УКР
ENG
ПошукМатематичні методи та моделі в економіці

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2011

Светуньков С. Г., Светуньков І. С., Кизим М. О., Клебанова Т. С.
Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів за допомогою моделей комплекснозначної економіки (c. 83 - 90)

У статті розглядається можливість використання як індикатора рівня розвитку регіону комплекснозначного показника, що включає речовинну та мниму частини. Речовинна частина цього показника характеризує рівень доходів жителів регіону, і тим самим є узагальнюючим показником рівня його економічного розвитку. Про співвідношення соціальної й економічної складових регіонального розвитку можна судити на підставі аналізу зміни полярного кута комплекснозначного показника. Прогнозування показника дає можливість визначити тенденції й характер динаміки регіонального розвитку.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2011

Горідько Н. П., Ніжегородцев Р. М.
Знос основних фондів як чинник інфляції в сучасній економіці України: досвід економетрічного аналізу (c. 98 - 100)

Стаття присвячена побудові економетричних моделей, що ілюструють вплив зносу основних фондів на розгортання інфляційних процесів у сучасній економіці України, у тому числі з урахуванням часових лагів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2011

Омаров Ш. А. О.
Особливості використання сценарного підходу при формуванні стратегії розвитку компанії (c. 139 - 142)

У статті розглядаються особливості використання сценарного підходу при формуванні стратегії розвитку компанії. Проаналізовано сутність даного підходу та його переваги при вирішенні проблем стратегічного планування. Наведено порівняльну характеристику базових передумов сценарного підходу та традиційного сценарного планування. Розглянуто характеристики сценарного підходу та механізм здійснення сценарного планування.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ялдін І. В.
Когнітивне моделювання у прогнозуванні сценаріїв стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу (c. 142 - 150)

У статті проаналізовано особливості використання когнітивного моделювання у прогнозуванні стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу (ІСБ). Визначено переваги когнітивного моделювання при управлінні ІСБ. Розроблено систему когнітивних моделей оцінювання та прогнозування стійкості розвитку інтегрованого утворення.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2012

Серіков А. В., Гранько К. Б.
Економіко-математичне дослідження процесів формування фінансово-виробничого потенціалу будівельного підприємства (c. 101 - 105)

У статті на основі економіко-математичного моделювання, побудованого на системному підході, досліджено процеси формування потенціалу будівельного підприємства і отримано відповідні розрахункові формули.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2012

Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Сергієнко О. А., Гончаренко Г. С.
Модель аналізу асиметрії регіонального розвитку (c. 27 - 33)

У статті розглянуто модель аналізу асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів, яка на підставі методів багатовимірного статистичного аналізу дозволяє виявити джерела дисбалансів регіонального розвитку та підвищити якість управлінських рішень щодо вибору інструментів державного регулювання розвитку регіонів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Заруба В. Я., Потрашкова Л. В.
Моделювання управління фінансовим потенціалом підприємства (c. 33 - 37)

Викладені концептуальні основи побудови комплексу математичних моделей управління фінансовим потенціалом підприємства як системою стратегічного, тактичного та оперативного компонентів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Вацьковські К. С., Гордієнко Л. Ю.
Банк методів і моделей підтримки трансформаційно-управлінських рішень у соціально-економічних системах (c. 38 - 42)

У статті розглядається методологічний підхід до розробки системи підтримки трансформаційно-управлінських рішень у соціально-економічних системах на базі концепції банку методів і моделей (БнММ). Наведений приклад моделі управління організаційною трансформацією, що формується на підставі використання БнММ, у логічному поданні.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Валієва О. В.
Багатомірний статистичний аналіз у дослідженні російських регіональних інноваційних систем (c. 42 - 47)

У статті демонструються результати дослідження, що дозволяють оцінити вплив інституціональних факторів на розвиток російських регіональних інноваційних систем.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Коломицева А. О.
Умови й переваги використання адаптивно-раціональних прогнозів у завданнях розвитку інноваційно-орієнтованих систем (c. 48 - 50)

Стаття присвячена розробці й обґрунтуванню підходу спільного використання адаптивних принципів раціонального прогнозування та методів системно-динамічного імітаційного моделювання як найбільш адекватного інструмента визначення параметрів розвитку інноваційно-орієнтованих систем.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А.
Оцінка доцільності витрат на антиризикові заходи (c. 51 - 54)

В ході дослідження розроблено та апробовано алгоритм оцінки доцільності витрат на здійснення господарських рішень при управлінні фінансовими ризиками. Наведено розрахунок припустимих витрат для проведення заходів протидії фінансовим ризикам.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Медведєва М. І.
Гнучка виробнича система з переналагодженням, ненадійним устаткуванням, відновленням і профілактикою (c. 54 - 58)

У статті розглянуте питання визначення стаціонарної ймовірності станів системи масового обслуговування з ненадійним приладом, переналагодженням і профілактикою, що описує функціонування як основного, так і допоміжного матеріального потоку логістичної системи.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ястребова Г. С., Никифорова О. В., Чаговець Л. О.
Моделювання процесу вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням податкових важелів (c. 58 - 62)

У статті розглянуто питання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Запропоновано комплекс економіко-математичних моделей вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем на базі податкових важелів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Гужва В. М., Паламарчук О. В.
Використання генетичних алгоритмів при створенні агентно-орієнтованих систем в логістиці (c. 62 - 66)

У статті розглядається використання генетичних алгоритмів при створенні агентно-орієнтованих систем для управління ланцюгами постачань.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Євстрат Д. І., Кушнерук Ю. І.
Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств (c. 66 - 71)

Вирішена задача оцінки маркетингової активності торговельних підприємств із застосуванням методу аналізу ієрархій.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Прокопович С. В., Тутова С. О.
Моделі оцінки діяльності НПФ на основі теорії фракталів (c. 71 - 75)

Стаття присвячена проблемі оцінки динаміки показників діяльності недержавних пенсійних фондів України на основі застосування теорії фракталів.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Хайлук С. О.
Використання байесівського підходу до оцінки ефективності банківської системи (c. 75 - 77)

В статті вводиться поняття «ймовірності ефективного функціонування банківської системи» як еквівалентне поняттю «ефективності банківської системи». Обґрунтовується використання байесівського підходу в моделі оцінки ефективності банківської системи і наводяться основні елементи даної моделі.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2012

Гур’янова Л. С.
Застосування виробничих функцій панельних даних в аналізі регіонального розвитку (c. 187 - 191)

В статті розглядаються виробничі функції панельних даних з урахуванням та без урахування фактору НТП, що дозволяють сформувати «регіональний профіль» ресурсовіддачі галузей, що є основою для розробки диференційованої політики стимулювання розвитку регіонів.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Педерсен І. О.
Удосконалення підходів до оцінки ефективності інновацій (c. 192 - 195)

У статті запропонована вдосконалена система методологічних підходів до оцінки ефективності інновацій. Запропоновані автором підходи націлені на використання достатньої кількості показників, які всебічно відображають ефективність реалізації інновацій та їх економічні наслідки для підприємства, а також передбачають використання в розрахунках коефіцієнта дисконтування, облік впливу інфляції і ризику на ефективність інновацій, розрахунок показників фінансового стану підприємства.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Половян О. В.
Моделювання стратегій поведінки підприємств у економіко-екологічних популяціях (c. 196 - 200)

Запропоновано підхід до врахування впливу функціонування підприємства на зовнішнє середовище та зворотного зв'язку із станом економіко-екологічних систем, що знаходяться на різних рівнях науково-технічного розвитку. Для відображення спектру корисливих мотивів господарських суб'єктів передбачено введення егоїстичних та альтруїстичних стратегій поведінки. На підставі запропонованої когнітивної знакової моделі функціонування господарського суб’єкту розроблено системно-динамічну модель окремого підприємства, що є елементом економічної популяції.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2012

Благун І. С., Дмитришин Л. І.
Моделювання взаємозв’язку «нерівність доходів – економічне зростання» за допомогою теорії каскадних переваг (c. 216 - 221)

Взаємозв’язок між нерівністю доходів і економічним зростанням розглянуто в контексті відносного споживання економічних агентів. Представлена проста модель ендогенного зростання, в якій агенти мають різні початкові рівні доходів і діють у відповідності до каскадних переваг, тобто порівнюють свій власний рівень споживання з рівнем споживання найближчих за величиною початкового доходу економічних агентів. В рамках даної моделі вплив нерівності доходів на темп економічного зростання залежить від форми початкового розподілу доходів і від того, яким чином відбувається соціальне порівняння.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Бублик М. Д., Лукіна І. І., Шашкова Т. М., Чувілін Д. В., Шаріпова Л. К.
Удосконалення контролю обгрунтованості рівня тарифів ЖКГ на основі економіко-математичного моделювання (c. 222 - 227)

У статті проаналізовано сучасний стан тарифного регулювання ЖКГ. Аргументована актуальність проведення контролю обґрунтованості рівня тарифів на послуги ЖКГ з урахуванням узгодження інтересів усіх учасників процесу освіти послуг: держави, виробників і споживачів послуг. Запропоновано при формуванні системи тарифного контролю використовувати концепцію моделювання, оцінки і зняття процесу невизначеності на основі формування квазіоднорідних статистичних сукупностей регульованих організацій, моделювання їх діяльності та оцінки відхилення декларованих тарифів від їх розрахункової («аналого-усередненої») величини. Такий підхід дозволить виявити з найменшими витратами порушників тарифного законодавства - організації ЖКГ з високим потенціалом регулювання.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Полякова О. Ю., Омаров Ш. А. О.
Моделювання соціально-економічного розвитку регіонів країни на основі імпульсних процесів (c. 228 - 231)

У статті розглядаються сутність та особливості застосування імітаційного моделювання при аналізі та прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіонів країни. Показано, що в основі такого моделювання лежать діаграми причинно-наслідкових зв'язків - когнітивні карти, та дослідження проблеми на основі когнітивної карти відбувається шляхом поширення імпульсного процесу. Розглянуто та проаналізовано низку сучасних імітаційних (когнітивних) моделей регіонального розвитку, запропонованих у науковій літературі, які демонструють використання даного інструментарію як при моделюванні показників макроекономічної динаміки, так і локальних показників соціально-економічного розвитку регіону. Виділено основні переваги та недоліки застосування когнітивних моделей в моделюванні макроекономічного розвитку та регіональної динаміки.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Гур’янова Л. С., Непомнящий В. В.
Концептуальні підходи до моделювання фінансової безпеки держави (c. 232 - 236)

У статті розглядаються концептуальні положення формування модельного базису оцінки, аналізу та прогнозування фінансової безпеки держави (ФБГ). Реалізація концептуальних положень у системі ФБГ дає можливість сформувати випереджаючі індекси розвитку, які дозволяють дослідити передумови кризових явищ у фінансовій сфері економіки, їх глибину і масштаб, здійснити вибір превентивних стратегічних заходів, які спрямовані на нейтралізацію загроз фінансовій безпеці. Обґрунтована структура модельного базису системи ФБГ, який включає: блок оцінки поточного стану системи; блок прогнозу стану системи; блок ідентифікації її майбутнього стану за даними прогнозу на базі сценарного підходу; блок прийняття рішень на основі прогнозованої траєкторії системи внаслідок управлінських впливів. Запропонований концептуальний підхід є базою для розробки системи ФБГ з урахуванням як економічної ситуації всередині країни, так і міждержавних (блокових, світових) трендів, що дозволить підвищити якість прийнятих рішень за рахунок застосування сценарних прогнозів розвитку ситуації.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Проноза П. В., Грищенко О. В.
Аналіз інструментарію прогнозування можливості настання кризових явищ в економіці (c. 237 - 245)

У статті розглядається генезис наукової думки щодо аналізу закономірностей настання кризових явищ в економіках країн світу. Досліджуються погляди вчених щодо циклічності розвитку економіки, а також причин та передумов настання кризи. Розглядаються сучасні методичні підходи до прогнозування кризових явищ в економіці. Проаналізовано такий інструментарій прогнозування можливості настання кризових явищ як моделювання економічних процесів з метою діагностики їх стану та тенденцій розвитку. Доведено, що методичне забезпечення діагностики кризових станів, незважаючи на різноманітність використовуваних підходів і моделей, постійно розвивається та демонструє необхідність пошуку нових ефективних інструментів аналізу ринкових тенденцій.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Оганезова Г. В.
Моделювання попиту на послуги охорони здоров'я в залежності від віку населення (c. 246 - 250)

Для реалістичної оцінки можливості збільшення видатків на охорону здоров'я необхідно розрахувати потребу в ресурсах для надання медичної допомоги в обсягах, що відповідають стандартам і прогнозованій кількості випадків захворювань. У статті за допомогою методів порівняльного та регресійного аналізу побудовані вікові профілі видатків на охорону здоров'я України за «британською», «російською» і «європейською» моделями. Розроблено модель попиту на послуги охорони здоров'я в залежності від віку, яку рекомендується використовувати при розподілі бюджетних фінансових ресурсів на медичну допомогу.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Пенькова І. В., Боднар А. В.
Механізм управління комунікаціями на основі застосування нечіткої моделі (c. 250 - 255)

У статті запропоновано побудову механізму управління організаційними комунікаціями, заснованого на аналізі існуючих механізмів та виявленні їх недоліків. Обґрунтовано необхідність розробки механізму управління комунікаціями, що дозволяє враховувати невизначеність параметрів при їх оцінці і приймати оперативні управлінські рішення. Запропонована нечітка модель, що використовує десять основних коефіцієнтів оцінки стану комунікацій промислових підприємств, що дозволяє на виході роботи системи отримувати управлінське рішення.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2013

Вітлінський В. В., Коляда Ю. В., Баранов К. О.
Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу (c. 353 - 362)

Ґрунтуючись на ізоморфізмі дискретного варіанту моделі Солоу і класичного логістичного відображення, у праці отримано: аналогічно теорії ортодоксального логістичного відображення (з одним параметром r) для його модифікації, що характеризується двома числовими параметрами r і a, побудовано карту динамічних режимів на площині цих параметрів; вказано області, для числових значень яких спостерігається різноманітна поведінка результативної ознаки Xn+1, включаючи область детермінованого хаосу; наведено біфуркаційні діаграми модифікованого логістичного відображення: їх порівняння з класичними результатами вказує на появу більш складної структури перемішування (відсутність так званих вікон-полос). Вивчено вплив запізнення на траєкторії економічного розвитку, на підґрунті застосування логістичного відображення у вигляді алгоритму Ено. Емпірично встановлено числове значення b=0,15 сталої Ено для моделювання нелінійної динаміки економічної системи (зазвичай в літературі b=0,3).

Стаття написана українською мовою


Харламова Г. О.
Інвестиційна безпека України: динаміка та прогноз (c. 363 - 367)

Розглядається дихотомія поняття безпеки у її термінологічному застосуванні до інвестиційних процесів. На основі порівняння і критичного аналізу існуючих загальноприйнятих підходів запропоновано авторське визначення поняття «інвестиційна безпека» та авторський підхід до її оцінки, який базується на структурному розгляді інвестиційної безпеки через складові інвестиційного клімату (інвестиційний потенціал, інвестиційна активність, інвестиційні ризики) та на застосуванні кластерного аналізу і рейтингування. Розглянуто динаміку інвестиційної безпеки України. Графічно прослідковано вплив урядової політики в країні на динаміку інвестиційної безпеки. Зроблено прогноз розвитку явища на найближчий рік.

Стаття написана англійською мовою


Гончаренко М. Ф.
Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ (c. 368 - 375)

Успішна реалізація державної політики в галузі вищої освіти вимагає визначення потреб ринку робочої сили у фахівцях відповідних категорій та напрямів підготовки. Для цього необхідно прогнозувати як потреби ринку, так і пропозицію, яка формується за рахунок випускників вищих навчальних закладів. Прогнози попиту на ринку праці та пропозиції на ринку освітніх послуг дозволять краще збалансувати економіку країни та покращити якість та обґрунтованість регулятивних заходів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2013

Костенко О., Кузніченко В. М., Лапшин В. І.
Вплив зовнішніх періодичних і нелінійних факторів на стабільність економічних систем (c. 212 - 219)

Проведено дослідження впливу періодичної дії на економічні системи. Показано небезпеку резонансного випадку, коли частота зовнішньої періодичної дії на систему наближається до її власної частоти коливань біля стану рівноваги. В цьому випадку амплітуда коливань системи стає пропорційною часу і зростає разом з ним. Урахування дій, пропорційних швидкості зміщення від стану рівноваги, приводить до обмеження зростання амплітуди коливань при зніманні секулярної залежності. Врахування дій, пропорційних нелінійним зміщенням від точки рівноваги, вказує на можливість виводу системи з резонансу. Квадратична нелінійність не впливає на зміну амплітуди і фази коливань, а кубічна нелінійність через амплітуду змінює фазу коливань, що виводить систему з резонансу. В залежності від параметрів системи, є можливою стрибкова зміна амплітуди при зміні різниці між власною частотою системи і частотою періодичної дії, до того ж система при цьому переходить у стабільний стан. Запропоновано методику обробки даних моніторингу для якісного аналізу динаміки економічних систем.

Стаття написана російською мовою


Ковальчук К. Ф., Полушенко В. А.
Реляційна модель відношення довіри у страховій компанії (c. 220 - 225)

У статті розглянуто важливість поняття довіри у страховому бізнесі та під час функціонування діяльності колективу страхової компанії. Побудовано модель оцінки відношення довіри у страховій компанії, головний аспект у якій присвячується внутрішньогруповим взаємовідносинам довіри, запропоновано реляційний вигляд даної моделі. Наведено результати модельного дослідження та визначено інтегральні критерії довіри у колективі страхової компанії.

Стаття написана українською мовою


Ляшенко О. І.
Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки (c. 226 - 229)

В роботі запропоновані статичні та динамічні міжгалузеві моделі багатоукладної закритої економіки, що використовують міжгалузевий підхід у рамках кожного технологічного укладу. Для статичних моделей використовуються методи агрегування та оптимізації. Для динамічних моделей реалізується магістральний підхід.

Стаття написана українською мовою


Пурський О. І., Мороз І. О.
Визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі експертних оцінок та методу головних компонент (c. 230 - 236)

В роботі досліджуються процедури визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів, які базуються на автоматизації методики експертних оцінок і методу головних компонент. Пропонується механізм інтелектуального аналізу даних соціально-економічного моніторингу на основі експертно-статистичного оцінювання. Наведено механізм автоматизації експертного оцінювання вагових коефіцієнтів факторів, який ураховує компетенції експертів. Здійснено програмну реалізацію механізму визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку на основі процедури експертних оцінок та методу головних компонент. Дана програмна технологія дозволяє в механізмах визначення інтегральних показників ураховувати диференціацію в соціально-економічному розвитку регіонів. Представлено приклад застосування запропонованого механізму інтелектуальної обробки даних для розрахунку інтегральних показників соціально-економічного розвитку адміністративних районів Вінниччини.

Стаття написана українською мовою


Виноградська О. О., Шукатко А. О.
Механізм діагностики кризового стану страхової компанії (c. 237 - 241)

У статті обґрунтовано необхідність розробки ефективного підходу до моніторингу та оцінки фінансового стану страхової компанії, розглянуто основні аспекти процедури діагностики її кризового стану, а також запропоновано матрицю кризових станів, що дозволяє визначити характер антикризових заходів для страхової компанії.

Стаття написана російською мовою


Гур’янова Л. С., Холодний Г. О., Лук’янчикова Г. С.
Методи й моделі аналізу просторової кластеризації темпів соціально-економічного розвитку регіонів (c. 242 - 250)

У статті запропонована схема аналізу просторової кластеризації темпів соціально-економічного розвитку регіонів, яка включає угруповання регіонів за рівнем розвитку, оцінку схильності регіонів до міграції із кластера в кластер, прогнозування рівня соціально-економічного розвитку регіонів. Як інструментарій дослідження використовуються методи кластерного аналізу, просторової економетрики, дискримінантного й logit-аналізу. Отримані результати можуть бути використані при оцінці збалансованості розвитку регіонів і формуванні механізмів згладжування впливу зовнішніх шоків на економічну динаміку.

Стаття написана російською мовою


Діленко В. О., Тараканов М. Л.
Математичні моделі оптимального розміщення логістичних потужностей у регіональній системі товарних потоків (c. 251 - 256)

У статті розглядаються задачі розміщення й інноваційного розвитку логістичних потужностей. Суть першої задачі полягає в оптимальному (з позицій критерію мінімуму витрат) формуванні регіональної системи логістичних потужностей різного виду й призначення в можливих пунктах їх дислокації. Дані потужності повинні обробляти задані товарні потоки, які мають складну структуру й продукуються різними центрами. Вихідними умовами другої задачі є декотра вже діюча система логістичних потужностей. Необхідно раціональним чином виконати її модифікацію, використовуючи методи різного ступеня інноваційності: просте нарощування потужностей початкової продуктивності, модернізація наявних технологічних блоків і запровадження в дію нових, більш ефективних потужностей. Для вирішення зазначених задач побудовано оптимізаційні моделі, які відповідають математичним постановкам задач частково цілочисельного лінійного програмування.

Стаття написана російською мовою


Дубницький В. Ю., Петренко О. Є.
Перевірка виконання властивостей виробничих функцій як математичних об'єктів (c. 257 - 261)

Визначені властивості виробничих функцій як математичних об'єктів. Визначені обмеження на їх параметри, що забезпечують збереження ними змістовного значення. Для вживання виробничих функцій в економічному факторному аналізі отримані криволінійні інтеграли від них по заданим контурам.

Стаття написана російською мовою


Потрашкова Л. В.
Моделювання діяльності підприємства з урахуванням його соціально-економічних відносин як інструмент оцінки потенціалу підприємства (c. 262 - 267)

У цьому дослідженні запропоновано підхід до результатної оцінки потенціалу підприємства на основі системи імітаційних моделей діяльності підприємства та експертних рефлексивних моделей рішень стейкхолдерів підприємства, залежних від активу соціально-економічних відносин підприємства.

Стаття написана російською мовою


Сергієнко О. А., Татар М. С.
Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства (c. 268 - 278)

У статті побудовані моделі дослідження поведінки валютних курсів із використанням методів фрактальності та взаємозв’язку між валютними курсами та факторами їх формування, що дозволить отримати адекватні прогнози в системі управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств і сформувати ефективну валютну політику.

Стаття написана українською мовою


Соловйов В. М., Стратійчук І. О.
Використання індикаторів-передвісників кризових явищ фінансового ринку на основі масштабно-залежних показників Ляпунова (c. 279 - 283)

У статті розглянуто методику побудови індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова, представлені результати експериментальної роботи з попередження кризових явищ на фондовому, валютному та спотовому ринках. Розроблено основні підходи щодо попередження кризових явищ на фінансовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Тадеєв Ю. П.
Еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності (c. 284 - 287)

В роботі досліджена еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності. Модель враховує інвестиції у виробничі фонди, в інтелектуальний капітал як складову частину людського капіталу та в охорону навколишнього середовища. Серед множини можливих стаціонарних станів рівноваги детально досліджено чотири стани, що задовольняють необхідні умови оптимальності: рівновага «золотого віку», рівновага «інтелектуального віку», рівновага «екологічного віку» та рівновага «темного віку».

Стаття написана українською мовою


Тищенко В. Ф., Складанний Д. М.
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України (c. 288 - 297)

У статті викладено авторський погляд на застосування когнітивного моделювання при управлінні процесами активізації публічно-приватного партнерства (ППП) в регіонах України. Авторами сформовано систему концептів публічного та приватного секторів економіки, які чинять позитивний чи негативний вплив на активізацію ППП (цільовий концепт «Інвестиції»). З метою дослідження причинно-наслідкових зв’язків між концептами публічного та приватного секторів запропоновано використання когнітивних карт, які добре зарекомендували себе при аналізі і дослідженні слабоструктурованих систем. Розроблено когнітивну модель впливу множини концептів на цільовий концепт «Інвестиції» та здійснено її статичний аналіз (виявлено концепти, які здійснюють найбільший дисонанс системи).

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В.
Модельна оптимізація взаємодії малого та великого підприємств (c. 298 - 305)

Визначною рисою малого підприємства (МП) є його безінерційність, тобто здатність швидко адаптуватися під кон'юнктуру ринку й переходити на випуск нової продукції. Ця особливість МП робить його привабливим партнером для великого підприємства (ВП). Світовий досвід доводить, що різні форми інтеграції МП між собою, а також із ВП, які складаються в сучасних умовах ведення бізнесу, виявляються досить ефективними. Метою статті є розробка комплексу економіко-математичних моделей, які дозволяють досліджувати взаємоузгоджену виробничу діяльність ВП і МП в рамках таких форм кооперації, як франчайзинг, аутсорсинг, кластер і виконувати проектне планування спільної роботи підприємств. Розглядаючи різні форми кооперації як вертикально інтегровані системи, в статті розроблений комплекс економіко-математичних моделей та запропоновані методики оптимального проектного планування спільної роботи підприємств. Виконані розрахунки доводять ефективність застосування таких форм інтеграції, як франчайзинг, аутсорсинг, кластер при веденні малого і великого бізнесу в ринкових умовах.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2013

Лебедєва Л. М., Полуектова Н. Р.
Застосування системної динаміки для оцінки змін рівня складських запасів після впровадження ERP-систем (c. 321 - 329)

Застосування інформаційних систем управління – важливий елемент забезпечення ефективності бізнесу для будь-якого сучасного підприємства. Однак постійне зростання вартості таких систем вимагає застосування нових підходів до оцінки їхньої ефективності. У даній статті описана модель для оцінки впливу комплексних інформаційних систем на рівень складських запасів. У роботі описано структуру моделі і особливо ті її елементи, які дозволяють відстежити зниження затримок, які пов’язані з автоматизацією. Зміни рівня запасів пропонується оцінювати з використанням методів системної динаміки. Результати засновані на імітаційних експериментах рівня складських запасів у виробничо-збутової системі з використанням програмної системи AnyLogic.

Стаття написана англійською мовою


Гур’янова Л. С., Трунова Т. М., Ніколаєв І. В.
Економетричне моделювання фінансової діяльності підприємства (c. 330 - 337)

У статті розглядаються особливості використання векторних авто-регресійних технологій і моделей корекції помилки в дослідженні стратегічної фінансової позиції підприємства. Запропоновано алгоритм вибору методу прогнозування взаємозалежних фінансових показників. Розроблені динамічні системи індикаторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Отримані результати можуть бути використані у стратегічному управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

Стаття написана російською мовою


Мітяєва Т. Л.
Модельний інструментарій результативного сегментування ринку продуктів швидкого приготування (c. 338 - 344)

У статті представлені результати оптимізаційних покрокових розрахунків економічної результативності просування продуктів швидкого приготування з урахуванням ключових параметрів оцінки ефективності маркетингової стратегії сегментації. У рамках даної статті обґрунтована розробка математичної моделі на основі 3D-уявлень і тривимірної системи змінних управління. Сучасні прикладні математичні пакети дозволяють формувати не тільки одномірні і двомірні масиви і аналізувати зв'язок змінних величин, але також і тривимірні, причому чим більше зв'язків і параметрів враховано, тим більш адекватними і адаптивними є результати моделювання і, як наслідок, більш інформативними і стратегічно цінними. Представлені в статті можливості моделювання дозволять врахувати стратегії і реакції на формування маркетингової стратегії в умовах виходу на сегменти ринку продуктів швидкого приготування.

Стаття написана російською мовою


Шерстенников Ю. В.
Моделювання дуопольного ринку товару повсякденного попиту (c. 345 - 352)

Управління конкурентоспроможністю виробничого підприємства безпосередньо пов'язане із питаннями формування конкурентних стратегій, що потребує всебічного аналізу тих складових діяльності підприємства, які можуть стати основою формування та зміцнення стійких конкурентних переваг. Існуючі моделі не враховують ринкову інфраструктуру і тому слабко пристосовані для використання в практичній роботі фірми на конкурентному ринку. У статті розроблені динамічні моделі кількісної та цінової дуополій, що описують роботу фірм, які займаються виробництвом, зберіганням і збутом товарів повсякденного попиту. Моделі дозволяють враховувати взаємозалежність поточного стан ринку і поточних виробничих потужностей підприємств. Отримані моделі дають змогу цілеспрямованого вибору стратегічної поведінки дуополістів. Проведений аналіз стратегій конкурентних фірм виявив суттєвий вплив ринкових характеристик на результати економічної діяльності фірм.

Стаття написана українською мовою


Яценко Р. М., Баликов О. Г.
Імітаційна павутиноподібна модель ціноутворення з пропозицією, що запізнюється (c. 352 - 358)

Представлена імітаційна павутиноподібна модель ціноутворення із пропозицією, що запізнюється. Розглянуті випадки з відсутністю й наявністю випадкових факторів. Випадковість у моделі представлена концепцією «гри з природою» з використанням марковських ланцюгів. Вивчена діяльність роздрібної ланки в описаному середовищі.

Стаття написана російською мовою


Верещагіна Г. В., Струпинська Н. В.
Моделювання межі доцільності використання грошових коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств (c. 359 - 364)

Удосконалено методичний підхід до визначення межі, при перевищенні якої додаткове залучення грошових коштів не забезпечує ефективність маркетингової діяльності, який базується на використанні теоретичного підходу зміни граничної корисності та полягає у використанні кореляційно-регресійного аналізу залежності зміни показників ефективності діяльності підприємства від зміни кількості ресурсів (зокрема, грошових коштів), які спрямовуються на здійснення маркетингової діяльності та визначення перших похідних (у разі можливості – екстремумів) цих функцій. Практичне використання методичного підходу дозволить визначити максимальний обсяг інвестицій у маркетингову діяльність для реалізації програми забезпечення її ефективності.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2013

Ковальчук К. Ф., Никитенко О. К.
Вдосконалення моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта (c. 384 - 391)

У статті вдосконалено модель прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта (Elliott). Обґрунтовано використання єдиної шкали якісних термів, що складається з п’яти рівнів величин хвиль для опису матриці знань. Запропоновано математичний апарат для оцінювання характеристик несуперечності та повноти знань за допомогою введення у процес підтримки прийняття рішення не одного, а декількох нечітких логічних висловлювань з різними операціями кон’юнкції та диз’юнкції, а також застосування голосування для визначення найбільш імовірної відповіді про подальший рух ринку. Запропоновано використовувати перевірку на відповідність «чітким» правилам для зменшення впливу помилкових шаблонів у процесі налаштування моделі на навчальній вибірці. Запропоновано використовувати модель виключно для короткострокового прогнозування.

Стаття написана українською мовою


Малярець Л. М., Сенкевич Б. В., Жуков А. В.
Багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства (c. 392 - 400)

Розроблена багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства. Обґрунтовано специфікацію моделі управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства. Для складання функції цілі та частинних критеріїв рекомендується ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства структурувати за трьома основними складовими: ефективністю підсистем виробничо-господарської діяльності підприємства, ефективністю використання окремих видів ресурсів та соціально-екологічною ефективністю, кожна з яких визначається окремою системою показників. Функцію цілі та частинні критерії слід розробляти з використанням методів багатовимірного статистичного аналізу: канонічного аналізу та факторного аналізу. Пропонується систему обмежень в багатокритеріальній оптимізаційній задачі управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства формувати з використанням інструментів описової статистики. Наведено розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Савченко К. В.
Науково-методичний підхід до визначення лагів стабілізаційної фінансової політики (c. 401 - 408)

У статті досліджено проблему визначення лагів при застосуванні інструментів стабілізаційної фінансової політики держави. Автором обґрунтовано науково-методичний підхід до такого визначення. Запропоновано вибір інструментів грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, що здійснюють найбільш значний вплив на загальний показник стану економіки. Це такі інструменти як: середньозважена ставка за всіма інструментами (середнє значення за квартал); рефінансування банків Національним банком України, включаючи угоди прямого РЕПО (repurchase agreement); інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо); сумарна податкова ставка; час на сплату податків; державні закупівлі (загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг); субсидії на виробництво та імпорт. Проведений аналіз залежностей між інтегральною оцінкою фінансової політики та зазначеними інструментами засвідчив, що лаги монетарних інструментів політики є коротшими у порівнянні з фіскальними. Отримані результати дають змогу варіювати застосування інструментів-стабілізаторів у залежності від тривалості відповідних лагів, що дозволить застосовувати напрацювання довгострокових політичних рішень, розробляти обґрунтовані плани економічного розвитку та забезпечувати їх виконання.

Стаття написана українською мовою


Хайлук С. О.
Метод комплексної оцінки ефективності банківської системи (c. 409 - 414)

Мета статті полягає в обґрунтуванні методу оцінки й аналізу динаміки зміни ефективності банківської системи країни за певний період часу. У результаті аналізу, систематизації й узагальнення наукових праць багатьох учених було запропоновано визначення поняття «ефективність банківської системи». У результаті дослідження було виділено критерії ефективності функціонування банківської системи. Запропоновано та реалізовано на прикладі комплексну багатокритеріальну модель оцінки ефективності функціонування банківської системи, основану на байесівському підході, яка дозволить оцінити останню з точки зору здатності виконувати покладені на неї функції та досягати визначених цілей. Використання байєсівського аналізу дозволяє отримати числові характеристики ефективності на відміну від традиційних методів, які дають лише описову характеристику. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доопрацювання запропонованої моделі з метою її використання для порівняльного аналізу ефективності функціонування банківських систем декількох країн на певний момент часу. Використання результатів моделювання дозволить оптимізувати структуру та підвищити ефективність діяльності банківської системи.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2014

Костенко О., Кузніченко В. М., Лапшин В. І.
Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі (c. 315 - 322)

Розглянуто імовірнісний підхід до лінійної моделі міжнародної торгівлі на базі теорії марківських процесів із безперервним часом. Побудовано узагальнену безперервну лінійну модель міжнародної торгівлі, в якій перехід системи із стану в стан описується лінійними диференціальними рівняннями. Показано методику отримання матриць інтенсивностей, які є диференціальними, і перехідних матриць, що відповідають їм, для процесів продажів і закупівель. Для створення безперервної моделі використовувалися функції і операції від матриць, а також перетворення Лапласа, яке дозволило знайти аналітичний вид для перехідних матриць, а значить, і вираження для векторів стану системи. Отримані вирази спрощують аналіз і розрахунок станів системи порівняно з іншими методами. Значення безперервних перехідних матриць включають результати дискретної моделі міжнародної торгівлі в моменти часу, рівні кратності часу кроку. Безперервна модель покращує якість планування і ефективність контролю міжнародних торгових відносин.

Стаття написана англійською мовою


Лук'яненко І. Г., Жук В. М.
Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом (c. 323 - 329)

У статті розглянуто можливості і специфіку моделювання економічних явищ за допомогою класу моделей, що поєднують у собі елементи економетричних регресій та штучних нейронних мереж. Цей клас моделей включає в себе авторегресійні нейромережі (AR-NN), регресії плавного переходу (STR/STAR), багаторежимні регресії плавного переходу (MRSTR, MRSTAR) та регресії плавного переходу з нейронними коефіцієнтами (NCSTR, NCSTAR). Наявність нейромережного компоненту дозволяє моделям цього класу досягнути високої емпіричної правдоподібності, в тому числі відтворювати складні нелінійні взаємозв’язки. З іншого боку, регресійний апарат розширює можливості інтерпретації отриманих результатів. На прикладі багаторежимного монетарного правила наведено один з випадків специфікації та інтерпретації такої моделі. Зокрема, змодельовано та інтерпретовано принципи управління обмінним курсом гривні, що вступають в дію при переході економіки з порівняно стабільного до кризового стану.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Шликова В. О.
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу (c. 330 - 336)

У статті проаналізовано досвід зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо використання гравітаційних моделей для виявлення чинників впливу на зовнішньоторговельні зв'язки між країнами. На прикладі ЄС авторами перевірено припущення, що з розширенням інтеграційних об'єднань відбувається перерозподіл впливу показників на обсяги міжнародної торгівлі. Побудовано десять модифікацій гравітаційної моделі для різних груп країн ЄС на основі даних за 2003 та 2012 роки з уведенням додаткових пояснюючих змінних, зокрема фіктивних. У якості залежної змінної обрано обсяг експорту товарів. Визначено, що найбільш стійким у часі фактором впливу на обсяг торгівлі між країнами є чисельність їх населення, зменшується значущість обсягів ВВП і відстані між партнерами, належність до «старих» країн – членів ЄС стає незначущим чинником. Доведено, що на кожному етапі функціонування інтеграційного об'єднання необхідним є використання додаткових змінних відповідно до особливостей взаємозв’язків між країнами.

Стаття написана українською мовою


Соколовський Д. Б.
Моделювання неефективних норм поведінки економічних аґентів на прикладі взаємовідносин «інвестор – держава» (c. 337 - 342)

Розглянуто взаємовідносини інвесторів і держави в рамках їхньої діяльності в певній економічній системі. Автор проаналізував мотиви та запропонував модель прийняття рішень (поведінки) інвесторів залежно від параметрів економічного середовища, в якому вони діють. За допомогою моделі досліджено такі питання: 1) за яких умов які типи аґентів прагнутимуть перейти до економіки зі сприятливішим кліматом, а які – залишитися в тій, де вони наразі діють? 2) як ставитимуться аґенти до приходу в економіку інших інвесторів? 3) чи прагнутимуть аґенти, і які саме, поліпшувати клімат економіки, в якій вони функціонують? 4) чи прагнутиме уряд поліпшувати клімат економіки своєї країни? Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що уряд, попри традиційні уявлення, зазвичай не виявляє реальної зацікавленості у підтриманні та поліпшенні економічного клімату у країні. Навіть якщо клімат економіки є порівняно несприятливим, можна підібрати параметри податкових зборів, за яких подібна ситуація влаштує не лише уряд, а й інвесторів. Формально доведено, що послідовна реалізація природних поведінкових мотивів суб’єктів досліджуваної економічної системи врешті призводить до «закриття» економіки й утворення неповного ринку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2014

Благун І. С., Квасній З. В.
Моделювання диференціації зв’язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні (c. 326 - 333)

Метою статті є дослідження відмінностей між зв’язками у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні. У статті проаналізовано чинники, що впливають на розвиток сектора МСП у регіоні, основне значення надається зв’язкам між кількістю активних суб’єктів і споживчим попитом зі сторони домашніх господарств. Ураховано їхній внесок в інвестиційні процеси і створення робочих місць у регіонах. Досліджено кореляційні зв’язки між кількістю активних суб’єктів у регіонах і згаданими змінними. Розглянуто просторово-часові дані в інтервалі 2007 – 2012 рр. Установлено, що економічно-суспільні обумовленості значно впливають на формування кількості активних МСП в регіонах. При від’ємній кореляції з кількістю активних МСП залишається рівень урбанізації регіонів, за додатної – рівень проданої продукції промисловості, кількість туристів. Результати просторово-часового моделювання панельних даних підтверджують значний вплив кількості активних МСП на рівень інвестицій у кожному конкретному секторі в регіонах. На формування інвестицій також впливають динаміка продажу на регіональному ринку і величина доходів підприємств.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А.
Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти (c. 334 - 339)

Метою статті є характеристика понятійно-категоріального апарату й інструментарію теорії ігор у контексті встановлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів інжиніринговими компаніями. Процес ціноутворення на інжинірингові продукти з використанням теорії ігор розглянуто як гру, де беруть участь два учасника: інжинірингова компанія та середовище замовника інжинірингових послуг. Розглянуто варіанти формування «чистих» стратегій цих учасників. Указано на особливості формування варіантів імовірностей реалізації середовищем замовника інжинірингових послуг своїх «чистих» стратегій. Наведено методичні особливості побудови платіжних матриць. Охарактеризовано процес визначення залежності очікуваної величини сукупного доходу інжинірингової компанії та рівня ризику від структури інжинірингових платежів за умови застосування будь-якої «змішаної» стратегії. Розкрито методичні положення щодо встановлення параметрів оптимальної структури цих платежів шляхом максимізації функції корисності інжинірингової компанії та визначення абсолютних значень платежів, що відповідають такій структурі. Розглянуто причини коригування відносних структурних часток та абсолютних значень первісного та періодичних платежів інжинірингової компанії від реалізації інжинірингового проекту. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати в обґрунтуванні положень щодо врахування вартості грошей у часі впродовж ціноутворення в інжиніринговій діяльності.

Стаття написана українською мовою


Бобирь О. І., Шевченко Н. В.
Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу (c. 340 - 348)

Мета статті полягає у дослідженні циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу. Аналізуючи наукові доробки вітчизняних і зарубіжних науковців, для оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків України було запропоновано скористатися методом R/S-аналізу. У результаті дослідження на прикладі часового ряду (2006 – 2013 рр.) капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків України було встановлено, що досліджений часовий ряд має різні глибини пам’яті для темпового та кількісного показників (5 та 9 відповідно), виявлено шість квазіциклів (5 закінчених та 1 незакінчений) часового ряду. Такі результати дають підставу для прогнозування розміру габаритного прямокутника майбутнього значення показника та виявлення напряму тренду часового ряду капітальний інвестицій за рахунок кредитів банків України. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є прогнозування динаміки капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків на основі отриманих результатів, визначення антициклічних інструментів регулювання інвестиційної діяльності банків України в рамках макропруденційного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу (c. 349 - 356)

Метою даної статті є розробка методів обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії у випадку впливу швидко та повільно діючих факторів. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв’язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівняння. Комбінуючи методи спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна, працюючи з інфінітезимальними генераторами двовимірної дифузії, наближено обчислити ціну фінансових інструментів як розвинення за власними функціями. В результаті дослідження розширено методику знаходження орієнтовної ціни для широкого класу похідних-активів. Однією з основних переваг нашої методології ціноутворення є те, що, комбінуючи методи спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, обчислення ціни активу зводиться до розв’язання рівняння методом знаходження власних значень, власних функцій і розв’язання двох рівнянь Пуассона, що відображають вплив різних факторів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення і розробка методів спектрального аналізу для застосування у дослідженні стохастичної волатильності, яка залежить від багатьох неоднорідних факторів, що мають місце на фондових ринках.

Стаття написана українською мовою


Оліскевич М. О.
Емпіричне моделювання довгострокових взаємозв’язків і короткострокових динамічних пристосувань приватного споживання в Україні (c. 357 - 365)

Зважаючи на нестабільність економічних процесів в Україні, набуває актуальності вивчення макроекономічних взаємозв’язків, які враховували б не тільки довгострокові рівноважні тенденції, але й водночас описували б динамічну реакцію поведінки змінних на шоки, які збурюють економічне середовище. Метою статті є емпіричне дослідження довгострокових співвідношень і механізму короткострокового пристосування при прийнятті споживчих рішень домогосподарствами в Україні. У статті здійснено статистичний аналіз динамічних властивостей рядів споживання, доходу та інфляції, виявлено стохастичний тренд і стохастичну сезонність, протестовано наявність і напрям причинності у зв’язках, обґрунтовано й оцінено коінтеграційне довгострокове рівноважне співвідношення. Ґрунтуючись на виявленій коінтеграції досліджуваних рядів, розроблено економетричну динамічну модель корегування помилки, яка враховує рівноважні економічні зв’язки, що випливають з макроекономічної теорії, а також дає змогу змоделювати короткострокові ефекти впливу на темпи зміни споживання таких чинників, як зміни у темпах росту доходів, зміни норми заощаджень упродовж попереднього року, сезонності та відхилень від довгострокової рівноваги, що виникають унаслідок непередбачуваних шоків в економіці. Побудована ECM-модель виявляє хорошу здатність прогнозувати зміни в рівнях і динаміку коливань фактичних значень споживання та має практичне застосування при оцінюванні та прогнозуванні реакції споживання, а відтак і сукупного попиту, при прийнятті політичних і економічних рішень як у довгостроковій перспективі, так і під час короткострокових пристосувань.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2014

Благун І. С., Кацедан А. В.
Моделювання взаємозв’язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку (c. 324 - 334)

Метою статті є дослідження основних взаємозв’язків між чинниками регіональної конкурентоспроможності у процесі її формування з урахуванням просторової структури економіки. У статті проаналізовано поняття регіональної конкуренції та обґрунтовано актуальність визначення потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі застосування теорії гравітації. При цьому потенціал регіональної конкурентоспроможності розглянуто як комплекс синтезованих чинників економічного характеру у їх взаємозв’язку з іншими детермінантами розвитку регіону. Використано елементи картографічного моделювання потенціалу регіональної конкурентоспроможності як одного з методів латентно-структурного аналізу, який дозволив виявити і розпізнати приховані латентні групи чинників з іманентною їм структурою регіональної конкурентоспроможності за джерелами їх утворення. Для цього використано статистичний метод дослідження, що визначено потребою в аналізі зв’язків між синтезованими багатовимірними змінними, побудова яких здійснена за допомогою різних показників (індикаторів). Апробація запропонованого модельного апарату здійснена на прикладі областей України. Результати дослідження показали значну диференціацію чинників регіональної конкурентоспроможності і збільшення її диспропорцій за рахунок впливу латентних змінних для окремих регіонів.

Стаття написана українською мовою


Дмитришин Л. І., Павлюк Т. Д.
Просторова модель уніфікації та конкуренції в регіональному туристичному секторі (c. 335 - 340)

У статті показано, що врахування інформаційної взаємодії регіональних туристичних суб’єктів у поєднанні з їх внутрішнім потенціалом є на даний час особливо актуальними і становить науковий інтерес в аспекті моделювання такого роду взаємозв’язків з метою формування конкурентоспроможності як самих туристичних суб’єктів, так і всієї регіональної туристичної системи. Метою статті є побудова моделі просторової конкуренції з урахуванням взаємодії між туристичними суб’єктами у формі обміну інформацією через співпрацю, спільну діяльність та спільне виробництво. З огляду на джерело зміни рівня конкуренції, її чинники згруповано у вигляді внутрішніх та зовнішніх важелів. Узагальненою мірою ефективності використання комплексу внутрішніх чинників є потенціал розвитку регіональних туристичних суб’єктів, який, у свою чергу, розглядається як результуючий внутрішній важіль обраної цінової політики таких суб’єктів. Мірою ефективності зовнішніх чинників є рівень інформаційної взаємодії суб’єктів зовнішнього середовища. В даному дослідженні пропонується доповнити модель просторової конкуренції Хотеллінга, яка вже включає до себе відцентрову силу (цінову конкуренцію), ще й доцентровими силами (зовнішніми чинниками). Показано, що рівноважні ціни і місця розташування туристичних суб’єктів визначаються уніфікацією та конкуренцією. Зокрема, рівновага може бути досягнута в широкому діапазоні від мінімальної до максимальної диференціації залежно від відносної сили зовнішнього ефекту (уніфікації) в порівнянні з внутрішнім ефектом (ціновою конкуренцією). Встановлено, що умова мінімальної диференціації виконується, якщо співпраця (тобто, доцентрова сила) стає переважаючим чинником.

Стаття написана українською мовою


Плець І. І.
Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємозв’язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу (c. 341 - 347)

Метою статті є побудова моделі оцінки і прогнозування внутрішнього державного боргу з урахуванням тенденцій та закономірностей його зовнішньої складової, а також обґрунтування доцільності конверсії зовнішнього державного боргу у внутрішній. У статті розкрито сутність теоретичної моделі оцінки і прогнозування внутрішнього державного боргу з урахуванням тенденцій та закономірностей його зовнішньої складової. Проаналізовано динаміку загального державного боргу України в період з 2007 по 2013 рік. Розглянуто структуру державного боргу України станом на 01.01.2014 року у розрізі валют погашення. Запропоновано методичний підхід до моделювання зв’язку між зовнішнім, внутрішнім державним боргом, сукупним випуском, бюджетним дефіцитом. Здійснено дослідження впливу величини бюджетного дефіциту, зовнішньої складової державного боргу на внутрішню заборгованість держави, що, на відміну від відомих, дає змогу визначити граничне значення внутрішнього боргу та вплив на нього показників ставки процента, темпу зміни валютного курсу, темпу зміни ВВП, списання зовнішнього боргу. Запропоновано модель визначення граничного рівня внутрішньої заборгованості залежно від «навантаження» на неї зовнішньої складової та сформульовано умови доцільності конверсії зовнішнього боргу у внутрішній.

Стаття написана українською мовою


Самойлік М. С.
Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей (c. 348 - 356)

Сучасна інтенсифікація темпів розвитку вітчизняної економіки сировинної орієнтації, що супроводжується збільшенням забруднення навколишнього середовища, неефективним використовуванням природно-ресурсного потенціалу, ініціює необхідність забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як основи збалансованого розвитку регіонів України. Тому у статті розроблено та науково обґрунтовано методологічні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні на основі багатоцільової оптимізації екологічних, економічних та технологічних характеристик і критеріїв даної системи з урахуванням регіональних особливостей, на основі чого сформовано алгоритм прийняття рішень щодо забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні. З метою обґрунтування ефективності інвестування засобів у природоохоронні об'єкти, запропонований критерій оцінки ефективності функціонування системи управління ресурсно-екологічною безпекою регіону, що враховує вплив екологічних чинників, рівень впливу на довкілля, а також ринкові умови функціонування підприємств, залучених у дану сферу. Особливість даного критерію полягає в тому, що він повною мірою враховує вплив екологічних ризиків на економічні показники. Розроблена еколого-економічна модель забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні має множину допустимих рішень і, відповідно, пропонує вибір найкращого з них з урахуванням цільових функцій. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічної теорії та регіоналістики, екологічної економіки, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених із питань управління ресурсним потенціалом регіону. Отримані результати дослідження дозволили визначити напрями удосконалення системи екологічно безпечного розвитку регіонів України, орієнтованих на підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території, ресурсозбереження та ресурсозаміщення.

Стаття написана українською мовою


Скіцько В. І.
Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу (c. 357 - 362)

У статті розглянуто актуальну проблему оцінювання рівня логістичного сервісу підприємств. Показано, що незважаючи на досить велику кількість наукової та практичної літератури з цього питання, існує низка моментів, які потребують подальших досліджень та уточнень. Логістичний сервіс являє собою комплекс послуг, які надаються у процесі замовлення, покупки, поставки та сервісного обслуговування продукції підприємства. Існують різні методи оцінювання рівня логістичного сервісу за допомогою низки економіко-математичних методів і моделей, але мінливі умови ведення бізнесу вимагають їхнього вдосконалення або розробки нових. У роботі запропоновано комплексний показник оцінювання логістичного сервісу, що об’єднує його (логістичного сервісу) часткові показники та розраховується як згортка за сумарною ефективністю з лінійним пріоритетом цих показників. Розрахунок комплексного показника складається з таких кроків: визначення часткових показників і побудова ієрархічної структури комплексного показника; отримання даних за певний період для досліджуваної групи споживачів; нормалізація показників; побудова векторів вагових коефіцієнтів і розрахунок показників вищого рівня, в тому числі й комплексного. Показано, яким чином можна розрахувати вектор вагових коефіцієнтів у випадках, коли враховується думка тільки одного експерта та групи споживачів (чи експертів). Складність і тривалість розрахунків комплексного показника залежать від множини часткових показників, яка може формуватися підприємством. Запропонований комплексний показник дозволяє менеджменту підприємства отримати єдине число, яке відображає рівень логістичного сервісу та враховує низку його аспектів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2014

Голофаєва І. П.
Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнітивного підходу (c. 432 - 438)

У статті розглянуто сутність і основні фактори, які обумовлюють інфляційні процеси в Україні. Охарактеризовано наслідки впливу інфляції на макро- та мікроекономічні показники діяльності держави та суб’єктів господарювання. Побудовано когнітивну модель дослідження динаміки інфляційних процесів з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків між інфляцією та іншими макроекономічними показниками, зокрема валютним курсом, що дає змогу виявити пріоритетні напрями держави в майбутньому для зниження темпів зростання інфляції. Когнітивна модель є базою для розробки сценаріїв розвитку інфляційної ситуації, що дозволить на базі когнітивної моделі визначити можливі варіанти розвитку ситуації, шляхи та механізми впливу на ситуацію з метою досягнення бажаних результатів, уникнути небажаних наслідків, розробити комплекс заходів впливу на прогнозовану ситуацію. Пропоновані сценарії характеризуються вихідними даними, управлінським впливом і прогнозованим результатом. Отже, використання когнітивного підходу до моделювання інфляційних процесів сприятиме підвищенню ефективності результатів управління на всіх рівнях ієрархії, оскільки впровадження сучасних інформаційних технологій в управління фінансовими процесами держави забезпечить проведення відповідної антиінфляційної політики в досягненні поставлених цілей розвитку держави.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А.
Методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки (c. 439 - 454)

У статті визначено методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку у посткризовий період відновлення ділової активності та розширення потреби економічних суб’єктів у фінансовому забезпеченні. Визначено, що оцінка гнучкості фінансової системи у забезпеченні руху та трансформації фінансових ресурсів через фінансовий ринок базується на оцінці гнучкості як результуючої характеристики ефективної адаптації фінансового ринку до викликів економічного середовища, а також як буферного запасу або потенціалу адаптивної реакції. Як показники гнучкості ex-post використано тривалість, амплітуду, асиметрію, швидкість відновлення та розширення функціональної спроможності фінансового ринку. Оцінено інтегроване значення гнучкості фінансового ринку України до розширення фінансового забезпечення економіки за період 2008 – 2013 рр.

Стаття написана українською мовою


Малярець Л. М., Смолякова О. М.
Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства (c. 455 - 465)

Для вирішення проблем економічної стійкості підприємства доведена необхідність враховувати рівень взаємозв’язку між її елементами та складовими й аналізувати внутрішні причинно-наслідкові взаємозв’язки між показниками, що описуються кожну зі складових економічної стійкості: витратну, виробничу, фінансову, функціонування щодо життєвого циклу, стійкість на ринках товарному та засобів виробництва. Для проведення такого аналізу рекомендується використати багатовимірні статистичні методи, які дозволяють визначити взаємозв’язки між частковими показниками, між складовими, що дозволяє встановити рейтинг міжсистемного взаємозв’язку показників, а саме: факторний аналіз та канонічний аналіз. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення аналізу внутрішніх взаємозв’язків в економічній стійкості підприємства. Ці рекомендації передбачають таку послідовність етапів: визначення концептуального змісту економічної стійкості підприємства; формування систем часткових показників, що описують складові економічної стійкості; визначення внутрішніх латентних факторів у кожній складовій для виявлення тісних міжелементних взаємозв’язків; детальний економічний аналіз найбільш значущих показників; визначення внутрішніх міжсистемних взаємозв’язків між складовими економічної стійкості та рейтингування впливу показників; визначення найбільш значимих показників, що забезпечують тісні внутрішньосистемні взаємозв’язки для забезпечення економічної стійкості підприємства.

Стаття написана українською мовою


Пурський О. І., Гринюк Б. В., Мазоха Д. П.
Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі (c. 466 - 473)

У роботі на основі класичної моделі Селопа здійснено моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі для різних категорій територіальної урбанізації за двома каналами збуту товарів. Визначено характеристики основних каналів збуту товарів в електронній торгівлі – доставки за адресою проживання і доставки до найближчого пункту видачі. Проведено дослідження трансакційних витрат в залежності від відстані доставки і ваги товару. Визначено середню відстань доставки товару для різних категорій урбанізації. Як показники, що визначають середню відстань доставки товару в електронній торгівлі, запропоновано: число переглядів Інтернет-магазинів з метою купівлі товару, середня завантаженість кожного з каналів збуту товарів, число адрес покупців на маршруті доставки товарів, загальна дистанція маршрутів доставки. Досліджено залежність трансакційних витрат від числа адрес покупців на маршруті доставки. Показано, що трансакційні витрати покупців в електронній торгівлі можуть бути суттєво зменшені за рахунок оптимізації маршрутів доставки товарів, що створює додаткові переваги на конкурентному торговельному ринку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2015

Благун І. С., Ільчук П. Г.
Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств (c. 326 - 339)

Метою статті є перевірка гіпотези, що між рівнем інтернаціоналізації підприємств та їхніми фінансовими результатами діяльності існує тісний взаємозв’язок, а підвищення рівня інтернаціоналізації забезпечує підвищення фінансових результатів. Окремим завданням є побудова моделей регресії, які б з високою достовірністю описували такий взаємозв’язок для підприємств усіх секцій (розділів) економічної діяльності, які здійснюють експортні операції. У статті на основі кореляційно-регресійного аналізу досліджено існування взаємозв’язку між рівнем інтернаціоналізації та фінансовими результатами діяльності підприємств. За даними усіх публічних акціонерних товариств-експортерів, акції яких котируються на фондових біржах, на основі побудови багатофакторних моделей регресії підтверджено існування усіх типів такого взаємозв’язку. Для підприємств різних секцій (розділів) економічної діяльності побудовано достовірні моделі множинної регресії, які описують вплив рівня інтернаціоналізації на фінансові результати діяльності підприємств. Підтверджено гіпотезу в частині існування взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності підприємств та заперечено у частині прямо пропорційної залежності фінансових результатів від рівня інтернаціоналізації підприємств.

Стаття написана українською мовою


Доровський О. В.
Структурно-цільовий аналіз сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України (c. 340 - 348)

У статті розглянуто застосування структурно-цільового аналізу до реалізації сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України на основі когнітивного підходу та моделювання розвитку слабкоструктурованих ситуацій. Розглянуто сутність та особливості застосування когнітивного підходу. Доведена доцільність його використання при аналізі слабкоструктурованих систем і ситуацій. Розроблено логічну модель визначення стратегічного розвитку фармацевтичної галузі України. Побудовано когнітивну модель розвитку фармацевтичної галузі України. В результаті проведення структурно-цільового аналізу порівняно характеристики реалізації можливих сценаріїв розвитку галузі шляхом визначення спрямованості та ефективності впливу кожного з них на структуру вектора цілей розвитку фармацевтичної галузі України. На підставі проведеного аналізу доведено, що для загального розвитку фармацевтичної галузі України найбільш дієвим є комбінований сценарій, який має ґрунтуватися на виваженій державній інвестиційній політиці, створенні прийнятного бізнес-клімату в країні, заохоченні конкуренції серед виробників фармацевтичної продукції та державній підтримці розвитку галузі.

Стаття написана українською мовою


Захарченко П. В., Савушкін Д. І.
Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу (c. 349 - 355)

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з самих високоприбуткових сфер господарства. Україна має потужний курортно-рекреаційний потенціал, ефективне освоєння якого може принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідним є формування системної концепції розвитку таких систем, невід’ємною частиною яких виступають економічні трансформації. Мета статті полягає в розробці підходу до моделювання трансформаційного розвитку курортно-рекреаційних систем на основі трансформаційного циклу, який є основним механізмом таких перетворень. У результаті дослідження було обґрунтовано концептуальні засади системного дослідження розвитку економіки курортно-рекреаційних утворень як сукупності етапів трансформаційного циклу. Запропонований підхід, на відміну від інших альтернативних підходів, передбачає можливість розглядати розвиток економіки курортно-рекреаційних систем як взаємодію трансформаційних процесів. На цій основі побудовано модель економічного розвитку курортно-рекреаційних систем на основі трансформаційного циклу. Дослідження моделі демонструє різноманітну економічну динаміку, яка в кінцевому результаті приводить до суттєвого економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук Г. К.
Кластерна модель управління трудовими ресурсами (c. 356 - 360)

Метою статті є розробка кластерної моделі оцінки трудових ресурсів, яка б дозволила проводити класифікацію регіонів України в залежності від параметрів стану та потенціалу розвитку їх трудових ресурсів. Для визначення функції приналежності регіонального об’єкта до певного класу циклічного розвитку (передкриза, криза, післякриза, норма) обґрунтовано використання нечіткої модифікації стохастичного алгоритму Роббінса-Монро у просторі ортогональних функцій, які генеруються за допомогою рекурентного співвідношення Ерміта. Розроблена кластерна модель оцінки регіональних економічних об’єктів адаптована для визначення циклічного етапу розвитку регіонів України залежно від стану та потенціалу розвитку їх трудових ресурсів. Поверхні розподілу класів відокремлюють кожний клас від кожного, що значно підвищує класифікаційну точність моделі та зменшує область невизначеності класифікації. Врахування на кожному ітераційному кроці рівня визначеності еталонних об’єктів класів суттєво підвищує швидкість збіжності ітераційної процедури Роббінса-Монро. Розроблена кластерна модель дозволяє підвищити оперативність та якість регіонального управління за рахунок диференціації управлінських заходів та використання типових управлінських рішень щодо конкретного етапу розвитку трудових ресурсів, а саме: нормального, передкризового, кризового та післякризового етапів.

Стаття написана українською мовою


Мельников С. В.
Динамічне ціноутворення монополії з урахуванням ефекту довідкової ціни (c. 361 - 365)

Одним із важливих питань теорії і практики діяльності фірм є розробка оптимальної цінової стратегії. Традиційні маркетингові моделі розглядають споживача як раціонального агента, який приймає рішення, засновані на поточних цінах. Однак у динаміці при повторних покупках споживачі формують цінові очікування або довідкові ціни, які порівнюють із поточними цінами. Даний ефект отримав назву «ефект довідкової ціни». У роботі досліджується динамічне ціноутворення монополії з присутністю ефекту довідкової ціни. З цією метою побудовано модель монополії, яка продає продукт протягом T періодів. Розглянуто випадок, коли довідкові ціни формуються на основі цін минулого періоду. В цьому випадку рішення покупців щодо покупки залежать також від співвідношення минулих і поточних цін. У довгостроковому періоді монополія може мати різні критерії ефективності. У статті розглянуто два критерії ефективності: максимум прибутку в кожен період та максимум прибутку за увесь час. У ході дослідження знайдено дискретні та рівноважні рішення. Порівняльний аналіз прибутків монополії за двома критеріями дозволяє зробити наступні висновки. Порівняно із ситуацією відсутності довідкового ефекту оптимізація по глобальному критерію підвищує прибуток, а по локальному – знижує. Визначено, що при оптимізації по глобальному критерію у довгостроковому періоді довідковий ефект нівелюється.

Стаття написана англійською мовою


Олешко Т. І., Лещинський О. Л., Горбачова О. М.
Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів (c. 366 - 371)

Досліджуючи питання життєвого циклу аеропорту, автори вирішують питання побудови графової моделі живучості нечіткої мережі на прикладі мережі аеропортів. Для вирішення поставленого завдання вводиться нечіткий граф з непарною множиною вершин і парною множиною дуг. У результаті дослідження для введеного графа визначені кон’юнктурна міцність, маршрут, ступінь живучості. Обґрунтовано, що запропонований понятійний апарат дозволяє оцінювати систему аеропортів з точки зору здатності її об’єктів та зв’язків між ними протистояти впливам зовнішніх і внутрішніх економічних, соціально-політичних, екологічних інцидентів, зберігати і відновлювати об’єкти системи, які зазнали негативного впливу. Зроблений висновок про те, що економічна живучість системи аеропортів є тією характеристикою, яка дозволить оцінити ризик виникнення економічної нестабільності системи і загрозу банкрутства. Розглянуті характеристики можуть доповнити інструменти індикації і вимірювання економічної безпеки окремих аеропортів – об’єктів досліджуваної мережі, надаючи системі додаткові якісні характеристики.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю.
Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України (c. 372 - 381)

У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед комерційних банків України. Розглянута найбільш загальна регресійна модель в аналізі виживаності – модель пропорційних інтенсивностей Кокса, реалізована процедура Каплана-Мейера як описовий метод дослідження цензурованих даних оцінювання функції виживання, побудови таблиць часу життя та підгонки розподілу виживаності, що дозволяють порівнювати рівень виживаності у двох і більше групах. Запропонована модель аналізу виживаності комерційних банків на основі попарного порівняння груп банків з різним рівнем фінансової стійкості дозволить визначити фактори, які впливають на виживаність, а також порівняти виживаність між кількома групами, виділити найбільш впливові фактори у кожній з груп в умовах кризового становища, які приводять до банківських панік. У роботі пропонується реалізація моделі розповсюдження кризових ситуацій на основі швидких динамічних процесів для визначення природи і ознак банківської паніки, а також інструментів протидії цьому явищу. Зімітовано процес розповсюдження паніки, який відповідає реальному процесу, оскільки оцінено та враховано ефект синергії, характерний для взаємодії «заразливих осіб». Дана модель дозволяє провести моделювання панік на банківському ринку та оцінити його динамічність. Побудовані моделі можуть бути адаптовані для будь-яких груп банків, а також врахувати різні показники, в залежності від характеру та цілей аналізу, що дасть змогу банкам визначити найвпливовіші фактори виживаності та розповсюдження панік в умовах нестабільності, фінансової кризи, посилення конкуренції.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2015

Зіновчук В. В., Рудь В. В.
Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі (c. 258 - 264)

Проаналізовано види та форми вертикальної інтеграції, встановлено, що інтегровані об’єднання можуть приймати різні форми, зокрема, контрактну, кластерну, холдингову та корпоративну. Виявлено, що величина доданої вартості та форма інтеграції корелюють між собою найбільше, підтверджується вибрана в дисертаційному дослідженні методика класифікації підприємств м’ясопереробної галузі. Для ефективного управління доданою вартістю сільськогосподарські товаровиробники та м’ясопереробні підприємства мають базуватися на пошуку і застосуванні організаційних та економічних механізмів. Важливу роль відіграють процеси інтеграції, які забезпечують підвищення загальної ефективності виробництва. Інтеграція полягає в розширенні і поглибленні виробничо-технологічних зв’язків, спільному використанні ресурсів, об’єднанні капіталів, створенні сприятливих умов здійснення економічної діяльності підприємств тощо.

Стаття написана українською мовою


Школьник І. О., Бухтіарова А. Г.
Дослідження каузальності формування депозитних ресурсів фізичних осіб України (c. 265 - 272)

У статті досліджено взаємозв’язки та взаємозалежності між показниками обсягів депозитів фізичних осіб і депозитів фізичних осіб на душу населення та показниками, що характеризують соціально-економічний розвиток України та рівень розвитку банківської системи. Також до системи показників було віднесено рівень покриття в українській системі страхування вкладів. У результаті дослідження було виявлено, що на рівень депозитів (у тому числі на душу населення) мають вплив наступні показники: економічно активне населення; доходи населення (у тому числі на душу населення); витрати населення (у тому числі на душу населення); ВВП (у тому числі на душу населення). Крім того, на депозити фізичних осіб чинить вплив показник кількості населення, а на депозити на душу населення – показник активів банків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розширення переліку показників, що можуть характеризувати соціально-економічний розвиток, банківський сектор України та визначення їхнього впливу на обсяги залучених депозитів фізичних осіб. Подальші дослідження у даному напрямку можуть привести до зміни стратегії діяльності всього банківського сектору України.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2015

Гур’янова Л. С.
Моделі вибору інструментів забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів (c. 281 - 288)

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується загостренням протиріч, посиленням диспропорцій на регіональному рівні. Зростання нерівномірності розвитку регіонів, з одного боку, є об'єктивним наслідком спонтанних ринкових механізмів регіонального розвитку, а, з іншого – створює соціальну напруженість, призводить до вимушеної міграції населення, формування дисбалансів на ринку праці, загострює проблеми розвитку соціальної інфраструктури, знижує стійкість бюджетної системи. Сформовані тенденції свідчать про слабкість механізмів державного регулювання регіонального розвитку. Це викликає необхідність удосконалення моделей вибору ефективних інструментів забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів. У роботі пропонується комплекс моделей, який включає такі блоки: моделі оцінки дисбалансів регіонального розвитку; моделі виявлення сфер життєдіяльності регіонів – джерел формування дисбалансів; моделі оцінки ефектів реалізації інструментів управління збалансованістю регіонального розвитку; моделі вибору оптимального сценарію збалансованого соціально-економічного розвитку. Запропонований комплекс моделей дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо вибору інструментів згладжування міжрегіональної соціально-економічної диференціації, оцінити наслідки їх реалізації на економічний і соціальний розвиток регіонів.

Стаття написана російською мовою


Журавель К. В., Масалигіна В. В.
Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту (c. 289 - 300)

Мета статті полягає в удосконаленні методики оцінки ефективності управлінських рішень стосовно використання нерухомого майна залізничного транспорту, яка базується на науково обґрунтованій системі показників ефективності діяльності управляючої компанії та стану об’єкта нерухомості та адекватному методі «згортки» цих показників в інтегральний. У результаті дослідження запропоновано вдосконалення існуючої методики оцінки ефективності управлінських рішень за наступними напрямками: зміна способу формування інтегрального показника на науково обґрунтований і коректний; удосконалення системи показників ефективності управління нерухомістю за чотирма групами – складовими (управлінської та кадрової, фінансово-економічної, маркетингової, виробничої) з урахуванням принципів повноти, але не надлишковості; зміна способу вимірювання показників і, відповідно, їхніх меж на науково обґрунтовані та коректні. Використання даної методики дозволить обґрунтовано приймати рішення з передачі об’єктів залізничного транспорту в управління професійній управляючій компанії, обрати з декількох компаній найбільш ефективну саме для управління конкретним об’єктом (об’єктами) нерухомості залізничного транспорту. Обґрунтовано, що важливою складовою реформування залізничної галузі за ринкових умов є утворення ефективної системи управління нерухомим майном залізничного транспорту та розвиток професійної форми управління галузевою нерухомістю. Підвищення ефективності управління нерухомою власністю дозволяє отримувати найбільшу користь від використання кожного об’єкта нерухомості.

Стаття написана українською мовою


Ілляшенко О. В.
Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства (c. 301 - 308)

Система економічної безпеки підприємства не може функціонувати без механізму управління, який нівелює вплив негативних чинників і зменшує інтенсивність загроз стабільній діяльності підприємства. Однією з передумов дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства є результати оцінювання стану системи. В оцінюванні стану системи економічної безпеки підприємства використано основні параметри її функціонування за видами менеджменту (стратегічний, операційний, фінансовий, інноваційний, кадровий, маркетинговий). Для реалізації функціонального підходу до оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства розроблено економіко-математичну модель, опис створення якої надано у статті. Для уточнення категоріального результату моделі використано локальні оцінки вибраних видів менеджменту. Пропонована модель дозволяє оцінити збалансованість системи економічної безпеки підприємства, а також виявити її недосконалість у межах конкретної сфери управління.

Стаття написана українською мовою


Лук'яненко І. Г., Оліскевич М. О.
Моделювання нелінійної динаміки зареєстрованого рівня безробіття в Україні за допомогою порогових авторегресій (c. 309 - 316)

В умовах нестабільності економічного розвитку національної економіки аналіз ринку праці та прогнозування динаміки рівня зайнятості та безробіття є важливою складовою для забезпечення соціальної відповідальності та зменшення соціальних ризиків у суспільстві. Основною метою дослідження є емпіричний аналіз нелінійної динаміки зареєстрованого рівня безробіття в Україні в умовах підвищених ризиків та асиметричності інформації, а також розробка відповідного комплексу нелінійних порогових авторегресійних моделей. Методологія дослідження базується на методах економічної теорії та економіко-математичному інструментарії, зокрема використано економетричні методи аналізу нелінійних часових рядів з нетиповими функціями розподілу. В результаті емпіричного дослідження обґрунтовано застосування порогових авторегресійних моделей і оцінено низку нелінійних економетричних специфікацій, які дають змогу пояснити асиметричну динаміку безробіття. Одержана внаслідок економетричного аналізу порогова функція й оцінене на основі реальної інформації значення порогового параметра визначають розгалуження TAR-моделі на два різні режими поведінки, які по-різному характеризують динамічний перебіг зростання та зниження безробіття і дають змогу в короткостроковому періоді передбачати фази спаду та підвищення зайнятості. Використання розроблених нелінійних економетричних моделей динаміки зареєстрованого рівня безробіття доповнює дослідження характерних властивостей, які притаманні сектору праці в Україні, та дозволяє більш точно прогнозувати наслідки державних заходів у цій сфері. Встановлений нелінійний характер динаміки рівня безробіття засвідчує невальрасівські властивості ринку праці в Україні та виявляє його нерівномірну й асиметричну циклічну поведінку.

Стаття написана англійською мовою


Пілько А. Д.
Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом (c. 317 - 321)

Метою статті є висвітлення основних результатів проведеної оцінки існуючих підходів до аналізу та моделювання процесів управління державною борговою стратегією і державним боргом, а також окреслення перспективних напрямів застосування прикладних методик системного аналізу й економіко-математичного інструментарію для оцінки та аналізу ефективності формування та реалізації стратегії управління державним боргом. Доведено пріоритетність проведення прикладних досліджень формування та оптимізації механізму управління саме борговою стратегією держави, а не тактикою управління державним боргом із застосуванням методик системного аналізу та можливостей економіко-математичного моделювання. Ідентифіковано актуальні та перспективні задачі системного аналізу управління державною борговою стратегією. Як результуючі індикатори ефективності державних запозичень рекомендовано використовувати показники економічної та соціальної безпеки держави та її регіонів. Запропоновано підхід до визначення порогових рівнів економічної та соціальної безпеки з урахуванням показника частки державного боргу на душу населення у валовому національному продукті та валовому регіональному продукті на душу населення на основі побудови та аналізу дискримінантних моделей.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В.
Прогнозування кількості абітурієнтів ВНЗ залежно від демографічних змін і привабливості вищої освіти (c. 322 - 335)

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до оцінки і прогнозування чисельності абітурієнтів ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації в умовах мінливої демографічної ситуації та падіння рівня привабливості вищої освіти, що спрямовано на підвищення як ефективності наданих освітніх послуг, так і престижності випускників ВНЗ на ринку праці. Аналіз літературних джерел з проблеми прогнозування чисельності майбутніх абітурієнтів ВНЗ показав, що дане питання розглядається з позицій трьох ринків: ринку освітніх послуг, ринку праці та ринку вподобань населення щодо вищої освіти. В результаті дослідження було розроблено методичний підхід до прогнозування чисельності потенційних абітурієнтів ВНЗ, який базується на результатах аналізу демографічної ситуації в країні та оцінці розвитку ринку освітніх послуг. В результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що доцільно прогнозувати чисельність абітурієнтів ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з урахуванням виявлених тенденцій у народжуваності населення і фактору привабливості вищої освіти. На основі цього було сформовано технологію оцінки попиту на послуги ВНЗ і розроблено правила розпізнавання та оцінки прогнозної ситуації. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є прогнозування потреби у фахівцях з вищою освітою за видами економічної діяльності та формування на цій основі кількості виділених бюджетних місць.

Стаття написана російською мовою


Семенова В. Г.
Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (c. 336 - 341)

Світові тенденції, спрямовані на все більше застосування об'єктів інтелектуальної власності в діяльності підприємств, потребують активізації процесів управління інтелектуальною власністю на підприємствах в Україні. Формування ефективної системи управління інтелектуальною власністю стає нагальною проблемою для багатьох вітчизняних підприємств. Дієвість системи управління інтелектуальною власністю напряму залежить від наявності системи відповідного контролю та оцінювання її складових. Вчасно проведений аналіз дозволить застосувати превентивні дії та розробити систему заходів, спрямованих на ліквідацію недоліків у зазначеній сфері діяльності. Ключового значення набуває визначення методів оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю. Метою статті є обґрунтування вибору економіко-математичного методу для оцінювання ефективності складових управління інтелектуальною власністю підприємств і можливості його застосування на практиці. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: обґрунтування вибору економіко-математичного методу для оцінювання ефективності складових управління інтелектуальною власністю; розгляд основних етапів оцінювання на прикладі промислових підприємств. У статті обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів (багатовимірних методів) оцінювання кількісних складових системи управління інтелектуальною власністю (економічної, інноваційної та кадрової складових). На прикладі кабельних підприємств досліджено основні етапи оцінювання ефективності складових управління за допомогою таксономічного аналізу (на основі класичного алгоритму). Отримані результати дозволили ранжувати підприємства кабельної промисловості в межах тієї чи іншої складової та виокремити підприємства-лідери та підприємства-аутсайдери.

Стаття написана українською мовою


Сисоєв В. В.
Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави (c. 342 - 351)

Логістична сутність процесу постачання сил сектора безпеки і оборони держави в умовах ринкової економіки зумовлює використання механізму логістичного управління, який забезпечує формування логістичних потоків, систем і ланцюгів шляхом системної інтеграції та просторово-часового збалансування потокових процесів за рахунок глобальної оптимізації ресурсів єдиної системи матеріально-технічного забезпечення. Розроблена концепція моделювання ґрунтується на системі концептуальних положень, що відображають характерні властивості логістичного управління постачанням, принципи та мету його моделювання, характеризують різноманіття підходів і методів моделювання архітектури єдиної системи матеріально-технічного забезпечення та управління логістичними процесами у сфері постачання з урахуванням їх потокового характеру та взаємодії. Запропонована система багаторівневого моделювання, яка поєднує в цілісному багатоетапному процесі дослідження та вдосконалення логістичного управління постачанням концептуальні, структурні, функціональні та оціночні моделі, що спрямовані на вирішення завдань логістичного управління. Визначено комплекс моделей, що забезпечують відображення основних параметрів і характеристик єдиної системи матеріально-технічного забезпечення та процесу постачання з урахуванням взаємозв’язків їх складових і ключових факторів впливу, пізнання їх суті, організації та функціонування, пошук ефективних рішень та досягнення цілей логістичного управління щодо підтримання максимально можливих рівнів спроможності організаційних утворень сил сектору безпеки і оборони держави виконувати завдання за призначенням за рахунок мінімізації логістичних витрат та підвищення якості обслуговування споживачів в заданих умовах функціонування єдиної системи матеріально-технічного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Скіцько В. І., Ігнатова Ю. В.
Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції (c. 352 - 358)

У статті розглянуто основні аспекти повернення товарів до Інтернет-магазину. Подано короткий огляд причин і можливих механізмів повернення товару. Детально розглянуто логістичні процеси повернення товарів і проаналізовано основні математичні моделі, які можуть бути використані для їх моделювання. Запропоновано модель прогнозного оцінювання обсягів повернутого товару через наявність браку чи з інших причин. Застосування інструментарію побудови карт якості продукції, а саме – кривої операційних характеристик, дало змогу здійснити не тільки прогнозне оцінювання повернень, але й при відповідних рівнях ризику врахувати якісну складову повернень. З метою моделювання логістичних процесів повернення товарів до Інтернет-магазину також було запропоновано модель однопотокової відкритої мережі масового обслуговування з пуассонівським вхідним потоком на основі класичного інструментарію одиничних систем масового обслуговування у тандемі (мережа Джексона). Керування деякими параметрами зазначеної мережі дало змогу оптимізувати роботу Інтернет-магазину на етапах оброблення повернень і здійснити прогноз щодо обсягів знаходження повернутих товарів на кожному етапі їх обробки Інтернет-магазином. Створення керованих мереж масового обслуговування на зразок описаної в даній статті дозволить охопити логістичні процеси всього Інтернет-магазину і оптимізувати його роботу за вибраними параметрами.

Стаття написана українською мовою


Ястребова Г. С., Заруба Є. П.
Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України (c. 359 - 367)

У роботі обґрунтовано актуальність моделювання розподілу трудових ресурсів у контексті збільшення конкурентних переваг економіки України на світових ринках і зменшення дефіциту бюджету; проаналізовано сучасний стан і досліджено існуючі моделі управління трудовими ресурсами. Запропоновано балансові, економетричні та імітаційні методи щодо моделювання розподілу трудових ресурсів. Досліджено розподіл трудових ресурсів за галузями народного господарства на базі побудови моделей міжгалузевого балансу за даними економіки України. Побудовано модель Хольта, що дозволило спрогнозувати розвиток трудових ресурсів і виявити перспективні галузі щодо перерозподілу праці. На базі концепції системної динаміки розроблено імітаційну модель розподілу трудових ресурсів і формування легального й тіньового ВВП. За допомогою імітаційних експериментів було підтверджено гіпотезу щодо можливості поліпшення ефективності виробництва та зниження частки тіньової економіки за рахунок перерозподілу трудових ресурсів із нематеріального сектору до реального. Запропоновано перспективні напрями розвитку вітчизняної економіки та основні заходи щодо запобігання подальшої тінізації економіки.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2015

Гвоздицький В. С., Клебанова Т. С.
Нейро-нечітке моделювання фінансових криз у корпоративних системах (c. 302 - 308)

Стаття присвячена розробці комплексу моделей оцінки загрози формування фінансових криз у корпоративних системах сільськогосподарської галузі України. Запропоновано концептуальний підхід до розробки й реалізації подібних економіко-математичних моделей. Побудовані моделі оцінки схильності фінансово-промислової групи та дочірніх підприємств корпорації до банкрутства методом нейронних нечітких мереж. Побудована модель оцінки впливу фінансової кризи на дочірньому підприємстві на фінансовий стан корпорації у цілому. Зроблені висновки щодо поточного стану корпорації «Бісквіт-Шоколад» та п’яти її дочірніх підприємств. Запропонований метод «гусениця» для побудови моделей прогнозування майбутніх значень показників підприємств корпоративної системи. Запропоновані рекомендації щодо впровадження антикризових заходів у корпорації.

Стаття написана українською мовою


Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В.
Науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування (c. 309 - 319)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, що дозволить сформувати комплекс обґрунтованих управлінських рішень у напрямку забезпечення належного рівня фінансової безпеки за певної стратегії та слугуватиме інструментом підвищення якості прийнятих стратегічних альтернатив розвитку на основі невипадкового вибору найбільш суттєвих управлінських заходів, що адекватні поточній ситуації та з урахуванням прогнозних станів на майбутнє. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, який базується на комплексній дуальній оцінці: ранжуванні стратегічних альтернатив методом багатокритеріального вибору на основі адитивної згортки для кожної визначеної стратегії і кожного з напрямів фінансово-економічної діяльності з одного боку та оцінці ефективності стратегічних заходів управління фінансовою з використанням методології теорії корисності – з іншого. Визначено, що обґрунтованість вибору стратегічних рішень забезпечення фінансової безпеки базується на синтезі загальноукраїнської практики реалізації можливих альтернатив із внутрішніми можливостями підприємства (наявним потенціалом), вираженими у вигляді переваг керівництва. Побудовано та наведено графічну інтерпретацію функцій приналежності обчислених нечітких очікуваних корисностей стратегічних альтернатив для ПАТ «Смілянський електромеханічний завод».

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2016

Бріль М. С.
Моніторинг макроекономічних показників на основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави (c. 264 - 273)

Пропоновано застосування сучасного інструментарію моніторингу макроекономічних показників та дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави на основі інструментарію фазового та коінтеграційного аналізу, що дозволяє отримати комплексну інтегративну оцінку та провести аналіз стійкості макроекономічної динаміки України в умовах посилення глобалізаційних трансформацій у динаміці територіального розвитку, які відбуваються в умовах світових кризових процесів і посилення нелінійних взаємозв'язків ы процесів, що в них протікають. Отже, це вимагає вдосконалення інструментарію управління на всіх рівнях ієрархії та якісної оцінки макроекономічних індикаторів, динаміки їх поведінки та причинно-наслідкових зв'язків. Впровадження інструментарію дослідження динаміки взаємодії основних макроекономічних індикаторів на основі пропонованої методики моніторингу нестаціонарних динамічних процесів дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток економіки держави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним асинхронним взаємозв'язком основних макроекономічних індикаторів, що характеризують реальний стан соціально-економічної системи в поточний період та отримати адекватні прогнози розвитку ситуацій у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Дідик А. М.
Особливості оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства з використанням методу аналізування ієрархій (c. 274 - 281)

Метою статті є обґрунтування положень із оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства із використанням методу аналізування ієрархій для ідентифікування вихідної податкової позиції суб’єкта підприємницької діяльності та рівня «розриву» між фактичним станом його податкової системи та можливостями зовнішнього податкового середовища. Доведено фрагментарність напрацювань у цій сфері, що пояснюється насамперед новизною об’єкта дослідження. Наведено аргументи на користь доцільності використання методу аналізування ієрархій для вирішення окресленого у роботі завдання оцінювання рівня податкової конкурентоспроможності підприємства. Подано узагальнену послідовність оцінювання такої конкурентоспроможності, що передбачає реалізацію низки етапів: формування експертної групи та організування її роботи; постановку проблеми та її структурування у формі ієрархії; діагностування податкової системи підприємства за визначеними параметрами; ідентифікування можливостей зовнішнього податкового середовища; порівняння наявної податкової системи підприємства із можливостями зовнішнього податкового середовища шляхом побудови матриць попарних порівнянь; визначення власних векторів та їхніх нормованих оцінок для кожної матриці попарних порівнянь із метою отримання векторів пріоритетів; оцінювання узгодженості матриць попарних порівнянь; побудову узагальненого вектора пріоритетів; формування висновків і рекомендацій. Наведено детальну характеристику кожного з цих етапів. Розглянуто прикладне застосування положень із оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємств на прикладі ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Зроблено висновок, що рівень його податкової конкурентоспроможності суттєво нижчий за можливості зовнішнього податкового середовища (узагальнено на 34,6 %). Це притому, що за окремими параметрами конкурентоспроможності завод «недовикористовував» біля 40 % ринкових можливостей.

Стаття написана українською мовою


Фролов С. М., Савицька О. І.
Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу (c. 282 - 288)

Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між складовими зовнішньоторговельного обороту регіону та показниками, які характеризують економічний стан області, країни та світу. Було сформовано 3 групи показників, що можуть мати вплив на експортно-імпортну діяльність області за ступенем охопленого рівня впливу: рівень регіону, країни та світовий рівень. Усі обрані показники перевірено на каузальність за тестом Грейнджера. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що на експорт товарів Сумської області має безпосередній вплив обсяг реалізації промислової продукції, темп інфляції України та світова ціна на пшеницю. На експорт послуг впливають обсяги наданих кредитів, доходи населення в розрахунку на 1 особу, світові ціни на кукурудзу та пшеницю. Каузальність також встановлено між імпортом товарів Сумської області та показниками наданих кредитів, оборотом роздрібної торгівлі та оптовим товарооборотом підприємств. Що стосується імпорту послуг, то вплив зафіксований з боку офіційного курсу гривні до долара США та індексу цін виробників промислової продукції. Перспективою подальших досліджень у обраному напрямі є розширення складу показників, що характеризують економічну діяльність регіону, країни та світу. Подальші дослідження можуть сприяти нарощенню експортно-імпортного потенціалу регіону.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2016

Сергієнко О. А., Голофаєва І. П., Татар М. С.
Теорія катастроф як концептуально-методологічна основа оцінки нестійкості розвитку соціально-економічних систем (c. 184 - 193)

Запропоновано концептуальний підхід до дослідження нестійкості основних індикаторів соціально-економічного розвитку економіки України, що спрямований на вирішення завдань оцінки, аналізу та прогнозування стану територіальних систем і передбачає реалізацію трьох основних етапів: оцінку динаміки соціально-економічних індикаторів територіального розвитку і ступеня їх взаємозв'язку; побудову моделей катастроф динаміки соціально-економічних індикаторів територіального розвитку; аналіз нестійкості розвитку соціально-економічних систем. Проведено дослідження динаміки розвитку економіки України за найбільш значущими макроекономічними індикаторами, які характеризують стан процесів промислового виробництва, будівництва, зайнятості населення та демографічних процесів; виявлено нестійкість і нелінійність їхніх взаємозв'язків, можливість біфуркацій та високу ймовірність катастроф за такими напрямками дослідження: залежність ВВП від обсягу будівельних робіт, що дає можливість визначити наявність будівельної кризи в економіці; залежність ВВП від рівня міграції і природного приросту населення України, що являє собою об'єктивну інформацію про наявність демографічної кризи в державі. Отримані аналітичні результати можуть бути покладені в основу концепції трансформації регіональної політики, реалізації інвестиційно-стратегічних програм, орієнтованих на стимулювання інвестування прогресивних структурних зрушень у регіонально-територіальному ракурсі і антикризового управління.

Стаття написана англійською мовою


Стрижиченко К. А.
Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій (c. 194 - 199)

Досліджено циклічності розвитку економіки Україні за роки її незалежності в умовах її політико-правових трансформацій. На підставі аналізу світових досліджень виявлено проблему впливу політичних трансформацій на соціально-економічний розвиток держави. Розроблено методичний підхід до дослідження еволюційного розвитку економіки України в умовах Європейської інтеграції, що містить три основні блоки: блок 1 – дослідження розвитку правового поля України; блок 2 – дослідження політичного курсу розвитку України та орієнтації її економічної системи; блок 3 – аналіз еволюційного розвитку економіки України та визначення її циклічного характеру. В рамках розробленого підходу використано вейвлет-моделі, спектральний аналіз – Фур’є-розкладання. Висунуто три гіпотези: гіпотеза 1 – про існування короткострокових 5-річних циклів еволюційного розвитку економіки; гіпотеза 2 – про існування довгострокового циклу довжиною у 25 років, який обумовлюється політико-правовими процесами в суспільстві; гіпотеза 3 – про існування коінтеграційних зв’язків між еволюційним розвитком економіки України та ЄС. На підставі сучасного розвитку політичних трансформацій визначено етапи правового середовища розвитку України та співставлення цих етапів зі специфікою її економічного розвитку. Аналіз економічної системи України та її політичного курсу дозволив визначити вектор розвитку економіки України. За допомогою вейвлет-розкладання визначено апроксимуючі (тренд) та деталізуючі (циклічні) складові розвитку економіки України. Використання аналізу Фур’є до деталізуючих складових дозволило виділити 5-річні цикли в економіці України, що довело першу гіпотезу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2016

Іванченко Г. Ф., Далайін Б. О. А.
Синергетична когерентність біфуркаційних еволюційних процесів злиття та поглинання підприємств (c. 293 - 299)

Метою статті є розробка інформаційного інструментарію економіко-математичного моделювання динаміки еволюційних процесів трофічних відносин популяцій підприємств, що дозволило провести фазовий і біфуркаційний аналіз можливих динамічних режимів еволюції популяцій, визначити механізми впливу зовнішнього середовища і внутрішньої структури системи, виявити закономірності та межі стійкості процесів M & A. У роботі проведено аналіз основних положень еволюційної концепції розвитку популяції підприємств як економічної системи, розглянуто положення еволюційної концепції розвитку систем популяцій, досліджено основи методів еволюційного моделювання, що дозволяють аналізувати функціонування популяцій підприємств в умовах індивідуальності стратегії поведінки кожного підприємства. Визначено основні принципи синергії еволюції життєвого циклу популяцій підприємств. Запропоновано еволюційний підхід до оцінки синергетичного ефекту M & A. Застосовано еволюційне моделювання сценаріїв розвитку самоорганізації популяцій підприємств молочної промисловості за допомогою поєднання статистичних і експертних даних, сформовано модельну популяцію фірм, що відображає поведінкові і ресурсно-технологічні характеристики досліджуваної в роботі реальної популяції виробничих підприємств, які формують вхідні потоки речовини, енергії та інформації для молочної промисловості, що дозволяє об'єднати відображення основних можливих варіантів зовнішніх умов функціонування популяції і її внутрішньої структури.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Кіс В. В.
Постановка та вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону (c. 300 - 306)

Метою статті є висвітлення результатів проведеного аналізу наявних підходів до оцінювання та аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону в розрізі його територіальних систем. Сформульовано власні методичні рекомендації до проведення оцінки й аналізу інвестиційної безпеки регіону з окресленням перспективних напрямів їхнього розвитку. Розроблено власний науково-методичний підхід до проведення аналізу інвестиційного клімату й інвестиційної безпеки регіону в розрізі територіальних систем і видів економічної діяльності. Ідентифіковано чинники, котрі визначають ефективність використання інвестиційного клімату територіальних систем регіону, а також зв’язки між показниками інвестиційної діяльності та параметрами соціально-економічного розвитку регіону. Обґрунтовано доцільність застосування методів багатомірного статистичного аналізу та дискримінантного аналізу в процесі вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної безпеки регіону.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Савчук Н. В.
Визначення порогових рівнів економічної безпеки територіальних систем регіону на основі моделей дискримінантного аналізу та методу евклідової відстані (c. 307 - 313)

Метою статті є висвітлення результатів проведеного аналізу наявних підходів до постановки та вирішення задачі оцінювання рівня економічної безпеки регіону в розрізі його територіальних систем, а також розробки власного наукового-методичного підходу до проведення оцінки рівня економічної безпеки територіальних систем регіону та моделювання його порогових значень на основі дискримінантного аналізу й евклідової відстані. З урахуванням наявної статистичної інформації, спираючись на результати власних попередніх досліджень проблематики управління економічною безпекою, розраховано значення інтегрального показника економічної безпеки для територіальних систем регіону, а також індексу соціального напруження в територіальних системах регіону, котрі і стали вихідною базою для побудови дискримінантних моделей визначення порогових рівнів безпеки. Аналіз результатів, отриманих після застосування дискримінантних моделей, а також моделей, розрахованих на основі аналізу зваженої евклідової відстані, показав, що вони є співставними і взаємодоповнюючими, тобто пропоновані методики є такими, які можна успішно застосовувати у практиці формування стратегій і цільових програм регіонального розвитку.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В., Касян С. Я.
Моделювання логістики й узгодження темпу виробництва товарів із темпом реалізації (c. 314 - 320)

Економічним завданням сучасного високотехнологічного підприємства є оптимальне розширення власної ринкової ніші та приведення виробничих потужностей відповідно до поточного попиту на продукцію. Важливу роль у цьому зв'язку мають питання оптимальної організації логістики підприємства, маркетингові дослідження поточного попиту й ефективна рекламна компанія, мета якої – максимально використовувати наявні виробничі потужності та створити умови для розвитку й, зокрема, для нарощування виробничих потужностей. Мета статті – розробка економіко-математичної моделі виробничої діяльності підприємства з урахуванням логістики й ринкового попиту; застосування розробленої моделі для узгодження темпу виробництва товару повсякденного попиту з темпом їх реалізації. Проаналізовано два варіанти схем логістики підприємства. Досліджено вплив рекламної компанії на розширення ринкової ніші підприємства. Розроблено модель, що дозволяє детально досліджувати вплив ринкової кон'юнктури на темп продажів. Цю модель доцільно застосовувати з метою комплексного узгодження темпу виробництва товару повсякденного попиту з динамікою потоків реалізації товарів і послуг.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2016

Вітлінський В. В., Скіцько В. І.
Концептуальні аспекти моделювання логістичного ризику інформаційно-мережної економіки з використанням інструментарію природних обчислень (c. 231 - 237)

Інформаційно-комунікаційні засоби та технології дедалі більше змінюють повсякденне життя людей і бізнес-процеси в господарській діяльності, насамперед у сфері логістики. Зокрема, інноваційний характер таких змін зумовлює виникнення нових логістичних ризиків, зміну сутності існуючих і т.п., що потрібно враховувати при управлінні логістичними системами різного рівня. Окрім того, для сьогодення дедалі актуальною стає проблема Великих Даних, які, з одного боку, здатні підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень, з іншого – вони (Великі Дані) вимагають сучасного інструментарію їх здобуття, обробки й аналізу. Таким інструментарієм можуть бути методи та моделі природних обчислень. У роботі коротко розглянуті основи мурашиних і бджолиних алгоритмів, методу рою часток, штучної імунної системи, окреслені можливості їх використання у моделюванні різних видів логістичного ризику, для умовного прикладу наведено формалізацію задачі моделювання логістичного ризику з використанням штучної імунної системи.

Стаття написана українською мовою


Діленко В. О., Гуляєва Н. А.
Деякі підходи до врахування та аналізу впливу науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання Харрода-Домара (c. 238 - 243)

У статті запропоновано способи врахування автономного й індукованого науково-технічного прогресу в моделі економічної динаміки Харрода-Домара, які полягають у визначенні коефіцієнта капіталомісткості приросту доходу цієї моделі у вигляді спеціальних функцій часу. В рамках отриманого варіанта моделі Харрода-Домара на умовних даних виконано чисельне дослідження деяких аспектів впливу параметрів науково-технічного прогресу та вихідного стану модельованої економіки на особливості формування відповідних траєкторій її динаміки. Сформульовано найпростішу економіко-математичну задачу визначення оптимального розміру інвестицій в реалізацію індукованого НТП і проведено змістовну інтерпретацію знайденого рішення. Можливі напрямки розвитку отриманих результатів можуть бути пов'язані з побудовою та аналізом на основі запропонованої модифікації моделі Харрода-Домара математичних моделей оптимального економічного зростання з урахуванням індукованого НТП, а також в перспективі з використанням цих результатів для вдосконалення динамічних моделей леонтійовському типу в плані врахування в цих моделях інноваційних процесів (науково-технічного прогресу різного виду).

Стаття написана російською мовою


Дмитришин Л. І., Бринзей Б. С.
Просторово-структурний аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва в регіонах України (c. 244 - 253)

Метою статті є здійснення просторово-структурного аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва в регіонах України. Запропоновано методику аналізу використання ресурсів на основі коефіцієнтів еластичності. Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва важливо знати, який із ресурсів – матеріальний, трудовий, екологічний чи організаційно-технічний – використовується найменш ефективно, для того щоб з’ясувати причини подальшого зниження ефективності виробництва в цілому. Для порівняння ефективності використання окремих складових ефективності між собою запропоновано застосовувати не звичайні параметри рівняння регресії, знайдені для абсолютних значень показників, а коефіцієнти еластичності, які пов’язують зміну факторів-показників і результативного показника у відсотках до їх середніх значень. Таким чином, може бути оцінена чутливість результативного показника до зміни показників-факторів. Враховуючи особливості побудови моделей складових ефективності, зроблено припущення, що функція загальної залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від її складових є лінійною. Аналіз коефіцієнтів еластичності загальної ефективності за її складовими показав низький рівень їх впливу на загальну ефективність сільськогосподарського виробництва регіонів. Для розуміння такої ситуації досліджено, як впливають показники на кожну зі складових ефективності. З цією метою побудовано комплекс моделей складових ефективності для кожного регіону України. Проведений просторово-структурний аналіз ефективності на основі використання коефіцієнтів еластичності, кожен регіон має свої особливості розвитку сільського господарства, а отже, і свої детермінанти впливу на його ефективність.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Раціональний вибір інвестиційного проекту в разі інтервальних оцінок початкових параметрів (c. 254 - 260)

Статтю присвячено розвитку інструментарію для підтримки прийняття рішення стосовно проблеми вибору найкращого інвестиційного проекту в ситуації, коли початкові кількісні параметри розглядуваних інвестиційних альтернатив описуються інтервальними оцінками. В частині врахування фактора ризику, зумовленого інтервальною невизначеністю вихідних даних, дослідження обмежено компонентом (аспектом) міри ризику як ступеня можливості невідповідності результуючого економічного показника (критерію) його нормативному рівню (нормативу). Важлива гіпотеза, на якій ґрунтується пропонована в роботі формалізація порушеної проблеми, полягає у наявності – для деяких або всіх проектів, з яких здійснюється вибір, – ризику неокупності за показником чистої теперішньої вартості. З опорою на відповідні напрацювання в межах нечітко-множинної методології та інтервального аналізу було сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів для інтервальної постановки задачі. При цьому припускається, що показники економічної привабливості (ефективності) порівнюваних напрямів реального інвестування описуються або інтервальними оцінками, або ж функціями розподілу ступенів можливості. На умовному розрахунковому прикладі було здійснено апробацію запропонованої моделі, яка продемонструвала її практичну спроможність.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко І. Ю.
Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС (c. 261 - 272)

У статті наведено результати сценарного моделювання науково-інноваційного розвитку України для визначення доцільних методів його управління в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС. Показано, що найкращим сценарієм, який у довгостроковому періоді забезпечує значне зростання результатів науково-технічного розвитку, є сценарій збільшення рівня витрат на НДДКР до цільового рівня ЄС у 4 % ВВП. Але цей сценарій є малоймовірним. Встановлено, що оптимальним можна вважати рівень витрат у 2,5 % ВВП, який може бути реалізований у середньостроковій перспективі; при цьому підвищення рівня витрат до 1,7–2 % ВВП дає певні результати, але не створює достатніх ресурсів для довгострокового розвитку. Доведено, що аби досягти значних результатів науково-технічного розвитку, збільшення витрат на дослідження та розробки має супроводжуватися розвитком кластерів, підвищенням рівня захисту інвесторів, забезпеченням розвитку високотехнологічних виробництв та зайнятості на таких виробництвах, а також полегшенням доступу до ІКТ. Встановлено, що необхідною умовою ефективного науково-технічного розвитку є стимулювання зацікавленості населення в отриманні якісної професійної освіти, у тому числі через заохочення з боку роботодавців.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Оборська І. С.
Системна та несистемна корупція в освіті: ігрова модель (c. 273 - 278)

Метою статті є аналіз діючих корупційних механізмів у вищій освіті, їх вплив на показник якості та надання рекомендацій щодо їх подолання. Запропоновано ігрові методи для аналізу корумпованої взаємодії у процесі отримання освіти. Визначено дві категорії викладачів-хабарників: хабарники-професіонали та хабарники-аматори. Підкреслено, що існування професіоналів можливо тільки в умовах системної корупції, коли частка ризиків перекладається на адміністрацію вишу. Діяльність аматорів проаналізовано за допомогою ігрових методів. Побудовано платіжну матрицю студента та викладача, причому остання включає ймовірність можливість виявлення та покарання корупційних дій. Показано, що в сучасних умовах існує сідлова точка, коли як студент, так і викладач використовують протиправні стратегії. Перехід до змішаних стратегій можливий тільки у випадку суттєвого зростання ймовірності виявлення корупційних дій з боку викладача або зростання розміру покарання. Суттєве покращення ситуації можливе у випадку, коли у населення країни зміняться погляди на ефективність знань як джерела людського капіталу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2017

Козик В. В., Селюченко Н. Є., Масюк В. М.
Розроблення моделі кількісного оцінювання ризиків і виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством (c. 404 - 412)

Метою статті є розроблення моделі для кількісного оцінювання ризиків антикризового управління машинобудівним підприємством. Кількісна оцінка дасть можливість виділяти серед ризиків загрози, під якими запропоновано розуміти ризики катастрофічного рівня. Для оцінювання інтегрального ризику антикризового управління підприємством використано процесний підхід із виділенням процесу антикризової управлінської діяльності та процесу реалізації антикризової програми. У межах цих процесів виділено види діяльності, для кожного з яких ідентифіковано ризики та визначено їхні чинники. Побудовано нечітку ієрархічну модель із такими елементами: термінальні вершини – індикатори (чинники) ризиків; нетермінальні вершини – окремі ризики, характерні для процесів, та ризики кожного процесу загалом; корінь дерева – інтегральний ризик антикризового управління. Обґрунтовано доцільність побудови ієрархічної нечіткої моделі, в якій виведення формуються для проміжних змінних. На основі власних досліджень і з урахуванням думки експертів визначено параметри трапецієвидних функцій належності для оцінювання індикаторів і ризиків. Сформовано нечіткі бази знань про співвідношення з використанням алгоритму Мамдані. Оцінено адекватність моделі на основі навчаючої вибірки. Побудована нечітка модель дає можливість отримувати оцінки ризиків на основі заданих значень індикаторів, забезпечуючи таким чином ще й проведення аналізу чутливості ризиків до різних чинників. Вона легко налаштовується на інші умови та види економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Оцінювання чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в ситуації нечітких початкових даних (c. 413 - 420)

В статті досліджено проблему оцінювання показника чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в межах методології на основі теорії нечітких множин у ситуації, коли вихідні дані описуються нечіткими оцінками. В загальному випадку нечітко-множинне оцінювання зазначеного показника, за умови дискретно-інтервального за рівнями належності представлення початкових параметрів, зводиться до сукупності однотипних оптимізаційних задач. Нерідко, залежно від характеристик нечітких оцінок грошових потоків розглядуваного інвестиційного проекту, розв’язки частини цих задач можуть бути знайдені безпосередньо, на основі відповідних аналітичних виразів, інші ж задачі передбачають звернення до спеціальних методів оптимізації. В роботі було здійснено спробу розвитку аналітичної складової нечітко-множинного моделювання показника чистої теперішньої вартості. Спочатку було розглянуто загальний пошуково-оптимізаційний підхід, який дозволяє забезпечити наперед заданий ступінь точності, а також метод наближеного знаходження нечіткої оцінки чистої теперішньої вартості на основі аналітичних співвідношень, авторами якого є Чуй-Юй Ч’ю (Сhui-Yu Chiu) та Чхан С. Пак (Chan S. Park). Після цього було проаналізовано ситуацію і запропоновано відповідну розрахункову модель, коли нечіткі оцінки грошових потоків інвестиційного проекту можуть бути проінтерпретовані з позиції концепції породжуючої грошової операції вкладу, сформульованої О. Б. Ложкіним. Окрім іншого, це дозволило розвинути загальну схему визначення нечіткої оцінки чистої теперішньої вартості, доповнивши її ситуацією зазначеної концепції. Як магістральний напрям подальшого розвитку порушеної в публікації проблематики визначено формування цілісної методології оцінювання ефективності реальних інвестицій, яка би з єдиних теоретичних позицій охоплювала різні за своєю природою і структурними характеристиками види невизначеності.

Стаття написана українською мовою


Малярець Л. М., Мінєнкова О. В.
Вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства на основі методів багатокритеріальної оптимізації (c. 421 - 427)

Обґрунтовано доцільність використання методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства. Проведено аналіз сучасних методів багатокритеріальної оптимізації. Розглянуто різні класифікаційні ознаки багатокоріальних оптимізаційних задач. Детально проведений аналіз методів багатокритеріальної оптимізації, таких як: без участі ОПР; які ґрунтуються на скалярній згортці критеріїв в один; використовують обмеження на критерії; головного критерію; послідовних поступок; цільового програмування; де застосовується принцип гарантованого результату; Штойєра-Чу; STEM; з використанням нечіткої логіки; FFANN; які використовують генетичні алгоритми на імітаційні моделі. Виокремлено переваги та недоліки розглянутих методів розв’язування задач багатокритеріальної оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників. Існування великого набору методів розв’язування БОЗ у моделюванні збалансованої системи показників надає широкі можливості для управління діяльністю підприємства. В статті пропоновано метамодель багатокритеріальної оптимізації збалансованої системи показників оцінки діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Николюк О. М., Тимонін Ю. О., Васько С. М.
Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств (c. 428 - 434)

Розроблено класифікацію функцій елементів інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств залежно від сфери їх функціонування. Ідентифіковано прояви недостатньої дієвості інституціонального середовища у розрізі різних малих, середніх і великих товаровиробників, а також для сільськогосподарських підприємств, що входять до структури агрохолдингових формувань. Запропоновано методику оцінки ефективності функціонування елементів інституціонального середовища суб’єктів агробізнесу на основі застосування положень теорії нечіткої логіки на базі розширення MatLab Fuzzy Logic Toolbox. Визначено рівень виконання елементами інституціонального середовища конкуренції сільськогосподарських підприємств функцій законотворчості, підтримки підприємництва, ринкової регуляції, контрактації, інформаційного забезпечення, держпідтримки, інновацій і трансферу технологій, кредитування.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Потятинник Б. Б.
Моделі аналізу взаємозв’язків між показниками інвестиційної діяльності та системою показників ефективності використання потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів (c. 435 - 440)

Метою публікації є висвітлення результатів проведеного аналізу наявних підходів до постановки та вирішення задачі оцінки рівня ефективності використання інвестиційної, виробничої та споживчої складових потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів у розрізі його територіальних систем, а також розробки власного науково-методичного підходу до проведення оцінки й аналізу взаємозв’язків між ефективністю використання складових регіонального ринку цього виду продовольства та чинниками, які її визначають на основі розробки та застосування можливостей прикладних економетричних моделей. З урахуванням наявної статистичної бази, спираючись на результати досліджень проблематики управління продовольчою та інвестиційною складовою економічної безпеки, а саме напрацювань щодо визначення показників інвестиційної активності, інвестиційної привабливості та ефективності використання інвестиційного клімату територіальних систем регіону, інвестиційної привабливості видів економічної діяльності, а також споживчого та виробничого потенціалів регіонального ринку м'яса і м’ясопродуктів, на основі оцінки параметрів симультативних економетричних моделей було проведено відповідний аналіз дієвості чинників забезпечення продовольчої складової безпеки розвитку регіону.

Стаття написана українською мовою


Скіцько В. І.
Штучні імунні системи як сучасний інструментарій вирішення багатоцільових оптимізаційних задач у сфері логістики (c. 441 - 446)

У роботі досліджено різні аспекти функціонування штучних імунних систем і їх використання щодо вирішення різних задач. Аналіз опрацьованої літератури показав, що на сьогодні існує поєднання штучних імунних систем, зокрема, із генетичними алгоритмами, методом рою часток, штучними нейронними мережами тощо для вирішення різноманітних задач, проте економічним задачам, зокрема зі сфери логістики, приділено мало уваги. В статті наведено основну термінологію штучних імунних систем; описано кроки клонового (клонувального) алгоритму відбору, а також коротко описано негативний алгоритм відбору, імунний мережний алгоритм і дендритний алгоритм; сформульовано концептуальні аспекти використання штучної імунної системи для вирішення багатоцільових оптимізаційних задач та описано приклад такого використання для задачі зі сфери логістики. Штучні імунні системи як засіб вирішення різних слабоструктурованих, багатокритеріальних і багатоцільових економічних задач, зокрема зі сфери логістики, є перспективним інструментарієм, що потребує подальших досліджень. Тому доцільно надалі зосередитися на використанні різних існуючих імунних алгоритмів у вирішенні різних економічних задач.

Стаття написана російською мовою


Федоренко І. А., Мордовцев О. С., Мясников В. О.
Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин (c. 447 - 456)

Метою статті є вирішення актуальної проблеми оцінки та прогнозування ризиків інноваційної діяльності підприємства в умовах невизначеності. У численних дослідженнях, що присвячені цій проблемі, пропонуються різні якісні та кількісні методи, проте в більшості робіт відсутні результати їх практичного застосування, що ставить під сумнів доцільність їх використання. За допомогою науково-методичного підходу, заснованого на теорії нечітких множин, запропоновано модель прогнозування очікуваного ризику з використанням нечітких трикутних чисел. Досліджено всі можливі випадки взаємодії очікуваного значення досліджуваного показника та показника, що характеризує його граничні умови. За допомогою одержаних формул визначено сумарний ризик інвестування інноваційного проекту залежно від граничних умов. Досліджуваним показником обрано індекс рентабельності інвестицій. Модель дозволяє потенційним інвесторам і розробникам підібрати оптимальні значення параметрів проекту за умови мінімізації ризику.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В.
Імітаційна модель логістичної системи малого підприємства (c. 457 - 466)

Важливим напрямком у теоретичному дослідженні поточної діяльності та стратегічних перспектив малих підприємств є розробка динамічних моделей їхнього функціонування в сучасних соціально-економічних умовах. Метою статті є розробка імітаційної моделі часових параметрів логістичної системи малого підприємства. В основу побудови імітаційної моделі логістичної системи (ЛС) малого підприємства (МП) покладений підхід Дж. Форрестера розвинутий автором на основі розроблених методів, закладених в методологічному підході до моделювання процесів розвитку структури та властивостей малого підприємства шляхом відтворення динамічних моделей. Розроблено імітаційну модель логістичної системи малого підприємства. В цій роботі розроблені та детально обґрунтовані такі елементи логістичної системи малого підприємства: модель управління відвантаженням у збутовій фірмі; модель управління збутовою фірмою; схема управління виробництвом. Чисельними розрахунками показано, що сумарний річний чистий прибуток збільшується, якщо попит зростає на початку року.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2017

Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Знаходження ціни похідних фінансових активів бесселівських процесів методом Штурма-Ліувілля (c. 310 - 316)

Застосовано спектральну теорію для знаходження ціни похідних фінансових активів, вважаючи, що процеси, які описуються, є марківськими та такими, що можуть бути розглянуті в гільбертових просторах L^2, застосовуючи теорію Штурма-Ліувілля. Процеси дифузії Бесселя використовуються при дослідженні азійських опціонів. Розглянуто фінансові потоки, що породжені процесами бесселівської дифузії подавши їх за системою функцій Бесселя першого роду за умови, яка враховує лінійну комбінацію потоку та його просторової похідної. Таке представлення дає можливість обчислити величину ринкового портфеля акцій і забезпечує вимір внутрішньої волатильності на ринку в будь-який момент часу, дозволяє дослідити динаміку фондового ринку. Розклад функції Гріна за системою бесселевих функцій дається аналітичною формулою, за допомогою якої зручно обчислювати величину фінансових потоків. Всі припущення є природними, приводять до аналітичних формул, які узгоджені з емпіричними даними і при практичному застосуванні адекватно відображають проходження процесів на фондових ринках.

Стаття написана англійською мовою


Коцюба О. С.
Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику (c. 317 - 323)

Мета статті полягає в розвитку нечітко-множинного інструментарію для вимірювання ризику на основі адаптації відповідних показників, напрацьованих у межах теоретико-ймовірнісної методології. Дослідження обмежене ситуаціями, коли економічний показник, який виконує функцію критерію прийняття рішення і який є об’єктом аналізу стосовно ступеня ризику, моделюється нечітким числом, де останнє слід розуміти як нечітку величину з нормальною і опуклою функцією належності. Також при цьому було прийнято інтервальний за рівнями належності спосіб опису нечіткої оцінки критеріального показника. В межах реалізації поставленої мети було послідовно розглянуто низку ймовірнісних показників ступеня ризику: середнє абсолютне відхилення, семівідхилення, коефіцієнт несприятливих відхилень, коефіцієнт сподіваних збитків (втрат). Для останнього коефіцієнта було запропоновано його модифікований варіант, в якому сподівані сприятливі і несприятливі відхилення значень критеріального показника оцінюються з урахуванням імовірності їх настання, відповідно до чого він одержав назву коефіцієнта зважених сподіваних збитків. Для вихідної і модифікованої версії коефіцієнта сподіваних збитків було сформульовано їх нечітко-множинні адаптації. Згідно з відомою властивістю показника семівідхилення в ситуації імовірнісної невизначеності значення коефіцієнта несприятливих відхилень і коефіцієнта зважених сподіваних збитків збігаються між собою. Якщо ж аналізований критеріальний показник описується нечіткою оцінкою, використання нечітко-множинних адаптацій зазначених коефіцієнтів у загальному випадку приводить до різних результатів. Також було виявлено, що нечітко-множинна адаптація коефіцієнта несприятливих відхилень збігається із показником ступеня ризику на основі комбінованого (гібридного) варіанта можливісної міри.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Гарда Т. П.
Моделювання процесів оцінки й аналізу рівня соціо-еколого-економічного розвитку регіону (c. 324 - 330)

Висвітлено результати дослідження наявних теоретичних і науково-методичних підходів до управління соціо-еколого-економічним розвитком регіону з окресленням пріоритетів регіональної політики й урахуванням концепцій безпеки та розвитку. На основі вивчення літературних джерел, а також аналізу наявної статистичної бази проведено постановку та запропоновано можливий варіант вирішення задачі оцінки рівня соціального, економічного, екологічного розвитку, рівня сталого розвитку та ступеня гармонізації сталого розвитку територіальних систем регіону. Визначено напрям і характер причинно-наслідкових зв'язків між соціальною напруженістю та рівнями економічного, екологічного, соціального розвитку та рівнем сталого розвитку регіону. Запропоновано схему розробки моделей оцінки дієвості важелів управління соціальними, економічними й екологічними процесами на рівні територіальних систем регіону з урахуванням рівня соціальної напруженості та показників інвестиційної складової розвитку.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Прокопович С. В.
Самооцінювання наукової діяльності вищого навчального закладу (c. 331 - 339)

Статтю присвячено проблемі самооцінювання наукової діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) як складової його загальної рейтингової оцінки. На основі потенціально-результативного підходу до дослідження цієї проблеми запропоновано систему показників оцінки наукової діяльності ВНЗ, яка дозволяє визначити потенціал наукової діяльності з точки зору кадрової та ресурсної забезпеченості, а результативність – з точки зору якості підготовки наукових кадрів (студентів, аспірантів, молодих вчених та ін.), фінансових результатів наукової діяльності та публікаційної активності. Для отримання інтегральної рейтингової оцінки наукової діяльності ВНЗ обґрунтовано використання таксономічного методу, визначено необхідність застосування вагових коефіцієнтів значущості первинних показників. Апробацію підходу здійснено на підставі даних ХНЕУ ім. С. Кузнеця за період 2013–2016 рр., що дозволило отримати не тільки точкові оцінки інтегрального показника наукової діяльності ВНЗ, але й визначити тенденції його зміни, виявити причини цих змін. Запропонований підхід до самооцінювання наукової діяльності ВНЗ дає змогу керівництву розробляти ефективні управлінські рішення стосовно підвищення рівня наукової активності науково-педагогічного та наукового персоналу, що дозволить отримати додаткові конкурентні переваги в національному та світовому освітньому просторі.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2017

Бріль М. С., Пивавар І. В.
Управління житлово-комунальним господарством міста: системно-імітаційний підхід (c. 405 - 415)

Статтю присвячено розробці моделей управління житлово-комунальним господарством міста на основі системного підходу й імітаційного моделювання. Зроблено огляд наявних моделей міських систем, показано їхні переваги та недоліки. З використанням методів імітаційного та сценарного моделювання розроблено імітаційну модель управління житлово-комунальним господарством міста, що дозволяє прогнозувати динаміку основних соціально-економічних показників розвитку міста. На основі моделі було змодельовано прогнозні показники за різними сценаріями розподілу фінансових коштів на оновлення та утримання об’єктів житлового фонду міста. Головним критерієм ефективності сценаріїв виступав рівень забезпеченості населення житлом. Побудовані моделі можуть бути використані для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та при розробці програм соціально-економічного розвитку міста.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Аналітична підтримка вибору найкращого інвестиційного проекту в умовах нечітких даних (c. 416 - 423)

Статтю присвячено проблемі оптимального вибору у сфері реальних інвестицій у разі нечітких оцінок фінансово-економічних параметрів. Загальнометодологічний базис дослідження становить інтеграційний підхід до розв’язання задач прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності та породженого ними ризику на основі теорії ігор, запропонований Р. І. Трухаєвим. В останні десятиріччя він набув активного розвитку в працях наукової школи ризикології під керівництвом В. В. Вітлінського. Одним зі системотвірних компонентів зазначеної інтеграційно-ігрової методології є класифікатор інформаційних ситуацій (всього їх виокремлюється сім). При цьому опис можливих станів економічного середовища нечіткою множиною (підмножиною) відповідає сьомій інформаційній ситуації. В роботі було здійснено спробу розвитку методичного апарату для задачі вибору найкращого інвестиційного проекту з множини альтернативних проектів в умовах нечітких даних. У результаті було сформульовано модель, яка ґрунтується на використанні згорток локальних критеріїв. Відповідно до прийнятих методологічних настанов структура узагальненого (інтегрованого) показника економічної привабливості (ефективності) реальних інвестицій передбачає три ієрархічні рівні: перший – деталізованих критеріїв у розрізі часткових критеріїв (фінансового ефекту, доходності, терміну окупності), другий – часткових критеріїв, третій – власне узагальнений показник. У базовому варіанті запропонованої моделі серед можливих способів (методів) агрегування показників, які деталізують аспекти нечітких оцінок часткових критеріїв, перевага віддана способу, згідно з яким вони поєднуються між собою за допомогою комбінованої, адитивно-мультиплікативної, згортки.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Стрижиченко К. А.
Автономність системи вищої освіти Європи: характерні риси кластерних груп (c. 424 - 429)

Метою цього дослідження є формування кластерів автономності з визначенням їх репрезентантів і формування головних показників (варіант) розвитку. Визначено існування п’яти однорідних груп розвитку автономії системи вищої освіти Європи, проаналізовано їх основні характеристики. Для дослідження специфічних особливостей кожної з груп в них виділено репрезентанти розвитку, до яких віднесено системи вищої освіти Норвегії, Італії, Фінляндії, Польщі та Франції. На підставі аналізу репрезентантів визначено домінанти розвитку автономності по кожній складовій. Проведено порівняльний аналіз автономності системи вищої освіти країн-репрезентантів, який показав, що автономність системи вищої освіти є багатовимірним явищем, й не можна говорити що лише автономність може забезпечити переваги в конкурентній боротьби на ринку освітніх послуг.

Стаття написана англійською мовою


Скіцько В. І.
Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту (c. 430 - 436)

В обґрунтуванні управлінських рішень у логістиці можуть використовуватися різні економіко-математичні методи та моделі кількісного оцінювання ступеня ризику, що будуються за допомогою різноманітного інструментарію. Завдяки підвищенню обчислювальних потужностей комп’ютерної техніки економіко-математичні моделі стають складнішими, більш точнішими, а інструментарій моделювання розширюється. Сучасним перспективним напрямком у математичному моделюванні є колективний штучний інтелект, за допомогою якого можна ефективно вирішувати слабоструктуровані, багатокритеріальні, багатоцільові, складні економічні задачі. У роботі наведено математичну модель алгоритму кажанів, основні правила та кроки його функціонування, показано застосування алгоритму кажанів щодо вирішення багатоіндексної транспортної задачі, у формулюванні якої враховано логістичний ризик, та показано спосіб оцінки логістичного ризику за результатами функціонування алгоритму кажанів.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2018

Вітлінський В. В., Катуніна О. С.
Методологічні аспекти моделювання розвитку та життєздатності систем і контрагентів цифрової економіки (c. 333 - 341)

Метою статті є дослідження та узагальнення методологічних підходів до моделювання економічного розвитку та життєздатності економічних систем із урахуванням ризику, змінення їхніх цілей, статусу та поводження в цифровій економіці. Запропоновано визначення категорій економічного розвитку та життєздатності, обґрунтовано напрями їхнього дослідження засобами математичного моделювання. Проаналізовано систему ознак і маркерів зовнішнього економічного середовища в умовах цифровізації економічної діяльності. Розглянуто теоретичні засади та методологію математичного моделювання процесів розвитку економічних систем, забезпечення їхньої життєздатності та безпеки в умовах розбудови інфраструктури інформаційного суспільства та цифрової економіки на засадах інформаційно-знаннєвого підходу. Доведено, що в інформаційному суспільстві предиктивні модельні технології є зростаючим ресурсом безпеки. Розглянуто передумови заміни усталеної інтеграційної концепції оцінювання, аналізу, моделювання, управління й адміністрування економічного розвитку, котра ґрунтується на загрозо-орієнтованому підході до визначення безпеко-протекторів, на інформаційно-знаннєву. Запропоновано концепцію створення бази моделей для дослідження тенденцій та закономірностей економічного розвитку, що, на відміну від традиційних трендових моделей динаміки, ідентифіковує та ітеративно концептуалізує процеси за сукупністю знаннєвих предикторів на підґрунті використання інструментарію інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, в тому числі глибокого навчання.

Стаття написана українською мовою


Крутова А. С., Сердюков К. Г.
Оцінювання привабливості пакетів корпоративних прав під час трансформації параметрів розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві (c. 342 - 350)

Особливістю корпоративної форми організації ведення бізнесу є наявність декількох власників пакетів корпоративних прав, кожен з яких має власне бачення щодо перспектив та орієнтирів розвитку господарського товариства. Висунуто гіпотезу щодо залежності привабливості пакета корпоративних прав від параметрів розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві. В рамках реалізації означеної гіпотези запропоновано використання двох наборів показників, які характеризують, по-перше, ефективність діяльності господарського товариства та, по-друге, ступінь зрілості механізму реалізації корпоративного контролю. При цьому передбачається незалежність першої групи показників від особливостей реалізації корпоративного контролю. Водночас запропоновано процес оцінювання за другою групою показників диференціювати залежно від наявності чи відсутності дій щодо трансформації корпоративного контролю. В основу оцінювання покладено теорію нечітких множин і формування ієрархічного логічного висновку засобами програмного середовища FuzzyTech. При цьому запропоновано формувати різні набори правил для стратегічних і портфельних інвесторів.

Стаття написана українською мовою


Потрашкова Л. В.
Оцінювання потенціалу підприємства за допомогою імітаційного моделювання (c. 351 - 357)

Об’єктом дослідження виступають процеси оцінювання потенціалу підприємства, під яким розуміють здатність підприємства до здійснення своєї діяльності. В роботі викладено загальну концептуальну модель потенціалу підприємства. Побудовано модель, призначену для розрахунків результатної оцінки стратегічного потенціалу підприємства за допомогою імітаційного підходу, який дозволяє враховувати динаміку ресурсів підприємства та використовувати декілька критеріїв оцінки результатів діяльності підприємства. Виявлено модифікації побудованої моделі, які дають можливість спростити процедуру проведення імітаційних експериментів (у тому числі завдяки використанню аналітичних оптимізаційних моделей як компонентів імітаційної моделі). Роботу здійснено в рамках дослідження, спрямованого на формування та практичне впровадження системи моделей оцінки потенціалу соціально відповідальної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Скрипник А. В., Вороненко І. В., Нам’ясенко Ю. О.
Економетричні моделі залежностей тарифів ринку інформаційно-комунікаційних послуг (c. 358 - 367)

Проаналізовано ринок інформаційно-комунікаційних послуг України за статистичними даними, встановлено його основні сегменти за обсягом доходів, а саме: мобільний зв’язок і послуги Інтернету. Визначено основні закономірності встановлення тарифів на ці послуги у країнах світу залежно від добробуту населення, індексу демократії, індексу інформаційно-комунікаційних технологій, а також індексу сприйняття корупції. Побудовано діаграми розсіяння для залежності тарифів на мобільний зв’язок та Інтернет від ВВП на душу населення. Досліджено параметри однофакторної та багатофакторної моделей впливу ВВП на душу населення, індексу демократії та індексу інформаційно-комунікаційних технологій на тарифи на мобільний зв’язок та Інтернет за регіонами світу. Зроблено висновок, що тарифна політика операторів України спрямована на охоплення широких верств населення і навіть після врахування ефекту рівня економічного розвитку країни тарифи залишаються надто низькими.

Стаття написана українською мовою


Соколовська З. М.
Моделювання ринкових стратегій підприємств в умовах невизначеності (c. 368 - 377)

Метою статті є розгляд можливостей застосування багатопідхідної парадигми імітації в моделюванні ринкових стратегій підприємств (на прикладі ІТ-компаній). Узагальнюючи праці багатьох фахівців, визначено особливості функціонування ІТ-компаній на ринку інформаційних технологій та комунікацій, а також проблеми формування та актуалізації їх стратегій. Наголошено на необхідності використання спеціальних інструментів аналізу та прогнозування із забезпеченням попереджуючого моделювання та багатоваріантного дослідження різних сценаріїв реалізації ринкових стратегій ІТ-компаній. Обґрунтовано відповідність наведеним умовам методу імітаційного моделювання. Запропоновано імітаційну модель формування ринкової стратегії ІТ-компанії, побудовану з використанням багатопідхідної парадигми імітації на платформі системи AnyLogic. Як базові застосовані системно-динамічний та агентний підходи. Роботу моделі проілюстровано фрагментами імітаційних експериментів, проведених на прикладі міжнародної ІТ-компанії «NetCracker Technology». Продемонстровано можливості параметричного налаштування експериментів, окреслено напрямки подальшого удосконалення моделі-тренажера.

Стаття написана українською мовою


Суратна Суратна
Вплив ефективності навчання на ринкову орієнтацію, інновації та продуктивність МСП (c. 378 - 383)

Невизначеність ринку може бути викликана постійно змінюваною перевагою споживачів, і саме ринкова невизначеність спонукає компанії продовжувати впроваджувати інновації. Результати деяких досліджень показують, що навчання впливає на ринкову орієнтацію та інновації, що відбуваються всередині організації. Проте дослідження щодо впливу ефективності навчання на ринкову орієнтацію, інновації та продуктивність малих і середніх підприємств (МСП), як і раніше, мінімальні. Успішні МСП будуть значною мірою сприяти розвитку країни шляхом забезпечення зайнятості та збільшення національного доходу. Тому ефективність навчання і його вплив на ринкову орієнтацію, інновації та продуктивність МСП становлять інтерес для дослідників. Це дослідження пояснює концепцію навчання і її вплив на ринкову орієнтацію, інновації та продуктивність МСП. Крім того, в дослідженні пропонуються і тестуються ефективні моделі навчання і їх вплив на ринкову орієнтацію, інновації та продуктивність МСП.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2018

Діленко В. О., Осипов В. М.
Математичне моделювання деяких механізмів об'єднання економічних систем (c. 403 - 409)

У статті обґрунтовано актуальність і намічені основні напрямки вирішення найважливіших проблем об'єднання територіальних громад України, яке є одним з основних елементів реалізованої у країні реформи децентралізації. В рамках цієї тематики для теоретичного дослідження можливих механізмів об'єднання економічних систем з метою їх раціонального вибору сформульовані найпростіші математичні моделі процесів інтеграції цих систем. Побудовані моделі є певним розвитком відомих математичних моделей економічної динаміки й оптимального економічного зростання для випадку функціонування двох економічних підсистем, що мають певний спільний механізм перерозподілу між ними виробленого продукту. Причому зазначений механізм може задаватися екзогенно або визначатися в результаті рішення відповідної математичної задачі оптимального управління. Описаний економіко-математичний інструментарій дає можливість на якісному рівні аналізувати різні сценарії розвитку економічної системи при деяких гіпотетичних механізмах її формування. Проведено чисельне й аналітичне дослідження побудованих моделей, яке дозволило виявити можливі негативні моменти еволюції розглянутих систем, які є наслідком їх об'єднання, наприклад, незбалансований розвиток окремих підсистем, релейний природа оптимального механізму їх об'єднання, кардинальна зміна результатів об'єднання економічних систем при незначному варіюванні параметрів їх функціонування тощо. Як перспективний напрям розвитку отриманих результатів може розглядатися розробка економіко-математичних прийомів розв'язання задачі визначення раціональних механізмів об'єднання економічних систем для типових умов їх функціонування.

Стаття написана російською мовою


Жегус О. В.
Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні (c. 410 - 417)

Заклади вищої освіти переходять на ринкові методи та моделі управління, які передбачають переорієнтацію їх діяльності на потреби ринку. Встановлено, що негативні наслідки демографічної кризи, погіршення соціально-економічної ситуації, зміни поведінки споживачів на ринку продуктів вищої освіти зумовили падіння попиту на освітні продукти. Недостатня увага з боку менеджменту закладів вищої освіти до зміни ситуації на ринку призвела до погіршення показників і результатів їх функціонування. Для адаптації до нових умов на ринку закладам вищої освіти потрібно активізувати маркетингову діяльність, спрямувати зусилля на формування та стимулювання попиту. Зазначено, що прийняття маркетингових рішень повинно базуватися на даних щодо майбутніх тенденцій розвитку ситуації на ринку. Метою статті є обґрунтування потокової моделі визначення річної потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти та її середньострокове прогнозування в Україні. Враховуючи специфіку ринку продуктів вищої освіти, для прогнозування його місткості обрано метод проектування потоків потенційних абітурієнтів. За результатами аналізу стану та тенденцій ринку визначено потоки, які сприяють формуванню попиту на продукти закладів вищої освіти, та потоки, які призводять до його скорочення. Використовуючи статистичні дані та результати контент-аналізу вторинної інформації, розроблено оптимістичний, нормальний і песимістичний сценарії зміни річної потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти. За результатами експертних оцінок визначено більш високу ймовірність песимістичного сценарію, відповідно до якого у 2018–2020 рр. слід очікувати зменшення потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти, що пов’язано із посиленням тенденцій студентської імміграції, втратою престижності та довіри до вищої освіти та розвитком альтернативних форм здобування знань. В умовах високої ймовірності скорочення потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти закладам вищої освіти необхідно забезпечити умови та можливості організації маркетингової діяльності, управління нею.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Булкін С. М.
Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки (c. 418 - 425)

Метою статті є формування комплексної моделі прогнозування, ідентифікації фінансової кризи, а також мінімізації її розповсюдження в реальний сектор економіки. Наведено концептуальну схему дослідження поширення фінансової кризи в реальний сектор економіки, в основі якої лежить гіпотеза про те, що розвиток кризи у фінансовому секторі економіки передує кризі в реальному секторі економіки, але існує можливість компенсації її наслідків і часткова керованість кризи в реальному секторі економіки шляхом впливу на канали поширення кризи на різних фазах її проникнення. Доведено, що найбільш прийнятним для формування комплексної моделі розповсюдження фінансової кризи є використання імітаційних моделей, оскільки такі моделі дозволяють перевірити можливість попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки. В основу побудови плану експериментів для розробленої імітаційної моделі покладено методологію греко-латинського квадрата, що обумовлено ефективністю такого інструменту для обмеження величини досліджуваних діапазонів даних. Для оцінки результатів проведених експериментів і вибору ефективної моделі управління, яка відповідатиме оптимальному варіанту попередження кризи, обрано функцію бажаності Харрінгтона, в основі якої лежить ідея перетворення натуральних значень часткових відгуків на безрозмірну шкалу бажаності або переваги. Зазначену функцію покладено в основу сформованого підходу до визначення оптимальних та субоптимальних рішень щодо мінімізації розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки. В результаті проведеного дослідження визначено, що лише 20 % варіантів (25 рішень) можливого управління можуть мати позитивний результат. Сформовано блок моделей підтримки прийняття рішень, що є важливою складовою комплексної моделі, дозволяє моделювати процес розповсюдження фінансової кризи від розриву бульбашки в фінансовому секторі до впливу на окремі частини реального сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Гула А. С.
Оцінювання ефективності кредитування АПК за регіонами як визначального сектора міжнародної торгівлі (c. 426 - 439)

В статті для оцінювання ефективності кредитування агропромислового комплексу (АПК) за регіонами як визначального сектора міжнародної торгівлі запропоновано методичний підхід до оцінювання та аналізу визначення рівнів результативності діяльності і кредитування суб’єктів господарювання АПК, що, на відміну від існуючих, заснований на результатах використання методів кластерного аналізу і просторової багатоелементної матриці відповідності досліджуваних складових (за рівнем результатів діяльності АПК та рівнем кредитування АПК), що є підґрунтям дослідження ефективності впливу кредитування на результати його діяльності відповідно до сформованих груп регіонів на основі економетричного інструментарію, визначення особливостей досліджуваних процесів у регіонах і дозволяє оцінити ефективність використання кредитних ресурсів при виборі важелів регуляторного впливу. Побудовані моделі оцінювання економічної ефективності кредитування агропідприємств дозволяють оцінити вплив використання кредитних ресурсів, спрямованих на підвищення результативності їх діяльності, а також проблеми їх кредитування в регіональному розрізі. Моделі оцінювання впливу обсягів кредитування на рівень виробництва й отримання чистого прибутку дозволяють прогнозувати результативність залучення кредитних коштів та обґрунтовувати напрями розвитку кредитування підприємств АПК у регіонах країни. Доведено, що стратегічною лінією розвитку кредитування підприємств АПК за регіонами відповідно до рівня розвитку сільського господарства є перехід від переважно базової підтримки кредитування аграрних підприємств до кредитування та фінансування конкретних їх проектів, що найбільшою мірою забезпечить ефективність діяльності на всіх управлінських рівнях на основі визначених напрямів розвитку кредитування з урахуванням рівня кредитоспроможності підприємств АПК.

Стаття написана українською мовою


Швець С. М.
Державні інвестиції та економічне зростання: результати VECM моделювання для України (c. 440 - 449)

Статтю присвячено дослідженню впливу державних інвестицій на економічне зростання в Україні з використанням VECM інструментарію. Метою дослідження є тестування впливу державних інвестицій на динаміку ВВП в Україні у розрізі коротко- і довгострокового періодів за допомогою VAR моделювання. У роботі подано характеристику ефектів залучення і витіснення як побічних наслідків проінвестиційної державної експансії у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, у контексті типових методів дослідження з обраної тематики. Аналітично обґрунтовано, що державні інвестиції є вагомим чинником зростання у короткостроковому періоді. Результати VECM моделювання підтвердили позитивний ефект державної інвестиційної експансії, який у максимумі додає 0,8 відсоткових пункти до зростання ВВП у кінці першого року генерованої імітаційної реакції на шок зростання державних інвестицій. Задекларовано присутність ефекту залучення, який залишається стійким починаючи з другого кварталу проведеної імпульсної сценарної оцінки і відповідає збільшенню приватних інвестицій у відсотках до ВВП на 0,4 відсоткові пункти. Підтверджено існування ефекту витіснення, який набуває помітних ознак у першому кварталі, зумовлюючи зниження приватних інвестицій у відсотках до ВВП на -0.5 відсоткових пункти за підсумками моделювання імітації шоку внутрішнього державного боргу. Ефект витіснення залишається актуальним упродовж півторарічного періоду. Підсумовуючи результати проведеного емпіричного дослідження, керівний істеблішмент України повинен взяти до уваги ефекти залучення і витіснення при розробці проінвестиційної фіскальної політики на коротко- і середньострокову перспективи.

Стаття написана англійською мовою


Шірінян Л. В., Роганова Г. О., Шірінян А. С.
Вплив факторів на формування вартості біткойна (c. 450 - 458)

Дослідження базується на гіпотезах стосовно впливу факторів на формування вартості біткойна. Мета статті полягає у науковому пошуку та визначенні факторів, що впливають на вартість біткойна з високим рівнем кореляції. Перелік факторів налічує 33 світових показники, серед яких: інші криптовалюти, фіатні гроші, світові показники фондових ринків, акції потужних світових компаній, ціни на енергоресурси, вартість дорогоцінних металів. У результаті дослідження було відібрано незалежні впливові фактори та побудовано кореляційно-регресійну модель вартості біткойна. Обґрунтовано статистичну значущість: факторів, включених до моделі, кореляційно-регресійного рівняння, що дозволяє моделювати вартість біткойна. Здійснено апробацію запропонованої моделі за фактичними даними виявлених впливових факторів. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є застосування трендів для незалежних факторів, що мають суттєвий вплив на вартість біткойна з метою моделювання його майбутньої вартості. Окрім виявлених факторів, значущий вплив на вартість біткойна можуть здійснювати: попит і пропозиція, масштабованість мережі біткойна, втручання державних інститутів регулювання, тіньовий ринок обігу грошей, обсяг і характер новин щодо ринку криптовалют.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2018

Коцюба О. С.
Оцінювання початкових фінансово-економічних параметрів інвестиційного проекту на основі нечітко-множинного підходу (c. 240 - 245)

Статтю присвячено проблемі оцінювання початкових фінансово-економічних параметрів інвестиційних проектів у формі нечітких величин (чисел). Результати проведеного дослідження дають підстави констатувати, що сучасна нечітко-множинна методологія містить у своєму складі достатньо розвинений арсенал методів побудови функцій належності нечітких множин, певна частина яких припускає використання для економічного аналізу та оцінки реальних інвестицій. Водночас питання оцінювання початкових фінансово-економічних параметрів інвестиційних проектів має свої особливості, внаслідок чого стосовно нього звернення до загальних підходів має доповнюватися розробленням і розвитком спеціальних методів. Такими спеціальними методами, зокрема, є метод на основі квазістатистики, а також метод опорних точок. В роботі було запропоновано підхід до знаходження нечітких оцінок вихідних фінансово-економічних параметрів реальних інвестицій, названий відповідно до його логіки методом опорних інтервалів. Конструктивний принцип цього методу полягає у відтворенні шуканої нечіткої оцінки за допомогою інтервальних наближень її ядра і носія. Зазначені інтервальні наближення, які інтерпретуються як опорні інтервали, визначаються на основі ідей теорії грубих множин. Актуальним напрямом дальших наукових пошуків за порушеною в публікації проблематикою є розвиток методичного апарату для врахування комбінованої (неоднорідної) невизначеності в структурі вихідних даних при моделюванні економічної ефективності реальних інвестицій.

Стаття написана англійською мовою


Скіцько В. І., Войніков М. Ю.
Вирішення трьохіндексної транспортної задачі в умовах ризику з використанням генетичного алгоритму (c. 246 - 252)

Ускладнення економічних відносин з однієї сторони та зростання обчислювальних потужностей комп’ютерів з іншої сторони зумовили розвиток економіко-математичних методів і моделей, використання яких у вирішенні економічних задач було обмеженим. Зокрема, наразі набувають популярності багатоіндексні транспортні задачі як задачі розподілу ресурсів, що виникають у виробництві, управлінні ланцюгами поставок, у сфері інформаційних технологій, дистрибуції тощо. Багатоіндексні транспортні задачі дозволяють врахувати більше параметрів реальних задач порівняно з двохіндексними транспортними задачами. Проте разом із збільшенням кількості індексів транспортної задачі та її розмірності збільшується й час, за який ця задача може бути розв’язана. Що зумовлює потребу у застосуванні адекватного інструментарію їх вирішення. Одним із таких інструментаріїв можна вважати генетичний алгоритм, який дозволяє на кожному кроці його функціонування одночасно досліджувати кілька потенційних розв’язків задачі, що значно скорочує час пошуку оптимального або кращого у певному сенсі рішення. У статті описані кроки генетичного алгоритму для вирішення трипланарної та триаксіальної транспортної задачі за умови кодування дійсними числами; показано, яким чином можна врахувати ризики; наведено кроки процедури «повернення» хромосоми до області допустимих рішень; описано застосування стратегії елітарності з метою збереження найкращої хромосоми в генетичному алгоритмі. У подальших дослідженнях доцільно розвинути процедуру «повернення» хромосоми до області допустимих рішень разом із уточненням застосування різних генетичних операторів у генетичному алгоритмі для вирішення трьохіндексних транспортних задач з метою зменшення кількості хромосом, які опиняються за межами області допустимих рішень, що, своєю чергою, має значно скоротити час роботи генетичного алгоритму загалом. Окрім того, потребують також подальших досліджень аспекти врахування ризиків у багатоіндексних транспортних задачах.

Стаття написана українською мовою


Хазан П. В.
Інтегральний показник для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (c. 253 - 259)

Для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії здійснено структуризацію показників за трьома групами, а саме: економічні, екологічні та соціальні. Обґрунтовано методику розрахунку оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії у країнах світу на основі інтегрального показника. Визначено, що інтегральний показник оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії відображає вплив групових показників. Також він встановлює функціональні зв’язки між окремими показниками. Запропоновано метод розрахунку відповідних коефіцієнтів впливу на узагальнюючий показник розвитку відновлюваних джерел енергії та надано його графічну інтерпретацію. Відповідно до методики Харрінгтона, Деррінгера та С’юіч побудований взаємозв’язок між кількісними значеннями шкали бажаності та сприйняттям стану розвитку відновлюваних джерел енергії. На основі даних Державної служби статистики України, IRENA, IEA та REN21 за період 2006–2016 рр. за запропонованою методикою проведено комплексну оцінку розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні. Результати розрахунків свідчать про позитивну динаміку узагальнюючого показника та стабільний розвиток відновлюваних джерел енергії в країні.

Стаття написана українською мовою


Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В.
Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності (c. 260 - 266)

У науковій літературі, яка базується на аналізі систем за допомогою так званого енергетичного підходу, ефективність перетворення енергії характеризується коефіцієнтом корисної дії (ККД) системи. Мета статті – розгляд винайденої авторами методики вимірювання на практиці ККД процесу функціонування системи на основі авторських показників складових результативності. Стверджується, що при аналізі процесу функціонування системи (як потоку певних підпроцесів) можна говорити про дію його енергії за допомогою об’єктів впливу на кінцевий результат, а тому ККД процесу можна вимірювати на основі кінцевого результату дії енергії – продуктів процесу функціонування. Запропоновано підходи до вимірювання зазначених коефіцієнтів на базі використання авторських показників складових результативності підпроцесів процесів функціонування систем, заснованих на авторських моделях. На прикладах економічної та педагогічної систем показано можливість практичної реалізації винайденої авторами методики вимірювання ККД процесів функціонування систем; у цьому якраз і полягає наукова новизна запропонованих результатів дослідження. Сформовано думку: рейтингові оцінки відповідних показників сприяють усвідомленню порівняльної характеристики змін кожного з об’єктів процесу у просторово-часовому розташуванні. З’ясовано на наведеному прикладі економічного процесу, що рейтингова оцінка ККД процесу є такою самою, що і рейтингова оцінка ефективності, але вона не завжди є такою самою, як рейтингові оцінки масштабного продукту та результативності процесу. Дано за допомогою математичних залежностей пояснення фактам появи з необхідністю таких випадків, а саме доведено, що ККД процесу і ефективність еквівалентні з точки зору характеристики процесу. Презентована методика розширює існуючі аспекти у контексті аналізу понять і процесів на основі енергетичного підходу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2018

Дрогобицький І. М.
Моделювання соціокультурних систем (c. 344 - 350)

Ейфорія від результативності використання методології системного моделювання природних процесів для аналізу і конструювання технічних систем надихнула вчених до її масштабного застосування в дослідженні економічних, соціологічних, політологічних і інших систем, в яких головна роль належить людині. На жаль, багатолітня і напружена праця поки що не дала відчутних результатів. Виявилось, що перераховані системи (їх відносять до класу соціокультурних) корінним чином відрізняються від природних і штучних систем, а методи дослідження останніх не завжди підходять для їх вивчення. Необхідна спеціальна методологія і апарат системного моделювання, які вже на рівні своїх базових положень були б орієнтовані на дослідження соціокультурних систем. З цією метою в статті пропонується оригінальна графіка моделювання динаміки соціокультурних систем і аналізуються перспективи її використання в справі дослідження, інтерпретації поточного стану та прогнозування їх майбутнього. Констатується фрактальність соціокультурних і живих систем, на основі чого обґрунтовується доцільність ініціювання нового напрямку наукових досліджень – генетика соціокультурних систем.

Стаття написана українською мовою


Клебанова Т. С., Баликов О. Г.
Загальна система оптимізації стратегічних бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії (c. 351 - 359)

Запропоновано методологію удосконалення загальної системи оптимізації стратегічних бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії на основі сучасного економіко-математичного інструментарію оцінки й аналізу. Наведено загальний покроковий алгоритм побудови й аналізу моделей оптимізації бізнес-процесів ІТ-компанії. Побудовано єдину структурно-логічну систему оптимізації бізнес-процесів ІТ-компанії, що поєднує в собі фактори, напрямки, принципи й етапи, методи та прийоми, а також очікувані результати, що забезпечують комплексність дослідження та дозволяють підвищити якість оптимізації всієї сукупності бізнес-процесів. Розроблено комплекс моделей управління та оптимізації бізнес-процесів для підвищення ефективності стратегічного управління сервісною ІТ-компанією шляхом реалізації таких завдань: розробка дескриптивної моделі бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії; розробка механізму управління бізнес-процесами як активною самоорганізованою життєздатною системою; оцінка ефективності бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії; розробка комплексу моделей управління та оптимізації бізнес-процесів; оптимізація структури бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії; розробка механізму оцінки ефективності управлінських рішень у системі бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії. Реалізовано імітаційно-оптимізаційні моделі управління бізнес-процесами ІТ-компанії з використанням сценарного моделювання, на основі яких здійснено прогнозну оцінку управлінських впливів на БП-репрезентанти за визначеними стратегіями управління, що дозволяють обрати найбільш ефективні управлінські рішення відносно конкретних активностей БП.

Стаття написана українською мовою


Самарець Н. М., Кравець М. О.
Економіко-математичний аналіз виробництва олійних культур (c. 360 - 370)

Вирощування олійних культур і їх переробка слугують важливим джерелом надходження валюти у країну та одержання прибутку сільськогосподарськими виробниками. Вони мають високу конкурентоспроможність, забезпечують цінною сировиною харчову галузь і поживний корм для тварин. Проведені дослідження спрямовані на аналіз сучасних тенденцій стану ринку олійних культур в Україні та внеску в нього основних категорій господарств. Мета статті – дати статистичну оцінку виробництва соняшнику, сої та ріпаку сільськогосподарськими підприємствами та домашніми господарствами, для чого побудувати відповідні економіко-математичні моделі, а також визначити місце олійних культур в експортній продукції країни та новітні технології, що використовуються в цьому секторі економіки. Як емпіричні дані використано інформацію Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби. Зазначено, що головна роль у виробництві олійних культур належить сільськогосподарським підприємствам, які мають більше можливостей для нарощування продукції. Проведені ранжування та кластеризація регіонів України за обсягами виробництва соняшнику, сої та ріпаку показали, що 10 областей України забезпечують виробництво 61,9 % олійних культур; 8 областей – 30,7 %; 6 областей – 7,4 %. Значну роль в українському агропромисловому комплексі (АПК) і, зокрема, у формуванні експорту олійних культур відіграють вітчизняні аграрні холдинги. Розраховані економіко-математичні моделі дали змогу зробити висновки щодо швидкості зростання врожайності олійних культур і коефіцієнтів еластичності обсягів їх виробництва за врожайністю. Побудовані лінії трендів і регресійні рівняння мають достатньо високі прогнозні якості, що дозволяє враховувати їх при обґрунтуванні альтернатив майбутнього розвитку агропідприємств.

Стаття написана українською мовою


Светуньков С. Г.
Комплексна дисперсія в сучасній економетриці (c. 371 - 379)

Однією з сучасних тенденцій в економічній науці є використання елементів теорії функцій комплексних змінних. При побудові комплекснозначних економетричних моделей дослідники стикаються з тим, що в математичній статистиці розділ, пов'язаний з обробкою комплексної випадкової змінної, базується на гіпотезі про незалежність дійсної і уявної частин комплексних змінних. Ця гіпотеза призводить до необхідності обчислення дійсних характеристик комплексних випадкових величин, в тому числі і дисперсії. Як показано в статті, таке припущення істотно обмежує можливості сучасної економетрики. Тому в статті обґрунтовується необхідність використання в економетриці комплексної дисперсії. Здійснюється аналіз властивостей комплексної дисперсії і сенсу її дійсної і уявної частин. Показується, як, використовуючи комплексну дисперсію, оцінити довірчі границі для комплексної випадкової величини. Оскільки застосування комплексної дисперсії в економетриці та математичній статистиці пропонується вперше, то в цій статті обговорюються питання формування комплекснозначного кореляційного аналізу та регресійного аналізу, розділи яких будуть використовуватися в економетриці комплексних змінних.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2019

Благун І. І.
Причинний зв’язок між ринком акцій та валютним курсом в Україні (c. 199 - 207)

Метою статті є визначення наявності впливу зміни валютного курсу на стан ринку акцій України. За основний ідентифікатор стану ринку акцій було використано індекс ПФТС як фондової біржі, яка найбільш активно проводить операції з акціями в Україні. Дослідження причинного зв'язку між ринком акцій та валютним курсом спирається на зафіксовані щоденні дані біржового індексу PFTS та валютного курсу USD/UAH у період 2010–2017 рр. Для характеристики часових рядів значень біржового індексу та валютного курсу використано їх фрактальні розмірності. Для оцінки стаціонарності часових рядів біржового індексу та валютного курсу застосовувались розширений тест Діккі – Фуллера і тест Філіпса – Перона, внаслідок чого визначено, що зазначені ряди є нестаціонарними. Проведені тести стаціонарності засвідчують результати досліджень причинності за Ґрейнджером і Йохансеном. Виявилось, що включення запізнених змін біржового індексу PFTS у модель опису змін валютного курсу, покращує його властивості. У випадку зі значенням індексів і валютного курсу тести вказують на двобічну причинність. В роботі для поділу сукупного ризику норм прибутковості валютного курсу на специфічний ризик і систематичний ризик, що спричиняє вплив волатильності, було використано модель Шарпа. В результаті встановлено, що однопроцентне зростання норм прибутковості індексу PFTS спричиняє середнє знецінення гривні відносно долара на 0,03 процентного пункту. Отримані результати відповідають результатам, здобутим стосовно інших ринків.

Стаття написана українською мовою


Малярець Л. М., Гринько П. О.
Аналітичне забезпечення аналізу ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства (c. 208 - 216)

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності України обумовлена ефективністю експортно-імпортною діяльністю підприємств. Тому вирішення проблем управління цією діяльністю на підприємстві мають ґрунтуватись на науковій основі та передбачати використання сучасного аналітичного забезпечення функцій управління. Метою статті є викладення результатів проведеного дослідження щодо удосконалення математичних інструментів зокрема й аналітичного забезпечення в цілому, аналізу ефективності експортно-імпортної діяльності промислових підприємств. Об’єктом дослідження є процес розроблення аналітичного забезпечення проведення цього аналізу. Основними методами розроблення цього аналітичного забезпечення є удосконалений метод обчислення інтегрального показника рівня ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства та інтегрального показника структурної динаміки ефективності цієї діяльності. В статті також обґрунтовано систему критеріїв ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства. Для визначення оцінки динаміки структурних змін ефективності експортно-імпортної діяльності рекомендується аналізувати динамічні ряди критеріїв та обґрунтувати еталонне співвідношення порядків темпів їх змін, тобто структурний динамічний еталон. Порівнюючи два рангових упорядкування – фактичне й еталонне, отримуємо узгодженість у динаміці розвитку експортно-імпортної діяльності. Інтегральний коефіцієнт обчислюється на основі коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена та Кенделла. Наведено логіку етапів методичного підходу обчислення структурного показника ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства. На прикладі статистичних даних ПАТ «Турбоатом» продемонстровано практичну реалізацію пропозицій. Обчислення здійснені в середовищі Excel. Перевагами пропозицій є врахування в процесі аналізу цієї діяльності як її величини ефективності, так і структурної динаміки протягом періоду дослідження. Реалізація пропонованого аналітичного забезпечення дозволить розробляти більш дієві заходи щодо усунення проблем управління ефективністю експортно-імпортної діяльності та комплексно розробляти стратегії розвитку цієї діяльності на підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Тижненко О. Г., Рєзнік Є. В.
Метод найменших квадратів: адекватність рішень задачі лінійної регресії за наявності мультиколінеарності і без неї (c. 217 - 227)

Статтю присвячено проблемі економічної адекватності рішення задачі лінійної регресії методом найменших квадратів (МНК). Використано таке означення адекватності: рішення задачі регресії вважається адекватним, якщо воно не тільки має коректні знаки, а й вірно відображає взаємовідношення між коефіцієнтами регресії в генеральній сукупності (ГС). Якщо при цьому коефіцієнт детермінації більший за 0.8, рішення вважається економічно адекватним. Як показник адекватності рішення задачі регресії запропоновано використати 10 %-ний рівень коефіцієнта варіабельності коефіцієнтів регресії. Показано, що МНК рішення можуть бути не адекватними рішенню в ГС, хоча бути фізично коректними (з вірними знаками) і статистично значущими. Зазначений результат був отриманим за допомогою алгоритму штучної генеральної сукупності (artificial data population – ADP). ADP дозволяє генерувати вибірки будь-якого розміру з відомими коефіцієнтами регресії в ГС, які можуть бути розрахованими за допомогою МНК рішення для дуже великої вибірки. Алгоритм ADP дозволяє зміняти регулярну компоненту впливу регресора на відгук. Крім цього, випадкова складова регресорів в ADP розділена на дві частини. Перша частина когерентна змінам відгуку, а друга є повністю випадковою (некогерентною). Саме це дозволяє змінювати рівень майже-колінеарності за допомогою зміни дисперсії некогерентного шуму в регресорах. Дослідження за допомогою ADP показали, що з високою ймовірністю МНК рішення можуть бути фізично некоректними при розмірі вибірки (n) менших, ніж 23; фізично коректними, але не адекватними при 23 < n < 400; адекватними при n > 400. Зазначено, що виключення сильно корелюючих регресорів, якщо це невиправдано з економічної точки зору, а диктується тільки необхідністю зменшити VIF-фактор, може привести до результатів, далеких від реальності. У зв’язку з цим зазначено, що використання модифікованого МНК (ММНК) взагалі звільняє від необхідності виключення сильно корелюючих регресорів, оскільки точність ММНК тільки зростає зі зростанням VIF-фактора.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2019

Воронін А. В., Гунько О. В., Афанас’єва Л. М.
Проблеми стійкості макроекономічних моделей динаміки (c. 185 - 193)

Наведену статтю присвячено проблематиці стабілізації економічного зростання із застосуванням традиційних макроекономічних стратегій. Поставлена мета передбачає широкоформатне використання апарату якісної теорії дискретної економічної динаміки. Запропоновано комплекс економіко-математичних моделей, що враховують специфіку макроекономічних балансів, витриманих у дусі неокейнсіанства. Істотним є аналіз ефекту післядії, обумовленого «динамічною пам'яттю» про всі минулі значення щодо справжнього моменту часу інвестиційної політики і структури споживання. При складанні динамічних моделей економічного зростання валового внутрішнього продукту отримані функціональні рівняння специфічного типу, такі як різницеві рівняння Вольтерра. Відповідно, для кожного з досліджуваних вищевказаних функціональних рівнянь отримано ряд нерівностей, що визначають області параметричної стійкості стану рівноваги. Сформульовано в явному вигляді структурні обмеження на базові параметри моделі мультиплікатора-акселератора, які можуть надати значущий вплив на розподіл обсягів споживання та інвестицій для забезпечення сталого зростання національного доходу. Вказані умови на обмеження таких параметрів, як потужність акселератора і гранична схильність до заощадження, які слід враховувати при складанні економіко-математичних моделей для цілей прогнозування і управління макроекономічною політикою держави. Наведені графічні ілюстрації отриманих рішень відповідних різницевих рівнянь для динаміки національного доходу.

Стаття написана російською мовою


Шерстенников Ю. В.
Спільна оптимізація виробничої потужності та рекламної кампанії (c. 194 - 199)

Роботу присвячено розробці одного з методів імітаційного моделювання логістичної системи (ЛС) підприємства. Мета статті – використовуючи підхід Дж. Форрестера, розробити імітаційну модель, на підставі якої можна виконувати спільну модельну оптимізацію виробничої потужності та рекламної кампанії монопродуктового підприємства. В роботі сформульовано систему рівнянь, які описують ЛС підприємства. Виконано розрахунки тимчасової динаміки всіх темпів логістичної системи (темпу виробництва, темпів перевезень), а також динаміки рівнів товару на оптовому складі та в мережі роздрібної торгівлі. Сформульовано та розв'язано оптимізаційну задачу визначення максимуму економічної ефективності. При цьому виробнича потужність і витрати на рекламу розглядалися як варіаційні параметри оптимізаційної задачі. Числовими розрахунками доведено, що існує єдина точка максимуму економічної ефективності як функції планової потужності підприємства.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2019

Благун І. С., Лещук Г. В., Кифор М. В.
Прогностична модель оцінки туристичних потоків з урахуванням фактора адитивної сезонності на прикладі Івано-Франківської області (c. 250 - 256)

Метою статті є дослідження та аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери з використанням економетричного моделювання та методів прогнозування на прикладі Івано-Франківської області. У роботі проаналізовано сучасні тенденції туристичних потоків на прикладі Івано-Франківської області за такими напрямками: загальна кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами; кількість внутрішніх, виїзних і в’їзних (іноземних) туристів. На основі експоненціальних згладжувальних моделей, які порівняно легко застосовувати на практиці, побудовані прогнози з урахуванням вибору кінцевої форми моделей на основі критерію найменшого середнього або згаслого прогнозу. За допомогою лінійної моделі тренду з адитивною сезонністю обчислено адитивні показники сезонності для змінної, що відображає кількість туристів, які відвідали Івано-Франківську область. Здійснено прогнозування кількості туристів, які знімають житло в колективних туристичних об'єктах проживання, на основі моделі Вінтерса, що дозволило встановити реальні ретроспективні значення та прогноз кількості туристів у 2020 році в Івано-Франківській області.

Стаття написана українською мовою


Колещук О. Я.
Розвиток інноваційності машинобудівних підприємств на основі когнітивного моделювання: стратегічні сценарії управління (c. 257 - 263)

Метою статті є визначення рівня розвитку інноваційності машинобудівних підприємств на основі когнітивного моделювання для стратегічних сценаріїв управління. Визначено, що формування сценаріїв за допомогою когнітивних технологій є важливим методом в умовах невизначеності, тому що дозволяє визначити межі можливих стратегічних змін розвитку інноваційності машинобудівних підприємств та ефективно управляти ними. Розглянуто етапи використання технології когнітивного моделювання для формування стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств та підходи до розробки сценаріїв для формування стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств. Визначено, що когнітивні карти використовуються в процесі аналізу і прийняття ефективних рішень щодо формування стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств шляхом дослідження причинних зв'язків між значущими факторами (поняттями, концептами). Запропоновано загальну когнітивну карту стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств. На кожному етапі формування моделі доводиться приймати рішення, від сукупності яких залежить гнучкість, активність та адаптивність побудованої моделі.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Розвиток нечітко-множинного апарату вимірювання ризику: випадок одночасної нечіткості критеріального показника та його нормативу (c. 264 - 271)

Статтю присвячено розвитку методичного апарату кількісного оцінювання ступеня господарського ризику при моделюванні невизначеності за допомогою теорії нечітких множин. У дослідженні було реалізоване завдання дальшого розроблення нечітко-множинного методу вимірювання ризику на основі теоретико-ймовірнісної аналогії для випадку одночасної нечіткості оцінок критеріального економічного показника (критерію) та його нормативу, які припускають інтервальну за рівнями належності ( -рівнями) форму представлення. У межах цього було сформульовано відповідну розрахункову модель. Також у роботі було приділено увагу ситуації, коли як критерій, так і його норматив моделюються нечіткими величинами з високим ступенем довільності їх структури, яка не припускає інтервального за рівнями належності способу їх представлення. У площині методологічного підходу на основі теоретико-ймовірнісної аналогії для неї була запропонована можлива розрахункова конструкція. Водночас із зазначеним як практично значуща у дослідженні була виокремлена комбінована ситуація, коли для нечіткої оцінки критеріального економічного показника має місце високий ступінь довільності структури, у той час як оцінка його нормативу припускає інтервальну за рівнями належності форму представлення. Для наведеної постановки розглядуваної у роботі проблеми також було сформульовано можливу розрахункову модель. Як перспективний напрям подальших наукових розвідок за порушеним у статті проблемним полем визначено дослідження і розвиток інструментальних засобів для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними системами, які дозволяють оперувати одночасно різними видами невизначеності.

Стаття написана українською мовою


Никифорчин І. В.
Модель взаємодії принципал-агент з інформативним сигналом на користь агента (c. 272 - 276)

Наведену статтю присвячено проблемі негативного впливу на ринок асиметрії інформації та методам його пом'якшення. Ця проблема вирішується за допомогою використання методів економічної теорії контрактів. У роботі досліджено методи зменшення інформаційної прогалини за допомогою розробки оптимальних контрактів, зокрема, розглянуто застосування досліджених М. Спенсом ринкових сигналів, які вживає ефективніший агент, щоб повідомити принципалу про свій вищий тип. Очевидно, що сигнал зменшує інформаційну прогалину, що збільшує корисність принципала, але зменшує її для менш ефективних агентів. Проаналізовано вимоги до моделей ринкового сигналу, класифіковано їх основні типи та розглянуто основні види рівноваги. Виходячи з того, що сигналізування, очевидно, позитивно вирішує проблему несприятливого відбору, але збільшує вартість контракту через витрати на сигналізування, наведено основні умови самовідбору для учасників контрактного процесу, які використовують інформаційні сигнали. У статті розвинуто модель інформаційного сигналу для принципала й агента, що може належати до одного з двох типів різної ефективності ? високого (більш ефективного) та низького (менш ефективного). Якщо в класичній моделі агент посилає ринковий сигнал, щоб повідомити принципалу про свій тип, то нами запропоновано модель інформативного сигналу, що надсилає середовище і отримує агент (а не принципал, як зазвичай). На відміну від бінарного сигналу, в цій моделі сигнал визначає ймовірність належності агента до кожного з типів. У статті наведено умови самовідбору для агентів при відомій функції розподілу сигналу. Залежно від цих умов агент обирає один з двох запропонованих контрактів чи відмовляється від контракту взагалі. Розроблено метод побудови оптимальної з погляду принципала пари контрактів, якщо йому відомо розподіл інформативного сигналу та функція корисності принципала є опуклою вгору.

Стаття написана українською мовою


Потрашкова Л. В.
Імітаційна модель соціально відповідальної діяльності підприємства з реалізацією нечіткого логічного висновку щодо рівня екологічності (c. 277 - 285)

Прийняття рішень з управління соціально відповідальною діяльністю підприємства має базуватися на оцінюванні наслідків такої діяльності для самого підприємства та його стейкхолдерів. Для оцінювання цих наслідків мають бути розроблені математичні моделі соціально відповідальної діяльності підприємства, які враховують специфіку такої діяльності. Метою дослідження є формування концептуальних вимог щодо відображення особливостей соціально відповідальної діяльності підприємств у мікроекономічних імітаційних моделях, а також побудова на цій основі імітаційної моделі соціально відповідальної діяльності поліграфічного підприємства (типографії). Для досягнення поставленої мети у дослідженні сформовано вимоги до побудови імітаційних моделей соціально відповідальної діяльності підприємства, зокрема, до складу їхніх факторів і відгуків. Обґрунтовано, що множина факторів у таких моделях має містити показники вартості, якості, екологічності та безпечності ресурсів, а також показники придатності ресурсів для задоволення потреб осіб з обмеженими можливостями. Множина відгуків у таких моделях має містити показники задоволення різних типів потреб стейкхолдерів (фінансових; у якості життя; у розвитку), а також показники відтворення потенціалу підприємства. Виявлено зв’язки між зазначеними показниками ресурсів і результатів діяльності підприємства. Сформовано типову діаграму причинно-наслідкових зв’язків соціально відповідальної діяльності підприємства. Для описання зв’язків між характеристиками ресурсів та рівнем соціальної відповідальності підприємства запропоновано використовувати інструментарій нечіткої логіки. На основі запропонованих концептуальних вимог засобами MatlabSimulink побудовано імітаційну модель соціально відповідальної діяльності типографії, яка дозволяє оцінити наслідки такої діяльності для самого підприємства та його стейкхолдерів. У розробленій моделі використані показники вартості, якості, екологічності та безпечності ресурсів, які відповідають спеціалізації підприємства. Оцінку екологічності типографії отримано шляхом реалізації у моделі операції нечіткого логічного висновку.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Тоузані Тарік
Модель прогнозування поведінки підприємства в умовах нестаціонарного середовища (c. 286 - 292)

Мета статті полягає в побудові моделі прогнозування поведінки підприємства в умовах його взаємодії із зовнішнім середовищем з урахуванням формування та підтримки оптимальної траєкторії його поведінки. На підставі аналізу досліджень провідних учених було розглянуто категорію «поведінки підприємства» і визначено її взаємозв’язок з його розвитком. Сформовано правила побудови прогностичної моделі, що формують її методологічний базис і дозволяють врахувати різні аспекти поведінки підприємства в системі «підприємство – галузь – національна економіка». В результаті досліджень побудовано систему моделей прогнозування, яка містить виробничу функцію Кобба-Дуглаcа, лагові, авторегресійні та векторні авторегресійні моделі. В рамках цієї моделі досліджено такі блоки: блок виробництва, блок науково-технічного прогресу й інноваційно-маркетингової складової, блок фінансової та трудової складових, блок вигляду / іміджу підприємства у конкурентному середовищі, блок зовнішньої взаємодії. Запропонована модель прогнозування поведінки підприємства в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища у вигляді системи функціональних залежностей дозволяє з системних позицій проаналізувати внутрішні та зовнішні можливості підприємства. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є розробка цільових орієнтирів управління поведінкою підприємства в умовах флуктуаційного ринкового оточення з урахуванням його реальних і потенційних ресурсних можливостей та можливостей розвитку галузі й національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Шапран Є. М., Сергієнко О. А., Соснов І. І.
Багаторівневі структурні моделі сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку в аграрному секторі в умовах ризиків (c. 293 - 305)

Дослідження спрямоване на вирішення комплексу завдань удосконалення управління фінансово-кредитними механізмами та процесами кредитування для суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки шляхом створення ефективного інструментального базису оцінювання, аналізу, планування та прийняття управлінських рішень з застосуванням сучасних економіко-математичних методів. Пропоновані багаторівневі структурні моделі сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку аграрного сектора в умовах ризиків презентовано як напрями поліпшення фінансової безпеки щодо вдосконалення кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі. Для розробки та реалізації сценаріїв управління кредитоспроможністю суб’єктів господарювання в умовах дії ризиків внутрішнього та зовнішнього середовища в роботі наведено алгоритм управлінських рішень для отримання ефективності та результативності й досягнення синергетичного ефекту на всіх рівнях управління. Розроблений інструментарій прогнозування суб’єктів аграрного ринку дозволить виявити наслідки впливу факторів формування організаційно-управлінського потенціалу з використанням методу «сценаріїв майбутнього» у вигляді куба ситуацій. Запропоновано структурні трирівневі моделі сценаріїв розвитку кредитної діяльності суб’єктів господарювання в умовах ризиків в аналітичному та графічному аспектах, що враховують усю сукупність взаємопов’язаних процесів для підвищення рівня кредитоспроможності в напрямі вдосконалення кредитної політики. Наведено комплекс управлінських заходів залежно від варіанта стратегії управління кредитоспроможністю як систематизований перелік типових фінансових рішень. Методичні розробки та рекомендації моделювання сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку в аграрному секторі в умовах ризиків можуть бути розглянуті як напрями підвищення рівня фінансової безпеки агропідприємств.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В.
Методологія моделювання логістичних систем: принципи та приклади (c. 306 - 314)

Роботу присвячено розробці методології побудови моделі логістичної системи підприємства, що веде виробничо-збутову діяльність. У введенні зазначено важливість загальних теоретичних методів дослідження. Розроблений універсальний метод побудови логістичної системи, починаючи з побудови й аналізу найпростішої систем резервуарів (підхід Дж. Форрестера). Побудова логістичної системи ведеться поетапно, як результат послідовного уточнення моделі резервуарів. На перших етапах виконується модифікація моделі для урахування найбільш важливих функцій будь-якої логістичної системи. На кожному етапі побудови виконуються розрахунки основних характеристик логістичної системи, на підставі яких робляться висновки про способи подальшого уточнення моделі. Модель використовується для розв'язку оптимізаційних завдань із метою визначення оптимального значення параметрів побудованих логістичних систем. Завдання оптимізації, які вирішені в статті, по своїй постановці аналогічні принципу максимуму Л. С. Понтрягіна в теорії оптимального керування. Для їхнього розв'язку був застосований метод чисельного розв'язку оптимізаційних завдань цього класу. Розроблена методологія є універсальною й застосовна для будь-якого теоретичного дослідження логістичної системи.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2020

Манойленко О. В., Сергієнко О. А., Гапоненко О. Є.
Моделювання інноваційної активності ієрархічних систем: оцінка дифузії інновацій та економічного ефекту наявного потенціалу та результатів (c. 312 - 324)

У статті побудовано моделі оцінки інноваційного потенціалу та результатів інноваційної діяльності підприємств Харківської області, які дозволили класифікувати підприємства залежно від розвитку їх інноваційного потенціалу і результатів від його використання. Інноваційний потенціал розглядається як інтегральна характеристика інноваційного ресурсного забезпечення виробничої системи, що являє собою суму кадрових, виробничо-технологічних, науково-технічних, фінансових і структурних ресурсів, що забезпечують інноваційну діяльність. Розроблено шкалу оцінки інноваційної активності та сприйнятливості до інновацій промислових підприємств (інноваційно активні підприємства (ІАП); підприємства, сприйнятливі до інновацій (ПСІ); підприємства, не сприйнятливі до інновацій (ПНСІ)), яка дозволяє побудувати модель інноваційної активності підприємств, що враховує взаємодію підприємств та оцінює вплив державного стимулювання інноваційної діяльності на збільшення кількості інноваційно активних підприємств. З використанням методу аналізу панельних даних побудовано модель фінансового ефекту від кількості інноваційно активних підприємств. Розроблену модель використано для прогнозування результатів стимулювання інноваційної діяльності регіону та формування сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності регіонів. Для оцінки впливу державного стимулювання інноваційної діяльності на зростання кількості інноваційно активних підприємств та оцінки доходу від здійснення інноваційної діяльності побудовано модель інноваційної активності підприємств, що враховує імовірнісний характер поширення інновацій у результаті взаємодії підприємств. Встановлено, що в результаті впливу на ПНСІ інноваційно активних виробничих підприємств та ПСІ імовірність поширення складає 0,5, тобто у 50 % випадків виробнича система переходить до класу виробничих систем, сприйнятливих до інновацій.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Лесів І. Б.
Моделювання процесу оцінювання та аналізу експортного потенціалу регіону (c. 325 - 331)

У публікації висвітлено результати проведеного аналізу наявних підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні, а також оцінювання, аналізу, прогнозування та оптимізації показників експорту регіону. Вивчення наявних підходів до кількісного оцінювання експортного потенціалу як в Україні, так і в інших країнах з малою відкритою економікою засвідчило обмежені можливості ефективного застосування наявних методик на рівні регіонів України та їх територіальних систем. Проведений аналіз показників експорту регіонів Західної України, а також ефективності експорту цих регіонів за період 2008–2018 рр. дозволив ідентифікувати основні закономірності та тенденції зміни відповідних показників у досліджуваних регіонах. Суть наукової новизни отриманих результатів полягає в удосконаленні та розвитку наявних підходів до проведення оцінювання та аналізу зовнішньоекономічної діяльності регіону. Зокрема, в роботі запропоновано та реалізовано підхід до проведення оцінювання ефективності експорту з урахуванням наявної статистичної бази, а також підхід до проведення оцінювання потенціалу зовнішньоекономічної діяльності регіону на основі використання зваженої евклідової відстані. Подальший розвиток обраного напряму досліджень з використанням відповідного економіко-математичного інструментарію дозволить якісно по-новому підійти до вирішення задачі підвищення ефективності використання зовнішньоекономічного потенціалу регіону.

Стаття написана українською мовою


Чернова Н. Л., Полякова О. Ю.
Визначення оптимальної структури портфеля, що містить активи розвинутих ринків і ринків, що розвиваються (c. 332 - 339)

У сучасному світі деривативи на провідні фондові індекси дуже часто є об’єктами прискіпливої уваги з боку портфельних інвесторів. Безпосереднє включення у портфель подібних інструментів фактично дає змогу інвестувати одразу в економіку окремої країни або окремий її сектор. Метою роботи є формування оптимального інвестиційного портфеля, що містить деривативи на фондові індекси країн розвиненого сектора та сектора, що розвивається. Для досягнення зазначеної мети було вирішено такі задачі: сформовано два оптимальних портфелі: портфель з індексів розвинутих країн та портфель з індексів країн, що розвиваються; сформовано змішаний портфель, що містить індекси з обох секторів; здійснено порівняльний аналіз ефективності отриманих портфелів. Для отримання оптимальної структури портфеля застосовано модель Марковиця. Модельні результати дозволяють зробити такі висновки щодо інвестиційної привабливості сектора фондових індексів розвинутих ринків і ринків, що розвиваються. З точки зору рівня ризику портфеля можливо отримати пару портфелів, один з яких містив би тільки активи розвинутих ринків, а інший – тільки активи ринків, що розвиваються. Однак при цьому рівень доходності буде значно меншим у портфелі, що складається з активів розвинутого сектора. Змішаний портфель забезпечує значно ширший діапазон альтернативних варіантів інвестування, що позиціонуються на ефективній границі, як за критерієм ризику, так і за критерієм доходності.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2021

Сергієнко О. А., Мащенко М. А., Баранова В. В.
Моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем (c. 143 - 154)

У статті для удосконалення методології дослідження динаміки поведінки індикаторів розвитку складних ієрархічних систем (СІС) та їх взаємозв'язку пропонується використання сучасного інструментарію динамічних методів аналізу – теорії фазового, коінтеграційного, біфуркаційного аналізу та катастроф. Сформовано основні напрями побудови моделей дослідження взаємодії індикаторів розвитку СІС на основі оцінки й аналізу передкризових, кризових і посткризових явищ у ієрархічних соціально-економічних територіальних системах. Розроблено алгоритм концептуальних основ моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем з використанням сучасного економіко-математичного інструментарію для дослідження динаміки часових рядів і оцінки взаємозв'язку індикаторів СІС. Реалізовано комплексні моделі моніторингу ключових індикаторів розвитку СІС на основі фазового аналізу та коінтеграційного аналізу взаємозв’язку інвестицій і ВВП; ВВП і динаміки обсягів промислового виробництва; динаміки ВВП та обсягів імпорту; динаміки заробітної плати та обсягів промислового виробництва; міграції і природного приросту населення. У рамках реалізації комплексної моделі моніторингу ключових індикаторів розвитку СІС на основі біфуркаційного аналізу та катастроф побудовано суперкритичну біфуркацію Хопфа в моделі взаємозв'язку імпорту і ВВП; побудовано поверхні функцій моделі Калдора та тривимірну модель Калдора. Пропонований комплексний інструментарій моделей дослідження нестійкості траєкторій розвитку складних ієрархічних систем дає можливість зробити висновки про причини та чинники виникнення ендогенних (самогенеруючих) коливань і біфуркацій, про можливості настання катастроф і криз у складних ієрархічних економічних системах. Рішення проблем, що викликані нестійкістю розвитку СІС на основі комплексного застосування фазового, коінтеграційного та біфуркаційного аналізу, дозволить завчасно передбачити кризові ситуації і запропонувати методи їх попередження, знайти комплексні шляхи виходу з кризових ситуацій.

Стаття написана українською мовою


Тижненко О. Г., Рєзнік Є. В.
Практичне рішення проблеми мультиколінеарності: Оптимальний метод рідж-регресії та модифікований метод найменших квадратів (c. 155 - 168)

У цій статті розглядається придатність двох основних методів для вирішення проблеми лінійної регресії (LR) за наявності мультиколінеарності, а саме OLS, та ridge-методу порівняно з рішеннями модифікованого методу OLS (MOLS) [1, 2], який, як і ridge, забезпечує стабільне рішення на будь-якому рівні колінеарності даних. Порівняння проведено методом Монте-Карло із використанням штучного генератора даних (ADG) [1, 2], який генерує лінійні вибірки даних будь-якого розміру. Використання ADG дозволяє нам дослідити проблему регуляризації рівняння OLS. Було виявлено, що можливі дві версії регуляризації: версія COV, яка була запропонована та досліджена в [1, 2], та версія ST, яка зазвичай використовується в літературі та практичних реалізаціях. Запропоновані дослідження показують, що у версії COV ridge метод має приблизно постійний оптимальний регулятор (λ_opt≈0,1) для будь-якого обсягу вибірки та рівня колінеарності. Метод MOLS також має у цій версії приблизно постійний оптимальний регулятор, але він значно менший за значенням (λ_opt≈0,001). У той же час у загальновживаній версії ridge-методу нам потрібен оптимальний регулятор λ_opt≈0,1 (n-1), який залежить від обсягу вибірки n і не є константою. Нам було показано в роботі, що версія ST, яка використовується як правило на практиці разом із ridge-методом, при використанні оптимального параметра λ_opt = 0,1 (n-1), дає строго те саме рішення, що і COV версія хребта з оптимальним регулятором λ_opt = 0,1 [1, 2]. Це дозволяє використовувати коди ridge-методу у всім відомому статистичному програмному забезпеченні, встановлюючи параметр регуляризації λ_opt = 0,1 (n-1) без будь-якого процесу налаштування, незалежно від обсягу вибірки та рівня колінеарності. Ми також показуємо, що таке оптимальне рішення ridge(0,1) наближається до рішення в популяції для досить великого обсягу вибірки, але одночасно має деякі проблеми. Той факт, що метод ridge(0,1) дає зміщення, відомий, але це зміщення, як було показано в роботі, є економічно незначущим. Найважливішим виявленим недоліком є згладжування популяційного рішення: ridge-метод значно зменшує різницю між коефіцієнтами регресії популяції. Отже, ridge(0,1) може дати економічно правильний (з правильними ознаками), але певною мірою неадекватний розв’язок. Неадекватність ridge(0,1) виявляється тим більше, чим більша різниця між коефіцієнтами регресії в популяції. Цим недоліком MOLS практично не володіє, оскільки для нього константа регуляризації має набагато менше значення (0,001 проти 0,1). Через це метод MOLS практично мало страждає як від зміщення, так і від згладжування своїх рішень. З практичної точки зору, обидва методи, ridge(0,1) та MOLS, дають тісні стабільні рішення проблеми LR для будь-якого обсягу вибірки та рівня колінеарності, які наближаються до рішень в популяції зі збільшенням обсягу вибірки. У статті також показано, що для малих вибірок менше 40 переважно використовувати ridge(0,1), оскільки він є більш стабільним. Для середніх та великих зразків переважно використовувати MOLS, оскільки він є більш точним із приблизно однаковою стабільністю.

Стаття написана англійською мовою


Чернова Н. Л., Полякова О. Ю.
Модель оцінки справедливої ціни фондових індексів (c. 169 - 177)

При формуванні ризикової частини інвестиційного портфеля до неї можуть бути включені як акції окремих компаній, що представляють різні сектори економіки в різних регіонах, так і похідні фінансові інструменти, наприклад, ф'ючерси на фондові індекси. Останні є чудовим інструментом вкладення капіталу в акції певної країни, позбавляючи інвестора необхідності вирішення нетривіальної задачі визначення оптимального набору привабливих активів, тому що, як правило, фондовий індекс включає в себе найбільш успішні компанії з більшості галузей. Якщо приймати рішення про включення фондових індексів у портфель лише на підставі даних щодо їх поточної ціни, можна припустити, що в моменті потрібно інвестувати в активи, які не виросли або виросли недостатньо. Однак така оцінка не є об’єктивною, тому що індекси мають різну волатильність, а отже, абсолютні розміри просадок у моменти кризи і показників приросту в посткризовий період некоректно порівнювати між собою, щоб визначити переоцінені і недооцінені активи. Очевидно, що, приймаючи остаточне рішення про включення фондових індексів в портфель, необхідно спиратися додатково на результати фундаментального аналізу цих активів. Мета дослідження – визначити структуру ризикової частини інвестиційного портфеля шляхом визначення інструментів, які є недооціненими щодо своїх фундаментальних характеристик. Для реалізації сформульованої мети в рамках дослідження вирішені такі основні задачі: визначено вихідну множину екзогенних факторів, що впливають на динаміку фондових індексів; оцінено параметри моделей залежності фондових індексів від факторів, що на них впливають, розраховано відповідні прогнозні значення; визначено набір інструментів для включення в інвестиційний портфель на підставі порівняння реального і модельного значень фондових індексів. Побудовані моделі дозволили визначити оптимальну структуру інвестиційного портфеля, який включає ф’ючерси на фондові індекси таких країн, як Тайвань, Мексика, Бразилія, Велика Британія, Німеччина та США.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2021

Іванов Р. В., Волкова В. В., Коваль О. С.
Модельна оцінка фінансової стійкості суб’єктів туристичної галузі в контексті сталого розвитку (c. 153 - 159)

Мета дослідження полягає у описі й апробації методології оцінки ймовірності банкрутства підприємства, яке здійснює діяльність у туристичні галузі. При аналізі діяльності суб’єктів туристичної галузі в контексті сталого розвитку увага зосереджена на показниках фінансової стійкості та одному з основних фінансових ризиків – загрозі банкрутства. Проаналізовано сучасні методи дискримінантного аналізу, що використовуються для визначення ймовірності банкрутства, з точки зору адекватності їх застосування для оцінки діяльності суб’єктів туристичної галузі та описано особливості їх застосування. У межах дослідження було проаналізовано доступні показники діяльності туристичного агентства, для якого визначено й інтерпретовані показники ймовірності банкрутства, які свідчать, що фінансовий стан досліджуваного туристичного підприємства характеризується як задовільний у контексті його сталого розвитку. Підтверджено, що серед найбільш використовуваних на сьогодні методів оцінки ймовірності банкрутства адекватними для оцінки підприємств сфери туризму є модель Матвійчука та модифікована модель Альтмана. Порівняння результатів їх застосування з класифікацією суб’єкта господарювання на підставі більш загального у застосуванні коефіцієнта Бівера продемонструвало високу узгодженість розглянутих дискримінантних моделей. Відзначено, що врахування специфіки застосування моделі та вибір фінансових показників є запорукою проведення якісного аналізу та впровадження ефективної антикризової політики на підприємстві в контексті сталого розвитку. Подальші дослідження суб’єктів туристичної галузі в контексті сталого розвитку планується проводити із застосування концепції динамічної рівноваги економічної системи та її ефективного розвитку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2021

Полякова О. Ю.
Фіскальні ефекти впровадження нових соціальних стандартів в Україні (c. 191 - 202)

Метою статті є дослідження й оцінка тих зрушень, які відбулися у бюджетному процесі внаслідок зміни соціальних стандартів в Україні протягом 2010–2020 рр. У статті здійснено перевірку гіпотези про наявність зв’язку між змінами таких соціальних стандартів, як прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата, та обсягів податкових надходжень до зведеного бюджету, а також обсягами бюджетних видатків. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки впливу соціальних стандартів і показано, що фіскальні ефекти у літературі майже не досліджуються. На основі порівняльного аналізу динаміки встановленого та фактичного прожиткового мінімуму й основних показників Зведеного бюджету України за 2010–2020 рр. у квартальному розрізі побудовано регресійні моделі, зокрема, з фіктивними змінними. Виявлено, що існує суттєвий розрив між встановленими та фактичними прожитковими мінімумами, який з часом збільшується. Водночас мінімальна заробітна плата наближається до фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є позитивним фактом. Основною екзогенною змінної у моделях податкових надходжень є сукупні доходи населення. Побудовано модель залежності доходів населення від середньої заробітної плати, середньої пенсії та прожиткового мінімуму. Показано, що збільшення мінімальної заробітної плати у 2017 р. не мало бажаного прямого фіскального ефекту для податку на доходи фізичних осіб, надходжень єдиного соціального внеску та витрат населення на соціальне страхування. Опосередкований вплив на надходження податку на додану вартість та акцизного збору, якого можна очікувати через збільшення купівельної спроможності населення, також є незначним. Причиною цього є зменшення у двічі співвідношення між мінімальною та середньою заробітною платою внаслідок її приховування, високого рівня тіньової економіки та штучного заниження. Показано, що видатки зведеного бюджету на соціальне забезпечення та оплату праці є більш чутливими до зміни різних соціальних стандартів, що створює ризики макроекономічної нестабільності в Україні.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2022

Полякова О. Ю.
Підходи до оцінки впливу криз неекономічного походження на соціально-економічну систему України (c. 245 - 253)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки наслідків криз неекономічного походження та їх синергетичного ефекту для України. У статті здійснено аналіз сучасних підходів до виявлення економічних наслідків криз природного, біологічного та воєнного походження і показано, що ситуація в Україні характеризується нашаруванням наслідків криз воєнного та біологічного походження, що ускладнює оцінку. Запропоновано класифікацію наслідків криз неекономічного походження, яка включає сферу прояву наслідків, швидкість і черговість, масштабність, тривалість впливу та час виникнення і спрямована на здійснення вибору методів оцінки та прогнозування наслідків. Розроблено принципову схему науково-методичного підходу до оцінки наслідків криз неекономічного походження, який передбачає оцінку у чотирьох вимірах: напрям оцінки (відповідно до сфери проявів кризи), суб’єктивно-об’єктивний (відповідно до використовуваних методів оцінки), часовий (відповідно до етапів виникнення і розгортання кризи) та макро-мезоекономічний (відповідно до масштабності кризи) виміри, і дозволяє сформувати когнітивну карту наслідків різної етіології кризи. Показано, що для України у наявній кризі доцільним є виділення двох етапів оцінки: 1-й – розгортання пандемії, 2-й – воєнна агресія на тлі пандемії, а також застосування експертних методів оцінки на другому етапі. На основі аналізу світового досвіду запропоновано індикатори оцінки наслідків кризи. Розроблений науково-методичний підхід дозволяє визначити найбільш вразливі сектори економіки, виявити причинно-наслідкові зв’язки у процесі поширення в економіці та соціальній сфері країни кризи, спричиненої пандемією та військовою агресією, має універсальний характер і може застосовуватися для криз різного неекономічного походження, а також для розробки системи моніторингу та попередження поширення криз.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2023

Лисенко О. В.
Моделювання змінення цін на стандартні номери в польських готелях (c. 198 - 204)

Світовий ринок готельних послуг постійно змінюється, має динамічну структуру, розвивається у взаємодії з іншими ринками товарів і послуг, піддається впливу ринкового середовища. Тому сучасним готелям доводиться пристосовуватися під новий вид туристів з досить високими вимогами до умов розміщення. В Європі є тенденція – заселятися в готелі 1* та 2*. Дослідження охоплює дані з таких міст Польщі, як Вроцлав, Познань, Гданськ. Вони являють собою просторові ряди, на базі яких побудовано регресійні математичні моделі для оцінювання тенденцій змінення рівня цін на відповідні готельні номери. Ряди є просторовими, тому що дані зібрано в певний момент часу, але з різних об’єктів, розташованих географічно в різних точках. Побудовані моделі не є репрезентативними, але вони дають змогу оцінити тенденції зростання чи спадання цін і можливість входження в кризові економічні явища. Роботу присвячено аналізу тенденцій змінення цін на готельні номери й оцінювання цих змін за допомогою побудови регресійних економіко-математичних моделей просторово-часових рядів. Актуальність і значущість дослідження полягає в аналізі й оцінюванні тенденцій зміни цін на готельні номери типу «СТАНДАРТ» популярного сегмента готелів 1*, 2* Польщі. Ця країна є найближчою сусідкою України, тому дослідження економічних тенденцій розвитку її готельного господарства є актуальним не тільки для тенденцій стосовно Європи, але і для майбутнього готельного сегмента нашої держави. Проаналізовано тенденції розвитку готельного господарства Європи та саме Польщі. Зібрано великий статистичний матеріал, який є сучасним, бо цифри взято з сайтів бронювання станом на 11.2022 р. Найчастіше аналіз економічних тенденцій розвитку готельної індустрії проводиться на основі експертних оцінок або статистичних даних туристичних агенцій. Проведений аналіз зроблено на основі підходів до математичного моделювання і використання математичних та статистичних засобів Microsoft Excel. Проведений аналіз показав наявність математично означеної тенденції до зростання цін на готельні номери типу «СТАНДАРТ». Функція цін на ці готельні номери є такою, що зростає, і вона перетинає межу зростання – відповідну експоненційну функцію, побудовану на базі того ж самого просторового числового ряду.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2023

Пілько А. Д., Чепига Б. Т.
Аналіз впливу монетарних інструментів на величину внутрішнього боргу в контексті постановки та вирішення задачі моделювання порогового рівня боргової безпеки (c. 231 - 239)

Метою статті є висвітлення результатів проведених досліджень, спрямованих на проведення аналізу та кількісного оцінювання взаємозв’язків між ключовими монетарними інструментами та показниками внутрішнього боргу в контексті визначення порогових рівнів боргової безпеки держави. Запропоновано підхід до моделювання та прогнозування причинно-наслідкових зв'язків між монетарними інструментами та розміром внутрішнього державного боргу. Розроблено модель дискримінантного аналізу на основі авторегресивної моделі розподіленого лагу, запропоновано правило класифікації, що в комплексі дало можливість визначити пороговий рівень боргової безпеки, а також спрогнозувати дієвість монетарних інструментів на розмір внутрішнього держборгу та боргову безпеку. Суть отриманих у рамках проведеного дослідження результатів полягає у розвитку існуючого наукового-методичного інструментарію макроеконометричного моделювання та прогнозування величини внутрішнього боргу й аналізу боргової безпеки. Виокремлення показників грошово-кредитної політики незалежно від інших макроекономічних факторів, використання скоригованого критерію Акаіке для визначення величини лагу змінних дозволило розробити й оцінити комплекс моделей, на які є можливість орієнтуватися, щоб оцінювати вплив монетарної політики на величину внутрішнього державного боргу та боргову безпеку, що є відмінною особливістю цієї розробки порівняно з аналогами. Також було проведено аналіз причинності впливу для виявлення найбільш ефективних монетарних інструментів, а аналіз застосування результатів розробленої моделі дискримінантного аналізу дозволив виявити періоди, де показники внутрішнього боргу зазнавали найбільших змін і впливали на рівень боргової безпеки, без урахування величини зовнішнього боргу. Подальший розвиток обраного напряму досліджень дозволить розширити комплекс моделей, спрямованих на оцінку дієвості механізмів забезпечення боргової безпеки з урахуванням динаміки монетарних та інших макроекономічних показників.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2023

Швець Н. В., Крамчанінова М. Д.
Економетричний аналіз впливу цифровізації на бізнес-сектор національної економіки України (c. 315 - 322)

У статті розкрито результати дослідження реакції бізнес-сектора України на цифрову трансформацію на основі комплексного огляду наявної літератури та економетричного аналізу даних підприємств про впровадження інформаційно-комунікаційних технологій за 2011–2020 роки. Досліджено чинну методологію та наявну базу даних статистичних спостережень за процесом цифровізації. Зазначено, що статистичний моніторинг за цифровими перетвореннями залишається недостатньо розвиненим і потребує накопичення інформації за новими метриками. У подальшому це дозволить суттєво поліпшити можливості відстеження економічних результатів цифрових трансформацій. За результатами кореляційно-регресійного аналізу доступних на сьогодні даних виявлено, що такі прояви цифровізації, як інтернет-операції з банками і органами державної влади, отримання підприємствами інформації про товари, послуги й обмін даними через електронну пошту, мають сильний кореляційний зв’язок з реальним обсягом реалізації продукції на душу населення. Регресійне моделювання підтвердило статистичну значущість прямої залежності між кількістю підприємств, які через Інтернет отримують інформацію про товари, послуги, використовують листування електронною поштою та реальним обсягом продажів. Зроблено висновок про підтвердження гіпотези, що цифровізація сприяє зростанню бізнесу в Україні, особливо сильний вплив простежується в аспекті обміну інформацією. Загалом результати дослідження підкреслюють важливість підтримки підприємницького сектора у подальшому процесі цифрової трансформації та зростання ІТ-індустрії і є аналітичним підґрунтям для розробки дієвих політичних рішень з визначення стратегічно значущих пріоритетів, що здатні забезпечити повоєнне відновлення національної економіки України та її подальший розвиток.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2023

Скіцько В. І.
Аналіз даних із використанням генеративного штучного інтелекту: можливості та виклики (c. 217 - 225)

У статті досліджено актуальні питання використання генеративного штучного інтелекту, зокрема великих мовних моделей ChatGPT і Claude, для аналізу даних. Сутність терміна «штучний інтелект» змінюється з часом. І якщо раніше, вживаючи цей термін, говорили про експертні системи, машинне навчання тощо, то наразі під цим терміном мають на увазі насамперед великі мовні моделі, серед яких найвідомішими є ChatGPT, Claude, Bing, Bard. Ці моделі дозволяють генерувати тексти, зображення, аудіо та відео за запитами користувачів. Мета статті – дослідити можливості та виклики застосування ChatGPT і Claude в аналізі даних на основі наявних публікацій і власного досвіду. Адже здатність великих мовних моделей спілкуватися природною мовою робить їх потужним інструментом аналітики. У роботі розглянуто аспекти основних етапів аналізу даних у контексті використання великих мовних моделей: отримання, збір і завантаження вхідних даних, їх попередня обробка, застосування математичних моделей, візуалізація та інтерпретація результатів. Наведено практичні рекомендації щодо формулювання запитів до ChatGPT і Claude на кожному етапі аналізу даних. Зазначено, що ChatGPT завдяки вбудованому сервісу Advanced Data Analysis дозволяє ефективно здійснювати аналіз даних за допомогою Python. Це забезпечує вищу точність результатів порівняно з іншими великими мовними моделями. На умовному прикладі здійснено порівняння можливостей ChatGPT і Claude в аналізі даних. Показано, що ChatGPT дозволяє будувати моделі залежностей, генерувати графіки та давати змістовні пояснення отриманих результатів. Водночас як можливості Claude в аналізі даних досить обмежені. Зроблено висновок, що ChatGPT має значно більший потенціал для аналізу даних порівняно з Claude та іншими чат-ботами. Проте поки що великі мовні моделі не можуть повністю замінити фахівців аналітики даних та потужні системи підтримки прийняття рішень. У подальших дослідженнях пропонується зосередитися на вивченні практичного застосування можливостей ChatGPT і, зокрема, його сервісу Advanced Data Analysis для вирішення різних задач аналізу даних.

Стаття написана українською мовою


Чернова Н. Л., Сергієнко О. А., Волкодав В. Ю.
Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів (c. 226 - 233)

Для сучасного етапу розвитку криптовалютного ринку характерними є низка структурних властивостей та трансформацій, що спричиняють підвищений інтерес до криптовалюти як засобу розрахунків. Зазначений варіант здійснення платежів дозволяє прискорити швидкість операцій з переказу коштів, потребує суттєво нижчих комісійних винагород, не прив’язаний до часових інтервалів, ефективно вирішує проблему розрахунків з закордонними партнерами у будь-яких валютах і долає інфляційний ризик. Наявність вказаних переваг обумовлює актуальність вивчення криптовалютного ринку з метою визначення перспектив удосконалення сучасної практики безготівкових електронних платежів в Україні, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів, застосування якого дозволить здійснювати обґрунтований вибір криптовалюти як безготівкового засобу розрахунків. Зазначений алгоритм містить такі основні кроки: аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку криптовалютного ринку; визначення множини базових характеристик, за допомогою яких можливо здійснити опис криптовалюти як об’єкта у багатовимірному статистичному просторі; класифікація криптовалютних активів; розробка рекомендацій щодо остаточного вибору криптовалюти як засобу безготівкових розрахунків. Порівняльний аналіз криптовалют здійснюється за показниками ризику, дохідності та ринкової капіталізації. Класифікація та упорядкування об’єктів у багатовимірному просторі ознак здійснено за допомогою алгоритмів кластерного аналізу. Попередньо проаналізовано структуру системи об’єктів-криптовалют у багатовимірному просторі за допомогою агломеративних методів, далі прийнято обґрунтоване рішення щодо оптимальної кількості кластерів та застосований ітеративний алгоритм кластеризації. Отримано розбиття об’єктів-криптовалют за чотири послідовних періоди, досліджено стабільність складу та структури отриманих груп у динаміці. В результаті виявлено групи, чиї характеристики є прийнятними з точки зору кінцевої мети дослідження. В рамках зазначених груп визначено криптовалюти, що можуть бути використані для здійснення безготівкових розрахунків.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2024

Діленко В. О., Соколов К. С.
Аналіз деяких особливостей розвитку економіки України на основі моделі «витрати – випуск» (c. 153 - 162)

Метою статті є порівняльний аналіз ефективності функціонування національної економіки на основі моделі «витрати – випуск» і найважливіших макроекономічних показників її розвитку. Було розраховано показники ефективності функціонування економіки у 2012–2020 роках, побудовані на основі відповідних елементів матриць коефіцієнтів прямих і повних витрат моделі В. Леонтьєва. Аналіз показників ефективності дав змогу виокремити періоди їх зростання та падіння, показати, що в економіці країни переважно використовуються менш ефективні галузі. Проведено порівняльне дослідження особливостей динаміки ефективності функціонування національної економіки та основних макроекономічних показників її розвитку. З цією метою розраховувалися відповідні коефіцієнти парної кореляції. Також оцінювалася тіснота зв'язку макроекономічних показників розвитку та кількісних показників інвестиційного клімату. Отримані низькі значення зазначених коефіцієнтів кореляції можуть свідчити про те, що процеси зміни величини національної економіки у зазначений період не пов'язані безпосередньо з таким важливим фактором, як ефективність її функціонування, інвестиційний клімат також не є значущим для економічного розвитку держави. У зв'язку з цим природно припустити, що на розвиток економічної системи України визначальний вплив мають інші чинники, що вимагає подальшого їх виявлення та вивчення. На додаток до відомих на основі моделі «витрати – випуск» запропоновано нові показники ефективності функціонування макроекономічних систем. Як актуальний напрям розвитку наведеного матеріалу може розглядатися аналіз особливостей економіко-математичного змісту та співвідношення різних показників ефективності, побудованих на основі моделі В. Леонтьєва, та уточнення специфічних можливостей їх використання у відповідних економічних дослідженнях.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Мащенко М. А., Кочорба В. Ю., Дячек О. Ю.
Сучасна парадигма безпеки управління розвитком складних ієрархічних систем (c. 163 - 172)

Перебудова національної економіки, процеси трансформації, що відбуваються в ній, актуалізують проблеми керованого векторного розвитку складних ієрархічних систем в економіці. Метою цього дослідження є аналіз теоретичних і методологічних аспектів розвитку складних ієрархічних систем (СІС) в економіці в умовах непередбачуваності та стохастичності зовнішнього та внутрішнього середовища, а також нерівномірного розвитку соціально-економічних процесів, які вимагають керованого векторного розвитку. Саме керованість векторного розвитку СІС дозволяє забезпечити безпеку процесів нелінійного розвитку СІС. Об'єктом дослідження є процеси нелінійного розвитку СІС в умовах непередбачуваності, стохастичності зовнішнього середовища та нерівномірного розвитку соціально-економічних процесів, які викликані глобалізаційними трансформаціями світової економіки. У дослідженні використано загальні та спеціальні методи для досягнення мети та розв'язання поставлених завдань. До загальних методів належать абстрактно-логічний метод, що був використаний для роз'яснення теоретичних підстав безпеки розвитку складних ієрархічних систем (СІС), та методи теоретичного узагальнення, системного та поведінково-економічного аналізу, що допомогли сформулювати якісні цілі та завдання СІС, визначити проблеми управління керованими динамічними процесами, провести критичний аналіз концепцій розвитку та з'ясувати генезис підходів. До спеціальних методів дослідження відносяться системно-структурний аналіз, що був застосований для формування, вибору та реалізації гіпотез, побудови прогнозів, та системний підхід та методи аналізу та синтезу, що допомогли виявити та агрегувати якісні характеристики концепції управління безпекою розвитку СІС. В результаті застосування цих методів було досягнуто синергетичного підходу до управління процесами СІС та вирішено проблеми, пов'язані зі стохастичністю та невизначеністю зовнішнього та внутрішнього середовища, нерівномірним розвитком соціально-економічних процесів та іншими факторами, що впливають на безпеку розвитку економіки інтелекту. Обґрунтовується вплив ендогенних та екзогенних факторів на розвиток СІС. Запропоновано методику, яка базується на процесно-функціональному менеджменті, для аналізу рівня розвитку СІС, що може допомогти підвищити ефективність використання виробничих ресурсів. Розроблено концепцію моделювання механізмів розвитку систем інформаційної безпеки (СІБ) на основі трансформації процесів управління та інвестиційних процесів.

Стаття написана українською мовою


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру