УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 338.33
Богуславський Є. І.
Диверсифікація як основа глобалізаційних процесів (на прикладі великих компаній) (c. 8 - 13)

Метою статті є узагальнення світового досвіду проведення диверсифікації, обґрунтування її впливу на світові глобалізаційні процеси. У даній роботі було розглянуто низку досить успішних транснаціональних компаній, як американських (Daimler-Benz), західноєвропейських (Nokia), тихоокеансько-азійських (Takeda), так і українських (Метінвест), які у певний момент свого розвитку пішли шляхом диверсифікаційного розширення виробництва та збуту, вийшовши таким чином на глобальний ринок. Історії цих компаній несхожі, оскільки вони створювалися та формувалися у різні часи під впливом різних політичних та економічних ситуацій. Єдине спільне, що вони мають, – це успішне використання різноманітних диверсифікаційних методів, яке забезпечило їм захоплення міжнародної торгової арени. Таким чином, саме диверсифікація стала фундаментом для глобалізації міжнародних економічних відносин. Злиття компаній як наслідок глобалізаційної сфери впливу диверсифікаційних процесів не є чимось надзвичайним, але водночас і не є широко розповсюдженим, особливо, якщо мова йде про великі конгломерати, які вражають об’ємом та різноманіттям асортименту продукції, що випускається.
Ключові слова: диверсифікація, процес глобалізації, злиття компаній, поглинання компаній, розширення виробництва та збуту
Рис.: 2. Бібл.: 18.

Богуславський Євген Ісаакович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: bogevg@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 330

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Богуславський Є. І. Диверсифікація як основа глобалізаційних процесів (на прикладі великих компаній) // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 8–13.

Список використаних у статті джерел

Большой экономический словарь [Текст] : словарь / М. Ю. Агафонова, А. Н. Азрилиян, С. И. Дегтярев и др.; Под ред. А. Н. Азрилиян. – М. : Правовая культура. – 1994. – 525 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга. / Котлер Ф., Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг. 4-е европейское издание – М.: «Вильямс», 2007. –1200 с.
GM Media. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://media.gm.com/media/ru/ru/gm/news.html
«Новости экономики и бизнеса». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.b-news.narod.ru/business/biksz.htm
«Історія брендів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.logomaster.com.ua/
Історія фінського гіганта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.computerra.ru/vision/593686/
3dnews. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.3dnews.ru/news/nokia_okonchatelno_kupila_symbian
International Financial Reporting Standards [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
In medica. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in-medica.com/
Лук’янчук Є. «Такеда» в Украине. / Лук’янчук Є. // Газета «Аптека». – № (885) 14 от 08.04.2013
Takeda Annual Reports 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.takeda.com/investor-information/annual/
Honda. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda
Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник для вузов / О.С. Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 2002. – 296 с.
Корпорація «Метінвест». Annual report 2010, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.metinvestholding.com/upload/metinvest/content/64/Consolidated_%20FS_2007_Metinvest.pdf
Промислова група «Метінвест», офіційний сайт. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.metinvestholding.com/ru
Metinvest. Abbreviated IFRS Consolidated Financial Statements. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.metinvestholding.com/upload/metinvest/content/64/Consolidated_%20FS_2007_Metinvest.pdf
Кийосаки Р., Трамп Д. Почему мы хотим, чтобы вы были богаты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mediaarhiv.net/8985-robert-kijosaki-pochemu-my-xotim-chtoby-vy-byli-bogaty-audiokniga.html
Кузьмина Г. А. Наша жизнь в условиях глобализации. Managing Human Resources. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mhr.ru/


Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини
УДК 336.144
Коляда Т. А.
Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу (c. 14 - 20)

Мета статті полягає у дослідженні особливостей організації довгострокового бюджетного планування та прогнозування у провідних країнах світу. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи досвід організації цього процесу на державному рівні на прикладі країн США, Франції, Німеччини та Японії, було виявлено спільні закономірності та розкрито кращу практику бюджетного стратегування для адаптації та застосування цих розробок у бюджетному процесі України. У результаті дослідження було доведено, що в умовах посилення несприятливих тенденцій у соціально-економічному розвитку більшості країн світу (екологічні проблеми, терористичні загрози, старіння населення, стихійні лиха тощо) відбувається зростання залежності бюджетного планування від політичних чинників та організації управління цим процесом. Обґрунтовано необхідність налагодження тісної координації на міжміністерському рівні, запровадження чіткого розподілу обов’язків між суб’єктами бюджетного процесу з метою виключення можливості політичного суб’єктивізму, забезпечення об’єктивної оцінки соціально-економічного стану в країні, розробки реалістичних макроекономічних та бюджетних прогнозів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності законодавчого закріплення та регламентації процедури розробки бюджетної стратегії як невід’ємної складової бюджетного процесу України, що дозволить усунути багатовекторність пріоритетів розвитку держави, збалансувати доходи і видатки бюджету, створити дієвий механізм концентрації ресурсів для вирішення середньострокових і довгострокових завдань.
Ключові слова: довгострокове бюджетне планування, організація стратегічного планування, бюджетний процес
Бібл.: 11.

Коляда Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра публічних фінансів, Державний податковий університет (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08205, Україна)
Email: t.a.koliada@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 404

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коляда Т. А. Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 14–20.

Список використаних у статті джерел

Світовий Банк // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.worldbank.org
U.S. Department of the treasury. Департамент казначейства США // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.treas.gov
Белостоцкий А. А. Зарубежный опыт долгосрочного бюджетного планирования и прогнозирования / А.А. Белостоцкий // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 43. – С. 227–230.
Office of Management and budget. Белый дом США. Служба управления и бюджета // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/sites/ default/files/omb/budget/fy2011/assets/message
Европейский Союз // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://europa.eu
Европейский центральный банк // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http: //www.ecb.int/home/html/index.en.html
Министерство финансов Германии // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.bundesfinanzministerium.de
Будина Н., Шехтер А. Отслеживание применения налогово-бюджетных правил / Нина Будина, Андреа Шехтер // Финансы и развитие. – Сентябрь. – 2012. – С. 57.
Кузык Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : Учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика».– 2008. – 575 с.
Министерство финансов Японии // [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.mof.go.jp/english/files.htm.
Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування / В. Копилов // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 33–39.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 349.6
Кизим М. О., Лелюк О. В., Черкаський І. Б.
Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні (c. 21 - 33)

Метою статті є розробка методичних положень з оцінки перспектив видобутку нетрадиційного природного газу в Україні. У межах проведеного дослідження проаналізовано запаси нетрадиційного природного газу в Україні та визначено, що існуючі оцінки суттєво різняться та потребують уточнення. Сформовано характеристику родовищ нетрадиційного природного газу в Україні. Проаналізовано перспективи видобутку нетрадиційного природного газу з ущільнених порід на Юзівському майданчику. Доведено, що Юзівський майданчик, при його освоєнні, міг би забезпечити потреби країни до 2030 р. у видобутку газу щільних піщаників (ГЩП), що визначені в проекті «Оновленої Енергетичної стратегії», який був винесений на обговорення у червні 2012 р. Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Проведено розрахунки кількості свердловин для виконання запланованого обсягу видобутку ГЩП на Юзівському майданчику в 2020-2030 рр. та необхідних при цьому капітальних вкладень. Визначено собівартість видобутку ГЩП на Юзівському майданчику. Розроблено графік капітальних вкладень у Юзівський майданчик та побудовано прогнозні сценарії освоєння Юзівського майданчику в 2020 – 2030 рр. На підставі проведених розрахунків доведено, що тільки оптимістичний сценарій (при якому ціна реалізації природного газу буде дорівнювати 255 дол. за 1 тис куб м) забезпечує прибуткове освоєння Юзівського майданчику.
Ключові слова: нетрадиційний природний газ, видобуток, капітальні вкладення, собівартість, сценарій
Рис.: 6. Табл.: 10. Бібл.: 12.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: m.kyzym@gmail.com
Лелюк Олексій Володимирович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Черкаський Ігор Борисович – доктор економічних наук, професор, Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая (пров. Херсонський, 3, Київ, 02660, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 244

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кизим М. О., Лелюк О. В., Черкаський І. Б. Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 21–33.

Список використаних у статті джерел

Азаров Н. Я. Ресурсы угольных газов Украины и перспективы их добычи на современном этапе / Н. Я. Азаров, А. В. Анциферов, А. А. Голубев, В. А. Канин, А. А. Майборода, Л. Н. Крижановская // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. – 2009. – № 5. – Ч. 1. – С. 352–372.
Алжир будет разрабатывать запасы сланцевого газа [Електронний ресурс] / Укррудпром. – Режим доступу : http://ukrrudprom.ua/news/Algir_budet_razrabativat_zapasi_slantsevogo_gaza.html
Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ : аналітична доповідь Центру Разумкова / Журнал «Національна безпека і оборона». – 2011. – № 9(127). – 72 с.
Беларусь в поисках сланцевого газа [Электронный ресурс] / InternationalCentreforTradeandSustainableDevelopment. – Режим доступа : http://ictsd.org/i/news/mosty-blog/126569/
Беларусь намерена всерьез заняться поиском сланцевого газа [Электронный ресурс] / AFN. – Режим доступа : http://afn.by/news/i/169494
Благодаря технологии добычи газа из сланцев в Польше можно добыть ок. 1,36 триллиона куб. м газа : [Электронный ресурс] / РБК-Украина. – Режим доступа : http://www.ukr-portal.com/index.php?nma=news&fla=stat&cat_id=0&nums=3875
Кауфман Л. Л. Добыча сланцевого газа (обзор зарубежного опыта) : монография / Л. Л. Кауфман, Н. И. Кульдыркаев, Б. А. Лысиков ; под общ. ред. Л. Л. Кауфман. – Донецк : Государственное издательство Донбасса, 2011. – 263 с.
Кабышев Ю. Современное состяние исследований газа центрально-бассейного типа в Днепровско-Донецкой впадине / Ю. Кабышев, С. Вакарчук, Т. Довжок, А. Зейкан, В. Гладун, П. Чепиль // Геолог України . – № 2. – 2011. – С. 120 – 124.
Екологічні ризики добування сланцевого газу [Електронний ресурс] / Сайт «Зелена Хвиля». – Режим доступу : http://ecoclubua.com/2011/02/environmental-risks-of-shale-gas-examined
Консорциум для поиска и добычи сланцевого газа сформирован в Польше: [Электронный ресурс] / Риа-Новости. – Режим доступа : http://ria.ru/economy/20120704/691563206.html
Лукін О. Газові ресурси України сучасний стан і перспективи освоєння / О. Лукін // Вісник НАН України. – 2011. – № 5. – С. 40 – 48.
Метан угольных пластов. Перспективы разработки нетрадиционных углеводородов на территории СНГ : [Электронный ресурс] / Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». – № 6. – 2012. – Режим доступа: http://journal.esco.co.ua/2012_6/art353.pdf


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 005:65.011
Отенко В. І., Громико Р. П.
Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (c. 34 - 39)

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи машинобудівних підприємств України з позиції їх інноваційного розвитку. Визначено, що основою стратегічного успіху підприємства є техніко-технологічні зміни, що приводять до організаційного та кадрового оновлення, висувають низку нових вимог до управлінських та маркетингових технологій. Було сформовано головні напрями техніко-технологічних змін підприємства, проведено їх порівняння за рівнем витрат на дослідження та розробки, а також узагальнено групи нематеріальних активів, за якими спостерігається примноження інноваційних здатностей підприємств. Виділено особливості інноваційного розвитку підприємств: інтеграційні процеси, державна підтримка, кадровий потенціал, а також наявна науково-дослідна база.
Ключові слова: інноваційний розвиток, техніко-технологічні зміни, стратегія, кадровий потенціал, партнерство, інтеграція
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Отенко Василь Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ovi@hneu.edu.ua
Громико Роман Петрович – аспірант, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ovi@hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 274

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Отенко В. І., Громико Р. П. Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 34–39.

Список використаних у статті джерел

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Дэвид А. Аакер. Пер. с англ. под редакцией Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 544с.
Бузько I. Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства. Монографія / I. Р. Бузько, О. В. Вартанова, Г. О. Голубенко. – Луганськ: Вид. СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.
Великий Ю. В. Сучасне машинобудування: криза та її причини / Ю. В. Великий // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. – 2010. – № 4. – С 6–11
Єдиний інформаційний масив даних/ Офіційний сайт Державної установи «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.stokmarket.gov.ua
Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. Научное издание / Колл. авторов.– Х.: Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с.
Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія / А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: научное издание / И. П. Отенко. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2006. – 256 с.
Томпсон А. А. Стратегический менеджмент, искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд / Пер. с англ. под ред. Л. Т. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.142:620.9
Охріменко О. О., Манаєнко І. М.
Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень (c. 40 - 47)

У статті встановлено діалектичний взаємозв’язок між економічним та інвестиційним механізмами підприємства, опосередкований фінансовим механізмом. Інвестиційний механізм підприємства розподілено на два компоненти: механізм інвестиційного забезпечення та управління інвестиціями, для яких визначено принципи, функції, інструменти реалізації. Запропоновано авторське визначення «механізм інвестиційного забезпечення інноваційного проекту». Визначено основні детермінанти інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики. Здійснено оцінювання ефективності механізму інвестиційного забезпечення інноваційних проектів підприємств електроенергетики для трьох джерел інвестиційних коштів: ІРО, випуск облігацій, кредитні кошти.
Ключові слова: детермінанти, електроенергетика, ефективність, інвестиційний механізм, механізм інвестиційного забезпечення
Рис.: 2. Табл.: 5. Формул: 2. Бібл.: 8.

Охріменко Оксана Онуфріївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: goth12@mail.ru
Манаєнко Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: verholyad@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 316

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Охріменко О. О., Манаєнко І. М. Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 40–47.

Список використаних у статті джерел

Дергачова В. В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины / Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2012. –№9. – С.15–23
Левицький Ю. А. Методики визначення рівня розвитку регіонального підприємства електроенергетики та рівня сприятливості зовнішнього середовища для реалізації стратегії його розвитку. / Ю. А. Левицький // Зб. наук. пр. Дон. ДУУ: Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України – Т. Х. – Вип. 122. – Серія Економіка. – Донецьк, 2009. – С. 340–351.
Ризик-менеджмент суб’єктів енергетичного ринку як складова механізму забезпечення енергетичної безпеки: монографія / Н. В. Караєва, І. І. Гусєва, А. О. Савицька. – К.: Софія-А, 2012. – 256 с.
Недін І. В., Шестеренко (Білько) О. В., Дергачева В. В. Науково-інноваційний потенціал – інвестиційний ресурс електроенергетики // Зб. наук. пр. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Серія Економіка підприємств і організація виробництва. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – 1999. – Т.7 – №36. – С. 54 –60.
Серебреніков Б., Ніколайчук Є. Оцінка варіантів залучення зовнішнього фінансування в енергетику України // Наука молода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 115 – 121.
Інноваційні пріоритети паливно-енергетичного комплексу України; під ред. А. К. Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2005. – 512 с.
Частоколенко И. П. Инновационные решения в производстве электроэнергии как способ улучшения финансово-экономических показателей энергопредприятий // Вісник Сумського державного університету: Серія Економіка. – 2003. – №6. – С. 79–88.
Охрименко О. О. Управление рисками предприятий электроэнергетики //Страховые интересы современного общества и их обеспечение: сборник материалов XIV Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. – Т. 2. – 364 с. : С. 91–97.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.34.01/341 : 331.102.312
Тютюнникова С. В., Савицька Н. Л.
Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні (c. 48 - 54)

У статті окреслено основні проблеми формування вітчизняного людського потенціалу на шляху до економіки знань. Використано загальнонаукові методи формальної та діалектичної логіки, сучасні прийоми системного аналізу, наукової абстракції та синтезу, систематизації та узагальнення. Основними перешкодами перетворення людського потенціалу на чинник господарського розвитку визначено деструкцію макроекономічних відтворювальних пропорцій; інституціональні та ціннісні мотиваційні підвалини господарської поведінки людини як суб’єкта економіки. Визначено, що проблема розбудови економіки знань в Україні лежить не лише у площині інституціональних перетворень, відсталості матеріально-технічної бази проведення наукових досліджень, плинності наукових кадрів за кордон, деформованого демографічного стану, але й у якості самої людини як творця знань. Доведено необхідність забезпечення в економіці та суспільстві таких основних детермінант, необхідних для нової економіки: формування людини як суб’єкта розвитку та середовища виробництва, поширення й нагромадження знань, з опорою на впровадження новітніх технологій матеріального виробництва та адекватні інститути господарського розвитку.
Ключові слова: людський потенціал, господарський розвиток, економіка знань, суб’єкт розвитку
Бібл.: 20.

Тютюнникова Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Савицька Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: natalisavitska2010@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 245

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Тютюнникова С. В., Савицька Н. Л. Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 48–54.

Список використаних у статті джерел

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.
Доклад о человеческом развитии, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011
KEI and KI Indexes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: info.worldbank.org
Програмні засади розбудови суспільства знань: світовий досвід для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/may/9.htm
Новые независимые государства: сравнительные итоги социально-экономического развития // Российский экономический журнал. – 2012. – №3. – С. 36–73.
Задоя А. О. «Нова індустріалізація» в стратегії випереджаючого переслідування / А. О. Задоя // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Вип. 27. – Ч. 1. – С. 21–29.
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3 т. – Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки / За ред. акад. НАНУ В. М. Гейця, акад. НАНУ В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАНУ Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 556 с.
Байнев В. Ф. Неоиндустриализация и нравственное измерение экономики – ключевые факторы глобальной конкурентоспособности союзного государства Беларуси и России / В. Ф. Байнев // Теоретическая экономика. – 2012. – №5. – С. 84–93.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2012. – 305 с.
Ещенко П. С. Куда движется глобальная экономика в ХХІ веке? : монография / П. С. Ещенко, А. Г. Арсеенко. – К. : Знання України, 2012. – 479 с.
Соколик М. П. Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз / М. П. Соколик // Економіка і прогнозування. – 2011. – №1. – С. 85–103.
Новости гуманитарных технологий [Электронный ресурс ]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news
Савицька Н. Л. Людина як суб’єкт сучасного господарського розвитку : монографія / Н. Л. Савицька. – Х.: Форт, 2012. – 352 с.
Капелюшников Р. И. Сколько стоит человеческий капитал России? : препринт WP3/2012/06 / Р. И. Капелюшников ; Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 76 с.
Петросян Д. С. Институциональные патологии национальной экономики / Д. С. Петросян // Аудит и финансовый анализ. 2007. – №2. – С. 372–391.
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : монографія [Е. М. Лібанова та ін.] / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. – 496 с.
Латов Ю. В. Действительно ли современной России не хватает социального капитала? (Компаративистский анализ обобщенного личного доверия) / Ю. В. Латов // Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2009. – Вып. 37-1. – С. 177–184.
Шульга Н. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных изменений в Украине: монография / Н. Шульга. – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2001. – 448 с.
Маилян Ф. Н. Роль социального капитала в процессе формирования и реализации человеческого капитала / Ф. Н. Маилян // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2012. – №1 (17). – С. 51–62.
Кричевська Т. Інститут довіри в економіці та суспільстві (огляд за матеріалами міжнародної наукової конференції) / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – №6. – С. 157–167.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 378.14
Ястремська О. М., Ромашова Я. В.
Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів (c. 55 - 61)

Метою статті є розробка методичного підходу до організації процесу навчання іноземних студентів з урахуванням існуючих проблем та пропозицій з їх вирішення на основі формування необхідних компетентностей в процесі навчання. Для з'ясування особливостей навчання іноземців, на основі соціологічних досліджень проаналізовано загальні труднощі, з якими стикаються іноземні студенти на різних етапах навчання в Україні: до вступу у ВНЗ, у процесі навчання, після отримання диплому. Виявлено, що такі проблеми в переважній більшості можуть бути вирішені на рівні ВНЗ. Обґрунтовано необхідність розробки методичного підходу до організації процесу навчання іноземних студентів з урахуванням існуючих проблем. В рамках методичного підходу запропоновано: об'єднану роботу викладачів української мови і фахових дисциплін, підвищення ролі усного спілкування в навчанні, залучення українських студентів до кураторства, використання адаптованих курсів, у тому числі за допомогою IT-технологій. Рекомендовано використання різних видів «практик» як комплексу форм, методів і технологій навчання з пріоритетом на освоєнні знань шляхом розгляду ситуацій проблемного характеру, пошуку свого рішення в режимі діалогу. Визначено, що підходи до організації та методи навчання можуть бути різними для українських та іноземних студентів, а вимоги до якості рівня сформованості компетентностей – єдині для всіх. Зауважено, що сукупність запропонованих рекомендацій щодо організації навчання іноземців дозволить підвищити якість освіти та створити позитивний імідж як ВНЗ, так і країні в цілому.
Ключові слова: іноземні студенти, якість освіти, компетентність, методичний підхід до організації процесу навчання
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Ястремська Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, логістики та інновацій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: Iastremska_om@hneu.net
Ромашова Яніна Володимирівна – аспірантка кафедри політичної економії, заступник керівника навчального відділу Харківського національного економічного університету

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 209

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ястремська О. М., Ромашова Я. В. Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 55–61.

Список використаних у статті джерел

Huang K. Campus Mental Health: The Foreigner at Your Desk / Ken Huang // Journal of the American College Health. – Feb. 1977. – Vol. 25, no. 3. – pp 216–219.
Бочева Г. Іноземні студенти в Україні: освіта чи експлуатація? ?Електронний ресурс?. / Галина Бочева, Олена Бондаренко, Інна Холондович. – Київ: Проект «Без Кордонів» Центру «Соціальна Дія», 2011. – Режим доступу : http://noborders.org.ua/wp-content/uploads/2012/03/Education_or_exploitation_ UKR_pdf.pdf
Дементьева С. В. Учебная миграция в Томский политехнический университет: механизмы и практики эффективной адаптации / С. В. Дементьева, Е. В. Гиниятова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). – 2012. – Т. 321.– № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. – С. 187–190.
Колчина В. В. Структурная характеристика инновационно-предпринимательской компетентности будущего менеджера – студента вуза ?Электронный ресурс? / В. Колчина // Научный поиск: вестник кафедры педагогики и психологии. – 2013. – № 1. – Режим доступа : http://vestnikkaf.esrae.ru/1-17
Про вивчення української (російської ) мови іноземними студентами та аспірантами : Наказ від 04.04.2006 р. №260 ?Електронний ресурс? / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу : http://document.ua/pro-vivchennja-ukrayinskoyi-rosiiskoyi-movi-inozemnimi-stude-doc119238.html
Про вищу освіту : Закон України від 05.12.2012 № 2984-14 [Електронний ресурс]: за станом на 05грудня 2012 / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні : монографія / В. С. Пономаренко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 327 с.
Фернхэм А. Психология длительного пребывания за рубежом: студенты (перевод с англ. И. Шолохова) / Адриан Фернхэм, Стефен Бочнер // Развитие личности – М., 2001. – № 2. – С. 136–167.
Чемерис О. А. Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції / О. А. Чемерис // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 25. – С. 219–221.
Шифріна Н. І. Вища освіта як основа формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства // Бізнес Інформ. – 2013. – №6. – C. 234–241.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 657.47:631.15:633.63
Бірюк О. Г., Король В. В.
Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків (c. 62 - 69)

У статті розглядаються основні методичні засади розробки системи бюджетів виробництва цукрових буряків. На основі аналізу, систематизації та узагальнення теоретичних напрацювань науковців і з урахуванням практики сільськогосподарських підприємств було доведено, що найбільш перспективним є процесно-орієнтований підхід до бюджетування. Розглянуто основні напрямки бюджетування як інструменту контролю. Визначено актуальні проблеми бюджетного процесу в інтеграційних агропромислових формуваннях. З метою підвищення ефективності функціонування бурякосіючих підприємств запропоновано форму бюджету виробництва цукрових буряків з урахуванням галузевої специфіки. Розглянуто особливості формування бюджетів матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших прямих витрат. Розроблена форма зведеного бюджету виробничих витрат та собівартості цукрових буряків враховує дані попередньо сформованих бюджетів і дає можливість розрахувати планові показники виробничої собівартості продукції. Обґрунтовано, що бюджетування як форма контролю для здійснення ефективного управління виробництвом цукрових буряків має враховувати сучасні концепції контролю – COSO-ERM. Перспективою подальших досліджень є врахування ризиків при розробці та контролі виконання бюджетів, що відповідно дасть можливість попередження чи мінімізації негативних явищ для стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: бюджетування, виробництво, цукровий буряк, контроль, управління
Табл.: 2. Бібл.: 12.

Бірюк Олена Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: biruk_kneu@mail.ru
Король Вікторія Володимирівна – асистент, кафедра обліку, аналізу та аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: vika3108@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 258

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бірюк О. Г., Король В. В. Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 62–69.

Список використаних у статті джерел

Білик М. Д. Бюджетування діяльності суб\'єктів господарювання: навч. посіб. / М. Д. Білик. – К. : КНЕУ, 2013. – 689 с.
Добровольский Е. Бюджетирование: шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Карабанов, П. Боровко, Е. Глухов, Е. Бреслав. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с.
Кузьмін О. Є. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади: Монографія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: Кондор, 2007. – 234 с.
Самочкин В. Н. Учет риска при принятии управленческих решений на этапе формирования бюджета / В. Н. Самочкин, О. А. Тимофеева, А. А. Калюкин, Р. А. Захаров // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mevriz.ru/articles/2000/3/865.html.
Терновых В. К. Формирование бюджетного планирования в интегрированных объединениях АПК / В. К. Терновых, А. А. Плякина // Вестник Воронежского государственного университета. – 2010. – № 3. – с. 58 – 62.
Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования/ В. Е. Хруцкий, В. В.Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 464 с.
Brimson James A., Antos John., Collins Jay Driving Value Using Activity-Based Budgeting – New York : John Wiley, 1999. – 288 р.
Enterprise Risk Management – Integrated Framework / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) [Electronic resource]. – NY, September 2004. – Mode of access : http://www.coso.org
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.issai.org/media(574,1033)/INTO-SAI_GOV_9100_E.pdf
Internal Control – Integrated Framework / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) [Electronic resource]. – NY, 1992. – Mode of access : http://www.coso.org
Jeremy Hope, Robin Fraser Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap Harvard Business Press, 2003 – 232 р.
Tsay B.-Yi. Designing an Internal Control Assessment Program Using COSO’s Guidance on Monitoring / Bor-Yi Tsay // The CPA Journal. – 2010. –May. – Р. 52–57.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.322
Ватаманюк-Зелінська У. З.
Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань (c. 70 - 75)

У статті проаналізовано показники економічного розвитку України в частині фондового ринку, зокрема показники обсягу залучених інвестицій в економіку країни через інструменти фондового ринку протягом 2008 – 2013 років. Мета статті полягає у визначенні способів гарантування повернення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку. Це забезпечить необхідну фінансову підтримку та розвиток інтеграційних структур бізнесу. У результаті дослідження було представлено окремі способи інтеграційної взаємодії із врахуванням участі держави у формуванні інтеграційних об’єднань шляхом їх матеріальної (нематеріальної) підтримки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є методи об’єднання фінансового та промислового капіталу, що передбачає створення інтеграційних структур, які забезпечують собі перевагу водночас у виробничій та фінансовій сферах, розширюючи діяльність у різних галузях національного господарства. Формування нових організаційно-виробничих систем, створення корпоративних мереж інтеграційними структурами та поширення цих процесів на фінансово-промислові групи, міжнародні об’єднання та ринки спонукає до пошуку нових принципів організації економіки.
Ключові слова: інтеграційні структури, глобалізація, залучені інвестиції, інструменти фондового ринку
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансового менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: watamanyuk@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 244

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ватаманюк-Зелінська У. З. Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 70–75.

Список використаних у статті джерел

Об\'єднання підприємств / Е. Лещишин // Юридическое бюро Лещишин Елены [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://leschishin.org/review/r004.php
Енциклопедія економіки / соціально-економічний ресурс [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economic.lviv.ua/sv-tova-ekonom-ka/formi,-metodi-y-ob-kti-virobnichogo-kooperuvannya.html
Кизим Н. А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем / Н. А. Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 108 с.
Алєксєєв І. В. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: автореф. дис. … д-ра економ. наук : 08.02.03 / Алєксєєв І. В. ; Інститут економічного прогнозування НАН України. – К., 2002. – 40 с.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
Відомості про фондовий ринок України [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/fund/info – Назва з екрану.
Український фондовий ринок – 2011: впевненість, стійкість та зростання [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://www.vidomosti.com.ua/ukr/news.html
Річний звіт НКЦПФР за 2012 рік: Інновації для розвитку ринку [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf
Регулятор фондового ринку каже, що інвестицій стало більше [Електронний ресурс] / Українська правда. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2013/08/5/388355/
Захват Кременчугского НПЗ: это вызов российским нефтяным компаниям [Електронний ресурс] / Газета «БИЗНЕС Online». – Режим доступу : http://www.business-gazeta.ru/article/388/16/
Долинчук С. Прогнозируя будущее «Укртатнефти», эксперты говорят о разных возможных вариантах развития событий [Електронний ресурс] / Экономические известия. – Режим доступу : http://markets.eizvestia.com/full/kolomojskij-mozhet-poteryat-kremenchugskij-npz
УАІБ: Концепція законопроекту «Про фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку ґрунтується на хибних підходах і не забезпечить захисту інвесторів [Електронний ресурс] / Українська Асоціація Інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/about_uaib/vectors/fond_gar/186556.html
Слободян О. Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку України як афера державного масштабу [Електронний ресурс] / LB.ua Избранное для всех – Режим доступу : http://blogs.lb.ua/oleksandr_slobodyan/234852_fond_garantuvannya_investitsiy.html


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.47
Жебка В. В., Капелюшна Т. В.
Аналіз діяльності та факторів розвитку послуги фіксованої телефонії в Україні (c. 76 - 82)

У статті проаналізовано український ринок фіксованої телефонії, що демонструє скорочення користувачів та зменшення доходів. Виявлено, що послуга ще не досягла свого насичення, про що свідчать дані щільності телефонного зв’язку, крім того простежується нерівномірність їх територіального надання. Відзначено вагомість сфери телекомунікацій та підприємств зв’язку для національної економіки, потребу їх стабільного функціонування в межах розвитку будь-якої країни та забезпечення населення загальнодоступними послугами відповідної якості, а також можливості їх отримання незалежно від місцевого розташування для підвищення якості життя населення в найближчі роки. Це, у свою чергу, обумовлює актуальність дослідження даної проблематики в умовах стагнуючого ринку фіксованої телефонії як в Україні, так і у світі. Проведено аналіз сучасного стану ринку та визначено основні фактори, що чинять вплив на послугу фіксованого зв’язку, встановлено тісноту зв’язків між факторами впливу та доходами від послуги, що дозволить у подальших дослідженнях розробити стабілізаційні заходи, націлені на сталий розвиток послуги фіксованої телефонії.
Ключові слова: фіксована телефонія, сталий розвиток, фактори розвитку
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Жебка Валентин Володимирович – кандидат економічних наук, професор, директор, Інститут гуманітарних технологій, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій / Державний університет телекомунікацій (вул. Соломенська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: novychenko@ukr.net
Капелюшна Тетяна Вікторівна – аспірант, кафедра економіки, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій / Державний університет телекомунікацій (вул. Соломенська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: 270707@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 357

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Жебка В. В., Капелюшна Т. В. Аналіз діяльності та факторів розвитку послуги фіксованої телефонії в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 76–82.

Список використаних у статті джерел

Дімітрова Н. С., Жаданова Ю. О., Спільна Н. П. Шляхи підвищення прибутковості філії ПАТ «Укртелеком» // Міжнар. наук.-практ. конф., 5–6 квітня 2012 р. [Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства]: тези доповідей – Одеса: ОНАЗ ім. О. С.Попова. – 2012. – 144 с.
Закон України «Про телекомунікації» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №12.
Ібрагімов Е. Е. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / Е. Е. Ібрагімов ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2008. – 21 с. – укp.
Князева Е. А. Современные проблемы развития телекоммуникационной сферы/ Е. А. Князева// Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії: [Зб. наукових праць]. – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2011. – С. 49–51.
Гелей Л. О. Економічна ефективність як наслідок функціонування господарських систем [Текст] / Л. О. Гелей // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – 2008. – Вип. 10. – С. 180–182.
Гребенніков В. О. Аналіз розвитку телекомунікацій незалежної України / В. О. Гребенніков // Зв’язок. – 2010. – № 2.
Капелюшна Т. В. Потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації інтересів сталого розвитку / Т. В. Капелюшна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2012. – № 1(5). – С.48–53.
Головень О. В. Економіко-математичний інструментарій оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства / О. В. Головень // Вісник СумДУ. Серія Економіка. –2011. – №1. – С.59–65.
Олійник Д. І. Методичні підходи щодо аналізу ринку телекомунікаційних послуг в Україні / Д.І. Олійник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 328–335.
Стан і розвиток зв’язку в Україні за 2007–2012 роки / Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
Річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrtelecom.ua/media/library/richniy_zvit_2011.pdf
Річна фінансова звітність ПАТ «Укртелеком» за 2007 – 2010 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smida.gov.ua/db/emitent/report/year/show/101376


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 334.012
Кізюн А. Г.
Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств (c. 83 - 89)

Аналіз економічного стану туристичних підприємств регіонального рівня, що розвиваються у фазі економічного спаду, дає змогу констатувати, що економічна стабільність має здійснюватися на основі використання антикризових моделей, однією з яких є модель співпраці в організації регіонального туристичного бізнесу. Механізм розвитку співпраці пропонується розглядати як динамічну систему станів взаємозв'язків підприємств туристичної галузі та здійснених бізнес-операцій у встановленому періоді, що характеризуються кількістю, досягаються за допомогою використання в туристській практиці методик оцінки та інструментів забезпечення позитивної динаміки параметрів надійності партнерів по турбізнесу і впливають на ефективність регіонального туристського виробництва. Дане питання обумовлює необхідність інноваційного осмислення традиційних економічних теорій і принципів, підсилює потребу в комплексній розробці методологічних питань по заданій проблематиці.
Ключові слова: турбізнес, модель співпраці, динамічна система, туроператор, ранжирування регіонів, емерджентність системи
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Кізюн Алла Григорівна – кандидат географічних наук, доцент, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Соборна, 87, Вінниця, 21050, Україна)
Email: akizyun@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 241

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кізюн А. Г. Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 83–89.

Список використаних у статті джерел

Гумеров Ш. А. Развитие и организация / Ш. А. Гумеров // Системные концепции развития: Сб. науч. тр. ВНИИ системних исследований. – М., 1985.– Вып. 4. – 174 с.
Диалектика познания сложных систем / под ред. В. С. Тюхтина. – М.: Мысль.– 1988.– С.7–15.
Теория системного менеджмента: [учебник] / Под общ. ред. П. В. Журавлева, Р. С. Седегова, В. Г Янчевского. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.
Сіменко І. В. Еволюція системного підходу як методологічна основа дослідження систем управління [Електронний ресурс] / І. В. Сіменко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2008. – № 6. – С. 53–62. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/intelekt/2008_6/53.pdf
Мыльник В. В. Исследование систем управления : [учеб. пособие для вузов] / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко. – [4-е изд.] – М. : Акад. проект : Трикста, 2006. – 351 с.
Мухин В. И. Исследование систем управления : [учебник] / В. И. Мухин. – М. : Экзамен, 2002. – 384 с.
Орищук Н. В. Системний підхід до визначення ефективності розвитку мережі роздрібної торгівлі. // Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування: економіка. – Випуск 2(26). – Ч. 2. – Рівне, 2004 .– С.107 – 112.
Балашова Р. І. Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств / Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –№ 2. – С. 110 – 117.
Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: монографія / Л.М. Шульгіна. – К.: КНТЕУ, 2005. – 597 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.338
Козак Л. В.
Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (c. 90 - 98)

Метою дослідження є оцінка взаємозв’язку між рівнем інтенсивності виробництва та результатами діяльності аграрних підприємств та визначення економічних ефектів від підвищення цін на сільськогосподарську продукцію та ресурсів для її виробництва. На основі регресійного аналізу автором визначено ступінь та характер впливу витрат в розрахунку на гектар посіву (одну голову тварин на відгодівлі) на урожайність сільськогосподарських культур та продуктивність тварин. Кількісно ступінь наближення кореляційного зв’язку до функціональної лінійної залежності було оцінено за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона (Pearson), а статистичну оцінку його значущості – за допомогою критерію Стьюдента (Student). На основі аналізу динаміки параметрів рівнянь регресії за різні роки здійснено оцінку економічного ефекту від зростання цін на ресурси, які були використані у процесі виробництва, та визначено ступінь впливу на результативну ознаку інших факторів, окрім досліджуваного. Доповнення дослідження факторним аналізом дозволило автору визначити сукупний економічний ефект від зростання цін на сільськогосподарську продукцію та виробничі ресурси для її виробництва за 2005 – 2012 рр. Результатом проведеного дослідження є зроблений автором висновок, що економічні умови функціонування вітчизняних аграрних підприємств та їх можливості впровадження інтенсивних технологій у виробництво щорічно погіршуються, оскільки уподовж досліджуваного періоду зростання цін на виробничі ресурси відбувалось випереджувальними темпами. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у поєднанні методів регресійного, факторного та динамічного аналізу, що дозволило автору комплексно та системно оцінити перебіг означених процесів. Практична цінність виявлених тенденцій динаміки параметрів рівнянь регресії полягає в тому, що вони надають можливість розробити низку пропозицій щодо підтримання конкурентних позицій вітчизняних аграріїв на внутрішньому та світових ринках.
Ключові слова: результати діяльності сільськогосподарських підприємств, інтенсивність виробництва, урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, факторний аналіз, регресійний аналіз.
Рис.: 1. Табл.: 6. Формул: 1. Бібл.: 11.

Козак Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економічний, Національний університет «Острозька академія» (вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна)
Email: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 260

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Козак Л. В. Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 90–98.

Список використаних у статті джерел

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз [Текст] : монографія / В. Г. Андрійчук. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ. – 2006. – 292 с.
Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг). Вип.5. / [Воскобійник Ю. П., Шпикуляк О. Г., Камінський І.В. та ін.] ; за ред. Ю. П. Воскобійника. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2012. – 438 с.
Дем\'яненко С. І., Нів\'євський О. В. Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ. – 2008. – 424 с.
Комплексні публікації: електронні публікації Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]/ Статистичний щорічник України за 2011 рік. / Стат. Збірник. – К.: Державна служба статистики України. – 2012. – 559с. – Режим доступу: http://ukrstat.org/menu/publikac
Формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції та їх моніторинг в передових країнах світу/ [Шпичак О. М., Боднар О. В., Воскобійник Ю. П. та ін.]; за ред. О. М.Шпичака. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2012. – 204 с.
Шпичак О. М., Мазоренко Д. І., Мазнєв Г. Є. та ін. Технології та нормативи витрат на вирощування кормових зернофуражних культур / За ред.. П. Т.Саблука та ін. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2009. – 756 с.
Ястремський О. І, Грищенко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання. – 2007. – 579 с.
McConnell, Campbell R., Stanley L. Brue, and Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems and Policies. 18th edition. New York, NY: McGraw-Hill Irwin, 2009.
Mankiw, Gregory N. Principles of Microeconomics. 6th edition. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2012.
Koester U. Grundz?ge der landwirtschaftlichen Marktlehre. – 4 Auflage. – M?nchen: Vahlen. – 2011. – 413 Р.
Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus. Microeconomics. 19th edition. New York, NY: McGraw-Hill Irwin, 2010.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.24
Колупаєва І. В.
Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування (c. 99 - 107)

У статті обґрунтовано теоретичні засади державної регуляторної політики. Визначено, що регуляторна політика розглядається науковцями з правової, державно-управлінської та економічної точок зору. Проведено аналіз наукової літератури, яка присвячена механізмам формування та реалізації державної регуляторної політики. Узагальнено результати щодо визначення терміну «регуляторна політика». У дослідженні акцентується, що використання податкових важелів має стати основним інструментом державного регулювання економіки, який спрямований на стимулювання легальної господарської діяльності суб’єктів господарювання та детінізації бізнесу. Проаналізовано принципи регуляторної політики, визначені у законодавстві, а також принципи, які доповнені науковцями. Автором обґрунтовано та доповнено принципи регуляторної політики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки: принципом наукової обґрунтованості та принципом компетентності.
Ключові слова: державна регуляторна політика, регуляторний акт, принципи регуляторної політики
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Колупаєва Ірина Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки (пр. Науки, 14, Харків, 61166, Україна)
Email: irina.kolupaieva@nure.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 397

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Колупаєва І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 99–107.

Список використаних у статті джерел

Порівняльна характеристика ВВП на душу населення в ЄС та Україні [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Infolight – інформаційно-аналітичний центр. – Режим доступу: http: infolight.org.ua
Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
Занфіров В. А. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіону: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. А. Занфіров ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2006. – 20 с.
Кулик С. М. Державна регуляторна політика сприяння розвитку малого підприємництва: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / С. М. Кулик; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: монографія / Юлдашев О. Х. – К. : МАУП. – 2005. – 336 с.
Малига В. А. Регуляторна політика як напрям вдосконалення правового регулювання господарських відносин / В. А. Малига // Наше право. – 2011. – № 1. – Ч.2. – С. 131–137.
Колупаева І. В. Соціальне партнерство чи поглиблення конкуренції – стратегічний вектор реалізації економічного потенціалу / І. В. Колупаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія.– Х. – 2006. –№ 754. – С. 54-58.
Мельник Т. М. Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Т. М. Мельник; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К., 2009. – 35 с.
Білозір Л. М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Л. М. Білозір ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
Осадча Н. В. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері / Н. В.Осадча, В. І.Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1(19). – С. 69–82.
Ясіновська І. Ф. Державна регуляторна політика в сфері підприємництва та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання / І. Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 5 (31). – С. 312–315.
Глущенко О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. О. Глущенко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2009. – 20 с.
Тенденції тіньової економіки в Україні у І кварталі 2012 року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http: www.me.gov.ua/
Колупаєва І. В. Пільгова ставка з податку на прибуток підприємств як стимул розвитку економіки / І. В. Колупаєва, Н. І. Приходько // Економіка розвитку. – 2011. – № 4 (60). – С. 98–101.
Швець Ю. Ю. Регуляторна політика держави в управлінні якістю та конкурентоспроможністю послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ю. Ю. Швець ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
Ляшенко В. І. Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В. І. Ляшенко ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2008. – 32 с.
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: zakon1.rada.gov.ua/
Балабенко О. В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. В. Балабенко ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2008. – 20 с.
Пивоварчук Л. В. Регіональна регуляторна політика та розвиток малого підприємництва / Л. В. Пивоварчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. – 2010. – № 3. – С. 83–92
Шулюк, Є. В. Регуляторна політика держави у забезпеченні системи управління енергозбереженням в Україні [Текст] : автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Є. В. Шулюк. – Сімферополь : МОН, молоді та спорту Укр. Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2012. – 20 с.
Інформація щодо виконання регуляторними органами вимог Закону щодо дотримання принципів державної регуляторної політики у 2012 році [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. – Режим доступу: http: www.dkrp.gov.ua/
Щодо шляхів вдосконалення реалізації регуляторної політики в Україні: Аналітична записка [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http: www.niss.gov.ua
Колесніченко В. В. Принципи права Європейського Союзу у світлі лісабонського договору / В. В. Колісниченко // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: «Фенікс». – 2009. – Вип. 36. – С. 181–187.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.341:664
Коткова Н. С.
Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку (c. 108 - 115)

В умовах глобалізації продовольчого ринку, розширення зон вільної торгівлі, уніфікації стандартів і технічних умов харчова промисловість України потребує техніко-технологічного переоснащення, що можливе лише на основі інвестиційно-інноваційного розвитку. Процес техніко-технологічного оновлення підприємств харчової промисловості має спрямовуватися на інтенсифікацію виробництва як засіб для підвищення ефективності виробництва і підвищення конкурентоспроможності. Нестача інвестицій призводить до стрімкого старіння техніко-технологічної бази підприємств харчової промисловості, що зумовлює невідповідність рівня вітчизняних підприємств, а отже і вітчизняної продукції, європейським вимогам.
Ключові слова: техніко-технологічне оновлення, харчова промисловість, глобальний індекс інновацій, інноваційна активність,інвестиційно-інноваційне забезпечення
Табл.: 5. Бібл.: 11.

Коткова Наталія Сергіївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут продовольчих ресурсів НААН України (вул. Євгена Сверстюка, 4a, Київ, 02660, Україна)
Email: nataly_393@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 237

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Коткова Н. С. Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 108–115.

Список використаних у статті джерел

Дейнеко Л. В. Інноваційний розвиток і стан матеріально-технічної бази в харчовій промисловості / Л. В. Дейнеко, Е. І. Шелудько // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ІV Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 24 березня 2011 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2011. – С. 42–44.
Державна служба статистики України. Публікації. Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua
Крисанов, Д. Ф. Конкурентоспроможність аграрного сектору України: складові якості та безпеки / Д. Ф.Крисанов // Вісн. Ін-ту економіки та прогнозування. – 2007. – № 1. – С. 86–88.
Міністерство аграрної політики та продовольства України. Доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.minagro.gov.ua/
Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2012 р. : тези доп. / Нац. ун-т харч. технологій; [редкол.: Т. Л. Мостенська, А. О. Заїнчковський, О. І. Драган та ін.]. – Київ : НУХТ, 2013. – 223 с.
Саблук, П. Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 3–10.
Сичевський, М. П. Наукове обґрунтування стратегії розвитку агропродовольчого комплексу України [Текст] / М. П. Сичевський // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – С. 5–9
Украина в мире. Обзор международных индексов. 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.feg.org.ua/docs/ukraine_inthe_world_2013_rus_web.pdf
The Global Innovation Index 2012. The Local Dynamics of Innovation. Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2012.pdf
The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation. Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf
The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.nam.org/~/media/58F813B0D1E643DC91E564FE4C3B3C2F.ashx?utm_source=nam&utm_medium=alias&utm_campaign=innovationreport


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 369.041:614(477)
Мальований М. І.
Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні (c. 116 - 124)

У статті проаналізовано стан та особливості фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні у порівнянні з іншими країнами світу. Доведено існування залежності між загальними витратами на охорону здоров’я та тривалістю життя населення. За допомогою кривої виробничих можливостей визначено рівень дефіциту фінансових ресурсів у медичній сфері. Для розрахунків застосовувалася експоненціальна регресія по одиничній логарифмічній шкалі. Аналіз було проведено з використанням показників по 184 країнах світу (дані бралися за 2011 рік), які за допомогою аналітичного групування були поділені на 9 груп залежно від рівня ВВП на душу населення. У результаті розрахунків визначено, що для досягнення показників розвинутих країн, що характеризують ефективність діяльності системи охорони здоров’я, Україні слід додатково витрачати до 36,2 млрд дол. США щорічно. Виокремлено основні причини неефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я України, що дало змогу оцінити потенційну економію державних коштів від підвищення ефективності по групах аналізованих компонентів.
Ключові слова: фінансове забезпечення, охорона здоров’я, бюджет, державні фінанси, фінансові ресурси
Рис.: 2. Табл.: 5. Бібл.: 20.

Мальований Михайло Іванович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, Умань, Черкаська обл., 20305, Україна)
Email: mihaiiiil@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 327

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мальований М. І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 116–124.

Список використаних у статті джерел

Всесвітня організація охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/countries/ru/
Галкин Р. А. К вопросу о реформировании здравоохранения / Р. А. Гал-кин, И. А. Гехт // Проблемы социальной гигиены и истории медицины. – 1998. – № 1. – C. 28–31.
Гончарова С. Ю. Соціальна відповідальність та роль компенсаційного па-кета в її формуванні / С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Научные труды ДонНТУ. – Сер.: Экономическая. – 2006. – Вып. 103-2. – С. 111–118.
Гришин В. В. Медицинское страхование в Японии / В. В. Гришин, В. Ю. Семенов, Ю. Б. Бродская // Экономика здравоохранения – 1997. – № 1. – С. 14–22.
Длугопольський О. В. Охорона здоров’я в системі глобальних суспільних благ: міжнародні порівняння / О. В. Длугопольський // Економічна теорія. – 2011. – №3. – С. 83–97.
Комарова І. В. Бюджетне фінансування охорони здоров’я громадян Укра-їни як складової людського капіталу / І. В. Комарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 3(11). – С. 94–100.
Лівак П. Є. щодо проблем фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я органами місцевого самоврядування та шляхи їх оптимізації / П. Є. Лівак // Митна справа. – 2011. – №1(73). – Частина 2. – С. 116–121.
Мокрицька А. Б. Концептуалізація фінансів охорони здоров\'я / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції – 2011 – №4. – С. 51–54.
Національні рахунки охорони здоров’я (НРОЗ) України у 2011 році: Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua/
Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В. Б. Тропіна. – К. : НДФІ, 2008. – 368 с.
Устінов О. В. Бюджет! Багато в цьому слові для серця лікаря злилось… / О. Устінов // Український медичний часопис. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.umj.com.ua/article/8409/byudzhet-bagato-v-comu-slovi-dlya-sercya-likarya-zlilos
Чуприна А. І. Проблеми бюджетного інвестування охорони здоров’я в регіоні / Чуприна А. І., Яроцька О. Я. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІІ, № 2. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2011. – 360 с.
Шейман И. М. Российское здравоохранение: новые вызовы и новые задачи / И. М. Шейман, С. В. Шишкин // Докл. Государственного университета – Высшей школы экономики: к X Междунар. науч. конф. ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва, 7–9 апреля 2009 г.). М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – 66 с.
Chisholm D, Evans DB. Improving health system efficiency as a means of moving towards universal coverage. World health report 2010 background paper, no. 28 (http: //www.who.int/healthsystems/topics/financing /healthreport/whr _background/e). National Health Accounts [online database]. Geneva, World Health Organization (http://www.who.int/nha, accessed 7 July 2010).
Evans DB et al. (2000). The comparative efficiency of national health systems in producing health: an analysis of 191 countries. Geneva, World Health Organization (WHO/EIP Discussion Paper No. 29).
Marc Suhrcke, Lorenzo Rocco, Martin McKee Health: a vital investment for economic development in Eastern Europe and Central Asia. World Health Organization, 2007. – 280 p.
Preker SA, Langenbrunner J, Suzuki E (2002). The global expenditure gap: securing financial protection and access to health care for the poor. Washington, DC, International Bank for Reconstruction and Development and World Bank (Health, Nutrition and Population Discussion Paper, December 2002).
Public health in EU [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_ ealth/main_tables
The world health report: health systems financing: the path to universal coverage WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2010. – 106 p.
Vang J. The Change that has Reshaped Europe’s Health Care (WHO EURO). – Copenhagen, 1993.– P. 45–48.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 331.36
Мартиненко М. В., Петренко О. О.
Функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості (c. 125 - 133)

У статті обґрунтовано функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості на прикладі машинобудівних підприємств Харківського регіону. Вказано десять факторів, що впливають на систему професійного навчання працівників. Використання факторно-критеріальної моделі дозволяє визначити загальний рівень адаптації системи та адаптацію до впливу окремих факторів. Шляхом моделювання структурними рівняннями визначається ступінь адаптивності системи професійного навчання працівників. Використання методу ієрархій дозволяє встановити пріоритетність функцій управління системою професійного навчання працівників в залежності від ступеня адаптивності даної системи. Удосконалений методичний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості, на відміну від існуючих підходів, базується на визначенні та подальшому співставленні рівня адаптації та ступеня адаптивності системи, обґрунтуванні на основі такого співставлення матриць заходів з адаптивного управління даною системою, які враховують пріоритетність функцій управління для підприємства з відповідним ступенем адаптивності системи професійного навчання працівників.
Ключові слова: адаптація, адаптивна система, система професійного навчання працівників, функціональний підхід, рівень адаптації, ступінь адаптивності
Рис.: 8. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Мартиненко Марина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: mrnmartynenko@gmail.com
Петренко Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: petrenko10@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 273

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мартиненко М. В., Петренко О. О. Функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 125–133.

Список використаних у статті джерел

Алексеев С. Б. Адаптивное управление конкурентоспособностью предприятия. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – 165 с.
Кизим Н. А. Адаптивные модели в системах принятия решений / ред. Н. А. Кизима. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 364 с.
Раевнева Е. В. Адаптивное управление поведением предприятия: категориальный базис / Е. В. Раевнева, Е. Н. Кучерук // Бизнес Информ. – 2007. – №6. – С. 122–130.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – СПб : Питер, 2004. – 824 с.
Балабанова Л. В. Управління персоналом. Підручник / Л. С. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – 3-є видання, перероб. і доп. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 296 с.
Гриньова В. М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства. Наукове видання. / В. М. Гриньова, О. М. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 192 с.
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 301 с.
Крушельницька О. В. Управління персоналом / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2005. – 308 с.
Пономаренко В.С. Управління трудовим потенціалом. Наукове видання / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, Г. В. Назарова та ін. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 348 с.
Савченко В. А. Управління розвитком персоналу / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
Глаголев С. Н. Формирование экономического механизма гибкого развития промышленного предприятия [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : (08.00.05) : Экономические науки / Глаголев Сергей Николаевич ; [Урал. гос. техн. ун-т – УПИ]. – Екатеринбург, 2002. – 24 с.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.8
Рейкін В. С.
Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки (c. 134 - 139)

Мета статті полягає у дослідженні базових теоретико-методологічних передумов та принципів сучасного мейнстриму, а також можливостей їх застосування в контексті тіньової економіки. Аналізуючи та узагальнюючі економічні теорії Нобелівських лауреатів, розглянуто проблеми обмеженої раціональності, інформаційної асиметрії та опортуністичної поведінки економічних агентів. Обґрунтовано переваги інституційного напряму як найбільш наближеного до реальних умов ринкової діяльності суб’єктів тіньової економіки. Перспективами подальших досліджень є аналіз та модифікація теорії економічної злочинності з урахуванням специфіки тіньової компоненти національної економіки.
Ключові слова: неокласицизм, неоінституціоналізм, обмежена раціональність, опортунізм, ризик, тіньова економіка
Табл.: 1. Бібл.: 30.

Рейкін Віталій Самсонович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Луцький інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (вул. Карбишева, 2, Луцьк, Волинська обл., 43023, Україна)
Email: audit@transinfo.com.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 215

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рейкін В. С. Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 134–139.

Список використаних у статті джерел

Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм / Дж. Акерлоф // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 91–104.
Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию / У. Баумоль // Вопросы экономики. – 2001. – № 2. – С. 73-107.
Беккер Г. С. Экономический анализ и человеческое поведение / Г.С. Беккер // THESIS. – 1993. – Вып. 1. – С. 24–40.
Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют / М. Блауг; [пер. с англ. под ред. В. С. Автономова]. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики». – 2004. – 416 с.
Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг; [пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого]. – Спб.: Экономическая школа. – 2008. – 384 с.
Історія економічних учень: Хрестоматія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1198 с.
Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; [пер. с англ. Б. Пинскер]. – М.: Новое издательство. – 2007. – 224 с.
Лакатос И. Методология научных исследовательских программ / И. Лакатос // Вопросы философии. – 1995. – № 4. – С. 135–154.
Найт Ф. Понятия риска и неопределенности / Ф. Найт // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 12–28.
Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука. – 1970. – 707 с.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; [пер. с англ. А.Н. Нестеренко; науч. ред. Б.З. Мильнера]. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
Саймон Г. А. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. А. Саймон // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – С. 16–38.
Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г. А. Саймон // Вехи экономической мысли. Теория фирмы; [под ред. В. Гальперина]. – СПб.: Экономическая школа.– 2000. – Т. 2. – С. 54–72.
Самуэльсон П. Э. Принцип максимизации в экономическом анализе / П. Э. Самуэльсон // THESIS. – 1993. – Вып. 1. – С. 184–202.
Сото Э. де. Загадка капитала / Э. де Сото; [пер. с англ. Б. Пинскер]. – М.: Олимп-Бизнес. – 2004. – 272 с.
Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. де Сото; [пер. с англ. Б. Пинскер]. – М.: Catallaxy. – 1995. – 408 с.
Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. И. Уильямсон; [науч. ред. В. С. Катькало]. – СПб.: Лениздат. – 1996. – 702 с.
Уильямсон О. И. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа / О. И. Уильямсон // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – С. 39–49.
Фридмен М. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск / М. Фридмен, Л. Дж. Сэвидж // Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса; [под ред. В. Гальперина]. – СПб.: Экономическая школа. – 2000. – Т. 1. – С. 208–249.
Фридмен М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридмен // THESIS. – 1994. – Вып. 4. – С. 20–52.
Хайлбронер Р. Л. Экономическая теория как универсальная наука / Р. Л. Хайлбронер // THESIS. – 1993. – Вып. 1. – С. 41–55.
Хэндс У. Нормативная теория рационального выбора: прошлое, настоящее и будущее / У. Хэндс // Вопросы экономики. – 2012. – № 10. – С. 52–75.
Эрроу К. Развитие экономической теории с 1940 года: взгляд очевидца / К. Эрроу // Вопросы экономики. – 2010. – № 4. – С. 4–23.
Alchian A. Uncertainty, Evaluation and Economic Theory / A. Alchian // Journal of Political Economy. – Los Angeles, 1950. – Vol. 58. – № 3. – P. 211–221.
Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach / G.S. Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – Vol. 76. – № 2. – P. 169–217.
Bernoulli D. Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk / D. Bernoulli // Econometrica. – 1954. – Vol. 22. – № 1. – Р. 23–36.
Kahneman D. Prospect theory: an analysis of decision under risk / D. Kahneman, A. Tversky // Econometrica, 1979. – Vol. 47. – № 2. – P. 263–291.
Simon H. A. A Behavioral Model of Rational Choice / H.A. Simon // Quarterly Journal of Economics. – 1955. – Vol. 69. – № 1. – P. 99–118.
Smith V. Nobel Prize Lecture: Constructivist and Ecological Rationality in Economics / V. Smith / Stockholm University: December 8, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/smith-lecture.html
Stiglitz J. E. Information and Competitive Price Systems / S. J. Grossman, J.E. Stiglitz // The American Economic Review. – 1976. – Vol. 66. – № 2. – P. 246–253.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 005.642.1:378
Станкевич І. В.
Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять (c. 140 - 150)

Досліджено переклад та тлумачення термінів «рейтинг», «ранг», «ранжування» в різних, як радянських, так і сучасних, словникових джерелах. Узагальнено визначення даних термінів з боку науковців, з урахуванням їх трактування застосовно до освітньої сфери. Виявлено відмінність та неоднозначність у застосуванні термінології в наукових джерелах, присвячених дослідженню проблематики процесу ранжування об’єктів різних сфер, зокрема, вишів. Наведено розуміння понять «ранжування» та «таблиці ліг» Міжнародною експертною групою з ранжування (IREG). На основі узагальнення перекладів та тлумачень базових понять процесу ранжування різними словниковими та науковими джерелами удосконалено термінологічний апарат процесу ранжування вишів. Запропоновано та розкрито зміст ключових визначень процесу ранжування з урахуванням самого процесу, результату та форми представлення результату, а саме: «ранжування об’єктів освіти», «таблиця ліг», «рейтинг об’єктів освіти за популярністю» та «рейтинг об’єктів освіти за результатами діяльності».
Ключові слова: ранжування ВНЗ, рейтинг, ренкінг, таблиці ліг
Табл.: 2. Бібл.: 45.

Станкевич Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: arnika@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 309

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Станкевич І. В. Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 140–150.

Список використаних у статті джерел

Станкевич І. В. Рейтингові системи – незалежний погляд на діяльність вищих навчальних закладів: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми сучасної економіки». Ч.1, секція «Економіка освіти»], (м. Донецьк, 27 – 28 вересня 2013 р.) / І. В. Станкевич. – Східноукраїнський інститут економіки. – Донецьк: ГО «СІЕУ». – 2013. – Ч.1 – С. 80 – 84.
Андрианова Л. Н. Кредитный рейтинг: теоретические аспекты [Текст] / Л. Н. Андрианова // Банковские услуги. – 2000. – № 1. – C. 13–24.
Бабак М. П. Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди [Електронний ресурс] / М.П. Бабак // Інститут журналістики. – Режим доступу: http: journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1353
Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. – C. 145–151.
Буздалин А. В. Как построить рейтинг стратегической надежности банков [Текст] / А. В. Буздалин // Банковское дело. – 2000. – № 11. – C. 2–9.
Готовчиков И. Ф. Новые технологии взвешивания рейтингов [Текст] / И. Ф. Готовчиков // Банковские услуги. – 2005. – № 11. – C. 2–11.
Карчева Г. Рейтингові оцінки надійності банків та їх роль у підвищенні капіталізації банківської системи [Текст] / Г. Карчева, А. Камінський, О. Юрчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 2. – C. 22 – 28.
Козьменко О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Текст] : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 95 с.
Романчиков В. І. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. посіб / В. І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
Хотинская Г. И. Рейтинги и рэнкинги [Текст] / Г. И. Хотинская, Ю. С. Карпузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.bull-n-bear.ru/investments/school.php?investments=rat_2
Азгальдов Г. Г. Квалиметрия в высшей школе / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, В. В. Смирнов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.labrate.ru/qualimetry_in_high_school/062779.pdf?
Ашер А. Глобальные рейтинги и рейтинговые таблицы [Текст] / А. Ашер, М. Савино; пер. с англ. Б. Покатович // Вопросы образования. – 2007. – № 4. – С. 201 – 216.
Балацкий Е. В. Международные рейтинги университетов: практика составления и использования [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова // Новая экономическая ассоциация. – 2011. – № 9. – Режим доступа: http: journal.econorus.org/pdf/NEA-9.pdf
Балацкий Е. В. Глобальные рейтинги университетов: проблема манипулирования [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова // Новая экономическая ассоциация. – 2012. – № 1 (13). – С. 126 – 146. – Режим доступа: http: journal.econorus.org/pdf/NEA-13.pdf
Балацкий Е. В. Глобальные рейтинги университетов: практика составления и использования [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова // Капитал Страны. Федеральное интернет-издание (сетевой ресурс). – Режим доступа: http:www.kapital-rus.ru/articles/article/182904/
Дубинский А. Г. Первоочередные меры для повышения позиции вуза в международном рейтинге Webometrics [Текст] / А. Г. Дубинский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 6/2(60). – С. 52 – 56.
Заварыкина Л. В. Сравнительный анализ международных методологий ранжирования высших учебных заведений [Текст] / Заварыкина Л. В., Лопатина А. С., Перфильева О. В. // Вестник международных организаций. – 2012. – № 1. – С.70 – 121.
Ларионова М. В. Методология сравнительного анализа международных подходов к ранжированию высших учебных заведений [Электронный ресурс] / М. В. Ларионова // Вестник международных организаций. – 2012. – № 1. – С.34 – 69. – Режим доступа: http: ecsocman.hse.ru/data/2012/03/26/1269124896/3.pdf
Загірняк М. В. Ранжування у вищій освіти – національний досвід та перспективи розвитку / М. В. Загірняк, С. А. Сергієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/04/83.pdf.Ніколаєнко С. М. Рейтингові системи – складова національного моніторингу якості вищої освіти [Текст] / С. М. Ніколаєнко // Вища школа. – 2007. – № 4.– С. 3 – 14.
Удод О. А. Систему рейтингового оцінювання ВНЗ визнано об’єктивною і відкритою / О. А. Удод // Освітній портал ПедПРЕСА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: pedpresa.com.ua/blog/oleksandr-udod-systemu-rejtynhovoho-otsinyuvannya-vnz-vyznano-obektyvnoyu-i-vidkrytoyu.html
Шевченко С. О. Ранжування вищих навчальних закладів – впливовий чинник державно-громадського управління якістю вищої освіти / С. О. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-3/R_2/08ssoyvo.pdf
Тюрина Н. В. Социальные рейтинги по образованию: основные подходы к формированию и представлению: материалы вебинара «Общественная оценка результатов образования [Электронный ресурс]: проект РИА Новости «Социальный навигатор» (28 августа 2012 года) / Н. В. Тюрина // Российский тренинговій центр Института управления оразованием РАО. –Режим доступа: www.rtc-edu.ru/sites/default/files/files/trainings/vebinars/Tyurina.pptx
Кубрикова Е. Ю. Рейтинг [Электронный ресурс] / Е. Ю. Кубрикова // Энциклопедический Фонд. – Режим доступа: http://www.russika.ru/ef.php?s=4914/ - Загл. с экрана.
Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика [соста. Т. А. Сиротина]/ – Ростов-на-Дону: ООО «БАРО-ПРЕСС». – 2000 – 992 с.
Англо-украинский украинско-английский словарь [сост. Жлуктенко Ю. А., Биховец Н. Н., Шванц А. В.]. – 2-е изд. – К.: Рад.шк., 1987 р. – 432 с.
Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: formaslov.ru/
Англо-український, англо-російський, тлумачний український словник [Lingvo Online] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lingvo.ua
Cловарь русских синонимов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/распределять
Переводчик Google [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.translate.google.com
Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: economy.polbu.ru/rang.htm
Oxford Dictionaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.oxforddictionaries.com/definition/english/rating?q=rating
Бизнес-словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.vocable.ru/dictionary/440/word/reiting
Экономика и право: словарь-справочник [сост. Л. Кураков] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.vocable.ru/dictionary/80/word/reiting
Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшнз [сост. И. А. Радченко] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.vocable.ru/dictionary/1081/word/reiting
Финансово-кредитный энциклопедический словар [колл. авторов под общ. ред. А. Г. Грязновой]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.vocable.ru/dictionary/1049/word/reiting
Социология: Энциклопедия [сост. А. А. Грицанов и др.]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: voluntary.ru/dictionary/568/word/reiting
Российская социологическая энциклопедия [под общей ред. акад. РАН Г.В.Осипова]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: voluntary.ru/dictionary/619/word/metod-yekspertnyh-ocenok
Современный экономический словарь [сост. Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е.]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: slovari.yandex.ru/Ранжирование%20/значение/
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка [сост. Т. Ф.Ефремова]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: efremova.slovaronline.com/Р/РЁ/93959-REYTING
Вільна енциклопедія Вікіпедія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: uk.wikipedia.org/wiki/
Словарь Лопатникова: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: slovar-lopatnikov.ru/slovar/r/renking/
Кислюк К. В. Спеціальне документознавство: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: pidruchniki.ws/18471227/dokumentoznavstvo/spetsialne_dokumentoznavstvo_-_kislyuk_kv
Банківський нагляд [Текст]: навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 406 c.
Менеджмент, маркетинг и экономика образования [Электронный ресурс]: учеб. пособ.; под ред. А. П. Егоршина. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 624 с. – Режим доступа: http:www.vocable.ru/dictionary/930/word/reiting
Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions [Електронний ресурс] // IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. – Режим доступу: http: www.ireg-observatory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=60


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 338.2
Цапко-Піддубна О. І., Біленко Ю. І.
Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки (c. 151 - 157)

Мета статті полягає у дослідженні сучасних механізмів державного фінансового стимулювання енергоефективності економіки, серед них фіскальних та інвестиційних. У результаті дослідження світового досвіду використання фіскальних та інвестиційних механізмів було визначено їхню сутність, виокремлено переваги, недоліки, певні особливості та тенденції застосування. На основі аналізу затрат/вигід, виконання умови підтримки дії ринкового механізму, а також беручи до уваги світові тенденції та досвід у використанні фіскальних та інвестиційних механізмів, обґрунтовано необхідність використання та подано рекомендації щодо пріоритетності застосування певних механізмів в Україні. Зроблено висновок, що необхідною умовою результативної політики енергоефективності є взаємодія ринкового та державних механізмів. При цьому ринковий механізм є визначальним, а державні, серед них фіскальні та інвестиційні механізми, – допоміжними у стимулюванні енергоефективності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є детальніший аналіз фінансових механізмів, а саме їхніх кількісних значень (ставок оподаткування, відсоткових ставок кредитування енергоефективних проектів та ін.) з метою посилення впливу цих механізмів на процеси підвищення енергоефективності економіки.
Ключові слова: енергоефективність, фінансові (фіскальні та інвестиційні) механізми
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Цапко-Піддубна Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародного економічного аналізу та фінансів, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: olya_tsapko@yahoo.co.uk
Біленко Юрій Іванович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародного економічного аналізу та фінансів, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна)
Email: y_bilenko@lnu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 318

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Цапко-Піддубна О. І., Біленко Ю. І. Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 151–157.

Список використаних у статті джерел

World Energy Council. World Energy Perspective. Energy efficiency policies: what works and what does not/ World Energy Council. – 2013.– Р. 126.
World Energy Council. Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation/ World Energy Council. – 2008. – Р. 119.
Маслюківська О. П. Використання податку на двоокис вуглецю як інструмент енергозбереження в Україні / О. П. Маслюківська // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. праць / РВПС України НАН України. К.: РВПС України НАН України. – 2007. - С.174–180.
World Energy Council. Annex 2. Overview of Energy Efficiency Policy Measures Synthesis of the 2006 survey/ World Energy Council. – 2006. – P. 44.
Податковий кодекс України: Розділ VIII. Екологічний податок (243.4) [Електронний ресурс] / Податкоий кодекс України (Редакція від 13.11.2013.). – Режим доступу: http: zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2755-17
European Climate Foundation. Carbon taxation and fiscal consolidation: the potential of carbon pricing to reduce Europe’s fiscal deficits [ Electronic resource] / European Climate Foundation and Green Budget Europe.– 2012. – Р. 159. – Access mode: http: www.foes.de/pdf/2012-05_CETRiE_Carbon_Pricing_Report_web.pdf
Подолец Р. Проблемы и перспективы создания благоприятного климата для повышения энергоэффективности и энергосбережения в Украине [Електронний ресурс]/ Р. Подолец // Институт экономики и прогнозирования НАН Украини. – 2013.– С. 49.– Режим доступа: http://www.unece.org/fileadmin /DAM/energy/se/pdfs/ee21/EE21_Subregional_projects/UkrainePodolets-Rus02.pdf
Єрмілов С. Ф. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С. Ф. Єрмілов, В. М. Геєць, Ю. П Ященко, В. В. Григоровський, Лір та ін. – К., НАЕР. – 2009. – С. 93.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 330.342:68
Чечетова-Терашвілі Т. М., Малишко Ю. М.
Вплив дерегулювання економіки в сфері малого підприємництва на місце України у світових рейтингах (c. 158 - 164)

У статті проведено аналіз ефективності здійснюваної політики дерегулювання економіки у сфері малого бізнесу в контексті визначення впливу результатів дерегуляції на конкурентоспроможність України у світових рейтингах. Визначено основні критерії оцінки рівня розвитку малого бізнесу, які присутні у структурі економічних індексів. Розглянуто динаміку складових міжнародних економічних індексів, які характеризують норми регулювання підприємницької діяльності, оцінюють умови реєстрації, господарювання та ліквідації суб’єктів малого бізнесу. З огляду на актуальність інтеграційних процесів у світі, проведено порівняльний аналіз позицій України в міжнародних рейтингах з країнами Європейського Союзу та Митного Союзу. Обґрунтовані основні проблеми політики дерегулювання економіки у сфері малого підприємництва, які призвели до зниження конкурентоспроможності національної економіки України на світовому ринку.
Ключові слова: дерегулювання економіки, малий бізнес, рейтинг «Ведення бізнесу», індекс процвітання
Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: ivanosha@mail.ru
Малишко Юлія Михайлівна – кандидат економічних наук, викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malishkoyulia@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 532

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Чечетова-Терашвілі Т. М., Малишко Ю. М. Вплив дерегулювання економіки в сфері малого підприємництва на місце України у світових рейтингах // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 158–164.

Список використаних у статті джерел

Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: /www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
Doing Business 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014
Ease of Doing Business in Bulgaria [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria
Ease of Doing Business in Croatia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/croatia
Ease of Doing Business in Romania [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/romania
Ease of Doing Business in Russian Federation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia
Ease of Doing Business in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#starting-a-business
Legatum prosperity index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.prosperity.com/#!/explore-data?opts=2EeA7AaI4M5M3A6x1y3x6A2y1


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 005:334.758.4:005.44(045)
Янчук М. Б.
Трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації (c. 165 - 173)

Мета статті полягає у дослідженні на методологічному рівні синтезу двох головних концепцій розвитку глобальних економічних процесів – технологічної та неоінституціональної. Особливої актуальності ця проблема набуває у високотехнологічній сфері, де відбуваються процеси інтеграційної трансформації у вигляді створення потужних метакорпорацій, інтегрованих корпоративних структур, транснаціональних корпорацій, з метою зниження рівня трансакційних витрат. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові доробки багатьох вчених, був розглянутий трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації. У результаті дослідження було здійснено типологію трансакційних витрат для наукомістких і високотехнологічних компаній. Було встановлено залежність трансакційних витрат від вибору інституційної форми взаємодії підприємств та обґрунтовано умову мінімального значення загальних трансакційних витрат у процесі інтеграції і створення холдингових структур на базі високотехнологічних промислових підприємств. Вперше запропоновано створення вітчизняного змішаного авіабудівного холдингу на чолі з управляючою компанією в особі розробника літаків, що буде сприяти зниженню або усуненню такого виду трансакційних витрат, як витрати опортуністичної поведінки, які традиційно виникають між проектувальником і серійним виробником в силу наявності протиріч між стратегією здійснення ділової політики та виробничої діяльності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку на концептуальному рівні є поглиблене вивчення складної залежності трансакційних витрат на функціональні, фінансові та структурні перетворення, пов'язаних із зміною обсягу інтегрованої структури й організаційною взаємодією її учасників, від обраного механізму і виду інтеграції високотехнологічних компаній.
Ключові слова: трансакційні витрати, інтегративні трансформації, організаційна структура, високотехнологічний холдинг
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 17.

Янчук Марина Борисівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра організації авіаційних робіт і послуг, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03058, Україна)
Email: marina_y2006@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 342

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Янчук М. Б. Трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 165–173.

Список використаних у статті джерел

Архиереев С. И. Государственная трансакционная политика и общественный трансакционный сектор в условиях рыночной трансформации /С. И. Архиереев // Наукові праці Донецького нац. техн. ун-ту. Сер.: Еко-номічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – Вип.70. – С. 114–120.
Бельченко С. В. Трансакционные издержки и трансфертное ценообразование в вертикально-интегрированных структурах. // Современные аспекты экономики. – 2009.– №4 (141).
Биушкин А. В. Роль трансакционных издержек в процессе совершения сделок/ А. В. Биушкин // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2006. – № 1. – С. 189–193.
Голикова Ю. А. Метакорпорации: природа их образования и роль в современной мировой экономике / Ю. А. Голикова // Корпоративные финансы. – 2011.– №2(18).– С.33–42.
Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/ Патрик А. Гохан; [пер. с англ.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 741 с.
Иванов Ю. В. Слияние, поглощение и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса: монография/ Ю. В. Иванов. – М.: Альбина Паблишер, 2001. – 244 с.
Кизим Н. А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем: монография / Н. А. Кизим. – Х.: Бизнес Информ.– 2000. – 108 с.
Коуз Р. Природа фирмы: монографія / пер. с англ. / Р. Коуз; под ред. О. Уильямсона и С. Уинтера. – М.: Дело, 2001.
Коуз Р. Фирма, рынок и право Текст. / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 192 с.
Куприянова В. С. Организационное обеспечение развития гражданской авиационной промышленности Украины// Бизнес Информ.– 2011.–№1.– С.39–43.
Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку: монографія / А. А. Пилипенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК».– 2008.– 408 с.
Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, отношенческая контрактация: монография / О. И. Уильямсон. – СПб.: Лениздат, 1996. – 702 с.
Уильямсон О. И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка // Теория фирмы: сборник. – СПб, 1995.–С. 33–53.
Федулова Л. І. Інтеграційні процеси корпоративних структур: можливості для інноваційного розвитку економіки України / Л. І. Федулова// Економіка і прогнозування. – 2007. –№ 3. – С .9–31.
Федулова Л. І. Технологічна модернізація промисловості України: монографія / Л. І Федулова, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008.– 472 с.
Чухно А. Економічна теорія. Т. І.: монографія.– К.: Академія фінансового управління, 2010. – 510 с.
Яркаев И. А. Неоинституциональный подход к оценке эффективности процесса интеграции промышленных предприятий / Яркаев И. А.// Вестник Казанского государственного технологического университета.– Казань: Изд-во КГТУ.– 2007. – № 6.– С. 128–131.


Розділ: Економіка та управління національним господарством
УДК 336.563:339.166.5(477)
Ярмош В. В.
Аналіз джерел фінансування інтелектуальної власності (c. 174 - 182)

Мета статті полягає у визначенні стану та сучасних тенденцій використання інтелектуальної власності. У статті проаналізовано джерела фінансування інтелектуальної власності в Запорізькій та Дніпропетровській області, а також в Україні в цілому, крім того, проаналізовано питому вагу обсягу виконаних науково-технічних робіт у валовому внутрішньому продукті в країнах СНД. На основі аналітичних матеріалів Статкомітету СНД у статті визначено внутрішні витрати на дослідження й розробки протягом останніх років у більшості країн Співдружності. Виходячи з аналізу, було встановлено, що у сучасному світі проявляється тенденція, яка раніше виразно не спостерігалася. Суть її в тому, що серед двох секторів активів – матеріальних і нематеріальних – зростає значущість останніх. Україна має потужний інтелектуальний потенціал, тому сьогодні є необхідність у пошуку джерел фінансування та шляхів ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності.
Ключові слова: інтелектуальна власність, джерела фінансування, науково-технічні роботи
Рис.: 4. Табл.: 5. Бібл.: 8.

Ярмош Вікторія Віталіївна – кандидат економічних наук, викладач, кафедра управління персоналом та маркетингу, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: javiktorija@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 249

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ярмош В. В. Аналіз джерел фінансування інтелектуальної власності // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 174–182.

Список використаних у статті джерел

Любенок Н. О. Проблеми визнання інтелектуальної власності як елементу нематеріальних активів підприємства / Н. О. Любенок // Фінанси, облік і аудит. – 2009. – №14. – С. 263–269.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. / Відп. за вип. І. В. Калачова. – К. : ДП «Інформ.-вид. центр Держкомстату України», 2011. – 282 с.
Паладій М. В. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації – необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави / М. В. Паладій // Наука та інновації. – 2009. – №3.– Т. 5. – С. 51–54.
Право інтелектуальної власності : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. – 624 с.
Річний звіт – 2010 : офіційне видання Державного департаменту інтелектуальної власності / За ред. М. Паладія. – К. : Державний департамент інтелектуальної власності, 2011. – 67 с.
Статистика послуг / Методологічні положення зі статистики / Методологія та звітна документація [Електронний ресурс] // Держкомстат України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
Долінський А. А. Особливості інноваційного розвитку підприємств на прикладі впровадження новітніх біоенергетичних установок / А. А. Долінський, В. В. Ярмош, Ю.В. Куріс // Науково-виробничий журнал Міністерства палива та енергетики України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України Електротехніка та електрифікація. – Київ, 2013 –№7/13. – С. 27–32
Griliches Z. Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey / Z. Griliches // Journal of Economic Literature. – 1990. – Vol. XXYIII, december. – Р. 1661–1707.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 338.48:332.1
Виноградова О. В., Дарчук В. Г.
Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект (c. 183 - 191)

Доведено перспективність розвитку сільського зеленого туризму в Україні на основі його значення для соціально-економічного розвитку регіонів; на основі аналізу виявлено та класифіковано проблеми розвитку цього виду туризму в регіонах Україні; обґрунтовано процес взаємодії регіональних органів виконавчої влади щодо стратегічного розвитку сільського зеленого туризму з урахуванням міжнародного досвіду; розроблено механізм визначення стратегічних пріоритетів регіональними органами виконавчої влади щодо розвитку сільського зеленого туризму та обґрунтовано супроводжувальні заходи, що вміщує у собі реалізація цього механізму. Вважаємо, що процес упровадження розробленого механізму в практичну діяльність регіональних органів виконавчої влади сприятиме розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України. При цьому, супроводжувальними заходами щодо досягнення стратегічних пріоритетів, які мають у співпраці здійснювати регіональні органи виконавчої влади, сільські громади та суб’єкти господарської діяльності, що займаються сільським зеленим туризмом, повинні бути такі: облаштування туристичних маршрутів і стоянок для туристів, удосконалення роботи гідів та екскурсоводів, налагодження транспортного обслуговування туристів, формування мережі прокату туристичного спорядження, розвиток супроводжувальних послуг (зокрема, кулінарних), організація культурних програм, розвиток народних промислів.
Ключові слова: регіон, сільський зелений туризм, соціально-економічний розвиток, стратегія, туризм
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Виноградова Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і бізнес-моделювання, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій / Державний університет телекомунікацій (вул. Соломенська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: evvi@mail.ru
Дарчук Вероніка Геннадіївна – аспірант, кафедра туризму, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: veronika_viktory@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 280

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Виноградова О. В., Дарчук В. Г. Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 183–191.

Список використаних у статті джерел

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 2-е вид., перероб. та доп. / О. О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.
Камушков О. С. Управління розвитком туристичної сфери України / Олександр Сергійович Камушков: Дис. канд. екон. наук за спец. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – Запоріжжя; Класичний приватний університет, 2010. – 195 с.
Ткаченко Т. І. Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку / Тетяна Іванівна Ткаченко: Дис. докт. екон. наук за спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – К.; Київський національний торговельно-економічний університет, 2006. – 403 с.
Леонт’єва Ю. Ю. Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації / Юлія Юріївна Леонт’єва: Дис. канд екон. наук за спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Х.; Харківська національна академія міського господарства, 2010. – 195 с.
Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території / Оксана Володимирівна Музиченко-Козловська: Дис. канд. екон. наук за спец. 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. – Львів; Національний університет «Львівська політехніка», 2007. – 185 с.
Дехтяр Н. А. Державна підтримка розвитку туризму у цільових програмах / Дехтяр Надія Анатоліївна: Автореферат дис. канд. екон. наук за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Х.; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2011. – 22 с.
Щепанський Е. В. Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону / Едуард Валерійович Щепанський: дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. за спец. 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К.; НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 2003. – 156 с.
Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
Кузик С. П. Географія туризму: навч. посіб. / С. П. Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.
Рутинський М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К.: Знання, 2008. – 271 с.
Чеглей В. М. Сільський зелений туризм як вид рекреаційної діяльності / В. М. Чеглей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163; Ч. 1 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/cheglej.htm
Гаагская декларация по туризму. – Гаага: Нидерланды, 1989. Национальная государственность и европейские интеграционные процессы. В 2 т. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 293 с.
Офіційний сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/news.
Сельский зеленый туризм. Союз содействия развитию сельскому зеленому туризму [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/russian/category/statustuka.
Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm.
Айгистова О. В. Введение в бизнес туроперейтинга. Учебно-методическое пособие / О. В. Айгистова, Ю. В. Забаев, А. И. Сеселкин – М.: РМАТ, 1996. – 250 с.
Алєксєєва Ю. Вплив державної політики на розвиток туристичної галузі України / Ю. Алексєєва // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Зб. наук. пр. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – № 1. – С. 103–107.
Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. /Р. А. Браймер. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 382 с.
Закон України «Про сільський зелений туризм» (проект) [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_siltur.htm


Розділ: Регіональна економіка
УДК 336.02
Власюк В. Є., Бик Л. І.
Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів (c. 192 - 197)

У статті досліджено теоретико-методологічні засади щодо забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіону за допомогою фінансових механізмів. Зокрема з’ясовано сутність фінансового механізму, проведений теоретичний аналіз даного поняття та виділено основні його складові. Запропоноване нове бачення фінансового механізму забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіону. Визначено, що основним елементом фінансового механізму є саме фінансове забезпечення. Обґрунтовано значення фінансового забезпечення регіону задля реалізації соціально-економічних інтересів та сталого регіонального розвитку. Наведені вимоги, яким мають відповідати фінансові механізми, за допомогою яких здійснюється реалізація соціально-економічних інтересів регіону. Визначено основні завдання вдосконалення фінансового механізму забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України. З’ясовано, що реалізація соціально-економічних інтересів регіону за допомогою фінансових механізмів передбачає фінансову спроможність регіону.
Ключові слова: фінансовий механізм, регіон, соціально-економічні інтереси регіону, фінансове забезпечення, регіональний розвиток
Рис.: 1. Бібл.: 15.

Власюк Валерій Євгенович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: vvlas_dn@ukr.net
Бик Лілія Ігорівна – аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія (вул. Аржанова, 12, Дніпро, 49083, Україна)
Email: Lilchik.1990@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 308

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Власюк В. Є., Бик Л. І. Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 192–197.

Список використаних у статті джерел

Про Концепцію державної регіональної політики. Указ Президента України від 25.05.01 р. № 341/2001.
Артус М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки / М. Артус // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 54–59.
Базилевич В. Д. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В. Д. – К.: Атіка, 2004. – 224 с.
Власюк В. Є. Фінансові аспекти упровадження концепції сталого розвитку економіки / В. Є. Власюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2011. – №6. – С. 107–111
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 820 с.
Дерев\'янко О. Г. Фінансово–кредитний механізм в системі стратегічного управління /О. Г. Дерев’янко // Фінанси України. – 1998. – № 7. – с. 28–34.
Кизим М. О., Мощицька Т. О. Дослідження міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні / М. О. Кизим, Т. О. Мощицька // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 36–39
Коваль Я. В. Регіональна економіка : [навчальний посібник] / Я. В. Коваль, І. Я. Антоненко. – К.: Професіонал, 2005. – 272 с.
Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організацій економіки України (проблеми теорії і практики) : Монографія. – Львів. – 2002. – 396 с.
Механізм регіонального розвитку національної економіки: Методологічна розробка / Упор.: В. Ф. Столяров, С. В. Кукарцева. – К.: КНУТД, 2006. – 36 с.
Побурко Я. О. Інтегральні оцінювання результатів соціально-економічної діяльності регіону: методологічний підхід / Я. О. Побурко, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С. 66–73.
Регіональна політика та механізми її реалізації / За ред. М. І. Долішнього. – К.: Наукова думка, 2003. – 503 с.
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
Сторощук Б. Д. Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. экон. наук: 08.01. 01 / Б. Д. Сторощук. – Київ : Київський національний економічний університет. – 2004. – 184 с.
Фінансовий менеджмент : підручник / [кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін]. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.


Розділ: Регіональна економіка
УДК 336.142
Кузьминчук Н. В., Зима О. Г.
Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів (c. 198 - 205)

У статті проаналізовано існуючі (закріплені законодавством) види трансфертів, їх структури з урахуванням змін у Бюджетному кодексі України, зокрема аналіз видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Дано розподіл у регіональному розрізі розміру додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Проаналізовано субвенції, які спрямовані на забезпечення соціального захисту населення. Розглянуто виконання обсягів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності. У статті обґрунтовано, що політика надання соціальних трансфертів є недосконалою. На основі аналізу виділено основні недоліки міжбюджетних відносин, які виникають з причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів. Вирішення зазначених недоліків у подальшому буде сприяти вдосконаленню трансфертного механізму.
Ключові слова: міжбюджетні трансферти, дотації, субвенції, дотації вирівнювання, бюджет
Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 8.

Кузьминчук Наталія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: nkuzminchuk@ukr.net
Зима Ольга Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olyazima@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 266

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кузьминчук Н. В., Зима О. Г. Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 198–205.

Список використаних у статті джерел

Програма економічних реформ на 2010–1014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Комітет з економічних реформ при Президентові України. Версія для обговорення. 2 червня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf – Назва з титул. екрана
Щодо основних напрямків реформування трансфертної політики держави. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/presentation.html
Виконання бюджету та обслуговування боргу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.minfin.gov.ua.
Бюджетний кодекс України (у редакції від 19.05.2011 р. № 3396-VI зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-пошукова система «Ліга» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.liga.net.
Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів): Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 520 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – С. 115. – Ст. 1531
Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1149 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 97. – С. 14. – Ст. 3441
Виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів. Сайт Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23602
Дослідження Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.146.2
Глєбова А. О.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу (c. 206 - 211)

У статті досліджується сутність поняття «фандрейзинг», яке набуло поширення останнім часом в Україні, але активно використовується у світовій практиці і дозволяє вирішувати низку соціальних проблем як на рівні регіону, так і на рівні держави. Однак, через складну фінансово-економічну ситуацію у державі, відсутність досвіду створення і реалізації соціальних проектів, ринкових інституцій, законодавчого забезпечення, велику кількість шахрайств у цій сфері та пасивність держави виникає необхідність у постійному пошуку сучасних методів та інструментів управління, які дозволять створювати передумови для реалізації соціально важливих проектів. Досвід Великобританії цьому є прикладом, коли держава, приватний сектор та сфера культури об’єдналися і домоглися того, що обсяги фінансування із 1976 року до цього часу зросли у 233 рази. У США існує успішний досвід реалізації проектів у сфері медицини, який саме за допомогою фандрейзингу дозволяє вирішувати велику кількість проблем суспільства. Не зважаючи на результати соціологічних опитувань в Україні, які засвідчують падіння довіри до благодійності, ми все ж таки вважаємо, що на сучасному етапі без благодійності неможливо вирішити соціально важливі проблеми (фінансування проектів для людей з обмеженими можливостями, будинків престарілих, хворих на невиліковні хвороби тощо ). Впровадження досвіду фандрейзингу є важливим і для органів місцевого самоврядування, які відповідають за вирішення соціальних проблем у регіоні, і в умовах світової фінансової кризи змушені постійно шукати альтернативні джерела фінансування соціальних проектів. Лише формуючи партнерські відносини між приватним сектором, місцевими органами самоврядування і місцевим суспільством, можливо створити передумови для соціально-економічного розвитку регіону.
Ключові слова: фандрейзинг, благодійництво, спонсорство, допомога, грантова допомога, проект, місцеве самоврядування, регіон
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Глєбова Алла Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: al_la.com@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 214

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Глєбова А. О. Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 206–211.

Список використаних у статті джерел

Шлях до майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mecenatstvo.org/statti/167-shcho-zavazhaie-rozvyvatysia-blahodiinosti-v-ukraini. – Заголовок з титулу екрану.
Благодійність і охорона здоров\'я: що заважає співпраці? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aptekagal.com.ua. – Заголовок з титулу екрану.
Європейська благодійність: ми і вони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.deti.zp.ua/. – Заголовок з титулу екрану.
Названо переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://municipal.gov.ua/news/. – Заголовок з титулу екрану.
Поняття «фандрейзинг». Джерела фінансування громадських ініціатив [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lacenter.org.ua. – Заголовок з титулу екрану.
Снігульська В. Що таке соціальний фандрейзинг, або як продати громаді участь у добрих справах / В. Снігульська // Газета «Соціальний педагог». – 2009. – № 8.– С. 100–107.
Современный корпоративный фандрайзинг в искусстве (на примере Великобритании)[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: artandyou.ru. –Заголовок з титулу екрану.
Сташків Б. Соціальне обслуговування у системі соціального забезпечення: правові питання / Б. Сташків // Право України. – 2005. – № 1. – С. 76–79.
Чернявська О. О. Фандрайзинг : [навч.посіб.] / Чернявська О. О., Соколовська А. М. – К.: ЦУЛ, 2013. – 186 с.
Шнирков О. І. Фандрайзинг: основні особливості та форми: [метод. посібник] / О. І. Шнирков, І. О. Мінгазутдінов. – 1-ше вид. – К.: Ін-т міжнар. відн. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 50 с.
Що заважає розвиватися благодійності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uadovira.com/node/557


Розділ: Регіональна економіка
УДК 330.322:338.484.2
Данько Н. І., Довгаль Г. В.
Створення туристичного кластера як шлях підвищення інвестиційної привабливості регіону (c. 212 - 218)

Ціль статті – проаналізувати особливості формування кластерних об’єднань в туристичній галузі як основу підвищення інвестиційної привабливості регіону. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто особливості створення кластерних об’єднань у туристичній галузі, їх відмінності від інших об’єднань (мереж) підприємств та вплив на інвестиційну привабливість регіону. У результаті дослідження було уточнено поняття туристичного кластера та досліджено найбільш успішний досвід створення туристичних кластерів на перетині різних галузей: Каліфорнійського винного кластера, кластера Тропічного північного Квінсленду та Південно-Африканського туристичного кластера. Також зроблено висновок, що для Харківського регіону корисним є досвід створення туристичних кластерів у колишніх промислових регіонах: Долині Руру, Глазго та ін. – у відповідності до концепції «Креативної економіки: розширення шляхів місцевого розвитку», що запропонована ЮНЕСКО. Авторами запропоновано процедуру створення туристичного кластера та управління його розвитком за методикою, що враховує різні етапи еволюційного розвитку кластерів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є адаптація методики створення та управління кластером ICM333 до особливостей туристичної галузі та українського законодавства.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, туристичний кластер, креативна економіка
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Данько Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: n.danko@karazin.ua
Довгаль Георгій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: g.dovgal@karazin.ua

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 297

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Danko N. I., Dovhal G. V. Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment attractiveness of a region // The Problems of Economy. – 2013. – №4. – C. 212–218.

Список використаних у статті джерел

Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности / Учебник. / А. Н. Асаул. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. – 336с.
Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіст. – 2010. – № 2. – С. 14 – 23.
Проскура Д. В. Теоретические аспекты формирования региональной кластерной политики [Электронный ресурс] // Д. В. Проскура, Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – Режим доступа: http: www.m-economy.ru/art.php3?artid=24929
Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 31 – 35.
Шимакова В. Є. Роль кластеризації в розвитку туристичного бізнесу в регіонах / В. Є. Шимакова // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 137. – С. 62–66.
Gumilar V. Methodology for R&D driven cluster development in construction sector / Vladimir Gumilar. – ASM (Poland), 2010. – 121 р.
Nordin Sara Tourism Clustering & Innovation – Paths of Economic grows and development // ETOUR (European Tourism Research Institute Mid-Sweden University) SE-831 25 Ostersund, Sweden. – 90 p.
Porter, M. E. Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business review, Vol. 76, Issue 6, Nov/Dec 1998.
Porter, M. E. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly 14 (1), 2000,
Porter M. E. and Bond, G. C. “The California Wine Cluster, Boston: Harvard Business School Publishing, 1999, revised October 2002.
Всесвітня організація подорожей та туризму [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: www.wttc.org
Державна служба статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
United Nations Creative Economy report 2013 Special Edition [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-economy-report-2013-special-edition/


Розділ: Регіональна економіка
УДК 332.1
Крячко Є. М., Розгон І. В.
Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу (c. 219 - 228)

У статті розглянуто застосування системного підходу до діагностики конкурентоспроможності регіонів. Обґрунтовано доцільність здійснення такої діагностики на основі когнітивного аналізу та моделювання розвитку слабкоструктурованих ситуацій. В результаті проведення структурно-цільової діагностики слабкоструктурованої ситуації визначено ефективність інтегрального впливу факторів конкурентоспроможності, що дало можливість виявити реальні та потенційні проблеми цілеспрямованого розвитку та визначити пріоритетність нівелювання виявлених проблем підвищення конкурентоспроможності регіонів України.
Ключові слова: діагностика, системний підхід, слабкоструктурована ситуація (система), когнітивний аналіз, фактор, конкурентоспроможність, структурно-цільова діагностика
Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 18.

Крячко Євген Миколайович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: krevmyk@gmail.com
Розгон Ірина Володимирівна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 342

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Крячко Є. М., Розгон І. В. Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 219–228.

Список використаних у статті джерел

Авдеева З. К. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко // УБС. – 2007. – Вып. 16. – С. 26–39.
Авдеева З. К. Формирование стратегии развития социально-экономических объектов на основе когнитивных карт / З. К. Авдеева, С. В. Коврига. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 184 с.
Авдеева З. К. Диагностирование проблемных ситуаций в развитии сложных систем на основе когнитивных карт / З. К. Авдеева, С. В. Коврига // УБС. – 2013. – Вып. 42. – С. 5–28.
Горелова Г. В. Когнитивный анализ, синтез, прогнозирование развития больших систем в интеллектуальных РИУС / Г. В. Горелова, Э. В. Мельник, Я. С. Коровин // Искусств. интеллект. – 2010. – №3. – С. 61–72.
Евстегнеев Д. В. Использование когнитивных моделей при построении комплексной оценки состояния территории [Электронный ресурс] / Д. В. Евстегнеев, Т. Н. Ледащева // Электронный журнал «Исследовано в России», 2003. – Режим доступа : http://zhumal.ape.relarn.ru/articles/2003/135.pdf
Корноушенко Е. К. Управление ситуацией с использованием структурных свойств ее когнитивной карты / Е. К. Корноушенко, В. И. Максимов // Труды Ин-та пробл. упр. им. В. А. Трапезникова РАН. – 2000. – Т. XI. – С. 85–90.
Кузнецов О. П Анализ влияний при управлении слабоструктурирован-ными ситуациями на основе когнитивных карт / О. П. Кузнецов, А. А. Кулинич, А. В. Марковский // Человеческий фактор в управлении / Под ред. Н. А. Абрамовой, К. С. Гинсберга, Д. А. Новикова. – М. : КомКнига, 2006. – С. 313–344.
Максимов В. И. Когнитивный подход к развитию ситуаций в информационных технологиях [Электронный ресурс] / В. И. Максимов, С. В. Коврига // Независимое экспертное обозрение. – 2012. – Вып. 4 (Январь 2012 г.). – 85 с. – Режим доступа : http://www.sovschola.rU/sites/default/files/ userfiles/NEO/Vol.4.rar.
Максимов В. И. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко // Труды Ин-та пробл. упр. им. В. А. Трапезникова РАН. – М., 1999. – Т. ІІ. – С. 95–109.
Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко, С. В. Качаев // Институт проблем управления РАН. – Режим доступа : http://www.iis.ru/events/l 9981130/maximov.ru.html
Максимов В. И. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций / В. И. Максимов // Проблемы управления : научно-техн. журн. – 2005. – №3. – С. 30–38.
Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили. – М.: СИНТЕГ, 2000. – 520 с.
Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экономическим задачам / Роберте Ф. С. ; пер. с англ. А. М. Раппопорта, С. И. Травкина ; под ред. А. И. Теймана. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 496 с.
Розгон І. В. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України / В. М. Узунов, Є. М. Крячко, І. В. Розгон // Ліберманівські читання – 2012: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / [під заг. ред. Пономаренка В. С., Кизима М. О.] – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 280 с.
Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке / Силов В. Б. – М. : ИПРО-РЭС, 1995. – 228 с.
Тищенко А. Н. Особенности представления и оценки концептов в задачах когнитивного моделирования / А. Н. Тищенко, В. Е. Хаустова // Экономическая кибернетика. – 2009. – №1-2. – С. 54–57.
Цибульский В. Р. Когнитология. Основные понятия когнитивного управления [Электронный ресурс] / В. Р. Цибульский, В. В. Фомин. – Режим доступа : http ://www. ipdn. ru/rics/doc 1 /ОС/1 -tsi-f . htm.
Шамаева Л. Г. Когнитивная технология анализа и моделирования стратегического развития предприятия / Л. Г. Шамаева // Наукові праці ДонНТУ. Серія : Економіка. – 2005. – Вип. 91. – С. 134–41.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 330.13
Бєлкіна І. А., Кочура Є. В.
Дослідження залежності доходу і прибутку гірничозбагачувального підприємства від організації рудоподачі (c. 229 - 236)

Метою даної статті є виявлення характеру впливу динамічних параметрів і параметрів якості рудопотоку на дохід і прибуток підприємства від реалізації концентрату. Існування впливу динамічних параметрів подачі руди на основні економічні результати діяльності встановлюється методами економіко-математичного моделювання, а визначення характеру цього впливу – методом графічного аналізу. Представлено економіко-математичні моделі впливу динамічних параметрів подачі руди на обсяг виробництва концентрату із урахуванням статистичної динаміки випадкового процесу рудоподачі. Вперше виявлено зв’язок між показниками доходу та прибутку підприємства і динамічними параметрами поставок руди, що на відміну від урахування тільки обсягів переробки руди дозволяє за рахунок управління факторами формування динаміки роботи гірничотранспортного комплексу покращити відповідні економічні показники діяльності гірничозбагачувального підприємства. Показано, що економічні результати діяльності нелінійно залежать від тривалості і періоду подачі руди. Вказані залежності отримані для умови наявності кореляції якості руди послідовних поставок. Запропоновані моделі і виявлена залежність дозволяють у подальшому організувати роботу гірничотранспортного комплексу з позиції забезпечення економічної ефективності функціонування всього гірничозбагачувального комбінату. Встановлені залежності повинні бути враховані при організації роботи гірничотранспортного комплексу або при реалізації організаційних і технологічних рішень, що впливають на періодичність і тривалість поставок руди із перевантажувального складу на переробку.
Ключові слова: прибуток, ціна, динамічні параметри подачі руди, алгоритмічна модель, економіко-математичне моделювання
Рис.: 5. Формул: 9. Бібл.: 10.

Бєлкіна Ірина Анатоліївна – асистент, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, Національний гірничий університет (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49027, Україна)
Email: irinabelkina88@gmail.com
Кочура Євген Віталійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, Національний гірничий університет (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49027, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 290

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Бєлкіна І. А., Кочура Є. В. Дослідження залежності доходу і прибутку гірничозбагачувального підприємства від організації рудоподачі // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 229–236.

Список використаних у статті джерел

Everett J. E. Iron ore handling procedures enhance export quality / J. E. Everett // Interfaces. – 1996. – vol. 26, N 6. – P. 82–94.
Everett J. Simulation to reduce variability in iron ore stockpiles / J. Everett // Mathematics and Computers in Simulation. – 1997. – N. 43. – P. 563–568.
Everett J. E. Iron ore production scheduling to improve product quality / J. E. Everett // European Journal of Operational Research. – 2001. – N 129. – P. 355–361.
Everett J. E. Simulation Modeling of an Iron Ore Operation to Enable Informed Planning / J. E. Everett // Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management. – 2010. – N 5. – P. 101–114.
Моделирование системы поставок руды от карьера до порта: комбинированный оптимизационно-моделирующий поход / П. Бодон, К. Фрике, Т. Сандеман [и др.] // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2011.– №2. – С.68–77.
Гроневельд Б. Гибкое проектирование карьера с учетом неопределенностей / Б. Гроневельд, Э. Топал // Физико-технические проблемы разработки полезныхископаемых. – 2011.–№2.– С. 78–93.
Кочура Є. В. Залежність собівартості залізорудного концентрату від динамічних параметрів рудопотоку на виході кар’єру / Є. В. Кочура, І. А. Бєлкіна // Науковий вісник Національного гірничого університету. Тематичний випуск економіко-правові умови діяльності підприємств. – 2011. – С. 16–21.
Белкина И. А. Оценка влияния динамических параметров процесса подачи руды на доход и прибыль предприятия от реализации концентрата / И. А. Белкина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.– 2013. – № 4(51). – С. 130–134.
Раєвнєва О. В. Модель прогнозування градієнта розвитку машинобудівного підприємства ПуАТ «Харвест»/ О. В. Раєвнєва, А. С. Середа // Вісник Донецького університету [сер. В] : економіка і право [спецвипуск]. – 2011. – Т.2. – С. 226–230.
Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 1 / Левин Б. Р. – М. : Советское радио, 1969. – 752 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005.572
Верба В. А.
Формування системи показників результативності консалтингової діяльності (c. 237 - 245)

У статті представлено авторське бачення методологічних принципів оцінювання управлінського консультування в знаннєвій економіці. Мета статті полягає в обґрунтуванні авторської позиції щодо принципів і методичних положень оцінювання консалтингової діяльності та розробки системи показників діяльності консалтингових компаній з урахуванням фокусу їх стратегічного позиціонування. У результаті дослідження обґрунтовано доцільність оцінювання результативності управлінського консультування за критерієм виявлення доданої цінності всіх стейкхолдерів консалтингового процесу, запропонована декомпозиція доданої цінності та результати консультування на різних рівнях клієнтської організації та консалтингової компанії. Розроблена система показників оцінювання діяльності консалтингових компанії в залежності від фокуса їх стратегічного позиціонування (знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтованого консультування), згрупованими за фінансовими і ринковими аспектами, напрямами внутрішньої організації, розвитку підприємства і персоналу. Перспективами подальших досліджень підвищення ефективності і результативності консалтингової діяльності є розробка методичних рекомендацій щодо формування системи управлінського обліку, що здатна інформаційно забезпечити процес розрахунків показників ефективності консалтингового процесу, а також підвищити достовірність оцінювання, дієвість контролю і мотивації результативності діяльності консультантів з управління.
Ключові слова: управлінське консультування, консалтинговий процес, результативність консалтингової діяльності
Табл.: 2. Бібл.: 15.

Верба Вероніка Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: v_verba@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 281

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Верба В. А. Формування системи показників результативності консалтингової діяльності // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 237–245.

Список використаних у статті джерел

Липпит Г. Консалтинговый процесс в действии / Г. Липпит, Р. Липпит ; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
Appelbaum S. H. Mentoring revisited: an organisational behaviour construct / S.H. Appelbaum, S. Ritchie, B.T. Shapiro // The International Journal of Career Management. – 1994. – Vol. 6.–No 3. — Р. 3–10.
De Caluw? L. Developing Criteria for Effectiveness of Consultant’s Work// L.de Caluw? , A. Stoppelenburg/ [Electronic resource] / Paper accepted for the Second International Conference on Management Consulting of MC Division of the AoM at Lausanne.–2004: – Мode of access: http://www.decaluwe.nl/articles/DevelopingCriteriaForEffectiveness.pdf
Greiner L The Handbook of Management Consulting// L. Greiner, F. Poulfelt//The Contemporary Consultant: Insights from Leading Experts. Ohio: South Western, 2005.
Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги / Майстер Д. ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 413 с.
Venetis K. A. Service Quality and Customer Loyalty in Professional Business Service Relationships. Unpublished dissertation. University of Maastricht, 1997.
Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Економіка, організація і управління підприємством» /. О. Г. Брінцева. – К. КНУТШ, 2011. – 20 с
Макхем К. Управленческий консалтинг / Макхем К. ; пер. с англ. – М. : Дело и сервис, 1999. – 288 с.
Посадский А. Основы консалтинга : пособ. [для преподавателей экон. и бизнес-дисциплин] [Электронный ресурс] / А. Посадский. — М. : ГУВШЭ, 1999. – 240 с. – Режим доступа : http://www.management.com.ua/consulting/cons006.html.
Ajmal M.M. Assessing the effectiveness of business consulting in operations development projects// M.M Ajmal, F.Nordstr?m, P. Helo/I nternational Journal of Productivity and Performance Management.– 2009.– Vol. 58.– Iss: 6, pp.523–541
Blunsdon B. J. Beneath fashion: why is there a market for management consulting services? /B.J. Blunsdon // Professional Service Firms Workshop University of Alberta, Edmonton, Canada August.?2002 [Electronic resource] : Мode of access: http: canback.com/archive/blunsdon.pdf
Philips J. The Consultant’s Scorecard, Second Edition: Tracking ROI and Bottom-Line Impact of Consulting Projects / J. Philips. – 4th Ed. – Mcgraw-hill Companies, 1999. – 400 р.
Gable G. A multidimensional model of client success when engaging external consultants/ G Gable// Management Science.–1996.– 42(8).– с. 1175–1198
Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию / Кубр М. – М. : Планум, 2004. – 976 с.
Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монография / В.А.Верба; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетмана».– К.: КНЕУ, 2011– 327с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 519.8:658.7:658.8
Вітлінський В. В., Скіцько В. І.
Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства (c. 246 - 253)

У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми щодо управління та моделювання логістичного ризику підприємства. Показано, що управлінські рішення в логістиці приймаються в ситуаціях, яким притаманні: невизначеність та випадковість результатів ризикованої діяльності; конфлікт; протидія; багатоваріантність рішень; коли одночасно не всі альтернативні варіанти рішень однаковою мірою є сприятливі. Проаналізовано існуючі підходи щодо визначення терміну «логістичний ризик» та запропоновано авторське визначення: логістичний ризик підприємства – це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття менеджментом підприємства об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, відсутності повної (вичерпної) інформації на момент прийняття рішень, які притаманні процесам прогнозування, планування, управління, координації та контролю матеріальних, сервісних, інформаційних, фінансових потоків та потоку інтелектуально-трудових ресурсів. Крім того, дано авторське тлумачення об’єкта, суб’єкта, джерела логістичного ризику підприємства. Розглянуто існуючі підходи щодо класифікації логістичного ризику підприємства та запропонований авторський, згідно з яким логістичний ризик підприємства можна класифікувати за видами потоків та компонентами логістичної системи різного рівня. Досліджено проблему побудови системи управління логістичним ризиком на підприємстві та запропоновано власний погляд на вирішення цієї проблеми. Проаналізовано науковий інструментарій економіко-математичного моделювання логістичного ризику підприємства.
Ключові слова: логістичний ризик підприємства, управління, моделювання, логістичний ризик-менеджмент
Рис.: 1. Бібл.: 17.

Вітлінський Вальдемар Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіко-математичного моделювання, Навчально-науковий інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: wite101@meta.ua
Скіцько Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра математичного моделювання та статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: skitsko.kneu@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 251

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Вітлінський В. В., Скіцько В. І. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 246–253.

Список використаних у статті джерел

Вітлінський В. В., Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. / В. В. Вітлінський., Г. І. Великоіваненко – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.
Кондратенко Н. О. Інструменти управління та методи оцінки ризиків у логістичних системах [Електронний ресурс] / Н. О. Кондратенко, О. О. Лобашов // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія «Економічні науки». – 2012. – Випуск 102. – С. 343–350. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25233/1/343-350%20Кондратенко%20НО.pdf
Koreck? M. Risk management in logistics [Електронний ресурс] / M. Koreck? // Carpathian Logistics Congress 7. –9. 11. 2012, Jesen?k, Czech Republic, EU. – Режим доступу: http://konsys2.tanger.cz/files/proceedings/09/reports/837.pdf
Fuchs H., Wohinz J. W. Risk management in logistics systems [Електронний ресурс] / H. Fuchs, J. W. Wohinz // Advances in Production Engineering & Management. 2009. – Volume 4. Number 4. – P.233-242.– Режим доступу: http://maja.uni-mb.si/files/APEM/APEM4-4_233-242.pdf
Управління ризиками в логістиці: [навч. посібн.] / [ В. М. Гончаров, Р. Р. Ларіна, О. В. Балуєва та ін.]; за заг. ред. В. М. Гончарова. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 253 с.
Управление рисками в логистике: учеб. посособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, Е. А. Елин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с. – (Непрерывное профессиональное образование: Логистика)
Плетнева Н. Г. Теория и методология управления логистическими системами в условиях неопределенности: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» / Н. Г.Плетнева. – Санкт-Петербург, 2008. – 37с.
Єнченко Є. В. Моделювання і управління системними ризиками в логістиці [Текст] : дис... кандидата екон. наук : 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Є. В. Єнченко. – К., 2006. – 229с.
Ровенских М. В. Управление рисками логистической системы промышленного предприятия: дис… кандидата экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» / М. В. Ровенских. – Санкт-Петербург, 2008. – 261с.
Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.
Вітлінський В. В. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень / В. В. Вітлінський, О. Д. Шарапов // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ, 2008. – Вип. 78. – С. 58–69.
Мамчин М. М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. М. Мамчин, О. А. Русановська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розитку». – 2011. – №720. – С.45 – 51. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2011_720/07.pdf
Fuchs H. Risk orientation in logistics: a management approach to risk treatment in logistics systems / H. Fuchs // Monographic series TU Graz : Production science and management. – Graz : Verl. der Techn. Univ. Graz, 2009. – VIII, 182p.
Смирнов І. Г. Транспортна логістика: Навч. пос. / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224с.
ISO. Risk Management – Principles and guidelines ISO 31000. Switzerland: ISO, 2009. – 24p.
Вітлінський В. В. Основні засади управління ризиком в бізнесі / В. В. Вітлінський // Машинна обробка інформації. – 1995. – Вип. 57. – С.12–23.
Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 659.133/136:339.17
Мельникович О. М., Крепак А. С.
Вибір стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі на основі матричної моделі (c. 254 - 261)

У статті було проаналізовано сутність та значення стратегічного планування рекламної діяльності, досліджено теоретичні підходи до визначення поняття «рекламна стратегія». На основі узагальнення теоретичного матеріалу та емпіричного досвіду авторами сформовано власний погляд на визначення поняття «стратегія розміщення зовнішньої реклами», що трактується як підпорядкована частина загальної рекламної стратегії підприємства і являє собою концепцію розміщення зовнішньої реклами, головними складовими елементами якої є система цілей та завдань, що ставляться перед зовнішньою рекламою, та політика їх реалізації як сукупність підходів і правил її розміщення. У статті проаналізовано основні підходи авторів до виділення графіків розміщення реклами та схем охоплення аудиторії, які адаптовано авторами до особливостей зовнішнього рекламування підприємств торгівлі. В результаті виділено п’ять таких графіків: постійний, постійний спадаючий, постійний зростаючий, пульсування та злітання, які є графічним відображенням відповідних стратегій розміщення зовнішньої реклами торговельних підприємств. Розроблено та представлено матричну модель вибору стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі, використання якої потребує попередньої оцінки таких параметрів, як ступінь поінформованості та лояльності споживачів, тривалість циклу купівлі товарів або основної їх групи/груп, які реалізуються в магазині, яка також базується на попередньо прийнятому рішенні відносно функцій, що надаються зовнішній рекламі в процесі просування, і, відповідно, її ролі в комунікаційному міксі підприємства торгівлі.
Ключові слова: зовнішня реклама, підприємство торгівлі, стратегія розміщення зовнішньої реклами, графік розміщення, розподіл бюджету зовнішньої реклами
Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Мельникович Олена Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: olena_melnikov@ukr.net
Крепак Анна Сергіївна – асистент, кафедра маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: krepak-007@yandex.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 304

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельникович О. М., Крепак А. С. Вибір стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі на основі матричної моделі // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 254–261.

Список використаних у статті джерел

Гоголева Е. Л. Массовые коммуникации и медиапланирование / Гоголева Е. Л. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 250 с.
Гэлловэй Л. Операционный менеджмент / Л. Гэлловэй. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.
Катернюк А. В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама / Катернюк А. В. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 320 с.
Крылов А. Рекламная стратегия: постановка задачи и оценка эффективности / Крылов А., Зуенкова О. [Електронний ресурс] // Энциклопедия маркетинга: [сайт]. – Режим доступу: http:www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/adv_ strategy.htm
Назайкин А. Медиапланирование на 100% / Назайкин А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.
Наружная реклама Украины [Електронний ресурс] / Master Ad Ukraine: всё о наружной рекламе: [сайт]. – Режим доступу: http:oohmasterad.wordpress.com/ tag/%D0%BE%D0%BE%D0%BD/
Песоцкий Е. Современная реклама: теория и практика / Песоцкий Е. – Рос-тов н/Д: Феникс, 2003. – 320 с.
Ромат Є. В, Реклама в системе маркетинга / Ромат Є. В. – К.: Студцентр, 2008. – 608 с.
Россистер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Россистер Дж. Р., Перси Л.; [Пер. с англ. под. ред. Л. А. Волковой]. – Спб: Питер, 2001. – 656 с.
Сиссорс Дж.З. Рекламное медиа-планирование / Сиссорс Дж.З., Бэрон Р. Б. – [6-е изд.]. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.
Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга / Смит П., Бэрри К., Пулфорд А.; [Пер. с англ. под. ред. проф. Л. Ф. Никулина]. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 415с.
Сысоева С. Как воспитать лояльность покупателя [Електронний ресурс] / Сысоева С., Нейман А. // Маркетолог. – № 1. – 2004. – Режим доступу: http:// www.marketing.spb.ru/lib-comm/dm/bringup_loyalty.htm
Товари тривалого використання [Електронний ресурс]/ GFK-Ukraine: [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://www.gfk.ua/markets/custom_research/durable_goods/index.ua.html.
Surmanek J. Media planning: a practical guide / Surmanek J. – [3-rd ed.]. – The McGraw-Hill Companies, 1996. – 209 p.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 005:658.012
Отенко І. П., Кошарная П. С.
Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства (c. 262 - 267)

Стаття присвячена проблемам аналізу та оцінювання стратегічної позиції промислових підприємств. Визначено головні аспекти планування стратегічної позиції. Обґрунтовано основні параметри аналізу та оцінювання зовнішнього середовища господарювання, а також конкурентних умов. Узагальнено існуючий науковий досвід у сфері аналізу стратегічної позиції підприємства, сформовано три групи аналітичних інструментів, що дозволяють управляти стратегічною позицією на основі глибокого розуміння специфіки галузі та інтенсивності конкуренції у ній, усвідомлення вимог споживачів, а також наявної стратегії, досвіду, ресурсів та здатностей відповідати таким вимогам.
Ключові слова: ринок, стратегія, стратегічне позиціонування, інструментарій, аналітичне забезпечення, конкурентні переваги
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Отенко Ірина Павлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: otenkoip@gmail.com
Кошарная Поліна Сергіївна – аспірант, кафедра економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: ovi@hneu.edu.ua

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 302

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Отенко І. П., Кошарная П. С. Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 262–267.

Список використаних у статті джерел

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Д. Аакер [Пер. с англ. под. ред. С. Г. Божук]. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.: ил. – (Серия «Теория менеджмента»)
Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография. – 2-е изд., стереотипное / А. Э. Воронкова. – Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, 2004. – 320 с.
Зуб А. Т. Системный стратегический менеджмент: методология и практика / А. Т. Зуб, М. В. Лактионов. – М.: Генезис, 2001. – 752 с.
Гошал С. Стратегический процесс: [Концепции. Проблемы. Решения: Пер. с англ.] / С. Гошал, Г. Минцберг, Дж. Куинн,. – СПб.: Питер, 2001. – 684 с.
Грант Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. [Пер. с англ. Под ред. В. Н. Фунтова.] / Р. М. Грант. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»).
Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: [монографія] / А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 227 с.
Томпсон-мл. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [12-е издание: Пер. с англ.] / А. Томпсон-мл., А. Стрикленд – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 928 с.
Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
Брагінець А. М.
Уточнення функцій моніторингу економічної діяльності підприємств (c. 268 - 273)

Мета статті полягає в уточненні функції моніторингу економічної діяльності підприємств по відношенню до комплементарного поняття «контролінг» за допомогою аналізу теоретико-методологічних аспектів зворотного зв'язку. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці, присвячені моніторингу та контролінгу, показана тенденція змішування функцій моніторингу і контролінгу. Для розділення функцій моніторингу і контролінгу були сформульовані наукові принципи, згідно з якими цей поділ має здійснюватися. Це принцип карти реальності, принцип історичної спадковості, принцип взаємного дослідження комплементарних понять, принцип мінімуму міжпредметної невизначеності. Доведено, що поняття моніторинг і контролінг, як синтетичні і комплементарні, необхідно описувати в рамках теорії зворотного зв'язку. Обґрунтовано, що функції моніторингу полягають у спостереженні за властивостями підприємства за допомогою їх вимірювання та зберігання отриманих результатів. Контролювання – це процес, діяльність якого полягає в пошуку відхилень від стандарту (плану) та виробці коригувальних рішень, спрямованих на досягнення цілей, які стоять перед підприємством. Розвиток досліджуваних методів менеджменту в рамках теорії зворотного зв'язку допоможе знизити невизначеність у їх трактуванні, яка існує в даний час в наукових колах.
Ключові слова: зворотний зв\'язок, моніторинг, контролінг
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Брагінець Антон Миколайович – кандидат економічних наук, докторант, Луганський національний аграрний університет (Містечко ЛНАУ, Луганськ, 91008, Україна)
Email: antbrag@ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 202

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Брагинец А. Н. Уточнение функций мониторинга экономической деятельности предприятий // Проблемы экономики. – 2013. – №4. – C. 268–273.

Список використаних у статті джерел

Бушмелева, Г. В. Формирование системы оперативного мониторинга предприятия [Текст]: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08. 00. 05 / Г. В. Бушмелева. – Ижевск, 2002. – 21 с.
Пурський О. І. Cоціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління / О. І. Пурський, С. О. Баннікова, І. О. Мороз // Бізнес Інформ. – 2012. – №11. – C. 51 – 54.
Баранец Н. Г. Философия науки [Учебное пособие для аспирантов]. / Н. Г. Баранец. – Ульяновск: Вектор – С, 2011. – 200 с.
Хаустова В. Е. Методологические подходы к определению сущности понятия «интеграция субъектов хозяйствования» / В. Е. Хаустова, И. Г. Курочкина // Проблемы экономики. – 2009. – № 3. – C. 53 – 63.
Eilon Samuel Management control / Samuel Eilon. – Boston: Harvard Business School Press, 1971. – 207 с.
Johnson Richard Arvid Management, systems, and society: an introduction / Richard Arvid Johnson. – Pacific Palisades, Calif: Goodyear Pub. Co., 1976. – 463 с.
Anthony N. Robert Menegement control systems [text and cases book] / Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. – New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2012. – 769 c.
Соловьев Г. А. Экономический контроль в системе управления [монография] / Герман Александрович Соловьев. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 191 с.
Рябова, М. А. Контроль и ревизия: учебно-практическое пособие / М. А. Рябова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 148 с.
Берка, Карел. Измерения. Понятия, теории, проблемы Mereni. Pojmy, teorie, problemy: пер. с чеш. / Карел Берка; пер. К. Н. Иванов; послесл. Б. В. Бирюков, В. И. Михеев; ред. Б. В. Бирюков. – М. : А/О «Издат. группа «Прогресс», 1987. – 320 с.
Уемов, А. И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить [Текст] / А. И. Уемов. – М. : Госполитиздат, 1958. – 119 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 338.24
Захаркін О. О.
Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект (c. 274 - 280)

У статті досліджено теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії та її категоріального апарату. Розглянуто зміст поняття «інноваційна діяльність підприємства». У ході дослідження встановлено, що у науковій літературі не існує єдності у трактуванні визначеного поняття. На підставі здійсненого аналізу встановлено, що інноваційна діяльність являє собою комплекс заходів (наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових та комерційних), які в сукупності приводять до інновацій у вигляді нового або удосконаленого продукту (послуги) чи технології ведення бізнесу. Визначено суб’єкт, об’єкт, завдання та результати інноваційної діяльності суб’єкта господарювання, його структуру та чинники активізації. Доведено, що активність інноваційної діяльності підприємства детермінує його інноваційний потенціал. З урахуванням відзначеного досліджено зміст зазначеного поняття та визначено його місце в економічному потенціалі суб’єкта господарювання. Крім того, наведено структуру інноваційного потенціалу підприємства та здійснено аналіз його компонентів. Формалізовано чинники позитивного та негативного впливу на розвиток інноваційної діяльності в Україні.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність підприємств, інноваційні процеси, інновації
Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 15.

Захаркін Олексій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, факультет економіки і менеджменту, Сумський державний університет (вул. Харківська, 116, Суми, 40007, Україна)
Email: zaharkin@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 218

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Захаркін О. О. Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 274–280.

Список використаних у статті джерел

Алимов А. М. Управление инновационным циклом / А. М. Алимов. – К. : Наукова думка, 1993. – 189 с.
Амоша О. І., Антонюк В. П., Землянкін А. І. та ін. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: монографія / О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. І. Землянкін та ін. / НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 328 с.
Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент : уч. пособ. для вузов / И. Т. Балабанов. – СПб : Питер, 2000. – 303 с.
Буркинський Б. В., Лазарева Є. В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону: Наукове видання. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007, – 140 с.
Бутенко О. А. Основні напрями та пріоритети інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006. – № 3. – С. 28–30.
Завлин П. Н. Инновационная деятельность в условиях рынка / П. Н. 3авлин, А. А. Игнатов, А. С. Кулагин. – СПб. : Питер, 1994. – 252 с.
Закон України «Про інноваційну діяльність»// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002.– № 36 (ст.266)
Капітан І. Формування інноваційного потенціалу й управління його розвитком / І. Капітан // Актуальні проблеми економіки.– 2006. – №12. – С. 130–137
Кокурин Д. И. Инновационная деятельность / Д. И. Кокурин. – М. : Экзамен, 2001. – 576 с
Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура / А. Николаев // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 57–63.
Потенциал инновационного развития предприятия : монография / под. ред. д.э.н., проф. С. Н. Козьменко. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 256 с.
Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. – К. : Знання, 2011. – 423 с.
Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. – К. : КНЕУ, 2003. – 316 с.
Шарко М. В. Управление развитием инноваций в промышленном производстве. – Херсон.: Олди-Плюсж. – 2010. – 448с.
Чёрный Л. Е. Роль инновационной деятельности в увеличении прибыли предприятия// Економіка.Фінанси. Право. – 2003. – № 8. – С. 13 – 17.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 339.564:658
Кобзєва К. В.
Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування (c. 281 - 285)

Статтю присвячено розвитку теоретико-методологічних засад аналізу експортного потенціалу підприємства на основі системної парадигми його формування. Проаналізовано існуючі підходи до тлумачення сутності експортного потенціалу підприємства та доведено, що проблема категоріальної визначеності експортного потенціалу підприємства обумовлена складністю його формування як системного явища, що виникає на ґрунті зчеплення та взаємодії потенціалів підприємства (виробничої системи) і зовнішнього ринку (системи міжнародного обміну). Подано авторське трактування сутності та особливостей формування експортного потенціалу підприємства у контексті взаємодії потенціалів підприємства та зовнішнього ринку. Обґрунтовано доцільність визначення сутності експортного потенціалу підприємства крізь категорію активів, що залучаються до експортної діяльності підприємства.
Ключові слова: експортний потенціал підприємства, активи, потенціал підприємства, потенціал зовнішнього ринку
Бібл.: 11.

Кобзєва Катерина Василівна – кандидат економічних наук, доцент, Донбаський державний технічний університет (пр. Перемоги, 84, Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 334

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Кобзєва К. В. Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 281–285.

Список використаних у статті джерел

Волкодавова Э. В. Экспортный потенциал промышленных предприятий: теория, методология, практика : монография/ Э. В. Волкодавова. – Самара : Изд-во Самарского. экон. ун-та, 2007. – 159 с.
Управління експортним потенціалом України: монографія /[ А. А. Мазаракі, В. В. Юхименко, О. П. Гребельник та ін.]. За заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 210 с.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: у 2 т. / За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – Т. І. –К. : КНЕУ, 2006. – 816 с.
Cолодковський Ю. М. Моделі розвитку конкурентоспроможності експорту у сучасній системі світової торгівлі / Ю. М. Cолодковський // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія у 2 т. – К.: КНЕУ, 2006. – Т І – С. 163–196.
Пономаренко В. С. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства і диверсифікація експорту: науково-методичні аспекти аналізу та оцінки / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія / Під. ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, О. М. Тищенка – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 7–22.
Калетнік Г. М., Заболотний Г. М., Коздовський С. В. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4 (118). – С. 3–11
Лукичева Л. И. Внутрифирменное управление интеллектуальными активами / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егоричев; Московский гос. ин-т электронной техники. Институт экономики и управления. – М.: Омега-Л, 2004. – 185 с.
Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник / Под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – М.: Высшая школа, 2004. – 616 с.
Рєпіна І. М. Активи підприємства: категоріальний аналіз та системологія / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Економіка підприємства: теорія і практика. – К., 2008. – С. 548–553.
Сервер міжнародного торгівельного центру ООН [Електронний ресурс].– Режим доступу: org/tradstat/ welcome. Htm
Світовий банк. Звіт №55 895 – UA Україна: Меморандум про економічний розвиток. Версо. – 04.2010. – 120 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК [005.32:331.101.3]:005.21
Єрмоленко О. А.
Взаємозв'язок стратегії розвитку з системою мотивації на підприємствах (c. 285 - 291)

В умовах обмежених ресурсів, для забезпечення конкурентних переваг на ринку, персонал є найважливішим ресурсом підприємства, який дозволяє, за рахунок ефективної системи мотивації (яка повинна бути складовою стратегічного розвитку підприємства), вирішити основні стратегічні завдання підприємства – підвищення ефективності та продуктивності праці персоналу, що у свою чергу виступає важливим фактором розвитку підприємства в цілому. У статті проаналізовано взаємозв’язок стратегії розвитку підприємства та стратегії управління персоналом за рахунок формування кадрової стратегії, що дозволяє встановити орієнтири в сфері управління персоналом на довгостроковий період, визначити кадрову стратегію. Розглянуто систему мотивації підприємства у форматі збалансованої системи показників, яка представлена за рахунок побудови стратегічної карти, що базується на чотирьох складових досягнення стратегії, а саме: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси та людський капітал. Розглянуто взаємозв’язок стратегії розвитку з системою ключових показників ефективності діяльності підприємства, що конкретизують зміст стратегічних цілей. Обґрунтовано зв'язок збалансованої системи показники з системою мотивації на підприємствах за рахунок визначення показників, (що визначають результат досягнення певних стратегічних цілей підприємства) та мотиваційного заходу (відповідно до результатів досягнення цілей).
Ключові слова: стратегія, мотивація, кадрова стратегія, система збалансованих показників, система ключових показників
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 28.

Єрмоленко Олексій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: oleksii.yermolenko@m.hneu.edu.ua

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 345

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ермоленко А. А. Взаимосвязь стратегии развития с системой мотивации на предприятиях // Проблемы экономики. – 2013. – №4. – C. 285–291.

Список використаних у статті джерел

Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 416 с.
Блумфилд Ч. Внедрение сбалансированной системы оценочных индикаторов: методология [Электронный ресурс] / Ч. Блумфилд // Microsoft Balanced Scorecard Framework. – Режим доступа: www.microsoft.com.
Гершун А. Технологии сбалансированного управления / А. Гершун, М. Горский. – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 416 с.
Лясковська О. О. Переваги та недоліки збалансованої системи показників / О. О. Лясковська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 119–126.
Коновалова Г. И. Практический подход к сбалансированному управлению промышленным предприятием / Г. И. Коновалова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – №8. – С. 91–96.
Кокуева Ж. М. Система сбалансированных показателей как инструмент управления предприятием информационно-технологической сферы / Ж. М. Кокуева, М. В. Угрюмов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – №4. – С. 89–95.
Малова И. И. Современные стратегии и концепции системы мотивации и вознаграждения персонала на основе сбалансированной системы показателей / И. И. Малова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – №4. – С. 108–117.
Мейер М. Оценка эффективности бизнеса / пер. с англ. А. О. Корсунский. – М. : Вершина, 2004. – 272 с.
Недосекин А. Balanced Scorecard: плюсы, минусы, проблемы внедрения / А. Недосекин // Антикризисный менеджмент. – 2003. – №12. – С.19–22.
Нили Э. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им / Э. Нили, К. Адамс, М. Кеннерли; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 328 с.
Соловій Х. Я. Збалансована система показників як інструмент об’єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / Х. Я. Соловій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 155–163.
Стефанішин В. Збалансована система показників – інструмент стратегічного управління підприємством / В. Стефанішин // Маркетинг в Україні. – 2010.– №2. – С.4–8.
Фелпс Б. Умные бизнес-показатели: Система измерений эффективности как важный элемент менеджмента / Б. Фелпс; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс-Бизнес-Букс, 2004. – 312 с.
Хенш Ш. Balanced Scorecard как инструмент стратегического менеджмента качества посредством DIN EN ISO 9001: 2001 / Ш. Хенш // Технологии качества жизни. – 2002. – Т. 2. – № 2. – С. 33–40.
Хлевная Е. А. Сбалансированный механизм управления бизнес-процессами на предприятиях химической промышленности / Е.А. Хлевная // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – №5. – С. 79–96.
Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. / Под ред. Л. И. Евенко. – М.: Экономика, 1989.
Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.
Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Унівеситетська книга», 2003. – 734 с.
Мельничук Д. Б. Механизм оценки состояния системы стратегического управления предприятием // Менеджмент в России и за рубежом, 2002, № 2. 8. Томпсон-мл. А. А., Стрикленд ІІІ А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2002. – 928 с.
Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 669 с.
Ястремська О. М., Гриньова А. В. Якість формування фінансової стратегії підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 121–128.
Шегда А. В. Менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 2002.– 583 с.
Білорус Т. В., Ігнатьєва І. А. Взаємозв’язок цілей підприємства та системи управління кадровим потенціалом // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2001. – №3. – С. 23–27.
Білорус Т. В. Методика обґрунтування кадрової стратегії підприємства // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2003. – №4. – С. 65–71.
Круглов М. И. Стратегическое управление фирмой: Учебник для ВУЗов. – М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 768 с.
Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.
Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации».– М.: ИНФРА-М, 2000. – Модуль 4. – 304 с.
Адамс Р. Основы аудита / Адамс Р.; [пер. с англ.] / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 658.15:502.333
Костель М. В., Шишова Ю. Г.
Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів (c. 292 - 298)

Мета статті полягає в удосконаленні підходів до вартісно-орієнтованого управління на підприємствах в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі комплексного врахування нефінансових факторів впливу. Вартісно-орієнтований менеджмент визнається на сьогодні найбільш адекватним сучасним економічним реаліям підходом до управління підприємством. Однак технологія його використання потребує удосконалення з огляду на появу нових вимог до реалізації господарської діяльності підприємства, зумовлених необхідністю забезпечення екологічно сталого розвитку. На основі проведеного аналізу практичного досвіду здійснення підприємствами діяльності в напрямі екологоорієнтованого розвитку визначено напрями отримання додаткових вигід, що дозволяють покращити фінансово-економічні показники та підвищити вартість підприємства. У статті запропоновано визначити поетапний процес отримання вигід суб'єктами господарювання у вигляді ланцюга формування додаткової вартості «ефекти-важелі-вартість». На основі зазначеного ланцюга обґрунтовано удосконалення підходів управління вартістю в рамках Value Based Management (VBM), що ґрунтується на технології управління розривами. В результаті проведеного аналізу сутності, природи та сфер прояву запропоновано визначення поняття вартісного розриву. У статті визначені механізми управління вартістю в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі поступового зниження вартісного розриву. Подальшої розробки потребує теоретико-методичний інструментарій оцінювання та управління вартісними розривами, що сприятиме удосконаленню механізмів управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку.
Ключові слова: вартісно-орієнтоване управління, ланцюг «ефекти-важелі-вартість», вартісний розрив, екологоорієнтований розвиток, механізми управління вартістю
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Костель Микола Васильович – кандидат економічних наук, старший викладач, Сумський державний університет (вул. Харківська, 116, Суми, 40007, Україна)
Email: kostel_nv@mail.ru
Шишова Юлія Григорівна – молодший науковий співробітник, провідний фахівець, кафедра фінансів і кредиту, Сумський державний університет (вул. Харківська, 116, Суми, 40007, Україна)
Email: shyshova_yulia@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 267

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Костель М. В., Шишова Ю. Г. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 292–298.

Список використаних у статті джерел

Пахомова С. В. Аналіз стану машинобудівних підприємств України та можливості стратегії їх розвитку / С. В. Пахомова // Прометей. –2009. –№ 3(29). – С. 155–159.
Юдін М. А. Українське машинобудування: основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку / М. А. Юдін // Бізнес Інформ. –2012. – № 2. – С. 111–115.
Волков Д. Л. Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью компании // Российский журнал менеджмента. – Том 3. –2005. – №2. – С. 3–42.
Ивашковская И. В. Управление стоимостью компании: вызов российскому менеджменту / И. В. Ивашковская // Российский журнал менеджмента. – 2004. – №4. – Т. 2. – С. 113 – 132.
The business of sustainability: McKinsey Global Survey results, McKinsly Quarterly, 2011 available at: http://www.mckinseyquarterly.com/The_business_of_sustainability_McKinsey_Global_Survey_results_2867 (accessed 17 May 2012).
Ходоровский М. Я. Подходы к оценке эффективности стратегии организации / М. Я. Ходоровский, Е. В. Алексенко // Вестник УГЕН-УПИ. – 2009. – №3. – С. 4–21.
Калугина Т. В. Выработка принципов построения системы показателей эффективности промышленного предприятия на основе современных концепций стратегического управления / Т. В. Калугина, И. Б. Гусева // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. – 2010. – №3(82). – С. 26–265.
Gap-анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: marketolog.biz/index.php?pid=125
Dictionary of Business Terms [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.divestopedia.com/definition/1065/valuation-gap


Розділ: Економіка та управління підприємствами
УДК 331. 658. 3
Сочинська-Сибірцева І. М.
Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності (c. 299 - 304)

Мета статті полягає у визначенні сутності економічної категорії «конкурентоспроможність персоналу», виокремлення найбільш значимих факторів впливу на конкурентоспроможність персоналу та визначення конкретних шляхів підвищення конкурентоспроможності персоналу за рахунок забезпечення надійності працівників підприємства. У процесі вивчення та узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених були систематизовані підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність персоналу». У результаті дослідження були визначені фактори впливу на конкурентоспроможність персоналу, зокрема: готовність працівників до нововведень та надійність персоналу. Обґрунтовано, що ступінь надійності персоналу значною мірою залежить від обраної технології професійного відбору працівників. Одним із перспективних шляхів удосконалення системи професійного відбору є впровадження спеціальних психофізіологічних технологій, у тому числі поліграфних. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку розробки методики оцінки рівня надійності персоналу і побудови регресійних моделей залежності конкурентоспроможності підприємства від рівня надійності персоналу.
Ключові слова: конкурентоспроможність персоналу, конкурентні переваги, надійність персоналу, технологія професійного відбору
Рис.: 1. Бібл.: 12.

Сочинська-Сибірцева Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки праці та менеджменту, Кіровоградський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: sibirochka-s@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 524

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Сочинська-Сибірцева І. М. Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 299–304.

Список використаних у статті джерел

Волкова Е. А., Калиникова Е. В. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе совершенствования качества рабочей силы [Електронний ресурс] / Е. А. Волкова, Е. В. Калинникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 229 с. – Режим доступу: http: venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Volkova.pdf
Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток / Ю. Б Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова; НАН України, НДЦІПР. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
Якокка Л. Карьера менеджера / Пер. с англ. – Тольятти: Издательский дом «Довгань», 1995. – 358 с.
Качалина Л. Н. Конкурентоспособный менеджмент. ? М.: Издательство: Эксмо, 2006. ? 464 с.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. ? М.: ИНФРА-М, 2000. ? 311 с.
Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб. ? К.: Центр учбової літератури, 2006. ? 384 с.
Василенко В. О. Стратегічне управління – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
Сочинська-Сибірцева І. М. Креативні технології управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах // Бізнес Інформ. – 2012. – №10.– С. 271-274.
Hiatt Jeffrey M. ADKAR: a model for change in business, government and our community. [Електронний ресурс] / Jeffrey M. Hiatt. – Режим доступу: http: www.change-management.com
Організаційні проблеми формування стійкої системи підвищення ефективності національної економіки України: Монографія / Під редакцією Л. М. Фільштейна. – Кіровоград: КОД, 2009. – 388 с.
Козачук Н. Системный подход к подбору персонала / Н. Козачук // Управление персоналом – Украина. – 2008. – № 04(175). – С. 23–28.
Малхазов О., Кокун О. Профвідбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом // Соціальна психологія. – 2005. – № 4. – C. 84–90.


Розділ: Економічна теорія
УДК 330.8(477)
Супрун Н. А., Боднарчук Т. Л.
Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ – початку ХХ ст. (c. 305 - 311)

Мета статті полягає у виявленні історичних особливостей еволюції наукових поглядів та теоретичної концептуалізації проблематики протекціонізму як чинника економічного розвитку у вітчизняній науковій літературі ХІХ – початку ХХ ст. У контексті дослідження було проаналізовано проблематику протекціоністсько-фритредерської полеміки на різних етапах практичного впровадження політики патерналізму російським урядом. Обґрунтовано категорію раціонального протекціонізму як можливе консенсусне вирішення зазначеної дискусії. Виявлено, що наукова полеміка між прихильниками протекціонізму та послідовниками фритредерства мала важливе науково-прикладне значення, оскільки сприяла обґрунтуванню концептуальних засад формування вітчизняної моделі економічного розвитку. Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає у висвітленні концепцій політики державного патерналізму на різних етапах історичного розвитку української території, що можуть розглядатися як теоретико-методологічна база розробки вітчизняної стратегії економічного розвитку у сучасних умовах.
Ключові слова: історія економічної думки України, історія економіки України, концепція економічного розвитку, протекціонізм, раціональний протекціонізм, фритредерство
Бібл.: 10.

Супрун Наталія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: natalia_suprun@ukr.net
Боднарчук Тетяна Леонідівна – аспірант, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: tylya.ru@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 272

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Супрун Н. А., Боднарчук Т. Л. Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 305–311.

Список використаних у статті джерел

Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в ХIX веке / М. Туган-Барановский. – М., 1922. – 429 с.
Лященко П. І. Історія народного господарства СРСР : У 3 т. – Т. 1. Докапіталістичні формації / П. І. Лященко. – К., 1951. – 635 с.
Боднарчук Т. Л. Проблематика протекціоністсько-фритредерської полеміки середини ХІХ – початку ХХ століття / Т. Л. Боднарчук // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 26-27 квітня 2013 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. – 136 с. – С. 15–17.
Калиновский Б. О развитии и распространении идеи свободы торговли и применение ее к положительным законодательствам в главных западноевропейских государствах / Б. Калиновский. – СПб, 1859. – 219 с.
Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века / М. Н. Соболев. – Томск, 1911. – 850 с.
Никольский С. О внешних таможенных пошлинах / С. Никольский. – Москва, 1865. – 124 с.
Ушинский А. О значении мануфактурной промышленности и об охранной системе, с изложением мнений разных писателей в защиту и против учения о свободной международной торговли. В 3 ч. – Ч. 2 / А. Ушинский. – СПб, 1858. – 86 с.
Менделеев Д. И. Толковый тариф или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года / Д. И. Менделеев. – СПб, 1892. - 730 с.
Виттэ С. Ю. Национальная экономия и Ф. Лист / С. Ю. Виттэ. – К.: Киев-слово, 1889. – 59 с.
Самнер У., Новиков Я. Заблуждения протекционизма / У. Самнер, Я. Новиков. – М.: Экономика, 2002. – 254 с.


Розділ: Економічна теорія
УДК 65.03
Яцкевич І. В.
Трансферна ціна: теоретичний і прикладний аспект (c. 312 - 317)

Сучасні умови розвитку підприємницької діяльності тягнуть за собою докорінне реформування відносин між суб'єктами економіки. Змінюються не тільки самі суб'єкти, а й форми їхньої взаємодії один з одним на підставі партнерських відносин. Одним з механізмів формування та розвитку партнерських відносин є трансферна ціна, що є передумовою систематизації теоретичних аспектів формування трансфертної ціни (поняття, сутність, учасники формування ціни) і визначення механізму їхнього розрахунку з урахуванням зміни підприємницького середовища (індекс споживчих цін, конкурентоспроможність, життєвий цикл та просування продукції (робіт, послуг) на ринку). При формуванні трансфертної ціни між учасниками-партнерами в нинішніх умовах можна виділити три основних етапи: аналіз доцільності впровадження або використання ціни, визначення та аналіз факторів, що впливають на формування ціни, визначення та впровадження методики розрахунку трансфертної ціни на підприємстві. Автором у статті рекомендується методика розрахунку трансфертної ціни між учасниками-партнерами. У статті розглядаються переваги та недоліки державного регулювання трансфертної ціни, а також запропоновано рекомендації щодо ефективного впровадження змін у Податковому кодексі України.
Ключові слова: державне регулювання, партнер, підприємство, трансферна ціна, учасник-партнер
Рис.: 2. Формул: 1. Бібл.: 11.

Яцкевич Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної та фінансової політики, Одеський регіональний інститут державного управління (вул. Генуезька, 22, Одеса, 65009, Україна)
Email: innav2007@mail.ru

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 504

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Яцкевич И. В. Трансфертная цена: теоретический и прикладной аспект // Проблемы экономики. – 2013. – №4. – C. 312–317.

Список використаних у статті джерел

Войко Д. Трансфертное ценообразование в отношениях между центрамифинансовой отчетности / Войко Д. // Проблемы теории и практики управления. 2007. – № 2. – С. 81–90.
Друри К. Управленческий и производственный учет: учебник / Друри К. // пер. с англ. К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.–1071 с.
Козенко Т. Трансфертные цены в группе компаний / Козенко Т. // Проблемы теории и практики управления. 2007. – № 8. – С. 49–58.
Костирко Р. О. Трансфертне ціноутворення – інструмент внутрішнього контролю результатів взаємовідносин між структурними підрозділами підприємства [Електроний ресурс] / Костирко Р. О.// Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2008_26/statti/3_1.htm
Мінфін України [Електроний ресурс] / Офіц. веб-сайд. URL – Режим доступу: http: minfin.com.ua/
Яцкевич И. В. Методы управления жизненным циклом услуг малых предприятий на рынке телекоммуникации / Яцкевич И. В. // Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки’2005». (17–25 квітня, 2005 р.). Том 9. Економіка підприємства та промисловості. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.117–119.
ROI [Електроний ресурс] // Записки маркетолога. – URL. – Режим доступу: http:www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/roi
Продвижение товара и маркетинговые коммуникации //Grandars.ru. URL. – Режим доступу: http:www.grandars.ru/student/marketing/prodvizhenie-produkta.html
Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Старадубцева Е. Б. – [3-е изд. пер. и доп.]. – М.: ИНФРА-М., 2002. – 480 с.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. – Офіц. веб-сайт. – URL. – Режим доступу: http:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2515&skl=8
Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – URL. – Режим доступу: http:www.oecd.org/home/


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 347.73
Манойленко О. В., Лісіна В. Ю.
Методи державного фінансового регулювання корпоративного сектору економіки (c. 318 - 323)

У статті проведено дослідження теоретичних підходів до формування методів фінансового регулювання корпоративного сектору економіки, визначено їх склад та пріоритети застосування. Виділено основні етапи їх формування, що включають визначення мети, факторів впливу, виділення критеріїв та обмежень, які дозволяють розробляти заходи державного фінансового регулювання. Запропоновано типологізацію організаційно-фінансового складу важелів державної фінансової політики, серед яких виділено головні групи: ті, що підтримують режим функціонування, стабілізаційні та трансформаційні (спрямовані на зміну форми організації або устрою корпоративного сектору та/або режиму його функціонування), які у свою чергу підрозділяються на два класи: фінансово-економічні та організаційно-інституційні.
Ключові слова: методи державного фінансового регулювання, корпоративний сектор економіки, державна фінансова політика, важелі фінансової регуляторної політики держави
Рис.: 1. Бібл.: 11.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: aleksvman@gmail.com
Лісіна Вікторія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: lisina.viktoria@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 227

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Манойленко О. В., Лісіна В. Ю. Методи державного фінансового регулювання корпоративного сектору економіки // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 318–323.

Список використаних у статті джерел

Артус М. М. Засади формування фінансової парадигми в сучасних умовах розвитку ринкової економіки України // Фінанси України. – 2006. – №5.– С. 63–70.
Государственное регулирование национальной экономики в современной России: монография / Р. А. Кучуков. – М.: Экономика, 2012. – 416 с.
Государственное регулирование национальной экономики: монография / В. В. Мельников. – М.: Омега-Л, 2011. – 336 с.
К. Кристенсен, М. Рейнор. Решение проблемы инноваций в бизнесе . – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004, – 290 с.
Кушлина В. И. Экономическая трансформация: Цели, направления, динамика / В. И. Кушлина. – М. : Изд-во РАГС, 2001. ? 249 с.
Мельник Л. Г. Экономика развития: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2006. – 662 с.
Механизмы управления эколого-экономическими системами / Под ред. академика С. Н. Васильева. – М.: Издательство физико-математической литературы, 2008. – 244 с.
Основы государственного регулирования финансового рынка: монография / А. Рот, А. Захаров, Я. Миркин, Р. Бернард, П. Баренбойм, Б. Борн. – М.: Юстицинформ, 2002. – 512 с.
Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений. – М.: Наука, 2003. – 352 с.
Регулирование финансовых рынков: монография / О. В. Саввина. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 204 с.
Теорія та історія державного управління : навч. посіб. / Г. С.Одінцова, В. Б.Дзюндзюк, В. Б.Мельтюхова, Н. М.Миронова, В. В.Нікітін ; за заг. ред. : Г.С.Одінцової, О. Ю.Амосова. – К.: Професіонал, 2008. – 285 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.1:352
Волохова І. С.
Фінансове вирівнювання в Україні: пошук ефективної моделі (c. 324 - 330)

Мета статті полягає в розробці ефективної моделі фінансового вирівнювання доходів територіальних бюджетів, за якої б було досягнута максимальний ступінь врахування потреб населення. Автором були розглянуті переваги та недоліки різних видів міжбюджетних трансфертів, розкриті проблеми фінансового вирівнювання в Україні. У результаті дослідження була розроблена для України економічно більш ефективна модель фінансового вирівнювання, яка б не порушувала суверенітету споживачів та стимулювала органи місцевого самоврядування до нарощування власної доходної бази. Обґрунтовано, що загальні міжбюджетні трансферти є найбільш оптимальним видом горизонтального фінансового вирівнювання. Для його ефективного проведення необхідно досягти балансу між фінансовими потребами територіальних одиниць та їхніми фінансовими потенціалами, що враховуються під час бюджетного вирівнювання. Дотації вирівнювання пропонується надавати переважно за рахунок коштів, що передаються з бюджету нижчого рівня до бюджету вищого рівня. Збільшення фінансового потенціалу може бути здійснене шляхом закріплення за місцевим бюджетами деяких загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів. Також обґрунтована необхідність зменшити ступінь фінансового вирівнювання. Автор пропонує цільові міжбюджетні трансферти надавати за об’єктивними критеріями і тільки в разі необхідності стабілізації циклічних коливань економіки та вирівнювання доходів населення. Розглянуті питання є основою для подальших більш глибоких прикладних розробок, пов’язаних із необхідністю проведення реформи фінансового вирівнювання, для доопрацювання деяких законодавчих норм, що створить передумови для подальшого системного реформування територіальних фінансів Україні.
Ключові слова: фінансове вирівнювання, міжбюджетні трансферти, дотації вирівнювання, субвенції, фіскальний розрив
Табл.: 2. Бібл.: 15.

Волохова Ірина Семенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: volokhovais@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 204

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Волохова І. С. Фінансове вирівнювання в Україні: пошук ефективної моделі // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 324–330.

Список використаних у статті джерел

Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія. / за ред. К. В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.
Бюджетний кодекс України: від 21.06.2001 р., № 2542-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010.– № 50–51. – с.572.
Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.
Заброцька О. В. Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. В. Заброцька ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2011. – 20 с.
Лук\'яненко І. Г. Системне моделювання механізму бюджетного регулювання: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / І. Г. Лук\'яненко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 34 с.
Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія / В. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.
Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. / С. Слухай. – К.: АртЕк. – 2002. – 279 с.
Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. О. Сунцова – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін; за наук.ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.
Циммерманн Х. Муниципальные финансы: учебник. / Хорст Циммерманн / [пер. с нем.]. – М.: Изд-во «Дело и Сервис». – 2003. – 352 с.
Шишко О. В. Вдосконалення системи фінансового вирівнювання в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О. В. Шишко ; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. – К., 2009. – 20 с.
Blochliger H., Rabesona J. The fiscal autonomy of sub-central governments: an update / H. Blochliger, J. Rabesona // OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. – OECD, Paris. – 2009. – #9. – 20 p.
Homburg, S. Anreizwirkungen des deutschen Finanzausgleichs / S. Homburg, in: Finanzarchiv, N.F. Bd. 51, 1994. – Р. 312–330.
Steinherr, M. Das Schluesselzuweisungssystem im kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Sachsen / M. Steinherr, Ifo-Studien zur Finanzpolitik, Bd. 63, M?nchen, 1997. – Р. 93.
Zimmermann, H., und Henke, K.-D. Finanzwissenschaft. Eine Einf?hrung in die Lehre von der ?ffentlichen Finanzwirtschaft / H. Zimmermann, K.-D. Henke, 7. Aufl., M?nchen, 1994. – Р. 191.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Гойхман М. І.
Діагностичні підходи до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи (c. 331 - 340)

У статті проведено діагностику збитковості банківської системи України із використанням підходу щодо аналізу та оцінювання впливу окремих груп банків за класифікацією Національного банку України на її збитковість та прибутковість. Висвітлено діагностичний підхід до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи. Проілюстровано використання розробленого інструментарію при здійсненні діагностики проблемних ситуацій діяльності банківської системи. Визначені прогнозні значення показників «Чистий збиток» та «Чистий прибуток» вітчизняних банків, виявлений великий діапазон зміни прогнозного значення показника «Чистий збиток» та низький діапазон зміни прогнозного значення показника «Чистий прибуток» станом на 2013 рік для банківської системи України. Це свідчить про те, що має місце проблемна ситуація збитковості діяльності вітчизняних банків по різних групах за класифікацією Національного банку України, яка неодмінно має бути продіагностована, проаналізована та оцінена з боку регулятора банківської діяльності. Показано, що діяльність банківського сектору України в 2010 – 2012 роках є нестабільною. Попри те, що збільшений загальний обсяг власного капіталу банків, обсяг їх активів і зобов’язань та зменшено розмір збитків, мають місце значні коливання у темпах розвитку як окремих груп банків, так і всієї банківської системи.
Ключові слова: банківська система, збитковість банківської системи, прибутковість банківської системи, групи банків, діагностика проблемних ситуацій
Рис.: 6. Табл.: 7. Формул: 2. Бібл.: 11.

Гойхман Михайло Ісакович – кандидат технічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: goykhman_m@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 229

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Гойхман М. І. Діагностичні підходи до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 331–340.

Список використаних у статті джерел

Багратян Г., Кравченко И. Кризис и регулирования финансовой системы: уроки и перспективы // Вісник Національного банку України. – 2009. – №11. – С. 19–23.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 20–25.
Житний П. Є. Світова практика стрес-тестування у банках України / П. Є. Житний, С. М. Шаповалова, Г. М. Карамишева // Вісник Української академії банківської справи НБУ. –2011. – № 1 (30). – С. 67–72.
Коваленко В. В., Коренєва О. Г. Определение факторов, вызывающих возникновение системных банковских кризисов и методы их диагностики / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва // Бизнес Інформ. – 2006. –№9. – С. 24–26.
Пацера М. Мировой финансовый кризис и его последствия для банковской системы Украины / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2009. – №11. – С. 28–33.
Пашковская И. В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности / И. В. Пашковская // Банковские услуги. – 2004. – № 4. – С. 4–26.
Пшик Б. І. Державне регулювання фінансово-кредитної діяльності: моделі, принципи, напрями вдосконалення / Б. І. Пшик // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2009. – Вип. 2(7) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/pdf/2009_2/R4/1.pdf
Самолов Е. Стресс-тестирование платежной позиции банка / Е. Самолов // Банковский менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 27–31.
Степаненко О. Дослідження динаміки розвитку банківської системи : сценарний підхід / О. Степаненко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, Ч. 2. – С. 380–384.
Структура активів, зобов’язань, власного капіталу, фінансових результатів діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.bank.gov.ua
Тавасиев А. М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления / А. М. Тавасиев // Банковское дело. – 2006. – № 4. – С. 13–20.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Мельниченко О. В.
Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима (c. 341 - 347)

Стаття присвячена аудиту інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима. Автором розглянуто основні вимоги та принципи проведення аудиту, визначено головні напрями перевірки, зокрема, організаційно-технічної та правової забезпеченості банків для запобігання порушення цілісності, доступності, конфіденційності та спостережності інформаційних систем, що забезпечують функціонування систем електронних грошей. Крім того, у статті приділено увагу соціальній інженерії та акцентовано увагу на необхідності проведення аудиту підготовки фахівців банків, задіяних у роботі з електронними грошима, та користувачів (власників) електронних грошей.
Ключові слова: електронні гроші, аудит, інформаційна безпека, банки, атаки, соціальна інженерія
Бібл.: 24.

Мельниченко Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: amelnitschenko@yahoo.de

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 259

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Мельниченко О. В. Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 341–347.

Список використаних у статті джерел

В Украине растет финансовая киберпреступность [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.capital.ua/publication/10487-v-ukraine-rastet-finansovaya-kiberprestupnost-chtoby-zaschitit-dannye-tolko-v-etom-godu-banki-potratili-3-mln-grn
Бурячок В. Л., Корченко О. Г., Бурячок Л. В. Соціальна інженерія як метод розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем // Захист інформації. – 2012. ? № 4. – С. 5 – 12.
Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь; ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
Галицкий А. В., Рябко С. Д., Шаньган В. Ф. Защита информации в сети – анализ технологий и синтез решений. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 616 с.
Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295.
Крюков О. І. Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації // Державне будівництво. – 2007. ? № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/1/10.pdf
Мельниченко О. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів з поза банківського обігу в Україні // Вісник Національного банку України. – 2013. ? № 1. – С. 26 – 32.
Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей // Бізнес Інформ. – 2013. – №8. – C. 284 – 290.
Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України, затверджені 01.03.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72235
Мясіщев О. А. Напрямки вирішення проблем захисту інформації в мережах / О. А. Мясіщев, А. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного Університету. Серія : «Технічні науки». – 2009. – № 4. – С. 107 – 112.
На крючке у хакеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2013_ds/fevral_ds2013/8-614/99411.htm
Обсяг електронних грошей в Україні виріс на 42% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: www.epravda.com.ua/news/2013/05/29/377302/
Олексюк О. С. Електронні гроші та їх розвиток / О. С. Олексюк, О. В. Мостіпака // Інноваційна економіка. – 2010. – № 17. – С. 217 – 223.
Остроухов В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України / В. Остроухов, В. Петрик // Політичний менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 135 – 141.
Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи // Юридичний журнал. – 2009. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.justinian.com.ua/article.php?id=3222
Про Національну програму інформатизації. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
Про основи національної безпеки України. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua/go/537-16
Система електронних платежів Національного банку України за станом на 1 жовтня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53861&cat_id=78675.
Стандарт Національного банку України СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 «Методи захисту в банківській діяльності. Звід правил для управління інформаційною безпекою» (ISO/IES 27002:2005, MOD), затверджений постановою Правління Національного банку України від 28.10.2010 р. № 474.
Трубін І. О. Електронні гроші: суть та особливості / І. О. Трубін, А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 9. – С. 33–36.
Трубін І. О. Правові засади функціонування системи електронних платежів у сфері електронної комерції : автореф. дис. … кандидата юр. наук : 12.00.07 / Трубін Ігор Олексійович. К., 2012. – 20 с.
Трубін І. О. Теоретичні аспекти гарантування інформаційної безпеки в процесі функціонування систем електронних грошей [Електронний ресурс] / І. О. Трубін // Право та управління / Електронне наукове видання. – 2011. – № 3.
DoS-атака [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.71
Погореленко Н. П.
Підходи до формування механізму управління економічним капіталом банку (c. 348 - 355)

Мета статті полягає у розвитку теоретико-методологічних засад формування та використання механізму управління економічним капіталом банку, заснованого на застосуванні процедур динамічного моделювання руху фінансових ресурсів. Обґрунтовано, що основним завданням роботи такого механізму повинно стати вироблення принципів формування та орієнтирів використання банківських ресурсів та забезпечення їх додержання. Наведено пропозиції щодо формування механізму управління економічним капіталом банку, основу якого складає динамічна модель потоків банківських ресурсів. Вона зводиться до визначення бажаних траєкторій результуючих індикаторів, які пропонується розглядати як важелі впливу на нього. Перспективою подальших наукових досліджень є взаємозв’язок означених важелів впливу з конкретними методами впливу на них. При цьому потрібне не лише розроблення співвідношень «важелі-методи», але й врахування параметрів необхідного забезпечення та встановлення залежності вибору методу від сценарію зміни рівня конкретного індикатора (важеля впливу).
Ключові слова: банк, капітал, механізм управління, модель, індикатори
Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Погореленко Наталія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: pogorelenko@inbox.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 178

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Погореленко Н. П. Підходи до формування механізму управління економічним капіталом банку // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 348–355.

Список використаних у статті джерел

Амелин И. Э. План-матрица развития Банка / И. Э. Амелин, В. А. Царьков // Банки и технологии. – 2002. – №1. – С.42–49;
Бланк И. А. Управление использованием капитала. – К.: Наука-центр, 2000. – 656 с.
Довгань Ж. М. Банківський капітал: суть і значення / Ж. М Довгань // Вісник НБУ. – 1998. – № 7. – С. 18–20.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України №280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://liga.net
Коваль С.Л. Модель діагностики власного капіталу як складової фінансових ресурсів банків // Світ фінансів. – 2006. – № 4 (9). – С. 126–136
Конюховский П. В. Микроекономическое моделирование банковской деятльности. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.
Міщенко С. В. Методологічні проблеми управління економічним капіталом банку // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 2(43). – С. 135–142
Попов О. Є. Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства. Монографія / О. Є. Попов, А. М. Котов, Т. Г. Зайцева. – Х.: ВД «Інжек», 2009. – 320 с.
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. М., Стародубцева Е. Б. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 479 с.
Руденко Л. В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 480 с.
Рудык Н. Б. Структура капитала корпораций. – М.: Дело, 2004. – 272 с.
Слав’юк Р. А. Дослідження теоретичних основ і структури банківського капіталу / Р. А. Слав’юк, О. В. Гнатишак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khibs.edu.ua/1(6)2009/R1/6.pdf


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 336.13.051
Портна О. В.
Класифікація сукупного фінансового потенціалу країни (c. 356 - 360)

Метою статті є всебічне розкриття особливостей сукупного фінансового потенціалу країни через визначення ознак, які найкраще розкривають його сутність, функції, роль і місце в економіці, що можливо зробити за рахунок виділення його класифікаційних ознак. Аналізуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто різні підходи до класифікації фінансового потенціалу. У результаті дослідження визначено вектор теоретичних засад та домінуюча логіка класифікації сукупного фінансового потенціалу країни. Розкрито, що сутнісною основою класифікації сукупного фінансового потенціалу країни є його особливості та функції, які він виконує в економіці країни. Запропоновано авторську позицію щодо розмежування класифікаційних ознак сукупного фінансового потенціалу країни на основі його особливостей та функцій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розвиток таких наукових напрямів як формування та функціонування сукупного фінансового потенціалу країни з урахуванням наведеної класифікації, подальше використання класифікації задля обґрунтування управлінських рішень на основі результатів дослідження.
Ключові слова: фінансовий потенціал, сукупний фінансовий потенціал країни, класифікаційні ознаки
Бібл.: 8.

Портна Оксана Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: portna@biqmir.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 288

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Портна О. В. Класифікація сукупного фінансового потенціалу країни // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 356–360.

Список використаних у статті джерел

Комарецька П. В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / П. В. Комарецька. – К., 2007. – 229 с.
Коновченко В. В. Бюджетний потенціал держави: сутність та принципи формування / В. В. Коновченко // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 лют. 2013 р., Харків. – Х., 2013. – С. 275–278.
Комарецька П. В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : автореф. дис. …канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Комарецька Поліна Володимирівна. – Київ, 2006. – 21 с.
Міронова Л. О. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект [Текст] / Л. О. Міронова, О. В. Моїсеєнко // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2013. – №2 (30). – С. 141–149.
Ковтун О. А. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, структура та класифікація / О. А. Ковтун // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 280 – 286.
Екшембиев Р. С. Персональные финансы в финансовой системе государства [текст] ; [под ред. В. А. Слепова]. – М.: Магистр, 2008. – 302 с.
Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / Шумська С. С. // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 55–64.
Вдовиченко А. М. Фінансовий потенціал населення в умовах інноваційного розвитку економіки України : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. М. Вдовиченко. – Ірпінь, 2010. – 266 с.


Розділ: Фінанси та банківська справа
УДК 005.334:336.71
Рац О. М.
Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком (c. 361 - 367)

Мета статті полягає в обґрунтуванні та розробці методичного підходу до оцінки ефективності антикризового управління банком. Для підвищення якості вимірювання ефективності антикризових дій банку на основі теоретичного аналізу визначено найсуттєвіші локальні характеристики оцінки ефективності антикризового управління за показниками фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності управління банківською установою. Для побудови узагальнюючого показника оцінки ефективності антикризового управління банку визначено вимоги, за якими сформовано модель оцінки ефективності антикризового управління банком на основі використання методу таксономічного показника розвитку. Встановлено послідовність етапів побудови та розрахунку інтегрального таксономічного показника оцінки ефективності антикризового управління банком. На основі запропонованого методичного підходу визначено інтегральний таксономічний показник оцінки ефективності антикризового управління ПАТ «Укрсоцбанк». Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є урахування в інтегральній оцінці ефективності антикризового управління банком якісних часткових характеристик, які б дозволили враховувати рівень різних видів банківського ризику: відсоткового, курсового, валютного тощо.
Ключові слова: антикризове управління банком, оцінка ефективності, узагальнюючий показник, часткові показники оцінки ефективності антикризового управління банком, інтегральний таксономічний показник оцінки ефективності антикризового управління банком
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 5. Бібл.: 9.

Рац Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: olrats@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 346

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Рац О. М. Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 361–367.

Список використаних у статті джерел

Бас М. А. Антикризове управління банківськими установами: теоретичний аспект / М. А. Бас // Регіональна економіка. – 2011. – № 5. – С. 111 – 115.
Бондаренко А. Ф. Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком / А. Ф. Бондаренко, С. В. Дубовик // Регіональна економіка. – 2010. – № 11. – С. 68 – 73.
Васюренко О. В. Управління діяльністю банку: методологія і практика: монографія / Васюренко О. В. – Суми: УБС НБУ, 2008. – 230 с.
Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: монографія / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – 198 с.
Перехрест Л. М. Теоретичні підходи до антикризового управління банком в умовах фінансової нестабільності / Л. М. Перехрест // Сталий розвиток економіки, 2009. – №5. – С. 89 – 95.
Примостка Л. О. Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія / Л. О. Примостка. – Київ: К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.
Смовженко Т. С. Антикризове управління стратегічним розвитком банку: монографія / Т. С. Смовженко, О. М. Тридід – Київ: УБС НБУ, 2008. – 473 с.
Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем : монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 430 c.
Дані фінансової звітності ПАТ «Укрсоцбанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unicredit.ua.


Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія
УДК 330.342.146
Ясинська Н. А.
Перетворені форми соціально-економічних відносин: практичні вимоги сучасності (c. 368 - 374)

Метою статті є викладення результатів дослідження з осмислення конкретного аспекту вчення про перетворені форми у контексті сучасного розвитку соціально-економічних відносин в Україні з урахуванням вимог глобалізації. У результаті дослідження було виділено та обґрунтовано існування нових перетворених форм категорій, які характеризують сучасні соціально-економічні відносини в Україні в умовах глобалізації. Із використанням міжнародних та національних статистичних даних доведено підвищення значущості нових перетворених форм, таких як корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); економічно активний суб’єкт ринку; конкуренція за доступ до фінансів, до дешевого і тривалого кредиту та гроші й капітал (від фінансових операцій та формування боргових зобов’язань). Дане питання є різноструктурним, проблемним і не до кінця вирішеним. Немаловажними є відношення та ідеологічна думка керівного складу країни до розвитку економічної системи в умовах глобалізації, запити міжнародних структур відносно соціально-економічного розвитку країни (рівня та умов доступу до міжнародних фінансових ресурсів як джерела фінансування реформ). Цьому буде приділено увагу при проведенні подальших досліджень.
Ключові слова: перетворена форма, економічна теорія, глобалізація, рейтинг, домогосподарство, економічно активний суб’єкт, корпоративна соціальна відповідальність
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Ясинська Надія Альбертівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54030, Україна)
Email: nad_dsum@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 222

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ясинська Н. А. Перетворені форми соціально-економічних відносин: практичні вимоги сучасності // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 368–374.

Список використаних у статті джерел

Лангштейн М. С. Превращенные формы в политической экономии: вопросы методологии / М. С. Лангштейн // Экономика Советской Украины. – 1990. – №10. – С. 39–46.
Мамардашвили М. К. Превращенные формы. (О необходимости иррациональных выражений) / М. К. Мамардашвили.– 3-е изд. – М.: Прогресс.– 1999. – С. 315–398.
Маркс К. Капитал. Т. 1 / К. Маркс. – 900 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/index.html
Матюшенко І. Ю. Перспективи конвергенції NBIC-технологій для створення технологічної платформи нової економіки / І. Ю. Матюшенко, І. Ю. Бунтов // Бізнес Інформ. – 2012.– №2. – С. 66–70.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.
Country Partnership Strategy For Ukraine For The Period FY12-FY16. International Bank For Reconstruction And Development International Finance Corporation. January 20, 2012. – р.1. – р.89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www-wds.worldbank.org/
Economy Profile: Ukraine. Doing Business 2013. Smart Regulation for Small and Medium-Size Enterprises. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – p. 10–13. – р. 122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www-wds.worldbank.org/
International Rankings of Ukraine – 2013. CIA World Factbook 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.theodora.com/


Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
УДК 338.24 : 657.47
Остапенко Т. М.
Інформаційне забезпечення контролінгу витрат (c. 375 - 383)

У статті досліджено різні погляди на поняття контролінгу, його інформаційну функцію, мету. На підставі існуючих серед науковців-дослідників підходів до розуміння контролінгу подано його авторське розуміння як системи, що забезпечує координацію інформаційних підсистем, трансформує інформацію в корисну для прийняття рішень, забезпечує інформаційну підтримку управління; системи, що фокусується на оптимальному використанні інформації як ресурсу. Сформовано авторське узагальнення інформаційної функції контролінгу, його мети, завдань, що містять в собі націленість на інформаційне обслуговування (забезпечення) прийняття та виконання управлінських рішень. Подано класифікацію вимог (характеристик) інформації контролінгу витрат. Наведено інформаційну базу контролінгу витрат. Сформоване авторське розуміння мети контролінгу витрат; ціль формування контролінгової інформації про витрати; зміст інформації контролінгу витрат. Узагальнено елементи інформаційного забезпечення контролінгу витрат підприємства.
Ключові слова: інформація, інформаційна база, інформаційне забезпечення, витрати, контролінг витрат, внутрішні користувачі
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 37.

Остапенко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: ostapenko13@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1198

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Остапенко Т. М. Інформаційне забезпечення контролінгу витрат // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 375–383.

Список використаних у статті джерел

Акулиничев Д. А. Логистика и антикризисное управление / Д. А. Акулиничев // Логистика сегодня. – 2009. – № 1. – С. 22–27.
Алешина Е. И. Контроллинг в информационно-аналитическом обеспечении управления холдинговыми структурами в строительстве / Е. И. Алешина // Интернет-журнал «Науковедение». – № 3. – 2012. – С. 1–11.
Брохун Н. С. Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення системи контролінгу / Н. С. Брохун // Автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 // Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – 23 с.
Брохун Н. С. Концептуальні основи системи контролінгу / Н. С. Брохун // Вісник Житомирського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 2 (48). – С. 15–20.
Вакульчик О. М. Визначення складу якiсних характеристик управлiнської iнформацiї та їх ознак у системi контролiнгу на пiдприємствi [Текст] / О. М. Вакульчик, В. В. Дрей // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4, Т.1. – С. 79–87.
Вікісловник «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wiktionary.org/wiki/інформація
Винер Н. Кибернетика и общество. – М. : Издтельство иностр. литературы, 1958.
Драгомірова Я. К. Інформаційне забезпечення ефективного функціонування системи контролінгу на підприємстві / Я. К. Драгомірова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 165–168.
Дли М. И. Контроллинг процессов энергосбережения на региональном уровне / М. И. Дли, С. А. Михайлов, А. А. Балябина // Контроллинг. – 2010. – № 2 (35). – С. 74–77
Дудник А. Д. Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю для магістрів усіх форм навчання / А. Д. Дудник. – К. : КНЕУ, 1999. – 60 с.
Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 р. № 2658-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/2657-12
Ільїна С. Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості : [навч. посібник] / С. Б. Ільїна, Т. С. Журба. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 592 с.
Карминский А. М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.
Климович Т. А. Аналіз інформаційного забезпечення контролінгу на підприємствах / Т. А. Климович, О. М. Ситняк // Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2011. – № 1 (31) – С. 82–87.
Комарницький І. М. Механізм формування логістичних центрів / І. М. Комарницький // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 82. – С. 190–196.
Крстев А. Визначення інформації та її значення в сучасних умовах розвитку економіки Болгарії та України / А. Крстев // Наукові праці МАУП. – 2010. – Вип. 1(24). – С. 178–182.
Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : [навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
Лиходєдова О. В. Інформаційна підтримка в системі контролінгу персоналу / О. В. Лиходєдова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Вип. 31, Т. 1; голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011.
Малярець Л. М. Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства : [монографія] / Л. М. Малярець, Г. Л. Матвієнко-Біляєва. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 227 с.
Маргасова В. Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 167–175.
Набок Р. Американська й німецька моделі контролінгу / Р. Набок, Г. Набок // Фінансовий Директор [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.gaap.ru
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М., 1992.
Олійничук В. М. Контролінг як інформаційно-інноваціний ресурс управління мікроекономічною системою / В. М.Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – № 12 (114). – 2010. – С. 120–127.
Омельченко Г. В. Контролінг як складова системи управління фінансовою діяльністю банку [Електронний ресурс] / Г. В. Омельченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2009. – № 1(4). – С. 118–125 – Режим доступу : http: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2009_1/VUBSNBU4_p118-p125.pdf
Пожуєв В. І. Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Зб. наук. праць. – Вип. 38. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2009. – С. 4–12.
Прокопенко О. В. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством / О. В. Прокопенко, Л. Б.Криворучко // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2011. – № 4. – С. 27–34.
Пушкар М.С. Контролінг: [монографія] / М. С. Пушкар. – Тернопіль, 1997. – 146 с.
Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – С. 42.
Сухарева Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К. : Эльга, Ника-центр, 2002. – 208 с.
Тарасюк М. В. Інформація в контролінгу торговельних мереж / М. В. Тарасюк // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – № 1. – 2010. – С. 211–216.
Троян О. В. Механізм контролінгу в системі управління промисловим підприємством / О. В Троян // Держава та регіони. Серія: економіка і підприємство. – 2009. – № 1. – С. 218–225.
Хайлук С. О. Аналіз сучасного стану використання системи контролінгу підприємствами переробної галузі України / С. О. Хайлук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 14. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 276–282.
Харіна К. В. Застосування інформаційних систем у бухгалтерському К. В. Харіна // Економічний простір. – 2008. – № 16. – С. 90–97.
Цивільний Кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http: www.zakon.rada.gov.ua
Шило В. П. Роль контролінгу в системі управління підприємством / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, І. Ю. Меньша // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 45–50.
Шульга М. О. Оперативний контролінг у системі управління підприємством / М. Шульга // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 180–184.
Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. – 1948. – July, October, Vol. 27. – Р. 379–423, 623–656.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 004.82:336.76
Ковальчук К. Ф., Никитенко О. К.
Вдосконалення моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта (c. 384 - 391)

У статті вдосконалено модель прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта (Elliott). Обґрунтовано використання єдиної шкали якісних термів, що складається з п’яти рівнів величин хвиль для опису матриці знань. Запропоновано математичний апарат для оцінювання характеристик несуперечності та повноти знань за допомогою введення у процес підтримки прийняття рішення не одного, а декількох нечітких логічних висловлювань з різними операціями кон’юнкції та диз’юнкції, а також застосування голосування для визначення найбільш імовірної відповіді про подальший рух ринку. Запропоновано використовувати перевірку на відповідність «чітким» правилам для зменшення впливу помилкових шаблонів у процесі налаштування моделі на навчальній вибірці. Запропоновано використовувати модель виключно для короткострокового прогнозування.
Ключові слова: знання, видобуток знань, хвиля, повнота, несуперечність
Рис.: 4. Табл.: 4. Формул: 7. Бібл.: 8.

Ковальчук Костянтин Федорович – доктор економічних наук, професор, декан, факультет економіки та менеджменту, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Никитенко Олексій Костянтинович – аспірант, кафедра економічної інформатики, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: richok@ua.fm

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 344

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Ковальчук К. Ф., Никитенко О. К. Вдосконалення моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 384–391.

Список використаних у статті джерел

Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці : нейронні мережі, нечітка логіка : монографія / Матвійчук А. В. – К. : КНЕУ, 2011. – 439 с.
Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию проблемных решений / Заде Л. А. – М. : Мир, 1976. – 161 с.
Minai A. A. Acceleration of Back–Propagation through Learning Rate and Momentum Adaptation / A. A. Minai, R. D. Williams // International Joint Conference on Neural Networks. – 1990. – Vol. I. – P. 676–680.
Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике / Петерс Э. – М. : Интернет–трейдинг, 2004. – 304 с.
Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка / Петерс Э. ; [пер. с англ.]. – М.: Мир, 2000. – 333 с.
Frost A. J. The Elliott Wave Principle : Key To Market Behavior / A. J. Frost, R. R. Prechter. – Introduction by Charles J. Collins, 2005. – 112 c.
Реализация автоматического анализа волн Эллиотта на MQL [Электронный ресурс] : Статьи по автоматизированному трейдингу и оптимизации стратегий / Роман Мартинюк. – 2011. – Режим доступа : http://www.mql5.com/ru/articles/260. – Название с экрана.
Ковальчук К. Ф. Интеллектуальная поддержка принятия экономических решений / Ковальчук К. Ф. ; [отв. ред. О. П. Суслов]. – Донецк : ИЭП НАНУ, 1996. – 224 с.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 330.43
Малярець Л. М., Сенкевич Б. В., Жуков А. В.
Багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства (c. 392 - 400)

Розроблена багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства. Обґрунтовано специфікацію моделі управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства. Для складання функції цілі та частинних критеріїв рекомендується ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства структурувати за трьома основними складовими: ефективністю підсистем виробничо-господарської діяльності підприємства, ефективністю використання окремих видів ресурсів та соціально-екологічною ефективністю, кожна з яких визначається окремою системою показників. Функцію цілі та частинні критерії слід розробляти з використанням методів багатовимірного статистичного аналізу: канонічного аналізу та факторного аналізу. Пропонується систему обмежень в багатокритеріальній оптимізаційній задачі управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства формувати з використанням інструментів описової статистики. Наведено розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства.
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізаційна задача, ефективність виробничо-господарської діяльності промислового підприємства, частинні критерії, складові ефективності, методи багатовимірного статистичного аналізу, інструменти описової статистики
Формул: 82. Бібл.: 11.

Малярець Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: malyarets@ukr.net
Сенкевич Борис Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Жуков Андрій Вячеславович – аспірант, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: okydoky87@list.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 330

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Малярець Л. М., Сенкевич Б. В., Жуков А. В. Багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 392–400.

Список використаних у статті джерел

Шимко П. Д. Оптимальное управление экономическими системами: Учеб. пособие. СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 240 с.
Фролькис В. А. Введение в теорию и методы оптимизации для экономистов / Фролькис В. А. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с.
Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации и принятия решений: Учебное пособие. – СПб.: Изд. «Лань», 2001. – 384 с.
Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М., Наука, 1982, – 256 с.
Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. СПб.: BHV-Санкт-Петербург., 1997.
Грешилов А. А. Как принять наилучшее решение в реальних условиях. – М.: Радио и связь, 1991.
Малярець Л. М. Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства / Малярець Л. М., Жуков А. В. // Економіка розвитку. – 2013. – №3(67). – С. 87 – 93.
Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець ; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 432 с.
Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н. И. Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихор и др.: Под общ. ред. А. В. Кузнецова. – Мн.: ВГЭУ, 1999. – 413 с.
Matthias Ehrgott. Multicriteria Optimization. Springer.– 2006.– 336 p.
Christodoulos A. Floudas,Panos M. Pardalos. Encyclopedia of Optimization, Springer.– Volume 1.– 2008.– Р. 4626.


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 336.02
Савченко К. В.
Науково-методичний підхід до визначення лагів стабілізаційної фінансової політики (c. 401 - 408)

У статті досліджено проблему визначення лагів при застосуванні інструментів стабілізаційної фінансової політики держави. Автором обґрунтовано науково-методичний підхід до такого визначення. Запропоновано вибір інструментів грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, що здійснюють найбільш значний вплив на загальний показник стану економіки. Це такі інструменти як: середньозважена ставка за всіма інструментами (середнє значення за квартал); рефінансування банків Національним банком України, включаючи угоди прямого РЕПО (repurchase agreement); інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо); сумарна податкова ставка; час на сплату податків; державні закупівлі (загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг); субсидії на виробництво та імпорт. Проведений аналіз залежностей між інтегральною оцінкою фінансової політики та зазначеними інструментами засвідчив, що лаги монетарних інструментів політики є коротшими у порівнянні з фіскальними. Отримані результати дають змогу варіювати застосування інструментів-стабілізаторів у залежності від тривалості відповідних лагів, що дозволить застосовувати напрацювання довгострокових політичних рішень, розробляти обґрунтовані плани економічного розвитку та забезпечувати їх виконання.
Ключові слова: стабілізаційна політика, фінансова політика, лаг, монетарні інструменти, фіскальні інструменти
Табл.: 6. Бібл.: 9.

Савченко Костянтин Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра державних та місцевих фінансів, Академія муніципального управління (вул. Івана Кудрі, 33, Київ, 01042, Україна)
Email: skv80@bk.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 191

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Савченко К. В. Науково-методичний підхід до визначення лагів стабілізаційної фінансової політики // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 401–408.

Список використаних у статті джерел

Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) [Текст]: [навч. посіб.] / [В. М. Геєць та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Вид. 2-ге, допов. – К. : КНТЕУ, 2011. – 295с.
Льовочкін С. В. Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання [Текст] : Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с.
Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику [Текст]: [учеб. пособ.] / 5-е изд., испр. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.– 511 с.
Некипелов А. Стратегия и тактика денежно-кредитной политики в условиях мирового экономического кризиса [Текст] / А. Некипелов, М. Головнин // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 4–20.
Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности [Текст] / [Дробышевский С. М. (рук. авт. коллектива) и др.]. – М.: ИЭПП, 2006. – 305с.
Орлов П. А. Финансово-экономический кризис в Украине и некоторые пути его преодоления [Текст] // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 18–24.
Самуэльсон П., Нордхаус В. Макроэкономика [Текст] – М.: Вильямс, 2009. – 542 с.
Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки [Текст] / Даниленко А. І., Береславська О. І., Бесараб Є. О., Буковинський С. А., Василик Д. О.; Інститут економіки НАН України; А. І. Даниленко (ред.). – К., 2003. – 415 с.
Euro Area Policies: 2011 Article IV Consultation – Lessons from the European Financial Stability Framework Exercise; and Selected Issues Paper [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11186.pdf


Розділ: Математичні методи та моделі в економіці
УДК 51-77
Хайлук С. О.
Метод комплексної оцінки ефективності банківської системи (c. 409 - 414)

Мета статті полягає в обґрунтуванні методу оцінки й аналізу динаміки зміни ефективності банківської системи країни за певний період часу. У результаті аналізу, систематизації й узагальнення наукових праць багатьох учених було запропоновано визначення поняття «ефективність банківської системи». У результаті дослідження було виділено критерії ефективності функціонування банківської системи. Запропоновано та реалізовано на прикладі комплексну багатокритеріальну модель оцінки ефективності функціонування банківської системи, основану на байесівському підході, яка дозволить оцінити останню з точки зору здатності виконувати покладені на неї функції та досягати визначених цілей. Використання байєсівського аналізу дозволяє отримати числові характеристики ефективності на відміну від традиційних методів, які дають лише описову характеристику. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доопрацювання запропонованої моделі з метою її використання для порівняльного аналізу ефективності функціонування банківських систем декількох країн на певний момент часу. Використання результатів моделювання дозволить оптимізувати структуру та підвищити ефективність діяльності банківської системи.
Ключові слова: ефективність, банківська система, модель, байєсівський підхід
Рис.: 3. Формул: 5. Бібл.: 8.

Хайлук Світлана Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України (вул. Паркова, 6, Севастополь, 99057, Україна)
Email: khay@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 275

Завантажити статтю у форматі pdf -

Посилання на цю статтю:
Хайлук С. О. Метод комплексної оцінки ефективності банківської системи // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 409–414.

Список використаних у статті джерел

Буздалин А. В. «Экспресс-оценка» работы банка [Електронний ресурс] / А. В. Буздалин // Банковское дело. – 1999. – №8.– Режим доступу до ресурсу: http://www.buzdalin.ru/text/banks/t6/bkbr3.html
Коваленко В. В. Банківська система України [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
Приймак П. Аналіз характеристик економіко-математичних моделей розвитку банківської системи [Текст] / П. Приймак // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – м. Львів, 2010 – Випуск 22. – С. 264–268
Пшеничный С. И. Применение байесовского классификатора для оценки надежности банка [Текст] / С. И. Пшеничный // Математические и инструментальные методы экономики. – 2010. – №2 (63) – С. 306–310.
Хайлук С. О. Використання байесівського підходу до оцінки ефективності банківської системи [Текст] / С. О. Хайлук // Проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 75–77
Хайлук С. О. Експрес-оцінка ефективності функціонування банківської системи [Текст] / С. О. Хайлук // Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – м. Харків, 2012. – Випуск №1 (12) : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 196–201
Хайлук С. О. Оцінка ефективності банківської системи в умовах невизначеності [Текст] / С. О. Хайлук // Abstracts of XIX Intern. Conference [\"Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2012)\"], (Mukachevo, 23-27 April 2012). – Київ, 2012. – С. 221
Хайлук, С. О. Формування критеріїв комплексної моделі оцінки ефективності банківської системи [Текст] / С. О. Хайлук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – Київ : УБС НБУ, 2012. – №2 (14). – С. 260–263.


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру