічної компонент розвитку регіонів України). На основі запропонованого підходу здійснена інтегральна оцінка сталого розвиту регіонів України та визначено проблемні напрями розвитку регіонів країни у соціальній, економічній та екологічній сферах.

Стаття написана російською мовою


Рад Н. С.
Концептуалізація демографічно сталої моделі пенсійної системи та економічна активність людей «третього віку»: контекст взаємодії (c. 151 - 158)

Метою статті є дослідження проблем вітчизняної пенсійної системи в умовах сучасних демографічних дисбалансів. Виходячи зі співвідношення економічно активного населення та населення, що втратило працездатність (як основу її фінансової збалансованості), зазначено, що механізм пенсійного страхування є чутливим до ризиків фінансової нестабільності з причини зростаючої тенденції старіння населення. Дослідження сфокусовано на наявності економічних та особистісних передумов для поширення меж економічної активності людей протягом усього життя та в «третьому віці» і формування демографічно сталої моделі пенсійного страхування. Аналіз сучасних досліджень показав, що в умовах домінування інноваційного вектору економічного розвитку становлення «економіки знань» відбулась трансформація кінцевого продукту (виробництва) з матеріальної до інформаційно-знаннєвої форми, для генерування якого необхідно формування відповідного рівня фахівців. Збір, узагальнення та групування результатів проведеного в межах дослідження опитування 3,0 тисяч мешканців Донецької області різних вікових категорій, рівня освіти та професійної належності показав, що основним збуджувальним мотивом для подовження трудової діяльності переважною частиною респондентів вважається недостатність коштів для забезпечення життєдіяльності. Шляхом аналізу положень нормативної бази та наукових досліджень виявлено проблеми та негативні тенденції у функціонуванні пенсійного страхування, що знаходяться в площині нашарування системних дисбалансів у демографічній, трудовій та пенсійній сферах. У результаті теоретичного узагальнення та на підставі абстрактно-логічного методу зроблено висновок про доцільність формування демографічно сталої концепції функціонування пенсійної системи шляхом актуалізації професіональних здібностей людей з урахуванням вимог сучасного розвитку. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення концепції сучасної пенсійної системи шляхом актуалізації економічної активності осіб «третього віку». Реалізація перелічених пропозицій дозволить забезпечити підвищення ступеня демографічної та фінансової сталості пенсійної системи і рівня соціальної захищеності пенсіонерів у контексті інноваційного розвитку економіки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка цілісної концепції пенсійної системи, спроможної протистояти дисбалансам і ризикам нестабільного суспільного середовища.

Стаття написана англійською мовою


Терованесов М. Р.
Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти (c. 159 - 163)

Стаття присвячена проблемам підвищення ефективності вищої школи, за рахунок удосконалення її управління. Розглянуто основні інструменти контролю якості вищої освіти в Україні та у розвинених країнах, які включають акредитацію, аудит, моніторинг та оцінку. Доведено, що у якості критерію оцінки якості підготовки випускників можна використовувати інерційність розвитку вищої школи. Запропоновано метод її обчислення на основі рейтингової та статистичної інформації. Він базується на порівнянні основних показників функціонування системи із так званими еталонними. и індикаторів використовуються групи показників, що характеризують складові інерційності освіти: економічна маса, зовнішні впливи і часові параметри. Виправданість такої оцінки визначається фактичним порівнянням освітніх систем і наочністю використання відносних величин. Розроблено алгоритм оцінних процедур. Вірогідність отриманої величини визначається похибкою вихідних оцінок і джерел даних. Запропоновано підходи до оцінювання діяльності ВНЗ шляхом обчислення інерційності освітньої системи дозволяють визначити її величину у чисельному вираженні і використовувати в аналітичній роботі із оптимізації управління вищою школою.

Стаття написана українською мовою


Шевчук А. В.
Використання зарубіжного досвіду для управління розвитком регіональних освітніх систем України (c. 164 - 170)

У статті представлено та охарактеризовано основні напрями адаптації зарубіжного досвіду з метою забезпечення трансформації регіональних освітніх систем. Обґрунтовано допустимість плюралізму форм власності навчальних закладів, у тому числі приватної освіти, згідно з досвідом розвинених країн. Виокремлено пріоритети забезпечення доступності освіти з точки зору фізіологічних та фінансових можливостей особи, що навчається, які практикуються в розвинених країнах. Визначено варіативність адаптації зарубіжного досвіду трансформації регіональних освітніх систем до вітчизняного інституціонального середовища. Досліджено основні напрями адаптації зарубіжного досвіду в контексті забезпечення трансформації регіональних освітніх систем. Розглянуто конкретні заходи з підвищення конкурентоспроможності освіти в Україні та способи стимуляції співпраці освітніх, наукових установ і бізнесу. Виділено провідну роль забезпечення неперервності освітнього процесу та ревіталізації сучасної університетської науки України для забезпечення розвитку регіональних освітніх систем.

Стаття написана українською мовою


Шост І. М., Винятинська Л. В.
Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств (c. 171 - 176)

Метою статті є дослідження платоспроможності лісових господарств за допомогою системи взаємопов’язаних статистичних показників із використанням вибіркового методу (в основу вибірки покладено критерій лісистості регіонів України). У статті проаналізовано платоспроможність лісових господарств України впродовж 2007 – 2013 рр. з використанням фінансової звітності лісових господарств, що формує систему інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного аналізу та оцінки рівня платоспроможності лісових господарств. Узагальнено та систематизовано результати статистичного аналізу та оцінки рівня платоспроможності лісових господарств за умов самофінансування та комерційного розрахунку. Обґрунтовано методику проведеного комплексного статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за відповідним алгоритмом, що є актуальним в умовах ринкової економіки та відповідає потребам сьогодення. Запропоновано систему взаємопов’язаних статистичних показників, що включають до себе абсолютні та відносні показники платоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г.
Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки (c. 177 - 181)

Науково-практичні пошуки, пов’язані з визначенням умов стійкого економічного розвитку України, є надзвичайно актуальними. В умовах політичної та економічної дестабілізації можливості прямої векторної динаміки (забезпечення росту макроекономічних показників за рахунок залучення ресурсів та інвестицій) суттєво обмежені. Метою цієї публікації є визначення можливостей макроекономічного розвитку на основі структурних змін національної господарської системи. Аналіз показав, що зважаючи на вплив названих чинників дестабілізації для розвитку України, значущості набувають не прямі структурні зміни в економіці, зумовлені інноваціями, а такі, що зумовлені та опосередковані дією попиту. З огляду на це, зростання національної економіки може бути забезпечене через регулятор, яким виступають доходи населення, що в свою чергу перетворюються на платоспроможний попит товарів вітчизняного виробництва (при зменшенні частки імпортної продукції у споживанні), і у короткостроковому інтервалі часу зумовлюють підвищення виробничої, а далі інноваційної активності підприємств. У подальшому ця передумова дозволить відтворити в Україні більш типовий для сучасного цивілізаційного розвитку порядок структурних змін в економіці (ресурси ? інновації) та перейти у довгостроковому періоді до високих технологічних укладів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2014

Байцим В. Ф.
Аналіз проблем ефективності енергетичного забезпечення міст України в контексті сталого економічного розвитку (c. 68 - 74)

Враховуючи той факт, що на сьогодні економія одиниці енергії є у три рази менш затратною, ніж вартість її видобутку, інтенсифікація енергозбереження стає одним із ключових питань розвитку економіки України як в національному масштабі, так і на регіональному та місцевому рівнях. Суть енергозбереження полягає у використанні всього комплексу ефективних заходів, що скеровані на зниження питомих енерговитрат на виробництво одиниці продукції (у т. ч. товарної енергії) та підвищення продуктивності праці.Україна – країна з надзвичайно високим рівнем енергозатрат, викликаним незбалансованою структурою енергоспоживання та нераціональним використанням енергії. Країна відноситься до енергозалежних країн, імпортуючи більше половини споживаного газу на суму понад 10 млрд доларів щороку. Значна частина споживаного в Україні газу витрачається житлово-комунальному господарстві (ЖКГ), в тому числі на теплопостачання, енерго- та гаряче водопостачання. При цьому ефективність енергоспоживання, як економіки України в цілому, так і ЖКГ у 2 – 3 рази нижче, ніж у розвинених країнах. Тобто підвищення ефективності енергоспоживання могло б значно знизити енергозалежність країни. По факту, при існуючому рівні споживання енергоресурсів країна забезпечує себе власними паливними ресурсами приблизно на 40 %, при тому що потенціал підвищення ефективності використання становить: у промисловості – 67 %, теплогенерації та транспортуванні теплоносіїв – 40 %, житловому секторі – 55 %. У статті проаналізовано основні проблеми в галузі енергозбереження в Україні на прикладі типового міста – обласного центру Волині. Автор логічно приходить до висновку, що основні проблеми міст України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення міст України залишається вкрай низькою. У статті показано, що реально потенціал економії енергії у таких містах, а отже і загалом в Україні – сягає понад 70 %. Саме вирішення піднятих у статті проблем енергоефективності переведе Україну (і її регіони) у категорію енергонезалежних.

Стаття написана українською мовою


Барна М. Ю.
Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі (c. 75 - 83)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концепту трансформації системи внутрішньої торгівлі, в основу якого закладено базові концепції організації та який буде збалансований з основними концептуальними положеннями розвитку та управління торгівлею. За результатами проведеного аналізу, систематизації та узагальнення підходів вчених до трансформації системи внутрішньої торгівлі було проведене визначення ступеню відповідності концептуальних положень розвитку та управління торгівлею з концептом трансформації системи внутрішньої торгівлі, визначено ступінь узгодженості базових концепцій організації з концептом трансформації системи внутрішньої торгівлі. У результаті дослідження було встановлено, що в Україні не існує чинної дієвої концепції розвитку внутрішньої торгівлі. Вирішити цю практичну проблему можливо на основі обґрунтованого концепту трансформації системи внутрішньої торгівлі. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження трансформації системи внутрішньої торгівлі з метою чіткого встановлення проблем розвитку галузі, проблем, які виникають у кожній з підсистем та у системі в цілому, проведення діагностики стану змін у самій системі та галузі у цілому. Вирішення цього науково-практичного завдання зумовлює необхідність відбору показників, які характеризують вплив чинників і стан кожної з підсистем системи внутрішньої торгівлі, обґрунтування принципів оцінки системи внутрішньої торгівлі та розробки відповідної методики оцінки ефективності цієї системи в умовах змін, які відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі галузі.

Стаття написана українською мовою


Бондар-Підгурська О. В.
Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки (c. 84 - 90)

Метою статті є дослідження реінжинірингу як універсального інструменту інноваційного розвитку економіки щодо формування соціально орієнтованих засад і технологічної захищеності економіки України. Обґрунтовано актуальність упровадження реінжинірингу бізнес-процесів в контексті активізації інноваційного розвитку на підприємствах промисловості в період цивілізаційного вибору України. У статті на основі комплексного підходу проаналізовано змістовну багатоаспектність прояву феномену реінжинірингу бізнес-процесів і розроблено систему показників (основні та додаткові) для оцінки результативності впровадження заходів реінжинірингу бізнес-процесів як універсального інструменту інноваційного розвитку економіки. Розглянуто архітектоніку реінжинірингу як універсального інструменту інноваційного розвитку, яка передбачає реінжиніринг науки, освіти, трансферу технологій, комерціалізації результатів інноваційної діяльності, а також реінжиніринг оцінки ефективності інвестицій з метою задоволення життєво важливих інтересів кожного з учасників процесу, забезпечення конкурентоспроможності, технологічної захищеності та створення надійного підґрунтя для формування соціально орієнтованої економіки.

Стаття написана українською мовою


Залуніна О. М.
Побудова концептуальної схеми групування областей України за макроекономічними параметрами в будівельному секторі (c. 91 - 96)

У статті розглянуто методологічний підхід до моніторингу будівельної сфери, який допоміг би розробляти заходи щодо обмеження можливості виникнення критичних станів будівництва на території і відповідав би вимогам доступності, гнучкості, адаптивності до практичного застосування в сучасних умовах. Запропоновано концептуальну схему групування областей України за макроекономічними параметрами. Алгоритм кластеризації областей з використанням гіперсфер як правила, що вирішується, дозволяє використовувати його в режимі автоматичної класифікації не лише для областей України, але також для фірм і будівельних підприємств.

Стаття написана російською мовою


Іляш О. І., Бугайчук Н. В.
Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях (c. 97 - 103)

У статті обґрунтовано недостатність рівня розвитку соціально-побутової інфраструктури та мережі закладів надання побутової і медико-соціальної допомоги непрацездатним громадянам на прикордонних територіях західних регіонів України. Досліджено негативні аспекти та виявлено перешкоди для функціонування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг. Запропоновано пріоритетні напрями та засоби реформування інфраструктури соціально-побутового комплексу, збереження і забезпечення ефективного функціонування і подальшого розвитку сфери соціальних послуг для задоволення житлово-комунальних та побутових потреб населення прикордонних територій.

Стаття написана українською мовою


Манойленко О. В., Кравченко С. М.
Теоретико-методичні аспекти вдосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв (c. 104 - 109)

Метою роботи є формування базових теоретико-методичних положень щодо удосконалення державної інвестиційної політики розвитку сектора наукоємних виробництв в національній економіці. У статті проведено аналіз існуючих підходів та обґрунтовано, що формування ефективної інвестиційної державної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв відбувається з урахуванням диференціації її заходів за економічними рівнями та включає такі складові: аналіз поточного стану сектора наукоємних виробництв у національній економіці та постійний моніторинг його зміни; розробка державної політики та стратегії розвитку наукоємних виробництв (система цілей і методів їх досягнення); формування сприятливого інституційного та інфраструктурного середовища; розробка інструментарію державного регулювання інвестиційної діяльності в секторі наукоємних виробництв; узгодження інвестиційної та фінансово-економічної політики держави; визначення наслідків реалізації інвестиційної політики держави з точки зору її впливу на економічний розвиток. Доведено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки удосконалення державної інноваційно-інвестиційної політики у секторі наукоємних виробництв є необхідним запровадження «точкових» заходів із імплементації закордонного досвіду, пов’язаних на макроекономічному рівні – створенням інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку наукоємних виробництв; розробкою економіко-математичного апарату з прогнозування наслідків її запровадження; на мезоекономічному – впровадження нових форм організаційної взаємодії держави та бізнесу за умов обмеженості фінансових ресурсів (інноваційних кластерів, інтегрованих корпоративних науково-виробничих об’єднань та державно-приватних партнерств на основі розподілу ризиків та доходів), створення мережі регіональних координаційних центрів, що здійснюють інформаційно-аналітичну та консультативну підтримку підприємств наукоємного сектора.

Стаття написана українською мовою


Орлов П. А.
Проблеми соціальної відповідальності суб'єктів господарювання та маркетингу в умовах їхнього інтенсивного розвитку і світової економічної кризи (c. 110 - 117)

У статті розглянуто причини та приклади соціальної безвідповідальності суб'єктів господарювання та їх маркетингу в промислово розвинених країнах і в Україні, зокрема з використанням мережі Інтернет, мобільної телефонії та інтернет-магазинів. Обґрунтовано взаємопов'язані концепції соціальної відповідальності суб'єктів господарювання та соціально відповідального маркетингу (СОМ) із виокремленням основних критеріїв. Аргументовано висновок, що розвиток маркетингу істотно випереджає зростання його соціальної відповідальності. Доведено, що в будь-якій країні з ринковою економікою концепція СОМ у широких масштабах може бути реалізована тільки за умови належного державного регулювання економіки та розвитку громадських організацій із захисту прав споживачів, а не лише на основі зростання свідомості власників підприємств і соціальних ініціатив. Обґрунтовано сильний вплив якості економічної системи країни на стан соціальної відповідальності суб'єктів господарювання. Аргументовано неприпустимість припинення навіть на короткий період державного контролю якості вироблених і реалізованих видів продукції, особливо продуктів харчування і медикаментів, щоб уникнути потенційних величезних матеріального і морального збитків. Обґрунтовано висновок, що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечити належний рівень державного регулювання економіки та її соціальної спрямованості, населення приречене на експлуатацію соціально безвідповідальними суб'єктами господарювання, моральну та фізичну деградацію і навіть вимирання.

Стаття написана російською мовою


Піхоцький В. Ф.
Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами (c. 118 - 126)

Метою статті є дослідження функцій аудиту в цілісній системі державного фінансового контролю держави, теоретичні і практичні аспекти регулювання фінансових відносин, виявлення наявних у даній сфері проблем, внесення пропозицій щодо способу їх розв’язання, а також пропозицій з реформування системи державного фінансового контролю. Обґрунтовано актуальність питання акцептування системи управління державними фінансами в Україні, шляхи досягнення соціально-економічних цілей та перспективні напрями розвитку системи державного фінансового контролю. Проведено аналіз існуючої системи державних фінансів держави, у тому числі оцінку функцій аудиту ефективності використання державних фінансових ресурсів та фінансового аудиту, необхідності посилення аудиторської спроможності Рахункової палати України. Підведено результат і зроблено висновок щодо формування державного управління і децентралізації систем контролю, інтегрованих з управлінням програмами і діяльністю розпорядників бюджетних коштів, як цього вимагають стандарти ЄС.

Стаття написана українською мовою


Прушківський В. Г., Колесников В. І.
Теоретичні підходи до визначення сільських територій (c. 127 - 132)

Метою статті є аналіз наукових підходів до визначення сільських територій і розробка власного визначення «сільська територія». Обґрунтовано актуальність теоретичного дослідження сільських територій, оскільки існуючим визначенням бракує функціональності, тобто можливості використання та пристосування поняття «сільська територія» для потреб не лише різних галузей економіки, але й соціальної, інституціональної, екологічної сфер. У статті проаналізовано основні наукові підходи та методи, які покладено в основу визначення суті та змісту поняття «сільська територія». На базі аналізу виокремлено цілу низку науково-методичних підходів, зокрема територіальний, просторовий, структурний, системний і багатокритеріальний. Виділено переваги та недоліки зазначених підходів, що дозволило більш ґрунтовно дослідити сутність досліджуваного поняття. Визначено, що найбільш змістовним підходом до трактування сільських територій є дуалістичний, в основі якого є поєднання системного та просторового підходів. На базі дуалістичного підходу запропоновано авторське визначення поняття «сільська територія».

Стаття написана українською мовою


Ревак І. О.
Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку (c. 133 - 140)

Метою статті є аналіз поточного стану вищої освіти в Україні та перспектив її розвитку. Акцентовано увагу на трактуванні вищої освіти як складової інтелектуального потенціалу України, що має величезні можливості до збереження, відтворення та накопичення знань. Проаналізовано законодавче підґрунтя освітньої діяльності в Україні та обґрунтовано доцільність функціонування приватної освіти на рівні з державною. Охарактеризовано чинну в Україні систему закладів освіти та внутрішньосистемні причини зниження якості вищої освіти. Встановлено, що темпи приросту кількості студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації, та кількості випущених фахівців за останні п’ять років мають від’ємні значення. На основі порівняльної характеристики кадрового забезпечення державних і приватних ВНЗ доведено здатність українських вишів різних форм власності надавати освітні послуги однакової якості. Проаналізовано структуру державного фінансування вищої освіти та зроблено висновок про наближення рівня фінансування вітчизняної освіти до європейських норм. Акцентовано увагу на структурній деформації системи вищої освіти в Україні, її надмірну гуманізацію. Встановлено позитивні тенденції у підготовці кадрів вищої кваліфікації та обґрунтовано необхідність організації процесу підвищення кваліфікації населення за допомогою системи безперервної освіти та підвищення рівня доступності вищої освіти. Здійснено порівняльний аналіз індикативних показників вищої освіти, професійної підготовки в Україні та провідних державах світу.

Стаття написана українською мовою


Салашенко Т. І., Феденко Г. М.
Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки (c. 141 - 152)

У статті представлені методичні положення з оцінки енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки, що ґрунтуються на індикативному, таксономічному видах аналізу, а також параметричній ідентифікації та забезпечують систематизацію чинників ризиків та стійкостей у сферах виробництва та споживання моторного палива. До локальних індикаторів енергетичної безпеки у сфері нафтопереробки віднесено частку нафти та газового конденсату у структурі первинної енергопропозиції, частку нафтопродуктів у структурі кінцевого енергоспоживання, індикатори енергетичної залежності від імпорту нафти та газового конденсату, нафтопродуктів, а також моторного палива, співвідношення видобутку до споживання нафти та газового конденсату, темпи зростання виробництва та споживання моторного палива, рівень завантаженості виробничих потужностей з нафтопереробки, вихід світлих нафтопродуктів, індекси Херфіндаля-Хіршмана за виробництвом та імпортом моторного палива. Проведене дослідження енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки у 2007 ? 2013 рр. дозволило дійти висновку про її передкризовий рівень із стрімким падінням до кризового стану, що пов’язано із докорінними змінами в ресурсному циклі моторного палива. Основними ризиками визнано відсутність достатніх запасів української нафти, неконкурентоспроможність підприємств галузі як за технологічним рівнем виробництва, так і за якістю продукції, низьку диверсифікованість виробництва та імпорту нафтопродуктів.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Голячук О. С.
Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ (c. 153 - 160)

Робота присвячена проблемі ефективності використання каскаду Дніпровських ГЕС на підставі загальних підходів відносно раціонального природокористування. Як альтернативний варіант розглядається можливість використання затоплених площ в сільському господарстві. Використовуються усереднені показники продуктивності одиниці площі сільськогосподарських угідь та обсяги електроенергії, генеровані каскадом Дніпровських ГЕС. У цілому у грошовому еквіваленті вартість виробленої всім каскадом електроенергії складає приблизно 60 % від потенційної вартості аграрної продукції (в цінах 2010 року). Впроваджується поняття ефективності використання затоплених площ як відношення вартості електроенергії до вартості використання сільськогосподарських площ. Найбільш ефективним виявилось Дніпровське водосховище, для якого вартість електроенергії значно перевищує вартість потенційної аграрної продукції. Найменш ефективними виявились Київське, Кременчуцьке, Каховське водосховища, де ефективність використання затоплених площ складає від 25 до 30 %. Запропонована загальна схема ризиків подальшого використання водосховищ. Умовно їх можна поділити на: економічні, екологічні та техногенні. Розглянуто частку економічної складової (нераціональне використання площ). Екологічний ризик можна у першому наближенні оцінити як вартість заходів по приведенню стану водних мас у водосховищі (відсутність течії) до стану річної незабрудненої маси. Найбільшу складність оцінки становлять техногенні ризики, в яких присутня як статична (регулярний ремонт гребель, заходи по підтримці стану водосховищ), так і стохастична (можливість виникнення штучного цунамі) компоненти. Базуючись на існуючій світовій статистиці катастроф гребель водосховищ, цю ймовірність оцінено близько 0,01 %. Ситуація ускладнюється наявністю 90 млн т радіоактивного мулу на дні Київського водосховища. У випадку реалізації цього сценарію, радіоактивному забрудненню може піддатись до 10 % території м. Києва. Якщо розглядати як можливе рішення демонтаж греблі, то задача зводиться до стандартної постанови доходно-витратного аналізу. При цьому слід підкреслити, що по мірі зростання ступеня амортизації (зносу) гребель водосховищ буде зростати вартість робіт по обслуговуванню та ймовірність реалізації техногенних ризиків, тому фактор вартості людського життя повинен бути врахованим у подальших дослідженнях.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Яра Т. Ю.
Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво (c. 161 - 169)

У роботі здійснено аналіз результатів сільськогосподарської діяльності підприємств протягом 2009 – 2013 років і площі посівів, валового збору та урожайності основних сільськогосподарських культур, а також виробництва продукції тваринництва, зокрема, м’яса, молока та яєць у 2012 – 2013 рр. Було розглянуто внесок окремих складових у процес аграрного виробництва за допомогою мультиплікативної виробничої функції (Кобба – Дугласа) та додаткових параметрів: посівних площ та часу. На підставі часових рядів на інтервалі 1998 – 2012 рр. методами економетричного аналізу побудовано моделі впливу окремих факторів на виробництво сільськогосподарської продукції. Було здійснено порівняльний аналіз розроблених моделей та визначено, що модель, яка містить такі параметри: основний капітал, кількість працюючих, посівні площі та час (науково-технічного прогресу) має найвищі показники адекватності. Також було оцінено вплив варіативності зазначених вище факторів на варіативність обсягів виробництва.

Стаття написана українською мовою


Татаріна Т. В., Третяк К. В.
Особливості функціонування перестрахових брокерів на вітчизняному ринку перестрахування (c. 170 - 176)

Метою статті є дослідження особливостей функціонування перестрахових брокерів в Україні, визначення кола проблем у діяльності посередників та обґрунтування шляхів їх вирішення. У статті розглянуто організаційні засади діяльності перестрахових брокерів в Україні. Визначено сутність поняття «перестраховий брокер», його функціональні особливості відповідно до вимог вітчизняної законодавчої бази. Проведено огляд Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та виявлено основні недоліки його інформаційної наповненості, що не дозволяють відстежувати роботу брокерів та аналізувати ефективність їх діяльності. Досліджено основні показники посередницької діяльності з укладання договорів перестрахування: кількість страхових та перестрахових брокерів у порівнянні із загальною кількістю страховиків та частка ринку перестрахування із залученням брокерів. Проведено порівняльний аналіз діяльності брокерів у розрізі надходжень премій за договорами перестрахування до резидентів і нерезидентів для прогнозування майбутніх тенденцій у розвитку вітчизняного ринку перестрахування. На основі проведеного аналізу виявлено низку проблем у діяльності страхових і перестрахових брокерів та обґрунтовано заходи щодо створення сприятливих умов для їх функціонування на вітчизняному перестраховому ринку для покращення динаміки продажу перестрахових послуг та активізації вхідного перестрахування як інструменту залучення коштів в економіку держави.

Стаття написана українською мовою


Токар В. В.
Інститут банкрутства фізичної особи у системі забезпечення економічної безпеки України (c. 177 - 182)

Метою статті є концептуальне обґрунтування інституту банкрутства фізичної особи, що не займається підприємницькою діяльністю, у системі забезпечення економічної безпеки України. У статті проаналізовано сучасний стан українського ринку кредитування фізичних осіб для цілей, що не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Ідентифікована загроза економічній безпеці України, яка викликана відсутністю державної програми запобігання колапсу національної фінансової системи в цілому та банківської системи зокрема у зв’язку з потенційною масовою неплатоспроможністю боржників – фізичних осіб. Обґрунтовано актуальність створення інституту банкрутства фізичних осіб і запропоновано визначення поняття боржника в цьому контексті. Розроблено основні критерії проведення процедури банкрутства фізичної особи у випадку виникнення заборгованості, що не пов’язана з підприємницькою діяльністю.

Стаття написана російською мовою


Хаустова В. Є., Горбатова Є. Ф.
Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах Україні (c. 183 - 196)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України та проведення на його базі відповідного дослідження. Для досягнення мети статті проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки якості цільових програм у різних галузях економіки, визначено їх недоліки та переваги. На базі проведеного аналізу розроблено модель оцінки якості програм розвитку туристичної галузі в регіонах України, що дозволяє нівелювати недоліки існуючих підходів. Оцінку якості програм згідно із запропонованим підходом запропоновано здійснювати за допомогою інтегрального показника, до складу якого входять такі компоненти: доцільність, узгодженість по рівням ієрархії, структурна відповідність, наукова обґрунтованість, практична реалізованість, змістовність. У свою чергу, кожна з компонент оцінюється за допомогою відповідних критеріїв (часткових показників). На основі розробленого підходу проведено оцінку якості програм розвитку туристичної галузі в регіонах України.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Хоменко О. І.
Методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням динаміки його ринкової вартості та положення на кривій життєвого циклу (на прикладі підприємств галузі чорної металургії України) (c. 197 - 205)

У статті визначено, що одними з найважливіших складових вибору стратегії розвитку підприємства є динаміка його ринкової вартості та стадія життєвого циклу. В результаті аналізу наукових досліджень доведено, що проблематика взаємозв’язку цих категорій та їх спільного використання в управлінні підприємством залишається недостатньо освітленою. Запропоновано методичний підхід до вибору стратегії розвитку підприємства на базі динаміки ринкової вартості підприємства та стадії його життєвого циклу, що складається з таких основних етапів: оцінка стадії життєвого циклу підприємства, розрахунок ринкової вартості підприємства, визначення тісноти взаємозв’язку між ринковою вартістю та стадією життєвого циклу підприємства, формування аналітичної бази для прийняття управлінських рішень та вибір стратегії розвитку підприємства. Впровадження розробленого методичного підходу продемонстровано на прикладі ВАТ «АрселорМітал Кривий Ріг».

Стаття написана українською мовою


Шкарлет С. М., Холявко Н. І.
Потенційно-факторне обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки (c. 206 - 211)

Метою даної статті є потенційно-факторне обґрунтування обмеженого переліку цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки в державі. Досліджуються науково-прикладні засади трансформації національної економічної системи в Україні. У статті представлено результати потенційно-факторного обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки. Автором ідентифіковано функції основних компонент системно-універсального функціонування в контексті управління процесами формування інформаційної економіки в Україні в умовах ресурсних обмежень.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2015

Бондар-Підгурська О. В.
Узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні (c. 43 - 48)

Метою статті є узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні. Наголошено, що умовою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки держави та забезпечення її сталого соціально-орієнтованого розвитку є розбудова інноваційної інфраструктури. Досліджено кластер як соціальне поняття у міжнародній економічній системі та інструмент задоволення ЖВІ соціуму, суспільства, держави. Запропонувати авторське тлумачення терміну «кластер» як форми інтеграційного об’єднання інноваційної інфраструктури, в основу якої покладено ідею (національну, регіональну) та стратегію прискореного розвитку, що покликана задовольняти ЖВІ соціуму, суспільства, держави нинішнього покоління з урахуванням майбутнього та вирішувати найактуальніші завдання часу та простору з метою отримання конкурентних переваг на інноваційних засадах з оптимальною швидкістю. В результаті проведеного системного аналізу наукової інформації виокремлено інклюзивні риси кластерного підходу до формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури, які поряд з активізацією інноваційного розвитку посилюють дію соціально-орієнтованого елемента інноваційної інфраструктури економіки та сприяють її стійкості в період цивілізаційного вибору держави, світової фінансово-економічної, політичної та управлінської криз.

Стаття написана українською мовою


Булєєв І. П.
Деякі аспекти функціонування економіки України на сучасному етапі її розвитку (c. 49 - 58)

На основі сучасних економічних теорій надано аналіз стану економіки України. Виявлено основні чинники, які привели економіку та суспільство до системної соціально-економічної кризи. До них віднесено: використання інститутів, що не відповідають менталітету суспільства та населення; приватно-капіталістичні відносини; олігархічна власність і відсторонення громадян від участі у власності та управлінні; слабкість громадянського суспільства та середнього класу; низька захищеність громадян та їх власності; слабкість еліт та ін. Запропоновано рекомендації щодо усунення недоліків, шляхи виходу економіки із кризи.

Стаття написана російською мовою


Власюк Т. О.
Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на ринку сільськогосподарської продукції в Україні (c. 59 - 71)

У статті оцінено стан зовнішньоекономічних відносин у системі агропромислового комплексу та представлена регіональна структура товарообігу сільськогосподарської продукції. Здійснено аналіз перспектив і можливостей для аграрного сектора України, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Сформульовано низку загроз продовольчій безпеці держави, пов’язаних з інтегрованістю вітчизняного аграрного сектора зі світовим ринком продовольства. Запропоновано заходи державної аграрної політики щодо підвищення ефективності використання наявного потенціалу аграрного сектора економіки, його адаптації до нових умов, у тому числі з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами.

Стаття написана українською мовою


Денисов К. В., Бабміндра Д. І.
Промислова політика регулювання процесів прискореної екологізації виробничої діяльності підприємств чорної металургії в Україні (c. 72 - 78)

Метою статті є аналіз основних проблем, пов’язаних з екологічними аспектами виробничої діяльності підприємств чорної металургії, визначення пріоритетних напрямів та інструментів регулювання процесів екологізації металургійного виробництва в Україні у контексті необхідності забезпечення сталого розвитку галузі. У статті проаналізовано еколого-економічні наслідки виробничої діяльності підприємств чорної металургії у сфері викидів забруднюючих речовин, скидання забруднених вод, а також поводження з відходами. Доведено зростання частки галузі в загальному показнику скидання неочищених вод і викидів діоксиду вуглецю. Зроблено висновок про існуючу нераціональну структуру капітальних інвестицій на охорону довкілля, де частка поточних витрат на утримання природоохоронних об’єктів перевищує 50 %. Обґрунтовано необхідність реалізації комплексної промислової політики в галузі, що включатиме максимальну підтримку впровадження інноваційних проектів та одночасне посилення відповідальності галузевих підприємств за порушення екологічного законодавства.

Стаття написана українською мовою


Єрмаченко В. Є.
Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні (c. 79 - 84)

На основі проведеного експертного опитування здійснена ідентифікація, предметний опис та порівняльна характеристика загроз розвитку туристичної діяльності в Україні. Встановлено, що найбільші негативні наслідки для ринку туристичних послуг мають економічні загрози, а саме: зменшення купівельної спроможності населення, зниження зайнятості, зростання індексу цін на більшість товарів та послуг, несприятливі коливання валютних курсів, а також геополітичні загрози, які можуть мати довгостроковий та структурний негативний вплив. Доведено, що істотною характерною рисою загроз є їх взаємообумовленість; процесам реалізації загроз притаманний синергетичний ефект; поряд з детальним аналізом конкретних загроз з метою ефективного управління соціально-економічним розвитком у сфері туризму необхідним є синтез отриманої інформації до рівня розуміння ринку туристичних послуг як складної системи, тенденції зміни параметрів якої встановлюються під впливом широкого кола деструктивних чинників, які є внутрішніми та зовнішніми по відношенню до національної економічної системи.

Стаття написана українською мовою


Карпенко І. В., Шишова Ю. Г.
Методичні засади бюджетного фінансування проектів в умовах сталого розвитку на принципах державно-приватного партнерства (c. 85 - 91)

Метою статті є удосконалення теоретико-методичних засад фінансового забезпечення еколого-орієнтованих заходів (проектів) в умовах сталого розвитку на принципах державно-приватного партнерства. У статті проаналізовано особливості існуючого фінансово-економічного механізму екологічної політики в Україні. Доведено доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства як найбільш ефективного способу фінансування реалізації екологічних проектів у регіонах з різним обсягом екологічного навантаження та фінансовими можливостями самофінансування свого розвитку. Доведено необхідність формування державної фінансової політики, спрямованої на реалізацію еколого-орієнтованих проектів на принципах потенціальної спроможності та еколого-економічної адаптивності. Обґрунтовано доцільність урахування інвесторами екологічного ризику поряд з іншими при оцінці ефективності еколого-орієнтованих проектів. Запропоновано підхід до розрахунку чистої поточної вартості інвестиційного проекту з урахуванням премії за екологічний ризик. При визначенні величини премії запропоновано враховувати рівень еколого-економічної адаптивності регіону. Практичну апробацію підходу проведено на прикладі проекту з реконструкції очисних споруд.

Стаття написана англійською мовою


Кічурчак М. В.
Напрями вдосконалення інституційного забезпечення відтворення благ в економічній системі України (c. 92 - 106)

Метою статті є з’ясування природи взаємодії інституційних чинників і виробництва суспільних благ, окреслення найголовніших напрямів удосконалення інституційного забезпечення, їх відтворення в економічній системі України. Достовірність і наукова обґрунтованість одержаних результатів ґрунтується на методах індукції, дедукції, порівняння, історичному і канонічному аналізах. У статті окреслено теоретико-методологічні засади впливу інституційного забезпечення на відтворення суспільних благ і проаналізовано дію політико-правових чинників на їх виробництво в економіці України. Показано, що деформація відтворення суспільних благ пов’язана з незавершеністю побудови вітчизняної моделі представницької демократії; процесами перманентного удосконалення електоральних процедур; непрозорістю відносин держави із споживачами таких благ у системі фіскальної організації. За допомогою канонічного аналізу оцінено характер залежностей між інституційним забезпеченням та основними індикаторами виробництва цих благ. Запропоновано такі найважливіші напрями удосконалення інституційного забезпечення відтворення суспільних благ в Україні: гармонізація електоральних циклів гілок влади, що сприятиме налагодженню взаємодії з електоратом щодо визначення системи преференцій при наданні суспільних благ; завершення реформування виборчого законодавства і побудови партійної системи для посилення функціональної спроможності держави; поступовий перехід до вищої якості демократії завдяки розбудові політичних прав, громадянських свобод, свободи преси і боротьбі з корупцією.

Стаття написана українською мовою


Комарова О. А.
Пріоритетні напрями державної освітньої політики (c. 107 - 113)

Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні фактори (економічні, соціальні, політичні, науково-технічні та культурні), що безпосередньо впливають на неї. Визначено, що сучасна державна освітня політика має реалізовуватися, виходячи з наступних принципів: пріоритетності, стабільності, відповідності наявних ресурсів здійснюваним в освіті реформам, комплексності, спадковості та гласності. Рекомендовано пріоритетні напрями державної освітньої політики згрупувати в три блоки: стратегічні, оперативні та трансформаційні напрями. Як стратегічні напрями державної освітньої політики запропоновано: забезпечення інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір; трансформація традиційної парадигми освіти до віртуально-дистанційної; розробка та впровадження науково обґрунтованих освітніх стандартів з метою підвищення якості освіти; підвищення рівня зайнятості випускників навчальних закладів. В якості оперативних напрямів державної освітньої політики визначено: формування та розвиток безперервної ступеневої системи освіти; забезпечення умов для надання вільного доступу до освітніх послуг всім громадянам; вдосконалення системи фінансового забезпечення освітньої галузі. Рекомендовано такі трансформаційні напрями державної освітньої політики: підвищення якості учбового процесу через його модернізацію та інтенсифікацію; гуманізація та гуманітаризація навчання; перехід від традиційної до особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка нового організаційно-економічного механізму формування та розвитку освітнього потенціалу суспільства.

Стаття написана українською мовою


Машканцева С. О.
Обґрунтування вибору напрямків розвитку національного торговельного флоту (c. 114 - 119)

В умовах міжнародної і регіональної інтеграції розвиток національного торговельного флоту стає одним з чинників досягнення економічної безпеки резидентів. Основною метою статті є уточнення сучасних особливостей функціонування світового фрахтового ринку з метою формування основних напрямків розвитку торговельного судноплавства флотом прапора України. Типовим станом більшості секторів фрахтового ринку є циклічність їх функціонування. Вибір перспективної стратегії позиціонування торговельного флоту в системі глобального ринку морської торгівлі припускає урахування міри стійкості зовнішньоекономічних відносин. Особливе місце в умовах глобалізації економічних відносин набувають транзитні вантажопотоки. Механізм розвитку флоту і портів має бути зорієнтований як на рішення підприємницьких завдань, так і на реалізацію потреб власників вантажів. Найважливішою характеристикою поточного стану будь-якого сегменту ринку морської торгівлі є потік фрахтової виручки, яка, кінець кінцем, зумовлює вартість основного капіталу окремих компаній і загальну ринкову вартість інвестицій. Регулювання зовнішніх економічних відносин на основі принципів СОТ вимагає розвитку нових підходів до вдосконалення міжнародної транспортної співпраці на основі нових технологій і техніко-економічного рівня флоту і портів. Розвиток національного торговельного флоту може бути здійснений у рамках таких груп спеціалізованого флоту: балкерного, танкерного, паромного і контейнерного. Для стабілізації розвитку національної транспортної системи України важливо визначити її роль у системі міжнародних транспортних коридорів. Слід звернути увагу, що більшість міжнародних транспортних маршрутів, які проходять через територію України, – водні, що слід вважати додатковим чинником у системі доцільності створення національного конкурентоспроможного торговельного флоту.

Стаття написана українською мовою


Мельникова О. А.
Проблеми та перспективи розвитку брендінгу міст в Україні (c. 120 - 125)

Метою статті є розробка теоретико-методичних рекомендацій щодо формування бренду міста з урахуванням сьогоденного соціально-економічного розвитку міст України. У статті на основі аналізу теоретичних робіт у сфері маркетингу розглянуто поняття «бренд міста» і «брендінг міста». Узагальнення і систематизація теоретичного і практичного досвіду у сфері дослідження дозволили виділити основні цілі та завдання брендінгу міста та визначити цільову аудиторію бренду міста. На підставі аналізу успішного вітчизняного та зарубіжного практичного досвіду формування брендів міст виділено основні проблеми побудови бренду українських міст і визначено шляхи їх вирішення. Аналіз, систематизація та узагальнення даних, отриманих в ході дослідження, дозволили сформувати теоретико-методичні рекомендації щодо формування бренду міста у вигляді послідовності шести етапів, а також адаптувати концепцію життєвого циклу товару до життєвого циклу бренду міста. У статті наголошується важливість наявності тісного взаємозв'язку етапів побудови бренду міста із соціально-економічною стратегією розвитку міста.

Стаття написана російською мовою


Мрихіна О. Б., Міркунова Т. І., Стояновський А. Р.
Нормативно-методичні засади трансферу технологій (c. 126 - 132)

Статтю присвячено дослідженню нормативно-методичного забезпечення трансферу технологій. Вивчення існуючих теоретичних і прикладних розробок з цієї проблематики показало, що явище трансферу технологій переважно розглядається як проміжний етап, що опосередковує інноваційну діяльність. На засадах системного аналізування виокремлено та угруповано основні нормативно-методичні положення правової бази України, якими послуговується трансфер технологій; визначено проблемні моменти, що ускладнюють трансфер технологій, і розроблено пропозиції з їх розв’язання; запропоновано авторський підхід до формування нормативно-методичних засад трансферу технологій як методологічної підсистеми. Перспективою подальших наукових досліджень за цією проблематикою є формування механізмів реалізації вдосконаленого нормативно-методичного забезпечення трансферу технологій.

Стаття написана англійською мовою


Солодовнік О. О.
Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: теоретико-методологічні засади забезпечення (c. 133 - 138)

Мета статті полягає у формуванні авторського підходу до розкриття змісту фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства на основі аналізу й узагальнення існуючих досліджень фінансово-економічної безпеки суб’єктів різного рівня ієрархії управління та природи публічно-приватного партнерства. Дослідження наукових публікацій з питань фінансово-економічної безпеки дозволило констатувати, що в сучасних наукових дослідженнях спостерігається певна фрагментарність у формуванні термінологічного апарату забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів різного рівня ієрархії управління, а загальне поняття «фінансово-економічна безпека» досі залишається недостатньо дослідженим. У ході проведеного дослідження було аргументовано доцільність виокремлення нового прояву фінансово-економічної безпеки – фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства; запропоновано ввести до наукового обігу поняття «фінансово-економічна безпека публічного партнера» і «фінансово-економічна безпека приватного партнера» та сформульовано власну точку зору на зміст цих понять; обґрунтовано необхідність розроблення цілісної методології стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів сторін публічно-приватного партнерства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є з’ясування сутності та змісту стратегічного захисту інтересів сторін публічно-приватного партнерства.

Стаття написана англійською мовою


Скидан О. В., Литвинчук І. Л., Самойленко К. А., Дубінченко С. В.
Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження) (c. 139 - 148)

Метою статті є дослідження громадської думки у соціально-професійному сегменті виконавців наукових та науково-технічних робіт стосовно ефективності політики реформування аграрної освіти і науки України. З використанням методів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації визначено погляди виконавців наукових та науково-технічних робіт на кроки уряду у питаннях інноваційного розвитку системи науково-освітнього забезпечення аграрної економіки; вирішення проблем інституціоналізації інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки; формування мережі інтегрованих навчально-виробничих платформ в аграрній економіці. Доведено доцільність проведення соціологічних досліджень у вивченні реакцій соціально-професійних груп на макроекономічну політику держави для уникнення конфлікту інтересів сторін та більш ефективної імплементації заходів уряду.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є.
Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України (c. 149 - 167)

У статті визначається, що промисловість є фундаментом економіки кожної країни, тому урядами майже всіх країн світу, й в Україні в тому числі, підтримці розвитку промисловості приділяється особлива увага. Метою статті є аналіз існуючої нормативно-правової бази державної підтримки розвитку промисловості України та напрямів її удосконалення. У статті проаналізовано прийняті в країні концепції державної промислової політики України: їх цілі, основні принципи, структуру, джерела фінансування, основні завдання та пріоритети та ін., а також особливості впровадження та отримані результати. Розглянуто концепції загальнодержавних цільових економічних програм розвитку промисловості України: їх особливості, пропоновані напрями підтримки розвитку промисловості країни, пріоритети та ін., а також очікувані та отримані результати от впровадження. Проаналізовано галузеві концепції Державних цільових науково-технічних програм та стратегії економічного і соціального розвитку України та галузей промисловості. Розглянуто їх цілі та особливості. Розглянуто ухвалені Закони України щодо розвитку провідних галузей промисловості, основні завдання та пріоритети, що в них оголошені. Досліджено та узагальнено державні комплексні, державні цільові та інші програми щодо розвитку промисловості країни, а також Постанови КМУ та РНБО, які були прийняті в Україні за останні 15 років, їх основні завдання та пріоритети, а також джерела фінансування. На підставі проведеного аналізу доведено, що відсутність з боку органів державної влади й управління практичних кроків для досягнення продекларованих у Концепціях, стратегіях і у програмних документах завдань, невиконання намічених показників розвитку промисловості дають підставу стверджувати, що здійснення в Україні промислової політики вимагає повного переосмислення і прийняття стратегічного плану подальшого розвитку промисловості України на середньо- та довгостроковий періоди часу.

Стаття написана українською мовою


Шарко М. В.
Комерціалізація інтелектуальної власності при трансфері технологій в реальний сектор економіки (c. 168 - 173)

Метою статті є вивчення напрямів економічного розвитку України у сфері високих технологій і інтелектуальної власності. Досліджено динаміка ринку інтелектуальної власності, визначені стратегічні орієнтири економічного розвитку і структура використаних передових технологій. Показано, що нематеріальні компоненти сучасного виробництва складають основну частину створення додаткової вартості. Продукти інтелектуальної власності стають чинниками економічного зростання, забезпечуючи попит на товари і послуги. Освоєння результатів інтелектуальної власності та їх комерціалізація розглянуті в контексті потреб на технологічних ринках. У результаті проведених досліджень градацій високих технологій за видами економічної діяльності і термінами впровадження встановлені тенденції здобуття прибутку в короткостроковому періоді часу і скорочення технологій з пізнішими термінами впровадження. Подальше вивчення комерціалізації інтелектуальної власності при трансфері технологій у реальний сектор економіки може служити засобом підвищення ефективності суспільного виробництва.

Стаття написана російською мовою


Швед Т. В., Біла І. С.
Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні (c. 174 - 179)

У статті визначені та проаналізовані основні проблеми розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні. Розгляд та узагальнення деяких аспектів функціонування підприємств олiйно-жирової галузі в Українi дозволили ідентифікувати наступні проблеми їх розвитку: високий рiвень монополізації галузі, недостатня iнноваційно-інвестиційна спрямованість пiдприємств, слабко розвинута система зберiгання та транспортування олiйно-жирової продукції в Україні. Виявлення негативних наслідків означених проблем розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні дало можливість констатувати, що наявнi проблеми потребують вирішення, в тому числі на рівнi держави. Визначення основних заходів державного регулювання розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні стане напрямом наших подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2015

Аллахвердієва М. А.
Регулювання транснаціонального бізнесу на рівні галузі (зовнішня торгівля) (c. 18 - 25)

Проведені дослідження показали, що регулювання транснаціонального бізнесу на рівні галузі переважно пов'язані із зовнішньою торгівлею, включаючи експортно-імпортні операції. Особливої значущості у галузі регулювання транснаціонального бізнесу набуває транснаціональна корпорація SOCAR (ARDN?), оскільки значна частка зовнішньоторговельного обороту республіки припадає на енергоресурси та їх компоненти. Для виявлення параметрів регулювання транснаціонального бізнесу на рівні галузі нами пропонується наступна послідовність проведення досліджень: системний аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту, включаючи експорт та імпорт; дослідження й аналіз зовнішньоторговельного обороту за видами операцій; дослідження та діагностика зовнішньої торгівлі за класифікацією міжнародних стандартів торгівлі; визначення експортної квоти республіки; визначення імпортної квоти республіки; визначення зовнішньоторговельної квоти республіки; визначення питомої ваги експорту в загальній вартості експорту республіки; визначення показника експортної квоти у виробництві галузі республіки; визначення коефіцієнта структурної спеціалізації галузей промисловості; визначення коефіцієнта відносної експортної спеціалізації галузі.

Стаття написана російською мовою


Бутенко Н. В.
Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин (c. 26 - 32)

Метою статті є визначення структурних передумов конкуренції в національній економіці, основних ідей і принципів конкурентної політики держави та обґрунтування на цій основі інструментів антимонопольної політики у сфері регулювання партнерських відносин. У статті проаналізовано рівень розвитку конкурентних відносин в Україні та зроблено висновок, що організаційні засади розвитку конкуренції здійснюються непослідовно, часто суперечливо, за умов наявних деформацій у відносинах власності, відсутності ефективного приватного власника. Визначено роль держави та форми її участі у формуванні конкурентної політики. Акцентовано увагу на тенденціях розвитку сукупного рівня концентраціі? власності в економіці Украі?ни. Розглянуто прояви суперечливого впливу партнерських структур на економіку України, зокрема втрати бюджету від податкових пільг, галузеві пільги, міжгалузева конкуренція, монополізація ринку, наслідки утворення фінансово-промислових груп. Серед основних заходів щодо формування антимонопольно-конкурентноі? політики у сфері регулювання партнерських відносин визначено активізацію державноі? політики з питань підвищення національноі? конкурентоспроможності та формування в Украі?ні сприятливого бізнес-клімату; унеможливлення зосередження активів в офшорних компаніях; обов’язкова ідентифікація кінцевих власників бізнес-структур; визначення рівня монополізації ринку в загальнонаціональному, регіональному чи місцевому масштабі; переведення активів природних монополій у державну власність із подальшим акціонуванням серед міноритарних інвесторів.

Стаття написана українською мовою


Воробієнко П. П., Станкевич І. В.
Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти (c. 33 - 41)

Метою статті є обґрунтування доцільності менеджменту вищої освіти за цільовим підходом із визначенням конкретних цілей вищої освіти на основі узагальнення існуючих наукових напрацювань. Авторами наголошено на тому, що визначати цілі вищої освіти потрібно не лише з урахуванням філософських, педагогічних, соціологічних і психологічних аспектів, але й передусім – економічних. У роботі визначено ряд узагальнених мотивів, які спонукають суспільство й особистість до активної діяльності у сфері вищої освіти. Сукупність окреслених авторами роботи мотивів разом із проведеним науковим аналізом теорії управління за цілями, теорії організації, вимог щодо цілей ДСТУ ISO 9001:2009 та існуючих поглядів науковців дозволили обґрунтувати та запропонувати власне бачення конкретних цілей вищої освіти. Отримані результати досліджень можуть бути застосовані у подальшому для конкретизації цілей вищої освіти відносно своїх складових із розробкою процедури (процесу, заходів) їх досягнення, методик і засобів вимірювання.

Стаття написана українською мовою


Гвоздик Н. М.
Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці (c. 42 - 48)

Метою статті є теоретичне обґрунтування ролі та впливу інвестування в людський капітал на продуктивність праці та розробки заходів щодо послідовного формування людського капіталу як передумови зростання продуктивності праці. У статті проаналізовано сучасний стан формування важливих складових людського капіталу: освіти, здоров’я, мотивації до праці, соціального забезпечення. Окреслено основні пріоритети у роботі з персоналом підприємства, спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності, яка в свою чергу досягається постійним підвищенням кваліфікації персоналу, вдосконаленням систем мотивації, професійною орієнтацією персоналу, збереженням працездатності тощо. Обґрунтовано необхідність заходів щодо послідовного формування людського капіталу як передумови зростання продуктивності праці, серед яких виокремлено наступні: оптимізація освітньо-кваліфікаційної, вікової структури персоналу; підготовка, підвищення кваліфікації та розподіл кадрів, оптимізація процесів руху персоналу; підвищення інноваційної спрямованості праці; підвищення рівня мотивації працівників до праці; посилення охорони праці, збереження здоров’я та працездатності персоналу; забезпечення належного рівня оцінки; соціальний захист працівників.

Стаття написана українською мовою


Денисов К. В.
Промислова політика регулювання інноваційної модернізації виробничих процесів у чорній металургії України (c. 49 - 56)

Метою статті є проведення аналізу особливостей здійснення підприємствами металургійної галузі України інноваційної діяльності за 2011 – 2013 рр. Проаналізовано структуру та напрямки інноваційної діяльності, а також обсяг і джерела її фінансування. Придбання техніки та програмного забезпечення визначено основним напрямком інновацій у галузі. Доведено розбалансованість вітчизняного ринку галузевих науково-технічних послуг (галузь залежить від імпорту, а профільна наука – від експорту), деформовану структуру виробництва (домінуюча частка інноваційної продукції є новою лише для самих підприємств) та експорту продукції. Аргументовано необхідність упровадження інноваційної промислової політики, заснованої на економічному націоналізмі. Метою такої політики визначено забезпечення інноваційного розвитку галузі за рахунок вітчизняних науково-технічних розробок і внутрішнього попиту на інноваційну продукцію з високою доданою вартістю. Обґрунтовано необхідність застосування механізму відшкодування податку на додану вартість для фінансування робіт з підготовки та реалізації інноваційних проектів у металургійній галузі.

Стаття написана українською мовою


Жабинець О. Й.
Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах (c. 57 - 63)

У статті проведено дослідження впливу інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних умовах розвитку національної економіки. Зокрема проаналізовано розбіжності в основних законодавчих актах, на базі яких здійснюється державне регулювання страхового ринку в Україні, динаміку та структуру активів, а також страхових резервів страховиків у контексті забезпечення платоспроможності страхових компаній і, як наслідок, – ринку страхування в цілому. Здійснено аналіз перестрахування як вагомого інструменту впливу на фінансово-економічну безпеку національного страхового ринку. Проведений аналіз засвідчив вагомий вплив державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України. У процесі дослідження доведено, що в сучасних умовах розвитку національної економіки пріоритетними завданнями державного регулятора у напрямі створення для вітчизняного ринку страхування легітимного та безпечного середовища є зміна орієнтованості капіталізації страховиків та якості їхніх активів, підвищення вимог до вітчизняних перестрахових компаній і перестраховиків-нерезидентів, уведення обов’язкового розміщення коштів страхових резервів у вигляді державних цінних паперів як таких, що дають високу ставку дохідності та мають високий рівень надійності. Автор вважає, що зазначені заходи повинні суттєво вплинути на підвищення рівня фінансово-економічної безпеки сфери страхування і як наслідок – безумовне виконання страховиками взятих на себе зобов’язань і відновлення довіри суспільства до страховиків.

Стаття написана українською мовою


Іванов Ю. Б., Севостьянова Г. С.
Напрями реформування системи державних закупівель (c. 64 - 70)

В статті здійснено дослідження окремих напрямів реформування системи державних закупівель у розрізі Коаліційної Угоди та відповідності їх стандартам Європейського Союзу. У результаті дослідження було виокремлено низку проблем, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державних закупівель: упровадження гнучкого механізму закупівель комунальних послуг, поєднавши досвід Європейського Союзу з дотриманням основних принципів у сфері державних закупівель і вітчизняних особливостей закупівлі; оптимізацію етапів здійснення закупівель комунальних послуг шляхом скорочення строків проведення процедур; виокремлення закупівлі комунальних послуг в окремий нормативно-законодавчий документ і покладення функції уповноваженого органу в сфері закупівлі комунальних послуг на Антимонопольний комітет України; законодавче врегулювання процедури моніторингу середньоринкових цін при закупівлі товарів, робіт і послуг розпорядниками бюджетних коштів та електронного реєстру порушників у сфері державних закупівель. Перспективами подальших досліджень є аналіз упровадження напрямів реформування системи державних закупівель, зазначених у Коаліційній угоді, на практиці та реформування системи державних закупівель у законодавчому аспекті.

Стаття написана українською мовою


Маловичко С. В.
Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України (c. 71 - 77)

Сучасний етап розвитку економічних відносин характеризується високим ступенем інформатизації. Швидкий темп науково-технічного прогресу комунікаційно-інформаційних технологій стимулює розвиток сфер споживання, виробництва та торгівлі, створює передумови до появи нових форм економічних відносин. Однією з таких форм є електронна торгівля, сучасні тенденції розвитку якої в Україні проаналізовано в даній роботі. Метою дослідження є проведення комплексного аналізу стану та особливостей розвитку електронної торгівлі на підприємствах України, визначення його сучасних тенденцій. У роботі надано науково-методичний підхід до дослідження траєкторії та особливості розвитку електронної торгівлі в Україні. Представлено алгоритм здійснення оцінки стану електронної торгівлі підприємств України та визначення її сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, що має бути корисним для визначення напрямів подальшого розвитку та прогнозування його тенденцій. Визначено загальні тенденції розвитку електронної торгівлі на підприємствах України, її сильні та слабкі сторони.

Стаття написана українською мовою


Манойленко О. В., Кравченко С. М.
Дослідження структурних зрушень у національній економіці як основа формування пріоритетів державної інвестиційної політики (c. 78 - 86)

Метою статті є визначення інтенсивності та швидкості структурних змін інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності в Україні для визначення пріоритетів у державній інвестиційній політиці при стимулюванні наукомістких конкурентоспроможних галузей національної економіки. У статті проводиться структурно-динамічний аналіз інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності. Проведені дослідження структурних зрушень у напрямках капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в Україні свідчать, що в еволюційному ракурсі промисловість є найбільш стабільним їх реципієнтом. Незважаючи на значні структурні зрушення, які відбулися у зміні інвестиційних пріоритетів економічних агентів після кризи 2008 – 2009 рр., вони пояснюються кон'юнктурним характером швидкого отримання прибутку при вкладенні в об'єкти житлової нерухомості, промисловість залишається пріоритетним напрямком інвестиційної активності, що дозволяє отримувати значну віддачу на вкладений капітал у довгостроковій перспективі. Ґрунтуючись на твердженні, що конкурентоспроможність національної економіки пов'язана з випуском наукомісткої інноваційної продукції, що підтверджується досвідом розвинених країн світу, стимулювання інвестицій у наукомісткі виробництва є одним із головних пріоритетів державної інвестиційної політики. Отримані результати підтверджують на емпіричному рівні, що стратегічним пріоритетом інвестиційної політики держави має стати стимулювання розвитку наукомістких виробництв національної промисловості.

Стаття написана російською мовою


Наумік-Гладка К. Г.
Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України (c. 87 - 92)

Метою статті є обґрунтування необхідності забезпечення економічної безпеки держави при здійсненні державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності економічних суб’єктів. У статті визначено загрози економічній безпеці України, пов’язані зі становленням інформаційної економіки, що відбувається поступово та супроводжується загостренням протиріч: між інноваційними та традиційними елементами виробничих відносин, що притаманні відповідно високотехнологічній економіці та економіці, що базується переважно на 3 – 4 технологічних укладах; між посиленням в економіці ролі самодостатніх економічних систем, які мають мережеву (децентралізовану) модель розвитку, та збереженням ієрархічної моделі державного регулювання економікою; між прагненням економічних суб’єктів до превентивного реагування на зростаючу конкуренцію та невизначеність на ринках, яка виникає внаслідок стрімкого розповсюдження ІКТ, та існуючою практикою пасивної адаптації до зовнішніх викликів і загроз економічній безпеці.Напрямом подальших досліджень у цьому напрямі є аналіз розвитку інформаційної інфраструктури, нормативно-правового регулювання та рівня підготовки фахівців у сфері ІКТ.

Стаття написана українською мовою


Оганезова Г. В.
Формування парадигми здоров'яорієнтованої економіки (c. 93 - 99)

У статті подано авторське бачення формування парадигми здоров'яорієнтованої економіки як концептуальної моделі, яка відповідає соціально орієнтованому управлінню сферою охорони здоров'я. Парадигма включає мету, об'єкт, суб'єкти і механізм державного регулювання, в її рамках передбачається створення єдиної державної системи відтворення, збереження і зміцнення здоров'я нації через соціально-економічні механізми відтворення капіталу здоров'я з урахуванням усіляких факторів ризику, що дозволить взяти курс на «здоров'язберігаючу стратегію» щодо дій суб'єктів замість «лікувальної», характерної для сучасного суспільства. Виявлено нерозвинені поведінкові стратегії та тенденції інвестиційного ставлення до здоров'я (бар'єри), що перешкоджають формуванню сфери охорони здоров'я і є причиною існування соціально безвідповідальних моделей поведінки стосовно здоров'я домашніх господарств (низький рівень розвитку середнього класу, що поширює норми і правила самозбереження), бізнесу (відсутність коштів на модернізацію і поліпшення умов праці, невідповідність екологічним стандартам виробництва, недостатність медичних страхових програм для співробітників) і держави (низький ступінь виконання конституційних зобов'язань у галузі прав людини на здоров'я і факторів, що його забезпечують, суперечлива реформа охорони здоров'я тощо). Визначено напрямки та заходи державної політики, що формують соціокультурні, правові, економічні установки стимулювання накопичення капіталу здоров'я. На думку автора, використання парадигми здоров'яорієнтованої економіки як методологічного регулятора сприятиме науково обґрунтованому формуванню сфери охорони здоров'я, раціональному використанню людських ресурсів, ефективному державному регулюванню ринку медичних послуг, заміні пануючої в суспільстві «хворобоцентристської» концепції, яка передбачає звернення по лікарську допомогу за фактом захворювання, концепцією 4-П медицини.

Стаття написана російською мовою


Портна О. В.
Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України (c. 100 - 104)

Мета статті полягає у дослідженні інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України, визначенні його сутності та особливостей, виокремлення його складових. На основі аналізу напрацювань учених надано визначення інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу країни В статті розглянуто діяльність державних інституцій як складових інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України, що забезпечують наявність правових умов. Запропоновано використовувати недержавні інституції (неурядові організації, інститути громадського суспільства), що забезпечать наявність організаційних умов, як складову інституційного забезпечення ефективного функціонування сукупного фінансового потенціалу країни. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка практичного інструментарію вплітання діяльності недержавних інституцій (неурядових організацій, інститутів громадського суспільства) в систему інституційного забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України.

Стаття написана українською мовою


Проноза П. В.
Аналіз особливостей і розпізнавання патологічних кризових процесів у машинобудуванні України (c. 105 - 113)

Метою статті було дослідити розвиток патологічних процесів, які виникли у машинобудуванні України протягом 2003 –2013 рр. На основі концепції розвитку патологічних процесів у реальному секторі економіки досліджено динаміку торгового та інвестиційного дисбалансів, а також диспропорцій, які їх зумовлюють. Проведене дослідження показало, що протягом передкризового періоду 2003 – 2007 рр. усі диспропорції та дисбаланси знаходилися у передкризовому стані, або фазі нестійкого зростання. Катастрофічне падіння виробництва машинобудування у 2009 р. було значною мірою обумовлене переходом диспропорції платоспроможності у передкризовий стан і постійним передкризовим станом диспропорції інвестиційної достатності й торгового дисбалансу. Короткочасне поліпшення у післякризовому періоді виявилося недостатнім і не мало системного характеру. Останніми роками дисбаланси та диспропорції дедалі нарощуються, що призвело до катастрофічного рівня диспропорції внутрішньої та зовнішньої пропозицій і падіння промислового виробництва у машинобудуванні. Одним із головних напрямків подолання диспропорцій і дисбалансів має бути розвиток високотехнологічних галузей імпортозаміщення у машинобудуванні країни.

Стаття написана російською мовою


Соболєва М. В.
Неекономічні чинники сучасного розвитку фінансового сектору української економіки: методологічні засади дослідження (c. 114 - 119)

Визначено та розкрито методологічні принципи дослідження механізму функціонування та розвитку фінансового сектору української економіки в сучасних умовах: 1) визнання пріоритетної ролі суб’єктивних чинників динаміки фінансових ринків відносно об’єктивних у короткостроковій і середньостроковій перспективах; 2) урахування комплементарної взаємодії інститутів фінансового сектору з усіма іншими елементами інституційної системи, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки; 3) врахування нелінійного характеру розвитку фінансового сектору в умовах глобалізації; 4) врахування множинного характеру моделей фінансової поведінки економічних суб’єктів і визнання обмеженої раціональності цієї поведінки; 5) необхідність урахування при дослідженні сучасних тенденцій розвитку фінансового сектору не лише об’єктивної логіки та історії цього процесу, але й розвитку наукових уявлень щодо нього та (особливо) їх коректному розповсюдженню у суспільстві; 6) врахування обмеженості засобів державного регулювання фінансового сектору, спрямованих на подолання негативних наслідків нераціональної економічної поведінки суб’єктів фінансових ринків; 7) розуміння щодо можливості виникнення неочікуваних ефектів інституційної взаємодії всередині фінансового сектору, які супроводжуються мутаціями інститутів, зокрема негативними, виникненням інституційних пасток і консервацією властивостей, не притаманних йому у звичайних умовах.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2015

Вінниченко О. В.
Аналіз та структуризація причин, що перешкоджають упровадженню прогресивних технологій біржової торгівлі зерном (c. 32 - 38)

В статті визначено і структуровано основні причини, що перешкоджають розвитку й упровадженню прогресивних технологій торгівлі зерном на товарних біржах в Україні. Узагальнення наявних недоліків у діяльності вітчизняних товарних бірж стало базою для моделі, в якій побудовано: направлений граф відношень між перерахованими недоліками в роботі бірж, матрицю залежності та досяжності. Було виокремлено і структуровано причини, визначено першочергові з них, що дає можливість обирати вірну послідовність дій і дозволяє визначити пріоритетні проблеми, які вимагають першочергового вирішення при ухваленні управлінських рішень з метою розвитку біржового ринку зерна. Запропонований підхід наочно зображує взаємозв'язок між наявними причинами і послідовність їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Власюк Т. О.
Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки (c. 39 - 51)

У статті розглянуто питання забезпечення зовнішньоторговельної безпеки держави за рахунок використання інструментів імпортної політики. Наведено аналіз сучасного стану імпорту та імпортної політики України, проаналізовано окремі інструменти імпортної політики, надано перелік проблем від імпорту, які загрожують окремим галузям промисловості України, запропоновано заходи, реалізація яких позитивно впливатиме на рівень зовнішньоторговельної безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


Дюжев В. Г., Сусліков С. В.
Формування пріоритетів технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики в Україні з позиції аналізу їх життєвих циклів (c. 52 - 58)

Запропоновано механізм з формування пріоритетів до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики за допомогою усвідомлення комплексу еколого-техногенної та соціально-економічної взаємодії. Виокремлено пріоритетні напрямки за рахунок оптимізації ланцюжків витрат із циклу «видобуток – транспортування – переробка – акумулювання – споживання – утилізація енергоресурсів». Проведено порівняльний аналіз типових стадій циклу «видобутку – переробки – споживання» традиційних паливних енергоресурсів та енергетичних ресурсів на основі нетрадиційної відновлювальної енергетики. Розглянуто питання формування системи вимірників до оцінки ризиків від застосування технологій традиційної та нетрадиційної відновлювальної енергетики.

Стаття написана російською мовою


Лазарєва О. В.
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування (c. 59 - 64)

Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування, що базується на знаннях. У статті проаналізовано підходи до визначення терміну «економіка знань». Розкрито поняття «конкурентоспроможність землекористування». Викладено складові конкурентоспроможності землекористування. Запропоновано модель регіональної конкурентоспроможності землекористування, що формує стратегічні орієнтири конкурентоспроможності та умови її забезпечення. Викладено пріоритети розвитку землекористування, що базується на знаннях, його умови. Проаналізовано регіональні особливості аграрного виробництва. Розкрито переваги стратегії забезпечення конкурентоспроможності. Проаналізовано механізм регулювання конкурентоспроможності землекористування, що базується на знаннях. Доведено, що конкурентоспроможність землекористування слід розглядати з точки зору її інноваційності. Вказано, що тільки на основі економіки знань можна досягти тісної конвергенції сільськогосподарського землекористування як важливої умови його конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Перфілова О. Є.
Оцінка обґрунтованості цільових параметрів «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» на основі критерію суттєвості (c. 65 - 70)

У статті відображено результати оцінки положень проекту «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» на предмет обґрунтованості головних цільових параметрів даної стратегії. Підставою для проведення такої оцінки послужило критичне переосмислення сутності вибору тих чи інших показників у якості стратегічних цільових параметрів. Це надало можливість засвідчити існуючу ригідність підходів до вироблення енергетичних стратегій в Україні, що підтверджується дослідженням засад вітчизняної енергетичної політики відповідно до хронології появи енергетичних стратегій держави. З метою перевірки обґрунтованості положень проекту «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» запропоновано скористатися критерієм суттєвості, оскільки це дозволяє встановити ліміт допустимих спотворень інформації, перевищення якого стає критичним з позиції впливу на процес прийняття стратегічних рішень. Встановлено, що прогнозні баланси споживання паливно-енергетичних ресурсів на період до 2035 року складено без урахування суттєвої інформації про енергоємність ВВП та його структуру, що дає підстави зробити висновок про необґрунтованість деяких цільових параметрів проекту.

Стаття написана російською мовою


Портна О. В.
Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (c. 71 - 76)

Розробка наукових основ відтворення сукупного фінансового потенціалу країни та його результативної форми є актуальним завданням як у теоретичному, так і в практичному аспектах дослідження, вирішення якого покликане забезпечити активну мобілізацію та продуктивне використання сукупного фінансового потенціалу України, а через це і його розширене відтворення, що сприятиме реалізації внутрішніх можливостей стабілізації національної економіки. Метою статті є розкрити сутність результативної форми відтворення сукупного фінансового потенціалу країни, проаналізувати результати відтворення сукупного фінансового потенціалу України. У статті доведено, що основою результативної форми відтворення сукупного фінансового потенціалу України є обсяг і рух ресурсів, які пов'язані з «реальною» економікою, впливають на динаміку ВВП і визначають її, тобто ресурсна та процесна форми відтворення сукупного фінансового потенціалу України (що передують результативній формі). Аналіз результатів відтворення сукупного фінансового потенціалу України довів, що за аналізований період відбувається збільшення фінансових можливостей країни, але помітна стійка динаміка зниження сукупного фінансового потенціалу. Якщо розглядати обсяги ресурсів, які беруть участь у виробництві, створенні чистої доданої вартості та ВВП, то це відбувається на звуженій основі. Зростання сукупного фінансового потенціалу України пов’язане тільки з екстенсивними кількісними факторами, а не з інтенсивними якісними зрушеннями.

Стаття написана українською мовою


Проноза П. В.
Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (c. 77 - 85)

Метою статті є оцінка значущості малих підприємств для економічного розвитку України та визначення пріоритетів їх стимулювання. Аналіз динаміки кількісних показників функціонування малих підприємств і порівняння із середнім рівнем усіх підприємств в Україні в цілому дозволили оцінити їхню значущість в економічному розвитку країни. Виявлено важливу роль малих підприємств в економіці України та підтверджено доцільність використання засобів податкового регулювання, спрямованих на їх розвиток. Визначено недостатній рівень ефективності податкового регулювання діяльності малих підприємств в Україні за рахунок використання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Встановлено основні засоби, які використовуються в рамках податкового регулювання функціонування малих підприємств у міжнародній практиці. Додатковий аналіз результативності функціонування малих підприємств за видами економічної діяльності на основі інтегральної оцінки дозволив визначити пріоритети використання інструментів податкового регулювання в Україні.

Стаття написана українською мовою


Соколюк Г. О.
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів (c. 86 - 92)

У результаті дослідження було здійснено аргументацію потреби та визначено особливості умов виходу вітчизняних підприємств на зовнішні ринки. Наведено оцінку України за міжнародними рейтингами, яка свідчить про низький рівень її конкурентоспроможності. Здійснено дослідження способів і форм виходу українських підприємств на зовнішні ринки. Проаналізовано структуру експорту в розрізі спрямування товарів і в динаміці останніх п’яти років. Узагальнено основні проблеми, які не дозволяють повною мірою реалізувати експортний потенціал України. Визначено вектори забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств при виході на зовнішні ринки в умовах євроінтеграції. Здійснено характеристику економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аргументовано, що українським підприємствам важливо вчасно використати можливості, що забезпечує угода, для завоювання європейських ринків і відстоювання своїх позицій на національному. Перспективою подальших досліджень визначено дослідження можливостей реалізації інноваційно-активної моделі господарювання у машинобудуванні України.

Стаття написана українською мовою


Яременко О. Л., Назиров К. З.
Передумови становлення інституційної концепції конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (c. 93 - 98)

У статті зроблено спробу довести, що в умовах глобалізації дозріли об'єктивні та суб'єктивні передумови становлення інституційної концепції конкурентоспроможності національної економіки. Об'єктивними передумовами є новітні інформаційні та комунікаційні технології, постіндустріальні тенденції, цивілізаційні та ринкові трансформації, які посилюються глобалізацією. У таких умовах виявляються нестійкість і рухливість інституційного середовища як усередині національних економік, так і на міжнародному рівні. Загострення глобальної конкурентної боротьби між національними економіками актуалізує роль таких інституційних факторів, як політична система, власність, державне управління, економічна організація, культура тощо. Суб'єктивні передумови пов'язані з тим, що інституціональна економічна теорія на даний час є одним із провідних напрямків у сучасній світовій та українській економічній думці. Інтерес до неї пояснюється не лише тим, що вона долає обмеженість ряду передумов мейнстріму, але й тим, що вона дозволяє розглянути сучасні економічні процеси комплексно.

Стаття написана російською мовою


Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні (c. 99 - 107)

В роботі розглянуто стратегічні підходи щодо організації та функціонування системи прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та в Україні та її регіонах, а також здійснено аналіз наявних проблемних питань в Україні у цій сфері діяльності та запропоновано пропозиції щодо їх вирішення. Соціально-економічний розвиток держави та її регіонів нерозривно пов’язаний із забезпеченням функції економічної безпеки суспільства. Механізм реалізації цього завдання вимагає об'єктивного і комплексного аналізу економіки регіонів України в межах відповідних індикаторів, який включає в себе фактичне спостереження, моніторинг, аналіз і прогнозування важливих соціально-економічних показників. Країни Європейського Союзу мають багаторічний досвід ефективного механізму системи управління територіальним розвитком, виконання загальноєвропейської економічної політики здійснюється комплексно, за участю всіх рівнів державної влади та громадянського суспільства, що находить відображення у зростанні їхніх економік і наближення до цілей сталого розвитку. На рівні регіонів та окремих територій в Україні прогнозні розробки є несистемними і поодинокими, відсутній взаємозв’язок з загальнодержавними стратегічними документами регіонального і галузевого розвитку, практично відсутня увага до прогнозування критичних подій та кризових явищ на рівні окремих регіонів усередині країни. Отже, на сьогодні залишається актуальним і доцільним питання створення й упровадження ефективної системи стратегічного прогнозування та планування соціально-економічного розвитку регіонів і окремих територій. Однією з складових такої системи обов’язково повинна стати система раннього виявлення і попередження виникнення негативних тенденцій і факторів, що полягає у завчасному передбаченні зародження чи початку кризових процесів у будь-якому регіоні, яке, в свою чергу, є сигналом щодо посилення антикризових заходів і розробки короткострокових планів попередження негативного розвитку подій з метою подальшого ефективного функціонування соціально-економічної системи і досягнення цілей сталого розвитку в країні, регіонах та окремих територіях.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2015

Бервено О. В.
Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя (c. 92 - 98)

Метою статті є аналіз перспектив розвитку транспортної системи України як важеля національного економічного розвитку, що спроможний забезпечувати стійку якість життя населення та пошук механізмів їх активізації в національному розвитку. Транспорт є однією з провідних галузей матеріального виробництва, він бере участь у формуванні галузевої структури національного виробництва, в розміщенні виробничих потужностей і формуванні цін. Через економічні канали транспортна галузь впливає на всі показники якості життя, створюючи переваги економічного зростання регіону та країни, розвиваючи національну інфраструктуру. Транспортна галузь виконує комплекс услуг щодо поліпшення якості життя населення: надання доступу всім членам суспільства до соціально-економічній інфраструктури через підвищення ступеня транспортної доступності, підвищення мобільності трудових ресурсів, підвищення доступності будь-яких об’єктів, спрощення виконання багатьох життєво-необхідних процесів та розширення можливості соціальної взаємодії. Від якості функціонування та розлагодженості транспортної системи залежить якість формування соціального середовища. Більш висока мобільність та економія часу як найважливішого ресурсу сучасності створюють більш широкі можливості для людського розвитку. Але транспортна система також підвищує ризиковість і небезпечність існування людини через погіршення екологічної ситуації, техногенності та аварійності. До потенціалу транспортної системи України, який за вірних управлінських рішень може бути реалізовано в конкурентні переваги країни, слід віднести вигідне географічне положення. Для того щоб надати розвитку транспорту динамічного характеру, необхідно технологічне і технічне оновлення галузі поєднати з удосконаленням системи державного регулювання на основі формування інноваційної стратегії розвитку транспорту. Саме такий підхід не лише дозволить вирішити низку внутрішніх проблем, а й прискорить розвиток транзитного потенціалу та інтеграцію національної транспортної системи у світову транспортну систему. Національна транспортна стратегія повинна виокремити і ранжувати першочергові модернізаційні заходи, надаючи пріоритети соціально значущим, тим, які забезпечують якість життя населення.

Стаття написана українською мовою


Бондар-Підгурська О. В.
Науково-методичний підхід до прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку (c. 99 - 107)

Метою статті є розробка та матеріалізація методики прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально-орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку. Досліджено ІЛР як інтегральний показник оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на предмет необхідності його модернізації з метою врахування найбільш вагомих факторів розвитку інноваційної діяльності в контексті стійкого задоволення ЖВІ соціуму, суспільства, держави. Запропоновано терміни «критерій стійкості» та «запас стійкості» системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки, що є сигнальними значеннями оцінки соціальної стабільності. Акцентовано, що від’ємне значення запасу стійності свідчить про входження країни в активну фазу політичної, фінансової та економічної кризи, тривале перебування в якій неминуче призведе до революційної ситуації. Автором вперше на основі міждисциплінарного підходу, морфологічного аналізу та методу корегування індексу розроблено модернізований індекс людського розвитку, що, на відміну від загальноприйнятого ІЛР, враховує екологічні, соціальні та економічні складові підсистем системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки, дозволяє комплексно оцінити її ефективність як динамічної системи з урахуванням критеріїв ефективності, оптимальності та стійкості, а також виступає основою прийняття управлінських рішень щодо втілення заходів підвищення рівня задоволення життєво важливих інтересів соціуму, суспільства, держави.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І., Ярошенко І. В.
Умови формування довгострокових стратегій соціально-економічного розвитку країни (c. 108 - 113)

В статті проведено аналіз досвіду деяких країн світу у формуванні та реалізації довгострокової Національної стратегії соціально-економічного розвитку, визначено основні умови та етапи формування дієвої стратегії. Також установлено, що довгострокова стратегія соціально-економічного розвитку є основним документом реалізації ефективної економічної політики багатьох країн світу. Отже, досвід упровадження стратегій соціально-економічного розвитку розвинених країн світу є актуальним для його використання в практиці державного регулювання економіки України.

Стаття написана російською мовою


Кожушко О. В., Владімірова Н. П.
Макроекономічне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки держави (c. 114 - 119)

Метою статті є визначення основних макроекономічних факторів забезпечення фінансової безпеки держави. У статті визначено основні проблемні питання забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено, що поняття «загрози» у фінансовій сфері є ширшим за поняття «ризик». Запропоновано під загрозами фінансовій безпеці розуміти негативні зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому політичному, економічному або природному середовищі, а також ситуації, що складаються в результаті цих змін, які змушують країну йти на додаткові зусилля, вимагають додаткових витрат, мобілізації ресурсів з метою забезпечення виконання державою своїх зобов’язань перед громадянами, суспільством та зовнішніми кредиторами. Також у статті виокремлено внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на фінансову безпеку України. Зауважено, що однією з важливих складових фінансової безпеки держави є боргова безпека. В цьому аспекті визначено основні проблемні питання забезпечення боргової безпеки країни. Крім того, виділено негативні наслідки впливу зростання державного боргу на безпеку фінансового сектора держави. Зауважено, що прогнозування рівня фінансової безпеки передбачає варіантність передбачення та має відбиток суб’єктивності.

Стаття написана українською мовою


Кочарян І. С.
Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою з метою вдосконалення макроекономічного планування (c. 120 - 126)

Досліджено проблеми формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою. Обґрунтовано, що у зв'язку з розвитком ринкових відносин у сучасному українському суспільстві відбуваються зміни щодо підготовки фахівців з вищою освітою для потреб економіки, тому актуальні проблеми наявності дисбалансу між реальними потребами ринку праці у фахівцях і пропозицією вищих навчальних закладів у вигляді випускників. Доведено, що потреба у фахівцях з вищою освітою виступає основною оперативною інформацією для формування планів підготовки фахівців і залежно від виду її можна поділити на соціальну потребу та потребу національної економіки. Проаналізовано потребу економіки у фахівцях із вищою освітою в розрізі видів економічної діяльності (ВЕД), галузей та регіонів. Подано основні масиви інформації, що можуть бути використані для вирішення завдання формування потреби економіки України у фахівцях з вищою освітою. Запропоновано два підходи – за видами економічної діяльності та регіональний, які дають можливість отримати більш надійні показники щодо потреби економіки з метою удосконалення макроекономічного планування.

Стаття написана українською мовою


Кошовий О. Г., Красовська О. Ю.
Інституціональний підхід у контексті реформування сфери спорту в Україні (c. 127 - 135)

У питанні реформування галузі визначення вектора розвитку, його змістовної основи мають вирішальне значення для успішності всього проекту змін. Метою статті є аналіз інституційної моделі функціонування сфери спорту в Україні порівняно із заданими світовими стандартами і виявлення нової інституціональної основи перетворення сфери спорту в ефективну і самодостатню галузь економіки. У статті розглянуто питання реформування функціональних зв'язків у рамках інституціональної основи сфери спорту в Україні, принципи її інтеграції в організовану систему світового спорту, а також потенційні можливості перетворення. На основі аналізу існуючої моделі функціонування сфери спорту в Україні на тлі значного скорочення її фінансування виявлено ключові проблеми в наявних функціональних зв'язках, запропоновано системний інституційний похід для здійснення якісних перетворень: налагодження інституційних зв'язків за допомогою законодавчого впровадження принципу автономії спорту; формулювання та запровадження уніфікованих вимог до статусу і режиму функціонування спортивних федерацій; створення прозорого і простого механізму одночасної легалізації міжнародної спортивної федерації, її правил, виду спорту; автоматичного наділення правами національної федерації тієї спортивної федерації, яка є офіційним представником визнаної міжнародної федерації; формулювання уніфікованих вимог до статусу і режиму функціонування спортивного клубу в сфері діяльності обраної спортивної федерації. Реалізація запропонованих кроків з реформування сфери спорту в Україні дозволить активізувати інтеграцію українського спорту до міжнародної спортивної сфери і створить сприятливі можливості для розвитку спорту як на мікро-, так і на макрорівні, зробить нову прозору систему привабливою галуззю економіки як для приватних, так і для інституційних інвесторів.

Стаття написана російською мовою


Назаренко І. М.
Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України (c. 136 - 143)

Мета написання статті полягає в дослідженні інвестиційного забезпечення сільського господарства України, виокремленні ключових проблем і визначенні перспективних напрямків удосконалення з урахуванням спектру ризиків, характерних для сучасного інвестиційного середовища країни. Узагальнено чинники негативного впливу на інвестиційне середовище економіки країни, які є основою утворення ризиків, пов’язаних з інвестиційною діяльністю. Проаналізовано обсяги іноземного інвестування та капітального інвестування в сільське господарство. Визначено рейтинг регіонів України за рівнем інвестування. Детально проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в аграрний сектор Сумської області, а також проведено SWOT-аналіз інвестиційної привабливості підприємства даного регіону. Узагальнено зарубіжний досвід з питань залучення інвестицій. Визначено, що в умовах державного та регіонального дефіциту фінансових ресурсів сільськогосподарські підприємства самофінансують капітальні інвестиції. Тому з метою підвищення інвестиційної привабливості в країні окреслено основні пріоритети вдосконалення інвестиційної політики на рівні держави, регіону та підприємства.

Стаття написана українською мовою


Паєнтко Т. В.
Інституційні асиметрії бюджетних видатків і перспективи їх подолання в Україні (c. 144 - 149)

Досліджено проблеми подолання інституційних деформацій у політиці формування бюджетних видатків. Доведено, що проблеми, які виникають у сфері політики бюджетних видатків, мають не тільки економічну, але й інституційну природу. Розвиток інституційного середовища пов’язаний із формуванням і розвитком фінансової інфраструктури, управлінська складова якої безпосередньо впливає на економічний розвиток держави. Дисбаланси у розвитку інституційного середовища та фінансової інфраструктури негативно позначаються на формуванні політики бюджетних видатків, що так само негативно впливає на темпи економічного розвитку держави. Це обумовлює необхідність своєчасного виявлення і подолання інституційних асиметрій у сфері політики бюджетних видатків. За результатами проведеного дослідження встановлено, що інституційні асиметрії бюджетних видатків зумовлені трьома головними причинами. Перша впливає на загальну динаміку видатків бюджету і полягає у використанні «ручного» управління розподілом видатків. Друга полягає у збільшенні обсягів фінансування соціальних напрямів (до 2013 р.) на фоні низьких темпів зростання ВВП та рецесії в секторі нефінансових корпорацій, тобто на фоні відсутності власного базису для фінансового забезпечення цих процесів. Третя полягає у зростанні видатків бюджету на загальнодержавні функції та низькій інституційній спроможності державного управління, внаслідок чого бюджетні кошти розподіляються та використовуються неефективно, з мінімальною корисністю для суспільства. Обґрунтовано, що подолання наявних інституційних деформацій та попередження виникнення нових можливе за реалізації одного із таких варіантів державної політики. Перший передбачає скорочення видатків на загальнодержавні функції до рівня економічно розвинених країн. При цьому паралельно мають здійснюватися заходи щодо підвищення рівня інституційної спроможності державного управління за рахунок скорочення чисельності апарату управління та підвищення відповідальності за неефективне використання бюджетних коштів. Другий полягає у збереженні високого рівня бюджетних видатків, у тому числі і на загальнодержавні функції, та зосередження на підвищенні інституційної спроможності державного управління. За такого варіанта пріоритетами розвитку суспільства стане висока частка державного сектору та порівняно високий рівень податкового навантаження. Третій передбачає поступове скорочення бюджетних видатків на загальнодержавні функції, підвищення рівня інституційної спроможності апарату державного управління, контроль темпів зростання видатків бюджету за іншими статтями в межах темпів зростання ВВП. Такий варіант є найбільш поміркованим, однак позитивний результат від його реалізації виявиться не раніше, ніж через кілька років після економічної стабілізації.

Стаття написана російською мовою


Підгурська О. І., Лапко О. О.
Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні (c. 150 - 157)

У статті розкрито прикладні аспекти функціонування державного Стабілізаційного фонду як фінансового інструменту протидії економічній нестабільності в Україні. Метою статті є визначення місця Стабілізаційного фонду в державному бюджеті, його джерел наповнення та напрямки видатків. Актуальність даної статті зумовлена необхідністю подальшого вдосконалення механізму Стабілізаційного фонду в Україні та приведення практики його функціонування до ефективної світової моделі. Особливу увагу приділено неефективному використанню коштів фонду за напрямами, що не були передбачені законом і пріоритетними в тяжкий для економіки країни період, проаналізовано проблеми його функціонування та управління з метою подальшої розробки механізму, що міг би ефективно протидіяти загальній економічній циклічності. Виокремлено принципи, яких необхідно дотримуватися для успішного створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні. Запропоновано заходи щодо формування та використання коштів Стабілізаційного фонду в умовах циклічного розвитку економічних процесів.

Стаття написана українською мовою


Решетняк О. І., Заїка Ю. А.
Організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні (c. 158 - 163)

Мета статті полягає у розробці організаційно-економічного механізму формування освітніх кластерів для забезпечення зростання конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було обґрунтовано необхідність створення освітніх кластерів за рахунок усунення внутрішньої конкуренції в освітньому середовищі в певній галузі економіки та реалізацію принципів партнерства і взаємовигідного співробітництва, які створять умови для досягнення синергетичного ефекту та підвищення конкурентоспроможності сфери вищої освіти .У результаті дослідження було запропоновано організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні, який установлює зв'язок між освітніми установами, підприємницькими структурами та органами влади. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є визначення ступеня залучення підприємницьких структур при фінансуванні освітніх програм, а також розробка механізмів державного регулювання державно-приватного партнерства при створенні освітніх кластерів.

Стаття написана українською мовою


Сазонець О. М., Куряча Н. В.
Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення (c. 164 - 169)

Розглянуто необхідність розвитку та лібералізації підприємництва, підприємницьких структур. Проаналізовано практику економічної діяльності провідних економічно розвинутих країн світу, досвід становлення та розвитку економіки країн Європейського Союзу, а також хоча і нетривалий, але наявний досвід економіки України. Визначено, що сучасні наукові дослідження виокремлюють багатогранність впливу підприємницької діяльності на позитивні зрушення в економіці. Ці зрушення можуть стосуватися і вирішення проблем зайнятості, і пожвавлення окремих секторів економіки, опанування нових ринків. Під час аналізу досліджень і публікацій виявлено авторів, які крізь призму економічних питань виявили соціальні, міжнародні, інтеграційні, інституційні проблеми цього явища. Інші автори досліджували суто проблеми формування соціальних фондів, урегулювання соціальних процесів, упровадження пенсійних механізмів у сферу підприємництва. У наукових дослідженнях авторами практично ототожнювались такі поняття, як «розвиток» підприємницької діяльності та її «лібералізація». Крім того, на нашу думку, недостатню увагу приділено формуванню впевненості підприємців у майбутньому та висвітленню можливих соціальних гарантій для представників цього виду економічної діяльності. Основними результатами дослідження, що викладено у статті, слід вважати виявлення значення підприємницької діяльності. Дослідження базувалось на аналізі світового досвіду, визначення сутності та головних напрямів підприємницької діяльності в Україні з урахуванням лібералізації та виокремлення соціального контексту в розвитку підприємницької діяльності з концентрацією уваги на можливостях пенсійного забезпечення підприємців.

Стаття написана українською мовою


Тарангул Л. Л., Крамаренко О. А.
Специфіка формування та розподілу міжбюджетних трансфертів (c. 170 - 176)

Метою статті є аналіз існуючої практики міжбюджетних відносин в Україні та специфіки надання трансфертів з метою збалансування бюджетів. У ході дослідження оцінено нормативну базу, згідно з якою відбувається механізм розрахунку та перерахування трансфертів. Виокремлено відмінності та нововведення у сфері надання трансфертів. Здійснено аналіз перерахування трансфертів до місцевих бюджетів у 2011–2014 рр. У результаті дослідження було визначено постійне зростання трансфертів з Державного бюджету та зазначено, що незважаючи на зміни у бюджетному процесі на сучасному етапі невирішеними залишаються питання побудови оптимальної моделі розрахунку та перерахування коштів місцевим бюджетам. У роботі досліджено голландську практику наповнення бюджетів і міжбюджетних відносин та запропоновано напрями її адаптації до реалій України. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є побудова моделі міжбюджетних відносин з урахуванням економічних критеріїв, а на концептуальному рівні існує потреба вдосконалення механізму збалансування бюджетів.

Стаття написана українською мовою


Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні (c. 177 - 187)

Децентралізацію влади в Україні визначено як одну з пріоритетних реформ, яка передбачає створення ефективної системи організації та управління соціально-економічним розвитком на місцевому рівні. Діюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає потребам суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування в більшості територіальних громад не забезпечує створення і підтримки належного життєвого середовища, яке є необхідним для повноцінного розвитку людини, її самореалізації, захисту прав, надання якісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях. Метою проведення реформи децентралізації є перехід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення самодостатнього місцевого самоуправління і побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні. Результатом – створення та підтримка належного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних і доступних послуг, виникнення установ прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєзабезпечення на відповідній території, узгодженість інтересів держави та територіальних громад. Моніторинг реалізації реформи децентралізації в Україні показав незначні фактичні результати її виконання, на даний час досі не створене повноцінне базове законодавство в частині повноважень, ресурсів, відповідальності. Доцільним є глибоке науково-практичне дослідження світового й українського досвіду, розробка й упровадження науково обґрунтованої власної системи децентралізації влади з урахуванням історичних, ідеологічних, культурних, соціальних, економічних, географічних та інших особливостей країни з урахуванням кращих світових практик, які можна результативно використовувати.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2016

Андрєєва В. Г., Сосновська О. О.
Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України (c. 68 - 74)

У статті проведено аналіз основних показників, які характеризують сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України. Проаналізовано капітальні інвестиції підприємств реального сектора економіки за видами економічної діяльності та їх структуру – за джерелами фінансування, найбільшу частку з яких займають власні кошти підприємств та організацій. Виявлено, що за останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів коштів іноземних інвесторів; наведено, яких заходів вжито на загальнодержавному рівні з метою покращення інвестиційного іміджу України та збільшення обсягів залучення іноземних капітальних інвестицій до підприємств реального сектора економіки. Проведено аналіз основних показників інноваційної активності промислових підприємств і джерел фінансування інноваційної діяльності. Зазначено, що основними проблемами здійснення інноваційної діяльності підприємствами реального сектора економіки України є відсутність якісної системи фінансового забезпечення, дієвоі? правовоі? бази залучення коштів іноземних інвесторів і недостатній рівень розвитку суб’єктів фінансового ринку. Авторами зроблено висновок, що сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України характеризується існуванням позитивних та негативних тенденцій, своєчасне врахування яких дозволить підвищити конкурентоспроможність суб’єктів цього сектора та забезпечити їх стійке функціонування.

Стаття написана українською мовою


Булєєв І. П.
Деякі аспекти виходу з кризи економіки України (c. 75 - 83)

Аналіз тенденцій розвитку світової та економіки України свідчить про циклічність, нелінійність цих процесів в умовах відсутності національної об’єднуючої ідеї в Україні, ігнорування інституційних особливостей. Україна обрала доганяючий тип розвитку, однак не сформувала для цього відповідні інститути, власну науково-методичну базу, державно мислячу еліту. Мета роботи – теоретичне обґрунтування інституційного середовища, що сприяє виходу економіки, промисловості, суб'єктів господарювання з системної соціально-економічної кризи. Необхідно: сформулювати мету суспільства, його основних класів, еліти на середньострокову перспективу; переглянути основоположні цінності суспільства; визначити основні напрями розвитку економіки, промисловості, соціальної сфери; перейти від доганяючої стратегії розвитку до точкової випереджаючої; забезпечити скорочення розриву в рівні доходів крайніх децильних груп населення; підтримувати фундаментальну науку, освіту, охорону здоров'я; тотальне підвищення відповідальності керівників усіх рівнів на основі укладення контрактів, програм, дорожніх карт, контролю за їх виконанням.

Стаття написана російською мовою


Власюк Т. О.
Системні проблеми забезпечення конкурентоспроможності експортерів на зовнішніх ринках (c. 84 - 93)

Визначено ключові тенденції макроекономічного та макрофінансового характеру, під впливом яких формується конкурентоспроможність вітчизняних експортерів. Проаналізовано сучасний стан зовнішньоторговельного співробітництва вітчизняних експортерів та основні тенденції його подальшого розвитку. Досліджено системні чинники, що негативно позначаються на конкурентоспроможності вітчизняних експортерів на макрорівні та на рівні реалізації експортної діяльності; надано їх розширену характеристику. Запропоновано ряд рекомендацій, спрямованих на загальне покращення ситуації.

Стаття написана українською мовою


Заславська К. А., Салун М. М., Сідоренко В. В., Явдак М. Ю.
Перспективні напрями в освітньому просторі України (c. 94 - 99)

Метою статті є виявлення тенденцій розвитку освітнього середовища в найближчому й віддаленому майбутньому в умовах глобалізації та визначення можливостей для прийняття та тлумачення цих напрямів у рамках системи освіти України. У роботі використано результати узагальнення літератури в області сучасних глобальних освітніх тенденцій, практичного досвіду європейського та міжнародного співробітництва для співпраці вузів і бізнесу, досвід дослідників щодо стаціонарності української моделі вищої освіти й перешкод у процесі її реформування. Розглянуто особливості освітнього середовища в контексті глобальних змін і виявлено тенденції у цій сфері. Окреслено труднощі, з якими стикається система освіти України. Обґрунтовано використання європейського досвіду щодо забезпечення взаємодії вищих навчальних закладів і бізнесу. Досліджено питання, що пов'язані з розглядом системи освітнього середовища: глобальні тенденції, стан ринку праці, обмеження освітньої системи України. Під час аналізу встановлено, що використання європейського досвіду дозволить адаптувати освітній простір України до вимог глобального ринку праці. У статті розміщено оригінальний аналіз передумов розвитку сучасної освітньої сфери. Вона буде корисна всім, хто цікавиться сучасними та перспективними тенденціями в освітньому просторі України.

Стаття написана англійською мовою


Кулик В. В.
Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику (c. 100 - 107)

Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності прогресивним стандартам, підтримки актуальності життєвого циклу, повноцінності функціонування складових частин національної економіки тощо. В умовах невизначеності та ризику управління національною економікою запропоновано здійснювати на основі уніфікованої моделі, що одночасно описує як основні зв’язки між основними агентами економіки, так і базові відтворювальні процеси, які притаманні їм. Запропоновано алгоритм вибору стратегії управління національною економікою, що ґрунтується на системі взаємопов’язаних бюджетів і відповідній їй системі макроекономічних агрегатів, де об’єктом регулювання виступає схильність до споживання / заощадження. У рамках запропонованої моделі досліджено процеси відтворення економіки України та її успішних східноєвропейських країн-сусідів (Польщі, Румунії, Словаччини), які можуть бути зразком для наслідування.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко І. Ю.
Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій (c. 108 - 120)

У статті розглянуто проблему підвищення технологічної конкурентоспроможності українських підприємств в умовах нової промислової революції на основі розвитку і впровадження передових конвергентних технологій. Наведено класифікацію промислових революцій, а саме індустріальної, технологічної, інформаційної та Індустрії 4.0, і встановлено, що ключовим фактором останньої є кіберфізичні системи для впровадження орієнтованого на споживача «Інтернету речей». Доведено, що становлення Індустрії 4.0 в розвинених країнах буде відбуватися через провідні виробничі технології (ПВТ), основними характеристиками яких є технологічне заміщення, автоматизація, кастомізація, локалізація та економічна ефективність. Встановлено, що основними пріоритетними ПВТ до 2020 р. будуть: системи контролю виробничих процесів; багатомірне моделювання складних виробів; інтелектуальні системи управління виробництвом і робототехніка; системи створення і перетворення (вирощування) матеріальних об’єктів і 3D-друк; матеріали, ефективні при створенні перспективних виконавчих пристроїв (композиційні й ті, що проявляють свої властивості в малорозмірних структурах). Доведено що відбудова промисловості України на старій індустріальній основі неможлива, а створення нової промисловості на базі ПВТ Індустрії 4.0 можливе у таких напрямках: ІКТ (перш за все, в галузі розробки програмного забезпечення); нові композиційні матеріали із заданими властивостями; промислові нанобіотехнології (перш за все, біомедицина і фармація, нові аграрні технології); математичне моделювання для створення розумних виробничих систем; космічні дослідження і розробки (зокрема розробка перших ступеней важких ракет). Обґрунтовано необхідність розробки в Україні державних програм розвитку конкурентоспроможності на базі ПВТ, форсайтних досліджень технологічних пріоритетів, стимулювання високотехнологічного експорту.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. Г.
Системна модель підвищення інвестиційного потенціалу технологічно непов’язаних секторів (c. 121 - 131)

Наведено теоретичне обґрунтування і хід практичного застосування методу оцінки відкладених ефектів зростання інвестиційного потенціалу взаємодії галузей у мезорівневих інноваційних системах на прикладі високотехнологічного сектора України. Ці взаємодії розглянуто з точки зору їх формування в таких технологічно несумісних секторах, як промисловий сектор і сектор освіти та науки. Встановлено, що аналітичною базою для формування моделей підвищення інвестиційного потенціалу в інноваційних системах мезорівня має обиратися комплексна інтегральна оцінка всіх, що беруть участь у відтворювальних процесах, у тому числі технологічно несумісних секторів високоструктурованих інноваційних систем. Запропоновано системну модель зростання інвестиційного потенціалу високотехнологічного сектора, яка враховує оптимізаційні та синергетичний ефекти для системних рішень із управління розвитком інвестиційного потенціалу технологічно несумісних секторів в економічних системах інноваційного типу відтворення.

Стаття написана українською мовою


Тулай О. І.
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України (c. 132 - 139)

Висвітлено сучасний стан і проблеми функціонування Пенсійного фонду України. Проаналізовано формування бюджету цього фінансового інституту. Підкреслено, що ефективна діяльність Пенсійного фонду України є важливою умовою сталого людського розвитку, та виділено чинники, які впливають на процес її удосконалення. По-перше, це зменшення працюючого населення на фоні збільшення чисельності осіб – отримувачів пенсії, що безпосередньо позначається на системі обов’язкового пенсійного страхування. З’ясовано, що результативність останньої може гарантуватися двома умовами: перевищенням чисельності працюючого населення над особами пенсійного віку та добросовісною сплатою страхових внесків. По-друге, це вікова структура населення. У цьому контексті зазначено, що нашій державі вигідно мати багато працюючих пенсіонерів, оскільки вони самі собі формують пенсію, яку отримують. По-третє, це рівень оплати праці. Серйозним аспектом цієї проблеми є тінізація доходів громадян і перекладання особистої відповідальності за власний добробут на державу. Тому запропоновано на законодавчому рівні розробити процедуру поступового підвищення рівня заробітної плати та збільшення частки останньої у вартості товару чи послуги. По-четверте, це низький рівень доходів серед більшості осіб пенсійного віку. Тому як альтернативне джерело залучення коштів для здійснення пенсійних виплат визначено систему обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. По-п’яте, це диференціація розміру пенсійних виплат. Тут констатовано, що розмір пенсії має бути однаковим для людей, які сплачували рівні внески. При цьому важливо врахувати інтереси всіх учасників пенсійної системи – платників страхових внесків, одержувачів пенсій і соціальної допомоги та держави, уповноваженим представником якої є Пенсійний фонд України.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2016

Винятинська Л. В.
Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств (c. 19 - 25)

Метою статті є проведення статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за допомогою системи статистичних показників з використанням вибіркового методу (в основу вибірки покладений критерій лісистості регіонів України). Використовуючи фінансову звітність лісових господарств, що формує систему інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного аналізу, проаналізовано й оцінено рівень платоспроможності лісових господарств України впродовж 2009–2015 рр. За допомогою розроблених рекомендованих значень узагальнено та систематизовано результати статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в умовах самофінансування та комерційного розрахунку. Використовуючи методику проведеного статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за відповідною концептуальною схемою, що є актуальною та відповідає потребам сьогодення, розраховано систему статистичних показників, що дає змогу оцінити рівень платоспроможності лісових господарств і виявити причини її низького рівня.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2016

Возняк Г. В.
Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку (c. 24 - 30)

Розкрито особливості функціонування сучасної системи міжбюджетних відносин в Україні з позиції її впливу на розвиток регіонів. Проаналізовано інструменти реалізації бюджетного вирівнювання, подано чинну структуру міжбюджетних трансфертів в Україні, наведено її характеристику. В результаті проведеного дослідження показано, що вітчизняна система фінансового вирівнювання неспроможна виконувати покладені на неї функції. Проведений аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів дозволив виокремити низку вад у сфері міжбюджетних відносин: надмірна централізація фінансових ресурсів регіонів і трансфертна залежність; розбалансованість і низька дохідна спроможність місцевих бюджетів; недосконалі механізми розрахунку трансфертів і терміни їх перерахування тощо. Показано, що в процесі реалізації бюджетної політики регіонів доцільно прискіпливо ставитися до форм бюджетного забезпечення та методів бюджетного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Голян В. А., Голуб О. А.
Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу: диверсифікація форм і засобів (c. 31 - 39)

Встановлено, що на сучасному етапі фінансування пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу відбувається в таких формах: 1) бюджетне фінансування лісовідновлення; 2) фінансове забезпечення лісогосподарських і лісоохоронних проектів на основі використання коштів, отриманих державними та приватними суб’єктами лісогосподарського підприємництва на основі госпрозрахункової діяльності; 3) отримання фінансових ресурсів суб’єктами лісогосподарського підприємництва внаслідок відшкодування втрат лісогосподарського виробництва; 4) фінансування природоохоронних заходів у частині відтворення лісоресурсного потенціалу за рахунок екологічного податку та рентної плати. Визначено основні чинники негативного впливу на фінансову діяльність постійних лісокористувачів – державних лісогосподарських підприємств, якими виступають: відсутність механізму раціонального використання експортного потенціалу ресурсів лісу у зв’язку з незначною питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості; латентний характер механізму стимулювання глибокої переробки деревини; нерозвиненість механізмів регулювання перетікання лісової ренти із лісогосподарського у лісопереробний сегмент лісового сектора. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до диверсифікації форм і засобів фінансування пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу, які передбачають підвищення рівня концентрації інвестиційного потенціалу лісогосподарських і деревообробних підрозділів територіального лісогосподарського комплексу через формування інтегрованих підприємницьких об’єднань холдингового та кластерного типу; відокремлення деревообробки від ведення лісового господарства, що забезпечить однаковий рівень доступу суб’єктів лісопереробного підприємництва різних форм власності до необробленої деревини і сприятиме підвищенню рівня капіталізації лісових і лісогосподарських активів; розширення специфікації лісогосподарської та лісоохоронної діяльності, що підвищить рівень ефективності використання несировинних якостей лісу, лісосічних відходів, відходів деревообробки та забезпечить нарощення обсягів фінансування лісогосподарського виробництва, в тому числі і на основі угод державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


Гришкін В. О., Сімахова А. О., Перекопська Ю. С.
Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні (c. 40 - 45)

Мета статті – аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення України та дослідження зарубіжного досвіду регулювання ринку праці в умовах глобалізації. Проаналізовано теоретичні аспекти зайнятості населення на етапі ринкової трансформації економіки. Проведено комплексний аналіз сучасного стану зайнятості населення в Україні. Розглянуто та проаналізовано динаміку основних показників зайнятості населення та трудової міграції. Виявлено недоліки в механізмі регулювання зайнятості та запропоновано заходи щодо їх подолання на основі позитивного досвіду розвинених країн. Обґрунтовано необхідність адаптації зарубіжного досвіду до українських реалій та можливість його використання на національних теренах. Приведено основні завдання державної політики регулювання зайнятості населення України в умовах глобалізації.

Стаття написана українською мовою


Долбнєва Д. В., Гончарук С. М.
Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні (c. 46 - 52)

Метою статті є визначення стану й основних проблем ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я України та визначення найбільш доцільних та актуальних напрямків вдосконалення порядку його формування та використання в контексті сучасних соціально-економічних трансформацій. В процесі дослідження було розглянуто показники, які характеризують стан фінансування видатків на функціонування системи охорони здоров’я країни за останні 4 роки, план на поточний рік і прогноз на наступний рік, що дало змогу стверджувати про існування бюджетної моделі та залишковий принцип фінансування цієї галузі; недостатність обсягу видатків на охорону здоров’я, неефективність, незаконність і нераціональність їх здійснення існуючою мережею закладів охорони здоров’я, про низький рівень державного та регіонального управління ресурсним потенціалом системи охорони здоров’я. Для подолання цих негативних тенденцій і забезпечення реформування системи охорони здоров’я відповідно до положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» розглянуто механізм державного управління ресурсним забезпеченням системи охорони здоров’я, впровадження якого дасть можливість поліпшити якість здоров’я населення, повного доступу до медичної допомоги, підвищити рівень фінансування та ефективності використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров’я. Також запропоновано ряд заходів, які, на думку авторів, створять достатні передумови вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу галузі. Перспективами подальших досліджень є розробка механізму залучення додаткових джерел фінансування галузі, вивчення та адаптація досвіду провідних країн світу щодо реформування системи охорони здоров’я, удосконалення класифікації фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я.

Стаття написана українською мовою


Коваль В. В., Дроздова О. Г.
Державне регулювання та обліково-аналітичне забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі (c. 53 - 59)

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад державного регулювання та обліково-аналітичного забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі. Розглянуто особливості державного регулювання та обліково-аналітичного забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі. Досліджено міжнародний і вітчизняний досвід нормативно-правового забезпечення електронної комерції. Систематизовано напрями вирішення проблем розвитку електронної комерції в Україні, які ґрунтуються на необхідності мінімізації прямого регулювання з удосконаленням інституціонального середовища для поліпшення умов ведення бізнесу, в тому числі у частині фіскального режиму та спрощення митно-тарифного регулювання. Державне регулювання електронної комерції має конструктивно сприяти розвитку підприємництва, в тому числі і за рахунок вирішення проблеми фінансового контролю електронних транзакцій та підтримки платіжної інфраструктури електронної комерції на споживчому ринку на основі відповідного її обліково-аналітичного забезпечення. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вироблення чіткої та гармонізованої з міжнародними стандартами державної політики у сфері регулювання електронної комерції на споживчому ринку на основі відповідного її обліково-аналітичного забезпечення, оскільки поява нових об’єктів і форм господарської діяльності ставить нові завдання для бухгалтерського обліку, що розвивається паралельно з такими змінами та формує інформацію для управління як на мікро-, так і макрорівні.

Стаття написана українською мовою


Малік Є. О., Табакова Т. В.
Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики (c. 60 - 67)

Метою статті є дослідження сучасного стану державних фінансів України, визначення проблем, які стоять на перешкоді стабілізації макроекономічної ситуації у країні, та розробка стратегії досягнення економічного розвитку шляхом визначення її трьох складових. Проаналізовано сучасну макроекономічну ситуацію у країні; визначено основні показники стійкості державних фінансів; з’ясовано, що низький рівень економічного розвитку у найближчі роки залишатиметься ключовим фактором, який послаблюватиме стійкість державних фінансів країни. У зв’язку з цим надано рекомендації щодо шляхів реформування системи державних фінансів. Обґрунтовано конкретні заходи щодо їх реалізації з урахуванням актуалізації нових викликів перед Україною. У процесі дослідження обґрунтовано актуальність системних перетворень у фіскальній і монетарній політиці уряду, необхідність модернізації виробничих фондів і впровадження новітніх технологій, збільшення інвестицій в інновації на мікрорівні з метою відновлення економіки нашої держави, що в майбутньому збільшить можливості бюджету та дозволить розрахуватись з боргами.

Стаття написана українською мовою


Познанська І. В.
Організаційно-економічні аспекти впровадження міжнародних стандартів безпеки судноплавства (c. 68 - 73)

Метою статті є дослідження питань і проблем впровадження нових стандартів безпеки міжнародного морського судноплавства. Досліджено причини виникнення потреби щодо заснування міжнародного інституту, який забезпечуватиме контроль за безпекою торговельного судноплавства з боку держави порту. Визначено принцип роботи й організаційний механізм забезпечення контролю суден державою порту Паризького меморандуму про взаєморозуміння взагалі та Чорноморського меморандуму зокрема. Виділено основні критерії ранжування держав прапору відповідно до стану суден, що до них зараховуються, за ступенем відповідності вимогам безпеки судноплавства. Виділено основні критерії перевірок відповідності МоВ та такі, що найбільш часто зустрічаються в міжнародному судноплавстві та українських судноплавних компаній. Обґрунтовано необхідність створення умов для українських судновласників по заохоченню модернізації суден щодо безпеки навколишнього середовища та приділення особливої уваги до відповідності умов праці та відпочинку моряків міжнародним стандартам.

Стаття написана українською мовою


Рудик Н. В.
Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави (c. 74 - 80)

Метою статті є дослідження дієвості поставлених стратегічних завдань держави та факту їх реалізації. На основі аналізу та систематизації наявної практичної та теоретичної бази визначено місце та значення макрофінансових індикаторів у системі управління державними фінансами. Запропоновано визначення МФІ у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні він являє кількісну міру, яка оцінює стан державних фінансів на момент прийняття рішення та відображає результат його впливу на досягнення цілей фінансової політики держави. Вузьке трактування зводить його до розуміння показника, адаптованого для цілей конкретного аналізу. Досліджено досвід попередньо встановлених стратегій управлінського апарату. На основі аналізу пріоритетних макрофінансових індикаторів проведено оцінку існуючої практики реалізації економічної стратегії держави. У результаті дослідження було встановлено невідповідність поставлених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» задач з реальною ситуацією в економіці країни. Зауважено, що орієнтування макрофінансових індикаторів на досягнення тієї чи іншої межі лише в рамках одного звітного періоду негативно впливає на системність управління.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Міхно І. С.
Поводження з побутовими відходами з позиції функції суспільного добробуту (c. 81 - 88)

Проаналізовано причини сучасного катастрофічного стану накопичення небезпечних побутових відходів. Виявлено головні історичні, економічні та соціальні фактори, що призвели до існуючого становища. Здійснено оцінку швидкості накопичення побутових відходів та оцінку обсягу інвестицій, що необхідні для практично повного гальмування процесу накопичування. Запропоновано аналітичний вигляд регіональної функції суспільного добробуту, що враховує основні складові процесу, інвестування в переробку, потенційне зменшення площ під сміттєзвалища та їх використання в аграрному бізнесі, витрати на транспортування. В результаті розрахунків отримано тіньову ціну відведення територій під сміттєзвалища, яка під час упровадження відповідного законодавства може служити орієнтиром для місцевих громад. На підставі моделі NPV зроблено пропозиції стосовно впровадження податкових пільг, що дозволяють зробити цей бізнес інвестиційно привабливим.

Стаття написана українською мовою


Татаріна Т. В.
Тенденції розвитку ринку аграрного страхування в Україні (c. 89 - 94)

Метою статті є визначення перспективних напрямів реформування ринку аграрного страхування на основі дослідження його сучасного стану та розгляду основних проблем розвитку. Проаналізовано сучасний стан ринку аграрного страхування в Україні. Доведено, що цей сегмент страхового ринку має тенденцію до повільного скорочення, адже всі основні показники страхування в динаміці за останні чотири роки мають спадний характер. Враховуючи складну макроекономічну ситуацію у країні, ринок агрострахування доводить свою життєздатність та потенціал для подальшого розвитку. На основі виявлених тенденцій розвитку страхування аграрних ризиків з’ясовано проблеми, котрі заважають подальшому ефективному функціонуванню ринку. Запропоновано напрями реформування вітчизняного ринку аграрного страхування, зокрема, впровадження новітніх програм страхового захисту з перестраховою гарантією, прискорена розробка заходів зі страхового захисту інвестицій і кредитування. Також ринок агрострахування потребує зусиль із боку держави у його підтримці: введення змін до чинного законодавства і механізмів щодо їх виконання.

Стаття написана українською мовою


Фролова Л. В., Брагіна О. С.
Моніторинг ефективності бюджетного управління торговельними підприємствами України (c. 95 - 103)

Обґрунтовано актуальність проведення моніторингу ефективності бюджетного управління на торговельних підприємствах України. Визначено, що ефективність системи управління кожного торговельного підприємства, зокрема ефективність системи бюджетного управління, визначається низкою факторів, серед яких були розглянуті сфера діяльності підприємства, конкурентна ситуація на ринку та рівень життя населення. Ефективність бюджетного управління та, як результат, ефективність діяльності торговельних підприємств знаходять своє відображення у результатах ефективності основних показників фінансових бюджетів підприємств. Внаслідок цього, використовуючи метод нечітких множин, було здійснено інтегральну оцінку ефективності бюджетного управління на основі ефективності фінансових бюджетів: бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів і балансового бюджету. Дослідження здійснювалося як в цілому по Україні, так і по найбільш розвинених її регіонах.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2016

Августин Р. Р.
Пріоритети державної політики детінізації національного господарства України на сучасному етапі розвитку (c. 35 - 40)

Метою статті є обґрунтування пріоритетів державної політики детінізації національного господарства України в системі базових характеристик економічної безпеки держави на сучасному етапі розвитку. Зроблено висновок про перспективність ув’язки політики детінізації та формування дієздатної системи економічної безпеки України, що дозволяє досягти синергічного ефекту, зорієнтованого і на протидію тінізації економічних відносин, і на комплексне зміцнення ключових параметрів економічної безпеки держави, у тому числі через детінізацію її економіки. Отже, стратегічні пріоритети визначені за напрямами: (1) самодостатність економічного розвитку та забезпеченість політики детінізації (формування середовища сприйняття тіньової економіки, ресурсного забезпечення та інформаційно-аналітичної системи детінізації, впровадження ефективних зарубіжних технологій, підвищення ефективності в регуляторній сфері); (2) стійкість економічної системи та висока спроможність політики детінізації (легалізація національного господарства в галузево-секторальному та просторово-структурному аспектах, за структурними елементами безпеки держави, у фінансовій системі та на внутрішньому ринку); (3) здатність економіки до розвитку та реалізації потенціалу політики детінізації (формування інфраструктури, впровадження «запобіжників» контролю, інтелектуально-кадрового та інвестиційно-інноваційного забезпечення детінізації економіки).

Стаття написана українською мовою


Бондаренко Т. М.
Конкретизація наукових задач у співпраці науки, виробництва та держави, вплив політичних факторів на управлінські важелі й економіку (c. 41 - 46)

У вітчизняній і світовій практиці актуальним є питання співробітництва науки виробництва та держави. У провідних країнах світу та в Україні створені сумісні виробничі та наукові комплекси, налагоджено співпрацю між науковими установами та державою, зокрема, у світі поширено теорію і практику співробітництва науки виробництва та держави за моделлю Triple Helix Model; в наукових роботах розглянуто об’єкти досліджень економічних процесів, предмети дослідження економічної теорії. Але не знайдено робіт, де об’єкти, задачі економічних досліджень вивчаються на базі макроекономічного середовища та поданий чіткий принцип відокремлення об’єктів дослідження від різних економік, видів виробництва, чітко розмежовуються наукові та практичні задачі в економіці у співробітництві держави, науки та виробництва. Згідно з метою розробки (конкретизувати наукові та практичні задачі для раціоналізації наукових досліджень) систематизовано набутий досвід і запропоновано схему – матрицю наукових і практичних задач. У науковій практиці є роботи, присвячені принципам наукової роботи, постановкам задач дослідження в економіці, науковим задачам в економіці, але не знайдено робіт, присвячених одночасно принципам і задачам наукової роботи у співробітництві вчених-економістів із державою та виробництвом з метою надання вченими рекомендацій щодо оптимізації економічних процесів для підвищення ефективності економіки. Враховуючи набутий досвід, наведено принципи роботи науковців-економістів у співпраці з державою та виробництвом. На основі розробленого принципу розмежування наукових і практичних задач продемонстровано принцип дії політичних факторів на управлінські важелі, ВВП та ВСП.

Стаття написана українською мовою


Горбань В. Б.
Управління сталим енергоефективним розвитком на місцевому рівні: стейкхолдер-орієнтований підхід (c. 47 - 56)

Наведено теоретичне обґрунтування доцільності застосування стейкхолдер-орієнтованого підходу при удосконаленні процесу управління сталим енергоефективним розвитком на місцевому рівні. Проаналізовано й узагальнено еволюцію теорій наукових шкіл, що досліджували поняття «стейкхолдери» та «зацікавлені сторони». Запропоновано класифікацію різновидів стейкхолдерів у розрізі вісімнадцяти типологічних ознак, що дозволяє більш ефективно узгодити їх інтереси та сприяє налагодженню конструктивних форм взаємодії для досягнення ефективних кінцевих результатів. Розроблено алгоритм взаємодії із зацікавленими сторонами на шляху досягнення цілей сталого енергоефективного розвитку на місцевому рівні. Ідентифіковано типові мотиваційні інтереси стейкхолдерів місцевого рівня у сфері сталого енергоефективного розвитку (на прикладі України). Запропоновано інструменти пріоритизації зацікавлених сторін залежно від стадій життєвого циклу енергоефективних проектів. Отримані результати досліджень можуть бути використані при розробці місцевих програм із енергоефективності, бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань енергоефективних проектів.

Стаття написана українською мовою


Токарчук Т. В., Шаповаленко Н. В.
Аналіз зовнішніх дисбалансів в економіці України на основі визначення прийнятного рівня поточного рахунку платіжного балансу (c. 57 - 66)

Метою статті є визначення розміру прийнятного рівня сальдо поточного рахунку та величини зовнішнього дисбалансу для України, зважаючи на стійкий торговий дефіцит, що спостерігався останні десять років. Така оцінка базується на декількох найбільш поширених методах, а саме: на аналізі макропоказників, показників зовнішньої стійкості, а також розміру надходжень прямих іноземних інвестицій. За проведеними розрахунками середній прийнятний рівень дефіциту поточного рахунку за всіма трьома методами протягом 2005–2016 рр. становив близько 2,5 % від ВВП, що менше, ніж у країнах Східної Європи, однак на рівні країн Азії. Найбільший від’ємний розрив рахунку поточних операцій спостерігався саме перед кризами: у 2008 році та у 2012–2013 рр., коли такий розрив перевищував 3,5 % від ВВП. Крім того, дуже важливо, щоб процеси корекції зовнішніх дисбалансів були узгоджені із досягненням внутрішньої рівноваги. Аналіз за допомогою діаграми Свона показує, що у більшості випадків українська економіка потребувала коригування або внутрішнього, або зовнішнього дисбалансу, що унеможливлювало використання однакових інструментів для їх усунення. У цих умовах визначальна роль економічної політики держави має бути націлена як на пошук оптимальних варіантів макроекономічних заходів монетарного та фіскального характеру, так і на впровадження необхідних структурних перетворень.

Стаття написана українською мовою


Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Соціально-економічний розвиток територіальних громад в умовах фінансової децентралізації (c. 67 - 76)

Глибокі суспільно-політичні кризові явища практично в усіх сферах розвитку сучасної України визначили важливість і необхідність реалізації реформи децентралізації як дієвого фактора стабілізації соціально-економічної ситуації, подолання фінансової кризи, врегулювання різнорівневих владних суперечностей на принципах ефективного розподілу повноважень, ресурсів і всебічної відповідальності, забезпечення громадян усіма суспільними благами та підвищення ефективності використання бюджетних коштів на всіх рівнях управління. Реалізація фінансової децентралізації на засадах адміністративно-територіальної реформи та нової ідеології державного управління в Україні створює можливості комфортних умов функціонування та саморозвитку спроможної громади, запровадження принципів сталого соціально-економічного розвитку, використання сучасної інфраструктури, отримання необхідних високоякісних послуг і забезпечення високого рівня добробуту власних жителів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2017

Аксьонова І. В.
Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни (c. 55 - 62)

Мета статті полягає в узагальненні теоретико-методичного й інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного дослідження економічної і соціальної стратифікації в суспільстві та проведенні аналізу диференціації населення України за економічною складовою соціальної нерівності. Розглянуто теоретико-методичний рівень дослідження та виділено критерії соціального розшарування та нерівності в суспільстві, системи, моделі та теорії соціальної стратифікації населення. Як інструментарне забезпечення розглянуто показники соціальної та економічної статистики відносно диференціації населення за рівнем доходів. В результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що економічна нерівність населення призводить до змін у соціальній структурі, що вимагає формування нової соціальної стратифікації суспільства. Основу соціальної стратифікації складають показники добробуту населення, які потребують всебічного вивчення. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є аналіз складових економічної нерівності, які обумовлюють і впливають на соціальну стратифікацію населення в країні, на формування середнього класу, а також дослідження компонентів індексу людського розвитку як взаємозворотного показника соціально-економічній нерівності населення.

Стаття написана українською мовою


Денисов К. В.
Методичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму (c. 63 - 69)

Проаналізовано економічні, енергетичні й екологічні аспекти діяльності металургійних підприємств у контексті необхідності забезпечення їх сталого розвитку. Визначено високу енергоємність виробничого процесу, низьку ефективність і нераціональну структуру капітальних витрат на охорону навколишнього середовища, домінування матеріальних витрат у кінцевій собівартості готової продукції на шкоду оплаті праці та соціальних відрахувань. Доведено низьку результативність попередніх заходів промислової політики інноваційного розвитку металургійної галузі, які не відповідали вимогам СОТ і призвели до компенсаційних заходів проти української сталі на світових ринках. Розглянуто потенціал економічного націоналізму як систему забезпечення інноваційного розвитку металургійної галузі. Визначено пріоритети промислової політики розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму з урахуванням глобальних тенденцій розвитку торговельно-економічних відносин і прийнятих Україною зобов’язань перед СОТ.

Стаття написана українською мовою


Загвойська Л. Д., Федорук М. І.
Еколого-економічна оцінка ефективності інвестиційного рішення методом аналізу витрат і вигід: проект заміни центрального теплопостачання на індивідуальне газове опалення (c. 70 - 78)

Мета статті полягає у дослідженні ефективності прийняття інвестиційного рішення за допомогою методу аналізу витрат і вигід на прикладі проекту заміни центрального теплопостачання на автономне газове опалення. У процесі дослідження було виконано фінансовий, економічний і сенситивний аналіз проекту. За результатами фінансового й економічного аналізу виявлено, що такий проект є ефективним для мешканців будинків (інвесторів) і суспільства загалом за наявного співвідношення цін на газ і тарифів на теплопостачання. Сенситивний аналіз показав, що за результатами фінансового аналізу ЧТВ є найбільш чутливою до зміни тарифів на теплопостачання, критичним рівнем зміни є зменшення вартості теплопостачання на 35 % при збільшенні ціни газу на 25 % і вище. Застосування енергоефективного обладнання для вироблення теплоенергії, а також зменшення тепловтрат при транспортуванні за допомогою енергозбереження здатне скоротити витрати і, як наслідок, здешевити вартість центрального теплопостачання. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розроблення об’єктивного та надійного способу оцінювання інвестиційного проекту згідно з вимогами забезпечення збереження довкілля, застосування енергозберігаючих технологій і боротьби зі зміною клімату. Подальший розвиток засад оцінювання ефективності заходів енергозбереження з урахуванням їх еколого-економічної складової може привести до того, що АВВ стане реальним інструментом управління для національних і регіональних органів влади.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В.
Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки (c. 79 - 88)

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад зміцнення паливної безпеки України за умов досягнення енергетичної незалежності від імпорту готових нафтопродуктів, забезпечення енергоефективності трансформації первинних паливно-енергетичних ресурсів у моторне паливо та забезпечення енергоощадності його споживання у транспортному секторі. Ключовими проблемами сфери користування рідким паливом в Україні є неконкурентоспроможність національного нафтопереробного комплексу, імпортна орієнтація українського споживача моторного палива, скудність розвіданих запасів рідких вуглеводнів на території України, монополізація транспортних маршрутів зовнішніх постачань сирої нафти. Розбудову паливного сектора України необхідно здійснювати на основі національної моделі паливної безпеки, яка передбачає збалансування кон’юнктури ринку моторного палива, забезпечення сталого розвитку паливного сектора та гарантування задоволення інтересів акторів ринку. Стратегічні цілі паливної безпеки визначені як енергетична незалежність, енергоефективність та енергозбереження. В статті проведено їх декомпозицію на операційному рівні та визначено такі необхідні складові: максимізацію національного нафтовидобутку; диверсифікацію зовнішніх постачань нафти за повної відмови від імпорту готових нафтопродуктів, збільшення виходу світлих нафтопродуктів; заміщення нафти національним енергопотенціалом, економія моторного палива на стадії його споживання.

Стаття написана українською мовою


Коваль В. В., Толкачова Г. В., Небога Т. В.
Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури (c. 89 - 93)

Мета статті полягає у дослідженні та систематизації факторів, що впливають на потенціал інноваційної інфраструктури для підвищення якості умов її формування на основі розробки стратегії розвитку сфери інфокомунікацій. У статті розглянуто сучасний стан розвитку сфери інфокомунікацій і підходи до аналізу її ролі у взаємозв'язку з цілями та задачами, що стоять перед національною інноваційною системою. Обґрунтовано, що інфокомунікаційні технології виступають як інноваційний засіб, що сприяє розвитку інновацій та їх комерціалізації, а підприємства сфери інфокомунікацій виступають суб’єктами інноваційної інфраструктури, основною метою якої є підвищення інноваційної активності та забезпечення інноваційної діяльності. Приведено аналіз стратегічних проблем становлення і перспектив розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури.

Стаття написана українською мовою


Міщук Є. В.
Визначення складових інвестиційної привабливості підприємств і галузей як чинників їх безпеки (c. 94 - 104)

У статті враховано, що до чинників інвестиційної привабливості, як підприємства, так і галузі, відносяться: стадія життєвого циклу, відсутність кризи, репутація. Обґрунтовано, що ключовими галузями для економіки України в контексті підвищення економічної безпеки є гірничо-металургійна галузь і суднобудування. Виявлено характерність циклів Жугляра для світової сталеливарної промисловості та фактичну періодичність цих циклів для галузі, а також взаємозв'язок їх періодичності з періодичністю фаз К-циклів. Обґрунтовано, що для гірничо-металургійного комплексу характерні загальноприйняті тимчасові рамки циклів Жугляра: 6–13 років, які пов'язані з інвестиціями в основні фонди, нарощуванням і завантаженням виробничих потужностей. Менші цикли виявлені на рівні локальних ринків окремих країн. Показано, що цикли Кітчина характеризують обсяги споживання сирої сталі в Україні. Здійснено діагностику кризи досліджуваних підприємств. Запропоновано оцінювати кризу на основі відношення фактичної величини показника до його еталонного значення. Розроблено шкалу для діагностики ступенів тяжкості кризи. Показано, що в умовах кризи у підприємств залишається незадіяною частина основних фондів. Для вирішення питання про необхідність заходів щодо їх ліквідації або реалізації на сторону запропоновано визначати коефіцієнт використання основних фондів. Встановлено, що його нормативне значення не повинно бути нижче, ніж 0,75. Запропоновано методичний підхід до оцінювання репутації підприємства. Показано, що внутрішня і зовнішня репутації відрізняються в оцінці. Автором розроблено шкалу для визначення ступеня тяжкості репутаційної кризи.

Стаття написана російською мовою


Митрофанова А. С.
Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика (c. 105 - 111)

Метою статті є комплексний аналіз показників і розкриття проблем боргової стійкості України, а також формулювання рекомендацій щодо управління борговою стійкістю. Побудовано систему показників аналізу боргової стійкості, яка складається з таких елементів: показники стану, структури та динаміки державного боргу; показники обслуговування державного боргу; показники чинників державного боргу; показники прогнозу боргового тягаря. На основі розрахунку й аналізу показників зроблено висновок про поглиблення боргової кризи в Україні, що виражається у перевищенні показниками стану, структури та динаміки державного боргу нормативних значень. Виявлено причини загострення боргової кризи в Україні, які об’єднано у три групи: об'єктивно-історичні, соціально-економічні та суб'єктивно-інституціональні причини. На основі аналізу тенденцій у сфері порушення боргової стійкості визначено основні проблеми управління борговою стійкістю, які утворюють три групи: соціально-економічні проблеми; проблеми у сфері системи державного управління; негативний вплив супутніх боргових чинників. Крім того, визначено ризики та загрози поглиблення боргового навантаження. На основі аналізу зазначених проблем побудовано систему рекомендацій державної політики управління борговою стійкістю, яка включає оперативні, тактичні та стратегічні заходи та відображає взаємопов’язану дію інструментів фіскальної, монетарної, інвестиційної, зовнішньоторгової та інших видів економічної політики держави.

Стаття написана українською мовою


Попов А. С.
Стадійність проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні на основі передового міжнародного досвіду (c. 112 - 121)

Метою статті є розробка рекомендацій щодо стадійності проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні на основі передового міжнародного досвіду. Аналіз, систематизація та узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних учених дозволили визначити можливий порядок проведення консолідації земель в Україні та надати детальну характеристику кожній стадії. У результаті дослідження було запропоновано такі основні стадії консолідації земель: ініціювання, інвентаризації, планування, впровадження і завершальна. Кожна з цих стадій розглядається послідовно з обґрунтуванням їх доцільності, переліком необхідних заходів і землевпорядної документації, наведенням практичних прикладів із різних країн світу. Встановлено, що кожна стадія процедури консолідації земель має проводитися з дотриманням принципу відкритості, який забезпечує залучення максимальної кількості землевласників / землекористувачів і захист їх інтересів, що створює позитивне ставлення суспільства до проведення консолідації земель. Запропоновано структурно-логічну модель процедури проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення, яка наглядно відображає стадійність і заходи її проведення. Надано рекомендації стосовно необхідності введення нової землевпорядної документації щодо консолідації земель із детальним описом їх змісту. Актуальність подальших досліджень процедури консолідації земель сільськогосподарського призначення полягає у запровадженні гнучкого, простого, економічно ефективного та короткого за часом підходу щодо її проведення.

Стаття написана російською мовою


Портна О. В.
Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики (c. 122 - 127)

Мета статті полягає у визначенні позитивних синергетичних ефектів і сукупних ризиків архітектоніки сукупного фінансового потенціалу України. На основі розгляду низки аспектів архітектоніки сукупного фінансового потенціалу України із застосуванням системного підходу визначено, що у процесі взаємодії складових сукупного фінансового потенціалу країни як системи виникає декілька видів синергії: мобілізаційна, накопичувальна, реалізаційна. Створення та реалізація позитивних синергетичних ефектів здійснюється за допомогою певної інфраструктури. За функціональним призначенням для сукупного фінансового потенціалу країни та його синергетичних ефектів у складі цієї інфраструктури виокремлено складові: грошово-кредитні установи, фінансові ринки, бюджетна система. Підґрунтям створення та реалізації синергетичних ефектів сукупного фінансового потенціалу країни як забезпечувального ресурсу національної економіки стає приватно-публічне фінансове партнерство. Але поряд із позитивними синергетичними ефектами архітектоніки сукупного фінансового потенціалу країни з'являються і сукупні ризики. До сукупних ризиків, які характеризуються втратами ресурсів, зменшенням обсягів надходжень і фінансування, зниженням віддачі від використання ресурсів як у розрізі складових, так і сукупного фінансового потенціалу України загалом, погіршенням фінансово-економічного стану країни тощо, можна віднести: глобалізацію, фінансіалізацію, витоки ресурсів, тінізацію фінансово-економічної сфери, ліквідність, кредитні, процентні, валютні, інфляційні, виробничі ризики, приватизацію, децентралізацію, викривлення фінансово-економічної інформації. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення заходів посилення позитивних синергетичних ефектів та обмеження, а також нейтралізації ризиків сукупного фінансового потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


Сіташ Т. Д., Нагайчук В. В.
Фіскальна політика держави: визначальні детермінанти й оптимізація фінансових потоків (c. 128 - 132)

Окреслено визначальні детермінанти фіскальної політики держави на сучасному етапі глобальних трансформацій. З позицій фінансової науки визначено, що важливим є регулювання фінансових потоків, які перебувають у межах фіскального поля, а саме – централізація та перерозподіл ВВП, в результаті якого відбувається регулювання фінансових можливостей економічних агентів. Акцентовано увагу, що нагальними заходами удосконалення податкової моделі є перегляд порядку надання фіскальних преференцій, які застосовуються з метою стимулювання нагромадження капіталу, інвестиційної активності, інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, розширення експорту, збільшення зайнятості населення. Доведено необхідність застосування інструментарію фіскального регулювання фінансових потоків, що має відбуватися на засадах інституціональної економіки, яка робить акцент на аналізі інституціональних змін, еволюції інститутів та їх впливі на поведінку учасників економічних відносин. Водночас визначено, що максимальний ефект фіскального регулювання фінансових потоків забезпечується, коли застосування фіскального інструментарію спрямоване не тільки на досягнення цільових значень параметрів фінансових потоків, але і на подолання інституціональних деформацій. Встановлено, що оптимальний рух фінансових потоків здатний створити сприятливі умови для розвитку та забезпечення фінансової рівноваги в суспільстві та досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності національної економіки.

Стаття написана англійською мовою


Феофанова І. В., Феофанов Л. К.
Мікроекономічні та макроекономічні аспекти нерівності в Україні (c. 133 - 138)

Целью статьи является исследование распределения доходов в Украине и выяснение уровня неравенства, а также его причин. Официальные статистические данные не дают реального представления об экономическом неравенстве в Украине. Выяснено, что уровень оплаты труда характеризуется значительной дифференциацией: соотношение минимальной зарплаты к средней зарплате составляло в 2015 г. 0,263. Минимальный уровень оплаты труда руководителей государственных компаний превышал минимальную заработную плату в 2016 г. в 250 раз. Доля капитала в национальном доходе в 2014–2015 гг. выросла до 50 %, что говорит о распределении дохода в пользу владельцев капитала и об ухудшении положения наемных работников. Превышение доходности капитала (10 %) над средним темпом экономического роста (4 %) будет усиливать неравенство в будущем. Причинами растущего неравенства в Украине является ориентация в международной конкуренции за капитал на модель «дешевой рабочей силы», несправедливое налогообложение доходов с капитала, коррупция, теневая экономика.

Стаття написана російською мовою


Шевченко Г. М.
Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні (c. 139 - 145)

Метою статті є вдосконалення принципів і застосованих на їх основі методів, а також прогностичної оцінки розвитку рекреації на засадах його динамічної зрівноваженості в системі управління національною економікою. Вдосконалено підходи та принципи прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою за критеріями врахування специфіки соціально-економічної природи рекреації, оптимізації опису рекреації як об’єкта прогнозування, системності й аналогічності тощо, що дозволяє підвищити їх взаємозв’язок із прогностичними методами під час проведення теоретико-методичного аналізу рівноважних станів рекреаційної діяльності. Запропоновано комплексний підхід до синтезу методів прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації, що проявляється у детермінованій тісноті їх внутрішніх взаємозв’язків. Також розроблено економетричний сценарний підхід до прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації відповідно до континууму від песимістичного до оптимістичного характеру прогнозів.

Стаття написана українською мовою


Шибаєва Н. В., Бабан Т. О.
Показники ефективності регуляторної політики в аграрній сфері (c. 146 - 154)

Проаналізовано показники, що відображають результати державного регулювання сільского господарства; здійснено класифікацію індикаторів оцінки регуляторної політики в аграрній сфері за такими ознаками, як: період застосування, епап діяльності, форма впливу, ступінь формалізації, сфера прояву, база спостереження. Уточнено комплекс показників, який надасть змогу більш об’єктивно вимірювати інтегральний ефект від регуляторної політики у напрямі створення та підтримки ринкових інституцій, забезпечення запровадження ефективних принципів, форм, методів, важелів, інструментів у процесі формування організаційно-економічного механізму регуляторної політики з метою досягнення прибутковості виробництва на рівні, що забезпечує розширене відтворення, яке притаманне сталому розвитку, створення сприятливих соціальних умов життя сільських жителів, покращення добробуту, розширення експортного потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2017

Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О.
Проблеми електроенергетичного сектора України та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС (c. 70 - 75)

Метою статті є систематизація основних проблем розвитку вітчизняного електроенергетичного сектора та порівняння способів їх вирішення в Україні з практикою країн ЄС. Зокрема, ідентифікація тих проблем, котрі у вітчизняних умовах вирішуються недостатньо ефективно або механізм вирішення котрих не створений взагалі. Систематизація проблем, вирішення котрих є передумовою ефективного функціонування електроенергетичного сектора України, дозволила розділити їх на загальні, котрі виникають з огляду на специфіку електроенергії як товару, та специфічні для українських умов. Загальні проблеми в Україні в цілому вирішуються з урахуванням досвіду ЄС, хоча вирішення окремих із них перебуває на початковій стадії. Зокрема, для запровадження європейського досвіду функціонування біржового ринку електроенергії на цьому етапі створено та прийнято основний закон, імплементація котрого ще попереду. Порівняння вітчизняної і європейської практики вирішення проблем електроенергетичного сектора засвідчило поступове переймання Україною позитивного європейського досвіду вирішення групи загальних проблем, однак механізми подолання специфічних для вітчизняних умов проблем досі не створені. Передусім це стосується питання відновлення та нарощення потужностей з генерації електроенергії, котрі перебувають на межі терміну експлуатації.

Стаття написана українською мовою


Бойко В. В.
Оцінювання ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій (c. 76 - 82)

Метою статті є проведення комплексного оцінювання ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій. Досліджено ефективність реалізації безпекових складових державних цільових програм розвитку сільських територій. Визначено основні недоліки реалізації прикладних засад державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій, що обмежують її ефективність, серед яких: декларативний характер державних цільових програм, недосконалість організаційно-економічного інструментарію забезпечення економічної безпеки, несформованість механізмів фінансування програмних заходів, ресурсна обмеженість системи державного управління, розбалансованість останньої на різних ієрархічних рівнях, другорядний принцип пріоритетності вирішення проблем розвитку сільських територій, надмірний бюрократизм прийняття управлінських рішень, корумпованість чиновників, інертність і пасивність сільського населення. Сформовано інформаційний базис підвищення ефективності реалізації державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій.

Стаття написана українською мовою


Галенко С. М., Очеретний Д. С.
Сучасний стан та кількісно-якісні параметри розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва в Україні (c. 83 - 89)

Вітчизняне інноваційне підприємництво в Україні має тривалу історію становлення і розвитку та бере свій початок ще з часів перебування країни у складі єдиного народногосподарського комплексу СРСР. Хоча наша держава завжди володіла та нині володіє достатньо вагомим і перспективним потенціалом для розвитку інноваційного підприємництва, на сьогодні він використовується далеко не повною мірою. Водночас непослідовний і суперечливий характер реформування економічної і політичної систем України у новітній період її незалежного існування спричинив «консервування» відсталої технологічної структури економіки, яка у глобальних координатах дотепер позиціонується як енергомістка, неконкурентоспроможна та нездатна забезпечити ефективну конвергенцію усіх елементів технологічних ланцюжків інноваційно-місткого виробництва. За прийнятими у міжнародній практиці показниками розвитку інноваційного підприємництва Україна найбільшою мірою поступається державам-лідерам науково-технічного прогресу за абсолютними та відносними витратами (державними та приватними) на ДіР (дослідження і розробки); якісними кондиціями вітчизняної дослідницької інфраструктури; доступністю венчурного капіталу; експортом високотехнологічних товарів і наукомістких послуг; масштабами міжнародного патентно-ліцензійного співробітництва; ступенем взаємозв’язків між компонентами національної інноваційної системи, рівнем їх інтеграції у глобальні та регіональні науково-дослідні й інноваційні мережі, участю держави у міжнародному технологічному трансфері. Це справляє колосальний негативний вплив на масштаби та динаміку розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва, спричинивши значну втрату конкурентних позицій нашої держави на світових ринках. Метою статті є дослідження сучасного стану вітчизняного інноваційного підприємництва та визначення перспектив його розвитку.

Стаття написана українською мовою


Іванова О. Ю., Малишко Ю. М., Лаптєв В. І.
Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні (c. 90 - 97)

Проведено аналіз кількості перевірок суб’єктів господарювання, що були здійснені контролюючими органами в Україні в 2015 р.. В результаті обґрунтовано, що для покращення бізнес-клімату в Україні першочергового значення набуває питання скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання. Виділено контрольні функції деяких Центральних органів виконавчої влади, які є схожими або однаковими, розглянуті випадки розділення однієї сфери контролю між декількома незалежними інспекціями. В результаті аналізу організації функціонування системи державного контролю в Україні виділено основні її проблеми та напрямки їх вирішення, серед яких: позбавити дублюючих контрольних функцій Державного агентства лісових ресурсів України та Державного агентства рибного господарства України, позбавити Державну службу України з питань праці функцій з контролю за суб’єктами господарювання, надавши ці функції наведеним вище органам. В результаті Державна служба України з питань праці буде виконувати лише функції з контролю за діяльністю Фондів. Наведені зміни дозволять не лише спростити систему Центральних органів виконавчої влади, що мають право проводити перевірки діяльності суб’єктів господарювання, за рахунок зменшення кількості таких органів, а й забезпечити проведення перевірок спеціальними органами.

Стаття написана українською мовою


Іванова О. Ю., Удовенко А. О.
Проблеми процедури аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів (c. 98 - 103)

Метою статті є дослідження процедури аналізу регуляторного впливу та визначення проблем, які спричиняють прийняття неефективних нормативно-правових актів. Розглянуто сутність поняття «аналіз регуляторного впливу» та його основні завдання. Досліджено законодавство у сфері АРВ і виявлено суперечності в частині визначення кількості етапів аналізу та строків проведення базового відстеження результативності. Зроблено висновки щодо незадовільної якості розроблених АРВ і наявності порушень вимог законодавства регуляторними органами щодо обов’язкового оприлюднення проекту разом із аналізом. Виділено найбільш проблемні для розробників етапи АРВ, серед яких: визначення обов’язкових показників результативності, оцінка виконання вимог регуляторного акту та визначення проблеми. Запропоновано удосконалити методику проведення аналізу регуляторного впливу шляхом доповнення переліку основних етапів оцінкою якості та коригування АРВ. Розроблено рекомендації для усунення протиріч у законодавстві у сфері АРВ.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Рудика В. І.
Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива (c. 104 - 110)

У статті зазначено сталу тенденцію до посилення нафтової залежності України, що створює загрозу економічній безпеці національного господарства, та доведено перспективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива. Наведено техніко-організаційно-економічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Доведено гіпотезу про перспективність організації виробництва синтетичного рідкого палива на основі технології пароплазмової газифікації вугілля. Змодельовано прогнозний ресурсний цикл країни на 2020 р. за умов освоєння цієї технології.

Стаття написана українською мовою


Котіна Г. М., Степура М. М., Тіліченко Є. Г.
Економічне та соціальне значення сучасних SMART-технологій на місцевому рівні (c. 111 - 116)

Мета статті – дослідити основні SMART-технології бюджетування в економічному та соціальному аспектах, розглянути ризики та перспективи їх впровадження на місцевому рівні в Україні. У статті висвітлено сучасні SMART-технології бюджетування. Розкрито сутність поняття інфраструктурного розриву, обґрунтовано необхідність його подолання за рахунок підвищення капітальних видатків. Визначено основні способи фінансування капітальних інвестицій, окреслено переваги та недоліки державно-приватного партнерства. Висвітлено технологію партисипативного бюджету, його історії та особливості впровадження та функціонування в Польщі, Німеччині й Україні. Досліджено ризики й обґрунтовано необхідність імплементації Стратегії управління державними фінансами на 2017–2021 роки.

Стаття написана українською мовою


Лупак Р. Л., Куницька-Іляш М. В.
Концептуальні взаємозв’язки систем забезпечення економічної безпеки держави та реалізації державної політики імпортозаміщення (c. 117 - 123)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних взаємозв’язків систем забезпечення економічної безпеки держави та реалізації державної політики імпортозаміщення. Зазначено, що забезпечення економічної безпеки держави має відбуватись системно, щоб досягти прийнятного рівня, а отже, важливо визначити всі її елементи з урахуванням дієвості, необхідності, об’єктивного характеру. Згідного з такими припущеннями обґрунтовано концептуальні засади поєднання систем забезпечення економічної безпеки держави та реалізації державної політики імпортозаміщення. При цьому державна політика імпортозаміщення розглядається як така, в якій можна оптимально та з високою ефективністю закласти перелік напрямів та інструментів, що дозволять стабілізувати, створити умови для стійкого розвитку та забезпечити самодостатність національної економіки. Обґрунтовано концептуальний зміст взаємозв’язків і взаємовпливу системи економічної безпеки держави з напрямами реалізації державної політики імпортозаміщення. Відповідно виділено структурні компоненти, функціональні складові та просторові характеристики як елементи системи забезпечення економічної безпеки держави. Напрями реалізації державної політики імпортозаміщення охарактеризовано з урахуванням детермінантів протидії імпортозалежності, пріоритетних сфер регулювання та сегментів внутрішнього ринку.

Стаття написана англійською мовою


Полякова О. Ю., Шликова В. О.
Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура (c. 124 - 131)

Здійснено аналіз тенденцій і структури патентування розробок у сфері біотехнологій. Основою дослідження стали інформація, що міститься у базах даних WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), яку було використано для міжнародних порівнянь, та «Винаходи (корисні моделі) в Україні» Українського інституту інтелектуальної власності для детального дослідження запатентованих розробок на національному рівні. Аналіз патентування українських розробок за період 2000–2015 рр. продемонстрував слабку патентну активність України на міжнародному рівні. Найбільша кількість діючих патентів із біотехнологій, одержаних у Державній службі інтелектуальної власності України, які мають українських власників, належить підкласу C12N – «Мікроорганізми або ферменти; їх композиції; розмножування, консервування або зберігання мікроорганізмів; мутації або генетична інженерія; поживні середовища» і становить 315 одиниць. У структурі патентів у сфері біотехнологій з індексом C12N, власниками яких є українські організації, превалюють державні наукові установи НАН України та УААН. Представники підприємницького сектора серед власників патентів майже відсутні. Серед іноземних власників патентів спостерігається протилежна тенденція – лідирують представники бізнес-структур. Таким чином, перспективи розвитку біотехнологій в Україні суттєво залежать від активізації співпраці наукових установ із бізнесом, що має стати пріоритетом державної науково-технічної політики.

Стаття написана українською мовою


Солодовнік О. О.
Комплексне оцінювання реалізації інтересів сторін публічно-приватного партнерства (c. 132 - 139)

Мета статті полягає в обґрунтуванні комплексної аналітичної системи оцінювання реалізації інтересів сторін ППП як методичного забезпечення діагностики проблем розвитку партнерських відносин держави та бізнесу. Сучасний стан здійснення ППП в Україні свідчить про те, що намагання застосувати концепцію ППП без урахування інтересів усіх сторін такого співробітництва не створює умов його розвитку та реалізації пріоритетів економічної політики держави. Для ідентифікації змісту інтересів сторін ППП й адекватного оцінювання стану їх реалізації необхідно застосовувати відповідний аналітичний інструментарій. Під час дослідження: обґрунтовано, що при побудові аналітичної системи оцінювання реалізації інтересів сторін ППП сукупність таких інтересів необхідно розглядати як онтологічний комплекс у складі підсистеми інтересів державного партнера, з одного боку, та підсистеми інтересів приватних партнерів – з іншого; систематизовано показники, що характеризують інтереси сторін ППП: виділено чотири групи (часткові, опосередковані, аналітичні й інтегральні) й описано зв'язки між ними, що дозволяє відбирати для оцінки релевантні та найбільш інформативні показники, уникати дублювання показників при побудові інтегральних показників; запропоновано підхід до формування системи часткових показників комплексного оцінювання інтересів сторін ППП, згідно з яким побудовано систему оціночних показників для діагностування проблем реалізації інтересів партнерів на макрорівні; розроблено рекомендації щодо кількісного оцінювання узгодженості інтересів сторін ППП за допомогою інтегрального показника оцінювання узгодженості інтересів сторін ППП, а також аналітичних показників, що дозволяють дати кількісну оцінку фінансовим протиріччям, які об’єктивно виникають між державним і приватними партнерами. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є використання запропонованого аналітичного інструментарію для діагностики проблем реалізації інтересів сторін ППП в Україні.

Стаття написана українською мовою


Стадник В. В., Головчук О. В., Головчук Ю. О.
Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України (c. 140 - 148)

Проаналізовано основні показники економічної динаміки підприємств вітчизняного машинобудування. Виявлено стійкі негативні тенденції у загальних обсягах виробництва та реалізації машинобудівної продукції. Аналіз експортних можливостей машинобудування за різними товарними групами засвідчив зростання в обсягах експорту частки продукції третього технологічного укладу, що вказує на зниження її наукомісткості. Проаналізовано опосередкований вплив на стан галузі загальних макроекономічних тенденцій, які відображені у змінах Глобального індексу конкурентоспроможності України у 2014–2016 роках. Відзначено деякі поліпшення у показниках, що характеризують умови господарювання підприємств і результати інноваційної діяльності. З метою оцінки відповідності напрямів інноваційної діяльності підприємств вітчизняного промислового сектора завданням зростання їх інноваційного потенціалу проаналізовано динаміку обсягів і структури інноваційних витрат. Аналіз показав, що основна їх маса йде на придбання обладнання, причому упровадження новітніх технологій здійснюється переважно за ознакою їх ресурсоощадності, а не гнучкості. З кожним роком зменшується виведення на ринок продуктових інновацій, серед яких майже немає принципово нових. Аналіз організаційних форм управління якістю та управління інноваціями на машинобудівних підприємствах Подільського регіону показав відсутність компліментарності систем управління якістю та управління інноваціями, їх взаємозв’язку з конкурентними стратегіями, а також низький рівень залучення персоналу до процесів удосконалення якості. Підкреслено необхідність усунення цих недоліків в управлінні інноваційною діяльністю підприємств для нарощування їх інноваційного потенціалу і досягнення когнітивної самодостатності. Зазначено, що для вирішення цього завдання можуть бути застосовані принципи, що лежать в основі сучасних систем управління якістю.

Стаття написана українською мовою


Янченко З. Б.
Проблеми реалізації інноваційного потенціалу науки та механізми їх вирішення. (c. 149 - 153)

Мета цієї статті полягає у пошуку причин низької віддачі науки в частині результативності наукової діяльності та її затребуваності в економічних сферах, виокремленні проблем інноваційної діяльності наукових установ і причин їх виникнення, пошуку принципових підходів до формування механізмів і стратегії реалізації інноваційного потенціалу науки для посилення її позиції в реальному секторі економіки. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: системний підхід – для систематизації проблем інноваційної діяльності наукових установ; методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ наукової та інноваційної діяльності; методи аналізу та синтезу – для пошуку принципових підходів до формування механізмів реалізації інноваційного потенціалу науки. Узагальнено вживані поняття наукової діяльності та інновацій. Запропоновано власне вдосконалене визначення терміна «інновація». Систематизовано основні причини незначного впливу науки на економіку, запропоновано механізми їх усунення. На основі всебічного аналізу причин втрати впливу науки на економіку країни удосконалено шляхи реалізації інноваційного потенціалу науки. Отримані результати дослідження можуть бути використані під час реформування вітчизняних наукових установ.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2017

Герасименко О. О.
Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України (c. 33 - 39)

Метою статті є теоретико-прикладне обґрунтування конкурентоспроможності робочих місць як дефініції та компоненти забезпечення гідної праці. Наведено авторське трактування поняття «конкурентоспроможність робочих місць» та ознаки її прояву для різних сторін соціально-трудових відносин. Викладено пропозиції щодо вдосконалення методичної конструкції атестації робочих місць в контексті визначення складових їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано необхідність реалізації низки заходів щодо створення нових високотехнологічних робочих місць і модернізації діючих з метою доведення їх рівня до конкурентоспроможного. Наведено результати аналізу часткових показників конкурентоспроможності робочих місць в економіці України за 2006–2015 рр. Доведено, що в умовах входження України до європростору домінантою в підвищенні конкурентоспроможності робочих місць є модернізація наявних робочих місць і доведення їх до рівня високотехнологічних і високопродуктивних. Зазначено, що теоретико-методичну основу для оцінювання рівня конкурентоспроможності робочих місць і визначення напрямів його підвищення формують концепт гідної праці та виокремлені на його основі індикатори дефіциту гідної праці.

Стаття написана українською мовою


Жукова Л. М.
Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики (c. 40 - 46)

Метою статті є комплексне дослідження питань регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто нові підходи до формування та запровадження ефективних механізмів державного регулювання внутрішнього ринку на переломному етапі модернізації національної економіки. У результаті дослідження виявлено особливості розвитку внутрішнього ринку України в умовах зміни пріоритетів у торговельній політиці держав. Проаналізовано співвідношення ємності внутрішнього ринку й обсягів зовнішньої торгівлі. Визначено, що формування ємного внутрішнього ринку та забезпечення реальних рівноправних умов для конкурентної боротьби на внутрішньому ринку України як асоційованого члена ЄС залишається найважливішим пріоритетом державної політики у стратегічному плані. Обґрунтовано, що за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики важливим чинником розвитку внутрішнього ринку України є забезпечення технологічної конкурентоспроможності. Доведено необхідність вжиття заходів щодо прискорення технологічного зростання й боротьби в глобальній конкуренції шляхом оптимального поєднання ефективного державного регулювання внутрішнього ринку та ринкових механізмів. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення стратегічних цілей державної політики щодо інституційного забезпечення конкурентоспроможності України.

Стаття написана українською мовою


Захожай К. В.
Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід (c. 47 - 54)

Метою статті є розгляд теоретико-методологічного інструментарію Державного бюджету України і на його основі надання більш розширеної характеристики принципам бюджетної системи з урахуванням ролі головного фінансового плану країни на п’яти класичних рівнях економіки. У результаті дослідження було визначено необхідність доповнення законодавчо затверджених принципів Державного бюджету України нововведеними принципами економічної безпеки і соціального захисту населення. З метою удосконалення теоретико-методологічного інструментарію Держбюджету України й унаочнення його впливу на соціально-економічні процеси в сучасних умовах розвитку суспільства та визначення його ролі в суспільно-економічному просторі запропоновано розглянути роль головного фінансового плану на мега-, макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. Подальше практичне застосування нововведених принципів побудови Держбюджету України на основі процесно-системного підходу дасть можливість розвитку багатьох галузей народного господарства, підвищить приплив інвестицій, сприятиме політичній стабільності, зниженню рівня інфляції, безробіття, підвищенню виробництва, експорту, зменшить бюджетний дефіцит і державний борг, що вплине на збільшення фінансового потенціалу та золотовалютних резервів держави.

Стаття написана українською мовою


Кулик В. В.
Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки (c. 55 - 64)

Розглянуто систему взаємопов’язаних бюджетів інституційних секторів для комплексного дослідження процесів формування їх доходів і доходів національної економіки в рамках співвідношень «додана вартість секторів – заощадження секторів». Це дозволяє системно поліпшувати фінансово-економічний стан інституційних секторів і засобами фіскальної політики стимулювати виробництво кінцевого продукту в секторах і галузях економіки. Основне призначення пропонованої балансової моделі – дослідження особливостей поточної економічної рівноваги та підтримка якісних параметрів відтворення національної економіки і її інституційних секторів шляхом опосередкованого впливу на систему товарних і фінансових потоків і потоків капіталів, й таким чином формування бажаних макроекономічних пропорцій утворюваних валових і чистих доходів. Порівняння реального та номінального ВВП, структури ВВП і ЧВП, умов зовнішньоекономічної рівноваги, інших параметрів економічної динаміки дозволяє регулювання процесами відтворення національної економіки узгодити із поточною стадією економічного циклу, а отже, виявити й актуалізувати наявні потенціали або забезпечити умови для їх формування. Для подальших спеціалізованих досліджень цю модель можна агрегувати або дезагрегувати. Основою для формування системи балансів стали методології та стандарти національного рахівництва, відкриті дані з національних рахунків України.

Стаття написана українською мовою


Ревякін Г. В., Довгаль О. А.
Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України (c. 65 - 71)

Метою статті є дослідження структури та динаміки зовнішньої торгівлі України під впливом циклічності розвитку глобальної економічної системи. Проаналізовано причини переважання у структурі виробництва України товарів первинного сектора економіки, яке обумовлює відносно високу сезонну волатильність темпів економічного зростання. Сировинна спрямованість українського експорту пояснює нестійкість економіки України щодо коливань кон'юнктури на світових ринках. Критична залежність України від циклічних коливань глобальної економічної системи виявилася в 2009 р., коли несприятлива кон'юнктура світових цін на метали та сировинні товари призвела до різкого скорочення обсягів виробництва в національній економіці. Зроблено висновок, що можливими шляхами вирішення перерахованих проблем у національній економіці України є модернізація і реструктуризація промислового виробництва, зростання виробництва товарів для внутрішнього споживання, технологічне й організаційне оновлення основних засобів виробничих підприємств, а також переорієнтація промисловості України на виробництво товарів із більш високим ступенем обробки нарівні зі збільшенням частки високотехнологічної продукції в сукупному експорті.

Стаття написана українською мовою


Родченко В. Б., Прус Ю. І.
Соціальне підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку (c. 72 - 78)

Мета статті полягає у визначенні сучасних тенденцій розвитку соціального підприємництва в Україні як нової форми ведення бізнесу в контексті соціально-економічних трансформацій. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, розглянуто еволюцію розвитку соціальних підприємств, систематизовано погляди дослідників щодо визначення поняття «соціальне підприємництво» та його ключових факторів. Визначено сучасні тенденції, основні бар’єри та можливості розвитку соціального підприємництва в Україні. У результаті дослідження запропоновано диференціацію соціальних підприємств за ступенем соціальної та бізнес-активності. Вивчено досвід становлення та розвитку соціального підприємництва у країнах Європи. Обґрунтовано, що у сучасних умовах переходу від ресурсо-орієнтованої парадигми економічного розвитку до ціннісно-орієнтованої відбувається зміна мотиваційної складової праці людини: гроші втрачають роль ключового мотиваційного чинника, на перший план виходить можливість створення економічних цінностей для оточуючих шляхом реалізації власних задумів та ініціатив. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення нормативно-правових аспектів становлення соціального підприємництва в Україні як драйвера сталого економічного розвитку країни.

Стаття написана англійською мовою


Сибірцев В. В.
Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні (c. 79 - 86)

Метою дослідження у роботі є обґрунтування та розробка концептуальних положень щодо інституціонального реформування національного ринку праці. Визначено аспекти здійснення процесів функціонування та розвитку ринку праці в контексті прояву притаманних йому внутрішньої складності, мультифункціональності. Доведено закономірність зростання потреб у розвитку інституціональної структури ринку праці в умовах трансформації та перебудови системи соціально-економічних відносин. Встановлено наявність мультиплікативного ефекту поширення, розповсюдження нових інституціональних практик, які впроваджуються на ринку праці, на інституціональне регулювання широкого кола господарських операцій, явищ і процесів. Визначено змістовну сутність процесу розбудови інституціонального простору національного ринку праці, що полягає у інституціональному закріпленні (інституціоналізації) процесів соціалізації соціально-економічних відносин, пов’язаних із продуктивною зайнятістю, в контексті яких відбувається зростання значущості та ролі людських ресурсів у процесах створення економічних благ, розширеного суспільного відтворення.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Нам’ясенко Ю. О.
Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України (c. 87 - 94)

Розглянуто торгівлю природним газом на чотирьох регіональних ринках, а саме: на ринку Північної Америки, ринку Центральної та Південної Америки, ринку Європи та Євразії та ринку Тихоокеанського регіону. Досліджено процес глобальної конвергенції торгівлі природним газом та обґрунтовано гіпотезу про перспективу утворення світового ринку природного газу, базуючись на зменшенні дисперсії цін і збільшенні частки зрідженого природного газу у загальних світових обсягах продажу природного газу. Побудовано дві оптимізаційні моделі: перша відноситься до мінімізації транспортних витрат під час розподілу імпортованого природного газу та газу внутрішнього виробництва на території України; друга – розглядає визначення оптимальної структури закупівель природного газу Україною та його подальше розподілення на її території з урахуванням цін кожного постачальника та наявних відстаней між споживачами та постачальниками. Розкрито переваги для України від можливого формування світового ринку природного газу, а саме: покращення стану енергетичної безпеки та незалежності, а також зменшення розміру витрат, які пов’язані із задоволенням внутрішнього попиту на природний газ.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Голячук О. С.
Українська гідроенергетика з позицій функції суспільного добробуту (c. 95 - 102)

В епоху доядерної енергетики внесок гідроенергетики в енергетичний баланс колишнього СРСР вважався незаперечним. При цьому негативні супутні ефекти при створенні водосховищ на рівнинній місцевості (затоплення значних площ, знищення населених пунктів, порушення історичних пам’яток, знищення рибних ресурсів, зростання ризиків техногенних катастроф) до уваги не бралися. З часом, у міру амортизації, як основного обладнання (турбін, електрогенераторів), так і супутньої інфраструктури (шлюзів та їх обладнання), виробіток гідроелектроенергії зменшується як у абсолютному, так і відносному виразі, а греблі водосховищ стають нездоланним бар’єром на шляху річного судноплавства. Розглянуто основні проблеми гідроенергетики з позицій економічних, екологічних і техногенних ризиків. Для порівняння наведено прогнозні обсяги виробництва електроенергії шляхом використання відновлюваних джерел і гідроенергетики. Оцінено втрати від використання каскаду Дніпровських водосховищ.

Стаття написана українською мовою


Стрєльніков Р. М.
Вплив фондових операцій на обсяги капітальних інвестицій у реальних секторах економіки України (c. 103 - 110)

Визначено, що питанням впливу грошових потоків, які формуються на національному фондовому ринку, на розміри капітальних інвестицій у реальних секторах економіки країни, приділено недостатню увагу, а отже, цей напрямок науково-практичних досліджень носить актуальний характер. Доведено, що придбання цінних паперів, які покупець збирається перепродати протягом трьох місяців, не можна класифікувати як інвестиції, а покупця – як інвестора. Встановлено, що за останні десять років основним джерелом фінансування капітальних інвестицій була позиція «Власні засоби підприємств і установ». При розгляді біржових контрактів із цінними паперами на організаторах торгівлі виділено фінансові інструменти, що можуть впливати на розміри капітальних інвестицій у реальних секторах економіки, а саме акції і облігації підприємств. Проведений кореляційний аналіз показав, що біржові контракти з акціями первинної емісії мають сильний кореляційний зв'язок із обсягами капітальних інвестицій у реальних секторах економіки, що свідчить про те, що капіталізація активів емітентів акцій сприяє збільшенню можливостей для здійснення капітальних інвестицій у цілому по країні.

Стаття написана російською мовою


Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В.
Оцінка концентрації в економіці України (c. 111 - 122)

Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття «концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх визначали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Оцінено концентрацію економіки України та визначено, що найбільш висококонцентрованими є такі галузі: електроніка та комп’ютери, автомобілебудування, ЗМІ, товари особистого користування, програмне забезпечення і бізнес-сервіс, конгломерати; також досить висококонцентрованими є галузі: спиртних напоїв і тютюну, машинобудування, хімії, ліків і біотехнологій, нафтогазова.

Стаття написана українською мовою


Яхно Т. П., Гусаковська Т. О.
Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання (c. 123 - 129)

Метою статті є узагальнення наявних підходів щодо оптимального співвідношення механізмів регулювання економіки та виявлення факторів, що впливають на формування паритету державного регулювання та ринкового саморегулювання економіки. Аналіз наявних досліджень дозволив встановити, що найбільш оптимальною для ефективного розвитку є модель змішаної економіки, яка спирається у своїй організації на систему ринкових цін, проте використовує різноманітні форми державного втручання для виправлення макроекономічної нестабільності. Згладжування, запобігання негативним наслідкам дії ринкових регуляторів – мета державного регулювання економіки. Обґрунтовано, що оптимальне поєднання механізмів державного регулювання та ринкового саморегулювання не є сталою величиною. Максимально ефективне співвідношення цих механізмів не завжди буде досягатись за умови рівності державного втручання та саморегулювання. Воно залежить від потенціалу країни, її задіяності в системі світового ринкового господарства, рівня розвитку суспільства, а також історичних особливостей розвитку країни та фази економічного циклу. Перспективами подальших досліджень є обґрунтування нової парадигми формування паритету державного регулювання та ринкового саморегулювання в умовах фінансової невизначеності та дії наднаціональних регуляторів, наростання протиріч глобалізації-регіоналізації на основі використання системно-синергетичного підходу.

Стаття написана українською мовою


Яцун Л. М., Карпенко О. В., Карпенко В. Д.
Методологія формування національної політики харчування населення (c. 130 - 138)

Викладено матеріали дослідження процесів управління сферою харчування за критеріями складу завдань діяльності підприємств, їх участі в інтеграційному процесі виробництва, реалізації та організації споживання продуктів і послуг харчування. Запропоновано модель природовідповідного розвитку сфери харчування як природно-соціально-економічної системи. Визначено пріоритетні напрями національної політики харчування населення на основі інтеграції учасників процесу організації харчування. Обґрунтовано методологічні підходи до формування моделі управління розвитком сфери харчування за етапами підготовки та прийняття рішень щодо інтеграції суб’єктів господарювання, включаючи підприємства аграрного сектора, харчової промисловості, торгівлі, ресторанного господарства та домогосподарств.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2017

Андрейченко А. В.
Розвиток агропромислового виробництва в контексті проблеми ресурсозбереження в АПК України (c. 57 - 61)

Мета статті полягає у дослідженні розвитку агропромислового виробництва в контексті проблеми ресурсозбереження в АПК України. Встановлено, що інтенсифікація агропромислового виробництва нерозривно пов’язана з проблемою ресурсозбереження, яке полягає у підвищенні ефективності використання ресурсів і всебічній їх економії. Розглянуто ряд позитивних економічних наслідків економії матеріальних ресурсів у сфері АПК у масштабах господарства країни. Розкрито сутність економічного механізму ресурсозбереження в АПК, що полягає в обґрунтуванні комплексу економічних, організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на стимулювання ресурсозбереження. Обґрунтовано, що одним із напрямків конкурентоспроможності вітчизняного АПК та ефективним інструментом ресурсозбереження є впровадження безвідходного агропромислового виробництва. Зроблено висновок, що проведення ресурсозберігаючої політики, зокрема у сфері АПК, неможливо без дієвої системи управління процесами ресурсозбереження на всіх рівнях, прийняття відповідних законодавчих заходів, нових комплексних підходів до забезпечення економії матеріальних ресурсів, єдиної ресурсозберігаючої політики на основі сучасних технологій її здійснення, в першу чергу – безвідходних.

Стаття написана українською мовою


Антонюк В. П., Щетініна Л. В.
Трансформація зайнятості за видами економічної діяльності як індикатор структурних зрушень в економіці України (c. 62 - 70)

Метою статті є аналіз процесу структурних трансформацій зайнятості в Україні за сферами економічної діяльності для виявлення пріоритетних напрямків розвитку ринку праці в контексті світових тенденцій розвитку економіки. У статті аналіз трансформації зайнятості в Україні здійснено за методологією М. Кастельса, що викладена у книзі «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура». На основі даних Держстату та Євростату здійснено порівняльний аналіз трансформації зайнятості населення за основними групами ВЕД, особливу увагу приділено промисловості та сфері послуг. Отримані результати свідчать про звуження вітчизняного ринку праці та деформацію його структури, невідповідність структурних трансформацій зайнятості сучасним світовим тенденція. Це проявляється у скороченні відсотку зайнятих в індустріальному секторі економіки (внаслідок його стагнації та занепаду), його зростанні в сільському господарстві та значно нижчій частці зайнятих (порівняно з країнами ЄС) у сфері послуг. Виявлено зменшення частки працівників у сфері послуг виробникам, що є «пасткою» для розвитку промисловості країни. Низькою залишається частка зайнятих у побутових послугах, що свідчить про низький рівень життя більшості населення країни. Частка зайнятих у соціальних послугах хоч і зростає, однак є значно нижчою, ніж у європейських країнах. Обґрунтовано необхідність розробки стратегії нової соціально-економічної політики, спрямованої на відродження та інноваційний розвиток промисловості, модернізацію виробничої та соціальної інфраструктури і на цій основі – забезпечення прогресивної структури продуктивної зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Горбань В. Б.
Муніципальне енергетичне планування в умовах глобалізації: імперативи та цілі (c. 71 - 78)

Розкрито важливість енергетичного планування для органів місцевого самоврядування на шляху досягнення цілей сталого розвитку. Окреслено сутність енергетичного планування в територіальних громадах України та Європи з позиції аналізування інфраструктурних секторів міського господарства. Стаття базується на дослідженні відповідних міжнародних методологій, пов’язаних із енергетичним і кліматичним плануванням на місцевому рівні. Наведено опис процесу трансформації європейської ініціативи «Угода мерів» з акцентом на її інтенсивну глобалізацію щодо енергетичних і кліматичних питань. Досліджено досвід формування муніципальних планів дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в європейських країнах та в Україні. Наведено огляд емпіричних даних споживання паливно-енергетичних ресурсів і викидів вуглекислого газу в територіальних громадах України та країн Європейського Союзу. Європейські методологічні директиви з досліджуваної тематики висвітлено на основі ключових політично-розпорядчих документів. Кілька практичних прикладів із українських і європейських міст наведені для ілюстрації можливих дій відповідно до визначеної проблематики. Запропоновано системні методологічні рекомендації щодо опису комплексних аспектів енергетичного планування у містах, беручи до уваги раціональне впровадження енергоефективних заходів. Виявлено інноваційні механізми, основні перешкоди та можливості раціонального впровадження енергоефективних проектів в Україні та країнах Європи. Обґрунтовано, що в сучасних умовах глобалізації, використовуючи проектно-орієнтовану парадигму, інструменти муніципального енергетичного планування стають ключовими мотиваційними факторами для розвитку політики сталого енергетичного розвитку.

Стаття написана англійською мовою


Єрмаченко В. Є., Прокопович С. В.
Проблема визначення вагових коефіцієнтів для побудови рейтингу наукової діяльності вищих навчальних закладів України (c. 79 - 87)

Статтю присвячено проблемі рейтингового оцінювання наукової діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) України та дослідженню впливу вагових коефіцієнтів на рейтингову позицію ВНЗ. Вихідний інформаційний простір, використаний у цій роботі, дозволяє визначити потенціал наукової діяльності з точки зору кадрової та ресурсної забезпеченості і результативність – з точки зору якості підготовки наукових кадрів (студентів, аспірантів, молодих вчених та ін.), фінансових результатів наукової діяльності та публікаційної активності. Об’єктами дослідження були обрані 98 ВНЗ України. На основі методу максимуму ентропії були розраховані вагові коефіцієнти, що визначають значущість кожного з вихідних показників інформаційного простору. На основі використання таксономічного методу розраховано інтегральні оцінки потенціалу, результативності та наукової діяльності в цілому для кожного ВНЗ із застосуванням вагових коефіцієнтів та без. Проведено аналіз отриманих рейтингових позицій ВНЗ, досліджено зміни позицій під впливом вагових коефіцієнтів. Зроблено висновок, що використання вагових коефіцієнтів під час розрахунку інтегральної оцінки наукової діяльності ВНЗ України не призвело до зрушень серед перших (найсильніших) та останніх (найслабших) ВНЗ. Але зміни рейтингових позицій, іноді досить суттєві, відбулися у більшої частини ВНЗ, які займають середнє положення у рейтингу. Таким чином, за рахунок вагових коефіцієнтів було знівельовано вплив «викидів» за окремими показниками, що дозволило отримати більш стійкі, справедливі й інформативні результати рейтингування наукової діяльності ВНЗ.

Стаття написана російською мовою


Карпінський Б. А.
Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина (c. 88 - 95)

Мета статті полягає як у системному виділенні фінансово-економічних особливостей забезпечення наукової сфери, так і розробці управлінської доктрини підвищення результативності діяльності наукових працівників у глобалізованому науковому просторі через поєднання публікаційної відкритості, мотиваційних важелів, інтересів бізнесу і споживачів, виходячи з зарубіжного досвіду та стратегіології її розвитку в реаліях України. Визначено, що публікаційна відкритість конкретного науковця залежить від наукової відкритості публікацій національних видань, які не завжди є прозорими для глобального наукового простору. Розглянуто переваги та недоліки застосування наукометричних баз даних щодо видань, які забезпечують відкритість отриманих результатів досліджень учених, із урахуванням фінансових можливостей. Виділено управлінську перевагу інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки», яка дозволяє забезпечити через середовище Google Scholar створення бібліометричного профілю конкретного вченого та покращити його «видимість», забезпечуючи цим як підвищення його конкурентоспроможності, так і нарощування фінансово-економічного забезпечення. Розглянуто управлінську перевагу асоціативних комплексів, подібних до американських університетів Ліги плюща, та вперше з позиції стратегіології розвитку синтезовано підхід про створення цієї організаційної структури в Україні, де були б сконцентровані найвідоміші класичні університети. Перевага та перспективність пропонованих заходів полягає у системному формуванні управлінської доктрини фінансово-економічного забезпечення наукової сфери, оптимізації використання наукового потенціалу території та його наближення до потреб споживачів і бізнесу, активізації публікаційної відкритості та результативності через управлінсько-мотиваційні інструменти, ефективного використання коштів платників податків.

Стаття написана українською мовою


Крамарев Г. В.
Оцінка розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні (c. 96 - 107)

Статтю присвячено проблематиці оцінки й аналізу різних аспектів конкурентоспроможності промисловості та її розвитку. Доведено, що інструментарій оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності потребує подальшого удосконалення в напрямку забезпечення можливості за допомогою його застосування визначати шляхи подолання негативних наслідків структурних деформацій у промисловому комплексі економіки з урахуванням сучасних тенденцій інноваційно-технологічного розвитку провідних країн світу. Проведено аналіз наявних підходів до оцінки розвитку промисловості (її конкурентоспроможності) в цілому й окремих галузей (видів діяльності), що пропонуються міжнародними інституціями, науковцями та практиками. Показано, що при оцінці розвитку промисловості та її окремих галузей використовуються агреговані часткові показники, що не дозволяє урахувати специфіку галузей, їх значущість у промисловості, технологічний рівень, а також визначати структурні зрушення і їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. З метою усунення вказаних недоліків, а також базуючись на наявних напрацюваннях фахівців у цій галузі, запропоновано удосконалену модель оцінки та методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні.

Стаття написана українською мовою


Крутова А. С., Кащена Н. Б., Бігдан І. А.
Реформування пенсійної системи України в контексті сучасних загальносвітових тенденцій (c. 108 - 116)

Гідний соціальний захист сьогоднішніх і майбутніх поколінь пенсіонерів можливий лише за умови забезпечення відповідного рівня платоспроможності та фінансової стійкості пенсійної системи держави у довгостроковій перспективі. Метою статті є обґрунтування напрямів подальшого удосконалення системи пенсійного забезпечення України в контексті сучасних загальносвітових тенденцій. В процесі дослідження було встановлено, що необхідність якісних змін діючої солідарної системи пенсійного страхування визначається неспроможністю ПФУ здійснювати пенсійні виплати за рахунок власних коштів, залучення держави як донора та перерозподіл значного обсягу державних фінансових ресурсів на фінансування пенсійних витрат. На підставі критичного аналізу законодавчих ініціатив уряду щодо модернізації солідарної пенсійної системи, запровадження накопичувальної системи загальнодержавного пенсійного страхування і поширення системи недержавного пенсійного забезпечення, з урахуванням досвіду більшості країн світу розроблені рекомендації щодо подальшого реформування пенсійної системи та відповідної трансформації пенсійного законодавства України. Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі складає аналіз світової практики управління недержавними пенсійними фондами та регулювання їх інвестиційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Кулик В. В.
Проблеми та перспективи діалогового планування відтворювальних процесів національної економіки (c. 117 - 124)

Проаналізовано деякі аспекти становлення, розвитку та сучасного застосування технології діалогового планування в економічних дослідженнях процесів відтворення національної економіки. Визначено етапи становлення діалогового планування як прийняття рішень в людино-машинних системах в організаційних системах ієрархічного та неієрархічного типу. Дослідження процесів відтворення складних економічних систем і діалогове планування їх розвитку доцільно здійснювати в рамках спрощеної економічної моделі закритої / відкритої економіки, що водночас описує стан об’єкта дослідження та процеси його відтворення. За методологічну й інформаційну основу для аналізу процесів відтворення в рамках такої моделі слід брати систему національних рахунків. Багатокритеріальний аналіз процесів відтворення національної економіки як складної соціально-економічної системи на початку досліджень доцільно замінювати аналізом ВВП у розрізі процесів виробництва ВВП і розподілу ВВП, що дозволяє виявити особливості економіки, її переваги та недоліки, уразливі сторони й ін. Дослідження процесів відтворення національної економіки доцільно здійснювати максимально спрощуючи систему балансів задля проведення предметного аналізу відтворювальних процесів і їх результативного впливу на динаміку ВВП. Для цього спрощену систему балансів закритої економіки необхідно застосовувати щодо дослідження відкритої економіки, списуючи при цьому всі неузгодженості на зовнішні зв’язки. В рамках спрощеної економічної моделі проведено макроекономічний аналіз пропорцій відтворення економіки України і досліджено їх вплив на динаміку ВВП.

Стаття написана українською мовою


Мілютін Г. В.
Стан і структурні зрушення в енергетичному секторі України (c. 125 - 137)

Статтю присвячено аналізу стану енергетичного сектора України та структурних зрушень у ньому у 2000–2016 рр. Досліджено динаміку виробництва електроенергії в Україні та світі та коефіцієнта завантаження потужностей з її виробництва. Проаналізовано структуру потужностей і виробництва електроенергії в Україні за видами генерації: теплових електростанцій, атомних електростанцій, теплоелектроцентралей, гідроелектростанцій і відновлюваних джерел енергії. Досліджено терміни експлуатації наявних потужностей. Досліджено структурні зрушення у потужностях і виробництві електроенергії в Україні. Доведено, що в Україні спостерігалася тенденція до зменшення виробництва електроенергії, в той час як світове виробництво за той же час збільшилося, та більша частина виробничих потужностей в атомній, тепловій і гідроенергетиці відпрацювали свій проектний строк експлуатації і підлягають заміні або модернізації. Визначено, що структурні зрушення в потужностях і виробництві електроенергії в Україні у 2000–2016 рр. були вельми низькими, при цьому найбільше структурне зрушення в потужностях і випуску електроенергії за аналізований період відбулося у відновлюваних джерелах енергії, а суттєве негативне структурне зрушення – у виробництві електроенергії на теплоелектростанціях.

Стаття написана українською мовою


Опарін В. М., Паєнтко Т. В.
Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні (c. 138 - 147)

Статтю присвячено оцінці ідеології і прагматики податкових реформ в Україні. Авторський підхід до дослідження проблеми відрізняється від традиційних підходів, які зосереджені на оцінці фіскальної ефективності податків, і спрямований на оцінку обґрунтованості таких реформ і їх вигід для суспільства з точки зору довгострокового розвитку. Метою статті є оцінка ідеології та прагматики податкових реформ із точки зору їх обґрунтованості та результативності для суспільства. Проаналізовано вектори податкових реформ із основних бюджетоутворюючих податків: податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, ПДВ. Проведено порівняльний аналіз тенденцій оподаткування доходів і доданої вартості в Україні і світі. Обґрунтовано, що цілі податкових реформ, які декларувалися владою, були або надуманими, або так і не були досягнуті. Реальними ж цілями безкінечного реформування було створення для олігархічних кланів широких можливостей уникнення оподаткування на «законних» підставах. Саме уникнення оподаткування створило передумови для їх прискореного збагачення, яке використовувалося переважно у непродуктивному напрямі, що не сприяло розвитку національної економіки. З цих позицій вважаємо за необхідне дати саме негативну оцінку проведеним в Україні податковим реформам. Крім того, результатом податкових реформ стало недостатнє наповнення бюджету податковими надходженнями і, як результат, надзвичайно обмежене фінансування соціальної сфери, стан якої сама влада визнає як мінімум незадовільним, а реально він є катастрофічним. Тобто неупереджена оцінка податкових реформ в Україні засвідчує як їх безрезультативність, так і негативні наслідки для суспільства, з одного боку, і повну реалізацію намічених цілей для олігархів – з іншого.

Стаття написана українською мовою


Петраков Я. В., Гнедіна К. В.
Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки (c. 148 - 155)

Необхідність зниження антропогенного навантаження, подолання загроз екологічній безпеці та забезпечення еколого-орієнтованого розвитку є одними з основних глобальних викликів сучасності. Водночас заміщення традиційних джерел альтернативними потребує кількісної оцінки прямого й опосередкованого впливу на довкілля. Проаналізовано динаміку та структуру забруднення в Україні в розрізі основних джерел і форм забруднень та їх вплив на вуглецеву продуктивність ВВП. Запропоновано проводити оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки за допомогою інтегрального індикатора, який би враховував низку факторів, зокрема зміну частки відновлюваних джерел енергії у загальному первинному постачанні енергії, зміну частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, індекс парникових газів за сектором енергетики, зміну якості атмосферного повітря у міському населеному пункті, обсяг інвестицій у скорочення викидів СО2, вуглецеємність виробництва енергії, частку потужностей у тепловій генерації, що відповідає екологічним вимогам ЄС.

Стаття написана українською мовою


Рекова Н. Ю.
Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації (c. 156 - 163)

У дослідженні сформовано теоретичний базис впровадження фіскальної децентралізації в Україні на підставі визначення відповідності між еволюцією наукових підходів до формування ефективної моделі державного управління та ступенем централізації влади на конкретному етапі розвитку суспільства. Узагальнено погляди античних мислителів Стародавнього Єгипту, держав Месопотамії, Індії, Китаю, Риму, Греції та визначено пріоритетне місце державного централізованого управління без розмежування на форми централізації. Надано характеристику централізованому управлінню у період розвитку феодальних держав. Детально проаналізовано наукові здобутки представників неоінституційного напряму економічної думки та виділено етапи формування децентралізації, зокрема фіскальної, як окремої теорії. Окреслено етапи та відповідні ним організаційно-законодавчі документи впровадження децентралізації в Україні та охарактеризовано її результати.

Стаття написана українською мовою


Токарський Т. Б.
Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми (c. 164 - 171)

Статтю присвячено передісторії трансформаційних процесів українського суспільства на засадах стратегії економічного та соціального розвитку України в площині європейського вибору 2002–2011 рр. і далі в наступні кризові роки. Зосереджено увагу на планах наближення держави до норм і стандартів розвинутої демократії та наявних поразках у громадянському суспільстві, пов’язаних із високим рівнем корупціогенності, порушенням соціальної безпеки, прав і свобод людини і громадянина та ін. Окреслені найбільш актуальні на нинішній час проблеми трансформації соціальної політики, зокрема, змін пенсійної програми, програми соціальних пільг. Окрему увагу приділено економічним підходам і концепціям проблем соціальної політики, формулювання яких переважно ґрунтується на виокремленні специфічних ознак поведінки у сфері зайнятості та безробіття на фоні ринкових механізмів розвитку економіки та розбудови суспільства, а також формуванню механізмів соціального захисту населення.

Стаття написана українською мовою


Хумарова Н. І., Попик О. В.
Методологічні засади формування мотиваційного механізму екологоорієнтованого управління в Україні (c. 172 - 178)

Наведено авторське визначення та сутнісно-функціональне наповнення мотиваційного механізму реалізації основних принципів екологоорієнтованого управлінського впливу в межах урбанізованого простору. Окреслено психоемоційні й економічні основи явища «мотивації» в контексті формування екологоорієнтованої поведінкової моделі. Наведено класифікаційну характеристику процесу мотивування стейкхолдерів за джерелом активізації чинників мотивації та за емоційним забарвленням відгуку на застосовані заходи зовнішнього впливу. Розкрито економіко-екологічний потенціал і доцільність заходів фінансового стимулювання стейкхолдерів щодо імплементації принципів екологоорієнтованого управління на локальному та місцевому рівнях.

Стаття написана українською мовою


Яненкова І. Г.
Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти (c. 179 - 184)

На основі аналізу зарубіжного досвіду цифрових трансформацій промисловості та національних економік в цілому здійснено спробу висвітлити ключові акценти таких трансформацій в Україні. Обґрунтовано, що цифровізація дозволяє отримати значні переваги через зниження вартості економічних і соціальних транзакцій, розширення доступу до послуг і різке підвищення ефективності. В масштабах країни це означає прискорення економічного зростання, збільшення кількості робочих місць і підвищення якості послуг. Скористатися перевагами цифровізації можливо лише за умов постійного поліпшення ділового клімату, вкладення коштів у нові технології і проведення масштабних економічних реформ. Визначено основні технологічні тренди у сфері цифрової трансформації промисловості: масове впровадження інтелектуальних датчиків у обладнання та виробничі лінії; перехід на безлюдне виробництво та масове впровадження роботизованих технологій; перехід на зберігання інформації та проведення обчислювань із власних потужностей на розподілені ресурси й ін. Проаналізовано ключові розроблені цифрові ініціативи для національної економіки. Запропоновано пріоритетні напрями формування і розвитку цифрової економіки на період до 2020 року для України, зокрема: створення умов для цифрової трансформації промисловості країни; формування інформаційно-телекомунікаційних мереж; розробка інтегрованих інженерних програмних платформ і розвиток середовищ проектування і управління життєвим циклом продукту; розробка засобів виробництва, які відповідають вимогам і технологічним стандартам Індустрії 4.0. Розроблено пріоритетні напрями політики за різними стадіями цифровізації економіки.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2018

Андрейченко А. В.
Інноваційно-інвестиційне забезпечення безвідходного агропромислового виробництва: проблеми та перспективи (c. 36 - 41)

Статтю присвячено особливостям інноваційно-інвестиційного забезпечення вітчизняного безвідходного виробництва в агропромисловому комплексі (АПК) в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій. Встановлено, що розвиток інноваційно-інвестиційного забезпечення безвідходного агропромислового виробництва є вирішальним фактором для досягнення мети функціонування конкурентоспроможного, ресурсозберігаючого й екологічно безпечного виробництва в АПК. Визначено основні проблеми інноваційно-інвестиційного забезпечення безвідходного агропромислового виробництва. Окреслено основні напрямки державної інноваційної політики щодо впровадження безвідходного агропромислового виробництва в Україні. Доведено, що підвищення інноваційно-інвестиційного забезпечення безвідходного виробництва в АПК сприятиме технічному, технологічному, організаційно-економічному оновленню агропромислового виробництва, і як наслідок – виробництву конкурентоспроможної продукції для вітчизняного та світового ринків, забезпечення продовольчої безпеки країни.

Стаття написана українською мовою


Брояка А. А.
Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України (c. 42 - 48)

Статтю присвячено дослідженню найважливіших макроекономічних показників, що характеризують тенденції соціально-економічного розвитку України за період 2010–2017 рр. Особливу увагу приділено показнику номінального та реального валового внутрішнього продукту (ВВП), в тому числі в розрахунку на душу населення, та чинникам, що стримують його зростання. Здійснено аналіз інфляційних процесів із використанням динаміки цінових індексів (дефлятора ВВП, індексу споживчих цін). Також висвітлено проблему безробіття і зайнятості та їх впливу на динаміку ВВП. Деякі аспекти фінансово-економічної стійкості України оцінено на підставі аналізу виконання державних боргових зобов’язань, платіжного балансу й інвестицій. В результаті проведеного дослідження виявлено, що протягом останніх 2016–2017 рр. спостерігається часткова стабілізація соціально-економічного стану національної економіки та її перехід у фазу пожвавлення (зокрема, відбулося зростання реального ВВП на 2,5 %, підвищення рівня інфляції – лише на 1,3 %, а рівня безробіття – лише на 0,2 %). Проте проаналізовані показники свідчать про все ще достатньо низькі темпи відновлення економіки, обумовлені попередньою втратою виробничих потужностей, міжгалузевих і логістичних зв’язків у міжрегіональному та зовнішньоекономічному просторі, обмеженням доступу до енергетичної сировини, девальвацією національної валюти, зростанням інвестиційних ризиків. У підсумку окреслено напрямки розв’язання основних невирішених проблем задля переходу до сталого економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Вербицька А. В.
Фінансові механізми інтеграції вищої освіти України в чотирикутник «освіта – уряд – бізнес – суспільство» (c. 49 - 54)

Мета статті полягає у визначенні фінансових механізмів інтеграції вищої освіти України в чотирикутник «освіта – уряд – бізнес – суспільство», що спрямовані на підвищення міжнародної конкурентоспроможності вищої освіти України. Обґрунтовано формування нової національної фінансової стратегії у сфері вищої освіти, в основі якої – впровадження механізму розподілу фінансової відповідальності між державою і споживачами освітніх послуг в особі роботодавців і бізнес-структур, що можливо здійснювати в межах багатоканального фінансування; адаптація досвіду створення ендавмент-фондів як інструменту додаткового фінансування системи вищої освіти; підвищення ефективності експортної політики ринку освітніх послуг. Розкрито принцип бюджетування вищої освіти за результатами та його узгодження з концепцією результативного фінансового менеджменту.

Стаття написана українською мовою


Губарєва І. О.
Моніторинг реалізації державного регулювання економічної безпеки країни (c. 55 - 61)

Метою статті є удосконалення методичного інструментарію моніторингу реалізації державного регулювання економічної безпеки країни. Узагальнено підходи до визначення сутності поняття «економічна безпека країни». Оцінка рівня економічної безпеки країни є ключовим елементом моніторингу реалізації державного регулювання в цій сфері. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення методики оцінки економічної безпеки країни, алгоритм розрахунку якої містить чотири взаємопов’язаних компоненти (економічну, політичну, соціальну, духовну), передбачає використання методів аналізу (кореляційного, кластерного аналізу та методу таксономії), що дозволяє визначити рівень і диспропорцію розвитку і може слугувати основою для моніторингу реалізації державного регулювання економічної безпеки країни. Такий підхід до оцінки економічної безпеки країни дає можливість визначити місце (ранг), яке займає країна в загальній сукупності країн, динаміку зміни рангів за певний проміжок часу, виявити проблемні компоненти та здійснювати моніторинг дієвості державного регулювання економічної безпеки країни. В процесі дослідження визначено, що економічна сфера є головною проблемною компонентою забезпечення безпеки національної економіки для України. Проведений аналіз дозволив виявити найбільш проблемні часткові показники в економічній сфері для України: економічна глобалізація, нерівномірність економічного розвитку, рівень інфраструктури, рівень розвитку фінансового ринку, рівень економічної нестабільності, макроекономічна стабільність. Ці показники мають стабільну негативну динаміку та тенденцію до зниження, що потребує негайного втручання державних органів з метою забезпечення економічної безпеки країни.

Стаття написана українською мовою


Карінцева О. І.
Оптимальна структура національної економіки як запорука сталого розвитку держави (c. 62 - 68)

Розглянуто теоретичну сутність категорії «національна економіка» у вузькому та широкому розумінні, а також визначено такі її ознаки, як: багатосторонність зв’язків між її структурними елементами та їх цілісність; ієрархічність структури національної економіки, динамічність, відкритість. Встановлено основний тренд розвитку національної економіки, який проявляється у трансформаційних процесах. Ідентифіковані такі трансформаційні процеси національної економіки: системоформуючі, системоутверджуючі, системовідтворюючі. Розглянуто теорії структурної трансформації національної економіки. Визначено співвідношення, які характеризують відтворювальну структуру національної економіки: між основними стадіями руху сукупного суспільного продукту; між формами сукупного суспільного продукту за натурально-речовим складом; між елементами та формами сукупного суспільного продукту за функціональною роллю; між складовими частинами суспільного виробництва; між заміщенням використаних засобів виробництва та новоствореною продукцією. Проведено практичний аналіз структури національної економіки різних країн на основі даних Світового банку щодо структури валової доданої вартості груп країн за рівнем доходів і регіональною ознакою в розрізі окремих сфер. Встановлено, що в останні п’ять років зросла тенденція розвитку підприємств галузі сфери послуг.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Мілютін Г. В.
Обґрунтування пріоритетних напрямів структурно-технологічної модернізації сектора електрогенерації (c. 69 - 86)

У статті обґрунтовано необхідність структурно-технологічної модернізації сектора електрогенерації України з урахуванням перспективних напрямів технологічного розвитку сучасної енергетики та виробничої достатності вітчизняного енергетичного машинобудування. Запропоновано методичний підхід до вибору пріоритетних напрямів структурно-технологічної модернізації сектора електрогенерації України. Досліджено структурні зрушення у споживанні електроенергії у країні. Проаналізовано виробництво та споживання електроенергії у країні, особливості регулювання щодобових «полупікових» і «пікових» навантажень, а також сезонних коливань протягом року. Проаналізовано способи покриття навантаження в об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС), маневрові якості різних видів електростанцій, розподілення потужностей покриття навантажень в ОЕС за видами генерації енергії. Здійснено порівняння основних рекомендованих і фактичних параметрів сфери генерації енергії за умов 2016 р. та доведено наявність суттєвих невикористаних резервів генерації електричної енергії. Обґрунтовано можливість оптимізації структури парку генерації енергії. Визначено основні структурні заходи щодо усунення проблем національної сфери генерації електричної енергії. Розроблено порівняльну структурно-технологічну характеристику сфери генерації електричної енергії. Побудовано матрицю позиціонування технологій генерації електроенергії за приведеними експлуатаційними витратами та капітальними вкладеннями та матрицю співставлення технологій з генерації електроенергії за рівнем їх розвитку і рівнем розвитку ринку. Порівняно перспективні технології теплової генерації електроенергії до 2035 р. Обґрунтовано вибір переліку технологій генерації електроенергії, які доцільно впроваджувати на українських електростанціях.

Стаття написана українською мовою


Колупаєва І. В.
Аналіз регуляторної активності органів виконавчої влади (c. 87 - 94)

Мета статті полягає в детальному аналізі регуляторної активності органів виконавчої влади. Систематизуючи та узагальнюючи наявну інформацію щодо здійснення державної регуляторної політики в контексті аналізу регуляторної активності органів виконавчої влади, було розглянуто такі питання: проаналізовано проекти регуляторних актів на відповідність принципам і вимогам державної регуляторної політики; визначено рівень інтегрованості регуляторної політики України з ЄС шляхом аналізу виконання зобов’язань України з імплементації норм ЄС до законодавства; виявлено неефективність забезпечення та реалізації державної регуляторної політики за допомогою визначення відповідності пріоритетів у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики наявним результатам. Визначено, що на сьогодні зберігається тенденція до зниження регуляторної активності органів виконавчої влади через формальний та безсистемний характер планування їх регуляторної діяльності та недотримання ними вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення впливу регуляторної політики на національну економіку за допомогою побудови відповідної імітаційної моделі з відображенням відповідних причинно-наслідкових зв'язків.

Стаття написана українською мовою


Корепанов О. С.
Розвиток інформаційного суспільства в Україні: iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій (c. 95 - 100)

Мета статті полягає в проведенні ґрунтовного вивчення та аналізу різних історичних аспектів становлення та розвитку статистики інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Розглянуто історію виникнення та основні підходи до визначення таких понять, як «інформаційно-комунікаційні технології», «інформаційні технології» тощо. Розкрито хронологію висвітлення питань розвитку ІКТ на Всесвітніх самітах з питань інформаційного суспільства (ВСІС). Визначено та проаналізовано ролі та підходи провідних міжнародних організацій у дослідженні питань використання та розвитку ІКТ, а також виявлення ініціатив із наявності та вимірювання показників статистики ІКТ. Проаналізовано основні цілі та головні досягнення Партнерства для статистичного вимірювання ІКТ. Також здійснено групування зацікавлених сторін щодо використання системи статистики ІКТ на національному рівні та проведено їх змістовний аналіз. Проведено порівняльний аналіз даних щодо використання комп’ютерів і комп’ютерних мереж, застосування сучасних систем і засобів телекомунікації та зв’язку, доступу та використання Інтернету в Україні та за регіонами світу. За результатами аналізу автором сформульовано основні можливі позитивні зміни в соціально-економічному розвитку країни, до яких має призвести ефективне впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Маслак О. О., Петришин Н. Я., Жежуха В. Й.
До питання розвитку нормативно-правового поля кластеризації (c. 101 - 107)

У статті розглянуто поняття кластеризації національної економіки як процесу створення в межах національної економіки країни кластерів (їх систем) та інших мережевих структур, окреслено її значення для розвитку національної економіки (забезпечує підвищення конкурентоспроможності національної економіки, посилення її інноваційної складової, покращення якості освіти, узгодження інтересів влади та бізнесових структур тощо). У результаті дослідження найбільших кластерів визначено нерозвиненість законодавчо-правового поля кластеризації та негативний вплив законодавчого чинника на неї. У статті сформовано рекомендації із розвитку нормативно-правового поля кластеризації за чотирма напрямами: розроблення (прийняття) окремих законів та нормативних актів, визначенням змін до чинного законодавства у сфері кластеризації, внесення змін до багатьох нормативно-правових актів, дія яких пов’язана із регулюванням національної економіки, приєднання до норм міжнародного права.

Стаття написана англійською мовою


Проволоцька О. М., Волошина С. В., Гура О. С.
Місце України у світових рейтингах як індикатор її інвестиційної привабливості (c. 108 - 114)

Статтю присвячено обґрунтуванню на основі світових рейтингів першочергових заходів з формування інвестиційної привабливості України на сучасному етапі її розвитку. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2012–2017 рр., встановлено негативні тенденції останніх років. Дослідження позицій України в основних світових рейтингах у 2015–2016 рр. показало відсутність суттєвих позитивних зрушень в країні. Аналіз змін у складових індексів (субіндексах) дав змогу визначити чинники, які гальмують надходження іноземних інвестицій у національну економіку країни: слабкість інституцій, котрі мають забезпечувати верховенство права, надмірна зарегульованість економіки, зосередження влади в руках олігархічних кланів, значна корупція при розподілі державних коштів, недієздатна судова система тощо. Визначено, що першочергові заходи мають бути спрямовані на ліквідацію або суттєве послаблення впливу цих «симптомів». В підсумку очікується як посилення позицій України у світових рейтингах, так і активізація надходжень іноземних інвестицій.

Стаття написана українською мовою


Сербін О. О., Ситницький М. В.
Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду (c. 115 - 121)

Визначено ключові напрями перспективного розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України для вдосконалення їх системи стратегічного управління на шляху до входження у європейське конкурентне середовище. Висвітлено наукову думку, практику та законодавчі підстави у сфері розвитку наукових бібліотек у Європейському Союзі. Здійснено порівняльну характеристику традиційної бібліотеки та сучасної з метою виявлення відмінностей їх функціонування та розвитку. Ідентифіковано й описано зміст сімнадцяти основних контрастів, що розрізнюють ці наукові бібліотеки. На основі проведеного аналізу європейського досвіду визначено й охарактеризовано дванадцять ключових напрямів подальшого стратегічного розвитку наукових бібліотек України, що полягають у вдосконаленні: цифрового наповнення; бібліотечного простору; системи автоматизації процесів обслуговування; дотримання авторських прав; комерціалізації бібліотечних послуг; міжнародного обміну бібліотечною інформацією; депозитарію магістерських праць; осучаснення обладнання; консолідованої системи антіплагіату; впровадження нових суміжних послуг; системи альтернативного фінансування; системи підвищення кваліфікації персоналу. Результати цього дослідження будуть корисними для керівників дослідницьких університетів та їх наукових бібліотек, а також науковцям і практикам у сфері стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Нам’ясенко Ю. О., Сабіщенко О. В.
Енергетичний сектор України: крах чи виживання (c. 122 - 134)

Розглянуто стан основних традиційних енергетичних галузей української економіки: гідроенергетики, ядерної, теплової, що введено в дію за часів планової економіки. Аналіз гідроенергетики виявив її надзвичайну неефективність з позицій використання площ для отримання одиниці електроенергії (1 Твт. год/рік), яка складає для каскаду дніпровських ГЕС 900 кв. км, що суттєво перевищує показники світової гідроенергетики (53 кв. км). Існування каскаду Дніпровських ГЕС призвело до практичного знищення судноплавства, внаслідок чого країна несе щорічні збитки від 400 до 700 млн USD. Існуюча ядерна енергетика, стан безпеки якої підтримується за рахунок ЄС, наближується до граничного терміну експлуатації в 50 років, що не може не вплинути на зростання рівня аварійності. Що стосується діючої теплової енергетики, то вона також наближується до максимально можливого терміну експлуатації та не задовольняє сучасним вимогам ані за вхідно-вихідною енергоефективністю, ані за допустимим рівнем викидів забруднюючих речовин. Внаслідок цього потрібно скоріше здійснити перехід до відновлюваної енергетики, однак її темпи зростання суттєво менші, ніж заплановано в Енергетичній стратегії. Тому пропонується варіант розвитку, що допоможе подолати наступ національної енергетичної кризи шляхом залучення інвестицій (зростання ставок за викиди та відміна ПДВ на ввіз сучасного обладнання для ТЕС) в сучасну ефективну й екологічну теплоенергетику та стимуляція відновлюваної енергетики шляхом усунення обмеження максимальної потужності для користувачів зеленого тарифу й обґрунтування зростання тарифів за енергетику в найближчій перспективі.

Стаття написана українською мовою


Цимбалюк С. О.
Основні тенденції на ринку праці та їх вплив на кадрову політику підприємств в Україні (c. 135 - 141)

Важливість швидкого реагування на зміни, що відбуваються на ринку праці, адаптації кадрової політики підприємства до них обумовлена необхідністю забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці. Доцільним є відстеження основних тенденцій на ринку праці з метою адаптації кадрової політики до змін задля посилення конкурентних позицій та залучення компетентних фахівців. Метою статті є виявлення основних тенденцій на ринку праці та оцінка їх впливу на кадрову політику підприємств в Україні. Визначено, що для сучасного ринку праці України характерними є зменшення чисельності зайнятого населення, скорочення пропозиції робочих місць і зростання рівня безробіття. Поряд із цим простежується невідповідність попиту та пропозиції на представників різних категорій і професійних груп. Встановлено, що високі показники плинності негативно характеризують кадрову політику й вказують на те, що роботодавці не приділяють належної уваги питанням формування у працівників причетності, лояльності, не створюють належних умов для реалізації ними трудового потенціалу. Виявлені тенденції призводять до посилення конкуренції між роботодавцями на ринку праці за компетентних фахівців, що зрештою спонукає їх використовувати різноманітні важелі підвищення привабливості компанії та формування позитивного бренда роботодавця.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2018

Ципліцька О. О., Яненкова І. Г.
Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації (c. 44 - 50)

Метою статті є визначення соціально-економічних, політичних та інституціональних передумов для формування промислової політики Європейського Союзу та особливостей її реалізації. Визначено, що промислова політика є одним із головних пріоритетів економічного розвитку країн ЄС і ключовим фокусом стратегії «Європа 2020». Промислова політика ЄС формувалася під впливом зростаючої конкуренції на світовому ринку, необхідності реалізації ідеї з’єднання європейський країн за метою забезпечення стабільності політичної ситуації. Поглиблення демократичних засад урядування, розширення прав і свобод громадян, необхідність конвергенції економічного розвитку при зростанні кількості членів спільноти стали новими викликами для формування єдиного внутрішнього ринку та забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств ЄС. Внаслідок цього сформована модель промислової політики зосередилась на підтримці сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, розробки та впровадження новітніх технологій, на створенні рівних можливостей в умовах конкуренції (горизонтальна промислова політика) на противагу секторальній політиці та скороченні державної підтримки окремих галузей промисловості, забезпеченні виконанні рамкових угод. Найбільш успішні практики використання моделі промислової політики ЄС, спрямовані на формування сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, можуть бути використані для розробки стратегії промислового розвитку України.

Стаття написана українською мовою


Бочарова Ю. Г.
Детермінанти та імперативи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації (c. 51 - 57)

У статті систематизовано підходи до класифікації факторів (детермінантів) розвитку інноваційної інфраструктури. Визначено, що найбільше теоретичне та практичне значення має класифікація детермінантів інноваційної інфраструктури на основі синтезу критеріїв позиції та специфіки. На основі запропонованого підходу до класифікації факторів інноваційної інфраструктури визначено універсальні зовнішні фактори, універсальні внутрішні фактори, специфічні зовнішні фактори, специфічні внутрішні фактори розвитку інноваційної інфраструктури. Найважливішими універсальними зовнішніми факторами, що мають багатовекторний, системний вплив на розвиток інноваційної інфраструктури країни на сучасному етапі розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин, є: 1) перехід від промислового до постіндустріального суспільства та, як наслідок, активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційної діяльності; 2) глобалізація, що супроводжується зростанням глобальної взаємодії, зміною характеру взаємозалежності країн (неозалежність) та ін. Найважливішими зовнішніми факторами розвитку інноваційної інфраструктури є стан, особливості та потенціал розвитку національної інноваційної системи, ефективність державної інноваційної політики та фінансова підтримка. Найважливішими універсальними внутрішніми факторами розвитку інноваційної інфраструктури є стан і особливості її архітектури. Найважливішими внутрішніми факторами розвитку інноваційної інфраструктури є стан та особливості розвитку окремих елементів інноваційної інфраструктури. На основі аналізу детермінантів та особливостей контексту розвитку інноваційної інфраструктури визначено імперативи її розвитку в умовах глобалізації.

Стаття написана українською мовою


Іванова Н. С.
Емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів в аспекті забезпечення безпеки національної економіки (c. 58 - 65)

Метою цієї роботи є емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів Україні за розробленими канонічними моделями. Для вивчення і систематизації факторів регіональної економічної безпеки застосовувалися методи теоретичного узагальнення. Методи системного аналізу, а саме метод канонічного аналізу було застосовано для ідентифікації латентних чинників ефективного управління регіональною економічною безпекою та розробки прогнозних моделей економічної безпеки регіонів. Метод порівняння дозволив визначити спільні та відмінні ознаки результатів розрахунку економічної безпеки регіонів за двома моделями. Застосування методу канонічного аналізу даних соціально-економічного розвитку регіонів України за 2008–2015 рр. дозволило розробити прогнозні моделі економічної безпеки регіонів. Результати канонічного аналізу свідчать, що 97,08 % варіації результативних показників регіональної економічної безпеки пояснюється варіаціями одинадцяти чинників-симптомів. Розроблені моделі оцінки регіональної економічної безпеки ZYі (за частинними ознаками) та ZХі (за чинниками-симптомами) є коректними і мають тісний зв'язок, що підтверджується значенням коефіцієнта кореляції (0,97). Прикладний характер запропонованих моделей обґрунтовано їх практичним застосуванням за фактичними даними соціально-економічного розвитку регіонів України за результатами 2008–2016 рр. Реалізація розроблених моделей дозволила визначити, що найкращий стан економічної безпеки за результатами 2016 року має Дніпропетровська область, найгірший – Луганська область. В подальших дослідженнях доцільним є визначення критеріїв оцінки економічної безпеки регіонів, побудова матриці регіональної економічної безпеки та формулювання характеристики станів їх економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Чечетова-Терашвілі Т. М.
Методичний підхід до інтегрального оцінювання рівня розвитку малого і середнього підприємництва в економіці України (c. 71 - 79)

У статті визначено, що розвиток малого та середнього підприємництва (МСП) є важливою передумовою стабільного функціонування економіки країни, джерелом забезпечення робочими місцями її громадян, запорукою їх фінансового добробуту, основою формування середнього класу. Метою статті є розробка методичного підходу до інтегральної оцінки рівня розвитку МСП в економіці України. В статті досліджено наявні методичні підходи до оцінки рівня розвитку та значущості МСП і запропоновано методичний підхід, який базується на відповідній системі показників, що можуть бути розраховані на основі наявної офіційної статистичної інформації та формують компоненти інтегрального показника, які характеризують різні аспекти розвитку МСП в Україні (динаміку його розвитку та значущість в економіці). На основі запропонованого підходу розраховано інтегральний показник оцінки рівня розвитку та значущості МСП за видами економічної діяльності (ВЕД) й в цілому по економіці України, а також по його компонентах. На основі проведеного дослідження визначено, що у 2012–2015 рр. більшість ВЕД економіки країни мали диспропорційне співвідношення динаміки розвитку та значущості МСП, що здійснило негативний вплив на рівень соціально-економічного розвитку України в цілому.

Стаття написана українською мовою


Колєсніченко А. С.
Інституціональні детермінанти антимонопольного регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії (c. 80 - 87)

У статті проаналізовано, що в сучасних умовах господарювання концентрація великих бізнес-структур сектора генерації енергоринку України, викриваючи проблеми демонополізації сутності взаємовідносин суб’єктів галузі, ґрунтується на інституціональній природі детермінант антимонопольного регулювання. До ключових завдань антимонопольних органів належить визначення монополіста на ринку та розробка адекватних дієвих заходів, спрямованих на регулювання його діяльності та взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку на паритетних засадах. З огляду на це, формування критеріїв домінування, при використанні різних індексів і параметрів, відіграє важливу роль у провадженні інституціональних важелів регулювання. Здійснення порівняльного аналізу результатів застосування критерію домінування й індексу Герфіндаля-Гіршмана на прикладі суб’єктів сектора генерації ринку електричної енергії дозволяє зробити висновок, що підхід до розробки системи антимонопольних важелів має бути зваженим і ґрунтовним, з урахуванням комплексного бачення детермінант, які беруть участь у визначенні ступеня конкретності ринку та формують інституціональні передумови для побудови конкурентної моделі взаємовідносин учасників такого ринку.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Шахно А. Ю.
Національна модель державного регулювання розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції (c. 88 - 97)

Метою цієї статті є дослідження ролі держави та її впливу на процеси формування, відтворення та розвитку людського капіталу в умовах глобалізації. Акцентовано увагу на тому, що людський капітал виступає ключовим фактором, що дозволить країні прискорити темпи інтегрування у світовий економічний простір. Визначено, що на сьогодні в Україні, коли пріоритетом і стратегічним курсом виступає економіка інноваційного розвитку, побудована на економіці знань, склалися несприятливі умови для збереження і відтворення конкурентоспроможного людського капіталу. Авторами наведено визначення категорії «людський капітал в умовах глобалізації». Обґрунтовано, що державне регулювання розвитку людського капіталу необхідно розглядати в аспекті впливу глобалізаційних процесів і з урахуванням національних стратегій. Визначено інструменти впливу та принципи побудови системи державного регулювання розвитку людського капіталу. Проаналізовано обсяг фінансування та частку витрат Державного бюджету на освіту, охорону здоров’я та духовний і фізичний розвиток. Зазначено, що відбувається поступове зменшення витрат держави на розвиток людського капіталу, що є негативною тенденцією. Зазначено, що зниження рівня життя людського капіталу призводить до посилення міграційних процесів і відпливу інтелектуального капіталу за кордон. Розроблено та запропоновано національну модель державного регулювання розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції. Для підвищення ефективності здійснення державної політики та мінімізації втрат відтоку інтелектуального капіталу за кордон запропоновано комплекс заходів з боку держави щодо удосконалення регулювання процесами розвитку людського капіталу країни. Перспективами подальших досліджень є визначення впливу інноваційних складових механізмів державного регулювання тих сфер діяльності, які в майбутньому могли б істотно підвищити якість людського капіталу та збільшити показник індексу людського капіталу країни.

Стаття написана українською мовою


Мардус Н. Ю.
Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів (c. 98 - 104)

Метою статті є дослідження формування методичного підходу до оцінки характеру розвитку внутрішнього ринку товарів, який поєднує в собі методи оцінювання стану внутрішнього ринку товарів і методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку товарів, передбачені відповідними методичними підходами. Для досягнення мети було досліджено методологічний апарат, який поєднує в собі методи оцінювання стану внутрішнього ринку товарів і методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку товарів, передбачені відповідними методичними підходами. Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів передбачає здійснення декількох етапів. Серед них першим етапом є формування із застосуванням методу міжсистемної відповідності відповідно до системи коефіцієнтів розвитку внутрішнього ринку товарів показників оцінки стану, що містяться в інформаційній базі. За другим блоком показників оцінки структурного характеру пропонується визначати показники оцінки структури за товарними групами та показники оцінки структури за суб’єктами. За третім блоком пропонується визначати показники оцінки розвиненості інфраструктури. З цією метою використовується метод систематизації даних, що містяться в інформаційній базі для оцінки стану внутрішнього ринку, що дозволяє впорядкувати показники та розподілити на три основні блоки: показники оцінки функціонального характеру; показники оцінки структурного характеру; показники оцінки факторів, що обумовлюють характер. Обґрунтовано розподіл показників оцінки стану внутрішнього ринку з урахуванням їхньої інформаційної різнорідності. Сформовано методичний підхід до оцінки стану внутрішнього ринку товарів, який передбачає формування системи показників оцінки стану внутрішнього ринку товарів з метою використання методу систематизації даних, які містяться в інформаційній базі, для оцінки стану внутрішнього ринку товарів і оцінки його розвитку. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є оцінка розвитку внутрішнього ринку товарів, що базується на пропонованому у статті методичному підході оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Мілютін Г. В.
Оцінка поточного стану і визначення можливостей вітчизняного енергетичного машинобудування по забезпеченню модернізації українського сектора електрогенерації (c. 105 - 120)

Статтю присвячено проблематиці розвитку українського сектора електрогенерації. Метою статті є оцінка й аналіз поточного стану енергетичного машинобудування в Україні та визначення його можливостей по забезпеченню модернізації вітчизняного сектора електрогенерації. Проведено аналіз техніко-технологічного забезпечення існуючого парка електрогенерації в Україні за виробниками основного устаткування. Показано, що основне устаткування на українських АЕС – російського походження, а на ТЕС та ГЕС – як українського, так і російського походження. Розглянуто діяльність головних підприємств енергетичного машинобудування України, які виготовляють обладнання для всіх видів електростанцій, в тому числі парових гідравлічних турбін, генераторів, котлів, дизельних моторів, електроапаратури, кабелю тощо. Сформовано карту техніко-технологічного забезпечення сектора електрогенерації України. Визначено основні проблеми, що помітно стримують подальший розвиток вітчизняного енергомашинобудування. Обґрунтовано, що основним стратегічним напрямом розвитку вітчизняного енергомашинобудування є максимально можливе задоволення потреб електроенергетичного комплексу за рахунок розробки та виробництва власного обладнання й зведення до мінімуму обсягів імпорту. Доведено, що при поступовому розв’язанні інаявних у цей час проблем та при більш повному й грамотному використанні існуючого потенціалу енергомашинобудівного комплексу України, розвиток підприємств комплексу у заданому напрямі є цілком реальним.

Стаття написана українською мовою


Пелех О. Б.
Сутність, концептуальні засади й особливості структурної політики (c. 121 - 127)

Сучасні економічні, соціальні та політичні кризи певною мірою пояснюються недостатньою увагою до формування і реалізації структурної політики держави. Аналіз результатів досліджень сутнісних характеристик застосовуваного поняттєвого апарату дозволив сформулювати власне розуміння поняття «структурна політика». Структурна політика – це складова частина економічної політики, яка являє собою сукупність соціально-економічних заходів, що здійснюють держава й інші суб’єкти економічної політики шляхом обґрунтування та впровадження цілеспрямованих структурних змін і перетворень в економіці та суспільстві з метою здійснення оптимальної перебудови економічної системи, усунення диспропорцій, забезпечення збалансованого та позитивного розвитку економіки, вирішення актуальних соціально-економічних проблем. Структурна політика характеризується загальносистемними властивостями. Ознаками, які ідентифікують структурну політику, є: комплекс заходів; складова економічної політики; використання стимулів, інвестицій та інновацій; спрямування структурних перетворень; підтримка розвитку складових національної економіки та формування їхніх необхідних пропорцій; підвищення ефективності суспільного виробництва та його структури; забезпечення економічного зростання. Цілями структурної політики є: здійснення структурних перетворень; використання структурних змін як інструмента для підвищення темпів розвитку економіки; підготовка економіки до потреб майбутнього. Cтруктурна політика пропонує методи й інструментарій для її здійснення. Використовуваний нею інструментарій включає інструментарій прямої та непрямої дії. Складниками структурної політики є галузева, інноваційна, промислова, інвестиційна, відтворювальна, регіональна, інституційна, екологічна, конкурентна, соціальна, зовнішньоекономічна політика. Структурна політика у процесі реалізації набуває різних форм: політика адаптації; політика запобігання; антиципаційна політика; реструктуризація.

Стаття написана українською мовою


Шевчук С. В.
Теоретико-методологічні засади визначення категорії «регулятивний потенціал держави»: гносеологічний аспект (c. 128 - 133)

Розглянуто категорію «регулятивний потенціал держави» з позицій гносеологічного підходу та у контексті розуміння подій, явищ і процесів, що виникають при забезпеченні митних інтересів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. У ході дослідження було з’ясовано, що в умовах транспарентності та трансформації глобального економічного простору необхідність перегляду позицій активізації регулятивного потенціалу держави у контексті забезпечення національних інтересів є необхідною вимогою часу. Проаналізовано та систематизовано позиції науковців у розумінні сутності визначення «регулятивний потенціал держави», а також запропоновано авторський підхід інтерпретації відповідної дефініції. Акцентовано увагу на різновекторності позицій розуміння природи сентенції, що в загальному форматі зменшує ефективність її застосування та впливає на загальнодержавний стан функціонування системи державного регулювання в цілому. Виокремлено позицію інтерпретації сентенції західною економічною школою, що вбачає в категорії «регулятивний потенціал держави» більшою мірою людські, фінансові ресурси, законодавчу базу та досвід, на відмінну від вітчизняних дослідників, які акцентують увагу на можливостях і засобах, що в процесі регулювання дають результат, а також встановлено різноаспектність вживання поняття у розрізі видів діяльності. Акцентовано увагу на провідній ролі держави, у площині забезпечення її управлінської та організаційної ролі, у реалізації регулятивного потенціалу щодо забезпечення митних інтересів. Сформовано гіпотезу, що саме механізми державного регулювання здійснюють пошук скритих та активізацію наявних резервів, можливостей та ресурсів у досягненні позитивних показників господарської діяльності, що обумовлює тісний взаємозв’язок регулятивного потенціалу держави із заходами та інструментарієм державного регулювання економіки.

Стаття написана українською мовою


Щепкіна Н. М.
Електронні аукціони в умовах цифрової трансформації: досягнення та прорахунки (c. 134 - 140)

Метою статті є дослідження основних принципів роботи електронних аукціонів. Досліджено й узагальнено характерні особливості роботи електронних аукціонів. Розкрито зміст категорії «електронний аукціон». З’ясовано ключові інтереси суспільства, що визначають рівень суспільної довіри до роботи електронних аукціонів у розрізі принципів інформаційно-цифрової діяльності. Аргументовано, що проблемами, які потребують нагального вирішення з метою повної реалізації на практиці стандартів відкритості та прозорості електронними аукціонами, є: чіткість розмежування компетенцій окремих органів влади; уникнення випадків «ламання» чинного законодавства. Розкрито зміст реалізованих проектів щодо прозорості та відкритості електронних аукціонів, а саме: «Є-data» та «ProZorro». Запропоновано інституційне середовище електронних аукціонів розуміти як формування якісних інститутів-правил і норм функціонування такого роду аукціонів. Наведено та розкрито вигоди від роботи електронних аукціонів для організаторів аукціонів та аукціонерів, серед яких: можливість участі в торгах з будь-якої точки світу, не виходячи зі свого офісу; чесна конкуренція, що виключає нецінові методи ведення боротьби; прозорість і відкритість процесу продажів. Подальші дослідження у цій галузі полягають у оцінці доцільності розробки інструментів і механізмів роботи віртуальних аукціонів з метою формування цифрової реальності, а також розробці «дорожньої карти» щодо усунення недоліків, властивих електронним аукціонам, і щодо прискорення розвитку, глобалізації, підвищення мобільності та цифрової орієнтації економіки.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2018

Антонюк К. І.
Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз (c. 37 - 44)

Мета статті полягає в аналізі методів оцінки ефективності міжнародної технічної допомоги (МТД) та визначенні її реального впливу на економічні перетворення в Україні та її регіонах. Розглянувши значний масив статистичних даних, наукових праць, досліджено динаміку зміни обсягів і пріоритетних секторів для фінансування проектів і програм МТД з урахуванням політичних і економічних змін у житті країни. Запропоновано підхід оцінювання ефективності МТД на основі визначення коефіцієнта кореляції між обсягами МТД у певній галузі економіки, її часткою у ВВП країни й окремими галузевими індикаторами. Його апробація для галузей, які на сьогодні є об’єктом реформ (транспорт та інфраструктура, охорона здоров’я та медицина, енергетика, аграрний сектор та освіта), ще раз підтвердила висновки багатьох науковців про відсутність чіткої кореляції між досліджуваними змінними, що свідчить про багатокритеріальність, неоднозначність і складність впливу МТД на економічний розвиток країни. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі, враховуючи неоднозначність впливу програм і проектів МТД на розвиток країни, вбачаємо в удосконаленні системи моніторингу проектів з боку органів влади та місцевого самоврядування, застосуванні сучасних аналітичних методів, імітаційного, системно-динамічного моделювання тощо.

Стаття написана українською мовою


Кулик В. В., Кудін Г. І.
Прогнозування змін міжгалузевих зв’язків у моделі «витрати-випуск» (c. 45 - 55)

У дослідженні розглянуто теоретико-методологічні основи прогнозування міжгалузевих зв’язків, що використовуються в сучасній економічній практиці та ґрунтуються на методологічній основі національного рахівництва. Проведено аналіз процесів відтворення виробничої системи національної економіки з використанням рахунку виробництва, де економіка розглядається як одногалузева, тригалузева. Здійснено огляд сучасних економіко-статистичних методів прогнозування змін міжгалузевих зв’язків на основі моделі «витрати-випуск». Здійснено прогноз змін міжгалузевих зв’язків на основі агрегованої тригалузевої моделі «витрати-випуск» економіки Німеччини (2013–2014 рр.). Дослідження дозволило провести системний аналіз економіки країни, визначити змінюваність міжгалузевих зв’язків і ВВП у зв’язку зі змінами структури кінцевого попиту.

Стаття написана українською мовою


Куриляк В. Є., Живко М. А.
Нова економіка України в контексті євроцивілізаційної інтеграції (c. 56 - 62)

Мета статті полягає в аналізі сучасного етапу розвитку світогосподарської системи, який формується під впливом міждержавних процесів регіоналізації та відображає сучасний етап глобалізації, що змінює звичні основи світоустрою. Розглянуто кількісні і якісні форми розвитку та ускладнення міжнародних економічних відносин під феноменом становлення «нової економіки», сучасної модернізації, «інформаційного суспільства», що формують нову парадигму світоустрою, містять у собі дві взаємопов’язані тенденції процесів глобалізації, які впливають на процес формування цілісного світового господарства, глибокої взаємозалежності національних економік у результаті інтенсифікації міжнародного поділу та кооперації праці, лібералізації економіки, її широкої транснаціоналізації, що виникають на регіональному рівні і посилюють процеси економічної інтеграції держав, об’єднуючи їх економіки в єдиний регіональний господарський комплекс, який володіє потенціалом розвитку «нової економіки». Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі полягають у поглибленні теоретичних засад розвитку світової економічної архітектури, яка в епоху глобалізації стає все більш цілісною і одночасно складною, багатошаровою полісистемою країн і регіонів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2018

Бондар-Підгурська О. В.
Матеріалізація науково-методологічного підходу до прогнозування та оцінки ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки на основі модернізованого ІЛР (МІЛР) (c. 43 - 48)

Метою статті є удосконалення та матеріалізація науково-методологічного підходу до оцінки та прогнозування ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку. Досліджено ІЛР як керований параметр та інтегральний показник оцінки ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки (ІФСРСОЕ) на предмет необхідності його модернізації з метою врахування найбільш значущих параметрів розвитку інноваційної діяльності в контексті стійкого задоволення життєво важливих інтересів (ЖВІ) більшості населення країни. Імплементовано терміни «критерій стійкості» та «запас стійкості» системи управління ІФСРСОЕ у сферу економіки, що є маркерами оцінки соціальної стабільності. Наголошено, що від’ємне значення запасу стійності свідчить входження країни в активну фазу кризи, тривале перебування в якій призведе до революційної ситуації. На основі міждисциплінарного підходу, морфологічного аналізу та методу корегування індексу автором удосконалено та матеріалізовано інтегральний показник оцінки ефективності системи управління ІФСРСОЕ – модернізований індекс людського розвитку (МІЛР) який є головним регульованим параметром динамічної адаптивної моделі системи управління ІФСРСОЕ, котрий поряд із показниками, що загальноприйняті методикою розрахунку ІЛР ООН, враховує ще й екологічні, соціальні, економічні параметри підсистем системи управління ІФСРСОЕ, зокрема параметр нерівності в суспільстві, що в такий спосіб корегує ІЛР і дозволяє комплексно оцінити її результативність як динамічної системи з урахуванням критеріїв стійкості, оптимальності, ефективності, а також є основою прийняття управлінських рішень щодо втілення заходів підвищення рівня задоволення ЖВІ населення.

Стаття написана українською мовою


Грицуленко С. І., Уманець О. Ю.
Інфокомунікаційний розвиток України в умовах переходу до цифрової економіки (c. 49 - 60)

Загальновизнаним чинником безпосереднього впливу на становлення і розвиток цифрової економіки є рівень розвитку інфокомунікацій, що актуалізує питання його вимірювання як індикатора ступеня готовності України до реалізації цифрових стратегій. З цією метою у статті на основі статистичних даних інформаційного суспільства та цифрової економіки із застосування відповідних показників оцінки (технологічних, економічних, соціальних) для України, країн Європи та СНД виміряні: рівень розвиненості інфраструктури ІКТ; рівень використання ІКТ громадянами, бізнесом і державою; рівень розвиненості ІКТ-сектора (економічний та соціальний аспекти). За підсумками дослідження зроблено відповідні висновки. Зокрема, низький рівень інфокомунікаційного розвитку України відносно країн географічно близьких регіонів знижує можливості досягнення ключових цілей цифрових стратегій, виводячи на перший план необхідність вирішення таких конкретних завдань: розвиток інфраструктури ІКТ через підвищення доступу й інноваційності мереж зв’язку; подальше забезпечення доступу населення, домогосподарств, бізнесу та держави до ІКТ; збереження ніш на регіональних ринках ІКТ-послуг і сталий розвиток виробничого підсектора ІКТ, здатного задовольнити попит у комунікаційному обладнанні та нових робочих місцях.

Стаття написана російською мовою


Єрмаченко В. Є., Чжан Лей, Мірзоєв Д. Ш. о.
Методичній підхід до вибору пріоритетних напрямів експорту освітніх послуг на основі аналізу показників зовнішньої торгівлі (c. 61 - 70)

У статті наведено основні показники кількості іноземних студентів, які навчаються в Україні, та обсягів попиту на освітні послуги у країнах, що є їх основними постачальниками; обґрунтовано процедуру рейтингування потенційних конкурентів України на світовому ринку освітніх послуг і вибору складових комплексної стратегії державної програми підтримки експортного потенціалу закладів вищої освіти на основі групування територій пріоритетного експорту з урахуванням вимог потенційних споживачів, які поки що обирають інші країни для навчання за кордоном, щодо забезпечення інфраструктури національних освітніх систем. Пропонується використовувати поєднання методів ранжування, кластерного та дискримінантного аналізу у процесі вибору пріоритетних географічних напрямків експорту освітніх послуг і переліку заходів, спрямованих на підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної системи освіти й окремих навчальних закладів, які у сукупності формують універсальний алгоритм визначення необхідного набору заходів на послідовних етапах розроблення стратегії виходу країни на глобальний ринок освітніх послуг.

Стаття написана українською мовою


Іляш О. І.
Напрями державної політики забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в оперативних цілях соціальної безпеки України (c. 71 - 78)

Мета статті полягає у дослідженні причин низької результативності державної політики у сфері розробки та реалізації дієвих засобів подолання гендерних упереджень, необхідності імплементації досвіду країн ЄС щодо подолання гендерних диспропорцій та пріоритетів підвищення економічних можливостей держави у сфері гендерно чутливого бюджетування, які чинять суттєвий вплив на соціальну безпеку України. Узагальнення та систематизація поглядів багатьох учених дозволили визначити передумови, оцінити сучасний стан і дослідити ризики державної політики соціально-економічних реформ у цій сфері, надати напрями протидії гендерній напрузі у суспільстві в цілях забезпечення конвергенції соціальної безпеки держави. У результаті дослідження було проаналізовано стан і тенденції забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в Україні та країнах світу. Виявлено ризики зниження соціальної безпеки через посилення гендерної нерівності, поглиблення гендерних диспропорцій у політичній сфері, сферах працевлаштування, освіти, навчання та економіки, посилення розриву в оплаті праці. Гіпотезою дослідження є недостатність процедур імплементації норм і практик ЄС щодо запобігання насильству, зниження дискримінації та дотримання прав людини. Набули подальшого розвитку дослідження напрямів цілеспрямованої державної політики забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків і впровадження міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства з комплексним підходом до подолання інституційних обмежень і зниження економічних втрат. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є удосконалення запропонованих органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендацій щодо розробки оперативних цілей стратегії соціальної безпеки через розробку пріоритетів політики у сфері забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок, попередження гендерного насильства, дотримання політичних прав та економічних можливостей жінок у суспільстві, збереження паритету на ринку праці та сприяння соціальному захисту обох статей у суспільстві. Подальша ескалація проблем гендерної нерівності та відсутність стратегічних цілей забезпечення соціальної безпеки у гендерній сфері може спричинити зниження національної безпеки України.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Лелюк О. В., Костенко Д. М.
Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні (c. 79 - 92)

В статті доводиться, що концепція централізованого енергопостачання втрачає своє значення та їй на заміну приходить ідеологія нової парадигми розвитку енергетики, серед основних положень якої виділяється необхідність випереджаючого розвитку розподілених енергетичних систем. Метою цієї статті є розробка та апробація методичного підходу до оцінки рівня розвитку розподіленої енергетики в Україні та її областях. Визначено сутність поняття «розподілена енергетика» та її основні принципи: 1 – близькість розташування виробничих потужностей до споживача; 2 – маневреність виробничих потужностей; 3 – використання диверсифікованої номенклатури первинних паливно-енергетичних ресурсів (ППЕР). Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня розвитку розподіленої енергетики в Україні та її областях. В межах цього підходу: розраховано показник покриття попиту власним виробництвом в областях України; здійснено оцінку міри достатності власного виробництва для покриття попиту на електроенергію в них; розраховано показники розподіленої енергетики в областях України; досліджено структуру парку потужностей генерації електричної енергії в країні та розраховано показник маневреності потужності в її областях; оцінено рівень маневреності потужності в областях країни; проаналізовано структуру парку потужностей генерації електричної енергії в Україні за видами ППЕР і розраховано показник диверсифікації потужності за видами ППЕР в областях країни; оцінено міру рівня диверсифікації потужності областей України за видами ППЕР; розраховано інтегральний показник рівня розвитку розподіленої енергетики в областях України у 2017 р., що базується на часткових показниках: покриття попиту виробництвом, маневреності енергетики та диверсифікації потужностей. Розроблено характеристику областей України за мірою рівня розвитку розподіленої енергетики та доведено, що з трьох основних принципів розподіленої енергетики областям України не притаманний жоден.

Стаття написана українською мовою


Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Нормативно-правове забезпечення публічного управління розвитку сільських територій та агропромислового сектора в Україні (c. 93 - 104)

В умовах посилення впливу процесів економічної глобалізації на розвиток сільських територій та вітчизняного агропромислового сектора економіки суттєво зростає актуальність дослідження нових підходів до формування економічного підґрунтя функціонування спроможних територій з метою подолання значних проблем сільської місцевості і забезпечення їх сталого розвитку в умовах загострення ендогенних і екзогенних ризиків. Очевидно, що сучасний кризовий стан сільських територій країни не може сприяти задоволенню інтересів та потреб як виробників, так і споживачів вітчизняної агропромислової продукції, а також не сприяє забезпеченню мешканців територій робочими місцями та сучасними публічними послугами. Також активізуються питання пошуку нових стратегічних підходів до управління розвитком територій, направлених на скорочення диференціації рівня соціально-економічного розвитку регіонів (територій, громад тощо) шляхом вирівнювання умов економічної діяльності, раціонального використання виробничо-ресурсного потенціалу регіонів (територій, громад тощо), досягнення сталого економічного зростання, підвищення соціально-економічних показників рівня життя громадян України. Значущість формування необхідної законодавчої бази для функціонування окремої адміністративно-територіальної системи (регіону, території, громади тощо), оцінки її стану з метою подальшого використання в публічному управлінні територіальним розвитком визначає важливість розробки і впровадження ефективної системи нормативно-правових документів для вирішення соціально-економічних проблем і стимулювання сталого регіонального розвитку в Україні.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2019

Власюк В. Є.
Державна підтримка та прозора звітність як інструменти ринкових перетворень в Україні (c. 20 - 27)

Проаналізовано різнорідні підходи до наукових оцінок управління економікою. Докладно розглянуто методологічні аспекти визначення кількісних і якісних показників діяльності суб’єктів господарювання. Опрацьовано законодавче закріплення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Узагальнено принципи інтегрованої звітності, які розроблялися в Україні за рекомендаціями міжнародних експертів. Описано законодавчо встановлені вимоги щодо переліку статей, показників фінансової звітності, які підлягають оприлюдненню. За допомогою конструктивно-критичного аналізу досліджено практичні приклади державної політики підтримки підприємництва в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Приділено увагу американським пропозиціям щодо підтримки своєї американської економічної системи. Окремо досліджено на основі процесно-орієнтованого підходу перспективи розвитку вітчизняної економіки. Проаналізовано проблемні питання забезпечення комплексного підходу за допомогою моделі М. Д. Беніша до діагностичного інструментарію якості фінансової інформації. Розкрито коло інших факторів, які доповнюють модель Беніша, що розширює коло інструментів з метою набуття прозорості та відкритості для усієї української економічної системи. Актуалізуються інші коефіцієнти з метою удосконалення системи оцінки ризику фінансового маніпулювання. Обґрунтовано необхідність активізації підприємницьких структур у впровадженні процесів виявлення змін у показниках господарської діяльності.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В.
Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України (c. 28 - 45)

Статтю присвячено аналізу стану обробної промисловості України та обґрунтуванню перспективних напрямів її розвитку. Визначено, що однією з найважливіших галузей обробної промисловості є машинобудування, а до галузей, що мають потенціал до розвитку в Україні, віднесено цивільне літакобудування та виробництво легкових автомобілів. Проаналізовано стан галузі цивільного літакобудування: динаміку виробництва літаків в Україні, парк і віковий склад основного обладнання, парк літаків авіакомпаній країни; розглянуто інтегральну оцінку конкурентоспроможності вітчизняних літаків АН-148-100А та АН-140-100, світовий експорт товарів літакобудування, структуру світового ринку кінцевої продукції та світового ринку авіації загального призначення, структуру світового ринку виробництва авіадвигунів, техніко-економічні показники фірм-виробників авіації загального призначення в Україні та найбільш широко представлених легких літаків українського виробництва. Розглянуто порівняльну характеристику авіаційної промисловості України й окремих країн Європи. Розроблено стратегічну матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості України. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками у розвитку вітчизняної авіаційної промисловості є виробництво малих літаків загального призначення та виробництво авіаційних компонент (авіаційних двигунів та ін.). Проаналізовано стан галузі виробництва легкових автомобілів: моделі легкових автомобілів вітчизняного виробництва, динаміку їх виробництва в країні, сегменти ринку, в яких представлено продукцію автомобілебудівної галузі України та її конкурентне середовище, розглянуто інтегральну оцінку технічного рівня вітчизняних автомобілів ZAZ Lanos T-150 та ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу, розподіл України та деяких країн Європи у світовому рейтингу кількості автомобілів на 1000 осіб, динаміку світового виробництва легкових автомобілів, ТОП-10 країн виробників легкових автомобілів / країн найбільших експортерів легкових автомобілів / найбільших виробників легкових автомобілів / світових виробників автокомпонент / країн за обсягом продажу легкових електромобілів. Побудовано стратегічну матрицю SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском легкових автомобілів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами у розвитку вітчизняної автомобільної промисловості за випуском легкових автомобілів можуть бути вузлова збірка електромобілів за ланцюжком: SKD (крупновузлова збірка) ? МKD (середньовузлова збірка) та випуск компонент для легкових автомобілів провідних компаній-виробників у світі.

Стаття написана українською мовою


Комарницька Г. О.
Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (c. 46 - 51)

У статті конкретизовано сутність поняття державно-приватного партнерства, а також обґрунтовано важливість його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розглянуто нормативно-правові аспекти трактування змісту цього поняття з позиції українського законодавства, а також проаналізовано вітчизняну й іноземну літературу за такою тематикою. Наголошено на тому, що державно-приватне партнерство за своїм змістом є доволі широким поняттям й охоплює різні форми співпраці державного та приватного сектора. Співпраця між державним і приватним партнером здійснюється в межах різних організаційно-правових моделей. Предметом державно-приватного партнерства є спільна реалізація різних заходів (сфера яких здебільшого обмежена законодавством тієї чи іншої країни) на засадах поділу завдань і ризиків між державним і приватним партнерами. Зроблено висновок про те, що у літературі поняття державно-приватного партнерства трактується по-різному: як система відносин держави і бізнесу, як конкретні проекти між державними та приватними партнерами, як форма співробітництва, як альянс, як соціальний інститут, як форма ринкової взаємодії, як особливий механізм тощо. Різні підходи до розуміння поняття державно-приватного партнерства свідчать про різні аспекти цього явища, з огляду на що складно та й не доречно обмежувати це поняття його трактуванням в одному реченні. Встановлено, що за своїм змістом і результатами державно-приватне партнерство має чимало спільного із класичними договорами на виконання певних робіт. Водночас відмінності полягають саме у контексті управління відповідними проектами та змісті угод між державним і приватним партнером. Охарактеризовано межі понять «державний партнер» і «приватний партнер», що важливо з огляду на те, що ідентифікування цих партнерів забезпечує можливість виокремлення переліку суб’єктів, що можуть вступати у договірні відносини в межах державно-приватного партнерства. Розглянуто співвідношення понять «публічно-приватне партнерство» та «державно-приватне партнерство».

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2019

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О.
Державне регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки держави (c. 31 - 38)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних положень державного регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевого елементу системи економічної безпеки держави. Обґрунтовано необхідність участі держави у регулюванні розвитку туристичного комплексу, що визначається сучасними тенденціями ринкового середовища. Ідентифіковано теоретичні положення формування системи державного галузевого регулювання та розглянуто вплив її на економічну безпеку держави. Надано характеристики складовим потенціалу розвитку туристичного комплексу в системі державного галузевого регулювання. Узагальнено сутнісні характеристики поняття «державне регулювання розвитку туристичного комплексу», що підтвердило відсутність єдиного наукового підходу до визначення базових критеріїв ефективності державного регулювання туристичної діяльності. Визначено елементи та послідовність державного регулювання розвитку туристичного комплексу, де враховано передумови, заходи, інструменти та мету регуляторної політики держави у туристичній галузі. Сформовано елементи державної політики реалізації потенціалу та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу держави.

Стаття написана українською мовою


Іляш О. І., Блохін П. В.
Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави (c. 45 - 52)

Актуальність, багатогранність і складність проблеми становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави є питанням вкрай важливим для України, яка зазнала агресії з боку Росії, і потребує більш глибокого вивчення. Відсутність в українських реаліях відповідного дослідження з проблеми економіки миробудівництва настільки ускладнює вироблення механізмів подолання внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці держави, що гостро актуалізує наукові пошуки у цьому напрямку. У статті досліджено основи становлення економіки миробудівництва як інструменту подолання соціально-економічних дисбалансів розвитку України та її вплив на забезпечення економічної безпеки держави. Здійснено спробу визначити вплив економіки миробудівництва на систему економічної безпеки держави у постконфліктному періоді. Доведено, що економіка миробудівництва в системі національної безпеки виступає матеріальною основою національної суверенності. Отримані результати дослідження поглиблюють проблему нерозвиненості економічних зв’язків з країнами ЄС. Автори переконані, що зниження гібридних загроз і ризиків економічної безпеки країни на засадах економіки миробудівництва здатні гарантувати стійкість і стабільність національної економіки, її спроможність до саморозвитку й економічного прогресу у поєднанні із соціальними пріоритетами й інтересами країни. Водночас досягнення перемир’я формує нові можливості відбудови промислових та інфраструктурних об’єктів, залучення міжнародних донорів, відновлення економічних зв’язків, реальної підтримки й активізації малого та середнього бізнесу, становлення нової бізнес-моделі національної економіки. Зроблено висновок, що в Україні найбільшим пріоритетом національних інтересів у сфері економічної безпеки повинно бути створення на засадах миробудівництва конкурентоспроможної, соціально орієнтованої економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя та добробуту населення.

Стаття написана українською мовою


Мельник Т. М., Пугачевська К. С.
Детермінанти імпортозалежності економіки України (c. 53 - 61)

Розглянуто актуальне питання формування ефективної системи регулювання імпорту з метою стимулювання вітчизняної промисловості та розширення експортного потенціалу України. Дослідження здійснено на основі аналізу обсягів імпортоспоживання в економіці України. Огляд наукових джерел у цьому напрямку вказує на те, що серед науковців ведуться дискусії щодо впливу імпорту на економічний розвиток. У невеликій кількості серед наявних робіт досліджено питання впливу тарифних і нетарифних обмежень на конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва. Водночас потребують подальшого дослідження тенденції та наслідки зростаючої імпортозалежності економіки України. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі України, товарну та географічну структуру імпорту і напрями його використання на цілі проміжного, кінцевого споживання та валового нагромадження. Визначено причини та наслідки перевищення обсягів імпорту над внутрішнім виробництвом і розраховано показники відкритості національної економіки. Оцінено можливості імпортозаміщення в окремих видах економічної діяльності. Обґрунтовано пріоритетність поєднання стратегії імпортозаміщення з експортною орієнтованістю промислового виробництва на основі ефективного експорт-промоушн на зарубіжних ринках.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Решетняк О. І.
Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні (c. 62 - 72)

Метою статті є аналіз закономірностей та тенденцій, які склалися в науковій сфері України з метою визначення основних проблем її розвитку. В результаті проведеного дослідження визначено основні закономірності та тенденції розвитку науки в Україні. Доведено, що розвиток науки в Україні відбувається всупереч загальносвітовим тенденціям. Досліджено основні показники, що характеризують стан розвитку науки в країні, а саме динаміку кількості наукових установ, кількості дослідників, якісного составу дослідників, розподілу фінансування на наукові та науково-технічні роботи, структури джерел фінансування наукових і науково-технічних робіт, структури витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт, питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, кількості виконаних наукових і науково-технічних робіт, заявок і патентів на винаходи, кількості інноваційно-активних промислових підприємств, в тому числі тих, які фінансують наукові дослідження та розробки. Дослідження дозволило визначити основні проблеми у розвитку наукової сфери та запропонувати напрямки їх вирішення. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є обґрунтування конкретних заходів виведення вітчизняної наукової сфери з кризового стану та розробка рекомендацій щодо формування стратегії розвитку наукової і науково-технічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Ходжаян А. О., Ходжаян А. Р.
Концептуальні засади державної структурної політики національної економіки (c. 73 - 80)

Метою статті є визначення концептуальних засад формування та реалізації політики структурної перебудови економіки України, а також ідентифікація засадничих принципів, функціональних напрямів і пріоритетних заходів удосконалення структурної політики України. У результаті дослідження визначено ключові завдання та цілі структурної політики в Україні, обґрунтовано критерії ефективності організаційно-економічного механізму державного регулювання структурних зрушень, окреслено вимоги до укладання та наповнення міжгалузевих державних програм структурної перебудови економіки України. Запропоновано комплекс функціональних і селективних заходів з удосконалення вітчизняної структурної політики, а також механізми інституційного забезпечення реалізації цих заходів. Проаналізовано функції регулювання інноваційно-технологічної сфери в системі структурної політики держави. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка методології для визначення критеріїв вибору пріоритетних галузевих напрямів структурних зрушень в українській економіці.

Стаття написана українською мовою


Шемаєва Л. М.
Розвиток державно-приватного партнерства у вимірі показників України у глобальних рейтингах (c. 81 - 88)

У статті наведено аналіз чинників, що впливають на розвиток державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні. З огляду на те, що однією із основних цілей ДПП є залучення капітальних інвестицій для будівництва та модернізації об’єктів інфраструктури, доведено, що оцінки країни у міжнародних рейтингах мають важливе значення для розбудови відносин із потенційними інвесторами, стратегічними партнерами та впливають на розвиток системоутворюючих ланок механізмів ДПП. Запропоновано структурувати показники глобальних рейтингів, об’єднавши за тематичними блоками, а саме: економічний (Doing Business, Global Competitiveness Index, Index of Economic Freedom, Legatum Prosperity Index); корумпованості системи (Corruption Perception Index, The Open Budget Survey, Global Open Data Index); індикатори державного управління (Worldwide Governance Indicators). В результаті аналізу визначено, що показники країни у глобальних рейтингах доцільно розглядати одночасно як індикатори потреби у ДПП та виявлення бар’єрів розвитку партнерства держави і бізнесу. Запропоновано удосконалення Концепції розвитку ДПП в Україні, підкреслено необхідність урахування Індексу готовності країни до ДПП, що має базуватися на комплексній оцінці впливу чинників політичного, економічного, інституційно-правового, соціального й інноваційно-технологічного характеру. У цьому контексті аналіз глобальних рейтингів країни доцільно використовувати представниками органів державної влади, бізнесу, інститутів громадянського суспільства при формуванні державної політики з розвитку ДПП.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2019

Волошан І. Г., Мазоренко О. В., Письмак В. О.
Стимулювання орієнтації економіки України на експорт: законодавчі та регулюючі аспекти (c. 29 - 36)

Статтю присвячено проблемам стимулювання експорту в Україні. Одним із завдань держави в умовах євроінтеграції стає розвиток та удосконалення експортної діяльності українських підприємств, що є неможливим без державних заходів його підтримки і стимулювання. Інтеграція України до Європейського Союзу сприяла виникненню об’єктивної потреби реформування митного законодавства та переосмислення на методологічному рівні митної політики як елементу державної політики щодо захисту кордонів і національної безпеки України. Мета статті полягає в обґрунтуванні стимуляційного впливу митних режимів Україні, товарної структури експорту та логістичної складової на розвиток експортно-орієнтованої економіки у контексті збалансування інтересів експортерів і держави в умовах активізації зовнішньої торгівлі. В межах проведеного дослідження проаналізовано митну політику України, визначено сутність митного режиму та види митних режимів. Проведений аналіз митних режимів України показав, що одним з найбільш застосовуваних є експорт. Також досліджено структуру українського експорту, визначено Топ-10 поточних товарних груп, описано перспективні сектори економіки. Порівняння структури експорту України зі світовою структурою дозволило визначити, що товарна орієнтація українського експорту відповідає загальносвітовим тенденціям. Успішне функціонування у міжнародному торговельному просторі неможливе без активного впровадження концепції логістики, постійного розвитку функцій, методів та інструментів міжнародної логістики. Узагальнено нормативно-правове забезпечення логістичної діяльності при активізації експорту в України та систематизовано основні конвенції щодо регулювання міжнародних перевезень.

Стаття написана англійською мовою


Гуторов А. О.
Теоретичні засади розвитку агропродуктових інтеграційних відносин (c. 37 - 46)

Метою статті є узагальнення та систематизація теоретичних засад розвитку агропродуктових інтеграційних відносин. Досліджено ґенезу продуктової інтеграції, показано її взаємозв’язок з ланцюгами створення цінності. Узагальнено принципи реалізації агропродуктових інтеграційних відносин. Встановлено взаємозв’язок виробничої типізації сільськогосподарських товаровиробників і агропродуктової інтеграції. Удосконалено організаційно-економічні засади реалізації стратегічного потенціалу розвитку продуктових інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, базисом чого є виробнича типізація й економічна класифікація сільськогосподарських товаровиробників, а також замкнені ланцюги створення додаткової вартості, що приводять до формування цілісної системи організації й розміщення агропромислового виробництва, основною ланкою відтворення якого на мікрорівні є інтегровані суб’єкти господарювання, на мезорівні – фахові виробничі об’єднання і кластерні структури, на макрорівні – агропродовольчий сектор, на мегарівні – глобальні виробничі мережі. Сформовано континуум стратегій агропродуктової інтеграції (повна інтеграція, часткова інтеграція, квазіінтеграція, неінтеграція, франчайзинг), розроблено концептуальні схеми їх реалізації. Запропоновано коефіцієнт цілісності ланцюга створення додаткової вартості як індикатор розвитку агропродуктових інтеграційних відносин.

Стаття написана українською мовою


Данілова Е. І.
Концептуальний підхід до оцінювання рівня національної економічної безпеки на основі оцінювання економічної безпеки стадій суспільного відтворення (c. 47 - 53)

Метою статті є розробка концептуального підходу до оцінювання рівня національної економічної безпеки на основі оцінювання економічної безпеки реалізації кожної зі стадій суспільного відтворення, що дозволяє виявляти джерела небезпек у базових процесах національної економіки й оцінювати здатність сформованої системи економічної безпеки забезпечити збалансованість, стійкість і розвиток на кожній зі стадій. Методологія проведення роботи: метод аналізу – для аналізу наявної методики оцінювання рівня економічної безпеки України; метод систематизації – для формування індикаторів безпеки вхідних потоків у кожну зі стадій суспільного відтворення, індикаторів реалізації стадії та індикаторів вихідних потоків; метод адитивного згортання – для розрахунку індексу економічної безпеки національної економіки. Запропонований концептуальний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки національної економіки дозволяє здійснити оцінювання економічної безпеки реалізації кожної зі стадій суспільного відтворення та національної економіки в цілому та виявити відповідність стану економіки критеріям безпеки, а саме: збалансованості, стійкості, розвитку.

Стаття написана українською мовою


Дибчук Л. В., Пчелянська Г. О.
Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку (c. 54 - 60)

Метою статті є визначення сутності й особливостей дистрибуції на продовольчому ринку й обґрунтування використання маркетингово-логістичних моделей дистрибуції для виробників і комерційних посередників продовольчих товарів. Визначено, що дистрибуція є важливою частиною маркетингу готової продовольчої продукції, і від її ефективності залежатиме кінцевий результат роботи суб’єкта господарювання. Тому до сфери компетенції маркетингу також входить і логістична складова, що пов’язана з організацією фізичного переміщення, складування та зберігання сировини та готової продукції. Встановлено, що сутність маркетингового-логістичного підходу до управління підприємств полягає у поєднанні комплексу маркетингу та комплексу логістики та передбачає доставку потрібного товару в потрібне місце, в потрібний час і з меншими витратами, ніж у конкурентів. Проаналізовано структуру оптового товарообороту ринку України в динаміці та виявлено високий рівень самозабезпеченості країни основними видами продовольчих ресурсів. Визначено тенденцію до зростання роздрібного товарообороту продовольчих товарів, а також встановлено основні фактори, які впливають на його динаміку. Зазначено переваги співпраці виробників продовольчих товарів з дистриб’юторами та вигоди роздрібних суб’єктів від такого співробітництва. Розглянуто основні стратегії збуту, які застосовуються на продовольчому ринку: інтенсивного, селективного й ексклюзивного збуту. Визначено основні маркетингово-логістичні моделі дистрибуції на продовольчому ринку, а саме: пряма (безпосередня поставка виробником товарів споживачеві), непряма (використання послуг дистриб’ютора як комерційного посередника між виробником і споживачем) і змішана (використання як прямої, так і непрямої моделі дистрибуції товарів), а також проаналізовано основні чинники її вибору.

Стаття написана українською мовою


Євтушенко В. А., Кудінова М. М., Сіладі К. Б.
Заклади вищої освіти України в національній екосистемі підтримки молодіжних стартапів (c. 61 - 67)

Метою цієї статті є визначення основних орієнтирів руху стартапів в Україні, а також дослідження та надання оцінки вже наявному досвіду роботи із міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток молодіжного підприємництва та національних закладів вищої освіти (ЗВО) задля поліпшення та поглиблення їх співпраці. У статті розкрито сутність стартапу, розглянуто різні визначення терміна «стартап», виділено основні тенденції розвитку стартап руху в Україні в цілому та молодіжного підприємництва зокрема. Також проаналізовано авторитетний рейтинг глобальних екосистем стартапів і наведено його оціночні критерії, розглянуто рейтинг країн за кількістю стартапів і за глобальним індексом інновацій. Проаналізовано найвідоміші українські стартапи та надано їх стислу характеристику для більш чіткого розуміння. Розглянуто зарубіжний досвід із побудови інфраструктури екосистем, зокрема, досвід Сінгапуру та Пекіну. Окрім цього, проаналізовано національну екосистему підтримки молодіжних стартапів в Україні та її основні напрямки, а також наведено найважливіші проекти екосистеми та визначено їх сутність. Наведено приклади ефективної взаємодії ЗВО України із міжнародними бізнес-інкубаторами, наприклад, діяльність програми підтримки інновацій та стартапів Sikorsky Challenge при університетах, а також представлено позитивний досвід співробітництва в галузі розвитку молодіжних стартапів між мережею міжнародних академічних бізнес-інкубаторів YEP та економічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Розглянуто основні напрямки діяльності бізнес-інкубатора, історію його функціонування та описано можливості, які отримують студенти під час роботи з YEP у кожному наведеному напрямку.

Стаття написана українською мовою


Мостова А. Д.
Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави (c. 68 - 76)

Метою статті є дослідження інституційної основи забезпечення продовольчої безпеки держави, систематизація основних проблем і розробка стратегічних напрямів удосконалення. На основі наукових праць запропоновано визначення інституцій та інститутів продовольчої безпеки. Основні інститути, що забезпечують функціонування механізму гарантування державної продовольчої безпеки, запропоновано визначити як інститути: ринкових механізмів і ринкового ціноутворення; соціальних стандартів і макроекономічних індикаторів; технічного регулювання, сертифікації, безпечності і якості продукції; товарних і фінансових інтервенцій, продовольчого резерву; державної аграрної політики та заходів підтримки товаровиробників; інфраструктури аграрного та продовольчого ринку; методів і інструментів стратегічного планування; інформаційного забезпечення продовольчої безпеки; правового забезпечення продовольчої безпеки. Розглянуто та систематизовано інституції продовольчої безпеки відповідно до стратегічного рівня, на якому зосереджено механізми формування стратегії продовольчої безпеки, та тактичного рівня, на якому зосереджено механізми реалізації, координації та моніторингу стратегії продовольчої безпеки. Досліджено специфіку ключових інституцій, що контролюють і відповідають за окремі складові гарантування продовольчої безпеки, зокрема, формування стратегічних напрямів державної аграрної політики з питань цінового, технічного регулювання, публічних закупівель, розвитку аграрного сектора економіки та напрямів підтримки вітчизняного товаровиробника, розвитку сільських територій, безпечності та якості харчової продукції, захисту прав споживачів, формування продовольчого резерву, координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері продовольчої безпеки відповідно до сучасної кон’юнктури продовольчих ринків. Визначено основні стратегічні пріоритети вдосконалення інституційного забезпечення продовольчої безпеки України. Основними напрямами подальших досліджень має бути розробка заходів і рекомендацій з удосконалення державної аграрної політики.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2019

Аксьонова І. В.
Статистичне оцінювання тиску на ринку праці України (c. 33 - 40)

Ринок праці виступає важливою складовою будь-якої національної економіки, оскільки він формує якісні та кількісні параметри необхідної робочої сили, від якої залежать можливості структурної трансформації та динамічних змін в економіці країни. У зв’язку з цим актуальними є питання дослідження середовища функціонування ринку праці на підставі постійного моніторингу попиту та пропозиції робочої сили та оцінювання їх впливу на ситуацію на національному та регіональному ринках праці. Мета статті полягає в проведенні статистичного аналізу основних тенденцій розвитку вітчизняного ринку праці та оцінювання тиску з боку різних соціально-демографічних груп населення на його формування й розвиток. Методологічною та інформаційною основою дослідження виступили монографії науковців, в яких висвітлюються проблеми розвитку сучасного ринку праці, матеріали періодичних видань і ресурси Internet із зазначеної проблематики, статистична інформація сайтів Державної служби статистики України, Державної служби зайнятості, Міністерства фінансів. При проведенні дослідження використано метод узагальнення інформації, статистичні методи групування, порівняння, координації, вивчення структури, динаміки. У результаті дослідження було виділено групи населення, які формують ринок праці; здійснено аналіз динаміки основних демографічних показників населення, що характеризують ринок праці та впливають на його формування; розглянуто тенденцію показників, що справляють тиск на ринок праці; проаналізовано співвідношення попиту, пропозиції та працевлаштування робочої сили в динаміці; проведено порівняння регіонів України за співвідношенням кількості безробітних, вакансій та середньої заробітної плати за вакансіями. Перспективами подальших досліджень у напрямі формування та регулювання сучасного ринку праці є оцінювання впливу кількісної та якісної структури трудових міграційних потоків на стан вітчизняного ринку праці й розвиток економіки країни в цілому.

Стаття написана українською мовою


Гораль Л. Т., Гавриленко М. М., Войтків Т. І.
Тарифоутворення для природних монополій в умовах цифровізації економіки (c. 41 - 46)

Метою статті є обґрунтування необхідності зміни підходів до формування тарифів через вплив цифровізації економіки на всі виробничі процеси на прикладі підприємств по транспортуванню нафти. Зазначено, що цінова політика вітчизняних підприємств доволі часто ще здійснюється безсистемно та некваліфіковано, зокрема, підприємства використовують витратний підхід до ціноутворення; при формуванні цін не враховуються попит покупців і ціни конкурентів; ціна використовується без зв’язку з іншими елементами комплексу маркетингу; ціни не пристосовані до змін ринкової кон’юнктури. Здійснено аналіз методики формування тарифів для підприємств – природних монополій, для прикладу обрано ПрАТ «Укртранснафту» групи компаній «Нафтогаз України». Акцентовано увагу на величині рентної плати. Встановлення рентної ставки в доларах США до тарифів, затверджених у гривнях, призводило до того, що розмір ставки рентної плати за окремими маршрутами до перегляду тарифів був вищим від діючих. Зазначено, що цифровізація економіки призведе до зміни тарифів для природних монополій у бік зменшення та до зростання їх привабливості. Наголошено, що цифровізація стане головним інструментом для досягнення стратегічної цілі України – збільшення ВВП у 8 разів, до 1 трлн дол. у 2030 році, та забезпечення добробуту, комфорту та якості життя українців на рівні, вищому за середній показник у Європі.

Стаття написана українською мовою


Савченко М. В., Шкуренко О. В.
Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки (c. 47 - 54)

Мета статті полягає у визначенні тенденцій і перспектив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. У результаті дослідження було встановлено, що ідентифікація і дослідження напрямів розвитку вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інструментом у системі заходів із підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства, прогнозування розвитку галузі та її адаптації до глобальних трендів розвитку світового агроринку. На основі даних за період 2012–2016 рр. досліджено динаміку експорту й імпорту аграрної продукції України і визначено таке: скорочення експорту з одночасним скороченням експорту агропромислової продукції; основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції залишається ринок Азії. Встановлено, що у глобальній перспективі ринки аграрної продукції залишатимуться добре збалансованими завдяки позитивним трендам збереження високих експортних можливостей країн і порівняно стабільних світових цін. Розраховано прогнозні значення індексу світових цін на аграрну продукцію до 2024 р. Для покращення позицій українських товаровиробників на світовому ринку агропродукції запропоновано такий комплекс заходів: розвиток інноваційних технологій вирощування та поліпшення технічного оснащення галузей АПК з метою підвищення якості виробленої продукції із забезпеченням вимог світових стандартів; сприяння кооперації й інтеграції сільськогосподарських товаровиробників; удосконалення логістики просування українських продуктів на світовий ринок з метою уникнення втрат за ціною і якістю; розвиток транспортної інфраструктури; державна підтримка крупнотоварного експортоорієнтованого виробництва. Перспективами подальших наукових досліджень у цьому науковому напрямі є розроблення організаційно-економічного механізму регулювання ринку аграрної продукції в умовах глобалізаційних викликів з метою розвитку вітчизняної аграрної продукції на світових ринках.

Стаття написана українською мовою


Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б., Сподарик Т. І.
Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні (c. 55 - 61)

Досліджено тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні. Метою досліджень є розробка стратегічних напрямів стимулювання розвитку підприємницької діяльності з урахуванням сучасних тенденцій у контексті світової та європейської інтеграції. У статті визначено сутність понять «підприємництво», «малий бізнес». Систематизовано основні негативні чинники розвитку вітчизняного малого бізнесу з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів на шляху створення сприятливих умов їхнього функціонування. Висвітлено позитивні тенденції розвитку діяльності малого бізнесу на теренах України, на державному та регіональному рівнях. Визначено основні причини невдач, через які малі підприємства припиняють свою діяльність, однією з яких є некомпетентність управлінського персоналу, що тягне за собою негативні наслідки. Проаналізовано динаміку кількості об’єктів малого та середнього бізнесу і стан розвитку вітчизняних підприємств протягом 2010–2018 років, а також визначено стимулюючі фактори, які мають безпосередній вплив на розширення сектора підприємницької діяльності. Визначено інституції підтримки, які діють в Україні для спрощення доступу до необхідної інформації, – це інформаційно-консультативні установи, інвестиційні фонди та компанії. Запропоновано стратегічні напрями ефективного розвитку українського малого бізнесу з використанням «хмарних сервісів». Сформовано теоретичні засади щодо економічного розвитку та підтримки малого підприємництва міжнародними програмами «COSMO» та «Горизонт 2020». За результатами дослідження визначено, що малий і середній бізнес розвивається повільними темпами, однією із причин є податковий тягар, який тягне за собою використання підприємством схем ухилення від сплати податків або й взагалі припинення підприємницької діяльності. Тому забезпечення ІТ-інфраструктури, зменшення податкового тиску, створення інвестиційних програм за рахунок державного та іноземного фінансування сприятиме розвитку та посиленню конкурентних переваг малого бізнесу на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2020

Азьмук Н. А.
Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки (c. 52 - 58)

Широке використання цифрових технологій у виробництві та сфері послуг змінює процес праці, соціально-трудові відносини та сприяє розвитку цифрової зайнятості. Цифрова зайнятість характеризується глобальним характером і фактично знаходиться поза межами національного регулювання. Метою статі є оцінювання цифрової зайнятості та прогнозування її зміни в короткотерміновій перспективі, розробка заходів адаптації регулювання національного ринку праці при переході до цифрової економіки. Запропоновано гіпотезу для оцінювання цифрової зайнятості, яка заснована на вимірюванні кількості зайнятих у сферах виробництва чистого цифрового продукту. Визначено види економічної діяльності, де виробляється чистий цифровий продукт. Зроблено оцінку стану чисельності зайнятих, обсягу виробництва та частки доданої вартості, що формується у цьому сегменті. Зроблено прогноз зміни кількості зайнятих та обсягу виробленої продукції у короткостроковій перспективі з використанням засобів лінії трендів. Прогноз базується на еволюційному сценарії розвитку національної цифрової економіки. Доведено, що глобальні загрози поряд зі здійсненням негативного впливу на соціально-трудову сферу можуть виступати фактором стимулювання розвитку цифрової зайнятості. Визначено, що сегментом зростання цифрової зайнятості має стати сфера виробництва змішаного продукту. Розроблено систему заходів регулювання національного ринку праці, яка адаптована до умов переходу до цифрової економіки. Запропонована система заходів передбачає поєднання заходів адаптації до цифрових умов регулювання з традиційними та цифровими інструментами. Поєднання традиційних та цифрових інструментів регулювання забезпечує мінімізацію ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Данкевич В. Є., Пивовар П. В., Данкевич Є. М.
Вплив лібералізації світової торгівлі на розвиток вітчизняних підприємств пивоварної галузі (c. 59 - 67)

Метою статті є дослідження впливу лібералізації світової торгівлі на розвиток вітчизняних підприємств (на прикладі пивоварної галузі). Розглянуто концептуальні основи запровадження ліберальних режимів здійснення міжнародної торгівлі. Проаналізовано сучасні підходи до спрощення митних бар’єрів при здійснення експорту й імпорту. Визначено основні переваги та недоліки лібералізації зовнішньої торгівлі. Проаналізовано ринок пива в Україні та основні тенденції на ньому. Досліджено географічну структуру українського експорту й імпорту пива. Розглянуто основні етапи виходу підприємств пивоварної галузі на зовнішні ринки. Побудова гравітаційної моделі дає можливість якісного прогнозу стану розвитку ринків для економічних агентів національної економіки. Тобто гравітаційна модель є насамперед інструментом моделювання торговельних потоків певного товару між двома і більше країнами. На основі гравітаційної моделі можна проводити оцінку ефективності зовнішньої торгівлі. В нашому випадку у результаті побудови гравітаційної моделі та її апробації на основі прогнозних показників було отримано найбільш перспективні ринки для провадження експортної діяльності пивоварних підприємств. Адаптовано гравітаційну модель зовнішньої торгівлі пива на основні торговельного балансу. Апробовано розроблену модель і визначено потенційні країни, що є партнерами для здійснення експортних операцій. Розроблено комплекс пропозицій для розвитку експорту пива в рекомендовані країни.

Стаття написана українською мовою


Зінкевич О. В.
Застосування системного підходу до дослідження сутності державного регулювання лісового господарства (c. 68 - 75)

Головною метою цієї статті є застосування методології системного підходу до дослідження сутності державного регулювання лісового господарства. У статті обґрунтовано особливості використання окресленого підходу, його переваги порівняно з іншими методами наукового дослідження. Для застосування цього методу у роботі лісове господарство розглядається як галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону й захист лісів, а також регулювання їх використання з метою задоволення потреб економічних суб’єктів у лісових та пов’язаних із ними інших ресурсів. Зазначено, що з позиції системного підходу саму галузь лісового господарства можна представити у вигляді сукупності різних підгалузей та секторів, а саме: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, лісозаготівлі, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, збирання дикорослих недеревних продуктів. Використання методології системного підходу до вивчення саме державного регулювання лісового господарства дозволило конкретизувати його зміст. Зокрема, окреслену систему запропоновано розглядати так: державне регулювання лісового господарства – система відносин між органами державної влади та економічними суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність у галузі матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону й захист лісів, у результаті чого відбувається одновекторний вплив на функціонування таких суб’єктів, що здійснюється за допомогою необхідних методів, інструментів та важелів з метою формування сприятливого середовища для їхнього розвитку. Також у процесі реалізації дослідження було конкретизовано мету такої системи, яка полягає у створенні економічного середовища, яке б сприяло розвитку лісового господарства в країні, визначено основних суб’єктів такої системи, їх взаємозв`язок. У статті проведено аналіз особливостей взаємодії системи державного регулювання лісового господарства з іншими економічними суб’єктами. Важливу увагу приділено виокремленню системних проблем у цій галузі та напрямкам їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Іляш О. І., Бугайчук Н. В.
Стратегічні цілі розвитку житлово-комунальної інфраструктури у напрямку забезпечення якості життя населення та реалізації національних економічних інтересів держави (c. 76 - 88)

Мета статті полягала в обґрунтуванні стратегічних цілей розвитку житлово-комунальної інфраструктури України та розробленні прикладних механізмів та інструментів його досягнення задля забезпечення якості життя населення та реалізації національних економічних інтересів держави. Встановлено вплив розвитку житлово-комунальної інфраструктури на реалізацію національних інтересів та економічну безпеку шляхом забезпечення якості життя населення в межах трьох функціональних складових: забезпеченості житлового фонду, оснащеності житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій. Здійснено інтегральне оцінювання рівня розвитку житлово-комунальної інфраструктури; виявлено внутрішні можливості розвитку житлово-комунальної інфраструктури в системі забезпечення національних економічних інтересів з використанням методу таксономії. Ідентифіковано головні загрози розвитку житлово-комунальної інфраструктури, зокрема загрози здоров‘ю та життю населення через відсутність якісних умов проживання: низькі темпи запровадження реновації / модернізації та реконструкції застарілого житлового фонду, низькі темпи впровадження енергоефективності у житлово-комунальній сфері України. За допомогою використання методу таксономії виявлено внутрішні можливості розвитку житлово-комунальної інфраструктури в системі забезпечення економічної безпеки держави. Проведено узагальнення головних індикаторів рівня розвитку житлово-комунальної інфраструктури, поділених відповідно до функціональних складових безпеки житлово-комунальної інфраструктури, до єдиного узагальнювального інтегрального показника рівня розвитку. За допомогою використання багатовимірного статистичного аналізу встановлено прямий лінійний зв’язок між компонентою якості життя населення України та рівнем розвитку житлово-комунальної інфраструктури, зокрема оснащеності житлового фонду України. Запропоновано прогнозну модель рівня розвитку житлово-комунальної інфраструктури у цілях забезпечення якості життя населення та реалізації національних економічних інтересів держави. Визначено стратегічні орієнтири державної політики та прикладні рекомендації забезпечення розвитку житлово-комунальної інфраструктури у сфері реалізації економічних інтересів, які полягають в розвитку забезпеченості житлового фонду, оснащеності житлового фонду та благоустрою прибудинкових територій.

Стаття написана українською мовою


Копильчак Б. В., Чопко Н. С.
Вдосконалення системи стратегічного управління розвитком молодіжними громадськими організаціями в Україні (c. 89 - 97)

Метою статті є дослідження наявних способів вдосконалення системи стратегічного управління в межах молодіжних громадських організацій, що базуватиметься на успішних принципах і практиках комерційних організації у поєднанні із специфікою громадської діяльності та молодіжної політики. Беручи до уваги аналіз наукових праць світових учених і практичний досвід авторів, було розглянуто складові системи стратегічного управління розвитком і систематизовано трендові принципи управління. У результаті дослідження було запропоновано комплексний підхід до визначення пріоритетів розвитку молодіжних громадських організацій та пріоритетні цілі розвитку до 2025 року. Обґрунтовано необхідність двоетапного формування стратегії сталого розвитку у молодіжній громадській організації. статті зазначено, що вдосконалення системи стратегічного управління розвитком молодіжними громадськими організаціями можливе лише за допомогою використання інноваційних підходів. Серед таких підходів найбільше уваги необхідно приділити застосуванню трендових принципів управління, найбільш ефективних управлінських практик та новітніх методів. Перспективним питанням, що потребує більш детального розгляду у подальших дослідженнях, є циклічність процесу стратегічного управління розвитком молодіжними громадськими організаціями. Майбутній перехід з послідовного на циклічне управління в молодіжних організаціях забезпечить оперативне досягнення пріоритетів розвитку.

Стаття написана українською мовою


Прокопчук О. А., Куцмус Н. М.
Ефективність інвестиційного забезпечення багатофункціональності сільського господарства в умовах глобальної економіки (c. 98 - 105)

Метою дослідження є оцінка ефективності інвестицій у сільському господарстві та впливу інвестиційних процесів на реалізацію багатофункціональності галузі в умовах глобалізації. Здійснено оцінку ефективності інвестицій через призму результатів реалізації багатофункціональності сільського господарства в умовах глобалізаційних процесів. Встановлено, що інвестиційні процеси у сільському господарстві в Україні мають позитивні тенденції розвитку і є, на відміну від інших галузей економіки, більш стійкими до макроекономічних коливань, вплив яких частково компенсується глобальними трендами розвитку світового аграрного ринку. Доведено, що інвестиційна діяльність у сільському господарстві має зростаючий рівень економічної ефективності, зокрема в частині виконання галуззю глобалізаційної функції, проявом чого є підвищення зовнішньоекономічної активності підприємств та вартості експорту аграрної продукції. Соціальна та екологічна ефективність інвестиційних процесів у сільському господарстві є низькою і не відповідає потребам сільського соціуму і значущості аграрного виробництва в глобальному та національному масштабах. Аргументовано, що підвищення загальної ефективності інвестиційної діяльності у сільському господарстві потребує консолідації зусиль владних інституцій та суб’єктів виробничої діяльності у напрямі забезпечення підвищення соціальної та екологічної відповідальності останніх. Результати наукового дослідження становлять методологічну основу для розробки пропозицій щодо підвищення ефективності інвестицій у сільськогосподарському виробництві як інструменту реалізації галуззю її багатофункціонального суспільного призначення.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2020

Барна С. С., Шпак Я. О.
Cучасний стан енергоринку та моніторингу ключових проблем у системі управління інноваціями (c. 71 - 81)

Розглянуто фактори впливу на інноваційний розвиток підприємств енергосервісу. Метою проведеного дослідження є встановлення взаємозв’яків між регуляторною політикою у сфері енергетики, готовності населення до використання заходів з підвищення енергоефективності й інноваційним потенціалом енергосервісних компаній. Проведене узагальнення наукового доробку з питань забезпечення енергетичної та екологічної безпеки засвідчило актуальність розробки механізмів реформування ринку енергосервісу шляхом врахування рівня розвитку інновацій та управління ними на рівні енергокомпанії. Відповідно, об’єктами для проведення дослідження обрано 5 енергокомпаній західного регіону України (ВАТ Тернопільобленерго, ПрАТ Львівобленерго; АТ Чернівціобленерго; ПрАТ Рівнеобленерго; ПрАТ Волиньобленерго), які є основними надавачами послуг з енергопостачання у регіоні і, відповідно, відображають загальні тенденції формування енергосервісного ринку. Методологічним інструментарієм дослідження стали методи фокус-групи, особистого інтерв’ю, варіацій, статистичного спостереження, індукції, дедукції, узагальнення. У статті наведено зовнішні та внутрішні фактори впливу на інноваційний розвиток енергопідприємств. Розглянуто аспекти регуляторної політики на ринку енергетики. Виокремлено ризики для розвитку енергоринку та надання якісних енергетичних послуг. Зазначено низький рівень інноваційного розвитку персоналу у сфері енергетики. Враховано важливість посилення співпраці енергопідприємств з об’єднаними територіальними громадами з метою імплементації затверджених правових норм реформування ринку енергії в Україні. Серед заходів з посилення мотивації населення до використання енергозберігаючих технологій відзначено активізацію медійно-інформаційної діяльності. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для менеджерів енергокомпаній, голів об’єднаних територіальних громад та об’єднаних співвласників багатоквартирних будинків, науковців, які працюють над проєктами з підвищення енергозбереження.

Стаття написана українською мовою


Грицуленко С. І.
Аналіз динаміки розвитку раціоналізаторства і винахідництва в Україні (c. 82 - 90)

В умовах нової хвилі науково-технічного прогресу і зумовлених нею трансформаційних змін сучасної економіки одним із важливіших факторів техніко-економічного зростання на мікро- і макрорівнях виступають раціоналізаторство і винахідництво, що актуалізує питання визначення їхнього стану і проблем розвитку в Україні. З цією метою у статті виміряні основні показники оцінки раціоналізаторства і винахідництва в розрізі створення і використання в економіці раціоналізаторських пропозицій та винаходів. За підсумками дослідження зроблено такі основні висновки: – низький рівень винахідницької активності та його тривале зниження за 1991–2019 рр. (–41 %); – значне падіння числа заявок на винаходи, патенти на які найбільш затребувані у світі (до 2096 од. у 2019 р. з 8687 у 1993 р.); – від’ємна динаміка патентування корпоративним сектором економіки за 2010–2019 рр. винаходів (–14 % ) і корисних моделей (–17 %) як основи для технологічних інновацій; – стійка негативна тенденція з використання результатів винахідництва і раціоналізаторства вітчизняними підприємствами, що у сукупності із втратою винахідницького потенціалу спричинило падіння рівня активності підприємств з технологічними інноваціями (–18 %), обсягів реалізованої ними інноваційної продукції (–26 %) та рівня новизни останньої (–5 %) за 2008–2018 рр. Зважаючи на отримані в цілому негативні оцінки, наголошено на необхідності відродження інституту раціоналізаторства і винахідництва як ключового інструмента подолання накопиченої технологічної відсталості вітчизняних підприємств і сучасного фактора розвитку економіки країни на передовій технологічній основі.

Стаття написана українською мовою


Данкевич В. Є., Данкевич Є. М., Шегеда О. В.
Формування ринку землі як одна із передумов забезпечення продовольчої безпеки країни (c. 91 - 103)

У статті окреслено теоретичні підходи та обґрунтовано методологічний інструментарій дослідження розвитку земельних відносин. Досліджено сукупність юридично-правових і економічних відносин, які виникають в процесі обігу земельних ділянок, а саме транзакцій купівлі-продажу, спадщини, застави, оренди, емфітевзису. Проаналізовано структуру та динаміку кількості транзакцій із земельними ділянками за цільовим призначенням земель. Використання методів «Варда» та «K-середніх» дозволило розподілити області України за рівнем розвитку земельних відносин на три кластерних групи, виокремити наявні проблеми. Досліджено європейський досвід щодо розвитку земельних відносин і формування ринку сільськогосподарських земель. Практика країн – членів ЄС довела, що розвинений і добре інституціоналізований земельний ринок є необхідною передумовою забезпечення продовольчої безпеки країни та формування експортного потенціалу. Аналітичний огляд та результати дослідження еволюційних особливостей процесу трансформації земельних відносин у Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Румунії дозволили виділити основні елементи формування повноцінного ринку сільськогосподарських земель, а саме: кадастр, спеціалізовані земельні установи, ринковий механізм оцінки землі, орендні відносини та державне регулювання. Встановлено, що ефективне використання наявних земельних ресурсів в Україні можливе лише в умовах завершення земельної реформи та формування повноцінного ринку сільськогосподарських земель. Лише при цьому можна підвищити інтенсивність використання наявних сільськогосподарських земель, забезпечити продовольчу та економічну безпеку держави.

Стаття написана англійською мовою


Жураковська Л. А.
Стан і перспективи розвитку малих форм господарювання в аграрному секторі України (c. 104 - 110)

Метою статті є дослідження сучасного стану малих форм господарювання, що функціонують в аграрному секторі економіки України, та обґрунтування шляхів підвищення їх ефективності, що дозволять повною мірою розкрити їх потенціал. Малі форми господарювання в Україні роблять суттєвий внесок у валове виробництво сільськогосподарської продукції та залишаються стабілізуючою ланкою господарювання, згладжуючи цінові коливання та виробляючи нішові продукти, забезпечуючи тим самим продовольчі потреби населення та належний рівень продовольчої безпеки держави. Однак вони перебувають у нерівних конкурентних умовах порівняно з середніми та великими сільгоспвиробниками. Низький рівень забезпеченості їх сільськогосподарською технікою обумовлює низьку продуктивність праці й значною мірою впливає на повне та своєчасне виконання комплексу робіт по вирощуванню, збиранню сільськогосподарських культур. Суттєвою проблемою малих підприємств залишається недосконалість програм державної підтримки фермерських господарств, зокрема, нерівномірність надання підтримки протягом року, зміни порядку виділення коштів з державного бюджету, ускладнення процедури подання документів на розгляд комісій, встановлення додаткових обмежень. Це призводить до зменшення кількості отримувачів такої підтримки, а також до відмови самих фермерів у отриманні такої підтримки. Прийняті зміни до Закону України «Про фермерське господарство» поки що не спонукають особисті селянські господарства трансформуватися у фермерські. Державна політика щодо стимулювання розвитку малих форм господарювання в аграрному секторі України повинна ґрунтуватися насамперед на вирішенні питання подальшого функціонування господарств населення. При цьому заходи державної підтримки мають спрямовуватися на посилення організаційно-економічної допомоги у створенні та функціонуванні фермерських господарств сімейного типу з подальшим їх об’єднанням у сільськогосподарські кооперативи.

Стаття написана українською мовою


Зінчук Т. О., Патинська-Попета М. М.
Cучасна модель об’єднаних територіальних громад як чинник розвитку бізнесу на сільських територіях: європейсько-українські реалії (c. 111 - 118)

Мета статті – дослідити й обґрунтувати основні тенденції розвитку бізнесу на сільських територіях в умовах євроінтеграційних перспектив України; визначити умови, напрями та інструменти створення бізнесу в сільській місцевості. Охарактеризовано сучасні проблеми сільських територій України. Обґрунтовано, що підвищення ефективності функціонування аграрного сектора є однією з визначальних умов зміцнення економічного потенціалу територіальних громад. Проаналізовано основні позитивні тенденції експорту аграрної продукції України та їх вплив на розвиток бізнесу на сільських територіях. Виокремлено пріоритетні заходи інноваційного розвитку агропродовольчої сфери. Акцентовано увагу на розробці альтернативних схем організації сільського розвитку, що забезпечує диверсифікацію зайнятості та джерел доходів населення. Наведено види несільськогосподарської зайнятості на сільських територіях. Визначено умови, перспективні напрями й інструменти створення та розвитку бізнесу в сільській місцевості з урахуванням європейського досвіду. Обґрунтовано необхідність стимулювання місцевих ініціатив для розкриття потенціалу аграрного виробництва та бізнесу з метою повного використання сприятливих для України умов світового ринку сільськогосподарської продукції. Аргументовано, що позитивних змін у розвитку сільських територій України можна досягти шляхом інвестування в інновації, у підтримку бізнесу, у людський капітал. На прикладі діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Житомирської області наведено систему заходів щодо розвитку бізнесу на сільських територіях.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Крамарев Г. В.
Методичний підхід до оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості з урахуванням доданої вартості в Україні та країнах світу (c. 119 - 129)

У статті доведено, що останні три десятиліття міжнародна торгівля здебільшого розглядається у рамках поняття глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ). Як інструмент для оцінки включення країн у ГЛСВ та формування ефективної зовнішньоекономічної політики на її основі широко використовується система індикаторів торгівлі доданою вартістю. Визначено, що на цей час розроблені потужні інформаційні онлайн-ресурси, що дозволяють отримувати значення індикаторів доданої вартості для певного набору країн світу, в тому числі у розрізі видів економічної діяльності. ОЕСР разом із Світовою організацією торгівлі реалізували спільну ініціативу зі створення бази даних індикаторів торгівлі доданою вартістю (TiVA), які розраховуються на основі світових таблиць «витрати-випуск», розроблених ОЕСР, і описують взаємодії між галузями і споживачами в 64 економіках. Проте через малу частку України у світових торгових потоках у базі ОЕСР оцінок щодо України немає. Але аналіз зовнішньої торгівлі доданою вартістю є важливим інструментом у визначенні вузьких місць і прихованих ризиків торгівлі країни. Тому очевидною є необхідність адаптації методології до системи статистичної інформації України та здійснення відповідних розрахунків. Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості з урахуванням доданої вартості в Україні та країнах світу. Запропонований в статті методичний підхід дозволяє оцінити стан зовнішньої торгівлі продукцією промисловості країн світу та України або окремих її видів економічної діяльності (ВЕД), визначити однорідні за показниками зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або окремих ВЕД групи (кластери) країн світу, ідентифікувати напрямки інтеграції промисловості України та її окремих ВЕД в зовнішньоекономічні ланцюги доданої вартості.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Салашенко Т. І.
Конкурентний ринок електроенергії: теоретичні підходи та моделі формування (c. 130 - 143)

У статті наведено теоретичні підходи формування конкурентного ринку електричної енергії: централізований та децентралізований, вибір з-поміж яких залежить від ступеня збалансованості фізичних і комерційних потоків електричної енергії в енергосистемі, що обумовлює особливості моделювання ринку. Незалежно від підходу побудова моделі конкурентного ринку електроенергії спирається на обґрунтування 7 ключових детермінант, серед яких: географічне розмежування, спосіб диспетчеризації, ринкова інфраструктура, часове масштабування, форми торгівлі, методи ціноутворення та продуктова диверсифікація. У світі наявний суперечливий досвід, та немає універсальної моделі конкурентного ринку електричної енергії. Проаналізовані моделі ЄС, США та Австралії свідчать про їх суттєві відмінності. В ЄС впроваджено децентралізований підхід та створено чотирисегментарну модель конкурентного ринку електроенергії із зональним розмежуванням енергосистем, тоді як в США та Австралії – централізований підхід із нодальним розмежуванням, і створено дво- та односегментарну моделі відповідно. Наведені у статті моделі конкурентного ринку електричної енергії також різняться за способами диспетчеризації, формами торгівлі та продуктами. Єдиною їх спільною рисою є орієнтація на маржинальний метод ціноутворення, хоча в кожній з моделей він має специфічні особливості. Україна впровадила квазіконкурентний ринок електроенергії за європейською моделлю. Виправлення вад цієї моделі має відбуватися з урахуванням особливостей національної енергосистеми та найуспішнішого досвіду в лібералізації ринків електроенергії інших країн світу, а не тільки ЄС.

Стаття написана українською мовою


Купалова Г. І., Гончаренко Н. В.
Державне стимулювання розвитку органічного рослинництва в Україні (c. 144 - 152)

Метою статті є удосконалення теоретичних і практичних засад державного стимулювання розвитку органічного рослинництва в Україні з урахуванням кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду підвищення мотивації аграрних товаровиробниківзупровадження принципів органічного землеробства. Встановлено, що існуючих темпів залучення сільськогосподарських угідь в органічне виробництво недостатньо для вирішення накопичених в аграрному секторі проблем деградації ґрунтів, завоювання ринкових ніш на міжнар