УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.124.4
Проноза П. В.
Патоекономіка: сутність, особливості, гіпотези (c. 7 - 13)

У статті розглядається новий напрям дослідження кризових явищ в економіці – патоекономіка. Аналізуються його сутність й особливості, основні завдання. Досліджується й уточнюється сутність понять «патологія» й «патологічний процес». Пропонується схема оцінки стану здоров'я організму людини та її лікування, на підставі якої розроблений методичний підхід до оцінки стану секторів економіки країни та їхнього оздоровлення. Виділяються провідні сектори й сфери діяльності економіки України, які можуть бути піддані патологічним процесам. Сформовано модель життєвого циклу розвитку секторів економіки. Сформовано комплекс взаємозалежних гіпотез, що становлять базис патоекономіки.
Ключові слова: патоекономіка, патологія, патологічний процес, граничне значення, життєвий цикл, гіпотеза
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 24.

Проноза Павло Володимирович – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 533

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Проноза П. В. Патоэкономика: сущность, особенности, гипотезы // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 7–13.

Список використаних у статті джерел

Павлов К. В. Патологические процессы в экономике. – М.: Магистр, 2009. – 461 с.
Патоэкономика: задачи, проблемы, напраления, исследования / Г. П. Лузин, К. В. Павлов; Рос. АН, Колл. науч. центр, Ин-т экон. пробл. – Апатиты: КНЦ РАН, 1995
Гизатуллин Х., Павлов К. Патоэкономика – экономика кризисных состояний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/177/352/1216/010_Gizatullin.pdf
Павлов К. В., Дедов Л. А. Норма и патология в экономике // Менеджер. Вестник Донецкой государственной академии управления. – № 1–2, 2002.
Благонравов М. Л. Принципы развития патологических процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_e71a16e6ee0fe8a2b43
Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, О. И. Уразовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. 1. – 848 с.
Селезнева Т. Д., Барсуков В. И. Патологическая физиология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fiziolive.ru
Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wikipedia.org/wiki
Современная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.akademic.ru
Д. И. Ушаков. Толковый словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.akademic.ru
Чудинов А. П. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.akademic.ru
Словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.poiskslov.com/word
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1998. – 944 с.
Новый словарь иностранных слов. – by EdwART [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.akademic.ru
В. Дубровский. Долговечность жизни организма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fiziolive.ru.hf
Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.akademic.ru
Большой медицинский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.akademic.ru
С. Тигер, В. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер. Методы анализа текста и дискурса: Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2009. – 356 с.
Шалак В. И. Контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 272 с.
Мендельсон Л. А. Теория и история экономических кризисов и циклов / Под ред. Е. С. Варги. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. – 691 с.
Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. – М.: Новое знание, 2003. – 399 с.
Кизим М. О., Грищенко В. О., Доровський О. В. Системна криза в економіці України: причини та шляхи подолання / В монографии «Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов». – Х.: ФОП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2009. – 440 с. – С. 24–37.
Анатомия кризисов / Отв. ред. В. М. Котляров. – М.: Наука, 1999. – 243 с.
Купер Дж. Природа финансовых кризисов. Центральные банки, кредитные пузыри и заблуждения эффективного рынка. Пер. с англ. – СПб.: Best Business Books, 2010. – 210 с.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.246.87
Шпілєвський В. В., Сапронов Ю. А., Салашенко Т. І.
Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах (c. 14 - 21)

У статті подано методичний підхід до оцінки повної видовий енергозалежності для нафтодефіцитних країн, який враховує як залежність національного господарства від зовнішніх поставок нафти, так і залежність від зовнішніх поставок світлих нафтопродуктів, а також ефективність перетворення рідких вуглеводнів у моторне паливо. Проведене дослідження на базі європейських країн дозволило визначити ступінь їх видової енергетичної залежності. Встановлено, що більшість європейських країн є нафтозалежними. Виділено такі види залежності: від імпорту нафти, від імпорту нафтопродуктів, від обох видів паливно-енергетичних ресурсів. Однак, незважаючи на дефіцит власних запасів нафти в країнах Європи, деякі з країн мають досить розвинений нафтопереробний комплекс, який дозволяє їм не тільки задовольняти власні потреби, а й експортувати нафтопродукти, що знижує їх нафтозалежність. Визначено, що Україна є залежною як від поставок нафти, так і від поставок нафтопродуктів. Основними причинами високої нафтозалежності національної економіки є недостатність власних запасів нафти і застаріла схема нафтопереробки. Проведена кластеризація дозволила розбити європейські країни на 7 груп. На основі отриманих результатів кластеризації та вивчення проблем ресурсного циклу моторного палива України було встановлено два можливих варіанти його розвитку, серед яких: відмова від власного виробництва моторного палива або ж його нарощування і приєднання до групи країн – незначних експортерів. Пояснено, що розвиток ресурсного циклу моторного палива України можливий тільки шляхом налагодження його виробництва з наявної сировини.
Ключові слова: енергетична незалежність, нафта, моторне паливо, ресурсний цикл, імпорт.
Рис.: 3. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 10.

Шпілєвський Володимир Вікторович – кандидат економічних наук, завідувач відділу, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: shpilevskyvv@gmail.com
Сапронов Юрій Анатолійович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Салашенко Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: tisandch@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 467

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шпілєвський В. В., Сапронов Ю. А., Салашенко Т. І. Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 14–21.

Список використаних у статті джерел

Люри Д. И. Устойчивое ресурсопользование и концепция глобального ресурсно-экологического перехода [Электронный ресурс] / Д. И. Люри. // Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России. – М. : КМК, 2006. – С. 78–91. – Режим доступа: web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=2421.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністрества економіки України від 02.03.2007 р. № 60 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.
Михалевич А. А. Анализ концепции энергетической безопасности республики Беларусь и предложения на будущее [Электронный ресурс] / А. А. Михалевич // XVII Белорусский энергетический экологический форум. – Минск, 2012. – Режим доступа : www.tc.by/download_files/energy/mihalevich.ppt.
Стадницкий Г. В. Экология : учебн. / Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. – М : Химия, 1997. – 240 с.
Шпілєвський В. В. Сфера енергокористування та енергетичний цикл України: аналітичний аспект / В. В. Шпілєвський, О. В. Лелюк // Проблеми економіки. – № 4. – 2011. – С. 44–54.
Measuring Short-Term Energy Security [Електронний ресурс] / International Energy Agency. – Режим доступу : http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Moses.pdf.
International Index of Energy Security Risks: Assessment Risks in A Global Energy Market [Електронний ресурс] / Institute for 21st Century Energy // U.S. Chamber of Commerce. Режим доступу : http://www.energyxxi.org/sites/default/files/InternationalIndex2012.pdf.
Енергетичній стратегії України до 2030 року та подальшу перспективу [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145%D0%B0-2006-%D1%80.
Number Of Cars Worldwide Surpasses 1 Billion; Can The World Handle This Many Wheels? [Електронний ресурс] / Business Huff Post. – Режим доступа : http://www.huffingtonpost.ca/2011/08/23/car-population_n_934291.html.
International Energy Statistics Database [Електронний ресурс] / U. S. Energy Information Administration. – Режим доступа : http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=54&aid=2


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.487:659.1
Ястремська О. О.
Сучасні світові тенденції розвитку туризму (c. 22 - 27)

У статті представлено виявлені тенденції розвитку туризму, що притаманні йому на світовому рівні в умовах глобалізації, основними з яких є зростання туристичних потоків, підвищення вимог до якості та зміни у спрямованості туристичних послуг, зростання різноманітності туристичних продуктів, використання сучасних інформаційних технологій при наданні туристичних послуг. Остання тенденція зумовлює необхідність активізації туристичних підприємств щодо їх інформаційного позиціонування у віртуальному просторі на основі використання брендів. Подано рекомендації до формування бренд-сайтів для туристичних підприємств, що полягають у використанні дружнього інтерфейсу, впровадження яких дозволить спростити пошук інформації про туристичні підприємства та підвищить зацікавленість споживачів. Представлено склад та зміст розділів концепції бренду туристичного підприємства, який складається із загального, підприємницького, маркетингового, юридичного, інвестиційного, культурно-історичного, психологічного та футурологічного розділів.
Ключові слова: туризм, тенденції розвитку, глобалізація, туристичні послуги
Бібл.: 15.

Ястремська Олеся Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: iastremska.o@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 652

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястремська О. О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 22–27.

Список використаних у статті джерел

Бойко М.Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі / М.Г. Бойко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 524 с.
Кендюхов О. В. Паблік рилейшнз у корпоративному брендингу: механізм управління та методологія оцінки : монографія / О. В. Кендюхов,
К. Ю. Ягельська. – Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2010. – 225 с.
Мамлеева Л. Анатомия бренда / Л. Мамлеева, В. Перция. – BrandAid, 2006. – 217 с.
Мельниченко С.В. Брендинг у туристичному бізнесу: теоретичні аспекти / С.В. Мельниченко, О.Г. Авдан / Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку: монографія / Під ред. д.е.н., проф. Кизима М.О., к.е.н, проф. Єрмаченка В.Є.. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012, – С. 211 – 224.
Михайличенко Г.І. Інноваційний розвиток туризму : монографія / Г.І. Михайличенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
Шульгіна Л.М. Маркетингове управління туристичними підприємствами: монографія / Л.М. Шульгіна, М.Л. Ткешелашвілі. – К.-Тернопіль: ТОВ «Видавництво Астон», 2011. – 296 с.
Эллвуд Я. 100 приемов эффективного брендинга / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 368с.
Aacker D. Building Strong Brands. / D. Aacker. – N.?Y. : The Free Press, 1996. – 546 p.
Arnold D. The Handbook of Brand Management / D. Arnold. – London : Economist Books Ltd, 1992. – 432 p.
Chuck Pettis TechnoBrands. How to Create & Use Brand Identity to Market, Advertise & Sell Technology Products (http://www.brend.com/frame1.htm)
http://prohotelia.com.ua/2012/08/10-trends-in-ukrainian-tourism/
http://media.unwto.org/ru/ press-release/2012-01-18/ dostignet-milliardnyi-rubezh
http://media.unwto.org/ru/ press-release/2012-09-19/mezhdunarodnyi-turizm-uverenno-prodvigaetsya-k-preodoleniyu-milliardnogo-ru


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.43.02:338.436.33
Анічин В. Л.
Регулювання вертикальної конкуренції як засіб модернізації АПК (c. 28 - 33)

Потреба у регулюванні вертикальної конкуренції в АПК зумовлена диспропорціями у розподіленні прибутків між суміжними підприємствами. Ці диспропорції ставлять під загрозу продовольчу безпеку країни. У статті розглядаються перспективні засоби регулювання вертикальної конкуренції, включаючи справедливе ціноутворення, контроль за роздрібними цінами на продовольчі товари, розвиток мережі агропромислових кластерів.
Ключові слова: вертикальна конкуренція, витягувальна система руху товарів, справедливе ціноутворення, кооперативна оболонка, агропромисловий кластер
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 5. Бібл.: 14.

Анічин Владислав Леонідович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра организації та управління, Бєлгородська державна сільськогосподарська академія ім. В. Я. Горіна (вул. Вавілова, 1, Бєлгородська обл., Бєлгородський р-н, сел. Травневий, 308503, Росія)
Email: vladislavanichin@rambler.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 320

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Аничин В. Л. Регулирование вертикальной конкуренции как способ модернизации АПК // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 28–33.

Список використаних у статті джерел

Анализ пяти сил Портера [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Анализ_пяти_сил_Портера
Аничин В. Л., Сазонов С. В. Основные направления совершенствования хозяйственного механизма АПК // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. – №1. – С. 7-9.
Аничин В. Л., Чугай Д. Ю. Перспективы развития молочно-продуктового кластера в Белгородской области // Региональная экономика: теория и практика. – 24 (81) – 2008 август. – С. 66-69.
Вертикальная конкуренция [Электронный ресурс] Режим доступа: http://wiki.laser.ru/index.php/Вертикальная_конкуренция
Виды конкуренции [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/vidy-konkurencii.html
Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации / Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 2003. – ИНФРА-М. – 768 с.
Дондоков З. Б. – Д., Жигжитова И. В. Теоретические аспекты межрегиональной конкуренции // Вестник – экономист. – 2012. – №4. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://vseup.ru/static/articles/Dodokov%2C_Zhigzhitova.pdf
Кизим Н. А., Хаустова В. Е. Особенности формирования и развития агропромышленного кластера в экономике Харьковской области // Проблемы экономики. – 2011. – №3. – С. 42 – 47.
Ламбен Жан Жак. Стратегический маркетинг: европейская перспектива. М. Наука, 1996.
Производственные кластеры и конкурентоспособность региона: монография / колл. авт. под рук. Т. В. Усковой. – Вологда: Ин-т социально-экономического развития территорий РАН, 2010. – 246 с.
Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2011: Стат. сб. /Росстат – M., 2011. – 446 c.
Таньков К. Н., Бахурец О. В. Стратегические подходы к формированию взаимоотношений в цепях поставок // Проблемы экономики. – 2011. – №2. – С. 58-93.
Цены в России. 2012: Стат. сб. / Росстат – M., 2012. – 209 c.
Porter Michael E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy // Harvard Business Review. – January, 2008. – PP. 79-93.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341
Горбатов В. М., Григорова-Беренда Л. І.
Теоретико-методичні засади оцінки зовнішньоекономічної безпеки України (c. 34 - 42)

У статті розглядаються проблеми оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни. Доведено, що у розв’язанні завдань аналізу, оцінки та моделювання економічної безпеки держави центральне місце посідає проблема вибору системи критеріїв, які б адекватно відображали існуючий стан економіки держави в конкретний момент часу. Розглянуто властивості таких критеріїв. Проаналізовано сутність критеріїв оцінки зовнішньоекономічної безпеки. Розроблено структурну схему оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави, згідно з якою зовнішньоекономічну безпеку запропоновано розглядати у сукупності трьох складових: торговельної, фінансово-інвестиційної та банківсько-кредитної. Запропоновано методичний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави, який базується на розрахунку інтегрального показника безпеки як середньоарифметичного значення його компонент. На базі запропонованого підходу розраховано та проаналізовану рівень інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки України в 2010 – 2011 роках та досліджено динаміку рівня часткових показників трьох його складових. Побудовано рівняння лінійної регресійної залежності інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки країни від часу та на базі нього розраховане прогнозне значення показника зовнішньоекономічної безпеки України на 2012 рік.
Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, оцінка, країна, критерій, інтегральний показник
Рис.: 6. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 15.

Горбатов Валерій Миронович – доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: emc2@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 424

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Горбатов В. М., Григорова-Беренда Л. І. Теоретико-методичні засади оцінки зовнішньоекономічної безпеки України // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 34–42.

Список використаних у статті джерел

Григорова-Беренда Л. І. Визначення сутності поняття зовнішньоекономічна безпека // Конурентоспоможність та інновації: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 11-12 листопадп 2010 р. – Х.: ФОП Павленко О. Г., ВД \"ІНЖЕК\", 2010. – С. 23-25
Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. Теорія та практика оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави // Проблеми економіки. – № 3. – 2011. – c. 28-34
Лапін В. А. Теорія національної безпеки: Підручник. / Лапін В. А. – К. : КНТ, 2009. – 631 с.
Дронов Р. В. Подходы к обеспечению экономической безопасности / Р. В. Дронов // Экономист. – 2001. – № 2. – С. 43 – 54
Баженова О. В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави / О. В. Баженова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. [Збірник наукових праць]. – Київ, 2003. – № 3 – С. 4 – 9
Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. – 435 c.
Экономическая безопасность хозяйственных систем / Учебник / под. ред. А. В. Колосова. – М. : Изд-во РАГС, 2001. – 446 с.
Сенчагов В. К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / В. К. Сенчагов // Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 97 – 106.
Экономическая безопасность: Производство – Финансы – Банки / Под ред. В. К. Сенчагова. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 1998. – 621 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [Монографія] / За ред. В. М. Гейця. – Х. : ВД «Інжек», 2006. – 240 с.
Васнев С. А. Статистика: Учеб. пособ. / Васнев С. А. – М: МГУП, 2001. – 170 с.
Боровиков В. П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров / Боровиков В. П. – М. : КомпьютерПресс, 2001. – 302 с.
Замков О. О. Математические методы в экономике: Учеб. / Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. – 368 с.
Садовникова Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учеб. пособ. / Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. – М. : Изд-во МГУЭСИИ, 2004. – 200 с.
Светуньков С. Г. Методы социально-экономического прогнозирования: учебник для вузов. Том II / С. Г. Светуньков, И. С. Светуньков. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 103 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 37.014.54
Дороніна М. С.
Роль держави у формуванні економіки знань (c. 43 - 48)

Проаналізовано результати опанування світом моделі інформаційного суспільства, визначена актуальність розгляду інформації і знань як нових критичних ресурсів цієї моделі, об’єктивна необхідність адаптації наявних теоретичних і практичних рекомендацій щодо розбудови економіки знань до умов України, активізації участі держави у цьому процесі. Зроблено висновок, що з розвитком економіки знань існуючі сектори (матеріальний, фінансовий, інформаційний) слід забезпечувати технологіями, здатними долати шкідливий вплив на природне середовище і життя суспільства. Технологічні уклади вітчизняної економіки слід удосконалювати на основі новітніх досягнень науки, забезпечувати синергетичний ефект їх співіснування. Державні органи, регулюючи розвиток нових технологічних укладів і економіки знань, мають ураховувати неоднозначність їх впливу на життя суспільства. Перехід до нових моделей суспільства провокує зростання навантаження на психіку людини. Держава повинна контролювати ці процеси, створюючи механізми об’єктивної діагностики і відповідального впливу на думки і поведінку населення, особливо тієї його частини, яка здатна розвивати і використовувати свій творчий потенціал на користь нації.
Ключові слова: інформаційне суспільство, економіка знань, технологічні уклади, неоднозначний вплив розвитку, психологічне напруження, роль держави, вплив на поведінку населення
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Дороніна Майя Степанівна – доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: doroninamas@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 455

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дороніна М. С. Роль держави у формуванні економіки знань // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 43–48.

Список використаних у статті джерел

http: //sotsialinformslava. blogspot. com/2013/04/blog-post_6053. htm
Кочетков Г. Б., Рогов С. М., Супян В. Б Организация науки в США и перспективы российской науки. – доклад Института США и Канады РАН, ИСКРАН, 2010. – 116 с.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
Головінов О. М. Економічне зростання: роль держави в ринкових умовах. Вісник СумДУ «Серія Економіка», №1. – 2007. – с. 111 – 119.
Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: Экономика, 2010. – 255 с.
Тарасенко Г. Д. Роль государства в информационном обществе Г. Д. Тарасенко, И. В. Пенькова // Социальная экономика. – (научный журнал ХНУ). – 2004. – №1-2. – с. 192 – 197.
Москаленко О. Економічна політика держави як інструмент регламентації стратегічних цілей економічного розвитку. Вісник ТНЕУ №2. – 2012. С. 46 – 56.
Жарінова А. Г. Економіка знань: зміст та роль інтелекту людини в її формуванні / А. Г. Жарінова Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: [зб наук. праць]. – Київ, НАУ, 2010. – вип. . 28. – 247 с.
Корнеева Т. М. Державна політика у сфері економіки знань. Авт. дис. на зд. наук ступ. к. е. н. Київ, 2010. – 28 с.
Воронкова А. Е., Бабенко М. К. Дослідження підходів до визначення поняття «економіка знань»// Економіка, Менеджмент Підприємництво, №23 (11)/ 2011 с. 66 – 74.
Візіренко С. В. Генезис поняття «економіка знань» // Сталий розвиток економіки №2,2012 (12) с. 44 – 49
Геєць В. Характер перехідних процесів до економік знань / В. М. Геєць // Економіка України. – 2004. – №4. – С. 4-14.
Федулова Л. І. Концептуальні засади економіки знань / Л. І. Федулова // Економічна теорія – 2008. – №2. – с. 37 – 60.
Ермоленко В. В., Ермоленко Д. В. Новые функции государственного управления и регулирования условиями формирования экономики знаний. // Научный журнал КубГАУ, №60 (06). 2010. – с. 1 – 24.
Бажал Ю. М. Економічна оцінка технологічного розвитку в України: стан і перспективи/ В кн. . Україна на порозі ХХ1 століття: уроки реформ та стратегія розвитку: Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. – К., УкрІНТЕІ. – 2001. – с. 135 – 139.
Жаворонкова Г. В. Економіка знань як результат економічного розвитку держави / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 2. – С. 3-8.
Дуров Р. А. Анализ развития экономики знаний и инновационной среды // Интернет-журнал «Науковедение», №1, 2013 http://naukovedenie.ru/PDF/09evn113.pdf
Марченко О. С. Соціальна роль держави в умовах економіки знань/ Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» №3 (10) 2012. – с. 133 – 148.
Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. /. – М.: ООО “Издательство ACT”, 2002. – 557 с.
Кадзума Татеиси. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнесмена: Пер. с англ. – К.: Укрзакордонвизасервис, 1992. – 204 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.27
Манойленко О. В., Жадан Т. А.
Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України (c. 49 - 56)

У статті розглянуто місце і роль олійно-жирової галузі в агропромисловому комплексі і національній економіці України. Оцінено внесок олійно-жирової галузі в динаміку та структуру обсягів виробництва та реалізації продукції харчової промисловості. Обґрунтовано виняткову роль олійно-жирової галузі у формуванні фонду споживання, вирішенні проблем внутрішньої продовольчої безпеки, збільшенні експортного потенціалу країни, податкових надходжень до бюджету. Розглянуто соціальну значущість олійно-жирової галузі, продукція якої входить до складу набору продуктів харчування «споживчого кошику». На основі визначених місця і ролі олійно-жирової галузі в агропромисловому комплексі і національній економіці України обґрунтовано необхідність її державної підтримки.
Ключові слова: олійно-жирова галузь, агропромисловий комплекс, продовольча безпека, фонд споживання, споживчий кошик, експорт
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 9.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com
Жадан Тетяна Андріївна – старший викладач, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: averti@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 481

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манойленко О. В., Жадан Т. А. Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 49–56.

Список використаних у статті джерел

Регіональна економіка. Підручник //За ред. проф. Качана Є. П. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 800 с.
Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Издание 2-е, перераб. и доп. / Кушлин В. И. – общ. ред. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 834 с.
Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Пасхавер Б. Й. Продовольча доступність / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2001. – №7. – С. 69-77.
Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.04. 2000 р. № 656. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua
Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03. 07. 1991 р. № 1284-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua
Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15. 07. 1999 р. № 966-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua
Жигадло В. С. Виробництво зернових та олійних культур в Україні: проблеми та перспективи в умовах світової продовольчої кризи / В. С. Жигадло, О. В. Сікачина. – За ред. Володимира Артюшина. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2008. – 44 с.
Панорама аграрного сектора України // Міністерство аграрної політики та продовольства України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НААН України», ГО «Центр аграрних реформ». – К., 2010. – 45 c.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341:631
Якубів В. М.
Потенціал енергозбереження у системі розвитку сільського господарства України. (c. 57 - 61)

Дана стаття присвячена вирішенню проблем енергозбереження країни шляхом збалансованого розвитку сільського господарства. У статті проаналізовано основні екологічні та енергетичні проблеми України на сучасному етапі її розвитку. Проведено моніторинг екологічних та енергетичних змін у становленні розвинених країн світу. Обґрунтовано необхідність, роль, напрями та перспективи збалансованого розвитку сільського господарства у вирішенні економних, соціальних, продовольчих та енергетичних проблем стійкого розвитку країни. Обґрунтовано потенційні можливості розвитку виробництва відновлювальних джерел енергії, в тому числі за рахунок становлення сільського господарства.
Ключові слова: енергозбереження, сільське господарство, відновлювальні джерела енергії, безпека країни, екологічна ситуація.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Якубів Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: yakubiv.valentyna@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 358

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Якубів В. М. Потенціал енергозбереження у системі розвитку сільського господарства України. // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 57–61.

Список використаних у статті джерел

Renewables 2012 Global Status Report / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theengineer.co.uk/Journals/2012/06/11/r/o/f/RenewableS-2012-GLOBAL-STATUS-REPORT.pdf.
Принципи створення Біоенергетичної асоціації України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabio.org/.
Три з численних «але» відновлювальних джерел енергії / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua_energy.org/.
Закон України «Про енергозбереження» від 1.07. 1994 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20. 02. 2003 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення зеленого тарифу від 25. 09. 2008 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про розвиток виробництва і споживання біологічних видів палива» від 24. 05. 2012 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
Розвиток альтернативних джерел енергії в України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uself.com.ua.
Брагінець А. М. Потенціал розвитку альтернативної енергетики в Україні / А. М. Брагінець, С. М. Брагінець // Науковий вісник ТДАТУ. – 2012. – Випуск 2. – Т. 2. – С. 32-37.
Гавкалова Н. Л. Енергозабезпечення та енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення / Н. Л. Гавкалова, Г. М. Шумська // Проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 47-49.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 659.11(477)
Алдошина М. В.
Особливості маркетингових комунікацій на рекламно-комунікаційному ринку України (c. 62 - 67)

У статті розглянуто особливі відмінності комунікаційного процесу в рамках комплексу реалізації маркетингової діяльності підприємства серед інших видів соціальної комунікації. Запропоновано етапи процесу формування та передачі інформації на ринок з урахуванням факторів впливу. Розглянуто основні аспекти процесу передачі інформації у ринковому просторі: змістовний, прагматичний і технічний. Визначено типи реакції покупців на вплив комунікаційних методів у контексті повідомлення: пізнавальна, емоційна, дієва. Проаналізовано сучасний стан рекламно-комунікаційного ринку України та прогнозні показники на 2013 рік за основними сегментами. Визначена пріоритетність традиційних засобів розповсюдження рекламної інформації для українських підприємств, таких як: ТБ, преса, зовнішня та Інтернет реклама.
Ключові слова: маркетингова комунікація, рекламно-комунікаційний ринок, інформація, комунікаційний процес, рекламоносії
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Алдошина Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: mariya_turist@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 431

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Алдошина М. В. Особливості маркетингових комунікацій на рекламно-комунікаційному ринку України // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 62–67.

Список використаних у статті джерел

Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М. : Изд-во: Финпресс, 2005. – 464 с.
Джон Бернет Маркетинговые коммуникации интегрированный подход / Джон Бернет, Сандра Мориарти: учебник. – Питер, 2001. – 570 с.
Итоги-2012. Рекламный рынок Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.liga.net/all/reklama-marketing/stati/2374535-dvigatel-progressa-reklamnyy-rynok-otsenili-v-14-milliardov.htm.
Объемы рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2012 году и прогноз развития рынка в 2013 году. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reklamonstr.com/archives/11039.
Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Монографія. – К.: ООО «Експерт», 2001. – 383 с.
Романов А. А. Маркетинговые коммуникации / А. А. Романов, А. В. Панько. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с.
Штрак Ф. Обдуманный выбор и импульсивное действие как детерминанты потребительского поведения / Ф. Штрак, Л. Верт, Р. Дойч // Реклама. Теория и практика. – 2008. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://grebennikon.ru/cat-85-2-3.html.
Ян В. Виктор. Продвижение. Система коммуникации между предпринимателями и рынком / Пер. с польского – X.: Изд-во: Гуманитарный Центр, 2003. – 480 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.871(1-22)(477)
Булах Т. М., Гончарова Н. І.
Управління сферою житлово-комунального господарства на селі: проблеми та шляхи подолання (c. 68 - 73)

Статтю присвячено дослідженню сфери житлово-комунального господарства на селі та визначенню проблем її розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз та виявлено основні тенденції розвитку сфери житлово-комунального господарства в сільській місцевості України. Доведено, що сучасний стан житлово-комунального господарства на селі характеризується відсутністю належного матеріального, фінансового, кадрового та ресурсного забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування у цій сфері. За результатами зазначеного аналізу визначено, що сфера житлово-комунального господарства на селі потребує кардинального реформування, що має передбачати насамперед формування її нової структурної побудови, яка б поєднувала найкращі надбання зарубіжних моделей управління житлово-комунальною сферою.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, водопостачання, газифікація, благоустрій, фінансування, законодавча база
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Булах Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (вул. Чигоріна, 57, Київ, 01601, Україна)
Email: rla79@list.ru
Гончарова Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (вул. Чигоріна, 57, Київ, 01601, Україна)
Email: nigoncharova@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1432

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Булах Т. М., Гончарова Н. І. Управління сферою житлово-комунального господарства на селі: проблеми та шляхи подолання // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 68–73.

Список використаних у статті джерел

Гнибіденко І. Ф. Ринок праці та соціальна інфраструктура на селі: можливі перспективи розвитку / І. Ф. Гнибіденко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtse/2009_2/p_79-89.pdf.
Державна цільова соціальна програма першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, на період до 2010 року: постанова КМУ від 27 серпня 2008 р. № 741. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP080741.html.
Державні програми забезпечення громядян житлом. – Режим доступу: www.adm.nikopol.net/jitlo/gromad.doc.
Житловий фонд України у 2011 році : стат. бюл. / відп. за вип. І. В. Калачова. – К. : Держкомстат України, 2012. – 352 с.
Комплексна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням на 2001-2005 роки і прогноз до 2010 року: постанова КМУ від 23 листопада 2000 р. № 1735. – Режим доступу: http://www.uazakon. com/documents/date_2d/pg_isgzxg.htm.
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку: монографія / В. І. Куценко / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – К.: Наук. думка, 2010. – 735 с.
Орлатий М. К. Проблеми розвитку основних галузей соціально-побутового призначення в сільській місцевості / М. К. Орлатий. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrzd/2011_1/14.pdf.
Питна вода України на період 2011-2020 рр: постанова КМУ від 5 квітня 2012 р. № 273. – Режим доступу: http://document.ua/pro-vnesennja-zmin-do-porjadku-vikoristannja-koshtiv-peredba-doc94378.html.
Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки: Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1869-15.
Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року: Закон України від 24 травня 2012 року № 4836-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17.
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи: монографія / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін. \\ За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 620 с.
Україна в цифрах 2011: стат. зб. – К.: ДП «ІАА», 2012. – 250 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.78
Карпенко О. О.
Аспекти прояву ефекту від функціонування кластерів у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки (c. 73 - 80)

У статті досліджено рейтинг конкурентоспроможності країн, у тому числі України, за версією Інституту розвитку менеджменту. Встановлено, що одним з факторів, що значною мірою впливають на рівень конкурентоспроможності держави, є рівень кластеризації економіки. Наведено принципи, на яких мають формуватися кластери. Встановлено системні властивості кластера, які дозволяють отримувати синергетичний та мультиплікативний ефекти від функціонування кластера. Розроблено концептуальну схему прояву ефекту від функціонування кластера.
Ключові слова: рейтинг конкурентоспроможності країн, кластер, принципи формування кластера, системні властивості кластера, синергетичний ефект, мультиплікативний ефект, конкурентоспроможність національної економіки
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Карпенко Оксана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та менеджменту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: karpo_2012@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 476

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Карпенко О. О. Аспекти прояву ефекту від функціонування кластерів у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 73–80.

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07. 2006 р. №1001. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP061001.html
Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків» [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 01. 2008 р. №14. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/14-2008-%D0%BF
Про затвердження державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 05. 2008 р. №447. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP101090.html
Про схвалення концепції проекту Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості на період до 2017 року [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 09. 07. 2008 р. №947. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/947-2008-%D1%80
Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой [Електронний ресурс] / А. А. Мигранян // Вестник КРСУ. – 2002. – №3. – Режим доступу до журн.: http://krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html
Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – Москва: Международные отношения, 1993. – 206 с.
Ленчук Е. Б., Власкин Г. А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Електронний ресурс] / Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин // Проблемы прогнозирования. – 2010. – №5. – Режим доступу до журн.: http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf
Загорский В. С., Тищенко А. Н. Кластеры: признаки, диагностика, формирование [Електронний ресурс] / В. С. Загорский, А. Н. Тищенко // Проблемы экономики. – 2009. – №4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pekon/2009_4/12-19.pdf
Рыгалин Д. Б., Бударов А. Ю. Процессы самоорганизации в высокотехнологичных отраслевых кластерах [Електронний ресурс] / Д. Б. Рыгалин, А. Ю. Бударов // ИнВестРегион. – 2006. – №1. – Режим доступу до журн.: http://www.v-itc.ru/investregion/2006/01/pdf/2006-01-10.pdf
Денисова И. Н. Методология формирования кластеров как рыночных инструментов пространственного развития предпринимательства (на примере потребительской кооперации) [Електронний ресурс]: автореф. дис. . . . доктора экономических наук: 08. 00. 05 / Ирина Николаевна Денисова. – Москва, 2012. – 51 с. – Режим доступу: http://www.dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii1/a333.php
Хасанов Р. Х. Синергетический эффект кластера [Електронний ресурс]/ Р. Х. Хасанов // Проблемы современной экономики. – 2009. – N 3 (31). – Режим доступу до журн.: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2784
Institute of management development: рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2012 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2012/05/31/4423
Новый рейтинг конкурентоспособности IMD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hse.ru/data/2012/05/29/1252480721/70.pdf
Institute of management development: рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2008 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/state/2008/05/17/1666
Institute of management development: рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2009 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/state/2009/05/21/2092
Конкурентоспособность. Версия рейтинга от IMD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investkz.com/journals/75/788.html
Institute of management development: рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2011 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/state/2011/05/19/2918
Савченко П. В. Национальная экономика: [Учебник] / П. В. Савченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 832 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 658
Коваленко О. Ю.
Інструменти підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку (c. 81 - 90)

Розглянуто сутність поняття ремаркетингу та обґрунтовано його зміст як системи управління попитом на продукцію сільськогосподарських підприємств. На основі досвіду розвинених країн світу визначено практичний інструментарій ремаркетингу та розглянуто можливість його застосування на вітчизняних підприємствах. Розроблено систему заходів з підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку з використанням прийомів і методів ремаркетингу.
Ключові слова: ремаркетинг, управління попитом, сільськогосподарські підприємства, прогнозування, оцінка сезонних змін, модель реалізації продукції у кредит
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 14. Бібл.: 19.

Коваленко Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра землеустрою та геоінформатики, Південнослав’янський Інститут Київського славістичного університету (вул. Луговенка, 2, Миколаїв, 54008, Україна)
Email: olyurkovalenko@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1650

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коваленко О. Ю. Інструменти підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 81–90.

Список використаних у статті джерел

Основы маркетинга: 5-е европейское издание / [Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”. – 2013. – 752 c.
Элвин С. Бернс Microsoft Office Excel: Основы маркетинговых исследований / Бернс Элвин С., Буш Рональд Ф. – М.: Издательский дом “Вильямс”. – 2005. – 704 c.
Мэриан Берк Вуд. Маркетинговый план: практическое руководство по разработке / Вуд Мэриан Берк. – М.: Издательский дом “Вильямс”. – 2006.304 c.
Kohls Richard L. Marketing of agricultural products / Richard L. Kohls, Joseph N. Uhl. – 7-th ed. – New York: Macmillan publishing company, 1990. – 545 p.
Харенко А. О. Маркетинг продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств / Харенко А. О., Бурляй А. О. // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Випуск: маркетинг і ціноутворення. – 2011. – С. 192-200.
Міщенко М. Д. Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук: спец. 08. 00. 04. / М. Д. Міщенко. – Харків: 2008. – 18 с.
Сакун А. Ж. Організація збуту (продажу) сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / А. Ж. Сакун // Матеріали міжнародної науково-практичної Internet – конференції “Сучасна наука в мережі Internet”. Режим доступу: http://intkonf.org/ken-sakun-azh-organizatsiyi-zbutu-prodazhu-silskogospodarskoyi-produktsiyi/
Козакевич О. С. Імідж як передумова стратегічного розвитку підприємств / О. С. Козакевич, В. М. Никончук // Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір. Вип. №2. 2011. – С. 64-67.
Jeffry J. Fox. Secrets of Great Rainmakers: The keys to success and wealth / Fox Jeffry James. – London, 2006. – 160 p.
Райсберг Б. А. Современный экономический словарь. 5-е изд., переаб. и доп. / Райсберг Б. А., Лосовский Л. Ш., Стародубцева Е. Ш. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 495 с.
Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологи / Е. Г. Морозова. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 1999. – 247 с.
Richard F. Wacht Determining Discount in the Firm’s Credit Policy. – Internet resource. – Way for access on 24. 01. 2013. – http://marcelodelfino.net/files/Hills.pdf
Офіційний сайт державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”. [Електронний Ресурс]. – Джерело доступу: http://smida.gov.ua
Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України №49/121 від 26. 01. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст. 411 (Офіційний документ Верховної Ради України. Наказ) [Електронний ресурс]. – Джерело доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01/page
Офіційний сайт Державної статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Білик М. Д. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / М. Д. Білик. – [2-ге вид., без змін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 592 с.
Jax Works small Business spreadsheet factory. – Internet resource. – Way for access on 24. 01. 2013.
Кулибанова В. В. Прикладной маркетинг / В. В. Кулибанова. – СПб.: Издательский дом “Нева”. – 2003. – 272 с.
Просветов Г. И. Экономический анализ: задачи и решения: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство “Альфа-Прес”, 2008. – 640 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 368.029.5
Кузьменко О. В.
Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами) (c. 91 - 98)

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку ринку перестрахування України. Обґрунтована актуальність розробки виваженої та адекватної державної політики в межах здійснення активного перестрахування та проведення активної диверсифікації ризиків. Розроблений науково-методичний підхід до оптимізації структури активного перестрахування України за напрямами (країнами). Досліджена наявна структура даних операцій на оптимальність та відповідно до цього визначено найбільш сприятливі для розвитку вітчизняного ринку перестрахування напрями активного перестрахування. Запропонована економіко-математична модель визначення оптимальних значень питомої ваги розподілу страхових премій за провідними країнами, що забезпечить мінімізацію ризику невиплати коштів страхувальникам у випадку настання страхової події. Проведена ідентифікація абсолютних значень обсягів страхових премій, переданих на перестрахування в оптимальному випадку і величин необхідного корегування у порівнянні із тенденцію, притаманною часовим рядам розподілів.
Ключові слова: ринок перестрахування, диверсифікація ризиків, активне перестрахування, оптимізація структури перестрахування, ризик невиконання зобов’язань, часові ряди розподілів
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 1. Бібл.: 11.

Кузьменко Ольга Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: odocenko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 396

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьменко О. В. Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами) // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 91–98.

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Д. Страховий ринок України. – К. : Товариство \"Знання\", КОО, 1998. – 374 с.
Види страхування та основні показники страхової діяльності за 2008, 2007, 2006, 2005 рр. (формат Microsoft Excel) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/Insurance2008-2007-2006-2005.xls
Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.
Ермакова С. М. Математические методы в социально-экономических исследованиях : сборник научных статей / под ред. проф. С. М. Ермакова и д-ра физ.-мат. наук В. Б. Меласа. – Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 1996. – С.8-33.
Залетов А. Перестрахование в условиях глобализации мировой экономики / А. Залетов. – Insurance Тор. – 2008. – № 4. – С. 7–18.
Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента : Постанова Кабінетна Міністрів України від 4.02.2004 р. № 124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124-2004-%EF.
Пфайффер К. Введение в перестрахование / К. Пфайффер. – М. : Анкил, 2002. – 328 с.
Ткаченко Н. В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. ? 2007. ? № 3. ? С. 118?123.
Шахов В. В. Теория и управление рисками в страховании / В. В. Шахов, В. Г. Медведев, A. C. Миллерман. ? М. : Финансы и статистика, 2003. ? 224 с.
Kozmenko О. Forecasting of principal directions of Ukrainian insurance market development based on German insurance market indices / O. Kozmenko, O. Merencova, A. Boyko, H. Kravchuk // Innovative Marketing. – Volume 5, Issue 4, 2009. – P.51?54.
Kozmenko О. V. Analysis of insurance market structure and dynamics in Ukraine, Russia and countries members of European insurance and reinsurance federation (СЕА) / О. V. Kozmenko, О. V. Merenkova, A. O. Boyko // Problem and Perspectives in Management International Research Journal Volume 7, Issue 1, 2009. P. 30?41.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 339.737
Матюшенко І. Ю.
Створення сприятливого інвестиційного клімату як передумова технологічного розвитку України (c. 99 - 108)

Розглянуто динаміку зміни у 2009 – 2013 рр. значень складових індексу глобальної конкурентоспроможності України з метою загальної оцінки рівня її економічного розвитку і визначення положення у порівняльних рейтингах. Визначено головні конкурентні недоліки України – якість інституціонального середовища, розвиненість фінансового ринку, ефективність товарних ринків, технологічна готовність, які є пріоритетними напрямами розвитку економіки і підвищення конкурентоспроможності країни. Наведено аналіз розвитку в Україні державних інститутів, а також значень індексу сприйняття корупції, значень індексу і місця в рейтингу економічної свободи. З’ясовано, що за значенням індексу інвестиційної свободи інвестиційне середовище в Україні залишається недорозвиненим, а бюрократичні вимоги заважають необхідному зростанню приватних інвестицій. Проведено аналіз динаміки індексу розвитку людського потенціалу як основної характеристики соціального розвитку країн світу і визначено значне відставання України від провідних країн світу за показниками гідного рівня життя, а також тривалості життя при значеннях показників знань на рівні розвинених країн. Представлено аналіз і рекомендації доступності для нинішньої України прискореного розвитку через швидке нарощування капіталу і нову індустріалізацію.
Ключові слова: індекс конкурентоспроможності, економічна свобода, інвестиційна свобода, сприйняття корупції, технологічна готовність, розвиток людського потенціалу, прискорений розвиток, нова індустріалізація.
Табл.: 6. Бібл.: 24.

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: igormatyushenko@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 374

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Матюшенко І. Ю. Створення сприятливого інвестиційного клімату як передумова технологічного розвитку України // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 99–108.

Список використаних у статті джерел

Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року : монографія [Текст] / М. М. Добкін, С. І. Чернов, Г. А. Кернес, Ю. А Сапронов, В. С. Пономаренко, М. О. Кизим та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 512 с.
Global Competitivenes Reports [Електронний ресурс] / World Economic Forum. – Режим доступу: http://weforum.org/en/initiatives/gcp/ Global%20Competitivenes%20Report/PastReports/index.htm
Снежко Е. Бег с препятствиями [Текст] / ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2012. – №4. – С.12–17.
Мягкий Н., Кухта П. Украина в ловушке среднего дохода / [Текст] / Зеркало недели. – 12.01.2013. – №1. – С.7.
Corruption Perceptions Index 2012 [Електронний ресурс] / Transparency International. – Режим доступу: http://www.transparency.org/ policy_research/surveys_indices/cpi/2012
Cайт Фонду Heritage Foundation. – Режим доступу: http://www.index.heritage.org
Report Economic Freedom of the World: 2012 [Електронний ресурс] / Cato Institute. – Режим доступу: http://www.cato.org/pubs/efw/ map/index.php
Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report [Електронний ресурс] / The Fraser Institute. – Режим доступу: http://www.freetheworld.com/release.html
World Investment Prospects Survey 2009–2011 [Електронний ресурс] / United National Conference of Trade and Development. – Режим доступу: http://www.unctad.org/en/docs/wips2009_en.pdf
Sovereign Risk Monitor 2012 [Електронний ресурс] / Credit Market Analysis. – Режим доступу: http://www.cmavision.com/market-data
Global Risks 2012. A Global Risk Network Report [Електронний ресурс] / World Economic Forum, 2012. – Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/globalrisk/globalrisk2012.pdf
Human Development Report 2013 [Електронний ресурс] / Human Development Report. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/reports
Ревенко А. Україна у світових координатах людського розвитку: тупцювання на місці [Текст] / Дзеркало тижня. – 23.03.2013. – №11. – С.7.
Котляр А. Людський розвиток: ілюзії та вектори руху [Текст] / Дзеркало тижня. – 23.03.2013. – №11. – С.14.
The Happy Planet Index [Електронний ресурс] / The New Economic Foudation. – Режим доступу: http://www.neweconomics.org/sites/ neweconomics.org/files/The_Happy_Planet_Index_1.pgf
Happiest Nation in the World [Електронний ресурс] / World Value Survey. – Режим доступу: http://www.worldvaluesurvey.org/wvs/articles/ folder_pablished/article_base_106;http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/index.html
Quality of Life Index 2012 [Електронний ресурс] / International Living/ – Режим доступу: http://internationalliving.com/2012/02/learn-scores-quality/
Key trands in human capital a global perspective 2012 [Електронний ресурс] / Pricewaterhouse Coopers. – Режим доступу: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/data-tables.html
KEI and KI Indexes 2012 [Електронний ресурс] / The World Bank. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM
Doing Business 2013 [Електронний ресурс] / The World Bank. – Режим доступу: http//www.worldbank.org
Doing Business 2013 [Електронний ресурс] / Doing Business – The World Bank Group. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/ Downloads/
Tax Misery & Reform Index 2012 [Електронний ресурс] / Forbes Magazine. – Режим доступу: http://www.forbes.com/global/2012/
KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2012 [Електронний ресурс] / KPMG. – Режим доступу: http://www.kpmg.com/ Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG-Corporate-Indirect-Tax-Rate-Survey-2012.pdf
Худицкий В. Топ-менеджеры: состояние украинского бизнес-климата стабильно неблагоприятное [Текст] / Зеркало недели. – 26.01.2013. – №3. – С.9.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.13
Медвідь В. Ю.
Нормативно-правове забезпечення економічного регулювання регіонального розвитку (c. 109 - 114)

У статті досліджуються питання нормативно-правового регулювання економічного регіонального розвитку. Аналізуються основні тенденції та пріоритети новітнього етапу нормотворення щодо економічного регулювання регіонального розвитку. Досліджуються питання дворівневої структури економічного регулювання регіонального розвитку (регіональний і міжрегіональний рівні). Теоретично обґрунтовуються рівні розташування нормативно-правових документів регулювання регіонального розвитку. Встановлено, що на верхньому рівні розташовуються нормативно-правові акти законодавчого органу держави – Верховної Ради України; на нижньому рівні розташовуються нормативні документи виконавчої гілки влади – Президента України і Кабінету Міністрів України, ще нижче – центрального органу виконавчої влади по економічній політиці – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Ключові слова: регіон, територія, нормативно-правові документи, інституційне середовище.
Бібл.: 15.

Медвідь Вікторія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Інститут «Економіка, менеджмент і право в будівництві», Донбаська національна академія будівництва і архітектури (вул. Державіна, 2, Макіївка, Донецька обл., 86123, Україна)
Email: viktoriyamedved@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 417

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Медвідь В. Ю. Нормативно-правове забезпечення економічного регулювання регіонального розвитку // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 109–114.

Список використаних у статті джерел

Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 3–7.
Декларация по регионализму в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.aer.eu/fileadmin/uzer.upoand/PressComm/Publications/Declaration Regionalism/dam/l10/ru/DR_RU.
Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 р № 280/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586–XIV// Офіційний вісник України. –1999. – № 18. –Ст. 3.
Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 195.
Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. № 1699-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.
Про генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.
Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352.
Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 40. – Ст. 2529.
Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 983.
Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 751 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1729.
Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів: Постанова Кабінету міністрів України від 20.05.2009 р. № 476 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 37. – Ст. 1248.
Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визначення територій депресивними: Постанова Кабінету міністрів України від 02.03.2010 р. № 235 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 16. – Ст. 754.
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 р. № 224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.nau/ua/doc/
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання: Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua/control/uk/publish/article.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.48.001.76
Михайліченко Г. І.
Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток (c. 115 - 123)

Проведено дослідження, яке обґрунтовано потребою в оцінці потенціалу інноваційного розвитку туристичних підприємств в умовах обмеженості ресурсів. При цьому використані загальнонаукові методи пізнання: економіко-математичного та імітаційного моделювання, багатомірного статистичного аналізу. В результаті дослідження нами актуалізовані проблеми оцінки туристичного потенціалу як джерела інноватики туризму; проаналізовані показники й методи їх вимірювання; надане визначення категорії «інноваційний потенціал туризму» та представлена модель його оцінювання на різних рівнях його реалізаці, з різними формами взаємопроникнення та об’єктів впливу, результативністю впровадження, сприйняття й реалізації потенціалу підприємств сфери туризму. Приведений інструментарій дозволить ресурсоощадно використовувати туристичний потенціал країни/ регіону/ дестинації, позитивно вплине на ціннісне ціноутворення вичерпних ресурсів сталого розвитку туризму; дозволить сформувати ресурсний капітал потенційно привабливих курортів, що вплине на їх інвестиційний та репутаційний статус.
Ключові слова: туристичний потенціал, інноваційний розвиток, оцінка потенціалу, складові та методи вимірювання туристичного потенціалу, ресурсний потенціал
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 20.

Михайліченко Ганна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: sv2007_71@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 556

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Михайліченко Г. І. Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 115–123.

Список використаних у статті джерел

В’їзний туризм: навчальний посібник / Авторський колектив: Коваль П. Ф., Алєшугіна Н. О., Андрєєва Г. П. та інші. – Ніжин, Видавництво Лук’яненко В. В., 2010. – 304 с.
Проект ЗУ «Про туристичні ресурси» // www. tourism. gov. ua
Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі [Текст] / М. Г. Бойко. – Київ: КНТЕУ, 2010. – 524 с. – ISBN 978-966-629-427-7. – с. 217.
Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. – ISBN 978-611-01-0280-3
Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальнйи посібник. – Суми: ВТД «Управлінська книга», 2003. – с. 278. ISBN 966-680-080-2.
Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / За ред. Д-ра екон. наук Л. І. Федулової. – К.: вид-во УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с. – ISBN 978-966-749-001-4
Білорус О. Г. Проблеми глобальної модернізації та імперативи неоіндустріалізації транзитивних країн // Економічний часопис – ХХІ, № 9-10,2012.
Тищенко Т. І. Складові інноваційного потенціалу підприємства / Тищенко Т. І. // Инновации в создании и управлении бизнесом: Мат. – ли між-ї наук. онлайн-конф. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський Національний гірничий університет, 2010. – С. 118 – 122.
Тихонов А. Н. Менеджмент инновационной организации: [учеб. пос.] / А. Н. Тихонов. – М.: Европейский центр по качеству, 2003. – 383 с.
Близнюк Т. П. Инновационная деятельность предприятия и ее составляющие // Бизнес-информ. – 2007. – № 9 (1). – С. 71 – 74.
Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент / В. О. Василенко, В. Г. Шматько // За ред. В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.
Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 © World Economic Forum / доступно з сайту: http://www.weforum.org/report/travel-tourism-competitiveness-report-2009
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 © 2011 World Economic Forum / доступно з сайту: http://www.weforum.org/report/travel-tourism-competitiveness-report-2011.
Результати оцінки надані авторським колективом під керівництвом проф. Олійника Я. Б. в проекті та робочих матеріалах Наукового центру розвитку туризму при розробленні Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vincult.org.ua
Монтехано Монтанер Х. Структура туристического рынка. – Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. – 230 с.
Забалдіна Ю. Б, Ліщинський О. Л. Дві адаптивні моделі короткострокового прогнозування туристичних потоків / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2006. – №1. – с. 406-410.
Athanasopoulos G., Hydman R. J. Modeling and forecasting Australian domestic tourism// Department of Econometric and Business Statistics, Monash University, Melbourne, 2006.
De Mello M., Nell K. S. The forecasting ability of a cointegrated var demand system with endogenous vs. exogenous expenditure variable// Universidade de Porto, 2001.
Михайліченко Г. І. Інноваційні зміни у розвитку світового туристичного ринку // Бізнес Інформ. – 2011р. – № 6. – С. 49–52.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 657 (477)
Олійник Я. В.
Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні у системі макроекономічного управління (c. 124 - 129)

У статті здійснена постановка проблеми визначення ролі та значення держави у розвитку організації системи бухгалтерського обліку. Доведено, що саме держава забезпечує регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яке здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, удосконалення та розвитку бухгалтерського обліку. Уточнено сутність облікової політики як категорії, яка впорядковує процес встановлення принципів та основ бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на локальному, загальнодержавному та міждержавному рівнях. Досліджено особливості інституційного середовища у сфері бухгалтерського обліку в Україні. Визначено нормативно-правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в умовах реформування бухгалтерського обліку з метою створення інституційних передумов адаптації національних нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік та фінансову звітність, до міжнародних стандартів.
Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, інституційна теорія, механізм державної економічної політики, облікова політика, регулювання бухгалтерського обліку, імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку.
Табл.: 1. Бібл.: 18.

Олійник Яна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра бухгалтерського обліку, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: oleynik_yv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1454

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Олійник Я. В. Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні у системі макроекономічного управління // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 124–129.

Список використаних у статті джерел

Барановська Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06. 04 / Т. В. Барановська / Нац. аграр. ун-т – К., 2005. – 21 с. – укp.
Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит” / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 3-є вид., перероблене і доп. / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 512с.
Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В. М. Жук // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 101-110.
Жук В. М. Інституціональний підхід для розв’язання проблем бухгалтерського обліку / В. М. Жук // Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 100-113.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999р. № 996 – ХІV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16. 05. 2008 N 279-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
Канцуров О. О. Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку/ О. О. Канцуров // Фінанси України. – 2010. – №12. – С. 97-107.
Кирейцев Г. Г. Глобализация экономики и унификация методологи бухгалтерського учета: Науч. Докл. [Текст]/ Г. Г. Кирейцев; ЖГТУ. – Житомир, 2008. – 76 с.
Ловінська Л. Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні/ Л. Г. Ловінська, І. Б. Стефанюк. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.
Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативно-правове забезпечення: автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 06. 04/ В. М. Пархоменко / Ін-т аграр. екон. УААН. – К., 2002. – 19 с.
Пилипенко А. А., Отенко В. І. Організація обліку і контролю. Навчальний посібник/ А. А. Пилипенко, В. І. Отенко. – Харків: Вид ХДЕУ, 2002. – 288 с.
Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи конкурентної розвідки промислового підприємства / А. А. Пилипенко // Проблеми економіки – 2010. – №1. – С. 72-79.
Политология: учеб. / А. Ю. Мелвиль [и др.]; М: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 618 с.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики України та Державної програми переходу на міжнародну систему обліку та статистики» від 4 травня 1993 р. № 326 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» від 28 жовтня 1998 р. N 1706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08. 06. 04 / М. С. Пушкар / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2000. – 31 с.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Концептуальних основ системи звітності учасників фондового ринку» від 3 липня 2001 р. N 242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.nau.ua
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні» від 24 жовтня 2007 р. № 911-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.1:339.92
Пушкар Т. А.
Транскордонні територіально-виробничі кластери: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 130 - 135)

Розглянуто основні принципи розвитку транскордонного співробітництва в регіонах України. Охарактеризовано сучасний стан єврорегіонів країни у вимірі євроінтеграційних процесів. Визначено основні напрями розвитку транскордонного співробітництва, окреслено місце і значення єврорегіонів у забезпеченні сталого регіонального розвитку. Подано характеристику територіально-виробничих кластерів як найбільш дієвої економіко-організаційної системи взаємозв’язків регіонів. Територіально-виробничі кластери запропоновано розглядати як інноваційно-територіальні об’єднання, що узгоджують основні джерела досягнення конкурентних переваг регіону. Розглянуто перспективи розвитку кластерних ініціатив у єврорегіонах країни.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, регіональний розвиток, територіально-виробничий кластер.
Табл.: 1. Бібл.: 11.

Пушкар Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: tpushkar@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 333

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пушкар Т. А. Транскордонні територіально-виробничі кластери: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 130–135.

Список використаних у статті джерел

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія // за ред. Варналія З. С. – К.: 2007. - 720с.
Сторонянська І. Міжрегіональна інтеграція в Україні / І. Сторонянська, С. Шульц; [наук. ред. М.І.Долішній, П.Ю.Бєлєнький]; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів: [Арал], 2007. - 292с.
Долішній М. Концептуальні підходи до створення польсько-українського єврорегіону «Сян» на основі узагальнення досвіду єврорегіонів на західному кордоні Польщі/М. Долішній, В. Демченко, Н. Мікула // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 69-82.
Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 14 – 23.
Перспективи розвитку транскордонного співробітництва України та ЄС //Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС: матеріали міжнародної конференції [Ужгород, 15-16.04.2009 р.]. – Ужгород: Ліра, 2009. – С. 113-121.
Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України /[Васильців Т.Г., Борщевський В.В., Флейчук М.І. та ін.]; за ред. Т.Г. Васильціва. – Львів: ЛФ НІСД, 2010. – 168 с.
Мікула Н. А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: монографія. / Надія Мікула // Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
Про транскордонне співробітництво [закон України : офіц. текст: за від 24.06.2004 р.]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Україна – Євросоюз у деталях. / Комунікаційна група PRT. – №3 (6) жовтень 2010 р.
Портер М. Э. Конкуренция. / Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 496 с.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово – комунального господарства України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://minregion.gov.ua/index.php?option


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.5:330.3
Хлівна І. В.
Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського ринку праці (c. 136 - 141)

У статті досліджується сучасний стан та проблеми ринку праці в Україні. Автор ґрунтується на тому, що основним рушієм економічного розвитку є соціальні групи, які мають кваліфікаційні й трудові можливості, соціальну активність і мобільність, спроможність адаптуватися до сформованих умов та ефективно реалізовувати свої можливості. Досліджено вихідні чинники, які зумовлюють проблемні аспекти формування сучасної соціально-демографічної ситуації в Україні та створюють загрозу перспективам стабільності держави. Доведено, що основою формування пропозиції робочої сили на ринку праці є демографічна ситуація на селі. Надано рекомендації щодо зниження показників демографічного відтворення та життєвого рівня населення по всіх індикаторах для основної маси своїх громадян, оскільки процеси демографічної деградації, погіршення соціальних умов відтворення, безсумнівно, позначаться на економічному реформуванні й загальмовують темпи його реалізації.
Ключові слова: ринок праці, праця, зайнятість населення, безробіття, міське населення, сільське населення.
Табл.: 5. Бібл.: 8.

Хлівна Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету (вул. Шевченка, 15а, Умань, Черкаська обл., 20300, Україна)
Email: lydatranch@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 425

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хлівна І. В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського ринку праці // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 136–141.

Список використаних у статті джерел

Большенко С. Ф. Формування конкурентоздатності трудового потенціалу регіону: теоретичний та методичний аспекти / С. Ф. Большенко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 79 – 83.
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіційний web – сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Дієсперов В. С. Продуктивність сільськогосподарської праці: моногр. / В. С. Дієсперов. – К. : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2006. – 274 с.
Вітвіцький В. В. Сільський ринок праці – нові ризики та шляхи їх подолання [Текст]: научное издание / В. В. Вітвіцький, О. М. Могильний // Продуктивність агропромислового виробництва. №13.2009: науково-практичний збірник. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – С. 32 – 40.
Кизим М. О. Особливості формування та розвитку агропромислового кластера в економіці Харківської області / М. О. Кизим, В. Є., Хаустова // Проблеми економіки. – 2011 – № 3. – С. 42 – 47.
Могильний О. М. Політиці зайнятості на селі – стратегічні рішення [Текст] / О. М. Могильний // АгроСвіт: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2009. – № 18. – С. 11 – 15.
Прушківська Е. В. Зайнятість у посткризовий період: національний аспект / Е. В. Прушківська // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 27 – 31.
Транченко Л. В. Формування та регулювання ринку праці на селі: теорія, методологія, практика: (Монографія) / Л. В. Транченко. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. – 586 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.45:332.14 (620.9.004.18:043.3)
Худолей В. Ю.
Розроблення алокаційної стратегії управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України (c. 142 - 150)

Розроблено та обґрунтовано оптимальну для України функціональну Стратегію управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів алокаційного типу. Відтворено й адаптовано до сучасних умов функціонування РПК агреговану модель стратегічного управління зазначеною сферою діяльності, що формалізовано за узагальненим рядом комплексних показників-індикаторів енергоефективності функціонування реального сектору регіональної економіки.
Ключові слова: реальний сектор регіональної економіки, стратегія управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів, кластерні округи каскадів регіонального промислового комплексу
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 16.

Худолей Вероніка Юр’ївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая (пров. Херсонський, 3, Київ, 02660, Україна)
Email: veronika_xxx@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1534

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Худолей В. Ю. Розроблення алокаційної стратегії управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 142–150.

Список використаних у статті джерел

Худолей В. Ю. Інкорпорація детермінант енергетичної ефективності до стратегії соціально-економічного розвитку реального сектору регіональної економіки / В. Ю. Худолей, А. О. Пінчук // Ефективна економіка: електронний науковий фаховий журнал. – 2013. – № 1. – Дніпропетровський державний аграрний університет. – Режим доступу до електронного ресурсу статті http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1717
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / Геєць В. М., Лібанова Е. М., Жулинський М. Г., Микитенко В. В. та ін. // кер. авт. колективу Е. М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.
Микитенко В. В. Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та технології управління: Монографія. / Микитенко В. В., Демешок О. О. / За науковою редакцією д.е.н., проф. Микитенко В. В. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», МНТУ ім. академіка Юрія Бугая МОНмолодьспорту України, 2012. – 650 с.
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія [Текст] / Алимов О. М., Даниленко А. І., Трегобчук В. М. та ін. / Під ред. акад. НАНУ С. І. Пиріжкова, акад. УААН В. М. Трегобчука – К: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.
Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України: Монографія [Текст] /[О. М. Алимов, І. В. Драган, О. О. Демешок, В. В. Микитенко, В. Ю. Худолей та ін.]. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. – 94 с.
Худолей В. Ю. Діагностика результативності промислового виробництва в регіоні при його інкорпорації у каскадні форми міжгалузевої взаємодії [Текст] / О. О. Демешок, В. Ю. Худолей // Національний Тавр. університет: Культура народів Причорномор’я, 2013 – У 2-х т. – Т. 2. - № 2 (43). – С 34 – 47.
Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробництва: Монографія [Текст] / Микитенко В. В. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2004. – 282 с.
Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю в галузях промисловості виробництва: Монографія [Текст] / Микитенко В. В. – К.: Ін-т економіки НАН України, Вид-во «Екс”Об.», 2005. – 336 с.
Худолей В. Ю. Стратегії та пріоритети розвитку енергетики України в контексті нагромадження сучасних глобалістичних тенденцій [Текст] / В. Ю. Худолей, В. В. Бараннік // Український соціум: наука – освіта – виробництво: Збірник наукових праць. / [В. В. Микитенко, С. М. Шкарлет, Є. В. Хлобистов, В. Ю. Худолей [ та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. В. В. Микитенко. – Вип. 3. – Київ, МНТУ ім. Ю. Бугая, НДІ Сталого розвитку та природокористування, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2012. – 414 с. [С. 16 – 28].
Худолей В. Ю. Інформаційні технології в навчальному процесі МНТУ. Досвід впровадження та напрями розвитку [Текст] / Коротун Т. М., Худолей В. Ю. // Матеріали наукових доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Наука-Практика-Освіта», м. Київ, 23.05.2008 р. – Київ, МНТУ ім. Ю. Бугая, 2008. – С. 151 – 153 (216 с.).
Худолей В. Ю. Некоторые аспекты формирования моральних ориентиров при подготовке специалистов нефтегазовой инжинирии [Текст] / В. Ю. Худолей, Т. Д. Бакумов, П. И. Огородников //Известия академии педагогических и социальных наук: Материалы научно-практической конференции (г. Москва, 16.04 – 17.04. 2010 года). – Москва, Изд-во академии педагогических и соцыальных наук РФ, 2010 – С. 542 – 543.
Худолей В. Ю. Диференціація навчання студентів за допомогою віртуальних розрахунково-експериментальних робіт [Текст] / Бакума Т. Д., Огородніков П. І., Худолей В. Ю. // Тези доповідей: Х Міжнародної науково-практичної конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей і інтегрованому освітньому середовищі». (м. Київ, 24.03 – 25.03.2010 р.) – Киї, Вид-во Університету «Україна», 2010. – С. 169 – 171.
Статистична база даних щодо наслідків реалізації промислової політики в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esco-ecosys.narod.ru.
World Investment Report, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Overview-en.pdf
Global Foreign Direct Investment losing momentum in 2012, though prospects for 2013 and 2014 are cautiously optimistic, UNCTAD Report says - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://unctad.org/en/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=77&Sitemap_x0020_Taxonomy=640;#World Investment Report&Product_x0020_Taxonomy=1566;#Press Release
Global Trends in Renewable Energy Investment 2012, [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/attachments/unepglobaltrendsmasterdatapack2012.pdf


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1
Тищенко О. М., Узунов В. М., Розгон І. В.
Економічна діагностика регіонів як спосіб управління конкурентоспроможністю (c. 151 - 158)

У статті розглянуто роль економічної діагностики в управлінні та підходи до економічної діагностики регіону як до необхідного елемента розробки регіональної економічної політики. Показаний розкид думок вчених щодо визначення терміна «економічна діагностика» і дано його авторське трактування стосовно до регіону. Виявлено роль економічної діагностики у визначенні конкурентоспроможності (КСП) економічних систем. Розкрито головні завдання економічної діагностики, пов'язані з використанням результатів для оцінки регіональних відмінностей, виявлення відхилень і патологій. Показано, що існуючі напрями можуть бути покладені в основу системного комплексного підходу до управління КСП регіону.
Ключові слова: конкурентоспроможність, діагностика, регіон
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 26.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Узунов Володимір Миколайович – доктор економічних наук, професор, ректор, Сімферопольський університет економіки і управління (вул. Кримської правди, 4, Сімферополь, 95013, Україна)
Розгон Ірина Володимирівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1564

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко А. Н., Узунов В. Н., Розгон И. В. Экономическая диагностика регионов как способ управления конкурентоспособностью // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 151–158.

Список використаних у статті джерел

Вартанов А. С. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия/ А. С. Вартанов. – М.: Книжный дом. Университет, 2009. – 29с.
Выборова Е. Н. Финансовая диагностика на уровне субъекта хозяйствования / Е. Н. Выборова// Проблемы современной экономики. – 2004. – № 3 (11) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/issue.php
Глухов В. В. Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособ. / В. В. Глухов, Ю. М. Бахрамов. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 432с.
Джуха В. М. Диагностика социально-экономического развития региона на основе пространственно-временной системы мониторинга/ В. М. Джуха, Т. Ю. Синюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs40-402012/item/1318-2012-04-30-07-28-48
Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика / О. Г. Дмитриева. – М.: Изд-во СПбУЭФ, 1992. – 272 с.
Зайналов М. И. Проблема собственности в экономической стратегии региона/ М. И. Зайналов, Т. М. Алиева // Вопросы структуризации экономики. – Махачкала, 2001. – №3. – С. 32 – 47
Зеленская С. Г. Инвестиционный потенциал: Методы диагностики экономического развития регионов /С. Г. Зеленская// ИнВестРегион. – 2007. – №2. – С. 35 – 37
Калюжнова Н. Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации / Н. Я. Калюжнова. – М.: ТЕИС, 2003. – 526 с.
Киселев И. К. Пространственные различия: синергетический аспект // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2011. – № 2. – С. 356-359
Колмыков А. Г. Диагностика и стабилизация региональной экономики: Диссер. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук 08.00. 05. – Великие Луки, 2001. – 131 c.
Майергойз И. М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований/ И. М. Майергойз. – М.: МГУ, 1981. – 137 с.
Межевич Н. М. Конкурентные преимущества как стартовое условие регионального развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dvo.sut.ru/libr/history/i299mez2/7.htm
Мирзабеков М. А. Экономическая диагностика региона в рыночных условиях: Республика Дагестан. Диссер. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук по спец. 08. 00. 05. – СПб, 2002. – 163 c.
Муравьев А. И. Экономический анализ / А. И. Муравьев. – М. ИНФРА-М, 2010. – 217 с.
Николаева Е. А. Формирование и оценка конкурентоспособности муниципальных образований региона: монография / Е. А. Николаева, Е. Н. Ванчикова, С. А. Мещеряков. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – 150 с.
Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія/ В. В. Пастухова. – К.: КНТЕУ, 2002. – 302 с.
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.
Терещенко Н. Н. Методологические подходы к экономической диагностике развития потребительского рынка/ Н. Н. Терещенко // Проблемы современной экономики, 2008. – №3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/issue.php
Тищенко А. Н. Оценка конкурентоспособности экономических систем на разных уровнях управления / А. Н. Тищенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матер. міжнар. наук. – практ. конф. 15 – 16 листопада 2012р. – Х.: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 72с. (С. 13 – 22)
Тищенко А. Н. Конкурентоспособность территорий как основа региональніх стратегий / А. Н. Тищенко/ В кн. «Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики»: монографія. – Х.: ФОП Либуркина Л. М., ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 132 – 148
Тищенко А. Н. Методические подходы к оценке конкурентоспособости регионов/ А. Н. Тищенко, И. В. Розгон //Проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 90 – 97
Трененков Е. М., Дведенидова С. А. Диагностика в антикризисном управлении //Менеджмент в России и за рубежом, 2002. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.crisis-strategy.ru/content/view/131/
Фурщик М. А. Системная диагностика региональной экономики / М. А. Фурщик, С. В. Марков // Труды ИСА РАН, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.foconsult.ru/catalog/main1/prod.php?rc=1226042816&pc=1228998051
Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия/ А. Д. Шеремет. – М. Инфра М, 2009, – 39с.
Шнипер Р. И. Регион: экономические методы управления. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 320с.
www.akdi.ru/econom/program/region.htm


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.8
Євсєєва О. О.
Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в реалізації соціальної політики (c. 159 - 164)

У статті обґрунтовані теоретичні підходи до формування соціальної політики України й підвищення ефективності діяльності муніципальних утворень в її здійсненні. Виявлені особливості наділу органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями. Розкриті функції органів місцевого самоврядування в реалізації соціальної політики. Представленірезультати аналізу соціальних програм органів місцевого самоврядування, їх реалізації. Запропоновані заходи щодо вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування із соціального захисту населення. Доведено, що для того, щоб соціальна держава функціонувала в реальному житті, необхідно реалізовувати адекватні практичні механізми її розвитку, активізувати соціальну політику всіх її суб'єктів на національному, регіональному, муніципальному рівнях і акцентувати її на пріоритетах, які дозволяють оптимізувати ресурсний потенціал.
Ключові слова: соціальна політика, місцеве самоврядування, муніципалітет, соціальна програма, соціальна держава, соціальний захист, населення, ефективність.
Бібл.: 10.

Євсєєва Ольга Олексіївна – доктор економічних наук, професор, доцент, кафедра обліку і аудиту, Український державний університет залізничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна)
Email: polkya@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1842

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Євсєєва О. О. Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в реалізації соціальної політики // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 159–164.

Список використаних у статті джерел

Євсєєва О. О. Інноваційна спрямованість соціально-економічного розвитку України / О. О. Євсєєва // Економічний простір. – Збірник наукових праць. – № 62. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 85-93.
Євсєєва О. О. Стратегічні напрями соціального розвитку, шляхи державного регулювання: Монографія / Ольга Олексіївна Євсєєва. – Київ: СПД-ФО Коваленко В. Ф., 2011. – 524 с.
Євсєєва О. О. Удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в регіоні / О. О. Євсєєва // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 341–346.
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – К. : Наукова думка, 2010. – 735 с.
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: Монографія / За ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 528 с.
Новиков В. М. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід) / В. М. Новиков. – К. : IE HAH України, 2000. – 274 с.
Пакулін С. Л. Трансформація економіки і розвиток соціальної сфери / С. Л. Пакулін // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 263: В 9 т. – Том V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1337-1341.
Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. – К. : Центр громадської експертизи, 2010. – 104 с.
Соціальний звіт за 2011 рік. – К. : Міністерство соціальної політики України, 2012. – 133 с.
Третяк В. П. Дослідження соціальної сфери: методологія та практика. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 273 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.31 (477-25)
Котенок Д. М.
Концепція життєвого циклу в управлінні економічним потенціалом міста (c. 165 - 172)

У статті розкрито теоретико-методологічні підвалини концепції життєвого циклу систем. Виокремлено два основні методико-методичні підходи до оцінки життєвого циклу міста як відкритої соціально-економічної системи: мальтузіанський та функціональний. Визначено основні параметри оцінки життєвого циклу міста. Виокремлення показників першого та другого порядків у мальтузіанському та функціональному підходах дозволило визначити їх основні структурні відмінності. На основі використання запропонованих методичних підходів було виокремлено та досліджено фрагмент життєвого циклу міста Києва. Визначено, що в кінці ХХ ст. відбулася суттєва зміна функціонального спрямування економіки Києва та структури активного економічного потенціалу міста. Обґрунтована необхідність використання результатів функціонального підходу аналізу життєвого циклу міста при розробці стратегічних документів розвитку.
Ключові слова: життєвий цикл, циклічність розвитку, місто, економічний потенціал міста.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Котенок Дарія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: d_evdo@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1428

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Котенок Д. М. Концепція життєвого циклу в управлінні економічним потенціалом міста // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 165–172.

Список використаних у статті джерел

Горин Н. И., Нещадин А. А. К вопросу о цикличности развития городов: основные положения и закономерности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://viperson.ru/wind.php?ID=639416
Житловий кодекс Української РСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Історія Києва / За ред. В. Г. Сарбей. У 3-томах. Том 2. Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму. – К.: Наукова думка, 1986. – 439с.
Київ значно випереджає регіони України за основними економічними показниками (дані за 2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2012-02-01/4125427-ki_v_znachno_viperedzha_reg_oni_ukra_ni_za_osnovnimi_ekonom_chnimi_pokaznikami.htm
Київська міська державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kievcity.gov.ua/
Київ у цифрах. Стат. зб. – К.: Київське міське управління статистики, 1994. – 223с.
Київ у цифрах. Стат. зб. – К. : Статистичне управління міста Києва. Видавництво \"Статистика\", 1966. – 162 с.
Київ у цифрах. Стат. зб. – К. : Статистичне управління міста Києва. Видавництво \"Статистика\", 1972. – 117 с.
Нефедов С. Экономически законы истории // Вопросы экономики. – 2012. – № 12. – С. 118-134
Радіонова О. М. Динаміка розвитку міста та міської зайнятості: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2011. – №2 (5). – С. 108-121
Регіони України. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Система муниципального управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatwork.ru/Municipalnoe_upravlenie.
Статистичний щорічник м. Києва за 2009рік/ За ред. Р. Г. Віленчук, Відп. за вип. С. М. Батечко. – К.: Держкомстат України, 2010. – 430с.
Стратегія розвитку Києва до 2025 року.
Тургель И. Д. Теоретико-методологические аспекты исследования жизненного цикла города [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2008/03/
Хорошо живут. Фокус определил лучшие города для жизни в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://focus.ua/charts/241851
Форрестер Дж. Динамика развития города / Пер. с англ. М. Г. Орловой. – М.: Издательство «Прогресс», 1974. – 286с.
Progressive Architecture – 2001. – № 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9063/1/39.pdf


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.142.2
Пашкевич М. С., Чернишева О. С., Гвініашвілі Т. З.
Моделювання сталого розвитку територіальних виробничих систем (c. 173 - 178)

У статті подано імітаційну модель сталого розвитку територіальних виробничих систем, синтезовану методом системної динаміки, яка, на відміну від існуючих, має три основних рівні – економічний, екологічний та соціальний, враховує циклічні коливання кон’юнктури зовнішнього ринку у довгостроковому та короткостроковому періодах, спирається на взаємозв’язок сталого територіального розвитку з інноваційним. Обґрунтовано структурно-процесний підхід до визначення сталого розвитку, покладений в основу моделювання, який передбачає встановлення балансу не тільки між статичними вищеназваними рівнями територіальної виробничої системи, але й тими процесами, що відбуваються між цими рівнями. Підібрані лінійні кількісні зв’язки між складовими територіальної виробничої системи таким чином, щоб у довгостроковій перспективі її розвиток можна було ідентифікувати як сталий з переважанням інноваційного виробництва над ресурсномістким. На основі функціонування запропонованої моделі зроблено довгостроковий прогноз розвитку Дніпропетровської області.
Ключові слова: сталий розвиток, територіальна виробнича система, моделювання, системна динаміка
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Пашкевич Марина Сергіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра международных отношений и аудита, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: pashkevych.m.s@nmu.one
Чернишева Олена Сергіївна – магістрант, кафедра економіки підприємства, Національний гірничий університет (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49027, Україна)
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна – магістрант, кафедра економіки підприємства, Національний гірничий університет (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49027, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 474

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пашкевич М. С., Чернишева О. С., Гвініашвілі Т. З. Моделювання сталого розвитку територіальних виробничих систем // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 173–178.

Список використаних у статті джерел

Веклич О. О. Пропозиція щодо концептуального забезпечення майбутнього проекту Стратегії переходу України до сталого розвитку: (матеріали ІІ Науково-практичного семінару «Економічна безпека держави та науково-технологічні аспекти її забезпечення») [Електронний ресурс] / О. О. Веклич. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/43783048/Веклич-О-О
На меті – сталий розвиток України // Вісник НАН України. – 2007. – №2. – С. 14 – 44.
Постанова «Про концепцію переходу України до сталого розвитку» від №1359-XIV від 24.12. 1999: за станом на 24. 12. 1999: (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1359-14
Проект Концепції переходу України до сталого розвитку №3234-1 від 19. 12. 01 / Ю. І. Самойленко, С. І. Курикін, В. Б. Хазан. – К., 2001. – 38 с.
Проект Концепції сталого розвитку України / [С. І. Дорогунцов, В. Я. Шевчук та ін.]. – К., 1997. – 17 с.
Методические подходы к выбору стратеги устойчивого развития территории / [научн. ред. А. Г. Шапарь]. – Днепропетровск: Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, 1996. – Т. 1, 2 – 162 с.
Проект Закону України «Про стратегію сталого розвитку України» від 10. 11. 2004 / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. – К., 2004. – 24 с.
Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства / [моногрф. / ред. Е. В. Соботович]. – К. : Салютис, 2005. – 44 с.
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: [моногр.] / [Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. М. З. Згуровський]. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1, 2: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
Цапієва О. К. Сталий розвиток регіону: теоретичні основи та модель / О. К. Цапієва // Проблеми сучасної економіки. – 2010. – №2 (34). – С. 6-18
Моделирование устойчивого развития регионов: Монография / под общей ред. Кизима Н. А. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2010. – 180 с.
Путилов В. А. Системная динамика регионального развития / В. А. Путилов, А. В. Горохов. – Мурманск: НИЦ Пазори, 2002. – 306 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 332.1:334.012.64
Тищенко О. М., Гусєв Ю. В.
Діагностика розвитку франчайзингової мережі в економічній системі регіону (c. 179 - 184)

У роботі викладено основні результати дослідження теоретичних та практичних аспектів розвитку малого бізнесу в економічній системі регіону шляхом формування франчайзингових мереж. Розвинуто теорію та методи вибору стратегії розвитку суб’єктів малого бізнесу в регіоні на основі поставлених цілей підприємницької діяльності, що дозволяє оцінити доцільність створення франчайзингових мереж у регіоні. У сукупності отримані нові наукові результати дозволяють розвивати діяльність представників малого бізнесу засобами франчайзингу, виходячи з дотримання інтересів розвитку економіки кожного з регіонів України.
Ключові слова: регіон, економічна система регіону, малий бізнес, регіональні франчайзингові мережі, стратегія розвитку малого бізнесу в регіоні
Рис.: 1. Формул: 2. Бібл.: 6.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Гусєв Юрій Веніаминович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 432

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко О. М., Гусєв Ю. В. Діагностика розвитку франчайзингової мережі в економічній системі регіону // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 179–184.

Список використаних у статті джерел

Стонер Дж. Вступ у бізнес: пер. з англ. / Джеймс А. Ф. Стонер, Едвін Г. Долан: під ред. Й. С. Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 488 с.
Тищенко О. М. Світовий досвід визначення малого бізнесу як складової розвитку економіки / О. М. Тищенко, Ю. В. Гусєв // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. Пономаренка В. С., Кизима М. О., Тищенка О. М. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 397 с.
Финансовое планирование деятельности малых предприятий США/ Под ред. Э. Гилла. – М.: СП «Crocus International», 2007. – 240 с.
Шемаєв В. М. Метод когнітивного моделювання рефлексивних процесів управління суб’єктами соціально-економічних систем / В. М. Шемаєв. – К.: Центр воєнної політики та політики безпеки, 2008. – С. 161-169.
Клівець П. Г. Стратегія малого бізнесу: навч. посібник / П. Г. Клівець. – К.: Академвидав, 2007. – 320с.
Погребняк И. Ф. Формализация проблемы управления организационными системами в условиях неопределенности / И. Ф. Погребняк // ААЭКС: науковий журнал. – 2009. – №1. – С. 151-156.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.45
Тищенко О. М., Хаустова В. Є., Бєляєв О. С.
Оцінка конкурентоспроможності будівельних підприємств з урахуванням їх специфіки (c. 185 - 190)

У статті обґрунтовується необхідність підвищення конкурентоспроможності галузей і підприємств в умовах глобалізації економіки. Розглянуто сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства». Проаналізовані типи конкурентних переваг. Розкрито складності, як властиві будівельній галузі, так і придбані в період переходу до ринку, а також пов'язані з цим проблеми оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств. Показано, що підприємства галузі функціонують в умовах, що об'єктивно склалися в перехідний період національної економіки, при цьому отримавши додатковий негативний імпульс під впливом фінансово-економічної кризи. Виділено основні завдання, вирішення яких передбачає оцінка рівня конкурентоспроможності будівельних підприємств. Розглянуто сучасні уявлення та підходи про оцінку конкурентоспроможності будівельних підприємств на новому економічному етапі з урахуванням специфіки будівельної галузі. Виділено основні групи показників, що застосовуються при оцінці конкурентоспроможності будівельного підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, специфіка будівельних підприємств, тендер, оферта, методи оцінки.
Табл.: 3. Бібл.: 23.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Бєляєв Олександр Сергійович – аспірант, кафедра економіки будівельних підприємств, Харківська національна академія міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: bel.alex@list.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 658

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко А. Н., Хаустова В. Е., Беляев А. С. Оценка конкурентоспособности строительных предприятий с учетом их специфики // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 185–190.

Список використаних у статті джерел

Асаул А. Н. Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности/ А. Н. Асаул, Х. С. Абаев, Д. А. Гордеев/ под ред. А. Н. Асаула – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. – 271с.
Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса: монография / В. М. Горбатов. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 592 с.
Кизим М. О. Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності: монографія / Кизим М. О., Пономаренко В. С., Горбатов В. М., Ястремська О. М. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 368 с.
Лапин Г. Н. Надежность производственной деятельности и конкурентоспособность строительных компаний / Г. Н. Лапин, Р. М. Хамхоков/ Под ред. В. М. Васильева. – М.; СПб.: ООО «Изд-во АСВ»: Виту: СПбГАСУ, 2000. – 135 с.
Лукинов О. В. Основные факторы конкурентного преимущества строительной организации: сб. науч. тр. / О. В. Лукинов – М.: МГСУ, 2003. – С. 45 – 57.
Лысенко Е. Н. Формирование и развитие конкурентного потенциала строительных предприятий при участии в подрядных торгах (на примере Брянского региона). Автореферат дис. канд. экон. наук – СПб, 2006. – 18 с.
Мамедов Ш. Н. Количественная оценка конкурентоспособности строительных предприятий/ Ш. Н. Мамедов [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/free/12/s226.pdf
Мандах Б. Конкурентоспособность строительных предприятий: факторы и оценка / Б. Мандах [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.dissercat.com/content/konkurentosposobnost
Мацоян Д. О. Некоторые особенности повышения конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве/ Д. О. Мацоян // Российское предпринимательство. – 2012. – № 1 (199). – С. 143-148.
Моисеева Н. К. Международный маркетинг / Н. К. Моисеева. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 320 с.
О проведении торгов (тендеров) в строительстве: Постановление КМУ от 1 сентября 1998 г. № 1369 // Бизнес. – 1999. – 28 сентября. – № 39
Петрова И. Е. «Бизнес-резерв карта» – современная методика оценки конкурентоспособности строительных организаций/ И. Е. Петрова // Современные аспекты экономики. – 2006. – №15. – С. 23 – 34
Половникова Н. А. Формирование механизмов повышения конкурентоспособности подрядного строительного предприятия. Автореф. дис. канд. экон. наук – СПб, 2003. – 18 с.
Портер М. Конкуренция/М. Портер/ пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильяме», 2000. – 495 с.
Романова А. Н. Конкурентоспособность строительных предприятий: теория и практика анализа/ А. Н. Романова, А. Р. Ибрагимова. – Казань: КГА-СА, 2002. – 172 с.
Силкина Т. Я. Конкурентоспособность строительной организации с позиции стоимостного подхода/ Т. Я. Силкина [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2008/ekonom_2008-2/silkina_konkur.htm
Степанов И. С. Экономика строительства/ И. С. Степанов. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 620с.
Тищенко А. Н. Оценка конкурентоспособности предприятий строительного кластера / А. Н. Тищенко, Ю. А. Тараруев // Бизнес Информ. – 2009. – №3. – С. 32-36.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд. – книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с.
Халимбеков Х. З. Методы оценки конкурентоспособности строительных организаций /Х. З. Халимбеков, А. Г. Мамедов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2012/12/halimbekov-hz-mamedov-ag.pdf
Шагиахметова Э. И. Методы оценки конкурентоспособности строительных предприятий. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук – М., 2002. – 24с.
Шевченко Л. С. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: монография / Шевченко Л. С., Торкатюк В. И., Кизим Н. А., Шутенко А. Л. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 240 с.
Шуваев М. А. Методика оценки конкурентоспособности строительных предприятий /М. А. Шуваев // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2012. – №3. – С. 195 – 201.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.1.012.12:658.155
Касич А. О., Циган Р. М., Карбан О. І.
Науково-методичні основи обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства (c. 191 - 196)

У статті розглянуто організацію обліково-аналітичного забезпечення на засадах стратегічних підходів. Систематизовано об’єкти управління, виходячи з його функціональної направленості, для вдосконалення управління прибутком підприємства. Проаналізовано результати останніх досліджень науковців, виявлено різні погляди на поняття «стратегічний облік». Досліджено особливості обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком, проведено пошук науково-методичних підходів до проведення стратегічного аналізу та надано пропозиції щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства.
Ключові слова: прибуток, стратегічний облік, обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 22.

Касич Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління та смарт-інновацій, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)
Email: kasich.alla@gmail.com
Циган Раїса Миколаївна – старший викладач, кафедра обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна)
Email: chab@sat.poltava.ua
Карбан Олена Іванівна – студент, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна)
Email: alena_karban@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1615

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Касич А. О., Циган Р. М., Карбан О. І. Науково-методичні основи обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 191–196.

Список використаних у статті джерел

Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет А. Д.: Учебник. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1997 – 416 с.
Блаженкова Н. М. Формирование подсистемы стратегического управленческого учета на промышленном предприятии: автореф. дис. канд. экон. наук. – Київ, 2004. – 26 с.
Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – 2-е изд., рас. и доп. – К. : Ника – Центр, Эльга, 2002. – 752 с. – (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 2)
Богатая И. Н. Стратегический учет и аудит: теория и практика / И. Н. Богатая // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 4. – Режим доступу: http://www.rae.ru
Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.
Галузина С. М. Аспекты повышения роли учетно-аналитической информации в системе управления организацией: монография / С. М. Галузина. – СПб. : Знание, 2006. – 392с.
Круглов М. И. Стратегическое управление компанией /М. И. Круглов. Учебник для ВУЗов. – М.: Русская Деловая Література, 1998. – 768 с.
Кузьминский А. Н. Учетная и аналитическая информация в объединении / Анатолий Николаевич Кузьминский. – К. : Вища школа, 1979. – 96 с.
Пархоменко О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02. 02 „Економіка та управління науково-технічним прогресом” / О. В. Пархоменко. – Київ, 2006. – 24 с.
Пліскун І. Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством / І. Й. Пліскун // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 12. – С. 94-95.
Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Б. Райан / Пер. с англ. под ред. В. А. Микрюкова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с.
Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В. П. Савчук. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с.
Ткач В. И. Международная система учета и отчетности /В. И. Ткач, М. В. Ткач М.: Финансы и статистика, 1991. – 160 с.
Томпсон A. A. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е изд. : Пер с англ. / Томпсон A. A., Стрикленд А. Дж. – М.: Изд. дом «Вильяме», 2002. – 928с.
Хахонова Н. Н. Концепция учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками коммерческих организаций: дис. д-ра экон. наук. – Москва, 2006. – 446 с.
Чиркова М. Б. Стратегический учет амортизации основных средств в сельскохозяйственных организациях / М. Б. Чиркова [монография] – Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2009. – 121 с.
Шеремет Д. А. Маркетинговый анализ в стратегическом управленческом учете: автореф. дис. кан. экон. наук. – Москва, 2009. – 23 с.
Касич А. О., Циган Р. М. Теоретичні та практичні аспекти стратегічного обліку з урахуванням перспективного розвитку підприємства // Вісник КрНУ імені Михайла остроградського – 2010 – №5 – с. 183-186.
Пилипенко А. А., Пилипенко Д. А. Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств // Проблеми економіки – 2010 – №3 – с. 76-83.
Маняева В. А. Теоретические основы развития стратегического управленческого учета / Вера Маняева // Весник Самарского государственного экономического университета. – 2010. – №1 (63). – С. 47-51.
Bromwich, M. (1990). The case for strategic management accounting: The role of accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, Organizations and Society. 15 (1-2), 27-46.
Simmonds K, (1981), ‘Strategic Management Accounting’, Management Accounting, 59 (4), 26-29.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.5:504.03
Бабина О. Є.
Багатовимірність прояву результатів формування та реалізації екологічної складової потенціалу підприємства (c. 197 - 204)

Сучасний стан навколишнього середовища вимагає формування екологічної свідомості людини та суспільства. Відтак актуалізуються питання формування та реалізації екологічної складової потенціалу підприємства. У статті екологічний потенціал розглядається як сукупність техніко-технологічних, фінансових, інтелектуальних, споживчих можливостей, а також механізмів та інструментів їх реалізації. Досліджено, що реалізація екологічного потенціалу призводить до багатовимірного ефекту, що включає екологічний, економічний, ринковий, фінансовий, техніко-технологічний та інші результати.
Ключові слова: екологізація суспільного розвитку, екологічний потенціал підприємства, складові екологічного потенціалу підприємства, інструментарій реалізації, результати реалізації екологічного потенціалу
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 24.

Бабина Олена Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та менеджменту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: ek_m_2013@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 430

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бабина О. Є. Багатовимірність прояву результатів формування та реалізації екологічної складової потенціалу підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 197–204.

Список використаних у статті джерел

Берлінг Р. З. Еколого-економічний потенціал підприємства, його суть та значення у виробничо-господарській діяльності підприємства [Текст] / Р. З. Берлінг // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2011. – № 714. – С. 33-38.
Бєляєва Г. Є. Особливості моделювання та управління еколого-економічним потенціалом промислових підприємств (на прикладі вугледобувної галузі) [Текст] / Бєляєва Г. Є. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3 (15). – С. 56-59.
Васюкова Г. Т. Екологія [Електронний ресурс]: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева // – К. : Кондор. – 2009. – 524 с.
Веклич О. О. Механізм впливу екологічних стандартів на конкурентоспроможність [Текст] / О. О. Веклич //Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища». – Львів: НЛТУУ. – 2005. – вип. 15.6. – С. 71-78.
Залюбовська С. С. Методологія визначення потенціалу підприємств як основного елементу залучення капітальних вкладень [Електронний ресурс] / С. С. Залюбовська, Л. А. Новікова // Ефективна економіка. – 2011. – № 11. Режим доступу: www. economy. nayka. com. ua/index. php?operation=1&iid=790
Калініченко О. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту [Текст] / О. І. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості збірник науково-практичних статей. – 2011. – №33. – С. 181-186.
Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємства промисловості: формування, оцінка, управління [Текст] / Є. В. Лапін // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2007. – №1. – Т. 2. – С. 63-71.
Лук’янихін В. О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком [монографія] / В. О. Лук’янихін // – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 314 с.
Метеленко Н. Г. Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. Г. Метеленко // Ефективна економіка. – 2010. – №7. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=261
Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки (Аналітична записка). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/807/
Прокопенко О. В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності [монографія] / О. В. Прокопенко // Суми: Вид-во СумДУ. – 2010. – 395 с.
Юхновський І. В. Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування [Текст] / І. В. Юхновський // Український соціум. – 2010. – №2. – С. 159 – 171.
Юшкевич О. О. Впровадження системи екологічного менеджменту як ефективний інструмент розвитку підприємств [Текст] / О. О. Юшкевич, А. В. Мала // Інноваційна економіка. – 2012. – №5. – С. 93-96.
Аристархов П. В. Развитие концепции экономического потенциала предприятия в разрезе целевого подхода [Электронный ресурс] / П. В. Аристархов // Материалы международной заочной научно-практической конференции Экономика и управление: проблемы и решения. Часть II. – Новосибирск, 2011. – С. 16-24. Режим доступа: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/624-2012-01-17-14-09-52
Дорошенко Ю. А. Экономический потенциал территории [Текст] / Ю. А. Дорошенко // СПб.: Химия. – 1997. – 237 с.
Иванов Е. Потенциал предприятия СССР/ Е. Иванов // Плановое хозяйство. – 1977. – № 6. – С. 4-11.
Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия: [Монография] / Е. В. Лапин // Сумы: ИТД «Университетска книга». – 2002. – 310 с.
Минаева О. А. Структурные элементы экономического потенциала организации / О. А. Минаева // Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике: межвуз. сб. науч. тр.; под ред. проф. Г. С. Мерзликиной / ВолгГТУ. – Волгоград: Изд-во ВолгГТУ. – 2006. – Вып. 13.
Науменко О. А. Ценностные ориентации инвайронментализма [Электронный ресурс] / Теоретический журнал «Credo new». Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/892/62/
Портер М. Конкуренция [Пер. с англ.] / М. Портер // М.: Изд. дом «Вильямс». – 2000. – С. 357, 360.
Фальцман В. К. Потенциал предприятия СССР [Текст] / В. К. Фальцман // Вопросы прогнозирования. – М.: Экономика. – 1987. – 214 с.
Фигурнов Э. Б. Потенциал предприятия социалистического общества [Текст]/ Э. Б. Фигурнов // Политическое самообразование. – 1982. – № 1. – С. 5-12.
Хачатуров Т. С. Эффективность социалистического общественного производства [Текст] / Т. С. Хачатуров // Вопросы экономики. – 1980. – № 7. – С. 3-16.
Хейман С. А. Производственный и научно-технический потенциал СССР [Текст]/ С. А. Хейман // Вопросы экономики. – 1982. – №12. – С. 13-22.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.984: 658.5
Бойченко К. С.
Віртуальне підприємство як фактор підвищення результативності бізнес-проектування (c. 205 - 209)

У статті досліджено організаційні та функціональні аспекти створення віртуального підприємства як нової організаційної форми ведення бізнесу для найкращого задоволення вимог споживачів. Обґрунтована актуальність створення віртуальних компаній з метою підвищення ефективності бізнес-проектування. Виокремлено основні складові процесу реалізації бізнес-проекту з утворенням віртуального підприємства. Визначено переваги бізнес-проектування за допомогою створення віртуального підприємства. Запропоновано основні напрями підвищення ефективності реалізації бізнес-проекту шляхом створення віртуальної компанії
Ключові слова: віртуальне підприємство, віртуальна корпорація, бізнес-проект, бізнес-план, кластер, ризик, мережа
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Бойченко Катерина Степанівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра фінансів підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: boychenka@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 337

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бойченко К. С. Віртуальне підприємство як фактор підвищення результативності бізнес-проектування // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 205–209.

Список використаних у статті джерел

Бабкин Ф. В. Электронная коммерция и новые организационные формы компаний // Менеджмент в России и за рубежом. № 1, 2009 г. – С. 121 – 129.
Гощинський А. Віртуальні кластери як об’єкти інтегрованого маркетингового управління / А. Гощинський // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 2. – С. 47 – 50.
Громов А. Технологии для виртуального предприятия / А. Громов, М. Каменова // Открытые системы. – 2000. – № 4.
Иванов Д. А. Логистика. Стратегическая кооперация / Д. А. Иванов. – М.: Вершина, 2006. – 176 с.
Катаев А. В. Виртуальные предприятия – новая ступень в организации НИОКР//Стратегические аспекты управления НИОКР в условиях глобальной конкуренции: Отчет по НИР № 01.2. 00100692. Таганрог: ТРТУ, 2008. – С. 7-12.
Ларин Ф. Продюсирование бизнес процессов [Электронный ресурс] / Ф. Ларин // БИГ-Петербург. – 2003. – Режим доступа: http://www.big.spb.ru.
Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – №3, – С. 23.
Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: Знання, 2007. – С. 35-37.
Подчасова П. Т. Віртуальні підприємства як сучасна форма організації виробництва / П. Т. Почасова // Збірник наукових праць МННЦ ІТІС. – 2009. – Вип. 14. – С. 24 – 45.
Тарасов В. Б. Предприятия XXI века: проблемы проектирования и управления // Автоматизация проектирования. – 1998. – № 4, – С. 10
Тимашoва Л. А. Интеллектуальная система поиска партнеров виртуальных предприятий / Л. А. Тимашoва // Управляющие системы и машины. – 2006. – № 1. – C. 52 – 68.
Davidow W. H. The virtual corporation: Structuring and revitalizing the corporation for the 21st century / W. H. Davidow, M. S. Malone. – New York: Harper business, 1993.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005:006.83:631.11
Буряк Р. І.
Розвиток систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств на основі удосконалення методики їх аудиту (c. 210 - 215)

У статті розглянуто науково-практичні питання поліпшення систем менеджменту якості на основі їх аудиту, досліджено проблему удосконалення методичних підходів щодо проведення аудиту систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств. Визначено зміст аудиту системи менеджменту якості, запропоновано визначення поняття «аудит системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства». Обґрунтовано завдання аудиту системи менеджменту якості аграрного підприємства. Здійснено аналіз основних видів аудиту системи менеджменту якості та розроблено алгоритм процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства. Удосконалено методику аудиту і сформовано комплекс показників для визначення результативності й ефективності процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства. Розроблено методичні підходи щодо оцінки витрат праці на проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства.
Ключові слова: якість, система менеджменту якості, аграрні підприємства, аудит систем менеджменту якості, методика аудиту, внутрішній аудит системи менеджменту якості
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Буряк Руслан Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: ruslan1212@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 447

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Буряк Р. І. Розвиток систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств на основі удосконалення методики їх аудиту // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 210–215.

Список використаних у статті джерел

Джуран Д. Все о качестве: Зарубежный опыт/ Д. Джуран. Выпуск 2. Высший уровень руководства и качество. – М., Изд-во стандартов, 1993. – 45 с.
Должанський А. М. Системи управління якістю/ А. М. Должанський, Н. М. Очеретна, І. М. Ломов. – Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А. Л. », 2009. – 390 с.
Калита П. Я. Главное звено. Деловая лирика и публіцистика. Издание пятое, дополненное/ П. Я. Калита. – К.: Украинская асссоциация качества. – 2011. – 220 с.
Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління: ДСТУ ISO 19011: 2003 – [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с. – (Національні стандарти України).
Момот А. И. Экономический механизм управления качеством/ А. И. Момот. – Донецкий национальный технический университет. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 384 с.
Окрепилов В. В. Всеобщее управление качеством. Учебник. / В. В. Окрепилов. – СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1996. – 454 с. Кн. 1.
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ІSO 9000-2007 – [Чинний від 2008-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Національні стандарти України).
Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ІSO 9001: 2009 – [Чинний від 2009-09-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с. – (Національні стандарти України).
Українська асоціація якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.uaq.org.ua].
Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник / М. І. Шаповал. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 65.012.4 (477)
Васильківський Д. М.
Трансформація періодів планування підвищення економічного потенціалу в системі стратегічного управління підприємством (c. 216 - 220)

У статті розглянуто сучасні аспекти формування ефективної системи планування підвищення економічного потенціалу підприємства. Автором обґрунтовується впровадження системного підходу до планування та розділення планів по різних рівнях з їх подальшою інтеграцією в єдину систему. Доводиться, що тільки багаторівнева система планування на підприємстві здатна інтегрувати в себе систему планування підвищення економічного потенціалу. Пропонується систему стратегічного планування підвищення економічного потенціалу, подібно до усієї системи управління підприємством, представляти у вигляді трьох супідрядних контурів: контуру стратегічного планування, контуру тактичного планування і поточного (оперативного) планування.
Ключові слова: економічний потенціал, система планування, стратегічне планування, довгострокові плани, багаторівневе планування, контури планування, прогнозування.
Рис.: 1. Бібл.: 11.

Васильківський Дмитро Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: vasilkivsky@yandex.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1576

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Васильківський Д. М. Трансформація періодів планування підвищення економічного потенціалу в системі стратегічного управління підприємством // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 216–220.

Список використаних у статті джерел

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения) / Л. И. Абалкин. – М.: Экономика, 2001. – 151с.
Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л. И. Евенко: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
Анчишкин А. И. Прогнозирование роста социалистической экономики / А. И. Анчишкин. – М.: Экономика, 1984. – 196 с.
Воронкова А. Е. Проблемы конкурентоспособного потенциала предприятия / А. Е. Воронкова, В. Н. Пономарев, Г. И. Дибнис. – К.: Техника, 2000. – 152 с.
Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. Кинг, Д. Клилланд. – М.: Прогресс, 1982. – 339 с.
Коттлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Коттлер. – М.: Прогресс, 1990. – 733 с.
Свободин В. И. Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия и оценка эффективности его использования / В. И. Свободин // Вести статистики. – 2004. – № 10. – С. 7-12.
Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2003. – с. 357 с.
Фигурнов Э. Б. Производственный потенциал социалистического общества / Э. Б. Фигурнов // Политическое самообразование. – 1982. – № 1. С. 15-19.
Черников Д. А. Эффективность использования производственного потенциала и конечные народнохозяйственные результаты / Д. А. Черников // Экон. науки. – 2001. – №10. – С. 14-18.
Шевченко Д. К. Проблеми ефективності використання економічного потенціалу / Д. К. Шевченко. – Запоріжжя: КПУ, 2004. – 138 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657.6:330.145:658.1
Камінська Т. Г.
Комплексний господарський контроль кругообігу капіталу підприємства (c. 221 - 225)

У статті розглянуто основні питання та проблеми побудови системи комплексного господарського контролю кругообігу капіталу підприємства. Досліджено погляди вчених на різні аспекти контролю капіталу на підприємствах України. Обґрунтована необхідність комплексного та системного контролю кругообігу капіталу. Доведено, що комплексний господарський контроль доцільно проводити відповідно до проходження капіталом стадій його кругообігу, починаючи з його формування. Автором визначено, що при проведенні контролю кругообігу капіталу необхідно розглядати процеси його формування і розвитку, з одного боку, і процеси його функціонування – з іншого, виділяючи, таким чином, генетичну і функціональну складові капіталу. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність комплексного контролю на підприємствах, а також дотримання при здійснені комплексного господарського контролю послідовності стадій кругообігу капіталу.
Ключові слова: господарський контроль, кругообіг капіталу, методика, комплексність, система контролю.
Рис.: 1. Бібл.: 11.

Камінська Тетяна Григорівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15., Київ, 03041, Україна)
Email: ktg8@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 447

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Камінська Т. Г. Комплексний господарський контроль кругообігу капіталу підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 221–225.

Список використаних у статті джерел

Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства: [монографія] / [Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Д. Большакова, Г. О. Кравченко, Г. І. Никонович] / за ред. проф. Є. В. Мниха. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2005. – 232 с.
Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.
Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: елементи організації системи / Т. А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2008 – № 1 (43). – С. 28.
Виговська Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: [монографія] / Н. Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.
Виговська Н. Г. Моделювання структур внутрішньогосподарського контролю на акціонерних товариствах (стаття 1) / Н. Г. Виговська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. –2005. – № 2 (32). – С. 79-89.
Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління [монографія] / Є. В. Калюга. – К.: 2003. – 360 с.
Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності \"Облік і аудит\" вищих навчальних закладів / [Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І.] / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП \"Рута\", 2002. – 544 с.
Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [монографія] / М. Д. Корінько. – К.: ДП “Ін форм.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.
Максімова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку / В. Ф. Максімова. – К: АВРІО, 2005. – 264 с.
Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с.
Сук Л. К. Контроль і ревізія / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К.: Університет «Україна», 2006. – 275 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.341: 656.6
Ковбатюк М. В., Шкляр В. В.
Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту (c. 226 - 231)

У статті проведено дослідження впливу факторів мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту. Розроблено класифікацію факторів, яка включає дві класифікаційні групи – регіональні та галузеві фактори. Регіональні фактори впливу визначаються відповідно до стану розвитку регіону, а галузеві охоплюють стан розвитку галузі, міжгалузеві взаємовідносини, стан транспортної мережі та інституційні фактори. Обґрунтовано доцільність використання запропонованої класифікації при прийнятті управлінських рішень щодо ефективної діяльності підприємства.
Ключові слова: фактор, мезорівень, класифікація, галузь, регіон, підприємства водного транспорту.
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Ковбатюк Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Кирилівська, 9, каб. 19, Київ, 04071, Україна)
Email: mvkov58@gmail.com
Шкляр Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Кирилівська, 9, каб. 19, Київ, 04071, Україна)
Email: viktoriya_shklyar@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1576

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ковбатюк М. В., Шкляр В. В. Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 226–231.

Список використаних у статті джерел

Акимова О. В. Факторы влияния на транспортный процесс в системе трампового судоходства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/SND/Tecnic/4_akimova.doc.htm.
Боняр С. М. Судоходство река-море: проблемы развития судовладельческих компаний. Научная монография. Одесса. ИПРЭЭИ НАН Украины, 2009 – 288 с.
Захарова О. В. Фактори впливу на формування та розвиток потенціалу світової транспортної системи [Електронний ресурс] / О. В. Захарова // Економічний простір. – 2011. – №51. – С. 5 – 13. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_51/zmist.htm.
Коба В. Г., Гладка І. В. Шляхи виходу з економічної кризи судноплавних компаній України / В. Г. Коба, І. В. Гладка // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2012. Вип. 2 (14). – С. 67-72.
Липинська О. А., Крисюк Л. М. Торговельне судноплавство України: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Липинська, Л. М. Крисюк // Економічні інновації. – 2012. – Вип. 47. – С. 99-107. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Ei/2012_47/PDF/10_Lipin.pdf.
Маляр С. Б. Класифікація деструктивних факторів економічної безпеки підприємств портової діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Rmugt/2010_32/Files/3210.pdf.
Щербина В. В. Методичні засади оцінки інтеграції судноплавних та стивідорних компаній в умовах глобалізації світової торгівлі [Електронний ресурс] / В. В. Щербина // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – №26. – С. 51-55. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Natural/Vetp/2009_26/index.html.
Белкина О. В. Проблемы организации процесса управления стратегией развития в сфере судоремонта [Електронний ресурс] / О. В. Белкина // Проблемы современной экономики. – 2010. – №1 (33). – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3038.
Аналітична записка \"Щодо перспектив створення морських кластерів в Одеській області\" [Електронний ресурс].
Кластери водної транспортної логістики (портові кластери) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina/2012-study/perspektivni-napryamki-klasterizacii-vodnikh-resursiv/klasteri-vodnoi-transportnoi-logistiki-portovi-klasteri/


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331.421
Семенченко А. В.
Управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку організації (c. 232 - 236)

У статті розглянуті ключові аспекти управління кадровою безпекою, визначені фактори впливу на особливості управління кадровою безпекою організації. Відзначено, що до об’єктивних належать фактори, дія яких не залежить від господарської поведінки конкретних працедавців, тому вони мають прагнути нейтралізувати їх спеціальними методами. У роботі досліджені стратегічні цілі і пріоритети, які знижують кадрову безпеку сучасного підприємства. Виявлено, що впливовим фактором зниження кадрової безпеки виступає неефективність системи управління персоналом організації. Стосовно до предметної області вплив проявляється в двох формах: на стратегічному та оперативному рівнях управління. Також виявлені загрози кадровій безпеці організацій у сферах, найбільш значущих для України, відповідно до галузевої специфіки та у різних сферах професійної діяльності, яка визначає вірогідність реалізації факторів загроз.
Ключові слова: безпека організації, кадрова безпека, економічна безпека, управління кадровою безпекою.
Табл.: 2. Бібл.: 8.

Семенченко Андрій Володимирович – кандидат економічних наук, викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: semenchenko_av@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1478

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Семенченко А. В. Управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку організації // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 232–236.

Список використаних у статті джерел

Абрамов А. М. Системы управления доступом / Абрамов А. М., Никулин О. Ю., Петрушин А. Н. – М.: Оберег-РБ, 1998. – 190 с.
Алавердов А. Р. Управление персоналом в коммерческом банке. – М.: «Симинтэк», 1997. – 256 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.; За ред. Гейця В. М.: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.
Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. – СПб.: «Алетейя», 1999. – 138 с.
Чумарин И. Г. Что такое кадровая безопасность компании? // Кадры предприятия. – №2. – 2003. – С. 25-32.
Алавердов А. Р. Управление кадровой безопасностью организации. – М.: Маркет ДС, 2010. – 176 с.
Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: Монографія / Кириченко О. А., Сідак В. С. та ін. . – К.: Університет «Крок», 2008. – 403 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.512
Сєрова І. А., Свидло Г. І.
Концептуальна схема управління витратами промислового підприємства (c. 237 - 242)

У статті на основі аналізу підходів та принципів управління витратами визначена загальна схема управління, яка дозволяє виокремити як інформаційну базу дослідження, так і послідовність взаємозв’язаних дій щодо формування концептуальної схеми управління витратами підприємства. Урахування умов невизначеності для точки, інтервалу та площини беззбитковості через систему збалансованих показників дає можливість урахувати різновекторність можливих дій щодо вибору оптимальних способів управління витратами підприємства.
Ключові слова: витрати, беззбитковість, управління витратами, система збалансованих показників
Рис.: 6. Бібл.: 8.

Сєрова Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики і економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: irina.cevaro@gmail.com
Свидло Ганна Ігорівна – викладач, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: annanaumova84@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1526

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Серова И. А., Свидло А. И. Концептуальная схема управления затратами промышленного предприятия // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 237–242.

Список використаних у статті джерел

Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. / В. В. Пастухова. – К. : Київ. нац. торг. –екон. ун-т, 2002. – 302 с.
Переверзев Н. А. Управление предприятием на основе системы ключевых показателей эффективности // Управление корпоративными финансами. –2005. – №5. – С. 50 – 58. Режим доступу до журн. http://grebennikon.ru/cat-j-13-10-2-1-3.html. – Назва з екрана.
Логинов Г. В. Анализ безубыточности строительного производства: сущность, особенности проведения / Г. В. Логинов, С. Н. Костюкова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1(13) / Відповідальний редактор д. е. н. , проф. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. С. 1-10.
Логинов Г. О. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г. О. Логинов, Е. В.Попов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004, – №2. Режим доступа к журн. http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html. – Название с экрана.
Клевцова Н. В. Установление целевых ориентиров в контексте экономических методов управления предприятием / Н. В. Клевцова. – Финансы и бизнес. – 2007. – № 2. С. 12-19.
Клепиков А. С. Разработка системы мониторинга научно-технической деятельности на основе сбалансированной системы показателей / А. С. Клепиков, В. В. Гордиевских , Е. Г. Чистякова, О. В. Лукша. [электронный ресурс] http://scc. tpu. ru/ download/articles/ article3. doc. – Название с экрана.
Череп А. В. Управління витратами суб\'єктів господарювання : монографія. Ч. 1 / А. В. Череп. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 364 с.
Юданов А. Ю. Теория крупного предприятия и перспективи развития российской экономики / А. Ю. Юданов // Мировая экономика и международние отношения, №7, 2001. – С. 23-33.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.144.2
Ситник Г. В.
Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та сучасні погляди (c. 243 - 254)

У статті досліджується еволюція концепцій цільової функції підприємства в контексті зміни поглядів на природу фірми, умов господарювання. Визначено основні чинники її формування, проаналізовано зміст домінуючих на сучасному етапі підходів до її визначення. На основі проведеного аналізу обґрунтовано цільову функцію підприємства, адекватну сучасному рівню розвитку суспільства та підприємництва, яка надалі виступатиме головним орієнтиром при виробленні стратегії підприємства та системи його фінансових планів.
Ключові слова: цільова функція підприємства, максимізація прибутку, стійке економічне зростання, ціннісно-орієнтоване управління, агентська теорія, теорія зацікавлених сторін, фінансові цілі
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 50.

Ситник Ганна Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: anna_sytnik@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1809

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ситник Г. В. Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та сучасні погляди // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 243–254.

Список використаних у статті джерел

Маршалл А. Принципы экономической науки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. gumfak. ru/econom_htm/marchalecontent. shtml/.
Berle A. A. The Modern Corporation and Private Property. / A. A. Berle, G. C. Means – N. Y.: Macmillan, 1932. – 380 р.
Баумоль У. Дж. Эмпирические методы и оптимально несовершенные решения. / У. Дж. Баумоль, Р. Э. Квандт // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы. – Под общ. ред. В. М. Гальперина. – СПб: Экономическая школа, 2000. – 534 c.
Williamson Oliver E. Corporate Control and Business Behavior. / Oliver E. Williamson. An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise Behavior, 1970. – 196 р.
Коуз Р. Г. Природа фирмы (1937) // Вестник СПбГУ. сер. «Экономика», 1992, вып. 4, с. 72 – 86.
Коуз Р. Г. Проблема социальных издержек (1990) // Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД» при участии изд. «Catallaxy», 1993. С. 87 – 141.
Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – 385 с.
Abrams F. Management Responsibilities in a Complex Word / F. Abrams. Business Education for Competence and Responsibility, University of North Carolina Press. – Chapel Hill, N. C., 1954.
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах. Т. 1. / И. А. Бланк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2011. – 656 с.
Смолін, І. В. Стратегічне планування розвитку організації: Монографія. / І. В. Смолін. – К.: КНТЕУ, 2004. – 344 с.
Machan Tibor R. Stakeholder VS Shareholder Theory of the Ethics of Corporate Management. / Tibor R. Machan // Economics and Business Research. – 2009. – vol. 1. – №1. – P. 12-20.
Smith H. Jeff. The Stakeholder VS Shareholder: Debate. / H. Jeff Smith // Management Review. – 2003. – 15 july.
Younkins E. W. Stakeholder as Shareholder. / E. W. Younkins. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreemanonline.org/features/stakeholders-as-shareholders/.
Львов Д. С. Институциональный анализ корпоративной формы предприятия. / Д. С. Львов, В. Г. Гребенников, Б. А. Ерзнкян. // Экономическая наука современной России. – 2000. – № 3-4. – С. 5-21.
Mayo E. The Social Problems of an Industrial Civilization. / Е. Mayo. – L.: Rouiiegde, 1949. – 148 p.
Бернар Ч. Функции руководителя. Власть, стимулы и ценности в организации. / Ч. Бернар. – пер с англ. В. Кошкина. – М.: Социум, ИРИСЭН. – 336 с. – (Актуальная классика менеджмента).
Cyert R. M. Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs / R. M. Cyert, I. Y. March. – N. I.: Prentice Hall, 1963. – 68 p.
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов. / Р. Брейли, С. Майерс – Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 1997. – 823 с.
Ченг Ли Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ф. Ли Ченг, Дж. И. Финнерти – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 с.
Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента. / Дж. К. Ван Хорн, М. Джон Вахович (мл.). – 11-е изд., пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 992 с.
Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. – 2-е изд., стер. – пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 576 с. – (Серия «Мастерство»).
Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент/ В. П. Савчук – К.: Издательский дом «Максимум», 2006. – 884 с.
Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоуори. – Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
Шерер Ф. Структура отраслевых рынков. / Ф. Шерер, Д. Росс – М.: ИНФРА-М, 1997. – 698 c. – (Серия «Университетский учебник»).
Портер М. Е. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. / М. Е. Портер. – пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.
Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структуры, процессы / Дж. Л. Гибсон, Дж. Иванцевич, Дж. X. Донелли. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
Друкер П. Практика менеджмента. / П. Друкер. – пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 400 с.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф – М.: Прогресс, 1985. – 278 с.
Carroll A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders // Business Horizons. 1991. Vol. 34. N 4 – Р. 39-48
Благов Ю. Е. Эволюция концепции КСО и теория стратегического управления. / Ю. Е. Благов. // Вестник С. – Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. – 2011. – Вып. 1. – С. 3-26.
Повестка дня на XXI век. Глава 4 (часть 1). Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, 1992 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. un. org/ru/documents/decl-conv/conventions/agenda21. shtml.
Penrose E. T. Research on the business firms: Limits to growth and size of firms / E. T. Penrose // American Economic Review. – 1955. – №45 (2). – Р. 531-543.
Хиггинс Р. С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес – решений. / Р. С. Хиггинс. – пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 464 с.
Berle A. A. For whom corporate managers are trustees: A note. / A. A. Berle // Harvard law Review. – 1932. – № 45. – Р. 1365-1372.
Dodd E. M. For whom corporate managers are trustees: A note. / E. M. Dodd // Harvard law Review. – 1932. – № 45. – Р. 1145-1163.
Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. / R. E. Freeman. – Marshfield, MA: Pitman Publishing, 1984. – 275 р.
Porter M. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. /М. Porter, М. Kramer // Harvard Business Review. – 2006. – Vol. 84. – N 12. – P. 78 – 92.
Porter M. Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – and Unleash a Wave of Innovation and Growth. / М. Porter, M. Kramer // Harvard Business Review. – 2011. – Vol. 89. – N 1/2. – P. 62 – 77.
Burke L. How Corporate Social Responsibility Pays off / L. Burke, J. Logsdon // Long Range Planning. – 1996. – Vol. 24. – N 4. – P. 495 – 502.
Husted B. Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms. /B. Husted, D. Allen // Long Range Planning. – 2007. – Vol. 40. – P. 594 – 610.
Post J. Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth. / J. Post, L. Preston, S. Sachs – Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2002. – 376 р.
Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія. / М. Г. Бойко. – К.: КНТЕУ, 2010. – 524 с.
Кузнецова Н. В. Финансово-промышленные группы японского типа. / Н. В. Кузнецова. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – №4. – C. 23-35.
Чухно А. А. Сучасні економічні теорії. / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко / За ред. А. А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с. – (Вища освіта XXI століття).
Rowley T. J. Moving Beyond Diadic Ties: a Network Theory of Stakeholder Influences. / T. J. Rowley // Academy of Management Review. – 1997. – Vol. 22. – № 4. – P. 887-910.
Mitchel R. K. Towward a Teory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. / R. K. Mitchel, B. R. Agle, D. J. Wood // Academy of Management Review. – 1997. – Vol. 22. – № 4. – P. 853-886.
Пешке К. – Х. ORDO SOCIALIS. Экономика в свете христианского социального учения. /К. – Х. Пешке. Пер. с нем. Шиллера М., Песенко В. – М.: Духовная библиотека. ORDO SOCIALIS. – №7. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www. agnuz. info/tl_files/library/books/Ordo_socialis/.
Кисова А. Е. Генезис идей экономического роста и его гуманизации. //Экономические науки. – 2011. – №1. – С. 51-54.
Дмитренко Г. Концепция антропосоциального управления обществом. / Г. Дмитренко // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – № 2. – С. 61-82.
Князева Е. Н. Случайность, которая творит мир: новые представления о самоорганизации в природе и обществе. // В поисках нового мировидения. / Е. Н. Князева, И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. – М.: Знание, 1991. – (Серия «Философия и жизнь». – №7). – С. 3-31.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.6
Тельнова Г. В.
Особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур (c. 255 - 260)

У статті розглянуто особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур. На основі узагальнення підходів дано авторське бачення корпорації, суті корпоративного управління, визначення інтегрованої корпоративної структури та фінансів ІКС як економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів юридично самостійних суб’єктів господарювання, які входять до складу ІКС та кожен з яких керується власними інтересами, проте їх спільна діяльність підпорядковується єдиній меті, що стоїть перед ІКС. Відповідно до результатів досліджень визначено управління фінансовими ресурсами ІКС, як процес впливу на фінансові відносини ІКС з метою змінити їх у відповідності до пріоритетних напрямків діяльності ІКС, в тому числі через застосування фінансового менеджменту. У свою чергу, фінансовий менеджмент ПКС можна визначити як комплексний практичний вплив на колектив працівників фінансових служб ПКС, які входять до складу ІКС, з метою розробки й реалізації управлінських рішень, спрямованих на найбільш сприятливе формування, розподіл і використання фінансових ресурсів ІКС під контролем головної компанії ІКС. Зроблено акцент на необхідності узгодженості управління фінансовими ресурсами підприємств корпоративної структури.
Ключові слова: корпорація, інтеграція, підприємство, інтегрована корпоративна структура, фінанси, фінансовий менеджмент, корпоративне управління
Рис.: 2. Бібл.: 10.

Тельнова Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
Email: anntelnova2@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1494

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тельнова Г. В. Особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 255–260.

Список використаних у статті джерел

Федулова Л. І. Інтеграційні процеси корпоративних структур: можливості для інноваційного розвитку економіки України// Економіка і прогнозування. – 2007. – №3 – С. 9-31.
Чорна О. Ю. Інтегровані структури промисловості: сутність, поняття, класифікація// Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Збірник наукових праць. – 2010. – № 22 – 208 с.
Пилипенко А. А. Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу [Текст] / А. А. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – 2008. – № 82. – С. 84-91.
Суржик В. Г. Роль корпоративного управління в умовах трансормації економіки / В. Г. Суржик // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 2 (10). – С. 139-144.
Уманців Ю. М. Інституційні основи формування інтегрованих корпоративних структур // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 62-71.
Ганущак-Єфіменко Л. М. Імітаційна модель управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі/ Людмила Ганущак-Єфіменко// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6 (96) – С. 73-79.
Козенкова Т. А. Концептуальные и методологические основы управления финансами интегрированных предпринимательских структур: автореф. дис. . . . д-ра экон. наук: спец. 08.00. 10 / Т. А. Козенкова. – М., 2009. – 72 с.
Буряк П. Ю. Контури фінансових відносин у контексті інтегрованих підприємницьких структур: сучасний вимір / П. Ю. Буряк, О. В. Лівіновська //
Селіверстова Л. С. Фінансова діяльність корпорацій: сутність та особливості / Л. С. Селіверстова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, Т. 1. – С. 190-193.
Кизим Н. А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем / Н. А. Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 108 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 659.126
Файвішенко Д. С.
Маркетингова стратегія бренд-менеджменту (c. 261 - 265)

У статті доведено, що завдання вироблення маркетингової стратегії є процесом пошуку інструментів і механізмів створення сильних брендів, поєднання яких забезпечує максимальний економічний ефект у даній ринковій ситуації та у перспективі.
Ключові слова: бренд-менеджмент, брендинг, оптимізація, торговельна марка, економічний ефект
Бібл.: 10.

Файвішенко Діана Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу і комерційної справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: conference.org@list.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 488

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Fayvishenko D. S. Marketing strategy of brand management // The Problems of Economy. – 2013. – №1. – C. 261–265.

Список використаних у статті джерел

Дэвис С. М. Управление активами торговой марки: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 272 p.
Кендюхов О. В. Критерії оцінки ефективності реалізації функцій бренду / О. В. Кендюхов, Д. С. Файвішенко // матер. X-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених [Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка], (м. Донецьк, 25-26 березня 2010 р.). Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. – Т. 2. – p. 186-190.
Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость / Э. Райс, Дж. Траут: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004. – 256 p.
Чармессон Г. Торговельная марка: как создать имя, которое принесет миллионы: Пер. с англ. Л. Корпан. – СПб.: Питер, 1999. – 224 p.
Яненко М. Торговые марки в товарной политике фирмы. – СПб.: Питер, 2005. – 240 p.
Aaker D. A. Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name / D. A. Aaker. – The Free Press: New York, London, Toronto, Sydney, 2005. – 299 p.
Aaker J. Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs / J. Aaker, V. Benet-Martinez, J. G. Berrocal // Journal of Personality and Psychology. – 2001. – № 3. – P. 492 – 508
Keller K. L. Branding and Brand Equity / K. L. Keller. – Marketing Science Institute: Cambridge, Massachusetts, 2002. – 86 p.
World Financial Group Inc (WFG), World Financial Group Company – Worldfinancialgroup.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Wheeler A. Designing Brand Identity / А. Wheeler. – New Jersey: John Wiley & Sons, Hoboken, 2003. – 229 p.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.133/138
Скоробогатова Т. М.
Цінність і вартість як категорії: співвідношення понять, логістичний аспект порівняння (c. 266 - 270)

У статті аналізується співвідношення понять «вартість» і «цінність» як наукових категорій. Розглядаються питання їх об'єктивності, схильності впливу регіональних факторів, керованості, ролі при формуванні зв'язків. Визначається логістика як послуга, що створює цінність товару, втілювану в його вартості. У сучасних умовах підвищується роль сервісної логістики, що оптимізує управління людськими потоками різної цільової спрямованості. При цьому особливе значення на сьогоднішній момент в соціальному плані набуває розвиток медичної логістики. Отже, логістика, об'єднуючи соціальний та економічний підходи до аналізованих понять, забезпечує більш цілісний погляд на них. Таке становище призводить до холістичності сприйняття категорій індивідами і суспільством в цілому.
Ключові слова: категорії, цінність-характеристика, цінність-об\'єкт, вартість, ланцюг вартості, цінність зв\'язків, континуум, логістика.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Скоробогатова Тетяна Миколаївна – доктор економічних наук, кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, Київ, 02000, Україна)
Email: stn57@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1408

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Скоробогатова Т. Н. Ценность и стоимость как категории: соотношение понятий, логистический аспект сравнения // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 266–270.

Список використаних у статті джерел

Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. – Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.
Лайсонс К. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок / К. Лайсонс, М. Джиллингем. – Пер. с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 798 с.
Проценко О. Д. Логистика и управление цепями поставок – взгляд в будущее: макроэкономический аспект / О. Д. Проценко, И. О. Проценко. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 192 с.
Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс. – Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
Шехтер Д., Логистика. Искусство управления цепочками поставок / Д. Шехтер, Г. Сандер. – М.: Претекст, 2008. – 240 с.
Коваленко А. А. Социально-экономические аспекты механизма управления инновациями / А. А. Коваленко // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2011. – № 1. – С. 100-111.
Могилевская С. Девочки, книга для вас / С. Могилевская. – М.: Детская литература, 1967. – 441 с.
Курбанов А. Концепция военной логистики в современных социально-экономических условиях / А. Курбанов, А. Мостовой, М. Мартынов // Логистика. – 2012. – № 10. – С. 55-58.
Крикавський Є. В. Маркетинг і логістика: 20 років поруч чи разом / Є. В. Крикавський / Тези доповідей IХ міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Національний університет “Львівська політехнiка” – 2012. – С. 5-6.


Розділ: Економічна теорія
УДК 658.511
Боярина Т. В., Кашубіна Ю. Б.
Удосконалення класифікації ефективності на основі системного підходу (c. 271 - 276)

У статті розглянуто сутність класифікації ефективності, проведено критичний аналіз існуючих класифікаційних ознак та виявлено найбільш розповсюджені недоліки у процесі поділу ефективності на види. Доведено, що ефективність як категорія з поліморфним характером вимагає дослідження на основі системного підходу. На основі цього удосконалено класифікацію ефективності, яка враховує масштаби діяльності системи й елементи оцінки. Визначено основні класифікаційні ознаки поділу ефективності: сфера суспільного життя, вид діяльності, функціональна спрямованість діяльності, організаційна структура, характер ефекту, база порівняння, момент здійснення розрахунку.
Ключові слова: класифікація, ефективність, види ефективності, ефективність підприємства, системний підхід.
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Боярина Тетяна Василівна – старший викладач, кафедра фінансів і кредиту, Інститут ділового адміністрування (вул. Димитрова, 81а, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086, Україна)
Email: botava-85@mail.ru
Кашубіна Юлія Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор, з науково-педагогічної та виховної роботи, Криворізький національний університет (вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, Україна)
Email: kashubina@knu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 396

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Боярина Т. В., Кашубіна Ю. Б. Удосконалення класифікації ефективності на основі системного підходу // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 271–276.

Список використаних у статті джерел

Братанич М. В. Класифікація видів і форм прояву ефективності / М. В. Братанич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/
Говорушко Т. А. Ефективність як економічна категорія / Т. А. Говорушко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/
Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2005. – 528с.
Економіка підприємства: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул та ін]; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – [вид. 4-те, перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.
Економіка підприємства: підручник / [Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М. та ін.] / за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680 с.
Ковальчук І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679 с.
Моцна І. В. Теоретичні аспекти визначення сутності понять «ефективності виробництва» та «ефективність функціонування підприємства» / І. В. Моцна // Комунальне господарство міст. – 2011. – Випуск 100. – С. 207-215.
Подольчак Н. Ю. Поняття та види ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств / Н. Ю. Подольчак // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – №606. – С. 203-211.
Сенічкіна О. М. Сутність поняття «Економічна ефективність» / О. М. Сенічкіна // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2011. – №3. – С. 139-145.
Ховрак І. В. Дискусійні питання щодо трактування економічної сутності та змісту дефініції «ефективність функціонування» корпоративних структур / І. В. Ховрак // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – №2 (16). – С. 56-60.
Экономика предприятия / подред. Е. Л. Кантора. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с.
Экономика предприятия: учеб. пособие / [В. П. Волков, А. И. Ильин, В. И. Станкович и др.]; под. общ. ред. А. И. Ильина, В. П. Волкова. – М. : Новое знание, 2003. – 677 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 168.4:005
Гречина І. В.
Загальнотеоретичні підходи до розробки концепції потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи (c. 277 - 282)

У статті розкривається сутність потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи, визначаються його основні складові та розкривається їх зміст для потреб аналітичної ідентифікації. Пропонується концепція потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів підприємства, відмінною рисою якої є дотримання критерію модальності, що дозволяє розглядати потенціал взаємодіючих процесів економічної системи з точки зору необхідного, реального або можливого рівнів реалізації та відповідних напрямків потенціації: структуралізм (структуризація); реконструкція або конструкціонізм (конструювання).
Ключові слова: потенціал взаємодіючих процесів, економічна система, економічний потенціал, ресурсний потенціал, виробничий потенціал, маркетинговий потенціал, потенціалогічний аналіз, концепція
Рис.: 1. Бібл.: 28.

Гречина Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра контролю і АГД, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: grechinaIra@i.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 411

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гречина І. В. Загальнотеоретичні підходи до розробки концепції потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 277–282.

Список використаних у статті джерел

Гречина І. В. Структурні складові потенціалу економічної системи [текст] / І. В. Гречина // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна: збірник наукових праць: Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна». – 2011. – вип. 81. – с. 42 – 45
Гречина І. В. Семантика законов энвироники при исследовании потенциала экономических систем [текст] / І. В. Гречина // Бизнес Информ. – 2011. – № 2. – Т. 1. – С. 58 – 61.
Блонська В. І. Формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємств торгівлі [текст] / В. І. Блонська, Р. О. Чижовський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? Вип. 20.3. – с. 179 – 185
Мізюк Б. М. Особливості формування клієнтськоорієнтованої стратегії управління економічним потенціалом на торговельному підприємстві [текст] / Б. М. Мізюк, О. О. Ільчук // Економіка і управління. – 2011. – №3. – С. 31 – 39
Плетень Ю. І. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [текст] / Ю. І. Плетень// Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 28 / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ. – 2010. – С. 41 – 44
Краснокутська Н. С. Особливості ресурсного потенціалу торговельних підприємств України [текст] / Н. С. Краснокутська// Економіка. – № 2 (101). – 2010. – с. 14 – 20
Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. [текст] / Т. О. Примак. 2-ге вид., стер. – К.: Вікар. – 2002. – 176 с.
Міщенко Н. М. Поняття ресурсного потенціалу підприємства та проблеми його оцінки [текст] / Н. М. Міщенко// Науковий вісник. – 2007, вип. 17. 2. с. 189 – 192., с. 191
Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства [текст] / А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова / за ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Вид-во \" Хрещатик\", 1999. – 800 с., С. 77
Міценко Н. Г. Проблемний аналіз в управлінні ресурсним потенціалом торговельних підприємств [текст] / Н. Г. Міценко// Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. ? Вип. 21. 10. с. 317 – 322., с. 319
Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств [текст] / С. Іщук// Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 48 – 56
Громека В. И. США: научно-технический потенциал [текст] / В. И. Громека. – М.: Мысль, 1987. – 152 с., С. 17
Яковлєв А. І. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи [текст] / А. І. Яковлєв, О. П. Косенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – с. 172 – 178
Марушкина М. А. Уровневая модель в анализе инновационного процесса [текст] / М. А. Марушкина, В. Л. Тамбовцев // Проблемы интенсификации и диагностики нововведений. – М. : ВНИИСИ, 1984. – С. 30 – 44.
Каныгин Ю. М. Научно-технический потенциал (Проблемы накопления и использования) [текст] / Ю. М. Каныгин. – Новосибирск: Наука, 1984. – 154 с.
Олдак П. Г. Принципы программного подхода [текст] / П. Г. Олдак // Материалы научного симпозиума по проблемам долгосрочного экономического прогнозирования развития народного хозяйства Сибири и Дального Востока. – Новосибирск. – 1990. – 76 с., С. 9.
Лузин А. Е. Повышение восприимчивости к нововведениям [текст] / А. Е. Лузин // ЭКО. – 1986. – №7. – С. 120 – 127. С. 121, С. 124
Данилейчук Р. Б. Особливості розвитку економічних районів України у зв’язку з розширенням ЄС [Електроний ресурс] / Р. Б. Данилейчук, І. В. Ніколаєнко// http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_38/19.htm
Райсберг Б. А. Современный экономический словар [текст] / Б. А. Райсберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА – М., 1997. – 496 с.
Мерзликина Г. С. Оценка экономической состоятельности предприятия: Монография [текст]/ Г. С. Мерзликина, Л. С. Шаховская. – Волгоград: ВолгГТУ, 1998. – С. 63.
Бачевський Б. Є. Методичні питання визначення виробничого потенціалу підприємства [текст] / Б. Є. Бачевський, В. В. Бачевська, І. А. Пастушкова// Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 77 – 86., с. 78
Ильин М. С. Научно-технические потенциалы стран СЭВ: состояние, взаимодействие [текст] / М. С. Ильин. – М. : Экономика, 1984. – 119 с.
Дуда С. Т. Аналіз виробничого потенціалу як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства [текст] / Дуда С. Т., Герега Х. М. // Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? Вип. 20. 8. С. 134 – 137, Библиогр.: с. 136.
Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия [текст] / Е. В. Попов. – М.: ЗАО Издательство «Экономика». – 2002. – 559 с.
Гнип Н. О. Головні підходи до оцінки фінансового потенціалу підприємства [текст] / Н. О. Гнип // Наука й економіка. – 2009. – № 4 (16), Т. 1. – С. 31 – 35.
Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [текст] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
Чебанова О. П. Вдосконалення прийомів аналізу соціально – економічного потенціалу підприємства [текст] / О. П. Чебанова// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – С. 234 – 239
Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник [текст] /за ред. В. Д. Базилевіча. – 7-ме вид., стер. – К. Знання-Прес, 2008. – 719с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 519.86 : 338.312
Абакуменко О. В.
Моделювання пропозиції на фінансовому ринку України (c. 283 - 290)

Незважаючи на те, що фінансовий ринок України є недостатньо розвиненим, волатильним, диспропорційним, спекулятивним та таким, що перебуває у значній залежності від іноземного капіталу та зовнішньоекономічної динаміки, з поступальним його розвитком зростають і обсяги пропозиції на ньому, виникають нові сучасні її форми, адекватні економічним реаліям. Запропонований у статті науково-методичний підхід до визначення та оцінки пропозиції на фінансовому ринку дозволяє отримати цілком адекватні та обґрунтовані висновки щодо кількісного її вираження, що виступає основою для моделювання одного з найважливіших аспектів дослідження кон’юнктури фінансового ринку – ідентифікації параметрів рівноваги на ньому, а також визначення факторів, які впливають на формування цієї рівноваги. На основі проведених розрахунків спрогнозовано основні напрями та тенденції розвитку фінансового ринку в розрізі оцінки пропозиції на даному ринку на найближчий період.
Ключові слова: фінансовий ринок, пропозиція, облікова ставка, кон’юнктура фінансового ринку.
Рис.: 3. Табл.: 2. Формул: 9. Бібл.: 11.

Абакуменко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Email: abakumenko.olga@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 291

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Абакуменко О. В. Моделювання пропозиції на фінансовому ринку України // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 283–290.

Список використаних у статті джерел

Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин : монографія / Г. М. Азаренкова. - Х. : ВД \"ІНЖЕ?К\", 2006. - 328 с.
Алферов В. Роль финансового рынка в развитии банковской системы России и стран СНГ / В., Алферов, М. Головин // Биржевое обозрение. – 2005. - № 9. – С. 10-14
Васюренко О. В. Моделі впливу ризикоформуючих чинників на фінансові результати економіки регіонів / О. В. Таран, О. В. Васюренко // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – С. 16-20
Єрмошенко М. М. Кількісний аналіз операцій на ринку фінансових послуг : монографія / М. М. Єрмошенко. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2008. - 259 с.
Іваницька О. М. Фінансові ринки : навч. посіб. / О. М. Іваницька . - К. : Вид-во УАДУ, 1999. - 95 с.
Школьник І. О. Фінансовий ринок України : сучасний стан і стратегія розвитку : монографія. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
Стукало Н. В. Фінансова глобалізація: сучасні тенденції розвитку та висновки для України / Н. В. Стукало // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Вип. 2 (17). – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. - С. 41-44
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Облікова ставка Національного банку України [Електронний ресурс] / Національний банк України. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647
Статистичний бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс] / Національний банк України. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897.
Річна звітність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. - Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 519.868:936.748
Шумська С. С.
Емпірична оцінка впливу змін часткових РЕОК гривні на потоки експорту та імпорту у розрізі ВЕД (c. 291 - 303)

У статті обґрунтовано необхідність аналізу впливу курсової динаміки на обсяги експортних та імпортних операцій через використання не агрегованого, а часткових індексів реального ефективного курсу (РЕОК) гривні, побудованих для окремих товарів та видів економічної діяльності. Оцінка часткових РЕОК гривні по «експортному» та «імпортному кошиках» за період 2003–2011 рр. дала змогу зробити висновок, що зміцнення гривні до кризи мало різний вплив на експортерів та виробників продукції для внутрішнього ринку. Аналіз динаміки часткових індексів РЕОК гривні для окремих ВЕД промисловості показав, що на кінець 2011 р. зберегла запас цінової конкурентоспроможності відносно 2003 р. продукція і добувної, і переробної промисловості. Зниження РЕОК у 2009-му з 109,7 до 93,3 засвідчило, що девальвація в кінці 2008-го року зробила конкурентними 47,9% української продукції, порівняно із докризовими 26,2% у структурі експорту товарами. У статті наведено результати оцінки курсової еластичності експорту продукції окремих промислових ВЕД, які було отримано в результаті реалізації економетричних моделей оцінки впливу змін курсу гривні на обсяги експорту на часовому проміжку 2003–2011 рр. Зміни у структурі імпорту за напрямами використання, які показано на основі аналізу даних таблиць «витрати – випуск» України в основних цінах, дали підстави показати фактичну залежність від імпортних факторів виробництва продукції, що йде на внутрішній ринок країни. Проведений детальний аналіз курсових ефектів на різні сектори економіки дав можливість виділити групи ВЕД, які потенційно зацікавлені у зміцненні гривні та ті, що можуть отримати вигоду від девальвації. У статті представлено результати економетричного моделювання впливу змін РЕОК на обсяги імпорту для продукції окремих груп ВЕД, що дає оцінку курсової еластичності імпорту. У статті на основі модельних розрахунків показано, що курсові ефекти значною мірою залежать від участі галузі в міжнародній конкуренції, її орієнтації на зовнішній чи внутрішній ринок, масштабів використання імпортної сировини та комплектуючих.
Ключові слова: частковий індекс реального ефективного курсу гривні, курсова еластичність експорту, курсова еластичність імпорту.
Рис.: 2. Табл.: 6. Бібл.: 8.

Шумська Світлана Степанівна – кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник, відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: s_shumska@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 278

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шумська С. С. Емпірична оцінка впливу змін часткових РЕОК гривні на потоки експорту та імпорту у розрізі ВЕД // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 291–303.

Список використаних у статті джерел

Шумська С. С. Динаміка РЕОК гривні та цінова конкурентоспроможність українських товарів // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №10 (181). – C. 237-246.
Шумська С. С. Реальний ефективний обмінний курс гривні та структура української економіки// Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 364-377.
Rhomberg R. R. (1973). Toward a general trade models. In: R. J. Ball (ed.) The International Linkage of National Economic Models. Amsterdam: North-Holland, 9-20.
Кнобель А. Ю. Оценка функции спроса на импорт в России// Прикладная эконометрика. – 2011. – №4 (24). – С. 3-26.
Samuelson, Paul F. (1953). Prices of factors and Goods in General Equilibrium // Review of Economic Studies, 21.
Каукин А. Структура и продуктивность российского экспорта//Российская экономика: взгляд молодых исследователей. Выпуск 4. – М.: Институт Гайдара, 2010. – С. 247-259.
Ricardo Hausmann, Jason Hwang, Dani Rodrik (2007). What your export matters//Journal of Economic Growth, Springer, vol. 12 (1), pages 1-25, March.
Hausman Ricardo and Dani Rodrik. (2003). Economic Development as Self-Discovery. John F. Kennedy School of Government, Harvard University Faculty Research Working Papers Series March 2002 RWP02-023, p. 7.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.54
Грiненко С. В.
Інженерна освіта: економічні компетенції (c. 304 - 310)

У статті подано огляд економічних компетенцій, які визначаються федеральними державними стандартами в рамках підготовки студентів інженерних спеціальностей. На основі порівняльного аналізу запропонована концепція модульної організації економічних курсів, які забезпечують отримання необхідних компетенцій випускниками технічних факультетів.
Ключові слова: інженерна освіта, технічні напрями підготовки, професійні компетенції, економічні компетенції.
Табл.: 2. Бібл.: 14.

Грiненко Світлана Вікторiвна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра інноватики та економічного проектування, Південний федеральний університет (вул. Велика Садова, 105/42, Ростов-на-Дону, 344006, Росія)
Email: svgrinenko@sfedu.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 281

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гриненко С. В. Инженерное образование: экономические компетенции // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 304–310.

Список використаних у статті джерел

Accreditation Board for Engineering and Technology. http://www.abet.org
Canadian Council of Professional Engineers // http://www.ccpe.ca,http://www.engineerscanada.ca/
Engineering Council UK // www. engc. org
Engineers Australia // http://www.engineersaustralia.org.au
Federation Europeenne d?Associations Nationales d?Ingenieurs // http://www.feani.org/site/
International Engineering Alliance // http://www.washingtonaccord.org/emf/
Japan Accreditation Board for Engineering Education // http://www.jabee.org/english/
World Federation of Engineering Organizations // http://www.wfeo.net/
Алисултанова Э. Д. Компетентностный подход в инженерном образовании – М: Издательство «Академия естествознания», 2010.
Ассоциация Инженерного Образования России // http://aeer.cctpu.edu.ru/winn/work/mission.phtml
Драгомирова Е. А. Подготовка будущего инженера к инновационной деятельности в процессе изучения экономики // Высшее образование сегодня, 2010. № 6. С. 34-36.
Корнейчук Б. В., Драгомирова Е. А. Слабое звено в подготовке инженеров (экономика в техническом вузе) // Высшее образование сегодня, 2010. № 6. С. 78-82.
Российский центр сертификации и регистрации профессиональных инженеров (АТЭС) // http://portal.tpu.ru/apec/certification/requirement/competences
Чигиринская Н. В. Формирование экономической культуры инженера в системе высшего профессионального образования // автореферат на соискание степени доктора педагогических наук, Волгоград, 2010.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 338.26:332.1
Пакулін С. Л.
Модернізація й підвищення ефективності вищої освіти України: зміст, проблеми, системні ефекти (c. 310 - 315)

Виявлені найгостріші проблеми, що стосуються змісту сучасної вищої освіти. Обґрунтовані завдання й заходи для їх реалізації, спрямовані на формування інноваційної системи змісту вищої освіти. Визначено системні ефекти від формування інноваційної системи вищої освіти України. Доведена необхідність розробки стратегії розвитку вищої школи в економіці знань, пов'язаної зі стрімкою зміною зовнішнього середовища й вимог українського суспільства. Обґрунтована пропозиція, що випливає з аналізу системи стратегічних планів в Україні й у системі освіти, про необхідність формування єдиної стратегії, що містить вимірні показники, які лише деталізуються в конкретних проектах – цільових програмах.
Ключові слова: система вищої освіти, вища школа, модернізація, системний ефект, ефективність, стратегія.
Табл.: 1. Бібл.: 11.

Пакулін Сергій Леонідович – доктор економічних наук, відділ суспільних проблем сталого розвитку, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна)
Email: sizapet@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 370

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пакулін С. Л. Модернізація й підвищення ефективності вищої освіти України: зміст, проблеми, системні ефекти // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 310–315.

Список використаних у статті джерел

Атаманюк, Ю. Вступаємо в «століття освіти». Освіта і майбутнє людства / Ю. Атаманюк // Міське господарство України. – 2004. – №3. – С. 13-15.
Євсєєва О. О. Пріоритети розвитку соціальної сфери: система освіти / О. О. Євсєєва // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Nauka i wyksztaіcenie bez granic – 2010»], (Przemy?l, 07 – 15 grudnia 2010 roku). Vol. 12: Ekonomiczne nauki. – Przemy?l: Nauka i studia, 2010. – S. 13 – 15.
Капітанець О. М. Конкурентоспроможність ВНЗ в умовах євроінтеграції України / О. М. Капітанець // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2009. – № 1. – С. 65-69.
Освіта / Куценко В. І., Пакулін С. Л., Шпильова Ю. Б., Гаращук О. В. // Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Чернігівської області на період до 2015 р. – К.: РВПС України НАН України. – 2005. – С. 98-99.
Пакулін С. Л. Державне регулювання і ресурсне забезпечення сталого розвитку соціального комплексу / С. Л. Пакулін // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 65. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 103-110.
Пакулін С. Л. Методологічні основи підвищення ефективності державного регулювання соціально-економічного розвитку / С. Л. Пакулін // Економічний простір. – № 54. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 85-95.
Пакулін С. Л. Стратегія соціального розвитку Харківської області / С. Л. Пакулін // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 260: В 6 т. – Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 14-18.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Стратегический менеджмент в системе образования: учеб. пособ. / Г. А. Дмитренко; МАУП. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.
Третяк В. П. Дослідження соціальної сфери: методологія та практика / В. П. Третяк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 273 с.
Шульгіна, Л. Життєздатність вищого навчального закладу визначається його інноваційністю / Л. Шульгіна // Наука та інновації. – 2008. – № 3. – С. 71-72.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 338.49
Кінаш І. П.
Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект (c. 316 - 320)

У статті проаналізовано тенденції, оцінено характер розвитку інфраструктури культури держави та окреслено проблеми її функціонування. Виявлено, що активізація культурних процесів в Україні призвела до зміни в мережі об’єктів культури. Впродовж 2005–2011 рр. скоротилася мережа закладів культури клубного типу, масових та універсальних бібліотек, професійних театрів, шкіл естетичного виховання, проте значно розширилась мережа музеїв та парків. Запропоновано: впровадження системного підходу щодо функціонування інфраструктурних об’єктів культури, приведення їх у відповідність до потреб споживачів; активне залучення позабюджетних коштів на підтримку діючих та побудову нових інфраструктурних об’єктів.
Ключові слова: інфраструктура культури, мережа закладів, забезпеченість, доступність.
Табл.: 3. Бібл.: 10.

Кінаш Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: irinakinash@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 395

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кінаш І. П. Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 316–320.

Список використаних у статті джерел

Востряков Л. Е. Культурная политика: основные концепции и модели / Л. Е. Востряков // Экология культуры. – 2004. – № 1. – С. 79 – 108
Гриджук О. Є. Пріоритети культурної політики на сучасному етапі суспільної трансформації / О. Є. Гриджук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Вип. 17.6 – Львів: РВВ ЛНТУ України. – 2007. – С. 296-307 – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_6/296_Grydzuk_17_6.pdf
Євдокименко В. К. Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспектив розвитку / В. К. Євдокименко, У. Я. Садова, Л. Т. Шевчук – Чернівці: Прут, 1995. – 78 с.
Ситар Л. Й. Стратегічні орієнтири і напрями розвитку інфраструктури сфери культури // Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 00. 07 / Л. Й Ситар; ПВНЗ «Львівський ун-т бізнесу та права». – Л., 2012. – 20 с.
Солодовник В. В. Фінансування культури: стан, тенденції, нормативне забезпечення – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s3_8.php
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – К. «Наукова думка» НАН України, 2010. – 735 с.
Цимбалюк Н. М. Соціальні аспекти культурної політики / Н. М. Цимбалюк // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку» – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/2010_zb_1_31.php
Шевчук Л. Т. Соціальна географія: Навчальний посібник / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2007. – 349 с.
Шпильова Ю. Б. Основні напрямки розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки / Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 10. 01 / Ю. Б. Шпильова; Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України. – К., 2006. – 20 с.
Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України: [статистичний бюлетень] / Держкомстат України. – К. – 2012. – 92 с.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.2:614
Мартусенко І. В., Сіташ Т. Д.
Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах (c. 321 - 325)

Стаття присвячена проблемам трансформації фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено базові моделі фінансування медичної галузі, зокрема державну модель з бюджетною системою фінансування, що ґрунтується на принципах соціального страхування, та платну модель, в основі якої – ринкові принципи з використанням переважно приватного медичного страхування. Констатовано, що розв’язання проблем охорони здоров’я у зарубіжних країнах здійснюється з урахуванням соціально-економічних, демографічних, медико-організаційних, національних традицій, територіальних та інших особливостей. Досліджено, що невід’ємними складовими запровадження системних змін є партнерство в усіх аспектах реформування, у тому числі фінансовому, встановлення чітких пріоритетів, впровадження моніторингу зрушень, забезпечення профілактичного вектору розвитку, індикаторів оцінки та контролю, а також широка поінформованість суспільства й відкритість системи охорони здоров’я.
Ключові слова: трансформація системи охорони здоров’я, охорона здоров’я зарубіжних країн
Бібл.: 8.

Мартусенко Ірина Валеріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (вул. Гонти, 37, Вінниця, 21021, Україна)
Email: irineua@yahoo.com
Сіташ Тетяна Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (Хмельницьке шосе, 23а, Вінниця, 21000, Україна)
Email: sittanya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 351

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мартусенко І. В., Сіташ Т. Д. Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 321–325.

Список використаних у статті джерел

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. / Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.president.gov. ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.
Концепція реформування охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http:// www.ufoz.ukrmed. info/Article33.html.
Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я. [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http:// www.moz.gov.ua.
Охорона здоров’я. Інститут економічних досліджень і політичних консультацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier. com.ua/ua
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки. [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://www.moz.gov. ua/ua/portal/ms_reform/
Україна: здоров’я нації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. uiph. kiev.ua/ uploads/docs/publish/zn/2012-1.doc
Фінансування системи охорони здоров`я в Європі: досвід для України [Текст] / Л. А. Ляховченко, О. В. Поживілова, Я. Ф. Радиш // Економіка та держава. - 2011. - №2. - С. 112-117.
Финансирование здравоохранения в Европейском союзе. [Текст]: науч. изд. / S. Thomson, T. Foubister, E. Mossialos; Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. – Копенгаген: ВОЗ, 2010. – 241 с.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 330.1
Оганезова Г. В.
Методика розрахунку економічної ефективності людського життя (c. 326 - 332)

У статті розрахована довгострокова економічна ефективність нового людського життя для України. Розроблена методика, на відміну від існуючих, реалізована в повному обсязі з побудовою вікових профілів державних витрат, з урахуванням чинника смертності, індексації та дисконтування, а також ефекту від детінізації економіки. У роботі обґрунтовано, що максимально можливий темп зростання витрат на охорону здоров'я, який забезпечує беззбитковість громадянина, становить 7,15% (протягом найближчих 20 років із збереженням темпу зростання 6% після 2030р.). Запропонований підхід є інструментом при формуванні пріоритетів в державних видатках на охорону здоров'я, а також демонструє можливості більш правильного прийняття рішень за межами сектора охорони здоров'я.
Ключові слова: ефективність людського життя, вікові профілі державних витрат, інвестиції в охорону здоров’я
Рис.: 5. Табл.: 1. Формул: 7. Бібл.: 16.

Оганезова Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині, Харківська медична академія післядипломної освіти (вул.Корчагінців, 58, Харків, 61000, Україна)
Email: av.oganezova@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 306

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Оганезова А. В. Методика расчёта экономической эффективности человеческой жизни // Проблемы экономики. – 2013. – №1. – C. 326–332.

Список використаних у статті джерел

Mark P Connolly, Federico Gallo, Stijn Hoorens, William Ledger. Assessing long-run economic benefi ts attributed to an IVFconceived singleton based on projected lifetime net tax contributions in the UK. Human Reproduction. 2009; 24 (3): 626-632. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://humrep.oxfordjournals.org/content/24/3/626.full.
Anders Svensson, Mark P Connolly, Federico Gallo, Leif Hagglund. Long Term Fiscal Implications of subsidizing In-vitro Fertilization in Sweden: A lifetime tax perspective. A Scandinavian Journal of Public Health. 2008; 36: 832-840. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://humupd.oxfordjournals.org/content/16/6/603.full.pdf+html
Sherman J. Silber, MD; Mark P. Connolly, MHE; Michael S. Pollard, PhD; Stijn Hoorens, MSc; Brian R. Kaplan, MD; and Selwyn P. Oskowitz, MD. Long-term economic benefits attributed to IVF conceived children: A lifetime tax calculation. American Journal of Managed Care. 2008; 14 (9): 598-604. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ajmc.com/publications/issue/2008/2008-09-vol14-n9/Sep08-3583p598-604/
Оганезова А. В. Моделирование спроса на услуги здравоохранения в зависимости от возраста населения / А. В. Оганезова // Проблемы экономики. – 2012. – №4.
Оганезова А. В. Построение возрастных профилей дохода государства от работающего индивида / А. В. Оганезова // Вестник МСУ. – 2012. – №2.
Інформація про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2010 рік – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fse.gov.ua/fse/control/uk/publish/article;jsessionid=8B1948114FADAF1A99AC2B0493323921?art_id=421960&cat_id=421951
Cтатистичний щорічник України за 2010 рік / За редакцією Осауленка О. Г. – Київ ТОВ «Август Трейд». – 2011. – 560 с.
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. – К., 2009. – 360 с.
Борисов В. А. Демография / В. А. Борисов. – М.: Нота Бене. – 2003. – 344 с.
World health statistics 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2012_Full.pdf
Пенькова О. Г. Прогнозування показників розвитку економіки на довгострокову перспективу / О. Г. Пенькова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 1 (17). – С. 83-89.
Витрати на медичні послуги. Research & Branding Group. 20 лютого 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rb.com.ua/ukr/marketing/tendency/8283/
Мировая статистика здравоохранения, 2010. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/whr/2010/whr10_ru.pdf
Крюкова С., Сыченко Е. Фискалы меняют налоговый кодекс. Текст проекта изменений // Економічна правда, Четверг, 12 июля 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/07/12/329202/
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687с.
Friedrich Schneider, Johannes Kepler. The size and development of the shadow economies of the 22 transition and 21 OECD countries. Bonn, Institute for the Study of Labour (Discussion Paper No514) // Еconomics. – №9. – 2007. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2007-9/version_1/at_download/file


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 338.26:332.1
Пакуліна А. А.
Удосконалення державного регулювання системи освіти (c. 333 - 337)

Представлено результати аналізу існуючої системи освіти з виділенням основних проблем управління. Узагальнено зарубіжний досвід удосконалення управління освітою. Доведено, що для вироблення ефективних управлінських рішень необхідне моделювання процесів реформування освіти й управління ними. Модель управління відображає участь основних суб'єктів, включених до освітнього процесу. Обґрунтовується доцільність застосування методології функціонального моделювання для вирішення проблем модернізації освіти. Розроблено рекомендації з удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в період її модернізації.
Ключові слова: система освіти, державне регулювання, моделювання, модель управління, регіон.
Бібл.: 8.

Пакуліна Алевтина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку та аудиту, Український державний університет залізничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна)
Email: sizapet@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1527

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пакуліна А. А. Удосконалення державного регулювання системи освіти // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 333–337.

Список використаних у статті джерел

Євсєєва О. О. Пріоритети розвитку соціальної сфери: система освіти / О. О. Євсєєва // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Nauka i wyksztaіcenie bez granic – 2010»], (Przemy?l, 07 – 15 grudnia 2010 roku). Vol. 12: Ekonomiczne nauki. – Przemy?l: Nauka i studia, 2010. – S. 13 – 15.
Iнформаційно-аналітичні матеріали про діяльність МОНмолодьспорту за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/educatiom-reform/informatsijno-analitichni-materiali-pro–diyalnist–ministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrajini-1/.
Башнянин Г. І. Соціально-економічна ефективність освітнього комплексу суспільства / Г. І. Башнянин, О. М. Свінцов, П. П. Гаврилко, М. Б. Шморгай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_7/365_Basz.pdf.
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – К.: Наукова думка, 2010. – 735 с.
Лукіна Т. О. Визначення соціальної ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти / Т. О. Лукіна //Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографія. – К.: Вид?во НАДУ, 2004. – С. 146 – 153.
Освіта України – 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році / Уклад.: О. А. Удод, К. М. Левківський, В. П. Погребняк, О. В. Дашковська, Д. Б. Панасевич, А. К. Солоденко. – 418 с.
Флінта Н. Територіальна організація культурно-освітнього комплексу регіону // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 199: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 175-182.
Чернюк Л. Г. Соціально-економічні проблеми регіонів: методологія і практика / Л. Г. Чернюк, М. І. Фащевський / РВПС України НАН України. – Черкаси, 2006. – 315 с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 657
Гоголь Т. А.
Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект (c. 338 - 344)

Розвиток малих підприємств передбачає формування та використання широкого спектра економічної інформації для забезпечення управлінської структури своєчасною та якісною інформацією, що вимагає створення системи управлінського обліку і звітності, яка не повинна суперечити принципу співвідношення «витрати – вигоди», коли витрати на впровадження такої системи будуть перевищувати ефект, отриманий від її функціонування. Головними вимогами побудови системи управлінського обліку на невеликому підприємстві мають стати простота, доступність і зрозумілість. Автором було досліджено зв'язок системи управлінського обліку на малих підприємствах з системою бухгалтерського обліку і звітності з урахуванням спрощеного механізму обліку господарських операцій. Формування обмеженого обсягу інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення не дає можливості проведення своєчасного та якісного контролю й аналізу фінансово-господарського стану діяльності та негативно впливає на планування і прогнозування діяльності підприємства в цілому. У статті автором виділено основні складові для формування підсистеми управлінського обліку і звітності, розроблено методику формування та складання звітності в системі управлінського обліку на малому підприємстві, а також проаналізовано блоки управлінської інформації відповідно до потреб користувачів та розроблено організаційну схему формування економічної інформації про виробництво, реалізацію та фінансові потоки в системі обліково-аналітичного забезпечення діяльності малого підприємства (на прикладі промислового підприємства).
Ключові слова: управлінський облік, управлінська звітність, мале підприємство, управлінська структура підприємства, спрощена система обліку.
Рис.: 1. Бібл.: 16.

Гоголь Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: tanya-gogol@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1499

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гоголь Т. А. Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 338–344.

Список використаних у статті джерел

Уманців В. Облік у сфері мікро – та макроекономічного управління // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С. 17-24.
Голов С. Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №4. – С. 3-13.
Нидлз Б. Є. Принципы бухгалтерского учета / Нидлз Б. Є., Андерсон Х. Р. та Колдуел Д. С.: [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова]. – [2-е изд.] – М.: Финансы и статистика, 1994. – 496с.
Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні / [М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка та ін. ] – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка». – 2010. – 268с.
Білуха М., Микитенко Т. Методологія бухгалтерського обліку в електронному середовищі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №8. – С. 50-54.
Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №2. – 49-54.
Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення // бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №12. – 30-33.
Гоголь Т. А. Особливості діяльності підприємств малого бізнесу та їх вплив на розвиток економіки країни // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – С. 145-154.
Нападовська Л. В. Управлінський облік: підручник для вузів. – К.: Київ. нац. . торг. – екон. ун-т, 2010. – 648с.
Господарський Кодекс України від 16.01. 03 р. № 436-IV [Електронний ресурс]: – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
Податковий Кодекс України від 02. 12. 10 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]: – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Гоголь Т. А. Подвійний запис в бухгалтерському обліку підприємств малого бізнесу // Бізнес Інформ. – 2013. – №4.
Гоголь Т. А., Ніпорко Н. І. Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №11. – С. 3-17.
Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №11. – С. 15-24.
Гоголь Т. А. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – №2. – С. 151-158.
Шпак В. А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід. Монографія / В. А. Шпак. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 312с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 658.15+336.7
Кузенко Т. Б., Полтініна О. П.
Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу (c. 345 - 352)

У статті обґрунтовано доцільність впровадження контролінгу в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Визначено складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, а саме: визначено мету, задачі, функції, передумови впровадження, методи та суб’єкти забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу. Розроблено методичний підхід до визначення використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, який дозволяє здійснювати об’єктивну діагностику рівня фінансової безпеки та визначати основні загрози фінансовим інтересам власників суб’єктів підприємництва. Запропоновано структурно-функціональну модель забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, яка узагальнює підходи до побудови системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу та визначає етапи її побудови.
Ключові слова: фінансова безпека суб’єкта підприємництва, контролінг, загроза фінансовій безпеці
Рис.: 4. Бібл.: 13.

Кузенко Тетяна Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: tkuzenko@yandex.ru
Полтініна Ольга Павлівна – викладач, кафедра фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kaf_finansov@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 360

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузенко Т. Б., Полтініна О. П. Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 345–352.

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О. В. Ареф`єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 98 – 103.
Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія; Інститут економічного прогнозування / О. І. Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.
Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К. С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65-67.
Єрмошенко М. М. Економічні та організа­ційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства: препринт наукової доповіді / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева, А. М. Ашуєв; за ред. М. М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2005. – 78 с.
Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія / А. Б. Камінський. – К.: Вид. «Київський університет», 2009. – 304.
Кім Ю. Г. Формування системи фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства: монографія / Кім Ю. Г. – К.: «Дорадо», 2007. – 140 с.
Кириченко О. А. Вдосконалення управління финансовою безпекою підприємств в умовах кризи / О. А. Кириченко, І. В. Кудря // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 10. – С. 22-26.
Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю. Б. Кракос, Р. О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1 (1). – С. 86­97.
Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью на предприятии / Т. Б. Кузенко, В. В. Прохорова, Н. В. Саблина // Бизнес Информ. – 2007. – № 12 (1). – С. 27-29.
Кузенко Т. Б., Полтініна О. П. Концептуальні основи використання контролінгу в управлінні фінансовою безпекою підприємства / Т. Б. Кузенко, О. П. Полтініна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 139-147.
Пойда-Носик Н. Н. Cистема забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва акціонерної форми господарювання: теоретико-методологічний аспект // Вісник університету банківської справи Національного банку України – 2012 – № 1 (13) – С. 87-91
Пойда-Носик Н. Н. Використання системного підходу в управлінні фінансовою безпекою підприємства / Н. Н. Пойда-Носик // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33. – С. 158-163
Полтініна О. П. Забезпечення ефективності фінансової діяльності на основі контролінгу в системі забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва / О. П. Полтініна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 64-67.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330:51+519.86
Вітлінський В. В., Коляда Ю. В., Баранов К. О.
Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу (c. 353 - 362)

Ґрунтуючись на ізоморфізмі дискретного варіанту моделі Солоу і класичного логістичного відображення, у праці отримано: аналогічно теорії ортодоксального логістичного відображення (з одним параметром r) для його модифікації, що характеризується двома числовими параметрами r і a, побудовано карту динамічних режимів на площині цих параметрів; вказано області, для числових значень яких спостерігається різноманітна поведінка результативної ознаки Xn+1, включаючи область детермінованого хаосу; наведено біфуркаційні діаграми модифікованого логістичного відображення: їх порівняння з класичними результатами вказує на появу більш складної структури перемішування (відсутність так званих вікон-полос). Вивчено вплив запізнення на траєкторії економічного розвитку, на підґрунті застосування логістичного відображення у вигляді алгоритму Ено. Емпірично встановлено числове значення b=0,15 сталої Ено для моделювання нелінійної динаміки економічної системи (зазвичай в літературі b=0,3).
Ключові слова: капітал економічної системи, модель Солоу, комп’ютерне моделювання, узагальнене логістичне відображення, модифікований алгоритм Ено, нелінійна економіка.
Рис.: 16. Формул: 3. Бібл.: 8.

Вітлінський Вальдемар Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіко-математичного моделювання, Навчально-науковий інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: wite101@meta.ua
Коляда Юрій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Баранов Костянтин Олегович – магістрант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: mercury4@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 312

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вітлінський В. В., Коляда Ю. В., Баранов К. О. Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 353–362.

Список використаних у статті джерел

Мэнкью Н. Г. Макроэкономика: Учебник М.: МГУ, 1994. – 734 стр.
Занг В. Б. Синергическая экономика: время и перемены в нелинейной экономической теории / В. Б. Занг. – М.: Мир, 1991.
Колемаев В. А. Экономико-математическое моделирование: моделирование макроэкономических процессов и систем. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 295 стр.
Сергеева Л. Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса). – Запорожье: ЗГУ, 2002. – 227 с.
Cobb-Douglas Production Function // http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb%E2%80%93Douglas_production_functio
Шкуропат А. В., Терский М. В., редактор: Александрова Л. И. Мировая экономика. Часть 1. (конспект лекций) // http://abc.vvsu.ru/Books/l_mirekon1/page0021.asp
Dana H?JKOV?, Jarom?r HURN?K Cobb-Douglas Production Function: The Case of a Converging Economy Czech Journal of Economics and Finance, 57,2007, no. 9-10 p. 465-476
Отображение Эно // http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/kruzh/henon.htm


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 339.727.22
Харламова Г. О.
Інвестиційна безпека України: динаміка та прогноз (c. 363 - 367)

Розглядається дихотомія поняття безпеки у її термінологічному застосуванні до інвестиційних процесів. На основі порівняння і критичного аналізу існуючих загальноприйнятих підходів запропоновано авторське визначення поняття «інвестиційна безпека» та авторський підхід до її оцінки, який базується на структурному розгляді інвестиційної безпеки через складові інвестиційного клімату (інвестиційний потенціал, інвестиційна активність, інвестиційні ризики) та на застосуванні кластерного аналізу і рейтингування. Розглянуто динаміку інвестиційної безпеки України. Графічно прослідковано вплив урядової політики в країні на динаміку інвестиційної безпеки. Зроблено прогноз розвитку явища на найближчий рік.
Ключові слова: оцінка, безпека, інвестиційна безпека, динаміка.
Рис.: 3. Бібл.: 15.

Харламова Ганна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: akharlamova@ukr.net

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 401

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Kharlamova A. A. Investment security of Ukraine: dynamics and forecast // The Problems of Economy. – 2013. – №1. – C. 363–367.

Список використаних у статті джерел

In Venture Investment Security Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventure.com.ua
ISECOM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isecom.org/
Oakes Ch. Safety versus Security in Fire Protection Planning [Електронний ресурс]: The American Institute of Architects: Knowledge Communities, May 2009. – Режим доступу: http://www.aia.org/practicing/groups/kc/AIAB079791
Ronis Sh. Economic Security: Neglected Dimension of National Security? Електронний ресурс]: Center for Strategic Conferencing Institute for National Strategic Studies by National Defense University Press. - Washington, D.C. - 2011 -130 p. NDU Press. – Режим доступу: http://www.ndu.edu/press/lib/pdf/books/economic-security.pdf
Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org
Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства / Гордиенко Д.В. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. – 8 с.
Караєва Н.В. Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної безпеки в системі антикризового управління. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e...1/ Karaeva_109.htm
Нарышкин С. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономического развития/ С. Нарышкин // Вопросы экономики. – 2010. - №5. – С.16-24
Барановський О.І. Інвестиційна безпека / О.І. Барановський // Фінанси України, 1998, №9. - с. 60-70
Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки. Монографія / В.І. Кириленко. – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id=97980&cat_id=38738
Офіційніий сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека в умовах глобалізації фінансових ринків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2010_1/pdf/10tsioff.pdf
Харламова Г.О. Формування інвестиційного потенціалу трансформаційної економіки України / Г.О. Харламова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. – 2003. – Вип. 3. – С. 132-143
Харламова Г.О. Маркетинг країни: промоушн як засіб реалізації інвестиційної стратегії на рівні регіонів України / Г.О. Харламова // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип. 196. – С. 759-775.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 378:331:338
Гончаренко М. Ф.
Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ (c. 368 - 375)

Успішна реалізація державної політики в галузі вищої освіти вимагає визначення потреб ринку робочої сили у фахівцях відповідних категорій та напрямів підготовки. Для цього необхідно прогнозувати як потреби ринку, так і пропозицію, яка формується за рахунок випускників вищих навчальних закладів. Прогнози попиту на ринку праці та пропозиції на ринку освітніх послуг дозволять краще збалансувати економіку країни та покращити якість та обґрунтованість регулятивних заходів.
Ключові слова: державна освітня політика, підготовка фахівців, прогнозування попиту, потреби економіки.
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 6.

Гончаренко Михайло Федорович – кандидат економічних наук, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (бульв. Дружби народів, 28, Київ, 01103, Україна)
Email: olena_raev@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 401

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гончаренко М. Ф. Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 368–375.

Список використаних у статті джерел

Герасименко С. С. Статистика ринків / С. С. Герасименко, В. І. Карпов, Н. О. Парфенцева. – К.: ДП \"Інформаційно-аналітичне агенство\", 2010. – 863 с.
Кохно П. Работу над методикой прогнозирования потребности в кадрах надо продолжать / П. Кохно, Т. Подколзина // Человек и труд. – 2009. – № 9. – С. 48-50.
Методичні рекомендації щодо визначення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до потреб регіонального ринку праці. – Луганськ: Видавництво ДУ НДІ СТВ, 2010. – 37 с.
Парфьонова Л. Г. Прогнозування необхідної чисельності фахівців з вищою освітою / Л. Г. Парфьонова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intkonf.org/parfonova-l-g-prognozuvannya-neobhidnoyi-chiselnosti-fahivtsiv-z-vischoyu-osvitoyu
Перминова О. М. Модель оценки спроса на образовательные услуги университетского комплекса / О. М. Перминова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf3/19.pdf
Стеблюк Н. Ф. Підходи щодо визначення перспективної потреби у фахівцях з вищою освітою / Н. Ф. Стеблюк // Економічний вісник Донбасу – 2010. – № 1 (19). – С. 30-34.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру