УКР
РУС
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.13.051
Алексєєва Н. І., Котіна Г. М., Степура М. М.
Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід (c. 7 - 19)

Досліджено суспільні потреби та інструменти їх задоволення – суспільні блага. Приділено увагу тому, що суспільні потреби складаються з індивідуальних потреб суб’єктів економічних відносин та колективних. Вони є взаємозалежними та взаємодоповнюючими. Важлива відмінність індивідуальних та колективних потреб полягає в їх персоніфікованості (індивідуалізованості) та подільності. Розглянуто поняття, пов’язані із суспільними потребами, – суспільний інтерес (як форма прояву суспільних потреб), суспільне благо (усі товари, послуги, які можуть задовольнити суспільні потреби). Для дослідження суспільних потреб та благ взято за основу одну з найпопулярніших їх класифікацій, що полягає в поділі на первинні та вторинні. Зроблено акцент на важливості її використання при визначенні пріоритетності фінансування суспільних благ. Основну увагу приділено виокремленню підходу щодо розрахунку вартості суспільних благ. Він розглядається як один із етапів задоволення суспільних потреб (поряд з їх плануванням та аналізом ступеня їх задоволення). Наведено підхід щодо визначення структури фінансування загального обсягу суспільних благ, розрахунку мінімально допустимого та бажаного обсягу їх фінансування. Існуючий інтерес до європейського досвіду підштовхнув авторів статті до аналізу вартості та структури фінансування суспільних благ у Франції, наявна статистична база уможливила це. Установлені залежності між показниками дозволили провести розрахунки бажаних обсягів фінансування суспільних потреб на одну особу за трьома сценаріями: оптимістичним, задовільним та критичним, що відповідають фазам економічного циклу. Таке моделювання спрямоване на його застосування при прийнятті управлінських рішень, розробці соціально-економічної політики тощо. Відзначено серйозні недоліки, пов'язані з відсутністю якісної та достовірної статистичної інформації по Україні, що ускладнює проведення розрахунків та врахування зарубіжного досвіду.
Ключові слова: суспільна потреба, суспільне благо, ефективне споживання домогосподарств
Рис.: 6. Табл.: 5. Бібл.: 9.

Алексєєва Наталія Ігорівна – асистент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: alekseevan@ukr.net
Котіна Ганна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: akotina@ukr.net
Степура Марина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: mstepura@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Алексєєва Н. І., Котіна Г. М., Степура М. М. Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 7–19.

Список використаних у статті джерел

Фінансова думка України. Енциклопедія : У 3-х т. Т. 2. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко. – К. ; Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. – 584 с.
Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/buchanan/works/buchanan_w3_0.txt&name=buchanan&img=works_small.gif
Encyclop?die dirig?e par Diderot & d'Alembert (1751–1765) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lexilogos.com/encyclopedie_diderot_alembert.htm
Тлумачний словник української мови : В 3 т. Т. 3 / В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1999. – 928 с.
Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 годах / С. Ю. Витте. – М. : Начала, 1997. – 511 с.
Общественная динамика потребностей и потребления / В. Н. Логунов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. – 161 с.
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц ; [пер. з англ.]. – К. : Основи, 1998. – 854 с.
Дані Національного інституту статистики і економічних досліджень Франції. СНР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=2
Дані Державної служби статистики України. СНР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.339
Глухова Д. А.
Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір (c. 20 - 24)

Метою статті є висвітлення концептуальних засад та особливостей пріоритетних напрямів перерозподілу федеральних коштів США. Дана тематика є вкрай актуальною, оскільки розкриває систему фінансування та асигнувань найпотужнішої держави в світі по багатьом аспектам. У статті розглянуто структуру державного фінансування військової сфери країни та напрями модернізації американського ВПК. Визначено, що в умовах світової експансії військових дій США в жодному разі не залишаються осторонь даних подій. Виробництво американської військової продукції відіграє ключову роль в оборонному комплексі не лише самої країни, але й світової спільноти в цілому. Для України з ускладненням військово-політичного стану співробітництво з США та включення фінансової допомоги нашій країні у федеральний бюджет є досить важливими. Зазначені напрями розподілу отриманих коштів в розмірі 300 млн дол. українським урядом підтверджують підтримку з боку Америки нашої держави у військовому оснащенні та модернізації національного ВПК.
Ключові слова: федеральний бюджет, військовий бюджет, асигнування, податки, інновації
Табл.: 1. Бібл.: 8.

Глухова Дар’я Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1, Київ, 04119, Україна)
Email: gdarja03@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Глухова Д. А. Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 20–24.

Список використаних у статті джерел

2016 Public Budget Database : Fiscal Year 2016 Public Budget Database. United States Office of Management and Budget. Retrieved November 4, 2015.
Bipartisan Budget Act of 2015 (Public Law 114-74) : Сongress Government. Retrieved November 5, 2015.
Fiscal Year 2016 Budget : United States Office of Management and Budget. Table S–5. Proposed Budget by Category. Retrieved November 4, 2015.
Fiscal Year 2016 Budget : United States Office of Management and Budget. Table S–1. Budget Totals. Retrieved November 4, 2015.
Gleckman, H. (May 7, 2015). "Congress Has Not Passed A 2016 Budget. It Has Only Begun The Process". Forbes. Retrieved August 25, 2015.
Herszenhorn, D. M. (September 30, 2015). "Government Shutdown Averted as Congress Passes Spending Bill" The New York Times. Retrieved September 30, 2015.
"Roll Call Vote Number 294". Senate Government U.S. Senate Roll Call Votes, 114th Congress – 1st Session. October 30, 2015.
The budget message of the president : Congressional Record Proceedings and Debates of the 114th Congress, First Session (Vol. 161, No. 17 – Daily ed.). Washington. February 2, 2015. P. 5.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 377.36:330(438)
Загородня А. А.
Зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польщі (c. 25 - 29)

У статті проаналізовано зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польщі. Автор акцентує увагу на тому, що економічна освіта – це особливий різновид освіти, змістовий та процесуальний компоненти якої значною мірою впливають на формування як професійних, так і особистісних критеріїв індивідуального розвитку, професійне становлення компетентного фахівця, який впливатиме на розвиток і перебіг різних економічних процесів, що зможуть визначити благоустрій суспільства загалом та кожної особистості зокрема. Також автор зазначає, що економічна освіта – це вироблення в студентів чіткої уяви про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, систематичне формування у майбутніх фахівців економічних знань, високої організованості та творчої ініціативи, їхня підготовка до високопрофесійної праці, вмілого дбайливого ставлення до природи, вироблення звички практично використовувати економічні знання в реальному житті. Зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польща визначається освітніми стандартами для галузі дослідження, зокрема – економіки.
Ключові слова: економіка, економічна освіта, професійна підготовка
Бібл.: 12.

Загородня Алла Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра суспільних та педагогічних дисциплін, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (вул. Чигоріна, 57, Київ, 01601, Україна)
Email: z_alla @ i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Загородня А. А. Зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польщі // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 25–29.

Список використаних у статті джерел

Standardy ksztalcenia dla kierunku studiow: Ekonomia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wpt.dracosk.pl/files/dydaktyka/Standardy%20Ekonomia.pdf
Стрельніков В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В. Ю. Стрельніков. – К., 2007. – 42 с.
Коваль Т. І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Т. І. Коваль. – К., 2008. – 44 с.
Набока О. Г. Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія і методика застосування : монографія / О. Г. Набока. – Слов’янськ : Підприємець Маторін Б. І., 2012. – 303 с.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. М. Болюбаш. – Ялта, 2011. – 20 с.
Поясок Т. Б. Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю : навчальний посібник [для студентів і викладачів фінансово-економічних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра пед. наук, проф. Сисоєвої С. О. – К. : ПП «ЕКМО», 2003. – 228 с.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nowa.uek.krakow.pl/pl/studenci/wise-wydzialowa-indywidualna-sciezka-edukacyjna.html
Кривых С. В. Кластерный подход в профессиональном образовании : монография / С. В. Кривых, А. В. Кирпичникова. – СПб. : ИНОВ, 2015. – 140 с.
Портер М. Э. Конкуренция / М.Э. Портер. – М. : Вильямс, 2003. – 496 с.
Богатчик Л. Порівняльний аналіз методів ідентифікації кластерів в соціально-економічних системах / Л. Богатчик // Studia Zarzadzania i Finansow Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, Nr. 7/2014. – С. 37–47.
Klimek J., Nikolajew J. Dynamika przemian spoleczno-gospodarczych w procesie edukacji – refleksje socjologiczne / Klimek Jordan, Nikolajew Jan // Studia Zarzadzania i Finansow Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, Nr. 7/2014. – С. 71–79.
Інформація для кандидатів: Жешувський університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euroosvita.osp-ua.info/userfiles/file/2014/05/19/RZESZOW_prezent_3.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.151
Фер Г., Тофанюк О. В.
Система фіскального вирівнювання у Німеччині та Україні (c. 30 - 38)

Спираючись на досвід європейських країн, розроблено практичні рекомендацій щодо підвищення рівня бюджетної забезпеченості регіонів України. У статті порівняно систему фіскального вирівнювання у Німеччині і в Україні, виявлено відмінності підходів до вирівнювання на підставі фактичного перерозподілу, проаналізовано ефективність та прозорість використання бюджетних ресурсів у цих державах. У результаті дослідження було обґрунтовано необхідність децентралізації податкових надходжень в Україні для зменшення обсягів трансфертів із Державного бюджету в регіони. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка стратегії реформ для Німеччини та України з метою покращення соціально-економічних відносин між центром і регіонами та удосконалення перерозподілу бюджетних ресурсів. Удосконалення системи фіскального вирівнювання передбачає використання методів оптимізації з урахуванням міжрегіональних економіко-географічних зв’язків.
Ключові слова: бюджет, регіон, горизонтальне вирівнювання, вертикальне вирівнювання, трансферт
Рис.: 2. Табл.: 7. Бібл.: 8.

Фер Ганс – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Сандеррінг, 2, кімната 287, Вюрцбург, 97070, Німеччина)
Email: hans.fehr@uni-wuerzburg.de
Тофанюк Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: tofanuk_olga@mail.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Fehr H., Tofaniuk O. V. The Financial Equalization System in Germany and Ukraine // The Problems of Economy. – 2015. – №4. – C. 30–38.

Список використаних у статті джерел

Бюджетний кодекс України / Упорядник М. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2005. – 164 с.
Бюджет // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Electronic resource]. – Access mode : http://www.minfin.gov.ua/
Bundesministerium der Finanzen (BMF) (2013): The Federal Financial Equalization System in Germany, Berlin.
Голиков А.П. Стратегия регионального развития: европейский контекст : монография / А. П. Голиков, Н. А. Казакова. – Х. : Эпиграф, 2008. – 180 с.
Регіони України / Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ukrstat.gov.ua/
Тофанюк О. В. Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні: шляхи подолання депресивності та застосування механізмів державно-приватного партнерства : монографія / O. В. Тофанюк, Т. В. Момот, Ю. В. Ткаченко. – Х. : Дверная служба, 2011. – 294 с.
Werner, J. (2008): Fiscal Equalization among the States in Germany. Working Paper 02-2008. Langen : Institute of Local Public Finance.
Zweite Verordnungzur Durchf?hrungdes Finanzausgleichs-gesetzesim Ausgleichsjahr 2012 / Offizielle Website der Bundesministerium der Finanzen [Electronic resource]. – Access mode : http://www.bundesfinanzministerium.de/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 339.92:378:001.92
Крупка М. І., Ревак І. О.
Світовий досвід використання освіти і науки у процесах нарощування інтелектуального потенціалу держави (c. 39 - 45)

Метою статті є аналіз світового досвіду використання освіти і науки у процесах нарощування інтелектуального потенціалу держави та перспективи його застосування в Україні. У статті розглянуто особливості континентальної, атлантичної та східно-азійської моделей управління вищою освітою, акцентовано увагу на ключових моментах, що можуть бути корисними для реформування української системи освіти. Зазначено, що проблема якості вищої освіти України закладена у фундаментальних принципах її функціонування, оскільки умовами розвитку вітчизняної системи освіти тривалий період слугувала адміністративна система, тоді як європейська система освіти побудована на принципах конкуренції та вільного ринку. На основі порівняльної характеристики джерел фінансування у США встановлено домінуючу роль федерального уряду та з’ясовано, що серед галузей науки лідируючі позиції займають науки про життя. Проаналізовано досвід реформування науки у країнах Центрально-Східної Європи, що відбувався за зразком функціонування науково-дослідних інститутів і дослідницького процесу в країнах ЄС. Особливу увагу звернено на успішний досвід реформування освіти і науки в Китаї. Автором обґрунтовано напрями нарощування інтелектуального потенціалу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду шляхом поглиблення інтеграції освіти та науки, зокрема: створення широкої мережі дослідницьких університетів і проведення на їх базі левової частки фундаментальних досліджень; прискорений розвиток державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки; швидке оновлення навчальних програм, адекватних вимогам часу та впровадження міждисциплінарних курсів; конкурсне фінансування наукових програм за участю держави та міжнародних фінансових організацій; розширення фінансової автономії ВНЗ за рахунок залучення приватних фінансових ресурсів через бізнес-структури, створення благодійних інвестиційних фондів; активізація співпраці вищих освітніх закладів з підприємницькими структурами, що сприятиме подальшому розвитку інституційного середовища та національної економіки в цілому.
Ключові слова: освіта, наука, моделі управління вищою освітою, реформування науки, нарощування інтелектуального потенціалу
Рис.: 1. Бібл.: 18.

Крупка Михайло Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Ревак Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра соціальних дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: irrarevak@gmail.com

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Krupka M. I., Revak I. O. World Experience in Using Education and Science in the Process of Building the State Intellectual Potential // The Problems of Economy. – 2015. – №4. – C. 39–45.

Список використаних у статті джерел

Академія наук Естонії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.eesti.ee/rus/kontakty/eesti_teaduste_akadeemia
Академія наук Литви [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lma.lt/en/
Водопьянова Е. В. Наука в России в контексте грядущих перемен / Е. В. Водопьянова // Белорусский экономический журнал. – 2014. – № 2. – С. 50–60.
Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования / Под ред. проф. В. Б. Супяна. – М. : Магистр, 2012. – 399 с.
Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/
Соколова І. В. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3–4. – С. 98–104.
Фісун А. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми / А. Фісун // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 84–92.
Budget of the U.S. Government. Fiscal year 2007, Washington, U.S. Gov. pr.off., 2006. – 346 p.
Higher Education R&D Expenditures Resume Slow Growth in FY 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.nsf.gov/statistics/2015/nsf15314/nsf15314.pdf
National Science Foundation [Electronic resource]. – Access mode : http://www.nsf.gov/funding/aboutfunding.jsp
OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics [Electronic resource]. – Access mode: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2010_factbook-2010-en
OECD IMHE-HEFCE Project on International Comparative Higher Education Financial Management and Governance Financial Management and Governance in HEIS: Japan [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oecd.org/japan/33643409.PDF
Project 211: A Brief Introduction [Electronic resource]. – Access mode : http://www.edu.cn/20010101/21852.shtml
QS World University Rankings® 2014/15 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/
The World Bank [Electronic resource]. – Access mode : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
UK Gross Domestic Expenditure on Research and Development, 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_398876.pdf
United Nations Development Programme. Human Development Index and its components [Electronic resource]. – Access mode : http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
2014 Global R&D Funding Forecast [Electronic resource]. – Access mode : http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.71:330.101.54
Полікарпова О. С.
Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі (c. 46 - 52)

Кредитна криза та її трансформування в кризу суверенного боргу проілюстрували обмеженість традиційної макрофінансової політики. Фінансова криза довела, що пріоритет цінової стабільності не гарантує макроекономічної стабільності. Перегляд цілей і завдань грошово-кредитної політики відбувається в багатьох країнах. Для забезпечення макроекономічної стабільності центральні банки повинні використовувати нові інструменти, які будуть розглядати фінансову стабільність як додатковий об’єкт. Починаючи з 2009 р. МВФ рекомендує центральним банкам використовувати макропруденційні інструменти для зниження макрофінансових ризиків та дисбалансів у структурі фінансової системи. Ефективність макропруденційної політики залежить від її калібрування з грошово-кредитною політикою. Зростання фінансових дисбалансів у перше десятиліття після впровадження євро, наявність суперечливих фіскальних стратегій, розгортання спіралі швидкого кредитування та інфляції цін призвели до апраксії в грошово-кредитній політиці, а податково-бюджетна політика була обмежена інституційними механізмами. Акумулюючи кошти в період профіциту бюджету, країни — члени ЄВС намагалися зменшити асиметричні шоки. Пріоритет цінової стабільності в ЄВС був досягнутий, але економіки в цих країнах потерпали від фінансових дисбалансів. Макропруденційна політика спрямована на запобігання й пом’якшення системного ризику та відіграє помітну роль у реформуванні нової політики центральних банків. Саме тому європейські країни розробляють нові методики та інституційні рамки для реалізації нової макропруденційної політики. Проблема структурного арбітражу та можливість виникнення нових фінансових диспропорцій в ЄВС стає все більш імовірною. Перетікання фінансових капіталів та фінансових інститутів з більш жорстких до більш м’яких юрисдикцій пов’язане з налаштуванням макропруденційної політики. Розглянуто макропруденційну політику центральних банків, проаналізовано фінансові дисбаланси ЄВС, починаючи з 1999 р., охарактеризовані основні макропруденційні інструменти та розглянуті країни ЄВС, які почали їх застосовувати. Проаналізовано ефективність використання основних макропруденційних інструментів в екстраполяції на пом’якшення виявів системного ризику. Визначено напрями взаємодії макропруденційної та грошово-кредитної політики в ЄВС. Розглянуто проблему макропруденційної міграції, яка може викликати нову загрозу фінансової асиметрії в ЄВС.
Ключові слова: макропруденційна політика, макрофінансова стабільність, системний ризик, макропруденційні інструменти, Валютний Союз, фінансові дисбаланси
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Полікарпова Ольга Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: o.polikarpova@tneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полікарпова О. С. Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 46–52.

Список використаних у статті джерел

World Economic Outlook. Sustaining the Recovery. Washington, DC: International Monetary Fund, October 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/
Galati G., Moessner R. Macroprudential Policy – a Literature Review / G. Galati, R. Moessner // BIS Working Paper. – 2011. – WP/337.
Blanchard O., G. Dell’Ariccia and P. Maure. Rethinking macroeconomic policy / O. Blanchard, G. Dell’Ariccia, P.Maure // IMF. – 2010. – SPN/10/03.
Agur I., Demertzis M. Learning against the wind and the timing of monetary policy / I. Agur, M. Demertzis // Journal of International Money and Finance. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1386.pdf
Houben A., Kakes J. Financial imbalances and macroprudential policy in a currency union / A. Houben, J. Kakes // DNB Occasional studies. – 2013. – Vol. 11/5.
Kakes J. Monetary transmission in Europe: the role of financial markets and credit / J. Kakes. – Edwaed Elgar Published, 2010. – 466 p.
Bayoumi T. Monetary Policy in the New Normal / T. Bayoumi, G. Dell’Ariccia and others // IMF Staff Discussion Note. – 2014. – SDN/14/3. – P. 1–48.
Weidman J. All for one and one for all? The roles of microprudential, macroprudential and monetary policy in safeguarding financial stability // Bundesbank Symposium on “Financial Stability and the Role of Central Banks”. February 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2014/2014_02_27_weidmann.html
Petersen A. Macroprudential policy – necessary, but not a panacea. Allianz Global Investors companies: Allianz Global Investors U.S. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/Fokus-Makroprudenzielle-Politik-EN.pdf%3Ff691b4066070f286bd4ae97174d289004400b647webweb+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
European system risk board. Establishment of the ESRB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.esrb.europa.eu/news/pr/2010/html/index.en.html
Canuto O. Monetary Policy and Macroprudential Regulation / O. Canuto, M. Cavallari // The World Bank Poverty Reduction and Economic Management Network. – January, 2013. – WP/6310.
Allianz G. Macroprudential oversight in Germany: framework, institutions and tools / G. Allianz // Global capital markets and thematic research, Deutsche Bundesbank report. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2013/2013_04_macroprudential_oversight.pdf?__blob=publicationFile
A review of macro-prudential policy in the EU one year after the introduction of the CRD/CRR // European Systemic Risk Board. – June, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/150625_review_macroprudential_policy_one_year_after_intro_crdcrr.en.pdf
Duff W. S. Central bank independence and macroprudential policy: a critical look at the U.S. financial stability framework / W. S. Duff // Derkeley Business Law Journal. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=bblj
Hannoun H. Towards a Global Financial Stability Framework / H. Hannoun // Speech at the 45th SEACEN Governors' Conference. – Siem Reap province. – Cambodia. – 26–27 February 2010.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.46:378(477)
Скрипник А. В., Оборська І. С.
Оцінка ефективності вищої освіти (c. 53 - 61)

Метою статті є побудова моделі для оцінки ефективності отримання вищої освіти залежно від діючих характеристик освітнього процесу та діючих макроекономічних показників. Розглянуто причини незадовільного стану сучасної української вищої освіти. Головними причинами низької якості навчальних програм, що пропонуються, розглянуто низьку якість педагогічного складу вищих навчальних закладів та прагнення випускників до отримання політичного, а не людського капіталу. Запропоновано кількісні методи оцінки ефективності витрат на вищу освіту, що базуються на даних відносно рівня оплати кваліфікованої та некваліфікованої праці, вартості отримання вищої освіти та показниках ринків фінансових послуг країни (кредитній ставці та ставці дисконтування). Показано, що визнані лідери освітнього простору мають найкращі позиції за показником ефективності витрат. Проведено порівняльний аналіз бюджетних витрат на вищу освіту в Україні та інших країнах, за допомогою якого робиться висновок про неможливість зростання рівня бюджетних витрат у найближчому майбутньому і можливе значне скорочення кількості вищих навчальних закладів внаслідок зростання конкуренції з боку східноєвропейських країн із реформованою освітою.
Ключові слова: ефективність, вища освіта, людський капітал, політичний капітал, корупційна рента, ставки дисконтування та кредитування
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 8. Бібл.: 32.

Скрипник Андрій Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: avskripnik@ukr.net
Оборська Інна Сергіївна – асистент, кафедра економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: ineska-92@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скрипник А. В., Оборська І. С. Оцінка ефективності вищої освіти // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 53–61.

Список використаних у статті джерел

Azarnert L. Free education, fertility and human capital accumulation / L. V. Azarnert // Journal of Population Economics. – March 2010. – Vol. 23, no. 2. – P. 449–468 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=47778871&lang=ru&site=bsi-live
Cedefop. Loans for learning: briefing note // European Centre for the Development of Vocational Training [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cedefop.europa.eu/files/9063_en.pdf
Central bank discount rate: Countries Compared // NationMaster [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Central-bank-discount-rate
Croix D. Education and growth with endogenous debt constraints / D. Croix, M. Philippe // Economic Theory. – December 2007. – Vol. 33, no. 3. – P. 509–530 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=26607970&lang=ru&site=bsi-live
European Commission. Erasmus+Master Loan: opening up access to more affordable lending for cross-border studies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/1-4-1-student-loan-info-0403_en.pdf
European-funding guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.european-funding-guide.eu/
NWPC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nwpc.dole.gov.ph
OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/
Restuccia D. The evolution of education: a macroeconomic analysis / D. Restuccia, G. Vandenbroucke // International Economic Review. – August 2013. – Vol. 54, no. 3. – P. 915–936 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=89079619&lang=ru&site=bsi-live
Sting S. Education in a Period or Social Upheaval. Educational Theories and Concepts in Central East Europe / S. Sting, Ch. Wulf [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pedocs.de/volltexte/2008/382/pdf/Social_Upheaval_ final.pdf
Student Visa Expert [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.studentvisaexpert.com/
Topuniversities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.topuniversities.com
Tradingeconomics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tradingeconomics.com/
Ukraine and IMF [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/country/ukr/
Webometrics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webometrics.info/
World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldbank.org/
World Data of Education. Poland [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Poland.pdf
Worldsalaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldsalaries.org
Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України від 09.04.2015 р. № 317-VIII // Верховна Рада України (ВВР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19
Про освіту : Закон України выд 1991 р. № 1060-XII // Верховна Рада УРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Захаревич Г. О. Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід / Г. О. Захаревич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2011/9-10/201117.html
Касич А. О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу / А. О. Касич, В. А. Циган // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 3013. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587
Кредити 24: фінансовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://credits24.com.ua/
Оборська І. Модель ефективності вищої освіти / І. Оборська, А. В. Скрипник // Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : матеріали ХI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B_PCQcfa8_sINEtxVG9YUV9Fc1U/view
Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року // Новини освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/news/43501/
Рибак М. П. Оцінка ефективності фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів / М. П. Рибак // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. – № 1. – С. 172–179 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2014_1_21
Сацик В. У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (економічний аспект) / В. Сацик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edu-trends.info/effective-strategy-for-higher-education-in-ukraine/
Скрипник А. В. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки / А. В. Скрипник // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 59–71.
Скрипник А. Детермінанти корупції в Україні / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 19–43.
Шевченко Л. С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел / Л. С. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-vysshego-obrazovaniya-diversifikatsiya-istochnikov.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.24
Тимошенко О. В.
Методологічні засади рейтингування країн Європейського Союзу за показниками макроекономічної безпеки (c. 62 - 72)

Обґрунтовано основні суперечності діючих методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки держави та розроблено пропозиції щодо запровадження єдиної методології її оцінювання, яка була б прийнятною для використання на міждержавному рівні або для певного кластера країн. На основі проведених досліджень встановлено, що уніфікованих ознак класифікації країн не існує. Для визначення найбільш вагових коефіцієнтів та критичних значень індикаторів економічної безпеки доцільно групувати країни за рівнем економічного розвитку, запропонованим комісією ООН та МВФ. Аналіз рівня економічної безпеки проведено для країн — членів Європейського Союзу як окремого кластера країн на прикладі показників макроекономічної безпеки. На основі оцінювання встановлено, що запропонований перелік індикаторів і їхніх критичних значень є економічно обґрунтованим і побудований за принципами адекватності, репрезентативності і комплексності. Найбільш безпечними країнами ЄС, які відповідають встановленим нормативам макроекономічної безпеки у 2004 р., були Австрія, Данія, Швеція, Фінляндія, причому відсоток абсолютно безпечних країн у 2014 р. зменшився із 14,3 до 7,1 % і такими країнами залишилися лише Данія і Швеція. Впродовж аналізованого періоду до зони ризику потрапили Болгарія та Хорватія, в небезпечній зоні перебувала Естонія, Литва, Латвія, Румунія. Україна у 2014 р. за рівнем макроекономічної безпеки перебувала у критичному стані, що сигналізувало про серйозні структурно-системні дисбаланси її розвитку.
Ключові слова: економічна безпека, країни – члени Європейського Союзу, міжнародні рейтинг-системи, індикатори макроекономічної безпеки, міжнародні індекси, групування країн, методологія оцінювання
Табл.: 5. Бібл.: 24.

Тимошенко Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економіки та інформаційних технологій, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 02000, Україна)
Email: etymoshenko@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тимошенко О. В. Методологічні засади рейтингування країн Європейського Союзу за показниками макроекономічної безпеки // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 62–72.

Список використаних у статті джерел

Доповідь про людський розвиток 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hdr.undp.org/en/media/10_HDR2014_RU_Statistics.pdf
Дудка Ю. П. Рейтинги України у міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку / Ю. П. Дудка // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 36–41.
Илларионов А. Критерии экономической безопасности / А. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – С. 35–58.
Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання в глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич ; [пер. з англ.]. – К., 2002. – 703 с.
Мамчур О. І. Новітні економічні типології країн світу / О. І. Мамчур, С. В. Сідорова // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – С. 141–146.
Никитенко П. Г. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / П. Г. Никитенко, В. Г. Булавко ; Институт экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2009. – 394 с.
Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі : аналітична доповідь / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь. – К. : НІСД, 2014. – 126 с.
Про затвердження класифікації країн світу. Державний комітет статистики України від 30 грудня 2013 року № 426. Зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом Державної служби статистики України від 18 грудня 2014 року № 396.
Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/
Стратегічний дослідницький інститут США // The heritage foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heritage.org/index/
Тарасюк С. О. Технологія профорієнтаційної роботи з безробітними, які тривалий час перебувають на обліку в державній службі зайнятості : монографія / С. О. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв, А. В. Алексєєва, та ін. ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України. – К., 2011. – 308 c.
Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання (МЦПД, 2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf
Чехович Г. Т. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країни та регіонів / Г. Т. Чехович // Ефективна економіка. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2437
Ease of doing business index // The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ
Euromoney learning solutions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euromoney.com/
GDP growth // The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
GDP per capita // The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
IMD World Competitiveness center [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imd.org/
Information-Analytical Center Infolight [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Infolight.org.ua/content/indeks-ekonomichnih-svobod-2014-misce-ukrayini
Intarnational monetary fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/index.htm
KOF Swiss Economic Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://globalization.kof.ethz.ch/
Long-term unemployment // The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS
Luxembourg GDP // Trading economics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tradingeconomics.com/luxembourg/gdp
World economic forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-2014.pdf


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 656.621/626
Тимощук О. М., Горошко К. О.
Європейський досвід забезпечення розвитку річкових судноплавних компаній (c. 73 - 78)

Метою статті є дослідження особливостей розвитку внутрішнього водного транспорту європейських країн, визначення основних шляхів розвитку судноплавних країн Європейського Союзу та застосування їхнього досвіду для внутрішнього судноплавства України. У статті проаналізовано обсяги вантажообігу, протяжність внутрішніх водних магістралей європейських країн, номенклатура основних вантажів даного виду транспорту Європи. Визначено основі судноплавні коридори: Рейн – основний коридор, який зв’язує портовий кластер Північної Європи з Хінтерлендом; Північ – Південь, який складається з каналів в Нідерландах, Бельгії та Франції; східний коридор, внутрішні водні шляхи якого покривають території від Німеччини до Польщі та Чехії; південно-східний коридор, який включає до себе Дунай, Майн і канали Майн – Дунай, Дунай – Чорне море. Проаналізовані основні елементи програми розвитку внутрішнього водного транспорту Європи «NAIADES» – Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe.
Ключові слова: судноплавні компанії, європейський досвід, Транс’європейська транспортна система, структура внутрішнього водного транспорту, коридори судноплавства
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Тимощук Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Горошко Катерина Олексіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра маркетингу, транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: ekaterinagoroshko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тимощук О. М., Горошко К. О. Європейський досвід забезпечення розвитку річкових судноплавних компаній // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 73–78.

Список використаних у статті джерел

Нечитайло У. П. Пряме іноземне інвестування: глобальний, національний та регіональний виміри / У. П. Нечитайло, О. Г. Чубар, В. М. Бондаренко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2 (15). – С. 112.
Проблеми інвестування транспортної галузі України : зб. наук. праць за матеріалами II міжнародної науково-технічної конференції (27–28 березня 2012 р.) / Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. – Миколаїв, 2012. – 35 с.
European Commission (2008), Implementation of the TEN–T priority projects: Progressreport, Bordo, 6.5.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unece.org/fileadmin/.../doc/.../ECE–TRANS–WP5–2009–04r.doc
European Commission (2008), Key issues on the implementation of TEN–T priority projects, Informal Transport Council, 6.5.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unece.org/fileadmin/.../doc/.../ECE–TRANS–WP5–2009–04r.doc
ITF (2009), Investment in transport infrastructure 1995–2007 : Summary of aggregate trends, OECD, Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unece.org/fileadmin/.../doc/.../ECE–TRANS–WP5–2009–04r.doc
ITF (2008), Transport Infrastructure Investment : Options for Efficiency, OECD, Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unece.org/fileadmin/.../doc/.../ECE–TRANS–WP5–2009–04r.doc
JTRC (2009), Transport outlook 2009 : Globalisation, crisis and transport, Discussion Paper No. 2009–12, OECD/ITF, Paris, May [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unece.org/fileadmin/.../doc/.../ECE–TRANS–WP5–2009–04r.doc
Методологическая основа для определения общих критериев, касающихся идентификации узких мест, недостающих звеньев и качества услуг на сетях инфраструктуры, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, ЕЭК ООН (2009 год) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unece.org/fileadmin/.../doc/.../ECE–TRANS–WP5–2009–04r.doc


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.48
Хаустова В. Є.
Глобальні тенденції розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються (c. 79 - 91)

Статтю присвячено аналізу глобальних тенденцій розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються. Наведене дослідження базується на даних міжгалузевих балансів по 38 країнах за період 1996–2011 рр. За визначеними групами країн досліджено: динаміку та структуру обсягів світового виробництва промислової продукції, питому вагу промисловості, динаміку та структуру обсягів експорту промислової продукції, динаміку експортоорієнтованості промислового виробництва, динаміку ємності внутрішнього ринку промислової продукції, структуру споживання промислової продукції, динаміку та структуру ВВП високотехнологічних галузей промисловості, динаміку питомої ваги ВВП високотехнологічних галузей у ВВП світової промисловості. Сформовано рейтинги 20 найбільших: виробників, експортерів та імпортерів промислової продукції у світі, країн-лідерів за ємністю внутрішнього ринку промислової продукції, країн-лідерів за рівнем імпортозалежності внутрішнього ринку промислової продукції у світі, країн-лідерів за обсягами ВВП високотехнологічних галузей промисловості. На підставі проведеного аналізу доведено, що розвиток промисловості у країнах, що розвиваються, відбувається вищими, порівняно з розвинутими країнами, темпами. Високі темпи розвитку промисловості країн, що розвиваються, забезпечені, у першу чергу, зростанням ємності їх внутрішніх ринків. При цьому збереження високого рівня активності на міжнародному ринку продукції промислового виробництва поки ще дозволяє розвинутим країнам світу втримувати провідні позиції рейтингів. Серед країн, що розвиваються, найбільш промислово розвинутими вважаються Корея, Китай та Індія, а серед розвинутих – Німеччина, Японія та США. Суттєва перевага розвинутих країн світу простежується у сфері виробництва високотехнологічної продукції. Навіть враховуючи перевагу в темпах зростання ВВП високотехнологічних галузей промисловості у країнах, що розвиваються, їх частка у загальносвітовому обсязі залишається поки що значно меншою.
Ключові слова: промисловість, промисловий сектор, промислове виробництво, промислова продукція, розвиток, розвинуті країни, країни, що розвиваються, високотехнологічні галузі промисловості
Рис.: 11. Табл.: 7. Бібл.: 16.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є. Глобальні тенденції розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 79–91.

Список використаних у статті джерел

Lin J. Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantages or Defy it? / J. Lin, H.-J. Chang // Development Policy Review. – 2009. – Vol. 27, Issue 5. – P. 483–502.
Rodrik D. Industrial Policy for the Twenty-First Century / D. Rodrik // CEPR Discussion Papers. – 2004. – № 4647. – 45 p.
Foreman-Peck J. Industrial Policy in Europe in the 20th Century / J. Foreman-Peck // EIB Papers. – 2006. – Vol. 11, No. 1. – 38 p.
Pack H. Industrial Policy: Growth Elixir or Poison? / H. Pack // World Bank Research Observer. – 2000. – Vol. 15 (1), No. 1. – Р. 47–68.
Татаркин А. И. Промышленная политика: генезис, региональные особенности и законодательное обеспечение / А. И. Татаркин, О. А. Романова // Экономика региона. – 2014. – № 2. – С. 13–22.
Дементьев В. Е. Об ориентирах промышленной политики / В. Е. Дементьев // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2014. – № 2 (22). – С. 201–205.
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія / М. О. Кизим. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.
Кизим М. О. Кластеризація економіки як інструмент реалізації промислової політики в країнах світу / М. О. Кизим, В. Є. Хаустова // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія. – Х. : ФОП Павленко О. Г. ; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 41–55.
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы : монография / [В. П. Вишневский, А. И. Амоша, Л. А. Збаразская и др.]. – Донецк : Ин-т экономики пром-сти, 2013. – 180 с.
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : монографія / [Ю. В. Кіндзерський, М. М. Якубовський, І. О. Галиця та ін.] ; за ред. Ю. В. Кіндзерського ; Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2009. – 928 с.
Хаустова В. Є. Промислова політика та відмінності у розвитку промисловості в інтеграційних об’єднаннях / В. Є. Хаустова // Дослідження та оптимізація економічних процесів : монографія / За ред. О. В. Манойленка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 323–343.
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія / В. Є. Хаустова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 328 с.
Доклад о торговле и развитии – 2014 // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. – Нью-Йорк; Женева : Организация Объединенных Наций, 2014. – 292 с.
Отчет о промышленном развитии – 2013. Устойчивый рост занятости: роль обрабатывающей промышленности и структурных изменений / Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. – Вена : Организация Объединенных Наций, 2013. – 55 с.
World Input – Output Database. National Input – Output Tables [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wiod.org/new-site/database/uiots.htm
Государства – члены Таможенного союза и Единого экономического пространства 2005–2012 : статистический сборник / Евразийская экономическая комиссия. – М., 2013. – 128 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.59:656.078
Бервено О. В.
Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя (c. 92 - 98)

Метою статті є аналіз перспектив розвитку транспортної системи України як важеля національного економічного розвитку, що спроможний забезпечувати стійку якість життя населення та пошук механізмів їх активізації в національному розвитку. Транспорт є однією з провідних галузей матеріального виробництва, він бере участь у формуванні галузевої структури національного виробництва, в розміщенні виробничих потужностей і формуванні цін. Через економічні канали транспортна галузь впливає на всі показники якості життя, створюючи переваги економічного зростання регіону та країни, розвиваючи національну інфраструктуру. Транспортна галузь виконує комплекс услуг щодо поліпшення якості життя населення: надання доступу всім членам суспільства до соціально-економічній інфраструктури через підвищення ступеня транспортної доступності, підвищення мобільності трудових ресурсів, підвищення доступності будь-яких об’єктів, спрощення виконання багатьох життєво-необхідних процесів та розширення можливості соціальної взаємодії. Від якості функціонування та розлагодженості транспортної системи залежить якість формування соціального середовища. Більш висока мобільність та економія часу як найважливішого ресурсу сучасності створюють більш широкі можливості для людського розвитку. Але транспортна система також підвищує ризиковість і небезпечність існування людини через погіршення екологічної ситуації, техногенності та аварійності. До потенціалу транспортної системи України, який за вірних управлінських рішень може бути реалізовано в конкурентні переваги країни, слід віднести вигідне географічне положення. Для того щоб надати розвитку транспорту динамічного характеру, необхідно технологічне і технічне оновлення галузі поєднати з удосконаленням системи державного регулювання на основі формування інноваційної стратегії розвитку транспорту. Саме такий підхід не лише дозволить вирішити низку внутрішніх проблем, а й прискорить розвиток транзитного потенціалу та інтеграцію національної транспортної системи у світову транспортну систему. Національна транспортна стратегія повинна виокремити і ранжувати першочергові модернізаційні заходи, надаючи пріоритети соціально значущим, тим, які забезпечують якість життя населення.
Ключові слова: якість життя, транспортна система, транспортна інфраструктура, потенціал розвитку, менеджмент якості
Бібл.: 13.

Бервено Оксана Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна)
Email: oksanaberveno@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бервено О. В. Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 92–98.

Список використаних у статті джерел

Маковоз О. В. Основні аспекти розвитку транспортної систем України / О. В. Маковоз, А. С. Глазкова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 50–52.
Эмирова А. Е. Трансформация транспортных систем в условиях глобализации мировой экономики // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/11160.pdf?
Макаренко М. В. Сутність транспортної інфраструктури та її місце у ринкових відносинах / М. В. Макаренко, О. А. Слободян // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Ч. 1, вип. 21–22. – С. 6–12.
Фоменко Г. Р. Развитие транспортной системы в городах / Г. Р. Фоменко, К. Р. Сабитова // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. – 2014. – № 2. – С. 88–96.
Бичікова Л. А. Тенденції розвитку сфери транспортних послуг / Л. А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 2, № 6. – С. 33–37.
Яковенко В. Г. Обґрунтування необхідності розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні / В. Г. Яковенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 118–121.
Тхор С. О. Перспективи розвитку транспортного комплексу України / С. О. Тхор // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 54–56.
Палант О. Ю. Детермінанти розвитку транспортної системи України / О. Ю. Палант // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/.../21834
Третяк В. П. Управління розвитком соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації : монографія / В. П. Третяк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 317 с.
Сайт Міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://new.mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html
Ахметова Ш. Д. Современное состояние транспортной системы / Ш. Д. Ахметова, К. Д. Ахметов // Индустриально-инновационное развитие транспорта, транспортной техники и машиностроения : Труды междунар. науч.-практ. конференции. – 2013. – С. 64–66.
Эмирова А. Е. Исторические аспекты интеграции транспортных систем / А. Е. Эмирова // Экономика и менеджмент на транспорте : сб. науч. трудов. – 2011. – Вып. 8. – С. 216–221.
Булгакова Ф. С. Аналіз транспортної системи в сучасному національному господарстві України / Ф. С. Булгакова // Науковий вісник. Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С. 158–160.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК [330.332+330.341.1]«71»(477)
Бондар-Підгурська О. В.
Науково-методичний підхід до прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку (c. 99 - 107)

Метою статті є розробка та матеріалізація методики прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально-орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку. Досліджено ІЛР як інтегральний показник оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на предмет необхідності його модернізації з метою врахування найбільш вагомих факторів розвитку інноваційної діяльності в контексті стійкого задоволення ЖВІ соціуму, суспільства, держави. Запропоновано терміни «критерій стійкості» та «запас стійкості» системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки, що є сигнальними значеннями оцінки соціальної стабільності. Акцентовано, що від’ємне значення запасу стійності свідчить про входження країни в активну фазу політичної, фінансової та економічної кризи, тривале перебування в якій неминуче призведе до революційної ситуації. Автором вперше на основі міждисциплінарного підходу, морфологічного аналізу та методу корегування індексу розроблено модернізований індекс людського розвитку, що, на відміну від загальноприйнятого ІЛР, враховує екологічні, соціальні та економічні складові підсистем системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки, дозволяє комплексно оцінити її ефективність як динамічної системи з урахуванням критеріїв ефективності, оптимальності та стійкості, а також виступає основою прийняття управлінських рішень щодо втілення заходів підвищення рівня задоволення життєво важливих інтересів соціуму, суспільства, держави.
Ключові слова: індекс людського розвитку, методика оцінки, ефективність, сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток, система управління, ЖВІ населення
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 13. Бібл.: 16.

Бондар-Підгурська Оксана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: ksycha101@ yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бондар-Підгурська О. В. Науково-методичний підхід до прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 99–107.

Список використаних у статті джерел

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : колективна монографія / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.
Вестник Приднестровского республиканского банка : информ.-аналит. издание / Гл. ред.: зам. председателя ПРБ Степанов В. И. – Тирасполь : ПРБ, 2012. – № 12. – 77 с.
Sen A. Collective Сhoice and Social Welfare / A. Sen // Есоnomica. – 1973. – Vol. 40, No. 159. – 214–259.
Борушко А. П. О национальной идее. Очерк / А. П. Борушко. – Минск : Технопринт, 2004. – 103 с.
Программа развития ООН: Индекс человеческого развития в странах мира в 2014 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/news/2014/07/24/6843
Бондарь-Подгурская О. В. Средний класс как необходимое условие устойчивого инновационного социально ориентированного развития экономики / О. В. Бондарь-Подгурская // Бизнес Информ. – 2015. – № 7. – C. 61–66.
Никитенко П. Г. Методология динамического прогнозирования социально-экономического развития государства с учетом последствий мирового финансово-экономического кризиса / П. Г. Никитенко, Г. Т. Кулаков, О. В. Бондарь // Проблемы инновационного развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: А. К. Шторх, С. Ю. Вите, А. А. Богданов : материалы международной научно-практической конференции (25–26 марта 2010 г.). – Минск, 2010. – C. 279–285.
Всемирный индекс счастья : Информационно-аналитический портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2014 рік : аналітична довідка. – К., 2015. – 208 с.
Затраты на НИОКР – Расходы на НИОКР, в % к ВВП. Мировой атлас данных [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knoema.ru/WBWDIGDF2015Jul/world-development-indicators-wdi-july-2015
CO2 emissions (metric tons per capita) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/countries
Население Украины // Финансовый портал Министерства финансов Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/people/
Антропов В. В. Социальная защита в странах Европейского Союза. История, организация, финансирование, проблемы : монография / В. В. Антропов. – М. : Экономика, 2006. – 272 с.
Геєць В. М. Яке майбутнє у соціальної держави? / В. М. Геєць // Економіка України. – 2013. – № 7. – С. 4–20.
Гончаренко Т. В. Механізм формування соціально орієнтованої ринкової економіки України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Т. В. Гончаренко. – Донецьк : Донецький державний університет управління, 2013. – 219 с.
Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія / З. І. Галушка. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 408 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.26
Ісаєва Н. І., Ярошенко І. В.
Умови формування довгострокових стратегій соціально-економічного розвитку країни (c. 108 - 113)

В статті проведено аналіз досвіду деяких країн світу у формуванні та реалізації довгострокової Національної стратегії соціально-економічного розвитку, визначено основні умови та етапи формування дієвої стратегії. Також установлено, що довгострокова стратегія соціально-економічного розвитку є основним документом реалізації ефективної економічної політики багатьох країн світу. Отже, досвід упровадження стратегій соціально-економічного розвитку розвинених країн світу є актуальним для його використання в практиці державного регулювання економіки України.
Ключові слова: стратегія соціально-економічного розвитку, стратегічне планування, економічна політика, стратегічне управління
Рис.: 2. Бібл.: 12.

Ісаєва Наталя Іллівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: poltarak@mail.ru
Ярошенко Іван Васильович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivan.yaroshenko@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Исаева Н. И., Ярошенко И. В. Условия формирования долгосрочных стратегий социально-экономического развития страны // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 108–113.

Список використаних у статті джерел

Барицька В. Г. Проблеми реформування системи прогнозування та планування соціально-економічного розвитку держави / В. Г. Барицька // Фінансовий простір. – 2011. – № 2 (2). – С. 80–82.
Билык Р. Р. Задачи усовершенствования институционно-правового обеспечения региональной политики в Украине / Р. Р. Билык // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 4.
Сітнікова Н. П. Довгостроковий сегмент стратегічного планування національного розвитку / Н. П. Сітнікова // Економiка та держава. – 2012. – № 10. – С. 8–11.
Хомич Л. В. Стратегія регіонального розвитку і планування території / Л. В. Хомич // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4 (5). – С. 142–149.
Шаповалова І. В. Удосконалення програмно-прогнозного механізму державного регулювання регіональним розвитком [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/20.pdf
Заглядывая за горизонт. Концепции и опыт формулирования национальных стратегий Центра экономических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cer.uz
Poland Case Study. Analysis of National Strategies for Sustainable Development [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iisd.org/pdf/2004/measure_sdsip_poland.pdf
Japan 2025: Envisioning a Vibrant, Attractive Nation in the Twenty-First Century [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.keidanren.or.jp/english/policy/vision2025.pdf
Стратегия «Европа 2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
Стратегия «Канада 2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://canada2020.ca/
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.
Региональная политика стран ЕС / Отв. ред. А. В. Кузнецов ; Центр европейских исследований ИМЭМО РАН. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 230 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 657.2
Кожушко О. В., Владімірова Н. П.
Макроекономічне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки держави (c. 114 - 119)

Метою статті є визначення основних макроекономічних факторів забезпечення фінансової безпеки держави. У статті визначено основні проблемні питання забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено, що поняття «загрози» у фінансовій сфері є ширшим за поняття «ризик». Запропоновано під загрозами фінансовій безпеці розуміти негативні зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому політичному, економічному або природному середовищі, а також ситуації, що складаються в результаті цих змін, які змушують країну йти на додаткові зусилля, вимагають додаткових витрат, мобілізації ресурсів з метою забезпечення виконання державою своїх зобов’язань перед громадянами, суспільством та зовнішніми кредиторами. Також у статті виокремлено внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на фінансову безпеку України. Зауважено, що однією з важливих складових фінансової безпеки держави є боргова безпека. В цьому аспекті визначено основні проблемні питання забезпечення боргової безпеки країни. Крім того, виділено негативні наслідки впливу зростання державного боргу на безпеку фінансового сектора держави. Зауважено, що прогнозування рівня фінансової безпеки передбачає варіантність передбачення та має відбиток суб’єктивності.
Ключові слова: фінансова безпека, боргова безпека, ризики, загрози, фактори впливу
Бібл.: 8.

Кожушко Ольга Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Olga_kozhushko_z@ukr.net
Владімірова Наталія Петрівна – аспірант, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: mosy777777@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кожушко О. В., Владімірова Н. П. Макроекономічне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки держави // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 114–119.

Список використаних у статті джерел

Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія / О. І. Барановський ; Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 1999.
Бюджетний кодекс України вiд 21.06.2001 № 2542-III (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua
Єрмошенко М. Фінансова безпека держави і національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 309с.
Куркін М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств / М. В. Куркін, В. Д Понікаров. – Х. : ФОП Павленко О.Г., 2010. – 388 с.
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон підприємство : монографія / [В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, І. О. Черняк та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
Мунтян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтян. – К. : КВІЦ, 1999.– 464 с.
Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І.Даниленко та ін. – К. : ДННУ «Аналіз фінансового управління», 2013. – 308 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378.338
Кочарян І. С.
Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою з метою вдосконалення макроекономічного планування (c. 120 - 126)

Досліджено проблеми формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою. Обґрунтовано, що у зв'язку з розвитком ринкових відносин у сучасному українському суспільстві відбуваються зміни щодо підготовки фахівців з вищою освітою для потреб економіки, тому актуальні проблеми наявності дисбалансу між реальними потребами ринку праці у фахівцях і пропозицією вищих навчальних закладів у вигляді випускників. Доведено, що потреба у фахівцях з вищою освітою виступає основною оперативною інформацією для формування планів підготовки фахівців і залежно від виду її можна поділити на соціальну потребу та потребу національної економіки. Проаналізовано потребу економіки у фахівцях із вищою освітою в розрізі видів економічної діяльності (ВЕД), галузей та регіонів. Подано основні масиви інформації, що можуть бути використані для вирішення завдання формування потреби економіки України у фахівцях з вищою освітою. Запропоновано два підходи – за видами економічної діяльності та регіональний, які дають можливість отримати більш надійні показники щодо потреби економіки з метою удосконалення макроекономічного планування.
Ключові слова: вища освіта, потреба економіки, підготовка фахівців, вид економічної діяльності, макроекономічне планування
Рис.: 7. Табл.: 1. Формул: 15. Бібл.: 16.

Кочарян Інна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, проректор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (вул. Ярославів Вал, 40, Київ, 01054, Україна)
Email: k-inna@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кочарян І. С. Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою з метою вдосконалення макроекономічного планування // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 120–126.

Список використаних у статті джерел

Андрущенко В. П. Державно-громадський характер управління освітою / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 5–8.
Безгін О. І. Культурна політика і мистецька освіта: моделювання процесів / О. І. Безгін, Г. Є. Бернадська, І. С. Кочарян. – К. : ІК НАМУ, 2013. – 178 с.
Гончаренко М. Ф. Математичні методи та моделі в економіці. Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ / М. Ф. Гончаренко // Проблеми економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.problecon.com/pdf/2013/1_0/368_375.pdf
Григор’єва О. В. Методичні підходи до визначення потреби в спеціалістах із вищою освітою / О. В. Григор’єва, В. Б. Васюта, В. В. Васюта // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 3. – С. 148–152.
Гусєв В. О. Підтримка інноваційного розвитку національної економіки сферою вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/01-GUSEV.pdf
Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
Куклін О. В. Модернізація вищої освіти України: стратегічні засади, тенденції та напрями реалізації / О. В. Куклін // Науковий вісник ЧДІЕУ. Економіка та управління національним господарством. – 2011. – № 4 (12).
Лавриненко Л. М. Механізми регулювання потреби ринку праці у молодих фахівцях з вищою освітою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/book/4598-Mekhanіzmi_reguljuvannja_potr/1.html
Аксьонова І. В. Моніторинг потреб ринку праці у випускниках ВНЗ: регіональний аспект / І. В. Аксьонова, М. С. Голубенко // Бізнес Інформ. – 2011. – № 12. – С. 55–58.
Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2010 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 580 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/ Vishya_osvita/42006/
Романина Е. В. Самоопределение как механизм превращения образования в средство формирования образовательных потребностей студентов / Е. В. Романина, В. В. Горбачева, Р. М. Ефимов // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. – М., 1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=776
Сафонова В. Є. Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zavantag.com/docs/531/index-1648837.html
Семенюк С. Б. Кон’юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів / С. Б. Семенюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/search?hl=uk&source=hp&q
Статистичний щорічник України за 2013 рік // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
Статистичний щорічник України за 2014 рік // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
Стеблюк Н. Ф. Підходи щодо визначення перспективної потреби у фахівцях з вищою освітою / Н. Ф. Стеблюк // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1 (19). – С. 30–34.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.837:796
Кошовий О. Г., Красовська О. Ю.
Інституціональний підхід у контексті реформування сфери спорту в Україні (c. 127 - 135)

У питанні реформування галузі визначення вектора розвитку, його змістовної основи мають вирішальне значення для успішності всього проекту змін. Метою статті є аналіз інституційної моделі функціонування сфери спорту в Україні порівняно із заданими світовими стандартами і виявлення нової інституціональної основи перетворення сфери спорту в ефективну і самодостатню галузь економіки. У статті розглянуто питання реформування функціональних зв'язків у рамках інституціональної основи сфери спорту в Україні, принципи її інтеграції в організовану систему світового спорту, а також потенційні можливості перетворення. На основі аналізу існуючої моделі функціонування сфери спорту в Україні на тлі значного скорочення її фінансування виявлено ключові проблеми в наявних функціональних зв'язках, запропоновано системний інституційний похід для здійснення якісних перетворень: налагодження інституційних зв'язків за допомогою законодавчого впровадження принципу автономії спорту; формулювання та запровадження уніфікованих вимог до статусу і режиму функціонування спортивних федерацій; створення прозорого і простого механізму одночасної легалізації міжнародної спортивної федерації, її правил, виду спорту; автоматичного наділення правами національної федерації тієї спортивної федерації, яка є офіційним представником визнаної міжнародної федерації; формулювання уніфікованих вимог до статусу і режиму функціонування спортивного клубу в сфері діяльності обраної спортивної федерації. Реалізація запропонованих кроків з реформування сфери спорту в Україні дозволить активізувати інтеграцію українського спорту до міжнародної спортивної сфери і створить сприятливі можливості для розвитку спорту як на мікро-, так і на макрорівні, зробить нову прозору систему привабливою галуззю економіки як для приватних, так і для інституційних інвесторів.
Ключові слова: реформування спортивної сфери, інституціональні зв'язки, автономія спорту, спортивні федерації, спортивні клуби
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Кошовий Олександр Георгійович – Компанія «Кошовий та Партнери» (вул. Гоголя, 15, офіс 414, Дніпропетровськ, 49044, Україна)
Email: info@koshevoy.in.ua
Красовська Олена Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, директор, Міжнародна школа бізнесу, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля (вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000, Україна)
Email: 1836960@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 18

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кошевой А. Г., Красовская Е. Ю. Институциональный подход в контексте реформирования сферы спорта в Украине // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 127–135.

Список використаних у статті джерел

Конституція України від 28.06.1996 р. // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Про Державний бюджет України на 2012 рік : Закон України від 22.12.2011 р. № 4282-VI // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
Про Державний бюджет України на 2013 рік : Закон України від 06.12.2012 р. № 5515-VI // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
Про Державний бюджет України на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18
Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIII // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80-19
Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
Національний банк України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
Про фізичне виховання та спорт : Проект Закону України від 16.10.2014 р. // Верховна Рада України : офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/15323
Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру : Резолюция Организации Объединенных Наций № A/RES/69/6 от 31.10.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/ga/69/docs/69res1.shtml
Olympic Charter // Comit? international olympique (Международный Олимпийский Комитет) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie // Сейм Республики Польша : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857
Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union / Законодательство Европейского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
EUROPEAN SPORTS CHARTER / Совет Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec%2892%2913rev_en.pdf
Непотопляемые // Новое время страны. – 2015. – № 31. – С. 20.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 631.11:330.322:65.011.47(477)
Назаренко І. М.
Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України (c. 136 - 143)

Мета написання статті полягає в дослідженні інвестиційного забезпечення сільського господарства України, виокремленні ключових проблем і визначенні перспективних напрямків удосконалення з урахуванням спектру ризиків, характерних для сучасного інвестиційного середовища країни. Узагальнено чинники негативного впливу на інвестиційне середовище економіки країни, які є основою утворення ризиків, пов’язаних з інвестиційною діяльністю. Проаналізовано обсяги іноземного інвестування та капітального інвестування в сільське господарство. Визначено рейтинг регіонів України за рівнем інвестування. Детально проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в аграрний сектор Сумської області, а також проведено SWOT-аналіз інвестиційної привабливості підприємства даного регіону. Узагальнено зарубіжний досвід з питань залучення інвестицій. Визначено, що в умовах державного та регіонального дефіциту фінансових ресурсів сільськогосподарські підприємства самофінансують капітальні інвестиції. Тому з метою підвищення інвестиційної привабливості в країні окреслено основні пріоритети вдосконалення інвестиційної політики на рівні держави, регіону та підприємства.
Ключові слова: джерела фінансування, інвестиції, капітальні інвестиції, іноземні інвестиції, рейтинг
Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 19.

Назаренко Інна Миколаївна – доктор економічних наук, професор, кафедра економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет (вул. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: innan778@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Назаренко І. М. Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 136–143.

Список використаних у статті джерел

Гаврилюк О. В. Інвестування в агросектор: ідентифікація та напрями усунення перешкод / О. В. Гаврилюк, Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 63–68.
Івченко Л. В. Шляхи залучення додаткових капітальних інвестицій / Л. В. Івченко // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – № 19. – С. 278–285.
Інвестиції – шлях до ефективного економічного розвитку територій: кращі практики, бар’єри та перешкоди і способи їх подолання на прикладі Дніпропетровської та Львівської областей : аналітичне дослідження. – К., 2013. – С. 119.
Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat
Капітальні інвестиції в Україні : статистичний бюлетень за січень – грудень 2014 року. – К., 2015. – 44 с.
Кісіль М. І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36–39.
Кожем’якіна М. Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України / М. Ю. Кожем’якіна // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 68–73.
Лупенко Ю. О. Фінансування інвестицій у сільськогосподарське виробництво / Ю. О. Лупенко, Є. І. Лупенко // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 122–125.
Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/page
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів : національний проект. – К., 2014. – 389 с.
Сільське господарство України за 2008 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Сільське господарство України за 2009 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Сільське господарство України за 2010 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Сільське господарство України за 2011 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Сільське господарство України за 2012 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Сільське господарство України за 2013 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Сільське господарство України за 2014 рік : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Шевченко О. В. Інструменти підвищення інвестиційної спроможності регіонів у контексті розкриття внутрішнього потенціалу розвитку : аналітична записка / О. В. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1658/#_ftnref3
Янишин Я. С. Привабливість міжнародних інвестицій в Україні / Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 63–69.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.5
Паєнтко Т. В.
Інституційні асиметрії бюджетних видатків і перспективи їх подолання в Україні (c. 144 - 149)

Досліджено проблеми подолання інституційних деформацій у політиці формування бюджетних видатків. Доведено, що проблеми, які виникають у сфері політики бюджетних видатків, мають не тільки економічну, але й інституційну природу. Розвиток інституційного середовища пов’язаний із формуванням і розвитком фінансової інфраструктури, управлінська складова якої безпосередньо впливає на економічний розвиток держави. Дисбаланси у розвитку інституційного середовища та фінансової інфраструктури негативно позначаються на формуванні політики бюджетних видатків, що так само негативно впливає на темпи економічного розвитку держави. Це обумовлює необхідність своєчасного виявлення і подолання інституційних асиметрій у сфері політики бюджетних видатків. За результатами проведеного дослідження встановлено, що інституційні асиметрії бюджетних видатків зумовлені трьома головними причинами. Перша впливає на загальну динаміку видатків бюджету і полягає у використанні «ручного» управління розподілом видатків. Друга полягає у збільшенні обсягів фінансування соціальних напрямів (до 2013 р.) на фоні низьких темпів зростання ВВП та рецесії в секторі нефінансових корпорацій, тобто на фоні відсутності власного базису для фінансового забезпечення цих процесів. Третя полягає у зростанні видатків бюджету на загальнодержавні функції та низькій інституційній спроможності державного управління, внаслідок чого бюджетні кошти розподіляються та використовуються неефективно, з мінімальною корисністю для суспільства. Обґрунтовано, що подолання наявних інституційних деформацій та попередження виникнення нових можливе за реалізації одного із таких варіантів державної політики. Перший передбачає скорочення видатків на загальнодержавні функції до рівня економічно розвинених країн. При цьому паралельно мають здійснюватися заходи щодо підвищення рівня інституційної спроможності державного управління за рахунок скорочення чисельності апарату управління та підвищення відповідальності за неефективне використання бюджетних коштів. Другий полягає у збереженні високого рівня бюджетних видатків, у тому числі і на загальнодержавні функції, та зосередження на підвищенні інституційної спроможності державного управління. За такого варіанта пріоритетами розвитку суспільства стане висока частка державного сектору та порівняно високий рівень податкового навантаження. Третій передбачає поступове скорочення бюджетних видатків на загальнодержавні функції, підвищення рівня інституційної спроможності апарату державного управління, контроль темпів зростання видатків бюджету за іншими статтями в межах темпів зростання ВВП. Такий варіант є найбільш поміркованим, однак позитивний результат від його реалізації виявиться не раніше, ніж через кілька років після економічної стабілізації.
Ключові слова: інституційні асиметрії, бюджетні видатки, інституційна пастка, інституційна петля, інституційна спроможність
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 14.

Паєнтко Тетяна Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tpayentko109@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Паентко Т. В. Институциональные асимметрии бюджетных расходов и перспективы их преодоления в Украине // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 144–149.

Список використаних у статті джерел

Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки : монографія / К. Павлюк. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.
Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія / В. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.
Запатріна І. В. Бюджетне регулювання економічного зростання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / І. В. Запатріна ; НДФІ. – К., 2008. – 37 с.
Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : монографія / Ю. В. Пасічник. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 642 с.
Appleby J. Spending on Health Care. How much is enough? / J. Appleby, A. Harrison. – London : The King’s Fund, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_publication_file/spending-health-care-how-much-is-enough-john-appleby-tonyharrison-kings-fund-9-february-2006.pdf
Colombier C. Projecting Health-care Expenditure for Switzerland: Аurther Evidence Against the “Red-herring” Hypothesis’ / C. Colombier, W. Weber // International Journal of Health Planning and Management. – 2011. – Vol 26, No. 3. – P. 246–263 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26745/2/MPRA_paper_26745.pdf
Dorotinsky W. Capital Budgeting and Public Financial Management – Part I & II / Published on IMF’s PFM, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://blog-pfm.imf.org
Jacobs D. A Review of Capital Budgeting Practices // IMF WP. – 2008. – No. 08/160 (Washington : International Monetary Fund).
Литвицький В. Інвестори не йдуть в Україну через хибну бюджетну політику / В. Литвицький // Хрещатик. – 2009. – № 38 (3484).
Gill I. Golden Growth: Restoring the Lustre of the European Economic Model / I. Gill, M. Raiser. – The World Bank, 2012.
Кухта П. Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні : аналітична записка / П. Кухта, І. Піонтківська. – К. : Центр економічної стратегії, 2015. – 20 с.
World Governance Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
De la Fuente a Fiscal Policy and Growths in the OECD // CEPR Discussion paper London. – 2007. – No. 1775 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ecopapers.repec.org/RAS/pde52.htm
Barro R. J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth / R. J. Barro // The Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3451296/Barro_GovernmentSpending.pdf?sequence=4


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.13:330.522.4(477)
Підгурська О. І., Лапко О. О.
Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні (c. 150 - 157)

У статті розкрито прикладні аспекти функціонування державного Стабілізаційного фонду як фінансового інструменту протидії економічній нестабільності в Україні. Метою статті є визначення місця Стабілізаційного фонду в державному бюджеті, його джерел наповнення та напрямки видатків. Актуальність даної статті зумовлена необхідністю подальшого вдосконалення механізму Стабілізаційного фонду в Україні та приведення практики його функціонування до ефективної світової моделі. Особливу увагу приділено неефективному використанню коштів фонду за напрямами, що не були передбачені законом і пріоритетними в тяжкий для економіки країни період, проаналізовано проблеми його функціонування та управління з метою подальшої розробки механізму, що міг би ефективно протидіяти загальній економічній циклічності. Виокремлено принципи, яких необхідно дотримуватися для успішного створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні. Запропоновано заходи щодо формування та використання коштів Стабілізаційного фонду в умовах циклічного розвитку економічних процесів.
Ключові слова: Стабілізаційний фонд, державний бюджет, економічна нестабільність, фінансова криза, фінансові інструменти, принципи створення та функціонування
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 10.

Підгурська Олександра Ігорівна – аспірант, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: pidgurska@gmail.com
Лапко Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів і кредиту, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: lapkoelena2711@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Підгурська О. І., Лапко О. О. Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 150–157.

Список використаних у статті джерел

Про Державний бюджет України на 2006 р. : Закон України від 20.12.2005 р. № 3235-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3235-15/page
Кудряшов В. П. Створення стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 71–86.
Запатріна І. В. Стабілізаційний фонд і видатки розвитку / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 3–20.
Щодо запобігання наслідків фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів : Закон України від 31.10.2008 р. № 639-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/639-17
Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету у 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=197516&cat_id=197515
Висновки Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету на 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16728123
Звіт про виконання Державного бюджету за 2009 р. / Рахункова Палата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16724385
Азаров виділив 200 мільйонів зі стабілізаційного фонду на придбання літаків для чиновників // Новини ТСН. – 20 жовтня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina/azarov-vidiliv-200-milyoniv-na-pridbannya-litakiv-dlya-chinovnikiv.html
Козоріз А. В. Міжнародний досвід застосування суверенних фондів для фінансування соціальних витрат в контексті можливостей його застосування в Україні / А. В. Козоріз // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – 2011. – № 17/2. – С. 54–63.
Дем’янчук Д. О. Фонди суверенного добробуту як антикризовий стабілізатор економіки (світовий досвід та перспективи функціонування в Україні) / Д. О. Дем’янчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 1. – С. 184–192.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.46:37(477)
Решетняк О. І., Заїка Ю. А.
Організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні (c. 158 - 163)

Мета статті полягає у розробці організаційно-економічного механізму формування освітніх кластерів для забезпечення зростання конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було обґрунтовано необхідність створення освітніх кластерів за рахунок усунення внутрішньої конкуренції в освітньому середовищі в певній галузі економіки та реалізацію принципів партнерства і взаємовигідного співробітництва, які створять умови для досягнення синергетичного ефекту та підвищення конкурентоспроможності сфери вищої освіти .У результаті дослідження було запропоновано організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні, який установлює зв'язок між освітніми установами, підприємницькими структурами та органами влади. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є визначення ступеня залучення підприємницьких структур при фінансуванні освітніх програм, а також розробка механізмів державного регулювання державно-приватного партнерства при створенні освітніх кластерів.
Ключові слова: освітні кластери, конкурентоспроможність сфери освіти, організаційно-економічний механізм, державно-приватне партнерство
Рис.: 3. Бібл.: 8.

Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61000, Україна)
Email: reshetele@yandex.ru
Заїка Юлія Андріївна – здобувач, кафедра економіки підприємства, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61000, Україна)
Email: juliya.vovchenko@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Решетняк О. І., Заїка Ю. А. Організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 158–163.

Список використаних у статті джерел

Куклін О. В. Економічні аспекти вищої освіти : монографія / О. В. Куклін. – К. : Знання України, 2008. – 331 с.
Семів Л. К. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань / Л. К. Семів, Р. А. Семів // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 15–26.
Жук О. П. Кластерний підхід у процесі оптимізації системи вищої освіти України / О. П. Жук, Л. О. Дроздовська // Вісник ОНУ ім. Мечнікова. – 2013. – Т. 18., вип. 1/3 – С. 151–153.
Шимко П. Д. Развитие региональных кластеров высшего профессионального образования в условиях глобализации / П. Д. Шимко // Экономика образования. – 2009. – № 4. – С. 57–72.
Галимова Л. И. Образовательный кластер как механизм инновационного развития производственной деятельности / Л. И. Галимова // Вестник Казанского технического университета. – 2009. – № 5. – С. 125–127.
Захарова Н. П. Образовательный кластер региона / Н. П. Захарова // ВлГУ : электронный журнал. – 2007. – Ч. 2, № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.vlsu.ru/index.php?id=1869
Reshetniak O. I. The Prospects of Development of Ukraine’s Economy through the Creation of Integrated Educational Clusters / O. I. Reshetniak, Yu. A. Zaika // Бізнес Інформ. – 2015. – № 7. – Р. 48–53.
Решетняк Е. И. Формирование образовательных кластеров: оценка синергетического эффекта / Е. И. Решетняк // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». – Х., 2015. – Т. 21. – С. 246–254.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.82.34
Сазонець О. М., Куряча Н. В.
Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення (c. 164 - 169)

Розглянуто необхідність розвитку та лібералізації підприємництва, підприємницьких структур. Проаналізовано практику економічної діяльності провідних економічно розвинутих країн світу, досвід становлення та розвитку економіки країн Європейського Союзу, а також хоча і нетривалий, але наявний досвід економіки України. Визначено, що сучасні наукові дослідження виокремлюють багатогранність впливу підприємницької діяльності на позитивні зрушення в економіці. Ці зрушення можуть стосуватися і вирішення проблем зайнятості, і пожвавлення окремих секторів економіки, опанування нових ринків. Під час аналізу досліджень і публікацій виявлено авторів, які крізь призму економічних питань виявили соціальні, міжнародні, інтеграційні, інституційні проблеми цього явища. Інші автори досліджували суто проблеми формування соціальних фондів, урегулювання соціальних процесів, упровадження пенсійних механізмів у сферу підприємництва. У наукових дослідженнях авторами практично ототожнювались такі поняття, як «розвиток» підприємницької діяльності та її «лібералізація». Крім того, на нашу думку, недостатню увагу приділено формуванню впевненості підприємців у майбутньому та висвітленню можливих соціальних гарантій для представників цього виду економічної діяльності. Основними результатами дослідження, що викладено у статті, слід вважати виявлення значення підприємницької діяльності. Дослідження базувалось на аналізі світового досвіду, визначення сутності та головних напрямів підприємницької діяльності в Україні з урахуванням лібералізації та виокремлення соціального контексту в розвитку підприємницької діяльності з концентрацією уваги на можливостях пенсійного забезпечення підприємців.
Ключові слова: лібералізація, підприємництво, реформування, напрями, пенсійне забезпечення
Табл.: 2. Бібл.: 9.

Сазонець Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: suvoroff09@mail.ru
Куряча Наталія Вікторівна – старший викладач, кафедра фінансів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: suvoroff09@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сазонець О. М., Куряча Н. В. Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 164–169.

Список використаних у статті джерел

Мельниченко О. Структурні зрушення в національній економіці як об’єкт та результат державної структурної політики / О. Мельниченко, В. Миколюк // Публічне управління: теорія та практика. – 2012. – № 4. – C. 131–135.
Васіна А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку / А. Васіна, А. Мельник // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 1. – С. 37–58.
Гайдук В. А. Оцінка сучасного етапу економічного розвитку та проблеми становлення конкурентоспроможності українських підприємств / В. А. Гайдук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання ДДАЕУ. – 2010. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.economy/nauka/com
Королевська Н. Ю. Напрями розвитку та лібералізації підприємницької діяльності в Україні / Н. Ю. Королевська // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 3 (39). – С. 1 – 7.
Лукащук В. Галузеві структурні зрушення розвитку підприємницького сектору України / В. Лукащук // Економічні інновації : зб. наук. праць. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2015. – Вип. 59. – С. 202–218.
Ляпін Д. Лібералізація економіки та розвиток малого підприємництва в Україні / Д. Ляпін // Вісник КНТУ : зб. наук. праць. – 2009. – № 5. – С. 66–74.
Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку : кол. монографія / [Л. І. Безтелесна, І. Л. Сазонець та ін.] ; За наук. ред. д. е. н., проф. Безтелесної Л. І. – Рівне : Волинські Оберіги, 2015. – 184 с.
Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80
Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/paran3#n3


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.142
Тарангул Л. Л., Крамаренко О. А.
Специфіка формування та розподілу міжбюджетних трансфертів (c. 170 - 176)

Метою статті є аналіз існуючої практики міжбюджетних відносин в Україні та специфіки надання трансфертів з метою збалансування бюджетів. У ході дослідження оцінено нормативну базу, згідно з якою відбувається механізм розрахунку та перерахування трансфертів. Виокремлено відмінності та нововведення у сфері надання трансфертів. Здійснено аналіз перерахування трансфертів до місцевих бюджетів у 2011–2014 рр. У результаті дослідження було визначено постійне зростання трансфертів з Державного бюджету та зазначено, що незважаючи на зміни у бюджетному процесі на сучасному етапі невирішеними залишаються питання побудови оптимальної моделі розрахунку та перерахування коштів місцевим бюджетам. У роботі досліджено голландську практику наповнення бюджетів і міжбюджетних відносин та запропоновано напрями її адаптації до реалій України. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є побудова моделі міжбюджетних відносин з урахуванням економічних критеріїв, а на концептуальному рівні існує потреба вдосконалення механізму збалансування бюджетів.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, трансферти, дотації, субвенції, місцевий бюджет, регіон, місцеві органи влади, критерії
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Тарангул Людмила Леонідівна – доктор економічних наук, професор, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Крамаренко Олена Анатоліївна – аспірант, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Email: kramarenko_e@meta.ua.

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тарангул Л. Л., Крамаренко О. А. Специфіка формування та розподілу міжбюджетних трансфертів // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 170–176.

Список використаних у статті джерел

Андрущенко В. Л. Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід / В. Л. Андрущенко // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpifyua_2013_2_3.pdf
Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07. 2010 р. № 2456-VI / Верховна Рада України // Голос України. – 2010. – 4 серпня.
Бюджетний моніторинг : Аналіз виконання бюджету за січень–березень 2015 р. / [Зубенко В. В., Самчинська Й. В., Рудик А. Ю. та ін.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2015. – 72 c.
Криворотько Ю. В. Трансферты центрального правительства в Нидерландах: организация и критерии распределения / Ю. В. Криворотько // Финансы и кредит. – 2010. – № 1 (385). – С. 46–56.
Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 р. № 227. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D0%BF
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19
Радіонов Ю. A. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин / Ю. А. Радіонов // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 54–58.
Статистичні бази, доповіді, повідомлення Асоціації муніципалітетів Нідерландів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/financiele-positie-gemeenten
Стійкі фінанси : практика муніципалітетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vng.nl/files/vng/houdbare-gemeentefinancien
Державна казначейська служба України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/22813


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.145
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні (c. 177 - 187)

Децентралізацію влади в Україні визначено як одну з пріоритетних реформ, яка передбачає створення ефективної системи організації та управління соціально-економічним розвитком на місцевому рівні. Діюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає потребам суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування в більшості територіальних громад не забезпечує створення і підтримки належного життєвого середовища, яке є необхідним для повноцінного розвитку людини, її самореалізації, захисту прав, надання якісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях. Метою проведення реформи децентралізації є перехід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення самодостатнього місцевого самоуправління і побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні. Результатом – створення та підтримка належного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних і доступних послуг, виникнення установ прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєзабезпечення на відповідній території, узгодженість інтересів держави та територіальних громад. Моніторинг реалізації реформи децентралізації в Україні показав незначні фактичні результати її виконання, на даний час досі не створене повноцінне базове законодавство в частині повноважень, ресурсів, відповідальності. Доцільним є глибоке науково-практичне дослідження світового й українського досвіду, розробка й упровадження науково обґрунтованої власної системи децентралізації влади з урахуванням історичних, ідеологічних, культурних, соціальних, економічних, географічних та інших особливостей країни з урахуванням кращих світових практик, які можна результативно використовувати.
Ключові слова: реформа децентралізації влади, соціально-економічний розвиток, точки економічного росту, територіальні громади, система місцевого самоврядування, повноваження, ресурси, адміністративно-територіальний устрій, розвиток територій
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua
Семигуліна Ірина Борисівна – молодший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 177–187.

Список використаних у статті джерел

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
План заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. № 591-р / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Верховна Рада України восьмого скликання. Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27.11.2014 р. / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 р. №26-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Податкового кодексу (в частині податкової реформи) : Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про внесення змін до Бюджетного кодексу (в частині реформи міжбюджетних відносин) : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020 : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про засади державної регіональної політики Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 195 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Деякі питання державного фонду регіонального розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 196 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
Методика формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства : Закон України від 09.04.2015 р. № 320-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Деякі питання реалізації у 2015–2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. № 821 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
Офіційний сайт Центрального статистичного бюро Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stat.gov.pl/
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/country/
Офіційний сайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndc-ipr.org/projects
Офіційний сайт Центру підтримки реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://centre-reform.org/reformi/
Офіційний сайт Національної ради реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reforms.in.ua/
Офіційний сайт Офіси реформ – Децентралізація влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.146.2:[65.012.122:338.43]
Ткаченко С. А.
Удосконалення методології підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери, виходячи з вимог функціонально розвинутої обробки інформації (c. 188 - 194)

Розгляд наукових здобутків провідних учених-економістів і діагностика накопиченого під час створення та функціонування територіально-виробничих систем досвіду формування і впровадження обліково-економічних та аналітичних розрахунків дозволили визначити основні напрямки удосконалення методологічних матеріалів із економічного моніторингу: це, по-перше, суворе визначення понять показників, із якими необхідно оперувати в процесі вирішення завдань моніторингу, і єдність їх умовних позначень; по-друге, застосування раціональних способів обчислення відповідних обліково-економічних та аналітичних показників; по-третє, опис (у необхідних випадках) різних методів отримання результатів моніторингу; по-четверте, приведення достатньо повного переліку вхідної інформації, яка потрібна для розрахунку тих або інших показників; по-п`яте, побудування інформаційних обліково-економічних та аналітичних таблиць, виходячи із числа конкретних показників. Удосконалення методології моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери за усіма розглянутими напрямками, як показує наявний досвід, істотно полегшує розробку проектних рішень по підсистемі економічного моніторингу і підвищує їх економічну ефективність, комплексність, глибинність, оперативність, аналітичність і якість. Серед перспектив подальших розвідок у цьому напрямку, на наш погляд, особливою актуальністю вирізняється питання, пов’язане із інформаційним інструментарієм забезпечення підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери.
Ключові слова: вимога, методологія, моніторинг, обробка інформації, підсистема, регіональна структура, суб’єкт агропродовольчої сфери, територіальна організація
Рис.: 1. Формул: 2. Бібл.: 13.

Ткаченко Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, ректор, Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (вул. Нікольська, 11а, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: nukoblikaudit@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ткаченко С. А. Удосконалення методології підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери, виходячи з вимог функціонально розвинутої обробки інформації // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 188–194.

Список використаних у статті джерел

Горюнова Л. А. Управление развитием инновационной системы региона: теория и методология : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Л. А. Горюнова. – Улан-Удэ, 2012. – 332 с.
Кириченко Т. В. Теория и комплексная методология риск-ориентированного финансового менеджмента : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 / Т. В. Кириченко. – М., 2009. – 410 с.
Мамбетова Ф. А. Управление устойчивым развитием территории на основе организации мониторинга и комплексной оценки социально-экономического потенциала: теория, методология, практика на материалах регионов Юга России : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ф. А. Мамбетова. – Нальчик, 2012. – 328 с.
Мухина Е. Г. Стратегия развития регионального молочнопродуктового подкомплекса: теория, методология, практика : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Е. Г. Мухина. – Екатеринбург, 2008. – 381 с.
Никитенко С. М. Методология управления процессом формирования высокотехнологичных секторов инновационной экономики на мезоуровне : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / С. М. Никитенко. – Кемерово, 2011. – 384 с.
Каракоз И. И. Совершенствование экономической работы и управления производством на промышленном предприятии / И. И. Каракоз. – К. : Вища школа, 1976. – 176 с.
Glautier M. W. E. Problems and Prospects of Accounting for Human Assets / M. W. E. Glautier, B. Underdown // Management Accounting (United Kingdom). – March, 1973. – P. 98–102.
Flamhоltz E. Human-Resource Accounting / E. Flamhоltz. – Los Angeles, California : Dickenson Publishing, 1974. – 190 p.
Hekimian J. S. Put People on Your Balance Sheet / J. S. Hekimian, C. H. Jones // Harvard Business Review. – January–February, 1967. – No. 45 (1). – P. 105–113.
Lev B. On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements / B. Lev, A. Schwartz // Accounting Review. – January, 1971. – P. 103–112.
Hermanson R. H. Accounting for Human Assets / R. H. Hermanson // Occasional paper. – East Lansing, Michigan: Graduate School of Business Administration, Michigan State University, 1964. – No. 14. – P. 62–69.
Ясин Е. Г. Экономическая информация (методологические проблемы) / Е. Г. Ясин. – М. : Изд-во «Статистика», 1974. – 240 с.
Маркс К. Сочинения : в 50 т. Т. 23 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Государственное изд-во политической литературы, 1960. – 908 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.53:004
Виноградова О. В., Кондрашов О. А.
Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві (c. 195 - 201)

Мета статті полягає у дослідженні регламентного забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень у системі діяльності підприємства. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці відомих учених, було розглянуто сутність категорії «регламент», досліджено міжнародний досвід регулювання даного процесу, розроблено пропозиції щодо вдосконалення об’єкта дослідження. У статті обґрунтовано доречність упровадження на кожному підприємстві системи внутрішнього контролю, спрямованої на підвищення рівня ефективності його функціонування у довгостроковій перспективі. Доведено, що за умов системного підходу якість функціонування служби внутрішнього контролю напряму залежить від її регламентного забезпечення. В результаті проведеного дослідження було вдосконалено регламентне забезпечення внутрішнього контролю процесу прийняття управлінських рішень, а саме: розроблено структуру: Внутрішньокорпоративного стандарту «Загальні положення контролю процесу прийняття управлінських рішень» і «Положення про службу внутрішнього контролю». Відмінною рисою пропонованих у статті регламентів є акцентування уваги не тільки на традиційних об’єктах внутрішнього контролю підприємства, але й такого нетрадиційного об’єкту, як процес прийняття управлінських рішень. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є вдосконалення документації по узагальненню результатів внутрішнього контролю процесу прийняття управлінських рішень: посадових інструкцій, протоколів, актів, доповідних записок тощо.
Ключові слова: регламент, положення, стандарт, внутрішній контроль, служба, управлінські рішення
Рис.: 4. Бібл.: 21.

Виноградова Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і бізнес-моделювання, Державний університет телекомунікацій (вул. Соломенська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: evvi@mail.ru
Кондрашов Олексій Андрійович – аспірант, кафедра менеджменту і бізнес-моделювання, Державний університет телекомунікацій (вул. Соломенська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: oleksii.kondrashov@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Виноградова О. В., Кондрашов О. А. Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 195–201.

Список використаних у статті джерел

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : монографія / Під. заг. ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – К., 2013. – 606 с.
Марчук У. О. Адаптація внутрішньогосподарського контролю до інтегрованої концепції внутрішнього контролю / У. О. Марчук // Економічний часопис-XXI. – 2012. – № 11–12 (1). – С. 145–150.
Максімова В. Ф. Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства / В. Ф. Максімова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 9. – С. 23–27.
Мних Є. В. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / Є. В. Мних, С. В. Бардаш, О. А. Шевчук та ін.; [за ред. Є. М. Мниха]. – К. : КНТЕУ, 2011. – 452 с.
Сухарева Л. О. Загальна логіка і принципи моделювання методик контролю управлінських рішень / Л. О. Сухарева, В. М. Стефківський, А. В. Христенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1 (22). – С. 371–383.
Гречина І. В. Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу розвитку підприємства / І. В. Гречина // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 217–222.
Марчук У. О. Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту / У. О. Марчук // Молодий вчений. – 2014. – № 10 (13). – С. 106–111.
Овсюк Н. В. Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці / Н. В. Овсюк // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 249–254.
Регламент та регламентація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki
Евенко Л. И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США (теория и практика формирования) / Л. И. Евенко. – М. : Наука, 1983. – 348 с.
Гуркова О. В. Організаційно-економічні складові впровадження контролінгу в управління оператора поштового зв’язку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Гуркова ; Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2011. – 16 с.
Шатілова О. В. Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю / О. В. Шатілова, Б. Ю. Москвін // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 424–431.
Кузьминский А. Н. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности / А. Н. Кузьминский, В. В. Сопко. – К. : Вища школа, 1986. – 256 с.
Сидоренко Е. В. Регламентация управленческих процедур и их документирование – новая ступень постановки ДОУ / Е. В. Сидоренко // Вестник архивиста.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vestarchive.ru/dokymentovedenie/1282-reglamentaciia-ypravlencheskih-procedyr-i-ih-dokymentirovanie--novaia-stypen-postanovki-doy.html
Ніконова О. Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія / О. Ніконова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 29–35.
Симплекс-метод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki
Андрєєв П. П. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід / [П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, Я. ван Тайнен, І. К. Дрозд та ін.]. – К. : Кафедра, 2011. – 120 с.
Professional Guidanceal – Standards and Guidanceidance // The Institution of internal Auditors. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theiia.org|guidance
Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита / Ин-т междунар. аудиторов (Флорида, США) // Институт внутренних аудиторов. – М. : АuditNET. 2001–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.iia–ru.ru/internatinal_professional_standards|
Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах : розпорядження від 05.06.2014 р. № 1772 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2014 р. за № 885/25662 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0885-14
Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України : Постанова Правління Національного банку України постанова 29.12.2014 р. № 867 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604-2014-%EF


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.1.012.1/339.9.012.23+658.8.012.12(477)
Владичин М. Б., Струк Н. С.
Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України (c. 202 - 209)

Авторами порушується проблема впровадження збалансованої системи показників на торговельних підприємствах України, які здійснюють ЗЕД. Доведено доцільність упровадження ЗСП. Відповідно, результати дослідження показали, що ЗСП дозволяє значно розширити можливості стратегічного управління, а також формування і використання такої концепції матиме велике практичне значення для розвитку ЗЕД торговельного підприємства. Розглянуто етапи впровадження ЗСП за допомогою SWOT-аналізу та стратегічної карти. Визначено переваги та недоліки від запровадження ЗСП. Досліджено сильні та слабкі сторони досліджуваного торговельного підприємства. Результати дослідження показали, що сильні сторони за своєю суттю значно переважають недоліки системи, а загрози зовнішнього середовища можна нівелювати. Зокрема запропоновано: розробити якісну стратегію; запросити тренерів і спеціалістів зі стратегічного менеджменту; використовувати на перших етапах стандартне програмне забезпечення, наприклад: «1С: Підприємство» або Microsoft Excell, що дозволить звести до мінімуму час збору даних. Запропоновано стратегічну карту, яка містить основні заходи для покращення діяльності досліджуваного підприємства.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, торговельні підприємства, SWOT-аналіз, стратегічний управлінський облік
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Владичин Марія Богданівна – аспірант, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: marisha_@i.ua
Струк Наталія Семенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: natali.struk@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Владичин М. Б., Струк Н. С. Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 202–209.

Список використаних у статті джерел

Адаменко А. П. Використання збалансованої системи показників в управлінні інвестиційним процесом сільськогосподарських підприємств / А. П. Адаменко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – Т. 1, № 2 (5). – С. 8–13.
Ляшенко Г. П. Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства) / Г. П. Ляшенко, В. М. Дерев’янко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. – № 1 (64). – С. 23–31.
Мельник Ю. М. Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах / Ю. М. Мельник, О. С. Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 192–203.
Шляхта О. М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства / О. М. Шляхта // Економічний простір. – 2012. – № 68. – С. 301–309.
Журавльова Т. О. Особливості конкурентоспроможності підприємств мобільного зв’язку України / Т. О. Журавльова, І. В. Яцкевич, Ю. О. Жаданова // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, № 2/3. – С. 106–110.
Шевченко Т. П. Стратегічний маркетинговий аналіз корпоративної соціальної відповідальності підприємств / Т. П. Шевченко // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія «Економіка». – 2013. – № 13. – С. 229–236.
Перфілова О. Є. Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств / О. Є. Перфілова // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 624. – С. 77–84.
Подольна В. В. Використання стратегічних карт для обґрунтування маркетингової стратегії розвитку торгового підприємства / В. В. Подольна, О. І. Хоменко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Т. 2, № 6. – С. 93–96.
Лазарева А. П. Стратегія фінансової безпеки підприємства / А. П. Лазарева // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Т. 18, № 2. – С. 166–172.
Біляр А. І. Стратегічні карти як інструмент реалізації стратегії / А. І. Біляр // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». – 2010. – Ч. 1, № 7 (25). – С. 83–91.
Сабліна Н. В. Формування стратегічних карт у рамках реалізації процесу управління фінансовою безпекою підприємства / Н. В. Сабліна, Т. Б. Кузенко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 4. – С. 326–331.
Мехович С. А. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / С. А. Мехович, М. О. Ткаченко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – С. 326–331.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.78.001.76
Одарченко Д. М., Соколова Є. Б.
Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS (c. 210 - 215)

Основною метою даної статті є обґрунтування доцільності та переваги модернізації складських приміщень на базі впровадження комплексної програми управління warehouse-management system (WMS). Незлагоджена чи погано контрольована робота складу тягне за собою грошові витрати. Найефективніше рішення даних проблем – це впровадження системи автоматизації складу. Модернізація складських приміщень підприємства на базі впровадження WMS-системи дозволяє підприємству впорядкувати та оптимізувати технологічні процеси роботи з матеріальними потоками, забезпечити повний контроль над рухом товару, оперативно отримувати інформацію про завантаженість складу, а застосування WEB-технологій дозволить це робити з будь-якої точки світу. Система управління складом оптимізує роботу та дозволяє уникнути великих помилок. Крім того, впровадження даної системи дозволить збільшити продуктивність праці та поліпшити якість роботи.
Ключові слова: логістика, автоматизація, оптимізація, WMS, товарообіг, ІТ-технології
Бібл.: 17.

Одарченко Дмитро Миколайович – доктор технічних наук, доцент, професор, кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: laboratory119@mail.ru
Соколова Євгенія Борисівна – асистент, кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: sokolova-evgenia91@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Одарченко Д. М., Соколова Є. Б. Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 210–215.

Список використаних у статті джерел

Тиранський І. П. Складське підприємство у сучасних умовах / І. П. Тиранський, О. Б. Гірна, М. О. Довба // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2009. – № 446. – С. 95–96.
Васюк І. В. Зарубіжний досвід впровадження маркетингових логістичних концепцій на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_7/13.pdf
Волгин В. В. Логистика приемки и отгрузки товаров / В. В. Волгин. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2008. – 460 с.
Ленова Ю. О. Оптимізація складської діяльності ТОВ «ФІДЛАЙФ» / Ю. О. Ленова // Бізнес Інформ. – 2012.– № 7. – С. 88–91.
Любовина Д. Методика определения требуемого уровня автоматизации склада / Д. Любовина // Склад и техника. – 2008. – № 5.
Одарченко А. Н. Преимущества внедрения системы автоматизации склада на базе WMS / А. Н. Одарченко., Е. Б. Соколова // Бизнес Информ. – 2014. – № 12. – С. 329–332.
С этой системой легко управлять даже огромным складом [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.khl-transfer.ru/novosti/uxc/24165-ye-gbcs-in-e-inyonpn-nngbyoya-e-ub-nbsp.html
Антохонова І. Про використання інформаційних технологій і їх вплив на розвиток економіки / І. Антохонова, О. Полухіна // Питання статистики. – 2010. – № 5. – С. 61–67.
Голод Е. Е. Эффективность внедрения складских систем / Е. Е. Голод // Современный склад. – 2010. – № 1. – С. 42–44.
Дзьобко І. П. Логістико-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства / І. П. Дзьобко // Управління розвитком. – 2006. – № 7. – С. 67–68.
Качуровський С. В. Системний підхід в логістиці складування АПК / С. В. Качуровський // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 3 (69). – С. 93–99.
Гандурський А. В. Переваги впровадження ІТ-систем управління складом на прикладі WMS LOGISTIC VISION SUITE в логістичному комплексі ROSHEN / А. В. Гандурський // Science Rise. – 2015. – № 1 (6). – С. 37–39.
Ларіна Р. Р. Ефективність функціонування мікрологістичних систем: підходи та проблеми / Р. Р. Ларіна, А. В. Рєзанова // Вісник ДонДУ. – 2006. – № 1. – С. 120–126.
Інформаційна система управління складом WMS : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eme-wms.ru
Акішина О. В. Організація матеріально-технічного забезпечення виробництва як об’єкт логістичних рішень / О. В. Акішина, Л. Р. Іванишин, Г. М. Мадріга // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2004. ? № 499. – С. 132–136.
Критерии качества логистического обслуживания [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prodexima.ru/poleznaya-informaciya/kriterii-kachestva-logisticheskogo-obsluzhivaniya
Савченко Л. В. Применение метода «холодной» и «горячей» зон на складе с учетом этажности / Л. В. Савченко // Логистика: проблемы и решения. – 2006. – № 5. – С. 34–35.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.108.43
Петренко О. О.
Застосування методів «360 градусів» та «assessment-центру» для оцінки фахівців за компетентностями (c. 216 - 221)

Метою дослідження є обґрунтування доцільності застосування методів «360 градусів» та «assessment-центру» для оцінки компетентностей фахівців суб’єктів господарювання України. В сучасних умовах на практиці використання Національної рамки кваліфікацій є досить обмеженим і зводиться до застосування у сфері вищої та професійно-технічної освіти. Набуття компетентностей можна представити як процес формування професійної культури для досягнення мети у професійному вихованні кадрів. Сам процес управління компетентностями включає створення моделей компетентностей для різних груп професій чи робочих місць. Особливості проведення оцінки методом «assessment-центру» полягає в тому, що паралельно можна використовувати й інші методи ділової оцінки. В процесі реалізації методу «360 градусів» відбувається опитування самого співробітника, його безпосереднього керівника, колег, підлеглих, клієнтів оцінюваного. Основна мета зворотного зв'язку в такому разі – надати співробітникові систематизовану інформацію про оцінку рівня розвитку його компетентностей. У роботі запропоновано комплексну оцінку з використанням методів «360 градусів» та «assessment-центру», що, на відміну від інших моделей оцінки, не тільки дозволяє якісно виконувати підбір працівників, але й визначати поточні та перспективні компетентності, що дозволяє планувати напрямки для навчання, формування кадрового резерву та кар’єрного просування співробітників.
Ключові слова: оцінка працівників, метод «360 градусів», «assessment-центр», компетентність, модель компетентностей, навчання та розвиток працівників, Національна рамка кваліфікацій
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Петренко Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: petrenko10@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петренко О. О. Застосування методів «360 градусів» та «assessment-центру» для оцінки фахівців за компетентностями // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 216–221.

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
Калекин А. А. Компетенция и компетентность: смыслообразующие понятия в организации / А. А. Калекин // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2009. – № 3. – С. 245–250.
Сардак О. В. Формування моделі компетенцій персоналу в умовах маркетингової орієнтації підприємства / О. В. Сардак // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – № 7. – С. 3–11.
Вартанова О. В. Аналіз компетенцій промислового підприємства / О. В. Вартанова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 23 (1). – С. 159–166.
Плещев В. В. Адаптивные методические системы формирования компетентности специалистов / В. В. Плещев // Вестник ОГУ. – 2006. – № 5. – С. 59–65.
Зуева М. Л. Возможности использования адаптивной системы обучения для формирования ключевых компетенций / М. Л. Зуева // Ярославский педагогический вестник. – 2005. – № 2 (43). – С. 87–92.
Лебедев О. Е. Компетентостный подход в образовании / О. Е. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3–12.
Штутман П. Л. Теоретико-методичні засади розробки моделі компетенцій персоналу / П. Л. Штутман // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2009. – № 15. – С. 22–26.
Савченко В. А. Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 15–20.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; [пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина]. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 848 с.
Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / П. Сенге. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 408 с.
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация / А. Я. Кибанов – М. : ИНФРА-М, 2009. – 301 с.
Адова И. А. Оценка компетентности как инструмент вознаграждения персонала организации / И. А. Адова, М. В. Симонова // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 336. – С. 119–124.
Уорд П. Метод 360 градусов / П. Уорд ; [пер. с англ.]. – М. : HIPPO Publishing, 2006. – 352 с.
Тарасова С. И. Комплексная оценка персонала / С. И. Тарасова, Е. В. Галеев // Высшее образование в России. – 2010. – № 10. – С. 68–72.
Новиков С. А. Оценка компетенций персонала методом Assessment-center / С. А. Новиков // Горный информационно-аналитический бюллетень : научно-технический журнал. – 2009. – № 11. – С. 48–50.
Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – 3-є видання, перероб. і доп. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 296 с.
Спенсер М. Л. Компетенции. Модели максимальной эффективности работы / Лайл М. Спенсер ; [пер. с англ.]. – М. : HIPPO Publishing, 2010. – 384 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.016.1(075.8)
Сабадирьова А. Л.
Портфельно-орієнтований підхід у стратегії потенціалу підприємства (c. 222 - 227)

Наведено результати дослідницьких робіт «Розробка стратегії ефективного використання потенціалу підприємства переробної галузі» (№ 113U008155) і «Оцінка конкурентоспроможності підприємства переробної галузі і розробка рекомендацій щодо її підвищення» (№ 0113U008156). Визначено портфельно-орієнтований підхід у стратегії потенціалу підприємства. Використано наукові методи дослідження: аналіз і синтез (при дослідженні потенціалу підприємства); порівняння (при аналізі ефективності потенціалу підприємства); економіко-математичні (при розробці пропозицій), логічного узагальнення (в обґрунтуванні корпоративного портфеля і методичного забезпечення потенціалу підприємства). Виділено нові положення щодо визначення портфельно-орієнтованого підходу у стратегії потенціалу підприємства, які представлені у схемі і рекомендаціях зі створення корпоративного портфеля і методичного забезпечення потенціалу підприємства. Створено структурну схему стратегії потенціалу, що є основою портфельно-орієнтованого підходу у стратегічному управлінні потенціалом підприємства. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є визначення комплексного завдання оптимізації і моделювання потенціалу підприємства в умовах сучасного ринку.
Ключові слова: потенціал підприємства, організація потенціалу, стратегія потенціалу
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Сабадирьова Антоніна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і організації промислового виробництва, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: sabadyreva_antonina@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сабадырева А. Л. Портфельно-ориентированный подход в стратегии потенциала предприятия // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 222–227.

Список використаних у статті джерел

Мельник Л. Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития / Л. Г. Мельник, Л. Хенс. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : В 3 т. Т. 1 / За ред. В. М. Гейця, В. П. Семіноженка, Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 544 с.
Богданов А. А. Тектология (Всеобщая организационная наука) : В 2-х. кн. Кн. 1 / Редкол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. ; Отделение экономики АН СССР, Институт экономики АН СССР. – М. : Экономика, 1989. – 304 с.
Краснокутська Н. С. Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії / Н. С. Краснокутська // Вісник КНТЕУ. – 2008. – № 5/2008. – С. 54–64.
Федулова Л. І. Економіка знань / Л. І. Федулова ; НАН України. – К., 2009. – 600 с.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства переробної галузі і розробка рекомендацій щодо її підвищення : Звіт про науково-дослідну роботу (№ 0113U008156) / А. Л. Сабадирьова, Д. Е. Салавеліс, Т. В. Павлова.– Одеса : ОНЕУ, 2013. – 170 с.
Фатхутдинов Р. А. Организация производства / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 544 с.
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / А. П. Наливайко, Т. І. Решетняк, Н. М. Євдокимова та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Наливайка А. П. – К. : КНЕУ, 2013. – 454 с.
Розробка стратегії ефективного використання потенціалу підприємства переробної галузі : Звіт про науково-дослідну роботу (№ 0113U008155) / А. Л. Сабадирьова, Д. Е. Салавеліс, Т. С. Корольова. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 173 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.108:658.87
Савицька Н. Л., Гебер Н. А.
Вплив опортуністичної поведінки на кадровий потенціал підприємств мережного ритейлу (c. 228 - 233)

Метою статті є виявлення особливостей опортуністичної поведінки та її впливу на кадровий потенціал підприємств мережного ритейлу. Виділено причини та прояви опортуністичної поведінки внутрішніх стейкхолдерів у підприємстві мережного формату. Описано особливості опортунізму в системі «принципал – агент». Виявлено агентські трансакційні витрати, що виникають через опортунізм працівників. Виокремлено та опрацьовано види доконтрактних та постконтрактних трансакційних витрат. Показано вплив системних інституційних пасток на формування кадрового потенціалу. Визначено, що подолання опортунізму співробітників доцільно здійснювати такими основними важелями впливу на кадровий потенціал, як: система заходів збереження кадрового «ядра» підприємства через створення диференційованої системи винагороди; підвищення рівня лояльності співробітників до компанії, ступеня задоволеності працею.
Ключові слова: опортуністична поведінка, кадровий потенціал, трансакційні витрати, інституційні пастки, специфічні активи, мережний ритейл
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Савицька Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: natalisavitska2010@gmail.com
Гебер Наталія Анатоліївна – старший викладач, кафедра економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: nataliia.heber@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Савицька Н. Л., Гебер Н. А. Вплив опортуністичної поведінки на кадровий потенціал підприємств мережного ритейлу // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 228–233.

Список використаних у статті джерел

Белкин В. Н. Социально-экономические основы оппортунизма работников российских предприятий / В. Н. Белкин, Ю. В. Безобразова. – Екатеринбург : Институт экономики УРО РАН, 2011. – С. 157.
Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. Полтерович // Экономика и математические методы. – 1999. – № 2. – С. 1–37.
Праця України у 2014 році : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 280 с.
Савицька Н. Людина як суб’єкт сучасного господарського розвитку : монографія / Н. Савицька. – Х. : Вид-во «Форт», 2012. – 352 с.
Уильямсон O. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, отношенческая контрактация / О. И. Уильямсон. – СПб. : Лениздат, 1996. – 702 с.
Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. – М. : МГУ; ТЕИС, 1999. – 465 с.
Alchian A. Production, Information Costs, and Economic Organization / A. Alchian, H. Demsetz // The American Economic Review. – 1972. – Vol. 62, No. 5. – P. 777–795.
Berle A. The Modern Corporation and Private Property / A. Berle, G. Means. – New York : Macmillan, 1932. – 396 р.
Coase R. The Nature of the Firm / R. Coase // Economica. – 1937. – Vol. 4, No. 16. – Р. 386–405.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.8:338:377:378
Семчук Ж. В.
Забезпечення ефективної діяльності сфери освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (c. 234 - 239)

У науковій статті запропоновано принципи підвищення ефективності освітніх послуг підприємств України з урахуванням потреб ринку праці в умовах економічної нестабільності. При цьому особливо актуальним для вітчизняних підприємств є аналіз показників, які характеризують оцінювання ефективності та якості інновацій в системі освітніх проектів. Враховано специфіку підприємств, які виробляють реальну продукцію. Зазначено, що особливо актуальним для вітчизняних підприємств є діагностування освітніх проектів, програм, навчальних дисциплін з урахуванням ризиків, які пов’язані з відхиленнями компонент вектора невизначених збурень. Узагальнено підхід до аналізу ефективності проектних освітніх ресурсів, в якому використано концепцію аналізу структурних деформацій показників, що характеризують уточнення витрат, пов'язаних з дефектами, з урахуванням інноваційної складової, соціальних ресурсів і науково-технічного прогресу.
Ключові слова: підприємства, освітні послуги, оптимізація, якість, ефективність, діагностування, ризики
Формул: 8. Бібл.: 12.

Семчук Жанна Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: semchuk_zv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семчук Ж. В. Забезпечення ефективної діяльності сфери освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 234–239.

Список використаних у статті джерел

Тришкина Н. Ю. Особенности оценки эффективности услуг в сфере образования / Н. Ю. Тришкина // Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 20, № 2. – С. 76–81.
Біліченко С. П. Оцінка ефективності надання якісних освітніх послуг: зарубіжний досвід / С. П. Біліченко. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/20_PNR_2011/Pedagogica/2_87167.doc.htm
Бакуліна Г. М. Розробка й удосконалення методів оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Г. М. Бакуліна. – К, 2010. – 18 с.
Дмитришин М. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності організаційно-фінансового механізму ВНЗ / М. В. Дмитришин // Моделювання регіональної економіки. – 2010. – № 2. – С. 218–227.
Мінакова Т. П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти / Т. П. Мінакова // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 58–61.
Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 210 с.
Хохлов М. П. Визначення показників для оцінки ефективності діяльності підприємства / М. П. Хохлов, С. В. Баликов // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Х. : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 5. – С. 67–72.
Максим В. Л. Методологічні основи оцінки економічної ефективності виробництва свинини / В. Л. Максим // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2 (3). – С. 228–238.
Удовицька Т. А. Проблеми якісної підготовки спеціалістів у системі вищої освіти: аналіз можливих ризиків / Т. А. Удовицька // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». – Х., 2012. – Т. 18, вип. 1: Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 177–185.
Скриньковський Р. М. Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності / Р. М. Скриньковський // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – C. 186–193.
Скриньковський Р. М. Комплексна діагностика розвитку підприємства: концепція, параметри, методи / Р. М. Скриньковський // Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 1 (13) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_33.pdf
Скриньковський Р. М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності / Р. М. Скриньковський // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – C. 249–254.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.01
Скриньковський Р. М.
Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства (c. 240 - 246)

У науковій статті представлено ключові аспекти діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства. Розкрито сутність таких економічних категорій, як «конкурентоспроможність продукції підприємства» та «діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства». Визначено, що конкурентоспроможність продукції підприємства – це одна із ключових властивостей продукції, яка характеризується можливістю та здатністю досягнення потреб ринку краще, ніж конкуренти, та за менший, ніж у конкурентів, проміжок часу. З’ясовано, що діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства передбачає оцінювання стану та властивостей продукції, становища на ринку, попиту та ціни, а також подальших перспектив її перебування на ринку з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень для забезпечення безперебійного функціонування і розвитку підприємства. Встановлено, що ключовими індикаторами діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства є: а) показник ціни споживання продукції; b) частка продукції на ринку; с) показник якості продукції, який включає рівень безпечності продукції для споживача, рівень надійності продукції для споживача, рівень стандартизації та уніфікації продукції для споживача, рівень екологічності продукції для навколишнього середовища, рівень економного використання продукції для споживача. При проведенні діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства рекомендується використовувати метод експертних оцінок.
Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність продукції, діагностика, бізнес-індикатори, метод експертних оцінок
Рис.: 1. Формул: 4. Бібл.: 20.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: uan_lviv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 92

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 240–246.

Список використаних у статті джерел

Буркинский Б. В. Конкурентоспособность продукции и предприятия / Б. В. Буркинский, Е. В. Лазарева и др.; Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины. – Одесса, 2002. – 131 c.
Заходим М. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М. В. Заходим; Житомирський нац. агроекономічний ун-т. – Житомир, 2010. – 20 c.
Ларка А. В. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 – економіка промисловості / А. В. Ларка; НТУ «ХПІ». – Х., 2006. – 19 c.
Александров І. О. Еволюція дефініції конкурентоспроможності продукції / І. О. Александров, Г. П. Бурук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 89–99.
Циганок О. О. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції: теоретичний та методологічний аспекти / О. О. Циганок // Економіка промисловості. – 2009. – № 44. – С. 60–68.
Ярим-Агаєв О. М. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції на споживчому ринку // О. М. Ярим-Агаєв, О. А. Письменний // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2012. – Вип. 41. – С. 14–19.
Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти : монографія / О. І. Драган. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 160 с.
Троян А. В. Проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств / А. В. Троян // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5. – С. 98–107.
Городня Т. А. Процедура оцінки конкурентоспроможності промислової продукції / Т. А. Городня // Вісник Львівського університету. Серія: економічна. – 2008. – Вип. 40. – С. 75–78.
Савчук-Поліщук Т. О. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції на зовнішніх ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Т. О. Савчук-Поліщук; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2004. – 20 c.
Ткаченко А. М. Конкурентоспроможність продукції як інструмент ефективного управління / А. Ткаченко, П. Гончарук // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 159–165.
Перерва П. Г. Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства / П. Г. Перерва, Т. В. Романчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 230–235.
Гриньова В. М. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції на основі комерційної оцінки її якості / В. М. Гриньова, Н. В. Мисько // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 149–154.
Брітченко І. Г. Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств / І. Г. Брітченко, І. С. Ладунка // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Економіка». – 2015. – Т. 1, вип. 1 (45). – С. 116–118.
Гринь В. І. Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств / В. І. Гринь // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – Т. 3, вип. 2 (5). – С. 87–92.
Кулешова Г. М. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції АПК / Г. М. Кулешова // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 1 (47). – С. 176–179.
Гончаров П. П. Система оценки качества продукции / П. П. Гончаров, З. Х. Салихова // Вестник Удмуртского университета. – 2006. – № 2. – С. 52–57.
Войтюк В. Д. Модель системи показників якості формувань технічного сервісу при їх сертифікації / В. Д. Войтюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2014. – № 196. – С. 31–39.
Семчук Ж. В. Розвиток систем управління якістю продукції машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ж. В. Семчук; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2011. – 24 с.
Скриньковський Р. М. Інструментарій діагностики конкурентоспроможності підприємств / Р. М. Скриньковський // Економiка і фiнанси. – 2014. – № 11. – С. 39–44.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.108.2:331.104
Цимбалюк С. О.
Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти (c. 247 - 252)

Стратегічним ресурсом за сучасних умов є потенціал бренда роботодавця, а отже, його формування та використання стає важливим завданням роботодавців, керівників і фахівців із управління персоналом. Метою роботи є з’ясування сутності поняття «бренд роботодавця», висвітлення теоретичних і прикладних аспектів його дослідження та формування, а також обґрунтування переваг, які одержує підприємство від вкладання коштів у формування позитивного бренда роботодавця. Виходячи зі змісту поняття «бренд» та враховуючи специфічність соціально-трудових відносин, сформульовано концептуальні положення, що розкривають зміст поняття «бренд роботодавця». Розкрито процедуру формування концепції та методи дослідження бренда роботодавця. У процесі дослідження практики формування бренда роботодавця на українських підприємствах з’ясовано, що більшість керівників вітчизняних компаній розуміє значущість бренда роботодавця для розвитку та успіху компанії на ринку. У той же час менше третини з них займається розробленням і реалізацією програм формування позитивного бренда роботодавця. Встановлено, що для переважної більшості працівників бренд роботодавця на ринку праці є одним із пріоритетних критеріїв вибору місця роботи. Визначено переваги, які може одержати компанія, що займається формуванням позитивного бренда, серед яких: можливість залучити кращих кандидатів, посилити мотивацію працівників, зменшити плинність персоналу, поліпшити імідж на товарному ринку та результати діяльності. Обґрунтовано вплив бренда роботодавця на товарний бренд, зокрема встановлено, що компанія, яка не дбає про свій бренд роботодавця, втрачає наявних і потенційних споживачів товарів і послуг.
Ключові слова: бренд, імідж, репутація, бренд роботодавця, управління персоналом, ринок праці
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: cymso@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цимбалюк С. О. Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 247–252.

Список використаних у статті джерел

Ambler T. The employer brand / T. Ambler, S. Barrow // The Journal of Brand Management – 1996. – № 4. – С. 185–206.
Employer brand [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/employer-brand.aspx
Минчингтон Б. HR-бренд: Как стать лидером. Строим компанию мечты / Б. Минчингтон ; [пер. с. англ.]. – М. : Юнайтед Пресс, 2011. – 280 с.
Сартейн Л. Люди – «начинка» бренда. Восемь принципов объединения ваших сотрудников и вашего бизнеса / Л. Сартейн, М. Шуманн. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 304 с.
Бруковская О. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании / О. Бруковская, Н. Осовицкая. – СПб. : Питер, 2011. – 272 с.
Gregory J. Leveraging the corporate brand / J. Gregor, J. Wiechmann. – McGraw-Hill, 1997. – 256 р.
Мартин Г. Корпоративные репутации, брендинг и управление персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами / Г. Мартин, С. Хетрик ; [пер. с. англ.]. – М. : Группа ИДТ, 2008. – 336 с.
What is employer branding? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://universumglobal.com/articles/2014/03/what-is-employer-branding/
Мансуров Р. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала / Р. Мансуров. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 210 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 339.13
Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П.
Конкуренция: некоторые аспекты теории и практики (c. 253 - 259)

На основе ретроспективного анализа категория «конкуренция» представлена как диалектическое единство противоположностей «борьба – сотрудничество». Рассмотрены формы ее проявления на различных этапах развития общества, экономики. Уточнено понятие и особенности конкуренции в условиях глобализации. Сделаны предложения по совершенствованию конкурентных отношений на современном этапе развития экономки. Обоснованы предложения по уточнению показателей формирования рейтингов конкурентоспособности на уровне национальной и международной экономик с учетом военно-промышленного производства.
Ключові слова: конкуренция, сотрудничество, борьба, конкурентная политика, промышленная и экономическая политика, военно-промышленное производство, рейтинги конкурентоспособности
Бібл.: 22.

Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, завідувач, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Bryukhovetskaya@nas.gov.ua
Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Buleev.I.P@nas.gov.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. Конкуренція: деякі аспекти теорії і практики // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 253–259.

Список використаних у статті джерел

Государства – члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 2005–2012 : краткий статистический сборник. – М. : Евразийская экономическая комиссия, 2013. – 128 с.
Глазьев С. Ю. О политике опережающего развития в условиях смены технологических укладов / С. Ю. Глазьев // Устойчивое инновационное развитие и управление. – 2013. – Т. 9, № 2 (19). – С. 19–28 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2013/07/2-Glaziev.pdf
Поиск новых путей экономической теории и практики / XVII Всемирный экономический конгресс, Иордания, 6–10 июня 2014 г. // Мир перемен. – 2014. – № 3. – С. 184–188.
Деминг Э. Выход из кризиса : Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. Деминг ; [пер. с англ.]. – 6-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 416 с.
Стратегия модернизации российской экономики / Отв. ред. и рук. проекта В. М. Полтерович. – СПб. : Алетейя, 2010. – 424 с.
Дементьев В. Е. «Догоняющая постиндустриализация» и промышленная политика : препринт / В. Е. Дементьев. – М. : ЦЭМИ РАН, 2006. – 86 с.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / В. М. Геєць, А. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін. ; [за ред. А. В. Шинкарук]. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2011. – 696 с.
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы : монография / В. П. Вишневский, А. И. Амоша, Л. А. Збаразская, А. А. Охтень, Д. Ю. Череватский ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 180 с.
Krugman P. Trade with Japan: Has the Door Opened Wider? / P. Krugman. – Chicago : University of Chicago Press, 1991. – 250 р.
Pack H. Industrial Policy: Growth Elixir or Poison? / H. Pack // The World Bank Research Observer. – 2008. – Vol. 15 (1), No. 1. – P. 47–68.
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія / В. Є. Хаустова. – Х. : ІНЖЕК, 2015. – 380 с.
Foreman-Peck J. Industrial Policy in Europe in the 20th centure / J. Foreman-Peck // EJB Papers. – 2006. – Vol. 11, No. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.econstor.eu/bitstrem/10419/14583/#/515848485.pdf
Rodrick D. Trade and Industrial Policy Reform in Development Countries: A Review of Recent Theory and Evidence / D. Rodrick // NBER Working Papers. – August, 1993. – No. 4417 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nber.org/ papers/w417.pdf
Шаститко А. E. Промышленная и конкурентная политика: от теории к практике взаимодействия / А. Е. Шаститко // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2014. – № 2 (22). – С. 201–205.
Авдашева С. П. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России / С. Авдашева, А. Шаститко // Вопросы экономики. – 2003. – № 9. – С. 18–32.
Brander J. Tariff Protection and Imperfect Competition / J. Brander, B. Spencer // Monopolistic Competition and International Trade. – 1984. – P. 194–206.
Dixit A. The Use of Protection and Subsidies for Entry Promotion and Deterrence / A. K. Dixit, A. S. Kyle // The American Economic Review. – March, 1985. – Vol. 75, No. 1. – P. 139–152.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова / Российская академия наук. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і головн. ред. В. І. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1739 с.
Економічна енциклопедія. Т. 3. / Відповід. ред. С. В. Мочерний. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 952 с.
Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. А. М. Румянцев. – М. : Советская Энциклопедия, 1975. – 560 c.
Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 2 / А. Маршалл ; [пер. с англ.]. – М. : Группа «Прогресс», 1993. – 310 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.567
Тютюнникова С. В., Ганжерлі А. О.
Соціальні (суспільні) потреби в системі потреб людини (c. 260 - 265)

Проблема потреб завжди була в центрі уваги вчених-економістів. Особливе місце в системі потреб людини посідають суспільні (соціальні) потреби. Метою статті є аналіз умов формування, ролі і значення суспільних (соціальних) потреб у структурі потреб людини. Людські потреби є основною рушійною силою соціального й економічного розвитку. Соціальні потреби відображають і впливають на пріоритети розвитку, формують культурний простір сучасної людини. Тому фактори, які вибудовують структуру споживання сучасного суспільства, забезпечуючи його стабільний соціально-економічний розвиток, вимагають підвищеної уваги. У сучасному суспільстві коло необхідних потреб все більше розширюється, відбувається соціалізація потреб. Вони стають соціальними не тільки тому, що задовольняються за допомогою засобів, створених у процесі соціально-економічної діяльності, але й тому, що весь процес їх задоволення пов'язаний із формами соціального життя. На постіндустріальному етапі розвитку у структурі потреб сучасної людини починають домінувати соціокультурні потреби, актуалізовані прагненням культурної самоідентифікації людини. Поряд із реальними потребами, що відображають об'єктивну ситуацію існування людини в актуальному соціальному оточенні, існують і хибні, віртуальні потреби, штучно стимульовані в людині з різними цілями. Сучасні процеси, що впливають на систему суспільних потреб, дуже динамічні і суперечливі, тому існує необхідність їх постійного моніторингу, щоб уміло перенаправляти ресурсний потенціал суспільства на досягнення пріоритетних цілей розвитку. Соціальні потреби здатні не тільки відображати конкретно-історичні умови, але й активно впливати на характер процесів, що відбуваються, протистояти викликам часу і впливати на стійкість і інклюзивність суспільного розвитку за допомогою підвищення якості життя людини та суспільства.
Ключові слова: соціальні потреби, соціалізація, віртуалізація, соціокультурна динаміка, економічний розвиток
Бібл.: 16.

Тютюнникова Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Ганжерлі Анна Олегівна – аспірант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тютюнникова С. В., Ганжерли А. О. Социальные (общественные) потребности в системе потребностей человека // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 260–265.

Список використаних у статті джерел

Гальчинский А. С. Маркс и современный мир : Гуманистическая доктрина / А. Гальчинский. – К. : Лыбидь, 2015. – 328 с.
Гражевська Н. І. Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2011. – 286 с.
Зикін О. В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання / О. В. Зикін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2006. – Вип. 27. – С. 116–126.
Зимогляд В. Я. Соціальна структура суспільства: суспільна природа, суперечності і конфлікти / В. Я. Зимогляд // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2009. – № 1. – С. 195–202.
Воловик В. И. Философия истории : курс лекций / В. И. Воловик. – 2-е изд., испр. и доп. – Запорожье : Изд-во «Просвіта», 2004. – 140 с.
Культура и Антикультура (Основное содержание лекции, прочитанной С. П. Семеновым 26.09.2007) // Институт психологической культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rekult.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=48
Лопатинская Т. Д. Виртуализация современной культуры и ее феноменов / Т. Д. Лопатинская // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 4. – С. 34–38.
Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М. : Изд-во «РУДОМИНО», 2001. – 220 с.
Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов // Информационное общество. – М. : Изд-во АСТ, 2004. – 512 с.
Антипов К. В. Глобальная виртуализация сферы потребления системы общественного воспроизводства / К. В. Антипов // Экономические науки. – 2009. – № 2 (51). – С. 62–65.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 года. Т. 46. Ч. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – изд. 2-е. – М. : Политиздат, 1970. – 641 с.
Алексеев Н. Е. Эволюционное становление категории потребность: экономический аспект / Н. Е. Алексеев // Омский научный вестник. – 2011. – № 1 (95). – С. 39–42.
Рашидова С. С. Людина та її потреби в світі споживання / С. С. Рашидова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2013. – № 3 (56). – С. 123–129.
Кветной М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы (социологический аспект) / М. С. Кветной. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1974. – 224 с.
Каган М. С. Философия культуры : учебное пособие / М. С. Каган. – СПб., 1996. – 415 с.
Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет; [вступ. ст. Г. М. Фридлендера; сост. В. Е. Багно]. – М. : Искусство, 1991. – 588 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 336.54
Хомяк М. С.
Еволюція теорій і концепцій фінансового простору (c. 266 - 272)

Метою статті є з’ясування суті теорій і концепцій фінансового простору, а завданнями: виявити основні віхи та специфіку теорій і концепцій фінансового простору; обґрунтувати можливі напрями імплементацій теоретичних концепцій фінансового простору в реалії України. В сучасних непередбачуваних умовах глобалізованого світу у фінансовому просторі відбуваються різноманітні фінансові процеси, які складно прогнозувати. Як свідчать реалії другого десятиліття ХХІ ст., фінансова практика випереджає теоретичні розробки. Проте суть фінансових потоків, які формуються у світовому, зокрема і національних фінансових просторах, полягає у тому, що вони є реальними, а не віртуальними, а отже, мають таку природу, яку можна виявити, дослідити та обґрунтувати. Всі фінансові проблеми, які виникали протягом існування людської цивілізації, знаходили своє теоретичне обґрунтування та відповідну реалізацію. Саме тому вітчизняні фінансові потоки, які нині мають непередбачувану сутність, повинні бути належним чином досліджені та віднайти конкретне вирішення.
Ключові слова: еволюція, теорія, концепція, гіпотеза, фінансовий простір, фіскальний простір, глобалізація
Рис.: 1. Бібл.: 29.

Хомяк Мирослав Степанович – кандидат економічних наук, докторант, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Email: m.s.hamster@outlook.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хомяк М. С. Еволюція теорій і концепцій фінансового простору // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 266–272.

Список використаних у статті джерел

Бураковський И. В. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис / И. В. Бураковский, А. В. Плотников. – Х. : Фолио, 2010. – 415 с.
Хеллер П. Фискальное пространство – что это такое и как его получить? / П. Хеллер // Финансы и развитие. – 2009. – № 4. – С. 30–39.
Абудаллаєв Р. Аналіз процесів функціонування українських банків в світовому фінансовому просторі / Р. Абудаллаєв, А. Бузгалін, Н. Соловйова // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 43–57.
Климчук С. В. Інтеграційні пріоритети і архітектоніка фінансового простору / С. В. Климчук // Науковий вісник. Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 6. – С. 28–32.
Блауг М. Экономическая модель в перспективе / М. Блауг. – М. : Дело, ЛТД, 1994. – 720 с.
Економічна та інформаційна безпека суб'єктів господарювання: сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / [авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Смовженко Т. С., д-ра екон. наук, проф. Кузнецової А. Я., д-ра екон. наук, проф. Барановського О. І., д-ра екон. наук, проф. Тридіда О. М., д-ра екон. наук, проф. Азаренкової Г. М. та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2014. – 349 с.
Бияков О. А. Генезис теорий экономического пространства / О. А. Бияков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : cyberleninka.ru/article/n/genesis_teorii…/
Ацюковский В. А. Концепции современного естествознания: История. Современность. Проблемы. Перспективы / В. А. Ацюковский. – М. : Изд-во МСЭУ, 2000. – 445 с.
Герловин И. Л. Исходная парадигма, основы и области практического использования единой теории фундаментального поля / И. Л. Герловин. – Ленинград : Изд-во Ленинградского политехнического института, 1998. – 111 с.
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. Прохоров А. М. – М. : Советская энциклопедия, 1988. – 835 с.
Физический энциклопедический словарь. Т. 4. – М. : Наука, 1965. – 544 с.
Машутина М. А. К вопросу формирования и развития сетей пространственных маркетинговых коммуникаций / М. А. Машутина // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 4 (48). – С. 48–57.
Пространственная экономика : научный журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : spatial-economics.com>arkhiv-nomerov/2005-year/41
Ratzel F. Politische Geographie / F. Ratzel. – Osnabruck : Zeller, 1974. – 626 p.
Тюнен фон И. Изолированное государство / И. фон Тюнен. – М. : Экономическая мысль, 1926. – 329 с.
Леш А. Географическое размещение хозяйства / А. Леш. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1959. –455 с.
Isard W. Methods of Regional Analysis / W. Isard. – Cambridge : MiT Press, 1960. – 287 p.
Perroux F. Economic Space: Theory and Applications / F. Perroux // Quarterly Journal of Economic. – 1950. – Vol. 64. – P. 89–104.
Shipusava H. Cyberspace and Physical Space in an Urban Economy / H. Shipusava // Papers in Regional Science. – 2000. – Vol. 79. – P. 253–270.
Karlsson C. The Role of Universities in Regional Development Endogenons Human Capital and Grows in a Two-Region Model / C. Karlsson, W. B. Zhang // The Annals of Regional Sciences. – 2001. – Vol. 35. – P. 179–197.
Гатауллин Р. Т. Экономическое пространство: содержание, единство и разрывы / Р. Т. Гатауллин, А. Г. Каримов, А. Г. Комаров // Проблемы современных экономик. – 2014. – № 4 (52). – С. 196–200.
Эволюция теорий пространственного развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konterent.ru/nanka/986
Биюков О. В. Экономическое пространство региона: процессный подход / О. В. Биюков. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 454 с.
Панолов М. А. Развитие теорий валютного курса и эволюция принципов его моделирования / М. А. Панолов // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://auditfin.com/fin.2009
Красавина Л. Н. Международные валютные кредитные и финансовые отношения / Л. Н. Красавина. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 328 с.
Павлов В. В. Регулирование валютных отношений / В. В. Павлов. – М., 1977. – 386 с.
Моисеев С. Р. Правильный курс евро / С. Р. Моисеев // Валютный спекулянт. – 2002. – № 2. – С. 20–24.
Требич К. В. Развитие теории валютного курса и возможности ее эмпирической проверки / К. В. Требич // Вестник СПбГУ. – 2006. – № 4. – С. 175–180.
Benassy-Quere A. Equi Liberium exchenge rates: a Guidebook for the Euro-Dollar Rate / A. Benassy-Quere, S. Bereau, V. Miynon // CEPI. – 2008. – № 2. – P. 10.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.7
Мацелюх Н. П.
Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз (c. 273 - 278)

Розглянуто впливи інформаційної асиметрії на ефективність операцій на ринку цінних паперів та генерування ризику виникнення фінансових криз. Виявлено, що основними причинами інформаційної асиметрії на ринку цінних паперів є висока вартість інформації, складність її отримання, обмеженість доступу до неї та відсутність гарантії достовірності такої інформації. Поглиблення інформаційної асиметрії на ринку цінних паперів відбувається за рахунок діяльності рейтингових агенцій, поведінка яких часто може розглядатися як опортуністична. Фінансове посередництво як ефективний інститут фінансового ринку може зменшити глибину інформаційної асиметрії та сприяти укладенню ефективних угод на ринку цінних паперів. Поглиблення інформаційної асиметрії спричиняє виникнення інформаційних дисбалансів, які за тривалого розбалансування трансформуються в інформаційні провали. На ринку цінних паперів інформаційні провали, які успішно використовуються невеликою кількістю учасників ринку цінних паперів, можуть призводити до виникнення фінансових дисбалансів, поглиблення яких є однією з причин формування і поширення кризових явищ у фінансовій системі. Це потребує розвитку нових регуляторних механізмів, здатних обмежити негативний вплив асиметрії інформації на розвиток як ринку цінних паперів, так і розвиток фінансового ринку та національної економки в цілому.
Ключові слова: ринок цінних паперів, асиметрія інформації, фінансова криза, інформаційні дисбаланси, ризик безвідповідальності
Рис.: 2. Бібл.: 15.

Мацелюх Наталія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, директор, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу і аудиту, Національний університет державної податкової служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 8201, Україна)
Email: matseluch@bk.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мацелюх Н. П. Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 273–278.

Список використаних у статті джерел

Акерлоф А. Дж. Поведенческая макроэкономика и макроэкономическое поведение : Нобелевская лекция 8 декабря 2001 г. / А. Дж. Акерлоф // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : В 5 т. – Т. 5. – М. : Мысль, 2005. – С. 444–483.
Базилюк Я. Світові економічні процеси спонукають Україну розвивати свій внутрішній ринок / Я. Базилюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uspp.org.ua/interview/20.svitovi-ekonomichni-procesi-sponukayut-ukrainu-rozvivati-sviy-vnutrishniy-rinok.htm&print
Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки : монографія / Ю. М. Коваленко ; Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2013. – 608 с.
Паєнтко Т. В. Відносини принципал/агент у регулюванні фінансових потоків / Т. В. Паєнтко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 129–136.
Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2008. – 312 с.
Alchian A. Production, Information Costs, and Economic / A. Alchian, H. Demsetz // Organization : American Economic Review 62 (December 1972). – P. 777–795.
Benston G. J. A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation / G. J. Benston, C. W. Smith // Journal of Finance. – 1976. – Vol. 31. – P. 215–231.
Berle А. The Modern Corporation and Private Property / А. Berle, G. Means. – 2nd ed. – New York : Harcourt, Brace and World, 1967.
Coase R. H. The Problem of Social Cost / R. H. Coase // Journal of Law and Economics. – 1960. – No. 3.
Diamond D. W. Financial Intermediation and Delegated Monitoring / D. W. Diamond // Working Paper. Graduate School of Business. University of Chicago. – 1980 : Financial Intermediation and Delegated Monitoring // Review of Economic Studies. – 1984. – Vol. 51. – P. 393–414.
Fama Eugene F. Random Walks In Stock Market Prices / E. F. Fama // Financial Analysts Journal. – No. 21 (5). – P. 55–59.
Hurwicz L. On Informationally Decentralized Systems // Decision and Organization / McGuire and Radner (eds.). – North-Holland; New York, 1972.
Jensen Michael C. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure / M. C. Jensen, W. N. Meckling // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3, No. 4. – P. 305–360.
Leland H. E. Information Asymmetries, Financial Structure and financial Intermediation / H. E. Leland, D. H. Pyle // Journal of Finance. – 1980. – Vol. 32. – P. 371–387.
Selected Essays by Frank H. Knight, Volume 2: Laissez Faire: Pro and Con, (ed. by Ross B. Emmett), 1999.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.7
Чуницька І. І.
Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоків (c. 279 - 284)

Статтю присвячено систематизації проблем розвитку інфраструктурного потенціалу фінансового ринку та пошуку шляхів їх вирішення в умовах економічних шоків. Велика кількість регуляторів у сфері фінансового ринку та низька ефективність регуляторного процесу обумовили високий ризик шахрайства з операціями на фінансовому ринку, внаслідок чого рівень довіри до нього залишається вкрай низьким. Всі ці проблеми протягом останніх двох років поглибилися ще більше, оскільки невизначеність економічна поглибилися під впливом невизначеності політичної. Ця ситуація стала підґрунтям для виникнення серйозних шоків в економіці, які поглиблюють проблеми розвитку фінансового ринку та його інфраструктурного потенціалу. Результати проведеного дослідження засвідчили, що в умовах економічних шоків найбільш вразливими секторами фінансового ринку є ринок цінних паперів, банківська система та страховий ринок. В умовах економічних шоків складні ланцюги взаємного впливу, які існують між цими секторами, порушуються, що негативно позначається на розбудові інфраструктурного потенціалу ринку цінних паперів. Негативний вплив на розвиток інфраструктурного потенціалу проявляється через низьку ефективність функціонування ринку цінних паперів, який в умовах надмірної банкоцентричності не здатний пом’якшити удари економічних шоків. Низька якість регулювання банківської системи порушує її стійкість до криз, а низька якість розкриття інформації не сприяє формуванню довіри до банківського сектору. Зважаючи на те, що страхові компанії розміщують свої резерви переважно в банківських депозитах, криза банківської системи спричиняє ланцюгову реакцію на страховому ринку. В результаті цього основні елементи інфраструктурного потенціалу фінансового ринку функціонують неефективно. Вирішення окреслених проблем передбачає підвищення рівня якості інформаційного забезпечення діяльності на фінансовому ринку та підвищення рівня відповідальності регуляторів за низьку якість регулювання або бездіяльність в умовах економічних шоків.
Ключові слова: фінансовий ринок, ринок цінних паперів, страховий ринок, інфраструктурний потенціал фінансового ринку
Табл.: 3. Бібл.: 12.

Чуницька Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: ichunitskaya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чуницька І. І. Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоків // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 279–284.

Список використаних у статті джерел

Гончарук І. Ринок цінних паперів як джерело фінансування економіки / І. Гончарук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 30. – С. 446–452.
Корнійчук О. Ключові проблеми в діяльності фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері / О. Корнійчук // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 11/12. – С. 17–27.
Лисенко Ж. П. Фінансовий ринок України – стан, тренди та напрями розвитку / Ж. Лисенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3126
Простебі Л. І. Особливості сучасного розвитку глобального фінансового ринку як середовища поширення економічних коливань / Л. І. Простебі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 26. – С. 153–159.
Лясковець Г. М. Дослідження розвитку фінансового ринку в умовах циклічності світового господарського розвитку / Г. М. Лясковець // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – 2011. – Т. 1. – С. 425–433.
Stiglitz J. Globalization and its discontents / J. Stiglitz. – New York : W.W. Norton, 2002.
Krugman P. The Return of Depression Economics / P. Krugman. – Cambridge : MIT Press, 1998.
Процько О. В. Особливості кон’юнктури ринку державних цінних паперів / О. В. Процько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
Звіт НБУ за 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua
Акімова І. Банки України: як вибратися з петлі недовіри / І. Акімова, В. Комаров // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/macrolevel/banki-ukrayini-yak-vibratisya-z-petli-nedoviri-vihid-iz-bankivskoyi-krizi-yak-rozirvati-kolo-nedoviri-_.html
Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/sektor/sk_9_mis_2015.pdf
Губар О. Страховий випадок: в країні банкрутують великі СК / О. Губар // Банкрутство та ліквідація в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankruptcy-ua.com/articles/370


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.5 (477.8):351.83
Іляш О. І., Лупак Р. Л., Качмар Н. М.
Необхідність системного реформування соціальної політики для забезпечення розвитку ринку праці західних регіонів України (c. 285 - 292)

Мета статті полягає у системному представленні концептуальних засад реформування соціальної політики в контексті забезпечення розвитку ринку праці на прикладі західних регіонів України. У результаті дослідження виявлено причини пасивності та фінансової неспроможності існуючої соціальної політики на території західних регіонів України. Доведено необхідність та важливість системного реформування соціальної політики для забезпечення збалансованого розвитку західних регіонів України. Визначено системні вади політики регулювання ринку праці, що посилюють невідповідність галузевої структури зайнятості потребам інноваційного розвитку економіки західних регіонів. До таких критичних соціальних чинників віднесено загострення соціальних проблем відтворення ринку праці, деструктивні зміни соціального та демографічного розвитку прикордонних територій, зниження ефективності превентивних та проактивних заходів політики регулювання регіонального ринку праці, повільні темпи зниження рівня зареєстрованого безробіття та неспроможність активної політики сприяння зайнятості населення, збереження трудонадлишкової кон’юнктури ринку праці, зростання тіньового та неформального сегмента зайнятих. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямами активізації впливу соціальної політики на забезпечення збалансованого розвитку західних регіонів України варто вважати реалізацію просторової стратегії розвитку регіональних ринків праці у коротко- та довгостроковій перспективі, посилення впливу освітньої компоненти на формування високоякісного трудового потенціалу і наукове забезпечення у сфері збалансованого розвитку регіону. Відповідно в межах цих напрямів запропоновано заходи, які дозволяють їх досягти. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення пріоритетних напрямів соціальної політики, які будуть враховувати стан ринку праці на окремому етапі його стратегічного розвитку та в межах окремо взятої території, та засобів, що забезпечать їх досягнення.
Ключові слова: соціальна політика, ринок праці, західні регіони України, населення
Табл.: 3. Бібл.: 8.

Іляш Ольга Ігорівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: oliai@meta.ua
Лупак Руслан Любомирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: economist_555@ukr.net
Качмар Назарій Мирославович – аспірант, кафедра економіки підприємства, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: economist_555@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іляш О. І., Лупак Р. Л., Качмар Н. М. Необхідність системного реформування соціальної політики для забезпечення розвитку ринку праці західних регіонів України // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 285–292.

Список використаних у статті джерел

Бєлєнький П. Ю. Конкурентність на транскордонних ринках : монографія / П. Ю. Бєлєнький, Є. Е. Мaтвєєв тa ін. – Львів : Інститут регіонaльних досліджень НAН України, 2005. – 215 с.
Візняк Ю. Зайнятість населення у прикордонному районі / Ю. Візняк // Вголос : щоденнa інтернет-гaзетa. – 27.03.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gоv.ua/articles/1178/
Ринок праці у 2014 році : доповідь за даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, обстежень підприємств, установ та організацій, a також за адміністративною інформацією державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://ukrstat.gоv.ua/druk/publicat/kat_u/2015/dоp/04/dоp_pr_2014.zip
Засадко В. В. Щодо мінімізації негативних наслідків трудової міграції в Карпатському Єврорегіоні : аналітична записка / В. В. Засадко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gоv.ua/articles/1179/
Звіт про результати дослідження міграційних настроїв студентів Львова / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://miоk.lviv.ua/wp-cоntent/uplоads/2015/04/zvitpj.pdf
Інтернет-ресурси Головного управління статистики у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Флейчук М. І. Інституційні механізми залучення коштів трудових мігрантів як інвестиційного ресурсу розвитку економіки периферійних територій західних регіонів України : аналітична записка / М. І. Флейчук, О. А. Радіца, О. Р. П’ятковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gоv.ua/articles/1338/
Худицький В. Неформaльні трудові відносини / В. Худицький // Дзеркало тижня : щотижнева інтернет-гaзетa. – 12.06.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/business/nefоrmalni-trudоvi-vidnоsini-nini-lishe-tretina-pidpriyemstv-ne-planuye skоrоchuvati kilkist-svоyih-pracivnikiv-.html


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 316.61:331.108.2
Польова В. В.
Соціокультурні домінанти в системі факторів детермінації трудової поведінки працівників (c. 293 - 301)

Метою публікації є дослідження факторів детермінації трудової поведінки працівників та розробка їх ієрархічної класифікації із виділенням декількох рівнів та соціокультурних домінант; порівняння ціннісної моделі праці, що склалася у свідомості сучасних українців з її ідеалом та визначення перспектив поступового відродження основ ідеальної моделі праці в системі управління трудовою поведінкою працівників. На основі аналізу та узагальнень наукових праць багатьох учених автором систематизовано фактори детермінації трудової поведінки працівників та виокремлено два основних підходи до їх визначення: за походженням та за різновидом потреб, під дією яких виникає та змінюється трудова поведінка. Обґрунтовано, що у процесі формування, реалізації та розвитку трудової поведінки особистості вирішальну роль відіграють її цінності та потреби. Автором розроблено ієрархічну класифікацію факторів детермінації трудової поведінки працівників із виділенням в ній глобального, локально-цивілізаційного, макро-, мезо-, мікро-, міні- та нанорівнів. Доведено, що локально-цивілізаційний рівень (соціокультурні фактори) чинить визначальний вплив на всі нижчі рівні та фактори детермінації трудової поведінки працівників. На основі аналізу ґрунтовних досліджень щодо визначення ступеня актуалізації та задоволеності потреб сучасних українців у процесі праці зроблено висновок про руйнування традиційної для нашої країни моделі праці. Рекомендовано подальший пошук ефективних шляхів та методів управління трудовою поведінкою працівників проводити обов’язково із урахуванням принципу соціокультурної ідентичності.
Ключові слова: трудова поведінка, управління персоналом, соціокультурні домінанти, соціокультурна ідентичність, цінність праці, потреби, ієрархічна класифікація, фактори детермінації трудової поведінки
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 24.

Польова Вікторія Валеріївна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: polevita@bk.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полевая В. В. Социокультурные доминанты в системе факторов детерминации трудового поведения работников // Проблемы экономики. – 2015. – №4. – C. 293–301.

Список використаних у статті джерел

Мостовая Е. Б. Экономическое поведение: анализ и прогноз / Е. Б. Мостовая. – Новосибирск : Наука, 1994. – 132 с.
Здравомыслов А. Г. Человек и его работа в СССР и после / А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 485 с.
Экономическая социология : учебное пособие [для вузов] / Под ред. В. И. Верховина. – М. : Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. –736 с.
Кулькова И. А. Управление трудовым поведением как фактор усиления трудовой мотивации : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) / И. А. Кулькова. – Ижевск, 2009. – 47 с.
Слинкова О. К. Мотивационное управление персоналом: методические и прикладные аспекты : монография / О. К. Слинкова. – Братск : БрГУ, 2005. – 193 с.
Дороніна М. С. Управління поведінкою персоналу. Гендерний аспект : монографія / М. С. Дороніна, В. І. Ковальова ; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : [АдвА], 2009. – 283 с.
Базалійська Н. П. Фактори формування трудової поведінки персоналу організації / Н. П. Базалійська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2010. – С. 518–522.
Alderfer C. P. An Empirical Test of a New Theory of Human Needs / C. P. Alderfer // Organizational, Behaviour and Human Performance. – 1969. – Vol. 4, Issue 2. – P. 142–175.
Herzberg F. I. One More Time: How do You Motivate Employees? / F. I. Herzberg // Harvard Business Review. – 1987. – Vol. 65, Issue 5. – P. 109–120.
Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки : монографія молодих вчених / Під наук. ред. Г. В. Задорожного, О. І. Давидова. – Х., 2013. – 265 с.
Пахомов Ю. Н. Пути и перепутья современной цивилизации / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко. – М. : Международный деловой центр, 1998. – 432 с.
Сорокин П. А. Современные социологические теории / П. А. Сорокин // Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия. – М. : Аспект-пресс, 1998. – С. 43.
Тойнби А. Дж. Исследование истории : В 3 т. / Пер. с англ., вступ. статья и комментарии К. Я. Кожурина. – СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2006. – 1333 с.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон.- М. : Изд-во АСТ, 2003. – 603 с.
Польова В. В. Особливості ставлення до праці та мотивації трудової діяльності у різних соціокультурних системах / В. В. Польова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – № 42. – С. 420–429.
Компаниец В. В. Ценность труда: идеал и реальность, угрозы и перспективы / В. В. Компаниец // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. – 2013. – № 2 (6). – С. 23–29.
Архимандрит Платон (Игумнов). Основные категории потребностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.eparhia-saratov.ru/ books/09i/igumnov/igumnov1/30.html
Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Ч. 2. Якість управління соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні пріоритети (на прикладі залізничного транспорту) : монографія / В. В. Компанієць. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 296 с.
Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Ч. I. Розвиток соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Духовно-моральна соціально-економічна система : монографія / В. В. Компанієць. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 296 с.
Свод корпоративных принципов НПО «МИР» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mir-omsk.ru/about/corporate-culture/russian-way.html
Documentation of the World Values Surveys: 2010-2014 wave [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wvsevsdb.com
Datafiles and Documentation: EVS 2008 - 4th wave [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europeanvaluesstudy.eu
Центр Разумкова. Соціологічне опитування: що потрібно для щастя в першу чергу? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=356
Єрмолаєв А. Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні : аналітична доповідь / А. Єрмолаєв, О. Левцун, О. Мельничук, В. Щербина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://culture2025.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/12_Культурні-практики-і-культурна-політика.pdf


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 65.016.8
Гвоздицький В. С., Клебанова Т. С.
Нейро-нечітке моделювання фінансових криз у корпоративних системах (c. 302 - 308)

Стаття присвячена розробці комплексу моделей оцінки загрози формування фінансових криз у корпоративних системах сільськогосподарської галузі України. Запропоновано концептуальний підхід до розробки й реалізації подібних економіко-математичних моделей. Побудовані моделі оцінки схильності фінансово-промислової групи та дочірніх підприємств корпорації до банкрутства методом нейронних нечітких мереж. Побудована модель оцінки впливу фінансової кризи на дочірньому підприємстві на фінансовий стан корпорації у цілому. Зроблені висновки щодо поточного стану корпорації «Бісквіт-Шоколад» та п’яти її дочірніх підприємств. Запропонований метод «гусениця» для побудови моделей прогнозування майбутніх значень показників підприємств корпоративної системи. Запропоновані рекомендації щодо впровадження антикризових заходів у корпорації.
Ключові слова: банкрутство, криза, модель, нечітка логіка, нечіткі нейронні мережі, оцінка, прогнозування, фінансовий стан
Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 1. Бібл.: 12.

Гвоздицький Віталій Сергійович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: gvozdikramm@gmail.com
Клебанова Тамара Семенівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: t_kleb@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гвоздицький В. С., Клебанова Т. С. Нейро-нечітке моделювання фінансових криз у корпоративних системах // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 302–308.

Список використаних у статті джерел

Давиденко Н. М. Оцінка фінансового стану підприємств корпоративного типу в агробізнесі України / Облік і фінанси АПК : науково-виробничий журнал. – 2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/290/84/
Зайченко Ю. Сравнительный анализ методов оценки риска банкротства предприятий Украины / Ю. Зайченко, С. Рогоза, В. Столбунов // International Book. Series "Information Science and Computing". – 2006. – С. 103–110.
Клебанова Т. С. Моделювання оцінки загрози банкрутства підприємств корпоративного типу / Т. С. Клебанова, В. С. Гвоздицький // Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем : монография. – Бердянск : ФОП Ткачук О. В., 2015. – С. 110–120.
Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу / А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2010. – № 9. – С. 24–46.
Панасенко О. В. Формування системи показників фінансового стану підприємств для оцінки загрози банкрутства / О. В. Панасенко, В. С. Гвоздицький // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Т. IХ, вип. 265. – 320 с.
Пономаренко В. С. Механизм санационного управления предприятием: основы формирования и модели реализации / В. С. Пономаренко, Е. В. Раевнева, С. А. Степурина. – Х. : ИНЖЭК, 2009. – 304 с.
Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. О. Терещенко // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38–44.
Чернов В. Г. Нечетко-множественные методы и модели в задачах антикризисного управления / В. Г. Чернов, М. К. Суворов // Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография / Под ред. О. И. Кирикова. – Воронеж : ВГПУ, 2006. – С. 185–217.
Klebanova T. S. Some Approaches to Modelling the Threat Estimation of Forming Financial Crises in Corporate Systems / T. S. Klebanova, L. S. Guryanova, V. S. Gvozdytskyi // 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015, Sofia, Bulgaria, November 13-14th 2015). – University of National and World Economy (UNWE). – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icaictsee.unwe.bg/proceedings/default.html/ICAICTSEE-2015.pdf
Sandin A. Corporate Bankruptcy Prediction Models Applied to Emerging Economies: Evidence from Argentina in the Years 1991–1998 / A. Sandin, M. Porporato // International Journal of Commerce & Management. – 2010. – No. 17 (4). – P. 295–311.
Stepanov D. SSA-based Approaches to Analysis and Forecast of Multidimensional Time Series / D. Stepanov, N. Golyandina // Proceedings of the 5th St.Petersburg Workshop on Simulation (June 26 – July 2, 2005, St. Petersburg). – St. Petersburg : State University, 2005. – P. 293–298.
Zarei M. Applying Adaptive Neuro Fuzzy Model for Bankruptcy Prediction / M. Zarei, M. Rabiee, T. Zanganeh // International Journal of Computer Applications. – 2011. – No. 20 (3). – P. 15–21.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.342
Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В.
Науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування (c. 309 - 319)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, що дозволить сформувати комплекс обґрунтованих управлінських рішень у напрямку забезпечення належного рівня фінансової безпеки за певної стратегії та слугуватиме інструментом підвищення якості прийнятих стратегічних альтернатив розвитку на основі невипадкового вибору найбільш суттєвих управлінських заходів, що адекватні поточній ситуації та з урахуванням прогнозних станів на майбутнє. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, який базується на комплексній дуальній оцінці: ранжуванні стратегічних альтернатив методом багатокритеріального вибору на основі адитивної згортки для кожної визначеної стратегії і кожного з напрямів фінансово-економічної діяльності з одного боку та оцінці ефективності стратегічних заходів управління фінансовою з використанням методології теорії корисності – з іншого. Визначено, що обґрунтованість вибору стратегічних рішень забезпечення фінансової безпеки базується на синтезі загальноукраїнської практики реалізації можливих альтернатив із внутрішніми можливостями підприємства (наявним потенціалом), вираженими у вигляді переваг керівництва. Побудовано та наведено графічну інтерпретацію функцій приналежності обчислених нечітких очікуваних корисностей стратегічних альтернатив для ПАТ «Смілянський електромеханічний завод».
Ключові слова: фінансова безпека, підприємства машинобудування, варіанти стратегії управління фінансовою безпекою, багатокритеріальний вибір, теорія корисності, нечіткі очікувані корисності стратегічних альтернатив
Рис.: 5. Табл.: 5. Формул: 9. Бібл.: 18.

Кузьминчук Наталія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: nkuzminchuk@ukr.net
Олексюк Тетяна Василівна – аспірант, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: otv4833@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В. Науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування // Проблеми економіки. – 2015. – №4. – C. 309–319.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга; Ника-Центр, 2004. - 784 с.
Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева; Нац. академія управління. – К. : НАУ, 2010. – 232 с.
Петренко Л. М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / Л. М. Петренко; Держ. вищий навч. заклад «Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 20 с.
Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія / О. І. Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 337 с.
Костирко Р. О. Аналіз і діагностика фінансової спроможності підприємств в управлінні фінансовою безпекою держави : монографія / Р. О. Костирко, Н. В. Темнікова. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 192 с.
Алиев Р. А. Управление производством при нечеткой исходной информации / Р. А. Алиев, А. Э. Церковный, Г. Л. Мамедова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 240 с.
Андрейчиков А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
Берштейн Л. С. Нечеткие модели для экспертных систем САПР / Л. С. Берштейн, А. В. Боженюк, Н. Г. Малышев. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 134 с.
Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечетких моделей: примеры использования / А. Н. Борисов, О. А. Крумберг, И. П. Федоров. – Рига : Зинатне, 1990. – 184 с.
Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. А. Заде. – М. : Мир, 1976. – 166 с.
Заде Л. А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений / Л. А. Заде. – М. : Знание, 1974. – 120 с.
Кофман А. Введение в теорию нечетких чисел / А. Кофман. – М. : Радио и связь, 1982. – 432 с.
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396 с.
Пушкарь А. И. Антикризисное управление: стратегии, модели, механизмы / А. И. Пушкарь, А. Н. Тридед, А. Л. Колос. – Х. : ХГЭУ, 2001. – 452 с.
Раевнева Е. В. Выбор санационных решений на основе применения аппарата нечетких множеств / Е. В. Раевнева, С. А. Степурина // Модели управления в рыночной экономике. Специальный выпуск. – Донецк : ДонНУ, 2005. – С. 501–509.
Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Х. Райфа, Р. Л. Кини. – М. : Радио и связь, 1981. – 560 с.
Рыжов А. П. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости / А. П. Рыжов. – М. : Диалог-МГУ, 1998. – 190 с.
Степурина С. А. Аксиоматическая теория полезности и принятие управленческих санационных решений / С. А. Степурина // Науковий потенціал світу 2004 : Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 18. – С. 69–70.


  The Promblems of Economy, 2009-2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру