УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2012

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.187.6(4)
Малюта І. А.
Використання лізингу європейськими малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки (c. 4 - 8)

У статті проаналізовано стан використання лізингу європейськими малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки. Виявлено заходи Групи ЄІБ для забезпечення можливості доступу МСП до фінансування. Визначено важливість механізму сек’юритизації лізингових активів. Виявлені основні тенденції та подальші перспективи розвитку фінансування європейських МСП за допомогою лізингу.
Ключові слова: лізинг, європейські МСП, ЄС, перманентно кризова економіка, сек’юритизація лізингових активів
Рис.: 3. Бібл.: 10.

Малюта Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: mia053078@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1169

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Малюта І. А. Використання лізингу європейськими малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 4–8.

Список використаних у статті джерел

Белінська Я.В. Інструменти активізації кредитування підприємництва в умовах економічної депресії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2011_1/Belinska_Ya_V.pdf
Перетятко Л.А., Бугіль С.Я. Законодавчі умови та заходи державної підтримки розвитку лізингового бізнесу в кризовий та посткризовий періоди // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_18/235_Per.pdf
Іонова М.М. Міжнародний лізинг як механізм інвестування в умовах посткризового розвитку світової економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vmntu/2011_2/14.pdf
Газман В.Д. Секьюритизация лизинговых активов // Экономический журнал ВШЭ [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/hse_ejournal/2010/3/14_03_05.pdf
Офіційний сайт Leaseurope, Європейської федерації асоціацій лізингових компаній. - http://www.leaseurope.org/index.php?page=smeleasing
European Small Business Finance Outlook. European Investment Fund. May/2012. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eif.org/news_centre/research/eif_wp_2012_14_esbfo-may2012_fv.pdf
The Use of Leasing Amongst European SMEs. Oxford Economics. - Executive Summary. - 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.finansbolagens-forening.se/system/files/LeaseuropeSMEReportExecutiveSummary.pdf
The importance of leasing for SME finance. EIF. Working Paper 2012/15. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eif.org/news_centre/research/eif_wp_2012_15_The%20importance%20of%20leasing%20for%20SME%20finance_August_2102.pdf
SMEs: The EIB Group supports your financial investments [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту Європейського інвестиційного банку: http://www.eib.org/projects/topics/sme/index.htm
Supporting Europe’s SMEs. European Investment Bank fact sheet for the European leasing industry [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.leaseurope.org/uploads/EIB_factsheet_web%20FINAL.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.13.017:634.51
Сало І. А.
Основні тенденції розвитку ринку горіхів в Україні та світі (c. 9 - 12)

Визначено особливості функціонування та основні проблеми розвитку вітчизняного ринку горіхів, його тип, видову структуру та будову. Встановлено місце України у світовому виробництві і торгівлі горіхами, тенденції ціноутворення на їх різновиди в розрізі країн, а також у розвитку розсадництва та закладанні насаджень. Розглянуто процеси формування та поточні зміни кон’юнктури на світовому ринку горіхів. Доведено доцільність законодавчого врегулювання державної підтримки розвитку промислового горіхівництва.
Ключові слова: ринок, горіхи, попит, пропозиція, експорт, імпорт, ціна
Бібл.: 9.

Сало Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ наукових досліджень з питань економіки, Інститут садівництва НААН (вул. Садова, 23, Новосілки, Київ, 03027, Україна)
Email: inna_salo@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1538

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сало І. А. Основні тенденції розвитку ринку горіхів в Україні та світі // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 9–12.

Список використаних у статті джерел

Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / [В. М. Алексійчук, В. Я. Амбросов, І. Ф. Баланюк та ін.]; під ред. П. Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2000. – 556 с.
Сатіна Г. М. Методичні підходи дослідження місткості вітчизняного ринку грецьких горіхів / Г. М. Сатіна // АгроІнком. – 2005. – №1-2. – С. 81-84.
FAOSTAT – FAO Statistics Division 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org/
Статистичний щорічник України за 2011 рік / [уклад. О. Г. Осауленко; відп. за вип. В. А. Головко]. – К.: Консультант, 2011. – 653 с.
Базилевська В. М. Перелік садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю, вирощеного в Україні в 2011 р. / В. М. Базилевська, Ю. Ю. Телепенько. – К.: УДПАІ, 2012. – 45 с.
Сатіна Г. М. Наукові основи та складові галузевої програми розвитку горіхівництва в Україні / [Г. М. Сатіна, Ф. Г. Олещенко, Н. М. Кошлакова та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 100 с.
Законом України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ
[Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
Чухно Д. Ф. Проблемы развития садоводства Украинской ССР / Д. Ф. Чухно. – К.: СОПС, 1971. – 61 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.14
Кизим М. О., Феденко Г. М.
Методичні рекомендації з ранжирування цільових програм за пріоритетністю їх фінансування з Державного бюджету (c. 13 - 22)

У статті розглянуто програмно-цільовий метод, як один із найбільш дієвих методів здійснення витрат бюджетів у всьому світі. Проаналізовано інформацію щодо реалізації Державних цільових програм в Україні та визначено значне перевищення кількості прийнятих цільових програм фінансових можливостей держави та регіонів. Доведено необхідність розробки методики ранжирування цільових програм по пріоритетності їх фінансування з Державного бюджету. Запропоновано критерії такого ранжирування та розроблено методичні рекомендації з ранжирування цільових програм за пріоритетністю їх фінансування з Державного бюджету, які можуть бути використані в практичній роботі законодавчих і виконавчих органів влади при розробці проекту бюджету на черговий фінансовий рік.
Ключові слова: Державна цільова програма, програмно-цільовий метод, фінансування, пріоритетність, ранжирування, бюджет
Табл.: 16. Формул: 8. Бібл.: 3.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Феденко Галина Михайлівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1040

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Феденко Г. М. Методичні рекомендації з ранжирування цільових програм за пріоритетністю їх фінансування з Державного бюджету // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 13–22.

Список використаних у статті джерел

Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змін, та допов. станом на 20 липня 2005 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Вид. ПАЛИВОДА A. B., 2005. – 84 с. – (Кодекси України).
Стратегія оптимізації кількості бюджетних програм. Кабінет Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 292-р.
Постанова КМУ «Про порядок розроблення та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 № 106. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.564.2
Кизим М. О., Касьянова Л. В.
Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій (c. 23 - 29)

У даній статті здійснено дослідження класифікації інструментів податкового стимулювання інновацій. Запропоновано нові критерії класифікації: за етапом життєвого циклу інноваційних процесів (фундаментальні науково-дослідні роботи, прикладні науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи, впровадження інновації, споживання інновації); за суб’єктами інноваційних процесів (науково-дослідні організації, інноваційні підприємства, підприємства реального сектора, що впроваджують інновації, інфраструктурні підприємства та підприємства, що сприяють інноваційній діяльності).
Ключові слова: класифікація податкових інструментів, інновації, життєвий цикл інновацій, суб’єкти інноваційної діяльності, державне регулювання інноваційного розвитку
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Касьянова Любов Василівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1123

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Касьянова Л. В. Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 23–29.

Список використаних у статті джерел

Васильев С. В. Правовые средства налогового стимулирования инновационной деятельности. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 2008. – 120 с.
Дагаев А. Налоговое стимулирование инноваций в предпринимательском секторе экономики / А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №3 – С. 80–86.
Ермасов С. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – М. : Высшее образование, 2007 с. – 505 с.
Загорський В. С. Особенности применения инструментов льготного налогообложения для стимулирования инноваций // Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. / В. С. Загорський Ю. Б. Иванов, А.С. Иванченко – Х. : ВД «ІНЖЕК». – 2007. – С. 93.
Инновационный менеджмент / Под. ред. под ред. П. Н. Завлина, А.К.Казанцева, Л. И.Миндели. Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., ЦИСН, 1998. – 518 с.
Іванов Ю. Б. Оподаткування та інноваційна діяльність. / Ю. Б. Іванов / В кн. Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. - Харків: ВД \"ІНЖЕК\", 2006. - 336 с.
Михайловська О. В. Світовий досвід державної підтримки інноваційних процесів / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки – 2004. - №7. - С. 35-41.
Нижегородцев Р. М. Управление рынком технологий: механизмы стабилизации и стимулирование подъема / Р. М. Нижегородцев / В кн.: Национальная инновационная система России: проблемы становления и развития: Сб. науч. Трудов / Под ред. Р. М. Нижегородцева. – М.: ЛЕНАНД, 2006 г. – 424 с. Библиогр.: с. 57 – 73.
Попова Е. В. Основные направления налоговой политики государства в целях стимулирования инновационного развития / Е. В. Попова // Инновации. - № 7 (92), 2006. - С. 14.
Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / В. Рутицкая: Пер. с англ. – М. : Радио и связь, 1989. – 316 с.
Тулуш Л. Д. податкові важелі та механізми стимулювання інновацій / Л. Д. Тулуш // Фінанси України. – 2006. - № 4. – С. 62–70.
Яремко Л.А. Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 23–32.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.76
Гавкалова Н. Л., Шутєєва О. Ю.
Проблеми та особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні (c. 29 - 33)

Досліджено проблеми та особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні. Запропоновано рівень розвитку фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів за проаналізований період визначати такими складовими: фінансовим потенціалом держави та якістю корпоративного управління, ефективністю фондової політики та контролю на ринку цінних паперів та ризикованістю операцій на ринку цінних паперів. Обґрунтовано методичний підхід до аналізу розвитку фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів, який ґрунтується на дослідженні динаміки і взаємозв’язку відповідних факторів впливу.
Ключові слова: фінансове забезпечення, функціонування ринку цінних паперів, конкурентоспроможність
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ngavl@ukr.net
Шутєєва Ольга Юріївна – аспірант, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: olya.y.taratuta@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1438

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гавкалова Н. Л., Шутєєва О. Ю. Проблеми та особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 29–33.

Список використаних у статті джерел

Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовыми ресурсами / И. Л. Бланк. – М.: Издательство «Омега-Л»: ООО «Эльга», 2011. - 708 с. – (Библиотека финансового менеджера).
Зуева А. С. Механизмы и институты обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / А. С. Зуева; [Место защиты: Акад. эконом. безопасности МВД РФ].- Москва, 2008.- 192 с.
Самець С. М. Місце і значення ринку цінних паперів в економіці України / С. М. Самець, О. В. Іконніков // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? № 20. – С. 244-252.
Симановский М. Фондовый рынок Украины / Донецкий национальный технический университет, Университетим. Отто-фон-Герикег. Магдебург (Електронний ресурс(. – Режим доступу: http://dnews. donetsk.ua/dntu/src/papers/0c09cdd91193641a06d6488ace7610c8.doc
Фомішина В.М. Ринок цінних паперів і його роль у трансформації заощаджень в інвестиції // Вісник Донецького університету економіки та права № 2, 2009. – С. 44-49.
The Global Competitiveness Report 2008–2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.weforum.org.
The Global Competitiveness Report 2009–2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.weforum.org.
The Global Competitiveness Report 2010–2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.weforum.org.
The Global Competitiveness Report 2011–2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.weforum.org.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.1: 658
Рєпіна І. М.
Аналіз структури активів підприємств України за видами економічної діяльності (c. 34 - 39)

У статті проведено ретроспективний аналіз структури активів вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності. Виокремлено структуроутворюючі чинники формування структури активів суб’єктів господарювання. Доведено, що ключову роль у формуванні структури активів підприємств відіграють необоротні та оборотні активи. Витрати майбутніх періодів суттєво не впливають на формування активів підприємства. Подано прогноз структури активів вітчизняних підприємств на 2021 рік за умови пролонгації ідентифікованих структурних змін. Серед чинників, що перешкоджають розвитку економіки країни, названо: низький рівень валового нагромадження необоротних матеріальних активів; висока матеріаломісткість виробництва і енергоємність ВВП; ціновий тиск підприємств з виробництва проміжних продуктів на підприємства із виробництва кінцевих продуктів; низька частка промислових підприємств, що впроваджують нові або вдосконалені маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні методи обробки або виробництва продукції.
Ключові слова: активи, структура активів, вид економічної діяльності
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Рєпіна Інна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри, кафедра економіки підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: rephouse@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1621

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рєпіна І. М. Аналіз структури активів підприємств України за видами економічної діяльності // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 34–39.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. -К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с.
Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 296 с.
Кокинз Г. Управление результативностю: Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами/Гэри Кокинз; Пер. с англ. –М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 36 – 37.
Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств. Монографія / О. Г. Мендрул. – К.: КНЕУ, 2002. -272 с.
Статистичний щорічник України за 2010 рік –С. 65 Державна служба статистики України та структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2011 рік [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.gorstat.kiev.ua
Кучуков Р. Государственный сектор как локомотив модернизации / Кучуков Р. // Экономист. – 2010. – № 9. – С. 6.
Yearbook Statistical Energy Review 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yearbook.enerdata.net
Поклонський Ф. Ю., Ращупкіна В. М. Металургійні комплекси у процесах глобалізації//Ф. Ю. Поклонський, В. М. Ращупкіна// Економіка промисловості. –2009. –№ 4 (47). –С. 31–39.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.71
Челомбітько Т. В.
Розвиток фінансово-промислових груп в національній економіці (c. 40 - 43)

У статті проаналізовано історичний розвиток перших великих інтегрованих систем промислового і фінансового капіталів. Визначено поняття, організаційний склад фінансово-промислових груп та особливості інтеграції банківського та промислового капіталу в Україні. Проаналізовано сучасний стан та тенденції створення фінансово-промислових груп. Встановлено ключові проблеми розвитку, а також ступінь впливу ФПГ на вітчизняну економіку та інвестиційну діяльність. Визначено основні напрями активізації та підвищення рівня розвитку ФПГ в Україні.
Ключові слова: фінансово-промислові групи, інтеграція, національна економіка, розвиток, промисловий капітал
Рис.: 1. Бібл.: 14.

Челомбітько Тетяна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра соціально-економічних відношень Центру міжнародної освіти, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: tanjuha_che@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1195

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Челомбітько Т. В. Розвиток фінансово-промислових груп в національній економіці // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 40–43.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л. И. Курс переходной экономики / Л. И. Абалкин. – М.: Финстатинформ, 1997. – 416 с.
Барановський О. І. Розвиток банківської системи України / О. І. Барановський. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2008. – с. 584.
Воробйова О. І. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України / О. І. Воробйова. – Київ – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – 396 с.
Гальчинський А. Лібералізм: уроки для України / А. Гальчинський. – К.: Либідь, 2011. – 231 с.
Гильфердинг Р. Финансовый капитал: Исследование новейшей фазы в развитии капитализма / Пер. с нем. И. И. Степанова-Скворцова. – М.: Изд-во соц. – эконом. лит., 1959. – 492 с.
Гобсон Дж. А. Империализм: Пер. с англ. – Л.: Прибой, 1927. – 286 с.
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.
Мамутов В. Економіко-правові важелі проти тіньової економіки/ В. Мамутов // Вісник НАН України. – 2001. – № 1. – С. 27-35.
Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку: навч. посібн. / А. А. Мещеряков. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 608 с.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. (в ред. від 05. 08. 2009 р. із змінами від 23. 02. 2012 р.) № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. – Загол. з екрану.
Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15. 03. 2006 р. (із змінами від 13. 03. 2012) № 3538IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. – Загол. з екрану.
Уманців Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу / Ю. Уманців // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 33-41.
ФПГ в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://building.ua/Nalogovaya-oficialno-opredelila-FPG. – Загол. з екрану.
Хомяков В. І., Бакум І. В. Економіка сучасної України: навчальний посібник / В. І. Хомяков. – К.: Кондор, 2009. – 426 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.486 (477.75)
Башта О. І.
Напрями інноваційного розвитку рекреаційної системи в Кримському регіоні (c. 44 - 48)

У статті розглядаються проблеми рекреаційної системи АР Крим і напрями її інноваційного розвитку. Сучасний стан рекреаційного комплексу нестабільний: матеріально-технічна база рекреаційних підприємств, асортимент і якість послуг не відповідають світовим стандартам, а рекреаційні ресурси використовуються недостатньо ефективно. Розглядаються питання управління рекреаційною системою, шляхи оптимізації і реалізація утворення транснаціонального центральноєвропейського коридору (Е-50). Реалізація даних перспективних напрямів розвитку рекреаційній діяльності дасть поштовх розвитку і зростання авторитету АР Крим на світовому ринку туристичних послуг, підйому економіки, наповненню Державного бюджету, створенню потужної туристичної галузі, збереженню історико-культурної спадщини.
Ключові слова: рекреаційна діяльність, напрями інноваційного розвитку, Кримський регіон, транснаціональний центральноєвропейський коридор
Рис.: 1. Формул: 3. Бібл.: 12.

Башта Олександр Іванович – доктор економічних наук, директор, Кримський науковий центр НАН і МОН України (пр. Вернадського, 2, Сімферополь, 95007, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1273

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Башта О. І. Напрями інноваційного розвитку рекреаційної системи в Кримському регіоні // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 44–48.

Список використаних у статті джерел

Башта А. И. Моделирование рекреационных систем с учетом природоохранных аспектов / А. И. Башта, О. А. Щербина // Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: сборник научных трудов. – Ленинград, 1982. – С. 98-101.
Башта А. И. Об идее образования нового транснационального коридора (Е-50) / А. И. Башта, А. В. Бельский // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности в государствах с переходной экономикой: междунар. науч. -практ. конф.: материалы. – Симферополь: Сонат, 2001. – С. 167-170.
Информационно-географическое обеспечение планирования стратегического развития Крыма / под. ред. Багрова Н. В., Бокова В. А., Карпенко С. А. – Симферополь: ДиАйПи, 2006. – 188 с.
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – Київ: Наукова думка, 2010. – С. 342-373.
Левковська Л. М. Стан і перспективи розвитку туризму та санаторно-курортного комплексу в Криму / Л. М. Левковська // Економіка України. – 2009. № 4. – С. 11-14.
Лемешев М. Я., Щербина О. А. Оптимизация рекреационной деятельности. – М.: Экономика, 1985. – 160 с.
Павленко И. Г. Управление развитием предприятий рекреационного комплекса АР Крым: монография / И. Г. Павленко. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2009. – 236 с.
Пат. 49033, Україна, МПК Н О1 L 31/00. Сонячний концентратор для фотоелектричних модулів / Кувшинов В. В., Сафонов В. О., Башта О. І. – № 49033; заявл. 19.11. 09; опубл. 12. 04. 10, Бюл. № 7
Пат. 49078, Україна, МПК Н О1 L 31/00. Фототермоперетворювач сонячної енергії / Кувшинов В. В., Сафонов В. О., Башта О. І. – № 49078; заявл. 19. 11. 09; опубл. 12. 04. 10, Бюл. № 7.
Пат. 55397, Україна, МПК Н О1 L 31/00. Фототермоперетворювач сонячної енергії / Кувшинов В. В., Башта О. І., – № 55397; заявл. 16. 06. 10; опубл. 10. 12. 10, Бюл. № 23.
Цехла С. Ю., Башта А. И. Инновационное развитие рекреационных объектов на базе энергосбережения / С. Ю. Цехла, А. И. Башта // Розвиток туристичного бізнесу: І Міжнародна науково-практична конференція, 17-19 березня, 2011 р.: матеріали. – Донецк, 2011. – С. 167-169.
Цьохла С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та туристичних регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг: монографія / С. Ю. Цьохла – Сімферополь: Таврія, 2008. – 352 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.5.024
Ястремська О. М., Стаматін О. В.
Визначення основних факторів впливу та показників оцінювання якості трудового життя працівників промисловості (c. 49 - 55)

У статті досліджено фактори впливу на якість трудового життя працівників промисловості на прикладі підприємств машинобудування. Основними складовими якості трудового життя визначено умови праці, матеріальне заохочення, нематеріальне заохочення, соціальне забезпечення, стан зовнішнього середовища. Доведено вплив показників за виділеними складовими на продуктивність праці. Результати проведених досліджень за сукупністю підприємств машинобудування п’ятого технологічного укладу Харківського регіону дозволяють зробити висновки про те, що всі складові якості трудового життя знаходять своє відображення в виділених факторах. Напрямком подальших досліджень, де можуть бути використані отримані результати, є визначення моделі інтегрального показника з оцінювання якості трудового життя працівників підприємств промисловості.
Ключові слова: якість трудового життя, промисловість, умови праці, заохочення, соціальне забезпечення, стан зовнішнього середовища, продуктивність праці
Табл.: 5. Формул: 2. Бібл.: 4.

Ястремська Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yastr@inbox.ru
Стаматін Олександр В’ячеславович – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: A_Stam@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1021

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястремська О. М., Стаматін О. В. Визначення основних факторів впливу та показників оцінювання якості трудового життя працівників промисловості // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 49–55.

Список використаних у статті джерел

Єгоршин О. О. Методи багатомірного статистичного аналізу / О. О. Єгоршин, А. М. Зосімов, В. С. Пономаренко. – К. : ІЗМН, 1998. – 208 с.
Инберла К. Факторный анализ / К. Инберла. – М. : Статистика, 1980. – 398 с.
Ким Дж.-О. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч. У. Мюллер., У.Р. Клекка – М. : Финансы и статистика, 1989. – 216 с.
Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств. Монографія. / Ястремська О.М., К.В. Яковенко, В.В. Томах – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 328 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 33.012.42:665.6
Сапронов Ю. А., Костенко Д. М.
Аналіз ринку нафти в Україні (c. 56 - 67)

У статті аналізується стан ринку нафти в Україні. Досліджено динаміку споживання нафти в Україні. Визначено основних споживачів та виробників моторного палива в Україні. Проаналізовано динаміку об’ємів переробки нафти. Досліджено динаміку експорту нафти з України. Проаналізовано попит на нафту сиру в Україні та визначено, що на нафтовий ринок України істотно впливає залежність вітчизняних виробників світлих нафтопродуктів від імпортних поставок нафти. Досліджено тенденції видобутку нафти в Україні та визначено їх неухильне зниження в останні роки. Проаналізована географічна структура імпорту нафти і нафтопродуктів сирих. Визначені основні їх імпортери в Україну. Проведено порівняльний аналіз попиту та пропозиції нафти на українському ринку на основі балансу ринку сирої нафти. Досліджені географічні, історичні та політичні умови торгівлі сирою нафтою в Україні. Проаналізовані механізми ціноутворення основних торгівців сирою нафтою в Україні та досліджена динаміка обсягів реалізації та цін на сиру українську нафту за даними аукціонів протягом 2012 р. В результаті аналізу національного ринку сирої нафти визначено, що: стала тенденція торгівлі сирою нафтою на ринку України обумовлена скороченням об’ємів переробки нафти, яке, в свою чергу, спричинене витисненням з національного ринку вітчизняного пального імпортом; основною причиною незадовільної конкурентоспроможності вітчизняного моторного палива є його якість, що не відповідає вимогам сучасних стандартів та не відповідна до нього ціна; низька якість моторного палива вітчизняного виробництва визначається переважним використанням для його виробництва низькоякісної (високосірчастої) імпортної (російської) нафти; в цілому конкурентоспроможність вітчизняної нафтопереробної галузі визнана низькою.
Ключові слова: нафта, нафтопродукти, ринок, моторне паливо, тенденції, динаміка
Рис.: 17. Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 12.

Сапронов Юрій Анатолійович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Костенко Дмитро Миколайович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2445

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сапронов Ю. А., Костенко Д. М. Аналіз ринку нафти в Україні // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 56–67.

Список використаних у статті джерел

Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2005, 2006 і 2007 років : Експрес-випуск 16.01.2008 р. № 14. – К. : Державний комітет статистики України, 2008. – 9 с.
Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2007, 2008 і 2009 років : Експрес-випуск 16.10.2009 р. № 221. – К. : Державний комітет статистики України, 2009. – 11 с.
Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2009, 2010 і 2011 років : Експрес-випуск 19.01.2012 р. № 12. – Державна служба статистики України, 2012. – 12 с.
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу [Електроний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Нефтепереработка 2011: в стране невыученных уроков [Электронный ресурс] : Профессиональный интернет дайджест «НефтеРынок». – Режим доступа : http://www.nefterynok.info/analytics.phtml?art_id=115.
Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2010 роки [Електроний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/prm_ric_u/vov2005_u.html.
Виробництво основних видів промислової продукції по місяцях 2011 року [Електроний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/pr/ovp/ovp_u/ovp2011.html.
Постанова КМУ «Про ціну на нафту, що поставляється з Російської Федерації» від 15.06.1994 р. № 406 [Електронний ресурс] / Інформаційний портал UA Inform. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseti/ua-rmtoxe.htm.
Постановление Правительства Российской Федерации «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти» от 27.12.2010 г. № 1155 [Электронный ресурс] / Консультант. ? Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139319.
Федеральный закон РФ «О таможенном тарифе» [Электронный ресурс] / Lexim.Ru ? Режим доступа : http://www.lexim.ru/main_documents/408/.
Цена энергии. Механизмы формирования цены на нефть и газ [Электронный ресурс] / Секретариат Энергетической Хартии // ЭСКО: электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». ? Режим доступа : http://esco-ecosys.narod.ru/2009_3/art203.pdf.
Постанова КМУ «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу» від 03.10.2011 р. № 1064 [Електронний ресурс] / Верховна рада України. ? Офіц. вид. ? Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1064-2011-%D0%BF.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342.146
Большинська І. С.
Щодо проблем великих та малих міст (c. 68 - 73)

Проблеми великих та малих міст у різних країнах світу багато в чому схожі, але мають і свою специфіку. Вони є відображенням ефективності територіальної організації суспільства, перш за все малих і великих міст, розглядаються як проблеми організації «середовища життя» відповідно до стандартів та особливостей «способу життя». Зміни у географії розміщення виробництв, наявність застарілих виробництв, зміна економічних моделей призводять до відтоку населення з малих міст, небажаному притоку мігрантів до великих, нерівномірності розвитку регіонів країни, негативному впливу на реальний сектор економіки. Ці та інші проблеми може вирішити розробка комплексного стратегічного плану розвитку великих і малих міст на основі попереднього масштабного дослідження. Інформація, що має бути отримана на чотирьох етапах цього дослідження, дозволить подати реальну картину щодо конкретних точок географічного простору, виявити «вузькі» місця, визначити «полюси» і «центри» росту. Наводяться приклади з досвіду розвинутих країн, пропонуються механізми державного регулювання в умовах ринкової економіки.
Ключові слова: спосіб життя, середовище життя, полюс росту, центр росту
Бібл.: 3.

Большинська Іветта Семенівна – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (вул. Валентинівська, 2, Харків, 61168, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1081

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Большинская И. С. О проблемах больших и малых городов // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 68–73.

Список використаних у статті джерел

Большинская И. С. О методике анализа в процессе изменений административно-территориального деления регионов // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 54 – 57.
Изард, Уолтер. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. – М., 1966. -659 с.
Реймерс Н. Ф. Природопользование. – М, 1990. – 639 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.145.1
Макогон В. Д.
Бюджетна архітектоніка як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку суспільства (c. 73 - 77)

У статті розкрито роль та економічну сутність бюджетної архітектоніки, що є динамічним інституційним процесом реалізації бюджетної політики в конкретних соціально-економічних умовах розвитку держави, який полягає в формуванні ієрархічної системи бюджетного простору, складовими якої є оптимальні співвідношення бюджетних, соціальних, податкових, монетарних та державних боргових індикаторів, що визначають бюджетний процес, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян.
Ключові слова: бюджет, бюджетна архітектоніка, бюджетний менеджмент
Бібл.: 11.

Макогон Валентина Дмитрівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: valjusha80@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1373

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Макогон В. Д. Бюджетна архітектоніка як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку суспільства // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 73–77.

Список використаних у статті джерел

Arrow K. Social Chaince and Individual Values. London: John Wiley & Sons, 1951; 2nd ed. 1963. – 121 p.
Lipsey R. and Lancaster K. The general theory of Second Best // Review of Economic Studies, 1956. Р. 11-32.
Б’юкенен Дж. М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави / М. Дж. Б’юкенен, Р. А. Масгрейв ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2004. – 175 с.
Stiglitz Report Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis : пер. с англ. / Д. Ю. Стиглиц ; пер. Ю. М. Юмашев. – М. : Международные отношения, 2010. – 328 с.
Probability models for economic decisions : научное издание / R. B. Myerson. – [S. l.] : Thomson Brooks Corp., 2005. – 397 p.
The Return of Depression Economics : пер. с англ. / П. Р. Кругман. – М. : Эксмо, 2009. – 336 с.
Pareto V. Manuale di economia politica. Milan: Societ? editrice libraria, 1906, – 504 p.
Янжула И. И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / И. И. Янжула. – 4-е изд., измен. и дополн. – С.-Пб., 1904. – 501 с.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В. М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. – 2011. – 696 с.
Чугунов І. Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи / І. Я. Чугунов // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 3–10.
Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : [моногр.] / Л. В. Лисяк. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.486
Куніцин С. В.
Методологічні засади управління розвитком туристично-рекреаційної сфери (c. 78 - 84)

У статті розглянуто особливості побудови теоретико-методологічного базису управління розвитком туристично-рекреаційної діяльності через соорганізацію професійних учасників туристичного ринку, які можуть функціонувати автономно. Сутність авторської гіпотези зводиться до необхідності формування в межах кластера мереж діяльності зі створення туристичного продукту та організації управління конфігурацією таких мереж. Критерієм ефективності при формуванні означених мереж виступає прояв емерджентних властивостей та покращення якості переговорного процесу учасників кластера. Практичним втіленням пропонованого теоретико-методологічного базису є формування відповідного організаційного механізму, для якого в статті визначено логіку побудови та принципи використання.
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, теоретико-методологічний базис, туристичний ринок, кластер
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 7.

Куніцин Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (пр. Вернадського, 4, Сімферополь, 95007, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1194

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Куніцин С. В. Методологічні засади управління розвитком туристично-рекреаційної сфери // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 78–84.

Список використаних у статті джерел

Громенкова С. Туристический бизнес в украине: организационно-экономические, правовые и международные предпосылки развития / С. В. Громенкова. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества стран Юго-Восточной Европы. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 197 – 204.
Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. / М. И. Ефремова. – М.: Издательство «Ось-89», 1999. – 192 с.
Кифяк В. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.
Максимюк Н. Государственная стратегия развития индустрии туризма Украины / Н. В. Максимюк. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 133. Вип. 120. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 91-99.
Матвійчук Л. Еколого-економічний аналіз використання туристичних ресурсів волинської області / Л. Ю. Матвійчук, М. В. Костів. // Економічний форум. – Луцьк, 2012. – № 2. – с. 205-210.
Молнар О. Функції та структура туристично-рекреаційного комплексу регіону / Молнар О. С., Сержанов В. В. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2008_26/statti/2_1.htm.
Романюк О. Створення моделі впливу чинників на розвиток територій. з туристичним потенціалом. / О. Романюк, Ю. Голубінка, П. Черняга – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – www.nbuv.gov.ua/portal/natural/.../49.pdf /.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.1
Наумік-Гладка К. Г.
Продуктивність комунікаційного капіталу: національний аспект (c. 85 - 89)

У статті надані пропозиції по оцінки продуктивності комунікаційного капіталу; сформульовані протиріччя, які впливають на значення продуктивності комунікаційного капіталу (об'єднання діяльності агентів ринку комунікаційних послуг і товарів дозволяє їм збільшити продуктивність об'єднаного комунікаційного капіталу й знижує продуктивність комунікаційного капіталу конкурентів); описана залежність продуктивності комунікаційного капіталу від кількості користувачів комунікаційною мережею і якості організації комунікацій.
Ключові слова: продуктивність, комунікаційний капітал, комунікаційна мережа; комунікаційна послуга
Формул: 5. Бібл.: 7.

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: naumik@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1159

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Наумик-Гладкая Е. Г. Продуктивность коммуникационного капитала: национальный аспект // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 85–89.

Список використаних у статті джерел

ИТ (мировой рынок) 2012/12/20 / [Електронний ресурс] http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ_(мировой_рынок)#.
American Economic Review. 1985. Vol. 75. N 3. June. P. 424-440. [Електронний ресурс] / http://www.seinstitute.ru/Files/v5-16_katz_p500-535.pdf.
The Great American Information Emperors /Tim Wu/[Електронний ресурс]/Nov.7, 2010/ http://www.slate.com/articles/technology/technology/features/2010/the_great_american_information_emperors/how_theodore_vail_built_the_att_monopoly.html.
Metcalfe\'s Law is Wrong/ Bob Briscoe, Andrew Odlyzko, Benjamin Tilly [Електронний Ресурс] / 2006 http://spectrum.ieee.org/computing/networks/metcalfes-law-is-wrong.
Metcalf\'s law and legacy / George Gilder / http://www.seas.upenn.edu/~gaj1/metgg.html.
Michael L. Katz, Carl Shapiro Network Externalities, Competition and compatibility // .
Reed E. Hundt, The Internet as “The Common Medium,” 19 media l. & pol\'y 143 (2010) [Електронний ресурс] //http://www.nyls.edu/user_files/1/3/4/30/84/88 /MLP%2019.2%20Final.pdf.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.439
Оксененко С. П.
Особливості функціонування сфери житлово-комунальних послуг України (c. 90 - 93)

У статті досліджено стан та особливості функціонування сфери житлово-комунальних послуг в умовах сучасного соціально-економічного розвитку економіки України. На основі показників національної статистики визначено основні тенденції у ціновій політиці підприємств цієї сфери послуг. Досліджено особливості механізму формування цін цієї галузі. Зроблено висновок, що в умовах післякризового періоду житлово-комунальний комплекс стає важливим елементом економічної діяльності. При належній обґрунтованій соціально-економічній політиці він може використовуватися як двигун економічного зростання, а отже й може бути основою для формування приватного капіталу.
Ключові слова: житлово-комунальні послуги, порядок ціноутворення в житлово-комунальній сфері, комунальні тарифи, соціально-економічний розвиток
Табл.: 1. Бібл.: 6.

Оксененко Світлана Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: osp_25@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1039

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Оксененко С. П. Особливості функціонування сфери житлово-комунальних послуг України // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 90–93.

Список використаних у статті джерел

Ревенко Н., Запорожець Г. Реформування житлово-комунального господарства: проблеми і напрямки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/index.php?op=visnyk&submenu=nauk_vydannya&go=archive&parrent_uid=22.
Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
Електронна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року № 1875-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1875-15.
Димченко О. В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О. В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2009. – 356 с. – ISBN 978-966-695-151-2. – укp.
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вiд 11.09.2003 № 1160-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.14:331.32
Рощина Ю. В.
Мотиваційний механізм самоорганізації селян (c. 94 - 98)

У статті обґрунтовано розуміння самоорганізації селян і його мотиваційний механізм. Самоорганізація селян є об'єктивною необхідністю. Це мобілізація селян під дією незадоволених потреб безпеки захисту своїх соціальних та економічних прав та інтересів; високоорганізована форма самооборони від монополістів та нечесної конкуренції в період перебудови ринкового середовища. Основними компонентами мотиваційного механізму є: система внутрішніх біосоціальних факторів мотивації економічної поведінки людей; зовнішні мотиватори (стимули), природно-географічне середовище. Вища форма самоорганізації – це кооперативи селян.
Ключові слова: психологія селян, самоорганізація, механізм мотивації
Рис.: 2. Бібл.: 12.

Рощина Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: v_safonova53@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1078

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рощина Ю. В. Мотивационный механизм самоорганизации селян // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 94–98.

Список використаних у статті джерел

Четвертаков С. А. Самоорганизация и теория мотивации. – Ульяновский государственный университет; ВНИ ПК, 2006. – С. 38 – 45.
. Маслоу А. Мотивация и личность // В кн.: Теории личности в западноевропейской и американской психологии. Хрестоматия по психологии личности. – Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1996. – С. 422–449.
Концепция мотивационного механизма в саморазвивающейся организации // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2009. – № 4.
Scott J. C. Moral economy of the Peasant. – London: New Haven, 1976.
Гордон А. В. Хозяйствование на земле – основа крестьянского мировосприятия // В кн.: Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). – М., 1996. – С. 57–74.
Кульчинский С. Демографические потери Украины в XX веке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit06.php.
Роберт Дилтс Мотивация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eliseeva.com.ua/view_post.php?id=211.
Русинова Ф. М. Мотивационный механизм активизации деятельности в системе менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://SmartCat.ru›Referat/Management/….
Соцiологiя села [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.nubip.edu.ua›4659/2/_doc.pdf.
Опыт самоорганизации громады села Денежниково Луганская область [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://denezhnikovo.at.ua›news/opyt_samoorganizacii…sela.
Українського села не буде, якщо не буде сільської кооперації [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://|zerno.org.ua›articles/coop/257….
Кооперація – для селян єдиний вихід – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info-kalush.at.ua/news…dlja_seljan…2010-03-18-402.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.137.2:339.37
Соколова Ю. О.
Маркетингові аспекти конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України (c. 99 - 102)

У статті проаналізовано поточний стан конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України. Розглянуто використання українськими компаніями маркетингових заходів та інструментів посилення конкурентного впливу на ринок. Запропоновано використання маркетингової стратегії формування цінового іміджу українськими рітейлерами з метою посилення конкурентних позицій та протистояння експансії іноземних торгових мереж. Подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з розробкою заходів підвищення рівня привабливості української галузі роздрібної торгівлі для зростання міжнародного рітейла, що забезпечить підвищення рівня конкуренції в галузі і позитивно відобразиться на українських споживачах.
Ключові слова: галузь, конкуренція, маркетинг, роздрібна торгівля, стратегія, ціновий імідж
Табл.: 2. Бібл.: 11.

Соколова Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу, Запорізький національний технічний університет (вул. Жуковського, 64, Запоріжжя, 69063, Україна)
Email: sjalex@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1160

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Соколова Ю. О. Маркетингові аспекти конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 99–102.

Список використаних у статті джерел

Авдашева С. Б. Теория организации отраслевых рынков: Учебник / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова. – М. : «Издательство Магистр», 1998. – 320 с.
Демин М. Б. Доминирующее положение как основополагающая категория антимонопольного законодательства в условиях глобализации / М. Б. Демин // Евразийский Международный научно-аналитический журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=24732.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» №2210-ІІІ / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №12.
Кримська Л. О. Галузевий аспект концентрації капіталу в Україні / Л. О. Кримська, Ю. О. Соколова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – С. 205 – 210.
Олейников А. Посткризисный обзор развития рынка DIY України [Електронний ресурс] / А. Олейников. – Режим доступу до сайту: http://inventure.com.ua/main/analytics/analysis/postkrizisnyi-obzor-razvitiya-rynka-diy.
Офіційний сайт Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.amc.gov.ua.
Официальный сайт газеты «Дело» [Электронный ресурс] / Рейтинг крупнейших торговых сетей Украины. – Режим доступа к сайту: http://delo.ua/business/rejting-krupnejshih-torgovyh-s-136590.
Официальный сайт консалтинговой компании НИКО. Аналитический раздел [Электронный ресурс] / Розничная торговля. – Режим доступа к сайту: http://www.kua.niko.ua/wp-content/uploads/2011/05/Sector_Retail_2011_full-v_RU.pdf.
Рейтинг 200 крупнейших компаний страны // Forbes. – 2012. – октябрь. – С. 58-143.
Сайт аналітичного порталу RetailStudio. Тренды розницы [Электронный ресурс] / ТОП-30 перспективных стран для развития розницы – 2011. A. T. Kearney. – Режим доступа к источнику: http://retailstudio.org/trends/12549.htm.
Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности; пер. с англ. / [Под ред. В. М. Гальперина, Л. С. Тарасевича]. – СПб. : Экономическая школа, 1996. – 745 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378:331:338
Гончаренко М. Ф.
Напрямки подолання диспропорцій на ринку освітніх послуг (c. 103 - 106)

Метою статті є дослідження причин виникнення диспропорцій ринку освітніх послуг та формування можливих напрямків їх подолання. Проведено аналіз проблем, що виникають при працевлаштуванні випускників установ освіти. Дослідження показали, що існує структурний дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці, який призводить до того, що здобувачі робочих місць не мають професійних якостей, необхідних роботодавцям. Подібний дисбаланс можливо зменшити шляхом ведення системної профорієнтаційної роботи на загальнодержавному рівні. Посилення спрямованості освіти на конкретні потреби економічних структур й, отже, забезпечення погодженості попиту та пропозиції на ринку освітніх послуг, може бути забезпечене на основі взаємодії між суб'єктами господарювання різних форм власності та галузевої приналежності, галузевими органами управління економікою та органами управління системою освіти.
Ключові слова: професійні компетенції, освітні послуги, диспропорція, профорієнтація
Бібл.: 8.

Гончаренко Михайло Федорович – кандидат економічних наук, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (бульв. Дружби народів, 28, Київ, 01103, Україна)
Email: olena_raev@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1242

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гончаренко М. Ф. Напрямки подолання диспропорцій на ринку освітніх послуг // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 103–106.

Список використаних у статті джерел

Бендюков М. А., Соломин И. Л. Ступени карьеры: азбука профориентации / М. А. Бендюков. – СПб.: Речь, 2006. – 240 с.
Буланичев В. А., Серков Л. А. Модельный подход к функционированию вузов как самоорганизующихся систем / В. А. Буланичев // Информационные технологии. – 2006. – № 3. – С. 68 – 73.
Гаврилов А. И., Озина А. М. Механизм согласования спроса и предложения на рынке профессиональных образовательных услуг / А. И. Гаврилов // Отраслевая экономика. — 2012. — №5(41) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-41-52012/item/1334-2012-05-11-05-42-19.
Гимпельсон В. Е. Нужны ли нашей промышленности квалифицированные работники? История последнего десятилетия. / В. Е. Гимпельсон ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 72 с.
Гуртов В. А., Мезенцев А. Г., Питухин Е. А. Моделирование потребностей экономики региона в выпускниках системы высшего профессионального образования / В. А. Гуртов // Регионология. — 2003. — № 1?2. — С. 262?267.
Змияк С. С. К проблеме структурного дисбаланса спроса и предложения на российском рынке труда / С. С. Змияк. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.journal-nio.com/index.php.
Рейтинг самых популярных и востребованных профессий в Украине / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novostiua.net/stati/5212-reyting-samyy-populyarnyh-i-vostrebovannyh-professiy-v-ukraine.html.
Рейтинг спеціальностей, які матимуть попит через 5 років / [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/ 2009/03/25/16172.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.101; 332.12
Петриківа О. С., Гунько Д. В.
Теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентні переваги регіону» (c. 107 - 114)

У статті проаналізовано теорії формування конкурентних переваг, визначено їх відмінні риси з точки зору різних підходів. Обґрунтовано актуальність дослідження поняття «конкурентні переваги регіону» щодо формування певного рівня конкурентоспроможності. Встановлено, що конкурентоспроможність є результатом, який фіксує наявність конкурентних переваг, а без останніх конкурентоспроможність не є можливою. Формування конкурентних переваг на регіональному рівні є важливою та необхідною передумовою щодо досягнення певного рівня конкурентоспроможності, а механізм формування конкурентних переваг регіону – актуальним питанням подальших наукових досліджень.
Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, конкурентні переваги регіону
Табл.: 3. Бібл.: 54.

Петриківа Ольга Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: mograb_o@mail.ru
Гунько Дар’я Владиславівна – аспірант, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: gynko_daria@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1219

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петриківа О. С., Гунько Д. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентні переваги регіону» // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 107–114.

Список використаних у статті джерел

Азоев Г. А. Конкурентное преимущество фирмы / Г. Л. Азоев, А. Л. Челенков. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 256 с.
Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий [пер. с англ.] / Ф. Аналоуи, А. Карами. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 400 с.
Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
Балабанов Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств / Л. В. Балабанов, В. В. Холод. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 448 с.
Белецкая И. И. Современный механизм формирования конкурентных преимуществ в свете эволюции их теории // Прометей. – 2005. – № 1. – с. 167 – 172.
Вовчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація /А. В. Вовчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – с. 50 -53.
Гаврилюк С. П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристичних підприємств // Науковий вісник ПУСКУ. – 2001. Вип 2. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2001. – с. 76-80.
Гапоненко А. Л. Стратегическое управление / Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. // М.: Омега Л., 2008. – 464 с.
Задорожна Н. Поняття конкурентних переваг / Н. Задорожна // Підприємство, господарство і право. – 2005. – №1. – с. 100-103.
Зинченко В. А. Сущность дифиниций конкуренции // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2008 р. – Х.: ФОП Александрова К. М. – С. 240-242.
Зозулев А. Про посилення конкурентних переваг підприємства /.
А. Зозулев // Економіка України. – 2003. – № 8. – с. 33-38.
Іванов Ю. Б, Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності / М. О. Кизим, В. С. Пономаренко, В. М. Горбатов, О. М. Ястремська: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 368 с.
Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 304 с.
Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий // Вестник СПбГУ. Сер. «Менеджмент». 2002. – Вып. 4. – С. 20-42.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 494 с.
Козловський С. В. Управління конкурентними перевагами регіону щодо забезпечення економічної стійкості та розвитку / С. В. Козловський, Н. Н. Насіковська, І. О Козловські. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – Т 1. – с. 186-191.
Конкурентная диагностика: концепция, содержание, методы: Монография / Шевченко Л. С., Торкатюк В. И., Кизим Н. А., Шутенко А. Л. – Х.: ИД «ИНЖЕК». 2008. – 240 с.
Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толканов, С. Марковський, [та ін.]. – К.: Легальний статус, 2011. – 252 с.
Костирський В. В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка. Економіко-правовий механізм охорони природного навколишнього середовища в Україні. – К.: ІЗП і ПЕ, 2003. – 772 с.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. – Львів: Компакт – ЛВ, 2005. – 304 с.
Ламбен Ж. – Ж. Менеджмент, ориентированный рынок. : Пер. с англ. / Под ред В. Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2004. – 800с.
Лист Ф. Национальная система политической экономии, 1841 // 25 ключевых книг по экономике. – Из-во «Урал – LTD», 1999. – C. 155-174.
Мазилкина Е. И. Управление конкурентоспособностью / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. – М.: Высшая школа менеджмента, 2008. – 3366 с.
Маршал А. Принципы экономичной науки. – Т. 1: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – 415 с.
Отенко І. П. Управління конкурентними перевагами підприємства / І. П. Отенко І. П. , Є. О. Полтавська // Х.: ХНЕУ. – 212 с.
Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія / В. А. Павлова. – Д.: Изд-во ДУЕП, 2006. – 276 с.
Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 264 с.
Проблеми теорії та практики розвитку інтегральних зв`язків регіону: монографія / В. В. Третяк, Н. А. Куценко. – Східноукраїнський національний університет ім. . В. Даля. – Луганськ: Ноулідж, 2010. – 223 с.
Портер М. Международная конкуренция: Пер с англ. / Под ред. В. Д. Щетинина – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Райзберг Б. А. Курс управления экономикой. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.
Соболев Ю. В. Стратегия и стратегический менеджмент / Ю. В. Соболев, В. Л. Дикань, А. Г. Дейнека, Л. А. Поздникова. – Х.: ООО «Олайн», 2002. – 416 с.
Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй: Пер. с англ. – К.: Port-Royal, 2001. – C. 13-14.
Тищенко А. Н., Головко О. С. Стратегия управления развитием предприятия. – Х.: ЭДЭНА, 2003. – 198 с.
Управление современной компанией / Б. Мильнер, Ф. Лиис. – М.: Инфра – М, 2001. – 586 с.
Фатхудинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 312 с.
Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. – К.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – С. 53.
Экономическая стратегия фирмы / Под ред. Градова А. П. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 589 с.
Brandenburger A. M., Nalebuff B. M. – Co-operation. – N. Y. Doubleday, 1996.
Competing Interests (Interview with M. Treacy) // CIO Magazine. – 2005. – October 1. – Режим доступу: www. cio. com.
Danning J. H. International Production and the Multinational Enterprise. – L.: George Allen &.
Cim Chan. Strategy of the blue oceans. Moscow, 2007. – 272 p.
Kanter R. M. Evolve! Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow. – Harvard Business School Press. Boston (Mass.): – 2001.
Krugman P. R. International Trade and Income Distribution: a Reconsideration. NBER Working paper series, Working paper № 356, June 1979. – P. 22.
Lucas R. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22.
Pozner Michael V. International Trade and Technical Change // Oxford Economic Papers. – P. 11-37.
Prahalad C. K., Hamel G. The core competence of corporation // Harvard Business Review. – 1990. – Vol. 68. – P. 79-91.
Moore J. F. The Death of competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems / J. F. Moore, – New York: Harper Business, 1996. – 297 p.
Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. Reading Macs. Addison Wesley, 1995.
Romer P. M. Endogenous technical change // Journal of Political Economy/ – 1990. – Vol. 98., № 5. – P. 71-102.
Vernon R. International Investment and International Trade in the product circle // Quarterly Journal of Economics, 80: 190 – 207.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.1
Амосов О. Ю., Головко В. А.
Формування моделі управління ефективністю діяльності підприємства (c. 115 - 120)

В умовах економічної нестабільності перед керівництвом будь-якого підприємства постійно виникає проблема підвищення ефективності його діяльності. Лише висока ефективність може забезпечити конкурентоспроможність підприємства, а внаслідок цього його благополуччя та комерційний успіх. Сучасна економічна ситуація диктує необхідність пошуку нових напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств, аналізу причин і факторів, що стримують їх розвиток. Мету дослідження визначено як обґрунтування необхідності формування моделі управління ефективністю діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є процеси формування моделі управління ефективністю діяльності підприємства. Предметом дослідження є науково-теоретичні аспекти моделі управління ефективністю діяльності підприємства. Досліджено існуючи моделі управління ефективністю діяльності підприємства, виявлені недоліки щодо єдиного підходу до управління ефективністю діяльності підприємства, запропоновано модель управління ефективністю діяльності підприємства, розглянуто етапи цільового управління, процеси, що відбуваються на них, та його переваги, проаналізовано вплив корпоративних цінностей на ефективне управління підприємством. Урахування авторських розробок та аналіз різних підходів щодо управління ефективністю діяльності підприємства дозволили сформувати модель ефективного управління діяльністю підприємства.
Ключові слова: формування моделі, ефективність, підприємство, управління
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Амосов Олег Юрійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, Харків, 61050, Україна)
Email: amosovoleg@ukr.net
Головко Валерій Анатолійович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ngavl@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1545

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Амосов О. Ю., Головко В. А. Формування моделі управління ефективністю діяльності підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 115–120.

Список використаних у статті джерел

Management: Tasks, Responsibilities, Practices, by Peter Drucker, 1974.
Герасимов Е. Ю. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратеги / Е. Ю. Герасимов // Дайджест-финансы. – ООО «Издательский дом Фінанси та кредит». – 2008. – С. 54–57.
Литягин А. Реальное Целевое управление / А. Литягин. – М. – 2010. – 352 с.
Snee RD Why Should Statisticians Pay Attention to Six Sigma? An examination for their role in the six sigma methodology / / Quality Progress, 1999, September, p. 100 – 103.
Морев П. Генетический код управления / П. Морев // Сибирская нефть. – 2008. ? № 90. – С. 22–26.
Andrew Black – Questions of Value. – 2004. – 320 р.
Поршнев А. Г. Управление организацией / А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. Саломатина. – М. : Инфра – М, 1999. – 669 с.
Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1999. – 704 с.
Зрелов П. О национальной программе «Российская деловая культура» / П. Зрелов // Служба персонала. – 2006. ? № 9. – С. 23–25.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.332.4
Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю.
Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби (c. 121 - 128)

У статті розглянуто послідовність етапів щодо розробки стратегії формування конкурентних переваг підприємства в умовах високої інтенсивності конкурентної боротьби. Запропоновано систему інформаційних потоків та вимоги до конкурентних переваг в залежності від типу конкурентної стратегії.
Ключові слова: стратегія, конкурентні переваги, підприємство, конкурентна боротьба
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 7.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivn77@bk.ru
Іванова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivanosha@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1616

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 121–128.

Список використаних у статті джерел

Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Гос. ун-т управления, Нац. фонд подготовки кадров / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков.– М.: ОАО «Тип «НОВОСТИ», 2000.– 256 с.
Данько Т. П. Управление маркетингом: Учеб. Т. П. Данько.– М. : ИНФРА–М, 2001.– 334 с.
Завгородняя А. А. Маркетинговое планирование / А. А. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.– 352 с.
Клименко Е. Н. Критерии выбора маркетинговой стратегии и ее виды // Економіка: проблеми теорії та практики / Е. Н. Клименко. – 2000.– № 8.– С. 36-40.
Портер М. Е. Конкуренция: Учеб. пособ. / Пер. с англ. под ред. Я. В. Заблоцкого / М. Е. Портер.– М .: ИД «Вильямс», 2000.– 495 с.
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : Монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова, д-ра екон. наук, проф. О. М. Тищенка. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006.– 384 с.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000.– 312 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.7
Тищенко О. М., Хаустова В. Є.
Аутсорсинг як фактор ефективності підприємств будівельної галузі (c. 129 - 135)

У статті відбита розмаїтість можливостей підвищення ефективності підприємств будівельної галузі за допомогою аутсорсингових послуг. Охарактеризовано загальний рівень розвитку видів аутсорсингу в країні й будівельній галузі. Показано ризики вітчизняної будівельної галузі від необґрунтованого використання аутсорсингу
Ключові слова: аутсорсинг, ефективність, будівельна галузь
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1326

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Хаустова В. Є. Аутсорсинг як фактор ефективності підприємств будівельної галузі // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 129–135.

Список використаних у статті джерел

Акимов В. В. Экономика отрасли (строительство) / В. В. Акимов, Т. Н. Макарова, В. Ф. Мерзляков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 304с.
Думная Н. Н. Аутсорсинг как новая форма организации бизнеса/ Н. Н. Думная, Д. В. Черемисин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index–128403.html#3775981.
Коняева А. Аутсорсинг в Украине: вчера, сегодня, завтра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. hrliga. com/index. php?module=profession &op=view&id=247.
Синяев В. В. Развитие системы аутсорсинга в сфере строительного бизнеса: монография /Синяев В. В. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2004. – 204 c.
Синяев В. В. Логистика строительства с помощью аутсорсинга // Известия Тульского Гос. ун. экон. и юр. науки. – Тула: ТулГУУ, 2008. – Вып. 1. – С. 27 – 41.
Сироткин Д. Практика и сценарии развития производственного аутсорсинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/manufact/outsource_scenarios.shtml.
Шелухин И. Развитие промышленного аутсорсинга в России. Где крупный бизнес может заработать на малом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.up–pro.ru/library/strategy/outsourcing/promishlennij–aytsorsing.html.
IТ-аутсорсинг в Украине: перспективы и надежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ubr.ua/business–practice/own–business/it–autsorsing–v–ukraine–perspektivy–i–nadejdy–117224.
Central and Eastern European IT Outsourcing Landscape Report 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iteraconsulting.com.ua/PageFiles/4041/Central_and_Eastern_European_IT_Outsourcing_Landscape_Report_2011.pdf.
Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hi–tech.org.ua/wp–content/uploads/2012/08/Exploring–Ukraine–IT–Outsourcing–Industry2012.pdf.
HR-аутсорсинг: обзор тенденций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. It-pulse.com.ua/.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.outsourcing.com.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sovetnik.zp.ua/publications/44/.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://outsourcing.incom.ua/content/view/373972/32/.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dibase.ru/article/12052009_sinyaevvv/13.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.8:339.138
Попов О. Є., Бондаренко Г. М., Лєгостаєва О. О.
Організація управління відтворенням матеріально-технічної бази корпоративних підприємств в умовах змін акціонерного капіталу (c. 136 - 140)

Доведена доречність консолідованого розгляду циклу управління трансформаційними змінами акціонерного капіталу та контуру відтворення матеріально-технічної бази корпо-ративного підприємства. Запропоновано як фактор прийняття рішення про реаліза-цію угод щодо зливань й поглинань використовувати наявність синергії елементів матеріаль-но-технічної бази учасників трансформаційних процесів. Визначено напрями залучення пара-метрів даної синергії до методів оцінки вартості корпорацій при зливаннях й поглинаннях.
Ключові слова: відтворення матеріально-технічної бази, корпоративне підприємство, акціонерний капітал
Рис.: 2. Бібл.: 17.

Попов Олександр Євгенійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: aepopov@ukr.net
Бондаренко Ганна Миколаївна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Лєгостаєва Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1129

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Попов О. Є., Бондаренко Г. М., Лєгостаєва О. О. Організація управління відтворенням матеріально-технічної бази корпоративних підприємств в умовах змін акціонерного капіталу // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 136–140.

Список використаних у статті джерел

Герауф Ю. В. Формирование рынка материально – технических ресурсов для сельскохозяйственных организаций в современных условиях / Ю. В. Герауф // Вестник АГАУ. – 2007. – № 9 (35). – С. 68 – 72.
Гританс Я. М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 160 с.
Галпин Т., Хэндон М. Повний посібник зі злиття та поглинання компаній: Пер. с англ. – М.: Видавничий будинок “Вільямс”, 2005. – 240 с.
Долинская В. В. Акционерное право: основне положения и тенденции – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 736 с.
Евенко Л. И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США / Л. И. Евенко – М. Наука, 1998. – 236 с.
Кашанина Т. В. Корпоративное право – М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА – М, 1999. –815 с.
Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. – Харків: Страйд, 2005. – 432 с.
Кочетков Г. Б, Супян В. Б. Корпорация: Американская модель – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
Макарова О. А. Корпоративное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.
Могилевский С. Д., Самойлов И. А. Корпорации в России: Правовой статус и основы деятельности – М: “Дело”, 2006. – 480 с.
Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями: наукове видання. / Г. В. Назарова – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 408 с.
Остапенко Т. М. Розвиток та сучасний стан ринку послуг матеріально-технічного забезпечення // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – №6. – С. 229 – 233.
Примак Т. О. Економіка підприємства. – К.: Вікар, 2008. – 219 с.
Соломатин А. Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия / А. Н. Соломатин. –М.: , 2000. – 398 с.
Сосненко Л. Анализ экономического потенциала действующего предприятия. – М.: Экономическая литература, 2004. – 208 с.
Тимченко Е. В. Экономическая сущность и основные элементы материально – технической базы сельского хозяйства // Вестник СевКавГТУ: Серия «Экономика». – 2004. – №1 (12).
Храброва И. А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика – М.: Изд. Дом «АЛЬПИНА», 2000. – 198 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338
Тимофеєв В. М., Мардус Н. Ю.
Теоретико-методичні підходи щодо формування ціни підприємства (c. 141 - 145)

У статті розглянуто теоретичні та методологічні положення щодо стратегічного формування ціни в період ринкових відносин. З метою обґрунтування високого рівня наукової точності до визначення стратегії і тактики ціноутворення, було досліджено поняття «цінова політика», «цінова стратегія» і «цінова тактика», в результаті чого виявлено відмінності у визначенні цих понять ученими даній області дослідження, що дозволяє стверджувати про певну неоднозначність в тлумаченні окремих понять. Було встановлено взаємозв'язок між даними поняттями. Підтверджується, що цінові стратегії є засобом досягнення конкурентних стратегій фірми, а ціноутворення є елементом маркетингу. Крім того, для ефективного ціноутворення існує необхідність у впровадженні системного підходу, який є чітко структурованою схемою процесу формування стратегії і тактики ціноутворення в маркетингу з окремо визначеними компонентами системи, взаємозв'язок і логічна послідовність яких може стати запорукою успішного результату у формуванні механізму ціноутворення в системі стратегічного маркетингу. Запропоновано здійснювати практичне ціноутворення в діяльності сучасних підприємств з позиції маркетингу.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, політика, стратегія, тактика ціноутворення
Рис.: 1. Бібл.: 13.

Тимофеєв Володимир Миколайович – доктор економічних наук, професор, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Мардус Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: nat_ua@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1191

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тимофеєв В. М., Мардус Н. Ю. Теоретико-методичні підходи щодо формування ціни підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 141–145.

Список використаних у статті джерел

Артус М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки [Текст]: сборник научных трудов / М. М. Артус. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 353 c.
Есипов В. Е. Цены и ценообразование. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 560 c.
Пінішко В. С., Мединська Т. В. Ціни і ціноутворення / В. С. Пінішко, Т. В. Мединська – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 346 с.
Липсиц, И. В. Коммерческое ценообразование [Текст] / И. В. Липсиц; Высшая школа экономики Мин-ва экономики и Мин-ва общего и проф. образования РФ. – М. : Изд-во БЕК, 2000. – 368 с.
Павленко, А. Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія [Текст] / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.
Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 122 с.
Ціноутворення на продукцію машинобудівного підприємства [Текст]: монографія / В. Л. Корінєв, М. О. Бокулєва, І. В. Олійник; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 211 с.
Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення [Текст]: монографія / [Зборовська О. М. та ін.]; за ред. д – ра екон. наук, проф. А. В. Череп; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 288 с.
Стратегічне маркетингове управління [Текст]: монографія / А. О. Длігач. – К. : Алерта, 2012. – 270 с.
Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст]: монографія / Г. О. Холодний. – Харків: ХНЕУ, 2010. – 272 с.
Чудаков А. Д. Цены и ценообразование [Текст]: учебник для вузов / А. Д. Чудаков. – М. : РДЛ, 2003. – 375 с.
Юр\'єв А. П. Формування ціни та цінової політики на підприємствах туристичного бізнесу: монографія / А. П. Юр\'єв, К. В. Єрмілова. – Донецк, 2004. – 200 с.
Сапожникова Е. Ю. Стратегия и тактика: критерии отличия. //. Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – №4.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.2
Даниленко С. В.
Підходи до управління кадровою безпекою підприємства в ході реструктуризації (c. 146 - 150)

У статті розкрито змістовні елементи кадрової безпеки та ризики, що виникають в кадровій сфері підприємства в ході реструктуризації. Обґрунтовано чинники забезпечення кадрової безпеки. Запропоновано визначення управління кадровою безпекою підприємства в процесі реструктуризації, як таку політику в кадровій сфері, економічні, організаційні і соціально-психологічні заходи якої спрямовані на запобігання економічних збитків, підтримку цілей та цінностей підприємства.
Ключові слова: еструктуризація, безпека, кадрова сфера, управління, підприємство
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Даниленко Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1387

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Даниленко С. В. Підходи до управління кадровою безпекою підприємства в ході реструктуризації // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 146–150.

Список використаних у статті джерел

Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М. Д. Аистова. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 288 с.
Гриньова В. М. Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління: монографія / В. М. Гриньова, М. В. Новікова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 240 с.
Отенко И. П. Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия: научное издание / И. П. Отенко, Н. А. Москаленко. –– Харьков: Изд. ХНЭУ, 2005. – 216 с.
Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації: Монографія / Г. В. Козицька, Л. А. Лутай, В. О. Шпандарук. – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 293 с.
Кавун С. В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади [Текст]: монографія / С. В. Кавун. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 299 с.
Куркин Н. В. Управление экономической безопасностью развития предприятия [Текст]: монография / Н. В. Куркин. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2004. – 450 с.
Зеркалов Д. В. Социальная безопасность: Монография. / Д. В. Зеркалов – К.: Основа, 2012. – 530 с.
Москаленко Н. О. Методичний підхід дослідження готовності машинобудівних підприємств до реструктуризації / Н. О. Москаленко, М. О. Кіпа // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 – 20 травня 2011 р. – Х.: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – 72. с. Укр. мова. – с. 147 – 148 (електронний додаток до конференції)
Москаленко Н. О. Формування організаційно – методичного забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства / Н. О. Москаленко, М. О. Кіпа // Бизнес Информ. – 2012. – № 6 (413). – С. 131 – 135.
Куліков П. М. Теоретичні засади управління організаційними змінами / П. М. Куліков, Н. Є. Бєляєва // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 250. Т. II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 302–308.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.137.2
Українська Л. О., Рябик Г. Є.
Організація моніторингу конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємства (c. 151 - 157)

У роботі узагальнено основні положення концепції розбудови системи моніторингу конкурентних переваг підприємства, проведено аналіз стану і підтримки прийняття рішень в системі моніторингу конкурентних переваг підприємства, встановлено склад факторів, які необхідно включити в систему моніторингу, наведено методичний підхід до організації проведення моніторингу конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: конкурентні переваги, система показників, моніторинг, матриця ранжирування показників фінансово-економічного моніторингу
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 8.

Українська Лариса Олегівна – доктор економічних наук, професор, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Рябик Ганна Євгенівна – здобувач, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: anna.ryabik@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1217

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Українська Л. О., Рябик Г. Є. Організація моніторингу конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємства // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 151–157.

Список використаних у статті джерел

Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. А. Челенков. – М. : Типография «Новости», 2000. – 256 с
Будник М. Н. Разработка системы мониторинга внешней среды предприятия / М. Н. Будник // Маркетинг и реклама. – 1999. – № 9. – С. 36–40.
Горбашко Е. А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: учебное пособие / Е. А. Горбашко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 207 с.
Дикань В. Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия / В. Л. Дикань. – Х. : Основа, 1995. – 246 с.
Дикань В. Л. Экономика предприятия: учебник для ВУЗов / В. Л. Дикань, И. М. Писаревский. – Х.: Олант, 2002. – 224 с.
Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: монография / Ю. Б. Иванов. – Харьков: РИО ХГЭУ, 1997. – 146 с.
Максимов И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимов // Маркетинг. – 1996. – № 3. – С. 33–39.
Пономаренко В. С. Методы и модели финансового обеспечения развития предприятий: монографія / В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь. – Х.: ХГЭУ, 1997. – 160 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.915:004.934
Біловодська О. А.
Оптимізація витрат підприємств промисловості будівельних матеріалів (c. 158 - 162)

У роботі доведено, що одним з напрямів підвищення прибутковості діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів може бути оптимізація витрат, пов’язаних з реалізацією продукції. Для вибору найефективнішої технології просування будівельних матеріалів на ринок було запропоновано використати інструменти нейролінгвістичного програмування (НЛП) або так званий сенсорний маркетинг. Використання методу розв’язування оптимізаційних задач в математичному програмуванні дозволило отримати проранжований ряд заходів НЛП за зменшенням ефективності, що має такий вигляд: звукове оформлення торгового приміщення, проведення тренінгів для персоналу, оформлення вітрин та інтер’єру; використання принципів мерчандайзингу.
Ключові слова: будівельний комплекс, підприємства промисловості будівельних матеріалів, витрати, витрати на збут, оптимізація витрат, маркетинг-мікс 5Р, заходи нейролінгвістичного програмування, метод множників Лагранжа
Табл.: 3. Формул: 10. Бібл.: 9.

Біловодська Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: alena-bel79@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1241

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Біловодська О. А. Оптимізація витрат підприємств промисловості будівельних матеріалів // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 158–162.

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с англ. / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 212с.
Голуб С. М. Використання каналів розподілу у збутовій політиці підприємств будівельної галузі. . – [Електронний ресурс] / С. М. Голуб. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12gsmpbg.pdf.
Кучма М.І. Математичне програмування: приклади і задачі : навчальний посібник / М. І. Кучма. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 344 с.
Наконечний С. І. Збірник задач з курсу «Математичне програмування»: навчальний посібник / С. І. Наконечний, Л.В. Гвоздецька. – К. : ІСОТ, 1996. – 288 с.
Наумов В.Н. Маркетинг збуту / Під наукової редакцією професора Г.Л. Барієва: навч. посібн. / В.Н. Наумов. – Спб.: Вид-во СпбГУЕФ, 2008. – 508 с.
Олійник О. Будівельна галузь відреагувала зростанням на загальне оздоровлення економіки – Мінрегіон. – [Електронний ресурс] / О. Олійник. – Режим доступу: http://minregion.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=929 .
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/info_boxes?art_id=38501&cat_id=38506.
Палий В.Ф. Еще раз про маркетинг-микс, или не оставить ли наконец в покое концепцию 4р?. – [Електронний ресурс] / В.Ф. Палій. – Режим доступу: http://iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3455/.
Професійна юридична система. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.21098.0.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.332.2:336.71
Бондаренко Л. П.
Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості (c. 162 - 165)

Статтю присвячено проблематиці оптимізації структури капіталу в інтегрованих об’єднаннях, таких як промислово-фінансові групи. У статті запропоновано розраховувати оптимальні величини власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі максимізації показника економічної доданої вартості за допомогою економіко-математичної моделі. Надана коротка характеристика і обґрунтування основних обмежень, що використовуються у моделі, врахування яких дозволяє сформувати ефективну структуру капіталу як окремих учасників, так і промислово-фінансової групи в цілому.
Ключові слова: промислово-фінансова група, власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, економічна додана вартість, середньозважена вартість капіталу
Формул: 12. Бібл.: 9.

Бондаренко Лідія Петрівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: bondarenko.lida.p@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1175

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бондаренко Л. П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 162–165.

Список використаних у статті джерел

Алєксєєв І. В. Управління ресурсним забезпеченням промислово – фінансових груп: монографія / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, А. С. Мороз. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – 132 с.
Проблеми фінансово – кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо – господарських структур: [монографія] / [Кузьмін О. Є., Алєксєєв І. В., Колісник М. К. та ін.]; за загал. ред. О. Є. Кузьміна, І. В. Алєксєєва. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с.
Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: монографія / І. Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2006. – 176 с.
Литовченко О. Ю. Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства / О. Ю. Литовченко, С. А. Макуха // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 134 – 137.
Яремко І. Й. Теоретичні і прикладні засади формування вартості машинобудівних підприємств: монографія / І. Й. Яремко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 260 с.
Управління вартістю і структурою капіталу підприємства / Н. Н. Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 45 – 52.
Обущак Т. А. Оптимізація структури капіталу торгівельного підприємства / Т. А. Обущак // Економіка, фінанси, право. – 2009. – № 10. – С. 62 – 69.
Иванов И. Ф. Детерминанты структуры капитала публичных российских компаний / И. Ф. Іванов // Корпоративные финансы. – 2010. – № 1 (13). – С. 5 – 38.
Хома І. Б. Економіко-математична модель оптимізації структури капіталу ПФГ / І. Б. Хома // Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення і розвитку. Збірник наукових праць Національного університету «Львівська політехніка». – 1996. – Вип. 312. – С. 117 – 121.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.155:639.2/3
Демчук О. В.
Сучасні тенденції управління фінансово-господарською діяльністю підприємств рибного господарства (c. 166 - 170)

У статті проаналізовано сучасні тенденції в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств рибного господарства України. Виявлено основні чинники, що знижують ефективність управління, та визначено напрямки зростання ефективності прийняття господарських рішень. Робота в умовах централізованого планування і дотаційного фінансування відклали відповідний відбиток на формах і методах управління і ведення фінансово-економічної діяльності підприємств рибної галузі. Сучасний етап розвитку характеризується відсутністю державної підтримки при неспроможності самофінансування в умовах антикризового розвитку.
Ключові слова: управління, фінансово-господарська діяльність, рибна галузь, оборотні активи, сировинна база, інвестиції, державне регулювання, вільні економічні зони
Табл.: 2. Бібл.: 8.

Демчук Олег Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства, Керченський державний морський технологічний університет (вул. Орджонікідзе, 82, Керчь, АР Крим, 98300, Україна)
Email: ep.kgmty@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1189

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Демчук О. В. Современные тенденции управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 166–170.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А., Тараскина А. В. Теория и практика комплексного анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов: учебное пособие / И. А. Бланк, А. В. Тараскина. – Астрахань, ООО ЦНТЭП. – 2003. – 417 с.
Демчук О. В. Экономика и управление рыбной отраслью Украины: монография / О. В. Демчук, Н. А. Сушко, С. В. Кухарчук и др., под ред. О. В. Демчука. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 289 с.
Голіков А. П. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. / А. П. Голіков, А. Г. Дейнека, Н. А. Козакова. – Х.: ТОВ «Олант», 2002. – 356 с.
Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.market–pages.ru//macroec/47.html/.
Сосненко Л. С., Черненко А. Ф. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Краткий курс / Под ред. Л. С. Сосненко, А. Ф. Черненко. – М.: КноРус., 2007. – 344 с.
Эмдейштейн Ю. М. Логистика. [Электронный ресурс] / Ю. М. Эдейнштейн. – Режим доступа: http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshetein/logistika/02–09.htm/.
Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.informbureau.com/html/ainoaadnoaaiiia_daaoeediaaiea_.html.
Яковлев В. Особливості демонополізації у рибному господарстві України / В. Яковлев // Економіка України. – 1995. – №7 – С. 26 – 35.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341
Дюжев В. Г., Тимофєєва К. О.
Формування елементів нормативно-методичної бази по аналізу і оцінці інноваційної сприйнятливості підприємства (c. 170 - 175)

У статті досліджуються вплив підсистем і функцій системи управління персоналом на рівень інноваційної сприйнятливості організаційно-управлінської структури. У результаті дослідження зроблений розрахунок індексу інноваційної сприйнятливості системи управління персоналом. Це дає можливість визначити наявність готовності персоналу до впровадження інновацій у виробничий процес.
Ключові слова: інноваційна сприйнятливість, система управління персоналом, інноваційно-орієнтований персонал
Табл.: 4. Формул: 3. Бібл.: 4.

Дюжев Віктор Геннадійович – кандидат економічних наук, професор, кафедра менеджменту організацій та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Тимофєєва Катерина Олександрівна – аспірант, кафедра організації виробництва та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: katka@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1351

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дюжев В. Г., Тимофеева Е. А. Формирование элементов нормативно-методической базы по анализу и оценке инновационной восприимчивости предприятия // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 170–175.

Список використаних у статті джерел

Літвінов В. В. Використання методів попарного порівняння для визначення пріоритетності способів забезпечення статичної стійкості асинхронних двигунів в умовах багатокритеріального вибору / В. В. Літвінов, М. В. Костерєв, П. Л. Денисюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – №2 (143). – С. 24–29.
М. О Едиковський, О. Б. Шуневич. Дослідження ефективності методів і значення вагових коефіцієнтів важливості / М. О Едиковський, О. Б. Шуневич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. –№5 –С. 176 – 182.
Управління персоналом: навчальний посібник / О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова [та ін.]. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 248 с.
Дюжев В. Г., Тимофеева К. А. Система управления персоналом как фактор повышения инновационной восприимчивости предприятий /Дюжев В. Г, Тимофеева К. А. // Вестник НТУ «ХПИ». – 2011. –№7. – С. 62 – 71.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.22:340.1
Струк Н. С.
Облік спільної діяльності без створення юридичної особи у діловому партнерстві підприємств: проблеми та перспективи їх вирішення (c. 176 - 181)

У статті здійснено аналіз нормативного забезпечення обліку й оподаткування спільної діяльності підприємств України. Автор рекомендує внести зміни до законодавства з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, зокрема: уточнити адресність і форми подання фінансової звітності оператором спільної діяльності; змінити назви п’ятьох субрахунків до рахунків обліку розрахунків та зобов’язань, рекомендованих для використання у спільній діяльності ділових партнерів; собівартість переданих у спільну діяльність запасів і залишкову вартість необоротних активів відображати в сумі, що припадає: на частку інших учасників - у витратах звітного періоду; на власну частку партнера - у витратах майбутнього періоду. Врахування наданих рекомендацій Міністерством фінансів України допоможе вдосконалити облік спільної діяльності, що дасть змогу підвищити достовірність показників фінансової звітності ділових партнерів.
Ключові слова: ділове партнерство підприємств, договір, законодавство, облік, спільна діяльність
Бібл.: 20.

Струк Наталія Семенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: natali.struk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1100

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Струк Н. С. Облік спільної діяльності без створення юридичної особи у діловому партнерстві підприємств: проблеми та перспективи їх вирішення // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 176–181.

Список використаних у статті джерел

Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року(зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Інструкція про застосування рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 р. № 1873 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 р. № 1327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 \"Частки у спільних підприємствах\" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_040.
Батищева Н. Проблемы определения совместной деятельности для ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете / Н. Батищева // Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. -№11. – С. 38-49.
Верхогляд В. Спільна діяльність у торгівлі: облік і звітність / Валентина Верхогляд // Баланс. – 2010. – № 23. – С. 16 – 21.
Вільховий Ю. Спільна діяльність: правовий аспект, особливості податкового обліку та оподаткування / Юрій Вільховий // \"Податковий, банківський, митний консультант\" №16, від 23 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dinai.com.
Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник./ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк // – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 714с.
Карпова В. Спільна діяльність: новий бухгалтерський облік / Влада Карпова // \"Бухгалтерський тиждень\" №37 від 12 вересня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dinai.com.
Мельник І. Складаємо новий звіт про спільну діяльність (Консультує ДПАУ) / Ірина Мельник // \"Баланс\" № 49 від 20 червня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dinai.com.
Привалова Н. Є. Аспекти організації бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи / Неля Привалова // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 164 – 167.
Проблеми законодавчого регулювання організації та обліку спільної діяльності в Україні / Н. Дутова, Н. Новікова // Схід. — 2011. — № 3 (110). — С. 26-30.
Рогоза Б. Уроки української мови / Борис Рогоза. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obozrevatel.com/news/2010/6/18/373121.htm.
Чмерук М. Щодо обліку спільної діяльності / М.О.Чмерук // Лист Міністерства фінансів України від 2 лютого 2012 р. №31-08410-07-10/2417, «Будівельна бухгалтерія» №5, березень 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dinai.com.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338
Швиданенко Г. О., Гусєва І. Ю.
Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують в зовнішньому середовищі (c. 181 - 186)

Статтю присвячено дослідженню інтелектуальних ресурсів підприємства в зовнішньому середовищі. Виокремлено сукупність інтелектуальних ресурсів підприємства, які створюються та функціонують у зовнішньому середовищі. Обґрунтовано необхідність їх поєднання в ринковий інтелектуальний капітал з метою реалізації стратегічних намірів, формування стійких конкурентних переваг та збільшення ринкової вартості підприємства.
Ключові слова: інтелектуальні ресурси, зовнішнє середовище, ринковий інтелектуальний капітал, конкурентні переваги, ринкова вартість підприємства
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Швиданенко Генефа Олександрівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: shvidanenko-go@mail.ru
Гусєва Ірина Юріївна – асистент, кафедра економіки підприємств, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: guseva_irunya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1235

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Швиданенко Г. О., Гусєва І. Ю. Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують в зовнішньому середовищі // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 181–186.

Список використаних у статті джерел

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ успеха в новом тысячелетии. / Э. Брукинг; пер. с англ. под ред. Л. Н. Ковалик – СПБ, Питер, 2001 – 288 с.
Sveiby К.-Е. MeasuringIntangibles and Intellectual Capital – An Emerging First Standard All rights reserved [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. sveiby. com
Stewart T. A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. – New York: Currency Doubleday, 1997. – p. 67.
Edvinsson L. and Malone, M. S. Intellectual Capital: Realizing your Company’s Tme Value by Finding Its Hidden Brainpower. – N. Y.: Harper Business, 1997.
Чухно А. Интеллектуальный капитал: сущность, формы и закономерности развития // Экономика Украины. – 2002. – № 11. – С. 48 – 55.
Kreps, D. M., Wilson, R., 1982. Reputation and imperfect information // Journal of Economic Theory. – №27. – pp. 253 – 279.
Milgrom, P., Roberts, J., 1982. Predation, reputation and entry deterrence // Journal of Economic Theory. – №27. – pp. 280 – 312.
Harlow R. F. Public relations definitions through the years // Public Relations Review. – 1977. – №3 (1). – pp. 49 – 63.
Marston J. E., The Nature of Public Relations. – New York: McGraw-Hill, 1963. – p. 4.
Кендюхов О. Сутність і зміст організаційно – економічного управління інтелектуальним капіталом підприємства / О. Кендюхов // Економіка України. – 2004. – №2. – С. 33 – 40.
Макаров В. Л., Козырев А. Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: Учебное пособие. – М.: Интерреклама, 2003. – 352 с.
Caddy, I. Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities // Journal of Intellectual Capital. – 2000. – Vol. 1. – Number 2. – pp. 129 – 146.
Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрем. Интеллектуальный капитал. Практика управления. – М.: Высшая школа менеджмента, 2010 – 448с.
Сергеев А. Л. Типология ресурсов интеллектуального капитала фирмы // Экономический вестник РГУ. – 2005. – № 1. – С. 59 – 64.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.225.66
Майбуров І. А.
Проблема ідентифікації та оцінки податкових витрат : методологічний підхід до вирішення (c. 187 - 193)

У статті актуалізується проблема ідентифікації та оцінки податкових витрат. Проаналізовано ступінь розробленості даної проблеми. Досліджено різні підходи до розуміння податкових витрат, подано авторське визначення. Досліджено підхід до поділу базової та нормативної структур податку. Обґрунтовано висновок про те, що такий поділ є дуже перспективним для національних практик оцінки. Наведено послідовність етапів оцінки податкових витрат. Наведено оригінальні формули для розрахунку річних податкових витрат і податкових витрат за період прояву ефекту пільги.
Ключові слова: податкові витрати, податкові пільги, базова структура, нормативна структура, етапи оцінки, методи оцінки, витрати податкового адміністрування, витрати податкового узгодження
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 16.

Майбуров Ігор Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансового та податкового менеджменту, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (вул. Миру, 19, Єкатеринбург, 620002, Росія)
Email: mayburov.home@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1026

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Майбуров И. А. Проблема идентификации и оценки налоговых расходов: методологический подход к решению // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 187–193.

Список використаних у статті джерел

Toder E. Tax Cuts or Spending – Does it Make a Difference? // National Tax Journal. 2000. September. Vol. 53. № 3. Part 1.
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисоватого. Киев: Кондор, 2011.
Налоговые системы. Методология развития: монография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская практика. М.: ИЭПП, 2010.
Налоговое стимулирование инновационных процессов / Под ред. Н. И. Ивановой. М.: ИМЭМО РАН, 2009.
Best Practice Guidelines – Off Budget and Tax Expenditures. OECD, 2004.
Surrey S., McDaniel P. Tax Expenditures. Harvard University Press, 1985.
Оптимальные подходы государств – членов ОЭСР к обеспечению прозрачности государственного бюджета. ОЭСР: Комитет по вопросам государственного управления, 2000.
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. МВФ, 2001.
Statement of Federal Financial Accounting Standards №7. Accounting for Revenue and Other Financing Sources. FASAB, April 1996. § 192.
Tax Expenditures and Evaluations. Canada Department of Finance, 2000.
Tax Expenditures Statement 2008. Commonwealth of Australia, 2009.
Brixi H., Valenduc C., Swift Z. Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System. The World Bank, 2004.
Tax Expenditures in OECD Countries. OECD, 2010.
Майбуров И. А., Соколовская А. М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
Swift Z. Managing the Effects of Tax Expenditures on National Budgets. World Bank Policy Research Working Paper № 3927. May 2006.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:336.741.236.1
Азаренкова Г. М., Піскунов Р. О.
Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку (c. 194 - 199)

У дослідженні за допомогою ієрархічної системи взаємопов’язаних методів і моделей різних типів визначено вплив виділених ризикоформуючих факторів величини грошового потоку. За допомогою розширення параметричної моделі шляхом урахування коефіцієнту кредитного ресурсу контрагента банку визначено граничні параметри регулювання руху грошових потоків між економічними агентами в період кредитного обслуговування контрагента банком.
Ключові слова: грошовий потік, кредитний портфель банку, фінансовий ризик, регулювання, фінансовий аналіз
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 10. Бібл.: 15.

Азаренкова Галина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Піскунов Роман Олександрович – викладач, кафедра обліку і аудиту, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1065

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Азаренкова Г. М., Піскунов Р. О. Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 194–199.

Список використаних у статті джерел

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Законі України від 16.07. 1999 р. № 996 – XIV // Офіц. вісн. України. – 1999. ? № 33. ? Ст. 1706.
Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [авт. кол.]; за заг. ред. професора Васюренко О. В. – Київ: УАБС НБУ, 2010. – 294 с.
Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємстві: [монографія] / В. В. Вітлінський, Г. І. Велікоіваненко. ? К. : КНЕУ, 2004. ? 480 с.
Гур’янова Л. С. Модель аналізу асиметрії регіонального розвитку / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, О. А. Сергієнко, Г. С. Гончаренко // Проблеми економіки. – 2012 р. – № 2. – С. 27 – 33.
Ніколаєв І. В. Методи оцінки фінансових ризиків економічних систем в умовах кризи / І. В. Ніколаєв // Проблеми економіки. – 2011 р. – № 4. – С. 131 – 134.
Верхуша Н. П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів / Н. П. Верхуша // Актуальні проблеми економіки. – 2012 р. – № 4. – С. 246 – 252.
Гребенюк Л. А. Основи формування кредитних стратегій банку / Л. А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011 г. – № 12. – С. 208 – 214.
Єрмошкіна О. В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: [монографія] / О. В. Єрмошкіна. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. ? 479 с.
Лактионова А. А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования / А. А. Лактионова, О. А. Украинская // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 123 – 135
Губарєва І. О. Шляхи забезпечення економічної безпеки України в умовах кризи / І. О. Губарєва, П. Й. Бернацький // Проблеми економіки. – 2009 р. – № 4. – С. 32 – 36.
Москаленко О. В. Активізація участі банків у фінансовому забезпеченні економічного зростання / О. В. Москаленко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 134–136.
Нікітін. А. В. Підходи до регулювання руху грошових потоків контрагентів банку / А. В. Нікітін. // Бізнес Інформ. – 2012. – № 10. – С. 204 – 208.
Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за цільовим спрямуванням і строками погашення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.bank.gov.ua
База даних емітентів. [Електронний ресурс]. ? режим доступу: http: //smida.gov.ua/db
Офіційний сайт ПАТ Укртелеком/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ukrtelecom.ua/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 658.15:336.71
Вовк В. Я.
Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки банку (c. 200 - 204)

У статті запропоновано теоретико-методологічні положення забезпечення фінансової безпеки банку, що складаються з обґрунтованої системи принципів її реалізації, ключових характеристик та основних завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей банківської установи та усвідомлення яких дозволяє сформувати надійну систему забезпечення фінансової безпеки банку. Уточнене визначення поняття «фінансова безпека банку» є комплексним та передбачає реалізацію системи заходів забезпечення фінансової безпеки як окремого банку так і банківської системи в цілому для самозахисту, саморозвитку та самозбереження вітчизняного банківського сектора в умовах посилення макроекономічної нестабільності в країні та світі.
Ключові слова: безпека банку, фінансова безпека банку, принципи забезпечення фінансової безпеки банку, зовнішні та внутрішні загрози фінансовій безпеці банку
Табл.: 1. Бібл.: 22.

Вовк Вікторія Яківна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та фінансів, Харківський національний університет внутрішніх справ (пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна)
Email: victoriavovk@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2032

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вовк В. Я. Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки банку // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 200–204.

Список використаних у статті джерел

Артеменко Д. А. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 / Д. А. Артеменко. – Ростов-на-Дону, 1999. – 30 с.
Барановський О. І. банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економічне прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7 – 32.
Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Т. М. Болгар. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 22 с.
Васильчак С. В. Організація безпеки банківської діяльності в Україні / С. В. Васильчак, С. Ф. Вінтоняк // Науковий вісник ЕЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 153 – 157.
Винников А. С. Банк России и банковская безопасность / А. С. Винников // Регион. – 1997. – № 2. – С. 45 – 52.
Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности: учебни. / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. – М.: Маркет ДС, 2006. – 424 с.
Голобородько Ю. О. Теоретичні підходи до розкриття сутності та складових фінансової безпеки банківських установ / Ю. О. Голобородько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – 2012. – С. 194 – 198.
Дмитров С. О. Управління фінансовою безпекою комерційного банку / О. С. Дмитров // Фінансовий простір. – № 2 (6). – 2012. – С. 11 – 15.
Енциклопедія банківської справи України / ред. В. С. Стельмах; Національний банк України, Інститут незалежних експертів. – К. : Молодь : Ін Юре, 2001. – 680 с.
Євченко Н. Г. Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку / Н. Г. Євченко, О. А. Криклій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Вип. 25. – С. 45 – 52.
Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / За заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.]. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.
Єрмошенко А. М. Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій / А. М. Єрмошенко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2004. – № 4. – С. 46 – 51.
Зачосова Н. В. Особливості забезпечення фінансової безпеки комерційних банків в Україні / Н. В. Зачосова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 4. – С. 74 – 78.
Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч. посібн. / М. І. Зубок. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 190 с.
Котковський В. С. Чинники забезпечення фінансової складової безпеки банківської діяльності / В. С. Котковський, В. В. Орлов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 38. – 2012. – С. 50 – 54.
Литовченко О. Ю. Теоретико-методичне підґрунтя до управління фінансовою безпекою банку / О. Ю. Литовченко, Б. М. Самойлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com.
Побережний С. М. Фінансова безпека банківської діяльності: навч. посібн. / С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар – Суми: ДВНЗ \"УАБС НБУ\", 2010. – 112 с.
Про основи національної безпеки України : Закон України : № 964-IV від 19 червня 2003 року : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – ст. 351.
Сороківська З. До питання фінансової безпеки банку в умовах світової економічної кризи / З. Сороківська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. – Ч.1. – С. 404 – 408.
Ткаченко А. М. Вимірювання фінансової безпеки банківської системи / А. М. Ткаченко, К. І. Маменко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: збірник наукових праць. – 2009. – С. 333 – 346.
Фадєєв Д. А. Фінансова безпека банківської діяльності в Україні / Д. А. Фадєєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com.
Хитрін О. І. Фінансова безпека комерційних банків / О. І. Хитрін // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 118 – 124.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Фінансовий потенціал України: проблеми та перспективи (c. 205 - 208)

У статті проаналізовано деякі сучасні дискусійні аспекти фінансового потенціалу України. Розглянуто теоретико-практичні питання економічної природи та сутності фінансового потенціалу. Висвітлено підходи, що визначать повноту формування, об’єктивність оцінки та ефективність використання фінансового потенціалу. Розширено та більш деталізовано складові фінансового потенціалу країни. Запропоновано перспективи посилення й розвитку фінансових можливостей та фінансового потенціалу як основи економічної та фінансової безпеки країни.
Ключові слова: фінансовий потенціал країни, фінансова система, фінансові ресурси, структура
Бібл.: 8.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1656

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Фінансовий потенціал України: проблеми та перспективи // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 205–208.

Список використаних у статті джерел

Гордей О. Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів / О. Д. Гордей // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 38 – 43.
Чуницька І. І. Фінансові ресурси як базис формування фінансового потенціалу // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 29 – 31.
Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 55–64.
Федосов В. М., Опарін В. М., Льовочкін С. В. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку // Фінанси України. – 2008. – № 12. С. 3 – 21.
Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Моногр. / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Моногр. – 2 – ге вид. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.
Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню д-ра екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. І. Барановський; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2000. – 36 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.1: 332:1 (477)
Каламбет С. В., Усков І. В.
Територіальні фінанси в умовах прийняття нового Бюджетного кодексу України (c. 209 - 215)

У статті визначено особливості формування фінансових ресурсів, їх розподіл в умовах прийняття нового Бюджетного кодексу України. Запропоновано подальші заходи по посиленню бюджетно-податкової децентралізації, створення фінансово самостійних місцевих органів влади.
Ключові слова: місцеві фінанси, бюджетно-податкові реформи, фінансова децентралізація, місцеві органи влади, бюджети територіальних утворень
Табл.: 5. Бібл.: 9.

Каламбет Світлана Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, Дніпро, 49010, Україна)
Усков Ігор Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва (вул. Київська, 181, Сімферополь, 95493, Україна)
Email: uskov_iv@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1165

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Каламбет С. В., Усков И. В. Территориальные финансы в условиях принятия нового Бюджетного кодекса Украины // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 209–215.

Список використаних у статті джерел

Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010г. № 2456-IV [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів територій: монографія / Є. О. Балацький. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – 301 с.
Бондарук Т. Г. Щодо визначення місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Економіст. – 2006. – № 6. – С. 44 – 46.
Кириленко О. П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 34 – 39.
Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів в контексті завдань адміністративно – територіальної реформи / І. О. Луніна // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 23 – 31.
Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія / К. В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2006. – 584с.
Бюджет України за 2011 рік: статистичний збірник / [В. О. Парнюк, Л. М. Калініченко, Г. Ф. Ткаченко та ін.]. – К.: Міністерство фінансів України, 2012. – 303 с.
Бюджетная політика у контексті соціально-економічного розвитку України. Розвиток системи податків як основа зміцнення державніх фінансів: [у 6 т.] / [голов. редкол. М. Я. Азаров (голова) та ін.] – К.: НДФІ, 2004. – Т. 3, 2004. – 308 с.
Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення: монографія / А. М. Соколовська. – К.: Знання – прес, 2004. – 454 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.86+330.565.012.23
Благун І. С., Дмитришин Л. І.
Моделювання взаємозв’язку «нерівність доходів – економічне зростання» за допомогою теорії каскадних переваг (c. 216 - 221)

Взаємозв’язок між нерівністю доходів і економічним зростанням розглянуто в контексті відносного споживання економічних агентів. Представлена проста модель ендогенного зростання, в якій агенти мають різні початкові рівні доходів і діють у відповідності до каскадних переваг, тобто порівнюють свій власний рівень споживання з рівнем споживання найближчих за величиною початкового доходу економічних агентів. В рамках даної моделі вплив нерівності доходів на темп економічного зростання залежить від форми початкового розподілу доходів і від того, яким чином відбувається соціальне порівняння.
Ключові слова: розподіл доходів, нерівність доходів, економічне зростання, модель каскадних переваг, соціальне порівняння, соціальний стату
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 19. Бібл.: 21.

Благун Іван Семенович – доктор економічних наук, професор, декан, економічний факультет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: blagun@email.ua
Дмитришин Леся Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: dmytryshyn_l@hotmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Благун І. С., Дмитришин Л. І. Моделювання взаємозв’язку «нерівність доходів – економічне зростання» за допомогою теорії каскадних переваг // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 216–221.

Список використаних у статті джерел

Duesenberry J. Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior // Cambridge, MA: Harvard University Press, 1949.
Leibenstein H. Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand // Quarterly Journal of Economics, vol. 64, 1951.
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica, Vol. 47, 1979.
Abel A. Asset Prices under Habit Formation and Catching up with the Joneses // American Economic Review, Vol. 40, 1990.
Gal? J. Keeping up with the Joneses: Consumption Externalities, Portfolio Choice, and Asset Prices // Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 26, 1994.
Corneo G., Jeanne O. Conspicuous Consumption, Snobbism and Conformism // Journal of Public Economics, Vol. 66, 1997.
Bernheim D. A Theory of Conformity // Journal of Political Economy, Vol. 102, 1994.
Bagwell L.S., Bernheim B.D. Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption // American Economic Review, Vol. 86, 1996.
Cole H., Mailath G., Postlewaite A. Social Norms, Savings Behavior, and Growth // Journal of Political Economy, Vol. 100, 1992.
Carroll C., Overland J., Weil D. Comparison Utility in a Growth Model // Journal of Economic Growth, Vol. 2, 1997.
Corneo G., Jeanne O. On Relative Wealth Effects and the Optimality of Growth // Economics Letters, Vol. 54, 1997.
Cooper B., Garc?a-P?nalosa C., Funk P. Status Effects and Negative Utility Growth // Economic Journal, Vol. 111, 2001.
Alvarez-Cuadrado F., Monteiro G., Turnovsky S. Habit Formation, Catching Up with the Joneses, and Economic Growth // Journal of Economic Growth, Vol. 9, 2004.
Knell M. Social Comparisons, Inequality, and Growth // Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 155, 1999.
Aghion P., Caroli E., Garc?a-P?nalosa C. Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories // Journal of Economic Literature, Vol. 37, 1999.
Falk A., Knell M. Choosing the Joneses: Endogenous Goals and Reference Standards // Scandinavian Journal of Economics, Vol. 106, 2004.
Wood J.V., Taylor K.L. Serving Self-relevant Goals through Social Comparison // in: Suls J. and Wills T.A. (eds.). Social Comparison: Contemporary Theory and Research // New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1991.
Johnson H. A Note on the Effect of Income Redistribution on Aggregate Consumption with Interdependent Consumer Preferences // Economica, Vol. 18, 1951.
Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukr.stat.gov.ua.
Бобков В. Н. О подходах к исследованиям социальных структур современного общества / Бобков В. Н. // Уровень жизни населения регионов России. – 2008. – №7. – С. 3-14.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukr.stat.gov.ua.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 661.65
Бублик М. Д., Лукіна І. І., Шашкова Т. М., Чувілін Д. В., Шаріпова Л. К.
Удосконалення контролю обгрунтованості рівня тарифів ЖКГ на основі економіко-математичного моделювання (c. 222 - 227)

У статті проаналізовано сучасний стан тарифного регулювання ЖКГ. Аргументована актуальність проведення контролю обґрунтованості рівня тарифів на послуги ЖКГ з урахуванням узгодження інтересів усіх учасників процесу освіти послуг: держави, виробників і споживачів послуг. Запропоновано при формуванні системи тарифного контролю використовувати концепцію моделювання, оцінки і зняття процесу невизначеності на основі формування квазіоднорідних статистичних сукупностей регульованих організацій, моделювання їх діяльності та оцінки відхилення декларованих тарифів від їх розрахункової («аналого-усередненої») величини. Такий підхід дозволить виявити з найменшими витратами порушників тарифного законодавства - організації ЖКГ з високим потенціалом регулювання.
Ключові слова: контроль обґрунтованості тарифів ЖКГ, економіко-математичне моделювання, аналого-усереднена величина
Рис.: 4. Формул: 1. Бібл.: 12.

Бублик Микола Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки, менеджменту та маркетингу, Уфимська філія Фінуніверсітету (вул. Мустая Карима, 69/1, Уфа, 450015, Росія)
Email: mim.ufa@vzfei.ru
Лукіна Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Уфимська філія Фінуніверсітету (вул. Мустая Карима, 69/1, Уфа, 450015, Росія)
Email: irinf-ufa@bk.ru
Шашкова Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, аудиту та статистики, Уфимська філія Фінуніверсітету (вул. Мустая Карима, 69/1, Уфа, 450015, Росія)
Email: shashkova1610@mail.ru
Чувілін Денис Валерійович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансів і кредиту, Уфимська філія Фінуніверсітету (вул. Мустая Карима, 69/1, Уфа, 450015, Росія)
Email: ufadenis@rambler.ru
Шаріпова Лідія Костянтинівна – викладач, кафедра фінансів і кредиту, Уфимська філія Фінуніверсітету (вул. Мустая Карима, 69/1, Уфа, 450015, Росія)
Email: lidiyaSh302@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1100

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бублик Н. Д., Лукина И. И., Шашкова Т. Н., Чувилин Д. В., Шарипова Л. К. Совершенствование контроля обоснованности уровня тарифов ЖКХ на основе экономико-математического моделирования // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 222–227.

Список використаних у статті джерел

Бублик Н. Д., Лукина И. И., Шашкова Т. Н. Организация налогового контроля: состояние и пути развития: Уч. пособие. – Уфа: ВЗФЭИ, 2008.
Модернизация налогового контроля (модели и методы): Монография/ под ред. 2. Каменева Е. А., Барулин С. В. Финансы жилищно-коммунального хозяйства. – М.: Ось-89, 2003.
А. Н. Романова. – М.: ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2010.
Учебно-практическое пособие / Под общ. редакцией проф. П. Г. Грабового. – М.: АСВ, 2004.
Шашкова Т. Н. Проблемы совершенствования планирования налогового контроля и пути их решения. – Уфа: БашГУ, 2006.
Бублик Н. Д., Лукина И. И., Романов А. Н., Чувилин Д. В., Шарипова Л. К. Формирование системы тарифного регулирования на основе экономико-математического моделирования параметров деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса.
Егорова Н. Е., Митрофанова И. Н., Шеин А. М. Имитационная модель предприятия ЖКХ как инструмент анализа тарифно-ценового механизма//Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №6.
Лимаренко В. И. Финансово-экономические механизмы реформирования ЖКХ // Журнал главного бухгалтера и руководителя ЖКХ. – 2002. – №10.
Таги-Заде Ф. Г. Задачи новой тарифной политики в коммунальном хозяйстве // Жилищно-коммунальное хозяйство. – 2000. – №12.
Тишин В. А. Ценовая политика в сфере ЖКХ // ЖКХ. – 2004. – №10.
Трегубова Е. А. Применение Метода RAB при регулировании тарифов на услуги ЖКХ // ЖКХ. – 2009. – №10.
Усманова Т. Х. Развитие качественно направленного контроля при регулировании тарифов ЖКХ для решения создавшихся проблем// Аудит и финансовый анализ. – 2008. – №5.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.86
Полякова О. Ю., Омаров Ш. А. О.
Моделювання соціально-економічного розвитку регіонів країни на основі імпульсних процесів (c. 228 - 231)

У статті розглядаються сутність та особливості застосування імітаційного моделювання при аналізі та прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіонів країни. Показано, що в основі такого моделювання лежать діаграми причинно-наслідкових зв'язків - когнітивні карти, та дослідження проблеми на основі когнітивної карти відбувається шляхом поширення імпульсного процесу. Розглянуто та проаналізовано низку сучасних імітаційних (когнітивних) моделей регіонального розвитку, запропонованих у науковій літературі, які демонструють використання даного інструментарію як при моделюванні показників макроекономічної динаміки, так і локальних показників соціально-економічного розвитку регіону. Виділено основні переваги та недоліки застосування когнітивних моделей в моделюванні макроекономічного розвитку та регіональної динаміки.
Ключові слова: моделювання, регіон, імітаційна модель, когнітивна карта
Бібл.: 1.

Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: polya_o@ukr.net
Омаров Шахін Анвер Огли – доктор економічних наук, доцент, Почесне консульство республіки Албанія в Харкові (вул. Академіка Проскури, 1, Харків, 61070, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1064

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полякова О. Ю., Омаров Ш. А. О. Моделирование социально-экономического развития регионов страны на основе импульсных процессов // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 228–231.

Список використаних у статті джерел

нет данных


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 334.64
Гур’янова Л. С., Непомнящий В. В.
Концептуальні підходи до моделювання фінансової безпеки держави (c. 232 - 236)

У статті розглядаються концептуальні положення формування модельного базису оцінки, аналізу та прогнозування фінансової безпеки держави (ФБГ). Реалізація концептуальних положень у системі ФБГ дає можливість сформувати випереджаючі індекси розвитку, які дозволяють дослідити передумови кризових явищ у фінансовій сфері економіки, їх глибину і масштаб, здійснити вибір превентивних стратегічних заходів, які спрямовані на нейтралізацію загроз фінансовій безпеці. Обґрунтована структура модельного базису системи ФБГ, який включає: блок оцінки поточного стану системи; блок прогнозу стану системи; блок ідентифікації її майбутнього стану за даними прогнозу на базі сценарного підходу; блок прийняття рішень на основі прогнозованої траєкторії системи внаслідок управлінських впливів. Запропонований концептуальний підхід є базою для розробки системи ФБГ з урахуванням як економічної ситуації всередині країни, так і міждержавних (блокових, світових) трендів, що дозволить підвищити якість прийнятих рішень за рахунок застосування сценарних прогнозів розвитку ситуації.
Ключові слова: фінансова безпека, загроза, індикатор, адаптивне управління, методи моделювання
Рис.: 2. Бібл.: 16.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: g_lika@list.ru
Непомнящий В’ячеслав Володимирович – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ra_bdm@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1425

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С., Непомнящий В. В. Концептуальные подходы к моделированию финансовой безопасности государства // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 232–236.

Список використаних у статті джерел

Антропова Т. Г. Обеспечение экономической безопасности России в условиях глобализации / Антропова Т. Г. Проблемы современной экономики. – 2005. – № 1, 2 (13, 14). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m–economy.ru/art.php?nArtId=672.
Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки і механізм забезпечення: Монографія / Барановський О. І.: К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.
Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іванов, Н. А. Дубровіна, А. В. Ставицький. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396 с.
Згуровський М. З. Методика побудови сценаріїв розвитку Украіни з використанням SWOT-аналізу / М. З. Згуровський, К. В. Переверза // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – № 2. – С. 7 – 17.
Кононов Д. А. Сценарный анализ динамики поведения социально – экономических систем / Д. А. Кононов, С. А. Косясенко, В. В. Кульба // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.econ.asu.ru/old/sborn/finmath2001/pdf/1.pdf.
Клебанова Т. С. Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография / Клебанова Т. С., Гурьянова Л. С., Богониколос Н. Д., Кононов О. Ю., Берсуцкий А. Я. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 312 с.
Клебанова Т. С. Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія / Клебанова Т. С., Ястребова А. С. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 268 с.
Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
Матеріали науково-практичної конференції «Ситуаційні центри: моделі, технології, досвід практичної реалізації». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.zdt–magazine.ru/publik/sviaz/2006/julay–06–07–pri.htm].
Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий. Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011, 352 с.
Моделирование экономической безопасности: государство, регион, предприятие / [Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. И. и др.] Под ред. В. М. Гейця – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 239 с.
Ревак І. О. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки – базові складові фінансової безпеки держави / Ревак І. О. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – С. 54 – 57.
Руденський Р. А. Модели антисипативного управление сложными экономическими системами: автореф. дис. на получение наук. степени доктора екон. наук. : спец. 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике / Р. А. Руденський. – Донецк, 2009. – 40 с.
Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилинский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 383 с.
Экономическая безопасность России. Общий курс / Под ред. академика РАЕН В. К. Сенчагова. – Москва: Дело, 2005 – 896 с.
Юсвалієва А. В. Методическое обеспечение механизма формирования финансовой безопасности предприятия / Юсвалієва А. В. // Бізнес Інформ. – 2010. –№8. – С. 51 – 53.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.124.4
Проноза П. В., Грищенко О. В.
Аналіз інструментарію прогнозування можливості настання кризових явищ в економіці (c. 237 - 245)

У статті розглядається генезис наукової думки щодо аналізу закономірностей настання кризових явищ в економіках країн світу. Досліджуються погляди вчених щодо циклічності розвитку економіки, а також причин та передумов настання кризи. Розглядаються сучасні методичні підходи до прогнозування кризових явищ в економіці. Проаналізовано такий інструментарій прогнозування можливості настання кризових явищ як моделювання економічних процесів з метою діагностики їх стану та тенденцій розвитку. Доведено, що методичне забезпечення діагностики кризових станів, незважаючи на різноманітність використовуваних підходів і моделей, постійно розвивається та демонструє необхідність пошуку нових ефективних інструментів аналізу ринкових тенденцій.
Ключові слова: криза, кризові явища, прогнозування, інструментарій, модель, економіка
Рис.: 2. Формул: 22. Бібл.: 14.

Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Грищенко Олександр Володимирович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1147

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Проноза П. В., Грищенко О. В. Аналіз інструментарію прогнозування можливості настання кризових явищ в економіці // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 237–245.

Список використаних у статті джерел

Макаренко І. П. Методологічні проблеми макроекономічного прогнозування / І. П. Макаренко // Науково-технічна інформація. – 2008. – №4. – С. 16 – 20.
Кузьменко В. П. Инновационная теория экономических циклов и прогнозирование общественного развития / В. П Кузьменко // Инвестиционная политика в регионе. – 1992. – С. 221 – 235.
Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю. В. Яковец. – М.: Наука, 1999.
Тихонов А. О. Денежная экономика: Конспект лекций для студентов экономических специальностей. – Минск: БГУ, 2002. – 52 с.
Моделирование экономических процессов / М. П. Власов, П. Д. Шимко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 409 с.
Моделирование экономической динамики: Учебное пособие / Клебанова Т. С., Дубровина Н. А., Полякова О. Ю., Раевнева Е. В., Милов А. В., Сергиенко Е. А. – 2-е изд., стереотип. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 244 с.
Светуньков С. Г. Комплексозначная экономика [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://sergey.svetunkov.ru/economics/complex/.
Метод Брауна [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Экспоненциальное_сглаживание.
Модель Хольта [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Модель_Хольта.
50 лекций по макроэкономике [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:http://50.economicus.ru/50_lectures.pdf.
Айвазян С. А. Макроэкономическое моделирование: подходы, проблемы, пример экономической модели российской экономики / С. А. Айвазян, Б. Е. Бродский [Електронний ресурс] // Прикладная эконометрика. – 2006. – №2 – С. 85 – 111. – Режим доступу до журн.: http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2006_2_85–111.pdf.
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике / М. Вербик – М: Научная кинга, 2006.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретикометодологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К., 2000 – 390 с.
Дребот С. Д. Формування системи індикаторів кризових явищ [Електронний ресурс]/ С. Д. Дребот. – Збірник наукових праць НТУ. – Режим доступу до зб.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2009_19_1/pdf/63.pdf.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.3:614
Оганезова А. В.
Моделювання попиту на послуги охорони здоров'я в залежності від віку населення (c. 246 - 250)

Для реалістичної оцінки можливості збільшення видатків на охорону здоров'я необхідно розрахувати потребу в ресурсах для надання медичної допомоги в обсягах, що відповідають стандартам і прогнозованій кількості випадків захворювань. У статті за допомогою методів порівняльного та регресійного аналізу побудовані вікові профілі видатків на охорону здоров'я України за «британською», «російською» і «європейською» моделями. Розроблено модель попиту на послуги охорони здоров'я в залежності від віку, яку рекомендується використовувати при розподілі бюджетних фінансових ресурсів на медичну допомогу.
Ключові слова: вікові профілі видатків на охорону здоров\'я, модель попиту на послуги охорони здоров\'я, вік населення
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 6. Бібл.: 10.

Оганезова Анна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині, Харківська медична академія післядипломної освіти (вул.Корчагінців, 58, Харків, 61000, Україна)
Email: anna.oganezova@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1141

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Оганезова А. В. Моделирование спроса на услуги здравоохранения в зависимости от возраста населения // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 246–250.

Список використаних у статті джерел

Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров‘я. Уроки для України / [за заг.ред. В. Г. Черненка та В. М. Рудого]. – К.: Академпрес, 2002. – 112 с.
Витрати на медичні послуги. Research & Branding Group 20 лютого 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://.www.rb.com.ua/ukr/marketing/tendency/8283/. – Заголовок з екрану.
Кристина Чарнецька. Медичне страхування та роль органів місцевого самоврядування у Польщі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.healthfin.kiev.ua/pages/review/res_2u.htm. – Заголовок з екрану.
Кудрин А., Гурвич Е. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. – 2012. – №3. – с. 52-79. [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0511 /analit01.php – Название с экрана.
Лехан В., Рудый В. Система финансирования здравоохранения в Украине и пути ее реформирования / В.Лехан, В.Рудый, С.Шишкин. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.euro. who.int/__data/assets/pdf_file/0019/111358/E90754R.pdf – Название с экрана.
Слабкий Г.О., Шевченко М.В. Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров‘я / Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко, О.О. Заглада. – К., 2011. – 345 с.
Cтатистичний щорічник України за 2010 рік / За редакцією Осауленка О.Г. – Київ ТОВ «Август Трейд» 2011. – 560 с.
Gold M. Medicare And Cost-Effectiveness Analysis: Time To Ask The Taxpayers / M. Gold, S. Sofaer, T. Siegelberg // Health Affairs. – 2007. – Vol. 26, № 5. – P.1399–1406.
Inclusion of cost effectiveness in licensing requirements of new drugs: the fourth hurdle / R. S. Taylor, M. F. Drummond, G. Salkeld, S. D. Sullivan // BMJ. – 2004. – № 329. – P. 972–975.
Martins JO, Maisonneuve Cdl, Bjornerud S. Projecting OECD health and long-term care expenditures: What are the main drivers? Paris, OECD, 2006. ECO/WKP(2006)5 [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/tax/publicfinanceandfiscalpolicy/36085940.pdf. – Название с экрана.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338
Пенькова І. В., Боднар А. В.
Механізм управління комунікаціями на основі застосування нечіткої моделі (c. 250 - 255)

У статті запропоновано побудову механізму управління організаційними комунікаціями, заснованого на аналізі існуючих механізмів та виявленні їх недоліків. Обґрунтовано необхідність розробки механізму управління комунікаціями, що дозволяє враховувати невизначеність параметрів при їх оцінці і приймати оперативні управлінські рішення. Запропонована нечітка модель, що використовує десять основних коефіцієнтів оцінки стану комунікацій промислових підприємств, що дозволяє на виході роботи системи отримувати управлінське рішення.
Ключові слова: комунікація, підприємство, коефіцієнти, нечіткість, фаззифікація, дефаззифікація, механізм управління
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 3. Бібл.: 8.

Пенькова Інеса В'ячеславівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: panacea_inessa@mail.ru
Боднар Аліна Валеріївна – асистент, кафедра інформаційних систем в економіці, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: linabykova131@rambler.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1356

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пенькова И. В., Боднар А. В. Механизм управления коммуникациями на основе применения нечеткой модели // Проблемы экономики. – 2012. – №4. – C. 250–255.

Список використаних у статті джерел

Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств: монографія / Н. О. Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – 328 с.
Морозова Н. А. Управление коммуникациями в организации / Н. А. Морозова // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – М.: 2010. – №2. – С. 173 – 180.
Никулина И. Е. Инновации в современном менеджменте / И. Е. Никулина // Вестник Томского государственного университета. – Томск.: 2011. – №342. – С. 159 – 162.
Суровцева Е. С. Организационно-экономический механизм эффективного управления коммуникациями предприятия: на примере машиностроительной отрасли: дис. кандидата экон. наук: 08.00.05 / Е. С. Суровцева. – Краснодар, 2008. – 172 с.
Босак А. О. Экономическое оценивание и развитие коммуникаций в управлении машиностроительными предприятиями: дис. кандидата экон. наук: 08.00.04 / А. О. Босак. – Львов, 2007. – 238 с.
Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: монография / Е. Е. Бизянов; под ред. чл.-кор. НАН Украины, д-ра экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко; Донец. нац. ун-т. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 386 с.
Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. В. Леоненков. – Спб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.
Суровцева Е. С. Актуальные проблемы управления организационными коммуникациями / Е. С. Суровцева // Вестник ТГУ. – Томск: 2008. – №2 (58). – С. 125 – 127.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру