УКР
ENG
ПошукФінанси та банківська справа

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2009

Іванов Ю. Б.
Світовий досвід податкового стимулювання розвитку малого бізнесу (c. 64 - 68)

В статті розглянуто специфіку застосування в світовій практиці оподаткування основних інструментів податкового стимулювання розвитку малого бізнесу. Наведено порівняльний аналіз застосування альтернативних систем оподаткування. Обґрунтована доцільність пріоритетного використання спеціальних методів нарахування амортизації та інвестиційного податкового кредиту.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Прокопенко В. Ю.
Податок на нерухомість – вимога часу (c. 68 - 72)

У статті розглядається податок на нерухомість. Проаналізовані законопроекти, які подані до Верховної Ради України на розгляд. Також проаналізовано сучасний стан ринку нерухомості (в сегменті житлової нерухомості) та вчасність застосування податку на нерухомість, який має активізувати діяльність та розвиток ринку нерухомості.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Данько Н. І., Решетняк О. І.
Оцінка чутливості інвестиційних проектів до зміни факторів зовнішнього середовища (c. 72 - 75)

У статті розглянуті та проаналізовані методи оцінки ризику інвестиційних проектів. Авторами запропоновано визначати коефіцієнт чутливості для кількісної оцінки ступеня впливу тієї чи іншої змінної на показники ефективності інвестиційного проекту. Запропонований коефіцієнт також дозволяє порівнювати між собою ступень впливу різних змінних.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2009

Іванов Ю. Б., Чумакова О. О.
Розподіл податкового завантаження між факторами виробництва й споживанням з урахуванням процесу перекладання податків (c. 79 - 84)

У статті обґрунтовано необхідність враховувати процес перекладання податків при розрахунку імпліцитних ставок на фактори виробництва й споживання. Запропоновано уточнення до методики ЄС щодо включення соціальних платежів роботодавців у податкове навантаження на капітал. Зіставлення частки податків у структурі ціни з імпліцитною ставкою на споживання дозволило виявити величину перекладення реальних податків виробником на покупця.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2010

Колесніченко В. Ф.
Роль кредитних установ у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності в умовах розвитку економіки знань (c. 65 - 71)

Знання у поєднанні з соціальним капіталом стають ключовими факторами створення конкурентних переваг, головним джерелом добробуту суспільства. В економіці, яка заснована на знаннях, межа між фундаментальними і прикладними дослідженнями, між наукою і технологіями стає все більш хиткою, а інновації та знання є визначальними факторами, на яких базується стійкий розвиток економіки будь-якої країни. Однією з умов ефективної реалізації такого процесу є обов’язкова наявність достатнього рівня фінансового забезпечення. Отже, актуальним завданням в умовах розвитку економіки знань є збільшення ролі кредитних організацій у фінансуванні інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Пилипенко А. А.
Організація обліково-аналітичного забезпечення системи конкурентної розвідки промислового підприємства (c. 72 - 79)

Визначено розуміння сутності поняття конкурентна розвідка та ідентифіковано її місце в системі управління промислового підприємства. Розглянуто особливості застосування концепції управління знаннями за умови функціонування об’єднання підприємств. Відмінність пропозицій полягає в орієнтуванні процесів генерації облікової інформації на превентивний характер дій суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2010

Губарєва І. О., Штаєр О. М.
Визначення сукупності показників для оцінювання стану економічної безпеки банку (c. 66 - 75)

У статті проаналізовано основні підходи до оцінки економічної безпеки банку. Запропонована методика оцінки фінансової стійкості банку.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2010

Тищенко О. М., Антоненко С. В.
Податки в системі державного регулювання охорони довкілля розвинутих країн (c. 98 - 104)

Проаналізовано основні напрями податкового регулювання природоохоронної діяльності та виявлено потенційні напрями розвитку екологічних податків в Україні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Прокопенко В. Ю.
Бюро кредитних історій: еволюція, становлення та розвиток можливостей (c. 104 - 107)

У статті розглядається становлення та розвиток можливостей бюро кредитних історій в Україні. Розглядається світовий досвід функціонування бюро.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2011

Колодізєв О. М., Штаєр О. М.
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку (c. 67 - 75)

В роботі розглянуто основні методи оцінки економічної безпеки банку та побудови інтегральних показників. Проаналізовано стан економічної безпеки банків України та запропоновано власна методика оцінки економічної безпеки банку та її основних складових.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Чмутова І. М., Афанасенко М. В.
Зовнішнє рейтингове управління банком методом DEA (Data Envelopment Analysis) (c. 75 - 79)

У статті запропоновано підхід до формування рейтингу банківських установ України на основі методу DEA. Сформовано модель рейтингування та систему показників оцінки ефективності діяльності банків. Розраховано рейтинг банків України, на основі якого продемонстровано управлінські можливості використаного методу.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Кірік Т. М.
Акціонерний капітал та переваги інвесторів (c. 79 - 82)

У статті досліджено, як обмеження та переваги інвестора впливають на оцінку інвестиційної привабливості об’єкту. Доводиться, що рівень інвестиційної привабливості може бути розрахований точніше в межах однорідної групи інвесторів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2011

Саблук Р. П., Кравчук О. В.
Фінансовий лізинг: стан та перспективи розвитку (c. 121 - 123)

Досліджено теоретичні особливості фінансового лізингу, визначено сучасне становище, проблеми розвитку та актуальні напрямки його практичного використання.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Назарова Г. В., Тарасенко О. О.
Аналіз інвестиційних можливостей інституційних інвесторів (c. 124 - 130)

У статті проводився аналіз інвестиційних можливостей недержавних пенсійних фондів за показниками надійності та економічної ефективності, що на даний період розвитку системи повною мірою відображають результативність діяльності пенсійних фондів, коли пенсійні виплати на визначений строк ще майже не здійснюються. Метою такого аналізу є сприяння більш повному та об’єктивному обґрунтуванню принципів залучення заощаджень приватних інвесторів у довгострокові інвестиції. Тематика статті є актуальною для таких інституційних інвесторів як недержавні пенсійні фонди, особливо з огляду на відсутність досвіду функціонування в Україні систем довготривалих накопичень цими інститутами.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ніколаєв І. В.
Методи оцінки фінансових ризиків економічних систем в умовах кризи (c. 131 - 134)

У статті розглянуті питання оцінки фінансових ризиків. Виділено їх основні переваги і недоліки. Наведено визначення фінансового ризику. Виділено мультифрактальний аналіз як сучасний перспективний метод оцінки фінансових ризиків.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Чмутова І. М.
Особливості функціонування державних банків у банківській системі України (c. 135 - 138)

Стаття присвячена дослідженню та формалізації перспективних напрямків розвитку вітчизняної банківської системи в контексті вдосконалення функціонування державних банківських установ.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2012

Лепейко Т. І., Котелевська Ю. В.
Аналіз ефективності маркетингових стратегій просування банківських продуктів (c. 96 - 100)

Проведено аналіз витрат банків на маркетинг. Розраховані показники ефективності маркетингових заходів. Визначено ключові вимоги до формування маркетингової стратегії просування банківських продуктів.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2012

Марченко О. І.
Фінансові чинники впливу на інноваційну діяльність (c. 174 - 178)

У статті визначено фінансові чинники, які впливають на інноваційну діяльність та розглянуто структуру галузей промислового комплексу України за технологічними укладами виробництва.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2012

Майбуров І. А.
Проблема ідентифікації та оцінки податкових витрат : методологічний підхід до вирішення (c. 187 - 193)

У статті актуалізується проблема ідентифікації та оцінки податкових витрат. Проаналізовано ступінь розробленості даної проблеми. Досліджено різні підходи до розуміння податкових витрат, подано авторське визначення. Досліджено підхід до поділу базової та нормативної структур податку. Обґрунтовано висновок про те, що такий поділ є дуже перспективним для національних практик оцінки. Наведено послідовність етапів оцінки податкових витрат. Наведено оригінальні формули для розрахунку річних податкових витрат і податкових витрат за період прояву ефекту пільги.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Азаренкова Г. М., Піскунов Р. О.
Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку (c. 194 - 199)

У дослідженні за допомогою ієрархічної системи взаємопов’язаних методів і моделей різних типів визначено вплив виділених ризикоформуючих факторів величини грошового потоку. За допомогою розширення параметричної моделі шляхом урахування коефіцієнту кредитного ресурсу контрагента банку визначено граничні параметри регулювання руху грошових потоків між економічними агентами в період кредитного обслуговування контрагента банком.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Вовк В. Я.
Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки банку (c. 200 - 204)

У статті запропоновано теоретико-методологічні положення забезпечення фінансової безпеки банку, що складаються з обґрунтованої системи принципів її реалізації, ключових характеристик та основних завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей банківської установи та усвідомлення яких дозволяє сформувати надійну систему забезпечення фінансової безпеки банку. Уточнене визначення поняття «фінансова безпека банку» є комплексним та передбачає реалізацію системи заходів забезпечення фінансової безпеки як окремого банку так і банківської системи в цілому для самозахисту, саморозвитку та самозбереження вітчизняного банківського сектора в умовах посилення макроекономічної нестабільності в країні та світі.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Портна О. В.
Фінансовий потенціал України: проблеми та перспективи (c. 205 - 208)

У статті проаналізовано деякі сучасні дискусійні аспекти фінансового потенціалу України. Розглянуто теоретико-практичні питання економічної природи та сутності фінансового потенціалу. Висвітлено підходи, що визначать повноту формування, об’єктивність оцінки та ефективність використання фінансового потенціалу. Розширено та більш деталізовано складові фінансового потенціалу країни. Запропоновано перспективи посилення й розвитку фінансових можливостей та фінансового потенціалу як основи економічної та фінансової безпеки країни.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Каламбет С. В., Усков І. В.
Територіальні фінанси в умовах прийняття нового Бюджетного кодексу України (c. 209 - 215)

У статті визначено особливості формування фінансових ресурсів, їх розподіл в умовах прийняття нового Бюджетного кодексу України. Запропоновано подальші заходи по посиленню бюджетно-податкової децентралізації, створення фінансово самостійних місцевих органів влади.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2013

Абакуменко О. В.
Моделювання пропозиції на фінансовому ринку України (c. 283 - 290)

Незважаючи на те, що фінансовий ринок України є недостатньо розвиненим, волатильним, диспропорційним, спекулятивним та таким, що перебуває у значній залежності від іноземного капіталу та зовнішньоекономічної динаміки, з поступальним його розвитком зростають і обсяги пропозиції на ньому, виникають нові сучасні її форми, адекватні економічним реаліям. Запропонований у статті науково-методичний підхід до визначення та оцінки пропозиції на фінансовому ринку дозволяє отримати цілком адекватні та обґрунтовані висновки щодо кількісного її вираження, що виступає основою для моделювання одного з найважливіших аспектів дослідження кон’юнктури фінансового ринку – ідентифікації параметрів рівноваги на ньому, а також визначення факторів, які впливають на формування цієї рівноваги. На основі проведених розрахунків спрогнозовано основні напрями та тенденції розвитку фінансового ринку в розрізі оцінки пропозиції на даному ринку на найближчий період.

Стаття написана українською мовою


Шумська С. С.
Емпірична оцінка впливу змін часткових РЕОК гривні на потоки експорту та імпорту у розрізі ВЕД (c. 291 - 303)

У статті обґрунтовано необхідність аналізу впливу курсової динаміки на обсяги експортних та імпортних операцій через використання не агрегованого, а часткових індексів реального ефективного курсу (РЕОК) гривні, побудованих для окремих товарів та видів економічної діяльності. Оцінка часткових РЕОК гривні по «експортному» та «імпортному кошиках» за період 2003–2011 рр. дала змогу зробити висновок, що зміцнення гривні до кризи мало різний вплив на експортерів та виробників продукції для внутрішнього ринку. Аналіз динаміки часткових індексів РЕОК гривні для окремих ВЕД промисловості показав, що на кінець 2011 р. зберегла запас цінової конкурентоспроможності відносно 2003 р. продукція і добувної, і переробної промисловості. Зниження РЕОК у 2009-му з 109,7 до 93,3 засвідчило, що девальвація в кінці 2008-го року зробила конкурентними 47,9% української продукції, порівняно із докризовими 26,2% у структурі експорту товарами. У статті наведено результати оцінки курсової еластичності експорту продукції окремих промислових ВЕД, які було отримано в результаті реалізації економетричних моделей оцінки впливу змін курсу гривні на обсяги експорту на часовому проміжку 2003–2011 рр. Зміни у структурі імпорту за напрямами використання, які показано на основі аналізу даних таблиць «витрати – випуск» України в основних цінах, дали підстави показати фактичну залежність від імпортних факторів виробництва продукції, що йде на внутрішній ринок країни. Проведений детальний аналіз курсових ефектів на різні сектори економіки дав можливість виділити групи ВЕД, які потенційно зацікавлені у зміцненні гривні та ті, що можуть отримати вигоду від девальвації. У статті представлено результати економетричного моделювання впливу змін РЕОК на обсяги імпорту для продукції окремих груп ВЕД, що дає оцінку курсової еластичності імпорту. У статті на основі модельних розрахунків показано, що курсові ефекти значною мірою залежать від участі галузі в міжнародній конкуренції, її орієнтації на зовнішній чи внутрішній ринок, масштабів використання імпортної сировини та комплектуючих.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2013

Новак С. М.
Оптимізація структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (c. 201 - 205)

У статті розглядається методика оцінки оптимальних параметрів дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів. Методика заснована на математичній моделі мікроструктури міжбанківського валютного ринку [5]. Методика дозволяє визначити оптимальні параметри інфраструктури дилінгової служби банку, виходячи з показників динаміки валютних курсів і ринкового оточення банку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2013

Аптекар С. С., Скомаровська К. А.
Проблеми і перспективи сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників (c. 261 - 266)

Метою статі є порівняльний аналіз сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників українських комерційних банків, дослідження перспектив та проблем використання методик у кредитному процесі. У результаті дослідження систематизовано та розглянуто проведення кредитного процесу українських комерційних банків. З результатів дослідження стає зрозумілим, що отримати єдину оцінку кредитоспроможності позичальника із узагальненням цифрових і нецифрових даних неможливо. Для обґрунтованої оцінки кредитоспроможності, крім інформації у цифрових величинах, потрібна оцінка кваліфікованих аналітиків. Для української банківської системи важливим завданням є вдосконалення підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників, адаптація наявного в цьому питанні зарубіжного досвіду до особливостей формування кредитоспроможності українських позичальників. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є встановлення важливості проведення бізнес-аналізу та його ключової ролі в оцінці кредитоспроможності позичальників як основного інструмента мінімізації кредитного ризику. Вдосконалення цієї сфери аналітичної роботи в українських банках необхідно здійснювати в таких основних напрямах: вивчення та аналіз якісних показників бізнес-діяльності; аналіз основних розділів бізнес-плану; розширення складу показників фінансового аналізу для отримання інформації, яка б характеризувала усі аспекти діяльності потенційного клієнта; проведення аналізу можливих джерел погашення зобов’язань за кредитом; активне використання аналізу грошових потоків підприємства.

Стаття написана українською мовою


Вовк В. Я.
Теоретичні і прикладні аспекти використання збалансованої системи показників в управлінні банком (c. 267 - 273)

У статті проаналізовані напрями використання збалансованої системи показників (ЗСП) для управління діяльністю банку. Систематизовано стратегічні цілі в межах фінансової, клієнтської, процесної підсистем і підсистеми персоналу ЗСП. Узагальнено вигоди від інтеграції ЗСП у процес управління банком. Запропоновано розподіл функцій стратегічної карти як інструмента ЗСП залежно від етапів її формування й використання. З метою підвищення ефективності впровадження стратегічних карт обґрунтовано виділення кожної зі сформульованих функцій. Розглянуто особливості процесу каскадування ЗСП на різні рівні управління банком і роль персоналу в реалізації стратегії.

Стаття написана російською мовою


Ковтун О. А.
Проблеми періодизації трансформації фінансової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України (c. 274 - 281)

Метою даного дослідження є обґрунтування трансформації фінансової поведінки домогосподарств у рамках запропонованої періодизації формування та розвитку економічної системи та ринку фінансових послуг України. У статті здійснено аналіз існуючих періодизацій національного фінансового ринку, виявлено їх переваги та недоліки, запропоновано власну поетапну періодизацію формування та розвитку ринку фінансових послуг. У процесі дослідження обґрунтовано, що зміни, які відбуваються в економіці, безпосередньо впливають на ментальність та фінансову поведінку домогосподарств. Усвідомлена, активна або інерційна поведінка домогосподарств, у свою чергу, формує на ринку як збільшення, так і зменшення попиту на окремі фінансові послуги. Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка індикаторів фінансової поведінки домогосподарств у сучасних умовах, а отже й побудова моделей, які дозволили б кластеризувати їх за певними ознаками. Для цього необхідно здійснити аналіз зарубіжного досвіду управління фінансовим потенціалом домогосподарств для виявлення існуючих механізмів активізації їх фінансової діяльності та розробки нових – дієвих та ефективних.

Стаття написана українською мовою


Молдавська О. В., Демиденко А. В.
Статистична оцінка якості кредитної діяльності банків України (c. 282 - 288)

У статті наведено економіко-статистичний аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України та основні тенденції її розвитку. Обґрунтована актуальність статистичного дослідження кредитної діяльності банків. Запропонована комплексна система оцінки банківського кредитування на двох рівнях: банківської системи та окремого банку. Використання системного аналізу дозволяє відобразити взаємозв’язок між ефективністю функціонування банківської системи та якістю кредитного портфеля. Розглянуто основні аспекти управління якістю кредитного портфеля ? рівень проблемної заборгованості та кредитний ризик. Піднято проблему адекватної кількісної оцінки проблемних кредитів у кредитному портфелі банків, оскільки методології Національного банку України та міжнародних рейтингових агентств суттєво відрізняються. Теоретично та на конкретних прикладах представлено систему методів управління кредитним ризиком у розрізі попередження виникнення ризикових ситуацій та подолання їх наслідків.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2013

Манойленко О. В., Лісіна В. Ю.
Методи державного фінансового регулювання корпоративного сектору економіки (c. 318 - 323)

У статті проведено дослідження теоретичних підходів до формування методів фінансового регулювання корпоративного сектору економіки, визначено їх склад та пріоритети застосування. Виділено основні етапи їх формування, що включають визначення мети, факторів впливу, виділення критеріїв та обмежень, які дозволяють розробляти заходи державного фінансового регулювання. Запропоновано типологізацію організаційно-фінансового складу важелів державної фінансової політики, серед яких виділено головні групи: ті, що підтримують режим функціонування, стабілізаційні та трансформаційні (спрямовані на зміну форми організації або устрою корпоративного сектору та/або режиму його функціонування), які у свою чергу підрозділяються на два класи: фінансово-економічні та організаційно-інституційні.

Стаття написана українською мовою


Волохова І. С.
Фінансове вирівнювання в Україні: пошук ефективної моделі (c. 324 - 330)

Мета статті полягає в розробці ефективної моделі фінансового вирівнювання доходів територіальних бюджетів, за якої б було досягнута максимальний ступінь врахування потреб населення. Автором були розглянуті переваги та недоліки різних видів міжбюджетних трансфертів, розкриті проблеми фінансового вирівнювання в Україні. У результаті дослідження була розроблена для України економічно більш ефективна модель фінансового вирівнювання, яка б не порушувала суверенітету споживачів та стимулювала органи місцевого самоврядування до нарощування власної доходної бази. Обґрунтовано, що загальні міжбюджетні трансферти є найбільш оптимальним видом горизонтального фінансового вирівнювання. Для його ефективного проведення необхідно досягти балансу між фінансовими потребами територіальних одиниць та їхніми фінансовими потенціалами, що враховуються під час бюджетного вирівнювання. Дотації вирівнювання пропонується надавати переважно за рахунок коштів, що передаються з бюджету нижчого рівня до бюджету вищого рівня. Збільшення фінансового потенціалу може бути здійснене шляхом закріплення за місцевим бюджетами деяких загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів. Також обґрунтована необхідність зменшити ступінь фінансового вирівнювання. Автор пропонує цільові міжбюджетні трансферти надавати за об’єктивними критеріями і тільки в разі необхідності стабілізації циклічних коливань економіки та вирівнювання доходів населення. Розглянуті питання є основою для подальших більш глибоких прикладних розробок, пов’язаних із необхідністю проведення реформи фінансового вирівнювання, для доопрацювання деяких законодавчих норм, що створить передумови для подальшого системного реформування територіальних фінансів Україні.

Стаття написана українською мовою


Гойхман М. І.
Діагностичні підходи до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи (c. 331 - 340)

У статті проведено діагностику збитковості банківської системи України із використанням підходу щодо аналізу та оцінювання впливу окремих груп банків за класифікацією Національного банку України на її збитковість та прибутковість. Висвітлено діагностичний підхід до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи. Проілюстровано використання розробленого інструментарію при здійсненні діагностики проблемних ситуацій діяльності банківської системи. Визначені прогнозні значення показників «Чистий збиток» та «Чистий прибуток» вітчизняних банків, виявлений великий діапазон зміни прогнозного значення показника «Чистий збиток» та низький діапазон зміни прогнозного значення показника «Чистий прибуток» станом на 2013 рік для банківської системи України. Це свідчить про те, що має місце проблемна ситуація збитковості діяльності вітчизняних банків по різних групах за класифікацією Національного банку України, яка неодмінно має бути продіагностована, проаналізована та оцінена з боку регулятора банківської діяльності. Показано, що діяльність банківського сектору України в 2010 – 2012 роках є нестабільною. Попри те, що збільшений загальний обсяг власного капіталу банків, обсяг їх активів і зобов’язань та зменшено розмір збитків, мають місце значні коливання у темпах розвитку як окремих груп банків, так і всієї банківської системи.

Стаття написана українською мовою


Мельниченко О. В.
Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима (c. 341 - 347)

Стаття присвячена аудиту інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима. Автором розглянуто основні вимоги та принципи проведення аудиту, визначено головні напрями перевірки, зокрема, організаційно-технічної та правової забезпеченості банків для запобігання порушення цілісності, доступності, конфіденційності та спостережності інформаційних систем, що забезпечують функціонування систем електронних грошей. Крім того, у статті приділено увагу соціальній інженерії та акцентовано увагу на необхідності проведення аудиту підготовки фахівців банків, задіяних у роботі з електронними грошима, та користувачів (власників) електронних грошей.

Стаття написана українською мовою


Погореленко Н. П.
Підходи до формування механізму управління економічним капіталом банку (c. 348 - 355)

Мета статті полягає у розвитку теоретико-методологічних засад формування та використання механізму управління економічним капіталом банку, заснованого на застосуванні процедур динамічного моделювання руху фінансових ресурсів. Обґрунтовано, що основним завданням роботи такого механізму повинно стати вироблення принципів формування та орієнтирів використання банківських ресурсів та забезпечення їх додержання. Наведено пропозиції щодо формування механізму управління економічним капіталом банку, основу якого складає динамічна модель потоків банківських ресурсів. Вона зводиться до визначення бажаних траєкторій результуючих індикаторів, які пропонується розглядати як важелі впливу на нього. Перспективою подальших наукових досліджень є взаємозв’язок означених важелів впливу з конкретними методами впливу на них. При цьому потрібне не лише розроблення співвідношень «важелі-методи», але й врахування параметрів необхідного забезпечення та встановлення залежності вибору методу від сценарію зміни рівня конкретного індикатора (важеля впливу).

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Класифікація сукупного фінансового потенціалу країни (c. 356 - 360)

Метою статті є всебічне розкриття особливостей сукупного фінансового потенціалу країни через визначення ознак, які найкраще розкривають його сутність, функції, роль і місце в економіці, що можливо зробити за рахунок виділення його класифікаційних ознак. Аналізуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто різні підходи до класифікації фінансового потенціалу. У результаті дослідження визначено вектор теоретичних засад та домінуюча логіка класифікації сукупного фінансового потенціалу країни. Розкрито, що сутнісною основою класифікації сукупного фінансового потенціалу країни є його особливості та функції, які він виконує в економіці країни. Запропоновано авторську позицію щодо розмежування класифікаційних ознак сукупного фінансового потенціалу країни на основі його особливостей та функцій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розвиток таких наукових напрямів як формування та функціонування сукупного фінансового потенціалу країни з урахуванням наведеної класифікації, подальше використання класифікації задля обґрунтування управлінських рішень на основі результатів дослідження.

Стаття написана українською мовою


Рац О. М.
Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком (c. 361 - 367)

Мета статті полягає в обґрунтуванні та розробці методичного підходу до оцінки ефективності антикризового управління банком. Для підвищення якості вимірювання ефективності антикризових дій банку на основі теоретичного аналізу визначено найсуттєвіші локальні характеристики оцінки ефективності антикризового управління за показниками фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності управління банківською установою. Для побудови узагальнюючого показника оцінки ефективності антикризового управління банку визначено вимоги, за якими сформовано модель оцінки ефективності антикризового управління банком на основі використання методу таксономічного показника розвитку. Встановлено послідовність етапів побудови та розрахунку інтегрального таксономічного показника оцінки ефективності антикризового управління банком. На основі запропонованого методичного підходу визначено інтегральний таксономічний показник оцінки ефективності антикризового управління ПАТ «Укрсоцбанк». Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є урахування в інтегральній оцінці ефективності антикризового управління банком якісних часткових характеристик, які б дозволили враховувати рівень різних видів банківського ризику: відсоткового, курсового, валютного тощо.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2014

Шалімова Н. С.
Результат аудиту та його користувачі (c. 265 - 271)

У статті визначено зміст понять «результат аудиту», «користувачі результатом аудиту», характеристики ключового користувача результатами аудиту. Обґрунтовано, що для широкої характеристики користувачів доцільно об’єднати всі об’єкти, які можуть бути використані (аудиторський звіт, факт відмови від виконання аудиту, інформацію, що подається управлінському персоналу безпосередньо в процесі аудиту) під терміном «результати аудиту» і класифікувати його, залежно від терміну подання, на кінцевий та проміжний результати. Запропоновано визначення користувачів результатами аудиту, під якими слід розуміти особу, осіб або категорію осіб, для яких аудитор складає аудиторський звіт, та у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту і вітчизняними законодавчими і нормативними актами, повідомляє іншу додаткову інформацію з питань аудиту. Для визначення ключового користувача результатами аудиту всі завдання з аудиту розподілено на дві групи, залежно від можливості ідентифікації користувачів. Доведено, що саме для завдань із обов’язкового аудиту слід визначитися з ключовим користувачем, і цей процес має здійснюватися у взаємозв’язку з механізмом виділення ключового користувача фінансової звітності. Запропоновано під ключовим користувачем результатами обов’язкового аудиту визнати зовнішніх користувачів із прямим фінансовим інтересом, які не можуть вимагати від суб'єктів господарювання надати інформацію безпосередньо їм і повинні покладатися на фінансові звіти загального призначення та аудиторські звіти щодо значної частини необхідної їм інформації. Викладені в статті пропозиції щодо уточнення категоріального апарату в сфері аудиту є основою для оцінки якості аудиту, визначення можливостей та умов виникнення необхідного й достатнього рівня довіри до думки аудитора.

Стаття написана українською мовою


Диба О. М., Поліщук Є. А., Гернего Ю. О.
Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів (c. 272 - 277)

У статті викладені основні результати дослідження небанківських фінансових установ як кредиторів інноваційних проектів. На основі аналізу їх інвестиційної діяльності було визначено їх місце та роль у фінансуванні інновацій. Здійснено також порівняльну характеристику банків та небанківських фінансових установ як кредиторів інновацій і обґрунтовано їх необхідність. На основі статистичних даних охарактеризовано сучасний стан небанківських фінансових установ на ринку кредитування інноваційних проектів та здійснено прогноз щодо подальшого їх функціонування та статусу за песимістичним, реалістичним та оптимістичним сценарієм. Аби досягти рівня реалістичного сценарію розвитку небанківських фінансових установ в інноваційних проектах нами було запропоновано план організації участі небанківських фінансових установ в інноваційних проектах. Кредитування інноваційних проектів небанківськими посередниками має не стільки комерційний, скільки соціальний ефект, оскільки їх реалізація поступово підіймає країну на якісно новий техніко-технологічний рівень. Раніше значну увагу приділяли банкам як основним учасникам кредитора, лишаючи небанки осторонь. У роботі розкрито переваги участі небанківських фінансових установ над банками, що є цінним з огляду на розвиток цього питання у царині фінансової науки. Перспективним напрямом є дослідження банків та небанківських фінансових установ як конкурентів на ринку кредитування інноваційних проектів.

Стаття написана українською мовою


Тисячна Ю. С.
Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку (c. 278 - 283)

Мета статті полягає у дослідженні основних методичних підходів до оцінки якості кредитного портфеля банку, визначенні особливостей їх практичного застосування та обґрунтуванні вибору найбільш придатних до сучасних умов господарювання. Розглянуто три основні групи методів оцінки якості кредитного портфеля банку: методи експертних оцінок, статистичні та аналітичні методи. Безумовно, для отримання об’єктивної оцінки якості кредитного портфеля банку є необхідним застосування комплексного підходу, проте, зважаючи на визначені у статті переваги та недоліки досліджуваних методів, для отримання комплексної, об'єктивної та ефективної оцінки якості кредитного портфеля автор наголошує на доцільності побудови інтегрального показника, зокрема таксономічного. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є оцінка якості кредитного портфеля банків першої групи за розміром активів шляхом побудови інтегральних таксономічних показників і визначення на цій основі факторів впливу на якість кредитного портфеля з метою вдосконалення механізму управління кредитною діяльністю банку.

Стаття написана українською мовою


Тригуб О. В.
Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг (c. 284 - 291)

У статті проаналізовано особливості становлення та розвитку вітчизняного ринку факторингу. В результаті дослідження було встановлено, що розвиток факторингу в Україні відбувався завдяки активній участі банківських установ у даному процесі, й сьогодні вони є лідерами вітчизняного ринку факторингових послуг, маючи значні конкурентні переваги порівняно з небанківськими спеціалізованими у галузі факторингу компаніями. Було з’ясовано, що на сучасному етапі банки є не лише оферентами факторингових послуг і фінансують факторингові операції інших учасників ринку, але також беруть активну участь у створенні дочірніх факторингових компаній і є споживачами факторингових послуг. Із метою прискорення розвитку міжнародного факторингу в Україні запропоновано форми державної підтримки банків, які надають факторингові послуги вітчизняним експортерам. Рекомендовано у сучасних умовах, що характеризуються волатильністю фінансових ринків, зосередити увагу банків на факторинговому обслуговуванні тих клієнтів, з якими вони мають давні ділові стосунки, і не наражати себе на додаткові ризики, надаючи факторингові послуги великій кількості малих дебіторів. Представлено схеми співпраці банків у сфері «некласичного факторингу» з акредитованими факторинговими компаніями.

Стаття написана українською мовою


Чмутова І. М., Максімова М. В.
Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку (c. 292 - 297)

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку, що базується на врахуванні двох складових – оцінювання ефективності роботи команди з впровадження фінансового контролінгу та оцінювання ефективності впровадження фінансового контролінгу як інвестиційного проекту. Це надасть змогу визначити доцільність грошових вкладень у проект з упровадження та врахувати не тільки професійність створеної команди, а й психологічні особливості кожного з її членів. Для визначення співвідношення складових оцінки сформовано матрицю, що стане підґрунтям для розробки необхідного комплексу дій відносно підвищення ефективності фінансового контролінгу у банку.

Стаття написана українською мовою


Ходякова О. В.
Аналіз непрямого оподаткування в Україні (c. 298 - 303)

Метою статті є аналіз структури і динаміки непрямих податків за останні п'ять років, а також впливу непрямого оподаткування на формування доходів Державного бюджету України. У статті проаналізовано сучасний стан непрямого оподаткування в Україні. У структурі податкових надходжень зведеного бюджету України розглянуто питому вагу податку на додану вартість, акцизного податку, мита як непрямих податків. Визначено, що доходи Державного бюджету України в більшій своїй частині забезпечуються саме непрямими податками. Податкова система України більшою мірою є чинником зниження рівня економічного зростання та інвестиційної активності в країні, а чинна система адміністрування не здатна повною мірою виключити можливість ухилення від сплати податків. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є вдосконалення організації податкового контролю в Україні та диференціювання ставок податку на додану вартість залежно від рівня споживання тих чи інших товарів і від рівня доходів споживачів.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2014

Кравчук І. С.
Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування (c. 290 - 295)

Зниження фінансової стійкості підприємств призвело до звуження можливостей отримання «класичного» фінансування, що зменшило кількість прийнятних об’єктів для кредитування та інвестування банківськими інститутами. У статті обґрунтовується необхідність диверсифікації продуктового ряду банків на основі впровадження мезонінного фінансування, яке дозволить банкам використовувати додаткові важелі щодо управління кредитним ризиком, а компаніям отримати необхідні фінансові ресурси для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Метою статті є визначення переваг і недоліків мезонінного фінансування, здійснення аналізу сучасного стану розвитку цього типу фінансування в міжнародній практиці та розробка пропозицій з його впровадження на національному ринку капіталів. На основі аналізу міжнародного досвіду розвитку мезонінного фінансування у статті запропоновано створення банками в Україні національного мезонін-сегменту фінансового ринку як на основі розробки мезонінних кредитних продуктів (субординованих кредитів з правом участі в прибутках компанії-реципієнта), активної співпраці з реальним сектором економіки щодо конструювання мезоніну з допомогою цінних паперів (конвертованих облігацій або боргових цінних паперів з варрантами), так і на основі створення дочірніх кваліфікованих кредитних фондів у сфері мезонінного фінансування. Для забезпечення розвитку мезонінного фінансування в Україні обґрунтовується необхідність підтримки з боку держави в нормативно-правовому аспекті щодо створення умов з упровадження мезонінних інструментів і в напрямі використання ресурсів державних банків або в розробці програми мезонінного фінансування малого та середнього бізнесу за участю міжнародних фінансово-кредитних інституцій через Державну інноваційну фінансово-кредитну установу.

Стаття написана українською мовою


Мельниченко О. В.
Концепція обліку електронних грошей у банках (c. 296 - 301)

У статті запропоновано вирішення проблеми обліку електронних грошей у банках, яка обумовлена необхідністю створення належної системи контролю, джерел інформації для здійснення економічного аналізу електронних грошей у банку. Викладена концепція обліку електронних грошей має також допомогти користувачам виявити сильні та слабкі фінансові сторони банку, оцінити його ліквідність і платоспроможність. У роботі проаналізовано окремі положення Міжнародних стандартів фінансової звітності, які розкривають сутність операцій з електронними грошима, та наведено комплексну бухгалтерську модель обліку операцій з електронними грошима в банках.

Стаття написана українською мовою


Киркач С. М.
Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку (c. 302 - 308)

Мета статті полягає у дослідженні процесу формування фінансового плану як інструменту фінансового планування діяльності банку. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених-економістів, було розглянуто сутність фінансового плану банку, його структуру та особливості формування (складання). У результаті дослідження було виокремлено вісім основних етапів процесу формування фінансового плану банку, серед яких: вибір об’єкту дослідження; розрахунок системи показників оцінювання поточного фінансового стану банку в розрізі груп коефіцієнтів (фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та ефективності управління (рентабельності)); ідентифікація релевантних показників оцінювання поточного фінансового стану банку в розрізі запропонованих груп; оцінювання фінансового планування діяльності банку; визначення конкурентної стратегії банку; формулювання (встановлення) цілей; процедура складання фінансового плану банку; визначення та обґрунтування можливих шляхів досягнення встановлених планових показників діяльності банку. Доведено, що запропонована послідовність етапів дозволяє достовірно та об’єктивно оцінити економічне середовище діяльності банку, виявити переваги та недоліки його діяльності, встановити такі планові показники діяльності банку, досягнення яких є потенційно можливим.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2014

Котковський В. С., Гузенко О. П.
Кредитно-інвестиційні інновації комерційного банку: оцінка ефективності та стратегічний сегмент (c. 294 - 298)

Мета статті полягає у розробці теоретичної платформи методики оцінювання рівня економічної ефективності кредитно-інвестиційної діяльності комерційного банку та її адаптації в сучасних депозитних організаціях, які є представниками банківського сектора. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розкрито існуючий взаємозв’язок між дефініціями «ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банку» та «інноваційна діяльність банку», котрі більш предметно дозволяють розглянути поставлені проблеми в сфері інноваційного розвитку сучасних банківських установ. У результаті дослідження було надано авторську позицію алгоритму оцінки додаткових фінансових потоків банку, що утворилися на базі реалізації кредитно-інвестиційних інновацій. Обґрунтовано, що з точки зору вимірювання економічної ефективності інноваційних процесів у банку є важливим аналіз додаткових фінансових потоків, що виникли внаслідок реалізації банківських інновацій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення основних типів базових стратегій у галузі впровадження банківських кредитно-інвестиційних інновацій. Подальший розвиток кредитно-інвестиційних інновацій надасть можливість сучасному банку більш упевнено завойовувати позиції на ринку банківських продуктів і послуг.

Стаття написана російською мовою


Підхомний О. М., Кудляк Ю. В.
Банківський бізнес в умовах реформування фінансової системи (c. 299 - 304)

Метою статті є дослідження особливостей функціонування світової економіки за сучасних умов. Світова фінансова криза діагностувала найбільш проблемні аспекти розвитку економік окремих країн та взаємозв’язків між ними, що обґрунтовує актуальність перегляду концептуальних засад структури та функцій економічної системи світу. У статті проаналізовано сучасний стан реформування існуючої та створення нової світової (міжнародної) фінансової архітектури. Виділено основні характерні особливості розвитку світової банківської системи, серед яких домінуючою є функціонування банківського бізнесу в умовах фінансової глобалізації. Виокремлено, що чинниками, які в умовах глобалізації формують стратегію розвитку світової банківської системи, є міжнародний характер банківської діяльності, лібералізація фінансових ринків, формування глобальних ринків, посилення глобальної ресурсної конкуренції, зростання потреби у великих кредитах, розвиток глобального інформаційного ринку. Серед факторів стимулювання фінансової глобалізації запропоновано виділяти: нерівномірність економічного розвитку країн та непропорційність розподілу фінансових ресурсів; дефіцит власних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів і фінансування соціально-економічних програм у більшості країн; значний потенціал ринків країн, які розвиваються, що приваблює високою дохідністю операцій; зниження законодавчих та регуляторних обмежень на здійснення фінансових операцій між країнами; віртуалізацію фінансових операцій.

Стаття написана англійською мовою


Сомова В. В., Чумакова О. О.
Імітаційне моделювання прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб в Україні (c. 305 - 311)

У статті запропоновано підхід до вибору розміру ставок податку на доходи фізичних осіб на основі імітаційного моделювання, який на відміну від існуючих здійснюється з урахуванням показників: коефіцієнту соціальної захищеності й податкового навантаження, та дозволяє зменшити нерівномірність розподілу доходів у вигляді заробітної плати та податкового навантаження на фізичних осіб та збільшити обсяг бюджетних надходжень. Обґрунтовано, що найбільш доцільною до впровадження у податкову практику України є така шкала прогресії: 10 % для заробітної плати до 3 МЗП, 15 % для заробітної плати у межах від 3 МЗП до 10 МЗП та 25 % до частини перевищення заробітної плати понад 10 МЗП.

Стаття написана українською мовою


Чеберяко О. В., Лобода А. Б.
Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ (c. 312 - 318)

У статті досліджується особливість діяльності інтегрованих фінансових посередників як результат взаємодії банків з небанківськими установами. Проаналізовано наукові праці українських і російських учених, на основі яких здійснено систематизацію та уточнення термінів «фінансовий супермаркет» і «фінансовий конгломерат» відносно до терміну «інтегрований фінансовий посередник». Запропоновано авторське трактування терміну «інтегрований фінансовий посередник». Визначено головну відмінність інтегрованих фінансових посередників від традиційних спеціалізованих фінансових посередників (банків і небанківських установ), яка полягає в наданні широкого спектра фінансових послуг в одному місці та в режимі non-stop, тобто цілодобово впродовж тижня. У результаті дослідження встановлено три форми співробітництва спеціалізованих фінансових посередників у рамках інтегрованого фінансового посередника (bancassurance як об’єднання банків зі страховими компаніями; assurfinance як об’єднання страхових компаній з банками; allfinance як взаємодія фінансових посередників банківського, страхового та інвестиційного ринків). Розглянуто приклади діяльності інтегрованих фінансових посередників в Україні.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2014

Волковський Є. І., Котіна Г. М., Степура М. М.
Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти (c. 357 - 362)

Мета статті полягає у виявленні структурних взаємозв’язків між поняттями «бюджетний потенціал території» та «потенціал бюджету території» на основі аналізу та дослідження фінансового потенціалу, фіскального простору та бюджетного потенціалу. На основі аналізу, систематизації й узагальнення наукових праць багатьох учених було розглянуто погляди щодо трактування дефініцій «фінансовий потенціал», «фіскальний простір» і «бюджетний потенціал» та встановлено взаємозв’язки між ними. У результаті дослідження було виділено три вихідні позиції, які варто враховувати під час визначення потенціалу бюджету території: наявні фіскальні можливості, модель фіскального федералізму та ефективна діяльність урядових структур. Перша та друга позиції описуються бюджетними ресурсами, які умовно можливо акумулювати для виконання повноважень територіальних органів управління. Третя ж характеризує наявність додаткових джерел для фінансування місцевих владних ініціатив. Визначено, що тлумачення бюджетного потенціалу відрізняється від потенціалу бюджету території. Останній являє собою частину бюджетного потенціалу території та її фіскального простору. Ієрархія та взаємозв’язок даних понять надали можливість побудувати графічно залежність між цими дефініціями, ввести математичний апарат їх взаємовідносин та здійснювати подальший аналіз можливостей акумулювання фінансових ресурсів території в місцевому бюджеті.

Стаття написана українською мовою


Івасів І. Б., Фуксман О. Ю.
Стан систем управління ліквідністю в банках України (c. 363 - 368)

Метою статті є дослідження стану основних елементів систем управління ліквідністю у вітчизняних банках. Було проаналізовано основні стратегії управління ліквідністю у банках та зазначено необхідність упровадження у використання інтегрованої системи управління ліквідністю. Визначено основні ключові ознаки та елементи інтегрованої системи управління ліквідністю. За допомогою методу анкетування проведено аналіз наявного стану системи управління ліквідністю в банках України у розрізі її елементів щодо відповідності ознакам інтегрованої та встановлено ключові недоліки. Доведено необхідність приділення ризику ліквідності не меншої уваги з боку менеджерів банку, ніж кредитному ризику. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення аналізу виявлених недоліків у системах управління ліквідністю в банках і розробка рекомендацій щодо їх усунення, зокрема: залучення представників фронт-офісу до активного управління ліквідністю; впровадження алгоритму розрахунку стимулюючої премії ліквідності у трансфертній моделі з метою більш якісного управління ліквідністю за допомогою трансфертного ціноутворення; вдосконалення інформаційної підтримки управління ліквідністю у напрямку розробки нових звітних та аналітичних форм тощо.

Стаття написана англійською мовою


Мельниченко О. В.
Організація аудиту електронних грошей в банках (c. 369 - 375)

У статті викладено технологічні аспекти організації аудиту електронних грошей у банках. Надано практичні рекомендації стосовно проведення перевірки їхньої роботи на основі даних бухгалтерського обліку, що відображаються в автоматизованій банківській системі на прикладі однієї з найбільш популярних на сьогодні в Україні – АБС «SRBank». Головна мета цієї роботи – формування комплексного уявлення про наукові підходи, заходи і принципи проведення аудиту електронних грошей в банках з урахуванням інших публікацій на дану тематику. Розглянуто основні аспекти аудиту, виділено відмінності та особливості організації аудиту саме електронних грошей та надано практичні рекомендації з його проведення. Розглянуто кожен з етапів аудиту: планування, вивчення, оцінювання, встановлення достовірності та звітування, в рамках кожного з яких представлено завдання аудиторів щодо перевірки операцій з електронними грошима в банку.

Стаття написана українською мовою


Огійчук М. Ф., Горковенко І. В., Сколотій І. В.
Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість (c. 376 - 381)

У статті розглядаються проблеми формування та функціонування податкової системи. Доведено, що розвиток сучасних технологій та широке застосування мережі Інтернет сприяли виникненню принципово нових економічних відносин в інформаційному суспільстві – електронного оподаткування. Доведено, що сучасна система бухгалтерського обліку передбачає застосування первинних документів, їх документообіг, зберігання та передачу інформації про активи, капітал та зобов’язання в електронному вигляді. Визначено, що серед основних сфер застосування електронного документообігу є подання звітності в електронному вигляді, за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника податків» та системи електронного адміністрування ПДВ. Розглянуто систему електронного адміністрування ПДВ та доведено необхідність вирішення низки питань, які урахують інтереси як держави, так і платників податку. А саме, потребують урегулювання питання щодо здійснення обслуговування спеціального ПДВ-рахунку, періодичності виписок банку, вартості послуг за обслуговування, доступу підприємства до інформації про стан рахунку, строків внесення сум ПДВ за готівковими і бартерними розрахунками, відповідальності перед підприємством за неперерахування платежів. Запропоновано методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку податку на додану вартість з урахуванням всіх змін у його оподаткуванні. Опрацьовано проблемні питанням щодо відшкодування та повернення коштів із спеціальних рахунків ПДВ, у тому числі для платників податку, які знаходяться на спеціальному режимі оподаткування ПДВ.

Стаття написана українською мовою


Паєнтко Т. В., Рудая М. І.
Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг (c. 382 - 387)

Стаття присвячена дослідженню організаційних засад митного контролінгу у сфері фінансових послуг. Метою статті є узагальнення ключових напрямів та обґрунтування організаційних засад митного контролінгу у сфері фінансових послуг. За результатами дослідження обґрунтовано сутність та основні складові митного контролінгу у сфері фінансових послуг. Визначено види (стратегічний та оперативний) та функції (сервісну та консалтингову) митного контролінгу. З’ясовано основні напрями, за якими здійснюється митний контролінг у сфері фінансових послуг. Сформовано етапи організації митного контролінгу та визначено взаємозалежну сукупність управлінських процедур, спрямованих на підвищення сервісно-орієнтованого управління та адміністрування. Охарактеризовано підходи до проведення митного аудиту, особлива увага якого приділяється попередженню участі фінансових установ у схемах ухилення від сплати митних платежів. Узагальнено, що митний контролінг у сфері фінансових послуг сприяє підвищенню ефективності управління фінансовими потоками на основі прийняття оптимальних рішень у сфері ЗЕД. Перспективами подальших досліджень є узагальнення світових тенденцій застосування інструментарію митного контролінгу у сфері фінансових послуг та адаптація його до сучасних умов української економіки.

Стаття написана українською мовою


Рац О. М., Тисячна Ю. С.
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України (c. 388 - 394)

Метою статті є дослідження конкурентних переваг вітчизняних банків на депозитному ринку. У статті проаналізовано стан ринку банківських депозитів. Визначено, що ринок депозитних послуг є нестабільним через нестійку ситуацію в економіці країні, але, незважаючи на певні проблеми, продовжує розвиватися. В Україні банками-лідерами за залученням депозитів та за критерієм надійності є банки першої групи за розміром активів. Проведена в статті кластеризація 15 банків за показниками обсягу депозитного портфеля та рентабельності активів дозволила виокремити п’ять груп банків. З метою більш детального дослідження депозитної діяльності банків обрано четвертий кластер, до якого входять загальносистемні банки. У статті проведено конкурентний аналіз банків четвертого кластера за показниками динаміки та структури депозитного портфеля, а також коефіцієнтним методом. Використано SWOT-аналіз, для визначення сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз банку. Для розробки стратегії та ефективного стратегічного управління проведено аналіз прямих конкурентів банку на депозитному ринку. Визначено, що інструментом, який дозволить показниками діяльності банку на ринку депозитних послуг бути краще конкурентів, є бенчмаркінг. Розкрито особливості застосування видів бенчмаркінгу при формуванні депозитної політики банку. Виділено переваги застосування бенчмаркінгу депозитної політики банку.

Стаття написана українською мовою


Рязанова Н. С.
Фінансова інформація як фактор створення доданої вартості в інноваційній ринковій економіці (c. 395 - 406)

Метою роботи є дослідження фінансової інформації як фактора створення доданої вартості в інноваційній ринковій економіці. Інноваційна ринкова економіка властива розвиненому інформаційному (постіндустріальному) суспільству і на початку ХХІ століття прийшла на зміну класичній ринковій економіці. Цей процес трансформації породжує потужні виклики, що полягають у необхідності осмислення прийдешніх інформаційних змін, формування відповідних економічних парадигм і пошуку нових ефективних механізмів господарювання. Фінансова інформація в інноваційній ринковій економіці, де всі процеси здійснюються в грошовому вимірі на основі цінового механізму, є вирішальною, тому ключовою складовою ефективних механізмів господарювання є саме фінансова інформація, вона стає особливим фактором створення доданої вартості. В роботі розглянуто характерні риси такої інформації, зокрема процеси її старіння, якісні характеристики, здатність представляти явища та предмети оточуючого світу у співставному грошовому вимірі та ряд інших рис. Досліджено особливості процесу творення доданої вартості за участю фінансової інформації та тенденції цього процесу в інноваційній ринковій економіці.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2015

Зельдіс В. В.
Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу (c. 266 - 273)

Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ф'ючерсами і біржовими опціонами; сучасну практику маржирування ф'ючерсів і опціонів, врегулювання строкових угод, надання котирувань щодо відповідних угод, особливості вітчизняного ринку біржових деривативів. В умовах кризи надійності національної фінансової системи задля уникнення чисельних проблем, які спостерігаються на строковому сегменті біржового ринку України, дрібним спекулянтам, а також представникам сектора малого і середнього бізнесу, які потребують сучасних інструментів управління ризиками, рекомендується звернути увагу на світові центри біржової торгівлі деривативами.

Стаття написана українською мовою


Мельниченко О. В.
Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима (c. 274 - 279)

Стаття присвячена дослідженню теорії масового обслуговування та застосування її методів і принципів в аналізі операцій з електронними грошима в касах різних установ: як торговельних підприємств, так і банків. У роботі проаналізовано результати діяльності касирів на основі даних реального сектора економіки. Запропоновано механізм аналізу роботи касирів з урахуванням чинників, що впливають на результати їх роботи, що відображаються у кількості обслужених клієнтів за одиницю часу. Крім того, здійснено моделювання змін показників пропускної здатності каси за результатами заміни способів внесення клієнтами коштів до каси: переходу до безготівкового розрахунку за допомогою лише банківських карток та електронних грошей. Доведено, що зменшення часу, що витрачається на оплату клієнтами товарів чи, наприклад, рахунків у касах банку, впливає на ефективність роботи касира завдяки збільшенню клієнтопотоку, на якість обслуговування клієнтів та на зменшення витрат, пов’язаних з утриманням касових вузлів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2015

Бєлова І. В.
Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи (c. 207 - 212)

Мета статті полягає у побудові системи індикаторів накопичення системного фінансового ризику та визначення їх порогових значень на прикладі групи країн Центральної та Східної Європи. Проведене дослідження дозволило виявити той факт, що моніторинг рівня накопичення фінансового ризику доцільно проводити з використанням індикаторів, що відображають функціонування різних інституційних секторів економіки: фінансових корпорацій, сектору загального державного управління, нефінансових корпорацій, домашніх господарств. Інформаційну базу дослідження сформовано на основі квартальних даних щодо динаміки 18 індикаторів, що ілюструють функціонування зазначених секторів. Апробація розробленого підходу на прикладі групи країн Центральної і Східної Європи дозволила виявити порогові та критичні рівні показників макроекономічного розвитку, що становлять загрозу фінансовій стабільності країни. Результати розрахунків дозволили виявити як спільні особливості економічного розвитку країн, так і специфічні національні риси.

Стаття написана українською мовою


Васильчук І. П.
Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки (c. 213 - 218)

Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних положень концепції фінансів для сталого розвитку. Мета статті – дослідити сутність, особливості і відмінності фінансів сталого розвитку як явища та надати теоретичне обґрунтування й авторське визначення дефініції. Встановлено, що рефлексія фінансів на імплементацію засад сталого розвитку зумовила виникнення нового явища – фінансів сталого розвитку. Доведено, що відбувається розширення предметного поля дослідження фінансової науки у таких складових: урізноманітнюються суб’єкти фінансових відносин – як провайдери капіталу, так і його реципієнти; створюються і використовуються інноваційні фінансові інструменти, продукти та методи. Механізм постачання фінансового капіталу передбачає використання спеціалізованих фінансових моделей, інструментів, продуктів і методів мобілізації й інвестування капіталу, які враховують особливості реалізації заходів зі сталого розвитку. Аргументовано, що концепція фінансів сталого розвитку поступово набуває як теоретичного обґрунтування, так і практичного підтвердження, що дозволяє ввести термін «фінанси сталого розвитку» у академічний дискурс. Запропоновано авторське визначення дефініції «фінанси сталого розвитку» та виокремлено їх складові за ознакою мотивації провайдерів фінансового капіталу: соціально відповідальні фінанси, соціально орієнтовані фінанси.

Стаття написана українською мовою


Діденко О. М.
Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни (c. 219 - 225)

У роботі здійснено оцінювання впливу інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни. До розгляду взято 23 країни світу (Великобританія, Німеччина, Франція, Російська Федерація, Казахстан, Сполучені Штати Америки, Білорусь, Австралія, Бразилія, Канада, Колумбія, Чилі, Естонія, Індія, Малайзія, Польща, Нідерланди, Південна Африка, Філіппіни, Нігерія, Марокко), якіхарактеризуютьсянаявністюспецифічнихособливостейфункціонуваннябанківськоїсистеми, а також суттєвими відмінностями у правових та організаційних умовах реалізації процесу банківського регулювання. На підставі здійснених розрахунків автор дійшов висновку, що зростання інтенсивності регулювання банківської діяльності викликає скорочення рентабельності банківської системи країни, причому наявність кризових умов підсилює негативний ефект, що в цілому свідчить про актуальність лібералізації регулювання з точки зору підвищення результативності функціонування банківських систем. У той же час, аналізуючи фактори, що впливають на рентабельність банків, необхідним є дослідження зв’язку на мікроекономічному рівні, оскільки на формування прибутку конкретної банківської установи впливають не лише загальні умови розвитку країни та функціонування банківської системи, але й специфічні особливості внутрішнього менеджменту, спеціалізації, форми власності банку тощо. З урахуванням зазначеного подальші дослідження автора будуть присвячені дослідженню зв’язку між інтенсивністю регулювання банківської діяльності та прибутковістю окремих банків. Крім того, перспективними з точки зору подальших досліджень автору вбачаються питання визначення впливу інтенсивності та напрямків регулювання банківської діяльності на стабільність банківської системи України та інших країн світу.

Стаття написана українською мовою


Рязанова Н. С.
Інститут фінансового еккаунтингу (рахівництва) в архітектурі фінансово-економічних інститутів інформаційного суспільства (c. 226 - 239)

У статті фінансове рахівництво (англ. Financial accounting, або транслітерацією українською – фінансовий еккаунтинг) розглядається як соціальний інститут інформаційного суспільства, що представлений діяльністю з надання інформаційних послуг щодо фінансів. Будучи самостійними системами, соціальні інститути формуються у багатопланову архітектуру інститутів з тісними внутрішніми зв’язками. У такій архітектурі взаємозв’язки існують не лише в межах ієрархічної вертикалі, але й в інших вимірах, серед яких – просторовий, часовий та інформаційний. Уся архітектура інститутів «пронизана» інститутом інформації, у складі якого є також інститут фінансового рахівництва. На кожному етапі розвитку суспільства стрімко розвиваються насамперед ті інститути, що характерні для даного етапу, визначаючи його особливості, і в інформаційному суспільстві до числа таких належить, зокрема, інститут фінансового рахівництва (фінансового еккаунтинга). В усіх країнах держава, бізнес та громадянське суспільство, приділяючи все більше уваги питанням прозорості діяльності органів влади та корпорацій, зосереджуються на розкритті інформації щодо державних та місцевих фінансів, корпоративних фінансів і фінансового ринку, чим констатують зростання важливості інституту фінансового рахівництва. Послуги фінансового рахівництва можуть надаватися спеціалізованими фінансовими інформаційно-аналітичними інституціями та підрозділами фінансових і нефінансових корпорацій, державними статистичними відомствами та спеціалізованими підрозділами всіх органів влади.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2015

Завадська Д. В.
Клієнтоорієнтований підхід: формування системи управління відносинами банку з клієнтами (c. 181 - 186)

Метою статті є розробка теоретичних засад формування системи відносин банку з клієнтами в рамках реалізації клієнтоорієнтованої стратегії. У результаті проведеного дослідження було надано визначення клієнтоорієнтованості, механізму управління та системі управління. Обґрунтовано систему управління відносинами банку з клієнтами, мету та завдання її формування. Надано ієрархію суб’єктів формування та управління процесами відносин банку з клієнтами. Розкрито шляхи практичної реалізації функцій механізму управління відносинами банку з клієнтами. Доведено, що для реалізації клієнтоорієнтованого підходу банківська установа повинна мати всебічну уяву про поведінку клієнтів, детальне розуміння всіх аспектів якої дозволить здійснити більш точну сегментацію та будувати індивідуалізовані партнерські відносини. Реалізація принципу тотальності рівня клієнтських відносин, усебічної обізнаності, розробка технологій поведінки співробітників, особливих технологій роботи з найбільш цінними клієнтами, застосування інструментів аналітики та прогнозування забезпечить адресність маркетингових кампаній та приведе до мінімізації додаткових витрат, задоволеності кожного клієнта, лояльності, збільшення частки ринку, обсягів продажів, зростання прибутків банківської установи.

Стаття написана англійською мовою


Заславська О. І.
Ризики ресурсного забезпечення банків в умовах нестабільності (c. 187 - 192)

Метою статті є характеристика ризиків ресурсного забезпечення банківської діяльності та факторів, що на них впливають, а також аналіз та оцінка діяльності українських банків в умовах економічної та соціально-політичної кризи. У статті досліджено сутність ресурсних ризиків банківської діяльності. Запропоновано визначення поняття «ризики ресурсного забезпечення банку». Подано авторську класифікацію ризиків ресурсного забезпечення банківської діяльності та встановлено причинно-наслідкові зв’язки між ними. Здійснено аналіз системних ризиків, на які наражається банківська система України, у контексті формування її ресурсної бази. Здійснено аналіз і досліджено причини відтоку депозитних коштів із банківського сектору України в період кризи. У статті представлено динаміку девальвації гривні у 2014 – 2015 рр., а також з’ясовано ключові фактори, які спричинили її появу та розвиток. Представлено фінансову оцінку впливу основних банківських ризиків на економіку України, а також розраховано кумулятивний ефект такого впливу на загальний соціально-економічний стан держави.

Стаття написана англійською мовою


Калініченко Л. Л.
Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки (c. 193 - 200)

У статті розглянуто сучасні методи кредитування підприємництва в Україні та надання практичних рекомендацій щодо вибору конкретної форми і способу кредитування, які залежать від особливостей діяльності позичальника, його кредитоспроможності, цілей і об'єктів кредитування. Сьогодні в банківській практиці найбільш поширеними методами кредитування є кредитна лінія, овердрафт, разовий строковий кредит. Кожний із цих методів має свої особливості та характеристики, які підходять для конкретних сфер діяльності організації. Виявлено, що перевагою кредитної лінії є те, що є те, що позичальнику надається можливість у рамках установленого ліміту використати кредитні кошти безпосередньо в момент виникнення необхідності, що в свою чергу дозволяє знизити витрати на обслуговування кредиту, але основними вадами цього методу кредитування є те, що при виникненні труднощів з погашенням попереднього траншу банк може зменшити або закрити кредитний ліміт, а на незатребуваний ліміт кредитної лінії ввести додаткову комісію. Овердрафтне кредитування відзначається швидкою процедурою отримання кредиту, може надаватися без наявності забезпечення, не має цільового характеру, дозволяє здійснювати платежі з поточного рахунку, водночас процентна ставка за овердрафтом вище, ніж по інших кредитах, також мінусом є необхідність в обов'язковому порядку у визначений, досить короткий термін погашати заборгованість по кредиту. Кредитування в порядку одноразової видачі коштів відрізняється простотою в наданні та послідовністю в організації процесу кредитування, але нарахування процентів відбувається відразу після перерахування коштів позичальнику на всю суму отриманого кредиту. Отже, приймаючи рішення про отримання банківського кредиту, підприємець має обрати той чи інший метод кредитування, враховуючи всі переваги та недоліки вибраного методу.

Стаття написана українською мовою


Карчева Г. Т.
Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності (c. 201 - 207)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів використання системно-синергетичного підходу до розвитку та функціонування банківських систем в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано, що теоретичні засади розвитку банківських систем базуються на системному підході, відповідно до якого банківські системи належать до класу особливих складних динамічних, цілеспрямованих і відкритих систем із цілісною структурою підсистем і функцій. Дослідження таких систем має включати два аспекти – системно-кібернетичний і системно-синергетичний. Доведено, що в стаціонарних умовах розвиток банківської системи відбувається відповідно до системно-кібернетичної моделі, що обов’язково передбачає наявність підсистеми управління, функції якої виконує центральний банк. В умовах фінансової нестабільності, в передкризовий, кризовий і посткризовий періоди для дослідження розвитку банківських систем використовується системно-синергетичний підхід, який враховує багатоваріантність та альтернативність розвитку банківської системи в точках біфуркації. Визначено критерії входження банківської системи в фазу біфуркації, що базуються на оцінці волатильності поточних пасивів і можливості побудови аналітичного тренду. Запропоновано методичні підходи щодо оцінки синергетичних ефектів і рівня фінансової стабільності банківської системи, здійснено експериментальні розрахунки.

Стаття написана українською мовою


Нєізвєстна О. В.
Маркетинговий аспект банківської конкуренції (c. 208 - 215)

Метою статті є дослідження необхідності застосування інструментів маркетингу з метою підвищення конкурентоспроможності та конкурентних переваг банків. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розкрито взаємозв'язок між конкурентоспроможністю комерційного банку і його часткою на ринку банківських послуг. У процесі дослідження інтеграції стратегії максимального задоволення потреб клієнтів до практики стратегічної конкуренції на ринку банківських послуг було представлено авторську позицію щодо необхідності враховувати структуру прихильності клієнтів, оскільки саме вона допомагає правильно розподілити маркетингові зусилля банку. Обґрунтовано, що технології банківського маркетингу повинні не лише включати системи визначення потреб клієнтів, створення нових фінансових продуктів, але й сприяти формуванню багатофакторної стратегічної моделі конкурентоспроможного розвитку банку. Запропоновано використовувати SWOT-аналіз із метою ефективного управління конкурентоспроможністю банку.

Стаття написана російською мовою


Погореленко Н. П.
Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам (c. 216 - 222)

Питання, пов’язані з процесами кредитування, постійно знаходяться у центрі уваги. При цьому особливого значення набуває, власне, аналіз динаміки обсягів наданих кредитів, бо вона в цілому визначає рухомість вихідних фінансових потоків як окремих банків, так й банківської системи з погляду досягнення стабільності функціонування банківської системи, окремих банків та розвитку економіки в цілому. Метою статті є проведення аналізу наявної рухомості кредитних потоків вітчизняної банківської системи одночасно як з погляду обраного періоду часу для такого дослідження, так і окремих інтервалів з обраного періоду часу. За допомогою вейвлет-аналізу було визначено локальні особливості досліджуваних часових рядів за рахунок декомпозиції вхідних даних на два ряди даних, один з яких визначається набором апроксимуючих коефіцієнтів, а інший – деталізуючих коефіцієнтів. Апроксимуючі коефіцієнти узагальнюють трендові ознаки досліджуваного часового ряду, а деталізуючі коефіцієнти розкривають наявні особливості досліджуваного часового ряду. Вейвлет-перетворення як складова проведення вейвлет-аналізу дозволило побудувати ієрархічну структуру вхідного досліджуваного часового ряду, що розширило можливості проведення більш детального аналізу для часового ряду, який досліджується. Застосування вейвлет-аналізу дозволяє конкретизувати періоди узгодженості та розбалансованості між окремими рядами аналізованих даних. Це надає змогу робити висновки щодо обґрунтованого корегування динаміки складових загального ряду обсягів кредитів, наданих резидентам і формувати зважену політику впливу на діяльність банківської системи. Предметом подальших наукових досліджень є розробка рекомендацій з регулювання банківської діяльності на основі результатів вейвлет-аналізу.

Стаття написана українською мовою


Чмутова І. М.
Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку (c. 223 - 230)

Визначено цілі та показники за проекціями збалансованої системи показників (ЗСП): «фінанси», «клієнти», «внутрішні бізнес-процеси», «розвиток персоналу» на різних стадіях життєвого циклу банку. Через виділення показників-репрезентантів фінансової проекції ЗСП у розрізі груп (ресурсна стійкість, ліквідність, ділова активність, фінансова результативність) доведено варіативність їх складу для банків, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу. Встановлено, що на стадії створення фінансову проекцію ЗСП складають: рівень міжбанківських кредитів у зобов'язаннях, коефіцієнт співвідношення високоліквідних і робочих активів, частка роздрібних кредитів в активах, рентабельність балансового капіталу; на стадії екстенсивного зростання вона включає коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт прострочених кредитів, рентабельність активів; реалізацію фінансових цілей банку на стадії інтенсивного зростання можна виміряти коефіцієнтом загальної достатності капіталу, коефіцієнтом поточної ліквідності, часткою роздрібних кредитів в активах, чистою процентною маржею; на стадії зрілості до переліку фінансової проекції ЗСП входять коефіцієнт надійності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт кредитної активності, рентабельність активів; на стадії спаду – дохідність чистих активів, рівень страхування активів резервами, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності. При відборі показників до складу ЗСП забезпечена відповідність цілей і показників за її проекціями загальній стратегії банку на певній стадії життєвого циклу та домінантам його фінансової стратегії.

Стаття написана українською мовою


Юхименко Т. В., Лапко О. О.
Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору (c. 231 - 236)

Метою статті є дослідження впливу основних соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору та розробка практичних рекомендацій щодо їх регулювання. У статті проаналізовано вплив основних політичних та соціоінституційних факторів, а саме: фінансової грамотності та законодавчого регулювання на інноваційний розвиток банківського сектору. Визначено, що ці фактори не тільки впливають на окремих учасників банківського ринку, але й визначають економічний розвиток держави в цілому. Рівень фінансової грамотності в Україні є недостатнім, що негативно впливає на ризики банківської діяльності та зменшує сприйняття інноваційних банківських послуг. З іншої сторони, недостатньо розвинене вітчизняне законодавство стримує інноваційний розвиток банківського сектору. Встановлено, що від соціоінституційних і політичних факторів залежать рівень ризику та витрати на інноваційну діяльність банківських установ. Тому перед державними регуляторами постає завдання забезпечити ефективні та прозорі нормативні інструменти, що сприятимуть зростанню відповідальності як банківських установ, так і окремих споживачів банківських послуг. Важливою умовою в такій ситуації виступає створення справедливого конкурентного середовища за рахунок оптимального співвідношення макропруденційного нагляду та дерегулювання процесів банківського ринку. З іншого боку, банки мають усвідомити свою відповідальність перед державою та сприяти зниженню системних ризиків.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2015

Мацелюх Н. П.
Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз (c. 273 - 278)

Розглянуто впливи інформаційної асиметрії на ефективність операцій на ринку цінних паперів та генерування ризику виникнення фінансових криз. Виявлено, що основними причинами інформаційної асиметрії на ринку цінних паперів є висока вартість інформації, складність її отримання, обмеженість доступу до неї та відсутність гарантії достовірності такої інформації. Поглиблення інформаційної асиметрії на ринку цінних паперів відбувається за рахунок діяльності рейтингових агенцій, поведінка яких часто може розглядатися як опортуністична. Фінансове посередництво як ефективний інститут фінансового ринку може зменшити глибину інформаційної асиметрії та сприяти укладенню ефективних угод на ринку цінних паперів. Поглиблення інформаційної асиметрії спричиняє виникнення інформаційних дисбалансів, які за тривалого розбалансування трансформуються в інформаційні провали. На ринку цінних паперів інформаційні провали, які успішно використовуються невеликою кількістю учасників ринку цінних паперів, можуть призводити до виникнення фінансових дисбалансів, поглиблення яких є однією з причин формування і поширення кризових явищ у фінансовій системі. Це потребує розвитку нових регуляторних механізмів, здатних обмежити негативний вплив асиметрії інформації на розвиток як ринку цінних паперів, так і розвиток фінансового ринку та національної економки в цілому.

Стаття написана українською мовою


Чуницька І. І.
Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоків (c. 279 - 284)

Статтю присвячено систематизації проблем розвитку інфраструктурного потенціалу фінансового ринку та пошуку шляхів їх вирішення в умовах економічних шоків. Велика кількість регуляторів у сфері фінансового ринку та низька ефективність регуляторного процесу обумовили високий ризик шахрайства з операціями на фінансовому ринку, внаслідок чого рівень довіри до нього залишається вкрай низьким. Всі ці проблеми протягом останніх двох років поглибилися ще більше, оскільки невизначеність економічна поглибилися під впливом невизначеності політичної. Ця ситуація стала підґрунтям для виникнення серйозних шоків в економіці, які поглиблюють проблеми розвитку фінансового ринку та його інфраструктурного потенціалу. Результати проведеного дослідження засвідчили, що в умовах економічних шоків найбільш вразливими секторами фінансового ринку є ринок цінних паперів, банківська система та страховий ринок. В умовах економічних шоків складні ланцюги взаємного впливу, які існують між цими секторами, порушуються, що негативно позначається на розбудові інфраструктурного потенціалу ринку цінних паперів. Негативний вплив на розвиток інфраструктурного потенціалу проявляється через низьку ефективність функціонування ринку цінних паперів, який в умовах надмірної банкоцентричності не здатний пом’якшити удари економічних шоків. Низька якість регулювання банківської системи порушує її стійкість до криз, а низька якість розкриття інформації не сприяє формуванню довіри до банківського сектору. Зважаючи на те, що страхові компанії розміщують свої резерви переважно в банківських депозитах, криза банківської системи спричиняє ланцюгову реакцію на страховому ринку. В результаті цього основні елементи інфраструктурного потенціалу фінансового ринку функціонують неефективно. Вирішення окреслених проблем передбачає підвищення рівня якості інформаційного забезпечення діяльності на фінансовому ринку та підвищення рівня відповідальності регуляторів за низьку якість регулювання або бездіяльність в умовах економічних шоків.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2016

Білецька Н. В., Лопатюк Р. І., Серветник-Царій В. В.
Системна банківська криза України 2014–2015 рр.: причинно-наслідковий зв’язок (c. 235 - 241)

Мета статті полягає у вивченні поняття системної банківської кризи у науково-практичній літературі, а також дослідженні причин і наслідків системних банківських криз на прикладі системної кризи української банківської системи протягом двох останніх років. Досліджено визначення «банківська криза», «системна банківська криза» та запропоновано власне бачення теоретичного аспекту системної банківської кризи. Вивчено особливості системних банківських криз, зокрема кризи 2014–2015 рр. через призму соціальних, політичних, економічних, мікро- та макроекономічних причин. Проаналізовано наслідки, до яких вона призвела українську банківську систему, та її вплив на рівень життя населення. Проведено аналіз динаміки основних показників банківської діяльності в Україні протягом останніх п’яти років, а також запропоновано декілька основних моментів, на які потрібно звернути увагу вкладникам при виборі банку.

Стаття написана українською мовою


Колодізєв О. М., Коцюба О. В.
Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання (c. 242 - 248)

Підвищена невизначеність економіки країни, неможливість мобілізації капіталу лише за рахунок стандартних фінансових інструментів зумовили необхідність використання фінансових інновацій, таких як деривативи. З огляду на те, що в Україні відсутня ґрунтовна законодавча база регулювання ринку похідних фінансових інструментів, а також значний попит на них, запропонована тема дослідження є актуальною. Метою статті став аналіз розвиненості нормативно-правового поля торгівлі на ринку похідних фінансових інструментів, а також аналіз якості сформованої системи основних показників торгівлі деривативами в Україні. У роботі визначено проблеми, які можна було б нівелювати за допомогою використання похідних фінансових інструментів. Проаналізовано обсяг і структуру світового та вітчизняного ринків деривативів. За результатами аналізу нормативно-правового поля регулювання ринку похідних фінансових інструментів, а також статистичного аналізу його обсягу та структури було обґрунтовано причини низької активності на досліджуваному ринку та надано відповідні рекомендації щодо покращення наявної ситуації.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А.
Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні (c. 249 - 257)

Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною. За умови застосування правила витрат на початок фінансової кризи їх рівень від ВВП склав би від 9 до 21 %, запас фіскального простору за цим показником склав би від 1 до 16 в.п.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2016

Ломейко Ю. А.
Державний фінансовий контроль в Україні: напрями вдосконалення його організації та оцінювання (c. 148 - 160)

Мета статті полягає у дослідженні сутності державного фінансового контролю, виявленні напрямів удосконалення його організації та визначенні дієвих методів його оцінювання. За результатами аналізу сучасної наукової думки встановлено, що передумовою побудови дієвої системи державного фінансового контролю є визначення його ролі в суспільних фінансових відносинах. Згідно з даними проведеного дослідження зроблено висновок, що в першу чергу державний фінансовий контроль є інструментом фінансової політки, а отже, його безпосереднім призначенням є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави, тобто досягнення мети фінансової політики. Водночас виявлено необхідність узгодження складових фінансової політки та видів державного фінансового контролю з метою побудови ефективної інституційної структури органів державного управління. В статті доведено, що поділ державного фінансового контролю на зовнішній і внутрішній має здійснюватися відповідно до належності контролюючого органу та підконтрольного суб’єкта до однієї або різних гілок влади. Водночас результати проведеного дослідження дають підстави вважати, що в Україні доцільно обрати модель децентралізованого державного внутрішнього фінансового контролю замість сучасної змішаної з метою уникнення дублювання функцій органами ДАСУ частково функцій Рахункової палати, а частково – підрозділів внутрішнього контролю, які діють в органах виконавчої влади. Також визначено недоцільність побудови системи державного внутрішнього фінансового контролю на засадах, передбачених для органів державного зовнішнього фінансового контролю. Така ситуація призводить до необґрунтованого включення внутрішнього контролю до об’єктів внутрішнього аудиту, який проводиться структурними підрозділами в бюджетних установах. Також важливо наголосити на необхідності оцінки управлінських рішень при здійснення аудиту ефективності контролю з метою підвищення відповідальності посадових осіб. Перспективами подальших досліджень є удосконалення методології оцінки державного фінансового контролю в цілому з метою виявлення тих його складових, які негативно впливають на всю систему.

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Державна політика модернізації сукупного фінансового потенціалу України (c. 161 - 166)

Мета статті полягає у визначенні дефініції «модернізація сукупного фінансового потенціалу країни», обґрунтуванні напрямів і шляхів державної політики модернізації сукупного фінансового потенціалу України. На основі аналізу, систематизації та узагальнення підходів до різних видів і типів модернізації у фінансово-економічній сфері та її застосування до складових сукупного фінансового потенціалу країни визначено, що зміст модернізації сукупного фінансового потенціалу країни полягає в його оновленні за рахунок розкриття за структурою, функціями і механізмами реалізації, спрямованими на забезпечення стабільного розвитку національної економіки. За результатами дослідження запропоновано державні заходи модернізації сукупного фінансового потенціалу України, що містять системний комплекс щодо стабілізації національної економіки. Модернізаційна парадигма передбачає взаємопов’язану роль складових системи, формуючих ресурсне середовище забезпечення функціонування національної фінансово-економічної сфери. Напрями та шляхи державної політики модернізації сукупного фінансового потенціалу України носять комплексний характер і як засіб подолання існуючих фінансово-економічних диспропорцій, і з позицій вимог та очікувань суспільства та кожного суб’єкта від економіки. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є засади державної політики щодо розширеного відтворення сукупного фінансового потенціалу України.

Стаття написана українською мовою


Рогач Ф. І.
Про світову та регіональні валюти (c. 167 - 172)

Проблема прив’язки валют країн, що розвиваються, до долара США полягає в тому, що його динаміка визначає економічну нестабільність більшості таких країн і світової економіки в цілому. У зв’язку з цим виникає потреба в пошуку альтернативних варіантів світового валютного якоря для світової фінансової стабільності. Таким варіантом пропонується зробити якір на основі кошика плаваючих національних валют, який буде врівноважуватися, балансуватися зустрічними коливаннями кошикових валют і буде стійким відносно національних валют. Такий кошиковий якір потенційно може виконувати функції грошей і застосовуватися як світова або регіональна валюта. У статті як приклад розраховано котирування національних валют відносно кошиків на основі країн G-20 та країн ЄАЕС.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2016

Гечбаия Б. Н., Ванішвілі М. М.
Оценка уровня конкуренции в банковском секторе Грузии (c. 253 - 260)

В статье с опорой на новейшие литературные источники и богатый фактический материал последовательно проанализирован и оценен уровень конкуренции в банковском секторе Грузии. Соответствующими исследованиями установлено (с подтверждением в хозяйственной жизни), что конкуренция на банковском рынке имеет определенные специфические признаки, отличаясь этим от конкуренции, присутствующей на прочих рынках. Одно из важных отличий состоит в том, что банковский рынок оперирует деньгами – товаром с абсолютной ликвидностью, заменить который иным товаром невозможно. Другая важная особенность связана с мобильностью финансового капитала на банковском рынке. Сделан вывод о том, что, несмотря на достаточно низкий уровень кредитования экономики Грузии, бремя обслуживания долга на каждом из заемщиков достаточно тяжело, что обусловливается высокими процентными ставками и краткосрочностью. Соответственно, снижение процентных ставок не только желательно для общего экономического развития, но и является необходимой предпосылкой для достижения дальнейшего роста самих банков.

Стаття написана російською мовою


Дубина М. В.
Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг (c. 261 - 266)

У статті проаналізовано сутність ринку фінансових послуг за допомогою використання методології системного підходу. Зокрема, акцентовано увагу на вже сформованих концепціях до визначення природи такого ринку, проаналізовані їх основні аспекти. Застосування системного підходу дозволило ідентифікувати сутність ринку фінансових послуг як єдиної, складної системи, яку запропоновано розглядати як сукупність споживачів і виробників фінансових послуг, що функціонують у межах єдиного економічного простору, їх взаємовідносин, які виникають з метою задоволення різних за своєю природою потреб у фінансових послугах, а їх взаємозв’язок пов'язаний з рухом фінансових ресурсів у межах такого простору, що частково супроводжується процесами перетворення тимчасово вільних коштів економічних суб’єктів у кредитні й інвестиційні ресурси.. У межах статті визначено компоненти системи, взаємозв’язки між ними, ідентифіковані елементи зовнішнього середовища й описаний їх взаємозв’язок з ринком фінансових послуг.

Стаття написана українською мовою


Іващенко А. І.
Використання криптовалюти у діяльності малих і середніх підприємств України з метою підвищення їх інвестиційної привабливості (c. 267 - 273)

Метою статті є аналіз головних особливостей криптовалюти стосовно визначення основних переваг і недоліків використання криптовалюти як методу здійснення безготівкових розрахунків малими та середніми підприємствами з метою підвищення рівня їх інвестиційної привабливості. У статті визначено основні характеристики криптовалют і найбільш розповсюджену серед них. Побудовано механізм емісії біткоіну та проаналізовано динаміку зміни вартості, складності “добування” або “майнінгу”, ринкової капіталізації за період 2009–2016 рр., при цьому окреслено основні тенденції та залежності між проаналізованими показниками. Визначено ставлення влади різних держав до “майнінгу” та використання криптовалюти у розрахунках, проведено моніторинг провідних міжнародних фінансових установ з приводу використання біткоіну. Крім того, визначено лідерів серед наявних криптобірж, і показаний рівень їх ринкової капіталізації, проведено порівняльний аналіз традиційної валюти та криптовалюти, здійснено оцінку фінансових установ, які працюють з біткоіном в Україні, та наголошено на основних перевагах і недоліках використання криптовалюти у малому та середньому бізнесі. З урахуванням усіх позитивних сторін обґрунтовано перспективність використання окреслених у статті фінансових криптоінструментів, зокрема біткоінів, з метою підвищення інвестиційної привабливості.

Стаття написана англійською мовою


Павлов Р. А., Левкович О. В.
Вплив анонсів монетарної політики на доходність і волатильність ринку акцій України (c. 274 - 280)

Метою статті є оцінювання впливу рішень щодо монетарної політики на доходність і волатильність українського ринку акцій (на базі репрезентативного фондового індексу PFTS), в тому числі залежно від фази фінансового циклу. Як вихідні дані використовуються щоденні курси відкриття за період 2000–2015 рр., на основі яких розраховується біржова доходність фондового індексу у форматі торгового дня. По новинах монетарної політики розрізняємо «очікувану» компоненту та компоненту «несподіванки» інформаційного контексту анонсу. Проведено аналіз реакцій українського ринку акцій на макроекономічні новини щодо монетарної політики Федеральної резервної системи і Європейського центрального банку, розрізняючи при цьому фази зростання та падінь фінансового циклу. Проведене дослідження дозволяє нам зробити висновки про вплив анонсів по обліковій ставці на доходність і волатильність вітчизняного ринку акцій: по-перше, доходність на українському ринку акцій реагує набагато сильніше на анонси Федеральної резервної системи, ніж Європейського центрального банку; по-друге, вплив рішень Федеральної резервної системи, які вписуються у логіку управління ризиками, є більш вираженим під час фази спаду фінансового циклу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2016

Коваленко В. М., Дропа Я. Б.
Проблеми й особливості формування ресурсів фінансової системи України (c. 197 - 204)

У статті визначено сутність фінансових ресурсів національної економіки та розкрито особливості їх формування у процесі руху грошових коштів між державою, суб’єктами господарювання, домогосподарствами та міжнародними фінансово-кредитними інститутами. Висвітлено економічний зміст і досліджено джерела формування фінансових ресурсів держави, проаналізовано динаміку обсягу бюджетних коштів, держаних запозичень і витрат на обслуговування боргу в Україні. Запропоновано авторське розуміння сутності фінансових ресурсів підприємств, обґрунтовано сукупність джерел їх мобілізації, оцінено динаміку формування власного та сукупного капіталу на вітчизняних підприємствах. З’ясовано сутність і роль фінансових ресурсів домогосподарств у фінансовій системі країни, проведено аналіз доходів, витрат і заощаджень населення. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу досліджено взаємозв’язок між валовим внутрішнім продуктом, бюджетними ресурсами, заощадженнями громадян, державними запозиченнями та витратами на їх обслуговування.

Стаття написана українською мовою


Краснова І. В.
Сутність і структурні закономірності фінансової інтеграції у глобальному вимірі в контексті «недосяжної тріади» (c. 205 - 212)

Мета статті полягає у визначенні сутності фінансової інтеграції та обґрунтуванні її місця в системі заходів державного регулювання, спрямованих на пошук збалансованої моделі економічного зростання країни, через недосяжну трилему, яка відображає неможливість одночасного досягнення трьох макроекономічних політик в одній державі, а саме фінансової відкритості, монетарної незалежності та стабільності обмінного курсу. На підставі узагальнення, аналізу та порівняння різних трактувань уточнено поняття «фінансова інтеграція». Визначено ознаки інтеграції фінансових ринків, а саме: однорідність правил (відкритість); рівний доступ (доступність); єдині умови діяльності (залученість); рівність ціни (єдність); однотипність реакції фінансових активів на вплив зовнішніх трендів і новин (відклик). Політика фінансової інтеграції, зокрема її складова вільного переміщення капіталу, покликана забезпечити додаткове стимулювання внутрішнього економічного зростання завдяки залученню зовнішніх фінансових ресурсів. Для стимулювання економіки й уникнення нестійкої волатильності валютного курсу багато країн прагнуть досягти таких макроекономічних цілей, як відкритість фінансових ринків, незалежність грошово-кредитної політики та стабільність валютного курсу. Оскільки монетарна влада може вибрати в будь-який момент часу тільки дві з цих трьох цілей, трилема Манделла-Флемінга визначає можливість трьох різних комбінацій монетарної орієнтації. Наука не виробила спільного підходу до методологічного визначення індексів фінансової інтеграції. Для оцінки динаміки фінансової інтеграції використовують такі основні індекси інтеграції: KAOPEN, FINREFORM, KASHI тощо, на підставі аналізу яких в розрізі різних країн можна дійти висновку про можливість комбінації відмінних політик із тяжінням до фінансової інтеграції. В сьогоднішніх умовах доцільною є політика монетарного стимулювання зростання, а не підтримки непродуктивного грошового стиснення. Перспективами подальших досліджень є розробка напрямів монетарної політики з урахуванням пріоритетів розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Лавренюк В. В., Шевчук В. В.
Сутність та оцінка системного ризику з позиції ліквідності банківської системи (c. 213 - 222)

Мета статті полягає у визначенні сутності системного ризику як загрози фінансовій стабільності банківської системи та розробці аналітичного інструментарію оцінки його впливу на банківську систему з позиції ліквідності. Для вирішення поставлених завдань використовувались загальнонаукові та специфічні методи, зокрема: логіко-діалектичний, математичні та графічний. На підставі узагальнення, аналізу та порівняння різних трактувань уточнено поняття «системного ризику» – як ризику, що генерується фінансовими інститутами чи окремими секторами через реалізацію механізму трансмісії ризиків, досягаючи значних масштабів поширення і негативно впливаючи на стабільність фінансової системи та реальний сектор економіки. Виділено ключові аспекти системного ризику: а) системний ризик не є сумою всіх індивідуальних ризиків фінансових інститутів; б) поширюється каналами взаємопов’язаності між фінансовими інститутами; в) є результатом накопичених структурних диспропорцій; г) впливає на стабільність фінансової / банківської системи, довіру населення та реальний сектор економіки. Розроблено аналітичний інструментарій оцінки внеску банку в системний ризик ліквідності, на основі якого визначено, що перше місце за впливом на сукупний системний ризик ліквідності банківської системи України займає І група банків, друге місце – Приватбанк, третє, четверте, п’яте місця – ІІ група, Ощадбанк, Укрексімбанк. Встановлено, що значний вплив на системний ризик ліквідності мають саме системно важливі державні банки. Визначено, що ймовірний дефолт провідного системно важливого банку може призвести до значних сукупних втрат для всієї банківської системи та реальної економіки. Перспективами подальших досліджень є розробка інструментарію оцінки рівня системного ризику з урахуванням міжбанківських взаємозв’язків.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2017

Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О.
Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики (c. 320 - 328)

Метою статті є уточнення методологічного базису перспективних досліджень щодо аналізу діючої практики та розробки пропозицій стосовно використання фінансових інструментів під час модернізації електроенергетичного сектора України. Зокрема, уточнення дефініції поняття „фінансові інструменти” та обґрунтування їх класифікації за визначальними ознаками. На основі критичної оцінки різних наукових підходів до трактування сутності фінансових інструментів запропоновано авторську дефініцію. Їх доцільно трактувати як засоби, способи та методи залучення фінансових ресурсів (капіталу) від інших суб’єктів та абсолютно ліквідні активи. Узагальнення та переосмислення критеріїв класифікації фінансових інструментів дозволили запропонувати авторський їх поділ на фінансові активи (грошові кошти, банківські метали, валюта), фінансові зобов’язання (інструменти власного та позикового капіталу) й інструменти безповоротної фінансової допомоги (благодійні внески, гранти, краудфандинг, фандрайзинг). Отримані методологічні висновки достатньо повно характеризують сутність і спектр видів фінансових інструментів із урахуванням їх принципових властивостей, що дозволить здійснити зважене обґрунтування оптимальних інструментів модернізації електроенергетичного сектора.

Стаття написана українською мовою


Бачо Р. Й.
Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу (c. 329 - 337)

Досліджено зміни стану ринків небанківських фінансових послуг під впливом інструментів державного регулювання. У результаті застосування діагностичного інструментарію оцінювання зміни стану ринків небанківських фінансових послуг, підґрунтям якого є прогнозування сценаріїв зміни стану ринку кредитних послуг, ринку недержавного пенсійного забезпечення та страхового ринку, з врахуванням впливу заходів Регулятора та зовнішніх факторів, оцінено та cпрогнозовано зміну досліджуваних ринків. Зроблено висновок про необхідність застосування розробленого діагностичного інструментарію при визначенні пріоритетності впливу заходів Регулятора з метою нівелювання негативного впливу зовнішніх факторів на стан ринків небанківських фінансових послуг.

Стаття написана українською мовою


Брітченко І. Г., Стойка В. С.
Створення інституту фінансового омбудсмена: міжнародний досвід і перспективи для України (c. 338 - 343)

Статтю присвячено проблемам заснування інституту фінансового омбудсмена в Україні на основі вивчення міжнародного досвіду. Сучасний розвиток банківської системи України характеризується наявністю значних збитків, відпливом депозитів фізичних осіб, зростанням інфляційного тиску, скороченням кількості банківських установ, зниженням рівня довіри до них із боку населення. Ці та низка інших факторів призвели до значної кількості судових розглядів між банками та їх клієнтами. Така ситуація змушує банки до пошуку ефективних способів їх вирішення. У світовій практиці з цією метою діє інститут фінансового омбудсмена. Зроблено висновок про те, що діяльність інституту фінансового омбудсмена здійснюється в рамках чітко визначеного законодавчого поля, яке в загальному вигляді представлено британською та німецькою моделями. Головна відмінність цих моделей фінансового омбудсмена полягає у статусі цього інституту в різних країнах. Але спільними їх характеристиками є повага до клієнтів, можливість добровільного звернення до омбудсмена, короткий період розгляду справи, відсутність сплати послуг омбудсмена. Обґрунтовано необхідність створення інституту альтернативного вирішення спорів у сфері фінансових послуг у формі фінансового омбудсмена в Україні. Його створення дозволить підвищити якість регулювання фінансового ринку, підвищити рівень довіри населення до фінансових установ, посилити фінансову дисципліну, зменшити навантаження на судові органи, підвищити прозорість і відкритість фінансового ринку. Фінансовий омбудсмен повинен доповнювати роботу інших регуляторів фінансового ринку, але водночас залишатися незалежним і самостійним органом. В сучасних реаліях розвитку України необхідним завданням є розробка та прийняття спеціального закону, яким би регулювався процес створення та діяльність фінансового омбудсмена в нашій країні.

Стаття написана російською мовою


Дунас Н. В.
Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб (c. 344 - 350)

Метою написання статті є дослідження розвитку комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб на основі вивчення зарубіжного досвіду Digital Banking і ситуації на вітчизняному ринку. Здійснено порівняльну характеристику банківських систем надання електронних банківських послуг для клієнтів для вироблення гнучких підходів щодо розвитку комунікаційних стратегій маркетингу дистанційного обслуговування клієнтів. Виділено характерні особливості електронних банківських послуг і технологій в Україні. Розглянуто переваги та недоліки дистанційних систем електронного банкінгу для банків і клієнтського сегмента. Проведено аналіз результатів соціологічного дослідження банків-респондентів Європи щодо вибору найголовніших пріоритетів маркетингової стратегії фінансової установи на 2017 рік і виявлено основні фактори, що впливають на розвиток маркетингових комунікацій банків із їхніми клієнтами у сфері електронних розрахунків як в Україні, так і за кордоном. Запропоновано сучасні напрями розвитку комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб в Україні.

Стаття написана українською мовою


Приказюк Н. В., Янковський Д. В.
Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги (c. 351 - 356)

Метою статті є дослідження підходів до формування страхових резервів страхових компаній в Україні та світі. Досліджено сутність та особливості формування резервів страховими організаціями в Україні. Розглянуто положення Директиви Solvency II зі сторони формування резервів і фінансової стійкості у страхових організаціях. Наведено порівняльну характеристику вимог до платоспроможності страховиків відповідно до законодавства України та вимог Solvency ІІ. Виокремлено відмінності в методах формування технічних резервів страховими організаціями України та світі, вказано фактори, які на це впливають. Розглянуто методики формування страхових резервів у країнах Євросоюзу. Обґрунтовано напрямки вдосконалення процесу формування страхових резервів страховика. Проаналізовано проблеми запровадження досвіду зарубіжних країн і вимог Solvency II з урахуванням реалій вітчизняного страхового ринку. Досліджено сильні та слабкі сторони впровадження Solvency II на українському страховому ринку.

Стаття написана українською мовою


Чуницька І. І.
Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки (c. 357 - 365)

Статтю присвячено визначенню ролі інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його безпеки та гнучкості. Метою статті є оцінка ролі інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки. Систематизовано загрози безпеці фінансового ринку за джерелами виникнення, масштабами, тривалістю і характером впливу. Визначено сутність безпеки та гнучкості фінансового ринку. Систематизовано показники безпеки і гнучкості фінансового ринку у взаємозв’язку із складовими інфраструктурного потенціалу фінансового ринку. Обґрунтовано методику визначення рівня економічної безпеки і гнучкості фінансового ринку, здійснено відповідні розрахунки. Розроблено методологію розрахунку нормалізованого індексу інфраструктурного потенціалу фінансового ринку. Проведено кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку розвитку інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, його безпеки та гнучкості. Результати розрахунків засвідчили, що ступінь реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку на сучасному етапі розвитку економіки України недостатній. Він не сприяє забезпеченню відповідного рівня гнучкості та безпеки фінансового ринку. Кожна із складових інфраструктурного потенціалу потребує зміни підходів щодо її регулювання, спрямованих на забезпечення системного розвитку фінансового ринку. Більшість із виявлених проблем пов’язані переважно із дисфункціональністю технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, що проявляється у низькому рівні довіри до нього з боку сектора домогосподарств, а також у низькій ефективності регулювання окремих сегментів фінансового ринку. Саме тому перспективами подальших досліджень є визначення напрямів підвищення ролі технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


Шкарлет С. М., Дубина М. В.
Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України (c. 366 - 372)

Наведено наукові результати застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг (РФП). Зокрема, обґрунтовано доцільність використання окресленого підходу через констатацію наявності останніми роками в економічному розвитку України значної кількості складно передбачуваних процесів, які виникають спонтанно та не прогнозовано. Обґрунтовано авторську позицію щодо трактування сутності турбулентного підходу, описано методику його використання. Оперуючи сутністю турбулентного підходу, ідентифіковані основні турбулентні процеси, що відбувались у розвитку РФП та мали негативний вплив на його функціонування. Окреслені процеси були описані та детально розглянуті. Особливу увагу приділено впливу таких процесів на загальний розвиток ринку фінансових послуг.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2017

Безродна О. С., Лесик В. О.
Теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової стабільності банківської системи (c. 251 - 263)

Метою статі є обґрунтування напрямів і розробка методичного інструментарію оцінювання фінансової стабільності банківської системи. З урахуванням властивості емерджентності банківської системи як складного системного утворення та результатів аналізу наукової літератури доведено необхідність визначення її фінансової стабільності за такими групами показників: інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку; функціонального призначення банківської системи у забезпеченні макроекономічного розвитку; структурних змін і фінансових диспропорцій у банківській системі та діяльності системних банків. Запропоновано методичний підхід до оцінювання фінансової стабільності банківської системи, що передбачає проведення кількісної інтегральної оцінки її рівня та надання якісної інтерпретації результатів з використанням методів ентропії та «золотого перетину» відповідно. Використання удосконаленого підходу дозволить виявляти джерела поширення ризиків у банківській системі та розробляти комплекс дієвих регулюючих заходів відповідно до визначеного рівня її фінансової стабільності. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення домінант забезпечення фінансової стабільності банківської системи, а також порогових значень індикаторів її оцінки, що діагностують настання кризи та можуть бути використані як інструмент макропруденційної політики.

Стаття написана українською мовою


Єрмак С. О., Костакова Л. Д., Плотницька В. В.
Інноваційні форми фінансування створення і розвитку малого підприємництва (c. 264 - 269)

У малому бізнесі, на відміну від великих підприємств, питання пошуку і залучення фінансових ресурсів виникає як у процесі створення, розвитку, так і в процесі поточної діяльності. Підприємства малого бізнесу відчувають досить високу потребу в залученні додаткових джерел фінансування. Метою цього дослідження є вивчення інноваційних форм фінансування створення і розвитку малих підприємств, їхніх переваг і недоліків. На сьогодні, крім традиційних способів залучення капіталу, таких як банківські кредити або публічне розміщення акцій серед зовнішніх інвесторів (IPO), існує ряд альтернативних варіантів. Серед них найбільш поширеними є гранти, міжнародні програми, кредити міжнародних банків і фінансових організацій, таких як ЄБРР (European Bank for Reconstruction and Development, англ. EBRD), МФК (International Finance Corporation, англ. IFC), НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation, англ. NEFCO), KfW (Kreditanstalt f?r Wiederaufbau), фандрайзинг, краудсорсинг, краудфандинг і залучення ангельських інвестицій. У статті детально досліджено два останніх шляхи фінансування: їх сутність, складові, позитивні та негативні риси, досвід застосування в Україні та світі. Дослідження показали, що краудфандинг підходить для розвитку бізнесу на ранніх стадіях, тобто для тих підприємств, яким потрібно, наприклад, завершити виготовлення прототипів і почати масове виробництво першого продукту. Бізнес-ангели можуть стати гарним вибором для підприємств, які вже мають постійну клієнтську базу та хочуть розвивати свій бізнес.

Стаття написана українською мовою


Кравчук І. С.
Союз ринків капіталу європейського співтовариства та фінансова стабільність (c. 270 - 275)

Метою статті є дослідження процесів формування Союзу ринку капіталів європейського співтовариства у площині їх впливу на стабільність ринків і фінансової системи в цілому. Під час здійснення аналізу проекту побудови уніфікованого ринку капіталів стосовно фінансової стабільності визначено його позитивні сторони, а також загрози та виклики щодо спрощення інформаційних вимог до проспекту публічного розміщення цінних паперів, низької ліквідності і вищої волатильності ринків акцій компаній малого та середнього бізнесу, зменшення регулятивних вимог до інвестиційних фірм (торговців цінними паперами), коригування пруденційних норм щодо інфраструктурних інвестицій банківських інституцій і страхових компаній, впровадження простої, транспарентної і стандартної сек’юритизації, вторинного ринку проблемних банківських активів, потенційного поширення фінансової нестабільності за транскордонних інвестицій у цінні папери.

Стаття написана українською мовою


Отливанська Г. А.
Перспективи та можливості застосування краудфандингу в інвестиційній діяльності підприємств України (c. 276 - 281)

Метою статті є комплексне вивчення перспектив і можливостей застосування краудфандингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств України на основі аналізу, узагальнення та систематизації публікацій вітчизняних і зарубіжних учених, а також фахівців-практиків. У статті наведено статистичні дані, що характеризують динамічний розвиток краудфандингу у світі, зростання інтересу бізнесу до його використання. Охарактеризовано види краудфандингу та визначено ознаки їх виділення. Сформульовано основні характеристики краудфандингових платформ щодо вибору платформи для реалізації інвестиційного рішення. Узагальнено переваги та недоліки краудфандингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємства, а також окреслено перспективи його розвитку в Україні.

Стаття написана російською мовою


Чуницька І. І.
Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом (c. 282 - 291)

Розглянуто проблеми запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів через механізми фінансового ринку. Обґрунтовано актуальність цієї проблеми в цілому та особливості її дослідження в економіках, що розвиваються. Досліджено досвід організацій, які створені для попередження легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом. З’ясовано, що нові організації виникають у відповідь на глобальні виклики. Обґрунтовано, що в Україні боротьба з легалізацією коштів, зароблених злочинним шляхом, набула особливої гостроти внаслідок дефіциту інвестиційних ресурсів, орієнтації на європейські цінності, а також внаслідок збройного конфлікту на сході країни. Систематизовано фактори ризику фінансового шахрайства та нелегального переміщення фінансових потоків за групами умов: тиск, сприятлива ситуація, схильність (виправдання). Визначено, які рівні ризику генерування нелегальних фінансових потоків властиві різним секторам економіки залежно від інституціональних факторів. Аргументовано, що зростання ризиків нелегальних фінансових потоків відбувається за низької зрілості інституціонального середовища та високого рівня асиметричності інформації. Систематизовано види й інструменти шахрайства на фінансовому ринку, які збільшують ризики переміщення нелегальних фінансових потоків. З’ясовано, що основні випадки шахрайства на фінансовому ринку пов’язані з маніпулюванням інформації та недоліками регулювання. Систематизовано світовий досвід законодавчих ініціатив щодо протидії шахрайству легалізації коштів на фінансових ринках. Обґрунтовано, що в Україні з метою попередження фінансового шахрайства та запобігання легалізації коштів, зароблених незаконним шляхом, необхідно сприяти тому, щоб інформація про переміщення фінансових потоків на фінансовому ринку була максимально прозорою. Крім того, регулятори фінансового ринку мають не тільки співпрацювати між собою, але і попереджати випадки уникнення покарання за шахрайські дії на фінансовому ринку або участь у схемах легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом.

Стаття написана українською мовою


Шолойко А. С.
Професійні оцінювачі ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України (c. 292 - 297)

Метою статті є з’ясування основних відмінностей між різними видами професійних оцінювачів ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України. Аналізуючи й узагальнюючи положення нормативно-правових актів і результати досліджень провідних учених у сфері страхування, було визначено, що функції андеррайтера на етапі, що передує укладенню страхової угоди, є дещо ширшими, ніж сюрвейера, а функції аварійного комісара на етапі врегулювання страхового випадку є ширшими, ніж оцінювача, диспашера й аджастера. З огляду на те, що професійні оцінювачі ризиків і збитків, а також актуарії несуть відповідальність за надані оцінки та рекомендації, визначено для них доцільність страхування своєї професійної відповідальності. З’ясовано, що кількість сертифікованих аварійних комісарів і актуаріїв в Україні є низькою, що вимагає подальшого стимулювання розвитку інфраструктури страхового ринку за даними складовими. У зв’язку з тим, що робота сюрвейера й аджастера нині в Україні є законодавчо не врегульованою, то ці питання становлять перспективу подальших розвідок у цій сфері.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2017

Веріга Г. В., Рагуліна Н. В.
Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації (c. 242 - 247)

Метою статті є виявлення структурних особливостей системи місцевих фінансів як сукупності соціально-економічних відносин за умов децентралізації. Проаналізовано особливості формування та розвитку системи місцевих фінансів. Зазначено, що головне місце в ній належить місцевим бюджетам як важливому інструменту розвитку соціально-економічної сфери. Досліджено значення місцевих фінансів у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади в умовах децентралізації. Виявлено недоліки національної бюджетної політики на місцевому рівні. Обґрунтовано, що бюджетна політика на місцевому рівні повинна бути спрямована на досягнення оптимального співвідношення між економічними та соціальними її аспектами. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази розвитку системи фінансів місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації. Обґрунтовано необхідність інформованості та доступу суспільства до участі в цих питаннях.

Стаття написана українською мовою


Гладких Д. М.
Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні (c. 248 - 253)

Метою статті є дослідження чинників негативної динаміки корпоративного кредитування в Україні та обґрунтування пропозицій щодо подальших дій держави в напрямку активізації корпоративного кредитування. Дії держави у сфері активізації корпоративного кредитування в Україні мають включати в себе такі кроки. У межах загального оздоровлення та відновлення економіки: заходи, спрямовані на детінізацію економіки; відновлення валютних надходжень від експорту; стимулювання своєчасного повернення у країну валюти експортерів. У межах санації непрацюючого корпоративного кредитного портфеля банків – створення державної компанії з управління проблемними активами або єдиного санаційного банку, що має акумулювати непрацюючі кредити. У межах оздоровлення та посткризового відновлення банківської системи: завершення процедури виведення з ринку проблемних банків; приведення нормативів капіталу банківської системи відповідно до вимог Базеля ІІІ; створення механізму структурного рефінансування, запровадження нових інструментів стимулювання банківського кредитування підприємств реального сектора економіки тощо. У межах мінімізації поточного високого рівня інфляції, що стоїть на перешкоді активізації корпоративного кредитування: поступове зниження рівня облікової ставки; забезпечення додатного рівня відсоткових ставок НБУ відносно прогнозованої базової інфляції; подальше накопичення міжнародних резервів тощо. У межах мінімізації бюджетного дефіциту та обмеження емісії ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ як інструментів, що відволікають кредитні ресурси банків від корпоративного кредитування: зменшення граничного дефіциту державного бюджету; зниження попиту банків на державні цінні папери шляхом зниження їх доходності.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації (c. 254 - 261)

В роботі продемонстровано результати досліджень становлення цифрової економіки в світовому фінансовому просторі, показано суперечності цих процесів у контексті зростання фінансової інклюзії домогосподарств, виявлено ризики активного впровадження цифрового банкінгу в бідніших країнах світу. Подано характеристику процесів зростання впливу банківських установ на операційну активність і повсякденне життя домогосподарств і доведено, що в у мовах цифрового банкінгу, не маючи альтернативних шляхів економічної діяльності в частині грошового обігу, ніж безготівковий обіг, клієнти вимушено погоджуються на необмежену присутність фінансових операторів у соціальних системах. В роботі доведено, що в Україні вже сьогодні поступово розвивається глобальний ризик дигіталізації суспільства як результат створення уніфікованих інформаційних систем для організації контролю за глобальними фінансовими потоками.

Стаття написана українською мовою


Омельченко Л. С., Лактіонова О. Ю., Десятський С. П.
Динаміка та тренди розвитку аутсорсинговых фінансових послуг на глобальному та наднаціональних ринках (c. 262 - 268)

Підвищення ефективності, продуктивності, зменшення витрат на процес управління фінансами суб'єктів господарювання з використанням аутсорсингових фінансових послуг, послуг фінансового аутсорсингу як сегментів міжнародного ринку інтелектуальних послуг – актуальна тема дослідження для розвитку економіки України. Для визначення тенденцій, переваг і недоліків цього фінансового інструментарію на глобальному та регіональних ринках – «Америка», «ЕМЕА», «Азія» (2006–2015 рр.) –застосували математичні методи. Отримано рівняння найбільш підходящих ліній тренду розглянутих величин, які показали, що перевага за вартістю «аутсорсинг-контрактів» належить сегменту аутсорсингових фінансових послуг. Виявлено, що розвинені країни є замовниками (клієнтами) фінансових послуг, а виконавцями – аутсорсери країн, що розвиваються. Незважаючи на наявний потенціал, компанії аутсорсери України не представлені на цьому ринку інтелектуальних послуг ані як замовники, ані як виконавці цих послуг. Потрібно розробити методологічні та методичні рекомендації для підвищення активності українських компаній аутсорсеров на міжнародному ринку аутсорсингових фінансових послуг.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2017

Варцаба В. І., Мостіпака О. В.
Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою (c. 351 - 362)

Мета статті полягає у дослідженні альтернативних грошових систем, кожна з яких може бути алгоритмом управління національною економікою. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, встановлено, що гроші являють собою феномен, здатний за інституціалізованими алгоритмами функціонування управляти соціально-економічними відносинами в просторово-часових координатах розвитку. Обґрунтовано інформаційну природу грошей, що гроші – це штучна інформація, своєрідний спосіб усвідомлення соціально-економічних відносин, оскільки грошова підсистема алгоритмізує соціально-економічні відносини та є похідною функціонування та розвитку національної економіки. Ефективність національної валюти залежить від вбудованих алгоритмів її функціонування, які виконуються в моделі національної економіки. У результаті дослідження висвітлено основні варіації потенційних альтернативних грошових систем. Зокрема, світові гроші, емітентами яких є високорозвинені країни; «вільні від відсотка» гроші С. Гезеля; абсолютні гроші С. Шарапова; гроші, забезпечені товарними цінностями; приватні гроші; віртуальні гроші – електронні гроші та криптовалюти тощо. Враховуючи те, що суспільно-економічна система України як синергетична система знаходиться тривалий час у стані біфуркації, у статті розглянуто та запропоновано найбільш ефективний шлях розвитку та функціонування грошової системи в контексті гармонійного взаємозв’язку із національною економікою в просторово-часових координатах через пряму емісію грошей під інноваційні проекти розвитку національної економіки. Перспективами подальших досліджень є транснаукова парадигма управління національною економікою.

Стаття написана українською мовою


Кремень В. М., Оголь Д. О.
Cтійкість фінансового сектора: сутність та оцінювання (c. 363 - 368)

Досліджено підходи до тлумачення сутності поняття “фінансова стійкість” та особливостей її оцінювання як важливого інструменту макропруденційного фінансового нагляду. Акцентовано увагу на тому, що наявні інструменти для оцінки надійності фінансового сектора мають переваги та недоліки, які були визначені авторами статті. У роботі застосовано метод згортки критеріїв для проведення оцінки стійкості фінансового сектора України. Обчислення композитного індикатора здійснюється виходячи із значень індикаторів фінансової стійкості, які були поділені на три групи. В результаті композитний індикатор включає компоненти достатності капіталу, кредитного ризику та ліквідності. Такий підхід дозволив використати регресійний інструментарій для визначення впливу цих компонентів на стійкість фінансового сектора країни. Отримані результати засвідчили, що спочатку підвищення рівня фінансової стійкості в Україні потребує покращення підходів до управління кредитним ризиком, потім – збільшення норм ліквідності та, зрештою, поліпшення достатності капіталу фінансових посередників.

Стаття написана англійською мовою


Нестеренко О. О.
Методологічні засади опису ризиків бізнес-моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій звітності (c. 369 - 375)

Метою статті визначено обґрунтування методологічних засад опису підприємницьких і бухгалтерських ризиків бізнес-моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій звітності для їх своєчасного виявлення та оцінки, а також розробки методів їх нівелювання чи мінімізації та можливого попередження. Запропоновано в процесі формування інтегрованої звітності розглядати ризики з двох сторін: по-перше, це ризики, які виникають у бізнес-моделі суб’єкта господарювання та мають розкриватися в інтегрованому звіті; по-друге, це власне бухгалтерські ризики інтегрованої звітності, які повинні враховувати члени кроссекторальної робочої групи та управлінський персонал в процесі формування та оприлюднення інтегрованої звітності. Для розробки адекватного обліково-аналітичного інструментарію розкриття інформації про ризики бізнес-моделі та інтегрованої звітності й їх нівелювання чи мінімізації в статті проведено термінологічний аналіз сутності підприємницького та бухгалтерського ризиків. Запропоновано підприємницький ризик визначати як об’єктивно-суб’єктивну економічну категорію, яка характеризує імовірність виникнення негативних чи позитивних наслідків економіко-соціо-екологічної діяльності в рамках реалізації бізнес-моделі суб’єкта господарювання в ситуації невизначеності. Під бухгалтерським ризиком запропоновано розуміти ймовірність виникнення несприятливих наслідків внаслідок організаційних, методологічних та методичних помилок в інтегрованій обліковій системі, що несуть загрозу для якості, точності та достовірності звітної інформації про економіко-соціо-екологічну діяльність в інтегрованій звітності та загрозу неправильного прийняття рішень стейкхолдерами на базі інформації інтегрованого звіту. Для вчасного виявлення підприємницьких ризиків і максимального нівелювання впливу бухгалтерських ризиків на процес формування та оприлюднення інтегрованої звітності в дослідженні визначено місце підприємницького та бухгалтерського ризиків у бізнес-моделі суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2018

Дем'янчук М. А., Осіпова М. С.
ППП як сукупність важелів впливу на розвиток підприємства (c. 287 - 293)

Ефективне функціонування податкової системи є однією з основних і визначальних складових діяльності держави. Податки є одним із інструментів вилучення частини доходів юридичних і фізичних осіб, особливе значення серед яких має податок на прибуток підприємств (ППП). За допомогою цього податку держава може стимулювати пожвавлення інвестиційної та інноваційної діяльності, а також розвиток конкурентних відносин. Тому метою статті є дослідження податку на прибуток підприємств як сукупності важелів впливу на розвиток підприємства. В статті обґрунтовано, що ППП володіє системою важелів розвитку підприємства, а саме: 1) як фіскальний важіль необхідно розглядати з точки зору його можливостей наповнення бюджету, оскільки є важливим фіскальним інструментом у системі державних фінансів кожної країни; 2) як економічний важіль передбачає можливість щодо певних маніпулятивних дій з базою оподаткування шляхом використання прискореної амортизації; 3) як інвестиційний важіль необхідно розглядати як засіб впливу на рішення економічних аспектів щодо джерел залучення інвестицій підприємства; 4) як інформаційний важіль є однією зі складових інтегрованих змін у сфері оподаткування та свідчить про ефективність діяльності уряду та подальші наслідки реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності; 5) як податкова культура передбачає свідомість суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати податків до державного бюджету; 6) як соціальний важіль передбачає ефективне запровадження певних змін у сфері оподаткування, що сприятиме позитивним соціальним наслідкам, тим самим виводячи економіку країни на новий, більш ефективний рівень. Застосовуючи до системи важелів ППП синергетичний підхід, цілком можливий факт досягнення підприємством якісного розвитку, підвищення його рівня в загальнодержавній сфері як привабливого інвестиційного об'єкта для вітчизняних і зарубіжних громадян.

Стаття написана українською мовою


Лисяк Л. В., Грабчук О. М.
Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації (c. 294 - 299)

Реальна фінансова децентралізація має сприяти зміцненню бюджетного потенціалу місцевих бюджетів як підґрунтя і необхідної умови соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень. Метою статті є аналіз бюджетного потенціалу в умовах фінансової децентралізації і визначення шляхів його зміцнення для розвитку регіонів України. Розглянуто економічну сутність і складові бюджетного потенціалу місцевих бюджетів. На сьогодні основою сучасної стратегії розвитку регіону має стати забезпечення умов щодо максимального використання наявного бюджетного потенціалу, який відіграє вирішальну роль у виконанні місцевими органами влади тих функцій і повноважень, які на них покладено відповідно до Конституції та законодавства України. Здійснено аналіз основних компонентів бюджетного потенціалу місцевих бюджетів та окреслено напрями їх найбільш повної реалізації. Розроблено рекомендації щодо зміцнення бюджетного потенціалу в умовах поглиблення фінансової (бюджетної) децентралізації.

Стаття написана українською мовою


Нікітішин А. О.
Адаптивна та когерентна інституційна архітектоніка податкового регулювання (c. 300 - 307)

Визначено, що розкриттю змісту адаптивної та когерентної інституційної архітектоніки податкового регулювання приділено недостатню увагу, а отже, цей напрямок науково-практичних досліджень має актуальний характер. Доведено, що адаптивна та когерентна інституційна архітектоніка податкового регулювання ґрунтується на системі податкового регулювання яка забезпечує адекватність і зв'язок регулятивних заходів із економічним і соціальним розвитком країни за рахунок досягнення та підтримки найбільш оптимальних співвідношень між елементами зазначеної системи. Розкрито адаптивність і когерентність інституційної архітектоніки податкового регулювання в процесі виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Показані наслідки розбалансування розвитку інституційної архітектоніки податкового регулювання та приклади інституціональних розривів. Розкрито дію атракторів і репелерів на бізнес і розвиток інституційної архітектоніки податкового регулювання. Проведено аналіз інституційних показників атракторів і репелерів сучасної політики податкового регулювання з урахуванням геополітичного розташування України в контексті міжнародної податкової конкуренції.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2018

Дуб А. Р.
Оподаткування нерухомості: світовий досвід та українські реалії (c. 296 - 303)

Частка надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, у податкових надходженнях місцевих бюджетів в Україні значно нижче, ніж у країнах світу. Мета статті полягає у виявленні на основі аналізу світового досвіду оподаткування нерухомості проблем, які пов’язані з незначною часткою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в надходження місцевих бюджетів України, та пошуку можливих шляхів їх вирішення. Нами проведено аналіз значення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в складі податкових надходжень місцевих бюджетів та у групі податків із власності у країнах світу. Виявлено, що оподаткування нерухомості є вагомим джерелом фінансових ресурсів на місцевому рівні в багатьох зарубіжних країнах. Обґрунтовано доцільність справляння податку на нерухомість. Розкрито підходи до встановлення бази оподаткування нерухомості, висвітлено їх переваги та недоліки. Охарактеризовано повноваження органів місцевого самоврядування щодо визначення бази оподаткування, встановлення ставки податку та пільг. Висвітлено систему оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, в Україні. Оцінено обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в податкових надходженнях місцевих бюджетів в Україні. З’ясовано, що неповнота Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутність наближеної до ринкової вартості нерухомості бази оподаткування та політичної волі органів місцевого самоврядування щодо посилення заходів із збільшення податкових надходжень з нерухомого майна є основними причинами незначної ролі надходжень від оподаткування нерухомості у складі податкових надходжень місцевих бюджетів в Україні. Запропоновано шляхи підвищення надходжень до місцевих бюджетів від оподаткування нерухомості через переоблік усієї нерухомості та внесення змін у механізм адміністрування податку, зокрема, в частині бази оподаткування та ставок.

Стаття написана українською мовою


Заруцька О. П.
Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку (c. 304 - 309)

У статті подано обґрунтування необхідності впровадження системи аналізу в діяльність регульованого фондового ринку з метою виявлення фактів маніпулювання. В цьому аспекті наведено можливості математичного групування однорідних елементів складних економічних систем для аналізу та моніторингу їх стану. Формування структурно-функціональних груп проведено з використанням нейронної мережевої моделі кластеризації – самоорганізаційних карт Кохонена. Запропоновані методи структурно-функціональних груп вже використовувалися для ранньої діагностики загроз втрати фінансової стабільності банків та класифікації їх бізнес-моделей. Відповідний інструментарій пропонується поширити для аналізу та моніторингу фондового ринку з метою виявлення операцій із підвищеним ризиком маніпулювання. Ефективний та об’єктивний моніторинг будь-якого сегмента фінансового ринку потребує виокремлення об’єктів підвищеного ризику та використання сучасних методів обробки даних звітності. Стабільність розвитку ринку багато в чому визначається наявністю чітких правил і зрозумілих заборон, доведених до учасників ринку. Для належного виконання функцій державного регулятора фондового ринку необхідні методичні розробки, що міститимуть умови контролю, застосування заходів впливу, санкції за їх порушення. Прозорі й однозначні формулювання створюють необхідне підґрунтя для злагодженої роботи учасників ринків. Розвиток відповідного інструментарію потребує сучасних математичних методів, у тому числі використання методу структурно-функціональних груп.

Стаття написана українською мовою


Ільчук В. П., Шпомер Т. О.
Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора економіки (c. 310 - 316)

Розкрито роль і значення фінансового забезпечення у розвитку суспільного виробництва. Наведено ретроспективний огляд визначень поняття «фінансове забезпечення». Виходячи з системного аналізу розглянутих понять запропоновано авторське тлумачення зазначеного терміна на основі формалізації етапів процесу фінансового забезпечення. Розглянуто складові потенціалу фінансового забезпечення, що сприяють задоволенню потреб у фінансуванні інвестиційних та інноваційних проектів. Запропоновано схему загального підходу до процесу фінансового забезпечення на різних соціально-економічних рівнях господарювання, що охоплює визначення політики фінансового забезпечення галузі, регіону, країни, розробку стратегії як системи заходів для реалізації загального напряму інвестиційного забезпечення в рамках інвестиційної політики та безпосередню розробку механізму фінансового забезпечення, який включає послідовні практичні дії щодо пошуку, залучення та використання фінансових ресурсів. Визначено критерії оцінки фінансового забезпечення відтворення основних засобів виробничих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Крівцова Т. О., Лядова Ю. О.
Тенденції розвитку аудиту державних фінансів у контексті реформування системи державного фінансового контролю (c. 317 - 327)

Метою цієї статті є теоретичне обґрунтування тенденцій розвитку аудиту державних фінансів у контексті реформування системи державного фінансового контролю в Україні та надання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування системи державного фінансового контролю з урахуванням тенденцій розвитку аудиту державних фінансів в Україні. В статті використано такі методи дослідження: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, причинно-наслідкового зв’язку, статистичного аналізу. Аналіз і дослідження нормативно-правових актів, а також результатів діяльності Державної аудиторської служби України дозволив визначити методологічний та кадровий напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Систематизовано здобутки та намічено заходи стосовно впровадження та розвитку аудиту державних фінансів у діяльності органів державного сектора та Державної аудиторської служби. В результаті аналізу наукових праць, вітчизняного та міжнародного законодавства узагальнено класифікацію аудиту державних фінансів як форми державного фінансового контролю в контексті реформування системи державного фінансового контролю. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціонування системи державного фінансового контролю з урахуванням тенденцій розвитку аудиту державних фінансів в Україні. Практична реалізація визначених тенденцій розвитку аудиту державних фінансів дозволить підвищити ефективність реформування системи державного фінансового контролю, що є однією з визначальних складових реформи системи управління державними фінансами, а отже, і фінансової безпеки держави. У зв’язку з цим подальші розробки має сенс зосередити на вивченні провідного досвіду розвинутих країн світу та світових тенденцій у сфері здійснення аудиту державних фінансів вищими органами аудиту.

Стаття написана англійською мовою


Кузькін Є. Ю.
Формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів (c. 328 - 334)

Метою дослідження у роботі є теоретичне обґрунтування структурної побудови та визначення особливостей формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів. Визначено основні підходи до ідентифікації сутності фіскального простору: цільовий; кількісний; ресурсний; видатковий; результативний; динамічний; інституціональний. Встановлено передумови набуття місцевою владою реальної суб’єктності у фіскальній сфері в рамках процесу децентралізації державних фінансів і реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Запропоновано визначення сутності та надано підхід щодо структуризації фіскального простору місцевого самоврядування як сукупності локалізованих у межах певної території економічних процесів і господарських відносин, результати здійснення яких у рамках дії податкового та бюджетного механізмів держави визначають на основі розробки та реалізації активної фіскальної політики фінансовий потенціал, що може бути використаний для реалізації органами самоврядування на місцевому рівні діапазону рішень у сфері регіонального розвитку в межах дотримання вимог та обмежень щодо збереження стійкості фінансового стану держави та її регіонів. Доведено, що формування фіскального простору місцевого самоврядування являє собою складну послідовність розгортання економічних явищ і процесів, в ході здійснення яких відбувається утворення податкового потенціалу, бюджетного потенціалу, бюджетної ємності.

Стаття написана українською мовою


Лук’яшко П. О.
Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Південної Азії (c. 335 - 343)

Метою статті є узагальнення досвіду кран Південної Азії щодо запровадження фінансових інструментів модернізації електроенергетичного сектора. Систематизовано дані щодо використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики урядами країн Південної Азії. Поряд із групуванням фінансових інструментів за країнами оцінювалися також трансформації структури виробництва електричної енергії у розрізі первинних джерел за 2000–2015 рр. В результаті проведеного дослідження отримано висновок про визначальну роль об’єктивних чинників розвитку господарства країни в технологічній трансформації її електроенергетичного сектора. До відповідних чинників віднесено брак інвестиційних ресурсів, незадоволеність попиту на електричну енергію та відсутність резервних потужностей її генерації, ненадійність найбільш поширених у регіоні джерел відновлюваної енергії (сонця та вітру) з точки зору стабільності генерації. В описаних умовах урядові дії щодо впровадження фінансових інструментів стимулювання модернізації електроенергетики мають другорядне значення.

Стаття написана українською мовою


Томнюк Т. Л.
Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття (c. 344 - 349)

Мета статті полягає у визначенні місця державного фіскального регулювання в постулатах основних економічних теорій ХХ–ХХІ ст. Проведено аналіз, систематизацію та узагальнення наукових праць видатних учених – засновників та представників різних напрямів економічної теорії ХХ–ХХІ ст. – щодо участі держави в регулюванні економічного розвитку. Виокремлено головні постулати державного регулювання економіки в таких концепціях, як кейнсіанство, монетаризм, теорія економіки пропозиції, інституціоналізм. Обґрунтовано, що участь держави в перерозподільчих процесах через використання податково-бюджетних важелів визначена практично у всіх економічних теоріях, проте з різним рівнем домінування та ефективності як інструменту економічних реформ. Продемонстровано широке використання фіскальних важелів для стабілізації економічної кон'юнктури, згладжування циклічних коливань, підтримки високих темпів зростання і високого рівня зайнятості в кейнсіанській моделі, теорії економіки пропозиції, інституціоналізмі. Засвідчено невизнання монетаристами фіскальної політики як засобу стабілізації економіки. Зроблено висновок про наявність переваг і недоліків щодо фіскального регулювання економіки в кожній з розглядуваних економічних теорій. Визначено, що переважання тієї чи іншої концепції залежить від загальної економічної політики держави і цілей державного регулювання. Аргументовано, що в новітній історії фіскальної політики України домінують підходи, визначені теорією економіки пропозиції, зокрема, з часу набуття чинності Податковим кодексом України зменшено кількість податків і зборів, знижено ставку податку на прибуток та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення економічної доктрини України й ефективних інструментів фіскального регулювання економіки для забезпечення економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Хомутенко А. В.
Методичний інструментарій управління державними фінансами (c. 350 - 356)

Метою статті є вдосконалення теоретико-методологічних засад управління державними фінансами за рахунок упорядкування та збагачення методичного інструментарію такого цілеспрямованого впливу. Для її досягнення було визначено змістовне наповнення терміна «механізм управління державними фінансами», який являє собою систему управління державними фінансами в дії. Це сприяло зосередженню дослідження на одному з елементів системи – управлінській діяльності, яка реалізується за рахунок застосування певних методів та інструментів. Здійснено теоретичне розмежування дефініцій термінів «метод» та «інструмент», що дозволило упорядкувати основні методи й інструменти управління державними фінансами. Автором запропоновано методи поділяти за класичними функціями управління, а інструменти – за складовою державних фінансів. Висловлено думку, що в результаті неефективного управління державними фінансами формується стійка тенденція до наростаючого бюджетного дефіциту, який покривається шляхом емісії та/або державних запозичень. Останні, своєю чергою, призводять до формування державного боргу, правильний вибір інструментів управління яким забезпечить його зменшення або контрольоване раціональне зростання. Обґрунтовано необхідність застосування в управлінні державними фінансами сучасних інструментів (наприклад, фінансова логістика, реінжиніринг, бенчмаркінг та ін.), що сприятиме підвищенню ефективності дії механізму такого управління. За рахунок розкриття сутності інноваційних інструментів управління державними фінансами аргументовано їх можливий позитивний вплив на систему такого управління в цілому. Вважається, що використання розвинутого методичного інструментарію в управлінні державними фінансами сприятиме підвищенню рівня задоволення суспільних інтересів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2018

Гонта О. І., Прокопенко В. Ю., Дубина М. В.
Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ (c. 178 - 183)

Головною метою статті є дослідження сутності системи гарантування вкладів та визначення її ролі у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ. Розглянуто питання розвитку системи страхування вкладів в Україні, визначено її елементний склад, зокрема, систему гарантування вкладів і систему добровільного страхування вкладів. Проаналізовано особливості їх функціонування. Також визначено, що на вітчизняному ринку депозитних послуг провідну роль у забезпеченні повернення фінансових коштів громадянам відіграє система гарантування вкладів фізичних осіб. З’ясовано, що основним суб’єктом такої системи виступає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює державну політику у цій сфері. У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій функціонування зазначеного Фонду та загалом всієї системи гарантування вкладів. Це дозволило визначити базові проблеми у роботі такої системи та напрямки її подальшої трансформації.

Стаття написана українською мовою


Жаворонок А. В.
Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні (c. 184 - 190)

Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку ринку банківських депозитів в Україні та визначення перспектив його розвитку. Для її досягнення було проаналізовано сучасний стан ринку банківських депозитів в Україні, визначено особливості його функціонування. Визначено, що на сучасному етапі в Україні важливу роль у забезпеченні стабільного й ефективного функціонування банків відіграє формування науково обґрунтованої політики банку, головною складовою частиною якої є депозитна політика, адже одним із основних завдань банків є створення ресурсної бази, яка формується за рахунок вкладів населення та забезпечує фінансову стійкість і стабільність банківської установи. Виявлено актуальні проблеми розвитку вітчизняних банківських установ. На основі проведеного аналізу стану депозитних ресурсів комерційних банків встановлено, що прослідковується позитивна тенденція до збільшення суми залучених депозитів як фізичних, так і юридичних осіб. У 2016 р. питома вага депозитів фізичних осіб становить 50,7 %, порівняно з 2014–2015 рр. спостерігається тенденція до зростання частки депозитів. Частка депозитів, розміщених юридичними особами, у 2016 р. складає 50,7 %. За термінами залучення переважають строкові депозити. Депозити юридичних осіб переважно розміщені в національній валюті, депозити фізичних осіб – в іноземній. Розглянуто комплекс заходів, спрямований на підтримку стійкого стану вітчизняних фінансово-кредитних установ.

Стаття написана українською мовою


Канєва Т. В., Рубан М. О.
Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (c. 191 - 200)

Метою статті є розкриття сутності податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці, подальший розвиток методологічних засад оцінювання податкового потенціалу місцевих бюджетів за умов фіскальної децентралізації. Проаналізовано типові вітчизняні та зарубіжні методичні підходи щодо визначення податкового потенціалу й індикаторів податкоспроможності бюджету. Охарактеризовано роль податкового інструментарію розвитку територій як системи фіскальних механізмів наповнення бюджету, стимулювання та/або рестрикції, що імплементується з метою фінансового забезпечення розвитку і подолання небажаної економічної дивергенції відповідних утворень. Запропоновано положення до оцінювання податкового потенціалу територій на основі адитивної моделі, що об’єднує потенціали місцевих податків і зборів. Досліджено потенціал зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, орендної плати, єдиного податку. Здійснено оцінку імпліцитної ставки податку на доходи фізичних осіб в Україні та м. Києві, визначено певні особливості та причини диференціації цих значень. Ідентифіковано особливості впливу податку на доходи фізичних осіб за умов пропорційного розподілу між державним і місцевими бюджетами. Визначено межі зростання податкових надходжень місцевих бюджетів та чинники, що на них впливають. Запропоновано дотримання принципів неперервності, комплексної адаптивності, стабільності та логічної послідовності з метою гармонізації перерозподільних процесів на рівні місцевих бюджетів. Обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення рівня податкоспроможності бюджетів адміністративно-територіальних одиниць в умовах подальших інституційних перетворень вітчизняної бюджетної системи.

Стаття написана українською мовою


Пасічний М. Д.
Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджету (c. 201 - 209)

Метою статті є визначення сутності й обґрунтування пріоритетних напрямів підвищення ефективності видатків бюджету за умов інституційних перетворень системи державних фінансів. Запропоновано розглядати категорію ефективності видатків у контексті виконання завдань бюджетної політики, зокрема, щодо забезпечення макроекономічної стабільності і створення стимулів для економічного зростання, та досягнутих результатів у сфері покращення рівня добробуту населення. Здійснено аналіз динаміки питомої ваги видатків Зведеного бюджету України у ВВП з 1992 по 2017 рр., наведено усереднений прогноз цього показника на 2017–2021 рр. Ідентифіковано, що у період економічного зростання вітчизняна бюджетна політика мала проциклічний характер. Збільшення вагових показників видатків здійснювалось без системних інституційних змін публічних фінансів, що вплинуло на зниження ефективності видатків та обумовило розбалансування бюджетної системи у наступних бюджетних періодах. Обґрунтовано значення фіскальної децентралізації у зростанні загального рівня бюджетної результативності. Запропоновано напрями підвищення ефективності бюджетних видатків на освіту і науку, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення. Необхідними змінами функціонування системи вищої освіти є удосконалення фінансових засад проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у навчальний процес, посилення уваги на прикладних аспектах вивчення спеціальності, розвиток механізмів оцінки якості вищої освіти, надання фінансової самостійності освітнім закладам. Важливим є розвиток страхової і платної медицини на засадах співфінансування, визначення базового переліку і стандартів відповідних медичних послуг, що є гарантованими державою та надаються за рахунок коштів бюджету. У сфері соціального захисту доцільним є розвивати інструментарій забезпечення адресності надання пільгових послуг, упорядкувати категорії їх отримувачів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2018

Андрушків І. П., Надієвець Л. М.
Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід (c. 195 - 200)

Метою статті є дослідження світового та вітчизняного досвіду використання діджиталізації у банківському секторі. Досліджено досвід побудови інформаційного суспільства в Естонії. Систематизовано причини активної діджиталізації в банківському секторі економіки України упродовж останніх років. З’ясовано роль цифрових банків і хронологію їх виникнення у світовій фінансовій системі. Розглянуто можливості діджитал-банкінгу АБ ПУМБ, а також з’ясовано особливості нового цифрового банку. Визначено переваги використання хмарних технологій у банківському секторі. Проаналізовано тенденції використання послуг інтернет-банкінгу вітчизняними банками станом на 1 січня 2018 р. Доведено, що ключові зміни у діяльності банківського сектора в умовах діджиталізації мають бути клієнтоорієнтованими та забезпечувати ефективний розвиток вітчизняного банківського сектора, а саме: формування нової якості обслуговування клієнтів; розроблення нових та удосконалених існуючих продуктів; розроблення нових та удосконалених наявних каналів реалізації банківських послуг; формування діджиталорієнтованого персоналу; оптимізація процесів.

Стаття написана українською мовою


Внукова Н. М., Андрійченко Ж. О., Гонтар Д. Д.
Концептуальні засади формування ризик-орієнтованої системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (c. 201 - 215)

Метою статті є розробка теоретичних положень щодо формування концептуальних засад із запровадження ризик-орієнтованої системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Досліджено перелік нормативних документів, що мають стратегічний характер для функціонування системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ в Україні. Запропоновано послідовність розробки Концепції формування ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ. Узагальнено рекомендації міжнародних організацій щодо запровадження ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ при застосовуванні платіжних карток, мобільних платежів і послуг онлайн-платежів, зокрема, через комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету, використанні віртуальних активів, у роботі банків, протидії фінансуванню тероризму, наданні грошових послуг, операціях з нерухомістю. Запропоновано використовувати системний, інституціональний та функціональний підходи як методологічну основу концепції формування ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ. Висунуто гіпотези формування ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ та здійснено їхню перевірку, обґрунтовано методи їх доведення. Описано основні принципи формування ризик-орієнтованої системи протидії ВК / ФТРЗ та з урахуванням цього сформовано Концептуальні засади сучасного розвитку ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ. Визначено пріоритетні напрями функціонування та розвитку ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК / ФТРЗ України.

Стаття написана англійською мовою


Дунас Н. В.
Міжнародні стандарти оцінки заставного майна та перспективи їх використання в Україні (c. 216 - 225)

Мета статті полягає в обґрунтуванні перспективних напрямів наближення та гармонізації національних підходів щодо оцінки вартості заставного майна до міжнародних та європейських стандартів на основі порівняння їх структури та змістового наповнення. На основі проведення аналітичного огляду сучасного ринку банківського іпотечного кредитування в Україні та Європейських країнах виокремлено ключові тенденції, перешкоди та ризики його функціонування, зокрема в аспекті оцінка вартості заставного майна. Обґрунтовано чинники, що негативно позначаються на спроможності іпотечного ринку бути міцною повноправною ланкою між фінансовим ринком і ринком нерухомості в Україні, та стимулюючу роль у соціально-економічному розвитку країни в довгостроковій перспективі. Автором розкрито зарубіжні ініціативи щодо стандартизації оцінки вартості майна на основі проведення порівняльної характеристики структури та методології оціночної діяльності відповідно до Європейських стандартів оцінки EVS-2016 і Міжнародних стандартів оцінки вартості майна IVS-2017. Наведено перспективні напрями гармонізації Національних стандартів оцінки з урахуванням міжнародних підходів оцінки вартості заставного майна, які дадуть змогу подолати методологічні розбіжності в оціночній діяльності та підвищити її інтегрованість як на ринку комерційної нерухомості, так і на іпотечному банківському ринку в Україні.

Стаття написана українською мовою


Жуков В. В., Коцюба О. В.
Аналіз проблемних аспектів побудови ефективної системи комплаєнсу в банку (c. 226 - 232)

В умовах глобалізації банківського ринку та підвищених ризиків виникає необхідність забезпечення надійної системи фінансової безпеки і стабільності банку, а також дотримання відповідності усіх внутрішніх положень регулювання діяльності банку до вітчизняних і міжнародних стандартів, норм і правил. Ці задачі може вирішувати система комплаєнс. У роботі було проведено морфологічний аналіз цього поняття та надано власне бачення трактування цього поняття. Запропонована система комплаєнсу у банку базується на основних фінансових методах (організація, аналіз, планування та контроль) і принципах комплаєнсу згідно з рекомендаціями Базельського комітету. Організацію комплаєнсу може бути забезпечено на 2 рівнях: на рівні банківської установи та на рівні банківської системи в цілому. Банк може створити окремий самостійний структурний підрозділ комплаєнсу або включити функцію комплаєнсу до повноважень юридичного департаменту. На рівні банківської системи країни функція комплаєнсу забезпечується Національним банком України. До комплаєнс-ризиків, які є об’єктом аналізу та планування в рамках системи комплаєнс, можна віднести юридичний, репутаційний, операційний, інформаційний та ризик відмивання коштів. Комплаєнс-контроль спрямований на забезпечення відповідності дій банківського менеджменту вітчизняним нормам.

Стаття написана англійською мовою


Кишакевич Б. Ю., Мажаров Д. В.
Оцінювання ефективності масштабу діяльності українських банків за допомогою DEA-аналізу (c. 233 - 240)

У статті побудовано DEA-моделі зі змінним (VRS) і сталим (CRS) ефектами масштабу, на основі яких вдалось визначити зміну ефективності при зміні масштабу операцій та оцінити ефективність масштабу українських банків за 2017 рік. Банк вважався ефективним за масштабом, якщо обсяг його активних операцій був оптимальним або, інакше кажучи, якщо будь-які зміни їх обсягу зробили би його менш ефективним. Величину ефективності масштабу банку було отримано шляхом діленням CRS-ефективності на VRS-ефективність. Ефективність масштабу оцінює близькість розміру операцій банку до найбільш ефективного для нього розміру масштабу. Було показано, що великі державні банки мають вище середнього значення VRS технічної ефективності порівняно з іншими групами банків. Проте великі державні банки показали найнижчий рівень ефективності масштабу SE, причому зі спадною віддачею від масштабу DRS. Це вказує на неефективне використання державними банками своїх ресурсів і необхідність зменшення масштабу операцій для досягнення свого найпродуктивнішого масштабу діяльності, який було отримано у статті на основі CRS-моделі. Крім цього, показано негативний вплив на банківський бізнес в Україні значних преференцій, які надані НБУ державним банкам, а саме: повна гарантія на вклади у них, доступ до фактично необмеженого рефінансування тощо. Аналіз показав, що більшість малих українських банків функціонували в зоні зі зростаючою віддачею від масштабу IRS, що вказувало на існування потенціалу економії масштабу та необхідність збільшення масштабу їх діяльності для отримання максимальної віддачі при існуючих вхідних ресурсах. У статті було отримано середні значення VRS, CRS та SE ефективностей для усієї банківської системи України за 2017 рік при прибутковому та посередницькому підходах та обчислено кореляції між ними.

Стаття написана українською мовою


Халатур С. М., Гуща С. О.
Фактори впливу на прибутковість комерційних банків і напрями її підвищення (c. 241 - 246)

Метою статті є проведення аналізу фінансових результатів комерційних банків України та розробка рекомендацій щодо забезпечення прибутковості їх діяльності. Проаналізовано прибутковість комерційних банків України за 2009–2017 рр. Запропоновано механізм, за допомогою якого здійснюється взаємодія банківського депозиту з показниками волатильності та ліквідності, що може змінити фінансові витрати банків. Чим вище вартість доступу до альтернативної ліквідності, тим вище схильність банків до підвищення довгострокових ставок по кредитах, що сприяє скороченню строків погашення кредиту, є провідним для менш довгострокових інвестицій та виробництва. Виявлено, що однією з інституційних причин відсутності довгострокових фінансів та інвестицій є нестача функціонуючих ринків ліквідності. Дослідження в галузі підвищення прибутковості комерційних банків і розвитку національної економіки дозволять розширити ці результати та забезпечити подальший розвиток управління оптимальною політикою прибутковості комерційних банків.

Стаття написана англійською мовою


Кривошлик Т. Д.
Об'єднання страхових компаній як фактор саморегулювання на страховому ринку України (c. 247 - 253)

Метою статті є дослідження сучасного стану об’єднань страхових компаній в Україні та обґрунтування їх ролі у саморегулюванні страхового ринку. Обґрунтовано необхідність створення об’єднань страховиків. Проведено аналіз сучасного стану об’єднань страхових компаній на страховому ринку України, визначено їх види та характерні ознаки та властивості, на основі яких сформульовано визначення об’єднань страхових компаній як спеціалізовані некомерційні організації, що створюються страховиками відповідно до вимог законодавства або на добровільній основі з метою координації своєї діяльності, представництва і захисту інтересів своїх членів, здійснення спільних програм, співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування, українськими й іноземними організаціями та сприяння розвитку страхування. Встановлено, що більшість існуючих нині в Україні об'єднань страхових компаній є активними та відомими. Акцентовано увагу на тому, що ряд об'єднань страховиків припинили свою діяльність, незважаючи на потребу в них, що негативно впливає на рівень страхового захисту суспільства та розвиток страхового ринку. Запропоновано класифікацію об’єднань страхових компаній за таким критеріями, як видами координації діяльності (пропонується поділяти на загальні та спеціалізовані), за формою участі (обов’язкові та добровільні), за територіальною ознакою (всеукраїнські та регіональні). На основі аналізу статутної діяльності об'єднань страховиків виокремлено їх спільні основні завдання. Виявлено фактори прояву саморегулювання страхового ринку на основі об’єднань страхових компаній.

Стаття написана українською мовою


Луцька Н. І., Прокопенко Ж. В.
Загальні вимоги до формування власного капіталу небанківських фінансових установ (c. 254 - 263)

Метою статті є дослідження загальних вимог до формування власного капіталу небанківських фінансових установ. Досліджено небанківські фінансові установи, зокрема: інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди та лізингові компанії. Проаналізовано чинне законодавство й узагальнено класифікацію інститутів спільного інвестування, розглянуто відмінність між найбільш поширеними інститутами спільного інвестування, а саме: корпоративними та пайовими інвестиційними фондами. В статті авторами продемонстровано взаємодію суб’єктів, які обслуговують інститути спільного інвестування, щодо операцій з активами та складовими власного капіталу. Розглянуто вимоги, які висуваються щодо формування статутного капіталу й інших складових власного капіталу інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами відповідно до вітчизняного законодавства. Проаналізовано нормативно-правове регулювання в частині порядку формування статутного капіталу та визначення чистої вартості активів інститутів спільного інвестування. Розглянуто вимоги до засновників недержавних пенсійних фондів, які впливають на організацію бухгалтерського обліку даних суб’єктів. Прослідковано взаємодію суб’єктів, які обслуговують недержавні пенсійні фонди, та розглянуто вимоги до їх власного капіталу.

Стаття написана українською мовою


Пасічник Ю. В.
Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації (c. 264 - 270)

Метою статті є формування теоретико-методологічного обґрунтування щодо розвитку місцевих бюджетів, включаючи бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Згідно з визначеними етапами дослідження виявлено основні проблеми під час формування та реалізації місцевих бюджетів і розроблено пропозиції щодо їх вирішення, зокрема формування теоретико-методологічних засад їх розвитку. Виконано комплексний аналіз основних характеристик розвитку об’єднаних територіальних громад за динамікою їх чисельності, наявним населенням та площею, яку вони займають. Також здійснено оцінку використання бюджетних ресурсів місцевими органами влади. Результати дослідження засвідчили, що доходи місцевих бюджетів не корелюють із динамікою зростання чисельності ОТГ і площею, яку вони займають, зважаючи, що чисельність ОТГ протягом періоду, який аналізується, зросла майже у шість разів, а доходи – лише трохи більше, ніж у два рази, що відповідає загальнодержавній динаміці валового внутрішнього продукту. Окрім цього, в обсягах власних доходів присутня доволі вагома інфляційна складова. Отже, новостворені ОТГ ще не стали локомотивом суспільного розвитку, тому необхідні вагомі реформи у розвитку як місцевого самоврядування, так і ОТГ. Згідно з результатами аналізу формування та реалізації місцевих бюджетів розроблено теоретико-методологічний базис розвитку місцевих бюджетів, який має сприяти покращенню формування місцевих бюджетів, зокрема і в ОТГ.

Стаття написана українською мовою


Тарасюк М. В., Тімошенко Н. М.
Стан і перспективи розвитку інструментарію ринку державних цінних паперів в Україні (c. 271 - 277)

Стаття містить результати дослідження інструментарію внутрішнього ринку державних цінних паперів в Україні. У зв’язку з тим, що фінансовий ринок став потужним і дієвим джерелом в акумуляції тимчасово вільних коштів, що задовольнить інтереси найвибагливішого інвестора, держава намагається урізноманітнити й удосконалити перелік державних цінних паперів України. Охарактеризовано основні тенденції розвитку державних запозичень на внутрішньому ринку України, розглянуто переваги та недоліки підвидів боргових зобов’язань держави. За останні десятиліття в Україні інструментарій на державному борговому ринку розширився. Зокрема, це ПДВ – облігації, облігації внутрішньої державної позики в іноземній валюті, індексовані облігації, казначейські векселі, що номіновані в гривнях і доларах США, військові векселі. Незважаючи на досить великий перелік фінансових інструментів, майже всі випуски «нестандартних» боргових інструментів не мали великого успіху. Визначено основні чинники, що впливають на випуск та обіг державних цінних паперів в Україні. Крім того, розглянуто взаємовідносини держави та НБУ на ринку державних цінних паперів. У розрізі інструментів розглянуто фінансові векселі та дискусії науковців щодо його юридичного статусу. Проаналізовано зарубіжний досвід впровадження боргових програм на державному рівні в США, Японії та Канаді, в яких беруть участь роботодавці для фінансової підтримки своїх працівників. Визначено позитивні та негативні сторони їх функціонування та зроблено висновки про можливі наслідки та перспективи для України. Обґрунтовано пропозиції щодо заходів для підвищення рівня зацікавленості інвесторів до боргових інструментів держави на ринку цінних паперів, що стосуються як юридичних, так і економічних складових якісних змін і реформ.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2019

Дем’янчук О. І.
Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць (c. 164 - 169)

У статті розкрито питання критеріїв забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Спочатку зроблено акцент на тому, що забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць відбувається через систему управління цими територіальними утвореннями. Автором досліджено всі складові системи управління адміністративно-територіальними одиницями: об’єкти та суб’єкти управління, а також критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. На основі методологічного аналізу та ґрунтовного аналізу вітчизняного законодавства було вказано на відсутність єдиного підходу до виокремлення критеріїв забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Спочатку досліджено зміст поняття «критерії», після чого дано власне визначення цієї категорії, а також подано більш ширше трактування поняття «критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць». Результатом дослідження є визначення принципів, ознак та умов забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Автором виокремлено шість груп критеріїв, на основі яких можна зробити комплексну оцінку сукупності ознак за кожною групою збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття написана українською мовою


Савицька Н. Л., Жилякова О. В.
Оцінка перспективи розвитку ринку страхування життя в умовах реформування пенсійної системи (c. 170 - 175)

Метою наведеного дослідження є поглиблення теоретичних засад та оцінка перспектив подальшої розбудови сектора недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а саме компаній зі страхування життя як одного з учасників пенсійної системи України. Проаналізовано стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Розраховано страхове поле зі страхування життя з урахуванням населення віком від 18 до 60 років і кількості учасників недержавних пенсійних фондів України. Проведено порівняльну характеристику фінансових послуг щодо забезпечення додаткової пенсії, які надаються недержавними пенсійними фондами, банківськими установами та страховими компаніями, що здійснюють страхування життя. На основі проведеного аналізу сформульовано конкурентні переваги страховиків зі страхування життя перед іншими фінансовими установами, які надають послуги накопичувального пенсійного забезпечення, що дало змогу виявити перспективи розвитку страхування життя в умовах реформування пенсійної системи України. У результаті проведеного дослідження поставлено завдання, за умов виконання яких страховики зі страхування життя мають змогу використати перспективи розвитку та можливості зайняти лідируючу роль на ринку надання послуг з недержавного пенсійного страхування.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2019

Глущенко А. С.
Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи (c. 126 - 133)

Метою статті є дослідження сучасного стану формування фінансово спроможних територіальних громад в Україні, виявлення основних проблем під час їх формування і проведення фінансової децентралізації, та пошук шляхів їх вирішення. В результаті дослідження уточнено визначення поняття «спроможна територіальна громада», визначено основний інструмент формування таких громад – фінансова децентралізація. Досліджено стан законодавчого забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні та проаналізовано динаміку формування об’єднаних територіальних громад за період 2015–2018 рр.; визначено регіони, в яких децентралізація проводилась найбільш активно. Проведено аналіз динаміки власних доходів місцевих бюджетів за весь період децентралізації та встановлено, що доходи бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) зростали більш високими темпами, ніж доходи інших місцевих бюджетів; визначено, що в структурі надходжень власних доходів найбільшу частку становлять надходження від ПДФО. Виявлено суттєве зростання обсягів бюджетної підтримки місцевих органів з боку держави на розвиток громад і розбудову їх інфраструктури. Визначено основні проблеми, що мають місце при проведенні фінансової децентралізації і формуванні фінансово спроможних громад в Україні, розроблено рекомендації щодо їх вирішення. Визначено, що подальші перспективи продовження цієї реформи пов’язані з виконанням плану заходів другого етапу децентралізації, затвердженого КМ України в січні 2019 року.

Стаття написана українською мовою


Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І.
Заходи протидії форстолінгу тютюнових компаній: європейський досвід та висновки для України (c. 134 - 144)

Незважаючи на ефективність акцизної політики щодо скорочення споживання тютюнових виробів Україна, як і більшість європейських країн, разом із нелегальним обігом отримала проблему оптимізації сплати акцизного податку з тютюнових виробів у вигляді форстолінгу. Суть даного явища полягає у накопиченні на складах виробників тютюнової продукції із марками, придбаними до підвищення ставок акцизного податку. Досліджено, що країни ЄС у відповідь такі виклики запровадили антифорстолінгові заходи, які залежно від специфіки акцизного оподаткування та контролю за обігом підакцизних товарів поділяються на чотири типи: встановлення квот щодо кількості виданих акцизних марок (cap on tax stamps); обмеження обсягів тютюнових виробів, які можуть бути випущені для споживання (cap on release for consumption); встановлення кінцевої дати продажу в оптовій торгівлі (sell-by date at wholesale) або в оптовій та роздрібній торгівлі (sell-by date at retail) одночасно; перерахунок податкових зобов’язань з акцизного податку на дату фактичної реалізації продукції споживачу (paying the tax difference). Оцінено динаміку й обсяги форстолінгу в Україні, на цій основі розраховано втрати податкових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів. Доведено неефективність функціонування сучасного антифорстолінгового регулювання в Україні, що полягає в обмеженні придбання марок акцизного податку в четвертому кварталі звітного року. На основі кращих європейських практик запропоновано нову методику антифорстолінгового регулювання в Україні, яка поєднує встановлення квот на продаж марок акцизного податку з упровадженням кінцевої дати продажу тютюнових виробів в оптовій та роздрібній торгівлі.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2019

Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С.
Податкові і неподаткові потоки об’єднаних територіальних громад (c. 186 - 193)

В умовах децентралізації, особливо з урахуванням створення і становлення об’єднаних територіальних громад, виникає потреба передачі фінансових ресурсів на інший, ніж раніше, первинний рівень фінансування соціально-економічних програм. Зміна напрямків руху бюджетних коштів потребує дослідження багатьох аспектів трансформації бюджетної і податкової систем. Зокрема, є необхідним вивчення руху податкових і неподаткових потоків в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад. У статті обґрунтовано поняття податкових і неподаткових (фінансових) потоків, зокрема для об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Визначено, що використання категорії «потоки» для податкових і неподаткових платежів чи надходжень до бюджетів різних рівнів є необхідним першим кроком для подальших досліджень із застосуванням економіко-математичних методів. Поняття «потік» є більш строгим з точки зору як фізичних уявлень, так і математичних методів оброблення даних. У роботі здійснено спробу введення категорій «податковий потік» і «неподатковий потік» до фінансової термінології. Проведено аналіз податкових і неподаткових потоків (надходжень) місцевих бюджетів України та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Аналіз цих надходжень до місцевих бюджетів регіонів України показав, що впродовж досліджуваного періоду зростали усі статті надходжень. Найбільші зростання були від податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на прибуток підприємств та базової дотації. Також значно зросли всі види трансфертів із державного бюджету до місцевих, зокрема, до бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Наведено динаміку створення об’єднаних територіальних громад на Львівщині. Розраховано й проаналізовано структуру фактичних доходів і видатків загального і спеціального фондів ОТГ Львівської області.

Стаття написана українською мовою


Житар М. О.
Фінансова архітектура національної економіки: конфігурація та структурні компоненти (c. 194 - 201)

Метою статті є дослідження конфігурації фінансової архітектури національної економіки, виокремлення структурних компонентів, а також визначення властивостей її побудови. До основних структурних компонентів у статті пропонується віднести: національний, міжнародний, глобальний (наднаціональний), які наведено в конфігурації та досліджено у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем. Національний компонент являє собою умови функціонування фінансової системи в рамках національної економіки. Певною мірою цей компонент характеризує ступінь лібералізації фінансового сектора країни. Міжнародний – діяльність держави щодо створення та розвитку умов вільного руху капіталів і певною мірою забезпечення фінансового суверенітету окремо взятої країни. Глобальний (наднаціональний) компонент включає розробку та впровадження принципово нових механізмів і методів управління міжнародним співтовариством як єдиним цілим (у фінансовому аспекті), не обмежуючи суверенітет держав. Запропоновано класифікацію типів фінансової архітектури залежно від властивостей її побудови та специфіки взаємодії із зовнішнім середовищем. З урахуванням сукупності властивостей, наведених у статті, доведено, що фінансова архітектура являє собою складну ієрархічну конфігурацію складових компонентів, у зв’язку з чим було виділено окремо ознаки складності. Проведений аналіз довів, що у подальших дослідженнях доцільно розглянути динаміку інституційних змін фінансової архітектури.

Стаття написана українською мовою


Маршалок Т. Я.
Розвиток державних фіскальних інститутів у контексті забезпечення економічної рівноваги в Україні (c. 208 - 216)

Зазначено, що інноваційна революція, технологічний та науковий прорив, нові галузі економіки, продовольча криза в світі і значний науковий, аграрний, технологічний потенціал є запорукою економічного прориву України. На шляху досягнення найвищих стратегічних цілей повинна стати виважена та чітка державна антициклічна політика, стратегічним орієнтиром якої повинні бути підтримка та розвиток інновацій, а невід’ємною складовою якої має бути фіскальна політика, розроблена на новітній парадигмі антициклічного регулювання з якісними й ефективними інструментами економічного зростання, підвищення рівня життя населення. Основу таких інструментів беззаперечно повинна становити дисципліна, відкритість і прозорість у діях управлінців, які її здійснюють, здатність швидко й ефективно реагувати на потенційні загрози та виклики в економіці, що можливо за умови формування висококваліфікованого уряду, з володінням необхідним інструментарієм, а також із навичками моделювання економічної кон’юктури та вмінням використовувати якісні фіскальні інструменти стабілізаційного характеру. І найголовніше – будь-які дії мають базуватися на попередньо прорахованій стратегії, що має включати ризики, загрози та тенденції внутрідержавного та глобального характеру.

Стаття написана українською мовою


Ткачук І. Я.
Демократичні інновації в Україні як чинник змін методології дослідження фінансів громадянського суспільства (c. 217 - 225)

Мета статті – дослідити вплив запровадження демократичних інновацій в Україні на зміну методології дослідження фінансів громадянського суспільства. Розкрито важливість запровадження демократичних інновацій для демократизації держави та підвищення якості врядування в ній. Визначено, що основними демократичними інноваціями у незалежній Україні були референдум, створення громадських організацій за підтримки міжнародних фондів, громадські слухання, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ендавменти, система електронного врядування, впровадження інклюзивних елементів управління суспільством, соціальні мережі та групи в них тощо. Охарактеризовано причини та нормативне регламентування запровадження цих демократичних інновацій. Здійснено аналіз методології дослідження фінансів громадянського суспільства в історичному розрізі. Наголошено, що 2006 рік був переломним як стосовно причин запровадження демократичних інновацій, так і стосовно методології дослідження фінансів громадянського суспільства. Обґрунтовано існування двостороннього зв’язку між запровадженням демократичних інновацій та зміною методології дослідження фінансів громадянського суспільства. Описано основні принципи, відповідно до яких має здійснюватися сучасне наукове дослідження фінансів громадянського суспільства. Зроблено висновок про наявність всіх передумов для здійснення якісного комплексного дослідження фінансів громадянського суспільства відповідно до них.

Стаття написана українською мовою


Шірінян А. А., Шірінян Л. В.
Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для покупців страхових послуг (c. 226 - 232)

Використання ключових показників ефективності (КПЕ) є рушійною силою результативності в бізнесі. Однак, наскільки нам відомо, такий підхід дотепер не застосовано до всебічного аналізу страхового ринку. Актуальною є проблема визначення, як оцінюють ефективність страхового ринку головні його учасники. Важливо з’ясувати, як можна використовувати КПЕ в страхуванні. Представлена робота є початком циклу праць, присвячених розробці КПЕ для учасників страхового ринку України. Метою роботи є розробка системи ключових показників ефективності функціонування страхового ринку України для покупців страхових послуг на основі макроекономічних і мікроекономічних показників, яка б давала змогу отримати оцінку результатів, що досягаються, з позицій різних учасників страхування. Кількість КПЕ оптимально обмежено для уникнення другорядних показників, які майже не впливають на результативність, і забезпечення доступності даних для розрахунку КПЕ за допомогою даних страхових компаній і даних державного уповноваженого органу. У роботі вперше розроблено та класифіковано КПЕ функціонування страхового ринку України для потенційних клієнтів страхових компаній. Відповідними КПЕ є такі: ціна послуги, частка адміністративних витрат, рівень страхового відшкодування, повнота страхового відшкодування, відсоток навантаження у тарифі, доступність сервісу, оперативність виплат. Для споживача послуг ефективність страхування досягається за умов мінімізації ціни і забезпечення високої якості послуги, повноти страхового відшкодування і швидкого обслуговування. Новий підхід передбачає можливість застосовування розроблених KPЕ як для оцінки всього страхового ринку, так і окремої страхової компанії чи страхової послуги.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2019

Гаряга Л. О., Куліш Р. Р.
Фінансова безпека банківської діяльності в умовах цифровізації (c. 163 - 171)

Метою статті є дослідження теоретичних основ фінансової безпеки банківської діяльності в умовах цифровізації економіки та розробка пропозицій щодо удосконалення методичних підходів до оцінки фінансової безпеки банку. Узагальнивши підходи щодо трактування фінансової безпеки банківської системи та окремого банку, було запропоновано власне визначення цих понять з урахуванням цифровізації. У досліджуваному аспекті фінансова безпека банку визначається як стан фінансових відносин, за якого створюються умови для ефективного використання, управління та формування ресурсної бази банку, підвищення фінансової забезпеченості для спроможності протидіяти дестабілізаційним чинникам з урахуванням захисту баз даних в мережі банку та в мережі Інтернет шляхом впровадження цифрових програм та алгоритмів, що здатні забезпечити стійку діяльність банку та підвищити рівень безпеки у віртуальному інформаційному просторі. Систематизовано класифікацію загроз фінансовій безпеці банківської системи. Обґрунтовано індикатори фінансової безпеки банківської діяльності з урахуванням цифровізації. Класичними індикаторами фінансової безпеки банку є показники фінансової стійкості; показники, що характеризують якість активів; показники, що базуються на структурі залучених і запозичених коштів; показники, що базуються на достатності капіталу; показники ліквідності; показники рентабельності. Додатковими індикаторами фінансової безпеки банку пропонується визначати наявність окремих підрозділів, засобів захисту та продуктів банку, що пов’язані із цифровізацією та використанням інтернет-технологій. Запропоновано удосконалення методики оцінки фінансової безпеки банку на підставі розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки банку (коефіцієнта таксономії) з урахуванням цифровізації банківської діяльності. У подальших дослідженнях доцільно здійснити апробацію запропонованої методики оцінки фінансової безпеки банку з урахуванням цифровізації на прикладі окремої банківської установи.

Стаття написана українською мовою


Житар М. О., Сосновська О. О.
Парадигма формування сучасної фінансової архітектури (c. 172 - 178)

Метою статті є дослідження парадигми формування сучасної фінансової архітектури. Доведено, що парадигма розвитку економіки в умовах системної кризи механізмів управління являє собою сконструйований формат фінансової архітектури для підвищення передбачуваності і керованості світової фінансової системи; визначено тенденції її розвитку. Наведено систематизацію узагальнень теоретичних аспектів щодо парадигми формування сучасної фінансової архітектури. Обґрунтовано, що таке представлення наукової розвідки щодо дослідження парадигми формування та розвитку фінансової архітектури у контексті фінансового розвитку може слугувати підґрунтям для подальшого дослідження впливу фінансового розвитку на економічне зростання національної економіки з урахуванням в цьому процесі ролі фінансової архітектури, здебільшого стає актуальним питання сучасної фінансової науки ХХІ століття. Зроблено висновок, що парадигма формування сучасної фінансової архітектури може стати підґрунтям для дослідження організаційно-методичного забезпечення формування фінансової архітектури економіки України, визначення сучасних трендів її розвитку, представлення методичних підходів до аналізу трансформацій фінансової архітектури й аналізу впливу фінансової глобалізації на формування фінансової архітектури національної економіки. На основі теоретичного аналізу з’ясовано існування взаємозв’язку між ступенем розвитку фінансової архітектури національної економіки та рівнем економічного зростання країни на основі моделі «Finance-Growth Nexus-FG». Визначено, що більш сильний позитивний зв’язок характерний для країн з більш низькими темпами економічного розвитку, зниження ступеня відповідної залежності характерно для країн з більш високим (складним) рівнем розвитку фінансової системи та фінансової архітектури.

Стаття написана українською мовою


Коровій В. В.
Податкова політика країни в умовах глобалізації економіки (c. 179 - 185)

Досліджено особливості формування та реалізації податкової політики держави в умовах глобалізації. Проаналізовано вплив міжнародної податкової конкуренції на процеси податкового регулювання соціально-економічного розвитку держави. Визначено роль формальної і неформальної складової податкової політики у забезпеченні скоординованої співпраці національної економіки із міжнародними фінансовими організаціями й іноземними інвесторами. Розглянуто вітчизняну структуру оподаткування, ідентифіковано фіскальну роль основних груп податків у ній. Обґрунтовано роль і значення заходів регулювання податків на споживання, працю та капітал в умовах глобальних трансформацій. Досліджено вітчизняні особливості акцизного оподаткування в контексті імплементації положень «Угоди про асоціацію з Європейським Союзом». Охарактеризовано основні зміни структури оподаткування країни в контексті якості інституційного забезпечення здійснення підприємницької діяльності. Досліджено особливості удосконалення податкової політики країни, зокрема, вплив специфічного показника податкової автономії на соціальний та економічний розвиток територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць. Розроблено положення щодо підвищення фінансової ефективності децентралізаційних процесів. Обґрунтовано, що важливими напрямами трансформації вітчизняної податкової політики в контексті євроінтеграції є групування податків за принципом справедливого перерозподілу доходів, уніфікація норм їх справляння та адміністрування, особливо в частині акцизного оподаткування, вдосконалення процедур взаємодії платників із фіскальними органами. Охарактеризовано загальний ефект запровадження процедур електронного адміністрування податків. Визначено потенційні напрями податкового стимулювання інноваційного оновлення національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Рудик Н. В.
Необхідність податкового контролю малого та середнього бізнесу (c. 186 - 192)

Метою статті є дослідження необхідності проведення податкових перевірок для малого та середнього бізнесу (далі – МСБ) в частині попередження ухилення від сплати податків. Систематизовані види податкових перевірок, що передбачені Податковим кодексом України (далі – ПКУ). Деталізуються особливості зазначених перевірок і їх ключові характеристики. Обґрунтовується необхідність проведення попередніх контрольних заходів як превентивного контролю фінансової грамотності та сумлінності платників податків. Наведено один із варіантів проведення такого моніторингу самостійно платниками податків за допомогою засобів електронного кабінету платника податків. Деталізовано особливості активації платника податку через електронний цифровий підпис. Етапи активації подано у вигляді покрокової інструкції. На прикладі єдиного податку та єдиного соціального внеску продемонстровано неузгодженість податкового законодавства та його трактування в електронному кабінеті платника податків. Візуалізовано механізм роботи в зазначеному електронному ресурсі. Розглянуто можливі напрями роботи податкових органів з упередження виникнення порушень податкового законодавства з боку суб’єктів господарювання МСБ. Вони згруповані у 3 напрями: навчання платників податків, спрощення електронного кабінету платника податків, прозорість напрямків використання сплачених ним податків. Розробка ефективних кабінетів платника вимагає використання сучасного досвіду дизайну інтерфейсів користувачів. Кабінет має бути побудований на принципах максимальної функціональності та зручності для користувача. Ці вимоги можуть бути забезпечені грамотним встановленням технічного завдання як перед розробником, обраним державою, так і сторонніми організаціями, в разі надання їм доступу до інформації через АРІ. У другому випадку є широке коло зацікавлених організацій, такі як банки та платіжні агрегатори, конкуренція між якими є потенційно ефективним інструментом з удосконалення сервісів.

Стаття написана українською мовою


Танчак Я. А., Миколишин М. М.
Проблематичні аспекти розвитку страхування фінансових ризиків підприємства (c. 193 - 199)

Мета статті полягає у дослідженні, вивченні та комплексному вирішенні проблематичних аспектів розвитку страхування фінансових ризиків підприємства. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто характерні ознаки та класифікацію фінансових ризиків, систематизовано трактування терміна «ризик» за різними теоріями. В результаті дослідження було проведено аналітичну оцінку страхування фінансових ризиків в України за І півріччя 2017–2019 років. Вивчено класифікацію програм та умов страхування фінансових ризиків різних страховиків. Проведено детальний аналіз проблем страхування фінансових ризиків в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з метою вдосконалення та ефективного розвитку цього виду страхування. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення ступеня зацікавленості в цьому виді страхування зі сторони підприємств. Адже, знаючи ступінь зацікавленості та необхідності підприємств у страхуванні фінансових ризиків, страхова компанія зможе розробити подальшу стратегію продажу та розвитку такого виду страхування. Кожне підприємство повинно розуміти роль страховика в їхній діяльності, наскільки небезпечними для їхнього функціонування є фінансові ризики, тому важливо, щоб суб’єкти господарювання та діяльність, якою вони займаються, були застраховані від цих ризиків. Також важливим є розвиток цього сегмента страхового ринку для зміцнення національної економічної системи, тому державі теж варто підтримати цей вид страхування.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2020

Сторонянська І. З., Дуб А. Р.
Ідентифікація тіньової діяльності у сфері операцій з нерухомістю (c. 106 - 112)

Тіньова економіка є невід’ємною частиною функціонування національної економіки практично кожної країни світу. В Україні рівень тінізації економіки, незважаючи на позитивну тенденцію до зниження упродовж останніх п’яти років, залишається високим. А у сфері операцій з нерухомим майном рівень тінізації значно перевищує відповідний загальний показник тінізації національної економіки. Мета дослідження полягає в ідентифікації тіньової складової та її рівня у сфері операцій з нерухомістю як бази для подальших досліджень і розробок заходів з детінізації операцій з нерухомістю. На основі прямих і непрямих методів дослідження нами проведено ідентифікацію тіньової діяльності у сфері операцій з нерухомістю. Вказано на її неоднорідність та складність чіткого виокремлення тіньового елементу, оскільки в межах легальної діяльності можуть мати місце протизаконні (кримінальні) дії певних суб’єктів, і навпаки. Проведено поділ тіньової діяльності у сфері операцій з нерухомістю на неформальну, приховану («сіру») та протизаконну (кримінальну або «чорну»). Критично оцінено визначений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України показник рівня тінізації діяльності у сфері операцій з нерухомістю. Обґрунтовано тезу про його заниження через неврахування діяльності фізичних осіб-підприємців, які функціонують у сфері операцій з нерухомістю, обсягу операцій із здавання житла в оренду фізичними особами, які не реєструються та не декларують отримані доходи, обсягу кримінальної («чорної») складової сфери операцій з нерухомістю. Вказано, що наслідком тінізації у сфері операцій з нерухомістю є не лише втрати бюджетами надходжень від податків і зборів, а ще й ризики невиконання або неналежного виконання сторонами усних домовленостей, особливо при операціях з оренди житла.

Стаття написана українською мовою


Бойко С. В., Гошовська В. В., Масалітіна В. В.
Боргове навантаження на державний бюджет: довгострокові тренди та структурні асиметрії видатків (c. 241 - 249)

Метою статті є аналіз боргової політики України у довгостроковому періоді та визначення її впливу на структурні зрушення видаткової частини державного бюджету, спричинені обслуговуванням державного боргу. Обґрунтовано актуальність дослідження боргового навантаження на державний бюджет за кількома аспектами: по-перше, боргове навантаження як наслідок державної боргової політики, спрямованої на акумулювання додаткових фінансових ресурсів шляхом внутрішніх і зовнішніх запозичень; по-друге, як фактор макрофінансової, фіскальної та грошової стабільності; по-третє, як фактор впливу на склад і структуру видаткової частини державного бюджету; по-четверте, як фактор впливу на рівень податкового навантаження на доходи (прибутки) фізичних та юридичних осіб або національне багатство. Проведено емпіричний аналіз трендів загального розміру державного боргу, видатків Державного бюджету України на обслуговування державного боргу, структури видаткової частини Державного бюджету України у 2005–2019 рр. За допомогою методів економіко-статистичного аналізу побудовано регресійні, регресійно-кореляційні моделі та доведено наявність оберненого дуже сильного зв’язку) між розміром державного боргу та структурними змінами видаткової частини Державного бюджету України у напрямі зменшення видатків на економічну діяльність, освіту, охорону здоров’я та духовний та фізичний розвиток.

Стаття написана українською мовою


Красовський М. А., Кудрицька Ж. В.
Методи прогнозування на фінансових ринках в умовах цифрової економіки (c. 250 - 256)

Метою цієї статі є дослідження та узагальнення принципів, методів і ціннісних характеристик загальноприйнятих видів аналізу фінансових інструментів та альтернативного виду аналізу – поведінкових фінансів, які стали актуальні через розвиток цифрової економіки. Розвиток економіки постійно потребує мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між її сферами і секторами. Важливу роль у здійсненні цього процесу відіграють фінансові ринки. Фінансові ринки виступають засобом забезпечення нормального функціонування всіх галузей економіки, а також засобом поєднання державних, інституційних та індивідуальних інтересів, захисту грошових коштів населення від інфляції та покращання його матеріального становища. У результаті дослідження виділено основні аспекти поведінкових фінансів і наведено приклади найбільш частих помилок інвесторів. Запропоновано використання індексу настроїв інвесторів для оцінки стану ринку та більш ефективного прогнозування фінансових інструментів. За допомогою цього індексу державні органи можуть відслідковувати фінансові ризики, які виникають через спекуляції ЗМІ та фінансових аналітиків. Результати дослідження можуть мати суттєве значення як в інвестиційній, так і в політичній сферах. У політичній сфері нестабільність може мати негативний вплив на функціонування ринків і ціноутворення активів в межах держави та на міжнародному ринку. Якщо до фінансових ризиків додається зміна настроїв інвесторів, це призводить до відтоку капіталу та фінансової нестабільності в країні, але використання лише методу, що базується на побудові індексу настроїв інвесторів, не рекомендується.

Стаття написана українською мовою


Мельник В. М., Житар М. О.
Банківська система України у функціонуванні фінансового ринку (c. 257 - 266)

Метою статті є дослідження банківської системи України у функціонуванні фінансового ринку. Здійснено аналіз макроекономічних показників, які основані на даних Національного банку України і Міністерства фінансів України. Визначено, що на сьогодні розвиток банківської сфери України багато в чому визначається економічним ростом країни та положенням на міжнародних фінансових ринках. Обґрунтовано, що поліпшення кількісних та якісних властивостей розвитку фінансового сектора в цілому є важливою умовою державного регулювання фінансової системи України, що передує прийняттю ефективних і адекватних управлінських рішень з метою знаходження підходів і правильних методів на етапі інтеграційних процесів з урахуванням труднощів зовнішнього фінансового середовища. Доведено, що українська банківська сфера поетапно інтегрується в міжнародну банківську систему та формує власну модель розвитку, яка зобов’язана цілком застосувати потенційні можливості України у фінансовій глобалізації. Виділено тенденції в банківській галузі України: відбудова прибуткової діяльності банків (в загальному по системі); збільшення Національним банком облікової ставки, яка призвела до збільшення привабливості вкладень у державні облігації і депозитні сертифікати НБУ; повільні темпи кредитування бізнесу; швидкий розвиток споживчого кредитування домогосподарств. Зроблено висновок, що найголовнішими важелями утримання зростання економіки у 2019 році можна вважати жорстку монетарну політику, стриману фіскальну політику, прогнозоване зменшення врожаю зернових і зниження обсягів світової торгівлі, зокрема, внаслідок дії протекціоністських заходів.

Стаття написана українською мовою


Пілевич Д. С.
Теоретико-прикладні засади використання blockchain-технології в бухгалтерському обліку (c. 267 - 274)

Метою статті є дослідження теоретико-прикладних засад застосування технології blockchain в національній системі бухгалтерського обліку. У статті доведено, що діджиталізація, як одна із основних тенденцій розвитку національної економіки, спричинює зміну бізнес-моделей, підходів до організації, ведення й менеджменту бізнесу, а також модифікує канали комунікації підприємств з партнерами, регуляторами і споживачами. Окреслені зміни приводять до необхідності модернізації бухгалтерського обліку як системи збору, обробки й зберігання інформації про діяльність підприємств. Перспективним інструментом модернізації такої системи автор визначив blockchain-технологію, під якою розуміють упорядковану розподілену базу даних усіх проведених підприємствами транзакцій. Виокремлено пріоритетні напрями використання цієї технології в бухгалтерському обліку (міжнародні розрахунки, облік руху активів у межах підприємства, оперативний облік транзакцій у режимі реального часу тощо). До переваг застосування технології blockchain віднесено транспарентність, безпечність, надійність, швидкість, економію витрат часу і ресурсів, децентралізованість, зростання рівня довіри між учасниками системи, удосконалення документообігу, підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів. Зроблено висновок, що, навіть попри високі вимоги до технічного забезпечення й модернізації діяльності підприємств, в умовах діджиталізації національної економіки технологія blockchain має стати одним із пріоритетних напрямів розвитку системи бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Слобода Л. Я., Дем’яник О. М.
Перспективи та ризики інціатив Fintech у міжнародному банківництві (c. 275 - 282)

Мета цього дослідження полягає в окресленні основних тенденцій, проблем і ризиків, які слід врегулювати шляхом співпраці між компаніями Fintech та банками на сучасному етапі розвитку міжнародного фінансового ринку. Аналіз сучасної ситуації на фінансовому ринку показує, що інноваційні технології відіграють ключову роль у розвитку банківництва та фінансової сфери у світі. Проблеми гнучкості традиційних фінансових установ не співпадають з постійно зростаючими потребами клієнтів в отриманні найвищої якості, дешевих і швидких фінансових послуг. Компанії, що керуються технологіями, продовжують розвивати сферу цифрових інновацій, що спричинило значний інтерес щодо її імплементації у сфері банківської справи та фінансів. У статті розкрито основні причини партнерських взаємовідносин між банками та Fintech-компаніями, мотиви та тенденції інвестування у сферу розвитку Fintech, основні етапи підготовки до партнерства та сфери найвищої зацікавленості щодо впровадження інновацій з боку міжнародних банків. Прикладним аспектом цієї статті є аналіз практичного досвіду та форм успішної співпраці між банками та Fintech-компаніями у різних країнах світу. Результати дослідження дають змогу виокремити ключові етапи підготовки до співпраці міжнародних банків з Fintech-компаніями, а також найпопулярніші продукти й послуги для посилення ефективної інтеграції між ними. На основі отриманих результатів обґрунтовано заходи щодо посилення співпраці між банками та Fintech-компаніями, що зробить процес задоволення споживачів фінансових послуг більщ швидким, простим, доступним та ефективним. Авторами визначено основні виклики та ризики, які стоять перед українським ринком Fintech, серед яких правове та регуляторне середовище, повільне прийняття інновацій традиційними банками, відсутність відкритих API в банку, обмежений доступ до капіталу та фінансування для FinTechs тощо. Перспективами подальших наукових досліджень у цьому напрямі є обґрунтування спільних і відмінних підходів щодо регулювання діяльності Fintech-компаній у різних країнах світу, зокрема, щодо вимог капіталізації та управління фінансовими ризиками, а також здійснення процедур KYC (Know Your Customer Identification) при обслуговуванні клієнтів. Подальший розвиток Fintech-індустрії суттєво трансформує бізнес-моделі міжнародних банків і може привести до заміщення класичних форм банкінгу.

Стаття написана англійською мовою


Жеребило І. В.
Соціальна політика держави як регулятор розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні аспекти (c. 283 - 289)

Сучасні зміни, які супроводжують усі сфери суспільного життя, загострюють проблему вичерпання ресурсів, активізують міграційний рух населення, а отже, призводять до «розмивання» соціально-культурної ідентичності. В цьому сенсі особливо вразливою є соціальна сфера, в межах якої реалізуються ключові людські потреби. Складність її регулювання та розвитку вбачається у полісистемності, адже одні складові забезпечують задоволення духовно-фізичних потреб людини і суспільства в цілому, а інші – гарантують підвищення рівня життя, можливості відтворення робочої сили та поліпшення умов життя населення. Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних засад соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери в контексті соціально-економічного поступу. Розкрито сутність соціальної політики, охарактеризовано методи її реалізації та структурні складові. Результатом є запропоноване власне бачення цього поняття. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн систематизовано моделі соціальної політики та визначено їх особливості. Показано, що об’єктом соціальної політики виступають соціальні відносини, процеси життєдіяльності соціуму і суспільні потреби, які в сукупності складають соціальну сферу країни. Акцентовано увагу на практичному аспекті реалізації соціальної політики, який передбачає використання як методів ринкового саморегулювання, так і методів прямого та опосередкованого державного втручання. Наголошено, що поняття соціальної згуртованості та соціального капіталу займають помітне, інколи суперечливе місце в соціальній політиці країни, а соціальний капітал скорочує структурні та посередницькі виміри. Показано, що ключовим завданням соціальної політики у системі охорони здоров’я, яка враховує соціальну згуртованість, є підтримка взаємовідносин між громадянами й установами.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2020

Карпінський Б. А.
Фундаменталізація поведінкових фінансів у системі домінантної взаємодії державотворчого патріотизму нації (c. 347 - 355)

Мета статті полягає у фундаменталізації базових аспектів поведінкових фінансів виходячи зі спрямованості на реалізацію домінантного потенціалу державотворчого патріотизму нації. Аналізуючи та систематизуючи наукові праці низки вчених, виділено потребу в розробці поведінкових фінансів з ухилом на цілеспрямовану реалізацію домінант (якісної і кількісної) державотворчого патріотизму нації. Зазначено, що державотворчий патріотизм нації – це все, що народ загалом і кожен громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави. Розглянуто, що поєднання як якісної домінанти цього патріотизму з її внутрішньою архітектонікою (традиції, ментальність, духовність, податкова культура тощо), так і переведення потенціалу кількісної (податкової) домінанти в реальну площину державотворення стає синтезуючою ланкою фундаменталізму поведінкових фінансів. Доведено, що на прояв і результативність податкової культури в системі реалізації державотворчого патріотизму нації має відчутний вплив тінізація економіки, яка розмиває конституційну спрямованість інтересів платників податків, звужуючи при цьому можливості наповнення бюджету через поведінкову обмеженість матеріальної участі громадян у процесах державотворення, та обумовлює формування диктаторських управлінських підходів на основі примусу й розгортання корупційних проявів. Синтезовано, що фундаменталізація поведінкових фінансів з позиції державотворчого патріотизму нації – це стратегіологічний науковий напрям у теорії фінансів, який синтезує і гармонійно поєднує доробок фінансової науки з методолого-психологічними підходами та патріотично-духовними цінностями індивідуума (соціальними, моральними, естетичними), цілеспрямовано інтегруючи дієві можливості розуміння специфіки прийняття фінансового рішення.

Стаття написана українською мовою


Стойко О. Я.
Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні (c. 356 - 364)

Метою статті є вивчення проблем розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні та розробка перспективних напрямів їх взаємодії. Встановлено, що в умовах запровадження фінансово-технологічних інновацій традиційні підходи до надання банківських послуг вже не відповідають сучасним потребам споживачів і вимогам підвищення ефективності банківського бізнесу. Визначено основні переваги та недоліки у діяльності комерційних банків і фінтех-компаній. Розвиток фінансових технологій позитивно впливає на діяльність вітчизняних комерційних банків, які покращуютьякість обслуговування клієнтів, удосконалюють автоматизовані засоби управління, підвищують захищеність від кібератак і шахрайства. Водночас традиційні комерційні банки можуть надати значну допомогу фінтех-бізнесу у частині розширення інфраструктури, збільшення капіталу та доступу до напрацьованої клієнтської бази даних. Доведено, що найдієвішою стратегією взаємовідносин комерційних банків і фінтех-компаній є не конкурентна боротьба, а використання різних взаємовигідних варіантів співпраці. У запровадженні новітніх технологій в Україні значним проривом став запуск першого мобільного банку – «Monobank», який працює без фізичних відділень і спроможний виконувати всі базові банківські операції. Аналіз показав, що онлайн-сервіс «Monobank» у другій половині 2019 р. зростав в середньому на 100 тис. клієнтів щомісяця, а також мавпозитивну динаміку за усіма основними показниками діяльності. Обґрунтована доцільність участі комерційних банків у просуванні P2P і P2В-електронних платформ, що забезпечує обопільні вигоди для обох сторін: для банків – відсутній ризик ліквідності і неповернення позик, а для електронних кредитних платформ – відкривається доступ до значного обсягу банківських ресурсів. Перспективним напрямом взаємодії фінтех- і банківського бізнесу є впровадження відкритого банкінгу (Open Banking), який забезпечить фінтех-провайдерам доступ до банківських даних і можливість створення нових продуктів і послуг. Ще одним потенційним поштовхом до реалізації інноваційних рішень може стати провадження віддаленої цифрової ідентифікації та Bank ID, що зробить вітчизняний фінансовий ринок доступнішим і відкритішим для його учасників, сприятиме спрощенню процедури надання послуг і забезпечить умови для створення інноваційних сервісів і удосконалення уже існуючих. Виділено важливу роль Національного банку України у розвитку фінансових технологій та взаємної співпраці комерційних банків і фінтех-компаній. Подальші дослідження будуть спрямовані на поглиблене вивчення окремих напрямів співпраці фінтех- і банківського бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Чмутова І. М., Андрійченко Ж. О., Колесніченко А. С., Камсарян М. К.
Забезпечення прибутковості банку на основі визначення стадій розвитку інноваційних кредитних продуктів (c. 365 - 373)

Метою статті є обґрунтування підходу до забезпечення прибутковості банку через розроблення стратегії активізації кредитної діяльності на основі визначення стадій розвитку інноваційних кредитних продуктів. У статті розраховано показники, що характеризують активізацію кредитування й кредитну політику:питому вагу кредитів, наданих фізичним особам, у кредитному портфелі, коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнт співвідношення кредитів та зобов’язань, коефіцієнт захищеності позик для 73 банків України станом на 01.01.2020 р., та емпірично підтверджено залежністьприбутковості банків від показників активізації кредитування через побудову кореляційно-регресійної моделі. Систематизовано інновації у кредитній сфері та визначено, що банки України в основному реалізують такі з них, як кредитування під заставу депозиту, овердрафтне кредитування, поновлювані кредитні лінії, кредитування комерційної нерухомості, експрес-кредитування.Для вибору стратегій активізації банківського кредитування з урахуванням стадії розвитку інноваційних кредитних продуктів запропоновано використовувати матричний методі застосованомодифіковану «матрицю балансу життєвих циклів».Визначено види кредитних стратегій банку залежно від його позиціонування у матриці через співвідношення стадій розвитку кредитних продуктів (вихід на ринок, розвиток ринку, стабілізація, зменшення ринку) і рівнів ефективності кредитної діяльності (низький, середній, високий). Це дозволить своєчасно встановлювати період спаду інновацій та переорієнтовуватись на продукти, які мають більший попит клієнтів, що у кінцевому підсумку сприятиме підвищенню прибутковості банку.

Стаття написана українською мовою


Чуницька І. І.
Методологічні джерела формування стратегічних пріоритетів розвитку фінансового ринку та його інфраструктурного забезпечення (c. 374 - 381)

Метою статті є дослідження фінансового ринку України, який має нереалізований інфраструктурний потенціал. Його реалізація потребує визначення відповідної стратегії, оскільки постійні зміни векторів розвитку будуть сприяти подальшому руйнуванню інфраструктурного потенціалу.Доведено вагомість і першочерговість методологічного забезпечення при визначенні стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку. На основі виокремлення окремих рівнів реалізації фінансових відносин і врахування причинно-наслідкових зв’язків, що супроводжують функціонування й визначають причинно-наслідкові зміни у таких відносинах доведено, що саме ці детермінанти формують методологічні основи стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку. Запропоновано до теоретико-методологічних засад розробки зазначеної стратегії включити положення, що відображають сучасну трансформацію фінансових ресурсів у єдності сторін їх формування, розподілу та перерозподілу як базових з подальшим їх накладенням на рівень фінансового ринку у розрізі його окремих сегментів з одночасним урахуванням потреб його саморозвитку та саморегульованості. Це дозволяє об’єктивніше відобразити процеси, що відбуваються в системі фінансових відносин,і сформувати основи стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку в єдності зі стратегічним розвитком фінансової системи в цілому.За умови втілення сутнісних і кількісно-якісних перетворень станів окремих сегментів фінансового ринку, що володіють власними закономірностями та інфраструктурою, та поєднуючи їх потенціал у цілісну систему, з’являється реальна можливість перетворити інфраструктурний потенціал із забезпечуючого функціонування у стратегічну потужність фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2020

Войтович Л. М.
Механізм державного регулювання розвитку страхової системи України (c. 148 - 154)

Метою дослідження є обґрунтування наукових підходів до необхідності державного регулювання, побудова механізму державного регулювання розвитку страхової системи та пошук можливостей його удосконалення з метою розвитку як страхової системи, так і національної економіки. У статті проаналізовано понятійно-категорійний апарат теорії державного регулювання страхової системи та розглянуто підходи вчених до розуміння поняття «механізм державного регулювання» у страховій сфері. Виділено основні відмінні риси між державним регулюванням страхового ринку та державним регулюванням страхової системи. Визначено, що на розвиток страхової системи впливає сукупність різних чинників, тому її державне регулювання набуває специфічних ознак залежно від часу, країни та обраної економічної політики. Запропоновано стисле та ширше бачення поняття державного регулювання розвитку страхової системи, під яким розуміємо застосування державою комплексу заходів впливу на сукупність елементів, які забезпечують ефективне функціонування страхової системи з метою досягнення її стабільного розвитку та економічного зростання держави в цілому. Побудовано механізм державного регулювання розвитку страхової системи, до якого запропоновано включати: стратегічну мету, завдання, суб’єкти, об’єкти, принципи, функції, методи й інструменти, форми державного регулювання та чинники впливу на розвиток страхової системи. Виокремлено такі принципи державного регулювання розвитку страхової системи: достатності, адекватності, послідовності, відкритості, справедливості, доцільності, ефективності, стабільності. Досліджено такі форми державного регулювання: нормативно-правове регулювання, організаційне регулювання, конкурентне регулювання, податкове регулювання, цінове регулювання, фінансовий моніторинг.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Стійкість банківської системи у контексті взаємозв’язку банків і держави (c. 155 - 166)

У статті наведено результати дослідження стійкості банківської системи в умовах активізації фінансової підтримки з боку держави під час фінансово-економічної дестабілізації. З метою оцінки перспектив монетарного та фінансового розвитку в Україні подано характеристику стійкості банківської системи єврозони. Європейський досвід доводить згубність зростаючого взаємозв’язку банків і держави в умовах фінансіалізації. Цей зв'язок розглядається в роботі як замкнена циклічна проблема державно-фінансової циркуляції ліквідності, яка призводить до фінансового знекровлення реального сектора, порушення системної стабільності та потребує вирішення через обмеження операцій банків з державними цінними паперами. У статті показано, що пошук напрямів вирішення цієї проблеми у європейському фінансовому просторі став одним із факторів фінансово-інституційних трансформацій у єврозоні та ЄС і створення банківського союзу; доведено, що запроваджена новітня законодавча база не стимулювала ефективного розподілу фінансових ресурсів в економіці. Обґрунтовано, що державно-фінансова циркуляція ліквідності призводить до глибинного переформатування функціонування банківської системи, яка втрачає здатність ефективно перерозподіляти фінансові ресурси в реальному секторі економіки.

Стаття написана українською мовою


Коровій В. В.
Грошово-кредитна політика в умовах економічних перетворень (c. 167 - 175)

Метою цієї статті є удосконалення теоретико-методологічних і практичних засад реалізації грошово-кредитної політики в умовах економічних перетворень. Визначено, що основними задачами грошово-кредитного регулятора для трансформаційних економік є забезпечення тривалої стабільності національної грошової одиниці, гарантування стійкості фінансової системи держави, опосередковане стимулювання економічного розвитку. Охарактеризовано необхідність перманентного удосконалення методичного інструментарію реалізації грошово-кредитної політики, зокрема, застосування нестандартних інструментів кількісного та кредитного пом’якшення. Визначено роль процентної політики як основного інструменту монетарного регулювання в країнах з розвиненою та трансформаційною економіками. Обґрунтовано доцільність використання правила Тейлора для посилення ефективності вітчизняної грошово-кредитної політики. Доведено, що для відкритих економік у стратегічній перспективі грошово-кредитна політика з метою посилення власної ефективності повинна базуватися на комбінації плаваючого валютного курсу (різних модифікацій), інфляційного таргетування, адаптивного застосування іншого інструментарію (відсоткової ставки, грошово-кредитних агрегатів тощо) задля наближення до проміжних і кінцевих цілей. Окреслено методологічні та прикладні особливості реалізації стримуючої та стимулюючої грошово-кредитної політики. З’ясовано, що протягом 2005–2020 рр. монетарний регулятор застосував в Україні переважно стримуючу грошово-кредитну політику, однак у складних соціально-економічних умовах – пом’якшував її. Зазначено основні особливості реалізації таргетування інфляції, обґрунтовано його застосування в трансформаційних економіках, зокрема в Україні.

Стаття написана українською мовою


Кремень В. М., Кремень О. І., Гуляєва Л. П.
Роль банківського кредитування у розвитку економіки України (c. 176 - 183)

Метою статі є дослідження стану банківського кредитування реального сектора та його впливу на розвиток економіки України. Для досягнення мети дослідження було вирішено такі завдання: проведено аналіз динаміки загального обсягу банківського кредитування реального сектора, проаналізовано структуру банківських кредитів нефінансовим корпораціям за строками надання та валютою, визначено обсяги наданих банками кредитів нефінансовим корпораціям нефінансовим корпораціям на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості. Для поглибленого оцінювання впливу банківського кредитування реального сектора на розвиток економіки проведено кореляційно-регресивний аналіз, який дозволив встановити, що нарощення обсягів кредитування банками нефінансових корпорацій призводить до зростання ВВП, обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), експорту, капітальних інвестицій та середньомісячної заробітної плати, а також до зниження чисельності зайнятого населення, що може бути свідченням інтенсифікації та автоматизації виробництва як результат використання кредитних коштів. Найбільш адекватно взаємозв’язок між обсягами кредитування банками нефінансових корпорацій та ВВП, експортом і чисельністю зайнятого населення за 2005–2019 рр. описує поліноміальна функція, а зв'язок між обсягами кредитування банками нефінансових корпорацій та капітальними інвестиціями і середньомісячною заробітною платою – експоненційна функція.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2020

Гребенікова О. В., Татар М. С., Коваль М. І.
Конфігурації взаємодії банків і страхових компаній для забезпечення їх сталого розвитку в умовах глобальних викликів (c. 294 - 304)

Метою статті є аналіз причин, принципів і конфігурацій взаємодії банків і страхових компаній для забезпечення їх сталого розвитку в умовах посилення глобальних викликів, розроблення практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку банкострахової взаємодії в Україні. Проаналізовано фактори, що стримують банкострахову взаємодію та фактори, що її стимулюють, серед яких виділено зростання потреб клієнтів у комплексному банкостраховому обслуговуванні, розуміння банками необхідності надання комплексного страхового захисту, розробка й активне впровадження нових банкострахових продуктів тощо. Досліджено передумови, принципи, форми та види взаємодії банків і страхових компаній, зокрема, взаємне вкладення в капітал, клієнтські відносини, партнерські відносин, інтеграція тощо, проаналізовано особливості взаємовідносин банків і страхових компаній на різних рівнях інтеграції; визначено напрями активізації та модернізації процесів взаємодії між банками та страховими компаніями в Україні в умовах посилення глобальних викликів. Аналіз діагностичних показників банків і страхових компаній показав, що на фінансові показники банків не сильно позначається наявність страхової компанії, а для страхових організацій наявність банків у складі фінансових конгломератів дозволяє збільшувати обсяг укладених страхових договорів й отримувати більший обсяг валових страхових премій. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку фінансових результатів діяльності банків залежно від наявності у складі фінансового конгломерату страхової компанії та взаємозв’язку фінансових результатів діяльності страховиків залежно від взаємодії з банківською установою, формування організаційного механізму взаємодії банків і страхових компаній, удосконалення системи державного нагляду за взаємовідносинами й співпрацею між зазначеними суб’єктами.

Стаття написана українською мовою


Дерлиця А. Ю.
Метод теорії суспільних фінансів та його альтернативи (c. 305 - 311)

У статті сформульовано трактування методу теорії суспільних фінансів як сукупності таких складових: вихідних положень і світоглядних орієнтирів; конкретних методів дослідження; способів перевірки отриманих результатів. Здійснено порівняльний аналіз вихідних припущень і світоглядних позицій західної теорії суспільних фінансів, сучасної вітчизняної та радянської теорії державних фінансів. Розкрито відмінність підходів цих теорій стосовно бачення: концептуально-філософської основи (матеріалізму / ідеалізму); традицій використання історичного методу; ролі базису та надбудови для фінансової науки; орієнтації на вартість / корисність при дослідженні природи фіскальних феноменів; відмінностей трактування базової одиниці аналізу (індивід, група, клас); використовуваної концепції держави (органічної / механістичної); пояснення характеру взаємодії між базовими одиницями аналізу; ставлення до позитивного / нормативного підходу. Вказано на методологічну орієнтацію західної фінансової думки на методологічний індивідуалізм, радянської теорії державних фінансів – на методологічний холізм і відсутність чіткої визначеності у цих питаннях сучасної фінансової науки в Україні. Зауважено негативну тенденцію оцінки фіскальних явищ в Україні із позиції державоцентризму та інтересів і потреб держави, що виникає саме на основі методологічних установок холізму і переважання органічного погляду на державу. Показано, що сучасна вітчизняна фінансова наука досі знаходиться на перехідному етапі. Внаслідок її світоглядних установок вона є теорією державних фінансів (фінансових ресурсів держави), тоді як західна наука є теорією суспільних фінансів (загальносуспільними, публічними коштами). У роботі окреслено орієнтири подальшої трансформації методологічних основ фінансової науки в Україні.

Стаття написана українською мовою


Житар М. О., Ярощук Т. Ю.
Напрями забезпечення сталого розвитку підприємств за рахунок підвищення ефективності використання кредитних ресурсів (c. 312 - 319)

Метою статі є аналіз сучасного стану забезпечення сталого розвитку підприємства за рахунок підвищення ефективності використання кредитних ресурсів. Обґрунтовано взаємозв’язок сталого розвитку підприємства та його кредитоспроможності. Досліджено рівень глобального індексу конкурентоспроможності підприємств нашої країни у світовій економіці. Проведено аналіз сучасного стану промисловості за видами економічної діяльності, що дає змогу уявити загальну ситуацію, яка склалася в Україні. Проаналізовано особливості, що гальмують сталий розвиток підприємництва. Досліджено рейтинг найпопулярніших банків для бізнесу. Проаналізовано середні відсоткові ставки за кредитами для підприємців і сформовано головні переваги та недоліки оформлення кредитів бізнесменами. Досліджено, що головним фактором для отримання кредиту підприємцем є його фінансовий стан. Тому якщо бізнесмен чи підприємство мають можливість погашати кредит і відсотки за діючими зобов'язаннями без затримок і в повному обсязі, то це є сприятливим і важливим чинником для кредиторів. Виявлено, що кредитні ставки наразі для багатьох підприємств залишаються надто високими та дорогими інструментами залучення додаткових коштів для бізнесу, а причиною цьому є неповерненість кредитів у банки. Зроблено висновки, що однією з центральних проблем, які в цей час стоять перед Україною, є управління сталим розвитком підприємств, і одним з основних факторів цього управління є використання кредитних ресурсів банків. Визначено, що підприємства нашої країни мають всі шанси стати головним носієм технічного прогресу та джерелом зростання національної конкурентоспроможності, але для того, щоб вона почала наближатися до рівня розвитку провідних країн світу, потрібні вкладення значних грошових ресурсів. Доведено, що доцільно основну увагу зосередити на розробці та вдосконаленні стратегічних напрямків управління сталим розвитком, що стосуються залучення кредитних ресурсів, а саме впровадження процесу відбору і подальшої державної підтримки оптимальних інвестиційних проєктів, здатних підвищити рівень сталого розвитку підприємництва, та підвищення ефективності використання кредитних ресурсів для довгострокових проєктів підприємства.

Стаття написана українською мовою


Іщенко Н. А.
Сучасний стан та фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні (c. 320 - 325)

Метою статті є дослідження тенденцій сучасного стану та фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. У статті проведено аналіз сучасного стану інноваційної діяльності підприємств в Україні, досліджено стан фінансування інноваційної діяльності. Тенденції інноваційної діяльності підприємств протягом 2015–2019 років засвідчують про наявність значних проблем і низький рівень розвитку інноваційної діяльності в Україні, що, своєю чергою, негативно відображається на конкурентоздатності продукції та розвитку економіки в цілому. Так, за даними Глобального індексу інновацій, Україна в 2019 р. посідає 47 місце серед 129 обстежених країн. Що стосується промислових підприємств, то інноваційно активними є лише 782 з них, що становить 15,8 % від їхньої загальної кількості. Було встановлено, що головною причиною гальмування впровадження інновацій на промислових підприємствах України є дефіцит фінансових ресурсів. Основним джерелом фінансування інновацій протягом 2015–2019 рр. залишаються власні кошти підприємств. Роль держави у фінансуванні інновацій не значна, тому майже увесь фінансовий тягар лягає на суб’єктів підприємницької діяльності, що є природним гальмом у підвищенні інноваційної активності підприємств. Визначено проблеми інноваційного розвитку підприємств в Україні та встановлено, що сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку. На основі цих досліджень було обґрунтовано необхідність розробленої в Україні Стратегії розвитку інноваційної діяльності до 2030 року.

Стаття написана українською мовою


Лупенко А. Ю.
Кредитно-дефолтні свопи у системі управління зовнішнім державним боргом (c. 326 - 333)

Метою статті є систематизація теоретико-методологічних засад використання кредитно-дефолтних свопів у системі управління зовнішнім державним боргом. Досліджено теоретичні засади використання кредитно-дефолтних свопів у системі управління зовнішнім державним боргом. Узагальнено переваги та ваги кредитно-дефолтних свопів як похідних фінансових інструментів. Показано, що основними вадами кредитно-дефолтних свопів є їхня спекулятивність і залежність від міжнародних рейтингових агентств, а також нормативна неврегульованість відносин синтетичної сек’юритизації боргових активів. Концептуалізовано механізм функціонування кредитно-дефолтного свопу у системі управління ризиками зовнішніх державних запозичень. Визначено чинники впливу на вартість кредитно-дефолтного свопу у системі управління ризиками зовнішніх державних запозичень. Показано, що основними з них є кредитний рейтинг суверена, строк погашення боргових цінних паперів, ліквідність і дохідність облігацій зовнішньої державної позики, ринковий попит і пропозиція на боргові цінні папери та дефолтні свопи. Проаналізовано динаміку вартості кредитно-дефолтних свопів на боргові цінні папери України. Показано залежність між вартістю свопу та геополітичними чинниками формування міжнародної інвестиційної позиції держави. З метою підвищення ефективності використання кредитно-дефолтних свопів у системі управління зовнішнім державним боргом і мінімізації відсоткових ризиків зовнішніх державних запозичень запропоновано внесення змін до нормативно-правових актів, передбачивши в них сутність дефолтного свопу, склад сторін за ним, особливості обліку та формування вартості.

Стаття написана українською мовою


Примостка Л. О., Краснова І. В., Литвиненко О. К.
Вплив форм консолідації на зростання вартості банків (c. 334 - 341)

Мета статті полягає у дослідженні вартості банків та управління нею під час консолідації з метою виявлення взаємозв’язку між формою консолідації та зростанням вартості банку. Систематизовано й узагальнено основні форми консолідації з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, до яких віднесено: злиття, поглинання, часткове поглинання, придбання активів, придбання конкретних активів, придбання основних засобів, придбання залишкової частки, зворотний викуп, рекапіталізація, обмін. Зазначено, що вибір форми консолідації банків визначається, насамперед, метою реалізації бізнес-інтересів учасників угоди. Наведено статистику масштабів світових угод M&A за формами консолідації. Проаналізовано 26901 угоду консолідації банків у різних формах за період з 01.01.1965 р. по 30.04.2019 р. по 146 країнах. Зазначено, динаміка угод M&A у банківському бізнесі сягнула пікових значень у період з початку 2000-х рр. і до кінця 2010 р. Саме в цей, кризовий період (криза в ІТ-індустрії та світова фінансова криза 2007–2008 рр.) відбулося 50 % всіх угод консолідації. Країною, в якій зафіксовано найбільшу кількість угод, є США, а регіоном, що переважає за сукупним обсягом угод, є Західна Азія. Зазначено, що кожна форма консолідації характеризується специфічним набором факторів, які на неї впливають. Як наслідок, саме ці фактори в результаті існуючих причинно-наслідкових зв’язків формують зміни в результуючій вартості банку. Результати досліджень підтвердили, що між формами процесів консолідації та факторами впливу на вартість існує зв’язок, і він має бути виявлений для кращого розуміння формування вартості банків перед укладанням угод M&A. Запропоновано існуючий в економічній літературі перелік факторів розширити, врахувавши бізнес-складову процесів консолідації.

Стаття написана українською мовою


Рудик Н. В.
Превентивні заходи запобігання податковому боргу у сфері малого та середнього бізнесу (c. 342 - 350)

Метою дослідження є формування дорожньої карти самостійного податкового контролю відсутності податкового боргу для суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу в Україні. Досліджено необхідність проведення податкових перевірок для малого та середнього бізнесу в частині попередження ухилення від сплати податків. У статті систематизовано види податкових перевірок, що передбачені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) в умовах COVID. Деталізовано особливості зазначених перевірок і їх ключові характеристики. На основі аналізу показників динаміки відношення податкового боргу до податкових надходжень Зведеного бюджету України обґрунтовано необхідність проведення самоперевірок відсутності податкового боргу у суб’єктів господарювання МСБ (далі – СГ МСБ). Запропоновано Дорожню карту самостійного податкового контролю відсутності податкового боргу у СГ МСБ. Її структурна складова включає три етапи із покроковою деталізацією дій платника податків на кожному із кроків. В основу практичного аспекту дорожньої карти покладений превентивний контроль фінансової грамотності та сумлінності платників податків. Імплементація Дорожньої карти проводиться на прикладі СГ МСБ на спрощеній системі оподаткування, платника єдиного податку, на основі Електронного кабінету платника податків як ключового програмного забезпечення в умовах локдауну. Візуалізується механізм роботи в зазначеному електронному ресурсі. У статті розглянуто можливі напрями роботи податкових органів з упередження виникнення порушень податкового законодавства з боку СГ МСБ. Вони згруповані у 3 напрями: навчання платників податків, спрощення Електронного кабінету платника податків, прозорість напрямів використання сплачених ним податків.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2021

Краснова І. В., Нікітін А. В., Шевалдіна В. Г.
Консолідація банківського сектора: детермінанти та наслідки (c. 98 - 106)

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад дослідження консолідації банків та оцінюванні її наслідків із метою виявлення взаємозв’язку між консолідацією і структурою банківського ринку. Систематизовано й узагальнено основні передумови та пріоритети консолідації, з урахуванням теорії фінансової інтеграції та синергетичної взаємодії. Такий підхід сприятиме більш глибокому розумінню мотивів і тенденцій консолідації в сучасних умовах. Зазначено, що транснаціоналізація і концентрація капіталу формують підґрунтя для консолідації ринку, яка проходить певний життєвий цикл, наведений авторами. Зроблено висновок, що все більшого розповсюдження набуває універсальний, інтегрований характер фінансового бізнесу, формування екосистем фінансового бізнесу. Сформульовано основні форми прояву трансформаційних перетворень фінансового посередництва. Наведено статистику концентрації банківського сектора України. Проаналізовано динаміку показників концентрації за період з 01.01.2000 р. по 01.08.2020 р., виявлено що ринок є помірно концентрованим. Висунуто припущення, що чим вища сукупна частка п’яти великих банків у банківському секторі, тим менш вірогідним є злиття та поглинання всередині країни. Відповідно, вітчизняний банківський ринок, порівняно з європейськими ринками, має значний потенціал. Зроблено висновок, що високе значення показників рентабельності характеризує ситуацію перевищення попиту над пропозицією на банківському ринку, відповідно, інтенсивність конкуренції за таких умов мінімальна, навіть за умови виведення більшої частини банків з ринку. Маємо номінальну конкуренцію. У подальшому варто очікувати посилення непроцентної конкуренції. Зазначено, що інтенсивність конкуренції залежить від концентрації, динаміки та рентабельності банківського ринку. Оцінка конкуренції за допомогою неструктурних індикаторів Н-статистики, індикаторів Буна та індексу Лернера показала, що, оскільки нарощення масштабів діяльності окремого банку відбувається не через консолідацію, тобто не за рахунок перерозподілу ринкової частки серед учасників, а за рахунок зростання попиту на банківські послуги, особливо дистанційні, конкуренція фактично зменшується. Результати досліджень підтвердили, що між процесами концентрації, консолідації та конкуренції існує зв’язок, і він має бути виявлений для кращого розуміння формування функціональної стратегії банків та вибору ними бізнес-моделі діяльності.

Стаття написана українською мовою


Онищенко С. В., Бережна А. Ю., Філонич О. М.
Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації (c. 107 - 122)

Поглиблено теоретичні підходи до формування бюджетного механізму як форми практичної реалізації бюджетної політики; досліджено бюджетну децентралізацію як бюджетного механізму регулювання та стимулювання в реаліях України та окреслено перспективні напрями запровадження бюджетного інструментарію. Механістичний концепт застосовано до бюджетних відносин, що стало підґрунтям для виокремлення основних ознак бюджетного механізму, визначення головних положень формування бюджетного механізму. Акцентовано увагу на взаємозв’язку бюджетної політики, що проявляється через діалектичну єдність бюджетної стратегії і тактики, та бюджетного механізму. Пропоновано визначати бюджетний механізм як систему заходів впливу на забезпечення мобілізації до бюджету оптимальних обсягів фінансових ресурсів, їх ефективного розподілу та раціонального використання з метою забезпечення макроекономічної збалансованості, сталого розвитку та збереження суверенітету держави, що визначено політикою держави. Складові елементи бюджетного механізму пропоновано об'єднати у відповідні підсистеми механізму, через які проявляються основні функції бюджетного механізму, спрямовані на досягнення поставленої мети. З метою дослідження підсистеми бюджетного механізму, а саме механізму регулювання, проаналізовано особливості прояву бюджетної децентралізації в Україні. Доведено, що запровадження принципу субсидіарності при побудові децентралізованої моделі міжбюджетних відносин унітарної України є на сьогодні оптимальним варіантом балансу між перевагами бюджетного федералізму та унітарною формою бюджетних відносин. Виявлено системні проблеми бюджетної децентралізації, а саме: децентралізація відбувається шляхом зміни відповідальних за виконання загальнодержавних функцій; не торкається механізмів автономії у прийнятті рішень щодо оподаткування та формування додаткових джерел надходжень місцевих бюджетів; законодавчо встановлені пільги при мобілізації місцевих податків значно знижують фінансові ресурси місцевих бюджетів; зберігається значна залежність місцевих бюджетів від державного; у регулюванні доходів місцевих бюджетів перевага надається трансфертним інструментам, і зменшується вага бюджетоутворюючих податків. З огляду на теоретичний конструкт теорії суспільного сектора, що обґрунтовує формування власних доходів місцевих бюджетів, та результати аналітичних досліджень бюджетного регулювання в Україні, підтверджено декларативність процесів бюджетної децентралізації та визначено необхідність удосконалення розподілу бюджетних повноважень з акцентом на фінансове самозабезпечення.

Стаття написана українською мовою


Стойко О. Я., Шубенко І. А.
Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації (c. 123 - 133)

Метою статті є дослідження сучасного стану державного боргу України та розробка напрямів його оптимізації. Встановлено, що валютна складова у структурі державного боргу України є трохи нижчою за граничний рівень валютного показника структури боргу, визначеного МВФ для країн, що розвиваються. Така структура державного боргу України свідчить про залежність вітчизняної фінансової системи від валютних курсових коливань і необхідність збільшення валютних витрат із обслуговування боргових зобов’язань. Сума боргу за позиками міжнародних фінансових організацій та органів управління іноземних держав становить близько третини загальної величини державного та гарантованого боргу, що вказує на значну підтримку України з боку міжнародних партнерів, особливо з боку Міжнародного валютного фонду. Валютна структура державного та гарантованого державою боргу України вказує на високу вразливість фінансової системи до валютних шоків. Встановлено, що структура державного та гарантованого державою боргу України за видами відсоткових ставок є досить оптимістичною і засвідчує невисоку вразливість державних фінансів до процентних ризиків. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті за 2013–2020 рр. підвищився понад у 4,4 разу, а його зростання у дол. США було досить помірним. Визначено, що впродовж 2020 р. сума державного та гарантованого державою боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 27,7 %, що обумовлено забезпеченням фінансування дефіциту державного бюджету, виділенням коштів на боротьбу з COVID-19, девальвацією національної валют тощо. Показник відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, досягнувши максимального значення 81,0 % на кінець 2016 р., поступово знизився до рівня 50,3 % на кінець 2019 р., що відповідає встановленій законодавчій нормі. Однак значення вказаного показника за період, що розглядається, перевищують граничний рівень державного боргу, який встановлено міжнародними стандартами для країн з ринками, що формуються (30–50 % ВВП). Виявлено впродовж 2013 2019 рр. тенденцію до зростання сукупних витрат на погашення та обслуговування державного боргу України, що створює ризик рефінансування державного боргу, спричиняє додатковий тиск на державний бюджет і ВВП, обмежує можливості нашої держави для фінансування соціально-економічних цілей суспільного розвитку. Виокремлено основні ризики боргових зобов’язань України й окреслено способи їх оптимізації. Обґрунтовано необхідність створення Агентства з управління державним боргом, діяльність якого сприятиме зниженню боргового навантаження та зменшенню вартості обслуговування державного боргу.

Стаття написана українською мовою


Худолій Ю. С., Халєвіна М. О.
Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи (c. 134 - 142)

Мета статті полягає у дослідженні місця та перспектив розвитку фінтехнологій у банківському бізнесі у контексті цифровізації економіки шляхом використання теоретичних та емпіричних методів. Проаналізувавши наукові праці та публікації, було систематизовано ключові тенденції банківських інновацій в Україні й аргументовано доречність фінтехнологій у банківському бізнесі в контексті діджиталізації. Результатами дослідження є обґрунтування актуального місця фінтехнологій у банківському бізнесі шляхом виявлення потреб сучасного клієнта та ринкових умов сфери послуг грошового обігу (зростання користувачів інтернету, гаджетів, а отже, зростання обороту безготівкового користування коштами), а також прогноз перспектив: орієнтація на цінності клієнта та якість сервісів надання послуги (швидкість, гнучкість бізнес-структури та широке застосування різних технологій). Підґрунтям отриманого результату стали синтез та аналіз досягнень фінтех-компаній на українському та світовому ринках, їх співпраця з банками, а також їх дії в умовах всесвітньої пандемії, що скоротила фінансові вливання, але одночасно спонукала до нових інновацій. Перспективами досліджень у цьому контексті є ключові тренди майбутнього, такі як вбудова фінансових послуг у нефінансовий застосунок, інтернет речей (безшовність платежів, де фокус зміщається з оплати на надання самої послуги, що забезпечує довгострокову взаємодію продавця і клієнта), характер і наслідки зміни формату надання платіжних послуг на внутрішньому ринку (PSD2). Важливими є подальші результати роботи Міністерства цифрової трансформації України та руху регулятора Національного банку України щодо цифрової розбудови фінансового сектора.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2021

Корнєєв В. В., Хаустова В. Є., Ходжаян А. О.
Прогресивне оподаткування індивідуальних доходів в ісламських країнах (c. 187 - 193)

Економічні результати розвитку мусульманських країн порушили питання про наявність все більш акцентованої ісламської фінансової і податкової моделі. Податки в ісламській економічній моделі забезпечують імпліцитний зв'язок у взаєминах держави з індивідуумами, визначаючи межі обумовленої свободи і взаємних обов'язків. Мета статті полягає у визначенні індикативних особливостей прогресивного оподаткування індивідуальних доходів в окремих ісламських країнах. У статті визначено, що для ісламських країн характерна єдність релігії (віри) і таких елементів соціального устрою, як організація влади, сімейні, економічні й інші відносини. Межі особистого та громадського, індивідуального та державного прозорі і жорстко нормовані. Розглянуто особливості Інституту податку в мусульманських країнах, умови оподаткування та правила використання податків. Доведено, що в цей час в ісламських країнах підходи до оподаткування диверсифіковані. Визначено, що прогресивне оподаткування індивідуальних доходів акцентовано застосовується в Туреччині, Пакистані, Тунісі, Індонезії, Нігерії, в інших країнах, частково в Саудівській Аравії, «податкові гавані» характерні для ОАЕ, Кувейту, Катару, Бахрейну, Оману, також зберігається пропорційне оподаткування в Малайзії, Cудані, Казахстану. Проаналізовано основні види податків у мусульманських країнах, досліджено їх еволюцію. Виявлено сучасні акценти прогресивного оподаткування індивідуальних доходів в окремих мусульманських країнах. Визначено позитивні сторони ісламської фінансової моделі в частині модернізації податкової політики і дотримання податкової дисципліни, безумовного виконання обов’язків і укладених угод. Обґрунтовано, що використання елементів прогресивної шкали оподаткування з практики ісламських фінансів буде корисним з ряду міркувань: для бюджетного і соціального балансування в «коридорі можливостей», як взаємна відповідальність громадянина і держави у виконанні взятих на себе зобов'язань, як ануїтетна взаємовигідна лінія економічної поведінки. Доведено, що прогресивне податкове вилучення частини великих доходів дасть рестрикційно-стримуючий результат контролю за їх перерозподілом у громадських інтересах, оскільки соціально-економічна поведінка індивідуумів, їх повноваження і обов'язки мають бути врівноваженими.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О., Яременко О. Л.
Борги домогосподарств: світовий досвід реструктуризації та українські реалії (c. 194 - 202)

У статті подано результати досліджень глобальної проблеми зростання боргів домогосподарств, її причин, наслідків, соціального контексту, впливу на формування сукупного попиту. Обґрунтовано, що в умовах зростання боргів домогосподарства втрачають свою частину сукупного попиту, а держава стає все більш впливовим суб’єктом щодо інших, що відбувається через посилення фіскального та регуляторного державного впливу. Внаслідок збільшення боргового тиску домогосподарства, зменшуючи обсяги споживання, негативно впливають на сукупний попит, при цьому для виправлення ситуації збільшуються державні субсидії, проводиться політика, що стимулює банки до реструктуризації кредитів, розробляються державні програми реструктуризації тощо. Показано, що ці тенденції мають ургентний характер, і не слід їх рутинізувати, оскільки таким чином викривлюється ринкове середовище, і зростає прямий вплив держави на суто ринкові процеси, водночас на основі аналізу світового досвіду доведено, що в умовах економічної дестабілізації реструктуризація часто є єдиним шляхом звільнення населення з боргової пастки. Особливу дослідницьку увагу приділено аналізу шляхів гармонізації накопичення боргів домогосподарств шляхом реструктуризації, визначено її ринкові механізми й обґрунтовано роль держави у процесі подолання боргової пастки домогосподарствами. Визначено три варіанти участі держави у процесі реструктуризації: інституційна участь (коли держава здійснює виключно нормативне забезпечення); розробка та реалізація державних програм реструктуризації; прийняття нормативних актів щодо примусової реструктуризації. Аналізуючи українські нормативні нововведення, що стосуються примусової реструктуризації, доведено їх суперечливий соціальний контекст. З одного боку, в умовах зростаючої бідності та збільшення загальних обсягів заборгованості населення (включаючи комунальну), на фоні зростаючих валютних ризиків, прийняття законів стало істотним кроком на шляху підтримки соціальної усталеності українського населення. З другого боку, українські ринкові суб’єкти часто демонструють моральні ризики невідповідності умовам боргової дисципліни, які стали частиною фінансової поведінки, що негативно впливає на загальну фінансову культуру.

Стаття написана українською мовою


Сторонянська І. З., Дуб А. Р.
Вдосконалення інституційно-організаційних механізмів детінізації відносин у сфері операцій з нерухомістю (c. 203 - 209)

Операції з нерухомим майном були і залишаються одним із найбільш тінізованих секторів національної економіки. Пандемія COVID-19 та запроваджені у 2020 році карантинні заходи, скеровані на запобігання її поширенню, спричинили різке зростання рівня тінізації сектора операцій з нерухомим майном, перекресливши позитивну тенденцію попередніх років. Метою дослідження є пошук і обґрунтування шляхів детінізації сектора операцій з нерухомим майном. Проведено аналіз зміни рівня тінізації сектора операцій з нерухомим майном у 2020 році. Встановлено, що карантинні обмеження, запроваджені у 2020 році, справили короткостроковий, але сильний негативний вплив на активність на ринку нерухомості, і стали драйвером зростання рівня тінізації сектора операцій з нерухомим майном. Акцентовано увагу на оренді житлової нерухомості, як одному з найбільш тінізованих сегментів сектора операцій з нерухомим майном. Висвітлено та критично оцінено прогалини у здійснених в останні роки заходах із детінізації сектора операцій з нерухомим майном, зокрема: законопроєкт № 3618 «Про ріелтерську діяльність в Україні»; законопроєкт № 3928-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів від здачі в оренду нерухомого майна»; запровадження єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості; діяльності податкових органів в напрямі виявлення тіньових операцій на ринку оренди житлової нерухомості. Для мінімізації рівня тіньової складової сектора операцій з нерухомим майном запропоновано: провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг легальної діяльності на ринку оренди нерухомості, зокрема, щодо захисту прав орендаря та орендодавця у відносинах найму житла; внести зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих від операцій з оренди житла; створити портал «Легальна оренда» та ін.

Стаття написана українською мовою


Татарин Н. Б., Юрченко І. М.
Вплив пандемії COVID-19 на ринок ОВДП в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (c. 210 - 216)

Метою статті є аналіз ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України в умовах пандемії COVID-19; визначення його стану, проблем і перспектив розвитку. У статті розглянуто розвиток вітчизняного ринку облігацій внутрішньої державної позики в період коронакризи; розкрито сутність і призначення ОВДП в Україні, прокласифіковано їх за видами та типами використання. Визначено відмінності облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики та вказано переваги перших; виявлено особливості купівлі цього виду цінних паперів для фізичних і юридичних осіб; вказано вимоги для випуску ОВДП емітентами, а також складено топ найнадійніших банків, які займаються цим видом діяльності; досліджено стан ринку державних облігацій протягом 2018–2020 років; зазначено обсяг володіння, частку покупців цінних паперів і мету купівлі їх для кожного з суб'єктів; проаналізовано ставку та дохідність облігацій внутрішньої державної позики в Україні і проведено порівняння з іншими країнами, такими як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та ін. У результаті проведеного дослідження були виявлені такі проблеми, як: економічна криза, викликана пандемією COVID-19, недосконала законодавча база ОВДП і низький рівень обізнаності населення щодо цих цінних паперів та інші. Для подолання цих проблем були запропоновані такі дії: протидія коронакризі шляхом об’єднання зусиль державних, місцевих органів влади, бізнесу та населення, спрямування більшої частини фінансових ресурсів у цей напрям, розвиток економічної освіченості суспільства, введення спрощеної процедури купівлі ОВДП та робота з банками задля збільшення доступності купівлі облігацій. Основою для проведеного дослідження були статистичні дані, отримані з офіційного сайту Національного банку України.

Стаття написана українською мовою


Холявко Н. І., Козлянченко О. М.
Світові тенденції діджиталізації банківського сектора (c. 217 - 224)

Метою статті є визначення світових тенденцій у використанні сучасних інформаційних технологій у банківському секторі, що сформувались під впливом процесів діджиталізації економіки. Діджиталізація є однією із головних тенденцій розвитку світової економіки. Цифрова трансформація стала актуальною для бізнесу у різних сферах економічної діяльності, не оминувши банківський сектор. Початковим етапом діджиталізації банківського сектора прийнято вважати впровадження банківської карти. На сучасному етапі розвитку банки володіють широким інструментарієм діджиталізації діяльності – від виконання офісних операцій, обслуговування клієнтів, управління кредитним портфелем до ризик-менеджменту. Провідні світові банки різної форми власності сьогодні можуть створювати цифрові валюти. Найбільшого поширення у банківському секторі отримали мобільні технології, «великі» дані, блокчейн, «хмарні» технології, штучний інтелект, Інтернет речей. Застосування окреслених технологій дозволяє банкам оптимізувати робочі процеси, зменшити операційні витрати, забезпечити високу швидкість і зручність обслуговування клієнтів, а також генерувати інновації та пропонувати на ринку нові банківські продукти. Діджиталізація дає змогу відстежувати клієнтську базу в режимі реального часу, формувати персоніфіковані набори послуг споживачам, проводити реструктуризацію доходів і управляти кредитними ризиками банку. Автори доходять висновку, що діджиталізація є безальтернативним шляхом розвитку сучасного банку. Цифровізація, впровадження інформаційних технологій, створення інноваційних продуктів є визначальними факторами конкурентоспроможності банку на сучасному ринку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2021

Абрамова І. В.
Фінансові важелі державної підтримки сільського розвитку: європейський досвід і вітчизняні реалії (c. 132 - 139)

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування фінансових важелів державної підтримки сільського розвитку з урахування європейського й вітчизняного досвіду та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Дослідження здійснювалося за загальнометодологічною схемою системного підходу з використанням методів: порівняльного аналізу; статистико-економічного; розрахунково-конструктивного; абстрактно-логічного тощо. У статті проаналізовано європейський досвід державної підтримки сільського розвитку й окреслено шляхи його адаптації до українських реалій. З огляду на структуру витрат спільного бюджету Європейського Союзу з’ясовано, що вирішенню економічних, екологічних і соціальних питань у контексті сталого сільського розвитку країни – члени Європейського Союзу приділяють особливу увагу. Встановлено, що сільські громади в Україні перебувають у вкрай складних умовах: поширеними залишаються безробіття та бідність, низький рівень соціально-побутового, медичного, освітнього та культурного обслуговування сільського населення, незадовільний інфраструктурний розвиток сільських населених пунктів. Зроблено наголос на тому, що фінансова підтримка сільського господарства та сільських територій в Україні зорієнтована переважно на їх економічний розвиток. Доведено, що сталий сільський розвиток буде можливим за умов органічного поєднання його економічної, соціальної та екологічної компоненти. Визначено, що ключова роль у цьому процесі належить державі. Аргументовано, що через такі важелі впливу, як бюджетне фінансування, пільгове кредитування, податкове й інвестиційне стимулювання тощо, держава може позитивно вплинути на диверсифікацію та розвиток підприємництва, збільшення робочих місць і зайнятого населення в сільських населених пунктах. Акцентовано увагу на необхідності формування системи соціального захисту та культурної основи сільського розвитку, підтримці та поліпшенні екологічної ситуації у сільських населених пунктах.

Стаття написана українською мовою


Краснова І. В., Примостка Л. О., Лавренюк В. В.
Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі (c. 140 - 146)

Мета статті полягає у виявленні властивостей та напрямів впливу зміни клімату на профіль фінансового бізнесу, модифікації фінансових ризиків з урахуванням ризиків кліматичних змін. Зміни клімату мають глобальний характер, формуючи нові виклики як для корпорацій, фінансових установ і центральних банків, так і для економіки в цілому. Наведено статистику масштабів загрозливого впливу кліматичних ризиків на економіку та фінансовий сектор. Зазначено, що агрегований вплив кліматичних ризиків значно перевищує збитки від краху фінансових ринків. Зокрема, через природні катастрофи у 2020 році світова економіка зазнала збитків у розмірі близько 200 млрд дол США. Систематизовано й узагальнено властивості кліматичних ризиків, до яких віднесено: непередбачуваність, радикальна невизначеність, складна динаміка, ланцюговий ефект, незворотність, нелійнійність. Внаслідок високого рівня невизначеності проблема інтеграції кліматичних ризиків у систему ризик-менеджменту фінансових установ залишається особливо складною. Визначено напрями трансформації ризиків, що генеруються глобальними змінами клімату у фінансові ризики. Зазначено, що, незважаючи на загрозливий вплив збитків, спричинених надзвичайними погодними явищами та кліматичними катастрофами, управління цими ризиками все ще характеризується низьким рівнем проникнення в систему ризик-орієнтованого управління фінансовими установами. Для того щоб фінансовий бізнес ефективно управляв ризиками з урахуванням змін клімату, запропоновано інноваційні підходи, що мають стратегічне значення, зокрема, такі як «зелені» облігації та облігації катастроф. Від того, наскільки успішно фінансові установи зможуть реалізувати свою політику у цьому напрямі, залежатиме фінансова стабільність і сталий динамічний розвиток економіки.

Стаття написана українською мовою


Куницька-Іляш М. В.
Наукові погляди стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки (c. 147 - 152)

У статті вияснено, що процес забезпечення фінансової безпеки галузі економіки тісно корелюється зі налагодженням відповідної системи управління в цій сфері. Метою статті є обґрунтування наукових поглядів стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки. Для досягнення поставленої мети встановлено, що система управління фінансовою безпекою галузі економіки передбачає обґрунтування зв’язків і засобів взаємодії з системами вищих (фінансовою безпекою регіонів і держави, економічною безпекою держави, національною безпекою) і нижчих (фінансовою безпекою підприємств) порядків. Доведено, що структурні аспекти управління фінансовою безпекою галузі стосуються вибудування внутрішньої системи елементів, організації їх взаємодії для формування унікальних властивостей і дієздатності системи за напрямами управління. Визначено набір структурних елементів системи управління фінансовою безпекою галузі економіки, який розділено на окремі групи: формування організаційно-управлінської структури; ідентифікація стратегічних і тактичних орієнтирів; впровадження системи економічних стимулів і підтримки; забезпечення інформаційно-аналітичного спостереження та інструментів контролю; задіяння інструментарію регулювання. Доведено, що дієвість системи управління фінансовою безпекою галузі значним чином визначається якістю сформованої організаційно-управлінської структури управління, раціональністю вибору стратегічних і тактичних орієнтирів, ефективністю впровадження системи економічних стимулів і підтримки, налагодженням інформаційно-аналітичного спостереження та контролю, здатністю задіяння широкого інструментарію регулювання.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2021

Дубина М. В., Тарасенко А. В., Тарасенко О. О.
Сутність та особливості формування поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг (c. 163 - 172)

Ринок фінансових послуг за своєю сутністю є макрофінансовою системою, яка є складною, відкритою та такою, яка динамічно розвивається в сучасних умовах. Домогосподарства відіграють ключову роль у розвитку такого ринку, оскільки активно використовують послуги банківських і небанківських фінансових установ. Саме поведінка цих економічних суб’єктів, яка формується в результаті впливу низки чинників, фактично загалом детермінує розвиток зазначеного ринку. Метою статті визначено поглиблення теоретичних положень щодо сутності фінансової поведінки домогосподарств з метою обґрунтування трансформації моделі такої поведінки. У статті розглянуто природу фінансової поведінки домогосподарств, її сутність, чинники, які впливають на її формування, та окремі види, які в поєднанні складають модель окресленої поведінки. Проведений контент аналіз наукових підходів до розгляду сутності категорії «фінансова поведінка домогосподарств» дозволив конкретизувати зміст цієї дефініції та запропонувати розглядати такий вид поведінки, як сукупність дій, які визначаються прийняттям рішень домогосподарствами щодо управління власними фінансовими ресурсами, їх акумулюванням, збереженням, залученням, використанням. Також у статті проведено дослідження процесу формування поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг і визначено сукупність базових чинників, які впливають на неї. Зокрема, встановлено, що важливу роль серед таких факторів відіграють індивідуальні, персоніфіковані детермінанти. Саме наявність зазначених чинників значно ускладнює процес дослідження фінансової поведінки окреслених економічних суб’єктів та не дозволяє ретельно визначити й описати її моделі. Результати аналізу природи фінансової довіри домогосподарств також дозволили встановити структурність такої поведінки, виокремити базові складові. До їх числа віднесено такі: кредитна поведінка, заощаджувальна поведінка, депозитна поведінка, інвестиційна поведінка, податкова поведінка, страхова поведінка та платіжна поведінка.

Стаття написана українською мовою


Ханін І. Г., Сопін Є. О.
Електронні платіжні системи: особливості функціонування та оцінка економічної ефективності (c. 173 - 180)

Одним із найбільш масштабних сегментів FinTech став сектор платіжних технологій (PayTech), який трансформує способи здійснення платіжних операцій. Інтенсивно розвиваються електронні платіжні системи (ЕПС), які набувають певних специфічних особливостей, що мають значення для їх створення і удосконалення. Визначальною передумовою сталого розвитку ЕПС є досягнення і підтримка їх економічної ефективності, що особливо важливо для надавачів платіжних послуг. Мета роботи полягає в уточненні сутності, структури і визначенні особливостей функціонування ЕПС, а також основ оцінки їх економічної ефективності. У роботі охарактеризовано вплив розвитку електронних платежів на зміну якості товарно-грошових відносин та економічного обміну і формування нового платіжного механізму ринків. Розглянуто найбільш поширені платіжні методи у сегментах B2B та B2C, а саме автоматизована клірингова палата, готівка, чеки, кредитна картка, дебетова картка, комерційна кредитна картка, безконтактні платежі. Уточнено сутність і досліджено ознаки класифікації електронних платіжних систем. Обґрунтовано, що вони є основою для розвитку різних напрямів FinTech. Розглянуто функції електронних платіжних систем, на основі яких вони розглядаються як частина платіжної інфраструктури (сервісна, трансфертна, інформаційна, контрольна, інформаційно-захисна, організаційна). Проаналізовано основні елементи електронної платіжної системи, основні блоки, що відповідають за її функціональну реалізацію, а також послуги щодо проведення безготівкових електронних платежів. Обґрунтовано появу ринку електронних платіжних послуг. Визначено ролі нових учасників цього ринку – платіжний процесор та платіжний шлюз. Представлено технологічну модель електронної платіжної операції, що являє собою процес обробки даних про трансакцію і подальший обмін даними між учасниками даної трансакції в рамках платіжної системи. Обґрунтовано необхідність створення нової нормативно-правової бази щодо надання платіжних послуг. Розглянуто питання і основи оцінки економічної ефективності в сфері електронних платіжних послуг.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2022

Попело О. В., Холявко Н. І., Дубина М. В., Тарасенко А. В.
Вплив інноваційно-інформаційних технологій фінансових установ на трансформацію фінансової поведінки домогосподарств (c. 105 - 112)

Статтю присвячено виявленню зміни фінансової поведінки домогосподарств і проведенню її аналізу внаслідок застосування інноваційно-інформаційних технологій фінансовими установами. У дослідженні розглянуто провідні інноваційні технології у фінансовій сфері, окреслено напрями їх застосування з позиції домогосподарств. Виявлено й охарактеризовано переваги, нові та (або) додаткові можливості, які з’являються у домогосподарств від використання фінансовими установами інноваційно-інформаційних технологій. Доведено, що для досягнення успіху на фінансовому ринку фінансові установи повинні швидко адаптуватися до змін у потребах споживачів та оперативно відповідати на клієнтські запити та побажання. Досліджено, що фінансовий ринок сьогодні стає більш сегментованим, його учасниками стають нові групи клієнтів, які донедавна не були пріоритетними для фінансових установ – домогосподарства з низьким рівнем доходу, молодь і підлітки, люди пенсійного віку. Доведено, що в умовах активізації та поширення фінансових технологій, домогосподарства отримують не тільки можливість долучитися до нових, розроблених для них, фінансових продуктів, послуг та інструментів, а і до нових методів, підходів, форм їх обслуговування, комунікації, взаємодії, що приводять до позитивних наслідків (стратегічного соціально-економічного ефекту). Обґрунтовано залежність успішності запровадження інноваційно-інформаційних технологій від готовності клієнтів користуватися ними завдяки володінню необхідними знаннями, вміннями, навичками, а також здатність їх компетентно й успішно застосовувати. З урахуванням факторів, які сприяють і стримують використання інноваційних технологій домогосподарствами, та таких, що впливають на їх застосування фінансовими установами, виокремлено й окреслено основні трансформації фінансової поведінки домогосподарств.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2022

Віленчук О. М., Дема Д. І., Куровська Н. О.
Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України (c. 132 - 139)

У статті віддзеркалено сучасні підходи до організації та здійснення пруденційного регулювання у сфері страхування. З наукової позиції конкретизовано доцільність вжиття державних регуляторних заходів для зростання ділової активності учасників страхового процесу та підвищення фінансової спроможності компаній виконувати свої договірні зобов’язання. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування процесів пруденційного регулювання на страховому ринку України. У процесі дослідження виявлено досить позитивну динаміку розвитку ключових індексаторів ринку страхових послуг за 2016–2020 рр. Це стосується, насамперед, показників загальних активів і сформованості страхових резервів, виявлена тенденція спостерігалася на фоні суттєвого скорочення страхових компаній на ринку. Водночас встановлено, що станом на початок 2021 р. три чверті страхових компаній дотримуються вимог платоспроможності та фінансових нормативів. Натомість наголошено, що сучасні умови ризикогенності ринкового середовища вимагають здійснення збалансованої регуляторної та наглядової діяльності на страховому ринку відповідно до загальноєвропейських вимог «Solvency I» та «Solvency II». Критичний аналіз ключових статей Закону України «Про страхування» (2021 р.) щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності свідчить про їх інноваційний характер і спрямованість інтеграції національного ринку у загальноєвропейський страховий простір. Сформульовано авторське бачення пруденційного регулювання, яке полягає у системній координації дій державних і недержавних інституцій страхового ринку для ефективної нейтралізації ймовірних ризиків, пов’язаних з життєдіяльністю суспільства. Визначено концептуальне бачення подальшого розвитку пруденційного регулювання в Україні, яке ґрунтується на трьох складових, а саме: підвищення прозорості в діяльності страхових компаній, зростання вимог до платоспроможності страховиків як гарантії виконання ними договірних зобов’язань, удосконалення системи корпоративного управління як основи забезпечення конкурентоспроможності страховика на ринку. Перспективами подальших досліджень є цифровізація регуляторних процесів на страховому ринку України.

Стаття написана українською мовою


Дорошенко Н. О., Кравченко С. С.
Національний банк України та його роль у реалізації грошово-кредитної політики у воєнний час (c. 140 - 144)

У статті досліджено мету, методи й інструменти грошово-кредитної політки Національного банку України. Визначено, що НБУ є основною уповноваженою державою інституцією в Україні, що відповідає за планування та реалізацію грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика є комплексом заходів у галузі грошового обігу та кредиту, які покликані забезпечити стабільність грошової одиниці України за рахунок впровадження регламентованих законом засобів і методик. Встановлено, що ключовим елементом національної економіки країни виступає фінансовий сектор, його життєдіяльність забезпечує сталий розвиток економіки, створення та розподіл фінансових ресурсів і послуг, накопичення інвестиційного капіталу, а також покращення макроекономічних і монетарних показників. У скрутних умовах сьогодення, таких як: зростання інфляції, знищення транспортної інфраструктури, бізнесу, зменшення посівних територій, блокування портів, девальвація гривні, зростання бюджетного дефіциту, питання монетарного регулювання стають надзвичайно актуальними. Війна в економіці країни стала складним викликом для Національного банку в питаннях вдосконалення та підлаштування діючої грошово-кредитної політики, пошуку інноваційних механізмів для її реалізації. Проведення активної зовнішньої політики, залучення коштів від МВФ, Світового та Європейського банків, відкриття спеціального рахунку для задіяння коштів фізичних осіб – це частина інструментів, які використовує НБУ в умовах війни. З іншого боку, тиск на світову спільноту направлений на припинення торговельних відносин із країною-агресором, сприяння мінімізувати будь-які залучення коштів у бюджет РФ, таким чином позбавляючи їх можливості фінансувати війну. Також важливим інструментом є аналіз світового досвіду країн у питаннях вирішення післявоєнної кризи та перейняття їх інструментів і механізмів відтворення економіки – все це має на меті дана стаття.

Стаття написана українською мовою


Мельник В. М., Руденко В. В.
Вплив фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання у країнах ЄС і в Україні (c. 145 - 162)

Фіскальний механізм, який слугує засобом реалізації фіскальної політики, завдяки організації фіскальних відносин шляхом зміни механізмів формування надходжень і витрат бюджету спрямовує встановлені фіскальні взаємозв’язки, управляє каналами проходження та напрямами фіскальних потоків, уточнює пропорції розподілу фінансових ресурсів і, таким чином, забезпечує регулювання інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання. Для України в контексті її євроінтеграційних прагнень дослідження впливу ключових елементів фіскального механізму на здійснення інвестицій підприємств у країнах ЄС набуває особливої актуальності. Тому метою статті є формування цілісного уявлення про елементи фіскального механізму, які обумовлюють зміни в інвестиційних процесах на мікрорівні в країнах ЄС і в Україні, а також проведення кореляційно-регресійного аналізу для виявлення кількісного впливу фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання. У ході дослідження розглянуто вітчизняну та європейську практику оподаткування підприємств, здійснено розрахунок загального податкового навантаження на юридичних осіб, здійснено оцінку масштабів надання капітальних трансфертів і державних гарантій для підприємств у країнах ЄС і в Україні. Також проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу елементів фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання у країнах ЄС і в Україні, який засвідчив, що найбільший вплив на здійснення інвестицій підприємств здійснювали масштаби оподаткування підприємств, а також їх узагальнене податкове навантаження. Оскільки капітальні трансферти та державні гарантії надавалися лише окремим юридичним особам, то значного впливу на загальні інвестиції підприємств у країнах ЄС і в Україні вони не мали. У результаті дослідження встановлено, що в Україні для забезпечення інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання необхідно враховувати досвід країн ЄС та вдосконалювати ті елементи фіскального механізму, які мають найбільший регулювальний вплив на інвестиції. Такою складовою фіскального механізму виступають податки, особливо в частині ефективного надання податкових пільг.

Стаття написана українською мовою


Стойко О. Я., Шубенко І. А.
Оцінка фінансових показників діяльності територіальних громад України (c. 163 - 174)

Метою статті є моніторинг основних фінансових показників діяльності територіальних громад і визначення напрямів відновлення їх фінансового потенціалу. Відмічено позитивну динаміку збільшення загального обсягу доходів місцевих бюджетів України за 2015–2021 рр., крім 2020 р., у якому надійшов найменший обсяг міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів за останні п’ять років. Виявлено тенденцію до збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд без трансфертів) у ВВП і доходах зведеного бюджету України впродовж 2015–2021 рр., що свідчить, з одного боку, про нарощування дохідної бази місцевих бюджетів, а з іншого – про зниження концентрації фінансових ресурсів на центральному рівні. Встановлено, що питома вага видатків місцевих бюджетів у ВВП і Зведеному бюджеті України протягом 2015–2021 рр. зменшилися, що вказує на домінуючу роль видатків державного бюджету, які забезпечують фінансування загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку нашої держави. Проаналізовано доходи і видатки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів України за 2021 р., перевищення у цьому році доходів над видатками місцевих бюджетів забезпечило профіцит цих бюджетів. Досліджено структуру місцевих бюджетів України за видами доходів і податкових надходжень у розрізі обласних бюджетів і бюджетів територіальних громад за січень-грудень 2021 р. Проаналізовано питому вагу власних доходів і загального фонду областей у загальному обсязі надходжень місцевих бюджетів у розрізі регіонів України за січень-листопад 2021 р. Досліджено динаміку доходів місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця у розрізі областей України за січень-листопад 2020–2021 рр., яка свідчить про зростання фінансового потенціалу усіх областей України за вказаний період. Проаналізовано видатки місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди) за функціональною класифікацією за січень-грудень 2021 р. Досліджено динаміку загальних і капітальних видатків місцевих бюджетів у розрахунку на 1-го мешканця у розрізі областей України за січень-листопад 2020–2021 рр. Проаналізовано питому вагу видатків на утримання органів місцевого самоврядування у видатках загального фонду місцевих бюджетів України за січень-листопад 2021 р. Проведений аналіз фінансових показників за січень-листопад 2021 р. засвідчив наявність значної диференціації у ресурсному забезпеченні регіонів і спроможності надавати необхідні публічні послуги своїм громадянам на відповідних територіях. Визначено, що головне завдання державної політики на місцевому рівні у повоєнний період полягає у сприянні відновленню фінансового потенціалу територій, які постраждали внаслідок воєнних дій, та забезпеченні їх громадян належним рівнем публічних послуг. Виокремлено основні принципи відновлення і розбудови України на основі концепції сталого розвитку, Європейського зеленого курсу та з урахуванням ключової ролі у цьому процесі місцевого самоврядування.

Стаття написана українською мовою


Ханін І. Г., Сопін Є. О.
Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання (c. 175 - 183)

У контексті розбудови цифрової економіки посилюється використання цифрових технологій у фінансовому секторі (FinTech) та для забезпечення платежів (PayTech). Інтенсивно розвивається світовий ринок електронних платіжних послуг (ЕПП), що актуалізує проблематику його ефективності. Метою дослідження є: визначення загальних тенденцій розвитку ринку ЕПП та основних проблем забезпечення економічної ефективності їх надання. Дослідження базується на аналітичному фреймі, який визначив блоки аналізу та послідовність матеріалу. Використано статистичний, структурний, функціональний, інституціональний, логіко-історичний аналіз. У роботі показано позитивну світову динаміку розвитку ринку ЕПП у тісному зв’язку з розвитком електронної комерції. Виокремлено структурні тенденції розвитку ринку ЕПП. Встановлено специфіку й обґрунтовано особливості функціонування цього ринку; акцентовано увагу на специфічності ринку ЕПП у ЄС та його елементах. Показано особливості формування систем регулювання ринку ЕПП, у тому числі у ЄС. Наголошується на розвитку ринку ЕПП в Україні та його інтеграції у міжнародний простір. Виокремлено стратегії надання ЕПП, типи стратегій розширення діяльності підприємств-надавачів цих послуг і стадії їх зростання. Визначення проблем ефективності надання ЕПП охопило: адаптацію до регуляторних вимог, конкурентоспроможність (визначено детермінанти), управління ризиками, інноваційну діяльність (визначено різновиди інновацій), створення платіжних екосистем. Результати мають теоретичну цінність, можуть бути використані у практичній діяльності надавачів ЕПП, у державному регулюванні цього ринку та підприємцями стартапів. У перспективі планується виокремити напрями підвищення рівня економічної ефективності надання ЕПП, що сприятиме розбудові цифрової економіки та матиме позитивні соціальні ефекти.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2022

Коляда Т. А., Прозоров Ю. В.
Локалізація глобальних механізмів залучення кредитних та інвестиційних ресурсів для зміцнення фінансової спроможності територіальних громад України (c. 149 - 155)

Метою статті є поглиблення та розвиток наукових засад локалізації глобальних механізмів залучення кредитних та інвестиційних ресурсів у контексті зміцнення фінансової спроможності територіальних громад України у повоєнний період. У статті визначено сутність і значення фінансової спроможності територіальних громад у забезпеченні післявоєнної відбудови України; розкрито кращу практику локалізації глобальних механізмів для залучення кредитних та інвестиційних ресурсів на рівень територіальних громад / муніципалітетів; обґрунтовано напрями зміцнення фінансової спроможності територіальних громад України у період післявоєнної відбудови за рахунок поєднання глобальних і локальних механізмів залучення кредитних та інвестиційних ресурсів. Здійснено структурний аналіз видатків місцевих бюджетів за економічною класифікацією з метою виявлення тенденцій зміни динаміки капітальних видатків за період 2014–2021 роки. Наголошено, що в сучасних умовах необхідно шукати альтернативні джерела надходжень для здійснення відповідних видатків місцевих бюджетів, оскільки кардинально змінилися їхні обсяги та напрями витрачання. На основі аналізу зарубіжного досвіду фінансування капітальних видатків бюджетів органів місцевого самоврядування доведено, що в умовах глобального зростання державного боргу в усіх країнах світу найбільш привабливими, з позиції залучення ресурсів для здійснення капітальних видатків, виглядають інвестиційні інструменти. Визначено основні макроекономічні та законодавчі ризики, що загрожують інвестиційному клімату України, крім військової агресії з боку рф. Доведено можливість залучення інвестицій через систему міжнародних фінансових організацій та банків розвитку як на локальному, так і регіональному рівнях, на фінансування відновлення інфраструктури територіальних громад України. Обґрунтовано пропозиції щодо синергетичного поєднання глобальних і локальних підходів до фінансування післявоєнного відновлення територіальних громад. У зв’язку із прогнозованою дефіцитністю місцевих бюджетів у післявоєнні роки громадам необхідно почати застосовувати механізми використання нових фінансових інструментів міжнародного ринку – соціальних, кліматичних, зелених облігацій, імпакт-бондів і гібридних фінансових інструментів. Доведено, що ключовою ланкою програми фінансового відновлення має стати новостворений після закінчення війни Український банк відбудови та розвитку (УБВР). Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є виявлення оптимальної структури капіталу локальних інститутів розвитку та аналіз пріоритетних напрямків інвестицій у сфері фінансово-кредитної підтримки післявоєнної відбудови територіальних громад Україні.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Цифрові трансформації: ризики клієнтоорієнтованих фінансів (c. 156 - 163)

У роботі представлено сучасні уявлення про світ цифрових фінансових послуг як непомітно, зручно й ефективно інтегрованих у повсякденне буття споживачів на основі клієнтоорієнтованого підходу; показано механізми його реалізації та перспективи розвитку у бізнес-середовищі та споживчому просторі. Зроблено висновок, що в умовах домінування цифрової фінансової індустрії надавач послуг, володіючи виключною інформацією про споживача, маючи мобільну та гнучку систему поєднання професійних аналітиків і розумних інформаційний панелей, використовуючи спектр інноваційних фінансових рішень, стає неодмінною, вбудованою частиною операційної активності клієнта, який все більше покладатиметься у прийнятті рішень на таких інтегрованих координаторів своєї діяльності. Показано процеси втрачання фінансової суб’єктності споживачами фінансових послуг внаслідок делегування прийняття фінансових рішень надавачам послуг (платформам). Обґрунтовано соціоінституційні трансформації, які зробили можливим клієнтоорієнтований прорив у фінансовій діяльності, а саме сприйняття прозорості життя, конфіденційності інформації та її захисту, що кардинальним чином змінило уяву про інформаційну асиметрію, її зміст та ефекти впливу. Визначено особливості локалізації цифрового кредитування, а саме: операції на ринках, де традиційний банкінг недоступний через нерозвиненість країни, регіону, банківської інфраструктури, віддаленість банківських установ від безпосередніх клієнтів; операції серед верств населення, які не мають доступу до кредитування у традиційних банках через відсутність кредитної історії. Показано ризики активізації цифрового кредитування, що полягають у зростанні боргового навантаження та монополізації. Охарактеризовано завдання державної політики у фінансовій сфері у зв’язку із реалізацією цифрової стратегії розвитку в Україні.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2022

Дуб А. Р., Мединська Т. В.
Податкова політика в умовах війни та її вплив на формування доходів місцевих бюджетів (c. 214 - 221)

Пом’якшення податкового законодавства після початку війни було скеровано на підтримку бізнесу та забезпечення функціонування економіки. Проте його вплив на формування податкових надходжень місцевих бюджетів був неоднозначний. Окремі зміни до податкового законодавства на час воєнного стану негативно вплинули на доходи місцевих бюджетів, інші – навпаки. Мета статті – виявити вплив податкової політики на формування доходів місцевих бюджетів під час війни й оцінити перспективи наповнення місцевих бюджетів податковими надходженнями в короткостроковому періоді. У роботі охарактеризовано запроваджені після початку війни податкові зміни в розрізі податків, які мають безпосередній вплив на формування доходів місцевих бюджетів – податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного податку з пального, алкогольних та тютюнових виробів. Проведено аналіз тенденції до зміни податкових надходжень місцевих бюджетів у розрізі регіонів. Виявлено, що запроваджені податкові зміни негативно вплинули на наповнення місцевих бюджетів надходженнями від майнового податку (плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку) та акцизного податку на пальне. Водночас зростання обсягів податкових надходжень від податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, акцизного податку з алкогольних і тютюнових виробів у загальному підсумку забезпечили зростання податкових надходжень місцевих бюджетів на 13,5 % порівняно з попереднім, довоєнним роком. Однак на фоні загального зростання податкових надходжень місцевих бюджетів у регіонах, частини яких перебувають під воєнною окупацією росії (Запорізькій, Харківській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях), відбулося їх падіння. Критично оцінено й обґрунтовано перспективи наповнення місцевих бюджетів податковими надходженнями в короткостроковому періоді. В найближчій перспективі можна очікувати зростання податкових надходжень місцевих бюджетів з огляду на можливе скасування податкових «послаблень» на фоні успіхів ЗСУ, які позитивно впливають на ділові очікування підприємств та активізацію ділової активності.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2023

Аржевітін С. М., Макаров О. Ю., Краснова І. В.
Монетизація глобальної економіки: тенденції та особливості (c. 161 - 169)

Монетарне забезпечення економіки постає необхідною передумовою для забезпечення сталого економічного розвитку, що є пріоритетним стратегічним напрямом політики будь-якої держави. Мета статті полягає у виявленні особливостей та тенденцій монетарного забезпечення світової економіки загалом та в розрізі груп країн, що сприятиме кращому розумінню взаємозв'язку між економічним розвитком і процесом монетизації економіки. Поняття «монетизація економіки» розрізняється як стан та як процес. У контексті управління монетизацію економіки слід розглядати як процес, що є продуктом реакції на заходи державних політик з управління попитом і пропозицією на гроші, що виражається у ремонетизації та демонетизації економіки, тоді як стан монетизації економіки запропоновано розглядати як критерій достатності забезпечення економіки грошима. Зазначено, що достатній рівень монетарного забезпечення економіки позитивно впливає на економічний розвиток, домінантною складовою якого визначено економічне зростання. З аналізу монетизації світової економіки у динаміці за 2000–2020 рр. виявлено загальну тенденцію до монетарного розширення економік світу. Базуючись на даних по 133 країнах, виявлено посилення кореляційного зв'язку між рівнем монетизації економіки та економічним розвитком за 2000, 2010 та 2020 роки, що засвідчує важливість забезпечення процесів ремонетизації економік для економічного розвитку глобальної економіки. Визначено, що монетизація світової економіки має загальну тенденцію до зростання, яке посилюється після проходження економічних криз. Підтверджено гіпотезу про наявність зв’язку між рівнем монетарного забезпечення економіки та економічним розвитком в інших країнах. Виявлено наявність позитивного зв’язку протягом останніх 20 років, що з часом посилюється. Окремі країни мають загалом високий рівень монетизації, однак не мають відчутного прогресу в економічному розвитку, що спричинено, передусім, немонетарними особливостями розвитку цих країн.

Стаття написана українською мовою


Благун С. І.
Аналіз тенденцій розвитку грошово-кредитної системи України (c. 170 - 184)

Від успішності функціонування національної грошово-кредитної системи залежать ефективність організації в країні грошового обігу, дієвості проведення заходів монетарного регулювання з боку центрального банку країни і можливість задовольняти потреби споживачів у різноманітних фінансових послугах, а також дієвість заходів щодо відбудови нашої економіки у повоєнний період і можливість нормального функціонування в умовах воєнного стану. Метою статті є аналіз тенденцій розвитку грошово-кредитної системи України, визначення етапів її становлення, а також основних проблем у поточний період. У роботі досліджено становлення та етапи розвитку грошово-кредитної системи в Україні, а саме визначено такі ключові етапи: з 1991 р. – започаткування інституційного становлення грошово-кредитної системи; з 1996 р. – введення національної грошової одиниці; з 1999 р. – подолання світової фінансової кризи 1998 р. та розбудова національної грошово-кредитної системи; з 2009 р. – подолання наслідків світової фінансової кризи 2008 р.; з 2015 р. – подолання наслідків російсько-української війни 2014 р.; з 2020 р. – подолання наслідків світової фінансової кризи 2019 р., прискореної пандемією коронавірусу; з 2022 р. – стабілізація та подолання наслідків активної фази агресії росії проти України. Проаналізовано деякі ключові показники, що характеризують грошово-кредитну систему країни, а саме: динаміку грошової бази країни, зміни облікової ставки, щорічний приріст індексу споживчих цін, динаміку кількості діючих банків та їх активів, динаміку та структуру кредитів, що надані банківськими установами, зміни рентабельності активів та капіталу банківських установ. Проаналізовано основні ризики та причини їх виникнення у грошово-кредитній системі України під час війни. Визначено основні поточні проблеми грошово-кредитної системи України у воєнний період, а також запропоновано деякі напрями їх подолання. Запропоновано для оздоровлення банківського сектора вивести з ринку недієздатні банки; для забезпечення інфляційної стабільності необхідно забезпечити повернення до реалізації політики інфляційного таргетування; для відбудови економіки, зокрема реального сектора, необхідно пом’якшити вимоги регулювання кредитної діяльності, впроваджувати інструменти цільового стимулювання кредитної активності банківських установ.

Стаття написана українською мовою


Канєва Т. В., Карпенко М. Ю.
Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку територій (c. 185 - 191)

Метою статті є розкриття та поглиблення теоретичних положень щодо сутності та ролі доходної частини місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій. Державна фінансова політика має орієнтуватись не лише на вирішення актуальних поточних проблем і завдань, а мати перспективний характер, що полягає у формуванні передумов для соціально-економічного розвитку. У статті концептуалізовано роль доходів місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку територіальних громад. Визначено основні функції місцевих бюджетів. Досліджено поняття сталого розвитку, сукупність індикаторів, які його характеризують. Розкрито теоретичні аспекти впливу доходної частини місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток. Визначено переваги бюджетної децентралізації, розглянуто показники бюджетної децентралізації у сфері доходів. Узагальнено положення щодо впливу децентралізації на соціально-економічний розвиток. Авторами застосовано системний підхід. Також використано діалектичний метод, методи синтезу й аналізу, порівняння і узагальнення. Обґрунтовано, що місцеві бюджети відіграють значущу роль у регулюванні соціально-економічних процесів, виконуючи розподільну та регулюючу функцію. Місцеві інституції мають мати у власному розпорядженні достатні фінансові ресурси для фінансування суспільних послуг і розвитку інфраструктури. Трансформація міжбюджетних відносин покликана підвищити фіскальну відповідальність та мотивацію акумулювати власні бюджетні доходи для покриття витрат. Визначено, що бюджетна децентралізація спрямована на покращання якості публічного управління та формування фінансово спроможних територіальних громад. Процеси децентралізації покликані підвищити якість публічного управління та сформувати фінансово спроможні територіальні громади, у яких базовий набір суспільних послуг буде максимально наближеним до споживача, а якість цих послуг буде відповідати встановленим критеріям.

Стаття написана українською мовою


Якушко І. В.
Роль фіскальної політики в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки (c. 192 - 197)

У статті розглянуто питання ролі фіскальної політики в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки. Зокрема, визначено сутність фіскальної політики та проаналізовано базові наукові підходи до розуміння вченими змісту конкурентоспроможності економіки. Обґрунтовано, що така конкурентоспроможність безпосередньо пов’язана з конкурентоспроможністю фіскальної системи. Розглядаючи структуру фіскальної системи та основні напрямки фіскальної політики, у статті було визначено, що вагому роль у формуванні такої політики відіграє податкова система. Обґрунтовано, що загальний рівень конкурентоспроможності економіки країни залежить частково й від ефективності податкової конкуренції в країні. З цією метою у статті поглиблено теоретичні положення розуміння сутності цього виду конкуренції, що реалізовано на основі аналізу сформованих у науковій літературі підходів до її розгляду. Загалом встановлено, що податкова конкуренція є в сучасних реаліях важливим та невід’ємним компонентом усього процесу формування належного рівня конкурентоспроможності країни на світових ринках товарів, послуг, сировини й особливо капіталу. Як засвідчує досвід багатьох країн, прозора й ефективно функціонуюча податкова система в країні сприяє залученню іноземних інвестицій до реального сектора господарства, зокрема у високотехнологічні сфери. При цьому конкретизовано специфічні риси такого виду конкуренції та з’ясовано, що конкурентоспроможність податкової системи визначається через компаративний аналіз її параметрів з показника функціонування податкових систем в інших країнах. Аналізуючи сутність фіскальної політики, особливості її розробки та реалізації, у статті розширено теоретичні засади онтологічного взаємозв’язку між такою політикою та загалом рівнем конкурентоспроможності національної економіки. Визначено, що, з одного боку, така політика є компонентною економічної політики держави і, відповідно, невід’ємною частиною господарських відносин, а з іншого – може активно впливати на функціонування інших підсистем та об’єктів, які мають здатність здійснювати зовнішній вплив на розвиток національного господарства.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2023

Євтушенко Ю. В.
Сучасні підходи до управління фінансовими ресурсами житлового будівництва в Україні (c. 198 - 203)

Метою цієї статті є дослідження ролі процесу управління фінансовими ресурсами у забезпеченні результативності функціонування суб’єктів господарювання житлового будівництва. Обґрунтовано провідну роль житлового будівництва у забезпеченні первинних потреб суспільства, формуванні ключових передумов розвитку національної економіки. Здійснено узагальнення наявних підходів до управління фінансовими ресурсами в сучасних умовах, що дозволило наголосити на необхідності застосування системно-синергетичного підходу в процесі управління фінансовими ресурсами суб’єктами господарювання житлового будівництва. На основі узагальнення наявних підходів до трактування сутності категорії «фінансові ресурси» запропоновано авторське трактування категорії «фінансові ресурси житлового будівництва», що дозволило виокремити їх провідну роль у формуванні фінансового потенціалу, стимулюванні механізму протидії можливим ризикам і загрозам у сфері житлового будівництва. Запропоновано авторський підхід до побудови алгоритму управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання житлового будівництва, що, на відміну від наявних, дозволяє врахувати їх тип політики фінансового забезпечення. Обґрунтовано необхідність виділення трьох типів політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання житлового будівництва, а саме: помірної, наступальної та стримувальної. Це дозволить забезпечити максимальний ефект розвитку житлового будівництва в довгостроковій перспективі за рахунок поєднання всіх наявних ресурсних складових. Акцентовано увагу на можливості за рахунок достатності всіх видів ресурсів сприяти швидкому відновленню житлової інфраструктури з урахуванням новітніх інноваційних підходів до будівництва та енергозбереження. Запропоновано систему принципів які мають бути покладені в основу управління фінансовими ресурсами суб’єкта житлового будівництва: достатності, мінімізації вартості; ефективності, фінансового моніторингу та реагування, варіативності.

Стаття написана українською мовою


Капріан Юрій
Застосування штучного інтелекту з метою протидії банківському шахрайству (c. 204 - 212)

Штучний інтелект (ШІ) – це технологічний (інформаційний) комплекс, призначений для імітації людського інтелекту з метою виконання завдань, які раніше вимагали участі людини. ШІ став важливою складовою нових економічних і фінансових процесів, знаходячи застосування в різних галузях, у тому числі в банківській сфері. Метою цієї публікації є висвітлення сутності ШІ через призму переваг і конкретних сфер застосування в банківській галузі, зокрема для боротьби з банківським шахрайством. Для цього автор використав доступні публікації у вигляді аналітичних звітів та експертних думок. На основі дослідження літератури сформовано синтетичну картину з досліджуваної теми та сформульовано відповідні висновки. Проведене дослідження продемонструвало високий потенціал ШІ для сприяння інноваційному процесу на банківському ринку, підвищення рівня якості банківських продуктів на основі поглибленого обізнання з ринковими тенденціями, уподобаннями та поведінкою клієнтів. Так само АІ став важливим прикладним компонентом у підрозділах банківських установ з менеджменту ризиків та розміщення коштів. ШІ також став важливим компонентом у діяльності із забезпечення кібербезпеки банків і безпеки банківських операцій клієнтів, а також у боротьбі з банківським шахрайством у різних формах.

Стаття написана англійською мовою


Лавренюк В. В., Журавльов О. С.
Управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях (c. 213 - 223)

Мета статті полягає у поглибленні та систематизації теоретико-методичних засад управління ліквідністю на макро- та мікрорівнях. Проаналізовано стан ліквідності банківської системи України у воєнний період і виокремлено недоліки практики управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях. Встановлено, що, попри достатній рівень ліквідності вітчизняних банків і помірний системний ризик ліквідності, банки мають проблеми зі строковою структурою депозитів, суттєвим профіцитом ліквідності, підвищеними витратами на фондування та посиленою конкуренцією за кошти бізнесу. Систематизовано та доповнено теоретико-методичні основи управління ліквідністю на різних рівнях з урахуванням актуальної проблематики менеджменту ліквідності вітчизняних банків. Побудовано дві структурно-логічні схеми управління ліквідністю банку на мікро- та макрорівнях, які містять у собі концептуальні основи побудови управління ліквідністю (принципи, методи, інструменти, комунікація) та враховують сучасні регуляторні вимоги (центрального банку, Базельського комітету). На мікрорівні розмежовано процес управління ліквідністю та управління ризиком ліквідності з урахуванням каналів взаємодії, специфічних методів та інструментів. Розширено методи й інструментарій управління ризиком ліквідності у процесі управління ліквідністю банку. Запропоновано універсальний, покроковий алгоритм процесу управління ліквідністю на мікрорівні. Систематизовано інструментарій моніторингу ліквідності на рівні банку з урахуванням сучасної практики. Доповнено концептуальні засади управління ліквідністю на макрорівні, зокрема: 1) доповнено інструменти управління індикативними; 2) розширено принципи, додано синергічність, біхевіоральність, керованість; 3) скориговано функції та цілі управління з урахуванням кризових факторів. Акцент зроблено на належній міжрівневій комунікації та узгодженості стратегій, політик, методик і процедур щодо управління ліквідністю банків. Встановлено, що регулятор на макрорівні має формувати відповідну атмосферу для ефективного управління ліквідністю на мікрорівні, а банки повинні відповідально (враховуючи загальносистемні цілі) підходити до менеджменту ліквідності. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є: 1) аналіз впливу технологічних інновацій на процес управління ліквідністю на макро- та мікрорівнях; 2) дослідження глобального контексту, а саме впливу системних шоків різних юрисдикцій на ліквідність вітчизняної банківської системи.

Стаття написана українською мовою


Маргасова В. Г., Дубина М. В.
Залучення боргових фінансових ресурсів на зовнішньому ринку: досвід України (c. 224 - 230)

Сучасна макроекономічна та політична ситуація в Україні характеризується нестабільністю та дією ряду несприятливих факторів. У таких умовах боргові відносини України зосереджені на підвищеній потребі залучення фінансування. Водночас через війну витрати України постійно й нестримно зростають. Дохідна частина бюджету в таких умовах обмежена. Сьогодні неможливо дотримуватися обраного стратегічного орієнтиру – зменшення частки зовнішнього державного боргу та кредитів в іноземній валюті. Метою статті є дослідження практичних аспектів залучення Україною фінансування на зовнішньому ринку з акцентом на проблемах, що супроводжують цей процес. У статті досліджено основні показники залучення фінансових ресурсів на зовнішньому ринку, структуру боргу України в розрізі валют, а також огляд ризиків, які супроводжують поточну боргову ситуацію. Першочерговим завданням боргової політики України є оптимізація залучення фінансових ресурсів на зовнішньому ринку в рамках коридорів безпеки. Врахування досвіду залучення фінансових ресурсів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку позичкових капіталів дозволить виявити наявні проблеми та визначити напрямки оптимізації залучення такого фінансування в умовах сучасної кризи. Незважаючи на значну потребу у фінансуванні й обмежені можливості залучення ресурсів на внутрішньому ринку, пропонується обмежити використання зовнішніх джерел. У поточному періоді пропонується зосередити увагу на реструктуризації наявної заборгованості та пошуку можливостей залучення програм пільгового кредитування. Водночас у післявоєнний період має бути сформована чітка та гнучка боргова політика з визначенням кількісних орієнтирів боргової безпеки України. Однак перспективи вирішення боргових проблем України з'являться лише після врегулювання політичної ситуації в країні.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2023

Вовчак О. Д., Єндоренко Л. О.
Удосконалення системи фінансового моніторингу в банках України та оцінювання комплаєнс-ризиків (c. 237 - 243)

Мета статті полягає у дослідженні проблем / недоліків, сучасних викликів і можливостей задля забезпечення ефективного та комплексного підходу щодо удосконалення системи фінансового моніторингу в банках України та оцінювання комплаєнс-ризиків. На основі аналізу наукових праць низки вчених, нормативно-правових актів Національного банку України, з урахуванням міжнародної практики, розглянуто шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу в банках України та оцінювання комплаєнс-ризиків. У статті визначено передумови, які є рушійними та вимагають постійного удосконалення системи фінансового моніторингу та комплаєнс-ризиків; проаналізовано проблематику здійснення запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визначено її складнощі та недоліки; наголошується на важливості ефективної взаємодії державних органів; проаналізовано заходи державного регулятора – Національного банку України – у сфері фінансового моніторингу; описано принципи, якими необхідно керуватися при оцінці комплаєнс-ризиків; зазначено зовнішні та внутрішні чинники, які визначають ефективність комплаєнс. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи фінансового моніторингу в банках України та оцінювання комплаєнс-ризиків. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу, комплаєнс-ризиків і надано пропозиції щодо регулятивної діяльності Національного банку України. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є удосконалення: системи фінансового моніторингу та комплаєнс-ризиків, що може відбутися за рахунок внесення змін до нормативно-правових актів, що діють в Україні, у тому числі враховуючи міжнародну практику; внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у банках.

Стаття написана українською мовою


Коляда Т. А., Прозоров Ю. В., Ясенецький В. С.
Трансформація управління фінансовими публічними корпораціями в умовах повоєнної відбудови економіки України (c. 244 - 253)

Метою статті є поглиблення та розвиток наукових засад трансформації управління фінансовими публічними корпораціями в умовах повоєнної відбудови економіки України задля підвищення ефективності державного корпоративного управляння. У статті визначено сутність, склад і значення фінансових публічних корпорацій у забезпеченні післявоєнної відбудови економіки України; розкрито функції управління фінансовими публічними корпораціями; систематизовано кращу практику локалізації глобальних механізмів трансформації державних банків; обґрунтовано напрями інституційних змін ролі держави в публічних фінансах задля повоєнної відбудови за рахунок поєднання глобальних і локальних підходів залучення державного й іноземного банківського капіталу в Україну. Проведено оцінку індикаторів рівня корупції та тіньової економіки в Україні з метою виявлення тенденцій зміни їх динаміки за період 2009–2022 роки. Наголошено, що в сучасних умовах позитивна динаміка цих показників може прискориться за рахунок зміни у корпоративному управлінні системи фінансових публічних корпорацій, в першу чергу державних банків. На основі аналізу розподілу ОВДП за власниками доведено, що монетизація дефіциту бюджету змушує уряд проводити рефінансування державного боргу, тим самим перекладаючи борговий тягар на майбутні покоління, що свідчить про відсутність стійкості публічних фінансів. При цьому активне використання урядом зовнішніх джерел запозичення деформує структуру державного боргу, внаслідок чого зростають валютні ризики та збільшується чутливість економіки України до зовнішніх шоків. Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності на рівні фінансових публічних корпорацій прийняття закону про корпоративне управління державними компаніями, відповідно до рекомендацій ОЕСР з метою забезпечення прозорого та неупередженого висування, відбору та перепризначення висококваліфікованих професіоналів на посади членів наглядових рад таких компаній та запровадити процедуру щорічного оцінювання наглядових рад. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є пошук шляхів підвищення ефективності управління фінансовими публічними корпораціями, зниження наявної надмірної концентрації державного банківського капіталу, в тому числі на ринку державних запозичень задля досягнення синергетичного ефекту на етапі повоєнної відбудови економіки України.

Стаття написана українською мовою


Краснова І. В., Примостка Л. О., Степанець В. С., Чепіжко О. В.
Проблеми оцінки активів у процесі ліквідації банку (c. 254 - 264)

Мета статті полягає у виявленні проблемних питань оцінювання майна (активів) банків, які перебувають у процесі ліквідації, та обґрунтування пропозицій щодо їх вирішення з урахуванням необхідності захисту прав кредиторів банку. Хоча банкрутство банків завдає значних економічних і моральних втрат, але процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків, їх реорганізація чи ліквідація відбуваються постійно. Тому перед регуляторами та банками, які визнані неплатоспроможними, постає багато питань, зокрема й щодо адекватної оцінки банківських активів і визначення ліквідаційної маси. У статті розглянуто підходи до оцінки активів та особливості їх застосування в українській практиці, а також особливості продажу активів банків, що ліквідуються, за голландською моделлю аукціону. Наголошено, що недосконалість управління активами банків у процесі їх функціонування призводить до розбіжностей в оцінці цих неякісних активів у процедурі ліквідації. Встановлено, що співвідношення між оціночною вартістю активів і їх балансовою вартістю для банків, визнаних неплатоспроможними, в середньому становить 26,2 %, а медіанне значення дорівнює 22,3 % Це призводить до виникнення низки проблем, серед яких – неможливість Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) забезпечити погашення частини зобов’язань банку, які могли б бути погашені у разі своєчасного прийняття конкурсних пропозицій за ринковою вартістю. Зазначено, що найбільш ліквідні активи, якими є об’єкти нерухомості та майно, займають незначну частку в структурі ліквідаційної маси – близько 5 %, а конверсія при продажу нерухомості досить часто сягає 200 %. Запропоновано відповідно до європейської практики наділити Фонд повноваженнями проводити моніторинг активів банків у процесі їх функціонування. Наголошено на доцільності оцінювати активи не з позиції ведення бізнесу «як звичайно», а з погляду об’єктивної необхідності розпродажу активів, орієнтуючись на швидкий продаж активів за ринковою ціною. З метою вдосконалення процесу оцінювання активів неплатоспроможного банку та орієнтуючись на швидкий та прозорий продаж активів банку, запропоновано імплементувати у вітчизняну практику міжнародний досвід використання угод про розподіл збитків.

Стаття написана українською мовою


Краснокутська Н. С., Адигузель Корай
Характеристики блокчейну та наслідки його використання: оцінка впливу на сталий розвиток в економічних секторах Туреччини (c. 265 - 270)

Технологічний прогрес прискорює активізацію зберігання, збереження та використання інформації в різних економічних моделях. Технологія блокчейн є однією з найновіших технологій, яку використовують багато міжнародних установ і організацій. Порівняно з іншими банківськими або технологічними технологіями він передає та зберігає інформацію прозоро, миттєво та достовірно за невелику вартість. Оскільки Туреччина відіграє значну економічну роль у регіонах Близького Сходу та Європи, у цій статті висвітлюється вибірка турецьких компаній, які використовують технологію блокчейн у версії 4.0. Це спроба виміряти змінні коефіцієнта довіри, незмінності, прозорості та зниження витрат у поєднанні з блокчейн-додатками вченими, адміністративними авторами та блокчейн-технологами. Кількісний описовий підхід був прийнятий для вивчення зв’язку між блокчейн-додатками та підвищенням прозорості, впевненості, стабільності та зниження витрат на основі статистичної програми SPSS для отримання точних результатів. 19 турецьких компаній було відібрано з 62 турецьких компаній, які перейняли блокчейн, згідно з офіційним агентством, яке відстежує ці організації в Туреччині, «BTCR». Вибрані компанії, залучені в банківських, телекомунікаційних, промислових і неурядових асоціаціях, роблять великий внесок у ВВП Туреччини. Дослідження показало, що всі чотири змінні в секторах суттєво покращилися після впровадження технології блокчейн, але системи моніторингу та відстеження їх впливу були складними.

Стаття написана англійською мовою


Савченко М. В., Кузьминський Є. Д., Янішевський Б. С.
Роль міжнародного кредитування та діяльність міжнародних фінансових організацій у світі та Україні (c. 271 - 281)

Теоретико-методологічною базою проведення дослідження є напрацювання вітчизняних і закордонних учених. Результати отримано за рахунок застосування системи методів: метод логічного аналізу дозволив вибудувати логіку дослідження; узагальнення та синтезу – використано для формування хронологізації відносин співпраці МВФ з вітчизняною національною економікою; методи структурного та економіко-статистичного аналізу – для оцінки сучасного стану співпраці країн світу із міжнародними фінансовими організаціями. Графічний метод дозволив візуалізувати отримані результати дослідження. Статтю присвячено детальному вивченню ролі міжнародного кредитування та діяльності міжнародних фінансових організацій у країнах світу та Україні. Здійснено огляд існуючих механізмів кредитування МВФ та досліджено динаміку структури кредитування країн світу за цими механізмами. Доведено, що найбільш використовуваним механізмом кредитування є кредитний механізм «Stand-by» (SBA), що призначений для допомоги у вирішенні короткострокових проблем платіжного балансу. Здійснено аналітичний огляд найбільших позичальників МВФ географічної структури фінансової підтримки країн світу фондом. Ґрунтовний аналіз фінансових потоків до країн із низьким і середнім рівнем доходу у 2018–2022 рр. дозволив дійти висновку, що чистий приплив боргу за 2018–2022 рр. щорічно зростав на 9 %, що збільшує залежність цих країн від міжнародних фінансових організацій. У рамках співпраці України із міжнародними фінансовими організаціями досліджено взаємодію країни з МВФ, Світовим банком та ЄБРР. Авторами сформована хронологію розвитку співпраці України та МВФ. Оцінка сучасного стану співпраці Україна–МВФ підтвердила інтенсивність цих відносин за останній час як за кількістю наданих кредитів, так і за їхніми обсягами. Результатом майже тридцятирічної співпраці є отримання Україною кредитів на суму 35 млрд дол. Досліджено результати співробітництва України з ще одним найбільшим кредитором – Світовим банком. За 28 років співпраці Світовий банк запропонував Україні кошти на загальну суму понад 7,94 млрд дол. Метою надання кредитів Світовим банком та ЄБРР є стійке та всебічне відновлення економіки України у цілому й окремих галузей зокрема. Питання співпраці з міжнародними фінансовими організаціями особливо актуалізується сьогодні з огляду на обмеженість фінансових ресурсів і поступове входження держави в стадію пікових виплат за зовнішнім боргом.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2023

Копилюк О. І., Музичка О. М., Іваночко С. С., Логін В. Б.
Механізм управління фінансовою безпекою страхової компанії (c. 175 - 181)

Мета статті полягає в обґрунтуванні механізму управління фінансовою безпекою страхової компанії в умовах ендогенних та екзогенних ризиків, загроз і небезпек. Доведено, що економічну сутність поняття «фінансова безпека страховика» можна трактувати на основі системного, системно-діяльнісного, станового, ресурсного, критеріального, індикаторного, ризик- та стратегічно орієнтованого підходів. Фінансову безпеку страховика запропоновано розглядати як комплексну характеристику його діяльності, яка відображає здатність управляти фінансами, акумулювати страхові премії, виконувати взяті на себе зобов’язання в умовах існуючих ризиків, загроз і небезпек екзогенного та ендогенного характеру. Доведено, що забезпечення фінансової безпеки страховика ґрунтується на дієвому механізмі, специфічному для кожної страхової компанії, залежить від мети, фінансово-економічної діяльності компанії, рівня її безпеки та форм, методів і важелів її забезпечення. Удосконалено механізм управління фінансовою безпекою страхової компанії, який базується на визначенні цільових орієнтирів, форм, методів, важелів, інструментів управління, нормативно-правовому та інформаційному забезпеченні. Розвинуто підхід удосконалення механізму управління фінансовою безпекою страховика, який ґрунтується на визначенні цільових орієнтирів фінансової безпеки страховика, аналізі й оцінці динаміки основних показників і коефіцієнтів діяльності, існуючому методичному інструментарії оцінювання рівня безпеки страховика та обґрунтуванні найбільш прийнятних методик, виборі індикаторів фінансової безпеки, розрахунку показників-індикаторів фінансової безпеки, визначенні рівня фінансової безпеки страховика. Перспективами подальших досліджень є розробка методичного інструментарію та показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки страховика в умовах екзистенційних ризиків, загроз і небезпек.

Стаття написана українською мовою


Петровський О. В.
Розвиток споживчого кредитування в Україні: аналіз за допомогою методології системної динаміки (c. 182 - 190)

Споживче кредитування в Україні почало активно розвиватися з початку 2000-х років. За цей період відбулось декілька етапів трансформації ринку кредитування, кожен з яких породжував певну проблематику та виводив систему на новий рівень розвитку. Системно-динамічна модель, що представлена в нашій роботі, відображає ринок споживчого кредитування України як взаємодію підсистем і низки зовнішніх і внутрішніх факторів, у якій динаміку кредитування визначають 5 ключових факторів: політика центрального банку (ЦБ), валовий внутрішній продукт (ВВП), частка FinTech компаній як конкурентів на ринку кредитування, дохідність державних облігацій, які є альтернативою наданню позики, а також жорсткість ризик-менеджменту. Мета статті – застосування цієї моделі для аналізу ринку споживчого кредитування в Україні на кожному з етапів його розвитку; визначення факторів, які мають ключовий вплив на його динаміку; аналіз специфічних особливостей їх прояву на основі побудованої системно-динамічної моделі. Для кожного з етапів було застосовано системно-динамічну модель та окреслено прояв факторів і їх інтенсивність. Проведений аналіз показав такі особливості: • перший етап – стрімке зростання ВВП і високий апетит до ризику банків викликає значний попит і пропозиції на споживчі кредити; • другий етап – зміна жорсткості ризик-менеджменту: від припинення кредитування у момент кризи до активного нарощення кредитних портфелів банками у 2012–2013 роках, що повністю відповідає теорії Мінскі. Позитивну роль в цьому також відіграли високі відсоткові ставки за кредитами, що збільшили відсотковий прибуток банків; • третій етап – поява FinTech кредиторів, що забирають частку ринку у банків, а також вплив облікової ставки НБУ на попит на кредити. • четвертий етап – значне зростання ризиків кредитування змушує банки збільшити жорсткість ризик менеджменту і робить інвестиції у ОВДП більш привабливими. Аналіз застосування системно-динамічної моделі до генезису дозволяє визначити певні закономірності. Припущення щодо прояву факторів та їх інтенсивності можуть бути використані для обґрунтування сценаріїв розвитку системи.

Стаття написана українською мовою


Тітарчук М. І.
Формування податкової політики у країнах Європейського Союзу (c. 191 - 197)

Метою статті є узагальнення та систематизація положень щодо формування податкової політики в країнах ЄС. Досліджено динаміку показника співвідношення податкових надходжень до ВВП у 27 країнах ЄС протягом періоду 2013–2022 років. Встановлено, що середнє значення цього показника для ЄС-27 складає 37,0 %. Зафіксовано доволі суттєву диференціацію податкового навантаження в розрізі європейських країн, найнижче значення спостерігається в Ірландії – 24,0 %, а максимальне – у Франції – 47,4 %. Загалом помірний рівень податкового навантаження спостерігається у вибірці країн Центральної Європи та Балтії. За допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу встановлено що для країн ЄС у 2013–2022 роках при збільшенні податкового навантаження на 1 в. п. темпи реального зростання економіки сповільнюються на 0,215 в. п., причому стохастична залежність є значущою, проте не надто сильною. У подальших дослідженнях важливо приділити увагу іншим фактором впливу на показник зростання реальної економіки. Податкова служба є ключовою інституцією у сфері мобілізації державних доходів, у країнах ЄС-27 62 % від загальних доходів держави збирають податкові органи. У статті приділено увагу вивченню композиційної податкової структури як у розрізі оподаткування факторів виробництва, так і окремих податків. Найвищу частку в структурі оподаткування у державах – членах ЄС становлять податки на працю, далі слідують податки на споживання, найменша фіскальна значущість притаманна податкам на капітал. Детермінантою формування податкової політики європейських країн є конкуренція на міжнародному ринку щодо залучення основних факторів виробництва – робочої сили та капіталу, що обумовлює потребу створення сприятливих умов для їх оподаткування. У країнах ЄС діють уніфіковані правила оподаткування, що стосуються як мінімальних ставок податків (ПДВ, акциз), так і контрольних процедур, засад виробництва й обігу підакцизних товарів тощо. У країнах – членах ЄС використовується стандартна і понижена ставка ПДВ, остання є фіскальним інструментом підтримки соціальної стабільності в суспільстві. Пріоритетами податкових органів у країнах ЄС є вдосконалення процедур адміністрування, розширення та модифікація цифрових сервісів обслуговування платників, імплементація інституційної моделі державного податкового ризик-менеджменту та сценарного моделювання.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2024

Возняк Г. В., Шопська Ю. К.
Пріоритети та інструментарій зміцнення фінансової безпеки сектора малого підприємництва в умовах нестабільності (c. 96 - 101)

У статті актуалізується проблематики забезпечення фінансової безпеки та стійкості суб’єктів сектора малого бізнесу в Україні в умовах критично гострої нестабільності, обумовленої наслідками повномасштабної війни. Метою дослідження є обґрунтування пріоритетів та інструментарію зміцнення фінансової безпеки сектора малого підприємництва України в умовах нестабільності. Метою державної політики зміцнення фінансової безпеки сектора малого підприємництва України в умовах війни і нестабільності має стати системне вдосконалення бізнес-середовища підприємницької діяльності в контексті мінімізації фінансових викликів та загроз, покращення фінансово-ресурсного забезпечення і фінансово-економічного стану суб’єктів малого підприємництва, забезпечення розвитку і капіталізації цього сектора економіки. Визначено нові виклики та загрози фінансовій безпеці суб’єктів малого бізнесу України в умовах війни, а саме – зменшення платоспроможного попиту населення, звуження місткості внутрішнього попиту на споживчі товари і послуги та скорочення доходів, здорожчання вартості ресурсів, зростання собівартості та зниження рівня рентабельності господарювання, виникнення труднощів у логістиці й транспортуванні товарів та ін. Доведено, що досягненню цієї мети сприятиме реалізація системи стратегічних пріоритетів, а саме: покращення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу; формування системи інвестиційного забезпечення проєктів розвитку суб’єктів малого бізнесу; розширення грошово-кредитних можливостей; детінізація капіталу малих суб’єктів господарювання і реструктуризація їх боргових зобов’язань; ефективізація малого бізнесу через зростання сектора інноваційно й технологічно активного підприємництва; реалізація потенціалу страхового сектора в послабленні фінансових ризиків суб’єктів малого бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Вядрова І. М., Бітнер І. В., Новікова Т. В.
Моделі ціноутворення кредитних деривативів (c. 102 - 111)

Деривативи відіграють важливу роль у процесах, які відбуваються в глобальній економіці та економічному зростанні. Вони мають критичне значення для хеджування ризиків у банківському секторі, при здійсненні управління відсотковою ставкою в діяльності пенсійних фондів, задоволенні страхових вимог для страховиків та інших учасників ринкових відносин, тобто забезпечує зниження невизначеності, що виникає внаслідок коливання цін, кредитних ставок, валютних коливань, відсоткових ставок тощо. На сьогодні спостерігається їх активне використання у світовій практиці всіх галузей промисловості. Метою статті є розробка моделей ціноутворення кредитних деривативів з урахуванням взаємозв’язку кредитних деривативів (КД) і структурованих кредитних продуктів (СКП), а також на основі виявлення відмінностей у результатах кредитної кореляції дефолтів, аналізі еволюційних та сутнісних характеристик ринків КД і СКП. Авторами проведено їх систематизацію та класифікацію; надано їх структурні характеристики; досліджено основні тенденції, характерні для ринків КД і СКП, у розрізі ринків традиційних похідних інструментів; визначено методику їх конструювання за допомогою КД; розглянуто ключові аспекти їх моделювання та ціноутворення, а також сконструйовано свій кредитний продукт і зроблено розрахунок спреду з використанням моделі ціноутворення. У статті розглянуто проблему вибору підходу для оцінки та розрахунку кореляції дефолтів, яка є невід’ємною складовою моделей ціноутворення кредитних деривативів. На основі приведеної методики конструювання СКП за допомогою КД і ключових аспектів моделювання та ціноутворення КД і СКП був сконструйований кошиковий кредитний дефолтний своп на базі трьох корпоративних імен. Сконструйований продукт відповідає всім основним вимогам до стандартних кошикових продуктів з точки зору змісту. Розрахунки були проведені на підставі використання двох різних копул для оцінки кореляції дефолтів. Результати можуть бути впроваджені для конструювання та оцінки деривативу на кореляційний ризик емітентів.

Стаття написана українською мовою


Захожай К. В., Рудик Н. В., Сивульська Н. М.
Митне регулювання в Україні у довоєнний та воєнний періоди (c. 112 - 120)

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування митного регулювання, виявлення недоліків його функціонування у довоєнний та воєнний періоди, розробка відповідних практичних рекомендацій, пошук альтернатив щодо задоволення попиту на імпортні товари та послуги, а також відновлення митної та фінансової безпеки країни з умовою забезпечення глобального партнерства в частині реалізації сімнадцятої цілі сталого розвитку «Партнерство заради сталого розвитку». Визначено, що митне регулювання є підсистемою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що визначає та контролює процес переміщення товарів і послуг через митний кордон. Проведено аналіз сучасних тенденцій, динаміки митної безпеки та її складових у площині здійснення ефективного митного регулювання та забезпечення митних інтересів країни. Розраховано та проаналізовано ключові показники та індикатори, які визначають рівень митного навантаження на економіку країни. Спостерігається негативна тенденція за такими показниками, як: забезпечення митними платежами доходів державного бюджету країни, забезпечення митними платежами податкових надходжень, виконання планових показників за митними платежами. Значущість митних платежів у доходах і податкових надходженнях державного бюджету є неспростовною. Проведено порівняльний аналіз довоєнної та воєнної структури митних платежів. Досліджено динаміку обсягів оподаткованого імпорту та податкового навантаження на нього в Україні протягом 2018–2023 рр. Ключові тенденції досліджуваних показників та індикаторів мають спадаючий характер. Найбільший спад спостерігається у періоди пандемії – 2020 рік та на початку війни – 2022 рік. Досліджуються партнерські відносини держави та суб’єктів господарювання у контексті питання митного регулювання через впровадження системи пільгового оподаткування імпорту у воєнний період. Проведено систематизацію нормативно-правових актів 2022 року, що зафіксували пільгові умови для суб’єктів господарювання. Визначено проблеми митного регулювання довоєнного періоду, які суттєво вплинули на його оперативність та функціональну спроможність у воєнний період. Запропоновано заходи подальшого нівелювання зазначених проблем з ціллю євроінтеграції.

Стаття написана українською мовою


Сідельникова Л. П.
Монетарні впливи на ринок праці в умовах невизначеності (c. 121 - 127)

Метою статті є дослідження особливостей впливу монетарної політики на вітчизняний ринок праці в умовах війни. Визначено основні тенденції ринку праці України до повномасштабного вторгнення рф та в умовах воєнного стану. Досліджено показники офіційної статистики щодо кількості безробітних, зроблено припущення щодо реального рівня цього індикатора та спрогнозовано короткострокові тренди щодо пожвавлення реєстрації осіб в центрі зайнятості як безробітних або таких, що шукають роботу. Доведено вплив політики облікових ставок, яку проводить центральний банк, на зайнятість населення. Визначено, що загальний вплив змін облікової ставки в країні залежить від співвідношення між малими та великими підприємствами, а також від частки працівників з високим і низьким рівнем освіти. Згадано резервні вимоги до банківських установ як монетарний інструмент впливу на ринок праці. Акцентовано увагу, що однією з основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час є брак обігових коштів. Розраховано, що у структурі кредитів, наданих банками України, домінантне значення (більше 70 %) належить суб’єктам господарювання. Значна увага приділена кредитуванню бізнесу (у тому числі у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %») як визначній умові створення нових робочих місць. Розглянуто проблематику зростання обсягів непрацюючих кредитів під час війни. Підкреслено катастрофічне місце України у рейтингу країн за рівнем NPL у загальному обсязі виданих кредитів, складеному за даними Світового банку. Проаналізовано тенденції щодо рівня NPL в Україні до повномасштабного вторгнення та причини зростання обсягів непрацюючих кредитів у 2022–2023 роках. Доведено, що висока вартість кредитних ресурсів обмежує наявність обігових коштів у бізнесу та вимушує його оптимізувати витрати на заробітну плату, що призводить до зниження рівня оплати праці та скорочення робочих місць. Обґрунтовано, що монетарні аспекти впливу на збереження трудового потенціалу нації набувають під час війни особливого значення.

Стаття написана українською мовою


Солтисяк Р. Я.
Фактори впливу на структуру капіталу нефінансових корпорацій України (c. 128 - 137)

Метою даного дослідження є визначення факторів, які пояснюють структуру капіталу українських нефінансових корпорацій. Дослідження здійснено на вибірці з 8525 українських великих і середніх за розміром підприємств на часовому горизонті 2014–2019 рр., що охоплює один економічний цикл. З вибірки підприємств виключено банки та небанківські фінансові установи, оскільки структура їх активів відрізняється від комерційних компаній. Для визначення впливу фундаментальних факторів структура капіталу компаній представлена окремо трьома індикаторами: і) рівнем поточної заборгованості, іі) рівнем довгострокової заборгованості та ііі) рівнем заборгованості в цілому у структурі пасивів підприємств. До переліку індикаторів, що пояснюють структуру капіталу українських компаній, включено фундаментальні показники – прибутковість, розмір компанії, структура активів, поточна ліквідність, зростання; та макроекономічні змінні: зростання ВВП та індекс споживчих цін. Результати дослідження підтверджують те, що концепція послідовних дій найкраще пояснює принцип, за яким українські компанії формують структуру пасивів. За результатами моделювання фактори компанії демонструють статистичну значущість, але не пояснюють варіацію рівня заборгованості в розрізі видів економічної діяльності. Лише фактори прибутковості, структури активів та виду економічної діяльності є статистично значущими для усіх типів моделей. Знак впливу факторів, що визначають структуру капіталу українських компаній, відповідає результатам досліджень як розвинених країн, так і перехідних економік. Також вплив факторів на рівень заборгованості підприємств суттєво відрізняється залежно від строковості зобов’язань. Це дослідження може бути доопрацьовано шляхом оновлення розрахунків та даних, що включають період останніх криз. Це дозволить перевірити, чи компанії змінили підходи до вибору структури капіталу в умовах війни.

Стаття написана українською мовою


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру