УКР
ENG
Пошук


Система електронного бізнесу
Вербівська Л. В.

Вербівська Л. В. Система електронного бізнесу. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 150–156.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-150-156

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 004.738:339

Анотація:
Особливу роль сьогодні інформаційні технології відіграють у розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, створюючи нові перспективні напрями господарювання, дозволяючи оптимізувати бізнес-процеси та позитивно впливати на якість і результативність роботи підприємств. Саме окреслене сприяло зацікавленості вчених у проведенні досліджень у сфері електронного бізнесу як нового, перспективного напряму реалізації господарської діяльності. Враховуючи актуальність цього напряму досліджень, у статті розглянуто теоретичні положення формування та розвитку системи електронного бізнесу як цілісної системи. На основі використання методологічного інструментарію системного підходу як універсальної концепції пізнання систем різної природи у статті сформульовано власне трактування категорії «система електронного бізнесу», яку запропоновано розглядати як цілісний, єдиний об’єкт дослідження, що являє собою сукупність взаємовідносин між економічними суб’єктами, які відбуваються в процесі купівлі, продажу, виробництва та обміну товарами й послугами за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, має власну мету функціонування, складну композицію побудови та взаємодіє з іншими системами зовнішнього середовища. Також побудовано модель такої системи. Крім цього, у статті розглянуто особливості структурної побудови такої системи. Для цього було виокремлено ознаки групування основних елементів у системі електронного бізнесу, а саме: ознака змістовності (спосіб виокремлення компонентів зазначеної системи залежно від тих видів економічної діяльності, які можливо віднести до електронного бізнесу) та ознака суб’єктності (дослідження напрямів електронного бізнесу на основі аналізу особливостей взаємозв’язку між окремими економічними суб’єктами). Розглянуто їхню сутність та відповідні компоненти зазначеної системи, які ідентифіковані за цими ознаками.

Ключові слова: бізнес, електронний бізнес, системний підхід, система, система електронного бізнесу.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Вербівська Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: l.verbivska@chnu.edu.ua

Список використаних у статті джерел

Вербівська Л. Концептуальні засади обґрунтування сутності електронного бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2 (26). С. 57–64.
Д’яконова І. І. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08. Суми, 2008. 38 с.
Дубина М. В. Концептуальні до пізнання сутності методології як науки. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2017. Вип. 53. С. 178–183.
Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.
Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 184–188.
Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес : навч. посіб. / за наук. ред. Н. В. Морзе. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. 264 с.
Науменкова С. В., Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 532 c.
Пістунов І. М. Економічна кібернетика : навч. посіб. Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 154 с.
Ревак І. О. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: проблеми теорії та практики : монографія. Львів : ЛДУВС, 2015. 415 с.
Страхарчук В., Страхарчук А. Концептуальні засади електронного банківського бізнесу. Молодь і ринок. 2012. № 4 (87). С. 59–64.
Чернышов В. Н., Чернышов А. В. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 96 с. URL: http://window.edu.ru/resource/188/64188/files/chernyshov.pdf
Чорна Л. О., Бородавченко О. В., Чорна Н. О. Інтеграційна система електронного бізнесу для підприємств харчової промисловості. Економіка АПК. 2010. № 22. С. 27–30.
Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 231 с.
Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries / Abramova A. et al. Estudios de economia aplicada. 2021. Vol. 39, № 5. DOI: 10.25115/eea.v39i5.4909
Shkarlet S. M., Gonta О. І., Dubyna M. V. Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena. Scientific bulletin of Polissia. 2016. No. 4 (8). Р. I. P. 9–17.

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру