УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК [005.35:334.72]:339.747
Орлов П. А.
Світова фінансово-економічна криза та проблеми соціальної відповідальності суб'єктів господарювання (c. 6 - 11)

У статті розглянуто концепцію соціальної відповідальності суб'єктів господарювання з акцентом на неприпустимість ухилення від сплати податків, а також на необхідність практикувати соціально відповідальний маркетинг. Активна боротьба з ухиленнями від сплати податків ведеться в рамках ЄС. Криза змусила європейські країни боротися зі злом, яке було раніше створене деякими з них із вигодою для себе. В Україні боротьбі з цим злом поки приділяється мало уваги, незважаючи на високу частку тіньової економіки. Наведені приклади соціальної безвідповідальності маркетингу в гонитві за прибутком, виявлені в промислово розвинених країнах і в Україні. Вони завдають величезного непоправного збитку суспільству. Обґрунтовано висновок, що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечити належний рівень державного регулювання економіки і соціальної відповідальності суб'єктів господарювання, населення приречене на експлуатацію соціально безвідповідальними суб'єктами бізнесу, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання. Концепція соціально відповідального маркетингу, яка заснована лише на зростанні свідомості власників підприємств і соціальних ініціативах, не може бути реалізованою в широких масштабах.
Ключові слова: державне регулювання, економічна система, банки, виробники медикаментів, продуктів харчування, алкоголю, тютюнових виробів
Бібл.: 17.

Орлов Петро Аркадійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: kafedra_eim@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 518

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Орлов П. А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 6–11.

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 137-138 (із змінами та доповненнями). – С. 6–7.
Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст. 379 (Із змінами, внесеними згідно із Законами).
Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т., пер. с англ. 11-го изд. – Т.1. – М. : Республика, 1992. – 399 с.: табл., граф.3.
Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 816 с.
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ., под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.; ред.-упор. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. – 2-ге вид. – К. : Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2008. – 648 с.
Орлов П. А. Проблемы социальной ответственности маркетинга в промышленно развитых странах с рыночной экономикой и в Украине в условиях затяжного мирового экономического кризиса // Бизнес Информ. – 2013. – № 1. – С. 6-12.
Vanlerberghe C. Des experts fran?ais «vendus» ? l\'industrie du tabac // Le Figaro, 25.05.2012.
Саммит ЕС: “маленькая революция”. Режим доступа: http://ru.euronews.com/2012/06/29/eurozone-bends-the-rules-to-save-single-currency.
Офіційний сайт Державної служби статистики України// http://www.ukrstat.gov.ua.
Госпотребстандарт провел экспертизу мясомолочной продукции .- Режим доступа: //HTTP://BIZ.LIGA.NET/ALL/PRODOVOLSTVIE/NOVOSTI/2083143-GOSPOTREBSTANDART-PROVEL-EKSPERTIZU-MYASOMOLOCHNOY-PRODUKTSII.HT.
Государство не справляется с наплывом фальшивых лекарств. Режим доступа: http://podrobnosti.ua/health/2012/11/25/872760.html.
Crouzel C?cile. Plus de 75.000 comptes ? l\'?tranger d?clar?s au fisc// Le Figaro, 08.0.2011.
Победное SMS от МТС. Режим доступа: http://www.promo.mts.com.ua/index.php?lang=RU
Кодекс мобільного маркетингу. Режим доступа: http://mmcode.com.ua/?page_id=2
Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров\'я населення” (із змінами і доповненнями). Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052899.html
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Режим доступа: http://topnewz.ru/documents/tekst-zakon-o-zaprete-kureniya-v-obshhestvennyx-mestax-v-rossii/19039


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 330.1
Навроцька Н. А.
Провідні тенденції глобалізації заощаджень та інвестицій в світовій економіці (c. 12 - 19)

У статті проаналізовано сучасні тенденції руху світових заощаджень, нагромаджень та інвестицій. Визначені головні напрямки структурних зрушень у цих процесах, серед яких випереджувальна динаміка зростання заощаджень країн, що розвиваються, особливо Китаю, країн БРІКС та експортерів нафти, абсолютне й відносне зниження частки заощаджень розвинених країн при одночасній тенденції збільшення заощаджень країн, що розвиваються. З'ясовано, що у більшості країн, що розвиваються, інвестиції помітно поступаються заощадженням. В розвинутих країнах, найчастіше, навпаки – обсяги інвестиції більше заощаджень. При падаючій нормі заощаджень розвинені країни почали інвестувати свої національні економіки частково на заощадження країн, що розвиваються. Найбільш помітним виступає значне відставання заощаджень від інвестицій в США. Внаслідок нерівномірності розподілу інвестицій і заощаджень у світовій фінансовій системі збільшуються дисбаланси, які призводять до надлишку або нестачі нагромаджень і інвестицій щодо внутрішніх потреб країн. Проведений аналіз свідчить, що внаслідок ускладнення економічних процесів, сучасні концепти «заощадження», «нагромадження» та «інвестиції» не відображають повною мірою реальні тенденції процесів нагромадження-інвестування в глобальній економіці. Тому потребують подальшого уточнення складові цих категорій, які в сучасних умовах стають більш складними, особливо з урахуванням впливу певних додаткових кількісно-якісних параметрів (інтелектуальній капітал, невловимі активи, якість інвестицій, капіталомісткість економіки та ін.).
Ключові слова: заощадження, нагромадження капіталу, інвестиції, глобалізація
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Навроцька Наталія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Академія митної служби України (вул. Рогальова, 8, Дніпропетровськ, 49000, Україна)
Email: nawrozkaya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 426

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Навроцька Н. А. Провідні тенденції глобалізації заощаджень та інвестицій в світовій економіці // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 12–19.

Список використаних у статті джерел

Feldstein M., Horioka C. Domestic Savings and International Capital Flows // The Economic Journal. 1980. Vol. 90, No 358. P. 314–329.
French K. R., Poterba J. M. «Investor Diversification and International Equity Markets» // American Economic Review. – № 81. – May 1991. – 222-226.
Giannone D., Lenza M. The Feldstein–Horioka Fact // ECB Working Paper Series NO 873/ February, 2008 [Електроний ресурс] // European Central Bank : [сайт] – Режим доступа: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp873.pdf. – Назва з екрану.
Розраховано по: UNCTADstat [Електроний ресурс] // UNCTAD : [сайт] – Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en. (26.05.2013) – Назва з екрану.
Розраховано по: World Economic Outlook Database [Електроний ресурс] // International Monetary Fund : [сайт] – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx. (квітень 2013) – Назва з екрану.
Розраховано по: World Development Indicators (WDI)&Global Development Finance (GDF) [Електронний ресурс] // The World Bank : [сайт] – Режим доступа: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do. 4. (26.05.2013) – Назва з екрану.
Див, наприклад, Terrones, Marco, and Roberto Cardarelli, «Global Imbalances: A Saving and Investment Perspective» // World Economic Outlook, September 2005: Building Institutions, World Economic and Financial Surveys (Washington: International Monetary Fund). – 2005. – p. 91-124 ) [Електронний ресурс] // International Monetary Fund : [сайт] – Режим доступа: http://www.imf.org. – Назва з екрану; Francesco Caselli and James Feyer. «The Marginal Product of Capital» // The Quarterly Journal of Economics, MIT Press. – 2007. – vol. 122(2). – p. 535-568.
Розраховано по: US Bureau of Economic Analysis [сайт] – Режим доступа: http://www.bea.gov/ (26.05.2013) – Назва з екрану;
Розраховано по: Board of Governors of the Federal Reserve System [сайт] – Режим доступа : http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm . – Назва з екрану.
Corrado, Carol A., Charles R. Hulten, and Daniel E. Sichel. Intangible capital and US economic growth [Електронний ресурс] // Review of Income and Wealth. – 2009. –Volume 55. – Number 3, September. – p. 661-685. – Режим доступа : http://www.roiw.org/2009.asp. – Назва з екрану.
Розраховано по: McKinsey Global Economic Growth Database [Електроний ресурс] // McKinsey Global Institute [сайт] – Режим доступа : http://www.mckinsey.com/. – Назва з екрану;
Розраховано по: National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) [Електроний ресурс] // US National Science Foundation [сайт] – Режим доступа : http://www.nsf.gov/statistics/. – Назва з екрану.
Розраховано по: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 // OECD : [сайт] – Режим доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/. ) – Назва з екрану.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.124.4
Стрижиченко К. А.
Формування нової економічної парадигми в умовах глобальної фінансової кризи (c. 20 - 24)

Неокласична парадигма, в основі якої лежало вільне регулювання ринків і заперечення ендогенних довгострокових криз, показала свою неспроможність, у результаті чого стало можливим зародження і розвиток фінансової кризи 2007 року. У статті досліджені положення неокласичної парадигми, проаналізовано ключові слідства фінансової кризи, розглянуто концепцію 4U, яка відображає недоліки глобалізації для сучасної світової економіки. Для зниження впливу деструктивних дій глобалізації та здійснення переходу до нової парадигми, розглянуто низку тверджень, які мають реалізовуватися в рамках нової парадигми. Систематизовано основні принципи, які лягли в основу нової економічної парадигми.
Ключові слова: парадигма, фінансова криза, механізми, принципи, методологія
Рис.: 3. Бібл.: 10.

Стрижиченко Костянтин Анатолійович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ukf.kendo@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 414

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стрижиченко К. А. Формирование новой экономической парадигмы в условиях глобального финансового кризиса // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 20–24.

Список використаних у статті джерел

Bezemer D. No one saw this coming: understanding financial crisis through accounting models. – Munich Personal RePEc Archive, 2009.
Keynes J. The general theory of employment interest and money. – Cambridge : Macmillan Press, 1973.
Lucas, R. Monetary neutrality // Lecture to the memory of Alfred Nobel. – 07.12.1995.
Fullbrook E. How to bring economics into the 3rd millennium by 2020 // Real- World Economic Review. – 2010. – №54. – pp. 89–102.
Stiglitz J. Needed: a new economic paradigm // Financial Times. – 19.08.2010.
Allen L. White. Economy Reset: Principles of a New Economy. – 2011.
David Korten. 10 Common Sense Principles for a New Economy. – 2011.
Dani Rodrik. New Rules for the Global Economy. – 2011.
Joe Kresse. It’s Time For A New Economic Paradigm. – 2011.
Stewart Wallis, Manfred Max-Neef A New Set of Economic Principles – Five Principles for the New Economy by 2020. – 2011.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 322.122
Башта О. І.
Алгоритм побудови методики застосування поновлюваних джерел енергії на рекреаційних об'єктах (c. 25 - 30)

Мета статті полягає в розробці алгоритму оцінки перспективності використання відновлюваних джерел енергії з метою покриття потреб рекреаційних об'єктів. У даній статті розкриваються наукові принципи перетворення енергетики та рекреаційного господарства Криму на базі більш широкого використання відновлюваних джерел енергії, у тому числі і сонячної, в результаті якого зміниться ситуація в регіоні: покращиться екологічна ситуація, підвищиться енергонезалежність рекреаційних об'єктів, знизиться ймовірність техногенних катастроф. На основі розгляду результатів практичного впровадження наукових розробок у сфері застосування відновлюваних джерел енергії на рекреаційних об'єктах запропонована логічна схема алгоритму побудови методики застосування відновлюваних джерел енергії на рекреаційних об'єктах, що включає в себе чотири основних етапи. Кожен з етапів та пунктів алгоритму вимагає подальшої деталізації та методичної опрацювання.
Ключові слова: економіка, енергозбереження, економічний ефект, сталий розвиток, поновлювані джерела енергії
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Башта Олександр Іванович – доктор економічних наук, директор, Кримський науковий центр НАН і МОН України (пр. Вернадського, 2, Сімферополь, 95007, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 390

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Башта А. И. Алгоритм построения методики применения возобновляемых источников энергии на рекреационных объектах // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 25–30.

Список використаних у статті джерел

Алгоритм формирования региональных программ энергосбережения [Консультативная программа IFC в Европе и Центральной Азии]. – М. : ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром», 2010. – 64 с.
Андреевский А. К. Проблемы мировой энергетики и устойчивое развитие /А. К. Андреевский // Экологические аспекты энергетической стратегии как фактор устойчивого развития России. – М. : Ноосфера, 2000. - С. 171-179.
Анисимова С. В. Новый подход к определению инвестиционной привлекательности зон рекреации / С. В. Анисимова, О. В. Рыбалова, Л. Ю. Ильченко // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф.: наук. ст. - Харьков: Райдер, 2005.- Т. 1. - С. 12 -18.
Башта А. И. Инновационная стратегия развития рекреационной системы на базе возобновляемых источников энергии / А. И. Башта. – Симферополь, 2012. – 340 с.
Башта А. И. Моделирование рекреационных систем с учетом природоохранных аспектов / А. И. Башта, О. А. Щербина // Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды : сборник научных трудов. – Ленинград, 1982. – С. 98-101.
Быстряков И. К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил: теоретические и методологические аспекты / И. К Быстряков; под ред. Дорогунцова С. И. – К. : ООО «Междунар. фин. агентство», 1997. -255 с.
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 342-373.
Солнечная энергетика : (теория, разработка, практика) / А. Н. Горин, В. А. Смынтына, А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – С. 332-335.
Солнечная энергетика для устойчивого развития Крыма. – Симферополь : Доля, 2009. – 293 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.4:657.922:303.4(477)
Максишко Н. К., Шаповалова В. О.
Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку (c. 31 - 38)

Проаналізовано ринок нерухомості України з точки зору концепції фінансових ринків на основі динаміки середніх цін на житло, доходностей та ланцюгових індексів із річним лагом. Виявлено, що для ринку нерухомості недостатньо підстав для прийняття ні гіпотези ефективного ринку, ні гіпотези фрактального ринку; нехтування цим фактом може призвести до незадовільних результатів прогнозування через наявності динаміки різного типу. Проведено кількісне та змістовне обґрунтування виконання гіпотези когерентного ринку.
Ключові слова: ринок нерухомості, фінансовий ринок, гіпотеза ефективного ринку, гіпотеза фрактального ринку, гіпотеза когерентного ринку, гіпотеза синергетичного ринку
Рис.: 2. Табл.: 4. Бібл.: 12.

Максишко Наталія Костянтинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: maxishko@ukr.net
Шаповалова Вікторія Олександрівна – аспірант, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: victoria2909@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 460

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Максишко Н. К., Шаповалова В. О. Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 31–38.

Список використаних у статті джерел

Варфоломєєв С. Український ринок нерухомості. Аналітичний огляд / С. Варфоломєєв // Проект технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку “Впровадження пенсійної реформи в Україні” / (компанії ПАДКО. [Електронний ресурс]. –– К., 2003. – 49 с. Режим доступу : http://pension.kiev.ua/files/RealEstate.pdf.
Асаул А. М. Економіка нерухомості [монографія] / А. М. Асаул, І. А. Брижаль, В. Я. Чевганова. – Київ: Лібра. – 2004. – 304 с.
Цыганенко В. С. Экономика рынка недвижимости [уч. пособ.] / В. С. Цыганенко. – СПб. : СПб ГУИТМО, 2008. – 120 с.
Максишко Н. К. Нерухомість як об’єкт економічного аналізу та математичного моделювання / Н. К. Максишко, В. О. Шаповалова // Ефективна економіка. – 2012. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php? operation=1&iid=976
Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. – М. : Мир, 2000. – 333 с.
Кузнецов Б. Л. Синергетический рынок – реальность XXI века / Б. Л. Кузнецов (2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec-sinergetika.ru/library/
Яновский Л. П. Теория и практическое использование гипотезы когерентных рынков на основе модели Веге-Изинга / Л. П. Яновский. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/ niim/publishing/papers/2007/Yanovskiy.pdf.
Кузнецов Б. Л. Теория синергетического рынка / Б. Л. Кузнецов, С. Б. Кузнецова. – Набережные Челны: Издательство КамПИ, 2006. – 71 с.
Шаповалова В. О. Передпрогнозний аналіз динаміки ціни на ринку нерухомості України / В. О. Шаповалова // Моделі управління в ринковій економіці. – Донецьк, 2012. – № 12. – (у друці).
Консалтингова компанія SV Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svdevelopment.com
Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. — М. : ЮНИТИ, 2001. — 1002 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.26:332.1
Пакулін С. Л.
Стратегічне планування розвитку вищої освіти України: зміст, проблеми, пріоритети (c. 39 - 45)

На основі аналізу стратегічного планування в Україні дана оцінка його стану й визначено місце стратегії розвитку вищої школи в системі стратегічних планів держави. Показано лакуни законодавства в галузі формування стратегії розвитку вищої школи. Виявлено переваги й недоліки світового досвіду формування стратегій розвитку вищої школи. Досліджено систему управління ризиками у вищій школі, проведено аналіз ризиків і розроблено заходи щодо їх обмеження. Розкрито зміст, виявлено цілі та пріоритети регіональної політики у сфері вищої освіти, проаналізовано індикатори якості регіональної стратегії розвитку вищої школи, визначено та проаналізовано її напрями.
Ключові слова: стратегічне планування, система вищої освіти, стратегія, модернізація, індикатори якості
Рис.: 3. Бібл.: 10.

Пакулін Сергій Леонідович – доктор економічних наук, відділ суспільних проблем сталого розвитку, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна)
Email: sizapet@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1546

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пакулін С. Л. Стратегічне планування розвитку вищої освіти України: зміст, проблеми, пріоритети // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 39–45.

Список використаних у статті джерел

Геєць В. М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 9-36.
Євсєєва О. О. Пріоритети розвитку соціальної сфери: система освіти / О. О. Євсєєва // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Nauka i wyksztaіcenie bez granic –2010»], (Przemy?l, 07–15 grudnia 2010 roku). Vol. 12: Ekonomiczne nauki. – Przemy?l: Nauka i studia, 2010. – S. 13–15.
Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – К. : Наукова думка, 2010. – 735 с.
Освіта / Куценко В. І., Пакулін С. Л., Шпильова Ю. Б., Гаращук О. В. // Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Чернігівської області на період до 2015 р. – К. : РВПС України НАН України. – 2005. – С. 98-99.
Пакулін С. Л. Державне регулювання і ресурсне забезпечення сталого розвитку соціального комплексу / С. Л. Пакулін // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 65. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С. 103-110.
Пакулін С. Л. Методологічні основи підвищення ефективності державного регулювання соціально-економічного розвитку / С. Л. Пакулін // Економічний простір. – № 54. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – С. 85-95.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
Стратегический менеджмент в системе образования: учеб. пособ. / Г. А. Дмитренко. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.
Третяк В. П. Дослідження соціальної сфери: методологія та практика / В. П. Третяк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 273 с.
Хвесик М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2005. – 344 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 658.7
Григоренко Т. М., Кочубей Д. В.
Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах (c. 46 - 52)

У статті проаналізовано підходи до організації внутрішньої логістики франчайзингових торговельних мереж та методичне забезпечення оцінки результатів логістичної діяльності на підприємствах франчайзингових мереж. Обґрунтовано актуальність застосування референтних моделей управління ланцюгами поставок у побудові системи управління логістичною діяльністю франчайзингових мереж. Запропоновано класифікацію моделей управління внутрішньою логістикою франчайзингових роздрібних торговельних мереж. Необхідність такої класифікації викликана потребою у визначенні ступеня та меж управлінського впливу франчайзера на логістичну систему франчайзі та встановлення обмеження контрольованості бізнес-процесів франчайзі. Відповідно до класифікації виділено три базові моделі управління внутрішньою логістикою франчайзингових мереж: м’яку, жорстку та гібридну. Запропоновано формування набору стратегічних та операційних показників діяльності, за допомогою якого франчайзер може встановлювати необхідні цільові орієнтири та оцінювати роботу усіх франчайзі, використовуючи SCOR-модель, що може бути пристосована до більшості логістичних систем.
Ключові слова: логістика, франчайзинг, франчайзингова мережа, SCOR-модель, логістичний бізнес-процес
Табл.: 2. Формул: 3. Бібл.: 13.

Григоренко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: tetyanagrygorenko@gmail.com
Кочубей Дмитро В’ячеславович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: dv.kochubey@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1610

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Григоренко Т. М., Кочубей Д. В. Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 46–52.

Список використаних у статті джерел

Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: определение, преимущества, перспективы // Бизнес Информ. – 1997. – № 9. – С. 15.
Бедринець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 96–104.
Земляков Д. Н. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса / Земляков Д. Н., Макашев М. О. – Москва «ЮНИТИ-ДАНА», 2003. – 142 с.
Корольчук О. П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) : монографія / О. П. Корольчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 207 с.
Рыкова И. В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры / И. В. Рыкова. – М. : Современная экономика и право, 2000. – 224 с.
Стэнворт Д. Франчайзинг в малом бизнесе / Д. Стэнворт, Б. Смит ; пер. с англ. – М. : Аудит; ЮНИТИ, 1996. – 200 с.
Цират А. В. Франчайзинг и франчайзинговий договор / А. В. Цират. – К. : Истина, 2002. – 240 с.
What is SCOR? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://supply-chain.org/scor – Назва з екрану.
Управление цепями поставок / Под ред. Дж. Гатторны; перевод с 5-го англ. изд. под науч. ред. д.э.н., проф. В. И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 670 с.
Сергеев В. И. Логистические системы мониторинга цепей поставок / В. И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 172 с.
Иванов Д. А. Управление цепями поставок / Д. А. Иванов. – СПб : Издательство Политехнического университета, 2009. – 663 с.
Иванов Д. А. Логистика. Стратегическая кооперация / Д. А. Иванов – М. : Вершина, 2006. – 176 с.
Сергеев В. И. Новое видение системы контроллинга логистических бизнес-процессов в цепи поставок // Логистика и управление цепями поставок. – 2007. – № 5. – С. 9-21.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 332.13, 656.078
Дем’янченко А. Г.
Роль і структура морських портів України (c. 53 - 59)

У статті послідовно характеризується економічний стан морських портів України через призму їх класифікації за різними принципами та методами. Якщо розглядати порти в контексті виконання ними економічних і соціальних функцій, то можна їх поділити за вантажною спрямованістю (наливні, сипучі, тарно-штучні вантажі), визначити коефіцієнт їх спеціалізації та охарактеризувати їх як хаби, диверсифіковані або нішеві підприємства. Характеристика портів як інфраструктурних систем дозволяє зробити висновок, що не завжди краще інфраструктурне забезпечення приводить до зростання вантажопотоків. Також можна виділити певні регіональні групи портів, що обслуговують довколишні промислові комплекси та транспортні коридори. Класифікація портів за поколінням показує, що порти України належать швидше до другого етапу розвитку, проте мають риси, властиві третьому й четвертому поколінням. Таким чином, окреслено коло проблем сучасної морської портової галузі України, вирішувати які пропонується в декількох напрямках, роблячи відповідні кроки - або самостійно, залучаючи ресурси держави і самих портів, або розширюючи співпрацю з приватними інвесторами.
Ключові слова: морський порт, аналіз, класифікація, структура
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Дем’янченко Аліса Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та управління морським транспортом, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії (вул. Черноморська, 19, Донецька обл., м. Маріуполь, 87517, Україна)
Email: ademyanchenko@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 532

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Демьянченко А. Г. Роль и структура морских портов Украины // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 53–59.

Список використаних у статті джерел

Port reform toolkit. Alternative port management structures and ownership models // The International Bank for Reconstruction and Development. – The World Bank, 2007. – 78 p.
Степанов О. Н. Стратегическое управление развитием морского порта / О. Н. Степанов. – Одесса: Астропринт, 2005. – 324 с.
Hall P. The institution of infrastructure and the development of port-regions / P. Hall. – University of California at Berkeley, 2002. – 555 p.
Жудро М. К. Экономика предприятия: курс лекций / М. К. Жудро, М. М. Жудро. – Горки : БГСА, 2006. - 288 с.
Национальный морской рейтинг Украины – 2012 [Электронный ресурс] // Порты Украины. – 2013. – № 1. – Режим доступа: http://portsukraine.com/node/3139.
Морские торговые порты Украины [Электронный ресурс] / Информация. – SIFService.. – Режим доступа: http://www.sifservice.com/index.php/ru/informatsiya/morskie-porty-ukrainy
Port marketing and the challenge of the third generation port / UNCTAD. – UNCTAD, 1992. – 55 p.
The Fourth-Generation Port / UNCTAD // Ports Newsletter. – 1999. – № 19. – P. 9 – 12.
Барышникова В. В. Современный порт в логистической цепочке доставки грузов / В. В. Барышникова // Экономика и управление предприятиями машиностроительной отрасли: проблемы теории и практики. – 2009. – № 4(8). – С.15 – 26.
Public-Private Partnerships Reference Guide / World Bank Institute & PPIAF. –The World Bank, 2012. – 230 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.5
Зоідзе Д. Р.
Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією (c. 59 - 65)

У статті розглядається сучасний стан ринку праці України, а саме – висвітлюються проблеми наявності структурних диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили, в тому числі, в регіональному розрізі. Виявлено наявність чинників, що підсилюють диспропорції: галузеві, територіальні, соціально-демографічні, професійно-кваліфікаційні, та визначено в якості основного чинника циклічний розвиток економіки, що зумовлює підвищення кількості вивільнених працівників з підприємств, установ та організацій. Проаналізовано вивільнення працівників за причинами, видами економічної діяльності та категоріями робочих місць. Виявлено необхідність координації регіональної соціально-економічної, фінансової та демографічної політики, метою якої буде управління мобільністю робочої сили з урахуванням питань забезпечення житлом при зміні місця роботи та одночасним удосконаленням системи професійної підготовки та перепідготовки.
Ключові слова: попит, пропозиція робочої сили, вивільнення найманих працівників, ринок праці, чинники диспропорції
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 6.

Зоідзе Діана Романівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та адміністрування, Харківський національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: Osadchaya_Ulya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1687

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Зоідзе Д. Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 59–65.

Список використаних у статті джерел

Економічна активність населення України у 2011 році / Держкомстат України. – К. : Держаналітінформ, 2012. – 205 с.
Ковалевський Ю. А. Регіональний аспект статистичного аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1970
Праця України у 2011 році / Держкомстат України. – К. : Держаналітінформ, 2012. – 343 с.
Герасимчук В. І. Інновації як фактор розвитку і трансформації економіки // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 6. – С. 100 – 106.
Ковальська Е. М. Державне регулювання попиту та пропозиції робочої сили в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65645.doc.htm.
Андрюнін А. В. Взаимодействие региональных рынков труда : опыт анализа и прогнозирования перемещений населения и рабочей силы [Електронний ресурс] / Андрюнін А. В., Коровкін А. Г., Парбузін К. В. // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 2. – Режим доступу.- [URL: http://www.ekfor.ru/pat.php?; D = 2001/2/06


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 622.323:338.5:008
Катишева О. Г.
Характеристика діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу Росії з упровадження інноваційних технологій та обладнання (c. 66 - 71)

Конкурентоспроможність підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії в даний час визначається ефективністю інноваційної діяльності. Технологічні інновації, здатні підвищити ефективність освоєння вуглеводнів, сьогодні розроблені та запропоновані для впровадження на всіх стадіях: від пошуку та розвідки до переробки нафти і газу.
Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, конкурентоспроможність, інноваційні технології
Бібл.: 16.

Катишева Олена Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, Національний мінерально-сировинний університет «Гірський» (21-я лінія, б. 2, Санкт-Петербург, 199106, Росія)
Email: helene_la_belle@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 722

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Катышева Е. Г. Характеристика деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса России по внедрению инновационных технологий и оборудования // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 66–71.

Список використаних у статті джерел

Антониади Д. Г., Кошелев А. Т., Исламов Р. Ф., Пустовой П. А. Проблемы повышения добычи нефти в условиях месторождений России // Нефть. Газ. Новации. – 2010. – № 12. – С. 60 – 63.
Архимеды нашего века // Нефть России. – 2011. – № 6. – С. 32 – 35.
В трехмерном пространстве // Нефть России. – 2010. – № 10. – С. 76 – 77.
Зильберминц Б. От Гвинеи до Арктики // Нефть России. – 2010. – № 10. – С. 32 – 37.
Игнатьев М. Лучше поздно, чем никогда // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – № 2. – С. 34 – 39.
Карпова С. В. Экологические аспекты инновационной активности компаний нефтегазового комплекса // Нефть, газ и бизнес. – 2010. – № 1. – С. 59 – 63.
Коржубаев А. Г. Инновационное развитие нефтегазового комплекса России: проблемы, условия, перспективы // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2011. – № 2. – С. 27 – 33.
Марков Н. В чести наука – будет и нефть // Нефть России. – 2011. – № 6. – С. 86 – 91.
Мордвинцев М. Контуры будущих месторождений // Нефть России. – 2010. – № 5. – С. 58 – 59.
Нефть по новым технологиям. ОАО «РИТЭК»: перспективы развития инновационного предприятия. Интервью с генеральным директором ОАО «РИТЭК» Николаевым Н. М. // Нефть России. – 2010. – № 4. – С. 54 – 57.
Повышая эффективность добычи. Интервью с главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» П. Оборонковым // Нефть России. – 2010. – № 2. – С. 36 – 37.
Робинсон Б. В. Инновационные решения при поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений // Нефть. Газ. Новации. – 2010. – № 2.
Терещенко В. Путь наверх // Нефть России. – 2011. – № 2. – С. 32 – 34.
Харланов С. «РИТЭК»: под углом новых приоритетных программ // Нефть России. – 2010. – № 9. – С. 92 – 95.
Шабанов Е. Ф. Внедрение инноваций – путь к стабильности / Е. Ф. Шабанов, Б. И. Солдаткин // Нефть. Газ. Новации. – 2010. – № 8. – С. 68 – 70.
Шафраник Ю. Катализатор модернизации // Нефть России. – 2010. – № 10. – С. 78 – 81.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.2
Корнівська В. О.
Державна політика в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку (c. 72 - 78)

В статті представлені результати дослідження державної політики в фінансовій сфері в передкризовий етап розвитку світової економіки. Показано феномен «схильності до лібералізації», що ускладнював впровадження ефективної в довгостроковому контексті державної політики в сфері фінансів, та визначено його глибинні підґрунтя. Систематизовано фактори, що зумовили лібералізацію фінансового сектору, та як її результат показано тенденції фінансизації, що означали переважне значення фінансових відносин, фінансових мотивів та еліт у системі економічних зв’язків. У роботі доведено, що умови лібералізації та фінансизації призвели до домінування «переваги ліквідності» та «зростання капіталізації» як базових мотивів поведінки операторів фінансових ринків, діяльність яких була спрямована на постійне долання нормативних обмежень з метою отримання максимальних прибутків, що призводило до розвитку «діалектики регулювання» – суперечливого процесу розвитку фінансових інновацій як відповіді на введені державою нормативні інновації. Подано рекомендації щодо державної політики в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку.
Ключові слова: державна політика, фінансова сфера, схильність до лібералізації, посткризовий розвиток
Табл.: 2. Бібл.: 10.

Корнівська Валерія Олегівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, відділ економічної теорії, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: vkornivska@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 333

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Корнівська В. О. Державна політика в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 72–78.

Список використаних у статті джерел

Dietrich Domanski, IngoFender, PatrickMcGuire. Assessing global liquidity [Електронний ресурс] // BIS Quarterly Review, December2011.—Режимдоступу:http:// www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1112g.pdf/
Rethinking the Role of the State in Finance // Global Financial Development Report 2013 . - 2012. - International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 194 р.
Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 752 с.
Экономическая история зарубежных стран. Часть 1. Введение в экономическую теорию. - Харьков: ХГУ, 1993.- 132 с.
Capital Market Liberalization // The Single Market Review // European Commission – 1997 – 184 p.
Корнівська В.О. Глобалізація і фінансизація економіки: ризики усталеності людського розвитку. // Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціаль- них досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – с. 66-85.
Гриценко А. Корнівська В. Тенденції розвитку світових фінансових ринків в контексті впливу на економічне зростання. // Матеріали VІ Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей» Львів, 15 – 17 травня 2013 р. – Львів. – 2013.
Какие бонусы скрывают банкиры РФ и мира? [Електронний ресурс] Режим доступу: http://newsland.com/news/detail/id/637260/
Франция планирует создать государственный инвестиционный банк [Електронний ресурс] Режим доступу: http://minfin.com.ua/2012/10/18/667113/
Франция создаст государственный инвестиционный банк. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://finance.liga.net/banks/2012/12/20/news/31562.htm#


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.526 : 316.334.55 (477)
Махсма М. Б.
Оцінка інтенсивності та якості структурних зрушень у зайнятості сільського населення (c. 79 - 86)

Деяке підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, що спостерігається протягом останніх років, поки що не привело до покращення ситуації на аграрному ринку праці. Найбільш гостро на ринку праці у сільській місцевості постають сьогодні проблеми зайнятості і безробіття населення. Аналіз сучасного стану та структури зайнятості сільського населення, попри деякі позитивні зрушення у цій сфері, показав в цілому несприятливу картину скорочення зайнятості працездатних селян у формальному секторі економіки, поширення самозайнятості селян, нераціональні вікову, освітню та професійну структури зайнятості сільського населення. Розв’язання проблем зайнятості на селі пропонується на основі застосування програмно цільового підходу. Зокрема, удосконалення і реалізації існуючих державних цільових програм розвитку села та сільських територій.
Ключові слова: економічна активність, зайнятість сільського населення, структура зайнятості
Рис.: 2. Табл.: 6. Бібл.: 9.

Махсма Марія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: Mahsmam@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 490

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Махсма М. Б. Оцінка інтенсивності та якості структурних зрушень у зайнятості сільського населення // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 79–86.

Список використаних у статті джерел

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 р. Стат. бюлетень. К.: Державна служба статистики, 2013. - 76 с.
Чисельність наявного населення України на 1.01. 2013 р. Стат. зб.-к. К.: Державна служба статистики України, 2013. – 112 с.
Концепція загально державної програми сталого розвитку сільських територій України на період до 2020 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.swab-rural.org.ua.
Дієсперов В.С. Зайнятість населення в сільському районі. [Текст] / В.С. Дієсперов // Україна: аспекти праці. – 2013. - №4. – с. 3-9.
Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр. / М. К. Орлатий, І.Ф. Гнибіденко, І.М. Демчик та ін.: за ред.. М.К. Орлатого. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2012. – 752 с.
Рябоконь В.П. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення. [Текст] / В.П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2012. - №12. – с. 95-99
Якуба К.І. Безробіття селян: економічний і соціальний аспект. [Текст] / К.І. Якуба // Економіка АПК. – 2010. - №6. – с. 107-112.
Державна цільова програми розвитку українського села на період до 2015 р., затверджена постановою Кабміну України у 19 вересня 2007 р. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р., затверджена постановою Кабміну України у 2011 р. Електронний ресурс. Режим доступу: http://170820.minagro.web.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.8: 330.341.42
Прушківська Е. В.
Еволюція концепцій структурування національної економіки (c. 87 - 94)

У статті досліджуються теоретичні погляди представників основних економічних шкіл: меркантилізму, фізіократів, класичної, марксистської, кейнсіанської, інституціональної. Підкреслено, що невтручання держави в регулювання економічних процесів, прихильниками якого були класична та неокласичні школи, призводить до деформацій структури на національному рівні. Визначено, що представники марксистської, кейнсіанської, неокласичної шкіл, аналізуючи господарську структуру, зазвичай розглядали відтворювальну структуру. Приділено увагу дослідженню структури національної економіки з позиції еволюційного підходу. Виокремлено критерії класифікації структурних трансформацій: за рівнем функціонування економіки та за рівнем розвитку економіки.
Ключові слова: національна економіка, структура економіки, економічні школи, структурні диспропорції, структурні трансфрмації
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 28.

Прушківська Емілія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: em_prushkovskaya@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 467

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 87–94.

Список використаних у статті джерел

Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) / С. А. Єрохін; [наукова монографія]. — К. : Видавництво «Світ Знань», 2002. — 528 с.
Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання (п.3.1 – п.3.3, п. 3.5 – 3.7) / за ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. — К. : Експресс, 2007. — 520 с.
Ревенко А. П. Структура і динаміка зайнятості на ринку праці [підрозділ 2.4] / А. П. Ревенко // Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія; за ред. д-ра екон. наук. Л. В. Шинкарук; НАН України; Інститут економіки та прогнозування. – К., 2011. – 696 с.
Чухно А. А. Твори : у 3 т. / А. А. Чухно; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук.-дослід. фін. ін.-т при м-ві фін. України. — К., 2006. — Т. 3 : Становлення еволюційної парадигми економічної теорії. — 712 с.
Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ. – М. : Соцэскиз, 1960.
Смит А. Исследование природы и причин богатства народов / А. Смит. – М. : Социально-экономическая литература, 1962.
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо. – М.: Политическая литература, 1955.
Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Государственное издательство экономической литературы. – 2-е изд. – Т. 24. – 1961. – 650 с.
Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Государственное издательство экономической литературы. – 2-е изд. – Т. 25. – 1962. – 552 с.
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Развитие капитализма в России / В. И. Ленин. – Т3. – 1967. – 791 с.
Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Дж. Б. Кларк. – М. : Экономика, 1992.
Fridman M. The role of monetary policy / M. Fridman // The American Economic Review. – 1968. – P. 245-264.
Харрод Р. К теории экономической динамики. Новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике / Р. Харрод. – М. : Иностранная литература, 1959.
Мировая экономическая мысль Т. V кн.1
Худокормов А. Г. Экономическая теория : Новейшие теории Запада : учеб. пособие . – М. : Инфра-М, 2012 – 416 с.
«Книжка счетов домохозяйки и её значение в экономической жизни нации» [(Engel Е. Das Rechnungsbuch der Hausfrau und seine Bedeutung im Wirt-schaftleben der Nation / . - Berlin, 1881.).
Fourastie J. La progres technique et revolution economique / J. Fourastie. – Paris, 1958.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл // Опыт социального прогнозирования. – М. : Academia, 1999. – 956 c.
Porat M. The information economy: development and measurement / M. Porat, M. Rubin. - Washington, 1978.
Иноземцев В. Л. Структурирование общественного производства в системе постиндустриальных координат (методолого-теоретические аспекты) / В. Л. Иноземцев // Российский экономический журнал. – 1997. – №11–12. – С.59-68.
Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация / В. Л. Иноземцев. – М. : Academia; Наука, 1999. – 740 с.
Яременко Ю. В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. Избранные труды в трех книгах / Ю. В. Яременко. – М. : Наука, 2000 – 400 с.
Селищева Т. А. Структура экономики: на пути к информационному обществу: монография. – СПб. : СПбГИЭУ, 2006. – 184 с.
The Harper Collins Dictionary of economics / C. Pass, B. Lowes, L. Davies, S.J. Kronish. – Great Britain, 1991.
Oxford Dictionary of Economics: Structural Transformation http://www.answers.com/topic/structural-transformation.
Філіпенко А. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. Філіпенко. – К.: Знання, 2007. – 670 с.
Myrdal G. Against the Stream. Critical Essays on Economics / G Myrdal. – New York: Random House, Incorporated, 1973.
Національна економіка : навч. посібник / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.2
П'янкова С. Г.
Інституційний розвиток монопрофільних територій (на прикладі Свердловської oбластi) (c. 95 - 101)

Інституційна система розвитку монопрофільної території повинна бути спрямована на формування інститутів, здатних не тільки в сьогоденні долати кризові явища, але і створювати умови для сталого їх розвитку, адаптації до зовнішніх і внутрішніх змін у майбутньому. Для формування ефективних інститутів розвитку необхідний поглиблений аналіз інституційних порожнеч у монопрофільних територіях. У статті автором надано огляд існуючих проблем мономіст, проаналізовано інституційні порожнечі, запропоновано нові інститути розвитку монопрофільних територій.
Ключові слова: монопрофільні території, інституційні порожнечі, інститути розвитку
Табл.: 6. Бібл.: 11.

П'янкова Світлана Григорівна – кандидат економічних наук, здобувач, Інститут економіки Уральського відділеня РАН (вул. Московська, д. 29, Єкатеринбург, 620014, Росія)
Email: silen_06@list.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 319

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пьянкова С. Г. Инcтистуциональное развитие монопрофильных территорий (на примере Свердловской области) // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 95–101.

Список використаних у статті джерел

Москаленко И. О. Общие черты, проблемы и перспективы развития моногородов России // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т. II / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. – М. : РИОР, 2011. – С. 157 – 160. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru.
Лемье П. Революционная теория общественного выбора. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inliberty.ru/library/study/1481/.
Теория общественного выбора. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/political/00090863_0.html.
Составлено автором по: The Scottish Government. Planning in Small Towns. 1997. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scotland.gov.uk/Publications/1997/04/pan52.
Опыт зарубежных стран. Модернизация моногородов. Британский опыт. 2010 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://monogorod.org/pages/7.html.
Дятлов С. А. Типология мирового финансово-экономического кризиса и целевая доминанта инновационной антикризисной политики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.econorus.org/consp/files/dqtl.doc.
Макиева И. В. Развитие инвестиционной привлекательности моногородов Дальнего Востока. Внешэкономбанк. 2011. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pacific-congress.ru/ru/.
Стенографический отчет. Заседание Екатеринбургского отделения Клуба политического действия «4 ноября». Тема заседания «Проблема моногородов. Пути выхода из тупика». Екатеринбург: УpГЭУ, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inop.ru.
Тургель И. Д. Монофункциональные города России: от выживания к устойчивому развитию. – Екатеринбург, 2010. – С. 36.
Белова С. О моногородах. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: CoolReferat.com.
Официальный сайт Министерства регионального развития РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341.2:328.36
Филиппова І. Г.
Корупція, демократія і регуляторна ефективність держави (c. 102 - 107)

Об'єктом аналізу є механізм державного управління як розподілена система прийняття рішень, а предметом – її дисфункція як результат дії інституціональних чинників, зокрема, корупції як неформального негативного інституту. Одержані результати дають підставу засумніватися також в позитивному впливі демократії на соціально-економічні процеси, у тому числі, і на рівень сприйманої корупції. Це наводить на думку про те, що демократія сприяє розсіюванню відповідальності і відчуженню науки від управління, оскільки наукове знання не є «продуктом масового попиту» і стає все менш затребуваним з боку правлячої еліти в Україні. Функція науки як інституціонального чинника ефективності державного управління полягає в розвитку уявлень про недискреційні механізми прийняття рішень, а так само формулюванню чітких критеріїв для оцінки результатів діяльності суб'єктів державного регулювання з метою підвищення рівня їх відповідальності. Таким чином, йдеться про такі інституціональні чинники державної регуляторної ефективності, як соціальна відповідальність і соціальний контроль.
Ключові слова: ефективність, інститути, державне управління, корупція, демократія
Рис.: 2. Формул: 7. Бібл.: 19.

Филиппова Ірина Гаріївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 91034, Україна)
Email: garevna@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1538

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Филиппова И. Г. Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 102–107.

Список використаних у статті джерел

Kaufmann D., Kraay A. (2007), ‘Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going?’, The World Bank, Policy Research Working Paper 4370, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7588/wps4370.pdf?sequence=1
World Development Report 2002 ‘Building Institutions for Markets’, The World Bank, Published by Oxford University Press, Inc., https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5984/WDR%202002%20-%20English.pdf?sequence=1
Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi (2008), “Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007”, The World Bank, Policy Research Working Paper 4654, http://ssrn.com/abstract=1148386.
Lambsdorff, J. Graf (2003), “How Corruption Affects Persistent Capital Flows”, Economics of Governance, Vol. 4 (3): 229–244.
Matteo Dean & Vittorio Sergi (2005), ‘Slave labor: forcing prisoners to work’, The prison-industrial complex in the United States, http://bulgaria.indymedia.org/article/3457.
Welch, Michael (2000), ‘The role of the Immigration and Naturalisation Service in the Prison Industrial Complex’, Social Justice, Vol. 27, No.3, 73–75.
Tanzi, Vito (1998) ‘Corruption Around the World. Causes, Consequences, Scope, and Cures’, IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4, 559–594.
Tanzi, Vito, (1995), “Corruption, Arm’s-Length Relationships, and Markets”, The Economics of Organised Crime, ed. by Gianluca Fiorentini and Sam Peltzman (Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press), pp. 161–180.
Rose-Ackerman (2006), International handbook on the economics of corruption / edited by Susan Rose-Ackerman, Published by Edward Elgar Publishing Limited, 615 p.
Worldwide Governance Indicators / The World Bank. ? Режим доступа: http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators. ? Дата доступа: 6.05.13. ? Название с экрана.
The Global Competitiveness Index 2012–2013 rankings and 2011–2012 comparisons / World Economic Forum. ? Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_Rankings_2012-13.pdf. ? Дата доступа: 11.05.13. ? Название с экрана.
The Global Integrity Report: 2011 Executive Summary / The Global Integrity. ? Режим доступа: http://www.globalintegrity.org/files/GIR2011.pdf. ? Дата доступа: 6.05.13. ? Название с экрана.
The Total Economy Database / The Conference Board. ? Режим доступа: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/. ? Дата доступа: 6.05.13. ? Название с экрана.
Democracy Index 2012: Democracy is at a standstill / The Economist Intelligence Unit. ? Дата доступа: 6.05.13. ? Режим доступа: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12. ? Название с экрана.
The Rule of Law Index / The World Justice Project. ? Дата доступа: 6.05.13. ? Режим доступа: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index. ? Название с экрана.
The 2012 Corruption Perceptions Index. Measures the Perceived Levels of Public Sector Corruption in 176 countries and territories around the world / Transparency International. ? Дата доступа: 6.05.13. ? Режим доступа: http://cpi.transparency.org/cpi2012/. ? Название с экрана.
Филиппова І. Г. Методологическая концепция анализа социально-экономических систем : монография / І. Г. Филиппова. ? Луганск : Изд. ВНУ им. В. Даля, 2012. – 264 с.
Филиппова І. Г. Деонтологія соціальної відповідальності і механізм соціального контролю / І. Г. Филиппова, В. Г. Сумцов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць ? спец. вип. Праця в .XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. ? Т. 2. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 524–533.
Сумцов В. Г. Соціальна відповідальність держави в контексті ринкових відносин / В. Г. Сумцов, І. Г. Филиппова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць ? спец. вип. Праця в .XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. ? Т. 2. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 452–459.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.439:167.1
Хлівна І. В.
Агропродовольча політика і її вплив на зайнятість сільського ринку праці (c. 108 - 112)

Досліджено агропродовольчу політику і вплив державного регулювання на зайнятість сільського населення, виявлено недоліки та визначено шляхи їх усунення. Доведено, що враховуючи негативні наслідки вповільнення темпів зростання аграрного виробництва, обумовлені тенденцією до насичення традиційних ринків збуту, необхідно завчасно розглядати можливості формування нових ринків збуту й здійснення проблемно-орієнтованої структурно-технологічної політики, які дозволять забезпечити прийнятну динаміку розвитку сільського господарства в стратегічній перспективі. Аргументовано, що найважливіший елемент процедури сценарного прогнозування – змістовна інтерпретація одержуваних кількісних оцінок, у результаті якої виявляються перспективні можливості й проблеми розвитку, властиві досліджуваному варіанту економічної політики. Запропоновано основні напрямки щодо удосконалення агропродовольчої політики і забезпечення зайнятості сільського ринку праці.
Ключові слова: агропродовольча політика, зайнятість, сільське населення, ринок праці, безробіття, державне регулювання
Табл.: 1. Бібл.: 8.

Хлівна Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету (вул. Шевченка, 15а, Умань, Черкаська обл., 20300, Україна)
Email: lydatranch@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 374

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хлівна І. В. Агропродовольча політика і її вплив на зайнятість сільського ринку праці // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 108–112.

Список використаних у статті джерел

Бернацький П. Й. Економічна безпека в системі національно-державних інтересів України / П. Й. Бернацький // Проблеми економіки. –– 2010 –– № 1. –– С. 24– 29.
Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання [Текст] / О. Бородіна // Економіка України. — 2003. — №7. — С.48—53.
Губарєва І. О., Шляхи забезпечення економічної безпеки України в умовах кризи / І. О. Губарєва, П. Й.Бернацький // Проблеми економіки. –– 2009 –– № 4. –– С. 32– 36.
Грецька Г.А. Відтворення людського фактора в аграрному секторі України [Текст] / Г. А. Грецька // АгроСвіт : Інформаційно-аналітичний журнал. — 2011. — № 13/14. — С. 16—22.
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] : офіційний web–сайт. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Зірко О. В. Державне регулювання економіки: шляхи підвищення зайнятості / О. В. Зірко // Бізнес Інформ. –– 2012. –– № 11. –– С. 29 – 32.
Кизим М. О. Особливості формування та розвитку агропромислового кластера в економіці Харківської області / М. О. Кизим, В. Є., Хаустова // Проблеми економіки. –– 2011 –– № 3. –– С. 42– 47.
Транченко Л. В. Формування та регулювання ринку праці на селі: теорія, методологія, практика : (Монографія) / Л. В. Транченко. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. – 586 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 721.011:338.94
Ястребова Г. С.
Економіка якості продукції галузі капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні (c. 113 - 118)

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану та методики оцінки якості продукції підприємств капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні. Розглянуто особливості економіки якості на тлі еволюційних процесів в Україні, відокремлено роль галузі капітального будівництва, визначено важливе місце якості продукції будівельних підприємств у зв’язку з їх роллю платників податків. Наведено фактори податкового навантаження підприємств капітального будівництва на базі еволюційного підходу. Визначено роль економічної надійності у понятті якості продукції. Побудовано комплекс економіко-математичних моделей управління якістю продукції галузі капітального будівництва, що використовує імітаційний підхід на базі концепції системної динаміки. Запропоновано моделі оцінки та аналізу економічної надійності підприємств капітального будівництва, наведено фрагменти імітаційних моделей підприємства галузі капітального будівництва як суб’єкта оподаткування.
Ключові слова: економіка якості, еволюція податкових процесів, капітальне будівництво, надійність, будівельні підприємства як суб\'єкт оподаткування, імітаційне моделювання
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Ястребова Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: anna_litviniuk@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1437

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястребова Г. С. Економіка якості продукції галузі капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 113–118.

Список використаних у статті джерел

Державна Служба Статистики України. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2012. – 385 с.
Клебанова Т.С. Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки/ Т. С. Клебанова, Г. С. Ястребова : Монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК». – 2009. – 268 с.
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [Гальчинський А. С., Геєць В. М., Бабенко С. Г/, Базилюк Я. Б., Буркинський Б. В. ] – К. : ИИЦ Госкомстату України, 2004. – 416 с.
Загальнодержавна програма розвитку малих міст // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №24, ст.332.
Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер : [Пер. с англ. Балыков Л. А., Балясный Л. Е., Гоман А. И. ] ; Под ред. Д. М. Гвишиани. – М. : Прогресс, 1971. – 340 с.
Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер. — М.: АСТ, 2006. — С. 384.
Ястребова А. С. Моделирование последствий принятия налогового кодекса / А. С. Ястребова // Бизнес Информ. – 2011. – № 5(2) – с. 79-83.
Мищенко С. Г. Стимулирование экономического развития: аспекты налогообложения : монография / С. Г. Мищенко. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – 225 с.
Кононова К. Ю. Моделювання міжфірмової взаємодії з позицій еволюційної економіки / К. Ю. Кононова, А. С. Ястребова // Економіка розвитку. – 2009. – С. 32-35.
Буздалин А. В. Надежность банка. От формализации к оценке // А. В. Буздалин. – М. : Либроком, 2012. – 194 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.8
Євсєєва О. О.
Удосконалення стратегії та інфраструктури інноваційного розвитку крупного міста (c. 119 - 126)

Розглянуто кластеризацію економіки крупного міста. Запропоновано визначення кластера як горизонтально інтегрованої цільової групи профільноорієнтованих, технологічно й територіально пов'язаних підприємств і організацій крупного міста. Виявлено принципи ефективної стратегії розвитку інфраструктурного комплексу. Визначено науково-технічні напрями, орієнтовані на вирішення найбільш актуальних проблем крупного міста. Розглянуто методику оцінки й підтримки великих інвестиційних проектів як одного зі стимулів інноваційного розвитку економіки крупного міста, що спирається на принципи проектного управління економічним розвитком, флагманські проекти, показники ефективності інвестиційних проектів. Визначено роль органів регіональної виконавчої влади й комплекс наявних засобів у них для найбільш ефективного використання цього інструмента. Досліджено особливості реалізації великих інвестиційних проектів у системі територіального планового управління крупного міста.
Ключові слова: крупне місто, стратегія, інфраструктура, інноваційний розвиток, соціальна політика, населення, ефективність
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Євсєєва Ольга Олексіївна – доктор економічних наук, професор, доцент, кафедра обліку і аудиту, Український державний університет залізничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна)
Email: polkya@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1504

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Євсєєва О. О. Удосконалення стратегії та інфраструктури інноваційного розвитку крупного міста // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 119–126.

Список використаних у статті джерел

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание / Бор Н. – М. : Изд -во иностранной литературы, – 1961. – 151 с.
Бор Н. О единстве человеческих знаний // УФН. – 1962. – Т. 76. – № 1. – С. 20-24.
Винер Н. Я – математик / Н. Винер. – М.: Наука, 1967. – 354 с.
Євсєєва О. О. Теоретичні та методологічні засади державного регулювання довгострокового соціального розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» / О.О. Євсєєва. – К., 2012. – 441 с.
Инновации и нанотехнологии в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubr.ua/business-practice/innovation-in-business/innovacii-i-nanotehnologii -v-ukraine-57142.
Куценко В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : [монографія] / В. І. Куценко; РВПС України НАН України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 818 с.
Миронова Т. Л. Управління розвитком регіону : навчальний посібник / Т. Л. Миронова, О. П. Добровольська, А. Ф. Процай, С. Ю. Колодій. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с.
Моисеев Н. Н. Люди и кибернетика / Н. Н. Моисеев. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 224 с.
Новиков В. М. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід) / В. М. Новиков. – К. : IE HAH України, 2000. – 274 с.
Осітнянко А. П. Оптимізація управління територіальним розвитком міста : дис.. ... д-ра техн. наук: 05.23.20 / А. П. Осітнянко / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2002. – 37 с.
Пакулін С. Л. Державне регулювання і ресурсне забезпечення сталого розвитку соціального комплексу / С. Л. Пакулін // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 65. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С. 103–110.
Пакуліна А. А. Інвестиції як інструмент розвитку і управління регіональним і муніципальним соціальним комплексом / А. А. Пакуліна // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 58–62.
Пашута М. Інновації як фактор випереджального розвитку економіки / М. Пашута // Персонал. – 2006. – № 6. – С. 16–24.
Топчій О. О. Розвиток соціального комплексу регіону в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Харківщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. О. Топчій / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2009. – 19 с.
Третяк В. П. Управління розвитком економічної бази міст / В. П. Третяк, С. Л. Пакулін, Т. Б. Кушнір // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2006. – № 730. – С. 134–139.
Управління розвитком міста : навч. посіб. / За ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого.– К. : Вид-во НАДУ, 2006.– 389 с.
Porter М. Е. What Is Strategy? // Harvard Business Rev. – Boston,1996. – Vol. 74., № 6. – P. 61–78.
Porter М. Е., Kramer M. R. Strategy And Society: The Link Between Competitive Advantage And Corporate Social Responsibility // Harvard Business Rev. – Boston, 2006. – Vol. 84, № 12. – P. 78–92.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.368:332.142.2
Петренко К. В.
Принципи та фактори регулювання соціогуманітарного розвитку депресивного регіону (c. 127 - 131)

У статті визначено принципи державного регулювання соціогуманітарного розвитку депресивних регіонів України. Визначено основні фактори посилення диспропорційності регіонального соціально-економічного розвитку та розкрито проблеми соціогуманітарного розвитку регіонів. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики щодо розвитку соціальної сфери, виявлено основні тенденції розвитку соціальної сфери в Україні. Досліджено механізм регулювання соціогуманітарного розвитку депресивних територій та визначено фактори, що впливають на регулювання. За результатами зазначеного аналізу визначено механізм управління та регулювання соціогуманітарного розвитку територій та основні принципи в методології управління регіональним розвитком. Основну увагу звернено на необхідність посилення регіональної політики щодо вирішення проблем соціальної сфери, особливо в депресивних регіонах.
Ключові слова: механізм регулювання, соціогуманітарний розвиток, принципи та фактори депресивності, управління розвитком, депресивна територія
Бібл.: 12.

Петренко Катерина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: pkatya@bigmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1502

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петренко К. В. Принципи та фактори регулювання соціогуманітарного розвитку депресивного регіону // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 127–131.

Список використаних у статті джерел

Соскін О. І. Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу [Електронний ресурс] / О. І. Соскін. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2013/1-2/20132.html
Миронова Т. Л. Управління розвитком регіону [Електронний ресурс] / Т. Л. Миронова, О. П. Добровольська, А. Ф. Процай, С. Ю. Колодій : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с. Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/Knigi_CYL/upr_rozv_region_Mironova.pdf
Куценко В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики): монографія / За наук. ред. д.е.н., проф., академіка НАН України Б. М. Данилишина / РВПС України НАН України. – Ніжин : ТОВ \"Видавництво \"Аспект-Поліграф\", 2008. – 818 с.
Ольсевич Ю. О специфике экономических институтов социальной сферы (теоретический аспект) / Ю. Ольсевич, В. Мазарчук // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 50 – 55.
Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Л. А. Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 c.
Сергеев И. Развитие социальной сферы: приоритеты регулирования. / И. Сергеев, Н. Кирсанова, И. Кирсанова / Экономист. – 2007. – № 1. – С. 46 – 55.
Регіони України: проблеми та приорітети соціально-економічного розвитку : монографія / За ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. – М. : ГУВШЭ, 2000. – 495 с.
Доповідь про соціально-економічне становище України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/mp/dopovidx/arh_dop2011.html
Статистична інформація Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\\\www.ukrstat.gov.ua
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році. Звернення Президента України до Верховної Ради України VII скликання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_nauk_an_rozrobku/zvernennia-12-18-12.pdf
Галузь зв’язку: цифри та факти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nkrz.gov.ua/uk/1360082595/


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.2
Сментина Н. В.
Соціально-економічний розвиток м. Одеса в розрізі стратегічного планування як форми управління розвитком мезосистем (c. 132 - 137)

У статті досліджуються особливості вітчизняної практики стратегічного планування економічного та соціального розвитку територій мезорівня з огляду на регламентацію питання у законодавстві країни. Окреслені недоліки, що властиві вітчизняній практиці складання стратегій економічного та соціального розвитку територій в контексті хаотичності процесу та власної ініціативності з боку мезосистем, а також недотримання всесвітньо прийнятої практики проектного менеджменту під час реалізації стратегічних планів. В розрізі стратегічного планування як форми державного управління показано перспективи економічного та соціального розвитку м. Одеса до 2022 року як результат симбіозу чинного вітчизняного методологічного законодавства та закордонної практики стратегічного планування на місцевому рівні.
Ключові слова: стратегічне планування, соціально-економічний розвиток, стратегія, мезосистеми, моніторинг
Табл.: 1. Бібл.: 12.

Сментина Наталія Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економіки та управління національним господарством, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: smentn@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1540

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сментина Н. В. Соціально-економічний розвиток м. Одеса в розрізі стратегічного планування як форми управління розвитком мезосистем // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 132–137.

Список використаних у статті джерел

Бекетов Н. В. Проблемы стратегического планирования регионального развития // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 35. – с. 15 19.
Кизим Н. А., Омаров Ш. А. Действующее законодательство в области стратегического развития Украины и ее регионов // Проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 3 – 12.
Постанова КМУ «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2015 року» № 1001 від 21 липня 2006 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1001-2006.
Щодо інструментів розкриття «точок зростання» у стратегіях соціально-економічного розвитку регіонів. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/354.
Щодо напрямків удосконалення стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/monitor_33/02.htm.
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» №224 від 29 липня 2002 року.
Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city-institute.org/images/stories/files/strategy_last.pdf – 114 с.
Кизим Н. А., Омаров Ш. А. Практика составления и проблемы реализации стратегии развития Украины и ее регионов // Проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 13 – 21.
Кухарская Н. А. Концепция стратегирования социально-экономического развития регионов Украины : монография / Кухарская Н. А. – Одесса : Феникс, 2011. – 88 с.
Берданова О. Стратегічне планування : навчальний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 138 с.
Проект стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеса до 2022 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odessa.ua/ ru/news/47462.
Статистичний щорічник м. Одеса за 2011 рік. – Одеса, 2012р. – 113с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.589
Турило А. М., Адаменко М. В.
Класифікація інноваційного потенціалу персоналу підприємства (c. 138 - 144)

У статті удосконалено класифікацію інноваційного потенціалу персоналу підприємства та надано характеристику його видів. Обґрунтовано необхідність визначення ознак класифікації та видів інноваційного потенціалу персоналу з урахуванням його приналежності до інноваційного потенціалу підприємства та залежності від інноваційних здібностей і можливостей його працівників. Запропоновано удосконалити класифікацію інноваційного потенціалу персоналу такими ознаками: за видами; за природою його формування; за джерелами формування; за якістю використання та ін.
Ключові слова: інноваційний потенціал персоналу підприємства, інноваційна діяльність, класифікація, класифікаційна ознака
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Турило Анатолій Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічного аналізу і фінансів, Криворізький національний університет (вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, Україна)
Адаменко Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет (вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, Україна)
Email: adamenko@knu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 368

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Турило А. М., Адаменко М. В. Класифікація інноваційного потенціалу персоналу підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 138–144.

Список використаних у статті джерел

Горшенин В.П. Управление инновационным потенциалом персонала корпорации: монография / Владимир Петрович Горшенин.– Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 287 с.
Лега К.А. Формирование механизма управления инновационным потенциалом персонала корпорации: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Константин Александрович Лега. – Челябинск, 2008. – 194 с.
Хадасевич Н.Р. Формирование инновационного потенциала персонала организации: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Наиля Ракиповна Хадасевич. – Сургут, 2008. – 152 с.
Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Кокурин Д.И. – М. : Екзамен, 2001. – 575 с.
Усик М.К. Класифікація видів інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства / М.К. Усик // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 2(9). – С. 216-226.
Поповенко Н., Заварная Н. Оценка инновационного потенциала хозяйственной системы / Н. Поповенко, Н. Заварная // Бизнес-Информ. – 1998. – №3. – С.51-52
Кравченко С.И., Кладченко И.С. Исследование сущности инновационного потенциала / С.И. Кравченко, И.С. Кладченко // Научные труды Донецкого національного технического университета. Серия: экономическая. – 2003. – Выпуск 68. – С. 88-96.
Фірсова С.М. Основні елементи інноваційного потенціалу / С.М. Фірсова, С.В. Чеботар // Економічний вісник Донбасу. – 2011. - №3(21). – С. 202-207.
Івасюк В.В. Реалізація інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Володимир Васильович Івасюк // – Львів, 2010. – 21 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.45
Українська Л. О., Коршунов Є. А.
Розробка методики планування постачальників промислового підприємства (c. 145 - 152)

У сучасних кризових економічних умовах, в яких здійснюють свою діяльність більшість промислових підприємств України, питання планування постачальників промислового підприємства є одним з найприоритетніших завдань їх подальшого та стратегічного розвитку. На сьогодні склалася така ситуація, що топ-менеджмент промислових підприємств практично не приділяє належної уваги зменшенню рівня витрат промислових підприємств, саме тому в роботі пропонується розробити методику планування постачальників промислових підприємств як одного з можливих напрямів оптимізації витрат основного виду діяльності промислового підприємства. Запропонована методика планування постачальників складається з наступних кроків: 1) побудова однорідних груп постачальників, що здійснюється за допомогою методів кластерного аналізу та дозволяє виділити найменші та найбільші кластери; 2) економічна інтерпретація груп дає змогу провести детальний аналіз значень показників по кожному з кластерів та віднести постачальників до відповідної категорії та кластера з позиції їх взаємодії з постачальниками; 3) модель розпізнавання груп. Визначення існуючого класу постачальників дозволяє побудувати моделі для майбутнього прогнозування класу постачальника та для визначення вірного відношення постачальника до поточного класу. Таким чином, побудовані дискримінантні функції дозволяють здійснити розпізнавання нових підприємств постачальників та визначити можливі міграції підприємств між кластерами.
Ключові слова: планування, підприємство, методика, оптимізація, постачальники.
Рис.: 2. Табл.: 8. Формул: 2. Бібл.: 17.

Українська Лариса Олегівна – доктор економічних наук, професор, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Коршунов Євген Анатолійович – викладач, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 388

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Українська Л. О., Коршунов Є. А. Розробка методики планування постачальників промислового підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 145–152.

Список використаних у статті джерел

Акофф Р. Планирование в больших экономических системах / Р. Акофф. – М.: Прогресс, 1985. – 326с.
Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования / Г. Бенвенисте.: пер. с англ. – М., 1994. – 304с.
Богатирьов А. М. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку: монографія / А. М. Богатирьов, А. І. Бутенко, І. О. Кузнєцова. – О.: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеська національна академія харчових технологій, 2003. – 274с.
БСЭ. Т. 19. – М.: Сов. Энциклопедия, 1975. – 864 с.
Брю С. Л. Экономикс / С. Л. Брю, К. Р. Маконел. – М., 1992. – 544 с.
Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: учебник / М. И. Бухалков. – М.: ИНФРА – М., 2000. – 395с.
Вачугов Д. Д. Стратегия планирования. Основы менеджмента и рынка / Д. Д. Вачугов, В. Ф. Веснин // Социально-политический журнал. – 1970. – №8. – С. 15-18.
Горемыкин В. А. Планирование на предприятии: учебное пособие / В. А. Горемыкин, Э. Р. Бутулов, А. Ю. Богомолов. – М.: Рилант, 2000. – 328 с.
Економічна енциклопедія. Т 1. / за ред. Мочерного С. В. – К.: Академія, 2001. – 848с.
Ильин А. И. Планирование на предприятии: учебник / А. И. Ильин. – Мн.: Новое знание, 2003. – 635с.
Кернс К. Аналитическое планирование / К. Кернс, Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1991. – 201 с.
Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. Кинг, Д. Клиланд.: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – 325 с.
Осипов В. І. Економіка підприємства: підручник / В. І. Осипов. – О: Маяк, 2005. – 724с.
Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – М.: Новости, 1991. – 200 с.
Ackoff R. L. A concept of corporate planning / R. L. Ackoff. – N. Y., 1970. – 501 р.
James L. Product system: Planning, Analysis and Control / L. James. – New-York – London – Sydney – Toronto: John Wiley and Sons, ins., 1970. – 454 р.
Schwendiman J. S. Strategic and long-range planning for the multinational corporation / J. S Schwendiman. – N. Y.: Prayeger, 1973. – 425 р.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658
Швиданенко Г. О., Рикуніч А. Ю.
Система управління інфраструктурою підприємства (c. 153 - 159)

У статті були досліджені зміст, структура та методи організаційного впливу на інфраструктуру підприємства. Запропоноване визначення інфраструктури підприємства з точки зору комплексного підходу, наведена функціональна структура інфраструктурного комплексу, що дозволило виділити його складові елементи та проаналізувати їх роль в обслуговуванні основного виробництва. Також були проаналізовані переваги та ризики при залученні аутсорсингових компаній в управління інфраструктурою підприємства. Була побудована модель інфраструктурного менеджменту на основі 4 етапів управління організацією: планування, організація, мотивація і контроль за умови розвитку мережі власних інфраструктурних підрозділів або виведення інфраструктурних функцій на аутсорсинг. На прикладі вітчизняного машинобудівного підприємства ПАТ «КЦКБА» було розглянуто модель інфраструктурного управління, проведено оцінку витратності інфраструктурних елементів, а також надані рекомендації щодо підвищення ефективності роботи власних інфраструктурних служб та принципів роботи із аутсорсинговими компаніями.
Ключові слова: інфраструктура підприємства, критична інфраструктура, аутсорсинг, «власна» інфраструктура, модель інфраструктурного управління
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Швиданенко Генефа Олександрівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: Shvidanenko.go@gmail.com
Рикуніч Анастасія Юріївна – аспірант, кафедра економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: rykunich@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1628

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Швиданенко Г. О., Рикуніч А. Ю. Система управління інфраструктурою підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 153–159.

Список використаних у статті джерел

Бєлявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Рикуніч А.Ю. Инфраструктура предприятия: сущность, виды, функции/Сборник материалов международной научно-практической конференции.Том1.Херсон-Варна: ПП Вишемирский В.С.,2012.-312с, с.196-200
Агарков А.П. Формирование организационно-экономических систем подготовки инновационного производства на предприятии и его инфраструктуры.-М.: Хлебпродинформ, 2009. (12 п.л.)
Внукова Н.Н.Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект) - Харьков: Форт,1998.-132с.
Семенов В. М. Интенсификация производственных процессов. Техническое обслуживание производства. – М.: Машиностроение, 1993. – 349 с.
Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 304 с.
Бравар Ж-Л, Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений. / М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 176 с.
Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учеб. пособ. для студ. вузов / Б. А. Аникин, И. Р. Рудая ; Гос. Ун-т управления. – М. : ИНФРА М, 2007. – 287 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.242(075)
Шпак С. О., Чепурний А. Д.
Валові витрати як об’єкт діагностики в задачах стратегічного планування реструктуризації промислових підприємств (c. 160 - 168)

На прикладі цілі зниження валових витрат підприємства у підсистемі виробництва продукції та послуг досліджено методичні аспекти формування дерева цілей реструктуризації промислових підприємств та обґрунтування сукупності задач діагностики та аналізу, що підлягають вирішенню в процесі розробки стратегії та плану реструктуризації. Показано, що використання цільового підходу до стратегічного планування реструктуризації підприємства дозволяє уточнити місце та роль діагностики як інструменту формування дерева цілей реструктуризації, визначити склад і цільове призначення конкретних аналітичних досліджень, проведення яких обумовлено необхідністю побудови дерева цілей, розробити вимоги до глибини, часового обсягу і методів їх проведення, які об’єктивно обумовлені теоретично можливими напрямками реструктуризації, специфікою підприємств та їх фактичним станом, а також умовами зовнішньої економічної середи функціонування. Використання методів системного аналізу на етапі формування цілей реструктуризації підприємств спрямоване на підвищення рівня обґрунтованості планування діагностики підприємства, зниження масштабів і складності аналітичних робіт за рахунок підпорядкування діагностики завданню вибору цілей реструктуризації серед безлічі можливих; послідовної декомпозиції задач діагностики від загальних, що допускають агреговані підходи та використання відносно простих методів аналізу, до приватних, що вимагають детальнішого розгляду локальних об’єктів аналізу; розпаралелювання процесу проведення аналітичних досліджень, згідно з процесом побудови дерева цілей реструктуризації.
Ключові слова: підприємство, валові витрати, реструктуризація, системний аналіз, планування
Рис.: 5. Формул: 1. Бібл.: 11.

Шпак Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, провідний фахівець, ТОВ «РейлТрансХолдинг» (вул. Варганова, 10, Донецька обл., м. Маріуполь, 87517, Україна)
Email: niz.office@ukrth.com
Чепурний Анатолій Данилович – доктор технічних наук, професор, заступник директора, ТОВ «РейлТрансХолдинг» (вул. Варганова, 10, Донецька обл., м. Маріуполь, 87517, Україна)
Email: nizrth@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 428

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шпак С. А., Чепурной А. Д. Валовые расходы как объект диагностики в задачах стратегического планирования реструктуризации промышленных предприятий // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 160–168.

Список використаних у статті джерел

Готин С. В. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности / С. В. Готин, В. П. Калоша. – Москва: ООО «Вариант», 2007. – 118 с.
Коробейников О. П. Экономика предприятия : учебное пособие / Коробейников О. П. Хавин Д. В., Ноздрин В. В. – Нижний Новгород, 2003. – 242 с.
Мазур И. И. Реструктуризация предприятий и компаний : справочное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и др. – М. : Высшая школа, 2000. – 587 с.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Савицкая Г. В. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.
Системный анализ в экономике и организации производства ; под общ. ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. – Львов : Политехника, 1991. – 400 с.
Шпак С. А. Системный анализ как инструмент адаптации зарубежного опыта реструктуризации промышленных предприятий / С. А. Шпак // Совре¬менный научный вестник. – 2012. – № 22 (134). – С. 67-80.
Шпак С. А. Структура задач диагностики подсистемы производства продукции в задачах формирования стратегии реструктуризации предприятий / С. А. Шпак // Уральский научный вестник. – 2013. – № 3(31). – С. 5-18.
Шпак С. А. Целевой подход к диагностике предприятия и разработке стратегии реструктуризации (стратегический аспект) / С. А. Шпак // Ефективна економіка. – 2013. – № 1. – Режим доступа к журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1750.
Bert van Manen. Methodology for Enterprise Restructuring : электронный ресурс. – Режим доступа: http://ru.scribd.com/doc/63095080/6/METHODOLOGY-PROCESS-FOR-ENTERPRISE-RESTRUCTURING.
Manual on diagnostic and industrial restructuring. – Vienna : UNIDO, 1997. – 198 p.
Methodological guide: Restructuring, upgrading and industrial competitiveness. – Vienna : UNIDO, 2003. – 100 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.75:656.6
Будник В. А., Пильнов Д. О.
Логістичний підхід до управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту (c. 169 - 174)

Виявлена непридатність класичних логістичних моделей оптимізації періоду та рівня поставки запасів стосовно управління запасами на суднах водного транспорту внаслідок дискретного характеру поставок, у зв’язку з яким чергові поставки запасів повинні здійснюватись в період приходу/відходу судна в порт/з порту. Обґрунтована можливість отримання додаткового економічного ефекту при введенні в класичні логістичні моделі оптимізації партії замовлень чинника зміни вартості грошей за часом за рахунок максимізації потоків грошових платежів при організації поставок запасів. Розроблений логістичний підхід до оптимізації поставок запасів на суднах водного транспорту з урахуванням вираженого дискретного характеру поставок. Обґрунтовано, що оптимальним періодом поставки суднових запасів, що мінімізує витрати поставки запасів та максимізує грошові надходження від використання суднових запасів, є такий час перебування судна в портах слідування, якому відповідає максимальне значення показника інтенсивності грошового потоку.
Ключові слова: запаси на суднах водного транспорту; логістичний підхід; вартість грошей за часом
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 10. Бібл.: 11.

Будник Вікторія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: alexdbuddom@mail.ru
Пильнов Дмитро Олександрович – старший викладач, кафедра обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: Doctor_PC@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1557

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Будник В. А., Пильнов Д. О. Логістичний підхід до управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 169–174.

Список використаних у статті джерел

Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-бизнес, 2001 г. – 640 с.
Бродецкий Г. Л. Управление запасами. Эффект временной стоимости денег // Полный курс MBА. - М.: \"ЭКСМО\", 2008 г. – 352 с.
Бродецкий Г. Л., Токарева Е. В. Модификация экономичного размера заказа при управлении запасами для предприятий мясоперерабатывающей отрасли с учетом временной стоимости денег // РИСК (Ресурсы Информация Снабжение Конкуренция). – 2008. – № 4. – с. 64-71.
Винников В. В. Экономика предприятия морского транспорта (экономика морских перевозок) : Учебник для вузов водного транспорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Латстар, 2001. – с. 52.
Долгов А. П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия эффективных решений. СПб.: СПбГУЭФ, 2004 г. – 272 с.
Лукинский В. В. Актуальные проблемы формирования теории управления запасами: Монография. – СПб. : СПбГИЭУ, 2008. – 214 с.
Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. – СПб. : Питер, 2001. – 384 с.
Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. – М. : Инфра-М, 2008. – 432 с.
Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. – М.: Наука, 1969. – 511 с.
Хенссменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1966. – 258 с.
Van Hoek R., Harrison A. Logistics Management and Strategy. – Harlow, Pearson Education, 2005. – 336p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 004.157
Гужва В. М.
Адаптивне управління підприємствами на основі прецедентів: агентно-орієнтований підхід (c. 175 - 180)

Організаційно-економічна стійкість економічних об’єктів в ринкових умовах насамперед залежить від того, на яких засадах побудована і функціонує відповідна система управління. Очевидно, що така система повинна бути адаптивною. Для промислових підприємств доцільно використовувати адаптивне управління на основі прецедентів. В якості елементів системи управління, які б дозволяли відображати динаміку функціонування підприємств, відображати зв’язки між суб’єктами та об’єктами та виступати як прецеденти, можуть розглядатися бізнес-процеси. В статті пропонується агентно-орієнтований підхід до побудови еталонних (референтних) бізнес-процесів та агентно-орієнтована технологія реалізації концепції процес-майнінгу (Process Mining), завдяки якій можна отримати реальні бізнес-процеси.
Ключові слова: адаптивне управління, прецеденти, агентно-орієнтований підхід, бізнес-процеси, промислові підприємства
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 4.

Гужва Володимир Михайлович – кандидат економічних наук, професор, кафедра інформаційних системи в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1558

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гужва В. М. Адаптивне управління підприємствами на основі прецедентів: агентно-орієнтований підхід // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 175–180.

Список використаних у статті джерел

Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах / Я. З. Цыпкин. – М. : Наука, 1968.
Загоруйко Н. Г. Прикладные методы анализа данных и знаний / Н. Г. Загоруйко. – Новосибирск : ИМ СО РАН, 1999.
Гужва В. М. Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – 2011. – № 84. – С. 110 – 127.
L. Maruster, A. J. Weijters, W. M. van der Aalst, and A. van den Bosch. Process Mining: Discovering Direct Successors in Process Logs. In Proceedings of the 5th International Conference on Discovery Science (Discovery Science 2002), volume 2534 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 364–373. Springer- Verlag, Berlin, 2002.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 336.74+656.07
Шпирко О. М., Семенова С. М.
Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту (c. 181 - 189)

У статті проаналізовано передумови та необхідність розробки нових підходів до формування стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту України в сучасних умовах. Обґрунтовано актуальність застосування комплексного та системного підходів до формування стратегії управління грошовими потоками. Запропоновано концептуальну модель стратегічного управління грошовими потоками підприємства, що передбачає визначення мети, завдань, об’єкта, суб’єкта, принципів, функцій управління, етапів формування і реалізації стратегії, факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, методів, інструментів та важелів управління. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками включає етап стратегічного аналізу за допомогою розробленої організаційно-інформаційної моделі, системи показників та оцінки рівня емерджентності грошових потоків на основі абсолютних, відносних та інтегрального показників. Емерджентна властивість грошового потоку формується на основі поєднання складових грошового потоку за видами, обсягом і часом, що дозволяє отримувати приріст ефективності грошового потоку та проявляється в інтегрованості, ефективності та перспективності. Етап стратегічного планування включає формування віртуального грошового потоку, визначення його довірчого інтервалу та розбиття областей стратегічного управління грошовими потоками. Етап стратегічного вибору передбачає диференційований підхід до вибору стратегії та формування моделі стратегічного управління. Етап реалізації стратегії забезпечує оцінку ефективності прийнятих рішень.
Ключові слова: грошовий потік, стратегія, емерджентні властивості, віртуальний грошовий потік
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 19.

Шпирко Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: olja53@ukr.net
Семенова Світлана Миколаївна – аспірант, кафедра обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: f430@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1726

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шпирко О. М., Семенова С. М. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 181–189.

Список використаних у статті джерел

Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / Игорь Ансофф ; пер.с англ. С. Жильцов ; при сод. Э. Д. Макдоннелл. - С.Пб. : Питер, 1999. - 416 с.
Бланк, И.А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И.А. Бланк– К.: Ника-Центр, 2006. – 520 с.
Богуславський, Є.І. Синергізм при диверсифікації підприємств як прояв комплементарного ефекту [Текст] / Є.І. Богуславський, А.І. Тищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. - № 5. – С. 163-168.
Бондаренко, А.В. Прояв синергетичного та емерджентного видів ефекту в процесі діяльності корпорацій [Електронний ресурс] / А.В. Бондаренко // Міжнародний економічний форум. – 2012. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=64471
Бочаров, В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций [Текст] / В. В. Бочаров. - М. : Финансы и статистика, 2002. – 142 с.
Веснин, В.Р. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное пособие / В.Р. Веснин ; 2-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2008. - 320 с.
Гребешкова, О.В. Емерджентність у стратегічному процесі підприємства [Текст] / О.В. Гребешкова // Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. – Випуск 22. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 129-137.
Довгань, Л.Є. Стратегічне управління : Навчальний посібник [Текст] / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: Центр уч. літ., 2009. – 440 с.
Забродська, Л.Д. Стратегічне управління: розробка стратегії [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Забродська ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-е вид. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 214 с.
Кемпбелл, Э. Стратегический синергизм, 2-е изд. [Текст] / Э. Кемпбелл, Лачс К. С.– Спб.: Питер, 2004. – 416 с.
Кинг, А.М. Тотальное управление деньгами. Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежных потоков [Текст] / А.М. Кинг ; пер.с англ. Н. А. Дорофеева. – С.Пб. : Полигон, 1999. – 448 с.
Коласс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : [Текст] учеб. пособие для студ. вузов. / Б. Коласc ; пер. с фр. Т. О. Терентьева. – М. : Финансы : ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
Мінцберг, Г. Зліт і падіння стратегічного планування [Текст] / Генрі Мінцберг ; пер. з англ. К. Сисоєва. - К. : Вид-во О.Капусти, 2008. - 412 с.
Мова, В.В. Комплексний і системний підходи при аналізі та формуванні грошових потоків підприємств [Текст] / В.В. Мова, С.М. Семенова // Науковий вісник Ужгородського університету: Збірник наукових праць. Серія: Економіка. Випуск 3 (40). – Ужгород: УНУ, 2013. – С. 13-20.
Мова, В.В. Формування стратегії управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту [Текст] / В.В. Мова, С.М. Семенова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 103-112.
Муратов, А.С. Синергизм и эмерджентность социально-экономических систем [Електронний ресурс] / А.С. Муратов, Л.Н. Муратова // Международный экон. форум: Институт экономики и права И. Кушнира. – 2012. - Режим доступу: http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2333.htm
Семенова, С.М. Емерджентні властивості грошових потоків підприємства [Текст] / С.М. Семенова // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 22-23 квітня 2013 р. – С.26-28.
Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2005. — 448 с.
Шершньова, З.Є. Стратегічне управління [Текст] : підручник / З. Є. Шершньова ; - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2004. - 700 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 004: 007.3: 330.46
Лисенко Ю. Г., Бізянов Є. Є.
Модель ефективності IT-аутсорсингу в контексті розвитку інформаційних систем економічних об’єктів (c. 190 - 195)

У статті розглянуто можливості, які надає сучасним економічним об'єктам IT-аутсорсинг, виділено можливі вигоди, витрати й ризики, пов'язані з його впровадженням. Запропоновано математичну модель, що базується на теорії нечітких множин, яку призначено для забезпечення ухвалення рішення щодо використання IT-аутсорсингу. Модель ураховує різні сценарії використання послуг IT-аутсорсингу в контексті розвитку власної інформаційної системи економічного об'єкта.
Ключові слова: IT-аутсорсинг, Web-аутсорсинг, інформаційна система, модель, економічний об’єкт, ефективність
Табл.: 4. Формул: 3. Бібл.: 10.

Лисенко Юрій Григорович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Бізянов Євген Євгенович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, Донбаський державний технічний університет (пр. Перемоги, 84, Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна)
Email: BPEelecs@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 337

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лисенко Ю. Г., Бізянов Є. Є. Модель ефективності IT-аутсорсингу в контексті розвитку інформаційних систем економічних об’єктів // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 190–195.

Список використаних у статті джерел

Система мониторинга финансово-хозяйственной деятельности министерства: монография / [Ю. Г. Лысенко, В. Н. Андриенко, Л. А. Белкин и др.]; под общей редакцией д-ра экон. наук, проф., чл.-корр. НАН Украины Ю. Г. Лысенко. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 212 с.
Лысенко Ю. Г. Методология Web-аутсорсинга / Ю. Г. Лысенко, В. Н. Андриенко, В. Ю. Захарченко // Економічна кібернетика: міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2012. – № 1-3 (73-75). – С.4-15.
Central and Eastern European IT Outsourcing Landscape Report 2010. –CEEOA, 2010. – 165 p.
Щербан В. В. Оценка экономической эффективности ИТ аутсорсинга на предприятии / В. В. Щербан // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – Июнь, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2012/06/1128.
Макаров Ю. Н. Модель оптимального управления производством при использовании аутсорсинга / Ю. Н. Макаров //Аудит и финансовый анализ. – М. : ООО Издательство «Дом Пресс». – 2011. – Том 2. – С. 350-358.
Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 320 с.– (Высшее образование).
Tho, L. I. Managing the Risks of IT Outsourcing. – Amsterdam; Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. – 206 p.
Moura I., Grover V. Examining the Outsourcing of Information Systems Functions from Diverse Theoretical Perspectives. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/950/1/Outsource.pdf.
Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень : монографія / Під заг. ред. проф. С. К. Рамазанова. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.
Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами : монография / [Ю. Г. Лысенко, Е. Е. Бизянов, А. Г. Хмелев и др.] ; под. ред. чл.-кор. НАН Украины, д-ра экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко. – Донецк : Юго-Восток, 2012. — 388 с. — (Сер. : Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці).


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.341.1.001.76
Янченко З. Б.
Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття «інновація» (c. 196 - 200)

У статті простежено еволюцію поняття «інновація», узагальнено різноманітні підходи щодо його визначення як основоположного та наріжного поняття в інноваційній сфері, проведено їх критичне дослідження та аналіз. Розкрито особливості національного наповнення терміну інновацій, що формується на стику двох відмінних наукових течій, що визначають інновації відповідно як процес та як результат, розглянуто та детально проаналізовано специфіку національного інноваційного законодавства на прикладі основного інноваційного нормативно-правового акту – Закону України «Про інноваційну діяльність» – визначено основні недоліки законодавчо закріпленої термінології та окреслено визначальні напрямки їх подолання. Розглянуто міжнародну практику та усталені стандарти формування інноваційної термінології. Також запропоновано визначення терміну «інновація» з позиції їх змістовного наповнення, фактору ризику та перетворень, яких зазнає інновація на шляху до практичного впровадження.
Ключові слова: інновація, результат, система, ризик, процес, законодавство, наукова думка
Бібл.: 21.

Янченко Зінаїда Борисівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра бізнес-адміністрування, Міжнародний інститут бізнесу (Брест-Литовське шосе, 8а, Київ, 03179, Україна)
Email: 230859@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 426

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Янченко З. Б. Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття «інновація» // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 196–200.

Список використаних у статті джерел

Валента Ф. Управление инновациями / Ф. Валента. – М.: Прогресс, 1985. – 137 с.
Гамидов Г.С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г.С. Гамидов, В.Г. Колосов, Н.О. Османов. – СПб.: Политехника, 2000. – 323 с.
Глущенко М.Е. Тенденции и особенности формирования понятийно-терминологических конструкций инновационной экономики / М.Е. Глущенко, А.Н. Нарежнев // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2012. – №1. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://uecs.ru/innovacii-investicii/item/963-2012-01-18-05-31-15?pop=1&tmpl=component&print=1
Друкер П.Ф. Инновации и предпринимательство / П.Ф. Друкер. – СПб.: Бук Чембер Интернэшнл, 1992. – 160 с.
Краюшкин О.В. Инновации в экономике фирмы. – М.: ДВ НАН, 1998. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.buro-dv.ru/public/kraushkin/kr_13.php.
Куропятник Р.С. Основные подходы к определению понятия «инновация» // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту. – 2011. – Вип. 116: Економіка і фінанси. – С. 99-101.
Лапин Н.И. Системно-деятельностная концепция исследования нововведений // Диалектика и системный анализ. – М.: Наука, 1986. – С.273-282.
Плаксин В.И. Основы системы инновационной деятельности предприятия: монография / В.И. Плаксин, О.В. Горбачева. – Симферополь: ДиАйПи, 2009. – 333 с.
Рубан В. Инновационная модель стратегического развития Украины: методология и опыт / Рубан В., Чубукова О., Некрасов В. // Экономика Украины. – 2003. – № 6. – С.14 – 19.
Санто Б. Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 1990. – 291 с.
Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс, 1982.-456 с.
Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.
Керівництво Осло. Рекомендації зі збору та аналізу даних стосовно інновацій / Укл. Н.М. Григорович. – Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ). – Київ, 2009. – 162 с.
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.
Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: 2005. – 128 с.
Адамюк Д. До питання співвідношення економічного і правового змісту поняття «інновації» // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – №5. – С. 80-88.
Клияненко Б.Т., Осыка А.П. и др. Инновационная деятельность в условиях изменения форм собственности. – Луганск, ВУГУ. – 1997. – 48 с.
Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: 2005. – 128 с.
Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра-М, 2000. – 279 с.
Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: монография. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/112.
Соколовська В.В., Іщук О.М. Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства на сучасному етапі. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_NNP_2011/Geographia/9_90864.doc.htm.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.745
Новак С. М.
Оптимізація структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (c. 201 - 205)

У статті розглядається методика оцінки оптимальних параметрів дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів. Методика заснована на математичній моделі мікроструктури міжбанківського валютного ринку [5]. Методика дозволяє визначити оптимальні параметри інфраструктури дилінгової служби банку, виходячи з показників динаміки валютних курсів і ринкового оточення банку.
Ключові слова: теорія мікроструктури ринку, валютний ринок, обмінний курс, дилінгова служба
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 6. Бібл.: 5.

Новак Сергій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, декан, факультет банківських технологій, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України (вул. Паркова, 6, Севастополь, 99057, Україна)
Email: S.Novak@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 316

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Новак С. М. Оптимізація структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 201–205.

Список використаних у статті джерел

O\'Hara, Maureen, Market Microstructure Theory, Blackwell, Oxford, 1995, ISBN 1-55786-443-8.
Моисеев С. Р. Роль микроструктуры торговых систем в обеспечении валютной стабильности / С. Р. Моисеев // Дайджест-Финансы. – 2002. – № 6. – С. 25-36.
Новак С. М. Модели стохастического равновесия на конверсионном рынке [Текст] / С. М. Новак // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ. – 2008. – № 1 (49). С. 58-62.
Новак С. М. Эмпирическая проверка модели стохастического равновесия на валютном рынка [Текст] / С. М. Новак // Бізнес Інформ. – 2010. – № 2 (2). – С. 64-67.
Новак С. М. Математическая модель микроструктуры межбанковского валютного рынка / С. М. Новак // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 207-210.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 177 : 37 : 32.019.51
Шевчук А. В.
Факторні впливи цінностей та освіти у сфері підготовки кадрів (c. 206 - 211)

У статті обґрунтовано пріоритетність дослідження впливів цінностей на освітні системи як достатньо потужних факторів. Виявлено недоліки та можливості впливу закладів освіти на ціннісні орієнтації через просвітницько-виховну діяльність. Простежено системність формування ціннісних орієнтацій на різних етапах підготовки кадрів, у тому числі, в рамках післядипломної освіти та розвитку персоналу на підприємствах. Визначено, що напрямом діяльності закладів освіти як важливих інститутів формування цінностей населення є соціальний, що надає можливість особі, яка навчається, через нові знайомства формувати своє соціальне оточення, що в майбутньому може відігравати надзвичайно важливу роль у її життєдіяльності, в тому числі, і в професійній сфері. Обґрунтовано, що девальвація життєвих цінностей спричиняє послаблення ролі освіти в житті людини, сприйняття її як формальної необхідності для здобуття відповідного соціального статусу та можливостей трудової діяльності в кращих умовах (з вищим рівнем оплати праці та інших соціальних гарантій).
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, освіта, підготовка кадрів, факторний вплив
Рис.: 1. Бібл.: 10.

Шевчук Андрій Васильович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, сектор просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: avshevc@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 266

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шевчук А. В. Факторні впливи цінностей та освіти у сфері підготовки кадрів // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 206–211.

Список використаних у статті джерел

Шевченко Л. С. Вища освіта: політика «розподілу витрат» та її ризики в Україні / Л. С. Шевченко // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 2. – С. 5-19.
Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: монографія / НАН України; Ін-т економіки промисловості / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. – Донецьк. – 2008. – 468 с.
Другов О. О. Сучасний стан і перспективи інвестиційного забезпечення сфер науки та вищої освіти в Україні : наукове видання / О. О. Другов; НАН України; Ін-т регіональних досліджень; [відп. ред. П.Ю. Бєлєнький]. – Львів, 2009. – 60 с.
Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни / Роман Патора. – Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 338 с.
Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / І. М. Ляшенко. – К. : Вища школа, 1999. – 236 с.
Проблеми та напрямки розвитку підприємництва у сфері освіти / Бутенко А. І., Сараєва І. М., Мергут А. І. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. – 270 с.
Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни / Роман Патора. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 338 с.
Розов Н. О моделях университета в современной России [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/applied_research/document.10603.shtml
Шевченко Л. С. Вища освіта в епоху транспрофесіоналів / Л. С. Шевченко // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 6. – С. 7-15.
Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит / В. Тарасевич // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 4-13.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.4:338.24:519.86
Костенко О., Кузніченко В. М., Лапшин В. І.
Вплив зовнішніх періодичних і нелінійних факторів на стабільність економічних систем (c. 212 - 219)

Проведено дослідження впливу періодичної дії на економічні системи. Показано небезпеку резонансного випадку, коли частота зовнішньої періодичної дії на систему наближається до її власної частоти коливань біля стану рівноваги. В цьому випадку амплітуда коливань системи стає пропорційною часу і зростає разом з ним. Урахування дій, пропорційних швидкості зміщення від стану рівноваги, приводить до обмеження зростання амплітуди коливань при зніманні секулярної залежності. Врахування дій, пропорційних нелінійним зміщенням від точки рівноваги, вказує на можливість виводу системи з резонансу. Квадратична нелінійність не впливає на зміну амплітуди і фази коливань, а кубічна нелінійність через амплітуду змінює фазу коливань, що виводить систему з резонансу. В залежності від параметрів системи, є можливою стрибкова зміна амплітуди при зміні різниці між власною частотою системи і частотою періодичної дії, до того ж система при цьому переходить у стабільний стан. Запропоновано методику обробки даних моніторингу для якісного аналізу динаміки економічних систем.
Ключові слова: економічні системи, коливання, стан рівноваги, періодичні дії, нелінійність
Рис.: 3. Формул: 23. Бібл.: 29.

Костенко Олена – фінансовий директор, Manifest Communications Inc. (197 Spadina Avenue, Suite 500, Торонто, Канада)
Email: Elena_Kostenko@manifestcom.com
Кузніченко Володимир Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: kyznichenko_v_m@mail.ru
Лапшин Володимир Ілліч – доктор фізико-математичних наук, професор, професор, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: v.i.lapshyn@i.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 440

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Костенко Е., Кузниченко В. М., Лапшин В. И. Влияние внешних периодических и нелинейных факторов на стабильность экономических систем // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 212–219.

Список використаних у статті джерел

Макконел К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. / К. Р. Макконел, С. Л. Брю. [пер. с англ. 11-го изд.] – К. : Хачар-Демос, 1993. – 785 с.: табл., граф.
Самуэльсон П. Макроэкономика: пер. с англ. / П. Самуэльсон,
В. Нордгаус. – К.: Основи, 2007. – 576 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. пособ. / С. В. Мочерний – 4-те вид., стереотип. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 640 с.
Чухно А. А. Економічна теорія [Текст] : [у 2-х т.] / А. А. Чухно, М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – К.: [Наук. ред. від АФУ], 2010. – Т. 1. – 512 с.
Чухно А. А. Економічна теорія [Текст] : [у 2-х т.] / А. А. Чухно, М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – К. : [Наук. ред. від АФУ], 2010. – Т. 2. – 628 с.
Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подалання / А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 4-18.
Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подалання / А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 4-13.
Шинкаренко Т. П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти / Т. П. Шинкаренко // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2. – С. 44-60.
Яковенко Р. В. Прикладні проблеми ринку праці / Р. В. Яковенко, А. С. Пугаченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – 5 с.
Федорченко В. Г. Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / В. Г. Федорченко, М. П. Денисенко, С. В. Бреус, Ю. Б. Пінчук // Ринок праці та зайнятість населення. – 2012. – 1(30). – С. 5-8.
Кучеренко В. Р. Хвильові коливання в економіці та їх кон’юнктура / В. Р. Кучеренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3, Т. 2. – С. 20-23.
Пирч М. Чинники циклічних коливань в економіці України / М. Пирч // Вісник ТНЕУ. – 2011. – № 4. – С. 18-25.
Даньків В. В. Об’єктивні причини кон’юнктурних коливань та їх наслідки впливу на ринок праці / В. В. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2012. – Вип. 36. – С. 25-28.
Кэмпбелл Р. Макконел. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. / Кэмпбелл Р. Макконел, Стенли Л. Брю. – М. : Издательство «Республика», 1993. – Т. 2. – 400 с.
Колемаев В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Колемаев. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 240 с.
Одегов Ю. Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учебник / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, Н. К. Лунева. – М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 900 с.
Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України. – 2010. – С. 4-10.
Roa M. J. Unemployment and economic growth cycles /M. J. Roa, F. J. Vazquez, D. Saura // Studies in nonlinear dynamics and econometrics. – 2008. – vol. 12, № 2. – Article 6.
Lin Shu-Chin. Nonlintarity between inequality fnd grows / Shu-Chin Lin, Ho-Chuan Huang, Dong-Hyeon Kim, Chih-Chuan Yeh // Studies in nonlinear dynamics and econometrics. – 2009. – vol. 13, № 2. – Art. 3.
Maki Daiki. Detection of stationarity in nonlinear processes: a comparison between structural breaks and three-regime TAR models / Daiki Maki // Studies in nonlinear dynamics and econometrics. – 2010. – vol. 14, № 4. – Art. 3.
Perez Alonso A. Unemployment and hysteresis: a nonlinear unobserved compnents approach / A. Perez-Alonso, S. Di Sanzo // Studies in nonlinear dynamics and econometrics. – 2011. – vol. 15, № 1. – Art. 12.
Лапшин В. І. Моделювання нелінійної динаміки грошей, товарів та праці / В. І. Лапшин, В. В. Костенко, О. М. Попова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5 (58). – С. 131-136.
Лапшин В. І. Моделювання динаміки ринків товарів, грошей і праці в період глобалізації / В. І. Лапшин , Е. Kostenko , В. М. Кузніченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012 – № 3 – С. 261-266.
Коляда Ю. В. Фазові та параметричні портрети ключових моделей нелінійної динаміки / Ю. В. Коляда // Моделювання та інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс]: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. ун-т ім. В. Гетмана»; відп. ред. В.Галіцин. – 2010. – Вип. 82. – С. 74-90.
Коляда Ю. В. Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті математичної моделі / Ю. В. Коляда // Моделювання та інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс]: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. ун-т ім. В. Гетмана»; відп. ред. В.Галіцин. – 2011. – Вип. 83. – С. 151-162.
Гордєєв Г. Г. Дослідження нелінійних модeлей економічної динаміки / Г. Г. Гордєєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012 – № 2(61). – С. 133-140.
Бутенин Н. В. Введение в теорию нелинейных колебаний: учеб. пособ. для вузов / Н. В. Бутенин, Ю. И. Неймарк, Н. А. Фуфаев. – 2-е изд., испр. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 384 с.
Заславский Г. М. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса / Г. М. Заславский, Р. З. Сагдеев. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 368 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.46:368.021
Ковальчук К. Ф., Полушенко В. А.
Реляційна модель відношення довіри у страховій компанії (c. 220 - 225)

У статті розглянуто важливість поняття довіри у страховому бізнесі та під час функціонування діяльності колективу страхової компанії. Побудовано модель оцінки відношення довіри у страховій компанії, головний аспект у якій присвячується внутрішньогруповим взаємовідносинам довіри, запропоновано реляційний вигляд даної моделі. Наведено результати модельного дослідження та визначено інтегральні критерії довіри у колективі страхової компанії.
Ключові слова: реляційна модель, відношення довіри, страхова компанія, самодовіра, взаємодовіра, непорозуміння довіри
Табл.: 3. Формул: 12. Бібл.: 4.

Ковальчук Костянтин Федорович – доктор економічних наук, професор, декан, факультет економіки та менеджменту, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Полушенко Вікторія Андріївна – аспірант, кафедра економічної інформатики, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 358

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ковальчук К. Ф., Полушенко В. А. Реляційна модель відношення довіри у страховій компанії // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 220–225.

Список використаних у статті джерел

Мицкевич В. В. Доверие как фактор оптимизации деятельности организации [Електронний ресурс] / В. В. Мицкевич // Режим доступу: http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxi/mim_uses_xxi_09105.pdf
Фіщук Ю. С. Можливості принципу довіри в економічній сфері [Електронний ресурс] / Ю. С. Фіщук // Гілея : науковий вісник. – 2011. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_SV/Gileyasp/F19_doc.pdf
Кови С. Скорость доверия: то, что меняет все / С. Кови. – М. : Альпина, 2010. – С. 45–46.
Рейтинг страховых компаний Украины по нераспределенной прибыли [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/nonlife/12/9/69/


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.44
Ляшенко О. І.
Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки (c. 226 - 229)

В роботі запропоновані статичні та динамічні міжгалузеві моделі багатоукладної закритої економіки, що використовують міжгалузевий підхід у рамках кожного технологічного укладу. Для статичних моделей використовуються методи агрегування та оптимізації. Для динамічних моделей реалізується магістральний підхід.
Ключові слова: багатоукладна економіка, статичні міжгалузеві моделі, динамічні міжгалузеві моделі, прямі та двоїсті балансові моделі, агрегування лінійних балансових моделей, оптимізаційні міжгалузеві моделі, магістральні траєкторії
Формул: 27. Бібл.: 9.

Ляшенко Олена Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: lyashenko@univ.kiev.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 390

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ляшенко О. І. Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 226–229.

Список використаних у статті джерел

Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика / В. В. Леонтьев. – М. : Экономика, 1997. – 479 с.
Гранберг А. Г. Василий Леонтьев в мировой и отечественной экономической науке / А. Г. Гранберг // Экономический журнал ВШЭ. – 2006. – № 3 – 471 – 491.
Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю. Глазьев. – М. : ВлаДар, 1993. – 310 с.
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : В 3 т. Т. 1. / За ред. В. М. Гейця, В. П. Семіноженка, Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 544 с.
Бирський В. В. Моделювання людського потенціалу держави: дис. ... канд. екон. наук; 08.00.11 / В. В. Бирський. – Запоріжжя, 2006. – 199с.
Ляшенко О. І. Економіко-математичне моделювання багатоукладного виробничого сектору / О. І. Ляшенко, С. В. Хомич // Вісник НУВГП : Збірник наукових праць. Секція „Економіка”. – №3 (51). – Рівне, 2010. – С. 150 – 157.
Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз : У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка : [навч. посібник] / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Вища школа, 2004. – 207 с.
Ляшенко І. М. Узгодження деталізованих та агрегованих міжгалузевих балансів / І. М. Ляшенко, А. М. Онищенко, І. М. Онищенко // Моделі та інформаційні системи в економіці. – 2009. – № 80. – С. 37 – 50.
Ляшенко І. М. Економічні гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва „витрати-випуск” / І. М. Ляшенко, О. І. Ляшенко, А. М. Онищенко // Економічна кібернетика. – 2009. – № 3-4 (57-58). – С. 46 – 52.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 004; 681.3; 332.1
Пурський О. І., Мороз І. О.
Визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі експертних оцінок та методу головних компонент (c. 230 - 236)

В роботі досліджуються процедури визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів, які базуються на автоматизації методики експертних оцінок і методу головних компонент. Пропонується механізм інтелектуального аналізу даних соціально-економічного моніторингу на основі експертно-статистичного оцінювання. Наведено механізм автоматизації експертного оцінювання вагових коефіцієнтів факторів, який ураховує компетенції експертів. Здійснено програмну реалізацію механізму визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку на основі процедури експертних оцінок та методу головних компонент. Дана програмна технологія дозволяє в механізмах визначення інтегральних показників ураховувати диференціацію в соціально-економічному розвитку регіонів. Представлено приклад застосування запропонованого механізму інтелектуальної обробки даних для розрахунку інтегральних показників соціально-економічного розвитку адміністративних районів Вінниччини.
Ключові слова: інтегральні соціально-економічні показники, метод головних компонент, експертні оцінки
Рис.: 2. Формул: 6. Бібл.: 15.

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра кібернетики та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: Pursky_O@ukr.net
Мороз Ірина Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 474

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пурський О. І., Мороз І. О. Визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі експертних оцінок та методу головних компонент // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 230–236.

Список використаних у статті джерел

Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості / [Біла С. О., Шевченко О. В., Жук В. І., та ін.]; / під ред. С. О. Білої. – К.: НІСД, 2011. – 88 с.
Пурський О. І. Соціально-економічний моніторинг як фактор стабільного і збалансованого розвитку регіону / О. І. Пурський, І. О. Мороз, О. І. Моісєєнко // Бізнес Інформ – 2012. – № 6. – С. 39-41.
Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону / [за наук. ред. Я. О. Побурка]. – Львів : НАН України; Ін-т регіональних досліджень, 2006. – 306 с.
Пурський О. І. Cоціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління / О. І. Пурський, С. О. Баннікова, І. О. Мороз // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 51-54.
Иберла К. Факторный анализ / К. Иберла. – М. : Статистика, 1980. – 398с.
Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ./ Дж. Ким., Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка. – М. : Финансы и статистика, 1989 – 215 с.
Жуковская В. М. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях / В. М. Жуковская, И. Б.Мучник. — М. : Статистика, 1976. – 152 с.
Розин Б. Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б. Б. Розин, М. А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1981.-176 с.
Розин Б. Б. Статистическое моделирование экономических показателей / Б. Б. Розин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 136 с.
Айвазян С. А. Разработка и анализ интегральных индикаторов качества жизни населения Самарской области / С. А.Айвазян. – М. : ЦЭМИ РАН, 2005.-124 с.
Смородинский С. С. Методы анализа и принятия управленческих решений : учебное пособие / С. С. Смородинский, Н. В. Батин. – Минск : БКУУ, 1999. – 101 с.
Самохвалов Ю. Я. Экспертное оценивание. Методический аспект / Ю. Я. Самохвалов, Е. М. Науменко. – К. : ДУИКТ, 2007. – 262 с.
Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статистика, 1980. – 263 с.
Пурський О. І. Врахування особливостей регіонального розвитку в інформаційній системі соціально-економічного моніторингу / О. І. Пурський, І. О. Мороз, К. Р. Гринченко // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 3(101). – Т. 1. – С. 104-106.
Статистичний щорічник Вінниччини за 2011 рік [Електронний ресурс]: Головне управління статистики у Вінницькій області, 2012 / Державна служба статистики України; ред. Ігнатов С. Н. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 368.07+517.18
Виноградська О. О., Шукатко А. О.
Механізм діагностики кризового стану страхової компанії (c. 237 - 241)

У статті обґрунтовано необхідність розробки ефективного підходу до моніторингу та оцінки фінансового стану страхової компанії, розглянуто основні аспекти процедури діагностики її кризового стану, а також запропоновано матрицю кризових станів, що дозволяє визначити характер антикризових заходів для страхової компанії.
Ключові слова: страхова компанія, криза, кризовий стан, антикризове управління, показники діяльності страхової компанії, діагностика, імітаційна модель
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Виноградська Олена О. – кандидат економічних наук, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: vinogradskayaea@mail.ru
Шукатко Андрій Олегович – генеральний директор, Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА (пр. Ілліча, 100, Донецьк, 83052, Україна)
Email: shukatkoao@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 321

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Виноградская Е. А., Шукатко А. О. Механизм диагностики кризисного состояния страховой компании // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 237–241.

Список використаних у статті джерел

Алферов В. Н. Антикризисные механизмы финансовой стабилизации и развития организации / В. Н. Алферов // Эффективное антикризисное управление. – 2011. – № 6. – С. 78-83.
Бронштейн Е. М. Алгоритм вычисления статистической оценки вероятности разорения страховой компании / Е. М. Бронштейн, К. Г. Гунченко // Инновации в науке и образовании. – 2007. – № 1. – С. 33-47.
Воронова Э. Б. Развитие методологии антикризисного управления социально-экономическими системами / Э. Б. Воронова, И. А. Кислухина. – Сургут : ООО «Дефис», 2011. – 155 с.
Дюжиков Е. Ф. Аудит деятельности страховых организаций / Е. Ф. Дюжиков. – М. : ЗАО Издательский дом «Аудитор», 2001. – 92 с.
Кричевский Н. А. Анализ финансовых результатов страховой компании / Н. А. Кричевский // Аудитор. – 2004. – № 5. – С. 36-47.
Куликов С. В. Финансовый анализ страховых организаций / С. В. Куликов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 221 с.
Мак Т. Математика рискового страхования / Т. Мак; пер. с нем. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 432 с.
Маничев В. М. Оценка качества страхового портфеля и эффективности страхового бизнеса / В. М. Маничев, В. В. Новиков // Страховое дело. – 2005. – № 2. – С. 10-19.
Николенко Н. П. Реинжиниринг страховой компании / Н. П. Николенко. – М. : Страховое ревю, 2001. – 100 с.
Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховой организации. – М. : ИНФРА-М, 1994. – 151 с.
Ржанов А. А. Опыт анализа надежности страховых организаций / А. А. Ржанов // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 5. – С. 108-112.
Хэмптон Д. Д. Финансовое управление в страховых компаниях / Д. Д. Хэмптон. – М. : АНКИЛ, 1995. – 263 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.26.015.001.57
Гур’янова Л. С., Холодний Г. О., Лук’янчикова Г. С.
Методи й моделі аналізу просторової кластеризації темпів соціально-економічного розвитку регіонів (c. 242 - 250)

У статті запропонована схема аналізу просторової кластеризації темпів соціально-економічного розвитку регіонів, яка включає угруповання регіонів за рівнем розвитку, оцінку схильності регіонів до міграції із кластера в кластер, прогнозування рівня соціально-економічного розвитку регіонів. Як інструментарій дослідження використовуються методи кластерного аналізу, просторової економетрики, дискримінантного й logit-аналізу. Отримані результати можуть бути використані при оцінці збалансованості розвитку регіонів і формуванні механізмів згладжування впливу зовнішніх шоків на економічну динаміку.
Ключові слова: регіональний розвиток, незбалансованість, моделі регулювання, оцінка, методи кластерного аналізу, методи просторової економетрики, методи дискримінантного аналізу, методи logit-аналізу
Рис.: 2. Табл.: 5. Бібл.: 16.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: guryanovalidiya@gmail.com
Холодний Геннадій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: gрrоf1965@gmail.com
Лук’янчикова Ганна Сергіївна – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: lukyan4ikova.a.s@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 521

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С., Холодный Г. А., Лукьянчикова А. С. Методы и модели анализа пространственной кластеризации темпов социально-экономического развития регионов // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 242–250.

Список використаних у статті джерел

Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий : монография / Клебанова Т. С., Кизим Н. А., Гурьянова Л. С. и др. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2011 – 352 с.
Неравномерность и цикличность динамики социально-экономического развития регионов: оценка, анализ, прогнозирование : монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима – Х. : ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 512 с.
Дробышевский С. Факторы экономического роста в регионах РФ / Дробышевский С., Луговой О., Астафьева Е., Полевой Д., Козловская А., Трунин П., Ледерман Л. – М. : ИЭПП, 2005. – 278 с.
Иодчин А. А. Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России : автореф. дис. … канд. экон. наук / А. А. Иодчин – М., 2007. – 27 с.
Коломак Е. А. Неоднородность развития регионов России: динамика и межрегиональные эффекты / Е. А. Коломак // Материалы Междунар. науч. конф. \"Модернизация экономики и глобализация\", 1-3 апр. 2008 г., г. Москва]: в 3 кн.; отв. ред. Е. Г. Ясин. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – Кн. 3. – С. 275 – 284.
Лук’яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України / Лук’яненко І. Г. – К. : 2004, ВД «Києво-Могилянська академія». – 242 с.
Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: монография / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004. – 144 с.
Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: монография / под ред. Пономаренко В. С., Кизима Н. А., Клебановой Т. С. – Х. : ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 440с.
Barro R., Sala-i-Martin X. Convergence Across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, 1:107-182, April, 1991.
Cuadrado-Roura J., Mancha-Navvaro T., Garrido-Yserte R. Convergence and Regional Mobility in the European Union. 40th Congress of the European Regional Science. Barselona, 2000.
Lopez-Rodriguez J. Regional Convergence in the European Union: Results from a Panel Data Model. Economics Bulletin. – Vol. 18. – 2008.
Гурьянова Л. С. Модели прогнозирования в системе финансового планирования деятельности предприятия / Гурьянова Т. Н., Трунова Т. Н. // Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем : монография / под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛП Павленко А. Г.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 280 с. – С. 228 – 247.
Экономико-географические и институциональные аспекты экономического роста в регионах // Консорциум по вопросам прикладных экономических исследований, Канадское агентство по международному развитию [и др.]; [О. Луговой и др.]. – М. : ИЭПП, 2007. – 164 с.
Дубровина Н. А. Применение методов пространственной эконометрики в региональных исследованиях / Дубровина Н. А. // Бизнес Информ. – 2010. – № 5(2). – С. 12 – 16.
Многомерный статистический анализ в экономике / под ред. проф. Тамашевича. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
Марно В. Путеводитель по современной эконометрике / Марно В. – М. : Научная книга, 2008. – 616 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 519.872:656.073.43
Діленко В. О., Тараканов М. Л.
Математичні моделі оптимального розміщення логістичних потужностей у регіональній системі товарних потоків (c. 251 - 256)

У статті розглядаються задачі розміщення й інноваційного розвитку логістичних потужностей. Суть першої задачі полягає в оптимальному (з позицій критерію мінімуму витрат) формуванні регіональної системи логістичних потужностей різного виду й призначення в можливих пунктах їх дислокації. Дані потужності повинні обробляти задані товарні потоки, які мають складну структуру й продукуються різними центрами. Вихідними умовами другої задачі є декотра вже діюча система логістичних потужностей. Необхідно раціональним чином виконати її модифікацію, використовуючи методи різного ступеня інноваційності: просте нарощування потужностей початкової продуктивності, модернізація наявних технологічних блоків і запровадження в дію нових, більш ефективних потужностей. Для вирішення зазначених задач побудовано оптимізаційні моделі, які відповідають математичним постановкам задач частково цілочисельного лінійного програмування.
Ключові слова: логістичні потужності, система, розміщення, інноваційний розвиток, математичні моделі
Формул: 29. Бібл.: 10.

Діленко Віктор Олексійович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра прикладної математики та інформаційних технологій, Національний університет «Одеська політехніка» (просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: v.dilenko@gmail.com
Тараканов Микола Леонідович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ ринкових механізмів та структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Французський бульвар, 29, Одеса, 65044, Україна)
Email: tarakanovnikolagleonidovic@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 349

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Диленко В. А., Тараканов Н. Л. Математические модели оптимального размещения логистических мощностей в региональной системе товарных потоков // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 251–256.

Список використаних у статті джерел

Алькема В. Г. Применение метода анализа иерархии при выборе города размещения регионального распределительного центра / В. Г. Алькема, Е. С. Демиденко // Логистика: проблемы и решения. – 2011. - № 1 – С. 52 – 57.
Бродецкий Г. Л. Применение метода аналитической иерархии для оптимизации места расположения регионального распределительного центра / Г. Л. Бродецкий // Логистические технологии. – 2005. – № 1. – С. 26 – 34.
Бродецкий Г. Л. Экономико-математические методы и модели в логистике: процедуры оптимизации / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.
Диленко В. А. Экономико-математический анализ влияния НТП на оптимальный выбор направлений развития производственных фондов предприятия / В. А. Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 201 – 209.
Лубенцова В. С. Математические модели и методы в логистике / В. С. Лубенцова. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008, –157 с.
Осипенко С. Н. Обоснование формирования сети складов на логистическом полигоне как элемент логистической инфраструктуры / С. Н. Осипенко // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – № 5. – С. 62 – 65.
Осипенко С. Н. Оптимизационная модель выбора объектов поставок на логистическом полигоне / С. Н. Осипенко // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – № 5. – С. 62 – 65.
Плоткин Б. К. Экономико-математические методы и модели в логистике / Б. К. Плоткин, Л. А. Делюкин. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 96 с.
Сумец А. М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических центров / А. М. Сумец, Ю. И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 28 – 32.
Тихомирова А. Н. Математические модели и методы в логистике / А. Н. Тихомирова, Е. М. Сидоренко. – М. : НИЯУ МИФИ, 2010. – 320 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
Дубницький В. Ю., Петренко О. Є.
Перевірка виконання властивостей виробничих функцій як математичних об'єктів (c. 257 - 261)

Визначені властивості виробничих функцій як математичних об'єктів. Визначені обмеження на їх параметри, що забезпечують збереження ними змістовного значення. Для вживання виробничих функцій в економічному факторному аналізі отримані криволінійні інтеграли від них по заданим контурам.
Ключові слова: виробничі функції, гесіан, криволінійний інтеграл, економічний факторний аналіз
Формул: 40. Бібл.: 11.

Дубницький Валерій Юрійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: valeriy_dubn@mail.ru
Петренко Ольга Євгенівна – кандидат технічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: math@khibs.edu.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 320

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дубницкий В. Ю., Петренко О. Е. Проверка выполнения свойств производственных функций как математических объектов // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 257–261.

Список використаних у статті джерел

Бессонов В. А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике / А. В. Бессонов // Анализ динамики российской переходной экономики / А. В. Бессонов, С. В. Цухло. – М. : Институт экономики переходного периода, 2002. – С. 5 – 89.
Клейнер Б. Г. Производственные функции : Теория, методы, применение / Б. Г. Клейнер. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 239 с.
Салманов О. Н Математическая экономика с применением Mathcad и Excel / О. Н. Салманов. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 464с.
Математика в экономике: учебник [в 2 ч.]. Ч. 2. / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцева, А. В. Браилов, И. Г. Шандра. – М. : Финансы и статистика,2000. – 376с.
Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Интриллигатор. – М. : Издательство «Айрис-Пресс», 2002. – 576 с.
Замков О. О., Толстопятенко А.В., Черемных, Ю.Н. /О.О.Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н.Черемных.– М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство «ДИС», 1997. – 368 с.
Замков О. О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе : курс лекций / О. О. Замков. – М. : ГУ ВШЭ, 2001. – 122 с.
Иванилов Ю. П. Математические модели в экономике / Ю. П. Иванилов, В. А. Лотов. – М. : Наука, 1979. – 304с.
Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа : [в 2 т]. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. – М. : Наука, 1968. – 463 с.
Баканов М. І. Економічний аналіз : Теорія, історія, сучасний стан, перспективи / М. І. Баканов, А. Н. Кашаев, А. Д. Шеремет. – М. : Фінанси, 1976. – 264 с.
Блюмин С. Л. Экономический факторный анализ : монография / С. Л. Блюмин, В. Ф. Суханов, С. В. Чеботарёв. – Липецк : ЛЭГИ, 2004. – 148 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 005.35:005.336
Потрашкова Л. В.
Моделювання діяльності підприємства з урахуванням його соціально-економічних відносин як інструмент оцінки потенціалу підприємства (c. 262 - 267)

У цьому дослідженні запропоновано підхід до результатної оцінки потенціалу підприємства на основі системи імітаційних моделей діяльності підприємства та експертних рефлексивних моделей рішень стейкхолдерів підприємства, залежних від активу соціально-економічних відносин підприємства.
Ключові слова: оцінка потенціалу підприємства, соціально-економічні відносини підприємства, імітаційне моделювання, експертні моделі
Рис.: 2. Формул: 4. Бібл.: 10.

Потрашкова Людмила Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра комп’ютерних систем і технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: lv7@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 429

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Потрашкова Л. В. Моделирование деятельности предприятия с учетом его социально-экономических отношений как инструмент оценки потенциала предприятия // Проблемы экономики. – 2013. – №2. – C. 262–267.

Список використаних у статті джерел

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. JI. Келлер. – СПб. : Питер, 2006. – 816 с.
Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособие / И. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия / И. П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 216 с.
Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия / Е.В. Попов – М. : ЗАО \"Издательство \"Экономика\", 2002. – 559 с.
Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
Гавва В. Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : навчальний посібник / В. Н. Гавва, Е. А. Божко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
Мнушко З. М. Оценка сбытового потенциала фармацевтического предприятия / Мнушко З. Н., Мигурская О. Н., Страшный В. В. // Провизор. – 2003. – № 8. – с. 31-33.
Скляр Е. Н. Методические основы управления развитием социального потенциала промышленных предприятий / Е. Н. Скляр, И. О. Зверкович // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 2. – С. 103-108.
Шипуліна Ю. С. Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ю. С. Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №3. – Т. 1.– С.58-63.
Судомир С. М. Методологія оцінювання стратегічного потенціалу підприємств // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 2. – С. 10-14.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.741
Сергієнко О. А., Татар М. С.
Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства (c. 268 - 278)

У статті побудовані моделі дослідження поведінки валютних курсів із використанням методів фрактальності та взаємозв’язку між валютними курсами та факторами їх формування, що дозволить отримати адекватні прогнози в системі управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств і сформувати ефективну валютну політику.
Ключові слова: валютний курс, конкурентоспроможність, моделі, прогнозування, фактори, фрактальність
Рис.: 9. Табл.: 4. Формул: 12. Бібл.: 10.

Сергієнко Олена Андріанівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра підприємництва, торгівлі і логістики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: Elena.Sergienko@khpi.edu.ua
Татар Марина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: marina.sergeevna.tatar@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 400

Посилання на цю статтю:
Сергієнко О. А., Татар М. С. Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 268–278.

Список використаних у статті джерел

Алмазов А. А. Фрактальная теория. Как поменять взгляды на финансовые рынки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forex-mmcis.ru/books/Books_under_the_technical_analysis/A.Almazov._The_fraktalnaja_theory._How_to_change_a_sight_on_market.pdf
Боровиков В. П. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows: Основы теории и интенсивная практика на компьютере: [уч. пособ.] / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 368 с.
Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 416 с.
Лук’яненко І. Г., Городніченко Ю. О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підруч. / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк [та ін.]. – Х. : ВД «Інжек», 2008. – 396 с.
Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks: Методология и технологии современного анализа данных / Под ред. В. П. Боровикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с.
Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.
Сергієнко О. А., Татар М. С. Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі формування конкурентних стратегій розвитку підприємства [Текст] / О. А. Сергієнко, М. С. Татар // Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : монографія / за ред. П. В. Захарченко, Т. П. Несторенко. – Бердянськ : Вид. Ткачук, 2012. – рос. мова, укр. мова: іл. – С. 289-303.
Статистика Херста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/community/2202959/post62177758/
Черняк О. І. / Динамічна економетрика: Навчальний посібник / Черняк О. І., Ставицький А. В. – К. : КВІЦ, 2000. –120 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.46:519.86
Соловйов В. М., Стратійчук І. О.
Використання індикаторів-передвісників кризових явищ фінансового ринку на основі масштабно-залежних показників Ляпунова (c. 279 - 283)

У статті розглянуто методику побудови індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова, представлені результати експериментальної роботи з попередження кризових явищ на фондовому, валютному та спотовому ринках. Розроблено основні підходи щодо попередження кризових явищ на фінансовому ринку.
Ключові слова: фінансовий ринок, індикатори-передвісники, масштабно-залежний показник Ляпунова, кризові явища
Рис.: 4. Бібл.: 19.

Соловйов Володимир Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра економічної кібернетики, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (бульв. Шевченка, 81, Черкаси, 18031, Україна)
Стратійчук Ігор Олегович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (бульв. Шевченка, 81, Черкаси, 18031, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 395

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Соловйов В. М., Стратійчук І. О. Використання індикаторів-передвісників кризових явищ фінансового ринку на основі масштабно-залежних показників Ляпунова // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 279–283.

Список використаних у статті джерел

Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков : критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. – М. : Интернет-трейдинг, 2003. – 400 с.
Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Бокс Дж., Дженкинс Г. – М. : Мир, вып. 1, вып.2, 1974. – 604 с.
Borland L. Long-range memory and nonextensivity in financial markets / L.Borland // Econophysics news. – 2005. – V .36. – № 6. – P. 228-231.
Paul Krugman. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 / Paul Krugman. – NY : W. W. Norton & Compani, 2008. – 224 p.
Sachs J. Financial crises in emerging markets: The lesson from 1995 / Sachs J., Tornell A., Velasco A. // Brooking Papers on Economic Activity. – 1995. – V. 1. – P. 147-198.
Gao J. B. Multiscale analysis of economic time series by scale-dependent Lyapunov exponent / J. B. Gao, J. Hu, W. W. Tung, Y. Zheng // Quantitative Finance. – 2011. – P.1-10.
Gao J. B. Distinguishing chaos from noise by scale-dependent Lyapunov exponent / J.B. Gao, J. Hu, W.W.Tung, Y.H.Cao // Phys. Rev. E – 2006. – V. 74. – 9 p.
Gao J. B. Multiscale analysis of biological data by scale-dependent Lyapunov exponent / J. B. Gao, J. Hu, W. W. Tung, E. Blasch // Frontiers in Physiology. – 2012. – V. 2. – P.1-12.
Соловйов В. М. Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов, І. О. Стратійчук // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету: «Наука й економіка».– Хмельницький : ХНЕУ, 2012. – Т. 2, № 4 (28). – С. 88-94.
Сердюк О. А. Моделювання передвісників кризових явищ фінансових ринків / Сердюк О. А. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 18. – С. 315-321.
Сердюк О. А. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах / Сердюк О. А., Соловйов В. М., Кононенко В. В. // Зб. наук. праць ”Економіка: проблеми теорії і практики”. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. 5. – С.1304-1310.
V. Soloviev. Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains / V. Soloviev, V. Saptsin, D. Chabanenko // TTI Journal \"Computer Modelling and New Technologies\". – 2010. – V. 14. – № 3. – P. 63-67.
Дербенцев В. Д. Передвісники критичних явищ у складних економічних системах / В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов, О. В Сердюк. // Новое в экономической кибернетике : сб. науч. ст.; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. – Донецк : ДонНУ, 2005. – № 1. – С. 5-13.
Мезенцев О. М. Моделювання індикаторів-передвісників кризових явищ на валютному ринку / О. М. Мезенцев // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. 1., Вип. 252. – С. 22-33.
Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / Василик О. Д. – К. : НІОС, 2003. – 416 с.
Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
Історичні значення валютних курсів ринку Форекс [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oanda.com/convert/fxhistory
Джерело статистики світових фінансових інструментів [Електронний ресурс] – режим доступу: http://finance.yahoo.com
Офіційний сайт Української біржі [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.ux.ua


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.24; 519.86
Тадеєв Ю. П.
Еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності (c. 284 - 287)

В роботі досліджена еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності. Модель враховує інвестиції у виробничі фонди, в інтелектуальний капітал як складову частину людського капіталу та в охорону навколишнього середовища. Серед множини можливих стаціонарних станів рівноваги детально досліджено чотири стани, що задовольняють необхідні умови оптимальності: рівновага «золотого віку», рівновага «інтелектуального віку», рівновага «екологічного віку» та рівновага «темного віку».
Ключові слова: динамічна еколого-економічна модель, лінійна функція корисності, інвестиції у виробничий капітал, інвестиції в інтелектуальний капітал, інвестиції в охорону навколишнього середовища, модель оптимального керування, стани рівноваги диференціальних рівнянь
Формул: 26. Бібл.: 4.

Тадеєв Юрій Петрович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра математичної інформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1684

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тадеєв Ю. П. Еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 284–287.

Список використаних у статті джерел

Keeler E. The optimal control of pollution / E. Keeler, M. Spence, R. Zeckhauser // Journal of Economic Theory. – 1972. – Vol. 4. – P. 13–34.
Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз: у 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка : [навч. посібник] / О. І Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Вища школа, 2004. – 207 с.
Барро Дж. Экономический рост / Р. Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартин: [пер. с англ.] – М. : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2010. – 824 с.
Григорків В. С. Оптимальне керування в економіці: [навч. посібник] / В. С. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 200 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.341: 519.216
Тищенко В. Ф., Складанний Д. М.
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України (c. 288 - 297)

У статті викладено авторський погляд на застосування когнітивного моделювання при управлінні процесами активізації публічно-приватного партнерства (ППП) в регіонах України. Авторами сформовано систему концептів публічного та приватного секторів економіки, які чинять позитивний чи негативний вплив на активізацію ППП (цільовий концепт «Інвестиції»). З метою дослідження причинно-наслідкових зв’язків між концептами публічного та приватного секторів запропоновано використання когнітивних карт, які добре зарекомендували себе при аналізі і дослідженні слабоструктурованих систем. Розроблено когнітивну модель впливу множини концептів на цільовий концепт «Інвестиції» та здійснено її статичний аналіз (виявлено концепти, які здійснюють найбільший дисонанс системи).
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, когнітивне моделювання, знаковий орграф, консонанс, дисонанс
Рис.: 6. Табл.: 4. Формул: 5. Бібл.: 13.

Тищенко Вікторія Федорівна – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: maugli1978@mail.ru
Складанний Денис Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: skl_den@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1768

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко В. Ф., Складанний Д. М. Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 288–297.

Список використаних у статті джерел

Бакурова А.В. Оцінка системних характеристик когнітивної моделі ціноутворення у сфері послуг / А.В. Бакурова, Д.В. Очеретін // Вісник Запорізького національного університету. - 2011. - №2 (10). - С. 105-112
Быковская Е.В. Применение когнитивного моделирования при управлении предприятием / Е.В. Быковская, А.В. Иванова, Н.В. Пронина // Вестник ТГТУ. - 2008. - Т. 14. - № 2. - С. 437-441
Должанський І. Алгоритм управління діяльністю промислових підприємств на основі збалансованої системи показників / І. Должанський, І. Ягнюк [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Skhid/2010_5/3.pdf
Лагерев Д.Г. Автоматизация разработки управленческих решений в социально-экономических системах на основе применения нечетких когнитивных карт: автореф. дис…канд.. экон. наук: 05.13.10 / Д.Г. Лагерев. – Брянск. – 20 с.
Максимов В.И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// //www.iis.ru/events/19981130/maxi.mov.ru
Максимов В.И. Когнитивный анализ и управление развитием ситуации // Мат. 1-й международной конференции // Когнитивный анализ и управление развитием ситуации (CASC’2001) ИПУ РАН. – М., 2001. – Т.2. – С. 10-21.
Несмачных О.В. Разработка и реализации финансовой стратегии предприятия на основе системы сбалансированных показателей эффективности: автореф. дис…канд.. экон. наук: 08.00.10 / О.В. Несмачных. – Иваново. – 20 с.
Паклин Н.Б. Нечетко-когнитивный подход к управлению динамическими системами / Н.Б. Паклин // Искусственный интеллект. - 2003. - №4. - С. 342-348
Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. – М.: ИНПРО–РЕС, 1995. – 228 с.
Таран Т.А., Шемаев В.Н. Метод моделирования рефлексивного управления на основе когнитивных карт» // Тр. IV междунар. конф. «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций. – М.: ИПУ РАН, 2004. С. 132–139.
Шемаев В.Н. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования / Т.А. Таран, В.Н. Шемаев // Математичні машини і системи. - 2004. - № 3. - С. 111-124
Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. – Princeton. University Press, 1976.
Kosko B. Fuzzy cognitive Maps / B. Kosko // International journal of Man. - Machine Studies. – 1986. – № 24. – P. 65–75.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.45:334.012.64
Шерстенников Ю. В.
Модельна оптимізація взаємодії малого та великого підприємств (c. 298 - 305)

Визначною рисою малого підприємства (МП) є його безінерційність, тобто здатність швидко адаптуватися під кон'юнктуру ринку й переходити на випуск нової продукції. Ця особливість МП робить його привабливим партнером для великого підприємства (ВП). Світовий досвід доводить, що різні форми інтеграції МП між собою, а також із ВП, які складаються в сучасних умовах ведення бізнесу, виявляються досить ефективними. Метою статті є розробка комплексу економіко-математичних моделей, які дозволяють досліджувати взаємоузгоджену виробничу діяльність ВП і МП в рамках таких форм кооперації, як франчайзинг, аутсорсинг, кластер і виконувати проектне планування спільної роботи підприємств. Розглядаючи різні форми кооперації як вертикально інтегровані системи, в статті розроблений комплекс економіко-математичних моделей та запропоновані методики оптимального проектного планування спільної роботи підприємств. Виконані розрахунки доводять ефективність застосування таких форм інтеграції, як франчайзинг, аутсорсинг, кластер при веденні малого і великого бізнесу в ринкових умовах.
Ключові слова: вертикальна інтеграція, кластер, франчайзинг, аутсорсинг, проектне планування
Рис.: 11. Табл.: 2. Формул: 15. Бібл.: 8.

Шерстенников Юрій Всеволодович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: hm001@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 286

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шерстенников Ю. В. Модельна оптимізація взаємодії малого та великого підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 298–305.

Список використаних у статті джерел

Бондар І. О. Моделювання взаємодії між малим підприємством та великим виробничим об\'єднанням / І. О. Бондар // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-техн. сб. – Вып. 73. – К. : Техніка, 2006. – С. 280–289.
Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія / З. С. Варналій. – К. : Знання; КОО, 2003. – 302 с.
Горский А. А. Динамическая модель процесса производства, хранения и сбыта товара повседневного спроса / А. А. Горский, И. Г. Колпакова, Б. Я. Локшин // Известия РАН. Теория и системы управления. – 1998. – № 1. – С. 144 – 148.
Гудзь Ю. Ф. Інтеграція малих підприємств як стратегічний напрям підвищення ефективності в нестабільному підприємницькому середовищі // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8(122). – С. 184 – 195.
Егорова Н. Е. Моделирование деятельности малого предприятия, функционирующего в экономическом симбиозе с крупным промышленным объектом / Н. Е. Егорова // Экономика и математические методы. – 1999. – Т. 35. – № 2. – С. 102 – 115.
Пушкарь А. И. Моделирование объединения предпринимателей в рамках ведения совместной инновационной деятельности (часть 1) / А. И. Пушкарь, И. А. Бондарь // Економічна кібернетика. – 2005. – № 1–2. – С. 40 – 46.
Шерстенников Ю. В. Імітаційна модель інвестиційного розвитку малого підприємства // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 58. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С. 266 – 274.
Шерстенников Ю. В. Моделювання роботи виробничого об’єднання як вертикально інтегрованої системи // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 73. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 212 – 235.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 502
Коняхіна Т. В.
Формування економічного механізму вирішення проблем природокористування (c. 306 - 311)

У статті сформульовано необхідність та перспективність впровадження безвідходних та маловідходних технологій виробництва, що є ефективним довгостроковим засобом захисту навколишнього середовища. Систематизовано основні умови вирішення міжнародних проблем природокористування та розглянуто існуючі вади, що ускладнюють цей процес. Удосконалено механізм забезпечення екологічного розвитку економіки та вирішення глобальних екологічних проблем. Обґрунтовано обов’язкові напрямки діяльності промислового підприємства з мінімізації негативного впливу промислового виробництва на навколишнє середовище. Проаналізовано необхідні умови та особливості функціонування на підприємстві системи менеджменту, що займається адмініструванням екологічно спрямованих робіт і проектів та несе відповідальність за результати їх виконання.
Ключові слова: парето-ефективне використання ресурсів, рівень екологічних потреб, екологічна освіта, екологізація суспільства, екологічний розвиток економіки
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Коняхіна Тетяна В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління (вул. Карпінського, 58, Маріуполь, Донецька обл., 87535, Україна)
Email: tatyana.scorpio@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 379

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коняхіна Т. В. Формування економічного механізму вирішення проблем природокористування // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 306–311.

Список використаних у статті джерел

Бородин А. И. Методологические основы эколого-экономического управления предприятием / А. И. Бородин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 3. – С. 37-46.
Гаман П. І. Зміст економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності / П. І. Гаман // Бізнес-навігатор. Серія: Економіка і підприємництво. – 2004. – № 5. – С. 48-53.
Голян В. А. Економічний механізм природокористування: яким йому бути? / В. А. Голян // Агросвіт. – 2007. – № 8. – С. 5-12.
Данилюк Н. І. Особливості формування стратегії екологічної поведінки в умовах глобалізації економіки // Збірник наукових праць. Вип. 39 / Відп. ред. – доктор економічних наук В.Є. Новицький. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003. – С.240 – 247.
Касьянов П. В. Есть ли у нас долгосрочная перспектива? / П. В. Касьянов. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://nvpminsk.narod.ru /Doponitelnye_faily/Kasianov_paradigma.htm
Попова О. Ю. Генезис економічних концепцій у формуванні економіки навколишнього середовища / О. Ю. Попова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2007. – Вип. 31-3. – С. 273-279.
Bovenberg L., and de Mooij R. A. Environmental levies and distortionary taxation // American Economic Review. – 1994. – № 94. – P.1085-1089.
Costanza R. An Introduction to Ecological Economics. Stuttgart: Lucius&Lucius, 2001. – 355 p.
Daly Н., Farley J. Ecological Economics. Principles and Applications. Island Press, 2003. – 406 р.
Soederbaum P. Ecological Economics. Political Economics Approach to Environment and Development. Earthscan, London, 2000. – 189 р.
Dementiew V. V. Zustand und die Perspektiven der F?rderung umweltorientierter Entwicklung von ukrainischen Unternehmen / V.V. Dementiew, O.Y. Popova // Wdra?anie Rozwoju Zr?wnowa?onego: Strategie I Instrumenty. – Cz?stochowie: Wydawnictwo Akadenii Polonijnej w Cz?stochowie «Educator», 2008. – S. 293-305.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 332.142.6
Саприкіна Л. М.
Формування парадигми екологічно відповідального споживання (c. 312 - 317)

У статті розглянуто необхідність реструктуризації суб’єктів торговельної діяльності, визначено парадигму екологічно-відповідального споживання на основі посилення загальнодержавного імперативу екологічно-відповідального розвитку торгівлі, проаналізовано економічні механізми реструктуризації підприємств торгівлі, досліджено структуру екологічного капіталу суб’єктів торговельної діяльності.
Ключові слова: суб’єкти торговельної діяльності, екологічно-відповідальний розвиток, парадигма екологічно-відповідального споживання, екологічна інтелектуалізація, екологізація попиту, екологічний капітал
Рис.: 3. Бібл.: 16.

Саприкіна Л. М. – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: emceva_lyuda@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 295

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Саприкіна Л. М. Формування парадигми екологічно відповідального споживання // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 312–317.

Список використаних у статті джерел

Матеріали Державного комітету статистики України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
Верхоглядова Н. І., Шостак Р. С., Роль і значення торгівлі для розвитку національного господарства України // Ефективна економіка. – № 7. – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1272
Возіянова Н. Ю. Проблемні аспекти розвитку інституту соціальної відповідальності у внутрішній торгівлі // Вісник ДонНУЕТ. – 2012. – № 3(55). – С. 195 – 207.
Скалецький Ю. М. Екологічний імператив як пріоритет суспільного розвитку України / Ю. М. Скалецький, Л. Д. Яценко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 1(18). – С. 44 – 48.
Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів ХХІ століття / О. М Кулініч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1(27). – С. 25 – 31.
Мельник Л. Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 759 с.
Развитие внутренней торговли: Украина, Россия, Беларусь : монография / под ред. А. А. Шубина, А. А. Садекова. – Донецк : ДонНУЭТ, 2009. – 550 с.
Петруня Ю. Є., Петруня В. Ю. Маркетингові екологічні стратегії підприємств / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 185 – 190.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Джигирей. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 319 с.
Потравный И. Н. Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-частного партнерства // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 179 – 187.
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 534 с.
Прадун В. Економіко-екологічні проблеми сталого розвитку АПР Крим // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 68 – 73.
Стадницький Ю. Сталий розвиток гірських районів: проблеми та шляхи досягнення // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 144 – 151.
Лисенко Ю. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи / Лисенко Ю., Садеков А. // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 33 – 40.
Веклич О. «Экологическая цена» экономического роста Украины // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 38 – 45.
Потребительский рынок: проблемы инновационного развития : монография. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012. – 160 с.


Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
УДК 338.2:330.4:502.5
Тарасова М. Ю., Кравець О. О.
Модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього природного середовища (c. 318 - 324)

У статті обґрунтовано неефективність існуючої системи фінансування природоохоронних заходів та доцільність використання спеціалізованого економіко-математичного інструментарію підтримки управлінських рішень щодо обсягів інвестування в природоохоронній сфері. Розроблено імітаційну модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього природного середовища, яка кількісно описує взаємозв’язок між обсягами інвестування природоохоронних заходів, якістю навколишнього середовища, величиною зеленого ВВП і рівнем захворюваності населення. Встановлено, що зазначена модель є інструментом підтримки управлінських рішень на етапі планування обсягів інвестування природоохоронної діяльності та вибору пріоритетних напрямів підвищення якості навколишнього природного середовища. Виявлено, що зазначена модель придатна для розроблення на її основі альтернативних сценаріїв підвищення якості навколишнього природного середовища.
Ключові слова: імітаційна модель, екологічні інвестиції, якість навколишнього природного середовища, зелений валовий внутрішній продукт, рівень захворюваності
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 19.

Тарасова Марія Юріївна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: iep-eer@ yandex.ru
Кравець Олена Олегівна – аспірант, кафедра менеджменту, Донецький національний університет (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: lenakraves@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1532

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тарасова М. Ю., Кравець О. О. Модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього природного середовища // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 318–324.

Список використаних у статті джерел

Конституція України № 23-рп/2009 від 30.09.2009 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Статистичний щорічник України за 2011 рік // Державна служба статистики. – Київ : ТОВ «Август Трейд», 2012. – 558 с.
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K. – 2012. – 258 с. [Електронний ресурс.] – Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/media/files/NacDopovid2011.pdf.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року» від 17 жовтня 2007 р. № 880-р. [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Офіційний сайт Верховної ради України «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р.
Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): Пер. з англ. – 2-ге вид. – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с.
Пигу А. С. Экономическая теория благосостояния / А. С. Пигу; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1985. – Т. 1. – 493 с.
Coase R. H. The Problem of Social Cost / R. H. Coase // The Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3, № 1. – P. 1-44.
Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер; пер. с англ. – М. : АСТ, 2003. – 379 с.
Медоуз Д. Х. За пределами роста / Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рандерс. – М. : Прогресс, 1994. – 304 с.
Половян О. В. Збалансований розвиток економічних та екологічних систем (ко-еволюційний підхід) : моногр. // О. В. Половян; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 480 с.
Гофман К. Г. Экономический механизм природопользования в условиях перехода к рыночной экономике / К. Г. Гофман // Экономика и математические методы. – 1991. – Т. 27. – Вып. 2. – С. 315-321.
Моткин Г. А. Экономическая теория природопользования и охраны окружающей среды (Лекции теоретической систематики) / Г. А. Моткин; Ин-т проблем рынка РАН. – М., 2009. – 347 с.
Рюмина Е. В. Оценка экономического ущерба от экологических нарушений при разработке планов и программ / Е. В. Рюмина // Проведение оценки воздействия на окружающую среду в государствах-участниках СНГ и странах Восточной Европы: сб. – М. : Государственный центр экологических программ, 2004. – С. 33-40.
Синякевич І. М. Інструменти екополітики: теорія і практика / І. М. Синякевич. – Львів : ЗУКЦ, 2003. – 188 с.
Александров І. О. Методологія оцінки якості навколишнього середовища для України / І. О. Александров, О. О.Кравець // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» / За заг. ред.: С. М. Ілляшенко – Суми : СумДУ, 2012. – С. 221-228.
Міщенко В. Дієвість економічних підойм екологічної політики (чи «забруднювач платить»?) / В. Міщенко // Економіка України. – 2002. – № 7. – С. 62-70.
Веклич О. «Зеленый» валовой внутренний продукт Украины / О. Веклич, Н. Шлапак // «Зеркало недели. Украина». – 2012. – № 8.
Кононов Д. А. Формирование сценарных пространств и анализ динамики поведения социально-экономических систем / Д. А. Кононов, В. В. Кульба, С. С. Ковалевский, С. А. Косяченко // Препринт. – М.: ИПУ РАН, 1999 –110 с.
Цыгичко В. Н. Руководителю – о принятии решений / В. Н. Цыгичко. – М. : ИНФРА, 1996. – 277 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру