УКР
РУС
ENG
Пошук


Аудит зобов’язань суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти
Крівцова Т. О., Лядова Ю. О.

Крівцова Т. О., Лядова Ю. О. Аудит зобов’язань суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 164–176.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-164-176

Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 657.6.346.3

Анотація:
Метою цієї статті є розвиток теоретичних положень і розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методики аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання. В статті використано такі методи дослідження: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, причинно-наслідкового зв’язку, статистичного аналізу. Аналіз і дослідження науково-практичної літератури, а також стандартів, що регламентують здійснення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, дозволили визначити поняття методики аудиту взагалі, а також визначити сутність і зміст методичного забезпечення аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання. Узагальнено взаємозв’язок між завданнями аудитора під час перевірки зобов’язань суб’єктів господарювання та джерелами інформації. Систематизовано здобутки стосовно особливостей формування методики аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку аудиторської діяльності в Україні, зокрема, підходи до визначення та оцінки аудиторського ризику у взаємозв’язку з рівнем суттєвості. В результаті аналізу наукових праць, вітчизняного та міжнародного законодавства удосконалено методику аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання через розробку й обґрунтування методичних рекомендацій по мінімізації аудиторського ризику при перевірці зобов’язань на основі запропонованої моделі прогнозної оцінки прийнятного аудиторського ризику в ході аудиторської перевірки зобов’язань суб’єктів господарювання. Практична реалізація результатів дослідження дозволить оптимізувати роботу аудиторів в ході здійснення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим подальші розробки має сенс зосередити на вивченні провідного досвіду розвинутих країн світу та світових тенденцій у сфері здійснення аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання.

Ключові слова: аудит, аудит зобов’язань суб’єктів господарювання, методика аудиту, методичне забезпечення аудиту, аудиторський ризик, оцінка аудиторського ризику.

Рис.: 8. Табл.: 1. Бібл.: 25.

Крівцова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: krtatyana078@ukr.net
Лядова Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: uliia.liadova@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Андрєєв Д. М. Модель аудиторського ризику. Аудиторські відомості. 2001. № 12. С. 15–17.
Бичкова С. М. Методи оцінки аудиторських ризиків. Аудитор. 2012. № 6. С. 32–35.
Власюк К. Д. Методика та організація аудиту поточних зобов’язань підприємства. Вісник. 2014. № 37. С. 135–139.
Герасименко Т. О. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 11 груд. 2015 р.). Тернопіль : Крок, 2015. 373 с. С. 142–144.
Герасимова Е. Б., Мельник М. В. Основы аудита : учеб. пособие. М. : ФОРУМ, 2010. 224 с.
Гибеж Е. А., Невдах С. В. Способы снижения аудиторского риска. Международний экономический форум. 2015. № 31 (15). С. 147–151.
Діденко С. В. Модель управління ризиком аудиторської діяльності. Економіка і регіон. 2009. № 1 (20). С. 139–142.
Загородній А. Г., Пилипенко Л. М. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання : монографія. Львів : ЗУКЦ, 2010. 232 с.
Литнева Н. О. Забезпечення аудиту зобов’язань : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2014. 18 с.
Мазур О. В. Оцінка ризиків при здійсненні аудиторських перевірок. Аудитор України. 2007. № 8 (114). С. 7–12.
Матвієнко Т. О. Особливості організації аудиту зобов’язань за податками і зборами. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 6. С. 109–113.
Михайлишин Н. П. Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти. Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 130–135.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016–2017 років. Ч. І. URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf
Мултанівська Т. В. Аудит в схемах і таблицях : навч. посіб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 400 с.
Омецінська І. Я. Облік і аналіз зобов’язань будівельних підприємств: методика та організація : автореф. … канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2008. 18 с.
Орлов І. В. Генезис поняття «зобов’язання» в юридичному та економічному напрямках бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2013. Вип. 1 (16). С. 170–177.
Орлов І. В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов’язань суб’єктів господарювання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Житомир, 2014. 42 с.
Петренко С. М. Методи оцінки ризику при виробленні стратегії аудиту. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 10. С. 49–52.
Практичний аудит: анфАС та ПРОФіль / за ред. В. Ю. Лісіної. Харків : Фактор, 2010. 720 с.
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: http://www.rada.gov.ua
Проскуріна Н. М. Конструктивно-ключові аспекти управління ризиком в аудиті : монографія. Київ : Екон. думка, 2013. 184 с.
Скрипник О. С. Методичне забезпечення аудиту поточних зобов’язань : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2014. 22 с.
Слюсаренко В. Є. Аудит: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні : монографія. Ужгород :УжНУ, 2014. 200 с.
Станкевич Г. Аналіз аудиторських ризиків під час перевірки (практичний аспект). Аудитор України. 2015. № 5 (234). С. 10–15.
Ярова Ю. Ю., Кудирко О. В. Управління ризиком аудиторської діяльності. Вісник Вінницького торгово-економічного інституту КНТЕУ. 2014. № 15 (3). С. 284–289.

  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру