УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2011

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.34
Погорлецький О. І.
Міжнародна податкова конкуренція на сучасному етапі розвитку світової економіки (c. 3 - 9)

У статті розглядаються особливості процесів міжнародної податкової конкуренції у сучасній світовій економіці. Розглядаються зміни в національних системах оподаткування основних учасників міжнародної податкової конкуренції в результаті впливу глобальної кризи 2008 – 2011, а також конвергенція основних принципів національної податкової політики під час кризи й у посткризовій перспективі. Автор крім загальної ситуації в сфері міжнародної податкової конкуренції в розвинених країнах на рубежі XX – XXІ ст. Характеризує також конкурентні податкові переваги Російської Федерації під час сучасної глобальної кризи. У результаті автором доведена необхідність збільшення податків у посткризовому світі, а також зміна лідерів міжнародної податкової конкуренції протягом 2010х років.
Ключові слова: міжнародна податкова конкуренція, національні системи оподаткування, глобальна криза, зміна лідерів
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Погорлецький Олександр Ігоревич – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра світової економіки і міжнародного бізнесу, Міжнародний банківський інститут (пр. Невський, 60, Санкт-Петербург, 191023, Росія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 2639

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Погорлецкий А. И. Международная налоговая конкуренция на современном этапе развития мировой экономики // Проблемы экономики. – 2011. – №2. – C. 3–9.

Список використаних у статті джерел

Глава Банка Англии: мировой экономике угрожает самый тяжелый кризис в истории. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1386375/glava_banka_anglii_mirovoj_ekonomike_ugrozhaet_samyj#ixzz1a -bd7rkrW (Дата обращения: 08.10.2011).
Погорлецкий А. И. Налоговое регулирование в условиях глобального экономического кризиса// Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова.– М.: Юнити-дана, 2010.
Погорлецкий А. И. Изменения в национальном налоговом регулировании: глобальные тенденции в условиях кризиса и посткризисного развития // Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисоватого. – Киев: Кондор, 2011.
Погорлецкий А. И. Налоги, общество, экономика: к проблеме модернизации системы налогового регулирования в современном мире // Свободная мысль. 2011. – № 3 (1622). С. 33 – 48.
Погорлецкий А. И. Особенности национального налогового регулирования в посткризисном мире // Вестник УрФУ. – Серия «Экономика и управление». – 2011. – № 3. – Май – июнь.– С. 126 – 137.
http://www.oecd.org/document/27/0,3746,en_2649_201185_46605915_1_1_1_1,00.html.
http://www.oecd.org.
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. URL: http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/ 05/ OnnP_20100526_odobr.doc (Дата обращения: 04.08.2011).
http://www.oecd.org/ document/60/0,3746,en_2649_37427_1942460_1_1_1_37427,00.html#pir (Дата обращения: 04.08.2011.
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/10/effective_tax_rates.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24:351.863
Бабич Д. В., Касьянова А. О.
Державна організація в розподілі повноважень та ресурсів при забезпеченні безпеки національної економіки (c. 10 - 13)

У статті розглядаються проблеми економічної безпеки держави в рамках основних функцій управління державних органів як єдиної системної організації, а також розглядаються принципи організації захисту процесів безпеки з боку державного управління і законів організації.
Ключові слова: економічна безпека держави, державні органи, захист процесів
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Бабич Дмитро Володимирович – доктор економічних наук, професор, кафедра економіки та менеджменту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Касьянова Анастасія Олександрівна – здобувач, кафедра економіки та менеджменту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3118

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бабич Д. В., Касьянова А. О. Державна організація в розподілі повноважень та ресурсів при забезпеченні безпеки національної економіки // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 10–13.

Список використаних у статті джерел

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ // Голос України. – 2010. – №229-230 . – 4 грудня.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблювальних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 26 грудня 2003 року № 631 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблювальних проектів нормативно-правових актів з питань спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва у відповідність до законодавства Європейського союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 28 вересня 2004 року № 561 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблювальних проектів нормативно-правових актів з питань прямого оподаткування у відповідність до законодавства Європейського союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 4 жовтня 2004 року № 578 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.sta.gov.ua.
Арзамасов Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология: монография / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный. – М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 160 с.
Арзамасов Ю. Г. Роль мониторинга нормативных актов для систематизации российского законодательства / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный // Юридическая техника. Ежегодник. – № 2. – 2008. – С. 32.
Горохов Д. Б. Правовой мониторинг: концепция и организация / Д. Б. Горохов, Е. И. Спектор, М. Е. Глазкова // Материалы по правовым проблемам преодоления коррупции. – М., 2008. – 235 с.
Дамаскин О. В. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: стратегия правового развития // Современное право: инф.-практ. журнал. – 2006. – № 6. – С. 39 – 42.
Москалькова Т. Н. Нормотворчество: научно-практическое пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 160.
Невеселов А. А. Правовой мониторинг и государственная политика: теоретико-правовые основы взаимодействия : автореф. дис. на получение науч. степени канд. юрид. наук / А. А. Невеселов. Ростов-на-Дону, 2009. –24 с.
Негробов В. Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой политики: общетеоретический аспект : автореф. дис. на получение науч. степени канд. юрид. наук / В. Л. Негробов. – Владимир, 2008. – 22 с.
Некрасов Е. Е. Мониторинг как способ повышения эффективности правового регулирования / Е. Е. Некрасов, И. В. Жужгов // Сб. науч. тр. юрид. ф-та. – Вып. 4.– Ставрополь: СевКавГТУ, 2004 // http:sci-ence.ncstu.ru/articles/law/f04/03.pdf/file_download.
Основи оподаткування: навчальний посібник / Під ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля. – 416 с.
Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия. – 1600 с.
Тихомиров Ю. А. Организация и проведение правового мониторинга / Ю. А. Тихомиров // Право и экономика. – 2006. – № 10. – С. 13.
Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. Изд. 5-е, доп. и перераб. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 2001. – 502 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.3 + 332.1
Матюшенко І. Ю.
Проблема визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в рамках пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні (c. 14 - 25)

Проведено співставлення глобальних проблем людства з пріоритетами науково-технічних досліджень в Україні та у НАН України. Розглянуто відповідність глобальним проблемам людства основних пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в США, Японії, Німеччині, ЄС, Росії та в Україні, пріоритетної тематики проектів з нанодосліджень у США і в Україні, прогнозу критичних технологій у США і Японії та прогнозу критичних нанотехнологій, найбільш перспективних для комерціалізації в Україні.
Ключові слова: нанотехнології, нанодослідження, пріоритети розвитку, критичні технології
Табл.: 5. Бібл.: 24.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2028

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю. Проблема визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в рамках пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 14–25.

Список використаних у статті джерел

Бойко Н. М. Особливості розвитку нанотехнологій в Україні / Материалы XV Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: региональное инновационное развитие: политика, управление, законодательство», 13 – 18.09.10.– Алушта, 2010. – С. 28 – 31.
Матюшенко І. Ю. Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні / Бизнес Информ.– 2011. – № 4. – С. 7 – 11.
Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 року № 1977 // Збірник законодавчих і нормативних актів України в сфері науки і науково-технічної діяльності. – К.: УкрІнТЕІ, 1997. – С.1630.
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року № 2623-ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 48. – С. 253.
Маліцький Б. А., Попович О. С., Соловйов В. П. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України (результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки). – К.: Фенікс, 2006. – 208 с.
Маліцький Б. А., Попович О. С., Онопрієнко М. В. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень. – К.: Фенікс, 2008. – 86 с.
Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.
Постанова Кабінету міністрів України «Про державну програму прогнозування науково-технологічного розвитку в Україні на 2008 – 2012 рр.» від 11.09.2007 р. №1118.
Кваша Т. К. Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 – 2009 рр.: Підсумки 2008-го / Т. К. Кваша, Л. А. Мусіна, Т. В. Писаренко // Світ. – 2009. – №17–18.
Якимчук А. В., Кваша Т. К. Результати виконання І етапу Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 – 2012 рр. / А. В. Якимчук, Т. К. Кваша // Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції 2–3 квітня 2009 р.: Зб. наук. статей. – Львів: ЛВЦНТЕІ, 2009. – С. 70 – 74.
Закон України «Про внесення змін до закону України ««Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 01 червня 2010 року № 2296-VІ.
Постанова Кбінету міністрів України «Про затвердження ереліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» від 07 вересня 2011 року № 942 // Урядовий кур’єр.– 2011.
Постанова Бюро Президії НАН України від 31.01.08 №23 «Перелік найважливіших напрямів наукових досліджень і розробок» – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/infrastructure/legaltexts/research topics/2008 – Назва з екрану.
Структура комплексної програми фундаментальних досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали та нанотехнології за напрямами у період 2003 – 2006 рр. – Режим доступу: http//www.nanotech.nas.gov.ua/2003_2006/Pages/default.aspx – Назва з екрану.
Постанова КМУ від 28.10.09 р. № 1231 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010 – 2014 рр. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1231-2009-%ef – Назва з екрану.
Концепція Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010 – 2014 рр. – Режим доступу: http://www.nano.nas.gov.ua/Ua/nasu/nanoprogramms/Pages/Workinggroup.aspx – Назва з екрану.
Киселев В. Н. Инновационная политика в области нанотехнологий: опыт США и ЕС / В. Н. Киселев, Д. А. Рубвальтер, О. В. Руденский – Режим доступа: http://www.portalnano.ru/print/ms/ip.
Рагуля А. В., Крячек В. М. Развитие нанонаук и нанотехнологий в Украине на перспективу до 2020 г. // Наука і наукознавство. – 2006. – № 3. – С. 43 – 49.
Нанотехнології у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети та ринкові підходи до впровадження / Г. О. Андрощук, А. В. Якимчук, Н. В. Березняк та ін.: Монографія. – К.: УкрІнТЕІ, 2011. – 275 с.
Матюшенко И. Ю. Общие перспективы развития нанотехнологий / Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики 2011: монография. – Х.: ФЛП Александрова К. М.; Ид «ИНЖЭК», 2011. – С. 79 – 128.
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в Україні / Ліберманівські читання 2011: Економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ФОП Павленко О. Г.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С. 306 – 331.
Матюшенко И. Ю., Вовк В. А., Моисеенко Ю. М. Перспективы развития нанотехнологий в России // Бизнес Информ. – 2011. – №6. – С. 17 – 25.
Матюшенко И. Ю., Моисеенко Ю. М. Направления развития нанотехнологий в странах Евросоюза и Японии // Бизнес Информ. –2011. – №7(2). – С. 43 – 50.
Матюшенко И. Ю., Моисеенко Ю. М. Развитие нанотехнологий в США / Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы ХVІ международной научно-практической конференции.– Алушта, 12 – 16 сентября 2011 г. / НАНУ, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма. – Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2011 – c. 424 – 443.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.5
Зінченко В. А., Григорова-Беренда Л. І.
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України (c. 25 - 35)

У статті аналізується зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств України в розрізі цілої низки показників: обсяги, динаміка, структура експорту та імпорту та ін., і її вплив на економіку країни. Виділено ряд проблем у зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств, що вимагають регулювання з боку держави.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, структура експорту та імпорту, державне регулювання
Рис.: 15. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Зінченко Володимир Анатолійович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: zinchenko.vlan@gmail.com
Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: emc2@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1114

Посилання на цю статтю:
Зінченко В. А., Григорова-Беренда Л. І. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 25–35.

Список використаних у статті джерел

Варналій З. С. Забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації інвестиційних процесів / З. С. Варналій // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України»], (Київ, 27 червня 2001 р.) / Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при РНБО України. – К. – 2001. – С. 123 – 131.
Глобализация и постсоветское общество // Серия : аспекты / Под ред. С. Е. Кухтерина, А. Ю. Согомонова. – М. : Издательство ООО «Стови», 2001. – 224 с.
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. акад. НАН України С. І. Пирожкова. – К. : НІПМБ, 2003. – 42 с.
Перенчук О. П. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах / О. П. Перенчук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. [Сборник научных трудов]. – Донецк : ДонНУ, 2009. – С. 420 – 425.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держ. ком. статистики України; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. – К. : Видавництво «Консультант», 2004. – 631 с.
Статистичний щорічник України за 2004 рік / Держ. ком. статистики України; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. – К. : Видавництво «Консультант», 2005. – 591 с.
Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держ. ком. статистики України; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. – К. : Видавництво «Консультант», 2006. – 575 с.
Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держ. ком. статистики України; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. П. П. Забродський]. – К. : Видавництво «Консультант», 2007. – 551 с.
Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держ. ком. статистики України; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. П. Павленко]. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 567 с.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 342.26 (477
Кизим М. О., Мощицька Т. О.
Дослідження міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні (c. 36 - 39)

У статті наведено аналіз міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в країні, окреслено основні чинники, що сприяють виникненню диспропорційності, та запропоновано систему показників для оцінки міжрегіональних диспропорцій в Україні.
Ключові слова: міжрегіональні диспропорції, соціально-економічний розвиток, система показників
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Мощицька Тетяна Олексіївна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Мощицька Т. О. Дослідження міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 36–39.

Список використаних у статті джерел

Анисимова Г. В. Проблемы социально-экономической дифференциации в российском обществе: Экономико-статистический анализ / Отв. ред. М. И. Воейков. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 136 с.
Умаханов М. И. Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция / М. И. Умаханов, Р. Д. Шахпазова. – М.: Юнити-дана; Закон и право, 2006. – 143 с.
Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України: навчальний посібник / М. С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.
Герасимчук З. В. Мотиви розвитку проблемних регіонів / З. В. Герасимчук, І. Г. Новосад // Економічний форум. –2. – 2011. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2011_2/16.pdf.
Passionate about regional development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.regionaldevelopment.co.uk/.
Wallerstain І. The concept of national development, 1917-1989: elegy and requiem. – Binghamton (N. Y.): Fernand Braudel center, 1991.
Теория и методы в современной политической науке: первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С. У. Ларсена; [пер. с англ. Е. А. Жуковой]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РоссПЭН), 2009. – 751 с.
Ревенко А. Асимметрия регионального развития / А. Ревенко // Зеркало недели.– №18 (597). – Режим доступу : http://www.ukrrudprom.ua/digest/dassim150506.html.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.354
Тищенко О. М., Шликова В. О.
Аналіз впливу окремих факторів на економічне зростання регіонів України (c. 39 - 43)

У статті досліджуються особливості впливу окремих факторів наукової й науково-технічної діяльності на економічне зростання регіонів України. Аналізується їхня динаміка в кількісному та вартісному вираженні. На основі кластерного аналізу виділені регіони-лідери, здійснений прогноз зміни валового регіонального продукту із застосуванням динамічної моделі.
Ключові слова: науково-технічна діяльність, економічне зростання, кластерний аналіз, динамічна модель
Табл.: 5. Формул: 1. Бібл.: 6.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Шликова Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.shlykova@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2304

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Шликова В. О. Аналіз впливу окремих факторів на економічне зростання регіонів України // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 39–43.

Список використаних у статті джерел

Гохберг Л. М. Статистика науки / Л. М. Гохберг. – М.: ТЕИС, 2003. – 478 с.
Иванова Н. Е. Теоретические вопросы инновационных процессов и их влияние на развитие экономики российских регионов // Проблемы региональной экономики. – 2011. – Т. 9. – №1. – Ч. 2. – С. 115–120 [Электронный ресурс] .– Режим доступу: http://elibrary.ru/item.asp? id=15778759.
Петухов Н. А. Факторы экономического роста регионов России: регрессионно-кластерный анализ / Н. А. Петухов, М. Ю. Архипова, Р. М. Нижегородцев: Научная монография. – Х.: ФЛП Александрова К. М.; Ид «ИНЖЭК», 2009. – 416 с.
Статистичний збірник 2006. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2007 . – 350 с.
Статистичний збірник 2009. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. – К.: Державний комітет статистики України, 2010. – 366 с.
Тищенко О. М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні/ О. М. Тищенко, В. О. Шликова // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2011. – №4 (17). – С. 47 – 53.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.45(477.54)
Бодров В. Г., Резніченко А. В.
Поточна економічна ефективність процесів технологічної модернізації промисловості Харківської області (c. 43 - 47)

У статті представлено результати аналітичних та емпіричних досліджень технологічного рівня промисловості Харківської області, ефективності проведення технологічної модернізації промисловості та основні напрями удосконалення процесів модернізації.
Ключові слова: технологічний рівень, технологічна модернізація, Харківська область
Табл.: 5. Бібл.: 6.

Бодров Володимир Григорович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної теорії та історії економіки, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, Харків, 61050, Україна)
Резніченко Андрій Вікторович – аспірант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, Харків, 61050, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1908

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бодров В. Г., Резніченко А. В. Поточна економічна ефективність процесів технологічної модернізації промисловості Харківської області // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 43–47.

Список використаних у статті джерел

Інноваційна діяльність у Харківській області за 2006 р. Статистичний збірник. – Харків: б/в, 2007. – 109 с.
Інноваційна діяльність у Харківській області за 2009 р. Статистичний збірник. – Харків: ДКСУ ГУС у Харківській області, 2010. – 105 с.
Наукова діяльність у Харківській області за 2006 р. Статистичний збірник. – Харків: б/в, 2007. – 102 с.
Наукова діяльність у Харківській області за 2009 р. Статистичний збірник. – Харків: ДКСУ ГУС у Харківській області, 2010. – 121 с.
Харківська область в 2009 році (статистичний щорічник) / Харківське обласне управління статистики / За ред М. Л. Чмихала. – Х.: ВД ХОУС, 2010. – 498 с.
http://www.ukrstat.gov.ua/.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.48
Хаустова В. Є., Горбатова Є. Ф.
Позиціонування лікувально-оздоровчих установ Автономної Республіки Крим в курортній зоні Велика Ялта (c. 47 - 54)

У статті розглядається сутність процесу позиціонування як однієї з найважливіших складових розробки стратегії маркетингу. Запропоновано схему проведення даного процесу та здійснене позиціонування лікувально-оздоровчих установ Автономної Республіки Крим у курортній зоні Велика Ялта за критерієм «ціна-якість».
Ключові слова: лікувально-оздоровчі установи, маркетинг, позиціонування, Автономна Республіка Крим, Велика Ялта
Рис.: 4. Табл.: 4. Бібл.: 11.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Горбатова Євгенія Федорівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1974

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хаустова В. Е., Горбатова Е. Ф. Позиционирование лечебно-оздоровительных учреждений Автономной Республики Крым в курортной зоне Большая Ялта // Проблемы экономики. – 2011. – №2. – C. 47–54.

Список використаних у статті джерел

Бейкер М. Д. Маркетинг. Бизнес-класс / Пер. с англ. СПб.: Изд-во Питер, 2002.– 1200 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга.– 2- е изд. / Пер с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2003.– 994 с.
Малхорта Н. К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2002. – 960 с.
Квартальнов В. А. Туризм: учебник. – 2-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с.
Траут Д., Райс Э. Позиционирование. Битва за умы / Пер. с англ. – СПб.: Изд-во Питер, 2007.- 343 с.
Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
Голубков Е. П. Сегментация и позиционирование // Маркетинг в России и за рубежом.– № 4.– 2001.
Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Политика и практика маркетинга: учебно- методическое пособие.– М.: ИСАРП, «Бизнес-Тезаурус», 1999. – 192 с.
Мандель И. Д. Кластерный анализ / Мандель И. Д. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
Многомерный статистический анализ в экономике : [учеб. пособие для вузов] / Л. А. Сошникова, В. Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шеффер; под ред. В. Н. Тамашевича. – М. : Юнити-дана, 1999. – 598 с.
Боровиков В. П. Программа STATISTIСA для студентов и инженеров / Боровиков В. П. – М. : КомпьютерПресс, 2001. – 302 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331:378.1
Раєвнєва О. В., Гриневич Л. В., Мілевський С. В.
Сучасні тенденції у формуванні інноваційно-орієнтованої структури вищого навчального закладу (c. 55 - 57)

У статті розглянуті основні напрями розвитку інноваційної структури вищого навчального закладу. Виділені сучасні тенденції у формуванні адаптивної організаційної структури університету.
Ключові слова: вищий навчального заклад, університет, організаційна структур, інновації
Табл.: 1. Бібл.: 9.

Раєвнєва Олена Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики і економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena.raev@gmail.com
Гриневич Людмила Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Мілевський Станіслав Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1928

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Раєвнєва О. В., Гриневич Л. В., Мілевський С. В. Сучасні тенденції у формуванні інноваційно-орієнтованої структури вищого навчального закладу // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 55–57.

Список використаних у статті джерел

Боровская М. А. Инновационная модель реформирования высшей школы / Инновационная экономика. – 2-е изд. – М.: Наука, 2004. – С. 124–129.
Гагарина Д. А., Хеннер Е. К. Структура высокоразвитой информационно-образовательной среды инновационного университета / Управление информационной средой ВУЗа. – №3.– 2009. – С. 69–73.
Завлин П. Н. Инновационная деятельность в современных условиях // Инновации. – 2001. – № 8 (45).
Кельчевская Н. Р. Финансово-правовое регулирование инновационного управления государственным вузом. – Екатеринбург: ГОУ ВППО УГГУ-УПИ, 2003.
Лаптев В. В., Писарева С. А. Интеграция науки и образования как фактор развития общества // Инновации. – 2004. – № 6.
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 г. № ПР-576.
Стриханов М. Н., Суворинов А. В. О развитии инновационной деятельности и малого предпринимательства в системе профессионального образования // Инновации. – 2003. – № 9.
Терешин Е. М., Володин В. М. Системно-синергетический подход к синтезу основ управления социально-экономическими образованиями / Экономические науки: экономика и управление. – №5(66).– 2010. – С. 152–155.
Экономика и организация управления вузом / Под ред. д-ра эконом. наук Глухова В. В. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.015
Таньков К. М., Бахурець О. В.
Стратегічні підходи до формування взаємовідносин у ланцюгах поставок (c. 58 - 63)

У роботі розглянуті теоретичні положення побудови стратегій взаємовідносин в умовах формування ланцюгів поставок. Наведено моделі зв’язків між критеріями, які визначають вибір стратегії взаємовідносин у ланцюгах поставок.
Ключові слова: ланцюги поставок, взаємовідносини, моделі зв’язків, вибір стратегії
Рис.: 3. Бібл.: 16.

Таньков Костянтин Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: tankovkn@ya.ru
Бахурець Ольга Володимирівна – аспірант, кафедра логістики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1881

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Таньков К. М., Бахурець О. В. Стратегічні підходи до формування взаємовідносин у ланцюгах поставок // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 58–63.

Список використаних у статті джерел

Бахурець О. В. Бізнес-моделі виробничо-логістичних ланцюгів при формуванні коопераційних зв’язків / О. В. Бахурець // Економіка розвитку.– 2010.– № 4 (56).– С. 67 – 71.
Гриньова В. М. Оптимізація виробничо-логістичних ланцюгів при формуванні коопераційних зв’язків : Препринт / В. М. Гриньова, К. М. Таньков, О. В. Бахурець. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 36 с.
Иванов Д. А. Управление цепями поставок / Д. А. Иванов. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 660 с.
Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер // Под общ. ред. В. С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.
Кротов К. В. Маркетинг взаимоотношений в управлении цепями поставок / К. В. Кротов, С. П. Кущ, М. М. Смирнова // Российский журнал менеджмента.– 2008.– Том 6.– № 2. – С. 32 – 37.
Кущ С. П. Сравнительный анализ основных концепций теории маркетинга взаимоотношений / С. П. Кущ. – Вестник Сант-Петербургского ун-та.– Сер. Менеджмент.– №4.– 2003.– С. 3 – 25.
Сергеев В. И. Управление цепями поставок в России: миф или реальность? // Логистика и управление цепями поставок. – 2004. – № 1. – С. 14 – 33.
Таньков К. М. Теоретичні аспекти менеджменту виробничо-логістичних ланцюгів в умовах формування коопераційних зв’язків / К. М. Таньков, О. В. Бахурець // Економіка розвитку. – 2010. – № 2 (54). – С. 36 – 39.
Таньков К. Н. Типология производственно-логистических цепей в условиях внутрисистемной кооперации / К. Н. Таньков, О. В. Бахурец // Бизнес Информ.– 2010.– № 8.– С. 61 – 65.
Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс / Пер. с англ. – М. : Юнити-дана, 2003. – 503 с.
Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: Монографія / Н. Чухрай, О. Гірна. – Львів : «Інтелект-Захід», 2007. – 232 с.
Campbell N. An international approach to organizational buying behavior / N. Campbell // in: Ford D. (ed.). Understanding business marketing and Purchasing.– 3rd ed. Thomson learning : London, 2002, Р. 389 – 401.
Mohr J. Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques / J. Mohr, R. Spekman // Strategic management Journal, 1994, 15 (2) : Р. 135 – 152.
Naude P. Assessing relationship quality / P. Naude, F. Buttle // Industrial marketing management, 2000, 29 (4) : Р. 351 – 361.
Storbacka К. Managing customer relation-ships for profit: the dynamics of relationship quality / К. Storbacka, T. Strandvik, C. Gronroos // Service industry management, 1994, 5 (5) : Р. 21 – 38.
Wilson D. Understanding the value of a relationship / D. Wilson, S. Jantrania // Asia-Australian marketing Journal, 1996, 2 (1) : Р. 55 – 66.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.01
Гонтарева І. В.
Оцінювання стійкості циклів і процесів в рамках ефективного розвитку підприємств (c. 63 - 66)

Виділено та обґрунтовано фінансову, виробничу та організаційну складові стійкості циклів і процесів розвитку підприємств. Наведено методичний підхід щодо оцінювання стійкості ефективного розвитку машинобудівних підприємств.
Ключові слова: стійкість циклів, стійкість процесів, розвиток підприємства, оцінювання стійкості
Рис.: 1. Формул: 3. Бібл.: 9.

Гонтарева Ірина Вячеславівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра підприємницької діяльності, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: lider.khneu@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1973

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гонтарева І. В. Оцінювання стійкості циклів і процесів в рамках ефективного розвитку підприємств // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 63–66.

Список використаних у статті джерел

Васин А. А. Теория игр и модели математической экономики / А. А. Васин, В. В. Морозов. – М. : Макс Пресс, 2005. – 272 с.
Гонтарева И. В. Взаимосвязь устойчивости и эффективности функционирования промышленных предприятий / И. В. Гонтарева // Бізнес Інформ». –№ 7(1). – 2011. – С. 64 – 67.
Гонтарева І. В. Вплив своєчасності відтворювальних процесів на системну ефективність розвитку підприємства / І. В. Гонтарева // Актуальні проблеми економіки.– 2011. – № 2(116). – С. 69–76.
Гонтарева І. В. Організаційна стійкість та ефективність при неантагоністичних відносинах стейкхолдерів / і. В. Гонтарева // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : ХНТУ «ХПИ». – 2011. – № 7. – С. 53–62.
Ларіонов Ю. І. Дослідження операцій: навч. посібн. В 2-х ч.: Ч. 1 / Ю. І. Ларіонов, Л. С. Марченко, М. А. Хажмурадов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 352 с.
Надежность и эффективность в технике: справочник в 10 т. / Ред. совет В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М. : Машиностроение, 1988: – Т. 5: Проектный анализ надежности / Под ред. В. И. Пат рушева, А. И. Рембезы. – 316 с.
Теория организации / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. – СПб. : Питер, 2004. – 269 с.
Эрроу К. Дж. К теории ценового приспособления / К. Дж. Эрроу // Вехи экономической мысли [текст]. – Т. 2 : Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб. : Экономическая школа, 2000. – 534 с. – С. 432–447.
http://www.resolventa.ru/metod/student/modul/servtheory.pdf.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:[657.63:005.934
Колодізєв О. М., Штаєр О. М.
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку (c. 67 - 75)

В роботі розглянуто основні методи оцінки економічної безпеки банку та побудови інтегральних показників. Проаналізовано стан економічної безпеки банків України та запропоновано власна методика оцінки економічної безпеки банку та її основних складових.
Ключові слова: економічна безпека банку, інтегральні показники, методика оцінки
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 4. Бібл.: 22.

Колодізєв Олег Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kolodizev107@ukr.net
Штаєр Оксана Михайлівна – аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2333

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колодізєв О. М., Штаєр О. М. Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 67–75.

Список використаних у статті джерел

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.
Буренков О. В. Економічна безпека підприємства: поняття, сутність та еволюція в сучасних умовах / О. В. Буренков // Вісник КНУТІД. – 2007. – №3 С. 76–80.
Глинский В. В., Ионин В. Г. Статистический анализ: Учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. – 264 с.
Голяш И. Проблемы укрепления экономической безопасности предприятия в условиях обострения мирового экономического кризиса / И. Голяш, Н. Галушка // Журнал европейской экономики. – 2008. – Т. 7(№4). – С. 439–451.
Грішин С. П. Основні складові та напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства / С. П. Грішин, О. В. Зубарєв, В. Ю. Коротков, В. О. Проценко // Інформаційна безпека. – 2009. – №2 . – С. 84–88.
Зубок М. І. Безпека банків: навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 306 с.
Ілляшенко С. М. Економічний ризик: навч. Посібник / С. М. Ілляшенко [2-ге вид., доп. і перероб.] – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12 – 19.
Коваленко М. А. Економічна безпеки корпоративного підприємства: [навч. посібн. для студентів вищих навч. закл.] / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Н .В. Радванська; під заг. ред. д. е. н., проф. М. А. Коваленка. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 404 С.
Колодізєв О. М. Безпека банківської діяльності: Конспект лекцій / О. М. Колодізєв, І. Г. Курочкіна, О. М. Штаєр.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 204 с.
Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах / В. М. Кочетков / Монографія. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 300 с.
Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю. Б. Кракос, Р. О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – №1. – С. 86–97.
Крейнина М. Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений / М. Н. Крейнина // Финансовый менеджмент. – 2008. – №2. – С. 32–36.
Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності діяльності банку / О. В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9 (63). – С. 43–50.
Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / Пер. с польс. В. В. Иванова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 175 с.
Погостинская Н. Н. Системный анализ финансовой отчетности / Н. Н. Погостинская, Ю. А. Погостинский/ – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. – 1999. – 96 с.
Примостка Л. Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу / Л. Примостка // Вісник НБУ.– 2002. – № 10. – С. 40–45.
Ревак І. О. Формування системи економічної безпеки у банківській сфері / І. О. Ревак, М. І. Керницька / Науковий вісник ЛДУВС.– Сер. Економічна. – 2009. – Вип. 1., С. 375–389.
Ткаченко А. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства / А. М. Ткаченко, О. Л. Резніков // Вісник економічних наук України. – 2010. – № 1. – С. 101–106.
Фінансова безпека підприємства: навч. посіб. / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 300 с.
Ящук В. І. Економічна безпека роздрібних підприємств корпоративних мереж: автореф. дис. к. е. н..– Львівська комерційна академія, 2011. – 21 с.
http://www.bank.gov.ua/.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.713
Чмутова І. М., Афанасенко М. В.
Зовнішнє рейтингове управління банком методом DEA (Data Envelopment Analysis) (c. 75 - 79)

У статті запропоновано підхід до формування рейтингу банківських установ України на основі методу DEA. Сформовано модель рейтингування та систему показників оцінки ефективності діяльності банків. Розраховано рейтинг банків України, на основі якого продемонстровано управлінські можливості використаного методу.
Ключові слова: рейтинг, управління, банк, метод DEA
Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 15.

Чмутова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: chmutova_i@ukr.net
Афанасенко Марина Валеріївна – аспірант, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3174

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чмутова І. М., Афанасенко М. В. Зовнішнє рейтингове управління банком методом DEA (Data Envelopment Analysis) // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 75–79.

Список використаних у статті джерел

Рейтингове управління економічними системами / [О. І. Богатов, Ю. Г. Лисенко, В. Л. Петренко, В. Г. Скобелєв]. – Донецьк : Юго-Восток, 1999. – 109 с.
Chansarn S. The relative efficiency of commercial banks in Thailand: DEA approach / S. Chansarn // International research Journal of finance and economics. – 2008. – №18. – pp. 53–68.
Charnes, A. Measuring the efficiency of decision making units / A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes // European Journal of Operational research. – 1978. – Vol. 2. – pp. 427–444.
Daley, J. Measuring bank efficiency: tradition or sophistication? / J. Daley, K. Matthews // Cardiff economics Working Paper. – 2009. – №24. – pp. 1–10.
Farell, P. Dea in production center: an input-output mode / P. Farell // Journal of econometrics. – 1957. – Vol. 3. – pp. 23–49.
Hall, M. J. B. Environmental factors affecting Hong Kong banking: a post-asian financial crisis efficiency analysis / M. J. B. Hall, K. A. Kenjegalieva, R. Simper // Hong Kong institute for monetary research Working Paper. – 2008. – №12. – pp. 1–35.
Mirchev, l. The Bulgarian banking system and the EU single financial market: measuring the level of integration using DEA / L. Mirchev // Working Paper of the 26th symposium on money, banking and finance. – 2009. – pp. 1-24.
Nigmonov, A. Bank Performance and efficiency in Uzbekistan / A. Nigmonov // Eurasian Journal of business and economics. – 2010. – №3(5). – pp. 1–25.
Sathye M. Efficiency of banks in a developing economy: the case of India / M. Sathye // European Journal of Operational research. – 2003. – №3. – pp. 662–671.
Staub R. Сb. Evolution of bank efficiency in Brazil: a DEA approach / R. B. Staub, G. Souza, B. M. Tabak // Central bank do Brazil: a Working Paper series. – 2009. – №200. – P. 48.
Sherman, H. D. Bank branch operating efficiency – evaluation with data envelopment analysis / H. D. Sherman, F. Gold // Journal of banking and finance. – 1985. – Vol. 9. – pp. 297–315.
Sufian, F. Modeling banking sector efficiency: a DEA and time series approach / F. Sufian // Ekonomika. – 2010. – №89. – pp. 111–119.
Tripe, D. Using DEA to investigate bank safety and soundness – which approach works best? / D. Tripe // Journal of financial economic policy. – 2010. – № 2(3). – pp. 237–250.
Yang Z. Bank branch operating efficiency: a DEA approach / Z. Yang // Proceedings of the international multiconference of engineers and computer scientists. – 2009. – pp. 2087–2092.
Yue P. Data envelopment analysis and commercial bank performance: a primer with applications to missouri banks / P. Yue // The federal reserve bank of St. Louis review. – 1992. – №1. – pp. 31-45.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 658.152 (477)
Кірік Т. М.
Акціонерний капітал та переваги інвесторів (c. 79 - 82)

У статті досліджено, як обмеження та переваги інвестора впливають на оцінку інвестиційної привабливості об’єкту. Доводиться, що рівень інвестиційної привабливості може бути розрахований точніше в межах однорідної групи інвесторів.
Ключові слова: акціонерний капітал, інвестиційна привабливість, однорідна група інвесторів
Табл.: 1. Бібл.: 14.

Кірік Тамара Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1832

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кирик Т. Н. Акционерный капитал и предпочтения инвесторов // Проблемы экономики. – 2011. – №2. – C. 79–82.

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2002. – 448 с.
Зубкова Л. Д. Финансово-инвестиционный процесс субъекта федерации: автореферат.– Тамбов, 2004. – с. 25.
Попова Е. Б. Развитие микроэкономической системы предприятия на основе динамики инвестиционного процесса, Автореферат, Тамбов, 2003. – С. 25.
Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Учебник для вузов: пер. с англ. – М.: Банки и биржи, 1998. – 576 с.
Сирил Левицки. Как разработать стратегию. Практические рекомендации по созданию реальных стратегий / Пер. с англ. – Днепропетровск, Баланс-клуб, 2003. –-328 с.
Методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций. Приказ №22 от 23.02.1998, Агентство по вопросам предотвращения банкротства предприятий и организаций.
Оценка имущества и имущественных прав в Украине. Монография/ Н. Лебедь, А. Мендрул, В. Ларцев и др. Под ред. Н. Лебедь. – К.: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2002. – 688 с.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебное пособие / Под ред. Н. А. Абдуллаева, Н. А. Колайко. – М.: Издательство «Экмос», 2000. – 352 с.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: МП «Итем» Лтд, «Юнайтед Лондон трейд лимитед», 1995. – 448 с.
Строкович А. В. Количественная оценка инвестиционной привлекательности предприятий // Бизнес Информ. – 1998. – №5. – С. 20–23.
Костяшкин А. Private equity – Бизнес терпеливых // Рынок ценных бумаг, №8(287), 2005. – С. 54–57.
Дубровских А. Прямые инвестиции в российские производственные компании // Управление компанией, №11(30), 2003. – С. 54–57.
Семенов А., Рафиков С. Прямые инвестиции и ІPO: две стороны одной медали //Рынок ценных бумаг, №12(315), 2006. – С. 36–37.
Бурцев В. Бизнес-сегменты предприятия: новый взгляд // Рынок ценных бумаг, №12(315), 2006. – С. 54–57.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.27
Светуньков С. Г., Светуньков І. С., Кизим М. О., Клебанова Т. С.
Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів за допомогою моделей комплекснозначної економіки (c. 83 - 90)

У статті розглядається можливість використання як індикатора рівня розвитку регіону комплекснозначного показника, що включає речовинну та мниму частини. Речовинна частина цього показника характеризує рівень доходів жителів регіону, і тим самим є узагальнюючим показником рівня його економічного розвитку. Про співвідношення соціальної й економічної складових регіонального розвитку можна судити на підставі аналізу зміни полярного кута комплекснозначного показника. Прогнозування показника дає можливість визначити тенденції й характер динаміки регіонального розвитку.
Ключові слова: прогнозування, соціально-економічний розвиток, регіон, моделі комплекснозначної економіки
Рис.: 6. Табл.: 5. Формул: 17. Бібл.: 4.

Светуньков Сергій Геннадійович – доктор економічних наук, професор, професор, Вища школа управління та бізнесу Санкт-Петербурзького політехнічного університету Петра Великого (вул. Політехнічна, 29, Санкт-Петербург, 195251, Росія)
Email: sergey@svetunkov.ru
Светуньков Іван Сергійович – кандидат економічних наук, старший викладач, Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів (вул. Садова, б. 21, Санкт-Петербург, 191023, Росія)
Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Клебанова Тамара Семенівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: t_kleb@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 3006

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Светуньков С. Г., Светуньков И. С., Кизим Н. А., Клебанова Т. С. Прогнозирование социально-экономического развития регионов с помощью моделей комплекснозначной экономики // Проблемы экономики. – 2011. – №2. – C. 83–90.

Список використаних у статті джерел

Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов. – Х.: ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 428 с.
Светуньков С. Г. Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 352 с.
Светуньков С. Г., Светуньков И. С. К вопросу о диагностике уровня социально-экономического развития регионов [Электронный ресурс]. – www.nbuv.gov.ua.
Светуньков С. Г. Основы комплекснозначной экономики. – СПб.: ЧП М. Н. Василькина, 2011. – 348 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру