УКР
ENG
ПошукЕкономічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2010

Пилипенко А. А., Пилипенко Д. Р.
Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств (c. 76 - 83)

Розглянуто теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо створення системи управління витратами. Розкрито сутність, зміст та особливості процесу управління витратами у взаємозв’язку з розробкою стратегії розвитку підприємства. Визначено цілі, об’єкти, суб’єкти, методи, інструменти, функції системи управління витратами. Подано методичні рекомендації щодо створення системи моніторингу витрат та результатів діяльності. Обґрунтовано особливості створення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2012

Охрименко С. А., Писарчук О. В.
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості (c. 179 - 182)

У статті розглянуто основні методичні проблеми особливості обліку, а також оцінки інвестиційної нерухомості; запропоновано напрямки їх вирішення. Представлено пропозиції щодо вдосконалення обліку інвестиційної нерухомості та його методичної бази.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Слюніна Т. Л., Глушач Ю. С.
Внутрішній аудит: питання організації на підприємствах України. (c. 183 - 186)

В статті дослідженні питання організації внутрішнього аудиту на підприємствах, розглянуті цілі, задачі та функції внутрішніх аудиторів. Запропоновані етапи організації відділу внутрішнього аудиту на підприємстві.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2013

Гоголь Т. А.
Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект (c. 338 - 344)

Розвиток малих підприємств передбачає формування та використання широкого спектра економічної інформації для забезпечення управлінської структури своєчасною та якісною інформацією, що вимагає створення системи управлінського обліку і звітності, яка не повинна суперечити принципу співвідношення «витрати – вигоди», коли витрати на впровадження такої системи будуть перевищувати ефект, отриманий від її функціонування. Головними вимогами побудови системи управлінського обліку на невеликому підприємстві мають стати простота, доступність і зрозумілість. Автором було досліджено зв'язок системи управлінського обліку на малих підприємствах з системою бухгалтерського обліку і звітності з урахуванням спрощеного механізму обліку господарських операцій. Формування обмеженого обсягу інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення не дає можливості проведення своєчасного та якісного контролю й аналізу фінансово-господарського стану діяльності та негативно впливає на планування і прогнозування діяльності підприємства в цілому. У статті автором виділено основні складові для формування підсистеми управлінського обліку і звітності, розроблено методику формування та складання звітності в системі управлінського обліку на малому підприємстві, а також проаналізовано блоки управлінської інформації відповідно до потреб користувачів та розроблено організаційну схему формування економічної інформації про виробництво, реалізацію та фінансові потоки в системі обліково-аналітичного забезпечення діяльності малого підприємства (на прикладі промислового підприємства).

Стаття написана українською мовою


Кузенко Т. Б., Полтініна О. П.
Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу (c. 345 - 352)

У статті обґрунтовано доцільність впровадження контролінгу в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Визначено складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, а саме: визначено мету, задачі, функції, передумови впровадження, методи та суб’єкти забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу. Розроблено методичний підхід до визначення використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, який дозволяє здійснювати об’єктивну діагностику рівня фінансової безпеки та визначати основні загрози фінансовим інтересам власників суб’єктів підприємництва. Запропоновано структурно-функціональну модель забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, яка узагальнює підходи до побудови системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу та визначає етапи її побудови.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2013

Синюгіна Н. В.
Проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та напрями її вирішення (c. 314 - 320)

У статті проаналізовано проблему забезпечення ефективного та законного функціонування системи державних фінансів в Україні. Обґрунтована необхідність впровадження внутрішнього контролю в бюджетні установи, що узгоджується із Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Окреслено завдання внутрішнього контролю в бюджетних установах. Визначено загальні та спеціальні критерії оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Запропоновано напрями забезпечення ефективності внутрішнього контролю в Україні. Наукова новизна полягає в окреслені завдань внутрішнього контролю в бюджетній установі та запропонування напрямів забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Практичне значення полягає в можливості застосування висновків автора в практичній діяльності розпорядників бюджетних коштів з метою організації ефективного внутрішнього контролю.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2013

Остапенко Т. М.
Інформаційне забезпечення контролінгу витрат (c. 375 - 383)

У статті досліджено різні погляди на поняття контролінгу, його інформаційну функцію, мету. На підставі існуючих серед науковців-дослідників підходів до розуміння контролінгу подано його авторське розуміння як системи, що забезпечує координацію інформаційних підсистем, трансформує інформацію в корисну для прийняття рішень, забезпечує інформаційну підтримку управління; системи, що фокусується на оптимальному використанні інформації як ресурсу. Сформовано авторське узагальнення інформаційної функції контролінгу, його мети, завдань, що містять в собі націленість на інформаційне обслуговування (забезпечення) прийняття та виконання управлінських рішень. Подано класифікацію вимог (характеристик) інформації контролінгу витрат. Наведено інформаційну базу контролінгу витрат. Сформоване авторське розуміння мети контролінгу витрат; ціль формування контролінгової інформації про витрати; зміст інформації контролінгу витрат. Узагальнено елементи інформаційного забезпечення контролінгу витрат підприємства.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2015

Мардус Н. Ю., Брік С. В., Фальченко О. О.
Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року (c. 252 - 257)

Метою статті є дослідження особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів, які полягають у подальшій гармонізації їх бухгалтерського обліку з податковим, поступово наближаючись до вимог міжнародних стандартів. Для досягнення мети дослідження було визначено шляхи вдосконалення методики нарахування амортизації; визначено оптимальні шляхи переоцінки основних засобів; досліджено основні напрями обліку реалізації основних засобів; запропоновано шляхи вдосконалення обліку ремонтів основних засобів; надано пропозиції щодо гармонізації обліку основних засобів з міжнародними стандартами. Зазначено, що в результаті застосування нових правил податкового обліку основних засобів після 01 січня 2015 р. підприємствам з річним доходом понад 20 млн грн потрібно розраховувати різниці, пов'язані з різними операціями з основними засобами (зокрема, нарахування амортизації, продаж, переоцінка, а також зменшення (відновлення) корисності основних засобів).

Стаття написана українською мовою


Дерій В. А., Камінська Т. Г.
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва (c. 258 - 266)

Статтю присвячено проблемам розвитку обліково-аналітичного забезпечення здійснення капітальних інвестицій як основи розвитку виробничих підприємств. Метою статті є узагальнення та розвиток організаційно-методичної бази обліку й аналізу капітальних інвестицій для сприяння стійкому розвитку підприємств і національної економіки загалом. У статті проаналізовано сучасний стан основних засобів підприємств, необхідність суб’єктів господарювання у здійсненні капітальних інвестицій, визначено їх обсяги та обліково-аналітичне забезпечення. Зроблено облікову інтерпретацію поняття «капітальні інвестиції». Досліджено особливості обліку й аналізу капітальних інвестицій у вітчизняних підприємствах. За результатами проведеного дослідження встановлено основні обліково-аналітичні підходи до здійснення капітальних інвестицій, що сприятимуть сталому розвитку виробничих підприємств і забезпечать їх максимальну ефективність.

Стаття написана українською мовою


Харламова О. В.
NON-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле (c. 267 - 274)

Об’єктом дослідження є подання та розкриття non-IFRS інформації та альтернативних показників діяльності компаній у фінансовій МСФЗ-звітності. Метою є обґрунтування актуальності наукових досліджень подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовий звітності, створення наукового дискусійного поля і постановка дослідницьких завдань, спрямованих на вирішення актуальної науково-практичної задачі з розробки методологічних підходів до подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності. Обґрунтовано актуальність наукових досліджень щодо подання та розкриття non-IFRS інформації та альтернативних показників діяльності компаній у фінансовій МСФЗ-звітності. Наведено визначення non-IFRS інформації та виокремлено її основні види. Систематизовано найбільш поширені приклади non-IFRS інформації, що подається і розкривається у фінансовій звітності. Сформульовано ознаки інформації, які дозволяють не відносити її до non-IFRS інформації. Узагальнено результати аналітичних досліджень щодо якості фінансової звітності та ролі в ній non-IFRS інформації. Сформульовано ключові критерії, які мають бути покладені в основу єдиного методологічного підходу щодо подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності. Окреслено коло дискусійних аспектів щодо подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності і викладено авторське бачення їх вирішення. Започатковано подальші наукові дискусії з питань подання і розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2016

Веріга Г. В.
Депозитарний облік цінних паперів у системі регулювання фондового ринку України (c. 258 - 263)

Метою статті є дослідження процедур, технологій, пруденційного регулювання депозитарного обліку цінних паперів у системі інфраструктури фондового ринку України та визначення напрямів їх удосконалення. У статті проаналізовано динаміку кількості виданих ліцензій за видами професійної діяльності на фондовому ринку. Обґрунтовано необхідність подальшого відпрацювання механізмів функціонування оновленої системи депозитарного обліку цінних паперів в України. Розроблено такі рекомендації: удосконалювати уніфіковані правила обліку і регламентного забезпечення системи управління ризиками депозитарної діяльності; розвивати інструменти пруденційного регулювання депозитарної діяльності та посилювати контроль за дотриманням Центральним депозитарієм і депозитарними установами пруденційних нормативів; створювати необхідні умови для реалізації на практиці правових норм щодо утворення клірингових установ і підвищення рівня конкуренції між депозитаріями; розширяти кореспондентські відносини Центрального депозитарію щодо встановлення міжнародних депозитарних зв’язків для лібералізації міжнародного руху цінних паперів; використовувати сегреговані рахунки, які забезпечують можливості зберігання коштів клієнтів окремо від коштів розрахункового банку для захисту капіталу емітента та інвестора від ризиків будь-яких форс-мажорних ситуацій; опосередковувати рух коштів при здійсненні дивідендних виплат через учасників облікової системи: емітент – Центральний депозитарій – депозитарна установа – депонент.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2016

Маренич Т. Г.
Обґрунтована попередня облікова оцінка як невід’ємна складова облікової політики підприємства (c. 179 - 183)

Метою статті є обґрунтування необхідності зазначення в наказі про облікову політику, крім елементів безпосередньо облікової політики, і попередніх облікових оцінок, що підвищить достовірність фінансової звітності, а також розробка пропозицій щодо удосконалення цього розпорядчого документа підприємства. Відзначено, що значення якісної облікової політики в останні роки суттєво зросло не лише для користувачів фінансової звітності, а й для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Розкрито істотні відмінності при відображенні в обліку наслідків зміни облікової політики й облікової оцінки. Узагальнено інформацію до наказу про облікову політику підприємства щодо облікових оцінок. Запропоновано передбачити в наказі окремий розділ, де слід наводити інформацію про перелік облікових оцінок, що прийняті, про те, яким чином підприємство вноситиме зміни до облікової політики, облікових оцінок, а також виправляти помилки.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2016

Мардус Н. Ю., Брік С. В.
Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів (c. 281 - 286)

Метою статті є дослідження особливості нормативно-правового забезпечення бухгалтерського та податкового обліку під час проведення операцій із гарантійних ремонтів, які полягають у законодавчо закріпленому праві за споживачем на отримання продукції (товарів, послуг) належної якості від підприємств-виробників (продавців), а також у випадках виникнення гарантійних зобов’язань перед покупцями. Для досягнення мети дослідження було вирішено такі завдання: досліджено нормативну базу з організації гарантійного обслуговування (ремонт) з точки зору підприємства-продавця і відображення операцій, пов'язаних з гарантійним ремонтом у бухгалтерському та податковому обліку. У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського та податкового обліку під час проведення гарантійних ремонтів, що базуються на законодавчих і нормативних документах, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами й іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Стаття написана українською мовою


Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р.
Проблематика й особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ, а також їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку (c. 287 - 292)

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження ідентифікаційних особливостей діяльності бюджетних установ, що впливають на завдання бухгалтерського обліку. На основі аналізу робіт вітчизняних учених виділено особливості бюджетних установ як неприбуткових організацій, що здійснюють фінансово-господарську діяльність, і побудовано схему формування та реалізації нових завдань бухгалтерського обліку в них, адаптованих до сучасних умов. Здійснено оцінку чинного та проектного законодавства з питань організації та ведення обліку діяльності бюджетних установ. Ідентифіковано завдання бухгалтерського обліку в контексті приведення їх відповідно до потреб удосконалення управління бюджетними коштами. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані із забезпеченням менш болючого реформування бюджетної сфери на підставі розвитку й вдосконалення законодавства, в тому числі щодо уточнення категорій і понять. Крім того, в умовах дефіциту фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ актуалізуються питання розробки пропозицій, спрямованих на вдосконалення механізмів оптимізації використання фінансових коштів і регулювання бюджетного процесу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2017

Кірей О. С., Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є.
Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції (c. 380 - 387)

Досліджено законодавчо-нормативну базу валютного регулювання та основні вектори здійснення розрахунків за валютними операціями на етапі інтеграції України до ЄС. Розглянуто державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні й основні їх повноваження для результативності діяльності суб’єктів господарювання. Визначено основні способи нарощування потенціалу зовнішньоекономічноі? діяльності щодо валютного регулювання в Україні з метою створення сприятливих умов для захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Обгрунтовано доцільність лібералізації в системі валютного регулювання та контролю. Вказано на недостатню ефективність документального забезпечення валютних розрахунків. Визначено порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.

Стаття написана українською мовою


Прокопенко Ж. В.
Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України (c. 388 - 397)

Досліджено нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських фінансових установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України. Актуалізовано питання дослідження системи нормативно-правового регулювання з позицій: по-перше, регулювання ринку небанківських фінансових послуг і безпосередньо їх діяльності як об’єкта бухгалтерського обліку; по-друге, регулювання бухгалтерського обліку та звітності як основи впливу на його організацію, методологію; по-третє, формування вимог до керівного складу установи в частині кваліфікаційних вимог до головного бухгалтера як до суб’єкта організації та ведення бухгалтерського обліку. В процесі дослідження заходів було розроблено модель впливу на трансформацію організації та методології бухгалтерського обліку, що здійснюватиметься шляхом встановлення нових вимог до його методів та об’єктів через зміни в нормативно-правових актах, а також їх вплив на системи економічного аналізу й аудиту як складових корпоративного управління небанківськими фінансовими установами. Наведена модель визначає вплив положень комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року на бухгалтерський облік у частині методики, специфіки та складу об’єктів. В результаті вивчення комплексу документів, які визначають стратегічні положення розвитку ринку небанківських фінансових послуг, були встановлені напрями формування нових і трансформації наявних положень нормативно-правового регулювання системи бухгалтерського обліку через її елементи (методи, об’єкти, суб’єкти), вивчення функцій та обґрунтування значення в управлінні ризиками. Вважаємо що зазначені положення мають бути реалізовані шляхом розвитку організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ і розробки пропозицій їх закріплення в нормативно-правових актах.

Стаття написана українською мовою


Сокіл О. Г.
Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку (c. 398 - 403)

У сучасних умовах значення соціальної і екологічної безпеки проявляється у витратах на відновлення і охорону довкілля, на задоволення соціальної забезпеченості на гідному рівні, що передбачає необхідність віддзеркалення цих питань у бухгалтерському обліку. Метою цієї статті є визначення та аналіз шляхів переходу від традиційного бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку. У статті використано методи дослідження: спостереження, порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, метод індукції та дедукції, метод узагальнення. Проаналізовано відмінність охоплення всіх складових традиційного обліку й обліку сталого розвитку в розрізі трьох вимірах: час, місце та тип формування інформації. Обґрунтовано шляхи переходу від традиційної системи бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку, які вимагають переналаштування та розширення наявної системи обліку. Запропоновано визначення основних складових трансформації бухгалтерського обліку, що можливі за рахунок впровадження внутрішнього та зовнішнього бухгалтерського обліку сталого розвитку. Перспективи майбутніх досліджень полягають у формуванні загальної концепції-методології бухгалтерського обліку сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2017

Назаренко І. М.
Експлікація та упорядкування інтерпретації понять «аудит» і «фінансовий аудит» (c. 304 - 309)

Метою написання наукової статті є експлікація, упорядкування тлумачення понять «аудит» і «фінансовий аудит» із урахуванням їх функціонального призначення. На основі опрацювання фундаментальних наукових здобутків, законодавчо-нормативних документів доведено, що ототожнення понять «аудит» і «фінансовий аудит» є недоцільним, оскільки останнє поняття шляхом трансформації розширює функціональну іпостась аудиту. Доведено, що одним із актуальних питань наукової полеміки є застосування у практичному аспекті фінансового аудиту як дієвого інструменту фінансового менеджменту, який забезпечить управлінську компоненту бізнес-середовища необхідним інформаційним забезпеченням, яке б відповідало основоположним і посилювальним критеріям якісних характеристик корисності інформації. Обґрунтовано, що для фінансового аудиту характерною є міждисциплінарність, яку доцільно розглядати як взаємодію площин аудиту й економічної діагностики. Констатовано, що міждисциплінарність формує сукупність особливостей фінансового аудиту.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2017

Корепанов О. С., Степанов О. М.
Статистичний аналіз ринку праці в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект (c. 384 - 392)

Метою статті є дослідження ринку праці України в регіональному розрізі за допомогою методів кластерного аналізу. Проаналізовано сучасний стан ринку праці за регіонами України та сформовано систему статистичних показників, що мають вплив на стан і розвиток цього ринку. Обґрунтовано доцільність застосування кластерного аналізу для групування регіонів за рівнем розвитку ринку праці. Розкрито сутність кластерного аналізу, наведено його основну мету, основні завдання, що можуть бути вирішені під час його використання, розглянуто основні етапи проведення аналізу. Описані основні методи кластеризації та за результатами проведеного моделювання обґрунтовано переваги та недоліки кожного з методів. У роботі здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем розвитку ринку праці різними методами кластерного аналізу, наведено висновки за результатами проведених розрахунків та окреслено основні напрями подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Ляхович Г. І.
Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг (c. 392 - 397)

Метою статті є обґрунтування методики аналізу доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг. На основі опрацювання наукових праць узагальнено підходи до аналізу доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг; особливу увагу приділено аналізу трансакційних витрат бухгалтерського аутсорсингу, що в нинішніх умовах є одними з визначальних кількісних критеріїв вибору цієї форми організації бухгалтерського обліку. Обґрунтовано вибір виду бухгалтерського аутсорсингу (повний або частковий) для різних груп підприємств (мікропідприємства; малі і середні; великі). Визначено послідовність аналізу доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг, яка передбачає: визначення ділянок бухгалтерського обліку для передачі; вибір аутсорсера; оцінку ризиків надійності аутсорсера. Перспективами подальших досліджень є питання аналізу ефективності обрання аутсорсингу як форми організації бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Сєрова І. А.
Міжнародні зіставлення: питання методології та практики (c. 398 - 404)

У статті розглянуто питання методологій та організації статистичного спостереження рівня економічного розвитку країн. Виокремлено теоретичний базис міжнародних зіставлень і на його основі здійснено порівняльну оцінку неузгодженості теоретичних положень і причин відмінності темпів зростання ВВП. Виходячи зі складності формування однорідних сукупностей даних з метою отримання коректних результатів зіставлення, визначено загальну схему взаємозв’язку теоретичної бази міжнародних зіставлень й обмежень по ПКС. Розглянуто можливість отримання єдиного виміру показників національних економік виходячи з наявних помилок вибірки, похибок виміру і помилок класифікації. Зроблено акцент на поєднання робіт за ПМЗ та ІСЦ з метою досягнення зіставлення даних в територіальному розрізі та за часом. Використовуючи базові характеристики стійкого зростання економік, визначено довгострокові перспективи зміни рейтингових позицій країн із різним рівнем доходів. Показано, що чіткість й однозначність теоретичних положень є визначальною умовою подальшого процесу збирання даних і формування коректних аналітичних висновків.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2018

Гевчук А. В.
Особливості генезису поняття, організації обліку й оцінки сумнівної і безнадійної заборгованості, створення резерву (c. 321 - 326)

Розглянуто проблему визначення поняття та змісту сумнівної і безнадійної заборгованостей, а також можливості удосконалення обліку та створення резерву. Здійснено подальші кроки щодо розкриття сутності поняття, якісних характеристик сумнівної та безнадійної заборгованості в сучасних умовах господарювання, забезпечення ідентифікації та пізнання процесів обліку; розкрито вартісне вираження заборгованості; визначено причини її знецінення з плином часу, передбачаючи облік операцій відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Досліджено з наукової точки зору методи розрахунку, накопичення коштів для створення резерву погашення сумнівної та безнадійної заборгованості та організації його обліку; дано рекомендації з удосконалення обліку резерву заборгованості за різних варіантів відображення в балансі, нарахування проводками та списання документами «Коригування боргу». Дано характеристику методів нарахування сумнівних боргів, розглянуто приклади механізму розрахунку сум резерву. Зроблено висновки про те, що вибір методу сильно впливає на кінцеві показники, оскільки за різними методами розрахунку резерву отримуємо різні його міри, що змінює ситуацію на гірше. В процесі дослідження виявлено також розбіжності у підходах до оцінки, списання та формування резерву боргів.

Стаття написана українською мовою


Орлова В. К., Кафка С. М.
Облік в умовах виконання угод про розподіл продукції (c. 327 - 332)

Метою статті є дослідження проблем бухгалтерського обліку в умовах виконання угод про розподіл продукції (УРП) за вироблення пропозицій щодо їх вирішення. Тому основними завданнями стали оцінка діючої нормативно-правової бази регулювання бухгалтерського обліку в умовах виконання угод про розподіл продукції, критичний аналіз неврегульованих положень актів чинного законодавства з практичної потреби, формування інформації про специфічні об’єкти обліку для цілей управління. Запропоновано шляхи їх вирішення з методології обліку УРП. Методологія та наукові підходи дослідження передбачають загальнонаукові та специфічні методи дослідження, що пов’язані зі складними процесами функціонування системи управління суб’єктами господарювання у мовах виконання УРП. Запропоновано схему бухгалтерського обліку в умовах виконання УРП, яка дозволяє ввести в систему бухгалтерського обліку нові і характерні тільки для УРП об’єкти обліку. Практичне значення полягає у тому, що отримані результати дозволяє відокремити витрати компенсаційні, інші і ЄСВ, що необхідно при визначенні об’єкта оподаткування в умовах УРП, сформувати інформацію щодо компенсаційних витрат, яка необхідна при поділі продукції на компенсаційну і прибуткову, дозволяє відображати в бухгалтерському обліку поділ готової продукції на компенсаційну, прибуткову для інвестора і прибуткову для держави. Оригінальність й цінність авторських розробок сприяє формуванню достовірної інформації про об’єкти управління в умовах УРП між підприємствами та державою з чітким виокремленням в обліку на окремих рахунках компенсаційних витрат, компенсаційної продукції, прибуткової продукції для держави і прибуткової продукція для інвестора.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2018

Корепанов О. С.
Статистична класифікація продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій (c. 375 - 381)

Мета статті полягає у вивченні принципів взаємодії класифікацій та групувань у процесі статистичного оцінювання продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто основні статистичні класифікації продукції (продуктів), які функціонують на сучасному етапі на міжнародному (світовому), багатонаціональному (європейському) та національному рівнях. Викладено загальні принципи, на яких ґрунтується визначення продуктів ІКТ. Проаналізовано зміни визначень і класифікацій статистичної інформації, що стосуються продукції сектора ІКТ, вироблені WPIIS та гармонізовані з європейськими та національними класифікаціями із плином часу. Наведено приклад статистичного визначення продукції ІКТ щодо класифікації за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (HS) – HS 1996, HS 2002, HS 2007, HS 2012, HS 2017 та гармонізовано з Класифікацією основних продуктів – CPC Rev.2 та Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД. Визначення переліку продуктів у секторі ІКТ було здійснено в результаті узагальнення роботи, проведеної міжнародними організаціями (ОЕСР, Євростат та ООН), а також об’єднання понять та узгодження методологій на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


Шишкова Н. Л.
Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю (c. 382 - 388)

Трансформація системи державного фінансового контролю повинна відбуватися шляхом впровадження новітніх ІТ-технологій та інноваційних практик контрольно-аналітичної діяльності. Наявні проблеми системи державного контролю й управління повинні стати поштовхом до трансформації, використання найсучасніших технологічних досягнень. У статті розглянуто переваги та недоліки використання технології розподілених реєстрів (блокчейн), етапи та послідовність виконання задач її упровадження як основи ефективного, прозорого, надійного державного контролю. Окреслено зміст етапів і визначено послідовність заходів, які трансформують архітектуру державного фінансового контролю на базі нових технологічних можливостей, дають поштовх до ініціалізації нормативно-правового забезпечення щодо використання технології блокчейн в Україні. Запропоновано загальний алгоритм впровадження технології блокчейн у систему державного фінансового контролю, реалізація якого має на меті уточнення і синхронізацію процесів вдосконалення державного фінансового контролю, ІТ-підтримку системи контролю, підвищення безпеки та прозорості контрольних дій, моніторинг і взаємодію окремих органів і завдань контролю. Доведено, що єдиним суттєвим обмеженням при впровадженні блокчейну можуть бути норми щодо оприлюднення персональних даних та інформації, що складає комерційну таємницю.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності (c. 389 - 395)

Досліджено стан інформаційного забезпечення управління територіальними громадами як важливого ресурсу отримання максимального економічного, соціального й екологічного ефекту. З’ясовано, що використання інформаційних ресурсів статистики та фінансової звітності суб’єктів господарювання в управлінні територіальною громадою – це відповідно додаткові можливості до створення на території громади доданої вартості, впровадження заходів соціальної відповідальності бізнесу і покращення навколишнього середовища. Висвітлено можливості регіональної статистики на рівні територіальних громад як нового напряму формування інформаційних ресурсів для оцінювання соціально-економічних процесів. Визначено основні проблемні аспекти статистики та фінансової звітності в системі територіального рахівництва як основи інформаційних ресурсів громади. Окреслено коло питань що потребують вирішення для інформаційного забезпечення управління територіальними громадами, зокрема, в побудові статистичної звітності і формуванні показників розвитку громади за фінансовою звітністю суб’єктів господарювання. Зазначено, що розвиток територіальної громади є об’єктом статистичної і фінансової звітності, а інформаційні ресурси для його оцінювання можливо одержати через звітні показники діяльності формалізованих структурних елементів, таких як влада, бізнес, соціальні установи, громадські організації та політичні партії. Запропоновано організаційні моделі формування інформаційної бази для управління розвитком територіальних громад. Аргументовано, що статистика на рівні територіальних громад повинна бути невід’ємною частиною статистичних спостережень, які здійснюються Державною службою статистики України.

Стаття написана українською мовою


Якимова Л. П., Мацкуляк К. І.
Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства (c. 396 - 402)

Розкрито особливості формування аналітичного забезпечення управління розрахунками з контрагентами, яке складається з діагностичного й оптимізаційного рівнів і спрямовано на забезпечення платоспроможності підприємства; методом, що забезпечує підтримку управлінських рішень, є система дескриптивних, нормативних та оптимізаційних моделей. Діагностичний рівень аналітичного забезпечення містить шаблони для здійснення типових процедур аналізу показників, що характеризують процес управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, а також для формування діагностичних висновків і рекомендованих оперативних управлінських заходів. Верифікацію діагностичного блоку здійснено за даними Державної служби статистики України. Основою оптимізаційного рівня є економіко-математична модель оптимізації структури розрахунків із контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства. Платоспроможність у моделі забезпечується максимізацією коефіцієнта поточної ліквідності й утриманням в оптимальних межах коефіцієнтів швидкої і абсолютної ліквідності, решта обмежень – нормативні моделі діагностичного рівня. Запропоновано напрями розширення базової оптимізаційної моделі, а також способи усунення несумісності системи обмежень, що виникла під час валідації аналітичного забезпечення на підприємстві переробної промисловості.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2018

Долбнєва Д. В.
Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України (c. 226 - 231)

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду здійснення аудиту ефективності й обґрунтування можливості його адаптації у вітчизняну практику проведення державного аудиту бюджетних програм, визначення стратегічних векторів розвитку і шляхів реформування державного аудиту бюджетних програм в Україні в умовах економічних трансформацій. В процесі дослідження було розглянуто сутність державного фінансового аудиту і однієї із його форм здійснення – державного аудиту бюджетних програм («аудиту ефективності»). Визначено, що економічна сутність державного аудиту бюджетних програм полягає у необхідності впровадження адекватних методів контролю здійснення видатків бюджету у формі бюджетної програми. Обґрунтовано, що утвердження державного аудиту бюджетних програм пов’язано з певними тенденціями, але наявність в Україні ряду проблем і невирішених питань щодо його комплексного проведення визначають необхідність та особливу актуальність вивчення та імплементації зарубіжного досвіду у цій сфері фінансово-бюджетних відносин. Враховуючи зарубіжний досвід у цій сфері, а також і те, що діюча модель проведення державного аудиту бюджетних програм в Україні на сьогодні характеризується рядом проблемних питань, запропоновано стратегічні вектори розвитку як державного фінансового аудиту загалом, так і державного аудиту бюджетних програм зокрема. Завдяки ним вдасться забезпечити ефективне та раціональне використання державних фінансів у процесі виконання бюджетних програм, які мають вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту її громадян. Перспективами подальших досліджень є визначення напрямків підвищення ефективності проведення державного аудиту бюджетних програм органами державного фінансового контролю.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О.
Аналітика великих даних у сфері охорони здоров’я (c. 232 - 239)

Особливу увагу приділено визначенню можливостей аналізу великих даних організаціями охорони здоров’я та вивченню потенційних переваг, які можуть бути отримані завдяки сучасному розумінню аналітики великих даних і способів інноваційного перетворення організацій в частині інформаційного забезпечення управління. Обґрунтовано, що застосування аналітики великих даних у сфері охорони здоров’я є одним із перспективних напрямів впровадження інноваційних підходів у соціальній сфері. З цією метою розглянуто різні складові аналітики великих даних, зокрема, описову та прогнозну аналітику. Проаналізовано кілька підходів до визначення можливостей впровадження аналітики великих даних. Визначено основні джерела великих даних і можливі напрями їх використання в системі охорони здоров’я. Виділено основні перешкоди, що стають на шляху повсюдного впровадження великих даних. Намічено шляхи підвищення ефективності аналітичних і прогнозних можливостей великих даних.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2018

Акімова Н. С., Асває Азаден
Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ (c. 286 - 293)

Метою дослідження є висвітлення сучасних тенденцій та основних шляхів гармонізації фінансової звітності в Україні відповідно до міжнародних стандартів та законодавства ЄС. Проаналізовано підходи до визначення фінансового обліку та фінансової звітності, що склалися у вітчизняній та англомовній обліковій літературі; запропоновано удосконалені визначення фінансового обліку та фінансової звітності. Проведено порівняльний аналіз способів отримання фінансової звітності за МСФЗ з метою виявлення найбільш оптимального для підготовки звітності за МСФЗ і надання пропозицій щодо подальшого розвитку методики, реалізованої в рамках застосування цього способу. Сформульовано та наведено обґрунтування доцільності застосування для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ способу трансляції даних вітчизняного обліку на рахунки МСФЗ, суть якого полягає в поділі поняття трансляції на пряму (перенесення даних рахунків на рахунки МСФЗ, в повному обсязі значень) і часткову (перенесення окремих даних рахунків на рахунки МСФЗ), що дозволяє зберегти високий ступінь деталізації фінансових показників і забезпечує точність і оперативність їх формування, дає можливість побудови ефективної системи управлінського обліку. Застосування для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ способу трансляції дозволяє певною мірою уникнути недоліків таких способів підготовки фінансової звітності, як паралельний облік і метод трансформації. За своєю суттю, застосування методу трансляції являє собою організацію квазіпаралельного обліку, при якому дані обліку, в разі, якщо вони задовольняють вимогам МСФЗ, переносяться на рахунки МСФЗ без подальших перетворень. Запропонована методика підготовки фінансової звітності за МСФЗ дозволяє компанії з найменшими витратами трудових і фінансових ресурсів провести збір і узагальнення інформації з метою підготовки звітності в міжнародному форматі, що докорінно впливає на ефективність управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Акімова Н. С., Топоркова О. В., Наумова Т. А.
Удосконалення системи управлінського обліку торгової організації в конкурентному середовищі (c. 294 - 300)

Метою статті є обґрунтування необхідності управлінського обліку й основних принципів побудови його системи на підприємствах торгівлі з метою подальшого підвищення ефективності економічної діяльності. Зазначено, що в сучасних умовах управлінський облік торговельних організацій через свої функції виступає як основний інформаційний фундамент управління їх діяльністю. Визначено основну мету впровадження і використання сучасної системи управлінського обліку на підприємстві, а саме – достатнє і своєчасне забезпечення всіх рівнів управління плановою, фактичною і прогнозною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі оперативного та детального збору, систематизації і аналізу інформації. Для побудови всебічної, але не надмірної системи управлінського обліку на підприємствах торгівлі запропоновані етапи її формування, а саме: формування облікової політики для управлінського обліку; визначення центрів відповідальності; визначення переліку звітів і їх деталізація; визначення точки беззбитковості; планування доходів. Для вирішення проблем постановки та використання системи управлінського обліку запропоновано дотримуватися певних принципів і підходів до її розробки, впровадження та застосування. Виділено основні елементи, які визначають в цілому інформаційну систему управлінського обліку: центри відповідальності, бізнес-процеси, регламенти, результати й оціночні показники. Такий комплексний підхід дозволить ефективно вирішити поставленні завдання, обумовлені відсутністю єдиних методологічних підходів і достатньої практики ведення управлінського обліку в підприємствах торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Замула І. В., Сироїд Н. П.
Методика внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції (c. 301 - 308)

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень щодо удосконалення методики внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції. На основі проведеного дослідження розроблено системний підхід до внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції. Методику внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції запропоновано розглядати в розрізі основних етапів: організаційно-підготовчого, методичного, результативно-узагальнюючого, інспекційного, що дозволяє виявити зв’язки між складовими системи внутрішнього контролю. В межах організаційно-підготовчого та методичного етапу розроблено план і програму внутрішньої перевірки операцій з ГМО та витрат на екологічну якість, що містять перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання, а також сукупність контрольних процедур, за допомогою яких контролери отримують достатні та надійні докази відповідно до поставленої мети перевірки. Запропонований методичний підхід до внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції дозволяє забезпечити достовірність і повноту перевірки господарських операцій з ГМО та витрат на екологічну якість для виявлення потенційних обсягів виникнення порушень і попередження їх повторення у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Кривицька О. Р.
Центри відповідальності в системі управлінського обліку діяльності компаній зі страхування життя (c. 309 - 316)

Мета статті полягає у визначенні особливостей та завдань центрів відповідальності в системі управлінського обліку діяльності компаній зі страхування життя. На основі вивчення сучасних досліджень, які всесторонньо розкривають проблематику призначення та організації управлінського обліку в діяльності суб’єктів господарювання, було встановлено, що більшість досліджень стосується підприємств різних форм, видів і досить незначна кількість праць присвячена дослідженню його специфічних характеристик, особливостей в діяльності страхових компаній в цілому та компаній зі страхування життя зокрема. Визначено основні завдання та критерії оцінювання результативності діяльності центрів доходів, витрат, інвестицій та прибутку, враховуючи особливості основної діяльності компаній зі страхування життя. Запропоновано ключові аспекти організації діяльності кожного із зазначених центрів. Акцентовано увагу на необхідності запровадження в діяльності центрів відповідальності комп’ютерних технологій, що підвищать ефективність обробки великого масиву інформації, що міститься у різних архівах страхової компанії.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О.
Адаптація міжнародної класифікації статусу в зайнятості до національних умов (c. 317 - 324)

Розглянуто актуальні питання обґрунтування теоретико-методологічних засад адаптації міжнародних класифікацій статусу в зайнятості та трудовій діяльності до національних умов України. Розкрито сучасні визначення таких понять, як «трудова діяльність» (work), «зайнятість» (employment) та «робота» (job) відповідно до Резолюції 20-ї Міжнародної конференції статистиків праці 2018 року. Розглянуто основні критерії, що застосовані для класифікації населення за статусом у зайнятості. Розкрито особливості формування та сутність основних категорії Міжнародної класифікації статусу в зайнятості ICSE-18 по кожній з двох альтернативних класифікаційних ієрархій (Міжнародна класифікація статусу в зайнятості за типом повноважень ICSE-18-A та Міжнародна класифікація статусу зайнятості за типом економічного ризику ICSE-18-R) та Міжнародної класифікації статусу в трудовій діяльності ICSaW-18. Обґрунтовано необхідність застосування в Україні зазначених класифікацій та здійснено їх адаптацію до національних умов. Визначено основні джерела, які доцільно використовувати як основу для статистики зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Свірко С. В., Ковальчук В. В.
Ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії (c. 325 - 329)

В сучасних умовах, що вимагають поліпшення якісних характеристик інформаційних ресурсів, які генеруються системою бухгалтерського обліку, важливого значення набуває ідентифікація об’єктів та їх властивостей, що є основою для їх подальшої оцінки та відображення на рахунках. Під час дослідження було встановлено, що бухгалтерський облік операцій за концесійним договором має галузеву специфіку. Визначено структуру системи бухгалтерського обліку, яка представлена об’єктами, що складають і забезпечують господарську діяльність: бізнес-процеси; ресурси, що отримані концесіонером, знаходяться в його власності або придбані концесіонером для забезпечення виконання умов договору. Визначено особливості, які враховуються під час формування структури системи об’єктів бухгалтерського обліку. Визначено структуру та характеристики системи об’єктів бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії. Зокрема, було виділено такі групи об’єктів: необоротні активи, оборотні активи, незавершене виробництво, незавершене будівництво. В процесі дослідження було встановлено, що організація бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії є вкрай складною та важливою на всіх етапах формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства у формі концесії.

Стаття написана українською мовою


Семенець А. О.
Історико-компаративний аналіз становлення інституту внутрішнього аудиту (c. 330 - 337)

Метою статті визначено проведення історико-компаративного аналізу становлення інституту внутрішнього аудиту та визначення передумов формування нового етапу його розвитку в умовах євроінтеграції. В роботі доведено, що активний розвиток внутрішнього аудиту в світі розпочався в 1941 р. з публікацією першої книги з внутрішнього аудиту та створенням американського Інституту внутрішніх аудиторів. Для визначення впливу Інституту внутрішніх аудиторів на розвиток внутрішнього аудиту в роботі проаналізовано основні події, які стали передумовою для його формування й подальшої популяризації професії внутрішнього аудиту на світовій арені. Доведено, що становлення і еволюція Інституту внутрішніх аудиторів мали суттєвий вплив на розвиток методології і організації внутрішнього аудиту в усьому світі, а розроблені інститутом стандарти внутрішнього аудиту забезпечують комплексне керівництво для професійної діяльності внутрішніх аудиторів через дотримання принципів, які надають основу для виконання і просування професії внутрішнього аудиту. Для подальшого дослідження історії становлення внутрішнього аудиту та визначення передумов формування нового етапу його розвитку в статті досліджено підходи, висвітлені в науковій літературі, до етапізації історії внутрішнього аудиту. Запропоновано виділяти новий етап світового розвитку інституту внутрішнього аудиту – етап глобального поширення та інформатизації внутрішнього аудиту. Хронологію етапів становлення інституту внутрішнього аудиту в Україні запропоновано доповнити етапом інтернаціоналізації та гармонізації, який враховує вплив євроінтеграційних процесів.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства (c. 338 - 343)

Досліджено поняття зайнятості працівників підприємства як важливого ресурсу забезпечення господарської діяльності. З’ясовано, що на якість зайнятості персоналу підприємства впливає співвідношення професійних здібностей працівників і технологічних потреб господарської діяльності в робочій силі. Висвітлено можливості інформаційних ресурсів рахунків бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності для кількісного економічного оцінювання якості зайнятості персоналу підприємства. Визначено систему показників для розрахунку індикаторів якості зайнятості персоналу підприємства. Обґрунтовано показники для оцінювання якості зайнятості персоналу підприємства та розроблено алгоритми їх розрахунку. Окреслено основні проблемні аспекти стану якості зайнятості працівників на підприємствах України за регіонами. Аргументовано, що інформація рахунків бухгалтерського обліку та показники фінансової та статистичної звітності повинні бути невід’ємною частиною в системі управління якості зайнятості персоналу підприємства. Зазначено необхідність розробки нормативних рівнів показників, які характеризують якість зайнятості персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2019

Бурлан С. А., Каткова Н. В.
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах ведення бізнесу (c. 184 - 190)

Метою цього дослідження є визначення сутності та ролі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах сучасного глобалізованого й інформатизованого ринку. Розглянуто основні групи підходів до визначення сутності економічної безпеки й обґрунтовано комплексний підхід до встановлення її складових. Авторами проаналізовано існуючі точки зору щодо визначення змісту обліково-аналітичного забезпечення. В результаті сформульовано власне бачення категоризації, складу та функцій обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Так, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах сьогодення визначено як систему інформації, котра охоплює дані оперативного, бухгалтерського, статистичного та кадрового обліку, її носії, канали комунікації, методи обробки та здатна створити передумови для своєчасного вживання заходів протидії негативному впливу загроз економічній безпеці підприємства. До основних функцій обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства віднесені: забезпечення управлінського персоналу необхідною інформацією про стан і основні тенденції розвитку підприємства та зміни ринкової кон’юнктури; створення передумов ефективного функціонування системи контролінгу на підприємстві; забезпечення достовірності даних щодо всіх господарських процесів на підприємстві; формування аналітичної основи розрахунку впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, кількісної детермінації факторів економічної безпеки; здійснювання планування та прогнозування розвитку підприємства і рівня його економічної безпеки; формування власних аналітичних маркерів виникнення, активізації або посилення впливу загроз економічній безпеці підприємства; передача таких сигналів управлінському персоналу. Зазначено, що організація обліково-аналітичного процесу реалізується у три основних етапи: спостереження, осмислення, планування. Обґрунтовано, що саме облікові дані та показники фінансової звітності є фундаментальною основою прийняття основних рішень в частині протидії загрозам економічної безпеки. Окреслено основні дієві способи організації створення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.

Стаття написана англійською мовою


Кривицька О. Р.
Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (c. 191 - 198)

Досліджено організацію контролю діяльності компаній зі страхування життя за двома напрямами: видача дозволу на діяльність страхових компаній (організаційний (попередній) контроль) і поточний нагляд за її здійсненням (фінансовий контроль). Визначено мету та форму організаційного контролю. Встановлено, що результати організаційного контролю можна вважати першим превентивним заходом, який убезпечує потенційних страхувальників від ризику укладання договору із фіктивною страховою компанією. Акцентовано увагу на перевагах і недоліках діючого реєстру фінансових установ, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Запропоновано уточнення форми відображення інформації про реєстрацію фінансових установ у частині її уніфікації за окремими суб’єктами ринку фінансових послуг, зокрема, виокремлення реєстру компаній зі страхування життя. Встановлено важливість контролю за фінансовим станом компанії зі страхування життя та визначено роль тестів раннього попередження для його здійснення. Зважаючи на складність процесу оцінки фінансового стану страховика за тестами раннього попередження, запропоновано розміщувати інформацію про результати такої оцінки на офіційному сайті компанії у зрозумілій та легкодоступній формі. Рекомендовано доповнити перелік обов’язкової звітності страховика інформацією про загальну оцінку фінансового стану за результатами тестів раннього попередження. Оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уніфікує в одному місці дані про фінансовий стан всіх компаній зі страхування життя.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2019

Бруханський Р. Ф., Спільник І. В.
Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності (c. 145 - 156)

Метою статті є ідентифікація й обґрунтування перспектив вирішення проблеми інтеграції нових криптографічних об’єктів у систему бухгалтерського обліку та звітності. Зважаючи на нормативно-правову неврегульованість застосування атрибутів цифрової економіки, акцентовано увагу на необхідності генерування облікового статусу криптоактивів. Окреслено проблематику визнання криптоактивів (криптовалюти й інших, відмінних від криптовалюти, токенізованих активів) як об’єктів бухгалтерського обліку. Досліджено дискусійне питання ідентифікації криптовалюти для цілей бухгалтерського обліку (грошовими коштами, їх еквівалентами, валютою, товарами, запасами, фінансовими інвестиціями, нематеріальними активами тощо). Окреслено проблематику документального підтвердження здійснених з криптоактивами операцій; ідентифікації виду активів, до якого слід відносити певні токенізовані активи; визначення способу оцінювання криптоактивів з метою забезпечення достовірного відображення їх вартості; забезпечення належної системи внутрішнього контролю операцій з криптоактивами. Сформульовано припущення про проблематичність застосування універсального підходу до відображення криптоактивів у системі бухгалтерського обліку з огляду на їх різноманітність і відмінності виконуваних функцій. Визнано, що сприйняття бухгалтерським обліком криптоактивів є достатньо складною у методологічному плані, однак надзвичайно новітньою і перспективною проблемою, яка потребує комплексного вирішення.

Стаття написана українською мовою


Кривицька О. Р.
Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя (c. 157 - 163)

Визначено концептуальні засади організації управлінського обліку в діяльності компаній зі страхування життя. Наведено основні відмінності між управлінським і бухгалтерським обліком за такими критеріями, як мета обліку, користувачі інформації, ступінь доступності, обов’язковість ведення, базова структура, принципи обліку, вид інформації, ступінь відповідальності за допущені помилки, об’єкти обліку та звітності, часовий інтервал, точність наданої інформації, документування, частота подання звітності, групування витрат, відкритість даних, сфера застосування. Визначено, що критеріями управлінського обліку компаній зі страхування життя є: стислість; оперативність; порівнянність; доцільність, неупередженість; вигода від використання. Доведено доцільність виокремлення превентивної функції управлінського обліку, дія якої спрямовується на своєчасне виявлення менеджерами компанії внутрішніх загроз погіршення фінансової стійкості та платоспроможності компаній такого типу. Деталізовано центри відповідальності управлінського обліку та схематично відображено їх позиціювання в організаційній структурі компаній зі страхування життя. Запропоновано центри відповідальності зосередити в рамках основної (страхової) діяльності та виділити: центр по роботі з договорами, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку; центр по роботі з договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду; центр по роботі з договорами накопичувального страхування; центр по роботі з договорами страхування життя лише на випадок смерті; центр по роботі з іншими договорами страхування життя. Акцентовано увагу на доцільності застосування автоматизованих інформаційних систем, що сприятиме оперативному опрацюванню великого масиву даних компанії зі страхування життя, що зекономить час і сприятиме своєчасному прийняттю раціональних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Крівцова Т. О., Лядова Ю. О.
Аудит зобов’язань суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти (c. 164 - 176)

Метою цієї статті є розвиток теоретичних положень і розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методики аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання. В статті використано такі методи дослідження: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, причинно-наслідкового зв’язку, статистичного аналізу. Аналіз і дослідження науково-практичної літератури, а також стандартів, що регламентують здійснення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, дозволили визначити поняття методики аудиту взагалі, а також визначити сутність і зміст методичного забезпечення аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання. Узагальнено взаємозв’язок між завданнями аудитора під час перевірки зобов’язань суб’єктів господарювання та джерелами інформації. Систематизовано здобутки стосовно особливостей формування методики аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку аудиторської діяльності в Україні, зокрема, підходи до визначення та оцінки аудиторського ризику у взаємозв’язку з рівнем суттєвості. В результаті аналізу наукових праць, вітчизняного та міжнародного законодавства удосконалено методику аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання через розробку й обґрунтування методичних рекомендацій по мінімізації аудиторського ризику при перевірці зобов’язань на основі запропонованої моделі прогнозної оцінки прийнятного аудиторського ризику в ході аудиторської перевірки зобов’язань суб’єктів господарювання. Практична реалізація результатів дослідження дозволить оптимізувати роботу аудиторів в ході здійснення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим подальші розробки має сенс зосередити на вивченні провідного досвіду розвинутих країн світу та світових тенденцій у сфері здійснення аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Сєрова І. А.
Тіньова економіка: формування матриці спостережень (c. 177 - 184)

Метою статті є формування матриці спостереження тіньових процесів в економіці як інструменту, що забезпечує повноту та зіставлення макроекономічних показників. Визначено взаємозв’язок СНР і бухгалтерського обліку як одну з умов узгодженості та якості макро- та мікрорівневих даних. Узагальнено базові моменти складності інтерпретації показників, що швидко змінюються у часі. Зроблено акцент на специфіці точності економічних вимірів й неконтрольованості похибки спостереження. Визначено характер тіньової економіки через ступінь приховання від доступного спостереження та ймовірність результатів, котрі отримані за підсумком проведених розрахунків. Розглянуто базові підходи, що дозволяють підвищити аналітичну цінність здійснених розрахунків і забезпечити зіставлення агрегованих показників. Визначено доцільність утворення однорідних груп, де значення параметрів, що аналізуються, знаходяться в однакових межах з метою відстеження стійкості їх позицій за виокремленими групами в динаміці. Виходячи з того, що достовірність даних визначається збіжністю результатів, визначено порядок аналітичних прийомів, які дозволяють врахувати можливі межі варіації економічних показників та їх зіставлення.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2019

Макурін А. А.
Визначення правового статусу в Україні та за кордоном сучасних грошових знаків (c. 202 - 207)

Проаналізовано нормативно-правове регулювання операцій з використання криптовалюти. Встановлено, що відсутність контролю з боки держави обумовлено недосконалістю наявної системою регулювання. Легалізація та визнання криптовалюти дозволяє зробити ці операції контрольованими та врегульованими, а також дійсними між окремими учасниками такого процесу. В Україні ще досі не існує нормативного документа, який би регулював операції з криптовалютою. Таку валюту в нашій державі не визнають, тому неможливо й оподатковувати такі операції, де вона використовується. Наявні досвід і підходи у багатьох країнах дозволяють розробити власний підхід нашій країні до використання таких сучасних грошових знаків. Такі гроші мають всі шанси стати невід’ємною частиною світової економіки, оскільки деякі країни вже схильні до впровадження такої валюти в процес використання та обміну на товар чи інші грошові кошти. Наведено розмежування понять «електронні гроші» та «віртуальна валюта». Виокремлено основні підходи до здійснення оподаткування криптовалюти, що залежить від того, чим саме її визнати. Встановлено, що з точки зору бухгалтерського та податкового обліків процес видобутку криптовалюти є незаконним збагаченням. У правовому полі необхідно визнати сам процес майнінгу віртуальної валюти, а віртуальні монети визнати грошовими засобами. Тому необхідно сплачувати податки з такої діяльності. А для того щоб сплачувати податки, необхідно визначити об’єкт обліку та базу оподаткування. Проаналізовано нормативно-правові підходи до визначення криптовалюти у таких країнах, як Британія, Канада, Китай, Японія.

Стаття написана українською мовою


Дика О. С., Прокопенко Ж. В.
Ідентифікація об’єктів облікового відображення діяльності небанківських фінансових установ: первинне спостереження та оцінка (c. 233 - 239)

Дослідження присвячене науковому обґрунтуванню ідентифікації об’єктів облікового відображення діяльності небанківських фінансових установ у частині первинного спостереження та оцінки. Зосереджено увагу на процесі ідентифікації об’єктів облікового відображення в діяльності ломбардів як небанківської фінансової установи з метою розробки методичного забезпечення бухгалтерського обліку діяльності ломбардів, а також розглянуто вимоги до ломбардів, що стосуються як організаційних (відповідність законодавству про фінансові послуги; внесення до Державного реєстру; наявність внутрішніх правил або положень, що регламентують надання ломбардом фінансових і супутніх послуг; відповідність установчих документів ломбарду вимогам законодавства; наявність у повному найменуванні ломбарду слова «ломбард» та ін.), так і кадрових питань. Окрім того, визначено та диференційовано об’єкти обліку в ломбардах, серед яких загальні та спеціальні об’єкти бухгалтерського обліку. Також виявлено, що кожен з об’єктів застави є індивідуальним та має свої особливості, серед яких: вартість виробів із дорогоцінних металів і каміння розраховується на підставі діючих цін, затверджених Міністерством фінансів України відповідно до проби та цінності ювелірних виробів і монет із дорогоцінних металів; надання фінансових кредитів під заставу транспортних засобів багато в чому схоже з наданням аналогічних кредитів банками; надання фінансових кредитів під заставу цінних паперів; надання фінансових кредитів під заставу майнових прав та надання іпотечних кредитів. Виявлено, що визначення вартості заставного майна складається умовно з етапів, які включать первинне обстеження предмета застави та обчислення його вартості. Також цей процес визначається високим ступенем суб’єктивності. Відображено вплив оцінки предметів застави на відображення їх в бухгалтерському обліку. А також визначено необхідність відображення заставних операцій за двома видами оцінки – за заставною вартістю та за розміром виданого кредиту.

Стаття написана українською мовою


Крупка Я. Д.
Нові аспекти контролю та регулювання діяльності страхових компаній (c. 240 - 245)

Визначено три основних елементи нагляду та контролю за страховою діяльністю як важливого напряму регулювання діяльності страхових компаній: попередній; поточний і завершальний. Зазначено, що домінантним напрямом зовнішнього фінансового контролю є нагляд за платоспроможністю страхових компаній, що покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Світова практика нагляду за діяльністю страховиків передбачає його три типи: на етапі ліцензування, пруденційний нагляд і нагляд за бізнесом. Пруденційні аспекти регулювання страхової діяльності передбачають нагляд за фінансовим станом і професійністю страховиків. Регулювання бізнесу спрямоване на відносини між страховиком і страхувальником, здійснення реклами діючих і нових страхових продуктів. Акцентовано необхідність здійснення нагляду за такими важливими аспектами як формування страхових тарифів і розробки типових форм полісів (здійснення матеріального контролю). Зазначено важливість застосування непрямих методів стимулювання державою розвитку страхування: стабільність законодавства; формування страхового інтересу; ефективність системи державного нагляду; наявність системи гарантій; наявність страхової конкуренції; ефективність інфраструктури страхового ринку; активізація інвестиційної діяльності; залучення на ринок іноземних страховиків; сприяння платоспроможному попиту страхувальників.

Стаття написана українською мовою


Луцька Н. І.
Загальні положення економічного аналізу необоротних активів, отриманих у концесію, та їх модернізації (c. 246 - 254)

Досліджено загальні положення економічного аналізу необоротних активів, отриманих у концесію. У зв’язку із потребою відображення об’єкта концесії за елементами необоротних активів аналітик, у першу чергу, повинен оцінити правильність виокремлення окремих елементів та оцінити потребу їх модернізації, внаслідок цього було запропоновано форми звітності. Аналітична відомість поелементного розподілу об’єкта концесії має як аналітичний, так і обліковий характер. Ця аналітична відомість формується на основі акта або актів приймання-передачі об’єкта концесії підприємством-концесіонером від державного партнера. Визначено порядок аналітичної оцінки отриманого об’єкта концесії за елементами, це дозволить встановити, на скільки відсотків вартість отриманого об’єкта необоротних активів є більшою чи меншою від вартості, за якою він був облікований на балансі ліквідованого державного / комунального підприємства. Запропоновано порядок аналітичної оцінки вибуття елементів об’єкта концесії за елементами, цей напрям аналітичного супроводу управління операціями з модернізації об’єкта концесії дозволить встановити, які подальші напрями повинен здійснити концесіонер щодо придбання об’єктів необоротних активів. У процесі нашого дослідження було розроблено систему аналітичних показників (загальний коефіцієнт прийнятої вартості об’єкта концесії підприємством-концесіонером, поелементний коефіцієнт прийнятої вартості об’єкта концесії підприємством-концесіонером; коефіцієнти вибуття елементів об’єкта концесії, потреби в модернізації елементів об’єкта концесії, потреби в модернізації відносно елементів об’єкта концесії, які були прийняті на баланс підприємства-концесіонера, потреби в модернізації відносно елементів об’єкта концесії згідно з балансом ліквідованого державного підприємства, потреби в модернізації відносно елементів об’єкта концесії, які вибули в процесі приймання-передачі, потреби в модернізації відносно елементів об’єкта концесії, які потребують модернізації) для оцінки стану та потреби в модернізації об’єкта концесії та власних необоротних активів. Зазначені показники дозволять проаналізувати, наскільки отриманий об’єкт концесії відповідає вимогам щодо експлуатації та потребує залучення додаткових коштів для придбання об’єктів необоротних активів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2019

Кобилинська Т. В.
Світовий досвід статистичного оцінювання ефективності зеленої логістики (c. 209 - 215)

Метою дослідження є подальший розвиток теоретичних положень і висвітлення й обґрунтування світових підходів до статистичного оцінювання ефективності зеленої логістики в сучасних умовах трансформації світового ринку транспортно-логістичних послуг. Визначено, що зелена логістика, яка відповідає національним чи міжнародним екологічним регламентам, може посилити конкурентоспроможність експортерів і збільшити обсяг експорту. При цьому найважливішими факторами, що впливають на впровадження методів зеленої логістики в практичну діяльність, є саме екологічні норми. Індекс ефективності логістики істотно пов’язаний з показниками стану навколишнього середовища, проте в цей час, здається, немає ідеального показника для оцінки ефективності зеленої логістики. Саме тому, щоб забезпечити комплексну оцінку показників логістики певних країн та екологічної ефективності їх транспортного сектора, варто використовувати індекс ефективності зеленої логістики (ELPI), побудований за допомогою набору даних міжнародного індексу логістики (LPI), показника інтенсивності викидів СО2 транспортного сектора й інтенсивності споживання нафти, для кількісного аналізу. Покращення показників оцінки ефективності зеленої логістики сприяє укріпленню факторів міжнародної конкурентоспроможності, таких як поліпшення інфраструктури, підвищення якості логістичних послуг і активізація застосування сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності митних і логістичних можливостей відстеження.

Стаття написана українською мовою


Фесенко В. В., Мигаль Ю. І.
Міжнародний досвід аудиту і контролю трансфертного ціноутворення (c. 216 - 222)

Метою статті є аналіз міжнародного досвіду у сфері аудиту і контролю трансфертного ціноутворення та визначення напрямів його використання у практиці аудиту і контролю в Україні. Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в Україні призвели до імплементації у вітчизняне законодавство міжнародних норм і правил у сфері запобігання податковому шахрайству на підприємствах через можливості трансфертного ціноутворення. Визначено хронологічну послідовність впровадження контролю за трансфертним ціноутворенням у різних країнах світу. На основі аналізу міжнародного досвіду у сфері контролю трансфертного ціноутворення визначено, що 33 країни використовують метод неконтрольованої ціни як пріоритетний, 9 країн використовують методи, відмінні від рекомендованих Настановою ОЄСР, у 5 країнах регламентована послідовність застосування методів, у 2 країнах не використовується жоден з методів трансфертного ціноутворення, і 2 країни використовують всі наявні методи трансфертного ціноутворення. Досвід зарубіжних країн, які у питаннях аудиту і контролю трансфертного ціноутворення значно удосконалили своє законодавство, може стати підґрунтям для формування ефективної системи незалежного та державного аудиту і контролю трансфертних цін. Аналіз законодавства різних країн у сфері контролю та практики трансфертного ціноутворення дав змогу визначити різноманітність у методах контролю, видах обмежень для зовнішніх операцій та видах контрольованих цін. Це свідчить про специфічність впровадження контролю за трансфертним ціноутворенням залежно від рівня економічного розвитку країни, досвіду податкового контролю багатьох потужних корпорацій, ступеня залучення до міжнародної торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Статистичні й облікові аспекти формування і оцінювання економічних показників розвитку соціальних медіа як суб’єктів бізнесу України (c. 223 - 230)

Сучасне ефективне функціонування бізнесу можливе за наявності кількох умов, однією з яких є використання в господарській діяльності різних сервісів соціальних медіа. Соціальні медіа як вид масової комунікації, здійснюваний за допомогою Інтернет, дозволяють суб’єктам господарювання установити та підтримувати внутрішній механізм економічних відносин, а також взаємодіяти з покупцями і постачальниками в режимі онлайн. До найважливіших видів соціальних медіа, які використовуються підприємницькими структурами на принципах власних комунікацій або на правах постачальників послуг, належать веб-сайти. Основу використання підприємствами веб-сайтів складають: співпраця з діловими партнерами, наймання і навчання персоналу, обмін поглядами, думками або знаннями тощо. Стратегічний розвиток соціальних медіа в Україні у контексті зростання їх ролі в бізнесі неможливий без застосування в управлінні ними таких інструментів, як облік, статистика й аналіз. Статистичний аналіз економічних показників розвитку соціальних медіа за КВЕД 63.12 «Веб-портали» свідчить, що ці підприємницькі структури здійснюють свою діяльність у «тіні» з використання для несплати податків ФОПів і корупційних схем господарювання. Основним інструментом для ліквідації цієї проблеми може бути запровадження для підприємств соціальних медіа спрощеної системи оподаткування та ІТ-технологій для детінізації економіки.

Стаття написана українською мовою


Чала Т. Г., Гринчак Н. А.
Статистичне вивчення технологічних трендів у логістиці: патентний аналіз (c. 231 - 238)

Метою дослідження є розроблення методики розбудови рядів розподілу патентів за обраними характеристиками, аналіз динаміки структури та структурних зрушень у логістичних процесах як інформаційної бази статистичного дослідження технологічних трендів у логістиці. Визначено, що дослідження технологічних трендів стає досить актуальним для успішної технологічної стратегії в логістиці, враховуючи стратегічне значення виявлення можливостей та загроз технологічного розвитку для досягнення стійкої конкурентоспроможності на ринку логістичних послуг. Враховуючи швидкі темпи розвитку технологій, як у сфері логістики, так і в суміжних сферах, оператори логістичних послуг потребують методологічної підтримки та відповідних патентних даних, щоб полегшити дослідження технологічних трендів для підвищення своєї конкурентоспроможності. Визначено, що технологія експертних оцінок, кваліфікаційний та фірмовий аналіз при дослідженні технологічних трендів у логістиці в умовах сьогодення є неефективними. Натомість статистичне вивчення технологічних трендів, що основані на патентному аналізі, є недооціненим у логістиці. Обґрунтовано необхідність статистичного вивчення технологічних трендів у логістиці з використанням 4-етапної методики проведення патентного аналізу. Сутність запропонованої методики передбачає використання латентного розподілу Діріхле (LDA), що дозволяє визначити пов’язані з логістикою технологічні теми, які стоять за патентами. Крім того, інформація про технологічні теми та їх тенденції, отримана в результаті запропонованої методики патентного аналізу, допоможе краще розуміти технологічний ландшафт у логістиці.

Стаття написана українською мовою


Чала Т. Г., Туманов О. О.
Інформаційне забезпечення статистичного вивчення соціальних медіа (c. 239 - 249)

Мета статті полягає в огляді основних інформаційних джерел та оцінюванні достовірності, актуальності та своєчасності статистичної інформації задля забезпечення обґрунтованого дослідження розвитку соціальних медіа. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано різноманітні популярні веб-сайти, які містять статистичні дані за темою «соціальні медіа». Розглянуто інформаційні джерела соціальних медіа у сучасному світі, порушено питання актуальності та достовірності статистичних даних. Обґрунтовано необхідність децентралізації інформаційного середовища задля проведення статистичних досліджень у швидкопрогресуючому суспільстві. Визначено, що на інформаційний ринок вплинули основні тенденції, спричинені розвитком технологій, комодитизація даних і доступність послуг передачі даних, а також зміни в способах отримання інформації. Зазначено, що розвиток «великих даних» різко підвищив можливість отримання надійних емпіричних даних з нетрадиційних джерел інформації. У поєднанні з потужними алгоритмами це призводить до того, що для аналізу доступні великі обсяги структурованої та неструктурованої інформації з низькою вартістю її отримання. Статистична інформація та дані в цифровому форматі, зібрані в реальному часі з різних джерел, є запорукою подальшого розвитку методології статистичних досліджень. Джерела інформації оцінювалися за критеріями надійності, ясності для користувачів, легкості у використанні, зіставності та повноти інформації. Виділено 3 основні групи інформаційних джерел, послідовне використання яких забезпечує достовірність інформації та підвищує якість проведення статистичного аналізу соціальних медіа.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2020

Голубова Г. В.
Соціальні медіа як інструмент дослідження великих даних (c. 298 - 304)

Посилення використання хмарних обчислень, соціальних мереж, мобільних технологій та технологій великих даних обумовлюють зростання можливостей як для наукових досліджень, так і для практичних завдань. Дослідники стикаються з великою кількістю даних, створених платформами соціальних мереж, різноманіття яких ще більше посилюється спільним змішуванням платформ соціальних мереж і новими можливостями Інтернету. Актуальність великих даних і соціальних медіа зростає, однак у науковій літературі не вистачає концептуальних інструментів і підходів, які допоможуть дослідникам структурувати та кодифікувати знання з великих даних соціальних медіа у різних предметних областях. У дослідників немає загального плану для розуміння даних та складної мережі взаємозв’язків між сутностями, соціальними мережами, соціальними платформами та іншими сторонніми базами даних, системами та об’єктами. Ця проблема ще більше ускладнюється при введенні просторово-часових даних. У статті запропоновано загальну основу для досліджень соціальних медіа з використанням великих даних. Автором представлено п’ять аналітичних напрямів: просторово-часову аналітику, внутрішньомережеву аналітику, міжмережеву аналітику, аналітику платформ і аналіз даних третіх сторін. У цих напрямках окреслено три перспективи – перспективу облікового запису, перспективу вмісту та перспективу мережі. Цей матеріал спрямований допомогти дослідникам зосередити свої наукові дослідження у певній галузі дисципліни, використовуючи дані соціальних медіа послідовно.

Стаття написана українською мовою


Шот А. П., Гончарук С. М., Приймак С. В.
Практичні аспекти імплементації Міжнародних стандартів фінансової звітності та принципів облікової політики у бізнесові структури (c. 305 - 311)

Членство України у Європейському Союзі передбачає запровадження і дотримання вимог і норм європейського законодавства, супроводжується реформами у всіх практично галузях економіки України, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку. Основне завдання реформи бухгалтерського обліку – приведення національної системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкової економіки та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Метою статті є дослідження практичних аспектів впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і принципів облікової політики у бізнесові структури з урахуванням національних особливостей обліку з метою оцінки їх впливу на результати діяльності. У статті розглянуто переваги вітчизняних підприємств при звітуванні за міжнародними стандартами фінансової звітності, розкрито проблеми застосування принципів і вимог МСФЗ та специфіку переходу вітчизняних підприємств на МСФЗ з урахуванням національних особливостей. Досліджено практичні аспекти впровадження МСФЗ і принципів облікової політики у бізнесові структури з урахуванням національних особливостей обліку з метою оцінки їх впливу на результати діяльності. Розраховано вплив переходу на податкові зобов’язання та податкові наслідки для підприємств при звітуванні за міжнародними стандартами. За результатами дослідження зроблено висновок про те, що трансформаційні різниці на перехідному на МСФЗ етапі стають нейтральними до оподаткування; власники бізнесу, інвестори і кредитори отримують якісну фінансову звітність для прийняття виважених і правильних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2020

Сєрова І. А.
Міжнародні індекси: питання виміру та використання (c. 416 - 423)

Статтю присвячено питанням коректності побудови міжнародних індексів й можливості їх використання в аналітичній практиці. Відстежено взаємозв’язок понять: оцінка точності вихідної інформації – оцінка накопичення помилок при її обробці – оцінка точності отриманих кількісних оцінок на основі аналізу базових переваг і недоліків міжнародних індексів. Зроблено акцент на шкалюванні як методі, що дозволяє поєднати загальні принципи математичного аналізу й специфічні прийоми збирання даних. Визначено доцільність підбирання методу перетворення даних при переході від шкали порядку до шкали інтервалів, що є необхідною умовою можливого зіставлення рейтингових позицій за наявності різної мети дослідження та масивів зібраних даних. Розглянуто взаємозв’язок методів типології даних як основи їх первинної систематизації. Використано метод перехресної кластеризації для визначення можливості зіставлення міжнародних індексів з урахуванням загальної характеристики кластера та динаміки зміни в межах кластера. Порушено питання коректності агрегованих оцінок. Підтверджено помилковість виявлення закономірності динаміки, коли не виконуються умови, що якість інструментів дослідження визначається їх обґрунтуванням і надійністю, а якість отриманих результатів – точністю вимірів, що здійснюються. Визначено, що стійкість соціально-економічної системи повинна підтверджуватися статистичною стійкістю показників, які цю систему характеризують. Запропоновано схему взаємозв’язку вимог до даних при побудові міжнародних індексів.

Стаття написана англійською мовою


Сидорова А. В., Буркіна Н. В., Фурман Т. Ю.
Компаративний аналіз витрат домогосподарств Польщі та України (c. 424 - 435)

Метою статті є дослідження подібностей і відмінностей у витратах домогосподарств України та Польщі за допомогою методології компаративного аналізу. Україна і Польща подібні за багатьма критеріями, але структура витрат домогосподарств суттєво відрізняється. Виявлено, що структура витрат домогосподарств обох країн є сталою, в обох структурах простежується найбільша частка витрат на базові потреби домогосподарств (в Україні – продукти харчування та безалкогольні напої, а також витрати на житло і комунальні послуги; в Польщі – витрати на житло і комунальні послуги, а також на продукти харчування та безалкогольні напої). Доведено, що структура витрат залежить не тільки від доходів, дотримання соціальних стандартів і гарантій, але суттєво залежить від зміни базових витрат.За допомогою розрахованих коефіцієнтів парної кореляції встановлено відмінності в окремих статях витрат. При зменшенні витрат на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні підвищуються витрати на житло та оплату комунальних послуг, а в Польщі – суттєво спадають.У структурі витрат домогосподарств України та Польщі є групи витрат, які змінюються однаково і мають схожу динаміку. Ці відмінності визначено за допомогою кластерного аналізу. В Україні статті витрат згруповано в три кластери, виявленопозитивнутенденцію зменшення витрат на базові потреби і збільшення – на вторинні. Базові потреби розподілилися, своєю чергою, на два кластери: зі спадною тенденцією та зростаючою. Для Польщі розподіл витрат на два кластери показав стійку зростаючу тенденцію до збільшення вторинних витрат на тлі зменшення базових, що підтверджує сталий розвиток держави та покращення рівня життя населення. Вивчення досвіду Польщі доводить, що реформи і привабливий бізнес-клімат роблять економіку в рази ефективнішою.Перспективами подальших досліджень буде виявлення залежності між структурою доходів і витрат, їх моделювання та прогнозування позитивних змін щодо підвищення рівня та якості життя населення.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2020

Макурін А. А.
Криптовалютні активи у системі фінансового обліку (c. 184 - 189)

У статті було розглянуто побудову процесу обліку активу та алгоритм визнання об’єкта активом. Проаналізовано основні підходи до відображення криптовалюти у фінансовому обліку. Проведене дослідження показало, що в Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) досі відсутні спеціальні роз’яснення щодо правильності ведення обліку та визнання криптовалют. З одного боку, пропонується визнавати її як нематеріальний актив, з іншого – як запаси. Дослідження показало: щоб започаткувати процес обліку будь-якого активу, необхідно визначити, чи відповідає такий ресурс визначенню активу. У статті обґрунтовано належність криптовалюти до активів. Проте визначити приналежність до певної групи активів стає досить дискусійним питанням. Проаналізовано основні підходи до визначення певної групи активів. За формальними ознаками криптовалюту відносять до грошових коштів або їх еквівалентів. У дослідженні проведено порівняння грошових коштів і криптовалют. Розглянуто основні відмінні риси цих двох активів. Встановлено, що оцінювати криптовалюту необхідно за справедливою вартістю, при цьому зазначати дату оцінки з метою фіксації ринкових умов. Вимірником криптовалют при відображенні у фінансовій звітності є долари США або еквівалент національної валюти на дату складання балансу. Дослідження показало, що залежно від виду діяльності підприємства криптовалюту у фінансовій звітності, у «балансі» варто визначати за статтею «Нематеріальні активи» (код рядка 1000) та первісну вартість такого активу за рядком 1001 або як запаси (код рядка 1100). Також, якщо в обліковій політиці підприємства зазначено, що криптовалюта виступає фінансовою інвестицією, її варто відображати у рядку 1160.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2021

Лабунська С. В., Сєрікова Т. М., Собакар М. В.
Підходи та методична основа обліку нематеріальних активів, згенерованих у криптовалюті (c. 225 - 235)

Метою статті є оцінка динаміки розвитку криптовалюти у світовій економіці, дослідження перспектив і ризиків її використання у господарській діяльності підприємств, розробка підходів до визнання, відображення та оцінки криптовалюти в системі бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств. У статті розглянуто перспективи та ризики використання криптовалют вітчизняними суб’єктами господарювання та визначено важливу роль розвитку цифрових видів активів підприємства. Обґрунтовано актуальність проблеми розробки обліку та необхідності управління криптовалютами на підприємстві. Встановлено, що ставлення до криптовалюти та рівень розробки нормативного поля значно відрізняються у різних країнах, у зв’язку з чим відсутні міжнародні нормативно-правові акти щодо регулювання використання та обліку таких активів. У статті обґрунтовано відповідність криптовалюти критеріям визнання активів підприємства, у зв’язку з чим визнання криптовалют системою обліку підприємств є необхідним і можливим. Авторами розглянуто й обґрунтовано варіанти віднесення криптовалюти до різних видів активів підприємства. У зв’язку з відсутністю регламентації обліку криптовалюти на законодавчому рівні розроблено методичні рекомендації до проведення процесу обліку криптовалют, які включають підходи до класифікації криптовалюти відповідно до мети використання, а саме: віднесення криптовалюти до складу нематеріальних активів підприємства з розподілом на оборотні та необоротні, монетарні та немонетарні. Кожен з цих підходів супроводжується застосуванням окремих рахунків і порядку відображення оцінки, використання та вибуття криптовалюти. Обґрунтовано необхідність проведення переоцінки криптовалют у зв’язку з їх високою мінливістю вартості. Запропоновано проведення переоцінки криптовалюти для забезпечення об’єктивної оцінки активів і вартості підприємства у вигляді переоцінки (дооцінка / уцінка) та шляхом визначення курсових різниць.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2021

Корепанов О. С., Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І., Маслов М. Ю.
Формування системи індикаторів стану та розвитку «розумних» міст в Україні (c. 181 - 190)

Мета статті полягає у вивченні міжнародного досвіду й обґрунтуванні доцільності використання й побудові індексу умов життя та розвитку міст в Україні. Визначено, що на міжнародному рівні розраховується низка індексів, які дозволяють отримати інтегральну оцінку міст світу, а саме: The Global Cities Index, розроблений Kearney; Cities in Motion Index, розроблений IECE; Global Financial Centers Index, розроблений Z/Yen; Global Power City Index, розроблений MMF; Global Liveability Ranking, запропонований the Economist. Проведено порівняння позицій 10 кращих міст світу у 2019 році за п’ятьма описаними індексами. Визначено, що за наведеними рангами такі міста, як Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токіо та Гонконг, часто потрапляють у ТОП-10 найбільш процвітаючих міст або міст з найвищою якістю життя у світі. Визначено, що для детального опрацювання та використання методики задля розрахунку відповідних індексів для міст України доцільно обрати Cities in Motion Index, тому що, на відміну від інших індексів, саме він має широке географічне охоплення, аналізує найбільшу кількість міст, включаючи Київ, а також враховує максимальну кількість показників. Він оцінює такі соціально-економічні аспекти міського розвитку, як людський капітал, економіка, екологія, соціальна згуртованість, управління, мобільність і транспорт, міське планування, міжнародне охоплення та технології. За кожним аспектом розраховується відповідний субіндекс. Із використанням методологічних положень розрахунку CIMI були розраховані значення субіндексів для міста Харків, а також було отримано інтегральне значення індексу, що дозволило визначити його позицію у світовому рейтингу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2022

Романів Є. М., Приймак С. В., Сподарик Т. І.
Надання послуг бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу в сучасних умовах (c. 164 - 170)

У статті досліджено основні аспекти впровадження та використання бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Зазначено, що метою статті є дослідження та оцінка сучасного стану надання послуг бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу, а також визначення ефективності, доцільності та впливу від його застосування на діяльність підприємств, зокрема, у розрізі скорочення витрат компанії. Виокремлено поняття аутсорсингу, бухгалтерського аутсорсингу, його види, цілі та причини виникнення. Наведено декілька факторів відбору компаній-аутсорсерів, на які слід звернути увагу, обираючи суб’єкта господарювання для ведення бухгалтерського обліку. Розглянуто окрему ситуацію із розрахунку економічної ефективності від застосування бухгалтерського аутсорсингу, на прикладі поданого підприємства доведено, що його застосування є ефективним та економічно обґрунтованим. Встановлено, що найоптимальнішим застосування бухгалтерського аутсорсингу є для малих і середніх підприємств. Зазначено, що аутсорсинг бухгалтерських послуг дозволяє не лише фокусувати увагу на достовірному відображенні фактів господарської діяльності компаній, але й раціональному використанні їх ресурсів. Визначено та порівняно ряд переваг, недоліків ведення бухгалтерського обліку на підприємстві за різних форм організації обліку. Окреслено ряд проблем, з якими стикається сучасне підприємство при виборі використання послуг бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу та які уповільнюють застосування практики аутсорсингу на сучасних підприємствах. Досліджено фінансову вигоду вітчизняного підприємства від застосування аутсорсингу бухгалтерських послуг, зроблено відповідні узагальнення, висновки та пропозиції. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення та визначено перспективи використання аутсорсингу бухгалтерських послуг у роботі вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру