УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.977
Довгаль О. А., Таран А. Ю.
Теоретичні аспекти технологічного лідерства національних економік (c. 5 - 12)

Розглянуто основні теоретичні підходи до формування та визначення сутності технологічного лідерства національних економік. Глобальність фактора технологічного розвитку на сьогодні виступає основним двигуном розвитку економік більшості країн світу. Під час технологічного розвитку відбуваються зміни і вдосконалення всіх елементів продуктивних сил, з'являються інновації або нововведення. Розглянуто різні підходи до визначення сутності технологічного лідерства, проаналізовано етапи його становлення, теоретичні концепції різних наукових шкіл щодо впливу фактора технологічного розвитку на загальноекономічні процеси національних економік. Узагальнено характеристики технологічних укладів і виявлено їх вплив на формування технологічного лідерства країн світу. Розглянуто основні підходи до визначення технологічного лідерства різних країн на основі розрахунку міжнародних індексів. Перспективами подальшого дослідження з цієї проблематики є комплексне дослідження детермінант, що відображають технологічне лідерство і дають загальну оцінку якісних особливостей формування його складових.
Ключові слова: технологічне лідерство, технологічний уклад, індекс розвитку, національна економіка
Табл.: 1. Бібл.: 20.

Довгаль Олена Андpiївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедpа мiжнаpодних економiчних вiдносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: e.a.dovgal@gmail.com
Таран Антон Юрійович – аспірант, кафедра мiжнародних економiчних вiдносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: antontaran6886@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Довгаль О. А., Таран А. Ю. Теоретичні аспекти технологічного лідерства національних економік // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 5–12.

Список використаних у статті джерел

Антипина О. Н. «Новая макроэкономика» в США: поиск недостающих мотиваций / О. Н. Антипина // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2007. – № 11. – С. 57–76.
Brеznitz D. Innovation and thе Statе: Рolitical Choicе and Stratеgiеs for Growth in Israеl, Taiwan, and Irеland / Dan Brеznitz. – Nеw Havеn ; London : Yalе Univеrsity Рrеss, 2007. – 262 р.
Warsh D. Knowlеdgе and thе Wеalth of Nations: A Storе of Еconomic Discovеry / D. Warsh. – New York : W.W. Norton, 2007. – 435 р.
Drahos Р. Information feudalism: Who Owns the Knowledge Economy? / Р. Drahos, J. Braithwaitе. – New York : Nеw Рrеss, 2002. – 253 р.
Kao J. Innovation Nation: How America is Losing Its Innovation Edge, Why it Matters, and What We Can Do to Get it Back / J. Kao. – New York : Frее Рrеss, 2007. – 306 р.
Koo R. C. Thе Holy Grail of Macroеconomics: Lеssons from Jaрans Grеat Rеcеssion / R. C. Koo. – Singaрorе : Wilеy, 2008. – 296 р.
Рortеr M. U. S. Comреtitivеnеss 2001: Strеngths, Vulnеrabilitiеs and Long-Tеrm Рrioritiеs / M. Рortеr, D. van Oрstal. – Council on Comреtitivеnеss, 15 Fеbruary 2009. – 86 р.
Глобальний конкурентний простір : монографія / О. Г. Білорус та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія / За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника; у 2-х т. – Т. 2. – К. : КНЕУ, 2006. – 592 с.
Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри / За ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др.; под ред. Ю. Н. Пахомова. – К. : Наукова думка, 2002. – 632 с.
Трофимова В. В. Стратегія технологічного лідерства США та механізми його досягнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://ukrmodno.com.ua/hеalth/trofimova-v-v-stratеgiya-tеhnologichnogo-lidеrstva-ssha-ta-mеh/main.html
Шахмаев А. С. Анализ инновационной политики развитых стран / А. С. Шахмаев // Креативная экономика. – 2012. – № 6 (66). – С. 65–69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httрs://crеativеconomy.ru/articlеs/23804/
Микушева Т. Ю. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности / Т. Ю. Микушева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httр://www.рandia.ru/816112/
Федулова Л. Технологическое развитие экономики / Л. Федулова // Экономика Украины. – 2006. – № 6. – С. 4–11.
Глазьев С. Ю. Эволюция технико-экономических систем / С. Ю. Глазьев. – М. : Наука, 1992. – 207 с.
Глазьев С. Ю. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике : монография / С. Ю. Глазьев, В. В. Харитонов. – М. : Тровант, 2009. – 304 с.
Коблов Е. Н. Курсом в 6-й технологический уклад / Е. Н. Коблов // Сайт о нанотехнологиях №1 в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httр://www.nanonеwsnеt.ru/articlеs/2010/
Гончаров А. С. Трансформация высшего образования на основе смены технологического уклада в экономике / А. С. Гончаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httр://www.sciеncе-еducation.ru/102-5979
Кабанов С. С. Научно-технологическое развитие как определяющий фактор международной конкурентоспособности национальной экономики / С. С. Кабанов, Д. В. Ермохин, С. А. Плигин, Л. Г. Серова // Молодой ученый. – 2012. – № 3. – С. 166–170.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.972
Отенко І. П.
Економічна стійкість у галузі міжнародного бізнесу: особливості, методи та підходи (c. 13 - 18)

У статті наведено аналіз економічної стійкості в міжнародному бізнесі. Це дослідження проведено для забезпечення більш глибокого розуміння і узгодження ключових понять стійкості. Розглянуто підходи до визначення стійкості, розкрито важливі критерії і основні характеристики сталого розвитку в міжнародному бізнесі. У статті показано, як концепція економічної стійкості може бути застосована в бізнес-процесах. Розглянуто основні ідеї найбільш поширених концепцій стійкості. Наведено дані щодо впливу окремих країн на зміну навколишнього середовища. Визначено роль соціальних, управлінських факторів, факторів навколишнього середовища в інвестиційних процесах.
Ключові слова: економічна стійкість, розвиток, концепції, управління ресурсами, економічні, соціальні, управлінські фактори, викиди
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Отенко Ірина Павлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: otenkoip@gmail.com.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Otenko I. P. Economic Sustainability in International Business: Peculiarities, Methods and Approaches // The Problems of Economy. – 2016. – №2. – C. 13–18.

Список використаних у статті джерел

Lutteken, A., Hagedorn,K. 1998. Transformation and environment: Perspectives for Central and Eastern European countries, In G. H. Peters, G. C. van Kooten & G. A. A. Wossink, eds. Economics of agro-chemicals, Proceedings of a symposium of the International Association of Agricultural Economics, Wageningen, The Netherlands, 25th-27th April 1996, Aldershot, Hampshire, Ashgate, pp. 347-358.
World Commission on Environment and Development. Our common future. Oxford: Oxford University Press, 1987.
Zeeuw, A. de (2000). Resource Management: Do we need public policy?
UNFCCC. 2012. United Nations Framework Convention on Climate Change Flexible GHG Data Queries. Online Database Accessed: Spring 2012 [Electronic resource]. – Access mode : http://unfccc.int/di/FlexibleQueries/Setup.do
Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria // Investopedia [Electronic resource]. – Access mode : http://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
Definition of ESG // Financial Times [Electronic resource]. – Access mode : http://lexicon.ft.com/Term?term=ESG
CFA Society Ukraine [Electronic resource]. – Access mode : https://www.cfasociety.org/ukraine/Pages/default.aspx
Hanna, S., Munasinghe, M. Property rights in a social and ecological context, Case study and design apllications, The Beijer International Institute of Ecological Economics and the World Bank, Washington D.C., 1995.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2013.
CFA Society of Investment Professionals [Electronic resource]. – Access mode : https://www.cfasociety.org/ukraine/Pages/default.aspx


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 311.21:658.14
Винятинська Л. В.
Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств (c. 19 - 25)

Метою статті є проведення статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за допомогою системи статистичних показників з використанням вибіркового методу (в основу вибірки покладений критерій лісистості регіонів України). Використовуючи фінансову звітність лісових господарств, що формує систему інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного аналізу, проаналізовано й оцінено рівень платоспроможності лісових господарств України впродовж 2009–2015 рр. За допомогою розроблених рекомендованих значень узагальнено та систематизовано результати статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в умовах самофінансування та комерційного розрахунку. Використовуючи методику проведеного статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за відповідною концептуальною схемою, що є актуальною та відповідає потребам сьогодення, розраховано систему статистичних показників, що дає змогу оцінити рівень платоспроможності лісових господарств і виявити причини її низького рівня.
Ключові слова: платоспроможність, лісові господарства, статистичний аналіз, тип ліквідності балансу, система статистичних показників
Табл.: 7. Бібл.: 13.

Винятинська Людмила Василівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу, Буковинський державний фінансово-економічний університет (вул. Манфреда Штерна, 1, Чернівці, 58000, Україна)
Email: viniatinska@yahoo.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Винятинська Л. В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 19–25.

Список використаних у статті джерел

Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Місrosoft Excel / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач. – К. : КНЕУ, 2006. – 322 с.
Державне агентство лісових ресурсів України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/
Державний комітет статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату / Х. Замула // Економісти. – 2011.– С. 17–19.
Кулик А. В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств / А. В. Кулик // Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – 2009. – Вип. 14. – С. 300–332.
Лісове господарство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua/node/22363
Лісовий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення / І. Макарчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 36–41.
Моторин Р. М. Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами / Р. М. Моторин, Т. М. Моторина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 5–6. – С. 127–133.
Печуляк В. Зарубіжний досвід організації державного управління лісовим господарством і перспективи його використання в Україні / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 55–59.
Потапова М. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в умовах нестабільного ринкового середовища / М. Ю. Потапова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-2-2014
Рижакова Г. М. Визначення впливу факторів на показник обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у сільському, лісовому господарстві та мисливстві України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7–8. – С. 108–112.
Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні / М. Шершун // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 9–11.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 657.2:339.564
Ізмайлов Я. О.
Активізація інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України через удосконалення бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій (c. 26 - 33)

Метою статті є обґрунтування та подання рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й економічного аналізу іноземних інвестицій для інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. Проаналізовано динаміку макроекономічних показників іноземних інвестицій, які мають прямий вплив на інвестиційно-інноваційний розвиток України. Визначено та систематизовано основні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку та наведено місця України у світових рейтингах по слабких позиціях економіки. Подано тлумачення категорії «іноземні інвестиції» з метою їх застосування у бухгалтерському обліку й економічному аналізі. Запропоновано шляхи удосконалення обліково-аналітичних процедур іноземного інвестування для створення прозорих і зрозумілих правил ведення іноземцями бізнесу в Україні. Обґрунтовано позитивний вплив поданих рекомендацій на інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України.
Ключові слова: бухгалтерський облік іноземних інвестицій, економічний аналіз іноземних інвестицій, інвестиційно-інноваційний розвиток, іноземні інвестиції, інвестор
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 15.

Ізмайлов Ярослав Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (пр. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна)
Email: izmyar@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ізмайлов Я. О. Активізація інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України через удосконалення бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 26–33.

Список використаних у статті джерел

Андрійчук В. Г. Інвестиційна безпека перехідних економік в умовах глобальної інтеграції: теоретико-методологічні підстави та прикладні аспекти : монографія / За ред. В. Г. Андрійчука, М. Т. Флейчук, А. Т. Мокія ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 324 с.
Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України / В. М. Геєць // Економіка України. – 2014. – № 12 (637). – С. 4–19.
Гусєв В. О. Парадигма сталого інноваційного розвитку / В. О. Гусєв, О. О. Мужилко // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 115–118.
Малюта Л. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки / Л. Малюта, Т. Лібусь // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 141–150.
Молчалова Е. Ю. Діяльність транснаціональних компаній в Україні. Friedrich Ebertstiftung / Е. Ю. Молчалова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/09718.pdf
Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : монографія / І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2007. – 248 с.
Прокопенко І. Ф. Інноваційна політика держави та її роль у забезпеченні розвитку економіки України / І. Ф. Прокопенко, Т. О. Стовбун // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://orcid.org/0000-0002-2616-1895
Свірко С. В. Державні фінанси України: визначальні вектори, результати та проблеми розвитку / С. В. Свірко, Б. Ю. Кузьмінський // Незалежний аудитор. – 2015. – № 13 (3). – С. 24–31.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3 (80). – С. 193–205.
World Economic Forum Report 2014/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/reports/2014/2015
Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 32, ст. 410 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 4495-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
Стан інвестиційної діяльності в Україні / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіку України / Публікація документів Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/ivu/ivu_u/ivu0414.html


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.23
Кизим М. О., Салашенко Т. І., Борщ Л. М.
Перспективи зміцнення енергетичної безпеки України шляхом розвитку нетрадиційного газовидобутку (c. 34 - 43)

У статті наведено аналіз американського досвіду освоєння природного сланцевого газу в США, визначено причини, які зумовили сланцеву революцію. Поточний її стан характеризується досягненням піку видобутку одночасно зі зміщенням акцентів із видобутку природного сланцевого газу на сланцеву нафту. Як глобальні передумови розвитку сланцевої індустрії розглядаються їх потенційні технічно видобуті запаси, а також тенденції щодо зростання запасів конвенціональних запасів природного газу і розвитку торгівлі зрідженим природним газом. Природний сланцевий газ може розглядатися як альтернативний проект тільки для зрідженого природного газу, тоді як порівняно з трубопровідним газом його видобуток є неконкурентоспроможним. Національні передумови розвитку індустрії нетрадиційного газовидобутку визначаються виходячи з поточних тенденцій на газовому ринку України. Основними факторами, які перешкоджають реалізації цього напряму, є зниження національних газових потреб, а також лібералізація торгівлі природним газом на європейській основі. Економічна оцінка доцільності видобутку природного сланцевого газу дозволила спрогнозувати собівартість його видобутку на гирлі свердловини за різними глибинами і здійснити оцінку інвестиційної привабливості за різними агрегатними станами. Апробацію наведеного методичного підходу було здійснено для Дніпровсько-Донецького і Карпатського сланцевих басейнів, на основі чого зроблено висновок про більш високу інвестиційну привабливість першого, з огляду на його колекторські властивості і наявність покладів нетрадиційних вуглеводнів у різних агрегатних станах.
Ключові слова: природний сланцевий газ, потенційні запаси, собівартість видобутку, інвестиційна привабливість, енергетична безпека
Табл.: 5. Бібл.: 13.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net
Салашенко Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: tisandch@gmail.com
Борщ Лариса Михайлівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Салашенко Т. И., Борщ Л. М. Перспективы укрепления энергетической безопасности Украины путем развития нетрадиционной газодобычи // Проблемы экономики. – 2016. – №2. – C. 34–43.

Список використаних у статті джерел

U.S. Crude Oil and Natural Gas Proved Reserves, 2013 / US Energy Information Administration [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/pdf/uscrudeoil.pdf
Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources / US Energy Information Administration [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/archive/2013/pdf/fullreport_2013.pdf
Hughes J. D. Drilling Deeper. A Reality Check on U.S. Government Forecasts for a Lasting Tight Oil & Shale Gas Boom / Post Carbone Institute [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.postcarbon.org/wp-content/uploads/2014/10/Drilling-Deeper_FULL.pdf
Hefley W. E. The Economic Impact of the Value Chain of a Marcellus Shale Well // Pitt Business Working Papers. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.business.pitt.edu/faculty/papers/PittMarcellusShaleEconomics2011.pdf
Seydor Sh. M. Understanding the Marcellus Shale Supply Chain // Pitt Business Working Papers. – 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.catalystconnection.org/admin/uploads/pitt_understanding_the_marcellus_shale_supply_chain_may_2012.pdf
From Shale to Shining Shale. A primer on North American natural Gas Shale Plays // Deutsche Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.renewwisconsin.org/pdf/shaletoshiningshale.pdf
Кизим М. О. Нетрадиційний природний газ у світі та Україні: запаси та перспективи видобутку : монографія / М. О. Кизим, О. В. Лелюк. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 156 с.
Кауфман Л. Л. Добыча сланцевого газа (обзор зарубежного опыта) : монография / Л. Л. Кауфман, Н. И. Кульдыркаев, Б. А. Лысиков ; [под общ. ред. Л. Л. Кауфмана]. – Донецк : Государственное издательство Донбасса, 2011. – 263 с.
BP Statistical Review of World Energy 2015 // British Petroleum [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
International Energy Data and Analysis // US Energy Information Administration [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=DZA
Глазьев С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов / С. Ю. Глазьев // Вопросы экономики. – 2009. – № 3. – С. 26–38.
НАК «Нафтогаз України» : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.naftogaz.com
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація) // Державна служба статистики України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.322.3:330.341:008
Ревак І. О., Охримович М. М.
Активізація інвестиційної діяльності у сфері культури як один із критеріїв забезпечення інвестиційної безпеки України (c. 44 - 49)

Метою статті є дослідження напрямів активізації інвестування сфери культури як одного з критеріїв економічного зростання та забезпечення інвестиційної безпеки держави. Аналізуючи успішний міжнародний досвід і систематизуючи наукові дослідження, було визначено, що розвиток сфери культури сприяє національній продуктивності та покращує якість життя населення. На основі дослідження соціально-економічних тенденцій і статистичних даних визначено проблеми розвитку української культури як одного з інструментів переходу до інноваційної моделі розвитку суспільства. Акцентовано увагу на практичних аспектах підтримки належного стану та відродження культурної спадщини України як джерела забезпечення української історичної атрибутики, суспільної моралі й етики. У результаті дослідження встановлено, що об’єкти культурної спадщини є беззаперечними економічними перевагами, які мають безпосередній вплив на інвестиційну привабливість регіонів.
Ключові слова: економічна безпека, інвестиційна безпека України, інвестиційна діяльність у сфері культури, культурний проект, об’єкт культурної спадщини
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 22.

Ревак Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра соціальних дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: irrarevak@gmail.com
Охримович Мар’яна Михайлівна – аспірант, кафедра соціальних дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: mariiana.ohrymovych@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ревак І. О., Охримович М. М. Активізація інвестиційної діяльності у сфері культури як один із критеріїв забезпечення інвестиційної безпеки України // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 44–49.

Список використаних у статті джерел

Донцов О. О. Історико-культурна спадщина – чинник структурних змін та розвитку туристичної галузі / О. О. Донцов, М. О. Трюхан // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2009. – Вип. 10. – С. 76–80.
Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2013 році : статистичний бюлетень. – К. : Держкомстат України, 2014. – 94 с.
Инвестиции в культуру как инвестиции в будущее Украины // Forbes-club [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/gallery/962-forbes-club-investicii-v-kulturu
Инвестиции в культуру – самые выгодные // BBC Russia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.com/russian/russia/2010/05/100526_mamut_design_education.shtml
Как англичане выигрывают, инвестируя в искусство и культуру / Програма ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.culturepartnership.eu/article/kak-anglichane-viigrivayut-investiruya-v-iskusstvo-i-kuljturu
Кобринович М. Культура / М. Кобринович // Сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/culture/227042-investytsii-v-kulturu-v-osvitu-tse-toi-pravylnyi-fundament-na-iakomu-mozhna-buduvaty-krainu-a-sadovyi
Кулакова Н. В. Особливості злочинів у сфері охорони культурної спадщини, що вчиняються організованими злочинними групами / Н. В. Кулакова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2. – С. 112–116.
Нагорняк І. Культура як фактор економічного зростання / Ірина Нагорняк // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки : матеріали наук.-практич. конференції (м. Тернопіль, 18 травня 2011 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 77–78.
Найпривабливіші міста для туризму // Соціологічна група «Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_mistaua_082009_1_.pdf
Олійник Є. Економіка культури: чому митцям час вчитися бути підприємцями? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/25158209.html
Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації : Затверджений Законом України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» від 23.09.2008 № 574-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/574-17
Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28.12.2014 № 80-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80-19
Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів, 2013 / Інститут економічних досліджень та політичних публікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.invest-lvivregion.com/UserFiles/File/Rejting_invest.pdf
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів, 2014 / Інститут економічних досліджень та політичних публікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/projects?pid=4254
Рубинштейн А. Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезни цен» / А. Я. Рубинштейн. – М. : Институт экономики РАН, 2012. – 78 с.
Статистична інформація Генеральної прокуратури України 2013–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html
Arts & the Economy. Using Arts and Culture to Stimulate State Economic Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/0901ARTSANDECONOMY.PDF
Baumol W. J. Performing? Arts:? The? Economic? Dilemma / W. J. Baumol, W. G. Bowen?.? – New York :? The ?Twentieth? Century? Fund, 1966.
Harel C.-J. The Economic, Social and Environmental Benefits of Heritage Conservation: An Annotated Bibliography / C.-J. Harel ; Prepared for : Heritage Resources Branch Department of Culture, Youth and Recreation Government of Saskatchewan. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pcs.gov.sk.ca/BenefitsHeritageConservation
The Impacts of Culture on the Economic Development of Cities / J. van der Borg, A. P. Russo ; European Institute for Comparative Urban Research Erasmus University Rotterdam. – 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/intern-vergleichsstudie-ci-959-ma27.pdf
Tylus K. Culture as a Factor of Social and Economic Development – the Polish Experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poieinkaiprattein.org/europe/european-project-experiences/hermes-project/theory-and-concept-of-cultural-heritage-wp2/2nd-hermes-symposium-practical-aspects-of-cultural-heritage-krakow-2005/culture-as-a-factor-of-social-and-economic-development-by-karolina-tylus


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.22
Слава С. С., Гапак Н. М.
Організаційно-функціональна основа економічного розвитку громад та особливості її потенційної динаміки в умовах децентралізації влади (c. 50 - 57)

Статтю присвячено аналізу переліку інституцій і видів діяльності, що генеруються цими інституціями, які в комплексі покликані стимулювати економічний розвиток громади в умовах децентралізації влади. Проведено поділ інституцій на урядові / квазіурядові, освітні / наукові та бізнесові. Проаналізовано кількісно-структурні співвідношення організаційних заходів місцевого економічного розвитку в розрізі цих інституцій. Встановлено, що найбільше організаційних заходів, які сприятимуть економічному розвитку громади, можуть вживати урядові / квазіурядові та бізнесові інституції – це відповідно 85 % і 80 % від усього визначеного їх переліку. Наукові й освітні організації мають у своєму активі лише 35 % у цьому структурному розподілі. Тобто на сьогодні важливим є більше функціональне наповнення заходів, які сприяють місцевому економічному розвитку, для освітніх і наукових інституцій. Адже вони в цьому питанні в 2–2,5 разу відстають від урядових і бізнесових інституцій. Цим дослідженням також дано оцінку наскрізності організаційних заходів місцевого економічного розвитку в розрізі інституцій. При цьому найінтенсивнішим заходом можуть стати муніципальні кластери, що зможуть об’єднати понад 75 % місцевих інституцій (13 інституцій з 20, визначених дослідженням). Співпраця з науковими, освітніми та фінансово-кредитними установами також має досить значний відсоток наскрізності – 50. Заходи, пов’язані з активізацією бізнес-діяльності (бізнес-дорадництво, фандрейзинг, поширення кращих практик тощо), за інтенсивністю застосування серед розглядуваних інституцій складають близько 30 %. Найменшу наскрізність (близько 6 %), що відповідає 1 інституції, мають міжмуніципальне співробітництво, організація громадських слухань, електронне урядування та розвиток кредитних відносин у громаді.
Ключові слова: інституційно-організаційні інструменти, економічний розвиток громади, децентралізація, інституції, організаційні заходи
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 28.

Слава Світлана Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: svitlanaslv@gmail.com
Гапак Наталія Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
Email: visnyk_uzhnu@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Слава С. С., Гапак Н. М. Організаційно-функціональна основа економічного розвитку громад та особливості її потенційної динаміки в умовах децентралізації влади // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 50–57.

Список використаних у статті джерел

Бліщук К. Інструменти державного впливу на регіональний економічний розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2010_5/fail/Blishc.pdf
Дегтярьова І. О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування / І. О. Дегтярьова // Офіційний сайт Національної академії державного управління при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua /ej/ej11/txts/10diovdz.pdf
Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посібник / О. В. Берданова та ін.; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. – К. : НАДУ, 2013. – 286 с.
Kuklinski A. Regional policies: Experience and Prospects / A. Kuklinski // International Social Journal. – Oxford: Basil Blackwell, 1987. – Vol. 39, No. 2 (112). – P. 170–187.
Мамонова В. В. Кластеризація як чинник підвищення конкурентоспроможності регіонів / В. В. Мамонова // Кластери як інструмент регіонального розвитку : наук.-практ. семінар, 16–20 липня 2012 р.: тези доп. – Феодосія, 2012. – C. 46–50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-5/2012_05.pdf
Мікловда В. П. Інституційно-організаційні чинники регіонального та місцевого економічного розвитку: досвід України та зарубіжних країн / В. П. Мікловда, С. С. Слава // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2003. – № 5. – С. 66–81.
Слава С. Місцевий економічний розвиток: сучасні концепції та методи. Вибірковий огляд досвіду США в контексті умов України / С. Слава, Г. Грін. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 236 с.
Романюк С. А. Еволюція підходів до підтримки регіонального розвитку в країнах світу / С. А. Романюк // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1829
Інструментарій розвитку пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні : монографія / За ред. В. П. Мікловди, С. С. Слави, С. В. Сембера. – Ужгород : Вид-во ФОП Сабо А. М., 2015. – 312 с.
Концепція державної регіональної політики // Київський національний портал «Ділова ініціатива і воля громади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bizvolnet.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=82
Бекирова С. Э. Механизм стимулирования социально-экономического развития региона / С. Э. Бекирова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 3 (8). – С. 79–85.
Facilitating economic development: local government activities and organization structures // International City Management Association. Baseline Data Reports. – 1984. – No. 16. – P. 11–12.
Fleischmann A. Organizing local agencies to promote economic development / A. Fleischmann, G. Green // American Review of Public Administration. – 1991. – No. 21. – P. 3–15.
Brierly A. Economic development authorities in the American states: the organizational response to economic decline / A. Brierly // Policy Studies Journal. – 1990. – No. 18 (4) (Summer). – P. 175–190.
The Role of Local Economic Development Agencies (LEDA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://info.worldbank.org/etools/docs/library/166856/UCMP/UCMP/7_leda.html
Mountford D. Organising for local development: the role of local development agencies. Summary report. – OECED LEED Programming, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/cfe/leed/44682618.pdf
Humphrey C. Industrial development groups, organizational resources, and the prospects for effecting growth in local economies / C. Humphrey, R. Erickson, E. Ottensmeyer // Growth and Change. – 1984. – No. 19. – P. 1–21.
Humphrey C. Industrial development groups, organizational resources, and the prospects for effecting growth in local economies / C. Humphrey, R. Erickson, E. Ottensmeyer // Growth and Change. – 1988. – No. 19. – P. 1–21.
Humphrey C. Industrial development organizations and the local dependence hypothesis / C. Humphrey, R. Erickson, E. Ottensmeyer // Policy Studies Journal. – 1989. – No. 17. – P. 624–642.
Campbell C. Change agents in the new economy: business incubators and economic development / C. Campbell. – Minneapolis, MN : Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, 1988.
Rubin H. Local economic development organizations and the activities of small cities in encouraging economic growth / H. Rubin // Policy Studies Journal. – 1986. – No. 14 (3) (March). – P. 363–388.
Reese L. Categories of local economic development techniques: an empirical analysis / L. Reese // Policy Studies Journal. – 1993. – No. 21 (3). – P. 492–506.
Clarke S. The profound and the mundane: analyzing local economic development activities / S. Clarke // Urban Geography. – 1993. – No. 14 (1). – P. 78–94.
Community-based economic development projects are small but valuable / G. Green et al. // Rural Development Perspectives. – 1993. – No. 8. – P. 8–15.
Shaffer R. Building economically viable communities: a role for community developer / R. Shaffer // Journal of the Community development Society. – 1990. – No. 21. – P. 74–87.
Decentralization & Subnational Regional Economics // The World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm
A History of Decentralization // The World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html/
Decentralization & Subnational Regional Economics. Administrative Decentralization // The World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/admin.htm


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.246.025
Чечетова-Терашвілі Т. М., Удовенко А. О., Лосева О. Г.
Нова методика проведення аналізу регуляторного впливу нормативно-правового акту: за і проти (c. 58 - 66)

У статті оцінено переваги та проблеми діючої методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту (АРВ). Обґрунтовано актуальність розробки методичного підходу для оцінки якості здійснення регуляторними органами АРВ проектів нормативно-правових актів. Проаналізовано АРВ до проектів нормативно-правових актів, які були розроблені регуляторними органами в березні і квітні 2016 року на предмет їх відповідності новій методиці. Сформовано алгоритм застосування методичного підходу. Обґрунтовано інтегральний показник і визначено коефіцієнти повноти якісної і кількісної оцінок. Для проведення оцінки відібрані державні та місцеві регуляторні органи. Зроблено висновки щодо повноти і якості проаналізованих АРВ, а також їх відповідності положенням нової методики. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинної методики.
Ключові слова: методичне забезпечення, регуляторна політика, аналіз регуляторного впливу, нормативно-правовий акт, регуляторні органи
Рис.: 6. Табл.: 2. Формул: 6. Бібл.: 13.

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivanosha@mail.ru
Удовенко Анастасія Олексіївна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: stasya9107@gmail.com
Лосева Ольга Геннадіївна – здобувач, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: loseva_olga@ro.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чечетова-Терашвили Т. М., Удовенко А. А., Лосева О. Г. Новая методика проведения анализа регуляторного воздействия нормативно-правового акта: за и против // Проблемы экономики. – 2016. – №2. – C. 58–66.

Список використаних у статті джерел

Radaelli C. Regulatory Quality in Europe – Concepts, measures and policy processes [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://books/details?id=SMBrBgAAQBAJ&rdid=book-SMBrBgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport
Jacobs S. Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/6.CurrentTrends.pdf
Глушко А. Д. Оцінка ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі в Україні / А. Д. Глушко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
Іванов Ю. Б. Методичний підхід до оцінки дієвості заходів у сфері дерегулювання економіки України / Ю. Б. Іванов, А. О. Удовенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2 (46). – С. 59–66.
Іванов Ю. Б. Оцінка якості проведення АРВ проектів регуляторних актів / Ю. Б. Іванов, А. О. Удовенко // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів. – Х. : ХНУБА, 2016. – С. 38–41.
Ляпін Д. В. М-тест в регуляторній політиці : презентація [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dkrp.gov.ua/info/4956
Моніторинг і коментарі до нормативно-правових актів у сфері регуляторної політики (квітень, 2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ndc-ipr.org/media/documents/2016_04_deregul.pdf
Моніторинг і коментарі до нормативно-правових актів у сфері регуляторної політики (травень, 2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ndc-ipr.org/media/documents/2016_05_deregul.pdf
Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF
Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF
Шибаєва Н. В. Визначення та принципи регуляторної політики / Н. В. Шибаєва // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 114–119.
Ясіновська І. Ф. Державна регуляторна політика в сфері підприємництва та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання / І. Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 5 (31). – С. 312–315.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.145
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління (c. 67 - 73)

Потреба всіх ланок сучасного українського суспільства у структурних трансформаціях визначає напрямки розвитку країни та її територій. Одним із таким пріоритетних векторів є реформа децентралізації, ефективність реалізації якої нерозривно пов’язана зі змінами, що відбуваються в усіх життєво важливих для розвитку суспільства і кожної людини громадських сферах: державному управлінні, судовій системи, правоохоронних органах, дерегулюванні і розвитку бізнесу, банківському та фінансовому секторах, інноваційній і торговій політиці, освіті, медицині, інших галузях економіки і соціальної сфери. Розпочаті в Україні перетворення, в тому числі в частині децентралізації публічної влади, потребують подальших законодавчих змін, а також бажання всіх суспільних інституцій щодо їх ефективної реалізації на основі державної ініціативи та громадської підтримки. Моніторинг реалізації реформи децентралізації в Україні показав незначні фактичні результати її виконання. На сьогодні досі ще не створене повноцінне базове законодавство в частині повноважень, ресурсів, відповідальності. Доцільним є глибоке науково-практичне дослідження світового й українського досвіду, розробка і впровадження науково обґрунтованої власної системи децентралізації влади з урахуванням історичних, ідеологічних, культурних, соціальних, економічних, географічних та інших особливостей країни, при цьому, враховуючи кращі світові практики, які результативно можна використовувати.
Ключові слова: реформа децентралізації влади, соціально-економічний розвиток, точки економічного зростання, територіальні громади, система місцевого самоврядування, повноваження, ресурси, адміністративно-територіальний устрій, розвиток територій
Бібл.: 24.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 67–73.

Список використаних у статті джерел

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
План заходів з реалізації Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Податкового кодексу (в частині податкової реформи) : Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Бюджетного кодексу (в частині реформи міжбюджетних відносин) : Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Питання використання у 2015 р. коштів державного фонду регіонального розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 195 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
Деякі питання державного фонду регіонального розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Методика формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства : Закон України від 09.04.2015 № 320-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Деякі питання реалізації у 2015–2017 рр. Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 26.11.2015 № 834-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 26.11.2015 № 835-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів : Закон України від 26.11.2015 № 836-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Національна рада реформ : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reforms.in.ua
Децентралізація // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/decentralization
Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Державна казначейська служба України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua
Геопортал адміністративно-територіального устрою України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://atu.minregion.gov.ua
Ярошенко І. В. Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні / І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 177–187.
Ярошенко І. В. Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади / І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. – 2015. – № 12. – С. 105–115.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 504:365:33
Данько Н. І., Довгаль Г. В.
Брендинг міста Харкова як туристичної дестинації (c. 74 - 79)

На підставі аналізу публікацій і документів Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) авторами було уточнено поняття «туристична дестинація»; розглянуто й уточнено поняття «бренд туристичної дестинації»; запропоновано механізм розробки бренда туристичної дестинації. Проаналізовано існуючий бренд Харкова «Kharkiv – smart city» та зроблено висновок, що цей бренд є перспективним і вдалим для освітнього туризму, для залучення іноземних студентів, а також науковців, пошанувачів нових технологій і наукової фантастики. Напрямком подальшої роботи над брендом міста Харкова як туристичної дестинації є посилення вже існуючого бренда «Kharkiv – smart city» шляхом створення відповідного комплексу маркетингових комунікацій, агресивної рекламної кампанії в українських і світових засобах масової інформації та туристичних виставках. Крім того, перспективним вважається створення інших брендів, розрахованих на інші цільові сегменти споживачів – «Харків історичний», «Харків спортивний» тощо, що приведе до синергетичного ефекту у туристичній галузі Харкова. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є обґрунтування нових стратегічних напрямків розвитку Харкова як туристичної дестинації.
Ключові слова: брендинг, туристична дестинація, Харків, бренд міста, туристичний бренд
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 14.

Данько Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: n.danko@karazin.ua
Довгаль Георгій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: g.dovgal@karazin.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Данько Н. І., Довгаль Г. В. Брендинг міста Харкова як туристичної дестинації // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 74–79.

Список використаних у статті джерел

Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. Ааакер ; [пер. с англ.]. – М. : ИД Гребенникова, 2003. – 262 с.
Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме / М. А. Морозов. – М. : Академия, 2004. – 288 с.
Український державний центр міжнародної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intered.com.ua
Althof W. Incoming-Tourismus / W. Althof. – Muenchen ; Wien : Oldenbourg, 1996.
A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid : UNWTO, 2007. – 150 p.
Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Magement for Nations, Cities and Regions / S. Anholt. – 1-st edition. – Palgrave Macmillan, 2007. – 160 p.
Briden J. Tourism and development / J. Briden. – New York, 1980.
Crouch G. I. Modelling destination competitiveness: a survey and analysis of the impact of competitiveness attributes. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre’s Monograph series, Australia. Queensland, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/Resource/bookshop/Crouch_modelDestinComp-web.pdf
Cost of living [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.numbeo.com/cost-of-living
Leiper N. Tourism management / N. Leiper. – 3rd ed. – Sidney : Pearson Education Australia, 2004. – 326 p.
Moisander J. Qualitative marketing research: a cultural approach / J. Moisander, A. Valtonen. – London : Sage, 2006. – 2240 p.
Pears P. I. Tourism development / P. I. Pears. – L., 1981.
Vargo S. L. Service-dominant logic: continuing the evolution / S. L. Vargo, R. F. Lush // Jornal of the Academy of Marketing Science. – 2008. – No. 36 (1). – P.1-10.
2015 City Brands Index – Reputation Ranking by Anholt-Gfk Roper [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://placebrandobserver.com/2015-city-brands-index-reputation-ranking-anholt-gfk-roper


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332
Козирєва О. В.
Аналіз теоретичних підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів (c. 80 - 89)

Статтю присвячено дослідженню існуючих підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів. Розглянуто теорію нової економічної географії, засновану на працях і дослідженнях П. Кругмана. Визначено ключові проблеми регіонального зростання, що потребують більш поглибленого дослідження та врахування при розробці стратегій сталого розвитку регіонів. Проаналізовано погляди провідних вітчизняних і закордонних науковців щодо рушійних факторів економічного зростання, а також фахівців ОЕСР, Світового банку, Служби національної статистики Великобританії тощо. На підставі проведеного дослідження узагальнено фактори регіонального економічного зростання, що найбільш часто зустрічаються в теорії та практиці. Доведено, що вчені й аналітики найбільш часто відносять до факторів економічного зростання регіонів такі, що характеризують людський потенціал, науково-технічну й інноваційну діяльність, управління та інституціональний потенціал. До факторів, що найменш часто фахівці та науковці зв’язують із економічним зростанням регіонів, відносяться фактори, що характеризують навколишнє середовище, підприємницьку діяльність та соціально-політичні фактори, що пов’язано з труднощами їх кількісного визначення, проте ні в якому разі не зменшує їх значущість.
Ключові слова: регіон, фактор, економічне зростання, регіональна політика, стратегія розвитку
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 24.

Козирєва Олена Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козирєва О. В. Аналіз теоретичних підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 80–89.

Список використаних у статті джерел

Antonescu D. Theoretical approaches of regional development / Daniela Antonescu // MPRA Munich Personal Repec Archive [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60524
Capello R. Location, regional growth and local development theories / R. Capello // AESTIMUM. – 2011. – No. 58. – P. 1–25.
Белов А. В. К вопросу о пространственном размещении факторов производства в современной России / А. В. Белов // Пространственная экономика. – 2012. – № 2. – С. 9–28.
Fujita M. The spatial economy: cities, regions and international trade / M. Fujita, P. Krugman, A. Venables. – Cambridge : MIT Press, 1999. – 367 р.
Krugman P. Increasing returns and economic geography / P. Krugman // Journal of political economy. – 1991. – No. 49. – P. 137–150.
McCall T. What do we mean by Regional Development? / T. McCall // Regional Development and Proximity Relations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebook-3000.com
Конкурентоспроможність регіонів України: оцінка та діагностика / М. О. Кизим, І. В. Разгон, Є. М. Крячко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – 236 с.
Кизим М. О. Дослідження міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні / М. О. Кизим, Т. О. Мощицька // Проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 36–39.
Моделирование устойчивого развития регионов : монографія / Н. А. Кизим, О. Ю. Полякова, В. Е. Хаустова, Ш. А. Омаров ; [под общ. ред. Н. А. Кизима]. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2010. – 180 с.
Экономико-географические и институциональные аспекты экономического роста в регионах / Консорциум по вопр. приклад. экон. исслед., Канадское агентство по международ. развитию [и др.] ; [О. Луговой и др.]. – М. : ИЭПП, 2007. – 164 с.
Handbook of regional growth and development theories / Ed. by R. Capello, P. Nijkamp. – Cheltenham ; Northampton : Elgar, 2009. – 542 p.
Васильева Л. П. Факторы сбалансированного социально-экономического развития региона / Л. П. Васильева // Вестник алтайской академии экономики и права. – 2013. – № 4 (31). – С. 7–10.
Local Governance and the Drivers of Growth / Published by the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org
Promoting growth in all regions / OECD Publishing (2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org
The ONS productivity handbook: A statistical overview and guide / Office for National Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ons.gov.uk
Wokoun R. Regional competitiveness and regional development factors in the Czech Republic / R. Wokoun // 3rd Central European conference in regional science [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.ekf.tuke.sk/cers/cers2009/PDF/02_67_Wokoun.pdf
Enabling prosperity: success factors in indigenous economic development / L. Kurti, S. Hudson, R. McKenzie, K. Milward, P. Ventura [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apo.org.au/node/52154
Корабейников И. Н. Факторы, влияющие на эффективное функционирование регионального производственного комплекса / И. Н. Корабейников и др. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – № 4. – С. 53–59.
Иншаков О. В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства / О. В. Иншаков // Экономическая наука современной России. – 2003. ? № 1. ? C. 11–25.
Шкарупа Е. В.Анализ факторов развития региона как эко-социо-экономической системы / Е. В. Шкарупа // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. ? С. 155–159.
Рейтинг социально-экономического положения регионов – итоги 2014 г. / РИА Рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vid1.rian.ru/ig/ratings/ rating_regions_2015.pdf
Ходаков В. Е. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы : монография / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова, С. Г. Черный. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 354 с.
Martin R. A study on the factors of regional competitiveness, a draft final report for the European commission directorate-general regional policy / R. Martin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
Зубаревич Н. В. Регионы и города России : сценарии 2020 / Н. В. Зубаревич // Россия 2020: Сценарии развития. – М. : РОССПЭН, 2012. – С. 387–406.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.11.330.341.1
Бондаренко С. А.
Концептуальні засади інноваційного розвитку в системі управління підприємством (c. 90 - 101)

Мета статті – на основі системного підходу розкрити основні концептуальні засади інноваційного розвитку в системі управління підприємством. Проаналізовано сучасний стан іннoваційної активності прoмислoвих підприємств і результати впрoвадження інновацій в Україні, на основі чого виявлено, що на промислових підприємствах відсутня дієва система управління інноваційною діяльністю. Причинами цього є хронічна нехватка фінансових ресурсів, недостатня замотивованість підприємств на впровадження інновацій, неготовність ресурсного забезпечення інноваційного процесу на підприємстві, несформованість специфічних компетенцій для інноваційної діяльності. Крім того, нечітка державна політика щодо інноваційного розвитку, відсутність дієвих механізмів стимулювання і забезпечення стають на завадах практичного впровадження на рівні підприємства системи управління інноваційним розвитком. Авторське дослідження сучасних концепцій інноваційного розвитку промислових підприємств дозволило конкретизувати авторську концепцію інноваційного розвитку в системі управління підприємством. Обґрунтовано актуальність постійного управлінського впливу на інноваційний розвиток підприємства, який має бути векторно-цільової спрямованості. Доведено, що управління інноваційним розвитком підприємства є окремим видом управлінської діяльності і потребує відповідного забезпечення. Динамічною моделлю інноваційної діяльності підприємства представлена його інноваційна система, яка включає функціональний, процесний і виконавчий блоки. Запропоновані концептуальні підходи дають узагальнене поняття щодо місця інноваційного розвитку в системі управління підприємством, що сприятиме підвищенню ефективності управління інноваційною діяльністю.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інноваційна система підприємства, система управління підприємством
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 29.

Бондаренко Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, докторант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Французський бульвар, 29, Одеса, 65044, Україна)
Email: lana.bond15@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бондаренко С. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку в системі управління підприємством // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 90–101.

Список використаних у статті джерел

Бабанова Ю. В. Методология оценки уровня инновационного развития предприятия / Ю. В. Бабанова, В. М. Орлов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 4. – С. 4–10.
Коробейников О. П. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 4. – С. 14–19.
Курносова О. А. Концепция управления инновационным развитием отечественных энергопредприятий / О. А. Курносова, А. П. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 189–193.
Нойбауэр Х. Инновационная деятельность на малых и средних предприятиях / Х. Нойбауэр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/management/strategy/smallbiz_inno.shtml
Кизим Н. А. Адаптивные модели в системах принятия решений : монография / Н. А. Кизим, Т. С. Клебанова. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – 368 с.
Пушкарь А. И. Моделирование управляемого развития экономических систем // Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монография. – Х. : ФЛП Александрова К. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 50–65.
Экономический потенциал административных и производственных систем : монография / Под общ. ред. О. Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 973 с.
Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник / С. М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб і доп. – Суми : Університетська книга; К. : ВД «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы / Р. Бояцис; [пер. с англ.]. – М. : HIPPO, 2008. – 352 с.
Уиддет С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлифорд ; [пер. с англ.]. – М. : Изд-во ГИППО, 2008. – 228 с.
Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
Сайт Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://od.ukrstat.gov.ua/
Характеристика інноваційної діяльності підприємств // Офіційний сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=446
Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике. Синергетические эффекты инноваций : монография / В. П. Соловьев. – К. : Феникс, 2004. – 560 с.
Измерение научно-технической деятельности. Предлагаемая стандартная практика для обследований исследований и экспериментальных разработок: Руководство Фраскати / Пер. и научн. ред. Л. М. Гохберга. – Париж – Москва : ОЭСР ; ЦИСН, 1995. – 148 с.
Об основных принципах сотрудничества государств-участников СНГ в сфере науки и научно-технической деятельности : Рекомендательный законодательный акт : Утвержден Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 13.05.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg03059.htm
Про інноваційну діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 36. – 266 с.
Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1992. – 231 с.
Хайек Ф. Право, законодательство и свобода / Ф. Хайек. – М. : ИРИ СЭН, 2006. – 648 с.
Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс ; [сокр. пер. с англ.; авт. предисл. науч. ред. К. Ф. Пузыня]. – М. : Экономика, 1989. – 217 с.
Mensch G. Das technologische Patt. Innovationen ?berwinden die Depression / . G. Mensch. – Frankfurt am Main : Umschau-Verl, 1975 (Engl. Ausg. : Stalemate in Technology. – Cambridge : Ballinger, 1979).
Вегер Л. Изучаются закономерности нововведений учеными / Л. Вегер // Экономика научных исследований. – М. : Наука, 1981.
Кузык Б. Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 6 : Перспективы становления интегральной цивилизации / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М. : Институт экономических стратегий, 2009. – 576 с.
Глазьев С. Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования / С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов, Г. Г. Фетисов. – М. : Наука, 1992. – 289 с.
Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения : избр. труды / Н. Д. Кондратьев ; [сост. Ю. В. Яковец]. – М. : Экономика, 2002. – 767 с.
Никулина О. В. Системный подход к управлению инновационным развитием промышленных предприятий / О. В. Никулина // Современные технологии управления. – 2012. – № 5 (17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sovman.ru
Бабанова Ю. В. Методология оценки уровня инновационного развития предприятия / Ю. В. Бабанова, В. М. Орлов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013.– № 4. – С. 3–10.
Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств / Л. І. Федулова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 122–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Шапошникова С. В. Управление различными типами инновационных систем / С. В. Шапошникова // Инновационные технологии управления. ИнВестРегион. – 2008. – № 4. – С. 27–31.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.71:[33.02+316.4.063]
Кузьмін О. Є., Дідик А. М.
Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні (c. 102 - 109)

Метою статті є одержання з використанням інструментарію первинного дослідження інформації щодо стану застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні як інформаційної бази ухвалення управлінських рішень щодо вдосконалення цього процесу. Висвітлено й обґрунтовано основні параметри проведеного опитування щодо ідентифікування стану застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні (щодо вибору методу збирання первинної інформації, формування обсягу вибіркової сукупності, визначення її просторової ознаки, ідентифікування цільової аудиторії об’єктів, що потрапили у вибірку, обрання інструменту дослідження тощо). За результатами проведеного дослідження діагностовано низку параметрів щодо стану застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні, а саме: зрозумілість системи цих важелів загалом працівникам, взаємозв’язок такої системи на підприємстві із його прибутковістю, складність використання на вітчизняних промислових підприємствах існуючих соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку, загальна оцінка системи таких важелів, зміна їхньої дієвості під впливом останньої фінансово-економічної кризи. Окрім того, здійснено ідентифікування суб’єктів, що першочергово відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах за розвиток соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу, а також чинників, які найбільше сприяють цим процесам, і загроз, що певним чином їх ускладнюють. Одержані результати повинні стати важливою інформаційною базою ухвалення управлінських рішень щодо вдосконалення забезпечення полівекторного розвитку підприємств промисловості в Україні. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у конкретизації окремих завдань, спрямованих на більш ефективніше управління полівекторним розвитком підприємств з урахуванням наявної інформації щодо його існуючого стану.
Ключові слова: опитування, полівекторний розвиток, промислове підприємство, промисловість, розвиток, соціально-економічний важіль
Рис.: 8. Бібл.: 10.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua
Дідик Андрій Миколайович – кандидат економічних наук, здобувач, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: Andrii.M.Didyk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьмін О. Є., Дідик А. М. Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 102–109.

Список використаних у статті джерел

Бутенко Н. В. Особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку / Н. В. Бутенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – 2010. – № 2 (54). – C. 56–62.
Гноєва І. М. Роль маркетингових досліджень в управлінні аудиторською фірмою / І. М. Гноєва // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1 (39). – С. 208–210.
Жежуха В. Й. Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств / В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 58–64.
Кузьмін О. Є. Сутність та етапи технології діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, О. О. Горячка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Основний капітал регіону та ефективність його використання : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 5 (103). – С. 29–38.
Массеров Н. Н. Социологические подходы к исследованию проблемы риска / Н. Н. Массеров // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Гуманитарные науки». – 2011. – № 4. – С. 349–352.
Мороз Л. А. Маркетинг : підручник / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай ; за ред. Л. А. Мороз. – 3-є вид., без змін. – Львів : НУ «Львівська політехніка» ; Інтелект-Захід, 2005. – 244 с.
Носовский А. Статистика малых выборок в медицинских исследованиях / А. Носовский, А. Пихлак, В. Логачев [и др.] // Российский медицинский журнал. – 2013. – № 6. – С. 57–60.
Шевченко Д. А. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг в России / Д. А. Шевченко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. – № 4 (36). – С. 24–31.
Яшкіна О. І. Класифікація маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств / О. І. Яшкіна // Економіка: реалізації часу. – 2013. – № 2 (7). – С. 111–117.
Melnyk O. G. Conceptual framework for express diagnostic analysis of industrial enterprises / O. G. Melnyk, O. I. Kuzmin, O. B. Grom’yak // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 1 (151). – С. 193–202.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341
Пономаренко Т. В.
Безкомпромісність стійкого стану підприємства: реальність чи утопія? (c. 110 - 116)

Узагальнено приклади функціонування світових компаній, на підставі чого констатовано його дискретний характер. Показано, що динамічність стійкості у науковому просторі розкривається крізь призму: адаптаційно-рівноважного та еволюційно-прогресивного підходів. На підставі критичного аналізу їх змістовного наповнення визначено безперспективність використання першого внаслідок неможливості утримання рівноважного стану підприємства протягом тривалого проміжку часу. Трансформовано ключові постулати теорії синергетики в «русло» економічної аргументації. Зазначено, що діалектична єдність різноспрямованих процесів руйнування та творення визначає одночасне існування ознак стійкості та нестійкості на підприємстві, що генерує послаблення поточних і формування нових потенційних можливостей. Відповідно, надмірна «драматизація» нестійкого стану унеможливлює адекватну реакцію менеджменту та відводить увагу від ключового питання – тривалості перебування у ньому. Обґрунтовано, що досягнення максимально можливої синтетичної єдності всіх параметрів стійкого стану носить здебільшого гіпотетичний характер, а перманентна життєдіяльність підприємства можлива виключно за рахунок його якісних змін, процеси генерування яких періодично змінюють стабільні періоди існування підприємства.
Ключові слова: економічна стійкість підприємства, стійкий стан, нестійкий стан, рівновага, розвиток, життєдіяльність, синергетика
Рис.: 1. Бібл.: 15.

Пономаренко Тетяна Вадимівна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств, Криворізький національний університет (вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, Україна)
Email: dvnz@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пономаренко Т. В. Безкомпромісність стійкого стану підприємства: реальність чи утопія? // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 110–116.

Список використаних у статті джерел

Пономаренко Т. В. Стейкхолдерський контекст економічної стійкості підприємства / Т. В. Пономаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2016. – Вип. 16. – С. 83–86.
Удовіченко М. О. Економічна стійкість аграрних підприємств: фактори, види, модель побудови / М. О. Удовіченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 2. – С. 185–189.
Прокопчук О. А. Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / О. А. Прокопчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 288–292.
Козик В. В. Сутність, види та чинники формування економічної стійкості підприємства / В. В. Козик, В. Ю. Паньків, В. А. Гришко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 219–226.
Бугай В. З. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства / В. З. Бугай, В. М. Омельченко // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 34–39.
Трети нефтекомпаний США грозит банкротство – WSJ // Корреспондент.biz [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/business/3613842-trety-neftekompanyi-ssha-hrozyt-bankrotstvo-WSJ
Пономаренко Т. В. Типологізація підходів до трактування сутності категорії «економічна стійкість підприємства» / Т. В. Пономаренко // Вчені записки. – К. : КНЕУ, 2014. – Вип. 16. – С. 14–20.
Кавин О. М. Гносеологічні засади забезпечення економічної стійкості підприємства / О. М. Кавин // Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2012. – № 3. – С. 81–87.
Іванчук К. О. Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування / К. О. Іванчук // Економіка розвитку. – 2014. – № 3. – С. 84–88.
Пригожин И. Р. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / И. Р. Пригожин, И. Стенгерс ; [пер. с англ. Ю. А. Данилова]. – 6-е изд. – M. : URSS ; Изд-во ЛКИ, 2008. – 294 с.
Чупров С. В. Развитие научных воззрений об устойчивости экономических систем в исторической ретроспективе / С. В. Чупров // Историко-экономические исследования. – 2013. – Т. 14, № 1–2. – С. 15–32.
Сафин Ф. М. Экономическая устойчивость как доминирующая парадигма развития организаций промышленности : дисс. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 / Ф. М. Сафин. – М., 2009. – 358 с.
Дерманов В. К. Экономическое развитие: проблемы теории / В. К. Дерманов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». – 2013. – Вып. 2. – С. 81–97.
Воробьева И. П. Устойчивость экономики и проблемы ее обеспечения в современной России / И. П. Воробьева // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2012. – № 1 (17). – С. 17–25.
Фещур Р. В. Методи оцінювання розвитку підприємств у нестійких економічних умовах / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 748. – С. 223–232.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.8:338:377:378
Семчук Ж. В.
Інструментарій соціально-економічного розвитку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику в системі забезпечення вищої якості життя (c. 117 - 122)

Удосконалено принципи інформаційної технології, в основі якої – синтез та аналіз концептуальної моделі програмно-проектно-цільового підходу з урахуванням індикаторів якості освіти та життя, інструментарію розвитку освітніх послуг на підприємствах в умовах підвищеного ризику в системі забезпечення вищої якості життя, а також інформаційного балансу, якого дотримуються споживачі у процесі отримання освітніх послуг. Введено міру цінності семантичної інформації для підвищення якості освітніх послуг із урахуванням ймовірності досягнення відповідного рівня спеціальних знань, щоб стати професіоналом після отримання навчальної інформації. В основі інформаційної технології: економетрична модель для підвищення рейтингу навчального закладу і якості семантичної інформації освітніх послуг, отриманої споживачем (працівником підприємства) у цьому навчальному закладі з урахуванням факторів ефективності, ризику та корисності; критерії багатокритеріальної оптимізації семантичної інформації з метою підвищення якості освітніх послуг, зокрема таких її аспектів, як внутрішня структуризація, стимулювання, узгодження інтересів, узгоджене управління проектами.
Ключові слова: підприємства, освітні послуги, оптимізація, ризики, семантична інформація, кваліметрія, індекс освіченості, проекти
Рис.: 1. Формул: 9. Бібл.: 17.

Семчук Жанна Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: semchuk_zv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семчук Ж. В. Інструментарій соціально-економічного розвитку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику в системі забезпечення вищої якості життя // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 117–122.

Список використаних у статті джерел

Вишневська О. Неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці в контексті молодіжної політики (зарубіжний досвід для України) / О. Вишневська // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2014. – Вип. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_2_13.pdf
Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Т. Проценко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 1. – С. 34–38.
Почтовюк А. Б. Інструментарій раціоналізації діяльності індивідуума щодо реалізації місії вищої освіти / А. Б. Почтовюк // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1. – С. 115–124.
Татомир І. Л. Маркетингові та заохочувальні механізми позиціонування закордонних ВНЗ / І. Л. Татомир // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 88–124.
Холод Б. М. Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ / Б. І. Холод, О. В. Дашевська // Академічний огляд. – 2012. – № 1 (36). – С. 5–12.
Забродська Л. М. Інноваційні технології формування іміджу вищих навчальних закладів: європейський аспект / Л. М. Забродська // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 42. – C. 73–81.
Коновалова С. О. Інструменти електронного маркетингу в системі просування освітніх послуг / С. О. Коновалова // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 342–346.
Ворвинець Б. М. Програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем на регіональному ринку праці / Б. М. Ворвинець // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 50–59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2015_1_10.pdf
Корнєєв В. Проблема формування інформаційного комфорту сприймача в структурній побудові твору / В. Корнєєв // Стиль і текст. – 2006. – Вип. 7. – С. 247–253 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1937
Анянова Е. В. Теоретические основы информатики. Курс «Бизнес-информатика» / Е. В. Анянова. – Екатеринбург, 2014. – 17 с.
Мізюк Б. М. Інформаційна природа управління / Б. М. Мізюк // Економiка та держава. – 2012. – № 2. – С. 8–13.
Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Р. М. Скриньковський ; ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – Львів, 2014. – 20 с.
Бицюра Л. Механізми узгодження та досягнення цілей підприємств у структурі цільових промислово-фінансових груп / Л. Бицюра, О. Борик // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). – С. 22–28.
Мельниченко О. А. Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення / О. А. Мельниченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць – Х. : Вид-во ДокНаукДержУпр, 2011. – № 3. – С. 149–153.
Вольська О. М. Шляхи забезпечення зростання рівня якості життя населення країни / О. М. Вольська // Економіка будівництва і міського господарства. – 2011. – Т. 7, № 2. – С. 73–79.
Бараннік В. О. Індекс людського потенціалу в системі сталого розвитку та економічної безпеки / В. О. Бараннік // Збірник матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. – 01 бер. 2013 р. – Дніпропетровськ – Жешув. – 2013. – С. 16–25.
Юзевич В. М. Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства / В. М. Юзевич, О. В. Клювак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 160–164.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк М. М.
Діагностика транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства (c. 123 - 128)

Розкрито сутність поняття «діагностика транспортної діяльності підприємства», під яким слід розуміти процес оцінювання стану переміщення (транспортування, перевезення) вантажів (матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи готової продукції) за допомогою одного із видів транспортних засобів або їх сукупності відповідно до застосовуваної системи транспортування, тенденцій його зміни, а також визначення майбутніх перспектив на основі прийняття обґрунтованих управлінських рішень із метою забезпечення успішного функціонування та розвитку підприємства у конкурентному середовищі. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства є: коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) вантажу; коефіцієнт повноти перевезення; коефіцієнт збереження вантажу; коефіцієнт економічності перевезення вантажу; коефіцієнт комплексності обслуговування вантажовласників; коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласників; коефіцієнт готовності до експлуатації транспортних засобів за один робочий день; коефіцієнт використання транспортного пробігу; коефіцієнт екстенсивності завантаження транспортних засобів.
Ключові слова: підприємство, транспортна діяльність, логістична система, діагностика, бізнес-індикатори
Рис.: 1. Формул: 10. Бібл.: 14.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net
Костюк Наталія Романівна – студент, економічний факультет, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: natalyya-kostyuk@ukr.net
Коваль Наталія Михайлівна – студент, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: kovaln@ukr.net
Галелюк Микола Михайлович – кандидат економічних наук, директор, Багатопрофільний лікувально-хірургічний центр (вул. Рейтарська, 15, Київ, 01034, Україна)
Email: haleliuk_mykola@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 18

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк М. М. Діагностика транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 123–128.

Список використаних у статті джерел

Дудін Є. А. Удосконалення транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства / Є. А. Дудін // Управління розвитком. – 2014. – № 8. – С. 122–125 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_8_51.pdf
Малярець Л. М. Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства : монографія / Л. М. Малярець, Г. Л. Матвієнко-Біляєва. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 227 с.
Поляков А. П. Логістичний підхід при постачанні підприємства сировиною та транспортуванні продукції споживачам / А. П. Поляков, О. П. Терещенко, Є. О. Терещенко // Вісник машинобудування та транспорту. – 2015. – № 1. – С. 86–95.
Пальчик І. М. Логістичне управління підприємством – теоретико-методичний аспект / І. М. Пальчик // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
Перебийніс В. І. Транспортно-логістичні системи підприємств: формування та функціонування : монографія / В. І. Перебийніс, О. В. Перебийніс. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 207 с.
Калініченко Л. Л. Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів / Л. Л. Калініченко // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 2 (18). – С. 269–274.
Міщенко В. А. Особливості становлення транспортної логістики в АПК / В. А. Міщенко, Л. І. Губська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2012. – № 1. – С. 66–68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2012_1_18
Кучерук Г. Ю. Місце транспортних послуг в логістичних системах / Г. Ю. Кучерук // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 66–71.
Скриньковський Р. М. Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти / Р. М. Скриньковський // Молодий учений : науковий журнал. – 2015. – Ч. 2, № 3 (18). – С. 48–51.
Семенцова О. В. Методичні підходи до визначення якості транспортного обслуговування вантажовідправників / О. В. Семенцова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 49. – С. 204–207.
Ачкасова Л. М. Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів / Л. М. Ачкасова // Економіка транспортного комплексу. – 2014. – Вип. 24. – С. 117–124.
Стельмащук А. М. Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій / А. М. Стельмщук // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 (26). – С. 42–50.
Перебийніс В. І. Транспортний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : монографія / В. І. Перебийніс, О. М. Помаз. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2011. – 187 с.
Шевчук Я. В. Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку автотранспортної інфраструктури України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Я.В. Шевчук; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2012. – 36 c.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658:338.439
Шарко М. В., Алексеєв А. В., Кокіна Л. А.
Роль аутсорсингу й інжинірингу в підвищенні конкурентоспроможності переробних підприємств (c. 129 - 135)

Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямків реалізації функцій управління конкурентоспроможністю переробних підприємств із використанням інжинірингу й аутсорсингу як нового підходу до підвищення ефективності функціонування підприємств, які працюють в умовах невизначеності і нестабільності середовища. В результаті дослідження встановлено, що для підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств їх розвиток має відбуватися у двох напрямках: інжинірингу – всередині підприємства та аутсорсингу – поза ним. Це дозволяє створити єдину корпоративну культуру бізнесу. Запропоновано управління конкурентоспроможністю переробних підприємств розглядати як інжинірингові завдання регулювання рівня конкурентних переваг. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є комплексне використання завдань інжинірингу й аутсорсингу як дієвих способів підвищення ефективності підприємств переробної промисловості. Подальші дослідження в цьому напрямку приведуть до зміни спрямованості стратегій: від скорочення витрат – до створення вартості в ділових операціях.
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, переробні підприємства, інжиніринг, аутсорсинг, напрями розвитку
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Шарко Маргарита Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки і підприємництва, Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)
Email: mvsharko@gmail.com
Алексеєв Артем Володимирович – аспірант, Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)
Email: shadowan15@yandex.ru
Кокіна Люсіне Араратівна – магістр, Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)
Email: lusine180294@qmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шарко М. В., Алексеев А. В., Кокина Л. А. Роль аутсорсинга и инжиниринга в повышении конкурентоспособности перерабатывающих предприятий // Проблемы экономики. – 2016. – №2. – C. 129–135.

Список використаних у статті джерел

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен ; [пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова]. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с.
Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. – К. : Знання України, 2013. – 387 с.
Кирцнер И. М. Конкуренция и предпринимательство / И. М. Кирцнер ; [пер. с англ. под ред. А. Н. Романова]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 312 с.
Статистична інформація // Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Шарко М. В. Коммерциализация интеллектуальной собственности при трансфере технологий в реальный сектор экономики / М. В. Шарко // Проблемы экономики. – 2015. – № 1. – С. 168–173.
Парсяк В. Н. Аутсорсинг маркетингу: причини поширення та критерії доцільності застосування / В. Н. Парсяк // Збірник наукових праць НУК. – 2011. – № 6. – С. 82–90.
Карпова Т. С. Роль аутсорсинга в повышении конкурентоспособности малых предприятий / Т. С. Карпова // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2012. – № 3. – С. 94–96.
Думная Н. Н. Аутсорсинг как новая форма организации бизнеса / Н. Н. Думная, Д. В. Черемисин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dogendocs.ru/docs/index-128403.htmis3775981
Коняева А. Аутсорсинг в Украине: вчера, сегодня, завтра / А. Коняева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hrliga.com/index.php?module=profession sop=viewbid-247
Згуровский М. З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К. : Наукова думка, 2005. – 743 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.107:330.3
Шульгіна Л. М., Барчик Р., Клісіньський Я.
Роль компетенцій персоналу в інноваційній діяльності підприємства (c. 136 - 140)

Розкрито авторський підхід до розуміння впливу компетенцій персоналу на розвиток інноваційної діяльності підприємства. Обґрунтовано, що керівна та керована підсистеми людського капіталу повинні взаємозбагачуватися знаннями, нарощуючи таким чином підґрунтя для розвитку інноваційної діяльності. Доведено, що найважливішою частиною загального капіталу підприємства є людський капітал: він є не лише елементом інтелектуального капіталу, а й чинником формування двох інших його складових (капіталу відносин і структурного капіталу); він є базою для формування структури та обсягу фізичного капіталу. Особливу увагу приділено необхідності визначення під час прийому на роботу не лише компетенцій (які набуваються упродовж життя і є характеристикою суто професійних рис працівника), а й таких елементів людського капіталу, як здібності, схильність, здоров’я, інтелектуальна ефективність тощо – що складають разом психографічний портрет людини і є надзвичайно важливими для розвитку інноваційної діяльності підприємства.
Ключові слова: компетенції, людський капітал, інтелектуальний капітал, інноваційна діяльність
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Шульгіна Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: shulm@ukr.net
Барчик Рішард – професор, ректор, Технічно-гуманітарна академія (вул. Віллова, 2, Бєльсько-Бяла, 43309, Польща)
Email: rbarcik@ath.bielsko.pl
Клісіньський Януш – професор, начальник, департамент міжнародного управління, Технічно-гуманітарна академія (вул. Віллова, 2, Бєльсько-Бяла, 43309, Польща)
Email: janusz.klisinski@neostrada.pl

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шульгіна Л. М., Барчик Р., Клісіньський Я. Роль компетенцій персоналу в інноваційній діяльності підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 136–140.

Список використаних у статті джерел

Геліч Н. Управління компетенцією персоналу / Н. Геліч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 12. – С. 57–60.
Зленко А. Компетенції в системі оцінки персоналу / А. Зленко // Економічний вісник університету. – 2013. – № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecvu_2013_20(1)__21.pdf
Носкова Н. Инновационная деятельность предприятия в сфере услуг / Н. Носкова // Современные научные исследования и инновации. – 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2012/06/15039
Сардак О. Розробка системи компетенцій персоналу підприємства / О. Сардак // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2010. – Вип. 4. – С. 122–126.
Суслова Т. Формування маркетингової цінової політики підприємств сервісу : монографія / Л. Шульгіна, І. Кузнєцова, Т. Суслова ; НТУ України «КПІ», Одеськ. нац. екон. ун-т, КНТЕУ. – К. ; Одеса : МП Леся, 2016. – 228 с.
Чепурко Г. Инновационная деятельность предприятия / Г. Чепурко, А. Пелипенко // KANT. – 2013. – № 1 (7) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-predpriyatiya-1
Чернякова Р. Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості / Р. Чернякова // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, № 1. – С. 62–65.
Шаманська О. Інноваційна діяльність підприємств України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку / О. Шаманська, В. Олійник // Ефективна економіка. – 2013. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2560


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.14.01:330.831.2
Мірясов Ю. О.
Реальний капітал: комплементарність і структурні характеристики (c. 141 - 147)

Розглянуто два протилежні підходи до поняття реального капіталу. Вихідною передумовою дослідження капіталу в рамках неокласичного напряму, який можна охарактеризувати як «емпіричний реалізм», є гомогенність капіталу. Це дозволяє застосовувати формальні методи дослідження і моделювання виробничих процесів, але усуває з розгляду властивості та характеристики капіталу як реального чинника виробництва. Підхід австрійської школи, відповідний традиції «критичного реалізму» в економіці робить акцент на реальних властивостях капіталу і його ролі в процесі суспільного виробництва. Метою цього дослідження є уточнення уявлення про реальний капітал, його властивості, структурні характеристики та механізми формування. Відповідно до цього дано характеристику двом різним підходам. Показано, що гетерогенність капіталу лежить в основі комплементарності капітальних благ та їх комбінацій у кожному конкретному випадку їх застосування. Одні і ті ж капітальні блага мають різну продуктивність залежно від способу їх комбінування в результаті виробничих планів підприємців. Наслідком комбінування є також емерджентні властивості капіталу. Відмінності в застосуванні і комбінуванні капіталу обумовлюють загальну його структуру, підсистемами якої на різних рівнях виступають природні об'єкти, що включаються у виробництво, безпосередньо капітальні блага, їх різні комбінації, суспільний капітал. Кожна з цих підсистем є відносно самостійною і утворює підсистему більш високого рівня.
Ключові слова: реальний капітал, капітальні блага, австрійська школа, комплементарність, емерджентність, структура капіталу
Табл.: 2. Бібл.: 21.

Мірясов Юрій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: miryasovyur@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мирясов Ю. А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики // Проблемы экономики. – 2016. – №2. – C. 141–147.

Список використаних у статті джерел

Bhaskar R. A Realist Theory of Science / R. Bhaskar. – London : Verso, 1997. – 284 р.
Cottrell A. Realism, Regularities and Prediction / А. Cottrell // Review of Social Economy. – 1998. – No. 56 (3). – P. 347–355.
Lawson T. The Nature of Heterodox Economics / T. Lawson // Cambridge Journal of Economics. – 2006. – No. 30 (2). – P. 483–507.
Fleetwood S. Critical Realism in Economics / S. Fleetwood. – London : Psychology Press, 1999. – 273 р.
Ontology and Economics. Tony Lawson and His Critics / Ed. by Edward Fullbrook. – Routledge, 2009. – 359 р.
Мирясов Ю. А. Критический реализм и онтология экономической науки / Ю. А. Мирясов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Ч. 3, № 17. – С. 12–16.
Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории / Л. Мизес. – 2-е изд. – Челябинск : Социум, 2005. – 878 с.
Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. Хайек. – Челябинск : Социум, 2012. – 510 с.
Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика / М. Ротбард. – Челябинск : Социум, 2012. – 470 с.
Lachmann L. M. Capital and Its Structure / L. M. Lachmann. – Kansas Сity : Sheed and McMeel, INC., 1978. – 130 р.
Антонович Ю. Н. Австрийская теория капитала и капитальных благ / Ю. Н. Антонович // Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты : в 3 т. Т. 1 / Под ред. А. Ю.Архипова. – М. : Вузовская книга, 2010. – С. 87–98.
Вольчик В. В. «Затерянный мир» австрийской экономической теории / В. В. Вольчик // Экономический вестник РГУ. – 2007. – Т. 5, № 3. – С. 101–110.
Заостровцев А. П. История и развитие: трактовка австрийской экономической школы / А. П. Заостровцев. – СПб. : Европейский университет Санкт-Петербурга, 2011. – 36 с.
Harper D. A. Capital as a Layer Cake: A Systems Approach to Capital and Its Multi-level Structure / D. A. Harper, A. M. Endres // Journal of Economic Behavior & Organization. – 2010. – Vol. 74, Issue 1–2. – P. 30–41.
Кэллахан Дж. Экономика для обычных людей. Основы Австрийской экономической школы / Дж. Кэллахан ; [пер. с англ.]. – Челябинск : Социум, 2006. – 73 с.
Lewin P. Time, Change and Complexity: Lachmann’s Contributions to the Theory of Capital / P. Lewin // Advances in Austrian Economics. – 1996. – Vol. 3. – P. 1–42.
Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество / Х. де Сото Уэрта. – Челябинск : Социум, 2009. – 202 с.
Clark J. B. Capital and Its Earnings / J. B. Clark // Publications of the American Economic Association. – Baltimore : AEA, 1888.
Robinson J. The Production Function and the Theory of Capital / J. Robinson // Review of Economic Studies. – 1953 – 1954. – Vol. 21, No 2.
Коэн А. Судьба дискуссии двух Кембриджей о теории капитала / А. Коэн, Дж. Харкурт // Вопросы экономики. – 2009. – № 8. – С. 4–27.
Менгер К. Избранные работы / К. Менгер. – М. : Территория будущего, 2005. – 496 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 351.72:336.02(477)
Ломейко Ю. А.
Державний фінансовий контроль в Україні: напрями вдосконалення його організації та оцінювання (c. 148 - 160)

Мета статті полягає у дослідженні сутності державного фінансового контролю, виявленні напрямів удосконалення його організації та визначенні дієвих методів його оцінювання. За результатами аналізу сучасної наукової думки встановлено, що передумовою побудови дієвої системи державного фінансового контролю є визначення його ролі в суспільних фінансових відносинах. Згідно з даними проведеного дослідження зроблено висновок, що в першу чергу державний фінансовий контроль є інструментом фінансової політки, а отже, його безпосереднім призначенням є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави, тобто досягнення мети фінансової політики. Водночас виявлено необхідність узгодження складових фінансової політки та видів державного фінансового контролю з метою побудови ефективної інституційної структури органів державного управління. В статті доведено, що поділ державного фінансового контролю на зовнішній і внутрішній має здійснюватися відповідно до належності контролюючого органу та підконтрольного суб’єкта до однієї або різних гілок влади. Водночас результати проведеного дослідження дають підстави вважати, що в Україні доцільно обрати модель децентралізованого державного внутрішнього фінансового контролю замість сучасної змішаної з метою уникнення дублювання функцій органами ДАСУ частково функцій Рахункової палати, а частково – підрозділів внутрішнього контролю, які діють в органах виконавчої влади. Також визначено недоцільність побудови системи державного внутрішнього фінансового контролю на засадах, передбачених для органів державного зовнішнього фінансового контролю. Така ситуація призводить до необґрунтованого включення внутрішнього контролю до об’єктів внутрішнього аудиту, який проводиться структурними підрозділами в бюджетних установах. Також важливо наголосити на необхідності оцінки управлінських рішень при здійснення аудиту ефективності контролю з метою підвищення відповідальності посадових осіб. Перспективами подальших досліджень є удосконалення методології оцінки державного фінансового контролю в цілому з метою виявлення тих його складових, які негативно впливають на всю систему.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, державний внутрішній фінансовий контроль, державний зовнішній фінансовий контроль, аудит ефективності, фінансовий аудит, інструменти фінансової політки
Рис.: 2. Формул: 1. Бібл.: 31.

Ломейко Юлія Андріївна – аспірант, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: yulya797979@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ломейко Ю. А. Державний фінансовий контроль в Україні: напрями вдосконалення його організації та оцінювання // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 148–160.

Список використаних у статті джерел

Академічний тлумачний словник / За заг. ред. Білодіда І. К. ; НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1970–1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/
Боголіб Т. М. Нові підходи до організації державного фінансового контролю в Україні / Т. М. Боголіб // Економічний вісник університету : зб. наук. праць. – 2013. – № 1. – С. 134–138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9673720/2013/20(1)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran527#n527
Ващенко І. В. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення в трансформаційній економіці України : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / І. В. Ващенко. – К., 2004. – 205 с.
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, В. А. Дерій. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.
Дмитренко Г. В. Фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи розвитку : монографія / Г. В. Дмитренко. – К. : К. І. С., 2010. – 374 с.
Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/576-19
Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14/page
Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів : Закон України від 16.10.2012 № 5463-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5463-17
Коваленко К. В. Зовнішній державний фінансовий контроль у підвищенні ефективності бюджетування України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / К. В. Коваленко. – К., 2015. – 20 с.
Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Короткий Оксфордський політичний словник / Уклад. : Дж. Андергіл, П. Артур, С. Барет, П. Берд ; [переклад. : В. Сидоров, Д. Таращук, П. Таращук, та ін..]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 789 с.
Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217?cat_id=32836
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах : Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=351955&cat_id=362118&search_param=%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%B3%FF&searchPublishing=1
Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків : Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15
Огонь Ц. Г. Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету / Ц. Г. Огонь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 11 (173). – С. 345–352.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7847#n7847
Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів від 10.09.2014 № 442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF/paran38#n38
Про затвердження Положення «Про Державну фіскальну службу України» : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
Про затвердження Положення «Про Державну аудиторську службу України» : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF
Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF
Про схвалення концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80
Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) : монографія / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.
Государственный финансовый контроль : учебник [для вузов] / С. В. Степашин, Н. С. Столяров, С. О. Шохин, В. А. Жуков. – СПб. : Питер, 2004. – 490 с.
Стойко О. Я. Фінанси : навч. посібник / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О. Я. Стойка. – К. : Алерта, 2014. – 432 с.
Про Положення «Про державну службу фінансового моніторингу України» : Указ Президента України від 13.04.2011 № 466/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466/2011
Про Положення «Про Міністерство фінансів України» : Указ Президента України від 08.04.2011 № 446/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/446/2011
Про Положення «Про Державну казначейську службу України» : Указ Президента України від 13.04.2011 № 460/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/460/2011
Фінансовий контроль бюджетних ресурсів : монографія / [Є. В. Мних, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2008. – 186 с.
Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль : навч. посібник / О. А. Шевчук. – К. : УБС НБУ, 2014. – 418 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Державна політика модернізації сукупного фінансового потенціалу України (c. 161 - 166)

Мета статті полягає у визначенні дефініції «модернізація сукупного фінансового потенціалу країни», обґрунтуванні напрямів і шляхів державної політики модернізації сукупного фінансового потенціалу України. На основі аналізу, систематизації та узагальнення підходів до різних видів і типів модернізації у фінансово-економічній сфері та її застосування до складових сукупного фінансового потенціалу країни визначено, що зміст модернізації сукупного фінансового потенціалу країни полягає в його оновленні за рахунок розкриття за структурою, функціями і механізмами реалізації, спрямованими на забезпечення стабільного розвитку національної економіки. За результатами дослідження запропоновано державні заходи модернізації сукупного фінансового потенціалу України, що містять системний комплекс щодо стабілізації національної економіки. Модернізаційна парадигма передбачає взаємопов’язану роль складових системи, формуючих ресурсне середовище забезпечення функціонування національної фінансово-економічної сфери. Напрями та шляхи державної політики модернізації сукупного фінансового потенціалу України носять комплексний характер і як засіб подолання існуючих фінансово-економічних диспропорцій, і з позицій вимог та очікувань суспільства та кожного суб’єкта від економіки. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є засади державної політики щодо розширеного відтворення сукупного фінансового потенціалу України.
Ключові слова: сукупний фінансовий потенціал країни, модернізація, державна політика
Бібл.: 13.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Державна політика модернізації сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 161–166.

Список використаних у статті джерел

Іваницька О. М. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю / О. М. Іваницька, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 68–77.
Кириленко О. П. Необхідність та напрями модернізації місцевих фінансів України / О. П. Кириленко // В кн. : Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій : монографія / За ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ; Економічна думка, 2008. – С. 7–19.
Крупка М. І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М. І. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 22–32.
Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.
Белокрылова О. С. Перспективы посткризисной модернизации экономики России / О. С. Белокрылова, А. А. Бочков // Экономический вестник Ростовского университета. – 2008. – Т. 6, № 4. – С. 36–44.
Іванова Н. В. Методологічні аспекти формування передумов модернізації виробничої інфраструктури / Н. В. Іванова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6, липень. – С. 543–549 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/6-2015/
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 928 с.: табл., рис.
Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання : монографія / Відп. ред. Глущенко В. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 358 с.
Геєць В. Від квазіринку до ринку та інвестиційного зростання / В. Геєць // Дзеркало тижня. Україна. – 21.08.2015. – № 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/macrolevel/vid-kvazirinku-do-rinku-ta-investiciynogo-zrostannya-.html
Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Портна О. В. Доходи населення як складова фінансового потенціалу України / О. В. Портна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 251–254.
Портна О. В. Підвищення ефективності реалізації сукупного фінансового потенціалу України / О. В. Портна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9, лютий. – С. 693–698 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/9-2016/
Опарін В. М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки / В. М. Опарін // Ефективна економіка. – 2015. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4042


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 339.738
Рогач Ф. І.
Про світову та регіональні валюти (c. 167 - 172)

Проблема прив’язки валют країн, що розвиваються, до долара США полягає в тому, що його динаміка визначає економічну нестабільність більшості таких країн і світової економіки в цілому. У зв’язку з цим виникає потреба в пошуку альтернативних варіантів світового валютного якоря для світової фінансової стабільності. Таким варіантом пропонується зробити якір на основі кошика плаваючих національних валют, який буде врівноважуватися, балансуватися зустрічними коливаннями кошикових валют і буде стійким відносно національних валют. Такий кошиковий якір потенційно може виконувати функції грошей і застосовуватися як світова або регіональна валюта. У статті як приклад розраховано котирування національних валют відносно кошиків на основі країн G-20 та країн ЄАЕС.
Ключові слова: валюта, долар, кошик, якір
Рис.: 4. Бібл.: 8.

Рогач Федір Іванович – кандидат економічних наук, ПАТ «Ощадбанк України» (вул. Госпітальна, 12г, Київ, 01001, Україна)
Email: f.rogach@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рогач Ф. И. О мировой и региональных валютах // Проблемы экономики. – 2016. – №2. – C. 167–172.

Список використаних у статті джерел

FINQUINT [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.finquint.info/kak-otritsatelnyie-stavki-i-programmyi-qe-vliyayut-na-valyutyi-i-neft-valyutnyie-voynyi-novyiy-raund/
Mundell R. F. A Theory of Optimal Currency Areas / R. F. Mundell // The American Economic Review. – 1961. – Vol. 51 Sept., No. 4. – P. 657–659.
Melitz J. The theory of optimum currency areas, trade adjustment, and trade / J. Melitz // Open Economies Revieu. – 1996. – Vol. 7, No. 2. – P. 99.
Окампо Х. А. Для специальных прав заимствования настал особый момент [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://finance.liga.net/economics/2015/11/5/opinion/45650.htm
Хмелевская Н. Г. Диалог по запуску Пула условных валютных резервов БРИКС стартовал / Н. Г. Хмелевская // Портал МГИМО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mgimo.ru/news/experts/document270336.phtml
Вести. Экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vestifinance.ru/articles/41193
IndexMundi : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.indexmundi.com/
Мировой Банк : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=3 ; http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.1:331.48
Оганезова А. В.
Соціальна відповідальність роботодавців як основа збереження здоров'я працюючого населення (c. 173 - 178)

У статті доведено необхідність участі підприємств в збереженні здоров'я працівників. Виявлено причини підвищення ролі соціальної відповідальності роботодавців в охороні здоров'я працівників: особливості процесу приватизації державного майна в Україні; нова концепція охорони здоров'я населення; зацікавленість роботодавців у здоровій робочій силі; політика охорони здоров'я в Україні, пов'язана з нестачею ресурсів. Сформульовано авторське визначення сутності соціальної відповідальності роботодавців щодо збереження здоров'я працівників: соціальна відповідальність роботодавців за збереження здоров'я працівників – це готовність і здатність організації створювати систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Визначено форми участі роботодавців у зміцненні здоров'я населення. За думкою автора, однією з таких форм може бути служба охорони здоров'я за місцем роботи. Зроблено висновок про необхідність інституціоналізації соціальної відповідальності роботодавців, тобто створення умов, при яких роботодавці слідували б певним соціальним нормам, встановленим як на національному, так і на міжнародному рівні. Визначено передумови та перспективні напрямки розвитку соціальної відповідальності роботодавців в Україні.
Ключові слова: соціальна відповідальність роботодавців, здоров'я працюючого населення, служба охорони здоров'я за місцем роботи
Бібл.: 22.

Оганезова Анна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині, Харківська медична академія післядипломної освіти (вул.Корчагінців, 58, Харків, 61000, Україна)
Email: anna.oganezova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Оганезова А. В. Соціальна відповідальність роботодавців як основа збереження здоров'я працюючого населення // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 173–178.

Список використаних у статті джерел

Охрана здоровья работающего населения / Обзор Документационного центра ВОЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whodc.mednet.ru/ru/component/attachments/download/24.html
МОТ : официальный сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/ilolex/english/
Здоровье работающих: глобальный план действий // 60-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 23 мая 2007. – 12 с. http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_ru_web.pdf?ua=
Rantanen J. Стандарты принципы и подходы службы гигиены труда / J. Rantanen, I. Fedotov [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://otipb.ucoz.ru/_ld/10/1043_857400245.pdf
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колективна монографія / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін. ; [за ред. Е. М. Лібанової]. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. – 320 с.
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : монографія / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 296 с.
Соціальна відповідальність : навч. посібник / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін. ; [за заг. ред. д. е. н., проф. А. М. Колота]. –К. : КНЕУ, 2015. – 519 с.
Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 216 с.
Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід інституту медицини праці НАМН України / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, М. П. Соколова, І. Г. Кононова // Український журнал з проблем медицини праці. – 2013.– № 4 (37). – С. 11–22.
Сучасний стан охорони праці в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/4186-suchasniy-stan-ohoroni-prac-v-ukrayin.html
Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/operativ/operativ2013/ibd/nsoz/nsoz14_u.htm
Брінцева О. Г. Розширення можливостей відтворення трудового потенціалу підприємств України в контексті принципів гідної праці / О. Г. Брінцева // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 162–168.
Філонюк О. Поліс медичного страхування в Україні мають обрані / О. Філонюк // Урядовий кур’єр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/polis-medichnogo-strahuvannya-v-ukrayini-mayut-obr/
Смертність населення України у трудоактивному віці : монографія) / Відп. ред. Е. М. Лібанова. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.
Оганезова А. В. Формирование парадигмы здоровьеориентрованной экономики / А. В. Оганезова // Проблемы экономики. – 2015. – № 2. – С. 93–99.
Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні (проект) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.uspp.org.ua/media/%20КСВ+_1.doc
Жаліло Л. І. Консолідація суспільних заходів зі збереження та покращення здоров’я українського народу / Л. І. Жаліло, О. І. Мартинюк, Г. М. Надута // Державне будівництво. – 2008. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.ua
Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в пользу инвестирования в системы здравоохранения / [J. Figueras, M. McKee, S. Lessof et al.] ; Всемирная организация здравоохранения. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euro.who.int/pubrequest
Назарова И. Б. Здоровье занятого населения / И. Б. Назарова. – М. : МАКС Пресс, 2007. – 526 с.
Чубарова Т. В. Социальная ответственность в рыночной экономике: работник, бизнес, государство / Т. В. Чубарова. – СПб. : Нестор история, 2011. – 320 с.
Басанець А. В. Проблема профзахворюваності в Україні нагадує айсберг / А. В. Басанець // Ваше здоров’я. – 2014. – № 3–4 (24 січня). – С. 12–13.
Rantanen J. Basic Occupational Health Services – Their Structure, Content and Objectives / J. Rantanen // SJWEH Suppl. – 2005. – No. 1. – P. 5–15.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657.37
Маренич Т. Г.
Обґрунтована попередня облікова оцінка як невід’ємна складова облікової політики підприємства (c. 179 - 183)

Метою статті є обґрунтування необхідності зазначення в наказі про облікову політику, крім елементів безпосередньо облікової політики, і попередніх облікових оцінок, що підвищить достовірність фінансової звітності, а також розробка пропозицій щодо удосконалення цього розпорядчого документа підприємства. Відзначено, що значення якісної облікової політики в останні роки суттєво зросло не лише для користувачів фінансової звітності, а й для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Розкрито істотні відмінності при відображенні в обліку наслідків зміни облікової політики й облікової оцінки. Узагальнено інформацію до наказу про облікову політику підприємства щодо облікових оцінок. Запропоновано передбачити в наказі окремий розділ, де слід наводити інформацію про перелік облікових оцінок, що прийняті, про те, яким чином підприємство вноситиме зміни до облікової політики, облікових оцінок, а також виправляти помилки.
Ключові слова: облікова політика, облікова оцінка, зміна в обліковій оцінці, положення (стандарт) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності
Бібл.: 19.

Маренич Тетяна Григорівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра обліку і аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: oblikua7@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Маренич Т. Г. Обґрунтована попередня облікова оцінка як невід’ємна складова облікової політики підприємства // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 179–183.

Список використаних у статті джерел

Амбросов В. Я. Облікова політика в агроформуваннях / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 96–99.
Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – С. 3–10.
Облікова політика підприємства : навч. посібник / За ред. В. М. Гаврилюка, В. М. Жука, М. Г. Михайлова. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. – 326 с.
Охрамович О. Теоретичні та практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання / О. Охрамович // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 190–194.
Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С. 45–53.
Сук П. Облікова політика підприємства / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 1. – С. 2–4.
Кушина О. Облікова політика – 2016: у новий рік з новим наказом? / О. Кушина // Бухгалтерія. – 2016. – № 1 (1196). – С. 11–15.
Облікова політика підприємства : Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=58984&cat_id=34931&search_param=%E2%B3%E4%F1&searchPublishing=1
Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/3971-635.html
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Гужел Ю. Коригуємо вартісний критерій, або чи можна вносити зміни до облікової політики / Ю. Гужел // Баланс-агро. – 2015. – № 35 (455). – С. 24–26.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_020
Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : практ. посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с.
Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л. А. Бернстайн ; [пер. с англ. ]. – М. : Финансы и статистика, 2002. – С. 30.
Stickney C. P. Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective / Clyde P. Stickney. – The Dryden Press, 1996. – 174 p.
Чалый И. Что оценивает учетная оценка / И. Чалый // Исправление ошибок в бухгалтерском учете: секреты мастерства : сборник систематизированного законодательства / Сост. Е. Б. Кушина. – К. : Блиц-Информ, 2008. – Вып. 12. – С. 78–83.
Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/929_013/page


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.4(045)
Сергієнко О. А., Голофаєва І. П., Татар М. С.
Теорія катастроф як концептуально-методологічна основа оцінки нестійкості розвитку соціально-економічних систем (c. 184 - 193)

Запропоновано концептуальний підхід до дослідження нестійкості основних індикаторів соціально-економічного розвитку економіки України, що спрямований на вирішення завдань оцінки, аналізу та прогнозування стану територіальних систем і передбачає реалізацію трьох основних етапів: оцінку динаміки соціально-економічних індикаторів територіального розвитку і ступеня їх взаємозв'язку; побудову моделей катастроф динаміки соціально-економічних індикаторів територіального розвитку; аналіз нестійкості розвитку соціально-економічних систем. Проведено дослідження динаміки розвитку економіки України за найбільш значущими макроекономічними індикаторами, які характеризують стан процесів промислового виробництва, будівництва, зайнятості населення та демографічних процесів; виявлено нестійкість і нелінійність їхніх взаємозв'язків, можливість біфуркацій та високу ймовірність катастроф за такими напрямками дослідження: залежність ВВП від обсягу будівельних робіт, що дає можливість визначити наявність будівельної кризи в економіці; залежність ВВП від рівня міграції і природного приросту населення України, що являє собою об'єктивну інформацію про наявність демографічної кризи в державі. Отримані аналітичні результати можуть бути покладені в основу концепції трансформації регіональної політики, реалізації інвестиційно-стратегічних програм, орієнтованих на стимулювання інвестування прогресивних структурних зрушень у регіонально-територіальному ракурсі і антикризового управління.
Ключові слова: соціально-економічна система (СЕС), макроекономічні показники, теорія катастроф, теорія біфуркацій, нестійкість, оцінка, аналіз, прогнозування, траєкторія розвитку
Рис.: 9. Формул: 13. Бібл.: 16.

Сергієнко Олена Андріанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: serhelenka@gmail.com
Голофаєва Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: irinaa_g@ukr.net
Татар Марина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і аудиту, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: marina.sergeevna.tatar@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Sergienko O. A., Golofaieva I. P., Tatar M. S. The Catastrophe Theory as a Conceptual and Methodological Basis for Assessing the Stability of Socio-Economic Systems // The Problems of Economy. – 2016. – №2. – C. 184–193.

Список використаних у статті джерел

Арнольд В. И. Теория катастроф / В. И. Арнольд. – 3-е изд. доп. – М. : Наука, 1990. – 128 с.
Алексеев Ю. К. Введение в теорию катастроф / Ю. К. Алексеев. – М. : МГУ, 2000. – 204 с.
Гриняев С. Н. Методы прогнозирования сроков наступления финансово-экономических кризисов : аналитический доклад / С. Н. Гриняев, А. Н. Фомин, С. А. Крюкова, Г. А. Макаренко. – М. : Центр стратегических оценок и прогнозов, 2010. – 44 с. [Electronic resource]. – Access mode : www.csef.ru/pdf/917.pdf
Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисов : монография / Н. А. Янковский, Ю. В. Макогон, А. М. Рябчин ; [под ред. Ю. В. Макогона]. – Донецк : ДонНУ, 2009. – 331 с.
Клебанова Т. С. Модели прогнозирования и анализа кризисных явлений в экономике / Т. С. Клебанова, Е. А. Сергиенко, Л. С. Гурьянова // В кн. : Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти : монографія / За ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Вид. Ткачук О. В., 2012. – 564 с. – С. 58–73.
Клeбaнoвa Т. С. Моделирование кризисной динамики показателей экономики Украины на основе теории катастроф / Т. С. Клeбaнoвa, Л. С. Гурьянова, A. Сepгиeнкo // Бизнeс Инфopм. – 2011. – № 5 (1). – С. 4–9.
Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий : монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ИНЖЭК, 2011. – 352 с.
Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592 с.
Національний Інститут проблем міжнародної безпеки [Electronic resource]. – Access mode : http://www.niisp.gov.ua/
Неделько Н. С. Использование теории катастроф к анализу поведения экономических систем / Н. С. Неделько // Вестник МГТУ. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 223–227.
Sergienko О. Modelling of Socioeconomic Crises in Early Warning Systems / О. A. Sergienko, L. S. Guryanova, V. P. Nevezhyn // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8 (158). – C. 471–479.
Соловйов В. М. Еконофізичні індикатори-передвісники раннього попередження кризових явищ / В. М. Соловйов, А. А. Ганчук // Проблеми економічної кібернетики : Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції (8–9 жовтня 2009 р., м. Харків). – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 134–135.
Статистическая база данных ЕЭК ООН [Electronic resource]. – Access mode : http://w3.unece.org/pxweb/?lang=14
Исследование экономических циклов в странах постсоветского пространства / А. Цветков, К. Зоидов, В. Губин [и др.]. – М. : ЦЭМИ РАН, 2010. – 310 с.
Міністерство економіки України : офіційний сайт [Electronic resource]. – Access mode : http://www.me.gov.ua/
Державний комітет статистики України : офіційний сайт [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.33.01
Стрижиченко К. А.
Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій (c. 194 - 199)

Досліджено циклічності розвитку економіки Україні за роки її незалежності в умовах її політико-правових трансформацій. На підставі аналізу світових досліджень виявлено проблему впливу політичних трансформацій на соціально-економічний розвиток держави. Розроблено методичний підхід до дослідження еволюційного розвитку економіки України в умовах Європейської інтеграції, що містить три основні блоки: блок 1 – дослідження розвитку правового поля України; блок 2 – дослідження політичного курсу розвитку України та орієнтації її економічної системи; блок 3 – аналіз еволюційного розвитку економіки України та визначення її циклічного характеру. В рамках розробленого підходу використано вейвлет-моделі, спектральний аналіз – Фур’є-розкладання. Висунуто три гіпотези: гіпотеза 1 – про існування короткострокових 5-річних циклів еволюційного розвитку економіки; гіпотеза 2 – про існування довгострокового циклу довжиною у 25 років, який обумовлюється політико-правовими процесами в суспільстві; гіпотеза 3 – про існування коінтеграційних зв’язків між еволюційним розвитком економіки України та ЄС. На підставі сучасного розвитку політичних трансформацій визначено етапи правового середовища розвитку України та співставлення цих етапів зі специфікою її економічного розвитку. Аналіз економічної системи України та її політичного курсу дозволив визначити вектор розвитку економіки України. За допомогою вейвлет-розкладання визначено апроксимуючі (тренд) та деталізуючі (циклічні) складові розвитку економіки України. Використання аналізу Фур’є до деталізуючих складових дозволило виділити 5-річні цикли в економіці України, що довело першу гіпотезу.
Ключові слова: циклічність, політико-правові трансформації, еволюційний розвиток, вейвлет-аналіз, спектральний аналіз
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 7. Бібл.: 11.

Стрижиченко Костянтин Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ukf.kendo@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стрижиченко К. А. Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – C. 194–199.

Список використаних у статті джерел

Shelley M. C. American Government and Politics Today : Essentials / M. C. Shelley, B. A. Bardes, S. W. Schmidt. – Boston : Wadsworth Political Science, 2015. – 506 p.
Deepak Lal. The Impact of Factor Endowments, Culture, and Politics on Long-Run Economic Performance. – Cambridge, MA: MIT. Press, 1998. – 287 p.
Glasser B. L. Economic Development and Political Reform: The Impact of External Capital on the Middle East / B. L. Glasser. – Northampton, MA : Edward Elgar Pub, 2001. – 156 p.
Nooruddin I. Coalition Politics and Economic Development : Credibility and the Strength of Weak Goverments / I. Nooruddin. – Cambridge : Cambridge University Press., 2010. – 248 p.
Ghosh R. N. Good Governance Issues and Sustainable Development: The Indian Ocean Region / R. N. Ghosh, ?R. Gabbay, ?A. Siddique. – New Delhi : Atlantic Publishers & Dist, 1999. – 291 p.
Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98
Воєнна доктрина України від 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/648/2004
Crowley P. M. An intuitive guide to wavelets for economists. Discussion Papers 1 / P. M. Crowley. – Helsinki : Bank of Finland Research, 2005. – 68 p.
Crowley P. M. Deconposing the co-movement of the business cycle: a time-frequency analysis of growth cycles in the euro zone / P. M. Crowley, J. Lee. – Helsinki : Bank of Finland Research, 2005. – 73 p.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру