УКР
РУС
ENG
Пошук


Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В.

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України. Проблеми економіки. 2019. №1. C. 28–45.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 36

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 338

Анотація:
Статтю присвячено аналізу стану обробної промисловості України та обґрунтуванню перспективних напрямів її розвитку. Визначено, що однією з найважливіших галузей обробної промисловості є машинобудування, а до галузей, що мають потенціал до розвитку в Україні, віднесено цивільне літакобудування та виробництво легкових автомобілів. Проаналізовано стан галузі цивільного літакобудування: динаміку виробництва літаків в Україні, парк і віковий склад основного обладнання, парк літаків авіакомпаній країни; розглянуто інтегральну оцінку конкурентоспроможності вітчизняних літаків АН-148-100А та АН-140-100, світовий експорт товарів літакобудування, структуру світового ринку кінцевої продукції та світового ринку авіації загального призначення, структуру світового ринку виробництва авіадвигунів, техніко-економічні показники фірм-виробників авіації загального призначення в Україні та найбільш широко представлених легких літаків українського виробництва. Розглянуто порівняльну характеристику авіаційної промисловості України й окремих країн Європи. Розроблено стратегічну матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості України. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками у розвитку вітчизняної авіаційної промисловості є виробництво малих літаків загального призначення та виробництво авіаційних компонент (авіаційних двигунів та ін.). Проаналізовано стан галузі виробництва легкових автомобілів: моделі легкових автомобілів вітчизняного виробництва, динаміку їх виробництва в країні, сегменти ринку, в яких представлено продукцію автомобілебудівної галузі України та її конкурентне середовище, розглянуто інтегральну оцінку технічного рівня вітчизняних автомобілів ZAZ Lanos T-150 та ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу, розподіл України та деяких країн Європи у світовому рейтингу кількості автомобілів на 1000 осіб, динаміку світового виробництва легкових автомобілів, ТОП-10 країн виробників легкових автомобілів / країн найбільших експортерів легкових автомобілів / найбільших виробників легкових автомобілів / світових виробників автокомпонент / країн за обсягом продажу легкових електромобілів. Побудовано стратегічну матрицю SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском легкових автомобілів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами у розвитку вітчизняної автомобільної промисловості за випуском легкових автомобілів можуть бути вузлова збірка електромобілів за ланцюжком: SKD (крупновузлова збірка) ? МKD (середньовузлова збірка) та випуск компонент для легкових автомобілів провідних компаній-виробників у світі.

Ключові слова: обробна промисловість, машинобудування, літакобудування, авіаційна промисловість, авіадвигуни, авіаційні компоненти, виробництво легкових автомобілів, електромобілі, крупновузлова збірка, середньовузлова збірка, автомобільні компоненти, пріоритетні напрям

Рис.: 20. Табл.: 12. Бібл.: 29.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Перший заступник Міністра освіти і науки України, Міністерство освіти і науки України (просп. Перемоги, 10, Київ, 01135, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: v.khaust@gmail.com
Крамарев Геннадій Віталійович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: kramarev@ukrngi.com

Список використаних у статті джерел

Сухарев О. С., Стрижакова Е. Н. Структурный анализ развития промышленной системы. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 41 (278). С. 26–40.
Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. та ін. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія. Київ : ІЕПр НАН, 2011. 696 с.
Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія. Київ : НАН України; Ін-т економіки та прогнозування. 2013. 536 с.
Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації. Економіка України. 2010. № 8. С. 21–29.
Вишневский В. Промышленная политика: теоретический аспект. Экономика Украины. 2012. № 10. С. 4–15.
Булеев И. П. Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине. Стратегія и механізм регулювання промислового розвитку. 2012. 2012. С. 3–29.
Кизим М. О. Промислова політика та кластерізація економіки України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 304 с.
Хаустова В. Є. Промислова політика: її сутність та значення. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 36–42.
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК». 2015. 384 с.
Крамарев Г. В. Оцінка та аналіз структурних деформацій економіки України та провідних країн світу за рахунок обробної промисловості. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С.
Радеке Й., Кірхнер Р., Науменко Д. Промисловий сектор України: Аналіз і останні тенденції / Технічна записка [TN/02/2014]. 15 с.
Романенко В. А. Развитие машиностроения в Украине: системный подход. Экономика Украины. 2013. № 10 (615). С. 56–66.
Чукурна О. П. Напрямки розвитку машинобудівної галузі в контексті неоіндустріалізації. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/11392/ 1/30.pdf
Бабушкин А. И. Экономика предприятия авиационно-космической отрасли : учеб. пособие. Харьков : НАУ «ХАИ». 2005. 258 с.
Офіційний сайт АНТК «Антонов». URL: https://www.antonov.com/
Чорноротов О. Загальна характеристика авіабудівної галузі України. URL: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12828/
Куклінський М. В., Яковенко Д. В., Вавринів О. А. Вплив обновлення парків українських авіакомпаній на розвиток вітчизняного авіаційного виробництва. Наукоємні технології. 2013. № 3 (19). С. 331–336.
Яковлев А. Н., Перерва П. Г., Махир Наиф Халид Хилял. Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов : монография. Харьков : ООО «Типография Мадрид». 2018. 225 с.
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Купріянова В. С. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК». 2012. 228 с.
Ковінько О. М., Без’язична С. Л., Козачун К. І. Стан вітчизняного ринку авіабудування та перспективні рішення про міжнародну співпрацю. Інтернаука. Серія : Економічні науки. 2018. № 6. С. 33–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2018_6_7
Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и дальнейшую перспективу. М. : ФГУП «ЦАГИ», 2012. 280 с.
Оленко М. Б. Перспективи розвитку авіаційної галузі України в умовах європейської інтеграції : диплом. робота за освіт.-кваліф. рівнем «магістр» : спец. 8.03050301 – міжнародна економіка магістер. програма – європейська економіка. Тернопіль, 2017. 118 с.
Чернова Г. В. Суспільно-географічні аспекти розвитку авіаційної промисловості України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. 2014. Вип. 26. С. 144–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2014_26_22
Кизим М. О., Колбасін Є. С. Державна підтримка автомобілебудування в Україні : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК». 2011. 264 с.
Григор’єва Ю. А. Специфіка автомобілебудівного ринку України. Економіка: реалії часу. 2016. № 3 (25). С. 124–133.
Офіційний сайт Асоціації автовиробників України «Укравтопром». URL: http://ukrautoprom.com.ua/statistika
Статистика автопродаж в Украине за 2017 год. URL: http://autonews.autoua.net/novosti/18049-statistika-avtoprodazh-v-ukraine-za-2017-god.html
Бутов А. М. Рынок новых легковых автомобилей. М. : НИУ ВШЭ, 2017. 62 с.
Литвиненко С. Перспективы развития мирового и казахстанского ринка автокомпонентов. PWC. 2014. 24 с. URL: https://static.caspianworld.com/speech/machexpo/forum/2014/roundtables/auto/Litvinenko.pdf

  The Promblems of Economy, 2009-2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру