УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 331.5
Азьмук Н. А.
Трансформація зайнятості у країнах із розвинутою інформаційною економікою (c. 7 - 12)

Метою статті є виявлення тенденцій трансформації зайнятості у країнах із розвинутою інформаційною економікою. У статті проаналізовано сучасний стан і динаміку розвитку ринку праці країн з найбільш розвинутими інформаційно-комп’ютерними технологіями. На основі проведеного аналізу виявлено тенденції трансформації зайнятості в країнах із розвинутою інформаційною економікою. Виявлено, що інформаційно-комп’ютерні технології не впливають на рівень зайнятості населення, проте значно підвищують рівень продуктивності праці. В країнах із розвинутими інформаційно-комп’ютерними технологіями активно використовуються вже існуючі форми нестандартної занятості, які адаптуються під сучасні вимоги ринку праці. З’являються і широко використовуються електронні форми зайнятості, зокрема електронний фріланс. Відбувається заміщення робочої сили, яка виконує нескладні, часто повторювальні посередницькі функції комп’ютерними технологіями. Виявлено характерні зміни у змісті та характері праці в інформаційній економіці. Охарактеризовано інноваційні форми людського капіталу. Визначено особливості віртуальної міграції робочої сили. Запропоновано визначення віртуальної міграції робочої сили.
Ключові слова: інформаційна економіка, нестандартні форми зайнятості, інноваційні форми людського капіталу, віртуальна міграція робочої сили, віртуальний ринок праці
Табл.: 3. Бібл.: 17.

Азьмук Надія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, відділ економічних проблем соціальної політики, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: azmukna@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 257

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Азьмук Н. А. Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 7–12.

Список використаних у статті джерел

Гришнова Е. А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность / Гришнова Е. А., Азьмук Н. А. // Демография и социальная экономика. – 2014. – № 1 (21). – С. 85 – 94.
Грішнова О. А. Інформаційні технології в системі новітніх чинників зростання продуктивності праці: тенденції і парадокси / О. А. Грішнова, Т. О. Костенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2 (152). – С. 462 – 469.
Грішнова О. А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2 (20). – С. 167 – 178.
Капелюшников Р. И. Трансформация человеческого капитала в российском обществе / Р. И. Капелюшников, А. Л. Лукьянова. – М. : Фонд «Либеральная миссия», 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.liberal.ru/upload/files/Kapelushkin_Final_Web%20(2).pdf
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
Колот А. М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации / А. М. Колот // Уровень жизни населения регионов России. – 2013. – № 11 (189). – C. 93 – 108.
Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М. : Прогресс, 1966. – С. 35.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования /Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 661 с.
Тоффлер Э. Третья волна // Центр гуманитарных технологий. – М., 2004 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4821
Тоффлер Э. Метаморфозы власти : Знание, богатство и сила на пороге XXI века / Э. Тоффлер; [пер. с англ., науч. ред., предисл. П. С. Гуревича]. – М. : АСТ, 2002. – 670 с. (Серия «Philosophy»).
The Global Information Technology Report (GITR) 2014 [Electronic resource]. – Access mode : http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2014/
LFS by sex and age – indicators: OECD. StatExtracts [Electronic resource]. – Access mode : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R
Рейтинг стран по ВВП на душу населения. 1980 – 2013 гг., ППС, долл. [Electronic resource]. – Access mode : http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
Explore databases: World Databank [Electronic resource]. – Access mode : http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx
Incidence of permanent employment: OECD. StatExtracts [Electronic resource]. – Access mode : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R
Global Online Employment Reportlance: Elance [Electronic resource]. – Access mode: https://www.elance.com/
The State of the Freelance Market – September 2012: Elance [Electronic resource]. – Access mode : https://www.elance.com/q/freelance-talent-report-2012


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.242
Васильців Т. Г., Іляш Н. І.
Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України (c. 13 - 18)

Метою статті є аналіз ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки України та виявлення її недоліків. У статті проаналізовано ефективність, переваги і недоліки реалізації державними органами управління функцій аналізу, планування, організації, мотивації та контролю в системі діяльності з посилення інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора вітчизняної економіки. З використанням метода групувань, логічного аналізу та експертних опитувань ідентифіковано її головні недоліки, що потребують виправлення. Встановлено, що головними недоліками за функціями інформування, моніторингу, аналізу та діагностики є несформованість системи комплексного періодичного спостереження, аналізу та діагностики інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки в реальному секторі, її розрізненість, неспрямованість на своєчасне виявлення негативних тенденцій, ризиків і загроз, змін у якісних аспектах бізнес-середовища та недостатня інформаційна забезпеченість. За функцією планування ідентифіковано такі недоліки, як відсутність у стратегічних і тактичних державних планових документах конкретних заходів і засобів, за рахунок яких буде досягнуто мети і цілей політики, неузгодженість між собою та незабезпеченість їх ув’язки з розвитком суміжних видів економічної діяльності. Доведено, що недоліками регулювання за функцією організації є нереалізація ініціюючої функції щодо створення і розвитку нових елементів інституційної інфраструктури, площадок співпраці, формування інвестиційно-ресурсного забезпечення, започаткування нових практик і створення суб’єктів реалізації інвестиційно-інноваційної діяльності. Визначено, що недоліками реалізації функції мотивації є незабезпеченість стимулів для органів влади всіх рівнів щодо активної політики вдосконалення, а також суб’єктів інфраструктури та безпосередньо підприємств зі збільшення обсягів інвестиційно-інноваційного забезпечення підприємств базових галузей. Доведено, що недоліками за функцією контролю є незастосовуваність практики контролю ефективності державної політики вдосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання.
Ключові слова: державне регулювання, інвестиційно-інноваційне забезпечення, економічна безпека, реальний сектор економіки
Табл.: 1. Бібл.: 11.

Васильців Тарас Григорович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, відділ соціально-гуманітарного розвитку регіонів, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові (вул. Братів Тершаківців, 2А, Львів, 79005, Україна)
Email: tgvas77@ukr.net
Іляш Наталія Ігорівна – аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень (вул. Пирогова, 7-а, Київ, 01030, Україна)
Email: natalochkaua@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 276

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Васильців Т. Г., Іляш Н. І. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 13–18.

Список використаних у статті джерел

Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затверджена Указом Президента України № 389/2012 від 08.06.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року» № 603-р від 17.07.2013 р. / Урядовий кур’єр. – 19.09.2013. – № 170.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» № 389 від 02.02.2011 р. / Урядовий кур’єр. – 05.05.2011. – № 80.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 – 2015 роки» № 1900-р від 29.09.2010 р. / Урядовий кур’єр. – 06.10.2010. – № 185.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009 – 2013 роки» № 447 від 14.05.2008 р. / Урядовий кур’єр. – 11.06.2008. – № 106.
Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.zakon4.rada.gov.ua
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 р. : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 288 с.
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2012. – 256 с.
Семеног А. Взаємодія банківського і реального секторів економіки України: основні тенденції / А. Семеног // Финансы, учет, банки. ? 2010. – № 1 (16). – С. 181 – 188.
Юрків Н. Я. Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення : монографія / Юрків Н. Я. – Львів : ПАІС, 2012. – 400 с.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336
Корнєєв М. В.
Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки (c. 19 - 24)

У статті розглянуто окремі аспекти трактування та оцінювання фінансіалізації економіки. Систематизовано підходи до оцінювання фінансіалізації економіки в різних умовах господарювання. Наведено показники для оцінювання фінансіалізації економіки в контексті її впливу на інвестиційні рішення. Проведено групування підходів до оцінювання фінансіалізації економіки в аспекті впливу на нерівність доходів. Сформовано перелік показників оцінювання рівня фінансіалізації економіки розвинутих країн, які переживали негативні наслідки надмірного розвитку фінансового сектору. Запропоновано систему показників оцінки рівня фінансіалізації економіки, за якими побудовано інтегральний показник рівня такої фінансіалізації. Розраховано інтегральний показник рівня фінансіалізації економіки за групою обраних країн. Здійснено диференціацію групи обраних країн за рівнем фінансіалізації економіки (низький, достатній, середній, високий).
Ключові слова: фінансіалізація економіки, показник, оцінка, підхід, рівень фінансіалізації, економіка, інтегральний показник, фінансовий сектор
Табл.: 2. Бібл.: 17.

Корнєєв Максим Валерійович – доктор економічних наук, професор, декан, факультет інноваційних технологій, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: km_13_15@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 200

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Корнєєв М. В. Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 19–24.

Список використаних у статті джерел

Froud J. Shareholder Value and Financialization: Consultancy Promises, Management Moves / J. Froud, C. Haslam, S. Johal, K. Williams // Economy and Society. – 2000. – No. 29. – P. 80 – 110.
Lazonick W. Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance / W. Lazonick, M. O’Sullivan // Economy and Society. – 2000. – Vol. 29, No. 1. – P. 13 – 35.
Williams K. From Shareholder Value to Present-Day Capitalism / K. Williams // Economy and Society. – 2000. – No. 29. – P. 1 – 12.
Phillips K. Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich / K. Phillips. – New York : Broadway Books, 2003. – 473 р.
Stockhammer E. Financialisation and the slowdown of accumulation / E. Stockhammer // Cambridge Journal of Economics. – 2004. – Vol. 28, No. 5. – P. 719 – 741.
Van Treeck T. Reconsidering the investment-profit nexus in finance-led economies: an ARDLbased approach / T. Van Treeck // Metroeconomica. – 2008. – Vol. 59, No. 3. – P. 371 – 404.
Orhangazi O. Financialisation and capital accumulation in the non-financial corporate sector: A theoretical and empirical investigation on the US economy: 1973 – 2003 / O. Orhangazi // Cambridge Journal of Economic. – 2008. – No. 32. – P. 863 – 886.
Davis L. E. Financialization and the nonfinancial corporation: an investigation of firm-level investment behavior in the U.S., 1971 – 2011 / L. E. Davis // Working paper, University of Massachusetts. – 2013. – No. 8. – 26 p.
Czaplicki M. The impact of financialization on income inequality / M. Czaplicki, P. Wieprzowski // Monetary Economics, Finance and Financial Institutions. – 2013. – 23 p.
Van Arnum B. M. Financialization and Income Inequality in the United States, 1967 – 2010 / B. M. Van Arnum, M. I. Naples // American Journal of Economics and Sociology. – 2013. – Vol. 72, Issue 5. – P. 1158 – 1182.
Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality / S. Kuznets // American Economic Review. – 1955. – Vol. 45. – P. 1 – 28.
Birdsall N. Inequality and Growth reconsidered: Lessons from East Asia / N. Birdsall, D. Ross, R. Sabot // World Bank Economic Review. – 1995. – Vol. 9, No. 3. – P. 477 – 508.
Lucas R. E. On the Mechanics of Economic Development / R. E. Lucas // Journal of Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22. – P. 3 – 42.
Spilimbergo A. Income Distribution, Factor Endowments, and Trade Openness / A. Spilimbergo, J. L. Londono, M. Szekely // Journal of Development Economics. – 1999. – Vol. 59. – P. 77 – 101.
Freeman R. It’s financialization! / R. Freeman // International Labor Review. – 2010. – Vol. 149, No. 2. – P. 163 – 183.
Krippner G. The Financialization of the American Economy / Greta Krippner // Socio-Economic Review. – 2005. – Vol. 3, Issue 2. – Р. 173 – 208.
Assa J. Financialization and its consequences: the OECD Experience / J. Assa // Finance Research. – 2012. – Vol. 1, No. 1. – P. 35 – 39.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
Поліщук Є. А.
Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі (c. 25 - 31)

Метою статті є аналіз розвитку світового фінансового ринку та визначення його тенденцій і напрямів розвитку небанківських фінансових установ. На основі звітів Ради економічної безпеки США, Європейського центрального банку, Ради міжнародної організації комісії з цінних паперів було визначено та проаналізовано основні тенденції розвитку світового фінансового ринку. Визначено місце небанківських фінансових установ на світовому фінансовому ринку. Розглянуто вплив економічних реформ у країнах Східної та Центральної Європи з метою застосування їхнього досвіду в Україні. Відтак, основними тенденціями розвитку світового фінансового ринку є зростання обсягів торгівлі фінансовими послугами; зростання частки фінансових послуг у міжнародному товарообороті послуг; зростання зайнятого населення у секторі фінансових послуг; установлення єдиного мегарегулятора фінансового ринку; інтеграція інформаційних технологій і фінансових послуг; висока активність злиття та поглинання у секторі небанківських фінансових інститутів; розширення та використання аутсорсингу на світовому фінансовому ринку; зародження процесів дезінтермедіації та деглобалізації. Подальшою перспективою дослідження у цьому напрямі буде визначення тенденцій розвитку фінансового ринку, зокрема небанківських фінансових установ України, та їх відповідність світовому фінансовому ринку.
Ключові слова: світовий фінансовий ринок, небанківська фінансова установа, Центральний банк
Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Поліщук Євгенія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра банківських інвестицій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: yivga_83@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 457

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Поліщук Є. А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 25–31.

Список використаних у статті джерел

Звіт за результатами моніторингу тіньового банкінгу Ради фінансової безпеки США // Офіційний сайт Ради фінансової безпеки США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_131114.pdf
Звіт Європейського центрального банку // Офіційний сайт Європейського центрального банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp105.pdf
Звіт Ради міжнародної організації комісії з цінних паперів, жовтень 2013 року // Офіційний сайт Ради міжнародної організації комісії з цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD427.pdf
Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур / [під ред. д. е. н., професора О. О. Непочатенко]. – Умань : Сочінський, 2013. – 308 с.
Міщенко С. В. Особливості підходів до визначення ролі фінансового сектору в умовах інтернаціоналізації економіки / С. В. Міщенко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2007. – № 92. – С. 53 – 55.
Ватаманюк З. Г. Небанківські фінансові інститути у перехідних економічних системах / З. Г. Ватаманюк, О. Л. Дорош // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С. 77 – 87.
Левченко В. П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України : монографія / В. П. Левченко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
Коваленко Ю. М. Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 91 – 99.
Школьник І. О. Фінансовий ринок: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія // І. О. Школьник. – Суми : Мрія; УАБС НБУ, 2008. – 347 с.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.123.4
Прушківський В. Г., Прушківська О. В.
Вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою (c. 32 - 37)

У статті досліджується вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою в докризовий і посткризовий періоди. Виокремлено позитивні та негативні риси впливу глобалізації на економіку країн із різним рівнем розвитку. Визначено, що країни пострадянського простору здійснюють ринкові реформи та інтегруються в міжнародний поділ праці, а процеси глобалізації посилюють структурні диспропорції в національній економіці. Виокремлено та поєднано фактори впливу глобалізації на споживчий ринок у дві групи: внутрішні (потреби споживачів, ресурси, доходи споживачів, державна економічна політика) та зовнішні (структура економіки, сформована в попередній економічній системі, трансформаційні процеси (формування ринкової економіки), нові інтеграційні процеси, посилення впливу глобалізаційних процесів). Доведено, що в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів державна економічна політика має формуватися в напрямку переходу від експортоорієнтованої стратегії розвитку, де домінуючою є сировинна продукція, до стратегії внутрішньоорієнтованого розвитку із насиченням внутрішнього споживчого ринку. Узагальнено, що глобалізація як об’єктивний процес має безпосередній вплив на розвиток національної економіки в цілому та внутрішнього споживчого ринку, зокрема. Але цей процес потребує виваженої економічної політики з боку урядів на користь держави.
Ключові слова: глобалізація, експорт, імпорт, індекс глобалізації, інтеграційні процеси, країни із трансформаційною економікою, національна економіка, споживчий ринок
Рис.: 1. Бібл.: 16.

Прушківський Володимир Геннадійович – доктор економічних наук, професор, проректор, Запорізький національний технічний університет (вул. Жуковського, 64, Запоріжжя, 69063, Україна)
Email: pvg942@gmail.com
Прушківська Оксана Володимирівна – магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: prushkovskaya_ok@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 535

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прушківський В. Г., Прушківська О. В. Вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 32–37.

Список використаних у статті джерел

Анилионис Г. П. Глобальный мир единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации / Г. П. Анилионис, Н. А. Зотова. – М., 2005. – 686 с.
Press Release SO (SM) 6707 // GA / 9454. – 1998. – 21.09.
Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового розвитку : [наук.-метод. розробка] / В. Г. Бодров, Н. І. Балдич, В. О. Гусєв та ін.; [за заг. ред. В. Г. Бодрова]. – К. : НАДУ, 2011. – 80 с.
Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : [монографія] / Лагутін В. Д. – К. : КНТЕУ, 2008. – 327 с.
Лігоненко Л. О. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання : [монографія] / Л. О. Лігоненко. – К., 2007. – 307 с.
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / Точилін В. О., Осташко Т. О., Пустовойт О. В. та ін.; [за ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. Точиліна; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув.]. – К., 2009. – 640 с.
Баскакова М. Ю. Формування комплексу просування інновацій на споживчому ринку / Ю. М. Баскакова // Вісник СумДу. – 2006. – № 7 (91). – С. 127 – 130.
Дериведмідь О. С. Аналіз ринку роздрібної торгівлі України / О. С. Дериведмідь // Вісник ЗНУ. – 2011. – № 1 (9). – С. 108 – 115.
Шевчук О. В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О. В.; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с.
Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса // Дж. Е. Стиглиц; [пер. с англ. В. Лопатка]. – М. : Эксмо, 2011. – 512 с.
Філіпенко А. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. Філіпенко. – К. : Знання, 2007. – 670 с.
Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации // Государственный комитет статистики Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/26-04.htm
Содружество независимых государств в 2006 году : стат. ежегодник. – Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М. : [б. и.], 2007. – 682 с.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) // Промышленность республики Беларусь : статистический сборник. – Минск, 2013. – 264 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/promyshlennost/publikatsii_13/index_142
Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization 2013) / Globalization Index 2013, zip (1.9 MB). Ranking_2013.pdf [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://globalization.kof.ethz.ch/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.001.36
Чечетова-Терашвілі Т. М., Малишко Ю. М.
Аналіз недоліків методології міжнародного рейтингу «Doing business» (c. 38 - 44)

У статті проведено аналіз методології міжнародного рейтингу «Ведення бізнесу», який характеризує норми регулювання підприємницької діяльності, оцінює умови реєстрації, господарювання та ліквідації суб’єктів малого та середнього бізнесу. Визначено сутність індикаторів рейтингу та запропоновано введення в систему оцінювання деяких показників, що відображають сприятливість бізнес-середовища. Розглянуто основні вимоги рейтингу до суб’єктів господарювання, які беруть участь у дослідженні. Обґрунтовано основні недоліки рейтингу «Ведення бізнесу», які перешкоджають проведенню міжнародного порівняльного аналізу зовнішніх умов господарювання підприємств, а також призводять до прийняття неправильних управлінських рішень як самих суб’єктів господарювання відносно вибору країни, де буде здійснюватися діяльність, так і держав відносно корегування політики регулювання діяльності суб’єктів господарювання.
Ключові слова: методологія, рейтинг «Ведення бізнесу», бізнес-середовище
Табл.: 4. Бібл.: 14.

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivanosha@mail.ru
Малишко Юлія Михайлівна – кандидат економічних наук, викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malishkoyulia@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 193

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чечетова-Терашвілі Т. М., Малишко Ю. М. Аналіз недоліків методології міжнародного рейтингу «Doing business» // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 38–44.

Список використаних у статті джерел

Волошенко А. В. Вплив корупції на бізнес-середовище [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fevpe_2014_1_15.pdf&ei=EfwfVKyAB8ztaI6hgcAF&usg=AFQjCNGlwgVaQygF3Hpsve0K_9z6NogGOw&sig2=cVGhDKl6qWICJSQ7Tcs5QA&bvm=bv.75775273,d.bGQ
Доповідь «Ведення бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83
Защита прав инвесторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/protecting-investors
Індекс «Ведення бізнесу» (Doing Business) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/news/state/2011/10/21/3682
Легкость ведения бизнеса в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#starting-a-business.
Лицензирование [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/dealing-with-construction-permits
Международная торговля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/trading-across-borders
Налогообложение [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes
Обеспечение исполнения контрактов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts
Подключение к системе электроснабжения [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://russian.doingbusiness.org/methodology/getting-electricity
Получение кредитов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/getting-credit
Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/resolving-insolvency
Регистрация собственности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/registering-property
Создание предприятий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 332.145
Ярошенко І. В.
Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу (c. 45 - 53)

У роботі здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку регіонів країн ЄС, зокрема Польщі, що є запорукою ефективного управління та запобігання кризових ситуацій у різних сферах життєдіяльності регіону. Згідно з проведеним аналізом виявлено, що регіони країн ЄС (NUTS 1-го рівня – державний рівень) дуже відрізняються за адміністративно-територіальною організацією. Крім цього, країни ЄС також дуже диференційовані як за кількістю населення і території, так і за основними соціально-економічним показниками розвитку (ВВП на одиницю населення, рівень безробіття, видатки на НДДКР). Ще більша диференціація соціально-економічного розвитку регіонів у країнах ЄС спостерігається при аналізі показників NUTS 2-го та 3-го рівнів, що є наслідком великих розбіжностей адміністративно-територіального устрою країн та їх соціально-економічного розвитку, обумовлених їх духовно-моральними, історичними, культурними, етнічними, соціальними, економічними та іншими чинниками. На прикладі регіонів Польщі виявлено значну диференціацію і нерівномірність соціально-економічного розвитку як всередині країни, так і у порівнянні із середніми показниками по Європейському Союзу. Значні розриви в рівні розвитку територій здатні призвести до політичної роз'єднаності та нестабільності й економічної дезінтеграції та кризи. Дана проблема є особливо значущою для країн Східної та Центральної Європи, які входили до соціалістичного простору, зокрема, для України.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіон, регіони рівня NUTS, диференціація, нерівномірність, непропорційність, проблеми розвитку, проблемні регіони
Рис.: 2. Табл.: 5. Бібл.: 9.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: iyaroshenko@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 269

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярошенко І. В. Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 45–53.

Список використаних у статті джерел

Бабаєв В. М. Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні // Державне будівництво. – 2006. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/5/01.pdf
Офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
Офіційний сайт Європейскої комісії (Євростат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
Europe in figures: Eurostat yearbook 2011. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. – 699 p.
Eurostat regional yearbook 2010 / Statistical books. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. – 264 p.
Eurostat regional yearbook 2012 / Statistical books. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. – 220 p.
Eurostat regional yearbook 2013 / Statistical books. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. – 284 p.
Rodriguez-Pose A. Convergence or Divergence? / A. Rodriguez-Pose // Types of regional responses to socio-economic change in Western Europe. – 1999. – Vol. 90 (4). – P. 369.
Региональная политика стран ЕС / Центр европейских исследований ИМЭМО РАН; [отв. ред. А. В. Кузнецов]. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 230 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.43.01/02.075.8
Бабенко А. Г., Бондаревська К. В.
Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки (c. 54 - 59)

У статті висвітлено особливості сучасного стану державної політики в сфері АПК; визначено основні проблеми в галузі сільського господарства; обґрунтовано значення державної підтримки для стабільної діяльності аграрних підприємств, зростання їх прибутковості та конкурентоспроможності. Визначено шляхи вдосконалення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України в умовах динамічних змін економічного середовища. Актуальність питання державного регулювання економічних відносин в аграрній сфері обумовила мету та завдання наукової статті. Зокрема, було визначено проблемні питання в галузі АПК, обґрунтовано шляхи вдосконалення механізму державного регулювання аграрного сектору на сучасному етапі його розвитку. Серед методів дослідження було застосовано абстрактно-логічний (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків); статистико-економічний (з метою вивчення масових економічних явищ і встановлення відповідних тенденцій); прогнозування (в процесі розрахунку очікуваних показників виробничих затрат (рентабельності) з основних видів товарної продукції). За результатами дослідження визначено основні шляхи вдосконалення механізму державного регулювання АПК, які матимуть теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку аграрної галузі. Особливої уваги заслуговують реформування цінового механізму через упровадження регульованих цін на базові види продукції; формування інтегрованих аграрних комплексів; удосконалення бюджетної, податкової, страхової та кредитної політик.
Ключові слова: державне регулювання, державна підтримка, бюджетні дотації, регульовані ціни, продовольча безпека, інновації, аграрний сектор
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Бабенко Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія (вул. Аржанова, 12, Дніпро, 49083, Україна)
Email: babenko.akademik@mail.ru
Бондаревська Ксенія Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: Kseny-8888@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 415

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бабенко А. Г., Бондаревська К. В. Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 54–59.

Список використаних у статті джерел

Олійник Т. І. Державна підтримка аграрного сектору економіки України / Т. І. Олійник // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 80 – 85.
Бородіна О. М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефективність / О. М. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 109 – 125.
Діброва А. Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А. Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. – С. 76 – 84.
Білецька Н. В. Бюджетна підтримка сільського господарства в системі державного регулювання аграрного сектора України / Н. В. Білецька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 163 – 169.
Малий І. Й. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора / І. Й. Малий // Економічна теорія. – 2008. – № 3. – С. 11 – 20.
Бабенко А. Г. Актуальні питання державного регулювання аграрного сектору України / А. Г. Бабенко, К. В. Бондаревська // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 24 (277). – С. 42 – 45.
Єщенко В. Сівозміна – порядок на землі / В. Єщенко, В. Опришко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/31-2011-05-11-22-29-29/395-2011-05-11-22-29-37.html
Історія економіки та економічної думки : підручник / О. Ю. Амосов, В. О. Сивоконь, Н. В. Статівка та ін.; [за заг. ред. д. е. н., проф., засл. діяча науки і техніки України О. Ю. Амосова, к. е. н., доц. В. О. Сивоконя]. – Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 600 с.
Шпикуляк О. Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 150 – 157.
Bondarevska K. State Support of the Agricultural Enterprises: Present State and Peculiarities // The Advanced Science Journal (USA). – 2013. – Issue 12. – P. 8 – 10.
Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV (остання редакція від 01.01.2013 р. на підставі 5518-17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 4 – 18.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.226.11
Гречко А. В.
Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції (c. 60 - 70)

Метою статті є проведення порівняльного аналізу європейського законодавства з питань оподаткування та законодавства України в даній сфері та надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи з урахуванням результатів даного дослідження. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто зміни податкового законодавства України в умовах євроінтеграції. В результаті дослідження встановлено місце України в міжнародних рейтингах і виявлено тенденцію до покращення показників, що характеризують податкову систему; проаналізовано чинне податкове законодавство України, що втілене в нормах Податкового кодексу, в порівнянні з податковим законодавством країн Єврозони та перспективною моделлю реформування податкової сфери, яка була запропонована урядом України та викладена в «Концепції реформування податкової системи України», зокрема був здійснений детальний аналіз податку на додану вартість, податку на прибуток, майнового податку, екологічного податку та акцизного податку; здійснено дослідження особливостей податкових системи різних країн – учасниць ЄС та на його основі надано практичні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи з використанням позитивного досвіду Європейських країн. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи.
Ключові слова: податки, податкова система, ПДВ, податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, ЄС
Табл.: 2. Бібл.: 21.

Гречко Алла Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: alla_grechko@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гречко А. В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 60–70.

Список використаних у статті джерел

PWC / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/index.jhtml
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finsettings.com/novini/4431-bznes-v-ukrayin-stav-vitrachati-menshe-chasu-na-splatu-podatkv-ta-eksportno-mportn-operacyi-svtoviy-bank.html
В Україні з зарплати беруть більше податків, ніж у Швеції // Високий Замок. – 22 січня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wz.lviv.ua/news/26001
Бізнес в Україні продовжує відчувати тиск податкових органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurincom.com/ua/legal_news/B-znes-v-Ukrain--prodovzhuie-v-dchuvati-tisk-podatkovih-organ-v--publication/
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» : документ 1200-18; редакція від 02.08.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-18
Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» : документ 1166-18; редакція від 02.08.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18
Директива Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість : документ 994_928; прийняття від 28.11.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_928
Директива Совета Европейского союза 2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 г. об общих условиях взимания акцизов и отмене Директивы 92/12/EЭC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bazazakonov.ru/doc/?ID=1759178
Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України : документ 2755-17; редакція від 04.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco // Official Journal of the European Union Law. – 176 5.7.2011, Р. 24 – 36.
Гармонізація податкового законодавства : українські реалії : монографія / [Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Куц М. О. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 222 с.
Экологические налоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rus-finans.com/osobennosti-nalogooblojeniya-v-stranah-evropeiskogo-soyza/ekologicheskie-nalogi.php
Серебрянський Д. М. Міжнародний досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток / Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Огороднікова І. І. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 75 с.
Ставки прибуткового податку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gov.uk/
Прибутковий податок у Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.french-property.com/
Податки в Німеччині [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.internations.org
Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України / Лютий І. О., Дрига А. Б., Петренко М. О. – К. : Знання, 2005. – 355 с.
Налоговые системы зарубежных стран : учеб. для вузов / [под ред. В. Г. Князева, Д. Г. Черника]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик. – К. : МАУП, 2010. – 208 с.
Директива Ради 90/435/ЄЕС «Щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських компаній та дочірніх підприємств різних держав-членів» від 23 липня 1990 року : документ 994_358; поточна редакція від 23.07.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_358
Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (with final act and declarations) : Concluded at Brussels on 23 July 1990. – 33 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/30/3/00058131.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.001.36
Доровський О. В.
Стан і перспективи розвитку фармацевтичного ринку України (c. 71 - 80)

Розглянуто основні тенденції розвитку українського фармацевтичного ринку і основні фактори, що його стримують. Відмічені подібності тенденцій розвитку фармацевтичних ринків пострадянського простору, в руслі яких функціонує й фармринок України. Показані загальносвітові тенденції, що впливають на український фармацевтичний ринок. Позначені основні проблеми функціонування та розвитку фармацевтичної галузі, що відбиваються на показниках вітчизняного ринку. Показані перспективні напрямки розвитку фармринку України та основні ризики для здійснення перетворень у галузі.
Ключові слова: фармацевтичний ринок, тенденції розвитку, темпи розвитку, локальні виробники , госпітальний сегмент, реімбурсація
Рис.: 13. Табл.: 3. Бібл.: 17.

Доровський Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: office@zt.com.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 237

Посилання на цю статтю:
Доровской А. В. Состояние и перспективы развития фармацевтического рынка Украины // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 71–80.

Список використаних у статті джерел

Аптечный рынок Украины по итогам 2013 г. Helicopter View [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/271004
Горлова И. Фармацевтический рынок Украины 2010 – 2011. Векторы движения по спирали [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apteka.ua/article/71772
Гурак Д. Д. Регулирование фармацевтического рынка Украины. Опыт и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://spfo.ru/node/508
Живодерников Е. Фармацевтический рынок Украины. Динамика последних лет и итоги 2008 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://smd.net.ua/files/10_farmrinok.pdf
Лин А. А. Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности / А. А. Лин, С. В. Соколова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2 (42) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4118; http://www.m- economy.ru/art.php?nArtId=4238
Локшин В. ?Фармацевтический рынок Казахстана в современных условиях. Международные фармацевтические производители [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://spfo.ru/node/510
Последние новости на фармацевтическом рынке Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://medpharmconnect.com/Ukrainian_market/Ukrainian_Pharmaceutical_Market.htm
Председатель Гослекслужбы Украины: 90 % лекарств на украинском фармрынке – это генерики и традиционные препараты [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.diklz.gov.ua
Прогноз продаж на фармацевтическом рынке в 2013 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bck.com.ua/index.php/rynok/157-prognoz-prodazh-na-farmatsevticheskom-rynke-v-2013-godu
Фармрынок Украины. ПереФАРМАтирование – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apteka.ua/article/213957
Фармацевтический рынок Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://medpharmconnect.com/Ukrainian_market/Ukrainian_Pharmaceutical_Market.htm
Шаг вперед, два назад [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/115626
http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/obem-importa-lekarstv-v-ukrainu-v-2013-g-sostavil-3-mlrd-277728
http://www.apteka.ua
www.ukrstat.gov.ua/?
http://www.apteka.ua/article/265085
export.by/?act=s_docs&mode=view&id=26256&type...64?


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24
Іванов Ю. Б., Сєніна А. О.
Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам (c. 81 - 88)

Метою статті є дослідження основних проблем, з якими стикається населення в процесі отримання адміністративних послуг, і запропонувати шляхи вирішення цих проблемних аспектів з метою вдосконалення організації надання адміністративних послуг для задоволення потреб населення. У статті розглянуто основні проблеми при отриманні адміністративних послуг, які було висвітлено на прикладі окремої адміністративної послуги «Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць». Наголошується на необхідності спрощення процедури отримання адміністративних послуг шляхом скасування зайвої та дубльованої документації, скорочення відвідувань суб’єктів, які надають адміністративні послуги через надання повноважень Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП). Обґрунтовується необхідність більш активного розгалуження мережі ЦНАП, розширення функцій і повноважень адміністраторів, які там працюють. Всі запропоновані заходи розроблено з метою якісного задоволення потреб населення та запобігання корупційним ризикам.
Ключові слова: адміністративні послуги, суб’єкт надання адміністративних послуг, Центр надання адміністративних послуг, «єдине вікно», земельна ділянка, Державний земельний кадастр, витяг з Державного земельного кадастру
Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: yuriy.ivanov.ua@gmail.com
Сєніна Анастасія Олександрівна – аспірант, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: nastya_senina@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 275

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іванов Ю. Б., Сєніна А. О. Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 81–88.

Список використаних у статті джерел

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
Порядок ведення Державного земельного кадастру від 17 жовтня 2012 року № 1051 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п
Концепція Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року від 24.07.2013 № 614-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/614-2013-р
Проект Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT0463.html
Адміністративні послуги як категорія адміністративного права / І. Котюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 84/2010. – С. 104 – 107.
Єдиний державний портал адміністративних послуг. Реєстр адміністративних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poslugy.gov.ua/AdminService/List
Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : [монографія] / І. Б. Коліушко. – К. : Факт, 2002. – 260 с.
Петьовка В. Окремі проблеми визначення поняття «адміністративна послуга» та способи їх вирішення / В. Петьовка // Публічне право. – 2013. – № 2 (10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2013_2_14.pdf
Офіційний сайт Державного агентства земельних ресурсів України. Оцінка земель населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html/
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні. Реєстр адміністративних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ReiestrAdministrativnikhPoslug
Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/news/45404
Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг. Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/nnihihihui.htm
Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. М. Писаренко. – Одеса, 2006. – 20 с.
Сороко В. Концептуальний підхід до проблеми запровадження інституту надання державних послуг у практику діяльності державних службовців / В. Сороко // Вісник державної служби. – 2004. – № 3. – С. 11 – 19.
Тимощук В. П. Оцінка якості адміністративних послуг / В. П. Тимощук, А. В. Юрмач. – К. : Факт, 2005. – 88 с.
Doing Business 2014: Ease of doing business in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/#starting-a-business


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.92
Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Хаустова В. Є., Антоненко С. В., Матюшенко І. Ю.
Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС» (c. 89 - 99)

У статті встановлено, що у 2012 р. металургійна промисловість залишалася однією з провідних галузей України (займала 16,0 % в обсягах промислового виробництва і 27,5 % в експорті товарів з країни), її масштабність і значущість для економіки країни після вступу до СОТ знизилася. Показано, що в період 2007 – 2012 рр. відбулося скорочення обсягу експорту металургійної продукції з України як у натуральному, так і у вартісному вираженні: в 2012 р. порівняно з 2007 р. питома вага продукції металургії в Україні впала як в експорті (в 1,53 рази), так і в імпорті (в 1,26 рази). Представлено дані щодо того, що металургійна продукція, яка експортується з України, має значно нижчу додану вартість ніж та, яка імпортується, а переважання ціни імпорту над ціною експорту має негативну тенденцію до збільшення. Доведено, що після вступу до СОТ для української продукції в цілому відбулись суттєве зниження тарифних ставок і лібералізація доступу на світові ринки, поряд із цим внутрішній ринок України став більш відкритим для імпортної продукції. Показано, що після вступу до СОТ питома вага українського експорту металургійної продукції до третіх країн, які не є членами ЄС і МС, у структурі загального експорту (у вартісному вираженні) збільшилася в 2012 р. проти 2007 р. на 1,4 %, тобто відбувається переорієнтація на торгівлю з іншими країнами. Проведений аналіз показав, що у період 2007 – 2012 рр. відбулося скорочення обсягів виробництва основних видів металургійної продукції, оскільки незбалансованість виробничих потужностей і асортименту продукції, що виробляється, сприяла зростанню імпортної залежності галузі та її експортної спрямованості при зростаючій ємності внутрішнього ринку, а через низький технологічний рівень продукції вітчизняного виробництва та низьку конкурентоспроможність підприємства галузі втрачають як зовнішні, так і внутрішні ринки збуту. Представлений прогноз свідчить, що у 2014 р. надлишок потужностей на світовому ринку металургійної продукції та висока конкуренція матимуть свій вплив, однак попит може зрости за рахунок відновлення економіки Єврозони, а також завдяки стабілізації і зростанню на ринках Північної Америки.
Ключові слова: металургійна продукція, експортно-імпортні операції, асортимент продукції, умови членства в СОТ
Табл.: 9. Бібл.: 25.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Шпілєвський Володимир Вікторович – кандидат економічних наук, завідувач відділу, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: shpilevskyvv@gmail.com
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Антоненко Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ економічних проблем машинобудування, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: nosikk@ukr.net
Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 446

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Хаустова В. Є., Антоненко С. В., Матюшенко І. Ю. Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС» // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 89–99.

Список використаних у статті джерел

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : монографія. В 3 т. [Текст] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семіноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є Кваснюка. – К. : Феникс, 2007.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [Текст] / В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 864 с.
Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ : кон’юнктура та інтеграція [Текст] / за ред. проф. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 552 с.
Сиденко В. Р. Глобализация и экономическое развитие. Т. 1 [Текст] / В. Р. Сиденко. – К. : Феникс, 2008. – 376 с.
Три роки членства в СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналіт. доповідь [Текст] / І. В Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус; Нац. ін-т. стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 72 с.
Аналіз соціально-економічних наслідків членства України в СОТ після трьох років членства: очікування і реалії [Текст] / Ін-т екон. дослідж. та політ. консульт. – К. : ІЕДПК, 2011. – 58 с.
Членство України у СОТ: нові можливості та виклики для бізнес-асоціацій [Текст] / За заг. ред. Д. В. Ляпіна ; Д. В. Ляпін, В. М. Мовчан ; Ін-т власн. та своб. – К. : Ін-т власн. та своб.; LAT&K, 2010. – 104 c.
Сколотняний Ю. Валерій П’ятницький: «Ми – частина міжнародного торговельного простору і відсікати себе від нього не збираємося» [Текст] / Ю. Сколотняний // Дзеркало тижня. – 29.09.2012. – № 34. – С. 7.
Сколотняний Ю. Валерій П’ятницький: «СОТ загине, якщо буде накладене вето на зміни» [Текст] / Ю. Сколотняний // Дзеркало тижня. – 07.03.2013. – № 9. – С. 7.
Дрозач О. Членство упущенных возможностей [Текст] / О. Дрозач // Эксперт. – 10.06.2013. – № 22. – С. 26.
Гончарук А. Право на захист (але без шкоди для економіки) [Текст] / А. Гончарук // Дзеркало тижня. – 13.07.2013. – № 26. – С. 6.
Козьяков С. Навіщо слону граблі в посудній крамниці? [Текст] / С. Козьяков // Дзеркало тижня. – 27.04.2013. – № 16. – С. 10.
Козьяков С. Зовнішньоторговельні граблі і снігова куля [Текст] / С. Козьяков // Дзеркало тижня. – 13.07.2013. – № 26. – С. 6.
Ничай Н. СОТ по-українськи: чи скористається Україна можливостями захисту торговельних інтересів через механізми Світової організації торгівлі? [Текст] / Н. Ничай // Дзеркало тижня. – 23.11.2013. – № 43 – 44. – С. 6.
Звіт Робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі. WT/ACC/UKR152. – 25.01.2008 (08–0399). – c.374 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=32172
Інтернет-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
База даних ООН з міжнародної статистики торгівлі товарами International trade statistics yearbook 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org/pb/first.aspx
Матюшенко І. Ю. Стимулювання технологічного розвитку України в державних програмах економічного розвитку в 2013 – 2014 рр. [Текст] / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 4. – С. 29 – 37.
Івченко Р. Рік наступний для промисловості [Текст] / Р. Івченко // Дзеркало тижня. – 2013. – № 49. – С. 7.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.511
Коляда Т. А.
Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації (c. 100 - 107)

Мета статті полягає у виявленні тенденцій у бюджетній політиці держави стосовно фінансування її соціальних функцій та визначенні напрямків оптимізації бюджетних видатків з урахуванням наявних макроекономічних та інституціональних чинників впливу. Аналізуючи структуру видатків зведеного бюджету України за функціональною класифікацією, порівнюючи з бюджетним навантаженням у країнах Європейського Союзу, було доведено, що трансформації у вітчизняній бюджетній сфері відповідають європейським тенденціям і сприяють наповненню новим змістом поняття «держава загального добробуту». У результаті дослідження було розкрито, що в умовах посилення несприятливих тенденцій у соціально-економічному розвитку країни відбувається зростання обсягів бюджетних видатків на виконання соціальних функцій держави. Виявлено резерви скорочення обсягів соціальних видатків бюджету за рахунок запровадження системи обов’язкового державного соціального страхування для самостійного визначення громадянами максимального рівня фінансування суспільних послуг, що дозволить у довгостроковому періоді знизити фіскальне напруження в Україні та водночас підвищити ефективність діяльності державних інститутів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності законодавчого закріплення процедури розробки бюджетної стратегії як інструменту збалансування бюджету в умовах несприятливих довгострокових тенденцій, що дозволить уряду здійснювати більш ефективне корегування обсягів надання суспільних благ і послуг з урахуванням можливих демографічних зрушень та інших змін в економіці країни.
Ключові слова: соціальні функції держави, фінансове забезпечення, структура видатків бюджету, бюджетна стратегія
Табл.: 4. Бібл.: 11.

Коляда Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра публічних фінансів, Державний податковий університет (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08205, Україна)
Email: t.a.koliada@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 482

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коляда Т. А. Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 100–107.

Список використаних у статті джерел

Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] // А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко; [за ред. акад. НАН України А. А. Чухна]. – К. : Знання, 2010. – 687 с.
Гальчинський А. Три кроки бюджетної політики / Анатолій Гальчинський // Дзеркало тижня – 15. 09. 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dt.ua/publications/2006/09/15/241731/
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 –2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / авт. кол. : А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; [Нац. ін-т стратегічних досліджень, Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки з питань європейської інтеграції України]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
Єфименко Т. І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т. І. Єфименко. – К. : Академія фінансового управління, 2012. – 332 с.
Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період / І. О. Луніна. – Х. : Форт, 2000. – 296 с.
Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України : [монографія] / За ред. Л. Л. Тарангул. – Ірпінь; К. : Фенікс, 2012. – 532 с.
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
Інформація про виконання бюджету Пенсійного фонду України за відповідний рік / Пенсійний фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua
Фінансова політики та податково-бюджетні важелі її реалізації / За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка. – К. : Фенікс, 2008. – 468 с.
Друкер П. Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества / Питер Ф. Друкер; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2007. – 336 с.
Конституція України : закон України від 28 червня 1996 року № 254/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.83
Комеліна О. В., Щербініна С. А.
Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні (c. 108 - 114)

Мета статті полягає у дослідженні проблем забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні. Зазначено, що підвищення енергоефективності у житловому секторі можливе при будівництві нових енергоефективних житлових будинків та термомодернізації вже існуючого житлового фонду. Розглянуто поняття енергоефективності. У результаті дослідження було опрацьовано енергетичний баланс України, проаналізовано структуру кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема у житловому секторі. Визначено відмінність енергетичної класифікації будинків згідно з європейськими нормами від вітчизняної нормативної бази. Наведено результати аналізу європейського досвіду державної підтримки заходів з термомодернізації житлових будинків. Сформульовано основні напрями вирішення питання забезпечення енергоефективності житлового будівництва на державному рівні, а також головні завдання для будівельних підприємств.
Ключові слова: житлове будівництво, житловий сектор, енергоефективність, паливно-енергетичні ресурси, методи енергозбереження, термомодернізація
Рис.: 4. Табл.: 5. Бібл.: 16.

Комеліна Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор, декан, факультет менеджменту та бізнесу, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: komelina@meta.ua
Щербініна Світлана Адамівна – асистент, кафедра економічної кібернетики, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: ScherbininaSveta@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 174

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Комеліна О. В., Щербініна С. А. Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 108–114.

Список використаних у статті джерел

Моніторинг упровадження Україною зобов’язань у рамках Енергетичного Співтовариства. – Вип. 5 (квітень – червень 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-energy.org/upload/files/EnC_newsletter5.pdf
Фаренюк Г. Г. Особливості оцінювання енергоефективності проектів житлових будинків / Г. Г. Фаренюк, Г. М. Агєєва // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : [общегосударственный научно-производственный и информационный журнал]. – 2010. – № 5. – С. 13 – 17.
Тімченко Р. О. Нові підходи в проектуванні енергоефективних будівель / Р. О. Тімченко, Д. А. Крішко, О. В. Шевчук, Л. В. Петрова // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 31. – С. 3 – 5.
Нечепуренко Д. С. Способи підвищення енергоефективності житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові / Д. С. Нечепуренко, С. В. Єпіфанцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-113/repair-and-reconstruction-113/16559-113-1157
Абєлєшов В. І. Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності енергозберігаючих заходів у житлових будинках / В. І. Абєлєшов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : [общегосударственный научно-производственный и информационный журнал]. – 2011. – № 3. – С. 23 – 29.
Лівінський О. М. Технічне обстеження та енергоаудит будинків і споруд / О. М. Лівінський, В. А. Євтушенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : [науково-технічний збірник ВНТУ]. – 2010. – № 2. – С. 159 – 170.
Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 №74/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80
Суходоля О. М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: монографія / О. М. Суходоля. – К. : НАДУ, 2006. – 424 с.
Що таке енергоефективність? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efes-jkg.ucoz.ua/publ/zapozicheni/shho_take_energoefektivnist/2-1-0-8
Щодо енергоефективності українських будівель, або Енергетичний аудит будівель європейського рівня вже в Україні… [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esco-ee.com.ua/62.html
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Сердюк В. Р. Енергозбереження в будівництві – вимога сьогодення / В. Р. Сердюк, С. Ю. Франишина // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 4. – С. 17 – 21.
Лялюк О. Г. Енергозбережні технології в будівництві / О. Г. Лялюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 4. – С. 20 – 23.
ДБН В.2.6-31:2006. Конструкція будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-13
DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.ENG
Енергетична безпека України: час реформ настав. Огляд конференції «Енергетична безпека України: виклики геополітичної кризи». – 12 червня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.boell.org/uk/2014/06/12/energetichna-bezpeka-ukrayini-chas-reform-nastav-oglyad-konferenciyi-energetichna-bezpeka


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.5
Котіна Г. М., Степура М. М., Табакова Т. В.
Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики (c. 115 - 123)

Метою статті є дослідження теоретичних засад пріоритетних сфер економіки, розробка удосконаленої системи їх відбору з метою забезпечення макрофінансової стабільності в державі та сприяння відновленню національного господарства шляхом визначення потенційних напрямів прискорення темпів економічного розвитку України. У статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування поняття «пріоритетна галузь», встановлено сучасні критерії, відповідно до яких галузь вважається пріоритетною, та розроблено власні критерії, відповідно до яких повинен здійснюватись відбір галузей економіки до пріоритетних з точки зору бюджетного фінансування. У процесі дослідження обґрунтована актуальність державної підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки та визначено, що основною рушійною силою розвитку економіки стане фінансування інновацій та проектів, присвячених розвитку та модернізації пріоритетних галузей, а не фінансування поточних проблем та інвестиційних проектів, які змінюють свої цілі та орієнтири кожного року, не досягнувши при цьому мети свого створення.
Ключові слова: пріоритетна галузь економіки, валова додана вартість, макрофінансова стабільність, розвиток економіки
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Котіна Ганна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: akotina@ukr.net
Степура Марина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: mstepura@ukr.net
Табакова Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tabakova.tetiana@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 452

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Котіна Г. М., Степура М. М., Табакова Т. В. Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 115–123.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 410.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки» від 27.02.2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 24. – Ст. 807.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 85. – Ст. 3159.
Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про критерії визначення пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності і порядок їх застосування» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 583.
Бондар Ю. Г. Ретроспективний огляд та сучасний стан українського машинобудування // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. – 2011. – № 5. – С. 112 – 121.
Гармашова О. П. Пріоритетні напрями інноваційного забезпечення конкурентоспроможності України // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. – 2012. – № 130. – С. 48 – 55.
Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія : [у 2 ч. Ч. 1] / за ред. В. М. Геєця, А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2008. – 389 с.
Герасименко І. С. Державні пріоритети управління інвестиційними процесами в комплексному регіональному розвитку // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=439
Гераймович В. Л. Інвестиційна привабливість пріоритетних галузей агропромислового виробництва у регіоні // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 138 – 145.
Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за грудень та 2011 рік / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=216629&cat_id=35081
Квітка А. В. Конкурентоспроможність робочої сили в умовах становлення ринку праці в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 30 – 32.
Ковтун Н. В. Пріоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України / Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – № 26. – С. 27 – 42.
Корінний С. О. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу та можливості використання енергозбереження підприємствами / С. О. Корінний // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 88 – 92.
Малік М. Стан та проблеми сталого розвитку аграрної сфери України / М. Малік, Л. Забуранна // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 1. – С. 53 – 63.
Пельтек Л. В. Розвиток регіональної промислової політики держави: теорія, методологія, механізми : [монографія] / Л. В. Пельтек. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с.
Розвиток агарного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / Національний інститут стратегічних досліджень. – К. :НІСД, 2011. – 39 с.
Собкевич О. В. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова. – К. :НІСД, 2013. – 32 с.
Уманців Ю. М. Механізм економічної політики : навч. посібник / Ю. М. Уманців, О. І. Міняйло, В. І. Косик. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 436 с.
Федосов В. М. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.; Тернопіль : Центр учбової літератури; Економічна думка, 2012. – 871 с.
Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навч. посібник / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.
Статистична інформація Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.22.02:330.33
Лактіонова О. А.
Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (c. 124 - 138)

У статті розглянуто вдосконалення методичного підходу до оцінки гнучкості фіскальної політики з урахуванням її різної спрямованості на різних стадіях ділового макроекономічного циклу та визначених на цій основі трьох типів гнучкості (гнучкості до фіскальної експансії, рестрикції і консолідації). Оцінка гнучкості фіскальної політики базується на оцінці трьох характеристик: оцінках фіскального простору, функціонального простору та компоненти невизначеності тенденції. В якості показників фіскального простору застосовано: показник спроможності генерування позитивного циклічно скорегованого бюджетного балансу, боргу держави, диференціалу відсотка та зростання ВВП, поточної потреби у фінансуванні, необхідного розміру корегування сальдо державного бюджету до ВВП, величини стабілізаційного фонду. Оцінено гнучкість фіскальної політики або потенціалу її маневреності відповідно до змін економічної кон’юнктури в Україні протягом 2003 – 2013 рр. Визначено її реактивність, неспроможність здійснювати контрциклічний вплив, у першу чергу, внаслідок сформованого низького рівня функціонального простору.
Ключові слова: гнучкість фіскальній політиці, фіскальна політика, фіскальний простір, функціональний простір, економічний цикл
Рис.: 8. Табл.: 2. Бібл.: 26.

Лактіонова Олександра Анатоліївна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра фінансів і банківської справи, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: laktionova.loa@donnu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 521

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лактіонова О. А. Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 124–138.

Список використаних у статті джерел

The wiggle-room index [Electronic resource]. – Access mode : http://lb-stage.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-11
Zandi М. Fiscal Space / M. Zandi, X. Cheng, T. Packard. – 2011 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Economic-Analysis/Special-Studies/2011-12-13-Fiscal-Space.ashx
Public Finances in EMU 2009 [Electronic resource]. – Access mode : http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15390_en.pdf
Hemming R. A Framework for Assessing Fiscal Vulnerability / R. Hemming, M. Petrie. – 2000 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.bancaditalia.it/studiricerche/convegni/atti/fiscal_sust/i/061-094_chalk_and_hemming.pdf
Assessing Fiscal Stress / E. Baldacci, I. Petrova, N. Belhocine, G. Dobrescu, S. Mazraani. – 2011 [Electronic resource]. – Access mode : imf.org›external/pubs/ft/wp/2011/wp11100.pdf
Fiscal Adjustmentinan Uncertain World // Fiscal monitor. – April 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/01/fmindex.htm
Cottarelli C. Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainaceess countries bility Analysis / C. Cottarelli, R. Moghadam. – 2011 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/080511.pdf
Public debt sustainability analysis in market-access countries. – 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf
Ostry J. Fiscal Space / J. D. Ostry, G. R. Atish, K. I. Jun, M. S. Quareshi // IMF Working Paper. – 2010.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України Міністерства економіки України № 60 від 02. 03. 2007 р.
Staff guidance note for public debt sustainability analysis in market-access. – 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf
Blanchard O. The Sustainability of Fiscal Policy : New Answers to an Old Question / O. Blanchard, J. C. Chouraqui, R. P. Hagemann, N. Sartor // OECD Economic Studies. – 1990. – No. 15.
Taxing Times. Fiscal monitor. – 2013. – October [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/pdf/fm1302.pdf
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/
Офіційний сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : treasury.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/
Статистический портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statista.com/statistics/276617/sovereign-wealth-funds-worldwide-based-on-assets-under-management/
World governance indicator [Electronic resource]. – Access mode : info.worldbank.org/governance/wgi/
Зимовець В. Державна фінансова політика економічного розвитку : [монографія] / В. В. Зимовець. – К. : ІЕП НАНУ, 2010.
OECD economic outlook [Electronic resource]. – Режим доступу : http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408
Ilzetzki Е. In How Big (Small?) Are Fiscal Multipliers? / E. Ilzetzki, E. Mendoza, C. Vegh // NBER Working Paper. – No. 16479.
Angelopoulos K. Does public sector efficiency matter? Revisiting the relation between fiscal size and economic growth in a world sample / Angelopoulos K., Philippopoulos A., Tsionas E. // Public сhoice. – 2008. – Vol. 137, Issue 1 – 2. – P. 245 – 278.
Public Expenditure Reform: Making Difficult Choices // Fiscal monitor. – 2014 – [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2014/01/fmindex.htm
Jump up to: a b c CBO Historical Tables. – February, 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://cbo.gov/publication/43904
Fiscal Rules in Response to the Crisis – Toward the “Next-Generation” Rules / A. Schaechter, T. Kinda, N. Budina, A. Weber [Electronic resource]. – Access mode : https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=26094.0
Sovereign Wealth Funds: Stylized Facts about their Determinants and Governance / J. Aizenman, R. Glick. – 2008 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.frbsf.org/economic-research/files/wp08-33bk.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2
Омаров Ш. А. О.
Оцінка сталого розвитку регіонів України (c. 139 - 150)

У статті розглядається проблема оцінки сталого розвитку регіонів. Досліджено існуючі методичні підходи до оцінки та виявлено, що, незважаючи на значну їх кількість, у теперішній час відсутній єдиний системний підхід, що забезпечував би комплексну та обґрунтовану оцінку з метою подальшого вибору цілей та стратегічних напрямів сталого розвитку регіонів. Запропоновано методичний підхід до оцінки сталого розвитку регіонів України, в якому загальна оцінка його рівня здійснюється за допомогою інтегрального показника, побудованого на основі рангового методу (адитивної згортки рангів соціальної, економічної та екологічної компонент розвитку регіонів України). На основі запропонованого підходу здійснена інтегральна оцінка сталого розвиту регіонів України та визначено проблемні напрями розвитку регіонів країни у соціальній, економічній та екологічній сферах.
Ключові слова: сталий розвиток, методика, інтегральний показник, складова, компонента, порогове значення, динаміка, напрям розвитку
Рис.: 6. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 22.

Омаров Шахін Анвер Огли – доктор економічних наук, доцент, Почесне консульство республіки Албанія в Харкові (вул. Академіка Проскури, 1, Харків, 61070, Україна)
Email: ndc_ipr@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 311

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Омаров Ш. А. О. Оценка устойчивого развития регионов Украины // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 139–150.

Список використаних у статті джерел

Анализ, прогнозирование и регулирование социальной устойчивости регионов : коллективная монография / ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ»; [под общ. ред. Н. В. Панковой]. – СПб. : Изд-во «ЛЕМА», 2012. – 531 с.
Аралбаева Ф. З. Технология оценки региона как системы, обеспечивающей развитие муниципального образования / Ф. З. Аралбаева // Проблемы современной экономики. – 2008. № 2 (26) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1911
Бобылев С. Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение : [пособие по региональной экологической политике] / под ред. В. М. Захарова. – М. : Акрополь, ЦЭПР, 2007. 60 с.
Борисевич В. И. Экономика региона : учеб. пособие / В. И. Борисевич, П. С. Гейзлер, B. C. Фатеев. Минск : БГЭУ, 2002. 432 с.
Боташева Л. С. Оценка устойчивости развития отраслей экономики региона / Л. С. Боташева // Аудит и финансовый анализ. – 2009. № 1. – С. 1 – 5.
Гаркавая В. Г. Интегрированная оценка устойчивости развития регионов / В. Г. Гаркавая [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/CCN/Economics/13_garkavaja.doc.htm
Горяна І. В. Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів / І. В. Горяна // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 59 – 63.
Джерештиева Ф. Исследование понятия и критериев устойчивого развития / Ф. Джерештиева // Бизнес в законе. – 2010. – № 4. – С. 206 – 209.
Дохолян А. С. Проблемы устойчивого развития экономики региона / А. С. Дохолян // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/99-4975
Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.
Кушнарева О. С. Методы оценки устойчивости развития региона на примере Приморского Края / О. С. Кушнарева, Ю. Г. Мигунов // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 3. – С. 267 – 270.
Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / І. М. Ляшенко. – К. : Вища школа, 1999. – 236 с.
Мартынов К. П. Методика оценки устойчивости развития региональной аграрной сферы / К. П. Мартынов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/8/ekonomika/martynov.pdf
Національна парадигма сталого розвитку України / за ред. проф., академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. Діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.
Пелымская О. В. Формирование комплексного показателя устойчивого развития строительного предприятия / О. В. Пелымская // Управление экономическими системами. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.uecs.ru/uecs-39-392012/item/1153-2012-03-20-06-30-56
Пономарев Д. Л. Анализ устойчивости развития регионов Сибири и Дальнего Востока за 2002 – 2008 гг. / Д. Л. Пономарев // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – № 12 (62) – С. 111 – 116.
Растопчина Ю. Л. Индикаторы устойчивого развития как инструмент оценки развития сельского хозяйства и сельских территорий / Ю. Л. Растопчина, Е. И. Ковалева // Молодой ученый. 2012. № 11. С. 195 – 197.
Сталий розвиток регіонів України / наук. кер. М. З. Згуровський. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с.
Регіони України 2013 : статистичний збірник. Ч. 1 / Держкомстат України; [за ред. О. Г. Осауленко]. – К. : Держкомстат України, 2013. – 322 с.
Регіони України 2013 : статистичний збірник. Ч. 2 / Держкомстат України; [за ред. О. Г. Осауленко]. – К. : Держкомстат України, 2013. – 783 с.
Хомяченкова Н. А. Механизм интегральной оценки устойчивости развития промышленных предприятий : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / Н. А. Хомяченкова. – М. : 2011. – 20 с.
Indicators of Sustainable Development, UN Department for Policy Coordination and Sustainable Development, December, 1994.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 368.914.2
Рад Н. С.
Концептуалізація демографічно сталої моделі пенсійної системи та економічна активність людей «третього віку»: контекст взаємодії (c. 151 - 158)

Метою статті є дослідження проблем вітчизняної пенсійної системи в умовах сучасних демографічних дисбалансів. Виходячи зі співвідношення економічно активного населення та населення, що втратило працездатність (як основу її фінансової збалансованості), зазначено, що механізм пенсійного страхування є чутливим до ризиків фінансової нестабільності з причини зростаючої тенденції старіння населення. Дослідження сфокусовано на наявності економічних та особистісних передумов для поширення меж економічної активності людей протягом усього життя та в «третьому віці» і формування демографічно сталої моделі пенсійного страхування. Аналіз сучасних досліджень показав, що в умовах домінування інноваційного вектору економічного розвитку становлення «економіки знань» відбулась трансформація кінцевого продукту (виробництва) з матеріальної до інформаційно-знаннєвої форми, для генерування якого необхідно формування відповідного рівня фахівців. Збір, узагальнення та групування результатів проведеного в межах дослідження опитування 3,0 тисяч мешканців Донецької області різних вікових категорій, рівня освіти та професійної належності показав, що основним збуджувальним мотивом для подовження трудової діяльності переважною частиною респондентів вважається недостатність коштів для забезпечення життєдіяльності. Шляхом аналізу положень нормативної бази та наукових досліджень виявлено проблеми та негативні тенденції у функціонуванні пенсійного страхування, що знаходяться в площині нашарування системних дисбалансів у демографічній, трудовій та пенсійній сферах. У результаті теоретичного узагальнення та на підставі абстрактно-логічного методу зроблено висновок про доцільність формування демографічно сталої концепції функціонування пенсійної системи шляхом актуалізації професіональних здібностей людей з урахуванням вимог сучасного розвитку. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення концепції сучасної пенсійної системи шляхом актуалізації економічної активності осіб «третього віку». Реалізація перелічених пропозицій дозволить забезпечити підвищення ступеня демографічної та фінансової сталості пенсійної системи і рівня соціальної захищеності пенсіонерів у контексті інноваційного розвитку економіки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка цілісної концепції пенсійної системи, спроможної протистояти дисбалансам і ризикам нестабільного суспільного середовища.
Ключові слова: пенсійна система, старіння населення, фінансова незбалансованість, економічна активність, «третій вік», економіка знань, проблеми, розвиток
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Рад Наталія Сергіївна – кандидат економічних наук, заступник начальника, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (вул. Університетська, 91, Донецьк, 83073, Україна)
Email: NRad2@yandex.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 272

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Rad N. S. Conceptualization of a Demographically Stable Model of the Pension System and Economic Activity of “Third Age” People: Interaction Context // The Problems of Economy. – 2014. – №3. – C. 151–158.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 № 3668-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3668-17
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
Никифорова О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: монография / О. Н. Никифорова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 124 с.
Роик В. Д. Пенсионная система России: вызовы ХХІ века и пути модернизации / В. Д. Роик. – СПб. : Питер, 2012. – 256 с.
Соціальний захист населення України : статистичний збірник. – К. : Держкомстат України, 2012. – 128 с.
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr
Волгин Н. А. Социальная политика. Энциклопедия / Н. А. Волгин; [под ред. д. э. н., проф. Н. А.Волгина и д. ф. н., проф. Т. С. Сулимовой]. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 416 с.
Даниленко Л. Н. Социогуманитарный фон и факторы модернизационных процессов и создания новой экономики в России : монография / Л. Н. Даниленко. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 160 с.
Микляева А. В. Возрастная дискриминация как социопсихологический феномен : монография / А. В. Микляева. – СПб. : Речь, 2009. – 160 с.
Матвіїв М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти : монографія / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 448 с.
Семенова В. В. Социальная динамика поколений: проблемы и реальность / В. В. Семенова. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 271 с.
Лаврененко В. В. Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей // Економічна теорія. – 2011. – № 4. – С. 65 – 72.
Соболева И. В. Человеческий потенциал российской экономики: проблемы сохранения и развития / И. В. Соболева; Ин-т экономики РАН. – М. : Наука, 2007. – 202 с.
Сафонова В. Є. Знання як стратегічний ресурс «нової економіки»: еволюція поглядів // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 43 – 51.
Осецький В. Л. Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 47 – 57.
Якунин В. И. Образование как фактор экономического развития : монография / В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, М. С. Нетесова. – М. : Научный эксперт, 2008. – 104 с.
Надрага В. Ризик безробіття у розрізі професійних груп / В. Надрага // Економічна теорія. – 2014. – № 1. – С. 76 – 84.
Юрій С. І. Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2012. – № 2 (195). – С. 16 – 25.
Семів Л. К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2011. – № 3 (61). – С. 131 – 140.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342:378.1
Терованесов М. Р.
Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти (c. 159 - 163)

Стаття присвячена проблемам підвищення ефективності вищої школи, за рахунок удосконалення її управління. Розглянуто основні інструменти контролю якості вищої освіти в Україні та у розвинених країнах, які включають акредитацію, аудит, моніторинг та оцінку. Доведено, що у якості критерію оцінки якості підготовки випускників можна використовувати інерційність розвитку вищої школи. Запропоновано метод її обчислення на основі рейтингової та статистичної інформації. Він базується на порівнянні основних показників функціонування системи із так званими еталонними. и індикаторів використовуються групи показників, що характеризують складові інерційності освіти: економічна маса, зовнішні впливи і часові параметри. Виправданість такої оцінки визначається фактичним порівнянням освітніх систем і наочністю використання відносних величин. Розроблено алгоритм оцінних процедур. Вірогідність отриманої величини визначається похибкою вихідних оцінок і джерел даних. Запропоновано підходи до оцінювання діяльності ВНЗ шляхом обчислення інерційності освітньої системи дозволяють визначити її величину у чисельному вираженні і використовувати в аналітичній роботі із оптимізації управління вищою школою.
Ключові слова: вища освіта, система управління, інерційність, якість, оцінні процедури
Бібл.: 11.

Терованесов Михайло Румелійович – кандидат технічних наук, доцент, декан, факультет інфраструктури та економіки залізничного транспорту, Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту (вул. Артема, 184, Донецьк, 83018, Україна)
Email: terovanesov@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 397

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Терованесов М. Р. Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 159–163.

Список використаних у статті джерел

Абашидзе Т. Л. Оценка качества подготовки выпускников вуза на основе метода Дельфы / Абашидзе Т. Л., Федотова Е. Л. // Ин-т гос. управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ). Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – № 1 [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://publ.naukovedenie.ru
Васильева Е. Ю. Подходы к оценке качества деятельности преподавателя вуза / Е. Ю. Васильева // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 2. – С. 74 – 78.
Волощук Л. О. Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу / Л. О. Волощук, К. П. Ганєва // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 3 (37). – С. 248 – 254.
Єлісєєва О. К. Оцінка якості розвитку ринку освітніх послуг в Україні / О. К. Єлісєєва, Т. В. Тарасенко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 5. – С. 241 – 245.
Єрмак С. М. Система рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів / С. М. Єрмак, В. В. Дрижак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_1_108_16.pdf
Зінченко В. О. Моніторинг якості навчального процесу у вищому навчальному закладі : монографія / В. О. Зінченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 360 с.
Kiss V. (2005). Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literary Review on Potential Effects // OECD Thematic Review of Tertiary Education, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org/edu/tertiary/review
Родіонов О. В. Розробка механізму стратегічного управління якістю вищої освіти / О. В. Родіонов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – 2011. – № 4 (40). – С. 30 – 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/40/11rovyvo.pdf
Трапицын С. Ю. Построение модели системы комплексного оценивания качества деятельности вуза с использованием процессного подхода / С. Ю. Трапицын, О. А. Граничина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 50. – С. 222 – 236.
ДСТУ ISO 9001 – 2001. Система управління якістю. Вимоги. – К. : Державний стандарт, 2001. – 24 с.
Чернышова Е. В. Разработка моделей оценки качества деятельности преподавателей вуза и реализация в информационно-аналитической системе «кафедральный аналитик» / Е. В. Чернышова, О. И. Пятковский // Ползуновский альманах. – 2009. – № 2. – С. 188 – 192.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 37:332.05
Шевчук А. В.
Використання зарубіжного досвіду для управління розвитком регіональних освітніх систем України (c. 164 - 170)

У статті представлено та охарактеризовано основні напрями адаптації зарубіжного досвіду з метою забезпечення трансформації регіональних освітніх систем. Обґрунтовано допустимість плюралізму форм власності навчальних закладів, у тому числі приватної освіти, згідно з досвідом розвинених країн. Виокремлено пріоритети забезпечення доступності освіти з точки зору фізіологічних та фінансових можливостей особи, що навчається, які практикуються в розвинених країнах. Визначено варіативність адаптації зарубіжного досвіду трансформації регіональних освітніх систем до вітчизняного інституціонального середовища. Досліджено основні напрями адаптації зарубіжного досвіду в контексті забезпечення трансформації регіональних освітніх систем. Розглянуто конкретні заходи з підвищення конкурентоспроможності освіти в Україні та способи стимуляції співпраці освітніх, наукових установ і бізнесу. Виділено провідну роль забезпечення неперервності освітнього процесу та ревіталізації сучасної університетської науки України для забезпечення розвитку регіональних освітніх систем.
Ключові слова: регіональна освітня система, зарубіжний досвід, адаптація досвіду, трансформація
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Шевчук Андрій Васильович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, сектор просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: avshevc@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 229

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шевчук А. В. Використання зарубіжного досвіду для управління розвитком регіональних освітніх систем України // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 164–170.

Список використаних у статті джерел

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : К. І. С., 2004. – 112 с. – (Бібліотека з освітньої політики).
Education at a glance 2011: OECD Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf
Гриневич Л. М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання (на прикладі доповіді «Погляд на освіту 2011: індикатори ОЕСР») / Л. М. Гриневич // Теорія та методика управління освітою. – 2011. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/...7/3.pdf
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року : Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена в резолюции 217A(III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года : Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
Остудімова В. А. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення вищої освіти / В. А. Остудімова // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. – 2009. – № 4. – С. 301 – 306.
Бескид Й. Фінансовий механізм вищої школи в умовах ринку / Й. Бескид // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С. 103 – 106.
Дєгтяр А. О. Адаптація зарубіжного досвіду державного фінансування вищої освіти / А. О. Дєгтяр, Я. В. Календжян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2010_4/doc/.../01.pdf
Пашков В. О. Стратегії модернізації вищої освіти: світовий досвід (друга половина ХХ – початок ХХІ сторіччя / В. О. Пашков // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 1 (22). – С. 137 – 141.
Лисевич О. М. Інклюзивне навчання – рівний доступ до якісної освіти / О. М. Лисевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://do.gendocs.ru/docs/index-116967.html?page=8
Кулешова В. В. До проблеми ретроспективного аналізу зарубіжного досвіду функціонування системи неперервної професійної освіти / В. В. Кулешова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pipo/2011_32.../11kvvlpe.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 311.21:658.14
Шост І. М., Винятинська Л. В.
Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств (c. 171 - 176)

Метою статті є дослідження платоспроможності лісових господарств за допомогою системи взаємопов’язаних статистичних показників із використанням вибіркового методу (в основу вибірки покладено критерій лісистості регіонів України). У статті проаналізовано платоспроможність лісових господарств України впродовж 2007 – 2013 рр. з використанням фінансової звітності лісових господарств, що формує систему інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного аналізу та оцінки рівня платоспроможності лісових господарств. Узагальнено та систематизовано результати статистичного аналізу та оцінки рівня платоспроможності лісових господарств за умов самофінансування та комерційного розрахунку. Обґрунтовано методику проведеного комплексного статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за відповідним алгоритмом, що є актуальним в умовах ринкової економіки та відповідає потребам сьогодення. Запропоновано систему взаємопов’язаних статистичних показників, що включають до себе абсолютні та відносні показники платоспроможності.
Ключові слова: платоспроможність, лісові господарства, статистичний аналіз, тип ліквідності балансу, система взаємопов’язаних статистичних показників
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Шост Іван Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики та економічного аналізу, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Винятинська Людмила Василівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу, Буковинський державний фінансово-економічний університет (вул. Манфреда Штерна, 1, Чернівці, 58000, Україна)
Email: viniatinska@yahoo.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 179

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шост І. М., Винятинська Л. В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 171–176.

Список використаних у статті джерел

Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Місrosoft Excel / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач. – К. : КНЕУ, 2006. – 322 c.
Державне агентство лісових ресурсів України / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
Державний комітет статистики України / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату / Х. Замула // Економісти. – 2011.– С. 17 – 19.
Кулик А. В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств / А. В. Кулик // Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – 2009. – Випуск 14. – С. 300 – 332.
Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення / І. Макарчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 36 – 41.
Печуляк В. Зарубіжний досвід організації державного управління лісовим господарством і перспективи його використання в Україні / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 55 – 59.
Рижакова Г. М. Визначення впливу факторів на показник обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у сільському, лісовому господарстві та мисливстві України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7 – 8. – С. 108 – 112.
Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні / М. Шершун // Економіст. - 2011. – № 10. – С. 9 – 11.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 165.63:339.137.2(477)
Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г.
Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки (c. 177 - 181)

Науково-практичні пошуки, пов’язані з визначенням умов стійкого економічного розвитку України, є надзвичайно актуальними. В умовах політичної та економічної дестабілізації можливості прямої векторної динаміки (забезпечення росту макроекономічних показників за рахунок залучення ресурсів та інвестицій) суттєво обмежені. Метою цієї публікації є визначення можливостей макроекономічного розвитку на основі структурних змін національної господарської системи. Аналіз показав, що зважаючи на вплив названих чинників дестабілізації для розвитку України, значущості набувають не прямі структурні зміни в економіці, зумовлені інноваціями, а такі, що зумовлені та опосередковані дією попиту. З огляду на це, зростання національної економіки може бути забезпечене через регулятор, яким виступають доходи населення, що в свою чергу перетворюються на платоспроможний попит товарів вітчизняного виробництва (при зменшенні частки імпортної продукції у споживанні), і у короткостроковому інтервалі часу зумовлюють підвищення виробничої, а далі інноваційної активності підприємств. У подальшому ця передумова дозволить відтворити в Україні більш типовий для сучасного цивілізаційного розвитку порядок структурних змін в економіці (ресурси ? інновації) та перейти у довгостроковому періоді до високих технологічних укладів.
Ключові слова: структурні зміни в економіці, чинники динамізації економіки, конкурентоспроможність, інноваційний розвиток
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Шкурупій Ольга Всеволодівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: olha.shkurupii@pdaa.edu.ua
Базавлук Наталія Григорівна – асистент, кафедра міжнародної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Івана Банка, 3, Полтава, 36003, Україна)
Email: natabazavluk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 517

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г. Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 177–181.

Список використаних у статті джерел

Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 4 – 17.
Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В. Геєць // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 4 – 20.
200 найбільших компаній. Які компанії відіграють найважливішу роль в економіці України // Сайт Forbes Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : forbes.ua/ua/ratings/2
Єщенко П. С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 4 – 20.
Статистична інформація // Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 23 – 35.
Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України . – 2012. – № 10. – С. 24 – 33.
The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.242
Вахович І. М., Чуль О. М.
Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва (c. 182 - 186)

У статті проаналізовано роль транскордонного співробітництва в просуванні та реалізації програм креативного розвитку. Проведено оцінку перспектив і можливостей реалізації програм транскордонного співробітництва в контексті забезпечення креативного розвитку прикордонних регіонів та на цій основі визначено пріоритетні напрями міжнародного співробітництва. Автори наголошують, що поглиблення транскордонного співробітництва в рамках розвитку креативної економіки має сприяти всебічному стимулюванню нових форм бізнесу, активізації інвестиційного потенціалу регіону, створенню нових робочих місць, формуванню якісної інфраструктури, забезпеченню високого рівня життя населення.
Ключові слова: креативна економіка, транскордонне співробітництво, прикордонний регіон, креативний регіональний розвиток
Рис.: 2. Бібл.: 8.

Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, ректор, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 75, Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна)
Email: irina-vaxovitch@lntu.edu.ua
Чуль Олена Михайлівна – аспірант, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 75, Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна)
Email: elena.chul@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 461

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вахович І. М., Чуль О. М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 182–186.

Список використаних у статті джерел

Доклад об итогах диалога высокого уровня по политике в отношении креативной экономики в интересах развития: ЮНКТАД ХІІІ, 21 – 26 апреля 2012 г., г. Доха (Катар) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td481_ru.pdf
Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
Постанова Верховної ради України «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» від 14.07.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3384-12
Співробітництво України з ЮНЕСКО. Звіт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/unesco
Стратегія розвитку транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні «Карпати-2004 – 2011». Агентство з регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття», Проект Тасіс «Карпати 2003 – 2011» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Crossborderer2013.pdf
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толканов. – К. : Крамар, 2011. – 259 с.
Мікула Н. Зміни методологічних підходів до формування стратегій регіонального розвитку / Н. Мікула, О. Дацко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=32
Брикова І. В. Регіональна компонента підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / І. В. Брикова. – К., 2008. – 22 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 336.143.01
Возняк Г. В.
Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір (c. 187 - 193)

У статті проведено проблемно-орієнтований аналіз бюджетних механізмів підтримки регіонального розвитку, джерелом коштів яких є місцеві бюджети. Основну увагу приділено питанням розширення дохідних джерел місцевих бюджетів, формуванню бюджетів розвитку, міжмуніципальному співробітництву як альтернативному механізму фінансової підтримки та місцевим запозиченням як вагомому джерелу наповнення бюджету розвитку. В результаті дослідження визначено особливості та протиріччя новацій, запроваджених змінами до Бюджетного та Податкового кодексів, в частині фінансування регіонального розвитку; показано переваги та недоліки міжмуніципального співробітництва; висвітлено функціонування ринку муніципальних облігацій та інституту муніципального кредиту як ключового джерела фінансування місцевих інвестиційних програм. Доведено, що бюджетна політика підтримки регіонального розвитку містить низку проблем, вирішувати які слід комплексно в напрямі розширення дохідної бази власних фінансових ресурсів і нарощення можливостей доступу до кредитних ресурсів шляхом активізації ринку місцевих запозичень.
Ключові слова: бюджетна політика, розвиток регіону, бюджетні ресурси, місцеві запозичення
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Возняк Галина Василівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор, кафедра економіки та публічного управління, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: gvoznyak@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 421

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Возняк Г. В. Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 187–193.

Список використаних у статті джерел

МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2014/07/18/476752/
Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста / Н. Старостенко // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 38 – 47.
Харченко В. А. Бюджет и его влияние на реализацию программы социально-экономического развития региона / В. А. Харченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 2. – С. 9 – 13.
Єфименко Т. І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем / Єфименко Т. // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 105 – 122.
Каспрук Ю. В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області / Ю. В. Каспрук // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 38 – 44.
Зайчикова В. В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями / В. Зайчикова // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 36 – 42.
Кириленко О. П. Боргова політика органів місцевого самоврядування / О. Кириленко // Вісник ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – 153 – 158.
Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / Барановський О. І. – К. : КНТЕУ, 2004. – 759 с.
Молдован О. О. Стратегічні пріоритети реформування податкової системи України / О. Молдован // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1 (30). – С. 32 – 40.
Стаття 74 БКУ від 08. 07. 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Постанова КМУ від 16. 02. 2011 р. №110 Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-%D0%BF
Noel M. Building Sub-national Debt Markets in Developing and Transition Countries. – World Bank, 2000.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.1:339.37
Андросова Т. В., Круглова О. А., Козуб В. О.
Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві (c. 194 - 201)

Метою даної статті є подання результатів дослідження щодо сутності, особливостей розрахунку та напрямів управління фінансовими результатами діяльності підприємства торгівлі. Подано сутність фінансових результатів підприємства як результат бухгалтерської оцінки результатів діяльності підприємства, що відображає різницю між відповідними доходами та витратами поточної діяльності підприємства згідно з нормативними положеннями системи обліку. Здійснено порівняння прибутку та фінансових результатів з огляду характеру та моделі оцінки, а також ступеня ідентифікації елементів, що ураховують під час визначення прибутку та фінансових результатів. Наведено особливості визначення фінансових результатів за різних систем обліку та відображення у звітності. Представлено види фінансових результатів підприємства торгівлі з урахуванням послідовності їх формування та інтересів зацікавлених сторін. Як об’єкт моніторингу виділено такі види фінансових результатів, як валовий прибуток (збиток), фінансовий результат від реалізації, іншої операційної діяльності, операційної діяльності, EBITDA, NOPAT, фінансовий результат від інвестиційної, фінансової, іншої звичайної, інших видів звичайної діяльності, фінансовий результат до оподаткування, чистий фінансовий результат, капіталізований прибуток.
Ключові слова: моніторинг, прибуток, фінансовий результат, торговельне підприємство
Табл.: 3. Бібл.: 13.

Андросова Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Круглова Олена Анатолївна – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: ekruglova767@gmail.com
Козуб Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kozub.viktoria71@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 447

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Андросова Т. В., Круглова О. А., Козуб В. О. Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 194–201.

Список використаних у статті джерел

Власова Н. О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі : [монографія] / Н. О. Власова, І. Ю. Мелушова. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 259 с.
Фролова Л. В. Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств : [монографія] / Л. В. Фролова, Л. В. Семерунь. – Донецьк : Ноулідж, 2011. – 187 с.
Криклій О. А. Управління прибутком банку : [монографія] / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. – 136 с.
Прохар Н. В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: [монографія] / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.
Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. ? 2-е изд., расш. и доп. – К. : Ника-Центр; Эльга, 2002. – 752 с.
Янчева Л. М. Обліково-інформаційна система управління прибутком торговельних підприємств : [монографія] / Л. М. Янчева, І. Б. Чернікова, С. О. Кузнецова. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 217 с.
Подання фінансової звітності : міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res /MSBO/MSBO1.pdf
Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx
Консолідована фінансова звітність : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. Затверджено наказом Міністерства фінансів України 27.06.2013 № 628 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO2.aspx
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій : Наказ № 291. Затверджений Міністерством фінансів України 30.11.1999 (у редакції станом на 09.08.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Global 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://money.cnn.com /magazines/fortune/global500/2013/full_list/
Момот Т. В. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології : [монографія] / Т. В. Момот. – Х. : Фактор, 2007. – 224 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657:421.31
Бірюк О. Г.
Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи (c. 202 - 207)

Метою статті є критична оцінка та систематизація інформації про нематеріальні активи для відображення її в наказі про облікову політику підприємства згідно з чинним законодавством України з метою більш раціональної їх організації, що дозволить сформувати точну та правдиву інформацію про такі активи на підприємстві. В роботі проаналізовано альтернативні варіанти відображення інформації про нематеріальні активи в наказі про облікову політику підприємства, які регламентовані на законодавчому рівні. Запропоновано додаткові елементи наказу про облікову політику підприємства при відображенні інформації про нематеріальні активи.
Ключові слова: облікова політика підприємства, нематеріальні активи, термін корисного використання, переоцінка, амортизація, зменшення корисності
Бібл.: 11.

Бірюк Олена Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: biruk_kneu@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 384

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бірюк О. Г. Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 202–207.

Список використаних у статті джерел

Поліщук В. Л. Формування облікової політики щодо нематеріальних активів / В. Л. Поліщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/5525/1/187.pdf
Саюн А. О. Формування облікової політики нематеріальних активів / А. О. Саюн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1104/11saofrp.pdf
Шпонько І. О. Формування облікової політики щодо нематеріальних активів / І. О. Шпонько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/7_133191.doc.htm
Про погодження облікової політики підприємств. Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 11.04.2007 року № 254.
Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства. Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 року № 921.
Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. Затв. наказом МФУ від 27.06.2013 року № 635.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затв. наказом МФУ від 18.10.1999 року № 242.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами).
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Затв. наказом МФУ 16.11.2009 року № 1327.
Типові форми первинного обліку об’єктів прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Затв. наказом МФУ від 22.11.2004 року № 732.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.1.003.12:339.37
Близнюк О. П., Горпинченко А. П.
Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України (c. 208 - 219)

Метою статті є здійснення комплексної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі на основі системного підходу, який дозволяє отримати цілісне уявлення про рівень ефективності такого управління у процесі руху та трансформації фінансових ресурсів на етапах їх формування, розподілу, використання та відтворення, на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях управлінської діяльності підприємства за допомогою обґрунтованої системи економічних показників. Здійснено аналіз ефективності використання фінансових ресурсів на підприємствах України, основним видом економічної діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів за період 2008 – 2012 рр., а також на основі сформованої та обстеженої вибіркової сукупності підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Виявлено вплив чинників на рівні локальних показників ефективності (рентабельності, оборотності) у вибірковій сукупності торговельних підприємств за цільовими групами, у процесі стохастичного дослідження зв’язку між результативними та факторними ознаками за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Визначено критерії та обґрунтовано систему показників розробленого методичного інструментарію комплексної інтегральної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі на різних етапах руху та трансформації фінансових ресурсів та з урахуванням ієрархічних рівнів організаційної структури управління підприємством: оперативного, тактичного, стратегічного.
Ключові слова: фінансові ресурси, оцінка ефективності управління, роздрібна торгівля
Рис.: 6. Табл.: 4. Формул: 6. Бібл.: 18.

Близнюк Оксана Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: bliznukoksanap@mail.ru
Горпинченко Анастасія Павлівна – аспірант, кафедра фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: nastyaestet@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 449

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Близнюк О. П., Горпинченко А. П. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 208–219.

Список використаних у статті джерел

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності // Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.org/uk/Noviny/new2013_u/new_u10.html
Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності // Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_12_u.htm
Bernstein L. A. Financial Statement Analysis: Theory, Application and Interpretation / L. A. Bernstein, J. J. Wild. – McGraw Hill, 2006. – 738 p.
Brigham E. F. Financial Management: Theory and Practice / E. F. Bringham, M. C. Ehrhardt. – Thomson South-Western, 2008. – 1074 p.
Коллис Д. Дж. Корпоративная стратегия: ресурсный подход / Д. Д. Коллис, В. А. Монтгомери // М. : ЗАО «Вилья-Бизнес», 2007. – 400 с.
Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; [пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мусієнка]. – К. : Вік; Глобус, 1992. – 383 с.
Fabozzi F. J. Financial Management and Analysis / F. J. Fabozzi. – John Wiley & Sons, Inc., 2008. – 1022 p.
Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн Дж. К.; [пер. с англ.]. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 800 с.
Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : [монографія] / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
Лігоненко Л. О. Фінанси підприємств : [підручник] / Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк [та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2006. – 491 с.
Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : [підручник для вузів] / Під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с.
Фінансовий менеджмент : [підручник] / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
Акофф Р. Искусство решения проблем / Р. Акофф; [пер. с англ. Е. Г. Коваленко]. – М. : Мир, 1982. – 220 с.
Bertalanfy L. von. General System Theory. Foundations, Development Applications // Bertalanfy L. von. – N.Y. : Braziller, 1969. – 483 p.
Gosling W. The Design of Engineering Systems / W. Gosling. – London : Heywood, 1962.
Hall A. D. A Methodology for Systems Engineering / A. D. Hall. – Princeton, 1962. – 346 p.
Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Бизнес-школа «Интел – Синтез», 2008. – 640с.
Лугінін О. Є. Статистика : [підручник] / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 580 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.011.44+65.011.2:061.5
Іляш О. І., Гетьманський В. О.
Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку (c. 220 - 226)

Уточнено зміст ефективності як економічної категорії, обґрунтовано процес оцінювання ефективності торговельної діяльності на основі функцій реалізації, вирішено завдання її специфікації та параметризації з урахуванням закону спадного граничного продукту. Доведено, що критерієм оцінювання ефективності виступає оцінка статичної та динамічної ефективності торговельної діяльності, що дає змогу врахувати зміни застосовуваних активів (ресурсів), збільшити запас міцності підприємства та свідчить про злиття (інтеграцію) спадної віддачі та економічних коливань у сучасних економічних макро- та мікросистемах. Для обраної методики розроблено алгоритм і запропоновано напрями прогнозування валових вартісних показників на основі песимістичного сценарію з урахуванням сучасного динамізму вітчизняної економічної системи. Здійснено порівняння світових стандартів подання (IFRS/US GAAP/FAS) та оцінки (F7, F9, P3 ACCA) результатів фінансово-економічної діяльності торговельних підприємств.
Ключові слова: ефективність, торговельні підприємства, вхідні / вихідні ресурси, специфікація, параметризація, функція торговельної діяльності, спадний граничний продукт
Рис.: 3. Формул: 2. Бібл.: 10.

Іляш Ольга Ігорівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: oliai@meta.ua
Гетьманський Володимир Олександрович – здобувач, Львівська комерційна академія (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: v.getmansky@garant-auto.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 385

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Іляш О. І., Гетьманський В. О. Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 220–226.

Список використаних у статті джерел

Гетьманський В. О. Оцінка функціонування підприємства в умовах економічного розвитку / В. О. Гетьманський, О. І. Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – Т. 3, № 6. – С. 174 – 178.
Paul M. Romer Economic Growth (From The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson, ed. Liberty Fund, 2007. Reprinted by permission of the copyright holder).
Кирилюк И. Л. Модели производственных функций для российской экономики / И. Л. Кирилюк // Компьютерные исследования и моделирование. – 2013. – Т. 5, № 2. – С. 293 - 312.
Копотева А. В. Применение модели Кобба – Дугласа для построения сценария посткризисного развития экономики / А. В. Копотева, С. А. Черный // Вопросы экономических наук. – 2011. – № 6. – С. 31 – 35.
A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) International Institute of Business Analysis. – Toronto, Ontario, Canada. International Institute of Business Analysis. – 2009. – P. 13 – 14.
Association of Business Process Management Professionals. Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. – 2008. – 284 p.
Berman K. Financial Intelligence for IT Professionals / Berman K., Knight J. – Harvard : Harvard Business School Press. – 2012. – 180 p.
Ross, Jeanne W. Enterprise Architecture as Strategy / Ross J. W., Weill P., Robertson D. C. – Harvard Business School Press. – 2006. – 48 p.
Van Assen Marcel. Key Management Models: The 60+ models every manager needs to know / M. Van Assen, G. Van den Berg, P. Pietersma. – 2008. – Pearson Education Canada.
White Stephen A. BPMiV Modeling and Reference Guide / S. A. White, D. Miers, L. Fischer. – Future Strategies Inc. – 2008. – 98 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657. 01: 631.1
Кінєва Т. С., Глушко О. В.
Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень (c. 227 - 233)

У статті розглянуті питання сутності релевантності облікової інформації, придатної для прийняття управлінських рішень у процесах відтворення біологічних активів багаторічних насаджень. Встановлено необхідність розробки і впровадження методів формування облікової інформації з урахуванням потреб та вимог управління. Розроблено обліково-аналітичну систему управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень, яка ґрунтується на системному підході, варіантності підходів до розробки окремих управлінських рішень, комплексному характері формування управлінських рішень, урахуванні специфічних особливостей організації. У складі обліково-аналітичної системи виділені такі елементи: суб'єкти і об'єкти процесу управління відтворенням; мета відтворення в контексті етапів і джерел фінансування; методи і прийоми надання облікової інформації; оцінка ефективності процесу відтворення біологічних активів багаторічних насаджень; оцінка ризиків відтворення; прийняття управлінських рішень. Запропонована обліково-аналітична система передбачає оцінку ефективності відтворення біологічних активів багаторічних насаджень і дозволяє отримати інформацію про результативність і доцільність сільськогосподарської діяльності. Важливою складовою пропонованої обліково-аналітичної системи є оцінка ризиків, а результатом її функціонування – прийняття управлінських рішень у довгостроковій перспективі у процесі відтворення біологічних активів багаторічних насаджень.
Ключові слова: облікова інформація, релевантність, біологічні активи багаторічних насаджень, відтворення, обліково-аналітична система
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Кінєва Тетяна Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: tanya_kineva@mail.ru
Глушко Олена Володимирівна – аспірант, кафедра обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: ermolcheva_olena@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 161

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кінєва Т. С., Глушко О. В. Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 227–233.

Список використаних у статті джерел

Бондар М. І. Бухгалтерський облік як інформаційна підсистема системи управління / М. І. Бондар // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – С. 58 – 62.
Глушко О. В. Аналітичне забезпечення відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва в природно-кліматичних умовах Криму / О. В. Глушко // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 1/1. – С. 24 – 30.
Загородній А. Г. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику / А. Г. Загородний, Г. О. Партин, А. І. Ясінська // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 35. – С. 132 – 136.
Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : [монографія] / Г. Г. Кірейцев. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 236 с.
Кірейцев Г. Г. Про поділ обліку на фінансовий і управлінський / Г. Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 1999. – № 11. – С. 2 – 7.
Плікус І. Й. Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства / І. Й. Плікус // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2 – 3. – С. 28 – 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/4037/1/oblik-inf.pdf
Подолянчук О. А. Проблеми та порядок обліку доходів за П(С)БО 30 «Біологічні активи» / О. А. Подолянчук // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 5. – С. 28 – 32.
Проценко В. М. Формування управлінських рішень на основі релевантного підходу / В. М. Проценко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2013. – № 4 (24). – С. 131 – 136.
Ратушна О. П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу результатів діяльності // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 73 – 76.
Слєсар Т. М. Облік і аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень / Т. М. Слєсар // Економічні науки. – 2012. – Ч. 4, № 9 (33). – С. 353 – 357.
Управлінський облік: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова. – К. : КНЕУ, 2003. – 235 с.
Фаріон В. Роль облікової інформації в системі управління банком / В. Фаріон, Т. Фаріон // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 96 – 108.
Цивін М. Н. Інформаційний менеджмент : [навч. посіб.] / М. Н. Цивін, О. В. Матвієнко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 170 с.
Яворов В. В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / В. В. Яворов // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 107 – 112.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.6
Кожушко О. В., Калінкін Д. В.
Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (c. 234 - 239)

Метою статті є розробка системи показників оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи. Для розробки системи показників оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи проаналізовано та узагальнено результати проведеної органами Державної фінансової інспекції оцінки ефективності та якості функціонування відділів внутрішнього аудиту в деяких міністерствах та центральних органах виконавчої влади, де створено відділи внутрішнього аудиту. Авторами виокремлено основні напрями оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи, які знайшли своє відображення в системі показників оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи, яка включає в себе: кадрову складову, що показує штатну чисельність внутрішніх аудиторів, їхні завантаженість та кваліфікаційні якості; результативну складову, що визначає кількість виявлених внутрішніми аудиторами та відшкодованих порушень, кількість рекомендацій внутрішніх аудиторів, що були впроваджені в бюджетній установі після їх надання, та організаційну складову, що розкриває відповідність кількості проведених внутрішніх аудитів запланованим, терміни їх проведення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичного підходу до оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи.
Ключові слова: внутрішній аудит, бюджетна установа, стан внутрішнього аудиту, оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи
Табл.: 1. Формул: 8. Бібл.: 9.

Кожушко Ольга Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Olga_kozhushko_z@ukr.net
Калінкін Дмитро Володимирович – аспірант, кафедра контролю та аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 388

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кожушко О. В., Калінкін Д. В. Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 234–239.

Список використаних у статті джерел

Бровко О. Т. Організаційні аспекти та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту товарних запасів / О. Т. Бровко // Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 3(53). – С. 48 – 50.
Верхоглядова Н. І. Розвиток внутрішнього аудиту / Н. І. Верхоглядова, І. В. Олініченко // Економіка і регіон. – 2009. – № 1 (20). – С. 136 – 139.
Дорош Н. І. Сутність і призначення внутрішнього аудиту / Н. І. Дорош // Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». – 2006. – № 1 (35). – С. 41 – 46.
Аудит : учебное пособие / Ж. А. Богданова [и др.]; ред. П. Н. Майданевич, Е. И. Волошина. – Симферополь : Феникс, 2008. – 700 с.
Пантелеєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль : методологія та організація : монографія / В. П. Пантелеєв. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 489 с.
Сухарева Л. О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату / Л. О. Сухарева, Т. В. Федченко // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 125 – 131.
Методичний посібник / Я. ван Тайнен, П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, М. ван Кастерен та ін. – К. : Кафедра, 2012. – 70 с.
Постанова КМУ від 28 вересня 2011 р. N 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» // Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua
Внутрішній аудит у державному секторі // Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/101915


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.818.2:621
Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А.
Іноземний досвід інжинірингової діяльності (c. 240 - 245)

Метою статті є вивчення іноземного досвіду інжинірингу, а також його порівняння із вітчизняним для виявлення сильних і слабких боків останнього, визначення основних напрямів його розвитку та з’ясування можливості використання світових здобутків інжинірингу в умовах вітчизняної економіки. Наведено загальну характеристику світового ринку інжинірингу, охарактеризовано його структуру. Розглянуто географічну структуру попиту і пропозиції на інжинірингові продукти. Виокремлено етапи еволюціонування інжинірингових компаній. Описано правові аспекти регулювання інжинірингових правовідносин в економічно розвинутих державах. Наведено основні міжнародні об’єднання інжинірингових компаній та найбільших окремих представників цього бізнесу. З урахуванням іноземного досвіду вказано на важливість формування інжинірингових консорціумів. Охарактеризовано роль і значення іноземних інжинірингових компаній у сфері інноваційного розвитку економіки, а також описано масштаби їхньої діяльності. Наведено приклади формування інжинірингових кластерів. Розкрито відмінності між вітчизняним та іноземним інжинірингом щодо змістового наповнення текстів інжинірингових угод, підходів до проведення робіт під час надання інжинірингових послуг, прийняття управлінських рішень, а також використання інструментів інтелектуалізації бізнесу. Наведено основні конкурентні переваги іноземних інжинірингових компаній порівняно із вітчизняними, а також обґрунтовано низьку представленість перших на вітчизняному інжиніринговому ринку. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі повинні полягати у виявленні пріоритетних завдань розвитку вітчизняного інжинірингу на найближчу перспективу з урахуванням іноземного досвіду.
Ключові слова: інжиніринг, інжиніринговий кластер, інжинірингова компанія, інжиніринговий консорціум, інжиніринговий проект
Рис.: 1. Бібл.: 11.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua
Жежуха Володимир Йосипович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: volodymyr.y.zhezhukha@lpnu.ua
Городиська Наталія Андріївна – асистент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: nataliagoroduska@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 380

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А. Іноземний досвід інжинірингової діяльності // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 240–245.

Список використаних у статті джерел

Закиров Е. Консалтинговый инжиниринг в Узбекистане: de facto / Е. Закиров // Технология и дизайн. – 2009. – № 1. – С. 31 – 33.
Караваев Е. П. Промышленные инвестиционные проекты. Теория и практика инжиниринга : [учебник] / Е. П. Караваев. – М. : МИСИС, 2001. – 216 с.
Кондратьев В. Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса : [навч. посібник] / В. Кондратьев, В. Лоренц. – М. : Эксмо, 2007. – 446 с.
Мишин С. А. Инжиниринг. Россия 2012. Актуальные рекомендации / С. А. Мишин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mishin-s.ru/library/11eng.pdf
Мясников В. Фиктивную модернизацию остановят инжиниринговые компании / В. Мясников // Независимая газета. – 23.08.2013.
Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org
Офіційний сайт Construction Industry Institute (CII) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.construction-institute.org
Офіційний сайт Institute for Engineers Private Limited [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ieee.org
Офіційний сайт AACE International [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aacei.org
Рыбец Д. В. Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на мировом рынке / Д. В. Рыбец // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 8. – С. 84 – 95.
Чуприн А. В. Методические основы проектного управления конкурентоспособностью инжинирингового предприятия : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством / А. В. Чуприн. – М., 2008. – 16 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК [338.487:005.21]:330.4(043.5)
Кулєшова Н. В.
Факторна модель значущих чинників макросередовища туристичних підприємств (c. 246 - 254)

Метою статті є розробка факторної моделі значущих чинників макросередовища туристичного підприємства. У статті проводяться оцінка та аналіз чинників макросередовища туристичних підприємств із використанням методу головних компонент. Обґрунтовано актуальність вираховування впливу чинників макросередовища з метою ефективного функціонування туристичних підприємств. Запропоновано основні види потенціалів регіону, за допомогою яких проводиться об’єктивне визначення найвпливовіших чинників макросередовища, серед них демографічний, соціально-економічний, інфраструктурний (загальний і рекреаційний), природно-екологічний та історико-культурний. З використанням кореляційного аналізу проводиться попередній вибір найвагоміших чинників макросередовища. За допомогою методу головних компонент здійснюється редукція визначених найвагоміших чинників макросередовища та обґрунтовується формування латентних, головних компонент із значущим їх елементним складом. На підставі розрахованого коефіцієнту інформативності головних компонент здійснюється їх інтерпретація з таким змістом, як «Розвиток матеріально-технічної бази туризму», «Платоспроможність споживачів», «Збутова мережа туристичних підприємств». З урахуванням отриманих результатів розроблено факторну модель значущих чинників макросередовища при мінімальній втраті інформативності.
Ключові слова: туристичне підприємство, макросередовище, чинники, модель, кореляційна матриця, редукція, головні компоненти, інформативність
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 16.

Кулєшова Наталя Вадимівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kuleshova_@mai.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 164

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кулєшова Н. В. Факторна модель значущих чинників макросередовища туристичних підприємств // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 246–254.

Список використаних у статті джерел

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуен , Дж. Мейкенз; под ред. Р. Б. Ноздревой ; [пер. с англ.]. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 787 с.
Холловей Дж. К. Туристический бизнес / Дж. К. Холловей, Н. Тейлор ; [пер. с 7-го англ. изд. Т. А. Черной, А. А. Кожевниковой]. – К. : Знання, 2007. – 798 с.
Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристической фирмой : учебник / Н. К. Моисеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 208 с.
Аналіз комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг: монографія / [О. М. Азарян, Н. Л. Жукова, О. А. Іщенко, Г. О. Ворошилова ]. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 135 с.
Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : монографія / Л. М. Шульгіна. – К. : КНТЕУ, 2005. – 579 с.
Полякова О. Ю. Модель оценки влияния факторов макросреды на деятельность туристического предприятия / О. Ю. Полякова, Н. В. Кулешова // Бизнес Информ. – 2009. – № 2 (2). – С. 84 – 88.
Полякова О. Ю. Концептуальна модель дослідження макросередовища туристичного підприємства / О. Ю. Полякова, Н. В. Кулєшова // Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія : у 2 ч. / За ред. д.е.н, проф. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Ч. 1. – С. 137 – 146.
Статистична інформація // Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http// www.ukrstat.gov.ua
Туризм в Україні за 2006 рік : статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2007. – 184 с.
Туризм в Україні за 2007 рік : статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2008. – 221 с.
Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні : статистичний бюлетень. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 99 с.
Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні: статистичний бюлетень. – К. : Державний комітет статистики України, 2011. – 99 с.
Готелі та інші місця для тимчасового проживання: статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2009. – 202 с.
Готелі та інші місця для тимчасового проживання: статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 204 с.
Марно В. Путеводитель по современной эконометрике / Вербик Марно ; [пер с англ. В. А. Банникова; под науч. ред. и предисл. С. А. Айвазяна]. – М. : Научная книга, 2008. – 616 с.
Сошникова Л. А. Многомерный статистический анализ в экономике / Л. А. Сошникова, В. Н. Тамашевич. – М. : ЮНИТИ-Дана, 1999. – 598 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.758.4.:303.823-057.17
Лазарева М. Г.
Алгоритм побудови збалансованого бізнес-портфеля холдингової компанії (c. 255 - 261)

Метою статті є побудова алгоритму формування збалансованого портфеля бізнесів холдингу. Запропоновано алгоритм проведення процесу реструктуризації бізнес-портфеля з метою досягнення його збалансованості. В основі побудови алгоритму є системний підхід, що охоплює всебічні дослідження зовнішнього і внутрішнього середовищ холдингу в їхньому взаємному впливі та взаємозв’язку. Індикаторами збалансованості виступають два базових принципи структури портфеля та поєднання прибутковості та стійкості портфеля, які повинні дотримуватися пропорції «золотого перетину». Запропоновано використання базових стратегічних і тактичних критеріїв відбору та моніторингу бізнесів у бізнес-портфель холдингу. Тактичні критерії допомагають оцінити можливості самих бізнесів, стратегічні – можливості галузі, в якій цей бізнес розвивається. Розроблено типовий набір критеріїв до основних і забезпечуючих бізнесів холдингу. В якості тактичних критеріїв пропонуються наступні: оборотність запасів сировини; ритмічність продажів, що оцінює можливість виробляти періодичні відрахування з обороту; наявність достатньої величини обороту; можливість монополізації (або завоювання більшої частки ринку). Стратегічні критерії пропонуються наступні: прибутковість галузі; стабільність галузі; низький рівень ризику в галузі; екологічна чистота галузі; перспективність галузі. Запропоновано оригінальний набір критеріїв до забезпечуючих бізнесів усередині системи, на відкритому ринку і загальні критерії до забезпечуючих бізнесів. Пропонований набір критеріїв забезпечує топ-менеджмент зручним і ефективним інструментом при побудові і наступному моніторингу збалансованого портфеля бізнесів. Представлений алгоритм було використано в практичній діяльності корпорації «Укрпідшипник». Оскільки кожен холдинг – унікальне утворення, то запропоновані алгоритм і критерії до бізнесів можуть слугувати шаблоном для практичного застосування в кожному конкретному випадку. Оригінальність запропонованого підходу полягає в тому, що автор позначив коридор збалансованості, що обмежений пропорціями «золотого перетину»; запропонований алгоритм і критерії до основних і забезпечуючих бізнесів є універсальними для будь-якого складу бізнес-портфеля: від спеціалізованих холдингів до диверсифікованих.
Ключові слова: холдингова компанія, збалансований бізнес-портфель, динамічна стійкість, пропорція «золотого перетину», критерії до основних бізнесів бізнес-портфеля, критерії до забезпечуючих бізнесів бізнес-портфеля
Табл.: 2. Бібл.: 12.

Лазарева Марина Геннадіївна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра управління персоналом та економіки праці, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: mglazareva@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 535

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лазарева М. Г. Алгоритм построения сбалансированного бизнес-портфеля холдинговой компании // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 255–261.

Список використаних у статті джерел

Ansoff H. I. The State of Practice in Planning Systems // Sloan Management Review. –1977. – № 1. – P. 1 – 24.
Ashley W. G. Toward an Appreciation of Collective Stratagy // Academy of Management Review. – 1984. – № 9(3). – P. 526 – 533.
Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 367с. (Серия «СКОЛКОВО»).
Грэттон Л. Живая стратегия: как поместить людей в центр решения корпоративных задач / [пер. с англ.]. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
Бакан Дж. Корпорация: патологическая погоня за прибылью / Дж. Бакан; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2007. – 288 с.
Старикова А. С., Колесников В. П. Методы анализа бизнес-портфеля компании [Електронний режим]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Economics/48064.doc.htm
Беспалюк Х. М., Ілів І. М. Комплексне дослідження бізнес-портфеля приладобудівного підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 53 – 63.
Чухрай Н. Інноваційна діяльність в управлінні бізнес-портфелем приладобудівного підприємства / Н. Чухрай, Х. М. Беспалюк // Прометей: регіональний зб. наук. праць з економіки. – 2008. – Вип. 1 (25). – С. 85 – 92.
Дмитрієв І. А. Формування та оцінювання бізнес-портфеля підприємств автомобільного транспорту : [монографія] / І. А. Дмитрієв, І. А. Касатонова. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 152 с.
Уланов В. Л. Современные тенденции реструктуризации отечественных компаний // ЭКО. – 2010. – № 10. – С. 136 – 145.
Шатілова О. В. Модель формування бізнес-портфеля підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 345 – 349.
Крылатков П. П. Метод реструктуризации диверсифицированного бизнес-портфеля предприятия в пространстве риск-доходности // Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление». – 2011. – № 1. – С. 14 – 24.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.431:984
Манжура О. В.
Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування (c. 262 - 267)

Проведено оцінку показників стану і динаміки особистих селянських господарств в Україні: частка господарств, які утримують худобу та птицю, які мають у приватній власності сільськогосподарську техніку; питома вага площ земельних ділянок, якими володіють господарства, призначених для ведення особистого і товарного сільськогосподарського виробництва. Зроблено висновок про високу ділову активність особистих селянських господарств і наявність значного потенціалу розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів. Проведено аналіз розподілення особистих селянських господарств за регіонами України, встановлено його нормальний характер, виявлено регіони із низькою, середньою і великою кількістю господарств. Визначено ключові фактори створення сільськогосподарського виробничого кооперативу та його успішної роботи. Запропоновано два етапи бізнес-планування розвитку сільськогосподарського виробничого кооперативу. На першому етапі визначаються мета створення, бізнес-потенціал, операційна діяльність, фінансові витрати, джерела фінансування. У разі позитивного висновку проводиться деталізоване техніко-економічне обґрунтування: опис господарської діяльності, ринкові дослідження і план їх проведення, план організаційної діяльності, технічний та операційний план, фінансовий план.
Ключові слова: виробничий сільськогосподарський кооператив, бізнес-планування, потенціал, розвиток
Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Манжура Олександр Васильович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Полтавський кооперативний технікум (вул. Леніна, 9/17, Полтава, 36000, Україна)
Email: manzhura11@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 363

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манжура О. В. Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 262–267.

Список використаних у статті джерел

Голікова К. П. Індикатори продовольчої безпеки як критерії ефективності розвитку агропродовольчої сфери держави / К. П. Голікова // Бізнес Інформ. – 2013. – №4. – С. 212 – 215.
Калетнік Г. М. Місце і роль продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України / Г. М. Калетнік, Г. О.Пчелянська // Бізнес Інформ. – 2014. – №2. – С. 30 – 34.
Циган Р. М. Основні умови розвитку агропромислового комплексу України на інноваційній основі / Р. М. Циган, А. О. Кравченко // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – С. 184 – 188.
Тягунова Н. М. Чинники, що визначають конкурентні стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації / Н. М. Тягунова // Бізнес Інформ. – 2013. – №8. – С. 199 – 203.
Одінцов О. М. Методичні основи виявлення полюсів розвитку і точок зростання як передумов формування агропромислових кластерів / О. М. Одінцов // Бізнес Інформ. – 2013. – №3. – С. 177 – 182.
Одінцов М. М. Методологія формування ефективних форм просторової диверсифікації агропромислового виробництва / М. М. Одінцов // Бізнес Інформ. – 2013. – №2. – С. 135 – 139.
Кудінов А. С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / А. С. Кудінов ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. – К., 2007. – 20 с.
Ролінський О. В. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О. В. Ролінський ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. – К., 2005. –19 с.
Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004: затверджено Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN10242.html
Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2014 року / Експрес-випуск Державної служби статистики України 19.03.2014 р. 102/0/06.3вн-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції. Досвід країн ЄС, порядок створення і діяльності в Україні: Практичний посібник / Кол. авт. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 54 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 651
Піддубна Л. В.
Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу (c. 268 - 273)

Мета статті полягає у аналізі сучасних тенденцій розвитку діловодства як складової інфраструктури електронного бізнесу, а також обґрунтуванні потреби у впровадженні інформаційних систем і технологій в організацію документообігу суб’єктів господарювання. Систематизуючи і узагальнюючи наукові доробки вчених та фахівців, були проаналізовані властивості інформаційних систем, які використовуються для автоматизації документоорієнтованих бізнес-потреб суб’єктів господарювання; розглянуті недоліки чинної нормативно-правовій бази, що регулює процеси електронного діловодства в Україні; висвітлені необхідні і достатні умови впровадження електронних документів; деталізовані основні вимоги щодо електронних документів, призначених для довічного зберігання. Базуючись на нормативно-правовій базі, шляхом компаративного порівняння були опрацьовані поняття «електронного діловодства» та «електронного документообігу»; визначені поняття «електронний цифровий підпис» та «електронний документ». Запропоновано напрями для розбудови різноманітних сфер інфраструктури електронного бізнесу: e-Government, e-Health, e-Learning, e-Commerce тощо. Обґрунтовано доцільність запровадження комплексу технічних регламентів, які гарантують створення ІТ-фундаменту для розбудови інфраструктури електронного бізнесу та забезпечення якості послуг.
Ключові слова: діловодство, електронний документообіг, електронний документ, електронний цифровий підпис, інформаційна система, електронний бізнес
Бібл.: 16.

Піддубна Лідія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: lidp@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 532

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Піддубна Л. В. Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 268–273.

Список використаних у статті джерел

Закон України № 851-IV. – Редакція від 19.04.2014, підстава 1170-18. «Про електронні документи та електронний документообіг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
Закон України № 852-15. – Редакція від 04.02.2009, підстава 879-17. «Про електронний цифровий підпис» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15
Закон України № 3164-15. – Редакція від 14.01.2012, підстава 4224-17 «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3164-15
Закон України № 3814-12. – Редакція від 17.08.2012, підстава 5068-17 «Про Національний архівний фонд та архівні установи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації : ДСТУ 4163-2003 – [Чинний від 2003-09-01] – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – (Національний стандарт України).
Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732-2004 – [Чинний від 2005-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – (Національний стандарт України).
Величкевич М. Б. Електронний документообіг, тенденції та перспективи / М. Б. Величкевич, Н. В. Мітрофан, Н. Е. Кунанець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20146/1/7-44-53.pdf
Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. – 2-е изд. – М. : Наука, 1987. – 552 с.
Коуз Р. Заметки к «Проблеме социальных издержек» / Р. Коуз; [пер. с англ.] // Фирма, рынок и право. – М. : Новое издательство, 2007. – С. 150.
Костюк О. О. Віртуальне підприємство: задачі побудови системи електронного документообігу / О. О. Костюк // Наукові праці ДонНТУ. – 2010. – № 19 (171). – С. 153 – 160.
Мелащенко А. О. Електронне діловодство: [монографія] / А. О. Мелащенко, О. С. Скарлат [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dm.dep145.org.ua/node/1
Перевозчикова О. Л. Складові стенду валідації архівних електронних документів / О. Л. Перевозчикова, А. О. Мелащенко, О. С. Скарлат // Проблеми програмування. – 2012. – № 1. – С. 52 – 58.
Писаренко В. П. Методичні підходи до організації електронного документування в органах публічної влади / В. П. Писаренко // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1 (41). – С. 41 – 46.
Пронь Н. О. Вимоги до електронних документів: міжнародна практика та досвід України / Н. О. Пронь // Збірник НУДПСУ. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1. – С. 356 – 366.
Сельченкова С. В. Документообіг: аналіз та вдосконалення / С. В. Сельченкова // Довідник секретаря та офіс-менеджера: для державних і комерційних підприємств. – 2011. – № 3. – С. 12 – 19.
Теленик С. Ф. Технологія генерації електронних документів для систем електронного документообігу / С. Ф. Теленик, В. С. Хмелюк // Вісник ХНАДУ. – 2009. – № 45. – С. 104 – 107.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.7.01
Полуектова Н. Р.
Підхід до управління сервісами інформаційної системи підприємства на основі аналізу оболонок даних (c. 273 - 278)

У статті розглядаються проблеми підвищення ефективності функціонування інформаційних систем управління у великих і середніх компаніях. Найбільш прогресивні методики управління такими системами використовують сервісний підхід, в рамках якого можна розглядати ефективність системи як загальну ефективність окремих сервісів, що надаються іншим підрозділам підприємства. Використовуючи цей підхід, пропонується оцінювати ефективність сервісів методом аналізу оболонок даних. Метод передбачає оцінку порівняльної технічної ефективності витрат на організацію інформаційних сервісів з точки зору наближення до планових показників якості сервісів. Незважаючи на деякі складності практичної реалізації, пропонована методика оцінки ефективності дозволить виявити неефективні сервіси і джерела цієї неефективності.
Ключові слова: ERP, ефективність, сервісний підхід, функціонально-вартісний аналіз, метод DEA
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 10. Бібл.: 9.

Полуектова Наталія Робертівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (вул. Кияшко, 16Б, Запоріжжя, 69015, Україна)
Email: n-poluektova@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 466

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Полуэктова Н. Р. Подход к управлению сервисами информационной системы предприятия на основе анализа оболочек данных // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 273–278.

Список використаних у статті джерел

Скрипкин К. Г. Экономическая эффективность информационных систем – М. : ДМК Пресс, 2002. – 256 с.
Farrell M. J. The measurement of productive efficiency // Journal of the Royal Statistical Society. Series A. – 1957. – No 120. – P. 253 – 281.
Charnes A. Measuring the efficiency of decision making units / A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes // European Journal of Operational Research. – 1978. – No 2. – P. 429 – 444.
Charnes A. A multiplicative model for efficiency analysis / A. Charnes, W. W. Cooper, L. M. Seiford // Socio-Economic Planning Sciences. – 1982. – No 16(5). – P. 223 – 224.
Sensitivity of efficiency classifications in the additive model of data envelopment analysis / A. Charnes, S. Haag, P. Jaska and oth. // International Journal of Systems Science. – 1992. – Vol. 23, no 5. – P. 789 – 798.
Lissitsa A., Babi?ceva T. Aнализ оболочки данных (DEA) – современная методика определения эффективности производства / A. Lissitsa, T. Babi?ceva // Discussion paper. – 2003. – No. 50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdl.handle.net/10419/28581
Кривоножко В. Е., Лычев А. В.Анализ деятельности сложных социально-экономических систем / В. Е. Кривоножко, А. В. Лычев. – М. : Издательский отдел факультета ВМиК МГУ имени Ломоносова; МАКС Пресс, 2010. – 208 с.
Ивлев В. Методология функционально-стоимостного анализа / В. Ивлев, Т. Попова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://citforum.ru/cfin/idef/abc.shtml
Скрипкин К. Сервисный подход и учет затрат ИТ-службы // Директор ИС. – 2006. – № 1.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658
Яркіна Н. М.
Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством (c. 279 - 285)

Метою статті є дослідження і систематизація теоретичних аспектів оцінювання ефективності управління підприємством. У статті оцінювання ефективності управління підприємством розглядається в єдності і взаємозв'язку процесного та критерійного його аспектів, що потребують розробки відповідного алгоритму і встановлення кількісних та якісних характеристик оцінюваного об'єкта, які відповідають певним критеріям. Досліджені підходи до характеристики суті поняття «ефективність управління підприємством» і запропонований інтегрований ресурсно-цільовий підхід, що дозволяє розширити сутнісні межі досліджуваної категорії. Класифіковані види ефективності управління підприємством. Виділені об'єкти і критерії оцінювання ефективності управління підприємством, а також запропонований її алгоритм. Групи критеріїв оцінювання ефективності управління підприємством дають можливість комплексно проаналізувати і охарактеризувати оцінювані об'єкти. Для оцінки ефективності управління підприємством, разом із системою традиційних показників, запропоновано використовувати коефіцієнт ефективності управління.
Ключові слова: ефективність управління підприємством, оцінювання, об\'єкти, критерії, алгоритм
Рис.: 2. Формул: 1. Бібл.: 9.

Яркіна Наталя Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства, Керченський державний морський технологічний університет (вул. Орджонікідзе, 82, Керчь, АР Крим, 98300, Україна)
Email: nata-yarkina@yandex.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 435

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яркина Н. Н. Теоретические аспекты оценки эффективности управления предприятием // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 279–285.

Список використаних у статті джерел

Курінний О. В. Проблеми оцінки ефективності управління корпоративними правами в акціонерних товариствах / О. В. Курінний, Н. О. Волошко // Проблеми економіки. – 1013. – № 3. – С. 208 – 213.
Коврижных И. В. Анализ и оценка эффективности управления в организации / И. В. Коврижных. – Барнаул : АФ СибАГС, 2006. – 86 с.
Ищенко М. М. Оценка эффективности системы управления / М. М. Ищенко, М. Г. Крылов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.auditfin.com/fin/2007/4/Ishenko/Ishenko.pdf
Ковалишина Г. В. Системный подход в оценке эффективности управления фирмой [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.auditfin.com/fin/2002/2/rkovalishina/rkovalishina.asp
Рудьман Я. В. Эффективность управления предприятием [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://conference.be5.biz/r2013/4466.htm
Евневич М. А. Эффективность аппарата управления и его организационной структуры / М. А. Евневич // Top-Manager. – 2004. – № 15. – С. 7 – 9.
Бондаренко И. В. Эффективность управления предприятием – ключевая задача менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/ef-management
Велиханова А. Р. Основные принципы и задачи эффективного управления предприятием в проблемной среде / А. Р. Велиханова // Транспортное дело России. – 2008. – № 3. – С. 30.
Грузинов В. П. Эффективность управления промышленными предприятиями: теоретический аспект / В. П. Грузинов, И. А. Астафьева // Журнал Автомобильных Инженеров. – 2012. – № 1 (72) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.aae-press.ru/f/72/44.pdf


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.591.45:658.7
Ястремська О. М., Зеленський М. В.
Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві (c. 286 - 293)

Мета статті полягає у розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування організаційного забезпечення процесу впровадження та реалізації аутсорсингу логістичних функцій. У процесі дослідження застосовано абстрактно-логічний та структурно-логічний аналіз – при проведенні теоретичних узагальнень і формуванні пропозицій щодо змісту організаційних заходів з підготовки до застосування аутсорсингу; системний підхід – при розробленні схеми впровадження аутсорсингу логістичних функцій. Обґрунтовано потребу в розробленні теоретичних і практичних рекомендацій щодо узгодження завдань етапів впровадження аутсорсингу логістичних функцій з відповідними організаційними заходами. Проведене дослідження дало змогу розробити схему формування організаційного забезпечення за ітераційними етапами процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій, використання якої відображає цільову спрямованість організаційних заходів та дозволить визначити організаційні умови для досягнення основних задач підприємства. Розроблений підхід до оптимізації організаційної структури управління на підприємстві та визначення зон відповідальності і повноважень учасників аутсорсингу доцільно застосовувати на вітчизняних промислових підприємствах машинобудування у процесі підготовки до впровадження аутсорсингу логістичних функцій.
Ключові слова: аутсорсинг, організаційне забезпечення, управління, інформаційні потоки, відповідальність, повноваження, організаційна структура
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Ястремська Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, логістики та інновацій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Iastremska_om@hneu.net
Зеленський Максим Васильович – аспірант, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: m.zelenskiy@mob-log.com.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 429

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястремська О. М., Зеленський М. В. Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 286–293.

Список використаних у статті джерел

Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : [учеб. пособие] / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 320 с.
Бравар Ж.-Л. Эффективный аутсорсинг: понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений / Ж.-Л. Бравар, Р. Морган. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 288 c.
Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний / С. О. Календжян. – М. : Дело, 2009. – 212 с.
Котляров И. Д. Принятие решения об использовании аутсорсинга на основе оценки его эффекта для предприятия / И. Д. Котляров // Иновации. – 2010. – № 9. – С. 88 – 92.
Курбанов А. Х. Аутсорсинг: история, методология, практика / А. Х. Курбанов, В. А. Плотников. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 112 с.
Курбанов А. Х. Методика оценки целесообразности использования аутсорсинга // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.science-education.ru/101-5437
Крикавський Є. В. Логiстичне управлiння: [пiдручник] / Є. В. Крикавський – Львiв : Львiвська полiтехнiка, 2006. – 564 с.
Полянська А. С. Ситуаційний підхід до формування концепції розвитку промислових підприємств : [монографія] / А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 214 с.
Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації : [монографія] / Л. В. Чижевська, І. М. Вишівська, А. П. Дикий та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 404 с.
Рудая И. Л. Аутсорсинг: методология и практика : [монография] / И. Л. Рудая. – Самара : Универс групп, 2009. – 230 с.
Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Дж. Б. Хейвуд ; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2004. – 176 с.
Чухрай Н. І. Логістичне обслуговування : [підручник] / Н. І. Чухрай. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 292 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Котковський В. С., Гузенко О. П.
Кредитно-інвестиційні інновації комерційного банку: оцінка ефективності та стратегічний сегмент (c. 294 - 298)

Мета статті полягає у розробці теоретичної платформи методики оцінювання рівня економічної ефективності кредитно-інвестиційної діяльності комерційного банку та її адаптації в сучасних депозитних організаціях, які є представниками банківського сектора. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розкрито існуючий взаємозв’язок між дефініціями «ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банку» та «інноваційна діяльність банку», котрі більш предметно дозволяють розглянути поставлені проблеми в сфері інноваційного розвитку сучасних банківських установ. У результаті дослідження було надано авторську позицію алгоритму оцінки додаткових фінансових потоків банку, що утворилися на базі реалізації кредитно-інвестиційних інновацій. Обґрунтовано, що з точки зору вимірювання економічної ефективності інноваційних процесів у банку є важливим аналіз додаткових фінансових потоків, що виникли внаслідок реалізації банківських інновацій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення основних типів базових стратегій у галузі впровадження банківських кредитно-інвестиційних інновацій. Подальший розвиток кредитно-інвестиційних інновацій надасть можливість сучасному банку більш упевнено завойовувати позиції на ринку банківських продуктів і послуг.
Ключові слова: інновації, кредитно-інвестиційні інновації, кредитно-інвестиційна діяльність банку, ефективність, інноваційна активність, інноваційна стратегія
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Котковський Володимир Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра банківської справи, Криворізький економічний інститут Криворізького національного університету (пр. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна)
Email: Vs-kotkovskiy@rambler.ru
Гузенко Олена Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Криворізький економічний інститут Криворізького національного університету (пр. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна)
Email: guzenko.elena@kneu.dp.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 544

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Котковский В. С., Гузенко Е. П. Кредитно-инвестиционные инновации коммерческого банка: оценка эффективности и стратегический сегмент // Проблемы экономики. – 2014. – №3. – C. 294–298.

Список використаних у статті джерел

Антонюк Л. Л. Актуальні проблеми інноваційного розвитку України на сучасному етапі // Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : [монографія]; за заг. ред. О. І. Амоші, В. П. Антонюк, А. І. Землянкіна та ін. / НАН України; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 328 с.
Васильєва Т. А. Банківське інвестування на ринку інновацій : [монографія]. – Суми : СумДУ, 2007. – 513 с.
Єгоричева С. Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій / С. Б. Єгоричева // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 86 – 96.
Кривич Я. М. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку / Я. М. Кривич // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2011. – Вип. 1 (10). – С. 86 – 90.
Лєонов С. В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового управління банківськими установами України / С. В. Лєонов, О. О. Котенко // Вісник СумДУ. Економічні науки. – 2011. – № 1 – С. 174 – 179.
Майорова Т. В. Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу / Т. В. Майорова, С. В.Урванцева // Фінанси, облік і аудит: [зб. наук. праць]. – К. : КНЕУ, 2011. – Вип. 18.1. – C. 145 – 152.
Мишкін Ф. Фінансові інновації: передумови виникнення та еволюція форм / Ф. Мишкін // Фінансовий ринок України. – 2008. – № 5. – С. 21 – 24.
Пересада А. А. Фінансові інвестиції : [підручник] / А. А.Пересада, Ю. М. Коваленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 728 с.
Викулов В. Типология банковских инноваций / В. Викулов // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 6. – C. 75 – 83.
Котковский В. С. Оценивание экономической эффективности кредитно-инвестиционных инноваций банков / В. С. Котковский // Уральский научный вестник (Казахстан). – 2013. – № 19 (24). – С. 63 – 74.
Гузенко О. П. Оцінка економічних наслідків взаємозв’язку банківського кредиту та інновацій / О. П. Гузенко, М. В. Адаменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 4. – С. 47 – 53.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Підхомний О. М., Кудляк Ю. В.
Банківський бізнес в умовах реформування фінансової системи (c. 299 - 304)

Метою статті є дослідження особливостей функціонування світової економіки за сучасних умов. Світова фінансова криза діагностувала найбільш проблемні аспекти розвитку економік окремих країн та взаємозв’язків між ними, що обґрунтовує актуальність перегляду концептуальних засад структури та функцій економічної системи світу. У статті проаналізовано сучасний стан реформування існуючої та створення нової світової (міжнародної) фінансової архітектури. Виділено основні характерні особливості розвитку світової банківської системи, серед яких домінуючою є функціонування банківського бізнесу в умовах фінансової глобалізації. Виокремлено, що чинниками, які в умовах глобалізації формують стратегію розвитку світової банківської системи, є міжнародний характер банківської діяльності, лібералізація фінансових ринків, формування глобальних ринків, посилення глобальної ресурсної конкуренції, зростання потреби у великих кредитах, розвиток глобального інформаційного ринку. Серед факторів стимулювання фінансової глобалізації запропоновано виділяти: нерівномірність економічного розвитку країн та непропорційність розподілу фінансових ресурсів; дефіцит власних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів і фінансування соціально-економічних програм у більшості країн; значний потенціал ринків країн, які розвиваються, що приваблює високою дохідністю операцій; зниження законодавчих та регуляторних обмежень на здійснення фінансових операцій між країнами; віртуалізацію фінансових операцій.
Ключові слова: банк, банківський бізнес, транснаціональний банк (ТНБ), фінансова глобалізація, доктрини реформування фінансової системи, єдиний наглядовий механізм, європейська система фінансового нагляду
Рис.: 2. Бібл.: 18.

Підхомний Олег Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: olegpidkhomnyi@ukr.net
Кудляк Юліана Василівна – аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: Yuliana_Kudlyak@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 210

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рidkhomnyi О. М., Kudlyak Y. V. Banking Business under the Reform of the Financial System // The Problems of Economy. – 2014. – №3. – C. 299–304.

Список використаних у статті джерел

Krupka M. Bank System / [M. Krupka, Ye. Andrushchak and others]. – Lviv : Lviv National University of Ivan Franko, 2013. – 556 p.
Baranovskyy О. On the Way to a New Financial Architecture / О. Baranovskyy // Herald of the National Bank of Ukraine. – 2010. – № 11. – P. 8 – 15.
Henning R. C. The Future of the Chiang Mai Initiative: An Asian Monetary Fund? / C. Randall Henning // Number Pb. 09 – 5 [Electronic resource]. – Access mode : http://jfedcmi.piie.com/publications/pb/pb09-5.pdf
Council Agrees Position on Bank Supervision [Electronic resource]. – Access mode : http://www.consilium.europa.eu/eudocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf
Dyba M. Influence of Globalization upon the Banking System of Ukraine / M. Dyba, Ye. Osadchyy // Herald of the National Bank of Ukraine. – 2011. – № 11. – P. 19 – 23.
Naumenkova S. Formation of a New Financial Architecture: Basic Questions and Possible Challenges for Ukraine / S. Naumenkova // Herald of the National Bank of Ukraine. – 2010. – № 1. – P. 8 – 13.
Official web-page of the European Baking Authority [Electronic resource]. – Access mode : http://www.eba.europa.eu
Official web-page of the European Central Bank [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ecb.int
Official web-page of the European Insurance and Occupational Pensions Authority [Electronic resource]. – Access mode : http://www.esma.europa.eu
Official web-page of the European Securities and Markets Authority [Electronic resource]. – Access mode : http://www.esma.europa.eu
Official web-page of the European Systemic Risk Board [Electronic resource]. – Access mode : http://www.esma.europa.eu
Pakhomov S. Yu. Global Competition. New Phenomena, Tendencies and Factors of Development / S. Yu. Pakhomov. – К. : Kyiv National Economical University, 2008. – 223 p.
Ramkishen R. Examining the case for the Asian Monetary Fund / Ramkishen Rajan // Social Science Research Network [Electronic resource]. – Access mode : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=231240
Sofischenko I. Yuan and Euro: Prospects in the League of International Reserve Currencies / I. Sofischenko // Herald of the National Bank of Ukraine. – 2011. – № 7. – P. 50 – 54.
The 20 Largest Banks in Europe by Market Capitalization (April 30, 2014) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.banksdaily.com/topbanks/Europe/market-cap-2014.html
The Leaders of the European Approved a Creation of a Single Bank Supervision [Electronic resource]. – Access mode : http://dt.ua/ECONOMICS/lideri_es_shvalili_stvorennya_edinogo_bankivskogo_naglyadu.html
The Mechanisms of Overcoming a Crisis Were Produced in Brussels [Electronic resource]. – Access mode : http://ua.euronews.com/2012/12/14/eu-banking-union-moves-a-step-closer
Zarytska I. A. Competitiveness of the National Banking Systems in Conditions of the European Integration : author\'s thesis in scientific degree of the Candidate of economic science: 08.00.02 – world economy and international economic relations / I. A. Zarytska. – К., 2011. – P. 17.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 338.12:336.177.18
Сомова В. В., Чумакова О. О.
Імітаційне моделювання прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб в Україні (c. 305 - 311)

У статті запропоновано підхід до вибору розміру ставок податку на доходи фізичних осіб на основі імітаційного моделювання, який на відміну від існуючих здійснюється з урахуванням показників: коефіцієнту соціальної захищеності й податкового навантаження, та дозволяє зменшити нерівномірність розподілу доходів у вигляді заробітної плати та податкового навантаження на фізичних осіб та збільшити обсяг бюджетних надходжень. Обґрунтовано, що найбільш доцільною до впровадження у податкову практику України є така шкала прогресії: 10 % для заробітної плати до 3 МЗП, 15 % для заробітної плати у межах від 3 МЗП до 10 МЗП та 25 % до частини перевищення заробітної плати понад 10 МЗП.
Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, розподіл податкового навантаження, коефіцієнт соціальної захищеності, імітаційне моделювання
Рис.: 2. Табл.: 7. Бібл.: 11.

Сомова Валентина Валеріївна – викладач, кафедра маркетингу та менеджменту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: tinatin40@gmail.com
Чумакова Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: chumakova_olya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 509

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сомова В. В., Чумакова О. О. Імітаційне моделювання прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб в Україні // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 305–311.

Список використаних у статті джерел

Концепція реформування податкової системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/anonsi/7085.html
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік та зміни до законодавства України, спрямовані на реалізацію Програми Кабінету Міністрів України «Відновлення України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua
Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland and Norway [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF
Кухарєва О. О. Напрями використання прибуткового податку як інструменту соціального регулювання в Україні / О. О. Кухарєва // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2004. – Т. 1, Вип. 192. – С.237 – 241.
Рябчук О. Г. Державне регулювання оподаткування доходів населення: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. Г. Рябчук; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2010. – 20 c.
Шевчук І. В. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб / І. В. Шевчук // Наука й економіка. – 2008. – Випуск 1 (9). – С. 98 – 103.
Яроцька Т. Р. Шляхи вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Т. Р. Яроцька; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 18 c.
Жеревчук Ю. В. Фіскальний потенціал прибуткового оподаткування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ю. В. Жеревчук; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2011. – 20 c.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/gdn/vrd/arh_vrd_2012.html
Чуприна О. О. Соціальна нерівність і бідність в Україні / О. О. Чуприна // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 2 (5). – С. 57 – 66.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71:336.76
Чеберяко О. В., Лобода А. Б.
Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ (c. 312 - 318)

У статті досліджується особливість діяльності інтегрованих фінансових посередників як результат взаємодії банків з небанківськими установами. Проаналізовано наукові праці українських і російських учених, на основі яких здійснено систематизацію та уточнення термінів «фінансовий супермаркет» і «фінансовий конгломерат» відносно до терміну «інтегрований фінансовий посередник». Запропоновано авторське трактування терміну «інтегрований фінансовий посередник». Визначено головну відмінність інтегрованих фінансових посередників від традиційних спеціалізованих фінансових посередників (банків і небанківських установ), яка полягає в наданні широкого спектра фінансових послуг в одному місці та в режимі non-stop, тобто цілодобово впродовж тижня. У результаті дослідження встановлено три форми співробітництва спеціалізованих фінансових посередників у рамках інтегрованого фінансового посередника (bancassurance як об’єднання банків зі страховими компаніями; assurfinance як об’єднання страхових компаній з банками; allfinance як взаємодія фінансових посередників банківського, страхового та інвестиційного ринків). Розглянуто приклади діяльності інтегрованих фінансових посередників в Україні.
Ключові слова: інтегрований фінансовий посередник, фінансовий супермаркет, фінансовий конгломерат, bancassurance, assurfinance, allfinance
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 17.

Чеберяко Оксана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: cheberyako@ukr.net
Лобода Анна Борисівна – аспірант, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: annalobodaflower@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 376

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чеберяко О. В., Лобода А. Б. Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 312–318.

Список використаних у статті джерел

Брегеда О. А. Розвиток ринку лізингу в Україні та його роль в інвестиційному забезпеченні економіки / О. А. Брегеда // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спецвипуск. – Ч. 2. – С. 51 – 56.
Власенкова Ю. Перспективы развития финансовых супермаркетов в России / Ю. Власенкова // Рынок и услуги. – 2007. – № 10 (56). – С. 27 – 29.
Духовный А. Финансовый супермаркет как эффективный способ увеличения продаж банками и страховыми компаниями / А. Духовный // Компаньон. – 2002. – № 24 (280). – С. 33 – 39.
Економічний енциклопедичний словник / [Юрій С. І., Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Усенко О. А.]. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
Єпіфанов А. О. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України / Єпіфанов А. О., Школьник І. О., Павелка Ф. – Суми : УАБС НБУ, 2012. – 258 с. – ISBN 978-966-8958-86-1.
Кльоба Л. Г. Фінансовий супермаркет – інноваційна модель розвитку комерційного банку / Л. Г. Кльоба // Вісник НУЛП. Проблеми економіки та управління. – 2012. – № 725. – С. 103 – 110.
Костогриз В. Г. Фінансовий супермаркет як перспективний напрямок дистрибуції фінансових послуг / В. Г. Костогриз, М. Е. Люзняк // Вісник УБС НБУ. – 2010. – № 3 (9). – С. 241 – 245.
Кто должен тачать сапоги и печь пироги? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2013/10/15/kto-dolzhen-tachat-sapogi-i-pech-pirogi/index.html
Пікус Р. В. Фінансовий супермаркет як форма інтеграції банків і страхових компаній / Пікус Р. В., Нестерова Д. С. // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Т. 1, Випуск 27. – С. 181 – 187.
Правила співробітництва банків та страховиків [Електронний ресурс]: дані сайту Ліги страхових організацій України. – Режим доступу : http://uainsur.com/zakonodavstvo/pravila-spivpraci-bankiv/
Рейтинг лізингових компаній за результатами 2013 року [Електронний ресурс]: дані сайту Асоціації “Українське об’єднання лізингодавців”. – Режим доступу : http://www.uul.com.ua/stat/ranking/rating_2013/
Рисін М. В. Фінансовий супермаркет / М. В. Рисін. – К. : УБС НБУ, 2011. – 231 с.
Улановський О. Фінансові супермаркети: маркетинговий хід чи ефективний канал продажу? / О. Улановський // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 10 – 11. – С. 6 – 8.
Финансовый супермаркет или отделение банка? [Електронний ресурс]: сайт Prostobank.ua. – Режим доступу: http://www.prostobank.ua/potrebitelskie_kredity/mneniya/finansovyy_supermarket_ili_otdelenie_banka
Школьник І. Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи / І. Школьник, О. Козьменко, В. Кремень // Вісник НБУ. – 2009. – № 6. – С. 32 – 36.
Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: [монографія] / І.О. Школьник. – Суми : Мрія, 2008. – 348 с.
European Parliament and Council Directive 2002/87/EC of 16 December on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Counci [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esma.europa.eu/system/files/Directive_Financial_Conglomerates.pdf


Розділ: Економічна теорія
УДК 331.526
Давидова І. О.
Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості (c. 319 - 323)

Мета статті – розглянути зміст категорії зайнятість, показати її як сукупність взаємопов'язаних понять, визначень для розширення можливості на її основі аналізувати дійсність, пов’язану з інтелектуалізацією праці та зайнятості, реалізацією інтелектуального капіталу суспільства. При аналізі категорії «зайнятість» встановлений взаємозв’язок економічних відносин та діяльності на понятійному рівні. Визначено сутність зайнятості як єдність економічних відносин та діяльності з метою людського розвитку та розвитку здібностей людини. Здібність до праці виявляється в її особливих характеристиках: іманентності, мобільності, індивідуалізації, контингетированості, поліфункціональності, вмотивованості, які відповідно окреслюють специфіку буття відносин зайнятості. Розкриття зайнятості як відносин формування соціально необхідної поведінки дає об'єктивне пояснення позиції суб'єктів, яке залежить як від прагнення і здібностей, так і від системи сформованих суспільних відносин, від того, які ролі суб’єкти відіграють в ній. Суперечності зайнятості як відносин та діяльності знаходять своє ринкове розв’язання через узгодження вимог учасників ринку праці та умов зайнятості. Економічні відносини, як сфера суспільних відносин, окреслюють діяльність з точки зору реалізації певних соціально-економічних переваг та цілей, дозволяючи виділити підсистеми, пояснити природу інноваційних процесів у сфері зайнятості.
Ключові слова: зайнятість населення, економічні відносини, економічна діяльність, діалектика, інноваційна зайнятість
Бібл.: 11.

Давидова Ірина Олегівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 293

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Давидова І. О. Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 319–323.

Список використаних у статті джерел

Грішнова О. А. Людський розвиток: навч. посібник / О. А.Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.
Гречина И. В. Общетеоретические подходы к разработке концепции потенциалогического анализа потенциала взаимодействующих процессов экономической системы / И. В. Гречина // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 277 – 282.
Давидова І. О. Методологія дослідження зайнятості в сучасній економіці / І. О. Давидова // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України : Матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛЄФ, 2013. – С. 7 – 8.
Інноваційна спроможність та технологічна готовність української економіки у міжнародних порівняннях у 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/
Канке В. А. Философия экономической науки : учеб. пособие / В. А. Канке. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 384 с.
Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами / Б. Мильнер // Вопросы экономики. – 2008. – № 7. – С. 129 – 141.
Михнева С. Г. Рынок труда: методологические и теоретические основы познания (системно-эволюционный подход) : монография / С. Г. Михнева; [науч. ред. Л. С. Шаховская]. – Волгоград : ВолгГТУ, 2001. – 344 с.
Мойсеенко І. П. Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємства / І. П. Мойсеєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 165 – 170.
Мортіков В. В. Економічний механізм формування ефективної зайнятості : монографія / В. В. Мортіков. – Луганськ : СНУ, 2001. – 236 с.
Поспєлова Т. В. Механізми державного управління людським розвитком в Україні : монографія / Т. В. Поспєлова. – Донецьк : Ноулідж, 2011. – 350 с.
Проблемы субъектов в постнеклассической науке / [под ред. В. И. Аршинова и В. Е. Лепского]. – М. : КогитоЦентр, 2007. – 176 с. – (Препринт).


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 332.1:373.015
Благун І. С., Кацедан А. В.
Моделювання взаємозв’язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку (c. 324 - 334)

Метою статті є дослідження основних взаємозв’язків між чинниками регіональної конкурентоспроможності у процесі її формування з урахуванням просторової структури економіки. У статті проаналізовано поняття регіональної конкуренції та обґрунтовано актуальність визначення потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі застосування теорії гравітації. При цьому потенціал регіональної конкурентоспроможності розглянуто як комплекс синтезованих чинників економічного характеру у їх взаємозв’язку з іншими детермінантами розвитку регіону. Використано елементи картографічного моделювання потенціалу регіональної конкурентоспроможності як одного з методів латентно-структурного аналізу, який дозволив виявити і розпізнати приховані латентні групи чинників з іманентною їм структурою регіональної конкурентоспроможності за джерелами їх утворення. Для цього використано статистичний метод дослідження, що визначено потребою в аналізі зв’язків між синтезованими багатовимірними змінними, побудова яких здійснена за допомогою різних показників (індикаторів). Апробація запропонованого модельного апарату здійснена на прикладі областей України. Результати дослідження показали значну диференціацію чинників регіональної конкурентоспроможності і збільшення її диспропорцій за рахунок впливу латентних змінних для окремих регіонів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, потенціал розвитку, гравітаційна модель, статистичний аналіз, латентні змінні
Рис.: 1. Табл.: 6. Формул: 6. Бібл.: 11.

Благун Іван Семенович – доктор економічних наук, професор, декан, економічний факультет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: blagun@email.ua
Кацедан Андрій Володимирович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: a.katsedan@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 202

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Благун І. С., Кацедан А. В. Моделювання взаємозв’язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 324–334.

Список використаних у статті джерел

Regional Competition / P. W. J. Batey, P. Friedrich (Eds.), Springer, 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-04234-2.
Дегтярьова І. О. Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку / І. О. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2 (40). – С. 30 – 36.
Андерсон В. М. Геоменеджмент і геомаркетинг як інструменти запровадження регіонального розвитку в умовах ринкових перетворень в Україні : матеріали конференції випускників програм наукового стажування у США [«Україна в сучасному світі»] / В. М. Андерсон. – К. : Стилос, 2003. – С. 336 – 348.
Дробенко Г. О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад / Г. О. Дробенко, Р. Л. Брусак, Ю. І. Свірський. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 356 с.
Благун І. С. Просторова інтерпретація потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі гравітаційної моделі / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин, А. В. Кацедан // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8 (158). – С. 411 – 418.
Полякова О. Ю. Моделирование системных характеристик экономики / О. Ю. Полякова, А. В. Милов. – Х., 2004. – 296 с.
Герасименко А. Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки / А. Герасименко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 1. – С. 102 – 114.
Благун І. С. Аналіз підходів до формування концепцій регіонального розвитку / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин, І. М. Романків // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка». – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – Вип. 9. – С. 130 – 134.
Айзард У. Некоторые направления регионального развития и сотрудничества и некоторые вопросы в региональной науке, не имеющие ответов / У. Айзард // Региональное развитие и сотрудничество. – 1998. – № 12. – С. 46 – 52.
Московкин В. М. Гравитационная модель для внешней торговли Украины со странами ЕС / В. М. Московкин, Н. И. Колесникова, Н. М. Рилач // Бизнес Информ. – 2007. – № 7. – С. 26 – 32.
Регіони України – 2013 : статистичний збірник [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukr.stat.gov.ua


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 332.1:338.48
Дмитришин Л. І., Павлюк Т. Д.
Просторова модель уніфікації та конкуренції в регіональному туристичному секторі (c. 335 - 340)

У статті показано, що врахування інформаційної взаємодії регіональних туристичних суб’єктів у поєднанні з їх внутрішнім потенціалом є на даний час особливо актуальними і становить науковий інтерес в аспекті моделювання такого роду взаємозв’язків з метою формування конкурентоспроможності як самих туристичних суб’єктів, так і всієї регіональної туристичної системи. Метою статті є побудова моделі просторової конкуренції з урахуванням взаємодії між туристичними суб’єктами у формі обміну інформацією через співпрацю, спільну діяльність та спільне виробництво. З огляду на джерело зміни рівня конкуренції, її чинники згруповано у вигляді внутрішніх та зовнішніх важелів. Узагальненою мірою ефективності використання комплексу внутрішніх чинників є потенціал розвитку регіональних туристичних суб’єктів, який, у свою чергу, розглядається як результуючий внутрішній важіль обраної цінової політики таких суб’єктів. Мірою ефективності зовнішніх чинників є рівень інформаційної взаємодії суб’єктів зовнішнього середовища. В даному дослідженні пропонується доповнити модель просторової конкуренції Хотеллінга, яка вже включає до себе відцентрову силу (цінову конкуренцію), ще й доцентровими силами (зовнішніми чинниками). Показано, що рівноважні ціни і місця розташування туристичних суб’єктів визначаються уніфікацією та конкуренцією. Зокрема, рівновага може бути досягнута в широкому діапазоні від мінімальної до максимальної диференціації залежно від відносної сили зовнішнього ефекту (уніфікації) в порівнянні з внутрішнім ефектом (ціновою конкуренцією). Встановлено, що умова мінімальної диференціації виконується, якщо співпраця (тобто, доцентрова сила) стає переважаючим чинником.
Ключові слова: регіон, потенціал розвитку, туристичний сектор, просторова модель Хотеллінга, уніфікація, цінова конкуренція, інформаційна взаємодія
Формул: 20. Бібл.: 8.

Дмитришин Леся Ігорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: lesia.dmytryshyn@pnu.edu.ua
Павлюк Тетяна Дмитрівна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 423

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дмитришин Л. І., Павлюк Т. Д. Просторова модель уніфікації та конкуренції в регіональному туристичному секторі // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 335–340.

Список використаних у статті джерел

Hotelling H. Stability in competition / H. Hotelling // Economic Journal. 1929. – No 39. P. 41 – 57.
D’Aspremont C. On Hotelling’s stability in competition / C. D’Aspremont, J. Gabzewicz, J.-F. Thisse // Econometrica. – 1979. – No 47. – P. 1145 – 1150.
Tabuchi T. Asymmetric equilibria in spatial competition / T. Tabuchi, J.-F. Thisse // International Journal of Industrial Organization. – 1995. – No 13. – P. 213 – 227.
Искаков М. Б. Равновесие в безопасных стратегиях в модели пространственной конкуренции Хотеллинга / М. Б. Искаков, П. А. Павлов // Управление большими системами. – 2009. – Вып. 26.1. – С. 287 – 318.
Школа І. М. Розвиток туристичного бізнесу регіону : монографія / [за ред. д. е. н., проф. Школи І. М. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 292 с.
Buhalis D. Tourism: Information technology for strategic tourism management // Financial Times. – Pearson : Prentice-Hall, 2003. – P. 120 – 134.
Saxenian A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 / A. Saxenian. – Cambridge, MA : Harvard University Press., 1996. – P. 98 – 104.
Angel D. P. 1991. High-technology agglomeration and the labor market: The case of Silicon Valley. – Environment and Planning A 23, 1991. – P. 1501 – 1516.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.276
Плець І. І.
Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємозв’язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу (c. 341 - 347)

Метою статті є побудова моделі оцінки і прогнозування внутрішнього державного боргу з урахуванням тенденцій та закономірностей його зовнішньої складової, а також обґрунтування доцільності конверсії зовнішнього державного боргу у внутрішній. У статті розкрито сутність теоретичної моделі оцінки і прогнозування внутрішнього державного боргу з урахуванням тенденцій та закономірностей його зовнішньої складової. Проаналізовано динаміку загального державного боргу України в період з 2007 по 2013 рік. Розглянуто структуру державного боргу України станом на 01.01.2014 року у розрізі валют погашення. Запропоновано методичний підхід до моделювання зв’язку між зовнішнім, внутрішнім державним боргом, сукупним випуском, бюджетним дефіцитом. Здійснено дослідження впливу величини бюджетного дефіциту, зовнішньої складової державного боргу на внутрішню заборгованість держави, що, на відміну від відомих, дає змогу визначити граничне значення внутрішнього боргу та вплив на нього показників ставки процента, темпу зміни валютного курсу, темпу зміни ВВП, списання зовнішнього боргу. Запропоновано модель визначення граничного рівня внутрішньої заборгованості залежно від «навантаження» на неї зовнішньої складової та сформульовано умови доцільності конверсії зовнішнього боргу у внутрішній.
Ключові слова: внутрішній державний борг, фінансово-кредитні відносини держави, боргові ризики, управління внутрішнім державним боргом, граничний рівень внутрішнього державного боргу, фінансово-аналітичні показники державного боргу
Рис.: 6. Формул: 29. Бібл.: 11.

Плець Іван Іванович – кандидат економічних наук, викладач, кафедра фінансів, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: ivanplets@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 222

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Плець І. І. Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємозв’язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 341–347.

Список використаних у статті джерел

Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності / Т. Богдан // Вісник НБУ. – 2012. – С. 8 – 15.
Вахненко Т. Граничний розмір державного боргу України / Т. Вахненко // Банківська справа. – 2004. – № 4. – С. 33 – 45.
Вахненко Т. Напрями вдосконалення боргової політики держави / Т. Вахненко // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 16 – 24.
Вахненко Т. Проблема обслуговування державного боргу України та шляхи її розв’язання / Т. Вахненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 7. – С. 10 – 13.
Виклюк М. І. Система управління державним боргом України / М. І. Виклюк // Ефективна економіка. – К., 2012. – Вип. 11. – Електронний журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/
Дудченко В. Державний внутрішній борг: особливості формування та структуризації / В. Дудченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2004. – № 634. –С. 140 – 144.
Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України : монографія / В. В. Козюк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 238 с.
Кондрат І. Ю. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України / І. Ю. Кондрат, С. Я. Фаріон // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 211 – 215.
Кучер Г. В. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду / Г. В. Кучер // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – С. 24 – 30.
Статистичні дані щодо стану державного боргу України станом на 2013 рік // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=43000&stind=1
Балацкий Е. Принципы управления государственной задолженностью / Е. Балацкий // МЭиМО. –1997. – № 5. – С. 36 – 51.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 332.02:504.03
Самойлік М. С.
Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей (c. 348 - 356)

Сучасна інтенсифікація темпів розвитку вітчизняної економіки сировинної орієнтації, що супроводжується збільшенням забруднення навколишнього середовища, неефективним використовуванням природно-ресурсного потенціалу, ініціює необхідність забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як основи збалансованого розвитку регіонів України. Тому у статті розроблено та науково обґрунтовано методологічні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні на основі багатоцільової оптимізації екологічних, економічних та технологічних характеристик і критеріїв даної системи з урахуванням регіональних особливостей, на основі чого сформовано алгоритм прийняття рішень щодо забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні. З метою обґрунтування ефективності інвестування засобів у природоохоронні об'єкти, запропонований критерій оцінки ефективності функціонування системи управління ресурсно-екологічною безпекою регіону, що враховує вплив екологічних чинників, рівень впливу на довкілля, а також ринкові умови функціонування підприємств, залучених у дану сферу. Особливість даного критерію полягає в тому, що він повною мірою враховує вплив екологічних ризиків на економічні показники. Розроблена еколого-економічна модель забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні має множину допустимих рішень і, відповідно, пропонує вибір найкращого з них з урахуванням цільових функцій. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічної теорії та регіоналістики, екологічної економіки, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених із питань управління ресурсним потенціалом регіону. Отримані результати дослідження дозволили визначити напрями удосконалення системи екологічно безпечного розвитку регіонів України, орієнтованих на підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території, ресурсозбереження та ресурсозаміщення.
Ключові слова: ресурсно-екологічна безпека, еколого-економічна модель, навколишнє середовище, ресурсозбереження, регіональні особливості
Рис.: 5. Табл.: 1. Формул: 3. Бібл.: 9.

Самойлік Маріна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра екології, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: marina-samojlik@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 332

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Самойлік М. С. Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 348–356.

Список використаних у статті джерел

Самойлік М. С. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України: монографія / М. С. Самойлік, C. В. Онищенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 269 с.
Онищенко В. О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні : монографія / В. О. Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава : Сімон, 2013. – 524 с.
Самойлік М. С. Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області / М. С. Самойлік, К. А. Чудан, А. О. Шуліка // Вісник ПДАА. – Полтава. – 2011. – № 1. – С. 36 – 42.
Самойлік М. С. Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок утворення екопоселень / М. С. Самойлік // Вісник ПДАА.– Полтава. – 2013. – № 4. – С. 10 – 16.
Мирний А. Н. Критерии выбора технологии обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов / А. Н. Мирний // Чистый город. – 1998. – № 1. – С. 5 – 9.
Парсаданов Г. А. Прогнозирование и планирование социально-экономической системы страны / Г. А. Парсаданов. – М., 2001. – 116 с.
Тараканов В. А. Методологические основы создания и развития рынка вторичного сырья : монография / В. А. Тараканов. – М. : ИГА, 2005. – 342 с.
Yost H. A methodology for quanitifying the volumes of construction waste / H. Yost // Waste Management and Research. – 2000. – № 14. – P. 453 – 461.
Onyschenko V. O. Strategic management directions of solid domestic waste sphere in the Рoltava region / V. O. Onyschenko. M. S. Samojlik // Економіка і регіон. – 2013. – № 3. – С. 3 – 8.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.8: 658.6
Скіцько В. І.
Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу (c. 357 - 362)

У статті розглянуто актуальну проблему оцінювання рівня логістичного сервісу підприємств. Показано, що незважаючи на досить велику кількість наукової та практичної літератури з цього питання, існує низка моментів, які потребують подальших досліджень та уточнень. Логістичний сервіс являє собою комплекс послуг, які надаються у процесі замовлення, покупки, поставки та сервісного обслуговування продукції підприємства. Існують різні методи оцінювання рівня логістичного сервісу за допомогою низки економіко-математичних методів і моделей, але мінливі умови ведення бізнесу вимагають їхнього вдосконалення або розробки нових. У роботі запропоновано комплексний показник оцінювання логістичного сервісу, що об’єднує його (логістичного сервісу) часткові показники та розраховується як згортка за сумарною ефективністю з лінійним пріоритетом цих показників. Розрахунок комплексного показника складається з таких кроків: визначення часткових показників і побудова ієрархічної структури комплексного показника; отримання даних за певний період для досліджуваної групи споживачів; нормалізація показників; побудова векторів вагових коефіцієнтів і розрахунок показників вищого рівня, в тому числі й комплексного. Показано, яким чином можна розрахувати вектор вагових коефіцієнтів у випадках, коли враховується думка тільки одного експерта та групи споживачів (чи експертів). Складність і тривалість розрахунків комплексного показника залежать від множини часткових показників, яка може формуватися підприємством. Запропонований комплексний показник дозволяє менеджменту підприємства отримати єдине число, яке відображає рівень логістичного сервісу та враховує низку його аспектів.
Ключові слова: логістичний сервіс, логістична послуга, управління, моделювання
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 15.

Скіцько Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра математичного моделювання та статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: skitsko.kneu@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 356

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скіцько В. І. Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 357–362.

Список використаних у статті джерел

Левитас А. Больше денег от вашего бизнеса: скрытые методы увеличения прибыли / А. Левитас. – СПб. : Питер, 2009. – 320 с.
Лепа Р. Н. Модели рефлексивного управления в экономике : монография / Р. Н. Лепа; НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 2012. – 380 с.
Программы лояльности // Department of Mystery Shopping [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://d-ms.com.ua/articles/view/10
Алесинская Т. В. Основы логистики. Функциональные области логистического управления / Т. В. Алесинская. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – Ч. 3. – 116 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aup.ru/books/m193/
Окландер М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.
Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. – 16-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 484 с.
Торговельна логістика : навч. посіб. / П. Ю. Балабан, Н. М. Тягунова, В. І. Місюкевич, Н. І. Михайлюкова. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 148 с.
Морозов О. Б. Материалы к курсу «Основы логистической теории в практике успешного ведения современного бизнеса» / О. Б. Морозов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/morozov/
La Londe B. J. Customer Service: Meaning and Measurement / B. J. La Londe, P. H. Zinszer. – Chicago : National Council of Physical Distribution Management, 1976. – 321 p.
Смехов А. А. Введение в логистику / А. А. Смехов. – М. : Транспорт, 1993. – 112 с.
Понятие сервисного обслуживания и его разновидности / Учебно-методический проект «LearnLogistic.RU» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://learnlogistic.ru/ponyatie-servisnogo-obsluzhivaniya-i-ego-raznovidnosti/
Сергеев В. И. Ключевые показатели эффективности логистики / В. И. Сергеев; Центр дистанционного образования «Элитариум», 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.elitarium.ru/2011/09/21/pokazateli_jeffektivnosti_logistiki.html
Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посіб. [для самостійного вивчення дисципліни] / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.
Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К. : Борисфен-М,1996. – 326 с.
Вітлінський В. В. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень / В. В. Вітлінський , В. І. Скіцько. – К. : КНЕУ, 2014. – 506 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру