УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2009

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.4
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Череднік В. І.
Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку (c. 3 - 17)

У статті розглядається місце високотехнологічного сектора в економіках країн світу й динаміка його розвитку. Аналізується стан і перспективи розвитку високотехнологічного сектора в економіці України. Особлива увага приділена розвитку авіаційної й ракетно-космічної галузей України.
Ключові слова: високотехнологічний сектор, економіки країн світу, авіаційна галузь, ракетно-космічна галузь
Табл.: 18. Бібл.: 22.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru
Череднік Віталій Іванович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2384

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Череднік В. І. Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 3–17.

Список використаних у статті джерел

Кривов Г. А. Мировая авиация на рубеже XX – XXI столетий. Промышленность, рынки / Кривов Г. А., Матвиенко В. А., Афанасьева Л. Ф. – К.: «Компанія «Індустріальні технології», 2003. –296 с.
Airbus global market Forecast 2006 – 2025. – Режим доступу: http://www. airbus.com
Airbus global market Forecast 2007 – 2026. – Режим доступу: http://www. airbus.com
Press releases Boeing . – Режим доступу: http://www.boeing.com/news/releases/index.html
Press releases Bombardier. – Режим доступу: www.bombardier.com
Japan aircraft development corporation (Jadc). – Режим доступу: www.jadc.or.jp
Press releases embraer. – Режим доступу: http://www.embraer.com/english/content/home
Дані підприємств АП України. РБК-Україна. – Режим доступу: http://tbu.com.ua
Андрущенко О. Полный улет. Отечественные самолетостроители оценивают первые результаты создания авиастроительной корпорации / О. Андрущенко // Бизнес. – 2006. – № 5. – С. 80 – 84.
Рахункова палата України. – Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/achamber
Міністерство транспорту та зв’язку України. Державна авіаційна адміністрація. – Режим доступу: http://www.avia.gov.ua; http://www.ukraviatrans.gov.ua/ news
Андрющенко О. Лом престарелых / О. Андрющенко // Бизнес. – 2007. – № 9. – С. 112 – 116.
Прилукова Л. В. Действия, предпринимаемые провайдерами пусковых услуг в условиях «вялого» рынка коммерческих запусков / ГКб «Южное» для «Спейс-информ» / Аэрокосмический портал Украины / интернет-ресурс: http://www.nkau.gov.ua
Матюшенко И. Ю., Макеева И. В. Инновационный механизм развития ракетно-космического комплекса Украины в условиях глобального экономического кризиса // Бизнес Информ. –2009. – № 10. – С. 40 – 52.
Пуски ракетоносіїв України 1999 – 2008 / Інтернет-ресурс: http://www.nkau.gov.ua
Алексеев Ю. О выборе приоритетов космической деятельности Украины // Вселенная, пространство, время, № 2, 2006. – С. 20 – 23.
Кукушкин В. И., Левенко А. С. / Воздушно-космический самолёт. Время поиска и свершений. – Д.: Проспект, 2007. – 108 с.
Горбулін В., Федоров О. Космічна стратегія: не маєш своєї – станеш частиною чужої // Дзеркало тижня, № 6 – 7, 20.02.2010. –С. 11.
Українські космічні технології. Світ ідей та інновацій / За ред. Е. І. Кузнєцова; На замовлення НКАУ. – К.: Український науково-інженерний центр Спілки наукових та інженерних об’єднань України, 2008. – 48 с.
Антон Филатов / Украинское ракетостроение: между стагнацией и приватизацией / Интернет-ресурс: http://transserver.net
Воронюк В. / Военно-промышленный курьер: Космические приоритеты Украины /Интернет-ресурс: http://www.space.com.ua
Северин Д. / Космические будни Украины: цифры, факты, мнения экспертов / Интернет-ресурс: http://telegrafua.com/256/economics/3958/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.124.4
Орлов П. А.
Фінансово-економічна криза в Україні та деякі шляхи її подолання (c. 18 - 24)

У статті автор осмислює уроки кризи, відстоюючи думку, що основним з них є повний крах неоліберальної моделі розвитку ринкової економіки, що проповідувала її саморегулювання при скороченні втручання держави. показано, що сформоване монопольне положення США в регулюванні світової фінансово-валютної системи перейшло й на багато інших сфер. Воно завдало колосальної шкоди всім країнам світу, і повинне бути негайно ліквідовано. Обґрунтовано деякі напрямки виходу із кризи економіки України.
Ключові слова: фінансово-економічна криза, неоліберальна модель, саморегулювання, втручання держави
Бібл.: 23.

Орлов Петро Аркадійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kafedra_eim@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2246

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Орлов П. А. Финансово-экономический кризис в Украине и некоторые пути его преодоления // Проблемы экономики. – 2009. – №3. – C. 18–24.

Список використаних у статті джерел

Закон України «про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 року №283/97-ВР із змінами і доповненнями.
Фридман М. Капитализм и свобода. – М.: Новое издательство, 2006. – 240 с.
Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України, 2009. – № 2.– С. 5 – 23.
Некіпєлов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи // Економіка України, 2009. – № 2.– С. 24 – 30.
Грищенко В. О., Кизим М. О., Іванов Ю. Б. Програма загальнодержавних антикризових заходів. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 36 с.
Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики, 2009. – № 2.– С. 4 – 23.
Ершов М. Кризис 2008 года: «моменты истины» для глобальной экономики и новые возможности для России // Вопросы экономики. 2008. – № 12. – С. 4 – 26.
Потенціал України та його реалізація: Спільний аналітичний звіт Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національного банку України. – 2008. – 110 с.
Орлов П. А., Орлов С. П. Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств. Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 317 – 335.
Инструкція з обліку основних засобів бюджетних установ // Галицькі контракти, 1998. – № 35.– С. 68 – 73.
Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 // Налоги и бухгалтерский учет, 2000. – № 43. – С. 10 – 22.
Орлов П. А., Орлов С. П. Визначення зношування основних засобів бюджетних установ // Фінанси України.– 2002. – № 2. –С. 41 – 48.
В шансе на спасение отказать // Газета Время, 2009. – 12 февраля.
Les banques prtservent les bonus de leurs traders // Le monde 30.01.09.
L’Ue ne devrait pas lancer de plan d’aide а l’europe de l’est/// Le monde,Fr. – 01.03.09.
Le dollar doit-il rester la monnaie de reference? // Le monde,Fr. – 25.03.09.
Relance ou regulation, les positions des pays du g20 // Le monde, Fr. – 27.03.09.
53% des americains pour le capitalisme // Le Figaro, 9.04.09.
S. Laurent, S. Potier. Social : 2,6 milliards pour «les victimes de la crise» // Le Figaro, 19.02.09.
Юсим М. Первопричина мировых кризисов / Вопросы экономики. – 2009. – № 1.– С. 28 – 39.
Robin Jean-Pierre. Pourquoi l’amerique fait mieux que la zone euro // Le Figaro, 25.06.09.
Regis arnaud. Le Japon decouvre son madoff, l’escroc qui inventa le «yen divin» // Le Figaro, 06.02.09.
http://www.ukrstat.gov.ua


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.482.2
Тищенко О. М., Петрова Н. Б.
Особливості туристських кластерів як синтетичних утворень (c. 24 - 30)

Розглянуті підходи до визначення «кластер» та «туристський кластер», надано авторське бачення дефініції «туристський кластер». Запропонована схема формування туристського кластера, проаналізовані особливості туристського продукту (послуги), що впливають на формування туристського кластера.
Ключові слова: туризм, туристський кластер, інноваційна складова, особливості туристської послуги, формування
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Петрова Надія Борисівна – кандидат економічних наук, науковий співробітник, кафедра туризму і готельного господарства, Харківська національна академія міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2279

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Петрова Н. Б. Особливості туристських кластерів як синтетичних утворень // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 24–30.

Список використаних у статті джерел

Горлачук В. В. Кластерна модель розвитку туризму в місті. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/npchdu/economy /200996/96 – 14.pdf
Портер М. Э. Конкуренция: Учебное пособие. пер. с анг. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 496 с.
Пойтченко К. А. Кластери як фактор структурування економіки // Стратегія економічного розвитку України. – 2001. – Вип. 7.– С. 623 – 628.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. №1282 – IV.
Марков Л. С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты. – Режим доступа: http://www.globalteka.ru/referat/doc_ details/2835------.html
Пилипенко И. В. Повышение конкурентоспособности с помощью развития кластеров и промышленных районов // Гуманитарный стратегический маневр / Под ред. В. Н. Кузнецова. – М.: Книга и бизнес, 2004. – С. 130 – 155
Ковалев Ю. П. Региональные туристские кластеры как перспективная составная часть туристского хозяйства России / Смоленский гуманит. ун-т. Смоленск. – Режим доступа: http:// www.shu.ru/pages/magazin/base
Кальченко О. М. Кластеризація в туристичній галузі. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcndtu/ekon/2009_39/22.htm
Гонтаржевська Л. Г. Ринок туристичних послуг в Україні: Навч. посіб./ Л. Г. Гонтаржевська – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.
Стан туристичної інфраструктури Чернігівщини: проблеми і перспективи. – Режим доступу: http://val.ua/culture/culture


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.122
Гейман О. А., Крупа О. М.
Теоретичні основи типологізації регіонів країни (c. 31 - 35)

В статті аналізуються теоретичні основи типологізації регіонів України. Висунуто та доведено гіпотези типологізації: про виявлення регіонів, що вимагають державної підтримки, на основі їх типологізації, та про характер типологізації регіонів країни.
Ключові слова: типологізація, регіон, економічний розвиток, економічне зростання
Рис.: 3. Табл.: 6. Бібл.: 17.

Гейман Олег Айзікович – кандидат економічних наук, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Крупа Олеся Миронівна – здобувач, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2301

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гейман О. А., Крупа О. М. Теоретичні основи типологізації регіонів країни // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 31–35.

Список використаних у статті джерел

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: м.: ГУ ВшЭ, 2001.– 495 с.
Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб.– К.: Вища школа, 2000.– 223 с.
Гутман Г. В., Мироедов А. А., Федин С. В. Управление региональной экономикой: Монография.– М.: Финансы и статистика, 2001.– 176 с.
Типология российских регионов // Авторский коллектив: Б. Бутс, С. Дробышевский, О. Кочеткова, Г. Мальгинов, В. Петров, Г. Федоров, А Хехт, А. Шеховцов, А. Юдин.– М., 2002.– 196 с.– [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.iet.ru
Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В. В. Вольского.– М.: Крона-пресс, 1998.
Болотин Б. М., Шейнис В. Л. Экономическое развитие стран в цифрах. Опыт статистического исследования 1950 – 1988 гг.– М.: Наука, 1988.
Типологизация несоциалистических стран / Тягуненко В. Л., Фридман Л. А., Гордон П. Ф., Андрукович П. Ф. и др.– М.: Наука, 1976.
Анализ развития регионов России (типология регионов, выводы и предложения), проект т АСиС (контракт Bis/95/321/057). Международный опыт региональной политики.– М.: Экспертный институт, 1996.
Оцuh ч. Основна теориjска и методоломка нитаньа утврhuваа критерujума и показательа развиjености.– Београд: Институт економских наука, 1985.
Дуглас Ю. Основные характеристики региональной полемики. Европейский опыт. исследовательский центр европейской политики Старклайдского университета Шотландии.
State of the regions report. nier [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://203.23.174.102/regionlink/state_regions.htm
Бородулина Н. А. О классификации кризисных территорий.– М.: ИГРАН, 1996.
Лавровский Б. Классификация регионов РФ для целей региональной политики.
Маркова Н., Беденков А. Социально-экономическое положение регионов России (Обзор) // Вопросы экономики.– № 3.–1995.
Galkin A., Kazakov A. A typology of Russians regions and the case study approach. ch. 2, 1998.
Типологизация несоциалистических стран / Тягуненко В. Л., Фридман Л. А., Гордон П. Ф., Андрукович П. Ф. и др.– М.: Наука, 1976.
Федеральный бюджет и регионы. Опыт анализа финансовых потоков.– М.: Диалог МГУ, 1999.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.3
Пилипенко А. А.
Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємтва (c. 36 - 46)

Розглянуто особливості формування обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту підприємств та їх об’єднань. Визначено напрямки застосування інструментарію основних теорій та концепцій менеджменту в розрізі елементів методу бухгалтерського обліку та запропоновано напрямки вирішення наявних невідповідностей між можливостями бухгалтерського обліку щодо утворення інформаційного забезпечення для системи менеджменту та запитами цієї системи.
Ключові слова: стратегічний менеджмент, обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік
Рис.: 12. Бібл.: 19.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2756

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А. Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємтва // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 36–46.

Список використаних у статті джерел

Дубейковский В. И. Практика функционального моделирования с AllFusion process modeler 4.1. Где? Зачем? Как?– М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004.– 464 с.
Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин.– М.: ИНФРА-М, 2004.– 320 с.
Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Р. Каплан, Д. Нортон.– М.: Олимп-бизнес, 2005.– 416 с.
Каплан Р. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей / Р. Каплан, Д. Нортон.– М.: ИД «Вильяс», 2006.– 384 с.
Малый экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна.– М.: Институт новой экономики, 2000.– 1088 с.
Марк Д. А. Методология структурного анализа и проектирования: Пер. с англ. / Предисловие Д. Т. Росса / Д. А. Марк, К. Мак-Гоуэн.– М.: Метатехнология, 1993.– 240 с.
Пилипенко А. А. Організація обліку і контролю: Підручник / А. А. Пилипенко, В. І. Отенко.– Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2005.– 424 с.
Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия // Управление компанией. – 2003. – № 2. – С. 17–23.
Райан Б. Стратегическийучет для руководителя.– М.: Аудит, Юнити, 1998.– 616 с.
Руководство к своду знаний по управлению проектами (руководство pmBook) [Электронный ресурс].– Режим доступа: http: //www.pmbook.com
Саттон Дж. Д. М. Корпоративный документооборот: принципы, технология, методология внедрения.– СПб.: Азбука, 2002.– 458 с.
Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник.– К.: КНЕУ, 2004.– 380 с.
Семь нот менеджмента.– 3-е изд., доп.– М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998.– 424 с.
Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / В. Сопко, В. Завгородний.– К.: КНЕУ, 2000.– 260 с.
Стандарты ГОСт в области разработки информационных систем [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.vernikov.ru
Стратегический учет: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалт. учет, анализ и аудит» / Под. ред. В. Э. Каримова.– М.: Омега-Л, 2005.– 168 с.
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business performance management / Е. Ю. Духонин, Д. В. Исаев, Е. Л. Мостовой и др. / Под ред. Г. В. Генса.– М.: Альпина бизнес букс, 2005.– 270 с.
Чабанова Н. В. Фінансова звітність підприємств.– Х.: Фактор, 2006.– 444 с.
Шафер Д. Ф. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат: Пер. с англ. / Д. Ф. Шафер, Р. Т. Фатрелл, Л. И. Шафер.– М.: Издательский Дом «Вильямс», 2003.– 1136 с.


Розділ:
УДК 338.45:669
Рудика В. І., Криваніч М. В.
Стратегія підвищення конкурентоспроможності проектних рішень інституту «ГІПРОКОКС» на світовому ринку інжинірінгових послуг (c. 46 - 52)

У статті показані основні напрямки й шляхи підвищення конкурентоспроможності проектних рішень Гіпрококсу на світовому ринку інжинірингових послуг. Наведено стратегію, організаційно-методичні підходи й інноваційні розробки інституту, що забезпечили йому конкурентні переваги.
Ключові слова: ГІПРОКОКС, конкурентоспроможність, інжинірингові послуги, проектні рішення, інновації, коксохімічна галузь
Рис.: 1. Бібл.: 7.

Рудика Віктор Іванович – кандидат економічних наук, директор, Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс» (вул. Сумська, 60, Харків, 61002, Україна)
Криваніч Марина Вікторівна – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 507

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рудыка В. И., Криванич М. В. Стратегия повышения конкурентоспособности проектных решений института «ГИПРОКОКС» на мировом рынке инжиниринговых услуг // Проблемы экономики. – 2009. – №3. – C. 46–52.

Список використаних у статті джерел

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцев. – М: 1999. – 372 с.
Геец В. М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний // Социально-экономические проблемы социального общества / Сумы: ИД «Университетская книга», 2005. – 430 с.
Украина в измерении экономики знаний / под ред. акад. НАН Украины В. М. Гейца. – К.: «Основа», 2006. – 592 с.
The global competitiveness report 2009 – 2010 / World economic Forum.– http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/global%20competitiveness%20report/index.htm
WorldsteelinFigures/Worldsteelassociation http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/WsiF09.pdf/
«Гипрококс»: история и современность / под ред. В. И. Рудыки. –X.: ИД «ИНЖЕК», 2009. – 296 с.
Рудыка В. И., Зингерман Ю. Е., Каменюка В. Б. и др. Технические разработки Гипрококса для строительства новых и реконструкции существующих коксовых батарей на современном этапе // Кокс и Химия, № 7, 2009. – с. 16.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.147
Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г.
Методологічні підходи до визначення сутності поняття «інтеграція суб'єктів господарювання» (c. 53 - 63)

В статті досліджується одна з фундаментальних проблем економічної теорії – інтеграція суб’єктів господарювання. Визначено теоретичні засади та основні принципи інтеграції суб’єктів господарювання. Розглянуто складові категорії «інтеграція», їх сутність та взаємозв’язок. проаналізовано трактування поняття «інтеграція суб’єктів господарювання» з боку представників різних методологічних підходів та уточнено його сутність.
Ключові слова: інтеграція, суб’єкт господарювання, парадокс цілісності, диференціація
Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Курочкіна Ірина Геннадіївна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3061

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г. Методологічні підходи до визначення сутності поняття «інтеграція суб'єктів господарювання» // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 53–63.

Список використаних у статті джерел

Вишенин Д. А. Управление финансово-инвестиционной стратегией предприятия: основные концептуальные положения // Вестник Волжского института экономики, педагогики и права. – Серия 1. Экономика и управление. – Вып. 5. – Волгоград: изд-во ВолГУ, 2007. С. 27 – 32.
Яров Ю. Глобализация экономики и развитие интегрированных процессов в СНГ // Российский экономический журнал, 2001, №1. – c. 74.
Николаева Т. И. Экономическая интеграция и особенности развития ее в торговле / Т. И. Николаева, В. М. Гаянова // Извес тия Уральского государственного экономического университета.– 2009.– № 1.– С. 18 – 24.
Политология: Энциклопедический словарь /Общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. – М.: Диалектика, 1993. – 122 с.
Словарь современных экономических и правовых терминов / Под ред. В. Н. Шимова, В. С. Каменкова. – М.: Амалфея, 2002. – 816 с.
Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азриляна. – 3-е изд. стереотип. – М.: Институт новой экономики, 1998. – 864 с.
Боржов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2004. – 896 с.
Борисов В. К. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2005. – 756 с.
Merriam Webster an american dictionary of the english language. – London, Merriam-Webster, 1961. – 654 p.
Миронов В. И. Специфика развития промышленной интеграции в Российской Федерации // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2007. – т. 5, № 4, ч. 3. С. 21 – 25.
Энгельгардт В. А. Интегратизм – путь от простого к сложному в познании явлений жизни / В. А. Энгельгардт // Вопросы философии. – 1970. – № 11. – С. 103 – 115.
Сафронов В. Интеграция и стратегические цели социально-экономического развития стран СНГ // Российский экономический журнал. –1996. – № 2. С. 64 – 68.
Попов А. А. Трансфертное финансирование в концепциях эффективности корпоративной интеграции: Монография / Под науч. ред. В. В. Гаврилова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т., 2003. – 174 с.
Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 408 с.
Философский энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Садовського. – М.: Инфра-М, 1998. – 840 с.
Кручинин Л. А. О возможных условиях заключения ценовых соглашений в группе взаимосвязанных предприятий / Кручинин Л. А., Сморгонский А. В. // Экономика и математические методы. – 2003. – Т. 39. – № 1. – с. 23 – 32.
Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы интегрированных структур бизнеса: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 592 с.
Буторина О. Дифференциация и интеграция в промышленности: теория и практика развития: Монография. – М.: Наука, 2002. – 212 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.227
Іванов Ю. Б.
Світовий досвід податкового стимулювання розвитку малого бізнесу (c. 64 - 68)

В статті розглянуто специфіку застосування в світовій практиці оподаткування основних інструментів податкового стимулювання розвитку малого бізнесу. Наведено порівняльний аналіз застосування альтернативних систем оподаткування. Обґрунтована доцільність пріоритетного використання спеціальних методів нарахування амортизації та інвестиційного податкового кредиту.
Ключові слова: податкове стимулювання, малий бізнес, альтернативні системи оподаткування, нарахування амортизації
Табл.: 1. Бібл.: 21.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: yuriy.ivanov.ua@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2091

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б. Світовий досвід податкового стимулювання розвитку малого бізнесу // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 64–68.

Список використаних у статті джерел

Белоус Г. Развитие малого предпринимательства в Украине // Экономика Украины. – 2000. – № 2. – С. 35 ? 41.
Буряк П. Ю. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу / П. Ю. Буряк, В. П. Моринець // Фінанси України. – 1999. –№ 6. – С. 49 ? 54.
Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії та практики. – К.: Знання, 2005. – 302 с.
Влияние специальных налоговых режимов на развитие малого предпринимательства в регионе: Монография / М. Ю. Ануфриев, Т. Ф. Бережная, В. Г. Кобилко и др. – Донецк: Юго-восток Лтд, 2006. – 226 с.
Десятнюк О. М. Альтернативні системи оподаткування: взаємодія стимулів та фіску // Вісник Львівської державної фінансової академії «Економічні науки», Львів, ЛДФА, 2005. – № 8. – С. 78 – 85.
Десятнюк О. М. Суб’єкти малого підприємництва: деякі аспекти обліку і оподаткування // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. Хмельницький. – 2002. – Т. 1. – С. 210 – 212.
Зайцева Л. М. Державне регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці / Л. М. Зайцева, Н. В. Зайцева // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С. 58 – 61
Іванов Ю. Б., Петросянц К. В. Малий бізнес: управління податками: Монографія.– Харків: ІНЖЕК, 2009. – 272 с.
Иванов Ю. Б., Майбуров И. А. Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития: Монография.– Х.: ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «иНЖЭК», 2009. –520 с.
Кужель О. Регіональні особливості підтримки малого бізнесу // Економічний часопис. ? 1999. ? № 7 – 8. – С. 17 ? 18.
Кузьмін О. Є. Фінансова інфраструктура для підтримки малих підприємств / О. Є. Кузьмін, І. М. Комарницький // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 87 ? 96.
Лобанов О. А. Единый налог: «за» и «против».– [Электронный ресурс] // Налоги и бухгалтерский учет. – Режим доступа: http://www.factor.kharkov.com – Заголовок с экрана.
Лютий І. О. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / І. О. Лютий, М. В. Романюк // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 31 ? 38.
Мазур О. Є. Напрями фінансової підтримки малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 51 ? 55.
Микитюк О. І. Фінансове забезпечення розвитку підприємств малого бізнесу // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С. 55 ? 61.
Неделько І. Г. Фінансування розвитку сектора малого бізнесу // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 93–98.
Основні показники розвитку малих підприємств. [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. та ін. – К.: НДФІ, 2006. – 320 с.
Шпак В. І. Розвиток малого підприємництва в Україні. – К.: МАУП, 2003. – 128 с. – бібліогр.: С. 118 – 122.
European tax Handbook / Juhani Kesti, L. L. M editor. – Amsterdam.: International Bureau of Fiscal documentation, 2004. – 754 p.
Taxation trends in the European Union – Data for the EU member states and Norway / European commission. – 2009. – 384 pp. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_full_text_en.pdf.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.226.2
Прокопенко В. Ю.
Податок на нерухомість – вимога часу (c. 68 - 72)

У статті розглядається податок на нерухомість. Проаналізовані законопроекти, які подані до Верховної Ради України на розгляд. Також проаналізовано сучасний стан ринку нерухомості (в сегменті житлової нерухомості) та вчасність застосування податку на нерухомість, який має активізувати діяльність та розвиток ринку нерухомості.
Ключові слова: нерухомість, податок на нерухомість, ринок нерухомості
Табл.: 3.

Прокопенко Валерія Юріївна – доктор економічних наук, професор, директор, Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій (вул. Каразіна, 7/9, офіс 1-3, Харків, 61002, Україна)
Email: pvu9@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1819

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прокопенко В. Ю. Податок на нерухомість – вимога часу // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – C. 68–72.

Список використаних у статті джерелРозділ: Фінанси та банківська справа
УДК 330.322.011:338.27
Данько Н. І., Решетняк О. І.
Оцінка чутливості інвестиційних проектів до зміни факторів зовнішнього середовища (c. 72 - 75)

У статті розглянуті та проаналізовані методи оцінки ризику інвестиційних проектів. Авторами запропоновано визначати коефіцієнт чутливості для кількісної оцінки ступеня впливу тієї чи іншої змінної на показники ефективності інвестиційного проекту. Запропонований коефіцієнт також дозволяє порівнювати між собою ступень впливу різних змінних.
Ключові слова: оцінка ризику, інвестиційний проект, коефіцієнт чутливості, показники ефективності
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 8.

Данько Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: n.danko@karazin.ua
Решетняк Олена Іванівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: reshetele@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2864

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Данько Н. И., Решетняк Е. И. Оценка чувствительности инвестиционных проектов к изменению факторов внешней среды // Проблемы экономики. – 2009. – №3. – C. 72–75.

Список використаних у статті джерел

Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Дело и Сервис», 2002. – 160 с.
Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
Маркова Л. Г. Инвестирование / Л. Г. Маркова, Л. И. Старченко. – Днепропетровск: Днепропетр. гос. финансово-экон. ин-т, 1999. – 107 с.
Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 188 с.
Устенко О. Л. Теория экономического риска: Монография. – К: МАУП, 1997. – 164 с.
Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. –м.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.
Цветкова Е. В. Риски в экономической деятельности: Учеб. пособие / Е. В. Цветкова, И. О. Арлюкова. – СПб.: ИВЕСЭП, Знание, 2002. – 64 с.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.2
Булєєв І. П., Ревва А. М., Атаманчук Г. С.
Заробітна плата та продуктивність праці в трансформаційній низькоеффективній економіці (c. 76 - 82)

У статті представлені результати дослідження сутності й змісту заробітної плати в трансформаційній багатоукладній низькоефективній економіці. Запропоновано рекомендації з підвищення її стимулюючої функції в мотивації праці робітників.
Ключові слова: заробітна плата, продуктивність праці, трансформаційна низькоеффективна економіка
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 17.

Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Buleev.I.P@nas.gov.ua
Ревва Андрій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Атаманчук Григорій Сергійович – аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1990

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Булеев И. П., Ревва А. Н., Атаманчук Г. С. Заработная плата и производительность труда в трансформационной низкоэффективной экономике // Проблемы экономики. – 2009. – №3. – C. 76–82.

Список використаних у статті джерел

Ведерніков М. Д. Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики) / М. Д. Ведерников / Хмельницький, НВП «Евріка». – 2001. – 288 с.
Каменицер С. Организация и планирование промышленного предприятия: Учебник.– 3-е перераб. и доп. изд. / С. Каменицер, В. Конторович, Г. Пищулин. – м.: Госполитиздат, 1963. – 607 с.
Политическая экономика. Наглядное пособие в двух выпусках.– Выпуск первый: Капиталистический способ производства. – М.: Политиздат. – 1970. – 151 с.
Ворст Й. Экономика фирмы: Учебник / Й. Ворст, П. Ревентлоу / Пер. с датского А. Н. Чеканского, О. В. Рождественского. – М.: Высшая школа, 1994. – 272 с.
Азаров М. Україна не має асоціюватися з катастрофою / М. Азаров // Урядовий кур’єр.– 2010.– 18 березня.– № 50. – С. 4 – 5.
Абалкин Л. И. История российской экономической мысли и ее связь с политикой / Л. и. Абалкин // ЭКО. ? 2009. ? № 11. ? С. 147 ? 154.
Сулашкин С. С. Об инфляции не по Кудрину / С. С. Сулашкин. ? М.: Научный эксперт, 2009. ? 168 с.
Данилишин Б. Нас не устраивает агрессивное вхождение на украинский рынок иностранных производителей с помощью «серых» схем / Б. Данилишин // Зеркало недели. ? 2008. ? № 4. ? 24 января. ? С. 1 – 9.
Ревенко А. Забытая производительность труда / А. Ревенко // Зеркало недели. ? 2008. ? № 10. ? 15 марта. ? С. 7.
Україна у цифрах у 2008 році: Статистичний збірник / За ред. О. Г. Осуленко. ? К.: Держкомстат України, 2009. ? 260 с.
Економіка України за 2009 рік // Урядовий кур’єр. ? 2010. ? № 16, 28 січня. ? С. 6 ? 7.
Звягільський Ю. Внутрішні причини економічної кризи, спровокованої владою України і шляхи їх локалізації / Ю. Звягільський, В. Ландик // Дзеркало тижня. ? 2008. ? № 44. ? 22 листопада. ? С. 1–9.
Горбаль В. Світова криза та інноваційний потенціал України / В. Горбаль // Економічна правда. ? 2008. ? 18 вересня [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://www.enpravda.com.ua/columns/48d2449c71e3d/
Сугоняко О. Вся відповідальність за ситуацію лежить на президентові / О. Сугоняко // Економічна правда. ? 2009. ? 5 лютого.– [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://www.enpravda.com.ua/columns/498ab635c57dd/
Курза Ю. Україна в світовій економічній кризі / Ю. Курза / Економіст. ? 2009. ? № 12. ? С. 6 ? 32.
Страна невыученных уроков: круглый стол. Экономические стратегии.– 2009.– № 4. – С. 172 ? 183.
«Об акционерных обществах» Закон Украины от 17 сентября 2008 г. № 514-V / Бухгалтерия.– 2009 г..– 23 марта, № 12(843). – С. 9 ? 43.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру