УКР
РУС
ENG
Search


Justification of Promising Areas for the Development of the Manufacturing Industry in Ukraine
Kyzym M. O., Khaustova V. Y., Kramarev H. V.

Kyzym, Mykola O., Khaustova, Viktoriia Ye., and Kramarev, Hennadii V. (2019) “Justification of Promising Areas for the Development of the Manufacturing Industry in Ukraine.” The Problems of Economy 1:28–45.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45

Section: Economics and national economy management

Article is written in Ukrainan
Downloads/views: 36

Download article in pdf format -

UDC 338

Abstract:
The article deals with the analysis of the state of the manufacturing industry in Ukraine and justification of promising directions for its development. It is determined that one of the most important branches of the manufacturing industry is mechanical engineering, and the industries that have the potential for development in Ukraine are the manufacturing of civil aircraft and passenger cars. There analyzed the state of the civil aircraft manufacturing industry: the dynamic patterns of aircraft manufacturing in Ukraine, the capital equipment stock and its age composition, the country’s fleet of aircraft; there considered an integrated assessment of the competitiveness of domestic airplanes AN-148-100A and AN-140-100, the global aircraft exports, the structure of the global market for the final products and the global market for general aviation, the structure of the global market for aircraft engines, technical and economic indicators of national manufacturers of aircraft for general aviation and of most widely represented light Ukrainian-made airplanes. The comparative analysis of the aircraft manufacturing industry in Ukraine and individual countries is carried out. A strategic matrix of SWOT analysis of the aircraft manufacturing industry in Ukraine is developed. It is proved that the priority directions in the development of the domestic aircraft manufacturing industry are the production of small general-purpose airplanes as well as of aircraft components (aircraft engines, etc.). There analyzed the state of passenger car manufacturing: models of domestic-made passenger cars, the dynamic patterns of their production in the country, market segments in which Ukrainian automotive products are represented and the competitive environment, an integrated assessment of the technical level of domestic cars ZAZ Lanos T-150 and ZAZ Lanos T 100 in comparison to similar products from leading manufacturers in the C-Segment, positions of Ukraine and some European countries in the world ranking in terms of the number of passenger cars per 1,000 inhabitants, the dynamic patterns of the global passenger car manufacturing, the top 10 countries – car manufacturers / the largest passenger car exporters / the largest passenger car manufactures / global manufacturers of automotive components / countries leading in terms of sales of electric cars. A strategic matrix of SWOT analysis of the automotive industry in Ukraine in terms of passenger car manufacturing is built. It is justified that promising areas in the development of the domestic automotive industry in the context of passenger car manufacturing are the component assembly of electric vehicles in chain order: SKD (semi knock down assembly) ? MKD (medium knock down assembly) and production of components for passenger cars of global leading manufacturing companies.

Keywords: manufacturing industry, mechanical engineering, aircraft manufacturing, aircraft manufacturing industry, aircraft engines, aircraft components, passenger car manufacturing, electric cars, semi knock down assembly (SKD), medium knock down assembly (MKD), a

Fig.: 20. Tabl.: 12. Bibl.: 29.

Kyzym Mykola O. – Doctor of Sciences (Economics), Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, First Deputy Minister for Education and Science of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine (10 Peremohy Ave., Kyiv, 01135, Ukraine)
Email: m.kyzym@gmail.com
Khaustova Viktoriia Ye. – Doctor of Sciences (Economics), Professor, Deputy Director, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1-a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
Email: v.khaust@gmail.com
Kramarev Hennadii V. – Candidate of Sciences (Economics), Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1-a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
Email: kramarev@ukrngi.com

List of references in article

Sukharev, O. S., and Strizhakova, Ye. N. “Strukturnyy analiz razvitiya promyshlennoy sistemy“ [Structural analysis of the development of the industrial system]. Natsionalnyye interesy: prioritety i bezopasnost, no. 41 (278) (2014): 26-40.
Heiets, V. M. et al. Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]. Kyiv: IEPr NAN, 2011.
Kindzerskyi, Yu. V. Promyslovist Ukrainy: stratehiia i polityka strukturno-tekhnolohichnoi modernizatsii [Ukrainian industry: strategy and policy of structural and technological modernization]. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekonomiky ta prohnozuvannia, 2013.
Yakubovskyi, M. “Promyslova polityka: problemy ta perspektyvy modernizatsii“ [Industrial policy: problems and perspectives of modernization]. Ekonomika Ukrainy, no. 8 (2010): 21-29.
Vishnevskiy, V. “Promyshlennaya politika: teoreticheskiy aspekt“ [Industrial policy: theoretical aspect]. Ekonomika Ukrainy, no. 10 (2012): 4-15.
Buleyev, I. P. “Opyt strukturirovaniya promyshlennosti razvitykh stran i vozmozhnost yego ispolzovaniya v Ukraine“ [Experience in structuring the industry of developed countries and the possibility of its use in Ukraine]. Stratehiia i mekhanizm rehuliuvannia promyslovoho rozvytku (2012): 3-29.
Kyzym, M. O. Promyslova polityka ta klasteryzatsiia ekonomiky Ukrainy [Industrial policy and clusterization of the economy of Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2011.
Khaustova, V. Ye. “Promyslova polityka: yii sutnist ta znachennia“ [Industrial policy: its essence and meaning]. Biznes Inform, no. 11 (2014): 36-42.
Khaustova, V. Ye. Promyslova polityka v Ukraini: formuvannia ta prohnozuvannia [Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2015.
Kramarev, H. V. “Otsinka ta analiz strukturnykh deformatsii ekonomiky Ukrainy ta providnykh krain svitu za rakhunok obrobnoi promyslovosti“ [Evaluation and analysis of structural deformations of the economy of Ukraine and the leading countries of the world at the expense of manufacturing industry]. Biznes Inform, no. 2 (2019).
Radeke, I., Kirkhner, R., and Naumenko, D. “Promyslovyi sektor Ukrainy: Analiz i ostanni tendentsii“ [Industrial sector of Ukraine: Analysis and recent trends]. Tekhnichna zapyska [TN/02/2014].
Romanenko, V. A. “Razvitiye mashinostroeniya v Ukraine: sistemnyy podkhod“ [The development of engineering in Ukraine: a systematic approach]. Ekonomika Ukrainy, no. 10 (615) (2013): 56-66.
Chukurna, O. P. “Napriamky rozvytku mashynobudivnoi haluzi v konteksti neoindustrializatsii“ [Areas of development of the machine-building industry in the context of neo-industrialization]. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/11392/1/30.pdf
Babushkin, A. I. Ekonomika predpriyatiya aviatsionno-kosmicheskoy otrasli [Economics of the enterprise aerospace industry]. Kharkiv: NAU «KhAI», 2005.
Ofitsiinyi sait ANTK «Antonov». https://www.antonov.com/
Chornorotov, O. “Zahalna kharakterystyka aviabudivnoi haluzi Ukrainy“ [General characteristics of the aircraft industry in Ukraine]. http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12828/
Kuklinskyi, M. V., Yakovenko, D. V., and Vavryniv, O. A. “Vplyv obnovlennia parkiv ukrainskykh aviakompanii na rozvytok vitchyznianoho aviatsiinoho vyrobnytstva“ [Influence of renewal of Ukrainian airline parks on the development of domestic aviation production]. Naukoiemni tekhnolohii, no. 3 (19) (2013): 331-336.
Yakovlev, A. N., Pererva, P. G., and Makhir, Naif Khalid Khilial. Ekonomicheskaya otsenka kachestva rynochnykh kharakteristik malykh letatelnykh apparatov [Economic evaluation of the quality of the market characteristics of small aircraft]. Kharkiv: OOO «Tipografiya Madrid», 2018.
Kyzym, M. O., Matiushenko, I. Yu., and Kupriianova, V. S. Perspektyvy rozvytku ta derzhavna pidtrymka vyrobnytstva tsyvilnykh litakiv v Ukraini [Prospects for development and state support for the production of civil aircraft in Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2012.
Kovinko, O. M., Beziazychna, S. L., and Kozachun, K. I. “Stan vitchyznianoho rynku aviabuduvannia ta perspektyvni rishennia pro mizhnarodnu spivpratsiu“ [The state of the domestic market of aircraft engineering and promising decisions on international cooperation]. Internauka. Seriia : Ekonomichni nauky. 2018. http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2018_6_7
Forsayt razvitiya aviatsionnoy nauki i tekhnologiy do 2030 goda i dalneyshuyu perspektivu [Foresight of the development of aviation science and technology until 2030 and beyond]. Moscow: FGUP «TsAGI», 2012.
Olenko, M. B. “Perspektyvy rozvytku aviatsiinoi haluzi Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii“ [Prospects of development of aviation industry of Ukraine in the conditions of European integration]: dyplom. robota za osvit.-kvalif. rivnem «mahistr» : spets. 8.03050301 - mizhnarodna ekonomika mahister. prohrama - yevropeiska ekonomika, 2017.
Chernova, H. V. “Suspilno-heohrafichni aspekty rozvytku aviatsiinoi promyslovosti Ukrainy“ [Socio-geographical aspects of aviation industry development in Ukraine]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia : Heohrafiia. 2014. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2014_26_22
Kyzym, M. O., and Kolbasin, Ye. S. Derzhavna pidtrymka avtomobilebuduvannia v Ukraini [State support of automobile industry in Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2011.
Hryhorieva, Yu. A. “Spetsyfika avtomobilebudivnoho rynku Ukrainy“ [Specificity of the Ukrainian automotive market]. Ekonomika: realii chasu, no. 3 (25) (2016): 124-133.
Ofitsiinyi sait Asotsiatsii avtovyrobnykiv Ukrainy «Ukravtoprom». http://ukrautoprom.com.ua/statistika
“Statistika avtoprodazh v Ukraine za 2017 god“ [Statistics of car sales in Ukraine for 2017]. http://autonews.autoua.net/novosti/18049-statistika-avtoprodazh-v-ukraine-za-2017-god.html
Butov, A. M. Rynok novykh legkovykh avtomobiley [The market for new cars]. Moscow: NIU VShE, 2017.
Litvinenko, S. “Perspektivy razvitiya mirovogo i kazakhstanskogo rinka avtokomponentov“ [Prospects for the development of the world and Kazakhstani market of automotive components]. PWC. 2014. https://static.caspianworld.com/speech/machexpo/forum/2014/roundtables/auto/Litvinenko.pdf

  The Promblems of Economy, 2009-2021 The site and its metadata are licensed under CC-BY-SA. Write to webmaster