УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2009

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.14:502.131.1
Кизим М. О., Омаров Ш. А. О.
Діюче законодавство у сфері стратегічного розвитку України та її регіонів (c. 3 - 12)

У статті розглядаються особливості державного регулювання стратегічного розвитку регіонів в Україні. Аналізується чинне законодавство, визначаються його недоліки як на етапі розробки, так і на етапі практичної реалізації, а також пропонуються напрямки його вдосконалення.
Ключові слова: законодавство, стратегічний розвиток, регіон, державне регулювання
Рис.: 4. Табл.: 5. Бібл.: 9.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Омаров Шахін Анвер Огли – доктор економічних наук, доцент, Почесне консульство республіки Албанія в Харкові (вул. Академіка Проскури, 1, Харків, 61070, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2063

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Омаров Ш. А. О. Действующее законодательство в области стратегического развития Украины и ее регионов // Проблемы экономики. – 2009. – №4. – C. 3–12.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=1602-14
Закон України «Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=2017-14
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2009 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rainbov.gov.ua/files/2010/0209ess1.pdf
Постанова Кабінету Мміністрів України «Розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету від 26 квітня 2003 р. № 621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua
Указ Президента України «Про концепцію державної регіональної політики» № 341/2001 від 25.09.2001 року № 341/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=341%2F2001
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005 № 2850-ІV. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005. – № 51, ст. 548). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=2850-15-15.
Постанова Кабінету України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 року № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi.nreg=100-2006-4.
Наказ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» від 29.07.2002 № 224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon.nau/ua/doc/?uid=1022.322.0.
Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004 – 2015 роки «Шляхом Європейської інтеграції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uspishnaukraina.com.ua/uk/nsa/151.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.88
Кизим М. О., Череднік В. І., Доровськой В. О.
Формування інноваційних кластерів економіки знань у Харківській області (c. 12 - 20)

У статті розглядається проблема формування регіональної економічної політики, заснованої на кластерному підході. Розглядаються регіональні кластерні структури в машинобудуванні й фармацевтичній промисловості Харківської області, як найбільш пріоритетні для розвитку регіону. Пропонуються заходи, покликані забезпечити розвиток даних кластерів.
Ключові слова: кластер, регіональна економічна політика, машинобудування, фармацевтична промисловість, Харківська область
Рис.: 3. Табл.: 13. Бібл.: 7.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Череднік Віталій Іванович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Доровськой Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1901

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим Н. А., Чередник В. И., Доровской В. А. Формирование инновационных кластеров экономики знаний в Харьковской области // Проблемы экономики. – 2009. – №4. – C. 12–20.

Список використаних у статті джерел

Громыко Ю. Что такое кластеры и как их создавать?// Альманах «Восток». – 2007. – №1(42). – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_ 1178. htm
Полунина Ж. А. Кластерный подход к инновациям как основа экономического роста. Материалы ІІІ Всерос. науч.-практ. конф. «Управление и общество». – Тамбов: ОРАГС, 2008. – № 5.– С. 142 – 147.
Cluster specialisation patterns and innovation styles. – Den Haag, 1998. – Р. 5.
Регіони України / Статистичний щорічник за 2008 рік. / Державний комітет статистики України.– Ч. 2. / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2008. – 804 с.
Харківська область у 2008 році (Статистичний щорічник) / За ред. М. Л. Чмихала. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2009. – 578 с.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», – 2009. – 366 с.
Офіційний веб-сайт Головного управління статистки у Харківскій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341
Загорський В. С., Тищенко О. М.
Кластери: ознаки, діагностика, формування (c. 21 - 28)

У статті проаналізовані основні відмітні ознаки кластерних структур і базові принципи їхньої побудови. Розглянуто сутність кластера як мережної структури, а також підходи до діагностики й формування кластерів.
Ключові слова: кластер, мережна структура, формування
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 15.

Загорський Володимир Степанович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул.Сухомлинського, 16, Брюховичі, Львів, 79491, Україна)
Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2160

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Загорский В. С., Тищенко А. Н. Кластеры: признаки, диагностика, формирование // Проблемы экономики. – 2009. – №4. – C. 21–28.

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Ансофф.– СПб.: Питерком, 1999.– 416 с.
Арутюнов Ю. А. Формирование региональной инновационной системы на основе кластерной модели экономики региона // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета.– Режим доступа: http://koet.syktsu.ru/ vestnik/index.htm
Блудова С. Н. Региональные кластеры как способ управления внешнеэкономическим комплексом региона // Вестник СевКавГТУ, 2004.– Серия «Экономика».– № 2(13).– Режим доступа: http://www.ncstu.ru
Георгиева Н. Н. Возможности создания отраслевых кластеров на территории региона / Н. Н. Георгиева // Социально-экономическое и инновационное развитие региона. Материалы Всеросс. научн.-практ. конф. В 2 ч.– Ч. 1.– Сызрань, 2006.– С. 224 – 243.
Георгиева Н. Н. Методические аспекты формирования отраслевых кластеров в экономике региона / Н. Н. Георгиева // Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие: Сб. статей V междун. научн.-метод. конф.– Пенза, 2006.– С. 47 – 50.
Егоров С.А. Промышленный кластер как развитая форма производственной кооперации // Проблемы современной экономики.– 2008.– № 3(27).– Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=26329
Мельман И. В. Сетевые черты кластерной организации производства // Современные аспекты экономики.– 2005.– № 19(86).– С. 101 – 110.
Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта / Серия «Аналитические доклады».– Екатеринбург: центр региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ.– 2008.– № 2.– 41 с.
Портер М. Конкуренция: пер. с англ.– М.: Изд. Дом «Вильямс», 2005.– 608 с.
Проскура Д. В. Теоретические аспекты формирования региональной кластерной политики // Проблемы современной экономики.– 2008.– № 4(28).– Режим доступа: http://www.m-economy.ru/ numbers. php3
Прохорова Н. Г. Кластеры в национальной экономике // Электронный журнал ВлГУ.– 2007.– № 3.– Режим доступа: http://journal.vlsu.ru/index.php?id=685
Рыжаков Е. Д. Кластерный подход как инструмент повышения конкурентоспособности региона // Вестник Чувашского университета.– 2008.– № 1.– С. 457 – 462.
Скоч А. Международный опыт формирования кластеров // Космополис.– 2006/2007.– № 2(16).– С. 118 – 136.
Хасанов Р. Х. Синергетический эффект кластера // Проблемы современной экономики.– 2009.– № 3(31).– Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=26329
Экономика России: основные направления совершенствования: Сб. науч. трудов / Под науч. ред. А. В. Бандурина.– М.: Консалтинг XXІ век, 2003.– 196 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 37.014.5
Брюховецька Н. Ю.
Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України (c. 28 - 32)

Стаття присвячена дослідженню останніх тенденцій у виробництві автомобільної продукції України, а також автомобільного ринку на різних етапах їх розвитку. Проаналізовано динаміку та структуру виробництва легкових автомобілів серед провідних виробників автомобільної продукції України. Розглянуто ринковий попит на легкові автомобілі в умовах кризи. Запропоновано першочергові шляхи виходу вітчизняної автомобільної галузі з кризи.
Ключові слова: автомобільний ринок, автомобільна галузь, легковий автомобіль, світова фінансова криза
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, завідувач, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: Bryukhovetskaya@nas.gov.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2003

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Брюховецька Н. Ю. Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – C. 28–32.

Список використаних у статті джерел

Топ 100 – рейтинг лучших компаний Украины / Инвест газета.– 2008.– № 3.– С. 89 – 90.
Топ 100 – рейтинг лучших компаний Украины / Инвест газета.– 2007.– № 2.– С. 86 – 88.
Топ 100 – рейтинг лучших компаний Украины / Инвест газета.– 2006.– № 2.– С. 66 – 67.
Топ 100 – рейтинг лучших компаний Украины / Инвест газета. – 2004.– № 2.– С. 81 – 85.
Посетители // Бізнес.– 2008.– № 4.– С. 95 – 99.
Чистая сила // Бізнес.– 2007.– № 5.– С. 91 – 99.
Взят двухсоттысячный рубеж // Бізнес.– 2005.– № 5.– С. 140 – 141.
Разгон до 300 // Бізнес.– 2006.– № 3-4.– С. 100.
Автохолод // Бізнес.– 2005.– № 48.– С. 128.
Жара миновала // Бізнес.– 2005.– № 38.– С. 105.
Автомобільна статистика України (стислий огляд за 2008 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=29&itemid=79
Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні у 2007 – 2008 роках. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=23&79
Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні у 2008 – 2009 роках. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=54&79
Стан автомобільного ринку та виробництва в Україні (звіт за лютий 2010 року). [Електронний ресурс].– Режим до¬ступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=61&79
Автомобільна статистика України (стислий огляд за 2009 рік). [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=63&79
Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні за перше півріччя 2010 року. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=72&79; http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=71&79; http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=57&79; http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=59&79


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.338
Губарєва І. О., Бернацький П. Й.
Шляхи забезпечення економічної безпеки України в умовах кризи (c. 32 - 36)

Проблема забезпечення економічної безпеки набуває особливу гостроту в кризові та трансформаційні періоди. У статті представлено механізм забезпечення економічної безпеки країни в умовах кризи. Досліджено програми антикризових заходів різних країн. Представлено перелік завдань для забезпечення економічної безпеки країни і зниження загроз в реальному секторі економіки в умовах кризи.
Ключові слова: економічна безпека країни, економічна криза, антикризові заходи, реальний сектор економіки
Рис.: 1. Бібл.: 18.

Губарєва Ірина Олегівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: gubarievairyna@gmail.com
Бернацький Петро Йосипович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2304

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Губарєва І. О., Бернацький П. Й. Шляхи забезпечення економічної безпеки України в умовах кризи // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – C. 32–36.

Список використаних у статті джерел

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / За ред. В. М. Гейця: Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006.– 240 с.
Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова.– М.: Дело, 2005.– 896 с.3.
Закон України «Про основи національної безпеки» від 19.06.2003 р. за № 964-IV // www.rada.gov.ua
Національна безпека України: теорія і практика: Навчальний посібник. За загальною ред. Г. П. Ситника.– Хмельницький; Київ: Вид. «Кондор», 2007.– 616 с.
Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів: Питання теорії і методології.– К., 2005.– 614 с.
Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Ред. Л. Гончаренко.– ЗАО «Издательство Экономика», 2007.– 543 с.
Мунтіян В. І. Економічна безпека України.– К.: КВІЦ, 1999.– 462 с.
Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення.– К.: Укрархбудінформ, 2001.– 212 с.
Похилюк В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки.– Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.– 403 с.
Новікова О. Ф., Покотиленко Р. В. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: Монографія / НАН України. Ін-т економіки промисловості.– Донецьк, 2006.– 408 с.
Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави: Підручник для осіб, що навчаються за фахом «службовець державного управління» / Під ред. проф. Кравченка.– К.: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994.– 140 с.
Ечмаков С. Теневая экономика: анализ и моделирование.– Финансы и статистика, 2004.– 506 с.
Методика расчета экономической безопасности Украины, утвержденная приказом Министерства экономики Украины от 02.03.2007 г. № 60 // me.gov.ua
Стан економічної безпеки України в І півріччі 2008 року // www.me.gov.ua
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи.– Жаліло Я. А., Бабанін О. С., Белінська В. та ін. // http://www.niss.gov.ua
Офіційний сайт РНБОУ // http://www.rnbou.gov.ua
Програма діяльності Кабінету України «Подолання впливу світової фінансової кризи та поступальний розвиток» // http://www.kmu.gov.ua
Берлач А. І., Філіпенко Т. В. Основи економічної безпеки України: Навчальний посібник.– Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2007.– 234 с


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.242
Гейман О. А., Крупа О. М.
Аналіз нерівномірності економічного розвитку регіонів України (c. 37 - 45)

У статті представлено результати дослідження нерівномірності економічного розвитку регіонів України по показниках рівня економічного розвитку і динаміки економічного розвитку за останні десять років.
Ключові слова: економічний розвиток, регіон, нерівномірність
Рис.: 4. Табл.: 7. Бібл.: 3.

Гейман Олег Айзікович – кандидат економічних наук, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Крупа Олеся Миронівна – здобувач, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1608

Посилання на цю статтю:
Гейман О. А., Крупа О. М. Аналіз нерівномірності економічного розвитку регіонів України // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – C. 37–45.

Список використаних у статті джерел

Масаков В. М. Региональная социально-экономическая асимметрия: подходы, оценки и методы измерения // Вопросы статистики.–1998.– № 11.– С. 3 –12.
Полынев А. О. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и государственного регулирования.– М.: Едиториал УРСС, 2003.– 208 с.
Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.


Розділ:
УДК 657.1: 658.1
Пилипенко А. А.
Формування механізму стратегічного управління інтегрованою структурою бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників (c. 46 - 57)

Визначено складові організації управління інтеграційним розвитком. Подано послідовність створення системи управління, орієнтованої на застосування збалансованої системи показників та визначено основні її елементи. Визначено можливі протиріччя організації процесу управління.
Ключові слова: стратегічне управління, інтегрована структура бізнесу, збалансована система показників
Рис.: 12. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1934

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пилипенко А. А. Формування механізму стратегічного управління інтегрованою структурою бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – C. 46–57.

Список використаних у статті джерел

Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvard & Partners; пер. с нем.– М.: Альпина бизнес букс, 2005.– 478 с.
Горбунов А. Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. Методические рекомендации. Организационные структуры. Консалтинг.– Изд. 4-е, дополненное и переработанное.– Глобус, 2002.– 256 с.
Каплан Р., Нортон Д. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей.– М.: ИД «Вильяс», 2006.– 384 с.
4. Кизим М. О., Пилипенко А. А., Зінченко В. А. Збалансована система показників: Монографія.– Харків: ВД «Інжек», 2007. – 192 с.
Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с фр. / Общ. ред. Н. И. Хрусталевой.– М.: АО ИГ «Ппрогресс», «Универс», 1993.– 192 с
Москаленко В. П. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия.– Сумы: Изд-во «Довкілля», 2003.– 176 с.
Ольве Н.-Г., Рой Ж., Ветер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. с англ.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 304 с.
Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.– 302 с.
Пилипенко А. А. Управління розвитком підприємства на основі поширення процесів самоорганізації // Вісник економіки транспорту і промисловості.– 2005.– № 11.– С. 84 – 89.
Пилипенко А. А., Ярошенко І. В. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників: Монографія.– Харків: ВД «Інжек», 2007.– 152 с.
Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку.– Х.: ВД «Інжек», 2008.– 408 с.
Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством.– Х.: Основа, 1999.– 620 с.
Собственность и хозяйственный механизм в условиях обновления экономики / Под. ред. В. С. Мочерного.– Львов: Свит, 1993.– 176 с.
Хоуп Д., Фрезер Р. Бюджетирование, каким мы его не знаем. Управление за рамками бюджетов / Пер. с англ. Р. В. Кащеев.– М.: ООО «Вершина», 2005.– 256 с.
15. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил Д. Стратегическая гибкость: Пер. с англ.– СПб.: Питер, 2005.– 384 с.
Цепляева Е. Внедрение BSC: встраиваем или пристраиваем? Интеграция приложений Balanced Scorecard в информационную систему компании [электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/controlling/plant_bsc.shtml.


Розділ:
УДК 657.15(07)
Хаустова В. Є., Матюшенко О. І.
Методологічні засади оцінки вартості підприємства (c. 57 - 76)

У статті досліджуються методологічні засади оцінки вартості підприємства. Аналізуються суб’єкти та об’єкти оцінки, принципи та цілі оцінки. Розглядаються види вартості, що визначаються у вітчизняній та світовій практиці та фактори, що впливають на вартість об’єктів оцінки. Аналізуються існуючі підходи та методи оцінки, особливості їх застосування, а також їх недоліки та переваги.
Ключові слова: вартість підприємства, суб’єкти оцінки, об’єкти оцінки, принципи оцінки, цілі оцінки
Рис.: 8. Табл.: 7. Формул: 33. Бібл.: 41.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Матюшенко Ольга Іванівна – здобувач, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна)
Email: matjushenkolga@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1110

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Є., Матюшенко О. І. Методологічні засади оцінки вартості підприємства // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – C. 57–76.

Список використаних у статті джерел

Єрофєєва Т. А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання // http: // www.nbuv.gov.ua.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.– 4-е изд.– М.: ИТИ технологии, 2003.– 944 с.
Акулич М. В. Оценка стоимости бизнеса.– СПб: Питер, 2009.– 272 с.
Оценка бизнеса / Под ред. Грязновой А. Г., Федотовой А.– М.: Финансы и статистика, 2004.– 625 с.
Щербаков В. А., Щербакова К. Л. Оценка стоимости предприятия (бизнеса).– М.: Омега-Л, 2006.– 288 с.
Есипов В. Е., Маховникова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса.–2-е изд.– СПб.: 2006.– 464 с.
Новиков А. В. Классификация субъектов и объектов оценки стоимости бизнеса // http: // www.old.appraiser.ru.
Постанова Кабінету міністрів України від 10.09.03 р. №1440 «Про затвердження національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» // http: // www.zakon.rada.gov.ua
Федеральные стандарты оценки // http: // www.old.appraiser.ru.
Закон України № 2658-ІІІ від 12 липня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // http: // www.zakon.rada.gov.ua.
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // http: // www.old.appraiser.ru.
Басовский Л. Е., Басовская Е. И. Комплексный аналіз хозяйственной деятельности.– М.: ИНФРА-М, 2004.– 366 с.
Смирнова Н. В. Теория и практика оценочной деятельности.– Иванов. гос. хим-технол. ун-т: учебн. пособие.– Иваново,2007.– 164 с.
Оценка имущества и имущественных прав / Под общ. ред. С. Скрынько.– К.: ООО «УКЦЭксперт-Л», 2007.– 746 с.
Сычева Г. И., Колбачев Е. Б., Сычев В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Серия «Высшее образование».– Ростов н/Д: «Феникс», 2004.– 384 с.
Хаустова В. Е., Курочкіна І. Г. Оцінка вартості бізнеса суб’єктів господарювання (на прикладі металургійної галузі України): Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009.– 268 с.
Косорукова В. Основы оценочной деятельности: Учебное пособие.– Московская финансово-промышленная академия, 2005.– 198 с.
Царьов В. В. Оценка стоимости бизнеса: и методология.– ЮНИТИ-ДАНА, 2007.– 575 с.
Брюховецька Н. Ю. Підходи до визначення капіталізації підприємств // Наукові праці ДонНТУ. Серія:економічна, 2007.– № 31-1.– С. 224 – 229.
Костирко Р. О., Тертична Н. В., Шевчук В. О. Комплексна оцінка вартості підприємства: Монографія / За заг. ред. д. е. н., академіка НАН України М. Г. Чумаченка.– 2-ге вид., перероб.і доп.– Х.: Фактор, 2008.– 278 с.
Божко В. П., Синько Г. С. Использование методики планирования эксперементов для оценки рыночной стоимости предприятия как бизнеса // Економіка та управління підприємства машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики.– 2008.– № 1(1).– С. 5 – 25.
Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: Монографія.– К.: КНЕУ, 2002.– 272 с.
Румянцева Е. Е. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.– М.: Дело, 1998.– 238 с.
Панков В. В. Анализ и оценка состояния бизнеса: Методология и практика.– М.: Финансы и статистика, 2003.– 206 с.
Момот Т. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології.– Х.: Фактор, 2007.– 224 с.
Гранникова Л. Ф. Оценка стоимости предприятия.– Тверь: ТГТУ, 2007.– 140 с.
Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: Учеб.– 2-е изд.– М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2004.– 360 с.
Гонтарева В., Кнохина А. А. Структуризация подходов к оценке предприятия // Економіка розвитку.– 2006.– № 4.– С. 73 – 75.
Головач А. Л. Методичні засади оцінки вартості бізнесу // http: // www.nbuv.gov.ua.
Рутгайзер В. Оценка стоимости бизнеса: Учебное пособие.– М.: Маросейка, 2007.– 448 с.
Клейнер Г. Стратегии бизнеса: аналитический справочник.– М.: КОНСЭКО, 1998.– 448 с.
Беляева А. В. Воронцовский А. В. Арбитражная теорія ценообразования (на примере фондового рынка Великобритании) // Вестник СПбГУ. Сер.5, 1998.– № 4 (26).– С. 73 – 82.
33. Рутгайзер В. М., Егоров О. В. Модели Ольсона и Блэка – Шоулза и российская практика оценки стоимости бизнеса // Российское предпринимательство.– 2004.– № 2.– С. 26 – 30.
Меладзе В. З. Стохастические методы в оценке стоимости бизнеса // www.hi-audi.ru
Козырь Ю. В. Применение теории опционов для оценки компаний. Часть 2. Опционная оценка акций (собственного капитала компаний) // Рынок ценных бумаг.– 2000.– № 13.– С. 6 – 9.
Попков В. П., Евстафьева Е. В. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы.– Учебное пособие.– СПб: Питер, 2007.– 240 с.
Дмитрук Е. В. Методи оцінки репутації підприємства // http: // www.nbuv.gov.ua.
Стрельцова В. Основы оценки бизнеса.– Барнаул: ВО АГАУ, 2007.– 57 с.
Американские стандарты оценки // http: // www.old.appraiser.ru.
Европейские стандарты оценки // http: // www.old.appraiser.ru.
Международные стандарты оценки // Г. И. Микерин, М. И. Недужий и др.– Кн. 2.– ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000.– 360 с.


Розділ:
УДК 338.2(519.8)
Решетняк О. І.
Оптимізація стратегії захисту конкурентної позиції в умовах кризи (c. 76 - 79)

У статті розглянуто основні особливості розробки стратегії захисту конкурентної позиції підприємств в умовах кризи та підвищеної невизначеності. Запропоновано моделі, які дозволяють здійснити вибір оптимальної стратегії захисту своєї конкурентної позиції, розробити систему підтримки управлінських рішень на підприємстві.
Ключові слова: стратегія захисту, конкурентна позиція, оптимізація, система підтримки управлінських рішень
Формул: 14. Бібл.: 2.

Решетняк Олена Іванівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: reshetele@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1877

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Решетняк Е. И. Оптимизация стратегии защиты конкурентной позиции в условиях кризиса // Проблемы экономики. – 2009. – №4. – C. 76–79.

Список використаних у статті джерел

Сухарев А. Г. Курс методов оптимизации / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров.– М.: Наука, 1986.– 328 с.
Гермейер Ю. Б. Введение в теорию исследования операций / Ю. Гермейер.– М.: Наука, 1971.– 384 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.22(075.8)
Іванов Ю. Б., Чумакова О. О.
Розподіл податкового завантаження між факторами виробництва й споживанням з урахуванням процесу перекладання податків (c. 79 - 84)

У статті обґрунтовано необхідність враховувати процес перекладання податків при розрахунку імпліцитних ставок на фактори виробництва й споживання. Запропоновано уточнення до методики ЄС щодо включення соціальних платежів роботодавців у податкове навантаження на капітал. Зіставлення частки податків у структурі ціни з імпліцитною ставкою на споживання дозволило виявити величину перекладення реальних податків виробником на покупця.
Ключові слова: податкове завантаження, імпліцитна ставка, фактори виробництва, перекладення реальних податків
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 15.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: yuriy.ivanov.ua@gmail.com
Чумакова Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: chumakova_olya@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1858

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Иванов Ю. Б., Чумакова О. А. Распределение налоговой загрузки между факторами производства и потреблением с учетом процесса переложения налогов // Проблемы экономики. – 2009. – №4. – C. 79–84.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про ціни і ціноутворення» вiд 03.12.1990 р. № 507-XІІ // Відомості Верховної Ради.– 1990.– № 52.– С. 650.
Барулин С. В. Налоги и цены: методология взаимосвязи и управления при формировании эффективной налоговой по¬литики / В кн.: Налогообложение: проблемы науки и практики 2009: Монография.– Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009.– С. 138 – 150.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальний захист та пенсійне забезпечення: у цифрах і фактах [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://krolpfu.hmarka.net/doc/Zbirnyk.doc.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
История развития научных представлений о налогообложении. Общие и частные теории налогов [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.xserver.ru/user/irnpo/.
Кудряшова Е. В. Правовые аспекты переложения косвенных налогов: теория и практика.– М.: ВолтерсКлувер, 2006.– 304 с.
Кудряшова Е. В. Аспекты переложения косвенных налогов // Правоведение.– 2005.– № 2.– С. 180 – 192.
Кузнєцов К. Криза збільшить тіньову економіку до рівня ВВП? [Електронний ресурс] // Економічна правда.– Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/499bd4b24a43f/.
Майбуров И. А. Ключевые проблемы теории налогообложения: информация к размышлению / В кн.: Налогообложение: проблемы науки и практики 2009: Х.: «ИНЖЭК», 2009.– С. 12 – 24.
Мацелюх Н. П. Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01«Фінанси, грошовий обіг і кредит» [Електронний ресурс] / Н. Мацелюх.– Ірпінь, 2003.– 17 с.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03mnppcu.zip.
Педь І. В. Податкова конкуренція: Монографія.– К.: Експерт-Консалтинг, 2009.– 416 с.
Современный НДС / Лайам Эбрилл, Майкл Кин, Жан-Поль Боден, Виктория Саммерс; пер. с англ.– М.: Издательство «Весь Мир», 2003.
Тенденції тіньової економіки в Україні [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/133002/file/Zapiska_2008.doc.
Тищенко А. Н. Проблемы реформирования налоговой системы в экономике транзитивного типа / В кн.: Налогообложение: проблемы науки и практики 2006: Х.: «ИНЖЭК», 2006.– С. 43 – 61.
Фролова Н. Б. Оцінка податкового навантаження на працю, капітал та кінцеве споживання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»/ Н. Фролова.– Київ, 2010.– 20 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру