УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 657.1
Лабинцев М. Т., Цепілова О. С.
Дослідження взаємозв'язку бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку прибутку в Росії та за кордоном (c. 7 - 12)

У статті проаналізовано ступінь взаємозв'язку бухгалтерського (фінансового) та податкового обліку прибутку в Росії та зарубіжних країнах: США, Франції, Німеччині. Як критерій прийнятий правовий принцип – система загального або кодифікованого права. Обґрунтовано, що існуюча в Росії з 2002 р. окремо від бухгалтерського (фінансового) обліку система податкового обліку по одному податку (податку на прибуток організацій) не є раціональною. В даний час в Росії активно розробляється варіант зближення бухгалтерського (фінансового) та податкового обліку без принципового перестроювання норм податкового законодавства. Для США, що є одним з родоначальників британо-американської (в трактуванні деяких авторів – британо-американо-голландської) облікової моделі, характерний низький ступінь взаємозв'язку податкового та фінансового обліків. У Франції та Німеччині ступінь взаємозв'язку норм фінансової та податкової звітності досить високий; податкова політика є теоретичною базою облікової системи, що дозволяє говорити про франко-німецьку облікову модель.
Ключові слова: податковий облік прибутку, бухгалтерський (фінансовий) облік прибутку, податкова система, облікова модель, Росія, Франція, США, Німеччина
Бібл.: 18.

Лабинцев Микола Тихонович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра бухгалтерського обліку, Ростовський державний економічний університет (вул. В. Садова, 69, Ростов-на-Дону, 344002, Росія)
Email: nicobuh@yandex.ru
Цепілова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Ростовський державний економічний університет (вул. В. Садова, 69, Ростов-на-Дону, 344002, Росія)
Email: elenatcepilova@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 392

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лабынцев Н. Т., Цепилова Е. С. Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учёта прибыли в России и за рубежом // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 7–12.

Список використаних у статті джерел

Налоговый Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06. 12. 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Федеральный закон Российской Федерации № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27. 07. 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Федеральный закон Российской Федерации № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30. 12. 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). Приказ МФ РФ от 19. 11. 2002 г. № 114н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Основные направления налоговой политики до 2015 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Аналитический доклад национальной организации по стандартам финансовой отчетности «Налоговые последствия перехода на МСФО». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gaap.ru/articles/49132/
Бухгалтерский учет в зарубежных странах : учебное пособие / Л. А. Жарикова, Н. В. Наумова. – Тамбов : ТГТУ, 2008.
Зарипов В. М. Различие понятий расходов в бухгалтерском и налоговом учете // Бухгалтерский учет. – 2003. – № 5.
Кизимов А. С. Бизнес в Германии: проблемы создания компании и особенности налогообложения // Российский налоговый курьер. – 2009. – № 5.
Лабынцев Н. Т., Малышкин А. И., Цепилова Е. С. Учет налога на прибыль в Украине и России: опыт и новации (ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ Й РОСІЇ: ДОСВІД І НОВАЦІЇ) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4.
Лабынцев Н. Т., Поролло Е. В., Цепилова Е. С. Налоговый учет и налоговый контроль: российский и международный опыт : монография. – Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2012.
Лабынцев Н. Т., Цепилова Е. С. Налоговый учет в России: состояние и перспективы развития // Сборник научных трудов КНЭУ имени Вадима Гетьмана. – Киев. – 2013.
Лабынцев Н. Т., Цепилова Е. С., Нестеренко Н. А. и др. Налоговый учет и аудит: состояние и развитие : монография. / Под ред. Н. Т. Лабынцева. – Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2010.
Молоток Я. В. Консерватизм как основной принцип бухгалтерского учета: опыт Германии // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 8.
Нестеров Г. Г., Попонова Н. А., Терзиди А. В. Налоговый контроль. – М. : Эксмо, 2009.
Цепилова Е. С. Особенности налоговой системы и налогового контроля во Франции. // Финансы.– 2013. – № 2.


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.012
Тищенко О. М., Доровський О. В.
Соціально-економічне значення та характерні риси фармації (c. 13 - 20)

У статті розглянуто основні фактори, що свідчать про значення світової фармацевтичної галузі в глобальній економіці. Показано загальний обсяг світового фармацевтичного ринку та регіональна структура світового фармацевтичного виробництва. Позначена провідна роль фармації у світових інноваційних та інвестиційних процесах. Розглянуто внесок фармацевтичної галузі в реалізацію соціальних функцій та її економічний вплив на макроекономічні показники. Проаналізовано специфічні риси фармацевтичного ринку, які пов’язано із соціальним значенням фармації.
Ключові слова: фармацевтична галузь, фармацевтичний ринок, соціально-економічна функція
Рис.: 6. Табл.: 5. Бібл.: 15.

Тищенко Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: uni_versal_34@mail.ru
Доровський Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: office@zt.com.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 414

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тищенко А. Н., Доровской А. В. Социально-экономическое значение и характерные черты фармации // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 13–20.

Список використаних у статті джерел

Данилов И. Современное состояние фармацевтической отрасли России и зарубежные инвестиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pharm-medexpert.ru/interv4.php
Евпланов А. Аптекам не до прибыли/ А. Евпланов // Российская бизнес-газета. — 2011. — 15.02.
Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка/ Т.Ф.Ефремова.– М.: Дрофа; Русский язык, 2000. – 1233 с.
Лин А. А. Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности/ А. А. Лин, С.В.Соколова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2 (42) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4118
Мировой фармацевтический рынок: состояние, прогнозы, перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pharmapractice.ru/55139
Петров В. И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и фармакоэкономика в сфере обращения лекарственных средств/ В. И.Петров, А. Н.Луцевич, О. В.Решетько. – М.: Медицина, 2006. – 456 с.
Рысина А. Б. Международное разделение труда в высокотехнологичном секторе экономики / А. Б. Рысина, С. А. Абрамов // Молодой ученый. – 2012. – №5. – С. 207–210.
Рязанцева И. Б. Некоторые актуальные проблемы фармации как важнейшего звена системы здравоохранения/ И. Б.Рязанцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/16207124/
Средняя продолжительность жизни в странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php
Третьякова Е. А. Состояние и перспективы инновационного развития российской фармацевтической промышленности / Е. А. Третьякова, Е. В. Шилова [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/13842748297c88e339de5ae3768a60ae7e643e9f57/Состояние%20и%20перспективы%20инновационного%20развития%20российской%20фармацевтической%20промышленности.pdf
Фармацевтическая промышленность и глобальное здравоохранение: факты и цифры / Доклад Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA)/ Пер. с англ. – М., 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aipm.org/netcat_files/458/359/h_a3aa4d524d29da146c9a3493f26 9ce5
Эксперты говорят о значительном росте фармацевтического рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ubr.ua/market/industrial/eksperty-govoriat-o-znachitelnom-roste-farmacevticheskogo-rynka-197918
Dolgin E. Big pharma moves from «blockbusters» to «niche busters» // Nat. Med. – 2010. – Vol. 16 (8). – P.837.
Graul A.I. Promoting, improving and accelerating the drug development and approval processes // Drug News Perspect. – 2009. – Vol. 22 (1). – P.30-38
High tech sector in Europe. [Электронный ресурс]. – [2012] – Режим доступа: http://www.tendensoresund.org/en /industry/economic-growth-by-industry


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24:332.12
Амосов О. Ю., Галушко Б. П.
Формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу регіону (c. 21 - 27)

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) регіону України. Для досягнення мети у роботі досліджено особливості формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України, визначено концептуальні положення цього процесу. Розроблено механізм державного регулювання ПЕК, реалізація якого забезпечить стабільне, результативне та системне функціонування паливно-енергетичних процесів, які будуть дієвою опорою для економіки країни та її розвитку. Детально проаналізовано основні принципи, функції, форми, методи і засоби державного регулювання ПЕК. Запропоновано та обґрунтовано нормативно-правове, організаційне, інформаційне та фінансово-економічне забезпечення механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Перспективою подальших досліджень є розробка напрямів вдосконалення механізму державного регулювання ПЕК регіону, особливо це стосується коректного визначення пріоритетів державного регулювання ПЕК у регіональному розрізі та оцінки ефективності діяльності державних органів влади.
Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, державне регулювання, механізм державного регулювання ПЕК, принципи, методи, нормативно-правове забезпечення, організаційне забезпечення, інформаційне забезпечення, фінансово-економічне забезпечення
Рис.: 1. Бібл.: 21.

Амосов Олег Юрійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, Харків, 61050, Україна)
Email: amosovoleg@ukr.net
Галушко Борис Павлович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ngavl@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 432

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Амосов О. Ю., Галушко Б. П. Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 21–27.

Список використаних у статті джерел

Алимов О. М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін. – Київ. : Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с.
Антонова Л. В. Удосконалення нормативно-правового механізму системи органів управління соціально-економічним розвитком / Л. В. Антонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 65–68.
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаманчук. – 2-е изд., дополн. – М. : Омега-Л, 2004. – 584 c.
Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Бакуменко, В. Князєв, Ю. Сурмін // Вісник УАДУ. – 2000. – № 1. – С. 11–27.
Галюк І. Б. Державне регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу як складової конкурентної політики держави [Електронний ресурс] / І. Б. Галюк, О. Ю. Мацькевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – (Серія :Менеджмент). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_657/70.pdf
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.
Державне управління в Україні : навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Б. Авер\'янова. – К. : СОМИ, 1999. – 432 с.
Державне управління : словник-довідник / За заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : УАДУ, 2002. – 228 с.
Дзьоба О. Г. Потенціал газовидобувного комплексу України: сучасний стан і перспективи розвитку / О. Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 26–33.
Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. : Знання-Прес, 2000. – 209 с.
Зеркин Д. П. Основы теории государственного управления / Д. П. Зеркин, В. Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2000. – 448 с.
Комяков О. М. Державне регулювання перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. М. Комяков. – К., 2000. – 19 с.
Любвина В. С. Теоретические основы необходимости перехода топливно-энергетического комплекса России на инновационный путь / В. С. Любвина // Научный вестник Московского государственного горного университета. – 2011. – № 1. – С. 48–52.
Малиновський В. Я., Державне управління : навчальний посібник / В. Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атака, 2003. – 576 с.
Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління / Матвієнко О. В., Цивін М. Н. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.
Офіційний сайт Верховної ради України / Розпорядження КМУ України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року». Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80
Рудніцька Р. М. Механізми державного управління : сутність і зміст / Рудніцька Р. М., Сидорчук О. Г., Стельмах О. М. / За ред. М. Д. Лесечка, А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 28 с.
Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д. М. Стеченко. – К. : МАУП, 2000. – 176 с.
Татаркин А. И. Влияние энергетического фактора на экономическую безопасность регионов Российской Федерации : монография / гл. ред. А. И. Татаркина. – Свердловск : Уральский университет, 1998. – 196 с.
Черваньов Д. М. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації [кейси], проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : підруч. / Д. М. Черваньов. – К. : Київський університет, 2001. – 853 с.
Чукаєва І. К. Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. … доктора екон. наук : 08.07.01 / І. К. Чукаєва. – К., 2006. – 36 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378.14.015.62
Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Гончаренко М. Ф.
Теоретико-методологічні основи формування ефективної системи вищої освіти (c. 28 - 33)

Мета статті полягає в узагальненні сучасного теоретико-методологічного, методичного та інструментарного забезпечення побудови ефективної системи вищої освіти. Аналіз літературних джерел з проблем побудови систем освіти показав, що існує теоретико-методологічний та інструментарний рівень дослідження даної проблематики. У результаті було розглянуто теоретико-методологічний рівень дослідження та виділено теорії і філософські школи, концепції, парадигми освіти та наукові підході, що використовуються при формуванні парадигм освіти. Як інструментарне забезпечення розглянуто моделі освіти, моделі та технології навчання. У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є формування компетентностей потенційних працівників (випускників ВНЗ) з урахуванням вимог роботодавців та ринку в цілому.
Ключові слова: вища освіта, навчання, парадигми освіти, концепції освіти, моделі освіти, моделі та технології навчання, компетентнісний підхід
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Раєвнєва Олена Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики і економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olena.raev@gmail.com
Аксьонова Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики і економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ivaksyonova@gmail.com
Гончаренко Михайло Федорович – кандидат економічних наук, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (бульв. Дружби народів, 28, Київ, 01103, Україна)
Email: olena_raev@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 323

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Гончаренко М. Ф. Теоретико-методологічні основи формування ефективної системи вищої освіти // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 28–33.

Список використаних у статті джерел

Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / М.: ИД Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.
Еделев Д. А., Кантере В. М., Матисон В. А. Модернизация высшего образования. Болонский и Копенгагенский процессы. Рамки квалификаций. Проблемы и перспективы : методическое пособие. Изд-во МГУПП, 2012. – 65 с.
Колесникова И. А. Педагогические цивилизации и их парадигмы // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 84-89.
Корнетов Г. Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования : учеб. пособие / Г. Б. Корнетов; Университет РАО. – М.: УРАО, 2001. – 124 с.
Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_ortinskiy_vl
Педагогика высшей школы // Учебно-методический комплекс. – Казань, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 504 energouniver.ru/load/0-0-0-504-20
Подольская Е. А. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие. – Харьков : НУА, 2010. – 316 с.
Поташник М., Моисеев А. Качество образования в разных образовательных практиках // Народное образование. – 1999. – № 9. – С. 140-149.
Прикот О. Г. Методологические основания педагогической системологии : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 : СПб., 1997. – 303 c.
Родионов Б. У., Татур А. О. Стандарты и тесты в образовании. – М. : Просвещение, 1995. – 48 с.
Тимошенко О., Бородін Ю., Ареф’єв В. Тенденції розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkszn/2009_8/tendencii%20rozvutky%20sustemu.pdf
Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_turkot_ti


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 315(458):336.012.236330.332
Ткачук І. Г., Вусятицька М. П.
Залучення міграційного капіталу в інвестиційну діяльність в Україні (c. 34 - 40)

Проаналізовано обсяги та структуру надходжень приватних грошових переказів в Україну. Виявлено, що значна частина коштів грошових переказів використовується на споживання, що свідчить про невикористаний інвестиційний потенціал міграційного капіталу. Виділено основні напрями, в яких можуть проводитися заходи щодо стимулювання інвестування коштів грошових переказів мігрантів в економіку, а саме: вдосконалення фінансових інструментів для мігрантів; підвищення фінансової грамотності мігрантів та членів їхніх сімей; заохочення мігрантів до спільних інвестицій в підприємницьку діяльність; підтримка індивідуального підприємництва мігрантів. Розглянуто зарубіжний досвід використання коштів мігрантів як інвестиційного ресурсу. Визначено роль місцевих та державних органів влади, фінансових установ, асоціацій мігрантів та інших неурядових громадських організацій в інвестиційній діяльності мігрантів. Запропоновано заходи залучення міграційного капіталу в економіку.
Ключові слова: приватні грошові перекази, міграційний капітал, асоціації мігрантів, інвестиційні ресурси
Рис.: 2. Бібл.: 12.

Ткачук Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: kfin@pu.if.ua
Вусятицька Мар’яна Петрівна – аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: gomarpet@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 391

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ткачук І. Г., Вусятицька М. П. Залучення міграційного капіталу в інвестиційну діяльність в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 34–40.

Список використаних у статті джерел

“Osnovni pokaznyky ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy“ [Main indicators of economic and social development of Ukraine]. http://www.me.gov.ua/.
“Ohliad pryvatnykh hroshovykh perekaziv v Ukrainu“ [Review of private money transfers to Ukraine]. http://www.bank.gov.ua.
“Mihratsiia v Ukraini - fakty i tsyfry“ [Migration in Ukraine - the facts and figures]. http://iom.org.ua/pdf/Facts&Figures_b5_ua_f.pdf>.
Predstavnytstvo Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii (MOM) v Ukraini. http://iom.org.ua/en/>.
Ovcharova, L. “Pryvatni hroshovi perekazy i rozvytok ekonomiky“ [Private remittances and economic development]. http://www.niss.gov.ua>.
Shchur, R. I. “Mihratsiinyi kapital u finansovomu zabezpechenni investytsiinoho rozvytku rehionu“ [Migration capital for the investment in financial development]. Stalyi rozvytok ekonomiky, no. 4(14) (2012): 196-201.
Remittance Prices Worldwide. http://remittanceprices.worldbank.org>.
Ghosh, B. “Migrants remittances and development: myths, rhetoric and realities. Paper prepared forInternational Organization for Migration“ http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_>.
Suki, L. “Competition and Remittances in Latin America: Lower Prices and More Efficient Markets“ http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/38821426.pdf.
“Zovnishnia trudova mihratsiia v Ukraini“ [External labor migration in Ukraine]. http://openukraine.org/doc/BK-MIGR-END.pdf.
Alvarez, Tinajero S. P., and Sinatti, G. “Joint Migration and Development Initiative Migration for Development: a Bottom-Up Approach A Handbook for Practitioners and Policymakers“ http://www.globalmigrationgroup.org/uploads/UNCT_Corner/theme7/jmdi_august_2011_handbook_migration_for_development.pdf>.
Spilka spryiannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini. http://www.greentour.com.ua.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.49:339.137:338.27
Шевчук Я. В.
Прогнозування розвитку мережі автодоріг із твердим покриттям з урахуванням конкурентних переваг (c. 41 - 50)

У статті за допомогою конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра здійснено аналіз конкуренції між автомобільною і залізничною транспортною мережами та конкурентної спроможності мережі доріг із цементно-бетонним та асфальтобетонним дорожніми покриттями. Моделювання процесу розвитку за конкурентною моделлю Лоткі-Вольтерра полягало в підбиранні параметрів моделі так, щоб модельні траєкторії з максимальною точністю співпали б з апроксимуючими трендами за фактичними даними. За результатами модельного прогнозування розвитку автомобільної і залізничної мереж зроблено модельне прогнозування розвитку автомобільної і залізничної мереж до 2080 року. В рамках конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра зроблено моделювання розвитку ґрунтових доріг і доріг з твердим покриттям та досліджено конкуренцію між дорогами з цементно-бетонним та асфальтобетонним дорожнім покриттям (тип 1), з одного боку, і чорними гравійними та чорними шосе (тип 2). З’ясовано, що в цій моделі ґрунтові дороги не чинять ніякої конкуренції дорогам з твердим покриттям, хоча в повоєнні роки цей вид доріг виявив життєздатність завдяки своїй дешевизні.
Ключові слова: транспортна система, автомобільна транспортна мережа, залізнична мережа, вантажооборот, моделювання, модельне прогнозування, транспортні моделі, модель Лоткі-Вольтерра
Рис.: 12. Формул: 5.

Шевчук Ярослав Васильович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (вул. Танцорова, 51, Тернопіль, 46008, Україна)
Email: yaroslsh@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 384

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шевчук Я. В. Прогнозування розвитку мережі автодоріг із твердим покриттям з урахуванням конкурентних переваг // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 41–50.

Список використаних у статті джерелРозділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.1
Бєлєнкова О. Ю., Антропов Ю. В.
Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи (c. 51 - 62)

Метою статті є дослідження економічної стійкості малих будівельних підприємств України на основі фінансово-економічних показників, що комплексно характеризують фінансову, виробничу та інвестиційну діяльність підприємств. Після оцінки динаміки коефіцієнтів (ліквідності, фінансової незалежності, рентабельності, продуктивності праці та заробітної плати, відношення рівня заробітної плати найманих працівників до середньої заробітної плати по всім галузям економіки, зносу основних засобів, приросту оборотних активів та дебіторської заборгованості, коефіцієнтів реінвестування та частки валових капітальних інвестицій в активах) були визначені фактори, що негативно впливають на економічну стійкість як малих будівельних підприємств, так і всієї будівельної галузі. Ці чинники – збитковість аналізованих підприємств протягом тривалого періоду, значне зменшення розмірів власного капіталу, зменшення інвестиційної активності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення макроекономічних чинників, що впливають на економічну стійкість малих будівельних підприємств.
Ключові слова: економічна стійкість, мале будівельне підприємство, економічна стабільність, економічний аналіз
Рис.: 16. Табл.: 2.

Бєлєнкова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури (пр. Повітряних Сил, 31, Київ, 03680, Україна)
Email: obelenkova@ukr.net
Антропов Юрій Володимирович – аспірант, кафедра економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури (пр. Повітряних Сил, 31, Київ, 03680, Україна)
Email: upom@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 279

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бєлєнкова О. Ю., Антропов Ю. В. Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 51–62.

Список використаних у статті джерелРозділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338 (477)
Диха М. В.
Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації (c. 63 - 69)

У статті визначені цілі та пріоритети реформ в Україні, враховуючи поточну ситуацію, що склалася в економіці та в соціальній сфері. Наголошується на необхідності зміни стратегічних цілей, надання процесу реформування реалістичної спрямованості. Автор наголошує на необхідності розвитку інституціональних засад державного управління, активізації внутрішніх резервів розвитку соціально-економічних процесів, розвитку наукомістких технологій та інноваційної діяльності, розробки зваженої соціально-економічної політики, відмови від патерналістської моделі та послідовного створення умов для активізації можливостей населення самостійно вирішувати свої соціальні проблеми. Наведено стратегічний контур участі держави в досягненні цілей соціально-економічного розвитку, який включає стратегічний аналіз і визначення цілей, стратегічний і тактичний рівні цілепокладання, стратегічний контроль і регулювання соціально-економічного розвитку.
Ключові слова: цілі, пріоритети, соціально-економічний розвиток, цілепокладання, реформування
Рис.: 3.

Диха Марія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: dyha-mv@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2173

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Диха М. В. Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 63–69.

Список використаних у статті джерелРозділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 624.87
Дікань Л. В., Калінкін Д. В.
Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні (c. 70 - 75)

У статті розглянуто сучасні напрями реформування системи державного фінансового контролю, пов’язані із запровадженням державного внутрішнього фінансового контролю. Розглянуто економічний зміст державного внутрішнього фінансового контролю в розрізі його складових. Обґрунтовано місце внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Розглянуто існуючі визначення внутрішнього аудиту в законодавчих актах. Узагальнено погляди вчених на трактування поняття «внутрішній аудит». Представлені визначення, об’єднанні в підходи. Зроблено критичний аналіз узагальнених підходів. Запропоноване авторське бачення сутності внутрішнього аудиту в бюджетних установах, яке має певні позитивні риси в порівнянні із існуючими.
Ключові слова: внутрішній аудит, державний фінансовий контроль, внутрішній фінансовий контроль
Рис.: 1. Табл.: 2.

Дікань Лариса Василівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра контролю та аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: hneu_audit09@ukr.net
Калінкін Дмитро Володимирович – аспірант, кафедра контролю та аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 357

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дікань Л. В., Калінкін Д. В. Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 70–75.

Список використаних у статті джерелРозділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 658. 511. 2: 65. 018
Йохна М. А.
Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств (c. 76 - 82)

Мета статті полягає у дослідженні проблем ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та визначенні основних шляхів їх вирішення. На основі узагальнення поглядів сучасних науковців про джерела конкурентних переваг промислових підприємств висловлено гіпотезу, що у зростанні міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств визначальними є технологічні чинники. Вони поряд з інтелектуальними відносяться до категорії специфічних ресурсів, наявність яких забезпечує підприємству стійкість конкурентних переваг – у підтриманні високих стандартів виробництва і можливості розвитку продуктів відповідно до вимог і потреб споживачів на світових ринках. Проаналізовано динаміку і структуру інноваційних витрат у промисловості України і з’ясовано, що вони не відповідають завданням технологічного розвитку підприємств. Серед причин такої невідповідності вказано на недостатнє фінансове забезпечення процесів технологічного оновлення, що унеможливлює створення і залучення найбільш прогресивних технологій. Обґрунтовано, що вагому роль у фінансовій підтримці процесів технологічного розвитку промислових підприємств має відігравати держава – через важелі та регулятори інституційного характеру. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі визначено оцінку дієвості чинних інституційних регуляторів щодо інноваційно-інвестиційних процесів і формування рекомендацій з їх удосконалення та розвитку.
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, специфічні ресурси, технологічний розвиток, інноваційні витрати, фінансове забезпечення
Рис.: 2. Табл.: 2.

Йохна Микола Антонович – кандидат технічних наук, професор, проректор, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: yokhna@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 296

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Йохна М. А. Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 76–82.

Список використаних у статті джерелРозділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24
Клочко В. М.
Стратегічні шляхи економічного розвитку сільського господарства України (c. 83 - 88)

У статті наведено дані щодо сучасного стану та тенденцій розвитку аграрного сектору України. У науковій літературі дискутується питання про оптимальний розмір сільськогосподарського підприємства. Світова практика доводить, що конкурентні переваги фермерських господарств досягаються шляхом їх об'єднання на створення різного роду партнерств і кооперативів, які працюють на безприбутковій основі. Відсутністю збутових, переробно-збутових і постачальницьких кооперативів скористалися потужні промислові підприємства, фінансові, трейдерські та сервісні структури, які монополізують виробництво сільськогосподарської продукції, орендуючи значні масиви сільгоспугідь. Сьогодні в руках десяти найбільших українських агрохолдингів зосереджене більше трьох мільйонів гектарів землі, або близько 7,5% всіх угідь. Великий капітал, прагнучи до максимізації прибутків, спеціалізується, як правило, на моновиробництві. Зернові і соняшник в основних зонах вирощування займають 90 – 93% посівних площ. Це призводить до повної деградації ґрунтів. У дослідженні показано основні шляхи стратегічного розвитку сільського господарства України. В залежності від провідної форми господарювання існує два напрями подальшого розвитку агропромислового виробництва: розвиток великих агропромислових формувань (галузева організація агропромислового виробництва, вертикальна інтеграція в аграрно-промисловому комплексі (АПК)) або кооперативів (територіальна організація агропромислового виробництва, горизонтальна інтеграція в АПК). Залежно від того, який шлях розвитку обирає держава, створюється організаційно-економічний механізм. Розроблено концептуальні основи державного регулювання АПК у контексті розвитку великих агропромислових формувань (АПФ) та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).
Ключові слова: стратегічні шляхи, економічний розвиток, сільське господарство, агрохолдинги, кооперативи


Клочко Віталій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра світової економіки сільського господарства та інформаційних технологій, Харківська державна зооветеринарна академія (смт. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, 62341, Україна)
Email: vitaliyklochko26@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 273

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Клочко В. М. Стратегічні шляхи економічного розвитку сільського господарства України // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 83–88.

Список використаних у статті джерелРозділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 65.011.4
Мухіна Л. В., Пчелінцева Л. К., Довбій Т. А., Резніченко Г. М.
Економічна доцільність виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та методика її визначення (c. 89 - 96)

У статті розглянута можливість отримання композиційних матеріалів на основі металевого нікелю та надтвердих матеріалів. Встановлено, що такий продукт має місце на світовому ринку, але відомостей щодо технології отримання останнього у відкритій літературі не знайдено. Піднято проблему розрахунку економічної доцільності та інвестиційної привабливості впровадження вищезазначеного процесу у виробництво таким чином, щоб методика розрахунку була зрозумілою для дослідників, які не мають спеціальної освіти. У статті приведено розрахунок економічної доцільності та інвестиційної привабливості виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та запропонована методика розрахунку.
Ключові слова: новітній продукт, інвестиційний проект, економічний ефект, методика розрахунку, композиційні матеріали, нітрид бору, ультрадисперсні алмази
Табл.: 9. Бібл.: 12.

Мухіна Людмила Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: mylu@ukr.net
Пчелінцева Людмила Кіндратівна – старший викладач, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: pchelydmila@rambler.ru
Довбій Тетяна Анатоліївна – викладач, кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: tanyushechka_d@ukr.net
Резніченко Ганна Михайлівна – кандидат технічних наук, асистент, кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: annet_s@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 375

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мухіна Л. В., Пчелінцева Л. К., Довбій Т. А., Резніченко Г. М. Економічна доцільність виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та методика її визначення // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 89–96.

Список використаних у статті джерел

Найдич Ю. В. Пайка и металлизация сверхтвердых материалов. – Киев: Наукова думка, 1987 – 136 с.
Хоперия Т. Н. Химическое никелирование неметаллических материалов. – М.: Металлургия, 1982 – 144 с.
Шило А. Е. Неметаллические покрытия для порошков алмаза и кубонита // Синтетические алмазы. – 1976. – № 6 – С. 20 – 21.
Шалкаускас М., Вашкялис А. Химическая металлизация пластмасс. – Л.: Химия, 1985. – 114 с.
Вальсюнене Я. И. Нанесение металлических покрытий на неметаллы химическими и электрохимическими способами – М. Машиностроение, 1990. – 178 с.
Гринь Г. И., Козуб П. А., Мухина Л. В., Дробоног Н. Н. Химическое никелирование сверхтвердых материалов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 3 (2). – С. 54 – 57.
Довбій Т. А. Дослідження хімічного осадження нікелю на гексагональний нітрид бору в присутності перекису водню / Довбій Т. А., Козуб П. А., Лобойко О. Я. // Збірник наукових праць: Тринадцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2011», (Львів, 28 травня – 1 червня 2011 р.) – Львів: Видавничий центр Львівського університету ім. Івана Франка, 2011 – С. 85.
Довбій Т. А. Получение композиционных материалов на основе металлического никеля и нанодисперсных алмазов. / Кузьменко К. Ю., Козуб П. А., Довбій Т. А. // ІV Університетська науково-практична студентська конференція магістрів НТУ «ХПІ», 2012 р.
Довбій Т. А. Розробка технології одержання композиційних матеріалів (КМ) на основі хімічно відновленого Ni. / Лобойко О. Я., Козуб П. А., Довбій Т. А. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоровя: тези доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конференції ч. ІІ (15-17 травня 2012 р., м. Харків) / за ред. проф. . Товажнянського Л. Л. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2012. – С. 255.
Мойсеєнко I. П. Основи інвестування: Навч. посіб. – Л.: МАУП, 2001. – 180 с.
Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. – 3-тє вид., доп. – К.: МАУП, 2004. – 480 с.
Инновационный менеджмент. Под ред. Швандара В. А., Горфинкеля В. Я. М.: 2004. – 382 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.43.02(477):338.435
Ольшанська О. В.
Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем (c. 97 - 101)

У статті проаналізовано сучасний стан господарської діяльності фермерських господарств в Україні як однієї з організаційно-правових форм господарювання, що виробляє товарну сільськогосподарську продукцію або надає послуги сільськогосподарським підприємствам. Здійснено аналіз динаміки сільськогосподарських угідь, що перебувають у користуванні фермерських господарств, виробництва ними рослинницької і тваринницької продукції, рівня їх рентабельності. Виявлені основні взаємозалежності між виробничою діяльністю фермерських господарств та чисельністю і кількісно-якісним складом працівників фермерських підприємств. На основі здійсненого аналізу визначено основні взаємозв’язки та взаємозалежності між виробничою діяльністю фермерських господарств та станом соціальної сфери сільських поселень. Проаналізована соціальна-відтворювальна функція аграрних відносин, яка безпосередньо й опосередковано впливає на систему відтворювальних процесів у селянському суспільному середовищі. Обґрунтовано виділення соціально-відтворювальної функції аграрних відносин в окремий науковий напрям дослідження агросоціальних систем.
Ключові слова: фермерські господарства, аграрна економіка, соціальна сфера, агросоціальна система
Табл.: 4. Бібл.: 8.

Ольшанська Олександра Володимирівна – доктор економічних наук, професор, декан, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)
Email: fie@knutd.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 293

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ольшанська О. В. Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 97–101.

Список використаних у статті джерел

Бакланов П. Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении / П. Я. Бакланов; [Отв. ред. П. А. Минакир]; Тихоокеанский ин-т географии ДВО РАН. – М.: Наука, 2007. – 239 с.
Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Фащевський М. І. та ін. Просторова організація продуктивних сил України: мезо – та макрорегіональний рівень. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 495 с.
Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону. Автореф. дис. д. е. н. – К. – 2009. – 39 с.
Некрасов Н. Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. 2-е изд. – М.: Экономика, 1978. – 380 с.
Сільське господарство України: Статистичний збірник за 2011 рік /Державна служба статистики України. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2012. – 386с.
Стронгина М. Л. Социальное развитие села. Поселенческий аспект. – М.: Агропромиздат, 1986. – С. 4.
Фтомов Г. С., Великохатько А. Т., Вдовиченко Н. Х. и др. Социально-экономические проблемы развития села (расселенческий аспект). – К.: Наук. думка, 1988. – 325 с.
Ходаківський Є. І. Синергетичні засади розвитку агроекономічної системи. – Житомир, 2008. – 17 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 368.5:631.11
Остапенко О. М.
Оцінка рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств у регіонах України (c. 102 - 110)

Розглянуто можливість застосування таксономічного аналізу для визначення рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств (за добровільної її форми) в регіонах України через розрахунок коефіцієнта таксономії (коефіцієнта рівня розвитку). На основі проведеного дослідження автором визначено ті регіони України, в яких рівень розвитку страхування сільськогосподарських підприємств (зокрема сільськогосподарської продукції) характеризується позитивною динамікою, та регіони, в яких необхідно переглянути тарифну політику страхових компаній. У статті обґрунтовано необхідність зміни існуючої тарифної політики страхових компаній на більш адекватну сучасним умовам господарювання, з метою забезпечення, з одного боку, організації ефективного управління страховою компанією, а з іншого – врахування інтересів і вимог сільськогосподарських підприємств, які відображаються в страхових тарифах.
Ключові слова: таксономічний аналіз, коефіцієнт таксономії, страхові тарифи, сільськогосподарська продукція, страхування
Рис.: 2. Табл.: 7. Формул: 8. Бібл.: 11.

Остапенко Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: ostapenko13@meta.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1433

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Остапенко О. М. Оцінка рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств у регіонах України // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 102–110.

Список використаних у статті джерел

Калашнікова К. М. Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника оптимальності структури капіталу / К. М. Калашникова // Управління розвитком. – 2012. – № 2. – С. 112–115.
Бойченко А. С. Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника ефективності податкового контролю [Електронний ресурс] / А. С. Бойченко. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/
Говорушко Т. А. страхові послуги: підручник /Т. А. Говорушко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.
Мурзабулатова О. В. Застосування таксономічного показника для оцінки ефективності державних корпоративних прав [Електронний ресурс]/ О. В. Мурзабулатова. – Режим доступуhttp://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_5/222.pdf
Саблина Н. В. Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия/ Н. В. Саблина, В. А. Теличко // Бизнес Информ. – 2009. – № 3. – С. 78–82.
Осадча Ю. В. Аналіз рівня розвитку регіональних ринків праці [Електронний ресурс]/ Ю. В. Осадча. – Режим доступуhttp://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_1/142.pdf
Хвостенко В. С. Оцінка рівня фінансового розвитку підприємства/ В. С. Хвостенко//Вісник економіки транспорту і промисловості. Серія: економіка підприємства. – 2009. – № 28. – С. 203–208.
Рєпіна І. М. Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки. – 2011. – № 26. – С. 440–457.
Панкрашкіна І. В. Використання таксономічного аналізу для оцінки стану кредитної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Панкрашкіна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/1_111486.doc.htm
Єгупов Ю. А. Таксономічний аналіз як інструмент інтерактивної оптимізації виробничої програми м’ясопереробного підприємства / Ю. А. Єгупов // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 4 (12). – С. 113–119.
Литвинова В. А. Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности продукции [Электронный ресурс] / В. А. Литвинова. – Режим доступаhttp://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12lvookp.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.645.1
Петрікова О. М., Слободянюк Н. В.
Державно-приватне партнерство (ДПП) в спортивної індустрії Росії (c. 111 - 119)

У статті розглядаються питання фінансування інфраструктурних проектів спортивної індустрії за допомогою такого інноваційного механізму, використовуваного вже не одне десятиліття в усьому світі, як державно-приватне партнерство (ДПП). Особливу увагу також приділяється характеристиці різних моделей ДПП (концесії, контракти життєвого циклу, угоди про розподіл продукції, контракти, договори проектного фінансування тощо) і механізмам їх застосування в різних країнах (США, Англія, Італія, Іспанія, Португалія, Франція, ПАР та ін.). Розкривається досвід будівництва, експлуатації та реалізації спортивних проектів у різних регіонах Росії. У висновку цієї роботи підіймаються проблеми, що стоять перед ініціаторами та власниками проектів ДПП, з їх реалізації в Росії та шляхи вирішення наявних труднощів, аналізується проект Закону про державно-приватне партнерство в Росії.
Ключові слова: інфраструктурні обмеження економічного зростання, концесійні угоди, контракти життєвого циклу, державно-приватне партнерство, фонд національного добробуту; спеціальна проектна компанія; приватна фінансова ініціатива
Табл.: 1. Бібл.: 10.

Петрікова Олена Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і цін, Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова (пров. Стременний, 36, Москва, 117997, Росія)
Email: petrikova@mail.ru
Слободянюк Наталя Вікторівна – асистент, кафедра фінансів і цін, Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова (пров. Стременний, 36, Москва, 117997, Росія)
Email: nataslb@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 444

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петрикова Е. М., Слободянюк Н. В. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в спортивной индустрии России // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 111–119.

Список використаних у статті джерел

Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство. – М.: ГУ ВШЭ, 2010.
Зусман Е., Корнеев М. ГЧП в спорте: зарубежный опыт и перспективы развития в России // Спорт и право. – 2011. – № 1.
Орлов А. В. Спорт и спортивная индустрия: Государственное управление. Менеджмент. Маркетинг: монография / А. В. Орлов. – М.: Риалтекс, 2011.
Петрикова Е. М., Корзина Е. А. Возможности региональных и местных бюджетов по реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) // Финансы и Кредит – 2011. – № 25 (457).
Починкин А. В., Сейранов С. Г. Экономика физической культуры и спорта: монография / А. В. Починкин, С. Г. Сейранов. – М.: Советский спорт, 2011.
Сорокин А. Инвестиции в спортивную инфраструктуру // ГЧП Журнал. – 2012. – №3.
Финансы: учебник / Под ред. проф. В. Г. Князева, проф. В. А. Слепова . – 3-е изд. –М.: Магистр, 2008.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pppinrussia.ru
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rsport.ru
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.spartak.com


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.34:502.131:330.534.4
Петрушенко М. М.
Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід (c. 120 - 127)

У статті проаналізовано організаційно-економічні чинники та сформовано теоретико-методичний підхід до бюджетного управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку територіальних систем національної економіки. Обґрунтовано вдосконалення процесів управління бюджетами, що спрямовані на подолання екологічних протиріч, на основі концептуальних положень бюджетування, орієнтованого на результат. Розроблена схема-модель організаційно-структурного вирішення екологічних протиріч, із посиленням інтеграційної ролі методу бюджетування, в системі управління адміністративно-територіальною одиницею, на прикладі Сумської області. Запропонований теоретико-методичний підхід до вдосконалення бюджетного управління в територіально-економічній системі дозволяє розвинути принципи управління на довірчих засадах у галузі еколого-економічних відносин, а також активізувати практичне впровадження управлінських інструментів консенсуального вирішення екологічно спричинених конфліктних ситуацій із застосуванням фахової менеджмент-консультаційної діяльності.
Ключові слова: управління, бюджет, екологічне протиріччя, територія, розвиток, національна економіка
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 23.

Петрушенко Микола Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління, Сумський державний університет (вул. Харківська, 116, Суми, 40007, Україна)
Email: petrushenkom@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1496

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Петрушенко М. М. Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 120–127.

Список використаних у статті джерел

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць. – К: ВПЦ “Експрес”, 2009. – 864 с.
Гамукин В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат / В. Гамукин // Вопросы экономики. – 2005. – №2. – С. 4 – 22.
Приходько В. П. Бюджетування як метод забезпечення збалансованого розвитку регіональних соціальних та виробничих систем / В. П. Приходько // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2010. – №10. – Режим доступу до документу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1111.
Усков И. В. Система оценки эффективности управления финансами местных органов власти / И. В. Усков // Бизнес Информ. – 2013. – №1. – С. 56 – 61.
Щелокова А. С. Бюджетирование как основополагающий элемент финансового планирования региона / А. С. Щелокова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. – 2004. – №1. – С. 158 – 161.
Верещук І. А. Особливості територіальної організації влади Львівської області / І. А. Верещук // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – №9 – 10. – С. 54 – 56.
Стратегія сталого розвитку регіону / [за заг. ред. д. е. н. І. О. Александрова / НАН України. Ін-т економіки промисловості]. – Донецьк, 2010. – 204 с.
Татаркин А. И. Пространственное развитие региональных и территориальных экономических систем с использованием программно-проектных подходов / А. И. Татаркин // Проблемы экономики. – 2012. – №3. – С. 71 – 80.
Сталий (збалансований) розвиток населених пунктів в Україні / Проект “Зелений пакет”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документуhttp://cd.greenpack.in.ua/stalyy-zbalansovanyy-rozvytok-naselenyh-punktiv-v-ukrani/.
Названо екологічно найнебезпечніші регіони України / ТСН. ua. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документуhttp://tsn.ua/ukrayina/nazvano-ekologichno-naynebezpechnishi-regioni-ukrayini.html.
Количество объектов с высоким уровнем экологического риска в регионах Украины / Z-Украина: аналитика, статистика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документуhttp://zet.in.ua/economic/ekologiya/kolichestvo-obektov-s-vysokim-urovnem-ekologicheskogo-riska-v-regionax-ukrainy/.
Стратегія Державної екологічної політики України на період до 2020 року / Міністерство екології та природних ресурсів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документуhttp://www.menr.gov.ua/content/article/8328.
Статистичний щорічник України за 2011 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. – Київ: ТОВ “Август Трейд”, 2012. – 558 с.
Сех І. Через провал законопроекту про перерозподіл екологічного податку регіони недоотримають 1,3 мільярди гривень / І. Сех // Голос України. [Електронний ресурс]. – 24.05. 2013. – Режим доступу до документуhttp://golosukraine.com/publication/zakonoproekti/parent/11744-cherez-proval-zakonoproektu-pro-pererozpodil-ekolo/#.UfkJnOVvUl_.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку / Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. – 18 квiтня 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документуhttp://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/publish/article;jsessionid=FAAC93232CB573026ED997EB586FD633?art_id=49906&cat_id=44731.
Статистичний щорічник Сумської обл. за 2011 рік / [ред. Л. І. Олехнович]. – Суми: Головне управління статистики в Сумській обл., 2012. – 651 с.
Carter K. The performance budget revisited: a report on state budget reform / K. Carter // Legislative Finance, Paper #91: National Conference of State Legislatures. – Denver, 1994. – pp. 2 – 3.
Segal G. Citizens’ budget reports: improving performance and accountability in government / G. Segal, A. Summers // Reason Public Policy Institute, Policy Study. – 2002. – №292, March. – p. 4.
Young R. D. Performance-based budget systems / R. D. Young // Public Policy & Practice. – January 2003. – pp. 11 – 24.
Структура Сумської обласної державної адміністрації / Офіційний сайт Сумської обласної державної адміністрації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсуhttp://sm.gov.ua/ru/spoda.html.
Burtonshaw-Gunn S. A. Essential tools for management consulting: tools, models and approaches for clients and consultants / S. A. Burtonshaw-Gunn. – Padstow: TJ International Ltd, 2010. – 147 pp.
Ciampi F. The knowledge creation potential of management consulting / F. Ciampi. – Amsterdam: IOS Press, 2008. – 143 pp.
Management consulting: a guide to the profession / [Ed. By M. Kubr]. – Geneva: International Labour Office, 2002. – 904 pp.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Теоретичні підходи до визначення сукупного фінансового потенціалу країни (c. 128 - 133)

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до визначення понять «потенціал», «фінансовий потенціал», «сукупний фінансовий потенціал країни» та удосконалення дефініції сукупного фінансового потенціалу країни на основі критичного аналізу існуючих підходів. Аналізуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто та систематизовано різні підходи до поняття «фінансовий потенціал». У результаті дослідження визначено новий вектор теоретичних засад та домінуюча логіка функціонування сукупного фінансового потенціалу країни. Обґрунтовано, що сутнісною основою функціонування сукупного фінансового потенціалу країни є капітал в усіх його формах. Запропоновано визначення сукупного фінансового потенціалу країни як функціонування сукупності ресурсів, запасів, засобів та результатів діяльності як капіталу, що забезпечує зростання вартості, доходів, досягнення соціально-економічних ефектів й розвитку як окремих суб’єктів економіки, так і країни загалом у найближчій та довгостроковій перспективах. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є удосконалення засад аналізу сукупного фінансового потенціалу країни для ефективного його використання у практичній площині.
Ключові слова: фінансовий потенціал, ресурси, сукупний фінансовий потенціал країни, капітал
Бібл.: 13.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 247

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Теоретичні підходи до визначення сукупного фінансового потенціалу країни // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 128–133.

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Д. Посилення ролі фінансів у трансформаційній економіці // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 5-9.
Глущенко В. В. Концептуальні основи формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання в Україні / В. В. Глущенко // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., 1 лют. 2013 р., Харків. – Х., 2013. – С. 13 – 25.
Глущенко О. В. Розвиток економічної свободи у фінансовому секторі: монографія / О. В. Глущенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 220 с.
Ігнатишин М. В. Функціональна роль оборотного капіталу у звичайній діяльності підприємства / М. В. Ігнатишин, М. І. Ігнатишин, Л. В. Томей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (39) Частина 1. – Ужгород, 2013. С. 102-109.
Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та реґіонів: [колективна монографія у 2 т. / за ред. А. В. Череп]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – Т. 2. – 312 с.
Карапейчик И. Н. Логика использования потенциалов в задачах управления потенциалов / И. Н. Карапейчик // Бизнес Информ. – 2012. – № 9. – С. 285 – 290.
Ковальова О. В. Визначення економічної категорії оборотних активів / О. В. Ковальова // Регіональні перспективи. – №5 (24) – с. 90-93.
Крук О. М. Формування та оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом місцевого бюджету: автореф. … канд. дис. / О. М. Крук. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.
Мурашко В. В. Організаційно-економічне регулювання використання та розвитку інтелектуального потенціалу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню к-та екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / В. В. Мурашко; Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк – 2006. – 22 с.
Осипов Ю. М. Финансовая экономика как высшая форма бытия экономики / Ю. М. Осипов // Философия хозяйства. – 2000. – № 2. – С. 8-15.
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров; редкол.: А. А. Гусев и др. – изд. 4-е – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 1600 с., ил.
Фінансовий словник-довідник / [М. Я. Дем’яненко, Ю. Я. Лузан, П. Т. Саблук, та ін.]; за ред. М. Я. Дем’яненка – К. : ІАЕ. 2003. – 555 с.
Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 55 – 64.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330. 322
Пуліна Т. В.
Генезис кластерних об’єднань підприємств (c. 134 - 142)

Метою статті є дослідження генезису створення кластерних об'єднань підприємств. Розглянуто генезис дефініцій кластера. Виявлено та проаналізовано складові, що визначають концепцію «кластер». Дослідниками багатьох країн світу пропонується значна кількість визначень терміну «кластер» саме в економічному напрямі, але на сьогодні єдиного, загальновизнаного визначення не існує. Проведено порівняльний аналіз класифікацій кластерних об’єднань підприємств. Визначено переваги та недоліки кластерного підходу як с позиції підприємств, так і з позиції керівництва регіональною економікою. Виділені особливості життєвого циклу кластерних об’єднань підприємств, який складається з підготовчої стадії та стадії комерціалізації. Проведено аналіз стадій створення кластерної структури. Під етапами створення кластера в більшості досліджень розглядається саме підготовча стадія, а стадія комерціалізації, яка складається з етапів: виходу на ринок під єдиним брендом; зростання; зрілості; кризи, – практично не розглядається. Враховуючи той факт, що головним результатом діяльності кластера є синергетичний ефект від співпраці, яка дає взаємну перевагу, а результати діяльності сприяють забезпеченню конкурентоспроможності підприємств кластеру, регіональної і національної економіки, запропоновано авторське визначення кластера.
Ключові слова: генезис, промисловий кластер, інноваційний кластер, кластерне об\'єднання підприємств, синергетичний ефект
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Пуліна Тетяна Веніамінівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 1601, Україна)
Email: tanya-pulina@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 430

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Пуліна Т. В. Генезис кластерних об’єднань підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 134–142.

Список використаних у статті джерел

Войнаренко М. П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України / М. П. Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій: матеріали конф. 1 – 2 листоп. 2001 р. – К. : Спілка економістів України, 2001. – С. 25 – 33.
Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М. : Прогресс, 1993. – 994 с.
Rosenfeld S. A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development // European Planning Studies, Nr. 5, 1997. – pp. 3–23.
Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.] – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці [Текст] / С. І. Соколенко – К. : Логос, 2004. – 848 с.
Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой. – Режим доступа: http://www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a15.html
The Oxford Russian Dictionary. English – Russian. Edited by P. Falla. Revised & updated throughout by C. Howlett. Oxford – Moscow, 1999 – 735 p.
Шумпетер И. Теория экономического развития: исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры / И. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
Becattini G. From Marshall’s to the Italian “Industrial districts”. A Brief Critical Reconstruction http://www.competitiveness.org/newsletter/files/becattini.pdf
Enright M. The Geographical Scope of Competitive Advantage // Stuck in the Region? Changing scales for regional identity / Ed by E. Dirven, J. Grocnewegen and S/ van Hoof. Utrecht, 1993. – P. 87-102.
Горкин А. П. География постиндустриальной промышленности (методология и результаты исследований/1973 – 2012 годы). / А. П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2012. – 348 с.
LeMay, J. Le reperage de grappes technologiques: une analyses de graphes orientesappliquee a des matrices technologiques / J. LeMay, Ch. DeBresson. – Montreal: CREDIT, 1988. – 243 p.
Бирюков А. И. Формирование инновационных кластеров в высокотехнологичных отраслях промышленности (на примере ОПК России): автореф. дис. на получение степени докт. эконом. наук: спец. 08.00. 05 «Экономика и управление народным хозяйством»] / А. И. Бирюков – Москва, 2007 – 40 с.
Bergman, E. M. and Feser, E. J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications / Е. М. Bergman, E. J. Feser. Regional Re¬search Institute, WVU. – 1999.– http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/chapter3.htm
Олійник А. Д. Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2009_5_1/30.pdf
Югас Е. Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2010. – Вип. 31 – С. 84 – 88.
Монастырный Е. А. Инновационный кластер / Є. А. Монастирний // Инновации. – 2006. – №2. – С. 38-43.
Carvaja C. A. Lessons from Japan\'s Clustering Behavior Engines of the Emerging Economies in Asia / C. A. Carvaja, C. Watanabe. – Dinamics of Manufacturing Sectors in Japan Tokyo Institute of Technology, Japan, 2004. – 269 p.
Рекорд С. И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С. И. Рекорд. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.
Бородина Е. А. Кластерный механизм роста конкурентоспособности экономических систем [Текст] / Е. А. Бородина // Альманах «Наука. Инновации. Образование». – 2008. – № 7. – С. 139 – 157
CMQ – Cluster manager qualification. – Austria: Еcoplus, 2009. – 31 p.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 35.073.515 / 477.62
Седікова І. О.
Роль інформаційної складової у системі зберігання та переробки зерна (c. 143 - 148)

У статті проаналізовано сучасний стан діючої системи отримання інформації суб’єктами зернового ринку. Проведений аналіз чинної системи отримання інформації підприємствами зберігання та переробки зерна показав, що вона не відповідає новим умовам. Були виявлені основні недоліки: відсутність достовірних матеріалів; нестача ринкової і науково-технічної інформації виробничого призначення; функціонування системи базується на застарілих паперових технологіях збору, обробки й розповсюдження інформації; не налагоджені контакти і не забезпечений обмін інформацією з міжнародними та національними центрами наукової, інформаційної та ділової активності в повному обсязі. Обґрунтована доцільність створення єдиної інформаційної системи зернового ринку. Розглянуто основні положення системної концепції захисту інформації від несанкціонованого доступу в автоматизованих інформаційних системах та визначено чотири базові підсистеми системи захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Ключові слова: ринок зерна, інформаційні системи, підприємства зберігання та переробки зерна, захист інформації, несанкціонований доступ
Рис.: 2. Бібл.: 10.

Седікова Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та логістики, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна)
Email: irina-sedikova@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 290

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Седікова І. О. Роль інформаційної складової у системі зберігання та переробки зерна // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 143–148.

Список використаних у статті джерел

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Захист_інформації?.
Ільніцький А. Ю. Базова модель експертної системи оцінки безпеки інформації в комп’ютерних системах органів внутрішніх справ України: [монографія] / А. Ю. Ільніцький, В. В. Шорошев, І. Л. Близнюк. ? К.: Вид-во НАВСУ, 2003. – 316 с.
Шорошев В. В. Рекомендации по обеспечению безопасности конфиденциальной информации согласно европейским “Критериям оценки безопасности информационных технологий ITSEC” / В. В. Шорошев // Бизнес и безопасность – 1998. – № 3. – С. 20 – 21.
Стандарт ISO/IEC 17799: 2000 (BS 7799). Практичні рекомендації з керування інформаційною безпекою.
Стандарт ISO/1EC 15408: 2000. Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security. – Part 1: Introduction and general model.
Стандарт ISO/IEC 15408: 2000. Information technology – Security techniques Evaluation criteria for IT security. – Part 2: Security functional requirements.
Стандарт ISO/IEC 15408: 2000. Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security. – Part 3: Security assurance requirements.
Шорошев В. В. Модель угроз для локальных вычислительных сетей по рекомендациям Конвенции Совета Европы о киберпреступности / В. В. Шорошев // Зв’язок. – 2005. – № 4. – С. 37 – 42.
Близнюк И. Л. Классификация угроз для компьютерных данных и систем по рекомендациям Конвенции о киберпреступности Совета Европы / И. Л. Близнюк // Бизнес и безопасность, 2005. – № 1. – С. 36 – 39.
Шорошев В. В. Моделі загроз комп’ютерним даним і системам за Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність / В. В. Шорошев, І. Л. Близнюк // Наук. Вісн. НАВСУ. – 2005. – № 6. – С. 119 – 128.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 656.012.34
Тимощук О. М., Мельник О. В.
Формування механізму реалізації логістичної стратегії річкових портів (c. 149 - 155)

У статті визначена роль річкових портів в логістичному ланцюзі постачань транспортної системи України. На основі розробленої логістичної стратегії передбачено створення річкових логістичних центрів (РЛЦ) на базі річкових портів з високим рівнем логістичної привабливості, які стануть організаторами доставки вантажів на певному етапі товароруху та зв'язуючою логістичною ланкою на стику транспортних елементів системи постачань. У статті було побудовано механізм реалізації логістичної стратегії річкового логістичного центру, який являє собою сукупність взаємопов’язаних систем логістичного забезпечення (систем управління процесом перевезення, інформаційного забезпечення, вибору оптимальних технологічних схем в порту і оптимальної взаємодії суміжних видів транспорту), методів управління (організаційних, економічних, техніко-технологічних, правових), логістичних принципів та технологій, дозволить досягти ефективної реалізації логістичної стратегії річкового порту. Запропоновано створення окремої комерційної структури – інформаційного логістичного центру (ІЛЦ), який би взяв на себе обов'язки по створенню єдиного інформаційного простору, що забезпечить інформаційне супроводження логістичного руху вантажів, прийняття оптимальних управлінських рішень.
Ключові слова: річковий логістичний центр (РЛЦ), механізм реалізації, логістична стратегія, логістичне забезпечення
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Тимощук Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Мельник Ольга Володимирівна – старший викладач, кафедра перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (вул. Кирилівська, 9, Київ, 04071, Україна)
Email: olga-melnik@list.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1421

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тимощук О. М., Мельник О. В. Формування механізму реалізації логістичної стратегії річкових портів // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 149–155.

Список використаних у статті джерел

Винников В. В., Быкова Е. Д., Винников С. В. Логистика на водном транспорте: Навч. посібник. – Одеса: Фенікс, 2004.
Костюченко Л. М., Танцюра Е. В., Зайончик Л. Г., Воркут А. И., Кононенко И. В., Ковалев В. А., Небожатко Я. А. Логістика – технологія транспортного процесу. – К.: Кий, 2000. – 358 с.
Никифоров В. С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. – М.: ТрансЛит., 2007. – 272с.
Персианов В. А., Милославская С. В. Смешанные железнодорожно-водные перевозки. – М.: Транспорт, 1988.– 231 с.
Плужников К. И. Глобализация производства и распределения транспортных услуг. – М.: ТрансЛит, 2008. – 320 с.
Примачев Н. Т., Примачев А. Н. Торговые порты в системе международных транспортно-экономических связей в торговом судоходстве. – Одесса: Автограф, 2008. – 284 с.
Сергеев В. И. Корпоративная логистика. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 976 с.
Телегин А. В., Костров В. Н., Ничипорук А. О., Никитин А. А. Транспортное экспедирование. – Н. Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО; ВГАВТ, 2010. – 400 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.45
Філіппов М. І., Гаврищук Т. Б.
Впровадження кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої промисловості України (c. 155 - 160)

У статті проаналізовано світовий досвід впровадження кластерної моделі діяльності підприємств. Розглядаються основні передумови створення та перспективи діяльності кластерів галузі легкої промисловості в Україні. Обґрунтовано застосування кластерного підходу в Україні, який є необхідною умовою для відродження вітчизняного виробництва, підвищення ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня економічного розвитку та конкурентоспроможності. Надані пропозиції щодо удосконалення державної політики розвитку інноваційних кластерів для підвищення конкурентоспроможності економіки та забезпечення входження України в коло економічно розвинутих країн світу.
Ключові слова: кластери, державна політика, інноваційна діяльність, легка промисловість
Табл.: 2. Бібл.: 8.

Філіппов Михайло Іванович – кандидат економічних наук, професор, кафедра менеджменту організацій, Міжрегіональна академія управління персоналом (вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039, Україна)
Гаврищук Тетяна Богданівна – аспірант, кафедра зовнішньоекономічної діяльності, Міжрегіональна академія управління персоналом (вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039, Україна)
Email: 27078888@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 266

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Філіппов М. І., Гаврищук Т. Б. Впровадження кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої промисловості України // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 155–160.

Список використаних у статті джерел

Анненкова О. В., Пономаренко Є. В. Формування промислових кластерів як інструмент структурної перебудови економіки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/
Волкова Н. Н. Промышленные кластеры / Н. Н. Волкова, Т. В. Сахно. – СПб. : АСМИ, 2005. – 270 с.
Паливода О. М. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку легкої промисловості // Инновационно-инвестиционная модель развития экономики – Экономические науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://82.207.112.221/dudchenko/
Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.
Прушківська Е. В., Богма О. С Аналіз найбільш перспективних для створення на території Запорізького регіону кластерів // Економiчний вісник НГУ – 2007. – № 2. – С. 26 – 31.
Сіренко К. Ю. Перспективи розвитку інноваційної діяльності легкої промисловості України // Інноваційна економіка. – 2012. – №9 (35). – С. 60–67.
Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластеры. Украинский контекст. – К.: Логос, 2002. – 647 с.
Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України: Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/article/


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.71
Хмеленко Г. Г., Хмеленко О. В.
Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в Україні (c. 161 - 171)

Розкрито сутність процесів злиття та поглинання, охарактеризовано їх види, проаналізовано позитивні та негативні наслідки даних процесів. Узагальнено основні методи оцінки ефективності процесів злиття та поглинання. Проаналізовано динаміку, структуру та ефективність діяльності банків з іноземним капіталом в Україні. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності регулювання процесів злиття та поглинання в Україні, розроблено алгоритм оцінки та аналізу портфеля банківських продуктів в умовах консолідації банківських установ.
Ключові слова: злиття, поглинання, консолідація, банк з іноземним капіталом, ефективність консолідаційних процесів
Рис.: 4. Табл.: 7. Бібл.: 5.

Хмеленко Галина Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: corado55@yandex.ru
Хмеленко Олексій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: 80505003790@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 339

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хмеленко Г. Г., Хмеленко О. В. Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 161–171.

Список використаних у статті джерел

Івасів І. Б., Корнилюк Р. В. Стратегічні аспекти регулювання діяльності іноземних банків в Україні / І. Б. Івасів, Р. В. Корнилюк. // Фінанси, облік і аудит. – 2011. - № 17. – С. 82-101.
Akerlof G. A., Romer P. M. Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit. / G. A. Akerlof, P. M. Romer // Brookings Papers on Economic Activity, 2. – 1993. - pp. 1-60 and 70-74.
Блог Пола Кругмана. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.krugman.blogs.nytimes.com.
Присяжник Ю. Ю. Злиття та поглинання комерційних банків: механізми реалізації і принципи застосування / Ю. Ю. Присяжник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? Вип. 20.7. – С. 206-214.
Філонова І. Б. Вплив іноземного капіталу на фінансову безпеку України / І. Б. Філонова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. - № 2 (11). – С. 178-183.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 316.422(477)
Чорнодід І. С.
Соціальний конкурентний статус країни та засоби його підтримання (c. 172 - 177)

У статті розкрито категорію «соціальний конкурентний статус». Наголошено, що конкурентоспроможність все більше визначається чинниками соціалізації суспільства. Доведено, що соціальний конкурентний статус країни виступає характеристикою соціальної конкурентоспроможності національної економіки і забезпечується досягненням таких показників як соціальна безпека, людський розвиток, рівень і якість життя, рівень відповідності потенціалу організації «оптимальній» стратегії її розвитку. Розкрито позитивні та негативні риси міжнародного іміджу України. Запропоновано формулу для підрахунку соціального конкурентного статусу. Охарактеризовано такі категорії як «національний бренд», «міжнародний образ держави», «конкурентоспроможність нації», за визначеннями світових організацій. Запропоновано ефекти від забезпечення та підтримання високого соціального конкурентного статусу країни, що впливають на формування соціальних конкурентних переваг країн.
Ключові слова: соціальний конкурентний статус, бренд, конкурентоспроможність нації, конкурентний статус, глобалізація, конкурентні переваги
Табл.: 1. Бібл.: 10.

Чорнодід Ігор Степанович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (бульв. Дружби народів, 28, Київ, 01103, Україна)
Email: Chornodid@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 443

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чорнодід І. С. Соціальний конкурентний статус країни та засоби його підтримання // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 172–177.

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 416 с.
Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку.- М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.
Ілляшенко С.М.1Аналіз залежності бренду країни від рівня її соціально-економічного розвитку/ С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева1Аналіз . – Механізм регулювання економіки, 2009, № 2, с.175-181.
Концепція Державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 2007 – 2015 роки. – К. : НАН України, 2007 – 220 с. С.196.
Лібанова Е. Презентація Національної доповіді «Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості» / Елла Лібанова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nas.gov. ua/text/pdfNews /National%20dopovid.pdf
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціаль-них досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Ві-заві», 2012. – 412 с. С.34
Пахомов С.Ю. Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної інституційної системи. – Рукопис. Дисерт. д.е.н.. спеціальність – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини – Київ, 2011. – с .5.
Чалий В. Міжнародний імідж України: оцінки експертів / Валерій Чалий. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/additional/article_chaly _NSD3_ukr.pdf
Швиданенко О.А. Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку/ Олег Анатолійович Швиданенко: автореф. дис. д.е.н. – спец. 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. . – К., 2007. – 40 с.
Щурко О. Чинники формування міжнародного образу держави: принципи класифікації /Олена Щурко. – Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. - 308 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.3
Шемякіна Н. В.
Шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості (c. 178 - 183)

У статті проведено дослідження стану фінансового забезпечення розвитку промисловості в сучасних умовах і обґрунтовано основні шляхи удосконалення та перспективи інвестиційного фінансування технічного розвитку виробничого потенціалу. Методологічними засадами дослідження стали класичні положення і фундаментальні праці зарубіжних і вітчизняних вчених, статистичні показники, результати авторських досліджень проблем фінансування технічного розвитку промисловості. На засадах проведеного аналізу стану фінансування промислового розвитку в Україні, потенціальних джерел фінансових ресурсів розвитку виробничого потенціалу (прибутку, амортизації, коштів фінансових установ, лізингу), стану державної фінансової підтримки технічного розвитку промислового сектора та з урахуванням провідного досвіду країн світу обґрунтовано основні шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості, які базуються на: орієнтації на сучасну модель ресурсного забезпечення оновлення виробництва із залученням всіх потенційних інвестиційних джерел; державно-приватному співфінансуванні інвестиційних проектів розвитку виробництва; децентралізації державної підтримки шляхом використання різних каналів фінансової підтримки процесів розвитку промисловості; формуванні ринкової інфраструктури забезпечення фінансування інноваційно-інвестиційного процесу в промисловості.
Ключові слова: фінансове забезпечення, промисловість, розвиток, джерела фінансування
Рис.: 1. Бібл.: 13.

Шемякіна Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: nshemiakina@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 289

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шемякіна Н. В. Шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 178–183.

Список використаних у статті джерел

A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery Industrial Policy Communication Update COM(2012) European Commission – Рp. 1-33.
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. – OECD, OECD Publishing, 2012 – р. 160.
Щербак В. М. Інноваційна стратегія України зі світовою економічною системою / В. М. Щербак // Наука та наукознавство. – 1999. – № 4. – С. 26-28.
Нечаев Ю.В. Общие тенденции развития национальных финансовых систем / Ю.В. Нечаев, В.Ф. Столяров // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С.8-12.
Косова Т.Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія / Т.Д.Косова. – НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2004. – 296 с.
Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія / В.Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.
Аукционек С. Производственные мощности российских предприятий / С. Аукционек // Вопросы экономики. – 2003. – № 5. – С. 130-141.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ [ 3 жовтня 2013].
Башкатова С.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за рахунок власних фінансових ресурсів / С.В. Башкатова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – № 15.
Сорочан О. Лизинг вышел из сумрака / О. Сорочан [Електронний ресурс] // Сайт \"Экономические известия\". – Режим доступу: http://finance.eizvestia.com/full/lizing-vyshel-iz-sumraka [ 3 жовтня 2013].
Газман В.Д. Аритмия лизингового рынка / В.Д. Газман // Вопросы экономики. – 2010. – № 3. – С. 97-109.
Андрианов К.Н. Промышленная политика Германии: основные аспекты и важнейшие направления / К.Н. Андрианов // Вестник МГИМО – университет. – 2012. – №5(26). – С.149-154.
Путин В.В. О наших экономических задачах / В.В. Путин // Ведомости. – 2012. – 30 января. – № 15(3029).


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.5.051.55
Дугінець Г. В., Саркісян Л. Г.
Особливості вимірювання екологічно скоригованого ВРП (c. 184 - 191)

У статті сформульовано необхідність поглиблення та удосконалення еколого-економічних показників, розглянуті існуючі індекси та індикатори сталого розвитку. Проведено порівняльний аналіз існуючих нормативів для розрахунку екологічного податку та зборів за забруднення навколишнього середовища. Окреслено основні проблеми природокористування в Україні та їх наслідки, а саме негативний вплив на здоров’я населення. Запропоновано методику вимірювання екологічно скоригованого валового регіонального продукту (ЕВРП) на основі удосконалення витратного методу. Проаналізована залежність регіонального добробуту від стану навколишнього середовища за допомогою вимірювання ЕВРП регіонів України. Досліджено навантаження на регіони України за компонентами забруднення водного середовища, атмосферного повітря, земельних ресурсів та темпів формування відходів. Проведено групування регіонів за ЕВРП на душу населення, при якому виокремленні позитивна та негативна динаміка показника.
Ключові слова: екологічно скоригований валовий регіональний продукт, сталий розвиток, макроекономічні рахунки, забруднення, споживання екологічних послуг
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 17.

Дугінець Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра світової економіки, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: g.duginets@knute.edu.ua
Саркісян Лариса Геворгівна – аспірант, кафедра міжнародної економіки, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (вул. Чернишевського, 24а, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: sarkisyanlg@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 324

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Дугінець Г. В., Саркісян Л. Г. Особливості вимірювання екологічно скоригованого ВРП // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 184–191.

Список використаних у статті джерел

Кубатко О. В. Удосконалення системи показників для еколого-економічного обґрунтування сталого розвитку територій: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / О. В. Кубатко. - Суми: СумДУ, 2011. - 268 с.
Тарасова Н. П. Индексы и индикаторы устойчивого развития / Н. П. Тарасова, Е. Б. Кручина // Материалы международной конференции «Устойчивое развитие: природа-общество-человек». Том 1. М. 2006. – С. 127-144.
Бакуменко Б. Л. Интегральная оценка качества и степени экологической устойчивости окружающей среды региона (на примере республики Марий Эл) / Б. Л. Бакуменко, П. А. Коротков. – № 1 (9), 2008. Прикладная экономика, С. 73-92.
Лігоненко, Л. Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах / Л. Лігоненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 5-22.
Колеснікова-Стейнруд О. В. Рівень індексу економічної свободи в Україні і аналіз його складові / О. В. Колеснікова-Стейнруд, Л. Д. Дудка: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_15_2/dudka.pdf
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. – 589с.
Веклич О. О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. О. Веклич, М. Ю. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 51-60.
Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору [Електронний ресурс]: Постанова № 303 від 01.03.99 / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/303-99-%D0%BF
Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, ст. 112. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Веклич О. О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. О. Веклич, М. Ю. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 38-45.
Забелина И. А. Оценка экологических затрат в ресурсном регионе / И. А. Забелина, Е. А. Клевакина: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://iaszk.chita.ru/publication/pages/Region_ZIA_KEA.pdf
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010 – 2014 роки [Електронний ресурс]: Рішення Рівненської обласної ради № 1500 від 26.02.10. – Режим доступу: http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/5_sklikannya.php?SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=3389
Дворецький А. М. Методичні підходи розрахунку вартості ріллі на основі відновлення енергетичного ресурсу гумусу [Електронний текст] / А. М. Дворецький // Ефективна економіка. – 2011. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
Статистичний щорічник України за 2010 р. / Державна служба статистики України; за ред. О. Г. Осауленка. – К.: Август Трейд, 2011. – 560 с.
Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України; за ред. О. Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2009. – 566 с.
Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Август Трейд, 2012. – 567 с.
Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 567 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.336.4:[658.8:339.54](477.54)
Васюренко В. О.
Діагностика інтелектуального потенціалу розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону задля забезпечення їх конкурентоспроможності (c. 192 - 198)

У статті досліджено сутність поняття «інтелектуальний потенціал» та встановлено, що під інтелектуальним потенціалом слід розуміти потенційні (не актуалізовані у теперішній час) знання, інформацію, досвід персоналу, організаційні можливості, інформаційні канали, що використовує підприємство у своїй виробничій, інноваційній діяльності задля забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності. Визначено, що умовно інтелектуальний потенціал розвитку підприємства можна поділити на дві основні складові: людський потенціал та організаційний потенціал. Для забезпечення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств автором запропоновано діагностувати стан їх інтелектуального потенціалу розвитку. При цьому процедуру діагностики запропоновано розглядати як процес спостереження за відповідністю вектора розвитку інтелектуального потенціалу підприємства в цілому та його компонентів. Автором розроблено концептуальні положення діагностики стану інтелектуального потенціалу розвитку підприємства та проведено діагностику стану інтелектуального потенціалу розвитку підприємства на підприємствах реального сектору економіки, а саме на підприємствах машинобудування Харківського регіону, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Розраховано інтегральний показник стану інтелектуального потенціалу розвитку ЗЕД підприємств Харківського регіону.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, розвиток, інтелектуальний потенціал розвитку, зовнішньоекономічна діяльність, діагностика, інтегральний показник
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 9.

Васюренко Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 297

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Васюренко В. О. Діагностика інтелектуального потенціалу розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону задля забезпечення їх конкурентоспроможності // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 192–198.

Список використаних у статті джерел

Аглямова Г. Р. Интеллектуальный потенциал молодежного города: структура, содержание, функции [Електронний ресурс] / Г. Р. Аглямова, М. А. Нугаев // Режим доступу: http://www.tisbi.ru/science/vestnik.html.
Вовканич С. Социогуманистический контекст наукоемкой экономики инновационного общества / С. Вовканич // Экономика Украины. – 2005. – № 3. – С. 42–48.
Крутий И. Механизм приращения интеллектуального капитала личности и компании / И. Крутий, Ю. Новикова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 9. – С. 41–49.
Лукичева Л. И. Управление интеллектуальным капиталом : учебное пособие / Л. И. Лукичева. – М. : Омега-Л, 2008. – 552 с.
Рахлин К. М. Потенциал организации как основа ее конкурентоспособности [Електронний ресурс] / К. М. Рахлин, О. Ю. Серова // Режим доступу: http://www.cquality.eup.ru/MATERIALY9/potencial.htm
Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
Тарасевич Е. А. Разработка концепции диагностирования интеллектуального капитала строительной организации как условия обеспечения ее конкурентоспособности : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Е. А. Тарасевич – СПб., 2009. – 22 с.
Чернолес Г. В. Интеллектуальный капитал в структуре активов предприятия, основанного на новых знаниях: сущность, содержание и функциональные роли его составляющих / Г. В. Чернолес // Инновации. – 2008. – № 9. – С. 106–111.
Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, M. S. Malone. – N.Y. : Harper Business, 1997. – 224 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.5(075.8)
Карапейчик І. М.
Узагальнений аналіз потенціалу підприємства як функції параметрів зовнішнього середовища (теоретичний підхід) (c. 199 - 207)

У рамках концепції потенціалу підприємства як здібності до здійснення іманентно властивої йому діяльності, що розвивається автором, а також ідеї представлення величини потенціалу у вигляді потенціальної функції від параметрів стану підприємства і зовнішнього економічного середовища, розроблений науково-методичний підхід до побудови й аналізу потенціальної функції підприємств. Запропонований підхід передбачає побудову економіко-математичної моделі підприємства оптимізаційного типу з урахуванням факторів зовнішнього середовища, визначення величини економічного потенціалу як максимально можливого (оптимального) при заданому стані підприємства і зовнішнього середовища чистого доходу, статистичне випробовування моделі при всіляких значеннях зовнішніх параметрів (формування статистичної вибірки графіка потенціальної функції підприємства) і застосування статистичних методів, включаючи методи кореляційного, факторного і регресивного аналізу, для дослідження її властивостей. Працездатність даного підходу продемонстрована на прикладі дослідження властивостей потенціальної функції модельного підприємства. У ході апробації продемонстрована його здатність виявляти особливості впливу зовнішніх факторів на економічний потенціал підприємства; встановлено, як загальна закономірність, диференційний вплив різних факторів зовнішнього середовища, обумовлений не тільки природою самих факторів, але й виробничо-економічною специфікою і конкретним станом підприємства. Показано, що одержані у ході статистичного аналізу потенціальної функції підприємства кількісні оцінки сили впливу вказаних факторів на величину економічного потенціалу можуть служити інструментом ранжирування цих факторів по рівню пріоритетності в задачах цілепокладання на стадії формування стратегії розвитку підприємств у цілому і підвищення їх потенціалу зокрема.
Ключові слова: потенціал підприємства, потенціальна функція, математична модель, статистичний аналіз
Табл.: 7. Формул: 10. Бібл.: 19.

Карапейчик Ігор Миколайович – кандидат економічних наук, генеральний директор, ПАТ «Азовмаш» (пл. Машинобудівників, 1, Маріуполь, Донецька обл., 87535, Україна)
Email: karapeychik@azovmash.com.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 389

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Карапейчик И. Н. Обобщенный анализ потенциала предприятия как функции параметров внешней среды (теоретический подход) // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 199–207.

Список використаних у статті джерел

Алехин А.Б. Жизнеспособность промышленных предприятий: формализация и оценка / А.Б. Алехин // Вісник Маріупольського державного університету. Серія \"Економіка\". – 2012. – Вип. 3. – С. 22-31.
Алехин А.Б. Обобщенные признаки предприятий, регионов и национальных экономик: проблема измерения и новые подходы / А.Б. Алехин // Економіст, 2011. – № 8. – С. 24-29.
Брутман А.Б. Измерение конкурентоспособности промышленных предпри-ятий на основе оценки их производственного потенциала / Брутман А.Б. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т. 2. Економі-чні науки, № 4. – С. 136-141.
Ванина Н.Н. Измерение жизнеспособности предприятия как задача принятия решений в условиях неопределенности (математические интерпретации) / Н.Н. Ванина, А.Б. Алёхин // Вісник Хмельницького національного універси-тету. – 2012. – Т. 5. Економічні науки, № 1. – С. 11-18.
Диленко В.А. Математические модели формирования и анализа экономического потенциала // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. : статьи / В.А. Диленко, О.В. Захарова. – Донецк, 2009. – С. 202- 208.
Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник / Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
Карапейчик И.Н. О состоятельности ресурсного подхода к определению по-тенциалов предприятия / И.Н. Карапейчик // Вісник Хмельницького націо-нального університету. – 2012. – Т. 1. Економічні науки, № 5. – С. 148-153.
Карапейчик И.Н. О сущности и соотношении понятий экономического и производственного потенциалов / И.Н. Карапейчик // Бизнес Информ, 2012. – № 3. – Часть 1. – С. 8-12.
Карапейчик И.Н. Оценка инновационного потенциала машиностроительных предприятий : монография / Карапейчик И.Н. – Мариуполь: \"Новый мир\", 2011. – 184 с.
Карапейчик И.Н. Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований / И.Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7 (133). – С. 16-25.
Карапейчик И.Н. Понятие потенциала в экономике: общая концепция / И.Н. Карапейчик // Ефективна економіка. – 2011. – № 12. – Режим доступа к журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=820
Карапейчик И.Н. Потенциальные функции и задача систематизации потен-циалов в экономике / И.Н. Карапейчик // Інноваційні економіка. – 2012. – № 4(30). – С. 9-15.
Окорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий / Окорокова Л.Г. – СПб.: С-ПбГТУ, 2001. – 293 с.
Свободин В.Н. Производственный потенциал сельскохозяйственного пред-приятия и оценка эффективности его использования / В.Н. Свободин // Вест-ник статистики. – 1984. – № 10. – С. 5-11.
Степанов А.Я. Категория \"потенциал\" в экономике [Электронный ресурс] / А.Я. Степанов, Н.В. Иванова. – Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/read/article/a66.htm.
Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб-ник / О.С Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексик. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
Чавленко А.Ю. О понятии потенциала в экономических исследованиях [Электронный ресурс] / А.Ю. Чавленко // Капитал страны – Режим доступа : http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/187954.
Экономический потенциал : Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153227/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.
Экономический потенциал развитого социализма / Мочалов Б.М. и др.; под. ред. Мочалова Б.М. – М.: Экономика, 1982. – 278 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 334.722.8
Курінний О. В., Волошко Н. О.
Проблеми оцінки ефективності управління корпоративними правами в акціонерних товариствах (c. 208 - 213)

Мета статті полягає у визначенні особливостей побудови, впровадження та практичного використання збалансованих систем показників ефективності управління корпоративними правами на вітчизняних акціонерних товариствах. Складність формування збалансованої системи показників ефективності управління власністю акціонерів обумовлена, з одного боку, необхідністю забезпечення зваженості поєднання фінансових та нефінансових показників для формалізації управлінських цілей, та з іншого – поєднанням фінансових параметрів і суто операційних вимірників діяльності підприємства, а також прагненням до визначення повної вартості підприємства, адекватної ринковій цінності його активів. Враховуючи вищезазначене, ефективність управління частками акціонерного капіталу визначається як ступінь співвідношення між метою, нормативно установленими функціями, управлінськими діями і результатами виконання певним керівником управлінських обов’язків. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичного забезпечення формування та функціонування збалансованої системи показників оцінки ефективності використання майна акціонерів у вигляді часток корпоративних прав у акціонерному товаристві.
Ключові слова: акціонерне товариство, корпоративні права, корпоративний розвиток, корпоративне управління, система збалансованих показників
Рис.: 1. Бібл.: 9.

Курінний Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Гоголя, 29, Дніпро, 49044, Україна)
Волошко Наталія Олексіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економіки підприємства, Університет імені Альфреда Нобеля (вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000, Україна)
Email: voloshko_nataly@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1414

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Курінний О. В., Волошко Н. О. Проблеми оцінки ефективності управління корпоративними правами в акціонерних товариствах // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 208–213.

Список використаних у статті джерел

Корпоративне управління та культура : монографія / А. Е. Воронкова [та ін.]. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376 с.
Гриньова В. М. Органiзацiйно-економiчнi основи формування системи корпоративного управління в Україні : монографія / В. М. Гриньова, О. Є. Попов – Х. : ХГЕУ, 2002. – 250 с.
Динамика корпоративного развития / В. Ж. Дубровский, О. А. Романова, А. И. Татаркин, И. Н. Ткаченко. – М. : Наука, 2004. – 502 с.
Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління : навч. посіб. / В. А. Євтушевський. – К. : Знання-Прес, 2002. – 317 с.
Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес – среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей [пер. с англ.] / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : «Олимп-Бизнес», 2004. – С. 15 – 49.
Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [пер. с англ.] / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : «Олимп-Бизнес», 2003. – С. 24 – 52.
Кизим М. О. Збалансована система показників / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : «Інжек», 2007 – 192 с.
Козаченко Г. В. Корпоративное управление : учеб. пособие / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова. – К. : Либра, 2004. – 367 с.
Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління (монографія) / Попов О. Є. – Харків: «ІНЖЕК», 2009. – 390 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.012.32
Лугова В. М., Єрмоленко О. А.
Діагностика здатності керівника-лідера до ефективної взаємодії (c. 214 - 220)

Статтю присвячено проблемі діагностики здатності керівника-лідера до ефективної взаємодії. Здійснено теоретичний аналіз переліку якостей ефективного керівника та лідера. Уточнено якості, які забезпечують його здатність до ефективної соціальної взаємодії. До них віднесено організаційні якості та соціальну перцепцію. Запропоновано методики їх діагностики, а саме: «Психологічна оцінка організаторських здібностей особистості в рамках групи»; «Діагностика перцептивно-інтерактивної компетентності». Апробація цих методик на п’яти підприємствах Харківського регіону показала, що рівень розвитку організаційних якостей та перцептивно-інтерактивної компетентності керівників є середнім. Доведено, що керівники українських підприємств ще не готові бути для своїх підлеглих одночасно і лідерами. У статті запропоновано розвивати здатність керівника-лідера до ефективної взаємодії шляхом одержання нової інформації про себе і особливості своєї взаємодії з іншими людьми, переосмислення уявлень про себе і свою поведінку, вибудовування нових форм поведінки і регулювання міжособистісної взаємодії, закріплення позитивного досвіду в умовних ситуаціях управлінської взаємодії за допомогою тренінгів.
Ключові слова: керівник-лідер, якості керівника, організаторські здібності, соціальна перцепція, діагностика
Рис.: 3. Бібл.: 24.

Лугова Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: lugovavika@gmail.com
Єрмоленко Олексій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: oleksii.yermolenko@m.hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1465

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лугова В. М., Єрмоленко О. А. Діагностика здатності керівника-лідера до ефективної взаємодії // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 214–220.

Список використаних у статті джерел

Лугова В. М. Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств / В. М. Лугова, О. А. Єрмоленко // Проблеми економіки: науковий журнал. – 2012. – №1. – С. 64-67.
Афонин Ю. А. Социальный менеджмент : [учебн.] / Ю. А. Афонин, А. П. Жабин, А. С. Панкратов. — М. : Изд-во МГУ, 2004. – 320 с.
Ефимчик Е. Е. Человеческий фактор в управлении: [конспект лекций] / Е. Е. Ефимчик. – Минск : БГАТУ, 2008. – 174 с.
Пермінова С. О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку / С. О. Пермінова, В. О. Пермінова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 17 – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 59-67.
Клюковкин В. Н. Личность руководителя и мотивация его деятельности: монография / В. Н. Клюковкин, Ю. И. Ладыгин; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2007. – 134 с.
Карамушка Л. М. Психологія управління : [навч. посіб.] / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.,
Урбанович А. А. Психология управления : [учебн. пособ.] / А. А. Урбанович. – Мн. : Харвест, 2003. – 640 с.,
Ромашов О. В. Социология и психология управления : [учебн. пособ. для вузов] / О. В. Ромашов, Л. О. Ромашова. – М. : Издательство «Экзамен», 2002.– 512с.
Бендас Т. В. Психология лидерства : [учебн. пособ.] / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.
Комендант А. Г. Психологические проблемы профессиональной деятельности руководителя / А. Г. Комендант, Г. С. Михайлов. – М. : Народное образование, 2001. – 192 с.
Шатун В. Т. Основи менеджменту : [навч. посібн.] / В. Т. Шатун. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.
Бандурка А. М. Психология управления / Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. – Х. : Фортуна-Пресс, 1998. – 464 с.
Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / Вудкок М., Фрэнсис Д. – М. : Дело – 1991. – 320с.
Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління / Власова О. І., Никоненко Ю. В. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.
Мельник Л. П. Психологія управління / Л. П. Мельник. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.,
Шарипов Ф. В. Психологические основы менеджмента / Ф. В. Шарипов. – М.: Владос-Пресс, 2008. – 296 с.,
Карпов А. В. Психология менеджмента: [учебн. пособ.] / А. В. Карпов. — М.: Гардарики, 2005. — 584 с.
Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп : [учебн. пособ.] / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во института психотерапии, 2002. – 339 с.
Ходаківський Є. І. Психологія управління : [підручн.] / Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. –. 3-тє вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 664 с.
Ромашов О.В. Социология и психология управления : [учебн. пособ. для вузов] / О.В. Ромашов, Л.О. Ромашова. – М. : Издательство «Экзамен», 2002.– 512с.
Занковский А.Н. Психология деловых отношений : [учебн.-методич. комплекс] / А. Н. Занковский. – М. : Изд. центр ЕОАИ, 2008. – 384 с.
Батаршев А. В. Диагностика способности к общению / А. В. Батарашев. – СПб. : Питер, 2006. – 176 с.
Ануфриев А. Ф. Психологический диагноз / А. Ф. Ануфриев. – М. : \"Ось-89\", 2006. – 192 с/
Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / И. В. Вачков. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 657
Ткаченко С. А.
Універсальні методи створення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань та їх використання при проектуванні і впровадженні підсистеми обліково-аналітичного забезпечення (c. 221 - 226)

Мета статті полягає у формуванні парадигми (зразку) універсальних методів створення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань та їх використання при проектуванні і впровадженні підсистеми обліково-аналітичного забезпечення. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох вчених-економістів, були висвітлені шляхи вирішення проблеми організації робіт з проектування і впровадження функції бухгалтерського обліку на промислових підприємствах і у виробничих об'єднаннях – індивідуальне проектування, нарощування числа організацій, що проектують функціонально розвинуту підсистему обліку, і підготовка спеціалістів потрібного профілю. У результаті проведеного дослідження було реалізовано важливий напрям розвитку у вдосконаленні організації обліково-економічного та аналітичного забезпечення на промислових підприємствах і у виробничих об'єднаннях, який ґрунтується на універсалізації проектних рішень по підсистемі обліково-аналітичного забезпечення та функціональному розвиненні процесу її створення. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю відрізняється питання, пов’язане з організацією обчислювального процесу при проектуванні і впровадженні функції бухгалтерського обліку в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств та виробничих об’єднань. Подальший розвиток обліку здатний привести до заміщення традиційного бухгалтерського обліку функціонально розвинутою підсистемою обліково-аналітичного забезпечення з поглибленим використанням концепції методологічно обґрунтованого парадигмального підходу.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, система управління підприємства, універсальні методи
Формул: 1. Бібл.: 10.

Ткаченко Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, ректор, Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (вул. Нікольська, 11а, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: nukoblikaudit@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1395

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ткаченко С. А. Універсальні методи створення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань та їх використання при проектуванні і впровадженні підсистеми обліково-аналітичного забезпечення // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 221–226.

Список використаних у статті джерел

Башкатова Т.А. Совершенствование системы управленческого учёта на хлебопекарных предприятиях: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Башкатова Татьяна Александровна; [Место защиты: Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т]. – Ставрополь, 2011. – 174 с.
Грицук Н.В. Теоретико-методические основы производственного нормативного учёта в организациях пищевой промышленности: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Грицук Наталья Васильевна; [Место защиты: Марийс. гос. техн. ун-т]. – Йошкар-Ола, 2010. – 221 с.
Лисичкин А.В. Управленческий учёт коммерческих организаций в системе современных информационных технологий: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Лисичкин Андрей Викторович; [Место защиты: Казан. финансово-эконом. ин-т]. – Казань, 2010. – 325 с.: ил.
Марусенко Е.А. Формирование системы управленческого учёта и отчетности на предприятиях мебельной промышленности: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Марусенко Евгений Александрович; [Место защиты: Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т]. – Ставрополь, 2010. – 210 с.
Матчинов В.А. Бухгалтерский учёт и анализ эффективности использования государственной помощи в сельскохозяйственных организациях: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Матчинов Виталий Анатольевич; [Место защиты: Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева]. – Москва, 2008. – 157 с.: ил.
Осипова Т.В. Особенности управленческого учёта в молочном скотоводстве: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Осипова Татьяна Викторовна; [Место защиты: Рос. ун-т кооп.]. – Москва, 2008. – 169 с.: ил.
Силина Т.А. Реформирование внутрихозяйственного контроля на базе управленческого учёта и внутреннего аудита: на примере птицеперерабатывающих организаций: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Силина Татьяна Александровна; [Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т]. – Краснодар, 2008. – 221 с.: ил.
Тяжкова М.С. Методология и организация бухгалтерского учёта собственного капитала акционерных обществ в России: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.12 / Тяжкова Марина Святославовна; [Место защиты: Саратовский государственный социально-экономический университет]. – Саратов, 2008. – 405 с.
Чигрина И.Н. Современные проблемы бухгалтерского учёта при управлении многоквартирными домами: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Чигрина Ирина Николаевна; [Место защиты: Ур. гос. эконом. ун-т]. – Екатеринбург, 2008. – 191 с.: ил.
Щеульникова Л.Ю. Развитие системы управленческого учёта и анализа затрат на предприятиях промышленности: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Щеульникова Людмила Юрьевна; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Орел, 2010. – 213 с.: ил.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.138.12. 061:331.5
Глушач А. В., Архієреєв С. І.
Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки (c. 227 - 232)

Мета статті полягає у визначенні впливу глобалізації на ефективність фінансово-кредитних інструментів, що забезпечують регулювання та стимулювання зайнятості, та ролі трансакційних витрат в цих процесах. Для досягнення мети в статті було з’ясовано, яким чином глобалізаційні процеси, що відбуваються у сфері фінансового сектору, впливають на реальну економіку та зайнятість населення, визначені позитивні та негативні сторони цього впливу. Здійснено аналіз причин та наслідків фінансово-економічної кризи з точки зору теорії трансакційних витрат, в ході якого з’ясована роль конкретних видів цих витрат у процесах, що відбувалися. У ході дослідження виявлено негативний вплив зростаючої диспропорції між суспільними та приватними трансакційними витратами на ризики фінансово-економічної нестабільності, особливо в країнах з трансформаційною економікою, та обґрунтована необхідність впровадження стабілізуючих механізмів міжнародного фінансового ринку з метою усунення означених трансакційних диспропорцій, як то впровадження спеціального податку на фінансові трансакції або встановлення подвійного валютного курсу: менш гнучкого – для обслуговування торгових операцій, та більш гнучкого – для регулювання фінансових потоків. Дослідження негативних ефектів інтеграційних процесів дозволили сформувати напрями державної політики, яка б попередила небезпечні наслідки втручання іноземного капіталу у фінансовий сектор та захистила б ринок праці України від впливу негативних ефектів інтеграційних процесів.
Ключові слова: глобалізація, фінансовий сектор, трансакційні витрати, зайнятість, ринок праці
Бібл.: 14.

Глушач Анна Володимирівна – аспірант, кафедра економічної теорії, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: 4gu@mail.ru
Архієреєв Сергій Ігорович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної теорії, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: 203040@bk.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 343

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Глушач А. В., Архієреєв С. І. Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 227–232.

Список використаних у статті джерел

Stigliz J. Globalization and growth in emerging markets // Journal of Policy Modeling.-2004.-№26.-P.465-484.
Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. - М.: МФПА.-2003.- 245 с.
Мортіков В.В. Інвестиції та зовнішні ефекти // Фінанси України. – 2007. – №2. – С. 120–126.
Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / [В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 355с.
Карпенко Г.В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні //Фінанси України.-2007.-№6.-С.90-96
Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.bank.gov.ua
Архієреєв С.І., Попадинець О.В. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні - Х.:Константа, 2007. - 152 с.
Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. Лекция 3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://institutional.narod.ru/lectures/lecture5.htm
Деркач, М.М. Співвідношення приватних і суспільних трансакційних витрат в механізмі світової фінансової кризи / Деркач М.М., Попадинець О.В.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць.- Харків, 2011.- Вип. 2(11). - С.296-301.
Finance.UA: Держборг ЄС досяг рекордних 90,6% ВВП [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/04/22/300818
Попадинець, О. В. Податок Тобіна як чинник скорочення суспільних трансакційних витрат на валютних ринках / О. В. Попадинець // Вісник Національного технічного університету «ХПИ». Технічний прогрес і ефективність виробництва.-Харків: НТУ «ХПІ». - 2011.-№25.- С 57-63.
Петрущак Б. Негативні аспекти впливу глобалізаційного процесу на фінансову систему // Вісник Львів. ун-ту. Серія економ.2009.Вип. 42, С.108-118.
Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. - М.: МФПА.-2003.- 245 с.
Заяць Т.А. Фінансово-кредитна складова сучасного механізму забезпечення зайнятості населення / Т.А. Заяць // Наукові записки: серія «Економіка». – Вип. 9. – Ч.3. – Острог: НУ «Острозька Академія», 2008. – С. 337 – 346.


Розділ: Економічна теорія
УДК 005:93
Лігоненко Л. О.
Теорія соціальних організацій як методологічна основа економічного управління підприємством (c. 233 - 238)

Викладено авторське трактування поняття «економічне управління підприємством», яке запропоновано розглядати як інтегруючий і координуючий вид управління, основною метою якого є забезпечення довгострокової життєздатності підприємства. Розглянуто генезис організаційних теорій щодо необхідності, принципів, правил, рекомендацій і процедур управлінської діяльності. Аргументована доцільність формування методологічної бази економічного управління підприємством на базі використання проблемної теорії соціальних організацій В. І. Франчука. Викладено авторську концепцію сутнісних характеристик і процесу організації економічного управління підприємством. Аргументована необхідність доповнення класичних функцій менеджменту 3-а додатковими функціями: управління проблемами, розвитком, економічною безпекою (ризикостійкістю). Охарактеризовано принципи й організацію функціонування «соціального механізму», якої має бути передбачений у системі економічного управління підприємством.
Ключові слова: організаційна теорія, проблемна (соціальна) організація, особливості підприємства як соціальної організації, економічне управління підприємством, життєздатність, соціальний механізм
Табл.: 1. Бібл.: 6.

Лігоненко Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та фінансів підприємств, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: Larisa.ligonenko@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 262

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Лигоненко Л. А. Теория социальных организаций как методологическая основа экономического управления предприятием // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 233–238.

Список використаних у статті джерел

Кожухар В.М. Основы теории организации: Учеб. пособие. — М.: Изд.-торговая корпорация \"Дашков и Ко\", 2006. — 184 с.
Лігоненко Л.О. Систематизація трактувань змісту поняття „економічне управління підприємством” // Економіка та управління. – 2012. - №3
Лігоненко Л.О. Економічне управління підприємством : концептуальні засади // Вісник КНТЕУ.- 2013, № 3 с.( номер в стадии макетирования)
ПригожинА.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. — 863 с.
Основы управления организацией. Практикум : учебное пособие / под ред. Л. А. Горшковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС,. 2012. — 264 с..
Франчук В.И. Общая теория социальных организаций / Академия социологии и управления. — М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2001. 236 c.


Розділ: Економічна теорія
УДК 331.103
Шубін О. О., Гладкий М. О.
Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління (c. 239 - 246)

У статті досліджено когнітивне наповнення категорії «організаційна культура» та виокремлено три групи поглядів до аспектного розкриття категорії, що досліджується: аспекти організаційної культури, які формуються керуючою системою; аспекти організаційної культури, притаманні керованій системі; універсальні аспекти, якими володітимуть як керуюча, так і керована системи. Сформоване авторське визначення організаційної культури як складного елементу внутрішнього середовища організації, що має певні феноменологічні властивості (синергетизм, динамічність, унікальність, адаптивність, ментальність, ієрархічність, агрегування, комунікативність, соціальність); інтегрує духовні, матеріальні, статичні і процесуальні елементи з метою формування єдиної філософії управління для забезпечення зовнішньої адаптації та ефективного функціонування підприємства. Встановлено роль і місце організаційної культури як соціально-економічного феномену в контексті сучасної парадигми управління через виокремлення передумов формування і розвитку неокласичної концепції організаційної культури; ознак сучасної парадигми менеджменту; феноменологічних властивостей культури; факторів впливу на організаційну культуру та тенденцій розвитку феномену національної організаційної культури.
Ключові слова: організація, культура, організаційна культура, феномен, управління
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Шубін Олександр Олександрович – доктор економічних наук, професор, ректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: rector@donduet.edu.ua
Гладкий Микита Олександрович – аспірант, кафедра прикладної економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: tanije@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 248

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шубін О. О., Гладкий М. О. Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 239–246.

Список використаних у статті джерел

Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура/ А. Николаев // Наука и наукознавство. – 2001. - №2. – С. 15-18.
Харчишина О.В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості: монографія/ О.В.Харчишина. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету ім. І Франка, 2011. – 289 с.
Kroeber A., Kluckhohn C. Culture: A critical review of concepts and definitions // Papers Peabody Museum. Vol. 47. 1952.
Причепій Є.М. Філософія: підручник/ Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – К.: Академвидав, 2007. – 592 с.
Левкин Н.В. Организационная культура: взгляд с позиций системного подхода: монография/ Н.В. Левкин; под ред. д-ра экон. наук, проф. В. Б. Акулова. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. – 268 с.
Карий О. Розвиток культури як важливий елемент соціально-господарського розвитку міста/ О.Карий// Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 9 (19). – С.45-50.
Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: монографія/ М. Д. Корінько. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.
Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: монографія/ Є. В. Калюга. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. пособие / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2007. – 224 с.
Саєнко О.С. Корпоративна культура: визначення, сутність і необхідність/ О.С.Саєнко// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. - № 14 (185). – Ч.1 – С.226-233.
Лапина Т. А. Корпоративная культура: учебно-методическое пособие / Т. А. Лапина. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 96 с.
Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: учебник для вузов/ О. Г. Тихомирова. – Санкт-Петербург: Изд-во ГУ ИТМО, 2008. – 160 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.12
Капаруліна І. М.
Сутність та критерії ідентифікації економічного об’єкта (c. 247 - 253)

Робота присвячена проблемі виокремлення економічних об’єктів з-поміж інших об’єктів реальності. Методологічне підґрунтя роботи сформоване на базі тісного переплетіння двох напрямів розвитку сучасної економічної методології: логіко-когнитивістського (синтез психофізіології, філософії та економіки) та соціально-конструктивістського (синтез економіки та інших суспільних сфер життя). За допомогою каузального метода проаналізовано сутність економічної категорії «економічний об’єкт» та її взаємозв’язок з таким категоріями як «економічний суб’єкт» і «економічна одиниця». Визначено ключові риси економічної діяльності. Сформовано необхідні критерії ідентифікації фрагмента реальності як економічного об’єкта та виділено два рівні економічних об’єктів у сучасному світовому господарстві. Запропонований підхід виступає передумовою створення парадигми універсального синтезу, коли економіка розглядається як органічна частина буття.
Ключові слова: економічна діяльність, господарська діяльність, економічний об’єкт, економічний суб’єкт, економічна одиниця, синтез
Бібл.: 41.

Капаруліна Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: kaparulina@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 272

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Капаруліна І. М. Сутність та критерії ідентифікації економічного об’єкта // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 247–253.

Список використаних у статті джерел

Мезоэкономика переходного периода: Рынки, отрасли, предприятия [Текст] / Под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: Наука, 2001. – 516 c.
Брусакова И. А. Имитационное моделирование в информационных системах [Текст] / И.А.Брусакова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2004. – 151 с.
Perroux F. Economic Space: Theory and Applications [Text] / F. Perroux // Quartely Journal of Economics. – V.64. – Issue 1. – 1950. – Pp. 89-104.
Чуньков Ю.И. Взаимодействие объективного и субъективного в социалистической экономике [Текст] / Ю.И. Чуньков. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. – 193c.
Булганина С.Н. Природа и структура экономических субъектов [Текст] / С.Н. Булганина. – Оренбург: ОГУ, 2003. – 206 с.
Неверов А.Н. О процессе возникновения экономической субъектности [Текст] / А.Н. Неверов // Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности: Труды III международной научной интернет-конференции, март-июнь 2009. – Омск: Полиграфический центр КАНБ, 2009. – С.41-53.
Bossen L. The Household as Economic Agent // Urban Anthropology. – V.10. – №3, Fall. – 1981. – Pp.287-299.
Градов А.П. Национальная экономика.2-е изд. [Текст] / А.П. Градов. – Спб.: Питер, 2005. – 240 с.
Попова Д.О. Теоретические модели принятия решений в домохозяйстве [Текст] / Д.О.Попова, О.В. Синявская // SPERO. – 2011. – №14.– С.121-142.
Dopfer K. Micro-meso-macro [Text] / K.Dopfer, J. Foster, J.Potts // Journal of Evolutionary Economics. – 2004. – 14. – Pp. 263-279.
Алиев У.Ж. Многоуровневая экономическая система: структура и содержание в контексте воспроизводства [Текст] / У.Ж. Алиев // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. – 2012. - №1. – С.6-11.
Иншаков О.В. Уровневый анализ объекта, предмета и метода экономической теории [Текст] / О.В. Иншаков // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2004. – №4(40). – С.5-18.
Клейнер Г.Б. Наноэкономика [Текст] / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 2004. – №12. – C.70-94.
The Micro-Macro Link [Text] / Ed. J.C. Alexander, B.Giesen, R.Munch, N.J. Smelser. – Berkeley-Los Angeles-London: University California Press, 1987. – 400 p.
Васюнина Л.А. Домохозяйство как субъект рыночной экономики [Текст] / Л.А.Васюнина, В.В. Шиховець // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. – Вып. 3. – 1998. – С.29-37.
Райзберг Б.А.Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. [Електронний ресурс] /Б.А. Райсберг, Л.Ш.Лозовский, Е. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с. Режим доступу: http://sbs.gov.mari.ru/glossary/c_z/
Завадський Й.С. Економічний словник [Текст] / Й.С.Завадський, Т.В.Осовська, О.О. Юшкевич. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.
Аристотель. О душе [Текст] / В кн.: Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т.1. – М.: \"Мысль\", 1976. – С.371-448.
Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем [Текст] /П.К. Анохин.– М.: Знание, 1975. – 225 с.
Павлов И.П. Избранные труды /Под общ. ред. Ю.В. Наточина, М.А. Пальцева, А.М. Сточика. – М.: Медицина, 1999. – 448 с.
Роуз С. Р. Устройство памяти. От молекул к сознанию [Текст] / С.Р. Роуз. – М.: Мир, 1995. – 384 с.
Ухтомский А. А. Избранные труды [Текст] / А.А. Ухтомский. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 804 с.
Лурия А.Р. Ощущение и восприятие [Текст] / А.Р. Лурия. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 67 с.
Веккер Л.М. Психика и реальность. Единая теория психических процессов [Електронний ресурс] / Л.М. Веккер.- М.: Смысл, 1998. – 685 с. Режим доступу: http://www.psylib.ukrweb.net/books/vekkl01/
Психология ощущений и восприятия [Текст] / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: ЧеРо, 1999. – 610 с.
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.1 Наука логики [Текст] / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – 452 с.
Лекторский В.А. Субъект в истории философии: проблемы и достижения [Текст] / В.А. Лекторский // Методология и история психологии, 2010. – Т.5. – Вып.1. – С. 5-18.
Субъект и объект как философская проблема [Текст] / Е.Н. Причепий, В.А. Рыжко и др. – Киев: Наукова думка, 1979. – 304 с.
Любутин К.Н. Диалектика субъекта и объекта [Текст] / К.Н. Любутин, Д.В. Пивоваров. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1993. – 415 с.
Бердяев Н. Философия свободного духа [Текст] / Н. Бердяев. – М.: Республика, 1994. – 480 с.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию [Текст] / Э. Гуссерль. – Санкт-Петербург: Фонд Университет: Владимир Даль, 2004. – 398с.
Хайдеггер М. Бытие и время [Текст] / М. Хайдеггер. – Харьков: Фолио, 2003. – 503 с.
Словник української мови: в 11 т. Т.5 [Текст] / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1974. – 839 с.
Ручкина Г. Ф. Понятие и содержание экономической деятельности и ее соотношение с хозяйственной и предпринимательской деятельностью [Текст] / Г.Ф. Ручкина // Юрист. – 2003. – № 2. – С. 19-21.
Валиева Э. И. Соотношение понятий предпринимательская деятельность и экономическая деятельность [Текст] / Э. И. Валиева, У. Ф. Ибрагимов // Молодой ученый. – 2013. – №6. – С. 285-287.
Леиашвили П. Экономическая деятельность: телеологический анализ [Текст] / П. Леиашвили. – Тбилиси: Сиахле, 2011. – 194 с.
Backhouse R.E. Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition [Text] / R.E. Backhouse, S.G. Medema // Economica. – 2009. – Vol.76. – Issue Supplement s1.– Pр.805–820.
Наказ Державного комітету статистики України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005» [Текст] // Українська інвестиційна газета. – 2006. – №30. – C. 16.
Kaparulina I. Evolution of an enterprise: historical analysis of the behavior pattern [Text]. In press.
Kaparulina I. Holistic picture of socio-economic development: endogenous and exogenous nature of cycling [Text] / I. Kaparulina // Research of Applied Economic. – 2013. – No 3. – Vol.5.– Pp. 17-36.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности [Электронный ресурс] // Ваш код ОКВЭД. Режим доступа: http://xn----7sbajkuandce5bb0ajav6a5p.xn--p1ai/


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.341.2
Мазур О. Є.
Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів (c. 254 - 260)

У статті здійснено критичний аналіз та систематизовано сучасні підходи до державного управління розвитком інституціональних структур. Визначено найбільш поширені підходи до управління інституціональною динамікою: насадження, або «шокова терапія», імпортування (трансплантація) та їхні модифікації (інституціональне експериментування, побудова проміжних інститутів); вирощування інститутів та модифікація (облагороджування, культивування); вплив на екстернальні фактори розвитку інституту. Побудовані структурно-логічні схеми до кожного підходу, визначено найсуттєвіші недоліки та обмеження їхнього застосування. Обґрунтована перспективність та універсальність теорії пріоритетності екстернальних факторів у реформуванні соціально-економічних інститутів. Запропоновано напрям подальших наукових розвідок щодо розроблення конкретної методології реформування певного інституту на основі обраної та обґрунтованої загальної стратегії.
Ключові слова: інститут, інституціональна динаміка, інституціональний розвиток, трансплантація інститутів, стратегія, екстернальний фактор
Рис.: 4. Бібл.: 18.

Мазур Олена Євгеніївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та управління, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна)
Email: mazur_elena@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 343

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мазур О. Є. Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 254–260.

Список використаних у статті джерел

Алчиан А. Неопределенность, эволюция и экономическая теория» / А. Алчиан // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса / [Редкол.: Я.И.Кузьминов (гл. ред.), В.С.Автономов (зам. гл. ред.), О.И.Ананьин и др. ] – 2-е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007– 533 с.
Аузан А.А. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учебник / А.А. Аузан. – М. : ИНФРА – М, 2005. – 416 с.
Балацкий Е.В. Экстернальные факторы эволюции институтов / Е.В. Балацкий // Общество и экономика. 2006. – №1. – С.156-177.
Клейнер Г.Б. Институциональные изменения: проектирование, селекция или протезирование? / Г.Б.Клейнер // Постсоветский институционализм / [Под ред. Р.М.Нуреева, В.В.Дементьева.]. – Донецк: «Каштан», 2005. – 480 с.
Клейнер Г.Б. Особенности формирования экономических институтов в России / Г.Б. Клейнер // Экономика и математические методы. – 2003. – т. 39. – № 3.
Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений) / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2005. – №5. – С.5-27.
Менгер К. Основания политической экономии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ek-lit.narod.ru/mensod.htm
Нельсон Р.Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер. – М.: Дело, 2002. – 536 с.
Норт, Даглас Сесил. Галерея экономистов //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/north2/brief/north2_b1.txt&img=brief.gif&name=north2
Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. / А.Н. Олейник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 416 с.
Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В.М. Полтерович // Экономика и математические методы. – 1999. – Т.35. – Вып.2. – с.3-20.
Полтерович В. Проектирование реформ: как искать промежуточные институты / В. Полтерович // Montenegrin Journal of Economics. – 2012. – Vol. 2. – No. 8. – С. 25-44.
Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ: перспективные траектории / В.М. Полтерович // Экономика и математические методы. – 2006.- т.42. – № 1. – С. 3-18.
Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. – 2001. – № 3. – С. 24-50.
Тамбовцев В.Л. Теоретические вопросы институционального проектирования / В.Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1997. – № 3. – С. 82-94.
Фридман М. Методология позитивной экономической науки / М.Фридман // THESIS. – 1994. – Вып.4. – С. 20-52.
Хайек Ф.А. Дорога к рабству / Ф.А.Хайек. – М.: Экономика, 1992.
Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма / Ф.А.Хайек. – М.: Новости. – 1992.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.77
Аптекар С. С., Скомаровська К. А.
Проблеми і перспективи сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників (c. 261 - 266)

Метою статі є порівняльний аналіз сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників українських комерційних банків, дослідження перспектив та проблем використання методик у кредитному процесі. У результаті дослідження систематизовано та розглянуто проведення кредитного процесу українських комерційних банків. З результатів дослідження стає зрозумілим, що отримати єдину оцінку кредитоспроможності позичальника із узагальненням цифрових і нецифрових даних неможливо. Для обґрунтованої оцінки кредитоспроможності, крім інформації у цифрових величинах, потрібна оцінка кваліфікованих аналітиків. Для української банківської системи важливим завданням є вдосконалення підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників, адаптація наявного в цьому питанні зарубіжного досвіду до особливостей формування кредитоспроможності українських позичальників. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є встановлення важливості проведення бізнес-аналізу та його ключової ролі в оцінці кредитоспроможності позичальників як основного інструмента мінімізації кредитного ризику. Вдосконалення цієї сфери аналітичної роботи в українських банках необхідно здійснювати в таких основних напрямах: вивчення та аналіз якісних показників бізнес-діяльності; аналіз основних розділів бізнес-плану; розширення складу показників фінансового аналізу для отримання інформації, яка б характеризувала усі аспекти діяльності потенційного клієнта; проведення аналізу можливих джерел погашення зобов’язань за кредитом; активне використання аналізу грошових потоків підприємства.
Ключові слова: кредитоспроможність, бізнес-аналіз, комерційний банк, фінансовий аналіз, позичальник
Табл.: 1. Бібл.: 8.

Аптекар Савелій Семенович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра інвестиційного менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: ssaptekar@mail.ru
Скомаровська Катерина Анатоліївна – аспірант, кафедра інвестиційного менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: k.skomarovskaya@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 286

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Аптекар С. С., Скомаровська К. А. Проблеми і перспективи сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 261–266.

Список використаних у статті джерел

Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку/В.В. Бордюг//Проблеми розвитку банківської системи в сучасних умовах: Вісник університету банківської справи НБУ. – 2008. – №3. – С.112-115.
James Cadle Business Analysis, Second Edition/ James Cadle, Debra Paul, Donald Yeates. - BCS The Chartered Institute for IT - 2010 – 273 p.
A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) Version 2.0. International Institute of Business Analysis: Toronto, Ontario, Canada, 2009. -254 p.
Скомаровська К.А. Структура бізнес-аналізу у кредитному процесі / К.А. Скомаровська // Сучасна економіка. - Київ: ДІПК. - 2013. - Вип. 10. – С. 94-104.
Вулфел Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Ч. Дж. Вулфел. – Самара : Изд. дом “Федоров”, 2000. – 1584 с.
Корольова-Казанська О.В. Методологічні засади управління кредитоспроможністю підприємства / О.В. Корольова-Казанська // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ Економічні науки. 2010. - Випуск 1., с. 239-245
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник та ін. ; за ред. докт. екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку/ Т.Андрушків // Світ фінансів. -2008.-2. С. 113-119


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 005.6:336.71
Вовк В. Я.
Теоретичні і прикладні аспекти використання збалансованої системи показників в управлінні банком (c. 267 - 273)

У статті проаналізовані напрями використання збалансованої системи показників (ЗСП) для управління діяльністю банку. Систематизовано стратегічні цілі в межах фінансової, клієнтської, процесної підсистем і підсистеми персоналу ЗСП. Узагальнено вигоди від інтеграції ЗСП у процес управління банком. Запропоновано розподіл функцій стратегічної карти як інструмента ЗСП залежно від етапів її формування й використання. З метою підвищення ефективності впровадження стратегічних карт обґрунтовано виділення кожної зі сформульованих функцій. Розглянуто особливості процесу каскадування ЗСП на різні рівні управління банком і роль персоналу в реалізації стратегії.
Ключові слова: збалансована система показників (ЗСП), стратегія банку, стратегічні орієнтири, стратегічна карта
Рис.: 1. Бібл.: 30.

Вовк Вікторія Яківна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та фінансів, Харківський національний університет внутрішніх справ (пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна)
Email: victoriavovk@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 393

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вовк В. Я. Теоретические и прикладные аспекты использования сбалансированной системы показателей в управлении банком // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 267–273.

Список використаних у статті джерел

Акимова Е. В. Управление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональных сбалансированных систем показателей / Е. В. Акимова, О. А. Каменская // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 (107). – С. 37-45.
Андрос С. В. Система збалансованих економічних показників як інструмент ефективного управління банківськими ризиками / С. В. Андрос // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3 (Т. 2). – С. 180-185.
Андрос С. В. Стратегічне управління діяльністю банків з використанням збалансованої системи показників / С. В. Андрос // Наукові праці ДонНТУ. – 2011. – № 39 (2). – С. 198-202.
Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 147-153.
Бойко Н. В. BSC как инструмент реализации разработанных планов / Н. В. Бойко // Управление в кредитной организации. – 2006. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhi.ru/text/30873-4.html
Волкова В. В. Организационный механизм управления капитализацией банков / В. В. Волкова // Економіка ті організація управління. – 2009. – № 5. – С. 121-137.
Гершун А. М. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с примерами / А. М. Гершун, Ю. С. Нефедьева. – 2-е изд., расшир. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 128 с.
Годлевский М. Д. Основные подходы к синтезу модели системы ключевых показателей эффективности холдинга / М. Д. Годлевский, Э. Е. Рубин, С. С. Никитчук // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2012. – № 4/3 (58). – 8-12.
Дідовець І. В. Система збалансованих показників як основний інструмент розробки та реалізації стратегії банку [Електронний ресурс] / І. В. Дідовець. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_1/files/EC110_22.pdf
Должанський І. Алгоритм управління діяльністю промислових підприємств на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / І. Должанський, І. Ягнюк. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Skhid/2010_5/3.pdf
Злобина М. Р. Использование системы сбалансированных показателей в интегрированных маркетинговых коммуникациях: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00. 05 / М. Р. Злобина. – Москва, 2009. – 23 с.
Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.
Климова О. А. Рыночные риски коммерческого банка: методы оценки и управления: автореф. канд. экон. наук: 08. 00. 10 / О. А. Климова. – Ставрополь, 2013. – 27 с.
Клюев И. В. Стратегические карты как инструмент оценки эффективности деятельности банка / И. В. Клюев // Экономические науки. – 2012. – № 5 (90). – С. 149-163.
Кльоба Л. Г. Система збалансованих показників як інноваційний інструмент удосконалення менеджменту персоналу банку / Л. Г. Кльоба // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2012. – – № 1 (13). – С. 284-288.
Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник/С. М. Козьменко, Ф. І Шпиг, І. В. Волошко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 734 с.
Кох Л. В. Система сбалансированных показателей и оценка эффективности банковских инноваций / Л. В. Кох // Научно-практический журнал «Сибирская финансовая школа». – 2008. – № 6. – С. 97-99.
Кравченко О. В. Оптимізація діяльності банку на підставі застосування системи збалансованих показників / О. В. Кравченко // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2012. – № 3 (15). – С. 200-203.
Кузьмін О. Є. Переваги та недоліки застосування стратегічних карт на машинобудівних підприємствах / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та розвитку. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2008. – С. 3-7.
Маслак Н. Г. Аналіз прибутковості банку при управлінні на основі збалансованої системи показників / Н. Г. Маслак, А. В. Панасюк // Вісник Сумського національного аграрного університету [Електронний ресурс]. – 2012. – № 2. – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/2012_2/3Maslak.pdf
Пырьев Д. А. Управление изменениями на промышленном предприятии [Електронний ресурс] / Д. А. Пырьев. – Режим доступу:http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/handle/0001.74/1284/24.pdf?sequence=1
Раевнева Е. В. Разработка сбалансированной системы показателей санируемого предприятия / Е. В. Раевнева, М. Н. Берест // Бизнес Информ. – 2009. – № 2 (3). – С. 105-108.
Райчева О. К. Оцінка ефективності банківських інновацій з використанням збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / О. К. Райчева. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_3/Raycheva.pdf
Свиридов О. Ю. Стратегия развития российских коммерческих банков в условиях кризиса финансовой глобализации: автореф. дис. доктора экон. наук: 08. 00. 10 / О. Ю. Свиридов. – Ростов-на-Дону, 2009. – 48 с.
Симонянц Н. Н. Развитие инвестиционной деятельности региональных коммерческих банков: автореф. дис. канд. экон. наук: 08. 00. 10 / Н. Н. Симонянц. – Краснодар, 2011. – 22 с.
Сохацька О. М. Інтеграція Balanced Scorecard систему управління вартістю організації / О. М. Сохоцька, Г. Й. Островська // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – № 85. – С. 120-131.
Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: Операции, технологии, управление / А. Турбанов, А. Тютюнник. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 682 с.
Тютнева М. В. Специфические особенности построения системы сбалансированных показателей (ССП) на примере промышленного предприятия ЗАО «Гигровата» / М. В. Тютнева // Ученые записки Санкт-Петербургской академии управления и экономики. – 2010. – № 2 (28). – С. 61-67.
Хвостіна І. Використання стратегічних карт в аналізі економічної ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств машинобудівельної галузі / І. Хвостіна // Економічний аналіз. – 2009. – № 4. – С. 318-322.
Штереверя А. В. «Формування збалансованої системи показників оцінки діяльності підприємства»: автореферат дис. канд. екон. наук: 08. 00. 04: / А. В. Штереверя. – Харків, 2010. – 20 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.02:336.63
Ковтун О. А.
Проблеми періодизації трансформації фінансової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України (c. 274 - 281)

Метою даного дослідження є обґрунтування трансформації фінансової поведінки домогосподарств у рамках запропонованої періодизації формування та розвитку економічної системи та ринку фінансових послуг України. У статті здійснено аналіз існуючих періодизацій національного фінансового ринку, виявлено їх переваги та недоліки, запропоновано власну поетапну періодизацію формування та розвитку ринку фінансових послуг. У процесі дослідження обґрунтовано, що зміни, які відбуваються в економіці, безпосередньо впливають на ментальність та фінансову поведінку домогосподарств. Усвідомлена, активна або інерційна поведінка домогосподарств, у свою чергу, формує на ринку як збільшення, так і зменшення попиту на окремі фінансові послуги. Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка індикаторів фінансової поведінки домогосподарств у сучасних умовах, а отже й побудова моделей, які дозволили б кластеризувати їх за певними ознаками. Для цього необхідно здійснити аналіз зарубіжного досвіду управління фінансовим потенціалом домогосподарств для виявлення існуючих механізмів активізації їх фінансової діяльності та розробки нових – дієвих та ефективних.
Ключові слова: періодизація, трансформація, фінансова поведінка домогосподарств, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, законодавча база, фінансова криза, банківська система, небанківський сектор
Табл.: 3. Бібл.: 14.

Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (вул. Нечуя-Левицького, 16, Черкаси, 18000, Україна)
Email: kovtun-oksana71@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 284

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ковтун О. А. Проблеми періодизації трансформації фінансової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 274–281.

Список використаних у статті джерел

Єфременко Т. Фінансова поведінка населення України / Т. Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 165-175.
Кізима Т.О. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу / Т.О. Кізима // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 19-26.
Фатихов А.И. Финансовое поведение социальных групп населения крупного города в современном российском обществе : автореф. дис… канд. социол. наук: 22.00.04 / А.И. Фатихов. – Уфа, 2011. – 25 с.
Быкова Е.Е. Характеристика инвестиционных стратегий поведения домашних хозяйств / Е.Е. Быкова // Финансы. – 2008. – № 4. –С. 91-95.
Чепрасов Е.В. Трансформация финансового поведения домашнего хозяйства : автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.10 / Е.В. Чепрасов. – Волгоград, 2006. – 25 с.
Школьник І.О. Стратегія розвитку фінансового ринку України : автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.08 / І.О. Школьник. – Суми, 2008. – 32 с.
Смагін В.Л. Фінансовий ринок в трансформаційній економіці: закономірності формування і розвитку : автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.08 / В.Л. Смагін. – К. : КНЕУ, 2010. – 35 с.
Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/uoazk/RK2462012.pdf.
Танасишин Н. Правовий статус торговельно-інформаційних систем в Україні [Електронний ресурс] / Н. Танасишин // Юстініан : правовий електронний журнал. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3157.
Рік прибуткових депозитів. Вкладники можуть розраховувати на гарний депозитний доход, якщо їм пощастить із банком [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/rik_pributkovih_depozitiv_vkladniki_mozhut_rozrahovuvati_na_garniy_depozitniy_dohod,_yakscho_yim_pos.html.
Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.gov.ua/relises/fond-garantue-5000-griven-56.html.
Паливода К. Це не бульбашка, і вона не лопне [Електронний ресурс] / К. Паливода, П. Гайдуцький. – Режим доступу : http://www.arkada.ua/press/Tse_ne_bul.html.
Музиченко Г.Г. Трансформація фінансового ринку України в посткризовий період [Електронний ресурс] / Г.Г. Музиченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2011_2/tom2/517.pdf.
Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 4 кварталі 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/files/articles/1034/91_4.pdf.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.774.3
Молдавська О. В., Демиденко А. В.
Статистична оцінка якості кредитної діяльності банків України (c. 282 - 288)

У статті наведено економіко-статистичний аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України та основні тенденції її розвитку. Обґрунтована актуальність статистичного дослідження кредитної діяльності банків. Запропонована комплексна система оцінки банківського кредитування на двох рівнях: банківської системи та окремого банку. Використання системного аналізу дозволяє відобразити взаємозв’язок між ефективністю функціонування банківської системи та якістю кредитного портфеля. Розглянуто основні аспекти управління якістю кредитного портфеля ? рівень проблемної заборгованості та кредитний ризик. Піднято проблему адекватної кількісної оцінки проблемних кредитів у кредитному портфелі банків, оскільки методології Національного банку України та міжнародних рейтингових агентств суттєво відрізняються. Теоретично та на конкретних прикладах представлено систему методів управління кредитним ризиком у розрізі попередження виникнення ризикових ситуацій та подолання їх наслідків.
Ключові слова: банківська система, кредитна діяльність банку, кредитний портфель банку, якість кредитного портфеля, проблемна заборгованість, кредитний ризик
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Молдавська Олена Владиславівна – кандидат економічних наук, доцент, викладач, кафедра статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: helenamv74@gmail.com
Демиденко А. В. – студент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: daw03.07@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 363

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Молдавська О. В., Демиденко А. В. Статистична оцінка якості кредитної діяльності банків України // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 282–288.

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями № 23 25.01.2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.
Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності : Підручник / А. М. Герасимович; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 599 с.
Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі : навчальний посібник / М.П. Денисенко. – К. : Алеута, 2004 – 478 с.
Дугін І. М. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку / І. М. Дугін // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 6. – C. 32–36.
Лаврушин О.І. Банківська справа: сучасна система кредитування: навчальний посібник / О.І. Лаврушин, О.Н. Афанасьєва, С.Л. Корнієнко / під ред. О.І. Лаврушина. ? М.: КНОРУС, 2005. ? 256 с.
http://www.bank.gov.ua ? сайт Національного банку України
http://economics.unian.net ? сайт економічні новини


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК [378.147:165.194]: 005-51
Дороніна М. С., Доронін А. В.
Практика формування когнітивної компетентності майбутнього менеджера (c. 289 - 300)

Обґрунтована необхідність введення в систему компетентностей, що формуються вищою школою, когнітивної складової, яка створює передумови опанування випускником технологій генерування нових знань з використанням власних оригінальних схем і вмінь. Представлено процес формування його пізнавальної (когнітивної) компетентності у вигляді послідовності таких її варіантів як навчальна, навчально-пізнавальна, інтелектуально-пізнавальна, дослідницька, науково-дослідницька. В кожному варіанті структурно-логічної моделі пізнавальної діяльності викладені такі її елементи як мета, результат, критерії оцінки і характер педагогічного супроводу. Представлені реальні приклади результатів формування когнітивної компетентності, взяті із дисциплін навчального плану підготовки менеджерів. Визначена кінцева мета нової технології освітнього процесу – формування вміння студента на основі аналізу публікацій і практичного досвіду сформулювати нову проблему, побудувати гносеологічний і онтологічний образ, які сприяють розробленню конструктивного механізму її колективного дослідження, сформулювати гіпотези, знайти і реалізувати методи їх перевірки, визначити новизну отриманих результатів.
Ключові слова: когнітивне суспільство, вища школа, пізнавальна компетентність, етапи формування
Рис.: 8. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Дороніна Майя Степанівна – доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: doroninamas@gmail.com
Доронін Андрій Віталійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: andrej.doronin@khai.edu

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 323

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Доронина М. С., Доронин А. В. Практика формирования когнитивной компетентности будущего менеджера // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 289–300.

Список використаних у статті джерел

Вплив євроінтеграційних процесів у сфері освітніх послуг на формування персоналу підприємств : [монографія] / І. Р. Бузько, Т. В. Шаповалова, В. Л. Гайрапетян, Ю. Ю. Дяченко. ? Луганськ : Вид. Луганського інституту праці та соціальних технологій, 2008. ? 300 с.
Зеер Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. ? 2005. ? №4. ? С. 23?30.
Пономаренко В.С. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні: монографія/ Пономаренко В.С.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012, - 328с.
Плотинский Ю.М. Проблемы развития общества знаний: социокогнитивный подход./Ю.М. Плотинский //Информационное общество, 2008, вып 5–6, с. 43–50.
Полякова Г. А. Формування професійної компетентності фахівців у вищому навчальному закладі / Г. А. Полякова // Соціально-психологічні технології управління персоналом : ІІ всеукр. наук.-практ. конференція (26?27 берез. 2010 р.). ? Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. ? 100 с.
Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен; [пер. с англ.]. ? М. : «Когито-центр», 2002. ? 396 с.
Российское образование 2020. Модель образования для экономики, основанной на знаниях. Доклад на IX научной конференции «Модернизация экономики и глобализация». Москва, апрель 2008 г. / Под ред. Я.И. Кузьминова и И.Д. Фрумина. М.: ГУ ВШЕ, 2008.
Дороніна М. С. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток / М. С. Дороніна, І. В. Литовченко // Вища школа : науково-практичне видання. ? Харків : Вид. «Знання», 2010. ? № 10. ? С. 99?113.
Дороніна М.С. Доронін А.В. Формирование познавательной компетентности специалиста // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2012.–№16(187). – Часть 2. – С .235 – 241.
Холодная А.М. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. – СПб.:Питер, 2004.–384 с.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 332
Стратан Д. І., Хазуєв А. І.
Механізм реалізації державно-приватного партнерства в соціальній сфері Російської Федерації (c. 301 - 306)

У статті мова йде про те, що соціально-економічний розвиток регіону спирається на випереджаюче зростання його інфраструктури. Формування соціальної інфраструктури регіону базується на практичній реалізації соціальних пріоритетів, спрямованих на повніше задоволення потреби населення в соціальних послугах. Одним із механізмів в розвитку соціальної інфраструктури є державно-приватне партнерство. У тексті статті наведені теоретико-методичні аспекти розвитку інструментарію управління інвестиційною діяльністю в регіонах Росії та вирівнювання територіальної неоднорідності забезпеченості соціальними об'єктами на основі використання державно-приватного партнерства (ДПП). Проведена оцінка можливостей використання моделей ДПП в соціальній сфері, регіональній економіці та управлінні державним майном.
Ключові слова: бар\'єри регіонального розвитку, регіональна депресія; територіальна неоднорідність, державно-приватне партнерство, соціальна сфера, інвестиційний проект, модель державно-приватного партнерства, бюджет розвитку
Рис.: 3. Бібл.: 16.

Стратан Дмитро Іванович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра антикризового та корпоративного управління, Ростовський державний економічний університет (вул. В. Садова, 69, Ростов-на-Дону, 344002, Росія)
Email: Stratan2007@yandex.ru
Хазуєв Ахмед Ібрагімович – аспірант, Ростовський державний економічний університет (вул. В. Садова, 69, Ростов-на-Дону, 344002, Росія)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 346

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Стратан Д. И., Хазуев А. И. Механизм реализации государственно-частного партнерства в социальной сфере Российской Федерации // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 301–306.

Список використаних у статті джерел

Баженов А., Внешэкономбанк – банк развития // 20.05.2008.
Дерябкин М., Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики, 2008. - №8. – С.61-77
Климин В.Г. Государственно-частное партнерство в здравоохранении // Финансы и кредит, 2010. - №27(411). – С.32-35.
Михеев О.Л., Финансовый механизм государственно-частного партнерства в системе государственного управления // Финансовый бизнес, 2010. - №6. С.15-20.
Норекян М., Государственно-частное партнерство и перераспределение обязанностей в системе здравоохранения // Социальная политика, 2011. - №5. – С.24-26.
Областной закон Ростовской области от 22.07.2010г. №448-3С «Об основах государственно-частного партнерства» URL: http://www.donland.ru.
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005г. №115-ФЗ (в последней ред. ФЗ от 25.04.2012 №38-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2005. №30. Ст.3126; 2012. №18. Ст.2130.
Ikechukwu I.C., Public-Private Partnerships: The Underlining Principles of Infrastructure Investment, Finance and Development Projects // International Journal of Business and Management, 2012. - №1. – С.109-125.
Варнавский В.Г. Процессы институциональной адаптации частно-государственного партнерства к реальной экономике очень сложны// http: //www.opec.ru/point_doc.asp? tmpl=point_doc_print&d_no=50580#33
Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2006 г . N 38-р// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - N 5. - ст. 589.
СанниковаТ. Public - private partnership // http :// www . opec . ru / comment _ doc . asp ? d _ no =46833
Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и зарубежный опыт//http://www.eatc.ru/rus/doc.id_71.book_1.php
Варнавский В.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: теория, практика, перспективы. – М.: ИМЭМО РАН, 2002. – С. 22-26.
Санникова Т. Фундаментальная предпосылка – можно ли вести бизнес с этим государством? // http://www.opec.ru/point_doc.asp?d_no=56613
Скидельский Р. Возможно ли партнерство государства и частного бизнеса в России? // http://www.opec.ru/news_doc.asp?d_no=46747
Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и зарубежный опыт//http://www.eatc.ru/rus/doc.id_71.book_1.php


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 331.215.1
Цимбалюк С. О.
Факторний аналіз сприйняття працівниками компенсаційної політики як справедливої (c. 307 - 313)

Метою статті є дослідження сутності поняття «справедлива компенсаційна політика» та аналіз факторів, що впливають на сприйняття працівниками компенсаційної політики як справедливої. Сформульовано концептуальні положення, що розкривають сутність поняття «справедлива компенсаційна політика». У результаті дослідження оцінено вплив на результативну ознаку «рівень сприйняття найманими працівниками системи оплати праці як справедливої» таких факторних ознак, як рівень задоволеності працівника розміром винагороди; рівень прозорості системи оплати праці; рівень залежності винагороди від складності робіт, обов’язків та рівень залежності винагороди від індивідуальних результатів праці. Побудовано регресійну модель залежності результативної ознаки від факторних ознак. Встановлено, що лише, у разі, якщо хоча б три параметри моделі є позитивними, працівник може сприймати систему оплати праці як справедливу. Причому така ситуація можлива й у разі незадоволення працівником розміром своєї винагороди. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вироблення пропозицій щодо проектування різних складових сукупної винагороди з погляду забезпечення соціальної справедливості компенсаційної політики.
Ключові слова: компенсації, винагорода, заробітна плата, компенсаційна політика, справедлива система оплати праці, прозора система оплати праці, диференціація винагороди
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 9.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, декан, факультет управління персоналом, соціології та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: cymso@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 258

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цимбалюк С. О. Факторний аналіз сприйняття працівниками компенсаційної політики як справедливої // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 307–313.

Список використаних у статті джерел

Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. Армстронг, Т. Стивенс ; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 512 с.
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / [А.М. Колот, Г.Т. Куліков, О.М. Поплавська та ін.] ; за заг. ред. А.М. Колота і Г.Т. Кулікова. – К. : КНЕУ, 2008. – 274 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.
Економіко-математичне моделювання : навч. пос. / [Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2008. – 536 с.
Єріна А.М. Статистика : підруч. / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – К. : КНЕУ, 2010. – 351 с.
Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом : учеб. пос. / Б. Г. Мазманова. – М. : Дело и Сервис. – 2010. – 432 с.
Тлумачний словник української мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/spravedlyvyj/. – Дата відвідування: 22.08.2013.
Управління персоналом : підруч. / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В.М. Данюка. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с.
Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. Стратегия и тактика формирования заработной платы и других выплат / Р. Хендерсон. – СПб. : Питер, 2004. – 880 с.


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 654.346
Синюгіна Н. В.
Проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та напрями її вирішення (c. 314 - 320)

У статті проаналізовано проблему забезпечення ефективного та законного функціонування системи державних фінансів в Україні. Обґрунтована необхідність впровадження внутрішнього контролю в бюджетні установи, що узгоджується із Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Окреслено завдання внутрішнього контролю в бюджетних установах. Визначено загальні та спеціальні критерії оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Запропоновано напрями забезпечення ефективності внутрішнього контролю в Україні. Наукова новизна полягає в окреслені завдань внутрішнього контролю в бюджетній установі та запропонування напрямів забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Практичне значення полягає в можливості застосування висновків автора в практичній діяльності розпорядників бюджетних коштів з метою організації ефективного внутрішнього контролю.
Ключові слова: внутрішній контроль, бюджетна установа, державні фінанси, ефективність
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Синюгіна Наталія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: mopsik2009.84@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 388

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Синюгіна Н. В. Проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та напрями її вирішення // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 314–320.

Список використаних у статті джерел

Бєлік В.Д. Критерії оцінки якості діяльності суб’єктів внутрішнього контролю / В.Д. Бєлік//Вісник ЖДТУ - №2 (56). – 2011. – с. 25-27
Бєлік В.Д. Підходи до організації системи внутрішнього контролю// Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. - №3 (15). – с. 82-98
Булгакова С. Удосконалення державного фінансового контролю // Вісник КНТЕУ. - 2010. - №.1. - С. 28-32.
Вацик Н. Необхідність вдосконалення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів / Н. Вацик // Галицький економічний вісник. – 2010. - №3 (28). – с. 184-190
Гетьманець О.П. До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства / Форум права. – 2011. – №1. –с. 206-210
Дмитренко Г.В. Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду [Текст] / Г. В.Дмитренко // Економіка та держава. – 2009. - № 7. – С. 76-80.
Іваницька О.М. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю [Текст] / О.М. Іваницька, І.Ю. Чумакова // Фінанси України.- 2011.- № 5.-С. 68 – 77.
Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні //Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С. 441-443.
Максімова В.Ф. Системні принципи оцінки якості внутрішнього контролю/ В.Ф. Максімова // Вісник ЖДТУ. – 2007. - №4(30). – с. 149-156.
Максімова В.Ф. Формалізація системного дослідження внутрішнього економічного контролю/ В.Ф. Максімова // развитие бухгалтерського учета и контроля в контексте европейской интеграции: Монография. – Житомир – Краматорск: ЧП «Рута», 2005. - №4(30). – с. 588.
Марценяк Н.О. Шляхи запровадження системи внутрішнього фінансового контролю в бюджетних установах // Облік, аудит і аналіз. – 2009. - №4(17) . – с. 299-303.
Про схвалення Концепції розвитку державного фінансового контролю на період до 2017 року: розпорядження Кабінету міністрів України від 24 травня 2005 року № 158-р зі змінами, прийнятими 23.12.2009 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua
Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України.- 2011.- № 6.- С. 84 – 102.
Стефанюк І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу [Текст ] / І.Б.Стефанюк // Фінанси України.- 2010.- № 11.- С. 31 – 35.
Чорнуцький С. П. Європейські ідеї для української реформи державного внутрішнього фінансового контролю // Економіка та держава. - 2011. - №1. - С. 115-117.
Чупіс А.В. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного фінансового контролю // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2009. – №2. – С.65-68.
Шевчук В.О. Становлення та розвиток системи державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України – 2008 - №11. – С.79-85
Яценко В.М., Пронь Н.О. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / В.М. Яценко, Н.О. Пронь // Фінанси, бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №22. с. 3-7.
Ященко О. І. Економічний та соціальний аспекти оцінки ефективності / О.І. Ященко, О.П. Романюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. - № 18.6. – с. 237-242.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.7.01
Лебедєва Л. М., Полуектова Н. Р.
Застосування системної динаміки для оцінки змін рівня складських запасів після впровадження ERP-систем (c. 321 - 329)

Застосування інформаційних систем управління – важливий елемент забезпечення ефективності бізнесу для будь-якого сучасного підприємства. Однак постійне зростання вартості таких систем вимагає застосування нових підходів до оцінки їхньої ефективності. У даній статті описана модель для оцінки впливу комплексних інформаційних систем на рівень складських запасів. У роботі описано структуру моделі і особливо ті її елементи, які дозволяють відстежити зниження затримок, які пов’язані з автоматизацією. Зміни рівня запасів пропонується оцінювати з використанням методів системної динаміки. Результати засновані на імітаційних експериментах рівня складських запасів у виробничо-збутової системі з використанням програмної системи AnyLogic.
Ключові слова: ERP-система, системно-динамічне моделювання, управління складськими запасами
Рис.: 11. Формул: 11. Бібл.: 12.

Лебедєва Людмила Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (вул. Кияшко, 16Б, Запоріжжя, 69015, Україна)
Email: l.lebedeva@gmail.com
Полуектова Наталія Робертівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (вул. Кияшко, 16Б, Запоріжжя, 69015, Україна)
Email: n-poluektova@yandex.ru

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 254

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Lebedeva L. M., Poluektova N. R. Application of system dynamics for assessment of changes of the level of stock after introduction of ERP systems // The Problems of Economy. – 2013. – №3. – C. 321–329.

Список використаних у статті джерел

Barua A. Information Technologies and Business Value: An Analytic and Empirical Investigation / A. Barua, C.H.Kriebel, T. Mukhopadhyay // Information Systems Research. 1995. 6(1). P.3-23.
Mukhopadhyay T. Strategic and Operational Benefits of Electronic Integration in B2B Procurement Processes /T. Mukhopadhyay., S. Kekre // Management Science. – 2002 48(10). P.1301-1313.
Lai R., Xu S.X., Zhu K. Does IT Really Reduce Inventory? Opening up the Black Box between IT and Inventory./ R.Lai, S.X.Xu, K.Zhu // The 20th Workshop on Information Systems and Economics (WISE), Phoenix, AZ, December 14-15, 2009
Rumyantsev S. What Can Be Learned from Classical Inventory Models? A Cross-Industry Exploratory Investigation / S. Rumyantsev, S. Netessine // Manufacturing & service operations management – 2007. Vol. 9, No. 4. P. 409–429.
Mitra S. Information Technology as an Enabler of Growth in Firms: An Empirical Assessment // Journal of Management Information Systems – 2002. 22(2). P.279-300.
Anderson M.C. Value Implication of Investments in Information Technology / M.C. Anderson, R.D. Banker, S.Ravindran //Management Science 2002. 52(9). P.1359-1376.
Forrester J. Industrial Dynamics: // A Major Breakthrough for Decision Makers. Harvard Business Review, 1958. Vol. 36, No. 4.P. 37-66.
Lau C.L. A System Dynamics Approach to the Analysis and Implementation of ERP for the degree of Master of Philosophy [Электронный ресурс] //The Hong Kong Polytechnic University – 2002. Режим доступа. http://repository.lib.polyu.edu.hk/jspui/bitstream/10397/3137/2/b16677468_ir.pdf
Caballini C. R. System Dynamics Model For The Simulation Of A Non Multi Echelon Supply Chain: Analysis and Optimization Utilizing The Berkeley Madonna Software System Dynamics Modelling in CRM: Window Fashions Gallery/ C. Caballini,. R. Revetria. - International journal of mathematical models and methods in applied sciences -2008- Issue 4, Volume 2. P.503
Chou Y.C. Small is beautiful: an empirical study of complementarities, substitution and spillovers in the it industry of the oecd countries. . [Электронный ресурс] / Y.C. Chou, R.J.Кauffman, B.M.Shao. W. P. Carey school of business, Arizona State University. Режим доступа http://people.stern.nyu.edu/bakos/wise/papers/wise2009-p01_paper.pdf
Venkateswaran J. Simulation-based Analysis of Service Levels in Stable Production-Inventory Systems. [Электронный ресурс] / J.Venkateswaran, K. Margabandu, D.Bijulal, N.Hemachandra // 29th International Conference of the System Dynamics Society Washington D.C., U.S.A – 2011. –Режим доступа http://www.systemdynamics.org/conferences/2011/proceed/papers/P1254.pdf.
Sterman J. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World./ J.Sterman New York: McGraw, 2000 743 s.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.14
Гур’янова Л. С., Трунова Т. М., Ніколаєв І. В.
Економетричне моделювання фінансової діяльності підприємства (c. 330 - 337)

У статті розглядаються особливості використання векторних авто-регресійних технологій і моделей корекції помилки в дослідженні стратегічної фінансової позиції підприємства. Запропоновано алгоритм вибору методу прогнозування взаємозалежних фінансових показників. Розроблені динамічні системи індикаторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Отримані результати можуть бути використані у стратегічному управлінні фінансовою діяльністю підприємства.
Ключові слова: прогнозування фінансових показників, система індикаторів фінансового середовища підприємства, стратегічне управління, стратегічна фінансова позиція, економетричне моделювання
Рис.: 1. Табл.: 8. Формул: 1. Бібл.: 11.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: guryanovalidiya@gmail.com
Трунова Тетяна Миколаївна – викладач, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Ніколаєв Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу та економічної кібернетики, Кіровоградський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: niku@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 304

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С., Трунова Т. Н., Николаев И. В. Эконометрическое моделирование финансовой деятельности предприятия // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 330–337.

Список використаних у статті джерел

Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. — К. : Каравела, 2006. – 320с.
Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. Курс. – К.: Ника-Центр, 2006.-520с.
Єлисєєва О.К., Решетняк Т.В. Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств: Монографія. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 208с.
Путятін Ю.О. та ін. Фінансові механізми стратегічного управління розвитком підприємства: Монографія / Ю.О. Путятін, О.І. Пушкар, О.М. Три дід – Х.: Основа, 1999.-488с.
Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю. Модель выбора типа финансовой стратегии предприятия // Бизнес Информ. – 2011. – №5(2). – С. .28-33.
Гурьянова Л.С., Трунова Т.Н. Модели оценки и анализа внешней финансовой среды предприятия // Бизнес Информ. – 2009 . – №2(2). – C. 25-31.
Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В.А. Банникова. Научн. ред. и предисл. С.А.Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008. -616с.
Геєць В. М. / Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І., Іванов В. В., Дубровіна Н. А., Ставицький А. В. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 396с
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента – К.:Ника-Центр, 1999. –512 с.
Engle R.F., Granger C.W.J. Coinegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 1987. - 55, p.251-276.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 338.439.54
Мітяєва Т. Л.
Модельний інструментарій результативного сегментування ринку продуктів швидкого приготування (c. 338 - 344)

У статті представлені результати оптимізаційних покрокових розрахунків економічної результативності просування продуктів швидкого приготування з урахуванням ключових параметрів оцінки ефективності маркетингової стратегії сегментації. У рамках даної статті обґрунтована розробка математичної моделі на основі 3D-уявлень і тривимірної системи змінних управління. Сучасні прикладні математичні пакети дозволяють формувати не тільки одномірні і двомірні масиви і аналізувати зв'язок змінних величин, але також і тривимірні, причому чим більше зв'язків і параметрів враховано, тим більш адекватними і адаптивними є результати моделювання і, як наслідок, більш інформативними і стратегічно цінними. Представлені в статті можливості моделювання дозволять врахувати стратегії і реакції на формування маркетингової стратегії в умовах виходу на сегменти ринку продуктів швидкого приготування.
Ключові слова: сегментування, маркетингова стратегія, ринок продуктів швидкого приготування, період окупності, сценарії розвитку
Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 9. Бібл.: 11.

Мітяєва Тетяна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: mityaeva_tatyana@inbox.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1823

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Митяева Т. Л. Модельный инструментарий результативного сегментирования рынка продуктов быстрого приготовления // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 338–344.

Список використаних у статті джерел

Перепелица В.А., Терещенко Э.В. Теоретико-графовая модель сегментации рынка // Питання прикладної математики і математичного моделювання: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун - ту, 2004. – С. 153–159.
Гречков В. Ю. Сегментирование рынка : [учеб. пособ. для студ. ст. курсов и магистратуры фак. МБДА, а также для слушателей президент. программы] / В. Ю. Гречков. — М. : МГИМО, 2004. — 260 с.
Федько Н.Г. Поведение потребителей: учеб. пособие / Н.Г. Федько, В.П. Федько. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 352 с. (Серия: учебники).
Зозулёв А. В. Сегментирование рынка : [учеб. пособ. для студ. вузов] / А. В. Зозулёв. — Х. : Студцентр, 2003. — 270 с.
Маркетинг: Большой Толковый Словарь (А. П. Панкрухин и др.) 2-е изд. — М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 261 с.
А. М. Цапенко, Е. А. Данилина Товарный знак в системе брендинга информационных технологий. — М.: ИНИЦ «Патент», 2007. – 63 c.
Даниэль Янкелович, Новые критерии рыночной сегментации Harvard Business Review (март-апрель 1964).
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Изд-во Эксмо, 2005 – 480 с.
Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів.-К: Знання-Прес, 2004. – 199 с.
Науменко М. О. Організація стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами засобами збалансованої системи показників // Бізнес Інформ. – 2012. – №8. – C. 201–204.
McDonald, M, Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them, John Wiley & Sons, 2011


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.45:334.012.64
Шерстенников Ю. В.
Моделювання дуопольного ринку товару повсякденного попиту (c. 345 - 352)

Управління конкурентоспроможністю виробничого підприємства безпосередньо пов'язане із питаннями формування конкурентних стратегій, що потребує всебічного аналізу тих складових діяльності підприємства, які можуть стати основою формування та зміцнення стійких конкурентних переваг. Існуючі моделі не враховують ринкову інфраструктуру і тому слабко пристосовані для використання в практичній роботі фірми на конкурентному ринку. У статті розроблені динамічні моделі кількісної та цінової дуополій, що описують роботу фірм, які займаються виробництвом, зберіганням і збутом товарів повсякденного попиту. Моделі дозволяють враховувати взаємозалежність поточного стан ринку і поточних виробничих потужностей підприємств. Отримані моделі дають змогу цілеспрямованого вибору стратегічної поведінки дуополістів. Проведений аналіз стратегій конкурентних фірм виявив суттєвий вплив ринкових характеристик на результати економічної діяльності фірм.
Ключові слова: конкуренція, динамічна модель, дуопольний ринок
Рис.: 16. Табл.: 5. Формул: 14. Бібл.: 10.

Шерстенников Юрій Всеволодович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: hm001@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 277

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Шерстенников Ю. В. Моделювання дуопольного ринку товару повсякденного попиту // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 345–352.

Список використаних у статті джерел

Булавский В.А. Структура спроса и равновесие в модели олигополии // Экономика и математические методы. – 1997. - №3. – С. 112 – 124.
Булавский В.А. Модель олигополии с рынками производственных факторов // Экономика и математические методы. – 1997. - №3. – С. 78 – 86.
Горский А. А. Динамическая модель процесса производства, хранения и сбыта товара повседневного спроса / А. А. Горский, И. Г. Колпакова, Б. Я. Локшин // Известия РАН. Теория и системы управления. – 1998, № 1. – С. 144-148.
Железняк О.О. Математичне моделювання динаміки продажу товарів на ринках недосконалої конкуренції / О.О. Железняк, О.С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 236 – 245.
Козик В.В. Застосування моделі Лоткі-Вольтера для опису дуопольно-дуопсонієвої конкуренції / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров, І.Б. Скворцов, О.Б. Тарасовська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 252 – 260.
Коляда Ю.В. Моделювання дуопольно-дуопсонієвої конкуренції з долученням режиму насичення // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 293 – 299.
Мазалов В.В. Дуополия Хотеллинга и задача о размещении на плоскости / В.В. Мазалов, А.В. Щипцова, Ю.С. Токарева // Экономика и математические методы. – 2010. - №4. – С. 91 – 100.
Московкин В.М. Расчет сценария конкурентных, кооперационных и смешанных стратегий для N-мерной конкурентно-кооперационных взаимодействий в социально-экономических системах / В.М. Московкин, А.В. Журавка, В.С. Михайлов // Економічна кібернетика. – 2004. - №5-6. – С.32 – 34.
Московкин В.М. Связь между конкурентными стратегиями Курно и Стакельберга и конкурентными моделями популяционной динамики, адаптированными к рыночной экономике / В.М. Московкин, А.В. Журавка // Економічна кібернетика. – 2003. - №5-6. – С.25 – 29.
Cоколюк Г.О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 163 – 169.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 658.8.03
Яценко Р. М., Баликов О. Г.
Імітаційна павутиноподібна модель ціноутворення з пропозицією, що запізнюється (c. 352 - 358)

Представлена імітаційна павутиноподібна модель ціноутворення із пропозицією, що запізнюється. Розглянуті випадки з відсутністю й наявністю випадкових факторів. Випадковість у моделі представлена концепцією «гри з природою» з використанням марковських ланцюгів. Вивчена діяльність роздрібної ланки в описаному середовищі.
Ключові слова: імітаційне моделювання, павутиноподібна модель ціноутворення, «ігри з природою», ланцюги Маркова, прибуток, пропозиція
Рис.: 8. Бібл.: 4.

Яценко Роман Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: yatsenko @ekhneu.org.ua
Баликов Олексій Георгійович – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: alexbalikov@gmail.com

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 864

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яценко Р. Н., Балыков А. Г. Имитационная паутинообразная модель ценообразования с запаздывающим предложением // Проблемы экономики. – 2013. – №3. – C. 352–358.

Список використаних у статті джерел

Селищев А. С. Микроэкономика. – СПб: Питер, 2002 – с. 448
Тарасевич Л. С. Микроэкономика. – Москва: Юрайт, 2006 – с. 374
Смагин Б. И. Игры с природой. Учебно-методическое пособие. – Мичуринск: Наукоград РФ, 2008 – с. 16
Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т. ІІ: Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения. М.: МЦНМО, 2009. — c. 295


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 005.336.1:658.8
Верещагіна Г. В., Струпинська Н. В.
Моделювання межі доцільності використання грошових коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств (c. 359 - 364)

Удосконалено методичний підхід до визначення межі, при перевищенні якої додаткове залучення грошових коштів не забезпечує ефективність маркетингової діяльності, який базується на використанні теоретичного підходу зміни граничної корисності та полягає у використанні кореляційно-регресійного аналізу залежності зміни показників ефективності діяльності підприємства від зміни кількості ресурсів (зокрема, грошових коштів), які спрямовуються на здійснення маркетингової діяльності та визначення перших похідних (у разі можливості – екстремумів) цих функцій. Практичне використання методичного підходу дозволить визначити максимальний обсяг інвестицій у маркетингову діяльність для реалізації програми забезпечення її ефективності.
Ключові слова: ефективність господарювання машинобудівних підприємств, визначення меж доцільності використання коштів, забезпечення ефективності маркетингової діяльності, зміна граничної корисності, кореляційно-регресійні моделі, валовий прибуток, обсяги реалізації прод
Табл.: 4. Формул: 4. Бібл.: 8.

Верещагіна Ганна Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Струпинська Наталія Василівна – аспірант, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 252

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Верещагіна Г. В., Струпинська Н. В. Моделювання межі доцільності використання грошових коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 359–364.

Список використаних у статті джерел

Долан Э. Дж. Микроэкономика / Э. Дж. Долан, Д. Е. Линдсей; пер. с англ. В. В. Лукашевич и др. – СПб: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1994. – 446с.
Економічна енциклопедія: у трьох томах / С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Т. 1. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
Клебанова Т. С. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / Т. С. Клебанова, О. В. Раєвнєва, С. В. Прокопович, С. О. Степуріна. – Х. : Інжек, 2010. – 350 с.
Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посіб. для вищих навч. закл. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняк, О. В. Раєвнєва. – Х. : Інжек, 2010. – 454 с.
Клебанова Т. С. Методы прогнозирования / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2000. – 372 с.
Макконнелл К. Р. Экономикс / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 944 с.
Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України [Електрон. ресурс]. ? Режим доступу: http://smida.gov.ua
Пиндайк Р. С. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рубенфельд. – М. : Дело, 2001. – 808 с.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру