УКР
ENG
Пошук


Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки
Азьмук Н. А.

Азьмук Н. А. Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки. Проблеми економіки. 2020. №1. C. 52–58.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-52-58

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 331.5.024.5+338.27

Анотація:
Широке використання цифрових технологій у виробництві та сфері послуг змінює процес праці, соціально-трудові відносини та сприяє розвитку цифрової зайнятості. Цифрова зайнятість характеризується глобальним характером і фактично знаходиться поза межами національного регулювання. Метою статі є оцінювання цифрової зайнятості та прогнозування її зміни в короткотерміновій перспективі, розробка заходів адаптації регулювання національного ринку праці при переході до цифрової економіки. Запропоновано гіпотезу для оцінювання цифрової зайнятості, яка заснована на вимірюванні кількості зайнятих у сферах виробництва чистого цифрового продукту. Визначено види економічної діяльності, де виробляється чистий цифровий продукт. Зроблено оцінку стану чисельності зайнятих, обсягу виробництва та частки доданої вартості, що формується у цьому сегменті. Зроблено прогноз зміни кількості зайнятих та обсягу виробленої продукції у короткостроковій перспективі з використанням засобів лінії трендів. Прогноз базується на еволюційному сценарії розвитку національної цифрової економіки. Доведено, що глобальні загрози поряд зі здійсненням негативного впливу на соціально-трудову сферу можуть виступати фактором стимулювання розвитку цифрової зайнятості. Визначено, що сегментом зростання цифрової зайнятості має стати сфера виробництва змішаного продукту. Розроблено систему заходів регулювання національного ринку праці, яка адаптована до умов переходу до цифрової економіки. Запропонована система заходів передбачає поєднання заходів адаптації до цифрових умов регулювання з традиційними та цифровими інструментами. Поєднання традиційних та цифрових інструментів регулювання забезпечує мінімізацію ресурсів.

Ключові слова: цифрова зайнятість, регулювання ринку праці, цифрові інструменти регулювання, цифрова економіка.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Азьмук Надія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, відділ економічних проблем соціальної політики, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: azmukna@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Grishnova O., Cherkasov A., Brintseva O. Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17 (2). Р. 18–31.
Колот А. М., Герасименко О. О. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна політика. 2019. № 1 (35). С. 97–125.
Josten C., Lordan G. Robots at Work: Automatable and Non-automatable Jobs // Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics / K. Zimmermann (eds.). Springer, Cham, 2020.
Mitra A., Sharma C. Employment Impact of Technologies in the Developing World // Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics / K. Zimmermann (eds.). Springer, Cham, 2020.
Vermeulen B., Pyka A., Saviotti P. P. Robots, Structural Change, and Employment: Future Scenarios // Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics / K. Zimmermann (eds.). Springer, Cham, 2020.
Бобков В. Н., Новикова И. В., Шичкин И. А., Бобков Н. В. Современные информационные технологии регулирования занятости от неустойчивых к устойчивым формам. Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 4 (202). С. 47–59.
Поплавська О. М. Договірне регулювання соціально-трудових відносин: проблеми, побудова нової моделі в умовах розвитку цифрової економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2018. № 31. C. 81–84.
Азьмук Н. А. Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації. Київ : Знання, 2019. 335 с.
Digital Economy Report 2019 – Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries // Unctad, 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world // ILO, 2018. URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_645337/lang--en/index.htm
Зайнятість через цифрові платформи в Україні // ILO, 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635371.pdf
Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український Інститут майбутнього // ІМУ, 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1
Ринок праці 2019: ріст 20% і ажіотаж навколо податків // DOU, 2019. URL: https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2019/?from=doufp
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010–2018 // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Обсяг реалізованої продукції суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010–2018 // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Threats and opportunities from automation and robotisation // European Commission, 2020. URL: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en
COVID-19 and world of work: Impacts and responses // ILO, 2020. URL: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm
Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : ІЕП НАНУ, 2018. 252 c.

  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру